Sony XAV-72BT Operating instructions

Sony XAV-72BT Operating instructions
Unitate de bord AV
Manual de instrucţiuni
XAV-72BT
© 2011 Sony Corporation
RO
Aveţi grijă să montaţi aparatul în bordul maşinii
pentru siguranţă. Pentru instalare şi conectare
consultaţi manualul de instalare / conectare ce
v-a fost furnizat.
Avertizare
Pentru a reduce riscul de incendii sau
de electrocutări, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu
demontaţi niciodată carcasa aparatului.
Apelaţi pentru aceasta doar la persoane
calificate.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice în paralel cu
acest produs, conduce la creşterea pericolului
de a vă fie afectată vederea. Cum radiaţiile laser
utilizate de acest player CD/DVD sunt dăunătoare
pentru ochi, nu încercaţi să demontaţi carcasa.
Această etichetă se află în partea de jos a
carcasei.
Plăcuţa pe care este marcată tensiunea de funcţionare etc. se află în partea de jos a carcasei.
2
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament XAV-72BT corespunde cerinţelor
esenţiale şi altor prevederi importante ale
Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm
accesaţi adresa următoare de Internet :
http://www. compliance.sony.de/
Norvegia : utilizarea acestui echipament radio
nu este permisă în zona geografică având raza
de 20 km şi centrul la Ny-Alesund, Svalbard, în
Norvegia.
Notă pentru clienţi din Italia
Utilizarea reţelei RLAN este reglementată
astfel:
– cu privire la uzul privat : de Decretul legislativ
nr. 259 din 1.8.2003 (“Codul comunicaţiilor
electronice”). În particular, Articolul 104 indică
situaţiile în care este necesară obţinerea unei
autorizaţii generale prealabile, iar Articolul
105 precizează situaţiile în care este permisă
utilizarea liberă ;
– cu privire la furnizarea pentru public a accesului
RLAN la reţelele şi serviciile telecom: prin
Decretul Ministerial din 28.5.2003 şi Articolul
nr. 25 (autorizaţia generală pentru reţelele şi
serviciile de comunicaţie electronică) din
“Codul comunicaţiilor electronice”.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii
sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Dezafectarea bateriilor uzate
(valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru a renunţa la programul demonstrativ
(DEMO), consultaţi pag. 56.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomandă,
microfon.
Note privind bateria cu litiu
Nu expuneţi bateriile la căldură prea mare, cum
ar fi la radiaţii solare directe, foc sau alte surse
similare.
Avertisment pentru cazul în care cheia
de contact a maşinii dvs. nu are poziţia
AAC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de
oprire automată, pagina 52).
Aparatul se va opri complet, în mod automat,
după perioada de timp stabilită, evitându-se
consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire
automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF), de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
3
Cuprins
Note privind siguranţa ......................... 8
Note privind instalarea ........................ 8
Drepturi de autor ................................. 9
Note legate de Bluetooth ................... 10
Discuri ce pot fi redate şi simbolurile
utilizate în acest manual ................... 11
Poziţiile şi funcţiile butoanelor ........... 12
Unitatea principală ........................ 12
Telecomanda card RM-X170 ........ 14
Punerea în funcţiune
Iniţializarea aparatului ....................... 16
Realizarea configurării iniţiale ........... 16
Pregătirea telecomenzii ..................... 16
Radio
Ascultarea radioului ........................... 17
Butoane pentru recepţie................ 17
Indicaţii afişate în cursul recepţiei . 18
Fixarea în memorie şi recepţionarea
posturilor de radio ............................. 18
Fixarea automată în memorie
– BTM ........................................... 18
Fixarea manuală în memorie ........ 18
Recepţionarea unui post fixat ....... 18
RDS ................................................... 18
Prezentare generală ..................... 18
Reglaje pentru AF şi TA................. 19
Alegerea PTY................................ 19
Reglajul CT ................................... 20
4
Disc
Redarea discurilor ............................. 20
Butoane pentru redare .................. 21
Indicaţii afişate în cursul redării..... 22
Folosirea funcţiilor PBC – Comanda
redării ................................................ 23
Configurarea reglajelor audio ............ 23
Schimbarea limbii pentru coloana
sonoră/a formatului ....................... 23
Schimbarea canalului audio .......... 24
Ajustarea nivelului adio de ieşire
– Nivelul Dolby D .......................... 24
Blocarea discurilor – Control parental24
Activarea controlului parental........ 24
Schimbarea zonei şi a nivelelor
de evaluare pentru restricţionarea
accesului pentru filme ................... 25
Redarea repetitivă şi aleatorie .......... 25
Redarea în urma căutării directe ....... 26
Operaţii disponibile pentru
dispozitive USB
Redarea unui dispozitiv USB ............ 27
Redarea repetitivă şi aleatorie .......... 27
Ascularea muzicii în funcţie de
dispoziţia dvs. – SensMeTM ............... 28
Înainte de a folosi funcţia
SensMeTM ...................................... 28
Instalarea “SensMe ™Setup ”şi
“Content Transfer ” pe calculatorul
dvs. ............................................... 28
Înregistrarea unui dispozitiv USB
folosind SensMe ™ Setup” ........... 29
Transferul pistelor la un dispozitiv
USB, folosind “Content Transfer” . 29
Redarea pistelor de pe canale
–“SensMe™ channels” ................. 29
Redarea pistelor din diagrama
genurilor
–“SensMe™ mood” ....................... 30
Operaţii disponibile pentru iPod
Redarea de la iPod ........................... 32
Configurarea modului de redare ...... 32
Redarea repetitivă şi aleatorie .......... 33
Acţionarea directă a unui iPod
comanda de la pasageri .................... 33
Funcţii utile
Ascultarea pistelor/ imaginilor/
fişierelor video – Listă ....................... 34
Selectarea unei piste/ imagini/
fişier video ..................................... 34
Selectarea tipului de fişier ............. 34
Căutarea unei piste în urma ascultării
unei secvenţe –ZAPPINTM ................. 34
Utilizarea comenzii tactile .................. 35
Efectuarea unui apel fără a folosi
mâinile şi transmisiuni audio pe
Internet — Bluetooth
Înainte de a folosi funcţia Bluetooth .. 35
Proceduri de bază pentru funcţia
Bluetooth ...................................... 35
Indicaţiile stării Bluetooth .............. 36
Instalarea microfonului .................. 36
Punerea în legătură ........................... 36
Căutarea de la acest aparat.......... 36
Căutarea dispozitivului de la un alt
echipament Bluetooth ................... 37
Conectare .......................................... 37
Apeluri fără a folosi mâinile
(handsfree) ........................................ 38
Efectuarea apelurilor ..................... 38
Recepţionarea apelurilor ............... 40
Funcţionarea în timpul apelurilor... 40
Gestionarea apelurilor telefonice ...... 40
Stocarea datelor în agenda
telefonică....................................... 41
Consultarea agendei telefonice
a unui telefon mobil ....................... 42
Ştergerea datelor din agenda
telefonică....................................... 42
Editarea datelor pentru un contact 43
Gestionarea datelor apelurilor ........... 43
Istoricul apelurilor .......................... 43
Apeluri prestabilite ........................ 43
Blocarea informaţiilor personale ... 44
Transmisia semnalului audio ............. 44
Ascultarea dispozitivului Bluetooth
prin intermediul acestui aparat ...... 44
Acţionarea dispozitivului Bluetooth
cu acest aparat ............................. 45
Reglaje Bluetooth .............................. 45
Continuă în pagina următoare T
5
Reglaje de sunet
Stabilirea calităţii sunetului — EQ7 ... 46
Particularizarea curbei egalizorului
– EQ7 Tune .................................. 46
Ajustarea caracteristicilor de sunet ... 46
Optimizarea sunetului pentru poziţia
de ascultare – Aliniere temporală
inteligentă .......................................... 47
Calibrarea cu precizie a poziţiei de
audiţie – Acordul pentru alinierea
temporală inteligentă..................... 47
Configurarea boxelor şi reglarea
volumului ........................................... 48
Crearea unei boxe centrale virtuale
– CSO ........................................... 48
Utilizarea boxelor de spate ca
subwoofer –RBE ........................... 48
Ajustarea volumului boxelor .......... 48
Reglarea ecranului
Echipament audio/video auxiliar ....... 59
Camera pentru vederea în spate ...... 60
Reglaje ale camerei pentru
vederea în spate ........................... 60
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ........................... 61
Note privind ecranul LCD .............. 61
Note privind discurile..................... 61
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/ DivX ®/
MPEG-4 ........................................ 62
Despre fişierele MP3..................... 62
Despre fişierele WMA ................... 62
Despre fişierele AAC ..................... 63
Despre fişierele JPEG................... 63
Despre fişiere MPEG-4 ................. 63
Despre iPod .................................. 63
Despre funcţia Bluetooth............... 63
Ajustarea unghiului monitorului ......... 49
Întreţinere .......................................... 64
Calibrarea afişajului tactil .................. 49
Demontarea aparatului ...................... 65
Alegerea fundalului ecranului ............ 49
Specificaţii ......................................... 65
Selectarea calităţii imaginii
– Calitatea imaginii ............................ 49
Personalizarea calităţii imaginii .... 50
Soluţionarea problemelor .................. 67
Mesaje de eroare .......................... 70
Selectarea formatului imaginii ........... 50
Reglaje
Reglaje de bază ................................ 51
Reglaje generale ............................... 52
Reglaje de sunet ............................... 54
Reglaje de ecran ............................... 56
DVD şi alte reglaje privind redarea ... 57
Stabilirea codului de securitate ........ 59
Setarea ceasului ............................... 59
6
Echipamente opţionale
Lista codurilor de limbă /de zonă ...... 72
Instalare/conexiuni
Măsuri de precauţie ............................... 73
Echipament folosit în ilustraţii
(nu este furnizat).................................... 73
1 Lista părţilor componente ................. 74
2 Exemple de conectare ..................... 75
Avertizare pentru cazul în care cheia de
contact a maşinii dvs. nu are poziţia
ACC ................................................... 82
Butonul RESET (iniţializare) .................. 82
Diagrama conexiunilor de alimentare .... 82
Index ................................................. 83
3 Diagrama conexiunilor ................ 76-77
4 Conectarea firului frânei de parcare . 78
5 Instalarea microfonului ..................... 79
6 Detaşarea ramei de fixare ................ 80
7 Montarea unităţii............................... 80
Adresă de Internet pentru asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau dacă doriţi să obţineţi informaţii de asistenţă legate de acest
produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de internet de mai jos :
http:// support.sony-europe.com//
Sunt furnizate informaţii legate de :
• Modelele şi producătorii de playere audio digitale compatibile
• Modelele şi producătorii de telefoane mobile compatibile şi întrebări frecvente
despre funcţia Bluetooth.
7
Note privind siguranţa
• Respectaţi regulile locale privind traficul rutier,
legile şi regulamentele în vigoare.
• În timp ce conduceţi :
– Nu trebuie să urmăriţi sau să acţionaţi
aparatul deoarece vă poate distrage atenţia
şi poate genera accidente. Parcaţi mai întâi
maşina într-un loc sigur şi apoi acţionaţi
aparatul.
– Nu folosiţi facilitatea de configurare sau
vreo altă funcţie care ar putea să vă distragă
atenţia de la drum.
– Când vă deplasaţi în marşarier, aveţi grijă
să priviţi cu atenţie în spate şi de jurîmprejur, pentru propria dvs. siguranţă,
chiar dacă este conectată camera pentru
vedere în spate. Nu vă bazaţi exclusiv pe
respectiva cameră.
• În timpul funcţionării :
– Nu introduceţi mâna, degetele sau vreun
obiect în aparat cât timp funcţionează
monitorul. Vă puteţi accidenta sau puteţi
deteriora aparatul.
– Nu lăsaţi la îndemâna copiilor obiecte de mici
dimensiuni.
– Aveţi grijă să prindeţi centurile de siguranţă
pentru a evita posibile accidentări în cazul
unei deplasări bruşte a autovehiculului.
Prevenirea accidentelor
Imaginile vor fi afişate numai după ce parcaţi
maşina şi puneţi frâna de mână.
Cât timp maşina este în mişcare, din motive
de siguranţă, imaginea comută automat pe
cadrul de fundal, după ce este afişat mesajul
de avertizare :
“Video blocked for your safety.”
(Imaginea video oprită pentru siguranţa
dvs.)
Monitorul conectat la ieşirea REAR VIDEO
OUT este activă cât timp maşina se deplasează.
Imaginea comută pe interfaţa de fundal, însă
sursa audio poate fi în continuare auzită.
Nu acţionaţi aparatul şi nu urmăriţi monitorul
în timp ce conduceţi maşina.
8
Note privind instalarea
Privind montarea
• Vă recomandăm ca acest aparat să fie montat de
către un tehnician calificat sau de o persoană
de la service.
– dacă încercaţi să montaţi singur aparatul,
consultaţi cu atenţie “Manualul de Instalare/
Conectare” care v-a fost furnizat. Aveţi grijă
să montaţi corect acest echipament.
– montarea necorespunzătoare poate cauza
epuizarea acumulatorului sau producerea unui
scurtcircuit.
• Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător,
verificaţi mai întâi conexiunile (consultaţi
“Manualul de Instalare/ Conectare” care
v-a fost furnizat). Dacă totul este în regulă,
verificaţi siguranţa.
• Protejaţi aparatul împotriva deteriorării :
– Nu expuneţi suprafaţa aparatului la substanţe
chimice cum ar fi insecticidele sau spray-urile
de păr etc.
– Nu lăsaţi mult timp obiecte de cauciuc sau
de plastic în contact cu carcasa aparatului
deoarece pot afecta finisajul acesteia sau se
pot deforma.
• Când montaţi aparatul, aveţi grijă să îl fixaţi
bine.
• Când montaţi aparatul, aveţi grijă să puneţi
cheia de contact în poziţia oprit. Instalarea
echipamentului când maşina este pornită poate
conduce la descărcarea acumulatorului sau la
producerea de scurtcircuite.
• La montarea aparatului, aveţi grijă să nu
deterioraţi, cu bormaşina, vreo componentă a
maşinii, cum ar fi un tub, o conductă, rezervorul
de benzină sau partea electrică. Este posibil
să declanşaţi un incendiu sau să produceţi un
accident.
Drepturi de autor
Produs sub licenţă Dolby
Laboratories.
“Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate
ale Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows
Media, precum şi siglele asociate sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation din Statele Unite şi /sau alte
ţări.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation.
Folosirea sau distribuţia acestor tehnologii în
exteriorul acestui aparat este interzisă fără o
licenţă de la Microsoft sau de la o sucursală
autorizată Microsoft.
“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”, “DVD+R”
şi “DVD+RW” sunt mărci comerciale.
Cuvântul marcă Bluetooth şi siglele asociate sunt
deţinute de către Bluetooth SIG, Inc., iar orice
utilizare a acestor mărci de către firma Sony este
sub licenţă. Alte mărci şi denumiri comerciale sunt
deţinute de proprietarii respectivi.
ZAPPIN este marcă de comerţ a Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS şi sigla
asociată sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
“WALKMAN” şi sigla
“WALKMAN” sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
SensMe şi sigla asociată
sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate
ale Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Tehnologia de identificare a muzicii şi a datelor
asociate este furnizată de către Gracenote®.
Gracenote este standardul industrial în tehnologia
de identificare a muzicii şi a furnizării conţinutului
aferent. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
vizitaţi
www.gracenote.com
Datele referitoare la CD-uri, DVD-uri, discuri Bluray, muzică şi video provin de la Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-2010, Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000-2010, Gracenote.
Acest produs şi serviciu pot folosi unul sau mai
multe patente deţinute de Gracenote. Vedeţi pagina
de Internet a Gracenote pentru o listă incompletă a
patentelor Gracenote aplicabile.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo-ul,
sigla Gracenote şi sigla “Powered by Gracenote“
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Gracenote în Statele Unite şi/sau alte
ţări.
Acest produs utilizează fonturi acordate firmei Sony,
sub licenţă, de Monotype Imaging Inc. sau firme
afiliate.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci de comerţ ale Apple Inc., înregistrată în
S.U.A. şi în alte ţări.
Apple, Macintosh şi iTunes sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDU-SE UN
PATENT MPEG-4 VISUAL, PENTRU CARE S-A ACORDAT
LICENŢĂ ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL
ŞI NON-COMERCIAL DE CĂTRE CLIENŢI, PENTRU
DECODAREA MATERIALELOR MPEG-4 VIDEO CARE
AU FOST CODATE DE CĂTRE UN UTILIZATOR CE
DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NONCOMERCIALE ŞI/SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE
LA UN FURNIZOR DE CREAŢII VIDEO AUTORIZAT
DE MPEG LA. SĂ FURNIZEZE MATERIALE VIDEO ÎN
FORMAT MPEG-4. NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ
ŞI NICI DREPTUL DE UTILIZATE PENTRU NICI UN ALT
SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE
CU PRIVIRE LA PROMOVARE, LA UTILIZAREA INTERNĂ
ŞI COMERCIALĂ ŞI LA OBŢINEREA LICENŢELOR POT
FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI :
http://www.MPEGLA.COM
Toate celelalte mărci sunt mărci ale respectivilor
proprietari.
9
Note legate de Bluetooth
Atenţie
Firma Sony nu poate fi făcută în nici un fel responsabilă
de nici un fel de daune accidentale, indirecte sau
de consecinţă, şi nici pentru vreun fel de pagube,
inclusiv dar nu limitativ, pierderi de profit, pierderi
de venituri, pierderi de date, incapacitatea de a folosi
produsul sau a vreunui echipament asociat, întreruperi
în funcţionare şi întârzieri cauzate sau legate de
utilizarea acestui produs, a componentelor hardware
sau / şi software ale acestuia.
Notificare importantă !
Utilizarea eficientă şi în siguranţă
Schimbările sau modificările aduse acestui aparat,
care nu au fost expres aprobate de Sony pot conduce la
pierderea de către deţinător a permisiunii de utilizare
a acestui produs.
Vă rugăm să vă interesaţi de excepţiile impuse de
reglementările şi limitările naţionale, cu privire la
utilizarea acestui echipament Bluetooth, înainte de
a-l folosi.
Condusul maşinii
Informaţi-vă cu privire la legile şi reglementările în
vigoare cu privire la folosirea telefoanelor celulare şi
a echipamentelor ce nu implică folosirea mâinilor în
timp ce conduceţi maşina.
Acordaţi întotdeauna atenţie maximă condusului
maşinii şi retrageţi-vă în afara drumului înainte de
a efectua sau de a recepţiona un apel telefonic, dacă
situaţia în trafic o impune.
Conectarea cu alte echipamente
Când conectaţi un alt echipament, vă rugăm să citiţi
instrucţiunile de folosire ale respectivului aparat
pentru a afla instrucţiuni detaliate privind siguranţa.
Expunerea la frecvenţe radio
Semnalele radio (RF) pot afecta sistemele electronice
ale maşinii care sunt inadecvat montate sau ecranate,
cum ar fi sistemele electronice de injecţie cu carburant,
sistemul electronic antifurt, sistemele electronice de
comandă a vitezei sau cele de declanşare a pernelor
de aer. Pentru montarea sau service-ul destinate
acestui aparat, vă rugăm să consultaţi producătorul sau
reprezentantul mărcii autovehiculului dvs. Montarea
sau executarea de operaţii de service incorecte pot
fi periculoase şi pot anula garanţia acordată pentru
acest produs.
10
Consultaţi producătorul automobilului dvs. pentru
a vă asigura că utilizarea telefonului dvs. celular în
interiorul maşinii nu va afecta sistemele electronice
ale acesteia.
Verificaţi în mod regulat dacă toate echipamentele
wireless din interiorul autovehiculului dvs. sunt
montate şi funcţionează în mod adecvat.
Apeluri de urgenţă
Acest dispozitiv Bluetooth pentru mâini libere şi
dispozitivul electronic conectat la acesta funcţionează
folosind semnale radio, reţele celulare şi terestre,
precum şi funcţia programată de utilizator, ceea ce
face să nu poată fi garantată conexiunea în orice
condiţii.
De aceea, nu vă bazaţi exclusiv pe niciunul dintre
aceste echipamente electronice pentru efectuarea de
apeluri importante (cum ar fi urgenţele medicale).
Amintiţi-vă că, pentru a realiza apeluri importante,
dispozitivul pentru mâini libere şi cel electronic
conectat acesta trebuie să se afle într-o zonă în care
tăria semnalului celular este suficient de puternic.
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu poată fi
realizate către toate reţelele de telefonie celulară sau
când anumite servicii de reţea şi/sau facilităţi ale
telefoanelor sunt în uz.
Consultaţi furnizorul local de servicii telefonice.
Discuri ce pot fi redate şi simbolurile utilizate în acest manual
Acest aparat poate reda diverse discuri video / audio.
Tabelul de mai jos vă va ajuta să aflaţi dacă un anumit disc este compatibil cu acest aparat şi ce funcţii sunt
disponibile pentru un anumit tip de disc.
Simbolul discului în acest manual
Formatul discului
DVD VIDEO
VIDEO
1
DVD-R* / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1
(mod Video/ mod VR)
DVD+R*1 / DVD+R DL*1 / DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Audio CD
CD-ROM*2 / CD-R*2 / CD-RW*2
*1 Fişierele audio pot fi de asemenea stocate.
*2 Pot fi de asemenea stocate fişiere video/ de imagine.
Notă
În acest manual, “DVD” poate fi utilizat ca termen generic pentru DVD VIDEO, DVD-R/ DVD-RW şi DVD+R/
DVD+RW.
Tabelul de mai jos prezintă formatele de fişier acceptate şi simbolurile asociate.
Funcţiile disponibile diferă în funcţie de format, indiferent de tipul de disc. Simbolurile de format de mai jos
apar în acest manual alături de descrierea funcţiilor disponibile pentru fişierele corespunzătoare.
Simbolul formatului în acest manual
Tipul de fişier
Fişiere audio MP3
Fişiere audio WMA
Fişiere audio AAC
Fişiere de imagine JPEG
Fişiere video Xvid
Fişiere video MPEG-4
Observaţie
Pentru detalii legate de formatele de compresie, consultaţi pag. 62.
Notă
În funcţiile de condiţiile de înregistrare, este posibil ca anumite discuri, deşi compatibile, să nu poată fi redate
de acest aparat.
11
Poziţiile şi funcţiile butoanelor
Unitatea principală
Consultaţi paginile indicate în continuare pentru
a afla detalii.
7 Buton TOP
Pentru a accesa meniul superior.
1 Fantă pentru introducerea discului
– aflată în spatele panoului frontal (pag. 20)
8 Buton SOURCE/ OFF
Apăsaţi acest buton pentru porni / schimba
sursa de semnal : “Tuner” (Radio), “Disc”,
“AUX” (Echipament auxiliar), “USB/iPod”,
“BT Audio” (Bluetooth Audio).
Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a opri
alimentarea.
Apăsaţi pentru mai mult de 2 secunde pentru a
opri complet aparatul.
2 Butoane de volum VOL –/+*
3 Senzor pentru telecomandă
4 Fereastra de afişare / afişaj tactil
5 Buton RESET (pag. 16)
6 Indicator de semnal
36)
(Bluetooth) (pag.
9 Buton Z (pentru introducerea /
scoaterea discului) (pag. 20)
* În dreapta butonului VOL + este un punct
tactil.
12
Interfaţă
Dacă nu este selectată nici o sursă :
1 Buton virtual "Source List" (Lista
surselor)
Pentru a accesa lista surselor.
2 Buton virtual “TOP”
Pentru a accesa lista meniului superior.
3 Interfaţa ceasului (pag. 56, 59)
4 Buton virtual
(Închidere)
Pentru a închide meniul.
5 Buton virtual “ATT” (Atenuare)*
Pentru a atenua sonorul. Pentru a anula, atingeţi
din nou acest buton.
Meniu superior :
6 Buton virtual “ ” (Configurare)
Pentru a accesa meniul de Configurare.
7 Buton virtual “M.OFF” (Monitor oprit)
Pentru a opri monitorul şi iluminarea
butoanelor. Pentru repornire, atingeţi oriunde
ecranul.
8 Buton virtual “AV Source” (Sursă AV)
Pentru a fi accesată lista surselor.
9 Buton virtual “BT Phone” (Telefon
Bluetooth)
Pentru a intra în modul Bluetooth Phone.
Lista surselor :
0 Butoane virtuale de selecţie a sursei
Pentru a schimba sursa : “Tuner” (Radio),
“Disc”, “AUX” (Echipament auxiliar),
“iPod/USB”, “SensMe™”, “BT Audio”
(Bluetooth Audio).
* Apare numai când este selectată o sursă.
13
Telecomanda card RM-X170
• Telecomanda card poate fi utilizată, în general,
pentru realizarea de operaţii audio simple. Pentru
realizarea de operaţii din meniu, folosiţi afişajul
tactil.
• Consultaţi paginile indicate între paranteze.
• Desprindeţi folia izolatoare înainte de utilizare
(pag. 16).
1 Buton OFF
Apăsaţi acest buton pentru a opri/ întrerupe
sursa de semnal.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a opri
complet aparatul.
2 Buton MONITOR OFF
Pentru a opri monitorul şi iluminarea butoanelor.
Pentru a le porni, apăsaţi din nou acest buton.
3 Buton POSITION
Pentru a comuta poziţia de ascultare (“Front L”/
“Front R”/“Front”/“All”/“Custom”/“OFF”).
14
4 Buton O (Revenire)
Pentru a reveni la interfaţa precedentă/ la
meniul unui VCD*1.
5 Buton EQ (Egalizor)
Pentru a selecta o curbă a egalizorului dintre
cele 7 tipuri disponibile (“Xplod”/ “Vocal”/
“Edge”/ “Cruise”/ “Space”/ “Gravity”/
“Custom”/ “OFF”).
6 Butoane numerice (pag. 26)
Radio:
Folosiţi aceste butoane pentru a recepţiona
posturi de radio fixate în memorie.
Apăsaţi şi menţineţi apăsate aceste butoane
pentru a fixa posturi de radio în memorie.
Disc/ USB:
Folosiţi aceste butoane pentru a localiza titlul/
capitolul/ pista.
7 Buton CLEAR
Folosiţi butonul pentru a şterge un număr
introdus.
8 Buton ATT (Atenuare)
Pentru a atenua sunetul. Pentru a anula, apăsaţi
din nou acest buton.
9 Buton u (Redare/ Pauză)
0 Butoane .m/M>
Radio:
Apăsaţi aceste butoane pentru a detecta automat
un post de radio.
Apăsaţi şi menţineţi apăsate aceste butoane
pentru a depista manual un post de radio.
Disc*2/ USB:
Apăsaţi pentru a omite un capitol/ pistă/ scenă/
fişier.
Apăsaţi şi menţineţi un moment apăsat acest
buton pentru deplasarea înapoi/ rapid înainte în
materialul video.
Apăsaţi şi menţineţi apăsate aceste butoane
pentru a vă deplasa înapoi/ rapid înainte pe o
pistă.
Bluetooth Audio*3:
Apăsaţi pentru a omite o pistă.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton pentru a
vă deplasa înapoi/ rapid înainte pe o pistă.
qf Buton SRC (Sursă)
Pentru a porni/ schimba sursa : “Tuner”
(Radio), “Disc,” “AUX” (echipament auxiliar),
“USB/iPod, “BT Audio” (Bluetooth Audio).
qg Buton MODE
Apăsaţi acest buton pentru a selecta banda de
frecvenţe radio (FM/MW/LW)/ pentru a selecta
un echipament auxiliar (AUX1/AUX2)*4.
qh Butoane VOL (Volum) +/–
*1 La redarea cu funcţii PBC.
*2 Funcţionarea diferă în funcţie de disc (pag. 21).
*3 Funcţionarea diferă în funcţie de dispozitivul
Bluetooth conectat.
*4 Când sunt utilizate două dispozitive auxiliare.
Notă
• Dacă aparatul este oprit şi imaginea dispare, nu mai
poate fi acţionat cu ajutorul telecomenzii-card decât
dacă este apăsat mai întâi butonul (SOURCE/OFF) al
unităţii de bază sau dacă este introdus mai întâi un disc
pentru a fi activat aparatul.
qa Butoane de reglaj pentru redare DVD
(AUDIO) :
Pentru a schimba limba/ formatul audio.
(La VCD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC/ MPEG-4,
pentru a schimba canalul audio.)
(SUBTITLE) :
Pentru a alege o altă limbă pentru subtitrare.
(ANGLE) :
Pentru a schimba unghiul de vizionare.
(TOP MENU) :
Pentru a accesa meniul superior de pe un DVD.
(MENU) :
Pentru a accesa meniul de pe un disc.
qs Buton ZAP
Pentru a intra în modul ZAPPINTM.
qd Butoane </M/m/, (Cursor)/ ENTER
(pag. 20)
Pentru a acţiona meniul DVD.
15
Punerea în funcţiune
Iniţializarea aparatului
Înainte de prima punere în funcţiune a aparatului sau
după înlocuirea bateriei autovehiculului, ori după
modificarea unor conexiuni electrice va trebui să
iniţializaţi aparatul.
Apăsaţi butonul RESET (pag. 12) cu ajutorul un
obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi un pix.
Notă
• Apăsarea butonului RESET va anula reglajul
ceasului şi va şterge anumite informaţii stocate în
memorie.
Realizarea configurării
iniţiale
După iniţializare, este afişată interfaţa pentru
realizarea configurării iniţiale.
1 Atingeţi “Subwoofer” pentru a stabili
starea de conectare a subwoofer-ului.
Alegeţi varianta “ON” dacă este conectat un
subwoofer, respectiv “OFF” în caz contrar.
2 Atingeţi “Listening Position” pentru
a
stabili poziţia de audiţie.
Alegeţi varianta “Front L” dacă poziţia de
ascultare este frontală, în stânga, respectiv “Front
R” dacă poziţia de ascultare este frontală, în
dreapta.
3 Atingeţi “Language” pentru a stabili
limba de afişare pe ecran.
Atingeţi în mod repetat opţiunea până ce apare
limba dorită (engleză/ spaniola/ rusă).
4 Atingeţi “OK”.
Configurarea este definitivată.
16
Această configurare poate fi detaliată din meniul de
reglaje.
• Pentru detalii legate de stabilirea stării subwooferului, consultaţi pag. 55.
• Pentru detalii legate de poziţia de audiţie, consultaţi
“Optimizarea sonorului pentru poziţia de audiţie –
Alinierea temporală inteligentă”, pag. 47.
• Pentru detalii legate de stabilirea limbii de afişare
pe ecran, consultaţi pag. 52.
Pregătirea telecomenzii
Înainte de a folosi prima dată telecomanda, îndepărtaţi
folia izolatoare.
Radio
Ascultarea radioului
Butoane pentru recepţie
Atingeţi afişajul dacă butoanele de recepţie nu sunt
afişate.
1 Atingeţi “Source List”, apoi “Tuner”.
În meniul superior, atingeţi “AV Source”, apoi
atingeţi “Tuner”.
Apare interfaţa pentru recepţia radio şi este afişată
lista posturilor fixate.
2 Atingeţi “Band”.
Este afişată lista benzilor.
3
Atingeţi indicaţia benzii dorite (“FM1”,
“FM2”, “FM3”, “MW” sau “LW”).
Atingeţi “Band” pentru ca lista benzilor de
frecvenţe să dispară.
4 Realizaţi acordul.
Acord automat.
Atingeţi ./>.
Parcurgerea frecvenţelor încetează când este
depistat un post de radio. Repetaţi această procedură
până ce este recepţionat postul dorit.
Acord manual.
Atingeţi în mod repetat m/M până ce este
recepţionată frecvenţa dorită.
Pentru a omite continuu frecvenţele, atingeţi şi
menţineţi apăsat m/M.
Nr. Atingeţi pentru
1 “Source List”
a accesa lista surselor (pag. 13)
2 “ATT”
a atenua sunetul. Pentru a anula, atingeţi din
nou.
3 “TA”
a seta TA pentru RDS (pag. 19)
4 “AF”
a seta AF pentru RDS (pag. 19)
5 “Top”
a accesa meniul superior (pag. 13)
6 m/M
acordul manual.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a omite în
mod continuu frecvenţele.
7 ./>
acordul automat.
8 “Band”
a accesa lista benzilor de frecvenţe şi a
schimba banda
9 “Receive Menu”
a deschide meniul de recepţie, care conţine
următoarele :
• “Mono”: atingeţi pentru a activa modul
monofonic, în cazul în care recepţia FM
este slabă. Pentru a reveni la recepţia stereo,
selectaţi “OFF”.
• “Local”: atingeţi pentru a fi depistate numai
posturile de radio cu semnal puternic. Pentru
a fi depistate posturi obişnuite, selectaţi
“OFF”.
• “Regional”: (pag. 19)
Continuare...
17
Nr. Atingeţi pentru
0 “Preset List”
a fi listate posturile de radio fixate în memorie
sau pentru a fixa în memorie posturi (pag. 18)
qa “PTY List”
a deschide lista PTY (pag. 19)
Indicaţii afişate în cursul recepţiei
2 Atingeţi “Preset List”, apoi “BTM“.
Aparatul va memora posturile de radio în ordinea
frecvenţelor, introducându-le în lista celor
prestabilite (de la “P1” la “P6”). La terminarea
operaţiei se va auzi un semnal sonor.
Fixarea manuală în memorie
1 În timp ce este recepţionat un post
de
radio pe care doriţi să îl fixaţi în memorie,
atingeţi “Preset List”.
2 Atingeţi “Memory”, apoi atingeţi numărul
din listă (de la “P1” la “P6”).
Numărul şi interfaţa de confirmare apare pe
ecran.
3 Atingeţi “Yes”.
A Simbolul sursei curente*1
B Numărul benzii, Număr alocat*2, Frecvenţă*3/
stare*1
C Nivelul volumului*4
D Starea reglajului (EQ7, RBE)
*1 Apare numai când sunt afişate butoanele.
*2 Apare numai când sunt recepţionate posturi de radio
stocate în memorie.
*3 În timpul recepţiei unui post de radio RDS, este
afişată denumirea serviciului de programe. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea “RDS”, pag. 18.
*4 Când este activat ATT, apare simbolul .
Fixarea în memorie şi
recepţionarea posturilor de
radio
ATENŢIE
Pentru a face acordul pe o frecvenţă în timp de conduceţi
autovehiculul, folosiţi funcţia BTM pentru cel mai bun
acord, cu scopul de a evita accidentele.
Fixarea automată în memorie
– BTM
1 Apăsaţi în mod repetat “Source List”, apoi
“Tuner”.
Pentru a schimba banda, atingeţi “Band”, apoi
alegeţi banda dorită (dintre “FM1”, “FM2”,
“FM3”, “MW” sau “LW”).
18
Postul de radio este fixat în memorie.
Notă
• Dacă încercaţi să stocaţi un alt post de radio
corespunzător unui număr deja alocat, postul de
radio precedent, asociat respectivului număr, va fi
şters.
Observaţie
• Când este stocat în memorie un post de radio RDS,
este reţinut în memorie şi reglajul AF/TA
(pag. 19).
Recepţionarea unui post fixat
1 Selectaţi banda, apoi atingeţi “Preset
List”.
2 Atingeţi numărul dorit (“P1” ÷ “P6”).
RDS
Prezentare generală
Posturile de radio FM ce beneficiază de serviciul de
date radio RDS transmit, pe lângă sunetul propriuzis, şi un semnal de informaţie digitală care nu se
aude.
Elementele afişajului
A Numărul benzii, Numărul prestabilit, Frecvenţa
(Denumirea serviciului de programe), Date RDS,
TA*1
B Stereo*2, RDS*3, TP*4
C Indicaţia ceasului.
*1 În cursul informaţiilor legate de trafic.
*2 La recepţia FM.
*3 La recepţia RDS.
*4 La recepţia programelor legate de trafic.
Serviciile RDS
Acest aparat furnizează în mod automat informaţii
RDS, după cum urmează :
AF (Frecvenţe alternative)
Alege şi restabileşte acordul pe cea mai puternică
frecvenţă a postului din reţea. Folosind această
funcţie, puteţi asculta continuu acelaşi program
şi nu sunteţi nevoit să căutaţi manual frecvenţa pe
parcursul unei călătorii mai lungi.
TA (Anunţuri de trafic) / TP (programe de trafic)
Furnizează informaţii privitoare la trafic şi
programele de trafic. Orice informaţie/program
recepţionat va întrerupe sursa curentă de semnal.
PTY (Tipul programului)
Afişează tipul programului recepţionat. De asemenea,
caută tipul de program ales.
CT (ora exactă)
Ceasul aparatului se sincronizează cu ora exactă
transmisă de serviciul RDS.
Note
• În funcţie de ţară/regiune, nu sunt disponibile toate
funcţiile serviciului RDS.
• Se poate ca serviciile RDS să nu fie disponibile,
în cazul în care semnalul radio este prea slab sau
dacă postul recepţionat nu transmite date RDS.
Reglaje pentru AF şi TA
1
În cursul recepţiei / redării, atingeţi “AF”
sau “TA” pentru activare.
La activare, culoarea tastelor se modifică.
Pentru dezactivare, atingeţi din nou tasta.
Dacă efectuaţi reglajul prealabil în mod manual,
puteţi prestabili atât posturi RDS, cât şi non-RDS cu
reglajele AF/TA corespunzătoare fiecăruia.
1 Stabiliţi AF/TA, apoi fixaţi postul de radio cu BTM
sau în mod manual.
Recepţionarea anunţurilor de
urgenţă
Cu AF sau TA, anunţurile de urgenţă vor întrerupe
automat semnalul transmis de sursa curent selectată.
Observaţie
• Dacă reglaţi nivelul volumului în timpul unui anunţ
legat de trafic, acest nivel va fi păstrat în memorie,
fiind aplicat şi următoarelor mesaje de acest tip,
independent de nivelul folosit în mod curent pentru
volumul sonorului.
Pentru a asculta în continuare un
program regional – Regional
Când funcţia AF este activată : reglajele stabilite din
fabrică pentru acest aparat restricţionează recepţia la
o anumită regiune, astfel încât nu se va comuta pe un
alt post regional cu o frecvenţă mai puternică.
Dacă părăsiţi zona de recepţie a postului regional,
dezactivaţi această funcţie în timpul recepţiei FM.
Atingeţi “Receive Menu”, apoi fereastra “Regional”
pentru a alege varianta “OFF”.
Notă
• Această funcţie nu acţionează în Marea Britanie şi
în alte zone.
Funcţia de legătură locală
(numai pentru Marea Britanie)
Această funcţie vă permite să alegeţi un alt post din
regiune, chiar dacă nu aţi alocat un buton numerotat
acelui post.
1 În timp ce recepţionaţi un post FM, atingeţi “Preset
List”, apoi apăsaţi un buton numerotat (între P1 şi P6)
asociat unui post local.
2 Apăsaţi din nou un buton numerotat al unui post
local, într-un interval de 5 secunde. Repetaţi această
procedură până ce este recepţionat un post local.
Fixarea posturilor de radio RDS
împreună cu reglajele AF şi TA
Puteţi fixa posturile RDS în paralel cu reglajele AF/
TA. Dacă utilizaţi funcţia BTM, sunt stocate numai
posturile RDS având aceleaşi reglaje AF/TA.
Continuare...
19
Discuri
Alegerea PTY
1 Atingeţi “PTY List” în timp ce recepţionaţi
un post FM.
Lista PTY este afişată dacă postul transmite date PTY.
Pentru a parcurge lista, atingeţi v/V.
2
Atingeţi tipul de program dorit.
Aparatul începe să caute o staţie radio care emite
respectivul tip de program.
Pentru a renunţa lista PTY, atingeţi “PTY List”.
Tipuri de programe
NEWS (ştiri), CURRENT AFFFAIR (noutăţi în
afaceri), INFORMATION (informaţii), SPORT (sport),
EDUCATION (programe educaţionale), DRAMA
(teatru), CULTURES (programe culturale), SCIENCE
(ştiinţă), VARIED SPEECH (varietăţi), POP MUSIC
(muzică pop), ROCK MUSIC (muzică rock), EASY
LISTENING (muzică uşoară), LIGHT CLASSICS
M (muzică de divertisment), SERIOUS CLASSICS
(muzică clasică), OTHER MUSIC (alt gen de muzică),
WEATHER & METR (meteo), FINANCE (finanţe),
CHILDREN’S PROG (programe pentru copii),
SOCIAL AFFAIRS (programe sociale), RELIGION
(programe religioase), PHONE IN (dialog cu ascultătorii),
TRAVEL&TOURING (turism), LEISURE&HOBBY
(divertisment), JAZZ MUSIC (muzică jazz), COUNTRY
MUSIC (muzică country), NATIONAL MUSIC (muzică
populară), OLDIES MUSIC (melodii mai vechi),
FOLK MUSIC (muzică folk), DOCUMENTARY
(documentare).
Redarea discurilor
În funcţie de disc, unele operaţii pot fi diferite sau
restricţionate. Consultaţi instrucţiunile de folosire
care însoţesc discul.
1 Apăsaţi Z la unitatea de bază.
Panoul frontal se deschide automat.
2 Introduceţi discul (cu eticheta în sus).
Panoul frontal se închide automat şi începe
redarea.
Dacă este afişat meniul DVD
Atingeţi direct elementul din meniul DVD.
Puteţi utiliza interfaţa meniului de comandă care poate
fi afişată prin apăsarea afişajului într-un alt loc decât
în zona elementului de meniu. Atingeţi b/v/V/B
pentru a deplasa cursorul, apoi apăsaţi “Enter” pentru
confirmare.
Dacă interfaţa meniului de comandă nu apare la atingerea afişajului, folosiţi telecomanda card.
Despre meniul DVD
Un DVD este împărţit în mai multe secţiuni, care alcătuiesc un film sau o piesă muzicală. Aceste secţiuni
sunt denumite “titluri”. Când este redat un DVD care
conţine mai multe titluri, puteţi selecta titlul dorit folosind meniul superior al DVD-ului. În cazul DVD-urilor
care permit alegerea elementelor cum ar fi subtitrare/
limba pentru coloana sonoră, selectaţi varianta dorită
folosind meniul DVD.
Notă
Dacă discul conţine fişiere JPEG
• Această funcţie nu acţionează în ţări / regiuni unde nu
sunt disponibile date PTY.
Prezentarea de imagini începe automat.
Reglajul CT
1 Alegeţi pentru
“CT” varianta “ON“ în
timpul reglajelor (pag. 52).
Note
• Se poate ca funcţia CT să nu acţioneze chiar dacă
este recepţionat un post RDS.
• Poate exista un decalaj între ora primită prin
serviciul CT şi ora actuală.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi timp de 1 secundă (SOURCE/OFF).
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sunetul
nu este transmis la ieşire dacă este selectat formatul
DTS.
Pentru a scoate discul din aparat
1 Apăsaţi butonul Z de la unitatea principală.
Panoul frontal se deschide automat, apoi este scos
discul.
2 Apăsaţi butonul Z de la unitatea principală pentru a închide panoul frontal
Notă
• Panoul frontal se închide automat după se este emis
un sunet de avertizare.
20
Butoane pentru redare
Atingeţi afişajul dacă butoanele de redare nu sunt
afişate.
Comun pentru toate discurile/ formatele
Nr. Atingeţi pentru
1 “Source List”
a accesa lista surselor (pag. 13)
2 “ATT”
a atenua sunetul. Pentru a anula, atingeţi
din nou.
3 “TA”
a seta TA pentru RDS (pag. 19)
4 “AF”
a seta AF pentru RDS (pag. 19)
5 “Top”
a accesa meniul superior (pag. 13)
6
./>
a omite un capitol/ pistă/ scenă/ imagine/
fişier.
Atingeţi şi menţineţi apăsat un moment
pentru a parcurge înapoi/ rapid un material
video; apoi apăsaţi în mod repetat pentru
a schimba viteza speed (× 2 T × 12 T ×
120 T × 2…)*1. Pentru a renunţa, atingeţi
u.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a vă
deplasa rapid înainte/ înapoi pe o pistă
audio.
În cursul pauzei, atingeţi şi menţineţi
apăsat butonul > pentru redarea
video cu încetinitorul. Pentru a renunţa la
operaţie, eliberaţi tasta.
7
8
u
pauză/ reluarea redării după pauză.
“Play Menu”
a deschide meniul de redare, care conţine
următoarele :
• “Repeat”/“Shuffle” (pag. 25).
Continuare...
21
Nr. Atingeţi pentru
8 • “Dolby D Level” (numai redare DVD
VIDEO) (pag. 24).
• “Stereo” (numai redare VCD/ CD/ MP3/
WMA/ AAC) (pag. 24).
• “Image Turn” (numai redare JPEG) :
atingeţi pentru a roti imaginea spre stânga/
spre dreapta.
• “Audio” (numai redare DivX/MPEG-4)
(pag. 24).
9 “DVD Control”
a deschide meniul de comandă DVD, care
conţine următoarele :
• “Audio” : atingeţi în mod repetat pentru
a selecta limba pentru coloana sonoră /
formatul (pag. 23)*2.
• “Subtitle” : atingeţi în mod repetat
pentru a opri/ a selecta limba pentru
subtitrare*2*3.
• “Angle” : atingeţi în mod repetat pentru a
schimba unghiul de vizionare*2.
• “Top Menu” : atingeţi pentru a deschide
meniul superior al DVD-ului*2.
• “Menu” : atingeţi pentru a deschide meniul
de pe disc*2.
“PBC
Panel”
0
a fi afişat panoul de comandă pentru meniul
PBC (pag. 23).
qa “Album” –/+
a omite un album (director) pentru un MP3/
WMA/ AAC/ JPEG/ Xvid/
MPEG-4.
qs “List”
a lista pistele/ imaginile/ fişierele video (pag.
34)
qd “ZAP”
a intra în modul ZAPPIN (pag. 34).
*1 Viteza depinde de format sau de metoda de
înregistrare.
*2 Poate să nu fie disponibil în funcţie disc.
*3 Când se activează spaţiile pentru a introduce 4
cifre, tastaţi codul de limbă corespunzător limbii
dorite (pag. 72)
Notă
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere,
poate fi redat numai tipul de fişier selectat (audio/
video/ de imagine). Pentru detalii legate de modul
de selecţie a tipului de fişier, consultaţi “Selectarea
unui tip de fişier”, pag. 34.
22
Note pentru redarea JPEG
• Dacă este rotit un fişier de imagine de mari dimensiuni, poate dura mai mult timp până la afişarea
acestuia.
• Fişierele de imagine JPEG progresive nu pot fi
afişate.
Indicaţii afişate în cursul redării
Atingeţi afişajul pentru a fi afişate indicaţiile.
Pentru discuri audio, anumite indicaţii sunt afişate
întotdeauna în cursul redării.
A Simbolul sursei curente
B Nivelul volumului*1
C Format, Starea redării, Durata de redare
scursă*2, Capitol / titlu/ album (director)/
numărul pistei*3*4, Format audio*5, Starea
setării (CSO, EQ7, RBE)
D Starea redării, Durata de redare scursă*2
E Denumirea pistei, Denumirea albumului,
Numele artistului
F Afişarea albumului*6
G Format, Numărul pistei, Numărul albumului*7,
Starea setării (CSO, EQ7, RBE)
*1 Când este activat ATT, apare simbolul .
*2 La redarea JPEG sau VCD cu funcţii PBC, nu apare
nici o indicaţie.
*3 Indicaţiile diferă în funcţie de disc / format.
*4 La redarea VCD cu funcţii PBC (pag. 23), nu apare
nici o indicaţie.
*5 Numai pentru DVD.
*6 Dimensiunea recomandată este cuprinsă între
240 × 240 şi 960 × 960 pixeli.
*7 Numai pentru MP3/WMA/AAC.
Folosirea funcţiilor PBC
– Comanda redării
Meniul PBC vă ajută în acţionarea interactivă a
aparatului când este redat un VCD compatibil cu
funcţii PBC.
1 Porniţi redarea unui VCD compatibil cu
funcţiile PBC.
Este afişat meniul PBC.
2 Atingeţi “PBC Panel”.
Apare interfaţa meniului de comandă.
3 Atingeţi butoanele numerice pentru a
selecta elementul dorit, apoi “Enter”.
Configurarea reglajelor
audio
Notă
• Discurile în format DTS nu sunt acceptate. Sunetul
nu este transmis la ieşire dacă este selectat acest
format.
Schimbarea limbii pentru coloana
sonoră/ a formatului
Pentru DVD, limba pentru coloana sonoră poate
fi schimbată dacă discul este înregistrat cu piste
multilingve. Puteţi schimba formatul audio la redarea
unui disc pe care sunt înregistrate mai multe formate
audio (ex. Dolby Digital).
1 Atingeţi “DVD Control” în timpul redării.
2 Atingeţi în mod repetat “Audio” până ce
limba pentru coloana sonoră, respectiv
formatul dorit este afişat.
Limba pentru coloana sonoră
4 Urmaţi instrucţiunile din meniu pentru a
acţiona interactiv aparatul.
Pentru a reveni la meniul precedent apăsaţi
butonul O.
Pentru ca butoanele să nu mai fie afişate, atingeţi
“Close”.
Redarea fără funcţii PBC
1 Când nu este selectată nici o funcţie,
atingeţi “Source List”, apoi
.
2 Atingeţi “Visual”.
Apare interfaţa meniului de reglaje vizuale.
3 Atingeţi v/V pentru a parcurge meniul,
apoi “Video CD PBC” pentru a alege
“OFF”.
4 Începe redarea unui VCD.
Meniul PBC nu este afişat în cursul redării.
Note
• Elementele meniului şi procedurile de operare diferă
de la un disc la altul.
• În timpul redării folosind funcţiile PBC, nu sunt
afişate numărul pistei, durata redării etc.
• Reluarea redării nu este disponibilă în timpul redării
fără funcţii PBC.
Format audio / numerele canalelor*
Limba pentru coloana sonoră comută între
variantele disponibile.
Când apare caseta de introducere a 4 cifre, tastaţi
codul limbii (pag. 72) corespunzător limbii
dorite.
Când aceeaşi limbă este afişată de două sau mai
multe ori, discul este înregistrat în mai multe
formate audio.
* Denumirea formatului şi numerele canalelor apar
după cum urmează :
Exemplu : Dolby Digital 5,1 canale
Componente din spate × 2
Componente frontale × 2 +
Componentă centrală × 1
Componentă LFE × 1
Pentru a închide meniul de comandă DVD, atingeţi
“DVD Control”.
23
Schimbarea canalului audio
La redarea VCD/ CD/ MP3/ WMA/ AAC/ Xvid/
MPEG-4 puteţi să selectaţi sonorul de la canalul din
stânga sau pe cel din dreapta şi să îl ascultaţi prin
ambele boxe, stânga - dreapta.
Opţiunile sunt indicate mai jos.
“2-Ch”: Sunet standard stereo (implicit)
“L-Ch”: Sunet pe canalul din stânga (mono)
“R-Ch”: Sunet pe canalul dreapta (mono)
Pentru VCD/CD/MP3/WMA/AAC
1
În timpul redării, atingeţi “Play Menu”,
apoi “Stereo” de mai multe ori până ce
apare canalul audio dorit.
Pentru Xvid/MPEG-4
1 În timpul redării, atingeţi “Play Menu”, apoi
“Audio” de mai multe ori până ce apare
canalul audio dorit.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
Notă
• Este posibil să nu puteţi modifica reglajul audio în
funcţie de disc.
Observaţie
• Este disponibilă şi acţionarea cu ajutorul telecomenzii card (apăsând în mod repetat (AUDIO)).
Ajustarea nivelului adio de ieşire
– Nivelul Dolby D
Blocarea discurilor
– Control parental
*
* Cu excepţia DVD-R/ DVD-R DL/ DVD-RW în
modul VR.
Puteţi să blocaţi un disc sau să stabiliţi restricţii la
redarea acestuia, în concordanţă cu anumite criterii,
cum ar fi vârsta spectatorului. Scenele restricţionate
pot fi blocate sau înlocuite cu diverse scene când
este redat un DVD compatibil cu funcţia de control
parental.
Activarea controlului parental
1 În timp ce aparatul este oprit, atingeţi
“Source List”, apoi
.
2 Atingeţi “Visual”.
Apare interfaţa meniului de reglaje vizuale.
3 Atingeţi butoanele v/V pentru a derula
elementele, apoi atingeţi “DVD Parental
Control”.
Apare interfaţa de stabilire a parolei.
4 Atingeţi butoanele numerice astfel încât
să introduceţi parola dvs., apoi “OK”.
5 Pentru confirmare, atingeţi butoanele
numerice ca să reintroduceţi parola, apoi
atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a şterge un număr introdus, atingeţi “Clear”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Puteţi ajusta nivelul adio de ieşire pentru un DVD
înregistrat în format Dolby Digital, pentru a reduce
diferenţa dintre nivelurile volumului sonor al discului
şi al sursei.
Dezactivarea controlului parental
1 Urmaţi paşii de la 1 la 3 de mai sus.
1 În timpul redării, atingeţi “Play Menu”.
2 Atingeţi caseta “Adjust” pentru a alege
2
varianta “ON”.
Apare interfaţa de deblocare aferentă controlului
parental.
Atingeţi butoanele numerice pentru a
introduce parola curentă.
Apare mesajul “Parental Unlocked”, iar controlul
parental este dezactivat.
3 Atingeţi în mod repetat –/+ pentru a ajusta
nivelul de ieşire.
Nivelul de ieşire este ajustat în trepte de o unitate,
între – 10 şi + 10.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
24
Schimbarea parolei
Dezactivaţi controlul parental, apoi activaţi-l din nou
folosind noua parolă.
Redarea repetitivă şi
aleatorie
Schimbarea zonei şi a nivelelor
de evaluare pentru restricţionarea
accesului pentru filme
Nivelele de restricţionare pot fi stabilite în funcţie de
zonă şi de evaluarea asociată filmului.
1 În timp ce aparatul este oprit, atingeţi
“Source List”, apoi
1 În timpul redării, atingeţi “Play Menu”,
apoi în mod repetat caseta “Repeat”
(repetitiv) sau “Shuffle” (aleatoriu), până
ce apare opţiunea dorită.
.
2 Atingeţi “Visual”.
Apare interfaţa meniului de reglaje vizuale.
3 Atingeţi butoanele v/V pentru a derula
4
5
6
elementele, apoi atingeţi “DVD Parental
Area”.
Când controlul parental este deja activat, este
afişată interfaţa de introducere a parolei.
Pentru a modifica reglajele, introduceţi parola.
Sunt afişate opţiunile.
Atingeţi zona dorită pentru aplicarea
evaluărilor pentru filme.
Când selectaţi “Other”, introduceţi cu ajutorul
butoanelor numerice codul de zonă selectat din
“Lista codurilor de zonă” de la pag. 72.
Atingeţi “DVD Parental Rating”.
Sunt afişate opţiunile.
Cu cât numărul este mai redus, cu atat
restricţionarea este mai strictă.
Atingeţi evaluarea dorită.
Setarea este definitivată.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
Opţiunile pentru redarea repetitivă şi pentru
schimbarea ordinii pieselor pentru fiecare disc/
format sunt indicate mai jos.
Disc /
format
*1
Opţiuni
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Chapter”: Repetarea capitolului
curent.
“Title”: Repetarea titlului curent.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Track”: Repetarea pistei curente.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Track”: Repetarea pistei curente.
“Album”: Repetarea albumului
(directorului) curent.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Image”: Repetarea imaginii
curente.
“Album”: Repetarea albumului
curent.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Movie”: Repetarea fişierului video
curent.
“Album”: Repetarea albumului
(directorului) curent.
Continuare...
25
Opţiunile pentru redarea aleatorie şi pentru
schimbarea ordinii pieselor pentru fiecare disc/
format sunt indicate mai jos.
Disc /
format
*
Redarea în urma căutării
directe
Opţiuni
2
*1
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Title”: Redarea capitolelor din titlul
curent în ordine aleatorie.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Disc”: Redarea pistelor din discul
curent în ordine aleatorie.
“OFF”: Revenire la modul obişnuit
de redare.
“Album”: Redarea pistelor/
imaginilor/ fişierelor video din
albumul (directorul) curent în
ordine aleatorie.
*1 Disponibil numai la redarea versiunii 1.0/1.1 VCD
sau a versiunii 2.0 VCD fără funcţii PBC.
*2 Exclusiv DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în mod
VR.
Puteţi localiza direct un punct dorit specificând
numărul titlului, al capitolului etc.
1 În timpul redării, apăsaţi butoanele
numerice ale telecomenzii card pentru a
introduce numărul unui element (pistă,
titlu etc.), apoi apăsaţi (ENTER).
Redarea începe de la începutul piesei aflate în
punctul selectat.
Elementele de căutare ale discului / formatul sunt
următoarele :
DVD: Titlu sau capitol*1
VCD*2/ CD/ MP3/ WMA/ AAC: Pistă
JPEG: Imagine
Xvid/ MPEG-4: Fişier
*1 Elementele de căutare depind de setări.
*2 Disponibil numai la redarea unui VCD fără funcţii
PBC.
Stabilirea elementului de căutare
(numai pentru DVD)
Puteţi stabili elementul de căutare (titlu sau capitol)
pentru redarea DVD.
1 Atingeţi “Source List”, apoi
.
2 Atingeţi “Visual”.
Apare interfaţa meniului de reglaje vizuale.
3 Atingeţi v/V pentru a derula elementele,
apoi atingeţi “DVD Direct Search” pentru
a stabili “Chapter” sau “Title”.
Setarea este definitivată.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
26
Operaţii disponibile pentru dispozitive USB
Pentru detalii legate de compatibilitatea dispozitivului
dvs. USB, vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
• Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa
Mass Storage) şi MTP (Protocolul de Transfer
Media) compatibile cu standardul USB.
• Standardul de codare-decodare este MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid
(.avi) şi MPEG-4.
• Se recomandă efectuarea de copii de siguranţă a
datelor de pe dispozitivul USB.
Notă
• Conectaţi dispozitivul USB după ce porniţi
motorul. În funcţie de acest dispozitiv, pot apărea
disfuncţionalităţi sau deteriorări ale acestuia
dacă este cuplat înainte de pornirea motorului.
• Poate dura mai mult timp până ce începe redarea
unui fişier de mari dimensiuni.
Redarea unui dispozitiv USB
1
Scoateţi capacul de la conectorul USB şi
cuplaţi dispozitivul USB la acesta.
Redarea începe automat.
Dacă este conectat un dispozitiv USB, pentru a
începe redarea atingeţi “Source List”, apoi “USB/
iPod”.
Pentru detalii privind poziţionarea conectorului
USB, consultaţi manualul de instrucţiuni privind
montarea / conectarea, care v-a fost furnizat.
În legătură cu comenzile şi indicaţiile pe
durata redării
Puteţi comanda redarea USB în acelaşi fel ca şi
redarea unui disc. Pentru detalii, consultaţi “Butoane
pentru redare”, de la pag. 21. Pentru detalii legate
de indicaţiile afişate în cursul redării, consultaţi
“Indicaţii afişate în timpul redări”, pag. 22.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă.
Decuplarea dispozitivului USB
Opriţi redarea, apoi detaşaţi dispozitivul USB.
Dacă acesta este decuplat în timpul redării datelor pe
care le conţine, este posibil ca dispozitivul USB să
se deterioreze.
Note privind utilizarea
• Nu lăsaţi dispozitivul USB în maşina parcată, deoarece
pot apărea disfuncţionalităţi.
• Nu folosiţi dispozitive USB prea mari sau prea grele,
care pot cădea datorită vibraţiilor sau pot cauza o
întrerupere a conexiunii.
• Acest aparat nu poate recunoaşte dispozitivele USB
prin intermediul unui hub USB.
Note privind redarea
• Dacă un dispozitiv USB conţine multe tipuri de
fişiere, poate fi redat numai tipul de fişier selectat
(audio/ video/ de imagine). Pentru detalii, consultaţi
secţiunea “Selectarea unui tip de fişier”, pag. 34.
• Elementele afişate vor diferi în funcţie de dispozitivul
USB, de formatul înregistrării şi de reglaje. Pentru
detalii, vizitaţi adresa site-ului de asistenţă.
• Numărul maxim de date ce pot fi afişate, este :
– directoare (albume) : 256
– fişiere (piste) : 2000.
• În funcţie de cantitatea de date conţinută, este posibil să
treacă mai mult timp până la începerea redării.
• Fişierele DRM (Gestionarea drepturilor digitale) este
posibil să nu fie redate.
• În cursul redării sau a rulării rapide înainte / înapoi
a fişierelor tip MP3/ WMA/ AAC cu viteză de transfer
variabilă (VBR), durata de redare scursă este posibil să
nu fie corect afişată.
• Nu este posibilă redarea fişierelor cu compresie cu
pierderi reduse (lossless).
Redarea repetitivă şi
aleatorie
1 În timpul redării, atingeţi “Play Menu”, apoi
atingeţi în mod repetat caseta “Repeat”
(repetitiv) sau “Shuffle” (aleatoriu), până
ce apare opţiunea dorită.
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Opţiunile de repetare sunt următoarele :
“OFF”: Revenire la modul obişnuit de redare.
“Track”/ “Image”/ “Movie”*1 : Repetarea pistei/
imaginii/ fişierului video curent.
“Album”: Repetarea albumului (directorului)
curent.
“Drive”*2: Repetarea drive-ului curent.
Opţiunile de redare aleatorie sunt următoarele :
“OFF”: Revenire la modul obişnuit de redare.
“Album”: Redarea aleatorie a pistelor/ imaginilor/
fişierelor video din albumul (directorul) curent.
*1 Opţiunile depind de tipul de fişier.
*2 Când sunt create două sau mai multe drive-uri pe
un dispozitiv USB.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
27
Ascultarea muzicii în funcţie
de dispoziţia dvs.
– SensMeTM
Facilităţile speciale “SensMeTM channels” şi
“SensMeTM mood” create de Sony, grupează automat
pistele după canal sau după dispoziţia ascultătorului,
în mod mai intuitiv.
Înainte de a folosi funcţia
SensMeTM
3
Transferaţi pistele la dispozitivul USB
folosind “Content Transfer”.
Pentru a grupa pistele după canal sau după
dispoziţia ascultătorului, facilitatea 12 TONE
ANALYSIS analizează eşantioane de sunet
ale acestora, care sunt preluate de “Content
Transfer”.
Cu dispozitivul USB conectat la calculatorul
dvs., marcaţi şi deplasaţi pistele din Windows
Explorer sau iTunes etc. în “Content Transfer”.
Atât analiza, cât şi transferul pistelor vor fi
realizate de “Content Transfer”.
În continuare este prezentată procedura de bază
necesară pentru a putea beneficia de funcţia
SensMeTM a aparatului.
1
2
Instalaţi “SensMe™ Setup” şi “Content
Transfer” la calculatorul dvs.
Instalaţi “SensMe™ Setup” şi “Content Transfer”
de pe CD-ROM-ul furnizat.
Înregistraţi un dispozitiv USB folosind
“SensMe™ Setup”.
Conectaţi un dispozitiv USB la calculator şi
realizaţi înregistrarea folosind “SensMe™
Setup” pentru a activa funcţia SensMe™ la acest
aparat.
4 Conectarea dispozitivului USB şi utilizarea
funcţiei SensMe™ a aparatului.
Conectaţi dispozitivul USB stabilit, apoi
beneficiaţi de “SensMe™ channels” sau
“SensMe™ mood” cu acest aparat.
Instalarea “SensMe™ Setup” şi
“Content Transfer” la calculatorul
dvs.
Este solicitată folosirea aplicaţiei software
(“SensMe™ Setup” şi “Content Transfer”) pentru a
activa funcţia SensMe™ la acest aparat.
Instalaţi software-ul pe calculator, de pe CD-ROMul furnizat.
Observaţie
• Înregistrarea poate fi efectuată fie în paralel cu
procedura de instalare, fie după aceasta.
1 Introduceţi discul CD-ROM în cititorul
calculatorului.
Aplicaţia de asistenţă la instalare este rulată
automat.
2 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a definitiva instalarea.
28
Înregistrarea unui dispozitiv USB
folosind “SensMe™ Setup”
Este solicitată înregistrarea dispozitivului USB pentru
a activa funcţia “SensMe™” a acestui aparat.
Dacă înregistrarea nu este realizată în paralel cu
procedura de instalare, urmaţi paşii de mai jos.
1 Lansaţi aplicaţia “SensMe™ Setup” la
calculatorul dvs.
2 Conectaţi dispozitivul USB la calculatorul
dvs.
3 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a definitiva înregistrarea.
Observaţie
• Dacă este conectat un dispozitiv USB înregistrat
care conţine pistele analizate, înregistrarea
dispozitivului USB poate fi anulată.
Observaţie
• Cu “Content Transfer” pot fi transferate nu numai
fişiere audio, dar şi fişiere de imagine şi video.
Pentru detalii, consultaţi documentaţia Help a
aplicaţiei “Content Transfer”.
Redarea pistelor de pe canale –
“SensMe™ channels”
Funcţia “SensMe™ channels” grupează automat
pistele pe canale de melodii. Puteţi selecta şi reda un
canal care corespunde genului sau criteriilor dvs.
1 Conectaţi un dispozitiv USB configurat
pentru aplicaţia “SensMe™ Setup”.
2 Atingeţi “Source List”, apoi “SensMe™”.
3 Atingeţi “channels” (canale).
Apare lista canalelor.
Transferul pistelor la un dispozitiv
USB, folosind “Content Transfer”
Pentru a activa funcţia “SensMe™” a acestui aparat,
pistele trebuie analizate şi transferate cu ajutorul
aplicaţiei “Content Transfer” la dispozitivul USB
înregistrat.
1
Conectaţi dispozitivul USB înregistrat, la
calculatorul dvs.
În cazul unui “WALKMAN”, realizaţi conexiunea
în modul “MTP”.
Pentru alte dispozitive USB în afară de
“WALKMAN”, conectaţi folosind modul MSC.
“Content Transfer” este lansată automat.
Dacă apare un mesaj, acţionaţi urmând
instrucţiunile afişate pe ecran.
2 Marcaţi şi deplasaţi pistele pentru Windows
Explorer sau iTunes etc. la “Content
Transfer”.
Începe analiza şi transferul pistelor.
Pentru detalii legate de operaţii, consultaţi
documentaţia Help a aplicaţiei “Content Transfer”.
Notă
• Analiza pistelor realizată cu 12 TONE ANALYSIS
poate dura mai mult timp, în funcţie de
configuraţia calculatorului.
4 Atingeţi v/V pentru a parcurge lista
canalelor.
Redarea primei piste de pe canalul curent începe
de la secţiunea* cea mai melodică sau cea mai
ritmică a acesteia.
* Este posibil să nu fie corect identificată.
5 Atingeţi canalul dorit.
Începe redarea pistelor de pe canalul selectat.
Notă
• În funcţie de pistă, aceasta este posibil să nu fie
corect detectată sau să fie clasată într-un grup
care nu corespunde genului muzical respectiv.
• Dacă dispozitivul USB conectat conţine multe
piste, poate dura mai mult timp până ce funcţia
“SensMe™ channels” începe să acţioneze datorită
citirii datelor.
Observaţie
• Pistele sunt redate în ordine aleatorie. Ordinea
variază în funcţie de fiecare selecţie a canalului.
Continuare...
29
Lista canalelor
x Recomandat, Redarea aleatorie a tuturor
“Morning” (Dimineaţa) (5:00 - 9:59)
“Daytime” (Ziua) (10:00 - 15:59)
“Evening” (Seara) (16:00 - 18:59)
“Night” (Noaptea) (19:00 - 23:59)
“Midnight” (Miezul nopţii) (24:00 - 4:59)
Pistele recomandate pentru fiecare moment al
zilei. Stabiliţi ora (pag. 59) pentru canalul care să
fie afişat în mod corespunzător.
“Shuffle All” (Redarea aleatorie a tuturor) :
Sunt redate toate pistele analizate în ordine
aleatorie
x Canale de bază
Sunt redate pistele în funcţie de tipul de muzică
“Energetic” (energice): plină de energie.
“Relax” (relaxante): muzică liniştitoare
“Mellow” (melodioase): muzică melodioasă
“Upbeat” (antrenante): muzică veselă, tonifiantă
“Emotional” (sensibilă): melodii lente
“Lounge” (ambientală): muzică de aşteptare
“Dance” (de dans): Ritmată şi rap, ritmată şi
blues.
“Extreme” (Intensă): Piste de rock intens
x Canale pentru călătorii cu maşina
Sunt redate piste adecvate pentru călătorii cu
maşina
“Freeway” (la drum): rapidă, antrenantă.
Comenzi şi indicaţii ce apar în
timpul folosirii redării “SensMe™
channels”
A Pentru a fi afişate tastele de comandă: “Source
List” (Lista surselor), “ATT”, “TA”, “AF”,
“Top” (pag. 20).
B Pentru a parcurge lista şi a selecta un alt canal.
C Este indicat canalul curent.
D Prezintă interfaţa grafică asociată albumului*1
E Indică perioada de redare scursă, denumirea
pistei, numele artistului
F Pentru ca redarea să facă o pauză/ să fie reluată
după pauză
G Pentru a omite o pistă
H Pentru a intra în modul ZAPPIN (pag. 34)
În cursul redării ZAPPIN a canalelor “SensMeTM
channels”, sunt redate secţiunile*2 cele mai
melodice sau ritmice ale pistelor.
*1 Dimensiunea recomandată este cuprinsă de la
240 × 240 la 960 × 960 pixeli.
*2 Este posibil să nu fie corect detectat.
“Chillout Drive” (liniştitoare): muzică
liniştitoare
“Weekend Trip” (călătorii la sfârşit de
săptămână): melodii vesele şi încântătoare
“Midnight Cruise” (Croazieră nocturnă):
Muzică de Jazz sau interpretată la pian.
Redarea pistelor din diagrama
genurilor – SensMeTM mood
“Party Ride” (petrecere): tempo ridicat şi plin
de viaţă
“Morning Commute” (transport matinal): piste
pline de veselie şi încredere
“Goin’ Home” (spre casă): melodie caldă şi
relaxantă
La atingerea unui punct al diagramei în funcţie de
dispoziţia dvs., acesta va fi înconjurat de un cerc şi
vor fi redate pistele reprezentate în interiorul cercului
respectiv.
“SensMe™ mood” distribuie pistele ca puncte într-o
diagramă cu două axe, în funcţie de caracteristicile
fiecărei piste.
1
Conectaţi un dispozitiv USB configurat
pentru funcţia SensMe™.
2 Atingeţi “Source List”, apoi “SensMe™”.
30
3
Atingeţi “mood” (dispoziţie).
Este afişată diagrama cu două axe.
Cercul afişat
Puncte reprezentând piste
4 Atingeţi punctul dorit al diagramei.
În jurul punctului atins apare un cerc şi începe
redarea pistelor a căror reprezentări sunt cuprinse
în interiorul acestui cerc.
Redarea primei piste începe de la secţiunea cea
mai melodioasă sau cea mai ritmică*.
* Detecţia pistei poate să nu fie corectă.
Notă
• În diagramă sunt reprezentate numai 200 de piste,
cele mai recent transferate folosind “Content
Transfer”.
• În funcţie de pistă, este posibil ca aceasta să nu
fie corect detectată sau poate fi incorect plasată
în cadrul diagramei.
• Dacă dispozitivul USB conţine multe piste, este
posibil să dureze mai mult timp până ce începe
redarea “SensMeTM mood”
Observaţii
• În diagrama corespunzătoare dispoziţiei, pista
curent redată este indicată cu un punct verde.
• Pistele sunt redate dinspre centrul cercului spre
margini.
Comenzi şi indicaţii ce apar în
timpul folosirii redării “SensMe™
mood”
A Pentru a fi afişate tastele de comandă: “Source
List” (Lista surselor), “ATT”, “TA”, “AF”,
“Top” (pag. 21).
B Pentru a deplasa cercul şi a regrupa pistele.
C Pentru a modifica dimensiunea cercului: mică,
medie sau mare.
D Prezintă interfaţa grafică asociată albumului*1
E Indică perioada de redare scursă, denumirea
pistei, numele artistului
F Pentru a modifica parametrii pe axa orizontală
G Pentru a omite o pistă
H Pentru ca redarea să facă o pauză/ să fie reluată
după o pauză
I Pentru a intra în modul ZAPPIN (pag. 34)
În cursul redării ZAPPIN a canalelor “SensMeTM
channels”, sunt redate secţiunile*2 cele mai
melodice sau ritmice ale pistelor.
*1 Dimensiunea recomandată este cuprinsă de la
240 × 240 la 960 × 960 pixeli.
*2 Este posibil să nu fie corect detectat.
Schimbarea parametrilor de pe
axa orizontală
Pe diagrama dispoziţiei, puteţi schimba parametrii
de pe axa orizontală. Pistele sunt rearanjate în funcţie
de caracteristicile parametrilor.
Atingeţi
“Mood”
(stare)
“Type” (tip)
“Style” (Stil)
“Time”
(moment)
Pentru a schimba
parametrul
“Sad” (trist) - “Happy” (vesel)
“Acoustic” (acustic) “Electronic”
“Soft” (lin) - “Hard” (dur)
“Morning” (dimineaţa) “Midnight” (miezul nopţii)
31
Operaţii disponibile pentru iPod
Pentru detalii legate de compatibilitatea cu iPod-ul
dvs., citiţi secţiunea “Despre iPod” de la pagina 63
sau vizitaţi adresa de internet de mai jos :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
În acest manual de instrucţiuni, termenul de “iPod”
este folosit în general pentru funcţiile iPod ale unui
iPod şi ale unui iPhone, cu excepţia cazurilor în care
este altfel specificat în text sau în ilustraţii.
Redarea de la iPod
1
2
Reduceţi nivelul volumului la aparat.
Scoateţi capacul de la conectorul USB şi
conectaţi iPod-ul la conectorul USB.
Folosirea cablului de conectare USB opţional
RC-200IPV este recomandată*1.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
de montare/conectare, care v-a fost furnizat.
Decuplarea iPod-ului
Opriţi redarea, apoi deconectaţi iPod-ul.
Nu decuplaţi iPod-ul în timpul redării, deoarece datele
conţinute de acesta este posibil să se deterioreze.
În legătură cu modul reluarea redării
Când iPod-ul curent este conectat la staţia de cuplare,
modul acestui aparat se modifică, acesta trecând la
reluarea redării şi redarea începe în modul stabilit
la iPod.
În modul reluarea redării, nu este disponibil modul
redare repetitivă/ reluare aleatorie.
Atenţie relativ la iPhone
Când conectaţi un iPhone prin intermediul USB,
volumul telefonului este comandat de către iPhone.
Pentru a evita repornirea sunetului la volum ridicat
după o convorbire telefonică, nu creşteţi volumul
sonor la aparat în timp ce vorbiţi la telefon.
Notă
• Acest aparat nu poate recunoaşte un iPod prin
intermediul unui hub USB.
Observaţii
Pe ecranul*2 iPod-ului va apărea interfaţa de mai
jos, apoi începe redarea de la elementul redat
anterior.
Dacă este deja conectat un dispozitiv iPod, pentru
a porni redarea, atingeţi “Source List”, apoi “USB/
iPod”.
• Când cheia de contact este pusă în poziţia AAC şi
aparatul este pornit, iPod-ul se va reîncărca.
• Dacă iPod-ul este deconectat în timpul redării,
pe ecranul acestui aparat apare indicaţia “USB
device is not connected”.
Configurarea modului de
redare
*1 Pentru a reda piese video de la un iPod dotat
cu facilităţi video, este necesară folosirea
cablului RC-200IPV.
*2 Este posibil să nu apară, în cazul unui iPod
cu afişaj tactil sau a unui iPhone conectat, sau
când iPod a fost redat ultima dată, folosind
comanda de la pasageri.
3
Ajustaţi volumul la acest aparat.
În legătură cu comenzile şi indicaţiile pe
durata redării
Puteţi comanda redarea iPod în acelaşi fel ca şi
redarea unui disc. Pentru detalii, consultaţi “Comenzi
de redare”, de la pag. 21. Pentru detalii legate
de indicaţiile afişate în cursul redării, consultaţi
“Indicaţii afişate în timpul redări”, pag. 22.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi (SOURCE/OFF) timp de 1 secundă.
32
Puteţi stabili unul dintre următoarele moduri de
redare :
Pentru redarea audio :
“ALBUM”, “TRACK”, “GENRE”, “PLAYLIST”,
“ARTIST”, “PODCAST”*
Pentru redarea video :
“MOVIE”, “RENTAL”, “TV SHOW”, “MUSIC
VIDEO”, “PLAYLIST”, “PODCAST”*
* În funcţie de iPod, este posibil să nu apară.
1
2
3
În cursul redării, atingeţi “List”.
Atingeţi “MUSIC” sau “VIDEO”.
Atingeţi modul de redare dorit.
Pentru a începe redarea, atingeţi elementul dorit
din listă.
Pentru a parcurge lista, atingeţi v/V.
Pentru a omite elementele modului
de redare selectat
În cursul redării, atingeţi +/– pentru modul de redare
selectat.
Redarea repetitivă şi
aleatorie
1
În cursul redării, atingeţi “Play Menu”,
apoi în mod repetat tasta virtuală
“Repeat” sau “Shuffle” până ce este
afişată varianta dorită.
Începe redarea repetitivă sau cea aleatorie.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
Opţiunile de repetare sunt :
Pentru redarea audio
“OFF”: se revine la redarea obişnuită
“Track”: este repetată pista curentă
“Album”/ “Music Podcast”/ “Artist”/
“Playlist”/ Genre”*: este repetat elementul
curent al modului de redare selectat
Pentru redarea video
Acţionarea directă a unui
iPod – Comanda de la
pasageri
Puteţi acţiona direct un iPod conectat la acest
aparat.
1 În cursul redării, atingeţi “Play Menu”,
apoi atingeţi tasta virtuală “Passenger
Control” pentru a alege varianta “ON.”.
Pentru a părăsi modul comandă de la
pasageri
Atingeţi tasta virtuală “Passenger Control” pentru a
alege varianta “OFF”.
Modul de redare se va schimba trecându-se la modul
Reluarea redării.
Pentru a închide meniul de redare, atingeţi “Play
Menu”.
Note
• Pentru a transmite semnal video la acest aparat,
este necesar să activaţi ieşirea video de la iPod.
• Volumul poate fi reglat numai de la această
unitate.
• Dacă este părăsit acest mod, reglajul de redare
repetitivă va fi oprit.
“OFF”: se revine la redarea obişnuită
“Track”: este repetată pista curentă
“Rental”/ “TV Show”/ “Music Video”/
“Playlist”/ “Video Podcast”*:”*: este repetat
elementul curent al modului de redare selectat
Opţiunile pentru redarea aleatorie sunt :
Pentru redarea audio
“OFF”: se revine la redarea obişnuită
“Album”/ “Music Podcast”/ “Artist”/
“Playlist”/
“Genre”*: sunt redate în ordine aleatorie pistele
modului selectat
“Device”*: sunt redate în ordine aleatorie toate
pistele de pe iPod.
* Diferă în funcţie de modul de redare selectat.
Notă
• Opţiunile afişate este posibil să difere faţă de
operaţiile realizate efectiv.
33
Funcţii utile
Ascultarea pistelor/
imaginilor/ fişierelor video –
Listă
Selectarea unei piste/ imagini/
unui fişier video
Puteţi să listaţi albume/ directoare/ piste/ imagini/
fişiere video şi să selectaţi elementul care doriţi să
fie redat. Această funcţie este utilă mai ales pentru
discuri în format MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/ Xvid/
MPEG-4 sau pentru un dispozitiv USB care conţine
multe albume/ piste etc.
1
În cursul redării, atingeţi “List”.
Este afişată lista categoriilor sau fişierelor din
elementul în curs de redare.
2
Atingeţi
, apoi “Audio”, “Image” sau
“Video” pentru a selecta tipul de fişier.
3
Atingeţi fişierul dorit.
Începe redarea fişierului selectat.
Căutarea unei piste în urma
ascultării unei secvenţe
–ZAPPINTM
Apelând la redarea succesivă a unor scurte pasaje din
fiecare pistă de pe disc sau de pe dispozitivul USB,
puteţi căuta pista pe care doriţi să o ascultaţi.
Această funcţie este adecvată pentru căutarea unei
piste în modul aleatoriu sau în cel de redare aleatorie
repetitivă.
1 În cursul redării audio, atingeţi “ZAP”.
Redarea începe cu un pasaj din următoarea pistă.
Secvenţa este redată o anumită perioadă de timp,
stabilită, după care se aude un clic şi începe
redarea următorului pasaj.
“ZAP” atins
Bară indicatoare a poziţiei pe pagină
Pentru deplasarea la nivelul superior, atingeţi .
Pentru a parcurge lista, atingeţi v/V.
Pentru a omite pagini, atingeţi bara indicatoare a
poziţiei pe pagină.
2
Atingeţi elementul dorit.
Începe redarea.
Selectarea tipului de fişier
Dacă discul/ dispozitivul USB conţine mai multe
tipuri de fişiere, va fi redat numai tipul selectat
(audio, video, de imagine). Ordinea priorităţii la
redare a fişierelor, în funcţie de tip, este iniţial audio,
video, de imagine (ex. dacă discul conţine fişiere
video şi de imagine, vor fi redate numai cele video).
Puteţi selecta tipul de fişiere care să fie prezentate în
listă, apoi selectaţi fişierul care să fie redat.
1
34
În cursul redării, atingeţi “List”.
Secţiunea din fiecare pistă care
va fi redată în modul ZAPPIN.
2 Atingeţi “ZAP” când se ajunge la redarea
pistei dorite.
Se revine la redarea în mod obişnuit a pistei
selectate, de la început.
Pentru căutarea unei alte piste folosind din nou
modul ZAPPIN, repetaţi paşii 1 şi 2.
În cazul redării “SensMe™ channels”
sau “SensMe™ mood”
Dacă intraţi în modul ZAPPIN în cursul redării
“SensMeTM channels” sau “SensMe™ mood”, va fi
redată secţiunea* cea mai melodioasă sau cea mai
ritmică. Pentru detalii legate de funcţia SensMeTM,
consultaţi “Ascularea muzicii în funcţie de dispoziţia
dvs. – SensMeTM”, de la pag. 28.
* Este posibil să nu fie corect depistată.
Observaţii
• Puteţi modifica durata de redare a unei secvenţe
(pag. 58), însă nu puteţi alege pasajul de redat.
• Puteţi dezactiva semnalul sonor care este emis
între secvenţele redate ale pistelor (pag. 58).
Utilizarea comenzii tactile
Puteţi efectua operaţii frecvent utilizate acţionând
afişajul de recepţie/ redare aşa cum este indicat mai
jos.
Comandă
Pentru a
Recepţie radio:
pentru a căuta secvenţe aflate în
trasând
continuare (la fel ca >).
o linie
orizontală
Redare DVD/VCD:
(de la
pentru a omite un capitol/ o pistă
stânga la
(la fel ca >).
dreapta)
Redare JPEG/ Xvid/ MPEG-4/audio:
pentru a omite un fişier/ o pistă
(la fel ca >).
Recepţie radio:
pentru a căuta secvenţe aflate în
trasând
urmă (la fel ca .).
o linie
orizontală
Redare DVD/VCD:
(de la
pentru a omite în urmă un capitol/ o
dreapta la
pistă (la fel ca .).
stânga)
Redare JPEG/ Xvid/ MPEG-4/audio:
pentru a omite în urmă fişier / o pistă
(la fel ca .).
Recepţie radio:
pentru a recepţiona posturi de
radio fixate în memorie (deplasare
trasând
înainte).
o linie
Redare DVD/ VCD/ Xvid/ MPEG-4:
verticală
(spre în sus) pentru a vă deplasa rapid înainte
într-un material video.
Redare JPEG/ audio:
pentru a omite un album (director)
aflat înainte (la fel ca “Album” +).
Recepţie radio:
pentru a recepţiona posturi de
radio fixate în memorie (deplasare
trasând
înapoi).
o linie
Redare DVD/ VCD/ Xvid/ MPEG-4:
verticală
(spre în jos) deplasare înapoi într-un material
video.
Recepţie JPEG/ audio:
pentru a omite un album (director)
aflat în urmă (la fel ca “Album” –).
Efectuarea unui apel fără a
folosi mâinile şi transmisiuni
audio pe Internet
— Bluetooth
Înainte de a folosi funcţia
Bluetooth
Proceduri de bază pentru funcţia
Bluetooth
1 Punerea în legătură
La prima conectare a dispozitivelor Bluetooth,
este nevoie de punerea lor în legătură (pairing).
Această operaţie de punere în legătură este
necesară numai prima dată, deoarece acest
aparat şi alte dispozitive se vor recunoaşte în
mod automat ulterior.
Notă
• Dacă ştergeţi înregistrarea unui dispozitiv din
memoria acestui aparat, operaţia de punere
în legătură va trebui reluată.
2
Conectarea
Pentru a folosi dispozitivul după ce a fost efectuată
punerea în legătură, porniţi conexiunea. Uneori,
înregistrarea reciprocă permite conectarea în
mod automat
3
Apeluri fără a folosi mâinile /
transmisiunea audio pe Internet
Puteţi să efectuaţi/ recepţionaţi apeluri fără a
folosi mâinile sau să ascultaţi semnalul audio cu
acest aparat.
Pentru a vizualiza instrucţiunile
privind Comenzile tactile
Atingeţi
când acesta apare în colţul din dreapta
sus a afişajului tactil.
Continuare...
35
Pentru detalii legate de compatibilitatea dispozitivului
dvs. vizitaţi site-ul de asistenţă :
Site de asistenţă
http://support.sony-europe.com
Indicaţiile stării Bluetooth
Indicatorul semnalului Bluetooth: devine
luminos când semnalul Bluetooth este pornit
Punerea în legătură
Operaţia de punere în legătură este necesară numai
când vă conectaţi la un dispozitiv Bluetooth (telefon
celular etc.)*1.
Pentru a pune în legătură acest aparat cu un
dispozitiv Bluetooth, trebuie să introduceţi aceeaşi
parolă*2 la cele două echipamente. Parola poate fi
un număr stabilit de dvs. sau numărul determinat
de dispozitivul Bluetooth. Pentru detalii, consultaţi
manualul ce însoţeşte dispozitivul Bluetooth.
*1 Dacă ştergeţi înregistrarea unui dispozitiv din
memoria acestui aparat, operaţia de punere în
legătură va trebui reluată.
2
* În funcţie de dispozitivul Bluetooth, parola poate
purta următoarele denumiri “passcode”, “PIN code”,
PIN number”, “password” etc.
Observaţie
• Puteţi pune în legătură până la 9 dispozitive.
Căutarea de la acest aparat
Indicaţiile stării Bluetooth
Neluminos: semnalul Bluetooth este
oprit.
Luminos: semnalul Bluetooth este pornit.
Neluminos: nu este conectat nici un
dispozitiv pentru ascultarea audio de pe
Internet.
Intermitent: conectare în curs.
Luminos: conectat la un dispozitiv.
Neluminos: nu este conectat nici un
telefon celular pentru apeluri fără a
folosi mâinile.
Intermitent: conectare în curs.
Luminos: conectat la un telefon celular.
Situaţia tăriei semnalului pentru telefonul
celular conectat.
Starea energiei rămase a bateriei pentru
telefonul celular conectat.
Instalarea microfonului Pentru a capta
vocea în timpul realizării de apeluri fără a folosi
mâinile, trebuie să instalaţi microfonul (furnizat).
Pentru detalii legate de conectarea microfonului,
consultaţi manualul de instalare/ conectare furnizat.
36
Verificaţi, mai întâi, dacă celălalt dispozitiv Bluetooth
permite căutarea (dacă poate fi detectat).
1 Selectaţi sursa Bluetooth.
Pentru a selecta telefonul Bluetooth, apăsaţi
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone” în meniul
superior.
Pentru a selecta Bluetooth Audio, atingeţi “Source
List”, apoi “BT Audio”.
2 Atingeţi “BT Menu”.
În cazul Bluetooth Audio, atingeţi “Play Menu”,
apoi “BT Menu”.
Este afişat meniul de reglaje Bluetooth.
3 Atingeţi “Search”.
Începe căutarea dispozitivelor Bluetooth ce pot fi
conectate.*1*2
După ce se încheie căutarea, este afişată lista
dispozitivelor detectate*3.
*1 Dacă semnalul Bluetooth de la acest aparat este oprit,
se va activa automat când începe căutarea.
*2 Durata căutării variază în funcţie de numărul de
dispozitive ce pot fi conectate.
*3 Sunt afişate denumirea sau adresa (dacă denumirea nu
este disponibilă) dispozitivelor detectate.
4 Atingeţi dispozitivul de conectat.
5 Selectaţi tipul de conexiune.
6
Atingeţi “Handsfree Connect” pentru a realiza
apeluri fără a folosi mâinile.
Atingeţi “Audio Connect” pentru a folosi
facilitatea transmisiuni audio pe Internet.
Începe operaţia punerea în legătură şi este afişată
fereastra de introducere a parolei.
Atingeţi butoanele numerice pentru a
introduce parola, apoi atingeţi “OK”.
Efectuaţi, şi la dispozitivul Bluetooth, operaţiile
solicitate.
Procedura de punere în legătură este definitivată
şi acest aparat este conectat la un alt dispozitiv
Bluetooth.
Când conexiunea este realizată cu succes, în partea
de jos a ecranului apare unul dintre simbolurile :
sau .
Căutarea dispozitivului de la un
alt echipament Bluetooth
În continuare este explicată procedura de căutare
a acestui aparat pornind de la un alt dispozitiv
Bluetooth.
1 Selectaţi sursa Bluetooth.
Pentru a selecta telefonul Bluetooth, apăsaţi
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone” în meniul
superior.
Pentru a selecta Bluetooth Audio, atingeţi “Source
List”, apoi “BT Audio”.
2 Atingeţi “BT Menu”.
În cazul Bluetooth Audio, atingeţi “Play Menu”,
apoi “BT Menu”.
Este afişat meniul de reglaje Bluetooth.
3 Atingeţi “Semnal”, apoi “Yes” pentru ca
pentru opţiunea “Semnal” să fie aleasă
varianta “ON”.
Semnalul Bluetooth al acestui aparat este activat.
4 Atingeţi “Discoverable” pentru a alege
varianta “Show”.
Aparatul este pregătit pentru a fi detectat de către
un alt dispozitiv Bluetooth.
5 Începeţi căutarea pentru acest aparat de la
celălalt dispozitiv Bluetooth.
După ce se încheie căutarea, acest aparat va apărea
ca “Sony Automotive”* în lista celuilalt dispozitiv
Bluetooth.
* Poate fi schimbată denumirea,
cu ajutorul reglajelor Bluetooth
(pag. 45).
După efectuarea operaţiilor cerute de celălalt
echipament Bluetooth, la acest aparat apare
fereastra de introducere a parolei.
6 Atingeţi butoanele numerice pentru a
introduce parola, apoi atingeţi “OK”.
Procedura de punere în legătură este definitivată
şi acest aparat este conectat la un alt dispozitiv
Bluetooth.
Când conexiunea este realizată cu succes, în partea
de jos a ecranului apare unul dintre simbolurile :
sau .
Note
• Pe durata conectării la un dispozitiv Bluetooth,
acest aparat nu poate fi detectat de către un alt
echipament. Pentru a permite detectarea, decuplaţi
conexiunea curentă.
• În funcţie de dispozitiv, căutarea de la acest aparat
poate fi imposibilă. În acest caz, căutaţi acest
aparat de la celălalt dispozitiv.
• Dacă realizaţi căutarea reciprocă şi simultană
acestui aparat şi a celuilalt dispozitiv, acest aparat
nu va recunoaşte dispozitivul respectiv.
• Operaţiile de căutare şi conectare durează mai
mult timp.
• În funcţie de dispozitiv, interfaţa de confirmare a
conexiunii poate apărea înainte de introducerea
parolei.
• Durata limită pentru introducerea parolei diferă în
funcţie de dispozitiv.
• Acest aparat nu poate fi conectat la un dispozitiv
compatibil numai cu HSP (dispozitiv de ataşare de
cap).
Conectare
Când este pornită maşina cu cheia de contact,
semnalul Bluetooth fiind activat, acest aparat caută
ultimul dispozitiv Bluetooth la care a fost conectat,
şi conexiunea este realizată dacă este posibil.
Acest capitol explică modul de conectare manuală la
dispozitivele Bluetooth înregistrate.
Înainte de a începe, aveţi grijă să activaţi semnalul
Bluetooth atât la acest aparat (pag. 45), cât şi la
celălalt dispozitiv Bluetooth.
1 Selectaţi sursa Bluetooth.
Pentru a selecta telefonul Bluetooth, apăsaţi
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone” în meniul
superior.
Pentru a selecta Bluetooth Audio, atingeţi “Source
List”, apoi “BT Audio”.
2 Atingeţi “BT Menu”.
În cazul Bluetooth Audio, atingeţi “Play Menu”,
apoi “BT Menu”.
Este afişat meniul de reglaje Bluetooth.
37
3 Atingeţi “Device List”.
Apare lista dispozitivelor Bluetooth.
Pentru a parcurge lista, atingeţi v/V.
4 Atingeţi dispozitivul de conectat.
5 Selectaţi tipul de conexiune.
Atingeţi “Handsfree Connect” pentru a realiza
apeluri fără a folosi mâinile.
Atingeţi “Audio Connect” pentru a folosi
facilitatea transmisiuni audio pe Internet.
Conexiunea este definitivată.
Când conexiunea este realizată cu succes, în partea
de jos a ecranului apare unul dintre simbolurile :
sau .
În lista dispozitivelor, dispozitivul curent conectat
este indicat printr-un simbol plasat la începutul
denumirii sale.
Pentru a vă conecta de la celălalt
dispozitiv Bluetooth
Acţionaţi celălalt dispozitiv Bluetooth pentru
conectarea la acest aparat.
Când conexiunea este realizată cu succes, în partea
de jos a ecranului apare unul dintre simbolurile :
sau .
Notă
• Dacă este realizată conexiunea în timpul
transmisiunii audio pe Internet, peste sunetul
ascultat se poate suprapune zgomot.
Observaţie
• Puteţi conecta un telefon celular în scopul
transmisiuni audio pe Internet, dacă acesta este
compatibil cu A2DP (Profilul (Advanced Audio
Distribution).
Apeluri fără a folosi mâinile
(Handsfree)
Odată conectat aparatul la un telefon celular, puteţi
efectua/ recepţiona apeluri fără a trebui să folosiţi
mâinile pentru a acţiona aparatul.
Efectuarea apelurilor
Prin formarea unui număr de telefon
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
1 Apăsaţi
Pentru deconectare
1 Urmaţi paşii de la 1 la 3 ai procedurii
precedente.
2 Atingeţi dispozitivul de conectat, apoi
“Handsfree Disconnect” sau “Audio
Disconnect”.
Pentru a şterge toate înregistrările
1 Urmaţi paşii de la 1 la 3 ai procedurii
precedente.
2 Atingeţi “Delete All”, apoi “Yes” în interfaţa de
2 Atingeţi “Call Menu”, apoi “Dial”.
Este afişată interfaţa de introducere a numărului.
confirmare.
Pentru a şterge o anume înregistrare
1 Urmaţi paşii de la 1 la 3 ai procedurii
precedente.
2 Atingeţi dispozitivul de şters, apoi “Delete
this device from List.”
3 Atingeţi “Yes” în interfaţa de confirmare.
Pentru a vă conecta, de la acest
aparat, la dispozitivul Bluetooth cel
mai recent folosit (numai Bluetooth
audio)
Atingeţi “Source List”, “BT Audio”, apoi
“Connect”.
38
3
Atingeţi butoanele numerice pentru a
introduce numărul de telefon, apoi .
Pentru a şterge unul dintre numerele introduse,
atingeţi
.
Apelul este efectuat şi este afişată interfaţa de
apelare până ce persoana căutată răspunde.
Prin folosirea contactelor prestabilite
Puteţi introduce în memoria aparatului până la 6
contacte, în categoria contacte prestabilite.
Pentru detalii legate de modul de stocare în memorie,
consultaţi secţiunea “Apeluri prestabilite”, de la
pag. 43.
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi numărul dorit din listă (de la “P1”,
la “P6”).
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
3 Atingeţi “Yes”.
Apelul este efectuat şi este afişată interfaţa de apel
până ce persoana contactată răspunde.
1 Apăsaţi
Prin folosirea agendei telefonice
Pentru detalii privind modul de gestionare a datelor
din agenda telefonică, consultaţi “Gestionarea
apelurilor telefonice”, pag. 40.
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi “Call Menu”, apoi “Phonebook”.
Este afişată agenda telefonică.
3 Selectaţi contactul dorit.
1 În lista iniţială, atingeţi iniţialele elementului
de contact respectiv.
2 În lista numelor, atingeţi numele persoanei de
contact.
3 În lista numerelor de telefon, atingeţi numărul
de telefon dorit.
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
4 Atingeţi “Call”.
Apelul este efectuat şi este afişată interfaţa de apel
până ce persoana contactată răspunde.
1 Apăsaţi
Observaţie
• Puteţi totodată să parcurgeţi agenda telefonică a
telefonului celular conectat la acest aparat şi să
realizaţi un apel cu ajutorul acesteia (pag. 42).
Prin folosirea istoricului de apeluri
Aparatul reţine în memorie până la 20 de apeluri,
cele mai recente, permiţându-vă să selectaţi rapid
unul dintre acestea.
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi “Call Menu”, apoi “Recent Call”.
Este afişată lista istoricului de apeluri telefonice.
Pentru a parcurge lista, atingeţi v/V.
3 Atingeţi elementul dorit din listă.
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
4 Atingeţi “Call”.
Apelul este efectuat şi este afişată interfaţa de apel
până ce persoana contactată răspunde.
1 Apăsaţi
Prin folosirea funcţie apel vocal
Puteţi realiza apeluri telefonice folosind etichete
vocale stocate în memoria telefonului celular
conectat.
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi “Voice Dial”.
3 Spuneţi conţinutul etichetei vocale stocate
în memoria telefonului mobil.
Vocea dvs. este recunoscută, apoi este efectuat
apelul telefonic.
Este afişată interfaţa de apel până ce persoana
contactată răspunde.
1 Apăsaţi
Note
• Pronunţaţi conţinutul etichetei vocale în acelaşi
mod în care aţi făcut-o la înregistrarea în memoria
telefonului celular.
• Dacă funcţia de apel vocal este activată la telefonul
mobil conectat, este posibil să nu fie disponibilă
pentru acest aparat.
• Nu folosiţi funcţia de apel vocal a telefonului
celular, câtă vreme este conectat la acest aparat.
• Zgomotul, cum ar fi ce produs de motor, poate
interfera cu sunetul vocii dvs. Pentru a ameliora
condiţiile de recunoaştere a vocii, reduceţi în
prealabil la minim zgomotul din jur.
• În funcţie de specificaţiile de recunoaştere a vocii
de la telefonul mobil, este posibil ca funcţia de
apel vocal să nu fie disponibilă. Pentru detalii,
consultaţi site-ul de asistenţă pentru clienţi.
39
Pentru a ajusta volumul vocii
persoanei care vorbeşte
Apăsaţi (VOL) +/– în timp ce efectuaţi un apel.
Nivelul volumului vocii vorbitorului va fi reţinut
în memorie, independent de nivelul obişnuit al
volumului.
Recepţionarea apelurilor
Cu aparatul conectat la telefonul celular, puteţi
recepţiona un apel în orice stare.
Interfaţa de mai jos indică un apel în curs de
recepţionare, fiind afişată în paralel cu sunetul
soneriei de telefon.
Pentru a ajusta volumul vocii
persoanei care vorbeşte
Apăsaţi (VOL) +/– în timp ce efectuaţi un apel.
Nivelul volumului vocii vorbitorului va fi reţinut
în memorie, independent de nivelul obişnuit al
volumului.
Pentru a transmite tonuri DTMF
(Dual Tone Multiple Frequency)
Atingeţi “Open Keypad”, apoi atingeţi tastele
numerice cerute.
Pentru a transfera apelul curent
către un telefon celular
Pentru a răspunde la telefon
Atingeţi
.
Pentru a ajusta volumul soneriei
telefonului
Apăsaţi (VOL) +/– în timp ce efectuaţi un apel.
Nivelul volumului soneriei de apel, a telefonului, va
fi reţinut în memorie, independent de nivelul obişnuit
al volumului.
Pentru a respinge un apel
Apăsaţi
.
Atingeţi “Handsfree OFF”.
Pentru a reveni la apelarea fără folosirea mâinilor,
atingeţi “Handsfree ON”.
Notă
• În funcţie de telefon, conexiunea poate fi întreruptă
când se realizează transferul unui apel.
Pentru a ajusta volumul vocii
persoanei cu care vorbiţi
1 Atingeţi “BT Menu”.
2 Atingeţi v/V pentru a parcurge lista, apoi
atingeţi “MIC Gain”.
Notă
3 Atingeţi –/+ pentru a ajusta nivelul.
• Sunetul soneriei şi cel al persoanei care vorbeşte
este emis numai de boxele frontale.
Nivelul poate fi reglat în trepte de o unitate, între
–2 şi +2.
4 Atingeţi de mai multe ori “Back” pentru a
reveni la interfaţa precedentă.
Observaţii
• Puteţi stabili să se răspundă automat la un apel
recepţionat (pag. 45).
• Puteţi folosi tonul de sonerie al telefonului celular
sau pe cel al acestui aparat (pag. 45).
Funcţionarea în timpul apelurilor
În cursul unui apel este afişată următoarea interfaţă:
Pentru a încheia un apel
Apăsaţi
.
Gestionarea apelurilor
telefonice
Puteţi stoca până la 300 de contacte în agenda
telefonică şi pentru fiecare contact pot fi reţinute
până la 5 numere de telefon.
40
Note
• Înainte de a vă dispensa de aparat sau de a vinde
maşina cu acesta instalat, aveţi grijă să apăsaţi
butonul de iniţializare (Reset) pentru a şterge
toate datele din agenda telefonică pentru a evita
utilizarea neautorizată a datelor conţinute de
aceasta.
• Datele agendei telefonice preluate de la un telefon
celular nu pot fi suprascrise cu date ulterioare. Cu
toate acestea, este posibil ca unele date (denumire
etc.) să fie duplicate în urma acestei operaţii.
• Datele din agenda telefonică pot fi pierdute dacă
acest aparat este deteriorat.
• Când dezafectaţi acest aparat, ştergeţi datele
din agenda telefonică cu ajutorul operaţiei de
iniţializare (pag. 45).
Stocarea datelor în agenda
telefonică
Preluarea datelor de la un telefon
celular
2
Atingeţi “Call Menu”, apoi “Receive
Phonebook”.
Acest aparat este pregătit pentru recepţionarea
agendei telefonice.
3
Transmiteţi datele din agenda telefonică
acţionând telefonul celular conectat.
Când recepţia se încheie, este afişat mesajul
“Complete” şi datele din agenda telefonică sunt
stocate în memoria acestui aparat.
Pentru a adăuga un contact
introducând numele şi numărul de
telefon
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
1 Apăsaţi
2 Atingeţi “Call Menu”, apoi “Phonebook”.
Este afişată agenda telefonică.
3 Atingeţi “Add Contact”.
Este afişată interfaţa de înregistrare a contactelor.
Dacă telefonul celular conectat este compatibil cu
PBAP (Profilul : Phone Book Access), puteţi să
preluaţi datele din agenda telefonică şi să le stocaţi
la acest aparat.
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
1 Apăsaţi
2 Atingeţi “PB Access”.
Apare meniul de acces al agendei telefonice.
3
Atingeţi “Access” pentru a selecta
memoria în care sunt stocate datele din
agenda telefonică.
Pentru a prelua datele în memoria internă a
telefonului mobil, alegeţi opţiunea “Memory”.
Pentru a prelua datele pe SIM, alegeţi varianta
“SIM”.
4 Atingeţi “Phonebook Download”.
Când preluarea este completă, apare indicaţia
“Complete” şi datele din agenda telefonică sunt
stocate la acest aparat.
Recepţia de la un telefon celular
Puteţi să transmiteţi datele din agenda telefonică de
la un telefon celular conectat şi să le recepţionaţi cu
acest aparat.
1 Apăsaţi (TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
4 Atingeţi “Empty” de pe prima linie.
Apare fereastra de introducere a numelui.
5
Atingeţi tastele ce au asociate litere ale
alfabetului pentru a introduce numele,
apoi “OK”.
Pentru detalii legate de modul de utilizare a
tastaturii, consultaţi secţiunea “Despre tastatura
de editare a numelui”, de la pag. 43.
Reapare interfaţa de înregistrare a contactelor.
6 Atingeţi “Empty”.
Este afişată interfaţa de introducere a numărului.
7 Atingeţi tastele numerice pentru a
introduce numărul de telefon, apoi “OK”.
Apare interfaţa de selecţie a tipului de număr de
telefon.
8 Atingeţi tipul de număr de telefon dorit.
Reapare interfaţa de înregistrare a contactelor.
Pentru a introduce alte numere de telefon, repetaţi
paşii de la 6 la 8.
9 Atingeţi “Add to Phonebook?”.
Contactul este adăugat în agenda telefonică.
41
Pentru a adăuga un contact din lista
istoricului apelurilor telefonice
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
1 Apăsaţi
2 Atingeţi “Call Menu”,apoi “Recent Call”.
Este afişată lista istoricului apelurilor.
Pentru a parcurge lista, atingeţi v/V.
3 Atingeţi elementul pe care doriţi să îl
adăugaţi în agenda telefonică.
Este afişată interfaţa de confirmare a contactelor.
4 Atingeţi “Save to Phonebook”.
Este afişată interfaţa de introducere a numelui.
5
Atingeţi tastele ce au asociate litere ale
alfabetului pentru a introduce numele,
apoi “OK”.
Pentru detalii legate de modul de utilizare a
tastaturii, consultaţi secţiunea “Despre tastatura
destinată editării numelor”, de la pag. 43
.
Contactul este introdus în agenda telefonică.
Consultarea agendei telefonice a
unui telefon mobil
Dacă telefonul celular conectat este compatibil cu
PBAP (Profilul Phone Book Access), puteţi consulta
datele din agenda telefonică a acestuia de la acest
aparat.
Puteţi de asemenea să efectuaţi un apel către unul
dintre contactele din agendă şi să adăugaţi contactul
în agenda telefonică a acestui aparat.
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 În lista numelor, atingeţi numele persoanei de
contact.
3 În lista numerelor de telefon, atingeţi numărul
de telefon dorit.
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
Pentru a apela un contact
Atingeţi numărul de telefon pentru a efectua apelul,
apoi atingeţi “Yes” în interfaţa de confirmare.
Pentru a adăuga contactul în agenda
telefonică acestui aparat
Atingeţi “Save to Phonebook”, apoi “Yes” în interfaţa
de confirmare.
Ştergerea datelor din agenda
telefonică
Pentru a şterge toate datele din
agenda telefonică a acestui aparat
1 Apăsaţi (TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi “Call Menu”, apoi “Phonebook”.
Apare agenda telefonică.
3 Atingeţi “Delete All”.
Este afişată interfaţa de confirmare.
4 Atingeţi “Yes”.
Sunt şterse toate datele din agenda telefonică.
1 Apăsaţi
Pentru a şterge un anumit contact
din agenda telefonică
2 Atingeţi “PB Access”.
1 Urmaţi paşii 1 şi 2 de mai sus.
2 Selectaţi contactul pe care doriţi
Este afişat meniul de acces a agendei telefonice.
3 Atingeţi “Access” pentru a selecta
memoria în care au fost stocate datele
agendei telefonice.
Pentru a prelua datele în memoria internă a
telefonului mobil, alegeţi opţiunea “Memory”.
Pentru a prelua datele pe SIM, alegeţi varianta
“SIM”.
4 Atingeţi “Phonebook Browsing”.
Este afişată agenda telefonică a telefonului celular
conectat.
5 Selectaţi contactul dorit.
1 În lista iniţială, atingeţi iniţialele elementului
de contact respectiv.
42
să îl
ştergeţi.
1 În lista iniţială, atingeţi iniţialele elementului
de contact respectiv.
2 În lista numelor, atingeţi numele contactului.
3 Atingeţi “Delete Contact”.
Este afişată interfaţa de confirmare.
4 Atingeţi “Yes”.
Contactul este şters din agenda telefonică.
Editarea datelor pentru un contact
1 Apăsaţi (TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
2 Atingeţi “Call Menu”, apoi “Phonebook”.
Apare agenda telefonică.
3 Selectaţi contactul de editat.
1 În lista iniţială, atingeţi iniţialele elementului
de contact respectiv.
2 În lista numelor, atingeţi numele contactului.
4 Atingeţi opţiunea de editare dorită.
Atingeţi
“Edit
Name”
Pentru
a edita numele de contact.
Introduceţi noul nume, apoi
atingeţi “OK”.
a adăuga numărul de telefon la
“Add
contact. Introduceţi numărul de
Number”
telefon, apoi atingeţi “OK”.
numărul de a şterge numărul de telefon
telefon din selectat. Atingeţi “Delete
Number”, apoi “Yes”.
listă
Despre tastatura destinată editării
numelor
Gestionarea datelor
apelurilor
Istoricul apelurilor
Puteţi şterge elementele din istoricul apelurilor.
Pentru a şterge toate elementele din
istoricul apelurilor
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
1 Apăsaţi
2 Atingeţi “Call Menu”, apoi “Recent Call”.
Apare interfaţa de confirmare.
3 Atingeţi “Delete All”.
Este afişată interfaţa de confirmare.
4 Atingeţi “Yes”.
Sunt şterse toate elementele din istoricul
apelurilor.
Pentru a şterge un anumit element
din istoricul apelurilor
1 Urmaţi paşii 1 şi 2 de mai sus.
2 Atingeţi elementul pe care
vreţi să îl
ştergeţi din listă.
Este afişată interfaţa de confirmare a contactului.
3 Atingeţi “Delete Number”.
Este afişată interfaţa de confirmare.
4 Atingeţi “Yes”.
Contactul este şters din istoricul apelurilor.
Apeluri prestabilite
Atingeţi
“ABC” sau
“abc”
tasta corespunzătoare
literei dorite
“123”
numărul dorit/
simbolul tastei
“Space”
“OK”
Pentru
a folosi majuscule sau litere
mici
a introduce un caracter.
Puteţi stoca contactele din agenda telefonică sau din
istoricul apelurilor sub formă de apeluri prestabilite.
Pentru a prestabili un element din
agenda telefonică
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
1 Apăsaţi
a trece la tastatura numerică.
a introduce numărul/
simbolul.
a introduce un spaţiu.
a şterge un caracter.
2 Atingeţi “Call Menu”, apoi “Phonebook”.
Apare agenda telefonică.
Continuare...
a încheia editarea numelui.
43
3 Selectaţi contactul pe care doriţi să îl
4
introduceţi în lista apelurilor prestabilite.
1 În lista iniţială, atingeţi iniţialele elementului
de contact respectiv.
2 În lista numelor, atingeţi numele persoanei de
contact.
3 În lista numerelor de telefon, atingeţi numărul
de telefon dorit.
Apare interfaţa de confirmare a contactului.
Atingeţi “Preset Memory”, apoi numărul
care doriţi să fie alocat apelului prestabilit
(de la “P1”, la “P6”).
Contactul este stocat în memorie, asociat
numărului prestabilit.
Pentru a prestabili un element din
istoricul apelurilor
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
1 Apăsaţi
2 Atingeţi “Call Menu”, apoi “Recent Call”.
2 Atingeţi “Call Menu”, apoi “PIM Security”.
Este afişată interfaţa de confirmare.
3 Atingeţi “Yes”.
Este afişată interfaţa de stabilire a codului.
4 Atingeţi tastele numerice virtuale pentru
a introduce codul, apoi atingeţi “OK”.
5 Pentru confirmare, atingeţi tastele
numerice virtuale pentru a reintroduce
codul, apoi atingeţi “OK”.
Setarea este definitivată.
Pentru a şterge numărul introdus, atingeţi “Clear”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Deblocarea datelor de apel
1 Urmaţi paşii 1 şi 2 de mai sus.
Este afişată interfaţa de confirmare.
2 Atingeţi “Yes”.
Este afişată interfaţa de deblocare.
3 Atingeţi tastele numerice virtuale pentru
a introduce codul.
Apare mesajul “Complete” şi datele de apel sunt
deblocate.
Este afişată lista istoricului apelurilor.
Pentru a parcurge lista, atingeţi v/V.
3 Atingeţi elementul dorit din listă.
4
Este afişată interfaţa de confirmare a contactelor.
Atingeţi “Preset Memory”, apoi numărul
care doriţi să fie alocat apelului prestabilit
(de la “P1”, la “P6”).
Contactul este stocat în memorie, asociat
numărului prestabilit.
Pentru a modifica apelurile
prestabilite înregistrate
Urmaţi procedura de mai sus şi suprascrieţi un
alt contact corespunzător unei poziţii de apel
prestabilit.
Blocarea informaţiilor personale
Pentru a preveni accesul neautorizat la informaţii
personale, puteţi bloca datele asociate apelurilor,
stabilind un cod de 4 cifre.
Odată datele blocate, va fi necesară introducerea
codului pentru a accesa elementele din meniul
apelurilor.
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone”
din meniul superior.
Apare interfaţa Bluetooth Phone.
1 Apăsaţi
44
Transmisia semnalului audio
Ascultarea dispozitivului
Bluetooth prin intermediul acestui
aparat
Dacă celălalt dispozitiv este compatibil cu
A2DP (Profilul Advanced Audio Distribution)
corespunzător tehnologiei Bluetooth, puteţi asculta
sonorul redat prin intermediul acestui aparat.
1
Conectaţi acest aparat şi dispozitivul
Bluetooth (pag. 38).
2 Diminuaţi volumul la acest aparat.
3 Atingeţi “Source List”, apoi “BT Audio”.
Este afişată interfaţa Bluetooth audio.
4 Acţionaţi celălalt dispozitiv Bluetooth
pentru a începe redarea.
5 Ajustaţi volumul la acest aparat.
Acţionarea dispozitivului
Bluetooth cu acest aparat
3 Atingeţi elementul dorit din listă şi
Dacă celălalt dispozitiv este compatibil cu
AVRCP (Profilul Audio Video Remote Control) al
tehnologiei Bluetooth, puteţi comanda redarea de la
acest aparat.
Operaţiile pot fi efectuate în acelaşi fel ca la redarea
discului (pag. 21), cu excepţia următoarelor :
Elementele din meniul de reglaje Bluetooth sunt:
Atingeţi
“Play Menu” c
“BT Menu”
–/+ din caseta
“Level”
“Connect”
Pentru
a deschide meniul de reglaje
Bluetooth (pag. 45).
a reduce diferenţele dintre
nivelurile volumului de la
acest aparat şi de la un alt
dispozitiv Bluetooth. Nivelul
poate fi reglat în trepte de o
unitate, între –8 şi +18.
a vă conecta la cel mai recent
conectat dispozitiv, de la
acest aparat.
Note
• Operaţiile disponibile diferă în funcţie de
dispozitivul Bluetooth. Efectuaţi operaţiile ce nu
sunt disponibile, de la dispozitivul Bluetooth.
• În funcţie de dispozitivul Bluetooth, poate fi necesar
să atingeţi de două ori tasta u pentru ca redarea
să înceapă/ să facă o pauză.
• În timpul transmisiei audio, anumite indicaţii cum
ar fi denumirea pistei etc. este posibil să nu apară
la acest aparat.
Reglajele Bluetooth
Reglajele Bluetooth pot fi configurate din meniul
“BT Menu”.
1 Selectaţi sursa Bluetooth.
Pentru a selecta telefonul Bluetooth, apăsaţi
(TOP), apoi atingeţi “BT Phone” din meniul
superior.
Pentru a selecta Bluetooth audio, atingeţi “Source
List”, apoi “BT Audio”.
2 Atingeţi “BT Menu”.
În cazul Bluetooth Audio, atingeţi “Play Menu”,
apoi “BT Menu”.
Este afişat meniul de reglaje Bluetooth.
configuraţi reglajul.
“Signal”*1
Activează semnalul Bluetooth: “ON”, “OFF”.
“Discoverable”*1 (pag. 37)
Permite altui dispozitiv Bluetooth să caute acest
aparat: “Show”, “Hide”.
“Device Name”*1
Modifică denumirea acestui aparat, afişată la
dispozitivul conectat. (Varianta implicită : “Sony
Automotive”).
Pentru detalii legate de funcţionarea de bază a
tastaturii, consultaţi “ Despre tastatura destinată
editării numelor” de la pag. 43.
“Search”*1 (pag. 36)
Caută dispozitivele Bluetooth ce pot fi conectate.
“Device List”*1 (pag. 38)
Prezintă lista dispozitivelor înregistrate; se
conectează la dispozitivele înregistrate; şterge
toate înregistrările.
“Auto Answer”*1
Răspunde automat la toate apelurile recepţionate.
– “Short”: răspunde automat după 3 secunde.
– “Long”: răspunde automat după 10 secunde.
– “OFF”: nu răspunde automat.
“Ringtone”*1*2
Foloseşte tonul de apel al acestui aparat sau a
telefonului celular conectat : “Default”, “Cellular”.
“EC/NC Mode” (Mod Anulare ecou/Anulare zgomot)”
Reduce ecoul şi zgomotul în cursul convorbirilor
telefonice.
În mod obişnuit alegeţi varianta “Mode 1”.
Dacă nu este satisfăcătoare calitatea sunetului
transmis, alegeţi varianta “Mode 2” sau “OFF”.
“MIC Gain” (pag. 40)
Ajustează volumul pentru cealaltă parte: –2~+2.
“Initialize”*1
Iniţializează toate reglajele legate de Bluetooth.
Atingeţi “Yes” în interfaţa de confirmare.
*1 Nu poate fi configurată în cursul unui apel cu
mâinile libere.
*2 În funcţie de telefonul celular, tonul soneriei de
apel al acestui aparat poate fi transmis chiar
dacă este aleasă varianta “Cellular”.
Notă
• Pentru detalii legate de configurarea dispozitivelor
Bluetooth, consultaţi manualele de instrucţiuni ale
acestora.
45
Reglaje de sunet
Stabilirea calităţii sunetului
— EQ7
Puteţi selecta una dintre curbele egalizorului, dintre
cele 7 tipuri disponibile (“Xplod”, “Vocal”, “Edge”,
“Cruise”, “Space”, “Gravity”, “Custom” sau
“OFF”).
1 În cursul recepţiei/ redării, atingeţi “Source
List”, apoi atingeţi
.
2 Atingeţi “Sound”.
Este afişat meniul de reglaje de sunet.
3 Atingeţi “EQ7”.
Sunt afişate opţiunile.
4 Atingeţi curba dorită a egalizorului.
Reglajul este definitivat.
Pentru a anula curba egalizorului, selectaţi “OFF”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Ajustarea caracteristicilor
de sunet
Echilibrul sonor între sunetul emis de boxa din stânga
şi cea din dreapta (“Balance” - balans), precum şi
cel dintre boxele frontale şi cele din spate (“Fader”
- gradare) poate fi ajustat în funcţie de preferinţele
dvs.
Puteţi totodată să ajustaţi nivelul volumului pentru
subwoofer, dacă acesta este conectat.
1 În cursul recepţiei/ redării, atingeţi “Source
List”, apoi atingeţi
.
2 Atingeţi “Sound”.
Este afişat meniul de reglaje pentru sunet.
3 Atingeţi “Balance/Fader”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
Particularizarea curbei egalizorului
Opţiunea “Custom” a “EQ7” vă permite să realizaţi
propriile reglaje pentru egalizor. Puteţi ajusta nivelul
pentru 7 benzi diferite: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz,
1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, şi 16 kHz..
1 În cursul recepţiei/redării, atingeţi
“Source List”, apoi atingeţi
.
2 Atingeţi “Sound”, apoi “EQ7”.
3 Atingeţi “Custom”, apoi “Tune”.
Este afişată interfaţa de acord.
4 Atingeţi B/V/v/b pentru a ajusta echilibrul
4
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Atingeţi +/– pentru fiecare frecvenţă
pentru a ajusta nivelele acestora.
Nivelul poate fi reglat în trepte de 1 unitate, între
– 8 şi +8.
Pentru a reveni la curba egalizatorului stabilită
din fabrică, atingeţi “Reset”.
5 Atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Observaţie
• Pot fi ajustate şi alte tipuri de egalizor.
46
5
stânga-dreapta/ faţă-spate.
Nivelul poate fi ajustat în trepte de o unitate, între
– 15 şi +15 (Balans) / – 15 şi +15 (Gradare).
Atingeţi +/– pentru a ajusta nivelul
volumului la subwoofer.
Acest reglaj poate fi efectuat numai când
subwoofer-ul este conectat, iar pentru opţiunea
“Subwoofer” este aleasă varianta “ON”
(pag. 55).
Nivelul poate fi ajustat în trepte de o unitate, între
– 6 şi +6.
Optimizarea sunetului pentru
poziţia de ascultare – Aliniere
temporală inteligentă
Aparatul poate modifica localizarea sunetului
întârziind sunetul transmis la ieşire de către fiecare
boxă pentru a-l adapta poziţiei dvs. şi a simula o
atmosferă sonoră naturală, care să vă creeze senzaţia
că vă aflaţi în centru, indiferent unde sunteţi aşezaţi
în maşină.
Calibrarea cu precizie a poziţiei de
audiţie – Acordul pentru alinierea
temporală inteligentă
Puteţi calibra cu precizie poziţia dvs. de audiţie
pentru fiecare boxă, astfel încât întârzierile
sunetului să fie mai bine adaptate pentru ascultător.
Înainte de a începe, măsuraţi distanţa dintre poziţia
dvs. de audiţie şi fiecare boxă.
1
În cursul recepţiei/redării, atingeţi
“Source List”, apoi atingeţi
.
Atingeţi “Sound”, apoi “Listening Position”.
2
3 Atingeţi “Custom”, apoi “Custom Tune”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
Opţiunile pentru “Listening Position” (poziţia de
audiţie) sunt indicate mai jos.
“Front L” (1): boxă frontală stânga
“Front R” (2): boxă frontală dreapta
“Front” (3): boxă frontală centru
“All” (4): în centrul maşinii
“Custom”: poziţie precis calibrată
(pag. 47)
“OFF”: nici o poziţie stabilită.
Puteţi stabili poziţia aproximativă a subwoofer-ului
faţă de poziţia dvs. de audiţie, dacă:
– subwoofer-ul este conectat şi pentru opţiunea
“Subwoofer” este aleasă varianta “ON” (pag. 55),
– pentru poziţia de audiţie este aleasă una dintre
variantele “Front L”, “Front R”, “Front” sau “All”.
1
2
3
4
5
În cursul recepţiei/redării, atingeţi
“Source List”, apoi atingeţi
.
Atingeţi “Sound”.
Este afişat meniul de reglaje pentru sunet.
Atingeţi “Listening Position”.
Este afişată interfaţa de reglaje.
Stabiliţi poziţia de ascultare.
Atingeţi “Front L”, “Front R”, “Front”, “All” sau
“Custom”.
Stabiliţi poziţia subwoofer-ului.
Dacă selectaţi “Front L”, “Front R”, “Front”,
“All” la pasul 4 de mai sus, puteţi stabili poziţia
subwoofer-ului.
Atingeţi “Near”, “Normal” sau “Far”.
Reglajul este complet.
Pentru a renunţa la Alinierea temporală inteligentă,
selectaţi “OFF”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
4
5
Atingeţi +/– pentru fiecare boxă în parte
pentru a stabili distanţa dintre poziţia de
audiţie şi boxe.
Distanţa poate fi reglată în trepte de 2 cm, între 0
şi 400 cm.
Pentru a reveni la reglajele implicite, atingeţi
“Reset”.
Atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Notă
• Reglajul este aplicat numai după ce este afişată
indicaţia “OK”.
47
Configurarea boxelor şi
reglarea volumului
Crearea unei boxe centrale
virtuale – CSO
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Ajustarea volumului boxelor
Pentru a beneficia de efectul de surround, este
recomandabil să aveţi 5 boxe (faţă stânga, faţă
dreapta, spate stânga, spate dreapta şi centru) şi
un subwoofer. CSO (Center Speaker Organizer Organizator boxă centru) vă permite să creaţi o
boxă centrală virtuală chiar dacă nu există una reală
conectată.
Puteţi ajusta nivelul volumului pentru fiecare boxă
conectată.
Boxele ce pot fi reglate sunt “Front R” (boxă frontală
dreapta), “Front L” (boxă frontală stânga), “Surround
L” (boxă spate stânga), “Surround R” (boxă spate
dreapta) şi “Subwoofer*.”
* Ajustabil numai când este conectat un subwoofer,
şi când pentru opţiunea “Subwoofer” este aleasă
varianta “ON” (pag. 55).
1
În cursul redării unui disc/USB, atingeţi
.
“Source List”, apoi atingeţi
1
În timp ce aparatul este oprit, atingeţi
.
“Source List”, apoi atingeţi
2
Atingeţi “Sound”.
Este afişată interfaţa de reglaje pentru sunet.
2
Atingeţi “Sound”.
Este afişată interfaţa cu reglaje de sunet.
3
Atingeţi “CSO”.
Sunt afişate opţiunile.
3
4
Atingeţi “CSO1”, “CSO2” sau “CSO3”.
Reglajul este definitivat.
Atingeţi pentru v/V pentru a parcurge
opţiunile, apoi atingeţi “4.1ch Speaker
Level”.
Este afişată interfaţa cu reglaje.
4
Atingeţi boxa, apoi +/– pentru a ajusta
nivelul.
Repetaţi acest pas pentru a ajusta volumul
tuturor boxelor.
Pentru a reveni la varianta implicită, atingeţi
“Reset.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Notă
• “CSO” este eficient numai când pentru “Multi Ch
Output” este aleasă varianta “Multi” (pag. 57), şi
numai la redarea surselor multicanal.
Utilizarea boxelor de spate ca
subwoofer – RBE
Opţiunea RBE (Rear Bas Enhancer) intensifică
sunetul de joasă frecvenţă aplicând boxelor de spate
un filtru trece jos (pag. 55). Această funcţie permite
boxelor de spate să lucreze ca subwoofer deşi nu este
unul conectat.
1
În cursul recepţiei/redării, atingeţi
.
“Source List”, apoi atingeţi
2
Atingeţi “Sound”.
Este afişată interfaţa cu reglaje de sunet.
3
Atingeţi v/V pentru a parcurge opţiunile,
apoi atingeţi “RBE”.
Sunt afişate opţiunile.
4
Atingeţi “RBE1”, “RBE2” sau “RBE3.”.
Reglajul este definitivat.
48
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Reglarea ecranului
Ajustarea unghiului
monitorului
Alegerea fundalului
ecranului
Puteţi ajusta unghiul format de monitor pentru ca
vizualizarea să fie optimă.
1
2
Atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
.
Puteţi selecta tema, tipul de vizualizare şi
luminozitatea imaginii pentru fundalul ecranului
dvs., în funcţie de preferinţe.
1
2
Atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
atingeţi “Monitor Angle”.
Apare interfaţa de reglaje.
3
Atingeţi “Screen Select”.
Sunt afişate opţiunile.
Atingeţi
pentru a ajusta unghiul.
Reglajul este reţinut în memorie.
Monitorul reţine unghiul chiar şi după ce panoul
frontal este deschis şi apoi închis.
4
Selectaţi tema dorită pentru ecran.
Atingeţi “Screen Theme”, apoi tema dorită.
5
Selectaţi tipul de vizualizare dorit.
Atingeţi “Visualizer”, apoi tipul dorit.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
6
Selectaţi luminozitatea imaginii.
Atingeţi “Day/ Night mode”, apoi una dintre
următoarele opţiuni.
Atingeţi “General”.
Este afişat meniul de reglaje generale.
3 Atingeţi v/V pentru a parcurge, apoi
4
Calibrarea afişajului tactil
Calibrarea afişajului tactil este necesară în situaţiile
în care poziţia butoanelor virtuale nu corespunde
punctelor în care afişajul trebuie atins pentru
transmiterea comenzii respective.
1
2
Atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
.
Atingeţi “General”.
Este afişat meniul de reglaje generale.
3
Atingeţi v/V pentru a parcurge opţiunile,
apoi atingeţi “Touch Panel Adjust”.
Apare interfaţa de reglaje.
4
Atingeţi succesiv punctele indicate.
Calibrarea este definitivată.
Pentru a renunţa la calibrare, atingeţi “Cancel”.
.
Atingeţi “Screen”.
Este afişat meniul de reglaje de ecran.
“Auto”: modifică automat luminozitatea când
aprindeţi lumina. (Este disponibilă numai
când este conectat cablul de comandă).
“Always Day”: Stabileşte luminozitatea
adecvată pentru utilizarea pe timpul zilei.
“Always Night”: Stabileşte luminozitatea
adecvată pentru utilizarea pe timpul
nopţii.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Selectarea calităţii imaginii
– Calitatea imaginii
Puteţi selecta calitatea imaginii, adecvată pentru
luminozitatea din interiorul maşinii.
În continuare sunt indicate opţiunile disponibile :
“Dynamic”: imagini vii, în culori luminoase şi
deschise.
“Standard”: calitate standard a imaginilor.
“Theater”: monitorul devine luminos; variantă
adecvată pentru filmele cu imagini
întunecate.
“Sepia”: aplică imaginilor tonuri sepia.
“Custom 1”, “Custom 2”: reglaje ce pot fi ajustate
de utilizator (pag. 50).
49
1 În cursul redării video/ de imagine, atingeţi
“Source List”, apoi
2
.
Atingeţi “Screen”.
Este afişat meniul de reglaje de ecran.
3
Atingeţi “Picture EQ”.
Sunt afişate opţiunile.
4
Atingeţi opţiunea dorită.
Selectarea formatului
imaginii
Puteţi modifica formatul ecranului.
Opţiunile disponibile sunt afişate mai jos.
“Normal”: Imagine în format 4:3
(imagine obişnuită).
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Notă
• Acest reglaj este disponibil numai atunci când este
pusă frâna de parcare.
“Wide”: imagine în format 4:3
lărgită spre stânga şi spre dreapta
pentru a umple ecranul şi având
secţiunile de sus şi de jos, care
depăşesc formatul, eliminate.
“Full”: imagine în format 16:9.
Personalizarea calităţii imaginii
Opţiunile “Custom 1” şi “Custom 2” pentru reglajul
calităţii imaginii vă permit să realizaţi propriile
reglaje privind calitatea imaginii prin ajustarea
tonurilor de culoare ale acesteia.
1
2
3
În cursul redării video/ de imagine,
atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
.
Atingeţi “Screen”, apoi “Picture EQ”.
Atingeţi “Custom 1” sau “Custom 2”, apoi
“Custom Tune”.
Apare interfaţa de reglaje.
“Zoom”: imagine în format 4:3
lărgită spre stânga şi spre dreapta
pentru a umple ecranul.
1
În cursul redării video/ de imagine,
atingeţi “Source List”, apoi atingeţi
2
Atingeţi “Screen”.
Este afişat meniul de reglaje generale.
3
Atingeţi “Aspect”.
Sunt afişate opţiunile.
4
Atingeţi opţiunea dorită.
.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Note
• Această opţiune este disponibilă numai când este
activată frâna de parcare (de mână).
• Formatul imaginilor pentru camera din spate nu
poate fi modificat.
4
Atingeţi “Warm”, “Normal” sau “Cool”
pentru a selecta “Color Tone”.
5
Atingeţi +/– de la “Brightness” şi “Color”
pentru a ajusta nivelurile acestora.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Notă
• Calitatea imaginii pentru camera din spate nu
poate fi ajustată.
50
Reglaje
Meniul de reglaje include următoarele categorii :
• “General”: reglaje generale (pag. 52)
• “Sound”: reglaje de sunet (pag. 54)
• “Screen”: reglaje de ecran (pag. 56)
• “Visual”: DVD şi alte reglaje de redare (pag. 57)
Reglaje de bază
Puteţi ajusta un element de meniu prin următoarea
procedură.
Ex. pentru stabilirea demonstraţiei
1
Când aparatul este oprit, atingeţi
“Source List”, apoi atingeţi
.
În meniul superior, atingeţi
.
Este afişat meniul de reglaje.
2
Atingeţi “Screen”.
Este afişată interfaţa de reglare a ecranului.
3
Atingeţi “Demo” pentru a alege varianta
“ON” sau “OFF”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a parcurge opţiunile (numai dacă este necesar),
atingeţi v/V.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
51
Reglaje generale
Atingeţi
c “General” c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 51.
Consultaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
Security Control - comandă
siguranţă (pag. 59)
Clock Adjust - ajustarea
ceasului (pag. 59)
Auto OFF - oprire automată
Opreşte automat după
perioada stabilită de timp,
când nu este selectată nici o
sursă.
CT (Clock Time) - ora
exactă (pag. 19, 20)
Output Color System Sistem de culoare la ieşire
Schimbă sistemul de culoare
în funcţie de monitorul
conectat (nu este acceptat
sistemul SECAM)
Dimmer - ajustare
luminozitate
Modifică luminozitatea
ecranului.
Opţiune
Starea aparatului
–
–
Orice stare.
–
–
Orice stare.
No (z)
30 sec, 30
min, 60 min
ON
OFF (z)
PAL (z)
NTSC
AUTO (z)
ON
Dimmer Level (–5 ~ +5)
nivel luminozitate
z: 0
Stabileşte nivelul de luminozitate când este activată opţiunea
“Dimmer”.
Touch Panel Adjust –
ajustare afişaj tactil (pag. 49)
Beep - semnal sonor
ON (z)
OFF
Language - limbă folosită
English (z),
Español,
Key Illumination iluminarea tastelor
ON (z)
Pycckий
OFF (z)
52
Scop
Pentru a dezactiva funcţia de
oprire automată.
Pentru a selecta perioada de
timp dorită.
Orice stare.
Pentru a activa funcţia CT.
Pentru a dezactiva funcţia CT.
Orice stare.
Pentru a alege varianta PAL.
Pentru a alege varianta NTSC.
Nu este selectată
nici o sursă.
Pentru a reduce automat
luminozitatea ecranului când
este pornită lumina. (Disponibilă
numai când este conectat cablul Orice stare.
de comandă a luminozităţii.)
Pentru a reduce luminozitatea
ecranului
Pentru a alege nivelul
luminozitate dorit.
Orice stare.
–
Orice stare.
Pentru a activa emiterea de
semnale sonore la acţionarea
aparatului.
Orice stare.
Pentru a dezactiva emiterea de
semnale sonore la acţionarea
aparatului.
Pentru a selecta limba folosită la
Nu este selectată
afişare.
nici o sursă.
Pentru a activa iluminarea
butoanelor.
Pentru a dezactiva iluminarea
butoanelor.
Orice stare.
Element
Opţiune
Rotary Commander - buton
Default (z)
rotativ
Modifică direcţia de acţionare
Reverse
a butoanelor rotative.
AUX1 Input - intrare
Video (z)
auxiliară 1 (pag. 59)
Stabileşte tipul de dispozitiv
Audio
conectat la mufa AUX1 IN
pentru ca fundalul ecranului să OFF
fie modificat corespunzător.
AUX2 Input - intrare
Video (z)
auxiliară 2 (pag. 59)
Stabileşte tipul de dispozitiv
Audio
conectat la mufa AUX2 IN
pentru ca fundalul ecranului să OFF
fie modificat corespunzător.
No Signal - nici un semnal Through
Modifică automat ecranul când
nu este detectat nici un semnal Blank (z)
video extern.
Camera Inputintrare cameră
Activează intrarea video de la
camera video pentru vederea
în spate care este conectată.
Rear View Camera Setting
- Reglarea camerei pentru
vederea în spate (pag. 60)
Monitor Angle - Unghiul
monitorului (pag. 49)
OFF
ON (z)
Scop
Pentru a utiliza variantele
stabilite din fabrică.
Pentru utilizarea pe partea
dreaptă a volanului.
Pentru a fi afişată imaginea de la
dispozitivul conectat.
Pentru a fi afişat fundalul stabilit
pentru acest aparat.
Pentru a dezactiva intrarea
AUX.
Pentru a fi afişată imaginea de la
dispozitivul conectat.
Pentru a fi afişat fundalul stabilit
pentru acest aparat.
Pentru a dezactiva intrarea
AUX.
Pentru ca pe ecran să nu fie
prezentat nici un semnal.
Pentru a fi afişată interfaţa
pentru redarea audio fără
notificare a semnalului.
Pentru a dezactiva intrarea.
Starea aparatului
Orice stare.
Nu este selectată
nici o sursă.
Nu este selectată
nici o sursă.
Nu este selectată
nici o sursă.
Pentru a fi afişată imaginea de la
camera pentru vederea în spate, Orice stare.
când se aprind stopurile maşinii
de culoare roşie (sau când
schimbătorul de viteze este în
poziţia R - marşarier).
–
–
Orice stare.
–
–
Orice stare.
53
Reglaje de sunet
Atingeţi
c “Sound” c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură, consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 51.
Consultaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
Opţiune
Scop
EQ7 - egalizor
(pag. 46)
OFF (z)
Pentru a renunţa la curba
egalizorului.
Balance/Fader
- Balans stângadreapta/ faţă-spate
(pag. 46)
Xplod, Vocal,
Edge, Cruise,
Space, Gravity,
Custom
Balance:
(–15 ~ +15)
Fader:
(–15 ~ +15)
z: 0
Subwoofer:
(–6 ~ +6)
z: 0
Listening Position poziţia de audiţie
(pag. 47)
Stabileşte poziţia de
audiţie şi pe cea a
subwoofer-ului.
OFF (z)
Front L
Front R
Front
All
Custom
Subwoofer:
Near,
Normal (z),
Far
CSO (Center
Speaker Organizer)
(pag. 48)
Stabileşte modul cu
o boxă virtuală în
centru.
54
OFF (z),
CSO1, CSO2,
CSO3
Pentru a selecta curba egalizorului;
personalizarea curbei egalizorului
Starea
aparatului
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a ajusta nivelul.
Pentru a ajusta nivelul volumului
subwoofer-ului. (Disponibil numai
când pentru “Subwoofer” este aleasă
varianta “ON”.)
Pentru a nu stabili poziţia de audiţie.
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a alege varianta faţă stânga.
Pentru a alege varianta faţă dreapta.
Pentru a alege varianta faţă centru.
Pentru a alege varianta în centrul
maşinii.
În cursul recepţiei/
Pentru a calibra cu precizie poziţia
redării.
de audiţie (pag. 47).
Pentru a selecta poziţia pentru
subwoofer. (Disponibilă numai când
pentru “Subwoofer” este aleasă
varianta “ON” şi poziţia de ascultare
este aleasă “Front L”, “Front R”,
“Front” sau “All”).
Pentru a selecta modul.
În cursul redării
discului/ USB.
Element
Opţiune
Scop
Subwoofer
Stabileşte starea de
conectare a
subwoofer-ului.
ON (z)
Pentru a stabili ca stare a
conexiunii varianta activat.
Pentru a stabili ca stare a
conexiunii varianta dezactivat.
Nu este selectată
nici o sursă.
OFF (z) RBE1,
RBE2, RBE3
Pentru a selecta modul.
În cursul recepţiei/
redării.
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
HPF:
OFF (z)
HPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz, 120 Hz
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Pentru a selecta frecvenţa de
tăiere. (Disponibilă numai când
pentru “Subwoofer” este aleasă
varianta “ON”.)
RBE (Rear Bass
Enhancer) - intensificare
başi spate (pag. 48)
Sunt utilizate boxele
de spate pe post de
subwoofer.
Crossover Filter - filtru
de tăiere
Selectează frecvenţa
de tăiere pentru boxele
frontale/ de spate (HPF) şi
pentru subwoofer (LPF).
4.1ch Speaker Level nivel boxe 4,1 canale
(pag. 48)
OFF
–
Starea
aparatului
Pentru a nu fi tăiată frecvenţa.
Pentru a selecta frecvenţa de
tăiere.
În cursul recepţiei/
redării.
Pentru a selecta faza pentru
subwoofer. (Disponibilă numai
când pentru “Subwoofer” este
aleasă varianta “ON”.)
–
Nu este selectată
nici o sursă.
55
Reglaje de ecran
Atingeţi
c “Sound” c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 51.
Consultaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
Opţiune
Screen Select - selecţie
ecran
–
(pag. 49)
Picture EQ* - echilibru Dynamic (z),
imagine
Standard,
(pag. 49)
Theater, Sepia
Custom 1,
Custom 2
Aspect* - format ecran
(pag. 50)
Full (z),
Normal,
Wide,
Zoom
Scop
Starea
aparatului
–
Pentru a selecta calitatea imaginii.
Pentru a personaliza calitatea
imaginii.
Pentru a selecta formatul de ecran
(raportul laturilor ecranului).
Clock - Ceas
ON (z)
Afişează/ nu afişează
indicaţia orei în colţul din
OFF
dreapta jos a ecranului.
Pentru a afişa indicaţia orei.
Demo
Pentru a activa prezentarea
demonstrativă.
Pentru a dezactiva prezentarea
demonstrativă
ON (z)
OFF
Orice stare.
În cursul
redării video/
de imagini.
În cursul
redării video/
de imagini.
Orice stare.
Pentru a nu afişa indicaţia orei.
Nu este selectată nici o sursă.
*Acest reglaj este disponibil numai atunci când este activată frâna de parcare.
DVD şi alte reglaje privind redarea
Atingeţi
c “Visual” c elementul dorit c varianta dorită. Pentru detalii legate de această procedură,
consultaţi secţiunea “Reglaje de bază” de la pag. 51.
Consultaţi paginile de referinţă indicate, pentru detalii suplimentare. Marcajul “z” indică varianta implicită.
Element
DVD Menu
Language - limba
pentru meniul DVD
DVD Audio
Language - limba
pentru coloana
sonoră a DVD-ului
56
Opţiune
–
–
Scop
Starea
aparatului
Pentru a alege altă limbă pentru
meniul discului
Nu este selectată
nici o sursă.
Pentru a alege altă limbă pentru
coloana sonoră.
Nu este selectată
nici o sursă.
Element
DVD Subtitle
Language - limba
pentru subtitrarea
DVD-ului
Audio DRC comanda registrului
dinamic
Face ca sunetul să
fie mai clar când
volumul este redus.
Numai pentru un
DVD* compatibil cu
Audio DRC (Dynamic
Range Control).
* Exclusiv DVD-R /
DVD-R DL/ DVDRW în mod VR.
Multi Ch Output
- ieşire multicanal
schimbă metoda de
transmitere la ieşire
a semnalelor de la
sursele multicanal.
DVD Parental
Control - control
parental (pag. 24).
DVD Parental Rating
- nivele de evaluare
(pag. 25).
DVD Parental Area
- zona de evaluare
(pag. 25).
DVD Playlist Play liste de redare DVD
(numai pentru
DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW în mod VR)
DVD Direct Search căutarea directă pe
DVD (pag. 26).
Stabileşte elementul
de căutare directă pe
DVD
Opţiune
Scop
–
Standard (z)
Wide
Pentru a alege altă limbă pentru
subtitrare dintre cele disponibile pe
disc.
Starea
aparatului
Nu este selectată
nici o sursă.
Pentru a selecta varianta de reglaj
standard.
Pentru a obţine senzaţia unui
spectacol live.
Nu este selectată
nici o sursă.
Multi (z),
Pentru a transmite semnal la ieşire
pe 4,1 canale.
Stereo
Pentru a transmite semnal la ieşire
pe 2 canale.
–
Pentru a bloca/ debloca un disc.
–
Pentru a stabili nivelul de restricţionare în funcţie de zona selectată.
–
Pentru a stabili nivelul standard de
restricţionare în funcţie de zonă.
Original (z)
Playlist
Chapter (z)
Title
Pentru a fi redate titlurile original
înregistrate.
Pentru redarea unei liste de redare
editate.
Nu este selectată
nici o sursă.
Nu este selectată
nici o sursă.
Nu este selectată
nici o sursă.
Nu este selectată
nici o sursă.
Nu este selectată
nici o sursă.
Pentru a căuta un capitol.
Pentru a căuta un titlu
Orice stare.
Continuare...
57
Element
Opţiune
Monitor Type - tip de 16:9 (z)
monitor
Selectează formatul
de ecran adecvat
pentru monitorul
conectat. (se modifică 4:3 Letter Box
şi formatul ecranului
acestui aparat).
În funcţie de disc, este
posibil să fie selectată
automat varianta “4:3 4:3 Pan Scan
Letter Box” în loc de
“4:3 Pan Scan” şi vice
versa.
Scop
Pentru a afişa o imagine panoramică.
Adecvată la conectarea unui
monitor cu ecran lat sau a unuia care
beneficiază de funcţia ecran lat.
Pentru a afişa o imagine panoramică
cu benzi negre în partea de sus şi de Nu este selectată
jos a ecranului.
nici o sursă.
Adecvată la conectarea la un monitor
cu ecran 4:3.
Pentru afişarea unei imagini
panoramice pe întreg ecranul şi
eliminarea automată a porţiunilor
care nu se încadrează pe ecran.
ZAPPIN Time
(pag. 34)
6 sec, 15 sec (z), Pentru a selecta durata de redare
pentru funcţia ZAPPIN.
30 sec
ZAPPIN Tone
(pag. 34)
ON (z)
Pentru a fi emise semnale sonore
între pasajele pistelor.
OFF
Pentru a dezactiva emiterea de
semnale sonore.
Pentru a fi stocate punctele de reluare a redării pentru cel mult 5 discuri
video*.
* numai pentru DVD VIDEO/VCD/
Xvid/ MPEG-4.
Pentru a nu fi reţinute în memorie
puncte de reluare a redării. Reluarea
redării este disponibilă numai pentru
discul curent.
Pentru stocarea în memorie a
reglajelor de reluare a redării,
pentru fişiere Xvid/ MPEG-4 de pe
dispozitivul USB.
Pentru a nu fi stocate în memorie
reglaje de reluare a redării.
Pentru a selecta intervalul de
succesiune a cadrelor într-o
prezentare de imagini.
Multi Disc Resume - ON (z)
reluare multi disc
OFF
USB Resume reluare USB
ON (z)
OFF
JPEG Slide Show
- prezentare de
imagini JPEG
5sec (z),
20sec, 60sec,
Fixed
Video CD PBC Video CD cu funcţii
de comandă a
redării (pag. 23).
ON (z)
OFF
Starea
aparatului
Pentru a reda un VCD cu funcţii
PBC.
Pentru a reda un VCD fără funcţii
PBC.
În timpul redării
audio.
În timpul redării
audio.
Nu este selectată
nici o sursă.
Nu este selectată
nici o sursă.
Nu este selectată
nici o sursă.
Nu este selectată
nici o sursă.
Notă
• Dacă este aplicat controlul parental, funcţia de reluare a redării nu este disponibilă. În acest caz, redarea
începe de la începutul discului când este introdus în aparat.
58
Stabilirea codului de
securitate
Echipamente opţionale
Echipament audio/ video
auxiliar
Acest aparat are o funcţie de siguranţă cu rolul de
a descuraja hoţii. Introduceţi un număr de 4 cifre
pentru codul de securitate.
Odată activată funcţia de securitate, trebuie să
introduceţi codul stabilit pentru a porni aparatul
după montarea acestuia într-o altă maşină sau după
încărcarea bateriei.
Puteţi conecta până la 2 dispozitive opţionale, cum
ar fi un player media portabil, consolă pentru jocuri
etc. la mufele AUX1 IN şi AUX2 IN ale aparatului.
Activarea funcţiei de securitate
1 Atingeţi “Source List”, apoi .
Selectarea echipamentului
opţional
2
3
4
Este afişat meniul de reglaje generale. În caz
contrar, atingeţi “General”.
Atingeţi “Security Control”.
Este afişat meniul de reglaje de ecran.
Atingeţi butoanele numerice pentru a
introduce codul de securitate, apoi
atingeţi “OK”.
Pentru a confirma, atingeţi aceleaşi
butoane numerice pentru a reintroduce
codul de securitate, apoi atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a şterge un număr introdus, atingeţi “Clear”.
Pentru reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Când porniţi aparatul după ce l-aţi montat în altă
maşină sau după încărcarea bateriei, apare caseta
de introduce a codului de 4 cifre. Introduceţi codul
solicitat, folosind butoanele numerice.
Dezactivarea funcţiei de securitate
1 Urmaţi paşii 1 şi 2 de mai sus.
2
Apare interfaţa de deblocare de securitate.
Atingeţi butoanele numerice pentru a
introduce codul de securitate.
Apare mesajul “Unlocked” şi funcţia de securitate
este dezactivată.
Setarea ceasului
Ceasul foloseşte sistemul de 24 de ore.
1 Atingeţi “Source List”, apoi atingeţi .
Apare meniul de reglaje generale. În caz contrar,
atingeţi “General”.
2 Atingeţi “Clock Adjust”.
Apare interfaţa de reglaj aferentă.
3 Stabiliţi indicaţia orei şi minutelor.
Spre exemplu, pentru ora 8:30, atingeţi “0830”.
4 Atingeţi “OK”.
Reglajul este definitivat.
Pentru a şterge un număr introdus, atingeţi “Clear”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
1
Atingeţi “Source List”, apoi “AUX”.
Apare interfaţa de redare AUX.
2
Atingeţi “AUX1” sau “AUX2” pentru a
selecta dispozitivul.
Acţionaţi prin echipamentul portabil propriu-zis.
Ajustarea nivelului volumului
Aveţi grijă să reglaţi volumul pentru fiecare dintre
echipamentele conectate, înainte de redare.
Nivelul volumului este comun pentru “AUX1” şi
“AUX2”.
1 Reduceţi volumul sonor la acest aparat.
2 Atingeţi “Source List”, apoi “AUX”.
Apare interfaţa de redare AUX.
3 Porniţi redarea la echipamentul portabil, la
un nivel moderat.
4
Stabiliţi nivelul obişnuit al volumului,
pentru audiţie, la aparat.
5
Atingeţi în mod repetat –/+ din caseta
“Level” pentru a ajusta nivelul.
Nivelul poate fi reglat în trepte de o unitate, între
–8 şi +18.
Continuare...
59
Stabilirea tipului de dispozitiv
La stabilirea tipului (audio sau video) pentru fiecare
dintre dispozitivele conectate, interfaţa de fundal
poate fi schimbată în mod corespunzător.
1 Când nu este selectată nici o sursă, atingeţi
.
“Source List”, apoi
Este afişat meniul de reglaje generale. În caz
contrar, atingeţi “General”.
Atingeţi v/V pentru a parcurge opţiunile,
apoi atingeţi “AUX1 Input” sau “AUX2
Input”.
2
3 Atingeţi “Audio” sau “Video”.
Reglaje ale camerei pentru
vederea în spate
Puteţi afişa elementele de reglaj peste imaginea de
la camera pentru vederea în spate, pentru a asista
acţionarea.
Acest reglaj este disponibil numai când :
– pentru “Camera Input” este aleasă varianta “ON”
(pag. 53).
– este activată frâna de mână.
1 Atingeţi “Source List”, apoi
2
Reglajul este definitivat.
Pentru a dezactiva intrarea AUX, atingeţi “OFF”.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
.
Este afişat meniul de reglaje generale. În caz
contrar, atingeţi “General”.
Atingeţi v/V pentru a parcurge opţiunile,
apoi atingeţi “Rear View Camera
Setting”.
Apar elementele de reglaj.
Camera pentru vederea în
spate
Conectând camera pentru vederea în spate, opţională,
la mufa CAMERA IN, puteţi urmări imaginile
preluate de aceasta pe ecran.
Afişarea liniilor de marcaj
Imaginile de la camera pentru vederea în spate
sunt afişate când se aprind stopurile maşinii (sau
când treceţi schimbătorul de viteze în poziţia R marşarier).
Inversarea imaginii
Note
• Când mergeţi cu spatele, urmăriţi cu grijă
împrejurimile, pentru siguranţă. Nu vă bazaţi
exclusiv pe camera pentru vederea în spate.
• Imaginea de la camera pentru vederea în spate nu
apare pe monitorul din spate.
Atingeţi “Marker”.
Atingeţi din nou “Marker” pentru ca liniile de marcaj
să dispară.
Atingeţi “Mirror”.
Apare o imagine inversată în oglindă.
Editarea liniilor
1 Atingeţi “Line Edit”.
Observaţii
• Chiar dacă este conectată camera pentru vederea
în spate, puteţi alege ca imaginile preluate de
aceasta să nu fie afişate, dezactivând intrarea
camerei (pag. 53).
2 Selectaţi linia de editare.
3
60
Atingeţi “1 Edit”, “2 Edit” sau “3 Edit”
corespunzător liniei de editare.
Editaţi linia.
Pentru a mări lungimea, atingeţi B b.
Pentru a reduce lungimea, atingeţi b B.
Pentru a ajusta poziţia, atingeţi V sau v.
Pentru a reveni la varianta implicită, atingeţi
“Reset”.
Pentru reveni la interfaţa precedentă, atingeţi
“Back”.
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
• Dacă maşina dvs. a fost parcată direct la soare,
lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l folosi.
• Antena se va extinde în mod automat.
Condensarea umezelii
Dacă a condensat umezeală în interiorul aparatului
scoateţi discul şi aşteptaţi circa o oră până ce
umezeala se evaporă. În caz contrar aparatul nu va
funcţiona în mod corespunzător.
Pentru a menţine o calitate superioară a
sunetului
Aveţi grijă să nu se verse suc sau alte lichide peste
aparat sau peste discuri.
Note privind ecranul LCD
• Nu udaţi ecranul LCD şi nu îl expuneţi la
lichide. Aceasta poate cauza disfuncţionalităţi.
• Nu apăsaţi ecranul cu cristale lichide (LCD)
deoarece imaginea poate fi distorsionată sau pot
apărea disfuncţionalităţi (ex. imaginea poate deveni
neclară sau ecranul LCD se poate deteriora).
• Nu atingeţi ecranul decât cu degetul deoarece
acesta se poate deteriora sau sparge.
• Curăţaţi ecranul LCD cu o bucată de pânză moale,
uscată. Nu folosiţi nici un fel de solvenţi cum ar fi
benzina, tinerul, substanţe de curăţare disponibile
în comerţ sau spray antistatic.
• Nu folosiţi acest aparat în afara domeniului de
temperaturi : 5° C ÷ 45°.
• Dacă maşina este parcată într-un loc cu temperatură
prea mare sau prea scăzută, este posibil ca imaginea
să nu fie clară. Cu toate acestea, monitorul nu
este defect, iar imaginea redevine clară când
temperatura revine la normal.
• Este posibilă apariţia pe monitor a unor minuscule
puncte fixe albastre, roşii sau verzi. Aceste puncte
sunt denumire puncte luminoase şi pot apărea în
cazul oricărui monitor. Ecranul LCD este produs
folosindu-se o tehnologie de înaltă precizie, astfel
încât 99,99 % dintre pixeli sunt operaţionali
pentru utilizarea efectivă. Cu toate acestea, este
posibil să apară un mic procent (de obicei 0,01 %)
de segmente care să nu lumineze în mod normal.
Aceasta nu va afecta însă, în nici un fel, imaginea
vizionată.
Note privind discurile
• Nu expuneţi discurile la radiaţii solare directe sau
la surse de căldură şi nici nu le lăsaţi în maşina
parcată la soare.
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l cu
o bucată de pânză moale efectuând
mişcările de ştergere dinspre centru
spre exterior. Nu folosiţi solvenţi ca
benzină, tiner, substanţe de curăţare
disponibile în comerţ.
• Acest aparat este destinat redării discurilor care
corespund standardului Compact Disc (CD). Discurile duale şi cele de muzică la codarea cărora au
fost folosite tehnologii de protejare a drepturilor
de autor nu corespund standardului CD şi de aceea
este posibil să nu poată fi redate de acest aparat.
• Discuri ce nu pot fi redate cu acest aparat :
– discuri care au lipite pe suprafaţa lor : etichete,
abţibilduri, hârtie sau bandă adezivă. Dacă încercaţi redarea unor astfel de discuri, pot apărea
disfuncţionalităţi sau se poate distruge discul.
– discuri cu forme non-standard (de ex. în formă
de inimă, stea sau rectangulare). Sistemul se
poate deteriora dacă încercaţi să folosiţi astfel de
discuri.
– discuri cu diametrul de 8 cm.
Note privind operaţii de redare a discurilor
DVD şi VCD
Unele operaţii de redare a discurilor DVD şi VCD
pot fi stabilite în mod intenţionat de producătorii de
software. Când player-ul redă DVD-uri şi VCD-uri
în concordanţă cu conţinutul proiectat de producătorii
software-ului este posibil ca unele facilităţi de redare
să nu fie disponibile. Consultaţi şi documentaţia ce
însoţeşte DVD-urile sau VCD-urile.
Note privind discurile DATA CD şi DATA
DVD
• Este posibil ca anumite discuri DATA CD/ DATA
DVD să nu fie redate de acest aparat (în funcţie de
echipamentul folosit la înregistrare sau de disc).
• Pentru anumite discuri este necesară operaţia de
finalizare (pag. 64).
• Aparatul este compatibil cu standardele :
• pentru DATA CD :
– ISO 9660 Level 1 / Level 2 sau Joliet/Romeo
(format extins),
– multisesiune.
• pentru DATA DVD :
– UDF (Universal Disc Format şi ISO 9660),
– multiborder.
Continuare...
61
• Numărul maxim de :
– directoare (albume) : 256 (inclusiv cel de
rădăcină şi cele goale),
– fişiere (piste/ imagini/ video) şi directoare de pe
disc: 2000 (sau mai puţine, dacă denumirile de
fişiere/ directoare conţin prea multe caractere),
– numărul de caractere care pot fi afişate pentru
denumirea unui director/fişier: 64 (Joliet/Romeo).
Ordinea de redare a fişierelor
MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/ DivX®/
MPEG-4
Director (album)
Fişier MP3/ WMA/AAC/
JPEG/ Xvid/ MPEG-4 (pistă/
imagine/ video)
Note privind finalizarea discurilor
Pentru a fi redate de acest aparat, următoarele tipuri
de discuri trebuie în prealabil finalizate :
• DVD-R/ DVD-R DL (în mod video/ mod VR),
• DVD-RW (în mod video)
• DVD+R/ DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Următoarele tipuri de discuri pot fi redate fără a fi
finalizate în prealabil:
• DVD+RW – finalizat automat
• DVD-RW în mod VR – finalizarea nu este
necesară.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu discul.
Note privind discurile CD multisesiune /
DVD multiborder
Acest aparat poate reda CD-uri multisesiune/ DVD-uri
multisesiune în următoarele condiţii. Ţineţi seama că
sesiunea trebuie închisă şi discul trebuie finalizat.
• Când CD-DA (Compact Disc Digital Audio) este
înregistrat în prima sesiune:
Aparatul recunoaşte discul ca CD-DA şi este
redată numai prima sesiune, chiar dacă un alt
format (de ex. MP3) este înregistrat în sesiunile
care urmează.
• Când CD-DA este înregistrat în altă parte decât în
prima sesiune:
Aparatul recunoaşte discul ca DATA CD sau DATA
DVD şi sunt omise toate sesiunile CD-DA.
• Când este înregistrat un MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/
Xvid/ MPEG-4 :
Sunt redate numai sesiunile care conţin tipul de
fişier selectat (audio/ video/ de imagine)* (dacă
există CD-DA sau alte date în altă sesiune, vor fi
omise).
* Pentru detalii legate de modul de selectare a
fişierelor, consultaţi pag. 34.
62
Despre fişierele MP3
• MPEG-1 Audio Layer-3, abreviat MP3, este un
standard pentru formatele de compresie a fişierelor
de muzică. Acesta comprimă date audio CD la un
raport de compresie de aproximativ 1/10 faţă de
dimensiunea originală.
• Etichetele ID3 ale versiunilor 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi
2.4 sunt aplicate numai fişierelor MP3. Eticheta
ID3 conţine 15/30 caractere (1.0 şi 1.1) sau 63/126
caractere (2.2, 2.3 şi 2.4).
• Când denumiţi un fişier MP3, aveţi grijă să adăugaţi
extensia “.mp3” denumirii fişierului.
• În cursul redării sau a deplasării rapide înainte/
înapoi a unui fişier MP3 cu viteză de transfer
variabilă VBR, durata de redare scursă este posibil
să nu fie afişată cu acurateţe.
Note legate de MP3
• Dacă sunt redate MP3 cu viteză de transfer ridicată,
de ex. 192 kbps, este posibil ca sunetul să prezinte
întreruperi.
Despre fişierele WMA
• Windows Media Audio, abreviat WMA, este un
standard pentru formatele de compresie a fişierelor
de muzică. Acesta comprimă date audio CD la un
raport de compresie de aproximativ 1/22* faţă de
dimensiunea originală.
• Etichetele WMA conţin 63 de caractere.
• Când denumiţi un fişier WMA, aveţi grijă să
adăugaţi extensia “.wma” denumirii fişierului.
• În cursul redării sau a deplasării rapide înainte/
înapoi a unui fişier WMA cu viteză de transfer
variabilă VBR, durata de redare scursă este posibil
să nu fie afişată cu acurateţe.
* numai pentru 64 kbps
Note legate de WMA
• Nu este posibilă redarea următoarelor fişiere
WMA: – cu compresie cu pierderi reduse,
– protejate de legea drepturilor de autor.
Despre fişierele AAC
• Etichetele AAC conţin 126 de caractere.
• Când denumiţi un fişier AAC, aveţi grijă să adăugaţi
extensia “.m4a” denumirii fişierului.
Despre fişierele JPEG
• Joint Photographic Experts Group, abreviat JPEG,
este un standard pentru formatele de compresie a
fişierelor de imagine. Acesta comprimă fotografii
la un raport de compresie cuprins între aproximativ
1/10 şi 1/100 faţă de dimensiunea originală.
• Când denumiţi un fişier JPEG, aveţi grijă să
adăugaţi extensia “.jpg” denumirii fişierului.
Note legate de JPEG
• Redarea fişierelor JPEG progresive nu este
posibilă.
Despre fişiere MPEG-4
Fişierele MPEG-4 trebuie să satisfacă următoarele
cerinţe pentru a fi redate:
• profil: MPEG-4 profil simplu
• viteză de transfer: max. 7 Mbps pentru USB FS,
10 Mbps pentru DVD, 7 Mbps pentru CD
• frecvenţa cadrelor: max. 30 cps
• dimensiunea imaginii: max. 720 × 480 pixeli
• audio: max. 320 kbps (AAC-LC)
• extensia fişierului: .mp4
Despre iPod
• Acest aparat se poate conecta la următoarele modele de iPod:
– iPod touch (a 4-a generaţie)
– iPod touch (a 3-a generaţie)
– iPod touch (a 2-a generaţie)
– iPod touch (prima generaţie)
– iPod classic
– iPod cu video*
– iPod nano (a 6-a generaţie)
– iPod nano (a 5-a generaţie)
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
Actualizaţi software-ul dispozitivelor dvs. iPod la
variantele cele mai recente
* Comanda de la pasageri nu este disponibilă pentru
iPod nano (prima generaţie) sau iPod cu video.
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) şi “Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) înseamnă că
un accesoriu electronic a fost special creat pentru
a se conecta la iPod, respectiv la iPhone, şi a fost
certificat de dezvoltator că respectă standardele
Apple de performanţă.
• Firma Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea
acestuia cu standardele privind siguranţa şi cu regulamentele în vigoare.
Despre funcţia Bluetooth
Ce reprezintă tehnologia Bluetooth ?
• Bluetooth wireless reprezintă o tehnologie cu rază
scurtă de acţiune, care permite comunicarea de date
printr-un sistem fără fir (wireless), între echipamente
digitale, cum ar fi un telefon mobil şi o pereche de
căşti. Tehnologia wireless Bluetooth acţionează pe
raze de circa 10 m. Conectarea a două echipamente,
după cum este necesar, este obişnuită, însă anumite
echipamente pot fi conectate simultan la mai multe
dispozitive.
• Nu este necesar să utilizaţi un cablu pentru conectare, deoarece tehnologia Bluetooth este wireless
(fără fir), şi nici nu este necesar ca echipamentele
să fie îndreptate unele spre altele, aşa cum este cazul tehnologiei ce foloseşte radiaţii infraroşii. Spre
exemplu, puteţi utiliza un astfel de echipament
când se află într-o geantă sau în buzunar.
• Tehnologia Bluetooth reprezintă un standard
internaţional acceptat de milioane de companii din
întreaga lume şi utilizat de numeroase companii pe
glob.
Continuare...
63
Despre comunicaţia Bluetooth
• Tehnologia de comunicare Bluetooth are o rază
de acţiune de circa 10 metri. Distanţa maximă
de comunicaţie variază în funcţie de obstacole
(persoane, obiecte metalice, pereţi etc.) sau de
mediul electromagnetic înconjurător.
• Următoarele condiţii pot afecta sensibilitatea
comunicaţiei Bluetooth.
– Existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană, un
obiect metalic sau un perete între acest aparat şi
dispozitivul Bluetooth.
– Apropierea de un dispozitiv care foloseşte
frecvenţa de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv
LAN wireless, un telefon fără fir sau un cuptor
cu microunde.
• Deoarece un dispozitiv Bluetooth şi un dispozitiv
de reţea fără fir LAN (IEEE802.11b/g) folosesc
aceeaşi frecvenţă, pot apărea interferenţe radio
dacă aparatul este folosit în apropierea unui
dispozitiv de reţea LAN, ceea ce poate afecta viteza
de comunicaţie, poate produce zgomot şi poate
deteriora condiţiile de conectare.
În acest caz, luaţi următoarele măsuri :
– Menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri de la
dispozitivul de reţea LAN.
– Opriţi reţeaua LAN în cazul în care doriţi să folosiţi
aparatul mai aproape de 10 m de dispozitivul de
reţea fără fir LAN.
– Instalaţi acest aparat şi dispozitivul Bluetooth cât
mai aproape unul de celălalt.
• Undele radio provenite de la un dispozitiv Bluetooth
pot afecta negativ funcţionarea unor dispozitive
medicale electronice. Opriţi acest aparat şi alte
dispozitive Bluetooth în următoarele locuri, pentru
a evita producerea de accidente :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili, în
spitale, în trenuri, în avioane sau în benzinării.
– lângă uşile automate sau lângă alarme de
incendiu.
• Acest aparat are sisteme de securitate compatibile
cu standardele Bluetooth, care pot asigura conexiuni
securizate pentru comunicaţiile Bluetooth, dar
nivelul de securitate poate fi insuficient, în funcţie de
setările efectuate. Aveţi grijă atunci când comunicaţi
folosind tehnologia wireless Bluetooth.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
scurgerile de informaţii care pot apărea în
conexiunile Bluetooth.
• Nu este garantată conectarea cu toate dispozitivele
Bluetooth.
– Un dispozitiv dotat cu funcţia Bluetooth trebuie să
se conformeze cu standardul Bluetooth specificat
prin Bluetooth SIG, şi trebuie să fie autentificat.
– Chiar dacă dispozitivul se conformează cu
standardul Bluetooth mai sus menţionat, se poate
ca dispozitivul să nu se conecteze sau să nu
funcţioneze corespunzător, în funcţie de facilităţile
şi de specificaţiile dispozitivului.
64
– La folosirea telefonului handsfree (mâini libere)
poate apărea un zgomot, în funcţie de dispozitiv şi
de mediul de comunicare înconjurător.
• În funcţie de dispozitivul cu care se intră în
legătură, poate dura o vreme pentru ca legătura să
se realizeze.
Alte note
• Se poate ca dispozitivul Bluetooth să nu funcţioneze
cu telefoane mobile, în funcţie de mediul de radiofrecvenţă înconjurător şi de locul unde este folosit
echipamentul.
• Dacă resimţiţi orice disconfort după utilizarea
dispozitivului Bluetooth, încetaţi imediat utilizarea
dispozitivului Bluetooth. Dacă problema persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Pentru orice întrebare sau problemă privitoare
la aparat, care nu este prezentată în acest manual,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
În condiţii normale, bateria durează aproximativ
1 an. (Timpul de viaţă al bateriei poate fi mai scurt,
în funcţie de condiţiile de utilizare).
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria cu
una nouă, de tip CR2505 cu litiu. Folosirea altui
tip de baterie prezintă un risc de incendiu sau de
explozie.
Cu partea pozitivă (+)
îndreptată în sus
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu litiu. În
cazul în care o baterie a fost înghiţită, consultaţi de
urgenţă un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată,
pentru a asigura un bun contact electric.
• Verificaţi polaritatea bateriei înainte de a o
instala.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică,
deoarece se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt tratate în
mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi bateriile
în foc.
Înlocuirea siguranţei
La înlocuirea siguranţei, aveţi grijă
să folosiţi una cu acelaşi amperaj ca
cea originală. Dacă se arde siguranţa,
verificaţi conexiunea pe traseul de
alimentare şi înlocuiţi siguranţa.
În cazul în care aceasta se arde din
nou după înlocuire, este posibil să
existe o disfuncţionalitate internă.
Vă recomandăm să apelaţi la cel mai
apropiat dealer Sony.
Specificaţii
Secţiunea Monitor
Siguranţă (10A)
Demontarea aparatului
1 Introduceţi ambele chei de scoatere
simultan, până ce se aude un clic.
Orientaţi cheile de
scoatere aşa cum se
vede în imagine, cu
cârligul spre interior
2 Trageţi spre exterior cheile de scoatere
pentru a disloca aparatul.
3 Glisaţi aparatul afară din locaşul său.
Tip ecran : monitor color panoramic cu cristale
lichide (LCD)
Dimensiuni : 7,0 in
Sistem : matrice activă TFT
Număr de pixeli : 1.152000 pixeli
(800×3(RGB)×480)
Sistem de culoare : PAL/ NTSC/ SECAM/
PAL-M cu selecţie automată
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe : 87,5 ÷ 108 MHz
Terminal de antenă : conector de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 150 kHz
Sensibilitate utilă : 10 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 70 dB (mono)
Separare : 40 dB la 1 kHz
Răspuns în frecvenţă : 20 - 15.000 Hz
• MW/LW
Domeniul de frecvenţe : MW 531 – 1.602 kHz
LW 153 – 279 kHz
Terminal de antenă : conector de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate : MW : 26 µV / LW : 45 µV
Secţiunea player DVD/CD
Raportul semnal/zgomot : 120 dB
Răspuns în frecvenţă : 10 - 20.000 Hz
Ecou şi bătăi : sub limita măsurabilă
Distorsiune armonică : 0,01 %
Cod de regiune : marcat pe eticheta din partea de
jos a aparatului
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză maximă)
Curent maxim : 500 mA
Comunicaţia wireless (fără fir)
Sistem de comunicaţii :
Bluetooth Standard versiunea 2.0 + EDR
Ieşire:
Bluetooth Standard, Clasa de putere 2
(max. +4 dBm)
Raza maximă de comunicaţie :
Câmpul vizual, aprox. 10 m*1
Banda de frecvenţe :
Banda de 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Metoda de modulaţie: FHSS
Profile compatibile Bluetooth*2 :
A2DP (Advanced Audio Distribution)
AVRCP (Audio Video Remote Control) 1.3
HFP (Handsfree) 1.5
PBAP (Phone Book Access)
OPP (Object Push)
Continuare...
65
*1 Câmpul vizual real variază în funcţie de factori cum ar
fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice
din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea
statică, sensibilitatea recepţiei, performanţa antenei,
sistemul de operare, aplicaţii software etc.
2
* Profilele Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohmi
Puterea maximă la ieşire : 52 W × 4 (la 4 ohmi)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal video de ieşire (spate)
Terminal audio de ieşire (faţă/spate)
Terminal de ieşire pentru subwoofer
Terminal de comandă a releului antenei
Terminal de comandă amplificator de putere
Intrări :
Terminal ATT de comandă pentru telefon
Terminal de comandă a iluminării
Terminal de intrare pentru telecomandă
Terminal de intrare pentru antenă
Terminal de comandă acţionat de frâna de mână
Terminal de intrare pentru microfon
Terminal de intrare pentru comanda de la
marşarier
Terminal de intrare a semnalului de la cameră
Mufe de intrare audio AUX
Mufa de intrare video AUX
Terminal de intrare pentru semnalul USB
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni : cca. 178 × 100 × 189 mm
Dimensiuni de montaj : cca. 182×111×164 mm
Masa : cca. 2,5 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă card RM-X170 (1)
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Microfon
CD-ROM (disc cu aplicaţii)
Accesorii / echipamente opţionale :
Cablu USB şi video pentru conectare la iPod:
RC-202IPV, RC-200IPV,
Cameră pentru vederea din spate : XA-R800C
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele
dintre accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi
acestuia informaţii detaliate.
Patente de la Dolby Laboratories pentru S.U.A. şi
alte ţări folosite sub licenţă.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
66
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Cod de regiune
Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor
de autor pentru software.
Fiecare cod de regiune este marcat în partea de jos a
aparatului şi, numai discurile care au acelaşi cod de
regiune ca şi player-ul, vor putea fi redate de către
acesta. Vor putea fi redate, de asemenea, şi discurile
cu marcajul
.
Dacă încercaţi să redaţi un DVD cu un alt cod de
regiune decât aparatul, pe ecran va fi afişat mesajul
“Playback prohibited by region code.” (Redarea este
împiedicată de codul de regiune). În funcţie de DVD,
chiar dacă pe acesta nu este marcat codul de regiune,
este posibil să existe o limitare regională.
Cerinţe de sistem pentru aplicaţia
software furnizată pe CD-ROM
Calculator
• Procesor / RAM
– echipament compatibil IBM PC/AT
– Procesor: Intel Pentium III 450 MHz sau mai mult
– RAM: 256 MB sau mai mult (Pentru Windows
XP), 512 MB sau mai mult (Pentru Windows
Vista sau versiuni ulterioare)
• drive de CD-ROM
• port USB
Sistem de operare
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Pentru detalii privind ediţiile compatibile sau
Service Pack, vizitaţi adresa de internet destinată
asistenţei pentru clienţi :
http://support.sony-europe.com/
Monitor
sistem înalt de culoare (16-bit) sau mai mult,
800 × 600 puncte sau mai mult
Altele
Conexiune la Internet
Note
• Nu sunt compatibile următoarele medii de operare:
– calculatoare care nu sunt IBM (ex. Macintosh etc.)
– calculatoare asamblate la domiciliu
– calculatoare cu sistem de operare actualizat
– medii de operare multi- display
– medii de operare multi-boot
– medii de operare cu maşini virtuale
• În funcţie de starea calculatorului, este posibil ca
funcţionarea să nu fie posibilă chiar dacă mediul de
operare este unul dintre cele recomandate.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea
problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă
sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt respectate
procedurile de funcţionare.
Dacă problema persistă, vă rugăm să vizitaţi următoarea
adresă de internet :
Site de asistenţă tehnică
http://support.sony-europe.com
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Verificaţi conexiunea şi siguranţa.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul dispare, nu poate fi
acţionat cu telecomanda.
T Porniţi aparatul.
Antena de putere nu se extinde
• Antena nu are releu.
Nu se aude semnalul sonor
• Semnalul sonor este oprit (pag. 52).
• Este conectat un amplificator de putere opţional şi nu
este utilizat amplificatorul încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei aparatului
• A fost apăsat butonul RESET (iniţializare).
T Stocaţi din nou datele în memorie.
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate
sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia ceasului
sunt şterse. S-a ars siguranţa. Se aude zgomot
când este schimbată poziţia cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la conectorul
dispozitivului de alimentare de la maşină.
Dispare afişajul / sau nu apare nimic pe ecran
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă varianta
“ON” (pag. 52).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF).
T Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(SOURCE/OFF) până ce apare afişajul.
• Este atins “M.OFF” şi funcţia “Monitor Off este
activată (pag. 13).
T Atingeţi oriunde ecranul pentru a-l reporni.
Afişajul nu răspunde, deşi este corect atins
• Atingeţi pe rând câte o parte a afişajului. Dacă ecranul
este atins simultan în două sau mai multe părţi, afişajul
nu va acţiona corect.
• Ajustaţi punctul tactil al afişajului (pag. 49).
Funcţia de oprire automată nu acţionează.
• Aparatul este pornit. Funcţia Auto Off (Oprire
automată) se activează după oprirea aparatului.
T Întrerupeţi sursa.
Funcţionarea telecomenzii card nu este
posibilă.
• Dacă este activată funcţia Monitor Off (ecranul nu
este luminos), nu este posibilă acţionarea cu ajutorul
telecomenzii (pag. 13).
Elementele de meniu nu pot fi selectate.
• Elementele de meniu afişate de culoare gri nu sunt
disponibile.
Nu poate fi selectată varianta AUX ca sursă.
• Pentru toate intrările AUX este aleasă varianta “OFF”.
T Alegeţi pentru “AUX1 Input”/“AUX2 Input”
varianta “Video” sau “Audio” (pag. 60).
Unghiul monitorului nu poate fi reglat.
• Monitorul a fost deschis în timp ce unitatea a fost
reiniţializată.
T Aveţi grijă să închideţi panoul frontal înainte de a
reiniţializa unitatea.
Recepţie radio
Posturile de radio nu pot fi recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Conectaţi cablul de comandă al antenei (albastru)
sau cablul de alimentare suplimentar (roşu) la
cablul de alimentare pentru amplificatorul antenei
maşinii (numai dacă maşina dvs. are încorporată în
geamul din spate/lateral o antenă FM/MW/LW).
T Verificaţi conectarea antenei de maşină.
T Dacă antena maşinii nu se întinde, verificaţi
conexiunea cablului de comandă al acesteia.
Nu este posibilă găsirea posturilor deja fixate.
• Fixaţi frecvenţa corectă în memorie.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
Depistarea automată a posturilor nu este
posibilă.
• Reglajul pentru căutarea locală nu este corect.
T Operaţia de căutare este întreruptă prea des: Alegeţi
pentru “Local” varianta “ON” (pag. 17)
T Baleierea posturilor nu se întrerupe la depistarea
unui post de radio: Alegeţi pentru “Mono” varianta
“ON” (pag. 17).
• Semnalul emis este prea slab.
T Realizaţi acordul manual.
În timpul recepţiei FM, indicaţia “Stereo” apare
intermitent.
• Fixaţi mai exact frecvenţa.
• Semnalul emis este prea slab.
T Alegeţi pentru “Mono” varianta “ON” (pag. 17).
Un program FM difuzat stereo se aude
mono.
• Aparatul este în modul de recepţie mono.
T Alegeţi pentru “Mono” varianta “ON”
(pag. 17).
Continuare...
67
RDS
Operaţia de căutare SEEK începe după câteva
secunde de ascultare.
• Postul de radio nu este TP sau are semnal slab.
T Dezactivaţi funcţia TA (pag. 19).
Nu sunt recepţionate anunţuri legate de trafic.
• Activaţi funcţia TA (pag. 19).
• Postul de radio ascultat nu transmite informaţii legate
de trafic deşi este folosită facilitatea TP.
T Depistaţi un alt post de radio.
La PTY este afişat mesajul “None” (Nimic).
• Postul de radio curent nu furnizează servicii RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
Denumirea programului de service clipeşte.
• Nu există frecvenţă alternativă pentru postul de radio
curent.
T Atingeţi ./> în timp ce denumirea
programului de service clipeşte pe ecran. Apare
mesajul “PI Seek” şi aparatul începe căutarea pentru
o altă frecvenţă cu aceleaşi date PI (Identificare
program).
Imagine
Nu există imagine sau imaginea prezintă
zgomot.
• Conexiunea nu este corect făcută.
• Verificaţi conexiunea echipamentului şi puneţi
selectorul de intrare al echipamentului în poziţia
corespunzătoare acestui aparat.
• Discul este murdar sau defect.
• Poziţia aparatului nu este corectă.
T Instalaţi aparatul la un unghi de înclinare mai mic
de 45° (faţă de orizontală), într-o parte rezistentă
a maşinii.
• Cablu de transmitere a comenzii la parcare (verde
deschis) nu este conectat la cablul de comutare de la
frâna de mână sau nu este pusă frâna de mână.
Imaginea nu se încadrează pe ecran.
• Formatul (raportul laturilor) imaginilor este fixat
pentru DVD-ul redat.
La monitorul din spate nu există imagine /
imaginea prezintă zgomot.
• Este selectată o sursă/ un mod care nu este conectat.
Dacă nu există nici o intrare, nu este afişată nici o
imagine pe monitorul din spate.
• Sistemul de culoare stabilit este incorect.
T Stabiliţi sistemul de culoare “PAL” sau “NTSC”
adecvat pentru monitorul conectat (pag. 52).
• Imaginea de la camera de vedere în spate apare pe
ecranul aparatului.
T Pe monitorul din spate nu apare nici o imagine
atunci când la aparat este afişată imaginea preluată
de la camera de vedere în spate.
68
Sunet
Nu există sunet/ apar omisiuni ale sunetului /
apar zgomote.
• Conexiunea nu a fost corect realizată.
• Verificaţi conectarea echipamentului cuplat şi
puneţi selectorul de intrare al acestuia în poziţia
corespunzătoare acestei unităţi.
• Discul este murdar sau deteriorat.
• Poziţia aparatului nu este corectă.
T Instalaţi aparatul la un unghi de înclinare mai mic
de 45° (faţă de orizontală), într-o parte rezistentă
a maşinii.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor MP3 nu este de
32 kHz; 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor WMA nu este de
32 kHz; 44,1 kHz sau 48 kHz.
• Frecvenţa de eşantionare a fişierelor AAC nu este de
44,1 kHz sau 48 kHz.
• Viteza de transfer a fişierelor MP3 nu este cuprinsă
între 48 şi 192 kbps.
• Viteza de transfer a fişierelor WMA nu este cuprinsă
între 64 şi 192 kbps.
• Viteza de transfer a fişierelor AAC nu este cuprinsă
între 40 şi 320 kbps.
• Unitatea este în modul pauză/rulare rapidă înainte/înapoi.
• Nu sunt corect efectuate reglajele pentru semnalul de
ieşire.
• Nivelul de ieşire al DVD-ului prea scăzut (pag. 24).
• Volumul este prea scăzut.
• Este activată funcţia ATT sau cea Telephone ATT (când
cablul de interfaţă al telefonului maşinii este conectat
la cablul ATT).
• Poziţia butonului de comandă a gradării “Fader” nu
este stabilită unui sistem de 2 boxe.
• Format neacceptat (cum ar fi DTS).
T Verificaţi dacă formatul este acceptat de acest
aparat (pag. 11).
Sonorul prezintă zgomot.
• Menţineţi cablurile şi firele la distanţă unele de altele.
Funcţionarea discului
Nu poate fi introdus discul în aparat.
• Există deja un disc în aparat.
• Discul a fost introdus cu forţa în aparat, în poziţie
inversă sau pe o direcţie greşită.
Discul nu poate fi redat.
• Discul este defect sau murdar.
• Discul nu este compatibil.
• Discul DVD nu poate fi folosit din cauza restricţiei
stabilite de codul de regiune.
• Discul nu a fost finalizat (pag. 62).
• Formatul discului şi versiunea fişierelor sunt
incompatibile cu acest aparat (pag. 11, 61).
• Apăsaţi butonul Z pentru a scoate discul din aparat.
Nu sunt redate fişiere MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/
Xvid/ MPEG-4
• Înregistrarea nu s-a făcut conform standardului ISO
9660 Level 1, Level 2, Joliet sau Romeo în format
extins (DATA CD) sau în format UDF Bridge (DATA
DVD), pag. 61.
• Extensia fişierelor este incorectă (pag. 62).
• Fişierele nu sunt stocate în format MP3/ WMA/ AAC/
JPEG/ Xvid/ MPEG-4.
• Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere, poate
fi redat numai tipul selectat (audio/video/de imagine).
• Postul de radio nu specifică tipul de program.
T Selectaţi tipul de fişier adecvat pentru fişierul
dorit, din listă (pag. 34).
Se aude un semnal sonor.
• În cursul redării, a fost deconectat dispozitivul USB.
T Înainte de a decupla dispozitivul USB, aveţi grijă
să opriţi mai întâi redarea pentru a proteja datele.
Sonorul este intermitent.
• Sunetul poate fi intermitent la viteze de transfer mai
mari de 320 kbps.
Funcţia Bluetooth
Redarea fişierelor MP3/ WMA/ AAC/ JPEG/ Xvid/
MPEG-4 durează mai mult timp de cât a altora.
• În cazul următoarelor discuri, durează mai mult timp
până ce începe redarea.
– discuri cu o structură arborescentă complicată,
– discuri înregistrate cu sesiune multiplă,
– discuri pe care mai pot fi adăugate date.
Celălalt dispozitiv Bluetooth nu poate detecta
acest aparat.
• Alegeţi pentru “Signal” varianta “ON” (pag. 45).
• Alegeţi pentru “Discoverable” varianta “Show” (p.45)
• În timpul conectării la un alt dispozitiv Bluetooth,
acest aparat nu poate fi detectat de un alt echipament.
Desfaceţi conexiunea curentă şi căutaţi acest aparat
de la un alt dispozitiv. Dispozitivul deconectat poate
fi reconectat prin selectare din lista dispozitivelor
înregistrate.
Redarea discului nu porneşte de la început.
• Este activă funcţia de Reluare a redării sau cea de
Reluare multidisc (pag. 58).
Acest aparat nu poate detecta alt dispozitiv
Bluetooth.
• Verificaţi reglajele Bluetooth ale acelui dispozitiv.
Nu puteţi efectua anumite operaţii.
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua
operaţii cum ar fi Stop, Căutare, Redare cu încetinitorul
sau Reluarea redării. Pentru detalii, consultaţi manualul
de operare care însoţeşte discul.
Nu este posibilă conectarea.
• În funcţie de celălalt dispozitiv, poate fi imposibilă
căutarea de la acest aparat.
T Căutaţi acest aparat de la celălalt dispozitiv.
• În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, poate fi
imposibilă căutarea de la acest aparat.
T Căutaţi acest aparat de la celălalt dispozitiv
• Verificaţi procedurile de punere în legătură şi de
conectare din manualul celuilalt dispozitiv etc. şi
efectuaţi din nou operaţia.
Nu se poate alege o altă limbă pentru coloana
sonoră/ subtitrare sau nu se poate alege un alt
unghi de vizionare.
• Utilizaţi meniul DVD în loc să folosiţi butonul de
selecţie directă al telecomenzii (pag. 20).
• Pe DVD nu sunt înregistrate mai multe limbi pentru
coloana sonoră sau subtitrare şi nici mai multe unghiuri
de vizionare.
• DVD-ul nu permite schimbarea.
Butoanele nu funcţionează. Discul nu este scos.
• Apăsaţi butonul Reset (de iniţializare), pag. 16.
Aţi uitat parola pentru controlul parental.
• Introduceţi parola “5776“ pentru a debloca restricţia
(pag. 24).
Redare USB
Nu poate fi redat un element prin intermediul
unui hub USB.
• Aparatul nu poate recunoaşte dispozitive USB prin
intermediul unui hub USB.
Nu pot fi redate elemente.
• Reconectaţi dispozitivul USB.
Redarea dispozitivului USB durează mai mult
timp.
• Dispozitivul USB conţine fişiere de mari dimensiuni
sau fişiere cu structură arborescentă complicată.
Denumirea dispozitivului detectat nu apare.
• În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, este posibil să
nu puteţi obţine denumirea acestuia.
Nu se aude sunetul de apel.
• Creşteţi volumul în timpul recepţiei unui apel.
• În funcţie de dispozitivul conectat, este posibil ca
tonalitatea sunetului de apel să nu fie corect transmisă.
T Alegeţi pentru “Ringtone” varianta “Default” (p. 45).
Volumul vocii vorbitorului este slab.
• Creşteţi volumul în cursul convorbirii telefonice.
Persoana cu care vorbiţi spune că vă aude prea
slab sau prea tare.
• Ajustaţi nivelul pentru “MIC Gain” (pag. 40).
În cursul convorbirilor apare ecouri sau zgomot.
• Reduceţi volumul.
• Pentru “EC/NC Mode”, este aleasă varianta “OFF”.
T Alegeţi pentru “EC/NC Mode” varianta “Mode 1”
sau “Mode 2” (pag. 45).
• Dacă zgomotul din mediul ambiant, altul decât cel
aferent convorbirii telefonice, este puternic, încercaţi
să îl reduceţi. Ex. : dacă este deschisă fereastra şi
se aude zgomotul şoselei, închideţi-o. Dacă se aude
zgomotul produs de aerul condiţionat, diminuaţi-l.
69
Calitatea sunetului telefonului este slabă.
• Calitatea sunetului telefonului depinde de condiţiile
de recepţie pentru telefonul celular.
T Dacă recepţia este slabă, deplasaţi-vă cu maşina
într-o zonă unde semnalul telefonului este mai
puternic.
Volumul dispozitivului Bluetooth conectat este
prea slab sau prea puternic.
• Nivelul volumului diferă în funcţie de dispozitivul
Bluetooth.
T Reduceţi diferenţele dintre nivelurile volumului
acestui aparat şi a dispozitivului Bluetooth (p. 44).
În cursul transmisiei audio nu se aude nici un
sunet.
• Dispozitivul Bluetooth conectat este în starea de pauză.
T Anulaţi pauza la dispozitivul Bluetooth.
În cursul transmisiei audio apar omisiuni ale
sunetului.
• Reduceţi distanţa dintre acest aparat şi dispozitivul
Bluetooth.
• Dacă dispozitivul Bluetooth se află într-o cutie care
întrerupe semnalul, scoateţi-l din cutie când îl folosiţi.
• Alte dispozitive Bluetooth sau de alt tip, care emit
unde radio sunt folosite în apropiere.
T Opriţi celelalte dispozitive.
T Îndepărtaţi acest aparat de celelalte dispozitive.
• Redarea sunetului se întrerupe un moment când acest
aparat este conectat la un telefon celular. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
Nu puteţi comanda dispozitivul Bluetooth
conectat în cursul transmisiei audio.
• Verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth este compatibil
cu profilul AVRCP.
Anumite funcţii nu sunt disponibile.
• Verificaţi dacă dispozitivul conectat dispune de
funcţiile respective.
Denumirea celeilalte părţi nu apare la recepţia
apelului.
• Datele de contact ale celeilalte părţi nu sunt în agenda
telefonică.
T Înregistraţi-le în agenda telefonică (pag. 41).
• Telefonul care apelează nu este setat să transmită
numărul de telefon.
Se răspunde neintenţionat la un apel.
• Telefonul conectat este reglat să răspundă automat la
apeluri.
• La acest aparat, pentru “Auto Answer” este aleasă
varianta “Short” sau “Long” (pag. 45).
Operaţia de punere în legătură a eşuat din
cauza depăşirii perioadei de timp disponibile.
• În funcţie de dispozitivul conectat, limita de timp
stabilită pentru punerea în legătură poate fi scurtă.
Încercaţi să realizaţi această operaţie în perioada de
timp stabilită, stabilind o parolă de o singură cifră.
70
Funcţia Bluetooth nu acţionează.
• Opriţi aparatul apăsând (SOURCE/OFF) timp de 1 sec.,
apoi porniţi aparatul.
În cursul unui apel cu mâinile libere, sunetul nu
este emis prin boxele maşinii.
• Dacă sunetul este emis de un telefon celular, reglaţi
telefonul astfel încât să emită sunetul prin boxele
maşinii.
Mesaje de eroare
Bluetooth device is not found.
• Aparatul nu poate detecta un dispozitiv Bluetooth
conectabil.
T Verificaţi configurarea Bluetooth a dispozitivului
conectat.
Busy now… Please try again..
• Aparatul este ocupat.
T Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.
Cannot read.
• Unitatea nu poate citi discul datorită unor probleme.
• Datele sunt deteriorate sau corupte.
• Discul este deteriorat.
• Discul este incompatibil cu acest aparat.
• Discul nu a fost finalizat.
Disc Error
• Discul este murdar sau introdus invers în aparat.
T Curăţaţi sau introduceţi corect discul în aparat.
• A fost introdus un disc neinscripţionat în aparat.
• Discul nu poate fi redat din cauza problemelor
apărute.
T Introduceţi un alt disc.
• Discul nu este compatibil cu acest aparat.
T Introduceţi un disc compatibil.
• Apăsaţi butonul Z pentru a scoate discul din aparat.
Disc Reading...
• Aparatul citeşte toate informaţiile privind fişierele/
albumele (directoarele) de pe disc.
T Aşteptaţi până ce se încheie operaţia de citire şi
redarea va începe automat. În funcţie de disc şi de
structura acestuia, această operaţie poate dura mai
mult de un minut.
Error
• Dispozitivul USB nu a fost recunoscut automat.
T Reconectaţi-l.
• Conţinutul agendei telefonice este modificat în timp
ce accesaţi telefonul celular.
T Accesaţi din nou agenda telefonică.
• Accesul la agenda telefonică este întrerupt de un
telefon celular.
T Accesaţi din nou agenda telefonică.
• Preluarea agendei telefonice de la un telefon mobil a
eşuat din cauza unei probleme apărute.
T Preluaţi din nou agenda telefonică (pag. 41).
• Consultarea agendei telefonice a unui telefon celular a
eşuat din cauza unei probleme apărute.
T Reluaţi consultarea (pag. 42).
• Listarea agendei telefonice a telefonului celular a
eşuat din cauza unei probleme apărute.
T Reluaţi listarea (pag. 42).
Playback prohibited by region code.
• Redarea DVD este împiedicată de codul de regiune
diferit.
Please push reset.
• Acest aparat sau dispozitivul USB nu poate fi acţionat
din cauza unei probleme.
T Apăsaţi butonul de iniţializare (reset), pag. 16.
Error - Please select ‘initialize’ from the Bluetooth
settings menu.
• A survenit o eroare de memorie.
T Iniţializaţi reglajul Bluetooth (pag. 45).
SensMe™ data Reading...
• Aparatul citeşte toate datele pentru funcţia SensMe™
de pe dispozitivul USB conectat.
T Aşteptaţi încheierea citirii. În funcţie de cantitatea
de date etc. poate dura mai mult timp.
Handsfree device is not available.
• Nu este conectat un telefon celular.
T Conectaţi un telefon celular (pag. 38).
The connected USB device is not supported.
• Pentru detalii privind compatibilitatea dispozitivului
dvs. USB, vizitaţi site-ul Internet de asistenţă.
Hubs not supported.
• Acest aparat nu este compatibil cu hub-urile USB.
The SensMe™ data is corrupted.
Local Seek +/Local Seek –.
• Modul de căutare locală este activ în timpul acordului
automat.
No AF.
• Nu există o frecvenţă alternativă pentru postul de
radio curent.
No device found.
• Nu există nici un dispozitiv în lista dispozitivului
înregistrat.
T Realizaţi operaţia de punere în legătură cu un
dispozitiv Bluetooth (pag. 36).
No playable data.
• Discul nu conţine date care să poată fi redate.
No SensMe™ data on device.
• Dispozitivul USB conectat nu conţine date pentru
funcţia SensMeTM sau datele au fost mutate la o
locaţie inadecvată pe dispozitivul USB.
No TP.
• Aparatul continuă căutarea posturilor de radio TP
disponibile.
Offset.
• Este posibil să existe o disfuncţionalitate internă.
T Verificaţi conexiunea. Dacă indicaţia erorii
rămâne afişată pe ecran, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Output connection failure.
• Conexiunea boxelor / amplificatoarelor este incorectă.
T Consultaţi manualul cu instrucţiuni de instalare/
conectare pentru ca să verificaţi conexiunea.
• Datele pentru funcţia SensMe™ sunt afectate de
o problemă, cum ar fi denumirea fişierului sau
informaţiile sunt deteriorate.
USB device is not connected.
• Este selectat ca sursă dispozitivul USB fără să fi fost
cuplat un astfel de echipament. Dispozitivul USB sau
cablul USB a fost decuplat în cursul redării.
T Aveţi grijă să conectaţi dispozitivul USB / cablul
USB.
USB Reading...
• Aparatul citeşte toate informaţiile privind fişierele/
albumele (directoarele) de pe dispozitivul USB cuplat.
T Aşteptaţi până ce se încheie operaţia de citire şi
redarea va începe automat. În funcţie de structura
conţinutului acestuia, această operaţie poate dura
mai mult timp.
“
” sau “
”.
• În cursul derulării rapide înainte sau înapoi, aţi
ajuns la începutul sau la finalul discului şi nu puteţi
continua deplasarea.
“ ”
• Caracterul nu poate fi afişat de acest aparat.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să soluţionaţi
problema, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă duceţi acest aparat la service pentru reparaţii,
din cauza unor probleme apărute la redarea discului,
aduceţi cu dvs. şi discul folosit în momentul în care
a apărut problema.
Overcurrent Caution on USB.
• Dispozitivul USB a fost supus la un supracurent.
T Deconectaţi dispozitivul USB, apoi schimbaţi
sursa apăsând butonul (SOURCE/OFF).
T Indică faptul că dispozitivul USB conectat este
deteriorat sau că este incompatibil.
71
Lista codurilor de limbă / de zonă
Lista codurilor de limbă
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali; Bangla
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Welsh
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
Cod Limbă
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambgiană
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
Cod Limbă
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
Cod Limbă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Lista codurilor de zonă
Cod Zonă
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgia
2070 Brazilia
2079 Canada
2090 Chile
2092 China
72
Cod Zonă
2115 Denemarca
2086 Elveţia
2165 Finlanda
2174 Franţa
2109 Germania
2248 India
2238 Indonezia
2254 Italia
Cod Zonă
2276 Japonia
2304 Korea
2363 Malaysia
2184 Marea Britanie
2362 Mexic
2376 Olanda
2390 Noua Zeelandă
2379 Norvegia
Cod Zonă
2427 Pakistan
2424 Philippines
2436 Portugalia
2489 Rusia
2501 Singapore
2149 Spania
2499 Suedia
2528 Thailanda
Instalare / Conexiuni
Măsuri de precauţie
• Trageţi toate firele de împământare (masă) către un
punct comun de împământare (masă).
• Această unitate este destinată exclusiv alimentării cu
curent continuu de 12 volţi şi împământare (masă)
negativă.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi unitatea.
• Nu montaţi unitatea în locuri unde poate împiedica
funcţionarea airbag-ului.
• Nu fixaţi firele sub şuruburi şi nu le prindeţi în părţile
mobile ale maşinii (de ex. şinele fotoliilor).
• Înainte de efectuarea conexiunilor, scoateţi cheia de
contact pentru a evita scurtcircuitele.
• Conectaţi cablul de alimentare 3 la unitate şi la
difuzoare înainte de efectua conexiunea la alimentarea
auxiliară.
• Aveţi grijă ca, pentru siguranţă, să izolaţi cu bandă
izolatoare electrică orice cablu liber neconectat.
• Nu apăsaţi ecranul LCD în timpul montării unităţii.
• Instalaţi unitatea cu monitorul orientat drept înainte; nu
instalaţi unitatea la un unghi înclinat.
• Nu scoateţi capacele de protecţie de pe conectorii
terminalelor cablului audio 4 dacă nu folosiţi aceşti
conectori.
• Dacă scoateţi un capac de protecţie pentru a folosi un
conector al cablului audio 4, aveţi grijă să evitaţi
scurtcircuitarea cu circuitul de alimentare electrică.
Note referitoare la cablul de alimentare (galben)
• Atunci când conectaţi această unitate împreună cu
alte componente stereo, circuitele maşinii trebuie să
suporte un amperaj mai mare decât suma amperajelor
siguranţelor fuzibile ale tuturor unităţilor.
• În cazul în care circuitele maşinii nu suportă amperajul
necesar, conectaţi unitatea direct la bateria maşinii.
Echipament folosit în
ilustraţii (nu este furnizat)
Difuzor frontal
Difuzor spate
Subwoofer activ
Amplificator de putere
Dispozitiv USB
iPod
Cameră vedere spate
Monitor
73
Lista părţilor componente
2 Adaptor de antenă
(exterioară)
1 Rama de fixare
3 Cablu de
alimentare/
difuzoare
4 Cablu audio
• Numerele încercuite sunt folosite mai departe în text
pentru a indica părţile componente respective.
• Rama de fixare 1 este ataşată unităţii înainte de transport.
Înainte de a monta unitatea, folosiţi cheile de extracţie
5 pentru a detaşa rama 1 de la unitate. Pentru detalii,
vedeţi “6 Detaşarea ramei de fixare“ la pag. 80.
• Păstraţi cheile de extracţie 5 în vederea utilizării
ulterioare, deoarece ele sunt necesare la demontarea
unităţii din bordul maşinii.
• Asamblaţi părţile microfonului 8 înainte de folosire.
Pentru detalii, vedeţi “5 Instalarea microfonului“ la
pag. 79.
ATENŢIE
Manevraţi cu grijă rama de fixare 1 pentru a evita să vă
răniţi la degete.
5 Chei de extracţie
Ancore
6 Rama de protecţie
7 Şuruburi de fixare
8
, ,
Părţile microfonului
74
Notă
• Înainte de instalare, aveţi grijă ca ancorele de pe ambele
părţi ale ramei de fixare 1 să fie îndoite înspre interior
cu 3,5 mm. Dacă ancorele sunt drepte sau îndoite spre
exterior, aparatul nu va fi bine fixat şi poate să iasă din
locaş.
Exemple de conectare
2–A
IEŞIRE AUDIO
FAŢĂ
IEŞIRE VIDEO
SPATE
IEŞIRE SUB
IEŞIRE AUDIO
SPATE
Note pentru 2-A
• Aveţi grijă să conectaţi firul împământare (masă) înainte de a conecta amplificatorul.
• Alarma va emite sunet doar dacă este folosit amplificatorul încorporat.
2–B
INTRARE
AUDIO AUX
INTRARE
AUDIO AUX
Consolă de
jocuri*
Cameră video*
INTRARE
VIDEO AUX
INTRARE
VIDEO AUX
CAMERA IN
* Nu este furnizată.
Note pentru 2-B
• Nu puteţi folosi simultan mai multe echipamente auxiliare, chiar dacă acestea au fost conectate la terminale diferite.
75
Diagrama conexiunilor
Curent maxim de
alimentare 0,3 A
Cu dungi albastru - alb
Albastru deschis
Verde deschis
INTRARE
AUDIO AUX2
Siguranţă 10A
MIC IN*3
REMOTE IN*7
INTRARE
VIDEO AUX1
*2 de la antena
maşinii
(exterioară)
IEŞIRE
VIDEO
SPATE
INTRARE
CAMERĂ
*6 dispozitiv de
protecţie
IEŞIRE
AUDIO FAŢĂ
INTRARE
AUDIO AUX
IEŞIRE AUDIO
SPATE
76
IEŞIRE SUB
(MONO)
INTRARE
VIDEO AUX2
REVERSE IN
4 Galben
Vedeţi diagrama conexiunilor
de alimentare la pag. 82
5
Bleu
6
Oranj/
Alb
alimentare
alimentare
7 Roşu
continuă
comandată
comanda
împămânantenei
8 Negru
tare
exterioare
comanda Poziţiile 1, 2 şi 3 nu au pini
alimentării
luminilor
De la conectorul de
difuzoare al maşinii
De la conectorul de
alimentare al maşinii
Boxă,
+ spate,
dreapta
Violet
Boxă,
2
– spate,
dreapta
Boxă,
3
+ faţă,
dreapta
Gri
Boxă,
4
– faţă,
dreapta
1
5
Alb
6
7
Verde
8
Boxă,
faţă,
stânga
Boxă,
–
faţă,
stânga
Boxă,
+ spate,
stânga
Boxă,
– spate,
stânga
+
Polarităţile negative ale poziţiilor 2, 4, 6 şi 8 au fire cu
dungi.
*1Pentru detalii privind instalarea microfonului, vedeţi “5 Instalarea
microfonului “ la pag. 79.
*2În cazul în care antena (exterioară a) maşinii este de tip ISO (Organizaţia
Internaţională pentru Standardizare), folosiţi pentru conectare adaptorul furnizat
2. Conectaţi mai întâi antena (exterioară a) maşinii la adaptorul furnizat, apoi
conectaţi adaptorul 2 la mufa de antenă (exterioară) a unităţii principale.
*3 Fie că folosiţi, fie că nu folosiţi microfonul, treceţi cablul microfonului astfel ca
să nu deranjeze la condus. Prindeţi cablul cu o clemă etc. dacă este instalat în
jurul piciorului.
*4 Cablu RCA cu pini (nu este furnizat).
*5Pentru detalii privind conectarea firului frânei de parcare, vedeţi “4
Conectarea firului frânei de parcare“ la pag. 78.
*6 Nu detaşaţi dispozitivul de protecţie .
*7 Este posibil să fie necesar un adaptor separat.
*8 Scoateţi capacul mufei USB înainte de folosire.
*9 Impedanţa difuzoarelor : 4-8 ohmi × 4.
*10 Cablu de conectare RC-202IPV (nu este furnizat). Aveţi grijă să conectaţi
mufa de ieşire video la intrarea AUX1 VIDEO IN. Pentru detalii, vedeţi
instrucţiunile pentru RC-202IPV.
77
Măsuri de precauţie
• Alegeţi cu grijă locul pentru instalare astfel ca
unitatea să nu influenţeze operaţiile obişnuite
de conducere.
• Evitaţi instalarea unităţii în locuri expuse
prafului, murdăriei, vibraţiilor excesive
sau temperaturilor mari cum ar fi în lumina
directă a soarelui sau lângă conducte de
încălzire.
• Pentru securitate şi siguranţă, folosiţi exclusiv
piesele furnizate pentru instalare.
• Pentru a deschide/închide uşor panoul frontal,
pentru a introduce/scoate uşor un disc şi în
special pentru a conduce în siguranţă, este
necesară o anumită distanţă între panoul
frontal şi schimbătorul de viteze. Distanţa
necesară poate diferi în funcţie de amplasarea
schimbătorului de viteze la maşina dvs.
Înainte de a instala unitatea, verificaţi cu grijă
locul de amplasare pentru a putea conduce în
siguranţă.
Schimbător
de viteze
Conectarea firului frânei
de parcare
Aveţi grijă să conectaţi firul (verde deschis)
al cablului de alimentare 3 la cablul
întrerupătorului frânei de parcare. Poziţia de
instalare a cablului întrerupătorului frânei de
parcare depinde de maşina dvs. Pentru detalii
consultaţi dealerul auto sau cel mai apropiat
dealer Sony.
Frână de picior
Cablul
întrerupătorului
frânei de parcare
87,8 mm
Frână de mână
Ajustarea unghiului de montare
Ajustaţi unghiul de montare la mai puţin de 45°.
78
Cablul
întrerupătorului
frânei de parcare
Instalarea microfonului
Pentru a putea capta vocea în timpul unui apel
handsfree este necesar să instalaţi microfonul
8.
Atenţie
• Menţineţi microfonul departe de temperaturi
sau umidităţi foarte ridicate.
• Este foarte periculos dacă se înfăşoară cablul în
jurul volanului sau al manetei schimbătorului
de viteze. Aveţi grijă ca traseul cablului să fie
astfel stabilit pentru a evita să fiţi împiedicaţi
la condus.
• În cazul în care maşina dvs. dispune de airbag
sau de alt echipament absorbant de şoc, luaţi
legătura cu magazinul de unde aţi cumpărat
unitatea sau cu dealerul auto înainte de
instalare.
Instalarea pe bord
1 Instalaţi microfonul
pe clama , apoi
treceţi cablul prin canelura clamei .
2 Prindeţi clama
dublu adezivă
pe bord folosind banda
.
Instalarea pe parasolar
1 Instalaţi microfonul
pe clama
.
Clamă
(nu este
furnizată)
3 Prindeţi o clamă (nu este furnizată) şi ajustaţi
2 Prindeţi clama
pe parasolar.
Clame (nu sunt
furnizate)
lungimea şi poziţia cablului astfel încât să
nu vă împiedice la condus.
Note
• Înainte de a aplica banda dublu adezivă
curăţaţi suprafaţa bordului cu o bucată de
pânză uscată.
• Ajustaţi unghiul microfonului pentru o
poziţionare adecvată.
• Microfonul poate fi instalat fără clema .
În acest caz, ataşaţi microfonul direct pe bord
folosind banda dublu adezivă . Păstraţi clama
pentru utilizarea ulterioară.
3 Instalaţi clamele (nu sunt furnizate) şi ajustaţi
lungimea şi poziţia cablului astfel încât să
nu vă împiedice la condus.
79
Detaşarea ramei de fixare
Înainte de a instala unitatea, detaşaţi rama de
fixare 1 de la unitate.
1 Introduceţi împreună ambele chei de
extracţie 5 între unitate şi rama de fixare 1
până ce se produce un clic.
Montarea unităţii
Montarea folosind rama furnizată
1 Poziţionaţi rama de fixare 1 furnizată în
interiorul bordului.
Mai mult de
182 mm
Cu cârligul orientat
spre interior
Mai
mult de
111 mm
2 Îndoiţi aceste gheare în afară pentru o potrivire
exactă
Gheare
3 Montaţi unitatea în rama de fixare 1
2 Trageţi în jos rama de fixare 1, apoi trageţi în
furnizată.
sus unitatea pentru a le detaşa.
Bordul maşinii
80
Montarea unităţii într-o maşină japoneză
Este posibil să instalaţi unitatea în unele maşini
japoneze fără a folosi rama de fixare furnizată.
Dacă aceasta nu este posibil, consultaţi dealerul
dvs. Sony.
Atunci când montaţi unitatea în rama de fixare
preinstalată a maşinii, folosiţi şuruburile
furnizate 7 pentru orificiile adecvate, în
funcţie de marca maşinii : T pentru TOYOTA,
M pentru MITSUBISHI şi N pentru NISSAN.
Dimensiune :
5 × max. 8 mm
Spre bord/ consola centrală
Suport
Părţi furnizate împreună cu maşina
Suport
Dimensiune :
5 × max. 8 mm
Note
• Pentru evitarea disfuncţionalităţilor, folosiţi exclusiv şuruburile furnizate 7.
• Nu aplicaţi forţă excesivă pe butoanele unităţii.
• Nu apăsaţi pe ecranul LCD.
• Înainte de instalare, verificaţi ca să nu fie nimic amplasat pe partea de sus a unităţii.
81
Avertizare pentru cazul în
care cheia de contact a
maşinii dvs. nu are poziţia
ACC
Conector de alimentare auxiliar
Verificaţi dacă aţi activat funcţia Auto Off (de oprire
automată, pagina 52).
Aparatul se va opri complet, în mod automat, după
perioada de timp stabilită, evitându-se consumul de
energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia Auto Off (de oprire automată),
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (SOURCE/OFF),
de fiecare dată când opriţi maşina, până ce afişajul se
stinge.
A
Roşu
Roşu
Butonul RESET (iniţializare)
După ce aţi terminat instalarea şi efectuarea conexiunilor,
aveţi grijă să apăsaţi butonul RESET (iniţializare) cu un
pix cu bilă etc. după detaşarea panoului frontal.
Galben
4 Galben
B
Diagrama conexiunilor de
alimentare
Tipul conectorului auxiliar de alimentare poate diferi în
funcţie de tipul maşini. Verificaţi diagrama de conectare a
alimentării auxiliare pentru a fi siguri că legăturile au fost
realizate corect. Există 3 tipuri de bază (ilustrate mai jos).
Este posibil să fiţi nevoit să inversaţi poziţiile firului roşu
cu cel galben la cablul de alimentare 3 al unităţii.
După efectuarea corectă a legăturilor şi conectarea corectă
a alimentării comandate, conectaţi unitatea la alimentarea
maşinii. Pentru orice problemă sau întrebare care nu sunt
acoperite în acest manual, vă rugăm să consultaţi dealerul
dvs.
alimentare
continuă
Galben
7
Roşu
Roşu
Roşu
Galben
Galben
4 Galben
alimentare
comandată
7
Roşu
alimentare
continuă
C
Roşu
Roşu
Galben
Galben
Maşină fără poziţie ACC
82
alimentare
comandată
Index
A
AAC 11, 63
Aliniere temporală inteligentă 47
Anunţuri despre trafic (TA) 19
Audio DRC (Audio DRC) 57
Auto Off (Auto OFF) 52
B
Best Tuning Memory (BTM) 18
Bluetooth 35
iniţializare reglaje 45
reglaje 45
semnal 37, 45
Buton de comandă rotativ 53
C
Calibrarea afişajului tactil 49
Camera pentru vederea în spate 60
intrare (Camera Input) 53
reglaje 60
Canal audio (audio) 24
Căutare directă pe DVD 26, 57
Căutare locală (Local) 17
Cod de regiune 72
Comanda redării (Playback control
(Video CD PBC) 23, 58
CSO (Center Speaker Organizer) 48, 54
Ceas interfaţă 13
reglaje 59
Comandă tactilă 35
Configurare iniţială 16
Control parental
(DVD Parental Control) 24, 57
Control de la pasageri 33
Crossover, filtru~ 55
CT (Clock Time) 19, 20, 52
D
Demo 56
Dimmer level 52
Discuri ce pot fi redate 11
DRC, audio~ 57
Dolby D level
(Dolby D Level) 24
Dolby Digital 23, 24
DRC (Dynamic Range Control) 57
E
EC/NC diminuarea ecoului/zgomotului 45
EQ7 46, 54
Echilibru
(Balance/Fader) 46, 54
Echipament auxiliar 59
F
Fader (echilibru faţă-spate) 46, 54
Filtru trece jos (LPF) 55
Filtru trece sus (HPF) 55
Filtru de tăiere 55
Format audio (Audio) 23
Formate 11
Formatul de ecran 50, 56
Funcţia de securitate 59
Fundal 49
Frecvenţe alternative (AF) 19
H
Handsfree 38
I
Iluminarea butoanelor 52
Imagine, rotire 22
Iniţializare 16
iPod 32, 63
J
JPEG 11, 63
L
Limba
coduri ~ 72
afişare pe ecran 16, 52
pentru meniul DVD 57
pentru subtitrare 22, 57
Lista de redare DVD 57
Listare 34
M
Meniul DVD 20
Meniul de recepţie 17
Meniul superior DVD 22
Mod mono 17
Monitor, mod~ 58
Monitor, unghi~ 49
MP3 11, 62
MPEG-4 11, 63
Multi Border, DVD~ 62
Multi canal, ieşire~ 57
Multisesiune, CD~ 62
N
Nivel auxiliar (Level) 59
No signal (fără semnal) 53
NTSC 52
P
Poziţie de ascultare 47, 54
PAL 52
Picture EQ 49, 56
Play menu (Play Menu) 22
Prezentare de imagini 58
PTY (Program Types) 19
R
Răspuns automat (Auto Answer)
45
RBE - accentuarea frecvenţelor
joase 48, 55
RDS (Radio Data System) 18
Redare aleatorie 25, 27, 33
Redare cu încetinitorul 21
Redare repetitivă 25, 27, 33
Regional, posturi de radio~ 19
Reglaje auxiliare (AUX1 Input,
AUX2 Input) 53, 60
Reglaje generale (General) 52
Reglaje de ecran (Screen) 56
Reglaje de sunet 54
Reluare multidisc 58
83
Reluarea redării 21
Rotirea imaginii 28
U
S
USB
dispozitiv 27
reluarea redări 58
SensMe™ 30
Siguranţă 65
Semnal sonor emis la acţionare 52
Sistem de culoare la ieşire
(Output Color System) 52
Subtitrare, limbă~ 22, 57
Subwoofer
poziţie 47
reglaje subwoofer 16, 55
volume Subwoofer 46, 54
T
TA (Anunţuri despre trafic) 19
TP (Programe despre trafic) 19
Telecomanda card 14, 16, 64
Ton de apel (Ringtone) 45
Transmisie audio pe Internet 44
84
Unghi (Angle) 22
V
Volum 12
Volumul boxelor 48
W
WMA 11, 62
X
Xvid 11
Z
ZAPPIN, semnal sonor~ 58
ZAPPIN durata redării 58
ZAPPIN™ 34
Înregistraţi acum, online, acest produs la adresa de Internet :
www.sony-europe.com/myproducts
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement