Sony XAV-601BT Operating instructions

Sony XAV-601BT Operating instructions
Unitate de bord AV
Manual de instrucţiuni
XAV-601BT
© 2012 Sony Corporation
Fabricat in Thailanda
RO
Aveţi grijă să montaţi aparatul în bordul maşinii
pentru siguranţă. Pentru instalare şi conectare
consultaţi manualul de instalare / conectare ce
v-a fost furnizat.
Avertizare
Pentru a reduce riscul de incendii sau
de electrocutări, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu
demontaţi niciodată carcasa aparatului.
Apelaţi pentru aceasta doar la persoane
calificate.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu
acest produs, conduce la creşterea pericolului
de a vă fi afectată vederea. Cum radiaţiile laser
utilizate de acest player CD/DVD sunt dăunătoare
pentru ochi, nu încercaţi să demontaţi carcasa.
Această etichetă se află în partea de jos a
carcasei.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii
sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
2
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament XAV-601BT corespunde cerinţelor
esenţiale şi altor prevederi importante ale
Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm
accesaţi adresa următoare de Internet :
http://www. compliance.sony.de/
Notă pentru clienţi din Italia
Utilizarea reţelei RLAN este reglementată
astfel:
– cu privire la uzul privat : de Decretul legislativ
nr. 259 din 1.8.2003 (“Codul comunicaţiilor
electronice”). În particular, Articolul 104 indică
situaţiile în care este necesară obţinerea unei
autorizaţii generale prealabile, iar Articolul
105 precizează situaţiile în care este permisă
utilizarea liberă ;
– cu privire la furnizarea pentru public a accesului
RLAN la reţelele şi serviciile telecom: prin
Decretul Ministerial din 28.5.2003 şi Articolul
nr. 25 (autorizaţia generală pentru reţelele şi
serviciile de comunicaţie electronică) din
“Codul comunicaţiilor electronice”.
Norvegia : utilizarea acestui echipament radio
nu este permisă în zona geografică având raza
de 20 km şi centrul la Ny-Alesund, Svalbard, în
Norvegia.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate
(valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Note privind bateria cu litiu
Nu expuneţi bateriile la căldură prea mare, cum
ar fi la radiaţii solare directe, foc sau alte surse
similare.
Avertisment pentru cazul în care cheia
de contact a maşinii dvs. nu are poziţia
AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată, pagina 38).
Aparatul se va opri complet, în mod automat,
după perioada de timp stabilită, evitându-se
consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
Pentru a renunţa la programul demonstrativ
(DEMO), consultaţi pag. 58 + 59.
Notificare importantă
Actualizarea firmware-ului
Puteţi actualiza firmware-ul pentru această unitate
prin preluarea versiunii mai recente de la adresa de
internet :
http://support.sony-europe.com/
Pentru actualizare, vizitaţi site-ul de asistenţă pentru
clienţi şi urmaţi instrucţiunile oferite online.
Realizarea unei conexiuni
MirrorLink™ cu telefonul dvs.
inteligent
În funcţie de telefonul inteligent pe care îl utilizaţi,
poate fi necesară efectuarea unor anumite proceduri,
cum ar fi preluarea aplicaţiei. Pentru detalii, consultaţi
cele mai recente informaţii puse la dispoziţie de
producătorul telefonului dvs. inteligent.
3
Cuprins
Note privind siguranţa ......................... 7
Note privind instalarea ........................ 8
Drepturi de autor ................................. 8
Note legate de Bluetooth ..................... 9
Discuri ce pot fi redate şi simbolurile
utilizate în acest manual ................ 10
Amplasarea şi funcţiile butoanelor .... 11
Unitatea principală ........................ 11
Interfaţa ......................................... 11
Telecomanda RM-X271 ................ 13
Punerea în funcţiune
Iniţializarea aparatului ....................... 14
Realizarea configurării iniţiale ........... 14
Potrivirea ceasului ............................. 15
Pregătirea telecomenzii ..................... 15
Radio
Ascultarea radioului ........................... 16
Butoane pentru recepţie................ 16
Indicaţii afişate în cursul recepţiei . 16
Fixarea în memorie şi recepţionarea
posturilor de radio ............................. 17
Fixarea automată în memorie
– BTM ........................................... 17
Fixarea manuală în memorie ........ 17
Recepţionarea unui post fixat ....... 17
RDS ................................................... 17
Prezentare generală ..................... 17
Reglaje pentru AF ......................... 18
Alegerea PTY................................ 18
Disc
Redarea discurilor ............................. 19
Butoane pentru redare .................. 19
Indicaţii afişate în cursul redării..... 20
4
Folosirea funcţiilor PBC – Comanda
redării .............................................. 21
Configurarea reglajelor audio ............ 21
Schimbarea limbii pentru coloana
sonoră/a formatului ..................... 21
Schimbarea canalului audio .......... 22
Ajustarea nivelului adio de ieşire
– Nivelul Dolby D ........................ 22
Redarea repetitivă şi aleatorie .......... 22
Redarea în urma căutării directe ....... 23
Listarea pistelor/ fişierelor video
– Listă ............................................. 24
Selectarea unei piste/ fişier video . 24
Selectarea unui tip de fişier........... 24
Muzică USB
Redarea muzicii ................................ 24
Butoane de redare ........................ 24
Opţiuni........................................... 25
Redarea repetitivă şi aleatorie .......... 25
Selectarea fişierelor de muzică ......... 25
Selectarea melodiilor din fonotecă .... 25
Audierea muzicii în funcţie de dispoziţie
– SensMeTM ..................................... 26
Instalarea aplicaţiei “Media Go” pe
calculatorul dvs. .......................... 26
Transferul pistelor pe dispozitivul
USB folosind aplicaţia “Media Go” .
................................................... 26
Redarea pistelor de pe canal –
Canale SensMeTM ....................... 26
Selectarea unui album în funcţie de
afişul de prezentare 27
Opţiuni........................................... 27
Video USB
Redarea video ................................... 28
Butoane de redare ........................ 28
Opţiuni........................................... 29
Selectarea fişierelor video ................. 29
Opţiuni........................................... 29
Foto USB
Redarea video ................................... 29
Butoane de redare ........................ 29
Opţiuni........................................... 30
Selectarea fişierelor video ................. 30
Opţiuni........................................... 30
Note privind redarea USB ......... 31
iPod
Redarea de la iPod ........................... 32
Listarea pistelor/ fişierelor video
– Listă ............................................. 32
Selectarea unei piste/ unui fişier
video ........................................... 32
Selectarea unui tip de fişier........... 33
Selectarea modului de redare ........... 33
Redarea repetitivă şi cea aleatorie .... 33
Acţionarea directă a unui iPod
– Comanda de la pasageri.............. 33
Funcţii utile
Căutarea unei piste în urma
ascultării unei secvenţe
–ZAPPINTM ................................... 34
Comanda aplicaţiilor de la
smartphone – MirrorLinkTM ......... 34
Ascultarea de surse diferitelor în faţa
şi în spatele maşinii – Zone × Zone
................................................... 34
Modificarea culorilor butoanelor
– Sistem de iluminare dinamică în
culori ........................................... 35
Personalizarea culorii butoanelor
– Culori personalizate ................. 35
Utilizarea comenzii tactile ............. 35
Efectuarea unui apel fără a folosi
mâinile şi transmisiuni audio pe
Internet — Funcţia Bluetooth
Înainte de a folosi funcţia Bluetooth .. 36
Proceduri de bază pentru funcţia
Bluetooth .................................... 36
Indicaţiile stării Bluetooth .............. 36
Instalarea microfonului .................. 36
Punerea în legătură ........................... 37
Căutarea de la acest aparat.......... 37
Conectare .......................................... 37
Apeluri fără a folosi mâinile
(Handsfree) .................................... 38
Efectuarea apelurilor ..................... 38
Recepţionarea apelurilor ............... 39
Funcţionarea în timpul apelurilor... 39
Gestionarea apelurilor telefonice ...... 40
Selectarea datelor din agenda
telefonică .................................... 40
Consultarea agendei telefonice .... 40
Ştergerea datelor din agenda
telefonică .................................... 40
Gestionarea datelor apelurilor ........... 41
Ştergerea istoricului apelurilor ...... 41
Apeluri prestabilite ........................ 41
Meniul de opţiuni pentru telefon ........ 41
Continuă în pagina următoare T
5
Transmisia semnalului audio ............. 42
Ascultarea dispozitivului Bluetooth
prin intermediul acestui aparat ... 42
Acţionarea dispozitivului Bluetooth cu
acest aparat ................................ 42
Reglajele generale legate de
Bluetooth ........................................ 42
Reglaje de sunet
Selectarea calităţii sunetului – EQ7 . 43
Particularizarea curbei egalizorului
– EQ7 Tune ................................ 43
Ajustarea caracteristicilor de sunet43
Optimizarea sunetului pentru
poziţia de ascultare – Aliniere
temporală inteligentă .................. 44
Calibrarea cu precizie a poziţiei de
audiţie – Acordul pentru alinierea
temporală inteligentă .................. 44
Configurarea boxelor şi reglarea
volumului......................................... 45
Crearea unei boxe centrale virtuale
– CSO ........................................... 45
Utilizarea boxelor de spate ca
subwoofer – RBE ....................... 45
Ajustarea volumului boxelor .......... 45
Reglaje
Reglaje de bază ................................ 47
Reglaje generale ............................... 48
Reglaje de sunet ............................... 50
Reglaje vizuale .................................. 51
Reglaje privind sursele ...................... 52
Echipamente opţionale
Echipament audio/video auxiliar ....... 55
Camera pentru vederea în spate ...... 55
Reglaje ale camerei pentru
vederea în spate ......................... 55
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ........................... 56
Note privind ecranul LCD .............. 56
Note privind discurile..................... 57
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/ WMA/ AAC/ Xvid/
MPEG-4 ...................................... 58
Despre iPod .................................. 60
Despre funcţia Bluetooth............... 60
Întreţinere .......................................... 61
Demontarea aparatului ...................... 62
Reglarea ecranului
Calibrarea afişajului tactil .................. 46
Stabilirea fundalului ecranului ........... 35
Ajustarea imaginii
– Calitatea imaginii ......................... 46
Personalizarea calităţii imaginii .... 46
Selectarea formatului imaginii ........... 47
6
Specificaţii ......................................... 62
Soluţionarea problemelor .................. 64
Mesaje de eroare .......................... 67
Lista codurilor de limbă /de zonă ...... 70
Note privind siguranţa
Instalare/conexiuni
Măsuri de precauţie ........................... 71
Echipament folosit în ilustraţii
(nu este furnizat) ............................. 71
1 Lista părţilor componente ............ 72
2 Exemple de conectare ................. 73
3 Diagrama conexiunilor ........... 74, 76
Avertizare ...................................... 76
Măsuri de precauţie ........................... 77
Ajustarea unghiului de montare .... 77
4 Conectarea cablului frânei de
parcare ........................................ 77
5 Instalarea microfonului ................. 78
Instalarea pe parasolar ................. 78
Instalarea pe bord ......................... 78
6 Detaşarea şi ataşarea panoului
frontal .............................................. 79
Pentru detaşare ............................ 79
Pentru ataşare .............................. 79
7 Detaşarea ramei de fixare ........... 79
8 Montarea unităţii .......................... 80
Montarea unităţii într-o maşină
japoneză ..................................... 80
Montarea folosind rama furnizată . 81
Avertizare pentru cazul în care pentru
cheia de contact a maşinii dvs.
nu este disponibilă poziţia ACC ..... 81
Butonul RESET (iniţializare) .............. 81
Diagrama conexiunilor de alimentare 82
Note privind licenţele ......................... 82
• Respectaţi regulile locale privind traficul rutier,
legile şi regulamentele în vigoare.
• În timp ce conduceţi :
– Nu trebuie să urmăriţi sau să acţionaţi
aparatul deoarece vă poate distrage atenţia
şi poate genera accidente. Parcaţi mai întâi
maşina într-un loc sigur şi apoi acţionaţi
aparatul.
– Nu folosiţi facilitatea de configurare sau
vreo altă funcţie care ar putea să vă distragă
atenţia de la drum.
– Când vă deplasaţi în marşarier, aveţi grijă
să priviţi cu atenţie în spate şi de jurîmprejur, pentru propria dvs. siguranţă,
chiar dacă este conectată camera pentru
vedere în spate. Nu vă bazaţi exclusiv pe
respectiva cameră.
• În timpul funcţionării :
– Nu introduceţi mâna, degetele sau vreun
obiect în aparat când acesta este în stare de
funcţionare. Vă puteţi accidenta sau puteţi
deteriora aparatul.
– Nu lăsaţi la îndemâna copiilor obiecte de mici
dimensiuni.
– Aveţi grijă să prindeţi centurile de siguranţă
pentru a evita posibile accidentări în cazul
unei deplasări bruşte a autovehiculului.
Prevenirea accidentelor
Imaginile vor fi afişate numai după ce parcaţi
maşina şi puneţi frâna de mână.
Dacă maşina începe să se mişte în timpul redării video, din motive de siguranţă, imaginea
comută automat pe cadrul de fundal, după ce
este afişat mesajul de avertizare :
“Video blocked for your safety.”
(Imaginea video oprită pentru siguranţa
dvs.)
Monitorul conectat la ieşirea REAR OUT este
activă cât timp maşina se deplasează. Imaginea
comută pe interfaţa de fundal, însă sursa audio
poate fi în continuare auzită.
Nu acţionaţi aparatul şi nu urmăriţi monitorul
în timp ce conduceţi maşina.
7
Note privind instalarea
• Vă recomandăm ca acest aparat să fie montat de
către un tehnician calificat sau de o persoană
de la service.
– dacă încercaţi să montaţi singur aparatul,
consultaţi cu atenţie “Manualul de Instalare/
Conectare” care v-a fost furnizat. Aveţi grijă
să montaţi corect acest echipament.
– montarea necorespunzătoare poate cauza
epuizarea acumulatorului sau producerea unui
scurtcircuit.
• Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător,
verificaţi mai întâi conexiunile (consultaţi
“Manualul de Instalare/ Conectare” care
v-a fost furnizat). Dacă totul este în regulă,
verificaţi siguranţa.
• Protejaţi aparatul împotriva deteriorării :
– Nu expuneţi suprafaţa aparatului la substanţe
chimice cum ar fi insecticidele sau spray-urile
de păr etc.
– Nu lăsaţi mult timp obiecte de cauciuc sau
de plastic în contact cu carcasa aparatului
deoarece pot afecta finisajul acesteia sau se
pot deforma.
• Când montaţi aparatul, aveţi grijă să îl fixaţi
bine.
• Când montaţi aparatul, aveţi grijă să puneţi
cheia de contact în poziţia oprit. Instalarea
echipamentului când maşina este pornită poate
conduce la descărcarea acumulatorului sau la
producerea de scurtcircuite.
• La montarea aparatului, aveţi grijă să nu
deterioraţi, cu bormaşina, vreo componentă a
maşinii, cum ar fi un tub, o conductă, rezervorul
de benzină sau partea electrică. Este posibil
să declanşaţi un incendiu sau să produceţi un
accident.
Drepturi de autor
Produs sub licenţă Dolby
Laboratories.
“Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate
ale Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows
Media, precum şi siglele asociate sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation din Statele Unite şi /sau alte
ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft. Folosirea
sau distribuţia acestor tehnologii în exteriorul
acestui aparat este interzisă fără o licenţă de la
Microsoft.
“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”, “DVD+R”
şi “DVD+RW” sunt mărci comerciale.
Cuvântul marcă Bluetooth şi siglele asociate sunt
deţinute de către Bluetooth SIG, Inc., iar orice
utilizare a acestor mărci de către firma Sony este
sub licenţă. Alte mărci şi denumiri comerciale sunt
deţinute de proprietarii respectivi.
ZAPPIN este marcă de comerţ a Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS şi sigla
asociată sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
“WALKMAN” şi sigla
“WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
SensMe şi sigla asociată
sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate
ale Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
8
Note legate de Bluetooth
Atenţie
FIRMA SONY NU POATE FI FĂCUTĂ ÎN NICI
UN FEL RESPONSABILĂ DE NICI UN FEL DE
DAUNE ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU DE
CONSECINŢĂ, ŞI NICI PENTRU VREUN FEL
DE PAGUBE, INCLUSIV DAR NU LIMITATIV,
PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE VENITURI,
PIERDERI DE DATE, INCAPACITATEA DE
A FOLOSI PRODUSUL SAU A VREUNUI
ECHIPAMENT ASOCIAT, ÎNTRERUPERI ÎN
FUNCŢIONARE ŞI ÎNTÂRZIERI CAUZATE SAU
LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI PRODUS,
A COMPONENTELOR HARDWARE SAU / ŞI
SOFTWARE ALE ACESTUIA.
Notificare importantă !
Utilizarea eficientă şi în siguranţă
Schimbările sau modificările aduse acestui aparat,
care nu au fost expres aprobate de Sony pot conduce la
pierderea de către deţinător a permisiunii de utilizare
a acestui produs.
Vă rugăm să vă interesaţi de excepţiile impuse de
reglementările şi limitările naţionale, cu privire la
utilizarea acestui echipament Bluetooth, înainte de
a-l folosi.
Condusul maşinii
Informaţi-vă cu privire la legile şi reglementările în
vigoare cu privire la folosirea telefoanelor celulare şi
a echipamentelor ce nu implică folosirea mâinilor în
timp ce conduceţi maşina.
Acordaţi întotdeauna atenţie maximă condusului
maşinii şi retrageţi-vă în afara drumului înainte de
a efectua sau de a recepţiona un apel telefonic, dacă
situaţia în trafic o impune.
Expunerea la frecvenţe radio
Semnalele radio (RF) pot afecta sistemele electronice
ale maşinii care sunt inadecvat montate sau ecranate,
cum ar fi sistemele electronice de injecţie cu carburant,
sistemul electronic antifurt, sistemele electronice de
comandă a vitezei sau cele de declanşare a pernelor
de aer. Pentru montarea sau service-ul destinate
acestui aparat, vă rugăm să consultaţi producătorul sau
reprezentantul mărcii autovehiculului dvs. Montarea
sau executarea de operaţii de service incorecte pot
fi periculoase şi pot anula garanţia acordată pentru
acest produs.
Consultaţi producătorul automobilului dvs. pentru
a vă asigura că utilizarea telefonului dvs. celular în
interiorul maşinii nu va afecta sistemele electronice
ale acesteia.
Verificaţi în mod regulat dacă toate echipamentele
wireless din interiorul autovehiculului dvs. sunt
montate şi funcţionează în mod adecvat.
Apeluri de urgenţă
Acest dispozitiv Bluetooth pentru mâini libere şi
dispozitivul electronic conectat la acesta funcţionează
folosind semnale radio, reţele celulare şi terestre,
precum şi funcţia programată de utilizator, ceea ce
face să nu poată fi garantată conexiunea în orice
condiţii.
De aceea, nu vă bazaţi exclusiv pe niciunul dintre
aceste echipamente electronice pentru efectuarea de
apeluri importante (cum ar fi urgenţele medicale).
Amintiţi-vă că, pentru a realiza apeluri importante,
dispozitivul pentru mâini libere şi cel electronic
conectat acesta trebuie să se afle într-o zonă în care
tăria semnalului celular este suficient de puternic.
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu poată fi
realizate către toate reţelele de telefonie celulară sau
când anumite servicii de reţea şi/sau facilităţi ale
telefoanelor sunt în uz.
Consultaţi furnizorul local de servicii.
Conectarea cu alte echipamente
Când conectaţi un alt echipament, vă rugăm să citiţi
instrucţiunile de folosire ale respectivului aparat
pentru a afla instrucţiuni detaliate privind siguranţa.
9
Discuri ce pot fi redate şi simbolurile utilizate în acest manual
Acest aparat poate reda diverse discuri video / audio.
Tabelul de mai jos vă va ajuta să aflaţi dacă un anumit disc este compatibil cu acest aparat şi ce funcţii sunt
disponibile pentru un anumit tip de disc.
AUDIO
VIDEO
Simbolul discului în acest manual
Formatul discului
DVD VIDEO
DVD-R*1 / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1
(mod Video/ mod VR)
DVD+R*1 / DVD+R DL*1 / DVD+RW*1
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Audio CD
CD-ROM*2 / CD-R*2 / CD-RW*2
*1 Fişierele audio pot fi de asemenea stocate.
*2 Pot fi de asemenea stocate fişiere video.
Notă
În acest manual, “DVD” poate fi utilizat ca termen generic pentru DVD VIDEO, DVD-R/ DVD-RW şi DVD+R/
DVD+RW.
Tabelul de mai jos prezintă formatele de fişier acceptate şi simbolurile asociate.
Funcţiile disponibile diferă în funcţie de format, indiferent de tipul de disc. Simbolurile de format de mai jos
apar în acest manual alături de descrierea funcţiilor disponibile pentru fişierele corespunzătoare.
Simbolul formatului în acest manual
Tipul de fişier
Fişiere audio MP3
Fişiere audio WMA
Fişiere audio AAC
Fişiere de imagine WAVE
Fişiere video Xvid
Fişiere video WMV
Fişiere video MPEG-4
Fişiere video AVC (H.264 baseline)
Observaţie
Pentru detalii legate de formatele de compresie, consultaţi pag. 58.
Notă
În funcţiile de condiţiile de înregistrare, este posibil ca anumite discuri, deşi compatibile, să nu poată fi redate
de acest aparat.
10
Amplasare şi funcţiile butoanelor
Unitatea principală
Consultaţi paginile indicate în continuare pentru
a afla detalii.
1 Buton Z (pentru introducerea /
scoaterea discului) (pag. 19)
2 Buton HOME
Apăsaţi acest buton pentru a deschide meniul
HOME.
3 Buton DISPL/M.OFF
Apăsaţi pentru a schimba elementele afişate.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a opri
monitorul şi a ilumina butoanele. Pentru
repornire, atingeţi oriunde ecranul.
4 Fantă pentru introducerea discului
(pag. 19)
8 Buton rotativ de volum,
buton SOURCE/ OFF
Rotiţi butonul pentru a regla volumul.
Apăsaţi acest buton pentru porni / schimba
sursa de semnal : “Tuner” (Radio),
“MirrorLink™”, “iPod”, “USB Music”, “USB
Video”, “Disc”, “BT Audio” (Bluetooth Audio),
“AUX” (Echipament auxiliar).
Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a părăsi sursa.
Apăsaţi pentru mai mult de 2 secunde pentru a
opri complet aparatul.
9 Buton RESET (pag. 14)
Aflat în partea din spate a panoului frontal.
0 Fereastra de afişare / afişaj tactil
5 Senzor pentru telecomandă
6 Terminal USB
Îndepărtaţi capacul pentru a conecta un
dispozitiv USB.
7 Buton de eliberare a butonului frontal
11
Interfeţe
Lista indicaţiilor :
7 Buton virtual Opţiuni
Atingeţi-l pentru a deschide meniul de opţiuni
HOME. Elementele din meniul de opţiuni
HOME sunt următoarele :
“Icon Priority” (Prioritate simbol)
Afişează simbolul în funcţie de frecvenţa de
utilizare : “Default” (Implicit), “Frequency
Used” (Frecvenţa utilizării).
“Background Theme” (Tema fundalului)
Modifică tema fundalului : “Default” (Implicit),
“User” (Utilizator).
“Icon View” (Vizualizare simbol)
Modifică simbolurile afişate pe ecran : “2D
Mode” (Mod 2 D), “3D Mode (Mod 3 D)*1”.
Interfaţa principală :
“Touch Effect” (Efect atingere)
Afişează o urmă uşoară unde ecranul a fost
atins: “ON” (Activ), “OFF” (Inactiv).
Pentru a reveni la interfaţa Home, atingeţi
1 ATT (Atenuare)
2 ZONE × ZONE
3 TA (Anunţuri legate de trafic)
4 Indicaţii de stare pentru Bluetooth
(pag. 36)
5 Ceas (pag. 15)
6 Buton virtual ZONE × ZONE
Atingeţi pentru a activa Zona × Zona.
12
.
8 Butoane virtuale de selecţie a sursei
Pentru a schimba sursa : “Tuner” (Radio),
“MirrorLink™”, “Phone” (Telefon Bluetooth),
“iPod”, “USB Music”, “USB Video”, “USB
Photo”, “Disc”, “BT Audio” (Bluetooth Audio),
“Navigation*2”, “Rear Camera” (Cameră spate)
“AUX” (Echipament auxiliar), “Settings”
(Reglaje).
*1 Selectaţi Modul 2D / 3D pentru ca
simbolurile să fie afişate în 2D sau în 3 D. În
modul 3D, puteţi acţiona glisând simbolurile
într-o direcţie sau alta.
*2 Dacă este conectat un modul de navigare (nu
este furnizat), simbolul sursei de navigare de
pe ecranul Home devine activ.
Observaţie
• Atingeţi şi menţineţi apăsat orice punct de pe ecran
pentru a afişa lista elementelor de meniu.
Telecomanda RM-X271
• Telecomanda poate fi utilizată, în general, pentru
realizarea de operaţii audio simple. Pentru realizarea
de operaţii din meniu, folosiţi afişajul tactil.
• Consultaţi paginile indicate între paranteze.
• Desprindeţi folia izolatoare înainte de utilizare
(pag. 15).
5 Buton O (Revenire)
Pentru a reveni la interfaţa precedentă/ la
meniul unui VCD*1.
6 Buton EQ (Egalizor)
Pentru a selecta o curbă a egalizorului dintre
cele 7 tipuri disponibile (“Xplod”/ “Vocal”/
“Edge”/ “Cruise”/ “Space”/ “Gravity”/
“Custom”/ “OFF”).
7 Butoane numerice (pag. 23)
Radio:
Folosiţi aceste butoane pentru a recepţiona
posturi de radio fixate în memorie.
Apăsaţi şi menţineţi apăsate aceste butoane
pentru a fixa posturi de radio în memorie.
Disc :
Folosiţi aceste butoane pentru a localiza titlul/
capitolul/ pista.
8 Buton CLEAR
Folosiţi butonul pentru a şterge un număr
introdus.
9 Buton Z×Z (Zone × Zone) (pag. 34)
Atingeţi pentru a activa Zona × Zona.
0 Buton ATT (Atenuare)
Apăsaţi pentru a atenua sunetul. Pentru a anula,
apăsaţi din nou acest buton.
qa Buton u (Redare/ Pauză)
1 Buton OFF
Apăsaţi acest buton pentru a opri/ întrerupe
sursa de semnal.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a opri
complet aparatul.
2 Buton DSPL
Apăsaţi acest buton pentru a modifica
elementele afişate.
3 Buton MONITOR OFF
Pentru a opri monitorul şi iluminarea butoanelor.
Pentru a le porni, apăsaţi din nou acest buton.
4 Buton POSITION
Pentru a comuta poziţia de ascultare (“Front L”/
“Front R”/“Front”/“All”/“Custom”/“OFF”).
qs Butoane .m/M>
Radio:
Apăsaţi aceste butoane pentru a detecta automat
un post de radio.
Apăsaţi şi menţineţi apăsate aceste butoane
pentru a depista manual un post de radio.
Disc*2/ USB/ iPod :
Apăsaţi pentru a omite un capitol/ pistă/ scenă/
fişier.
Apăsaţi şi menţineţi un moment apăsat acest
buton pentru deplasarea înapoi/ rapid înainte în
materialul video.
Apăsaţi şi menţineţi apăsate aceste butoane
pentru a vă deplasa înapoi/ rapid înainte pe o
pistă.
Bluetooth Audio*3 :
Apăsaţi pentru a omite o pistă.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a parcurge o
pistă înainte/ înapoi.
13
Punerea în funcţiune
Iniţializarea aparatului
qd Butoane de reglaj pentru redare DVD
(AUDIO) :
Pentru a schimba limba/ formatul audio.
(La VCD, pentru a schimba canalul audio.)
(SUBTITLE) :
Pentru a alege o altă limbă pentru subtitrare.
(ANGLE) :
Pentru a schimba unghiul de vizionare.
(TOP MENU) :
Pentru a accesa meniul superior de pe un DVD.
(MENU) :
Pentru a accesa meniul de pe un disc.
qf Buton ZAP
Pentru a intra în modul ZAPPINTM.
qg Butoane </M/m/, (Cursor)/ ENTER
(pag. 19)
Pentru a acţiona meniul DVD.
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau
după înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după
modificarea unor conexiuni electrice va trebui să
iniţializaţi aparatul.
Apăsaţi butonul RESET (pag. 11) cu ajutorul un
obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul
ceasului şi va şterge anumite informaţii stocate în
memorie.
Realizarea configurării
iniţiale
După iniţializare, este afişată interfaţa pentru
realizarea configurării iniţiale.
qh Buton SRC (Sursă)
Pentru a porni/ schimba sursa : Tuner” (Radio),
“MirrorLink™”, “iPod”, “USB Music”, “USB
Video”, “Disc”, “BT Audio” (Bluetooth Audio),
“AUX” (Echipament auxiliar),
qj Buton MODE
Apăsaţi acest buton pentru a selecta banda de
frecvenţe radio (FM/MW/LW)/ pentru a selecta
un echipament auxiliar (AUX 1/ AUX 2)*4.
qk Butoane VOL (Volum) +/–
*1 La redarea cu funcţii PBC.
*2 Funcţionarea diferă în funcţie de disc (pag. 20).
*3 Funcţionarea diferă în funcţie de echipamentul
Bluetooth conectat.
*4 Când sunt utilizate două dispozitive auxiliare.
Notă
• Dacă aparatul este oprit şi imaginea dispare, nu mai
poate fi acţionat cu ajutorul telecomenzii decât dacă
este apăsat mai întâi butonul (SOURCE/OFF) al unităţii
de bază sau dacă este introdus mai întâi un disc pentru
a fi activat aparatul.
1 Atingeţi “No” din interfaţa demonstrativă
pentru reglaje.
2 Atingeţi “Subwoofer” pentru a stabili
starea de conectare a subwoofer-ului.
Dacă este conectat un subwoofer, selectaţi “ON”,
iar dacă nu este conectat nici un subwoofer
selectaţi “OFF”.
3 Atingeţi “Listening Position” pentru
a
stabili poziţia de audiţie.
Alegeţi varianta “Front L” dacă poziţia de
ascultare este frontală, în stânga, respectiv “Front
R” dacă poziţia de ascultare este frontală, în
dreapta.
Pentru a reveni la reglajele iniţiale, atingeţi .
4 Atingeţi “Language” pentru a stabili
limba de afişare pe ecran.
Deplasaţi în sus sau în jos bara de parcurgere până
ce apare limba dorită (engleză/ franceză/ spaniolă/
portugheză/ rusă/ olandeză/ daneză/ italiană).
Pentru a reveni la reglajele iniţiale, atingeţi .
14
5 Atingeţi “OK”.
Configurarea este definitivată.
Această configurare poate fi realizată din meniul de
reglaje.
• Pentru detalii legate de stabilirea stării subwooferului, consultaţi pag. 51.
• Pentru detalii legate de poziţia de audiţie, consultaţi
“Optimizarea sonorului pentru poziţia de audiţie –
Alinierea temporală inteligentă”, pag. 44.
• Pentru detalii legate de codarea caracterelor,
consultaţi pag. 48.
• Pentru detalii legate de stabilirea limbii de afişare
pe ecran, consultaţi pag. 48.
Notă
• În funcţie de limbă/ ţară/ regiune, anumite caractere este
posibil să nu fie corect afişate.
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestei unităţi pentru
a preveni furtul.
Alarmă de avertizare
Dacă puneţi cheia de contact în poziţia oprit (OFF)
fără a fi detaşat panoul frontal, alarma de avertizare
se va declanşa şi va suna câteva secunde. Alarma va
suna numai în cazul în care este utilizat amplificatorul
încorporat.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF).
Aparatul va fi oprit.
2 Apăsaţi .
3 1 Ridicaţi partea din
stânga a panoului
frontal.
Potrivirea ceasului
2 Trageţi panoul
spre dvs.
Ceasul utilizează indicaţia temporală de 24 de ore.
1
2
Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”
3
Stabiliţi indicaţia corectă pentru oră şi
minute.
Spre exemplu, pentru a stabili ora “8:30”, atingeţi
“0830”.
Note
• Nu scăpaţi pe jos şi nu aplicaţi o presiune prea mare
asupra panoului frontal şi a ferestei de afişare.
• Nu supuneţi panoul frontal la căldură/temperaturi
ridicate sau la umezeală. Nu lăsaţi panoul în
maşina parcată sau pe bord ori în partea din spate
a maşinii.
• Nu detaşaţi panoul frontal în timpul redării unui
dispozitiv USB pentru că se pot deteriorar datele.
4
Atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
Ataşarea panoului frontal
Atingeţi , apoi atingeţi “Clock Adjust”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
Pentru a activa/ dezactiva funcţia CT, atingeţi “CT”
la pasul 3, pag. 48.
Pentru a şterge un număr introdus, atingeţi “Clear”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi .
Ataşaţi partea A a panoului frontal de partea B
a unităţii, aşa cum este ilustrat mai jos, şi apăsaţi
partea stângă spre poziţia de fixare, până ce se aude
un clic.
Note
• Este posibil ca funcţia CT să nu funcţioneze chiar dacă
este recepţionat un post de radio RDS.
• Pot exista diferenţe între ora stabilită cu funcţia CT şi
cea reală.
Pregătirea telecomenzii
Înainte de a folosi prima
dată telecomanda,
îndepărtaţi folia izolatoare.
Notă
• Nu aşezaţi nimic pe suprafaţa interioară a panoului
frontal.
15
Radio
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Tuner”.
Apare interfaţa pentru recepţia radio.
Nr. Atingeţi
1 “PTY List” (numai pentru FM)
Pentru a deschide lista PTY (pag. 18)
2
Pentru a înregistra elementul prestabilit.
3
Pentru a modifica opţiunea Visualizer, care
conţine următoarele elemente : Gate/Balloon/
Glow/Animal/Graffiti/Ink/Random/OFF
4
2 Atingeţi banda curentă.
Este afişată lista benzilor.
3
Atingeţi indicaţia benzii dorite (“FM1”,
“FM2”, “FM3”, “MW” sau “LW”).
4 Realizaţi acordul.
Acord automat.
Atingeţi – SEEK / SEEK +.
Parcurgerea frecvenţelor încetează când este
depistat un post de radio. Repetaţi această procedură
până ce este recepţionat postul dorit.
Acord manual.
până ce este recepţionată
Atingeţi în mod repetat
frecvenţa dorită.
Pentru a omite continuu frecvenţele, atingeţi şi
menţineţi apăsat
.
(numai pentru FM)
Atingeţi pentru a deschide meniul care conţine
următoarele elemente :
• “Regional” (pag. 18)
• “AF (Frecvenţe alternative)” (pag. 18)
5 – SEEK / SEEK +
Pentru acordul automat.
6
Pentru acordul manual.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a omite în
mod continuu frecvenţele.
7 de la "1" la "6"
Pentru a selecta posturile de radio.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a fixa în
memorie frecvenţa curent afişată, alocându-i
un număr.
8 “Current band icon” (simbolul benzii
curente)
Pentru a accesa lista benzilor de frecvenţe.
Indicaţii afişate în cursul recepţiei
Butoane pentru recepţie
Atingeţi afişajul dacă butoanele de recepţie nu sunt
afişate.
A Simbolul sursei curente
B Denumirea benzii
C Frecvenţă/ stare
D Număr alocat
16
Fixarea în memorie şi
recepţionarea posturilor de
radio
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de
conduceţi autovehiculul, folosiţi funcţia BTM pentru
cel mai bun acord, cu scopul de a evita accidentele.
RDS
Prezentare generală
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul de
date radio RDS transmit, pe lângă sunetul propriuzis, şi un semnal de informaţie digitală care nu se
aude.
Elementele afişajului
Fixarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Tuner”.
Alegeţi banda dorită (dintre “FM1”, “FM2”,
“FM3”, “MW” sau “LW”).
2 Atingeţi
.
Apare interfaţa BTM.
3 Atingeţi “BTM“.
Aparatul va memora primele şase posturi de radio
din lista celor prestabilite (de la “1” la “6”).
Pentru a reveni la interfaţa de redare, atingeţi
.
Fixarea manuală în memorie
1 În timp ce este recepţionat un post
de
radio pe care doriţi să îl fixaţi în memorie,
atingeţi
, apoi atingeţi un număr din
listă (de la “1” la “6”).
Pentru a reveni la interfaţa de redare, atingeţi
.
Notă
• Dacă încercaţi să stocaţi un alt post de radio
corespunzător unui număr deja alocat, postul de
radio precedent, asociat respectivului număr, va fi
şters.
Recepţionarea unui post fixat
1 Selectaţi banda de frecvenţe.
2 Atingeţi numărul dorit (“1” ÷ “6”).
A Numărul benzii, RDS*1, TP*2
B Denumirea serviciului de programe, Frecvenţa,
Date RDS, TA*3
C Numărul prestabilit
*1 La recepţia RDS.
*2 În timpul recepţiei programelor legate de trafic.
*3 În cursul informaţiilor legate de trafic.
Serviciile RDS
Acest aparat furnizează în mod automat informaţii
RDS, după cum urmează :
AF (Frecvenţe alternative)
Alege şi restabileşte acordul pe postul cu cea mai
puternică frecvenţă din reţea. Folosind această
funcţie, puteţi asculta continuu acelaşi program
şi nu sunteţi nevoit să căutaţi manual frecvenţa pe
parcursul unei călătorii mai lungi.
TA (Anunţuri de trafic) / TP (programe de trafic)
Furnizează informaţii privitoare la trafic şi
programele de trafic. Orice informaţie/program
recepţionat va întrerupe sursa curentă de semnal.
PTY (Tipul programului)
Afişează tipul programului recepţionat. De asemenea,
caută tipul de program ales.
CT (ora exactă)
Ceasul aparatului se sincronizează cu ora exactă
transmisă de serviciul RDS.
Continuare...
17
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile toate
funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile,
în cazul în care semnalul radio este prea slab sau
dacă postul recepţionat nu transmite date RDS.
Observaţie
• Dacă ajustaţi nivelul volumului în timpul anunţurilor
legate de trafic, respectivul nivel va fi stocat în
memorie pentru viitoare anunuţuri de trafic,
independent de nivelul obişnuit al volumului.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Tuner”.
2 Atingeţi banda dorită (“FM1”, “FM2” sau
“FM3”).
3 Atingeţi
, apoi “Regional” pentru a
alege varianta “ON” (activ).
Notă
• Această funcţie nu acţionează în Marea Britanie şi
în alte zone.
3 Atingeţi
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post din
regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton numerotat
acelui post.
1 În timp ce recepţionaţi un post FM, apoi apăsaţi un
buton numerotat (între 1 şi 6) asociat unui post local.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat al unui post
local, într-un interval de 5 secunde. Repetaţi această
procedură până ce este recepţionat un post local.
Reglaje pentru TA
Alegerea PTY
1 În timpul recepţiei FM, atingeţi “PTY”.
Reglaje pentru AF
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Tuner”.
2 Atingeţi banda dorită (“FM1”, “FM2” sau
“FM3”).
, apoi “AF (Frecvenţe
alternative)” pentru a alege varianta
“ON” (activ).
Pentru a parcurge lista, deplasaţi bara de parcurgere
în sus sau în jos.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”.
2 Atingeţi
.
Este afişat meniul de reglaje pentru sursă.
3 Atingeţi “Traffic Announcement”
(Anunţuri legate de trafic) pentru a
alege varianta “ON” (activ).
Fixarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele AF/
TA. Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate numai
posturile RDS având aceleaşi reglaje AF/TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod manual,
puteţi prestabili atât posturi RDS, cât şi non-RDS cu
reglajele AF/TA corespunzătoare fiecăruia.
1 Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de radio cu BTM
sau în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor urgente
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor întrerupe
automat semnalul transmis de sursa curent selectată.
Pentru a asculta în continuare un
program regional – Regional
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite din
fabrică pentru acest aparat restricţionează recepţia la
o anumită regiune, astfel încât nu se va comuta pe un
alt post regional cu o frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a postului regional,
dezactivaţi această funcţie în timpul recepţiei FM.
18
2
Atingeţi tipul de program dorit.
Aparatul începe să caute o staţie radio care emite
respectivul tip de program.
Pentru a reveni la reglajele iniţiale, atingeţi
.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), CURRENT AFFFAIR (noutăţi în
afaceri), INFORMATION (informaţii), SPORT (sport),
EDUCATION (programe educaţionale), DRAMA
(teatru), CULTURES (programe culturale), SCIENCE
(ştiinţă), VARIED SPEECH (varietăţi), POP MUSIC
(muzică pop), ROCK MUSIC (muzică rock), EASY
LISTENING (muzică uşoară), LIGHT CLASSICS
M (muzică de divertisment), SERIOUS CLASSICS
(muzică clasică), OTHER MUSIC (alt gen de muzică),
WEATHER & METR (meteo), FINANCE (finanţe),
CHILDREN’S PROGS (programe pentru copii),
SOCIAL AFFAIRS (programe sociale), RELIGION
(programe religioase), PHONE IN (dialog cu ascultătorii),
TRAVEL&TOURING (turism), LEISURE&HOBBY
(divertisment), JAZZ MUSIC (muzică jazz), COUNTRY
MUSIC (muzică country), NATIONAL MUSIC (muzică
populară), OLDIES MUSIC (melodii mai vechi),
FOLK MUSIC (muzică folk), DOCUMENTARY
(documentare).
Note
• Această funcţie nu acţionează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
• Este posibil să recepţionaţi un alt program de radio
decât cel pe care l-aţi selectat.
Discuri
Butoane pentru redare
Atingeţi afişajul dacă butoanele de redare nu sunt
afişate.
Redarea discurilor
În funcţie de disc, unele operaţii pot fi diferite sau
restricţionate. Consultaţi instrucţiunile de folosire
care însoţesc discul.
1 Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
Redarea începe automat.
Dacă este afişat meniul DVD
Atingeţi direct elementul din meniul DVD.
Puteţi utiliza interfaţa meniului de comandă care poate
fi afişată prin apăsarea afişajului într-un alt loc decât
în zona elementului de meniu. Atingeţi B/v/V/b
pentru a deplasa cursorul, apoi apăsaţi “Enter” pentru
confirmare.
Dacă interfaţa meniului de comandă nu apare la atingerea afişajului, folosiţi telecomanda.
Despre meniul DVD
Un DVD este împărţit în mai multe secţiuni, care alcătuiesc un film sau o piesă muzicală. Aceste secţiuni
sunt denumite “titluri”. Când este redat un DVD care
conţine mai multe titluri, puteţi selecta titlul dorit folosind meniul superior al DVD-ului. În cazul DVD-urilor
care permit alegerea elementelor cum ar fi subtitrare/
limba pentru coloana sonoră, selectaţi varianta dorită
folosind meniul DVD.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi timp de 1 secundă (SOURCE/OFF).
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sunetul
nu este transmis la ieşire dacă este selectat formatul
DTS.
Pentru a scoate discul din aparat
1 Apăsaţi butonul Z de la unitatea
principală.
19
Nr. Atingeţi
1
Pentru a accesa lista pistelor/ fişierelor video
(pag. 24).
2
Pentru a modifica opţiunea Visualizer, care
conţine următoarele elemente : Gate/Balloon/
Glow/Animal/Graffiti/Ink/Random/OFF.
3 “Repeat”
/ “Shuffle”
(pag. 22)
4 ./>
Pentru a omite un capitol/ pistă/ scenă.
Atingeţi şi menţineţi apăsat un moment
pentru a parcurge înapoi/ rapid înainte un
material video; apoi apăsaţi în mod repetat
pentru a schimba viteza (× 2 T × 12 T ×
120 T × 2…)*1. Pentru a renunţa, atingeţi
u.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a vă
deplasa rapid înainte/ înapoi pe o pistă
audio.
În cursul pauzei, atingeţi şi menţineţi apăsat
butonul > pentru redarea video cu
încetinitorul. Pentru a renunţa la operaţie,
eliberaţi tasta.
5 u
Pentru pauză/ reluarea redării după pauză.
6
Pentru a deschide meniul de comandă DVD
care conţine următoarele elemente :
• “Top Menu” atingeţi pentru a deschide
meniul superior al DVD-ului*2.
• “Menu” : atingeţi pentru a deschide
meniul de pe disc*2.
• : atingeţi în mod repetat pentru a selecta
limba pentru coloana sonoră / formatul
(pag. 22)*2.
•
atingeţi în mod repetat pentru a opri/ a
selecta limba pentru subtitrare*2*3.
•
: atingeţi în mod repetat pentru a
schimba unghiul de vizionare*2.
7
(numai la redarea DVD VIDEO)
Atingeţi pentru a deschide meniul care conţine
următoarele elemente :
• CSO (Center Speaker Organizer) (pag. 45).
• DVD Audio Level (pag. 22).
8
Atingeţi pentru a schimba canalul audio
(pag. 22).
20
*1 Viteza depinde de format sau de metoda de
înregistrare.
*2 Poate să nu fie disponibil în funcţie disc.
*3 Când apar spaţiile pentru a introduce 4 cifre,
tastaţi codul de limbă corespunzător limbii dorite
(pag. 67)
Notă
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere,
poate fi redat numai tipul de fişier selectat (audio/
video/ de imagine). Pentru detalii legate de modul
de selecţie a tipului de fişier, consultaţi “Selectarea
unui tip de fişier”, pag. 24.
Indicaţii afişate în cursul redării
Atingeţi afişajul pentru a fi afişate indicaţiile.
Pentru discuri audio, anumite indicaţii sunt afişate
întotdeauna în cursul redării.
A Simbolul sursei curente, format, Numărul
capitolului / titlului*1, Format audio*3
B Starea redării, Durata de redare scursă
C Denumirea pistei, Numele artistului, Denumirea
albumului*1*5, Denumirea fişierului/
directorului*6
D Simbolul sursei curente, Format, Numărul pistei
(fişierului)*2, Starea redării, Durata de redare
scursă*4
*1 Indicaţiile diferă în funcţie de conţinut.
*2 La redarea VCD cu funcţii PBC (pag. 21), apare
indicaţia “PBC”.
*3 Numai DVD.
*4 La redarea VCD cu funcţii PBC, nu apare nicio
indicaţie.
*5 Numai CD/MP3/WMA/AAC.
6
* Numai Xvid/MPEG-4.
Folosirea funcţiilor PBC
– Comanda redării
Configurarea reglajelor
audio
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sunetul
nu este transmis la ieşire dacă este selectat acest
format.
Schimbarea limbii pentru coloana
sonoră/ a formatului
Pentru DVD, limba pentru coloana sonoră poate
fi schimbată dacă discul este înregistrat cu piste
multilingve. Puteţi schimba formatul audio la redarea
unui disc pe care sunt înregistrate mai multe formate
audio (ex. Dolby Digital).
1 În timpul redării, atingeţi ecranul.
2 Atingeţi .
Apare meniul pentru alegerea limbii pentru
coloana sonoră.
3 Atingeţi
Meniul PBC vă ajută în acţionarea interactivă a
aparatului când este redat un VCD compatibil cu
funcţii PBC.
1 Porniţi redarea unui VCD compatibil cu
funcţiile PBC.
Este afişat meniul PBC.
2 Apăsaţi butoanele numerice de la telecomandă pentru a selecta elementul dorit,
apoi (ENTER).
în mod repetat, până ce apare
limba/formatul dorit pentru coloana
sonoră.
Limba pentru coloana sonoră
3 Urmaţi instrucţiunile din meniu pentru a
acţiona interactiv aparatul.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă apăsaţi
butonul O de la telecomandă.
Redarea fără funcţii PBC
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”.
2 Atingeţi
.
Este afişat meniul de reglaje pentru sursă.
3 Deplasaţi în sus şi în jos bara de parcurgere, apoi “Video CD PBC” pentru a
alege “OFF”.
4 Începe redarea unui VCD.
Meniul PBC nu este afişat în cursul redării.
Note
• Elementele meniului şi procedurile de operare diferă
de la un disc la altul.
• În timpul redării folosind funcţiile PBC, nu sunt
afişate numărul pistei, durata redării etc.
• Reluarea redării nu este disponibilă în timpul redării
fără funcţii PBC.
Format audio / numerele canalelor*
Limba pentru coloana sonoră comută între
variantele disponibile.
Când apare caseta de introducere a 4 cifre, tastaţi
codul limbii (pag. 67) corespunzător limbii
dorite.
Când aceeaşi limbă este afişată de două sau mai
multe ori, discul este înregistrat în mai multe
formate audio.
* Denumirea formatului şi numerele canalelor apar
după cum urmează :
Exemplu : Dolby Digital 5,1 canale
Canale din spate × 2
Canale frontale × 2 +
Canal central × 1
Canal LFE × 1
21
Redarea repetitivă şi
aleatorie
Schimbarea canalului audio
La redarea VCD puteţi să ascultaţi sonorul de la
ambele canale, din stânga şi din drepta, numai
canalul din dreapta sau numai de la cel din stânga
prin ambele boxe, stânga - dreapta.
Opţiunile sunt indicate mai jos.
“Stereo” : Sunet standard stereo (implicit)
“1/Left” : Sunet pe canalul din stânga (mono)
“2/Right” : Sunet pe canalul dreapta (mono)
1 În timpul redării, atingeţi
de mai multe
ori, până ce apare canalul audio dorit.
Notă
• Este posibil să nu puteţi modifica reglajul audio în
funcţie de disc.
Observaţii
• Este disponibilă şi acţionarea cu ajutorul telecomenzii card (apăsând în mod repetat (AUDIO)).
• Când este selectată varianta VCD, canalele audio
pot fi schimbate prin apăsarea butonului AUDIO
de la telecomandă.
Ajustarea nivelului adio de ieşire
– Nivelul Dolby D
Puteţi ajusta nivelul adio de ieşire pentru un DVD
înregistrat în format Dolby Digital, pentru a reduce
diferenţa dintre nivelurile volumului sonor al
discurilor.
1 În timpul redării, atingeţi .
2 Atingeţi “DVD Audio Level”.
3 Atingeţi în mod repetat –/+ pentru a ajusta
nivelul de ieşire.
Nivelul de ieşire este ajustat în trepte de o unitate,
între – 10 şi + 10.
Pentru a părăsi meniul de redare, atingeţi
22
.
1 În timpul redării, atingeţi în mod repetat
“Repeat” (repetitiv)
sau “Shuffle”
(aleatoriu)
, până ce apare opţiunea
dorită.
Opţiunile pentru redarea repetitivă şi pentru
schimbarea ordinii pieselor pentru fiecare disc/
format sunt indicate mai jos.
Disc /
format
*1
Opţiuni
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Chapter”: Repetarea capitolului
curent.
“Title”: Repetarea titlului curent.
“All”: Sunt repetate toate pistele de
pe disc.
“Track”: Repetarea pistei curente.
“All”: Sunt repetate toate pistele de
pe disc.
“Track”: Repetarea pistei curente.
“Album”: Repetarea albumului
(directorului) curent.
“All”: Sunt repetate toate fişierele
video de pe disc.
“Movie”: Repetarea fişierului video
curent.
“Album”: Repetarea albumului
(directorului) curent.
Redarea în urma căutării
directe
Opţiunile pentru redarea aleatorie şi pentru
schimbarea ordinii pieselor pentru fiecare disc/
format sunt indicate mai jos.
Disc /
format
*
Opţiuni
2
*1
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Title”: Redarea capitolelor din titlul
curent în ordine aleatorie.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Disc”: Redarea pistelor din discul
curent în ordine aleatorie.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Album”: Redarea pistelor/
imaginilor/ fişierelor video din
albumul (directorul) curent în
ordine aleatorie.
*1 Disponibil numai la redarea versiunii 1.0/1.1 VCD
sau a versiunii 2.0 VCD fără funcţii PBC.
*2 Exclusiv DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod
VR.
Puteţi localiza direct un punct dorit specificând
numărul titlului, al capitolului etc.
1 În timpul redării, apăsaţi butoanele
numerice ale telecomenzii pentru a
introduce numărul unui element (pistă,
titlu etc.), apoi apăsaţi (ENTER).
Redarea începe de la începutul piesei aflate în
punctul selectat.
Elementele de căutare ale discului / formatul sunt
următoarele :
DVD: Titlu sau capitol*1
VCD*2/ CD/ MP3/ WMA/ AAC: Pistă
Xvid/ MPEG-4: Film
*1 Elementele de căutare depind de setări.
*2 Disponibil numai la redarea unui VCD fără funcţii
PBC.
Stabilirea elementului de căutare
(numai pentru DVD )
Puteţi stabili elementul de căutare (titlu sau capitol)
pentru redarea DVD.
1 Atingeţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”.
2 Atingeţi
.
Apare interfaţa meniului de reglaje vizuale.
3 Atingeţi “DVD Direct Search” pentru a
stabili “Chapter” sau “Title”.
Setarea este definitivată.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
.
23
Muzică USB
Listarea pistelor/ fişierelor
video – Listă
Selectarea unei piste/ fişier video
Redarea muzicii
1 Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “USB
Music”.
Începe redarea.
Puteţi să prezentaţi sub formă de listă albumele/
directoarele/ pistele/ fişierele video şi selectaţi
elementul ce doriţi să fie redat.
Această funcţie este utilă în special pentru discurile
în format MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 care
conţin mai multe albume/ piste etc.
Butoane de redare
1 În timpul redării, atingeţi
.
Este afişată lista categoriilor sau fişierelor din
elementul în curs de redare.
1
Pentru deplasarea la nivelul superior, atingeţi .
Pentru deplasarea la nivelul de top, atingeţi .
Pentru a parcurge lista, deplasaţi bara de parcurgere
în sus şi în jos.
2
3
Atingeţi pentru a modifica interfaţa cu
cea pentru Visualizer.
2 Atingeţi elementul dorit.
Începe redarea.
4
Selectarea unui tip de fişier
Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere, pot fi
redate numai cele de tipul selectat (audio/ video).
Prioritatea pentru ordinea de redare stabilită iniţial
pentru tipurile de fişiere este audio, video (ex. dacă
discul conţine atât fişiere audio, cât şi video, vor
fi redate numai cele audio). Puteţi selecta tipul de
fişiere care să fie listate, apoi alegeţi fişierul care să
fie redat.
1 Atingeţi
2 Atingeţi
3
“Repeat”
(pag. 25)
/ “Shuffle”
5
Atingeţi pentru a deschide meniul de
opţiuni.
6
./>
Atingeţi pentru a omite un fişier de pistă.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a rula
înapoi/ rapid înainte pista audio.
7
N
Atingeţi pentru a reda fişierul unei piste.
, în timpul redării.
X
sau
Atingeţi pentru ca redarea să facă o pauză.
pentru a selecta tipul
de fişier.
Atingeţi fişierul dorit.
Începe redarea fişierului selectat.
24
Atingeţi pentru a fi listate fişierele
pistelor.
“ZAP”
Atingeţi pentru a căuta o pistă ascultând
pasaje din diverse melodii (pag. 34).
Opţiuni
Pentru a schimba meniul de reglaje (Numai
în interfaţa de redare obişnuită)
1 Atingeţi
.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi
.
Opţiunile sunt indicate mai jos.
“ZAPPIN Time”
Este selectată redarea pentru o anumită
perioadă de timp pentru funcţia ZAPPIN :
“6 sec.”, “15 sec.”, “30 sec.”.
“Update database” (actualizarea
bazei de date)
Sunt căutate fişierele de muzică şi acestea
sunt adăugate la baza de date.
“About Music player” (despre
player-ul de muzică)
Este afişată versiunea aplicaţiei.
Pentru a modifica reglajele pentru
Visualizer
1 Atingeţi .
Interfaţa de redare obişnuită va fi înlocuită de cea
de redare a Visualizer-ului.
Operaţiile pentru redarea aleatorie sunt :
: Redarea fişierelor de muzică din întregul grup
curent în ordine aleatorie.
: Revenirea la modul obişnuit de redare.
Notă
• Interfaţa de redare cu Visualizer nu este disponibilă
în cazul redării repetitive şi a celei aleatorii.
Selectarea fişierelor de
muzică
1 În timpul redării (numai din interfaţa de
redare obişnuită), atingeţi .
Este afişată lista categoriilor sau fişierelor din
elementul în curs de redare.
Pentru a parcurge lista, deplasaţi bara de
parcurgere în sus şi în jos.
2 Atingeţi elementul dorit.
Începe redarea.
Pentru a reveni la interfaţa de Redare, atingeţi
Selectarea melodiilor din
fonotecă
1 În timp ce este afişată interfaţa ce
2 Atingeţi
prezintă lista, atingeţi
Este afişată lista meniului.
3 Atingeţi
2 Selectaţi elementul dorit.
.
Apare lista meniului.
.
Apare lista corespunzătoare pentru Visualizer.
4 Selectaţi următoarele elemente : Gate/
Balloon/Glow/Animal/Albums/Graffiti/Ink/
Random
Redarea repetitivă şi
aleatorie
.
.
Puteţi realiza căutarea în funcţie de următoarele
elemente : “All songs” (Toate melodiile),
“Albums” (Albume), “Artists” (Artişti),
“Genres” (Genuri), “Release year” (Anul
lansării), “Recently added” (Recent adăugate),
“Playlists” (Lista de redare), “Folders”
(Directoare).
3 Atingeţi elementul dorit.
Începe redarea.
1 În timpul redării, atingeţi în mod
repetat “Repeat”
sau “Shuffle”
până ce apare opţiunea dorită.
Începe redarea repetată sau cea aleatorie.
Operaţiile pentru redarea repetitivă sunt :
: Repetarea integrală a grupului curent.
: Repetarea fişierului curent de muzică.
: Revenirea la modul obişnuit de redare.
25
Audierea muzicii în funcţie
de dispoziţie – SensMeTM
analiza pistelor de către 12 TONE ANALYSIS poate
dura mai mult timp.
Facilitatea specială “Canale SensMeTM”, pusă la
dispoziţie de firma Sony, grupează automat pistele
în funcţie de canal sau de dispoziţie, intuind dorinţa
dvs. de a le savura.
Observaţie
• Pot fi transferate atât fişiere audio, cât şi imagini şi fişiere video folosind “Media Go”. Pentru
detalii, consultaţi documentaţia Help a aplicaţiei
“Media Go”.
Instalarea aplicaţiei “Media Go”
pe calculatorul dvs.
Redarea pistelor de pe canal –
Canale SensMeTM
Pentru ca funcţia SensMeTM să fie disponibilă la
Facilitatea “Canale SensMeTM” grupează automat
pistele pe canale în funcţie de acord. Puteţi selecta şi
reda un canal care se potriveşte dispoziţiei dvs. sau
activităţii pe care o desfăşuraţi.
această unitate, este necesară aplicaţia “Media Go”
1 Preluaţi aplicaţia software “Media Go” de
2
la site-ul de asistenţă indicat pe coperta
acestui manual.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a realiza instalarea.
1 Conectaţi un dispozitiv USB reglat pentru
folosirea funcţiei “SenseMeTM”.
2 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “USB
Music”.
Transferul pistelor pe dispozitivul
USB folosind aplicaţia “Media Go”
Pentru a activa facilitatea “SensMeTM” la această
unitate, pistele trebuie să fie analizate şi transferate
pe dispozitivul USB înregistrat, folosind aplicaţia
“Media Go”.
1 Conectaţi dispozitivul USB înregistrat la
2
calculatorul dvs.
Pentru “WALKMAN”, conectaţi prin intermediul
modului MTP. Pentru alte dispozitive USB
decât “WALKMAN”, realizaţi conectarea prin
intermediul modului MSC. Aplicaţia “Media Go”
este lansată automat.
Dacă apare un mesaj, urmaţi instrucţiunile afişate
pe ecran pentru a continua.
Marcaţi şi deplasaţi pistele din Windows
Explorer sau iTunes etc. în “Media Go”.
Începe analizarea şi transferul pistelor.
3 Atingeţi , apoi .
4 Deplasaţi lista canalelor spre stânga sau
spre dreapta.
Redarea primei piste de pe canalul curent începe
cu cea mai melodică sau mai ritmică secţiune*.
* Este posibil să nu fie aleasă cea mai adecvată
secţiune.
5 Atingeţi canalul dorit.
Începe redarea pistelor din canalul selectat.
Note
• În funcţie de pistă, este posibil ca aceasta să nu
fie corect detectată sau să fi grupată pe un canal
inadecvat pentru dispoziţia căreia corespunde
melodia.
• Datorită citirii datelor, dacă dispozitivul USB
conectat conţine mai multe piste, poate dura
mai mult timp până ce începe redarea folosind
facilitatea “Canale SensMeTM”.
Observaţie
• Pistele sunt redate în ordine aleatorie. Ordinea va
varia în cazul fiecărei selecţii de canal.
Lista canalelor
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi
documentaţia Help a aplicaţiei “Media Go”.
Notă
• În funcţie de configuraţia calculatorului dvs,
26
x Canale de bază
Redarea pistelor în funcţie de tipul de muzică.
“Energetic” : redarea unor melodii cu
tempo alert şi pline de energie.
“Emotional” : redarea de melodii lente.
“Lounge” : redarea melodiilor de jazz şi
de muzică uşoară.
“Dance” : redarea melodiilor ritmate, rap
şi R&B.
“Extreme” : redarea unei muzici
puternice şi cu volum ridicat.
“Upbeat” : redarea de melodii vesele şi
pline de optimism.
“Relax” : redarea unei muzici calme şi
relaxante.
“Mellow” : redarea de melodii lente.
x Recomandate
“Morning” (dimineaţă), “Daytime”
(zi), “Evening” (seară), “Night”
(noapte), “Midnight” (miezul nopţii)
Selectarea unui album
în funcţie de afişul de
prezentare
1 În timp ce apare interfaţa cu listă, atingeţi
.
2 Atingeţi coperta albumului ce doriţi să fie
redat.
Redarea începe.
Opţiuni
Pentru a schimba meniul de reglaje
1 Atingeţi
.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi
.
Opţiunile sunt indicate mai jos.
x Redarea aleatorie a tuturor melodiilor
Redarea tuturor pistelor analizate în ordine
aleatorie.
“ZAPPIN Time”
Este selectată redarea pentru o anumită
perioadă de timp pentru funcţia ZAPPIN :
“6 sec.”, “15 sec.”, “30 sec.”.
“Update database” (actualizarea
bazei de date)
Sunt căutate fişierele de muzică şi acestea
sunt adăugate la baza de date.
“About Music player” (despre
player-ul de muzică)
Este afişată versiunea aplicaţiei.
Butoane şi indicaţie pentru redarea
folosind “Canale SensMeTM”
Pentru a modifica formatul de afişare a albumului (în timp ce selectaţi “Albums” din fonotecă)
A Pentru parcurgerea listei şi selectarea unui alt
canal
B Pentru indicarea canalului curent
C Taste de opţiuni
D Prezintă interfaţa cu coperta albumului*
E Indică durata scursă de redare, denumirea pistei
şi numele artistului
F Pentru a fi făcută o pauză/ a fi reluată redarea
după pauză
G Pentru omiterea unei piste
* Dimensiunea recomandată este cuprinsă între
240 × 240 şi 960 × 960 pixeli.
1 Atingeţi
2
.
Apare lista meniului.
Atingeţi , apoi selectaţi “List view” sau
“Grid view”.
Pentru a modifica ordinea de sortare
a copertei albumului
1 Atingeţi
.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi
, apoi selectaţi “Sort by album”
sau “Sort by artist”.
Pentru a reveni la interfaţa de redare, atingeţi
“Cancel”.
sau
27
Video USB
5 N
Atingeţi pentru a reda fişierul unei piste.
X
Redarea video
1 Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “USB
Video”.
Începe redarea.
Butoane de redare
Atingeţi interfaţa dacă butoanele de comandă
nu sunt afişate.
Atingeţi pentru ca redarea să facă o pauză.
* Viteza depinde de format şi de metoda de
înregistrare.
Observaţie
• Puteţi schimba viteza de redare în mod dinamic,
deplasând interfaţa corespunzătoare fişierului
video spre stânga sau spre dreapta.
Opţiuni
Pentru a afişa opţiunile audio
1 Atingeţi în timpul redării.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi
.
Apare lista opţiunilor audio.
3 Selectaţi elementul dorit.
Pentru a afişa informaţii detaliate
1 Atingeţi în timpul redării.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi
1
Atingeţi pentru a fi listate fişierele video.
2
(pag. 28).
Atingeţi pentru a deschide meniul de opţiuni
3 ./>
Atingeţi pentru a omite fişierul unei piste.
4 m/M
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a derula
rapid înainte, pentru un moment, materialul
video, apoi atingeţi în mod repetat pentru a
modifica viteza (×1,5 T × 10 T × 30 T ×
100)*.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a derula
rapid, pentru un moment, materialul video,
apoi atingeţi în mod repetat pentru a modifica
viteza (× 10 T × 30 T × 100)*.
Pentru a anula, atingeţi N.
Atingeţi pentru a omite o pistă de sus/ de jos.
pentru a omite
În timpul pauzei, atingeţi
o porţiune de 15 secunde aflată înainte.
În timpul pauzei, atingeţi
pentru a omite
o porţiune de 10 secunde aflată înapoi.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru deplasarea
înainte/ înapoi a pistei video.
28
.
Pentru a vizualiza informaţiile, deplasaţi bara de
parcurgere în sus sau în jos.
Pentru a şterge fişierul
1 Atingeţi în timpul redării.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi .
3 Atingeţi “OK”.
Pentru a modifica reglajele
1 Atingeţi în timpul redării.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi
.
Opţiunile sunt indicate mai jos.
“Zoom settings” (Reglaje de zoom)
Este ajustată afişarea video : Normal mode”
(Modul normal), “Full mode” (Modul integral),
“OFF” (oprit).
“Update database” (actualizarea bazei de
date)
Sunt căutate fişierele video şi acestea sunt
adăugate la baza de date.
“About Video player” (despre player video)
Este afişată versiunea aplicaţiei.
Pentru a reveni la interfaţa de redare, atingeţi
“Cancel”.
sau
Selectarea fişierelor video
Foto USB
1 În timpul redării, atingeţi
.
Este afişată lista categoriilor sau fişierelor din
elementul în curs de redare.
Pentru a parcurge lista, deplasaţi în sus şi în jos
bara de parcurgere.
2 Atingeţi elementul dorit.
Vizionarea fotografiilor
1 Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “USB
Photo”.
Începe redarea.
Pentru a reveni la interfaţa de Redare, atingeţi
.
Modificarea formatului interfeţei
albumului
1 Atingeţi în timp ce este afişată
3 Atingeţi “All pictures” (toate imaginile)
sau “Folders” (directoare), apoi selectaţi
imaginea sau directoarele.
Butoane de redare
interfaţa cu lista.
Opţiunile disponibile sunt indicate mai jos.
Atingeţi interfaţa dacă butoanele de comandă nu
sunt afişate.
: Vizualizare caroiaj
Sunt afişate fişiere video sub forma unui caroiaj.
: Vizualizare listă
Fişierele video sunt afişate sub formă de listă.
: Vizualizare copertă
Fişierele video sunt afişate sub forma unor
elemente grafice.
Opţiuni
Pentru a modifica ordinea de sortare a
materialelor video în listă
.
Apare lista meniului.
2
2
Atingeţi , apoi “Oldest first” (cele mai
vechi întâi”, “Newest first” (cele mai
recente întâi), “A la Z” sau “Z la A”.
Pentru a modifica reglajele
1 Atingeţi în timpul redării.
2
Atingeţi pentru a deschide meniul de opţiuni.
3
/
Atingeţi pentru a omite un fişier foto.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a
parcurge rapid înainte/ înapoi fişierele foto.
4 N
Apare lista meniului.
Atingeţi .
Opţiunile sunt indicate mai jos.
“Zoom settings” (Reglaje de zoom)
Este ajustată afişarea video : Normal mode”
(Modul normal), “Full mode” (Modul integral),
“OFF” (oprit).
“Update database” (actualizare bază de date)
Sunt căutate fişierele video şi acestea sunt
adăugate la baza de date.
“About Video player” (despre player video)
Este afişată versiunea aplicaţiei.
Pentru a reveni la interfaţa de redare, atingeţi
“Cancel”.
1
Atingeţi pentru a fi listate fişierele video.
1 Atingeţi
Atingeţi pentru a începe prezentarea de
imagini.
Atingeţi ecranul pentru a opri prezentarea de
imagini.
5
Rotirea fotografiei spre stânga.
Rotirea fotografiei spre dreapta.
Observaţie
• Puteţi inversa / deplasa rapid înainte un fişier
foto deplasând lista de fotografii stânga sau spre
dreapta.
sau
29
Opţiuni
Selectarea fişierelor foto
Redarea prezentării de imagini
1 Atingeţi în timpul redării.
1 În timpul redării, atingeţi
.
Este afişată lista categoriilor sau fişierelor din
elementul în curs de redare.
Pentru a vă deplasa la un nivel superior, atingeţi
.
Pentru a parcurge lista, deplasaţi în sus şi în jos
bara de parcurgere.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi
.
Începe prezentarea de imagini.
Pentru a stabili un fundal
1 Atingeţi în timpul redării.
2 Atingeţi elementul dorit.
Începe redarea.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi .
3 Atingeţi OK.
Pentru a reda prezentarea de
imagini
1 Atingeţi .
Pentru a elimina o imagine
1 Atingeţi în timpul redării.
Începe prezentarea de imagini
Pentru a modifica formatul de
afişare
1 Atingeţi .
Apare lista meniului.
2 Atingeţi .
3 Atingeţi “OK”.
Pentru a afişa informaţii detaliate
1 Atingeţi în timpul redării.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi
.
Pentru a vizualiza informaţiile detaliate, deplasaţi
bara de parcurgere în sus sau în jos.
Pentru a modifica reglajele
1 Atingeţi în timpul redării.
2 Atingeţi
.
Opţiunile sunt indicate mai jos.
“Slideshow interval settings” (Reglaje
pentru intervalele prezentării de imagini)
Este stabilit intervalul : “0,5 sec.” - “20.0 sec.”.
“Play continuously” (redare continuă)
Stabileşte redarea continuă a redării de imagini.
“Update database” (actualizarea bazei de
date)
Sunt căutate fişierele de imagini şi acestea sunt
adăugate la baza de date.
“About Photo viewer” (despre vizualizarea
fotografiilor)
Este afişată versiunea aplicaţiei.
30
: Vizualizare caroiaj
Sunt afişate fişiere foto sub forma unui caroiaj.
: Vizualizare listă
Fişierele foto sunt afişate sub formă de listă.
: Vizualizare coperta
Fişierele foto sunt afişate sub forma unor
elemente grafice.
: Vizualizare dată (doar cu toate imaginile)
Fişierele foto sunt afişate în ordinea datelor.
Apare lista meniului.
Pentru a reveni la interfaţa de redare, atingeţi
“Cancel”.
Opţiunile disponibile sunt indicate mai jos.
sau
: Vizualizare extinsă (numai directoare)
Afişează directoarele corespunzător cărora
sunt afişate subdirectoare şi toate fişierele foto
conţinute.
Note privind redarea USB
Opţiuni
• Pot fi utilizate dispozitive tip MSC (Clasa Mass
Storage).
• Standardul de codare-decodare este MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC/HE-AAC (.m4a), JPEG (.jpg),
Xvid (.avi/.xvid) şi MPEG-4 (.mp4).
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă a
datelor de pe dispozitivul USB.
Redarea prezentării de imagini
1 Atingeţi în timpul redării.
Apare lista meniului.
2 Atingeţi
.
Începe prezentarea de imagini.
Modificarea ordinii de sortare a
fotografiilor în listă
1 Atingeţi .
Apare lista meniului.
2
Atingeţi , apoi “Oldest first” (cele mai
vechi întâi”, “Newest first” (cele mai
recente întâi), “A la Z” sau “Z la A”.
Pentru a modifica reglajele
1 Atingeţi în timpul ce este afişată
2
interfaţa listă.
Apare lista meniului.
Atingeţi .
Opţiunile sunt indicate mai jos.
Decuplarea dispozitivului USB
“Slideshow interval settings” (Reglaje
pentru intervalele prezentării de imagini)
Este stabilit intervalul : “0,5 sec.” - “20.0 sec.”.
“Play continuously” (redare continuă)
Stabileşte redarea continuă a redării de imagini.
“Update database” (actualizarea bazei de
date)
Sunt căutate fişierele de imagini şi acestea sunt
adăugate la baza de date.
“About Photo viewer” (despre vizualizarea
fotografiilor)
Este afişată versiunea aplicaţiei.
Pentru a reveni la interfaţa de redare, atingeţi
“Cancel”.
Note
• Dacă în cursul redării USB video redarea este
intermitentă :
– apăsaţi (HOME) sau lansaţi Reglaje de sistem.
– în timpul folosirii USB Photo, (Navigare) etc.
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi
motorul. În funcţie de acest dispozitiv, pot apărea
disfuncţionalităţi sau deteriorări ale acestuia dacă
este cuplat înainte de pornirea motorului.
• Poate dura mai mult timp până ce începe redarea
unui fişier de mari dimensiuni.
• Această unitate nu recunoaşte mai multe dispozitive
MSC.
sau
Opriţi redarea, apoi detaşaţi dispozitivul USB.
Dacă acesta este decuplat în timpul redării datelor pe
care le conţine, este posibil ca dispozitivul USB să
se deterioreze.
Note privind utilizarea
• Nu lăsaţi dispozitivul USB în maşina parcată,
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea
grele, care pot cădea datorită vibraţiilor sau pot
cauza o întrerupere a conexiunii.
• Acest aparat nu poate recunoaşte dispozitivele
USB prin intermediul unui hub USB.
• Aveţi grijă să folosiţi cablul USB furnizat împreună
cu dispozitivul, dacă este necesară realizarea unei
conexiuni USB.
Note privind redarea
• Selectaţi “USB Music” “USB Video” sau “USB
Photo” în funcţie de tipul de fişier de pe dispozitivul
USB.
• Elementele afişate vor diferi în funcţie de dispozitivul
USB, de formatul înregistrării şi de reglaje. Pentru
detalii, vizitaţi adresa site-ului de asistenţă.
• Numărul maxim de fişiere de muzică ce pot fi
afişate, este : fişiere (piste) : 10.000.
• În funcţie de cantitatea de date conţinută, este
posibil să treacă mai mult timp până la începerea
redării.
• Fişierele DRM (Gestionarea drepturilor digitale)
este posibil să nu fie redate.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte /
înapoi a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu viteză
de transfer variabilă (VBR), durata de redare
scursă este posibil să nu fie corect afişată.
• Nu este posibilă redarea fişierelor cu compresie cu
pierderi reduse (lossless).
31
Intrarea în modul ZAPPIN
iPod
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu iPod-ul
dvs., citiţi secţiunea “Despre iPod” de la pagina 59
sau vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
În acest manual de instrucţiuni, termenul de “iPod”
este folosit în general pentru funcţiile iPod ale unui
iPod şi ale unui iPhone, cu excepţia cazurilor în care
este altfel specificat în text sau în ilustraţii.
Notă
• Acest aparat nu poate recunoaşte iPod-uri
multiple.
Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi
“Căutarea unei piste ascultând pasaje ale acesteia –
“ZAPPINTM”, pag. 34.
În legătură cu modul reluarea redării
Când iPod-ul curent este conectat la staţia de cuplare,
modul acestui aparat se modifică, acesta trecând la
reluarea redării şi redarea începe în modul stabilit
la iPod.
În modul reluarea redării, nu este disponibil modul
redare repetitivă/ reluare aleatorie.
Atenţie relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul USB,
volumul telefonului este comandat de către iPhone.
Pentru a evita repornirea sunetului la volum ridicat
după o convorbire telefonică, nu creşteţi volumul
sonor la aparat în timp ce vorbiţi la telefon.
Notă
Redarea de la iPod
1
Reduceţi nivelul volumului la aparat.
Dacă iPod-ul este oprit, porniţi-l.
2
Conectaţi iPod-ul la portul USB.
Folosirea cablului de conectare USB opţional
RC-202IPV este recomandată*1.
Pe ecranul*2 iPod-ului va apărea indicatorul
procesului de conectare, apoi începe redarea de la
elementul redat anterior.
Dacă este deja conectat un dispozitiv iPod, pentru
a porni redarea, atingeţi “iPod”.
*1 Pentru a reda piese video de la un iPod dotat
cu facilităţi video, este necesară folosirea
cablului RC-202IPV.
*2 Este posibil să nu apară, în cazul unui iPod
cu afişaj tactil sau a unui iPhone conectat, sau
când iPod a fost redat ultima dată, folosind
aplicaţia de comandă de la pasageri.
3
Ajustaţi volumul la acest aparat.
• Acest aparat nu poate recunoaşte un iPod prin
intermediul unui hub USB.
Observaţii
• Când cheia de contact este pusă în poziţia AAC şi
aparatul este pornit, iPod-ul se va reîncărca.
• Dacă iPod-ul este deconectat în timpul redării,
pe ecranul acestui aparat apare indicaţia “No
device” (Nici un dispozitiv).
Listarea pistelor/ fişierelor
video – Listă
Selectarea unei piste/ unui fişier
video
Puteţi să listaţi albume/ directoare/ piste/ fişiere
video şi să selectaţi elementul care doriţi să fie redat.
1 În timpul redării, atingeţi
.
Este afişată lista categoriilor sau fişierelor din
elementul în curs de redare.
În legătură cu comenzile şi indicaţiile pe
durata redării
Puteţi comanda redarea iPod în acelaşi fel ca şi
redarea unui disc. Pentru detalii, consultaţi “Comenzi
de redare”, de la pag. 19. Pentru detalii legate
de indicaţiile afişate în cursul redării, consultaţi
“Indicaţii afişate în timpul redări”, pag. 20.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă.
Decuplarea iPod-ului
Opriţi redarea, apoi deconectaţi iPod-ul.
Nu decuplaţi iPod-ul în timpul redării, deoarece datele
conţinute de acesta este posibil să se deterioreze.
32
Pentru deplasarea la nivelul superior, atingeţi .
Pentru a parcurge lista, deplasaţi în sus şi în jos
bara de parcurgere.
Pentru a căuta fişiere în ordinea alfabetică, atingeţi
.
Pentru a reveni în partea de sus a ecranului,
atingeţi .
2
Atingeţi elementul dorit.
Începe redarea.
Selectarea unui tip de fişier
Puteţi să selectaţi tipul de fişiere care să fie afişate,
apoi să îl alegeţi pe cel care să fie redat.
1 În timpul redării, atingeţi
2 Atingeţi sau
pentru
.
a selecta tipul
de fişier.
3 Atingeţi fişierul dorit.
Începe redare a fişierului selectat.
Pentru a reveni la interfaţa de Redare, atingeţi
Selectarea modului de
redare
Puteţi să stabiliţi unul dintre următoarele moduri de
redare.
Pentru redarea audio
“Track”,
“Album”,
“Artist”,
“Genre”,
“Playlist”, “Podcast”*
* Este posibil să nu apară, în funcţie de reglajele
pentru iPod.
Pentru redarea video
La fel ca la redarea audio, însă elementele
afişate depind de iPod.
1 În timpul redării, atingeţi .
2 Atingeţi sau .
3 Atingeţi .
4 Atingeţi modul de redare dorit.
Pentru a începe redarea, atingeţi elementul dorit
din listă.
Pentru a parcurge lista, deplasaţi în sus şi în jos
bara de parcurgere.
Redarea repetitivă şi cea
aleatorie
1
În cursul redării, atingeţi în mod repetat
“Repeat”
sau “Shuffle”
până ce
este afişată opţiunea dorită.
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Opţiunile de repetare sunt :
Pentru redarea audio
“All”: sunt repetate toate pistele de la iPod.
“Track”: este repetată pista curentă
“Album”/ “Podcast”/ “Artist”/ “Playlist”/
Genre”*: este repetat elementul curent al
modului de redare selectat
Pentru redarea video
“All”: sunt repetate toate fişierele video de la iPod.
“Track”: este repetat materialul video curent.
“Group”*: este repetat elementul curent al
modului de redare selectat.
Opţiunile pentru redarea aleatorie sunt :
Pentru redarea audio
“OFF”: se revine la redarea obişnuită
“Album”/ “Podcast”/ “Artist”/ “Playlist”/
“Genre”*: sunt redate în ordine aleatorie pistele
modului selectat
“Device”: sunt redate în ordine aleatorie toate
pistele de pe iPod.
* Diferă în funcţie de modul de redare selectat.
Notă
• Opţiunile afişate este posibil să difere faţă de
operaţiile realizate efectiv.
Acţionarea directă a unui
iPod – Comanda de la
pasageri
Puteţi acţiona direct un iPod conectat la acest
aparat.
1 În cursul redării, atingeţi
.
Pentru a dezactiva comanda aplicaţie
pasageri
În timpul “Passenger App Control”, atingeţi ecranul,
apoi butonul “Cancel”.
Modul de redare va fi înlocuit de modul Reluarea
redării.
Note
• Imaginile app şi video apar numai când este
activată frâna de mână.
• App şi video pot fi acţionate numai de la iPhone şi
de la iPod.
• Aplicaţiile compatibile cu Passenger App Control
sunt limitate.
• Pentru a transmite semnal video la acest aparat,
este necesar să activaţi ieşirea video de la iPod.
• Volumul poate fi reglat doar de la această unitate.
• Dacă este părăsit acest mod, reglajele pentru
redarea repetitivă şi cea aleatorie vor fi anulate.
33
Comanda aplicaţiilor de la
smartphone – MirrorLinkTM
Funcţii utile
Căutarea unei piste prin
ascultarea unei secvenţe a
pistei – ZAPPINTM
Apelând la redarea succesivă a unor scurte pasaje din
fiecare pistă de pe iPod sau de pe dispozitivul USB,
puteţi căuta pista pe care doriţi să o ascultaţi.
Această funcţie este adecvată pentru căutarea unei
piste în modul aleatoriu sau în cel de redare aleatorie
repetitivă.
1
În cursul redării audio, atingeţi “ZAP”.
În cazul Muzicii USB, modul ZAP începe de la
pista curent redată.
Sunt redate secvenţele cele mai melodice sau cele
mai ritmice ale pistelor.
Aceste pasaje sunt redate pentru o anumită
perioadă de timp stabilită.
Notă
• Pistele trebuie să fie analizate de 12 TONE
ANALYSIS.
“ZAP” atins
Secţiunea din fiecare pistă care
va fi redată în modul ZAPPIN.
În cazul unui iPod, modul ZAP începe de la
pasajul pistei următoare.
“ZAP” atins
Secţiunea din fiecare pistă care
va fi redată în modul ZAPPIN.
2 Atingeţi “ZAP” când se ajunge la redarea
pistei dorite.
În cazul USB Music, redarea revine la normal din
punctul curent, până la finalul pistei.
În cazul iPod, pista selectată este redată de la
început.
Pentru a căuta din nou o pistă folosind modul
ZAPPIN, repetaţi paşii 1 şi 2.
Observaţii
• Nu puteţi selecta pasajul din pista de redat.
• Puteţi selecta durata de redare. Atingeţi , apoi
selectaţi durata pentru redarea folosind funcţia
ZAPPIN : “6 sec.”, “15 sec.”, “30 sec.”.
34
Această funcţie replică interfaţa unui telefon inteligent
pe ecranul echipamentului din interiorul maşinii,
pentru a vă permite să comandaţi aplicaţiile. Pot fi
utilizate numai telefoane inteligente compatibile cu
funcţia MirrorLinkTM.
1 Conectaţi telefonul dvs. şi această
unitate prin intermediul unui cablu USB.
2 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi
“MirrorLink™”.
Interfaţa telefonului inteligent apare pe ecranul
echipamentului din interiorul maşinii.
Atingeţi şi acţionaţi aplicaţiile în acelaşi mod ca
la telefonul dvs. inteligent.
Notă
• Pentru siguranţă, când frâna de mână nu este
activată, conţinutul interfeţelor anumitor telefoane
inteligente este posibil să nu fie afişate de AVC.
Ascultarea de surse diferite
în faţa şi în spatele maşinii
– Zone × Zone
Puteţi asculta simultan surse diferite surse în partea
din faţă şi în cea din spate a maşinii.
Sursele ce pot fi selectate pentru această unitate (faţă)
şi pentru monitorul din spate sunt indicate mai jos.
Faţă : orice sursă
Spate : disc introdus în această unitate.
1
2
Apăsaţi (HOME) la unitatea principală.
Atingeţi “Zone × Zone” pentru a activa
facilitatea Zone × Zone.
Pentru a acţiona sursa pentru partea frontală, utilizaţi afişajul tactil şi butoanele unităţii principale.
Pentru a acţiona sursa pentru partea din spate,
folosiţi telecomanda.
Observaţie
• Puteţi totodată să activaţi/ dezactivaţi Zone×Zone
apăsând butonul (ZxZ) de la telecomandă.
Pentru a dezactiva facilitatea
Zone × Zone
Atingeţi din nou “Zone×Zone” din meniul HOME.
Note
• Odată ce este apăsat butonul (SOURCE/OFF)
de la unitatea principală sau de la telecomandă,
facilitatea Zone×Zone este dezactivată.
• Când este activată facilitatea Zone×Zone, următoarele butoane de la telecomandă sunt inactive :
(SRC), (MODE), (ATT), (VOL) +/–, (CLEAR),
butoanele numerice.
• Câtă vreme este activată facilitatea Zone×Zone,
puteţi comanda redarea DVD pentru partea din
spate a maşinii cu ajutorul telecomenzii.
• Câtă vreme este activată facilitatea Zone×Zone,
următoarele funcţii sunt dezactivate :
– EQ7 (pag. 43)
– Balans/ Gradare/ Subwoofer (pag. 50)
– Aliniere temporală inteligentă (pag. 44)
– CSO (pag. 45)
– HPF, LPF (pag. 51)
– Intensifiare başi spate (pag. 45).
Modificarea culorilor
butoanelor – Sistem de
iluminare dinamică în culori
Sistemul de iluminare dinamică în culori vă permite
să modificaţi culorile butoanelor de la unitatea
principală pentru a se potrivi cu interiorul maşinii.
Puteţi alege una dintre cele 12 culori prestabilite,
culori personalizate şi 5 modele predefinite.
x Culori prestabilite
“Red” (roşu), “Amber” (portocaliu), “Medium Amber” (portocaliu mediu), “Yellow” (galben), “White”
(alb), “Light Green” (verde deschis), “Green” (verde),
“Light Blue” (bleu), “Sky Blue” (albastru deschis),
“Blue” (albastru), “Purple” (mov), “Pink” (roz).
x Modele predefinite
“Rainbow” (curcubeu), “Ocean”, “Sunset” (apus de
soare, “Forest” (pădure), “Random” (aleatoriu).
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”.
2 Atingeţi şi deplasaţi în sus sau în jos
bara de parcurgere, apoi atingeţi “Key
Illumination” (Iluminare taste).
3
Deplasaţi în sus sau în jos bara de
parcurgere pentru a selecta culoarea
prestabilită dorită, apoi apăsaţi-o.
Personalizarea culorii butoanelor
– Culori personalizate
Puteţi înregistra pentru butoane culori personalizate.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”.
2 Atingeţi şi deplasaţi în sus sau în jos
bara de parcurgere, apoi atingeţi “Key
Illumination” (Iluminare taste).
3
Deplasaţi în sus sau în jos bara de
parcurgere pentru a selecta “Custom”,
apoi apăsaţi “Tune >”.
4
Deplasaţi spre stânga sau spre dreapta
sau apăsaţi –/+ pentru a ajusta domeniul
de culoare “R” (roşu), “G” (verde) sau
“B” (albastru).
Domeniul de culoare poate fi reglat între 0 şi 63.
Puteţi stabili culoarea în timp ce urmăriţi
iluminarea butoanelor.
Utilizarea comenzii tactile
Puteţi efectua operaţii frecvent utilizate acţionând
afişajul de recepţie/ redare aşa cum este indicat mai
jos.
Comandă
Pentru a
Recepţie radio:
pentru a căuta secvenţe aflate în
trasând
continuare (la fel ca >).
o linie
orizontală
Redare DVD/VCD:
(de la
pentru a omite un capitol/ o pistă
stânga la
(la fel ca >).
dreapta)
Redare Xvid/ MPEG-4/audio:
pentru a omite un fişier/ o pistă
(la fel ca >).
Recepţie radio:
pentru a căuta secvenţe aflate în
trasând
urmă (la fel ca .).
o linie
orizontală
Redare DVD/VCD:
(de la
pentru a omite în urmă un capitol/ o
dreapta la
pistă (la fel ca .).
stânga)
Redare Xvid/ MPEG-4/audio:
pentru a omite în urmă fişier / o pistă
(la fel ca .).
Recepţie radio:
pentru a recepţiona posturi de
radio fixate în memorie (deplasare
trasând
înainte).
o linie
Redare DVD/ VCD/ Xvid/ MPEG-4:
verticală
(spre în sus) pentru a vă deplasa rapid înainte
într-un material video.
Redare audio:
pentru a omite un album (director).
Recepţie radio:
pentru a recepţiona posturi de
radio fixate în memorie (deplasare
trasând
înapoi).
o linie
Redare DVD/ VCD/ Xvid/ MPEG-4:
verticală
(spre în jos) deplasare înapoi într-un material
video.
Redare audio:
pentru a omite un album (director)
în urmă.
35
Efectuarea unui apel fără a
folosi mâinile şi transmisiuni
audio pe Internet
— Funcţia Bluetooth
Înainte de a folosi funcţia
Bluetooth
Proceduri de bază pentru funcţia
Bluetooth
1 Punerea în legătură
La prima conectare a dispozitivelor Bluetooth,
este nevoie de punerea lor în legătură (pairing).
Această operaţie de punere în legătură este
necesară numai prima dată, deoarece acest
aparat şi alte dispozitive se vor recunoaşte în
mod automat ulterior.
Indicaţiile stării Bluetooth
Neluminos: semnalul Bluetooth este
oprit.
Luminos: semnalul Bluetooth este pornit.
Neluminos: nu este conectat nici un
dispozitiv pentru ascultarea audio de pe
Internet.
Intermitent: conectare în curs.
Luminos: conectat la un dispozitiv.
Neluminos: nu este conectat nici un
telefon celular pentru apeluri fără a
folosi mâinile.
Intermitent: conectare în curs.
Luminos: conectat la un telefon celular.
Situaţia tăriei semnalului pentru telefonul
celular conectat.
Starea energiei rămase a bateriei pentru
telefonul celular conectat.
Neluminos: nu există mesaje SMS
necitite.
Luminos: mesaje SMS necitite.
Notă
• Dacă ştergeţi înregistrarea unui dispozitiv din
memoria acestui aparat, operaţia de punere
în legătură va trebui reluată.
2
Conectarea
După ce a fost efectuată punerea în legătură,
conectaţi această unitate cu un dispozitiv
Bluetooth. În funcţie de dispozitiv, conectarea
este realizată în mod automat în paralel cu
punerea în legătură.
3
Apeluri fără a folosi mâinile /
transmisiunea audio pe Internet
Puteţi să efectuaţi/ recepţionaţi apeluri fără a
folosi mâinile sau să ascultaţi semnalul audio cu
acest aparat.
36
Instalarea microfonului
Pentru a capta vocea în timpul realizării de apeluri
fără a folosi mâinile, trebuie să instalaţi microfonul
(furnizat).
Pentru detalii legate de conectarea microfonului,
consultaţi manualul de instalare/ conectare furnizat.
Punerea în legătură
Operaţia de punere în legătură este necesară numai
când vă conectaţi la un dispozitiv Bluetooth (telefon
celular etc.)*.
Pentru detalii, consultaţi manualul ce însoţeşte
dispozitivul Bluetooth.
* Dacă ştergeţi înregistrarea unui dispozitiv din memoria
acestui aparat, operaţia de punere în legătură va trebui
reluată.
Observaţie
• Puteţi pune în legătură până la 9 dispozitive.
Căutarea de la dispozitivul
Bluetooth
În continuare este explicată procedura de căutare a
acestei unităţi de la celălalt dispozitiv Bluetooth.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”.
2 Atingeţi şi deplasaţi în sus sau în jos
bara de parcurgere.
3
Atingeţi “Bluetooth Connection”, apoi
alegeţi pentru semnal varianta “ON”.
Semnalul Bluetooth al acestei unităţi este activat.
4 Atingeţi “Pairing >”.
Această unitate este pe punctul de a fi detectată de
un alt dispozitiv Bluetooth.
5 Acţionaţi
dispozitivul Bluetooth pentru a
căuta această unitate.
Pe ecranul dispozitivului apare o listă de
echipamente. Această unitate va fi prezentată sub
forma “Sony Automotive”.
realizată punerea în legătură, această unitate este
gata pentru conectarea cu celălalt echipament.
7 Acţionaţi dispozitivul Bluetooth pentru a-l
conecta la această unitate.
Este afişată denumirea dispozitivului Bluetooth
şi conexiunea este realizată cu succes. Când este
sau
sunt
realizată conexiunea, simbolurile
afişate.
* În funcţie de dispozitivul Bluetooth, parola poate
purta următoarele denumiri “passcode”, “PIN
code”, PIN number”, “password” etc.
Note
• Pe durata conectării la un dispozitiv Bluetooth,
acest aparat nu poate fi detectat de către un alt
echipament. Pentru a permite detectarea, decuplaţi
conexiunea curentă.
• Operaţiile de căutare şi conectare durează mai
mult timp.
• În funcţie de dispozitiv, interfaţa de confirmare a
conexiunii poate apărea înainte de introducerea
parolei.
• Durata limită pentru introducerea parolei diferă în
funcţie de dispozitiv.
• Acest aparat nu poate fi conectat la un dispozitiv
compatibil numai cu HSP (dispozitiv de ataşare de
cap).
Conectare
Când este pornită maşina cu cheia de contact,
semnalul Bluetooth fiind activat, acest aparat caută
ultimul dispozitiv Bluetooth la care a fost conectat,
şi conexiunea este realizată dacă este posibil.
Acest capitol explică modul de conectare manuală la
dispozitivele Bluetooth înregistrate.
Înainte de a începe, aveţi grijă să activaţi semnalul
Bluetooth atât la acest aparat (pag. 42), cât şi la
celălalt dispozitiv Bluetooth.
Pentru a vă conecta de la celălalt
dispozitiv Bluetooth
6
Dacă pe ecranul echipamentului este
solicitată introducerea unei parole*,
introduceţi “0000”.
Acţionaţi celălalt dispozitiv Bluetooth pentru
conectarea la acest aparat.
Când conexiunea este realizată cu succes, în partea
de jos a ecranului apare unul dintre simbolurile
sau
.
Notă
Introduceţi parola
“0000”
Această unitate şi dispozitivul Bluetooth
memorează reciproc informaţiile şi când este
• Dacă este realizată conexiunea în timpul
transmisiunii audio pe Internet, peste sunetul
ascultat se poate suprapune zgomot.
Observaţie
• Puteţi conecta un telefon celular în scopul
transmisiuni audio pe Internet, dacă acesta este
compatibil cu A2DP (Profilul (Advanced Audio
Distribution).
37
Apeluri fără a folosi mâinile
(Handsfree)
Odată conectat aparatul la un telefon celular, puteţi
efectua/ recepţiona apeluri fără a trebui să folosiţi
mâinile pentru a acţiona aparatul.
Efectuarea apelurilor
Prin formarea unui număr de telefon
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
Observaţie
• Puteţi totodată să parcurgeţi agenda telefonică a
telefonului celular conectat la acest aparat şi să
realizaţi un apel cu ajutorul acesteia (pag. 40).
Prin folosirea istoricului de apeluri
Aparatul reţine în memorie până la 20 de apeluri,
cele mai recente, permiţându-vă să selectaţi rapid
unul dintre acestea.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi
.
Este afişată lista istoricului de apeluri telefonice.
Pentru a parcurge lista, deplasaţi în sus sau în jos
bara de parcurgere.
3 Atingeţi elementul dorit din listă.
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
4 Atingeţi
.
Apelul este efectuat şi este afişată interfaţa de apel
până ce persoana contactată răspunde.
2 Atingeţi
3
.
Este afişată interfaţa de introducere a numărului.
Atingeţi butoanele numerice pentru a
introduce numărul de telefon, apoi .
Pentru a şterge unul dintre numerele introduse,
atingeţi
.
Apelul este efectuat şi este afişată interfaţa de
apelare până ce persoana căutată răspunde.
Prin folosirea contactelor prestabilite
Puteţi introduce în memoria aparatului până la 6
contacte, în categoria contacte prestabilite.
Pentru detalii legate de modul de stocare în memorie,
consultaţi secţiunea “Apeluri prestabilite”, de la
pag. 41.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
Prin folosirea agendei telefonice
2 Atingeţi numărul dorit din listă (de la “1”
Pentru detalii privind modul de gestionare a datelor
din agenda telefonică, consultaţi “Gestionarea
apelurilor telefonice”, pag. 40.
la “6”).
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
3 Atingeţi .
Apelul este efectuat şi este afişată interfaţa de apel
până ce persoana contactată răspunde.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi
.
Este afişată agenda telefonică.
3 Selectaţi contactul dorit.
1 În lista numelor, atingeţi numele persoanei de
contact.
2 În lista numerelor de telefon, atingeţi numărul
de telefon dorit.
Pentru a căuta o anumită persoană de contact
în ordine alfabetică, atingeţi
, apoi selectaţi
alfabetul.
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
4 Atingeţi
.
Apelul este efectuat şi este afişată interfaţa de apel
până ce persoana contactată răspunde.
38
Prin folosirea funcţie apel vocal
Puteţi realiza apeluri telefonice folosind etichete
vocale stocate în memoria telefonului celular
conectat.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi .
3 Spuneţi conţinutul etichetei vocale stocate
în memoria telefonului mobil.
Vocea dvs. este recunoscută, apoi este efectuat
apelul telefonic.
Este afişată interfaţa de apel până ce persoana
contactată răspunde.
Prin folosirea funcţie reapelare
Observaţii
2 Atingeţi
• Puteţi stabili să se răspundă automat la un apel
recepţionat (pag. 41).
• Puteţi folosi tonul de sonerie al telefonului celular
sau pe cel al acestui aparat (pag. 41).
Note
Funcţionarea în timpul apelurilor
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
.
Apelul este realizat şi este afişată interfaţa de
apelare, până ce persoana căutată răspunde.
• Pronunţaţi conţinutul etichetei vocale în acelaşi
mod în care aţi făcut-o la înregistrarea în memoria
telefonului celular.
• Dacă funcţia de apel vocal este activată la telefonul
mobil conectat, este posibil să nu fie disponibilă
pentru acest aparat.
• Nu folosiţi funcţia de apel vocal a telefonului
celular, câtă vreme este conectat la acest aparat.
• Zgomotul, cum ar fi ce produs de motor, poate
interfera cu sunetul vocii dvs. Pentru a ameliora
condiţiile de recunoaştere a vocii, reduceţi în
prealabil la minim zgomotul din jur.
• În funcţie de specificaţiile de recunoaştere a vocii
de la telefonul mobil, este posibil ca funcţia de
apel vocal să nu fie disponibilă. Pentru detalii,
consultaţi site-ul de asistenţă pentru clienţi.
Pentru a ajusta volumul vocii
persoanei care vorbeşte
Apăsaţi (VOL) +/– în timp ce efectuaţi un apel.
Nivelul volumului vocii vorbitorului va fi reţinut
în memorie, independent de nivelul obişnuit al
volumului.
Recepţionarea apelurilor
Cu aparatul conectat la telefonul celular, puteţi
recepţiona un apel în orice stare (cu excepţia modului
MirrorLinkTM).
Pentru a răspunde la telefon
Atingeţi
Pentru a ajusta volumul vocii
persoanei care vorbeşte
Apăsaţi (VOL) +/– în timp ce efectuaţi un apel.
Nivelul volumului vocii vorbitorului va fi reţinut
în memorie, independent de nivelul obişnuit al
volumului.
Pentru a transmite tonuri DTMF
(Dual Tone Multiple Frequency)
Atingeţi , apoi atingeţi tastele numerice cerute.
Pentru a transfera apelul curent
către un telefon celular
Atingeţi
.
Pentru a reveni la apelarea fără folosirea mâinilor,
atingeţi
.
Notă
• În funcţie de telefon, conexiunea poate fi întreruptă
când se realizează transferul unui apel.
Pentru a ajusta volumul vocii
persoanei cu care vorbiţi
1 Atingeţi , apoi atingeţi “MIC Gain”.
2 Atingeţi “Low” (scăzut), “Middle” (mediu)
sau “High” (puternic).
3 Atingeţi de mai multe ori
pentru a reveni
la interfaţa precedentă.
.
Pentru a încheia un apel
Pentru a ajusta volumul soneriei
telefonului
Apăsaţi
.
Apăsaţi (VOL) +/– în timp ce efectuaţi un apel.
Nivelul volumului soneriei de apel, a telefonului, va
fi reţinut în memorie, independent de nivelul obişnuit
al volumului.
Pentru a respinge un apel
Apăsaţi
.
Notă
• Sunetul soneriei şi cel al persoanei care vorbeşte
este emis numai de boxele frontale.
39
Gestionarea apelurilor
telefonice
Consultarea agendei telefonice
Puteţi stoca până la 500 de contacte în agenda
telefonică şi pentru fiecare contact pot fi reţinute
până la 5 numere de telefon.
Puteţi parcurge datele din agenda telefonică.
Puteţi de asemenea să efectuaţi un apel către unul
dintre contactele din agendă.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
Note
• Înainte de a vă dispensa de aparat sau de a vinde
maşina cu acesta instalat, aveţi grijă să ştergeţi
toate datele din agenda telefonică pentru a
evita utilizarea neautorizată a datelor conţinute
de aceasta, efectuând una dintre următoarele
operaţii:
– ştergeţi datele din agenda telefonică, prin
iniţializare (pag. 42),
– apăsaţi butonul de iniţializare (Reset),
– decuplaţi cablul de alimentare cu energie.
• Datele agendei telefonice preluate de la un telefon
celular nu pot fi suprascrise cu date ulterioare. Cu
toate acestea, este posibil ca unele date (denumire
etc.) să fie duplicate în urma acestei operaţii.
• Datele din agenda telefonică pot fi pierdute dacă
acest aparat este deteriorat.
2 Atingeţi
Selectarea datelor din agenda
telefonică
Ştergerea datelor din agenda
telefonică
Puteţi selecta datele din agenda telefonică a telefonului mobil sau datele interne ale acestui aparat.
Pentru a şterge toate datele din
Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2
Atingeţi
, apoi atingeţi “Phonebook
Select” (Selectare agendă telefonică).
3 Atingeţi elementul dorit.
.
Stocarea datelor din agenda telefonică
(când a fost selectată varianta
“Internal” din “Phonebook Select”)
Puteţi transmite datele din agenda telefonică de la un
telefon mobil conectat şi să le recepţionaţi cu această
unitate.
1
Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi
3
, apoi atingeţi “Receive
Phonebook” (Recepţie agendă
telefonică).
Această unitate este pregătită pentru a recepţiona
datele din agenda telefonică.
Transmiteţi datele din agenda telefonică
acţionând telefonul mobil conectat.
Când recepţionarea este completă, denumirea
dispozitivului Bluetooth apare şi datele din agenda
telefonică sunt stocate la acest aparat..
40
3 Selectaţi contactul dorit.
1 În lista numelor, atingeţi numele persoanei de
contact.
2 În lista numerelor de telefon, atingeţi numărul
de telefon dorit.
Pentru a căuta contactul dorit urmând ordinea
alfabetică, atingeţi , apoi selectaţi alfabetul.
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
Pentru a apela un contact
Selectaţi contactul dorit din agenda telefonică, apoi
atingeţi
.
agenda telefonică a acestui aparat
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
1
Pentru a reveni la interfaţa precendetă, atingeţi
.
Apare agenda telefonică.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi
.
Apare agenda telefonică.
3 Atingeţi
.
Este afişată interfaţa de confirmare.
4 Atingeţi “OK”.
Sunt şterse toate datele din agenda telefonică.
Pentru a şterge un anumit contact
din agenda telefonică
1 Urmaţi paşii 1 şi 2 de mai sus.
2 Selectaţi contactul pe care doriţi
să îl
ştergeţi.
În lista iniţială, atingeţi denumirea elementului de
contact respectiv.
Pentru a căuta contactul dorit urmând ordinea
alfabetică, atingeţi , apoi selectaţi alfabetul.
3 Atingeţi
.
Este afişată interfaţa de confirmare.
4 Atingeţi “OK”.
Contactul este şters din agenda telefonică.
Gestionarea datelor
apelurilor
Ştergerea istoricului apelurilor
Puteţi şterge elementele din istoricul apelurilor.
Pentru a şterge toate elementele din
istoricul apelurilor
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi
.
Apare lista istoricului apelurilor.
3 Atingeţi
.
Este afişată interfaţa de confirmare.
4 Atingeţi “OK”.
Sunt şterse toate elementele din istoricul
apelurilor.
Apeluri prestabilite
Puteţi stoca contactele din agenda telefonică sau din
istoricul apelurilor sub formă de apeluri prestabilite.
Pentru a prestabili un element din
agenda telefonică
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi
.
Apare agenda telefonică.
3
Selectaţi contactul pe care doriţi să îl
stocaţi ca apel prestabilit.
1 În lista numelor, atingeţi numele persoanei de
contact.
2 În lista numerelor de telefon, atingeţi numărul
de telefon dorit.
Pentru a căuta contactul dorit urmând ordinea
alfabetică, atingeţi , apoi selectaţi alfabetul.
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
4 Atingeţi “Preset”, apoi numărul prestabilit
dorit (de la “1” la “6”).
Contactul este introdus în memoria aparatului
corespunzător numărului prestabilit.
Pentru a modifica înregistrarea
corespunzătoare unui număr
prestabilit
Urmaţi procedura de mai sus şi suprascrieţi un
număr prestabilit înregistrat.
Meniul de opţiuni pentru
telefon
Meniul de opţiuni pentru telefon poate fi configurat
din “Phone”.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Phone”.
2 Atingeţi
.
Apare meniul de opţiuni pentru telefon.
3 Atingeţi elementul dorit din listă şi
configuraţi reglajul.
Elementele din meniul de opţiuni al telefonului:
“Ringtone”*1*2
Foloseşte tonul de apel al acestui aparat sau a
telefonului celular conectat : “Internal”, “Cellular”.
“Auto Answer”*1
Răspunde automat la toate apelurile recepţionate.
– “OFF”: nu răspunde automat.
– “3 sec”: răspunde automat după 3 secunde.
– “10 sec”: răspunde automat după 10 sec.
“Phonebook Select”
Sunt parcurse datele din agenda telefonică a
acestui aparat sau din cea a telefonului mobil :
“Internal”, “Cellular”.
“Receive Phonebook”
Sunt transmise datele din agenda telefonică a
unui telefon mobil.
Când recepţia se încheie, este afişată denumirea
echipamentului Bluetooth.
“Background Visualizer”
Pentru a stabili varianta “ON” (activat) sau
“OFF” (dezactivat) pentru fundalul Visualizer.
*1 Nu poate fi configurată în cursul unui apel cu
mâinile libere.
*2 În funcţie de telefonul celular, tonul soneriei de
apel al acestui aparat poate fi transmis chiar
dacă este aleasă varianta “Cellular”.
În cursul unui apel efectuat fără a folosi mâinile,
elementele din meniul de opţiuni pentru telefon
sunt umătoarele :
“Speech Quality” (Mod Anulare ecou/Anulare
zgomot)”
Reduce ecoul şi zgomotul în cursul convorbirilor
telefonice.
În mod obişnuit alegeţi varianta “Mode 1”.
Dacă nu este satisfăcătoare calitatea sunetului
transmis, alegeţi varianta “Mode 2”.
“MIC Gain” (pag. 39)
Ajustează volumul microfonului pentru cealaltă
parte : “Low” (scăzut), “Middle” (mediu), “High”
(puternic).
41
Transmisia semnalului audio
Ascultarea dispozitivului
Bluetooth prin intermediul acestui
aparat
Dacă celălalt dispozitiv este compatibil cu A2DP
(Profilul Advanced Audio Distribution), puteţi asculta
sonorul redat prin intermediul acestui aparat.
1
Conectaţi acest aparat şi dispozitivul
Bluetooth (pag. 37).
2 Diminuaţi volumul la acest aparat.
3 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “BT
Audio”.
Este afişată interfaţa Bluetooth audio.
4 Acţionaţi celălalt dispozitiv Bluetooth
• În funcţie de dispozitivul Bluetooth, poate fi necesar
să atingeţi de două ori tasta u pentru ca redarea
să înceapă/ să facă o pauză.
• În timpul transmisiei audio, anumite indicaţii cum
ar fi denumirea pistei etc. este posibil să nu apară
la acest aparat.
Reglajele generale legate de
Bluetooth
Reglajele Bluetooth pot fi configurate din meniul
“Reglaje generale”.
1 Atingeţi
şi deplasaţi în sus sau în jos
bara de parcurgere.
Este afişat meniul de reglaje Bluetooth.
2
Atingeţi elementul dorit din listă şi
configuraţi reglajul.
pentru a începe redarea.
5 Ajustaţi volumul la acest aparat.
Notă
• În timpul deconectării de la cel mai recent folosind
dispozitiv Bluetooth, atingeţi “Reconnect” pentru
a căuta respectivul dispozitiv Bluetooth.
Dacă problema nu este soluţionată, atingeţi “BT
Settings”, apoi stabiliţi pentru semnal varianta
“ON”. Atingeţi “Pairing >” pentru a intra în
modul de punere în legătură.
Pentru detalii legate de procedura de punere în
legătură, consultaţi pag. 37.
Acţionarea dispozitivului
Bluetooth cu acest aparat
Dacă celălalt dispozitiv este compatibil cu
AVRCP (Profilul Audio Video Remote Control) al
tehnologiei Bluetooth, puteţi comanda redarea de la
acest aparat.
Operaţiile pot fi efectuate în acelaşi fel ca la redarea
discului (pag. 19), cu excepţia următoarelor :
Atingeţi
Pentru
a reduce diferenţele dintre
nivelurile volumului de la
acest aparat şi de la un alt
dispozitiv Bluetooth. Nivelul
poate fi reglat în trepte de o
unitate, între –8 şi +18.
Note
• Operaţiile disponibile diferă în funcţie de
dispozitivul Bluetooth. Efectuaţi operaţiile ce nu
sunt disponibile, de la dispozitivul Bluetooth.
42
Elementele din meniul de reglaje Bluetooth sunt:
“Bluetooth Connection”*
Activează semnalul Bluetooth: “ON”, “OFF”
Atingeţi “Pairing >” pentru a intra în modul de
punere în legătură.
“Bluetooth Initialize”*
Iniţializează toate reglajele legate de Bluetooth.
Atingeţi “Initialize” pentru a confirma.
Operaţia “Bluetooth initialize” şterge toate
reglajele relativ la Bluetooth, cum ar fi datele din
agenda telefonică, istoricul apelurilor, numerele
prestabilite, istoricul dispozitivelor Bluetooth
conectate, etc.
* Nu poate fi configurată în cursul unui apel cu
mâinile libere.
Notă
• Pentru detalii legate de configurarea dispozitivelor
Bluetooth, consultaţi manualele de instrucţiuni ale
acestora.
Reglaje de sunet
Stabilirea calităţii sunetului
— EQ7
Puteţi selecta una dintre curbele egalizorului, dintre
cele 7 tipuri disponibile (“Xplod”, “Vocal”, “Edge”,
“Cruise”, “Space”, “Gravity”, “Custom” sau
“OFF”).
1 În cursul recepţiei/ redării, apăsaţi (HOME),
apoi atingeţi “Settings”.
2 Atingeţi .
Este afişat meniul de reglaje de sunet.
3 Atingeţi “EQ7”.
Sunt afişate opţiunile.
4 Atingeţi curba dorită a egalizorului.
Reglajul este definitivat.
Pentru a anula curba egalizorului, selectaţi “OFF”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi .
Notă
• În timpul redării USB video, nu puteţi acţiona
reglajele de sunet în timpul audiţiei.
5
Atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
Observaţie
• Pot fi ajustate şi alte tipuri de egalizor.
Ajustarea caracteristicilor
de sunet
Echilibrul sonor între sunetul emis de boxa din stânga
şi cea din dreapta (“Balance” - balans), precum şi
cel dintre boxele frontale şi cele din spate (“Fader”
- gradare) poate fi ajustat în funcţie de preferinţele
dvs.
Puteţi totodată să ajustaţi nivelul volumului pentru
subwoofer, dacă acesta este conectat.
1 În cursul recepţiei/ redării, apăsaţi (HOME),
apoi atingeţi “Settings”.
2 Atingeţi .
Este afişat meniul de reglaje pentru sunet.
3 Atingeţi “Balance/Fader/Subwoofer”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
Particularizarea curbei egalizorului
– EQ7 Tune
Curba “Custom” a EQ7 vă permite să realizaţi
propriile reglaje pentru egalizor. Puteţi ajusta nivelul
pentru 7 benzi diferite: 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz,
1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, şi 16 kHz..
1 În cursul recepţiei/ redării, apăsaţi (HOME),
apoi atingeţi “Settings”.
2 Atingeţi , apoi “EQ7”.
Stabiliţi pentru curba egalizorului o altă variantă
decât “OFF” .
3 Atingeţi “Custom”, apoi “Tune >”.
Este afişată interfaţa de acord.
4 Atingeţi B/V/v/b pentru a ajusta echilibrul
5
stânga-dreapta/
faţă-spate
(balans/
gradare).
Nivelul poate fi ajustat în trepte de o unitate, între
– 15 şi +15 (Balans) / – 15 şi +15 (Gradare).
Atingeţi +/– pentru a ajusta nivelul
volumului la subwoofer.
Acest reglaj poate fi efectuat numai când
subwoofer-ul este conectat, iar pentru opţiunea
“Subwoofer” este aleasă varianta “ON”
(pag. 51).
Nivelul poate fi ajustat în trepte de o unitate, între
– 6 şi +6.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
4
Atingeţi +/– pentru fiecare frecvenţă
pentru a ajusta nivelele acestora.
Nivelul poate fi reglat în trepte de 1 unitate, între
– 8 şi +8.
Pentru a reveni la curba egalizatorului stabilită
din fabrică, atingeţi “Reset”.
.
43
Optimizarea sunetului pentru
poziţia de ascultare – Aliniere
temporală inteligentă
Aparatul poate modifica localizarea sunetului
întârziind sunetul transmis la ieşire de către fiecare
boxă pentru a-l adapta poziţiei dvs. şi a simula o
atmosferă sonoră naturală, care să vă creeze senzaţia
că vă aflaţi în centru, indiferent unde sunteţi aşezaţi
în maşină.
Opţiunile pentru “Listening Position” (poziţia de
audiţie) sunt indicate mai jos.
“Front L” (1): boxă frontală stânga
“Front R” (2): boxă frontală dreapta
“Front” (3): boxă frontală centru
“All” (4): în centrul maşinii
“Custom”: poziţie precis calibrată
(pag. 44)
“OFF”: nici o poziţie stabilită.
Puteţi stabili poziţia aproximativă a subwoofer-ului
faţă de poziţia dvs. de audiţie, dacă:
– subwoofer-ul este conectat şi pentru opţiunea
“Subwoofer” este aleasă varianta “ON” (pag. 51),
– pentru poziţia de audiţie este aleasă una dintre
variantele “Front L”, “Front R”, “Front” sau “All”.
Calibrarea cu precizie a poziţiei de
audiţie – Acordul pentru alinierea
temporală inteligentă
Puteţi calibra cu precizie poziţia dvs. de audiţie
pentru fiecare boxă, astfel încât întârzierile
sunetului să fie mai bine adaptate pentru ascultător.
Înainte de a începe, măsuraţi distanţa dintre poziţia
dvs. de audiţie şi fiecare boxă.
1 În cursul recepţiei/ redării, apăsaţi (HOME),
apoi atingeţi “Settings”.
2
3 Atingeţi “Custom >”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
4
Atingeţi +/– pentru fiecare boxă în parte
pentru a stabili distanţa dintre poziţia de
audiţie şi boxe.
Distanţa poate fi reglată în trepte de 2 cm, între 0
şi 400 cm.
5
Atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
1 În cursul recepţiei/ redării, apăsaţi (HOME),
apoi atingeţi “Settings”.
2
Atingeţi .
Este afişat meniul de reglaje pentru sunet.
3
Atingeţi “Listening Position”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
4
Atingeţi “Front L”, “Front R”, “Front”
sau “All”.
5
Stabiliţi poziţia subwoofer-ului.
Dacă la pasul 4 de mai sus selectaţi “Front L”,
“Front R”, “Front”, “All”, puteţi stabili poziţia
subwoofer-ului.
Atingeţi “Near”, “Normal” sau “Far”.
Reglajul este complet.
Pentru a personaliza poziţia de audiţie, atingeţi
“Custom>”. Dacă doriţi să reveniţi la reglajul
implicit, atingeţi “Reset”.
Pentru a renunţa la Alinierea temporală inteligentă,
selectaţi “OFF”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi .
44
Atingeţi , apoi “Listening Position”.
Pentru a reveni la reglajele implicite, atingeţi
“Reset”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
.
Notă
• Reglajul este aplicat numai după ce este atinsă
indicaţia “OK”.
Configurarea boxelor şi
reglarea volumului
Crearea unei boxe centrale
virtuale – CSO
4
Atingeţi “RBE1”, “RBE2” sau “RBE3.”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a renunţa la utilizarea RBE, atingeţi “OFF”
la pasul 4.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi .
Ajustarea volumului boxelor
Pentru a beneficia de efectul de surround, este
recomandabil să aveţi 5 boxe (faţă stânga, faţă
dreapta, spate stânga, spate dreapta şi centru) şi
un subwoofer. CSO (Center Speaker Organizer Organizator boxă centru) vă permite să creaţi o
boxă centrală virtuală chiar dacă nu există una reală
conectată.
1
2
În cursul redării DVD, atingeţi ecranul.
Atingeţi .
Este afişată interfaţa meniului de opţiuni pentru
disc.
3
Atingeţi “CSO” (Organizator boxă
centrală).
Sunt afişate opţiunile.
4
Atingeţi “CSO1”, “CSO2” sau “CSO3”.
Reglajul este definitivat.
Puteţi ajusta nivelul volumului pentru fiecare boxă
conectată.
Boxele ce pot fi reglate sunt “Front R” (boxă frontală
dreapta), “Front L” (boxă frontală stânga), “Surround
L” (boxă surround stânga), “Surround R” (boxă
surround dreapta) şi “Subwoofer*.”
* Ajustabil numai când este conectat un subwoofer,
şi când pentru opţiunea “Subwoofer” este aleasă
varianta “ON” (pag. 51).
1
Când nu este selectată nici o sursă,
apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”.
2
Atingeţi .
Este afişat meniul de reglaje de sunet.
3 Deplasaţi în sus şi în jos bara de parcurgere
pentru a selecta opţiunile, apoi atingeţi
“4.1ch Speaker Level”.
Este afişată interfaţa cu reglaje.
Pentru renunţa la CSO, atingeţi “OFF” la pasul 4.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi .
Notă
• “CSO” este eficient numai când pentru “Multi
Channel Output” este aleasă varianta “Multi”
(pag. 54) şi numai la redarea surselor multicanal.
Utilizarea boxelor de spate ca
subwoofer – RBE (Intensificare
başi spate)
Opţiunea RBE (Rear Bas Enhancer) intensifică
sunetul de joasă frecvenţă aplicând boxelor de spate
un filtru trece jos (pag. 50). Această funcţie permite
boxelor de spate să lucreze ca subwoofer deşi nu este
unul conectat.
4
Atingeţi elementul dorit, apoi +/– pentru
a ajusta nivelul.
Repetaţi acest pas pentru a ajusta volumul
tuturor boxelor.
Pentru a reveni la varianta implicită, atingeţi
“Reset.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
.
1 În cursul recepţiei/ redării, apăsaţi (HOME),
apoi atingeţi “Settings”.
2
Atingeţi .
Este afişată interfaţa cu reglaje de sunet.
3 Deplasaţi în sus şi în jos bara de parcurgere
pentru a selecta opţiunile, apoi atingeţi
“RBE” (Intensificare başi spate).
Sunt afişate opţiunile.
45
Reglarea ecranului
Calibrarea afişajului tactil
Calibrarea afişajului tactil este necesară în situaţiile
în care poziţia butoanelor virtuale nu corespunde
punctelor în care afişajul trebuie atins pentru
transmiterea comenzii respective.
Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”.
1
2
Personalizarea calităţii imaginii
Opţiunile “Custom 1” şi “Custom 2” pentru reglajul
calităţii imaginii vă permit să realizaţi propriile
reglaje privind calitatea imaginii prin ajustarea
tonurilor de culoare ale acesteia.
1
În cursul redării video, apăsaţi (HOME),
apoi atingeţi “Settings”.
2
3
Atingeţi
Atingeţi .
Este afişat meniul de reglaje generale.
, apoi “Picture EQ”.
Atingeţi “Custom 1 >” sau “Custom 2 >”.
Apare interfaţa de reglaje.
3 Deplasaţi în sus şi în jos bara de parcurgere,
apoi atingeţi “Touch Panel Adjust”.
Apare interfaţa de reglaje.
4
Atingeţi succesiv punctele indicate.
Calibrarea este definitivată.
Pentru a renunţa la calibrare, atingeţi “Cancel”.
Ajustarea imaginii
– Calitatea imaginii
Puteţi selecta calitatea imaginii, adecvată pentru
luminozitatea din interiorul maşinii.
În continuare sunt indicate opţiunile disponibile :
“Dynamic”: imagini vii, în culori luminoase şi
deschise.
“Standard”: calitate standard a imaginilor.
“Theater”: monitorul devine luminos; variantă
adecvată pentru filmele cu imagini
întunecate.
“Sepia”: aplică imaginilor tonuri sepia.
“Custom 1”, “Custom 2”: reglaje ce pot fi ajustate
de utilizator (pag. 46).
În cursul redării video, apăsaţi (HOME),
1
apoi atingeţi “Settings”.
2
Atingeţi
.
Este afişat meniul de reglaje de ecran.
3
Atingeţi “Picture EQ”.
Sunt afişate opţiunile.
4
Atingeţi opţiunea dorită.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi .
Note
• Reglajul este disponibil numai după ce este activată
frâna de mână.
• Acest reglaj nu este disponibil pentru video USB.
46
4
Atingeţi “Warm”, “Normal” sau “Cool”
pentru a selecta “Color Tone”.
5
Atingeţi +/– de la “Brightness” şi “Color”
pentru a ajusta nivelurile acestora.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
.
Notă
• Calitatea imaginii pentru camera din spate nu
poate fi ajustată.
Selectarea formatului
imaginii
Reglaje
Meniul de reglaje include următoarele categorii :
Puteţi modifica formatul ecranului.
Opţiunile disponibile sunt afişate mai jos.
•
•
•
•
“Normal”: Imagine în format 4:3
(imagine obişnuită).
“Wide”: imagine în format 4:3
lărgită spre stânga şi spre dreapta
pentru a umple ecranul şi având
secţiunile de sus şi de jos, care
depăşesc formatul, eliminate.
“Full”: imagine în format 16:9.
: reglaje generale (pag. 48)
: reglaje de sunet (pag. 50)
: reglaje vizuale (pag. 52)
: reglaje privind sursa (pag. 53)
Reglaje de bază
Puteţi ajusta un element de meniu prin următoarea
procedură.
Ex. când este stabilită iluminarea tastelor :
“Zoom”: imagine în format 4:3
lărgită spre stânga şi spre dreapta
pentru a umple ecranul.
1
În cursul redării video, apăsaţi (HOME),
apoi atingeţi “Settings”.
2
Atingeţi
.
Este afişat meniul de reglaje generale.
3
Atingeţi “Aspect” (Format de ecran).
Sunt afişate opţiunile.
4
Atingeţi opţiunea dorită.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
1
Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”.
Este afişat meniul de reglaje.
2
Atingeţi
şi deplasaţi în sus şi în jos
bara de parcurgere, apoi atingeţi “Key
Illuminator”.
Este afişată interfaţa de reglaje generale.
.
Note
• Reglajul este disponibil numai după ce este activată
frâna de mână.
• Formatul imaginilor pentru camera din spate nu
poate fi modificat.
• Când modificaţi formatul ecranului pentru USB
video, accesaţi meniul de opţiuni al USB video
(pag. 28).
3 Deplasaţi în sus şi în jos bara de parcurgere
pentru a selecta culoarea prestabilită
dorită, apoi apăsaţi-o.
Reglajul este definitivat.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
.
47
Reglaje generale
Atingeţi “Settings” c c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 47.
Urmaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
Navigation Source
Playback Control Comanda redării sursei de
navigare
Clock Adjust - ajustarea
ceasului (pag. 15, 17)
Language - limbă folosită
Name Characters –
Denumire caractere
Opţiune
Scop
L-Audio/
R-Nav (z),
R-Audio/
Pentru a schimba modul de
L-Nav,
navigare.
doar Navigation
–
English (z),
Français,
Español,
Português,
Русский,
Nederlands,
Deutsch,
Italiano
Latin
Characters
(z),
Russian
Characters,
Simplified
Chinese,
Traditional
Chinese,
Korean
Characters,
Thai
Characters
Auto OFF - oprire automată
OFF (z)
Opreşte automat după
perioada stabilită de timp,
30 sec, 30
când nu este selectată nici o
min, 60 min
sursă.
Demo - Demonstrativ
ON (z)
OFF
Beep - Semnal sonor
OFF
ON (z)
48
–
Starea aparatului
Orice stare.
Orice stare.
Pentru a selecta limba folosită la
Orice stare.
afişare.
Pentru a selecta tipul de
caractere folosite la codare.
Orice stare.
Pentru a dezactiva funcţia de
oprire automată.
Pentru a selecta perioada de
timp dorită.
Pentru a activa modul
demonstrativ.
Pentru a dezactiva modul
demonstrativ.
Pentru a dezactiva emiterea
sunetului.
Pentru a activa emiterea
sunetului.
Orice stare.
Orice stare.
Orice stare.
Element
Rotary Commander buton rotativ
Modifică direcţia de
acţionare a butoanelor
rotative.
Opţiune
Scop
Default (z)
Pentru a utiliza variantele
stabilite din fabrică.
Reverse
Pentru utilizarea pe partea
dreaptă a volanului.
Key Illumination Iluminare taste (pag. 35)
Rainbow (z)
(12 culori
prestabilite,
Pentru a schimba culoarea
colori
butoanelor
personalizate
şi 5 modele
prestabilite)
Touch Panel Adjust ajustare afişaj tactil
(pag. 46)
Camera Inputintrare cameră
Activează intrarea video
de la camera video pentru
vederea în spate conectată.
Orice stare.
–
OFF
Normal (z)
Reverse
Rear View Camera Setting
- Reglarea camerei pentru
vederea în spate (pag. 55)
–
Output Color System PAL (z)
Sistem de culoare la ieşire
Schimbă sistemul de culoare
în funcţie de monitorul
NTSC
conectat (nu este acceptat
sistemul SECAM)
Bluetooth Connection ON
Conexiune Bluetooth
(pag. 37)
OFF (z)
Bluetooth Initialize –
Iniţializare Bluetooth*
Firmware Version –
Versiune firmware
Open Source Licenses –
Licenţe surse deschise
Starea aparatului
–
–
–
–
Pentru a dezactiva intrarea.
Pentru a fi afişată imaginea de
la camera pentru vederea în
spate, când se aprind stopurile
maşinii de culoare roşie.
Pentru a fi afişată imaginea de
la camera pentru vederea în
spate, când schimbătorul de
viteze este în poziţia
R - marşarier).
–
Orice stare.
Orice stare.
Orice stare.
Orice stare.
Pentru a alege varianta PAL.
Pentru a alege varianta NTSC.
Pentru a căuta de la un
echipament Bluetooth.
Pentru a nu conecta un
echipament Bluetooth.
Pentru a iniţializa reglajele
Bluetooth.
Pentru a actualiza versiunea de
Firmware.
Pentru a afişa licenţele pentru
software.
Nici o sursă
selectată.
Orice stare.
Orice stare.
Orice stare.
Orice stare.
* Opţiunea “Iniţializare Bluetooth” şterge toate datele legate de reglaje Bluetooth cum ar fi datele din
agenda telefonică, istoricul din agenda telefonică, numere prestabilite, istoricul dispozitivelor Bluetooth
conectate etc.
49
Reglaje de sunet
Atingeţi “Settings” c c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 47.
Urmaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
Opţiune
Scop
EQ7 - egalizor
(pag. 43)
OFF (z)
Pentru a renunţa la curba
egalizorului.
Xplod, Vocal,
Edge, Cruise,
Space, Gravity,
Custom
Balance/Fader/
Balance:
Subwoover - balans/ (–15 ~ +15)
gradare/ subwoofer Fader:
(pag. 43)
(–15 ~ +15)
z: 0
Subwoofer:
(–6 ~ +6)
z: 0
Listening Position poziţia de audiţie
(pag. 44)
Stabileşte poziţia de
audiţie şi pe cea a
subwoofer-ului.
Front L (z)
Front R
Front
All
OFF
Subwoofer:
Near,
Normal (z),
Far
Custom
RBE (Rear Bass
Enhancer) intensificare başi
spate (pag. 45)
Sunt utilizate boxele
de spate ca subwoofer.
Subwoofer
Stabileşte starea
de conectare a
subwoofer-ului
4.1ch Speaker Level
- nivel boxe 4,1
canale (pag. 45)
50
OFF (z) RBE1,
RBE2, RBE3
ON (z)
OFF
–
Starea
aparatului
Pentru a selecta curba egalizorului;
personalizarea curbei egalizorului
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a ajusta nivelul.
Pentru a ajusta nivelul volumului
subwoofer-ului. (Disponibil numai
când pentru “Subwoofer” este aleasă
varianta “ON”.)
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a alege varianta faţă stânga.
Pentru a alege varianta faţă dreapta.
Pentru a alege varianta faţă centru.
Pentru a alege varianta în centrul
maşinii.
Pentru a nu stabili poziţia de audiţie.
Pentru a selecta poziţia pentru Orice stare.
subwoofer. (Disponibilă numai
când pentru opţiunea “Subwoofer”
este aleasă varianta “ON” şi poziţia
de ascultare este aleasă “Front L”,
“Front R”, “Front” sau “All”).
Pentru a calibra cu precizie poziţia
de audiţie (pag. 44).
Pentru a selecta modul.
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a stabili starea activă a
conexiunii.
Pentru a stabili starea inactivă a
conexiunii.
Nici o sursă
selectată.
–
Nici o sursă
selectată.
Element
Opţiune
Scop
Crossover Filter - filtru
de tăiere
Selectează frecvenţa
de tăiere pentru boxele
frontale/ de spate (HPF) şi
pentru subwoofer (LPF).
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
HPF:
OFF (z)
HPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz, 120 Hz
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Pentru a selecta frecvenţa de
tăiere. (Disponibilă numai când
pentru “Subwoofer” este aleasă
varianta “ON”.)
Starea
aparatului
Pentru a nu fi tăiată frecvenţa.
Pentru a selecta frecvenţa de
tăiere.
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a selecta faza pentru
subwoofer. (Disponibilă numai
când pentru “Subwoofer” este
aleasă varianta “ON”.)
Reglaje vizuale
Atingeţi “Settings” c
c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 47.
Urmaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
Dimmer - ajustare
luminozitate
Modifică luminozitatea
ecranului.
Opţiune
OFF
AUTO (z)
ON
Dimmer Level nivel luminozitate
Stabileşte nivelul de luminozitate când este activată
opţiunea “Dimmer”.
Picture EQ* - echilibru
imagine (pag. 46)
Aspect*1*2 - format
ecran (pag. 47)
(–5 ~ +5)
z: 0
Scop
Pentru a dezactiva reducerea
luminozităţii.
Pentru a reduce automat
luminozitatea ecranului când
este pornită lumina. (Disponibilă
numai când este conectat cablul de
comandă a luminozităţii.)
Pentru a reduce luminozitatea
ecranului
Pentru a alege nivelul luminozitate
dorit.
Starea
aparatului
Orice stare.
Orice stare.
Dynamic (z),
Standard,
Theater, Sepia
Custom 1,
Custom 2
Normal,
Wide,
Full (z),
Zoom
Pentru a selecta calitatea imaginii.
Pentru a personaliza calitatea
imaginii.
Pentru a selecta formatul de ecran
(raportul laturilor ecranului).
În cursul
redării video.
În cursul
redării video.
*1 Acest reglaj este disponibil numai după ce este activată frâna de mână.
*2 Când modificaţi formatul ecranului pentru USB video, introduceţi meniul de opţiuni pentru USB Video
(pag. 28).
51
Reglaje privind sursele
Atingeţi “Settings” c
c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 47.
Urmaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
Traffic
Announcement Anunţuril legate de
trafic
DVD Direct Search
- căutarea directă
pe DVD (pag. 23).
Stabileşte elementul
de căutare directă pe
DVD
DVD Menu
Language - limba
pentru meniul DVD
Opţiune
Scop
OFF (z)
Pentru a recepţiona informaţii legate
de trafic.
Nu sunt recepţionate informaţii
legate de trafic.
Chapter (z)
Pentru a căuta un capitol.
Title
Pentru a căuta un titlu
ON
Starea
aparatului
În cursul recepţiei/
redării.
Orice stare.
English (z),
Chinese, German,
French, Italian,
Spanish,
Pentru a alege altă limbă pentru
Portuguese,
meniul discului.
Dutch, Danish,
Swedish, Finnish,
Norwegian,
Russian, Altele
Nici o sursă
selectată.
DVD Audio
Language - limba
pentru coloana
sonoră a DVD-ului
English (z),
Chinese, German,
French, Italian,
Spanish,
Pentru a alege altă limbă pentru
Portuguese,
coloana sonoră.
Dutch, Danish,
Swedish, Finnish,
Norwegian,
Russian, Altele
Nici o sursă
selectată.
DVD Subtitle
Language - limba
pentru subtitrarea
DVD-ului
English (z),
Chinese, German,
French, Italian,
Pentru a alege altă limbă pentru
Spanish,
subtitrare dintre cele disponibile pe
Portuguese,
disc.
Dutch, Danish,
Swedish, Finnish,
Norwegian,
Russian, Altele
Nici o sursă
selectată.
52
Audio DRC
- comanda
registrului dinamic
Face ca sunetul să
fie mai clar când
volumul este redus.
Doar
pentru
un
DVD* compatibil cu
audio DRC (Dynamic
Range Control).
* Exclusiv DVD-R /
DVD-R DL/ DVDRW în mod VR.
Multi Channel
Output
- ieşire multicanal
schimbă metoda de
transmitere la ieşire
a semnalelor de la
sursele multicanal.
Monitor Type - tip
de monitor
Selectează formatul
de ecran adecvat
pentru monitorul
conectat. (se
modifică şi formatul
ecranului acestui
aparat).
În funcţie de disc,
este posibil să fie
selectată automat
varianta “4:3 Letter
Box” în loc de “4:3
Pan Scan” şi vice
versa.
DVD Playlist Play liste de redare DVD
(numai pentru
DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW în mod
VR)
Video CD PBC Comanda redării
pentru CD video
(pag. 21).
Standard (z)
Pentru a selecta varianta de reglaj
standard.
Nici o sursă
selectată.
Wide
Multi (z),
Stereo
16:9 (z)
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Pentru a obţine senzaţia unui
spectacol live.
Pentru a transmite semnal la ieşire
pe 4,1 canale.
Pentru reducerea semnalului de
ieşire la 2 canale.
Nici o sursă
selectată.
Pentru a afişa o imagine panoramică.
Adecvată la conectarea unui
monitor cu ecran lat sau a unuia care
beneficiază de funcţia ecran lat.
Pentru a afişa o imagine panoramică
cu benzi negre în partea de sus şi de
jos a ecranului.
Adecvată la conectarea la un monitor Nici o sursă
selectată.
cu ecran 4:3.
Pentru afişarea unei imagini
panoramice pe întreg ecranul şi
eliminarea automată a porţiunilor
care nu se încadrează pe ecran.
Original (z)
Pentru a fi redate titlurile înregistrate
original.
Playlist
Pentru redarea unei liste de redare
editate.
ON (z)
Pentru a reda un VCD cu funcţii de
redare.
OFF
Pentru a reda un VCD fără funcţii de
redare.
Nici o sursă
selectată.
Nici o sursă
selectată.
53
Element
Multi Disc Resume reluare multi disc
Opţiune
Scop
Pentru a nu fi reţinute în memorie
puncte de reluare a redării. Reluarea
redării este disponibilă numai pentru
discul curent.
Pentru a fi stocate punctele de relua- Orice stare.
re a redării pentru cel mult 5 discuri
video*.
* numai pentru DVD VIDEO/VCD/
Xvid/ MPEG-4.
OFF
ON (z)
Source Skip Omiterea sursei
–
54
Starea
aparatului
Pentru a reduce numărul de apăsări
necesare pentru a schimba sursele.
Aflaţi toate sursele ce nu sunt
utilizate cu ajutorul interfeţei de
omitere a sursei (pag. 11, 14)
Orice stare.
Echipamente opţionale
Camera pentru vederea în
spate
Echipament audio/ video
auxiliar
Puteţi conecta până la 2 dispozitive opţionale, cum
ar fi un player media portabil, un joc etc. la mufele
AUX1 IN şi la cele AUX2 IN de la aparat.
Selectarea echipamentului
opţional
1
Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “AUX”.
Apare interfaţa de redare AUX.
2
Atingeţi “AUX1” sau “AUX2” pentru a
selecta dispozitivul.
Acţionaţi prin echipamentul portabil propriu-zis.
Ajustarea nivelului volumului
Aveţi grijă să reglaţi volumul pentru fiecare dintre
echipamentele conectate, înainte de redare.
Nivelul volumului este comun pentru “AUX1” şi
“AUX2”.
1 Reduceţi volumul sonor la acest aparat.
2 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “AUX”.
Conectând camera pentru vederea în spate, opţională,
la mufa CAMERA, puteţi urmări imaginile preluate
de aceasta pe ecran.
Imaginile de la camera pentru vederea în spate sunt
afişate
– când se aprind stopurile maşinii (sau când treceţi
schimbătorul de viteze în poziţia R - marşarier).
– când apăsaţi (HOME) apoi atingeţi “Rear
Camera”*.
– când apăsaţi în mod repetat (DSPL)*.
* Liniile de marcaj trasate de dvs. în cadrul reglajelor
pentru camera pentru vederea în spate nu apar.
Note
• Când mergeţi cu spatele, urmăriţi cu grijă
împrejurimile, pentru siguranţă. Nu vă bazaţi
exclusiv pe camera pentru vederea în spate.
Observaţii
• Chiar dacă este conectată camera pentru vederea
în spate, puteţi alege ca imaginile preluate de
aceasta să nu fie afişate, dezactivând intrarea
camerei (pag. 49).
Apare interfaţa de redare AUX.
3 Atingeţi
pentru a deschide meniul, apoi
atingeţi “Adjust Input Level”.
Reglaje ale camerei pentru
vederea în spate
4
Stabiliţi nivelul obişnuit al volumului,
pentru audiţie, la aparat.
Puteţi afişa elementele de reglaj peste imaginea de
la camera pentru vederea în spate, pentru a asista
acţionarea.
5 Atingeţi în mod repetat –/+ pentru a ajusta
nivelul.
Nivelul poate fi reglat în trepte de o unitate, între
–8 şi +18.
Stabilirea tipului de dispozitiv
Acest reglaj este disponibil numai când :
– pentru “Camera Input” este aleasă varianta
“Normal” sau “Reverse” (pag. 49).
– este activată frâna de mână.
La stabilirea tipului (audio sau video) pentru fiecare
dintre dispozitivele conectate, interfaţa de fundal
poate fi schimbată în mod corespunzător.
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “Settings”.
2 Atingeţi .
3 Deplasaţi în sus sau în jos bara de
1 Apăsaţi (HOME), apoi atingeţi “AUX”.
2 Atingeţi
pentru a accesa meniu, apoi
parcurgere, apoi atingeţi “Rear View
Camera Setting”.
Apar elementele de reglaj.
atingeţi “AUX 1 Input” sau “AUX 2
Input”.
3 Atingeţi “Audio” sau “Video”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
Afişarea liniilor de marcaj
Atingeţi
.
Atingeţi
pentru ca liniile de marcaj să dispară.
.
55
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Editarea liniilor
1 Atingeţi .
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare,
lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Nu lăsaţi partea frontală a unităţii sau dispozitivele
audio în interiorul maşinii deoarece se pot deteriora
din cauza temperaturii înalte când autovehiculul
este parcat la soare.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce
umezeala se evaporă. În caz contrar aparatul nu va
funcţiona în mod corespunzător.
2 Selectaţi linia de editare.
Pentru a menţine o calitate superioară a
sunetului
Atingeţi
,
sau
corespunzător liniei de editare.
3 Editaţi linia.
Pentru a mări lungimea, atingeţi B b.
Pentru a reduce lungimea, atingeţi b B.
Pentru a ajusta poziţia, atingeţi V sau v.
Pentru a reveni la varianta implicită, atingeţi
“Reset”.
Pentru reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
56
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste
aparat sau peste discuri.
Note privind ecranul LCD
• Nu udaţi ecranul LCD şi nici nu îl expuneţi la
lichide deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
.
• Nu apăsaţi ecranul cu cristale lichide (LCD)
deoarece imaginea poate fi distorsionată sau pot
apărea disfuncţionalităţi (ex. imaginea poate deveni
neclară sau ecranul LCD se poate deteriora).
• Nu atingeţi ecranul decât cu degetul deoarece
acesta se poate deteriora sau sparge.
• Curăţaţi ecranul LCD cu o bucată de pânză moale,
uscată. Nu folosiţi nici un fel de solvenţi cum ar fi
benzina, tinerul, substanţe de curăţare disponibile
în comerţ sau spray antistatic.
• Nu folosiţi acest aparat în afara domeniului de
temperaturi : 5° C ÷ 45°.
• Dacă maşina este parcată într-un loc cu temperatură
prea mare sau prea scăzută, este posibil ca imaginea
să nu fie clară. Cu toate acestea, monitorul nu
este defect, iar imaginea redevine clară când
temperatura revine la normal.
• Este posibilă apariţia pe monitor a unor minuscule
puncte fixe albastre, roşii sau verzi. Aceste puncte
sunt denumire puncte luminoase şi pot apărea în
cazul oricărui monitor. Ecranul LCD este produs
folosindu-se o tehnologie de înaltă precizie, astfel
încât 99,99 % dintre pixeli sunt operaţionali pentru
utilizarea efectivă.
Cu toate acestea, este posibil să apară un mic procent
(de obicei 0,01 %) de segmente care să nu lumineze
în mod normal. Aceasta nu va afecta însă, în nici
un fel, imaginea vizionată.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau
la surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina
parcată la soare.
• Înainte de a reda un disc,
curăţaţi-l cu o bucată de pânză
moale efectuând mişcările de
ştergere dinspre centru spre
exterior. Nu folosiţi solvenţi
ca benzină, tiner, substanţe de
curăţare disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor care
corespund standardului Compact Disc (CD). Discurile duale şi cele de muzică la codarea cărora au
fost folosite tehnologii de protejare a drepturilor
de autor nu corespund standardului CD şi de aceea
este posibil să nu poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă. Dacă încercaţi redarea unor astfel de discuri, pot apărea
disfuncţionalităţi sau se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă
de inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se
poate deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de
discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind operaţii de redare a discurilor
DVD şi VCD
Unele operaţii de redare a discurilor DVD şi VCD
pot fi stabilite în mod intenţionat de producătorii de
software. Când player-ul redă DVD-uri şi VCD-uri
în concordanţă cu conţinutul proiectat de producătorii
software-ului este posibil ca unele facilităţi de redare
să nu fie disponibile. Consultaţi şi documentaţia ce
însoţeşte DVD-urile sau VCD-urile.
Note privind discurile DATA CD şi DATA
DVD
• Este posibil ca anumite discuri DATA CD/ DATA
DVD să nu fie redate de acest aparat (în funcţie de
echipamentul folosit la înregistrare sau de disc).
• Pentru anumite discuri este necesară operaţia de
finalizare (pag. 57).
• Aparatul este compatibil cu standardele :
• pentru DATA CD :
– ISO 9660 Level 1 / Level 2 sau Joliet/Romeo
(format extins),
– multisesiune.
• pentru DATA DVD :
– UDF (Universal Disc Format şi ISO 9660),
– multiborder.
• Numărul maxim de :
– directoare (albume) : 256 (inclusiv cel de
rădăcină şi cele goale),
– fişiere (piste/ imagini/ video) şi directoare de pe
disc: 2.000 (sau mai puţine, dacă denumirile de
fişiere/ directoare conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director/fişier: 64 (Joliet/Romeo).
Note privind finalizarea discurilor
Pentru a fi redate de acest aparat, următoarele tipuri
de discuri trebuie în prealabil finalizate :
• DVD-R/ DVD-R DL (în mod video/ mod VR),
• DVD-RW (în mod video)
• DVD+R/ DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Următoarele tipuri de discuri pot fi redate fără a fi
finalizate în prealabil:
• DVD+RW – finalizat automat
• DVD-RW în mod VR – finalizarea nu este
necesară.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu discul.
Note privind discurile CD multisesiune /
DVD multiborder
Acest aparat poate reda CD-uri multisesiune/ DVD-uri
multisesiune în următoarele condiţii. Ţineţi seama că
sesiunea trebuie închisă şi discul trebuie finalizat.
• Când CD-DA (Compact Disc Digital Audio) este
înregistrat în prima sesiune:
Aparatul recunoaşte discul ca CD-DA şi este
redată numai prima sesiune, chiar dacă un alt
format (de ex. MP3) este înregistrat în sesiunile
care urmează.
• Când CD-DA este înregistrat în altă parte decât în
prima sesiune:
Aparatul recunoaşte discul ca DATA CD sau DATA
DVD şi sunt omise toate sesiunile CD-DA.
• Când este înregistrat un MP3/ WMA/ AAC/ Xvid/
MPEG-4 :
Sunt redate numai sesiunile care conţin tipul de
fişier selectat (audio/ video)* (dacă există CD-DA
sau alte date în altă sesiune, vor fi omise).
* Pentru detalii legate de modul de selectare a
fişierelor, consultaţi pag. 24.
57
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/ WMA/ AAC/ Xvid/ MPEG-4
• Extensie fşier : .mp3
• Viteză de transfer : între 32 şi 320 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))*4
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 32; 44,1; 48 kHz
Director (album)
Fişier MP3/ WMA/
AAC/ Xvid/ MPEG-4
(pistă/ video)
Despre fişierele ACC
Pot fi redate fişiere ACC*3 care întrunesc următoarele
condiţii. Nu este garantată redarea tuturor fişierelor
AAC care respectă cerinţele.
Codec pentru disc
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4. .m4a
• Viteză de transfer : între 40 şi 320 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 44,1; 48 kHz
Despre fişierele WMA
1
Pot fi redate fişiere WMA* care întrunesc următoarele
condiţii. Nu este garantată redarea tuturor fişierelor
WMA care respectă cerinţele.
Codec pentru disc
• Format fişier media : format fişier ASF
• Extensie fişier : .wma
• Viteză de transfer : între 64 şi 192 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 44,1 kHz
Codec pentru MSC
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fşier : .mp4, .m4a, .3gp
• Viteză de transfer : între 48 şi 288 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))*4
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 8; 11,025; 12; 16;
22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
Despre fişierele Linear PCM
• Format fişier media : format fişier ASF
• Extensie fşier : .wma
• Viteză de transfer : între 64 şi 192 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))*4
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 44,1 kHz
Pot fi redate fişiere Linear PCM care întrunesc
următoarele condiţii. Nu este garantată redarea tuturor
fişierelor Linear PCM care respectă cerinţele.
Codec for MSC
• Format fişier media : format fişier Wave-Riff
• Extensie fişier: .wav
• Viteză de transfer : 1.411 kbps
• Frecvenţa de eşantionare*2: 44,1 kHz
Despre fişierele MP3
Despre fişierele HE-AAC
Pot fi redate fişiere MP3, care întrunesc următoarele
condiţii. Nu este garantată redarea tuturor fişierelor
MP3 care respectă cerinţele.
Pot fi redate fişiere HE-AAC care întrunesc
următoarele condiţii. Nu este garantată redarea
tuturor fişierelor HE-AAC care respectă cerinţele.
Codec pentru disc
Codec pentru MSC
• Format fişier media : format fişier MP3 (MPEG-1
Layer3)
• Extensie fişier : .mp3
• Viteză de transfer : între 48 şi 192 kbps (Acceptă
viteză de transfer variabilă (VBR))
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 32; 44,1; 48 kHz
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4, .m4a, .3gp
• Viteză de transfer : între 32 şi 144 kbps *4
• Frecvenţa de eşantionare*2 : 8; 11,025; 12; 16;
22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
Codec pentru MSC
Pot fi redate fişiere AVC (H.264/AVC) care întrunesc
următoarele condiţii. Nu este garantată redarea
tuturor fişierelor AVC (H.264/AVC) care respectă
cerinţele.
Codec pentru MSC
• Format fişier media : format fişier MP3 (MPEG-1
Layer3)
58
Despre fişierele AVC (H.264/AVC)
Codec for MSC
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4, .m4v
• Profil: Baseline Profile (profil de bază)/
Main Profile (porfil principal)
• Nivel : 3,1
• Viteză de transfer : max. 14 Mbps
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 1.280 × 720*5
Despre fişierele MPEG-4
Pot fi redate fişiere MPEG-4 care întrunesc
următoarele condiţii. Nu este garantată redarea
tuturor fişierelor MPEG-4 care respectă cerinţele.
Codec for Disc
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4
• Profil : Simple Profile
• Viteză de transfer : max. 10Mbps la DVD,
7Mbps la CD
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 720 × 576 pixeli
• Format fişier media : format fişier Xvid
• Extensie fişier : .avi, .xvid
• Profil : Advanced Simple Profile (Profil simplu
avansat)
• Viteză de transfer : max. 10Mbps la DVD,
7Mbps la CD
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 720 × 576*5
Codec for MSC
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4, .m4v
• Profil: Simple Profile (Profil simplu)
• Viteză de transfer : max. 12 Mbps
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 1.280 × 720*5
• Format fişier media : format fişier MP4
• Extensie fişier : .mp4, .m4v
• Profil : Advanced Simple Profile
• Viteză de transfer : max. 8 Mbps
• Frecvenţa cadrelor : Max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 720 × 576 *5
• Format fişier media : format fişier Xvid
• Extensie fişier : .avi, .xvid
• Profile: Advanced Simple Profile (Profil simplu
avansat)
• Viteză de transfer : max. 8 Mbps
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 720 × 576*5
Despre fişierele Windows Media
Pot fi redate fişiere Windows Media care întrunesc
următoarele condiţii. Nu este garantată redarea
tuturor fişierelor Windows Media care respectă
cerinţele.
Codec for MSC
Video 9 *1*6
• Format fişier media : format fişier ASF
• Extensie fişier : .wmv
• Viteză de transfer : max. 20 Mbps
• Frecvenţa cadrelor : max. 30 cps (30p/60i)
• Rezoluţie : max. 1280 × 720*5
About JPEG files
Pot fi redate fişiere JPEG*7 care întrunesc următoarele
condiţii. Nu este garantată redarea tuturor fişierelor
JPEG care respectă cerinţele.
Codec for MSC
• Format fişier media : Compatibil cu format fişier
DCF 2.0/Exif 2.21
• Extensie fişier : .jpg, jpeg
• Profil: Profil de bază
• Număr de pixeli : max. 6048 × 4032 pixeli
(24.000.000 pixeli)
*1 Nu pot fi redate fişiere WMA/WMV cu drepturi de
autor protejate.
*2 Frecvenţa de eşantionare este posibil să nu
corespundă tuturor codoarelor.
*3 Nu pot fi redate fişiere AAC-LC cu drepturi de
autor protejate.
*4 Viteze de transfer non-standard sau negarantate
are incluse în funcţie de frecvenţa de eşantionare.
*5 Aceste numere indică rezoluţia maximă pentru
materialele video ce pot fi redate şi nu rezoluţia
la afişare a player-ului. Rezoluţia ecranului este
de 800 × 480.
*6 Anumite fişiere WMV pot fi redate numai prin
transfer folosind Windows Media Player.
*7 În funcţie de format, anumite fişiere foto nu pot fi
redate.
59
Despre iPod
• Acest aparat se poate conecta la următoarele modele de iPod:
– iPod touch (a 4-a generaţie)
– iPod touch (a 3-a generaţie)
– iPod touch (a 2-a generaţie)
– iPod touch (prima generaţie)
– iPod classic
– iPod cu video*
– iPod nano (a 6-a generaţie)
– iPod nano (a 5-a generaţie)
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
Actualizaţi software-ul dispozitivelor dvs. iPod la
variantele cele mai recente
* Comanda de la pasageri nu este disponibilă pentru
iPod nano (prima generaţie).
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) şi “Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) înseamnă că
un accesoriu electronic a fost special creat pentru
a se conecta la iPod, respectiv la iPhone, şi a fost
certificat de dezvoltator că respectă standardele
Apple de performanţă.
• Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea
acestuia cu standardele privind siguranţa şi cu regulamentele în vigoare. Vă rugăm să ţineţi seama
că utilizarea acestui accesoriu cu un iPod sau cu un
iPhone poate afecta performanţele wireless.
Despre funcţia Bluetooth
Ce reprezintă tehnologia Bluetooth ?
• Bluetooth wireless reprezintă o tehnologie cu rază
scurtă de acţiune, care permite comunicarea de date
printr-un sistem fără fir (wireless), între echipamente
digitale, cum ar fi un telefon mobil şi o pereche de
căşti. Tehnologia wireless Bluetooth acţionează pe
raze de circa 10 m. Conectarea a două echipamente,
după cum este necesar, este obişnuită, însă anumite
echipamente pot fi conectate simultan la mai multe
dispozitive.
• Nu este necesar să utilizaţi un cablu pentru conectare, deoarece tehnologia Bluetooth este wireless
(fără fir), şi nici nu este necesar ca echipamentele
să fie îndreptate unele spre altele, aşa cum este cazul tehnologiei ce foloseşte radiaţii infraroşii. Spre
exemplu, puteţi utiliza un astfel de echipament
când se află într-o geantă sau în buzunar.
• Tehnologia Bluetooth reprezintă un standard
internaţional acceptat de milioane de companii din
60
întreaga lume şi utilizat de numeroase companii pe
glob.
Despre comunicaţia Bluetooth
• Tehnologia de comunicare Bluetooth are o rază
de acţiune de circa 10 metri. Distanţa maximă
de comunicaţie variază în funcţie de obstacole
(persoane, obiecte metalice, pereţi etc.) sau de
mediul electromagnetic înconjurător.
• Următoarele condiţii pot afecta sensibilitatea
comunicaţiei Bluetooth.
– Existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană, un
obiect metalic sau un perete între acest aparat şi
dispozitivul Bluetooth.
– Apropierea de un dispozitiv care foloseşte
frecvenţa de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv
LAN wireless, un telefon fără fir sau un cuptor
cu microunde.
• Deoarece un dispozitiv Bluetooth şi un dispozitiv
de reţea fără fir LAN (IEEE802.11b/g) folosesc
aceeaşi frecvenţă, pot apărea interferenţe radio
dacă aparatul este folosit în apropierea unui
dispozitiv de reţea LAN, ceea ce poate afecta viteza
de comunicaţie, poate produce zgomot şi poate
deteriora condiţiile de conectare.
În acest caz, luaţi următoarele măsuri :
– Menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri de la
dispozitivul de reţea LAN.
– Opriţi reţeaua LAN în cazul în care doriţi să folosiţi
aparatul mai aproape de 10 m de dispozitivul de
reţea fără fir LAN.
– Instalaţi acest aparat şi dispozitivul Bluetooth cât
mai aproape unul de celălalt.
• Undele radio provenite de la un dispozitiv Bluetooth
pot afecta negativ funcţionarea unor dispozitive
medicale electronice. Opriţi acest aparat şi alte
dispozitive Bluetooth în următoarele locuri, pentru
a evita producerea de accidente :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili, în
spitale, în trenuri, în avioane sau în benzinării.
– lângă uşile automate sau lângă alarme de
incendiu.
• Acest aparat are sisteme de securitate compatibile
cu standardele Bluetooth, care pot asigura conexiuni
securizate pentru comunicaţiile Bluetooth, dar
nivelul de securitate poate fi insuficient, în funcţie de
setările efectuate. Aveţi grijă atunci când comunicaţi
folosind tehnologia wireless Bluetooth.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
scurgerile de informaţii care pot apărea în
conexiunile Bluetooth.
• Nu este garantată conectarea cu toate dispozitivele
Bluetooth.
– Un dispozitiv dotat cu funcţia Bluetooth trebuie să
se conformeze cu standardul Bluetooth specificat
prin Bluetooth SIG, şi trebuie să fie autentificat.
– Chiar dacă dispozitivul se conformează cu
standardul Bluetooth mai sus menţionat, se poate
ca dispozitivul să nu se conecteze sau să nu
funcţioneze corespunzător, în funcţie de facilităţile
şi de specificaţiile dispozitivului.
– La folosirea telefonului handsfree (mâini libere)
poate apărea un zgomot, în funcţie de dispozitiv şi
de mediul de comunicare înconjurător.
• În funcţie de dispozitivul cu care se intră în
legătură, poate dura o vreme pentru ca legătura să
se realizeze.
Alte note
• Se poate ca dispozitivul Bluetooth să nu funcţioneze
cu telefoane mobile, în funcţie de mediul de radiofrecvenţă înconjurător şi de locul unde este folosit
echipamentul.
• Dacă resimţiţi orice disconfort după utilizarea
dispozitivului Bluetooth, încetaţi imediat utilizarea
dispozitivului Bluetooth. Dacă problema persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Pentru orice întrebare sau problemă privitoare
la aparat, care nu este prezentată în acest manual,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi grijă
să folosiţi una cu acelaşi amperaj ca
cea originală. Dacă se arde siguranţa,
verificaţi conexiunea pe traseul de
alimentare şi înlocuiţi siguranţa.
În cazul în care aceasta se arde din
nou după înlocuire, este posibil să
existe o disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să apelaţi la cel mai
apropiat dealer Sony.
Siguranţă (10A)
Curăţarea conectorilor
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze în mod
adecvat dacă nu sunt curaţi conectorii dintre unitate
şi panoul frontal. Pentru a evita aceasta, detaşaţi
panoul frontal (pag. 15) şi curăţaţi conectorii cu
puţină vată. Nu aplicaţi o forţă prea mare, pentru a
nu deteriora conectorii.
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ
1 an. (Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt,
în funcţie de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu
una nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui
tip de baterie prezintă un risc de incendiu sau de
explozie.
Cu partea pozitivă (+)
îndreptată în sus
Unitatea principală
Partea din spate a
panoului frontal
Note
• Din motive de siguranţă, opriţi maşina înainte de a
curăţa conectorii şi scoateţi cheia din contact.
• Nu atingeţi niciodată conectorii în mod direct cu
degetele sau cu vreun obiect metalic.
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În
cazul în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de
urgenţă un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată,
pentru a asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o
instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică,
deoarece se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
61
Demontarea aparatului
1 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile
de scoatere aşa
cum se vede
în imagine, cu
cârligul spre
interior
2 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
3 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
Specificaţii
Secţiunea Monitor
Tip ecran : monitor color panoramic cu cristale
lichide (LCD)
Dimensiuni : 6,1 in
Sistem : matrice activă TFT
Număr de pixeli : 1.152000 pixeli
(800×3(RGB)×480)
Sistem de culoare : PAL/ NTSC/ SECAM/
PAL-M/ PAL-N cu selecţie automată
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : conector de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate utilă : 8 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 80 dB (mono)
Separare : 50 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe : MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : conector de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 9124,5 kHz sau
9115,5 kHz/ 4,5 kHz
Sensibilitate : MW : 26 µV / LW : 46 µV
Secţiunea player DVD/CD
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Răspuns în frecvenţă : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi bătăi : sub limita măsurabilă
Distorsiune armonică : 0,01 %
Cod de regiune : marcat pe eticheta din partea de
jos a aparatului
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză maximă)
Curent maxim : 1 A
Comunicaţia wireless (fără fir)
Sistem de comunicaţii :
Bluetooth Standard versiunea 2.1 + EDR
Ieşire:
Bluetooth Standard, Clasa de putere 2
(max. +4 dBm)
Raza maximă de comunicaţie :
Câmpul vizual, aprox. 10 m*1
Banda de frecvenţe :
Banda de 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Metoda de modulaţie: FHSS
62
Profile compatibile Bluetooth*2 :
A2DP (Profil Advanced Audio Distribution)
AVRCP (Profil Audio Video Remote Control)
1.3
HFP (Profil Handsfree) 1.5
PBAP (Profil Phone Book Access)
OPP (Profil Object Push)
*1 Câmpul vizual real variază în funcţie de factori
cum ar fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde,
electricitatea statică, sensibilitatea recepţiei,
performanţa antenei, sistemul de operare,
aplicaţii software etc.
*2 Profilele Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohmi
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohmi)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal video de ieşire (spate)
Terminal audio de ieşire (faţă/spate)
Terminal de ieşire pentru subwoofer
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă amplificator de putere
Intrări :
Terminal de comandă a iluminării
Terminal de intrare pentru telecomandă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal de comandă acţionat de frâna de mână
Terminal de intrare pentru microfon
Terminal de intrare pentru comanda de la
marşarier
Terminal de intrare viteză
Terminal de intrare a semnalului de la cameră
Mufe de intrare audio AUX
Mufa de intrare video AUX
Port USB
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 100 × 173 mm
Dimensiuni de montaj : cca. 182×111×160 mm
Masa : cca. 2,0 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă RM-X271 (1)
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Microfon
Cutie pentru panoul frontal
Accesorii / echipamente opţionale :
Cablu USB şi video pentru conectare la iPod:
RC-202IPV,
Cameră pentru vederea din spate : XA-R800C
Modul navigare: XA-NV100T, XA-NV200TL
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele
dintre accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi
acestuia informaţii detaliate.
Patente de la Dolby Laboratories pentru S.U.A. şi
alte ţări folosite sub licenţă.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Cod de regiune
Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor
de autor pentru software.
Fiecare cod de regiune este marcat în partea de jos a
aparatului şi, numai discurile care au acelaşi cod de
regiune ca şi player-ul, vor putea fi redate de către
acesta. Vor putea fi redate, de asemenea, şi discurile
.
cu marcajul
Dacă încercaţi să redaţi un DVD cu un alt cod de
regiune decât aparatul, pe ecran va fi afişat mesajul
“Disc Playback prohibited by region code.” (Redarea
discului este împiedicată de codul de regiune). În
funcţie de DVD, chiar dacă pe acesta nu este marcat
codul de regiune, este posibil să existe o limitare
regională.
63
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi
dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt
respectate procedurile de funcţionare.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi
următoarea adresă de internet :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu
poate fi acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 48).
• Este conectat un amplificator de putere opţional
şi nu este utilizat amplificatorul încorporat al
aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia
ceasului sunt şterse. S-a ars siguranţa. Se
aude zgomot când este schimbată poziţia
cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
Dispare afişajul / sau nu apare nimic pe
ecran
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
“ON” (pag. 52).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul (SOURCE/OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) până ce apare afişajul.
• Este atins “M.OFF” şi funcţia “Monitor Off este
activată (pag. 11).
T Atingeţi oriunde ecranul pentru a-l reporni.
64
Afişajul nu răspunde, deşi este corect atins
• Atingeţi pe rând câte o parte a afişajului. Dacă
ecranul este atins simultan în două sau mai multe
părţi, afişajul nu va acţiona corect.
• Ajustaţi punctul tactil al afişajului (pag. 46).
• Atingeţi ferm panoul tactil.
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Întrerupeţi sursa.
Elementele de meniu nu pot fi selectate.
• Elementele de meniu afişate de culoare gri nu sunt
disponibile.
Nu poate fi selectată ca sursă una dintre
variantele USB Music, USB Video, AUX şi
BT Audio.
• Anumite surse nu sunt afişate în interfaţa de
selecţie a surselor.
T Eliminaţi marcajul corespunzător elementului
sursă pe care nu îl puteţi selecta (pag. 54).
Unghiul monitorului nu poate fi reglat.
• Monitorul a fost deschis în timp ce unitatea a
fost reiniţializată.
T Aveţi grijă să închideţi panoul frontal înainte
de a reiniţializa unitatea.
Recepţie radio
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei (albastru) sau cablul de alimentare suplimentar
(roşu) la cablul de alimentare pentru amplificatorul antenei maşinii (numai dacă maşina
dvs. are încorporată în geamul din spate/lateral o antenă radio).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja
fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Depistarea automată a posturilor nu este
posibilă.
• Semnalul emis este prea slab.
T Realizaţi acordul manual.
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după
câteva secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 18).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de
trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 18).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii
legate de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
“NTSC” adecvat pentru monitorul conectat
(pag. 49).
• Imaginea de la camera de vedere în spate apare
pe ecranul aparatului.
T Pe monitorul din spate nu apare nici o imagine
atunci când la aparat este afişată imaginea
preluată de la camera de vedere în spate.
Sunet
Nu există imagine sau imaginea prezintă
zgomot.
• Conexiunea nu este corect făcută.
• Verificaţi conexiunea echipamentului şi puneţi
selectorul de intrare al echipamentului în poziţia
corespunzătoare acestui aparat.
• Discul este murdar sau defect.
• Poziţia aparatului nu este corectă.
T Instalaţi aparatul la un unghi de înclinare
mai mic de 45° (faţă de orizontală), într-o
parte rezistentă a maşinii.
• Cablu de transmitere a comenzii la parcare (verde
deschis) nu este conectat la cablul de comutare de
la frâna de mână sau nu este pusă frâna de mână.
Nu există sunet/ apar omisiuni ale sunetului
/ apar zgomote.
• Conexiunea nu a fost corect realizată.
• Verificaţi conectarea echipamentului cuplat şi
puneţi selectorul de intrare al acestuia în poziţia
corespunzătoare acestei unităţi.
• Discul este murdar sau deteriorat.
• Poziţia aparatului nu este corectă.
T Instalaţi aparatul la un unghi de înclinare
mai mic de 45° (faţă de orizontală), într-o
parte rezistentă a maşinii.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor MP3 nu este
de 32 kHz; 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor WMA nu
este de 32 kHz; 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor AAC nu este
de 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Viteza de transfer a fişierelor MP3 nu este cuprinsă
între 48 şi 192 kbps.
• Viteza de transfer a fişierelor WMA nu este
cuprinsă între 64 şi 192 kbps.
• Viteza de transfer a fişierelor AAC nu este cuprinsă
între 40 şi 320 kbps.
• Unitatea este în modul pauză/rulare rapidă înainte/
înapoi.
• Nu sunt corect efectuate reglajele pentru semnalul
de ieşire.
• Nivelul de ieşire al DVD-ului prea scăzut
(pag. 22).
• Volumul este prea scăzut.
• Este activată funcţia ATT.
• Format neacceptat (cum ar fi DTS).
T Verificaţi dacă formatul este acceptat de acest
aparat (pag. 10).
Imaginea nu se încadrează pe ecran.
• Formatul (raportul laturilor) imaginilor este fixat
pentru DVD-ul redat.
Sonorul prezintă zgomot.
• Menţineţi cablurile şi firele la distanţă unele de
altele.
La PTY este afişat mesajul “None” (Nimic).
• Postul de radio curent nu furnizează servicii
RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Denumirea programului de service clipeşte.
• Nu există frecvenţă alternativă pentru postul de
radio curent.
T Atingeţi ./> în timp ce denumirea
programului de service clipeşte pe ecran.
Apare mesajul “PI Seek” şi aparatul începe
căutarea pentru o altă frecvenţă cu aceleaşi
date PI (Identificare program).
Imagine
La monitorul din spate nu există imagine /
imaginea prezintă zgomot.
• Este selectată o sursă/ un mod care nu este
conectat. Dacă nu există nici o intrare, nu este
afişată nici o imagine pe monitorul din spate.
• Sistemul de culoare stabilit este incorect.
T Stabiliţi sistemul de culoare “PAL” sau
Continuare...
65
Funcţionarea discului
Nu poate fi introdus discul în aparat.
• Există deja un disc în aparat.
• Discul a fost introdus cu forţa în aparat, în
poziţie inversă sau pe o direcţie greşită.
Discul nu poate fi redat.
• Discul este defect sau murdar.
• Discul nu este compatibil.
• Discul DVD nu poate fi folosit din cauza
restricţiei stabilite de codul de regiune.
• Discul nu a fost finalizat (pag. 57).
• Formatul discului şi versiunea fişierelor sunt
incompatibile cu acest aparat (pag. 10, 57).
• Apăsaţi butonul Z pentru a scoate discul din
aparat.
Nu sunt redate fişiere MP3/ WMA/ AAC/
Xvid/ MPEG-4
• Înregistrarea nu s-a făcut conform standardului
ISO 9660 Level 1, Level 2, Joliet sau Romeo în
format extins (DATA CD) sau în format UDF
Bridge (DATA DVD), pag. 57.
• Extensia fişierelor este incorectă (pag. 58).
• Fişierele nu sunt stocate în format MP3/ WMA/
AAC/ JPEG/ Xvid/ MPEG-4.
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere,
poate fi redat numai tipul selectat (audio/video).
T Selectaţi tipul de fişier adecvat pentru
fişierul dorit, din listă (pag. 24).
Redarea fişierelor MP3/ WMA/ AAC/ Xvid/
MPEG-4 durează mai mult timp de cât a
altora.
• În cazul următoarelor discuri, durează mai mult
timp până ce începe redarea.
– discuri cu o structură arborescentă complicată,
– discuri înregistrate cu sesiune multiplă,
– discuri pe care mai pot fi adăugate date.
Redarea discului nu porneşte de la început.
• Este activă funcţia de Reluare a redării sau cea
de Reluare multidisc (pag. 54).
Nu puteţi efectua anumite operaţii.
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua
operaţii cum ar fi Stop, Căutare, Redare cu
încetinitorul sau Reluarea redării. Pentru detalii,
consultaţi manualul de operare care însoţeşte
discul.
Butoanele nu funcţionează. Discul nu este
scos.
• Apăsaţi butonul Reset (de iniţializare), pag. 14.
66
Nu se poate alege o altă limbă pentru
coloana sonoră/ subtitrare sau nu se poate
alege un alt unghi de vizionare.
• Utilizaţi meniul DVD în loc să folosiţi butonul de
selecţie directă al telecomenzii (pag. 19).
• Pe DVD nu sunt înregistrate mai multe limbi
pentru coloana sonoră sau subtitrare şi nici mai
multe unghiuri de vizionare.
• DVD-ul nu permite schimbarea.
Redare USB
Nu poate fi redat un element prin
intermediul unui hub USB.
• Aparatul nu poate recunoaşte dispozitive USB
prin intermediul unui hub USB.
Nu pot fi redate elemente.
• Reconectaţi dispozitivul USB.
Redarea dispozitivului USB durează mai
mult timp.
• Dispozitivul USB conţine fişiere de mari
dimensiuni sau fişiere cu structură arborescentă
complicată.
Sonorul este intermitent.
• Sunetul poate fi intermitent la viteze de transfer
mai mari de 320 kbps.
• În timpul redării USB video, dacă redarea este
intermitentă :
– Apăsaţi (HOME) sau lansaţi reglajele de sistem,
– În timpul USB foto (Navigare) etc.
Funcţia Bluetooth
Celălalt dispozitiv Bluetooth nu poate
detecta acest aparat.
• Alegeţi pentru “Signal” varianta “ON” (pag. 42).
• În timpul conectării la un alt dispozitiv
Bluetooth, acest aparat nu poate fi detectat de
un alt echipament. Desfaceţi conexiunea curentă
şi căutaţi acest aparat de la un alt dispozitiv.
Dispozitivul deconectat poate fi reconectat prin
selectare din lista dispozitivelor înregistrate.
Nu este posibilă conectarea.
• Verificaţi procedurile de punere în legătură şi de
conectare din manualul celuilalt dispozitiv etc. şi
efectuaţi din nou operaţia.
Denumirea dispozitivului detectat nu apare.
• În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, este
posibil să nu puteţi obţine denumirea acestuia.
Nu se aude sunetul de apel.
• Creşteţi volumul în timpul recepţiei unui apel.
• În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil
ca tonalitatea sunetului de apel să nu fie corect
transmisă.
T Alegeţi pentru “Ringtone” varianta “Internal”
(pag. 41).
Volumul vocii vorbitorului este slab.
• Creşteţi volumul în cursul convorbirii telefonice.
Persoana cu care vorbiţi spune că vă aude
prea slab sau prea tare.
• Ajustaţi nivelul pentru “MIC Gain” (pag. 39).
În cursul convorbirilor apare ecouri sau
zgomot.
• Reduceţi volumul.
• Pentru “Speech Quality”, este aleasă varianta
“Mode 1”.
T Alegeţi pentru “Speech Quality” varianta
“Mode 2” (pag. 41).
• Dacă zgomotul din mediul ambiant, altul decât
cel aferent convorbirii telefonice, este puternic,
încercaţi să îl reduceţi.
T dacă este deschisă fereastra şi se aude
zgomotul şoselei, închideţi-o.
T dacă se aude zgomotul produs de aerul
condiţionat, diminuaţi-l.
Calitatea sunetului telefonului este slabă.
• Calitatea sunetului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie pentru telefonul celular.
T Dacă recepţia este slabă, deplasaţi-vă cu
maşina într-o zonă unde semnalul telefonului
este mai puternic.
Volumul dispozitivului Bluetooth conectat
este prea slab sau prea puternic.
• Nivelul volumului diferă în funcţie de
dispozitivul Bluetooth.
T Reduceţi diferenţele dintre nivelurile
volumului acestui aparat şi a dispozitivului
Bluetooth (pag. 42).
În cursul transmisiei audio nu se aude nici
un sunet.
• Dispozitivul Bluetooth conectat este în starea de
pauză.
T Anulaţi pauza la dispozitivul Bluetooth.
În cursul transmisiei audio apar omisiuni
ale sunetului.
• Reduceţi distanţa dintre acest aparat şi
dispozitivul Bluetooth.
• Dacă dispozitivul Bluetooth se află într-o cutie
care întrerupe semnalul, scoateţi-l din cutie când
îl folosiţi.
• Alte dispozitive Bluetooth sau de alt tip, care emit
unde radio sunt folosite în apropiere.
T Opriţi celelalte dispozitive.
T Îndepărtaţi acest aparat de celelalte
dispozitive.
• Redarea sunetului se întrerupe un moment când
acest aparat este conectat la un telefon celular.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Nu puteţi comanda dispozitivul Bluetooth
conectat în cursul transmisiei audio.
• Verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth este
compatibil cu profilul AVRCP.
Anumite funcţii nu sunt disponibile.
• Verificaţi dacă dispozitivul conectat dispune de
funcţiile respective.
Denumirea celeilalte părţi nu apare la
recepţia apelului.
• Datele de contact ale celeilalte părţi nu sunt în
agenda telefonică.
T Înregistraţi-le în agenda telefonică (pag. 40).
• Telefonul care apelează nu este setat să transmită
numărul de telefon.
Se răspunde neintenţionat la un apel.
• Telefonul conectat este reglat să răspundă automat
la apeluri.
• La acest aparat, pentru “Auto Answer” este aleasă
varianta “3 sec” sau “10 sec” (pag. 41).
Operaţia de punere în legătură a eşuat
din cauza depăşirii perioadei de timp
disponibile.
• În funcţie de dispozitivul conectat, limita de timp
stabilită pentru punerea în legătură poate fi scurtă.
Încercaţi să realizaţi această operaţie în perioada
de timp stabilită, stabilind o parolă de o singură
cifră.
Funcţia Bluetooth nu acţionează.
• Opriţi aparatul apăsând (SOURCE/OFF) timp de
1 sec., apoi porniţi aparatul.
În cursul unui apel cu mâinile libere,
sunetul nu este emis prin boxele maşinii.
• Dacă sunetul este emis de un telefon celular,
reglaţi telefonul astfel încât să emită sunetul prin
boxele maşinii.
Mesaje de eroare
An error occurred. You will be returned to the
playback screen.
• Nu funcţionează Visualizer-ul din cauza unei
probleme interne.
T Schimbaţi sursa, apoi selectaţi USB Music.
67
Mesaje de eroare (continuare)
Bluetooth Connection Error.
• A apărut o eroare între această unitate şi telefonul
BT.
T Verificaţi dacă semnalul BT este activ pentru
această unitate sau la telefonul BT.
T Realizaţi încă o dată punerea în legătură.
T Reconectaţi telefonul BT.
T Reconectaţi telefonul BT.
Delete failed.
• Conţinutul video nu poate fi şters din cauza unei
probleme.
T Încercaţi să îl ştergeţi din nou sau apelaţi la
un calculator etc. pentru ştergere.
Bluetooth device is not found.
• Aparatul nu poate detecta un dispozitiv
Bluetooth conectabil.
T Verificaţi configurarea Bluetooth a
dispozitivului conectat.
• Lista de dispozitive Bluetooth înregistrate nu
conţine nici un element.
T Realizaţi încă o dată punerea în legătură cu
un dispozitiv Bluetooth (pag. 37).
Disc Error
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curăţaţi sau introduceţi corect discul în
aparat.
• A fost introdus un disc neinscripţionat în aparat.
• Discul nu poate fi redat din cauza problemelor
apărute.
T Introduceţi un alt disc.
• Discul nu este compatibil cu acest aparat.
T Introduceţi un disc compatibil.
• Apăsaţi butonul Z pentru a scoate discul din
aparat.
Busy now… Please try again..
• Aparatul este ocupat.
T Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Disc playback prohibited by region code.
• Codul de regiune al discului DVD diferă de cel
al aparatului.
Call Data Error.
• A survenit o eroare la accesarea datelor din
agenda telefonică prin intermediul PBAP sau a
istoricului apelurilor de la telefonul BT.
T Reconectaţi telefonul BT.
Error - Please select ‘Bluetooth initialize’ from
the General Settings menu.
• A survenit o eroare de memorie.
T Iniţializaţi reglajul Bluetooth (pag. 42).
Cannot display folders beyond this level. Place
songs no more than eight folders deep.
• La parcurgerea conţinului, a fost selectat un nivel
mai mare de 8.
T Nivelul de imbricare recunoscut de acest
aparat este de maxim 8 directoare. Transferaţi
conţinutul de depăşeste acest nivel.
Cannot read.
• Unitatea nu poate citi discul datorită unor
probleme.
• Datele sunt deteriorate sau corupte.
• Discul este deteriorat.
• Discul este incompatibil cu acest aparat.
• Discul nu a fost finalizat.
Database error encountered.
• A fost întâlnită o eroare în baza de date cauzată
de o problemă.
T Schimbaţi sursa, apoi selectaţi USB Music.
Database update couldn’t be completed.
• A fost anulată actualizarea bazei de date din
cauza unei probleme.
T Încercaţi să actualizaţi din nou baza de date.
Data Listing Error.
• A survenit o eroare la accesarea datelor din
agenda telefonică prin intermediul PBAP sau a
istoricului apelurilor de la telefonul BT.
68
Handsfree device is not available.
• Nu este conectat un telefon celular.
T Conectaţi un telefon celular (pag. 37).
High Temperature Error.
• A apărut o eroare din cauza temperaturii ridicate.
T Scădeţi temperatura.
iPod video cable reconnected. Reconnect the
USB cable.
• Cablul video iPod este deconectat şi recuplat.
T Decuplaţi cablul USB, apoi recuplaţi-l.
New firmware not found.
• Pe memoria USB nu există nici un fel de
firmware disponibil.
T Încercaţi să actualizaţi firmware-ul până la
cea mai recentă versiune.
• Firmware-ul este deteriorat sau defect.
T Rescrieţi fişierul în memoria USB.
No AF.
• Nu există nici o frecvenţă alternativă pentru
postul de radio curent.
No audio, confirm smartphone compatibility.
• Reglajul de sunet al telefonului mobil inteligent
nu este corect.
T Verificaţi reglajul de sunet al telefonului
mobil inteligent.
• Telefonul mobil inteligent este compatibil cu
MirrorLink™.
T Verificaţi comapatibilitatea telefonului mobil
inteligent cu MirrorLink™ (pag. 34).
No device.
• Este selectat USB fără a fi fost conectat nici un
dispozitiv USB.
T Conectaţi un dispozitiv USB şi cablul USB.
No playable data.
• Discul nu conţine date care să poată fi redate.
• La iPod nu există date care să poată fi redate.
T Introduceţi un fişier de muzică sau video pe
iPod.
No Navigation Signal.
• Sistemul de navigare nu este conectat la această
unitate.
T Verificaţi conexiunea dintre sistemul de
navigare şi această unitate.
• Sistemul de navigare nu funcţionează corect.
T Verificaţi funcţionearea sistemului de
navigare.
Screen content blocked while vehicle in motion.
• Se încearcă folosirea modului MirrorLink™ în
timpul condusului.
T Anumite funcţii ale modului MirrorLink™
nu sunt disponibile în timpul condusului.
Set wallpaper faild.
• Dimensiunea fişierului este prea mare.
T Diminuaţi dimensiunea acestuia şi încercaţi
din nou.
Smartphone Connection Error.
• Telefonul inteligent nu este conectat la această
unitate.
T Verificaţi conexiunea dintre telefonul
inteligent şi această unitate.
• Telefonul inteligent este oprit.
T Verificaţi alimentarea telefonului inteligent.
• Telefonul inteligent nu este compatibil cu
MirrorLink™.
T Verificaţi compatibilitatea telefonului
inteligent cu MirrorLink™ (pag. 34).
No TP.
• Aparatul continuă căutarea posturilor de radio
TP disponibile.
The application will quit because an error
occurred.
• A apărut o eroare internă.
T Comutaţi pe o altă sursă, apoi selectaţi USB
Music.
Offset.
• Este posibil să existe o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia erorii
rămâne afişată pe ecran, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
The playback list is empty.
• Lista de redare conţine fişiere ce nu pot fi redate.
T Verificaţi dacă poate fi redat conţinutul de pe
USB.
Output connection failure.
• Conexiunea boxelor / amplificatoarelor este
incorectă.
T Consultaţi manualul cu instrucţiuni de
instalare/ conectare pentru ca să verificaţi
conexiunea.
The sound in DTS format is not audible.
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate.
Sunetul nu este emis dacă este selectat formatul
DTS.
T Discurile formatate DST nu pot fi redate de
această unitate. Folosiţi un format de disc
compatibil (pag. 10).
Overcurrent Caution on USB.
• Dispozitivul USB a fost supus la un supracurent.
T Deconectaţi dispozitivul USB, apoi
schimbaţi sursa apăsând (SOURCE/OFF).
T Indică faptul că dispozitivul USB conectat
este deteriorat sau că este incompatibil.
USB device not supported.
• Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului USB, vizitaţi adresa indicată pe
coperta manualului.
Playback has stopped because an error occurred.
• Redarea conţinului video s-a întrerupt din cauza
unei probleme.
T Selectaţi o altă sursă, apoi selectaţi USB
video.
Remove failed.
• Conţinutul foto nu poate fi şters din cauza unei
probleme.
T Încercaţi din nou să îl ştergeţi, iar dacă nu
reuşiţi încercaţi să folosiţi calculatorul. etc.
USB hubs not supported.
• Acest aparat nu este compatibil cu hub-urile
USB.
“s”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să rezolvaţi problema,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi acest aparat la service pentru reparaţii,
din cauza unor probleme apărute la redarea discului,
aduceţi cu dvs. şi discul folosit în momentul în care
a apărut problema.
69
Lista codurilor de limbă / de zonă
Lista codurilor de limbă
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali; Bangla
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Welsh
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
70
Cod Limbă
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambgiană
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
Cod Limbă
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
Cod Limbă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Instalare / Conexiuni
Măsuri de precauţie
• Trageţi toate firele de împământare (masă) către
un punct comun de împământare (masă).
• Această unitate este destinată exclusiv alimentării
cu curent continuu de 12 volţi şi împământare
(masă) negativă.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi unitatea.
• Nu montaţi unitatea în locuri unde poate împiedica
funcţionarea airbag-ului.
• Nu fixaţi firele sub şuruburi şi nu le prindeţi în părţile
mobile ale maşinii (de ex. şinele fotoliilor).
• Înainte de efectuarea conexiunilor, scoateţi cheia
de contact pentru a evita scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare 3 la unitate şi
la difuzoare înainte de efectua conexiunea la
alimentarea auxiliară.
• Aveţi grijă ca, pentru siguranţă, să izolaţi cu bandă
izolatoare electrică orice cablu liber neconectat.
• Nu apăsaţi ecranul LCD în timpul montării
unităţii.
• Instalaţi unitatea cu monitorul orientat drept înainte;
nu instalaţi unitatea la un unghi înclinat.
Note referitoare la cablul de alimentare
(galben)
• Atunci când conectaţi această unitate împreună
cu alte componente stereo, circuitele maşinii
trebuie să suporte un amperaj mai mare decât
suma amperajelor siguranţelor fuzibile ale tuturor
unităţilor.
• În cazul în care circuitele maşinii nu suportă
amperajul necesar, conectaţi unitatea direct la
bateria maşinii.
Echipament folosit în
ilustraţii (nu este furnizat)
Echipamentele utilizate, care apar în
imagini nu sunt furnizate.
Difuzor frontal
Difuzor spate
Subwoofer
Amplificator de putere
iPod
Cameră vedere spate
Monitor
Telefon inteligent
71
Lista părţilor componente
2 Adaptor de antenă
(exterioară)
1 Rama de fixare
3 Cablu de
alimentare/
difuzoare
4 Cablu audio
• Numerele încercuite sunt folosite mai departe în text
pentru a indica părţile componente respective.
• Rama de fixare 1 este ataşată unităţii înainte de transport.
Înainte de a monta unitatea, folosiţi cheile de extracţie
5 pentru a detaşa rama 1 de la unitate. Pentru detalii,
vedeţi “7 Detaşarea ramei de fixare“ la pag. 79.
• Păstraţi cheile de extracţie 5 în vederea utilizării
ulterioare, deoarece ele sunt necesare la demontarea
unităţii din bordul maşinii.
• Asamblaţi părţile microfonului 8 înainte de folosire.
Pentru detalii, vedeţi “5 Instalarea microfonului“ la
pag. 78.
ATENŢIE
Manevraţi cu grijă rama de fixare 1 pentru a evita să vă
răniţi la degete.
5 Chei de extracţie
6 Rama de protecţie
Ancore
7 Şuruburi de fixare
8 Părţile microfonului
72
Notă
• Înainte de instalare, aveţi grijă ca ancorele de pe ambele
părţi ale ramei de fixare 1 să fie îndoite înspre interior
cu 3,5 mm. Dacă ancorele sunt drepte sau îndoite spre
exterior, aparatul nu va fi bine fixat şi poate să iasă din
locaş.
Exemple de conectare
2–A
IEŞIRE AUDIO
FAŢĂ
IEŞIRE SPATE
Z×Z L / R
IEŞIRE SUB
IEŞIRE AUDIO
SPATE
Note pentru 2-A
• Aveţi grijă să conectaţi firul împământare (masă) înainte de a conecta amplificatorul.
• Alarma va emite sunet doar dacă este folosit amplificatorul încorporat.
2–B
INTRARE
AUDIO AUX
Cameră
video*
Modul de navigare*
INTRARE AUX
(VIDEO)
CAMERĂ
INTRARE AUX1
(AUDIO)
* Nu sunt furnizate.
Note pentru 2-B
• Nu puteţi folosi simultan mai multe echipamente auxiliare, chiar dacă acestea au fost conectate la terminale diferite.
• Pentru a conecta iPod-ul prin intermediul RC-202IPV, aveţi grijă să cuplaţi conectorul de ieşire video la AUX1 IN.
73
Diagrama conexiunilor
Vedeţi diagrama conexiunilor
de alimentare la pag. 82
Curent maxim de
alimentare 0,3 A
Cu dungi albastru - alb
Frână de mână
Verde deschis
INTRARE AUX2
IEŞIRE AUX1
INTRARE AUX2
AUDIO
REMOTE IN*9
*2 de la antena
maşinii
(exterioară)
CAMERĂ
MIC IN*3
Siguranţă
10A
IEŞIRE SPATE
SPEED IN
REVERSE IN
IEŞIRE
AUDIO FAŢĂ
IEŞIRE AUDIO
SPATE
74
INTRARE
AUDIO AUX
INTRARE
AUX1 AUDIO
IEŞIRE SUB
4 Galben
De la conectorul de
alimentare al maşinii
De la conectorul de
difuzoare al maşinii
alimentare
continuă
comanda
antenei
exterioare
comanda
alimentării
luminilor
5
Bleu
6
Oranj/
Alb
7
Roşu
alimentare
comandată
8 Negru
împământare
Poziţiile 1, 2 şi 3 nu au pini
Boxă,
+ spate,
dreapta
Violet
Boxă,
2
– spate,
dreapta
Boxă,
3
+ faţă,
dreapta
Gri
Boxă,
4
– faţă,
dreapta
1
5
Alb
6
7
Verde
8
Boxă,
faţă,
stânga
Boxă,
–
faţă,
stânga
Boxă,
+ spate,
stânga
Boxă,
– spate,
stânga
+
Firele cu dungi ale poziţiilor 2, 4, 6 şi 8 indică polarităţile
negative.
*Detalii privind instalarea microfonului, găsiţi la “5 Instalarea microfonului”
(pag. 78).
*2În cazul în care antena (exterioară a) maşinii este de tip ISO (Organizaţia
Internaţională pentru Standardizare), folosiţi pentru conectare adaptorul
furnizat 2. Conectaţi mai întâi antena (exterioară a) maşinii la adaptorul
furnizat, apoi conectaţi adaptorul 2 la mufa de antenă (exterioară) a unităţii
principale.
*3 Fie că folosiţi, fie că nu folosiţi microfonul, treceţi cablul microfonului astfel
ca să nu deranjeze la condus. Prindeţi cablul cu o clemă etc. dacă este
instalat în jurul piciorului.
4
* Cablu RCA cu pini (nu este furnizat).
5
* Pentru detalii privind conectarea firului frânei de parcare, vedeţi “4
Conectarea firului frânei de parcare” la pag. 77.
*6 Impedanţa difuzoarelor : 4-8 ohmi × 4.
*7 Sunetul este emis de acest terminal numai când este activată facilitatea
ZONE×ZONE. De aici este emis un anumit nivel sonor indiferent de reglajul
de volum de la butonul aparatului.
*8 Modul de navigare (XA-NV100T sau XA-NV200TL) pentru unitate AV de
bord (nu este furnizat).
*9 Este posibil să fie necesar un adaptor separat.
10
* Nu este furnizat.
Continuare...
75
Diagrama conexiunilor
(Continuare)
1 Spre AMP REMOTE IN a unui
amplificator opţional.
Această conexiune este doar pentru
amplificatoare. Cuplarea altui sistem poate
deteriora unitatea.
2 Spre cablu pentru comutarea frânei de
mână.
A Spre un dispozitiv suplimentar cum ar fi
un player media portabil, o consolă de
jocuri etc. (nu sunt furnizate).
Observaţie
• Puteţi utiliza un cablu RCA cu pini (nu este
furnizat) pentru a cupla echipamentele
auxiliare.
B Spre terminalul de alimentare cu +12V
a lămpii din partea din spate a maşinii
(numai când este conectată camera
pentru vederea în spate).
C Spre cablul de semnal de viteză (numai
la conectarea modului de navigare
(XA-NV100T sau XA-NV200TL) pentru
unitatea de bord AV (nu este furnizat).
Observaţie
• Anumite maşini nu pot recepţiona corect
semnalul. Într-un astfel de caz, consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
AVERTIZARE
În cazul în care aveţi o antenă (exterioară) fără
cutie releu, conectarea acestei unităţi folosind firul
de alimentare 3 furnizat poate deteriora antena
(exterioară).
Note referitoare la cablurile de
alimentare şi comandă
• Cablul de comandă al antenei (albastru) furnizează
+12 V c.c. atunci când porniţi tunerul sau când
activaţi funcţiile AF (frecvenţe alternative) sau TA
(anunţuri de trafic).
• În cazul în care maşina are o antenă FM/MW/LW
(exterioară) încorporată în geamurile din spate sau
laterale, conectaţi cablul (albastru) de comandă al
antenei (exterioare) sau cablul (roşu) de alimentare
pentru accesorii la terminalul amplificatorului de
76
antenă existent. Pentru detalii, consultaţi dealer-ul
dvs.
• Antenele (exterioare) fără cutie-releu nu pot fi
folosite cu această unitate.
Conexiunea pentru reţinerea în
memorie
Când este conectat cablul de alimentare de culoare
galbenă, circuitul de memorie va fi mereu alimentat
chiar dacă maşina este oprită.
Note despre conectarea
difuzoarelor
• Opriţi aparatul înainte de a conecta boxele.
• Folosiţi difuzoare cu impedanţă între 4 şi 8 ohm, de
putere adecvată, pentru a evita deteriorarea lor.
• Nu conectaţi bornele difuzoarelor la şasiul maşinii,
şi nu conectaţi bornele difuzoarelor dreapta cu cele
ale difuzoarelor stânga.
• Nu conectaţi împământarea (masa) acestei unităţi
la borna negativă (–) a difuzorului.
• Nu încercaţi să conectaţi difuzoarele în paralel.
• Conectaţi numai difuzoare pasive. Conectarea de
difuzoare active (cu amplificator încorporat) poate
deteriora unitatea.
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, nu folosiţi
cablul de difuzor încorporat al maşinii dacă unitatea
are un fir comun negativ (–) pentru difuzoarele din
dreapta şi din stânga.
• Nu conectaţi firele de difuzor ale unităţii unul la
celălalt.
Note despre conexiune
• Dacă apare mesajul “Output connection failure.”
(Conectarea la ieşire a eşuat) verificaţi dacă
amplificatorul şi difuzoarele sunt corect conectate.
• Pentru a folosi monitorul pentru locurile pasagerilor
din spate, conectaţi cablul de comutare al frânei de
mână la împământare.
Măsuri de precauţie
• Alegeţi cu grijă locul pentru instalare astfel ca
unitatea să nu influenţeze operaţiile obişnuite de
conducere.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri expuse prafului,
murdăriei, vibraţiilor excesive sau temperaturilor
mari cum ar fi în lumina directă a soarelui sau
lângă conducte de încălzire.
• Pentru securitate şi siguranţă, folosiţi exclusiv
piesele furnizate pentru instalare.
• Pentru a deschide/închide uşor panoul frontal
şi în special pentru a conduce în siguranţă, este
necesară o anumită distanţă între panoul frontal
şi schimbătorul de viteze. Distanţa necesară poate
diferi în funcţie de amplasarea schimbătorului de
viteze la maşina dvs. Înainte de a instala unitatea,
verificaţi cu grijă locul de amplasare pentru a putea
conduce în siguranţă.
Conectarea firului frânei
de parcare
Aveţi grijă să conectaţi firul (verde deschis) al
cablului de alimentare 3 la cablul întrerupătorului
frânei de parcare. Poziţia de instalare a cablului
întrerupătorului frânei de parcare depinde de maşina
dvs. Pentru detalii consultaţi dealerul auto sau cel
mai apropiat dealer Sony.
Frână de picior
Cablul
întrerupătorului
frânei de parcare
Ajustarea unghiului de montare
Ajustaţi unghiul de montare la mai puţin de 45°.
Frână de mână
Cablul
întrerupătorului
frânei de parcare
77
Instalarea microfonului
Pentru a putea capta vocea în timpul unui apel
handsfree este necesar să instalaţi microfonul 8.
Atenţie
• Menţineţi microfonul departe de temperaturi sau
umidităţi foarte ridicate.
• Este foarte periculos dacă se înfăşoară cablul în jurul
volanului sau al manetei schimbătorului de viteze.
Aveţi grijă ca traseul cablului să fie astfel stabilit
pentru a evita să fiţi împiedicaţi la condus.
• În cazul în care maşina dvs. dispune de airbag sau
de alt echipament absorbant de şoc, luaţi legătura
cu magazinul de unde aţi cumpărat unitatea sau cu
dealerul auto înainte de instalare.
Instalarea pe bord
1 Instalaţi microfonul
pe clama , apoi
treceţi cablul prin canelura clamei .
2 Prindeţi clama
dublu adezivă
pe bord folosind banda
.
Instalarea pe parasolar
1 Instalaţi microfonul
2 Prindeţi clama
pe clama
.
pe parasolar.
Clamă
(nu este
furnizată)
3 Prindeţi o clamă (nu este furnizată) şi
ajustaţi lungimea şi poziţia cablului
astfel încât să nu vă împiedice la condus.
Clame (nu sunt
furnizate)
3 Instalaţi clamele (nu sunt furnizate) şi
ajustaţi lungimea şi poziţia cablului
astfel încât să nu vă împiedice la condus.
78
Note
• Înainte de a aplica banda dublu adezivă curăţaţi
suprafaţa bordului cu o bucată de pânză uscată.
• Ajustaţi unghiul microfonului pentru o poziţionare
adecvată.
• Microfonul poate fi instalat fără clema .
În acest caz, ataşaţi microfonul direct pe bord
folosind banda dublu adezivă . Păstraţi clama
pentru utilizarea ulterioară.
Detaşarea şi ataşarea
panoului frontal
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi
panoul frontal.
Pentru detaşare
Detaşarea ramei de fixare
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi rama
de fixare 1 de la unitate.
1
Introduceţi împreună ambele chei de
extracţie 5 între unitate şi rama de fixare
1 până ce se produce un clic.
Înainte de a detaşa panoul frontal, aveţi grijă
să apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF). Apăsaţi butonul , apoi
apucaţi partea din stânga a panoului frontal şi
trageţi spre dreapta pentru a-l deschide.
Cu cârligul orientat
spre interior
Observaţie
• Puteţi totodată să ridicaţi puţin partea din stânga a
panoului frontal 1, după care acesta se va detaşa
uşor.
x
Pentru ataşare
Potriviţi partea A a panoului cu partea B a
unităţii, aşa cum este ilustrat mai jos, şi împingeţi
partea stângă în poziţie până ce ajunge în poziţia
în care este fixat.
x
x
2 Trageţi în jos rama de fixare 1, apoi trageţi
unitatea în sus pentru a le detaşa.
79
Montarea unităţii
Montarea unităţii într-o maşină japoneză
Este posibil să instalaţi unitatea în unele maşini japoneze
fără a folosi rama de fixare furnizată. Dacă aceasta nu
este posibil, consultaţi dealerul dvs. Sony.
Atunci când montaţi unitatea în rama de fixare
preinstalată a maşinii, folosiţi şuruburile furnizate 7
pentru orificiile adecvate, în funcţie de marca maşinii :
T pentru TOYOTA, M pentru MITSUBISHI şi N pentru
NISSAN.
Dimensiune :
5 × max. 8 mm
Spre bord/ consola centrală
Suport
Părţi furnizate împreună cu maşina
Suport
Dimensiune :
5 × max. 8 mm
Note
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, folosiţi exclusiv şuruburile furnizate 7.
• Nu aplicaţi forţă excesivă pe butoanele unităţii.
• Nu apăsaţi pe ecranul LCD.
• Înainte de instalare, verificaţi ca să nu fie nimic amplasat pe partea de sus a unităţii.
80
Montarea folosind rama furnizată
1 Poziţionaţi rama de fixare 1 furnizată în
interiorul bordului.
Mai mult de
182 mm
Mai
mult de
111 mm
2
Îndoiţi aceste gheare în afară pentru o
potrivire exactă.
Avertizare pentru cazul în
care cheia de contact a
maşinii dvs. nu are poziţia
ACC
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de oprire
automată, pagina 48).
Aparatul se va opri complet, în mod automat, după
perioada de timp stabilită, evitându-se consumul de
energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi maşina,
până ce afişajul se stinge.
Butonul RESET (iniţializare)
După ce aţi terminat instalarea şi efectuarea
conexiunilor, aveţi grijă să apăsaţi butonul RESET
(iniţializare) cu un pix cu bilă etc. după detaşarea
panoului frontal.
Gheare
3 Montaţi unitatea în rama de fixare 1
furnizată.
Bordul maşinii
81
Diagrama conexiunilor de
alimentare
Tipul conectorului auxiliar de alimentare poate
diferi în funcţie de tipul maşini. Verificaţi diagrama
de conectare a alimentării auxiliare pentru a fi siguri
că legăturile au fost realizate corect. Există 3 tipuri
de bază (ilustrate mai jos). Este posibil să fiţi nevoit
să inversaţi poziţiile firului roşu cu cel galben la
cablul de alimentare 3 al unităţii.
După efectuarea corectă a legăturilor şi conectarea
corectă a alimentării comandate, conectaţi unitatea
la alimentarea maşinii. Pentru orice problemă sau
întrebare care nu sunt acoperite în acest manual, vă
rugăm să consultaţi dealerul dvs.
Conector de alimentare auxiliar
C
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Maşină fără poziţie ACC
Note privind licenţele
Acest produs încorporează un software pe care Sony îl
utilizează în baza unui acord de licenţă cu deţinătorul
drepturilor de autor ale acestuia. Suntem obligaţi să
facem cunoscut clienţilor conţinutul acestui acord, la
solicitarea deţinătorului drepturilor de autor pentru
respectivul software.
Pentru detalii legate de licenţele pentru software,
consultaţi pag. 49.
A
Roşu
Roşu
Galben
alimentare
4 Galben
continuă
B
7
Roşu
alimentare
comandată
Roşu
Roşu
Galben
Galben
4 Galben
82
Galben
alimentare
comandată
7
Roşu
alimentare
continuă
Cu privire la aplicaţiile software
compatibile GNU GPL / LGPL
Acest produs conţine aplicaţii software care
sunt compatibile cu Licenţa publică generală
GNU (în continuare denumită “GPL” - LPG)
sau Licenţa publică generală restrânsă GNU (în
continuare denumită “LGPL” - LPGR). Acestea
stabilesc dreptul clienţilor de a obţine, modifica
şi redistribui codul sursă al respectivului
software, în concordanţă cu termenii GPL sau
LGPL afişaţi de această unitate.
Codul sursă pentru aplicaţiile software mai sus
menţionate este disponibil pe pagina web.
Pentru a-l prelua, vă rugăm să accesaţi următoarea
adresă de internet (URL) :
http://www.sony.net/Products/Linux/
apoi selectaţi denumirea modelului “XAV601BT”.
Vă rugăm să ţineţi seama că firma Sony nu
poate răspunde chestiunilor legate de conţinutul
codului sursă al software-ului încorporat de
produs.
Tehnologia de identificare a muzicii şi a datelor
asociate este furnizată de către Gracenote®.
Gracenote este standardul industrial în tehnologia
de identificare a muzicii şi a furnizării conţinutului
aferent. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
vizitaţi
www.gracenote.com
Datele referitoare la CD-uri, DVD-uri, discuri Bluray, muzică şi video provin de la Gracenote, Inc.,
copyright © 2000 - până în prezent, Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000 - până în
prezent, Gracenote. Acest produs şi serviciu pot folosi
unul sau mai multe patente deţinute de Gracenote.
Vedeţi pagina de Internet a Gracenote pentru o listă
incompletă a patentelor Gracenote aplicabile.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo-ul,
sigla Gracenote şi sigla “Powered by Gracenote“
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Gracenote în Statele Unite şi/sau alte
ţări.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci de comerţ ale Apple Inc., înregistrată în
S.U.A. şi în alte ţări.
MirrorLink™ şi sigla MirrorLink sunt mărci de
certificare ale Car Connectivity Consortium LLC.
Utilizarea neautorizată este strict interzisă.
Apple, Macintosh şi iTunes sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin respectivilor
proprietare.
ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDU-SE
UN PATENT MPEG-4 VISUAL, PENTRU CARE S-A
ACORDAT LICENŢĂ ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN
SCOP PERSONAL ŞI NON-COMERCIAL DE CĂTRE
CLIENŢI, PENTRU DECODAREA MATERIALELOR
MPEG-4 VIDEO CARE AU FOST CODATE DE CĂTRE
UN UTILIZATOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
PERSONALE ŞI NON-COMERCIALE ŞI/SAU CARE
AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE
CREAŢII VIDEO AUTORIZAT DE MPEG LA. SĂ
FURNIZEZE MATERIALE VIDEO ÎN FORMAT
MPEG-4. NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ
ŞI NICI DREPTUL DE UTILIZATE PENTRU NICI
UN ALT SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE,
INCLUSIV CELE CU PRIVIRE LA PROMOVARE,
LA UTILIZAREA INTERNĂ ŞI COMERCIALĂ ŞI LA
OBŢINEREA LICENŢELOR POT FI OBŢINUTE DE
LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI :
http://www.MPEGLA.COM
ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDU-SE
UN PATENT AVC, PENTRU CARE S-A ACORDAT
LICENŢĂ ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN SCOP
PERSONAL ŞI NON-COMERCIAL DE CĂTRE
CLIENŢI, PENTRU
(1) A CODA MATERIALE VIDEO CONFORM
STANDARDULUI AVC (“AVC VIDEO”)
ŞI / SAU
(2) A DECODA MATERIALE AVC VIDEO CARE
AU FOST CODATE DE CĂTRE UN UTILIZATOR
CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI PERSONALE
ŞI NON-COMERCIALE ŞI/SAU CARE AU FOST
OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE CREAŢII
VIDEO AUTORIZAT SĂ FURNIZEZE MATERIALE
VIDEO AVC. NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ
ŞI NICI DREPTUL DE UTILIZARE PENTRU NICI UN
ALT SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE, POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI :
http://www.MPEGLA.COM
ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDU-SE
UN PATENT AVC ŞI UNUL VC-1, PENTRU CARE S-A
ACORDAT LICENŢĂ ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN
SCOP PERSONAL ŞI NON-COMERCIAL DE CĂTRE
CLIENŢI, PENTRU DECODAREA MATERIALELOR
VIDEO CONFORME CU STANDARDUL AVC (“AVC
VIDEO”) ŞI / SAU CU STANDARDUL VC-1 (“VC-1
VIDEO”) CARE AU FOST CODATE DE CĂTRE
UN UTILIZATOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
PERSONALE ŞI NON-COMERCIALE ŞI/SAU CARE
AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE
CREAŢII VIDEO AUTORIZAT DE MPEG LA. SĂ
FURNIZEZE MATERIALE VIDEO ÎN FORMAT AVC
VIDEO ŞI/SAU VC-1 VIDEO. NU ESTE ACORDATĂ
NICIO LICENŢĂ ŞI NICI DREPTUL DE UTILIZARE
PENTRU NICI UN ALT SCOP. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE, POT FI OBŢINUTE DE LA MPEG
LA, LLC. CONSULTAŢI:
http://www.MPEGLA.COM
Acest produs utilizează driver-ul NCM pentru care
Sony deţine licenţă de la MCCI Corporation.
83
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă
pentru acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Înregistraţi acum, online, acest produs la adresa de Internet :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement