Sony | WX-800UI | Sony WX-800UI Receptor CD cu USB Instrucţiuni de utilizare

4-575-512-11(1) (RO)
Player Compact Disc
FM/MW/LW
Pentru revocarea ecranului cu demonstraţia (DEMO),
consultaţi pagina 9.
Pentru conectare/instalare, consultaţi pagina 18.
WX-800UI
Instrucţiuni de utilizare
RO
Această unitate trebuie instalată doar în bordul
unui autovehicul din motive de siguranţă
deoarece partea posterioară a unităţii se
încinge în timpul utilizării.
Pentru detalii, consultaţi „Conectare/Instalare”
(pagina 18).
Fabricat în Tailanda
Proprietăţi diodă laser
 Durată emisii: Continuă
 Randament laser: Mai mic de 53,3 μW
(Acest randament reprezintă valoarea măsurată
la o distanţă de 200 mm de suprafaţa lentilelor
obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu
o diafragmă de 7 mm).
Plăcuţa de identificare pe care se specifică
tensiunea de alimentare etc. este amplasată
pe baza carcasei.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Cu privire la conformitatea produsului în UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania
Casarea bateriilor şi
a echipamentelor electrice
şi electronice uzate (valabilă în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme
de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil
ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă
că aceste produse şi baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura
că bateria şi echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
2RO
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Avertisment în cazul în care contactul
maşinii nu are poziţie ACC
Asiguraţi-vă că aţi setat funcţia AUTO OFF
(pagina 10). Unitatea se va opri definitiv şi
automat în intervalul setat după ce a fost oprită,
pentru a economisi energia bateriei. Dacă nu
setaţi funcţia AUTO OFF, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul OFF până când afişajul dispare,
de fiecare dată când opriţi motorul.
Declinarea răspunderii privind serviciile
oferite de terţi
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate,
suspendate sau terminate fără notificare prealabilă.
Sony nu are nicio răspundere în astfel de situaţii.
Cuprins
Ghid despre componente şi comenzi . . . . . . . . . . 4
Introducere
Resetarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conectarea unui dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . .
Conectarea altor dispozitive audio portabile . . . .
5
5
5
6
Ascultarea la radio
Ascultarea la radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utilizarea Sistemului de date radio (RDS) . . . . . . . 7
Redare
Redarea unui disc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Redarea de pe un dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . 8
Căutarea şi redarea pieselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Setări
Revocarea modului DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Efectuarea setărilor de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Configurare generală (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . 10
Configurarea sunetului (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . 11
Configurarea afişajului (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . 12
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Conectare/Instalare
Atenţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lista de componente pentru instalare . . . . . . . . . 18
Conexiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3RO
Ghid despre componente şi comenzi
Unitate principală

(navigare) (pagina 9)
Accesaţi modul de navigare în timpul redării.
PTY (tip de program)
Selectaţi PTY în RDS.
 SOURCE
Porniţi alimentarea.
Schimbaţi sursa.
OFF
Apăsaţi şi ţineţi apăsat 1 secundă pentru a opri
sursa şi a afişa ceasul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat cel puţin 2 secunde
pentru a opri alimentarea şi a închide afişajul.
 Selector de control
Rotiţi-l pentru a regla volumul.
PUSH ENTER
Accesaţi elementul selectat.
Apăsaţi SOURCE, rotiţi, apoi apăsaţi pentru
a schimba sursa.
MENU
Deschideţi meniul de configurare.
 Butonul de resetare (pagina 5)
 DSPL (afişaj)
Apăsaţi pentru a schimba elementele afişate.
SCRL (defilare)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a defila printr-un
element de pe afişaj.
4RO
 Slot pentru disc
 Fereastra afişajului
  (scoatere disc)
 MEGA BASS
Întăreşte sunetele de bas sincronizându-le
cu nivelul volumului. Apăsaţi pentru a schimba
setarea MEGA BASS: [1], [2], [OFF].
Setează automat la [OFF] dacă [C.AUDIO+]
este setat la [ON].
 MOD (pagina 6, 8)
(înapoi)
Reveniţi la afişajul anterior.
 SEEK +/–
Acordaţi automat posturile de radio. Apăsaţi
şi ţineţi apăsat pentru acordare manuală.
/ (anteriorul/următorul)
/ (derulare rapidă înapoi/derulare
rapidă înainte)
 SOUND
Deschideţi direct meniul SOUND.
 Butoane numerice (de la 1 la 6)
Recepţionaţi posturile de radio memorate.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a memora
posturile.
ALBUM /
Săriţi peste un album de pe dispozitivul audio.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a sări continuu
peste albume.
(repetare)
(redare aleatorie)
Introducere
Resetarea unităţii
Înainte de a opera pentru prima dată unitatea,
după ce aţi înlocuit bateria automobilului sau după
ce aţi schimbat conexiunile, trebuie să resetaţi
unitatea. Apăsaţi butonul de resetare cu un pix etc.
PAUSE
 Mufă de intrare AUX
 Port USB
 Receptor pentru telecomandă
Notă
Dacă apăsaţi butonul de resetare, veţi şterge setarea
ceasului şi o parte din conţinutul memorat.
Setarea ceasului
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET CLOCK-ADJ], apoi apăsaţi-l.
Indicatorul pentru oră clipeşte.
3
Rotiţi selectorul de control pentru a seta
ora şi minutele.
Pentru a muta indicatorul digital, apăsaţi
SEEK +/–.
4
După setarea minutelor, apăsaţi MENU.
Configurarea este finalizată şi ceasul porneşte.
Pentru a afişa ceasul
Apăsaţi DSPL.
Conectarea unui dispozitiv USB
1
2
Reduceţi volumul pe unitate.
Conectaţi dispozitivul USB la unitate.
Pentru a conecta un dispozitiv iPod/iPhone,
folosiţi cablul de conexiune USB pentru iPod
(nefurnizat).
5RO
Conectarea altor dispozitive
audio portabile
1
2
3
Ascultarea la radio
Opriţi dispozitivul audio portabil.
Ascultarea la radio
Reduceţi volumul pe unitate.
Pentru a asculta la radio, apăsaţi SOURCE pentru
a selecta [TUNER].
Conectaţi dispozitivul audio portabil la
mufa de intrare AUX (mini mufă stereo)
de pe unitate cu un cablu de conectare
(nefurnizat)*.
Memorare automată (BTM)
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba banda
(FM1, FM2, FM3, MW sau LW).
2
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET BTM], apoi apăsaţi-l.
* Asiguraţi-vă că folosiţi un conector drept.
4
Unitatea memorează posturi pe butoanele
numerice, în ordinea frecvenţei.
Apăsaţi SOURCE pentru a selecta [AUX].
Pentru a potrivi nivelul volumului pe
dispozitivul conectat cu cel al altor surse
Porniţi redarea de pe dispozitivul audio portabil
cu un volum moderat şi setaţi volumul normal
de ascultare pe unitate.
Apăsaţi MENU şi selectaţi [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (pagina 12).
Acordare
1
Apăsaţi MODE pentru a schimba banda
(FM1, FM2, FM3, MW sau LW).
2
Efectuaţi acordarea.
Pentru acordare manuală
Ţineţi apăsat SEEK +/– pentru a localiza
frecvenţa aproximativă şi apăsaţi SEEK +/– în
mod repetat pentru ajustarea fină a frecvenţei
dorite.
Pentru acordare automată
Apăsaţi SEEK +/–.
Scanarea se opreşte atunci când unitatea
recepţionează un post.
Memorare manuală
1
În timp ce recepţionaţi postul pe care
doriţi să îl memoraţi, ţineţi apăsat un
buton numeric (între 1 şi 6) până când
se afişează [MEM].
Recepţionarea posturile memorate
1
6RO
Selectaţi banda şi apăsaţi un buton
numeric (între 1 şi 6).
Utilizarea Sistemului de date
radio (RDS)
Setarea de frecvenţe alternative (AF)
şi a anunţării traficului (TA)
AF acordă continuu posturile în funcţie de semnalul
cel mai puternic dintr-o reţea, iar TA furnizează
informaţii actuale din trafic sau programele de trafic
(TP) recepţionate.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET AF/TA], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] sau [SET AF/TA-OFF],
apoi apăsaţi-l.
Pentru a memora posturile RDS cu setarea
AF şi TA
Puteţi preseta posturile RDS împreună cu setarea
AF/TA. Setaţi AF/TA şi memoraţi postul cu BTM
sau manual. Dacă presetaţi manual, puteţi preseta
şi posturile non-RDS.
Pentru a recepţiona anunţuri de urgenţă
Dacă funcţiile AF sau TA sunt activate, anunţurile
de urgenţă vor întrerupe automat sursa selectată
curent.
Pentru a regla nivelul volumului în timpul
unui anunţ de trafic
Nivelul va fi stocat în memorie pentru anunţurile
ulterioare, independent de nivelul obişnuit al
volumului.
Pentru a rămâne pe un program regional
(REGIONAL)
Dacă funcţiile AF şi REGIONAL sunt activate,
unitatea nu va comuta pe alt post regional cu
o frecvenţă mai puternică. Dacă ieşiţi din aria de
recepţie a programului regional respectiv, setaţi
[SET REG-OFFF] din [SET GENERAL] în timpul
recepţiei în banda FM (pagina 10).
Această funcţie nu este disponibilă în Marea
Britanie şi în unele zone.
Funcţia Local Link (doar pentru Marea
Britanie)
Această funcţie vă permite să selectaţi alte
posturi locale din zonă, chiar dacă acestea
nu sunt memorate pe butoanele numerice.
În timpul recepţiei FM, apăsaţi un buton numeric
(între 1 şi 6) pentru care este memorat un post local.
Într-un interval de 5 secunde, apăsaţi din nou
butonul numeric al postului local. Repetaţi această
procedură până când recepţionaţi postul local.
Selectarea tipurilor de programe (PTY)
1
Apăsaţi PTY în timpul recepţiei în
banda FM.
2
Rotiţi selectorul de control până când
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi-l.
Unitatea începe să caute un post care emite
tipul de program selectat.
Tipuri de program
NEWS (Ştiri), AFFAIRS (Actualităţi), INFO
(Informaţii), SPORT (Sport), EDUCATE (Educaţie),
DRAMA (Teatru), CULTURE (Cultură), SCIENCE
(Ştiinţă), VARIED (Variat), POP M (Muzică pop),
ROCK M (Muzică rock), EASY M (M.O.R. muzică),
LIGHT M (Clasică uşoară), CLASSICS (Clasică
serioasă), OTHER M (Alte genuri muzicale),
WEATHER (Vreme), FINANCE (Financiar), CHILDREN
(Programe pentru copii), SOCIAL A (Societate),
RELIGION (Religie), PHONE IN (De pe telefon),
TRAVEL (Călătorii), LEISURE (Relaxare), JAZZ
(Muzică jazz), COUNTRY (Muzică country),
NATION M (Muzică naţională), OLDIES (Muzică
veche), FOLK M (Muzică folk), DOCUMENT
(Documentar)
Setarea orei ceasului (CT)
Datele CT din transmisia RDS setează ceasul.
1
Setaţi [SET CT-ON] din [SET GENERAL]
(pagina 10).
7RO
1
Redare
Porneşte redarea.
Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru
a porni redarea, apăsaţi SOURCE pentru
a selecta [USB] (pe afişaj apare [IPD] atunci
când dispozitivul iPod este recunoscut).
Redarea unui disc
1
Introduceţi discul (cu partea cu eticheta
în sus).
Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB
(pagina 5).
2
Ajustaţi volumul pe această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat OFF timp de 1 secundă.
Pentru a scoate dispozitivul
Opriţi redarea, apoi scoateţi dispozitivul.
Atenţionare cu privire la dispozitivele
iPhone
Redarea începe automat.
Redarea de pe un
dispozitiv USB
În aceste instrucţiuni de utilizare, „iPod” este utilizat
ca referinţă generală pentru funcţiile iPod de pe
un dispozitiv iPod şi iPhone, dacă nu se specifică
altfel în text sau ilustraţii.
Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului iPod, consultaţi „Despre iPod”
(pagina 13) sau vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
Puteţi folosi dispozitive USB tip MSC (Mass Storage
Class) şi MTP (Media Transfer Protocol) (cum ar fi
unităţile USB flash, playerele media digitale,
telefoanele Android™) compatibile cu standardul
USB.
În funcţie de playerul media digital sau de telefonul
Android, trebuie să setaţi modul de conexiune USB
pe MTP.
Note
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
 Redarea următoarelor fişiere nu este acceptată.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 fişiere protejate cu drepturi de autor
 fişiere DRM (Digital Rights Management)
 fişiere audio multicanal
MP3/WMA/AAC:
 fişiere comprimate fără pierderi
WAV:
 Fişiere audio multicanal
8RO
Atunci când conectaţi un dispozitiv iPhone prin
USB, volumul de apel al telefonului este controlat
de dispozitivul iPhone, nu de unitate. Nu măriţi
accidental volumul pe unitate în timpul unui apel,
deoarece sunetul poate fi brusc foarte puternic
după încheierea apelului.
Operarea directă a unui dispozitiv iPod
(Control pasager)
1
În timpul redării, ţineţi apăsat MODE
până când apare [MODE IPOD].
Operarea dispozitivului iPod este posibilă acum.
Reţineţi că volumul poate fi reglat doar pe
unitate.
Pentru a părăsi modul de control pasager
Ţineţi apăsat MODE până când apare [MODE
AUDIO].
Căutarea şi redarea pieselor
Redarea repetată şi redarea amestecată
1
În timpul redării, apăsaţi
(repetare)
sau
(redare amestecată) în mod
repetat pentru a selecta modul de
redare dorit.
Poate dura un timp până la începerea redării
în modul de redare selectat.
Modurile de redare disponibile diferă, în funcţie
de sursa de sunet selectată.
Căutarea unei piese după nume
(Quick-BrowZer™)
1
În timpul redării de pe CD sau USB,
apăsaţi
(navigare)* pentru a afişa
lista cu categoriile de căutare.
După deschiderea listei de piese, apăsaţi
(înapoi) în mod repetat pentru a afişa
categoria de căutare dorită.
* În timpul redării de pe USB, apăsaţi
(navigare)
timp de cel puţin 2 secunde pentru a reveni direct
la începutul listei de categorii.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta categoria de căutare dorită,
apoi apăsaţi-l pentru a confirma.
3
Repetaţi pasul 2 pentru a căuta piesa
dorită.
Porneşte redarea.
Setări
Revocarea modului DEMO
Puteţi revoca afişajul demonstraţiei care apare
atunci când sursa este dezactivată şi se afişează
ceasul.
1
Apăsaţi MENU, rotiţi selectorul de control
pentru a selecta [SET GENERAL], apoi
apăsaţi-l.
2
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET DEMO], apoi apăsaţi-l.
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta [SET DEMO-OFF], apoi apăsaţi-l.
Setarea este terminată.
4
Pentru ieşi din modul Quick-BrowZer™.
Apăsaţi
1
2
3
Apăsaţi
(navigare).
Apăsaţi SEEK +.
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta elementul.
Salturile din listă se fac în paşi de 10% din
numărul total de elemente.
4
Efectuarea setărilor de bază
Puteţi seta elementele din următoarele categorii
de configurare:
Configurare generală (GENERAL), Configurarea
sunetului (SOUND), Configurarea afişajului
(DISPLAY)
1
2
Apăsaţi ENTER pentru a reveni la modul
Quick-BrowZer.
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi-l.
Apăsaţi MENU.
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta categoria de configurare,
apoi apăsaţi-l.
Elementele care pot fi setate diferă în funcţie
de sursă şi de setări.
Se afişează elementul selectat.
5
(înapoi) de două ori.
Afişajul revine la modul de recepţie/redare
normal.
(navigare).
Căutarea prin omiterea unor elemente
(Modul Salt)
Apăsaţi
3
Rotiţi selectorul de control pentru
a selecta opţiunile, apoi apăsaţi-l.
Porneşte redarea.
Pentru a reveni la afişajul anterior
Apăsaţi
(înapoi).
9RO
Configurare generală
(GENERAL)
DEMO (demonstraţie)
Activează demonstraţia: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (reglare ceas) (pagina 5)
BEEP
Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Se opreşte automat după un interval de timp
dorit, atunci când unitatea este oprită:
[ON] (30 de minute), [OFF].
STEERING
Înregistrează/resetează setarea telecomenzii
de pe volan.
(Funcţia este disponibilă pentru conexiunea
cu un cablu de conexiune (nefurnizat)).
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
STR CONTROL (control volan)
Selectează modul de intrare pentru
telecomanda conectată. Pentru a preveni
o defecţiune, nu uitaţi să potriviţi modul de
intrare cu telecomanda conectată înainte
de utilizare.
CUSTOM
Modul de intrare pentru telecomanda
de pe volan (selectat automat după
finalizarea [EDIT CUSTOM] sau efectuarea
[RESET CUSTOM])
PRESET
Modul de intrare pentru telecomanda cu fir,
cu excepţia telecomenzii de pe volan
EDIT CUSTOM
Înregistrează funcţiile (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) pe telecomanda de pe volan:
 Rotiţi selectorul de control pentru a selecta
funcţia pe care doriţi să o asociaţi cu
telecomanda de pe volan, apoi apăsaţi-l.
 În timp ce [REGISTER] clipeşte, ţineţi apăsat
butonul de pe telecomanda de pe volan
cu care doriţi să asociaţi funcţia. După
finalizarea înregistrării, se afişează
[REGISTERED].
 Pentru a înregistra alte funcţii, repetaţi paşii
 şi .
(Funcţie disponibilă doar dacă [STR CONTROL]
este setat la [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Resetează setarea telecomenzii de pe volan:
[YES], [NO]. (Funcţie disponibilă doar dacă
[STR CONTROL] este setat la [CUSTOM].)
10RO
Note
 În timpul configurării setărilor, puteţi utiliza doar
butoanele de pe unitate. Din motive de siguranţă,
parcaţi vehiculul înainte de a efectua această
setare.
 Dacă intervine o eroare în timpul înregistrării,
toate informaţiile înregistrate anterior vor fi
păstrate. Reluaţi înregistrarea pornind de la
funcţia pentru care a intervenit eroarea.
 Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă
pe anumite vehicule. Pentru detalii cu privire la
compatibilitatea vehiculului dvs., vizitaţi site-ul
de asistenţă menţionat pe ultima copertă.
REAR/SUB
Comută ieşirea audio: [SUB-OUT] (subwoofer),
[REAR-OUT] (amplificator de putere).
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa
este dezactivată şi se afişează ceasul).
CT (oră pe ceas)
Activează funcţia CT: [ON], [OFF].
AF/TA (frecvenţe alternative/anunţare trafic)
Selectează setarea de frecvenţele alternative
(AF) şi de anunţare a traficului (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Restricţionează recepţia la o regiune specifică:
[ON], [OFF]. (Funcţie disponibilă doar pentru
recepţia în banda FM.)
BTM (memorie de acordare optimă) (pagina 6)
(Funcţia este disponibilă doar dacă aţi selectat
tunerul).
FIRMWARE
Verifică/actualizează versiunea firmware.
Pentru mai multe detalii, accesaţi următorul
site de asistenţă:
http://www.sony.eu/support
FW VERSION (versiune firmware)
Se afişează versiunea firmware curentă.
FW UPDATE (actualizare firmware)
Lansează procesul de actualizare firmware:
[YES], [NO].
(Funcţia este disponibilă doar dacă sursa este
dezactivată şi se afişează ceasul).
Configurarea sunetului
(SOUND)
Acest meniu de configurare poate fi deschis şi
dacă apăsaţi pe SOUND şi este disponibil dacă
se selectează orice sursă.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Reproduce sunetul, optimizând semnalul digital
cu setările de sunet recomandate de Sony:
[ON], [OFF].
(Setează automat la [OFF] dacă se modifică
[EQ10 PRESET] şi/sau dacă [MEGABASS] este
setat la [1] sau [2] şi/sau [DSO] este setat la
[LOW], [MID] sau [HIGH].)
EQ10 PRESET
Selectează o curbă de egalizator dintre cele
10 curbe de egalizator sau setarea de
dezactivare: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Setarea curbei de egalizator poate fi memorată
pentru fiecare sursă în parte.
EQ10 CUSTOM
Setează [CUSTOM] pentru EQ10.
Setarea curbei egalizatorului: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Nivelul volumului este reglabil de la -6 dB la
+6 dB în intervale de 1 dB.
POSITION (poziţia de ascultare)
F/R POS (poziţie faţă/spate)
Simulează un câmp de sunet natural întârziind
ieşirea de sunet de la boxe în funcţie de poziţia
dumneavoastră:
 [FRONT L] (faţă stânga),
 [FRONT R] (faţă dreapta),
 [FRONT] (central faţă),
 [ALL] (centrul automobilului),
[OFF] (nu este setată nicio poziţie)
ADJ POSITION* (reglare poziţie)
Reglează fin setarea pentru poziţia de ascultare:
[+3] – [CENTER] – [-3].
SW POS* (poziţie subwoofer)
 [NEAR] (aproape),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (departe)
DSO (organizator faze sunet dinamic)
Creează un sunet ambiant mai amplu, ca şi
cum ar exista boxe în bord: [OFF], [LOW], [MID],
[HIGH].
BALANCE
Ajustează balansul sunetului:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Ajustează nivelul relativ:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (digital sound enhancement engine)
Îmbunătăţeşte sunetul comprimat digital prin
restaurarea frecvenţelor înalte pierdute în urma
procesului de compresie.
Această setare poate fi memorată pentru fiecare
sursă cu excepţia tunerului.
Selectează modul DSEE: [ON], [OFF].
AAV (volum automat avansat)
Ajustează optim nivelul volumului de redare
pentru toate sursele de redare: [ON], [OFF].
RB ENH (accentuare bas spate)
Funcţia de accentuare bas spate amplifică
sunetul basului prin aplicarea unei setări filtru
de trecere bandă joasă pentru boxele din spate.
Această funcţie permite funcţionarea boxelor
din spate pe post de subwoofer dacă nu este
conectat unul.
(Funcţie disponibilă numai dacă [SW DIREC] este
setat la [OFF] şi/sau [REAR-OUT] este selectat în
[REAR/SUB].)
RBE MODE (mod accentuare bas spate)
Selectează modul de accentuare a basului în
spate: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
SW DIREC (conexiune directă subwoofer)
Puteţi utiliza subwooferul fără un amplificator
de putere dacă este conectat la cablul boxelor
din spate.
(Funcţie disponibilă numai dacă [RBE MODE]
este setat la [OFF] şi/sau [REAR-OUT] este
selectat în [REAR/SUB].)
Nu uitaţi să conectaţi un subwoofer de
4 – 8 ohmi la oricare dintre cablurile boxelor din
spate. Nu conectaţi o boxă la cablul celeilalte
boxe din spate.
SW MODE (mod subwoofer)
Selectează modul subwooferului: [1], [2], [3],
[OFF].
SW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [NORM], [REV].
11RO
SW POS* (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivel subwoofer)
Ajustează nivelul volumului pentru subwoofer:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pentru cea mai mică setare se afişează [ATT]).
SW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [NORM], [REV].
SW POS* (poziţie subwoofer)
Selectează poziţia subwooferului: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].
HPF (filtru trecere bandă înaltă)
HPF FREQ (frecvenţă filtru trecere bandă înaltă)
Selectează frecvenţa de întrerupere pentru
boxele faţă/spate: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (pantă filtru trecere bandă înaltă)
Selectează panta (activă doar dacă setarea
[HPF FREQ] este diferită de [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (nivel volum AUX)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare
dispozitiv auxiliar conectat:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla
nivelul volumului între surse.
* Nu apare atunci când [F/R POS] este setat la [OFF].
Configurarea afişajului
(DISPLAY)
DIMMER
Modifică luminozitatea afişajului: [ON], [OFF].
BUTTON-C (culoare butoane)
Setează o culoare presetată sau particularizată
pentru butoane.
COLOR
Selectează dintre 15 culori presetate, 1 culoare
particularizată.
CUSTOM-C (culoare particularizată)
Înregistrează o culoare particularizată pentru
butoane.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Gamă de culori reglabile: [0] – [32] ([0] nu se
poate seta pentru toate gamele de culori).
DSPL-C (culoare afişaj)
Setează o culoare presetată sau particularizată
pentru afişaj.
COLOR
Selectează dintre 15 culori presetate, 1 culoare
particularizată.
CUSTOM-C (culoare particularizată)
Înregistrează o culoare particularizată pentru
afişaj.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Gamă de culori reglabile: [0] – [32] ([0] nu se
poate seta pentru toate gamele de culori).
ALL-C (toate culorile)
Setează o culoare presetată sau particularizată
pentru afişaj şi butoane.
COLOR
Selectează dintre 15 culori presetate, 1 culoare
particularizată.
CUSTOM-C (culoare particularizată)
Înregistrează o culoare particularizată pentru
afişaj şi butoane.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Gamă de culori reglabile: [0] – [32] ([0] nu se
poate seta pentru toate gamele de culori).
SND SYNC (sincronizare sunet)
Activează sincronizarea iluminării cu sunetul:
[ON], [OFF].
M. DISPLAY (afişare în mişcare)
Afişează şabloane mobile: [LM], [ON], [OFF].
AUTO SCR (defilare automată)
Defilează automat elementele lungi: [ON], [OFF].
(Funcţia nu este disponibilă dacă aţi selectat
AUX sau tunerul).
12RO
Informaţii suplimentare
Actualizarea firmware-ului
Puteţi actualiza firmware-ul acestei unităţi de pe
următorul site de asistenţă:
http://www.sony.eu/support
Pentru a actualiza firmware-ul, vizitaţi site-ul de
asistenţă şi urmaţi instrucţiunile online.
Măsuri de precauţie
 Lăsaţi unitatea să se răcească în prealabil, în cazul
în care automobilul a fost parcat sub lumina
directă a soarelui.
 Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele audio
în interiorul automobilului deoarece acestea pot
funcţiona necorespunzător din cauza temperaturii
ridicate cauzate de expunerea directă la razele
soarelui.
 Antena electrică se extinde automat.
 Discuri cu forme care nu sunt standard
(de exemplu, inimă, pătrat, stea). Încercarea
de a le reda poate duce la deteriorarea unităţii.
 Discuri de 8 cm.
Note cu privire la discurile CD-R/CD-RW
 Dacă discul cu sesiuni multiple începe cu
o sesiune CD-DA, acesta este recunoscut ca disc
CD-DA iar celelalte sesiuni nu vor fi redate.
 Discuri ce NU POT fi redate de această unitate
 CD-R/CD-RW cu calitate de înregistrare slabă.
 CD-R/CD-RW înregistrate cu un dispozitiv de
înregistrare incompatibil.
 CD-R/CD-RW finalizate incorect.
 CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate în
format CD muzical sau în format MP3 conform
ISO9660 Nivel 1/Nivel 2, Joliet/Romeo sau cu
sesiuni multiple.
Ordinea de redare a fişierelor audio
Folder (album)
Fişier audio (piesă)
Condens provocat de umezeală
Dacă în interiorul unităţii se formează condens de la
umezeală, scoateţi discul şi aşteptaţi aproximativ
o oră până când se usucă; în caz contrar, unitatea
nu va funcţiona corespunzător.
Pentru menţinerea unui sunet de înaltă
calitate
Nu vărsaţi lichide pe unitate sau discuri.
Note cu privire la discuri
 Nu expuneţi discurile la lumina directă a soarelui,
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu le lăsaţi în autovehicule parcate la loc
neumbrit.
 Înainte de redare, curăţaţi
discurile prin ştergere cu
o cârpă, de la centru către
exterior. Nu folosiţi pentru
curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse
de curăţare din comerţ.
 Această unitate este
proiectată pentru redarea de
discuri conforme standardului Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor
de autor nu sunt conforme cu standardul
Compact Disc (CD), prin urmare aceste discuri
nu vor putea fi redate de această unitate.
 Discuri ce NU POT fi redate de această unitate
 Discuri cu etichete, autocolant, bandă adezivă
sau hârtie lipite pe ele. Acest lucru poate cauza
defectarea unităţii sau distrugerea discului.
Despre iPod
 Puteţi conecta următoarele modele de iPod.
Actualizaţi dispozitivele iPod cu cea mai recentă
versiune software înainte de utilizare.
Modele iPhone/iPod compatibile
Model compatibil
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (a 5-a generaţie)

iPod touch (a 4-a generaţie)

13RO
Model compatibil
USB
iPod touch (a 3-a generaţie)

iPod touch (a 2-a generaţie)

iPod clasic

iPod nano (a 7-a generaţie)

iPod nano (a 6-a generaţie)

iPod nano (a 5-a generaţie)

iPod nano (a 4-a generaţie)

iPod nano (a 3-a generaţie)

 „Made for iPod” şi „Made for iPhone” înseamnă
că un accesoriu electronic a fost conceput pentru
a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv,
la iPhone şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de către
dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformitatea acestuia
cu standardele de siguranţă şi de reglementare.
Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu iPod
sau iPhone poate afecta performanţa în regim
de funcţionare wireless.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate
care nu sunt prezentate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Specificaţii
Secţiunea tuner
FM
Interval de acord: 87,5 – 108 MHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Frecvenţă intermediară:
FM CCIR: între 1.956,5 – 487,3 kHz şi
între +500,0 Hz şi +2.095,4 kHz
Sensibilitate utilă: 8 dBf
Selectivitate: 75 dB la 400 kHz
Raport semnal/zgomot: 73 dB
Separaţie: 50 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Interval de frecvenţă:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Terminal antenă (aeriană):
Conector pentru antenă (aeriană) externă
Sensibilitate: MW: 26 μV, LW: 50 μV
14RO
Secţiunea player CD
Raport semnal/zgomot: 120 dB
Răspuns în frecvenţă: 10 – 20.000 Hz
Wow şi flutter: Sub limita măsurabilă
Numărul maxim de: (doar pentru CD-R/CD-RW)
 foldere (albume): 150 (inclusiv folderul rădăcină)
 fişiere (piese) şi foldere: 300 (poate fi mai mic
de 300 dacă numele folderelor/fişierelor conţin
multe caractere)
 caractere afişabile pentru un nume de folder/
fişier: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Codec corespunzător: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
şi AAC (.m4a)
Secţiunea player USB
Interfaţă: USB (de mare viteză)
Curent maxim: 1 A
Numărul maxim de piese recunoscut: 10,000
Codec corespunzător:
MP3 (.mp3)
Rată de biţi: 8 – 320 kbps (acceptă VBR
(rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 16 – 48 kHz
WMA (.wma)
Rată de biţi: 32 – 192 kbps (acceptă VBR
(rată de biţi variabilă))
Rată de eşantionare: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Rată de biţi: 8 – 320 kbps
Rată de eşantionare: 11,025 – 48 kHz
WAV (.wav)
Adâncime biţi: 16 biţi
Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Adâncime biţi: 16 biţi, 24 biţi
Rată de eşantionare: 44,1 kHz, 48 kHz
Secţiunea amplificator de putere
Ieşire: Ieşiri boxe
Impedanţă boxe: 4 – 8 ohmi
Putere de ieşire maximă: 55 W × 4 (la 4 ohmi)
Generalităţi
Ieşiri:
Terminal pentru ieşiri audio (comutabil faţă,
spate/sub)
Terminal de control antenă (aeriană) electrică/
amplificator de putere (REM OUT)
Intrări:
Terminal de intrare telecomandă
Terminal de intrare antenă (aeriană)
Mufă de intrare AUX (mini mufă stereo)
Port USB
Necesar de putere: Baterie auto 12 V CC
(masă (împământare) negativă)
Consum de curent nominal: 10 A
Dimensiuni:
Aprox. 178 mm × 100 mm × 178 mm (l/î/a)
Dimensiuni de montare:
Aprox. 182 mm × 111 mm × 159 mm (l/î/a)
Masă: Aprox. 1,4 kg
Conţinutul pachetului:
Unitate principală (1)
Componente pentru instalare şi conectare (1 set)
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu vă furnizeze
toate accesoriile menţionate mai sus. Solicitaţi
informaţii detaliate de la distribuitor.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Drepturi de autor
Windows Media este marcă comercială înregistrată
sau marcă comercială a Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii
în afara acestui produs este interzisă fără a deţine
o licenţă din partea Microsoft sau a unui subsidiar
autorizat al Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate
în S.U.A. şi în alte ţări.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevetele sunt utilizate sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
Android este marcă comercială a Google Inc.
libFLAC
Drepturi de autor (C) 2000-2009 Josh Coalson
Drepturi de autor (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de cod sursă
şi sub formă digitală, cu sau fără modificare, este
permisă doar dacă sunt respectate următoarele
condiţii:
 Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări
legale.
 Redistribuirile în formă digitală trebuie să
reproducă în documentaţie şi/sau în alte
materiale furnizate în cadrul distribuţiei
notificarea drepturilor de autor de mai sus,
prezentele condiţii şi următoarele precizări
legale.
 Numele Xiph.org Foundation sau numele
contribuitorilor săi nu pot fi utilizate pentru
a susţine sau a promova produse derivate din
acest software fără permisiune prealabilă
specifică scrisă.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORII
ŞI CONTRIBUITORII DREPTURILOR DE AUTOR
„CA ATARE” ŞI ESTE NEGATĂ ORICE GARANŢIE
EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR
FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE
VANDABILITATE ŞI COMPATIBILITATE CU UN ANUMIT
SCOP. FUNDAŢIA SAU CONTRIBUABILII NU VOR FI
ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ RĂSPUNZĂTORI PENTRU
NICIO PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ,
SPECIALĂ, TIPICĂ SAU ÎN CONSECINŢĂ (INCLUZÂND,
FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, PROCURAREA
BUNURILOR SAU SERVICIILOR DE SCHIMB,
ÎNTRERUPEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA DE DATE
SAU DE PROFITURI SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII)
DIN NICIO CAUZĂ ŞI CONFORM NICIUNEI TEORII
A RESPONSABILITĂŢII, INDIFERENT DACĂ ESTE DE
TIP CONTRACTUAL, DE RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU
DE NATURĂ PENALĂ (INCLUZÂND NEGLIJENŢA SAU
ALTE SITUAŢII SIMILARE), CARE AR PUTEA REZULTA
ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE,
CHIAR DACĂ AR EXISTA INFORMAŢII PRIVIND
ASEMENEA PAGUBE.
Depanare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta să
remediaţi problemele cu care se poate confrunta
unitatea.
Înainte de a parcurge lista de verificare de mai sus,
verificaţi conexiunile şi procedurile de operare.
Pentru detalii cu privire la utilizarea siguranţei şi
scoaterea unităţii din bord, consultaţi „Conectare/
Instalare” (pagina 18).
În cazul în care nu reuşiţi să remediaţi problema,
vizitaţi site-ul de asistenţă menţionat pe ultima
copertă.
Generalităţi
Unitatea nu emite niciun sunet sau sunetul este
foarte slab.
 Poziţia atenuatorului [FADER] nu este setată
pentru un sistem cu 2 boxe.
 Volumul unităţii şi/sau al dispozitivului conectat
este foarte scăzut.
 Măriţi volumul unităţii şi al dispozitivului
conectat.
Nu se emite niciun semnal sonor.
 Aţi conectat un amplificator de putere opţional
şi nu se utilizează amplificator încorporat.
Conţinutul memoriei a fost şters.
 Aţi apăsat butonul de resetare.
 Stocaţi din nou în memorie.
 Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corect.
15RO
Posturile memorate şi ora corectă au fost şterse.
S-a ars siguranţa.
Scoate un zgomot la comutarea poziţiei
contactului.
 Cablurile nu sunt cuplate corect la conectorul
automobilului de alimentare a accesoriilor.
În timpul redării sau recepţiei, porneşte modul
demonstraţie.
 Dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp
de 5 minute cu modul [DEMO-ON] setat,
se activează modul demonstraţie.
 Setaţi [DEMO-OFF] (pagina 10).
Afişajul dispare din/nu apare în fereastra
de afişaj.
 Variatorul este setat pe [DIM-ON] (pagina 12).
 Afişajul dispare dacă ţineţi apăsat OFF.
 Apăsaţi OFF pe unitate până când apare
afişajul.
Afişajul/iluminarea clipeşte.
 Alimentarea nu este suficientă.
 Verificaţi dacă bateria automobilului furnizează
suficientă energie la unitate. (Necesarul de
energie este de 12 V c.c.)
Butoanele de operare nu funcţionează.
Discul nu iese.
 Conexiunea nu este corectă.
 Verificaţi conexiunea unităţii.
Dacă situaţia nu se ameliorează, apăsaţi
butonul de resetare (pagina 5).
Conţinutul memoriei este şters.
Pentru siguranţa dumneavoastră, nu resetaţi
unitatea în timp ce conduceţi.
Recepţie radio
Nu se poate recepţionează posturile.
Sunetul este întrerupt de zgomot.
 Conexiunea nu este corectă.
 Verificaţi conexiunea antenei (aeriene)
automobilului.
 Dacă antena (aeriană) automată nu se extinde,
verificaţi conexiunea cablului antenei (aeriene)
electrice.
Nu este posibilă acordarea presetată.
 Semnalul de transmisie este prea slab.
16RO
RDS
Funcţia SEEK porneşte după câteva secunde
de ascultare.
 Postul este non-TP sau are un semnal slab.
 Dezactivaţi TA (pagina 7).
Nu recepţionaţi niciun anunţ de trafic.
 Activaţi TA (pagina 7).
 Postul nu emite niciun anunţ de trafic chiar
dacă este TP.
 Acordaţi alt post.
PTY afişează [- - - - - - - -].
 Postul curent nu este un post RDS.
 Nu s-au recepţionat datele RDS.
 Postul nu specifică tipul de program.
Numele de serviciu al programului clipeşte.
 Nu există frecvenţă alternativă pentru postul
curent.
 Apăsaţi SEEK +/– în timp ce numele serviciului
de program clipeşte. Apare [PI SEEK] şi unitatea
începe să caute altă frecvenţă cu aceleaşi date
PI (identificare program).
Redare CD
Nu se redă discul.
 Discul este defect sau murdar.
 Discul CD-R/CD-RW nu este audio (pagina 13).
Fişierele MP3/WMA/AAC nu pot fi redate.
 Discul este incompatibil cu formatul şi versiunea
MP3/WMA/AAC. Pentru detalii cu discurile şi
formatele care pot fi redate, vizitaţi site-ul de
asistenţă menţionat pe ultima copertă.
Redarea fişierelor MP3/WMA/AAC începe mai
târziu comparativ cu alte fişiere.
 Următoarele discuri necesită un timp mai lung
pentru începerea redării.
 Un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată.
 Un disc înregistrat în sesiuni multiple.
 Un disc pe care se pot adăuga date.
Sunetul se aude în salturi.
 Discul este defect sau murdar.
Redarea de pe dispozitive USB
Nu puteţi reda printr-un hub USB.
 Această unitate nu recunoaşte dispozitivele USB
conectate printr-un hub USB.
Redarea de pe un dispozitiv USB începe într-un
interval de timp mai lung.
 Dispozitivul USB conţine fişiere înregistrate cu
o structură arborescentă complicată.
Sunetul este intermitent.
 Sunetul poate fi intermitent la o rată de biţi
ridicată.
 Este posibil ca fişierele DRM (Digital Rights
Management) să nu poată fi redate în unele
cazuri.
Fişierul audio nu poate fi redat.
 Dispozitivele USB formatate cu alte sisteme de
fişiere decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
* Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32, însă este
posibil ca unele dispozitive USB să nu suporte
toate aceste sisteme FAT. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB
sau contactaţi producătorul.
Afişaje/Mesaje de eroare
CD ERROR: Discul nu poate fi redat. Discul va fi scos
automat.
 Curăţaţi sau introduceţi discul corect sau
asiguraţi-vă că discul nu este gol sau defect.
OVERLOAD: Dispozitivul USB este supraîncărcat.
 Deconectaţi dispozitivul USB şi apăsaţi SOURCE
pentru a selecta o altă sursă.
 Dispozitivul USB prezintă o eroare sau este
conectat un dispozitiv neacceptat.
READ: Se citesc informaţiile.
 Aşteptaţi până când citirea este finalizată
şi redarea porneşte automat. În funcţie de
organizarea fişierului, este posibil ca intervalul
de timp să fie mai lung.
USB ERROR: Nu se poate reda de pe dispozitivul
USB.
 Conectaţi din nou dispozitivul USB.
USB NO DEV: Un dispozitiv USB nu este conectat
sau nu este recunoscut.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul USB sau cablul USB
este conectat bine.
USB NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil.
 Conectaţi un dispozitiv USB care să conţină fişiere
redabile (pagina 14).
USB NO SUPRT: Dispozitivul USB nu este acceptat.
 Pentru detalii cu privire la compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi site-ul de asistenţă
menţionat pe ultima copertă.
sau
: S-a ajuns la
începutul sau la finalul discului.
: Caracterul nu poate fi afişat.
CD NO MUSIC: Nu există niciun fişier redabil.
Discul va fi scos automat.
 Introduceţi un disc care să conţină fişiere redabile
(pagina 14).
Pentru utilizarea telecomenzii de pe volan:
CD PUSH EJT: Discul nu a fost scos corect.
 Apăsaţi  (scoatere).
ERROR: A intervenit o eroare la înregistrarea
funcţiei.
 Reluaţi înregistrarea pornind de la funcţia pentru
care a intervenit eroarea (pagina 10).
HUB NO SUPRT: Huburile USB nu sunt acceptate.
IPD STOP: Redarea de pe iPod a ajuns la final.
 Operaţi dispozitivul iPod/iPhone pentru a porni
redarea.
NO AF: Nu există frecvenţe alternative.
 Apăsaţi SEEK +/– în timp ce numele serviciului
de program clipeşte. Unitatea începe să caute
altă frecvenţă cu aceleaşi date PI (identificare
program) (apare [PI SEEK]).
TIMEOUT: Înregistrarea funcţiei nu a reuşit
deoarece timpul a expirat.
 Încercaţi să finalizaţi înregistrarea în timp ce
[REGISTER] clipeşte (aproximativ 6 secunde)
(pagina 10).
Dacă aceste soluţii nu remediază problema,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Dacă duceţi unitatea la un centru de reparaţii din
cauza unor probleme de redare de pe CD, aduceţi
şi discul folosit în momentul apariţiei problemei.
NO TP: Nu există programe de trafic.
 Unitatea va continua să caute posturi TP
disponibile.
17RO
Conectare/Instalare
Atenţie
 Legaţi toate cablurile de împământare la
un punct de împământare comun.
 Nu prindeţi cablurile în şuruburi sau în piesele
mobile (de exemplu în şinele scaunelor).
 Înainte de conectare, dezactivaţi contactul pentru
a evita scurtcircuitele.
 Conectaţi cablul de alimentare  la unitate şi
la boxe înainte de a-l conecta la conectorul de
alimentare auxiliară.
 Pentru siguranţa dumneavoastră, nu uitaţi să
izolaţi cablurile neconectate libere cu bandă
izolatoare.
Lista de componente pentru
instalare


×2


5 × max. 8 mm
×6

Măsuri de precauţie
 Alegeţi locul de instalare cu atenţie pentru
ca unitatea să nu vă incomodeze în timp ce
conduceţi.
 Evitaţi să instalaţi unitatea în zone expuse la praf,
mizerie, vibraţii excesive sau temperaturi ridicate,
cum ar fi cele expuse direct la lumina soarelui sau
lângă conductele de încălzire.
 Folosiţi doar echipamentele de montare furnizate
pentru o instalare sigură.
Notă cu privire la cablul de alimentare electrică
(galben)
Atunci când conectaţi această unitate împreună cu alte
componente stereo, amperajul nominal al circuitului
din automobil la care este conectată unitatea trebuie
să fie mai mare decât suma amperajelor nominale ale
siguranţelor fiecărei componente.
Reglarea unghiului de montare
Reglaţi unghiul de montare la o valoare mai mică
de 45°.
18RO
 Această listă de componente nu include tot ce
conţine pachetul.
 Suportul  este ataşat la unitate înainte de
expediere. Înainte de a monta unitatea, folosiţi
cheia de deblocare  pentru a demonta suportul
 de pe unitate. Pentru detalii, consultaţi
„Îndepărtarea suportului” (pagina 21).
 Păstraţi cheile de deblocare  pentru o utilizare
ulterioară, deoarece veţi avea nevoie de ele
atunci când demontaţi unitatea din automobil.
Conexiune
Subwoofer*1
*6
*3
*3
Amplificator de
putere*1
de la o telecomandă cu fir
(nefurnizată)*4

*2
Pentru detalii, consultaţi
„Realizarea conexiunilor”
(pagina 20).
Pentru detalii, consultaţi „Schema electrică”
(pagina 20).
de la o antenă (aeriană)
a automobilului*5
*1
*2
*3
*4
Nefurnizat
Impedanţă boxe: 4 – 8 Ω × 4
Cablu cu pini RCA (nefurnizat)
În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un adaptor
de telecomandă cu fir (nefurnizat).
*5 În funcţie de tipul de automobil, folosiţi un adaptor
(nefurnizat) în cazul în care conectorul antenei
(aeriană) nu se potriveşte.
*6 Ieşirea AUDIO OUT poate fi comutată pe SUB sau
REAR.
19RO
Realizarea conexiunilor
Dacă aveţi o antenă (aeriană) electrică fără casetă
de conexiuni, conectarea acestei unităţi cu ajutorul
cablului de alimentare furnizat  poate deteriora
antena (aeriană).
 Către conectorul de boxe al automobilului
Note
 Trebuie să pregătiţi cablurile boxelor din spate.
 Folosiţi un subwoofer cu o impedanţă de 4 – 8 ohmi
şi capacităţi corespunzătoare de gestionare a puterii
pentru a evita daunele.
Conexiune de păstrare a memoriei
Cât timp este conectat cablul de alimentare galben,
circuitul de memorie va fi alimentat continuu chiar
dacă aţi dezactivat contactul.
Conectarea boxelor
1
2
3
4
5
6
7
8
Boxă spate
(dreapta)
Boxă frontală
(dreapta)
Boxă frontală
(stânga)
Boxă spate
(stânga)

Mov

Mov/cu dungi
negre

Gri

Gri/cu dungi
negre

Alb

Alb/cu dungi
negre

Verde

Verde/cu dungi
negre
 Înainte de conectarea boxelor, opriţi unitatea.
 Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 – 8 ohmi şi
capacităţi corespunzătoare de gestionare
a puterii pentru a evita daunele.
Schemă electrică
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect conectorul de
alimentare auxiliară şi cablurile conform sistemului
din autovehicul.
Conector de alimentare auxiliară
 Către conectorul de alimentare al
automobilului
Conexiune normală
12
alimentare continuă
Galben
13
comandă antenă
(aeriană) electrică/
amplificator de putere
(REM OUT)
Albastru/cu dungi
albe
15
alimentare comutată
Roşu
16
masă (împământare)
Negru
Roşu
Roşu
Galben
Galben
12
alimentare continuă
Galben
15
alimentare comutată
Roşu
Când se inversează poziţiile cablului roşu
şi galben
Conexiune uşoară subwoofer
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Puteţi utiliza un subwoofer fără un amplificator
de putere dacă este conectat la cablul unei boxe
din spate.
Boxă frontală
Subwoofer
20RO
12
alimentare comutată
Galben
15
alimentare continuă
Roşu
În cazul autovehiculelor fără poziţie ACC
Roşu
Roşu
Instalare
Îndepărtarea suportului
Galben
Galben
După cuplarea corectă a conectorilor şi comutarea
cablurilor de alimentare, conectaţi unitatea la sursa
de alimentare a autovehiculului. Dacă aveţi
întrebări şi probleme legate de conectarea unităţii,
care nu sunt prezentate în acest manual, contactaţi
distribuitorul autovehiculului.
Înainte de a instala unitatea, demontaţi suportul 
de pe unitate.
1
Introduceţi ambele chei de deblocare 
până auziţi un clic şi trageţi suportul în
jos , după care trageţi unitatea în sus
pentru a le separa.

Utilizarea telecomenzii cu fir
1
Pentru a activa telecomanda cu fir, setaţi
[STR CONTROL] din [SET STEERING] la
[PRESET] (pagina 10).

Orientaţi cârligul
spre interior.
Montarea unităţii în bord
Pentru montarea într-o maşină de producţie
japoneză, consultaţi „Montarea unităţii într-o
maşină de producţie japoneză” (pagina 22).
Montarea unităţii cu suportul furnizat
Înainte de instalare, asiguraţi-vă că ambele cleme
de pe ambele laturi ale suportului  sunt îndoite
spre interior 3,5 mm.
1
Poziţionaţi suportul  în interiorul
bordului şi îndoiţi ghearele în exterior
pentru o prindere fixă.
Mai mare
de 182 mm

Clemă
Mai mare
de 111 mm
21RO
2
Montaţi unitatea pe suport .
Resetarea unităţii
Pentru detalii, consultaţi „Resetarea unităţii”
(pagina 5).
Înlocuirea siguranţei
Atunci când înlocuiţi siguranţa,
Siguranţă (10 A)
nu uitaţi să folosiţi o siguranţă cu
amperajul nominal menţionat pe
siguranţa originală. Dacă se arde
siguranţa, verificaţi conexiunea de
alimentare şi înlocuiţi siguranţa.
Dacă siguranţa se arde din nou
după înlocuire, poate fi vorba de o defecţiune
internă. În astfel de situaţii, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.

Notă
Dacă clemele sunt drepte sau îndoite spre exterior,
unitatea nu se va fixa bine şi poate ieşi afară.
Montarea unităţii într-o maşină de
producţie japoneză
Se poate ca instalarea unităţii să nu fie posibilă în
unele maşini de producţie japoneză. În astfel de
situaţii, consultaţi distribuitorul Sony.
către bord/consola centrală

Suport
Piese existente furnizate
cu automobilul

Suport
Când montaţi această unitate pe suporturile
preinstalate ale automobilului, folosiţi şuruburile
furnizate  în orificiile adecvate pentru şuruburi,
în funcţie de automobil: T pentru TOYOTA,
M pentru MITSUBISHI şi N pentru NISSAN.
Notă
Pentru a evita o defecţiune, instalaţi unitatea doar
cu ajutorul şuruburilor furnizate .
22RO
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi ultimele
informaţii referitoare la asistenţa pentru
acest produs, vizitaţi site-ul Web de mai jos:
http://www.sony.eu/support
Înregistraţi produsul online acum la:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising