Sony MEX-DV1600U Operating instructions

Sony MEX-DV1600U Operating instructions
Player multidisc
Manual de instrucţiuni
MEX-DV1600U
© 2009 Sony Corporation
RO
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări,
nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi niciodată
carcasa aparatului. Apelaţi pentru aceasta doar la
persoane calificate.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu acest
produs, conduce la creşterea pericolului de a vă fi
afectată vederea. Deoarece radiaţiile laser utilizate de
acest player CD/DVD sunt dăunătoare pentru ochi,
nu încercaţi să demontaţi carcasa.
Apelaţi pentru aceasta doar la persoane calificate.
Această etichetă se află în partea de jos a carcasei.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru service sau garanţie.
2
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării echipamentelor electrice
şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată
la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe
detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda
Dezafectarea bateriilor uzate
(valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. Pe anumite
baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinaţie
cu simbolul unui element chimic. Simbolul chimic
pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) este
marcat în cazul în care bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur, respectiv mai mult de 0,004%
plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest
produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale. În cazul produselor
care din motive de siguranţă, de asigurare a
performanţelor sau de integritate a datelor necesită
conectarea permanentă a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul calificat
al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs sau a bateriei, vă rugăm să consultaţi
biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Avertisment pentru cazul în care
cheia de contact a maşinii dvs. nu are
poziţia ACC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată, pagina 45). Aparatul se va opri
complet, în mod automat, după perioada de timp
stabilită, evitându-se consumul de energie a
bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei
(DEMO), citiţi pagina 45.
Relativ la siguranţă :
• Consultaţi legile cu privire la trafic ce se aplică în
ţara unde vă aflaţi, pentru a vă asigura că utilizarea
aparatului nu contravine acestora.
• Pentru siguranţa dvs., monitorul conectat la ieşirea
VIDEO OUT se opreşte automat când frâna de
mână este dezactivată.
Evitarea accidentelor.
Imaginea va fi redată numai după ce parcaţi
maşina şi activaţi frâna de mână.
Dacă maşina începe să se deplaseze în timpul
redării video, imaginile de la ieşirea VIDEO
OUT vor dispărea automat după afişarea unui
mesaj de avertizare.
Deşi imaginile nu mai sunt afişate pe ecran,
sonorul emis de sursa audio poate fi ascultat.
Nu acţionaţi aparatul şi nu urmăriţi ecranul în
timp ce conduceţi maşina.
3
Cuprins
Drepturi de autor .................................................. 6
Discuri ce pot fi redate de acest aparat şi
simbolurile utilizat în prezentul manual ........... 7
Localizarea şi funcţiile butoanelor ....................... 8
Unitatea de bază .............................................. 8
Telecomanda card RM-X168 ........................ 10
Punerea în funcţiune
Iniţializarea aparatului ....................................... 12
Realizarea configurării iniţiale ........................... 12
Pregătirea telecomenzii card .............................. 12
Detaşarea panoului frontal ................................. 13
Ataşarea panoului frontal .............................. 13
Operaţii de bază
Ascultarea radioului ........................................... 14
Redarea discurilor video .................................... 15
Redarea discurilor audio .................................... 17
Redarea pieselor de pe un dispozitiv USB ......... 18
Redarea conţinutului unui iPod.......................... 20
Operaţii avansate — Radio
Fixarea în memorie şi recepţia posturilor de
radio .................................................................22
Fixarea automată în memorie – BTM ............22
Fixarea manuală în memorie..........................22
Recepţionarea posturilor de radio fixate în
memorie ......................................................22
RDS .....................................................................22
Prezentare generală ........................................22
Reglaje AF şi TA ............................................23
Selecţie PTY ..................................................23
Reglajul CT ....................................................23
Operaţii avansate — Discuri
Redarea fişierelor JPEG ..................................... 24
Utilizarea funcţiilor PBC – Comanda redării..... 24
Utilizarea meniului pentru modul de redare ...... 25
Afişarea informaţiilor temporale / a celor tip text
conţinute de disc ............................................. 26
Efectuarea reglajelor audio ................................ 27
Alegerea unei alte limbi pentru coloana sonoră/
a unui alt format ......................................... 27
Aflarea formatului de program ..................... 27
Ajustarea nivelului audio la ieşire
– Nivel DVD ................................................. 28
4
Mărirea imaginilor ............................................. 28
Ajustarea calităţii imaginilor
– EQ de imagine................................................. 28
Particularizarea calităţii imaginilor............... 29
Blocarea discurilor – Control parental ............... 29
Activarea funcţiei de control parental........... 29
Schimbarea zonei şi a nivelului de
restricţionare a accesului............................ 30
Redarea repetitivă şi aleatorie ............................ 30
Redarea în urma căutării directe ........................ 31
Listarea pistelor / imaginilor / fişierelor video
– Quick-BrowZer .......................................... 32
Selectarea unei piste / unei imagini /
unui fişier video ........................................ 32
Selectarea unui tip de fişier .......................... 33
Vizualizare informaţiilor despre discurile audio 33
Căutarea unei piste ascultând pasaje ale pistelor
– ZAPPIN™ ................................................. 33
Operaţii avansate — Dispozitive USB
Afişarea elementelor în cursul redării ................ 34
Redarea repetitivă şi aleatorie ............................ 34
Operaţii avansate — iPod
Afişarea elementelor în cursul redării ................ 34
Stabilirea modului de redare ...............................34
Redarea repetitivă şi aleatorie ........................35
Acţionarea directă a unui iPod
– Comanda realizată de pasageri.........................35
Reglaje ale sunetului
Ajustarea parametrilor sunetului
– SOUND.......................................................36
Utilizarea unor funcţii sofisticate pentru sunet ...36
Crearea unei boxe centrale virtuale
–CSO.............................................................36
Utilizarea boxelor de spate ca subwoofer
–RBE.............................................................36
Optimizarea sunetului pentru poziţia de audiţie
– Aliniere temporală inteligentă....................36
Stabilirea poziţiei subwoofer-ului ..................37
Calibrarea de precizie pentru poziţia de audiţie
– Acord realizat pentru alinierea temporală
inteligentă ...................................................38
Personalizarea curbei egalizorului
–EQ3 .............................................................39
Ajustarea volumului boxelor...............................39
Reglaje
Informaţii suplimentare
Reglaje de imagine .............................................40
Operaţii de bază pentru reglajele de imagine 40
Alegerea limbii pentru afişarea pe ecran şi
pentru coloana sonoră .................................41
Reglaje de ecran .............................................41
Reglaje particularizate ...................................42
Reglaje audio .................................................43
Iniţializarea tuturor reglajelor ........................44
Măsuri de precauţie .............................................49
Note privind discurile ....................................49
Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA/
AAC/JPEG/DivX®/MPEG-4 .....................50
Despre fişierele MP3......................................50
Despre fişierele WMA ...................................50
Despre fişierele AAC .....................................51
Despre fişierele JPEG ....................................51
Despre fişierele video DivX...........................51
Despre fişierele DivX Video la cerere ...........51
Despre fişierele MPEG-4 ...............................51
Despre iPod ....................................................51
Configurarea sistemului ......................................44
Operaţii de bază pentru configurarea
sistemului ....................................................44
Potrivirea ceasului..........................................48
Întreţinere ............................................................51
Utilizarea echipamentelor opţionale
Echipamente auxiliare .........................................48
Demontarea aparatului ........................................52
Specificaţii...........................................................53
Soluţionarea problemelor ....................................54
Afişaje de eroare / Mesaje..............................57
Lista codurilor de limbă / de zonă.......................58
Index ...................................................................59
Pentru siguranţă, aveţi grijă să instalaţi acest
aparat în bordul automobilului. Pentru instalare
şi conexiuni, consultaţi manualul specializat care
v-a fost furnizat.
Adresă de internet pentru asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să obţineţi informaţii de asistenţă legate de acest
produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de internet de mai jos :
http:// support.sony-europe.com//
Sunt furnizate informaţii legate de modelele şi producătorii de playere audio digitale
compatibile
5
Drepturi de autor
Acest produs încorporează o tehnologie de protejare
a drepturilor de autor care se află sub incidenţa unor
patente din S.U.A şi altor drepturi de proprietate
intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii de
protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată
de Macrovision şi este destinată exclusiv vizionării
la domiciliu sau altor utilizări limitate, cu excepţia
cazului în care este altfel autorizat de Macrovision.
Dezasamblarea şi operaţiile de inginerie inversă
sunt interzise.
Produs sub licenţă de la Dolby
Laboratories.
“Dolby” şi simbolul dublu-D
sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
Windows Media şi sigla Windows
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale
înregistrate
ale
Microsoft Corporation din Statele
Unite şi /sau alte ţări.
“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”, “DVD+R”
şi “DVD+RW” sunt mărci comerciale.
“DivX”® şi “DivX Certified”®
şi siglele asociate sunt mărci
comerciale înregistrate ale DivX,
Inc.
ZAPPIN este marcă de comerţ a Sony Corporation.
iPod este marcă de comerţ a Apple Inc., înregistrată
în S.U.A. şi în alte ţări.
iPhone este marcă de comerţ a Apple Inc.
6
ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDUSE UN PATENT MPEG-4 VISUAL, PENTRU
CARE S-A ACORDAT LICENŢĂ ÎN VEDEREA
UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL ŞI NONCOMERCIAL DE CĂTRE CLIENŢI, PENTRU
DECODAREA
MATERIALELOR
MPEG-4
VIDEO CARE AU FOST CODATE DE CĂTRE UN
UTILIZATOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
PERSONALE ŞI NON-COMERCIALE ŞI/
SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN
FURNIZOR DE CREAŢII VIDEO AUTORIZAT
DE MPEG LA SĂ FURNIZEZE MATERIALE
VIDEO ÎN FORMAT MPEG-4. NU ESTE
ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI DREPTUL
DE UTILIZATE PENTRU NICI UN ALT SCOP.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV
CELE CU PRIVIRE LA PROMOVARE, LA
UTILIZAREA INTERNĂ ŞI COMERCIALĂ ŞI LA
OBŢINEREA LICENŢELOR POT FI OBŢINUTE
DE LA MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Discuri ce pot fi redate de acest aparat şi simbolurile utilizate
în prezentul manual
Acest aparat poate reda diferite discuri video / audio.
Schema de mai jos vă va ajuta să identificaţi discurile ce sunt compatibile cu acest aparat, precum şi funcţiile
disponibile pentru un anumit tip de disc.
Simbolul discului în acest manual
Formatul de disc
DVD VIDEO
VIDEO
DVD-R*1
DVD-R DL*1
DVD-RW*1
(Video mode/VR mode)
DVD+R*1
DVD+R DL*1
DVD+RW*1
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
AUDIO
Audio CD
CD-ROM*2
CD-R*2
CD-RW*2
*1 Pot fi stocate în memorie şi fişiere audio.
*2 Pot fi stocate în memorie şi fişiere video/de imagine.
Notă
• În acest manual, termenul “DVD” poate fi utilizat în mod generic pentru a se face referire la următoarele tipuri de
discuri : DVD VIDEO, DVD-R / DVD-RW şi DVD+R / DVD+RW.
Tabelul următor prezintă formatele de compresie acceptate de acest aparat şi tipurile de fişiere cărora le
corespund.
Funcţiile disponibile diferă în funcţie de format, indiferent de tipul de disc. Simbolurile formatelor prezentate
mai jos vor însoţi descrierea funcţiilor disponibile pentru fiecare format.
Simbolul formatului în acest manual
Tipul de fişier
fişier audio MP3
fişier audio WMA
fişier audio AAC
fişier de imagine JPEG
fişier video DivX®
fişier video MPEG-4
Observaţie
• Pentru detalii legate de formatele de compresie, consultaţi pag. 50.
Notă
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca şi unele discuri compatibile să nu fie redate de acest aparat.
7
Localizarea şi funcţiile butoanelor
Unitatea de bază
• Pentru detalii, consultaţi paginile indicate.
• Această secţiune conţine instrucţiuni despre
butoanele telecomenzii card.
Pentru efectuarea operaţiilor respective, pot fi
utilizate şi butoanele aparatului, în cazul în care
au aceleaşi denumiri sau unele similare cu cele ale
butoanelor telecomenzii card.
1 Butoane SEEK-/+ pag. 14, 16, 18, 24
Disc*1 / USB :
Apăsaţi pentru a omite un capitol / o pistă / o
scenă / un fişier.
Apăsaţi şi ţineţi un moment apăsat pentru a vă
deplasa rapid înainte / înapoi pe disc
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a derula rapid
înapoi/înainte o pistă.
Radio:
Apăsaţi pentru a depista automat posturile de
radio
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a depista
posturile în mod manual.
2 Buton (BACK) pag. 32, 36
Apăsaţi pentru a reveni la interfaţa afişată
anterior/ pentru deplasarea la nivelul superior/
pentru a părăsi meniul de configurare a sistemului
sau pe cel de sunet.
3 Buton SOURCE/ OFF*2 pag.12, 13, 14,
15, 17, 19, 20, 21
Apăsaţi pentru a porni alimentarea / pentru a
schimba sursa de semnal (radio / disc / USB /
AUX).
Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a opri
alimentarea.
8
Apăsaţi mai mult de 2 secunde pentru a opri
complet alimentarea.
4 Buton de comandă / SOUND / ENTER
pag. 12, 20, 21, 23, 33
Rotiţi pentru a regla volumul sonor / a efectua
un reglaj.
Apăsaţi pentru a accesa meniul de sunet/ a aplica
reglajul efectuat.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a deschide
meniul de configurare a sistemului.
5 Compartiment pentru disc pag. 15, 17
6 Fereastră de afişare
7 Butonul Z (scoatere disc) pag. 15, 17
8 Mufă USB pag. 19, 20
Pentru a conecta un dispozitiv USB.
9 Buton (eliberare panou frontal)
pag. 13
0 Butonul (căutare) pag. 21, 32
Pentru a intra în modul de căutare rapidă*3.
Quick-BrowZer.
qa Buton ZAP pag. 33
Pentru intrarea în modul ZAPPIN™
qs Senzor pentru telecomanda card
qd Buton RESET pag. 12
Aflat în partea din spate a panoului frontal.
qf Buton MODE pag. 14, 20, 22, 34, 35, 49
Apăsaţi pentru a selecta banda de frecvenţe
radio (FM/MW/LW) / pentru a selecta un
echipament auxiliar conectat la mufa de intrare
AUX (frontală) sau la cea AUX IN (din spatele
aparatului) / pentru a selecta modul de redare
pentru iPod.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a intra / a
părăsi comanda efectuată de pasageri.
*1 Funcţionarea diferă în funcţie de disc (pag. 16, 18).
*2 Acest buton are un punct tactil.
*3 Când este redat un CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4.
*4 Numai pentru iPod cu video.
Notă
• Când scoateţi / introduceţi un disc, menţineţi decuplat
orice dispozitiv USB pentru a evita deteriorarea
discului.
qg Buton AF (frecvenţe alternative) / TA
(anunţuri de trafic) /
PTY (tipul emisiunii) pag. 23
Apăsaţi pentru a alege AF şi TA în modul
RDS.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a selecta
PTY în modul RDS.
qh Butoane numerice
Disc / USB:
(1) : b REP pag. 15, 16, 30, 34, 35
(2) : SHUF B pag. 15, 16, 30, 34, 35
(3)*2/(4) : ALBM –/+ (V/v)
pag. 15, 16, 18, 24, 34
Apăsaţi pentru a omite un album sau un
director/pentru a deplasa cursorul.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a omite
în mod continuu albume sau directoare.
(6) : u (redare / pauză)
pag. 15, 16, 17, 18, 24
Radio:
Apăsaţi pentru a recepţiona un post fixat în
memorie.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a fixa posturi
în memorie.
qj DSPL (afişaj)/ SCRL (Scroll) pag. 22, 26,
34, 35, 48
Apăsaţi pentru schimbarea elementelor afişate.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a parcurge
elementele meniului.
qk Mufa de intrare AUX pag. 48
Pentru conectarea unui dispozitiv audio/
video*4 portabil.
9
Telecomanda card RM-X168
• Consultaţi paginile indicate pentru a obţine
informaţii suplimentare.
• Îndepărtaţi folia izolatoare înainte de a folosi
telecomanda (pag. 12).
1 Buton OFF pag. 15, 17, 19, 21
Apăsaţi pentru a opri / întrerupe funcţionarea
sursei.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a opri complet
sursa.
2 Buton SOUND pag. 36, 37
Pentru a accesa meniul de sunet.
3 Buton VISUAL SETUP pag. 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 37, 40
Pentru a accesa modul redare / meniul de
configurare video.
10
4 Buton SYSTEM SETUP
pag. 22, 28, 38, 39, 44, 48, 49
Pentru a accesa meniul de configurare a
sistemului.
(înapoi) / O
5 Buton
pag. 24, 25, 30, 32, 36, 38, 40
Pentru a reveni la interfaţa precedentă / pentru
deplasarea la nivelul superior / pentru a reveni
la meniul de pe VCD*1.
6 Butoane numerotate pag. 15, 16, 22, 24,
25, 30, 31, 32
Disc / USB :
Pentru a localiza titlul / capitolul / pista.
Radio:
Apăsaţi pentru a recepţiona posturi fixate în
memorie.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a fixa posturi
în memorie.
7 Buton CLEAR pag. 30, 32
Pentru a şterge unul dintre numerele introduse.
8 Butonul DSPL (afişaj)
pag. 22, 26, 34, 35, 48
Pentru a schimba elementele afişate.
9 Butonul ATT (atenuare)
Pentru a atenua sonorul. Pentru a reveni la
nivelul anterior, apăsaţi încă o dată acest buton.
0 Buton u (redare / pauză)
pag. 15, 16, 17, 18, 24
qa Butoane .m/M>
pag. 14, 16, 18, 24
Disc*2 / USB :
Apăsaţi pentru a omite un capitol / o pistă / o
scenă / un fişier (apăsaţi).
Apăsaţi şi menţineţi apăsat un moment pentru a
derula / rula rapid înainte discul.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a parcurge
pista înapoi / rapid înainte (apăsaţi şi menţineţi
apăsat).
