Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT Receptor CD cu Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

IIW4
Sistem audio
Bluetooth®
Manual de instrucţiuni
RO
Pentru a anula prezentarea demonstraţiei (DEMO),
citiţi pagina 20.
© 2013 Sony Corporation
MEX-N4000BT
Fabricat în Thailanda
Pentru siguranţă, aveţi grijă să instalaţi
această unitate în bordul maşini. Pentru
instalare şi conexiuni citiţi manualul de
instrucţiuni furnizat.
Produs în Thailanda.
Specificaţii pentru dioda laser
• Durata emisiei : continuă
• Ieşire laser : mai puţin de 53.3 μW
(această valoare este măsurată la o distanţă de
200 mm de la suprafaţa lentilei obiectivului
pe un bloc optic de citire cu apertură de
7 mm)
Plăcuţa pe care este indicată tensiunea de
funcţionare etc. se află în partea de jos a
carcasei.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest sistem audio Bluetooth, MEX-N4000BT,
corespunde cerinţelor esenţiale şi altor prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm să vizitaţi următoarea
pagina de internet :
http://www.compliance.sony.de/
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producător : Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Pentru respectarea cerințelor impuse produselor
UE : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
2
Avertisment pentru cazul în care
cheia de contact a maşinii dvs. nu
are poziţia ACC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată, pagina 16). Aparatul se va
opri complet, în mod automat, după perioada
de timp stabilită, evitându-se consumul de
energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
OFF, de fiecare dată când opriţi maşina, până
ce afişajul se stinge.
Note legate de funcția BLUETOOTH
ATENŢIE
ÎN NICI UN CAZ FIRMA SONY NU POATE
FI FĂCUTĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU
NICI O PIERDERE ACCIDENTALĂ,
INDIRECTĂ SAU DE CONSECINŢĂ,
ORI PENTRU ORICE ALTĂ PIERDERE,
INCLUSIV, DAR NU LIMITATIV, PIERDERI
DE PROFIT, PIERDERI DE DATE, PIERDERI
CAUZATE DE UTILIZAREA PRODUSULUI
SAU A ALTOR ECHIPAMENTE ASOCIATE,
DE INACTIVITATE SAU CARE DECURG
DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, A
HARDWARE-ULUI ŞI / SAU A SOFTWAREULUI FOLOSIT.
AVIZ IMPORTANT !
Utilizarea eficientă şi în siguranţă
Schimbările şi modificările aduse acestui aparat,
ce nu sunt în mod expres aprobate de către Sony,
pot anula dreptul de utilizare a acestui aparat.
Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să
verificaţi excepţiile, datorate reglementărilor
şi limitărilor naţionale, privind folosirea
echipamentului BLUETOOTH.
Conducerea autovehiculului
Verificaţi legile şi regulamentele privitoare la
utilizarea telefoanelor mobile şi a echipamentului
handsfree în zona unde conduceţi.
Acordaţi întotdeauna atenţie maximă conducerii
vehiculului şi parcaţi maşina înainte de a efectua
un apel sau a răspunde la telefon, atunci când
condiţiile de circulaţie impun aceasta.
Conectarea la alte dispozitive
Atunci când conectaţi acest aparat la un alt
dispozitiv, vă rugăm să citiţi manualul de
instrucţiuni al respectivului echipament pentru
a afla detalii privitoare la siguranţă.
Expunerea la frecvenţele radio
Semnalele de radiofrecvenţă pot perturba
sistemele electronice incorect instalate sau
ecranate în mod inadecvat ale automobilului,
cum ar fi sistemele electronice de injecţie,
dispozitivele electronice anti-blocaj de frânare,
sistemele electronice de comandă a vitezei
sau sistemele pernelor cu aer. Vă rugăm
să luaţi legătura cu producătorul maşinii
pentru instalarea corectă sau pentru asistenţa
tehnică destinată acestui aparat. Montarea sau
depanarea defectuoasă poate fi periculoasă şi
poate conduce la invalidarea garanţiei acordate
pentru acest aparat.
Consultaţi producătorul autovehiculului pentru
a vă asigura că folosirea telefonului mobil în
autovehicul nu va afecta sistemele electronice
ale acestuia.
Verificaţi în mod regulat dacă toate echipamentele
fără fir din autovehicul sunt corect instalate şi
dacă funcţionează în mod corespunzător.
Apeluri de urgenţă
Acest dispozitiv de maşină BLUETOOTH
handsfree (cu mâinile libere), ca şi celelalte
cu care este pus în legătură, folosesc semnale
radio, reţele de telefonie mobilă şi terestre,
precum şi funcţii programate de către utilizator,
a căror conectare nu poate fi garantată în orice
condiţii.
De aceea, nu vă bazaţi în mod exclusiv pe
echipamentele electronice pentru efectuarea
comunicaţiilor importante (cum ar fi apelurile
de urgenţă medicale).
Reţineţi că pentru a putea efectua şi primi
apeluri telefonice, dispozitivele handsfree (cu
mâinile libere) şi cele electronice conectate la
acestea, trebuie să fie activate într-o zonă în
care există semnal şi în care puterea semnalului
de telefonie mobilă este corespunzătoare.
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu
poată fi efectuate în orice reţea sau atunci când
sunt utilizate anumite servicii de reţea şi / sau
facilităţi ale telefonului.
Consultaţi furnizorul de servicii local.
3
Cuprins
Prezentarea părților componente și a
butoanelor..................................................... 5
Conectarea dispozitivelor
Bluetooth
Punerea în funcţiune
Părăsirea modului demonstrativ ....................18
Operații de configurare de bază ....................18
Configurare generală .....................................18
Configurarea sunetului ..................................18
Configurarea ecranului .................................. 20
Configurare BT (Bluetooth) .......................... 20
Configurarea APP REM ................................ 20
Detaşarea panoului frontal ............................. 6
Potrivirea ceasului ........................................... 6
Pregătirea unui echipament Bluetooth ............ 7
Conectarea unui iPod/ echipament USB ......... 9
Conectarea altor echipamente audio portabile 9
Radio
Ascultarea radioului ...................................... 10
Folosirea sistemului de date radio (RDS) ..... 11
Redare
Redarea unui disc ......................................... 12
Redarea pieselor de la un iPod/ de la un
USB ............................................................ 12
Redarea cu un echipament Bluetooth ........... 12
Căutarea și redarea pistelor ........................... 13
Realizarea apelurilor fără a folosi
mâinile
Recepţionarea apelurilor ............................... 14
Efectuarea unui apel ...................................... 14
Operaţii pe durata unei convorbiri ................ 15
Funcții utile
Aplicația App Remote cu iPhone/
telefon Android .......................................... 16
4
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ....................................... 21
Întreţinere ...................................................... 23
Specificaţii..................................................... 23
Soluţionarea problemelor .............................. 25
Afişaje de eroare/ Mesaje .............................. 28
Prezentarea părților componente și a butoanelor
Unitatea de bază
Butonul cu numărul 3/
punct tactil.
(Repeat) are un
1 Butonul (căutare) pag. 12
Pentru a intra în modul de căutare în timpul
redării.
(conexiune).
Marcajul N
Atingeți butonul de comandă cu telefonul
Android pentru a realiza conexiunea
BLUETOOTH.
2 Buton de eliberare a panoului
frontal
5 Senzor pentru telecomandă
3 Butoane SEEK –/+
Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă.
Apăsaţi și mențineți apăsat pentru a depista
posturile în mod manual.
./> (precedent/ următor)
m/M (deplasare rapidă înapoi/
înainte)
7 Fereastra de afişare
4 Buton de comandă
Rotiți pentru a ajusta volumul.
ENTER
Pentru a accesa elementul selectat.
Apăsați SRC, rotiţi, apoi apăsați pentru a
schimba sursa.
VOICE (pag. 14)
Pentru a activa apelarea vocală.
Când funcția App Remote este activă, este
activată recunoașterea vocii (numai la
telefoanele AndroidTM)
– APP
Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai mult de
2 secunde pentru a stabili App Remote
6 Compartimentul pentru disc
8 Butonul Z (eject)
9 SRC (Sursă)
Pornirea alimentării.
Schimbarea sursei.
– OFF
Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a opri
alimentarea.
Apăsaţi timp de 2 secunde sau mai mult
pentru a opri alimentarea şi pentru a opri
afişajul.
0 Butonul
(înapoi)
Pentru a reveni la interfaţa precedentă .
MODE (pag. 9, 11, 14)
qa Butonul CALL
Pentru a intra în meniul de apeluri.
Pentru a recepţiona/termina un apel.
Pentru a comuta semnalul Bluetooth,
apăsaţi şi menţineţi apăsat mai mult de 2
secunde.
5
qs MENU
Pentru a deschide meniul de configurare.
– DSPL (afişaj)
Pentru schimbarea elementelor afişate,
apăsaţi şi menţineţi apăsat, apoi apăsaţi
acest buton.
qd Butoane numerice (de la 1 la 6)
Pentru a recepţiona un post fixat în memorie
(apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie,
apăsaţi şi menţineţi apăsat.
Apăsaţi pentru a apela un număr de telefon
stocat în memorie ; apăsaţi şi menţineţi
apăsat pentru a stoca un număr de telefon
în memorie corespunzător unui număr
prestabilit.
ALBUM v/V
Pentru a omite un album pentru echipamentul
audio. Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru ca
albumele să fie omise în mod continuu.
(repetitiv)
(aleatoriu)
MIC (pag. 14)
PAUSE
qf Buton AF (frecvenţe alternative) / TA
(anunţuri de trafic)
Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi)
– PTY (tipul de program)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a selecta
PTY în modul RDS.
qg Mufa de intrare AUX
qh Mufa USB
qj Microfon (pe panoul interior)
Pentru ca funcția de apelare fără a folosi
mâinile să acționeze corect, nu acoperiți
microfonul cu bandă adezivă etc.
Punerea în funcțiune
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat,
pentru a preveni furtul.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
OFF 1.
Aparatul se opreşte.
2
Apăsaţi butonul de eliberare a
panoului frontal 2, apoi detaşaţi
acest panou trăgându-l spre dvs.
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF
fără a fi detaşat panoul frontal, va suna o alarmă
de avertizare timp de câteva secunde. Alarma
se va auzi doar dacă amplificatorul încorporat
este utilizat.
Numere seriale
Verificați numerele seriale din partea de jos a
unității și din spatele panoului frontal pentru
a vă asigura că acestea se potrivesc. În caz
contrar, nu veți putea realiza punerea în legătură
Bluetooth, conectarea și deconectarea folosind
NFC.
Ataşarea panoului frontal
Potrivirea ceasului
1
6
Apăsaţi butonul MENU, rotiţi butonul
de comandă până ce apare indicaţia
[GENERAL], apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă, până ce
apare mesajul [CLOCK-ADJ], apoi
apăsaţi-l.
Indicaţia orei va începe să clipească.
3
4
Acţionaţi butonul de comandă,
pentru a potrivi ora şi minutele.
Pentru a deplasa indicaţia digitală apăsaţi
butonul SEEK +/–.
După stabilirea minutelor, apăsaţi
butonul MENU.
Potrivirea orei este încheiată şi ceasul
porneşte.
2
Apăsaţi CALL şi rotiţi butonul de
comandă până ce apare indicaţia
[PAIRING], apoi apăsaţi-l.
Indicația clipește.
Aparatul intră în modul standby pentru
punerea în legătură.
3
Realizați punerea în legătură acţionând echipamentul BLUETOOTH
pentru a detecta această unitate.
4 Selectați [Sony Car Audio] din interfața
echipamentului BLUETOOTH.
Dacă nu apare [Sony Car Audio], reluați de
la pasul2.
Pentru a fi afişată ora, apăsaţi DSPL.
Pregătirea unui echipament
BLUETOOTH
Puteți să ascultaţi muzică sau să realizaţi apeluri
fără a folosi mâinile conectând un echipament
BLUETOOTH adecvat. Pentru detalii legate de
conectare, consultați manualul de instrucțiuni
furnizat împreună cu respectivul echipament.
Înainte de a conecta echipamentul, reduceți
volumul sonor al acestuia deoarece este posibil
să fie produs un zgomot puternic.
5
Punerea în legătură și
conectarea cu un echipament
BLUETOOTH
Când conectați pentru prima dată un dispozitiv
BLUETOOTH (telefon mobil, dispozitiv audio
etc.) trebuie realizată înregistrarea reciprocă a
echipamentelor denumită „punere în legătură”.
În urma acestei operații, această unitate și
echipamentul respectiv se vor putea recunoaște
reciproc, ulterior.
1
Plasaţi echipamentul Bluetooth la o
distanţă mai mică de 1 m faţă de acest
aparat.
Dacă, la echipamentul BLUETOOTH,
este solicitată cheia de acces*
(passkey), introduceţi [0000].
* În funcţie de dispozitiv, cheia de acces
mai poate purta denumirea de cod de
acces (“passcode“), cod PIN, (PIN code),
număr PIN (“PIN number”) sau parolă
(“password“).
Introduceţi codul de acces
[0000]
Când punerea în legătură este realizată,
indicatorul
rămâne aprins.
6
Selectați această unitate la echipamentul BLUETOOTH pentru a stabili
conexiunea BLUETOOTH.
Simbolurile „ “ şi „ ” devin luminoase.
Notă
• Pe durata conexiunii cu un echipamentul
Bluetooth, acest aparat nu poate fi detectat de
către alt dispozitiv. Pentru a putea fi detectat,
intraţi în modul de punere în legătură şi
căutaţi aparatul de la celălalt dispozitiv.
7
Renunţarea la punerea în legătură
Efectuaţi pasul 2 pentru a renunţa la modul de
punere în legătură după ce această unitate şi
echipamentul Bluetooth sunt puse în legătură.
Conectarea cu un echipament
BLUETOOTH
Pentru a utiliza dispozitivul după punerea în
legătură, începeţi conectarea. Uneori, punerea
în legătură permite conectarea automată.
1
Apăsaţi CALL, rotiţi butonul de
comandă pentru a selecta [BT SIGNL],
apoi apăsaţi-l.
Verificați dacă indicatorul „ ” se aprinde.
2
Activați funcția BLUETOOTH de la
echipamentul BLUETOOTH.
3
Realizaţi conexiunea la acest
aparat, acţionând echipamentul
BLUETOOTH.
Când legătura este stabilită, este afişat
simbolul „ ” şi „ ”.
Elementele afişate sunt :
Devine luminos când la unitate este
conectat un telefon mobil.
Devine luminos când la unitate este
conectat un echipament audio.
Starea tăriei semnalului telefonului
mobil conectat.
Conectarea la echipamentul cel
mai recent conectat, pornind de la
această unitate
Activați funcția BLUETOOTH la echipamentul BLUETOOTH.
Apăsaţi SRC.
Selectați [BT PHONE] sau [BT AUDIO].
Apăsaţi ENTER pentru a realiza conexiunea
cu telefonul mobil sau PAUSE pentru
conectarea cu echipamentul audio.
Notă
• În timpul transmiterii de semnal audio
BLUETOOTH, nu puteţi conecta acest aparat
la un telefon mobil. Pentru conectare, efectuaţi
operaţia pornind de la telefonul mobil.
8
Observaţie
• Cu semnal Bluetooth activ : când cheia de
contact a maşinii este în poziţia [ON], această
unitate se reconectează automat la ultimul
telefon mobil cu care a fost conectat.
Pentru a instala microfonul
Instalarea microfonului (nu este furnizat) va
ameliora calitatea audio când comunicați folosind această unitate. Pentru detalii privind conectarea microfonului, consultați manualul de
instrucțiuni furnizat împreună cu acesta.
Conectarea printr-o singură
atingere cu un telefon inteligent
(NFC)
Prin simpla atingere a butonului de comandă
al unității cu un telefon inteligent compatibil
cu NFC*, acest aparat va fi, în mod automat,
pus în legătură și apoi conectat cu telefonul
inteligent.
* NFC (Near Field Communication) este o
tehnologie ce permite comunicația la mică
distanță între diverse echipamente, cum ar
fi telefoane mobile și etichete IC. Datorită
funcției NFC, comunicația datelor poate fi
obținută cu ușurință prin atingerea simbolului
corespunzător sau locației destinate de pe
dispozitivele compatibile NFC.
Pentru un telefon inteligent având instalat
Android SO 4.0 sau inferior, este necesară
preluarea aplicației „NFC Easy Connect”, care
este disponibilă la Google PlayTM. Este posibil
ca aplicația să nu poată fi preluată în anumite
țări / regiuni.
1 Activați funcția NFC la telefonul
inteligent.
Pentru detalii, consultați manualul de
instrucțiuni care însoțește telefonul
inteligent.
2 Atingeți partea marcată cu N la unitate
de cea de la telefonul inteligent.
Verificați dacă
indicatorul
se aprinde pe
afișajul unității.
Pentru a deconecta printr-o
singură atingere
Atingeți, din nou, partea marcată cu N de la
unitate cu cea marcată cu N de la telefonul
inteligent.
Note
• Când este realizată conexiunea, manevrați
cu grijă telefonul inteligent pentru a nu-l
zgâria.
• Conexiunea printr-o singură atingere nu este
posibilă când unitatea este deja conectată
la un alt echipament compatibil NFC.
Într-o astfel de situație, decuplați celălalt
echipament și realizați din nou conexiunea cu
telefonul inteligent.
Conectarea unui iPod/
echipament USB
1 Reduceţi volumul sonor al acestei
unități.
2 Conectați echipamentul iPod/
echipamentul USB la această unitate.
Pentru a conecta un iPhone/ iPod, folosiți
cablul de conectare USB pentru iPod (nu
este furnizt).
La conectarea unui iPhone 5.
Conectarea cu un iPhone/iPod
(Punerea automată în legătură
BLUETOOTH)
Când la portul USB este conectat un echipament
iPhone/ iPod având sistem de operare iOS5 sau
versiuni ulterioare, unitatea este pusă în legătură
și conectată automat cu iPhone-ul/ iPod-ul.
Pentru a permite Punerea automată în legătură
Bluetooth, aveți grijă ca pentru [AUTO
PAIRINIG] să fie aleasă varianta [ON]
corespunzător reglajelor BT (pag. 18).
1 Activați funcția BLUETOOTH de la
iPhone/iPod.
2 Conectați echipamentul iPhone/iPod
la portul USB.
Verificați dacă indicatorul
afișajul unității.
se aprinde pe
Notă
• Punerea automată în legătură Bluetooth nu este
posibilă când unitatea este deja conectată la
un alt echipament BLUETOOTH. Într-o astfel
de situație, decuplați celălalt echipament și
realizați din nou conexiunea cu iPhone-ul/
iPod-ul.
Conectarea altor
echipamente audio portabile
1 Opriți echipamentul audio portabil.
2 Reduceţi volumul sonor al acestei
unități.
3 Conectați echipamentul audio portabil
la mufa de intrare AUX (minimufă
stereo) de la această unitate, folosind
un cablu de conectare (nu este
furnizat)*.
* Aveți grijă să folosiți un cablu cu conector
tip drept.
4 Apăsați SRC pentru a selecta [AUX].
Pentru a adapta la alte surse nivelul
volumului echipamentului conectat
Porniți redarea la echipamentul audio portabil
la un nivel moderat al volumului și stabiliți
nivelul dorit de audiție la această unitate.
Apăsați MENU și rotiți butonul de comandă.
Selectați [SOUND] c [AUX VOL] (pag. 18).
9
Radio
Ascultarea radioului
Pentru asculta radioul, apăsați SRC pentru a
selecta [TUNER].
Stocarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi MODE pentru a schimba ban-
da de frecvențe (FM1, FM2, FM3, MW
sau LW).
2
Apăsaţi MENU, rotiţi butonul de comandă pentru a selecta [GENERAL],
apoi apăsaţi-l.
Recepţionarea unui post stocat
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi apăsaţi un buton numeric (de la 1 la 6).
Folosirea sistemului de date
radio (RDS)
Reglaje pentru AF (Frecvenţe
alternative) şi TA (Anunţuri despre
trafic)
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
Facilitatea AF face ca recepţia să revină în mod
continuu la postul de radio cu semnalul cel
mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează
informaţii curente, legate de circulaţie sau
programele legate de trafic (TP) dacă acestea
sunt recepţionate.
Realizarea acordului
1
selecta [BTM], apoi apăsaţi-l.
Aparatul va memora posturile de radio în
ordinea frecvenţelor şi le va aloca butoane
numerice.
1 Apăsaţi MODE pentru a schimba ban-
da de frecvențe (FM1, FM2, FM3, MW
sau LW).
2 Realizați acordul.
Depistarea manuală a posturilor
Apăsaţi şi menţineţi apăsat SEEK +/– pentru
a localiza cu aproximaţie frecvenţa, apoi
apăsaţi în mod repetat butonul SEEK +/–
pentru a realiza acordul fin pe frecvența
dorită.
Depistarea automată a posturilor
Apăsaţi SEEK +/–.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când
aparatul detectează un post de radio.
Repetaţi procedura până găsiţi postul dorit.
Stocarea manuală a posturilor de
radio în memorie
1 În timp ce recepționați un post de radio
care doriți să fie introdus în memorie,
apăsați și mențineți apăsat un buton
numeric (de la 1 la 6) până ce apare
indicați [MEM].
10
Apăsaţi în mod repetat AF/TA pentru
a selecta [AF-ON], [TA-ON], [AF/ TAON] sau [AF/ TA-OFF].
Stocarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele
AF/TA. Stabiliți AF/TA, apoi stocați postul de
radio folosind funcţia BTM sau manual. Dacă
efectuaţi reglajul prealabil în mod manual, puteţi
prestabili atât posturi RDS, cât şi non-RDS.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor
întrerupe automat semnalul transmis de sursa
curent selectată.
Ajustarea nivelului volumului
sonor în timpul unui anunț legat
de trafic
Nivelul sonor va fi reținut în memorie și
aplicat următoarelor anunțuri legate de trafic,
independent de nivelul obișnuit al volumului.
Pentru a asculta în continuare un
program regional (REGIONAL)
Când funcţiile AF și REGIONAL sunt activate,
nu se va comuta pe un alt post regional cu o
frecvenţă mai puternică. Dacă părăsiţi zona de
recepţie a acestui post regional, alegeţi opţiunea
[REG-OFF] la configurarea GENERAL, în
timpul recepţiei FM (pag. 16). Această funcţie
nu acţionează în Marea Britanie şi în alte zone.
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post
din regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton
numeric acelui post.
În timp ce recepţionaţi un post FM, apăsaţi un
buton numeric (între 1 şi 6) asociat unui post
local. Apăsaţi din nou un buton numerotat al
unui post local, într-un interval de 5 secunde.
Repetaţi această procedură până ce este
recepţionat un post local.
Alegerea PTY (Tipuri de program)
Folosiţi PTY pentru afişarea sau căutarea tipului
de program dorit.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat PTY în
timp ce recepţionaţi un post FM.
2
Rotiţi butonul de comandă până ce
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi acest buton.
Aparatul începe să caute o staţie radio care
emite respectivul tip de program.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), AFFFAIRS (noutăţi în afaceri),
INFO (informaţii), SPORT (sport), EDUCATE
(programe educaţionale), DRAMA (teatru),
CULTURE (programe culturale), SCIENCE
(ştiinţă), VARIED (varietăţi), POP M (muzică pop),
ROCK M (muzică rock), EASY M (muzică uşoară),
LIGHT M (muzică de divertisment), CLASSICS
(muzică clasică), OTHER M (alt gen de muzică),
WEATHER (meteo), FINANCE (finanţe),
CHILDREN (programe pentru copii), SOCIAL
A (programe sociale), RELIGION (programe
religioase), PHONE IN (dialog cu ascultătorii),
TRAVEL (turistice), LEISURE (divertisment),
JAZZ (muzică jazz), COUNTRY (muzică country),
NATION M (muzică populară), OLDIES (melodii
mai vechi), FOLK M (muzică folk), DOCUMENT
(programe documentare)
Reglajul CT (temporal)
Datele CT recepţionate de la transmisia RDS
vor regla ceasul.
1
Alegeţi [CT-ON] pentru
GENERAL (pag. 16).
reglajul
11
Redare
Redarea unui disc
1 Introduceţi discul (cu eticheta
orientată în sus).
Pentru a începe redarea în cazul în care
dispozitivul USB este deja conectat, apăsaţi
în mod repetat butonul SRC pentru a selecta
[USB] (Pe afișaj apare indicația [IPD] când
este recunoscut iPod-ul).
2 Reglaţi volumul la această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 1 secundă
butonul OFF.
Redarea începe automat.
Redarea pieselor de la un
iPod/ de la un USB
În acest manual de instrucțiuni, termenul „iPod”
este folosit, în general, pentru funcțiile iPod
ale unui iPod sau ale unui iPhone, cu excepția
cazului în care este altfel precizat.
Pentru detalii privind compatibilitatea iPod-ului
dvs., consultați secțiunea „Despre iPod” (pag.
19) sau vizitaţi adresa de internet de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Pentru a detaşa echipamentul
Opriţi mai întâi
echipamentul.
redarea,
apoi
detaşaţi
Precauţii relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul
USB, volumul sonor al telefonului va fi reglat
chiar de către iPhone. Pentru a evita creşterea
bruscă a volumului după efectuarea unui apel,
nu măriţi volumul acestui aparat în cursul unei
convorbiri telefonice.
Acţionarea directă a unui iPod
(Acţionarea de către pasageri)
Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa
Mass Storage) compatibile cu standardul USB
(cum ar fi un disc flash USB, un player media
digital sau un telefon Android).
În funcţie de playerul media digital sau de
telefonul Android este necesară alegerea
modului MSC de conectare USB.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
MODE în cursul redării până ce este
afişat mesajul [MODE IPOD] şi veţi putea
acţiona direct iPod-ul.
Note
• Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi adresa de
internet de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
• Nu este posibilă redarea următoarelor tipuri
de fişiere MP3/WMA/ WAV :
– cu compresie cu pierderi reduse (lossless)
– protejate la copiere.
– fişiere DRM (Gestionarea digitală a
drepturilor).
– fişiere audio multicanal.
Pentru a părăsi modul de acţionare de
către pasageri
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul MODE
până ce apare indicaţia [MODE AUDIO].
1 Conectaţi echipamentul iPod/USB la
portul USB (pag. 8).
Începe redarea.
12
Țineți seama că volumul poate fi reglat numai
de la această unitate.
Redarea cu un echipament
BLUETOOTH
Cu acest aparat, puteţi asculta muzica de
la un dispozitiv audio care acceptă profilul
A2DP (Profil Avansat de Distribuţie Audio) al
tehnologiei Bluetooth.
1 Realizaţi conexiunea Bluetooth cu
echipamentul audio (pag. 7).
2 Apăsaţi butonul
SRC pentru a selecta
indicaţia [BT AUDIO].
3 Acţionaţi dispozitivul audio pentru a
Căutarea unei piste după
denumirea acesteia
(Quick-BrowZerTM)
1 Pe durata redării unui CD, USB sau
cu un echipamentul audio BT*1,
apăsaţi (browse)*2 pentru a fi
afişată lista de categorii de căutare.
Când apare lista pistelor, apăsaţi de mai multe
ori
(back) până ce este afişată categoria
dorită.
*1 Disponibil numai pentru echipamentele
audio compatibile cu AVRCP (Profilul
Audio Video Remote Control) 1.4 sau cu
variante ulterioare.
*2 În timpul redării USB, apăsaţi mai mult de 2
secunde butonul (browse) pentru a reveni
direct la începutul listei de categorii.
începe redarea.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui
aparat.
Note
• În funcție de echipamentul audio, informații
cum ar fi titlul, numărul/ durata pistei și starea
redării este posibil să nu fie afișată de această
unitate.
• Chiar dacă sursa este schimbată la această
unitate, redarea echipamentului audio nu
încetează.
• Indicaţia [BT AUDIO] nu este afişată când
„App Remote” este activă prin funcţia
BLUETOOTH.
Pentru a adapta nivelul volumului
echipamentului Bluetooth la alte
surse
Porniți redarea la echipamentul audio Bluetooth,
la un nivel moderat al volumului și reglați apoi
volumul de audiție de la această unitate.
Apăsați MENU și rotiți butonul de comandă.
Selectați [SOUND] c [BTA VOL] (pag. 18).
Căutarea și redarea pistelor
Redarea repetitivă și aleatorie
1 Pe durata redării, apăsaţi de mai
multe ori (repetitiv) pentru Redarea
repetitivă sau
(aleatoriu) pentru
Redarea aleatorie.
2 Apăsaţi de mai multe ori
(repetitiv)
sau
(aleatoriu) pentru a selecta
modul de redare dorit.
Poate dura mai mult timp până ce începe
redarea în modul selectat.
Modurile de redare disponibile diferă în funcție
de sursa de sunet selectată.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege categoria dorită, apoi apăsaţi-l
pentru a confirma alegerea.
3 Repetaţi pasul 2 până alegeţi pista
dorită.
Va începe redarea.
Pentru a părăsi modul QuickBrowZer
Apăsaţi
(browse).
Căutarea omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)
1 Apăsaţi
(browse)
2 Apăsaţi SEEK+.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul dorit.
Omiterea se va face în trepte de aproximativ
10 % din numărul total de elemente.
4
Apăsaţi ENTER pentru a reveni la
modul Quick-BrowZer.
Este afişat elementul selectat.
5 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul dorit şi apăsaţi-l.
Începe redarea.
13
Realizarea apelurilor fără a folosi mâinile
Pentru a folosi un telefon mobil, conectați-l
la această unitate. Pentru detalii, consultați
„Pregătirea echipamentelor BLUETOOTH”
(pag. 7).
Recepţionarea apelurilor
Apelarea folosind istoricul
convorbirilor efectuate
1
2 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta un nume şi un număr
din lista apelurilor efectuate, apoi
apăsaţi acest buton.
Convorbirea telefonică începe.
1 Apăsaţi CALL când auziţi semnalul
de apel.
Convorbirea telefonică începe.
Notă
• Tonul de apel şi vocea vorbitorului sunt emise
numai de difuzoarele din partea din faţă.
Respingerea unui apel
Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 1 secundă
butonul OFF.
Încheierea unui apel
Apăsaţi din nou CALL.
Realizarea de apeluri formând
numărul de telefon
1
Efectuarea unui apel folosind
agenda telefonică
1
Apăsaţi CALL şi rotiţi butonul de
comandă până ce este afişată indicaţia
[PHONEBOOK], apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi butonul de comandă pentru
a alege iniţiala numelui din lista
iniţialelor, apoi apăsaţi acest buton.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege numele din lista numelor, apoi
apăsaţi acest buton.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege un număr din lista de numere,
apoi apăsaţi acest buton.
Convorbirea telefonică începe.
14
Apăsaţi CALL şi rotiţi butonul de
comandă până ce este afişată indicaţia
[DIAL NUMBER], apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
introduce numărul de telefon, iar la
final selectaţi [ ] (spaţiul liber), după
care apăsaţi ENTER*.
Convorbirea telefonică începe.
* Pentru a deplasa indicaţia digitală, apăsaţi
SEEK +/–.
Efectuarea unui apel
Când conectaţi un telefon mobil care dispune de
PBAP (profil de acces pentru agenda telefonică)
puteţi realiza apeluri folosind agenda telefonică
sau istoricul apelurilor.
Apăsaţi CALL şi rotiţi butonul de
comandă până ce este afişată indicaţia
[RECENT CALL], apoi apăsaţi-l.
Este afişat istoricul convorbirilor efectuate.
Notă
• În locul semnului [#] pe afişaj apare [_].
Reapelarea ultimului număr apelat
1
Apăsaţi CALL şi rotiţi butonul de
comandă până ce este afişată indicaţia
[REDIAL], apoi apăsaţi-l.
Convorbirea telefonică începe.
Apelarea unui număr prestabilit
Puteţi fixa în memorie până la 6 numere de
telefon pentru a putea fi apelate rapid.
1
Selectați din agenda telefonică, din
istoricul convorbirilor sau introducându-l direct, un număr de telefon
care doriți să fie alocat unuia dintre
butoane.
Numărul de telefon apare pe ecranul acestei
unități.
2 Apăsaţi unul dintre butoanele
numerice (de la 1 la 6) până ce apare
indicația [MEM].
Contactul este introdus în memorie corespunzător numărului prestabilit selectat.
Realizarea unui apel folosind
numerele prestabilite
Operaţii pe durata unei
convorbiri
Prestabilirea nivelului sonor al
tonului de apel şi al vocii.
Puteţi prestabili nivelul sonor al tonului de apel
şi al vocii.
1 Apăsaţi SRC, rotiți butonul de
Ajustarea volumului tonului de apel
Rotiţi butonul de comandă în timp ce recepţionaţi
un apel.
2 Apăsaţi unul dintre butoanele
Pentru ajustarea nivelului vocii
Rotiţi butonul de comandă în timpul unei
convorbiri.
3 Apăsaţi ENTER.
Reglarea volumului pentru persoana cu care vorbiți (Reglarea sensibilităţii microfonului)
comandă pentru a selecta [BT
PHONE], apoi apăsați-l.
numerice (de la 1 la 6) pentru a alege
numărul pe care doriţi să îl apelaţi.
Convorbirea telefonică începe.
Realizarea apelurilor folosind
etichete vocale
Puteţi realiza un apel pronunțând eticheta
vocală înregistrată în memoria telefonului
mobil conectat, care beneficiază de facilitatea
de apelare vocală.
1 Apăsaţi CALL şi rotiţi butonul de comandă pentru a selecta [VOCE DIAL],
apoi apăsaţi-l.
O altă variantă este să apăsați ENTER când
funcția App Remote este oprită.
2 Pronunțați eticheta vocală
înregistrată în memoria telefonului
mobil conectat.
Vă este recunoscută vocea și este efectuat
apelul.
Pentru a renunța la apelarea vocală
Apăsați ENTER.
Apăsaţi și mențineți apăsat butonul MIC.
Puteţi alege nivelul sonor : [MIC-LOW] -scăzut
[MIC-MID] - mediu sau [MIC-HI]- puternic).
Reducerea ecoului și a
zgomotului (Modul de eliminare a
ecoului/ eliminare a zgomotului)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul MIC
Puteţi alege [EC/NC-1] sau [EC/NC-2].
Transferul apelurilor
Pentru a activa/dezactiva dispozitivul potrivit
(acest aparat / un telefon mobil), apăsaţi MODE
sau folosiţi telefonul mobil.
Notă
• În funcţie de telefonul mobil folosit, conexiunea
“cu mâini libere“ se poate întrerupe când
încercaţi transferul unui apel.
Pentru a verifica starea mesajelor
SMS/ e-mail*
Simbolul apare intermitent pe ecran când este
recepționat un nou mesaj SMS/ e-mail și acesta
rămâne aprins dacă există mesaje necitite.
* Facilitate disponibilă numai pentru un telefon
mobil compatibil cu MAP (Message Access
Profile – Profil de acces la mesaje).
15
Funcții utile
Aplicația App Remote cu
iPhone/ telefon Android
Este necesară preluarea aplicaţiei
„App Remote” (aplicaţie pentru
comandă la distanţă) de la App Store
pentru iPhone sau de la Google Play
pentru telefoanele Android.
Folosirea aplicaţiei „App Remote” asigură
disponibilitatea următoarelor facilităţi :
– acţionarea unităţii pentru lansarea şi comanda
aplicaţiilor compatibile la iPhone/ la telefonul
Android.
– acţionarea iPhone-ului/ telefonului Android
cu o singură atingere de deget pentru a acţiona
sursa de semnal a unităţii,
– lansarea unei aplicații/ surse audio sau căutarea
de cuvinte cheie la aplicație prin pronunțarea
unui cuvânt sau a unui set de cuvinte la
microfon (doar la telefoanele Android).
– citirea automată a mesajelor text, cum ar
fi: SMS-uri, e-mailuri, informații Twitter,
Facebook, Calendar etc. Puteți răspunde
mesajelor text, SMS-urilor, a email-urilor
(numai cu telefoanele Android).
– ajustarea reglajelor de sunet (EQ10, echilibru/
gradare, poziția de audiție pentru unitate
prin intermediul iPhone-ului/ telefonului
Android.
Note
• Pentru siguranța dvs., respectați regulamentele
și reglementările legale legate de trafic și
nu acționați aplicația în timp ce conduceți
mașina.
• Operațiile disponibile diferă în funcție de
aplicație. Pentru detalii privind aplicațiile
disponibile, vizitați site-ul de asistență pentru
clienți : http://support.sony-europe.com/
• App Remote ver. 2.0 ce funcționează via USB,
este disponibilă numai pentru iPhone având
instalat iOS 5 / iOS 6.
• App Remote ver. 2.0 ce funcționează via
BLUETOOTH, este disponibilă numai pentru
telefoane Android având instalat Android 2.2,
2.3, 3.*, 4.0, 4.1 sau 4.2.
16
• În funcție de telefonul dvs. inteligent, funcția
de recunoaștere vocală poate să nu acționeze.
Într-un astfel de caz, selectați [Voice
Recognition] de la [Settings].
• Citirea automată a mesajelor SMS/ E-mail/
Notificare este disponibilă numai pentru
telefoanele Android cu Motor TTS instalat.
• Aplicația “Smart Connect” furnizată de
Sony Mobile Communications, este necesară
pentru citirea notificărilor Twitter/ Facebook/
Calendar etc.
Stabilirea conexiunii App Remote
1 Conectaţi iPhone la portul USB
sau la telefonul Android cu funcția
BLUETOOTH.
2 Lansaţi aplicaţia „App Remote”.
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai mult
de 2 secunde butonul APP al unității.
Conectarea la iPhone/ telefonul Android este
iniţiată. Pentru detalii legate de funcționarea
iPhone/ a telefonului Android, consultați
facilitatea de asistență (help) a aplicației.
Dacă apare numărul echipamentului
Verificați să fie afișat același număr la această
unitate (ex. 123456) și la echipamentul mobil,
apoi apăsați ENTER la această unitate și
selectați [Yes] la aparatul mobil.
Pentru a pune capăt conexiunii
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul APP.
Selectarea sursei sau a aplicației
Puteți acționa unitatea pentru a selecta sursa sau
aplicația dorită de la telefonul dvs. inteligent.
1 Rotiți butonul de comandă pentru
a selecta sursa sau aplicația dorită,
apoi apăsați-l.
Pentru a selecta o altă sursă sau aplicație.
apăsați SRC, apoi rotiți butonul de comandă
pentru a selecta sursa sau aplicația dorită.
Anunțarea diverselor informații
prin ghidul vocal (numai la
telefoanele Android)
Când sunt primite notificări SMS/ e-mail,
Twitter/ Facebook/ Calendar etc., acestea sunt
anunțate automat prin boxele autovehiculului.
Când este selectată o aplicație de
muzică sau una video*
Apăsați 1 sau 2 pentru a accesa modul HID, apoi
apăsați SEEK +/– pentru a selecta un element
de redat, apoi apăsați ENTER pentru a începe
redarea.
* Disponibilă numai pentru un telefon Android
compatibil cu HID (Human Interface Device
Profile – Profil dispozitiv de interfață cu
oamenii).
Realizarea reglajelor de sunet
Pentru detalii legate de reglaje, consultați
facilitatea de asistență (help) a aplicației.
Puteți realiza reglaje pentru EQ, BAL/ FAD/
nivel și poziție SW prin intermediul telefonului
dvs. inteligent.
Activarea recunoașterii vocale
(numai la telefoanele Android)
Înregistrând aplicațiile, le puteți comanda vocal.
Pentru detalii, consultați facilitatea de asistență
(help) a aplicației.
Pentru a activa facilitatea de
recunoaștere vocală
Pentru detalii legate de reglaje, consultați
facilitatea de asistență (help) a aplicației.
1 Apăsaţi ENTER pentru a activa
facilitatea de recunoaștere vocală
2
Pronunțați la microfon comanda
vocală dorită când apare la telefonul
Androit mesajul [Say Source or App].
Note
• Este posibil ca, în anumite cazuri, facilitatea
de recunoaștere vocală să nu fie disponibilă.
• Este posibil ca, facilitatea de recunoaștere
vocală să nu acționeze corect în funcție de
performanțele telefonului Android conectat.
• Acționați în condiții în care zgomotul (cum ar
fi cel produs de motor) este redus la minim în
timpul folosirii recunoașterii vocale.
• Folosirea unui microfon extern (nu este
furnizat) va ameliora recunoașterea vocală.
17
Configurare generală
Reglaje
Părăsirea modului
demonstrativ
Puteți părăsi interfața demonstrativă care apare
când această unitate este oprită.
1 Apăsaţi MENU, rotiți butonul de
comandă pentru a selecta [Display],
apoi apăsați-l.
2 Rotiți butonul de comandă pentru a
selecta [Demo], apoi apăsați-l.
3 Rotiți butonul de comandă pentru a
selecta [Demo-OFF], apoi apăsați-l.
Reglajul este definitivat.
4 Apăsaţi de două ori
(înapoi).
Interfața revine la modul obișnuit de recepție/
redare.
Operații de configurare de
bază
Puteți regla elementele din meniu prin procedura de
mai jos.
În funcție de sursă și de reglaj, pot fi efectuate
următoarele reglaje.
1 Apăsaţi MENU.
2 Rotiți butonul de comandă pentru
a selecta categoria de reglaje, apoi
apăsați-l.
Categoriile de configurare sunt :
• Configurare GENERALĂ (pag.17)
• Configurarea SUNETULUI (pag. 17)
• Configurarea ECRANULUI (pag.19)
• Configurare BT (BLUETOOTH) (pag. 18)
• Configurare APP REM (App Remote)
(pag. 19)
3 Rotiți butonul de comandă pentru a
selecta opțiunea, apoi apăsați-l.
Reglajul este definitivat.
Pentru a reveni la interfața precedentă,
Apăsaţi (înapoi).
18
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 6)
CAUT ALM (Alarmă de atenţionare)
Activează alarma de atenţionare : [ON],
[OFF] (disponibilă doar când unitatea este
oprită).
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor [ON], [OFF].
AUTO OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un anumit
interval de timp de la oprirea aparatului :
[NO], [30S] (după 30 secunde), [30M] (după
30 minute), [60M] (după 60 minute).
AUX-A (Sursă audio auxiliară)
Pentru afişarea sursei auxiliare [ON], [OFF]
(disponibilă doar când unitatea este oprită).
REAR/SUB (Spate/ Subwoofer)
Comută ieșirea audio : [SUB-OUT]
(subwoofer), [REAR-OUT] (alimentarea
amplificatorului) (disponibilă doar când
unitatea este oprită).
CT (Indicaţie temporală) (pag. 11)
Ceasul este reglat automat : [ON], [OFF].
REGIONAL (Regional)
Restricţionează recepţia la o anumită
regiune : [ON], [OFF] (disponibilă doar
când este recepționat un post de radio FM).
BTM (Memorie optimă de acord) (pag. 10)
Configurarea sunetului
C.AUDIO + (Sunet clar +)
Sunetul este reprodus optimizându-se
semnalul digital prin realizarea reglajelor de
sunet recomandate de Sony : [ON], [OFF].
(Varianta [OFF] este stabilită automat când
este modificat [EQ10 PRESET]).
EQ10 PRESET (Prestabilire EQ10)
Este selectată una dintre curbele egalizorului
dintre cele 10 disponibile : [R AND B],
[ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM] sau acesta este
oprit [OFF].
Curba egalizorului poate fi memorată pentru
fiecare sursă în parte.
EQ10 SETTING
Stabilește [CUSTOM] pentru EQ10
Bază
Selectează o curbă prestabilită a egalizorului
ca bază pentru personalizări suplimentare:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz,
[BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6]
1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz,
[BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Nivelul volumului este reglabil în trepte de
1 dB, de la -6 dB la +6 dB.
POSITON (Poziţie de audiţie)
SET F/R POS (Stabilirea poziţiei faţă/
spate de audiţie)
Este simulat un câmp sonor natural prin întârzierea semnalului sonor de ieșire de la boxele
față/spate pentru a-l adapta poziției dvs.
Front L ( 1 ) : boxa frontală din stânga
Front R ( 2 ) : boxa frontală din dreapta
Front ( 3 ) : boxa frontală din centru
ALL ( 4 ) : boxa din centrul maşinii
CUSTOM : poziția stabilită de App Remote
OFF : nici o poziţie stabilită
ADJ POSITION* (Ajustarea poziţiei de
audiţie) (pag. 32)
Este realizat acordul fin pentru poziția de
audiție. Domeniul de reglaj : [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (stabilirea poziţiei subwoofer-ului)
NEAR ( A ) : aproape
NORMAL ( B ) : normal
FAR ( C ) : departe
BALANCE (balans)
Ajustează balansul sonor : [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (gradare)
Ajustează nivelul relativ : [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Motor de intensificare a sunetului
digital)
Îmbunătățește sunetul comprimat digital prin
restaurarea frecvențelor înalte pierdute în
timpul procesului de compresie.
Acest reglaj poate fi memorat pentru fiecare
sursă în parte, în afara de tuner.
Este selectat modul DSEE : [ON], [OFF].
LOUDNESS (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a
se obţine un sunet clar la nivele reduse ale
volumului sonor : [ON], [OFF].
AAV (Reglaj automat, avansat al volumului)
Este ajustat nivelul optim al volumului
la redare pentru toate sursele. Variantele
disponibile sunt [ON], [OFF].
RB ENH (Intensificare başi spate)
Are rolul de a intensifica sunetele joase
(bașii) aplicând un filtru trece jos boxelor din
spate. Această funcție permite acestor boxe să
funcționeze ca un subwoofer dacă nu există
unul conectat. (disponibilă când pentru [SW
DIREC] este aleasă varianta [OFF]).
RBE MODE (intensificare a başi spate)
Selectează modul de intensificare a başilor
spate : [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului
de la subwoofer : [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (Filtru de pantă trece-jos)
Selectează panta LPF [1], [2], [3].
SW DIREC (conectare directă subwoofer)
Puteți folosi subwoofer-ul fără un amplificator
de putere când este conectat la cablul pentru
boxe din spate (disponibilă numai când pentru
[RBE MODE] este aleasă varianta [OFF].)
Aveți grijă să cuplați un subwoofer de 4
ohm - 8 ohm pentru a conecta la unul dintre
cablurile pentru boxe. Nu conectați nicio
boxă la celălalt cablu pentru boxă din spate.
SW MODE (mod subwoofer)
Selectează modul subwoofer : [1], [2], [3],
[OFF].
SW PHASE (Faza subwooferului)
Selectează faza subwooferului : [NORM],
[REV].
SW POS* (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului : [NEAR]
(aproape), [NORMAL], [FAR] (departe).
LPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului
de la subwoofer : [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (Filtru de pantă trece-jos)
Selectează panta LPF : [1], [2], [3].
19
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (volumul subwoofer)
Ajustează nivelul subwoofer-ului : [+10 dB]
– [0 dB] – [-10 dB].
(La nivelul cel mai redus este afişată indicaţia
[ATT].)
SW PHASE (Faza subwooferului)
Selectează faza subwooferului : [NORM],
[REV].
SW POS*1 (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului : [NEAR]
(aproape), [NORMAL], [FAR] (departe).
LPF FREQ (Frecvenţă filtru trece-jos)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului
de la subwoofer : [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (Filtru de pantă trece-jos)
Selectează panta LPF : [1], [2], [3]..
HPF (Frecvenţă filtru trece-sus)
HPF FREQ (filtru trece-sus)
Selectează frecvenţa de tăiere a semnalului de
la boxele frontale / din spate : [OFF], [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (filtru de pantă trece-sus)
Selectează scurgerea HPF (eficientă numai
când pentru [HPF FREQ] este aleasă altă
variantă decât [OFF]) : [1], [2], [3].
AUX VOL (nivelul volumului AUX)
Ajustează nivelul volumului pentru fiecare
dintre echipamentele auxiliare conectate :
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Acest reglaj anulează necesitatea de ajustare
a nivelului volumului între surse.
BTA VOL (Volumul sonor BLUETOOTH)
Ajustează nivelul volumului pentru fiecare
dintre
echipamentele
BLUETOOTH
conectate : [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Acest reglaj anulează necesitatea de ajustare
a nivelului volumului între surse.
* Nu apare când pentru [SET F/R POS] este
aleasă varianta [OFF] (dezactivat).
Configurarea ecranului
DEMO (Demonstrație)
Este activat programul demonstrativ : [ON],
[OFF].
