Sony | XAV-63 | Sony XAV-63 Receptor DVD cu ecran LCD de 15,5 cm (6,1") Instrucţiuni de utilizare

Unitate de bord AV
Manual de instrucţiuni
XAV-63
© 2012 Sony Corporation
Fabricat in Thailanda
RO
Doar pentru Europa
Aveţi grijă să montaţi aparatul în bordul maşinii
pentru siguranţă. Pentru instalare şi conectare
consultaţi manualul de instalare / conectare ce
v-a fost furnizat.
Avertizare
Pentru a reduce riscul de incendii sau
de electrocutări, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu
demontaţi niciodată carcasa aparatului.
Apelaţi pentru aceasta doar la persoane
calificate.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu
acest produs, conduce la creşterea pericolului
de a vă fie afectată vederea. Cum radiaţiile laser
utilizate de acest player CD/DVD sunt dăunătoare
pentru ochi, nu încercaţi să demontaţi carcasa.
Această etichetă se află în partea de jos a
carcasei.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Note privind bateria cu litiu
Nu expuneţi bateriile la căldură prea mare, cum
ar fi la radiaţii solare directe, foc sau alte surse
similare.
Avertisment pentru cazul în care cheia
de contact a maşinii dvs. nu are poziţia
AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată, pagina 38).
Aparatul se va opri complet, în mod automat,
după perioada de timp stabilită, evitându-se
consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
Pentru a renunţa la programul demonstrativ
(DEMO), consultaţi pag. 42.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
3
Cuprins
Note privind siguranţa ......................... 7
Note privind instalarea ........................ 7
Drepturi de autor ................................. 8
Discuri ce pot fi redate şi simbolurile
utilizate în acest manual .................. 9
Amplasarea şi funcţiile butoanelor .... 10
Unitatea principală ........................ 10
Interfaţa ......................................... 11
Telecomanda RM-X170 ................ 12
Disc
Redarea discurilor ............................. 18
Butoane pentru redare .................. 19
Indicaţii afişate în cursul redării..... 20
Folosirea funcţiilor PBC – Comanda
redării .............................................. 21
Iniţializarea aparatului ....................... 14
Configurarea reglajelor audio ............ 21
Schimbarea limbii pentru coloana
sonoră/a formatului ..................... 21
Schimbarea canalului audio .......... 22
Ajustarea nivelului adio de ieşire
– Nivelul Dolby D ........................ 22
Realizarea configurării iniţiale ........... 14
Redarea repetitivă şi aleatorie .......... 22
Potrivirea ceasului ............................. 14
Redarea în urma căutării directe ....... 23
Punerea în funcţiune
Pregătirea telecomenzii ..................... 14
Radio
Ascultarea radioului ........................... 15
Butoane pentru recepţie................ 15
Indicaţii afişate în cursul recepţiei . 16
Fixarea în memorie şi recepţionarea
posturilor de radio ............................. 16
Fixarea automată în memorie
– BTM ........................................... 16
Fixarea manuală în memorie ........ 16
Recepţionarea unui post fixat ....... 16
RDS ................................................... 17
Prezentare generală ..................... 17
Reglaje pentru AF şi TA................. 17
Alegerea PTY................................ 18
Reglajul CT ................................... 18
4
Operaţii disponibile pentru
dispozitive USB
Redarea unui dispozitiv USB ............ 24
Redarea repetitivă şi aleatorie .......... 24
Ascultarea muzicii în funcţie de
dispoziţia dvs. – SensMeTM ............. 25
Înainte de a folosi funcţia
SensMeTM ................................... 25
Instalarea “SensMe™Setup” şi
“Content Transfer” la calculatorul
dvs. ............................................. 25
Înregistrarea unui dispozitiv USB
folosind SensMe ™ Setup” ......... 26
Transferul pistelor la un dispozitiv
USB, folosind “Content Transfer”26
Redarea pistelor de pe canale
–“SensMe™ channels” ............... 26
Redarea pistelor din diagrama
genurilor –“SensMe™ mood” ..... 27
Căutarea unei piste în urma
ascultării unei secvenţe
–ZAPPINTM ................................... 29
Operaţii disponibile pentru iPod
Reglarea ecranului
Redarea de la iPod ........................... 29
Calibrarea afişajului tactil .................. 35
Configurarea modului de redare ...... 30
Stabilirea fundalului ecranului ........... 35
Redarea repetitivă şi aleatorie .......... 30
Ajustarea imaginii
– Calitatea imaginii ......................... 36
Personalizarea calităţii imaginii .... 36
Acţionarea directă a unui iPod
– Comanda de la pasageri.............. 31
Selectarea formatului imaginii ........... 36
Funcţii utile
Ascultarea pistelor/ imaginilor/
fişierelor video – Listă ..................... 31
Selectarea unei piste/ imagini/
fişier video ..................................... 31
Selectarea tipului de fişier ............. 31
Utilizarea comenzii tactile .................. 32
Reglaje
Reglaje de bază ................................ 37
Reglaje generale ............................... 38
Reglaje de sunet ............................... 40
Reglaje de ecran ............................... 42
DVD şi alte reglaje privind redarea ... 43
Reglaje de sunet
Selectarea calităţii sunetului – EQ7 . 32
Particularizarea curbei egalizorului32
Ajustarea caracteristicilor de sunet33
Optimizarea sunetului pentru
poziţia de ascultare – Aliniere
temporală inteligentă .................. 33
Calibrarea cu precizie a poziţiei de
audiţie – Acordul pentru alinierea
temporală inteligentă .................. 34
Echipamente opţionale
Echipament audio/video auxiliar ....... 45
Camera pentru vederea în spate ...... 45
Reglaje ale camerei pentru
vederea în spate ......................... 45
Configurarea boxelor şi reglarea
volumului......................................... 34
Crearea unei boxe centrale virtuale
– CSO ........................................... 34
Utilizarea boxelor de spate ca
subwoofer – RBE ....................... 34
Ajustarea volumului boxelor .......... 35
Continuă în pagina următoare T
5
Informaţii suplimentare
Instalare/conexiuni
Măsuri de precauţie ........................... 46
Note privind ecranul LCD .............. 46
Note privind discurile..................... 47
Ordinea de redare a fişierelor MP3/
WMA/ AAC/ JPEG/ Xvid/ MPEG-4
48
Despre fişierele MP3..................... 48
Despre fişierele WMA ................... 48
Despre fişierele AAC ..................... 48
Despre fişierele JPEG................... 48
Despre fişiere MPEG-4 ................. 48
Despre iPod .................................. 49
Măsuri de precauţie ........................... 57
Întreţinere .......................................... 49
5 Detaşarea ramei de fixare ........... 63
Demontarea aparatului ...................... 50
6 Montarea unităţii .......................... 63
Montarea folosind rama furnizată . 63
Montarea unităţii într-o maşină
japoneză ..................................... 64
Specificaţii ......................................... 50
Soluţionarea problemelor .................. 52
Mesaje de eroare .......................... 54
Lista codurilor de limbă /de zonă ...... 56
Echipament folosit în ilustraţii
(nu este furnizat) ............................. 57
1 Lista părţilor componente ............ 58
2 Exemple de conectare ................. 59
3 Diagrama conexiunilor ................. 60
Avertizare ...................................... 62
Măsuri de precauţie ........................... 62
Ajustarea unghiului de montare .... 62
4 Conectarea cablului frânei de
parcare ........................................ 62
Avertizare pentru cazul în care pentru
cheia de contact a maşinii dvs.
nu este disponibilă poziţia ACC ..... 65
Butonul RESET (iniţializare) .............. 65
Diagrama conexiunilor de alimentare 65
6
Note privind siguranţa
• Respectaţi regulile locale privind traficul rutier,
legile şi regulamentele în vigoare.
• În timp ce conduceţi :
– Nu trebuie să urmăriţi sau să acţionaţi
aparatul deoarece vă poate distrage atenţia
şi poate genera accidente. Parcaţi mai întâi
maşina într-un loc sigur şi apoi acţionaţi
aparatul.
– Nu folosiţi facilitatea de configurare sau
vreo altă funcţie care ar putea să vă distragă
atenţia de la drum.
– Când vă deplasaţi în marşarier, aveţi grijă
să priviţi cu atenţie în spate şi de jurîmprejur, pentru propria dvs. siguranţă,
chiar dacă este conectată camera pentru
vedere în spate. Nu vă bazaţi exclusiv pe
respectiva cameră.
• În timpul funcţionării :
– Nu introduceţi mâna, degetele sau vreun
obiect în aparat când acesta este în stare de
funcţionare. Vă puteţi accidenta sau puteţi
deteriora aparatul.
– Nu lăsaţi la îndemâna copiilor obiecte de mici
dimensiuni.
– Aveţi grijă să prindeţi centurile de siguranţă
pentru a evita posibile accidentări în cazul
unei deplasări bruşte a autovehiculului.
Prevenirea accidentelor
Imaginile vor fi afişate numai după ce parcaţi
maşina şi puneţi frâna de mână.
Dacă maşina începe să se mişte în timpul redării video, din motive de siguranţă, imaginea
comută automat pe cadrul de fundal, după ce
este afişat mesajul de avertizare :
“Video blocked for your safety.”
(Imaginea video oprită pentru siguranţa
dvs.)
Monitorul conectat la ieşirea REAR VIDEO
OUT este activă cât timp maşina se deplasează.
Imaginea comută pe interfaţa de fundal, însă
sursa audio poate fi în continuare auzită.
Nu acţionaţi aparatul şi nu urmăriţi monitorul
în timp ce conduceţi maşina.
Note privind instalarea
Privind montarea
• Vă recomandăm ca acest aparat să fie montat de
către un tehnician calificat sau de o persoană
de la service.
– dacă încercaţi să montaţi singur aparatul,
consultaţi cu atenţie “Manualul de Instalare/
Conectare” care v-a fost furnizat. Aveţi grijă
să montaţi corect acest echipament.
– montarea necorespunzătoare poate cauza
epuizarea acumulatorului sau producerea unui
scurtcircuit.
• Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător,
verificaţi mai întâi conexiunile (consultaţi
“Manualul de Instalare/ Conectare” care
v-a fost furnizat). Dacă totul este în regulă,
verificaţi siguranţa.
• Protejaţi aparatul împotriva deteriorării :
– Nu expuneţi suprafaţa aparatului la substanţe
chimice cum ar fi insecticidele sau spray-urile
de păr etc.
– Nu lăsaţi mult timp obiecte de cauciuc sau
de plastic în contact cu carcasa aparatului
deoarece pot afecta finisajul acesteia sau se
pot deforma.
• Când montaţi aparatul, aveţi grijă să îl fixaţi
bine.
• Când montaţi aparatul, aveţi grijă să puneţi
cheia de contact în poziţia oprit. Instalarea
echipamentului când maşina este pornită poate
conduce la descărcarea acumulatorului sau la
producerea de scurtcircuite.
• La montarea aparatului, aveţi grijă să nu
deterioraţi, cu bormaşina, vreo componentă a
maşinii, cum ar fi un tub, o conductă, rezervorul
de benzină sau partea electrică. Este posibil
să declanşaţi un incendiu sau să produceţi un
accident.
7
Drepturi de autor
Produs sub licenţă Dolby
Laboratories.
“Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate
ale Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows
Media, precum şi siglele asociate sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation din Statele Unite şi /sau alte
ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft. Folosirea
sau distribuţia acestor tehnologii în exteriorul
acestui aparat este interzisă fără o licenţă de la
Microsoft.
“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”, “DVD+R”
şi “DVD+RW” sunt mărci comerciale.
ZAPPIN este marcă de comerţ a Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS şi sigla
asociată sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
“WALKMAN” şi sigla
“WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
SensMe şi sigla asociată
sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate
ale Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Tehnologia de identificare a muzicii şi a datelor
asociate este furnizată de către Gracenote®.
Gracenote este standardul industrial în tehnologia
de identificare a muzicii şi a furnizării conţinutului
aferent. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
vizitaţi
www.gracenote.com
Datele referitoare la CD-uri, DVD-uri, discuri Bluray, muzică şi video provin de la Gracenote, Inc.,
copyright © 2000 - până în prezent, Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000 - până în
prezent, Gracenote. Acest produs şi serviciu pot folosi
unul sau mai multe patente deţinute de Gracenote.
Vedeţi pagina de Internet a Gracenote pentru o listă
incompletă a patentelor Gracenote aplicabile.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo-ul,
sigla Gracenote şi sigla “Powered by Gracenote“
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Gracenote în Statele Unite şi/sau alte
ţări.
Acest produs utilizează fonturi acordate firmei Sony,
sub licenţă, de Monotype Imaging Inc. sau firme
afiliate.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci de comerţ ale Apple Inc., înregistrată în
S.U.A. şi în alte ţări.
Apple, Macintosh şi iTunes sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDU-SE UN
PATENT MPEG-4 VISUAL, PENTRU CARE S-A ACORDAT
LICENŢĂ ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL
ŞI NON-COMERCIAL DE CĂTRE CLIENŢI, PENTRU
DECODAREA MATERIALELOR MPEG-4 VIDEO CARE
AU FOST CODATE DE CĂTRE UN UTILIZATOR CE
DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NONCOMERCIALE ŞI/SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE
LA UN FURNIZOR DE CREAŢII VIDEO AUTORIZAT
DE MPEG LA. SĂ FURNIZEZE MATERIALE VIDEO ÎN
FORMAT MPEG-4. NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ
ŞI NICI DREPTUL DE UTILIZATE PENTRU NICI UN ALT
SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE
CU PRIVIRE LA PROMOVARE, LA UTILIZAREA INTERNĂ
ŞI COMERCIALĂ ŞI LA OBŢINEREA LICENŢELOR POT
FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI :
http://www.MPEGLA.COM
Toate celelalte mărci sunt mărci ale respectivilor
proprietari.
8
Discuri ce pot fi redate şi simbolurile utilizate în acest manual
Acest aparat poate reda diverse discuri video / audio.
Tabelul de mai jos vă va ajuta să aflaţi dacă un anumit disc este compatibil cu acest aparat şi ce funcţii sunt
disponibile pentru un anumit tip de disc.
Simbolul discului în acest manual
Formatul discului
DVD VIDEO
VIDEO
1
DVD-R* / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1
(mod Video/ mod VR)
DVD+R*1 / DVD+R DL*1 / DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Audio CD
CD-ROM*2 / CD-R*2 / CD-RW*2
*1 Fişierele audio pot fi de asemenea stocate.
*2 Pot fi de asemenea stocate fişiere video/ de imagine.
Notă
În acest manual, “DVD” poate fi utilizat ca termen generic pentru DVD VIDEO, DVD-R/ DVD-RW şi DVD+R/
DVD+RW.
Tabelul de mai jos prezintă formatele de fişier acceptate şi simbolurile asociate.
Funcţiile disponibile diferă în funcţie de format, indiferent de tipul de disc. Simbolurile de format de mai jos
apar în acest manual alături de descrierea funcţiilor disponibile pentru fişierele corespunzătoare.
Simbolul formatului în acest manual
Tipul de fişier
Fişiere audio MP3
Fişiere audio WMA
Fişiere audio AAC
Fişiere de imagine JPEG
Fişiere video Xvid
Fişiere video MPEG-4
Observaţie
Pentru detalii legate de formatele de compresie, consultaţi pag. 48.
Notă
În funcţiile de condiţiile de înregistrare, este posibil ca anumite discuri, deşi compatibile, să nu poată fi redate
de acest aparat.
9
Amplasare şi funcţiile butoanelor
Unitatea principală
Consultaţi paginile indicate în continuare pentru
a afla detalii.
1 Buton Z (pentru introducerea /
scoaterea discului) (pag. 18)
2 Buton RESET (pag. 14)
3 Senzor pentru telecomandă
4 Fantă pentru introducerea discului
(pag. 18)
5 Buton virtual “TOP”
Pentru a accesa lista surselor.
6 Terminal AUX frontal (pag. 45)
10
7 Terminal USB
Îndepărtaţi capacul pentru a conecta un
dispozitiv USB.
8 Buton de volum
9 Buton SOURCE/ OFF
Apăsaţi acest buton pentru porni / schimba
sursa de semnal : “Tuner” (Radio), “Disc”,
“USB/iPod”, “AUX” (Echipament auxiliar).
Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a părăsi sursa.
Apăsaţi pentru mai mult de 2 secunde pentru a
opri complet aparatul.
0 Fereastra de afişare / afişaj tactil
Interfaţă
Dacă nu este selectată nici o sursă :
1 Buton virtual "Source List" (Lista
surselor)
Pentru a accesa lista surselor.
2 Buton virtual “TOP”
Pentru a accesa lista surselor.
3 Interfaţa ceasului (pag. 14, 42)
4 Buton virtual
(Închidere)
Pentru a închide meniul.
5 Buton virtual “ATT” (Atenuare)*
Pentru a atenua sonorul. Pentru a anula, atingeţi
din nou acest buton.
6 Buton virtual “ ” (Configurare)
Pentru a accesa meniul de Configurare.
7 Buton virtual “M.OFF” (Monitor oprit)
Pentru a opri monitorul şi iluminarea
butoanelor. Pentru repornire, atingeţi oriunde
ecranul.
Lista surselor :
8 Butoane virtuale de selecţie a sursei
Pentru a schimba sursa : “Tuner” (Radio),
“Disc”, “AUX” (Echipament auxiliar),
“iPod/USB”, “SensMe™”.
* Apare numai când este selectată o sursă.
11
Telecomanda RM-X170
• Telecomanda card poate fi utilizată, în general,
pentru realizarea de operaţii audio simple. Pentru
realizarea de operaţii din meniu, folosiţi afişajul
tactil.
• Consultaţi paginile indicate între paranteze.
• Desprindeţi folia izolatoare înainte de utilizare
(pag. 14).
1 Buton OFF
Apăsaţi acest buton pentru a opri/ întrerupe
sursa de semnal.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a opri
complet aparatul.
2 Buton MONITOR OFF
Pentru a opri monitorul şi iluminarea butoanelor.
Pentru a le porni, apăsaţi din nou acest buton.
3 Buton POSITION
Pentru a comuta poziţia de ascultare (“Front L”/
“Front R”/“Front”/“All”/“Custom”/“OFF”).
12
4 Buton O (Revenire)
Pentru a reveni la interfaţa precedentă/ la
meniul unui VCD*1.
5 Buton EQ (Egalizor)
Pentru a selecta o curbă a egalizorului dintre
cele 7 tipuri disponibile (“Xplod”/ “Vocal”/
“Edge”/ “Cruise”/ “Space”/ “Gravity”/
“Custom”/ “OFF”).
6 Butoane numerice (pag. 23)
Radio:
Folosiţi aceste butoane pentru a recepţiona
posturi de radio fixate în memorie.
Apăsaţi şi menţineţi apăsate aceste butoane
pentru a fixa posturi de radio în memorie.
Disc/ USB:
Folosiţi aceste butoane pentru a localiza titlul/
capitolul/ pista.
7 Buton CLEAR
Folosiţi butonul pentru a şterge un număr
introdus.
8 Buton ATT (Atenuare)
Pentru a atenua sunetul. Pentru a anula, apăsaţi
din nou acest buton.
9 Buton u (Redare/ Pauză)
0 Butoane .m/M>
Radio:
Apăsaţi aceste butoane pentru a detecta automat
un post de radio.
Apăsaţi şi menţineţi apăsate aceste butoane
pentru a depista manual un post de radio.
Disc*2/ USB:
Apăsaţi pentru a omite un capitol/ pistă/ scenă/
fişier.
Apăsaţi şi menţineţi un moment apăsat acest
buton pentru deplasarea înapoi/ rapid înainte în
materialul video.
Apăsaţi şi menţineţi apăsate aceste butoane
pentru a vă deplasa înapoi/ rapid înainte pe o
pistă.
qf Buton SRC (Sursă)
Pentru a porni/ schimba sursa : “Tuner”
(Radio), “Disc,” “AUX” (echipament auxiliar),
“USB/iPod.
qg Buton MODE
Apăsaţi acest buton pentru a selecta banda de
frecvenţe radio (FM/MW/LW)/ pentru a selecta
un echipament auxiliar (Front AUX/ Rear
AUX)*3.
qh Butoane VOL (Volum) +/–
*1 La redarea cu funcţii PBC.
*2 Funcţionarea diferă în funcţie de disc (pag. 19).
*3 Când sunt utilizate două dispozitive auxiliare.
Notă
• Dacă aparatul este oprit şi imaginea dispare, nu mai
poate fi acţionat cu ajutorul telecomenzii decât dacă
este apăsat mai întâi butonul (SOURCE/OFF) al unităţii
de bază sau dacă este introdus mai întâi un disc pentru
a fi activat aparatul.
qa Butoane de reglaj pentru redare DVD
(AUDIO) :
Pentru a schimba limba/ formatul audio.
(La VCD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC/ MPEG-4,
pentru a schimba canalul audio.)
(SUBTITLE) :
Pentru a alege o altă limbă pentru subtitrare.
(ANGLE) :
Pentru a schimba unghiul de vizionare.
(TOP MENU) :
Pentru a accesa meniul superior de pe un DVD.
(MENU) :
Pentru a accesa meniul de pe un disc.
qs Buton ZAP
Pentru a intra în modul ZAPPINTM.
qd Butoane </M/m/, (Cursor)/ ENTER
(pag. 18)
Pentru a acţiona meniul DVD.
13
Punerea în funcţiune
Iniţializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau
după înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după
modificarea unor conexiuni electrice va trebui să
iniţializaţi aparatul.
Apăsaţi butonul RESET (pag. 10) cu ajutorul un
obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul
ceasului şi va şterge anumite informaţii stocate în
memorie.
Realizarea configurării
iniţiale
După iniţializare, este afişată interfaţa pentru
realizarea configurării iniţiale.
1 Atingeţi “Rear/Sub Out” pentru a stabili
starea de conectare a subwoofer-ului.
Dacă este conectat un subwoofer, selectaţi “Sub”.
Dacă este conectat amplificatorul de putere,
selectaţi “Rear”.
Dacă nu este conectat nici un subwoofer, nici un
amplificator de putere, puteţi selecta fie “Sub”,
fie “Rear”.
2 Atingeţi “Listening Position” pentru
a
stabili poziţia de audiţie.
Alegeţi varianta “Front L” dacă poziţia de
ascultare este frontală, în stânga, respectiv “Front
R” dacă poziţia de ascultare este frontală, în
dreapta.
3 Atingeţi “Language” pentru a stabili
limba de afişare pe ecran.
Atingeţi în mod repetat opţiunea până ce apare
limba dorită (engleză/ spaniola/ rusă).
14
4 Atingeţi “OK”.
Configurarea este definitivată.
Această configurare poate fi detaliată din meniul de
reglaje.
• Pentru detalii legate de stabilirea stării subwooferului, consultaţi pag. 41.
• Pentru detalii legate de poziţia de audiţie, consultaţi
“Optimizarea sonorului pentru poziţia de audiţie –
Alinierea temporală inteligentă”, pag. 33.
• Pentru detalii legate de stabilirea limbii de afişare
pe ecran, consultaţi pag. 38.
Potrivirea ceasului
Ceasul utilizează indicaţia temporală de 24 de ore.
1
Atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
.
Este afişat meniul de reglaje generale. Dacă acesta
nu este afişat, atingeţi “General”.
2
Atingeţi “Clock Adjust”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
3
Stabiliţi indicaţia corectă pentru oră şi
minute.
Spre exemplu, pentru a stabili ora “8:30”, atingeţi
“0830”.
4
Atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a şterge un număr introdus, atingeţi “Clear”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Pregătirea telecomenzii
Înainte de a folosi prima dată telecomanda, îndepărtaţi
folia izolatoare.
Radio
Ascultarea radioului
Butoane pentru recepţie
Atingeţi afişajul dacă butoanele de recepţie nu sunt
afişate.
1 Atingeţi “Source List”, apoi “Tuner”.
Apare interfaţa pentru recepţia radio şi este afişată
lista posturilor fixate.
2 Atingeţi “Band”.
Este afişată lista benzilor.
3
Atingeţi indicaţia benzii dorite (“FM1”,
“FM2”, “FM3”, “MW” sau “LW”).
Atingeţi încă odată “Band” pentru ca lista benzilor
de frecvenţe să dispară.
4 Realizaţi acordul.
Acord automat.
Atingeţi ./>.
Parcurgerea frecvenţelor încetează când este
depistat un post de radio. Repetaţi această procedură
până ce este recepţionat postul dorit.
Acord manual.
Atingeţi în mod repetat m/M până ce este
recepţionată frecvenţa dorită.
Pentru a omite continuu frecvenţele, atingeţi şi
menţineţi apăsat m/M.
Nr. Atingeţi
1 “Source List”
Pentru a accesa lista surselor (pag. 11)
2 “ATT”
Pentru a atenua sunetul. Pentru a anula,
atingeţi din nou.
3 “TA”
Pentru a seta TA pentru RDS (pag. 17)
4 “AF”
Pentru a seta AF pentru RDS (pag. 17)
5 “Top”
Pentru a accesa lista surselor (pag. 11)
6 m/M
Pentru acordul manual.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a omite în
mod continuu frecvenţele.
7 ./>
Pentru acordul automat.
8 “Band”
Pentru a accesa lista benzilor de frecvenţe şi a
schimba banda
9 “Receive Menu”
Pentru a deschide meniul de recepţie, care
conţine următorul element :
• “Regional”: (pag. 17)
0 “Preset List”
Pentru a fi listate posturile de radio fixate în
memorie sau pentru a fixa în memorie posturi
(pag. 16)
qa “PTY List”
Pentru a deschide lista PTY (pag. 18)
Continuare...
15
Indicaţii afişate în cursul recepţiei
Fixarea în memorie şi
recepţionarea posturilor de
radio
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de conduceţi
autovehiculul, folosiţi funcţia BTM pentru cel mai bun
acord, cu scopul de a evita accidentele.
A Simbolul sursei curente*1
B Denumirea benzii, Număr alocat*2, Frecvenţă*3/
stare
C Nivelul volumului*4
D Starea reglajului EQ7
*1 Apare numai când sunt afişate butoanele.
*2 Apare numai când sunt recepţionate posturi de radio
stocate în memorie.
*3 În timpul recepţiei unui post de radio RDS, este
afişată denumirea serviciului de programe. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea “RDS”, pag. 17.
*4 Când este activat ATT, apare simbolul .
Fixarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi în mod repetat “Source List”, apoi
“Tuner”.
Pentru a schimba banda, atingeţi “Band”, apoi
alegeţi banda dorită (dintre “FM1”, “FM2”,
“FM3”, “MW” sau “LW”).
2 Atingeţi “Preset List”, apoi “BTM“.
Aparatul va memora primele şase posturi de radio
din lista celor prestabilite (de la “P1” la “P6”). La
terminarea operaţiei se va auzi un semnal sonor.
Fixarea manuală în memorie
1 În timp ce este recepţionat un post
de
radio pe care doriţi să îl fixaţi în memorie,
atingeţi “Preset List”.
2 Atingeţi “Memory”, apoi atingeţi numărul
din listă (de la “P1” la “P6”).
Numărul şi interfaţa de confirmare apare pe
ecran.
3 Atingeţi “Yes”.
Postul de radio este fixat în memorie.
Notă
• Dacă încercaţi să stocaţi un alt post de radio
corespunzător unui număr deja alocat, postul de
radio precedent, asociat respectivului număr, va fi
şters.
Observaţie
• Când este stocat în memorie un post de radio RDS,
este reţinut în memorie şi reglajul AF/TA
(pag. 17).
Recepţionarea unui post fixat
1 Selectaţi banda, apoi atingeţi “Preset
List”.
2 Atingeţi numărul dorit (“P1” ÷ “P6”).
16
RDS
Prezentare generală
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul de
date radio RDS transmit, pe lângă sunetul propriuzis, şi un semnal de informaţie digitală care nu se
aude.
Elementele afişajului
în cazul în care semnalul radio este prea slab sau
dacă postul recepţionat nu transmite date RDS.
Reglaje pentru AF şi TA
1
În cursul recepţiei / redării, atingeţi “AF”
sau “TA” pentru activare.
La activare, culoarea tastelor se modifică.
Pentru dezactivare, atingeţi din nou tasta.
Fixarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele AF/
TA. Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate numai
posturile RDS având aceleaşi reglaje AF/TA.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod manual,
puteţi prestabili atât posturi RDS, cât şi non-RDS cu
reglajele AF/TA corespunzătoare fiecăruia.
A Numărul benzii, Numărul prestabilit, Frecvenţa
(Denumirea serviciului de programe), Date RDS,
TA*1
B RDS*2, TP*3
C Indicaţia ceasului.
*1 În cursul informaţiilor legate de trafic.
*2 La recepţia FM.
*3 La recepţia programelor legate de trafic.
Serviciile RDS
Acest aparat furnizează în mod automat informaţii
RDS, după cum urmează :
1 Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de radio cu BTM
sau în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor urgente
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor întrerupe
automat semnalul transmis de sursa curent selectată.
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui anunţ
legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în memorie,
fiind aplicat şi următoarelor mesaje de acest tip,
independent de nivelul folosit în mod curent pentru
volumul sonorului.
AF (Frecvenţe alternative)
Alege şi restabileşte acordul pe postul cu cea mai
puternică frecvenţă din reţea. Folosind această
funcţie, puteţi asculta continuu acelaşi program
şi nu sunteţi nevoit să căutaţi manual frecvenţa pe
parcursul unei călătorii mai lungi.
TA (Anunţuri de trafic) / TP (programe de trafic)
Furnizează informaţii privitoare la trafic şi
programele de trafic. Orice informaţie/program
recepţionat va întrerupe sursa curentă de semnal.
PTY (Tipul programului)
Afişează tipul programului recepţionat. De asemenea,
caută tipul de program ales.
CT (ora exactă)
Ceasul aparatului se sincronizează cu ora exactă
transmisă de serviciul RDS.
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile toate
funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile,
Pentru a asculta în continuare un
program regional – Regional
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite din
fabrică pentru acest aparat restricţionează recepţia la
o anumită regiune, astfel încât nu se va comuta pe un
alt post regional cu o frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a postului regional,
dezactivaţi această funcţie în timpul recepţiei FM.
Atingeţi “Receive Menu”, apoi fereastra “Regional”
pentru a alege varianta “OFF”.
Notă
• Această funcţie nu acţionează în Marea Britanie şi
în alte zone.
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post din
regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton numerotat
acelui post.
17
Discuri
1 În timp ce recepţionaţi un post FM, atingeţi “Preset
List”, apoi apăsaţi un buton numerotat (între P1 şi P6)
asociat unui post local.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat al unui post
local, într-un interval de 5 secunde. Repetaţi această
procedură până ce este recepţionat un post local.
Alegerea PTY
1 Atingeţi “PTY List” în timp ce recepţionaţi
un post FM.
Lista PTY este afişată dacă postul transmite date PTY.
Pentru a parcurge lista, atingeţi v/V.
2
Atingeţi tipul de program dorit.
Aparatul începe să caute o staţie radio care emite
respectivul tip de program.
Pentru a renunţa lista PTY, atingeţi “PTY List”.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), CURRENT AFFFAIR (noutăţi în
afaceri), INFORMATION (informaţii), SPORT (sport),
EDUCATION (programe educaţionale), DRAMA
(teatru), CULTURES (programe culturale), SCIENCE
(ştiinţă), VARIED SPEECH (varietăţi), POP MUSIC
(muzică pop), ROCK MUSIC (muzică rock), EASY
LISTENING (muzică uşoară), LIGHT CLASSICS
M (muzică de divertisment), SERIOUS CLASSICS
(muzică clasică), OTHER MUSIC (alt gen de muzică),
WEATHER & METR (meteo), FINANCE (finanţe),
CHILDREN’S PROG (programe pentru copii),
SOCIAL AFFAIRS (programe sociale), RELIGION
(programe religioase), PHONE IN (dialog cu ascultătorii),
TRAVEL&TOURING (turism), LEISURE&HOBBY
(divertisment), JAZZ MUSIC (muzică jazz), COUNTRY
MUSIC (muzică country), NATIONAL MUSIC (muzică
populară), OLDIES MUSIC (melodii mai vechi),
FOLK MUSIC (muzică folk), DOCUMENTARY
(documentare).
Note
• Această funcţie nu acţionează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
• Este posibil să recepţionaţi un alt program de radio
decât cel pe care l-aţi selectat.
Reglajul CT
1 Alegeţi pentru
“CT” varianta “ON“ în
timpul reglajelor (pag. 39).
Note
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar dacă
este recepţionat un post RDS.
• Poate exista un decalaj între ora primită prin
serviciul CT şi ora reală.
18
Redarea discurilor
În funcţie de disc, unele operaţii pot fi diferite sau
restricţionate. Consultaţi instrucţiunile de folosire
care însoţesc discul.
1 Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
Redarea începe automat.
Dacă este afişat meniul DVD
Atingeţi direct elementul din meniul DVD.
Puteţi utiliza interfaţa meniului de comandă care poate
fi afişată prin apăsarea afişajului într-un alt loc decât
în zona elementului de meniu. Atingeţi b/v/V/B
pentru a deplasa cursorul, apoi apăsaţi “Enter” pentru
confirmare.
Dacă interfaţa meniului de comandă nu apare la atingerea afişajului, folosiţi telecomanda.
Despre meniul DVD
Un DVD este împărţit în mai multe secţiuni, care alcătuiesc un film sau o piesă muzicală. Aceste secţiuni
sunt denumite “titluri”. Când este redat un DVD care
conţine mai multe titluri, puteţi selecta titlul dorit folosind meniul superior al DVD-ului. În cazul DVD-urilor
care permit alegerea elementelor cum ar fi subtitrare/
limba pentru coloana sonoră, selectaţi varianta dorită
folosind meniul DVD.
Dacă discul conţine fişiere JPEG
Prezentarea de imagini începe automat.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi timp de 1 secundă (SOURCE/OFF).
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sunetul
nu este transmis la ieşire dacă este selectat formatul
DTS.
Pentru a scoate discul din aparat
1 Apăsaţi butonul Z de la unitatea
principală.
Butoane pentru redare
Atingeţi afişajul dacă butoanele de redare nu sunt
afişate.
Comun pentru toate discurile/ formatele
Nr. Atingeţi
1 “Source List”
Pentru a accesa lista surselor (pag. 11)
2 “ATT”
Pentru a atenua sunetul. Pentru a anula,
atingeţi din nou.
3 “Top”
Pentru a accesa lista surselor (pag. 11)
4
./>
Pentru a omite un capitol/ pistă/ scenă/
imagine/ fişier.
Atingeţi şi menţineţi apăsat un moment
pentru a parcurge înapoi/ rapid înainte un
material video; apoi apăsaţi în mod repetat
pentru a schimba viteza (× 2 T × 12 T ×
120 T × 2…)*1. Pentru a renunţa, atingeţi
u.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a vă
deplasa rapid înainte/ înapoi pe o pistă
audio.
În cursul pauzei, atingeţi şi menţineţi apăsat
butonul > pentru redarea video cu
încetinitorul. Pentru a renunţa la operaţie,
eliberaţi tasta.
5
6
u
Pentru pauză/ reluarea redării după pauză.
“Play Menu”
Pentru a deschide meniul de redare, care
conţine următoarele :
• “Repeat”/“Shuffle” (pag. 22).
• “Dolby D Level” (DVD VIDEO - numai
redare) (pag. 22).
• “Image Turn” (numai redare JPEG) :
atingeţi pentru a roti imaginea spre stânga/
spre dreapta.
• “Audio” (pag. 22).
Continuare...
19
Nr. Atingeţi
7 “DVD Control”
Pentru a deschide meniul de comandă DVD,
care conţine următoarele :
• “Audio” : atingeţi în mod repetat pentru
a selecta limba pentru coloana sonoră /
formatul (pag. 21)*2.
• “Subtitle” : atingeţi în mod repetat
pentru a opri/ a selecta limba pentru
subtitrare*2*3.
• “Angle” : atingeţi în mod repetat pentru a
schimba unghiul de vizionare*2.
• “Top Menu” : atingeţi pentru a deschide
meniul superior al DVD-ului*2.
• “Menu” : atingeţi pentru a deschide
meniul de pe disc*2.
8 “PBC Panel”
Pentru a fi afişat panoul de comandă pentru
meniul PBC (pag. 21).
Indicaţii afişate în cursul redării
Atingeţi afişajul pentru a fi afişate indicaţiile.
Pentru discuri audio, anumite indicaţii sunt afişate
întotdeauna în cursul redării.
9 “Album” –/+
Pentru a omite un album (director) MP3/
WMA/ AAC/ JPEG/ Xvid/MPEG-4.
(Listă)
0
Pentru a lista pistele/ imaginile/ fişierele
video (pag. 31)
*1 Viteza depinde de format sau de metoda de
înregistrare.
*2 Poate să nu fie disponibil în funcţie disc.
*3 Când se activează spaţiile pentru a introduce 4
cifre, tastaţi codul de limbă corespunzător limbii
dorite (pag. 55)
Notă
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere,
poate fi redat numai tipul de fişier selectat (audio/
video/ de imagine). Pentru detalii legate de modul
de selecţie a tipului de fişier, consultaţi “Selectarea
unui tip de fişier”, pag. 31.
Note pentru redarea JPEG
• Dacă este rotit un fişier de imagine de mari dimensiuni, poate dura mai mult timp până la afişarea
acestuia.
• Fişierele de imagine JPEG progresive nu pot fi
afişate.
20
A Simbolul sursei curente
B Nivelul volumului*1
C Format, Starea redării, Durata de redare scursă*2,
Capitol/ titlu/ album (director)/ Numărul
pistei*3*4, Format audio*5, Starea reglajului EQ7,
Starea redării (repetitivă/ aleatorie)
D Starea redării, Durata de redare scursă*2
E Denumirea pistei, Denumirea albumului,
Numele artistului
F Afişarea albumului*6
G Format, Numărul pistei, Numărul albumului*7,
Starea reglajului EQ7, Starea redării (repetitivă/
aleatorie)
*1 Când este activat ATT, apare simbolul .
*2 La redarea JPEG sau VCD cu funcţii PBC, nu apare
nici o indicaţie.
*3 Indicaţiile diferă în funcţie de disc / format.
*4 La redarea VCD cu funcţii PBC (pag. 21), nu apare
nici o indicaţie.
*5 Numai pentru DVD.
*6 Dimensiunea recomandată este cuprinsă între
240 × 240 şi 960 × 960 pixeli.
*7 Numai pentru MP3/ WMA/ AAC.
Folosirea funcţiilor PBC
– Comanda redării
Meniul PBC vă ajută în acţionarea interactivă a
aparatului când este redat un VCD compatibil cu
funcţii PBC.
1 Porniţi redarea unui VCD compatibil cu
funcţiile PBC.
Este afişat meniul PBC.
2 Atingeţi “PBC Panel”.
Apare interfaţa meniului de comandă.
3 Atingeţi butoanele numerice pentru a
selecta elementul dorit, apoi “Enter”.
Configurarea reglajelor
audio
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sunetul
nu este transmis la ieşire dacă este selectat acest
format.
Schimbarea limbii pentru coloana
sonoră/ a formatului
Pentru DVD, limba pentru coloana sonoră poate
fi schimbată dacă discul este înregistrat cu piste
multilingve. Puteţi schimba formatul audio la redarea
unui disc pe care sunt înregistrate mai multe formate
audio (ex. Dolby Digital).
1 Atingeţi “DVD Control” în timpul redării.
2 Atingeţi în mod repetat “Audio” până ce
limba pentru coloana sonoră, respectiv
formatul dorit este afişat.
Limba pentru coloana sonoră
4 Urmaţi instrucţiunile din meniu pentru a
acţiona interactiv aparatul.
Pentru a reveni la meniul precedent apăsaţi
butonul O.
Pentru ca butoanele să nu mai fie afişate, atingeţi
“Close”.
Redarea fără funcţii PBC
1 Când nu este selectată nici o funcţie,
atingeţi “Source List”, apoi
.
2 Atingeţi “Visual”.
Apare interfaţa meniului de reglaje vizuale.
3 Atingeţi v/V pentru a parcurge meniul,
apoi “Video CD PBC” pentru a alege
“OFF”.
4 Începe redarea unui VCD.
Meniul PBC nu este afişat în cursul redării.
Note
• Elementele meniului şi procedurile de operare diferă
de la un disc la altul.
• În timpul redării folosind funcţiile PBC, nu sunt
afişate numărul pistei, durata redării etc.
• Reluarea redării nu este disponibilă în timpul redării
fără funcţii PBC.
Format audio / numerele canalelor*
Limba pentru coloana sonoră comută între
variantele disponibile.
Când apare caseta de introducere a 4 cifre, tastaţi
codul limbii (pag. 55) corespunzător limbii
dorite.
Când aceeaşi limbă este afişată de două sau mai
multe ori, discul este înregistrat în mai multe
formate audio.
* Denumirea formatului şi numerele canalelor apar
după cum urmează :
Exemplu : Dolby Digital 5,1 canale
Canale din spate × 2
Canale frontale × 2 +
Canal centrală × 1
Canal LFE × 1
Pentru a închide meniul de comandă DVD, atingeţi
“DVD Control”.
21
Schimbarea canalului audio
La redarea VCD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC/ Xvid/
MPEG-4 puteţi să ascultaţi sonorul de la ambele
canale, din stânga şi din drepta, numai canalul din
dreapta sau numai pe cel din stânga prin ambele
boxe, stânga - dreapta.
Opţiunile sunt indicate mai jos.
“Stereo” : Sunet standard stereo (implicit)
“1/Left” : Sunet pe canalul din stânga (mono)
“2/Right” : Sunet pe canalul dreapta (mono)
Redarea repetitivă şi
aleatorie
1 În timpul redării, atingeţi “Play Menu”,
apoi în mod repetat caseta “Repeat”
(repetitiv) sau “Shuffle” (aleatoriu), până
ce apare opţiunea dorită.
1 În timpul redării, atingeţi “Play Menu”, apoi
“Audio” de mai multe ori până ce apare
canalul audio dorit.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
Notă
• Este posibil să nu puteţi modifica reglajul audio în
funcţie de disc.
Observaţie
• Este disponibilă şi acţionarea cu ajutorul telecomenzii card (apăsând în mod repetat (AUDIO)).
Ajustarea nivelului adio de ieşire
– Nivelul Dolby D
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
Opţiunile pentru redarea repetitivă şi pentru
schimbarea ordinii pieselor pentru fiecare disc/
format sunt indicate mai jos.
Disc /
format
Puteţi ajusta nivelul adio de ieşire pentru un DVD
înregistrat în format Dolby Digital, pentru a reduce
diferenţa dintre nivelurile volumului sonor al
discurilor.
1 În timpul redării, atingeţi “Play Menu”.
2 Atingeţi caseta “Adjust” pentru a alege
varianta “ON”.
3 Atingeţi în mod repetat –/+ pentru a ajusta
nivelul de ieşire.
Nivelul de ieşire este ajustat în trepte de o unitate,
între – 10 şi + 10.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
*1
Opţiuni
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Chapter”: Repetarea capitolului
curent.
“Title”: Repetarea titlului curent.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Track”: Repetarea pistei curente.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Track”: Repetarea pistei curente.
“Album”: Repetarea albumului
(directorului) curent.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Image”: Repetarea imaginii
curente.
“Album”: Repetarea albumului
curent.
Continuare...
22
Disc /
format
Opţiuni
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Movie”: Repetarea fişierului video
curent.
“Album”: Repetarea albumului
(directorului) curent.
Opţiunile pentru redarea aleatorie şi pentru
schimbarea ordinii pieselor pentru fiecare disc/
format sunt indicate mai jos.
Disc /
format
Opţiuni
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
*2 “Title”: Redarea capitolelor din titlul
curent în ordine aleatorie.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
*1
de redare.
“Disc”: Redarea pistelor din discul
curent în ordine aleatorie.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Album”: Redarea pistelor/
imaginilor/ fişierelor video din
albumul (directorul) curent în
ordine aleatorie.
Redarea în urma căutării
directe
Puteţi localiza direct un punct dorit specificând
numărul titlului, al capitolului etc.
1 În timpul redării, apăsaţi butoanele
numerice ale telecomenzii pentru a
introduce numărul unui element (pistă,
titlu etc.), apoi apăsaţi (ENTER).
Redarea începe de la începutul piesei aflate în
punctul selectat.
Elementele de căutare ale discului / formatul sunt
următoarele :
DVD: Titlu sau capitol*1
VCD*2/ CD/ MP3/ WMA/ AAC: Pistă
JPEG: Imagine
Xvid/ MPEG-4: Fişier
*1 Elementele de căutare depind de setări.
*2 Disponibil numai la redarea unui VCD fără funcţii
PBC.
Stabilirea elementului de căutare
(numai pentru DVD )
Puteţi stabili elementul de căutare (titlu sau capitol)
pentru redarea DVD.
*1 Disponibil numai la redarea versiunii 1.0/1.1 VCD
sau a versiunii 2.0 VCD fără funcţii PBC.
*2 Exclusiv DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod
VR.
1 Atingeţi “Source List”, apoi
.
2 Atingeţi “Visual”.
Apare interfaţa meniului de reglaje vizuale.
3 Atingeţi v/V pentru a derula elementele,
apoi atingeţi “DVD Direct Search” pentru
a stabili “Chapter” sau “Title”.
Setarea este definitivată.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
23
Operaţii disponibile pentru dispozitive USB
• Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa
Mass Storage) şi MTP (Protocolul de Transfer
Media) compatibile cu standardul USB.
• Standardul de codare-decodare este MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid
(.avi) şi MPEG-4.
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă a
datelor de pe dispozitivul USB.
Pentru detalii legate de compatibilitatea dispozitivului
dvs. USB, vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
Note
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi
motorul. În funcţie de acest dispozitiv, pot apărea
disfuncţionalităţi sau deteriorări ale acestuia dacă
este cuplat înainte de pornirea motorului.
• Poate dura mai mult timp până ce începe redarea
unui fişier de mari dimensiuni.
Redarea unui dispozitiv USB
1
Scoateţi capacul de la conectorul USB şi
cuplaţi dispozitivul USB la acesta.
Redarea începe automat.
Dacă este conectat un dispozitiv USB, pentru a
începe redarea atingeţi “Source List”, apoi “USB/
iPod”.
Pentru detalii privind poziţionarea conectorului
USB, consultaţi secţiunea “Amplasare şi funcţiile
butoanelor” de la pag. 10.
În legătură cu comenzile şi indicaţiile pe
durata redării
Puteţi comanda redarea USB în acelaşi fel ca şi
redarea unui disc. Pentru detalii, consultaţi “Butoane
pentru redare”, de la pag. 19. Pentru detalii legate
de indicaţiile afişate în cursul redării, consultaţi
“Indicaţii afişate în timpul redări”, pag. 20.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă.
Decuplarea dispozitivului USB
Opriţi redarea, apoi detaşaţi dispozitivul USB.
Dacă acesta este decuplat în timpul redării datelor pe
care le conţine, este posibil ca dispozitivul USB să
se deterioreze.
Note privind utilizarea
• Nu lăsaţi dispozitivul USB în maşina parcată, deoarece
pot apărea disfuncţionalităţi.
24
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea grele,
care pot cădea datorită vibraţiilor sau pot cauza o
întrerupere a conexiunii.
• Acest aparat nu poate recunoaşte dispozitivele USB
prin intermediul unui hub USB.
• Aveţi grijă să folosiţi cablul USB furnizat împreună
cu dispozitivul, dacă este necesară realizarea unei
conexiuni USB.
Note privind redarea
• Dacă un dispozitiv USB conţine multe tipuri de
fişiere, poate fi redat numai tipul de fişier selectat
(audio/ video/ de imagine). Pentru detalii, consultaţi
secţiunea “Selectarea unui tip de fişier”, pag. 31.
• Elementele afişate vor diferi în funcţie de dispozitivul
USB, de formatul înregistrării şi de reglaje. Pentru
detalii, vizitaţi adresa site-ului de asistenţă.
• Numărul maxim de date ce pot fi afişate, este :
– directoare (albume) : 256
– fişiere (piste) : 2000.
• În funcţie de cantitatea de date conţinută, este posibil să
treacă mai mult timp până la începerea redării.
• Fişierele DRM (Gestionarea drepturilor digitale) este
posibil să nu fie redate.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte / înapoi
a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu viteză de transfer
variabilă (VBR), durata de redare scursă este posibil să
nu fie corect afişată.
• Nu este posibilă redarea fişierelor cu compresie cu
pierderi reduse (lossless).
Redarea repetitivă şi
aleatorie
1 În timpul redării, atingeţi “Play Menu”, apoi
atingeţi în mod repetat caseta “Repeat”
(repetitiv) sau “Shuffle” (aleatoriu), până
ce apare opţiunea dorită.
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Opţiunile de repetare sunt următoarele :
“OFF”: Revenire la modul obişnuit de redare.
“Track”/ “Image”/ “Movie”*1 : Repetarea pistei/
imaginii/ fişierului video curent.
“Album”: Repetarea albumului (directorului)
curent.
“Drive”*2: Repetarea drive-ului curent.
Opţiunile de redare aleatorie sunt următoarele :
“OFF”: Revenire la modul obişnuit de redare.
“Album”: Redarea aleatorie a pistelor/ imaginilor/
fişierelor video din albumul (directorul) curent.
*1 Opţiunile depind de tipul de fişier.
*2 Când sunt create două sau mai multe drive-uri pe
un dispozitiv USB.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
Ascultarea muzicii în funcţie
de dispoziţia dvs.
– SensMeTM
3
Transferaţi pistele la dispozitivul USB
folosind “Content Transfer”.
Pentru a grupa pistele după canal sau după
dispoziţia ascultătorului, facilitatea 12 TONE
ANALYSIS analizează eşantioane de sunet
ale acestora, care sunt preluate de “Content
Transfer”.
Cu dispozitivul USB conectat la calculatorul
dvs., marcaţi şi deplasaţi pistele din Windows
Explorer sau iTunes etc. în “Content Transfer”.
Atât analiza, cât şi transferul pistelor vor fi
realizate de “Content Transfer”.
Facilităţile speciale “SensMeTM channels” şi
“SensMeTM mood” create de Sony, grupează automat
pistele după canal sau după dispoziţia ascultătorului,
în mod mai intuitiv.
Înainte de a folosi funcţia
SensMeTM
În continuare este prezentată procedura de bază
necesară pentru a putea beneficia de funcţia
SensMeTM a aparatului.
1
Instalaţi “SensMe™ Setup” şi “Content
Transfer” la calculatorul dvs.
Preluaţi, mai întâi, aplicaţiile “SensMe™ Setup”
şi “Content Transfer” de la site-ul de Internet de
asistenţă : http://support.sony-europe.com
2
Înregistraţi un dispozitiv USB folosind
“SensMe™ Setup”.
Conectaţi un dispozitiv USB la calculator şi
realizaţi înregistrarea folosind “SensMe™
Setup” pentru a activa funcţia SensMe™ la acest
aparat.
4 Conectarea dispozitivului USB şi utilizarea
funcţiei SensMe™ a aparatului.
Conectaţi dispozitivul USB stabilit, apoi
beneficiaţi de “SensMe™ channels” sau
“SensMe™ mood” cu acest aparat.
Instalarea “SensMe™ Setup” şi
“Content Transfer” la calculatorul
dvs.
Este solicitată dispozitivului USB pentru a permite
funcţionarea aplicaţiei SensMe™ la acest aparat.
Dacă nu este realizată înregistrarea în paralel cu
procedura de instalare, urmaţi etapele de mai jos :
1 Lansaţi aplicaţia “SenseMeTM Setup”
la calculator.
Observaţie
• Înregistrarea poate fi efectuată fie în paralel cu
procedura de instalare, fie după aceasta.
2 Conectaţi un dispozitiv USB la
calculator.
3 Realizaţi înregistrarea urmând
instrucţiunile afişate pe ecran.
Observaţie
• Dacă este conectat un dispozitiv USB înregistrat
care conţine piste analizate, acesta poate fi
desînregistrat din nou.
25
Înregistrarea unui dispozitiv USB
folosind “SensMe™ Setup”
Este solicitată înregistrarea dispozitivului USB pentru
a activa funcţia “SensMe™” a acestui aparat.
Dacă înregistrarea nu este realizată în paralel cu
procedura de instalare, urmaţi paşii de mai jos.
1 Lansaţi aplicaţia “SensMe™ Setup” la
calculatorul dvs.
2 Conectaţi dispozitivul USB la calculatorul
dvs.
3 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a definitiva înregistrarea.
Observaţie
• Dacă este conectat un dispozitiv USB înregistrat
care conţine pistele analizate, înregistrarea
dispozitivului USB poate fi anulată.
Observaţie
• Cu “Content Transfer” pot fi transferate nu numai
fişiere audio, dar şi fişiere de imagine şi video.
Pentru detalii, consultaţi documentaţia Help a
aplicaţiei “Content Transfer”.
Redarea pistelor de pe canale –
“SensMe™ channels”
Funcţia “SensMe™ channels” grupează automat
pistele pe canale de melodii. Puteţi selecta şi reda un
canal care corespunde genului sau criteriilor dvs.
1 Conectaţi un dispozitiv USB configurat
pentru funcţia “SensMe™”.
2 Atingeţi “Source List”, apoi “SensMe™”.
3 Atingeţi “channels” (canale).
Apare lista canalelor.
Transferul pistelor la un dispozitiv
USB, folosind “Content Transfer”
Pentru a activa funcţia “SensMe™” a acestui aparat,
pistele trebuie analizate şi transferate cu ajutorul
aplicaţiei “Content Transfer” la dispozitivul USB
înregistrat.
1
Conectaţi dispozitivul USB înregistrat, la
calculatorul dvs.
În cazul unui “WALKMAN”, realizaţi conexiunea
în modul “MTP”.
Pentru alte dispozitive USB în afară de
“WALKMAN”, conectaţi folosind modul MSC.
“Content Transfer” este lansată automat.
Dacă apare un mesaj, acţionaţi urmând
instrucţiunile afişate pe ecran.
2 Marcaţi şi deplasaţi pistele pentru Windows
Explorer sau iTunes etc. la “Content
Transfer”.
Începe analiza şi transferul pistelor.
Pentru detalii legate de operaţii, consultaţi
documentaţia Help a aplicaţiei “Content Transfer”.
Notă
• Analiza pistelor realizată cu 12 TONE ANALYSIS
poate dura mai mult timp, în funcţie de configuraţia
calculatorului.
4 Atingeţi v/V pentru a parcurge lista
canalelor.
Redarea primei piste de pe canalul curent începe
de la secţiunea* cea mai melodică sau cea mai
ritmică a acesteia.
* Este posibil să nu fie corect identificată.
5 Atingeţi canalul dorit.
Începe redarea pistelor de pe canalul selectat.
Notă
• În funcţie de pistă, aceasta este posibil să nu fie
corect detectată sau să fie clasată într-un grup
care nu corespunde genului muzical respectiv.
• Dacă dispozitivul USB conectat conţine multe
piste, poate dura mai mult timp până ce funcţia
“SensMe™ channels” începe să acţioneze datorită
citirii datelor.
Observaţie
• Pistele sunt redate în ordine aleatorie. Ordinea
variază în funcţie de fiecare selecţie a canalului.
Continuare...
26
Lista canalelor
x Recomandat, Redarea aleatorie a tuturor
“Morning” (Dimineaţa) (5:00 - 9:59)
“Daytime” (Ziua) (10:00 - 15:59)
“Evening” (Seara) (16:00 - 18:59)
“Night” (Noaptea) (19:00 - 23:59)
“Midnight” (Miezul nopţii) (24:00 - 4:59)
Pistele recomandate pentru fiecare moment al
zilei. Stabiliţi ora (pag. 14) pentru canalul care să
fie afişat în mod corespunzător.
“Shuffle All” (Redarea aleatorie a tuturor) :
Sunt redate toate pistele analizate în ordine
aleatorie
x Canale de bază
Sunt redate pistele în funcţie de tipul de muzică
“Energetic” (energice): plină de energie.
“Relax” (relaxante): muzică liniştitoare
“Mellow” (melodioase): muzică melodioasă
“Upbeat” (antrenante): muzică veselă, tonifiantă
“Emotional” (sensibilă): melodii lente
“Lounge” (ambientală): muzică de aşteptare
“Dance” (de dans): Ritmată şi rap, ritmată şi
blues.
“Extreme” (Intensă): Piste de rock intens
x Canale pentru călătorii cu maşina
Sunt redate piste adecvate pentru călătorii cu
maşina
“Freeway” (la drum): rapidă, antrenantă.
Comenzi şi indicaţii ce apar în
timpul folosirii redării “SensMe™
channels”
A Pentru a fi afişate tastele de comandă: “Source
List” (Lista surselor), “ATT”, “TA”, “AF”,
“Top” (pag. 19).
B Pentru a parcurge lista şi a selecta un alt canal.
C Este indicat canalul curent.
D Prezintă interfaţa grafică asociată albumului*1
E Indică starea redării, perioada de redare scursă,
starea zappin, bara de progres, denumirea pistei,
numele artistului
F Pentru ca redarea să facă o pauză/ să fie reluată
după pauză
G Pentru a omite o pistă
H Pentru a intra în modul ZAPPIN (pag. 29)
În cursul redării ZAPPIN a canalelor “SensMeTM
channels”, sunt redate secţiunile*2 cele mai
melodice sau ritmice ale pistelor.
*1 Dimensiunea recomandată este cuprinsă de la
240 × 240 la 960 × 960 pixeli.
*2 Este posibil să nu fie corect detectat.
“Chillout Drive” (liniştitoare): muzică
liniştitoare
“Weekend Trip” (călătorii la sfârşit de
săptămână): melodii vesele şi încântătoare
“Midnight Cruise” (Croazieră nocturnă):
Muzică de Jazz sau interpretată la pian.
Redarea pistelor din diagrama
genurilor – SensMeTM mood
“Party Ride” (petrecere): tempo ridicat şi plin
de viaţă
“Morning Commute” (transport matinal): piste
pline de veselie şi încredere
“Goin’ Home” (spre casă): melodie caldă şi
relaxantă
La atingerea unui punct al diagramei în funcţie de
dispoziţia dvs., acesta va fi înconjurat de un cerc şi
vor fi redate pistele reprezentate în interiorul cercului
respectiv.
“SensMe™ mood” distribuie pistele ca puncte într-o
diagramă cu două axe, în funcţie de caracteristicile
fiecărei piste.
1
Conectaţi un dispozitiv USB configurat
pentru funcţia SensMe™.
2 Atingeţi “Source List”, apoi “SensMe™”.
27
3
Atingeţi “mood” (dispoziţie).
Este afişată diagrama cu două axe.
Cercul afişat
Puncte reprezentând piste
4 Atingeţi punctul dorit al diagramei.
În jurul punctului atins apare un cerc şi începe
redarea pistelor a căror reprezentări sunt cuprinse
în interiorul acestui cerc.
Redarea primei piste începe de la secţiunea cea
mai melodioasă sau cea mai ritmică*.
* Detecţia pistei poate să nu fie corectă.
Note
• În diagramă sunt reprezentate numai 200 de piste,
cele mai recent transferate folosind “Content
Transfer”.
• În funcţie de pistă, este posibil ca aceasta să nu
fie corect detectată sau poate fi incorect plasată
în cadrul diagramei.
• Dacă dispozitivul USB conţine multe piste, este
posibil să dureze mai mult timp până ce începe
redarea “SensMeTM mood”
Observaţii
• În diagrama corespunzătoare dispoziţiei, pista
curent redată este indicată cu un punct verde.
• Pistele sunt redate dinspre centrul cercului spre
margini.
Comenzi şi indicaţii ce apar în
timpul folosirii redării “SensMe™
mood”
28
A Pentru a fi afişate tastele de comandă: “Source
List” (Lista surselor), “ATT”, “TA”, “AF”,
“Top” (pag. 19).
B Pentru a deplasa cercul şi a regrupa pistele.
C Pentru a modifica dimensiunea cercului: mică,
medie sau mare.
D Prezintă interfaţa grafică asociată albumului*1
E Indică starea redării, perioada de redare scursă,
starea zappin, bara de progres, denumirea pistei,
numele artistului
F Pentru a modifica parametrii pe axa orizontală
G Pentru a omite o pistă
H Pentru ca redarea să facă o pauză/ să fie reluată
după o pauză
I Pentru a intra în modul ZAPPIN (pag. 29)
În cursul redării ZAPPIN a canalelor “SensMeTM
mood”, sunt redate secţiunile*2 cele mai
melodice sau ritmice ale pistelor.
*1 Dimensiunea recomandată este cuprinsă în intervalul
de la 240 × 240 la 960 × 960 pixeli.
*2 Este posibil să nu fie corect detectat.
Schimbarea parametrilor de pe
axa orizontală
Pe diagrama dispoziţiei, puteţi schimba parametrii
de pe axa orizontală. Pistele sunt rearanjate în funcţie
de caracteristicile parametrilor.
Atingeţi
“Mood”
(Stare)
“Type” (Tip)
“Style” (Stil)
“Time”
(Moment)
Pentru a schimba
parametrul
“Sad” (trist) - “Happy” (vesel)
“Acoustic” (acustic) “Electronic”
“Soft” (lin) - “Hard” (dur)
“Morning” (dimineaţa) “Midnight” (miezul nopţii)
Operaţii disponibile pentru
iPod
Căutarea unei piste în urma
ascultării unei secvenţe
–ZAPPINTM
Apelând la redarea succesivă a unor scurte pasaje
din fiecare pistă de pe dispozitivul USB, puteţi căuta
pista pe care doriţi să o ascultaţi.
Această funcţie este adecvată pentru căutarea unei
piste în modul aleatoriu sau în cel de redare aleatorie
repetitivă.
1 În cursul redării audio, atingeţi “ZAP”.
Redarea începe cu un pasaj din următoarea pistă.
Puteţi selecta durata redării (pag. 38), însă nu
puteţi stabili pasajul care să fie redat din fiecare
pistă.
“ZAP” atins
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu iPod-ul
dvs., citiţi secţiunea “Despre iPod” de la pagina 49
sau vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
În acest manual de instrucţiuni, termenul de “iPod”
este folosit în general pentru funcţiile iPod ale unui
iPod şi ale unui iPhone, cu excepţia cazurilor în care
este altfel specificat în text sau în ilustraţii.
Redarea de la iPod
1
2
Reduceţi nivelul volumului la aparat.
Scoateţi capacul de la conectorul USB şi
conectaţi iPod-ul la conectorul USB.
Folosirea cablului de conectare USB opţional
RC-202IPV este recomandată*1.
Secţiunea din fiecare pistă care
va fi redată în modul ZAPPIN.
2 Atingeţi “ZAP” când se ajunge la redarea
pistei dorite.
Se revine la redarea în mod obişnuit a pistei
selectate, de la început.
Pentru căutarea unei alte piste folosind din nou
modul ZAPPIN, repetaţi paşii 1 şi 2.
În cazul redării “SensMe™ channels”
sau “SensMe™ mood”
Dacă intraţi în modul ZAPPIN în cursul redării
“SensMeTM channels” sau “SensMe™ mood”, va fi
redată secţiunea* cea mai melodioasă sau cea mai
ritmică. Pentru detalii legate de funcţia SensMeTM,
consultaţi “Ascularea muzicii în funcţie de dispoziţia
dvs. – SensMeTM”, de la pag. 25.
* Este posibil să nu fie corect depistată.
Observaţie
• Funcţia ZAPPIN este disponibilă şi la redarea
iPod.
Când este conectat iPod-ul, dispozitivul conectat
la mufa AUX nu este disponibil, iar opţiunea
“Front AUX” nu poate fi selectată la schimbarea
sursei.
Pe ecranul*2 iPod-ului va apărea interfaţa de mai
jos, apoi începe redarea de la elementul redat
anterior.
Dacă este deja conectat un dispozitiv iPod, pentru
a porni redarea, atingeţi “Source List”, apoi “USB/
iPod”.
*1 Pentru a reda piese video de la un iPod dotat
cu facilităţi video, este necesară folosirea
cablului RC-202IPV.
29
*2 Este posibil să nu apară, în cazul unui iPod
cu afişaj tactil sau a unui iPhone conectat, sau
când iPod a fost redat ultima dată, folosind
aplicaţia de comandă de la pasageri.
3
Ajustaţi volumul la acest aparat.
În legătură cu comenzile şi indicaţiile pe
durata redării
Puteţi comanda redarea iPod în acelaşi fel ca şi
redarea unui disc. Pentru detalii, consultaţi “Comenzi
de redare”, de la pag. 19. Pentru detalii legate
de indicaţiile afişate în cursul redării, consultaţi
“Indicaţii afişate în timpul redări”, pag. 20.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă.
Decuplarea iPod-ului
Opriţi redarea, apoi deconectaţi iPod-ul.
Nu decuplaţi iPod-ul în timpul redării, deoarece datele
conţinute de acesta este posibil să se deterioreze.
În legătură cu modul reluarea redării
Când iPod-ul curent este conectat la staţia de cuplare,
modul acestui aparat se modifică, acesta trecând la
reluarea redării şi redarea începe în modul stabilit
la iPod.
În modul reluarea redării, nu este disponibil modul
redare repetitivă/ reluare aleatorie.
Atenţie relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul USB,
volumul telefonului este comandat de către iPhone.
Pentru a evita repornirea sunetului la volum ridicat
după o convorbire telefonică, nu creşteţi volumul
sonor la aparat în timp ce vorbiţi la telefon.
Notă
• Acest aparat nu poate recunoaşte un iPod prin
intermediul unui hub USB.
Configurarea modului de
redare
Puteţi stabili unul dintre următoarele moduri de
redare :
Pentru redarea audio :
“ALBUM”, “TRACK”, “GENRE”, “PLAYLIST”,
“ARTIST”, “MUSIC”, “PODCAST”*
Pentru redarea video :
“MOVIE”, “RENTAL”, “TV SHOW”, “MUSIC
VIDEO”, “VIDEO PLAYLIST”, “VIDEO
PODCAST”*
* În funcţie de iPod, este posibil să nu apară.
1
2
3
În cursul redării, atingeţi
.
Atingeţi “MUSIC” sau “VIDEO”.
Atingeţi modul de redare dorit.
Pentru redare, atingeţi elementul dorit din listă.
Pentru a parcurge lista, atingeţi v/V.
Pentru a omite elementele modului
de redare selectat
În cursul redării, atingeţi +/– pentru modul de redare
selectat.
Redarea repetitivă şi
aleatorie
1
La redare, atingeţi “Play Menu”, apoi în
mod repetat tasta virtuală “Repeat” ori
“Shuffle” până ce apare varianta dorită.
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
Opţiunile de repetare sunt :
Pentru redarea audio
Observaţii
• Când cheia de contact este pusă în poziţia AAC şi
aparatul este pornit, iPod-ul se va reîncărca.
• Dacă iPod-ul este deconectat în timpul redării,
pe ecranul acestui aparat apare indicaţia “USB
device is not connected”.
“OFF”: se revine la redarea obişnuită
“Track”: este repetată pista curentă
“Album”/ “Podcast”/ “Artist”/ “Playlist”/
“Genre”*: este repetat elementul curent al
modului de redare selectat
Pentru redarea video
“OFF”: se revine la redarea obişnuită
“Track”: este repetată pista curentă
“Rental”/ “TV Show”/ “Music Video”/
“Playlist”/ “Video Podcast”*:”*: este repetat
elementul curent al modului de redare selectat
30
Funcţii utile
Opţiunile pentru redarea aleatorie sunt :
Pentru redarea audio
“OFF”: se revine la redarea obişnuită
“Album”/ “Podcast”/ “Artist”/ “Playlist”/
“Genre”*: sunt redate în ordine aleatorie pistele
modului selectat
“Device”*: sunt redate în ordine aleatorie toate
pistele de pe iPod.
Ascultarea pistelor/
imaginilor/ fişierelor video –
Listă
Selectarea unei piste/ imagini/
unui fişier video
* Diferă în funcţie de modul de redare selectat.
Notă
• Opţiunile afişate este posibil să difere faţă de
operaţiile realizate efectiv.
Acţionarea directă a unui
iPod – Aplicaţia de comandă
de la pasageri
Puteţi să listaţi albume/ directoare/ piste/ imagini/
fişiere video şi să selectaţi elementul care doriţi să
fie redat. Această funcţie este utilă mai ales pentru
discuri în format MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/ Xvid/
MPEG-4 sau pentru un dispozitiv USB care conţine
multe albume/ piste etc.
1
Puteţi acţiona direct un iPod conectat la acest
aparat.
În cursul redării, atingeţi .
Este afişată lista categoriilor sau fişierelor din
elementul în curs de redare.
#ONTENTS,IST
&ILE
1 În cursul redării, atingeţi “Play Menu”,
&ILE
&ILE
apoi atingeţi tasta virtuală “Passenger
App Control” pentru a alege varianta
“ON.”.
&ILE
&ILE
&ILE
Pentru a părăsi aplicaţia de comandă
de la pasageri
Bară indicatoare a poziţiei pe pagină
Atingeţi tasta virtuală “Passenger App Control”
pentru a alege varianta “OFF”.
Modul de redare se va schimba trecându-se la modul
Reluarea redării.
Pentru deplasarea la nivelul superior, atingeţi
*.
Pentru a parcurge lista, atingeţi v/V.
Pentru a parcurge lista în mod continuu, atingeţi
şi menţineţi apăsat v/V.
Pentru a omite pagini, atingeţi bara indicatoare a
poziţiei pe pagină.
* La redarea unui CD audio (CD-DA), această
opţiune nu este afişată.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
Note
• Imaginea şi semnalul video ale aplicaţiei pot fi
afişate de acest aparat numai când este activă
frâna de mână.
• Imaginea şi semnalul video ale aplicaţiei pot fi
acţionate numai de la iPhone şi iPod.
• Aplicaţiile compatibile cu aplicaţiile de comandă
de la pasageri sunt limitate.
• Pentru a transmite semnal video la acest aparat,
este necesar să activaţi ieşirea video de la iPod.
• Volumul poate fi reglat numai de la această
unitate.
• Dacă este părăsită aplicaţia de comandă de la
pasageri, reglajul de redare repetitivă şi aleatoare
va fi oprit.
2
Atingeţi elementul dorit.
Începe redarea.
Selectarea tipului de fişier
Dacă discul/ dispozitivul USB conţine mai multe
tipuri de fişiere, va fi redat numai tipul selectat (audio,
video, de imagine). Ordinea priorităţii la redare a
fişierelor, în funcţie de tip, este iniţial audio, video,
apoi de imagine (ex. dacă discul conţine fişiere
31
Reglaje de sunet
video şi de imagine, vor fi redate numai cele video).
Puteţi selecta tipul de fişiere care să fie prezentate în
listă, apoi selectaţi fişierul care să fie redat.
1
2
În cursul redării, atingeţi
3
Atingeţi fişierul dorit.
Începe redarea fişierului selectat.
.
Atingeţi
, apoi “Audio”, “Image” sau
“Video” pentru a selecta tipul de fişier.
Utilizarea comenzii tactile
Puteţi efectua operaţii frecvent utilizate acţionând
afişajul de recepţie/redare cum este indicat mai jos :
Comandă
Pentru
Recepţie radio:
pentru a căuta secvenţe aflate în
trasând
continuare (la fel ca >).
o linie
orizontală
Redare DVD/VCD:
(de la
pentru a omite un capitol/ o pistă
stânga la
(la fel ca >).
dreapta)
Redare JPEG/ Xvid/ MPEG-4/audio:
pentru a omite un fişier/ o pistă
(la fel ca >).
Recepţie radio:
pentru a căuta secvenţe aflate în
trasând
urmă (la fel ca .).
o linie
orizontală
Redare DVD/VCD:
(de la
pentru a omite în urmă un capitol/ o
dreapta la
pistă (la fel ca .).
stânga)
Redare JPEG/ Xvid/ MPEG-4/audio:
pentru a omite în urmă fişier / o pistă
(la fel ca .).
Recepţie
radio:
pentru a
recepţiona posturi de radio fixate în
memorie (deplasare înainte).
trasând
Redare DVD/ VCD/ Xvid/ MPEG-4:
o linie
pentru a vă deplasa rapid înainte
verticală
(spre în sus) într-un material video.
Redare JPEG/ audio:
pentru a omite un album (director)
aflat înainte (la fel ca “Album” +).
Recepţie
radio:
pentru a
recepţiona posturi de radio fixate în
memorie (deplasare înapoi).
trasând
Redare DVD/ VCD/ Xvid/ MPEG-4:
o linie
deplasare înapoi într-un material
verticală
(spre în jos) video.
Recepţie JPEG/ audio:
pentru a omite un album (director)
aflat în urmă (la fel ca “Album” –).
32
Selectarea calităţii sunetului
— EQ7
Puteţi selecta una dintre curbele egalizorului, dintre
cele 7 tipuri disponibile (“Xplod”, “Vocal”, “Edge”,
“Cruise”, “Space”, “Gravity”, “Custom” sau
“OFF”).
1 În cursul recepţiei/ redării, atingeţi “Source
List”, apoi atingeţi
.
2 Atingeţi “Sound”.
Este afişat meniul de reglaje de sunet.
3 Atingeţi “EQ7”.
Sunt afişate opţiunile.
4 Atingeţi curba dorită a egalizorului.
Reglajul este definitivat.
Pentru a anula curba egalizorului, selectaţi “OFF”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Particularizarea curbei egalizorului
– Acord EQ7
Opţiunea “Custom” a “EQ7” vă permite să realizaţi
propriile reglaje pentru egalizor. Puteţi ajusta nivelul
pentru 7 benzi diferite: 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz,
1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, şi 16 kHz..
1
În cursul recepţiei/redării, atingeţi
.
“Source List”, apoi atingeţi
2
3
Atingeţi “Sound”, apoi “EQ7”.
4
Atingeţi +/– pentru fiecare frecvenţă
pentru a ajusta nivelele acestora.
Nivelul poate fi reglat în trepte de 1 unitate, între
– 8 şi +8.
Pentru a reveni la curba egalizatorului stabilită
din fabrică, atingeţi “Reset”.
5
Atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
Atingeţi “Custom”, apoi “Tune”.
Este afişată interfaţa de acord.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Observaţie
• Pot fi ajustate şi alte tipuri de egalizor.
Ajustarea caracteristicilor
de sunet
Echilibrul sonor între sunetul emis de boxa din stânga
şi cea din dreapta (“Balance” - balans), precum şi
cel dintre boxele frontale şi cele din spate (“Fader”
- gradare) poate fi ajustat în funcţie de preferinţele
dvs.
Puteţi totodată să ajustaţi nivelul volumului pentru
subwoofer, dacă acesta este conectat.
1 În cursul recepţiei/ redării, atingeţi “Source
List”, apoi atingeţi
.
2
Atingeţi “Sound”.
Este afişat meniul de reglaje pentru sunet.
3
Atingeţi “Balance/Fader”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
Optimizarea sunetului pentru
poziţia de ascultare – Aliniere
temporală inteligentă
Aparatul poate modifica localizarea sunetului
întârziind sunetul transmis la ieşire de către fiecare
boxă pentru a-l adapta poziţiei dvs. şi a simula o
atmosferă sonoră naturală, care să vă creeze senzaţia
că vă aflaţi în centru, indiferent unde sunteţi aşezaţi
în maşină.
Opţiunile pentru “Listening Position” (poziţia de
audiţie) sunt indicate mai jos.
“Front L” (1): boxă frontală stânga
“Front R” (2): boxă frontală dreapta
“Front” (3): boxă frontală centru
“All” (4): în centrul maşinii
“Custom”: poziţie precis calibrată
(pag. 34)
“OFF”: nici o poziţie stabilită.
Puteţi stabili poziţia aproximativă a subwoofer-ului
faţă de poziţia dvs. de audiţie, dacă:
– subwoofer-ul este conectat şi pentru opţiunea
“Rear/ Sub Out” este aleasă varianta “Sub”
(pag. 41),
– pentru poziţia de audiţie este aleasă una dintre
variantele “Front L”, “Front R”, “Front” sau “All”.
1
4 Atingeţi B/V/v/b pentru a ajusta echilibrul/
gradarea.
Nivelul poate fi ajustat în trepte de o unitate, între
– 15 şi +15 (Balans) / – 15 şi +15 (Gradare).
5
Atingeţi +/– pentru a ajusta nivelul
volumului la subwoofer.
Acest reglaj poate fi efectuat numai când
subwoofer-ul este conectat, iar pentru opţiunea
“Rear/Sub Out” este aleasă varianta “Sub”
(pag. 41).
Nivelul poate fi ajustat în trepte de o unitate, între
– 6 şi +6.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
2
3
4
5
6
În cursul recepţiei/redării, atingeţi
“Source List”, apoi atingeţi
.
Atingeţi “Sound”.
Este afişat meniul de reglaje pentru sunet.
Atingeţi “Listening Position”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
Atingeţi “Select Preset”.
Poziţia de audiţie poate fi selectată.
Stabiliţi poziţia de ascultare.
Atingeţi “Front L”, “Front R”, “Front”, “All” sau
“Custom”.
Stabiliţi poziţia subwoofer-ului.
Dacă pentru opţiunea “Rear/ Sub Out” este aleasă
varianta “Sub” (pag. 41) şi selectaţi “Front L”,
“Front R”, “Front”, “All” la pasul 4 de mai sus,
puteţi stabili poziţia subwoofer-ului.
Atingeţi “Near”, “Normal” sau “Far”.
Reglajul este complet.
33
Pentru a renunţa la Alinierea temporală inteligentă,
selectaţi “OFF”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Calibrarea cu precizie a poziţiei de
audiţie – Acordul pentru alinierea
temporală inteligentă
Puteţi calibra cu precizie poziţia dvs. de audiţie
pentru fiecare boxă, astfel încât întârzierile
sunetului să fie mai bine adaptate pentru ascultător.
Înainte de a începe, măsuraţi distanţa dintre poziţia
dvs. de audiţie şi fiecare boxă.
1
În cursul recepţiei/redării, atingeţi
.
“Source List”, apoi atingeţi
2
Atingeţi “Sound”, apoi “Listening Position”.
3 Atingeţi “Custom”, apoi “Custom Tune”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
Configurarea boxelor şi
reglarea volumului
Crearea unei boxe centrale
virtuale – CSO
Pentru a beneficia de efectul de surround, este
recomandabil să aveţi 5 boxe (faţă stânga, faţă
dreapta, spate stânga, spate dreapta şi centru) şi
un subwoofer. CSO (Center Speaker Organizer Organizator boxă centru) vă permite să creaţi o
boxă centrală virtuală chiar dacă nu există una reală
conectată.
1
În cursul redării unui disc/USB, atingeţi
.
“Source List”, apoi atingeţi
2
Atingeţi “Sound”.
Este afişată interfaţa de reglaje pentru sunet.
3
Atingeţi “CSO”.
Sunt afişate opţiunile.
4
Atingeţi “CSO1”, “CSO2” sau “CSO3”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Notă
• “CSO” este eficient numai când pentru “Multi Ch
Output” este aleasă varianta “Multi” (pag. 43), şi
numai la redarea surselor multicanal.
Notă
• Subwoofer-ul apare, iar tastele cu reglaje
personalizate sunt disponibile numai când pentru
opţiunea “Rear/ Sub Out” este aleasă varianta
“Sub” (pag. 41),
4
5
Atingeţi +/– pentru fiecare boxă în parte
pentru a stabili distanţa dintre poziţia de
audiţie şi boxe.
Distanţa poate fi reglată în trepte de 2 cm, între 0
şi 400 cm.
Pentru a reveni la reglajele implicite, atingeţi
“Reset”.
Atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Notă
• Reglajul este aplicat numai după ce este atinsă
indicaţia “OK”.
34
Utilizarea boxelor de spate ca
subwoofer – RBE
Opţiunea RBE (Rear Bas Enhancer) intensifică
sunetul de joasă frecvenţă aplicând boxelor de spate
un filtru trece jos (pag. 41). Această funcţie permite
boxelor de spate să lucreze ca subwoofer deşi nu este
unul conectat.
1
În cursul recepţiei/redării, atingeţi
.
“Source List”, apoi atingeţi
2
Atingeţi “Sound”.
Este afişată interfaţa cu reglaje de sunet.
3
Atingeţi pentru v/V pentru a parcurge
opţiunile, apoi atingeţi “RBE”.
Sunt afişate opţiunile.
4
Atingeţi “RBE1”, “RBE2” sau “RBE3.”.
Reglajul este definitivat.
Reglarea ecranului
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Ajustarea volumului boxelor
Puteţi ajusta nivelul volumului pentru fiecare boxă
conectată.
Boxele ce pot fi reglate sunt “Front R” (boxă frontală
dreapta), “Front L” (boxă frontală stânga), “Surround
L” (boxă surround stânga), “Surround R” (boxă
surround dreapta) şi “Subwoofer*.”
* Ajustabil numai când este conectat un subwoofer, şi
când pentru opţiunea “Rear/Sub Out” este aleasă
varianta “Sub” (pag. 41).
1
Când nu este selectată nici o sursă,
atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
Calibrarea afişajului tactil
Calibrarea afişajului tactil este necesară în situaţiile
în care poziţia butoanelor virtuale nu corespunde
punctelor în care afişajul trebuie atins pentru
transmiterea comenzii respective.
1
2
Atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
3
Atingeţi v/V pentru a parcurge opţiunile,
apoi atingeţi “Touch Panel Adjust”.
Apare interfaţa de reglaje.
4
Atingeţi succesiv punctele indicate.
Calibrarea este definitivată.
.
2
Atingeţi “Sound”.
Este afişată interfaţa cu reglaje de sunet.
3
Atingeţi v/V pentru a parcurge opţiunile,
apoi atingeţi “4.1ch Speaker Level”.
Este afişată interfaţa cu reglaje.
.
Atingeţi “General”.
Este afişat meniul de reglaje generale.
Pentru a renunţa la calibrare, atingeţi “Cancel”.
Stabilirea fundalului
ecranului
Puteţi selecta tema preferată pentru ecran.
4
Atingeţi boxa, apoi +/– pentru a ajusta
nivelul.
Repetaţi acest pas pentru a ajusta volumul
tuturor boxelor.
Pentru a reveni la varianta implicită, atingeţi
“Reset.
1
2
Atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
3
Atingeţi “Screen Theme”.
Apare interfaţa de selecţie a temelor disponibile
pentru ecran.
4
Selectaţi tema dorită pentru ecran.
Atingeţi “Tema pentru ecran”, apoi tipul dorit.
.
Atingeţi “Screen”.
Este afişat meniul de reglaje pentru ecran.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Continuare...
35
Ajustarea imaginii
– Calitatea imaginii
Puteţi selecta calitatea imaginii, adecvată pentru
luminozitatea din interiorul maşinii.
În continuare sunt indicate opţiunile disponibile :
“Dynamic”: imagini vii, în culori luminoase şi
deschise.
“Standard”: calitate standard a imaginilor.
“Theater”: monitorul devine luminos; variantă
adecvată pentru filmele cu imagini
întunecate.
“Sepia”: aplică imaginilor tonuri sepia.
“Custom 1”, “Custom 2”: reglaje ce pot fi ajustate
de utilizator (pag. 36).
1 În cursul redării video/ de imagine, atingeţi
“Source List”, apoi
.
2
Atingeţi “Screen”.
Este afişat meniul de reglaje de ecran.
3
Atingeţi “Picture EQ”.
Sunt afişate opţiunile.
4
Atingeţi opţiunea dorită.
Personalizarea calităţii imaginii
Opţiunile “Custom 1” şi “Custom 2” pentru reglajul
calităţii imaginii vă permit să realizaţi propriile
reglaje privind calitatea imaginii prin ajustarea
tonurilor de culoare ale acesteia.
2
3
În cursul redării video/ de imagine,
atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
Atingeţi “Warm”, “Normal” sau “Cool”
pentru a selecta “Color Tone”.
5
Atingeţi +/– de la “Brightness” şi “Color”
pentru a ajusta nivelurile acestora.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Notă
• Calitatea imaginii pentru camera din spate nu
poate fi ajustată.
Selectarea formatului
imaginii
Puteţi modifica formatul ecranului.
Opţiunile disponibile sunt afişate mai jos.
“Normal”: Imagine în format 4:3
(imagine obişnuită).
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Notă
• Reglajul este disponibil numai după ce este activată
frâna de mână.
1
4
.
Atingeţi “Screen”, apoi “Picture EQ”.
Atingeţi “Custom 1” sau “Custom 2”, apoi
“Custom Tune”.
Apare interfaţa de reglaje.
“Wide”: imagine în format 4:3
lărgită spre stânga şi spre dreapta
pentru a umple ecranul şi având
secţiunile de sus şi de jos, care
depăşesc formatul, eliminate.
“Full”: imagine în format 16:9.
“Zoom”: imagine în format 4:3
lărgită spre stânga şi spre dreapta
pentru a umple ecranul.
1
În cursul redării video/ de imagine,
atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
2
Atingeţi “Screen”.
Este afişat meniul de reglaje generale.
3
Atingeţi “Aspect”.
Sunt afişate opţiunile.
4
Atingeţi opţiunea dorită.
.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Note
• Reglajul este disponibil numai după ce este activată
frâna de mână.
• Formatul imaginilor pentru camera din spate nu
poate fi modificat.
36
Reglaje
Meniul de reglaje include următoarele categorii :
• “General”: reglaje generale (pag. 38)
• “Sound”: reglaje de sunet (pag. 40)
• “Screen”: reglaje de ecran (pag. 42)
• “Visual”: DVD şi alte reglaje de redre (pag. 43)
Reglaje de bază
Puteţi ajusta un element de meniu prin următoarea
procedură.
Ex. pentru stabilirea demonstraţiei
1
Când nu este selectată nici o sursă,
atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
Este afişat meniul de reglaje.
.
2
Atingeţi “Screen”.
Este afişată interfaţa de reglare a ecranului.
3
Atingeţi “Demo” pentru a alege varianta
“ON” sau “OFF”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a parcurge opţiunile (numai dacă este necesar),
atingeţi v/V.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
37
Reglaje generale
Atingeţi
c “General” c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 37.
Urmaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
Language - limbă folosită
Opţiune
Scop
English (z),
Español,
Pentru a selecta limba folosită la Nici o sursă
afişare.
selectată.
Pycckий
Clock Adjust - ajustarea
–
ceasului (pag. 14)
Auto OFF - oprire automată
No (z)
Opreşte automat după
perioada stabilită de timp,
30 sec, 30
când nu este selectată nici o
min, 60 min
sursă.
Beep - Semnal sonor
OFF
ZAPPIN Time
(pag. 36)
Dimmer - ajustare
luminozitate
Modifică luminozitatea
ecranului.
Dimmer Level nivel luminozitate
Stabileşte nivelul de luminozitate când este activată opţiunea
“Dimmer”.
Touch Panel Adjust ajustare afişaj tactil (pag. 35)
No Signal - nici un semnal
Modifică automat ecranul când
nu este detectat nici un semnal
video extern.
38
Starea aparatului
–
Pentru a dezactiva funcţia de
oprire automată.
Pentru a selecta perioada de
timp dorită.
Pentru a dezactiva emiterea
sunetului.
Pentru a activa emiterea
ON (z)
sunetului.
6 sec, 15 sec Pentru a selecta durata de redare
pentru funcţia ZAPPIN.
(z), 30 sec
Pentru a reduce automat
luminozitatea ecranului când
este pornită lumina. (Disponibilă
AUTO (z)
numai când este conectat cablul
de comandă a luminozităţii.)
Pentru a reduce luminozitatea
ON
ecranului
(–5 ~ +5)
z: 0
–
Through
Blank (z)
Orice stare.
Pentru a alege nivelul
luminozitate dorit.
–
Pentru ca pe ecran să nu fie
prezentat nici un semnal.
Pentru a fi afişată interfaţa
pentru redarea audio fără
notificare a semnalului.
Orice stare.
Orice stare.
La redarea audio
USB/ iPod
Orice stare.
Orice stare.
Orice stare.
Nici o sursă
selectată.
Element
Output Color System Sistem de culoare la ieşire
Schimbă sistemul de culoare
în funcţie de monitorul
conectat (nu este acceptat
sistemul SECAM)
Front AUX Input - intrare
auxiliară frontală (pag. 45)
Stabileşte dacă să fie detectate
sau nu semnalele de intrare ale
unui dispozitiv audio conectat
la mufa de intrare AUX.
Rear AUX Input - intrare
auxiliară spate (pag. 45)
Stabileşte tipul de dispozitiv
conectat la mufele AUX
din partea din spate pentru
ca fundalul ecranului să fie
modificat corespunzător.
Rotary Commander - buton
rotativ
Modifică direcţia de acţionare
a butoanelor rotative.
Camera Inputintrare cameră
Activează intrarea video de la
camera video pentru vederea
în spate conectată.
Opţiune
Scop
PAL (z)
Pentru a alege varianta PAL.
Nici o sursă
selectată.
NTSC
Pentru a alege varianta NTSC.
OFF
Pentru a dezactiva intrarea
AUX.
Audio (z)
OFF
Audio
Video (z)
Default (z)
Reverse
Nici o sursă
selectată.
Pentru a activa intrarea AUX.
Pentru a dezactiva intrarea
AUX.
Pentru a fi afişat fundalul stabilit Nici o sursă
pentru acest aparat.
selectată.
Pentru a fi afişată imaginea de la
dispozitivul conectat.
Pentru a utiliza variantele
stabilite din fabrică.
Pentru utilizarea pe partea
dreaptă a volanului.
Orice stare.
OFF
Pentru a dezactiva intrarea.
ON (z)
Pentru a fi afişată imaginea de la
camera pentru vederea în spate, Orice stare.
când se aprind stopurile maşinii
de culoare roşie (sau când
schimbătorul de viteze este în
poziţia R - marşarier).
Rear View Camera Setting
- Reglarea camerei pentru
vederea în spate (pag. 46)
CT (Clock Time) - ora
exactă (pag. 17, 18)
Starea aparatului
–
–
ON
Pentru a activa funcţia CT.
OFF (z)
Pentru a dezactiva funcţia CT.
Orice stare.
Orice stare.
39
Reglaje de sunet
Atingeţi
c “Sound” c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 37.
Urmaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
Opţiune
Scop
EQ7 - egalizor
(pag. 32)
OFF (z)
Pentru a renunţa la curba
egalizorului.
Balance/Fader balans/ gradare
(pag. 33)
Xplod, Vocal,
Edge, Cruise,
Space, Gravity,
Custom
Balance:
(–15 ~ +15)
Fader:
(–15 ~ +15)
z: 0
Subwoofer:
(–6 ~ +6)
z: 0
Listening Position poziţia de audiţie
(pag. 33)
Stabileşte poziţia de
audiţie şi pe cea a
subwoofer-ului.
OFF (z)
Front L
Front R
Front
All
Custom
Subwoofer:
Near,
Normal (z),
Far
CSO (Center
Speaker Organizer)
(pag. 34)
Stabileşte modul cu
o boxă virtuală în
centru.
Rear/Sub Out
Comută ieşirea audio
între boxele din spate
şi subwoofer.
40
OFF (z),
CSO1, CSO2,
CSO3
Rear
Sub (z)
Pentru a selecta curba egalizorului;
personalizarea curbei egalizorului
Starea
aparatului
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a ajusta nivelul.
Pentru a ajusta nivelul volumului
subwoofer-ului. (Disponibil numai
când pentru “Subwoofer” este aleasă
varianta “ON”.)
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a nu stabili poziţia de audiţie.
Pentru a alege varianta faţă stânga.
Pentru a alege varianta faţă dreapta.
Pentru a alege varianta faţă centru.
Pentru a alege varianta în centrul
maşinii.
În cursul recepţiei/
Pentru a calibra cu precizie poziţia
redării.
de audiţie (pag. 34).
Pentru a selecta poziţia pentru
subwoofer. (Disponibilă numai când
pentru opţiunea “Rear/Sub Out” este
aleasă varianta “Sub” (pag. 41). şi
poziţia de ascultare este aleasă “Front
L”, “Front R”, “Front” sau “All”).
Pentru a selecta modul.
În cursul redării
discului/ USB.
Pentru a fi transmise semnalele
audio de ieşire la boxele din partea
din spate (amplificator).
Pentru a transmite la ieşire semnale
audio către subwoofer.
Nici o sursă
selectată.
Element
RBE (Rear Bass
Enhancer) - intensificare
başi spate (pag. 34)
Sunt utilizate boxele
de spate pe post de
subwoofer.
Crossover Filter - filtru
de tăiere
Selectează frecvenţa
de tăiere pentru boxele
frontale/ de spate (HPF) şi
pentru subwoofer (LPF).
4.1ch Speaker Level nivel boxe 4,1 canale
(pag. 35)
Opţiune
Scop
OFF (z) RBE1,
RBE2, RBE3
Pentru a selecta modul.
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
HPF:
OFF (z)
HPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz, 120 Hz
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Pentru a selecta frecvenţa de
tăiere. (Disponibilă numai când
pentru “Subwoofer” este aleasă
varianta “ON”.)
–
Starea
aparatului
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a nu fi tăiată frecvenţa.
Pentru a selecta frecvenţa de
tăiere.
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a selecta faza pentru
subwoofer. (Disponibilă numai
când pentru “Subwoofer” este
aleasă varianta “ON”.)
–
Nici o sursă
selectată.
41
Reglaje de ecran
Atingeţi
c “Sound” c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 37.
Urmaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
Screen Theme - Tema
afişată de ecran
(pag. 35)
Picture EQ* - echilibru
imagine (pag. 36)
Aspect* - format ecran
(pag. 36)
Opţiune
–
Starea
aparatului
–
Dynamic (z),
Standard,
Theater, Sepia
Pentru a selecta calitatea imaginii.
Custom 1,
Custom 2
Pentru a personaliza calitatea
imaginii.
Full (z),
Normal,
Wide,
Zoom
Pentru a selecta formatul de ecran
(raportul laturilor ecranului).
Clock - Ceas
ON (z)
Afişează/ nu afişează
indicaţia orei în colţul din
dreapta jos a ecranului.
OFF
Demo
Scop
ON (z)
OFF
În cursul
redării video/
de imagini.
În cursul
redării video/
de imagini.
Pentru a afişa indicaţia orei.
Orice stare.
Pentru a nu afişa indicaţia orei.
Pentru a activa prezentarea
demonstrativă.
Pentru a dezactiva prezentarea
demonstrativă
* Acest reglaj este disponibil numai după ce este activată frâna de mână.
42
Orice stare.
Nici o sursă
selectată.
DVD şi alte reglaje privind redarea
Atingeţi
c “Visual” c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 37.
Urmaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
DVD Menu
Language - limba
pentru meniul DVD
DVD Audio
Language - limba
pentru coloana
sonoră a DVD-ului
DVD Subtitle
Language - limba
pentru subtitrarea
DVD-ului
Audio DRC comanda registrului
dinamic
Face ca sunetul să
fie mai clar când
volumul este redus.
Numai pentru un
DVD* compatibil cu
audio DRC (Dynamic
Range Control).
* Exclusiv DVD-R /
DVD-R DL/ DVDRW în mod VR.
Multi Ch Output
- ieşire multicanal
schimbă metoda de
transmitere la ieşire
a semnalelor de la
sursele multicanal.
DVD Playlist Play liste de redare DVD
(numai pentru
DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW în mod VR)
DVD Direct Search căutarea directă pe
DVD (pag. 23).
Stabileşte elementul
de căutare directă pe
DVD
Opţiune
Scop
Starea
aparatului
–
Pentru a alege altă limbă pentru
meniul discului
Nici o sursă
selectată.
–
Pentru a alege altă limbă pentru
coloana sonoră.
Nici o sursă
selectată.
–
Pentru a alege altă limbă pentru
subtitrare dintre cele disponibile pe
disc.
Nici o sursă
selectată.
Standard (z)
Pentru a selecta varianta de reglaj
standard.
Nici o sursă
selectată.
Wide
Multi (z),
Pentru a obţine senzaţia unui
spectacol live.
Pentru a transmite semnal la ieşire
pe 4,1 canale.
Stereo
Pentru reducerea semnalului de
ieşire la 2 canale.
Original (z)
Pentru a fi redate titlurile înregistrate
original.
Playlist
Pentru redarea unei liste de redare
editate.
Chapter (z)
Pentru a căuta un capitol.
Nici o sursă
selectată.
Nici o sursă
selectată.
Orice stare.
Title
Pentru a căuta un titlu
43
Element
Opţiune
Scop
Monitor Type - tip de 16:9 (z)
monitor
Selectează formatul
de ecran adecvat
pentru monitorul
conectat. (se modifică
şi formatul ecranului 4:3 Letter Box
acestui aparat).
În funcţie de disc, este
posibil să fie selectată
automat varianta “4:3
Letter Box” în loc de 4:3 Pan Scan
“4:3 Pan Scan” şi vice
versa.
Pentru a afişa o imagine panoramică.
Adecvată la conectarea unui
monitor cu ecran lat sau a unuia care
beneficiază de funcţia ecran lat.
Multi Disc Resume reluare multi disc
Pentru a nu fi reţinute în memorie
puncte de reluare a redării. Reluarea
redării este disponibilă numai pentru
discul curent.
Pentru a fi stocate punctele de reluare a redării pentru cel mult 5 discuri
video*.
* numai pentru DVD VIDEO/VCD/
Xvid/ MPEG-4.
Pentru a nu fi stocate în memorie
reglaje de reluare a redării.
Pentru stocarea în memorie a
reglajelor de reluare a redării,
pentru fişiere Xvid/ MPEG-4 de pe
dispozitivul USB.
Pentru a selecta intervalul de
succesiune a cadrelor într-o
prezentare de imagini.
OFF
ON (z)
USB Resume reluare USB
OFF
ON (z)
JPEG Slide Show
- prezentare de
imagini JPEG
Video CD PBC Video CD cu funcţii
de comandă a
redării (pag. 21).
44
5sec (z),
20sec, 60sec,
Fixed
OFF
ON (z)
Starea
aparatului
Pentru a afişa o imagine panoramică
cu benzi negre în partea de sus şi de Nici o sursă
jos a ecranului.
selectată.
Adecvată la conectarea la un monitor
cu ecran 4:3.
Pentru afişarea unei imagini
panoramice pe întreg ecranul şi
eliminarea automată a porţiunilor
care nu se încadrează pe ecran.
Pentru a reda un VCD fără funcţii
PBC.
Pentru a reda un VCD cu funcţii
PBC.
Nici o sursă
selectată.
Nici o sursă
selectată.
Nici o sursă
selectată.
Nici o sursă
selectată.
Echipamente opţionale
Echipament audio/ video
auxiliar
Puteţi conecta până la 2 dispozitive opţionale, cum
ar fi un player media portabil, joc etc. la mufele
AUX frontală şi la cele AUX din partea din spate
ale aparatului. (mufele AUX din partea frontală sunt
destinate exclusiv semnalului audio.)
Stabilirea tipului de dispozitiv
La stabilirea tipului (audio sau video) pentru fiecare
dintre dispozitivele conectate, interfaţa de fundal
poate fi schimbată în mod corespunzător.
1 Când nu este selectată nici o sursă, atingeţi
.
“Source List”, apoi
Este afişat meniul de reglaje generale. În caz
contrar, atingeţi “General”.
Atingeţi v/V pentru a parcurge opţiunile,
apoi atingeţi “Front AUX Input” sau “Rear
AUX Input”.
Selectarea echipamentului
opţional
2
1
3 Atingeţi “Audio” sau “Video”.
Atingeţi “Source List”, apoi “AUX”.
Apare interfaţa de redare AUX.
Varianta “Audio” este disponibilă pentru “Front
AUX Input” sau “Rear AUX Input”, în timp ce
varianta “Video” este disponibilă numai pentru
“Rear AUX Input”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a dezactiva intrarea AUX, atingeţi “OFF”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
2
Atingeţi “Front AUX” sau “Rear AUX”
pentru a selecta dispozitivul.
Acţionaţi prin echipamentul portabil propriu-zis.
Camera pentru vederea în
spate
Ajustarea nivelului volumului
Conectând camera pentru vederea în spate, opţională,
la mufa CAMERA IN, puteţi urmări imaginile
preluate de aceasta pe ecran.
Aveţi grijă să reglaţi volumul pentru fiecare dintre
echipamentele conectate, înainte de redare.
Nivelul volumului este comun pentru “Front AUX”
şi “Rear AUX”.
Imaginile de la camera pentru vederea în spate
sunt afişate când se aprind stopurile maşinii (sau
când treceţi schimbătorul de viteze în poziţia R marşarier).
1 Reduceţi volumul sonor la acest aparat.
2 Atingeţi “Source List”, apoi “AUX”.
Note
• Când mergeţi cu spatele, urmăriţi cu grijă
împrejurimile, pentru siguranţă. Nu vă bazaţi
exclusiv pe camera pentru vederea în spate.
• Imaginea de la camera pentru vederea în spate nu
apare pe monitorul din spate.
Apare interfaţa de redare AUX.
3 Porniţi redarea la echipamentul portabil, la
un nivel moderat.
4 Stabiliţi nivelul obişnuit al volumul, pentru
audiţie, la aparat.
5 Dacă există diferenţe de nivel al volumului între sursele în curs de redare, atingeţi
–/+ din caseta “Level” pentru a ajusta
nivelul.
Nivelul poate fi reglat în trepte de o unitate, între
–8 şi +18.
Observaţii
• Chiar dacă este conectată camera pentru vederea
în spate, puteţi alege ca imaginile preluate de
aceasta să nu fie afişate, dezactivând intrarea
camerei (pag. 39).
Reglaje ale camerei pentru
vederea în spate
Puteţi afişa elementele de reglaj peste imaginea de
la camera pentru vederea în spate, pentru a asista
acţionarea.
45
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Acest reglaj este disponibil numai când :
– pentru “Camera Input” este aleasă varianta “ON”
(pag. 39).
– este activată frâna de mână.
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare,
lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Antena se va extinde în mod automat.
1 Atingeţi “Source List”, apoi
Condensarea umezelii
2
.
Este afişat meniul de reglaje generale. În caz
contrar, atingeţi “General”.
Atingeţi v/V pentru a parcurge opţiunile,
apoi atingeţi “Rear View Camera
Setting”.
Apar elementele de reglaj.
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce
umezeala se evaporă. În caz contrar aparatul nu va
funcţiona în mod corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară a
sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste
aparat sau peste discuri.
Note privind ecranul LCD
• Nu udaţi ecranul LCD şi nici nu îl expuneţi la
lichide deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
Afişarea liniilor de marcaj
Atingeţi “Marker”
Atingeţi din nou “Marker” pentru ca liniile de marcaj
să dispară.
Inversarea imaginii
Atingeţi “Mirror”.
Apare o imagine inversată în oglindă.
Editarea liniilor
1 Atingeţi “Line Edit”.
2 Selectaţi linia de editare.
3
Atingeţi “1 Edit”, “2 Edit” sau “3 Edit”
corespunzător liniei de editare.
Editaţi linia.
Pentru a mări lungimea, atingeţi B b.
Pentru a reduce lungimea, atingeţi b B.
Pentru a ajusta poziţia, atingeţi V sau v.
Pentru a reveni la varianta implicită, atingeţi
“Reset”.
Pentru reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
46
• Nu apăsaţi ecranul cu cristale lichide (LCD)
deoarece imaginea poate fi distorsionată sau pot
apărea disfuncţionalităţi (ex. imaginea poate deveni
neclară sau ecranul LCD se poate deteriora).
• Nu atingeţi ecranul decât cu degetul deoarece
acesta se poate deteriora sau sparge.
• Curăţaţi ecranul LCD cu o bucată de pânză moale,
uscată. Nu folosiţi nici un fel de solvenţi cum ar fi
benzina, tinerul, substanţe de curăţare disponibile
în comerţ sau spray antistatic.
• Nu folosiţi acest aparat în afara domeniului de
temperaturi : 5° C ÷ 45°.
• Dacă maşina este parcată într-un loc cu temperatură
prea mare sau prea scăzută, este posibil ca imaginea
să nu fie clară. Cu toate acestea, monitorul nu
este defect, iar imaginea redevine clară când
temperatura revine la normal.
• Este posibilă apariţia pe monitor a unor minuscule
puncte fixe albastre, roşii sau verzi. Aceste puncte
sunt denumire puncte luminoase şi pot apărea în
cazul oricărui monitor. Ecranul LCD este produs
folosindu-se o tehnologie de înaltă precizie, astfel
încât 99,99 % dintre pixeli sunt operaţionali
pentru utilizarea efectivă. Cu toate acestea, este
posibil să apară un mic procent (de obicei 0,01 %)
de segmente care să nu lumineze în mod normal.
Aceasta nu va afecta însă, în nici un fel, imaginea
vizionată.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau
la surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina
parcată la soare.
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l cu
o bucată de pânză moale efectuând
mişcările de ştergere dinspre centru
spre exterior. Nu folosiţi solvenţi ca
benzină, tiner, substanţe de curăţare
disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor care
corespund standardului Compact Disc (CD). Discurile duale şi cele de muzică la codarea cărora au
fost folosite tehnologii de protejare a drepturilor
de autor nu corespund standardului CD şi de aceea
este posibil să nu poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă. Dacă
încercaţi redarea unor astfel de discuri, pot apărea
disfuncţionalităţi sau se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă
de inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se
poate deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de
discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind operaţii de redare a discurilor
DVD şi VCD
Unele operaţii de redare a discurilor DVD şi VCD
pot fi stabilite în mod intenţionat de producătorii de
software. Când player-ul redă DVD-uri şi VCD-uri
în concordanţă cu conţinutul proiectat de producătorii
software-ului este posibil ca unele facilităţi de redare
să nu fie disponibile. Consultaţi şi documentaţia ce
însoţeşte DVD-urile sau VCD-urile.
Note privind discurile DATA CD şi DATA
DVD
• Este posibil ca anumite discuri DATA CD/ DATA
DVD să nu fie redate de acest aparat (în funcţie de
echipamentul folosit la înregistrare sau de disc).
• Pentru anumite discuri este necesară operaţia de
finalizare (pag. 47).
• Aparatul este compatibil cu standardele :
• pentru DATA CD :
– ISO 9660 Level 1 / Level 2 sau Joliet/Romeo
(format extins),
– multisesiune.
• pentru DATA DVD :
– format UDF (Universal Disc Format şi ISO
9660 combinate),
– multisesiune.
• Numărul maxim de :
– directoare (albume) : 256 (inclusiv cel de
rădăcină şi cele goale),
– fişiere (piste/ imagini/ video) şi directoare de pe
disc: 2000 (sau mai puţine, dacă denumirile de
fişiere/ directoare conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director/fişier: 64 (Joliet/Romeo).
Note privind finalizarea discurilor
Pentru a fi redate de acest aparat, următoarele tipuri
de discuri trebuie în prealabil finalizate :
• DVD-R/ DVD-R DL (în mod video/ mod VR),
• DVD-RW (în mod video)
• DVD+R/ DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Următoarele tipuri de discuri pot fi redate fără a fi
finalizate în prealabil:
• DVD+RW – finalizat automat
• DVD-RW în mod VR – finalizarea nu este
necesară.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu discul.
Note privind discurile CD multisesiune /
DVD multiborder
Acest aparat poate reda CD-uri multisesiune/ DVD-uri
multisesiune în următoarele condiţii. Ţineţi seama că
sesiunea trebuie închisă şi discul trebuie finalizat.
• Când CD-DA (Compact Disc Digital Audio) este
înregistrat în prima sesiune:
Aparatul recunoaşte discul ca CD-DA şi este
redată numai prima sesiune, chiar dacă un alt
format (de ex. MP3) este înregistrat în sesiunile
care urmează.
• Când CD-DA este înregistrat în altă parte decât în
prima sesiune:
Aparatul recunoaşte discul ca DATA CD sau DATA
DVD şi sunt omise toate sesiunile CD-DA.
• Când este înregistrat un MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/
Xvid/ MPEG-4 :
Sunt redate numai sesiunile care conţin tipul de
fişier selectat (audio/ video/ de imagine)* (dacă
există CD-DA sau alte date în altă sesiune, vor fi
omise).
* Pentru detalii legate de modul de selectare a
fişierelor, consultaţi pag. 31.
Continuare...
47
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/ DivX®/
MPEG-4
Director (album)
Fişier MP3/ WMA/AAC/ JPEG/
Xvid/
MPEG-4 (pistă/ imagine/ video)
Note legate de WMA
• Nu este posibilă redarea următoarelor fişiere
WMA: – cu compresie cu pierderi reduse,
– protejate de legea drepturilor de autor.
Despre fişierele AAC
• Etichetele AAC conţin 126 de caractere.
• Când denumiţi un fişier AAC, aveţi grijă să adăugaţi
extensia “.m4a” denumirii fişierului.
Despre fişierele JPEG
Despre fişierele MP3
• MPEG-1 Audio Layer-3, abreviat MP3, este un
standard pentru formatele de compresie a fişierelor
de muzică. Acesta comprimă date audio CD la un
raport de compresie de aproximativ 1/10 faţă de
dimensiunea originală.
• Etichetele ID3 ale versiunilor 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi
2.4 sunt aplicate numai fişierelor MP3. Eticheta
ID3 conţine 15/30 caractere (1.0 şi 1.1) sau 63/126
caractere (2.2, 2.3 şi 2.4).
• Când denumiţi un fişier MP3, aveţi grijă să adăugaţi
extensia “.mp3” denumirii fişierului.
• În cursul redării sau a deplasării rapide înainte/
înapoi a unui fişier MP3 cu viteză de transfer
variabilă VBR, durata de redare scursă este posibil
să nu fie afişată cu acurateţe.
Note legate de MP3
• Dacă sunt redate fişiere MP3 cu viteză de transfer
ridicată, de ex. 192 kbps, este posibil ca sunetul să
prezinte întreruperi.
Despre fişierele WMA
• Windows Media Audio, abreviat WMA, este un
standard pentru formatele de compresie a fişierelor
de muzică. Acesta comprimă date audio CD la un
raport de compresie de aproximativ 1/22* faţă de
dimensiunea originală.
• Etichetele WMA conţin 63 de caractere.
• Când denumiţi un fişier WMA, aveţi grijă să
adăugaţi extensia “.wma” denumirii fişierului.
• În cursul redării sau a deplasării rapide înainte/
înapoi a unui fişier WMA cu viteză de transfer
variabilă VBR, durata de redare scursă este posibil
să nu fie afişată cu acurateţe.
* numai pentru 64 kbps
48
• Joint Photographic Experts Group, abreviat JPEG,
este un standard pentru formatele de compresie a
fişierelor de imagine. Acesta comprimă fotografii
la un raport de compresie cuprins între aproximativ
1/10 şi 1/100 faţă de dimensiunea originală.
• Când denumiţi un fişier JPEG, aveţi grijă să
adăugaţi extensia “.jpg” denumirii fişierului.
Note legate de JPEG
• Redarea fişierelor JPEG progresive nu este
posibilă.
Despre fişiere MPEG-4
• Fişierele MPEG-4 trebuie să satisfacă următoarele
cerinţe pentru a fi redate:
– profil: MPEG-4 profil simplu
– viteză de transfer: max. 7 Mbps pentru USB FS,
10 Mbps pentru DVD, 7 Mbps pentru CD
– frecvenţa cadrelor: max. 30 cps
– dimensiunea imaginii: max. 720 × 480 pixeli
– audio: max. 320 kbps (AAC-LC)
– extensia fişierului: .mp4.
Redarea nu poate fi garantată pentru toate fişierele
MPEG-4 chiar dacă îndeplinesc aceste cerinţe.
Despre iPod
• Acest aparat se poate conecta la următoarele modele
de iPod:
– iPod touch (a 4-a generaţie)
– iPod touch (a 3-a generaţie)
– iPod touch (a 2-a generaţie)
– iPod touch (prima generaţie)
– iPod classic
– iPod classic (120 GB)
– iPod cu video*
– iPod nano (a 6-a generaţie)
– iPod nano (a 5-a generaţie)
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
Actualizaţi software-ul dispozitivului dvs. iPod cu
variantele cele mai recente.
* Aplicaţia de comandă de la pasageri nu este
disponibilă pentru iPod nano (prima generaţie)
sau iPod cu video.
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) şi “Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) înseamnă că
un accesoriu electronic a fost special creat pentru a
se conecta la iPod sau la iPhone şi a fost certificat
de dezvoltator că respectă standardele Apple de
performanţă. Firma Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea acestui dispozitiv sau pentru
compatibilitatea acestuia cu standardele privind
siguranţa şi cu regulamentele în vigoare. Vă rugăm
să ţineţi seama că utilizarea acestui accesoriu
împreună cu un iPod sau un iPhone poate afecta
performanţele wireless.
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii
În condiţii normale, bateria durează aproximativ
1 an. (Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt,
în funcţie de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii se scurtează. Înlocuiţi bateria cu una
nouă, de tip CR2025 cu litiu. Folosirea altui tip de
baterie prezintă un risc de incendiu sau de explozie.
Cu partea pozitivă (+)
îndreptată în sus
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În
cazul în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de
urgenţă un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată,
pentru a asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o
instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică,
deoarece se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi grijă
să folosiţi una cu acelaşi amperaj ca
cea originală. Dacă se arde siguranţa,
verificaţi conexiunea pe traseul de
alimentare şi înlocuiţi siguranţa.
În cazul în care aceasta se arde din
nou după înlocuire, este posibil să
existe o disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să apelaţi la cel mai
apropiat dealer Sony.
Siguranţă (10A)
49
Demontarea aparatului
1 Detaşaţi rama de fixare.
Specificaţii
Secţiunea Monitor
Tip ecran : monitor color panoramic cu cristale
lichide (LCD)
Dimensiuni : 6,1 in
Sistem : matrice activă TFT
Număr de pixeli : 1.152.000 pixeli
(800 × 3 (RGB) × 480)
Sistem de culoare : PAL/ NTSC/ SECAM/
PAL-M cu selecţie automată
Secţiunea tuner
• FM
2 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile de
scoatere aşa cum se
vede în imagine, cu
cârligul spre interior
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : conector de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate utilă : 8 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 80 dB (stereo)
Separare : 50 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe : MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : conector de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 9.115 kHz sau
9.125 kHz/ 5 kHz
Sensibilitate : MW : 26 µV / LW : 46 µV
Secţiunea player DVD/CD
3 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Răspuns în frecvenţă : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi bătăi : sub limita măsurabilă
Distorsiune armonică : 0,01 %
Cod de regiune : marcat pe eticheta din partea de
jos a aparatului
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză maximă)
Curent maxim : 1 A
4 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
50
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohmi
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohmi)
Caracteristici generale
Cod de regiune
Ieşiri :
Terminal video de ieşire (spate)
Terminal audio de ieşire (spate/subwoofer
comutabil)
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă a amplificatorului de
putere
Intrări :
Terminal de comandă a iluminării
Terminal de intrare pentru telecomandă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal de comandă acţionat de frâna de mână
Terminal de intrare pentru comanda de la
marşarier
Terminal de intrare a semnalului de la cameră
Mufe de intrare audio AUX (faţă/ spate)
Mufa de intrare video AUX
Terminal de intrare pentru semnalul USB
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 100 × 170 mm
Dimensiuni de montaj : cca. 182×111×164 mm
Masa : cca. 1,9 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă RM-X170 (1)
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Accesorii / echipamente opţionale :
Cablu USB şi video pentru conectare la iPod:
RC-202IPV
Cameră pentru vederea din spate : XA-R800C
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele
din accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi
acestuia informaţii detaliate.
Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor
de autor pentru software.
Fiecare cod de regiune este marcat în partea de jos a
aparatului şi, numai discurile care au acelaşi cod de
regiune ca şi player-ul, vor putea fi redate de către
acesta. Vor putea fi redate, de asemenea, şi discurile
cu marcajul
.
Patente de la Dolby Laboratories pentru S.U.A. şi
alte ţări folosite sub licenţă.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Dacă încercaţi să redaţi un DVD cu un alt cod de
regiune decât aparatul, pe ecran va fi afişat mesajul
“Playback prohibited by region code.” (Redarea este
împiedicată de codul de regiune). În funcţie de DVD,
chiar dacă pe acesta nu este marcat codul de regiune,
este posibil să existe o limitare regională.
Cerinţe de sistem pentru utilizarea
SensMeTM
Calculator
• Procesor / RAM
– echipament compatibil IBM PC/AT
– Procesor: Intel Pentium III 450 MHz sau mai mult
– RAM: 256 MB sau mai mult (Pentru Windows
XP), 512 MB sau mai mult (Pentru Windows
Vista sau versiuni ulterioare)
• port USB
Sistem de operare
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Pentru detalii privind ediţiile compatibile sau
Service Pack, vizitaţi adresa de internet destinată
asistenţei pentru clienţi :
http://support.sony-europe.com/
Monitor
sistem înalt de culoare (16-bit) sau mai mult,
800 × 600 puncte sau mai mult
Altele
Conexiune la Internet
Note
• Nu sunt compatibile următoarele sisteme de
operare:
– calculatoare care nu sunt IBM
(de ex. Macintosh etc.)
– calculatoare asamblate la domiciliu
– calculatoare cu sistem de operare actualizat
– medii de operare multi- display
– medii de operare multi-boot
– medii de operare cu maşini virtuale
• În funcţie de starea calculatorului, este posibil ca
funcţionarea să nu fie posibilă chiar dacă mediul
de operare este unul dintre cele recomandate.
51
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi
dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt
respectate procedurile de funcţionare.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi
următoarea adresă de internet :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu
poate fi acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 38).
• Este conectat un amplificator de putere opţional
şi nu este utilizat amplificatorul încorporat al
aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost
deconectate sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia
ceasului sunt şterse. S-a ars siguranţa. Se
aude zgomot când este schimbată poziţia
cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
Dispare afişajul / sau nu apare nimic pe
ecran
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
“ON” (pag. 38).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul (SOURCE/OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) până ce apare afişajul.
• Este atins “M.OFF” şi funcţia “Monitor Off este
activată (pag. 11).
T Atingeţi oriunde ecranul pentru a-l reporni.
Afişajul nu răspunde, deşi este corect atins
• Atingeţi pe rând câte o parte a afişajului. Dacă
ecranul este atins simultan în două sau mai multe
52
părţi, afişajul nu va acţiona corect.
• Ajustaţi punctul tactil al afişajului (pag. 35).
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Opriţi aparatul.
Funcţionarea telecomenzii card nu este
posibilă.
• Dacă este activată funcţia Monitor Off (ecranul
nu este luminos), nu este posibilă acţionarea cu
ajutorul telecomenzii (pag. 11).
Elementele de meniu nu pot fi selectate.
• Elementele de meniu afişate de culoare gri nu sunt
disponibile.
Nu poate fi selectată varianta AUX ca sursă.
• Pentru toate intrările AUX este aleasă varianta
“OFF”.
T Alegeţi pentru “Front AUX Input” varianta
“Audio” sau pentru “Rear AUX Input”
varianta “Video” sau “Audio” (pag. 45).
Nu poate fi selectată varianta “Front AUX”.
• Este conectat un iPod prin intermediul
conectorului USB.
T Decuplaţi iPod-ul (pag. 30).
Recepţie radio
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei
(albastru) sau cablul de alimentare
suplimentar (roşu) la cablul de alimentare
pentru amplificatorul antenei maşinii (numai
dacă maşina dvs. are încorporată în geamul
din spate/lateral o antenă radio).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja
fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Depistarea automată a posturilor nu este
posibilă.
• Semnalul emis este prea slab.
T Realizaţi acordul manual.
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după
câteva secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 17).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de
trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 17).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii
legate de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
PTY afişează “None”.
• Postul de radio curent nu furnizează servicii
RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Denumirea programului de service clipeşte.
• Nu există frecvenţă alternativă pentru postul de
radio curent.
T Atingeţi ./> în timp ce denumirea
programului de service clipeşte pe ecran.
Apare mesajul “PI Seek” şi aparatul începe
căutarea pentru o altă frecvenţă cu aceleaşi
date PI (Identificare program).
Imagine
Nu există imagine sau imaginea prezintă
zgomot.
• Conexiunea nu este corect făcută.
• Verificaţi conexiunea echipamentului şi puneţi
selectorul de intrare al echipamentului în poziţia
corespunzătoare acestui aparat.
• Discul este murdar sau defect.
• Poziţia aparatului nu este corectă.
T Instalaţi aparatul la un unghi de înclinare
mai mic de 45° (faţă de orizontală), într-o
parte rezistentă a maşinii.
• Cablul de transmitere a comenzii la parcare (verde
deschis) nu este conectat la cablul de comutare de
la frâna de mână sau nu este pusă frâna de mână.
Imaginea nu se încadrează pe ecran.
• Formatul (raportul laturilor) imaginilor este fixat
pentru DVD-ul redat.
La monitorul din spate nu există imagine /
imaginea prezintă zgomot.
• Este selectată o sursă/ un mod care nu este
conectat. Dacă nu există nici o intrare, nu este
afişată nici o imagine pe monitorul din spate.
• Sistemul de culoare stabilit este incorect.
T Stabiliţi sistemul de culoare “PAL” sau
“NTSC” adecvat pentru monitorul conectat
(pag. 39).
• Imaginea de la camera de vedere în spate apare
pe ecranul aparatului.
T Pe monitorul din spate nu apare nici o imagine
atunci când la aparat este afişată imaginea
preluată de la camera de vedere în spate.
Sunet
Nu există sunet/ apar omisiuni ale
sunetului/ apar zgomote.
• Conexiunea nu a fost corect realizată.
• Verificaţi conectarea echipamentului cuplat şi
puneţi selectorul de intrare al acestuia în poziţia
corespunzătoare acestei unităţi.
• Discul este murdar sau deteriorat.
• Poziţia aparatului nu este corectă.
T Instalaţi aparatul la un unghi de înclinare
mai mic de 45° (faţă de orizontală), într-o
parte rezistentă a maşinii.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor MP3 nu este
de 32 kHz; 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor WMA nu
este de 32 kHz; 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor AAC nu este
de 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Viteza de transfer a fişierelor MP3 nu este cuprinsă
între 48 şi 192 kbps.
• Viteza de transfer a fişierelor WMA nu este
cuprinsă între 64 şi 192 kbps.
• Viteza de transfer a fişierelor AAC nu este cuprinsă
între 40 şi 320 kbps.
• Unitatea este în modul pauză/rulare rapidă înainte/
înapoi.
• Nu sunt corect efectuate reglajele pentru semnalul
de ieşire.
• Nivelul semnalului de ieşire al DVD-ului este
prea slab (pag. 22).
• Volumul este prea scăzut.
• Este activată funcţia ATT.
• Poziţia butonului de comandă a gradării “Fader”
nu este stabilită unui sistem de 2 boxe.
• Format neacceptat (cum ar fi DTS).
T Verificaţi dacă formatul este acceptat de acest
aparat (pag. 9).
Sonorul prezintă zgomot.
• Menţineţi cablurile şi firele la distanţă unele de
altele.
Continuare...
53
Funcţionarea discului
Nu poate fi introdus discul în aparat.
• Există deja un disc în aparat.
• Discul a fost introdus cu forţa în aparat, în
poziţie inversă sau pe o direcţie greşită.
Discul nu poate fi redat.
• Discul este defect sau murdar.
• Discul nu este compatibil.
• Discul DVD nu poate fi folosit din cauza
restricţiei stabilite de codul de regiune.
• Discul nu a fost finalizat (pag. 47).
• Formatul discului şi versiunea fişierelor sunt
incompatibile cu acest aparat (pag. 9, 47).
• Apăsaţi butonul Z pentru a scoate discul din
aparat.
Nu sunt redate fişiere MP3/ WMA/ AAC/
JPEG/ Xvid/ MPEG-4
• Înregistrarea nu s-a făcut conform standardului
ISO 9660 Level 1, Level 2, Joliet sau Romeo în
format extins (DATA CD) sau în format UDF
Bridge (DATA DVD), pag. 47.
• Extensia fişierelor este incorectă (pag. 48).
• Fişierele nu sunt stocate în format MP3/ WMA/
AAC/ JPEG/ Xvid/ MPEG-4.
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere,
poate fi redat numai tipul selectat (audio/video/de
imagine).
T Selectaţi tipul de fişier adecvat pentru
fişierul dorit, din listă (pag. 31).
Redarea fişierelor MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/
Xvid/ MPEG-4 durează mai mult timp de cât
a altora.
• În cazul următoarelor discuri, durează mai mult
timp până ce începe redarea.
– discuri cu o structură arborescentă complicată,
– discuri înregistrate cu sesiune multiplă,
– discuri pe care mai pot fi adăugate date.
Redarea discului nu porneşte de la început.
• Este activă funcţia de Reluare a redării sau cea
de Reluare multidisc (pag. 44).
Nu puteţi efectua anumite operaţii.
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua
operaţii cum ar fi Stop, Căutare, Redare cu
încetinitorul sau Reluarea redării. Pentru detalii,
consultaţi manualul de operare care însoţeşte
discul.
Nu se poate alege o altă limbă pentru
coloana sonoră/ subtitrare sau nu se poate
alege un alt unghi de vizionare.
• Utilizaţi meniul DVD în loc să folosiţi butonul de
selecţie directă al telecomenzii (pag. 18).
• Pe DVD nu sunt înregistrate mai multe limbi
54
pentru coloana sonoră sau subtitrare şi nici mai
multe unghiuri de vizionare.
• DVD-ul nu permite schimbarea.
Butoanele nu funcţionează. Discul nu este
scos.
• Apăsaţi butonul Reset (de iniţializare), pag. 14.
Redare USB
Nu poate fi redat un element prin
intermediul unui hub USB.
• Aparatul nu poate recunoaşte dispozitive USB
prin intermediul unui hub USB.
Nu pot fi redate elemente.
• Reconectaţi dispozitivul USB.
Redarea dispozitivului USB durează mai
mult timp.
• Dispozitivul USB conţine fişiere de mari
dimensiuni sau fişiere cu structură arborescentă
complicată.
Se aude un semnal sonor.
• În cursul redării, a fost deconectat dispozitivul
USB.
T Înainte de a decupla dispozitivul USB, aveţi
grijă să opriţi mai întâi redarea pentru a
proteja datele.
Sonorul este intermitent.
• Sunetul poate fi intermitent la viteze de transfer
mai mari de 320 kbps.
Mesaje de eroare
Cannot read.
• Aparatul nu poate citi date din cauza unor
probleme.
• Datele sunt deteriorate.
• Discul este deteriorat.
• Discul nu este compatibil cu acest aparat.
• Discul nu este finalizat.
Disc Error
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curăţaţi sau introduceţi corect discul în
aparat.
• A fost introdus un disc neinscripţionat în aparat.
•Discul nu poate fi redat cauza problemelor
apărute.
T Introduceţi un alt disc.
• Discul nu este compatibil cu acest aparat.
T Introduceţi un disc compatibil.
• Apăsaţi butonul Z pentru a scoate discul din
aparat.
Disc Reading...
• Aparatul citeşte toate informaţiile privind
fişierele/ albumele (directoarele) de pe disc.
T Aşteptaţi până ce se încheie operaţia de citire
şi redarea va începe automat. În funcţie de
disc şi de structura acestuia, această operaţie
poate dura mai mult de un minut.
Error
• Dispozitivul USB nu a fost recunoscut automat.
T Reconectaţi-l.
Hubs not supported.
• Acest aparat nu este compatibil cu hub-urile
USB.
Local Seek +/Local Seek –.
• Modul de căutare locală este activ în timpul
acordului automat.
No AF.
• Nu există o frecvenţă alternativă pentru postul de
radio curent.
No playable data.
• Discul nu conţine date care să poată fi redate.
No SensMe™ data on device.
• Dispozitivul USB conectat nu conţine date
pentru funcţia SensMeTM sau datele au fost
mutate la o locaţie inadecvată pe dispozitivul
USB.
No TP.
• Aparatul continuă căutarea posturilor de radio
TP disponibile.
Offset.
• Este posibil să existe o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia erorii
rămâne afişată pe ecran, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Output connection failure.
• Conexiunea boxelor / amplificatoarelor este
incorectă.
T Consultaţi manualul cu instrucţiuni de
instalare/ conectare pentru ca să verificaţi
conexiunea.
Overcurrent Caution on USB.
• Dispozitivul USB a fost supus la un supracurent.
T Deconectaţi dispozitivul USB, apoi
schimbaţi sursa apăsând butonul (SOURCE/
OFF).
T Indică faptul că dispozitivul USB conectat
este deteriorat sau că este incompatibil.
Please push reset.
• Acest aparat sau dispozitivul USB nu poate fi
acţionat din cauza unei probleme.
T Apăsaţi butonul de iniţializare (reset), pag.
14.
SensMe™ data Reading...
• Aparatul citeşte toate datele pentru funcţia
SensMe™ de pe dispozitivul USB conectat.
T Aşteptaţi încheierea citirii. În funcţie de
cantitatea de date etc. poate dura mai mult
timp.
The connected USB device is not supported.
• Pentru detalii privind compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi site-ul Internet
de asistenţă.
The SensMe™ data is corrupted.
• Datele pentru funcţia SensMe™ sunt afectate de
o problemă, cum ar fi denumirea fişierului sau
informaţiile sunt deteriorate.
USB device is not connected.
• Este selectat ca sursă dispozitivul USB fără să fi
fost cuplat un astfel de echipament. Dispozitivul
USB sau cablul USB a fost decuplat în cursul
redării.
T Aveţi grijă să conectaţi dispozitivul USB /
cablul USB.
USB Reading...
• Aparatul citeşte toate informaţiile privind
fişierele/ albumele (directoarele) de pe
dispozitivul USB cuplat.
T Aşteptaţi până ce se încheie operaţia de
citire şi redarea va începe automat. În funcţie
de structura conţinutului acestuia, această
operaţie poate dura mai mult timp.
“
” sau “
”.
• În cursul derulării rapide înainte sau înapoi, aţi
ajuns la începutul sau la finalul discului şi nu
puteţi continua deplasarea.
“ ”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să soluţionaţi
problema, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi acest aparat la service pentru reparaţii,
din cauza unor probleme apărute la redarea discului,
aduceţi cu dvs. şi discul folosit în momentul în care
a apărut problema.
Playback prohibited by region code.
• Redarea DVD este împiedicată de codul de
regiune diferit.
55
Lista codurilor de limbă / de zonă
Lista codurilor de limbă
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali; Bangla
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Welsh
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
56
Cod Limbă
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambgiană
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
Cod Limbă
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
Cod Limbă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Instalare / Conexiuni
Măsuri de precauţie
• Trageţi toate firele de împământare (masă) către
un punct comun de împământare (masă).
• Această unitate este destinată exclusiv alimentării
cu curent continuu de 12 volţi şi împământare
(masă) negativă.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi unitatea.
• Nu montaţi unitatea în locuri unde poate împiedica
funcţionarea airbag-ului.
• Nu fixaţi firele sub şuruburi şi nu le prindeţi în
părţile mobile ale maşinii (de ex. şinele fotoliilor).
• Înainte de efectuarea conexiunilor, scoateţi cheia
de contact pentru a evita scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare 3 la unitate şi
la difuzoare înainte de efectua conexiunea la
alimentarea auxiliară.
• Aveţi grijă ca, pentru siguranţă, să izolaţi cu bandă
izolatoare electrică orice cablu liber neconectat.
• Nu apăsaţi ecranul LCD în timpul montării
unităţii.
Note referitoare la cablul de alimentare
(galben)
• Atunci când conectaţi această unitate împreună
cu alte componente stereo, circuitele maşinii
trebuie să suporte un amperaj mai mare decât
suma amperajelor siguranţelor fuzibile ale tuturor
unităţilor.
• În cazul în care circuitele maşinii nu suportă
amperajul necesar, conectaţi unitatea direct la
bateria maşinii.
Echipament folosit în
ilustraţii (nu este furnizat)
Difuzor frontal
Difuzor spate
Subwoofer activ
Amplificator de putere
iPod
Cameră vedere spate
Monitor
57
Lista părţilor componente
2 Adaptor de antenă
1 Rama de fixare
3 Cablu de
(exterioară)
×2
4 Chei de extracţie
• Numerele încercuite sunt folosite mai departe în text
pentru a indica părţile componente respective.
• Rama de fixare 1 este ataşată unităţii înainte de
transport. Înainte de a monta unitatea, folosiţi
cheile de extracţie 4 pentru a detaşa rama 1
de la unitate. Pentru detalii, vedeţi “5 Detaşarea
ramei de fixare“ la pag. 63.
• Păstraţi cheile de extracţie 4 în vederea
utilizării ulterioare, deoarece ele sunt necesare
la demontarea unităţii din bordul maşinii.
ATENŢIE
Manevraţi cu grijă rama de fixare 1 pentru a evita
să vă răniţi la degete.
alimentare/
difuzoare
×8
6 Şuruburi de fixare
5 Rama de protecţie
58
1
Ancore
Notă
• Înainte de instalare, aveţi grijă ca ancorele de pe
ambele părţi ale ramei de fixare 1 să fie îndoite
înspre interior cu 3,5 mm. Dacă ancorele sunt
drepte sau îndoite spre exterior, aparatul nu va fi
bine fixat şi poate să iasă din locaş.
Exemple de conectare
2–A
IEŞIRE AUDIO
FAŢĂ
IEŞIRE VIDEO
SPATE
IEŞIRE AUDIO
SPATE/SUB
Note pentru 2-A
• Aveţi grijă să conectaţi firul împământare (masă) înainte de a conecta amplificatorul.
• Alarma va emite sunet doar dacă este folosit amplificatorul încorporat.
2–B
INTRARE AUDIO
AUX SPATE
Intrare CAMERĂ
Cameră video*
INTRARE VIDEO
AUX SPATE
RC-202IPV*
* Nu este furnizată.
Note pentru 2-B
• Nu puteţi folosi simultan mai multe echipamente auxiliare, chiar dacă acestea au fost conectate la
terminale diferite.
59
Diagrama conexiunilor
1
* Cablu RCA cu pini (nu este furnizat).
*2În cazul în care antena (exterioară a) maşinii
este de tip ISO (Organizaţia Internaţională
pentru Standardizare), folosiţi pentru conectare
adaptorul furnizat 2. Conectaţi mai întâi antena
(exterioară a) maşinii la adaptorul furnizat,
apoi conectaţi adaptorul 2 la mufa de antenă
(exterioară) a unităţii principale.
*3Pentru detalii privind conectarea firului frânei de
parcare, consultaţi secţiunea “4 Conectarea
cablului frânei de parcare“ la pag. 62.
*4 Este posibil să fie necesar un adaptor separat.
*5 Impedanţa difuzoarelor : 4-8 ohmi × 4.
AMP REM
Cu dungi albastru - alb
Curent maxim de
alimentare 0,3 A
Frâna de parcare
Verde deschis
*3
REVERSE IN
*1
*2 de la antena maşinii
(exterioară)
Ieşire
video
spate
*1
Intrare
cameră
Intrare
video AUX
Ieşire audio
spate/sub
Intrare
audio AUX
*2
2
*1
*1
60
Ieşire audio
frontală
REMOTE IN*4
Siguranţă 10A
4 Galben
Pentru detalii, consultaţi
diagrama conexiunilor de
alimentare la pag. 65
5
Bleu
6
Oranj/
Alb
alimentare
alimentare
7 Roşu
continuă
comandată
comanda
antenei
8 Negru împământare
exterioare
comanda
Poziţiile 1, 2 şi 3 nu au pini
alimentării
luminilor
De la conectorul
de alimentare al
maşinii
*5
De la conectorul
de difuzoare al
maşinii
1
Violet
2
3
Gri
4
Boxă,
spate,
dreapta
Boxă,
– spate,
dreapta
Boxă,
+
faţă,
dreapta
Boxă,
–
faţă,
dreapta
+
5
+
Alb
6
–
7
+
Verde
8
–
Boxă,
faţă,
stânga
Boxă,
faţă,
stânga
Boxă,
spate,
stânga
Boxă,
spate,
stânga
Polarităţile negative ale poziţiilor 2, 4, 6 şi 8 au fire
cu dungi.
3
A Către mufa de intrare AMP REMOTE a
unui amplificator de putere opţional
Această conexiune este numai pentru amplificatoare. Cuplarea unui alt sistem la acest conector
poate deteriora unitatea.
B Către cablul întrerupător cuplat la frâna
de parcare
A Către un echipament auxiliar cum ar fi
un player media portabil, o consolă de
jocuri etc. (nu este furnizat)
Observaţie
• Puteţi utiliza un card RCA (nu este furnizat)
pentru a conecta echipamentele auxiliare.
B Către terminalul de alimentare de + 12V al
cablului stopurilor din spate (numai când
este conectată o cameră pentru vederea
în spate).
61
AVERTIZARE
În cazul în care aveţi o antenă (exterioară) fără
cutie releu, conectaţi această unitate folosind firul
de alimentare 3 furnizat poate deteriora antena
(exterioară).
Note referitoare la cablurile de alimentare şi
comandă
• Cablul de comandă al antenei (albastru) furnizează
+12 V c.c. atunci când porniţi receptorul sau când
activaţi funcţiile AF (frecvenţe alternative) sau TA
(anunţuri de trafic).
• În cazul în care maşina are o antenă FM/MW/LW
(exterioară) încorporată în geamurile din spate sau
laterale, conectaţi cablul (albastru) de comandă al
antenei (exterioare) sau cablul (roşu) de alimentare
pentru accesorii la terminalul amplificatorului de
antenă existent. Pentru detalii, consultaţi dealer-ul
de la care aţi achiziţionat maşina.
• Antenele (exterioare) fără cutie-releu nu pot fi
folosite cu această unitate.
Conectarea pentru menţinerea memoriei
Atunci când este conectat cablul galben de alimentare,
circuitele de memorie sunt permanent alimentate
chiar dacă cheia de contact este în poziţia oprit.
Note despre conectarea difuzoarelor
• Opriţi aparatul înainte de a conecta difuzoarele.
• Folosiţi difuzoare cu impedanţă între 4 şi 8 ohm, de
putere adecvată, pentru a evita deteriorarea lor.
• Nu conectaţi bornele difuzoarelor la şasiul maşinii,
şi nu conectaţi bornele difuzoarelor dreapta cu cele
ale difuzoarelor stânga.
• Nu conectaţi împământarea (masa) acestei unităţi
la borna negativă (–) a difuzorului.
• Nu încercaţi să conectaţi difuzoarele în paralel.
• Conectaţi numai difuzoare pasive. Conectarea de
difuzoare active (cu amplificator încorporat) poate
deteriora unitatea.
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, nu folosiţi
cablul de difuzor încorporat al maşinii dacă unitatea
are un fir comun negativ (–) pentru difuzoarele din
dreapta şi din stânga.
• Nu conectaţi firele de difuzor ale unităţii unul la
celălalt.
Note despre conexiune
• Dacă este afişat mesajul “Output connection
failure”, verificaţi dacă difuzorul şi amplificatorul
să fie corect conectate.
• Pentru a utiliza monitorul pentru locurile din spate,
conectaţi cablu întrerupător al frânei de parcare la
împământare.
62
Măsuri de precauţie
• Alegeţi cu grijă locul pentru instalare astfel ca
unitatea să nu influenţeze operaţiile obişnuite de
conducere.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri expuse prafului,
murdăriei, vibraţiilor excesive sau temperaturilor
mari cum ar fi în lumina directă a soarelui sau
lângă conducte de încălzire.
• Pentru securitate şi siguranţă, folosiţi exclusiv
piesele furnizate pentru instalare.
Ajustarea unghiului de montare
Ajustaţi unghiul de montare la mai puţin de 45°.
Conectarea cablului
frânei de parcare
Aveţi grijă să conectaţi firul (verde deschis) al
cablului de alimentare 3 la cablul întrerupătorului
frânei de parcare. Poziţia de instalare a cablului
întrerupătorului frânei de parcare depinde de maşina
dvs. Pentru detalii consultaţi dealer-ul auto sau cel
mai apropiat dealer Sony.
Frâna de parcare acţionată de picior
Cablu întrerupător
montat la frâna de
parcare
Frâna de parcare acţionată de mână
Cablu întrerupător montat
la frâna de parcare
Detaşarea ramei de fixare
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi rama
de fixare 1 de la unitate.
1
Introduceţi împreună ambele chei de
extracţie 4 între unitate şi rama de fixare
1 până ce se produce un clic.
Montarea unităţii
Montarea folosind rama furnizată
1 Poziţionaţi rama de fixare 1 furnizată în
interiorul bordului.
Mai mare de 182 mm
Cu cârligul orientat
spre interior
Mai mare
de 111 mm
2
Îndoiţi aceste gheare în afară pentru o
potrivire exactă.
2 Trageţi în jos rama de fixare 1, apoi trageţi
în sus unitatea pentru a le detaşa.
Gheare
3 Montaţi unitatea în rama de fixare 1
furnizată.
Bordul maşinii
63
Montarea unităţii într-o maşină japoneză
Este posibil să instalaţi unitatea în unele maşini
japoneze fără a folosi rama de fixare furnizată. Dacă
aceasta nu este posibil, consultaţi dealerul dvs.
Sony.
Atunci când montaţi unitatea în rama de fixare
preinstalată a maşinii, folosiţi şuruburile furnizate
6 pentru orificiile adecvate, în funcţie de marca
maşinii: T pentru TOYOTA, M pentru MITSUBISHI
şi N pentru NISSAN.
Dimensiune :
5 × max. 8 mm
Spre bord/ consola centrală
Suport
Părţi furnizate împreună cu maşina
Suport
Note
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, folosiţi exclusiv şuruburile furnizate 6.
• Nu aplicaţi forţă excesivă pe butoanele unităţii.
• Nu apăsaţi pe ecranul LCD.
• Înainte de instalare, verificaţi ca să nu fie nimic amplasat pe partea de sus a unităţii.
64
Dimensiune :
5 × max. 8 mm
Avertizare pentru cazul în
care pentru cheia de contact
a maşinii dvs. nu este
disponibilă poziţia ACC
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de oprire
automată. Pentru detalii, consultaţi pagina 38.
Aparatul se va opri complet, în mod automat, după
perioada de timp stabilită, evitându-se consumul de
energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire automată),
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SOURCE/OFF),
de fiecare dată când opriţi maşina, până ce afişajul
se stinge.
Conector de alimentare auxiliar
Roşu
Roşu
Butonul RESET (iniţializare)
După ce aţi terminat instalarea şi efectuarea
conexiunilor, aveţi grijă să apăsaţi butonul RESET
(iniţializare) cu un pix cu bilă etc.
Diagrama conexiunilor de
alimentare
Galben
alimentare
4 Galben
continuă
7
Roşu
Roşu
Roşu
Galben
Galben
4 Galben
Tipul conectorului auxiliar de alimentare poate diferi
în funcţie de tipul maşini. Verificaţi diagrama de
conectare a alimentării auxiliare pentru a fi siguri că
legăturile au fost realizate corect. Există 3 tipuri de
bază (ilustrate mai jos). Este posibil să fiţi nevoit să
inversaţi poziţiile firului roşu cu cel galben la cablul
de alimentare 3 al unităţii.
După efectuarea corectă a legăturilor şi conectarea
corectă a alimentării comandate, conectaţi unitatea
la alimentarea maşinii. Pentru orice problemă sau
întrebare care nu sunt acoperite în acest manual, vă
rugăm să consultaţi dealer-ul dvs.
Galben
alimentare
comandată
alimentare
comandată
7
Roşu
alimentare
continuă
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Maşină fără poziţie ACC
65
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă
pentru acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Înregistraţi acum, online, acest produs la adresa de Internet :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising