Sony XAV-602BT Operating instructions

Sony XAV-602BT Operating instructions
Unitate de bord AV
Manual de instrucţiuni
RO
© 2013 Sony Corporation
XAV-602BT
Fabricat în Thailanda
Aveţi grijă să montaţi aparatul în bordul maşinii
pentru siguranţă. Pentru instalare şi conectare
consultaţi manualul de instalare / conectare ce
v-a fost furnizat.
Avertizare
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi
niciodată carcasa aparatului. Apelaţi pentru
aceasta doar la persoane calificate.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu acest
produs, conduce la creşterea pericolului de a vă fi
afectată vederea. Cum radiaţiile laser utilizate de
acest player CD/DVD sunt dăunătoare pentru ochi,
nu încercaţi să demontaţi carcasa. Pentru service,
adresați-vă numai unor persoane calificate.
Produs în Thailanda
Proprietățile diodei LASER
• Durata emisiei : continuă
• Putere laser la ieșire : mai mică de 58,9 μW
(Această putere la ieșire reprezintă valoarea măsurată la o distanță de 70 mm de suprafața lentilei
obiectiv de pe blocul de culegere a semnalului optic
cu o apertură de 7 mm.)
Eticheta pe care sunt marcate tensiunea de funcționare
etc. se află în partea de jos a carcasei.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament XAV-602BT corespunde cerinţelor
esenţiale şi altor prevederi importante ale Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi adresa
următoare de Internet :
http://www. compliance.sony.de/
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producător : Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Pentru respectarea cerințelor impuse produselor UE
: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul
în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru
plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai
mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest
produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă, de
asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor
necesită conectarea permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de
personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Note privind bateria cu litiu
Nu expuneţi bateriile la căldură prea mare, cum
ar fi la radiaţii solare directe, foc sau alte surse
similare.
Pentru a renunţa la programul demonstrativ
(DEMO), consultaţi pag. 23.
Avertisment pentru cazul în care cheia
de contact a maşinii dvs. nu are poziţia
AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto OFF
(de oprire automată, pagina 23).
Aparatul se va opri complet, în mod automat,
după perioada de timp stabilită, dacă nu este
selectată nici o sursă, evitându-se consumul
de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto OFF (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
OFF, de fiecare dată când opriţi maşina, până
ce afişajul se stinge.
Note privind funcția
BLUETOOTH
Atenţie
FIRMA SONY NU POATE FI FĂCUTĂ ÎN NICI
UN FEL RESPONSABILĂ DE NICI UN FEL DE
DAUNE ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU DE
CONSECINŢĂ, ŞI NICI PENTRU VREUN FEL
DE PAGUBE, INCLUSIV DAR NU LIMITATIV,
PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE VENITURI,
PIERDERI DE DATE, INCAPACITATEA DE
A FOLOSI PRODUSUL SAU A VREUNUI
ECHIPAMENT ASOCIAT, ÎNTRERUPERI ÎN
FUNCŢIONARE ŞI ÎNTÂRZIERI CAUZATE SAU
LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI PRODUS,
A COMPONENTELOR HARDWARE SAU / ŞI
SOFTWARE ALE ACESTUIA.
NOTIFICARE IMPORTANTĂ !
Utilizarea eficientă şi în siguranţă
Schimbările sau modificările aduse acestui aparat,
care nu au fost expres aprobate de Sony pot conduce la
pierderea de către deţinător a permisiunii de utilizare
a acestui produs.
Vă rugăm să vă interesaţi de excepţiile impuse de
reglementările şi limitările naţionale, cu privire la
utilizarea acestui echipament Bluetooth, înainte de
a-l folosi.
Conectarea cu alte echipamente
Când conectaţi un alt echipament, vă rugăm să citiţi
instrucţiunile de folosire ale respectivului aparat
pentru a afla instrucţiuni detaliate privind siguranţa.
Expunerea la frecvenţe radio
Semnalele radio (RF) pot afecta sistemele electronice
ale maşinii care sunt inadecvat montate sau ecranate,
cum ar fi sistemele electronice de injecţie cu carburant,
sistemul electronic antifurt, sistemele electronice de
comandă a vitezei sau cele de declanşare a pernelor
de aer. Pentru montarea sau service-ul destinate
acestui aparat, vă rugăm să consultaţi producătorul sau
reprezentantul mărcii autovehiculului dvs. Montarea
sau executarea de operaţii de service incorecte pot
fi periculoase şi pot anula garanţia acordată pentru
acest produs.
Consultaţi producătorul automobilului dvs. pentru
a vă asigura că utilizarea telefonului dvs. celular în
interiorul maşinii nu va afecta sistemele electronice
ale acesteia.
Verificaţi în mod regulat dacă toate echipamentele
wireless din interiorul autovehiculului dvs. sunt
montate şi funcţionează în mod adecvat.
Apeluri de urgenţă
Acest dispozitiv Bluetooth pentru mâini libere şi
dispozitivul electronic conectat la acesta funcţionează
folosind semnale radio, reţele celulare şi terestre,
precum şi funcţia programată de utilizator, ceea ce
face să nu poată fi garantată conexiunea în orice
condiţii.
De aceea, nu vă bazaţi exclusiv pe niciunul dintre
aceste echipamente electronice pentru efectuarea de
apeluri importante (cum ar fi urgenţele medicale).
Amintiţi-vă că, pentru a realiza apeluri importante,
dispozitivul pentru mâini libere şi cel electronic
conectat trebuie să se afle într-o zonă în care tăria
semnalului celular este suficient de puternic.
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu poată fi
realizate către toate reţelele de telefonie celulară sau
când anumite servicii de reţea şi/sau facilităţi ale
telefoanelor sunt în uz.
Consultaţi furnizorul local de servicii.
Condusul maşinii
Informaţi-vă cu privire la legile şi reglementările în
vigoare cu privire la folosirea telefoanelor celulare şi
a echipamentelor ce nu implică folosirea mâinilor în
timp ce conduceţi maşina.
Acordaţi întotdeauna atenţie maximă condusului
maşinii şi retrageţi-vă în afara drumului înainte de
a efectua sau de a recepţiona un apel telefonic, dacă
situaţia în trafic o impune.
3
Cuprins
Avertizare ................................................. 2
Amplasarea şi funcţiile butoanelor ............ 5
Punerea în funcţiune
Iniţializarea aparatului ............................... 8
Realizarea configurării iniţiale .............. 8
Potrivirea ceasului ................................ 8
Pregătirea echipamentului Bluetooth ... 8
Conectarea la un echipament
BLUETOOTH pus în legătură ........... 9
Detaşarea panoului frontal ................... 9
Radio
Ascultarea radioului ................................ 10
Fixarea în memorie şi recepţionarea
posturilor de radio ............................ 10
RDS ........................................................ 11
Redare
Redarea discurilor ................................... 12
Redarea cu un iPod/ cu un dispozitiv
USB ...................................................... 13
Redarea cu un echipament BLUETOOTH14
Căutarea și redarea pieselor .................. 14
Audierea muzicii în funcţie de dispoziţie
– SensMeTM .......................................... 15
Opțiuni disponibile .................................. 16
[DVD Audio Level] .............................. 17
[CSO (Center Speaker Organizer)] .... 17
Funcţii utile
Aplicații de comandă la distanță pentru
iPhone / telefonul Android ............... 20
Duplicarea interfeței telefonului inteligent
(MirrorLinkTM) ........................................ 21
Ascultarea unor surse diferite în faţa şi în
spatele maşinii – Zone × Zone ............. 21
Utilizarea comenzii tactile ....................... 22
Reglaje
Reglaje generale .................................... 22
Ajustare afișaj tacti ............................. 23
Conexiune Bluetooth .......................... 24
Modul USB de încărcare a bateriei .... 24
Reglaje de sunet ..................................... 24
Ajustare nivel EQ7/ subwoofer ........... 24
Ajustare nivel balans/ gradare............ 24
Intensificare başi spate ...................... 25
Nivel boxe 4,1 canale ......................... 25
Reglaje vizuale ....................................... 25
Echilibru imagine ................................ 25
Format de ecran ................................. 26
Reglaje privind sursele ........................... 26
Informaţii suplimentare
Echipamente audio/ video auxiliare ....... 28
Camera pentru vederea în spate ....... 28
Actualizarea firmware-ului .................. 28
Efectuarea unui apel telefonic fără a
folosi mâinile
Măsuri de precauţie ................................ 28
Recepționarea apelurilor ......................... 18
Specificații ............................................... 35
Efectuarea unui apel ............................... 18
Funcţii disponibile în timpul apelurilor unei
convorbiri ............................................. 18
Gestionarea agendei telefonice .............. 19
Gestionarea datelor legate de apeluri ..... 19
Meniul de opţiuni pentru telefon .............. 20 .
4
Întreținere ................................................ 34
Drepturi de autor ..................................... 36
Soluţionarea problemelor ........................ 37
Mesaje de eroare ............................... 41
Lista codurilor de limbă ........................... 44
Amplasarea şi funcţiile butoanelor
Unitatea principală
XAV-602BT
1 Buton Z (pentru scoaterea discului)
5 Senzor pentru telecomandă
2 Buton HOME
Apăsaţi acest buton pentru a deschide meniul
HOME.
6 Terminal USB
Îndepărtaţi capacul pentru a conecta un
dispozitiv USB.
– VOICE
Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru mai
mult de 2 secunde pentru a activa funcția de
comandă vocală. Când este activă funcția App
Remote, sunt activate facilitățile de recunoaștere
a vocii (numai la telefoanele Android) și cea de
realizare vocală a apelurilor. Când funcția App
Remote este dezactivată, este disponibilă numai
facilitatea de realizare vocală a apelurilor.
3 Buton DISPL
Apăsaţi pentru a schimba elementele afişate.
– M.OFF
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a opri
monitorul şi a ilumina butoanele. Pentru
repornire, atingeţi oriunde ecranul.
4 Fantă pentru introducerea discului
7 Buton de eliberare a butonului frontal
8 Buton SOURCE
Apăsaţi acest buton pentru porni aparatul.
Apăsaţi-l pentru a schimba sursa de semnal. La
fiecare apăsare a acestuia, este afișată pe ecran o
sursă ce poate fi selectată.
– OFF
Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a părăsi sursa.
Apăsaţi pentru mai mult de 2 secunde pentru a
opri complet aparatul. Când unitatea este oprită,
acționarea cu ajutorul telecomenzii nu este
disponibilă.
9 Buton RESET
Aflat în partea din spate a panoului frontal.
0 Fereastra de afişare / afişaj tactil
5
Telecomanda RM-X271
Telecomanda poate fi utilizată, în general, pentru
realizarea de operaţii audio simple. Pentru realizarea
de operaţii din meniu, folosiţi afişajul tactil.
qk Buton u (Redare/ Pauză) / Butoane
.m/M> (precedent/ următor)
ql Butoane de reglaj pentru redare DVD
w; Buton ZAP (pag. 14)
wa Butoane </M/m/, (Cursor)/ ENTER
ws Buton MODE
Apăsaţi acest buton pentru a selecta banda de
frecvenţe radio / pentru a selecta un echipament
auxiliar.
Interfețe
Banda de stări :
Banda de stări :
Atingeți banda de stări pentru a deschide panoul de
notificare.
Înainte de a folosi prima dată telecomanda,
îndepărtaţi folia izolatoare.
qa Buton POSITION
Pentru a comuta poziţia de ascultare.
qs Buton O (Revenire)
Pentru a reveni la interfaţa precedentă/ la
meniul unui Video CD (VCD).
qd Buton EQ (Egalizor)
Pentru a selecta o curbă a egalizorului.
qf Butoane numerice (0 - 9)
qg Buton CLEAR
qh Buton Z×Z (Zone × Zone) (pag. 21)
qj Buton ATT (Atenuare)
Apăsaţi pentru a atenua sunetul. Pentru a anula,
apăsaţi din nou acest buton.
6
Interfața principală :
wd Indicații
(Atenuare)
Simbolul devine luminos când sunetul este
atenuat.
ZONE×ZONE
Simbolul devine luminos când este activată
funcția Zonă × Zonă.
wg Arie specifică de aplicație
Afișează butoanele / indicațiile de redare sau
prezintă starea unității. Elementele afișate diferă
în funcție de sursă.
wh Zona comună
Simbolul accesează direct meniul de reglaje
pentru EQ7/ subwoofer (pag. 24).
(Anunţuri legate de trafic)
Simbolul devine luminos când este disponibil
traficul de informații curente.
Simbolul devine luminos când este activată
funcția App Remote.
wf Indicaţii de stare pentru Bluetooth
Simbolul devine luminos când semnalul
BLUETOOTH este pornit.
Simbolul devine luminos când un echipament
este conectat la unitate pentru transmiterea
semnalului audio.
Simbolul apare intermitent când conectarea este
în curs de realizare.
Simbolul devine luminos când un telefon mobil
este conectat la unitate pentru realizarea de
apeluri cu mâinile libere.
Simbolul apare intermitent când conectarea este
în curs de realizare.
Simbolul indică tăria semnalului pentru
telefonul mobil conectat.
Simbolul indică energia rămasă a
acumulatorului telefonului mobil conectat.
Simbol activează funcția de comandă vocală.
wj
Comută între interfața principală (HOME) și
interfața de redare.
wk
(Opţiuni)
Atingeţi-l pentru a deschide meniul principal de
opţiuni (HOME). Apăsați HOME apoi atingeți
simbolul
:
[Icon Priority] (Prioritate simbol)
Modifică ordinea simbolurilor.
[Background Theme] (Tema fundalului)
Modifică tema fundalului.
[Icon View] (Vizualizare simbol)
Comută între afișarea 2D și cea 3D a
simbolurilor afişate pe ecran.
Puteți schimba simbolul văzut prin atingerea și
menținerea apăsată a acestuia în orice punct de
pe ecran.
[Touch Effect] (Efect atingere)
Afişează o urmă uşoară unde ecranul a fost
atins.
Pentru a reveni la interfaţa principală (Home),
atingeţi .
wl Butoane virtuale de selecţie a sursei
Pentru a schimba sursa de semnal.
Simbolul devine luminos când un telefon mobil
conectat are unul sau mai multe mesaje SMS
necitite.
7
Punerea în funcţiune
Inițializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau
după înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după
modificarea unor conexiuni electrice va trebui să
iniţializaţi aparatul.
1
Apăsaţi butonul RESET de la aparat.
Folosiți un obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi un
pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul
ceasului şi va şterge o parte a conținutului stocat.
Realizarea configurării iniţiale
După iniţializare, este afişată interfaţa pentru
realizarea configurării iniţiale.
Potrivirea ceasului
1
2
3
Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Settings]
4
Atingeți [Set Date] (Stabilirea datei), apoi
stabiliți anul, luna și ziua.
5
Atingeți [Set Time] (Stabilirea orei), apoi
stabiliţi indicaţia corectă pentru oră şi
minute.
Atingeţi
, apoi atingeţi [Date&Time].
Atingeți [Select Time Zone] (Alegere
fusului orar).
Este afişată interfaţa de reglaje.
Pentru a reveni la interfaţa [Date&Time], atingeţi
.
6
Atingeţi [OK].
Reglajul este definitivat.
Pentru a şterge un număr introdus, atingeţi [Clear].
Pentru a activa/ dezactiva funcţia CT (pag. 11),
atingeţi [CT] la pasul 4.
Pregătirea echipamentului
BLUETOOTH
1
Atingeţi [No] din interfaţa demonstrativă
pentru reglaje.
2
Atingeţi [Language] pentru a stabili limba
de afişare pe ecran.
Deplasaţi în sus sau în jos bara de parcurgere
pentru a selecta limba dorită.
3
Atingeţi [Subwoofer] pentru a stabili
starea de conectare a subwoofer-ului.
Dacă este conectat un subwoofer, selectaţi [ON],
iar dacă nu este conectat nici un subwoofer
selectaţi [OFF].
4
Atingeţi [Listening Position] pentru a
stabili poziţia de audiţie.
Alegeţi varianta [Front L] dacă poziţia de ascultare
este frontală, în stânga, respectiv [Front R] dacă
poziţia de ascultare este frontală, în dreapta.
Pentru a reveni la reglajele iniţiale, atingeţi .
5 Atingeţi [OK].
Puteți asculta muzică sau să realizați apeluri
telefonice cu mâinile libere, conectând un echipament
BLUETOOTH adecvat (telefon mobil, echipamentul
audio etc.). Pentru detalii legate de conectarea unui
echipament BLUETOOTH, consultați manualul
de instrucțiuni care însoțește aparatul respectiv.
Înainte de conectare, reduceți volumul sonor al
acestei unități; în caz contrar poate fi produs zgomot
puternic.
Punerea în legătură și conectarea
cu un echipament BLUETOOTH
Când conectați un echipament Bluetooth pentru
prima dată, este necesară înregistrare reciprocă
(numită „punere în legătură”). Această operație
permite unității și altor echipamente să se recunoască
unul pe celălalt.
1
2
3
Atingeţi [Bluetooth Connection], apoi
stabiliți pentru semnal varianta [ON].
Semnalul BLUETOOTH al acestei unități este
activat și simbolul apare în banda de stări.
4
Atingeţi [Pairing >].
Unitatea trece în modul standby pentru punerea
în legătură.
Configurarea este definitivată.
Această configurare poate fi realizată din meniul de
reglaje (pag. 22).
8
Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Settings].
Atingeţi și deplasați bara de parcurgere
în sus și în jos.
5
Efectuați procedura de punere în
legătură de la echipamentul Bluetooth
pentru a detecta această unitate.
6
Selectați [Sony Car Audio] de pe afișajul
echipamentului Bluetooth.
7
Dacă este solicitată introducerea parolei*
la echipamentul BLUETOOTH, introduceți
[0000].
* Parola se poate numi cod de acces, cod PIN,
număr PIN, cheie de acces etc., în funcție de
echipamentul Bluetooth folosit.
8 Selectați această unitate de la echipamentul
BLUETOOTH, pentru a realiza conexiunea
BLUETOOTH.
Când conexiunea este realizată, unul dintre
simbolurile
sau devine luminos.
Notă
• Această unitate nu poate fi detectată de un alt echipament
câtă vreme este conectată la un echipament Bluetooth.
Pentru a permite detecția, încheiați conexiunea curentă.
Conectarea la un echipament
BLUETOOTH pus în legătură
Acest capitol explică modul de conectare manuală la
echipamentele BLUETOOTH înregistrate.
1 Verificați ca semnalele BLUETOOTH să fie
activate atât la această unitate (pag. 23),
cât și la echipamentul Bluetooth.
din banda de stări indică faptul că
Simbolul
semnalul BLUETOOTH al acestei unități este
activat.
2
Acționaţi echipamentul BLUETOOTH
pentru a-l conecta la această unitate.
Apare unul dintre simbolurile
sau .
de montarea microfonului, consultați manualul
de instrucțiuni privind „Instalarea și realizarea
conexiunilor”.
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi pentru
a preveni furtul.
Alarmă de avertizare
Dacă puneţi cheia de contact în poziţia oprit (OFF)
fără a fi detaşat panoul frontal, alarma de avertizare
se va declanşa şi va suna câteva secunde. Alarma va
suna numai în cazul în care este utilizat amplificatorul
încorporat.
Pentru a dezactiva alarma de avertizare,
alegeți pentru [Front Panel Caution Alarm]
varianta [OFF] (pag. 23).
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OFF
mai mult de 2 secunde pentru a opri
aparatul.
2 Apăsaţi .
3 1 Ridicaţi partea din
stânga a panoului
frontal.
2 Trageţi panoul spre dvs.
Notă
• Nu scăpaţi pe jos şi nu aplicaţi o presiune prea mare
asupra panoului frontal şi a ferestei de afişare.
Ataşarea panoului frontal
Ataşaţi partea A a panoului frontal de zona B a unităţii, cum este ilustrat mai jos, şi apăsaţi partea stângă spre poziţia de fixare, până ce se aude un clic.
Când este pornită maşina cu cheia de contact,
semnalul Bluetooth fiind activat, acest aparat caută
ultimul dispozitiv Bluetooth la care a fost conectat,
şi conexiunea este realizată dacă este posibil.
Notă
• Dacă această unitate nu poate detecta echipamentul
Bluetooth cel mai recent conectat, atingeți [Reconnect]
pentru a căuta din nou ultimul echipament pus în
legătură.
Dacă problema persistă, reluați procedura de punere în
legătură.
Pentru a monta microfonul
Pentru a putea capta vocea dvs. în timpul
convorbirilor realizate fără a folosi mâinile, trebuie
să montați microfonul (furnizat). Pentru detalii legate
Notă
• Nu aşezaţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului
frontal.
9
Radio
Ascultarea radioului
Pentru a asculta radioul, apăsaţi HOME, apoi
atingeţi [Tuner].
Butoane/indicații de recepţie
Fixarea în memorie şi recepţionarea posturilor de radio
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de
conduceţi autovehiculul, folosiţi funcţia BTM pentru
cel mai bun acord, cu scopul de a evita accidentele.
Fixarea automată în memorie
(BTM)
1 Selectați banda dorită ([FM1], [FM2], [FM3],
[MW] sau [LW]).
2 Atingeţi .
3 Atingeţi [BTM].
Aparatul va memora primele şase posturi de radio
din lista celor prestabilite (de la [1] la [6]).
Pentru a reveni la interfaţa de redare, atingeţi
.
Realizarea acordului
1 Atingeţi banda curentă.
Butoane de recepţie (1 la 8)
1 “Current band icon” (simbolul benzii
curente)
Pentru a accesa lista benzilor de frecvenţe.
2 [PTY List] (numai pentru FM)
Pentru a deschide lista PTY (pag. 12)
3
Pentru a înregistra elementul prestabilit.
4
Pentru a modifica modelul pentru Visualizer.
5
Pentru a deschide meniul de opțiuni (pag. 16).
6 – SEEK / SEEK +
Pentru acordul automat.
7
Pentru acordul manual.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a omite în
mod continuu frecvenţele.
8 de la [1] la [6]
Pentru a selecta posturile de radio.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a se memora
frecvenţa curent afişată, alocându-i un număr.
Indicații de recepţie (A la B)
A
B
10
Simbolul sursei curente
Frecvență/ stare
Apare lista benzilor disponibile.
2
Atingeţi indicaţia benzii dorite ([FM1],
[FM2], [FM3], [MW] sau [LW]).
3 Realizaţi acordul.
Acord automat.
Atingeţi – SEEK / SEEK +.
Parcurgerea frecvenţelor încetează când este
depistat un post de radio. Repetaţi această procedură
până ce este recepţionat postul dorit.
Acord manual.
până ce este recepţionată
Atingeţi în mod repetat
frecvenţa dorită.
Pentru a omite continuu frecvenţele, atingeţi şi
menţineţi apăsat
.
Fixarea manuală în memorie
1 În timp ce este recepţionat un post
de
radio pe care doriţi să îl fixaţi în memorie,
atingeţi
, apoi atingeţi un număr din
listă (de la [1] la [6]).
Pentru a reveni la interfaţa de redare, atingeţi
Recepţionarea unui post fixat
1 Selectaţi banda de frecvenţe.
2 Atingeţi numărul dorit (de la [1] la [6]).
.
Reglaje pentru AF
RDS
1 Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Tuner].
Elementele afişajului
2 Atingeţi banda dorită ([FM1], [FM2] sau
[FM3]).
3 Atingeţi
, apoi “AF (Frecvenţe
alternative)” pentru a alege varianta “ON”
(activ).
Reglaje pentru TA
1 Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Settings].
2 Atingeţi [Source Settings].
Este afişat meniul de reglaje pentru sursă.
A Numărul benzii, RDS*1, TP*2
B Denumirea serviciului de programe, Frecvenţa,
Date RDS
C Numărul prestabilit
*1 La recepţia RDS.
*2 În timpul recepţiei programelor legate de trafic.
Serviciile RDS
Acest aparat furnizează în mod automat informaţii
RDS, după cum urmează :
3 Atingeţi “Traffic Announcement”
(Anunţuri legate de trafic) pentru a alege
varianta “ON” (activ).
Fixarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele AF/
TA. Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de radio cu
BTM sau în mod manual. Dacă efectuaţi reglajul
prealabil în mod manual, puteţi prestabili şi posturi
non-RDS.
AF (Frecvenţe alternative)
Alege şi restabileşte acordul pe postul cu cea mai
puternică frecvenţă din reţea. Folosind această
funcţie, puteţi asculta continuu acelaşi program
şi nu sunteţi nevoit să căutaţi manual frecvenţa pe
parcursul unei călătorii mai lungi.
Recepţionarea anunţurilor urgente
TA (Anunţuri de trafic) / TP (programe de
trafic)
Furnizează informaţii privitoare la trafic şi
programele de trafic. Orice informaţie/program
recepţionat va întrerupe sursa curentă de semnal.
Când funcţiile AF și cele regionale sunt activate nu se
va comuta pe un alt post regional cu o frecvenţă mai
puternică. Dacă părăsiţi zona de recepţie a postului
regional, atingeţi
T [Regional] T [OFF]
(inactiv) în cursul recepției FM. Această funcţie nu
acţionează în Marea Britanie şi în alte zone.
PTY (Tipul programului)
Afişează tipul programului recepţionat.
asemenea, caută tipul de program ales.
De
CT (ora exactă)
Ceasul aparatului se sincronizează cu ora exactă
transmisă de serviciul RDS.
Observaţie
• Dacă ajustaţi nivelul volumului în timpul anunţurilor
legate de trafic, respectivul nivel va fi stocat în
memorie pentru viitoare anunuţuri de trafic,
independent de nivelul obişnuit al volumului.
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor întrerupe
automat semnalul transmis de sursa curent selectată.
Pentru a asculta în continuare un
program regional – Regional
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post din
regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton numerotat acelui
post. În timp ce recepţionaţi un post FM, apoi apăsaţi un
buton numerotat (între [1] şi [6]) asociat unui post local.
Apăsaţi din nou un buton numerotat al unui post local,
într-un interval de 5 secunde. Repetaţi această procedură
până ce este recepţionat un post local.
11
Alegerea PTY
1 În timpul recepţiei FM, atingeţi [PTY].
Pentru a parcurge lista, deplasaţi bara de parcurgere
în sus sau în jos.
2
Atingeţi tipul de program dorit.
Aparatul începe să caute o staţie radio care emite
respectivul tip de program.
Pentru a reveni la reglajele iniţiale, atingeţi
.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), CURRENT AFFFAIR (noutăţi în
afaceri), INFORMATION (informaţii), SPORT
(sport), EDUCATION (programe educaţionale),
DRAMA (teatru), CULTURES (programe
culturale), SCIENCE (ştiinţă), VARIED SPEECH
(varietăţi), POP MUSIC (muzică pop), ROCK
MUSIC (muzică rock), EASY LISTENING
(muzică uşoară), LIGHT CLASSICS M (muzică
de divertisment), SERIOUS CLASSICS (muzică
clasică), OTHER MUSIC (alt gen de muzică),
WEATHER & METR (meteo), FINANCE
(finanţe), CHILDREN’S PROGS (programe pentru
copii), SOCIAL AFFAIRS (programe sociale),
RELIGION (programe religioase), PHONE IN
(dialog cu ascultătorii), TRAVEL&TOURING
(turism), LEISURE&HOBBY (divertisment),
JAZZ MUSIC (muzică jazz), COUNTRY MUSIC
(muzică country), NATIONAL MUSIC (muzică
populară), OLDIES MUSIC (melodii mai vechi),
FOLK MUSIC (muzică folk), DOCUMENTARY
(documentare).
Redare
Pentru informații privind discurile și tipurile de
fișiere ce pot fi redate, consultați pag. 29.
Redarea discurilor
În funcţie de disc, unele operaţii pot fi diferite sau
restricţionate. Consultaţi instrucţiunile de folosire
care însoţesc discul.
1 Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
Redarea începe automat.
Dacă este afişat meniul DVD
Atingeţi direct elementul din meniul DVD.
Puteţi utiliza interfaţa meniului de comandă care poate
fi afişată prin apăsarea afişajului într-un alt loc decât
în zona elementului de meniu. Atingeţi B/v/V/b
pentru a deplasa cursorul, apoi apăsaţi [Enter] pentru
confirmare.
Dacă interfaţa meniului de comandă nu apare la atingerea afişajului, folosiţi telecomanda.
Exemple de indicații la redare (DVD)
Notă
• Această funcţie nu acţionează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
A
B
Simbolul sursei curente, formatul, numărul
capitolului/ titlului, formatul audio
Starea redării, durata rămasă de redat
Atingeți afișajul dacă indicațiile nu sunt afișate.
Pentru discurile audio, anumite indicații sunt afișate
întotdeauna în cursul redării.
Pentru a modifica reglajele pentru visualizer
(elementul de vizualizare), atingeți
.
Folosirea funcţiilor PBC
– Comanda redării
12
Meniul PBC vă ajută în acţionarea interactivă a
aparatului când este redat un VCD compatibil cu
funcţii PBC.
1 Porniţi redarea unui VCD compatibil cu
funcţiile PBC.
Este afişat meniul PBC.
2 Apăsaţi butoanele numerice de la telecomandă pentru a selecta elementul dorit,
apoi (ENTER).
3 Urmaţi instrucţiunile din meniu pentru a
acţiona interactiv aparatul.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă apăsaţi
butonul O de la telecomandă.
Pentru dezactivarea funcţiilor PBC, alegeți
pentru [Video CD PBC] variata [OFF], p. 27.
Note
• La redarea folosind funcţiile PBC, nu sunt afişate în
interfața de redare numărul pistei, elementul de redat
etc.
• Reluarea redării nu este disponibilă în timpul redării cu
funcţii PBC.
Redarea cu un iPod/ cu un
dispozitiv USB
În acest manual de instrucţiuni, termenul de “iPod”
este folosit în general pentru funcţiile iPod ale unui
iPod şi ale unui iPhone, cu excepţia cazurilor în care
este altfel specificat în text sau în ilustraţii.
Pentru detalii privind compatibilitatea iPod-ului dvs.,
consultați „Despre iPod” (pag. 32) sau vizitați site-ul
de asistență : http://support.sony-europe.com/
Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa
Mass Storage) cum ar fi o memorie USB, un player
media digital sau un telefon Android, compatibile cu
standardul USB.
În funcție de player-ul media digital sau de telefonul
Android, poate fi solicitat reglajul modului de
conectare USB la MSC.
Configurarea reglajelor audio
1
Reduceţi nivelul volumului la aparat.
Dacă echipamentul este oprit, porniți-l.
Schimbarea limbii pentru coloana
sonoră/ a formatului
2
Conectaţi iPod-ul sau dispozitivul USB la
portul USB.
3
Apăsați HOME, apoi atingeți [USB Music],
[USB Video], [USB Photo] sau [iPod].
În cazul [USB Music], [USB Video] sau [iPod],
redarea începe.
În cazul [USB Photo], atingeți [All pictures] sau
[Folders], apoi selectați imaginea sau directorul
pentru a porni redarea fișierului foto.
Limba pentru coloana sonoră poate fi schimbată dacă
discul este înregistrat cu piste multilingve. Puteţi
schimba formatul audio la redarea unui disc pe care
sunt înregistrate mai multe formate audio (ex. Dolby
Digital).
În timpul redării, atingeţi ecranul, apoi atingeţi
Atingeţi
în mod repetat, până ce apare limba/
formatul dorit pentru coloana sonoră.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi OFF timp de 1 secundă.
Limba pentru
coloana sonoră
Formatul audio/
numerele canalelor*
AB
* Denumirea formatului şi numerele canalelor apar după
cum urmează :
Exemplu : Dolby Digital 5,1 canale
A Canale frontale × 2 + Canal central × 1
B Canale spate × 2
Când aceeaşi limbă este afişată de două sau mai
multe ori, discul este înregistrat în mai multe formate
audio.
Schimbarea canalului audio
La redarea VCD puteţi să ascultaţi sonorul de la
ambele canale, din stânga şi din drepta, numai de la
canalul din dreapta sau numai de la cel din stânga
prin ambele boxe, stânga - dreapta.
În timpul redării, atingeţi
de mai multe
ori, până ce apare canalul audio dorit.
Opţiunile sunt indicate mai jos:
“Stereo” : Sunet standard stereo (implicit)
“1/Left” : Sunet pe canalul din stânga (mono)
“2/Right” : Sunet pe canalul dreapta (mono)
Decuplarea iPod-ului
Opriţi redarea, apoi deconectaţi iPod-ul.
Nu decuplaţi iPod-ul în timpul redării, deoarece datele
conţinute de acesta este posibil să se deterioreze.
Note
• Dacă este conectat un iPod sau un dispozitiv MSC
la un port USB în timp ce același tip de echipament
este deja conectat la un alt port USB, unitatea nu va
recunoaște echipamentul din urmă.
• Semnalul USB Video sau USB Photo redat nu este
transmis la ieșire la terminalul de ieșire video (spate).
• Semnalul de redare video de la iPod nu este transmis la
ieșire la terminalul de ieșire video (spate).
Atenţie relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul USB,
volumul telefonului este comandat de către iPhone.
Pentru a evita repornirea sunetului la volum ridicat
după o convorbire telefonică, nu creşteţi volumul
sonor la aparat în timp ce vorbiţi la telefon.
În legătură cu modul reluarea redării
Când iPod-ul curent este conectat la staţia de cuplare,
modul acestui aparat se modifică, acesta trecând la
reluarea redării şi redarea începe în modul stabilit
la iPod. În modul reluarea redării, nu este disponibil
modul redare repetitivă/ reluare aleatorie.
13
Acţionarea directă a unui iPod –
Aplicație pentru comanda de la
pasageri
1 În cursul redării, atingeţi
.
Dezactivarea aplicațiilor de comandă
de la pasageri
În timpul folosirii [Passenger App Control], atingeți
ecranul, apoi atingeți [Cancel].
Modul de redare se va schimba trecându-se la modul
Reluarea redării.
Note
• Aplicațiile de imagine și video pot fi afișate numai de
această unitate câtă vreme frâna de mână este activă.
• Aplicațiile compatibile cu cele de comandă de la
pasageri sunt limitate.
• Volumul poate fi reglat numai de la această unitate.
• Dacă este părăsit modul aplicații pentru comanda de la
pasageri, reglajele de redare repetitivă și aleatorie vor
fi anulate.
Redarea cu un echipament
BLUETOOTH
Puteţi reda conținutul cu un echipament conectat
care este compatibil cu BLUETOOTH A2DP (Profil
avansat de distribuție audio).
1
Realizați conexiunea Bluetooth cu
2
3
4
Reduceți volumul la această unitate.
5
Ajustați volumul de la această unitate.
echipamentul audio (pag. 9).
Apăsați HOME, apoi atingeți [BT Audio].
Acționați echipamentul audio pentru a
începe redarea.
Butoane pentru redare
Dacă echipamentul Bluetooth este compatibil cu
profilul AVRCP (Profil de comandă audio video la
distanță, puteți comanda redarea prin intermediul
acestei unități similar ca în cazul redării unui disc.
Pentru a adapta nivelul volumului
echipamentului Bluetooth la alte surse
Puteți reduce diferenţele dintre nivelurile de volum
dintre această unitate și echipamentul Bluetooth.
În cursul redării, atingeți
. Alegeți un nivel între
-8 și + 18.
14
Căutarea și redarea pieselor
Redarea repetitivă şi cea
aleatorie
1
În cursul redării, atingeţi în mod repetat
(repetitiv) sau
(aleatoriu) până ce
este afişată opţiunea dorită.
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Modurile de redare disponibile diferă în funcție de
sursa de sunet selectată.
Notă
• Modul aleatoriu nu este disponibil pentru următoarele
tipuri de discuri :
– DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în modul VR,
– VCD versiunea 2.0 cu funcții PBC.
Folosirea redării în urma căutării
directe
1
În cursul redării, apăsați butoanele
numerice ale telecomenzii pentru a
introduce numărul unui element (piesă,
capitol etc.), apoi apăsați ENTER.
Redarea pornește de la începutul elementului
selectat.
Notă
• În cursul redării VCD, această funcție este disponibilă
numai când este redat un VCD fără funcții PBC.
Căutarea unei piste prin
ascultarea refrenului principal
(ZAPPINTM)
Zappin vă ajută să găsiți melodia dorită prin redarea
refrenului principal pentru fiecare piesă din lista de
redare de pe iPod, ori de pe dispozitivul USB. Durata
redării poate fi stabilită din meniul de opțiuni (pag.
16). Această funcţie este utilă, de exemplu, pentru
căutarea unei piste în modul aleatoriu sau în cel de
redare aleatorie repetitivă.
Note
• Pistele de pe dispozitivul USB trebuie să fie analizate
de 12 TONE ANALYSIS.
• Pistele de pe iPod sunt redate pe perioade de 1 minut
din fiecare melodie.
1
În cursul redării audio, atingeţi [ZAP].
În cazul unui USB Music, modul ZAP începe de
la pista curent redată.
În cazul unui iPod, modul ZAP începe de la un
pasaj al piesei următoare.
2 Atingeţi
[ZAP] când se ajunge la redarea
pistei dorite.
În cazul USB Music, redarea revine la normal din
punctul curent, până la finalul pistei.
În cazul unui iPod, pista selectată este redată de
la început.
Pentru a căuta din nou o pistă folosind modul
ZAPPIN, repetaţi paşii 1 şi 2.
Căutarea unui fișier din lista de
pe ecran
1 În timpul redării, atingeţi
.
Pe ecran este afişată lista elementelor în curs de
redare.
Selectarea melodiilor dintr-o
fonotecă
1 Atingeţi
când este afișată lista pe ecran.
Este afișată lista meniului.
2 Selectați categoria dorită.
Este afișată lista selectată.
3 Atingeţi piesa dorită.
Începe redarea.
Selectarea unui album în funcție
de afiș
1 Atingeţi când este afișată lista pe ecran.
2 Atingeți afișul albumului care doriți să fie
redat.
Începe redarea.
Audierea muzicii în funcţie
de dispoziţie – SensMeTM
În continuare, atingeți
sau
pentru afișa
lista în funcție de tipul de fișier (audio/video).
2 Atingeţi elementul dorit.
Începe redarea.
În cazul unui fișier USB foto, atingeți
a începe prezentarea de imagini.
pentru
Pentru a modifica formatul de afişare
pentru fișierele video/ foto
În timp ce este afișată lista pe ecran, atingeţi
apoi selectați opţiunea dorită.
,
: Vizualizare caroiaj
Sunt afişate fişiere foto sub forma unui caroiaj.
: Vizualizare listă
Fişierele foto sunt afişate sub formă de listă.
: Vizualizare coperta
Fişierele foto sunt afişate sub forma unor
elemente grafice.
: Vizualizare dată (doar cu toate imaginile)
Fişierele foto sunt afişate în ordinea datelor.
: Vizualizare extinsă (numai directoare)
Afişează directoarele foto corespunzător cărora
sunt afişate subdirectoare şi toate fişierele foto
conţinute.
Facilitatea specială “Canale SensMeTM”, pusă la
dispoziţie de firma Sony, grupează automat pistele
în funcţie de canal sau de dispoziţie, intuind dorinţa
dvs. de a le savura.
Instalarea aplicaţiei “Media Go”
pe calculatorul dvs.
Pentru ca funcţia SensMeTM să fie disponibilă la
această unitate, este necesară aplicaţia “Media Go”
1 Preluaţi aplicaţia software “Media Go” de
2
la site-ul de asistenţă indicat pe coperta
acestui manual.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a realiza instalarea.
Transferul pistelor pe
dispozitivul USB folosind
aplicaţia “Media Go”
Pentru ca funcţia SensMeTM să fie disponibilă la
această unitate, pistele trebuie să fie analizate și
transferate pe un dispozitiv USB înregistrat folosind
aplicaţia “Media Go”
1 Conectaţi dispozitivul USB înregistrat la
calculatorul dvs.
Pentru “WALKMAN”, conectaţi prin intermediul
modului MTP. Pentru alte dispozitive USB
decât “WALKMAN”, realizaţi conectarea prin
intermediul modului MSC. Aplicaţia “Media Go”
15
2
este lansată automat.
Dacă apare un mesaj, urmaţi instrucţiunile afişate
pe ecran pentru a continua.
Marcaţi şi deplasaţi pistele din Windows
Explorer sau iTunes etc. în “Media Go”.
Începe analizarea şi transferul pistelor.
Opțiuni disponibile
Corespunzător diferitelor surse, la atingerea
sunt
disponibile diverse opțiuni. Elementele disponibile
diferă în funcție de situație.
Tuner
Opţiune
[Regional] regional
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi
documentaţia Help a aplicaţiei “Media Go”.
Redarea pistelor de pe canal –
Canale SensMeTM
Facilitatea “Canale SensMeTM” grupează automat
pistele pe canale în funcţie de acord. Puteţi selecta şi
reda un canal care se potriveşte dispoziţiei dvs. sau
activităţii pe care o desfăşuraţi.
1 Conectaţi un dispozitiv USB reglat pentru
folosirea funcţiei “SenseMeTM”.
2 Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [USB Music].
3 Atingeţi , apoi .
4 Deplasaţi lista canalelor spre stânga sau
spre dreapta.
Redarea primei piste de pe canalul curent începe
cu cea mai melodică sau mai ritmică secţiune*.
* Este posibil să nu fie aleasă cea mai adecvată
secţiune.
5 Atingeţi canalul dorit.
Începe redarea pistelor din canalul selectat.
Lista canalelor
x Canale de bază
Redarea pistelor în funcţie de tipul de muzică.
[Energetic] (energetice), [Emotional]
(emoționante), [Lounge] (jazz si muzică
ușoară), [Dance] (dans), [Extreme]
(în forță), [Upbeat] (veselă), [Relax]
(relaxantă), [Mellow] (lentă)
x Recomandate
[Morning] (dimineaţă), [Daytime] (zi),
[Evening] (seară), [Night] (noapte),
[Midnight] (miezul nopţii)
x Redarea aleatorie a tuturor melodiilor
Redarea tuturor pistelor analizate în ordine
aleatorie.
16
Detalii
[ON], Schimbă funcția
[OFF] regională.
[AF
[ON],
(Alternative
[OFF]
Frequencies)]
- frecvențe
alternative
Selectează și revine
la postul de radio
cu semnalul cel mai
puternic din rețea.
iPod
Opţiune
[ZAPPIN
Time] durata
ZAPPIN
–
Detalii
Selectează perioada de
redare pentru funcția
ZAPPIN : [6 sec], [15
sec], [30 sec]
Muzică USB
Opţiune
Detalii
Selectează perioada de
redare pentru funcția
[ZAPPIN Time]
ZAPPIN : [6 sec], [15
sec], [30 sec]
Caută fișiere de
[Update
muzică și le adaugă la
database]
baza de date.
Afișează versiunea
[About Music
aplicației.
player]
Modifică formatul de
afișare a albumului la
[List view],
selectarea unui album
[Grid view]
din fonotecă.
Modifică ordinea de
[Sort by album]
sortare a copertei
[Sort by artist]
albumului.
[Gate],
[Balloon],
[Glow],
Modifică reglajele de
[Animal],
vizualizare.
[Albums],
[Graffiti], [Ink],
[Random]
Disc
Video USB
Opţiune
Detalii
Ajustează afișajul
video : [Normal
[Zoom settings]
mode], [Full mode],
[Off]
Caută fișiere de video
[Update
și le adaugă la baza de
database]
date.
Afișează versiunea
[About Video
aplicației.
player]
Afișează meniul de
–
opțiuni audio.
Afișează informații
–
detaliate.
–
Foto USB
[Play
continuously]
[Update
database]
[About Photo
viewer]
–
–
–
–
–
[CSO
(Center
Speaker
Organizer)]
Sunt șterse fișierele.
[Oldest first],
Modifică ordinea în
[Newest first],
lista de sortare.
[A to Z], [Z to A]
Opţiune
[Slideshow
interval
settings]
Opţiune
[DVD Audio
Level]
Detalii
Stabilește intervalul de
succedare a imaginilor:
[0.5 sec.] – [20.0 sec.].
Stabilește redarea
continuă (prezentare
de imagini).
Caută fișiere de
imagini și le adaugă la
baza de date.
Afișează versiunea
aplicației.
Este redată prezentarea
de imagini.
Este stabilit un fișier
de imagine ca fundal.
Afișează informații
detaliate.
–
Detalii
Nivelul de ieşire este
ajustat în trepte de o
unitate, între – 10 şi
+ 10 pentru un DVD
înregistrat în format
Dolby Digital, pentru a
reduce diferenţa dintre
nivelurile volumului
sonor al discurilor.
Crează o boxă centrală
virtuală chiar dacă
nu există una reală
conectată.
Selectați
una dintre variantele
[CSO1],
[CSO2]
sau [CSO3]. Această
funcție este eficientă
numai când pentru
[Multi Channel Output]
este aleasă varianta
[Multi] la Stabilirea
sursei (pag. 26).
Sunt șterse fișierele.
[Oldest first],
Modifică ordinea în
[Newest first],
lista de fotografii.
[A to Z], [Z to A]
17
Efectuarea unui apel
telefonic fără a folosi
mâinile
Înainte de a realiza un apel telefonic fără a folosi
mâinile, verificați dacă simbolurile
și
sunt
afișate pe ecran. Dacă acestea nu apar, realizați
procedura de conectare BLUETOOTH (pag. 8).
1
(istoricul apelurilor)*1
Permite selectarea unei persoane din lista
istoricului apelurilor.
Aparatul reţine în memorie până la 20 dintre
cele mai recente apeluri.
2
(reapelare)
Este realizat automat apelul către cea mai
recent contactată persoană.
3
(agenda telefonică)*1
În lista numelor/ numerelor de telefon, atingeţi numele persoanei de contactat. Pentru
a căuta o anumită persoană de contact în ordine alfabetică, atingeţi
în lista numelor.
Pentru detalii privind modul de gestionare
a datelor din agenda telefonică, consultaţi
“Gestionarea apelurilor telefonice”,pag. 18.
4
(apelare vocală)*2*3
Folosiți etichete vocale stocate în memoria
telefonului celular conectat.
5
(contacte prestabilite)
Introduceți numărul de telefon.
6
Numărul alocat unei taste
Atingeţi numărul prestabilit dorit ([1] - [6]).
Puteţi introduce până la 6 contacte în lista
numerelor prestabilite. Pentru detalii legate
de modul de stocare în memorie, consultaţi
secţiunea “Apeluri prestabilite”, pag. 19.
Recepționarea apelurilor
1 Atingeţi
pentru a răspunde la telefon.
Începe convorbirea telefonică.
Note
• Nu puteți recepționa un apel când unitatea intră în
modul MirrorLink™.
• Sunetul soneriei şi cel al persoanei care vorbeşte este
emis numai de boxele frontale.
Pentru a ajusta volumul soneriei
telefonului
Nivelul volumului soneriei de apel, a telefonului,
va fi reţinut în memorie, independent de nivelul
obişnuit al volumului. Rotiți butonul de volum în
timp ce recepționați un apel.
Pentru a respinge/încheia un apel
Apăsaţi
.
Efectuarea unui apel
1 Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Phone].
2 Atingeţi unul dintre simbolurile ce apar in
interfața telefonului BLUETOOTH.
*1 Telefonul celular trebuie să fie compatibil cu PBAP
(Profilul de acces a agendei telefonice).
*2 Nu folosiţi funcţia de apel vocal a telefonului celular,
câtă vreme este conectat la acest aparat.
*3 În funcţie de specificaţiile de recunoaştere a vocii de la
telefonul mobil, este posibil ca funcţia de apel vocal să
nu fie disponibilă. Pentru detalii, consultaţi site-ul de
asistenţă pentru clienţi.
3 Atingeţi
.
Apelul este efectuat şi este afişată interfaţa de apel
până ce persoana contactată răspunde.
Funcţii disponibile
Funcţii disponibile în timpul
apelurilor unei convorbiri
Pentru a ajusta volumul vocii
persoanei care vorbeşte
Nivelul volumului vocii vorbitorului va fi reţinut
în memorie, independent de nivelul obişnuit al
volumului. Rotiți butonul de volum în timpul unui
apel.
Pentru a transmite tonuri DTMF (Dual
Tone Multiple Frequency)
Atingeţi , apoi atingeţi tastele numerice cerute.
18
Pentru a transfera apelul curent
către un telefon celular
Atingeţi
.
Pentru a reveni la apelarea fără folosirea mâinilor,
atingeţi
.
Opțiuni disponibile
Apăsați
în timpul unui apel cu mâinile libere.
[Speech
Quality]
[MIC Gain]
Este redus ecoul și zgomotul în
timpul unei convorbiri. Pentru
utilizarea
obișnuită,
alegeți
varianta [Mode 1]. Dacă este
nesatisfăcătoare calitatea sunetul
transmis, alegeți [Mode 2].
Este ajustat volumul microfonului
pentru celălalt participant : [Low]
(scăzut), [Middle] (mediu) sau
[High] (puternic).
T [Receive Phonebook]. Această unitate este
pregătită pentru a recepţiona datele din agenda
telefonică.
Transmiteţi datele din agenda telefonică acţionând
telefonul mobil conectat.
Când recepţionarea este completă, denumirea
dispozitivului BLUETOOTH apare şi datele din
agenda telefonică sunt stocate la acest aparat.
Ştergerea datelor din agenda
telefonică
1
Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Phone].
Apare interfaţa pentru telefonul BLUETOOTH.
2 Atingeţi
.
Apare agenda telefonică.
3 Atingeţi
.
Este afişată interfaţa de confirmare.
4 Atingeţi [OK].
Sunt şterse toate datele din agenda telefonică.
Gestionarea agendei
telefonice
Notă
• Înainte de a vă dispensa de aparat sau de a vinde maşina
cu acesta instalat, aveţi grijă să ştergeţi toate datele din
agenda telefonică pentru a evita utilizarea neautorizată
a datelor conţinute de aceasta, efectuând una dintre
următoarele operaţii:
– ştergeţi datele din agenda telefonică, prin iniţializare
(pag. 24),
– apăsaţi butonul de iniţializare (Reset),
– decuplaţi cablul de alimentare cu energie.
Selectarea datelor din agenda
telefonică
Puteţi selecta datele din agenda telefonică a telefonului mobil sau datele interne ale acestui aparat.
1
Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Phone].
Apare interfaţa pentru telefonul BLUETOOTH.
2
Atingeţi
, apoi atingeţi [Phonebook
Select] (Selectare agendă telefonică).
3 Atingeţi elementul dorit.
Pentru a şterge un anumit contact
din agenda telefonică
Urmaţi paşii 1 şi 2 de mai sus, apoi selectaţi contactul
pe care doriţi să îl ştergeţi.
Pentru a căuta contactul dorit urmând ordinea
alfabetică, atingeţi , apoi selectaţi alfabetul.
Atingeţi T [OK].
Gestionarea datelor legate
de apeluri
Ştergerea istoricului apelurilor
1
Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Phone].
Apare interfaţa pentru telefonul BLUETOOTH.
2 Atingeţi
.
Apare lista istoricului apelurilor.
3 Atingeţi
.
Este afişată interfaţa de confirmare.
4 Atingeţi [OK].
Este şters întregul istoric al apelurilor.
Stocarea datelor din agenda telefonică
(când a fost selectată varianta
[Internal] pentru [Phonebook Select])
1
Puteţi transmite datele din agenda telefonică de la un
telefon mobil conectat şi să le recepţionaţi cu această
unitate.
Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Phone] T
3
Apeluri prestabilite
Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Phone].
Apare interfaţa pentru telefonul BLUETOOTH.
2 Atingeţi .
Apare agenda telefonică.
Selectaţi contactul pe care doriţi să îl
19
stocaţi ca apel prestabilit.
1 În lista numelor, atingeţi numele persoanei de
contact.
Pentru a căuta contactul dorit urmând
ordinea alfabetică, atingeţi , apoi selectaţi
alfabetul.
2 În lista numerelor de telefon, atingeţi numărul
de telefon dorit.
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
4 Atingeţi [Preset], apoi numărul prestabilit
dorit (de la [1] la [6]).
Contactul este introdus în memoria aparatului
corespunzător numărului prestabilit.
Pentru a modifica înregistrarea
corespunzătoare unui număr
prestabilit
Urmaţi procedura de mai sus şi suprascrieţi un
număr prestabilit înregistrat.
Meniul de opţiuni pentru
telefon
1 Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [Phone].
2 Atingeţi .
Apare meniul de opţiuni pentru telefon.
[Ringtone]
Foloseşte tonul de apel al acestui aparat sau al
telefonului celular conectat : [Internal], [Cellular].
[Auto Answer]
Răspunde automat la toate apelurile recepţionate.
– [OFF] : nu răspunde automat.
– [3 sec] : răspunde automat după 3 secunde.
– [10 sec] : răspunde automat după 10 sec.
[Phonebook Select]
Sunt parcurse datele din agenda telefonică a
acestui aparat sau din cea a telefonului mobil :
[Internal], [Cellular].
[Receive Phonebook]
Sunt transmise datele din agenda telefonică a
unui telefon mobil.
Când recepţia se încheie, este afişată denumirea
echipamentului BLUETOOTH.
[Background Visualizer]
Pentru a stabili varianta [ON] (activat) sau [OFF]
(dezactivat) pentru fundalul Visualizer.
20
Funcţii utile
Pentru detalii legate de conectivitatea telefonului
inteligent pentru următoarele operații și pentru
posibilitatea de încărcare a acumulatorului, consultați
„Sumarul funcțiilor utile ale telefonului inteligent”
de la finalul acestui manual de instrucțiuni.
Aplicații de comandă la
distanță pentru iPhone /
telefonul Android
Este necesară preluarea aplicației de comandă la
distanță App Remote de la App StoreSM pentru un
iPhone sau de la Google Play pentru un telefon
Android.
Funcția App Remote furnizează următoarele
facilități:
– folosirea unității pentru a lansa și a comanda aplicații
compatibile la un iPhone /telefon Android,
– acționarea unui iPhone / telefon Android printr-un
singur gest realizat cu degetul, pentru a comanda
sursa unității,
– citirea mesajelor text/ SMS-urilor de primite
(numai la un telefon Android),
– lansarea unei aplicații / surse audio sau căutarea
unui cuvânt cheie pe internet prin pronunțarea
cuvântului sau a frazei la microfon (numai la un
telefon Android),
– realizarea reglajelor sonore (EQ7, balans/ gradare,
poziția de audiție) pentru unitate prin intermediul
unui echipament mobil.
Operațiile disponibile diferă în funcție de aplicație.
Pentru detalii privind aplicațiile disponibile, vizitați
site-ul de asistență pentru clienți
http://support.sony-europe.com/
Note
• Pentru siguranța dvs., respectați regulamentele și
reglementările legale legate de trafic și nu acționați
aplicația în timp ce conduceți mașina.
• Aplicația App Remote de la telefonul inteligent trebuie
să fie versiunea 2.0 sau una ulterioară.
• App Remote ce funcționează via USB, este disponibilă
numai pentru iPhone având iOS 5 instalat.
• App Remote ce funcționează via BLUETOOTH, este
disponibilă numai pentru telefoane Android având
instalat Android 2.1, 2.2, 2.3 sau 4.0.
• Citirea automată a funcției SMS este disponibilă numai
pentru telefoanele Android cu Motor TTS instalat.
• Funcția App Remote este dezactivată de funcțiile :
– BT Audio (numai la un telefon Android)
– MirrorLink™.
• Funcția App Remote nu este disponibilă când pentru
[Receiver Audio Playback during MirrorLink™] este
aleasă varianta [ON].
1 Conectați
iPhone-ul la portul USB ori la
telefonul Android prin intermediul funcției
BLUETOOTH.
2 Lansați aplicația App Remote.
3 Apăsați HOME, apoi atingeți
[App
Remote].
Începe conectarea la iPhone/ telefon Android.
Pentru detalii legate de funcționarea iPhone/
telefon Android, consultați facilitatea Help a
aplicației.
Dacă apare numărul dispozitivului
Verificați dacă este afișat același număr la această
unitate și la telefonul mobil (ex. 123456), apoi
apăsați MENU de la această unitate și selectați Yes
(Da) de la echipamentul mobil.
Pentru a încheia conexiunea
Atingeți
din partea din dreapta sus a ecranului.
Duplicarea interfeței telefonului
inteligent (MirrorLinkTM)
Compatibilitatea MirrorLinkTM depinde de telefonul
inteligent și de aplicațiile acestuia. Pentru detalii
privind modelele compatibile, consultați lista ce
apare pe site-ul de asistență pentru clienți
http://support.sony-europe.com/
Note privind folosirea funcției MirrorLink™
• Telefonul inteligent trebuie să fie compatibil cu funcţia
MirrorLinkTM.
• În funcție de telefonul inteligent, poate fi necesar
să preluați aplicația pentru a folosi funcția
MirrorLinkTM.
• Operațiile disponibile diferă în funcție de telefonul
inteligent. Pentru detalii, consultați manualul
de instrucțiuni furnizat împreună cu telefonul
inteligent sau consultați producătorul telefonului
inteligent.
1 Conectaţi telefonul inteligent la portul
USB.
2 Apăsaţi HOME, apoi atingeţi
[MirrorLink™].
Interfaţa telefonului inteligent apare pe ecranul
unității.
Atingeţi şi acţionaţi aplicaţiile în acelaşi mod ca
la telefonul dvs. inteligent.
Notă
• Pentru siguranţă, când frâna de mână nu este
activată, conţinutul interfeţelor anumitor telefoane
inteligente este posibil să nu fie afişat de unitate.
Ascultarea unor surse diferite în
faţa şi în spatele maşinii
– Zone × Zone
Puteţi asculta simultan surse diferite în partea din
faţă şi în cea din spate a maşinii.
Sursele ce pot fi selectate pentru această unitate (faţă)
şi pentru monitorul din spate sunt indicate mai jos.
Faţă : orice sursă
Spate : disc introdus în această unitate.
1 Apăsaţi HOME, apoi atingeți [Settings].
2 Atingeţi , apoi [Zone × Zone].
3 Atingeţi [ON].
Pentru a acţiona sursa pentru partea frontală, utilizaţi afişajul tactil şi butoanele unităţii principale.
Pentru a acţiona sursa pentru partea din spate,
folosiţi telecomanda.
Pentru a dezactiva facilitatea
Zone × Zone
Apăsați OFF de la unitate/ telecomandă sau selectați
OFF la pasul 3 de mai sus.
Note
• Funcția Zone×Zone dezactivează telecomanda
sursei din față.
• Când este activată facilitatea Zone×Zone, următoarele butoane de la telecomandă sunt inactive:
SRC, MODE, ATT, VOL+/–, CLEAR, butoanele
numerice.
• Câtă vreme este activată facilitatea Zone×Zone,
următoarele funcţii sunt dezactivate :
– EQ7/ Subwoofer Level Adjust (pag. 24)
– Balans/ Fader Level Adjust (pag. 24)
– Poziția de audiție (pag. 24)
– CSO (pag. 17)
– HPF, LPF (pag. 24)
– Intensifiare başi spate (pag. 24).
Observație
• Alegerea pentru [Receiver Audio Playback during
MirrorLink™] a variantei [ON] permite unității să
redea o sursă audio folosind funcția MirrorLink™
(pag. 22). Acest reglaj este util când folosiți o
aplicație de parcurgere de la telefonul inteligent
prin intermediul funcției MirrorLink™.
21
Utilizarea comenzii tactile
Puteţi efectua operaţii frecvent utilizate acţionând
afişajul de recepţie/ redare aşa cum este indicat mai
jos.
Comandă
Pentru a
Recepţie radio:
pentru a căuta posturi de radio aflate
trasând
în continuare (la fel ca >).
o linie
orizontală
Redare DVD/VCD:
(de la
pentru a omite un capitol/ o pistă
stânga la
(la fel ca >).
dreapta)
Redare Xvid/ MPEG-4/audio:
pentru a omite un fişier/ o pistă
(la fel ca >).
Recepţie radio:
pentru a căuta secvenţe aflate în
trasând
urmă (la fel ca .).
o linie
orizontală
Redare DVD/VCD:
(de la
pentru a omite în urmă un capitol/ o
dreapta la
pistă (la fel ca .).
stânga)
Redare Xvid/ MPEG-4/audio:
pentru a omite în urmă fişier / o pistă
(la fel ca .).
Recepţie radio:
pentru a recepţiona posturi de
radio fixate în memorie (deplasare
trasând
înainte).
o linie
Redare DVD/ VCD/ Xvid/ MPEG-4:
verticală
(spre în sus) pentru a vă deplasa rapid înainte
într-un material video.
Redare audio:
pentru a omite un album (director).
Recepţie radio:
pentru a recepţiona posturi de
radio fixate în memorie (deplasare
trasând
înapoi).
o linie
Redare DVD/ VCD/ Xvid/ MPEG-4:
verticală
(spre în jos) deplasare înapoi într-un material
video.
Redare audio:
pentru a omite un album (director)
în urmă.
Observații
• În cazul USB Video, puteți modifica viteza de redare
în mod dinamic, deplasând interfața fișierului
video spre stânga sau spre dreapta.
• În cazul USB Photo, puteți inversa/ rula cu viteză
mare un fișier de fotografii deplasând lista de
fotografii spre stânga sau spre dreapta.
22
Reglaje
Selectați [Settings] din meniul HOME când trebuie
să modificați reglajele unității.
În tabelele de mai jos, „z” indică varianta
implicită.
1 Apăsaţi HOME, apoi atingeți [Settings].
Apelu
2 Atingeţi
unul dintre simbolurile asociate
categoriilor de reglaj.
•
•
•
•
: reglaje generale (pag. 22)
: reglaje de sunet (pag. 24)
: reglaje vizuale (pag. 25)
: reglaje privind sursa (pag. 25)
3 Deplasaţi în sus şi în jos bara de parcurgere
pentru a selecta elementul dorit.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi .
Pentru a trece de la interfața HOME la cea de redare,
atingeți
.
Reglaje generale
MirrorLink™ Full Screen (MirrorLink™ pe
tot ecranul)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
ON, OFF (z)
Scop
Pentru a duplica interfața
telefonului inteligent pe ecranul
acestei unități, în modul Full
screen (pe tot ecranul).
Receiver Audio Playback during
MirrorLink™ (Redarea receptorului audio
în cursul MirrorLink™)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
ON, OFF (z)
Scop
Pentru a permite redarea unei
surse audio la folosirea funcției
MirrorLink™. În acest mod,
[MirrorLink™] poate fi selectat
prin apăsarea butonului DSPL.
Sursele următoare nu pot fi
selectate când pentru funcție
este aleasă varianta [ON].
– BT Audio
– App Remote
Zone × Zone (Zonă × Zonă)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
ON, OFF (z)
Scop
Pentru a activa funcția
Zone×Zone.
Date & Time (Data & Ora)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
Select Time
Zone, Set
Date, Set
Time
Opţiune
ON, OFF (z)
Opţiune
Pentru a stabili fusul orar, data
și ora.
ON, OFF (z)
Scop
English (z),
Pentru a selecta limba de afișare
pe ecran.
Opţiune
ON, OFF (z)
Scop
Pentru a selecta codificarea
caracterelor.
În funcție de metoda de
codificare, este posibil ca
anumite caractere să nu fie
corect afișate.
Auto OFF (Oprire automată)
Oprire automată după perioada de timp dorită când
nu este selectată nicio sursă.
Starea unității : Orice stare
Opţiune
Scop
OFF (z),
30 sec,
30 min,
60 min
Pentru a selecta perioada de
timp dorită până la oprirea
unității sau până la dezactivarea
funcției Auto OFF.
Scop
Pentru a activa emiterea
semnalului sonor de avertizare.
Rotary Commander (Comandă rotativă)
Modifică direcția de acționare a comenzii rotative.
Starea unității : Orice stare
Default (z)
Opţiune
Latin
Characters (z),
Russian
Characters,
Simplified
Chinese,
Traditional
Chinese,
Korean
Characters,
Thai Characters
Scop
Pentru a activa emiterea de
semnale sonore la acționare.
Front Panel Caution Alarm (Semnal de
avertizare relativ la panoul frontal)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
Name Characters (Denumirea caracterelor)
Starea unității : Orice stare
Scop
Pentru a activa prezentarea
demonstrativă.
Beep (Semnal sonor)
Starea unității : Orice stare
Scop
Language (Limba)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
Demo (Demonstrație)
Starea unității : Orice stare
Reverse
Scop
Pentru a o utiliza în poziția
stabilită din fabrică.
Pentru a o folosi în partea
dreaptă a volanului.
Key Illumination (Iluminarea tastelor)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
Scop
Rainbow (z)
(12 culori
prestabilite,
culori
personalizate
și 5 modele
predefinite)
Pentru a schimba culoarea
butoanelor unității astfel încât
să se asorteze cu interiorul
mașinii.
Touch Panel Adjust (Ajustare afișaj tactil)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
–
Scop
Pentru a realiza calibrarea
afișajului tactil în cazul în
care pozițiile de atingere nu
corespund elementelor
23
Camera Input (Intrare cameră)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
OFF
Normal (z)
Reverse
Scop
Pentru a dezactiva intrarea.
Pentru a afișa imaginea de la
camera pentru vederea în spate.
Pentru a inversa pe orizontală
imaginea de la camera pentru
vederea în spate.
Rear View Camera Setting (Reglaje pentru
camera pentru vederea în spate)
Afișează elementele de reglaj peste imaginea de la
camera pentru vederea în spate pentru a vă ajuta la
condus.
Acest reglaj este disponibil când :
– pentru [Camera input] este aleasă varianta [Normal]
sau [Reverse],
– este activată frâna de mână.
Starea unității : Orice stare
Opţiune
Scop
Pentru a afișa liniile marcajului.
Atingeți din nou pentru ca liniile
marcajului să dispară.
Pentru a ajusta lungimea și/sau
pozițiile liniilor marcajelor.
Output Color System (Sistem de culoare la
ieșire)
Starea unității : Nicio sursă selectată
Opţiune
NTSC, PAL
(z)
Scop
Pentru a schimba sistemul de
culoare în funcție de monitorul
conectat (sistemul SECAM nu
este compatibil).
Bluetooth Connection (Conexiune Bluetooth)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
ON, OFF (z)
Scop
Pentru a activa semnalul
BLUETOOTH.
Bluetooth Reset (Resetare Bluetooth)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
–
24
Scop
Pentru a inițializa toate reglajele
legate de BLUETOOTH cum ar
fi informațiile privind punerea în
legătură, datele din agenda telefonică, istoricul apelurilor, numere
prestabilite, istoricul echipamentelor Bluetooth conectate etc.
USB Battery Charge Mode (Modul USB de
încărcare a bateriei)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
High (z),
Standard
Scop
Pentru a comuta capacitatea de
curent (mA) a cablului USB
din spate, cu eticheta „HIGH
CHARGE”. Alegeți varianta
[Standard] dacă echipamentul
conectat nu trebuie reîncărcat.
Firmware Version (Versiunea de firmware)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
–
Scop
Pentru a actualiza versiunea de
firmware.
Open Source Licenses (Licențe de surse
deschise)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
Scop
–
Pentru a afișa licențele software.
Reglaje de sunet
Următoarele reglaje nu sunt disponibile la redarea
USB video.
EQ7 / Subwoofer Level Adjust (Ajustare nivel
EQ7/ subwoofer)
Starea unității : în timpul recepției/ redării
Opţiune
Scop
OFF (z), R&B,
Pop, Rock, HipHop, Dance, Electronica, Custom
Pentru a selecta
curba egalizorului ;
personalizarea curbei
acestuia.
Subwoofer: (–6 +6)
z:0
Pentru a ajusta nivelul
volumului subwoofer-ului.
(Disponibil numai când
pentru [Subwoofer] este
aleasă varianta [ON].)
Balance / Fader Level Adjust (Ajustare nivel
balans/ gradare)
Starea unității : în timpul recepției/ redării
Opţiune
Balance:
(–15 ~ +15)
z: 0
Fader:
(–15 ~ +15)
z: 0
Scop
Pentru a echilibra sonorul
boxelor din stânga și din
dreapta.
Pentru a echilibra sonorul
boxelor din față și din spate.
Poziția de audiție
Stabileşte poziţia de audiţie şi pe cea a subwooferului.
(1) : frontală stânga
(2) : frontală dreapta
(3) : frontală centru
(4): în centrul maşinii
Starea unității : Orice stare
Opţiune
Front L (z)
Front R
Front
All
OFF
Subwoofer:
Near (aproape),
Normal (z),
Far (departe)
Custom
(personalizat)
Scop
Pentru a alege varianta faţă
stânga.
Pentru a alege varianta faţă
dreapta.
Pentru a alege varianta faţă
centru.
Pentru a alege varianta în
centrul maşinii.
Pentru a nu stabili poziţia de
audiţie.
Pentru a selecta poziţia pentru subwoofer. (Disponibilă
numai când pentru opţiunea
[Subwoofer] este aleasă varianta [ON] şi poziţia de ascultare este aleasă [Front L],
[Front R], [Front] sau [All]).
Pentru a calibra cu precizie
poziţia de audiţie. Înainte de
a începe, măsurați distanța
dintre poziția de audiție și
fiecare boxă.
RBE (Rear Bass Enhancer) (Intensificare
başi spate)
Starea unității : în timpul recepției/ redării
Opţiune
Scop
Pentru a selecta modul de
OFF (z) RBE1, utilizare a boxelor din spate
RBE2, RBE3
ca subwoofer.
Crossover Filter (Filtru de tăiere)
Starea unității : în timpul recepției/ redării
Opţiune
LPF: 50 Hz, 60
Hz, 80 Hz, 100
Hz (z), 120 Hz
Scop
Pentru a selecta frecvenţa
de tăiere pentru subwoofer.
(Disponibilă numai când pentru [Subwoofer] este aleasă
varianta [ON].)
HPF: OFF (z)
Pentru a selecta frecvenţa de
50 Hz, 60 Hz, 80 tăiere pentru boxele frontale
Hz, 100 Hz, 120 și din spate.
Hz
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Pentru a selecta faza pentru
subwoofer. (Disponibilă numai când pentru [Subwoofer]
este aleasă varianta [ON].)
Subwoofer
Starea unității : nicio sursă selectată
Opţiune
ON (z), OFF
Scop
Stabileşte starea de conectare
a subwoofer-ului.
4.1ch Speaker Level (Nivel boxe 4,1 canale)
Starea unității : nicio sursă selectată
Opţiune
–
Scop
Pentru a ajusta nivelul
volumului pentru fiecare boxă
conectată.
Reglaje vizuale
Dimmer (Ajustare luminozitate)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
OFF
Auto (z),
ON
Scop
Pentru a dezactiva reducerea luminozităţii.
Pentru a reduce automat luminozitatea ecranului când este
pornită lumina. (Disponibilă
numai când este conectat cablul
de comandă a luminozităţii.)
Pentru a reduce luminozitatea
ecranului
Dimmer Level (Nivel luminozitate)
Starea unității : Orice stare
Opţiune
(–5 ~ +5)
z: 0
Scop
Stabileşte nivelul de luminozitate când este activată opţiunea
“Dimmer”.
Picture EQ (Echilibru imagine)
Ajustează imaginea pentru a o adapta la luminozitatea din interiorul mașinii. Reglajul este disponibil
numai când este pusă frâna de mână.
Starea unității : la redarea video în afară de
USB video
Opţiune
Dynamic (z),
Standard,
Theater,
Sepia
Custom 1,
Custom 2
Scop
Pentru a selecta calitatea
imaginii.
Pentru a personaliza calitatea
imaginii.
25
Aspect (Format de ecran)
Formatul de ecran pentru USB video poate fi modificat numai din meniul de opțiuni (pag. 16). Reglajul
este disponibil numai când este pusă frâna de mână.
Starea unității : la redarea video
Opţiune
Normal
Wide (lat)
Full (z) (tot
ecranul)
Zoom
Scop
Pentru a afișa imaginea în
format 4:3 (imagine obişnuită).
Pentru a afișa imaginea în
format 4:3, lărgită spre stânga
şi spre dreapta pentru a umple
ecranul şi având secţiunile de
sus şi de jos, care depăşesc
formatul, eliminate.
Pentru a afișa imaginea în
format 16:9.
Pentru a afișa imaginea în
format 4:3 lărgită spre stânga
şi spre dreapta pentru a umple
ecranul.
Reglaje privind sursele
TA (Traffic Announcement – Anunţuri legate
de trafic)
Starea unității : În cursul recepţiei/redării.
Opţiune
ON, OFF (z)
Scop
Pentru a recepţiona informaţii
legate de trafic.
DVD Direct Search (Căutarea directă pe
DVD )
Stabileşte elementul de căutare directă pe DVD.
Starea unității : Orice stare.
Opţiune
Scop
Chapter (z)
Title
Pentru a căuta un capitol.
26
Pentru a căuta un titlu
DVD Menu Language (Limba pentru meniul
DVD)
Starea unității : nicio sursă selectată.
Opţiune
Scop
English (z),
Chinese,
German,
French, Italian,
Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish,
Finnish,
Norwegian,
Russian, Altele
Pentru a alege varianta
implicită pentru limba
meniului discului.
DVD Audio Language (Limba pentru
coloana sonoră a DVD-ului)
Starea unității : nicio sursă selectată.
Opţiune
Scop
English (z),
Chinese,
German,
French, Italian,
Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish,
Finnish,
Norwegian,
Russian, Altele
Pentru a alege varianta
implicită pentru limba
coloanei sonore.
DVD Subtitle Language (Limba pentru
subtitrarea DVD-ului)
Starea unității : nicio sursă selectată.
Opţiune
Scop
English (z),
Chinese,
German,
French, Italian,
Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish,
Finnish,
Norwegian,
Russian, Altele
Pentru a alege altă variantă
implicită pentru limba
folosită la subtitrare pentru
DVD.
Audio DRC (Comanda registrului dinamic)
Face ca sunetul să fie mai clar când volumul este
redus. Doar pentru un DVD* compatibil cu audio
DRC (Dynamic Range Control).
*Exclusiv DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod VR.
Starea unității : nicio sursă selectată.
Opţiune
Scop
Pentru a selecta varianta de
Standard (z) reglaj standard.
Pentru a obţine senzaţia unui
Wide
spectacol live.
Multi Channel Output (Ieşire multicanal)
Schimbă metoda de transmitere la ieşire a
semnalelor de la sursele multicanal.
Starea unității : Orice stare.
Opţiune
Multi (z)
Stereo
Scop
Pentru a transmite semnal la
ieşire pe 4,1 canale.
Pentru reducerea semnalului
de ieşire la 2 canale.
Monitor Type (Tip de monitor)
Selectează formatul de ecran adecvat pentru
monitorul conectat (se modifică şi formatul ecranului
acestui aparat).
În funcţie de disc, este posibil să fie selectată automat
varianta [4:3 Letter Box] în loc de [4:3 Pan Scan] şi
vice versa.
Starea unității : nicio sursă selectată.
Opţiune
16:9 (z)
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Scop
Pentru a afişa o imagine panoramică. Adecvată la conectarea unui monitor cu ecran lat
sau a unuia care beneficiază
de funcţia ecran lat.
Pentru a afişa o imagine panoramică cu benzi negre în partea
de sus şi de jos a ecranului.
Adecvată la conectarea la un
monitor cu ecran 4:3.
Pentru afişarea unei imagini
panoramice pe întreg ecranul
şi eliminarea automată a porţiunilor care nu se încadrează
pe ecran.
DVD Playlist Play (Liste de redare DVD)
(Numai pentru DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în
mod VR).
Starea unității : nicio sursă selectată.
Opţiune
Original (z)
Playlist
Scop
Pentru a fi redate titlurile
înregistrate original.
Pentru redarea unei liste de
redare editate.
Video CD PBC (Comanda redării pentru CD
video)
Starea unității : nicio sursă selectată.
Opţiune
ON (z), OFF
Scop
Pentru a reda un VCD cu funcţii
de redare.
Multi Disc Resume (Reluare multi disc)
Starea unității : Orice stare.
Opţiune
ON (z)
OFF
Scop
Pentru a fi stocate punctele de
reluare a redării pentru cel mult
5 discuri video*.
* numai pentru DVD VIDEO/
VCD/Xvid/ MPEG-4.
Pentru a nu fi reţinute în memorie puncte de reluare a redării.
Reluarea redării este disponibilă
numai pentru discul curent.
Source Skip (Omiterea sursei)
Starea unității : nicio sursă selectată.
Opţiune
–
Scop
Pentru a reduce numărul
de apăsări necesare pentru
a schimba sursele (pag. 5).
Marcați orice sursă care nu
este utilizată în interfaţa de
omitere a sursei.
27
Informaţii suplimentare
Camera pentru vederea în spate
Echipamente audio/ video
auxiliare
Conectând camera pentru vederea în spate, opţională,
la mufa CAMERA, puteţi urmări imaginile preluate
de aceasta pe ecran.
Imaginile de la camera pentru vederea în spate sunt
afişate
– când se aprind stopurile maşinii (sau când treceţi
schimbătorul de viteze în poziţia R - marşarier).
– când apăsaţi HOME și atingeţi “Rear Camera”*.
– când apăsaţi în mod repetat DSPL.
Pentru detalii legate de reglajele camerei pentru
vederea în spate, consultați pag. 24.
Puteţi conecta până la 2 dispozitive opţionale, cum
ar fi un player media portabil, un joc etc. la mufele
AUX1 IN şi la cele AUX2 IN de la aparat.
Selectarea unui echipament
opţional
1
Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [AUX].
Apare interfaţa de redare AUX.
2
Atingeţi [AUX1] sau [AUX2] pentru a
selecta dispozitivul.
Acţionaţi prin echipamentul portabil propriu-zis.
Ajustarea nivelului volumului
Aveţi grijă să reglaţi volumul pentru fiecare dintre
echipamentele conectate, înainte de redare.
Nivelul volumului este comun pentru [AUX1] şi
[AUX2].
1 Reduceţi volumul sonor la acest aparat.
2 Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [AUX].
Apare interfaţa de redare AUX.
3 Atingeţi
pentru a deschide meniul, apoi
atingeţi [Adjust Input Level].
4
Stabiliţi nivelul obişnuit al volumului,
pentru audiţie, la aparat.
5 Atingeţi în mod repetat –/+ pentru a ajusta
nivelul.
Nivelul poate fi reglat în trepte de o unitate, între
–8 şi +18.
Stabilirea tipului de dispozitiv
La stabilirea tipului (audio sau video) pentru fiecare
dintre dispozitivele conectate, interfaţa de fundal
poate fi schimbată în mod corespunzător.
1 Apăsaţi HOME, apoi atingeţi [AUX].
2 Atingeţi
pentru a accesa meniul,
apoi
atingeţi [AUX 1 Input] sau [AUX 2 Input].
3
Atingeţi [Audio], [Video] sau [Auto
switching].
Varianta implicită de reglaj este [Auto
switching].
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi .
28
Actualizarea firmware-ului
Puteți actualiza firmware-ul acestei unități de la
următorul site de asistență pentru clienți :
http://support.sony-europe.com/
Pentru actualizarea firmware-ului, vizitați site-ul de
asistență, apoi urmați instrucțunile afișate.
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare,
lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Nu lăsaţi partea frontală a unităţii sau dispozitivele
audio în interiorul maşinii deoarece se pot deteriora
din cauza temperaturii înalte când autovehiculul
este parcat la soare.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce
umezeala se evaporă. În caz contrar aparatul nu va
funcţiona în mod corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară a
sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste
aparat sau peste discuri.
Note privind siguranța
• Respectaţi regulile locale privind traficul rutier,
legile şi regulamentele în vigoare.
• În timp ce conduceţi :
– Nu trebuie să urmăriţi sau să acţionaţi aparatul
deoarece vă poate distrage atenţia şi poate
genera accidente. Parcaţi mai întâi maşina întrun loc sigur şi apoi acţionaţi aparatul.
– Nu folosiţi facilitatea de configurare sau vreo
altă funcţie care ar putea să vă distragă atenţia
de la drum.
– Când vă deplasaţi în marşarier, aveţi grijă
să priviţi cu atenţie în spate şi de jur-
împrejur, pentru propria dvs. siguranţă,
chiar dacă este conectată camera pentru
vedere în spate. Nu vă bazaţi exclusiv pe
respectiva cameră.
• În timpul funcţionării :
– Nu introduceţi mâna, degetele sau vreun obiect în
aparat când acesta este în stare de funcţionare. Vă
puteţi accidenta sau puteţi deteriora aparatul.
– Nu lăsaţi la îndemâna copiilor obiecte de mici
dimensiuni.
– Aveţi grijă să prindeţi centurile de siguranţă
pentru a evita posibile accidentări în cazul unei
deplasări bruşte a autovehiculului.
Prevenirea accidentelor
Imaginile vor fi afişate numai după ce parcaţi maşina şi puneţi frâna de mână.
Dacă maşina începe să se mişte în timpul redării
video, din motive de siguranţă, imaginea comută
automat pe cadrul de fundal, după ce este afişat
mesajul de avertizare :
[Video blocked for your safety.]
(Imagine video oprită pentru siguranţa dvs.)
Monitorul conectat la ieşirea REAR OUT este
activă cât timp maşina se deplasează. Imaginea
comută pe interfaţa de fundal, însă sursa audio
poate fi în continuare auzită.
Nu acţionaţi aparatul şi nu urmăriţi monitorul în
timp ce conduceţi maşina.
Note privind instalarea
• Vă recomandăm ca acest aparat să fie montat de
către un tehnician calificat sau de o persoană de
la service.
– dacă încercaţi să montaţi singur aparatul, consultaţi cu atenţie “Manualul de Instalare/ Conectare”
care v-a fost furnizat. Aveţi grijă să montaţi corect
acest echipament.
– montarea necorespunzătoare poate cauza
epuizarea acumulatorului sau producerea unui
scurtcircuit.
• Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător,
verificaţi mai întâi conexiunile (consultaţi “Manualul
de Instalare/ Conectare” care v-a fost furnizat). Dacă
totul este în regulă, verificaţi siguranţa.
• Protejaţi aparatul împotriva deteriorării :
– Nu expuneţi suprafaţa aparatului la substanţe
chimice cum ar fi insecticidele sau spray-urile
de păr etc.
– Nu lăsaţi mult timp obiecte de cauciuc sau de
plastic în contact cu carcasa aparatului deoarece
pot afecta finisajul acesteia sau se pot deforma.
• Când montaţi aparatul, aveţi grijă să îl fixaţi bine.
• Când montaţi aparatul, aveţi grijă să puneţi
cheia de contact în poziţia oprit. Instalarea
echipamentului când maşina este pornită poate
conduce la descărcarea acumulatorului sau la
producerea de scurtcircuite.
• La montarea aparatului, aveţi grijă să nu deterioraţi,
cu bormaşina, vreo componentă a maşinii, cum ar fi
un tub, o conductă, rezervorul de benzină sau partea
electrică. Este posibil să declanşaţi un incendiu sau
să produceţi un accident.
Note privind licenţele
Acest produs încorporează un software pe care Sony îl
utilizează în baza unui acord de licenţă cu deţinătorul
drepturilor de autor ale acestuia. Suntem obligaţi să
facem cunoscut clienţilor conţinutul acestui acord, la
solicitarea deţinătorului drepturilor de autor pentru
respectivul software.
Pentru detalii legate de licenţele pentru software,
consultaţi pag. 29.
Cu privire la aplicaţiile software
compatibile GNU GPL / LGPL
Acest produs conţine aplicaţii software care
sunt compatibile cu Licenţa publică generală
GNU (în continuare denumită “GPL” - LPG)
sau Licenţa publică generală restrânsă GNU (în
continuare denumită “LGPL” - LPGR). Acestea
stabilesc dreptul clienţilor de a obţine, modifica
şi redistribui codul sursă al respectivului
software, în concordanţă cu termenii GPL sau
LGPL afişaţi de această unitate.
Codul sursă pentru aplicaţiile software mai sus
menţionate este disponibil pe pagina web.
Pentru a-l prelua, vă rugăm să accesaţi următoarea
adresă de internet (URL) :
http://www.sony.net/Products/Linux/
apoi să selectaţi modelul “XAV-602BT”.
Vă rugăm să ţineţi seama că firma Sony nu
poate răspunde chestiunilor legate de conţinutul
codului sursă al software-ului încorporat de
produs.
Note privind ecranul LCD
• Nu udaţi ecranul LCD şi nici nu îl expuneţi la
lichide deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
29
• Nu apăsaţi ecranul cu cristale lichide (LCD)
deoarece imaginea poate fi distorsionată sau pot
apărea disfuncţionalităţi (ex. imaginea poate deveni
neclară sau ecranul LCD se poate deteriora).
• Nu atingeţi ecranul decât cu degetul deoarece
acesta se poate deteriora sau sparge.
• Curăţaţi ecranul LCD cu o bucată de pânză moale,
uscată. Nu folosiţi nici un fel de solvenţi cum ar fi
benzina, tinerul, substanţe de curăţare disponibile
în comerţ sau spray antistatic.
• Nu folosiţi acest aparat în afara domeniului de
temperaturi : 5° C ÷ 45°.
• Dacă maşina este parcată într-un loc cu temperatură
prea mare sau prea scăzută, este posibil ca imaginea
să nu fie clară. Cu toate acestea, monitorul nu
este defect, iar imaginea redevine clară când
temperatura revine la normal.
• Este posibilă apariţia pe monitor a unor minuscule
puncte fixe albastre, roşii sau verzi. Aceste puncte
sunt denumire puncte luminoase şi pot apărea în
cazul oricărui monitor. Ecranul LCD este produs
folosindu-se o tehnologie de înaltă precizie, astfel
încât 99,99 % dintre pixeli sunt operaţionali
pentru utilizarea efectivă. Cu toate acestea, este
posibil să apară un mic procent (de obicei 0,01 %)
de segmente care să nu lumineze în mod normal.
Aceasta nu va afecta însă, în nici un fel, imaginea
vizionată.
Discuri și tipuri de fișiere ce pot
fi redate
Discuri
DVD* DVD VIDEO
VCD
CD
DVD-R/ DVD-R DL/ DVD-RW (mod
Video/ mod VR)
DVD+R / DVD+R DL/ DVD+RW
Video CD (Ver. 1.0/ 1.1/ 2.0)
Audio CD
CD-ROM / CD-R / CD-RW
* În acest manual, “DVD” poate fi utilizat ca termen
generic pentru DVD VIDEO, DVD-R/ DVD-RW şi
DVD+R/ DVD+RW.
Tipuri de fișiere
Pentru detalii legate de formatele de compresie, consultaţi pag. 31.
Audio Fişiere MP3, WMA, AAC, WAVE
Video Fişiere Xvid, WMA, MPEG-4, AVC
(H.264 baseline)
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau
la surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina
parcată la soare.
30
• Înainte de a reda un disc,
curăţaţi-l cu o bucată de pânză
moale efectuând mişcările de
ştergere dinspre centru spre
exterior. Nu folosiţi solvenţi
ca benzină, tiner, substanţe de
curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor care
corespund standardului Compact Disc (CD). Discurile duale şi cele de muzică la codarea cărora au
fost folosite tehnologii de protejare a drepturilor
de autor nu corespund standardului CD şi de aceea
este posibil să nu poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă. Dacă încercaţi redarea unor astfel de discuri, pot apărea
disfuncţionalităţi sau se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă
de inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se
poate deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de
discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind operaţii de redare a discurilor
DVD şi VCD
Unele operaţii de redare a discurilor DVD şi VCD
pot fi stabilite în mod intenţionat de producătorii de
software. Când player-ul redă DVD-uri şi VCD-uri
în concordanţă cu conţinutul proiectat de producătorii
software-ului este posibil ca unele facilităţi de redare
să nu fie disponibile. Consultaţi şi documentaţia ce
însoţeşte DVD-urile sau VCD-urile.
Note privind discurile DATA CD şi DATA
DVD
• Este posibil ca anumite discuri DATA CD/ DATA
DVD să nu fie redate de acest aparat (în funcţie de
echipamentul folosit la înregistrare sau de disc).
• Pentru anumite discuri este necesară operaţia de
finalizare (pag. 30).
• Aparatul este compatibil cu standardele :
• pentru DATA CD :
– ISO 9660 Level 1 / Level 2 sau Joliet/Romeo
(format extins),
– multisesiune.
• pentru DATA DVD :
– Format UDF bridge (UDF şi ISO 9660
combinate),
– multiborder.
• Numărul maxim de :
– directoare (albume) : 256 (inclusiv cel de
rădăcină şi cele goale),
– fişiere (piste/ video) şi directoare de pe disc:
2.000 (sau mai puţine, dacă denumirile de fişiere/ directoare conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director/fişier: 64 (Joliet/Romeo).
Note privind finalizarea discurilor
Pentru a fi redate de acest aparat, următoarele tipuri
de discuri trebuie în prealabil finalizate :
• DVD-R/ DVD-R DL (în mod video/ mod VR),
• DVD-RW (în mod video)
• DVD+R/ DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Următoarele tipuri de discuri pot fi redate fără a fi
finalizate în prealabil:
• DVD+RW – finalizat automat
• DVD-RW în mod VR – finalizarea nu este
necesară.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu discul.
Note privind discurile CD multisesiune / DVD
multiborder
Acest aparat poate reda CD-uri multisesiune/ DVD-uri
multisesiune în următoarele condiţii. Ţineţi seama că
sesiunea trebuie închisă şi discul trebuie finalizat.
• Când CD-DA (Compact Disc Digital Audio) este
înregistrat în prima sesiune:
Aparatul recunoaşte discul ca CD-DA şi este
redată numai prima sesiune, chiar dacă un alt
format (de ex. MP3) este înregistrat în sesiunile
care urmează.
• Când CD-DA este înregistrat în altă parte decât în
prima sesiune:
Aparatul recunoaşte discul ca DATA CD sau DATA
DVD şi sunt omise toate sesiunile CD-DA.
• Când este înregistrat un MP3/ WMA/ AAC/ Xvid/
MPEG-4 :
Sunt redate numai sesiunile care conţin tipul de
fişier selectat (audio/ video)* (dacă există CD-DA
sau alte date în altă sesiune, vor fi omise).
* Pentru detalii legate de modul de selectare a
fişierelor, consultaţi pag. 15.
Note privind redarea USB
• Codec-uri (codare-decodare) compatibile : MP3
(.mp3), WMA (.wma), AAC/HE-AAC (.m4a),
JPEG (.jpg), Xvid (.avi/.xvid), and MPEG-4
(.mp4).
• Poate fi recunoscută denumirea unui director/ fișier
de până la 254 bytes.
• Numărul maxim de fișiere de muzică (piste) ce pot
fi redate este de 10.000.
• Fișierele DRM (cu Gestionarea drepturilor de autor)
este posibil să nu fie redate.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/ WMA/ AAC/ Xvid/ MPEG-4
Director (album)
Fişier MP3/ WMA/
AAC/ Xvid/ MPEG-4
(pistă/ video)
Despre fişierele WMA
Pot fi redate fişiere WMA*1 care întrunesc următoarele
condiţii. Nu este garantată redarea tuturor fişierelor
WMA care respectă cerinţele.
Codec pentru disc
• Format fişier media : format fişier ASF
• Extensie fişier : .wma
• Viteză de transfer : între 64 şi 192 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 44,1 kHz
Codec pentru MSC
• Format fişier media : format fişier ASF
• Extensie fşier : .wma
• Viteză de transfer : între 64 şi 192 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))*4
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 44,1 kHz
Despre fişierele MP3
Pot fi redate fişiere MP3, care întrunesc următoarele
condiţii. Nu este garantată redarea tuturor fişierelor
MP3 care respectă cerinţele.
Codec pentru disc
• Format fişier media : format fişier MP3 (MPEG-1
Layer3)
• Extensie fişier : .mp3
• Viteză de transfer : între 48 şi 192 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 32; 44,1; 48 kHz
Codec pentru MSC
• Format fişier media : format fişier MP3 (MPEG-1
Layer3)
• Extensie fşier : .mp3
• Viteză de transfer : între 32 şi 320 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))*4
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 32; 44,1; 48 kHz
31
Despre fişierele ACC
Despre fişierele MPEG-4
Pot fi redate fişiere ACC*3 care întrunesc următoarele
condiţii. Nu este garantată redarea tuturor fişierelor
AAC care respectă cerinţele.
Pot fi redate fişiere MPEG-4 care întrunesc
următoarele condiţii. Nu este garantată redarea
tuturor fişierelor MPEG-4 care respectă cerinţele.
Codec pentru disc
Codec pentru disc
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4. .m4a
• Viteză de transfer : între 40 şi 320 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 44,1; 48 kHz
Codec pentru MSC
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fşier : .mp4, .m4a, .3gp
• Viteză de transfer : între 48 şi 288 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))*4
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 8; 11,025; 12; 16;
22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
Despre fişierele Linear PCM
Pot fi redate fişiere Linear PCM care întrunesc
următoarele condiţii. Nu este garantată redarea tuturor
fişierelor Linear PCM care respectă cerinţele.
Codec pentru MSC
• Format fişier media : format fişier Wave-Riff
• Extensie fişier: .wav
• Viteză de transfer : 1.411 kbps
• Frecvenţa de eşantionare*2: 44,1 kHz
Despre fişierele HE-AAC
Pot fi redate fişiere HE-AAC care întrunesc următoarele condiţii. Nu este garantată redarea tuturor
fişierelor HE-AAC care respectă cerinţele.
Codec pentru MSC
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4, .m4a, .3gp
• Viteză de transfer : între 32 şi 144 kbps *4
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 8; 11,025; 12; 16;
22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
Despre fişierele AVC (H.264/AVC)
Pot fi redate fişiere AVC (H.264/AVC) care întrunesc
următoarele condiţii. Nu este garantată redarea
tuturor fişierelor AVC (H.264/AVC) care respectă
cerinţele.
Codec pentru MSC
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4, .m4v
• Profil: Baseline Profile (profil de bază)/
Main Profile (profil principal)
• Nivel : 3,1
• Viteză de transfer : max. 14 Mbps
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 1.280 × 720*5
32
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4
• Profil : Simple Profile
• Viteză de transfer : max. 10Mbps la DVD,
7Mbps la CD
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 720 × 576 pixeli
Codec pentru MSC
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4, .m4v
• Profil: Simple Profile (Profil simplu)
• Viteză de transfer : max. 12 Mbps
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 1.280 × 720*5
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4, .m4v
• Profil : Advanced Simple Profile
• Viteză de transfer : max. 8 Mbps
• Frecvenţa cadrelor : Max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 720 × 576 *5
Despre fişierele Xvid
Pot fi redate fişiere Xvid care întrunesc condiţiile de
mai jos. Nu este garantată redarea tuturor fişierelor
Xvid care respectă cerinţele.
Codec pentru disc
• Format fişier media : format fişier Xvid
• Extensie fişier : .avi, .xvid
• Profile: Advanced Simple Profile (Profil simplu
avansat)
• Viteză de transfer : max. 10 Mbps pentru DVD,
7 Mbps pentru CD
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 720 × 576*5
Codec pentru MSC
• Format fişier media : Xvid file format
• Extensie fişier : .avi, .xvid
• Profil: Advanced Simple Profile (Profil simplu
avansat)
• Viteză de transfer : max. 8 Mbps
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 720 × 576*5
Despre fişierele Windows Media
Pot fi redate fişiere Windows Media care întrunesc
următoarele condiţii. Nu este garantată redarea
tuturor fişierelor Windows Media care respectă
cerinţele.
Codec pentru MSC
Video 9 *1*6
• Format fişier media : format fişier ASF
• Extensie fişier : .wmv
• Viteză de transfer : max. 20 Mbps
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 1280 × 720*5
About JPEG files
Pot fi redate fişiere JPEG*7 care întrunesc următoarele
condiţii. Nu este garantată redarea tuturor fişierelor
JPEG care respectă cerinţele.
Codec pentru MSC
• Format fişier media : Compatibil cu format fişier
DCF 2.0/Exif 2.21
• Extensie fişier : .jpg, jpeg
• Profil: Profil de bază
• Număr de pixeli : max. 6048 × 4032 pixeli
(24.000.000 pixeli)
*1 Nu pot fi redate fişiere WMA/WMV cu drepturi de autor
protejate.
*2 Frecvenţa de eşantionare este posibil să nu corespundă
tuturor codoarelor.
*3 Nu pot fi redate fişiere AAC-LC cu drepturi de autor
protejate.
*4 Viteze de transfer non-standard sau negarantate are
incluse în funcţie de frecvenţa de eşantionare.
*5 Aceste numere indică rezoluţia maximă pentru
materialele video ce pot fi redate şi nu rezoluţia la
afişare a player-ului. Rezoluţia ecranului este de 800
× 480.
*6 Anumite fişiere WMV pot fi redate numai prin transfer
folosind Windows Media Player.
*7 În funcţie de format, anumite fişiere foto nu pot fi
redate.
Despre iPod
• Acest aparat se poate conecta la următoarele modele de iPod:
Modele compatibile de iPhone/ iPod:
Modele compatibile
iPhone 5
USB
a
iPhone 4S
a
iPhone 4
a
iPhone 3GS
a
iPhone 3G
a
iPod touch (a 5-a generaţie)
a
iPod touch (a 4-a generaţie)
a
iPod touch (a 3-a generaţie)
a
iPod touch (a 2-a generaţie)
a
iPod classic
a
iPod nano (a 7-a generaţie)
a
iPod nano (a 6-a generaţie)
a
iPod nano (a 5-a generaţie)
a
iPod nano (a 4-a generaţie)
a
Modele compatibile
iPod nano (a 3-a generaţie)
USB
iPod nano (a 2-a generaţie)
a
iPod nano (prima generaţie)*
a
a
Actualizaţi software-ul dispozitivelor dvs. iPod la
variantele cele mai recente
* Comanda de la pasageri nu este disponibilă pentru
iPod nano (prima generaţie).
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) şi “Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) înseamnă că
un accesoriu electronic a fost special creat pentru
a se conecta la iPod, respectiv la iPhone, şi a fost
certificat de dezvoltator că respectă standardele
Apple de performanţă.
Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea acestuia cu standardele privind siguranţa şi cu
regulamentele în vigoare. Vă rugăm să ţineţi seama că utilizarea acestui accesoriu cu un iPod sau
cu un iPhone poate afecta performanţele wireless.
Despre funcţia Bluetooth
Ce reprezintă tehnologia Bluetooth ?
• Bluetooth wireless reprezintă o tehnologie cu rază
scurtă de acţiune, care permite comunicarea de date
printr-un sistem fără fir (wireless), între echipamente
digitale, cum ar fi un telefon mobil şi o pereche de
căşti. Tehnologia wireless Bluetooth acţionează pe
raze de circa 10 m. Conectarea a două echipamente,
după cum este necesar, este obişnuită, însă anumite
echipamente pot fi conectate simultan la mai multe
dispozitive.
• Nu este necesar să utilizaţi un cablu pentru conectare, deoarece tehnologia Bluetooth este wireless
(fără fir), şi nici nu este necesar ca echipamentele
să fie îndreptate unele spre altele, aşa cum este cazul tehnologiei ce foloseşte radiaţii infraroşii. Spre
exemplu, puteţi utiliza un astfel de echipament
când se află într-o geantă sau în buzunar.
• Tehnologia Bluetooth reprezintă un standard
internaţional acceptat de milioane de companii din
întreaga lume şi utilizat de numeroase companii pe
glob.
Despre comunicaţia Bluetooth
• Tehnologia de comunicare Bluetooth are o rază
de acţiune de circa 10 metri. Distanţa maximă
de comunicaţie variază în funcţie de obstacole
(persoane, obiecte metalice, pereţi etc.) sau de
mediul electromagnetic înconjurător.
• Următoarele condiţii pot afecta sensibilitatea
comunicaţiei Bluetooth.
– Existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană, un
obiect metalic sau un perete între acest aparat şi
dispozitivul Bluetooth.
33
– Apropierea de un dispozitiv care foloseşte
frecvenţa de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv
LAN wireless, un telefon fără fir sau un cuptor
cu microunde.
• Deoarece un dispozitiv Bluetooth şi un dispozitiv
de reţea fără fir LAN (IEEE802.11b/g) folosesc
aceeaşi frecvenţă, pot apărea interferenţe radio
dacă aparatul este folosit în apropierea unui
dispozitiv de reţea LAN, ceea ce poate afecta viteza
de comunicaţie, poate produce zgomot şi poate
deteriora condiţiile de conectare.
În acest caz, luaţi următoarele măsuri :
– Menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri de la
dispozitivul de reţea LAN.
– Opriţi reţeaua LAN în cazul în care doriţi să folosiţi
aparatul mai aproape de 10 m de dispozitivul de
reţea fără fir LAN.
– Instalaţi acest aparat şi dispozitivul Bluetooth cât
mai aproape unul de celălalt.
• Undele radio provenite de la un dispozitiv Bluetooth
pot afecta negativ funcţionarea unor dispozitive
medicale electronice. Opriţi acest aparat şi alte
dispozitive Bluetooth în următoarele locuri, pentru
a evita producerea de accidente :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili, în
spitale, în trenuri, în avioane sau în benzinării.
– lângă uşile automate sau lângă alarme de
incendiu.
• Acest aparat are sisteme de securitate compatibile
cu standardele Bluetooth, care pot asigura conexiuni
securizate pentru comunicaţiile Bluetooth, dar
nivelul de securitate poate fi insuficient, în funcţie de
setările efectuate. Aveţi grijă atunci când comunicaţi
folosind tehnologia wireless Bluetooth.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
scurgerile de informaţii care pot apărea în
conexiunile Bluetooth.
• Nu este garantată conectarea cu toate dispozitivele
Bluetooth.
– Un dispozitiv dotat cu funcţia Bluetooth trebuie să
se conformeze cu standardul Bluetooth specificat
prin Bluetooth SIG, şi trebuie să fie autentificat.
– Chiar dacă dispozitivul se conformează cu
standardul Bluetooth mai sus menţionat, se poate
ca dispozitivul să nu se conecteze sau să nu
funcţioneze corespunzător, în funcţie de facilităţile
şi de specificaţiile dispozitivului.
– La folosirea telefonului handsfree (mâini libere)
poate apărea un zgomot, în funcţie de dispozitiv şi
de mediul de comunicare înconjurător.
• În funcţie de dispozitivul cu care se intră în legătură, poate dura o vreme până se realizează legătura.
Alte note
• Se poate ca dispozitivul Bluetooth să nu funcţioneze
cu telefoane mobile, în funcţie de mediul de radiofrecvenţă înconjurător şi de locul unde este folosit
echipamentul.
• Dacă resimţiţi orice disconfort după utilizarea
dispozitivului Bluetooth, încetaţi imediat utilizarea
dispozitivului Bluetooth.
34
Dacă problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Pentru orice întrebare sau problemă privitoare
la aparat, care nu este prezentată în acest manual,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Întreținere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii
În condiţii normale, bateria durează aproximativ
1 an. (Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt,
în funcţie de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu
una nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui
tip de baterie prezintă un risc de incendiu sau de
explozie.
Cu partea pozitivă (+)
îndreptată în sus
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În
cazul în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de
urgenţă un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată,
pentru a asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de instalare.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică,
deoarece se pot produce scurtcircuite.
Curăţarea conectorilor
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze în mod
adecvat dacă nu sunt curaţi conectorii dintre unitate
şi panoul frontal. Pentru a evita aceasta, detaşaţi
panoul frontal (pag. 9) şi curăţaţi conectorii cu
puţină vată. Nu aplicaţi o forţă prea mare, pentru a
nu deteriora conectorii.
Unitatea principală
Partea din spate a
panoului frontal
Note
• Din motive de siguranţă, opriţi maşina înainte de a
curăţa conectorii şi scoateţi cheia din contact.
• Nu atingeţi niciodată conectorii în mod direct cu
degetele sau cu vreun obiect metalic.
Specificații
Secţiunea Monitor
Tip ecran : monitor color panoramic cu cristale
lichide (LCD)
Dimensiuni : 6,1 in
Sistem : matrice activă TFT
Număr de pixeli : 1.152000 pixeli
(800×3(RGB)×480)
Sistem de culoare : PAL/ NTSC/ SECAM/
PAL-M/ PAL-N cu selecţie automată
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : conector de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate utilă : 9 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 80 dB (mono)
Separare : 50 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe : MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : conector de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 9124,5 kHz sau
9115,5 kHz/ 4,5 kHz
Sensibilitate : MW : 26 V / LW : 46 V
Secţiunea player DVD/CD
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Răspuns în frecvenţă : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi bătăi : sub limita măsurabilă
Distorsiune armonică : 0,01 %
Cod de regiune : marcat pe eticheta din partea de
jos a aparatului
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză maximă)
Curent maxim : 1 A
1,5 A (în modul HIGH CHARGE)
Comunicaţia wireless (fără fir)
Sistem de comunicaţii :
Bluetooth Standard versiunea 2.1 + EDR
Ieşire:
Bluetooth Standard, Clasa de putere 2
(max. +4 dBm)
Raza maximă de comunicaţie :
Câmpul vizual, aprox. 10 m*1
Banda de frecvenţe :
Banda de 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Metoda de modulaţie: FHSS
Profile compatibile Bluetooth*2 :
A2DP (Profil Advanced Audio Distribution 1.2)
AVRCP (Profil Audio Video Remote Control) 1.3
HFP (Profil Handsfree) 1.5
PBAP (Profil Phone Book Access)
OPP (Profil Object Push)
SPP (Serial Port Profile)
Numărul maximum de contacte ce pot fi
introduse în agenda telefonică : 1.000
*1 Câmpul vizual real variază în funcţie de factori cum ar
fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea
statică, sensibilitatea recepţiei, performanţa antenei,
sistemul de operare, aplicaţii software etc.
2
* Profilele Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohmi
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohmi)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal video de ieşire (spate)
Terminale audio de ieşire (faţă/spate)
Terminal audio de ieşire (Z×Z)
Terminal de ieşire pentru subwoofer
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă amplificator de putere
Intrări :
Terminal de comandă a iluminării
Terminal de intrare pentru telecomandă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal de comandă acţionat de frâna de mână
Terminal de intrare pentru microfon
Terminal de intrare pentru comanda de la
marşarier
Terminal de intrare a semnalului de la cameră
Mufe de intrare audio AUX
Mufa de intrare video AUX
Porturi USB
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 100 × 173 mm
Dimensiuni de montaj : cca. 182×111×160 mm
Masa : cca. 2,0 kg
Accesorii furnizate :
Unitatea principală (1)
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Microfon (1)
Telecomandă RM-X271 (1)
Cutie pentru panoul frontal (1)
Accesorii / echipamente opţionale :
Monitor mobil : XVM-B62
Modul unitate de navigare GPS: XA-NV300T
35
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele
dintre accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi
acestuia informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Cod de regiune
Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor
de autor pentru software.
Fiecare cod de regiune este marcat în partea de jos a
aparatului şi, numai discurile care au acelaşi cod de
regiune ca şi player-ul, vor putea fi redate de către
acesta. Vor putea fi redate, de asemenea, şi discurile
cu marcajul
.
Dacă încercaţi să redaţi un DVD cu un alt cod de
regiune decât aparatul, pe ecran va fi afişat mesajul
[Disc Playback prohibited by region code.] (Redarea
discului este împiedicată de codul de regiune). În
funcţie de DVD, chiar dacă pe acesta nu este marcat
codul de regiune, este posibil să existe o limitare
regională.
Drepturi de autor
Patente de la Dolby Laboratories pentru S.U.A. şi
alte ţări folosite sub licenţă.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Produs sub licenţă Dolby
Laboratories. „Dolby” şi simbolul
dublu-D sunt mărci înregistrate
ale Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows
Media, precum şi siglele asociate sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation din Statele Unite şi /sau alte
ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft. Folosirea
sau distribuţia acestor tehnologii în exteriorul
acestui aparat este interzisă fără o licenţă de la
Microsoft.
„DVD VIDEO”, „DVD-R”, „DVD-RW”, „DVD+R”
şi „DVD+RW” sunt mărci comerciale.
Cuvântul marcă Bluetooth şi siglele asociate sunt
deţinute de către Bluetooth SIG, Inc., iar orice
utilizare a acestor mărci de către firma Sony este
sub licenţă. Alte mărci şi denumiri comerciale sunt
deţinute de proprietarii respectivi.
ZAPPIN este marcă de comerţ a Sony Corporation.
36
12 TONE ANALYSIS şi sigla
asociată sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
„WALKMAN” şi sigla
„WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
SensMe şi sigla asociată sunt
mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Sony
Mobile Communications AB.
Tehnologia de identificare a muzicii, a conţinutului video
şi a datelor asociate este furnizată de către Gracenote®.
Gracenote este standardul industrial în tehnologia de
identificare a muzicii şi a furnizării conţinutului aferent.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi : www.
gracenote.com
CD, DVD, Blu-ray Disc şi datele de muzică şi video
legate de Gracenote, Inc, drepturi de autor © 2000 - până
în prezent ale Gracenote. Gracenote Software, drepturile
de autor © 2000 - până în prezent ale Gracenote. Unul sau
mai multe brevete deţinute de Gracenote se aplică acestui
produs şi serviciului. Consultaţi site-ul Gracenote pentru o
listă a brevetelor Gracenote aplicabile. Gracenote,CDDB,
MusicID, MediaVOCS, sigla Gracenote şi cea „Powerd by
Gracenote” sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci
comerciale ale Gracenote în Statele Unite şi/ sau alte ţări.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano și iPod touch sunt
mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări.
• App Store este o marcă de service a Apple Inc.
• Sigla „AAC” este marcă de comerț a Dolby
Laboratories.
• ©2013 TomTom N.V., Olanda. TomTom®, sigla
®, printre altele, sunt mărci comerciale deținute de
TomTom N.V. sau de una din filialele acesteia. Vă
rugăm să consultați www.tomtom.com/legal pentru
informații privind garanția limitată și acordul de licență
pentru utilizatorul final, valabile pentru acest produs.
Ordnance Survey © Numărul licenței Crown Copyright
100026920. Surse de date
© 2013 Tele Atlas N.V.©
© 2013 - Loquendo TTS. Toate drepturile sunt
rezervate. Loquendo este o marcă de comerț înregistrată.
Nuance® este marcă de comerț înregistrată a Nuance
Communications, Inc. și este utilizată aici sub licență.
• MirrorLink™ și sigla MirrorLink sunt marcaje de
certificare ale Car Connectivity Consortium LLC.
Utilizarea neautorizată este strict interzisă.
ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDU-SE
UN PATENT MPEG-4 VISUAL, PENTRU CARE S-A
ACORDAT LICENŢĂ ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN
SCOP PERSONAL ŞI NON-COMERCIAL DE CĂTRE
CLIENŢI, PENTRU DECODAREA MATERIALELOR
MPEG-4 VIDEO CARE AU FOST CODATE DE CĂTRE
UN UTILIZATOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
PERSONALE ŞI NON-COMERCIALE ŞI/SAU CARE
AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE
CREAŢII VIDEO AUTORIZAT DE MPEG LA, SĂ
FURNIZEZE MATERIALE VIDEO ÎN FORMAT
MPEG-4. NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ
ŞI NICI DREPTUL DE UTILIZATE PENTRU NICI
UN ALT SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE,
INCLUSIV CELE CU PRIVIRE LA PROMOVARE,
LA UTILIZAREA INTERNĂ ŞI COMERCIALĂ ŞI LA
OBŢINEREA LICENŢELOR POT FI OBŢINUTE DE
LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI :
http://www.MPEGLA.COM
ACEST PRODUS ESTE ACORDAT SUB LICENŢĂ
PENTRU PORTOFOLIUL DE LICENȚĂ AVC ÎN
VEDEREA UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL ŞI NONCOMERCIAL DE CĂTRE CLIENŢI, PENTRU
(i) CODAREA VIDEO CONFORM STANDARDULUI
AVC („AVC VIDEO”)
ŞI / SAU
(ii) DECODAREA MATERIALELOR AVC VIDEO CARE
AU FOST CODATE DE CĂTRE UN UTILIZATOR
CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI PERSONALE
ŞI NON-COMERCIALE ŞI/SAU CARE AU FOST
OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE CREAŢII
VIDEO AUTORIZAT SĂ FURNIZEZE MATERIALE
AVC VIDEO.
NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI
DREPTUL DE UTILIZATE PENTRU NICI UN ALT
SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI :
HTTP://WWW. MPEGLA.COM/
ACEST PRODUS ESTE ACORDAT SUB LICENŢĂ
PENTRU PORTOFOLIUL DE LICENȚĂ AVC ȘI
PORTOFOLIUL DE LICENȚĂ VC-1 ÎN VEDEREA
UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL ŞI NON-COMERCIAL
DE CĂTRE CLIENŢI, PENTRU DECODAREA
MATERIALELOR AVC STANDARD („AVC VIDEO”)
ȘI/SAU STANDARDUL VC-1 („VC-1 VIDEO”) CARE
AU FOST CODATE DE CĂTRE UN UTILIZATOR CE
DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NONCOMERCIALE ŞI/SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE
LA UN FURNIZOR DE CREAŢII VIDEO AUTORIZAT
SĂ FURNIZEZE MATERIALE AVC VIDEO ȘI VC-1
VIDEO. NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI
NICI DREPTUL DE UTILIZATE PENTRU NICI UN
ALT SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI :
HTTP://WWW. MPEGLA.COM/
• Android este mărcă de comerț a Google Inc.
Folosirea acestei mărci comerciale necesită
Permisiunea Google.
• Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci
comerciale ale respectivilor proprietari.
• Acest produs folosește software driver NCM
care este acordat sub licență firmei Sony de către
MCCI.
Soluţionarea problemelor
Dacă apar probleme legate de unitate/ de
echipamentul mobil, aveți grijă să parcați mai întâi
mașina într-un loc sigur înainte de a vă ocupa de
rezolvarea acestora.
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi
dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt
respectate procedurile de funcţionare.
Pentru detalii legate de utilizarea siguranței fuzibile
și scoaterea aparatului din locașul său din bordul
mașinii, consultați manualul de instrucțiuni pentru
instalare/ conexiuni, furnizat.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi
următoarea adresă de internet :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi siguranţa.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectați cablurile de alimentare galben și
roșu.
Nu se aude semnalul sonor
• Este conectat un amplificator de putere opţional
şi nu este utilizat amplificatorul încorporat al
aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia
ceasului sunt şterse. S-a ars siguranţa. Se
aude zgomot când este schimbată poziţia
cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
Dispare afişajul / sau nu apare nimic pe
ecran
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
[ON] (pag. 25).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul OFF.
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OFF
până ce apare afişajul.
• Este activată funcţia „Monitor Off” (pag. 5).
T Atingeţi oriunde ecranul pentru a-l reporni.
37
Afişajul nu răspunde, deşi este corect atins
• Atingeţi pe rând câte o parte a afişajului. Dacă
ecranul este atins simultan în două sau mai multe
părţi, afişajul nu va acţiona corect.
• Ajustaţi punctul tactil al afişajului (pag. 22).
• Atingeţi ferm panoul tactil.
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Funcţia Auto Off (Oprire automată) se activează
când nu este selectată nici o funcție.
T Întrerupeţi sursa.
Elementele de meniu nu pot fi selectate.
• Elementele de meniu afişate de culoare gri nu sunt
disponibile.
RDS
Operaţia de căutare (SEEK) începe după
câteva secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 11).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de
trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 11).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii
legate de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
Nu poate fi selectată ca sursă una dintre
variantele USB Music, USB Video, AUX şi
BT Audio.
• Eliminaţi marcajul corespunzător elementului
sursă pe care nu îl puteţi selecta (pag. 27).
La PTY este afişat mesajul [PTY not found]
(PTY nu este găsit).
• Postul de radio curent nu furnizează servicii
RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Panoul de notificare nu este afișat.
• Panoul de notificare nu este disponibil când
unitatea :
– realizează reglajele inițiale,
– afișează sursa într-un meniu extensibil,
– utilizează funcția de comandă vocală,
– recepționează programe TA,
– redă conținut USB video.
Denumirea programului de service clipeşte.
• Nu există frecvenţă alternativă pentru postul de
radio curent.
T Atingeţi ./> în timp ce denumirea
programului de service clipeşte pe ecran.
Apare mesajul [PI Seek] şi aparatul începe
căutarea pentru o altă frecvenţă cu aceleaşi
date PI (Identificare program).
Butoanele de comandă nu apar în panoul
de notificare.
• Butoanele de comandă nu sunt disponibile când
unitatea redă conținut de la una dintre sursele :
– AUX
– USB video
– o aplicație a telefonului inteligent prin
intermediul funcției App Remote.
Recepţie radio
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei (albastru) sau cablul de alimentare suplimentar
(roşu) la cablul de alimentare pentru amplificatorul antenei maşinii (numai dacă maşina
dvs. are încorporată în geamul din spate/lateral o antenă radio).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja
fixate.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
38
Imagine
Nu există imagine sau imaginea prezintă
zgomot.
• Conexiunea nu este corect făcută.
• Verificaţi conexiunea echipamentului şi puneţi
selectorul de intrare al echipamentului în poziţia
corespunzătoare acestui aparat.
• Discul este murdar sau defect.
• Poziţia aparatului nu este corectă.
T Instalaţi aparatul la un unghi de înclinare
mai mic de 45° (faţă de orizontală), într-o
parte rezistentă a maşinii.
• Cablu de transmitere a comenzii la parcare (verde
deschis) nu este conectat la cablul de comutare de
la frâna de mână sau nu este pusă frâna de mână.
• Activați ieșirea video de la iPod.
Imaginea nu se încadrează pe ecran.
• Formatul (raportul laturilor) imaginilor este fixat
pentru DVD-ul redat.
La monitorul din spate nu există imagine /
imaginea prezintă zgomot.
• Este selectată o sursă/ un mod care nu este
conectat. Dacă nu există nici o intrare, nu este
afişată nici o imagine pe monitorul din spate.
• Sistemul de culoare stabilit este incorect.
T Stabiliţi sistemul de culoare [PAL] sau [NTSC]
adecvat pentru monitorul conectat (pag. 24).
• Imaginea de la camera de vedere în spate apare
pe ecranul aparatului.
T Pe monitorul din spate nu apare nici o imagine
atunci când la aparat este afişată imaginea
preluată de la camera de vedere în spate.
Sunet
Nu se aude sunetul/ există omisiuni ale
sunetului/ apar zgomote.
• Conexiunea nu a fost corect realizată.
• Verificaţi conectarea echipamentului cuplat şi
puneţi selectorul de intrare al acestuia în poziţia
corespunzătoare acestei unităţi.
• Discul este murdar sau deteriorat.
• Poziţia aparatului nu este corectă.
T Instalaţi aparatul la un unghi de înclinare
mai mic de 45° (faţă de orizontală), într-o
parte rezistentă a maşinii.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor MP3 nu este
de 32 kHz; 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor WMA nu
este de 32 kHz; 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor AAC nu este
de 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Viteza de transfer a fişierelor MP3 nu este cuprinsă
între 48 şi 192 kbps.
• Viteza de transfer a fişierelor WMA nu este
cuprinsă între 64 şi 192 kbps.
• Viteza de transfer a fişierelor AAC nu este cuprinsă
între 40 şi 320 kbps.
• Unitatea este în modul pauză/ rulare rapidă înainte/
înapoi.
• Nu sunt corect efectuate reglajele pentru semnalul
de ieşire.
• Nivelul de ieşire al DVD-ului prea scăzut
(pag. 17).
• Volumul este prea scăzut.
• Este activată funcţia ATT.
• Format neacceptat (cum ar fi DTS).
T Verificaţi dacă formatul este acceptat de acest
aparat (pag. 30).
Sonorul prezintă zgomot.
• Menţineţi cablurile şi firele la distanţă unele de
altele.
Funcționarea discului
Discul nu poate fi redat.
• Discul este defect sau murdar.
• Discul nu este compatibil.
• Discul DVD nu poate fi folosit din cauza
restricţiei stabilite de codul de regiune.
• Discul nu a fost finalizat (pag. 30).
• Formatul discului şi versiunea fişierelor sunt
incompatibile cu acest aparat (pag. 30, 31).
• Apăsaţi Z pentru a scoate discul din aparat.
Nu sunt redate fişiere MP3/ WMA/ AAC/
Xvid/ MPEG-4
• Înregistrarea nu s-a făcut conform standardului
ISO 9660 Level 1, Level 2, Joliet sau Romeo în
format extins (DATA CD) sau în format UDF
Bridge (DATA DVD), pag. 30.
• Extensia fişierelor este incorectă (pag. 31).
• Fişierele nu sunt stocate în format MP3/ WMA/
AAC/ JPEG/ Xvid/ MPEG-4.
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere,
poate fi redat numai tipul selectat (audio/video).
T Selectaţi tipul de fişier adecvat pentru fişierul
dorit, din listă (pag. 15).
Redarea fişierelor MP3/ WMA/ AAC/ Xvid/
MPEG-4 durează mai mult timp de cât a
altora.
• În cazul următoarelor discuri, durează mai mult
timp până ce începe redarea.
– discuri cu o structură arborescentă complicată,
– discuri înregistrate cu sesiune multiplă,
– discuri pe care mai pot fi adăugate date.
Redarea discului nu porneşte de la început.
• Este activă funcţia de Reluare a redării sau cea
de Reluare multidisc (pag. 27).
Nu puteţi efectua anumite operaţii.
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua
operaţii cum ar fi Stop, Căutare, Redare cu
încetinitorul sau Reluarea redării. Pentru detalii,
consultaţi manualul care însoţeşte discul.
Nu se poate alege o altă limbă pentru
coloana sonoră/ subtitrare sau nu se poate
alege un alt unghi de vizionare.
• Utilizaţi meniul DVD în loc să folosiţi butonul de
selecţie directă al telecomenzii (pag. 12).
• Pe DVD nu sunt înregistrate mai multe limbi
pentru coloana sonoră sau subtitrare şi nici mai
multe unghiuri de vizionare.
• DVD-ul nu permite schimbarea.
Butoanele nu funcţionează. Discul nu este
scos.
• Apăsaţi butonul Reset (de iniţializare), pag. 5.
39
Redare USB
Nu poate fi redat un element prin
intermediul unui hub USB.
• Conectați dispozitivele iPod/ USB fără a folosi
un hub USB.
Nu pot fi redate elemente.
• Reconectaţi dispozitivul USB.
Redarea dispozitivului USB durează mai
mult timp.
• Dispozitivul USB conţine fişiere de mari
dimensiuni sau fişiere cu structură arborescentă
complicată.
Sonorul este intermitent.
• Sunetul poate fi intermitent la viteze de transfer
mai mari de 320 kbps.
• Aceasta nu este o disfuncționalitate. Fenomenul
apare în cursul redării USB video, dacă :
– este apăsat butonul HOME,
– sunt lansate reglajele de sistem,
– la folosirea USB foto/ afuncției de navigare.
Funcţia Bluetooth
Celălalt dispozitiv Bluetooth nu poate
detecta acest aparat.
• Alegeţi pentru [Signal] varianta [ON] (pag. 23).
• În timpul conectării la un alt dispozitiv
Bluetooth, acest aparat nu poate fi detectat de
un alt echipament. Desfaceţi conexiunea curentă
şi căutaţi acest aparat de la un alt dispozitiv.
Dispozitivul deconectat poate fi reconectat prin
selectare din lista dispozitivelor înregistrate.
Nu este posibilă conectarea.
• Verificaţi procedurile de punere în legătură şi de
conectare din manualul celuilalt dispozitiv etc. şi
efectuaţi din nou operaţia.
Denumirea dispozitivului detectat nu apare.
• În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, este
posibil să nu puteţi obţine denumirea acestuia.
Nu se aude sunetul de apel.
• Creşteţi volumul în timpul recepţiei unui apel.
• În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil
ca tonalitatea sunetului de apel să nu fie corect
transmisă.
T Alegeţi pentru [Ringtone] varianta [Internal]
(pag. 20).
Volumul vocii vorbitorului este slab.
• Creşteţi volumul în cursul convorbirii telefonice.
40
Persoana cu care vorbiţi spune că vă aude
prea slab sau prea tare.
• Ajustaţi nivelul pentru [MIC Gain] (pag. 19).
În cursul convorbirilor apar ecouri sau
zgomot.
• Reduceţi volumul.
• Pentru [Speech Quality], este aleasă varianta
[Mode 1].
T Alegeţi pentru [Speech Quality] varianta
[Mode 2] (pag. 18).
• Dacă zgomotul din mediul ambiant, altul decât
cel aferent convorbirii telefonice, este puternic,
încercaţi să îl reduceţi.
T dacă este deschisă fereastra şi se aude
zgomotul şoselei, închideţi-o.
T dacă se aude zgomotul produs de aerul
condiţionat, diminuaţi-l.
Calitatea sunetului telefonului este slabă.
• Calitatea sunetului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie pentru telefonul celular.
T Dacă recepţia este slabă, deplasaţi-vă cu
maşina într-o zonă unde semnalul telefonului
este mai puternic.
Volumul dispozitivului Bluetooth conectat
este prea slab sau prea puternic.
• Nivelul volumului diferă în funcţie de
dispozitivul Bluetooth.
T Reduceţi diferenţele dintre nivelurile
volumului acestui aparat şi a dispozitivului
Bluetooth (pag. 14).
În cursul transmisiei audio apar omisiuni
ale sunetului.
• Reduceţi distanţa dintre acest aparat şi
dispozitivul Bluetooth.
• Dacă dispozitivul Bluetooth se află într-o cutie
care întrerupe semnalul, scoateţi-l din cutie când
îl folosiţi.
• Alte dispozitive Bluetooth sau de alt tip, care emit
unde radio sunt folosite în apropiere.
T Opriţi celelalte dispozitive.
T Îndepărtaţi acest aparat de celelalte
dispozitive.
• Redarea sunetului se întrerupe un moment când
acest aparat este conectat la un telefon celular.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Nu puteţi comanda dispozitivul Bluetooth
conectat în cursul transmisiei audio.
• Verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth este
compatibil cu profilul AVRCP.
Anumite funcţii nu sunt disponibile.
• Verificaţi dacă dispozitivul conectat dispune de
funcţiile respective.
Denumirea celeilalte părţi nu apare la
recepţia apelului.
• Datele de contact ale celeilalte părţi nu sunt în
agenda telefonică.
T Înregistraţi-le în agenda telefonică (pag. 19).
Se răspunde neintenţionat la un apel.
• Telefonul conectat este reglat să răspundă automat
la apeluri.
• La acest aparat, pentru [Auto Answer] este aleasă
varianta [3 sec] sau [10 sec] (pag. 20).
Operaţia de punere în legătură a eşuat
din cauza depăşirii perioadei de timp
disponibile.
• În funcţie de dispozitivul conectat, limita de timp
stabilită pentru punerea în legătură poate fi scurtă.
Încercaţi să realizaţi această operaţie în perioada de
timp stabilită, alegând o parolă de o singură cifră.
Funcţia Bluetooth nu acţionează.
• Opriţi aparatul apăsând butonul SOURCE timp de
1 sec., apoi porniţi aparatul.
În cursul unui apel cu mâinile libere,
sunetul nu este emis prin boxele maşinii.
• Dacă sunetul este emis de un telefon celular,
reglaţi telefonul astfel încât să emită sunetul prin
boxele maşinii.
Funcția MirrorLinkTM
Redarea unei surse audio este întreruptă de
un clic de fiecare dată când atingeți telefonul
inteligent, atunci când este folosită funcția
MirrorLinkTM.
• Dezactivați producerea clic-ului de la telefonul
inteligent.
Funcția App Remote
Interfața telefonului inteligent nu apare la
această unitate.
Aplicația de la telefonul inteligent nu poate
acționa această unitate.
• Funcția App Remote nu prezintă interfața
telefonului dvs. inteligent pe ecranul acestei
unități.
• Nu puteți comanda cu această unitate aplicații
instalate la telefonul inteligent.
T Acționați aplicația cu telefonul inteligent.
Mesaje de eroare
An error occurred. You will be returned to the
playback screen.
• Nu funcţionează Visualizer-ul din cauza unei
probleme interne.
T Schimbaţi sursa, apoi selectaţi USB Music.
Bluetooth Connection Error.
• A apărut o eroare între această unitate şi telefonul
Bluetooth..
T Verificaţi dacă semnalul Bluetooth este
activ pentru această unitate sau la telefonul
Bluetooth.
T Realizaţi încă o dată punerea în legătură.
T Reconectaţi telefonul Bluetooth.
Bluetooth device is not found.
• Aparatul nu poate detecta un dispozitiv Bluetooth
conectabil.
T Verificaţi configurarea Bluetooth a
dispozitivului conectat.
• Lista de dispozitive Bluetooth înregistrate nu
conţine nici un element.
T Realizaţi încă o dată punerea în legătură cu un
dispozitiv Bluetooth (pag. 8).
Busy now… Please try again..
• Aparatul este ocupat.
T Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Call Data Error.
• A survenit o eroare la accesarea datelor din agenda
telefonică prin intermediul PBAP sau a istoricului
apelurilor de la telefonul Bluetooth.
T Reconectaţi telefonul Bluetooth.
Cannot display folders beyond this level. Place
songs no more than eight folders deep.
• La parcurgerea conţinului, a fost selectat un nivel
mai mare de 8.
T Nivelul de imbricare recunoscut de acest
aparat este de maxim 8 directoare. Transferaţi
conţinutul care depăşeşte acest nivel.
Cannot read.
• Unitatea nu poate citi discul datorită unor
probleme.
• Datele sunt deteriorate sau corupte.
• Discul este deteriorat.
• Discul este incompatibil cu acest aparat.
• Discul nu a fost finalizat.
Database error encountered.
• A fost întâlnită o eroare în baza de date cauzată
de o problemă.
T Schimbaţi sursa, apoi selectaţi [USB Music].
41
Database update couldn’t be completed.
• A fost anulată actualizarea bazei de date din
cauza unei probleme.
T Încercaţi să actualizaţi din nou baza de date.
Data Listing Error.
• A survenit o eroare la accesarea datelor din
agenda telefonică prin intermediul PBAP sau a
istoricului apelurilor de la telefonul Bluetooth.
T Reconectaţi telefonul Bluetooth.
Delete failed.
• Conţinutul video nu poate fi şters din cauza unei
probleme.
T Încercaţi să îl ştergeţi din nou sau apelaţi la
un calculator etc. pentru ştergere.
Disc Error
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curăţaţi sau introduceţi corect discul în
aparat.
• A fost introdus un disc neinscripţionat în aparat.
• Discul nu poate fi redat din cauza problemelor
apărute.
T Introduceţi un alt disc.
• Discul nu este compatibil cu acest aparat.
T Introduceţi un disc compatibil.
• Apăsaţi butonul Z pentru a scoate discul din
aparat.
Disc playback prohibited by region code.
• Codul de regiune al discului DVD diferă de cel
al aparatului.
Error - Please select ‘Bluetooth Reset’ from the
General Settings menu.
• A survenit o eroare de memorie.
T Iniţializaţi reglajul Bluetooth (pag. 24).
Handsfree device is not available.
• Nu este conectat un telefon celular.
T Conectaţi un telefon celular (pag. 8).
High Temperature Error.
• A apărut o eroare din cauza temperaturii ridicate.
T Scădeţi temperatura.
iPod video cable reconnected. Reconnect the
USB cable.
• Conectați corect cablul USB la unitate.
New firmware not found.
• Pe memoria USB nu există nicio variantă
actualizată de firmware disponibilă.
T Încercaţi să actualizaţi firmware-ul până la
cea mai recentă versiune.
• Firmware-ul este deteriorat sau defect.
T Rescrieţi fişierul în memoria USB.
42
No AF.
• Nu există nici o frecvenţă alternativă pentru
postul de radio curent.
No device.
• Este selectat un iPod ca sursă fără a fi fost
conectat nici un astfel de dispozitiv. În cursul
redării, a fost deconectat cablul USB având un
iPod cuplat la unul dintre capete.
T Conectaţi corect cablul USB și dispozitivul
iPod.
No playable data.
• Discul nu conţine date care să poată fi redate.
• La iPod nu există date care să poată fi redate.
T Introduceţi un fişier de muzică sau video pe
iPod.
No Navigation Signal.
• Sistemul de navigare nu este conectat la această
unitate.
T Verificaţi conexiunea dintre sistemul de
navigare şi această unitate.
• Sistemul de navigare nu funcţionează corect.
T Verificaţi funcţionarea sistemului de
navigare.
No TP.
• Aparatul continuă căutarea posturilor de radio
TP disponibile.
Internal Malfunction.
• Este posibil să existe o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia erorii
rămâne afişată pe ecran, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Check Audio Output Wiring.
(Afișat până când este apăsat unul dintre butoane)
• Conexiunea boxelor / amplificatoarelor este
incorectă.
T Consultaţi manualul cu instrucţiuni de
instalare/ conectare pentru ca să verificaţi
conexiunea.
Overcurrent Caution on USB.
• Dispozitivul USB a fost supus la un supracurent.
T Deconectaţi dispozitivul USB, apoi
schimbaţi sursa apăsând SOURCE.
T Indică faptul că dispozitivul USB conectat
este deteriorat sau că este incompatibil.
Playback has stopped because an error occurred.
• Redarea conţinului video s-a întrerupt din cauza
unei probleme.
T Selectaţi o altă sursă, apoi selectaţi USB
video.
Remove failed.
• Conţinutul foto nu poate fi şters din cauza unei
probleme.
T Încercaţi din nou să îl ştergeţi, iar dacă nu
reuşiţi încercaţi să folosiţi calculatorul. etc.
Set wallpaper failed.
• Fişierul este defect.
T Selectați o altă fotografie.
• Dimensiunea fişierului este prea mare.
T Diminuaţi dimensiunea acestuia şi încercaţi
din nou.
The application will quit because an error
occurred.
• A apărut o eroare internă.
T Comutaţi pe o altă sursă, apoi selectaţi [USB
Music].
The playback list is empty.
• Lista de redare conţine fişiere ce nu pot fi redate.
T Verificaţi dacă poate fi redat conţinutul de pe
USB.
The sound in DTS format is not audible.
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate.
Sunetul nu este emis dacă este selectat formatul
DTS.
T Discurile formatate DTS nu pot fi redate de
această unitate. Folosiţi un format de disc
compatibil (pag. 30).
USB device not supported.
• Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi adresa indicată pe
coperta manualului.
USB hubs not supported.
• Acest aparat nu este compatibil cu hub-urile
USB.
“s”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
Pentru funcționarea MirrorLinkTM
No audio, confirm smartphone compatibility.
• Reglajul de sunet al telefonului inteligent este
incorect.
T Verificaţi reglajul de sunet al telefonului
inteligent.
• Telefonul inteligent nu este compatibil cu
MirrorLinkTM.
T Verificaţi compatibilitatea telefonului
inteligent cu facilitatea MirrorLinkTM
consultând site-ul de asistență pentru clienți :
http://support.sony-europe.com/
Reestablish connection with MirrorLink
compatible device
• Telefonul inteligent nu este conectat la această
unitate.
T Verificaţi conexiunea dintre telefonul
inteligent şi această unitate.
• Telefonul inteligent este oprit.
T Verificaţi alimentarea telefonului inteligent.
• Telefonul inteligent nu este compatibil cu
MirrorLink™.
T Verificaţi compatibilitatea telefonului
inteligent cu MirrorLink™ consultând site-ul
de asistență pentru clienți : http://support.
sony-europe.com/
Screen content blocked while vehicle in motion.
• Se încearcă folosirea modului MirrorLink™ în
timpul condusului.
T Anumite funcţii ale modului MirrorLink™
nu sunt disponibile în timpul condusului.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să rezolvaţi problema,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi acest aparat la service pentru reparaţii,
din cauza unor probleme apărute la redarea discului,
aduceţi cu dvs. şi discul folosit în momentul în care
a apărut problema.
43
Lista codurilor de limbă
Lista codurilor de limbă
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali; Bangla
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Welsh
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
44
Cod Limbă
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambgiană
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
Cod Limbă
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
Cod Limbă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă
pentru acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Înregistraţi acum, online, acest produs la adresa de Internet :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement