Sony | MEX-M100BT | Sony MEX-M100BT Receptor CD cu tehnologie wireless BLUETOOTH® Instrucţiuni de utilizare

4-586-258-12(1) (RO)
Sistem audio
Bluetooth®
Pentru revocarea ecranului cu demonstraţia (DEMO),
consultaţi pagina 20.
Pentru a comuta pasul de acordare FM/AM, consultaţi pagina 8.
Pentru conectare/instalare, consultaţi pagina 33.
MEX-M100BT
Instrucţiuni de utilizare
RO
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie se află pe partea
inferioară a unităţii.
Notaţi numărul serial în spaţiul de mai jos.
Folosiţi aceste numere ori de câte ori apelaţi la
distribuitorul Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model MEX-M100BT
Nr. de serie
Din motive de siguranţă, această unitate trebuie
instalată doar în bordul ambarcaţiunii, deoarece
partea din stânga a unităţii se încinge în timpul
utilizării.
Pentru detalii, consultaţi „Conectare/Instalare”
(pagina 33).
Plăcuţa de identificare pe care se specifică
tensiunea de alimentare etc. este amplasată
pe baza carcasei.
Avertisment
Proprietăţi diodă laser
 Durată emisii: Continuă
 Randament laser: Mai mic de 53,3 μW
(Acest randament reprezintă valoarea măsurată
la o distanţă de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o diafragmă de 7 mm).
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament este în conformitate cu cerinţele de
bază şi cu alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/CE.
Pentru detalii, accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Cu privire la conformitatea produsului în UE:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
2RO
Casarea bateriilor şi
a echipamentelor electrice
şi electronice uzate (valabilă în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil
ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de
către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în mod
corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din produs.
Predaţi bateriile la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Notă cu privire la bateria cu litiu
Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă,
precum lumina directă a soarelui, focul sau
altele asemenea.
Avertisment în cazul în care contactul
ambarcaţiunii nu are poziţie ACC
Asiguraţi-vă că aţi setat funcţia AUTO OFF
(pagina 20). Unitatea se va opri definitiv şi
automat în intervalul setat după ce a fost oprită,
pentru a economisi energia bateriei. Dacă nu
setaţi funcţia AUTO OFF, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul OFF până când afişajul dispare,
de fiecare dată când opriţi motorul.
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate,
suspendate sau terminate fără notificare prealabilă.
Sony nu are nicio răspundere în astfel de situaţii.
 Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea
de informaţii în timpul comunicării BLUETOOTH.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate
care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Notă importantă
Atenţie
SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO SITUAŢIE
PENTRU DAUNELE INCIDENTALE, INDIRECTE SAU ÎN
CONSECINŢĂ SAU ALT FEL DE DAUNE, INCLUSIV
DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, PIERDEREA
DE PROFIT, PIERDEREA DE VENIT, PIERDEREA
DE DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI
SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP
INACTIV ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI, LEGATE SAU
DETERMINATE SAU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS,
A ECHIPAMENTELOR HARDWARE ŞI/SAU
A SOFTWARE-ULUI FOLOSITE DE ACEST PRODUS.
Stimate client, acest produs conţine un
transmiţător radio.
În conformitate cu Reglementarea UNECE nr. 10,
producătorul unui vas poate impune condiţii
specifice pentru instalarea de transmiţătoare radio
în ambarcaţiuni. Verificaţi manualul de utilizare
a ambarcaţiunii sau contactaţi producătorul sau
distribuitorul ambarcaţiunii înainte de a instala
acest produs în ambarcaţiune.
Apeluri de urgenţă
Acest sistem „mâini libere” BLUETOOTH al
ambarcaţiunii şi dispozitivul electronic conectat
la sistemul „mâini libere” funcţionează cu semnale
radio, reţele mobile şi de telefonie fixă precum
şi cu funcţii programate de utilizatori care nu
pot garanta conexiunea indiferent de condiţii.
În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv
pe dispozitivele electronice pentru comunicaţii
esenţiale (cum ar fi situaţiile medicale de urgenţă).
Cu privire la comunicarea BLUETOOTH
 Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH
pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale
electronice. Opriţi această unitate şi alte
dispozitive BLUETOOTH în următoarele
locaţii deoarece pot provoca accidente.
 în orice loc în care pot fi prezente gaze
inflamabile, în spitale, în trenuri, în avioane
sau benzinării
 în apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu
 Această unitate acceptă funcţii de securitate
care respectă standardul BLUETOOTH pentru
a asigura o conexiune securizată în timpul
utilizării tehnologiei BLUETOOTH wireless
dar această securitate poate fi insuficientă
în funcţie de setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci
când folosiţi tehnologia wireless BLUETOOTH.
3RO
Informaţii suplimentare
Cuprins
Avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ghid despre componente şi comenzi . . . . . . . . . . . 5
Introducere
Detaşarea panoului frontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Resetarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Comutarea pasului de acordare FM/AM . . . . . . . . . 8
Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH . . . . . . . . . . 8
Conectarea unui dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . . 10
Conectarea altor dispozitive audio portabile . . . . 10
Ascultarea de radio
Ascultarea de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Utilizarea Sistemului de date radio (RDS) . . . . . . . 12
Ascultarea de radio SiriusXM (doar pentru
S.U.A./Canada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Redare
Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea de pe un dispozitiv USB. . . . . . . . . . . . . .
Redarea de pe un dispozitiv BLUETOOTH . . . . . . .
Căutarea şi redarea pieselor . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Ascultarea Pandora®
Configurarea Pandora® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Redarea în timp real de pe Pandora® . . . . . . . . . . 15
Operaţiuni disponibile în Pandora® . . . . . . . . . . . . 16
Apelare în regim „mâini libere”
(doar prin BLUETOOTH)
Primirea unui apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Efectuarea unui apel telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Operaţiuni disponibile în timpul apelului . . . . . . . 17
Funcţii utile
SongPal cu telefon inteligent
iPhone/Android. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Utilizarea Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Setări
Revocarea modului DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea setărilor de bază . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurare generală (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . .
Configurarea sunetului (SOUND) . . . . . . . . . . . . . .
Configurarea afişajului (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . .
Configurarea BLUETOOTH (BT) . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurarea SongPal (SONGPAL) . . . . . . . . . . . . .
4RO
20
20
20
21
22
22
23
Actualizarea firmware-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depanare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
25
27
Conectare/Instalare
Atenţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista de componente pentru instalare . . . . . . . . .
Conexiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
36
Ghid despre componente şi comenzi
Unitate principală
Panou frontal demontat (panou interior)
Marca N
Atingeţi selectorul de control cu dispozitivul
smartphone Android pentru a stabili
conexiunea BLUETOOTH.
 Slot pentru disc
 Fereastră de afişaj
 SEEK +/–
Acordaţi automat posturile de radio. Apăsaţi
şi ţineţi apăsat pentru acordare manuală.
/ (anteriorul/următorul)
/ (derulare rapidă înapoi/
derulare rapidă înainte)
 Buton de eliberare panou frontal
 SRC (sursă)
Porniţi alimentarea.
Schimbaţi sursa.
OFF
Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 secundă pentru
a opri sursa şi a afişa ceasul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a opri alimentarea şi a închide afişajul.
Dacă unitatea este oprită iar afişajul dispare,
operarea cu ajutorul telecomenzii nu este
posibilă.
 Selector de control
Rotiţi-l pentru a regla volumul.
PUSH ENTER
Accesaţi elementul selectat.
Apăsaţi SRC, rotiţi, apoi apăsaţi pentru
a schimba sursa.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a stabili funcţia „SongPal” (conexiune).
VOICE (pagina 17, 19)
Activaţi selectorul de voce, atunci când funcţia
de recunoaştere a vocii „SongPal” este activată
(doar pentru telefoane inteligente Android™)
sau funcţia Siri (doar pentru iPhone).
  (scoatere disc)

(navigare) (pagina 12, 14, 15, 16)
Accesaţi modul de navigare în timpul redării.

CALL
Accesaţi meniul de apel. Primiţi/terminaţi
un apel.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a comuta semnalul BLUETOOTH.

(înapoi)
Reveniţi la afişajul anterior.
MODE (pagina 11, 13, 14, 16, 17)
 Receptor pentru telecomandă
 MENU*
Deschideţi meniul de configurare.
* Funcţia nu este disponibilă dacă aţi selectat
BT phone.
5RO
 Butoane numerice (de la 1 la 6)
Recepţionaţi posturile de radio memorate.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a memora
posturile.
Apelaţi un număr de telefon din memorie.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a memora
un număr de telefon.
RM-Telecomandă RM-X231
ALBUM /
Săriţi peste un album de pe dispozitivul audio.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a sări continuu
peste albume.
Apăsaţi  pentru aprobare sau  pentru
dezaprobare în Pandora® (pagina 16).
(repetare)
(redare aleatorie)
MIC (pagina 17)
PAUSE
 MEGA BASS
Întăreşte sunetele de bas sincronizându-le cu
nivelul volumului. Apăsaţi pentru a schimba
setarea MEGA BASS: [ON], [OFF].
Setează automat la [OFF] dacă [C.AUDIO+]
este setat la [ON].
 PTY (tip program)
Selectaţi PTY în RDS.
CAT (categorie)
Selectaţi canalele radio în SiriusXM.
 Mufă de intrare AUX
 DSPL (afişaj)
Apăsaţi pentru a schimba elementele afişate.
SCRL (defilare)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a defila printr-un
element de pe afişaj.
 Port USB
 RESET (panou interior) (pagina 8)
Butonul VOL (volum) + are un punct tactil.
 SOUND*
Deschideţi direct meniul SOUND.
MENU*
Ţineţi apăsat pentru a deschide meniul
de configurare.
* Funcţia nu este disponibilă dacă aţi selectat
BT phone.
 ///
Selectaţi un element de setare etc.
ENTER
Accesaţi elementul selectat.
/ (anteriorul/următorul)
+/– (album +/–)
 VOL (volum) +/–
Îndepărtaţi folia de izolare înainte de utilizare.
6RO
RM-Telecomandă maritimă X11M
(nefurnizată)
Introducere
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi
pentru a preveni furtul.
1
Ţineţi apăsat OFF  până când unitatea
se opreşte, apăsaţi butonul de eliberare
a panoului frontal  şi trageţi panoul
către dumneavoastră pentru a-l scoate.
 VOL (volum) +/–
 GP (grup)/ALBM (album) +/–
Recepţionarea posturilor memorate.
Alarmă de atenţionare
Atunci când puneţi comutatorul de pornire în
poziţia OFF fără a detaşa panoul frontal, alarma
de atenţionare va suna timp de câteva secunde.
Alarma se va declanşa doar dacă se foloseşte
amplificatorul încorporat.
Numere seriale
Asiguraţi-vă că numele seriale de la baza unităţii
şi de pe spatele panoului frontal se potrivesc.
În caz contrar, nu veţi putea realiza împerecherea,
conectarea şi deconectarea BLUETOOTH cu ajutorul
funcţiei NFC.
Ataşarea panoului frontal
7RO
Resetarea unităţii
Înainte de a opera pentru prima dată unitatea,
după ce aţi înlocuit bateria ambarcaţiunii sau după
ce aţi schimbat conexiunile, trebuie să resetaţi
unitatea. Apăsaţi RESET de pe panoul interior cu
un pix etc., după ce aţi detaşat panoul frontal.
Notă
Dacă apăsaţi RESET, veţi şterge setarea ceasului şi
o parte din conţinutul memorat.
Comutarea pasului de
acordare FM/AM
Setaţi pasul de acordare FM/AM din ţara dvs.
Această setare apare doar atunci când sursa
este oprită şi se afişează ceasul.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET TUNER-STP], apoi
apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET 50K/9K], [SET 100K/10K]
sau [SET 200K/10K], apoi apăsaţi-l.
Setarea ceasului
1
2
Puteţi asculta muzică sau puteţi efectua apeluri
cu ajutorul sistemului „mâini libere”, în funcţie de
dispozitivul dumneavoastră compatibil BLUETOOTH
cum ar fi un telefon inteligent, un telefon mobil
sau un dispozitiv audio (denumit în continuare
„dispozitiv BLUETOOTH” în lipsa altor precizări).
Pentru detalii cu privire la conectare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul.
Înainte de a conecta dispozitivul, reduceţi volumul
pe unitate; în caz contrar, sunetul poate avea un
nivel prea ridicat.
Conectarea la un telefon inteligent
cu ajutorul funcţiei cu o singură
atingere (NFC)
Dacă atingeţi selectorul de control de pe unitate
cu un telefon inteligent compatibil cu funcţia NFC*,
unitatea se va împerechea şi se va conecta automat
la telefonul inteligent.
* NFC (Comunicare în câmp apropiat) este o tehnologie
ce permite comunicarea wireless pe rază scurtă între
diverse dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile şi
etichetele IC. Mulţumită funcţiei NFC, comunicările
de date pot avea loc cu uşurinţă, doar prin atingerea
simbolului relevant sau a punctului specific de pe
dispozitivele compatibile NFC.
În cazul unui telefon inteligent cu sistem de operare
Android versiunea 4.0 sau anterioară, este necesară
descărcarea aplicaţiei „NFC Easy Connect” din
Google Play™. Este posibil ca aplicaţia să nu
poată fi descărcată în anumite ţări/regiuni.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET CLOCK ADJ], apoi apăsaţi-l.
Indicatorul pentru oră clipeşte.
3
Pregătirea unui dispozitiv
BLUETOOTH
Activaţi funcţia NFC pe telefonul
inteligent.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu telefonul
inteligent.
2
Atingeţi marca N de pe unitate cu
marca N de pe telefonul inteligent.
Rotiţi selectorul de control pentru a seta
ora şi minutele.
Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
SEEK +/–.
4
După setarea minutelor, apăsaţi MENU.
Configurarea este finalizată şi ceasul porneşte.
Pentru a afişa ceasul*
Apăsaţi DSPL.
* Disponibil numai când [SUB DISPLAY] este setat la
[SOURCE] (pagina 22).
8RO
Asiguraţi-vă că
se aprinde pe afişajul unităţii.
Pentru deconectare cu o singură atingere
Atingeţi din nou marca N de pe unitate cu marca N
de pe telefonul inteligent.
Note
 Când stabiliţi conexiunea, manipulaţi cu atenţie
telefonul inteligent pentru a preveni zgârieturile.
 Conexiunea cu o singură atingere nu este posibilă
dacă unitatea este deja conectată la un alt dispozitiv
compatibil NFC. În acest caz, deconectaţi celălalt
dispozitiv şi stabiliţi din nou conexiunea cu telefonul
inteligent.
Împerecherea şi conectarea
la un dispozitiv BLUETOOTH
Atunci când conectaţi un dispozitiv BLUETOOTH
pentru prima dată, este necesară înregistrarea
pe ambele dispozitive (denumită „împerechere”).
Împerecherea permite acestei unităţi şi celorlalte
dispozitive să se recunoască.
Introduceţi cheia de autentificare
[0000]
După împerechere,
6
rămâne aprins.
Selectaţi această unitate pe dispozitivul
BLUETOOTH pentru a stabili conexiunea
BLUETOOTH.
sau
se aprinde după stabilirea conexiunii.
Notă
În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH,
această unitate nu poate fi detectată pe alt dispozitiv.
Pentru a permite detectarea, intraţi în modul de
împerechere şi căutaţi această unitate pe celălalt
dispozitiv.
Pentru a porni redarea
Pentru detalii, consultaţi „Redarea de pe un
dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 14).
Pentru revocarea împerecherii
1
Aşezaţi dispozitivul BLUETOOTH la
maximum 1 m de această unitate.
2
Apăsaţi CALL, rotiţi butonul rotativ de
control pentru a selecta [SET PAIRING],
apoi apăsaţi-l.
clipeşte cât timp unitatea este în modul
standby de împerechere.
3
Realizaţi procedura de împerechere
pe dispozitivul BLUETOOTH pentru ca
acesta să detecteze această unitate.
4
Selectaţi numele [MEX-M100BT] afişat
pe ecranul dispozitivului BLUETOOTH.
Dacă numele modelului dumneavoastră nu
apare, repetaţi pasul 2 şi paşii următori.
Realizaţi pasul 2 pentru a revoca modul de
împerechere după împerecherea acestei
unităţi cu dispozitivul BLUETOOTH.
Conectarea la un dispozitiv
BLUETOOTH împerecheat
Pentru a utiliza un dispozitiv împerecheat, este
necesară conectarea la această unitate. Unele
dispozitive împerecheate se vor conecta automat.
1
Apăsaţi CALL, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET BT SIGNL], apoi
apăsaţi-l.
Asiguraţi-vă că
5
Dacă este solicitată o cheie de
autentificare* pe dispozitivul
BLUETOOTH, introduceţi [0000].
se aprinde.
2
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul BLUETOOTH.
3
Operaţi dispozitivul BLUETOOTH pentru
conectarea la această unitate.
sau
se aprinde.
* Cheia de autentificare poate fi numită
„Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN”
sau „Parolă” etc., în funcţie de dispozitiv.
9RO
Pictogramele de pe afişaj:
Se aprinde atunci când sunt posibile
apelurile în regim „mâini libere” după
activarea funcţiei HFP (Handsfree
Profile).
Se aprinde atunci când este posibilă
redarea de pe dispozitivul audio după
activarea funcţiei A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Note
 Împerecherea automată BLUETOOTH nu este posibilă
dacă unitatea este deja conectată la un alt dispozitiv
BLUETOOTH. În acest caz, deconectaţi celălalt
dispozitiv şi stabiliţi din nou conexiunea cu
dispozitivul iPhone/iPod.
 Dacă nu se realizează împerecherea automată
BLUETOOTH, consultaţi secţiunea „Pregătirea unui
dispozitiv BLUETOOTH” pentru detalii (pagina 8).
Conectarea unui dispozitiv USB
Pentru a conecta ultimul dispozitiv conectat
de pe această unitate
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Apăsaţi SRC şi selectaţi [BT PHONE] sau [BT AUDIO].
Apăsaţi ENTER pentru conectarea cu telefonul
mobil sau PAUSE pentru conectarea cu
dispozitivul audio.
1
2
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectaţi dispozitivul USB la unitate.
Pentru a conecta un dispozitiv iPod/iPhone,
folosiţi cablul de conexiune USB pentru iPod
(nefurnizat).
Notă
În timpul redării în flux prin BLUETOOTH audio, nu vă
puteţi conecta de pe această unitate la telefonul mobil.
În schimb, trebuie să vă conectaţi de pe telefonul mobil
la această unitate.
Sfat
Cu semnalul BLUETOOTH activat: dacă contactul maşinii
este pornit, această unitate se reconectează automat la
ultimul telefon mobil conectat.
Pentru a instala microfonul
Pentru detalii, consultaţi „Instalarea microfonului”
(pagina 36).
Conectarea la un dispozitiv iPhone/iPod
(Împerechere automată BLUETOOTH)
Dacă conectaţi un iPhone/iPod cu iOS5 sau
o versiune mai recentă la portul USB, unitatea
se împerechează şi se conectează automat la
iPhone/iPod.
Pentru a activa împerecherea automată
BLUETOOTH, asiguraţi-vă că [SET AUTO PAIR]
din [BT] este setat la [ON] (pagina 23).
1
Activaţi funcţia BLUETOOTH pe
dispozitivul iPhone/iPod.
2
Conectaţi un iPhone/iPod la portul USB.
Conectarea altor dispozitive
audio portabile
1
2
3
10RO
se aprinde pe afişajul unităţii.
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectaţi dispozitivul audio portabil la
mufa de intrare AUX (mini mufă stereo)
de pe unitate cu un cablu de conectare
(nefurnizat)*.
* Asiguraţi-vă că folosiţi un conector drept.
4
Asiguraţi-vă că
Opriţi dispozitivul audio portabil.
Apăsaţi SRC pentru a selecta [AUX].
Pentru a potrivi nivelul volumului de pe
dispozitivul conectat cu cel al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio portabil
cu un volum moderat şi setaţi volumul normal
de ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SET SOUND] 
[SET AUX VOLUME] (pagina 22).
Ascultarea de radio
Ascultarea de radio
Este necesară setarea pasului de acordare
(pagina 8).
Pentru a asculta radio, apăsaţi SRC şi selectaţi
[TUNER].
Memorare automată (BTM)
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba banda
(FM1, FM2, FM3, AM1 sau AM2).
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET BTM], apoi apăsaţi-l.
Unitatea memorează posturi pe butoanele
numerice, în ordinea frecvenţei.
Acordare
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba banda
(FM1, FM2, FM3, AM1 sau AM2).
2
Efectuaţi acordarea.
Pentru acordare manuală
Ţineţi apăsat SEEK +/– pentru a localiza
frecvenţa aproximativă şi apăsaţi SEEK +/–
în mod repetat pentru ajustarea fină
a frecvenţei dorite.
Pentru acordare automată
Apăsaţi SEEK +/–.
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post.
Memorare manuală
1
În timp ce recepţionaţi postul pe care
doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un
buton numeric (între 1 şi 6) până când
se afişează [MEM].
Recepţionarea posturile memorate
1
Selectaţi banda şi apăsaţi un buton
numeric (între 1 şi 6).
11RO
Utilizarea Sistemului
de date radio (RDS)
Selectarea tipurilor de programe (PTY)
1
Apăsaţi PTY în timpul recepţiei în
banda FM.
2
Rotiţi selectorul de control până când
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi-l.
Unitatea începe să caute un post care emite
tipul de program selectat.
Tip de programe (pas tuner: 200 kHz/10 kHz)
NEWS (Ştiri), INFORM (Informaţii), SPORTS (Sport),
TALK (Discuţii), ROCK (Rock), CLS ROCK (Rock
clasic), ADLT HIT (Hituri adulţi), SOFT RCK (Soft
Rock), TOP 40 (Top 40), COUNTRY (Country),
OLDIES (Muzică veche), SOFT (Soft), NOSTALGA
(Nostalgică), JAZZ (Jazz), CLASSICL (Clasică), R & B
(Rhythm and Blues), SOFT R&B (Soft Rhythm and
Blues), LANGUAGE (Limbi străine), REL MUSC
(Muzică religioasă), REL TALK (Discuţii pe teme
religioase), PERSNLTY (Personalitate), PUBLIC
(Public), COLLEGE (Colegiu), HABL ESP (Discuţii
în limba spaniolă), MUSC ESP (Muzică spaniolă),
HIP HOP (Hip-Hop), WEATHER (Vreme)
Tip de programe (pas tuner: 100 kHz/10 kHz,
50 kHz/9 kHz)
NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Actualităţi), INFO
(Informaţii), SPORT (Sport), EDUCATE (Educaţie),
DRAMA (Teatru), CULTURE (Cultură), SCIENCE
(Ştiinţă), VARIED (Variat), POP M (Muzică pop),
ROCK M (Muzică rock), EASY M (Muzică M.O.R.),
LIGHT M (Clasică uşoară), CLASSICS (Clasică
serioasă), OTHER M (Alte genuri muzicale),
WEATHER (Vreme), FINANCE (Financiar), CHILDREN
(Programe pentru copii), SOCIAL A (Societate),
RELIGION (Religie), PHONE IN (De pe telefon),
TRAVEL (Călătorii), LEISURE (Relaxare), JAZZ
(JMuzică jazz), COUNTRY (Muzică country),
NATION M (Muzică naţională, OLDIES (Muzică
veche), FOLK M (Muzică folk), DOCUMENT
(Documentar)
Ascultarea de radio SiriusXM
(doar pentru S.U.A./Canada)
Activarea abonamentului dvs. SiriusXM
Doar SiriusXM vă oferă mai mult din ceea ce vă
place să ascultaţi, totul într-un singur loc. Obţineţi
peste 140 de canale, inclusiv muzică fără reclame şi
cele mai bune evenimente sportive, ştiri, discuţii,
comedie şi divertisment. Bun venit în lumea
radioului prin satelit. Sunt necesare un tuner
de conectare pentru vehicule şi un abonament
SiriusXM. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.siriusxm.com
După instalarea tunerului de conectare pentru
vehicule SiriusXM şi a antenei, apăsaţi SRC pentru
a selecta [SIRIUSXM]. Ar trebui să auziţi canalul
de examinare SiriusXM pe Canalul 1. După ce vă
asiguraţi că puteţi auzi canalul de examinare,
selectaţi Canalul 0 pentru a găsi ID-ul radio al
tunerului dvs. În plus, ID-ul radio este amplasat
pe partea de jos a tunerului de conectare pentru
vehicule SiriusXM şi pe ambalajul acestuia. Veţi
avea nevoie de acest număr pentru a vă activa
abonamentul. Notaţi numărul pentru referinţă.
În S.U.A., puteţi activa online sau sunând la Serviciul
de asistenţă pentru ascultători SiriusXM:
 Online: Vizitaţi www.siriusxm.com/activatenow
 Telefon: Sunaţi la 1-866-635-2349
În Canada, puteţi activa online sau sunând la
Serviciul de asistenţă pentru ascultători SiriusXM:
 Online: Vizitaţi www.siriusxm.ca/activatexm
 Telefon: Sunaţi la 1-877-438-9677
Ca parte a procesului de activare, sateliţii SiriusXM
vor trimite un mesaj de activare la tunerul dvs.
Atunci când radioul dvs. detectează recepţionarea
mesajului de activare de către tuner, radioul va
afişa: [SUBSCRIPTION UPDATED - ENTER TO
CONTINUE]. După abonare, puteţi acorda
canalele din abonamentul dvs.
Note
 Procesul de activare necesită, de obicei, 10-15 minute,
însă poate dura până la o oră.
 Radioul dvs. trebuie să fie pornit şi să recepţioneze
semnalul SiriusXM pentru a primi mesajul de activare.
Selectarea canalelor pentru SiriusXM
Setarea orei ceasului (CT)
Datele CT din transmisia RDS setează ceasul.
1
Setaţi [SET CT-ON] din [SET GENERAL]
(pagina 20).
12RO
1
2
Apăsaţi
(navigare).
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta canalul dorit, apoi apăsaţi-l.
Pentru a selecta canale din categorii
1
2
Apăsaţi CAT.
Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
categoria dorită, apoi apăsaţi-o.
Pentru memorarea canalelor
1
În timp ce recepţionaţi canalul pe care doriţi să
îl memoraţi, ţineţi apăsat un buton numeric
(între 1 şi 6) până când se afişează [MEM].
Redare
Redarea unui disc
1
Introduceţi discul (cu partea cu eticheta
în sus).
Pentru a recepţiona canalul memorat, apăsaţi
MODE pentru a selecta [SXM1], [SXM2] sau [SXM3],
apoi apăsaţi un buton numeric (de la 1 la 6).
Pentru a configura un control parental
Funcţia de control parental vă permite să limitaţi
accesul la canalele SiriusXM cu conţinut pentru
adulţi. Când este activată, funcţia de control
parental vă solicită să introduceţi un cod de acces
pentru a accesa canalele blocate. Informaţiile
referitoare la setarea codului de acces şi blocarea
canalelor pot fi găsite mai jos.
1
2
3
4
Apăsaţi MENU şi rotiţi selectorul de control.
Selectaţi [SET GENERAL]  [SET PARENTAL] 
[SET LOCK SELECT]  [SET LOCK-ON].
Introduceţi codul de acces rotind selectorul
de control de pe unitate sau apăsând /
pe telecomandă.
Pentru a muta poziţia iniţială, apăsaţi SEEK +/–
pe unitate sau / pe telecomandă.
Codul de acces iniţial este [0000].
După ce introduceţi codul de acces, apăsaţi ENTER.
Pentru a debloca canalele, selectaţi [SET LOCK-OFF].
Pentru a modifica codul de acces
1
2
3
4
Apăsaţi MENU şi rotiţi selectorul de control.
Selectaţi [SET GENERAL]  [SET PARENTAL] 
[SET CODE EDIT].
Introduceţi codul de acces actual pe afişajul
de introducere a codului de acces actual,
apoi apăsaţi ENTER.
Codul de acces iniţial este [0000].
Introduceţi codul de acces din 4 cifre pe afişajul
de introducere a codului nou de acces, apoi
apăsaţi ENTER.
Pentru a schimba elementele de pe afişaj
Apăsaţi DSPL pentru a schimba în felul următor:
Număr canal (implicit)  Nume canal 
Nume artist  Titlu melodie  Informaţii conţinut 
Nume categorie  Ceas*
* Nu apare atunci când [SUB DISPLAY] este setat la
[CLOCK] (pagina 22).
Redarea începe automat.
Redarea de pe un
dispozitiv USB
În aceste instrucţiuni de utilizare, „iPod” este utilizat
ca referinţă generală pentru funcţiile iPod de pe un
dispozitiv iPod şi iPhone, dacă nu se specifică altfel
în text sau ilustraţii.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului iPod, consultaţi „Despre iPod”
(pagina 24) sau vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Puteţi folosi dispozitive USB tip MSC (Mass Storage
Class) şi MTP (Media Transfer Protocol) (cum ar
fi unităţile flash USB, playerele media digitale,
dispozitivele smartphone Android) compatibile
cu standardul USB.
În funcţie de playerul media digital sau de
dispozitivul smartphone Android, trebuie să
setaţi modul de conexiune USB la MTP.
Note
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
 Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 fişiere protejate cu drepturi de autor
 fişiere DRM (Digital Rights Management)
 fişiere audio multicanal
MP3/WMA/AAC:
 fişiere comprimate fără pierderi
WAV:
 fişiere audio multicanal
13RO
1
Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB
(pagina 10).
Porneşte redarea.
Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru
a porni redarea, apăsaţi SRC pentru a selecta
[USB] (pe afişaj apare [IPD] atunci când
dispozitivul iPod este recunoscut).
2
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1 secundă.
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.
Atenţionare cu privire la dispozitivele
iPhone
Atunci când conectaţi un dispozitiv iPhone prin
USB, volumul de apel al telefonului este controlat
de dispozitivul iPhone, nu de unitate. Nu măriţi
accidental volumul pe unitate în timpul unui apel,
deoarece sunetul poate fi brusc foarte puternic
după încheierea apelului.
Note
 În funcţie de dispozitivul audio, informaţiile precum
titlul, numărul/durata piesei şi starea de redare pot
să nu fie afişate pe această unitate.
 Chiar dacă schimbaţi sursa pe această unitate,
redarea de pe dispozitivul audio nu se opreşte.
 [BT AUDIO] nu apare pe afişaj dacă aplicaţia
„SongPal” rulează cu ajutorul funcţiei BLUETOOTH.
Pentru a potrivi nivelul volumului de pe
dispozitivul BLUETOOTH cu cel al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio BLUETOOTH
cu un volum moderat şi setaţi volumul normal de
ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SET SOUND] 
[SET BTA VOLUME] (pagina 22).
Căutarea şi redarea pieselor
Redarea repetată şi redarea amestecată
1
Operarea directă a unui dispozitiv iPod
(Control pasager)
1
În timpul redării, ţineţi apăsat MODE
până când apare [MODE IPOD].
Operarea dispozitivului iPod este posibilă acum.
Reţineţi că volumul poate fi reglat doar pe
unitate.
Pentru a părăsi modul de control pasager
Ţineţi apăsat MODE până când apare
[MODE AUDIO].
Poate dura un timp până la începerea redării
în modul de redare selectat.
Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie
de sursa de sunet selectată.
Căutarea unei piese după nume
(Quick-BrowZer™)
1
Redarea de pe un dispozitiv
BLUETOOTH
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu
dispozitivul audio (pagina 8).
2
3
Apăsaţi SRC pentru a selecta [BT AUDIO].
4
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Operaţi dispozitivul audio pentru
a porni redarea.
În timpul redării de pe CD, USB sau
(navigare)*2
BT AUDIO*1, apăsaţi
pentru a afişa lista cu categoriile de
căutare.
După deschiderea listei de piese, apăsaţi
(înapoi) în mod repetat pentru a afişa
categoria de căutare dorită.
Puteţi reda conţinutul de pe un dispozitiv conectat
care acceptă BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
În timpul redării, apăsaţi
(repetare)
sau
(redare amestecată) în mod
repetat pentru a selecta modul de
redare dorit.
*1 Funcţie disponibilă doar pentru dispozitive
audio care acceptă AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) versiunea 1.4 sau mai recentă.
*2 În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare) timp de cel puţin 2 secunde pentru
a reveni direct la începutul listei de categorii.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta categoria de căutare dorită,
apoi apăsaţi-l pentru a confirma.
3
Repetaţi pasul 2 pentru a căuta piesa
dorită.
Porneşte redarea.
Pentru ieşi din modul Quick-BrowZer™.
14RO
Apăsaţi
(navigare).
Căutarea prin omiterea unor elemente
(Modul Salt)
1
2
3
Apăsaţi
Apăsaţi SEEK +.
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta elementul.
Salturile din listă se fac în paşi de 10% din
numărul total de elemente.
4
Apăsaţi ENTER pentru a reveni la modul
Quick-BrowZer.
Se afişează elementul selectat.
5
Ascultarea Pandora®
(navigare).
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
Pandora® este disponibilă pentru a reda muzică
în timp real prin telefonul dvs. inteligent iPhone
şi Android. Puteţi controla Pandora® pe un telefon
inteligent iPhone/Android conectat prin
BLUETOOTH de pe această unitate.
Pandora® este disponibilă doar în anumite ţări.
Vizitaţi: http://www.pandora.com/legal
pentru mai multe informaţii.
Configurarea Pandora®
1
Verificaţi compatibilitatea dispozitivului
dvs. mobil vizitând site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
2
Descărcaţi cea mai recentă versiune
a aplicaţiei Pandora® din magazinul
de aplicaţii al telefonului dvs. inteligent.
O listă cu dispozitive compatibile poate
fi găsită la
www.pandora.com/everywhere/mobile
Porneşte redarea.
Redarea în timp real
de pe Pandora®
1
Conectaţi dispozitivul mobil cu această
unitate (pagina 8).
2
3
Apăsaţi SRC pentru a selecta [PANDORA].
4
Apăsaţi PAUSE pentru a porni redarea.
Lansaţi aplicaţia Pandora® pe dispozitivul
dvs. mobil.
Dacă apare numărul dispozitivului
Asiguraţi-vă că se afişează aceleaşi cifre (de ex.,
123456) pe această unitate şi dispozitivul mobil,
apoi apăsaţi ENTER pe această unitate şi selectaţi
[Yes] pe dispozitivul mobil.
La activarea funcţiei BLUETOOTH
Puteţi regla nivelul volumului.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SET SOUND] 
[SET BTA VOLUME] (pagina 22).
15RO
Operaţiuni disponibile
în Pandora®
Feedback „Thumbs”
Feedbackul de „Aprobare” sau „Dezaprobare”
vă permite să personalizaţi posturile.
1
Apelare în regim „mâini libere”
(doar prin BLUETOOTH)
Pentru a folosi un telefon mobil, conectaţi-l
la această unitate. Pentru detalii, consultaţi
„Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH” (pagina 8).
În timpul redării, apăsaţi  (Aprobare)
sau  (Dezaprobare).
Utilizarea listei de posturi
Lista de posturi vă permite să selectaţi cu uşurinţă
postul dorit.
1
2
3
În timpul redării, apăsaţi
(navigare).
Apăsaţi SEEK + pentru a selecta ordinea
de sortare [BY DATE] sau [A TO Z].
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta postul dorit, apoi apăsaţi-l.
Porneşte redarea.
Efectuarea de marcaje
Piesa redată momentan poate fi marcată şi
memorată în contul dvs. Pandora®.
1
În timpul redării, apăsaţi MODE.
Primirea unui apel
1
Apăsaţi CALL atunci când primiţi un apel
cu ton de apel.
Apelul telefonic începe.
Notă
Tonul de apel şi vocea apelantului sunt scoase doar prin
boxele frontale.
Pentru a respinge un apel
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1 secundă.
Pentru a încheia apelul
Apăsaţi din nou CALL.
Efectuarea unui apel telefonic
Puteţi efectua un apel din agenda telefonului sau
din istoricul de apeluri dacă aţi conectat un telefon
mobil care acceptă PBAP (Phone Book Access
Profile).
Din agenda telefonului
1
Apăsaţi CALL, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET PHONE BOOK],
apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta o iniţială din lista de iniţiale,
apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta un nume din lista de nume,
apoi apăsaţi-l.
4
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta un număr din lista de numere,
apoi apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
16RO
Din istoricul apelurilor
1
Apăsaţi CALL, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET RECENT CALL],
apoi apăsaţi-l.
Apare o listă cu istoricul de apeluri.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta un nume sau un număr
de telefon din istoricul de apeluri,
apoi apăsaţi-l.
2
Cu etichete vocale
Puteţi efectua un apel prin rostirea etichetei vocale
memorate pe un telefon mobil conectat prevăzut
cu funcţie de apelare vocală.
1
Apelul telefonic începe.
2
Apăsaţi CALL, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET VOICE DIAL], apoi
apăsaţi-l.
Alternativ, apăsaţi VOICE dacă funcţia „SongPal”
este dezactivată.
Prin introducerea numărului de telefon
1
Apăsaţi şi ţineţi apăsat un buton numeric
(între 1 şi 6) până când apare [MEM].
Contactul este memorat cu numărul de
presetare selectat.
Apăsaţi CALL, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET DIAL NUMBER],
apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a introduce numărul de telefon şi la final
selectaţi [ ] (spaţiu), apoi apăsaţi ENTER*.
Pentru revocarea apelării vocale
Rostiţi eticheta vocală stocată pe
telefonul mobil.
Vocea este recunoscută iar apelul este efectuat.
Apăsaţi VOICE.
Apelul telefonic începe.
* Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
SEEK +/–.
Notă
Pe afişaj apare [_] în locul [#].
Prin reapelare
1
Apăsaţi CALL, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET REDIAL], apoi
apăsaţi-l.
Apelul telefonic începe.
Cu număr presetat
1
Apăsaţi SRC, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [BT PHONE], apoi
apăsaţi-l.
2
Apăsaţi un buton numeric (între 1 şi 6)
pentru a selecta contactul pe care doriţi
să îl apelaţi.
3
Apăsaţi ENTER.
Apelul telefonic începe.
Presetarea numerelor de telefon
Puteţi stoca până la 6 contacte în memoria de
apeluri presetate.
1
Operaţiuni disponibile
în timpul apelului
Pentru a regla volumul tonului de apel
Rotiţi selectorul de control în timpul primirii
apelului.
Pentru a regla volumul vocii interlocutorului
Rotiţi selectorul de control în timpul apelului.
Pentru a regla volumul pentru interlocutor
(reglarea amplificării microfonului)
Apăsaţi MIC.
Niveluri de volum reglabile: [BTP MIC GAIN-LOW],
[BTP MIC GAIN-MID], [BTP MIC GAIN-HI].
Pentru a reduce ecoul şi zgomotul
(Modul Corector ecou/Corector zgomot)
Ţineţi apăsat MIC.
Mod setabil: [BTP EC/NC-1], [BTP EC/NC-2].
Pentru a comuta între modul „mâini libere”
şi modul portabil
În timpul unui apel, apăsaţi MODE pentru a comuta
semnalul audio al apelului telefonic de pe unitate
pe telefonul mobil.
Notă
În funcţie de telefonul mobil, este posibil ca această
operaţie să nu fie disponibilă.
Selectaţi numărul de telefon pe care doriţi să îl
introduceţi în memoria de apeluri presetate, din
agenda telefonului, istoricul de apeluri sau prin
introducerea directă a numărului de telefon.
Numărul de telefon apare pe afişajul unităţii.
17RO
Selectarea sursei sau a aplicaţiei
Funcţii utile
SongPal cu telefon inteligent
iPhone/Android
Trebuie să descărcaţi cea mai
recentă versiune a aplicaţiei
„SongPal” din App Store pentru
iPhone sau din Google Play
pentru telefoanele inteligente
Android.
Note
 Pentru siguranţa dvs., respectaţi
legislaţia şi reglementările locale
pentru căile navigabile şi nu
utilizaţi aplicaţia în timp
ce navigaţi.
 „SongPal” este o aplicaţie care controlează
dispozitivele audio Sony compatibile cu „SongPal”,
de pe telefonul inteligent iPhone/Android.
 Funcţiile pe care le puteţi controla cu „SongPal”
variază în funcţie de dispozitivul conectat.
 Pentru a utiliza caracteristicile „SongPal”, consultaţi
detaliile de pe telefonul inteligent iPhone/Android.
 Pentru mai multe detalii despre „SongPal”,
accesaţi următorul URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
 Vizitaţi site-ul Web de mai jos şi verificaţi care
sunt modelele de iPhone/telefoane inteligente
Android compatibile.
Pentru iPhone: vizitaţi App Store
Pentru telefoane inteligente Android:
vizitaţi Google Play
Puteţi selecta sursa sau aplicaţia dorită pe telefonul
inteligent iPhone/Android.
Pentru a selecta sursa
Apăsaţi SRC în mod repetat. Alternativ, apăsaţi SRC,
rotiţi selectorul de control pentru a selecta sursa
dorită şi apăsaţi ENTER.
Pentru a afişa lista de surse
Apăsaţi SRC.
Anunţuri cu informaţii variate prin
ghidul vocal (doar pentru telefoane
inteligente Android)
Dacă se primesc notificări prin SMS, Twitter/
Facebook/Calendar etc., acestea sunt semnalate
automat prin boxele ambarcaţiunii.
Stabilirea conexiunii SongPal
1
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH cu
telefonul inteligent iPhone/Android
(pagina 8).
2
3
Lansaţi aplicaţia „SongPal”.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat ENTER de
pe unitate cel puţin 2 secunde.
Conexiunea cu telefonul inteligent iPhone/
Android este iniţializată.
Pentru detalii referitoare la operaţiile de
pe telefonul inteligent iPhone/Android,
consultaţi secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Dacă apare numărul dispozitivului
Asiguraţi-vă că s-a afişat numărul (de exemplu
123456) şi selectaţi [Yes] pe telefonul inteligent
iPhone/Android.
Pentru a termina conexiunea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat ENTER.
18RO
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi secţiunea
de ajutor din aplicaţie.
Activarea funcţiei de recunoaştere
vocală (doar pentru dispozitive
smartphone Android)
Dacă înregistraţi aplicaţii, le puteţi controla prin
comandă vocală. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea de ajutor din aplicaţie.
Pentru a activa funcţia de recunoaştere
a vocii
1
2
Apăsaţi VOICE pentru a activa funcţia de
recunoaştere a vocii.
Rostiţi comanda vocală dorită în microfon atunci
când apare [Say Source or App] pe telefonul
inteligent Android.
Utilizarea Siri Eyes Free
Siri Eyes Free vă permite să folosiţi un dispozitiv
iPhone în regim „mâini libere” doar cu ajutorul
microfonului. Această funcţie impune conectarea
unui dispozitiv iPhone la unitate prin BLUETOOTH.
Compatibilitatea este limitată la telefoanele iPhone
4s sau o versiune mai recentă. Asiguraţi-vă că
dispozitivul iPhone este actualizat cu cea mai
recentă versiune iOS.
În prealabil, trebuie să parcurgeţi paşii de
înregistrare BLUETOOTH şi de configurare
a conexiunii pentru iPhone şi unitate. Pentru detalii,
consultaţi „Pregătirea unui dispozitiv BLUETOOTH”
(pagina 8).
1
Note
 Este posibil ca recunoaşterea vocală să nu fie
disponibilă în anumite situaţii.
 Recunoaşterea vocală poate funcţiona
necorespunzător din cauza performanţei
dispozitivului smartphone Android conectat.
 În timpul folosirii funcţiei de recunoaştere vocală,
trebuie să reduceţi la minimum zgomotul, cum ar
fi zgomotul motorului.
Răspunsul la mesajele SMS (doar pentru
dispozitivele smartphone Android)
Puteţi răspunde la mesaje folosind funcţia de
recunoaştere vocală.
1
2
3
Activaţi recunoaşterea vocală şi introduceţi „Reply”.
Pe ecranul aplicaţiei „SongPal” apare afişajul de
introducere a mesajului.
Introduceţi un mesaj de răspuns cu ajutorul funcţiei
de recunoaştere vocală.
Lista de mesaje posibile apare în aplicaţia „SongPal”.
Rotiţi selectorul de control pentru a selecta mesajul
dorit, apoi apăsaţi-l.
Mesajul este trimis.
Efectuarea diferitelor setări
Puteţi regla diferite setări de pe telefonul inteligent
iPhone/Android.
Activaţi funcţia Siri pe iPhone.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare primite împreună cu telefonul iPhone.
2
Apăsaţi VOICE.
Apare afişajul de comandă vocală.
3
După ce telefonul iPhone emite semnalul
sonor, vorbiţi în microfon.
Telefonul iPhone emite din nou un semnal
sonor şi aplicaţia Siri începe să răspundă.
Pentru a dezactiva Siri Eyes Free
Apăsaţi VOICE.
Note
 În funcţie de condiţiile de utilizare, este posibil
ca telefonul iPhone să nu vă recunoască vocea.
(De exemplu, dacă vă aflaţi într-o ambarcaţiune
în mişcare).
 Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător sau
timpul de răspuns poate fi lung în locurile în care
există probleme de recepţie a semnalelor iPhone.
 În funcţie de starea de funcţionare a telefonului
iPhone, Siri Eyes Free poate funcţiona
necorespunzător sau se poate închide.
 Dacă redaţi o piesă de pe iPhone folosind conexiunea
audio BLUETOOTH, atunci când porniţi redarea piesei
prin BLUETOOTH, funcţia Siri Eyes Free se închide
automat, iar unitatea comută la sursa audio
BLUETOOTH.
 Dacă activaţi Siri Eyes Free în timpul redării audio,
unitatea poate comuta la sursa audio BLUETOOTH
chiar dacă nu specificaţi nicio piesă pentru redare.
 În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la portul
USB, Siri Eyes Free poate funcţiona necorespunzător
sau se poate închide.
 În cazul în care conectaţi telefonul iPhone la unitate,
nu activaţi Siri de pe iPhone. Siri Eyes Free poate
funcţiona necorespunzător sau se poate închide.
 Sunetul este dezactivat cât timp este activată funcţia
Siri Eyes Free.
Pentru detalii cu privire la setări, consultaţi secţiunea
de ajutor din aplicaţie.
19RO
Configurare generală
(GENERAL)
Setări
Revocarea modului DEMO
Puteţi revoca afişajul demonstraţiei care apare
atunci când sursa este dezactivată şi se afişează
ceasul.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET DEMO], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET DEMO-OFF], apoi apăsaţi-l.
Setarea este terminată.
4
Apăsaţi
(înapoi) de două ori.
Afişajul revine la modul de recepţie/redare
normal.
Efectuarea setărilor de bază
Puteţi seta elementele din următoarele categorii
de configurare:
Configurare generală (GENERAL), Configurarea
sunetului (SOUND), Configurarea afişajului
(DISPLAY), Configurarea BLUETOOTH (BT),
Configurarea SongPal (SONGPAL)
(Funcţia nu este disponibilă dacă aţi selectat
BT phone).
1
2
Apăsaţi MENU.
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta categoria de configurare,
apoi apăsaţi-l.
Elementele care pot fi setate diferă în funcţie
de sursă şi de setări.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta opţiunile, apoi apăsaţi-l.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
20RO
(înapoi).
DEMO (demonstraţie)
Activează demonstraţia: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (ajustare ceas) (pagina 8)
TUNER-STP (pas tuner) (pagina 8)
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
CAUT ALARM (alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare: [ON], [OFF]
(pagina 7).
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
BEEP
Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Se opreşte automat după un anumit interval
de timp atunci când unitatea este oprită:
[ON] (30 de minute), [OFF].
CT (oră pe ceas)
Activează funcţia CT: [ON], [OFF].
BTM (Best tuning memory) (pagina 11)
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat
tunerul).
PARENTAL
Setează controlul parental la [ON], [OFF]
şi editează codul de acces (pagina 13).
(Funcţie disponibilă doar dacă se selectează
SiriusXM.)
SXM RESET (resetare SiriusXM)
Iniţializează setările tunerului de conectare
pentru vehicule SiriusXM (canale presetate/
blocare parental): [YES], [NO].
(Funcţie disponibilă doar dacă se selectează
SiriusXM.)
FIRMWARE
Verifică/actualizează versiunea firmware.
Pentru mai multe detalii, accesaţi următorul
site de asistenţă:
http://esupport.sony.com/
FW VERSION (versiune firmware)
Se afişează versiunea firmware curentă.
FW UPDATE (actualizare firmware)
Lansează procesul de actualizare firmware:
[YES], [NO].
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
Configurarea sunetului
(SOUND)
Acest meniu de configurare este disponibil dacă se
selectează orice sursă, cu excepţia BT PHONE.
CLEAR AUDIO+
Reproduce sunetul, optimizând semnalul digital
cu setările de sunet recomandate de Sony:
[ON], [OFF].
(Se setează automat la [OFF] dacă se modifică
[EQ10 PRESET] şi/sau dacă setarea [MEGA BASS]
este setată la [ON]).
EQ10 PRESET
Selectează o curbă de egalizator dintre
cele 10 curbe de egalizator sau setarea
de dezactivare: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Setarea curbei de egalizator poate fi memorată
pentru fiecare sursă în parte.
EQ10 CUSTOM
Setează [CUSTOM] pentru EQ10.
Setarea curbei egalizatorului: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Nivelul volumului este reglabil de la -6 dB la
+6 dB în intervale de 1 dB.
POSITION (poziţia de ascultare)
F/R POSITION (poziţie faţă/spate)
Simulează un câmp de sunet natural, întârziind
ieşirea de sunet de la boxe în funcţie de poziţia
dumneavoastră:
 [FRONT L] (faţă stânga),
 [FRONT R] (faţă dreapta),
 [FRONT] (central faţă),
 [ALL] (centrul ambarcaţiunii),
[OFF] (nu este setată nicio poziţie)
ADJ POSITION* (reglare poziţie)
Reglează fin setarea pentru poziţia de ascultare:
[+3] – [CENTER] – [-3].
SW POSITION* (poziţie subwoofer)
 [NEAR] (aproape),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (departe)
BALANCE
Ajustează balansul sunetului:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
DSEE (digital sound enhancement engine)
Îmbunătăţeşte sunetul comprimat digital prin
restaurarea frecvenţelor înalte pierdute în urma
procesului de compresie.
Această setare poate fi memorată pentru fiecare
sursă cu excepţia tunerului.
Selectează modul DSEE: [ON], [OFF].
AAV (volum automat avansat)
Ajustaţi optim nivelul volumului de redare
pentru toate sursele de redare: [ON], [OFF].
REARBAS ENH (accentuare bas spate)
Amplifică sunetul basului prin aplicarea unei
setări filtru de trecere bandă joasă pentru boxele
din spate. Această funcţie permite funcţionarea
boxelor din spate pe post de subwoofer dacă nu
este conectat unul. (Funcţie disponibilă doar
dacă [SUBW MODE] este setat la [OFF].)
RBE MODE (mod accentuare bas spate)
Selectează modul de accentuare a basului
în spate: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOPE (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (conexiune directă subwoofer)
Puteţi utiliza subwooferul fără un amplificator
de putere dacă este conectat la cablul boxelor
din spate. (Funcţie disponibilă doar dacă
[RBE MODE] este setat la [OFF].)
Nu uitaţi să conectaţi un subwoofer 4 - 8 ohmi
la oricare dintre cablurile boxelor din spate.
Nu conectaţi o boxă la cablul celeilalte boxe
din spate.
SUBW MODE (mod subwoofer)
Selectează modul subwooferului:
[1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [NORM], [REV].
SW POSITION* (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOPE (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
FADER
Ajustează nivelul relativ:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
21RO
SUB WOOFER
SUBW LEVEL (nivel subwoofer)
Ajustează nivelul volumului pentru subwoofer:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pentru cea mai mică setare se afişează [ATT]).
SUBW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [NORM], [REV].
SW POSITION* (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOPE (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
HPF (filtru trecere bandă înaltă)
HPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă înaltă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
boxele faţă/spate: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (pantă filtru trecere bandă înaltă)
Selectează panta (activă doar dacă setarea
[HPF FREQ] este diferită de [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOLUME (nivel volum AUX)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv auxiliar conectat:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Această setare anulează necesitatea de
a regla nivelul volumului între surse.
BTA VOLUME (nivel volum BLUETOOTH audio)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv BLUETOOTH conectat:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla
nivelul volumului între surse.
* Nu apare atunci când [F/R POSITION] este setat
pe [OFF].
BUTTON COLOR
Setează o culoare presetată sau particularizată
pentru butoane.
COLOR
Selectează dintre 15 culori presetate, 1 culoare
particularizată.
CUSTOM COLOR
Înregistrează o culoare particularizată pentru
butoane.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Gamă de culori reglabile: [0] – [32] ([0] nu se
poate seta pentru toate gamele de culori).
DSPL COLOR (culoare afişaj)
Setează o culoare presetată sau particularizată
pentru afişaj.
COLOR
Selectează dintre 15 culori presetate, 1 culoare
particularizată.
CUSTOM COLOR
Înregistrează o culoare particularizată pentru
afişaj.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Gamă de culori reglabile: [0] – [32] ([0] nu se
poate seta pentru toate gamele de culori).
SOUND SYNC (sincronizare sunet)
Activează sincronizarea iluminării cu sunetul:
[ON], [OFF].
MOTION DSPL (afişare în mişcare)
Afişează şabloane mobile: [ON], [OFF],
[SA] (analizator de spectru).
AUTO SCROLL
Defilează automat elementele lungi: [ON], [OFF].
(Funcţia nu este disponibilă dacă aţi selectat
AUX sau tunerul).
Configurarea BLUETOOTH (BT)
PAIRING (pagina 9)
Configurarea afişajului
(DISPLAY)
DIMMER
Reduce luminozitatea afişajului: [ON], [OFF],
[AT] (automat)
(setarea [AT] este disponibilă doar dacă este
conectat cablul de control al iluminării şi farurile
sunt aprinse).
SUB DISPLAY
Selectează elementul care să se afişeze ca
informaţie secundară: [SOURCE], [CLOCK].
22RO
PHONE BOOK (pagina 16)
REDIAL (pagina 17)
RECENT CALL (pagina 17)
VOICE DIAL (pagina 17)
DIAL NUMBER (pagina 17)
RINGTONE
Stabileşte dacă această unitate sau telefonul
mobil conectat emite tonul de apel: [1] (această
unitate), [2] (telefonul mobil).
AUTO ANSWER
Setează această unitate să răspundă automat
unui apel primit: [OFF], [1] (după cca. 3 secunde),
[2] (după cca. 10 secunde).
AUTO PAIR (împerechere automată)
Porneşte automat împerecherea BLUETOOTH
dacă un dispozitiv iOS versiune 5.0 sau mai
recentă este conectat prin USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (semnal BLUETOOTH) (pagina 9)
Activează/dezactivează funcţia BLUETOOTH.
BT INIT (iniţializare BLUETOOTH)
Iniţializează toate setările asociate cu funcţiile
BLUETOOTH (informaţii de împerechere, număr
presetat, informaţii despre dispozitiv etc.):
[YES], [NO].
Înainte de casarea unităţii, iniţializaţi toate
setările.
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
Configurarea SongPal
(SONGPAL)
Stabiliţi şi terminaţi funcţia (conexiunea) „SongPal”.
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului
Puteţi actualiza firmware-ul acestei unităţi de
pe următorul site de asistenţă:
http://esupport.sony.com/
Pentru a actualiza firmware-ul, vizitaţi site-ul de
asistenţă şi urmaţi instrucţiunile online.
Măsuri de precauţie
 Lăsaţi unitatea să se răcească în prealabil, în cazul
în care ambarcaţiunea a fost amarată în lumina
directă a soarelui.
 Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele audio
în interiorul ambarcaţiunii, deoarece acestea pot
funcţiona necorespunzător din cauza temperaturii
ridicate cauzate de expunerea directă la razele
soarelui.
 Antena electrică se extinde automat.
Condens provocat de umezeală
Dacă în interiorul unităţii se formează condens de
la umezeală, scoateţi discul şi aşteptaţi aproximativ
o oră până când se usucă; în caz contrar, unitatea
nu va funcţiona corespunzător.
Pentru menţinerea unui sunet de înaltă
calitate
Nu vărsaţi lichide pe unitate sau discuri.
Note cu privire la discuri
 Nu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui,
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu le lăsaţi în ambarcaţiuni amarate la loc
neumbrit.
 Înainte de redare, curăţaţi
discurile prin ştergere cu
o cârpă, de la centru către
exterior. Nu folosiţi pentru
curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse
de curăţare din comerţ.
 Această unitate este
proiectată pentru redarea de
discuri conforme standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor
de autor nu sunt conforme cu standardul
Compact Disc (CD), prin urmare aceste discuri
nu vor putea fi redate de această unitate.
 Discuri ce NU POT fi redate de această unitate
 Discuri cu etichete, autocolant, bandă adezivă
sau hârtie lipite pe ele. Acest lucru poate cauza
defectarea unităţii sau distrugerea discului.
23RO
 Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea). Încercarea
de a le reda poate duce la deteriorarea unităţii.
 Discuri de 8 cm.
Note cu privire la discurile CD-R/CD-RW
 Dacă discul cu sesiuni multiple începe cu
o sesiune CD-DA, acesta este recunoscut ca
disc CD-DA iar celelalte sesiuni nu vor fi redate.
 Discuri ce NU POT fi redate de această unitate
 CD-R/CD-RW cu calitate de înregistrare slabă.
 CD-R/CD-RW înregistrate cu un dispozitiv de
înregistrare incompatibil.
 CD-R/CD-RW finalizate incorect.
 CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate în
format CD muzical sau în format MP3 conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet/Romeo sau cu
sesiuni multiple.
Ordinea de redare a fişierelor audio
Model compatibil
Bluetooth®
USB
iPod touch
(a 4-a generaţie)


iPod touch
(a 3-a generaţie)

iPod touch
(a 2-a generaţie)

iPod classic

iPod nano
(a 7-a generaţie)

iPod nano
(a 6-a generaţie)

iPod nano
(a 5-a generaţie)

iPod nano
(a 4-a generaţie)

iPod nano
(a 3-a generaţie)

Folder (album)
Fişier audio (piesă)
Despre iPod
 Puteţi conecta următoarele modele de iPod.
Actualizaţi dispozitivele iPod cu cea mai recentă
versiune software înainte de utilizare.
Modele iPhone/iPod compatibile
 „Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă
că un accesoriu electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor
de performanţă Apple a fost certificată de
către dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformitatea acestuia
cu standardele de siguranţă şi de reglementare.
Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau
iPhone poate afecta performanţa în regim de
funcţionare wireless.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate
care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Întreţinere
Bluetooth®
USB
Înlocuirea bateriei cu litiu a telecomenzii
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


În condiţii normale, bateria va dura aproximativ
1 an. (Durata de utilizare poate fi mai scurtă,
în funcţie de condiţiile de utilizare).
Dacă bateria se descarcă, raza de acţiune
a telecomenzii se reduce.
iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS

Model compatibil
iPod touch
(a 5-a generaţie)
24RO


iPhone 3G


ATENŢIE
Există pericol de explozie în cazul în care bateria
este înlocuită în mod incorect. Înlocuiţi-o doar
cu un tip de baterie identic sau echivalent.
cu partea cu + în sus
Note cu privire la bateria cu litiu
 Nu lăsaţi bateria cu litiu la îndemâna copiilor. Dacă
bateria este înghiţită, consultaţi imediat un medic.
 Ştergeţi bateria cu o cârpă uscată pentru a asigura
un contact bun.
 Asiguraţi-vă că respectaţi polaritatea corectă atunci
când instalaţi bateria.
 Nu atingeţi bateria cu pensete metalice, deoarece
există posibilitatea producerii unui scurtcircuit.
Curăţarea conectorilor
Unitatea poate să nu funcţioneze corespunzător
în cazul în care conectorii dintre unitate şi panoul
frontal nu sunt curaţi. Pentru a preveni acest lucru,
desprindeţi panoul frontal (pagina 7) şi curăţaţi
conectorii cu un beţişor cu vată. Nu apăsaţi foarte
puternic. În caz contrar, conectorii se pot deteriora.
Note
 Din motive de siguranţă, opriţi contactul maşinii
înainte de a curăţa conectorii şi scoateţi cheia
din contact.
 Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele
sau cu un dispozitiv metalic.
Specificaţii
PENTRU CLIENŢII DIN S.U.A. NU SE APLICĂ
PENTRU CANADA, INCLUSIV PROVINCIA
QUEBEC.
SPECIFICAŢII PUTERE AUDIO
Standard CEA2006
Putere de ieşire: 40 waţi RMS × 4 la
4 ohmi < 1% THD+N
Raport SN: 80 dBA
(referinţă: 1 watt în 4 ohmi)
Secţiunea tuner
FM
Interval de acord:
87,5 – 108 MHz (la pas de 50 kHz)
87,5 – 108 MHz (la pas de 100 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (la pas de 200 kHz)
Pas de acordare FM:
50 kHz/100 kHz/200 kHz comutabil
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Frecvenţă intermediară:
FM CCIR: între 1.956,5 - 487,3 kHz şi
între +500,0 Hz şi +2.095,4 kHz
Sensibilitate utilă: 8 dBf
Selectivitate: 75 dB la 400 kHz
Raport semnal/zgomot: 73 dB
Separaţie: 50 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă: 20 – 15.000 Hz
AM
Interval de acord:
531 – 1.602 kHz (la pas de 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (la pas de 10 kHz)
Pas de acordare AM:
9 kHz/10 kHz comutabil
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Sensibilitate: 26 μV
Secţiunea player CD
Raport semnal/zgomot: 120 dB
Răspuns în frecvenţă: 10 – 20.000 Hz
Wow şi flutter: Sub limita măsurabilă
Numărul maxim de: (doar pentru CD-R/CD-RW)
 foldere (albume): 150 (inclusiv folderul rădăcină)
 fişiere (piese) şi foldere: 300 (poate fi mai mic
de 300 dacă numele folderelor/fişierelor conţin
multe caractere)
 caractere afişabile pentru un nume de folder/
fişier: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Codec corespunzător: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
şi AAC (.m4a)
Secţiunea player USB
Interfaţă: USB (de mare viteză)
Curent maxim: 1,5 A
Numărul maxim de piese recunoscut:
10,000
Codec corespunzător:
MP3 (.mp3)
Rată de biţi: 8 – 320 kbps (acceptă VBR
(rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 16 – 48 kHz
WMA (.wma)
Rată de biţi: 32 – 192 kbps (acceptă VBR
(rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Rată de biţi: 8 – 320 kbps
Rată de eşantionare: 11,025 – 48 kHz
WAV (.wav)
Adâncime biţi: 16 biţi
Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Adâncime biţi: 16 biţi, 24 biţi
Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz
25RO
Comunicare wireless
Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 3.0
Ieşire:
BLUETOOTH Standard clasa de putere 2
(Max. +4 dBm)
Rază maximă de comunicare:
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă:
Banda 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Metodă de modulare: FHSS
Profile compatibile cu BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Codec corespunzător:
SBC (.sbc) şi AAC (.m4a)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori precum
obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea
statică, sensibilitatea recepţiei, performanţa antenei
(aeriene), sistemul de operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicaţiei BLUETOOTH între dispozitive.
Secţiunea amplificator de putere
Ieşire: Ieşiri boxe
Impedanţă boxe: 4 – 8 ohmi
Putere de ieşire maximă: 100 W × 4 (la 4 ohmi)
Generalităţi
Ieşiri:
Terminal ieşiri audio (FRONT, REAR, SUB)
Terminal de control antenă (aeriană) electrică/
amplificator de putere (REM OUT)
Intrări:
Terminal de intrare SiriusXM (doar pentru
S.U.A./Canada)
Terminal de intrare telecomandă
Terminal de intrare antenă (aeriană)
Terminal de intrare MIC
Mufă de intrare AUX (mini mufă stereo)
Port USB
Necesar de putere: Baterie de ambarcaţiune 12 V CC
(masă (împământare) negativă)
Consum de curent nominal: 10 A
Dimensiuni:
Aprox. 178 mm × 50 mm × 178 mm (l/î/a)
Dimensiuni de montare:
Aprox. 182 mm × 53 mm × 161 mm (l/î/a)
Masă: Aprox. 1,3 kg
Conţinutul pachetului:
Unitate principală (1)
Telecomandă (1): RM-X231
Microfon (1)
Componente pentru instalare şi conectare (1 set)
26RO
Accesorii/echipamente opţionale*:
Tuner de conectare pentru vehicule SiriusXM:
SXV100
Telecomandă maritimă: RM-X11M
* Cu excepţia telecomenzii maritime RM-X11M,
accesoriile/echipamentele nu sunt rezistente la apă.
Nu expuneţi la apă.
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu vă furnizeze
toate accesoriile menţionate mai sus. Solicitaţi
informaţii detaliate de la distribuitor.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Drepturi de autor
Tunerul de conectare pentru vehicule şi
abonamentul SiriusXM sunt comercializate separat.
www.siriusxm.com
Sirius, XM şi toate mărcile şi siglele asociate
sunt mărci comerciale ale Sirius XM Radio Inc.
Toate drepturile sunt rezervate.
Marca cuvântului şi siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG,
Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza unei licenţe. Alte
mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială a Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă dacă nu se
deţine o licenţă din partea Microsoft sau a unei
sucursale autorizate Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
şi Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. App Store este
o marcă de serviciu a companiei Apple Inc.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
Pandora®, sigla Pandora® şi imaginea comercială
Pandora® sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Pandora Media, Inc.,
utilizate doar cu permisiune.
Google, Google Play şi Android sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
În cazul în care nu reuşiţi să remediaţi problema,
vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima
copertă.
libFLAC
Drepturi de autor (C) 2000-2009 Josh Coalson
Drepturi de autor (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de cod sursă
şi sub formă digitală, cu sau fără modificare, este
permisă doar dacă sunt respectate următoarele
condiţii:
 Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări
legale.
 Redistribuirile în formă digitală trebuie să
reproducă în documentaţie şi/sau în alte
materiale furnizate în cadrul distribuţiei
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări
legale.
 Numele Xiph.org Foundation sau numele
contribuitorilor săi nu pot fi utilizate pentru
a susţine sau a promova produse derivate
din acest software fără permisiune prealabilă
specifică scrisă.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORII
ŞI CONTRIBUITORII DREPTURILOR DE AUTOR
„CA ATARE” ŞI ESTE NEGATĂ ORICE GARANŢIE
EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR
FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE
VANDABILITATE ŞI COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT
SCOP. FUNDAŢIA SAU CONTRIBUABILII NU VOR FI
ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ RĂSPUNZĂTORI PENTRU
NICIO PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ,
SPECIALĂ, TIPICĂ SAU ÎN CONSECINŢĂ (INCLUZÂND,
FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, PROCURAREA
BUNURILOR SAU SERVICIILOR DE SCHIMB,
ÎNTRERUPEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA DE DATE
SAU DE PROFITURI SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII)
DIN NICIO CAUZĂ ŞI CONFORM NICIUNEI TEORII
A RESPONSABILITĂŢII, INDIFERENT DACĂ ESTE DE
TIP CONTRACTUAL, DE RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU
DE NATURĂ PENALĂ (INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU
ALTE SITUAŢII SIMILARE), CARE AR PUTEA REZULTA
ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE,
CHIAR DACĂ AR EXISTA INFORMAŢII PRIVIND
ASEMENEA PAGUBE.
Depanare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta
să remediaţi problemele cu care se poate
confrunta unitatea.
Înainte de a parcurge lista de verificare de mai sus,
verificaţi conexiunile şi procedurile de operare.
Pentru detalii cu privire la utilizarea siguranţei şi
scoaterea unităţii din bord, consultaţi „Conectare/
Instalare” (pagina 33).
Generalităţi
Unitatea nu este alimentată.
 Dacă unitatea este oprită iar afişajul dispare,
unitatea nu poate fi operată cu ajutorul
telecomenzii.
 Porniţi unitatea.
Unitatea se opreşte în timpul redării
la volum ridicat.
 Este posibil să nu fie suficient cablul de
alimentare cu curent de la ambarcaţiune.
 Verificaţi conexiunea de alimentare. Dacă
nu găsiţi o problemă la conexiune, efectuaţi
conexiunea de alimentare direct la baterie.
Dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor.
Unitatea nu emite niciun sunet sau sunetul
este foarte slab.
 Poziţia atenuatorului [FADER] nu este setată
pentru un sistem cu 2 boxe.
 Volumul unităţii şi/sau al dispozitivului conectat
este foarte scăzut.
 Măriţi volumul unităţii şi al dispozitivului
conectat.
Nu se emite niciun semnal sonor.
 Aţi conectat un amplificator de putere opţional
şi nu se utilizează amplificator încorporat.
Conţinutul memoriei a fost şters.
 Aţi apăsat butonul de resetare.
 Stocaţi din nou în memorie.
 Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corect.
Posturile memorate şi ora corectă au fost şterse.
S-a ars siguranţa.
Scoate un zgomot la comutarea poziţiei
contactului.
 Cablurile nu sunt cuplate corect la conectorul
ambarcaţiunii de alimentare a accesoriilor.
În timpul redării sau recepţiei, porneşte modul
demonstraţie.
 Dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp
de 5 minute cu modul [DEMO-ON] setat,
se activează modul demonstraţie.
 Setaţi [DEMO-OFF] (pagina 20).
27RO
Afişajul dispare din/nu apare în fereastra
de afişaj.
 Variatorul este setat pe [DIMMER-ON]
(pagina 22).
 Afişajul dispare dacă ţineţi apăsat OFF.
 Apăsaţi OFF pe unitate până când apare
afişajul.
 Conectorii sunt murdari (pagina 25).
Afişajul/iluminarea clipeşte.
 Alimentarea nu este suficientă.
 Verificaţi dacă bateria ambarcaţiunii furnizează
suficientă energie la unitate. (Necesarul de
energie este de 12 V c.c.)
Butoanele de operare nu funcţionează.
Discul nu iese.
 Conexiunea nu este corectă.
 Verificaţi conexiunea unităţii.
Dacă situaţia nu se ameliorează, apăsaţi RESET
(pagina 8).
Conţinutul memoriei este şters.
Pentru siguranţa dumneavoastră, nu resetaţi
unitatea în timp ce conduceţi.
Recepţie radio
Nu se poate recepţionează posturile.
Sunetul este întrerupt de zgomot.
 Conexiunea nu este corectă.
 Dacă ambarcaţiunea dvs. prezintă o antenă
radio încorporată (aeriană) în lunetă/geamul
lateral, conectaţi un fir REM OUT (albastru/cu
dungi albe) sau firul de alimentare accesoriu
(roşu) la firul de alimentare al unui amplificator
de antenă (aeriană) al ambarcaţiunii.
 Verificaţi conexiunea antenei (aeriene)
a ambarcaţiunii.
 Dacă antena (aeriană) automată nu se extinde,
verificaţi conexiunea cablului antenei (aeriene)
electrice.
 Setarea pasului de acordare a fost ştearsă.
 Setaţi din nou pasul de acordare (pagina 8).
Nu este posibilă acordarea presetată.
 Semnalul de transmisie este prea slab.
RDS
PTY afişează [- - - - - - - -].
 Postul curent nu este un post RDS.
 Nu s-au recepţionat datele RDS.
 Postul nu specifică tipul de program.
Redare de CD-uri
Nu se redă discul.
 Discul este defect sau murdar.
 Discul CD-R/CD-RW nu este audio (pagina 24).
28RO
Fişierele MP3/WMA/AAC nu pot fi redate.
 Discul este incompatibil cu formatul şi versiunea
MP3/WMA/AAC. Pentru detalii cu discurile şi
formatele care pot fi redate, vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă.
Redarea fişierelor MP3/WMA/AAC începe mai
târziu comparativ cu alte fişiere.
 Următoarele discuri necesită un timp mai lung
pentru începerea redării.
 Un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată.
 Un disc înregistrat în sesiuni multiple.
 Un disc pe care se pot adăuga date.
Sunetul se aude în salturi.
 Discul este defect sau murdar.
Redarea de pe dispozitive USB
Nu puteţi reda printr-un hub USB.
 Această unitate nu recunoaşte dispozitivele USB
conectate printr-un hub USB.
Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un
interval de timp mai lung.
 Dispozitivul USB conţine fişiere înregistrate cu
o structură arborescentă complicată.
Sunetul este intermitent.
 Sunetul poate fi intermitent la o rată de biţi
ridicată.
 Este posibil ca fişierele DRM (Digital Rights
Management) să nu poată fi redate în unele
cazuri.
Fişierul audio nu poate fi redat.
 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de
fişiere decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
* Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32, însă este
posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte
toate aceste sisteme FAT. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB
sau contactaţi producătorul.
Funcţia NFC
Conexiunea cu o singură atingere (NFC)
nu este posibilă.
 Dacă telefonul inteligent nu răspunde la atingere.
 Verificaţi dacă funcţia NFC a telefonului
inteligent este pornită.
 Aduceţi marca N de pe telefonul inteligent mai
aproape de N de pe această unitate.
 Dacă telefonul inteligent este introdus într-o
carcasă, scoateţi carcasa.
 Sensibilitatea de recepţie NFC depinde de
dispozitiv.
În cazul în care conectarea cu o singură atingere
la telefonul inteligent nu reuşeşte în mod repetat,
stabiliţi conexiunea BLUETOOTH manual.
Funcţia BLUETOOTH
Dispozitivul conectat nu detectează această
unitate.
 Înainte de realizarea împerecherii, setaţi această
unitate în modul standby de împerechere.
 În timp ce este conectat la un dispozitiv
BLUETOOTH, această unitate nu poate fi
detectată pe alt dispozitiv.
 Întrerupeţi conexiunea curentă şi căutaţi
această unitate pe celălalt dispozitiv.
 După împerecherea cu dispozitivul, activaţi
ieşirea semnalului BLUETOOTH (pagina 9).
Conexiunea nu este posibilă.
 Conexiunea este controlată unilateral (de această
unitate sau de dispozitivul BLUETOOTH), nu de
ambele dispozitive.
 Conectaţi această unitate de pe dispozitivul
BLUETOOTH sau invers.
Numele dispozitivului detectat nu apare.
 În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, numele
poate să nu fie obţinut.
Nu se emite niciun ton de apel.
 Reglaţi volumul rotind selectorul de control în
timpul primirii apelului.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil
ca semnalul de apel să nu fie transmis corect.
 Setaţi [RINGTONE] pe [1] (pagina 22).
 Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.
 Conectaţi boxele frontale la unitate. Tonul de
apel este scos doar prin boxele frontale.
Nu se aude vocea interlocutorului.
 Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.
 Conectaţi boxele frontale la unitate. Vocea
apelantului este scoasă doar prin boxele
frontale.
Interlocutorul spune că volumul este prea scăzut
sau prea ridicat.
 Reglaţi volumul corect cu funcţia de reglare
a amplificării microfonului (pagina 17).
Conversaţiile telefonice conţin ecou sau zgomot.
 Reduceţi volumul.
 Setaţi modul EC/NC pe [BTP EC/NC-1] sau
[BTP EC/NC-2] (pagina 17).
 Dacă zgomotul ambiant, diferit de sunetul
apelului telefonic, este puternic, încercaţi să
îl reduceţi.
De exemplu: Dacă aveţi o fereastră deschisă şi se
aude zgomotul exterior etc., închideţi fereastra.
Dacă zgomotul aparatului de aer condiţionat este
puternic, reduceţi nivelul aparatului de aer
condiţionat.
Telefonul nu este conectat.
 Dacă redarea se face prin BLUETOOTH audio,
telefonul nu va fi conectat chiar dacă
apăsaţi CALL.
 Conectaţi de pe telefon.
Calitatea sunetului telefonului este slabă.
 Calitatea sunetului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie a telefonului mobil.
 Mutaţi ambarcaţiunea într-un loc cu semnal
mai puternic pentru telefonul mobil dacă
recepţia este slabă.
Volumul dispozitivului audio conectat este scăzut
(ridicat).
 Nivelul volumului va fi diferit în funcţie de
dispozitivul audio.
 Reglaţi volumul dispozitivului audio conectat
la această unitate.
Sunetul se aude în salturi în timpul redării
de pe un dispozitiv audio BLUETOOTH.
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi dispozitivul
audio BLUETOOTH.
 Dacă dispozitivul audio BLUETOOTH se află
într-o carcasă care întrerupe semnalul, scoateţi
dispozitivul audio din carcasă în timpul utilizării.
 În apropiere funcţionează mai multe dispozitive
BLUETOOTH sau alte dispozitive care emit
unde radio.
 Opriţi celelalte dispozitive.
 Măriţi distanţa faţă de celelalte dispozitive.
 Sunetul de redare se opreşte temporar în
momentul stabilirii conexiunii dintre unitate
şi telefonul mobil. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
Dispozitivul audio BLUETOOTH conectat nu
poate fi controlat.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul audio BLUETOOTH
conectat acceptă AVRCP.
Unele funcţii nu funcţionează.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul conectat acceptă
funcţiile respective.
Un apel este acceptat fără să acordul
dumneavoastră.
 Telefonul conectat este setat să răspundă
automat la apeluri.
Împerecherea nu a reuşit deoarece timpul de
conectare a expirat.
 În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil
ca intervalul de timp pentru împerechere să
fie scurt.
 Încercaţi să finalizaţi împerecherea în intervalul
respectiv de timp.
29RO
Funcţia BLUETOOTH nu funcţionează.
 Opriţi unitatea apăsând pe OFF cel puţin
2 secunde şi reporniţi unitatea.
Nu se scoate sunet prin boxele ambarcaţiunii
în timpul apelului în modul „mâini libere”.
 Dacă sunetul este scos pe telefonul mobil, setaţi
telefonul mobil să scoată sunetul prin boxele
ambarcaţiunii.
Nu se activează Siri Eyes Free.
 Efectuaţi înregistrarea în modul „mâini libere”
pentru un iPhone care acceptă Siri Eyes Free.
 Activaţi funcţia Siri pe iPhone.
 Revocaţi conexiunea BLUETOOTH cu telefonul
iPhone şi unitatea şi restabiliţi conexiunea.
Operarea SongPal
Numele aplicaţiei este confundat cu aplicaţia
reală din „SongPal”.
 Lansaţi din nou aplicaţia din aplicaţia „SongPal”.
În timp ce rulaţi aplicaţia „SongPal” prin
BLUETOOTH, ecranul comută automat pe
[BT AUDIO].
 Aplicaţia „SongPal” sau funcţia BLUETOOTH
nu funcţionează.
 Executaţi din nou aplicaţia.
Aplicaţia „SongPal” este deconectată automat
atunci când ecranul comută pe [IPD].
 Aplicaţia „SongPal” de pe iPhone/iPod nu
acceptă redarea de pe iPod.
 Schimbaţi sursa unităţii astfel încât să fie
diferită de [IPD] şi stabiliţi conexiunea
„SongPal” (pagina 18).
Utilizarea Pandora®
Conectarea la Pandora® nu este posibilă.
 Închideţi aplicaţia Pandora® pe dispozitivul mobil
şi apoi lansaţi-o din nou.
Afişaje/Mesaje de eroare
CD ERROR: Discul nu poate fi redat. Discul va fi scos
automat.
 Curăţaţi sau introduceţi discul corect sau
asiguraţi-vă că discul nu este gol sau defect.
CD NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil. Discul
va fi scos automat.
 Introduceţi un disc care să conţină fişiere redabile
(pagina 25).
CD PUSH EJT: Discul nu a fost scos corect.
 Apăsaţi  (scoatere).
30RO
HUB NO SUPRT: Huburile USB nu sunt acceptate.
IPD STOP: Redarea de pe iPod a ajuns la final.
 Operaţi dispozitivul iPod/iPhone pentru a porni
redarea.
OUTPUT ERROR: Este posibil să existe o defecţiune
internă.
 Verificaţi conexiunea. Dacă mesajul de eroare
rămâne pe afişaj, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
OVERLOAD: Dispozitivul USB este supraîncărcat.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi apăsaţi SRC
pentru a selecta o altă sursă.
 Dispozitivul USB prezintă o eroare sau este
conectat un dispozitiv neacceptat.
READ: Se citesc informaţiile.
 Aşteptaţi până când citirea este finalizată
şi redarea porneşte automat. În funcţie de
organizarea fişierului, este posibil ca intervalul
de timp să fie mai lung.
TEMP CAUTION: Protecţia termică este activată.
 Reduceţi volumul.
USB ERROR: Dispozitivul USB nu poate fi redat.
 Conectaţi din nou dispozitivul USB.
USB NO DEV: Un dispozitiv USB nu este conectat
sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB sau cablul USB
este conectat bine.
USB NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil.
 Conectaţi un dispozitiv USB care să conţină fişiere
redabile (pagina 25).
USB NO SUPRT: Dispozitivul USB nu este acceptat.
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
sau
finalul discului.
: S-a ajuns la începutul sau la
(caracter de subliniere): Caracterul nu poate
fi afişat.
Pentru funcţia BLUETOOTH:
BT BUSY: Dispozitivul BLUETOOTH este ocupat.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
ERROR: Operaţia selectată nu a putut fi realizată.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
NO DEV: Dispozitivul BLUETOOTH nu este conectat
sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH este
conectat bine sau că conexiunea BLUETOOTH
cu dispozitivul BLUETOOTH este stabilită.
P EMPTY: Nu este memorat niciun număr
de telefon.
UNKNOWN: Nu se poate afişa un nume sau un
număr de telefon.
WITHHELD: Apelantul sună de pe un număr de
telefon ascuns.
Pentru operarea SongPal:
APP --------: Conexiunea cu aplicaţia nu a fost
stabilită.
 Stabiliţi din nou conexiunea cu „SongPal”
(pagina 18).
APP DISCNCT: Aplicaţia este deconectată.
 Stabiliţi conexiunea cu „SongPal” (pagina 18).
APP DISPLAY: Este deschis un afişaj de setare
a ecranului aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare a ecranului aplicaţiei
pentru a putea opera butoanele.
APP LIST: Conţinutul listei CD/USB/iPod este
deschis.
 Închideţi lista aplicaţiei pentru a putea opera
butoanele.
APP MENU: Este deschis un afişaj de setare
a aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare a aplicaţiei pentru
a putea opera butoanele.
APP NO DEV: Dispozitivul cu aplicaţia instalată
nu este conectat sau recunoscut.
 Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH şi restabiliţi
conexiunea „SongPal” (pagina 18).
Pentru utilizarea Pandora®:
CANNOT SKIP: Omiterea pieselor nu este permisă.
 Aşteptaţi până când se termină reclama, până
când începe piesa următoare sau selectaţi alt
post din listă. Pandora® limitează numărul de
omisiuni permise pentru serviciul său.
NO NETWORK: Conexiunea la reţea este instabilă
sau s-a pierdut.
 Refaceţi conexiunea la reţea pe dispozitiv sau
aşteptaţi până când se stabileşte conexiunea
la reţea.
NO STATION: Niciun post în contul dvs.
 Creaţi postul pe dispozitivul mobil.
NOT ALLOWED: Operaţiunea selectată nu este
permisă.
 Feedbackul „Thumbs” nu este permis.
 Aşteptaţi până când se termină reclama.
 Unele funcţii, cum ar fi Shared Station, nu
permit feedbackuri. Aşteptaţi până când
începe piesa următoare sau selectaţi alt
post din listă.
 Marcarea nu este permisă.
 Aşteptaţi până când se termină reclama.
 Selectaţi altă piesă sau alt post şi apoi încercaţi
din nou.
PAN ERROR: Operaţia selectată nu a putut fi
realizată.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
PAN MAINT: Serverul Pandora® este în curs de
întreţinere.
 Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: Pandora® nu
funcţionează.
 Lansaţi aplicaţia Pandora® pe dispozitivul mobil,
apoi apăsaţi PAUSE.
PAN RESTRICT: Pandora® nu este disponibilă în
afara ţării dvs.
APP SOUND: Este deschis un afişaj de setare
a sunetului aplicaţiei.
 Închideţi afişajul de setare a sunetului aplicaţiei
pentru a putea opera butoanele.
PLEASE LOGIN - PANDORA APP: Nu sunteţi
conectat la contul dvs. Pandora®.
 Deconectaţi dispozitivul, conectaţi la contul dvs.
Pandora®, apoi conectaţi din nou dispozitivul.
OPEN APP: Aplicaţia „SongPal” nu este în
funcţiune.
 Lansaţi aplicaţia.
UPDATE PAN: Este conectată o versiune Pandora®
veche.
 Actualizaţi aplicaţia Pandora® la cea mai recentă
versiune.
31RO
Pentru utilizarea SiriusXM:
CH LOCKED
 Canalul pe care l-aţi solicitat este blocat
de funcţia de control parental a radioului.
Consultaţi secţiunea „Pentru a configura un
control parental” (pagina 13) pentru informaţii
suplimentare referitoare la funcţia de control
parental şi la modul de accesare a canalelor
blocate.
CH UNAVAIL
 Canalul pe care l-aţi solicitat nu este un canal
SiriusXM valid sau canalul pe care l-aţi ascultat
nu mai este disponibil.
 De asemenea, este posibil să vedeţi scurt acest
mesaj la prima conectare a unui tuner de
conectare pentru vehicule SiriusXM.
Vizitaţi www.siriusxm.com în S.U.A. sau
www.siriusxm.ca în Canada pentru informaţii
despre gama de canale SiriusXM.
CHAN UNSUB
 Canalul pe care l-aţi solicitat nu este inclus
în pachetul abonamentului dvs. SiriusXM sau
canalul pe care l-aţi ascultat nu mai este inclus
în pachetul abonamentului dvs. SiriusXM.
Dacă aveţi întrebări despre pachetul
abonamentului dvs. sau aţi dori să vă abonaţi la
acest canal, contactaţi SiriusXM.
În S.U.A., vizitaţi www.siriusxm.com sau sunaţi la
1-866-635-2349.
În Canada, vizitaţi www.siriusxm.ca sau sunaţi la
1-877-438-9677.
CHK ANT
 Radioul a detectat o eroare la antena SiriusXM.
 Cablul antenei poate fi deconectat sau deteriorat.
 Verificaţi dacă este conectat cablul antenei la
tunerul de conectare pentru vehicule SiriusXM.
 Inspectaţi cablul antenei, pentru a depista
eventualele deteriorări şi îndoiri.
 Înlocuiţi antena în cazul în care cablul este
deteriorat. Produsele SiriusXM sunt disponibile
la distribuitorul local de echipamente audio
pentru ambarcaţiuni sau online la www.shop.siriusxm.com
CHECK TUNER
 Radioul întâmpină dificultăţi de comunicare cu
tunerul de conectare pentru vehicule SiriusXM.
 Tunerul poate fi deconectat sau deteriorat.
 Verificaţi dacă este conectat corect cablul
tunerului de conectare pentru vehicule
SiriusXM la radio.
MEM FAILURE
 Unitatea nu a reuşit să memoreze canalul în lista
de apeluri presetate.
 Asiguraţi-vă că este corect canalul pe care
intenţionaţi să îl memoraţi.
32RO
NO SIGNAL
 Tunerul de conectare pentru vehicule SiriusXM
întâmpină dificultăţi la recepţionarea semnalului
prin satelit SiriusXM.
 Verificaţi dacă ambarcaţiunea dvs. se află la
exterior sub cerul liber, fără obstacole.
 Verificaţi dacă antena cu suport magnetic
SiriusXM este montată pe o suprafaţă metalică
la exteriorul ambarcaţiunii.
 Mutaţi antena SiriusXM departe de obstacole.
 Inspectaţi cablul antenei, pentru a depista
eventualele deteriorări şi îndoiri.
 Consultaţi manualul de instalare a tunerului
de conectare pentru vehicule SiriusXM pentru
informaţii suplimentare referitoare la instalarea
antenei.
 Înlocuiţi antena în cazul în care cablul este
deteriorat. Produsele SiriusXM sunt disponibile
la distribuitorul local de echipamente audio
pentru ambarcaţiuni sau online la www.shop.siriusxm.com
SUBSCRIPTION UPDATE - ENTER TO CONTINUE
 Radioul a detectat o schimbare legată de starea
abonamentului dvs. SiriusXM.
 Apăsaţi ENTER pentru a şterge mesajul.
Dacă aveţi întrebări legate de abonamentul
dvs., contactaţi SiriusXM.
În S.U.A., vizitaţi www.siriusxm.com sau sunaţi
la 1-866-635-2349.
În Canada, vizitaţi www.siriusxm.ca sau sunaţi
la 1-877-438-9677.
Dacă aceste soluţii nu remediază problema,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă duceţi unitatea la un centru de reparaţii din
cauza unor probleme de redare de pe CD, aduceţi
şi discul folosit în momentul apariţiei problemei.
Conectare/Instalare
Atenţie
 Legaţi toate cablurile de împământare la un
punct de împământare comun.
 Nu prindeţi cablurile în şuruburi sau în piesele
mobile (de exemplu în şinele scaunelor).
 Înainte de conectare, dezactivaţi contactul
ambarcaţiunii pentru a evita scurtcircuitele.
 Conectaţi firele de alimentare galben şi roşu
numai după ce toate celelalte cabluri au fost
conectate.
 Pentru siguranţa dvs., nu uitaţi să izolaţi cablurile
neconectate libere cu bandă izolatoare.
Măsuri de precauţie
 Alegeţi locul de instalare cu atenţie pentru
ca unitatea să nu vă incomodeze în timp ce
conduceţi ambarcaţiunea sau autoturismul.
 Evitaţi să instalaţi unitatea în zone expuse la praf,
mizerie, vibraţii excesive sau temperaturi ridicate,
cum ar fi cele expuse direct la lumina soarelui sau
lângă conductele de încălzire.
 Selectaţi cu atenţie locul de montare, pentru
a evita deteriorarea internă cauzată de apa care
pătrunde în unitate. Zonele expuse la stropi de
apă trebuie evitate. Se recomandă capacul
impermeabil al sistemului stereo auto
(nefurnizat).
 Folosiţi doar echipamentele de montare furnizate
pentru o instalare sigură.
Notă cu privire la cablul de alimentare electrică
(galben)
Atunci când conectaţi această unitate împreună cu alte
componente stereo, amperajul nominal al circuitului din
ambarcaţiune la care este conectată unitatea trebuie să
fie mai mare decât suma amperajelor nominale ale
siguranţelor fiecărei componente.
Lista de componente
pentru instalare


×2


5 × max. 8 mm
×4


Dimensiune max. M4 × 6 mm





Reglarea unghiului de montare
Reglaţi unghiul de montare la o valoare mai
mică de 45°.
 Această listă de componente nu include tot ce
conţine pachetul.
 Suportul  şi colierul de protecţie  sunt ataşate
la unitate înainte de expediere. Înainte de
a monta unitatea, folosiţi cheia de deblocare 
pentru a demonta suportul  de pe unitate.
Pentru detalii, consultaţi „Instalarea microfonului”
(pagina 36).
 Păstraţi cheile de deblocare  pentru o utilizare
ulterioară, deoarece veţi avea nevoie de ele
atunci când demontaţi unitatea din
ambarcaţiune.
33RO
Conexiune
Subwoofer*1*10
*3
*3
*3
Amplificator de putere*1*10
Tuner radio prin
satelit (SiriusXM)*1*10
*4*9
Telecomandă maritimă
RM-X11M*1


Alb
Alb/cu dungi negre
Boxă frontală*1*2*7*10
Gri
Gri/cu dungi negre
Verde
Verde/cu dungi negre
Boxă spate*1*2*7*10
Violet
Violet/cu dungi negre
Portocaliu/cu dungi albe
Albastru/cu dungi albe
Roşu
Galben
Negru
Atunci când efectuaţi conexiunea direct la baterie*8
Pentru detalii, consultaţi
„Realizarea conexiunilor”
(pagina 35).
Galben
Negru
de la o antenă (aeriană)
a ambarcaţiunii
*5*6*10
34RO
*1
*2
*3
*4
Nefurnizat
Impedanţă boxe: 4 – 8 Ω × 4
Cablu cu pini RCA (nefurnizat)
În funcţie de tipul de ambarcaţiune, folosiţi un
adaptor de telecomandă cu fir (nefurnizat).
*5 Fie că îl folosiţi sau nu, trageţi firul de intrare pentru
microfon astfel încât acesta să nu vă incomodeze
în timp ce conduceţi. Fixaţi cablul cu o clemă etc.,
dacă acesta este instalat în zona picioarelor.
*6 Pentru detalii despre instalarea microfonului,
consultaţi „Instalarea microfonului” (pagina 36).
*7 Utilizaţi boxe cu capacitate pentru puterea de intrare
de 50 W RMS sau mai mare. Se recomandă utilizarea
gamei complete de boxe Sony seria XB.
*8 Atunci când intensitatea nominală a siguranţei
folosite în ambarcaţiunea dvs. este de 10 A, efectuaţi
conexiunea de alimentare direct la baterie, pentru
a evita scurtcircuitele.
*9 Furnizat cu telecomandă maritimă.
*10 Neimpermeabil
Realizarea conexiunilor
 La un semnal de iluminare al ambarcaţiunii
Asiguraţi-vă că aţi conectat mai întâi cablul
negru de masă (împământare) la baterie
sau la masa blocului de distribuţie.
 La cablul de control al antenei electrice
(aeriene) sau la cablul de alimentare al
amplificatorului antenei (aeriene)
Nu trebuie să conectaţi acest cablu dacă
nu există o antenă electrică (aeriană) sau un
amplificator de antenă (aeriană) sau în cazul
unei antene telescopice manuale (aeriană).
La AMP REMOTE IN de pe un amplificator
de putere opţional
Această conexiune este doar pentru
amplificatoare şi antene electrice (aeriene).
Conectarea oricărui alt sistem poate deteriora
unitatea.
 La terminalul de alimentare +12 V care este
pus sub tensiune atunci când contactul este
setat în poziţia pentru accesorii
Dacă nu există o poziţie pentru accesorii,
conectaţi terminalul de alimentare +12 V
(baterie) care este pus sub tensiune continuu.
Asiguraţi-vă că aţi conectat mai întâi cablul
negru de masă (împământare) la baterie sau
la masa blocului de distribuţie.
 La terminalul de alimentare +12 V care este
pus sub tensiune continuu
Asiguraţi-vă că aţi conectat mai întâi cablul
negru de masă (împământare) la baterie sau
la masa blocului de distribuţie.
 La masa bateriei sau la masa blocului
de distribuţie
Conectaţi mai întâi cablul negru de masă
(împământare), apoi conectaţi cablurile
de alimentare galben şi roşu.
Atunci când efectuaţi conexiunea direct
la baterie
Atunci când intensitatea nominală a siguranţei
folosite în ambarcaţiunea dvs. este de 10 A,
efectuaţi conexiunea de alimentare direct
la baterie, pentru a evita scurtcircuitele.
 la terminalul pozitiv al bateriei
 la un punct metalic din ambarcaţiune
Note
 În ciuda conectării la cablul de alimentare din
ambarcaţiune, este posibil ca unitatea să nu
funcţioneze la capacitate maximă din cauza
alimentării insuficiente. În acest caz, efectuaţi
conexiunea de alimentare direct la baterie.
 Toate firele electrice conectate la borna pozitivă
a bateriei trebuie prevăzute cu siguranţă la o distanţă
de 450 mm de borna bateriei şi înainte să treacă prin
metale.
 Asiguraţi-vă că firele de la bateria ambarcaţiunii
conectate la ambarcaţiune (masa (împământarea)
la carcasă)* au calibrul cel puţin egal cu cel al firului
principal de alimentare conectat de la baterie la
unitatea frontală.
 În timpul funcţionării la capacitate maximă, prin
sistem trece un curent cu intensitatea de peste 15 A.
De aceea, trebuie să vă asiguraţi că firele conectate
la terminalele +12 V şi GND ale acestei unităţi au
cel puţin calibrul 14 (AWG14) sau au o secţiune
transversală de peste 2 mm².
Mai puţin de 450 mm
*
Siguranţă (15 A)
Baterie de ambarcaţiune de +12 V
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la conectare, consultaţi distribuitorul pentru
a afla detalii.
Conexiune uşoară subwoofer
Puteţi utiliza un subwoofer fără un amplificator
de putere dacă este conectat la cablul unei boxe
din spate.
Boxă frontală
Subwoofer
Notă
Folosiţi un subwoofer cu o impedanţă de 4 - 8 ohmi
şi capacităţi corespunzătoare de gestionare a puterii
pentru a evita daunele.
Conexiune de păstrare a memoriei
Cât timp este conectat cablul de alimentare galben,
circuitul de memorie va fi alimentat continuu chiar
dacă aţi dezactivat contactul.
35RO
Conectarea boxelor
 Înainte de conectarea boxelor, opriţi unitatea.
 Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 - 8 ohmi şi
capacităţi corespunzătoare de gestionare
a puterii pentru a evita daunele.
Instalarea microfonului
Pentru a captura vocea în timpul apelurilor în modul
„mâini libere”, trebuie să instalaţi microfonul .
Instalare
Demontarea colierului de protecţie
şi a suportului
Înainte de a instala unitatea, demontaţi colierul
de protecţie  şi suportul  de pe unitate.
1
Strângeţi ambele margini ale colierului
de protecţie  şi trageţi-l afară.



Atenţionări
 Este extrem de periculos dacă cablul se înfăşoară
în jurul coloanei de direcţie sau al schimbătorului
de viteze. Aveţi grijă ca nici cablul, nici alte
componente să nu vă incomodeze în timp
ce conduceţi.
 Dacă ambarcaţiunea este dotată cu echipamente
de amortizare a şocurilor, contactaţi magazinul de
la care aţi achiziţionat unitatea sau distribuitorul
ambarcaţiunii înainte de instalare.
Notă
Înainte de a ataşa banda adezivă dublă , curăţaţi
suprafaţa bordului cu o pânză uscată.
36RO
2
Introduceţi ambele chei de deblocare 
până auziţi un declic şi trageţi suportul în
jos , după care trageţi unitatea în sus
pentru a le separa.



Agrafă (nefurnizată)
Orientaţi cârligul spre interior.
Montarea unităţii într-o maşină
de producţie japoneză
Montarea unităţii în tabloul de bord
sau în decupajul din ambarcaţiune
 Înainte de instalare, asiguraţi-vă că ambele cleme
de pe ambele laturi ale suportului  sunt îndoite
spre interior 2 mm.
 Pentru autoturismele japoneze, consultaţi
„Montarea unităţii într-o maşină de producţie
japoneză” (pagina 37).
1
Se poate ca instalarea unităţii să nu fie posibilă în
unele maşini de producţie japoneză. În astfel de
situaţii, consultaţi distribuitorul Sony.
TOYOTA

către bord/consola centrală
Poziţionaţi suportul  în interiorul
bordului şi îndoiţi ghearele în exterior
pentru o prindere fixă.
Suport
182 mm
Suport
53 mm

Piese existente furnizate
cu automobilul

2
NISSAN
Clemă

către bord/consola centrală
Montaţi unitatea pe suport  şi ataşaţi
colierul de protecţie .
Panou consolă internă

Suport

Suport



ATENŢIE
Nu atingeţi partea stângă a unităţii în timp
ce o scoateţi din bord. Disipatorul termic de pe
partea stângă a unităţii rămâne fierbinte imediat
după utilizare.
Note
 Dacă clemele sunt drepte sau îndoite spre exterior,
unitatea nu se va fixa bine şi poate ieşi afară.
 Asiguraţi-vă că cele 4 cleme de pe colierul de
protecţie  sunt cuplate corect în sloturile de
pe unitate.

Piese existente furnizate
cu automobilul
Notă
Pentru a evita o defecţiune, instalaţi unitatea doar
cu ajutorul şuruburilor furnizate .
Detaşarea şi ataşarea panoului frontal
Pentru detalii, consultaţi „Detaşarea panoului
frontal” (pagina 7).
Resetarea unităţii
Pentru detalii, consultaţi „Resetarea unităţii”
(pagina 8).
37RO
Înlocuirea siguranţei
Atunci când înlocuiţi siguranţa, nu uitaţi să folosiţi
o siguranţă cu amperajul nominal menţionat
pe siguranţa originală. Dacă se arde siguranţa,
verificaţi conexiunea de alimentare şi înlocuiţi
siguranţa. Dacă siguranţa se arde din nou după
înlocuire, poate fi vorba de o defecţiune internă.
În astfel de situaţii, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Siguranţă (15 A)
Notă
Utilizaţi o unealtă adecvată pentru a înlocui o siguranţă.
38RO
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi ultimele
informaţii referitoare la asistenţa pentru
acest produs, vizitaţi site-ul Web de mai jos:
http://esupport.sony.com/
Dacă aveţi întrebări/probleme legate de acest
produs, încercaţi următoarele soluţii:
1
Citiţi secţiunea Depanare din
aceste Instrucţiuni de utilizare.
2
Contactaţi (doar pentru S.U.A.);
Sunaţi la
URL
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
1-800-222-7669
http://www.SONY.com
Download PDF