Radio:
Apăsaţi pentru a depista automat posturile de
radio.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a găsi manual
un post de radio.
qg Buton SRC (sursă) pag. 14, 19, 20, 22,
49
Pornirea alimentării ; schimbarea sursei (Radio/
Disc/ USB/ AUX).
qh Butonul MODE pag. 14, 20, 22, 34, 35, 49
Apăsaţi pentru a selecta banda de frecvenţe radio
(FM/ MW/ LW) / selectaţi un echipament auxiliar
conectat la mufa de intrare AUX (frontală) sau
la cea AUX IN (din spate) / selectaţi modul de
redare la iPod.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a intra în / a
părăsi modul comandă pasageră.
qj Butoane VOL (volum) +/– pag. 20
*1 Când redarea se desfăşoară folosind funcţiile PBC.
*2 Funcţionarea diferă în funcţie de disc (pag. 16, 18).
*3 Când este redat un CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4.
Notă
• Dacă aparatul este oprit şi dispare interfaţa, acesta
nu poate fi acţionat cu ajutorul telecomenzii card câtă
vreme este oprit şi afişajul său este inactiv, cu excepţia
cazurilor în care este apăsat butonul (SOURCE/OFF)
al unităţii de bază sau este introdus un disc pentru a
activa echipamentul.
qs Butoane reglaj pentru redarea DVD
(AUDIO) : pag. 16, 27
Schimbarea limbii / formatului folosit pentru
coloana sonoră.
(Schimbarea canalului audio pentru VCD /
CD / MP3 / WMA / AAC / MPEG-4.)
(SUBTITLE) : pag. 16
Schimbarea limbii folosite pentru subtitrare.
(ANGLE) : pag. 16
Schimbarea unghiului de vizionare.
(TOP MENU) : pag. 16
Accesarea meniului superior al unui DVD.
(MENU) : pag. 16
Accesarea meniului unui disc.
qd Butonul (căutare) pag. 21, 32
Pentru a intra în modul de căutare rapidă
Quick-BrowZer.*3
qf M/m/</, (cursor) / butoane ENTER
Pentru a deplasa cursorul şi a aplica reglajele
stabilite.
11
Punerea în funcţiune
Iniţializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului
sau după înlocuirea bateriei autovehiculului, ori
după modificarea unor conexiuni electrice va trebui
să iniţializaţi aparatul.
Detaşaţi panoul frontal (pag. 13) şi apăsaţi butonul
RESET (pag. 9) cu ajutorul un obiect cu vârf ascuţit,
cum ar fi un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul ceasului
şi va şterge anumite informaţii stocate în memorie.
Realizarea configurării
iniţiale
Buton de comandă
După iniţializare, este afişată interfaţa de configurare
iniţială a boxelor.
Aveţi grijă să realizaţi corect configurarea, urmând
procedura de mai jos pentru a beneficia de diverse
funcţii de sunet ale acestui aparat.
Pentru a omite configurarea iniţială, apăsaţi
(SOURCE/OFF) sau introduceţi un disc.
2
Folosiţi butonul comandă pentru a regla
ieşirea audio, apoi apăsaţi-l.
Dacă este conectat un subwoofer, selectaţi “SUB
OUT”.
Dacă este conectat un amplificator de putere,
selectaţi “REAR OUT”.
Dacă nu este conectat nici un subwoofer, nici un
amplificator de putere, puteţi selecta fie “SUB
OUT”, fie “REAR OUT”.
3 Folosiţi butonul comandă pentru a selecta
poziţia de ascultare, apoi apăsaţi-l.
Selectaţi “FRONT L” dacă poziţia de ascultare
este plasată în faţă, spre stânga, respectiv
selectaţi “FRONT R” dacă aceasta este în faţă,
spre dreapta.
Când această configurare se încheie, este afişată
interfaţa de setare a ceasului.
Notă
• În cursul procedurii de configurare iniţială, nu este
posibilă revenirea la interfaţa precedentă prin apăsarea
butonului . Pentru a fi reluată configurarea iniţială,
resetaţi aparatul apăsând butonul RESET.
Cu telecomanda card
• Apăsaţi M/m în loc să rotiţi butonul de comandă, apăsaţi
(ENTER), în loc să apăsaţi butonul de comandă.
Pregătirea telecomenzii
card
Înainte de a folosi prima dată telecomanda,
îndepărtaţi folia izolatoare.
1 Apăsaţi butonul de comandă în interfaţa
de configurare iniţială.
Observaţie
• Pentru a afla cum se înlocuiesc bateriile, consultaţi
pag. 51.
12
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat, pentru
a preveni furtul.
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF
fără a fi detaşat panoul frontal, va suna o alarmă de
avertizare timp de câteva secunde. Alarma se va auzi
doar dacă amplificatorul încorporat este utilizat.
Ataşarea panoului frontal
Prindeţi partea A a panoului frontal de partea B
a aparatului, aşa cum este ilustrat mai jos, apoi
împingeţi uşor partea din stânga în poziţie, până ce
se aude un clic.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF).
Aparatul se opreşte.
2 Apăsaţi
apoi trageţi-l uşor spre
exterior.
(SOURCE/OFF)
Notă
• Nu puneţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului
frontal.
Note
• Nu lăsaţi să cadă panoul frontal şi nu aplicaţi o presiune
excesivă asupra afişajului sau a panoului frontal.
• Nu expuneţi panoul frontal la temperatură ridicată sau
umezeală. Evitaţi să îl lăsaţi în maşina parcată sau pe
bord, ori în partea din spate a maşinii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în cursul redării unui
dispozitiv USB, deoarece datele conţinute de acesta se
pot deteriora.
13
Operaţii de bază
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi de mai multe ori (SOURCE/OFF) până ce apare indicaţia “TUNER”.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul (MODE) până ce apare banda de frecvenţe dorită (FM1,
FM2, FM3, MW sau LW).
3 Depistaţi postul dorit.
Depistarea automată a posturilor
Apăsaţi (SEEK) +/– .
Baleierea frecvenţelor încetează când este recepţionat un post de radio. Repetaţi procedura până ce este
recepţionat postul care vă interesează.
Depistarea manuală a posturilor
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SEEK) +/– pentru a localiza în mod aproximativ frecvenţa care vă
interesează, apoi apăsaţi de mai multe ori butonul (SEEK) +/– pentru a fi realizat acordul fin.
Observaţie
• Pentru detalii legate de alte funcţii radio, consultaţi “Operaţii avansate — Radio” de la pag. 22.
La folosirea telecomenzii card
Folosiţi butonul (SRC) în loc de cel (SOURCE/OFF) şi butoanele .m/M> în loc de butonul
(SEEK) +/–.
14
Redarea discurilor video
În funcţie de disc, anumite operaţii pot fi diferite sau restricţionate.
Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte discul.
Butoane
numerotate
1 Porniţi monitorul, apoi selectaţi intrarea de la sursă pentru monitor, corespunzător acestui
aparat.
2 Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
Redarea începe automat.
Dacă nu începe automat redarea, apăsaţi u.
3 Dacă apare meniul DVD, apăsaţi (1) (b) / (2) (B) /(3) (V) /(4) (v) pentru a deplasa cursorul,
apoi apăsaţi (6) (u) pentru a confirma.
Dacă folosiţi telecomanda card, apăsaţi M/m/</, / butoanele numerice pentru a deplasa cursorul, apoi
apăsaţi (ENTER) pentru a confirma.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă.
La telecomandă, apăsaţi butonul (OFF).
Pentru a scoate discul din aparat
Apăsaţi Z.
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sonorul nu este transmis la ieşire dacă este selectat formatul DTS.
Despre meniul DVD
Un DVD este împărţit în mai multe secţiuni, care conţin imagini sau facilităţi de muzică. Aceste secţiuni sunt
denumite “titluri”. Când este redat un DVD care conţine mai multe titluri, puteţi selecta titlul dorit folosind
meniul superior al DVD-ului. În cazul DVD-urilor care vă permit să selectaţi elemente cum ar fi subtitluri /
limba pentru coloana sonoră, alegeţi aceste elemente folosind meniul DVD.
15
Alte operaţii de redare
Pentru
a face o pauză / a relua redarea după pauză
Apăsaţi
u
a omite un capitol / o pistă / o scenă / un fişier
.m/M>
a rula discul înainte / înapoi
şi menţineţi apăsat .m/M> timp de un
moment; apoi apăsaţi repetat pentru a schimba viteza (×2
T ×12 T ×120 T ×2...).
a renunţa la rularea discului înainte / înapoi
u
a fi afişat meniul DVD*
Telecomandă : (TOP MENU) sau (MENU).
a selecta elementele din meniul DVD*1
Unitatea de bază : (1) (b) / (2) (B) /(3) (V) /(4)
(v) pentru a deplasa cursorul, apoi apăsaţi (6) (u)
pentru a confirma.
1
Telecomandă : M/m/</,/ butoane numerice pentru
a deplasa cursorul, apoi apăsaţi (ENTER) pentru a
confirma.
a schimba limba / formatul / canalul pentru Telecomandă : (AUDIO) în mod repetat până ce este
coloana sonoră (pag. 27) *1
afişat elementul dorit.
a opri / a schimba limba folosită pentru Telecomandă : (SUBTITLE) în mod repetat până ce este
subtitrare*1
afişat elementul dorit*2.
1
a schimba unghiul de vizionare*
Telecomandă : (ANGLE) în mod repetat până ce este
afişată valoarea numerică dorită pentru unghi.
3
a omite un album (director)*
Unitatea de bază : (3) (ALBM -) / (4) (ALBM +)
a omite în mod continuu albume (directoare)*3 Unitatea de bază : apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(3) (ALBM -) / (4) (ALBM +)
*1 Nu sunt disponibile în funcţie de disc.
*2 Când apare fereastra de introducere a celor 4 cifre, introduceţi codul de limbă (pag. 57) pentru a fi stabilită limba
dorită.
*3 La redarea unui DivX / MPEG-4
Note privind redarea DivX / MPEG-4
Dacă un disc conţine mai multe tipuri de fişiere, pot fi redate numai fişiere de tipul selectat (audio/video/image).
Pentru a fi redate fişiere video DivX/MPEG-4, apăsaţi în cursul redării , selectaţi “LIST UP VIDEO FILES,” apoi
selectaţi tipul de fişier dorit (page 33).
16
Redarea discurilor audio
În funcţie de disc, anumite operaţii pot fi diferite sau restricţionate.
Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte discul.
1 Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
Redarea începe automat.
Dacă nu începe automat redarea, apăsaţi u.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă.
La telecomandă, apăsaţi butonul (OFF).
Pentru a scoate discul din aparat
Apăsaţi Z.
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sonorul nu este transmis la ieşire dacă este selectat formatul DTS.
17
Alte operaţii de redare
Pentru
Apăsaţi
a face o pauză / a relua redarea după pauză
u
a omite o pistă
.m(<) /M> (,)
a parcurge înainte / înapoi o pistă
şi menţineţi apăsat .m /M>
a omite un album*
Unitatea de bază : (3) (ALBM–) / (4) (ALBM+)
Telecomandă : M/m
Unitatea de bază : apăsaţi şi menţineţi apăsat (3) (ALBM–) /
(4) (ALBM+)
a omite în mod continuu albume*
Telecomandă : apăsaţi şi menţineţi apăsat M/m
* Când este redat un fişier MP3 / WMA / AAC.
Redarea pieselor de pe un dispozitiv USB
Pentru detalii legate de compatibilitatea dispozitivului dvs. USB, vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
• Pot fi utilizate dispozitive USB compatibile cu standardul USB tip MSC (Mass Storage Class) şi MTP (Media
Transfer Protocol).
• Standardul de codare-decodare este MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), DivX (.avi) şi
MPEG-4 (.mp4).
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă a datelor de pe dispozitivul USB.
Notă
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi motorul.
În funcţie de acest dispozitiv, pot apărea disfuncţionalităţi sau deteriorări ale acestuia dacă este cuplat înainte de
pornirea motorului.
• Poate dura mai mult timp până ce începe redarea unui fişier de dimensiune mare.
18
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa destinată acestuia.
Redarea începe automat.
Dacă dispozitivul USB este deja conectat, pentru a începe redarea apăsaţi
de mai multe ori (SOURCE/OFF), până ce apare mesajul “USB”.
În cazul folosirii telecomenzii card
Folosiţi (SCR) în loc de butonul (SOURCE/OFF).
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă.
Când folosiţi telecomanda, apăsaţi butonul (OFF).
Decuplarea dispozitivului USB
Opriţi redarea, apoi deconectaţi dispozitivul USB.
Nu decuplaţi dispozitivul în timpul redării deoarece este posibil ca datele conţinute de dispozitivul USB să se
deterioreze.
În legătură cu funcţia Quick-BrowZer
Funcţia Quick-BrowZer vă permite să căutaţi cu uşurinţă un element de pe dispozitivul USB care conţine mai
multe albume / piste. Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Listarea pistelor / imaginilor / fişierelor video
— Quick-BrowZer” de la pag. 32.
În legătură cu funcţia ZAPPIN
Funcţia ZAPPIN vă permite să căutaţi cu uşurinţă o pistă, spre exemplu, în modul aleatoriu sau în cel de redare
aleatorie repetitivă. Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Căutarea unei piste ascultând pasaje ale pistelor
— ZAPPIN™” (pag. 33).
Note
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea grele, care pot cădea datorită vibraţiilor sau pot cauza o întrerupere a
conexiunii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării de pe un dispozitiv USB, deoarece datele audio se pot deteriora.
• Acest aparat nu poate recunoaşte dispozitivele USB prin intermediul unui hub USB.
• Dacă un dispozitiv USB conţine mai multe tipuri de fişiere, pot fi redate numai cele de tipul selectat (audio / video / de
imagine). Pentru redarea fişierelor video DivX / MPEG-4 sau a celor de imagine JPEG de pe un astfel de dispozitiv,
apăsaţi butonul
în cursul redării, selectaţi tipul de fişier care vreţi să fie listat (video / de imagine), apoi selectaţi
fişierul care vă interesează (pag. 33).
19
Redarea conţinutului unui iPod
Pentru detalii legate de compatibilitatea iPod-ului dvs., consultaţi secţiunea “Despre iPod” sau vizitaţi adresa
de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
• În acest manual, termenul iPod este utilizat ca referinţă generală pentru funcţiile iPod şi iPhone, cu excepţia
cazurilor în care este altfel specificat în text sau în ilustraţii.
Buton rotativ
de comandă
1 Diminuaţi volumul rotind butonul de comandă.
2 Conectaţi iPod-ul la conectorul USB.
Se recomandă folosirea cablului de conectare USB opţional tip RC-200IPV*1.
Pe ecranul iPod-ului*2 apare interfaţa alăturată, apoi începe redarea de la ultimul
element redat.
Dacă este deja conectat un iPod, pentru a începe redarea, apăsaţi de mai multe ori
(SOURCE/OFF) până ce apare indicaţia “USB” (Când iPod-ul este recunoscut,
este afişată indicaţia “IPD”.)
*1 Pentru redarea conţinutului video de pe iPod, este necesară utilizarea unui cablu RC-200IPV.
*2 Este posibil ca interfaţa să nu apară în cazul unui iPod touch sau a unui iPhone conectat ori în cazul în care
redarea iPod realizată ultima dată a folosit comanda realizată de pasageri.
3 Apăsaţi de mai multe ori (MODE) până ce apare modul de redare dorit.
Modurile se succed după cum urmează :
RESUMING*1 (Reluare) T ALBUM T TRACK (Pistă) T GENRE (Gen) T PLAYLIST (Listă
de redare) T ARTIST T PODCAST*2
*1 Apare numai când iPod-ul care redă în mod curent.
*2 În funcţie de reglajul de la iPod, este posibil să nu apară.
20
4 Reglaţi volumul rotind butonul de comandă.
În cazul folosirii telecomenzii card
Folosiţi butonul (SRC) în loc de cel (SOURCE/OFF) şi butoanele (VOL) +/– în locul celui de comandă.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi butonul (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă.
Când folosiţi telecomanda card, apăsaţi (OFF).
Pentru redarea conţinutului video iPod cu video
1 Apăsaţi în cursul redării.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta “VIDEO”, apoi apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta modul de redare dorit, apoi apăsaţi-l.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta conţinutul video care vă interesează, apoi apăsaţi-l.
Când folosiţi telecomanda card, apăsaţi M/m în loc să rotiţi butonul de comandă, respectiv apăsaţi (ENTER)
în loc de butonul de comandă.
Deconectarea iPod-ului
Opriţi redarea, apoi deconectaţi iPod-ul.
Nu decuplaţi iPod-ul în timpul redării deoarece este posibil ca datele conţinute de acesta să fie deteriorate.
În legătură cu modul de reluare
Când iPod-ul folosit este conectat la o staţie de cuplare, modul acesteia se modifică, trecând în modul reluare
şi redarea începe în modul stabilit de iPod.
În modul reluare, nu sunt disponibile butoanele (1) (REP) şi (2) (SHUF).
În legătură cu funcţia Quick-BrowZer
Funcţia Quick-BrowZer vă permite să căutaţi cu uşurinţă un element de pe un iPod care conţine mai multe
albume / piste. Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Listarea pistelor / imaginilor / fişierelor video — QuickBrowZer” de la pag. 32.
În legătură cu funcţia ZAPPIN
Funcţia ZAPPIN vă permite să căutaţi cu uşurinţă o pistă, spre exemplu, în modul aleatoriu sau în cel de
redare aleatorie repetitivă. Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Căutarea unei piste ascultând pasaje ale
pistelor — ZAPPIN™” (pag. 33).
Atenţionare pentru iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul conectorului USB, volumul sonor pentru telefon este reglat de către
iPhone. Pentru a evita ca sunetul să fie prea puternic imediat după încheierea apelului, nu măriţi volumul de la
aparat în cursul unei convorbiri telefonice.
Note
• Un dispozitiv auxiliar conectat la mufa de intrare AUX (frontală) nu poate fi selectat când este cuplat un iPod la
conectorul USB.
• Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării cu un iPod, deoarece datele audio se pot deteriora.
• Acest aparat nu poate recunoaşte un iPod prin intermediul unui hub USB.
Observaţii
• Când cheia de contact este pusă în poziţia ACC, când aparatul este pornit, iPod-ul va fi reîncărcat.
• Dacă iPod-ul este deconectat în cursul redării, pe ecranul aparatului apare indicaţia “NO DEV”.
21
Operaţii avansate — Radio
Fixarea în memorie şi
recepţia posturilor de radio
Atenţie
Când doriţi să depistaţi posturi de radio în timp ce
conduceţi maşina, folosiţi facilitatea Best Tuning
Memory (BTM) pentru a evita producerea de
accidente.