DIMMER (Luminozitatea ecranului)
Este modificată luminozitatea ecranului :
[ON], [OFF].
20
ILLUM (Iluminare)
Este modificată culoarea de iluminare [1],
[2].
AUTO SCR (Derulare automată)
Elementele cu lungime mai mare parcurg
ecranul : [ON], [OFF].
Configurare BT (Bluetooth)
Acest meniul de configurare poate fi accesat și
prin apăsarea butonului CALL.
PAIRING (Punere în legătură) (pag. 7)
PHONEBOOK (Agenda telefonică) (pag. 14)
REDIAL (Reapelare) (pag. 14)
RECENT CALL (Apel recent) (pag. 14)
VOICE DIAL (Apelare vocală) (pag. 15)
DIAL NUMBER (Formarea numărului de
telefon) (pag. 14)
RINGTONE (Ton de apel)
Selectează dacă tonul de apel să fie emis de
această unitate sau de telefonul cu care este
conectat : [1] (această unitate), [2] (telefonul
mobil).
AUTO ANS (Răspuns automat)
Stabilește dacă unitatea să răspundă automat
la un apel recepționat : [OFF], [1] (după
aprox. 3 sec.), [2] (după aprox. 10 sec.).
AUTO PAIRING (Punere automată în
legătură)
Începe punerea automată în legătură
BLUETOOTH când este conectat un
echipament cu iOS versiunea 5.0 sau una
ulterioară, via USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (Semnal BLUETOOTH) (pag. 7)
Activează funcția BLUETOOTH : [ON],
[OFF].
BT INIT (Inițializare BLUETOOTH)
Sunt inițializate toate reglajele legate
de BLUETOOTH (informațiile privind
punerea în legătură, numerele prestabilite,
echipamentul etc.).
Când vă dispensați de această unitate,
inițializați reglajele.
Configurarea APP REM
Inițiază și încheie folosirea App Remote
(conexiunea).
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare,
lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l
folosi.
• Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele
audio în interiorul autovehiculului deoarece se
pot deteriora din cauza temperaturii ridicate în
cazul parcării la soare a maşinii.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul
aparatului scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră
până ce umezeala se evaporă. În caz contrar
aparatul nu va funcţiona în mod corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară
a sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide
peste aparat sau peste discuri.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe
sau la surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în
maşina parcată la soare.
• Înainte de a reda un disc,
curăţaţi-l cu o bucată de pânză
moale efectuând mişcările de
ştergere dinspre centru spre
exterior. Nu folosiţi solvenţi
cum ar fi benzina, tinerul, substanţe de curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor
care corespund standardului Compact Disc
(CD). Discurile duale şi cele de muzică la
codarea cărora au fost folosite tehnologii de
protejare a drepturilor de autor nu corespund
standardului CD şi de aceea este posibil să nu
poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor :
etichete, abţibilduri, hârtie sau bandă
adezivă. Dacă încercaţi redarea unor astfel
de discuri, pot apărea disfuncţionalităţi sau
se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în
formă de inimă, stea sau rectangulare).
Sistemul se poate deteriora dacă încercaţi să
folosiţi astfel de discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind discurile CD-R / CD-RW
• Numărul maxim de discuri (numai CD-R /
CD-RW) :
– directoare (albume) : 150 (inclusiv cel de
rădăcină),
– fişiere (piste) şi directoare : 300 (sau mai
puţine, dacă denumirile de fişiere/ directoare
conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate
pentru denumirea unui director/fişier : 32
(Joliet) sau 64 (Romeo).
• Dacă discul înregistrat cu sesiune multiplă
începe cu o sesiune CD-DA, va fi recunoscut
ca disc CD-DA, iar restul sesiunilor nu vor fi
redate.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri CD-R / CD-RW de calitate slabă,
– discuri CD-R / CD-RW înregistrate cu un
echipament incompatibil,
– discuri CD-R / CD-RW finalizate incorect,
– alte discuri CD-R / CD-RW decât cele de
muzică, înregistrate în format CD sau MP3
corespunzător standardului ISO 9660 Level
1 / Level 2, Joliet/Romeo sau cu sesiune
multiplă.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA
MP3/WMA /AAC
Director (album)
Fişier (pistă) MP3/
WMA
21
Despre iPod
• Acest aparat se poate conecta la următoarele
modele de iPod:
Modele compatibile de iPhone/ iPod:
Modele compatibile
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPod touch (a 5-a generaţie)
iPod touch (a 4-a generaţie)
iPod touch (a 3-a generaţie)
iPod touch (a 2-a generaţie)
iPod classic
iPod nano (a 7-a generaţie)
iPod nano (a 6-a generaţie)
iPod nano (a 5-a generaţie)
iPod nano (a 4-a generaţie)
iPod nano (a 3-a generaţie)
USB
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Actualizaţi software-ul dispozitivelor dvs.
iPod la variantele cele mai recente
• „Made for iPod” (produs pentru iPod) şi „Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) înseamnă
că un accesoriu electronic a fost special
creat pentru a se conecta la iPod, respectiv la
iPhone, şi a fost certificat de dezvoltator că
respectă standardele Apple de performanţă.
Firma Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv sau pentru
compatibilitatea acestuia cu standardele
privind siguranţa şi cu regulamentele în
vigoare. Vă rugăm să ţineţi seama că utilizarea
acestui accesoriu cu un iPod sau cu un iPhone
poate afecta performanţele wireless.
Despre funcția Bluetooth
Ce reprezintă tehnologia Bluetooth ?
• Bluetooth wireless reprezintă o tehnologie
cu rază scurtă de acţiune, care permite
comunicarea de date printr-un sistem fără fir
(wireless), între echipamente digitale, cum
ar fi un telefon mobil şi o pereche de căşti.
Tehnologia wireless Bluetooth acţionează
pe raze de circa 10 m. Conectarea a două
echipamente, după cum este necesar, este
obişnuită, însă anumite echipamente pot fi
22
conectate simultan la mai multe dispozitive.
• Nu este necesar să utilizaţi un cablu pentru
conectare, deoarece tehnologia Bluetooth este
wireless (fără fir), şi nici nu este necesar ca
echipamentele să fie îndreptate unele spre
altele, aşa cum este cazul tehnologiei ce
foloseşte radiaţii infraroşii. Spre exemplu,
puteţi utiliza un astfel de echipament când se
află într-o geantă sau în buzunar.
• Tehnologia Bluetooth reprezintă un standard
internaţional acceptat de milioane de companii
din întreaga lume şi utilizat de numeroase
companii pe glob.
Despre comunicaţia Bluetooth
• Tehnologia de comunicare Bluetooth are o rază
de acţiune de circa 10 metri. Distanţa maximă
de comunicaţie variază în funcţie de obstacole
(persoane, obiecte metalice, pereţi etc.) sau de
mediul electromagnetic înconjurător.
• Următoarele condiţii pot afecta sensibilitatea
comunicaţiei Bluetooth.
– Existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană,
un obiect metalic sau un perete între acest
aparat şi dispozitivul Bluetooth.
– Apropierea de un dispozitiv care foloseşte
frecvenţa de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv
LAN wireless, un telefon fără fir sau un
cuptor cu microunde.
• Deoarece un dispozitiv Bluetooth şi un dispozitiv
de reţea fără fir LAN (IEEE802.11b/g) folosesc
aceeaşi frecvenţă, pot apărea interferenţe radio
dacă aparatul este folosit în apropierea unui
dispozitiv de reţea LAN, ceea ce poate afecta
viteza de comunicaţie, poate produce zgomot
şi poate deteriora condiţiile de conectare.
În acest caz, luaţi următoarele măsuri :
– Menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri de
la dispozitivul de reţea LAN.
– Opriţi reţeaua LAN în cazul în care doriţi
să folosiţi aparatul mai aproape de 10 m de
dispozitivul de reţea fără fir LAN.
– Instalaţi acest aparat şi dispozitivul Bluetooth
cât mai aproape unul de celălalt.
• Microundele provenite de la un dispozitiv
Bluetooth pot afecta negativ funcţionarea
unor dispozitive medicale electronice. Opriţi
acest aparat şi alte dispozitive Bluetooth în
următoarele locuri, pentru a evita producerea
de accidente :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili,
în spitale, în trenuri, în avioane sau în
benzinării.
– lângă uşile automate sau lângă alarme de
incendiu.
• Acest aparat are sisteme de securitate
compatibile cu standardele Bluetooth, care
pot asigura conexiuni securizate pentru
comunicaţiile Bluetooth, dar nivelul de
securitate poate fi insuficient, în funcţie de
setările efectuate. Aveţi grijă atunci când
comunicaţi folosind tehnologia wireless
Bluetooth.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
scurgerile de informaţii care pot apărea în
conexiunile Bluetooth.
• Nu este garantată conectarea cu toate
dispozitivele Bluetooth.
– Un dispozitiv dotat cu funcţia Bluetooth
trebuie să se conformeze cu standardul
Bluetooth specificat prin Bluetooth SIG, şi
trebuie să fie autentificat.
– Chiar dacă dispozitivul se conformează cu
standardul Bluetooth mai sus menţionat, se
poate ca dispozitivul să nu se conecteze sau
să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de
facilităţile şi de specificaţiile dispozitivului.
– La folosirea telefonului handsfree (mâini
libere) poate apărea un zgomot, în funcţie
de dispozitiv şi de mediul de comunicare
înconjurător.
• În funcţie de dispozitivul cu care se intră în
legătură, poate dura o vreme până se realizează
legătura.
Alte note
• Se poate ca dispozitivul Bluetooth să nu
funcţioneze cu telefoane mobile, în funcţie de
mediul de radio-frecvenţă înconjurător şi de
locul unde este folosit echipamentul.
• Dacă resimţiţi orice disconfort după utilizarea
dispozitivului Bluetooth, încetaţi imediat
utilizarea dispozitivului Bluetooth. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Pentru orice întrebare sau problemă privitoare la
aparat, care nu este prezentată în acest manual,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Întreținere
Curăţarea conectorilor
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze
corespunzător când conectorii dintre unitatea
propriu-zisă şi panoul frontal nu sunt curaţi.
Pentru a evita aceasta, detaşaţi panoul frontal
(pagina 6) şi curăţaţi conectorii cu puţină vată.
Nu apăsaţi prea puternic pentru a nu deteriora
conectorii.
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi
cheia din contact înainte de a curăţa
conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu
degetele şi nici cu obiecte metalice.
Specificaţii
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă :
mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate utilă : 8 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 80 dB (mono)
Separare : 50 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe :
MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă :
mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară:
9.124,5 kHz sau 9.115,5 kHz/ 4,5 kHz
Sensibilitate :
MW : 26 V,
LW : 45 V
Secţiunea CD player
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Frecvenţa de răspuns : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi vibraţii : sub limita măsurabilă
Codec corespunzător : MP3 (.mp3) și
WMA (.wma)
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (de mare viteză)
Intensitate maximă de curent : 1 A
23
Numărul maxim de piste ce pot fi
recunoscute : 10.000
Codec corespunzător : MP3 (.mp3),
WMA (.wma) și WAV (.wav)
Comunicaţie fără fir (wireless)
Sistem de comunicaţie :
Bluetooth standard ver. 3.1
Ieşire : Clasă de putere 2 standard Bluetooth
(max. +4 dBm)
Distanţă de comunicare maximă :
În linie dreaptă aproximativ 10 metri*1
Bandă de frecvenţe : banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz ÷ 2,4835GHz)
Metodă de modulaţie : FHSS
Profiluri Bluetooth compatibile*2 :
A2DP 1.3 (Profil avansat de Distribuţie
Audio)
AVRCP 1.5 (Profil Audio Video de
Comandă la Distanţă)
HFP 1.6 (Profil de mâini libere)
PBAP (Profil de acces la agenda
telefonică)
SPP (Profil port serial)
MAP (Profil accesare mesaje)
HID (Profil dispozitiv de interfață cu
oamenii)
*1 Raza de acţiune reală depinde de factori cum
ar fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde,
electricitatea statică, sensibilitatea receptorului, performanţele antenei, sistemul de operare,
aplicaţiile software etc.
*2 Profilurile Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire :
55 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (frontal, spate/
subwoofer comutabil)
Terminal de comandă a releului antenei/
amplificatorului de putere (REM OUT)
Intrări :
Terminal de intrare al comenzii de la
distanţă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal de intrare pentru microfon (MIC)
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Conector de intrare pentru semnal USB
24
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni :
cca. 178 × 50 × 177 mm (L×Î×A)
Dimensiuni de montaj :
cca. 182 × 53 × 160 mm (L×Î×A)
Masa : cca. 1,2 kg
Conținutul ambalajului :
Unitatea prinicipală (1)
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Microfon : XA-MC10
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună
de unele dintre accesoriile listate mai sus. Vă
rugăm să cereţi acestuia informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Drepturi de autor
• Denumirea Bluetooth şi siglele asociate sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice
utilizate a acestor marcaje de către Sony
Corporation este făcută sub licenţă. Alte mărci
şi denumiri comerciale aparţin respectivilor
proprietari.
• Marcajul N este marcă de comerţ sau este marcă
de comerţ înregistrată a NFC Forum, Inc. în
Statele Unite şi / sau în alte ţări.
• Windows Media este marcă de comerţ sau marcă
de comerţ înregistrată a Microsoft Corporation
în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Acest produs este protejat prin anumite drepturi
de proprietate intelectuală ale Microsoft
Corporation. Folosirea sau distribuţia acestor
tehnologii în exteriorul acestui aparat este
interzisă fără o licenţă de la Microsoft sau de
la o sucursală autorizată Microsoft.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod
touch sunt mărci de comerţ ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. App Store
este o marcă de service a Apple Inc.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi
patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
• Google, Google Play și Android mărci de
comerţ ale Google Inc.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în
soluţionarea problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi
dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă
sunt respectate procedurile de funcţionare.
Pentru detalii privind utilizarea siguranţei şi
detaşarea unităţii din bord, consultaţi manualul
de instalare/conectare al acestei unităţi.
Dacă problema nu este soluţionată, vizitaţi
site-ul de asistenţă pentru clienţi :
http://support.sony-europe.com/
Probleme generale
Nu se aude sunetul
• Poziţia comenzii de gradare [FADER] nu
este reglată pentru un sistem de 2 boxe.
Nu se aude semnalul sonor
• Este conectat un amplificator de putere
opţional şi nu este utilizat amplificatorul
încorporat al aparatului.
Conținutul memoriei a fost șters.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost
decuplate sau nu au fost corect conectate.
Posturile de radio memorate şi indicaţia
ceasului sunt şterse. S-a ars siguranţa.
Se aude zgomot când este schimbată
poziţia cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
În cursul redării sau recepţiei, începe
modul demonstrativ.
• Dacă, timp de 5 min., nu este efectuată nici
o operaţie după ce a fost aleasă varianta
[DEMO-ON], începe prezentarea.
T Alegeţi varianta [DEMO-OFF] (pag. 20).
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în
fereastra de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă
varianta [DIM-ON] (pag. 20).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul OFF.
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
OFF până ce apare afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 23).
Butoanele de operare nu acţionează.
Discul nu este scos din aparat.
• Apăsaţi AF/TA/PTY şi (back)/ MODE şi
pentru mai mult de 2 secunde.
Datele stocate în memorie sunt şterse.
Pentru siguranţa dvs., nu efectuaţi operaţia
de reiniţializare în timp ce conduceţi.
Recepţia radio
Posturile de radio nu pot fi
recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde,
verificaţi conexiunea cablului de comandă
al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja
fixate.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după
câteva secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal
slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 11).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de
trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 11).
• Postul de radio ascultat nu transmite
informaţii legate de trafic deşi este folosită
facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează [- - - - - - - -].
• Postul de radio curent nu furnizează servicii
RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu indică tipul de program.
Denumirea service-ului unui program
apare intermitent.
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul
de radio curent.
T Apăsaţi SEEK +/ – câtă vreme apare
intermitent denumirea service-ului unui
25
program. Apare mesajul “PI SEEK” şi
aparatul începe căutarea unei alte frecvenţe
cu aceleaşi date PI (Identificare de
program).
Redarea unui CD
Nu începe redarea.
• Discul este murdar sau defect.
• Aţi încercat să redaţi un disc CD-R / CD-RW
care nu este unul audio (pag. 21).
Nu pot fi redate fişiere MP3/ WMA.
• Discul este incompatibil cu formatul şi cu
versiunea MP3 / WMA. Pentru detalii legate de discurile ce pot fi redate şi de formate,
vizitaţi site-ul de asistenţă ce prezintă aceste
informaţii.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea fişierelor MP3/ WMA decât în
cazul altora.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
următoarelor discuri :
– un disc cu o structură arborescentă
complicată,
– un disc înregistrat în sesiune multiplă,
– un disc pe care pot fi adăugate date.
Apar omisiuni ale sunetului.
• Discul este murdar sau defect.
Redare USB
Nu puteţi reda elementele prin
intermediul unui hub USB.
• Această unitate nu poate recunoaşte dispozitivele USB prin intermediul unui hub USB.
Durează mai mult timp până ce începe
redarea materialului de pe un dispozitiv
USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere cu o
structură arborescentă complexă.
Sonorul este intermitent.
• Sunetul poate fi intermitent la viteze de
transfer mai mari de 320 kbps.
Numele aplicaţiei diferă de aplicaţia
actuală din App Remote.
• Lansaţi din nou aplicaţia pornind din
aplicţia „App Remote”.
26
Funcţia NFC
Nu este posibilă conectarea printr-o
singură atingere.
• Dacă telefonul inteligent nu răspunde la
atingere :
T verificați dacă este activată funcția NFC
la telefonul inteligent,
T deplasați partea marcată cu N a
telefonului inteligent mai aproape de
această unitate,
T dacă telefonul inteligent se află într-o
carcasă de protecție, scoateți-l.
• Sensibilitatea la recepția NFC depinde de
echipament. Dacă conectarea printr-o singură
atingere cu telefonul inteligent eșuează de
mai multe ori, realizați manual conexiunea
BLUETOOTH.
Funcţia Bluetooth
Dispozitivul care trebuie conectat nu
detectează aparatul.
• Înainte de punerea în legătură, treceţi acest
aparat în modul standby corespunzător
acestei operaţii.
• În timp ce este conectat cu un dispozitiv
Bluetooth, acest aparat nu poate fi detectat de
către un alt dispozitiv.
T Întrerupeţi conexiunea curentă şi căutaţi
aparatul pornind de la celălalt dispozitiv.
• Când se realizează punerea în legătură, activaţi semnalul Bluetooth la ieşire (pag. 7).
Conectarea nu este posibilă.
• Conexiunea este comandată unilateral (fie
de la acest aparat, fie de la dispozitivul
Bluetooth) dar nu de la amândouă unităţile.
T Realizaţi conexiunea la acest aparat de
la dispozitivul Bluetooth sau vice versa.
Numele dispozitivului detectat nu este
afişat.
• În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, este
posibil ca numele acestuia să nu poată fi
obţinut.
Nu se aude semnalul de apel.
• Ajustaţi nivelul volumului rotind butonul de
comandă în timp ce recepţionaţi un apel.
• În funcţie de dispozitivul conectat, este
posibil ca semnalul de apel să nu fie transmis
în mod corespunzător.
T Alegeţi pentru [RINGTONE] varianta
[1] (pag. 20).
T Conectaţi difuzoarele frontale la aparat.
Tonul de apel se aude numai prin boxele
frontale.
Vocea persoanei cu care vorbiți nu se
aude.
• Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.
T Conectaţi difuzoarele frontale la aparat.
Vocea vorbitorului se aude numai prin
difuzoarele frontale.
Persoana cu care vorbiţi la telefon vă
spune că volumul este prea scăzut sau
prea ridicat.
• Potriviţi volumul la un nivel adecvat folosind
funcţia de reglare a sensibilităţii microfonului
(Mic Gain) (pag. 15).
Pe durata conversaţiei se aud ecouri şi
zgomot.
• Diminuaţi nivelul volumului.
• Alegeţi pentru modul EC/NC una din variantele [EC/NC-1] sau [EC/NC-2] (pag. 15)
• Dacă zgomotul din spaţiul înconjurător este
foarte ridicat, încercaţi să îl reduceţi.
Ex.: Dacă o fereastră este deschisă şi
zgomotul şoselei etc. este prea puternic,
închideţi fereastra. Dacă instalaţia de aer
condiţionat se aude tare, reglaţi-o pentru a
diminua zgomotul pe care îl produce.
Telefonul nu se conectează
La redarea de pe un dispozitiv audio Bluetooth,
telefonul nu se conectează nici dacă apăsaţi
CALL.
T Conectaţi-vă pornind de la telefon.
Calitatea sonorului telefonului este
nesatisfăcătoare.
• Calitatea sonorului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie pentru telefonul mobil.
T Deplasaţi-vă cu maşina într-un loc unde
puteţi îmbunătăţi calitatea semnalului
de la telefonul mobil, dacă recepţia este
slabă.
Volumul sonor al dispozitivului audio
conectat este scăzut (ridicat).
• Nivelul volumului depinde de dispozitivul
audio conectat cu acest aparat.
T Ajustaţi volumul dispozitivului audio
conectat sau pe cel al acestui aparat.
Sonorul are omisiuni în timpul redării
de pe un dispozitiv audio Bluetooth.
• Reduceţi distanţa dintre aparat şi dispozitivul
audio Bluetooth.
• Dacă dispozitivul audio Bluetooth este
aşezat într-o cutie care întrerupe semnalul,
scoateţi-l pentru a putea fi utilizat.
• În jur sunt folosite mai multe dispozitive
Bluetooth care emit semnale radio.
T Opriţi celelalte dispozitive.
T Măriţi distanţa până la celelalte
dispozitive.
• Redarea sonorului se întrerupe temporar
în timp ce se realizează o legătură între
acest aparat şi un telefon mobil. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
Dispozitivul audio Bluetooth conectat
nu poate fi comandat.
• Verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth
conectat acceptă funcţia AVRCP.
Unele funcţii nu sunt disponibile.
• Verificaţi dacă dispozitivul conectat acceptă
funcţiile respective.
S-a răspuns neintenţionat unui apel.
• Telefonul conectat este reglat să răspundă în
mod automat apelurilor.
Punerea în legătura a eşuat datorită
depăşirii limitei de timp.
În funcţie de dispozitivul conectat, timpul
alocat punerii în legătura poate fi scurt.
T Încercaţi să completaţi în timp util
operaţia de punere în legătură.
Funcţia Bluetooth nu poate fi activată.
• Opriţi aparatul apăsând mai mult de 2
secunde OFF, apoi porniţi din nou aparatul.
În boxele maşinii nu se aude nici un
sunet în timpul unei convorbiri cu
mâinile libere
• Dacă sunetul este emis de către telefonul
mobil, reglaţi telefonul să transmită sunetul
către difuzoarele maşinii.
27
Numele aplicaţiei diferă de aplicaţia
actuală din App Remote.
• Lansaţi din nou aplicaţia pornind din
aplicaţia „App Remote”.
În timp ce folosiţi aplicaţia ”App Remote”
prin Bluetooth, afişajul comută automat
pe ”BT AUDIO”.
• Aplicaţia ”App Remote” sau funcţia
Bluetooth au eşuat.
T Lansaţi din nou aplicaţia.
Afişaje de eroare / Mesaje
ERROR (Eroare)
• Discul este murdar sau introdus invers în
aparat.
T Curăţaţi sau aşezaţi corect discul în aparat.
• În aparat a fost introdus un disc neînregistrat.
• Discul are o problemă şi nu poate fi redat.
T Introduceţi un alt disc în aparat.
• Dispozitivul USB nu a fost recunoscut
automat.
T Deconectaţi-l şi recuplaţi-l.
• Apăsaţi butonul Z (scoatere disc) pentru a
scoate discul.
HUB NO SUPRT (Incompatibil cu huburi USB)
• Hub-ul USB nu este compatibil cu această
unitate.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul
USB.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Discul sau dispozitivul USB nu conţin fişiere
de muzică.
T Introduceţi un CD cu muzică în aparat.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine
fişiere de muzică.
NO TP (Fără TP)
• Aparatul va continua să caute posturile de
radio TP disponibile.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi
schimbaţi sursa apăsând butonul
(SOURCE/OFF).
T Este o indicaţie a faptului că dispozitivul
USB este deteriorat sau că este conectat
cu un echipament care nu este acceptat.
PUSH EJT (Apăsaţi butonul de scoatere
a discului)
• Discul nu poate fi scos din aparat.
T Apăsaţi butonul Z (scoatere disc).
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de
piste şi de album de pe disc.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi
redarea va începe automat. În funcţie
de structura informaţiilor de pe disc,
poate dura mai mult de un minut până la
începerea redării.
IPD STOP (Oprire iPod)
• Dacă nu este activată redarea repetitivă,
redarea se încheie la finalul ultimului album.
Aplicația de muzică de la iPod/ iPhone se
termină.
T Apăsați PAUSE pentru a reporni redarea.
USB NO SUPRT (Nu este acceptat USB)
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi siteul de internet destinat asistenţei pentru
clienţi.
NO AF (Fără AF)
• Nu există frecvenţe alternative pentru postul
de radio curent recepţionat.
T Apăsaţi SEEK +/– în timp ce denumirea
de service a programului apare intermitent.
Unitatea începe căutarea altor frecvenţe cu
aceleaşi date PI (Date de identificare a postului). Este afişată indicaţia ([PI SEEK]).
[
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectată ca sursă varianta USB fără a se
fi conectat un dispozitiv USB. Un dispozitiv
USB sau un cablu USB a fost decuplat în
cursul redării.
28
] sau [
]
• În cursul redării rapide înainte sau înapoi,
aţi ajuns la începutul sau la sfârşitul
discului şi nu mai puteţi continua redarea.
[ ]
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
Pentru funcţia Bluetooth :
Pentru funcţionarea App Remote :
BT BUSY (Bluetooth ocupat)
• Agenda telefonică şi istoricul apelurilor
telefonului mobil nu sunt accesibile de la
această unitate.
T Aşteptaţi o vreme şi încercaţi din nou.
APP -------- (aplicaţie)
• Conexiunea cu aplicaţia nu s-a realizat.
T Stabiliţi din nou conexiunea iPhone.
APP DISCNCT (aplicaţie deconectată)
• Conexiunea App Remote nu este realizată.
T Realizați conexiunea App Remote
(pag. 16).
ERROR (Eroare)
• Iniţializarea BT a eşuat.
• Accesarea agendei telefonice a eşuat.
• Conţinutul agendei telefonice a fost
modificat în timpul accesării telefonului
mobil.
T Accesaţi din nou agenda telefonică a
telefonului mobil.
APP MENU (meniul aplicaţiei)
• Butoanele de operare nu sunt active când un
meniu este deschis pe iPhone/Android.
T Părăsiţi meniul la telefonul iPhone/
Android.
MEM FAILURE (Eşec memorie)
• Această unitate a eşuat în stocarea datelor de
contact corespunzător apelării prestabilite.
T Aveţi grijă ca numărul pe care doriţi să îl
stocaţi în memorie să fie corect (pag. 14).
APP NO DEV (aplicaţie fără dispozitiv)
• Dispozitivul care dispune de aplicaţie nu este
conectat.
T Conectaţi dispozitivul, apoi stabiliţi
conexiunea iPhone.
MEMORY BUSY (Memorie ocupată)
• Unitatea stochează date.
T Aşteptaţi până ce se încheie operaţia de
stocare.
NO DEV (Nici un dispozitiv)
• Este selectată varianta Bluetooth audio
ca sursă fără a fi conectat un dispozitiv
Bluetooth audio . Un dispozitiv Bluetooth
audio a fost decuplat în cursul unui apel.
T Aveţi grijă să conectaţi un dispozitiv
Bluetooth audio.
• Este selectată varianta Bluetooth audio ca
sursă fără a fi conectat un telefon mobil.
Telefonul mobil a fost decuplat în cursul
unui apel.
T Aveţi grijă să conectaţi un telefon mobil.
P EMPTY (Număr prestabilit nealocat)
• Numerele prestabilite nu sunt alocate.
UNKNOWN (Necunoscut)
• Numele sau numărul de telefon nu pot fi
afişate atunci când este răsfoită agenda
telefonică sau istoria apelurilor.
APP SOUND (sunet aplicaţie)
• Acționarea butoanelor nu este posibilă
cât timp este deschis un meniu de sunet la
iPhone/ telefonul Android.
T Părăsiți meniul de sunet de la iPhone/
telefonul Android.
OPEN APP (deschideţi aplicaţia)
• Aplicaţia ”App Remote” nu este activă.
T Porniţi aplicaţia la iPhone.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi
situaţia, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Dacă duceţi aparatul la reparat din cauza
problemelor de redare a compact discurilor,
aveţi grijă să aduceţi cu dvs. şi discul la care aţi
constatat problemele.
WITHHELD (nu este pus la dispoziţie)
• Numărul de telefon nu este pus la dispoziţie
de către apelant.
29
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă
pentru acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Înregistraţi acum, online, produsul dvs. la adresa :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising