Sony | CDX-GT630UI | Sony CDX-GT630UI Instrucţiuni de utilizare

FM/MW/LW
Compact Disc Player
InstrucŃiuni de utilizare______RO
Pentru a anula ecranul de demonstraŃie (DEMO), consultaŃi pagina 6.
CDX-GT630UI
© 2008 Sony Corporation
Pentru instalare şi conexiuni, consultaŃi
manualul de instalare/conexiuni pus la
dispoziŃie.
Această etichetă se află în partea inferioară a
şasiului.
Aviz pentru clienŃi: următoarele informaŃii se
aplică doar în cazul echipamentelor
comercializate în statele ce aplică directivele
UE
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, Japonia.
Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranŃa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru reparaŃii sau garanŃie, vă rugăm
să comunicaŃi aceste probleme la adresele
prevăzute în documentele separate de service
sau garanŃie.
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(aplicabil în Ńările Uniunii
Europene şi în alte Ńări din
Europa de Est cu sisteme de
colectare diferenŃiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
indică faptul că produsul respectiv nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer. Acest produs trebuie
predat la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că debarasarea de acest produs
se realizează în mod corect, puteŃi împiedica
eventualele consecinŃe negative asupra mediului
şi sănătăŃii umane. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs, contactaŃi autorităŃile
locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aŃi cumpărat
produsul.
Accesoriu furnizat: telecomandă
2
Reciclarea
acumulatorilor uzaŃi
(aplicabil în Ńările
Uniunii Europene şi în
alte Ńări din Europa de
Est cu sisteme de
colectare diferenŃiate)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că acumulatorul
furnizat împreună cu acest produs nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer. Asigurându-vă că
debarasarea de aceşti acumulatori se realizează
în mod corect, puteŃi împiedica eventualele
consecinŃe negative asupra mediului şi sănătăŃii
umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. În situaŃia
produselor care, ca măsură de siguranŃă, pentru
asigurarea funcŃionării continue ori pentru
integritatea datelor manevrate, necesită o
conexiune permanentă la un acumulator
încorporat, acesta din urmă trebuie înlocuit numai
de către personal specializat Pentru a vă asigura
că acest acumulator este reciclat în mod
corespunzător, atunci când este atinsă durata
maximă de viaŃă predaŃi-l unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
În ceea ce priveşte toate celelalte baterii,
consultaŃi secŃiunea referitoare la modul de
înlocuire a bateriilor. PredaŃi bateriile unui punct
autorizat de colectare pentru reciclarea bateriilor
uzate.
Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea
acestui produs sau acumulator, contactaŃi
autorităŃile locale, serviciul local de evacuare a
deşeurilor menajere sau magazinul de la care aŃi
cumpărat produsul.
Microsoft, Windows Media şi
logo-ul Windows sunt mărci
comerciale sau mărci
înregistrate ale Microsoft
Corporation în Statele Unite
ale Americii şi/sau în alte
Ńări.
iPod este o marcă înregistrată a Apple Inc.,
înregistrată în S.U.A. şi alte state.
iPhone este o marcă înregistrată a Apple Inc.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
precum şi brevetele aferente sunt licenŃiate de la
Fraunhofer IIS şi Thomson.
Acest produs este protejat prin drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuŃia acestei tehnologii în afara
acestui produs este interzisă fără licenŃă de la
Microsoft sau de la o filială Microsoft autorizată.
Furnizorii de conŃinut folosesc tehnologia de
management a drepturilor digitale pentru
Windows Media pe acest dispozitiv („WMDRM”) pentru a proteja integritatea conŃinutului
(„ConŃinut protejat”), astfel încât proprietatea
intelectuală, inclusiv drepturile de autor, asupra
acestui conŃinut, să nu fie arogate abuziv.
Acest dispozitiv foloseşte software WM-DRM
pentru redarea conŃinutului protejat („Software
WM-DRM”). Dacă securitatea software-ului
WM-DRM de pe acest dispozitiv a fost
compromisă, proprietarii conŃinutului protejat
(„Proprietarii conŃinutului protejat”) pot cere ca
Microsoft să revoce dreptul software-ului WMDRM de a achiziŃiona noi licenŃe de copiere,
afişare şi/sau redare a conŃinutului protejat.
Revocarea nu schimbă capacitatea softwareului WM-DRM de a reda conŃinuturile
neprotejate. Pe dispozitivul dvs. se trimite o
listă de software WM-DRM revocat de fiecare
dată când descărcaŃi o licenŃă pentru conŃinut
protejat de pe internet sau de pe un calculator.
Împreună cu această licenŃă Microsoft poate
descărca şi liste de revocare pe dispozitivul
dvs., în numele proprietarilor de conŃinut
protejat.
Avertizare dacă aprinderea
aparatului dumneavoastră nu
dispune de poziŃie ACC
AsiguraŃi-vă că aŃi configurat funcŃia de
Oprire Automată (pagina 18). Aparatul se
va stinge complet şi automat după
intervalul configurat, după oprirea
aparatului, ceea ce împiedică scurgerea
bateriilor. Dacă nu aŃi configurat funcŃia de
Oprire Automată, apăsaŃi şi ŃineŃi apăsată
tasta
, până ce dispare ecranul,
de fiecare dată când opriŃi aprinderea.
3
Cuprins
OperaŃiuni preliminare
Dispozitive USB
Discurile ce pot fi redate de aparat ............... 6
Resetarea aparatului .................................... 6
Anularea modului DEMO .............................. 6
Pregătirea telecomenzii cu cartelă................ 6
Setarea orei………. ...................................... 6
Detaşarea panoului frontal............................ 7
Ataşarea panoului frontal.......................... 7
Amplasarea butoanelor şi
operaŃiunile de bază
Unitatea centrală...................................... .8
Telecomanda RM-X151 ........................... .8
Căutarea unei piese………………………… ... 10
Căutarea unei piese după nume
— FuncŃia „Quick-BrowZer” (Navigare
rapidă)………………………………………..10
Căutarea unei piese ascultând pasaje din ea
— FuncŃia „ZAPPIN”…………………………9
Radio
Memorarea şi recepŃia posturilor ............... 11
Memorarea automată — BTM ............... 11
Memorarea manuală ............................. 11
RecepŃionarea posturilor memorate ...... 11
Acordarea automată.............................. 11
RDS……………………………………………..12
Prezentare generală............................... 12
Configurarea AF şi TA............................ 12
Selectarea PTY...................................... 13
Configurarea CT .................................... .13
CD
Redarea unui disc .................................. 13
Elemente de afişare ............................... 13
Redare repetată şi în ordine aleatorie .... 13
4
Redarea unui dispozitiv USB ...................... 14
Elemente de afişare ...............................14
Redare repetată şi în ordine aleatorie.....15
iPod
Redarea de pe iPod.................................... 15
Elemente de afişare ...............................16
Setarea modului de redare ......................... 16
Redare repetată şi în ordine aleatorie.....17
Operarea directă a unui iPod
– Controlul pasagerilor ...........................17
Alte funcŃii
Modificarea reglajelor de sunet ...................17
Reglarea caracteristicilor de sunet.......... 17
Particularizarea curbei de egalizare
— EQ3 ................................................... 17
Reglarea elementelor de configurare — SET
...................................................................18
Utilizarea de echipamente opŃionale ........... 19
Echipamente audio auxiliare...................19
Dispozitiv pentru schimbarea CD-urilor... 19
Telecomandă rotativă RM-X4S............... 19
InformaŃii suplimentare
PrecauŃii .................................................... 20
ObservaŃii referitoare la discuri… ...........20
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/WMA/AAC ..................................... 21
Despre iPod .......................................... 21
ÎntreŃinerea…..............................................21
Demontarea aparatului ...............................22
SpecificaŃii .................................................. 22
Ghid al problemelor de funcŃionare ............. 23
Ecrane/mesaje de eroare............................24
Situl de asistenŃă
Dacă aveŃi întrebări sau doriŃi informaŃii la zi privind acest produs, vizitaŃi situl
web de mai jos:
http://support.sony-europe.com
Furnizează informaŃii privind:
• Modelele şi producătorii de playere audio digitale compatibile
• Fişierele MP3/WMA/AAC acceptate
5
OperaŃiuni preliminare
Discurile ce pot fi redate de
acest aparat
Acest aparat poate reda discuri CD-DA (care
conŃin şi CD TEXT) şi CD-R/CD-RW (fişiere
MP3/WMA/AAC (pagina 20)).
Tipul de disc
CD-DA
Pregătirea telecomenzii cu
cartelă
ÎndepărtaŃi filmul izolator.
Eticheta de pe disc
MP3
WMA
AAC
Sfat util
Pentru informaŃii privind înlocuirea bateriei,
consultaŃi pagina 21.
Setarea orei
Ceasul foloseşte un indicator digital, cu format
de 24 de ore.
Resetarea aparatului
Înainte de a opera aparatul pentru prima dată
sau după înlocuirea bateriei maşinii ori
schimbarea conexiunilor, trebuie să resetaŃi
aparatul.
DetaşaŃi panoul frontal (pagina 7) şi apăsaŃi
butonul RESET (pagina 8) cu un obiect ascuŃit,
de exemplu cu un pix.
Notă
Apăsarea butonului RESET va şterge setarea
orei şi unele conŃinuturi memorate.
Anularea modului DEMO
PuteŃi anula ecranul de demonstraŃie care
apare în timpul opririi.
1 ApăsaŃi butonul şi menŃineŃi butonul de
selectare.
Apare meniul de configurare.
2 ApăsaŃi în mod repetat butonul de
selectare până ce apare „DEMO”.
3 RotiŃi cadranul de control pentru
a selecta „DEMO OFF" (Demo
dezactivat).
4 ApăsaŃi butonul şi menŃineŃi butonul de
selectare.
Configurarea s-a încheiat, iar ecranul revine
în modul normal de redare/recepŃie.
6
1 ApăsaŃi butonul şi menŃineŃi butonul de
selectare.
Apare meniul de configurare.
2 ApăsaŃi în mod repetat butonul de
selectare până ce apare „CLOCK-ADJ”.
3 ApăsaŃi
+.
Indicatorul orelor va clipi.
4 RotiŃi cadranul de control pentru a seta
ora şi minutele.
Pentru a deplasa indicatorul digital, apăsaŃi
+/–.
5 După setarea minutelor, apăsaŃi butonul
de selectare.
Configurarea s-a încheiat, iar ora porneşte.
Pentru a afişa ora, apăsaŃi
. ApăsaŃi
din nou pentru a reveni la afişajul
anterior.
Sfat util
PuteŃi seta automat ceasul cu opŃiunea RDS
(pagina 13).
Detaşarea panoului frontal
PuteŃi detaşa panoul frontal al acestui aparat
pentru a preveni furtul.
Alarmă de atenŃionare
Dacă rotiŃi butonul de aprindere în poziŃia
„OFF” (Oprit) fără a detaşa panoul frontal,
alarma de atenŃie va suna timp de câteva
secunde. Alarma va suna doar dacă se
foloseşte amplificatorul integrat.
1 ApăsaŃi
.
Aparatul se opreşte.
2 ApăsaŃi
.
Panoul frontal se deschide în jos.
Ataşarea panoului frontal
AmplasaŃi orificiul
al panoului frontal pe
axul
al aparatului, apoi împingeŃi uşor
partea stângă.
ApăsaŃi butonul
de pe aparat (sau
introduceŃi un disc) pentru a utiliza aparatul.
3 GlisaŃi panoul frontal înspre dreapta,
apoi trageŃi uşor capătul stâng al
panoului frontal.
Note
• Nu aruncaŃi panoul frontal şi fereastra de
afişare şi nu exercitaŃi o presiune excesivă
asupra acestora.
• Nu supuneŃi panoul frontal la
căldură/temperaturi ridicate sau umezeală.
Nu îl lăsaŃi într-o maşină parcată, pe bordul
sau sub lunetă.
• Nu detaşaŃi panoul frontal în timpul redării
dispozitivului USB, deoarece se pot deteriora
datele de pe USB.
Notă
Nu puneŃi nimic pe suprafaŃa interioară a
panoului frontal.
7
Amplasarea butoanelor şi operaŃiunile de bază
Unitatea centrală
Cu panoul frontal detaşat
Telecomanda RM-X151
8
Această secŃiune conŃine instrucŃiuni privind
amplasarea butoanelor şi operaŃiunile de bază.
Pentru mai multe detalii, consultaŃi paginile
respective.
Butoanele corespunzătoare de pe telecomandă
funcŃionează la fel precum cele de pe aparat.
1 Butonul „OFF” (Oprire)
Pentru a întrerupe alimentarea; opri sursa.
2 Butonul (Înapoi) pagina 10
Pentru a reveni la afişajul anterior.
3 Butonul „SOURCE” (Sursă)
Pentru a porni; schimba sursa (Radio/CD/
USB/AUX*).
4 Butonul „ZAP” pagina 11
Pentru a intra în modul „ZAPPIN" (Butonare
telecomandă).
5 Cadranul de control / butonul de selectare
Pentru a regla volumul (rotiŃi); selecta
elementele de configurare (apăsaŃi şi rotiŃi).
6 Receptorul pentru telecomanda cu cartelă
7 Fereastra de afişare
8 Butonul „OPEN”(Deschidere) pagina 7
9 Borna USB pagina 14
Pentru conectarea dispozitivului USB.
10 Butoanele „SEEK +/–” (Căutare)
CD/USB:
Pentru a sări peste piese (apăsare); a sări
continuu peste piese (apăsare, apoi apăsare
peste o secundă şi menŃinere); derulare
rapidă înapoi/înainte a unei piese (apăsare şi
menŃinere).
Radio:
Pentru a acorda posturile automat (apăsare);
a găsi o staŃie manual (apăsare şi menŃinere).
11 Butonul „MODE” (Mod) pagina 11, 16, 17
ApăsaŃi pentru a: Selecta banda radio
(FM/MW/LW)/selecta modul de redare iPod.
ApăsaŃi şi menŃineŃi pentru a:
Introduce/anula controlul pasagerilor.
12 Butonul
(Navigare) pagina 10
Pentru a intra în modul „Quick-BrowZer”
(Navigare rapidă).
13 Butonul AF (FrecvenŃe alternative) / TA
(AnunŃare trafic) / PTY (Tip program)
paginile 12, 13
Pentru a seta AF şi TA (apăsaŃi); pentru a
selecta PTY (apăsaŃi şi menŃineŃi) la RDS.
14 Butoanele numerice CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (în timpul redării
MP3/WMA/ AAC)
Pentru a sări peste albume (apăsaŃi);
pentru a sări continuu peste albume
(apăsaŃi şi menŃineŃi).
(3): REP paginile 13, 15, 17
(4): „SHUF” (Redare în ordine aleatorie)
paginile 13, 15, 17
(5): DM+
ÎmbunătăŃeşte sunetele comprimate
digital, precum MP3.
Pentru a activa funcŃia DM+, setaŃi
„ON” (Activat). Pentru a anula, setaŃi
„OFF” (Dezactivat).
(6): „PAUSE" (Pauză)
Pentru a întrerupe redarea. Pentru a
anula, apăsaŃi din nou.
Radio:
Pentru a recepŃiona staŃiile memorate
(apăsaŃi); pentru a memora staŃiile (apăsaŃi
şi menŃineŃi).
15 Butonul DSPL (afişare) / SCRL (derulare)
paginile 12, 13, 14, 16, 17
Pentru a schimba elementele de afişare
(apăsaŃi); pentru a derula elementul de
afişare (apăsaŃi şi menŃineŃi).
16 Mufa de intrare AUX pagina 19
Pentru a conecta un dispozitiv audio portabil.
17 Butonul RESET (Resetare) pagina 6
18 Butonul
(Extragere) pagina 6
Pentru a extrage discul.
19 Fanta pentru disc
Pentru a introduce discul.
Următoarele butoane de pe telecomanda cu
cartelă au şi alte butoane/funcŃii decât cele de
pe aparat. ÎndepărtaŃi filmul izolator înainte de
utilizare (pagina 6).
20 Butoanele
Pentru a utiliza CD-ul/radio/USB; la fel ca
butonul
de pe aparat.
Configurarea, setarea sunetului, etc., se pot
realiza cu ajutorul butonului
.
21 Butonul „DSPL” (Afişare) pagina 12, 13,
14, 16, 17
Pentru modificarea elementelor de afişare
22 Butonul „VOL” (Volum) +/Pentru reglarea volumului.
23 Butonul „ATT” (Atenuare)
Pentru atenuarea sunetului. Pentru anulare,
apăsaŃi din nou.
24 Butonul „SEL” (Selectare)
La fel ca butonul de selectare de pe aparat.
25 Butoanele
Pentru a utiliza CD-ul/USB, la fel ca butonul
(ALBUM -/+) de pe aparat.
Configurarea, setarea sunetului, etc., se pot
realiza cu ajutorul butonului
.
26 Butonul „SCRL” (Defilare)
Pentru a derula elementul de afişare.
27 Butoanele numerice
Pentru a recepŃiona posturile memorate
(apăsare); pentru a memora posturi
(apăsare şi menŃinere).
* În cazul conectării unui dispozitiv pentru
schimbarea CD-urilor; când se apasă
, pe ecran vor apărea „CD” şi
numărul aparatului. În plus, dacă se apasă
, puteŃi comuta dispozitivul pentru
schimbarea CD-urilor.
Notă
Dacă aparatul este oprit, iar afişajul dispare,
utilizarea nu este posibilă fără telecomanda cu
cartelă, cu excepŃia cazului în care apăsaŃi
butonul
de pe aparat sau
introduceŃi mai întâi un disc pentru a activa
aparatul.
9
Căutare prin sărirea peste elemente –
Modul de salt
Căutarea unei piese
Căutarea unei piese după
nume – funcŃia „Quick
BrowZer" (Navigare rapidă)
PuteŃi căuta uşor o melodie de pe un dispozitiv
CD sau USB, după categorie.
Când într-o categorie se află mai multe
elemente, puteŃi căuta rapid elementul dorit.
1 ApăsaŃi
în modul „QuickBrowZer” (Navigare rapidă).
Apare următorul ecran.
Cadranul de
control
A Numărul elementului curent
B Numărul total de elemente din stratul curent
Apoi va apărea numele elementului.
1 ApăsaŃi
(Navigare).
Aparatul intră în modul „Quick-BrowZer”
(Navigare rapidă) şi apare lista categoriilor
de căutare.
2 RotiŃi cadranul de control pentru a
selecta categoria de căutare dorită,
apoi apăsaŃi-l pentru a confirma.
3 RepetaŃi pasul 2 până la selectarea
piesei dorite.
Începe redarea.
Pentru a reveni la afişajul anterior
ApăsaŃi
(Înapoi).
Pentru a ieşi din modul „QuickBrowZer” (Navigare rapidă).
ApăsaŃi
(Navigare).
Notă
Când intraŃi în modul „Quick-BrowZer"
(Navigare rapidă), se anulează setarea de
redare repetată/în ordine aleatorie.
10
2 RotiŃi cadranul de control pentru a selecta
elementul dorit sau un element aflat lângă
cel dorit.
Saltul se realizează în tranşe de 10% din
numărul total de elemente.
3 ApăsaŃi cadranul de control.
Afişajul revine în modul „Quick-BrowZer”
(Navigare rapidă) şi apare elementul
selectat.
4 RotiŃi cadranul de control pentru a selecta
elementul dorit şi apăsaŃi-l.
Începe redarea dacă elementul selectat este
o piesă.
Pentru a anula modul de salt
ApăsaŃi
(Înapoi) sau
.
Căutarea unei piese ascultând
pasaje din ea – funcŃia „ZAPPIN”
(Butonare telecomandă)
Când redaŃi în ordine pasaje din piesele de pe
un CD sau de pe un dispozitiv USB, puteŃi
căuta piesa pe care doriŃi s-o ascultaŃi. Modul
„ZAPPIN” (Butonare telecomandă) este potrivit
pentru căutarea unei piese în modul de redare
aleatorie sau redare aleatorie repetată.
Cadranul de control
1 ApăsaŃi
în timpul redării.
După ce pe ecran apare mesajul „ZAPPIN”
(Butonare), redarea începe de la un pasaj
din următoarea piesă.
Pasajul se redă pentru durata setată, apoi
se aude un clic şi începe următorul pasaj.
Piesa
Radio
Memorarea şi recepŃia
posturilor
AtenŃie
Atunci când acordaŃi staŃiile în timpul condusului,
folosiŃi funcŃia „Best Tuning Memory” (BTM –
Memorie optimă de acordare) pentru a preveni un
accident.
Memorarea automată — BTM
Partea din fiecare piesă ce se va
reda în modul „ZAPPIN”.
2 ApăsaŃi butonul de selectare sau
atunci când se redă o piesă pe care
doriŃi să o ascultaŃi.
Pisae selectată revine în modul normal de
redare de la început. Pentru a căuta din nou
o piesă în modul „ZAPPIN”, repetaŃi paşii 1
şi 2.
Sfaturi utile
• PuteŃi selecta durata de redare din 6
secunde / 9 secunde / 30 de secunde (pagina
14). Nu puteŃi selecta ce pasaj din piesă se
va reda.
• ApăsaŃi
-/+ sau
(ALBUM -/+) în
modul „ZAPPIN” pentru a sări peste o piesă
sau un album.
• Apăsarea tastei
(Înapoi) confirmă piesa
ce se va reda.
1 ApăsaŃi în mod repetat
până ce
apare indicaŃia „TUNER”.
Pentru a schimba banda, apăsaŃi în mod
repetat butonul
. PuteŃi selecta dintre
FM1, FM2, FM3, MW sau LW.
2 ApăsaŃi butonul şi menŃineŃi butonul de
selectare.
Apare meniul de configurare.
3 ApăsaŃi în mod repetat butonul de selectare
până ce apare „BTM”.
4 ApăsaŃi
+.
Aparatul memorează posturile în ordinea
frecvenŃei pe butoanele numerice.
Când s-a memorat setarea se aude un semnal
sonor.
Memorarea manuală
1 În timpul recepŃionării unei staŃii pe care
doriŃi s-o memoraŃi, apăsaŃi şi menŃineŃi un
buton numeric (de la
apare indicaŃia „MEM”.
la
) până ce
Notă
Dacă încercaŃi să memoraŃi altă staŃie pe acelaşi
buton numeric, se va înlocui staŃia memorată anterior.
Sfat util
Când se memorează o staŃie RDS, se memorează şi
setarea AF/TA (pagina 12).
RecepŃionarea staŃiilor memorate
1 SelectaŃi banda, apoi apăsaŃi un buton
numeric (de la
la
).
Acordarea automată
1 SelectaŃi banda, apoi apăsaŃi
+/pentru a căuta staŃia.
Scanarea se opreşte atunci când aparatul
recepŃionează o staŃie. RepetaŃi acest
procedeu până la recepŃionarea staŃiei dorite.
Sfat util
În cazul în care cunoaşteŃi frecvenŃa staŃiei pe care
doriŃi s-o ascultaŃi, apăsaŃi şi menŃineŃi
+/—
pentru a localiza frecvenŃa aproximativă, apoi apăsaŃi
în mod repetat
+/— pentru a realiza reglarea
fină la frecvenŃa selectată (acordare manuală).
11
Configurarea AF şi TA
RDS
Prezentare generală
StaŃiile FM cu serviciu RDS (sistem de date
radio) transmit informaŃii digitale care nu pot fi
auzite, împreună cu semnalul programului
radio obişnuit.
Elementele afişajului
1 ApăsaŃi în mod repetat
până ce
apare setarea dorită.
SelectaŃi
Pentru
AF-ON
a activa AF şi a dezactiva TA.
TA - ON
a activa TA şi a dezactiva AF.
AF, TA-ON
a activa şi AF şi TA.
AF, TA-OFF a dezactiva şi AF şi TA.
Memorarea staŃiilor RDS cu
setarea AF şi TA
Banda radio, funcŃia
TA/TP*1
FrecvenŃa*2 (Numele de serviciu al
programului), numărul de presetare, ora,
date RDS
*1
IndicaŃia „TA” clipeşte în timpul informaŃiilor
din trafic. IndicaŃia „TP” se aprinde în timpul
recepŃionării unei astfel de staŃii.
*2
În timpul recepŃionării staŃiei RDS, se
afişează „*" în stânga indicaŃiei de frecvenŃă.
Pentru a schimba elementele afişajului
,
apăsaŃi
.
Serviciile RDS
Aparatul asigură automat servicii RDS, astfel:
AF (FrecvenŃe alternative)
Selectează şi acordează din nou staŃia cu
cel mai puternic semnal din reŃea.
Folosind această funcŃie, puteŃi asculta
continuu acelaşi program în timpul unei
călătorii îndelungate, fără a trebui să
acordaŃi din nou manual aceeaşi staŃie.
TA (AnunŃ trafic)/TP (Program trafic)
Furnizează informaŃii/programe curente de
trafic. Orice informaŃie/program recepŃionat va
întrerupe cursa selectată curent.
PTY (Tipuri de program)
Afişează tipul de program recepŃionat curent.
Caută şi tipul de program selectat de dvs.
CT (Ora)
Datele CT de la transmisia RDS setează ora.
Note
• În funcŃie de Ńară/regiune, este posibil să nu fie
disponibile toate funcŃiile RDS.
• RDS nu va funcŃiona dacă semnalul este slab
sau dacă staŃia acordată nu transmite date
RDS.
12
PuteŃi preseta staŃiile RDS împreună cu
setarea AF/TA. Dacă folosiŃi funcŃia BTM, se
memorează doar staŃiile RDS cu aceeaşi
setare AF/TA.
Dacă realizaŃi manual presetarea, puteŃi
preseta staŃii RDS şi non-RDS cu setarea
AF/TA pentru fiecare.
1 SetaŃi AF/TA, apoi memoraŃi staŃia cu funcŃia
BTM sau manual.
RecepŃionarea anunŃurilor de
urgenŃă
Cu AF sau TA activate, anunŃurile de urgenŃă
vor întrerupe automat sursa selectată curent.
Sfat util
Dacă reglaŃi nivelul volumului în timpul unui anunŃ
de trafic, nivelul respectiv va fi memorat pentru
ulterioarele anunŃuri de trafic, independent de
nivelul normal al volumului.
Păstrarea unui program regional REG
Când este activată funcŃia AF: setarea din
fabrică a aparatului restricŃionează recepŃia la
o anumită regiune, deci nu veŃi trece pe o altă
staŃie regională cu o frecvenŃă mai puternică.
Dacă părăsiŃi zona de recepŃie a acestui
program regional, setaŃi „REG-OFF”
(Dezactivare REG) la configurare în timpul
recepŃiei FM (pagina 18).
Notă
Această funcŃie nu este operabilă în Marea
Britanie şi în câteva alte zone.
FuncŃia „Local Link” (Legătură locală)
(doar pentru Marea Britanie)
Această funcŃie vă permite să selectaŃi alte
staŃii locale din zonă, chiar dacă nu sunt
memorate pe butoanele numerice.
1 În timpul recepŃiei FM apăsaŃi un buton
numeric (de la
la
) pe care este
memorată o staŃie locală.
2 În maxim 5 secunde, apăsaŃi din nou un
buton numeric pentru staŃia locală.
RepetaŃi acest procedeu până la
recepŃionarea staŃiei locale.
Selectarea PTY
1 ApăsaŃi şi menŃineŃi
timpul recepŃiei FM.
(PTY) în
CD
Redarea unui disc
1 ApăsaŃi
.
2 IntroduceŃi discul (cu eticheta în sus).
3 ÎnchideŃi panoul frontal.
Redarea începe automat.
Scoaterea discului
1 ApăsaŃi
.
2 ApăsaŃi
.
Este scos discul.
3 ÎnchideŃi panoul frontal.
Apare numele tipului curent de program,
dacă staŃia transmite date PTY.
2 ApăsaŃi în mod repetat
până ce apare tipul dorit de
program.
3 ApăsaŃi
+/-.
Elementele afişajului
(PTY)
Aparatul începe să caute o staŃie ce
emite tipul de program selectat.
Tipurile de programe
NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Afaceri curente), INFO
(InformaŃii), SPORT (Sport), EDUCATE
(EducaŃie), DRAMA (Dramă), CULTURE
(Cultură), SCIENCE (ŞtiinŃă), VARIED (Diverse),
POP M (Muzică pop), ROCK M (Muzică rock),
EASY M (Muzică uşoară), LIGHT M (Muzică
clasică uşoară), CLASSICS (Clasică), OTHER M
(Alte tipuri de muzică), WEATHER (Meteo),
FINANCE (FinanŃe), CHILDREN (Programe
pentru copii), SOCIAL A (Probleme sociale),
RELIGION (Religie), PHONE IN (Programe prin
telefon), TRAVEL (Călătorii), LEISURE
(Divertisment), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Muzică
country), NATION M (Muzică naŃională), OLDIES
(Muzică veche), FOLK M (Folclor), DOCUMENT
(Documentare)
Notă
Nu puteŃi folosi această funcŃie în Ńările/regiunile
unde nu sunt disponibile date PTY.
Sursa
Numele piesei*1, Numele discului/artistului*1,
Numele artistului*1, Numărul albumului*2, Numele
albumului*1, Numărul piesei / Durata de redare
scursă, Ora
*1 Se afişează informaŃiile de pe un CD TEXT,
MP3/WMA/AAC.
*2 Numărul albumului se afişează doar când se
schimbă albumul.
Pentru a schimba elementele afişajului
Sfat util
Elementele afişate variază în funcŃie de tipul de disc,
de formatul de înregistrare şi de setări.
Redare repetată şi în ordine aleatorie
1 În timpul redării apăsaŃi în mod repetat
(REP) sau
(SHUF – Redare aleatorie)
până ce apare setarea dorită.
SelectaŃi
Configurarea CT
1 SetaŃi „CT-ON” la configurare
(pagina 18).
Note
• Este posibil ca funcŃia CT să nu fie operabilă chiar
dacă se recepŃionează o staŃie RDS.
• Este posibil să existe o diferenŃă între ora setată
prin funcŃia RDS şi ora reală.
, apăsaŃi
.
TRACK (Piesa)
Pentru a reda
piesa în mod repetat.
albumul în mod repetat.
ALBUM*
SHUF ALBUM*
albumul în ordine aleatorie.
SHUF DISC
discul în ordine aleatorie.
* În timpul redării MP3/WMA/AAC.
Pentru a reveni la modul de redare normală, selectaŃi
„
OFF" (Dezactivat) sau „SHUF OFF” (Redare
aleatorie dezactivată).
13
Dispozitive USB
Pentru detalii privind compatibilitatea dispozitivului
dvs. USB, vizitaŃi situl de asistenŃă.
Situl de asistenŃă
http://support.sony-europe.com
• Se pot folosi dispozitive USB tip MSC (clasă de
stocare masă) şi MTP (protocol de transfer
media), compatibile cu standardul USB.
• Codecul corespunzător este MP3 (.mp3), WMA
(.wma) şi AAC (.m4a).
• Se recomandă păstrarea unei copii de siguranŃă
a datelor de pe un dispozitiv USB.
Notă
ConectaŃi dispozitivul USB după pornirea
motorului. În funcŃie de dispozitivul USB,
funcŃionarea poate fi defectuoasă sau se pot
produce deteriorări dacă acesta se conectează
înainte de pornirea motorului.
Redarea unui dispozitiv USB
1 GlisaŃi capacul pentru USB.
Extragerea dispozitivului USB
1 OpriŃi redarea dispozitivului USB.
2 ExtrageŃi dispozitivul USB.
Dacă scoateŃi dispozitivul USB în timpul redării,
este posibil ca datele din dispozitivul USB să fie
deteriorate.
Note
• Nu folosiŃi dispozitive USB prea mari sau prea
grele, astfel încât acestea să poată cădea din
cauza vibraŃiilor sau să slăbească legăturile.
• Nu detaşaŃi panoul frontal în timpul redării
dispozitivului USB, deoarece se pot deteriora
datele de pe USB.
• Aparatul nu poate recunoaşte dispozitivele USB
printr-un hub USB.
Elementele afişajului
Sursa
Numele piesei, Numele artistului, Numărul
albumului*, Numele albumului, Numărul
piesei / Durata de redare scursă, Ora
* Numărul albumului se afişează doar când se
schimbă albumul.
Pentru a schimba elementele afişajului
,
apăsaŃi
.
Note
1 ConectaŃi dispozitivul USB la borna
USB.
Când folosiŃi un cablu, folosiŃi-l pe cel
furnizat cu dispozitivul USB ce urmează a fi
conectat.
Începe redarea.
Dacă este deja conectat un dispozitiv USB,
pentru a începe redarea, apăsaŃi în mod
repetat
până ce apare indicaŃia
„USB".
ApăsaŃi
pentru a opri redarea.
14
• Elementele afişate variază în funcŃie de
dispozitivul USB, de formatul de înregistrare şi
de setări. Pentru detalii, vizitaŃi situl de asistenŃă.
• Numărul maxim de date ce pot fi afişate este
următorul:
- Directoare (albume): 128
- Fişiere (piese) dintr-un director: 500
• Nu lăsaŃi dispozitivul USB într-o maşină
parcată, deoarece se poate deteriora.
• Poate trece ceva timp până la începerea redării,
în funcŃie de volumul de date înregistrate.
• Nu se pot reda fişierele în format DRM
(Managementul drepturilor digitale).
• În timpul redării sau al derulării rapide
înainte/înapoi a unui fişier VBR (cu rată de biŃi
variabilă)/MP3/WMA/AAC, este posibil ca durata
de redare scursă să nu fie afişată corect.
• Nu este acceptată redarea următoarelor fişiee
MP3/WMA/AAC:
- cu comprimare fără pierderi
- protejate la copiere
Redare repetată şi în ordine
aleatorie
1 În timpul redării apăsaŃi
(REP) sau
„SHUF” (Redare în ordine aleatorie) în mod
repetat până ce apare setarea dorită.
SelectaŃi
Pentru a reda
piesa în mod repetat.
TRACK
(Piesa)
albumul în mod repetat.
ALBUM
SHUF ALBUM
albumul în ordine
aleatorie.
SHUF DEVICE
dispozitivul în ordine
aleatorie.
După 3 secunde, configurarea s-a încheiat.
Pentru a reveni la modul de redare normală,
selectaŃi „
OFF" (Dezactivat) sau „SHUF
OFF” (Redare aleatorie dezactivată).
iPod
Pentru detalii privind compatibilitatea iPod-ului
dvs., consultaŃi secŃiunea „Despre iPod” de la
pagina 21 sau vizitaŃi situl de asistenŃă.
În aceste InstrucŃiuni de utilizare, „iPod” se
foloseşte ca referinŃă generală pentru funcŃiile
de iPod de pe iPod şi iPhone, dacă textul sau
ilustraŃiile nu specifică în mod diferit.
Situl de asistenŃă
http://support.sony-europe.com
Redarea pe iPod
Înainte de a conecta iPod-ul, reduceŃi volumul
aparatului.
1 GlisaŃi capacul USB.
2 ConectaŃi iPod-ul la terminalul USB cu
ajutorul cablului de conectare la USB.
iPod-ul se va porni automat, iar afişajul va
apărea pe ecranul iPod-ului conform ilustraŃiei
de mai jos.*
Sfat util
Vă recomandăm cablul RC-100IP USB
(nefurnizat) pentru conectare.
continuare pe pagina următoare 15
Începe redarea automată a pieselor de pe
iPod, de la punctul ultimei redări. Dacă este
deja conectat un iPod, pentru a începe
Elementele afişajului
redarea apăsaŃi în mod repetat
până ce apare „USB”. (Pe ecran apare „IPD"
atunci când se recunoaşte iPod-ul.)
* Dacă iPod-ul a fost redat în modul de control
pasager, această indicaŃie nu va apărea.
3 ApăsaŃi
pentru a selecta modul
de redare.
Modul se schimbă astfel:
RESUMING (Reluare) ALBUM TRACK (Piesă) PODCAST* GENRE
(Gen) PLAYLIST (Listă de piese) ARTIST
* Poate să nu apară în funcŃie de setările iPodului.
IndicaŃie sursă (iPod)
Numele piesei, Numele artistului, Numele
albumului, Numărul piesei / Durata de
redare scursă, Ora
Pentru a schimba elementele afişajului
,
apăsaŃi
.
4 ReglaŃi volumul.
ApăsaŃi
pentru a opri redarea.
Sfat util
Când se schimbă albumul/podcast-ul/genul/
artistul/lista de piese, apare temporar
numărul acestuia.
Scoaterea iPod-ului
1 OpriŃi redarea iPod-ului.
2 ScoateŃi iPod-ul.
AtenŃie la iPhone
Când conectaŃi un iPhone prin USB, volumul
telefonului îl controlează chiar aparatul iPhone.
Pentru a evita apariŃia de zgomote puternice
după o convorbire, nu măriŃi volumul aparatului
în timpul unei convorbiri telefonice.
Note
• Nu detaşaŃi panoul frontal în timpul redării iPodului, deoarece datele se pot deteriora.
• Acest aparat nu poate recunoaşte iPod-ul printr-un
hub USB.
Sfaturi utile
• Când tasta de aprindere este rotită în poziŃia ACC,
iar aparatul este pornit, iPod-ul va fi reîncărcat.
• Dacă iPod-ul este deconectat în timpul redării, pe
afişajul aparatului apare mesajul „NO DEV" (Niciun
dispozitiv).
Modul de reluare a redării
Când iPod-ul este conectat la conector, modul
aparatului se schimbă pe modul de reluare a
redării, iar redarea începe în modul setat de iPod.
În modul de reluare, următoarele butoane nu
funcŃionează.
16
-
(REP) (Repetare)
-
(SHUF) (Redare aleatorie)
Notă
Este posibil ca unele litere afişate pe iPod să
nu fie afişate corect.
Redarea pe iPod
1 În timpul redării, apăsaŃi
.
Modul se modifică astfel:
ALBUM TRACK (Piesă) PODCAST*
GENRE (Gen) PLAYLIST (Listă de
piese) ARTIST
* Poate să nu apară în funcŃie de setările iPodului.
Saltul peste albume, podcast-uri,
genuri, lise de piese şi artişti
Pentru
A sări
ApăsaŃi
[apăsaŃi o dată pentru
fiecare]
A sări
continuu
[menŃineŃi până ajungeŃi la
punctul dorit]
Redarea repetată şi în ordine aleatorie
Alte funcŃii
Modificarea setărilor de sunet
1 În timpul redării apăsaŃi în mod repetat
Reglarea caracteristicilor sunetului
(REP) (Repetare) sau
(SHUF) (Redare
în ordine aleatorie), până ce apare setarea
dorită.
SelectaŃi
TRACK
(Piesă)
ALBUM
PODCAST
ARTIST
PLAYLIST
(Listă de piese)
GENRE (Gen)
SHUF ALBUM
SHUF PODCAST
1 ApăsaŃi în mod repetat butonul de
selectare până ce apare elementul dorit.
2 RotiŃi cadranul de control pentru a regla
elementul selectat.
3 ApăsaŃi
(Înapoi).
Setarea s-a încheiat, iar ecranul revine în
modul normal de redare/recepŃie.
Se pot seta următoarele elemente (urmaŃi
pagina de referinŃă pentru detalii):
Pentru a reda
Piesa în mod repetat.
Albumul în mod repetat.
Podcast-ul în mod repetat.
Artistul în mod repetat.
Lista de piese în mod
repetat.
Genul în mod repetat.
Albumul în ordine aleatorie.
Podcast-ul în ordine
aleatorie.
SHUF ARTIST
Artistul în ordine aleatorie.
SHUF PLAYLIST
Lista de piese în ordine
aleatorie.
SHUF GENRE
Genul în ordine aleatorie.
SHUF DEVICE
Dispozitivul în ordine
aleatorie.
După 3 secunde, setarea s-a încheiat.
Pentru a reveni la modul de redare normală, selectaŃi
„
OFF” (Dezactivat) sau „SHUF OFF” (Dezactivare
redare aleatorie).
Operarea directă a unui iPod –
Control pasager
PuteŃi opera un iPod conectat direct la conector.
1 În timpul redării, apăsaŃi şi menŃineŃi
Va apărea mesajul „MODE IPOD” şi veŃi putea
opera direct iPod-ul.
.
Pentru a modifica elementele de afişare.
ApăsaŃi
.
Elementele de afişare se schimbă astfel:
Numele piesei Numele artistului Numele
albumului MODE IPOD Ora
Pentru a ieşi din controlul pasagerilor
ApăsaŃi şi menŃineŃi
.
Apoi va apărea mesajul „MODE AUDIO", iar modul de
redare va trece pe „RESUMING” (Reluare).
Note
• Volumul poate fi reglat doar de la aparat.
• Dacă se anulează acest mod, setarea de repetare
va fi dezactivată.
EQ3
Selectează o curbă de egalizare din 7 tipuri de
muzică.
DSO (Organizator dinamic de sunet)
Creează un câmp de sunet mai ambiental.
Pentru a selecta modul DSO: „1", „2", „3" sau
„OFF" (Dezactivat).
Cu cât este mai mare numărul, cu atât este mai
accentuat efectul.
LOW*1, MID*1, HI*1 (pagina 17)
BAL (Balans)
Reglează balansul de sunet între difuzoarele
stânga şi dreapta.
FAD (Disipare)
Reglează nivelul relativ dintre difuzoarele frontale
şi cele din spate.
SUB (Volum subwoofer)
Reglează volumul subwoofer-ului.
AUX (Nivel AUX)*2
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
echipament auxiliar conectat: „+18 dB” – „0 dB”
– „-8 dB".
Această setare neagă necesitatea ajustării
nivelului volumului între surse.
*1 Când este activat EQ3.
*2 Când este activată sursa AUX.
Particularizarea curbei de
egalizare — EQ3
OpŃiunea „CUSTOM” (Personalizat) de la EQ3 vă
permite să realizaŃi propriile setări de egalizare.
1 SelectaŃi o sursă apoi apăsaŃi în mod
repetat butonul de selectare pentru a
selecta „EQ3".
2 RotiŃi cadranul de control pentru a selecta
„CUSTOM" (Personalizat).
continuare pe pagina următoare 17
3 ApăsaŃi în mod repetat butonul de
selectare până ce apare „LOW”, „MID”
sau „HI”.
4 RotiŃi cadranul de control pentru a regla
elementul selectat.
PuteŃi regla nivelul volumului de la -10 dB
la +10 dB în trepte de 1 dB.
RepetaŃi paşii 3 şi 4 pentru a regla curba de
egalizare.
Pentru a restabili curba de egalizare setată
din fabrică, apăsaŃi şi menŃineŃi butonul de
selectare înainte de încheierea setării.
5 ApăsaŃi
(Înapoi).
Setarea s-a încheiat, iar ecranul revine în
modul normal de redare/recepŃie.
Sfat util
Se pot regla şi alte tipuri de egalizoare.
Reglarea elementelor de
configurare – SET
1 ApăsaŃi butonul şi menŃineŃi butonul de
selectare.
Apare meniul de configurare.
2 ApăsaŃi în mod repetat butonul de
selectare până ce apare elementul dorit.
3 RotiŃi cadranul de control pentru a selecta
setarea (de exemplu „ON” – Activat – sau
„OFF” – Dezactivat).
4 ApăsaŃi butonul şi menŃineŃi butonul de
selectare.
Configurarea s-a încheiat, iar ecranul revine în
modul normal de redare/recepŃie.
Notă
Elementele afişate variază în funcŃie de sursă şi
de setare.
Se pot seta următoarele elemente (urmaŃi pagina
de referinŃă pentru detalii):
CLOCK-ADJ (Reglare oră) (pagina 6)
CT (Oră) (paginile 12, 13)
„BEEP” (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor: „ON” (Activat), „OFF”
(Dezactivat).
AUX-A*1 (Audio AUX) Activează afişajul sursei
AUX „ON” (Activat), „OFF” (Dezactivat) (pagina 19).
A.OFF
Se opreşte automat după un timp dorit, când se
opreşte aparatul: „NO” (Nu), „30S” (secunde), „30M”
(minute), „60M” (minute).
DEMO (DemonstraŃie) Activează demonstraŃia: „ON”
(Activat), „OFF” (Dezactivat).
18
DIMMER (Întunecare ecran)
Schimbă strălucirea ecranului:
- „AT”: pentru întunecarea automată a ecranului
când aprindeŃi lumina. (Disponibil doar când
este conectat cablul pentru controlul iluminării.)
- „ON” (Activat): pentru întunecarea afişajului.
- „OFF” (Dezactivat): pentru dezactivarea
întunecării.
CONTRAST
Reglează contrastul afişajului. Nivelul de
contrast este reglabil în 7 paşi.
ILLUMI (Iluminare)
Schimbă culoarea de iluminare: „ILLUMI-1”,
„ILLUMI-2”.
M.DSPL (Afişare mişcare)
Selectează modul de afişare mişcare.
- „SA”: pentru a afişa modelele de mişcare şi
analizorul spectrului.
- „ON” (Activat): pentru a afişa modelele de
mişcare.
- „OFF” (Oprit): pentru a dezactiva afişarea
mişcării.
A.SCRL (Derulare automată)
Derulează automat elementele lungi: „ON”
(Activat), „OFF” (Dezactivat).
LOCAL (Modul de căutare locală)
- „ON” (Activat): pentru a acorda doar staŃiile cu
semnal mai puternic.
- „OFF” (Oprit): pentru a acorda recepŃia
normală.
MONO*2 (Mod monofonic)
Selectează modul de recepŃie monofonică
pentru a îmbunătăŃi recepŃia FM slabă: „ON”
(Activat), „OFF” (Dezactivat).
REG*2 (Regional) (pagina 12)
ZAP.TIME (Durata de butonare a telecomenzii)
Selectează durata de redare pentru funcŃia
„ZAPPIN” (Butonare).
- „ZAP. TIME-1" (6 secunde), „ZAP. TIME-2" (9
secunde), „ZAP. TIME-3” (30 de secunde).
LPF*3 (Filtru trece-jos)
Selectează frecvenŃa de tăiere a subwooferului: „OFF” (Dezactivat), „80Hz”, „100Hz”,
„120Hz”, „140Hz”, „160Hz”.
LPF NORM/REV (Filtru trece-jos normal /
invers)
Selectează faza când este activată funcŃia LPF:
„NORM", "REV".
HPF (Filtru trece-sus)
Selectează frecvenŃa de tăiere a difuzoarelor
frontale/spate: „OFF” (Dezactivat), „80Hz”,
„100Hz”, „120Hz”, „140Hz”, „160Hz”.
LOUD (Puterea)
Accentuează başii şi treble pentru sunet clar la
volum redus: „ON” (Activat), „OFF” (Dezactivat).
BTM (pagina 11)
*1 Când este oprit aparatul.
*2 În timpul recepŃiei FM.
Utilizarea de echipamente
opŃionale
2 ApăsaŃi în mod repetat
până ce apare
dispozitivul de schimbare dorit.
Numărul aparatului
Echipamente audio auxiliare
Conectând un dispozitiv audio portabil opŃional
la mufa de intrare AUX (mufa stereo mini) de
pe aparat şi apoi doar selectând sursa, puteŃi
asculta la difuzoarele maşinii dvs. Nivelul
volumului este reglabil pentru orice diferenŃă
dintre aparat şi dispozitivul audio portabil.
UrmaŃi procedura de mai jos:
Conectarea dispozitivului audio
portabil
1 OpriŃi dispozitivul audio portabil.
2 ReduceŃi volumul aparatului.
3 ConectaŃi dispozitivul la aparat.
Numărul discului
Începe redarea.
Saltul peste albume şi discuri
1 În timpul redării, apăsaŃi
/+).
Pentru a sări
peste
album
album în mod
continuu
discuri
discuri în mod
continuu
(ALBUM -
ApăsaŃi
şi eliberaŃi (menŃineŃi un
moment).
în maxim 2 secunde de la
prima eliberare.
în mod repetat.
apoi apăsaŃi din nou în maxim
2 secunde şi menŃineŃi.
Redarea repetată şi în ordine
aleatorie
1 În timpul redării, apăsaŃi
(REP) (Repe-
tare) sau
(SHUF) (Redare aleatorie), în
mod repetat, până ce apare setarea dorită.
Cablu de conectare
(nefurnizat)
* FolosiŃi un ştecăr drept.
Reglarea nivelului volumului
ReglaŃi volumul pentru fiecare dispozitiv audio
conectat înainte de redare.
1 ReduceŃi volumul aparatului.
2 ApăsaŃi în mod repetat
până ce
apare indicaŃia „AUX”.
Apare mesajul „AUX FRONT IN” (Intrare frontală
AUX).
3 ÎncepeŃi redarea dispozitivului audio portabil la
volum moderat.
4 SetaŃi volumul normal de ascultare pe aparat.
ReglaŃi nivelul intrării (pagina 17).
SelectaŃi
DISC
SHUF CHANGER
(Dispozitiv schimbare
aleatorie)
Pentru a reda
discul în mod repetat.
piesele de pe
schimbător în ordine
aleatorie.
Pentru a reveni la modul de redare normală,
selectaŃi „
OFF” (Dezactivat) sau „SHUF OFF”
(Redare aleatorie dezactivată).
Telecomanda rotativă RM-X4S
Ataşarea etichetei
AtaşaŃi eticheta indicatoare în funcŃie de felul în
care montaŃi telecomanda rotativă.
Dispozitivul pentru schimbarea
CD-urilor
Selectarea dispozitivului
1 ApăsaŃi în mod repetat
indicaŃia „AUX”.
până ce apare
continuare pe pagina următoare 19
Amplasarea butoanelor
Butoanele corespunzătoare de pe
telecomanda rotativă operează aceleaşi funcŃii
ca şi cele de pe aparat.
InformaŃii suplimentare
PrecauŃii
• RăciŃi aparatul în prealabil dacă maşina a fost
parcată în bătaia soarelui.
• Antena de alimentare se întinde automat.
Condensul
În cazul în care în interiorul aparatului se
formează condens, scoateŃi discul şi aşteptaŃi
aproximativ o oră ca acesta să se usuce; altfel,
aparatul va funcŃiona necorespunzător.
Pentru a păstra calitatea ridicată a
sunetului
Nu stropiŃi aparatul sau discurile cu lichide.
Următoarele butoane de pe telecomanda
rotativă au alte funcŃii faŃă de cele de pe
aparat.
• Butonul „ATT” (Atenuare)
Pentru a atenua sunetul. Pentru a anula, apăsaŃi din
nou.
• Butonul PRESET/DISC
CD/USB: La fel ca butoanele
(ALBUM /+) de pe aparat (împingeŃi şi rotiŃi).
Radio: Pentru recepŃionarea staŃiilor memorate
(împingeŃi şi rotiŃi).
• Butonul VOL (volum)
La fel ca şi cadranul de control de pe aparat (rotire).
• Butonul „SEEK/AMS”
La fel ca butonul
+/- de pe aparat (rotire
sau rotire şi menŃinere).
• Butonul DSPL (afişaj)
Pentru a modifica elementele de afişare.
Schimbarea direcŃiei de operare
DirecŃia de operare a butoanelor este setată
din fabrică, după cum se arată mai jos.
Pentru mărire
ObservaŃii referitoare la discuri
• Nu expuneŃi discurile în bătaia directă a razelor
de soare, sau a surselor de căldură precum
suflantele de aer cald, nici în maşina parcată în
bătaia soarelui.
• Înainte de redare, curăŃaŃi
discurile cu o lavetă de curăŃat,
din centru înspre margine. Nu
folosiŃi pentru curăŃare solvenŃi
precum neofalina, diluanŃi,
produse de curăŃare din comerŃ.
• Acest aparat permite redarea CD-urilor realizate
în conformitate cu standardul pentru Compact
Discuri (CD). Este posibil ca discurile duale şi
unele discuri muzicale codificate cu tehnologii de
protecŃie la copiere nu sunt realizate conform
standardului CD şi nu pot fi redate de acest
aparat.
• Discuri ce NU POT fi redate pe acest aparat
- Discuri cu etichete, autocolante, bandă adezivă sau
hârtie lipită. Redarea acestora poate provoca
defectarea aparatului sau poate strica discul.
- Discuri cu alte forme decât forma standard (de
exemplu în formă de inimă, pătrat, stea). Redarea
acestora poate provoca defectarea aparatului.
- Discuri cu diametrul de 8 cm.
ObservaŃii privind discurile CD-R/CD-RW
Pentru reducere
Dacă trebuie să montaŃi telecomanda
rotativă pe partea din dreapta a coloanei de
direcŃie, puteŃi inversa direcŃia de operare.
1 În timp ce apăsaŃi butonul VOL, apăsaŃi şi
menŃineŃi
.
• Numărul maxim de: (doar pentru CD-R/CD-RW)
- directoare (albume): 150 (incl. directorul rădăcină)
- fişiere (piese), directoare: 300 (chiar sub 300 dacă
numele directorului/fişierului conŃine multe
caractere)
- caracterele ce pot fi afişate pentru un nume de
director/fişier: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Dacă discul multi-sesiune începe cu o sesiune CDDA, va fi recunoscut ca disc CD-DA şi nu se vor
reda alte sesiuni.
• Discuri ce NU POT fi redate pe acest aparat
- Discuri CD-R/CD-RW înregistrate la o calitate slabă.
- Discuri CD-R/CD-RW înregistrate cu un dispozitiv
incompatibil.
- Discuri CD-R/CD-RW finalizate incorect.
20
- CD-R/CD-RW altele decât cele înregistrate în
format CD muzical sau format MP3, conform
ISO 9660 Nivel 1 / Nivel 2, Joliet/Romeo sau
multi-sesiune.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/WMA/AAC
Când bateria devine slabă, raza de acŃiune a
telecomenzii cu cartelă se micşorează. ÎnlocuiŃi
bateria cu o baterie nouă CD2025 pe bază de litiu.
Utilizarea unei alte baterii poate provoca incendiu
sau explozie.
cu partea + în sus
Director
(album)
Fişier (piesă)
MP3/WMA/AAC
ObservaŃii privind bateria de litiu
• Nu lăsaŃi bateria de litiu la îndemâna copiilor.
Dacă bateria este înghiŃită, consultaŃi imediat un
medic.
• ŞtergeŃi bateria cu o cârpă uscată pentru a
asigura un contact corect.
• La instalarea bateriei respectaŃi polaritatea.
• Nu prindeŃi bateriile cu cleşti metalici, deoarece
se pot produce scurt-circuite.
Despre iPod
Acest aparat poate fi conectat la următoarele
iPod-uri.
ActualizaŃi software-ul iPod-ului dvs. la
versiunea cea mai recentă înainte de utilizare.
- iPod nano generaŃia 1*
- iPod nano generaŃia 2 (aluminiu)
- iPod nano generaŃia 3 (video)
- iPod generaŃia 5 (video)*
- iPod classic
- iPod touch
- iPhone şi iPhone 3G
* Când conectaŃi iPod nano generaŃia 1 sau
Pod generaŃia 5, funcŃia de control pasager nu
este disponibilă.
Dacă aveŃi întrebări sau probleme în legătură
cu aparatul dvs. care nu sunt acoperite de
acest manual, consultaŃi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
ÎntreŃinerea
Înlocuirea bateriei de litiu a
telecomenzii cu cartelă
AVERTISMENT
Bateria poate exploda dacă nu este
manipulată corect.
Nu reîncărcaŃi, dezasamblaŃi bateria şi nu o
aruncaŃi în foc.
Înlocuirea siguranŃelor
La înlocuirea siguranŃei folosiŃi una cu acelaşi
amperaj ca şi siguranŃa originală. Dacă siguranŃa
sare, verificaŃi alimentarea şi înlocuiŃi siguranŃa.
Dacă siguranŃa sare din nou
după înlocuire, este posibil să
existe defecŃiuni interne. În
acest caz, consultaŃi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
SiguranŃă (10 A)
CurăŃarea
conectorilor
Este posibil ca aparatul să nu funcŃioneze
corect în cazul în care conectorii dintre aparat şi
panoul frontal nu sunt curaŃi. Pentru a preveni
acest lucru, detaşaŃi panoul frontal (pagina 5) şi
curăŃaŃi conectorii cu un pămătuf de vată. Nu
exercitaŃi o forŃă prea mare. Conectorii s-ar
putea deteriora.
La o utilizare normală, bateriile va dura
aproximativ 1 an. (Durata de viaŃă utilă poate fi
mai scurtă, în funcŃie de condiŃiile de utilizare).
Unitatea
centrală
Partea din spate a
panoului frontal
continuare pe pagina următoare 21
Note
• Din raŃiuni de siguranŃă, opriŃi aprinderea
înainte de curăŃarea conectorilor şi scoateŃi
cheia din butonul de aprindere.
• Nu atingeŃi niciodată conectorii direct cu
degetele sau cu un alt dispozitiv metalic.
Extragerea aparatului
1 ScoateŃi gulerul de protecŃie.
DetaşaŃi panoul frontal (pagina 7).
ApucaŃi ambele margini ale gulerului de
protecŃie, apoi trageŃi-l în afară.
SpecificaŃii
SecŃiunea CD player
Raportul semnal/zgomot: 120 dB
FrecvenŃa de răspuns: 10 – 20.000 Hz
Perturbări ale semnalului audio înregistrat (Wow &
flutter): Sub limita măsurabilă
SecŃiunea tuner (acordor)
FM
Spectrul de acordare: 87,5 – 108,0 MHz
Borna antenă:
Conector antenă externă
FrecvenŃa intermediară: 150 kHz
Sensibilitatea utilă: 10 dBf
Selectivitatea: 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot: 70 dB (mono)
Separarea: 40 dB la 1 kHz
FrecvenŃa de răspuns: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Spectrul de acordare:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Borna antenă:
Conector antenă externă
FrecvenŃa intermediară: 25 kHz
Sensibilitatea: MW: 26 µV, LW: 45 µV
SecŃiunea USB player
InterfaŃa: USB (Viteză completă)
Curent maxim: 500mA
SecŃiunea amplificator de putere
2 ScoateŃi aparatul.
IntroduceŃi simultan ambele chei de
eliberare, până ce se anclanşează în poziŃie.
Cu cârligul
înspre interior
TrageŃi de cheile de eliberare pentru a
demonta aparatul.
GlisaŃi aparatul afară din suport.
22
Ieşire: Ieşiri difuzoare (conectori cu etanşare)
ImpedanŃa difuzoarelor: 4– 8 ohmi
Puterea maximă de ieşire: 52 W × 4 (la 4 ohmi)
GeneralităŃi
Ieşiri:
Bornă ieşiri audio (faŃă/spate)
Bornă ieşire subwoofer (mono)
Bornă comandă releu antena de alimentare
Bornă comandă amplificator de putere
Intrări:
Bornă intrare controler de la distanŃă
Bornă intrare antenă
Bornă comandă telefon ATT
Bornă control iluminare
Bornă intrare control BUS
Bornă intrare audio BUS
Mufă intrare AUX (mufă minijack stereo)
Bornă intrare semnal USB
Comenzi ton:
Jos: ±10 dB la 60 Hz (XPLOD)
Mediu: ±10 dB la 1 kHz (XPLOD)
Înalt: ±10 dB la 10 kHz (XPLOD)
Alimentare: Baterie auto 12 V c.c
(împământare negativă)
Tensiunea de alimentare: 11– 16 V
Dimensiuni: Aprox. 178 × 50 × 179 mm
(lăŃime/înălŃime/grosime)
Dimensiuni de montare: Aprox. 182 × 53 × 162 mm
(lăŃime/înălŃime/grosime)
Masa: Aprox. 1,3 kg
Accesorii furnizate:
Telecomandă cu cartelă: RM-X151
Piese pentru instalare şi conexiuni (1 set)
Accesorii/echipamente opŃionale:
Telecomandă rotativă: RM-X4S
Cablu BUS (cu un cablu cu pini RCA):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Schimbător CD-uri (6 discuri): CDX-T69
Selector sursă: XA-C40
Cablu conexiune USB pentru iPod: RC-100IP
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu se ocupe
de unele din accesoriile menŃionate mai sus.
SolicitaŃi distribuitorului informaŃii detaliate.
Modelul şi specificaŃiile se pot modifica fără
preaviz.
• La anumite cablaje imprimate nu se folosesc
ignifuganŃi pe bază de halogeni.
• La carcase nu se folosesc ignifuganŃi pe bază de
halogeni.
• PernuŃele de ambalare sunt confecŃionate din
hârtie.
Ghid al problemelor de
funcŃionare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta să
remediaŃi problemele pe care le puteŃi întâmpina
cu aparatul dvs. Înainte de a citi lista de verificare
de mai jos, verificaŃi procedeele de conectare şi
funcŃionare.
Dacă problema nu se rezolvă, vizitaŃi următorul sit
web de asistenŃă.
Situl de asistenŃă
http://support.sony-europe.com
GeneralităŃi
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• VerificaŃi conexiunea sau siguranŃa.
• Dacă aparatul este oprit şi dispare afişajul,
acesta nu poate fi operat fără telecomandă.
PorniŃi aparatul.
Antena de alimentare nu se întinde.
Antena de alimentare nu are o cutie de relee.
Nu se aude sunet.
• Se activează funcŃia ATT sau funcŃia ATT
telefon (când cablul de interfaŃă al unui telefon de
maşină este conectat la cablul ATT).
• PoziŃia controlului de disipare „FAD” nu este
setată pentru un sistem cu 2 difuzoare.
Nu se aud semnalele sonore.
• Semnalul sonor este anulat (pagina 18).
• Este conectat un amplificator de putere opŃional
şi nu folosiŃi amplificatorul de putere integrat.
ConŃinutul memoriei a fost şters.
• S-a apăsat butonul RESET.
MemoraŃi din nou.
• Cablul sau bateria de alimentare au fost
deconectate sau nu sunt conectate corect.
Se şterg staŃiile memorate şi ora corectă.
SiguranŃa a sărit.
Se aude zgomot la comutarea poziŃiei de
aprindere.
Cablurile nu sunt potrivite corect cu conectorul
accesoriu de putere al maşinii.
În timpul redării sau recepŃiei, începe modul de
demonstraŃie.
Dacă nu se realizează nicio operaŃie în interval de 5
minute, cu opŃiunea „DEMO-ON”, începe modul de
demonstraŃie.
SetaŃi „DEMO-OFF” (Demo dezactivat) (pag. 18).
Ecranul dispare din / nu apare în fereastra de
afişare.
• Strălucirea e setată „DIM-ON” (Activată) (pag. 18).
• Ecranul dispare dacă apăsaŃi şi menŃineŃi butonul
.
ApăsaŃi şi menŃineŃi butonul
până apare
ecranul.
• Conectorii sunt murdari (pagina 21).
FuncŃia de oprire automată nu operează.
Aparatul este pornit. FuncŃia de oprire automată se
activează după oprirea aparatului.
OpriŃi aparatul.
Redare CD
Nu se poate încărca discul.
• S-a introdus deja un alt disc.
• Discul a fost introdus cu forŃa, invers sau în mod
incorect.
Nu se efectuează redarea discului.
• Disc defect sau murdar.
• Discurile CD-R/CD-RW nu se folosesc ca discuri
audio (pagina 20).
Nu se pot reda fişierele MP3/WMA/AAC.
Discul este incompatibil cu formatul şi versiunea
MP3/WMA/AAC. Pentru detalii privind discurile şi
formatele ce pot fi redate, vizitaŃi situl de asistenŃă.
Redarea fişierelor MP3/WMA/AAC durează mai
mult decât în cazul altor fişiere.
Redarea următoarelor discuri poate începe mai
greu.
- discurile înregistrate cu o structură de arbori
complicată.
- discurile înregistrate în format multi-sesiune.
- discurile la care se pot adăuga date.
Elementele afişajului nu defilează.
• Este posibil ca la discurile cu foarte multe caractere
acestea să nu defileze.
• OpŃiunea „A.SCRL” este setată pe „OFF”
(Dezactivată).
SetaŃi „A.SCRL-ON” (Defilare automată activată)
(pagina 18).
ApăsaŃi şi menŃineŃi
(SCRL).
continuare pe pagina următoare 23
Sunetul se aude cu intermitenŃe.
• Instalarea nu este corectă.
InstalaŃi aparatul la un unghi mai mic de 45°
într-o parte solidă a maşinii.
• Disc defect sau murdar.
Butoanele de operare nu funcŃionează. Discul
nu iese.
ApăsaŃi butonul RESET (pagina 6).
RecepŃie radio
Nu se pot recepŃiona staŃiile. Sunetul este
afectat de zgomote.
• Conexiunea nu este corectă.
ConectaŃi un cablu de control pentru antena
de alimentare (albastru) sau un cablu de
alimentare accesorie (roşu) la cablul de
alimentare al unui booster pentru antena
maşinii (doar dacă maşina are o antenă
FM/MW/LW integrată în lunetă/geamurile
laterale).
VerificaŃi conexiunea antenei maşinii.
Dacă antena maşinii nu se ridică, verificaŃi
conexiunea cablului de control al antenei de
alimentare.
Acordarea presetată nu este posibilă.
• MemoraŃi frecvenŃa corectă.
• Semnalul emis este prea slab.
Acordarea automată nu este posibilă.
• Setarea modului local de căutare nu este
corectă.
Acordarea se opreşte prea des.
SetaŃi „LOCAL-ON” (pagina 18).
Acordarea nu se opreşte la un post:
SetaŃi „MONO-ON” (pagina 18).
• Semnalul emis este prea slab.
EfectuaŃi acordarea manuală.
În timpul recepŃiei FM, clipeşte indicaŃia „ST”.
• AcordaŃi frecvenŃa în mod precis.
• Semnalul emis este prea slab.
SetaŃi „MONO-ON” (pagina 18).
Un program FM în emisie stereo se aude
monofonic.
Aparatul se află în modul de recepŃie monofonică.
SetaŃi „MONO-OFF” (pagina 18).
RDS
FuncŃia „SEEK” (Căutare) porneşte după
câteva secunde de ascultare.
StaŃia nu este de tip TP sau are semnal slab.
DezactivaŃi TA (pagina 12).
Nu se realizează anunŃuri de trafic.
• ActivaŃi TA (pagina 12).
• StaŃia nu emite anunŃuri de trafic deşi este de tip
TP.
AcordaŃi altă staŃie.
PTY afişează „- ----------------- “.
• StaŃia curentă nu este o staŃie RDS.
• Nu s-au recepŃionat date RDS.
• StaŃia nu specifică tipul programului.
24
Redarea USB
Nu puteŃi reda elementele printr-un hub USB.
Aparatul nu poate recunoaşte dispozitivele USB
printr-un hub USB.
Nu se pot reda elementele.
Un dispozitiv USB nu funcŃionează.
ReconectaŃi-l.
Redarea dispozitivului USB durează mai mult.
Dispozitivul USB conŃine fişiere cu o structură de
arbori complicată.
Se aude un semnal sonor.
În timpul redării, dispozitivul USB a fost
deconectat.
Înainte de a deconecta un dispozitiv USB,
opriŃi mai întâi redarea pentru a proteja datele.
Sunetul este intermitent.
Sunetul poate fi intermitent la rate de biŃi
ridicate, de peste 320 kbps.
Ecrane/mesaje de eroare
„CHECKING” (În curs de verificare)
Aparatul confirmă conectarea unui dispozitiv
USB.
AşteptaŃi până când s-a încheiat confirmarea
conexiunii.
1
„ERROR” (Eroare)*
• Discul este murdar sau este introdus invers.*2
CurăŃaŃi discul sau introduceŃi-l corect.
• S-a introdus un disc gol.
• Discul nu poate fi redat din cauza unei
probleme.
IntroduceŃi alt disc.
• Dispozitivul USB nu a fost recunoscut automat.
ReconectaŃi-l.
• ApăsaŃi pentru a scoate discul.
„FAILURE” (DefecŃiune)
Conectarea difuzoarelor/amplificatoarelor este
incorectă.
ConsultaŃi manualul de instalare/conectare al
acestui model pentru a verifica legătura.
„HUB NO SUPRT” (Hub incompatibil)
Hub-ul USB nu este compatibil cu acest aparat.
„LOAD” (Încărcare)
Dispozitivul de schimbare CD-uri încarcă discul.
AşteptaŃi până la finalizarea încărcării.
„L SEEK" (Căutare locală) +/Modul de căutare locală este activat în timpul
acordării automate.
„NO AF”
Nu există o frecvenŃă alternativă pentru staŃia
curentă.
ApăsaŃi
+/- în timp ce clipeşte numele
de serviciu al programului. Aparatul începe să
caute o altă frecvenŃă cu aceleaşi date PI
(identificare program) (apare mesajul „PI SEEK”
– Căutare PI).
„NO DEV” (Niciun dispozitiv)
Se selectează
fără un dispozitiv USB
conectat. Un dispozitiv USB sau un cablu USB a
fost deconectat în timpul redării.
ConectaŃi un dispozitiv USB şi un cablu USB.
„NO DISC” (Disc absent)
Discul nu este introdus în schimbătorul de CDuri.
IntroduceŃi discuri în schimbătorul de CD-uri.
„NO MAG” (Revistă absentă)
Revista de discuri nu este introdusă în
schimbătorul de CD-uri.
IntroduceŃi revista în schimbătorul de CD-uri.
„NO MUSIC” (Muzică absentă)
Discul sau dispozitivul USB nu conŃine un fişier
de muzică.
IntroduceŃi un CD muzical în acest aparat.
ConectaŃi un dispozitiv USB care conŃine un
fişier muzical pe el.
„NO NAME" (Niciun nume)
În piesă nu este criptat niciun nume de disc /
album / artist / piesă.
„NO TP” (TP absent)
Aparatul va căuta în continuare staŃiile TP
disponibile.
„OFFSET” (Compensare)
Poate exista o defecŃiune internă.
VerificaŃi conexiunea. Dacă pe ecran rămâne
indicaŃia de eroare, consultaŃi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
„OVERLOAD” (Supraîncărcare)
Dispozitivul USB este supraîncărcat.
DeconectaŃi dispozitivul USB apoi schimbaŃi
sursa apăsând
.
Arată că dispozitivul USB este stricat sau este
conectat un dispozitiv incompatibil.
„READ” (Citire)
Aparatul citeşte toate informaŃiile despre piesele
şi albumele de pe disc.
AşteptaŃi până ce citirea este completă, iar
redarea începe automat. Este posibil să dureze
mai mult de un minut, în funcŃie de structura
discului.
RESET
Unitatea de CD sau dispozitivul USB nu pot fi
operate din cauza unei probleme.
ApăsaŃi butonul RESET (pagina 4).
„USB NO SUPRT” (USB incompatibil)
Dispozitivul USB conectat este incompatibil.
Pentru detalii privind compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaŃi situl de asistenŃă.
sau
În timpul derulării rapide înapoi sau înainte aŃi
ajuns la începutul sau la finalul discului şi nu
puteŃi merge mai departe.
Caracterul nu se poate afişa pe aparat.
*1 Dacă se produce o eroare în timpul redării unui
CD, numărul de disc al CD-ului nu apare pe ecran.
*2 Pe ecran apare numărul de disc al discului ce a
provocat eroarea.
Dacă aceste soluŃii nu ajută la remedierea
situaŃiei, consultaŃi cel mai apropiat distribuitor
Sony. Dacă duceŃi aparatul la reparat din cauza
unor probleme de redare a CD-ului, aduceŃi şi
25
discul folosit la momentul producerii problemei.
26
Download PDF

advertising