Fixarea automată în memorie
— BTM
1 Apăsaţi repetat (SRC) până ce la unitatea
de bază apare indicaţia “TUNER”.
Pentru a schimba banda de frecvenţe, apăsaţi de
mai multe ori (MODE). Puteţi opta pentru una
dintre următoarele variante FM1, FM2, FM3,
MW sau LW.
2
Apăsaţi (SYSTEM SETUP).
Este afişat elementul de configurare a sistemului.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “BTM”,
apoi apăsaţi (ENTER).
Aparatul va fixa în memorie posturile de radio în
ordinea frecvenţelor, corespunzător butoanelor
numerice (de la (1) la (6)).
Când reglajul este stocat în memorie este emis un
semnal sonor.
La unitatea de bază
Apăsaţi (SOURCE/OFF) în loc de (SRC), apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul de comandă în loc
să apăsaţi (SYSTEM SETUP), rotiţi butonul de
comandă în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi butonul de
comandă în loc să folosiţi (ENTER).
Fixarea manuală în memorie
1 În timp ce recepţionaţi un post de radio
care doriţi să fie fixat în memoria aparatului,
apăsaţi şi menţineţi apăsat un buton numeric
(de la (1) la (6)) până ce la unitatea de bază
apare indicaţia “MEM”.
Indicaţia butonului numeric respectiv este afişată de
unitatea de bază.
Notă
• Dacă încercaţi să fixaţi în memorie un alt post de radio
corespunzător unui acelaşi buton numeric, postul de
radio anterior fixat va fi înlocuit.
Observaţie
• Când este fixat în memorie un post de radio RDS, este de
asemenea fixat în memorie reglajul AF/TA (pag. 23).
22
Recepţionarea posturilor de radio
fixate în memorie
1 Selectaţi banda, apoi apăsaţi un buton
numeric (de la (1) la (6)).
RDS
Prezentare generală
Posturile de radio FM ce oferă serviciul RDS
(Sistemul de Date Radio) transmit informaţii digitale
în afara registrului acustic în paralel cu semnalul
programelor de radio obişnuite.
Elementele afişajului
A Bandă radio, Funcţie
B TA/TP*1
C Frecvenţă*2 (Denumirea service-ului pentru
program), numărul prestabilit, ceas, date RDS
*1 Indicaţia “TA” clipeşte în timpul transmiterii de
informaţii legate de trafic, iar cea “TP” este aprinsă
pe durata recepţionării unui astfel de post de radio.
*2 În timpul recepţionării unui post de radio RDS, în
partea stângă a indicaţiei frecvenţei apare “*”.
Pentru a schimba elementele afişate pe ecran C,
apăsaţi (DSPL).
Servicii RDS
Acest aparat furnizează automat servicii RDS după cum
urmează :
AF (Frecvenţe alternative)
Selectează şi revine la postul de radio cu cel mai puternic
semnal din reţea. Utilizând această funcţie, veţi putea
asculta în mod continuu acelaşi program pe durata unei
călătorii îndelungate, fără a trebui să îl regăsiţi în mod
manual.
TA (Anunţuri legate de trafic) /
TP (Programe despre trafic)
Sunt furnizate informaţii / programe legate de trafic.
Orice informaţie / program recepţionat va întrerupe
semnalul de la sursa ascultată la momentul respectiv
PTY (Tipuri de program)
Este afişat tipul programului recepţionat în acel moment.
Caută totodată tipul de program selectat de dvs.
CT (Ora exactă)
Datele CT recepţionate prin intermediul serviciului
RDS vor regla ceasul.
Note
• În funcţie de ţară / de regiune, este posibil să nu fie
disponibile toate funcţiile RDS.
• RDS nu va funcţiona dacă semnalul este prea slab sau
dacă postul de radio ascultat nu transmite date RDS.
Reglaje AF şi TA
Funcţia Local Link
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să selectaţi alt post de radio
local din zonă, chiar dacă nu îi este alocat unul dintre
butoanele numerotate.
1
În cursul recepţiei FM, apăsaţi un buton numerotat (de la (1)
la (6)) care corespunde unui post de radio local.
2
În timp de 5 secunde, apăsaţi încă o dată un buton numerotat
care să corespundă postului de radio local.
Repetaţi această procedură până ce este recepţionat postul
de radio local.
Opţiunile pentru AF / TA şi ordinea în care acestea
se succed sunt indicate mai jos :
AF-ON : activează AF şi dezactivează TA.
TA-ON : activează TA şi dezactivează AF.
AF, TA-ON : activează atât AF, cât şi TA.
AF, TA-OFF : dezactivează atât AF, cât şi TA.
1
Selecţie PTY
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(AF/TA) (PTY) în cursul recepţiei FM.
Apăsaţi în mod repetat (AF/TA) la
unitatea principală, până ce este afişată
varianta dorită.
Fixarea în memorie a posturilor RDS
împreună cu varianta aleasă pentru AF
şi TA
Puteţi fixa în memorie posturile RDS împreună cu
varianta dorită pentru AF şi TA. Dacă este utilizată
funcţia BTM, vor fi păstrate în memorie numai
posturile de radio RDS pentru care a fost aleasă
aceeaşi variantă AF / TA.
Dacă posturile sunt fixate manual în memorie, veţi
putea stoca atât posturi RDS, cât şi posturi ce nu
transmit informaţii RDS, însoţite de varianta AF/TA
stabilită.
1 Stabiliţi varianta dorită pentru AF / TA, apoi fixaţi
în memorie postul de radio fie folosind facilitatea
BTM, fie în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor urgente
Când este activă funcţia AF sau cea TA, anunţurile
de urgenţă vor întrerupe în mod automat sursa pe
care o ascultaţi la momentul respectiv.
Observaţie
• Dacă reglaţi volumul în timpul recepţionării unui
anunţ legat de trafic, respectivul nivel va fi reţinut
în memorie şi va fi aplicat următoarelor astfel de
anunţuri, independent de nivelul volumului folosit în
mod obişnuit.
Menţinerea recepţiei
regional — REG
unui
program
Când este activă funcţia AF : conform variantei
stabilite din fabrică pentru acest aparat, este
restricţionată recepţia la o anumită regiune, astfel
că nu veţi putea comuta pe un alt post regional, cu
frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona corespunzătoare acestui program
regional, alegeţi varianta “REG-OFF” la configurarea sistemului, în timpul recepţiei FM (pag. 46).
Notă
• Această funcţie nu este disponibilă în Marea Britanie şi
în alte regiuni.
Denumirea tipului de program, corespunzătoare
celui curent, va fi afişată dacă postul de radio
transmite date PTY.
2
Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta tipul de program.
3
Apăsaţi butonul de comandă.
Aparatul va căuta un post de radio care difuzează
tipul de program selectat.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFFAIR (noutăţi în afaceri), INFO
(informaţii), SPORT (sport), EDUCATE (programe
educaţionale), DRAMA (teatru), CULTURE (programe
culturale), SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi),
POP M (muzică pop), ROCK M (muzică rock), EASY
M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică de divertisment),
CLASSICS (muzică clasică), OTHER M (alt gen de
muzică), WEATHER (meteo), FINANCE (finanţe),
CHILDREN (programe pentru copii), SOCIAL A
(programe sociale), RELIGION (programe religioase),
PHONE IN (dialog cu ascultătorii), TRAVEL (turistice),
LEISURE (divertisment), JAZZ (muzică jazz),
COUNTRY (muzică country), NATION M (muzică
populară), OLDIES (melodii mai vechi), FOLK M
(muzică folk), DOCUMENT (programe documentare)
Notă
• Această funcţie nu acţionează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
Reglajul CT
1 Alegeţi “CT-ON“
la configurarea sistemului
(pag. 45).
Note
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar dacă este
recepţionat un post RDS.
• Poate exista un decalaj între ora primită prin serviciul
CT şi cea reală.
23
Operaţii avansate – Discuri
Acest capitol conţine următoarele secţiuni.
• Operaţii video specifice*
– paginile de la 24 la 30
• Operaţii video* / audio obişnuite
– paginile de la 30 la 33
• Operaţii audio specifice
– paginile 33
* Inclusiv operaţii JPEG.
Redarea fişierelor JPEG
Fişierele JPEG pot fi urmărite unele după altele, cu
acest aparat. Prezentarea unei astfel de succesiuni
de imagini începe automat când introduceţi un disc
sau apăsaţi u. Pentru detalii legate de modul
de începere a redării, urmaţi paşii de la 1 la 3 ai
procedurii “Redarea discurilor video”, de la
pag. 15.
Pentru
Apăsaţi
a roti o imagine Telecomandă :
</, (rotire cu 90°)
a omite o
.m/M>
imagine
Unitatea de bază :
a omite un
(3) (ALBM –) /
album
(4) (ALBM +) /
Unitatea de bază :
a omite în
şi menţineţi apăsat
mod continuu
(3) (ALBM –)/(4) (ALBM +)
albume
Note
• Dacă este rotită o imagine de mari dimensiuni, afişarea
acesteia poate dura mai mult timp.
• Fişierele în format JPEG progresiv nu pot fi afişate.
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere, pot fi
redate numai cele de tipul selectat (audio/ video/ de
imagine).
Pentru redarea de fişiere de imagine JPEG de pe un
astfel de disc, apăsaţi
în cursul redării, selectaţi
“LIST UP IMAGE FILES” (Listarea fişierelor de
imagine), apoi selectaţi fişierul dorit (pag. 33)
Observaţii
• Pentru a fi redate, fişierele pot fi selectate şi cu ajutorul
listei (Quick-BrowZer), pag. 32.
24
Utilizarea funcţiilor PBC
— Comanda redării
Meniul PBC vă va sprijini în realizarea interactivă a
operaţiilor în timpul redării unui VCD compatibil PBC.
1 Apăsaţi (VISUAL SETUP) în timp ce aparatul este oprit.
Apare meniul de configurare vizuală.
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta
(CUSTOM SETUP), apoi apăsaţi (ENTER).
Apar elementele de configurare personalizată.
3 Apăsaţi M/m pentru a selecta “PBC” ,
apoi apăsaţi (ENTER).
4 Apăsaţi M/m pentru a selecta “ON” , apoi
apăsaţi (ENTER).
5 Porniţi redarea unui disc VCD compatibil
PBC.
Este afişat meniul PBC.
6 Apăsaţi butoanele numerice pentru a
selecta elementul dorit, apoi apăsaţi
(ENTER).
7 Urmaţi instrucţiunile din meniu pentru
realizarea interactivă a operaţiilor.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi O.
Redarea fără funcţii PBC
1
Selectaţi “PBC: OFF” în meniul de
configurare vizuală, apoi începeţi redarea
unui VCD.
Redarea începe.
Meniul PBC nu este afişat în cursul redării.
Note
• Elementele de meniu şi procedurile de funcţionare
diferă în funcţie de disc.
• În cursul redării PBC, numărul pistei, elementul de
redare etc. nu este afişat în meniul modului redare
(pag. 25).
• Reluarea redării nu este disponibilă în cursul redării
fără PBC.
Utilizarea meniului pentru
modul de redare
Puteţi utiliza meniul modului de redare al acestui
aparat pentru a comanda redarea sau a realiza
configurarea de redare.
Pentru afişarea meniului modului de redare, apăsaţi
(VISUAL SETUP) în cursul redării.
Pentru ca acest meniu să nu mai fie afişat, apăsaţi
din nou (VISUAL SETUP).
Note
• În cursul redării unui disc audio, (VISUAL SETUP)
este inactiv.
• În cursul redării JPEG, (VISUAL SETUP) este activ
numai când o imagine este complet afişată.
Observaţie
• Dacă apăsaţi (VISUAL SETUP) cât timp redarea este
oprită, este afişat meniul de reglaje video (de la monitor)
şi aveţi posibilitatea de a efectua diverse reglaje, cum
ar fi limba folosită pentru afişare, reglajele audio etc.
(pag. 40).
Exemplu : la redarea unui DVD
*1 Când este redat un VCD cu funcţii PBC (pag. 24), nu
este afişată nici o indicaţie.
*2 În cursul redării JPEG, nu apare nici o indicaţie.
Lista elementelor meniului
modului de redare
Apăsaţi </M/m/, butoanele numerice pentru a
selecta un element, apoi apăsaţi (ENTER).
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi .
Consultaţi paginile indicate pentru a afla detalii.
TITLE, TRACK (Titlu, Pistă) 32
Pentru a selecta titlul, scena sau pista care să fie
redată.
ALBUM 32
Pentru a selecta un album sau un director care să fie
afişate.
CHAPTER (Capitol) 32
Pentru a selecta un capitol care să fie redat.
IMAGE (Imagine) 32
Pentru a selecta imaginea care să fie afişată.
FILE (Fişer) 32
Pentru a selecta fişierul video care să fie redat.
TIME (Timp) 32
Pentru a afla durata de redare scursă ; codul temporal
de intrare.
AUDIO 16, 27
Pentru a alege o altă limbă pentru coloana sonoră / un
alt format / canal ; verificaţi formatul de program.
A Elementele meniului modului de redare
Pentru detalii, consultaţi “Lista elementelor meniului
pentru modul de redare”, pag. 25.
B DVD : Număr titlu / Total
VCD : Număr pistă / Total*1
JPEG : Număr album / Total
DivX/MPEG-4 : Număr album (director) / Total
C DVD : Număr capitol / Total
JPEG : Număr imagine / Total
DivX/MPEG-4 : Număr fişier / Total
D Durata de redare scursă*2
E Format
F Starea redării (PLAY N, PAUSE X etc.)
G Reglaj curent
H Opţiuni
I Element selectat
J Denumirea elementului selectat şi / sau mesaje de
asistenţă pentru funcţionare.
SUBTITLE (Subtitrare) 16
Pentru a activa / dezactiva subtitrarea, pentru a alege
o altă limbă pentru subtitrare.
ANGLE (Unghi) 16
Pentru a schimba unghiul de vizionare.
*
CENTER ZOOM (Zoom central) 28
Pentru a mări o imagine.
REPEAT (Redare repetitivă) 31
Pentru redarea în mod repetat a unui titlu/ unui
capitol / unei piste / unui album / unei imagini / unui
fişier video.
25
SHUFFLE (Redare aletorie) 31
Pentru redarea în ordine aleatorie a capitolelor / a
pistelor/ a imaginilor / a fişierelor video.
*
PICTURE EQ (Calitatea imaginii) 28
Pentru a ajusta calitatea imaginilor.
* Exclusiv discuri DVD-R / DVD-R DL / DVD-RW în
mod VR.
Observaţie
• Când este activată una dintre facilităţile “SHUFFLE”
sau “REPEAT”, ori dacă este disponibilă facilitatea
“ANGLE”, caseta de bifare asociată acestei opţiuni
devine luminoasă şi de culoare verde, de exemplu :
T
.
Cu toate acestea, este posibil ca, în funcţie de scenă,
să nu puteţi schimba unghiul de prezentare, cu toate că
respectiva casetă de bifare este verde şi luminoasă.
Afişarea informaţiilor
temporale / a celor tip text
conţinute de disc
• C –**:**:**
Durata rămasă de redat pentru capitolul curent.
Redarea VCD
Numai la redarea de discuri versiunea 1.0 / 1.1 sau
a celei 2.0 fără funcţii PBC.
• T **:**
Durata de redare scursă, pentru pista curentă
• T –**:**
Durată rămasă de redat pentru pista curentă
• D **:**
Durata de redare scursă, pentru discul curent
• D –**:**
Durată rămasă de redat pentru discul curent.
Redarea JPEG
• Numărul albumului / Total
• Numărul imaginii / Total
Redarea DivX / MPEG-4
• Numărul albumului (directorului) / Total
• Numărul fişierului / Total
• T **:**
Durata de redare scursă, pentru fişierul curent.
Consultarea informaţiilor tip text
Pot fi consultate informaţii legate de text
(denumirea albumului, denumirea imaginii
etc.) sau fişierele JPEG / DivX / MPEG-4.
Numărul albumului / imaginii / directorului / fişierului
Consultarea informaţiilor
temporale
Durata redării şi cea rămasă de redat pentru titlul,
capitolul, pista curentă etc. pot fi aflate în cursul
redării video / imaginilor.
1
Apăsaţi (DSPL) în cursul redării.
Apar informaţiile legate de redarea curentă.
Informaţii temporale
Informaţii tip text*
* Dacă nu există informaţii sub formă de text, apare
indicaţia “NO TEXT”.
2
Apăsaţi de mai multe ori (DSPL) pentru
a fi prezentate pe rând informaţiile temporale.
Informaţiile temporale diferă în funcţie de disc / de
format după cum urmează :
Redarea DVD
• T **:**:**
Durata de redare scursă, pentru titlul curent
• T –**:**:**
Durată rămasă de redat pentru titlul curent
• C **:**:**
Durata de redare scursă, pentru capitolul curent
26
Informaţiile tip text diferă în funcţie de format
după cum urmează :
.
Redarea JPEG
• Denumirea albumului (dacă este afişat numărul
albumului)
• Denumirea imaginii (dacă este afişat numărul
imaginii)
Redarea DivX / MPEG-4
• Denumirea albumului (directorului), dacă este
afişat numărul albumului (directorului)
• Denumirea fişierului (dacă este afişat numărul
acestuia)
Canal audio
Efectuarea reglajelor audio
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Dacă este
selectat acest format, sonorul nu se aude.
Alegerea unei alte limbii pentru
coloana sonoră / a unui alt format
Pentru DVD limba pentru coloana sonoră poate
fi schimbată dacă discul conţine înregistrate piste
multilingve. Pentru DVD/DivX puteţi schimba
formatul audio la redarea unui disc care conţine
înregistrări în mai multe formate audio (ex. Dolby
Digital).
1
În cursul redării, apăsaţi de mai multe ori
(AUDIO) până ce sunt afişate limba dorită
pentru coloana sonoră / formatul căutat.
Limba / formatul audio*
Notă
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi modifica
reglajul audio.
Observaţie
• Puteţi totodată să modificaţi reglajele video ale
discurilor selectând “AUDIO” în meniul modului de
redare (pag. 25).
Aflarea formatului de program
Puteţi verifica numărul de canale şi poziţiile
echipamentelor cu ajutorul discului DVD VIDEO
care este redat.
1 În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Este afişat meniul modului de redare.
2 Apăsaţi butoanele M/m pentru a selecta
(AUDIO).
Este afişat formatul de program.
* La redarea DivX, sunt afişate formatul audio / canalul
(ex. “MP3”).
