Sony | MEX-BT4100U | Sony MEX-BT4100U Receptor CD auto BT4100U cu Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Sistem audio
Bluetooth®
Manual de instrucţiuni
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei (DEMO),
citiţi pagina 7.
MEX-BT4100U
Fabricat în Thailanda
© 2012 Sony Corporation
RO
Pentru siguranţă, aveţi grijă să instalaţi
această unitate în bordul maşini. Pentru
instalare şi conexiuni citiţi manualul de
instrucţiuni furnizat.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Specificaţii pentru dioda laser
• Durata emisiei : continuă
• Ieşire laser : mai puţin de 53.3 μW
(această valoare este măsurată la o distanţă de
200 mm de la suprafaţa lentilei obiectivului
pe un bloc optic de citire cu apertură de 7
mm)
Plăcuţa pe care este indicată tensiunea de
funcţionare etc. se află în partea de jos a
carcasei.
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată
în documentele separate pentru service sau
garanţie.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest sistem audio Bluetooth, MEX-BT4100,
corespunde cerinţelor esenţiale şi altor prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm să vizitaţi următoarea
pagina de internet :
http://www.compliance.sony.de/
Italia
Utilizarea reţelei RLAN este reglementată
astfel :
– cu privire la uzul privat : prin Decretul legislativ
nr. 259 din 1.8.2003 (“Codul comunicaţiilor
electronice”). În particular, Articolul 104
indică situaţiile în care este necesară obţinerea
unei autorizaţii generale prealabile, iar
Articolul 105 precizează situaţiile în care este
permisă utilizarea liberă ;
– cu privire la furnizarea pentru public a accesului
RLAN la reţelele şi serviciile telecom: prin
Decretul Ministerial din 28.5.2003 şi Articolul
nr. 25 (autorizaţia generală pentru reţelele
şi serviciile de comunicaţie electronică) din
“Codul comunicaţiilor electronice”.
Norvegia
Utilizarea acestui echipament radio nu este
permisă în zona geografică având raza de
20 km şi centrul la Ny-Alesund, Svalbard, în
Norvegia.
2
Dezafectarea bateriilor
uzate (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie
(acumulator) sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie
înlocuit numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Avertisment pentru cazul în care
cheia de contact a maşinii dvs. nu
are poziţia ACC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată, pagina 33). Aparatul se va
opri complet, în mod automat, după perioada
de timp stabilită, evitându-se consumul de
energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
Cuvântul marcă Bluetooth şi siglele asociate sunt
deţinute de către Bluetooth SIG, Inc., iar orice
utilizare a acestor mărci de către firma Sony este
sub licenţă. Alte mărci şi denumiri comerciale
sunt deţinute de proprietarii respectivi.
ZAPPIN şi Quick-BrowZer sunt
comerciale ale Sony Corporation.
mărci
Windows Media este marcă de comerţ sau marcă
de comerţ înregistrată a Microsoft Corporation
din Statele Unite şi /sau alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite drepturi
de proprietate intelectuală deţinute de Microsoft
Corporation. Utilizarea sau distribuţia acestor
tehnologii în afara acestui produs este interzisă,
fără a deţine licenţă Microsoft.
iPhone, iPod, iPod clasic, iPod nano şi iPod
touch sunt mărci de comerţ ale Apple Inc.,
înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări.
App Store este o marcă de service a Apple Inc.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi
patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Android este marcă de comerţ a Google Inc.
Folosirea acestei mărci de comerţ este supusă
restricţiilor Google Permissions.
Note privind bateria cu litiu
Nu expuneţi bateria la căldură excesivă cum ar
fi radiaţiile solare directe, focul sau alte surse
similare.
3
Cuprins
Punerea în funcţiune
Modificarea iluminării
Note legate de Bluetooth ................................ 6
Anularea modului DEMO ............................... 7
Potrivirea ceasului ........................................... 7
Detaşarea panoului frontal .............................. 7
Modificarea culorii afişajului şi a butoanelor
– Sistem de iluminare cu dinamică de culoare . 19
Reglaje avansate de culoare .......................... 20
Amplasarea butoanelor
Unitatea de bază ......................................... 8
Telecomanda RM-X231 ........................... 10
Radio
Stocarea în memoria aparatului şi recepţia
posturilor de radio ...................................... 11
RDS .......................................................... 11
CD
Redarea unui disc ......................................... 13
Conectarea dispozitivelor
Bluetooth
Operaţii Bluetooth.........................................21
Punerea în legătură ........................................22
Conectare ......................................................23
Utilizarea telefonului cu mâinile libere.........25
Transmiterea muzicii..................................... 28
Iniţializarea reglajelor Bluetooth .................. 29
Aplicaţia App Remote via
tehnologia Bluetooth wireless
USB (telefon Android)
Comanda reciprocă a muzicii la folosirea
telefonului Android .................................... 30
Dispozitive USB
Redarea pieselor de pe un dispozitiv USB .... 14
Reglaje de sunet şi Meniul de
configurare
iPod
Funcţii speciale de sunet - Motor de sunet
avansat ....................................................... 30
Ajustarea elementelor de configurare ........... 33
Redarea de la iPod ........................................ 15
Acţionarea directă a unui iPod
– Acţionarea de către pasageri.................... 16
Aplicaţia App Remote via USB
(iPhone)
Comanda reciprocă a muzicii la folosirea
telefonului iPhone ..................................... 16
Căutarea şi redarea pistelor
Redarea pistelor în diverse moduri ............... 17
Căutarea unei piste după denumirea acesteia
– Quick-BrowZer™ ................................... 18
Căutarea unei piste prin ascultarea unor
pasaje ale pistelor – ZAPPIN™ ................. 19
4
Utilizarea echipamentelor
opţionale
Echipamente audio auxiliare ......................... 35
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ....................................... 36
Întreţinere ...................................................... 38
Specificaţii..................................................... 39
Soluţionarea problemelor .............................. 40
Afişaje de eroare/ Mesaje .............................. 44
Instalare / Conexiuni
Măsuri de precauţie ....................................... 46
1 Lista părţilor ............................................ 46
Echipament folosit în ilustraţii
(nu este furnizat) ........................................ 47
2 Exemple de conectare ............................. 47
3 Diagrama conexiunilor ............................ 48
4 Diagrama conexiunilor de alimentare ..... 51
Măsuri de precauţie .......................................52
Ajustarea unghiului de montare .............52
5 Detaşarea ramei de protecţie şi a
suportului.................................................. 52
6 Exemplu de montare ............................... 53
7 Detaşarea şi ataşarea panoului frontal ..... 53
Pentru detaşare .......................................53
Pentru ataşare .........................................53
8 Înlocuirea siguranţei ................................ 54
Avertizare pentru cazul în care cheia de
contact a maşinii dvs. nu are poziţia ACC . 54
9 Instalarea microfonului ........................... 54
Instalarea microfonului pe parasolar ......54
Instalarea microfonului pe bord .............55
5
Punerea în funcţiune
Note legate de Bluetooth
ATENŢIE
ÎN NICI UN CAZ FIRMA SONY NU POATE
FI FĂCUTĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU
NICI O PIERDERE ACCIDENTALĂ,
INDIRECTĂ SAU DE CONSECINŢĂ,
ORI PENTRU ORICE ALTĂ PIERDERE,
INCLUSIV, DAR NU LIMITATIV, PIERDERI
DE PROFIT, PIERDERI DE DATE, PIERDERI
CAUZATE DE UTILIZAREA PRODUSULUI
SAU A ALTOR ECHIPAMENTE ASOCIATE,
DE INACTIVITATE SAU CARE DECURG
DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, A
HARDWARE-ULUI ŞI / SAU A SOFTWAREULUI FOLOSIT.
AVIZ IMPORTANT !
Utilizarea eficientă şi în siguranţă
Schimbările şi modificările aduse acestui aparat,
ce nu sunt în mod expres aprobate de către Sony,
pot anula dreptul de utilizare a acestui aparat.
Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să
verificaţi excepţiile, datorate reglementărilor
şi limitărilor naţionale, privind folosirea
echipamentului Bluetooth.
Conducerea autovehiculului
Verificaţi legile şi regulamentele privitoare la
utilizarea telefoanelor mobile şi a echipamentului
handsfree în zona unde conduceţi.
Acordaţi întotdeauna atenţie maximă conducerii
vehiculului şi parcaţi maşina înainte de a efectua
un apel sau a răspunde la telefon, atunci când
condiţiile de circulaţie impun aceasta.
Conectarea la alte dispozitive
Atunci când conectaţi acest aparat la un alt
dispozitiv, vă rugăm să citiţi manualul de
instrucţiuni al respectivului echipament pentru
a afla detalii privitoare la siguranţă.
6
Expunerea la frecvenţele radio
Semnalele de radiofrecvenţă pot perturba
sistemele electronice incorect instalate sau
ecranate în mod inadecvat ale automobilului,
cum ar fi sistemele electronice de injecţie,
dispozitivele electronice anti-blocaj de frânare,
sistemele electronice de comandă a vitezei
sau sistemele pernelor cu aer. Vă rugăm
să luaţi legătura cu producătorul maşinii
pentru instalarea corectă sau pentru asistenţa
tehnică destinată acestui aparat. Montarea sau
depanarea defectuoasă poate fi periculoasă şi
poate conduce la invalidarea garanţiei acordate
pentru acest aparat.
Consultaţi producătorul autovehiculului pentru
a vă asigura că folosirea telefonului mobil în
autovehicul nu va afecta sistemele electronice
ale acestuia.
Verificaţi în mod regulat dacă toate echipamentele
fără fir din autovehicul sunt corect instalate şi
dacă funcţionează în mod corespunzător.
Apeluri de urgenţă
Acest dispozitiv de maşină Bluetooth handsfree
(cu mâinile libere), ca şi celelalte cu care este
pus în legătură, folosesc semnale radio, reţele
de telefonie mobilă şi terestre, precum şi funcţii
programate de către utilizator, a căror conectare
nu poate fi garantată în orice condiţii.
De aceea, nu vă bazaţi în mod exclusiv pe
echipamentele electronice pentru efectuarea
comunicaţiilor importante (cum ar fi apelurile
de urgenţă medicale).
Reţineţi că pentru a putea efectua şi primi
apeluri telefonice, dispozitivele handsfree (cu
mâinile libere) şi cele electronice conectate la
acestea, trebuie să fie activate într-o zonă în
care există semnal şi în care puterea semnalului
de telefonie mobilă este corespunzătoare.
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu
poată fi efectuate în orice reţea sau atunci când
sunt utilizate anumite servicii de reţea şi / sau
facilităţi ale telefonului.
Consultaţi furnizorul de servicii local.
Anularea modului DEMO
Detaşarea panoului frontal
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative
ce apare în timpul opririi.
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat,
pentru a preveni furtul.
1
Apăsaţi butonul (MENU), rotiţi
butonul de comandă până ce apare
indicaţia “DISPLAY”, apoi apăsaţi-l.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) 1.
Aparatul se opreşte.
2
Rotiţi butonul de comandă până
ce apare indicaţia “DEMO”, apoi
apăsaţi-l.
2
Apăsaţi butonul de eliberare a
panoului frontal 2, apoi detaşaţi
acest panou trâgându-l spre dvs.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege “DEMO-OFF”, apoi apăsaţi-l.
Configurarea se încheie.
4
Apăsaţi
(BACK). pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Interfaţa revine la modul obişnuit de redare/
recepţie.
Alarma de avertizare
Potrivirea ceasului
Indicaţia ceasului este în format digital de 24
de ore.
1
Apăsaţi butonul (MENU), rotiţi
butonul de comandă până ce apare
indicaţia “GENERAL”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă, până ce
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF
fără a fi detaşat panoul frontal, va suna o alarmă
de avertizare timp de câteva secunde. Alarma
se va auzi doar dacă amplificatorul încorporat
este utilizat.
Notă
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură
ridicată sau umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în
maşina parcată sau pe bord, ori în partea din
spate a maşinii.
apare mesajul “CLOCK-ADJ“, apoi
apăsaţi-l.
Indicaţia orei va începe să clipească.
Ataşarea panoului frontal
3
Acţionaţi butonul de comandă,
pentru a potrivi ora şi minutele.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi
butonul (SEEK) -/+.
Plasaţi orificiul A al panoului frontal pe axul
B al aparatului, aşa cum este ilustrat, apoi
împingeţi uşor partea stângă spre interior până
ce se aude un clic.
4
După stabilirea minutelor, apăsaţi
butonul (MENU).
Potrivirea orei este încheiată şi ceasul
porneşte.
Pentru a fi afişată ora, apăsaţi (DSPL).
7
Amplasarea butoanelor
Unitatea de bază
Această secţiune conţine instrucţiuni despre
amplasarea butoanelor şi operaţiile de bază.
derula rapid înapoi/înainte o pistă (apăsaţi
şi menţineţi apăsat).
1 Buton SOURCE / OFF*1
Apăsaţi acest buton pentru a porni
alimentarea/ a schimba sursa de semnal
(Radio/ CD/ AUX/ USB/ Bluetooth audio/
telefon Bluetooth).
• Apăsaţi în mod repetat pentru a comuta
către altă sursă.
• Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a opri
alimentarea.
• Apăsaţi timp de 2 secunde sau mai mult
pentru a opri alimentarea şi pentru a opri
afişajul.
App Remote*3 :
Pentru a omite piste (apăsaţi).
2 Butoane SEEK –/+
Radio :
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă
(apăsaţi) ; pentru a depista posturile în mod
manual (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
CD / USB :
Pentru a omite piste (apăsaţi) ; pentru a
omite mai multe piste succesive (apăsaţi,
apoi apăsaţi încă odată în timp de 2 secunde
şi menţineţi apăsat) ; pentru a derula rapid
înapoi/înainte o pistă (apăsaţi şi menţineţi
apăsat).
Dispozitiv audio Bluetooth*2 :
Pentru a omite piste (apăsaţi); pentru a
3 Butonul CALL pag. 22
Pentru a intra în meniul de apeluri
(apăsaţi); pentru comuta semnalul
Bluetooth (apăsaţi şi menţineţi apăsat mai
mult de 2 secunde); pentru a recepţiona/
termina (apăsaţi).
4 Buton de comandă/ ENTER / MENU /
APP (mâini libere) pag. 16, 30, 33
• Rotiţi pentru a regla volumul sonor;
• Apăsaţi pentru a intra în modul reglaj;
• Apăsaţi pentru a recepţiona/termina un
apel;
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai mult de 2
secunde pentru a stabili App Remote.
• După ce apăsaţi (SOURCE/OFF), rotiţi şi
apoi apăsaţi pentru a schimba sursa.
5 Senzor pentru telecomandă
6 Compartimentul pentru disc
Când introduceţi discul (cu eticheta în sus),
începe redarea.
7 Fereastra de afişare
8 Butonul Z (eject)
Este folosit pentru a scoate discul.
9 Mufa USB pag. 14, 15, 16
8
0 Butonul (BACK)/MODE pag. 11, 16,
26
• Apăsaţi pentru a reveni la interfaţa
precedentă; selectaţi banda de frecvenţe
radio (FM/MW/LW).
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a accesa
/ părăsi modul de comandă de către
pasageri (iPod).
• Apăsaţi pentru a activa/dezactiva
dispozitivul adecvat (această unitate/
telefonul mobil) (Telefon Bluetooth).
qa Buton de eliberare a panoului
frontal pag. 7
qs Butonul (căutare) pag. 18
Pentru a intra în modul de căutare rapidă
Quick-BrowZer™ (CD/USB).
qd Buton AF (frecvenţe alternative) /
TA (anunţuri de trafic) / PTY (tipul
emisiunii) pag. 12
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ; pentru a
selecta PTY (apăsaţi şi menţineţi apăsat) în
modul RDS.
qf Butoane numerotate
Radio :
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie
(apăsaţi şi menţineţi apăsat).
CD / USB :
(1)/(2) : ALBUM V/v (în timpul redării
unui fişier MP3/WMA/AAC)
Pentru a omite albume (apăsaţi);
pentru a omite în mod continuu
albume (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
(3) : (Repeat)*4 pag. 17
(4) : SHUF pag. 17
(5) : ZAP pag. 19
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi
încă o dată pentru a relua redarea.
Dispozitiv audio Bluetooth*2 :
(1)/(2) : ALBUM V/v
(3) : (Repeat)*4 pag. 28
(4) : SHUF pag. 28
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare.
Apăsaţi încă o dată pentru a relua
redarea.
Telefon Bluetooth pag. 26, 27 :
Apăsaţi pentru a apela un număr de telefon
stocat în memorie ; pentru a stoca un număr
de telefon în memorie sub formă de număr
prestabilit, apăsaţi şi menţineţi apăsat (în
meniul de apelare).
(5) : MIC (în timpul unui apel) pag. 26
Pentru a stabili nivelul amplificării
MIC (apăsaţi); pentru a selecta modul
fără ecou (Echo Canceller)/ fără
zgomot (Noise Canceller) (apăsaţi şi
menţineţi apăsat).
App Remote*3 :
(6) : PAUSE
Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi
încă o dată pentru a relua redarea.
qg DSPL (afişaj) / SCRL (defilare)
pag. 11, 13, 14, 15, 24, 28
Pentru schimbarea elementelor afişate
(apăsaţi); pentru parcurgerea elementelor
afişate (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
qh Mufa de intrare AUX pag. 35
*1 Dacă legătura App Remote cu telefonul
iPhone/Android a fost stabilită, numele
aplicaţiei apare pe afişaj atunci când
selectaţi sursa.
*2 Atunci când este conectat un dispozitiv
Bluetooth audio (care acceptă tehnologia
AVRCP sau Bluetooth). În funcţie de
dispozitiv, este posibil ca anumite operaţii
să nu fie disponibile.
*3 Când este stabilită legătura App Remote
cu telefonul iPhone/Android. În funcţie de
aplicaţie, este posibil ca anumite operaţii să
nu fie disponibile.
*4 Acest buton are un punct tactil.
Notă
• Atunci când aparatul este oprit şi afişajul
este stins, acesta nu poate fi acţionat cu
telecomanda decât dacă apăsaţi mai înainte
butonul (SOURCE/OFF) al aparatului sau
dacă introduceţi un disc pentru a activa
aparatul.
9
Telecomanda RM-X231
5 Butonul ENTER (Accesare)
Pentru aplicarea unui reglaj ; recepţionarea
unui apel ; închierea unui apel.
6 Butonul PTY (tip de program)
7 Butonul VOL (volum) +*2 /–
8 Butonul CALL (apelare)
Pentru a accesa meniul de apelare.
Pentru a recepţiona/termina un apel.
9 Butonul MODE
• Selectaţi banda de frecvenţe radio (FM/
MW/LW).
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a accesa
/ părăsi modul de comandă de către
pasageri.
• Apăsaţi pentru a activa/dezactiva
dispozitivul adecvat (această unitate/
telefonul mobil) (Telefon Bluetooth).
Îndepărtaţi folia izolatoare înainte de a folosi
telecomanda.
0 Butonul SOUND/MENU (Sunet/
Meniu)
Pentru a accesa direct meniul de SOUND
(Sunet), apăsaţi; pentru a accesa meniul de
configurare, apăsaţi şi menţineţi apăsat.
qa Butonul
1 Buton OFF
Pentru oprirea alimentării aparatului ;
oprirea sursei ; respingerea unui apel.
2 Buton SOURCE*1
Pentru a porni alimentarea ; pentru a
schimba sursa de semnal (Radio / CD /
USB / AUX / Bluetooth audio / telefon
Bluetooth).
3 Butoane < (.) / , (>)
Pentru a controla funcţiile Radio/ CD/ USB/
audio Bluetooth/ App Remote în acelaşi mod
ca şi cu butonul (SEEK) –/+ al aparatului.
Elementele de reglaje pot fi acţionate cu
< ,. După ce apăsaţi (SOURCE), apăsaţi
< , pentru a schimba sursa.
4 Butonul (BACK – Înapoi)
Pentru revenirea la interfaţa precedentă.
10
(BROWSE - căutare)
qs Butoanele M (+) / m (–)
Pentru a acţiona funcţiile CD/ USB
Bluetooth, în acelaşi mod ca şi cu butonul
(1) / (2) (ALBUM V/v ) al aparatului.
Elementele de reglaj pot fi acţionate cu M
m.
qd Butonul DISP/SCRL (parcurgere)
qf Butoanele numerice
• Pentru a recepţiona un post fixat în
memorie (apăsaţi); pentru a stoca posturi
în memorie (apăsaţi şi menţineţi apăsat).
• Pentru a apela un număr de telefon stocat
în memorie (apăsaţi) ; pentru a stoca în
memorie un număr de telefon căruia să îi
fie alocat un număr (apăsaţi şi menţineţi
apăsat), în meniul de apelare (telefon
Bluetooth).
• Pentru pauză de redare, apăsaţi (6)
(pauză).
*1 Dacă legătura App Remote cu telefonul
iPhone/AndroidTM a fost stabilită, numele
aplicaţiei apare pe afişaj atunci când
selectaţi sursa.
*2 Acest buton are un punct tactil.
Radio
Stocarea în memoria aparatului
şi recepţia posturilor de radio
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de
conduceţi autovehiculul, folosiţi funcţia BTM
pentru cel mai bun acord, cu scopul de a evita
accidentele.
Stocarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE/OFF)
până ce este afişată indicaţia
“TUNER“.
Pentru a schimba banda, apăsaţi în mod
repetat butonul (MODE). Puteţi alege dintre
FM1, FM2, FM3, MW sau LW.
2
Apăsaţi (MENU), rotiţi butonul de comandă până ce este afişată indicaţia
“GENERAL”, apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “BTM“, apoi
apăsaţi-l.
Aparatul va memora posturile de radio în
ordinea frecvenţelor şi le va aloca butoane
numerice.
Observaţie
• Alternativ, puteţi să apăsaţi (SOURCE/OFF),
şi să rotiţi butonul de comandă pentru a
alege ”TUNER”, iar apoi să îl apăsaţi pentru
a alege sursa.
Stocarea manuală în memorie
1
În timp ce recepţionaţi un post pe
care doriţi să îl stocaţi în memorie,
apăsaţi şi menţineţi apăsat unul dintre
butoanele numerice (între (1) şi (6))
până ce este afişată indicaţia “MEM”.
Recepţionarea unui post stocat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi
apăsaţi un buton numeric (de la (1)
la (6)).
Acordul automat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, şi
apăsaţi (SEEK) –/+ pentru a căuta un
post.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când
aparatul detectează un post de radio.
Repetaţi procedura până găsiţi postul dorit.
Observaţie
• În cazul în care cunoaşteţi frecvenţa postului
dorit, apăsaţi şi menţineţi apăsat (SEEK) –/+
pentru a localiza cu aproximaţie frecvenţa,
apoi apăsaţi în mod repetat butonul (SEEK)
–/+ pentru a realiza acordul fin (reglaj
manual).
RDS
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul
de date radio RDS transmit, pe lângă sunetul
propriu-zis, şi un semnal de informaţie digitală,
care nu se aude.
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile
toate funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile,
în cazul în care semnalul radio este prea slab
sau dacă postul recepţionat nu transmite date
RDS.
Pentru a schimba elementele afişate
Apăsaţi (DSPL).
11
Reglaje pentru AF (Frecvenţe
alternative) şi TA (Anunţuri
despre trafic)
Facilitatea AF face ca recepţia să revină în mod
continuu la postul de radio cu semnalul cel
mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează
informaţii curente, legate de circulaţie sau
programele legate de trafic (TP) dacă acestea
sunt recepţionate.
1
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) până
ce apare reglajul dorit.
Selectaţi
AF-ON
TA-ON
AF, TA-ON
AF,
TA-OFF
Pentru
a activa AF şi a dezactiva TA.
a activa TA şi a dezactiva AF.
a activa atât AF, cât şi TA.
a dezactiva atât AF, cât şi TA.
Stocarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele
AF/TA. Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate
numai posturile RDS având aceleaşi reglaje AF/
TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod
manual, puteţi prestabili atât posturi RDS, cât şi
non-RDS cu reglajele AF/TA corespunzătoare
fiecăruia.
1
Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de
radio cu BTM sau în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor
întrerupe automat semnalul transmis de sursa
curent selectată.
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui
anunţ legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în
memorie, fiind aplicat şi următoarelor mesaje
de acest tip, independent de nivelul folosit în
mod curent pentru volumul sonorului.
12
Pentru a asculta în continuare un
program regional – REGIONAL
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite
din fabrică pentru acest aparat restricţionează
recepţia la o anumită regiune, astfel încât nu se
va comuta pe un alt post regional cu o frecvenţă
mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a acestui post
regional, alegeţi opţiunea “REG-OFF” la
configurare, în timpul recepţiei FM (pag. 33).
Notă
• Această funcţie nu acţionează în Marea
Britanie şi în alte zone.
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post
din regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton
numeric acelui post.
1
În timp ce recepţionaţi un post FM,
apăsaţi un buton numerotat (între (1)
şi (6)) asociat unui post local.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat
al unui post local, într-un interval de 5
secunde.
Repetaţi această procedură până ce este
recepţionat un post local.
Alegerea PTY (Tipuri de program)
Folosiţi PTY pentru afişarea sau căutarea tipului
de program dorit.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (AF/TA)
(PTY) în timp ce recepţionaţi un post
FM.
Denumirea tipului curent de program apare
dacă postul transmite date PTY.
2
Rotiţi butonul de comandă până ce
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi acest buton.
Aparatul începe să caute o staţie radio care
emite respectivul tip de program.
CD
Tipuri de programe
Redarea unui disc
NEWS (ştiri), AFFFAIRS (noutăţi în
afaceri), INFO (informaţii), SPORT (sport),
EDUCATE (programe educaţionale), DRAMA
(teatru), CULTURE (programe culturale),
SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi), POP
M (muzică pop), ROCK M (muzică rock),
EASY M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică
de divertisment), CLASSICS (muzică clasică),
OTHER M (alt gen de muzică), WEATHER
(meteo), FINANCE (finanţe), CHILDREN
(programe pentru copii), SOCIAL A (programe
sociale), RELIGION (programe religioase),
PHONE IN (dialog cu ascultătorii), TRAVEL
(turistice), LEISURE (divertisment), JAZZ
(muzică jazz), COUNTRY (muzică country),
NATION M (muzică populară), OLDIES
(melodii mai vechi), FOLK M (muzică folk),
DOCUMENT (programe documentare)
Pentru a scoate discul din aparat, apăsaţi butonul
Z.
Notă
• Este posibil să recepţionaţi un alt post de
radio decât cel selectat.
Pentru a schimba elementele
afişate,
Reglajul CT (temporal)
Acest aparat poate reda discuri tip CD-DA (care
să conţină şi CD TEXT) şi CD-R / CD-RW (cu
fişiere MP3/WMA/AAC – pag. 36).
1 Introduceţi discul (cu eticheta
orientată în sus).
Redarea începe automat.
Notă
• Când scoateţi sau introduceţi discul în aprat,
aveţi grijă ca toate dispozitivele USB să fie
deconectate pentru a evita deteriorarea
discului.
• Standardul de codare-decodare este MP3
(.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a).
Apăsaţi (DSPL).
Elementele afişate diferă în funcţie de tipul
discului, de formatul de înregistrare şi de
reglaje.
Datele CT recepţionate de la transmisia RDS
vor regla ceasul.
1 Alegeţi
“CT-ON“ în timpul reglajului
(pag. 33).
Notă
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar
dacă este recepţionat un post RDS.
13
Dispozitive USB
• Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa
Mass Storage) compatibile cu standardul USB
(cum ar fi un disc flash USB, un player media
digital sau un telefon Android).
În funcţie de playerul media digital sau de
telefonul Android este neceră alegerea modului
MSC de conectare USB.
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă
a datelor de pe dispozitivul USB.
Note
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi
motorul. În funcţie de acest dispozitiv, pot
apărea disfuncţionalităţi sau deteriorări ale
acestuia dacă este cuplat înainte de pornirea
motorului.
• Standardul de codare-decodare este MP3
(.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) şi AAC
(.mp4).
• Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi adresa de
internet de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
Redarea pieselor de pe un
dispozitiv USB
1 Deschideţi capacul mufei USB, apoi
conectaţi dispozitivul USB la mufa
respectivă.
Începe redarea.
Pentru a începe redarea în cazul în care
dispozitivul USB este deja conectat, apăsaţi în
mod repetat butonul (SOURCE/OFF) până ce
este afişată indicaţia “USB“.
14
Pentru a opri redarea, apăsaţi şi menţineţi apăsat
timp de 1 secundă butonul (SOURCE/OFF).
Pentru a decupla dispozitivul USB, opriţi
redarea materialului de pe acesta, apoi detaşaţi
dispozitivul.
Note
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea
grele, care pot cădea datorită vibraţiilor sau
pot cauza o întrerupere a conexiunii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării de
pe un dispozitiv USB, deoarece datele se pot
deteriora.
Modificarea elementelor afişajului
Apăsaţi (DSPL).
Elementele ce apar pe afişaj pot diferi în funcţie
de dispozitivul USB, de formatul de înregistrare
şi de reglaje.
Note
• Numărul maxim de piste este de 10.000:
• În funcţie de cantitatea de date conţinută,
este posibil să treacă mai mult timp până la
începerea redării.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte
/ înapoi a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu
viteză de transfer variabilă (VBR), durata
de redare scursă este posibil să nu fie corect
afişată.
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri
de fişiere MP3/WMA/AAC :
– cu compresie cu pierderi reduse (lossless)
– protejate la copiere.
– fişiere DRM (Gestionarea digitală a
drepturilor).
– fişiere audio multicanal.
iPod
În acest manual de instrucţiuni, termenul de
“iPod” este folosit în general pentru funcţiile
iPod ale unui iPod şi ale unui iPhone, cu
excepţia cazurilor în care este altfel specificat
în text sau în ilustraţii.
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu
iPod-ul dvs., citiţi secţiunea “Despre iPod” de
la pagina 37 sau vizitaţi adresa de internet de
mai jos :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Precauţii relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul
USB, volumul sonor al telefonului va fi reglat
chiar de către iPhone. Pentru a evita creşterea
bruscă a volumului după efectuarea unui apel,
nu măriţi volumul acestui aparat în cursul unei
convorbiri telefonice.
Notă
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării
de la iPod, deoarece se pot deteriora datele.
Observaţie
• iPod-ul se va reîncărca când unitatea este
pornită.
Redarea de la iPod
Înainte de a conecta un iPod, reduceţi volumul
sonor al acestui aparat.
1 Deschideţi capacul mufei USB,
conectaţi dispozitivul iPod la
terminalul USB prin intermediul
cablului USB cu conector pentru iPod
(nu este furnizat)*.
* Vă recomandăm să folosiţi cablul USB tip
RC-100IP.
Modul reluare
Când iPod-ul este conectat la unitate, modul
acestui aparat se modifică, acesta trecând la
reluarea redării, în modul stabilit la iPod.
În modul reluarea redării, nu vor funcţiona
butoanele următoare :
– (3) ( )
– (4) (SHUF)
Schimbarea elementelor afişate
Apăsaţi (DSPL).
Notă
• Anumite litere stocate în memoria iPod-ului
este posibil să nu fie corect afişate.
Începe automat redarea pistelor de la iPod
din punctul unde s-a oprit anterior.
Dacă este deja conectat un iPod, pentru a
porni redarea, apăsaţi de mai multe ori butonul
(SOURCE/OFF), până ce apare indicaţia
“USB” (Pe afişaj apare indicaţia “IPD” când
dispozitivul iPod este recunoscut).
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SOURCE/
OFF) timp de 1 secundă pentru a opri redarea.
Pentru a detaşa iPod-ul, opriţi mai întâi redarea
de la iPod, apoi detaşaţi iPod-ul.
Omiterea albumelor, fişierelor
podcast, genurilor muzicale,
listelor de redare şi artiştilor
Pentru
a omite
a omite
în mod
continuu
Acţionaţi astfel
Apăsaţi (1)/ (2) (ALBUM
V/v) [apăsaţi o dată pentru
fiecare]
Apăsaţi şi menţineţi apăsat
(1)/ (2) (ALBUM V/v)
[menţineţi apăsat pentru a
ajunge în punctul dorit]
15
Aplicaţia App Remote via
USB (iPhone)
Acţionarea directă a unui
iPod – Acţionarea de către
pasageri
Puteţi acţiona un iPod în mod direct chiar dacă
este conectat la această unitate.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(MODE) în cursul redării.
Este afişat mesajul “MODE IPOD” şi veţi
putea acţiona direct iPod-ul.
Pentru a părăsi modul de acţionare de
către pasageri
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MODE).
Apare indicaţia “MODE AUDIO”, iar acţionarea
directă a iPod-ului nu este posibilă.
Notă
• Volumul poate fi reglat numai de la această
unitate.
Pentru iPhone, este necesară preluarea aplicaţiei
„App Remote” (aplicaţie pentru comandă la
distanţă) de la App StoreSM.
Dacă aplicaţia este preluată la iPhone care
este cuplat la această unitate, sunt disponibile
următoarele facilităţi :
– acţionarea unităţii pentru lansarea şi comanda
aplicaţiilor compatibile la iPhone,
– acţionarea iPhone-ului cu o singură atingere
de deget pentru a acţiona sursa de semnal a
unităţii,
– afişarea informaţiilor detaliate legate de sursa
de semnal (titlul melodiei, numele artistulu,
albumul etc.) la iPhone.
Operaţiile disponibile diferă în funcţie de
aplicaţie. Pentru detalii legate de aplicaţiile
disponibile consultaţi site-ul de asistenţă pentru
clienţi la adresa :
http://support.sony-europe.com/
Note
• Pentru propria dvs. siguranţă, respectaţi
legile si reglementările locale privind traficul
şi nu acţionaţi echipamentul sau aplicaţiile în
timp ce conduceţi un autovehicul.
• Aplicaţia “App Remote” prin intermediul
USB este disponibilă numai pentru
echipamentele iPhone care au instalat iOS5.
Comanda reciprocă
a muzicii la folosirea
telefonului iPhone
1 Deschideţi capacul USB, apoi
conectaţi iPhone la portul USB prin
intermediul unui cablu USB pentru
iPhone (nu este furnizat)*.
* Se recomandă cablul de conexiune tip RC100IP USB pentru iPhone.
2 Lansaţi aplicaţia „App Remote”.
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai mult
de 2 secunde butonul (MENU) (APP)
de la unitate.
Conectarea la iPhone este iniţiată.
16
Căutarea şi redarea
pistelor
Când este stabilită conexiunea, la iPhone
apare denumirea aplicaţiei când este selectată
o sursă şi anumite operaţii de redare devin
disponibile pentru aplicaţie. (Operaţiile
disponibile diferă în funcţie de aplicaţie.)
În mod similar, anumite operaţii de redare
pot fi comandate de la iPhone. Pentru detalii
legate de comanda de la iPhone, consultaţi
documentaţia de asistenţă help a aplicaţiei.
Redarea pistelor în diverse
moduri
Puteţi asculta pistele fie în mod repetat (Redare
repetitivă), fie în ordine aleatorie (Redare
aleatorie).
Modurile de redare disponibile diferă în funcţie
de sursa de sunet selectată.
1
Observaţie
• Puteţi să apăsaţi (MENU), să rotiţi butonul
de comandă pentru a selecta „APP REM”,
apoi să îl apăsaţi pentru a stabili conexiunea.
Apoi apăsaţi (SOURCE/OFF) pentru a selecta
sursa.
Pentru a pune capăt conexiunii
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MENU).
Pe durata redării, apăsaţi în mod
repetat (3) ( ) sau (4) (SHUF) până
ce este afişat modul de redare dorit.
Poate dura mai mult timp până ce începe
redarea în modul selectat.
Redarea repetitivă
Alegeţi
TRACK
ALBUM
PODCAST*1
ARTIST*1
PLAYLIST*1
GENRE*1
OFF
Pentru a reda
în mod repetat o pistă.
în mod repetat un album.
în mod repetat un fişier
podcast.
în mod repetat creaţiile
unui artist.
în mod repetat lista de
redare.
în mod repetat melodiile
de genul ales.
pistele în ordinea obişnuită
(Redare obişnuită)
Redarea aleatorie
Alegeţi
SHUF ALBUM
SHUF DISC*2
SHUF
PODCAST*1
SHUF ARTIST*1
SHUF
PLAYLIST*1
SHUF GENRE*1
SHUF DEVICE*3
Pentru a reda
în mod aleatoriu un
album
în mod aleatoriu un
disc.
în mod aleatoriu fişiere
podcast.
în mod aleatoriu creaţiile
unui artist.
în mod aleatoriu lista de
redare.
în mod aleatoriu
melodiile de genul ales.
în mod aleatoriu conţinutul dispozitivelor.
17
SHUF OFF
pistele în ordinea
obişnuită (Redare
obişnuită)
*1 Numai iPod.
*2 Numai CD.
*3 Numai USB şi iPod.
Căutarea unei piste după
denumirea acesteia
– Quick-BrowZerTM
Puteţi căuta cu uşurinţă, după categorie, o pistă
de pe CD sau de pe un dispozitiv USB.
1
Apăsaţi (BROWSE)*.
Aparatul trece în modul de căutare QuickBrowZer şi este afişată lista de categorii de
căutare.
Când apare lista pistelor, apăsaţi de mai multe
ori (BACK) până ce este afişată categoria
dorită.
* În timpul redării, apăsaţi mai mult de 2
(BROWSE) pentru a
secunde butonul
reveni direct la începutul listei de categorii
(numai în cazul USB).
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege categoria dorită, apoi apăsaţi-l
pentru a confirma alegerea.
3 Repetaţi pasul 2 până alegeţi pista
dorită.
Va începe redarea.
Căutarea omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)
Când într-o categorie sunt mai multe elemente,
îl puteţi căuta rapid pe cel care vă interesează.
1
Apăsaţi (SEEK) + în modul QuickBrowZer.
Va apărea următoarea interfaţă.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul aflat în apropierea
celui care vă interesează.
Omiterea se va face în trepte de aproximativ
10 % din numărul total de elemente.
3 Apăsaţi (MENU) (ENTER).
Interfaţa revine la modul Quick-BrowZer şi
este afişat elementul selectat.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul dorit şi apăsaţi-l.
Dacă elementul selectat este o pistă, redarea
începe.
Pentru a renunţa la modul Jump (Salt), apăsaţi
butonul (BACK) sau pe cel (SEEK) –.
Căutarea după ordinea
alfabetică
– Căutare alfabetică
Când este conectat un iPod la această unitate,
puteţi căuta alfabetic elementul dorit.
1
Apăsaţi (SEEK) + în modul QuickBrowZer).
2
Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta prima literă a elementului
dorit, apoi apăsaţi-l pentru a confirma
alegerea.
Este afişată lista elementelor a căror denumire
începe cu litera aleasă, prezentate în ordine
alfabetică.
Pentru a părăsi modul Quick-BrowZer,
apăsaţi (BROWSE).
Notă
• După ce intraţi în modul de căutare QuickBrowZer, reglajele pentru redarea repetitivă
şi pentru cea aleatorie sunt anulate.
• În cazul unui strat superior indicatorul
devine luminos, iar în cazul unui strat inferior
.
indicatorul
18
3 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta elementul dorit, apoi
apăsaţi-l.
În cazul în care elementul selectat este o pistă,
începe redarea.
Modificarea iluminării
Pentru a renunţa la căutarea alfabetică, apăsaţi
(BACK) sau (SEEK) –.
Note
• În cazul căutării alfabetice, vor fi omise
simbolurile sau articolele (un, o) aflate
înaintea denumirii elementului respectiv.
• În funcţie de elementul căutat care a fost
selectat, este posibil să fie disponibil numai
modul Jump (Salt).
• În funcţie de numărul de piste, căutarea
alfabetică poate dura mai mult timp.
Căutarea unei piste prin
ascultarea unor pasaje ale
pistelor – ZAPPIN™
Apelând la redarea succesivă a unor scurte
pasaje din fiecare pistă de pe CD sau de pe
dispozitivul USB, puteţi căuta o anumită pistă
pe care doriţi să o ascultaţi.
Modul ZAPPIN este adecvat pentru căutarea
unei piste în modul aleatoriu sau în cel de redare
aleatorie repetitivă.
1 Apăsaţi (5) (ZAP) în cursul redării.
Redarea începe cu un pasaj din următoarea
pistă. Puteţi selecta durata redării (pag. 33).
Modificarea culorii afişajului
şi a butoanelor
– Sistem de iluminare cu
dinamică de culoare
Sistemul de culoare cu dinamică de culoare vă
permite să modificaţi culoarea afişajului şi a
butoanelor de la unitatea principală pentru a le
asorta cu interiorul maşinii.
Puteţi selecta una dintre cele 12 culori
prestabilite, culori personalizate şi 5 modele
prestabilite.
Culori prestabilite :
RED (roşu), AMBER (portocaliu), M_AMBER
(m_portocaliu), YELLOW (galben), WHITE
(alb), LIGHT GREEN (verde deschis), GREEN
(verde), LIGHT BLUE (albastru deschis), SKY
BLUE (bleu-ciel), BLUE (albastru), PURPLE
(mov), PINK (roz).
Modele prestabilite :
RAINBOW (curcubeu), OCEAN (ocean),
SUNSET (apus de soare), FOREST (pădure),
RANDOM (aleatoriu).
1 Apăsaţi (MENU) şi rotiţi butonul de
comandă până ce apare indicaţia
”DISPLAY”, apoi apăsaţi-l.
Pistă
2
Apăsarea
butonului
(ZAP)
2
Secvenţa redată din fiecare
pistă, în modul ZAPPIN.
Apăsaţi (MENU) (ENTER) sau (5)
(ZAP) când se ajunge la redarea pistei
dorite.
Se revine la redarea în mod obişnuit a pistei
selectate, de la început.
Apăsarea butonului (BACK) va confirma
totodată pista de redat.
Observaţii
• Apăsaţi (SEEK) –/+ în modul ZAPPIN pentru
a omite o pistă.
• Apăsaţi (1) / (2) (ALBUM v/V) în modul
ZAPPIN pentru a omite un album.
Rotiţi butonul de comandă până
ce apare indicaţia “COLOR”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta culoarea prestabilită sau
modelul care vă interesează, apoi
apăsaţi-l.
4
Apăsaţi
(BACK), pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Notă
• Dacă butonul de comandă este rotit repede,
culoarea ecranului şi cea a butoanelor se va
modifica de asemenea rapid.
19
Personalizarea culorii
afişajului şi a butoanelor
– Culori personalizate
Puteţi înregistra culori personalizate care să
poată fi apoi folosite pentru afişaj şi butoane.
1 Apăsaţi (MENU) şi rotiţi butonul de
comandă până ce apare indicaţia
”DISPLAY”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “CUSTOM- C”
(culori de bază), apoi apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “BASE” (de
bază), apoi apăsaţi-l.
Puteţi selecta una dintre culorile prestabilite
ca variantă de bază pentru personalizare.
Când selectaţi “BASE”, culoarea personalizată
este înlocuită (suprascrisă).
Schimbarea modului de culoare
DAY (zi) / NIGHT (noapte)
Puteţi stabili culori diferite în timpul zilei,
respectiv pe timp de noapte, în funcţie de
reglajul stabilit pentru DIMMER.
Mod de culoare DIMMER*1
DAY (zi)
OFF sau AUTO (este stinsă
NIGHT (noapte)
*1 Pentru detalii legate de DIMMER, consultaţi
pag. 35.
*2 Disponibilă numai când este conectat cablul de
comandă a iluminării.
1 Selectaţi “DAY / NIGHT”, la pasul 3 al
procedurii anterioare.
2 Selectaţi “DAY (zi)” sau “NIGHT
(noapte)”.
3 Realizaţi personalizarea pentru
canalul prestabilit, de la pasul 3 la
pasul 5 din procedura anterioară.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele “RGB
RED” (Roşu RGB), “RGB GRN”
(Verde RGB) sau “RGB BLUE”
(Albastru RGB), apoi apăsaţi-l.
5 Rotiţi butonul de comandă pentru
a ajusta gama de culoare, apoi
apăsaţi-l.
Gama de culoare poate fi ajustată între “0”
– “32”. Nu puteţi stabili “0” pentru toate
gamele de culoare.
6
Apăsaţi
(BACK), pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
lumina superioară*2)
ON sauAUTO (este aprinsă
lumina superioară*2)
Reglaje avansate de culoare
Modificarea culorii la sincronizarea
sunetului – Sincronizare sonoră
Când selectaţi un model prestabilit, sincronizarea
sunetului devine eficientă.
1 Apăsaţi (MENU) şi rotiţi butonul de
comandă până ce apare indicaţia
”DISPLAY”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “SND SYNC”
(Sincronizare sonoră), apoi apăsaţi-l.
20
3
Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta “SYNC-ON”, apoi apăsaţi-l.
4
Apăsaţi
(BACK), pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Afişarea în culori deschise
– Meniul alb
Puteţi afişa meniul mai clar (de culoare albă)
indiferent de reglajele de culoare.
1 Apăsaţi (MENU) şi rotiţi butonul de
comandă până ce apare indicaţia
”DISPLAY”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “WHT MENU”
(meniu alb), apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta “WHITE-ON”, apoi apăsaţi-l.
4
Apăsaţi
(BACK), pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Pentru a părăsi meniul alb, selectaţi “OFF” la
pasul 3.
Efect de pornire – Alb de pornire
Când apăsaţi (SOURCE/OFF) pentru activare,
culoarea afişajului şi a butoanelor unităţii
principale devine brusc albă şi apoi culoarea
este înlocuită de cea personalizată.
1 Apăsaţi (MENU) şi rotiţi butonul de
comandă până ce apare indicaţia
”DISPLAY”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “START-WHT”
(alb de pornire), apoi apăsaţi-l.
3
4
Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta “WHITE-ON”, apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi
(BACK), pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Pentru a părăsi meniul alb, selectaţi “OFF” la
pasul 3.
Conectarea dispozitivelor
Bluetooth
Operaţii Bluetooth
Funcţia Bluetooth vă permite să realizaţi apeluri
fără a folosi mâinile şi să ascultaţi muzică
folosind acest aparat.
Pentru a folosi funcţia Bluetooth, efectuaţi
următoarea procedură, dacă este necesară.
1 Punerea în legătură
La prima conectare a dispozitivelor
Bluetooth, este necesară înregistrarea
reciprocă a acestora, operaţie denumită
punere în legătură (“pairing”). Operaţia va fi
efectuată numai prima dată, deoarece ulterior
aparatele se vor recunoaşte în mod automat.
2 Conectarea
Pentru a folosi dispozitivul după ce a
fost efectuată punerea în legătură, porniţi
conexiunea. Uneori, înregistrarea reciprocă
permite conectarea în mod automat.
3 Apeluri handsfree (cu mâini libere) /
transmiterea muzicii
Când conexiunea este realizată, puteţi să
primiţi/ efectuaţi apeluri fără a avea mâinile
ocupate şi să ascultaţi muzică.
Dacă nu este posibilă punerea în legătură, este
posibil ca dispozitivul dvs. să nu fie compatibil
cu această unitate. Pentru detalii privind
dispozitivele compatibile, vizitaţi site-ul de
asistenţă :
http://support.sony-europe.com/
Montarea microfonului
Pentru a putea capta vocea în timpul unei
conversaţii purtate cu mâinile libere, este
necesar să montaţi microfonul (furnizat).
Pentru detalii legate de modul de conectare a
microfonului, consultaţi pagina 54.
21
Acţionarea funcţiilor Bluetooth
1 Apăsaţi (CALL).
Este afişat meniul de apelare.
2
Rotiţi butonul de comandă până
ce este afişat elementul dorit, apoi
apăsaţi-l.
Punerea în legătură
Dispozitivul Bluetooth (telefon mobil, dispozitiv
audio etc.) trebuie să fie pus în legătură cu acest
aparat înainte de a le utiliza prin intermediul
funcţiei Bluetooth.
3 Apăsaţi
(BACK)*.
Se revine la sursa Bluetooth.
* Pentru variantele de reglaj PAIRING,
REDIAL, VOICE DIAL şi BT SIGNL, pasul 3
nu este necesar.
Pot fi stabilite următoarele elemente :
PAIRING*1 (Punerea în legătură) (pag. 22)
PHONEBOOK (Carte de telefon) (pag. 25)
Observaţie
• Pentru detalii legate de punerea în legătură
a unui dispozitiv Bluetooth, consultaţi
manualul de instrucţiuni ce îl însoţeşte.
• Puteţi pune în legătură până la 9 dispozitive
cu această unitate.
1 Plasaţi dispozitivul Bluetooth la o dis-
REDIAL (Reluarea apelului) (pag. 26)
tanţă mai mică de 1 m faţă de acest
aparat.
RECENT CALL (Apeluri recente) (pag. 25)
VOICE DIAL (Realizarea vocală a
apelului) (pag. 27)
2
DIAL NUMBER (Număr apelat) (pag. 26)
RINGTONE*1*2 (Tonul soneriei)
Pentru a stabili dacă sunetul soneriei să fie
emis de această unitate sau de telefonul
celular conectat : “1 (această unitate)” –
“2 (telefon celular)”.
AUTO ANS*1 (Răspuns automat)
Pentru a stabili dacă această unitate să
răspundă automat unui apel recepţionat :
“OFF” (Dezactivat) – “1 (aprox. 3 secunde)” – “2 (aprox. 10 secunde)”.
BT SIGNL*1 (Reglare semnal Bluetooth)
(pag. 23, 24)
clipeşte
3 Acţionaţi dispozitivul Bluetooth pentru
a începe căutarea acestui aparat.
În interfaţa cu dispozitive
ce pot fi conectate, apare
o listă a celor care au fost
detectate. Acest aparat
este afişat ca “Sony Automotive“ la dispozitivul de
conectat.
BT INIT*3 (Initializare Bluetooth) (pag. 29)
*1Puteţi selecta acest element apăsând (MENU)
şi rotind butonul de comandă până pentru a
alege ”BT”.
*2 În funcţie de telefonul celular, tonul soneriei
acestei unităţi poate fi emis chiar dacă a fost
aleasă varianta “2 (telefon celular)”.
*3 Apare în meniul de reglaje când aparatul
este oprit.
22
Apăsaţi (CALL) şi rotiţi butonul de
comandă până ce apare indicaţia
“PAIRING”, apoi apăsaţi-l.
Aparatul intră în modul standby pentru
punerea în legătură.
4
Dacă, la dispozitivul cu care stabiliţi
legătura, este solicitată cheia de
acces* (passkey), introduceţi “0000“.
Dacă dispozitivul Bluetooth acceptă
versiunea 2.1, nu necesară introducerea unei
parole.
* În funcţie de dispozitiv, cheia de acces mai
poate purta denumirea de cod de acces
(“passcode“), număr PIN (“PIN number”)
sau parolă (“password“).
Observaţie
• Conexiunea dintre această unitate şi
dispozitivul Bluetooth poate fi automată, în
funcţie de dispozitiv.
Renunţarea la punerea în legătură
Introduceţi codul de acces
“0000”
Acest aparat şi dispozitivul Bluetooth se
vor înregistra reciproc în memorie, iar când
punerea în legătură este realizată, indicatorul
rămâne aprins.
Unitatea este pregătită pentru conexiunea la
dispozitiv.
Notă
• Dacă indicatorul “ ” continuă să clipească,
este posibil ca dispozitivul Bluetooth să nu fie
compatibil cu această unitate. Pentru detalii
privind echipamentele compatibile, vizitaţi
site-ul de asistenţă :
http://support.sony-europe.com/
5
Comandaţi dispozitivului Bluetooth
să intre în legătură cu acest aparat.
Când conexiunea este stabilită, sunt afişate
simbolurile grafice “ “ şi “ ”.
Note
• Pe durata conexiunii cu un dispozitiv Bluetooth,
acest aparat nu poate fi detectat de către alt
dispozitiv. Pentru a putea fi detectat, intraţi
în modul de punere în legătură şi căutaţi
aparatul de la celălalt dispozitiv.
• Căutarea şi conectarea pot necesita o anumită
perioadă de timp.
• În funcţie de dispozitiv, poate fi afişată o
interfaţă de confirmare înainte de introducerea
parolei.
• Timpul limită pentru introducerea parolei
diferă în funcţie de dispozitiv. Dacă perioada
de timp expiră, reluaţi procedura de punere în
legătură de la început.
• Acest aparat nu poate fi conectat la un
dispozitiv care acceptă exclusiv HSP (Head
Set Profile - profil pentru căşti).
Efectuaţi pasul 2 pentru a renunţa la modul de
punere în legătură după ce această unitate şi
dispozitivul Bluetooth sunt puse în legătură.
Conectare
Pentru a utiliza dispozitivul după punerea în
legătură, începeţi conectarea. Uneori, punerea
în legătură permite conectarea automată.
Dacă a fost deja realizată punerea în legătură,
porniţi acţionarea de aici.
Conectarea unui telefon mobil
1
Apăsaţi (CALL) şi rotiţi butonul de
comandă până ce apare mesajul “BT
SIGNL”, apoi apăsaţi-l.
Indicatorul “ ” devine luminos când
semnalul Bluetooth este activat.
Notă
• Când semnalul Bluetooth pentru această unitate
este deja activat (ON), selectarea opţiunii “BT
SIGNL” conduce la deczactivarea semnalului
Bluetooth.
Observaţie
• Puteţi alege această unitate şi ca sursă pentru
semnalul Bluetooth apăsând şi menţinând
apăsat butonul (CALL) mai mult de 2 sec.
2 Porniţi telefonul mobil şi activaţi
semnalul Bluetooth.
23
3 Realizaţi conexiunea la această unitate
folosind telefonul mobil.
Când conexiunea este realizată, este afişat
indicatorul “ ”. Dacă alegeţi din nou sursa
Bluetooth Phone după ce a fost realizată
conexiunea, vor fi afişate numele reţelei şi
numele telefonului mobil conectat.
Observaţie
• Cu semnal Bluetooth activ : când cheia de
contact a maşinii este în poziţia “ON“,
aparatul se reconectează automat la ultimul
telefon mobil cu care a fost conectat.
Conexiunea automată depinde însă şi de
specificaţiile telefonului mobil. Dacă aparatul
nu se reconectează automat, conectaţi-l
manual.
Conectarea unui dispozitiv audio
Elementele afişate sunt :
Starea tăriei semnalului telefonului
celular conectat*.
Starea energiei rămase a acumulatorului telefonului celular conectat*.
* Se opreşte fără conexiune handsfree. Diferă
în cazul unui telefon celular.
1
Apăsaţi (CALL) şi rotiţi butonul de
comandă până ce apare mesajul “BT
SIGNL”, apoi apăsaţi-l.
Indicatorul “ ” devine luminos când
semnalul Bluetooth este activat.
Apăsaţi (DSPL).
2
Porniţi dispozitivul audio şi activaţi
semnalul Bluetooth.
Conectarea la telefonul mobil
cu care a fost efectuată cea mai
recentă conexiune, pornind de la
acest aparat
3
Realizaţi conexiunea la acest aparat,
acţionând dispozitivul audio.
Când legătura este stabilită, este afişat
simbolul “ ”.
Schimbarea elementelor afişate
1 Verificaţi ca telefonul mobil să aibă
semnalele Bluetooth activate.
2 Apăsaţi (SOURCE/OFF), în mod repetat,
până ce apare indicaţia “BT PHONE”.
3 Apăsaţi (MENU) (ENTER).
Indicatorul “ ” clipeşte pe durata
realizării conexiunii. După ce conexiunea
a fost stabilită, “ ” rămâne aprins.
Note
• Se poate ca unele telefoane mobile să ceară o
permisiune pentru a accesa datele din agendă
pe durata unei conexiuni handsfree cu acest
aparat. Obţineţi permisiunea acţionând
telefonul mobil.
• În timpul transmiterii de semnal audio
Bluetooth, nu puteţi conecta acest aparat la
un telefon mobil. Pentru conectare, efectuaţi
operaţia pornind de la telefonul mobil. Se
poate ca un zgomot specific conectării să se
audă peste semnalul audio redat.
24
Conectarea la dispozitivul audio
cel mai recent folosit, pornind de
la acest aparat
1 Verificaţi ca atât acest aparat, cât şi dispozitivul
audio să aibă semnalele Bluetooth activate.
2 Apăsaţi în mod repetat (SOURCE/OFF) până
ce este afişată indicaţia “BT AUDIO“.
3 Apăsaţi (6) (Pauză).
Indicatorul “ ” clipeşte pe durata realizării
conexiunii. După ce conexiunea a fost stabilită, “ ” rămâne aprins.
Utilizarea telefonului cu
mâinile libere
Odată ce unitatea este conectată la un telefon
mobil, puteţi efectua sau recepţiona apeluri cu
această unitate, fără a o acţiona cu mâinile.
Înainte de a efectua un apel cu mâinile libere,
verificaţi următoarele :
1 Aveţi grijă ca simbolurile “
afişate.
” şi “ ” să fie
2 Dacă simbolurile “ ” şi “ ” nu sunt afişate,
efectuaţi procedura de conectare (pag. 23).
3 Dacă nu puteţi conecta această unitate şi
telefonul celular prin intermediul funcţiei
Bluetooth, efectuaţi procedura de punere în
legătură (pag. 22).
Efectuarea unui apel folosind
agenda telefonică
Când conectaţi un telefon celular care dispune
de PBAP (profil de acces pentru agenda
telefonică) puteţi accesa agenda telefonică şi
efectua un apel.
1
Apăsaţi (CALL) şi rotiţi butonul de
comandă până ce este afişată indicaţia
“PHONEBOOK”, apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi butonul de comandă pentru
a alege iniţiala numelui din lista
iniţialelor, apoi apăsaţi acest buton.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege numele din lista numelor, apoi
apăsaţi acest buton.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege un număr din lista de numere,
apoi apăsaţi acest buton.
Convorbirea telefonică începe.
Recepţionarea apelurilor
Notă
• În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca
numele de contact afişate de acest aparat
să difere de cele din agenda telefonică a
telefonului mobil.
La recepţia unui apel, sunetul de apel va fi emis
de difuzoarele autovehiculului sau de telefonul
mobil conectat. Pe afişaj apare numele persoanei
care telefonează sau numărul său de telefon.
Apelarea folosind istoricul
convorbirilor efectuate
1
Apăsaţi (CALL) când auziţi semnalul
de apel.
Convorbirea telefonică începe.
Note
• Este posibil ca, în funcţie de telefonul mobil,
numele acestuia să nu fie afişat.
• Tonul de apel şi vocea vorbitorului sunt emise
numai de difuzoarele din partea din faţă.
Respingerea unui apel
Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 1 secundă
butonul (SOURCE/OFF).
Încheierea unui apel
Apăsaţi din nou (CALL) .
La conectarea cu un telefon mobil compatibil
cu PBSP (Phone Book Access Profile) puteţi
să accesaţi istoricul convorbirilor efectuate de
la telefonul mobil şi să realizaţi astfel un apel.
1 Apăsaţi (CALL) şi rotiţi butonul de
comandă până ce este afişată indicaţia
“RECENT CALL”, apoi apăsaţi-l.
Este afişat istoricul convorbirilor efectuate .
2 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta un nume şi un număr
din lista apelurilor efectuate, apoi
apăsaţi acest buton.
Convorbirea telefonică începe.
25
Realizarea de apeluri prin
introducerea numărului de telefon
1
Apăsaţi (CALL) şi rotiţi butonul de
comandă până ce este afişată indicaţia
“DIAL NUMBER”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
introduce numărul de telefon, iar la
final selectaţi “ ” (spaţiul liber), după
care apăsaţi (MENU) (ENTER)*.
Convorbirea telefonică începe.
* Pentru a deplasa indicaţia digitală, apăsaţi
(SEEK) –/+.
Notă
• În locul semnului “#” pe afişaj apare “_”.
Apelarea unui număr prestabilit
Puteţi fixa în memorie până la 6 numere de
telefon pentru a putea fi apelate rapid. Pentru
detalii privind alocarea butoanelor, consultaţi
pag. 27.
1 Apăsaţi (SOURCE/OFF), rotiţi butonul
de comandă până ce apare indicaţia
”BT PHONE”, apoi apăsaţi-l.
2 Apăsaţi unul dintre butoanele
numerotate ( de la (1) până la (6) )
pentru a alege numărul pe care doriţi
să îl apelaţi.
3 Apăsaţi (MENU) (ENTER).
Operaţii pe durata unei convorbiri
Prestabilirea nivelului sonor al tonului
de apel şi al vocii.
Puteţi prestabili nivelul sonor al tonului de apel
şi al vocii.
Pentru ajustarea nivelului tonului de
apel
Rotiţi butonul de comandă în timp ce recepţionaţi
un apel. Va fi stabilit nivelul sonor al tonului de
apel.
Pentru ajustarea nivelului vocii
Rotiţi butonul de comandă în timpul unei
convorbiri. Va fi stabilit nivelul sonor al vocii.
Notă
• Dacă sursa aleasă este Bluetooth Phone,
prin rotirea butonului de comandă este reglat
numai nivelul sonor al vocii vorbitorului.
Reglarea sensibilităţii microfonului
Puteţi ajusta volumul sonor care să fie recepţionat
în partea cealaltă a legăturii telefonice. Apăsaţi
(5) pentru a alege nivelul sonor (“MIC-LOW”
-scăzut “MIC-MID” - mediu sau “MIC-HI”înalt) .
Modul EC/NC (eliminarea ecoului/
eliminarea zgomotului)
Puteţi reduce nivelul ecoului şi al zgomotului.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (5) / pentru a alege
“EC/NC-1” sau “EC/NC-2”.
Convorbirea telefonică începe.
Transferul apelurilor
Reapelarea ultimului număr apelat
1
Apăsaţi (CALL) şi rotiţi butonul de
comandă până ce este afişată indicaţia
“REDIAL”, apoi apăsaţi-l.
Convorbirea telefonică începe.
26
Pentru a activa/dezactiva dispozitivul potrivit
(acest aparat / un telefon mobil), apăsaţi
(MODE) sau folosiţi telefonul mobil.
Note
• Pentru detalii privitoare la acţionarea telefonului dvs. mobil, consultaţi manualul de
instrucţiuni al acestuia
• În funcţie de telefonul mobil folosit, conexiunea
“cu mâini libere“ se poate întrerupe când
încercaţi transferul unui apel.
Apelarea numerelor alocate unor
butoane
Puteţi aloca până la 6 butoane numerotate unor
numere de telefon din agenda unui telefon
mobil.
Note
• Dacă telefonul mobil dispune de PBAP
(Phone Book Acces Profile), puteţi alege un
număr din agenda telefonică sau din istoricul
apelurilor.
• La deconectarea cablului de alimentare
numerele alocate sunt şterse.
1
2
Selectaţi din agendă, din istoricul
convorbirilor* sau prin introducerea
directă cu ajutorul butoanelor
numerice, numărul de telefon pe
care doriţi să îl stocaţi în memoria
aparatului în modul de apelare cu
ajutorul butoanelor prestabilite.
Numărul de telefon va apărea pe afişajul
acestei unităţi.
* Pentru istoricul convorbirilor, puteţi de
asemenea să efectuaţi selecţia în funcţie
de numele persoanei. În acest caz, numele
interlocutorului va apărea pe afişajul
acestei unităţi.
Pentru a alege butonul care urmează
să fie alocat, apăsaţi şi menţineţi apăsat unul dintre butoanele numerotate
(între (1) şi (6)) până ce este afişată
indicaţia “MEM”.
Numărul de telefon este stocat în memoria
aparatului, corespunzând butonului numerotat
ales.
Formarea numărului prin
comandă vocală
Puteţi activa comanda vocală a apelului cu un
telefon mobil conectat la acest aparat, rostind
mesajul vocal memorat de acesta, după care
puteţi efectua apelul.
1
Apăsaţi (CALL) şi rotiţi butonul de
comandă până ce este afişată indicaţia
“VOICE DIAL”, apoi apăsaţi-l.
2
Pronunţaţi mesajul vocal memorat
de telefonul mobil.
Vocea este recunoscută şi se efectuează
apelul.
Note
• Verificaţi mai întâi ca acest aparat şi telefonul
mobil să fie conectate.
• Înregistraţi mai înainte un mesaj vocal la
telefonul dvs. mobil.
• Dacă activaţi funcţia de comandă vocală a
unui telefon conectat la acest aparat, se poate
întâmpla să nu acţioneze întotdeauna.
• Formarea numărului prin comandă vocală
nu funcţionează în anumite situaţii, aceasta
depinzând de eficacitatea sistemului de
recunoaştere a vocii al telefonului mobil.
Pentru detalii, vedeţi adresa de internet
pentru asistenţă tehnică (pag. 14).
Observaţie
• Înregistraţi mesajul vocal când vă aflaţi în
maşină, prin intermediul acestui aparat şi
având selectată sursa “BT PHONE“.
Indicatorul SMS
În timp ce conectaţi un telefon mobil la acest
aparat, indicatorul SMS vă informează asupra
mesajelor SMS primite sau necitite.
Dacă primiţi un nou mesaj SMS, indicatorul
SMS clipeşte.
În cazul în care există mesaje SMS necitite,
indicatorul SMS rămâne aprins.
Notă
• Funcţionalitatea indicatorului SMS poate
depinde de tipul telefonului mobil.
27
Transmiterea muzicii
Ascultarea muzicii de la un
dispozitiv audio
Cu acest aparat, puteţi asculta muzica de
la un dispozitiv audio care acceptă profilul
A2DP (Profil Avansat de Distribuţie Audio) al
tehnologiei Bluetooth.
comandă până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia “BTA VOL”, apoi
apăsaţi-l.
5 Rotiţi butonul de comandă a volumului
pentru a regla nivelul de intrare (“+18dB”
÷ “0dB” ÷ “-8dB”), apoi apăsaţi-l.
6 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Acţionarea unui dispozitiv audio
extern cu acest aparat
1 Reduceţi la minim volumul sonor al
acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SOURCE/OFF) în mod
repetat, până ce este afişată indicaţia
“BT AUDIO“.
3 Acţionaţi dispozitivul audio pentru a
începe redarea.
Puteţi efectua următoarele operaţii cu acest aparat,
în cazul în care dispozitivul audio acceptă profilul
AVRCP al tehnologiei Bluetooth (Profil de Control
la Distanţă Audio Video). (Operaţiile pot diferi în
funcţie de dispozitivul audio.)
Pentru
Redare repetitivă
Redare aleatorie
Omiterea unui
album
4 Reglaţi volumul sonor al acestui
aparat.
Notă
• Indicaţia ”BT AUDIO” nu este afişată
când ”App Remote” este activă prin funcţia
Bluetooth.
Redare
A face o pauză
A omite piste
Schimbarea elementelor afişate
Apăsaţi (DSPL).
Reglarea nivelului volumului
sonor
Nivelul volumului sonor poate fi ajustat astfel
încât să compenseze orice diferenţă dintre acest
aparat şi dispozitivul audio Bluetooth.
1 Porniţi redarea la dispozitivul audio Bluetooth, la un nivel moderat al volumului.
2 Potriviţi volumul sonor al acestui aparat la
nivelul obişnuit de audiţie.
3 Apăsaţi (MENU) şi rotiţi butonul de
28
Derulare rapidă
înapoi/înainte
Apăsaţi
(3) (REP)*1.
(4) (SHUF)*1.
(1) / (2) (ALBUM
V/v) [câte o dată pentru
fiecare album]
(6) (PAUSE)*2 la acest
aparat.
(6) (PAUSE)*2 la acest
aparat.
(SEEK) –/+
(./>) [câte o dată
pentru fiecare pistă]
(SEEK) –/+
(./>) [menţineţi
apăsat până în punctul
dorit]
*1 Apăsaţi în mod repetat până ce apare reglajul
dorit.
*2 În funcţie de dispozitiv, poate fi necesar să
apăsaţi de două ori.
Alte operaţii decât cele menţionate mai sus
trebuie efectuate folosind dispozitivul audio.
Aplicaţia App Remote via
tehnologia Bluetooth wireless
USB (telefon Android)
Note
• În funcţie de dispozitivul audio, este posibil ca
acest aparat să nu afişeze informaţii cum ar fi
titlul, numărul pistei /durata, situaţia redării
etc. Aceste informaţii sunt afişate numai la
redarea de la un dispozitiv audio Bluetooth.
• Redarea dispozitivului audio nu se opreşte
chiar dacă este schimbată sursa la acest
aparat.
Iniţializarea reglajelor
Buetooth
Puteţi reiniţializa, de la această unitate, toate
reglajele legate de Bluetooth (informaţiile
privind punerea în legătură, numărul alocat,
informaţiile legate de dispozitiv etc.).
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) timp de 1 secundă,
pentru a opri alimentarea.
2
3
Apăsaţi (MENU) şi rotiţi butonul de
comandă până ce este afişată indicaţia
“BT”, apoi apăsaţi-l.
Va fi afişată lista meniurilor.
Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişat mesajul “BT INIT“.
Va fi afişat un mesaj care cere confirmarea.
4 Rotiţi butonul de comandă, până ce
este afişat mesajul “INIT-YES“, apoi
apăsaţi acest buton.
Mesajul “INITIAL“ clipeşte pe durata
operaţiei de iniţializare a legăturilor Bluetooth.
Când iniţializarea se încheie, apare mesajul
“COMPLETE“.
Pentru telefoanele Android este necesară
preluarea aplicaţiei „App Remote” (aplicaţie
pentru comandă la distanţă) de la Google Play.
Dacă aplicaţia este preluată la un telefon
Android care este cuplat la această unitate, sunt
disponibile următoarele facilităţi :
– acţionarea unităţii pentru lansarea şi comanda
aplicaţiilor compatibile la Android,
– acţionarea telefonului Android cu o singură
atingere de deget pentru a acţiona sursa de
semnal a unităţii,
– afişarea informaţiilor detaliate legate de sursa
de semnal (titlul melodiei, numele artistului,
albumul etc.) la Android.
– citirea în mod automat a mesajelor text/SMS
primite.
Operaţiile disponibile diferă în funcţie de
aplicaţie. Pentru detalii legate de aplicaţiile
disponibile consultaţi site-ul de asistenţă pentru
clienţi la adresa :
http://support.sony-europe.com/
Note
• Pentru propria dvs. siguranţă, respectaţi
legile şi reglementările locale privind traficul
şi nu acţionaţi echipamentul sau aplicaţiile în
timp ce conduceţi un autovehicul.
• Aplicaţia “App Remote” prin intermediul
funcţiei Bluetooth este disponibilă numai
pentru echipamentele Android care au
instalat Android 2.1, 2.2, 2.3 sau 4.0.
• Funcţia de citire automată a mesajelor SMS
este disponibilă numai pentru telefoanele
Android care au instalat TTS Engine.
5 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Notă
• Când vă dispensaţi de acest aparat, numerele
alocate butoanelor numerotate ar trebui şterse
folosind procedura “BT INIT“ de mai sus.
29
Reglaje de sunet şi
Meniul de configurare
Comanda reciprocă
a muzicii la folosirea
telefonului Android
Opriţi volumul sonor înainte de a conecta
dispozitivul mobil.
Funcţii speciale de sunet
– Motor de sunet avansat
Funcţia Motor de sunet avansat creează o
atmosferă sonoră ideală pentru interiorul
autovehiculului printr-o procesare digitală a
sunetului.
1 Conectaţi această unitate cu
dispozitivul mobil prin intermediul
funcţiei Bluetooth (pag. 21)
2 Lansaţi aplicaţia „App Remote”.
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai mult
de 2 secunde butonul (MENU) (APP)
de la unitate.
Conectarea la telefonul mobil este iniţiată.
Când este stabilită conexiunea, apare
denumirea aplicaţiei când este selectată o
sursă şi anumite operaţii de redare devin
disponibile pentru aplicaţie. (Operaţiile
disponibile diferă în funcţie de aplicaţie.) În
mod similar, anumite operaţii de redare pot
fi comandate de la dispozitivul mobil. Pentru
detalii legate comanda de la dispozitivul
mobil, consultaţi documentaţia de asistenţă
help a aplicaţiei.
Notă
• Atunci când este conectat un dispozitiv
mobil, este posibil ca numărul acestuia să fie
afişat. Asiguraţi-vă că sunt afişate aceleaşi
numere (de ex. 123456) la această unitate şi
la dispozitivul mobil, apăsaţi (MENU) de la
unitate şi alegeţi ”Yes” la dipozitivul mobil.
Observaţie
• Puteţi să apăsaţi (MENU), să rotiţi butonul de
comandă pentru a selecta „APP REM”, apoi
să îl apăsaţi pentru a stabili conexiunea. Apoi
apăsaţi (SOURCE/OFF) pentru a selecta
sursa.
Pentru a pune capăt conexiunii
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MENU).
30
Selectarea calităţii sunetului
– Presetare EQ7
Puteţi selecta una dintre cele 7 curbe ale
egalizorului (XPLOD, VOCAL, EDGE,
CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM sau
Dezactivat).
1
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “EQ7 PRESET”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare curba dorită a egalizorului,
apoi apăsaţi acest buton.
4 Apăsaţi
(BACK), pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Pentru a renunţa la curba egalizorului, selectaţi
“OFF” la pasul 3.
Observaţie
• Varianta stabilită pentru curba egalizorului
poate fi memorată pentru fiecare sursă în
parte.
Personalizarea curbei
egalizorului – Reglaje EQ7
Funcţiile “CUSTOM“ şi “EQ7“ vă permit să
realizaţi propria dvs. curbă de egalizare.
1 După ce aţi selectat o sursă, apăsaţi
(MENU) şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “EQ7 SETTING”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “BASE”, apoi apăsaţi
acest buton.
Puteţi selecta una dintre curbele egalizorului
ca bază pentru personalizările ulterioare.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta curba egalizorului, apoi
apăsaţi acest buton.
5 Stabilirea curbei egalizorului.
1 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta domeniul de frecvenţe, apoi
apăsaţi-l.
BANDA 1: 63 Hz
BANDA 2: 160 Hz
BANDA 3: 400 Hz
BANDA 4: 1 kHz
BANDA 5: 2,5 kHz
BANDA 6: 6,3 kHz
BANDA 7: 16,0 kHz
2 Rotiţi butonul de comandă pentru
a ajusta nivelul volumului, apoi
apăsaţi-l.
Volumul poate fi reglat în trepte de 1 dB,
de la - 6 dB la + 6 dB.
Opţiunile pentru “POSITION” sunt indicate
mai jos :
Front L ( 1 ) : boxa
frontală din stânga
Front R ( 2 ) : boxa
frontală din dreapta
Front ( 3 ) : boxa frontală
din centru
ALL ( 4 ) : boxa din
centrul maşinii
OFF : nici o poziţie stabilită
Puteţi stabili totodată poziţia aproximativă a
subwoofer-ului din lista poziţiilor dacă pentru
poziţia de audiţie este aleasă o altă variantă
decât “OFF”.
Opţiunile pentru “SET SW POS” sunt indicate
mai jos :
NEAR ( A ) : aproape
NORMAL ( B ) : normal
FAR ( C ) : departe
1
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “POSITION”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a ajusta alte
domenii de frecvenţă.
6 Apăsaţi
(BACK), pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Curba egalizorului este stocată în memorie
corespunzător indicaţiei “CUSTOM”.
Optimizarea sunetului prin
aliniere temporală
– Poziţia de audiţie
Unitatea poate simula o atmosferă sonoră
naturală decalând sunetele emise de fiecare
boxă, în funcţie de poziţia acestora.
apare indicaţia “SET F/R POS”, apoi
apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele “FRONT
L”, “FRONT R”, “FRONT” sau “ALL”,
apoi apăsaţi-l.
5 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “SET SW POS”, apoi
apăsaţi-l.
6 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta pentru poziţia subwooferului una dintre variantele “NEAR”,
“NORMAL” sau “FAR”, apoi apăsaţi-l.
31
7 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Pentru a renunţa la lista poziţiilor, selectaţi
“OFF” la pasul 4.
Ajustarea poziţiei de audiţie
Puteţi ajusta fin poziţia de audiţie.
1
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
Utilizarea ca subwoofer a
boxelor din partea din spate
– Intensificare başi spate
Facilitatea de intensificare a başilor din partea
din spate va determina intensificarea sunetelor
cu frecvenţe joase aplicând reglajul filtru trece
jos (pag. 34) pentru boxele din partea din spate
a vehiculului. Această funcţie permite boxelor
din spate să funcţioneze ca subwoofer dacă nu
este conectată o boxă de acest tip.
1
apare indicaţia “POSITION”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “ADJ POSITION”,
apoi apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
stabili poziţia dorită de audiţie, apoi
apăsaţi acest buton.
Domeniul de reglaj : “+3” – “CENTER” –
“-3”.
2 Rotiţi butonul de comandă până
ce apare indicaţia “RB ENH”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “RBE MODE”, apoi
apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele “1”, “2”
sau “3”, apoi apăsaţi acest buton.
5 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
5 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
DM+ avansat
Facilitatea DM+ avansat ameliorează compresia
digitală a sunetului recuperând frecvenţele înalte
pierdute în cursul procesului de compresie.
1
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “DM+”, apoi apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta “ON”, apoi apăsaţi acest
buton.
4 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Observaţie
• Reglajul stabilit pentru DM+ poate fi reţinut
pentru fiecare sursă în parte.
32
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
Utilizarea unui subwoofer
fără amplificator de putere
– Conectarea directă a
subwooferului
Puteţi utiliza un subwoofer fără amplificator
de putere atunci când este conectat la cablul
difuzoarelor spate.
Notă
• Aveţi grijă să conectaţi un subwoofer de 4 - 8
ohmi la unul dintre cablurile difuzoarelor din
spate.
1
Apăsaţi (MENU) în timpul recepţiei/
redării şi rotiţi butonul de comandă
până ce este afişată indicaţia
“SOUND”, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “SW DIREC”, apoi
apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă până ce
apare indicaţia “SW MODE”, apoi
apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele “1”, “2”
sau “3”, apoi apăsaţi acest buton.
5 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Vedeţi pagina 34 pentru detalii referitoare la
faza sau poziţia subwoofer-ului sau la filtrele
de tăiere de frecvenţă şi pantă, etc..
Ajustarea elementelor de
configurare
1
Apăsaţi (MENU), rotiţi butonul de
comandă până ce apare categoria
dorită, apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a fi
afişat elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege valoarea dorită, apoi apăsaţi-l*.
Reglajul este definitivat.
4 Apăsaţi
(BACK) pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
“NO” (nu), “30S” (după 30 secunde), “30M”
(după 30 minute) sau “60M” (după 60 de
minute)”.
AUX-A*1*2 (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare “ON”,
“OFF” (pag. 35).
CT (Indicaţie temporală)
Ceasul este reglat automat : “ON” şi “OFF”
(pag. 13).
REGIONAL*3 (Regional)
Restricţionează recepţia la o anumită
regiune : “ON”, “OFF” (pag. 12).
BTM*4 (Memorie optimă de acord) (pag. 11)
ZAPPIN*5
ZAP TIME (Durată Zappin)
Selectează durata de redare corespunzătoare
funcţiei ZAPPIN.
– “Z.TIME-1 (aprox 6 secunde)”,
“Z.TIME-2 (aprox 15 secunde)”,
“Z.TIME-3 (aprox 30 secunde)”
ZAP BEEP (Semnal sonor Zappin)
Stabileşte emiterea unui semnal sonor între
pasajele redate din fiecare pistă. Variantele
disponibile sunt “ON” (activat), “OFF”.
*1 Când aparatul este oprit.
*2 Nu apare în App Remote.
*3 Când este recepţionat un post FM.
*4 Când este selectat tunerul.
*5 Când este selectat CD sau USB.
SUNET
* Pasul 4 nu este necesar pentru reglajele CLOCKADJ şi BTM,.
EQ7 PRESET (pag. 30)
În funcţie de sursă şi de reglaje, pot fi ajustate
următoarele elemente :
POSITON
SET F/R POS (Stabilirea poziţiei faţă/
spate de audiţie) (pag. 31)
ADJ POSITION (Ajustarea poziţiei de
audiţie)*1 (pag. 32)
SET SW POS*1 (Poziţia subwoofer-ului)
(pag. 31).
GENERALE
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 7)
CAUT ALM*1 (Alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare : “ON”,
“OFF” (pag. 7).
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor “ON” şi “OFF”.
AUTO OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit
interval de timp de la oprirea aparatului :
EQ7 SETTING (pag. 30)
SUNET :
EQ7 PRESET (pag. 30)
EQ7 SETTING (pag. 30)
33
POSITON
SET F/R POS (Stabilirea poziţiei faţă/
spate de audiţie) (pag. 31)
ADJ POSITION (Ajustarea poziţiei de
audiţie)*1 (pag. 32)
SET SW POS*1 (Poziţia subwoofer-ului)
(pag. 31)
BALANCE
Ajustează balansul sonor : “RIGHT-15” –
“CENTER” – “LEFT-15”.
FADER
Ajustează nivelul relativ : “FRONT-15” –
“CENTER” – “REAR-15”.
DM+*2 (pag. 32)
LOUDNESS (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a
se obţine un sunet clar la nivele reduse ale
volumului sonor : “ON”, “OFF”.
ALO (Optimizator nivel automat)
Este ajustat nivelul optim al volumului
la redare pentru toate sursele. Variantele
disponibile sunt “ON” (activat), “OFF”
(dezactivat).
RB ENH*3 (Intensificare başi spate)
RBE MODE (mod de intensificare)
Selectează modul de intensificare a başilor
spate : “1”, “2”, “3”, ”OFF”.
LPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului
de la subwoofer : “50 Hz”, “60 Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE (Filtru de pantă trece-jos)
Selectează panta LPF “1”, “2”, “3”.
SW DIREC*4 (conexiune directă
subwoofer)
SW MODE (mod subwoofer)
Selectează modul de intensificare a başilor
spate : “1”, “2”, “3”, ”OFF”.
SW PHASE (Faza subwooferului)
Selectează faza subwooferului : “NORM”,
“REV”
SW POS*1 (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului : “NEAR”
(aproape), “NORMAL”, ”FAR”(departe).
34
LPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului
de la subwoofer : “50 Hz”, “60 Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE (Filtru de pantă trece-jos)
Selectează panta LPF “1”, “2”, “3”.
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (volumul subwoofer)
Ajustează nivelul subwoofer-ului : “+10 dB”
– “0dB” – “-10 dB”.
(La nivelul cel mai redus este afişată indicaţia
“ATT”.)
SW PHASE (Faza subwooferului)
Selectează faza subwooferului : “NORM”,
“REV”
SW POS*1 (poziţie subwoofer) (pag. 31)
Selectează poziţia subwooferului : “NEAR”
(aproape), “NORMAL”, ”FAR”(departe).
LPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului
de la subwoofer : “50 Hz”, “60 Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE (Filtru de pantă trece-jos)
Selectează panta LPF “1”, “2”, “3”.
HPF (Frecvenţă filtru trece-sus)
HPF FREQ (filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de
la boxele frontale / din spate : “OFF”, “50Hz”,
“60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
HPF SLOPE (filtru de pantă trece-sus)
Selectează scurgerea HPF (eficientă numai
când pentru HPF FREQ este aleasă altă
variantă decât “OFF”) : “1”, “2”, “3”.
AUX VOLUME*5 (nivelul volumului AUX)
Ajustează nivelul volumului pentru fiecare
dintre echipamentele auxiliare conectate :
“+18 dB” – “0dB” – “- 8 dB”.
Acest reglaj anulează necesitatea de ajustare
a nivelului volumului între surse.
BTA VOL*6 (Nivelul
Bluetooth) (pag. 28)
volumului
sonor
*1 Nu apare când pentru “SET F/R POS” este
aleasă varianta “OFF” (dezactivat).
*2 Nu apare când este selectat tunerul.
*3 Când pentru ”SW REC”a fost aleasă varianta
“OFF”.
*4 Când pentru ”RBE MODE”a fost aleasă
Utilizarea echipamentelor
opţionale
varianta “OFF”.
*5 Când este activată sursa AUX.
*6 Când este activată sursa audio Bluetooth.
AFIŞAJ :
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei “ON”,
“OFF”.
DIMMER (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului
– “AT” : pentru ca luminozitatea afişajului
să scadă când este aprinsă lumina (opţiune
disponbilă numai când este conectat cablul
de comandă a iluminării).
– “ON” : pentru scăderea luminozităţii
afişajului.
– “OFF” pentru dezactivarea facilităţii de
reglare a luminozităţii.
COLOR (Culoare prestabilită)
Selectează o culoare prestabilită pentru afişaj
şi pentru butoane, la unitatea principală
(pag. 19).
CUSTOM-C (Culori personalizate)
Selectează o culoare prestabilită ca bază
pentru personalizarea suplimentară (pag. 20).
SND SYNC (Sincronizare sonoră)
Selectează culoarea cu sincronizarea
sunetului: “ON”, “OFF” (pag. 20).
WHT MENU (Meniu alb)
Selectează efectul când este comutată sursa:
“ON”, “OFF” (pag. 20).
START-WHT (Alb de pornire)
Stabileşte pornirea culorii : “ON”, “OFF”.
(pag. 21).
AUTO SCR* (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă
automat ecranul, pentru a putea fi citite :
“ON”, “OFF”.
* Când este selectat CD, USB sau Bluetooth
audio.
BT (Bluetooth)
Pentru detalii referitoare la elementele de reglaj
Bluetooth, vedeţi pagina 22.
APP REM
Iniţializarea funcţiei App Remote.
Echipamente audio auxiliare
Prin conectarea unui dispozitiv audio portabil
opţional la mufa de intrare AUX (mini-mufă
stereo) a aparatului, urmată de simpla alegere
a sursei, puteţi asculta sonorul prin difuzoarele
autoturismului dvs.
Conectarea unui dispozitiv audio
portabil
1 Opriţi dispozitivul audio portabil.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui aparat.
3 Conectaţi dispozitivul audio portabil la
această unitate prin intermediul unui
cablu (care nu este furnizat)*.
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă cilindrică
dreaptă.
Reglarea nivelului volumului sonor
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul
fiecărui dispozitiv audio conectat.
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SOURCE/OFF) în mod
repetat, până ce este afişat mesajul
“AUX“.
3 Porniţi redarea cu dispozitivul audio
portabil la un nivel moderat al volumului
sonor.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la
nivelul obişnuit de audiţie.
5 Ajustaţi nivelul de intrare (pag. 34).
35
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare,
lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l
folosi.
• Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele
audio în interiorul autovehiculului deoarece se
pot deteriora din cauza temperaturii ridicate în
cazul parcării la soare a maşinii.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul
aparatului scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră
până ce umezeala se evaporă. În caz contrar
aparatul nu va funcţiona în mod corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide
peste aparat sau peste discuri.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe
sau la surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în
maşina parcată la soare.
• Înainte de a reda un disc,
curăţaţi-l cu o bucată de pânză
moale efectuând mişcările de
ştergere dinspre centru spre
exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe de curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor
care corespund standardului Compact Disc
(CD). Discurile duale şi cele de muzică la
codarea cărora au fost folosite tehnologii de
protejare a drepturilor de autor nu corespund
standardului CD şi de aceea este posibil să nu
poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor :
etichete, abţibilduri, hârtie sau bandă
adezivă. Dacă încercaţi redarea unor astfel
de discuri, pot apărea disfuncţionalităţi sau
se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în
formă de inimă, stea sau rectangulare).
Sistemul se poate deteriora dacă încercaţi să
36
folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Numărul maxim de discuri (numai CD-R /
CD-RW) :
– directoare (albume) : 150 (inclusiv cel de
rădăcină),
– fişiere (piste) şi directoare : 300 (sau mai
puţine, dacă denumirile de fişiere/ directoare
conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate
pentru denumirea unui director/fişier : 32
(Joliet) sau 64 (Romeo).
• Dacă discul înregistrat cu sesiune multiplă
începe cu o sesiune CD-DA, va fi recunoscut
ca disc CD-DA, iar restul sesiunilor nu vor fi
redate.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri CD-R / CD-RW de calitate slabă,
– discuri CD-R / CD-RW înregistrate cu un
echipament incompatibil,
– discuri CD-R / CD-RW finalizate incorect,
– alte discuri CD-R / CD-RW decât cele de
muzică, înregistrate în format CD sau MP3
corespunzător standardului ISO 9660 Level
1 / Level 2, Joliet/Romeo sau cu sesiune
multiplă.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA / AAC
MP3/WMA /AAC
Director (album)
Fişier (pistă) MP3/
WMA/ AAC
Despre iPod
• Puteţi conecta acest aparat la următoarele tipuri
de iPod. Actualizaţi software-ul dispozitivelor
dvs. iPod înainte de a le utiliza.
Creat pentru :
– iPod tactil (a 4-a generaţie)
– iPod tactil (a 3-a generaţie)
– iPod tactil (a 2-a generaţie)
– iPod clasic
– iPod nano (a 6-a generaţie)
– iPod nano (a 5-a generaţie)
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Acţionarea de către pasageri nu este
disponibilă pentru iPod nano (prima
generaţie).
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) şi “Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) înseamnă
că un accesoriu electronic a fost special creat
pentru a se conecta la iPod sau la iPhone şi
a fost certificat de dezvoltator că respectă
standardele Apple de performanţă. Firma
Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea
acestuia cu standardele privind siguranţa şi
cu regulamentele în vigoare. Vă rugăm să
ţineţi seama că utilizarea acestui accesoriu
împreună cu un iPod sau cu un iPhone poate
afecta performanţele wireless.
Despre funcţia Bluetooth
Ce este tehnologia Bluetooth ?
• Bluetooth wireless reprezintă o tehnologie
cu rază scurtă de acţiune, care permite
comunicarea de date printr-un sistem fără fir
(wireless), între echipamente digitale, cum
ar fi un telefon mobil şi o pereche de căşti.
Tehnologia wireless Bluetooth acţionează
pe raze de circa 10 m. În mod obişnuit, se
conectează două echipamente, însă în anumite
cazuri, pot fi conectate simultan la mai multe
dispozitive.
• Nu este necesar nici să utilizaţi un cablu de
conectare - deoarece tehnologia Bluetooth
este wireless (fără fir) - şi nici nu trebuie să
îndreptaţi echipamentele unele spre altele,
ca în cazul tehnologiei ce foloseşte radiaţii
infraroşii. De exemplu, puteţi utiliza un astfel
de echipament când se află într-o geantă sau
în buzunar.
• Tehnologia Bluetooth reprezintă un standard
internaţional acceptat de milioane de companii
din întreaga lume şi utilizat de numeroase
companii pe glob.
Despre comunicaţia Bluetooth
• Tehnologia Bluetooth wireless acţionează pe
raze de aproximativ 10 m.
Raza maximă de comunicaţie poate
varia în funcţie de obstacolele întâlnite
(persoane, metal, pereţi etc.) şi de câmpurile
electromagnetice.
• Următoarele condiţii pot afecta sensibilitatea
comunicaţiei Bluetooth :
– existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană,
un obiect metalic sau un perete între acest
aparat şi dispozitivul Bluetooth,
– apropierea de un dispozitiv care foloseşte
frecvenţa de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv
LAN wireless, un telefon fără fir sau un
cuptor cu microunde.
• Deoarece un dispozitiv Bluetooth şi unul LAN
fără fir (IEEE802.11b/g) folosesc aceeaşi
frecvenţă, dacă acest aparat este folosit în
apropierea unui dispozitiv LAN, pot apărea
interferenţe ale microundelor, ceea ce poate
afecta viteza de comunicaţie, poate produce
zgomot şi poate deteriora condiţiile de
conectare.
Dacă se întâmplă aceasta, luaţi următoarele
măsuri:
– menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri
între acest aparat şi dispozitivul LAN
– opriţi dispozitivul LAN în cazul în care
doriţi să folosiţi acest aparat la mai puţin de
10 m de dispozitivul LAN fără fir.
– instalaţi acest aparat şi dispozitivul Bluetooth
cât mai aproape unul de celălalt.
• Microundele emise de un dispozitiv
Bluetooth pot afecta negativ funcţionarea
unor echipamente medicale electronice.
Pentru a evita producerea de accidente, opriţi
37
acest aparat şi alte dispozitive Bluetooth în
următoarele locuri :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili,
în spitale, în trenuri, în avioane sau în
benzinării,
– în apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu.
• Acest aparat acceptă sisteme de securitate
compatibile cu standardele Bluetooth, pentru
a asigura conexiuni sigure când este utilizată
tehnologia Bluetooth wireless, însă, în funcţie
de setările efectuate, nivelul de securitate este
posibil să nu fie suficient. Aveţi grijă atunci
când comunicaţi folosind tehnologia wireless
Bluetooth.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
scurgerile de informaţii care pot apărea în
timpul folosirii comunicaţiilor Bluetooth.
• Nu este garantată conectarea cu orice dispozitiv
Bluetooth.
– Un dispozitiv dotat cu funcţia Bluetooth
trebuie să corespundă standardului
Bluetooth specificat de Bluetooth SIG. şi să
fie autentificat.
– Chiar dacă dispozitivul corespunde standardului Bluetooth mai sus menţionat, se poate
ca, în funcţie de facilităţile şi de specificaţiile acestuia, dispozitivul să nu se conecteze
sau să nu funcţioneze corespunzător.
– În funcţie de dispozitiv şi de mediul de
comunicare înconjurător, la folosirea
telefonului handsfree (mâini libere) poate
apărea zgomot.
• În funcţie de dispozitivul cu care se intră în
legătură, poate dura o vreme pentru ca legătura
să se realizeze.
Alte note
• Se poate ca dispozitivul Bluetooth să nu funcţioneze cu telefoane mobile, în funcţie de mediul de radio-frecvenţă înconjurător şi de locul
unde este folosit echipamentul.
• Dacă resimţiţi orice disconfort după utilizarea
dispozitivului Bluetooth, încetaţi imediat
utilizarea acestuia. Dacă problema persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Pentru orice întrebare sau problemă privitoare
la aparat, relativ la care nu există detalii în
acest manual, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
38
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria
cu una nouă, de tip CR2025 cu litiu. Folosirea
altui tip de baterie prezintă un risc de incendiu
sau de explozie.
Cu partea pozitivă (+)
îndreptată în sus
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu
litiu. În cazul în care o baterie a fost înghiţită,
consultaţi de urgenţă un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată,
pentru a asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o
instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică,
deoarece se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt
tratate în mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi
bateriile în foc.
Curăţarea conectorilor
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze
corespunzător când conectorii dintre unitatea
propriu-zisă şi panoul frontal nu sunt curaţi.
Pentru a evita aceasta, detaşaţi panoul frontal
(pagina 7) şi curăţaţi conectorii cu puţină vată.
Nu apăsaţi prea puternic pentru a nu deteriora
conectorii.
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi
cheia din contact înainte de a curăţa
conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu
degetele şi nici cu obiecte metalice.
Specificaţii
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă :
mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate utilă : 8 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 80 dB (mono)
Separare : 50 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă :
mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară:
9.124,5 kHz sau 9.115,5 kHz/ 4,5 kHz
Sensibilitate :
MW : 26 µV,
LW : 45 µV
Secţiunea CD player
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză integrală)
Intensitate maximă de curent : 1 A
Comunicaţie fără fir (wireless)
Sistem de comunicaţie :
Bluetooth standard ver. 2.1 +EDR
Ieşire : Clasă de putere 2 standard Bluetooth
(max. +4 dBm)
Distanţă de comunicare maximă :
În linie dreaptă aproximativ 10 metri*1
Bandă de frecvenţe : banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz ÷ 2,4835GHz)
Metodă de modulaţie : FHSS
Profiluri Bluetooth compatibile*2 :
A2DP 1.2 (Profil avansat de Distribuţie
Audio)
AVRCP 1.3 (Profil Audio Video de
Comandă la Distanţă)
HFP 1.5 (Profil de mâini libere)
PBAP (Profil de acces la agenda
telefonică)
OPP (Profil Object Push)
*1 Raza de acţiune reală depinde de factori cum
ar fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea receptorului, performanţele antenei, sistemul
de operare, aplicaţiile software etc.
2
* Profilurile Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire :
52 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (frontal, spate/
subwoofer comutabil)
Terminal de comandă a releului antenei/
amplificatorului de putere (REM OUT)
Intrări :
Terminal de intrare al comenzii de la
distanţă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal de intrare pentru microfon
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Conector de intrare pentru semnal USB
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni :
cca. 178 × 50 × 177 mm (L×Î×A)
Dimensiuni de montaj :
cca. 182 × 53 × 160 mm (L×Î×A)
Masa : cca. 1,2 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă RM-X231
Microfon
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Cablu de conectare USB pentru iPod :
RC-100IP
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună
de unele dintre accesoriile listate mai sus. Vă
rugăm să cereţi acestuia informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
39
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în
soluţionarea problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi
dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă
sunt respectate procedurile de funcţionare.
Pentru detalii privind utilizarea siguranţei şi
detaşarea unităţii din bord, consultaţi manualul
de instalare/conectare al acestei unităţi.
Dacă problema nu este soluţionată, vizitaţi
site-ul de asistenţă pentru clienţi :
http://support.sony-europe.com/
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul se
stinge, nu mai poate fi acţionat cu ajutorul
telecomenzii.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude sunetul
• Este activată funcţia ATT.
• Poziţia comenzii de gradare “FADER” nu
este reglată pentru un sistem de 2 boxe.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 33).
• Este conectat un amplificator de putere
opţional şi nu este utilizat amplificatorul
încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei
aparatului
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate sau nu sunt conectate corespunzător.
• Unitatea a fost reiniţializată. Reintroduceţi
datele în memorie.
Posturile de radio memorate şi indicaţia
ceasului sunt şterse. S-a ars siguranţa.
Se aude zgomot când este schimbată
poziţia cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
40
În cursul redării sau recepţiei, începe
modul demonstrativ.
• Dacă, timp de 5 min., nu este efectuată nici
o operaţie după ce a fost aleasă varianta
“DEMO-ON”, începe prezentarea.
T Alegeţi varianta “DEMO-OFF” (pag. 35).
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în
fereastra de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă
varianta “DIM-ON” (pag. 35).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul (SOURCE/OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 38).
Funcţia de oprire automată nu
acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off
(Oprire automată) se activează după oprirea
aparatului.
T Opriţi aparatul.
Butoanele de operare nu acţionează.
Discul nu este scos din aparat.
• Apăsaţi (DSPL) şi (BACK)/(MODE) şi
pentru mai mult de 2 secunde.
Datele stocate în memorie sunt şterse.
Pentru siguranţa dvs., nu efectuaţi operaţia
de reiniţializare în timp ce conduceţi.
Recepţia radio
Posturile de radio nu pot fi
recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde,
verificaţi conexiunea cablului de comandă
al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja
fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor
de radio.
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după
câteva secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal
slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 12).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de
trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 12).
• Postul de radio ascultat nu transmite
informaţii legate de trafic deşi este folosită
facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii
RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu indică tipul de program.
Denumirea service-ului unui program
apare intermitent.
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul
de radio curent.
T Apăsaţi (SEEK) –/+ câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui
program. Apare mesajul “PI SEEK” şi
aparatul începe căutarea unei alte frecvenţe
cu aceleaşi date PI (Identificare de
program).
Redarea unui CD
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Există deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forţat în poziţie
inversă sau pe o direcţie greşită (oblic).
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc CD-R / CD-RW
care nu este unul audio (pag. 36).
Nu pot fi redate fişiere MP3/ WMA/ AAC.
• Discul este incompatibil cu formatul şi cu
versiunea MP3 / WMA/ AAC. Pentru detalii
legate de discurile ce pot fi redate şi de formate, vizitaţi site-ul de asistenţă ce prezintă
aceste informaţii.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea fişierelor MP3/ WMA/ AAC decât
în cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă
complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este
posibil ca acestea să nu parcurgă ecranul.
• Pentru “AUTO SCR” s-a ales varianta
“OFF”.
T Alegeţi “A. SCRL-ON” (pag. 35).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(DSPL) (SCRL).
Apar omisiuni ale sunetului.
• Aparatul nu este corect montat.
T Montaţi aparatul la un unghi mai mic de
45° într-o zonă rezistentă a maşinii.
• Discul este murdar sau defect.
Redare USB
Nu puteţi reda elementele prin
intermediul unui hub USB.
• Această unitate nu poate recunoaşte
dispozitivele USB prin intermediul unui hub
USB.
Nu este posibilă redarea elementelor.
• Un dispozitiv USB nu funcţionează.
T Recuplaţi-l.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea materialului de pe un dispozitiv
USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere cu o
structură arborescentă complexă.
41
Sonorul este intermitent.
• Sunetul poate fi intermitent la viteze de
transfer mai mari de 320 kbps.
Numele aplicaţiei diferă de aplicaţia
actuală din App Remote.
• Lansaţi din nou aplicaţia pornind din
aplicţia „App Remote”.
Funcţia Bluetooth
Dispozitivul care trebuie conectat nu
detectează aparatul.
• Înainte de punerea în legătură, treceţi acest
aparat în modul standby corespunzător
acestei operaţii.
• În timp ce este conectat cu un dispozitiv
Bluetooth, acest aparat nu poate fi detectat de
către un alt dispozitiv.
T Întrerupeţi conexiunea curentă şi căutaţi
aparatul pornind de la celălalt dispozitiv.
• Când se realizează punerea în legătură, activaţi semnalul Bluetooth la ieşire (pag. 22,
23, 24).
Conectarea nu este posibilă.
• Conexiunea este comandată unilateral (fie
de la acest aparat, fie de la dispozitivul
Bluetooth) dar nu de la amândouă unităţile.
T Realizaţi conexiunea la acest aparat de
la dispozitivul Bluetooth sau viceversa.
• Verificaţi procedurile de punere în legătură
şi de conexiune ale celuilalt dispozitiv etc. şi
reluaţi operaţia.
Numele dispozitivului detectat nu este
afişat.
• În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, este
posibil ca numele acestuia să nu poată fi
obţinut.
Nu se aude semnalul de apel.
• Ajustaţi nivelul volumului rotind butonul de
comandă în timp ce recepţionaţi un apel.
• În funcţie de dispozitivul conectat, este
posibil ca semnalul de apel să nu fie transmis
în mod corespunzător.
T Alegeţi pentru “RINGTONE“ varianta
“1“ (pag. 22).
42
T Conectaţi difuzoarele frontale la aparat.
Tonul de apel se aude numai prin
difuzoarele frontale.
Nivelul volumului vocii vorbitorului
este scăzut.
• Reglaţi nivelul volumului.
Vocea vorbitorului nu se aude.
• Difuzoarele frontale nu sunt conectate la
unitate.
T Conectaţi difuzoarele frontale la aparat.
Vocea vorbitorului se aude numai prin
difuzoarele frontale.
Persoana cu care vorbiţi la telefon vă
spune că volumul este prea scăzut sau
prea ridicat.
• Potriviţi volumul la un nivel adecvat folosind
funcţia de reglare a sensibilităţii microfonului
(Mic Gain) (pag. 26).
Pe durata conversaţiei se aud ecouri şi
zgomot.
• Diminuaţi nivelul volumului.
• Alegeţi pentru modul EC/NC una din
variantele “EC/NC-1“ sau “EC/NC-2”
(pag. 26)
• Dacă zgomotul din spaţiul înconjurător este
foarte ridicat, încercaţi să îl reduceţi.
Ex.: Dacă o fereastră este deschisă şi
zgomotul şoselei etc. este prea puternic,
închideţi fereastra. Dacă instalaţia de aer
condiţionat se aude tare, reglaţi-o pentru a
diminua zgomotul pe care îl produce.
Telefonul nu se conectează
La redarea de pe un dispozitiv audio Bluetooth,
telefonul nu se conectează nici dacă apăsaţi
(CALL).
T Conectaţi-vă pornind de la telefon.
Calitatea sonorului telefonului este
nesatisfăcătoare.
• Calitatea sonorului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie pentru telefonul mobil.
T Deplasaţi-vă cu maşina într-un loc unde
puteţi îmbunătăţi calitatea semnalului
de la telefonul mobil, dacă recepţia este
slabă.
Volumul dispozitivului audio conectat
este scăzut (ridicat).
• Nivelul volumului depinde de dispozitivul
audio conectat cu acest aparat.
T Ajustaţi volumul dispozitivului audio
conectat sau pe cel al acestui aparat.
Punerea în legătura a eşuat datorită
depăşirii limitei de timp.
În funcţie de dispozitivul conectat, timpul
alocat punerii în legătura poate fi scurt.
T Încercaţi să completaţi în timp util
operaţia de punere în legătură.
Nu se aude sunet de la dispozitivul
audio Bluetooth.
Dispozitivul audio este în pauză de redare.
T Reluaţi redarea de la acest dispozitiv.
Funcţia Bluetooth nu poate fi activată.
• Opriţi aparatul apăsând mai mult de 2
secunde (SOURCE/OFF), apoi porniţi din
nou aparatul.
Sonorul are omisiuni în timpul redării
de pe un dispozitiv audio Bluetooth.
• Reduceţi distanţa dintre aparat şi dispozitivul
audio Bluetooth.
• Dacă dispozitivul audio Bluetooth este
aşezat într-o cutie care întrerupe semnalul,
scoateţi-l pentru a putea fi utilizat.
• În jur sunt folosite mai multe dispozitive
Bluetooth care emit semnale radio.
T Opriţi celelalte dispozitive.
T Măriţi distanţa până la celelalte
dispozitive.
• Redarea sonorului se întrerupe temporar
în timp ce se realizează o legătură între
acest aparat şi un telefon mobil. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
În difuzoarele maşinii nu se aude nici
un sunet în timpul unei convorbiri cu
mâinile libere
• Dacă sunetul este emis de către telefonul
mobil, reglaţi telefonul să transmită sunetul
către difuzoarele maşinii.
Dispozitivul audio Bluetooth conectat
nu poate fi comandat.
• Verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth
conectat acceptă funcţia AVRCP.
Numele aplicaţiei diferă de aplicaţia
actuală din App Remote.
• Lansaţi din nou aplicaţia pornind din
aplicaţia „App Remote”.
În timp ce folosiţi aplicaţia ”App
Remote” prin Bluetooth, afişajul
comută automat pe ”BT AUDIO”.
• Aplicaţia ”App Remote” sau funcţia
Bluettoth au eşuat.
T Lansaţi din nou aplicaţia.
Unele funcţii nu sunt disponibile.
• Verificaţi dacă dispozitivul conectat acceptă
funcţiile respective.
Numele celeilalte părţi nu este afişat
atunci când primiţi un apel.
• Telefonul de la care sunteţi apelaţi este
programat să nu trimită numărul de telefon.
S-a răspuns neintenţionat unui apel.
• Telefonul conectat este reglat să răspundă în
mod automat apelurilor.
• Pentru opţiunea “AUTO ANS” a acestui
aparat a fost aleasă una din variantele
“ANS-1” sau “ANS-2” (pag. 22).
43
Afişaje de eroare / Mesaje
CHECKING (Verificare)
• Aparatul confirmă conectarea unui dispozitiv
USB.
T Aşteptaţi încheierea operaţiei de
confirmare a conectării.
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în
aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• În aparat a fost introdus un disc neînregistrat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Dispozitivul USB nu a fost recunoscut
automat.
T Deconectaţi-l şi recuplaţi-l.
• Apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru a
scoate discul.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare
al acestui model şi verificaţi conexiunea.
HUB NO SUPRT (Incompatibil cu huburi USB)
• Hub-ul USB nu este compatibil cu această
unitate.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul
de radio curent recepţionat.
T Apăsaţi (SEEK) +/– în timp ce denumirea
de service a programului apare intermitent.
Unitatea începe căutarea altor frecvenţe cu
aceleaşi date PI (Date de identificare a postului). Este afişată indicaţia (“PI SEEK”).
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectată ca sursă varianta USB fără a se
fi conectat un dispozitiv USB. Un dispozitiv
USB sau un cablu USB a fost decuplat în
cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul
USB.
NO DISC (Nici un disc)
• Discul a fost scos sau a fost selectat ”CD”
fără a fi fost introdus un disc.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Discul sau dispozitivul USB nu conţin fişiere
de muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în aparat.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine
44
fişiere de muzică.
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului/ albumului/ artistului/
pistei/ numele artistului nu sunt notate pe
pistă.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de
radio TP disponibile.
NOT FOUND (Nu este găsit)
• Nu există nici un element a cărui denumire
să înceapă cu litera selectată pentru căutarea
alfabetică.
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate
internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de
eroare rămâne pe ecran, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi
schimbaţi sursa apăsând butonul
(SOURCE/OFF).
T Este o indicaţie a faptului că dispozitivul
USB este deteriorat sau că este conectat
cu un echipament care nu este acceptat.
PUSH EJT (Apăsaţi butonul de scoatere
a discului)
• Discul nu poate fi scos din aparat.
T Apăsaţi butonul Z (scoatere disc).
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de
piste şi de album de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi
redarea va începe automat. În funcţie
de structura informaţiilor de pe disc,
poate dura mai mult de un minut până la
începerea redării.
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi siteul de internet destinat asistenţei pentru
clienţi.
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi,
aţi ajuns la începutul sau la sfârşitul
discului şi nu mai puteţi continua redarea.
“ ”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
Pentru funcţia Bluetooth
BT BUSY (Bluetooth ocupat)
• Agenda telefonică şi istoricul apelurilor
telefonului mobil nu sunt accesibile de la
această unitate.
T Aşteptaţi o vreme şi încercaţi din nou.
EMPTY (fără date)
• Istoricul apelurilor nu conţine date.
ERROR (Eroare)
• Iniţializarea BT a eşuat.
• Accesarea agendei telefonice a eşuat.
• Conţinutul agendei telefonice a fost
modificat în timpul accesării telefonului
mobil.
T Accesaţi din nou agenda telefonică a
telefonului mobil.
MEM FAILURE (Eşec memorie)
• Această unitate a eşuat în stocarea datelor de
contact corespunzător apelării prestabilite.
T Aveţi grijă ca numărul pe care doriţi să îl
stocaţi în memorie să fie corect (pag. 27).
MEMORY BUSY (Memorie ocupată)
• Unitatea stochează date.
T Aşteptaţi până ce se încheie operaţia de
stocare.
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectată varianta Bluetooth audio
ca sursă fără a fi conectat un dispozitiv
Bluetooth audio . Un dispozitiv Bluetooth
audio a fost decuplat în cursul unui apel.
T Aveţi grijă să conectaţi un dispozitiv
Bluetooth audio.
• Este selectată varianta Bluetooth audio ca
sursă fără a fi conectat un telefon mobil.
Telefonul mobil a fost decuplat în cursul
unui apel.
T Aveţi grijă să conectaţi un telefon mobil.
UNKNOWN (Necunoscut)
• Numele sau numărul de telefon nu pot fi
afişate atunci când este răsfoită agenda
telefonică sau istoria apelurilor.
WITHHELD (nu este pus la dispoziţie)
• Numărul de telefon nu este pus la dispoziţie
de către apelant.
La operarea ”App Remote”
APP -------- (aplicaţie)
• Conexiunea cu aplicaţia nu s-a realizat.
T Stabiliţi din nou conexiunea iPhone.
APP MENU (meniul aplicaţiei)
• Butoanele de operare nu sunt active când un
meniu este deschis pe iPhone/Android.
T Părăsiţi meniul la telefonul iPhone/
Android.
APP NO DEV (aplicaţie fără dispozitiv)
• Dispozitivul care dispune de aplicaţie nu este
conectat.
T Conectaţi dispozitivul, apoi stabiliţi
conexiunea iPhone.
OPEN APP (deschideţi aplicaţia)
• Aplicaţia ”App Remote” nu este activă.
T Porniţi aplicaţia la iPhone.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi
situaţia, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza
problemelor de redare a compact discurilor,
aveţi grijă să aduceţi cu dvs. şi discul la care aţi
constatat problemele.
NO INFO (Nici un fel de informaţii)
• Numele reţelei şi numele telefonului mobil
nu sunt recepţionate deşi telefonul mobil
este conectat.
P EMPTY (Număr prestabilit nealocat)
• Numerele prestabilite nu sunt alocate.
45
Instalare / Conexiuni
Măsuri de precauţie
Aveţi grijă să instalaţi această unitate în bordul
maşinii, deoarece partea din spate a acesteia
se încălzeşte în timpul funcţionării.
• Această unitate este destinată exclusiv
alimentării cu curent continuu de 12 volţi şi
împământare (masă) negativă.
• Nu fixaţi firele sub şuruburi şi nu le prindeţi
în părţile mobile ale maşinii (de ex. şinele
fotoliilor).
• Înainte de efectuarea conexiunilor,
scoateţi cheia de contact pentru a evita
scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare 2 la unitate şi
la difuzoare înainte de efectua conexiunea la
alimentarea auxiliară.
• Trageţi toate firele de împământare (masă)
către un punct comun de împământare
(masă).
• Aveţi grijă ca, pentru siguranţă, să izolaţi cu
bandă izolatoare electrică orice cablu liber
neconectat.
Note referitoare la cablul de alimentare
(galben)
• Atunci când conectaţi această unitate împreună
cu alte componente stereo, circuitele maşinii
trebuie să suporte un amperaj mai mare decât
suma amperajelor siguranţelor fuzibile ale
tuturor unităţilor.
• În cazul în care circuitele maşinii nu suportă
amperajul necesar, conectaţi unitatea direct la
bateria maşinii.
Lista părţilor
• Numerele încercuite sunt folosite mai departe
în text pentru a indica părţile componente
respective.
• Rama de montaj 1 şi cea de protecţie 4 sunt
ataşate la unitate înainte de expediţie. Înainte
de a monta unitatea, folosiţi cheile de extracţie
3 pentru a detaşa rama de montaj 1 de la
unitate. Pentru detalii, vedeţi “5 Detaşarea
ramei de protecţie şi a suportului” la pag. 52.
Cifrele încercuite sunt folosite în text pentru a
indica părţile componente respective.
• Păstraţi cheile de extracţie 3 în vederea
utilizării ulterioare, deoarece ele sunt
necesare la demontarea unităţii din bordul
maşinii.
Atenţie
Manevraţi cu grijă rama de montaj 1 pentru a
nu vă răni la degete.
1 Rama de montaj
3
Chei de extracţie
4 Rama de protecţie
5 Piese de fixare
7
46
2 Cablu de alimentare/
difuzoare
Microfon
6 Piese de fixare
Echipament folosit în
ilustraţii (nu este furnizat)
Difuzor frontal
Exemple de conectare
2–A
IEŞIRE AUDIO
FAŢĂ
Subwoofer
Amplificator de putere
IEŞIRE SUB
IEŞIRE AUDIO
SPATE
Difuzor spate
Notă
• Echipamentele de mai sus sunt utilizate în
ilustraţii însă nu sunt furnizate.
Conectarea directă a
subwooferului
Pentru detalii referitoare la conexiune
consultaţi manualul de operare furnizat
* Nu ataşati difuzoare în acest mod de
conexiune.
Note
• Aveţi grijă să conectaţi firul de împământare
(masă) înainte de a conecta amplificatorul .
• Alarma va emite sunet doar dacă este folosit
amplificatorul încorporat.
2–B
47
Diagrama conexiunilor
*2
*2
IEŞIRE AUDIO
FRONTALĂ
IEŞIRE AUDIO
SPATE
Siguranţă 10A
INTRARE
TELECOMANDĂ*3
INTRARE MIC*5
IEŞIRE SUB
(MONO)
7*
6
1
* de la antena maşinii
(exterioară)
Pentru detalii, consultaţi diagrama
conexiunilor de alimentare (3)
48
2
*4
*1 În funcţie de tipul maşinii folosiţi pentru conectare un adaptor (nu este furnizat) în cazul în care
mufa de antenă nu se potriveşte.
*2 Cablu RCA cu pini (nu este furnizat).
*3 În funcţie de tipul maşinii folosiţi pentru conectare un adaptor pentru telecomanda prin fir (nu este
furnizat).
*4 Impedanţa difuzoarelor : 4-8 ohm × 4.
*5 Indiferent dacă este în stare de funcţionare sau nu, amplasaţi cablul de intrare pentru microfon
astfel încât să nu împiedice şoferul. Prindeţi cablul cu o clemă etc. atunci când traseul său trece
prin apropierea picioarelor acestuia.
*6 Pentru detalii legate de instalarea microfonului, consultaţi secţiunea “Instalarea microfonului
(9)”.
1
2
3
4
Violet
Gri
+
Boxă, spate, dreapta
5
–
Boxă, spate, dreapta
6
+
Boxă, faţă, dreapta
7
–
Boxă, faţă, dreapta
8
Alb
Verde
+
Boxă, faţă, stânga
–
Boxă, faţă, stânga
+
Boxă, spate, stânga
–
Boxă, spate, stânga
Polarităţile negative ale poziţiilor 2, 4, 6 şi 8 au fire cu dungi.
De la conectorul de
difuzoare al maşinii
De la conectorul de
alimentare al maşinii
4
Galben
5
Cu dungi
bleu şi albe
6
Portocaliu/
Alb
alimentare continuă
alimentare antenă/
alimentare comandă/
aplificator (REM OUT)
alimentare comandată
a iluminării
7
Roşu
alimentare comandată
8
Negru
împământare
Poziţiile 1, 2.şi 3 nu au pini
49
Diagrama conexiunilor (continuare)
AVERTIZARE
În cazul în care aveţi o antenă (exterioară) fără
cutie releu, conectarea acestei unităţi folosind
firul de alimentare 2 furnizat poate deteriora
antena (exterioară).
Note referitoare la cablurile de
alimentare şi comandă
• Cablul REM OUT (benzi albastru/alb)
furnizează +12 V C.C. atunci când porniţi
unitatea.
• În cazul în care folosiţi un amplificator de putere
opţional, conectaţi cablul REM OUT (benzi
albastru/alb) sau cablul de alimentae pentru
accesorii (roşu) la borna corespunzătoare
AMP REMOTE IN.
• În cazul în care maşina are o antenă FM/MW/
LW (exterioară) încorporată în geamurile din
spate sau laterale, conectaţi cablul REM OUT
(benzi albastru/alb) sau cablul de alimentare
pentru accesorii (roşu) la terminalul
amplificatorului de antenă existent. Pentru
detalii, consultaţi dealer-ul dvs.
• Antenele (exterioare) fără cutie-releu nu pot fi
folosite cu această unitate.
Conectarea pentru menţinerea
memoriei
Atunci când este conectat cablul galben de alimentare, circuitele de memorie sunt permanent
alimentate chiar dacă cheia de contact este în
poziţia oprit.
50
Note despre conectarea
difuzoarelor
• Opriţi aparatul înainte de a conecta
difuzoarele.
• Folosiţi difuzoare cu impedanţă între 4 ohm
şi 8 ohm, de putere adecvată, pentru a evita
deteriorarea lor.
• Nu conectaţi bornele difuzoarelor la şasiul
maşinii, şi nu conectaţi bornele difuzoarelor
dreapta cu cele ale difuzoarelor stânga.
• Nu conectaţi împământarea (masa) acestei
unităţi la borna negativă (–) a difuzorului.
• Nu încercaţi să conectaţi difuzoarele în
paralel.
• Conectaţi numai difuzoare pasive. Conectarea
de difuzoare active (cu amplificator încorporat)
poate deteriora unitatea.
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, nu folosiţi
cablul de difuzor încorporat al maşinii dacă
unitatea are un fir comun negativ (–) pentru
difuzoarele din dreapta şi din stânga.
• Nu conectaţi firele de difuzor ale unităţii unul
la celălalt.
Note despre conexiune
• În cazul în care difuzoarele şi amplificatorul
nu sunt corect conectate, va fi afişat mesajul
“FAILURE“ (eşec). În acest caz, verificaţi
dacă amplificatorul şi difuzoarele sunt corect
conectate.
Diagrama conexiunilor de alimentare
Tipul conectorului auxiliar de alimentare poate
diferi în funcţie de tipul maşini. Verificaţi
diagrama de conectare a alimentării auxiliare
pentru a fi siguri că legăturile au fost realizate
corect. Există 3 tipuri de bază (ilustrate în
dreapta). Este posibil să fiţi nevoit să inversaţi
poziţiile firului roşu cu cel galben la cablul de
alimentare al aparatului stereo al maşinii.
După efectuarea corectă a legăturilor şi
conectarea corectă a alimentării comandate,
conectaţi unitatea la alimentarea maşinii.
Pentru orice problemă sau întrebare care nu
sunt explicitate în acest manual, vă rugăm să
consultaţi dealer-ul dvs.
1
Roşu
Roşu
Galben
Galben
4 Galben
2
Conector de alimentare auxiliar
alimentare
continuă
7
Roşu
alimentare
comandată
Roşu
Roşu
Galben
Galben
4 Galben
alimentare
comandată
7
Roşu
alimentare
continuă
3
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Maşină fără poziţie ACC
51
Măsuri de precauţie
• Alegeţi cu grijă locul pentru instalare astfel
ca unitatea să nu influenţeze operaţiile
obişnuite de conducere.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri expuse
prafului, murdăriei, vibraţiilor excesive sau
temperaturilor mari, cum ar fi în lumina
directă a soarelui sau lângă conducte de
încălzire.
• Pentru securitate şi siguranţă, folosiţi
exclusiv piesele furnizate pentru instalare.
Detaşarea ramei de
protecţie şi a suportului
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi de
la unitate rama de protecţie 4 şi rama
de montaj 1.
1 Detaşarea ramei de protecţie 4.
Apucaţi cu degetele laturile opuse ale ramei
de protecţie 4 pentru a o deplasa în rama
de montaj.
4
Ajustarea unghiului de montare
Ajustaţi unghiul de montare la mai puţin de
45°.
2 Detaşarea ramei de montaj 1.
1
Introduceţi împreună ambele chei de
extracţie 3 între unitate şi rama de
montaj 1 până ce se produce un clic.
2 Trageţi în jos rama de montaj 1,
apoi trageţi unitatea în sus pentru a le
detaşa.
3
Cu cârligele
spre interior
1
52
Exemplu de montare
Detaşarea şi ataşarea
panoului frontal
Montarea în bordul maşinii
Înainte de instalare, aveţi grijă ca ancorele de
pe ambele părţi ale ramei de montaj 1 să fie
îndoite înspre interior cu 2 mm. Dacă ancorele
sunt drepte sau îndoite spre exterior, aparatul nu
este bine fixat şi poate ieşi din locaş.
1
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi
panoul frontal.
Pentru detaşare
Înainte de a detaşa panoul frontal, aveţi grijă să
apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul (SOURCE/
OFF). Apăsaţi butonul de eliberare a panoului
frontal şi trageţi panoul în afară, spre dvs.
Buton de eliberare
a panoului frontal
2
Pentru ataşare
Gheare
Îndoiţi aceste gheare spre exterior
pentru o potrivire exactă, dacă este
necesar.
Potriviţi partea A a panoului cu partea B
a unităţii, aşa cum este ilustrat mai jos, şi
împingeţi partea stângă în poziţie până ce se
produce un clic.
3
Bordul maşinii
1
Perete
ignifug
5
4
6
m
Aveţi grijă ca cele 4 ancore ale ramei de
protecţie 4 să fie potrivite corespunzător în
orificiile unităţii.
53
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi grijă să folosiţi
una cu acelaşi amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa,
verificaţi conexiunea pe traseul
de alimentare şi înlocuiţi
siguranţa. În cazul în care
aceasta se arde din nou după
înlocuire, este posibil să existe
o disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consulSiguranţă (10A)
taţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Avertizare pentru cazul în
care cheia de contact a
maşinii dvs. nu are poziţia
ACC
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată (pag. 22).
Aparatul se va opri complet, în mod automat,
după perioada de timp stabilită, evitându-se
consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
Instalarea microfonului
Pentru a capta vocea dvs. în timpul unei
convorbiri realizate fără a folosi mâinile, trebuie
să instalaţi microfonul furnizat.
Atenţie
• Menţineţi microfonul la distanţă de locuri cu
temperatură şi umiditate extrem de ridicate.
• Este extrem de periculoasă încurcarea
cablului în jurul schimbătorului de viteză sau
a pedalelor. Aveţi grijă ca acest cablu să nu
împiedice conducerea în siguranţă a maşinii.
• Dacă în autovehiculul dvs. există airbag
(pernă de aer) sau orice alt sistem de absorbţie
a şocurilor, contactaţi magazinul de unde aţi
achiziţionat unitatea sau de unde aţi cumpărat
maşina pentru a vă informa înainte de instala
microfonul.
Instalarea microfonului pe
parasolar
1 Instalaţi microfonul
2 Prindeţi clipsul
3 Instalaţi clipsul
pe clipsul
.
de parasolar.
(nu este furnizat) şi
ajustaţi lungimea şi poziţia cablului
astfel încât să nu împiedice conducerea maşinii.
Clips
(nu este furnizat)
54
Instalarea microfonului pe bord
1 Instalaţi microfonul
pe clipsul
, apoi treceţi cablul de-a lungul
canelurii ce se află pe suportul
clipsului.
2 Prindeţi clipsul
de bordul maşinii
cu ajutorul unei benzi cu ambele feţe
adezive .
3 Instalaţi clipsul (nu este furnizat)
şi ajustaţi lungimea şi poziţia
cablului astfel încât să nu împiedice
conducerea maşinii.
Clips
(nu este furnizat)
Note
• Înainte de a ataşa banda cu ambele feţe
adezive , curăţaţi suprafaţa bordului cu o
bucată de pânză uscată.
• Ajustaţi unghiul format de microfon pentru ca
acesta să fie orientat corespunzător.
• Microfonul
poate fi instalat fără a folosi
clipsul .
În acest caz, ataşaţi microfonul direct de
bordul maşinii cu ajutorul benzii cu ambele
feţe adezive . Menţineţi clipsul , nefolosit,
pentru a-l utiliza ulterior.
55
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă
pentru acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Înregistraţi acum, online, produsul dvs. la adresa :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF