Sony | DCR-HC51E | Sony DCR-HC51E HC51 Standard Definition DV Tape camcorder Használati útmutató

3-286-461-71(1)
Digitális videokamera
Az első lépések
A kamera használati útmutatója
DCR-HC51E/HC52E/
HC53E/HC54E
© 2008 Sony Corporation
8
Felvétel/
17
lejátszás
A menü használata
28
Másolás/Szerkesztés
45
Számítógép használata
49
Hibaelhárítás
53
További információk
61
Gyors áttekintés
73
Először ezt olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót és tegye el, hogy a
jövőben bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat
túlzott hőnek, például napsütésnek,
tűznek vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú
akkumulátort/elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Európai vásárlóink
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
atjatszó kábellal használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd ismét csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (i.LINK stb.) kábelt.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként való
eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Feleslegessé vált
elemek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
2
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki. Beépített elem esetén,
hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra
kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra. Minden más
elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés az EU-s
irányelveket követő
országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
A kamerával érkező
kézikönyvekről
– „A kamera használati útmutatója” (a
jelen Útmutató)
– DCR-HC53E/HC54E esetén
„First Step Guide („Első lépések”
útmutató)”, amely azt ismerteti,
hogyan lehet a kamerát számítógéphez
csatlakoztatni a mellékelt program
segítségével (ez a mellékelt CD-ROMon található)
A kamerával használható
kazetta típusok
• Csak
jelzéssel ellátott mini DV
kazetta használható. A kamera nem
tud Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező
kazettát használni (62. oldal).
A kamera használata
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az
alábbi részeinél fogva:
Kereső
Akkumulátor
LCD tábla
Folytatás ,
3
Először ezt olvassa el! (folytatás)
• A kamera nem porálló, nem cseppálló,
nem vízálló.
Lásd: „Használat és gondozás”
(65. oldal).
• Amikor a kamerát egy másik
készülékhez adatátviteli kábellel
csatlakoztatja, győződjék meg arról,
hogy a kábelt a megfelelő állásban
dugta-e be.
Ha a dugót beerőlteti az aljzatba,
tönkremegy az aljzat, és a kamera
rendellenesen fog működni.
Megjegyzések a
menüelemekkel, az LCD
táblával, a keresővel és az
objektívvel kapcsolatban
• A szürkén megjelenő menüelemek az
adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem
használhatók.
• Az LCD képernyő és a kereső
rendkívül fejlett gyártástechnológiával
készült, így a ténylegesen működő
képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy
zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn és a keresőben. Ezek
a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
Fekete pont
Fehér, piros, kék
vagy zöld pont
4
• Működési hibát okozhat, ha az LCD
képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki.
• Ne filmezze a Napot. Ez a kamera
meghibásodáshoz vezethet. A napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett,
például naplementekor készítsen
felvételt.
A nyelvi beállítások
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőre
kerülő szövegek nyelvét (14. oldal).
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül rögzítie a képet és a hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a
felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók/tárolók stb.
meghibásodása vagy hibás működése
miatt meghiúsul.
• A televízióadások színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha az ezzel a kamerával készült
felvételt televíziókészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű
televíziókészüléket kell használnia.
• A televízió-műsorokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői
jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
Megjegyzések e kézikönyvvel
kapcsolatban
• Az ebben a kézikönyvben
szemléltetési célra használt képek
digitális fényképezőgéppel készültek a
keresőről, illetve az LCD képernyőről,
így nem feltétlenül egyeznek meg a
valóságban látható kereső-, illetve
képernyőképekkel.
• Ebben a kézikönyvben az ábrák a
DCR-HC54E típust mutatják. A
modell neve a kamera alján olvasható.
• A felvételre szolgáló adathordozók és
tartozékok formája és műszaki adatai
előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
A Carl Zeiss lencséről
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss lencse található, amely a
német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
eredménye. A videokamera az MTF*
mértékrendszert követi, és a Carl Zeiss
optikától megszokott kiváló
képminőséget nyújtja.
* Az MTF jelentése Modulation Transfer
Function. Az érték azt mutatja, hogy a
tárgyról mennyi fény jut a lencsébe.
5
Tartalomjegyzék
A menü használata
Először ezt olvassa el! .................... 2
A menü használata .............. 28
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban ........ 3
Kezelőgomb elemei ...................... 29
Menüelemek ................................. 37
KÉZI BEÁLL menü ................ 38
Az első lépések
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése ................................... 8
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
...................................................... 9
3. lépés: A készülék bekapcsolása,
és a dátum és az idő beállítása
.................................................... 13
A nyelv megváltoztatása ............. 14
4. lépés: A beállítások módosítása
felvételkészítés előtt ................... 15
5. lépés: Kazetta behelyezése ..... 16
– KÉPEFFEKT.
KAM.BEÁLL. menü ............... 39
– DIGIT.ZOOM/SZÉL.VÁSZN/
STEADYSHOT stb.
LEJ.BEÁLL./
VID.BEÁLL. menü ................ 40
– HANGKEVERŐ
LCD/KER.ÁL menü ............... 41
– LCD-HÁT.VL/LCD SZÍNE/
KER.H.VIL. stb.
KAZ.BEÁLL. menü ............... 42
– FELV.MÓD/HANGMÓD/
HÁTRALÉV
BEÁLL.MENÜ menü ............. 43
Felvétel/lejátszás
– USBÁTVITEL/LANGUAGE stb.
EGYEBEK menü ................... 43
– VILÁGIDŐ stb.
Felvétel/Lejátszás (Easy Handycam)
.................................................... 17
Felvétel készítése ......................... 19
Zoomolás .................................... 20
Felvételkészítés sötétben (NightShot
plus) .......................................... 20
Az expozíció beállítása ellenfényben
álló tárgyak esetén .................... 21
Felvételkészítés tükör üzemmódban
................................................... 21
Lejátszás ...................................... 22
A segédlet funkciók használata
(MŰVEL.SEGÉD) ........................ 23
A kezdőpont megkeresése .......... 24
A legutóbb készített felvétel utolsó
jelenetének megkeresése (END
SEARCH) .................................. 24
Kézi keresés (EDIT SEARCH) ...... 24
A legutóbb felvett jelenetek
visszanézése (Visszajátszás) .... 25
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken .................... 26
6
Másolás/Szerkesztés
Másolás videomagnóra és DVD/
HDD-felvevőre ............................ 45
Képek felvétele VCR készülékről stb.
(DCR-HC52E/HC54E).................. 47
Számítógép használata
Mire használható a Windows
rendszerű számítógép (DCRHC53E/54E)? .............................. 49
A „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” és szoftver telepítése
(DCR-HC53E/54E) ...................... 50
Megtekintés „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” (DCR-HC53E/
54E) ............................................ 52
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ................................. 53
Figyelmeztető szimbólumok és
üzenetek ..................................... 59
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
..................................................... 61
Karbantartás és biztonsági előírások
..................................................... 62
Használható videokazetta-fajták
................................................... 62
Az „InfoLITHIUM” akkumulátorról
................................................... 63
Az i.LINK ..................................... 64
A kamera használata ................... 65
Műszaki adatok ............................ 70
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése ........................... 73
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések .................................... 76
Tárgymutató ................................. 79
7
Az első lépések
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
USB kábel (1)
(DCR-HC53E/HC54E) (74. oldal)
Hálózati tápegység (1) (9. oldal)
NP-FH30 típusú akkumulátor (1) (9. oldal,
63)
Tápkábel (1) (9. oldal)
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1) (DCR-HC53E/54E)(49. oldal)
A kamera használati útmutatója (ez a
kézikönyv) (1)
A/V átjátszókábel (1) (26. és 45. oldal)
8
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
2
1
2
3
1
Az első lépések
A v jelzés lefelé
mutasson
Akkumulátor
POWER kapcsoló
DC IN (egyenáramú bemenet) aljzat
4
A fali csatlakozóaljzathoz
Hálózati tápegység
Tápkábel
Töltse fel a (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátort
(63. oldal), miután felhelyezte a
kamerára.
b Megjegyzés
3 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a kamera DC IN
aljzatához úgy, hogy az
egyenáramú csatlakozódugón a
v jel lefelé nézzen.
• A kamerához kizárólag H sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátor használható.
4 Csatlakoztassa a tápkábelt a
1 Illessze egymáshoz az
akkumulátor és a kamera
érintkezőit 1, majd tegye fel és
kattintsa helyére az akkumulátort
2.
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
CHG töltésjelző
2 A POWER kapcsolót a nyíl
irányában eltolva állítsa OFF
(CHG) helyzetbe (ez a gyári
beállítás).
Ekkor felgyullad a CHG (töltés)
kijelző, és megkezdődik a töltés.
Folytatás ,
9
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése (folytatás)
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG
töltésjelző. Húzza ki a hálózati
tápegységet a kamera DC IN
aljzatából.
Az akkumulátor állapotának
ellenőrzése (Akku állapot)
A POWER kapcsolót állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, majd nyomja meg a
DISP/BATT INFO gombot.
b Megjegyzés
• Amikor a DC IN aljzatból kihúzza a hálózati
tápegységet, a kamerát is, az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
Külső áramforrás használata
Ha a kábeleket ugyanúgy dugja be, mint
az akkumulátor töltésekor, akkor a
kamerát a fali csatlakozóaljzatból kapott
árammal is üzemeltetheti. Ilyenkor nem
fogy az akkumulátor energiája.
Az akkumulátor levétele
1 Kapcsolja ki a készüléket, és nyomja
meg a PUSH gombot.
2 A nyíl irányában elmozdítva vegye le
az akkumulátort.
Kisvártatva mintegy 7 másodpercre az
akkumulátor adataival együtt
megjelenik a hozzávetőleges felvételi
idő. Ha akkor nyomja meg ismét a
DISP/BATT INFO gombot, amikor a
képernyőn az akkumulátor adatai
láthatók, akkor ezeket akár 20
másodpercig is megjelenítheti.
A még felhasználható
energia (hozzávetőleg)
POWER kapcsoló
BATTERY INFO
AKKU.ENERGIASZINTJE
0%
50%
100%
1
HÁTRALÉVŐ FELV.IDŐ
LCD KÉPER. : 85 p
KERESŐ
: 99 p
2
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
PUSH
Az LCD képernyőn megjelenik az
akkumulátor energiaszintje.
Szimbólum
Állapot
Az akkumulátor tárolása
Az energiaszint megfelelő
Ha hosszabb ideig kívánja tárolni az
akkumulátort, tárolás előtt teljesen
merítse le (64. oldal).
Az energiaszint alacsony,
hamarosan leáll a felvétel/
lejátszás.
Az akkumulátort töltse fel
vagy cserélje ki egy teljesen
feltöltöttre.
10
Töltési idő
Lejátszási idő
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
Akkumulátor
Töltési idő
Akkumulátor
115
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Felvételi idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
Akkumulátor
Folyamatos Szokásos
felvételi idő felvételi
idő*
NP-FH30
(tartozék)
95
45
110
55
NP-FH50
155
75
180
90
NP-FH70
330
165
395
195
NP-FH100
760
380
890
445
* A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakorta
zoomol, illetve ha gyakorta kapcsolja a
készüléket ki/be.
b Megjegyzés
• Az időket az alábbi körülmények között
mértük:
Felső érték: Felvétel az LCD-képernyővel.
Alsó érték: A felvétel zárt LCD-tábla
mellett a keresővel készül.
Nyitott LCD Zárt LCD
tábla esetén tábla
esetén
NP-FH30
(tartozék)
105
135
NP-FH50
170
220
NP-FH70
370
465
NP-FH100
845
1065
Az akkumulátorról
• Az akkumulátor töltésének megkezdése
előtt tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
• A CHG (töltés) kijelző töltés közben és az
alábbi esetekben villog, az akkumulátor
állapotát (10. oldal) pedig nem pontosan
mutatja a kamera:
– ha az akkumulátort nem megfelelően
helyezte fel,
– ha az akkumulátor sérült,
– ha az akkumulátor elhasználódott (ez csak
az adatok kijelzését érinti).
• Ha a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az
akkumulátor még abban az esetben sem
látja el árammal a kamerát, ha a tápkábel
nem csatlakozik a fali csatlakozóaljzathoz.
Az első lépések
NP-FH30
(tartozék)
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• A kamerával 25 °C esetén mért érték. (10 °C 30 °C javasolt.)
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
lerövidül.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
lerövidülhet.
Folytatás ,
11
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése (folytatás)
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy
közeli fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera
használata során meghibásodást észlel,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból.
• A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyen, például a fal és egy bútordarab
között.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem az AC adapter egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak a
pólusait, mert az meghibásodáshoz vezethet.
Ha nem így tesz, a kamera rendellenesen
működhet.
• Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
12
3. lépés: A készülék bekapcsolása, és a
dátum és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg
nem állítja be a dátumot és az időt, az
[ÓRABEÁLL.] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát, vagy megváltoztatja a
POWER kapcsoló helyzetét.
3A
gombbal lépjen tovább a
[H] hónapra, és állítsa be a
/
gombok segítségével.
4A
5 Ellenőrizze, helyes-e a beállított
Érintse meg a
gombot az LCDképernyőn.
Az első lépések
gombbal lépjen tovább az
[N] napra, és állítsa be a
/
gombok segítségével,
majd ismételje meg ezt az eljárást
az órára és a percre is.
dátum és idő, majd nyomja meg
az
gombot.
POWER kapcsoló
1 Tartsa lenyomva a zöld gombot,
és a POWER kapcsolót tolja el
többször a nyíl irányában,
egészen addig, amíg a megfelelő
kijelző fel nem gyullad.
Ekkor elindul az óra.
A készülék kikapcsolása
A POWER kapcsolót tolja OFF (CHG)
állásba.
A dátum és az idő módosítása
CAMERA: Felvételkészítés
kazettára.
PLAY/EDIT: Felvételek lejátszása,
szerkesztése.
A kívánt dátum és időpont beállításához
érintse meg rendre a következőket:
t [2.OLD] t [ÓRABEÁLL.]
(28. oldal).
Megjelenik az [ÓRABEÁLL.]
képernyő.
b Megjegyzés
ÓRABEÁLL.
É
H N
2008 - 1- 1 0 : 00
OK
2A
/
gombok
segítségével állítsa be az [É] évet.
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig
nem használja, előfordulhat, hogy a dátumot
és az időt a készülék „elfelejti”, mert a
kamera beépített újratölthető eleme
lemerül. Ilyen esetben töltse fel a beépített
újratölthető elemet, majd ismét állítsa be a
dátumot és az időt (69. oldal).
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja ([AUTO.KIKAP], 43. oldal).
2079-ig bármilyen évszámot
megadhat.
Folytatás ,
13
3. lépés: A készülék bekapcsolása, és a dátum és az idő
beállítása (folytatás)
z Ötlet
• A dátum és az idő felvétel közben nem
jelenik meg, de a kazettára mindkettő
automatikusan rákerül, és lejátszáskor
megjeleníthető (lásd az [ADATKÓD]
funkciót a 33. oldalon (Easy Handycam
üzemmódban csak a [DÁTUM/IDŐ]
állítható be)).
• Ha az érintőképernyő gombjai nem
működnek megfelelően, állítsa be az
érintőképernyőt (KALIBRÁLÁS)
(67. oldal).
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg. Érintse meg rendre a
következőket:
t [MENU] t
(BEÁLL.MENÜ) t [
LANGUAGE], majd válassza ki a
kívánt nyelvet.
14
4. lépés: A beállítások módosítása
felvételkészítés előtt
A lencsevédő kinyitása
A LENS COVER kapcsolót tolja
OPEN állásba.
• A képernyőre kiíródó kijelzések (például az
akkumulátorra vonatkozó Battery Infoadatok) a DISP/BATT INFO gomb
megnyomására megjelennek, illetve
eltűnnek.
A kereső
Kereső
Az első lépések
A felvételkészítés befejeztekor a
lencsevédő bezárásához állítsa a LENS
COVER kapcsolót CLOSE helyzetbe.
Ha takarékoskodni kíván az
akkumulátor energiájával, illetve ha az
LCD képernyőn látható kép rossz
minőségű, akkor a képet a keresőn is
nézheti.
Az LCD tábla
Az LCD táblát hajtsa ki úgy, hogy az a
kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(1), majd forgassa el úgy, ahogyan azt a
felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
(2).
DISP/BATT INFO
legfeljebb
180 fokra
A kereső
élességbeállító karja
Addig mozgassa, amíg a
kép éles nem lesz.
2
z Ötlet
1
2
legfeljebb
90 fokra
a kamerához képest
90 fokra
b Megjegyzés
• Ügyeljen arra, nehogy az LCD panel
kinyitásakor vagy állásának, szögének
beállításakor megnyomja az LCD panel
keretén található gombokat.
• Beállíthatja a kereső háttérvilágításának
fényerejét a
(LCD/KER.ÁL) [KER.H.VIL.] (41. oldal) kiválasztásával.
A kéztámasz
Feszítse meg a kéztámaszt, és
megfelelően tartsa a kamerát.
z Ötlet
• Ha az LCD táblát a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor vissza tudja csukni a
kamerához úgy, hogy az LCD képernyő
kifelé néz. Ez lejátszáskor praktikus lehet.
• Az LCD képernyő fényerejének beállításáról
lásd: [LCD FÉNYE] (33. oldal).
4
1
2
3
15
5. lépés: Kazetta behelyezése
b Megjegyzés
Csak mini DV
kazetta
használható (62. oldal).
1 A nyíl irányában tolja el és tartsa
ott az
OPEN/EJECT gombot,
és nyissa fel a kazettatartó
fedelét.
• Becsukódás közben a {DO NOT PUSH}
jelzésű részt megnyomva ne zárja be
erőszakkal a kazettatartót, mert az
hibás működést eredményezhet.
3 Csukja le a fedelet.
OPEN/EJECT gomb
A kazetta kivétele
Az 1 lépésben leírt eljárással nyissa ki a
kazettatartó fedelét, és vegye ki a
kazettát.
z Ötlet
• A felvételi idő a [FELV.MÓD]
függvényében változhat (42. oldal).
Fedél
Ekkor a kazettatartó automatikusan
kijön és kinyílik.
2 Tegyen be egy kazettát úgy, hogy
ablaka felfelé nézzen, majd a
kazettatartót nyomja meg a
jelzésnél.
Finoman nyomja meg
középen a kazetta hátsó
odalát.
Ablak
Kazettatartó
Ekkor a kazettatartó
automatikusan visszatér a
helyére.
16
Felvétel/lejátszás
Felvétel/Lejátszás (Easy Handycam)
Az Easy Handycam üzemmód a kamera legtöbb paraméterét automatikusan beállítja,
így Önnek nem kell a részletes beállításokkal foglalkoznia. A jobb olvashatóság
érdekében a képernyőn a szöveg nagyobb betűkkel írva jelenik meg.
Nyissa fel a lencsefedelet (15. oldal)
A
B
D
C
Felvétel készítése
1 Az A POWER kapcsolót addig tologassa a nyíl irányában, amíg fel nem
gyullad a CAMERA kijelző.
Felvétel/lejátszás
E
Ha az A POWER kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, eltolása közben tartsa
lenyomva a zöld gombot.
2 Nyomja meg az EASY C gombot.
EASY
megjelenik a D képernyőn.
3 A REC START/STOP B (vagy E) gombot megnyomva indítsa el a felvételt.*
A kijelző (A) a [KÉSZ] állásról a [FELV.]
állásra vált. A felvétel leállításához ismét
nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
60p
FELV. 0:00:00
A
SEG.
FN
* Az Easy Handycam működése közben csak SP módban készíthet felvételt.
Folytatás ,
17
Felvétel/Lejátszás (Easy Handycam) (folytatás)
Lejátszás
Az A POWER kapcsolót addig tolja a nyíl irányába, amíg ki nem gyullad a
PLAY/EDIT kijelző. A D képernyőn megjelenő gombokat az alábbiak szerint
érintse meg.
Ha a POWER kapcsoló
OFF (CHG) állásban
van, eltolása közben
tartsa lenyomva a zöld
gombot.
A lejátszás megkezdéséhez érintse
meg a
, majd a
gombot.
A
SEG.
B
D
C
A SEG. (23. oldal)
B Állj
C Amikor megérinti, a Lejátszás/
Szünet váltják egymást.
D Visszacsévélés/Előrecsévélés
x Kilépés az Easy Handycam üzemmódból
Ismételten nyomja meg az EASY C gombot. A
eltűnik a D képernyőről.
x A menü használata Easy Handycam üzemmódban
A
gombot megérintve jelenítse meg a módosítható menüelemeket. A beállítás
részleteit lásd itt: 28. oldal.
• Csaknem minden beállítás automatikusan gyári értékét veszi fel (37. oldal).
• Ha effektusokkal kívánja színesíteni a felvételeket, vagy ha módosítani szeretné a beállításokat,
lépjen ki az Easy Handycam üzemmódból.
x A gomb nem használható a következő üzemmódban:
Easy Handycam
Az Easy Handycam működése közben a . (ellenfényt kompenzáló) gomb (21. oldal)
nem érhető el. [Easy Handycam üzemmódban nem használható.] üzenet jelenik meg,
ha a megkísérelt művelet nem érhető el Easy Handycam módban.
18
Felvétel készítése
Nyissa fel a lencsefedelet (15. oldal)
POWER kapcsoló
REC START/
STOP A gomb
REC START/STOP B gomb
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásban van,
eltolása közben tartsa lenyomva a zöld gombot.
Felvétel/lejátszás
A POWER kapcsolót tolja ismételten a nyíl irányába, hogy
kigyulladjon a CAMERA lámpa.
Nyomja meg a REC START/STOP A (vagy a B) gombot.
60p
KÉSZ
60p
FELV.
60p
SEG.
[KÉSZ]
60p
SEG.
[FELV.]
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC START/STOP A (vagy B)
gombot.
Folytatás ,
19
Felvétel készítése (folytatás)
Zoomolás
Az eredeti méret 40-szörösére
nagyíthatja fel a képeket a motoros
zoom karjával, vagy az LCD keretén
található zoom gombokkal.
• Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya közötti minimális távolság kb. 1 cm,
telefotó állásban ez a távolság kb. 80 cm.
z Ötlet
• A 40-szörösnél nagyobb zoomolás a
[DIGIT.ZOOM] funkcióval (39. oldal)
érhető el:
Felvételkészítés sötétben
(NightShot plus)
Távolabbi, több mindent
tartalmazó kép: (Széles
látószög)
Infravörös érzékelő/jeladó
Közeli kép: (Telefotó)
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabban kíván
zoomolni, mozdítsa el jobban.
b Megjegyzés
• [STEADYSHOT] lehetséges, hogy nem
csökkenti a kívánt mértékben a kép
életlenségét, ha a motoros zoom karját a
T (Telefotó) felőli oldalra állítja.
• Ujját tartsa a motoros zoom gombján. Ha
leveszi ujját a motoros zoom gombjáról, a
motoros zoom működésének hangja is
rákerülhet a felvételre.
• Az LCD képernyő keretén található zoom
gombokkal nem lehet a zoomolás sebességét
befolyásolni.
20
A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa
ON helyzetbe. (Ekkor a képernyőn
megjelenik a
szimbólum és a
[„NIGHTSHOT PLUS”] üzenet.)
b Megjegyzés
• A NightShot plus funkció infravörös fényt
használ. Ezért ügyeljen arra, hogy ujjával
vagy más tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót. Ha rajta van a kamerán,
vegye le a (külön megvásárolható)
konverziós lencsét.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 29. oldal).
• Világos környezetben ne használja a
NightShot plus funkciót. Ha nem így tesz, a
kamera rendellenesen működhet.
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
Felvétel/lejátszás
Ellenfényben álló tárgyak esetén az
expozíció beállításához nyomja meg az
. (ellenfényt kompenzáló) gombot az
. megjelenítéséhez. Az ellenfényt
kompenzáló funkció visszavonásához
nyomja meg a újból a . (ellenfényt
kompenzáló) gombot.
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
A kamerához viszonyítva 90 fokra
nyissa ki az LCD táblát (1), majd
fordítsa el a lencse felé 180 fokkal (2).
z Ötlet
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
21
Lejátszás
A POWER kapcsolót addig tolja a nyíl irányába, amíg ki nem
gyullad a PLAY/EDIT kijelző.
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásban van,
eltolása közben tartsa lenyomva a zöld gombot.
Lejátszás indítása.
Érintse meg a
érintse meg a
gombot a kívánt helyre történő visszacsévéléshez, majd
gombot a lejátszás elkezdéséhez.
Amikor megérinti, a Lejátszás/Szünet* váltják egymást.
SEG.
Állj
Visszacsévélés/Előrecsévélés
* Ha a készülék több mint 3 percig szünet üzemmódban van, a lejátszás automatikusan leáll.
A hangerő beállítása
Érintse meg a
t [1.OLD] t [HANGERŐ] gombot, majd a
a hangerő beállításához.
/
gombot
Egy jelenet megkeresése lejátszás közben
Lejátszás közben érintse meg és tartsa megérintve a
/
gombok valamelyikét
(képkeresés), illetve előre- vagy visszacsévélés közben érintse meg és tartsa megérintve
a
/
gombok valamelyikét (pásztázás).
z Ötlet
• A kamera különféle üzemmódokban tudja lejátszani a mozgóképfelvételt ([MÁS SEBES],
34. oldal).
22
A segédlet funkciók használata
(MŰVEL.SEGÉD)
A segédlet funkciókkal
(MŰVEL.SEGÉD) könnyen elérheti a
beállító képernyőket.
A kamera az alábbi 2 segédlet
funkcióval rendelkezik.
A felvétellel
kapcsolatos beállítások
képernyőit jeleníti meg.
SEGÉD LET: Segít megérteni az
LCD képernyőn
megjelenő
szimbólumok,
kijelzések jelentését.
Részletek a 78. oldalon
találhatók.
Egyes elemek, gombok nem
használhatók Easy Handycam
üzemmódban. Ha valamely megkísérelt
beállítás nem használható, de azért
szükség lenne rá, akkor a [BEÁLL]
elemet megérintve jelenítsen meg
utasításokat a képernyőn. Az
utasításokat követve lépjen ki az Easy
Handycam üzemmódból, és hajtsa végre
a kívánt beállítást.
z Ötlet
• Ha a 3 lépésben nem jeleneik meg a
[BEÁLL] elem, kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Felvétel/lejátszás
FELV.
SEGÉD:
Az Easy Handycam
üzemmódban nem használható
gombok
1 Érintse meg a [SEG.] elemet.
2 Válassza ki a kívánt elemet.
pl. éjszakai felvétel készítése
Érintse meg a [FELV. SEGÉD] t
[JELENET] t [r.OLD]/[R.OLD]
gombot a [Az éjszakai hangulat
megőrzése] megjelenítéséhez.
3 Érintse meg a [BEÁLL] elemet.
Ekkor megjelenik a kívánt képernyő.
Szükség szerint hajtsa végre a
beállításokat.
23
A kezdőpont megkeresése
A CAMERA jelzésnek világítania kell
(19. oldal).
A legutóbb készített felvétel
utolsó jelenetének
megkeresése
(END SEARCH)
A [VÉGKERES] (END SEARCH)
csak addig működik, amíg ki nem veszi a
kazettát a kamerából.
Érintse meg rendre a következőket:
t [1.OLD] és [VÉGKERES].
60p
1.OLD
0:00:00
2.OLD
FIX
FÓKSZ
FÓ–
KUSZ
FÉNY–
MÉRŐ
SEGÉD
LET
MENU
JELE–
NET
VÉG–
KERES
EXPO–
ZÍCIÓ
A művelet megszakításához
érintse meg itt újra.
A kamera lejátssza a legutóbb
rögzített jelenet utolsó, mintegy
5 másodpercnyi részét, majd amikor
eléri a felvétel legvégét, készenléti
üzemmódba vált át.
b Megjegyzés
Kézi keresés
(EDIT SEARCH)
A következő felvétel megkezdéséhez a
kezdőpontot úgy is megkeresheti, hogy
közben a képet a képernyőn nézi.
Keresés közben a hang nem hallható.
1 Érintse meg rendre a
t [1.OLD]
következőket:
t [MENU].
2 Válassza ki a
(KAM.BEÁLL.)
elemet a
/
gombbal,
majd érintse meg az [VHAJT]
gombot.
3 Válassza ki az [SZERKKERES]
elemet a
/
gombbal,
majd érintse meg az [VHAJT]
gombot.
4 Válassza ki az [BE] elemet a
/
gombbal, majd
érintse meg az [VHAJT] t
gombot.
60p
KÉSZ
0:00:00
• [A [VÉGKERES] funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített
felvételek között üres szalagrészek is
találhatók.
z Ötlet
• Ez a művelet akkor is elérhető, ha a
POWER kapcsoló beállítása PLAY/EDIT.
24
SZERK
SEG.
FN
5 Ujját addig tartsa rajta a
(vissza) vagy az
(előre)
gombon, amíg el nem éri azt a
pontot, ahol a felvételt kezdeni
kívánja. Ekkor vegye el ujját a
gombról.
A kamera lejátssza a felvételnek
közvetlenül a leállítás előtt rögzített kb.
2 másodpercnyi részét.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
t [MENU].
/
gombbal, majd
érintse meg a [VHAJT] t
gombot.
60p
KÉSZ
SZERK
5 Érintse meg a
SEG.
0:00:00
FN
gombot.
A kamera lejátssza a legutóbb
rögzített jelenet utolsó (kb.)
2 másodpercnyi részét. Ez után a
kamera készenléti állapotba vált át.
Felvétel/lejátszás
A legutóbb felvett jelenetek
visszanézése
(Visszajátszás)
4 Válassza ki az [BE] elemet a
t [1.OLD]
2 Válassza ki a
(KAM.BEÁLL.)
elemet a
/
gombbal,
majd érintse meg a [VHAJT]
gombot.
3 Válassza ki az [SZERKKERES]
elemet a
/
gombbal,
majd érintse meg a [VHAJT]
gombot.
25
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
Az A/V átjátszókábel (1) vagy az S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (2) segítségével a kamera televíziókészülék vagy videomagnó
bemenetéhez csatlakoztatható. A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a hálózati feszültségről üzemeltesse (9. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott
készülékek használati útmutatóját is.
S VIDEO aljzattal
nem rendelkező
készülék
Eszköz S VIDEO
aljzattal
(Fekete)
(Sárga)
(Fehér)
1
A/V
távcsatlakozó
(Fehér)
(Piros)
(Piros)
: Jeláramlás iránya
2
A A/V átjátszókábel (mellékelt
tartozék)
Csatlakoztassa a másik készülék
bemenetéhez.
B A/V csatlakozóval rendelkező
S VIDEO átjátszókábel (nem
mellékelt tartozék)
Ha az S VIDEO aljzaton keresztül egy
S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel segítségével csatlakoztatja a
kamerát egy másik készülékhez,
valósághűbb képet kap, mintha a
mellékelt A/V átjátszókábelt használná.
Dugja be az A/V átjátszókábel fehér és
piros dugóját (bal/jobb hangcsatorna) és
S VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna).
Ilyenkor a sárga (normál videó) dugót
nem kell használni. Ha csak az S VIDEO
dugót csatlakoztatja, hang nem távozik a
készülékből.
26
(Sárga)
VCR vagy TV
z Ötlet
• Ha a [MEGJ.HELYE] értékét [VID-KI/
LCD]-ra állítja, akkor az időkód megjelenik
a tévéképernyőn (43. oldal).
Ha a kamerát videomagnón át
csatlakoztatja a
televíziókészülékhez
A kamerát a videomagnó LINE IN
vonali bemenetéhez csatlakoztassa. Ha a
videomagnón (VCR) van
bemenetválasztó kapcsoló, azt állítsa
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 stb.)
helyzetbe.
Monó televíziókészülék esetén
(ha a televíziókészüléken csak
egyetlen audiobemenet
található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a televízió vagy a
videomagnó videobemenetéhez, a fehér
(bal csatorna) vagy a piros (jobb
csatorna) dugót pedig csatlakoztassa a
televízió vagy a videomagnó
audiobementéhez.
A felvételek megtekintéséhez
21 érintkezős illesztővel (opcionális)
csatlakoztassa a kamerát a
televíziókészülékhez. Az illesztő csak
kimenő jelek továbbítására szolgál.
Felvétel/lejátszás
Ha a televíziókészülék/
videomagnó 21 pólusú aljzattal
(EUROCONNECTOR)
rendelkezik
TV/
videomagnó
27
A menü használata
A menü használata
1 A POWER kapcsolót addig tologassa a nyíl irányában,
amíg fel nem gyullad a megfelelő kijelző.
CAMERA lámpa: kazettára történő felvételhez szükséges
beállítások
PLAY/EDIT lámpa: megjelenítésre/szerkesztésre vonatkozó
beállítások
2 Az LCD képernyőt megérintve válasszon ki egy menüelemet.
A ki nem választható elemek halványak.
x A kezelőgombok
használatához itt: 1.OLD/
2.OLD/3.OLD
A gomb elemekkel kapcsolatos
részletekért lásd: 29. oldal.
1 Érintse meg az
gombot.
2 Érintse meg a kívánt oldalt.
3 Érintse meg a kívánt gombot.
4 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd
érintse meg az
t
(Bezár) gombot.
b Megjegyzés
• Adott beállítások mellett nem kell
megérintenie az
gombot.
x A menüelemek használata
Az elemekkel kapcsolatos
részletekért lásd: 37. oldal.
1 Érintse meg a
t [MENU]
gombot itt: [1.OLD].
Ekkor a képernyőn megjelenik a
menürendszer.
2 Válassza ki a kívánt menüt.
A
/
gombok
segítségével jelöljön ki egy elemet,
majd érintse meg a [VHAJT]
gombot. (A 3 és a 4 lépés eljárása
megegyezik a 2 lépés eljárásával.)
3 Válassza ki a kívánt elemet.
4 Módosítsa az elemet.
Amikor végzett a beállításokkal, a
menürendszer eltüntetéséhez érintse
meg az
(Bezár) gombot.
Az [
RET.] gomb egyes
megnyomásával visszatér az előző
képernyőhöz.
x Menüelemek használata az
Easy Handycam működése
közben
1 Érintse meg az
gombot.
2 Válassza ki a kívánt gombot.
3 Változtassa meg az elem beállítását.
Ha végzett a beállításokkal, érintse
meg az
(Bezár) gombot.
b Megjegyzés
• Az Easy Handycam üzemmód törlésével
a menü elemeket a megszokott módon
használhatja.
28
Kezelőgomb elemei
Az elérhető kezelőgombok a lámpa
pozíciójától és a kijelzőtől függenek
(OLD).
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
Az Easy Handycam működés során
elérhető funkciók jelölése „*”.
A gombelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 28. oldalt.
Ha a CAMERA lámpa
világít.
FIX FÓKSZ
Megadható, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Akkor
is választhatja ezt a lehetőséget, ha egy
adott tárgyra kíván fókuszálni.
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2A
(fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra) gombok
segítségével állítsa élesre a képet. Ha a
fókusz közelebbre már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum, ha pedig a
fókusz távolabbra már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum.
3 Érintse meg az
gombot.
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg a következőt: [AUTO.].
b Megjegyzés
60p
FIX FÓKUSZ
KÉSZ
0:00:00
• Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya közötti minimális távolság kb. 1 cm,
telefotó állásban ez a távolság kb. 80 cm.
1
AUTO.
VÉGE
2
1 Érintse meg azt a pontot, amelyhez
beállítani és rögzíteni kíván a kereten.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg az [AUTO.] gombot, vagy a
[FÓKUSZ] elemet állítsa az [AUTO.]
lehetőségre.
A menü használata
[1.OLD]
FÓKUSZ
z Ötlet
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom gombját a T (telefotó) jel
felé, majd pedig a gombot a W (széles
látószög) jel felé tolva állítsa be a felvételhez
a ráközelítés (zoom) mértékét. Ha közeli
tárgyról kíván felvételt készíteni, tolja a
motoros zoom gombját a W (széles látószög)
jelhez, majd állítsa be a fókuszt.
b Megjegyzés
• Ha a [FIX FÓKSZ] funkciót választja, a
[FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.
Folytatás ,
29
Kezelőgomb elemei (folytatás)
FÉNYMÉRŐ
(Flexibilis fénymérő)
JELENET
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra, és az
így beállított értéket rögzítse, hogy az
illető tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős
kontraszt lenne (erre például a
színpadon reflektorfényben álló személy
filmezése esetén lehet szükség).
60p
FÉNYMÉRŐ
KÉSZ
0:00:00
A SCENE SEL. funkcióval a képeket
különböző helyzetekben is hatékonyan
felveheti.
B AUTO.
Akkor válassza, ha a [JELENET]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
ÉJSZAKAI* (
)
Akkor válassza, ha gyenge
megvilágításnál meg kívánja őrizni a
távoli környezet sötétedő hangulatát.
1
AUTO.
VÉGE
2
1 A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni kívánja
az expozíciót.
Ekkor megjelenik a
beállítósáv.
2 Érintse meg a [VÉGE] elemet.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, érintse meg az
[AUTO.] gombot, vagy az
[EXPOZÍCIÓ] elemet állítsa az
[AUTO.] lehetőségre.
b Megjegyzés
• Ha a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja, az
[EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
SEGÉD LET (Kijelzővel
kapcsolatos Útmutató)*
Lásd a 78. oldalt.
MENU
Lásd a 37. oldalt.
30
NAPK. NYUGT* (Napkelte és
napnyugta) ( )
Akkor válassza, ha olyan pillanatok
hangulatát kívánja megörökíteni, mint
a napnyugta vagy a napkelte.
TÁJKÉP* (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
PORTRÉ (Lágy portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy héttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
REFLEKTOR** (
TENGR PART** (
)
Akkor válassza, ha meg kívánja
akadályozni, hogy az erős, közvetlen
vagy visszaverődő fényben – például
nyár közepén a vízparton vagy télen
sípályán – filmezett személyek arca
sötétnek látszódjon.
)
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen.
* Csak távoli tárgyakra fókuszál.
**Közeli tárgyakra nem fókuszál.
b Megjegyzés
)
Akkor válassza, ha gyorsan mozgó
tárgyak filmezésénél minimalizálni
kívánja a bemozdulást.
VÉGKERES (END SEARCH)
Lásd a 24. oldalt.
EXPOZÍCIÓ
HÓ** (
)
Akkor válassza, ha nagyon világos,
fehér körülmények között, például
sípályán filmez – ha nem így tesz, a kép
nagyon sötét lesz.
A menü használata
SPORT* (
• Ha beállítja a [JELENET] elemet, a
rendszer visszavonja a [FEHÉR EGYNS]
beállítást.
A kép fényerejét kézzel állíthatja be. Ha
a felvétel tárgya túl világos vagy túl
sötét, akkor kézzel állítsa be a fényerőt.
60p
KÉSZ
0:00:00
OK
KÉZI
AUTO.
1
EXPOZÍCIÓ
2
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a
beállítósáv.
2A
/
gombok segítségével
állítsa be az expozíciót.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, érintse meg az
[AUTO.] gombot.
Folytatás ,
31
Kezelőgomb elemei (folytatás)
[2.OLD]
FEHÉR EGYNS
(Fehéregyensúly)
ÚSZTATÁS
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
1 Készenléti (beúsztatáshoz) vagy
felvételi (kiúsztatáshoz) üzemmódban
válassza ki a kívánt effektust, majd
érintse meg az
t
gombot.
2 Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
Ha a művelet megkezdése előtt kívánja
érvényteleníteni az [ÚSZTATÁS]
effektust, az 1 lépésben a [KI] elemet
érintse meg.
A REC START/STOP gomb egyszeri
megnyomására a beállítás érvényét
veszti.
Kiúsztatás
Beúsztatás
FEHÉR
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
B AUTO.
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
KÜLTÉRI (
– épületen kívül, szabadban
– éjszaka, neonreklám és tűzijáték
– napkelte és napnyugta
– fénycsöves megvilágítás nappal
BELTÉRI (n)
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
– épületen belül
– összejöveteleken, stúdióban, ahol a
fényviszonyok gyorsan változnak
– stúdiók videólámpáival, nátriumgőzlámpával, illetve fénylő színes
reflektorszerű lámpákkal történő
megvilágítás esetén
EGYRE (
FEKETE
MOZ. ÚSZT.
FFSZÍN.
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép
fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan
fekete-fehérbe megy át.
32
)
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
)
A kamera a fehéregyensúlyt a
környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
1 Érintse meg a [EGYRE] elemet.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg a
gombot.
Gyorsan villogni kezd az
szimbólum. Amikor a kamera
beállította és memóriájában tárolta
a fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
b Megjegyzés
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a [FEHÉR
EGYNS] értékét állítsa [AUTO.]-ra vagy
[EGYRE]-re.
• Amikor az [EGYRE] elemet választja, egy
fehér tárgyra álljon rá a kamerával
mindaddig, amíg az
szimbólum villog.
• Ha az [EGYRE] nem állítható be, az
szimbólum lassan villog.
• Ha az [EGYRE] kiválasztása esetén az
gomb megérintésekor is
továbbvillog az
szimbólum, a [FEHÉR
EGYNS] értékét állítsa [AUTO.]-ra.
• Ha beállítja a [FEHÉR EGYNS],
[JELENET] elemet, a rendszer visszavonja a
beállítást.
• Ha [AUTO.] állásban akkumulátort cserélt,
vagy az [EXPOZÍCIÓ] beállítása után a
kamerát épületből a szabadba (vagy a
szabadból egy épületbe) vitte, a jobb
színbeállítás érdekében válassza ki az
[AUTO.] funkciót, és mintegy 10
másodpercre fordítsa a kamerát egy közeli
fehér tárgyra.
• Ha az [EGYRE] funkcióval állította be a
fehéregyensúlyt, és most megváltoztatja a
[JELENET] beállítását, vagy a kamerát
épületből a szabadba (vagy a szabadból egy
épületbe) viszi, akkor a fehéregyensúly
újbóli beállításához meg kell ismételnie az
[EGYRE] eljárást.
HANGJELZÉS*
B BE
Hangjelzés hallható, amikor elindítja/
leállítja a felvételt, illetve amikor
használja az érintőképernyőt.
KI
Kikapcsolja a hangjelzést és a
zárhangot.
ÓRABEÁLL.*
Lásd a 13. oldalt.
Az LCD képernyő fényerőssége
állítható be. Ez a művelet nincs hatással
a felvett képre.
A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
Ha a PLAY/EDIT lámpa
világít.
A videoművelet gombokat (
/
) minden OLD-on
használhatja.
/
/
[1.OLD]
MENU
Lásd a 37. oldalt.
HANGERŐ* (Hangerő)
Lásd a 22. oldalt.
A menü használata
z Ötlet
LCD FÉNYE (LCD fénye)
VÉGKERES (END SEARCH)
Lásd a 24. oldalt.
SEGÉD LET (Kijelzővel
kapcsolatos Útmutató)*
Lásd a 78. oldalt.
[2.OLD]
ADATKÓD*
Lejátszáskor megjeleníti a felvétel
készítésekor automatikusan rögzített
adatokat (adatkód).
B KI
Az adatkód nem jelenik meg.
KAM. ADAT (alább)
Megjeleníti a kamera beállításait.
Folytatás ,
33
Kezelőgomb elemei (folytatás)
DÁTUM/IDŐ
Megjeleníti a dátumot és az időt.
60p
0:00:00:00
1
2
AUTO
SEG.
3
100 AWB
F1, 8 9dB
FN
6
5
a lejátszás
irányának
megváltoztatása*
b Megjegyzés
• A [DÁTUM/IDŐ] kijelzés esetén a dátum
és az idő a képernyőnek ugyanazon a
területén jelenik meg. Ha felvételkor az óra
nem volt beállítva, akkor a [-- -- ----] és
[--:--:--] jelenik meg.
• Easy Handycam üzemmódban csak a
[DÁTUM/IDŐ] állítható be.
HANGJELZÉS*
Lásd a 33. oldalt.
ÓRABEÁLL.
Lásd a 13. oldalt.
[3.OLD]
MÁS SEBES
(változó sebességű lejátszás)
Megtekintés közben a kamera különféle
üzemmódokban tudja lejátszani a
mozgóképfelvételt.
1 Lejátszás közben érintse meg a
következő gombokat.
Ezt a gombot érintse
meg
(képkocka)
lassított
lejátszás**
[y LASSÚ]
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka) t
[y LASSÚ]
kétszeres
sebességű
lejátszás
(kétszeres
sebességű)
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka) t
(kétszeres
sebesség)
4
A SteadyShot kikapcsolva
B Expozíció
C Fehéregyensúly
D Jelerősítés
E Zársebesség
F Zárnyílás
34
Művelet
képkockánként
(képkocka), a
i lejátszás
lejátszás szünetében
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka),
lejátszás közben
* A képernyő közepén, alján és tetején
vízszintes vonalak jelenhetnek meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
**A DV aljzaton (i.LINK) át
továbbított képek lassítva csak
szaggatottan játszhatók le.
2 Érintse meg a következőket: [
t
.
RET.]
Ha a normál lejátszási módba kíván
visszatérni, érintse meg kétszer a
(lejátszás/szünet) gombot (a
képkockánkénti lejátszásból való
visszatéréshez egyszer érintse meg a
gombot).
b Megjegyzés
• A felvett hang nem hallható. Előfordulhat,
hogy az előzőleg lejátszott kép mozaikszerű
maradványai láthatók.
HANGFELV.
Ha a beépített sztereó mikrofon
segítségével rögzíti a hangot (73. oldal),
akkor a 12 bites hangot tartalmazó
kazettáról (42. oldal) az újabb
hanganyag felvételekor nem törlődik le
az eredeti hang.
3 Érintse meg rendre a következőket:
t [3.OLD] t [HANGFELV.]
t [HANGFELV.].
X szimbólum.
Megjelenik a
60p
HANGFELV.
0:00:00:00
RET.
b Megjegyzés
Hang rögzítése
Előbb tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
1 A POWER kapcsolót többször eltolva
gyújtsa fel a PLAY/EDIT kijelzőt.
2 A lejátszás elindításához érintse meg a
(lejátszás/szünet) gombot, majd
annál a jelentnél, ahonnan a
hangfelvételt meg kívánja kezdeni,
érintse meg ismét.
HANG–
FELV.
4 Érintse meg a
(lejátszás) gombot.
A kamera megkezdi a beépített sztereó
mikrofon által érzékelt hang rögzítését.
szimbólum látható a képernyőn és a
kazetta lejátszásakor a kamera az új
hanganyagot a sztereó 2 (SZT2)
hangsávra rögzíti.
5 Amikor le kívánja állítani a felvételt,
érintse meg az
(állj) gombot.
Ha további jelenetekhez is hangot
szeretne hozzáadni, akkor a 2 lépés
megismétlésével válassza ki az illető
jelenetet, majd érintse meg a
[HANGFELV.] elemet.
6 Érintse meg a következőket: [
RET.]
t
.
A menü használata
• További hanganyag nem rögzíthető,
– ha a kazettára eredetileg 16 bites hangot
(42. oldal) rögzítettek,
– ha a kazettára LP üzemmódban
rögzítettek felvételt,
– ha a kamerához i.LINK kábel csatlakozik,
– ha a kazetta más kamerán 4CH MIC
mikrofonnal készített felvételt tartalmaz,
– üres szalagrészen,
– ha a felvételt a kameráétól eltérő
színrendszerben rögzítették (61. oldal),
– ha a kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának módosítását
(SAVE állás) (62. oldal),
– HDV formátumban rögzített
szalagrészeken.
• Hangfelvételkor a képet a kamera nem
továbbítja az A/V távcsatlakozón keresztül.
Ilyenkor a képet az LCD képernyőn vagy a
keresőben nézze.
• Csak ezen a kamerán felvett kazettára lehet
utólag is hangot rögzíteni. Ha más kamerán
(akár egy másik DCR-HC51E/HC52E/
HC53E/HC54E típusú kamerán) felvett
kazettára rögzít utólag hangot, romlik a
hang minősége.
A felvett hang ellenőrzése
1 Játssza le azt a kazettát, amelyre hangot
rögzített (22. oldal).
2 Érintse meg rendre a következőket:
t [1.OLD] t [MENU].
3 Válassza a
(LEJ.BEÁLL.) elemet
a DCR-HC51E/HC53E esetén, vagy a
(VID.BEÁLL.) elemet a DCRHC52E/HC54E esetén, majd érintse
meg a
/
gombot a
[HANGKEVERŐ] kiválasztásához,
majd érintse meg az [VHAJT] gombot.
VID.BEÁLL.
HANGKEVERŐ
SZT1
SZT2
VHAJT
RET.
Folytatás ,
35
Kezelőgomb elemei (folytatás)
4A
/
gombokat megérintve
állítsa be az eredeti hang (SZT1) és az
utólag rögzített hang (SZT2) arányát,
majd érintse meg a [VHAJT] gombot.
b Megjegyzés
• A gyári beállítás szerint a kimeneten az
eredeti hang (SZT1) hallható.
VEZ. FELV. (Felvételvezérlés)
(DCR-HC52E/HC54E)
Lásd a 47. oldalt.
LCD FÉNYE (LCD fénye)
Lásd a 33. oldalt.
36
Menüelemek
• A használható menüelemek (z) attól függően változnak, hogy éppen melyik kijelző világít.
• Easy Handycam üzemmódban automatikusan az alábbi beállítások lépnek érvénybe (17. oldal).
CAMERA
PLAY/EDIT Easy Handycam
KÉZI BEÁLL menü (38. oldal)
KÉPEFFEKT.
z
z
KI
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
KI
4:3
BE
KI
BE
KAM.BEÁLL. menü (39. oldal)
DIGIT.ZOOM
SZÉL.VÁSZN
STEADYSHOT
SZERKKERES
ÉJI FÉNY
LEJ.BEÁLL. (DCR-HC51E/HC53E)/
VID.BEÁLL. (DCR-HC52E/HC54E) menü (40. oldal)
HANGKEVERŐ
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
NORM.FÉNY
–
NORM.FÉNY
–
z
z
z
z
–
z
–
z
SP
SP
12BIT
AUTO.
z
z
z
z
z
–
KI
z
BE
z
z
z
z
z
z
z
–
–*
5 perc
LCD
KI
LCD/KER.ÁL menü (41. oldal)
KAZ.BEÁLL. menü (42. oldal)
FELV.MÓD (DCR-HC51E/HC53E)
FELV.MÓD (DCR-HC52E/HC54E)
HANGMÓD
HÁTRALÉV
A menü használata
LCD-HÁT.VL
LCD SZÍNE
KER.H.VIL.
SZÉLESEN
BEÁLL.MENÜ menü (43. oldal)
USBÁTVITEL (DCR-HC53E/HC54E)
LANGUAGE
DEMÓ MÓD
EGYEBEK menü (43. oldal)
VILÁGIDŐ
AUTO.KIKAP
MEGJ.HELYE
VEZETŐKER.
* Az Easy Handycam működése előtt beállított érték az Easy Handycam működése során is
elérhető.
37
KÉZI BEÁLL
menü
– KÉPEFFEKT.
PASZTELL*
A kép lágy, pasztell színekre vált.
Az alapértelmezett beállításokat B
jelöli.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 28. oldalt.
MOZAIK*
A kép mozaikszerűvé válik.
KÉPEFFEKT.
Felvétel és lejátszás során is speciális
effektusokkal módosíthatók a
felvételek. Ekkor megjelenik a
szimbólum.
B KI
Nem használja a [KÉPEFFEKT.]
beállítást.
NEG.KÉP
A szín és a fényerő negatívjába fordul.
* Lejátszás közben nem használható.
b Megjegyzés
• A lejátszáskor a képre alkalmazott
effektusok nem mennek át a DV
kimeneten (i.LINK). A kamerát csak az
eredetileg felvett képinformáció hagyja el.
• DCR-HC52E/HC54E esetén:
Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók
effektusok.
z Ötlet
SZÉPIA
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
FF
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
ILLUSZTR.
A kép nagyon kontrasztosan,
szemléltető ábraként jelenik meg.
38
• Különleges effektusokkal ellátott képeket
másik VCR/DVD eszközre stb. is felvehet
(45. oldal).
KAM.BEÁLL.
menü
– DIGIT.ZOOM/SZÉL.VÁSZN/
STEADYSHOT stb.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 28. oldalt.
DIGIT.ZOOM (Digitális zoom)
B 4:3
Szokásos beállítás (a felvétel úgy
készül, hogy 4:3-as televíziókészüléken
torzításmentesen le lehessen játszani).
16:9SZÉLES (
)
A felvétel úgy készül, hogy 16:9-es
televíziókészüléken teljes képernyős
üzemmódban le lehessen játszani.
Kép az LCD képernyőn/keresőn,
[16:9SZÉLES] kijelölésekor.
Kép egy 16:9 képarányú TV
képernyőjén*
Kép egy normál képernyőjű
tévén**
A digitális zoom tartománya a vonaltól
jobbra található. A zoomolási
tartomány akkor jelenik meg, amikor
használni kezdi a zoom gombot.
B KI
Optikailag legfeljebb 40-szeresre lehet
zoomolni.
80 ×
Optikailag legfeljebb 40-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
80-szeresre lehet zoomolni.
2000 ×
Optikailag legfeljebb 40-szeresre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
2 000-szeresre lehet zoomolni.
SZÉL.VÁSZN (Széles vászon)
A kép olyan szélesség-magasság
aránnyal rögzíthető, amely illeszkedik
ahhoz a képernyőhöz, amelyen majd
lejátssza.
* A széles képernyőjű tévé teljes
üzemmódjában (full mode) a kép betölti a
teljes képernyőt.
** A kép 4:3 üzemmódban látszik. Ha
szélesvásznú üzemmódban (wide mode)
játssza le, akkor a kép olyan lesz, mint az
LCD képernyőn, illetve a keresőben.
A menü használata
Ha kazettára készít felvételt, használhat
40-szeresnél (ez a gyári beállítás)
nagyobb nagyítási mértéket is – akár a
maximálist is használhatja. Ne feledje,
hogy a digitális zoomolás
eredményeképp romlik a kép minősége.
További részleteket a TV készülék
használati útmutatójában találhat.
STEADYSHOT
Kompenzálhatja a kamera
bemozdulását (a gyári beállítás [BE]
(bekapcsolva)). Ha állványt (nem
mellékelt tartozék) vagy konverziós
lencsét (nem mellékelt tartozék)
használ, akkor a [STEADYSHOT]
értékét állítsa [KI]-re ( ), hogy a kép
természetes legyen.
SZERKKERES
B KI
Az LCD képernyőn nem jelenik meg a
vagy
szimbólum.
Folytatás ,
39
KAM.BEÁLL. menü
(folytatás)
BE
Megjeleníti a
és
szimbólumot az LCD képernyőn, és
bekapcsolja az EDIT SEARCH
funkciót és a Visszajátszás lehetőséget
(24. oldal).
LEJ.BEÁLL./
VID.BEÁLL.
menü
– HANGKEVERŐ
A DCR-HC51E/HC53E LEJ.BEÁLL.
menüje és a DCR-HC52E/HC54E
VID.BEÁLL. menüje.
ÉJI FÉNY (NightShot fény)
Ha a NightShot plus (20. oldal)
funkcióval készít felvételt, akkor
élesebb képet érhet el, ha [BE] értékre
állítja (bekapcsolja) a (láthatatlan)
infravörös fényt kibocsátó [ÉJI FÉNY]
funkciót (ez a gyári beállítás).
b Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (73. oldal).
• Ha rajta van a kamerán, vegye le a (külön
megvásárolható) konverziós lencsét.
• Az [ÉJI FÉNY] fényforrás segítségével
legfeljebb körülbelül 3 méteres távolságig
filmezhet.
z Ötlet
• Ha sötétben lévő tárgyakat filmez (például
éjszakai jelenetet rögzít vagy holdvilágnál
filmez), állítsa az [ÉJI FÉNY] értékét [KI]re. Így a képen mélyebb színeket kap.
40
HANGKEVERŐ
Lásd a 35. oldalt.
LCD/KER.ÁL
menü
– LCD-HÁT.VL/LCD SZÍNE/
KER.H.VIL. stb.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 28. oldalt.
LCD-HÁT.VL
(LCD háttérvilágítás)
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható. Ez a
művelet nincs hatással a felvett képre.
B NORM.FÉNY
Szokásos, normál fényerő.
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
A kereső képernyője fényesebbé válik.
b Megjegyzés
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvételkor az akkumulátor kicsit
gyorsabban lemerül.
SZÉLESEN (Széles vászon)
Kiválaszthatja, hogy a keresőben és az
LCD képernyőn a 16:9-es képarány
hogyan jelenjen meg. Ehhez a
[SZÉL.VÁSZN] elemet állítsa a
[16:9SZÉLES] lehetőségre. Ez a
művelet nincs hatással a felvett képre.
B KERETEZÉS
b Megjegyzés
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvételkor az akkumulátor kicsit
gyorsabban lemerül.
Szokásos beállítás (szokásos
megjelenítés)
KESKENYÍT
Függőlegesen megnyújtja a képet, ha
16:9 képaránynál az alsó és felső fekete
sáv nem kívánatos.
A menü használata
FÉNYERŐ
FÉNYERŐ
LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállítható
az LCD képernyő színe. Ez a művelet
nincs hatással a felvett képre.
Fakó színek
Élénk színek
KER.H.VIL.
(Kereső háttérvilágítás)
Beállítható a kereső háttérvilágításának
erőssége. Ez a művelet nincs hatással a
felvett képre.
B NORM.FÉNY
Szokásos, normál fényerő.
41
KAZ.BEÁLL.
menü
– FELV.MÓD/HANGMÓD/HÁTRALÉV
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 28. oldalt.
FELV.MÓD (Felvételi mód)
B SP (SP)
A kazettára SP (normál lejátszás)
módban készül felvétel.
LP (LP)
Az SP üzemmódban rendelkezésre álló
felvételi időt másfélszeresére növeli
(hosszan játszó).
b Megjegyzés
• Ha egy LP módban készített felvételt más
kamerán vagy videomagnón játszik le, akkor
a képen mozaikszerű zaj jelenhet meg,
illetve a hang szakadozott lehet.
• Ha ugyanarra a kazettára SP és LP módban
is készít felvételt, akkor lejátszáskor
eltorzulhat a kép, illetve nem biztos, hogy a
jelenetek között a kamera helyesen rögzíti
az időkódot.
HANGMÓD
B 12BIT
A kamera 12 bites hangot (2 sztereó
hang) rögzít.
16BIT (
)
A kamera 16 bites hangot (1 sztereó
hang kiváló minőségben) rögzít.
HÁTRALÉV
B AUTO.
Bizonyos, például az alábbi
helyzetekben mintegy 8 másodpercre
megjeleníti, mennyi felvétel fér még a
kazettára, illetve mennyi ideig tart még
a hátralévő szalagrész lejátszása.
42
• Ha kazetta van a kamerában, és a
POWER kapcsolót PLAY/EDIT vagy
CAMERA állásba tolja.
• Amikor megérinti a
(lejátszás/
szünet) gombot.
BE
A hátralévő műsoridő mindig látható.
BEÁLL.MENÜ
menü
EGYEBEK
menü
– USBÁTVITEL/LANGUAGE stb.
– VILÁGIDŐ stb.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 28. oldalt.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 28. oldalt.
USBÁTVITEL
(DCR-HC53E/HC54E)
A kamera képernyőjén megjelenő
képeket megjelenítheti a számítógépen
(USB videoátvitel) az USB kábelen
keresztül. Részletekért lásd a „First Step
Guide („Első lépések” útmutató)”
kiadványt a mellékelt CD-ROM
lemezen (52. oldal).
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listán, akkor választhatja az egyszerűsített
angol [ENG[SIMP]] nyelvet.
DEMÓ MÓD
A gyári beállítás [BE], így mintegy 10
perccel azt követően, hogy a kamerából
a kazettát is kivette, és a POWER
kapcsolót többször eltolva bekapcsolta a
CAMERA kijelzőt, elindul a bemutató.
z Ötlet
• A bemutató bizonyos, például az alábbi
esetekben abbamarad:
– Ha a bemutató közben megérinti a
képernyőt. (10 perc múlva a bemutató
újrakezdődik.)
– Kazetta behelyezésekor.
– Ha a POWER kapcsolót elmozdítja a
CAMERA helyzetből.
Az időeltolódást a
/
gombok segítségével állítsa be; az óra
ennek megfelelően a megváltozott időt
mutatja.
Ha időeltolódásként 0-t ad meg, az óra
ismét az eredeti időt mutatja.
AUTO.KIKAP
(automatikus kikapcsolás)
B 5 perc
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
A menü használata
LANGUAGE
VILÁGIDŐ
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát rákapcsolja az
elektromos hálózatra, az [AUTO.KIKAP]
értéke automatikusan [SOHA] lesz.
MEGJ.HELYE
(Kimenet megjelenítése)
B LCD
Az LCD képernyőn és a keresőben
megjeleníti a megjeleníthető adatokat
(például az időkódot).
VID-KI/LCD
A tévéképernyőn, az LCD képernyőn
és a keresőben megjeleníti a
megjeleníthető adatokat (például az
időkódot).
Folytatás ,
43
EGYEBEK menü (folytatás)
VEZETŐKER.
Megnézhet egy képkockát, és a
[VEZETŐKER.] értékét [BE]-re állítva
ellenőrizheti, hogy a tárgyak a képen
vízszintesek, függőlegesek-e.
A keretet a kamera nem rögzíti. A keret
eltüntetéséhez nyomja meg a DISP/
BATT INFO gombot.
z Ötlet
• Ha a felvétel tárgya a vezetőkeret
szálkeresztjénél van, a kép kiegyensúlyozott
lesz.
44
Másolás/Szerkesztés
Másolás videomagnóra és DVD/HDDfelvevőre
A kamerával lejátszott képek más felvevő készülékre, így például videomagnóra és
DVD/HDD-felvevőre is átmásolhatók.
A kamera és a videomagnó, illetve a DVD/HDD-felvevő összekötéséhez használható
az A/V átjátszókábel (1), az S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V átjátszókábel
(2), valamint az i.LINK kábel (3) is.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel a hálózati feszültségről
üzemeltesse (9. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját
is.
S VIDEO aljzattal
nem rendelkező
készülék
Eszköz S VIDEO
aljzattal
(Fekete)
Másolás/Szerkesztés
(Sárga)
(Fehér)
1
A/V
távcsatlakozó
(Fehér)
(Piros)
(Piros)
(Sárga)
2
DV
3
A DV vagy DV
OUT aljzathoz (i.LINK)
Az i.LINK aljzathoz
Videomagnó vagy
DVD/HDD-felvevő
: Jeláramlás iránya
A A/V átjátszókábel (mellékelt
tartozék)
Csatlakoztassa a másik készülék
bemenetéhez.
B A/V csatlakozóval rendelkező
S VIDEO átjátszókábel (nem
mellékelt tartozék)
Ha az S VIDEO aljzaton keresztül egy
S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel segítségével csatlakoztatja a
kamerát egy másik készülékhez, valósághűbb
képet kap, mintha a mellékelt A/V
átjátszókábelt használná. Dugja be az A/V
átjátszókábel fehér és piros dugóját (bal/jobb
hangcsatorna) és S VIDEO dugóját (S
VIDEO csatorna). Ilyenkor a sárga (normál
videó) dugót nem kell használni. Ha csak az S
VIDEO dugót csatlakoztatja, hang nem
távozik a készülékből.
Folytatás ,
45
Másolás videomagnóra és DVD/HDD-felvevőre (Folytatás)
C i.LINK kábel (nem mellékelt
tartozék)
Ha a másik készülék rendelkezik i.LINK
aljzattal, akkor a kamerához i.LINK
kábellel csatlakoztassa. Így kiváló
minőségű képet kap, mert a képet és a
hangot a készülékek digitális formában
továbbítják. Ne feledje, hogy a képet és a
hangot külön-külön nem lehet rögzíteni,
lejátszani.
b Megjegyzés
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját dugja a készülék videobemenetébe,
a piros (jobb hangsáv) vagy a fehér (bal
hangsáv) dugóját pedig dugja az
audiobemenetébe.
• Ha A/V átjátszókábellel csatlakoztat egy
készüléket, akkor a [MEGJ.HELYE]
értékét állítsa [LCD]-ra (ez a gyári beállítás)
(43. oldal).
1 A kamerát készítse elő
lejátszásra.
Tegye be a felvételt tartalmazó
kazettát.
3 A kamerát csatlakoztassa a
felvevő készülékhez
(videomagnóhoz vagy DVD/HDDfelvevőhöz) a (mellékelt) A/V
átjátszókábellel 1, egy S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábellel (nem mellékelt
tartozék) 2, vagy egy i.LINK
kábellel (nem mellékelt tartozék)
3.
A kamerát a felvevő készülék
bemenetéhez csatlakoztassa.
4 A kamerán kezdje meg a
lejátszást, a felvevő készüléken
pedig a felvételt.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
5 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és a felvevő
készüléket.
A POWER kapcsolót többször
eltolva gyújtsa fel a PLAY/EDIT
kijelzőt.
b Megjegyzés
2 A felvevő készülékbe tegye be azt
az adathordozót, amelyre a képek
majd rákerülnek.
Ha a felvevő készülék rendelkezik
bemenetválasztóval, akkor válassza
ki a megfelelő bemenetet (pl.
videobemenet 1, videobemenet 2).
46
• Ha A/V átjátszókábelt használ, és rögzíteni
szeretné a dátumot, az időt és a kamera
beállításait, akkor jelenítse meg őket a
képernyőn (33. oldal).
• A DV (i.LINK) aljzaton át nem
továbbíthatók az alábbi adatok:
– Jel, szimbólum
– Képek szerkesztése a következővel:
[KÉPEFFEKT.] (38. oldal)
• Ha i.LINK kábelt használ, és az átjátszás
közben szünetre állítja a kamerán a
lejátszást, a felvett kép egyenetlen lesz.
• Ha i.LINK kábelt használ, akkor a
készüléktől, illetve az alkalmazástól függően
előfordulhat, hogy az adatkód (dátum/idő/a
kamera beállításai) nem jelenik meg vagy
nem kerül felvételre.
Képek felvétele VCR készülékről stb.
(DCR-HC52E/HC54E)
i.LINK kábel (opcionális) segítségével videomagnón stb. található képeket vehet fel
szalagra.
Győződjön meg róla, hogy a felvételhez betette-e a kazettát a kamerába.
Az i.LINK kábellel (opcionális) a kamerát videomagnóhoz stb. vagy más i.LINK
rendszerű készülékhez csatlakoztathatja.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel a hálózati feszültségről
üzemeltesse (9. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját
is.
b Megjegyzés
• Olyan videomagnóról stb., amely nem rendelkezik i.LINK aljzattal, a felvételek nem
másolhatók át a kamerára.
Az i.LINK aljzathoz
AV készülék
A
DV aljzathoz (i.LINK)
: Jeláramlás iránya
Ha a kamerát i.LINK kábellel
csatlakoztatja egy másik készülékhez, a
video- és audiojeleket a készülékek
egymás között digitális formában
továbbítják, ami kiváló minőségű képet
és hangot eredményez. Ne feledje, hogy
a képet és a hangot külön-külön nem
lehet rögzíteni, lejátszani.
1 A videomagnót stb. i.LINK
kábellel csatlakoztassa a
kamerához.
i.LINK i.LINK aljzattal
i.LINK kábel (nem
mellékelt tartozék)
Másolás/Szerkesztés
DV
3 A POWER kapcsolót többször
eltolva gyújtsa fel a PLAY/EDIT
kijelzőt.
4 A kamerát állítsa felvételi szünet
állapotra.
Érintse meg rendre a következőket:
t [3.OLD] t [VEZ. FELV.]
t [FELV. SZÜNT].
2 Tegyen be egy kazettát a
videomagnóba.
Folytatás ,
47
Képek felvétele VCR készülékről stb. (DCR-HC52E/HC54E)
(folytatás)
5 Kezdje el lejátszani a
videomagnóban lévő kazettát.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera
LCD képernyőjén.
6 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol
el kívánja kezdeni a felvételt,
érintse meg a [FELV. INDUL]
elemet.
7 Állítsa le a felvételt.
Érintse meg az
(állj) vagy a
[FELV. SZÜNT] gombot.
8 Érintse meg a következőket:
[
RET.] t
.
b Megjegyzés
• Ha a kamerát más készülékhez i.LINK
kábellel csatlakoztatja, megjelenik a
szimbólum. (Előfordulhat, hogy ez a
szimbólum a csatlakoztatott készülék
képernyőjén is megjelenik.)
48
Számítógép használata
Mire használható a Windows rendszerű
számítógép (DCR-HC53E/54E)?
Ha a mellékelt CD-ROM lemezről
Windows számítógépre telepíti a
„Picture Motion Browser” programot,
akkor számos új funkció válik
elérhetővé.
b Megjegyzés
• Macintosh számítógépre nem telepíthető a
mellékelt „Picture Motion Browser”
program.
x A kamerával készített
mozgóképek beolvasása/
megtekintése
A felvétel dátuma és időpontja alapján
rendszerezheti a mozgóképeket, és
minta-képeik alapján kiválaszthatja a
megtekinteni kívánt mozgóképeket.
A minta-képek felnagyíthatók, és
diabemutatóként lejátszhatók.
x A számítógépre beolvasott
mozgóképek szerkesztése
A számítógépen szerkesztheti a
beimportált mozgóképeket.
x Mozgóképek exportálása a
számítógépről a kamerára
A kameráról a számítógépbe beolvasott
mozgóképeket exportálni lehet vissza a
kamerára.
Az „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” a számítógép képernyőjén
olvasható kézikönyv.
Amely ismerteti az alapvető
műveleteket a kamera és a számítógép
első összekötésétől, a beállítások
létrehozásától a (mellékelt) CD-ROM
lemezen tárolt „Picture Motion
Browser” szoftver első használatakor
végrehajtott általános műveletekig.
Hajtsa végre az „A következő telepítése:
„First Step Guide („Első lépések”
útmutató)”” (50. oldal) című fejezetben
leírtakat, indítsa el az „First Step Guide
(„Első lépések” útmutató)”
kézikönyvet, és kövesse az utasításokat.
A programok súgó/
segítség funkciója
A Help (Súgó/Segítség) kézikönyv
minden program minden funkcióját
ismerteti. Miután áttanulmányozta az
„First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyvet, az egyes
műveletek részleteit a Help (súgó/
segítség) képernyőn megtekinthető
kézikönyvben olvassa el.
A Súgó kézikönyv megjelenítéséhez
kattintson a képernyőn a [?] jelre.
Számítógép használata
Fő funkciók
Az „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)”
kézikönyv
Rendszerkövetelmények
„Picture Motion Browser”
használata esetén
Operációs rendszer: Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP SP2*,
Windows Vista*
*64-bites kiadás és a Starter
(Edition) nem támogatott.
Folytatás ,
49
Mire használható a Windows
rendszerű számítógép (DCRHC53E/54E) (folytatás)?
„Szokásos” („Standard”) telepítési
módot válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, vagy ha a
számítógépre egynél több
operációs rendszer is telepítve van,
akkor nem biztos, hogy minden
funkció hibátlanul működik.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy
gyorsabb
Program: DirectX 9.0c vagy újabb
(A termék működése DirectX
technológián alapul. A gépre
telepíteni kell a DirectX programot.)
Hang: Direct Sound kompatibilis
hangkártya
Memória: Legalább 256 MB vagy több
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
lemezterület: Kb. 350 MB
Mielõtt a számítógépet és a kamerát
csatlakoztatná, a Windows rendszerű
számítógépre telepítenie kell az „First
Step Guide („Első lépések” útmutató)”
kézikönyvet és a programot. Ezt a
telepítést csak az első alkalommal kell
végrehajtani.
Az, hogy mit és hogyan kell telepíteni,
az operációs rendszertől függ.
A következő telepítése:
„First Step Guide („Első
lépések” útmutató)”
Videokártya: Minimum 1024 × 768
képpont
1 Bizonyosodjék meg arról, hogy a
Egyebek: USB port (ezt normál
helyzetben biztosítani kell mint nagy
sebességű USB (USB 2.0
kompatibilis) javasolt), DV aljzat
(IEEE1394, i.LINK) (i.LINK
kábellel történő csatlakoztatáshoz),
lemezmeghajtó (CD-ROM meghajtó
szükséges a telepítéshez)
2 Kapcsolja be a számítógépet.
b Megjegyzés
• A rendszerkövetelményeket nem teljesítő
számítógép esetén a számítógépes környezet
nem garantált.
• Előfordulhat, hogy Ön a javasolt
környezetet építette ki, a művelet mégsem
hajtható végre.
Például más nyitott vagy a háttérben futó
alkalmazások korlátozhatják a termék
teljesítményét.
• Ha notebook számítógépet használ,
csatlakoztassa a váltóáramú adapterhez.
Ellenkező esetben a szoftver a számítógép
energiatakarékossági funkciói miatt nem
működik megfelelően.
50
A „First Step Guide
(„Első lépések”
útmutató)” és
szoftver telepítése
(DCR-HC53E/54E)
kamera és a számítógép nincs
összekötve egymással.
• A telepítéshez rendszergazdaként
(Administrator) jelentkezzék be.
• A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
3 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be
a számítógép
lemezmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a
telepítőképernyő.
Ha nem jelenik meg a képernyő
1 Kattintson a [Start] gombra, majd a
[My Computer] elemre. (Windows
2000 esetén kattintson duplán a [My
Computer] ikonra.)
2 Kattintson duplán a
[SONYPICTUTIL (E:)] (CDROM) (lemezmeghajtó) elemre.*
A PDF fájl megtekintéséhez
telepítse az „Adobe Reader”
szoftvert
A 6 lépésben a [Adobe(R) Reader(R)]
gombra kattintson.
A program telepítése
* A meghajtó betűjele (pl. (E:))
minden számítógépen más lehet.
1 Hajtsa végre „A következő
4 Kattintson a [FirstStepGuide]
elemre.
5 A lenyíló menüből válassza ki a
kívánt nyelvet és a kamera
típusát.
telepítése: „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)”” (50. oldal)
fejezet 1–3. lépéseit.
2 Kattintson a [Install] elemre.
3 Jelölje ki a telepítendő
6 Kattintson a
[FirstStepGuide(HTML)] („Első
lépések” útmutató (HTML))
gombra.
4 Válassza ki azt a térséget és
országot/régiót, ahol tartózkodik,
majd kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
Számítógép használata
alkalmazás nyelvét, majd
kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
Megkezdődik a telepítés.
Amikor megjelenik a [Save is
complete] (A mentés véget ért)
üzenet, az [OK] gombra kattintva
fejezze be a telepítést.
A PDF formátumú „First Step
Guide („Első lépések”
útmutató)” megtekintése
5 Olvassa el a [License Agreement]
licencszerződést; ha egyetért
vele, akkor jelölje be az [I accept
the terms of the license
agreement] (Elfogadom a
licencszerződés feltételeit)
négyzetet, majd kattintson a
[Next] (Tovább) gombra.
A 6 lépésben a [FirstStepGuide(PDF)]
gombra kattintson.
Folytatás ,
51
A „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” és szoftver telepítése
(DCR-HC53E/54E) (folytatás)
6 A program telepítéséhez kövesse
a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A számítógéptől függően
előfordulhat, hogy harmadik fél által
gyártott programot is telepíteni kell
(lásd alább). Ha megjelenik a
telepítőképernyő, a rajta lévő
utasításokat követve telepítse a
szükséges programot.
x Microsoft DirectX 9.0c
Az „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyvet a számítógépen
a Microsoft Internet Explorer Ver.6.0
vagy újabb verziójával célszerű
megtekinteni.
Az Asztalon kattintson kétszer a
kamera „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” ikonjára.
Mozgóképek kezeléséhez szükséges
program
z Ötlet
Ha a telepítés befejezéséhez ez kell,
indítsa újra a számítógépet.
Az Asztalon megjelennek a
parancsikonok (például a [
(Picture Motion Browser)
parancsikon).
]
7 Vegye ki a CD-ROM-ot a
számítógép lemezmeghajtójából.
52
Megtekintés „First
Step Guide („Első
lépések”
útmutató)” (DCRHC53E/54E)
• A következők kiválasztásával is elindulhat:
[Start] t [Programs] ([All Programs]
Windows XP esetén) t [Sony Picture
Utility] t [FirstStepGuide] t A kamera
mappája t „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” HTML formátumban.
• Ha telepítés nélkül kívánja megnézni a
HTML formátumú „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” kézikönyvet, akkor
másolja be a CD-ROM [FirstStepGuide]
mappájában található megfelelő nyelvi
mappát, és kattintson duplán az [Index.html]
fájlra.
• A következő esetekben az „First Step Guide
(„Első lépések” útmutató)” PDF formátumú
változatát használja:
– ha ki kívánja nyomtatni az „First Step
Guide („Első lépések” útmutató)”
valamelyik témakörét,
– ha a böngésző beállítási problémái miatt
az „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyv még a javasolt
beállítások mellett sem jelenik meg
helyesen a böngészőben,
– Ha a „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” HTML verzióját nem lehet
telepíteni.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során
valamilyen probléma merül fel, az alábbi
táblázat alapján hárítsa el. Ha a
probléma továbbra is fennáll, iktassa ki
az áramforrást, és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
• Általános műveletek/Easy
Handycam .......................................... 53.
• Akkumulátor/Áramforrás .............. 53.
• LCD képernyő/kereső...................... 54.
• Kazetták ............................................. 55.
• Felvétel készítése .............................. 55.
• Lejátszás............................................. 56.
• Másolás/Szerkesztés/Csatlakoztatás
más készülékekhez............................ 57.
• Csatlakozás számítógéphez.............. 58.
• Együttesen nem használható funkciók
............................................................. 58.
Általános műveletek/Easy
Handycam
Easy Handycam üzemmódban
megváltoznak a beállítások.
• Easy Handycam üzemmódban a
képernyőn meg nem jelenő funkciók
gyári beállításukat veszik fel
(17. és 37. oldal).
A menüelem beállítása váratlanul
megváltozott.
• Az alábbi beállítások automatikusan
gyári alapértéküket veszik fel, ha a
POWER kapcsoló több mint 12 órán át
OFF (CHG) helyzetben áll.
– ellenfény kompenzálása
– [FIX FÓKSZ]
– [FÓKUSZ]
– [FÉNYMÉRŐ]
– [JELENET]
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FEHÉR EGYNS]
– [HANGKEVERŐ]
A kamera melegszik.
• Tegyen rá a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (9. oldal).
• A hálózati tápegységgel csatlakozzék
egy fali csatlakozóaljzathoz (9. oldal).
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
• Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, illetve vegye le az
akkumulátort, majd körülbelül 1 perc
múlva csatlakoztassa újra.
• Egy hegyes tárgy segítségével nyomja
meg a RESET gombot (74. oldal). (Ha
megnyomja a RESET gombot, a
rendszer az összes beállítást
visszaállítja.)
• Használat közben a kamera
felmelegedhet. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Akkumulátor/Áramforrás
Hibaelhárítás
A kamera nem kapcsol be.
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a
kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAP). Módosítsa az
[AUTO.KIKAP] beállítását (43. oldal),
vagy ismét kapcsolja be a kamerát
(13. oldal), vagy használja a hálózati
tápegységet.
• Töltse fel az akkumulátort (9. oldal).
• Az akkumulátor majdnem vagy teljesen
lemerült.
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban nem
minden gomb működik (18. oldal).
Folytatás ,
53
Hibaelhárítás (folytatás)
A CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor nem világít.
• A POWER kapcsolót tolja OFF (CHG)
állásba (9. oldal).
• Az akkumulátor nem jól van a kamerán.
Igazítsa meg (9. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt
a fali csatlakozóaljzathoz (9. oldal).
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése
(9. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor villog.
• Az akkumulátor nem jól van a kamerán.
Igazítsa meg (9. oldal). Ha ez nem oldja
meg a problémát, húzza ki a hálózati
tápegységet a fali csatlakozóaljzatból, és
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony márkakereskedővel. Lehet, hogy
az akkumulátor elhasználódott.
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem
töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha a probléma továbbra
is fennáll, akkor előfordulhat, hogy az
akkumulátor elhasználódott. Cserélje ki
egy újra (9. és 63. oldal).
• Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben
nem pontos a kijelzett idő. Például
miután kinyitja vagy bezárja az LCD
táblát, a készüléknek mintegy 1 percre
van szüksége ahhoz, hogy az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő időértéket megjelenítse.
Az akkumulátor nagyon gyorsan
lemerül.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem
töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha a probléma továbbra
is fennáll, akkor előfordulhat, hogy az
akkumulátor elhasználódott. Cserélje ki
egy újra (9. és 63. oldal).
LCD képernyő/kereső
Az LCD képernyő hullámzik, amikor
megérinti.
• A jelenség nem utal meghibásodásra.
Ne nyomja erősen az LCD képernyőt.
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD
képernyőt.
• Nyomja meg a DISP/BATT INFO
gombot a kamerán (74. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően
működnek, illetve egyáltalán nem
működnek.
• Állítsa be az érintőképernyőt
([KALIBRÁLÁS]) (67. oldal).
Egyes menüelemek szürkék.
• Az adott felvételi/lejátszási
körülmények között nem használhatók
a szürkén megjelenő menüelemek.
A keresőben a kép nem éles.
• Addig mozgassa a kereső élességbeállító
gombját, amíg a kép éles nem lesz
(15. oldal).
54
A keresőből eltűnt a kép.
• Zárja be az LCD táblát. Ha nyitva van
az LCD tábla, a keresőben nem látszik a
kép (15. oldal).
Sorban pontok jelennek meg az LCD
képernyőn.
• A jelenség nem utal meghibásodásra.
Ezek a pontok nem kerülnek rögzítésre.
Kazetták
A kazettát nem adja ki a
kazettatartó.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e
az áramforrás (akkumulátor, hálózati
tápegység) (9. oldal).
• A kamera belsejében pára csapódott le
(66. oldal).
• Ez a kamera nem támogatja a Cassette
Memory kazettamemóriát, így a kijelző
sem jelenik meg.
A kazettán hátralévő idő nem jelenik
meg.
•A [
HÁTRALÉV] értékét állítsa
[BE]-re, hogy a szabad kapacitás mindig
látható legyen (42. oldal).
Előre- és visszacsévélés közben a
kazetta hangos.
A kazettában a szalag nem indul el,
amikor megnyomja a REC START/
STOP gombot.
• A POWER kapcsolót tolva gyújtsa ki a
CAMERA lámpát (19. oldal).
• A kazettában a szalag a végére ért.
Csévélje vissza, vagy tegyen be egy
másik kazettát.
• Az írásvédő kapcsolót tolja REC
állásba, vagy tegyen be egy új kazettát
(62. oldal).
• Páralecsapódás miatt a szalag
hozzátapadt a fejhez vagy a görgőhöz.
Vegye ki a kazettát, várjon legalább 1
órát, és tegye vissza (66. oldal).
A kazettán az utolsó felvétel és a
rákövetkező jelenet között nem
sikerül folyamatos átmenetet elérni.
• Hajtsa végre a [VÉGKERES] funkciót
(24. oldal).
• Ne vegye ki a kazettát. (Ekkor a felvétel
szünet nélkül folytatódik még abban az
esetben is, ha kikapcsolja a kamerát.)
• Ugyanarra a kazettára ne készítsen SP
és LP módban is felvételt.
• LP módban lehetőség szerint
egyvégtében készítsen felvételt.
Hibaelhárítás
Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező
kazetta használata esetén nem
jelenik meg a Cassette Memory
kijelző.
Felvétel készítése
[VÉGKERES] nem működik.
• Felvétel után ne vegye ki a kazettát
(24. oldal).
• Semmi sincs a kazettán.
• A kazettán a felvételt tartalmazó részek
között üres szalagrész található. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ha hálózati tápegységet használ, akkor
az előre-/visszacsévélés sebessége nő (az
akkumulátoros üzemnél megszokott
sebességhez képest), így a zaj is
növekszik. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Folytatás ,
55
Hibaelhárítás (folytatás)
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
• Állítsa a [FÓKUSZ] értékét [AUTO.]ra (29. oldal).
• A felvételi körülmények nem
megfelelőek a fókusz automatikus
beállításához. Kézzel állítsa be a fókuszt
(29. oldal).
A képernyőn a kép túl világos, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót
(20. oldal), vagy kapcsolja ki az
ellenfényt kompenzáló funkciót
(21. oldal).
Kellemetlen villogás tapasztalható.
[STEADYSHOT] nem működik.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét
[BE]-re (39. oldal).
Nem működik az ellenfényt
kompenzáló funkció.
• A következő beállítások esetén
kikapcsol az ellenfényt kompenzáló
funkció.
– [KÉZI] az [EXPOZÍCIÓ] funkciónál
– [FÉNYMÉRŐ]
• Easy Handycam üzemmódban nem
működik az ellenfényt kompenzáló
funkció (18. oldal).
Amikor sötétben gyertyafényt vagy
villanyfényt filmez, függőleges csík
jelenik meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy
és a háttér fényessége nagymértékben
eltér egymástól. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
• Ilyesmi akkor fordul elő, ha [PORTRÉ]
vagy [SPORT] üzemmódban kisüléses
fényforrású, például fénycsöves,
nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpás
megvilágításánál készít felvételt. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Televízió-képernyő vagy
számítógép-képernyő filmezésekor
vízszintes fekete sávok jelennek
meg.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét
[KI]-re (39. oldal).
[Lehet,hogy zárva van a lencsevédő.
Ellenőrizze.] jelenik meg a
képernyőn, ha a lencse burkolata
nyitva van.
• Nincs elegendő fény, vagy a lencsét ujja
vagy valamilyen más tárgy eltakarja,
beárnyékolja.
Lejátszás
Ha fényes tárgyról készít felvételt,
függőleges sáv jelenik meg.
• Ez az elmosódás. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kép színei nem valósághűek.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót
(20. oldal).
A kazettát nem lehet lejátszani.
• A POWER kapcsolót többször eltolva
gyújtsa fel a PLAY/EDIT kijelzőt
(22. oldal).
• Csévélje vissza a kazettában szalagot
(22. oldal).
A képen vízszintes csíkok jelennek
meg. Nem jelenik meg kép, vagy a
megjelenő kép életlen.
• A fejet tisztítsa meg tisztítókazettával
(nem mellékelt tartozék) (67. oldal).
56
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható.
• Növelje a hangerőt (22. oldal).
• Addig módosítsa a [HANGKEVERŐ]
beállítását, amíg a hangerő megfelelővé
nem válik (35. oldal).
• Ha S VIDEO csatlakozódugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is
bedugta (26. oldal).
Szakadozott a hang.
• A fejet tisztítsa meg tisztítókazettával
(nem mellékelt tartozék) (67. oldal).
„---” látható a képernyőn.
• Amikor a most lejátszott felvételt
rögzítették, nem volt beállítva a dátum
és az idő.
• A kamera üres szalagrészt játszik le.
• Ha a kazettában a szalag zajos vagy
sérült, az adatkód nem olvasható le róla.
• A felvételt a kameráétól (PAL) eltérő
színrendszerben rögzítették. A jelenség
nem utal meghibásodásra (61. oldal).
látható a képernyőn.
A csatlakoztatott készülék kijelzőjén
időkód és más adat jelenik meg.
• Ha A/V átjátszókábelt használ, a
[MEGJ.HELYE] értékét állítsa [LCD]ra (43. oldal).
Ha A/V átjátszókábelt használ, nem
jól működik a másolás.
• Nem jól érintkezik az A/V
átjátszókábel. Győződjék meg arról,
hogy az A/V átjátszókábel megfelelően
csatlakozik annak a másik készüléknek
a bemenetéhez, amelyre a kameráról a
képeket át kívánja másolni (45. oldal).
A felvételre utólag rögzített új hang
nem hallható.
• Addig módosítsa a [HANGKEVERŐ]
beállítását, amíg a hangerő megfelelővé
nem válik (35. oldal).
A csatlakoztatott készülékről
származó képek nem megfelelően
jelennek meg.
Hibaelhárítás
A kép zajos, zavaros, a képernyőn
pedig az
szimbólum jelenik meg.
Másolás/Szerkesztés/
Csatlakoztatás más
készülékekhez
• A bemenő jel nem PAL rendszerű
(61. oldal).
• A lejátszani kívánt kazettát egy másik
készüléken 4 csatornás mikrofonnal
(4CH MIC REC) rögzítették. Ez a
kamera nem tudja kezelni a 4 csatornás
mikrofonnal készített felvételeket.
Folytatás ,
57
Hibaelhárítás (folytatás)
Csatlakozás
számítógéphez
(DCR-HC53E/54E)
A számítógép nem ismeri fel a
kamerát.
• Telepítse a „Picture Motion Browser”
programot (50. oldal).
• Előfordulhat, hogy csatlakoztatás után
közvetlenül pár pillanatig a számítógép
még nem ismeri fel a kamerát. Várjon
türelemmel egy kis ideig.
• A számítógép (USB) aljzataiból
húzzon ki minden USB kábellel
csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
• A kábelt húzza ki a számítógépből és a
kamerából, indítsa újra a számítógépet,
majd ismét csatlakoztassa megfelelően a
számítógépet és a kamerát.
A mellékelt „Picture Motion
Browser” szoftver Macintosh
számítógépre nem telepíthető.
• A „Picture Motion Browser” program
csak Windows operációs rendszerrel
működő számítógépre telepíthető.
Együttesen nem
használható funkciók
Egyes funkciókat nem lehet együttesen
használni. A következő lista olyan
példákat sorol fel, amelyekben együtt
nem használható funkciók szerepelnek.
58
Nem
használható
Ennél a funkciónál
ellenfény
kompenzálása
[FÉNYMÉRŐ],
[EXPOZÍCIÓ]
[FIX FÓKSZ]
[JELENET]
[FÉNYMÉRŐ]
NightShot plus
[JELENET]
NightShot plus
[EXPOZÍCIÓ]
NightShot plus
[FEHÉR
EGYNS]
NightShot plus
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőben
jelzések, szimbólumok jelennek meg,
ellenőrizze az alábbiakat.
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha
a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:(vagy E:) ss:ss (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:ss
C:21:ss
• Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát, várjon legalább 1 órát, és
tegye vissza (66. oldal).
E:61:ss / E:62:ss
• Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony
márkaszervizhez. Közölje velük az
„E” betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
E (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet
és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az
E figyelmeztető szimbólum már
akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még
5–10 percnyi működést tesz
lehetővé.
% (Figyelmeztetés a
páralecsapódásra)*
• Vegye ki a kazettát, kapcsolja ki a
kamerát, és kb. 1 órán keresztül
hagyja nyitva a kazettatartó tetejét
(66. oldal).
C:22:ss
• A fejet tisztítsa meg
tisztítókazettával (nem mellékelt
tartozék) (67. oldal).
C:31:ss / C:32:ss
• A fent leírtaktól eltérő hibajelenség
fordult elő. Vegye ki a kazettát,
helyezze be újra, majd ismét
próbálja meg használni a kamerát.
Ha pára csapódott le a kamerában,
akkor ne próbálkozzék ezzel az
eljárással (66. oldal).
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
Hibaelhárítás
• Az akkumulátor nem (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátor.
Használjon „InfoLITHIUM”
akkumulátort (H sorozat)
(63. oldal).
• Megfelelően csatlakoztassa a
hálózati adaptert a kamera DC IN
aljzatába (9. oldal).
• Cserélje ki a kazettát. Nyomja meg a
RESET gombot (74. oldal), majd
ismét próbálja meg használni a
kamerát.
Q (A kazettára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog:
• A kazettára már csak 5 percnél
rövidebb felvétel fér.
• Nincs kazetta a kamerában.*
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának
módosítását (62. oldal).*
Ha gyorsan villog:
• A kazettában a szalag a végére ért.*
Folytatás ,
59
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek (folytatás)
Z (A kazetta kivételére figyelmeztető
szimbólum)*
Ha lassan villog:
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának
módosítását (62. oldal).
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás történt (66. oldal).
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható
(59. oldal).
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(33. oldal).
Példák figyelmeztető
üzenetre
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse utasításaikat.
%Z Páralecsapódás történt. Vegye
ki a kazettát. (66. oldal)
% Páralecsapódás történt.
Kapcsolja ki 1 órára. (66. oldal)
Z Vegye ki, majd ismét tegye be a
kazettát. (16. oldal)
• Ellenőrizze, sérült-e a kazetta.
QZ A kazetta írásvédett. Nézze
meg a fület. (62. oldal)
60
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
A kamera PAL rendszert használ, így
képei kizárólag AUDIO/VIDEO
bemenettel rendelkező PAL rendszerű
televíziókészüléken tekinthetők meg.
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Külföldön az órán nagyon egyszerűen
beállítható a helyi idő, ha megadja a
lakhelye és a tartózkodási helye közötti
időkülönbséget. Válassza a
[VILÁGIDŐ] elemet a
(EGYEBEK) menüben, majd állítsa be
az időkülönbséget (43. oldal).
Rendszer Hol használják
PAL
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay,
Uruguay
SECAM
Franciaország, Guiana, Irak,
Irán, Monaco, Oroszország,
Ukrajna stb.
NTSC
Bahamák, Bolívia, Kanada,
Közép-Amerika, Chile,
Kolumbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japán, Korea,
Mexikó, Peru, Surinam,
Tajvan, Fülöp-szigetek,
U.S.A., Venezuela stb.
További információk
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Kína, Cseh
Köztársaság, Dánia,
Finnország, Németország,
Hollandia, Hongkong,
Magyarország, Olaszország,
Kuvait, Malajzia,
Új-Zéland, Norvégia,
Lengyelország, Portugália,
Szingapúr,
Szlovák Köztársaság,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Thaiföld,
Egyesült Királyság stb.
61
Karbantartás és biztonsági előírások
Használható videokazettafajták
Csak mini DV kazetta használható.
jelzéssel ellátott kazettát
használjon.
A kamera nem tud Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazettát
használni.
Hogyan lehet elérni, hogy a
kazettára ne kerüljön üres rész a
felvételek közé?
A felvétel folytatása előtt azEND
SEARCH gomb (24. oldal) segítségével
álljon rá a már rögzített felvételrész
legvégére az alábbi esetekben:
• ha lejátszotta a kazettát,
• ha az EDIT SEARCH funkciót használta.
Szerzői jogot védő jel
x Lejátszás
Ha az ezzel a kamerával lejátszott
kazetta szerzői jogot védő jelet
tartalmaz, akkor a kamerával ezt a
felvételt nem lehet egy másik, a
kamerához csatlakoztatott
videokamerára másolni.
x DCR-HC52E/HC54E esetén:
Felvételkészítéskor
A kamerával nem lehet olyan szoftvert
felvenni, amely a szoftver szerzői
jogának védelme céljából szerzői jogot
védő vezérlőjeleket tartalmaz. [Ha ilyen
szoftvert kísérel meg felvenni, az LCD
képernyőn, illetve a keresőben a
[Szerzőijog-védelem miatt nem vehető
fel.] üzenet jelenik meg. A kamera
felvétel közben nem rögzít szerzői jogot
védő vezérlőjeleket a kazettára.
62
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
Vegye ki belőle a kazettát, és tárolja
megfelelően.
x A véletlen törlés megelőzése
érdekében
A kazetta írásvédő kapcsolóját tolja el a
SAVE jelzés felé.
REC: A kazettára felvétel
rögzíthető.
SAVE: A kazettára nem
rögzíthető felvétel
(írásvédett).
REC
SAVE
x A kazetta felcímkézése
Azért, hogy megelőzze a kamera
esetleges hibás működését, a kazettára
címkét csak a következő ábrán megjelölt
helyre tegyen.
A szélére és élére
ne ragasszon
címkét.
A címke helye
x A kazetta használatát követően
A kép és a hang torzulásának
megelőzése érdekében csévélje vissza a
szalagot a kazetta elejére. Ezután a
kazettát tegye a tokjába, és felállítva
tárolja.
x Az aranyozott érintkezők
tisztítása
A kazetta aranyozott érintkezőit
minden 10. kazettakivételt követően
tisztítsa meg vattapálcikával.
Ha a kazetta aranyozott érintkezői
piszkosak vagy porosak, a kamera nem
tudja pontosan kiírni a hátralévő
műsoridőt.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem alszik.
Más hőmérsékleten előfordulhat, hogy az
akkumulátor feltöltése kisebb hatásfokkal
történik.
• Ha az akkumulátor töltése közben a hálózati
tápegység a kamerához csatlakozik, a töltés
befejeztével húzza ki a kábelt a kamera DC
IN aljzatából, és vegye le az akkumulátort.
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
Aranyozott érintkező
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátorról
Ez a készülék kompatibilis a (H
sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátorral.
A kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik.
A H sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon a
jelzés
látható.
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a
kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni.
További információk
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FH70/FH100 (nem mellékelt
tartozék).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévél előre vagy vissza,
az akkumulátor gyorsabban lemerül.
Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FH70/FH100
(nem mellékelt tartozék).
• Amikor a kamerával nem készít vagy játszik
le felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe állítani. Az
akkumulátor energiája akkor is fogy, amikor
a kamera felvételkészenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
Folytatás ,
63
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
Az akkumulátor
energiaszintjének kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ekkor az
akkumulátor energiaszintjét a készülék
helyesen fogja mutatni. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át
magas hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja. Az akkumulátor energiaszintjét
csak tájékoztató értéknek tekintse.
• Az üzemi körülményektől és a
hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy az
E szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, amikor az akkumulátor
által biztosított üzemidő még 5–10 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer merítse le a kamerával, hogy ezzel
fenntartsa az akkumulátor
működőképességét. Tároláshoz vegye le az
akkumulátort a kameráról, és tegye száraz,
hűvös helyre.
• Az akkumulátort úgy tudja a kamerával
teljesen lemeríteni, hogy a
(EGYEBEK) menüben az [AUTO.KIKAP]
értékét [SOHA]-ra állítja, és a kamerát a
kazettás felvétel készenléti állapotában
hagyja mindaddig, amíg az magától ki nem
kapcsol (43. oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az idő előrehaladtával és az ismételt
használat következtében csökken az
akkumulátor kapacitása. Ha az egy-egy
feltöltéssel biztosítható használati idő
jelentősen lerövidül, valószínűleg elérkezett
annak az ideje, hogy az akkumulátort egy
újra cserélje.
• Az egyes akkumulátorok élettartama a
tárolási és működtetési feltételek, illetve a
környezet függvényében egymástól eltérő
lehet.
64
Az i.LINK
A készüléken található DV aljzat
i.LINK-kompatibilis DV aljzat. Az
alábbiakban ismertetjük az i.LINK
szabványt és jellemzőit.
Mit takar az i.LINK elnevezés?
Az i.LINK olyan digitális soros
interfész, amely két, i.LINK
csatlakozóaljzattal rendelkező készülék
között digitális video-, digitális audio- és
egyéb adatok kétirányú továbbítására
szolgál. Az i.LINK kábelen át más
készülékek vezérelhetők is.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő egyetlen
i.LINK kábel. A lehetséges
alkalmazások között említhetjük a
különböző digitális AV készülékekkel
végzett műveleteket és adatátviteli
tranzakciókat.
Ha a kamerával egynél több i.LINKkompatibilis készüléket köt sorba, akkor
a készüléklánc bármelyik készülékén
vezérelhető a működés. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy a
csatlakoztatott készülékek jellemzőinek
és műszaki adatainak függvényében a
működtetési módszerek eltérőek
lehetnek, és az is előfordulhat, hogy
bizonyos csatlakoztatott készülékekkel
az adatátviteli tranzakciók nem
valósíthatók meg.
b Megjegyzés
• Rendszerint csak egyetlen készüléket lehet
i.LINK kábellel a kamerához csatlakoztatni.
Ha a kamerát olyan i.LINK-kompatibilis
készülékhez csatlakoztatja, amely legalább
két DV aljzattal is rendelkezik, olvassa el az
illető készülék használati útmutatóját.
z Ötlet
• Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az
IEEE 1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos
cég elfogadta.
• Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány,
amelyet az Institute of Electrical and
Electronics Engineers (az amerikai
székhelyű Villamosmérnökök Egyesülete)
hagyott jóvá.
Az i.LINK jelátviteli sebessége
Az i.LINK maximális jelátviteli
sebessége a készülékek függvényében
változhat. Háromféle jelátviteli sebesség
használatos:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az egyes készülékek használati
útmutatójának „Műszaki adatok”
fejezete megadja a jelátviteli sebességet.
Egyes készülékeken ezt az i.LINK
csatlakozóaljzat közelében is feltüntetik.
Ha különböző jelátviteli sebességű
készülékeket csatlakoztat egymáshoz, a
tényleges jelátviteli sebesség időnként
eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit takar az Mbps elnevezés?
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról,
hogyan lehet másolatot készíteni úgy,
hogy a kamerát egy másik DV aljzattal
rendelkező videokészülékhez
csatlakoztatja, olvassa el az 45. oldalt és
az 47. oldalt.
A kamerát nemcsak videokészülékhez,
hanem más Sony gyártmányú i.LINK
(DV) csatlakozóval rendelkező
készülékhez (például VAIO sorozatú
személyi számítógéphez) is
csatlakoztathatja.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát egy másik i.LINKkompatibilis készülékhez csatlakoztatja, ne
felejtse el még az i.LINK kábel bedugása,
illetve kihúzása előtt kikapcsolni a
készüléket és a hálózati tápegységet
leválasztani a fali csatlakozóaljzatról.
A szükséges i.LINK kábel
Használja a Sony i.LINK 4–4 pólusú
kábelt (DV másoláshoz).
A kamera használata
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken.
– Rendkívül meleg, rendkívül hideg,
rendkívül párás helyen. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60 °C fölé emelkedhet, például tűző napon
parkoló gépkocsiban, hősugárzó mellett,
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
A nagy meleg hatására
meghibásodhatnak, deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
Folytatás ,
További információk
A Mbps a „megabits per second”
kifejezés rövidítése, és az egy másodperc
alatt küldhető vagy vehető
adatmennyiséget adja meg. A 100 Mbps
kifejezés például azt jelenti, hogy 1
másodperc alatt 100 megabitnyi adat
küldésére van lehetőség.
Egyes i.LINK-kompatibilis eszközök,
így például a digitális televíziók, a
DVD-, MICROMV- és HDV-felvevők/
lejátszók nem használhatók DVeszközökkel. Mielőtt más készülékhez
csatlakozna, bizonyosodjék meg arról,
hogy az illető eszköz kompatibilis-e a
DV-eszközökkel. A részleteket, a
biztonsági előírásokat és a használható
szoftvereket illetően olvassa el a
csatlakoztatandó készülék használati
útmutatóját.
65
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
– Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a kamerába, az
meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt és a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. A közvetlen
napsugárzás tönkreteheti a kereső belsejét
és az LCD képernyőt.
• A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramú feszültségről üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat használja.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne
érje erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse
le, ne lépjen rá. Különösen a lencse épségére
ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• Ha folyik az elem
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
66
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
• Rendszeresen kapcsolja be a kamerát, és
mintegy 3 percen át játsszon le egy kazettát.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében,
a szalag felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a szalag a fejre tapad és megsérül,
vagy a készülék nem megfelelően
működik. Ha pára csapódik le a kamera
belsejében, megjelenik a [%Z
Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát.] vagy a [% Páralecsapódás
történt. Kapcsolja ki 1 órára.] üzenet.
Ha a pára a lencsére csapódik le, ilyen
üzenet nem jelenik meg.
x Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik
funkció sem működik. Vegye ki a
kazettát, kapcsolja ki a kamerát, és kb.
1 órán keresztül hagyja nyitva a
kazettatartó tetejét. A kamera csak
akkor használható ismét, ha mindkét
alábbi feltétel teljesül:
• A készülék bekapcsolásakor nem jelenik
meg a figyelmeztető üzenet.
• Amikor betesz egy kazettát és megérinti a
szalagkezelő gombokat, sem a %, sem a Z
szimbólum nem villog.
Amikor a páralecsapódás még csak
elkezdődik, a kamera ezt nem mindig
érzékeli. Ilyen esetben néha előfordul,
hogy a kazettatartó tetejének kinyitása
után a kazetta 10 másodpercig még nem
jön elő. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Ne csukja vissza a
kazettatartó fedelét, amíg elő nem jön a
kazetta.
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát
párás helyen használja, például:
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
x A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül egy
óra).
Videofej
• Ha piszkosak a videofejek, eltorzulhat a kép
vagy a hang.
• Az alábbi esetekben 10 másodpercig tisztítsa
a videofejeket (külön megvásárolható) Sony
DVM-12CLD tisztítókazettával:
– ha lejátszáskor a képen mozaikszerű zaj
látható vagy ha a képernyő kék,
– ha a lejátszott kép nem mozdul,
– ha nem jelenik meg a kép, vagy ki-kihagy a
hang,
– [x
Piszkos a videofej. Használjon
tisztítókazettát.] jelenik meg a képernyőn
felvétel vagy lejátszás közben.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”,
„képvisszamaradás” jelenhet meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
x Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor puha
ruhával tisztítsa meg. Ha az LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet (nem
mellékelt tartozék) használja, a benne
található tisztító folyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
x Az érintőképernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az alábbiakat.
Javasoljuk, hogy a művelet során a
kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a hálózatról üzemeltesse.
1 Kapcsolja ki a készüléket, majd
csúsztassa el többször a POWER
kapcsolót a PLAY/EDIT lámpa
bekapcsolásáig, miközben lenyomja a
DISP/BATT INFO gombot a kamerán,
és nyomva tartja azt körülbelül
5 másodpercig.
Folytatás ,
További információk
Javasoljuk, hogy fontos felvételek
készítése előtt mindig használjon
tisztítókazettát (nem mellékelt
tartozék).
• A hosszú használat során a videofej elkopik.
Ha nem éles a kép és ezen a tisztítókazetta
(nem mellékelt tartozék) sem segít, akkor
előfordulhat, hogy a videofej elhasználódott.
A videofej cseréjéhez lépjen kapcsolatba a
Sony márkakereskedővel, illetve a
legközelebbi Sony márkaszervizzel.
67
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
2 „Memory Stick” vagy hasonló
memóriakártya sarkával érintse meg a
képernyőn megjelenő „×” szimbólumot.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be, és használja
egy kicsit.
KALIBRÁLÁS
A kereső belsejének
portalanítása
1 Húzza ki a keresőt.
Ekkor a „×” szimbólum elmozdul. Ha
nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, a 2 lépéstől kezdve ismételje
meg az eljárást.
• Ha el van forgatva, akkor nem lehet
beállítani az LCD képernyőt.
2 Egy hegyes tárgy, például egy
golyóstoll segítségével nyomja befelé
a fület, és közben húzza a nézőkeegységet a nyíl irányába, amíg le nem
válik a keresőről.
Fül
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
naptejet,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
3 Fényképezőgép-ventillátorral stb.
távolítsa el nézőke-egységről a port.
Az objektív gondozása és
tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét puha
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen
tárolja.
68
4 Tolja a keresőt a kamera testébe.
5 Fényképezőgép-ventillátorral stb.
távolítsa el a port abból a belső
részből is, ahol a nézőke-egység a
készülékhez csatlakozott.
6 Egyenesen, kattanási rányomva
tegye vissza a nézőke-egységet a
keresőre.
• A nézőke-egység egyetlen részegység. Ne
szedje jobban szét.
• Ne érjen a nézőke-egységben a lencséhez.
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
ha a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba tolja. A beépített újratölthető
elem mindig töltődik, amikor a kamera a
hálózati tápegységgel a fali
csatlakozóaljzathoz csatlakozik, illetve
amikor a kamerán rajta van az
akkumulátor. A beépített újratölthető
elem hozzávetőleg körülbelül 3 hónap
alatt teljesen lemerül, ha a kamerát
egyáltalán nem használja (és így nincs
rajta az akkumulátor, illetve nem
csatlakozik hozzá a hálózati tápegység).
A kamera használatba vétele előtt töltse
fel a beépített újratölthető elemet.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem
fel van-e töltve, lemerült elemmel
csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
x Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe,
és legalább 24 óráig hagyja így a
kamerát.
További információk
b Megjegyzés
A beépített újratölthető elem
töltése
69
Műszaki adatok
Rendszer
Képfelvevő rendszer
2 forgó fej, helikális
pásztázórendszer
Hangfelvevő rendszer
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bites (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, sztereó 1,
sztereó 2), 16 bites (mintavételi
frekvencia: 48 kHz, sztereó)
Videojel
PAL színrendszerű, megfelel a
CCIR szabványoknak
Használható kazetták
jelzéssel ellátott mini
DV kazetta
Szalagsebesség
SP: megközelítőleg 18,81 mm/s
LP: megközelítőleg 12,56 mm/s
Felvételi/lejátszási idő
SP: 60 perc (DVM60-as kazetta
esetén)
LP: 90 perc (DVM60-as kazetta
esetén)
Előre-/visszacsévélés ideje
Kb. 2 perc 40 másodperc
(DVM60-as kazetta és akkumulátor
használata esetén)
Kb. 1 perc 45 másodperc
(DVM60-as kazetta és hálózati
tápegység használata esetén)
Kereső
Elektromos kereső (színes)
Képalkotó
3,0 mm-es (1/6 típusú) CCD
(Charge Coupled Device –
töltéscsatolt eszköz)
Összesen: kb. 800 000 képpont
Effektív (mozgókép): kb.
400 000 képpont
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
40 × (optikai), 2 000 × (digitális)
70
Gyújtótávolság
f=1,9 ~ 76 mm
35 mm-es fényképezőgépegyenérték
KAMERA esetén: 36 ~ 1 440 mm
F1,8 ~ 4,1
Szűrési átmérő: 30 mm
Színhőmérséklet
[AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
11 lx (lux) (F 1,8)
0 lux (NightShot plus üzemmódban)
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
A/V távcsatlakozó
10 érintkezős csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm)
Audiojel: 327 mV (47 kΩ (kiloohm)
terhelési impedanciánál), Kimeneti
impedancia kisebb, mint 2,2 kΩ
(kiloohm)
USB csatlakozó (DCR-HC53E/HC54E)
mini-B
DV bemeneti/kimeneti csatlakozó
(DCR-HC52E/HC54E)
i.LINK aljzat (IEEE1394,
4 érintkezős csatlakozó S100))
DV kimeneti csatlakozó (DCR-HC51E/
HC53E)
i.LINK aljzat (IEEE1394,
4 érintkezős csatlakozó S100))
LCD képernyő
Kép
6,2 cm (2,5 típus)
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
Mellékelt tartozékok
Lásd a 8. oldalt.
Üzemi hőmérséklet
0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet
-20 °C – + 60 °C
Méretek (kb.)
48 × 29 × 81 mm (szé/ma/mé) a kiálló
részek kivételével
Tömeg (kb.)
170 g tápkábel nélkül
* További adatok a AC adapterre
ragasztott címkén találhatók.
Akkumulátor (NP-FH30)
Maximális kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
3,6 Wh (500 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
40 g
Üzemi hőmérséklet
0 °C – 40 °C
Típus
Lítium-ion
A gyártó fenntartja annak jogát, hogy a
kivitelt és a műszaki adatokat előzetes
bejelentés nélkül megváltoztathassa.
AC-L200/L200B típusú hálózati
tápegység
További információk
Áramellátás
6,8 V/7,2 V egyenáram
(akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati
tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel
Kamera-felvételi üzemmódban a
kereső használatával: 1,8 W
Kamera-felvételi üzemmódban az
LCD képernyő használatával: 2,1 W
Üzemi hőmérséklet
0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet
-20 °C – + 60 °C
Méretek (kb.)
63 × 85 × 114 mm (szé/ma/mé)
a kiálló, kihúzható részekkel együtt
63 × 85 × 115 mm (szé/ma/mé)
a kiálló, kihúzható részekkel és a
feltett (mellékelt) NP-FH30
akkumulátorral együtt
Tömeg (kb.)
380 g, tartozékok nélkül
440 g, az újratölthető NP-FH30
akkumulátorral és a DVM60
kazettával együtt
Áramellátás
100 V–240 V váltakozó áram,
50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram*
Folytatás ,
71
Műszaki adatok (folytatás)
Védjegyek
• A „Handycam” és a
a
Sony Corporation védjegyei.
• A „InfoLITHIUM” az Sony Corporation
védjegye.
• Az i.LINK és a a Sony Corporation
védjegye.
•A
védjegy.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Media,
a Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation cégnek vagy leányvállalatainak
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™, sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
72
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
Zárójelben ( ) a megfelelő oldalszám áll.
A NIGHTSHOT PLUS kapcsoló (20)
B Motoros zoom gomb (20)
C
OPEN/EJECT gomb (16)
D Vállszíj rögzítőnyílása
Rögzíti a vállszíjat (nem mellékelt
tartozék).
Gyors áttekintés
E Kéztámasz (15)
F Objektív (Carl Zeiss Lens) (5)
G LENS COVER kapcsoló
(a lencsevédő kapcsolója) (15)
H Beépített sztereó mikrofon (35)
I Infravörös port (20)
Folytatás ,
73
A részegységek és kezelőszervek elhelyezkedése (folytatás)
A DISP/BATT INFO gomb (10, 15)
B EASY gomb (17)
C RESET gomb
Az összes állítható értéket –
beleértve a dátumot és az időt is –
alaphelyzetbe állítja.
D LCD képernyő/Érintőképernyő
(15, 76)
E Zoom gombok (20)
F REC START/STOP gomb (17, 19)
G Hangszóró
A lejátszott hangok a hangszóróból
hallhatók. A hangerő beállítására
vonatkozóan lásd a 22. oldalt.
H BATT (akkumulátor kioldó)
PUSH gomb (10)
I CHG (töltésjelző) lámpa (9)
J DCR-HC53E/HC54E esetén
(USB) aljzat
K . (ellenfényt kompenzáló) gomb
(21)
74
A POWER kapcsoló (13)
B Kereső (15)
C Nézőke (68)
D A kereső élességbeállító gombja (15)
F DC IN csatlakozó (9)
G A/V távcsatlakozó (26, 45)
Gyors áttekintés
E A DCR-HC51E/HC53E esetén:
DV OUT aljzat (45)
DCR-HC52E/HC54E esetén:
DV aljzat (45, 47)
H CAMERA, PLAY/EDIT lámpa (13)
I REC START/STOP gomb (17, 19)
J Állványfoglalat
Csatlakoztassa az állványt (külön
megvásárolható: a csavarnak 5,5 mmnél rövidebbnek kell lennie) az
állványfoglalatnál, állványfoglalatcsavar használata esetén.
75
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések
A A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
Felvétel
1
2
3
4
5
FELV.
60p
60p
C A felvétel állapota ([KÉSZ]
(készenlét) vagy [FELV.] (felvétel))
D Felvétel: Szalag számláló (óra: perc:
másodperc)
Lejátszás: Időkód (óra: perc:
másodperc: képkocka)
E A kazetta kapacitása (a felvétel
hozzávetőleges hossza) (42)
SEG.
7
B Felvételi mód (SP vagy LP) (42)
6
F Funkció gomb (28)
G Útmutatás gomb (23)
H A szalagtovábbítás kijelzője
Megtekintés
I Szalagkezelő gombok (22)
1
2
8
4
60p
60p
7
SEG.
9
76
6
5
Módosításra utaló
kijelzések
A [SEGÉD LET] (78. oldal) funkcióval
az LCD képernyőn megjelenő minden
szimbólum, kijelzés funkciójának
ismertetése előhívható.
Szimbólum
Jelentése
9
Kézi fókuszbeállítás
(29)
.
Ellenfény
kompenzálása (21)
JELENET (30)
b Megjegyzés
• A [SEGÉD LET] használatakor egyes
kijelzések nem jelennek meg.
Bal oldalon felül
Képeffektus (38)
Fehéregyensúly (32)
n
Jobb oldalon felül
Széles vászon (39)
60p
KÉSZ
0:00:00
60p
SteadyShot kikapcsolva
(39)
/
EDIT
+
SZERKKERES (39)
b Megjegyzés
/
SZERK
+
SEG.
Alul
FN
Középen
• A szimbólumok helye és jelentése általában
megegyezik a feltüntetettekkel. De az Ön
képernyőjén máshol, más formában is
előfordulhatnak.
Bal oldalon felül
Szimbólum
Jelentése
HANGMÓD (42)
Jobb oldalon felül
Jelentése
DV bement (47)
Felvételkor a kamera automatikusan
rögzíti a dátumot, az időt és a kamera
beállításait. Ezek a felvétel során nem
látszanak a képernyőn, de lejátszáskor
az [ADATKÓD] funkcióval
megjeleníthetők (33. oldal).
Középen
Szimbólum
Jelentése
Gyors áttekintés
Szimbólum
Adatkód felvételkor
NightShot plus (20)
%Z
Figyelmeztetés (59)
Alul
Szimbólum
Jelentése
Rugalmas fénymérő
(30)/Kézi expozíció (31)
Folytatás ,
77
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések (folytatás)
A képernyőn megjelenő
szimbólumok, kijelzések
magyarázata (SEGÉDLET)
Az LCD képernyőn megjelenő
szimbólumok, kijelzések jelentése
könnyen megállapítható.
1 Érintse meg rendre a következőket:
[SEG.] t [SEGÉD LET].
2 Érintse meg az értelmezni kívánt
szimbólumot, kijelzést tartalmazó
területet.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a
szimbólumok, kijelzések jelentésének
listája. Ha nem találja az ellenőrizni
kívánt kijelzőt, érintse meg a [r.OLD]/
[R.OLD] gombot.
A művelet befejezéséhez érintse meg a
[VÉGE] gombot.
z Ötlet
• A funkció a következőket megérintve is
elindítható:
t [SEGÉD LET].
78
Tárgymutató
Számok
É
12BIT ...................................42
16BIT ...................................42
ÉJI FÉNY
(NightShot fény) ................ 40
16:9 SZÉLES ......................39
ÉJSZAKAI......................... 30
21 érintkezős illesztő ..........27
4:3 .........................................39
F
FEHÉR ............................... 32
A
ADATKÓD..................33, 77
akkumulátor....................9, 63
AUTO.KIKAPCS
(automatikus
kikapcsolás).........................43
FEHÉR EGYNS
(Fehéregyensúly) ............... 32
Install ...................................50
i.LINK..................................64
i.LINK kábel .................46, 47
Í
írásvédő kapcsoló ...............62
J
JELENET ...........................30
FEKETE............................. 32
Felvétel.................... 17, 19, 55
K
felvétel elejének
megkeresése ....................... 24
KALIBRÁLÁS..................67
KAM. ADAT .....................33
Az első lépések .....................8
felvételi idő ......................... 11
A/V átjátszókábel.........26, 45
FELV.MÓD
(felvételi mód).................... 42
Á
FÉNYMÉRŐ
.....Lásd: Rugalmas fénymérő
KAZ.BEÁLL. menü..........42
állvány..................................75
FF......................................... 38
KER.H.VIL.
(Kereső háttérvilágítás) .....41
B
FFSZÍN. ............................. 32
KAM.BEÁLL. menü.........39
kazetta ...........................16, 62
KERETEZÉS.....................41
figyelmeztető
szimbólumok ...................... 59
KESKENYÍT .....................41
BEÁLL.MENÜ menü.......43
BELTÉRI............................32
figyelmeztető üzenetek ..... 60
FIX FÓKSZ........................ 29
KÉPEFFEKT.
(Képeffektus)......................38
fordított irányú
lejátszás ............................... 34
képkockánkénti
lejátszás................................34
FÓKUSZ ...................... 29, 56
KÉZI BEÁLL menü .........38
C
CD-ROM.............................49
DÁTUM/IDŐ ........14, 34, 77
DEMÓ MÓD......................43
DIGIT.ZOOM
(Digitális zoom) ..................39
H
HANGFELV.
(Hangátjátszás) .................. 35
HANGJELZÉS ................. 33
HANGKEVERŐ .............. 35
kijelzőn látható
szimbólumok.......................76
külföldön .............................61
KÜLTÉRI...........................32
L
E
HANGMÓD ...................... 42
LANGUAGE.....................43
Easy Handycam ............17, 28
Hálózati tápegység............... 9
LCD .....................................43
EDIT SEARCH .................24
HÁTRALÉV ..................... 42
LCD FÉNYE
(LCD fénye)........................33
EGYEBEK menü ..............43
HÓ ....................................... 31
EGYRE ...............................32
ellenfény
kompenzálása................21, 56
Első lépések
útmutató ........................49, 52
EXPOZÍCIÓ ......................31
I
Gyors áttekintés
D
Kezelőgomb ........................28
LCD képernyő....................15
LCD SZÍNE........................41
időkód ................................. 76
LCD-HÁT.VL
(LCD háttérvilágítás) ........41
ILLUSZTR. ....................... 38
LCD/KER.ÁL menü .........41
„InfoLITHIUM”
akkumulátor ....................... 63
Lejátszás ..................18, 22, 56
Folytatás ,
79
Lejátszási idő ......................11
Páralecsapódás................... 66
LEJ.BEÁLL. menü ...........40
Picture Motion Browser ... 49
televíziós
színrendszerek ....................61
LP (Long Play – hosszan
játszó) ..................................42
PORTRÉ (lágy portré)..... 31
TENGR PART ..................31
M
tisztítókazetta ..................... 67
R
Töltési idő ...........................11
REFLEKTOR ................... 31
tükör üzemmód ..................21
MÁS SEBES (változó
sebességű lejátszás)............34
rugalmas fénymérő ............ 30
másolás ................................45
S
MEGJ.HELYE (Kimenet
megjelenítése).....................43
menü ..............................28, 37
MOZAIK ............................38
MOZ. ÚSZT. .....................32
S VIDEO kábel ........... 26, 45
SEGÉDLET
(szimbólumértelmező
segédlet).............................. 78
műszaki adatok...................70
SP (Standard Play – normál
lejátszás) ............................. 42
MŰVEL.SEGÉDL............23
SPORT (Sport) .................. 31
STEADYSHOT .......... 39, 56
N
számítógép.......................... 49
U
USBÁTVITEL................... 43
Ú
ÚSZTATÁS ....................... 32
V
VEZETŐKER. ................. 44
VEZ. FELV.
(Felvétel vezérlés).............. 47
NAPK. NYUGT (Napkelte
és napnyugta)......................30
számláló .............................. 76
VÉGKERES
(END SEARCH).........24, 55
SZERKKERES ................. 39
VID-KI/LCD ......................43
NEG.KÉP ...........................38
SZÉLESEN
(Széles vászon)................... 41
VID.BEÁLL. menü...........40
NTSC ...................................61
SZÉL.VÁSZN
(Széles vászon)................... 39
visszajátszás.........................25
Ó
SZÉPIA .............................. 38
NightShot plus ....................20
T
P
TÁJKÉP ............................. 30
PAL................................57, 61
televízió............................... 26
PASZTELL ........................38
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
http://www.sony.net/
Printed in Japan
VOL (hangerő) ..................22
Z
zoomolás .............................20
HU
ÓRABEÁLL. ....................13
VILÁGIDŐ........................ 43
Download PDF

advertising