Formatul audio curent*
Limba pentru coloana sonoră comută între diversele
variante disponibile.
Dacă este solicitată introducerea unui set de patru
cifre, introduceţi codul limbii care vă interesează
(pag. 57). Când o aceeaşi limbă este afişată de 2 sau
mai multe ori, discul este înregistrat în mai multe
formate audio.
Formatul programului curent
Schimbarea canalului audio
La redarea VCD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC / MPEG-4,
puteţi selecta sonorul de la canalul din stânga sau
din dreapta pentru a fi ascultat atât prin boxele din
stânga, cât şi prin cele din dreapta.
Opţiunile disponibile sunt prezentate mai jos :
STEREO (ST) : sonor stereo standard (implicit)
1/L (L) : canal sonor stânga (mono)
2/R (R) : canal sonor dreapta (mono)
1
În cursul redării, apăsaţi de mai multe
ori (AUDIO) până ce apare canalul audio
dorit.
De ex. la redarea unui fişier MP3.
* În funcţie de disc, apare indicaţia “PCM”, “DOLBY
DIGITAL” etc.
Literele ce apar în interfaţa formatului de program
reprezintă următoarele componente ale sunetului şi
poziţiile acestora.
: frontal (stânga)
: frontal (dreapta)
: central
: spate (stânga)
: spate (dreapta)
: spate (mono) – componenta din spate a
semnalului Dolby Surround procesat şi
semnalul Dolby Digital
: semnalul pentru efect de frecvenţă joasă
(Low Frequency Effect)
27
Denumirea formatului de program şi numerele
canalelor apar în maniera de mai jos :
Mărirea imaginilor
Exemplu : Dolby Digital 5,1 canale
Componenta din spate × 2
Aveţi posibilitatea să măriţi imaginile.
1 În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Este afişat meniul modului de redare.
Componenta frontală × 2 +
Componenta centrală × 1
Componenta LFE × 1
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta
(CENTER ZOOM), apoi apăsaţi (ENTER).
Apare opţiunea curentă.
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie
afişat, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Ajustarea nivelului audio la ieşire
— Nivel DVD
Puteţi ajusta nivelul audio la ieşire pentru un DVD
înregistrat în format Dolby Digital, pentru a reduce
diferenţele nivelului volumului între disc şi sursă.
1 În cursul redării, apăsaţi butonul
(SYSTEM SETUP).
La unitatea de bază apar elementele de configurare
a sistemului.
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta “DVDLEVEL”, apoi apăsaţi (ENTER).
3 Apăsaţi m pentru a selecta “ADJST-ON”,
apoi apăsaţi (ENTER).
4 Apăsaţi M/m pentru a selecta “DOLBYADJ”, apoi apăsaţi (ENTER).
5 Apăsaţi M/m pentru a ajusta nivelul la
ieşire.
Nivelul la ieşire poate fi reglat în trepte de un pas,
între – 10 şi + 10.
6 Apăsaţi (ENTER).
Reglajul se încheie.
Pentru ca interfaţa de configurare a sistemului să nu
mai fie afişată, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
La unitatea de bază
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de comandă în
loc să apăsaţi (SYSTEM SETUP), folosiţi butonul
de comandă în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi butonul
de comandă în loc de (ENTER).
28
Apăsaţi M/m pentru a selecta opţiunea
dorită (×1, ×1,6*), apoi apăsaţi (ENTER).
* Imaginea poate apărea pixelizată.
Imaginea este mărită.
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie
afişat, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Pentru vă deplasa în imagine, apăsaţi </m/M/,.
Pentru a reveni la scala originală, selectaţi “×1” la
pasul 3.
3
Note
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi modifica
scala de mărire.
• La reluarea redării, imaginea va reveni la nivelul
original pe scala de mărire.
• Dacă reveniţi la meniul discului / meniul superior,
mărirea va fi anulată.
Ajustarea calităţii imaginilor
— EQ de imagine
Puteţi selecta o calitate pentru imagini care să
fie adecvată pentru luminozitatea din interiorul
automobilului dvs.
1 În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Este afişat meniul modului de redare.
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta
(PICTURE EQ), apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea curentă.
Apăsaţi M/m pentru a selecta opţiunea
dorită, apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
(PICTURE EQ), apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea curentă.
Opţiunile disponibile diferă în funcţie de reglajul
video stabilit (pag. 42).
La configurarea video, pentru reglajele disponibile
pentru “PICTURE EQ” corespunzătoare “DISPLAY
SETUP” opţiunile sunt :
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta
“CUSTOM”, apoi apăsaţi (ENTER).
4
Apăsaţi M/m pentru a selecta tonurile
de culoare pentru imagine, apoi apăsaţi
</, pentru a stabili nivelul dorit.
5
Apăsaţi (ENTER).
3
AUTO : comută automat între opţiunile pentru zi/
noapte, în funcţie de starea aprins/stins a
luminii.
LIGHT OFF : prezintă opţiunile disponibile pentru
utilizarea în timpul zilei
LIGHT ON : prezintă opţiunile disponibile pentru
utilizarea în timpul nopţii.
Opţiunile pentru fiecare element de reglaj sunt
indicate mai jos :
Pentru toate reglajele
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie
afişat, apăsaţi (VISUAL SETUP).
NORMAL : Calitatea imaginilor obişnuite.
CUSTOM : reglaje ce pot fi ajustate de utilizator
(pag. 29)
Când este aleasă varianta “LIGHT ON”/
“AUTO” (cu iluminarea pornită)
NIGHT : Întunecă monitorul pentru a nu distrage
atenţia soferului pe timpul nopţii.
MIDNIGHT : Întunecă şi mai mult monitorul,
comparativ cu modul “NIGHT”.
THEATER : Măreşte luminozitatea monitorului;
variantă adecvată pentru urmărirea
monitorului noaptea.
Blocarea discurilor
— Control parental
*
* Cu excepţia DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod VR.
Puteţi să blocaţi un disc sau să stabiliţi restricţii
pentru redarea sa la un anumit nivel predeterminat,
în funcţie, spre exemplu, de vârsta utilizatorului.
Scenele la care accesul este restricţionat pot să fie
blocate sau să fie înlocuite cu alte scene, în cazul în
care este redat un DVD compatibil cu facilitatea de
control parental.
Când este aleasă varianta “LIGHT OFF”/
“AUTO” (cu iluminarea oprită)
Activarea funcţiei de control
parental
DAYTIME : Adecvată pentru locuri luminoase.
1
Apăsaţi (VISUAL SETUP) în timp ce
aparatul este oprit.
Este afişat meniul de configurare vizuală.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
(CUSTOM SETUP), apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea de reglaj particularizat.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta
“PARENTAL CONTROL”, apoi apăsaţi
(ENTER).
Este afişată opţiunea.
SUNSET : Adecvată pentru locuri mai întunecate.
SHINE : Adecvată în locuri cu luminozitate foarte
ridicată (ex. când lumina este reflectată de
monitor).
Particularizarea calităţii imaginilor
Opţiunea “CUSTOM” vă permite să efectuaţi
propriile reglaje legate de calitatea imaginii ajustând
tonurile de culoare. Puteţi păstra reglajele efectuate
atât pentru “LIGHT OFF”, cât şi pentru “LIGHT
ON”.
1
În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Este afişat meniul modului de redare.
29
4
5
6
parolei. Pentru a modifica reglajul, introduceţi parola,
apoi apăsaţi (ENTER).
Apăsaţi M/m pentru a selecta “ON T”,
apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată interfaţa de introducere a parolei.
5
Apăsaţi butoanele numerice pentru
a introduce parola dvs, apoi apăsaţi
(ENTER).
Apare interfaţa de confirmare.
6 Apăsaţi M/m pentru a selecta zona
dorită pentru stabilirea nivelului de
restricţionare a accesului pentru filme,
apoi apăsaţi (ENTER).
Este selectată zona.
Când selectaţi “OTHERS T” , selectaţi codul
de regiune din “Lista codurilor de regiune” de la
pag. 57 folosind butoanele numerice.
Pentru a confirma, apăsaţi butoanele
numerice pentru a reintroduce parola,
apoi apăsaţi (ENTER).
Reglajul este definitivat.
Pentru a şterge un număr introdus, apăsaţi
(CLEAR).
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi O.
Pentru ca meniul de reglaje video să nu mai fie
afişat, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Apăsaţi M/m pentru a selecta
“STANDARD”, apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea.
7
Apăsaţi M/m pentru a selecta “LEVEL”,
apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea.
Dezactivarea controlului parental
Selectaţi “OFF” la pasul 4 anterior, apoi introduceţi
parola dvs.
Dacă funcţia de control parental este dezactivată,
apare mesajul “Parental control canceled”.
Schimbarea parolei
Selectaţi “PASSWORD T” la pasul 4 anterior,
introduceţi parola dvs. actuală, apoi introduceţi
noua parolă, după care reintroduceţi-o pe cea nouă
pentru a confirma.
Schimbarea zonei şi a nivelului
de restricţionare a accesului
Nivelele de restricţionare pot fi stabilite în funcţie de
zonă şi de film.
1
Apăsaţi (VISUAL SETUP) în timp ce
aparatul este oprit.
Este afişat meniul de configurare vizuală.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
(CUSTOM SETUP), apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea de reglaj particularizat.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “PARENTAL CONTROL”, apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea.
4
Apăsaţi M/m pentru a selecta “PLAYER
T”, apoi apăsaţi (ENTER).
Când este deja activată facilitatea de control
parental, este afişată interfaţa de introducere a
30
Cu cât numărul este mai mic, cu atât restricţionarea
este mai strictă.
8 Apăsaţi M/m pentru a selecta nivelul
de restricţionare dorit, apoi apăsaţi
(ENTER).
Reglajul se încheie.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi .
Pentru ca meniul de configurare video să nu mai fie
afişat, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Redare repetitivă şi
aleatorie
1 În cursul redării, apăsaţi în mod repetat butonul
(1) (REP) sau (2) (SHUF) de la unitatea de
bază până ce apare opţiunea dorită.
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Opţiunile disponibile pentru redarea repetitivă şi comanda
de comutare pentru fiecare disc / format sunt indicate mai
jos :
Disc /
format
Opţiuni
OFF
TITLE : este repetat titlul curent.
CHAPTER : este repetat capitolul
curent.
*1 OFF
TRACK : este repetată pista curentă.
OFF
TRACK : este repetată pista curentă.
ALBUM : este repetat albumul curent.
Note
• Dacă reveniţi la meniul discului / meniul superior,
redarea repetitivă / aleatorie va fi anulată.
• Redarea repetitivă / aleatorie nu poate fi stabilită din
meniul discului / meniul superior.
Reglaje efectuate din meniul
modului de redare
1
În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Apare meniul modului de redare.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta
, apoi apăsaţi (ENTER).
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta opţiunea
dorită, apoi apăsaţi (ENTER).
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
sau
OFF
IMAGE : este repetată imaginea
curentă.
ALBUM : este repetat albumul curent.
OFF
FILE : este repetat fişierul video curent.
ALBUM : este repetat albumul
(directorul) curent.
Opţiunile disponibile pentru redarea aleatorie şi
comanda de comutare pentru fiecare disc / format
sunt indicate în continuare :
Disc /
format
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie
afişat, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Opţiuni
*2
OFF
TITLE : sunt redate capitolele din titlul
curent, în ordine aleatorie.
*1 OFF
DISC : sunt redate pistele de pe discul
curent, în ordine aleatorie.
OFF
ALBUM : sunt redate pistele / imaginile
/ fişierele video din albumul (directorul)
curent, în ordine aleatorie.
Redarea în urma căutării
directe
Puteţi localiza direct punctul de unde doriţi să
înceapă redarea, specificând numărul titlului,
numărul capitolului etc.
1 În cursul redării, apăsaţi butoanele
numerice pentru a introduce numărul
unui element (pistă, titlu etc.), apoi
apăsaţi (ENTER).
Redarea începe din punctul selectat.
*1 Disponibil numai la redarea VCD versiunea 1.0 / 1.1
sau VCD versiunea 2.0 fără funcţii PBC.
*2 Cu excepţia DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod VR.
Pentru a reveni la modul obişnuit de redare, selectaţi
“OFF”.
31
20 de secunde, este suficient să introduceţi
“21020”.
Pentru a anula numere deja introduse, apăsaţi
(CLEAR).
Reglaje efectuate din meniul
modului de redare
Căutarea elementului dorit se efectuează diferit, în
funcţie de disc / format, aşa cum este indicat mai
jos :
Disc /
format
Opţiuni
TITLE
Redarea începe de la titlul selectat.
CHAPTER
Redarea începe de la capitolul
selectat.
TIME
Redarea începe din punctul stabilit
prin introducerea codului temporal.
*
4
Apăsaţi (ENTER).
Redarea începe din punctul selectat.
Pentru ca meniul modului de redare să nu mai fie
afişat, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Listarea pistelor/ imaginilor/
fişierelor video
— Quick-BrowZer
Selectarea unei piste / unei
imagini / unui fişier video
TRACK
Redarea începe de la pista selectată.
ALBUM
Redarea începe de la albumul selectat.
IMAGE
Redarea începe de la imaginea
selectată.
ALBUM
Redarea începe de la albumul selectat.
FILE
Redarea începe de la fişierul selectat.
Puteţi să prezentaţi într-o listă afişată pe monitor :
albumele/ directoarele / pistele / imaginile / fişierele
video şi să selectaţi din aceasta elementul care să
fie redat.
Această funcţie este utilă mai ales pentru discuri în
format MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/ DivX/ MPEG-4
sau pentru dispozitive USB care conţin multe
albume / piste etc.
1
În cursul redării, apăsaţi .
Este afişată o listă a categoriilor sau a fişierelor în
curs de redare.
*1 Disponibil numai la redarea VCD fără funcţii PBC.
1
În cursul redării, apăsaţi (VISUAL SETUP).
Este afişat meniul modului de redare.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta elementul
dorit, apoi apăsaţi (ENTER).
Pentru a reveni / a trece la pagina precedentă /
următoare, apăsaţi </,.
Pentru deplasarea la nivelul superior, apăsaţi .
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta elementul
dorit, apoi apăsaţi (ENTER).
Începe redarea.
Numărul indicat între paranteze reprezintă
numărul total pentru elementul selectat.
2
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
introduce numărul unui element sau
codul temporal.
Spre exemplu, pentru a localiza punctul
corespunzător momentului 2 ore, 10 minute şi
La unitatea de bază
Folosiţi butonul de comandă în loc să apăsaţi M/m,
apăsaţi (SEEK) –/+ în loc de </,, apăsaţi
butonul de comandă în loc de (ENTER).
32
Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere, poate
fi redat numai tipul care a fost selectat (audio/ video/
de imagine). Ordinea de redare a tipurilor de fişiere,
stabilită iniţial, este : audio, video, apoi imagini (ex.
dacă discul conţine fişiere video şi de imagine, vor fi
redate numai cele video). Puteţi alege să fie afişată o
listă corespunzătoare tipului de fişiere, după care să
îl selectaţi pe cel care vreţi să fie redat.
A Numărul pistei sau denumirea pistei
Denumirea discului / Denumirea albumului
B Format
C Numărul pistei / Total
D Starea redării (N, X etc.)
E Canalul audio curent
La redarea CD / MP3/ WMA/ AAC, canalul
audio poate fi schimbat. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea “Schimbarea canalului audio” de la
pag. 27.
F Durata de redare scursă
G Modul de redare curent
H Imagine de protecţie / de fundal
1
2
Observaţie
• Puteţi selecta pista care să fie redată folosind o listă
(Quick-BrowZer) (pag. 32).
Selectarea unui tip de fişier
3
În cursul redării, apăsaţi
.
Apăsaţi M/m pentru a selecta tipul de
fişier pentru care să fie afişată lista, apoi
apăsaţi (ENTER).
Pentru a fi listate fişiere MP3, WMA şi AAC,
selectaţi “LIST UP AUDIO FILES”.
Pentru a fi listate fişiere DivX / MPEG-4, selectaţi
“LIST UP VIDEO FILES”.
Pentru a fi listate fişiere JPEG, selectaţi “LIST
UP IMAGE FILES”.
Apăsaţi M/m pentru a selecta fişierul
dorit, apoi apăsaţi (ENTER).
Începe redarea fişierului selectat.
La unitatea de bază
Folosiţi butonul de comandă în loc să apăsaţi M/m,
apăsaţi butonul de comandă în loc de (ENTER).
Vizualizarea informaţiilor
despre discurile audio
În cursul redării audio, pe monitor puteţi să consultaţi
informaţii despre disc sau să afişaţi imaginea de
protecţie (Album Artwork Display)* pentru fişierul
MP3/ WMA/ AAC.
* Dimensiunea recomandată este cuprinsă între 240×240
şi 960×960 pixeli.
Ex. : la redarea unui fişier MP3
Căutarea unei piste ascultând pasaje ale pistelor
— Zappin™
Apelând la redarea succesivă a unor scurte pasaje
din fiecare pistă de pe CD sau de pe dispozitivul
USB, puteţi căuta o anumită pistă pe care doriţi să
o ascultaţi.
Această funcţie este adecvată pentru căutarea unei
piste în modul aleatoriu sau în cel de redare aleatorie
repetitivă.
1
Apăsaţi (ZAP) în cursul redării.
După ce pe ecran apare indicaţia “ZAPPIN”,
redarea începe cu un pasaj din următoarea pistă.
Pasajul este redat o anumită perioadă de timp,
stabilită, după care se aude un clic şi începe
redarea următorului pasaj.
Pistă
:!0
Pasajul din fiecare pistă care
va fi redat în modul ZAPPIN.
2 Apăsaţi
butonul de comandă sau pe cel
(ZAP) când se ajunge la redarea pistei
dorite.
Se revine la redarea în mod obişnuit a pistei
selectate, de la început.
Pentru căutarea unei alte piste folosind din nou
modul ZAPPIN, repetaţi paşii 1 şi 2.
Observaţii
• Puteţi modifica durata de redare (pag. 46), însă
nu puteţi selecta pasajul care să fie redat dintr-o
pistă.
• Puteţi dezactiva emiterea unui semnal sonor între
pasajele redate ale pistelor (pag. 46).
33
Operaţii avansate
— Dispozitive USB
Operaţii avansate — iPod
Afişarea elementelor în
cursul redării
Afişarea elementelor în
cursul redării
A Sursă
B Denumirea pistei, Numele artistului, Numărul
albumului*, Denumirea albumului, Numărul
pistei / Durata de redare scursă, Ceas
A Indicaţia sursei (iPod)
B Denumirea pistei, Numele artistului, Denumirea
albumului, Numărul pistei / Durata de redare
scursă, Ceas
* Numărul albumului este afişat numai când este
schimbat albumul.
Pentru a schimba elementele care sunt afişate B,
apăsaţi (DSPL).
Pentru a schimba elementele care sunt afişate B,
apăsaţi (DSPL).
Pentru detalii legate de afişarea elementelor pe
ecran, consultaţi “Vizualizarea informaţiilor legate
de discul audio” de la pag. 33.
Note
• Elementele afişate vor diferi în funcţie de dispozitivul
USB, de formatul înregistrării şi de reglaje. Pentru
detalii, vizitaţi adresa site-ului de asistenţă.
• Numărul maxim de date ce pot fi afişate, este :
– directoare (albume) : 256
– fişiere (piste) : 2000.
• Nu lăsaţi dispozitivul USB în maşina parcată la soare,
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
• În funcţie de cantitatea de date conţinută, este posibil
să treacă mai mult timp până la începerea redării.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte / înapoi
a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu viteză de transfer
variabilă (VBR), durata de redare scursă este posibil
să nu fie corect afişată.
• Nu este posibilă redarea fişierelor cu compresie lossless
(pierderi reduse).
Redarea repetitivă şi
aleatorie
1
În timpul redării, apăsaţi în mod repetat
(1) (REP) sau (2) (SHUF) până ce este
afişat modul dorit.
Selectaţi
REP-TRACK
Pentru a reda
în mod repetitiv o pistă.
REP-ALBUM
în mod repetitiv un album.
SHUF-ALBUM
în mod aleatoriu un album.
REP-DRIVE
în mod aleatoriu un dispozitiv.
* Dacă sunt create două sau mai multe drive-uri pe
dispozitivul USB.
Pentru a reveni la modul normal de redare, alegeţi
“REP-OFF“ sau “SHUF OFF“ .
34
Observaţie
• Când sunt modificate albumul / podcast-ul / genul /
artistul / lista de redare, numărul elementului respectiv
este afişat pentru un moment.
Notă
• Este posibil ca anumite caractere stocate în memoria
iPod-ului să nu fie afişate corect.
Stabilirea modului de redare
1
În timpul redării, apăsaţi în mod repetat
(MODE) până ce este afişat modul de
redare dorit.
Modurile comută în ordinea :
Pentru redarea audio :
ALBUM T TRACK (pistă) T GENRE (gen)
T PLAYLIST (listă de redare) T ARTIST T
PODCAST*
Pentru redarea video :
MOVIE (film) T RENTAL (închiriat) T TV
SHOW T MUSIC VIDEO (clip muzical)
T PLAYLIST (listă de redare) T VIDEO
PODCAST*
* În funcţie de configurarea iPod-ului este posibil să nu
apară.
Omiterea albumelor, podcast-urilor,
genurilor, listelor de redare şi artiştilor
Pentru a
omite
omite în mod
continuu
Apăsaţi
Unitatea principală :
(3) (ALBM-) / (4) (ALBM+)
Unitatea principală :
şi menţineţi apăsat
(3) (ALBM-) / (4) (ALBM+)
Redarea repetitivă şi aleatorie
1 În timpul redării, apăsaţi în mod repetat
(1) (REP) sau (2) (SHUF) la unitatea
principală, până ce este afişată opţiunea
dorită.
Pentru redarea audio :
Selectaţi
TRACK
Pentru a reda
în mod repetat o pistă.
ALBUM
în mod repetat un album.
PODCAST
în mod repetat un podcast.
ARTIST
în mod repetat un artist.
PLAYLIST
GENRE
în mod repetat o listă de redare.
în mod repetat un gen.
SHUF ALBUM
în mod aleatoriu un album.
SHUF PODCAST
în mod aleatoriu un podcast.
SHUF ARTIST
în mod aleatoriu un artist.
SHUF PLAYLIST în mod aleatoriu o listă de
redare.
în mod aleatoriu un gen.
SHUF GENRE
SHUF DEVICE
în mod aleatoriu un dispozitiv.
Pentru redarea video :
Opţiunile afişate este posibil să nu corespundă
operaţiilor efective.
Selectaţi
TRACK
Pentru a reda
în mod repetat o pistă.
RENTAL
în mod repetat un film împrumutat.
TV SHOW
în mod repetat un show TV.
MUSIC-V
în mod repetat un clip video.
Acţionarea directă a unui
iPod — Comanda realizată
de pasageri
Puteţi acţiona un iPod conectat direct la o staţie de
conectare.
1
În timpul redării, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul (MODE).
Este afişată indicaţia “MOD-IPOD” şi puteţi
acţiona direct iPod-ul.
Pentru a schimba elementul afişat
Apăsaţi (DISPL).
Elementele afişate se succed astfel :
Denumirea pistei T Numele artistului T
Denumirea albumului T MOD IPOD T Ceas
Pentru a părăsi modul de comandă
realizată de pasageri
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (MODE).
Este afişată indicaţia “MOD-AUDIO” şi modul
este înlocuit de “RESUMING”.
Note
• În modul de comandă realizată de pasageri, semnalul
video de la iPod nu este transmis la ieşire către
monitor.
• Volumul poate fi ajustat numai de la aparat.
• Reglajul de repetitiv va fi anulat dacă modul de comandă
realizat de pasageri este anulat.
PLAYLIST în mod repetat o listă de redare.
PODCAST în mod repetat un podcast video.
După 3 secunde, reglajul este definitivat.
Pentru a reveni la modul normal de redare, selectaţi
“ OFF“ sau “SHUF OFF“ .
35
Reglaje ale sunetului
Ajustarea parametrilor
sunetului — SOUND
Puteţi ajusta caracteristicile sunetului în funcţie de
preferinţele dvs.
1
În cursul redării / recepţiei, apăsaţi
(SOUND) de mai multe ori până când la
unitatea de bază este afişată varianta
dorită.
2 Apăsaţi M/m pentru a ajusta nivelul
sau pentru a selecta opţiunea care vă
interesează.
3 Apăsaţi
.
Reglajul este definitivat şi afişajul revine la modul
obişnuit de redare / recepţie
La unitatea de bază
Apăsaţi butonul de comandă în loc de (SOUND), rotiţi-l
în loc să apăsaţi M/m.
Elementele de reglaj din meniul de sunet sunt
indicate mai jos.
Pentru detalii, urmaţi paginile de referinţă.
BAL (Balans) : Ajustează balansul dintre boxele din
dreapta şi cele din stânga.
FAD (Gradare) : Ajustează nivelul relativ între boxele
frontale şi cele din spate.
SUB*2 (Volumul subwoofer-ului) : Ajustează volumul
subwoofer-ului. (Varianta “ATT” este cea mai redusă.)
EQ7 (Egalizor) : selectează curba egalizorului pentru
7 genuri muzicale : “XPLOD”, “VOCAL”, “EDGE”,
“CRUISE”, “SPACE”, “GRAVITY”, “CUSTOM”,
“OFF.”
CSO*2 (Organizator boxă centrală) : Selectează modul
boxă centrală virtuală : “OFF”, “1”, “2”, “3” (pag. 36).
Utilizarea unor funcţii
sofisticate pentru sunet
Crearea unei boxe centrale virtuale
– CSO
Pentru a beneficia de un sonor de surround integral,
este indicat să aveţi 5 boxe (faţă stânga-dreapta /
spate stânga-dreapta, centru) şi un subwoofer. CSO
(Organizator boxă centrală) vă permite să creaţi o
boxă centrală virtuală chiar daca una reală nu este
conectată.
Pentru a seta CSO, în timp ce este redat un disc / un
dispozitiv USB, apăsaţi de mai multe ori (SOUND)
până ce este afişată indicaţia “CSO”, apoi selectaţi
modul dorit.
Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi
“Ajustarea caracteristicilor de sunet – SOUND”, de
la pag. 36.
Notă
• Facilitatea CSO este eficientă numai când pentru
“MULTI CH OUTPUT” este aleasă varianta “MULTI”
(pag. 43), deoarece aceasta este eficientă numai în
cazul redării surselor multicanal.
Utilizarea boxelor de spate ca
subwoofer – RBE
Facilitatea RBE (Rear Bass Enhancer - Intensificator
başi spate) amplifică sunetul de frecvenţe joase
aplicând setare filtru trece-jos (pag. 47). Această
funcţie permite boxelor de spate să funcţioneze ca
subwoofer, chiar dacă nu există unul conectat.
Pentru a seta RBE, apăsaţi de mai multe ori
(SOUND) până ce este afişată indicaţia “RBE”,
apoi selectaţi modul dorit.
Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi
“Ajustarea caracteristicilor de sunet – SOUND”, de
la pag. 36.
POS (Poziţie) : Selectează poziţia de audiţie (pag. 36).
POS SUB*3 (Poziţia subwoofer-ului) : Selectează
poziţia subwoofer-ului relativ la cea de audiţie “NEAR”
(aproape), “NORM” (obişnuită), “FAR” (la distanţă)
(pag. 37).
RBE (Intensificare başi spate) : Sunt utilizate boxele
de spate ca subwoofer. “OFF”, “1”, “2”, “3” (pag. 36).
*1 Apare numai când pentru “REAR/SUB” este aleasă
varianta “SUB-OUT” (pag. 45).
*2 Apare doar când este redat un disc/un dispozitiv USB.
*3 Apare numai când pentru “REAR/SUB” este aleasă
varianta “SUB-OUT” (pag. 45) şi pentru “POS” este
aleasă “FRONT L”/“FRONT R”/“FRONT”/“ALL”
(pag. 36).
36
Optimizarea sunetului pentru
poziţia de audiţie – Aliniere
temporală inteligentă
Aparatul poate modifica localizarea sunetului
aplicând o întârziere sunetului emis de către
fiecare boxă, pentru a-l adapta poziţiei de audiţie şi
stimulând o atmosferă sonoră naturală, care crează
senzaţia că se află în centru, indiferent unde vă aflaţi
în maşină.
Reglajul poate fi configurat atât din meniul de sunet
(pag. 36), cât şi din meniul de configurare vizuală
(pag. 40).
Opţiunile disponibile pentru "POS" (meniul de
sunet) şi "POSITION" (meniul configurare vizuală)
sunt prezentate mai jos.
FRONT L (1) : Boxa frontală din
stânga
Stabilirea poziţiei subwoofer-ului
Puteţi stabili poziţia aproximativă a subwooferului relativ la poziţia dvs. de audiţie : “NEAR”,
“NORM” / “NORMAL” SAU “FAR”.
Reglaje sunt disponibile numai în următoarele
condiţii :
FRONT R (2) : Boxa frontală
din dreapta
– Subwoofer-ul este conectat şi pentru “Rear/ SUB”
este aleasă varianta “SUB OUT” (pag. 45).
FRONT (3) : Boxa centrală
ALL (4) : În centrul maşinii dvs.
CUSTOM* : Poziţie calibrată cu
– Poziţia de audiţie “FRONT L”, “FRONT R”,
“FRONT” sau “ALL” (pag. 36).
precizie
* Pentru detalii legate de metoda de calibrare, consultaţi
secţiunea “Calibrarea de precizie pentru poziţia de
audiţie – Acord realizat pentru alinierea temporală
inteligentă pag. 38.
Reglajele pot fi efectuate atât din meniul de sunet
(pag. 36), cât şi din cel de configurare vizuală
(pag. 40).
Cu ajutorul meniului de sunet
Cu ajutorul meniului de sunet
Apăsaţi de mai multe ori (SOUND) până ce apare
indicaţia “POS”, apoi selectaţi poziţia dvs. de
audiţie.
Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi “Ajustarea caracteristicilor sunetului –
SOUND” de la pag. 36.
Apăsaţi de mai multe ori (SOUND) până ce apare
indicaţia “POS SUB”, apoi selectaţi poziţia dvs. de
audiţie.
Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi “Ajustarea caracteristicilor sunetului –
SOUND” de la pag. 36.
Cu ajutorul meniului de configurare
vizuală
Cu ajutorul meniului de configurare
vizuală
1 Apăsaţi (VISUAL SETUP) când aparatul
1 Apăsaţi (VISUAL SETUP) când aparatul
este oprit.
Apare meniul de configurare vizuală.
este oprit.
Apare meniul de configurare vizuală.
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta
(AUDIO
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta
(AUDIO
SETUP), apoi apăsaţi (ENTER).
Apar elementele de configurare audio.
SETUP), apoi apăsaţi (ENTER).
Apar elementele de configurare audio.
3 Apăsaţi M/m pentru a selecta “POSITION”,
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “SUB
POSITION”, apoi apăsaţi (ENTER).
Apar opţiunile disponibile.
Apăsaţi M/m pentru a selecta opţiunea
dorită, apoi apăsaţi (ENTER).
Configurare se încheie.
4
Apăsaţi M/m pentru a selecta opţiunea
dorită, apoi apăsaţi (ENTER).
Configurare se încheie.
apoi apăsaţi (ENTER).
Apar opţiunile disponibile.
4
Observaţie
• Reglajele efectuate în meniul de sunet vor modifica
automat reglajele din meniul de configurare vizuală şi
vice versa.
Observaţie
• Reglajele efectuate în meniul de sunet vor modifica
automat reglajele din meniul de configurare vizuală şi
vice versa.
37
Calibrarea de precizie pentru
poziţia de audiţie – Acord realizat
pentru alinierea temporală
inteligentă
La unitatea de bază
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de comandă în loc
să apăsaţi (SYSTEM SETUP), rotiţi-l în loc să apăsaţi
M/m, respectiv apăsaţi butonul de comandă în loc de
(ENTER).
Puteţi calibra cu precizie poziţia dvs. de audiţie până
la fiecare boxă, astfel încât sunetul să fie perceput de
ascultător cât mai corect.
Cu ajutorul meniului de configurare
vizuală
Reglajele pot fi efectuate atât din meniul de
configurare a sistemului (pag. 44), cât şi din cel de
configurare vizuală (pag. 40).
Înainte de a începe, măsuraţi distanţa de la poziţia
de audiţie, până la fiecare dintre boxe.
Cu ajutorul meniului de configurare a
sistemului
1
În cursul redării / recepţiei, apăsaţi
butonul (SYSTEM SETUP).
La unitatea principală apar elementele meniului
de configurare a sistemului.
1 În meniul de configurare vizuală,
selectaţi
(AUDIO SETUP) c
“POSITION” c “CUSTOM”, apoi apăsaţi
(ENTER).
Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi “Optimizarea sunetului pentru poziţia
de audiţie – Aliniere temporală inteligentă” de la
pag. 36.
Este afişată lista boxelor.
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta “SP SETUP”,
apoi apăsaţi (ENTER).
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “POS
TUNE”, apoi apăsaţi (ENTER).
4 Apăsaţi M/m pentru a selecta boxa dorită,
apoi apăsaţi (ENTER).
Se trece de la o boxă la alta în următoarea
ordine:
FL (boxă frontală stânga) T FR (boxă frontală
dreapta) T SR (boxă spate dreapta) T SL
(boxă spate stânga) T SUB* (Subwoofer)
* Apare numai când pentru “REAR/SUB” este aleasă
varianta “SUB OUT” (pag. 45).
5 Stabiliţi
distanţa de la poziţia de audiţie
până la fiecare dintre boxe.
Pentru a ajusta fiecare distanţă, apăsaţi M/m.
Distanţa poate fi reglată în trepte de 2 cm, între
0 cm şi 400 cm.
6 Apăsaţi (ENTER).
Reglajul este definitivat.
Pentru a stabili distanţa până la alte boxe, repetaţi
paşii 4 şi 5.
Pentru ca interfaţa de configurare a sistemului să
dispară, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
38
2 Stabiliţi distanţa de la poziţia de audiţie
până la fiecare dintre boxe.
Pentru a selecta boxa, apăsaţi M/m şi (ENTER).
Pentru a ajusta fiecare distanţă, apăsaţi M/m, iar
pentru a confirma, apăsaţi (ENTER).
Distanţa poate fi reglată în trepte de 2 cm, între 0
şi 400 cm.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi .
Pentru ca interfaţa de configurare vizuală să dispară,
apăsaţi (VISUAL SETUP).
Observaţie
• Reglajele efectuate în meniul de configurare vizuală vor
modifica automat reglajele din meniul de configurare a
sistemului şi vice versa.
Personalizarea curbei egalizorului
– acord EQ7
Funcţiile “CUSTOM“ şi “EQ7“ vă permit să realizaţi
propria dvs. curbă de egalizare. Puteţi stabili nivelul
pentru 7 benzi diferite de frecvenţe : 62 Hz, 157 Hz,
396 Hz, 1,0 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz şi 16 kHz.
1
În cursul redării / recepţiei, apăsaţi în
mod repetat butonul (SYSTEM SETUP).
La unitate principală apar elementele de
configurare a sistemului.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta “EQ7
TUNE”, apoi apăsaţi (ENTER).
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “CUSTOM”,
apoi apăsaţi (ENTER).
4
Ajustaţi nivelul pentru fiecare frecvenţă.
Pentru a ajusta nivelul, apăsaţi M/m.
Nivelul poate fi variat în trepte de o unitate, între
- 8 şi +8.
Ajustarea volumului boxelor
Puteţi regla volumul pentru fiecare dintre boxele
conectate.
1 Apăsaţi butonul (SYSTEM SETUP) în timp
ce aparatul este oprit.
La unitate principală apar elementele de
configurare a sistemului.
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta “SP SETUP”,
apoi apăsaţi (ENTER).
3 Apăsaţi (ENTER) pentru a selecta “LEVELADJ”.
4
Pentru a trece de la o boxă la alta, apăsaţi
</,.
FL (boxă frontală stânga) T FR (boxă frontală
dreapta) T SR (boxă spate dreapta) T SL
(boxă spate stânga) T SUB* (Subwoofer).
Pentru a schimba frecvenţa, apăsaţi </,.
Pentru a reveni la curba egalizorului stabilită
din fabrică, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(ENTER).
5
Apăsaţi (ENTER).
Reglajul se încheie şi afişajul revine la modul normal
de redare/recepţie.
Pentru ca interfaţa de configurare a sistemului să
dispară, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
Observaţie
• Şi alte tipuri de egalizoare pot fi reglate.
La unitatea de bază
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de comandă în
loc să apăsaţi (SYSTEM SETUP), rotiţi butonul de
comandă în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi (SEEK)-/+
în loc de </,, apăsaţi butonul de comandă în loc
ce cel (ENTER).
Ajustaţi nivelul volumului pentru fiecare
boxă.
Pentru a ajusta nivelul, apăsaţi M/m.
Nivelul volumului poate fi reglat în trepte de o
unitate, între - 6 şi +6.
* Apare numai când pentru “REAR/SUB” este aleasă
varianta “SUB OUT” (pag. 45).
5
Apăsaţi în mod repetat , până ce este
afişată interfaţa ceasului.
Reglajul se încheie.
La unitatea de bază
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de comandă în
loc să apăsaţi (SYSTEM SETUP), rotiţi butonul de
comandă în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi (SEEK)-/+
în loc de </,, apăsaţi butonul de comandă în loc
ce cel (ENTER).
39
Reglaje
Diverse reglaje pot fi efectuate pornind de la
următoarele două meniuri de configurare.
• Meniul de reglaje de imagine (pag. 40)
Permite configurarea elementelor legate de
imagine (de la monitor).
• Meniul de configurare a sistemului
(pag. 44)
Permite configurarea elementelor legate de sistem
(de la unitatea de bază).
Operaţii de bază pentru reglajele
de imagine
Puteţi efectua reglajele opţiunilor din meniu prin
următoarea procedură.
Ex. când stabiliţi pentru formatul de imagine
varianta “4:3 PAN SCAN”.
1
Apăsaţi (VISUAL SETUP) când aparatul
este oprit.
Este afişat meniul pentru reglaje de imagine.
Reglaje de imagine
Meniul de reglaje de imagine include următoarele
categorii.
LANGUAGE SETUP (Alegerea limbii)
(pag. 41)
Stabileşte limba folosită pentru meniuri,
subtitrare etc.
DISPLAY SETUP (Reglaje de ecran)
(pag. 41)
Reglează monitorul conectat.
CUSTOM SETUP (pag. 42)
Particularizează reglajele pentru
discurilor.
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta
(DISPLAY
SETUP), apoi apăsaţi (ENTER).
Sunt afişate elementele de reglaj pentru ecran.
redarea
AUDIO SETUP (pag. 43)
Efectuează reglaje de sunet în funcţie de disc.
RESET (pag. 44)
Iniţializează toate reglajele.
3 Apăsaţi M/m pentru a selecta “MONITOR
TYPE”, apoi apăsaţi (ENTER).
Apar opţiunile disponibile.
M/m pentru a selecta “4:3 PAN
SCAN”, apoi apăsaţi (ENTER).
Reglajul se încheie.
4 Apăsaţi
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, apăsaţi .
Pentru ca meniul modului de configurare vizuală să
nu mai fie afişat, apăsaţi (VISUAL SETUP).
40
Alegerea limbii pentru afişarea pe ecran şi pentru coloana sonoră
Selectaţi (LANGUAGE SETUP), apoi alegeţi opţiunea dorită şi varianta corespunzătoare care vă interesează
cu ajutorul M/m şi a butonului (ENTER). Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi “Operaţii de
bază privind reglajele de imagine”, de la pag. 40.
Opţiune
MENU (Meniu)
AUDIO
SUBTITLE
(Subtitrare)
Scop
Schimbarea limbii folosite de meniul discului.
Schimbarea limbii foloiste pentru coloana sonoră.
Schimbarea limbii foloiste pentru subtitrare, dintre cele înregistrate pe disc.
Reglaje de ecran
Selectaţi (DISPLAY SETUP), apoi alegeţi opţiunea dorită şi varianta corespunzătoare care vă interesează
cu ajutorul M/m şi a butonului (ENTER). Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi “Operaţii de
bază privind reglajele de imagine”, de la pag. 40.
Pentru a afla detalii, consultaţi paginile de referinţă. Varianta marcată cu “z” este stabilită implicit.
Opţiune
Variantă
Scop
16:9 (z)
Afişarea unei imagini panoramice.
Adecvată pentru cazul în care este conectat un monitor
cu ecran panoramic sau a unuia care beneficiază de
modul panoramic.
4:3 LETTER BOX
MONITOR TYPE
(Tip de monitor)
Selectează un format de
imagine adecvat pentru
monitorul conectat
4:3 PAN SCAN
WALLPAPER
(Fundal)
PICTURE EQ (pag.
28)
WALLPAPER 1(z),
2, 3
AUTO (z)
LIGHT ON
LIGHT OFF
Afişarea unei imagini panoramice încadrată în partea
de sus şi de jos de benzi negre.
Adecvată pentru cazul în care este conectat un monitor
cu ecran având raportul laturilor 4:3.
Afişarea pe întreg ecranul a imaginilor în format
panoramic, cu eliminarea automată a porţiunilor
din dreapta şi din stânga care depăşesc dimensiunea
monitorului.
Selectarea modelului de fundal care să fie afişat.
Pentru a se comuta automat între opţiunile disponibile
pentru noapte / zi în funcţie de starea pornit / oprit
stabilită pentru lumină. (Disponibilă numai când este
conectat cablul de comandă a iluminării.)
Pentru a fi afişate opţiunile disponibile pe timpul
nopţii.
Pentru a fi afişate opţiunile disponibile pe timpul
zilei.
Notă
• În funcţie de disc, este posibil să fie selectată automat varianta “4:3 LETTER BOX” în loc de cea “4:3 PAN SCAN” şi
vice versa.
41
Reglaje particularizate
Selectaţi (CUSTOM SETUP), apoi alegeţi opţiunea dorită şi varianta corespunzătoare care vă interesează
cu ajutorul M/m şi a butonului (ENTER). Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi “Operaţii de
bază privind reglajele de imagine”, de la pag. 40.
Pentru detalii, consultaţi paginile de referinţă. Varianta marcată cu “z” este stabilită implicit.
Opţiune
PARENTAL
CONTROL
(Control parental)
(pag. 29)
Stabileşte
restricţiile
la redare, astfel încât
să nu poată fi urmărite
anumite scene sau chiar
discuri inadecvate, de
către copii.
SLIDE SHOW TIME
(Intervalul pentru
succesiunea de
imagini)
Variantă
Scop
OFF T (z)
Dezactivarea funcţiei de control parental.
ON T
Activarea funcţiei de control parental.
PLAYER T
Stabilirea restricţiei standard şi nivelul acesteia.
PASSWORD T
Stabilirea unei noi parole de 4 cifre.
Selectarea intervalului de prezentare a imaginilor
5 sec. (z), 10 sec.,
20 sec., 40 sec., 60 sec. într-o succesiune de imagini.
FIXED
ON (z)
MULTI-DISC RESUME
(Reluare multidisc)
OFF
USB RESUME
(Reluare USB)
ON (z)
OFF
Dezactivarea prezentării succesiunii de imagini.
Stocarea în memorie a reglajelor pentru reluarea
redării, corespunzătoare a 5 discuri.
Reglajele pentru reluarea redării nu sunt stocate
în memorie.
Facilitatea de reluare a redării este disponibilă
numai pentru discul curent, aflat în aparat.
Stocarea în memorie a reglajelor pentru reluarea
redării.
Reglajele pentru reluarea redării nu sunt stocate
în memorie.
PLAY LIST PLAY
ORIGINAL (z)
(Prezentarea listei de
redare)
(Numai pentru DVD-R/
PLAY LIST
DVD-R DL/ DVD-RW în
mod VR)
PBC
(Comanda redării)
42
Redarea titlurilor originale.
Prezentarea listei de redare editate.
ON (z)
Activarea funcţiei PBC.
OFF
Dezactivarea funcţiei PBC.
Opţiune
DivX VOD
Afişarea codului de înscriere
pentru acest aparat. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi
pag. 51
DivX DEACTIVATION*3
(Dezactivarea înregistrării
acestui aparat de la redarea
DivX VOD)
Variantă
Scop
Done
Închiderea afişajului.
Done
Închiderea afişajului.
*1 Cu excepţia DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod VR.
*2 Numai pentru DVD VIDEO.
*3 Disponibil numai după redarea unui disc DivX VOD.
Notă
• Dacă este utilizată funcţia de control parental, funcţia de reluare a redării nu este disponibilă. În acest caz, redarea este
efectuată de la începutul discului, când acesta este introdus în aparat.
Reglaje audio
Selectaţi (AUDIO SETUP), apoi alegeţi opţiunea dorită şi varianta corespunzătoare care vă interesează cu
ajutorul M/m şi a butonului (ENTER). Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi “Operaţii de bază
privind reglajele de imagine”, de la pag. 40.
Consultaţi paginile de referinţă pentru a afla detalii. Varianta marcată cu “z” este stabilită implicit.
Opţiune
Variantă
AUDIO DRC
*1
STANDARD (z)
Sonorul devine mai clar la
volum redus. Numai pentru un
DVD care corespunde Audio WIDE RANGE
DRC (Comanda registrului (Registru larg)
dinamic).
POSITION (pag. 36)
Stabileşte poziţia de
ascultare pentru a obţine
senzaţia de a vă afla în
centrul atmosferei sonore
indiferent unde vă aflaţi în
maşină.
OFF (z)
FRONT
ALL
FRONT L
FRONT R
CUSTOM
Scop
Selectarea reglajului standard.
Obţinerea senzaţiei de participare la un spectacol
live.
Poziţia de audiţie nu este stabilită.
Stabilirea zonei centru-faţă.
Stabilirea în zona centrală a maşinii.
Stabilirea zonei faţă-stânga.
Stabilirea zonei faţă-dreapta.
Calibrarea cu precizie a poziţiei de audiţie
(pag. 38).
SUB POSITION*2
(pag. 37)
NEAR, NORMAL (z), Selectarea poziţiei aproximative a subwooferului faţă de poziţia de audiţie.
FAR
MULTI CH OUTPUT
Schimbă metoda de
transmitere la ieşire a
surselor cu 4,1 canale.
MULTI (z)
Emiterea sonorului pe 4,1 canale.
STEREO
Reducerea la 2 canale.
* Cu excepţia DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod VR.
*2 Disponibil numai când pentru “REAR/SUB” este aleasă varianta “SUB OUT” (pag. 45), iar pentru “POSITION” este
aleasă varianta “FRONT L”/ “FRONT R”/“FRONT”/“ALL.”
43
Iniţializarea tuturor reglajor
Toate reglajele de imagine (cu excepţia celui pentru
Control parental), pot fi iniţializate.
(RESET), apoi “RESET ALL
Selectaţi
SETTINGS” (iniţializarea tuturor reglajelor), apoi
alegeţi “YES” cu ajutorul M/m şi a butonului
(ENTER). Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi “Operaţii de bază privind reglajele de
imagine”, de la pag. 40.
Notă
• Nu opriţi alimentarea în timpul operaţiei de iniţializare
a aparatului care durează câteva secunde.
Configurarea sistemului
Meniul de configurare a sistemului include
următoarele categorii :
• SET : reglaje generale (pag. 45)
• DSPL : reglaje de ecran (pag. 45)
• P / M : reglaje pentru modul de redare (pag. 46)
• R / M : reglaje pentru modul de recepţie
(pag. 46)
• SND : reglaje de sunet (pag. 47).
Operaţii de bază pentru
configurarea sistemului
Puteţi stabili variantele dorite pentru elementele
meniului prin procedura de mai jos.
Ex : Activarea prezentării demonstrative.
1
Apăsaţi butonul (SYSTEM SETUP) când
aparatul este oprit.
Elementul de configurare a sistemului este afişat
la aparat.
2
Apăsaţi M/m pentru a selecta “DEMO”,
apoi apăsaţi (ENTER).
Este afişată opţiunea respectivă.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “ON” sau
“OFF”, apoi apăsaţi (ENTER).
Reglajul se încheie.
Pentru ca meniul de configurare a sistemului să nu
mai fie afişat, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
La unitatea de bază
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de comandă în
loc să apăsaţi (SYSTEM SETUP), rotiţi butonul de
comandă în loc să apăsaţi M/m, respectiv apăsaţi
butonul de comandă în loc de cel (ENTER).
44
Consultaţi paginile de referinţă pentru detalii. Varianta marcată cu “z” este stabilită implicit.
SET (Reglaje)
Opţiune
CLOCK-ADJ (potrivirea
ceasului), pag. 48
Variantă
CT (Indicaţii temporale),
pag. 22, 23
ON
Pentru a activa funcţia CT.
OFF (z)
Pentru a dezactiva funcţia CT.
BEEP
(Semnal sonor)
COLOR-SYS
(Sistem de culoare)
Schimbă semnalul video de
ieşire în funcţie de monitorul conectat.
RM
(Telecomandă)
Schimbă direcţia de
acţionare a butonului de
comandă rotativ
AUTO-OFF
(Oprire automată)
Aparatul este oprit automat
după o anumită perioadă de
timp.
REAR / SUB
(Spate / subwoofer)
Schimbă ieşirea audio.
—
ON (z)
OFF
Scop
Starea aparatului
—
Orice stare.
Pentru a activa funcţionarea
sunetului.
Pentru a dezactiva funcţionarea
sunetului
PAL (z)
Alege varianta PAL.
NTSC
Alege varianta NTSC
NORM (z)
Pentru a fi utilizat în poziţia
stabilită din fabrică.
REV
Pentru a fi plasat în partea
dreaptă a volanului.
NO (z)
Dezactivarea funcţiei Auto Off.
30S, 30M, 60M
Alegerea perioadei dorite de
timp.
REAR-OUT
Pentru amplificatorul de putere.
SUB-OUT (z)
Pentru subwoofer
Variantă
Scop
Afişarea de elemente în
mişcare.
Dezactivarea afişajului mobil.
Activarea modului
demonstrativ.
Dezactivarea modului
demonstrativ.
Aparat oprit.
Orice stare.
Aparat oprit.
DSPL (Afişaj)
Opţiune
M.DSPL (Afişaj mobil)
Selectează modul afişaj
mobil.
DEMO
(Mod demonstrativ)
ON (z)
OFF
ON (z)
OFF
Starea aparatului
În cursul redării /
recepţiei radio.
Aparat oprit.
45
DSPL (Afişaj)
Opţiune
Variantă
DIMMER
(Luminozitate)
Modifică luminozitatea
ecranului.
AUTO (z)
Scop
Pentru a reduce automat
luminozitatea afişajului când este
pornită. (Disponibil numai când
este conectat cablul de comandă a
iluminării.)
ON
Scăderea luminozităţii afişajului.
OFF
Creşterea luminozităţii afişajului.
AUTO-SCRL
ON (z)
(Parcurgere automată)
Mesajele mai lungi vor
parcurge automat ecranul. OFF
Parcurgerea afişajului de către
mesaje mai lungi.
Mesajele mai lungi nu parcurg
afişajul.
Starea aparatului
Orice stare.
În cursul redării
unui disc / USB.
P / M (Mod de redare)
Opţiune
Variantă
Z.TIME-1
ZAP TIME
(Zappin Time)
Selectează timpul de redare Z.TIME-2 (z)
pentru funcţia ZAPPIN.
Z.TIME-3
ZAP
(Semnal sonor Zappin)
ON (z)
OFF
Scop
Starea aparatului
Pentru a reda timp de 6 secunde.
Pentru a reda timp de 15 secunde.
Orice stare.
Pentru a reda timp de 30 secunde.
Pentru a fi emise semnale sonore
între pasajele de piste redate.
Pentru a nu fi emise semnale sonore
între pasajele de piste redate.
În cursul redării
unui disc / USB.
R/M (Modul recepţie)
Opţiune
LOCAL (Căutare locală)
Variantă
ON
OFF (z)
MONO
ON
(Mod monofon)
Selectează modul de
recepţie monofonică pentru
OFF (z)
a ameliora recepţia FM.
REGIONAL
(pag. 23)
BTM
(Fixare optimă în
memorie) (pag. 22)
46
ON (z)
OFF
—
Scop
Starea aparatului
Depistarea exclusiv a posturilor
În cursul recepţiei
de radio cu semnal puternic.
radio.
Recepţie obişnuită.
Ascultarea sub formă mono a
semnalului difuzat stereo.
Ascultarea sub formă stereo a
semnalului difuzat stereo.
Menţinerea recepţiei unui
program regional.
Dezactivarea opţiunii la părăsirea
ariei de recepţie a programului.
—
În cursul recepţiei
FM.
În cursul recepţiei
radio.
SND (Sunet)
Opţiune
EQ7 TUNE (pag. 39)
AUX-LEVEL
(Nivel AUX)
(pag. 49)
DVD-LEVEL
(Nivel DVD)
(pag. 28)
DOLBY-ADJ
(Ajustarea nivelului
Dolby)
(pag. 28)*1
Variantă
Scop
—
(- 8 ~ + 18)
z:0
Selectarea nivelului.
ADJST-ON
Ajustarea nivelului de ieşire
pentru formatul Dolby Digital.
ADJST-OFF (z)
Dezactivarea nivelului de reglaj.
(- 10 ~ + 10)
z : +8
Selectarea nivelului.
LEVEL-ADJ
(Ajustarea nivelului)
HPF-FREQ
(Frecvenţa filtrului
trece-sus)
SP SETUP
(Configurarea
boxelor)
—
LPF-FREQ
(Frecvenţa filtrului
trece-jos)
LPF-PHASE
(Faza filtrului
trece-jos)*2
POS TUNE (Acordul
în funcţie de poziţie)
(pag. 38)
Pentru a selecta nivelul
(între -6 şi +6, în 13 trepte)
Pentru a selecta frecvenţa de
tăiere pentru boxele frontale/din
spate (OFF (z), 50 Hz, 60 Hz,
80 Hz, 100 Hz, 120 Hz).
Pentru a selecta frecvenţa de
tăiere pentru subwoofer
(120 Hz, 100 Hz (z), 80 Hz,
60 Hz, 50 Hz)
Starea aparatului
În timpul recepţiei
radio / redării.
În cursul redării
AUX.
În cursul redării
discului.
Aparatul oprit.
În timpul recepţiei
radio / redării.
Pentru a selecta faza pentru
subwoofer (NORM (z), REV).
Pentru a stabili poziţia de audiţie
(0 ~ 400 cm)
*1 Apare şi este disponibilă numai dacă pentru “DVD-LEVEL” este aleasă varianta “ADJST-ON”.
*2 Apare numai când pentru “REAR/SUB” este aleasă varianta “SUB OUT” (pag. 45).
47
Utilizarea echipamentelor
opţionale
Potrivirea ceasului
Indicaţia ceasului este în format digital de 24 de
ore.
1
2
3
4
Apăsaţi (SYSTEM SETUP).
La unitatea de bază va apărea elementul de
configurare a sistemului.
Apăsaţi M/m pentru a selecta “CLOCKADJ”, apoi apăsaţi (ENTER).
Indicaţia orei va începe să clipească.
Apăsaţi M/m pentru a stabili indicaţia
corectă pentru oră şi minute.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi
</,.
Apăsaţi (ENTER).
Potrivirea ceasului se încheie.
Echipamente auxiliare
Puteţi să conectaţi dispozitive auxiliare la acest
aparat şi să ascultaţi sonorul provenit de la acestea
prin intermediul boxelor autoturismului.
Pot fi conectate cel mult 2 echipamente, unul la
mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo) aflată în
partea frontală a aparatului, iar cel de al doilea la
mufele AUX AUDIO IN aflate în spatele acestuia.
Nivelul volumului sonor poate fi reglat astfel încât
să compenseze orice diferenţă dintre acest aparat şi
echipamentul auxiliar.
Conectarea unui dispozitiv audio
auxiliar
1 Opriţi dispozitivul audio auxiliar.
2 Reduceţi volumul sonor al acestui aparat.
3 Conectaţi aparatul.
Conectarea în partea frontală a aparatului
Conectarea la mufa de intrare AUX.
Pentru ca meniul de configurare a sistemului să nu
mai fie afişat, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
Pentru a fi afişată indicaţia ceasului în timpul redării,
apăsaţi de mai multe ori (DSPL) până ce apare
indicaţia temporală.
La unitatea de bază
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de comandă în
loc să apăsaţi (SYSTEM SETUP), rotiţi butonul de
comandă în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi (SEEK) -/+
în loc de </,, apăsaţi butonul de comandă în loc
de cel (ENTER).
Cablu de conectare*
(nu este furnizat)
* Aveţi grijă să folosiţi o mufă cilindrică dreaptă.
Conectarea în partea din spate a
aparatului
Conectarea la mufele AUX AUDIO IN.
48
Informaţii suplimentare
Selectarea unui echipament auxiliar
1 Apăsaţi de mai multe ori (SRC) până ce
la unitatea de bază este afişată indicaţia
“AUX”.
2 Apăsaţi (MODE) pentru a selecta “FRONTIN” sau “REAR-IN”.
Acţionaţi direct echipamentul auxiliar.
Reglarea nivelului volumului sonor
Aveţi grijă ca înainte de redare să reglaţi volumul
fiecărui dispozitiv audio conectat.
1 Reduceţi volumul acestui aparat.
2 Apăsaţi butonul (SRC) în mod repetat, până
ce la unitatea de bază este afişat mesajul
“AUX“.
Dacă sunt conectate două echipamente auxiliare,
selectaţi-l pe cel al cărui volum doriţi să fie reglat,
apăsând (MODE).
3 Porniţi redarea la echipamentul auxiliar,
stabilind un nivel moderat al volumului
sonor.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui aparat la
nivelul obişnuit de audiţie.
5 Apăsaţi butonul (SYSTEM SETUP).
6 Apăsaţi M/m pentru a selecta “AUX-LEVEL”,
apoi apăsaţi butonul (ENTER).
7 Apăsaţi M/m pentru a ajusta nivelul de intrare.
Nivelul de intrare poate fi stabilit în trepte de 1
unitate, între -8 şi +18.
8 Apăsaţi (ENTER).
Reglajul este definitivat.
Pentru ca meniul de configurare a sistemului să nu
mai fie afişat, apăsaţi (SYSTEM SETUP).
La unitatea de bază
Apăsaţi (SOURCE/OFF) în loc de (SRC), apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul de comandă în loc
să apăsaţi (SYSTEM SETUP), rotiţi butonul de
comandă în loc să apăsaţi M/m, apăsaţi butonul de
comandă în loc de cel (ENTER).
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare, lăsaţi
aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce umezeala se
evaporă. În caz contrar aparatul nu va funcţiona în mod
corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste aparat
sau peste discuri.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau la
surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare.
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l cu
o bucată de pânză moale efectuând
mişcările de ştergere dinspre centru
spre exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe de
curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării
discurilor care corespund standardului Compact Disc
(CD). Discurile duale şi cele de muzică la codarea cărora
au fost folosite tehnologii de protejare a drepturilor de
autor nu corespund standardului CD şi de aceea este
posibil să nu poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce NU pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă. Dacă
încercaţi redarea unor astfel de discuri, pot apărea
disfuncţionalităţi sau se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă de
inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se poate
deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind operaţiile de redare pentru
discurile DVD şi VCD
• Anumite operaţii de redare a discurilor DVD şi VCD pot
fi stabilite în mod intenţionat de producătorii softwareului. Deoarece acest aparat redă DVD-uri şi VCD-uri
conform conţinutului discului, proiectat de producătorii
software-ului, este posibil ca anumite facilităţi să nu
fie disponibile. Totodată, consultaţi instrucţiunile ce
însoţesc discurile DVD şi VCD.
Note privind discurile DATA-CD şi DATA
DVD
• Este posibil ca anumite discuri DATA CD / DATA
DVD să nu fie redate de acest aparat (în funcţie de
echipamentul care a fost utilizat la înregistrare sau de
starea acestora).
49
• Anumite discuri trebuie finalizate (pag. 50).
• Aparatul este compatibil cu standardele :
Pentru DATA CD-uri :
– format ISO 9660 nivel 1/ nivel 2, format extins
Joliet / Romeo,
– multisesiune ;
Pentru DATA DVD-uri :
– format UDF Bridge (UDF şi ISO 9660 combinate),
– multisesiune.
• Numărul maxim de discuri :
– directoare (albume) : 256 (inclusiv cel de rădăcină şi
cele goale),
– fişiere (piste/ de imagine/ video) şi directoare conţinute
pe disc : 2.000 (sau mai puţine, dacă denumirile de
fişiere / directoare conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director / fişier : 64 (Joliet/ Romeo).
* Pentru detalii legate de modul de selecţie a tipului
de fişier, consultaţi pag. 33.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/ WMA/ AAC/ JPEG / DivX® /
MPEG-4
Director (album)
Fişier MP3/ WMA/
AAC/ JPEG /DivX/
MPEG-4 (pistă/
imagine/ video)
Note privind finalizarea discurilor
Următoarele tipuri de discuri trebuie finalizate pentru a
putea fi redate de acest aparat :
• DVD-R/DVD-R DL (în mod video / VR)
• DVD-RW în mod video
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Următoarele tipuri de discuri pot fi redate de acest aparat
fără a fi finalizate :
• DVD+RW – finalizat în mod automat,
• DVD-RW în mod VR – finalizarea nu este necesară.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile care însoţesc
discul.
Note privind discurile CD multisesiune /
DVD multisesiune
Acest aparat poate reda CD-uri multisesiune / DVD-uri
multisesiune în condiţiile de mai jos. Ţineţi seama că
sesiunea trebuie închisă şi că discul trebuie finalizat.
• Când discul CD-DA (Compact Disc Digital Audio) are
înregistrată prima sesiune :
Aparatul recunoaşte discul ca fiind CD-DA şi este
redată numai prima sesiune a acestuia, chiar dacă pe o
altă sesiune este înregistrat un alt format (ex. MP3).
• Dacă pe discul CD-DA este înregistrată o altă sesiune
decât prima :
Aparatul recunoaşte discul ca fiind DATA CD sau
DATA DVD şi sunt omise toate sesiunile CD-DA.
• Când este înregistrat un disc MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4 :
Sunt redate doar sesiunile care conţin tipul de fişier
selectat (audio/ video/ de imagine)* (dacă datele CDDA sau de alt tip există în alte sesiuni, acestea vor fi
omise).
50
Despre fişierele MP3
• MP3, ce reprezintă MPEG-1 Audio Layer-3, este un
standard pentru formatul de compresie a fişierelor
audio. Datele de pe un CD audio sunt comprimate la
aproximativ 1/10 din dimensiunea originală.
• Marcajul ID3 versiunile 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 se aplică
numai fişierelor MP3. Marcajul ID3 conţine 15/30
caractere (1.0 şi 1.1), respectiv 63/126 caractere (2.2,
2.3 şi 2.4).
• Când denumiţi un fişier MP3, aveţi grijă să adăugaţi
acestuia extensia “.mp3”.
• În cursul redării sau la deplasarea rapidă înainte sau
înapoi a unui fişier de MP3 cu viteză de transfer
variabilă (VBR), este posibil ca durata de redare scursă
este posibil să nu fie afişată cu acurateţe.
Notă legată de MP3
• Dacă este redat un fişier MP3 cu viteză mare de transfer,
cum ar fi 192 kbps, sonorul poate fi intermitent.
Despre fişierele WMA
• WMA, care reprezintă Windows Media Audio, este un
standard pentru formatul de compresie a fişierelor de
muzică. Acesta comprimă datele de pe un CD audio la
aproximativ 1/22* din dimensiunea originală.
• Marcajul WMA conţine 63 de caractere.
• Când denumiţi un fişier WMA aveţi grijă să adăugaţi
acestuia extensia “.wma”.
• În cursul redării sau la deplasarea rapidă înainte sau
înapoi a unui fişier de WMA cu viteză de transfer
variabilă (VBR), este posibil ca durata de redare scursă
este posibil să nu fie afişată cu acurateţe.
* numai pentru 64 kbps
Note legate de WMA
• Nu este posibilă redarea următoarelor fişiere WMA :
– cu compresie lossless (pierderi reduse),
– protejate de drepturi de autor.
Despre fişierele AAC
• Marcajul AAC conţine 126 de caractere.
• Când denumiţi un fişier AAC aveţi grijă să adăugaţi
acestuia extensia “.m4a”.
Despre fişierele JPEG
• JPEG, care reprezintă Joint Photographic Experts Group,
este un standard pentru formatul de compresie pentru
fişierele de imagine. Acesta comprimă fotografiile
de circa 1/10 până la 1/100 ori faţă de dimensiunea
originală.
• Când denumiţi un fişier JPEG aveţi grijă să adăugaţi
acestuia extensia “.jpg”.
Notă legată de JPEG
• Nu este acceptată redarea fişierelor JPEG progresive.
Despre fişierele video DivX®
• Acesta este un format video digital creat de DivX, Inc.
Acesta este dispozitiv certificat DivX, care poate reda
DivX video. Vizitaţi adresa de Internet :
www.divx.com pentru a afla mai multe informaţii şi
pentru a intra în posesia instrumentelor software de
conversie a fişierelor în conţinut video DivX®.
Despre fişierele DivX Video-onDemand
• Acest produs, certificat DivX®, trebuie înregistrat
pentru a reda conţinut DivX Video-on-Demand
(VOD - DivX Video-la-cerere). Pentru a genera codul
de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD în
meniul de configurare a sistemului. Consultaţi adresa
de Internet : www.vod.divx.com şi folosiţi acest cod
pentru a realiza procesul de înregistrare şi a afla mai
multe detalii legate de DivX VOD.
Despre fişierele MPEG-4
Fişierele MPEG-4 de pe disc care respectă următoarele
cerinţe :
• Profil : profil simplu MPEG-4
• Viteză de transfer : Max. 7 Mbps pentru un USB FS, 10
Mbps pentru un DVD, 7 Mbps pentru un CD
• Viteza de succesiune a cadrelor : max. 30 cps
• Dimensiunea imaginii : max. 720 × 480 pixeli
• Audio: max. 320 kbps (AAC-LC)
• Fişier cu extensia : .mp4.
Redarea nu este garantată pentru toate fişierele MPEG-4
care respectă cerinţele de mai sus.
Despre iPod
• Puteţi conecta acest aparat la următoarele tipuri de iPod,
Actualizaţi software-ul dispozitivelor dvs. iPod înainte
de a le utiliza.
Creat pentru :
– iPod touch
– iPod touch (a 2-a generaţie)
– iPod classic
– iPod classic (120 GB)
– iPod cu video*
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
Lucrează cu :
– iPhone
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
* Comanda pasageră nu este disponibilă pentru iPod
nano (prima generaţie) sau iPod cu video
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) înseamnă că un
accesoriu electronic a fost special creat pentru a se
conecta la iPod şi a fost certificat de dezvoltator că
respectă standardele Apple de performanţă.
• “Works with iPhone” (funcţionează cu iPhone) înseamnă
că un accesoriu electronic a fost special creat pentru a
se conecta la iPhone şi a fost certificat de dezvoltator că
respectă standardele Apple de performanţă.
• Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea acestuia
cu standardele privind siguranţa şi cu regulamentele în
vigoare.
Pentru orice întrebare sau problemă privitoare la aparat,
relativ la care nu există detalii în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ 1 an.
(Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt, în funcţie
de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu una
nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui tip de baterie
prezintă un risc de incendiu sau de explozie.
Cu electrodul pozitiv +
orientat în sus
c
51
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În cazul
în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de urgenţă
un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată, pentru a
asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică, deoarece
se pot produce scurtcircuite.
Demontarea aparatului
1 Scoateţi rama de siguranţă.
1 Detaşaţi panoul frontal (pag. 13).
2 Prindeţi cu mâinile ambele margini ale
ramei de siguranţă şi trageţi-o spre
exterior.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi
grijă să folosiţi una cu acelaşi
amperaj ca cea originală.
Dacă se arde siguranţa, verificaţi
conexiunea pe traseul de alimentare şi înlocuiţi siguranţa. În cazul în
care aceasta se arde din nou după
înlocuire, este posibil să existe o
disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
2 Scoateţi aparatul din locaş.
Siguranţă (10 A)
1 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile de
scoatere aşa cum se
vede în imagine, cu
cârligul spre interior
Curăţarea conectorilor
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corespunzător
când conectorii dintre unitatea propriu-zisă şi panoul
frontal nu sunt curaţi. Pentru a evita aceasta, detaşaţi
panoul frontal (pag. 13) şi curăţaţi conectorii cu puţină
vată umezită cu alcool. Nu apăsaţi prea puternic pentru a
nu deteriora conectorii.
Unitatea principală
Partea din spate a
panoului frontal
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi cheia din
contact înainte de a curăţa conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu degetele şi
nici cu obiecte metalice.
52
2 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
3 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
Specificaţii
Sistem
Laser : laser cu semiconductor
Sistemul de format al semnalului : comutabil PAL /
NTSC
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : conector de antenă de exterior
Frecvenţa intermediară: 105 kHz
Sensibilitate utilă : 10 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 70 dB (mono)
Separare : 40 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : mufă de antenă de exterior
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate : MW : 26 µV,
LW : 45 µV
Secţiunea player DVD / CD
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Distorsiune armonică : 0,01 %
Cod de regiune : 2
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză maximă)
Curent maxim : 500 mA
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
(conectori cu sigilare de siguranţă)
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal video de ieşire
Terminal audio de ieşire (faţă, spate/sub comutabile)
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă a amplificatorului de putere
Intrări :
Mufă de comandă pentru telefon ATT
Mufă de comandă a iluminării
Mufe de intrare audio AUX
Mufă de intrare pentru telecomandă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal de comandă în legătură cu frâna de mână
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Terminal de intrare pentru semnalul USB
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 50 × 179 mm
Dimensiuni de montaj : cca. 182 × 53 × 162 mm
Masa : cca. 1,3 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă card RM-X168 (1)
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Cablu de conectare pentru iPod : RC-200IPV
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele
din accesoriile prezentate mai sus. Vă rugăm să cereţi
acestuia informaţii detaliate.
Patente S.U.A. şi din alte ţări emise de Dolby
Laboratories
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele sunt
sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
“DivX” şi “DivX Certified” sunt mărci comerciale ale
DivX, Inc. şi sunt folosit sub licenţă.
Acest produs este protejat de anumite drepturi de
proprietate intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în afara acestui
produs este interzisă, fără a deţine licenţă Microsoft sau
fără a fi autorizate de sucursale ale Microsoft.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi
avizaţi.
• La anumite plăci cu circuite imprimate nu au fost folosiţi
inhibitori de combustie cu halogeni.
• La carcase nu au fost folosiţi inhibitori de combustie
cu halogeni.
• Pentru amortizarea şocurilor este folosit ambalaj de
hârtie.
Codul de regiune
Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor de
autor pentru software.
Fiecare cod de regiune este marcat în partea de jos a aparatului şi, numai discurile care au acelaşi cod de regiune
ca şi player-ul, vor putea fi redate de către acesta.
Vor putea fi redate, de asemenea, şi discurile cu marcajul
.
Dacă încercaţi să redaţi un DVD cu un alt cod de regiune
decât aparatul, pe ecran va fi afişat mesajul “Playback
prohibited by region code.” (Redarea este împiedicată de
codul de regiune). În funcţie de DVD, chiar dacă pe acesta
nu este marcat codul de regiune, este posibil să existe o
limitare regională.
53
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi
dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt
respectate procedurile de funcţionare.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi
următoarea adresă de internet :
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul (SOURCE/OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 52).
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Opriţi aparatul.
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
În funcţie de monitorul conectat, poate dura
câteva minute până ce aparatul se opreşte, după
scoaterea cheii din contact. Aceasta nu reprezintă
o disfuncţionalitate.
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu
poate fi acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Recepţie radio
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei
(albastru) sau cablul de alimentare
suplimentar (roşu) la cablul de alimentare
pentru amplificatorul antenei maşinii (numai
dacă maşina dvs. are încorporată în geamul
din spate/lateral o antenă FM/MW/LW).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja
fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 45).
• Este conectat un amplificator de putere opţional
şi nu este utilizat amplificatorul încorporat al
aparatului.
În timpul recepţiei FM, indicaţia “ST” apare
intermitent.
• Fixaţi mai exact frecvenţa.
• Semnalul emis este prea slab.
T Alegeţi varianta “MONO-ON” (pag. 46).
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corespunzător.
Nu este posibilă depistarea automată a
posturilor de radio
• Varianta aleasă pentru modul local de căutare nu
este corectă.
T Depistarea posturilor se opreşte frecvent:
alegeţi varianta “LOCAL-ON” (pag. 46)
T Aparatul nu se opreşte la depistarea unui
post de radio : alegeţi varianta “LOCAL-OFF” (pag. 46).
• Semnalul emis este prea slab.
T Încercaţi depistarea manuală a posturilor de
radio.
Posturile de radio memorate şi indicaţia
ceasului sunt şterse. S-a ars siguranţa. Se
aude zgomot când este schimbată poziţia
cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în
fereastra de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă
varianta “DIM-ON” (pag. 46).
54
Un program FM difuzat stereo se aude
mono.
• Aparatul este în modul de recepţie mono.
T Alegeţi “MONO-OFF” (pag. 46).
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după
câteva secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 23).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de
trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 23).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii
legate de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “- - - - - - - -”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii
RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Imagine
Nu apar imagini / imaginea prezintă zgomot
• Una dintre conexiuni nu este corect realizată.
• Verificaţi conexiunea la echipamentul conectat şi
puneţi selectorul de intrare al echipamentului în
poziţia corespunzătoare sursei dorite.
• Discul este murdar sau defect.
• Instalarea nu este corectă.
T Amplasaţi aparatul la un unghi mai mic
de 45°, într-un loc stabil din interiorul
autovehiculului.
• Monitorul este conectat la ieşirea AUDIO/
VIDEO OUT, iar cablul de cuplare la frâna de
mână (verde deschis) nu este conectat sau această
frână nu este utilizată.
• Reglajul de culoare al sistemului nu este corect
efectuat.
T Alegeţi pentru sistemul de culoare varianta
“PAL” sau “NTSC” în funcţie de monitorul
conectat (pag. 45).
Imaginea nu se încadrează bine pe ecran.
• Formatul imagini este fix (nu poate fi adaptat) în
cazul acelui DVD.
Sunet
Nu se aude sonorul / apar omisiuni ale
sunetului / se aude zgomot.
• Una dintre conexiuni nu este corect realizată.
• Verificaţi conexiunea la echipamentul conectat şi
puneţi selectorul de intrare al echipamentului în
poziţia corespunzătoare sursei dorite.
• Discul este murdar sau defect.
• Instalarea nu este corectă.
T Amplasaţi aparatul la un unghi mai mic
de 45°, într-un loc stabil din interiorul
autovehiculului.
• Rata de eşantionare pentru fişierele MP3 nu este
de 32; 44,1 sau 48 kHz.
• Rata de eşantionare pentru fişierele WMA nu este
de 32; 44,1 sau 48 kHz.
• Rata de eşantionare pentru fişierele AAC nu este
de 44.1 sau 48 kHz.
• Viteza de transfer pentru fişierele MP3 nu este
cuprinsă între 48 şi 192 kbps.
• Viteza de transfer pentru fişierele WMA nu este
cuprinsă între 64 şi 192 kbps.
• Viteza de transfer pentru fişierele AAC nu este
cuprinsă între 40 şi 320 kbps
• Unitatea este în modul pauză / redare inversă sau
redare rapidă înainte.
• Reglajele stabilite pentru ieşire nu sunt corect
efectuate.
• Nivelul DVD de ieşire este prea scăzut
(pag. 28).
• Volumul sonor este prea scăzut.
• Este activată funcţia ATT sau cea ATT Telefon
(când cablul de interfaţă al telefonului de maşină
este conectat la cablul ATT).
• Poziţia butonului de comandă a gradării “FAD”
nu corespunde variantei de sistem cu 2 boxe.
• Formatul nu este acceptat (spre ex. DTS).
T Verificaţi dacă formatul respectiv este
acceptat de acest aparat (pag. 7).
Sunetul prezintă zgomot.
• Menţineţi cablurile la distanţă unele de altele.
55
Utilizarea unui disc
Nu poate fi introdus un disc în aparat
• Există deja un alt disc în aparat.
• CD-ul a fost introdus în mod forţat în poziţie
inversă sau pe o direcţie greşită (oblic).
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc care nu este
acceptat.
• DVD-ul nu poate fi redat din cauza codului de
regiune diferit de cel al aparatului.
• Discul nu a fost finalizat (pag. 50).
• Formatul de disc şi versiunea fişierului sunt
incompatibile cu acest aparat (pag. 7, 50).
• Apăsaţi Z pentru a scoate discul din aparat.
Nu pot fi redate fişiere MP3/ WMA/ AAC/
JPEG/ DivX/ MPEG-4.
• Înregistrarea nu a fost realizată conform
standardului ISO 9660 nivel 1 sau nivel 2, sau în
formatul extins Joliet sau Romeo (DATA CD),
respectiv în cel UDF Bridge (DATA DVD), pag.
50.
• Extensia fişierului este incorectă (pag. 50)
• Fişierele nu sunt stocate în format MP3 / WMA
/ AAC /JPEG / DivX / MPEG-4.
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere,
vor fi redate numai cele de tipul selectat (audio/
video/ de imagine).
T Selectaţi tipul de fişier adecvat folosind lista
afişată (pag. 33).
Durează mai mult timp până ce începe
redarea fişierelor MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/
DivX/ MPEG-4 decât în cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă
complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Redarea discului nu începe de la început.
• Acţionează facilitatea de reluare a redării sau cea
de reluare a redării multidisc (pag. 42).
Anumite funcţii nu pot fi folosite.
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua
anumite operaţii cum ar fi stop, căutare sau redare
repetitivă / aleatorie. Pentru detalii, consultaţi
manualul de instrucţiuni care însoţeşte discul.
56
Limba folosită pentru coloana sonoră/
subtitrare sau unghiul de vizionare nu pot
fi modificate.
• Folosiţi meniul DVD în loc de butonul de selecţie
directă de la telecomanda card (pag. 15).
• Pe DVD nu sunt înregistrate piste sau subtitrare
multilingvă, respectiv scenele nu sunt filmate din
mai multe unghiuri.
• DVD-ul nu permite efectuarea de schimbări.
Elementele nu parcurg ecranul.
• Pentru discuri cu foarte multe caractere, este
posibil ca acestea să nu parcurgă ecranul.
• Pentru “AUTO SCRL” s-a ales varianta “OFF”.
T Alegeţi “A.SCRL-ON” (pag. 46).
Butoanele de acţionare nu funcţionează.
Nu este scos discul din aparat.
• Apăsaţi butonul RESET (pag. 12).
Aţi uitat parola pentru controlul parental.
• Introduceţi codul “5776” în fereastra de
introducere a parolei pentru a debloca
funcţionarea (pag. 29).
Redare USB
Nu puteţi reda piese prin intermediul unui
hub USB.
• Acest aparat nu recunoaşte dispozitive USB prin
intermediul unui hub USB.
Nu pot fi redate pistele.
• Reconectaţi dispozitivul USB.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea pieselor de la dispozitivul USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere organizate
într-o structură arborescentă complicată.
Este emis un semnal sonor.
• În cursul redării, a fost decuplat dispozitivul
USB.
T Înainte de decuplarea dispozitivului USB,
aveţi grijă să opriţi redarea pentru a proteja
datele.
Sonorul este intermitent.
• Sonorul poate fi intermitent la viteze de transfer
mai mari de 320 kbps.
Afişaje de eroare / Mesaje
T Este o indicaţie a faptului că dispozitivul
USB este deteriorat sau că este conectat unul
care nu este acceptat.
La unitatea principală
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• A fost introdus un disc neînregistrat în aparat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Discul nu este compatibil cu acest aparat.
T Folosiţi un disc compatibil.
• Dispozitivul USB nu este recunoscut automat.
T Reconectaţi dispozitivul USB.
• Apăsaţi Z pentru a scoate discul din aparat.
FAILURE (Eşec)
• Nu este corectă conectarea boxelor sau a
amplificatoarelor.
T Consultaţi manualul de instalare / conectare
al acestui model şi verificaţi conexiunea.
HUB NOT SUPRT (Hub nu este acceptat)
• Nu sunt acceptate hub-uri USB.
L. SEEK +/– (Căutare locală)
• Modul de căutare locală este pornit în cursul
depistării automate a posturilor.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul de
radio curent.
T Apăsaţi :mm/M> câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui
program. Aparatul începe căutarea unei alte
frecvenţe cu aceleaşi date PI (Identificare de
program) (apare mesajul “PI SEEK”).
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectat “USB” fără a fi conectat un
dispozitiv USB. Un dispozitiv USB sau un cablu
USB a fost decuplat în cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul
USB.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de fişiere
/ de album (director) de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi redarea
va începe automat. În funcţie de structura
informaţiilor de pe disc, poate dura mai mult
de un minut până la începerea redării.
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi site-ul de
internet destinat asistenţei pentru clienţi.
“
” sau “
”
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi, aţi
ajuns la începutul sau la sfârşitul discului şi nu
mai puteţi continua redarea.
“ ”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
La monitor
Cannot play this disc. (Acest disc nu poate
fi redat.)
• Discul nu este compatibil cu acest aparat.
• Discul nu este finalizat.
Hubs not supported. (Nu sunt acceptate
hub-uri.)
• Aparatul nu este compatibil cu hub-urile USB.
No playable data. (Nu există date care să
fie redate.)
• Discul nu conţine date care să poată fi redate.
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea discului / albumului / directorului/
pistei / imaginii / piesei video nu sunt notate în
fişier.
Playback prohibited by region code.
(Redarea interzisă de codul de regiune.)
• Redarea DVD nu este permisă din cauza codului
de regiune diferit.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de radio
TP disponibile.
The connected USB device is not
supported. (Dispozitivul USB conectat nu
este acceptat.)
• Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
destinat clienţilor.
OFFSET (Disfuncţionalitate)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate
internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia de
eroare rămâne pe ecran, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi schimbaţi
sursa apăsând butonul (SOURCE/OFF).
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi situaţia,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza problemelor
de redare a compact discurilor, aveţi grijă să aduceţi
cu dvs. şi discul la care aţi constatat problemele.
57
Lista codurilor de limbă / de zonă
Lista codurilor de limbă
Denumirile limbilor conform standardului ISO 639 : 1998 (E/F)
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
1027
Afară
1151
Bască
1297
Kazakă
1403
(Afan) Oromo
1517
Swahili
1028
Abkhaziană
1157
Persană
1298
Greenlandic
1408
Oriya
1521
Tamil
1032
Afrikaans
1165
Finlandeză
1299
Cambogiană
1417
Punjabi
1525
Telugu
1039
Amharic
1166
Fiji
1300
Kannada
1428
Poloneză
1527
Tajik
1044
Arabă
1171
Faroese
1301
Koreană
1435
Pashto; Pushto
1528
Thai
1045
Assamese
1174
Franceză
1305
Kashmiri
1436
Portugheză
1529
Tigrinya
1051
Aymara
1181
Frisian
1307
Kurdish
1463
Quechua
1531
Turkmen
1052
Azerbaijani
1183
Irlandeză
1311
Kirghiz
1481
Rhaeto-Romance 1532
Tagalog
1053
Bashkir
1186
Scots Gaelic
1313
Latină
1482
Kirundi
1534
Setswana
1057
Bielorusă
1194
Galiciană
1326
Lingala
1483
Română
1535
Tonga
1059
Bulgară
1196
Guarani
1327
Laothian
1489
Rusă
1538
Turkish
1060
Bihari
1203
Gujarati
1332
Lituaniană
1491
Kinyarwanda
1539
Tsonga
1061
Bislama
1209
Hausa
1334
Letonă ; Lettish
1495
Sanskrit
1540
Tătară
1066
Bengali; Bangla
1217
Hindi
1345
Malagasy
1498
Sindhi
1543
Twi
1067
Tibetană
1226
Croată
1347
Maori
1501
Sangho
1557
Ucrainiană
1070
Bretonă
1229
Maghiară
1349
Macedoneană
1502
Sârbo-Croată
1564
Urdu
1079
Catalană
1233
Armenească
1350
Malayalam
1503
Singhalese
1572
Uzbecă
1093
Corsicană
1235
Interlingua
1352
Mongolă
1505
Slovacă
1581
Vietnameză
1097
Cehă
1239
Interlingue
1353
Moldovenească
1506
Slovenă
1587
Volapük
1103
Welsh
1245
Inupiak
1356
Marathi
1507
Samoan
1613
Wolof
1105
Daneză
1248
Indonesiană
1357
Malay
1508
Shona
1632
Xhosa
1109
Germană
1253
Icelandic
1358
Malteză
1509
Somali
1665
Yoruba
1130
Bhutani
1254
Italiană
1363
Burmese
1511
Albaneză
1684
Chineză
1697
Zulu
1703
Nespecificată
1142
Greacă
1257
Ebraică
1365
Nauru
1512
Sârbă
1144
Engleză
1261
Japoneză
1369
Nepaleză
1513
Siswati
1145
Esperanto
1269
Idiş
1376
Olandeză
1514
Sesotho
1149
Spaniolă
1283
Javanese
1379
Norvegiană
1515
Sundanese
1150
Estoniană
1287
Georgiană
1393
Occitan
1516
Suedeză
Lista codurilor de zonă
Cod
58
Zonă
Cod
2115
Zonă
Danemarca
Cod
Zonă
Cod
2304
Korea
2436
Zonă
2044
Argentina
Portugalia
2047
Australia
2165
Finlanda
2363
Malaysia
2489
Rusia
2046
Austria
2174
Franţa
2362
Mexic
2501
Singapore
2057
Belgia
2109
Germania
2376
Olanda
2149
Spania
2070
Brazilia
2248
India
2390
Noua Zeelandă
2499
Suedia
2079
Canada
2238
Indonesia
2379
Norvegia
2086
Elveţia
2090
Chile
2254
Italia
2427
Pakistan
2528
Thailanda
2092
China
2276
Japonia
2424
Philippines
2184
Marea Britanie
Index
A
AAC ....................................... 7, 41
Afişaj mobil (M.DSPL).............. 45
Album (ALBUM) ...................... 32
Alegerea limbii........................... 41
Aliniere temporală inteligentă36, 38
ANGLE (unghi) ......................... 16
Audio (AUDIO)
Canal ...................................... 27
Format ................................... 27
Limbă............................... 27, 41
Audio DRC (AUDIO DRC)....... 43
AUDIO SETUP.......................... 43
B
Balans (BAL) ............................. 36
Boxe spate (REAR).................... 45
C
Capitol (CHAPTER) .................. 32
Ceas, potrivire ............................ 48
Cod de limbă .............................. 57
Cod de zonă................................ 57
Comanda redării (PBC)........ 24, 42
Configurare iniţială .................... 12
Configurare boxe........................ 12
Configurarea sistemului ............. 44
Control parental (PARENTAL
CONTROL) ...................... 29, 42
CSO (Organizator boxă centrală)36
D
Demonstraţie (DEMO)............... 45
DIMMER ................................... 46
Director (ALBUM) .................... 32
Discuri .......................................... 7
Discuri ce pot fi redate ................. 7
Dispozitiv USB .................... 18, 34
DivX®.................................... 7, 51
DivX® VOD .............................. 43
Dolby Digital ....................... 27, 28
Dolby Level Adjust
(DOLBY-ADJ) ........................ 47
DVD, nivel~ (DVD-LEVEL)28, 47
DVD, meniu ............................... 15
DVD, meniu superior ................. 15
DRC (Dynamic Range Control). 43
E
Echipamente auxiliare ................ 43
Egalizor
Imagine (PICTURE EQ) . 28, 42
EQ7 ...................................... 36, 39
F
Faza filtrului trece jos................. 47
Fişier (FILE) .............................. 32
Frecvenţe alternative (AF) ... 22, 23
Formate ........................................ 7
Format de program..................... 27
Frecvenţa filtrului trece-sus........ 47
Frecvenţa filtrului trece-jos ........ 47
Fundal (WALLPAPER).............. 41
G
Gradare (FAD) ........................... 36
I
Imagine (IMAGE) ...................... 32
Indicaţie temporală (CT) 21, 23, 45
Informaţii temporale / text ... 26, 32
Iniţializare (RESET) ............ 12, 44
Interval dintre imagini succesive
(SLIDE SHOW TIME) ........... 42
iPod ................................ 20, 34, 51
J
JPEG ................................ 7, 24, 51
L
Limba pentru coloana sonoră
(AUDIO)........................... 27, 41
Limba pentru meniuri (MENU) . 41
Limba pentru subtitrare ........ 16, 41
Listare ........................................ 32
Luminozitatea afişajului
(DIMMER) ............................. 46
M
MENU (limba folosită pentru
meniuri) .................................. 41
Meniul modului de redare .......... 25
Meniul de configurare
Configurarea sistemului ......... 44
Configurare vizuală ............... 40
Modul mono ............................... 46
Mod de căutare locală ................ 46
MP3 ........................................ 7, 50
MPEG-4 ................................. 7, 51
Multisesiune CD ....................... 48
Pistă (TRACK)........................... 32
Potrivirea ceasului
(CLOCK-ADJ) ....................... 48
Poziţie audiţie........... 12, 36, 38, 43
Poziţia subwoofer-ului ... 36, 37, 43
Prezentare listă de redare ........... 42
Program, format ~ ...................... 27
Program tipuri ~ (PTY) ........ 22, 23
R
Redare aleatorie (SHUF)...... 21, 30
Redare repetitivă (REP) ....... 21, 30
Regional ............................... 23, 46
Reglaje audio (AUDIO SETUP) 43
Reglaje de ecran
(DISPLAY SETUP) ................ 41
Reglaje particularizate
(CUSTOM SETUP)................ 42
Reluarea redării .................... 16, 18
Reluare multidisc ....................... 42
Reluare USB .............................. 42
RESET (iniţializare)............. 12, 44
RDS (Sistem de date radio)........ 22
S
Semnal sonor (BEEP) ................ 45
Siguranţă fuzibilă ....................... 52
Sistem de culoare ....................... 45
Subtitrare .............................. 16, 41
T
Telecomanda card .......... 10, 12, 51
Timp / Text, informaţii ~ ...... 26, 32
Tip de monitor ............................ 41
Tip de program (PTY).......... 22, 23
Titlu (TITLE) ............................. 32
TA, Trafic, anunţuri ~ ........... 22, 23
TP Trafic, programe ~ ................ 22
U
USB, dispozitiv ~ ................. 18, 34
V
Volum ........................................... 8
N
W
Nivel auxiliar (AUX-LEVEL)47, 49
NTSC ......................................... 45
WMA...................................... 9, 48
O
Zoom (CENTER ZOOM) .......... 28
ZAPPIN...................................... 33
Zappin semnal sonor~ (ZAP BEEP)
................................................ 46
Zappin oră (ZAP TIME) ............ 46
Oprire automată (AUTO OFF) .. 45
P
PAL ............................................ 45
Parcurgerea automată a afişajului de
către mesajele lungi ................ 43
Z
59
Înregistraţi acum, online, produsul dvs. la adresa :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement