Sony | DCR-HC62E | Sony DCR-HC62E HC62 Standard Definition DV Tape camcorder Használati útmutató

3-286-463-71(2)
Digitális videokamera
Az első lépések
A kamera használati
útmutatója
DCR-HC62E
© 2008 Sony Corporation
8
Felvétel/
18
lejátszás
A menü használata
33
Másolás/szerkesztés
56
Számítógép használata
65
Hibaelhárítás
71
További információk
82
Gyors áttekintés
96
Először ezt olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót és tegye el, hogy a
jövőben bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat
túlzott hőnek, például napsütésnek,
tűznek vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú
akkumulátort/elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Európai vásárlóink
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
atjatszó kábellal használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd ismét csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként való
eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: Távirányító
Feleslegessé vált
elemek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
2
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki. Beépített elem esetén,
hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra
kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra. Minden más
elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés az EU-s
irányelveket követő
országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
A kamerához két útmutató
tartozik.
– „A kamera használati útmutatója” (ez
a kézikönyv)
– „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)”, amely azt ismerteti,
hogyan lehet a kamerát számítógéphez
csatlakoztatni a mellékelt program
segítségével (ez a mellékelt CD-ROMon található)
A kamerában használható
kazettatípusok
Csak
jelzéssel ellátott mini DV
kazetta használható. A kamera nem tud
Cassette Memory kazettamemóriával
rendelkező kazettát használni
(83. oldal).
A kamerában használható
„Memory Stick” memóriakártyatípusok
Az alábbi emblémával ellátott „Memory
Stick” memóriakártyák használhatók
(84. oldal).
–
(„Memory Stick
Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
„Memory Stick Duo”
(A kamerában ekkora méretű kártya
használható.)
Folytatás ,
3
Először ezt olvassa el! (folytatás)
„Memory Stick”
(Ez nem használható a kamerában.)
• Kizárólag „Memory Stick Duo”
memóriakártya használható.
• „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya csak „Memory Stick
PRO”-kompatibilis készülékben
használható.
• Ne ragasszon címkét se a „Memory
Stick Duo” memóriakártyára, se a
Memory Stick Duo illesztőkeretre.
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ
„Memory Stick” memóriakártya
befogadására képes készülékkel
Ne feledje a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát Memory Stick Duo
illesztőkeretbe tenni.
Memory Stick Duo illesztőkeret
A kamera használata
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az
alábbi részeinél fogva:
Kereső
4
Akkumulátor
LCD tábla
• A kamera nem porálló, nem cseppálló,
nem vízálló.
Lásd: „Használat és gondozás”
(88. oldal).
• Amikor a kamerát egy másik
készülékhez adatátviteli kábellel
csatlakoztatja, győződjék meg arról,
hogy a kábelt a megfelelő állásban
dugta-e be.
Ha a dugót beerőlteti az aljzatba,
tönkremegy az aljzat, és a kamera
rendellenesen fog működni.
Megjegyzések a
menüelemekkel, az LCD
táblával, a keresővel és az
objektívvel kapcsolatban
• A szürkén megjelenő menüelemek az
adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem
használhatók.
• Az LCD képernyő és a kereső
rendkívül fejlett gyártástechnológiával
készült, így a ténylegesen működő
képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy
zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn és a keresőben. Ezek
a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
Fekete pont
Fehér, piros, kék
vagy zöld pont
• Működési hibát okozhat, ha az LCD
képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki.
• Soha ne filmezze közvetlenül a napot,
mert ezzel a kamera meghibásodását
idézheti elő. A napról csak sötétebb
fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
A nyelv megváltoztatása
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőre
kerülő szövegek nyelvét (13. oldal).
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül rögzítie a képet és a hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a
felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók/tárolók stb.
meghibásodása vagy hibás működése
miatt meghiúsul.
• A televízióadások színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha az ezzel a kamerával készült
felvételt televíziókészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű
televíziókészüléket kell használnia.
• A televízió-műsorokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői
jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
Megjegyzések e kézikönyvvel
kapcsolatban
• Az ebben a kézikönyvben
szemléltetési célra használt képek
digitális fényképezőgéppel készültek a
keresőről, illetve az LCD képernyőről,
így nem feltétlenül egyeznek meg a
valóságban látható kereső-, illetve
képernyőképekkel.
• A felvételre szolgáló adathordozók és
tartozékok formája és műszaki adatai
előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
A Carl Zeiss lencséről
• A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss lencse található, amely a
német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
eredménye. A videokameráknál
használt MTF mértékrendszert követi,
miközben a Carl Zeiss lencséktől
megszokott kiváló képminőséget
biztosítja.
MTF= Modulation Transfer Function
Az érték azt mutatja, hogy a tárgyról
mennyi fény jut a lencsébe.
5
Tartalomjegyzék
Először ezt olvassa el! .................... 2
Megjegyzések a készülék használatával
kapcsolatban ................................ 3
Az első lépések
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése ................................... 8
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
...................................................... 9
3. lépés: A készülék bekapcsolása,
és a dátum és az idő beállítása
.................................................... 12
A nyelv megváltoztatása.................. 13
4. lépés: A beállítások módosítása
felvételkészítés előtt ................... 14
5. lépés: Kazetta és „Memory Stick
Duo” memóriakártya behelyezése
.................................................... 16
Kézi keresés (EDIT SEARCH) ......... 29
A legutóbb felvett jelenetek
visszanézése (Visszajátszás) ........ 29
A kívánt jelenet gyors megkeresése
(Null-pont megjegyzése) .............. 29
Jelenet megkeresése a felvétel dátuma
alapján (Dátum keresése) ............ 30
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken ..................... 31
A menü használata
A menü használata .............. 33
Menüelemek ................................. 34
KAMERABEÁLL. menü ........... 36
A kamerát a felvételi körülményekhez
igazító beállítási lehetőségek
MEMÓRIABEÁLL menü ......... 41
A „Memory Stick Duo” memóriakártyára
vonatkozó beállítások
KÉPALK. menü ...................... 44
Felvétel/lejátszás
Felvétel/lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam) ....................... 18
Felvétel készítése ......................... 20
Zoomolás ...................................... 22
Felvételkészítés sötétben (NightShot
plus) ........................................... 22
Az expozíció beállítása ellenfényben álló
tárgyak esetén ............................ 23
Felvételkészítés tükör üzemmódban
................................................... 23
A rögzítendő kép szélesség-magasság
arányának (16:9 vagy 4:3) beállítása
................................................... 23
Lejátszás ...................................... 25
Képekre vonatkozó speciális
effektusok, a felvételre/lejátszásra
vonatkozó további funkciók
SZERK/JÁTSZ menü ............ 49
Beállítások különféle üzemmódokban
történő szerkesztéshez és
lejátszáshoz
SZOK.BEÁLL. menü .............. 51
Kazettára történő felvétellel
kapcsolatos, továbbá egyéb
alapbeállítások
IDŐ/LANGU. menü ................ 54
Az egyéni menü testre szabása
..................................................... 54
Másolás/szerkesztés
Zoomolás lejátszás közben ............ 27
A segédlet funkciók használata
(MŰVEL.SEGÉDL) ...................... 27
A kezdőpont megkeresése .......... 28
A legutóbb készített felvétel utolsó
jelenetének megkeresése (END
SEARCH) ................................... 28
6
Másolás videomagnóra és DVD/
HDD-felvevőre ............................ 56
Felvétel készítése videomagnóról
stb. ............................................. 58
Másolás kazettáról „Memory Stick
Duo” memóriakártyára ................ 60
A rögzített képek törlése a „Memory
Stick Duo” memóriakártyáról ...... 60
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő képek
megjelölése speciális információval
(„Kinyomtatni” jel/Képvédelem)
..................................................... 61
A rögzített képek kinyomtatása
(PictBridge rendszerű nyomtatón)
..................................................... 63
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése ...........................96
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések ..................................100
Tárgymutató ...............................103
Számítógép használata
Mire használható a Windows
rendszerű számítógép? .............. 65
Az „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” és a program telepítése
..................................................... 67
Az „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyv használata
..................................................... 69
Macintosh számítógép használata
..................................................... 69
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ................................. 71
Figyelmeztető szimbólumok és
üzenetek ..................................... 79
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
..................................................... 82
Karbantartás és biztonsági előírások
..................................................... 83
Használható videokazetta-fajták ..... 83
A „Memory Stick” memóriakártya ... 84
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ........ 85
Az i.LINK szabvány ........................ 87
A kamera használata ..................... 88
Műszaki adatok ............................ 93
7
Az első lépések
1. lépés: A mellékelt tartozékok
ellenőrzése
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
NP-FH40 típusú akkumulátor (1)
(9. és 85. oldal)
Hálózati tápegység (1) (9. oldal)
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1) (65. oldal)
A kamera használati útmutatója (ez a
kézikönyv) (1)
Tápkábel (1) (9. oldal)
Távirányító (1) (99. oldal)
Egy lítium gombelem már eredetileg benne
van.
A/V átjátszókábel (1) (31. és 56. oldal)
USB kábel (1) (63. oldal)
8
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
2
1
2
3
Az első lépések
1
Egyenáramú
csatlakozódugó
Akkumulátor
DC IN (egyenáramú
bemenet) aljzat
POWER
kapcsoló
4
A fali csatlakozóaljzathoz
Hálózati tápegység
Tápkábel
Miután felhelyezte a kamerára,
feltöltheti a (H sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátort (85. oldal).
4 Csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
b Megjegyzés
• A kamerához kizárólag H sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátor használható.
1 Illessze egymáshoz az akkumulátor
és a kamera érintkezőit 1, majd
tegye fel és kattintsa helyére az
akkumulátort 2.
2 A POWER kapcsolót a nyíl
irányában eltolva állítsa OFF
(CHG) helyzetbe (ez a gyári
beállítás).
3 A hálózati tápegységet
csatlakoztassa a kamera DC IN
aljzatához úgy, hogy az
egyenáramú csatlakozódugón a
v jel lefelé nézzen.
CHG töltésjelző
Ekkor felgyullad a CHG (töltés)
kijelző, és megkezdődik a töltés.
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG
töltésjelző. Húzza ki a hálózati
tápegységet a kamera DC IN
aljzatából.
b Megjegyzés
• Amikor a DC IN aljzatból kihúzza a hálózati
tápegységet, a kamerát is, az egyenáramú
csatlakozódugót is fogja.
Folytatás ,
9
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése (folytatás)
Külső áramforrás használata
Ha a kábeleket ugyanúgy dugja be, mint
az akkumulátor töltésekor, akkor a
kamerát a fali csatlakozóaljzatból kapott
árammal is üzemeltetheti. Ilyenkor nem
fogy az akkumulátor energiája.
Az akkumulátor levétele
1 Kapcsolja ki a készüléket, és nyomja
meg a PUSH gombot.
2 A nyíl irányában elmozdítva vegye le
az akkumulátort.
POWER kapcsoló
1
DISP/BATT INFO gomb
Kisvártatva mintegy 7 másodpercre az
akkumulátor adataival együtt
megjelenik a hozzávetőleges felvételi
idő. Ha akkor nyomja meg ismét a
DISP/BATT INFO gombot, amikor a
képernyőn az akkumulátor adatai
láthatók, akkor ezeket akár 20
másodpercig is megjelenítheti.
A még felhasználható
energia (hozzávetőleg)
2
AKKU.ENERGIASZINTJE
PUSH
Az akkumulátor tárolása
Ha hosszabb ideig kívánja tárolni az
akkumulátort, tárolás előtt teljesen
merítse le (86. oldal).
Az akkumulátor
energiaszintjének ellenőrzése
(Battery Info)
HÁTRALÉVŐ FELV.IDŐ
LCD KÉPER.
60 p
65 p
KERESŐ
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
Az LCD képernyőn megjelenik az
akkumulátor energiaszintje.
Szimbólum
Állapot
Az energiaszint megfelelő
Az energiaszint alacsony,
hamarosan leáll a felvétel/
lejátszás.
A POWER kapcsolót állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, majd nyomja meg a
DISP/BATT INFO gombot.
Az akkumulátort töltse fel
vagy cserélje ki egy teljesen
feltöltöttre.
Töltési idő
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
Akkumulátor
NP-FH40 (mellékelve)
10
Töltési idő
125
Akkumulátor
Töltési idő
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Felvételi idő
Akkumulátor
Folyamatos Szokásos
felvételi idő felvételi
idő*
NP-FH40
(mellékelve)
100
110
50
55
NP-FH50
115
130
55
65
NP-FH70
245
280
120
140
NP-FH100
565
635
280
315
* A szokásos felvételi idő azt mutatja, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el/állítja le a felvételt, ha gyakorta
zoomol, illetve ha gyakorta kapcsolja a
készüléket ki/be.
b Megjegyzés
• Az időket az alábbi körülmények között
mértük:
Felső érték: Felvétel az LCD képernyővel.
Alsó érték: A felvétel zárt LCD tábla mellett
a keresővel készül.
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
Akkumulátor
Nyitott LCD Zárt LCD
tábla esetén tábla
esetén
NP-FH40
(mellékelve)
120
150
NP-FH50
140
170
NP-FH70
300
370
NP-FH100
Nyitott LCD Zárt LCD
tábla esetén tábla
esetén
695
845
Az akkumulátorról
• Az akkumulátor töltésének megkezdése
előtt tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
• A CHG (töltés) kijelző töltés közben és az
alábbi esetekben villog, az akkumulátor
állapotát (10. oldal) pedig nem pontosan
mutatja a kamera:
– ha az akkumulátort nem megfelelően
helyezte fel,
– ha az akkumulátor sérült,
– ha az akkumulátor elhasználódott (ez csak
az adatok kijelzését érinti).
• Ha a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az
akkumulátor még abban az esetben sem
látja el árammal a kamerát, ha a tápkábel
nem csatlakozik a fali csatlakozóaljzathoz.
Az első lépések
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
Akkumulátor
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• 25°C esetén mért érték. (Javasolt
hőmérséklettartomány: 10°C – 30°C.)
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
lerövidül.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
lerövidülhet.
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy
közeli fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera
használata során meghibásodást észlel,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból.
• A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyen, például a fal és egy bútordarab
között.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység
egyenáramú dugójának, sem pedig az
akkumulátornak a pólusait, mert az
meghibásodáshoz vezethet.
• Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
11
3. lépés: A készülék bekapcsolása, és
a dátum és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg
nem állítja be a dátumot és az időt, az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát, vagy megváltoztatja a
POWER kapcsoló helyzetét.
2A
/
gombok segítségével
állítsa be az [É] évet.
2079-ig bármilyen évszámot
megadhat.
3A
gombbal lépjen tovább a
[H] hónapra, és állítsa be a
/
gombok segítségével.
4A
gombbal lépjen tovább az
[N] napra, és állítsa be a
/
gombok segítségével, majd
ismételje meg ezt az eljárást az
órára és a percre is.
Érintse meg az LCD
képernyőn található
gombot.
POWER kapcsoló
5 Ellenőrizze, helyes-e a beállított
1 Tartsa lenyomva a zöld gombot,
és a POWER kapcsolót tolja el
többször a nyíl irányában,
egészen addig, amíg a megfelelő
kijelző fel nem gyullad.
CAMERA-TAPE: Felvételkészítés
kazettára.
CAMERA-MEMORY:
Felvételkészítés „Memory Stick
Duo” memóriakártyára.
PLAY/EDIT: Felvételek lejátszása,
szerkesztése.
Megjelenik az [ÓRABEÁLLÍTÁS]
képernyő.
dátum és idő, majd nyomja meg
az
gombot.
Ekkor elindul az óra.
A készülék kikapcsolása
A POWER kapcsolót tolja OFF (CHG)
állásba.
A dátum és az idő módosítása
A kívánt dátum és időpont beállításához
érintse meg rendre a következőket:
t
/
t
[ÓRABEÁLLÍTÁS] (33. oldal).
b Megjegyzések
ÓRABEÁLLÍTÁS
É
H
KÉSZ
–:––:––
N
2008 - 1 - 1
0: 00
OK
12
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig
nem használja, előfordulhat, hogy a dátumot
és az időt a készülék „elfelejti”, mert a
kamera beépített újratölthető eleme
lemerül. Ilyen esetben töltse fel a beépített
újratölthető elemet, majd ismét állítsa be a
dátumot és az időt (92. oldal).
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja ([AUTO.KIKAPCS],
53. oldal).
z Ötletek
Az első lépések
• A dátum és az idő felvétel közben nem
jelenik meg, de a kazettára mindkettő
automatikusan rákerül, és lejátszáskor
megjeleníthető (lásd az [ADATKÓD]
funkciót a 52. oldalon (Easy Handycam
üzemmódban csak a [DÁTUM/IDŐ]
állítható be)).
• Ha az érintőképernyő gombjai nem
működnek megfelelően, állítsa be az
érintőképernyőt (KALIBRÁLÁS)
(90. oldal).
A nyelv megváltoztatása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg.
Érintse meg rendre a következőket:
t [MENU] t
(IDŐ/
LANGU.) t [LANGUAGE], majd
válassza ki a kívánt nyelvet.
13
4. lépés: A beállítások módosítása
felvételkészítés előtt
A lencsevédő kinyitása
A LENS COVER kapcsolót tolja
OPEN állásba.
KER.ÁLL.] - [LCD-FÉNYERŐ]
menüelemet (51. oldal).
• A képernyőre kiíródó kijelzések (például az
akkumulátorra vonatkozó Battery Infoadatok) a DISP/BATT INFO gomb
megnyomására megjelennek, illetve
eltűnnek.
A kereső
A felvételkészítés befejeztekor a
lencsevédő bezárásához állítsa a LENS
COVER kapcsolót CLOSE helyzetbe.
Ha takarékoskodni kíván az
akkumulátor energiájával, illetve ha az
LCD képernyőn látható kép rossz
minőségű, akkor a képet a keresőn is
nézheti.
Kereső
Az LCD tábla
Az LCD táblát hajtsa ki úgy, hogy az a
kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(1), majd forgassa el úgy, ahogyan azt a
felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
(2).
DISP/BATT INFO
legfeljebb
180 fokra
A kereső élességbeállító
karja
Addig mozgassa, amíg a
kép éles nem lesz.
2
z Ötlet
2
legfeljebb 90
fokra
1
a kamerához
képest 90 fokra
b Megjegyzés
• Ügyeljen arra, nehogy az LCD tábla
kinyitásakor vagy állásának, szögének
beállításakor megnyomja az LCD képernyő
keretén alul található gombokat.
z Ötlet
• Ha az LCD táblát a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor vissza tudja csukni a
kamerához úgy, hogy az LCD képernyő
kifelé néz. Ez lejátszáskor praktikus lehet.
• Az LCD képernyő fényerejének
beállításával kapcsolatban lásd az [LCD/
14
• A [LCD/KER.ÁLL.] - [KER.H.VILÁG.]
menüelem segítségével beállítható a kereső
háttérvilágításának erőssége (51. oldal).
A kéztámasz
Feszítse meg a kéztámaszt, és
megfelelően tartsa a kamerát.
1
2
3
Az első lépések
4
15
5. lépés: Kazetta és „Memory Stick
Duo” memóriakártya behelyezése
Kazetta
Csak mini DV
kazetta
használható (83. oldal).
1 A nyíl irányában tolja el és tartsa
ott az
OPEN/EJECT gombot,
és nyissa fel a kazettatartó
fedelét.
Ekkor a kazettatartó
automatikusan visszatér a
helyére.
b Megjegyzés
• Becsukódás közben a {DO NOT PUSH}
jelzésű részt megnyomva ne zárja be
erőszakkal a kazettatartót, mert az
hibás működést eredményezhet.
3 Csukja le a fedelet.
OPEN/EJECT gomb
A kazetta kivétele
Az 1 lépésben leírt eljárással nyissa ki a
kazettatartó fedelét, és vegye ki a
kazettát.
Fedél
Ekkor a kazettatartó automatikusan
kijön és kinyílik.
2 Tegyen be egy kazettát úgy, hogy
ablaka kifelé nézzen, majd a
kazettatartót nyomja meg a
jelzésnél.
Finoman nyomja meg középen
a kazetta hátsó odalát.
Ablak
z Ötlet
• A felvételi idő a [
FELV.MÓD]
függvényében változhat (51. oldal).
„Memory Stick Duo”
memóriakártya
Az alábbi emblémával ellátott „Memory
Stick” memóriakártyák használhatók
(84. oldal).
–
(„Memory Stick
Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
1 Nyissa ki az LCD táblát.
Kazettatartó
16
2 A megfelelő állásban kattanásig
tolja be a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a Memory Stick
Duo memóriakártya számára
kialakított nyílásba.
Működésjelző
• A „Memory Stick Duo” memóriakártya
behelyezésekor, illetve kivételekor ügyeljen
arra, nehogy kiugorjék és leessék a
„Memory Stick Duo” memóriakártya.
z Ötlet
• A rögzíthető képek száma a választott
képminőség és képméret függvényében
változik. A részleteket lásd a 42. oldalon.
Az első lépések
A v jel az LCD képernyő
felé nézzen
A „Memory Stick Duo”
memóriakártya kivétele
A kamera hosszának irányában
óvatosan nyomja meg egyszer befelé a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát,
majd húzza ki.
b Megjegyzések
• Amikor a műveletjelző világít vagy villog, a
kamera adatokat olvas a memóriakártyáról,
illetve adatokat ír a memóriakártyára.
Ilyenkor ne kapcsolja ki a kamerát, ne vegye
ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát,
és ne vegye le az akkumulátort, továbbá
ügyeljen arra is, hogy a kamera ne rázkódjék
és ne ütődjék neki semminek. Ha nem elég
óvatos, előfordulhat, hogy megsérülnek a
képadatok.
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
rossz állásban erőlteti be, akkor megsérülhet
a „Memory Stick Duo” memóriakártya, a
Memory Stick Duo memóriakártya nyílása,
és megsérülhetnek a képadatok is.
• Ujjaival megfogva erőszakkal ne húzza ki a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát, mert
megsérülhet.
17
Felvétel/lejátszás
Felvétel/lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam)
Az Easy Handycam üzemmód a kamera legtöbb paraméterét automatikusan beállítja,
így Önnek nem kell a részletes beállításokkal foglalkoznia. A jobb olvashatóság
érdekében a képernyőn a szöveg nagyobb betűkkel írva jelenik meg.
E
Nyissa ki a lencsevédőt (14. oldal).
B
Ha a POWER kapcsoló
OFF (CHG) állásban
van, eltolása közben
tartsa lenyomva a zöld
gombot.
A
D
F
C
Mozgókép
Állókép (4:3)
1 A POWER kapcsolót
1 A POWER kapcsolót
E eltolva gyújtsa fel
a CAMERA-TAPE
kijelzőt.
E eltolva gyújtsa fel
a CAMERA-MEMORY
kijelzőt.
2 Nyomja meg az EASY gombot A.
EASY
Ekkor a képernyőn B
megjelenik az
szimbólum.
3 A REC START/STOP F (vagy C)
gombot megnyomva indítsa el a
felvételt.
2 Nyomja meg az EASY gombot A.
EASY
3 A PHOTO gombot D megnyomva
készítsen felvételt.**
Hangjelzés
60p
EASY
Ekkor a képernyőn B
megjelenik az
szimbólum.
60p
EASY
1,0M
30
Zárhang
FELV.
SEG.
SEG.
MENU
MENU
Megváltozik a kijelzés:
[KÉSZ]-ből [FELV.] lesz.
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a REC START/STOP gombot.
Villog t Folyamatosan ég
A fókusz beállításához A felvétel
kissé nyomja le, és
elkészítéséhez
tartsa így lenyomva. nyomja le teljesen.
* A mozgóképeket a kamera a kazettára SP (normál lejátszás) módban rögzíti.
** Az állóképeket a kamera [JÓ MINŐSÉG] minőségben rögzíti „Memory Stick Duo”
memóriakártyára.
18
Mozgó- és állóképek lejátszása
A POWER kapcsolót E eltolva gyújtsa fel a PLAY/EDIT kijelzőt. A képernyőn
B megjelenő gombokat az alábbiak szerint érintse meg.
Mozgókép
Állókép
A lejátszás
megkezdéséhez érintse
meg a
, majd a
gombot.
A
t
/
gombokkal válasszon ki
egy képet.
SEG.
SEG.
D
A
B
D
A SEG. (27. oldal)
B Visszacsévélés/
Előrecsévélés
C Állj
D Lejátszás/Szünet
váltakozik
MENU
B
C
A SEG. (27. oldal)
B Kazetta lejátszása
C Előző/Következő
D Törlés (60. oldal)
Felvétel/lejátszás
C
A
x Kilépés az Easy Handycam üzemmódból
Ismét nyomja meg az EASY gombot A. Ekkor a képernyőről eltűnik az
szimbólum.
x A menü használata Easy Handycam üzemmódban
A [MENU] gombot megérintve jelenítse meg a módosítható menüelemeket.
Részletek a 33. oldalon találhatók.
• Csaknem minden beállítás automatikusan gyári értékét veszi fel (34. oldal).
• Easy Handycam üzemmódban nem jelenik meg a
gomb.
• Ha effektusokkal kívánja színesíteni a felvételeket, vagy ha módosítani szeretné a
beállításokat, lépjen ki az Easy Handycam üzemmódból.
x Az Easy Handycam üzemmódban nem használható
gombok
Easy Handycam üzemmódban nem használhatók a következő gombok. Ha olyan
műveletet kísérel meg végrehajtani, amely Easy Handycam üzemmódban nem
hajtható végre, megjelenhet az [Easy Handycam üzemmódban nem használható.]
üzenet.
• Az . (ellenfény kompenzálása) gomb (23. oldal)
• A WIDE SELECT gomb (CAMERA-MEMORY módban) (23. oldal)
• A PHOTO gomb (CAMERA-TAPE módban) (20. oldal)
19
Felvétel készítése
Nyissa ki a lencsevédőt (14. oldal).
PHOTO
POWER kapcsoló
REC START/
STOP A
REC START/
STOP B
Mozgókép felvétele
A mozgóképet a kamera kazettára rögzíti.
A POWER kapcsolót addig tologassa a nyíl irányában, amíg fel
nem gyullad a CAMERA-TAPE kijelző.
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásban
van, eltolása közben tartsa lenyomva a zöld
gombot.
Nyomja meg a REC START/STOP A (vagy B) gombot.
60p
KÉSZ
60p
SEG.
[KÉSZ]
P-MENU
60p
FELV.
60p
SEG.
P-MENU
[FELV.]
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC START/STOP A (vagy B)
gombot.
b Megjegyzés
• Ezzel a kamerával mozgóképet nem lehet „Memory Stick Duo” memóriakártyára felvenni.
z Ötlet
• Amikor mozgóképet vesz fel kazettára, illetve amikor készenléti üzemmódban van, a PHOTO
gombot teljesen lenyomva állóképet rögzíthet a „Memory Stick Duo” memóriakártyára. 16:9-es
képernyőméret esetén az állókép mérete [0,2M], 4:3-as képernyőméret esetén pedig
[VGA(0,3M)] lesz (42. oldal).
20
Állókép felvétele
Az állóképeket a kamera „Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzíti.
A POWER kapcsolót addig tologassa a nyíl irányában, amíg fel
nem gyullad a CAMERA-MEMORY kijelző.
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásban
van, eltolása közben tartsa lenyomva a zöld
gombot.
Hangjelzés
p
Zárhang
1,0M
SEG.
P-MENU
p
Felvétel/lejátszás
Nyomja le kicsit, és tartsa kissé lenyomva a PHOTO gombot,
hogy a kamera be tudja állítani a fókuszt, majd teljesen nyomja
le a gombot.
1,0M
SEG.
P-MENU
Villog b Folyamatosan ég
Zárhang hallható. A kép rögzítése akkor fejeződik be, amikor a képernyőről
eltűnik a
szimbólum.
A „Memory Stick Duo” memóriakártyára legutóbb rögzített felvétel
megtekintése
Érintse meg a
gombot.
gombot. A kép törléséhez érintse meg rendre a
t [IGEN]
z Ötlet
• A képminőséggel, a képmérettel és a rögzíthető képek számával kapcsolatban lapozzon a 42.
oldalra.
Folytatás ,
21
Felvétel készítése (folytatás)
Zoomolás
A motoros zoom gombjával vagy az
LCD képernyő keretén alul található
zoomoló gombokkal a képek akár 25szörösükre is felnagyíthatók.
Távolabbi, több mindent
tartalmazó kép:
(Széles látószög)
z Ötlet
• A 25-szörösnél nagyobb zoomolás a
[DIGIT.ZOOM] funkcióval (41. oldal)
érhető el:
Felvételkészítés sötétben
(NightShot plus)
Infravörös érzékelő/jeladó
A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa
ON helyzetbe. (Ekkor megjelenik a
szimbólum és a [„NIGHTSHOT
PLUS”] felirat.)
b Megjegyzések
Közeli kép: (Telefotó)
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabban kíván
zoomolni, mozdítsa el jobban.
b Megjegyzések
• Ha a motoros zoom gombja a T (Telefotó)
oldalon áll, akkor előfordulhat, hogy a
[STEADYSHOT] funkció a kép
elmosódottságát nem csökkenti a kívánt
mértékben.
• Ujját tartsa a motoros zoom gombján. Ha
leveszi ujját a motoros zoom gombjáról, a
motoros zoom működésének hangja is
rákerülhet a felvételre.
• Az LCD képernyő keretén alul található
zoomoló gombokkal nem lehet a zoomolás
sebességét befolyásolni.
• Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya közötti minimális távolság kb. 1 cm,
telefotó állásban ez a távolság kb. 80 cm.
22
• A NightShot plus és a Super NightShot plus
funkció infravörös fényt használ. Ezért
ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal
ne takarja el az infravörös érzékelőt/jeladót.
Ha rajta van a kamerán, vegye le a
konverziós lencsét (nem mellékelt tartozék).
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémát okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 39. oldal).
• Világos környezetben ne használja se a
NightShot plus, se a Super NightShot plus
funkciót. Ha nem így tesz, a kamera
meghibásodhat.
z Ötlet
• Ha világosabban kívánja felvenni a képet,
használja a Super NightShot plus funkciót
(40. oldal). Ha azt szeretné, hogy a kép
hűbben tükrözze az eredeti színeket,
használja a Color Slow Shutter funkciót
(40. oldal).
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
A rögzítendő kép
szélesség-magasság
arányának (16:9 vagy 4:3)
beállítása
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
POWER kapcsoló
A rögzítendő mozgókép
szélesség-magasság arányának
beállítása
1 A POWER kapcsolót állítsa
CAMERA-TAPE helyzetbe.
Felvétel/lejátszás
WIDE SELECT
Ellenfényben álló tárgyak esetén az
expozíció beállításához nyomja meg az
. (ellenfény kompenzálása) gombot –
ekkor megjelenik az . szimbólum. Az
ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg az .
(ellenfény kompenzálása) gombot.
2 A WIDE SELECT gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
szélesség-magasság arányt.
z Ötletek
2
1
A kamerához viszonyítva 90 fokra
nyissa ki az LCD táblát (1), majd
fordítsa el a lencse felé 180 fokkal (2).
z Ötlet
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
• A felvételkor használt zoomérték
függvényében változik a 4:3 és a 16:9 mód
közötti látványkülönbség.
• Ha a képet televíziókészüléken játssza le, a
lejátszáshoz a [TV TÍPUSA] értékeként
válassza a televízió-képernyő szélességmagasság arányát (32. oldal).
• Ha a [TV TÍPUSA] értékét [4:3]-ra állítja,
akkor a felvett jelenet függvényében
előfordulhat, hogy a 16:9-es üzemmódban
készített felvétel lejátszáskor nem lesz jó
minőségű (32. oldal).
A rögzítendő állókép szélességmagasság arányának beállítása
1 A POWER kapcsolót állítsa
CAMERA-MEMORY helyzetbe.
Ekkor a kép szélesség-magasság
aránya 4:3 lesz.
Folytatás ,
23
Felvétel készítése (folytatás)
2 A WIDE SELECT gombot
megnyomva válassza ki a kívánt
szélesség-magasság arányt.
b Megjegyzés
• A 16:9 (szélesvásznú) üzemmódban készített
állóképek mérete [0,7M] ( 0,7M ). 4:3
üzemmódban akár [1,0M] képméret is
választható ( 1,0M ).
z Ötlet
• A felvehető képek számáról a 42. oldalon
találhat adatokat.
24
Lejátszás
A POWER kapcsolót addig tologassa a nyíl irányában, amíg fel nem
gyullad a PLAY/EDIT kijelző.
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásban
van, eltolása közben tartsa lenyomva a zöld
gombot.
Mozgókép lejátszása
, majd a
gombot.
Érintésre vált a Lejátszás és a Szünet között*
60p
60p
Felvétel/lejátszás
A lejátszás megkezdéséhez érintse meg a
SEG.
P-MENU
Állj**
Visszacsévélés/Előrecsévélés
* Ha a készülék több mint 3 percig szünet üzemmódban van, a lejátszás automatikusan leáll.
** Ha éppen nem játszik le kazettát, és rögzített képeket tartalmazó „Memory Stick Duo”
memóriakártya van a kamerában, akkor a
gomb helyett a
gomb jelenik meg.
A hangerő beállítása
Érintse meg rendre a
állítsa be a hangerőt.
t [HANGERŐ] gombot, majd a
/
gombokkal
z Ötlet
• Ha a nem találja a [HANGERŐ] gombot a
(33. oldal).
menüben, érintse meg a [MENU] gombot
Egy jelenet megkeresése lejátszás közben
Lejátszás közben érintse meg és tartsa megérintve a
/
gombok valamelyikét
(képkeresés), illetve előre- vagy visszacsévélés közben érintse meg és tartsa megérintve
a
/
gombok valamelyikét (pásztázás).
z Ötlet
• A kamera különféle üzemmódokban tudja lejátszani a mozgóképfelvételt ([
49. oldal).
MÁS SEBES.],
Folytatás ,
25
Lejátszás (folytatás)
Állókép megtekintése
Érintse meg a
gombot.
Ekkor megjelenik a legutóbb rögzített kép.
p
1,0M
MEM.LEJ TSZ
MEM.LEJÁTSZ
SEG.
Vált a lejátszandó
adathordozók között*
P-MENU
Előző/Következő
Az áttekintő képernyős megjelenítésre vált át
látható a kazetta lejátszásának képernyőjén.
*
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő képek megjelenítése az
áttekintő képernyőn
Érintse meg az
gombot. Úgy térhet vissza az egy-egy képet megjelenítő
üzemmódba, hogy megérinti az egyik képet.
VÉG
A
B
A Előző/Következő 6 kép
B Az a kép, amely akkor volt látható, amikor az áttekintő képernyőre váltott át.
Ha más mappában található képeket kíván megtekinteni, akkor rendre érintse meg a
következőket:
t
t [JÁTSZ.MAPPA], a
/
gombok segítségével
válasszon ki egy mappát, majd érintse meg az
gombot (44. oldal).
26
Zoomolás lejátszás közben
A felvett képet eredeti méretének 1,1–5szörösére lehet felnagyítani.
A nagyítás a motoros zoom gombjával
és az LCD képernyő keretén alul
található zoomoló gombokkal is
beállítható.
A segédlet
funkciók
használata
(MŰVEL.SEGÉDL)
A segédlet funkciókkal
(MŰVEL.SEGÉDL) könnyen elérheti
a beállító képernyőket.
60p
KÉSZ
SEG.
P-MENU
1 Játssza le azt a képet, amelyet
nagyítani kíván.
2 A T (telefotó) segítségével nagyítsa
fel a képet.
A képernyőn keret jelenik meg.
3 Érintse meg a képernyőnek azt a
részét, amelyet a megjelent keret
közepére kíván helyezni.
4 A W (széles látószög)/T (telefotó)
segítségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
Kilépéshez érintse meg a [VÉG]
gombot.
b Megjegyzés
• Az LCD képernyő keretén alul található
zoomoló gombokkal nem lehet a zoomolás
sebességét befolyásolni.
FELV.
SEGÉDL:
A felvétellel
kapcsolatos beállítások
képernyőit jeleníti meg.
HASZN.
SEGÉDL:
Az alapműveletekkel
kapcsolatos beállítások
képernyőit jeleníti meg.
Felvétel/lejátszás
A kamera az alábbi 3 segédlet
funkcióval rendelkezik.
SEGÉDLET: Segít megérteni az LCD
képernyőn megjelenő
szimbólumok,
kijelzések jelentését.
Részletek a 102. oldalon
találhatók.
1 Érintse meg a [SEG.] elemet.
2 Válassza ki a kívánt elemet.
pl. éjszakai felvétel készítése
[Az éjszakai hangulat megőrzése]
megjelenítéséhez érintse meg rendre
a következőket: [FELV. SEGÉDL]
t [JELENET] t
/
.
3 Érintse meg a [BEÁL] elemet.
Ekkor megjelenik a kívánt képernyő.
Szükség szerint hajtsa végre a
beállításokat.
Folytatás ,
27
A segédlet funkciók
használata
(MŰVEL.SEGÉDL) (folytatás)
Az Easy Handycam
üzemmódban nem használható
beállítások
A kezdőpont
megkeresése
A legutóbb készített felvétel
utolsó jelenetének
megkeresése (END
SEARCH)
Egyes elemek nem használhatók Easy
Handycam üzemmódban. Ha valamely
megkísérelt beállítás nem használható,
de azért szükség lenne rá, akkor a
[BEÁL] elemet megérintve jelenítsen
meg utasításokat a képernyőn. Az
utasításokat követve lépjen ki az Easy
Handycam üzemmódból, és hajtsa végre
a kívánt beállítást.
Ha a felvétel végeztével a kazettát
kiveszi a kamerából, a [VÉGKERESŐ]
funkció nem fog működni.
A CAMERA-TAPE kijelzőnek kell
világítania (20. oldal).
z Ötlet
Érintse meg rendre a következőket:
t
.
• Ha a 3 lépésben nem jeleneik meg a [BEÁL]
elem, kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
60p
VÉGKERESŐ
1
0:00:00
FOLYIK
MÉGSE
A művelet megszakításához itt
érintse meg.
A kamera lejátssza a legutóbb
rögzített jelenet utolsó, mintegy 5
másodpercnyi részét, majd amikor
eléri a felvétel legvégét, készenléti
üzemmódba vált át.
b Megjegyzés
• A [VÉGKERESŐ] funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített
felvételek között üres szalagrészek is
találhatók.
z Ötlet
• A [VÉGKERESŐ] elem a menüből is
kiválasztható. Amikor világít a PALY/EDIT
kijelző, érintse meg az egyéni menü
[VÉGKERESŐ] elemét (33. oldal).
28
Kézi keresés
(EDIT SEARCH)
60p
A következő felvétel megkezdéséhez a
kezdőpontot úgy is megkeresheti, hogy
közben a képet a képernyőn nézi.
Keresés közben a hang nem hallható.
A CAMERA-TAPE kijelzőnek kell
világítania (20. oldal).
1 Érintse meg a
0:00:00
SZERK
A kamera lejátssza a legutóbb
rögzített jelenet utolsó (kb.) 2
másodpercnyi részét. Ez után a
kamera készenléti állapotba vált át.
gombot.
KÉSZ
0:00:00
SZERK
A kívánt jelenet gyors
megkeresése (Null-pont
megjegyzése)
A PLAY/EDIT kijelzőnek kell
világítania (25. oldal).
2 Ujját addig tartsa rajt a
(vissza) vagy a
(előre)
gombon, amíg el nem éri azt a
pontot, ahol a felvételt kezdeni
kívánja. Ekkor vegye el ujját a
gombról.
Felvétel/lejátszás
60p
KÉSZ
m REW
PLAY
STOP
DISPLAY
ZERO SET
MEMORY
A legutóbb felvett jelenetek
visszanézése
(Visszajátszás)
A kamera lejátssza a felvételnek
közvetlenül a leállítás előtt rögzített kb.
2 másodpercnyi részét.
A CAMERA-TAPE kijelzőnek kell
világítania (20. oldal).
Érintse meg rendre a következőket:
t
.
1 Amikor lejátszás közben egy
olyan pontra ér, amelyre később
rá kíván állni, nyomja meg a
távirányító ZERO SET MEMORY
gombját.
Ekkor a számláló lenullázódik
(„0:00:00”), a képernyőn pedig
megjelenik a
szimbólum.
60p
0:00:00
SEG.
P-MENU
Folytatás ,
29
A kezdőpont megkeresése (folytatás)
Ha nem látható a számláló, nyomja
meg a DISPLAY gombot.
2 Amikor le kívánja állítani a
lejátszást, nyomja meg a STOP
gombot.
Jelenet megkeresése a
felvétel dátuma alapján
(Dátum keresése)
Megkereshető a felvételnek az a pontja,
ahol a felvétel dátuma megváltozott.
A PLAY/EDIT kijelzőnek kell
világítania (25. oldal).
3 Nyomja meg a m REW gombot.
SEARCH M.
Amikor a számláló eléri a „0:00:00”
állást, a szalag automatikusan megáll.
./>
A számláló ismét az időkódot
mutatja, és eltűnik a nullpontbeállítás kijelzése.
STOP
4 Nyomja meg a PLAY gombot.
A lejátszás a felvétel „0:00:00”
számlálóállással megjelölt pontjánál
kezdődik.
A művelet megszakítása
Visszacsévélés előtt nyomja meg ismét a
ZERO SET MEMORY gombot.
b Megjegyzések
1 Nyomja meg a távirányító
SEARCH M. gombját.
2 A távirányító . (előző)/>
(következő) gombjainak
segítségével válassza ki a
keresett felvételi dátumot.
60 p
• A számláló és az időkód között előfordulhat
néhány másodperces eltérés.
• Ha a kazettán az egyes felvételek között
üres szalagrészek is találhatók, a null-pontot
megjegyző funkció nem működik
tökéletesen.
0:00:00:00
30 p
DÁTUM -01
KERESÉS
SEG.
P-MENU
A művelet megszakítása
Nyomja meg a STOP gombot.
b Megjegyzés
• A dátumkereső funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített
felvételek között üres szalagrészek is
találhatók.
30
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
Az A/V átjátszókábel (1) vagy az S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (2) segítségével a kamera televíziókészülék vagy videomagnó
bemenetéhez csatlakoztatható. A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a hálózati feszültségről üzemeltesse (9. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott
készülékek használati útmutatóját is.
S VIDEO aljzattal
nem rendelkező
készülék
S VIDEO aljzattal
rendelkező
készülék
(Fekete)
Felvétel/lejátszás
(Sárga)
(Fehér)
1
(Fehér)
A/V
távcsatlakozó
(Piros)
(Piros)
(Sárga)
Videomagnó
vagy televízió
2
: Jeláramlás iránya
A A/V átjátszókábel (mellékelt
tartozék)
Csatlakoztassa a másik készülék
bemenetéhez.
B A/V csatlakozóval rendelkező
S VIDEO átjátszókábel (nem
mellékelt tartozék)
Ha az S VIDEO aljzaton keresztül egy
S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel segítségével csatlakoztatja a
kamerát egy másik készülékhez,
valósághűbb képet kap, mintha a
mellékelt A/V átjátszókábelt használná.
Dugja be az A/V átjátszókábel fehér és
piros dugóját (bal/jobb hangcsatorna) és
S VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna).
Ilyenkor a sárga (normál videó) dugót
nem kell használni. Ha csak az S VIDEO
dugót csatlakoztatja, hang nem távozik a
készülékből.
z Ötlet
• Ha a [MEGJEL.HELYE] értékét [VID-KI/
TÁBLA]-ra állítja, akkor az időkód
megjelenik a tévéképernyőn (53. oldal).
Ha a kamerát videomagnón át
csatlakoztatja a
televíziókészülékhez
A kamerát a videomagnó LINE IN
vonali bemenetéhez csatlakoztassa. Ha a
videomagnón van bemenetválasztó
kapcsoló, azt állítsa LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 stb.) helyzetbe.
Folytatás ,
31
A felvétel megtekintése televíziókészüléken (folytatás)
A szélesség-magasság arány
beállítása a csatlakoztatott
televíziónak megfelelően (16:9/
4:3)
Monó televíziókészülék esetén
(ha a televíziókészüléken csak
egyetlen audiobemenet
található)
A televízió képernyő-méretarányának
megfelelően állítsa be az kép szélességmagasság arányát.
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a televízió vagy a
videomagnó videobemenetéhez, a fehér
(bal csatorna) vagy a piros (jobb
csatorna) dugót pedig csatlakoztassa a
televízió vagy a videomagnó
audiobementéhez.
1 A POWER kapcsolót többször eltolva
gyújtsa fel a PLAY/EDIT kijelzőt.
2 Érintse meg rendre a következőket:
t [MENU] t
(SZOK.BEÁLL.) t [TV TÍPUSA] t
[16:9] vagy [4:3] t
.
b Megjegyzések
• Amikor a [TV TÍPUSA] értékét [4:3]-ra
állítja, illetve amikor a kép szélességmagasság aránya 16:9 és 4:3 között vált,
előfordulhat, hogy a kép vibrál.
• Előfordulhat, hogy a 4:3 üzemmódban
rögzített állókép 4:3-as televízión nem tölti
ki a teljes képernyőt. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Ha a televíziókészülék/
videomagnó 21 pólusú aljzattal
(EUROCONNECTOR)
rendelkezik
A felvételek megtekintéséhez
21 érintkezős illesztővel (opcionális)
csatlakoztassa a kamerát a
televíziókészülékhez. Az illesztő csak
kimenő jelek továbbítására szolgál.
TV/
videomagnó
• Ha olyan 4:3-as televízión játszik le egy 16:9es felvételt, amely nem tudja kezelni a 16:9es jeleket, a [TV TÍPUSA] értékét állítsa
[4:3]-ra.
32
A menü használata
A menü használata
1 A POWER kapcsolót addig tologassa a nyíl irányában,
amíg fel nem gyullad a megfelelő kijelző.
CAMERA-TAPE kijelző:
beállítások
kazettával kapcsolatos
CAMERA-MEMORY kijelző:
„Memory Stick Duo”
memóriakártyával kapcsolatos beállítások
PLAY/EDIT kijelző: megjelenítésre/szerkesztésre vonatkozó
beállítások
2 Az LCD képernyőt megérintve válasszon ki egy menüelemet.
A ki nem választható elemek halványak.
x Az egyéni menü elemeinek
használata
z Ötlet
• Az egyéni menü tetszés szerint testre
szabható (54. oldal).
1 Érintse meg a
1/3
gombot.
KÉSZ
60p
MENU
SEGÉDLET
JELENET
LCD
FÉNYE
KÖZELKÉP
ÚSZTATÁS
0:00:00
2 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a kívánt menüelem nem látható
a képernyőn, a
/
gombok
segítségével addig görgesse a menüt,
amíg meg nem jelenik az illető elem.
3 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd
érintse meg az
gombot.
Az egyéni menühöz nem tartozó
menüelemek testre szabhatók.
1 Érintse meg rendre a következőket:
t [MENU].
2 Válassza ki a kívánt menüt.
A
/
gombok segítségével
jelöljön ki egy elemet, majd érintse
meg az
gombot. (A 2 és a 3
lépésben az eljárás megegyezik.)
3 Válassza ki a kívánt elemet.
Az egyes elemek úgy is
kiválaszthatók, hogy közvetlenül
őket érinti meg.
4 Módosítsa az elemet.
Amikor végzett a beállításokkal, a
menürendszer eltüntetéséhez érintse
meg rendre a következőket:
t
(bezárás).
Ha úgy dönt, hogy mégsem
módosítja a beállítást, a
gomb
megérintésével térjen vissza az előző
képernyőhöz.
A menü használata
Az egyéni menüre a gyakran
használt menüelemek kerülnek rá.
x A menüelemek használata
x Menüelemek használata
Easy Handycam
üzemmódban
Easy Handycam üzemmódban nem
jelenik meg a
gomb. A
[MENU] elem megérintésével
jelenítse meg a menürendszert.
33
Menüelemek
A használható menüelemek (z) attól függően változnak, hogy
éppen melyik kijelző világít.
Easy Handycam üzemmódban automatikusan az alábbi beállítások
lépnek érvénybe (18. oldal).
TAPE
MEMORY
PLAY/
EDIT
Easy Handycam
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO.
–
AUTO.
AUTO.
BE
–
AUTO.
KI
KI
BE
KI
z*2
KI
BE
KAMERABEÁLL. menü (36. oldal)
JELENET
FÉNYMÉRŐ
EXPOZÍCIÓ
FEHÉREGYENS.
AUT.KIS ZÁRS
FIX FÓKUSZ
FÓKUSZ
KÖZELKÉP
SUPER NSPLUS
NS FÉNY
COLOR SLOW S
ÖNKIOLDÓ
DIGIT.ZOOM
STEADYSHOT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
MEMÓRIABEÁLL menü (41. oldal)
FOTÓ BEÁLL.
–
z
z
MIND TÖRLI
FORMÁZÁS
FÁJLSZÁM
ÚJ MAPPA
FELV.MAPPA
JÁTSZ.MAPPA
–
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
KI/JÓ MINŐSÉGŰ/
z
z
–
FOLYTATVA
–
–*3
–*3
z
–
z
z
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
–
–
–
z
z
KI
–
KI
KI
–
KI
BE
–
z
KÉPALK. menü (44. oldal)
ÚSZTATÁS
DIAVETÍTÉS
D.EFFEKTUS
KÉPEFFEKTUS
F.SZAK.FELV.
SZAK.FÉNYK.
DEMÓ MÓD
PictBridge NYOMT
USB-S KIVÁL.
34
TAPE
MEMORY
PLAY/
EDIT
Easy Handycam
–
–
–
–
z
z
z
z
–
–
–
–
SZERK/JÁTSZ menü (49. oldal)
MÁS SEBES.
VEZ.FELV.
HANGFELVÉTEL
VÉGKERESŐ
–
–
–
z
SZOK.BEÁLL. menü (51. oldal)
z
z
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
LCD/KER.ÁLL.
z
z
z
TV TÍPUSA
USB KAMERA
SEGÉDLET
VEZETŐKERET
ADATKÓD
HÁTRALÉVŐ
TÁVIRÁNYÍTÓ
HANGJELZÉS
MEGJEL.HELYE
MENU-LÉPTET.
AUTO.KIKAPCS
KALIBRÁLÁS
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
z
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
SP
12BIT
z
–
– /NORMÁL/ – /
NORMÁL
–*3
KI
z
KI
z
AUTO.
BE
z
LCD TÁBLA
–
5 perc
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–*3
–*3
A menü használata
FELV.MÓD
HANGMÓD
HANGERŐ
HANGKEVERŐ
IDŐ/LANGU. menü (54. oldal)
ÓRABEÁLLÍTÁS
VILÁGIDŐ
LANGUAGE
*1 Ez a beállítás csak állókép felvételekor használható.
*2 Ez csak akkor jelenik meg, ha a POWER kapcsoló CAMERA-MEMORY helyzetben áll.
*3 A kamera megőrzi azt az értéket, amely az Easy Handycam üzemmódba történő belépés
pillanatában volt érvényben.
35
KAMERABEÁLL.
menü
A kamerát a felvételi
körülményekhez igazító beállítási
lehetőségek
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 33. oldalt.
JELENET
A JELENET funkció segítségével
különféle körülmények között is
hatékonyan készíthet felvételeket.
B AUTO.
Akkor válassza, ha a [JELENET]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
ÉJSZAKAI* (
TŰZIJÁTÉK* (
)
Akkor válassza, ha a tűzijátékot teljes
pompájában kívánja megörökíteni.
TÁJKÉP* (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
PORTRÉ (Lágy portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy héttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
)
Akkor válassza, ha gyenge
megvilágításnál meg kívánja őrizni a
távoli környezet sötétedő hangulatát.
REFLEKTOR** (
)
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen.
GYERTYA ( )
Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni a
gyertyafényes megvilágítás lágy
hangulatát.
SPORT* (
)
Akkor válassza, ha gyorsan mozgó
tárgyak filmezésénél minimalizálni
kívánja a bemozdulást.
NAPKEL NYUGTA* (Napkelte és
napnyugta) (
)
Akkor válassza, ha olyan pillanatok
hangulatát kívánja megörökíteni, mint
a napnyugta vagy a napkelte.
36
TENGERPART** (
)
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
Ha ezt választja, megakadályozhatja,
hogy az erős, közvetlen vagy
visszaverődő fényben – például nyár
közepén a vízparton – filmezett
személyek arca sötétnek látsszék.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, érintse meg
rendre a következőket: [AUTO] t
[VÉG].
b Megjegyzés
HÓ** (
• Ha a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja, az
[EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
)
Akkor válassza, ha nagyon világos,
fehér körülmények között, például
sípályán filmez – ha nem így tesz, a kép
nagyon sötét lesz.
EXPOZÍCIÓ
A kép fényerejét kézzel állíthatja be. Ha
a felvétel tárgya túl világos vagy túl
sötét, akkor kézzel állítsa be a fényerőt.
* Csak távoli tárgyakra fókuszál.
** Közeli tárgyakra nem fókuszál.
AUTO.
1
b Megjegyzés
• Ha a [JELENET]-et választja, kikapcsol a
[FEHÉREGYENS.].
FÉNYMÉRŐ ( Rugalmas
pontszerű fénymérő)
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra, és az
így beállított értéket rögzítse, hogy az
illető tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős
kontraszt lenne (erre például a
színpadon reflektorfényben álló személy
filmezése esetén lehet szükség).
1
FÉNYMÉRŐ
AUTO
KÉSZ
VÉG
p
EXPOZÍCIÓ:
KÉSZ
KÉZI
KÉZI
3
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a
beállítósáv.
2A
/
gombok segítségével
állítsa be az expozíciót.
3 Érintse meg az
gombot.
A menü használata
2
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, érintse meg
rendre a következőket: [AUTO.] t
.
b Megjegyzés
• Amikor a POWER kapcsolót használja,
illetve amikor módosítja a [JELENET]
értékét, a kép fényessége még akkor is
megváltozhat, ha az [EXPOZÍCIÓ]
menüpontban előzőleg beállította.
2
1 A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni kívánja
az expozíciót.
Ekkor megjelenik a
beállítósáv.
Folytatás ,
37
KAMERABEÁLL. menü (folytatás)
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
B AUTO.
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
KÜLTÉRI (
)
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
– épületen kívül, szabadban
– éjszaka, neonreklám és tűzijáték
– napkelte és napnyugta
– fénycsöves megvilágítás nappal
BELTÉRI (n)
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
– épületen belül
– összejöveteleken, stúdióban, ahol a
fényviszonyok gyorsan változnak
– stúdiók videólámpáival, nátriumgőzlámpával, illetve fénylő színes
reflektorszerű lámpákkal történő
megvilágítás esetén
EGYRE (
)
A kamera a fehéregyensúlyt a
környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
1 Érintse meg az [EGYRE] elemet.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg az [
] elemet.
Gyorsan villogni kezd az
szimbólum. Amikor a kamera
beállította és memóriájában tárolta
a fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
38
b Megjegyzések
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a
[FEHÉREGYENS.] értékét állítsa
[AUTO.]-ra vagy [EGYRE]-re.
• Amikor az [EGYRE] elemet választja, egy
fehér tárgyra álljon rá a kamerával
mindaddig, amíg az
szimbólum villog.
• Ha az [EGYRE] nem állítható be, az
szimbólum lassan villog.
• Ha az [EGYRE] kiválasztása esetén az
gomb megérintésekor is továbbvillog az
szimbólum, a [FEHÉREGYENS.] értékét
állítsa [AUTO.]-ra.
• Ha beállítja a [FEHÉREGYENS.] értékét,
akkor a [JELENET] üzemmód [AUTO.]
lesz.
z Ötletek
• Ha [AUTO.] állásban akkumulátort cserélt,
vagy az [EXPOZÍCIÓ] beállítása után a
kamerát épületből a szabadba (vagy a
szabadból egy épületbe) vitte, a jobb
színbeállítás érdekében válassza ki az
[AUTO.] funkciót, és mintegy 10
másodpercre fordítsa a kamerát egy közeli
fehér tárgyra.
• Ha az [EGYRE] funkcióval állította be a
fehéregyensúlyt, és most megváltoztatja a
[JELENET] beállítását, vagy a kamerát
épületből a szabadba (vagy a szabadból egy
épületbe) viszi, akkor a fehéregyensúly
újbóli beállításához meg kell ismételnie az
[EGYRE] eljárást.
AUT.KIS ZÁRS (Automatikus
kis zársebesség)
Ha az [AUT.KIS ZÁRS] értékéül a
[BE]-t választja, akkor sötét helyen a
zársebesség automatikusan 1/25 lesz.
b Megjegyzés
FIX FÓKUSZ
Megadható, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
FIX FÓKUSZ
z Ötlet
KÉSZ
1
AUTO
• Ahhoz, hogy széles látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya közötti minimális távolság kb. 1 cm,
telefotó állásban ez a távolság kb. 80 cm.
VÉG
2
1 Érintse meg a képernyőn látható
tárgyat.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
b Megjegyzés
• Ha a [FIX FÓKUSZ] funkciót választja, a
[FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.
FÓKUSZ
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Akkor
is választhatja ezt a lehetőséget, ha egy
adott tárgyra kíván fókuszálni.
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2A
(fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra) gombok
segítségével állítsa élesre a képet. Ha a
fókusz közelebbre már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum, ha pedig a
fókusz távolabbra már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum.
3 Érintse meg az
gombot.
KÖZELKÉP
Ez a beállítás akkor hasznos, ha kicsi
dolgokról, például virágokról,
rovarokról készít felvételt. Ilyenkor
elhomályosíthatja a hátteret, hogy
jobban kiemelje a lefényképezett
tárgyat.
Ha a [KÖZELKÉP] értékét [BE]-re
( ) állítja, akkor a zoom (22. oldal)
automatikusan a lehető legnagyobb
mértékben kitér a T (telefotó) jel felé, és
így közeli (akár 38 cm-nyire lévő)
tárgyakról készíthet felvételt.
A menü használata
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg rendre a következőket:
[AUTO] t [VÉG].
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom gombját a T (telefotó) jel
felé, majd pedig a gombot a W (széles
látószög) jel felé tolva állítsa be a felvételhez
a ráközelítés (zoom) mértékét. Ha közeli
tárgyról kíván felvételt készíteni, tolja a
motoros zoom gombját a W (széles látószög)
jelhez, majd állítsa be a fókuszt.
A kikapcsoláshoz érintse meg a [KI]
gombot, vagy zoomoljon a széles
látószög (W jel) felé.
b Megjegyzések
• Amikor távoli tárgyról készít felvételt, nehéz
lehet, és sokáig tarthat a fókuszálás.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémát okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 39. oldal).
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg rendre a következőket:
[AUTO.] t
.
Folytatás ,
39
KAMERABEÁLL. menü (folytatás)
SUPER NSPLUS (Super
NightShot plus)
Ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló
(22. oldal) be van kapcsolva (ON állás),
és még a [SUPER NSPLUS] értékét is
[BE]-re állítja, akkor a NightShot plus
éjszakai felvétel érzékenységénél akár
16-szor nagyobb érzékenységgel is
készíthet felvételt.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
szimbólum és a [„SUPER
NIGHTSHOT PLUS”] felirat.
Ha ki kíván lépni ebből az üzemmódból,
a [SUPER NSPLUS] értékét állítsa
[KI]-re, vagy a NIGHTSHOT kapcsolót
állítsa OFF helyzetbe.
b Megjegyzések
• Világos környezetben ne használja a
NightShot plus/[SUPER NSPLUS] funkciót.
Ha nem így tesz, a kamera rendellenesen
működhet.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (96. oldal).
• Ha rajta van a kamerán, vegye le a (külön
megvásárolható) konverziós lencsét.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémát okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 39. oldal).
• A kamera zársebessége a fényerő
függvényében változik. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
NS FÉNY (NightShot fény)
Ha a NightShot plus (22. oldal) vagy a
[SUPER NSPLUS] (40. oldal)
funkcióval készít felvételt, akkor
élesebb képet érhet el, ha [BE] értékre
állítja (bekapcsolja) a (láthatatlan)
infravörös fényt kibocsátó [NS FÉNY]
funkciót (ez a gyári beállítás).
b Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (96. oldal).
40
• Ha rajta van a kamerán, vegye le a (külön
megvásárolható) konverziós lencsét.
• Az [NS FÉNY] fényforrás segítségével
legfeljebb körülbelül 3 méteres távolságig
filmezhet.
z Ötlet
• Ha sötétben lévő tárgyakat filmez (például
éjszakai jelenetet rögzít vagy holdvilágnál
filmez), állítsa az [NS FÉNY] értékét [KI]re. Így a képen mélyebb színeket kap.
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
Ha a [COLOR SLOW S] értéke [BE],
akkor még sötét helyen is élénkebb
színeket kap a felvétel.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
szimbólum és a [COLOR SLOW
SHUTTER] felirat.
A [COLOR SLOW S] üzemmódból
való kilépéshez érintse meg a [KI]
gombot.
b Megjegyzések
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémát okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 39. oldal).
• A kamera zársebessége a fényerő
függvényében változik. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
ÖNKIOLDÓ
Ha az [ÖNKIOLDÓ] értéke [BE] ( ),
akkor a PHOTO gomb megnyomását
követően mintegy 10 másodperc múlva
történik meg az állókép felvétele.
A visszaszámlálás leállításához érintse
meg az [ALAP] elemet.
A [ÖNKIOLDÓ] üzemmódból való
kilépéshez érintse meg a [KI] gombot.
z Ötlet
• Az önkioldó funkció a távirányító PHOTO
gombjával is használható (99. oldal).
MEMÓRIABEÁLL
menü
DIGIT.ZOOM
Ha kazettára készít felvételt, használhat
25-szörösnél (ez a gyári beállítás)
nagyobb nagyítási mértéket is – akár a
maximálist is használhatja. Ne feledje,
hogy a digitális zoomolás
eredményeképp romlik a kép minősége.
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára vonatkozó
beállítások
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 33. oldalt.
FOTÓ BEÁLL.
B KI
Optikailag legfeljebb 25-szörösre lehet
zoomolni.
50 ×
Optikailag legfeljebb 25-szörösre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
50-szeresre lehet zoomolni.
2000 ×
Optikailag legfeljebb 25-szörösre, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
2 000-szeresre lehet zoomolni.
STEADYSHOT
Kompenzálhatja a kamera
bemozdulását (a gyári beállítás [BE]
(bekapcsolva)).
Ha állványt (nem mellékelt tartozék)
vagy konverziós lencsét (nem mellékelt
tartozék) használ, akkor a
[STEADYSHOT] értékét állítsa [KI]-re
( ), hogy a kép természetes legyen.
x
KÉPSOR
A PHOTO gomb megnyomásával
egymás után több állókép is készíthető.
B KI
Akkor válassza, ha nem kíván
folyamatosan egymás után állóképeket
készíteni.
NORMÁL (
)
Folyamatosan, hozzávetőlegesen 0,5
másodperces időközökben rögzít
állóképeket.
Ha teljesen lenyomja és lenyomva
tartja a PHOTO gombot, akkor a
maximális mennyiségű felvételt készíti
el a kamera.
A menü használata
A digitális zoom tartománya a vonaltól
jobbra található. A zoomolási
tartomány akkor jelenik meg, amikor
használni kezdi a zoom gombot.
4:3 szélesség-magasság arány esetén:
Egymás után folyamatosan legfeljebb 4
db (1,0M képméretű), illetve legfeljebb
13 db (VGA képméretű) képet készít.
16:9 szélesség-magasság arány esetén:
Egymás után folyamatosan legfeljebb 4
db (0,7M képméretű) képet készít.
EXP. SOR (
)
Körülbelül 0,5 másodperces
időközökkel a kamera 3 képet rögzít
különböző expozícióval. Ezután
összehasonlíthatja a 3 képet, és
kiválaszthatja azt, amelyik rögzítésénél
az expozíció a legmegfelelőbb volt.
Folytatás ,
41
MEMÓRIABEÁLL menü (folytatás)
b Megjegyzések
• A [KÉPSOR] csak akkor használható, ha a
POWER kapcsoló CAMERA-MEMORY
helyzetben áll.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható a [KÉPSOR].
• Az önkioldó és a távirányító használata
esetén a kamera a maximális számú felvételt
készíti el.
• Ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára már nem fér rá további 3
kép, akkor nem működik az [EXP. SOR]
funkció.
A „Memory Stick Duo”
memóriakártya kapacitása és a
felvehető képek száma
4:3 szélesség-magasság arány
esetén
1,0M
(1152 × 864)
1,0M
128 MB
245
600
780
1970
256 MB
445
1000
1400
3550
512 MB
910
2050
2900
7300
1 GB
1850
4250
6000
14500
2 GB
3750
8600
12000
30000
b Megjegyzés
4 GB
• Easy Handycam üzemmódban a képminőség
automatikusan [JÓ MINŐSÉGŰ] lesz.
7400
17000
23500
59500
8 GB
15000
34000
48000
115000
x
MINŐSÉG
B JÓ MINŐSÉGŰ (
)
A kamera jó minőségű állóképet rögzít.
SZOKÁSOS (
)
A kamera szokásos minőségű állóképet
rögzít.
x
KÉPMÉRET
B 1,0M ( 1,0M )
A kamera több, viszonylag éles
állóképet rögzít.
VGA(0,3M) (
16:9 szélesség-magasság arány
esetén
0,7M
(1152 × 648)
)
A kamera a lehető legtöbb állóképet
rögzíti.
b Megjegyzések
• A [KÉPMÉRET] csak akkor használható,
ha a POWER kapcsoló CAMERAMEMORY helyzetben áll.
• Ha a szélesség-magasság arányt 16:9-re
(szélesvásznú) állítja, a [KÉPMÉRET]
automatikusan [0,7M] lesz (23. oldal).
42
VGA
(640 × 480)
0,7M
0,2M*
(640 × 360)
0,2M
128 MB
325
780
980
1970
256 MB
590
1400
1750
3550
512 MB
1200
2900
3650
7300
1 GB
2450
6000
7500
14500
2 GB
5000
12000
15000
30000
4 GB
9900
23500
29500
59500
8 GB
20000
48000
60000
115000
* Ha a POWER kapcsoló CAMERA-TAPE
helyzetben áll, amikor állóképet rögzít a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára,
akkor a [KÉPMÉRET] értéke
automatikusan [0,2M] lesz. A [FOTÓ
BEÁLL.] menüpontban képméretként nem
választható ki a [0,2M] érték.
b Megjegyzés
MIND TÖRLI
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán, illetve a kijelölt
mappában lévő összes nem védett képet
kitörli.
1 Válassza ki a [MINDEN FÁJLT] vagy
az [AKT. MAPPA (aktuális mappa)]
elemet.
[MINDEN FÁJLT]: A „Memory Stick
Duo” memóriakártyán tárolt összes kép
törlődik.
[AKT. MAPPA (aktuális mappa)]: A
kijelölt mappában tárolt összes kép
törlődik.
2 Érintse meg rendre a következőket:
[IGEN] (kétszer) t
.
b Megjegyzések
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédő kapcsolóval rendelkezik, és az be
van kapcsolva, akkor a kapcsolót eltolva
előbb szüntesse meg a képek védelmét
(84. oldal).
• Maga a mappa akkor sem törlődik, ha benne
lévő összes képet kitörli.
• Amíg a [
Az összes adat törlése...]
üzenetet látja, ne tegye az alábbiakat:
– ne használja a POWER kapcsolót/a
kezelőgombokat,
FORMÁZÁS
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a gyárban
megformázzák, így vásárláskor nem kell
újra megformázni.
A formázáshoz érintse meg rendre a
következőket: [IGEN] (kétszer) t
.
A formázás befejeződött, minden kép
eltűnik a memóriakártyáról.
b Megjegyzések
• Amíg a [
Formázás...] üzenetet látja, ne
tegye az alábbiakat:
– ne használja a POWER kapcsolót/a
kezelőgombokat,
– ne vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
• A formázás mindent letöröl a „Memory
Stick Duo” memóriakártyáról, beleértve a
védett képeket és az újonnan létrehozott
mappákat is.
FÁJLSZÁM
A menü használata
• Az érték a következő beállítások mellett
érvényesek.
Felső érték: A képminőség [JÓ
MINŐSÉGŰ].
Alsó érték: A képminőség [SZOKÁSOS].
• A Sony Corporation által gyártott „Memory
Stick Duo” memóriakártyát használ.
A felvehető képek száma a felvételi
körülmények és a felvételt tartalmazó
adathordozó függvényében változhat.
– ne vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
B FOLYTATVA
A fájlok sorszámozása akkor is
folytatólagosan folyamatos lesz, ha
kicseréli a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát. Amikor azonban
létrehoz egy új mappát, vagy másik
felvételi mappát ad meg, a sorszámozás
elölről kezdődik.
ELÖLRŐL
A sorszámozás 0001-gyel újrakezdődik,
valahányszor kicseréli a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát.
ÚJ MAPPA
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán új mappa
(102MSDCF–999MSDCF) is
létrehozható. Ha az aktuális mappában
már belekerült 9 999 kép,
automatikusan létrejön egy új mappa, és
a további képek abba kerülnek bele.
Folytatás ,
43
MEMÓRIABEÁLL menü
(folytatás)
Érintse meg rendre a következőket:
[IGEN] t
.
KÉPALK.
menü
Képekre vonatkozó speciális
effektusok, a felvételre/lejátszásra
vonatkozó további funkciók
b Megjegyzések
• A kamerával mappa nem törölhető. Egy
mappa törléséhez formázza meg a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát (43. oldal),
illetve törölje ki a mappát számítógép
segítségével.
• Minél több mappa van egy „Memory Stick
Duo” memóriakártyán, annál kevesebb kép
rögzíthető rá.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 33. oldalt.
ÚSZTATÁS
FELV.MAPPA (Felvételi
mappa)
A
/
gombok segítségével jelölje
ki azt a mappát, amelybe a felvételeket
tárolni kívánja, majd érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• A gyári beállítás szerint a képek a
101MSDCF mappába kerülnek.
• Amelyik mappába felvételt készít, az a
mappa válik az alapértelmezett lejátszási
mappává.
JÁTSZ.MAPPA (Lejátszási
mappa)
A
/
gombok segítségével jelölje
ki a lejátszási mappát, majd érintse meg
az
gombot.
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
1 Készenléti (beúsztatáshoz) vagy
felvételi (kiúsztatáshoz) üzemmódban
válassza ki a kívánt effektust, majd
nyomja meg az
gombot.
Ha az [ÁTFEDÉS], [ÁTTŰNÉS],
[SZÓRT PONTOK] elemek
valamelyikét választja, a kép mentése
közben a képernyő kék lesz, és a
kazettán lévő képet a kamera
állóképként menti.
2 Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
Ha a művelet megkezdése előtt kívánja
érvényteleníteni az [ÚSZTATÁS]
effektust, az 1 lépésben a [KI] elemet
érintse meg.
A REC START/STOP gomb egyszeri
megnyomására a beállítás érvényét
veszti.
STBY
Kiúsztatás
ÚSZT. FEHÉRB
44
REC
Beúsztatás
ÚSZT. FEKET.
MOZAIK ÚSZT.
4 Jelölje ki a [BE] vagy a [KI] elemet,
majd érintse meg az
gombot.
A diabemutató megismétléséhez
válassza a [BE] (
) elemet.
Ha csak egyszer kívánja lejátszani a
diabemutatót, a [KI] elemet válassza.
5 Érintse meg rendre a következőket:
[VÉG] t [INDÍT].
FF-SZÍNES
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép
fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan
fekete-fehérbe megy át.
A [DIAVETÍTÉS] üzemmódból való
kilépéshez érintse meg a [VÉG] gombot.
Szüneteltetéshez a [SZÜN.] gombot
érintse meg.
ÁTFEDÉS (csak beúsztatásra)
z Ötlet
/
ÁTTŰNÉS (csak beúsztatásra)
D.EFFEKTUS (Digitális
effektus)
SZÓRT PONTOK (csak beúsztatásra)
DIAVETÍTÉS
Egymás után lejátssza a „Memory Stick
Duo” memóriakártyán vagy egy adott
mappában található képeket
(diabemutató).
1 Érintse meg rendre a következőket:
t [JÁTSZ.MAPPA].
2 Válassza ki a [MINDEN FÁJLT ( )]
vagy az [AKT. MAPPA ( , aktuális
mappa)] elemet, majd érintse meg az
gombot.
Ha a [AKT. MAPPA ( , aktuális
mappa)] elemet választja, akkor a
kamera a [JÁTSZ.MAPPA] menüben
kiválasztott (44. oldal) aktuális
mappában lévő összes képet egymás
után lejátssza.
3 Érintse meg az [ÚJRA] elemet.
A felvételeket digitális effektusokkal
teheti érdekesebbé.
A menü használata
• Az [INDÍT] gomb megérintése előtt a
gombok segítségével kijelölheti a
diabemutató során elsőként megjelenő
képet.
1 Érintse meg a kívánt effektust.
2A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt, majd érintse meg
az
gombot.
Effektus
Beállítható értékek
FOTÓ
A mozgókép alá
vetítendő állókép
átlátszóságának
mértéke.
VILLANTÁS
A képkockák
megjelenése között
eltelt idő
képkockánkénti
lejátszás esetén.
FÉNYESET
Az állókép azon
részének
színtartománya,
amelyet mozgóképpel
kíván helyettesíteni.
CSÓVA
A csóvaszerű nyom
eltűnésének ideje.
Folytatás ,
45
KÉPALK. menü (folytatás)
Effektus
Beállítható értékek
b Megjegyzések
LASSÚ ZÁR*
Zársebesség (1 = 1/25; 2
= 1/12; 3 = 1/6; 4 = 1/3).
RÉGI FILM*
Beállítás nem
szükséges.
• Ha állványt (nem mellékelt tartozék)
használ, a fókuszt kézzel állítsa be, mert
bekapcsolt [LASSÚ ZÁR] esetén nehézkes
az automatikus fókuszálás. ([FÓKUSZ],
39. oldal)
• A [RÉGI FILM] effektus használata esetén
nem lehet a 16:9/4:3 szélesség-magasság
arányt váltani.
• A lejátszáskor a képre alkalmazott
effektusok nem mennek át a DV
kimeneten (i.LINK). A kamerát csak az
eredetileg felvett képinformáció hagyja el.
• Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók
effektusok.
* Csak kazettára történő felvételkor
használható.
3 Érintse meg az
Megjelenik a
gombot.
szimbólum.
A [D.EFFEKTUS] üzemmódból való
kilépéshez érintse meg a [KI] gombot.
B KI
Nem használja a [D.EFFEKTUS]
beállítást.
FOTÓ
Mozgóképet rögzít, és a [FOTÓ] elem
megérintésére megjegyzett állóképre
vetíti rá.
z Ötlet
• A speciális effektusokkal színesített képek
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
menthetők (60. oldal), illetve másik
videomagnóra, DVD-készülékre stb.
rögzíthetők (56. oldal).
KÉPEFFEKTUS
VILLANTÁS (Villódzás)
Szabályos időközönként állóképeket
rögzíthet (a képsorozat olyan hatású
lesz, mint amikor valamit
stroboszkóppal világítanak meg).
FÉNYESET
Felvétel és lejátszás során is speciális
effektusokkal módosíthatók a
felvételek. Megjelenik a
szimbólum.
B KI
Nem használja a [KÉPEFFEKTUS]
beállítást.
NEG. KÉP
A [FÉNYESET] elem megérintésekor
megjegyzett állókép világos részeit
mozgóképpel helyettesíti.
A szín és a fényerő negatívjába fordul.
SZÉPIA
CSÓVA
Felvételkor csóvaszerű szellemképek
maradnak a képen.
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
FF
LASSÚ ZÁR (Kis zársebesség)
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
Csökken a zársebesség. Így sötétben
álló tárgyról is tisztább képet kap.
ILLUSZTR
RÉGI FILM
A képet barnás (szépia) tónusúvá
alakítja, így régi film hatását kelti.
46
A kép nagyon kontrasztosan,
szemléltető ábraként jelenik meg.
PASZTELL*
A kép lágy, pasztell színekre vált.
MOZAIK*
A kép mozaikszerűvé válik.
* Lejátszás közben nem használható.
1 Érintse meg rendre a következőket:
t
/
a kívánt várakozási
időintervallum (1–120 másodperc)
kiválasztásához t
.
2 Érintse meg a [FELV. INDUL] elemet.
Elkezdődik a felvétel, és a z szimbólum
pirossá válik.
Megállításhoz érintse meg a [FELV.
ÁLLJ] gombot.
A folyatáshoz érintse meg a [FELV.
INDUL] gombot.
Kilépéshez érintse meg a [FELV.
ÁLLJ], majd a [VÉG] gombot.
b Megjegyzések
z Ötlet
• A speciális effektusokkal színesített képek
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
menthetők (60. oldal), illetve másik
videomagnóra, DVD-készülékre stb.
rögzíthetők (56. oldal).
F.SZAK.FELV. (Folyamatos
szakaszos felvétel)
A kamera a megadott gyakorisággal 1-1
képkockát rögzít, és azokat
memóriájában őrzi, amíg több képkocka
el nem készül. Ezzel a funkcióval
például a felhők mozgása vagy a
fényviszonyok változása örökíthető
meg. Az így készített felvételek
lejátszáskor folyamatosnak tűnnek. A
művelet során a kamerát a mellékelt
hálózati tápegységgel a hálózati
feszültségről üzemeltesse.
b Megjegyzések
• Folyamatos szakaszos felvétel közben
előfordulhat, hogy pár képkocka rögzítése
után a kamera az END SEARCH
funkcióval keresi meg a felvétel végét.
• Amíg a képernyőn üzenet látható, ne
kapcsolja ki a kamerát, és ne fossza meg
áramforrásától.
• A folyamatos szakaszos felvétel első és
utolsó felvételéhez a kamera több
képkockát készít.
• A folyamatos szakaszos felvétel véget ér,
amikor kezdetétől számítva már mintegy 12
óra eltelt.
• A kamera hangot nem rögzít.
• Ha lemerül az akkumulátor, vagy ha elfogy a
kazettában a szalag, akkor előfordulhat,
hogy az utolsó néhány képkockát a kamera
már nem rögzíti.
• Előfordulhat, hogy a képkocka-felvételek
nem pontosan ugyanannyi idő elteltével
követik egymást.
A menü használata
• A lejátszáskor a képre alkalmazott
effektusok nem mennek át a DV
kimeneten (i.LINK). A kamerát csak az
eredetileg felvett képinformáció hagyja el.
• Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók
effektusok.
z Ötletek
• Ha a fókuszt kézzel állítja be, akkor változó
fényviszonyok között is éles képet kaphat
([FÓKUSZ], 39. oldal).
• A [HANGJELZÉS] menüpontban
elnémíthatja a felvételi hangjelzést
(53. oldal).
[a]: Felvétel
[b]: Várakozási intervallum
Folytatás ,
47
KÉPALK. menü (folytatás)
SZAK.FÉNYK. (Szakaszos
fényképfelvétel)
Adott időközönként állóképek
készíthetők a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára. Ezzel a funkcióval
például a felhők mozgása, a
fényviszonyok változása stb. örökíthető
meg.
PictBridge NYOMT
Lásd a 63. oldalt.
USB-S KIVÁL.
A kamera USB kábellel számítógéphez
csatlakoztatható, és a képek így
megnézhetők a számítógépen. A kamera
ezzel a funkcióval PictBridge rendszerű
nyomtatóhoz is csatlakoztatható.
Memory Stick
[a]: Felvétel
[b]: Várakozási intervallum
1 Érintse meg rendre a következőket:
t a kívánt várakozási intervallum
(1, 5 vagy 10 perc) t
t [BE]
(
)t
t
.
2 Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
Ekkor a
szimbólum villogása
abbamarad, és elkezdődik a szakaszos
fényképfelvétel.
A [SZAK.FÉNYK.] üzemmódból való
kilépéshez érintse meg a [KI] gombot.
Akkor válassza, ha egy „Memory Stick
Duo” memóriakártyán lévő képeket
kíván megnézni a számítógépen, illetve
ezeket kívánja beolvasni a
számítógépre. A részleteket a mellékelt
CD-ROM-on található „First Step
Guide („Első lépések” útmutató)”
tartalmazza.
PictBridge NYOMT.
Akkor válassza, ha a közvetlen
nyomtatás érdekében a kamerát egy
PictBridge rendszerű nyomtatóhoz
kívánja csatlakoztatni (63. oldal).
ÁTVIT.
DEMÓ MÓD
A gyári beállítás [BE] (be van
kapcsolva), így mintegy 10 perccel azt
követően, hogy a kamerából a kazettát
és a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát is kivette, és a POWER
kapcsolót többször eltolva felgyújtotta a
CAMERA-TAPE kijelzőt, elindul a
bemutató.
z Ötlet
• A bemutató bizonyos, például az alábbi
esetekben abbamarad:
– ha a bemutató közben megérinti a
képernyőt (10 perc múlva a bemutató
újrakezdődik),
– ha kazettát vagy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát tesz a kamerába,
– ha a POWER kapcsolót elmozdítja a
CAMERA-TAPE helyzetből.
48
Akkor válassza, ha a számítógépen
kívánja megnézni a kazettára rögzített
mozgóképeket.
b Megjegyzés
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az [
ÁTVIT.] funkció.
SZERK/JÁTSZ
menü
Beállítások különféle
üzemmódokban történő
szerkesztéshez és lejátszáshoz
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 33. oldalt.
MÁS SEBES.
(változó sebességű lejátszás)
Megtekintés közben a kamera különféle
üzemmódokban tudja lejátszani a
mozgóképfelvételt.
1 Lejátszás közben érintse meg a
következő gombokat.
a lejátszás
irányának
megváltoztatása*
lassított
lejátszás**
Ezt a gombot
érintse meg
(képkocka)
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka) t
kétszeres
sebességű
lejátszás
(kétszeres
sebességű)
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka) t
(kétszeres
sebesség)
képkockánkénti lejátszás
(képkocka), a
lejátszás szünetében
Az irány
megváltoztatásához:
(képkocka),
lejátszás közben
* A képernyő közepén, alján és tetején
vízszintes vonalak jelenhetnek meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
**A DV aljzaton (i.LINK) át
továbbított képek lassítva csak
szaggatottan játszhatók le.
Ha a normál lejátszási módba kíván
visszatérni, érintse meg kétszer a
(lejátszás/szünet) gombot (a
képkockánkénti lejátszásból való
visszatéréshez egyszer érintse meg a
gombot).
b Megjegyzés
• A felvett hang nem hallható. Előfordulhat,
hogy az előzőleg lejátszott kép mozaikszerű
maradványai láthatók.
VEZ.FELV.
(Más készülékről vezérelt
mozgóképfelvétel)
Lásd az 58. oldalt.
HANGFELVÉTEL
Ha a beépített sztereó mikrofon
segítségével rögzíti a hangot (96. oldal),
akkor a 12 bites hangot tartalmazó
kazettáról (51. oldal) az újabb
hanganyag felvételekor nem törlődik le
az eredeti hang.
A menü használata
Művelet
2 Érintse meg rendre a következőket:
t
.
b Megjegyzések
• További hanganyag nem rögzíthető,
– ha a kazettára eredetileg 16 bites hangot
(51. oldal) rögzítettek,
– ha a kazettára LP üzemmódban
rögzítettek felvételt,
– ha a kamerához i.LINK kábel csatlakozik,
– ha a kazetta más kamerán 4CH MIC
mikrofonnal készített felvételt tartalmaz,
– üres szalagrészen,
– ha a felvételt a kameráétól eltérő
színrendszerben rögzítették (82. oldal),
– ha a kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának módosítását
(SAVE állás) (83. oldal),
– HDV formátumban rögzített
szalagrészeken.
Folytatás ,
49
SZERK/JÁTSZ menü (folytatás)
• Hangfelvételkor a képet a kamera nem
továbbítja az A/V távcsatlakozón keresztül.
Ilyenkor a képet az LCD képernyőn vagy a
keresőben nézze.
• Csak ezen a kamerán felvett kazettára lehet
utólag is hangot rögzíteni. Ha más kamerán
(akár egy másik DCR-HC62E típusú
kamerán) felvett kazettára rögzít utólag
hangot, romlik a hang minősége.
A felvett hang ellenőrzése
Hang rögzítése
Előbb tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
1 A POWER kapcsolót többször eltolva
gyújtsa fel a PLAY/EDIT kijelzőt.
2 A lejátszás elindításához érintse meg a
(lejátszás/szünet) gombot, majd
annál a jelentnél, ahonnan a
hangfelvételt meg kívánja kezdeni,
érintse meg ismét.
3 Érintse meg rendre a következőket:
t [MENU] t
(SZERK/
JÁTSZ) t
t
[HANGFELVÉTEL] t
t
[HANG FELV.].
Megjelenik a
60p
HANGFELVÉTEL
z Ötlet
• Előre is megadható, hogy a hanghozzáadás
hol érjen véget: nyomja meg a távirányító
ZERO SET MEMORY gombját annál a
jelenetnél, amelynél a lejátszáskor a hang
hozzáadását be kívánja fejezni. A 2–4
lépések befejeztével a felvétel a kijelölt
jelenetnél automatikusan abbamarad.
X szimbólum.
0:00:00:00
1 Játssza le azt a kazettát, amelyre hangot
rögzített (25. oldal).
2 Érintse meg rendre a következőket:
t [MENU] t
(SZOK.BEÁLL.) t
t
[HANGKEVERŐ] t
.
60p
0:00:00:00
HANGKEVERŐ
ST1
ST2
3A
/
gombokat megérintve
állítsa be az eredeti hang (ST1) és az
utólag rögzített hang (ST2) arányát,
majd érintse meg az
gombot.
b Megjegyzés
• A gyári beállítás szerint a kimeneten az
eredeti hang (ST1) hallható.
HANGFELV.
4 Érintse meg a
(lejátszás) gombot.
A kamera megkezdi a beépített sztereó
mikrofon által érzékelt hang rögzítését.
A kazetta lejátszásakor a kamera az új
hanganyagot a sztereó 2 (ST2)
hangsávra rögzíti, miközben a
képernyőn a
szimbólum látható.
5 Amikor le kívánja állítani a felvételt,
érintse meg az
(állj) gombot.
Ha további jelenetekhez is hangot
szeretne hozzáadni, akkor a 2 lépés
megismétlésével válassza ki az illető
jelenetet, majd érintse meg a [HANG
FELV.] elemet.
6 Érintse meg rendre a következőket:
t
.
50
VÉGKERESŐ
VÉGRE HAJT
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
felvétel utolsó kb. 5 másodpercnyi
részét, majd automatikusan leáll.
MÉGSE
Leállítja a [VÉGKERESŐ] funkciót.
b Megjegyzés
• Ha kiveszi a kazettát a kamerából, nem
használható az END SEARCH funkció.
SZOK.BEÁLL.
menü
Kazettára történő felvétellel
kapcsolatos, továbbá egyéb
alapbeállítások
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 33. oldalt.
FELV.MÓD (Felvételi mód)
B SP (SP)
A kazettára SP (normál lejátszás)
módban készül felvétel.
Az SP üzemmódban rendelkezésre álló
felvételi időt másfélszeresére növeli
(hosszan játszó).
Lásd a 50. oldalt.
LCD/KER.ÁLL.
Ez a művelet nincs hatással a felvett
képre.
x LCD-FÉNYERŐ
Az LCD képernyő fényerőssége
állítható be.
1A
/
gombok segítségével
állítsa be a fényerőt.
2 Érintse meg az
gombot.
x LCD-HÁTTÉR
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható.
B NORMÁL
Szokásos, normál fényerő.
b Megjegyzések
• Ha egy LP módban készített felvételt más
kamerán vagy videomagnón játszik le, akkor
a képen mozaikszerű zaj jelenhet meg,
illetve a hang szakadozott lehet.
• Ha ugyanarra a kazettára SP és LP módban
is készít felvételt, akkor lejátszáskor
eltorzulhat a kép, illetve nem biztos, hogy a
jelenetek között a kamera helyesen rögzíti
az időkódot.
HANGMÓD
B 12BIT
A kamera 12 bites hangot (2 sztereó
hang) rögzít.
16BIT (
)
A kamera 16 bites hangot (1 sztereó
hang kiváló minőségben) rögzít.
HANGERŐ
Lásd a 25. oldalt.
FÉNYERŐ
Az LCD képernyő fényesebbé válik.
A menü használata
LP (LP)
HANGKEVERŐ
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvételkor az akkumulátor kicsit
gyorsabban lemerül.
x LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállítható az
LCD képernyő színe.
Fakó színek
Élénk színek
x KER.H.VILÁG.
Beállítható a kereső háttérvilágításának
erőssége.
B NORMÁL
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
A kereső képernyője fényesebbé válik.
Folytatás ,
51
SZOK.BEÁLL. menü (folytatás)
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvételkor az akkumulátor kicsit
gyorsabban lemerül.
ADATKÓD
Lejátszáskor megjeleníti a felvétel
készítésekor automatikusan rögzített
adatokat (adatkód).
B KI
Az adatkód nem jelenik meg.
TV TÍPUSA
Lásd a 32. oldalt.
DÁTUM/IDŐ
Megjeleníti a dátumot és az időt.
KAMERA ADATOK (alább)
USB KAMERA
Ha beállítja az [
ÁTVIT.] funkciót,
és a kamerát a számítógéppel az USB
kábellel köti össze, akkor – akárcsak egy
élő képet sugárzó kamera esetén – a
kamera által látott kép megjelenik a
számítógép monitorán.
A kép be is olvasható a számítógépre. A
részleteket a mellékelt CD-ROM-on
található „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” tartalmazza
(69. oldal).
SEGÉDLET
Lásd a 102. oldalt.
VEZETŐKERET
Megnézhet egy képkockát, és a
[VEZETŐKERET] értékét [BE]-re
állítva ellenőrizheti, hogy a tárgyak a
képen vízszintesek, függőlegesek-e.
A keretet a kamera nem rögzíti. A keret
eltüntetéséhez nyomja meg a DISP/
BATT INFO gombot.
z Ötlet
• Ha a felvétel tárgya a vezetőkeret
szálkeresztjénél van, a kép kiegyensúlyozott
lesz.
52
Megjeleníti a kamera beállításait.
60p
0:00:00:00
1
2
SEG.
AUTO
100 AWB
F1, 8
9dB
3
4
6 5
A SteadyShot kikapcsolva
B Expozíció
C Fehéregyensúly
D Jelerősítés
E Zársebesség
F Zárnyílás
b Megjegyzések
• Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyán
lévő állóképeket játszik le, akkor az
expozíció korrekciója (0EV), a zársebesség
és a zárnyílás értéke jelenik meg.
• A [DÁTUM/IDŐ] kijelzés esetén a dátum
és az idő a képernyőnek ugyanazon a
területén jelenik meg. Ha felvételkor az óra
nem volt beállítva, akkor a [-- -- ----] és a
[--:--:--] jelsorozat jelenik meg.
• Easy Handycam üzemmódban csak a
[DÁTUM/IDŐ] állítható be.
HÁTRALÉVŐ
B AUTO.
Bizonyos, például az alábbi
helyzetekben mintegy 8 másodpercre
megjeleníti, mennyi felvétel fér még a
kazettára, illetve mennyi ideig tart még
a hátralévő szalagrész lejátszása.
• Ha kazetta van a kamerában, és a
POWER kapcsolót PLAY/EDIT vagy
CAMERA-TAPE állásba tolja.
• Amikor megérinti a
(lejátszás/
szünet) gombot.
BE
A hátralévő műsoridő mindig látható.
A gyári alapbeállítás [BE], így használni
tudja a mellékelt távirányítót (99. oldal).
z Ötlet
• Állítsa [KI] értékre, nehogy a kamera egy
másik videomagnó távirányítója által
küldött parancsot észlelhessen.
HANGJELZÉS
B BE
Hangjelzés hallható, amikor elindítja/
leállítja a felvételt, illetve amikor
használja az érintőképernyőt.
B NORMÁL
Ha ezt választja, a
gomb
megérintésekor a menü lefelé gördül.
FORDÍTOTT
Ha ezt választja, a
gomb
megérintésekor a menü felfelé gördül.
AUTO.KIKAPCS
(automatikus kikapcsolás)
B 5 perc
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát rákapcsolja az
elektromos hálózatra, az
[AUTO.KIKAPCS] értéke automatikusan
[SOHA] lesz.
A menü használata
TÁVIRÁNYÍTÓ
MENU-LÉPTET.
KALIBRÁLÁS
Lásd a 90. oldalt.
KI
Kikapcsolja a hangjelzést és a
zárhangot.
MEGJEL.HELYE
B LCD TÁBLA
Az LCD képernyőn és a keresőben
megjeleníti a megjeleníthető adatokat
(például az időkódot).
VID-KI/TÁBLA
A tévéképernyőn, az LCD képernyőn
és a keresőben megjeleníti a
megjeleníthető adatokat (például az
időkódot).
53
IDŐ/LANGU.
menü
Az egyéni menü
testre szabása
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 33. oldalt.
A kívánt menüelemek felvehetők az
éppen világító kijelzőhöz tartozó egyéni
menüre. Ha a gyakran használt
menüelemeket veszi fel az egyéni menübe,
használatuk kényelmesebbé válik.
ÓRABEÁLLÍTÁS
Lásd a 12. oldalt.
VILÁGIDŐ
Az időeltolódást a
/
gombok
segítségével állítsa be; az óra ennek
megfelelően a megváltozott időt
mutatja.
Ha időeltolódásként 0-t ad meg, az óra
ismét az eredeti időt mutatja.
LANGUAGE
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
Menüelem felvétele
Az egyes egyéni menükre legfeljebb 2828 menüelem vehető fel. Ha több elemre
lenne szükség, törölje a kevésbé
fontosakat.
1 Érintse meg rendre a
következőket:
t [P-MENU
BEÁLL.] t [HOZZÁADÁS].
Ha nem látható a kívánt menüelem,
a
/
gomb segítségével jelenítse
meg.
60p
KÉSZ
Válasszon kategóriát.
b Megjegyzés
0:00:00
VÉG
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listán, akkor választhatja az egyszerűsített
angol [ENG[SIMP]] nyelvet.
KAMERABEÁLL.
KÉPALK.
SZERK/JÁTSZ
SZOK.BEÁLL.
IDŐ/LANGU.
OK
2A
/
gombok segítségével
jelöljön ki egy menükategóriát,
majd érintse meg az
gombot.
60p
KÉSZ
Válasszon elemet.
0:00:00
VÉG
JELENET
FÉNYMÉRŐ
EXPOZÍCIÓ
FEHÉREGYENS.
AUT.KIS ZÁRS
OK
3A
/
gomb segítségével
jelöljön ki egy menüelemet, majd
érintse meg rendre a
következőket:
t [IGEN] t
.
A menüelem a lista végére kerül.
54
Menüelem törlése
Az egyéni menü elemeinek
átrendezése
1 Érintse meg rendre a
következőket:
t [P-MENU
BEÁLL.] t [TÖRLÉS].
Ha nem látható a kívánt menüelem,
a
/
gomb segítségével jelenítse
meg.
60p
KÉSZ
Jelölje ki a törlendőt.
SEGÉDLET
JELENET
LCD
FÉNYE
KÖZELKÉP
ÚSZTATÁS
2 Érintse meg az áthelyezendő
menüelemet.
/
gombok segítségével
vigye a menüelemet a kívánt
helyre.
0:00:00
4 Érintse meg az
Törli ezt az elemet
a CAMERA-TAPE mód
P-MENU-jéből?
IGEN
3 Érintse meg rendre a
következőket: [IGEN] t
gombot.
További menüelemek
áthelyezéséhez ismételje meg a 2–4
lépéseket.
NEM
.
A menü használata
3A
menüelemet.
KÉSZ
Ha nem látható a kívánt menüelem,
a
/
gomb segítségével jelenítse
meg.
VÉG
2 Érintse meg a törlendő
60p
TÖRLÉS
következőket:
t [P-MENU
BEÁLL.] t [SORBA REND.].
0:00:00
MENU
1/3
1 Érintse meg rendre a
5 Érintse meg rendre a
következőket: [VÉG] t
.
b Megjegyzés
• A [MENU] és a [P-MENU BEÁLL.] nem
törölhető.
b Megjegyzés
• A [P-MENU BEÁLL.] nem helyezhető át.
Az egyéni menü
alaphelyzetbe állítása
Érintse meg rendre a következőket:
t [P-MENU BEÁLL.] t
[ALAP] t [IGEN] t [IGEN] t
.
Ha nem látható a kívánt menüelem, a
/
gomb segítségével jelenítse meg.
55
Másolás/szerkesztés
Másolás videomagnóra és DVD/HDDfelvevőre
A kamerával lejátszott képek más felvevő készülékre, így például videomagnóra és
DVD/HDD-felvevőre is átmásolhatók.
A kamera és a videomagnó, illetve a DVD/HDD-felvevő összekötéséhez használható
az A/V átjátszókábel (1), az S VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V átjátszókábel
(2), valamint az i.LINK kábel (3) is.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel a hálózati feszültségről
üzemeltesse (9. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
S VIDEO aljzattal
nem rendelkező
készülék
S VIDEO aljzattal
rendelkező
készülék
(Fekete)
(Sárga)
(Fehér)
1
A/V
távcsatlakozó
(Fehér)
(Piros)
(Piros)
(Sárga)
2
DV
A DV aljzathoz
(i.LINK)
3
Az i.LINK aljzathoz
Videomagnó
vagy DVD/
HDD-felvevő
: Jeláramlás iránya
A A/V átjátszókábel (mellékelt
tartozék)
Csatlakoztassa a másik készülék
bemenetéhez.
B S VIDEO csatlakozóval
rendelkező A/V átjátszókábel
(nem mellékelt tartozék)
Ha az S VIDEO aljzaton keresztül egy S
VIDEO csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel segítségével csatlakoztatja a
kamerát egy másik készülékhez,
56
valósághűbb képet kap, mintha a
mellékelt A/V átjátszókábelt használná.
Dugja be az A/V átjátszókábel fehér és
piros dugóját (bal/jobb hangcsatorna) és S
VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna).
Ilyenkor a sárga (normál videó) dugót
nem kell használni. Ha csak az S VIDEO
dugót csatlakoztatja, hang nem távozik a
készülékből.
C i.LINK kábel (nem mellékelt
tartozék)
Ha a másik készülék rendelkezik i.LINK
aljzattal, akkor a kamerához i.LINK
kábellel csatlakoztassa. Így kiváló
minőségű képet kap, mert a képet és a
hangot a készülékek digitális formában
továbbítják. Ne feledje, hogy a képet és a
hangot külön-külön nem lehet rögzíteni,
lejátszani.
felvevőhöz) a (mellékelt) A/V
átjátszókábellel 1, egy S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábellel (nem mellékelt
tartozék) 2, vagy egy i.LINK
kábellel (nem mellékelt tartozék)
3.
A kamerát a felvevő készülék
bemenetéhez csatlakoztassa.
b Megjegyzések
1 A kamerát készítse elő
lejátszásra.
Tegye be a felvételt tartalmazó
kazettát.
A POWER kapcsolót többször
eltolva gyújtsa fel a PLAY/EDIT
kijelzőt.
2 A felvevő készülékbe tegye be azt
az adathordozót, amelyre a képek
majd rákerülnek.
Ha a felvevő készülék rendelkezik
bemenetválasztóval, akkor válassza
ki a megfelelő bemenetet (pl.
videobemenet 1, videobemenet 2).
3 A kamerát csatlakoztassa a
felvevő készülékhez
(videomagnóhoz vagy DVD/HDD-
4 A kamerán kezdje meg a
lejátszást, a felvevő készüléken
pedig a felvételt.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
5 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és a felvevő
készüléket.
b Megjegyzések
• Ha A/V átjátszókábelt használ, akkor a [TV
TÍPUSA] értékét a lejátszó készüléknek
(televíziónak stb.) megfelelően állítsa be.
• Ha A/V átjátszókábelt használ, és rögzíteni
szeretné a dátumot, az időt és a kamera
beállításait, akkor jelenítse meg őket a
képernyőn (52. oldal).
• A DV (i.LINK) aljzaton át nem
továbbíthatók az alábbi adatok:
– jel, szimbólum
– a [KÉPEFFEKTUS] (46. oldal) és a
[D.EFFEKTUS] (45. oldal) funkcióval,
illetve a lejátszási zoommal (27. oldal)
módosított képek
• Ha i.LINK kábelt használ, és az átjátszás
közben szünetre állítja a kamerán a
lejátszást, a felvett kép egyenetlen lesz.
• Ha i.LINK kábelt használ, akkor a
készüléktől, illetve az alkalmazástól függően
előfordulhat, hogy az adatkód (dátum/idő/a
kamera beállításai) nem jelenik meg vagy
nem kerül felvételre.
Másolás/szerkesztés
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját dugja a készülék videobemenetébe,
a piros (jobb hangsáv) vagy a fehér (bal
hangsáv) dugóját pedig dugja az
audiobemenetébe.
• Ha A/V átjátszókábellel csatlakoztat egy
készüléket, akkor a [MEGJEL.HELYE]
értékét állítsa [LCD TÁBLA]-ra (ez a gyári
beállítás) (53. oldal).
• Amikor a kamera másik a készüléknek
i.LINK kábelen át küld jeleket, a kamera
LCD képernyőjén a
szimbólum jelenik meg.
57
Felvétel készítése videomagnóról stb.
A külön megvásárolható i.LINK kábel segítségével a jelenetek videomagnóról stb.
kazettára, az állóképek „Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzíthetők.
Ne feledjen el előbb kazettát vagy „Memory Stick Duo” memóriakártyát tenni a
kamerába.
Az i.LINK kábellel (nem mellékelt tartozék) a kamerát videomagnóhoz stb. vagy más
i.LINK rendszerű készülékhez csatlakoztathatja.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel a hálózati feszültségről
üzemeltesse (9. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját
is.
b Megjegyzés
• Olyan videomagnóról stb., amely nem rendelkezik i.LINK aljzattal, a felvételek nem
másolhatók át a kamerára.
DV
Az i.LINK aljzathoz
A
AV készülék
i.LINK aljzattal
DV aljzathoz (i.LINK)
i.LINK kábel (nem mellékelt tartozék)
: Jeláramlás iránya
Ha a kamerát i.LINK kábellel
csatlakoztatja egy másik készülékhez, a
video- és audiojeleket a készülékek
egymás között digitális formában
továbbítják, ami kiváló minőségű képet
és hangot eredményez. Ne feledje, hogy
a képet és a hangot külön-külön nem
lehet rögzíteni, lejátszani.
2 Tegyen be egy kazettát a
videomagnóba.
3 A POWER kapcsolót többször
eltolva gyújtsa fel a PLAY/EDIT
kijelzőt.
Mozgókép felvétele
4 A kamerát állítsa felvételi szünet
1 A videomagnót stb. i.LINK
kábellel csatlakoztassa a
kamerához.
58
állapotra.
Érintse meg rendre a következőket:
t[
VEZ.FELV.] t
[FELV. SZÜNT].
b Megjegyzés
5 Kezdje el lejátszani a
videomagnóban lévő kazettát.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera
LCD képernyőjén.
• Ha a kamerát más készülékhez i.LINK
kábellel csatlakoztatja, megjelenik a
szimbólum. (Előfordulhat, hogy ez a
szimbólum a csatlakoztatott készülék
képernyőjén is megjelenik.)
6 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol
el kívánja kezdeni a felvételt,
érintse meg a [FELV. INDUL]
elemet.
7 Állítsa le a felvételt.
Érintse meg az
(állj) vagy a
[FELV. SZÜNT] gombot.
következőket:
t
.
Állókép felvétele
1 Hajtsa végre a „Mozgókép
Másolás/szerkesztés
8 Érintse meg rendre a
felvétele” című fejezet 1–3.
lépéseit.
2 Kezdje el lejátszani a
videomagnóban lévő kazettát.
A videomagnóról érkező kép
megjelenik a kamera képernyőjén.
3 Amikor elérkezik az a jelenet,
amelyet rögzíteni kíván, nyomja le
egy kicsit a PHOTO gombot.
Ellenőrizze, megfelelő-e a kép,
majd nyomja le teljesen a
gombot.
59
Másolás
kazettáról
„Memory Stick
Duo”
memóriakártyára
A kazettára rögzített mozgókép egy
kívánt jelenete állóképként a „Memory
Stick Duo” memóriakártyára is
rögzíthető. Győződjék meg arról, hogy a
kamerában nem üres a kazetta, és van
„Memory Stick Duo” memóriakártya a
kamerában.
A rögzített képek
törlése a
„Memory Stick
Duo”
memóriakártyáról
1 A POWER kapcsolót többször
eltolva gyújtsa fel a PLAY/EDIT
kijelzőt.
2 Érintse meg a
1 A POWER kapcsolót többször
60p
60
101–0001
0001
101
101–0002
1,0M
gombot.
2 / 10 101
MEM.LEJ TSZ
MEM.LEJÁTSZ
eltolva gyújtsa fel a PLAY/EDIT
kijelzőt.
SEG.
P-MENU
2 Keresse meg és rögzítse a
felvenni kívánt jelenetet.
A kazetta lejátszásához érintse meg a
(lejátszás) gombot, majd a
felveendő jelenetnél kicsit nyomja le
a PHOTO gombot. Ellenőrizze,
megfelelő-e a kép, majd nyomja le
teljesen a gombot.
b Megjegyzések
• A kamera tárolja a kazettára kerülő felvétel,
valamint a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára kerülő állókép
rögzítésének dátumát és időpontját. A
kamerán megjelenik a kazettára rögzített
felvétel felvételi dátuma és időpontja. A
kazettára rögzített felvételi beállítások nem
kerülnek rá a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára.
• 16:9-es felvételek lejátszásánál az állóképek
mérete [0,2M], 4:3-as felvételek lejátszásánál
pedig [VGA(0,3M)] lesz.
60
3A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kitörlendő képet.
4 Érintse meg rendre a
következőket:
t [IGEN].
b Megjegyzések
• A törölt képeket nem lehet visszaállítani.
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédett (84. oldal), róla képek nem
törölhetők. Hasonlóan nem törölhetők a
védett képek sem (61. oldal).
z Ötletek
• Ha egyszerre az összes kép ki kívánja
törölni, válassza a [
MIND TÖRLI]
elemet (43. oldal).
• Az áttekintő képernyőn (26. oldal) is
kitörölhetők képek. Ha hatosával nézi a
képeket, könnyen kiválaszthatja, melyiket
kívánja kitörölni.
Érintse meg rendre a következőket:
t
[ TÖRLÉS] t a kitörlendő képet t
t [IGEN].
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő képek
megjelölése speciális információval
(„Kinyomtatni” jel/Képvédelem)
Ha írásvédő kapcsolóval rendelkező
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
használ, akkor ügyeljen arra, hogy a
„Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédő kapcsolója ne az „írásvédett”
helyzetben álljon (84. oldal).
4 Érintse meg rendre a
következőket:
t [VÉG].
b Megjegyzések
Állóképek kijelölése
nyomtatásra
(„Kinyomtatni” jel)
1 A POWER kapcsolót többször
eltolva gyújtsa fel a PLAY/EDIT
kijelzőt.
A véletlen törlés
megakadályozása (képek
védelme)
A képek véletlen törlésének
megakadályozása érdekében a
kiválasztott képeket védelemmel
láthatja el.
Másolás/szerkesztés
A kamera a kijelölt képeket a DPOF
(Digital Print Order Format – a digitális
nyomtatási utasítás formátuma)
szabványnak megfelelően jelöli meg.
Ha megjelöli, mely képeket kívánja
kinyomtatni, nyomtatáskor nem kell
őket ismét kijelölnie. (A példányszám
nem adható meg.)
• A „Kinyomtatni” jel törléséhez az eljárás 3
lépésében ismét érintse meg a mégsem
nyomtatandó képet.
• A kamerával ne tegyen jelet a „Memory
Stick Duo” memóriakártyán lévő képekre,
ha a memóriakártyán lévő képek közül
néhányat már más készüléken elláttak
„Kinyomtatni” jellel. Ha mégis megjelöl
képeket a memóriakártyán, akkor ezzel
megváltoztathatja a más készüléken
„Kinyomtatni” jellel ellátott képek adatait.
2 Érintse meg rendre a
következőket:
t
t [NYOMT. JEL].
t
1 A POWER kapcsolót többször
eltolva gyújtsa fel a PLAY/EDIT
kijelzőt.
3 Érintse meg azt a képet, amelyet
később ki kíván nyomtatni.
NYOMT.JEL
101–0002
2/ 10
Megjelenik
a
szimbólum.
101
2 Érintse meg rendre a
következőket:
t
t [VÉDELEM].
t
OK
Folytatás ,
61
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő képek
megjelölése speciális információval („Kinyomtatni” jel/
Képvédelem) (folytatás)
3 Érintse meg azt a képet, amelyet
védelemmel kíván ellátni.
VÉDELEM
101–0002
2/ 10
Megjelenik
aszimbólum.
101
OK
4 Érintse meg rendre a
következőket:
t [VÉG].
b Megjegyzés
• A képvédelem törléséhez a képvédő eljárás
3 lépésében ismét érintse meg a mégsem
védendő képet.
62
A rögzített képek kinyomtatása
(PictBridge rendszerű nyomtatón)
Egy PictBridge nyomtató segítségével a
képeket úgy is kinyomtathatja, hogy a
kamerát nem csatlakoztatja
számítógéphez.
b Megjegyzés
• Ha a használt nyomtató nem PictBridgekompatibilis, a nyomtatás sikere nem
garantálható.
z Ötlet
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet,
hogy a kamera az elektromos hálózatról
kapja az energiát (9. oldal).
Tegye be az állóképeket tartalmazó
„Memory Stick Duo” memóriakártyát a
kamerába, és kapcsolja be a nyomtatót.
A kamera és a nyomtató
csatlakoztatása
1 A POWER kapcsolót többször
2 Az USB kábellel kösse össze a
nyomtatót és a kamera
aljzatát (97. oldal).
(USB)
Ekkor a képernyőn megjelenik az
[USB-S KIVÁL.] elem.
3 Érintse meg a [PictBridge
NYOMT.] elemet.
Amikor létrejön a kapcsolat, a
képernyőn megjelenik a
(PictBridge kapcsolat) szimbólum.
1,0M
1 / 10
PictBridge NYOMT
101-0001
-
+
101
VÉG
BEÁLLÍTÁS
VHAJT
És megjelenik a „Memory Stick
Duo” memóriakártyán lévő
valamelyik kép is.
Nyomtatás
1A
/
gombok segítségével
jelölje ki a nyomtatandó képet.
2 Érintse meg rendre a
következőket:
[PÉLDÁNY].
t
3A
Másolás/szerkesztés
eltolva gyújtsa fel a PLAY/EDIT
kijelzőt.
• Úgy is nyomtathat, hogy a következő
sorrendben választja ki az egyes elemeket:
– Érintse meg rendre a következőket:
t [MENU] t
(KÉPALK.)
t [USB-S KIVÁL.] t [PictBridge
NYOMT.]
– Érintse meg rendre a következőket:
t [MENU] t
(KÉPALK.)
t [PictBridge NYOMT]
/
gombok segítségével
válassza ki a kívánt
példányszámot.
Egy-egy képből egyszerre legfeljebb
20 példány nyomtatható.
4 Érintse meg rendre a
következőket:
t [VÉG].
Ha a képre rá kívánja nyomtatni a
dátumot és az időpontot, rendre
érintse meg a következőket:
t
[DÁTUM/IDŐ] t [DÁTUM] vagy
[NAP&IDŐ] t
.
Folytatás ,
63
A rögzített képek kinyomtatása (PictBridge rendszerű
nyomtatón) (folytatás)
5 Érintse meg rendre a
következőket: [VHAJT] t [IGEN].
A nyomtatás befejeztekor a
képernyőről eltűnik a [Nyomtatás...]
üzenet, és ismét a képkijelölő
képernyő jelenik meg.
Amikor vége van a nyomtatásnak,
érintse meg a [VÉG] gombot.
b Megjegyzések
• Olvassa el a használt nyomtató használati
útmutatóját is.
• Ha a képernyőn a
szimbólum látható, ne
kísérelje meg az alábbiakat. Előfordulhat,
hogy ezeket a műveleteket nem lehet
megfelelően végrehajtani.
– ne használja a POWER kapcsolót,
– ne húzza ki a tápkábelt,
– ne húzza ki az USB kábelt sem a
kamerából, sem a nyomtatóból,
– ne vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a kamerából.
• Ha a nyomtató megáll, húzza ki az USB
kábelt, kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, és kezdje elölről a műveletet.
• Egyes nyomtatótípusok esetén előfordulhat,
hogy a képek felső, alsó, jobb vagy bal oldali
széle nyomtatáskor lemarad. Ha 16:9-es
(szélesvásznú) üzemmódban rögzített
állóképet nyomtat, előfordulhat, hogy a kép
jobb és bal szélén széles sávnyi nem kerül rá
a nyomatra.
• Egyes nyomtatókon a dátum és az időpont
nem nyomtatható ki. Bővebb információ a
nyomtató használati útmutatójában
található.
• Nem garantáljuk, hogy a nem ezzel a
kamerával rögzített képek kinyomtathatók.
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kialakított ipari
szabvány. Célja az, hogy a nyomtató és a
képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával
és digitális fényképezőgéppel készített
állóképek kinyomtatására, függetlenül a
képkészítő készüléktől és annak gyártójától.
64
Számítógép használata
Mire használható a Windows
rendszerű számítógép?
Ha a mellékelt CD-ROM-ról egy
Windows operációs rendszerrel működő
számítógépre telepíti a „Picture Motion
Browser” programot, akkor számos új
funkció válik elérhetővé. Ezeket az
alábbiakban ismertetjük.
b Megjegyzés
• Macintosh számítógépre nem telepíthető a
mellékelt „Picture Motion Browser”
program.
x A kamerával készített
mozgóképek beolvasása/
megtekintése
A felvétel dátuma és időpontja alapján
rendszerezheti a mozgó- és állóképeket,
és minta-képeik alapján kiválaszthatja,
melyeket kívánja megnézni. A mintaképek felnagyíthatók, és
diabemutatóként lejátszhatók.
Az „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” a számítógép képernyőjén
olvasható kézikönyv.
Ez a kézikönyv az alapvető fogásokat,
műveleteket ismerteti, kezdve a kamera
és a számítógép összekötésével, érintve
a szükséges beállításokat, és nagy
vonalakban áttekintve azt, hogy a
(mellékelt) CD-ROM-on található
„Picture Motion Browser” programot
hogyan kell első alkalommal elindítani,
használatba venni.
Hajtsa végre az „Az „First Step Guide
(„Első lépések” útmutató)” telepítése”
(67. oldal) című fejezetben leírtakat,
indítsa el az „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” kézikönyvet, és
kövesse az utasításokat.
A programok súgó/
segítség funkciója
A Help (Súgó/Segítség) kézikönyv
minden program minden funkcióját
ismerteti. Miután áttanulmányozta az
„First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyvet, az egyes
műveletek részleteit a Help (súgó/
segítség) képernyőn megtekinthető
kézikönyvben olvassa el.
A Help kézikönyv megjelenítéséhez
kattintson a képernyőn a [?] jelre.
Számítógép használata
Fő funkciók
Az „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)”
x A számítógépre beolvasott
képek szerkesztése
A számítógépre beolvasott mozgó- és
állóképek szerkeszthetők.
x Mozgóképek exportálása a
számítógépről a kamerára
A kameráról a számítógépbe beolvasott
mozgóképeket exportálni lehet vissza a
kamerára.
Folytatás ,
65
Mire használható a Windows rendszerű számítógép?
(folytatás)
Rendszerkövetelmények
A „Picture Motion Browser”
használatához
Operációs rendszer: Windows
2000 Professional SP4, Windows
XP SP2*, Windows Vista*
*A Starter (Edition) és a 64 bites
változatok nem használhatók.
„Szokásos” („Standard”)
telepítési módot válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, vagy ha a
számítógépre egynél több
operációs rendszer is telepítve
van, akkor nem biztos, hogy
minden funkció hibátlanul
működik.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz
vagy gyorsabb
Program: DirectX 9.0c vagy újabb
(Ez a program a DirectX
technológián alapul. A gépre
telepíteni kell a DirectX
programot.)
Hang: Direct Sound-kompatibilis
hangkártya
Memória: legalább 256 MB
Merevlemez:
A telepítéshez szükséges
lemezterület: kb. 350 MB
Videokártya: Legalább 1024 × 768os felbontású
Egyéb: Szabványos USB port (HiSpeed USB (USB 2.0kompatibilis) javasolt), DV aljzat
(IEEE1394, i.LINK) (i.LINK
kábellel történő
csatlakoztatáshoz), optikailemezmeghajtó (a telepítéshez CDROM-meghajtó kell)
66
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzített
állóképeket kíván lejátszani a
számítógépen
Operációs rendszer: Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* vagy
Windows Vista*
*A 64 bites kiadások kivételével.
„Szokásos” („Standard”)
telepítési módot válasszon.
Ha a fent említett operációs
rendszereket frissítette, nem
biztos, hogy minden funkció
hibátlanul működik.
Egyéb: Szabványos
USB port
b Megjegyzés
• A működés nem garantálható olyan
számítógépes környezetben, amely nem
teljesíti a rendszerkövetelményeket.
• Előfordulhat, hogy Ön a javasolt
környezetet építette ki, a művelet mégsem
hajtható végre.
Például más nyitott vagy a háttérben futó
alkalmazások korlátozhatják a termék
teljesítményét.
• Ha notebook számítógépet használ, azt
hálózati tápegységével üzemeltesse. Ha nem
így tesz, a számítógép energiatakarékossági
funkciójának következtében a program nem
fog megfelelően működni.
z Ötletek
• Ha a számítógép rendelkezik Memory Stickolvasóval, akkor a rögzített képeket
tartalmazó „Memory Stick Duo”
memóriakártyát tegye bele egy Memory
Stick Duo illesztőkeretbe (nem mellékelt
tartozék), így tegye bele a számítógép
Memory Stick-olvasójába, és így másolja be
az állóképeket a számítógépre.
• Ha „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használ, de számítógépe
nem tud ilyen memóriakártyát kezelni,
akkor ne a számítógép Memory Stickolvasóját használja, hanem kösse össze a
kamerát és a számítógépet az USB kábellel.
Az „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” és a program telepítése
Mielőtt a számítógépet és a kamerát
csatlakoztatná, a Windows rendszerű
számítógépre telepítenie kell az „First
Step Guide („Első lépések” útmutató)”
kézikönyvet és a programot. Ezt a
telepítést csak az első alkalommal kell
végrehajtani.
Az, hogy mit és hogyan kell telepíteni,
az operációs rendszertől függ.
z Ötlet
Ha nem jelenik meg a képernyő
1 Kattintson a [Start] gombra, majd a
[My Computer] (Sajátgép) elemre.
(Windows 2000 esetén kattintson
duplán a [My Computer] (Sajátgép)
ikonra.)
2 Kattintson duplán a
[SONYPICTUTIL (E:)] (CDROM) (lemezmeghajtóra).*
* A meghajtó betűjele (pl. (E:))
minden számítógépen más lehet.
• Ha Macintosh számítógépet használ,
lapozzon a 69. oldalra.
Az „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)”
telepítése
1 Bizonyosodjék meg arról, hogy a
(„Első lépések” útmutató)
gombra.
5 A lenyíló menüből válassza ki a
kívánt nyelvet és a kamera
típusát.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
• A telepítéshez rendszergazdaként
(Administrator) jelentkezzék be.
• A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
3 A mellékelt CD-ROM-ot tegye be
a számítógép
lemezmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a
telepítőképernyő.
6 Kattintson a
[FirstStepGuide(HTML)] („Első
lépések” útmutató (HTML))
gombra.
Számítógép használata
kamera és a számítógép nincs
összekötve egymással.
4 Kattintson a [FirstStepGuide]
Megkezdődik a telepítés.
Amikor megjelenik a [Save is
complete] (A mentés véget ért)
üzenet, az [OK] gombra kattintva
fejezze be a telepítést.
A PDF formátumú „First Step
Guide („Első lépések”
útmutató)” megtekintése
A 6 lépésben a [FirstStepGuide(PDF)]
gombra kattintson.
Folytatás ,
67
Az „First Step Guide („Első lépések” útmutató)” és a
program telepítése (folytatás)
A PDF fájl megjelenítéséhez
szükséges „Adobe Reader”
program telepítése
A 6 lépésben az [Adobe(R) Reader(R)]
gombra kattintson.
A program telepítése
1 Hajtsa végre „Az „First Step
Guide („Első lépések” útmutató)”
telepítése” (67. oldal) fejezet 1–3.
lépéseit.
2 Kattintson az [Install] (Telepítés)
6 A program telepítéséhez kövesse
a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A számítógéptől függően
előfordulhat, hogy harmadik fél által
gyártott programot is telepíteni kell
(lásd alább). Ha megjelenik a
telepítőképernyő, a rajta lévő
utasításokat követve telepítse a
szükséges programot.
x Microsoft DirectX 9.0c
Mozgóképek kezeléséhez szükséges
program
Ha a telepítés befejezéséhez ez kell,
indítsa újra a számítógépet.
gombra.
3 Jelölje ki a telepítendő
alkalmazás nyelvét, majd
kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
Az Asztalon megjelennek a
parancsikonok (például a [ ]
(Picture Motion Browser)
parancsikon).
4 Válassza ki azt a térséget és
országot/régiót, ahol tartózkodik,
majd kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
5 Olvassa el a [License Agreement]
licencszerződést; ha egyetért
vele, akkor jelölje be az [I accept
the terms of the license
agreement] (Elfogadom a
licencszerződés feltételeit)
négyzetet, majd kattintson a
[Next] (Tovább) gombra.
68
7 Vegye ki a CD-ROM-ot a
számítógép lemezmeghajtójából.
Az „First Step
Guide („Első
lépések”
útmutató)”
kézikönyv
használata
Az „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyvet a számítógépen
a Microsoft Internet Explorer Ver.6.0-s
vagy újabb verziójával célszerű
megtekinteni.
Kattintson duplán az Asztalon található
„First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” parancsikonra.
z Ötletek
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról az állóképek
Macintosh számítógépre másolhatók.
Telepítse a mellékelt CD-ROM-on
található „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” kézikönyvet.
b Megjegyzések
• A mellékelt „Picture Motion Browser”
program nem működik Mac OS operációs
rendszerű számítógépen.
• A kamera és a számítógép
csatlakoztatásának és az állóképek
átmásolásának részleteit az „First Step
Guide („Első lépések” útmutató)”
tartalmazza.
Rendszerkövetelmények
Állóképek „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról történő
átmásolásához
Operációs rendszer: Mac OS 9.1/9.2 vagy
Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Egyéb: Szabványos USB port
Az „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)”
kézikönyv
Számítógép használata
• A következők kiválasztásával is elindulhat:
[Start] t [Programs] (Programok)
(Windows XP esetén [All Programs]
(Minden program)) t [Sony Picture
Utility] t [FirstStepGuide] t A kamera
mappája t Az „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” HTML formátumban.
• Ha telepítés nélkül kívánja megnézni a
HTML formátumú „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)” kézikönyvet, akkor
másolja be a CD-ROM [FirstStepGuide]
mappájában található megfelelő nyelvi
mappát, és kattintson duplán az [Index.html]
fájlra.
• A következő esetekben az „First Step Guide
(„Első lépések” útmutató)” PDF formátumú
változatát használja:
– ha ki kívánja nyomtatni az „First Step
Guide („Első lépések” útmutató)”
valamelyik témakörét,
– ha a böngésző beállítási problémái miatt
az „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyv még a javasolt
beállítások mellett sem jelenik meg
helyesen a böngészőben,
– ha nem sikerül telepíteni az „First Step
Guide („Első lépések” útmutató)” HTML
formátumú változatát.
Macintosh
számítógép
használata
Az „First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” a számítógép képernyőjén
olvasható kézikönyv.
Ez a kézikönyv az alapvető fogásokat,
műveleteket ismerteti, kezdve a kamera
és a számítógép összekötésével, érintve
a szükséges beállításokat, és nagy
vonalakban áttekintve azt, hogy a
programot hogyan kell első alkalommal
elindítani, használatba venni.
Folytatás ,
69
Macintosh számítógép használata (folytatás)
Hajtsa végre az „Az „First Step Guide
(„Első lépések” útmutató)” telepítése”
című fejezetben leírtakat, indítsa el az
„First Step Guide („Első lépések”
útmutató)” kézikönyvet, és kövesse az
utasításokat.
Az „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)”
telepítése
A [FirstStepGuide] mappában található
kívánt nyelvű „FirstStepGuide(PDF)”
állományt másolja át a számítógépre.
Az „First Step Guide („Első
lépések” útmutató)”
kézikönyv használata
Duplázzon a „FirstStepGuide(PDF)”
ikonon.
Ha a számítógépre nincs telepítve PDF
fájlok megjelenítésére szolgáló program,
az alábbi honlapról töltse le az Adobe
Reader programot:
http://www.adobe.com/
70
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során
valamilyen probléma merül fel, az alábbi
táblázat alapján hárítsa el. Ha a
probléma továbbra is fennáll, iktassa ki
az áramforrást, és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
• Általános műveletek/Easy Handycam
üzemmód/Távirányító ........................71
• Akkumulátor/Áramforrás ................72
• LCD képernyő/kereső........................72
• Kazetta/„Memory Stick Duo”
memóriakártya ....................................73
• Felvétel készítése ................................74
• Lejátszás...............................................76
• Másolás/Szerkesztés/Csatlakoztatás
más készülékekhez..............................77
• Csatlakoztatás számítógéphez ...........77
• Együttesen nem használható funkciók
...............................................................78
• Easy Handycam üzemmódban nem
minden gomb működik (19. oldal).
Easy Handycam üzemmódban
megváltoznak a beállítások.
• Easy Handycam üzemmódban a
képernyőn meg nem jelenő funkciók
gyári beállításukat veszik fel (18. és
34. oldal).
A menüelem beállítása váratlanul
megváltozott.
• Az alábbi beállítások automatikusan
gyári alapértéküket veszik fel, ha a
POWER kapcsoló több mint 12 órán át
OFF (CHG) helyzetben áll.
– ellenfény kompenzálása
– [JELENET]
– [FÉNYMÉRŐ]
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FEHÉREGYENS.]
– [FIX FÓKUSZ]
– [FÓKUSZ]
– [HANGKEVERŐ]
A kamera nem kapcsol be.
• Tegyen rá a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (9. oldal).
• A hálózati tápegységgel csatlakozzék
egy fali csatlakozóaljzathoz (9. oldal).
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
• Húzza ki a hálózati tápegység
csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, illetve vegye le az
akkumulátort, majd körülbelül 1 perc
múlva csatlakoztassa újra.
• Egy hegyes tárgy segítségével nyomja
meg a RESET gombot (97. oldal). (Ha
megnyomja a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás a gyárilag beállított
alapértéket veszi fel. Ez alól csak az
egyéni menü elemei képeznek kivételt.)
A kamera melegszik.
• Használat közben a kamera
felmelegedhet. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Hibaelhárítás
Általános műveletek/Easy
Handycam üzemmód/
Távirányító
Nem működnek a gombok.
Nem működik a mellékelt távirányító.
• Állítsa a [TÁVIRÁNYÍTÓ] értékét
[BE]-re (53. oldal).
• A kamera infravörös érzékelője és a
távirányító közül távolítson el minden
akadályt.
• Ne irányítsa a készülék érzékelőjét erős
fényforrás, például közvetlen napfény
vagy írásvetítő felé, mert ez hibás
működést idézhet elő.
• Tegyen új elemet az elemtartóba,
ügyelve arra, hogy a +/– pólusai az
elemtartóbeli megfelelő jelekhez
kerüljenek (92. oldal).
Folytatás ,
71
Hibaelhárítás (folytatás)
Amikor a mellékelt távirányítót
használja, helytelenül működik egy
másik videomagnó.
• Kapcsolja a videomagnó távirányító
módját VTR 2-től eltérő üzemmódba.
• Takarja le fekete papírlappal a
videomagnó infravörös érzékelőjét.
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a
kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az
[AUTO.KIKAPCS] beállítását
(53. oldal), vagy ismét kapcsolja be a
kamerát (12. oldal), vagy használja a
hálózati tápegységet.
• Az akkumulátor majdnem vagy teljesen
lemerült. Töltse fel az akkumulátort
(9. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor nem világít.
• A POWER kapcsolót tolja OFF (CHG)
állásba (9. oldal).
• Az akkumulátor nem jól van a kamerán.
Igazítsa meg (9. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt
a fali csatlakozóaljzathoz.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése
(9. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor villog.
• Az akkumulátor nem jól van a kamerán.
Igazítsa meg (9. oldal). Ha ez nem oldja
meg a problémát, húzza ki a hálózati
tápegységet a fali csatlakozóaljzatból, és
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony márkakereskedővel. Lehet, hogy
az akkumulátor elhasználódott.
72
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem
töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha a probléma továbbra
is fennáll, akkor előfordulhat, hogy az
akkumulátor elhasználódott. Cserélje ki
egy újra (9. és 85. oldal).
• Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben
nem pontos a kijelzett idő. Például
miután kinyitja vagy bezárja az LCD
táblát, a készüléknek mintegy 1 percre
van szüksége ahhoz, hogy az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő időértéket megjelenítse.
Az akkumulátor nagyon gyorsan
lemerül.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem
töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• Ismét töltse fel teljesen az
akkumulátort. Ha a probléma továbbra
is fennáll, akkor előfordulhat, hogy az
akkumulátor elhasználódott. Cserélje ki
egy újra (9. és 85. oldal).
LCD képernyő/kereső
Az LCD képernyő hullámzik, amikor
megérinti.
• A jelenség nem utal meghibásodásra.
Ne nyomja erősen az LCD képernyőt.
Nem lehet eltüntetni a kijelzést.
•A
szimbólum nem tüntethető el. A
szimbólumot megérintve nézze
meg a figyelmeztető üzenetet
(80. oldal).
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD
képernyőt.
• Nyomja meg a kamera DISP/BATT
INFO gombját (vagy a távirányító
DISPLAY gombját) (97. és 99. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően
működnek, illetve egyáltalán nem
működnek.
• Állítsa be az érintőképernyőt
([KALIBRÁLÁS]) (90. oldal).
Egyes menüelemek szürkék.
• Az adott felvételi/lejátszási
körülmények között nem használhatók
a szürkén megjelenő menüelemek.
A
nem jelenik meg.
A keresőben a kép nem éles.
• Addig mozgassa a kereső élességbeállító
karját, amíg a kép éles nem lesz
(14. oldal).
A keresőből eltűnt a kép.
• Zárja be az LCD táblát. Ha nyitva van
az LCD tábla, a keresőben nem látszik a
kép (14. oldal).
Kazetta/„Memory Stick
Duo” memóriakártya
A kazettát nem adja ki a
kazettatartó.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e
az áramforrás (akkumulátor, hálózati
tápegység) (9. oldal).
Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező
kazetta használata esetén nem
jelenik meg a Cassette Memory
kijelző.
• Ez a kamera nem támogatja a Cassette
Memory kazettamemóriát, így a kijelző
sem jelenik meg.
A kazettán hátralévő idő nem jelenik
meg.
•A [
HÁTRALÉVŐ] értékét állítsa
[BE]-re, hogy a szabad kapacitás mindig
látható legyen (53. oldal).
Előre- és visszacsévélés közben a
kazetta hangos.
• Ha hálózati tápegységet használ, akkor
az előre-/visszacsévélés sebessége nő (az
akkumulátoros üzemnél megszokott
sebességhez képest), így a zaj is
növekszik. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kazettára rögzített képet nem lehet
kitörölni.
Hibaelhárítás
• Easy Handycam üzemmódban nem
minden menüelem működik. Lépjen ki
az Easy Handycam üzemmódból
(18. oldal).
• A kamera belsejében pára csapódott le
(89. oldal).
• A kazettára rögzített képet nem lehet
kitörölni, vissza kell csévélni a
kazettában a szalagot, és újra fel kell rá
venni valami mást. Az új felvétel letörli
a meglévőt.
Amikor „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, nem
működnek a különféle funkciók.
• A POWER kapcsolót többször eltolva
gyújtsa fel a CAMERA-MEMORY
vagy a PLAY/EDIT kijelzőt (21. és
25. oldal).
• Ha számítógépen formázott „Memory
Stick Duo” memóriakártyát használ,
formázza meg újra a kamerával
(43. oldal).
Folytatás ,
73
Hibaelhárítás (folytatás)
A „Memory Stick Duo”
memóriakártya nem törölhető,
formázható.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédő kapcsolóját (ha van) állítsa
„írható” helyzetbe (84. oldal).
• Oldja fel a kép védelmét (61. oldal).
• Egyszerre legfeljebb 100 kép törölhető
az áttekintő képernyőn.
A kép nem védhető le, illetve nem
jelölheti meg kinyomtatásra.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédő kapcsolóját (ha van) állítsa
„írható” helyzetbe (84. oldal).
• A műveletet ismételje meg az áttekintő
képernyőn (26. és 61. oldal).
• Legfeljebb 999 képet lehet
„Kinyomtatni” jellel ellátni.
Az adatfájl neve helytelen vagy
villog.
• A fájl sérült.
• Olyan fájlformátumot használjon,
amelyet kezelni tud a kamera
(84. oldal).
Felvétel készítése
Nézze meg ezt a részt is: „Kazetta/
„Memory Stick Duo” memóriakártya”
(73. oldal).
A kazettában a szalag nem indul el,
amikor megnyomja a REC START/
STOP gombot.
• A POWER kapcsolót többször eltolva
gyújtsa fel a CAMERA-TAPE kijelzőt
(20. oldal).
• A kazettában a szalag a végére ért.
Csévélje vissza, vagy tegyen be egy
másik kazettát.
• Az írásvédő kapcsolót tolja REC
állásba, vagy tegyen be egy új kazettát
(83. oldal).
74
• Páralecsapódás miatt a szalag
hozzátapadt a fejhez vagy a görgőhöz.
Vegye ki a kazettát, várjon legalább 1
órát, és tegye vissza (89. oldal).
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára nem készíthető
felvétel.
• Megtelt a „Memory Stick Duo”
memóriakártya. Tegyen be egy másik
„Memory Stick Duo” memóriakártyát,
vagy formázza meg a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát (43. oldal). Vagy
törölje a felesleges képeket a „Memory
Stick Duo” memóriakártyáról
(60. oldal).
• Ha a [F.SZAK.FELV.] értékét [BE]-re
állítja, akkor kazettára történő felvétel
közben nem lehet a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára állóképet
rögzíteni (47. oldal).
Megváltozott a felvétel látószöge.
• A kamera üzemmódjától függően úgy
tűnhet, hogy megváltozott a felvétel
látószöge. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kazettán az utolsó felvétel és a
rákövetkező jelenet között nem
sikerül folyamatos átmenetet elérni.
• Hajtsa végre a [VÉGKERESŐ]
funkciót (28. oldal).
• Ne vegye ki a kazettát. (Ekkor a felvétel
szünet nélkül folytatódik még abban az
esetben is, ha kikapcsolja a kamerát.)
• Ugyanarra a kazettára ne készítsen SP
és LP módban is felvételt.
• LP módban lehetőség szerint
egyvégtében készítsen felvételt.
Nem működik a [VÉGKERESŐ]
funkció.
• Felvétel után ne vegye ki a kazettát
(28. oldal).
• Semmi sincs a kazettán.
• A kazettán a felvételt tartalmazó részek
között üres szalagrész található. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Leáll a folyamatos szakaszos
felvétel/Megjelenik a [Hiba miatt
megszakadt a foly. szak.felvétel.]
üzenet, és leáll a felvétel.
• Előfordulhat, hogy szennyezett a
videofej. Használjon tisztítókazettát
(nem mellékelt tartozék) (89. oldal).
• Ismét próbálkozzék az elejétől kezdve.
• Sony mini DV kazettát használjon.
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
• Állítsa a [FÓKUSZ] értékét [AUTO.]ra (39. oldal).
• A felvételi körülmények nem
megfelelőek a fókusz automatikus
beállításához. Kézzel állítsa be a fókuszt
(39. oldal).
Amikor sötétben gyertyafényt vagy
villanyfényt filmez, függőleges csík
jelenik meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy
és a háttér fényessége nagymértékben
eltér egymástól. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Ha fényes tárgyról készít felvételt,
függőleges sáv jelenik meg.
• Ez az elmosódás. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A képernyőn apró fehér, piros, kék
és zöld pontok jelennek meg.
• A pontok akkor jelennek meg, amikor
[AUT.KIS ZÁRS], [LASSÚ ZÁR],
[SUPER NSPLUS] vagy [COLOR
SLOW S] üzemmódban készít felvételt.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kép színei nem valósághűek.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét
[BE]-re (41. oldal).
Nem működik az ellenfényt
kompenzáló funkció.
• A következő beállítások esetén
kikapcsol az ellenfényt kompenzáló
funkció.
– az [EXPOZÍCIÓ] menü [KÉZI]
eleme
– [FÉNYMÉRŐ]
• Easy Handycam üzemmódban nem
működik az ellenfényt kompenzáló
funkció (19. oldal).
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót
(22. oldal).
A képernyőn a kép túl világos, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn.
Hibaelhárítás
Nem működik a [STEADYSHOT]
funkció.
• Kapcsolja ki a NightShot plus funkciót
(22. oldal), vagy kapcsolja ki az
ellenfényt kompenzáló funkciót
(23. oldal).
Kellemetlen villogás tapasztalható.
• Ilyesmi akkor fordul elő, ha [PORTRÉ]
vagy [SPORT] üzemmódban kisüléses
fényforrású, például fénycsöves,
nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpás
megvilágításánál készít felvételt. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Folytatás ,
75
Hibaelhárítás (folytatás)
Televízió-képernyő vagy
számítógép-képernyő filmezésekor
vízszintes fekete sávok jelennek
meg.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét
[KI]-re (41. oldal).
A képernyőn megjelenik a
[Lehet,hogy zárva van a lencsevédő.
Ellenőrizze.] üzenet, bár nyitva van a
lencsevédő.
• Nincs elegendő fény, vagy a lencsét ujja
vagy valamilyen más tárgy eltakarja,
beárnyékolja.
Nem használható a [SUPER
NSPLUS].
• A NIGHTSHOT PLUS kapcsoló nem
ON helyzetben áll (22. oldal).
A [COLOR SLOW S] nem
megfelelően működik.
• Előfordulhat, hogy a [COLOR SLOW
S] funkció teljes sötétségben nem
működik tökéletesen. Használja a
NightShot plus vagy a [SUPER
NSPLUS] funkciót.
Lejátszás
Nézze meg ezt a részt is: „Kazetta/
„Memory Stick Duo” memóriakártya”
(73. oldal).
A kazettát nem lehet lejátszani.
• A POWER kapcsolót többször eltolva
gyújtsa fel a PLAY/EDIT kijelzőt
(25. oldal).
• Csévélje vissza a kazettában szalagot
(25. oldal).
76
„Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő képadatokat
nem lehet lejátszani.
• A képadatok nem játszhatók le, ha
módosította a fájl vagy a mappa nevét,
vagy ha az adatot számítógépen
szerkesztette (ilyenkor villog a fájl
neve). A jelenség nem utal
meghibásodásra (85. oldal).
• Előfordulhat, hogy más készüléken
készített felvételek nem játszhatók le,
illetve hogy nem eredeti méretükben
jelennek meg (85. oldal).
A képen vízszintes csíkok jelennek
meg. Nem jelenik meg kép, vagy a
megjelenő kép életlen.
• A fejet tisztítsa meg tisztítókazettával
(nem mellékelt tartozék) (89. oldal).
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható.
• Növelje a hangerőt (25. oldal).
• Addig módosítsa a [HANGKEVERŐ]
beállítását, amíg a hangerő megfelelővé
nem válik (50. oldal).
• Ha S VIDEO csatlakozódugót használ,
bizonyosodjék meg arról, hogy az A/V
átjátszókábel piros és fehér dugóját is
bedugta (31. oldal).
Szakadozott a hang.
• A fejet tisztítsa meg tisztítókazettával
(nem mellékelt tartozék) (89. oldal).
„---” látható a képernyőn.
• Amikor a most lejátszott felvételt
rögzítették, nem volt beállítva a dátum
és az idő.
• A kamera üres szalagrészt játszik le.
• Ha a kazettában a szalag zajos vagy
sérült, az adatkód nem olvasható le róla.
A kép zajos, zavaros, a képernyőn
pedig az
szimbólum jelenik meg.
• A felvételt a kameráétól (PAL) eltérő
színrendszerben rögzítették. A jelenség
nem utal meghibásodásra (82. oldal).
látható a képernyőn.
• A lejátszani kívánt kazettát egy másik
készüléken 4 csatornás mikrofonnal
(4CH MIC REC) rögzítették. Ez a
kamera nem tudja kezelni a 4 csatornás
mikrofonnal készített felvételeket.
Nem megfelelően működik a
dátumkeresés.
Másolás/Szerkesztés/
Csatlakoztatás más
készülékekhez
Csatlakoztatott készülékről
származó képet nem sikerül
zoomolni.
• Csatlakoztatott készülékről származó
kép nem zoomolható (22. oldal).
A csatlakoztatott készülék kijelzőjén
időkód és más adat jelenik meg.
• Ha A/V átjátszókábelt használ, a
[MEGJEL.HELYE] értékét állítsa
[LCD TÁBLA]-ra (53. oldal).
• Nem jól érintkezik az A/V
átjátszókábel. Győződjék meg arról,
hogy az A/V átjátszókábel megfelelően
csatlakozik annak a másik készüléknek
a bemenetéhez, amelyre a kameráról a
képeket át kívánja másolni (56. oldal).
A felvételre utólag rögzített új hang
nem hallható.
• Addig módosítsa a [HANGKEVERŐ]
beállítását, amíg a hangerő megfelelővé
nem válik (50. oldal).
A csatlakoztatott készülékről
származó képek nem megfelelően
jelennek meg.
• A bemenő jel nem PAL rendszerű
(82. oldal).
A kazettáról nem lehet a „Memory
Stick Duo” memóriakártyára
állóképeket átmásolni.
• Ha egy kazettára újra és újra felvételt
készít, akkor előfordulhat, hogy nem
működik a másolás, illetve hogy az
átmásolt kép rossz minőségű lesz.
Hibaelhárítás
• Ügyeljen arra, hogy a dátumváltás után
egy legalább 2 perces felvételt készítsen.
Ha az adott naphoz túl rövid felvétel
tartozik, akkor előfordulhat, hogy a
kamera nem pontosan talál rá arra a
pontra, ahol a dátum vált.
• A kazetta elején vagy felvételt
tartalmazó részei között üres szalagrész
található. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Ha A/V átjátszókábelt használ, nem
jól működik a másolás.
Csatlakoztatás
számítógéphez
A számítógép nem ismeri fel a
kamerát.
• Telepítse a „Picture Motion Browser”
programot (67. oldal).
• Előfordulhat, hogy csatlakoztatás után
közvetlenül pár pillanatig a számítógép
még nem ismeri fel a kamerát. Várjon
türelemmel egy kis ideig.
• A számítógép (USB) aljzataiból
húzzon ki minden USB kábellel
csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
Folytatás ,
77
Hibaelhárítás (folytatás)
• A kábelt húzza ki a számítógépből és a
kamerából, indítsa újra a számítógépet,
majd ismét csatlakoztassa megfelelően a
számítógépet és a kamerát.
Macintosh számítógépre nem
telepíthető a mellékelt „Picture
Motion Browser” program.
• A „Picture Motion Browser” program
csak Windows operációs rendszerrel
működő számítógépre telepíthető.
Nem használható
[COLOR SLOW S] NightShot plus,
[JELENET],
[SUPER
NSPLUS],
[ÚSZTATÁS],
[D.EFFEKTUS]
[DIGIT.ZOOM]
[KÖZELKÉP]
[ÚSZTATÁS]
[GYERTYA],
[TŰZIJÁTÉK],
[SUPER
NSPLUS],
[COLOR SLOW
S],
[D.EFFEKTUS]
[D.EFFEKTUS]
[GYERTYA],
[TŰZIJÁTÉK],
[SUPER
NSPLUS],
[COLOR SLOW
S], [ÚSZTATÁS]
[RÉGI FILM]
[KÉPEFFEKTUS],
[JELENET]
Együttesen nem
használható funkciók
Egyes funkciókat nem lehet együttesen
használni. A következő lista olyan
példákat sorol fel, amelyekben együtt
nem használható funkciók és
menüelemek szerepelnek.
Nem használható
Ennél a funkciónál
ellenfény
kompenzálása
[TŰZIJÁTÉK],
[FÉNYMÉRŐ],
[EXPOZÍCIÓ]
[JELENET]
NightShot plus,
[KÖZELKÉP],
[RÉGI FILM],
[SUPER
NSPLUS],
[COLOR SLOW S]
[GYERTYA],
[TŰZIJÁTÉK],
[SPORT]
Ha a POWER
kapcsoló
CAMERAMEMORY
helyzetben áll
[FÉNYMÉRŐ]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[EXPOZÍCIÓ]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[FEHÉREGYENS.] NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
78
[FIX FÓKUSZ]
[JELENET]
[KÖZELKÉP]
[JELENET]
kazettára történő
felvétel közben
Ennél a funkciónál
[SUPER NSPLUS] [ÚSZTATÁS],
[D.EFFEKTUS]
Figyelmeztető szimbólumok és
üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőben
jelzések, szimbólumok jelennek meg,
ellenőrizze az alábbiakat.
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha
a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:(vagy E:) ss:ss (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:ss
C:21:ss
• Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát, várjon legalább 1 órát, és
tegye vissza (89. oldal).
C:22:ss
• A fejet tisztítsa meg
tisztítókazettával (nem mellékelt
tartozék) (89. oldal).
C:31:ss / C:32:ss
• A fent leírtaktól eltérő hibajelenség
fordult elő. Vegye ki a kazettát,
helyezze be újra, majd ismét
próbálja meg használni a kamerát.
Ha pára csapódott le a kamerában,
akkor ne próbálkozzék ezzel az
eljárással (89. oldal).
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
E:61:ss / E:62:ss
• Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony
márkaszervizhez. Közölje velük az
„E” betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
101-1001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható (84. oldal).
E (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet
és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az
E figyelmeztető szimbólum már
akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még
5–10 percnyi működést tesz
lehetővé.
% (Figyelmeztetés a
páralecsapódásra)*
Hibaelhárítás
• Az akkumulátor nem (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátor.
Használjon (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátort
(85. oldal).
• Megfelelően csatlakoztassa a
hálózati adaptert a kamera DC IN
aljzatába (9. oldal).
• Cserélje ki a kazettát. Nyomja meg a
RESET gombot (97. oldal), majd
ismét próbálja meg használni a
kamerát.
• Vegye ki a kazettát, kapcsolja ki a
kamerát, és kb. 1 órán keresztül
hagyja nyitva a kazettatartó tetejét
(89. oldal).
(„Memory Stick Duo”
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
• Nincs benn „Memory Stick Duo”
memóriakártya (16. oldal).
Folytatás ,
79
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek (folytatás)
(A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára formázására
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)*
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártya sérült.
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártya nincs megfelelően
megformázva (43. és 84. oldal).
(Inkompatibilis „Memory Stick
Duo” memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)*
• Nem megfelelő „Memory Stick
Duo” memóriakártya van a
kamerában (84. oldal).
Q (A kazettára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
- (A „Memory Stick Duo”
memóriakártya írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)*
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártya írásvédő kapcsolója
nem engedi a memóriakártya
tartalmának módosítását (84. oldal).
(A kamera bemozdulására
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
• A kamera nem áll szilárdan, így
könnyen bemozdul. Két kézzel
mozdulatlanul tartsa a kamerát, és
így filmezzen. De a kamera
bemozdulására figyelmeztető
szimbólum nem tűnik el.
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(53. oldal).
Ha lassan villog:
• A kazettára már csak 5 percnél
rövidebb felvétel fér.
• Nincs kazetta a kamerában.*
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának
módosítását (83. oldal).*
Ha gyorsan villog:
• A kazettában a szalag a végére ért.*
Z (A kazetta kivételére figyelmeztető
szimbólum)*
Ha lassan villog:
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem
engedi a kazetta tartalmának
módosítását (83. oldal).
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás történt (89. oldal).
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható
(79. oldal).
- (A képek törlésére vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)*
• A kép védett (61. oldal).
80
Példák figyelmeztető
üzenetre
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse utasításaikat.
z Ötlet
• Ha megjelenik az
gomb, akkor az
gombot megérintve az üzenet
gombbá
alakítható. Az üzenet újbóli
megjelenítéséhez érintse meg a
gombot.
%Z Páralecsapódás történt. Vegye
ki a kazettát. (89. oldal)
% Páralecsapódás történt.
Kapcsolja ki 1 órára. (89. oldal)
Z Vegye ki, majd ismét tegye be a
kazettát. (16. oldal)
• Ellenőrizze, sérült-e a kazetta.
QZ A kazetta írásvédett. Nézze
meg a fület. (83. oldal)
Vegye ki, majd ismét tegye be a
Memory Stick-et.
(16. és 84. oldal)
• Néhányszor vegye ki és tegye be a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát. A „Memory Stick
Duo” memóriakártya akkor is sérült
lehet, ha villog a kijelző. Próbáljon
ki egy másik „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Ez a Memory Stick nincs
megfelelően formázva.
• Ellenőrizze a formázást, és szükség
esetén formázza meg a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát
(43. és 84. oldal).
A Memory Stick-en több mappa nem
hozható létre.
Hibaelhárítás
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni. A kamerával
mappa nem törölhető.
• Egy mappa törléséhez formázza meg
a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát (43. oldal), illetve
törölje ki a mappát számítógép
segítségével.
Ellenőrizze a csatlakoztatott
eszközt.
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
Nem lehet nyomtatni. Ellenőrizze a
nyomtatót.
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
81
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
A kamera PAL rendszert használ, így
képei kizárólag AUDIO/VIDEO
bemenettel rendelkező PAL rendszerű
televíziókészüléken tekinthetők meg.
82
Rendszer
Hol használják
PAL
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, HongKong, Kína, Kuvait,
Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Új-Zéland,
Portugália, Spanyolország,
Svájc, Svédország,
Szingapúr, Szlovák
Köztársaság, Thaiföld stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay,
Uruguay
SECAM
Franciaország, Guiana, Irak,
Irán, Monaco, Oroszország,
Ukrajna stb.
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó,
Peru, Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Külföldön az órán nagyon egyszerűen
beállítható a helyi idő, ha megadja a
lakhelye és a tartózkodási helye közötti
időkülönbséget. Válassza az
(IDŐ/
LANGU.) menü [VILÁGIDŐ] elemét,
majd állítsa be az időeltolódást
(54. oldal).
Karbantartás és biztonsági előírások
Használható videokazettafajták
Csak mini DV kazetta használható.
jelzéssel ellátott kazettát
használjon.
A kamera nem tud Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazettát
használni.
Hogyan lehet elérni, hogy a
kazettára ne kerüljön üres rész a
felvételek közé?
A felvétel folytatása előtt az END
SEARCH eljárás (28. oldal)
segítségével álljon rá a már rögzített
felvételrész legvégére az alábbi
esetekben:
• ha lejátszotta a kazettát,
• ha az EDIT SEARCH funkciót használta.
Szerzői jogot védő jel
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
REC: A kazettára felvétel
rögzíthető.
SAVE: A kazettára nem
rögzíthető felvétel
(írásvédett).
REC
SAVE
x A kazetta felcímkézése
Azért, hogy megelőzze a kamera
esetleges hibás működését, a kazettára
címkét csak a következő ábrán megjelölt
helyre tegyen.
A szélére és élére
ne ragasszon
címkét.
A címke helye
x A kazetta használatát követően
A kép és a hang torzulásának
megelőzése érdekében csévélje vissza a
szalagot a kazetta elejére. Ezután a
kazettát tegye a tokjába, és felállítva
tárolja.
x Az aranyozott érintkezők
tisztítása
A kazetta aranyozott érintkezőit
minden 10. kazettakivételt követően
tisztítsa meg vattapálcikával.
Ha a kazetta aranyozott érintkezői
piszkosak vagy porosak, a kamera nem
tudja pontosan kiírni a hátralévő
műsoridőt.
További információk
x Lejátszás
Ha az ezzel a kamerával lejátszott
kazetta szerzői jogot védő jelet
tartalmaz, akkor a kamerával ezt a
felvételt nem lehet egy másik, a
kamerához csatlakoztatott
videokamerára másolni.
x Felvétel
A kamerával nem lehet olyan szoftvert
felvenni, amely a szoftver szerzői
jogának védelme céljából szerzői jogot
védő vezérlőjeleket tartalmaz. Ha ilyen
szoftvert kísérel meg felvenni, az LCD
képernyőn vagy a keresőben megjelenik
a [Szerzőijog-védelem miatt nem vehető
fel.] üzenet. A kamera felvétel közben
nem rögzít szerzői jogot védő
vezérlőjeleket a kazettára.
x A véletlen törlés megelőzése
érdekében
A kazetta írásvédő kapcsolóját tolja el a
SAVE jelzés felé.
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
Vegye ki belőle a kazettát, és tárolja
megfelelően.
Folytatás ,
83
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
Aranyozott érintkező
A „Memory Stick”
memóriakártya
A „Memory Stick” memóriakártya kicsi,
nagy kapacitású, hordozható IC
adathordozó.
A kamerában az alább felsorolt típusú
„Memory Stick” memóriakártyák
használhatók. Nem garantáljuk
azonban, hogy a kamerában minden
fajta „Memory Stick” memóriakártya
kifogástalanul működik. (További
részleteket az alábbi lista tartalmaz.)
„Memory Stick” memóriakártyatípusok
Felvétel/
lejátszás
„Memory Stick Duo”
(MagicGate-tel)
a
„Memory Stick PRO Duo”
a
„Memory Stick PRO-HG Duo”
a
• Párhuzamos csatolón át ez a kamera nem
képes a nagysebességű adatátvitelre.
• Ez a kamera nem tud „MagicGate”
technológiát használó adatot felvenni,
lejátszani. A „MagicGate” egy olyan
szerzőijog-védő eljárás, amely a felvétel és a
jeltovábbítás során rejtjelezést használ.
• Ebben a kamerában „Memory Stick Micro”
(„M2”) memóriakártya is használható. Az
„M2” a „Memory Stick Micro” rövidítése.
• Állóképek formátuma: A kamera az
állóképeket JPEG (Joint Photographic
Experts Group) formátumban tömöríti és
rögzíti. A fájl kiterjesztése „.JPG”.
• Nem biztos, hogy egy számítógéppel
(Windows/Mac OS operációs rendszer alatt)
megformázott „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a kamera probléma nélkül
használni tud.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory Stick
Duo” és „Memory Stick Duo”-kompatibilis
84
termékek éppen használt kombinációjának
függvényében más és más lehet.
• Ha egy kicsi hegyes tárggyal a kapcsolót
„írásvédett” állásba tolja, ezzel
meggátolhatja, hogy a „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról véletlenül letörlődjenek a
képek.
• A következő esetekben előfordulhat, hogy
megsérülnek vagy elvesznek a képadatok –
ilyesmiért nem jár kártérítés:
– ha akkor veszi ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, kapcsolja ki a kamerát,
illetve veszi le az akkumulátort cseréhez,
amikor a kamera képfájlokat ír a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára,
illetve amikor onnan képfájlokat olvas
(amikor a műveletlejelző világít vagy
villog);
– ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát mágnes vagy mágneses
tér közelében használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról a
számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
• Amikor a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán a felirat számára
fenntartott helyre ír, ne nyomja rá a tollat,
ceruzát.
• Ne ragasszon címkét se a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára, se a Memory Stick
Duo illesztőkeretre.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
mindig a tokjába szállítsa és tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen
arra, hogy fémtárgy se érjen hozzájuk.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
hajlítsa meg, ne ejtse le, és kímélje az
erőteljes behatásoktól.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
szedje szét, ne alakítsa át.
• Ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick Duo”
memóriakártya ne legyen nedves.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
kisgyerekektől elzárva tárolja. Előfordulhat,
hogy a kisgyerek lenyeli a memóriakártyát.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyák
befogadására szolgáló nyílásba kizárólag
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
helyezzen be. Ellenkező esetben hiba
jelentkezhet.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
használja és ne tárolja az alábbi helyeken.
– igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban;
– közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
– nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
x A Memory Stick Duo illesztőkeret
• Ha „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására alkalmas készülékben kíván
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
használni, a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát feltétlenül tegye bele egy
Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
• Ügyeljen arra, hogy amikor a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát beteszi egy
Memory Stick Duo illesztőkeretbe, a
„Memory Stick Duo” memóriakártya a
megfelelő helyzetben álljon, és úgy tolja be
teljesen a keretbe, hogy elkerülje a hibás
működést. Hasonlóan: ha rossz állásban
erőlteti bele a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a Memory Stick Duo
illesztőkeretbe, tönkremehet a
memóriakártya.
• A kamerába ne tegyen be olyan Memory
Stick Duo illesztőkeretet, amelyben nincs
„Memory Stick Duo” memóriakártya.
Ellenkező esetben hibásan működhet,
tönkremehet a készülék.
• Ezzel a kamerával legfeljebb 8 GB-os
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
használható.
Megjegyzések a „Memory Stick
Micro” memóriakártyák
használatával kapcsolatban
• Ebben a kamerában „Memory Stick Micro”
memóriakártya csak Duo méretű M2
illesztőkeretben használható. Tegye bele a
„Memory Stick Micro” memóriakártyát a
Duo méretű M2 illesztőkeretbe, majd az
illesztőkeretet tegye be a Memory Stick Duo
nyílásba. Ha Duo méretű M2 illesztőkeret
nélkül tesz bele egy „Memory Stick Micro”
memóriakártyát ebbe a kamerába, akkor
előfordulhat, hogy nem tudja majd kivenni.
• A „Memory Stick Micro” memóriakártyát
kisgyerekektől elzárva tárolja, nehogy
véletlenül lenyeljék.
• Az ezzel a kamerával a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára rögzített képfájlok
megfelelnek a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által kialakított „Design rule
for Camera File system” egyetemes
szabványnak.
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan eszközzel
(DCR-TRV900E vagy DSC-D700/D770)
készítettek, amely nem illeszkedik ezen
univerzális szabványhoz. (Ezek a típusok
egyes térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy másik készülékben használt
„Memory Stick Duo” memóriakártyát nem
tud a kamerában használni, formázza meg
ezzel a kamerával (43. oldal). Ne feledje,
hogy a formázás miden adatot töröl a
„Memory Stick Duo” memóriakártyáról.
• Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem
tudja lejátszani:
– ha a lejátszandó képadatokat
számítógépen módosította,
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
Ez a készülék kompatibilis a (H
sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátorral.
A kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik.
A H sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon az
jelzés
látható.
További információk
x A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az „InfoLITHIUM” név lítiumion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Folytatás ,
85
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a
kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor
energiaszintjének kijelzése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem alszik.
Más hőmérsékleten előfordulhat, hogy az
akkumulátor feltöltése kisebb hatásfokkal
történik.
• Ha az akkumulátor töltése közben a hálózati
tápegység a kamerához csatlakozik, a töltés
befejeztével húzza ki a kábelt a kamera DC
IN aljzatából, és vegye le az akkumulátort.
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FH70/FH100 (nem mellékelt
tartozék).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévél előre vagy vissza,
az akkumulátor gyorsabban lemerül.
Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FH70/FH100
(nem mellékelt tartozék).
• Amikor a kamerával nem készít vagy játszik
le felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe állítani. Az
akkumulátor energiája akkor is fogy, amikor
a kamera felvételkészenléti vagy szünet
üzemmódban van.
86
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ekkor az
akkumulátor energiaszintjét a készülék
helyesen fogja mutatni. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át
magas hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja. Az akkumulátor energiaszintjét
csak tájékoztató értéknek tekintse.
• Az üzemi körülményektől és a
hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy
az E szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, amikor az
akkumulátor által biztosított üzemidő még
5–10 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, évente egyszer töltse fel teljesen
és merítse le a kamerával, hogy ezzel
fenntartsa az akkumulátor
működőképességét. Tároláshoz vegye le az
akkumulátort a kameráról, és tegye száraz,
hűvös helyre.
• Az akkumulátort úgy tudja a kamerával
teljesen lemeríteni, hogy a
(SZOK.BEÁLL.) menüben az
[AUTO.KIKAPCS] értékét [SOHA]-ra
állítja, és a kamerát a kazettás felvétel
készenléti állapotában hagyja mindaddig,
amíg az magától ki nem kapcsol (53. oldal).
Az akkumulátor élettartama
b Megjegyzés
• Az idő előrehaladtával és az ismételt
használat következtében csökken az
akkumulátor kapacitása. Ha az egy-egy
feltöltéssel biztosítható használati idő
jelentősen lerövidül, valószínűleg elérkezett
annak az ideje, hogy az akkumulátort egy
újra cserélje.
• Az akkumulátor élettartamát a tárolási, az
üzemi és a környezeti körülmények
határozzák meg.
• Rendszerint csak egyetlen készüléket lehet
i.LINK kábellel a kamerához csatlakoztatni.
Ha a kamerát olyan i.LINK-kompatibilis
készülékhez csatlakoztatja, amely legalább
két DV aljzattal is rendelkezik, olvassa el az
illető készülék használati útmutatóját.
Az i.LINK szabvány
A készüléken található DV aljzat
i.LINK-kompatibilis DV aljzat. Az
alábbiakban ismertetjük az i.LINK
szabványt és jellemzőit.
Mit takar az i.LINK elnevezés?
• Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az
IEEE 1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos
cég elfogadta.
• Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány,
amelyet az Institute of Electrical and
Electronics Engineers (az amerikai
székhelyű Villamosmérnökök Egyesülete)
hagyott jóvá.
Az i.LINK jelátviteli sebessége
Az i.LINK maximális jelátviteli
sebessége a készülékek függvényében
változhat. Háromféle jelátviteli sebesség
használatos:
S100 (kb. 100Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
A készülékek használati útmutatójának
„Műszaki adatok” fejezete megadja a
jelátviteli sebességet. Egyes
készülékeken ezt az i.LINK
csatlakozóaljzat közelében is feltüntetik.
Ha különböző jelátviteli sebességű
készülékeket csatlakoztat egymáshoz, a
tényleges jelátviteli sebesség időnként
eltérhet a feltüntetett értéktől.
További információk
Az i.LINK olyan digitális soros
interfész, amely két, i.LINK
csatlakozóaljzattal rendelkező készülék
között digitális video-, digitális audio- és
egyéb adatok kétirányú továbbítására
szolgál. Az i.LINK kábelen át más
készülékek vezérelhetők is.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő egyetlen
i.LINK kábel. A lehetséges
alkalmazások között említhetjük a
különböző digitális AV készülékekkel
végzett műveleteket és adatátviteli
tranzakciókat.
Ha a kamerával egynél több i.LINKkompatibilis készüléket köt sorba, akkor
a készüléklánc bármelyik készülékén
vezérelhető a működés. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy a
csatlakoztatott készülékek jellemzőinek
és műszaki adatainak függvényében a
működtetési módszerek eltérőek
lehetnek, és az is előfordulhat, hogy
bizonyos csatlakoztatott készülékekkel
az adatátviteli tranzakciók nem
valósíthatók meg.
z Ötletek
* Mit takar az Mbps elnevezés?
Az Mbps a „megabits per second”
kifejezés rövidítése, és az egy másodperc
alatt küldhető vagy vehető
adatmennyiséget adja meg. A 100 Mbps
kifejezés például azt jelenti, hogy 1
másodperc alatt 100 megabitnyi adat
küldésére van lehetőség.
Folytatás ,
87
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról,
hogyan lehet másolatot készíteni úgy,
hogy a kamerát egy másik DV aljzattal
rendelkező videokészülékhez
csatlakoztatja, olvassa el az 56. és az 58.
oldalt.
A kamerát nemcsak videokészülékhez,
hanem más Sony gyártmányú i.LINK
(DV) csatlakozóval rendelkező
készülékhez (például VAIO sorozatú
személyi számítógéphez) is
csatlakoztathatja.
Egyes i.LINK-kompatibilis eszközök, így
például a digitális televíziók, a DVD-,
MICROMV- és HDV-felvevők/lejátszók
nem használhatók DV-eszközökkel.
Mielőtt más készülékhez csatlakozna,
bizonyosodjék meg arról, hogy az illető
eszköz kompatibilis-e a DV-eszközökkel.
A részleteket, a biztonsági előírásokat és
a használható szoftvereket illetően
olvassa el a csatlakoztatandó készülék
használati útmutatóját.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát egy másik i.LINKkompatibilis készülékhez csatlakoztatja, ne
felejtse el még az i.LINK kábel bedugása,
illetve kihúzása előtt kikapcsolni a
készüléket, és a hálózati tápegységet
leválasztani a fali csatlakozóaljzatról.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4–4 pólusú
kábelt (DV másoláshoz).
A kamera használata
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken.
– Rendkívül meleg, rendkívül hideg,
rendkívül párás helyen. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60 °C fölé emelkedhet, például tűző napon
parkoló gépkocsiban, hősugárzó mellett,
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. A
88
nagy meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a kamerába, az
meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt és a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. A közvetlen
napsugárzás tönkreteheti a kereső belsejét
és az LCD képernyőt.
• A kamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenáramú feszültségről üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat használja.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne
érje erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse
le, ne lépjen rá. Különösen a lencse épségére
ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha folyik az elem
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát sokáig nem
használja
• Rendszeresen kapcsolja be a kamerát, és
mintegy 3 percen át játsszék le egy kazettát.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
x Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik
funkció sem működik. Vegye ki a
kazettát, kapcsolja ki a kamerát, és kb. 1
órán keresztül hagyja nyitva a
kazettatartó tetejét. A kamera csak
akkor használható ismét, ha mindkét
alábbi feltétel teljesül:
• A készülék bekapcsolásakor nem jelenik
meg a figyelmeztető üzenet.
• Amikor betesz egy kazettát és megérinti a
szalagkezelő gombokat, sem a %, sem a Z
szimbólum nem villog.
Amikor a páralecsapódás még csak
elkezdődik, a kamera ezt nem mindig
érzékeli. Ilyen esetben néha előfordul,
hogy a kazettatartó tetejének kinyitása
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát
párás helyen használja, például:
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
x A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül egy
óra).
Videofej
Javasoljuk, hogy fontos felvételek
készítése előtt mindig használjon
tisztítókazettát (nem mellékelt
tartozék).
• Ha piszkosak a videofejek, eltorzulhat a kép
vagy a hang.
• Az alábbi esetekben 10 másodpercig tisztítsa
a videofejeket Sony DVM-12CLD
tisztítókazettával (nem mellékelt tartozék):
– ha lejátszáskor a képen mozaikszerű zaj
látható vagy ha a képernyő kék,
További információk
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében,
a szalag felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a szalag a fejre tapad és megsérül,
vagy a készülék nem megfelelően
működik. Ha pára csapódik le a kamera
belsejében, megjelenik a [%Z
Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát.] vagy a [% Páralecsapódás
történt. Kapcsolja ki 1 órára.] üzenet.
Ha a pára a lencsére csapódik le, ilyen
üzenet nem jelenik meg.
után a kazetta 10 másodpercig még nem
jön elő. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Ne csukja vissza a
kazettatartó fedelét, amíg elő nem jön a
kazetta.
– ha a lejátszott kép nem mozdul,
– ha nem jelenik meg a kép, vagy ki-kihagy a
hang,
Folytatás ,
89
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
– ha felvétel/lejátszás közben a képernyőn a
[x
Piszkos a videofej. Használjon
tisztítókazettát.] üzenet jelenik meg.
• A hosszú használat során a videofej elkopik.
Ha nem éles a kép és ezen a tisztítókazetta
(nem mellékelt tartozék) sem segít, akkor
előfordulhat, hogy a videofej elhasználódott.
A videofej cseréjéhez lépjen kapcsolatba a
Sony márkakereskedővel, illetve a
legközelebbi Sony márkaszervizzel.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „utófénylés”,
„képvisszamaradás” jelenhet meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
x Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor puha
ruhával tisztítsa meg. Ha az LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet (nem
mellékelt tartozék) használja, a benne
található tisztító folyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
x Az érintőképernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az alábbiakat.
Javasoljuk, hogy a művelet során a
kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel a hálózatról üzemeltesse.
1 A POWER kapcsolót többször eltolva
gyújtsa fel a PLAY/EDIT kijelzőt.
2 Érintse meg rendre a következőket:
t [MENU] t
(SZOK.BEÁLL.) t [KALIBRÁLÁS]
t
.
Ha a képernyő szélesség-magasság
aránya eddig 4:3 volt, most 16:9-re vált
át.
90
KALIBRÁLÁS
1/3
Érintse meg a "x" jelet.
MÉGSE
3 Egy tárggyal, például egy „Memory
Stick Duo” memóriakártya sarkával
érintse meg a képernyőn megjelenő „×”
szimbólumot.
Ekkor a „×” szimbólum elmozdul.
A [KALIBRÁLÁS] üzemmódból való
kilépéshez érintse meg a [MÉGSE]
gombot.
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, a 3 lépéstől kezdve ismételje
meg az eljárást.
b Megjegyzés
• Ha el van forgatva, akkor nem lehet
beállítani az LCD képernyőt.
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
naptejet,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
Az objektív gondozása és
tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét puha
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen
tárolja.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be, és használja
egy kicsit.
4 Tolja a keresőt a kamera testébe.
5 Fényképezőgép-ventillátorral stb.
távolítsa el a port abból a belső
részből is, ahol a nézőke-egység a
készülékhez csatlakozott.
A kereső belsejének
portalanítása
1 Húzza ki a keresőt.
6 Egyenesen, kattanási rányomva
tegye vissza a nézőke-egységet a
keresőre.
További információk
2 Egy hegyes tárgy, például egy
golyóstoll segítségével nyomja befelé
a fület, és közben húzza a nézőkeegységet a nyíl irányába, amíg le nem
válik a keresőről.
Fül
b Megjegyzések
3 Fényképezőgép-ventillátorral stb.
távolítsa el nézőke-egységről a port.
• A nézőke-egység egyetlen részegység. Ne
szedje jobban szét.
• Ne érjen a nézőke-egységben a lencséhez.
Folytatás ,
91
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
A beépített újratölthető elem
töltése
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
ha a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba tolja. A beépített újratölthető
elem mindig töltődik, amikor a kamera a
hálózati tápegységgel a fali
csatlakozóaljzathoz csatlakozik, illetve
amikor a kamerán rajta van az
akkumulátor. A beépített újratölthető
elem hozzávetőleg 3 hónap alatt
teljesen lemerül, ha a kamerát
egyáltalán nem használja (és így nincs
rajta az akkumulátor, illetve nem
csatlakozik hozzá a hálózati tápegység).
A kamera használatba vétele előtt töltse
fel a beépített újratölthető elemet.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem
fel van-e töltve, lemerült elemmel
csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
x Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe,
és legalább 24 óráig hagyja így a
kamerát.
A távirányító elemének cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vágásba, és húzza ki az
elemtartót.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a +
vége felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
Fül
92
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az
elem felrobbanhat. Ne töltse, ne
szedje szét és ne dobja tűzbe!
b Megjegyzés
• Ha lemerülőben van a lítium elem, a
távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt az is
előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Ha másfajta elemet használ,
az tüzet vagy robbanást okozhat.
Műszaki adatok
Rendszer
Effektív (mozgókép): 690 000
képpont
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
25 × (optikai), 2 000 × (digitális)
Gyújtótávolság
f=2,5–62,5 mm
35 mm-es fényképezőgépegyenérték
CAMERA-TAPE üzemmódban:
41–1 189 mm (16:9)
43–1 075 mm (4:3)
CAMERA-MEMORY
üzemmódban:
36–900 mm (4:3)
39–975 mm (16:9)
F1,8–3,2
Szűrő átmérője: 30 mm
Színhőmérséklet
[AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
8 lx (lux) (AUT.KIS ZÁRS BE,
zársebesség: 1/25 másodperc)
0 lx (lux) (NightShot plus
üzemmódban)
* Az „Exif”a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által állóképek tárolására
kialakított fájlformátum. Az ebben a
formátumban tárolt fájlok a képen túl
egyéb adatokat is tárolhatnak, így
például a kamerának a felvétel
időpontjában érvényes beállításait.
További információk
Képfelvevő rendszer
2 forgó fej, helikális
pásztázórendszer
Állóképfelvevő rendszer
Exif Ver. 2.2*
Hangfelvevő rendszer
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bites (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, sztereó 1,
sztereó 2), 16 bites (mintavételi
frekvencia: 48 kHz, sztereó)
Videojel
PAL színrendszerű, megfelel a
CCIR szabványoknak
Használható kazetták
jelzéssel ellátott mini DV
kazetta
Szalagsebesség
SP: kb. 18,81 mm/s
LP: kb. 12,56 mm/s
Felvételi/lejátszási idő
SP: 60 perc (DVM60-as kazetta
esetén)
LP: 90 perc (DVM60-as kazetta
esetén)
Előre-/visszacsévélés ideje
Kb. 2 perc 40 másodperc (DVM60as kazetta és akkumulátor
használata esetén)
Kb. 1 perc 45 másodperc (DVM60as kazetta és hálózati tápegység
használata esetén)
Kereső
Elektromos kereső (0,27" képátló,
16:9-es szélesség-magaság arány,
123 200 képpont)
Képalkotó
3 mm-es (1/6 típusú) CCD (Charge
Coupled Device – töltéscsatolt
eszköz)
Összesen: kb. 1 070 000 képpont
Effektív (állókép): 1 000 000 képpont
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
A/V távcsatlakozó
10 érintkezős csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Audiojel: 327 mV (47 kΩ-os
(Kiloohmos) terhelési impedancia
esetén), Kimeneti impedancia kisebb,
mint 2,2 kΩ (Kiloohm)
Folytatás ,
93
Műszaki adatok (folytatás)
USB aljzat
mini-B
DV bemenet/kimenet
i.LINK aljzat (IEEE1394,
4 érintkezős csatlakozó S100)
LCD képernyő
Kép
6,7 cm (2,7" képátló, szélességmagasság arány 16:9)
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
Áramellátás
6,8 V/7,2 V egyenáram
(akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati
tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel
Kamera-felvételi üzemmódban a
kereső használatával: 2,5 W
Kamera-felvételi üzemmódban az
LCD képernyő használatával: 2,8 W
Üzemi hőmérséklet
0 °C es +40 °C között
Tárolási hőmérséklet
-20 °C es +60 °C között
Méretek (kb.)
63 × 85 × 114 mm (szé/ma/mé)
a kiálló, kihúzható részekkel együtt
63 × 85 × 115 mm (szé/ma/mé)
a kiálló, kihúzható részekkel és a
feltett (mellékelt) NP-FH40
akkumulátorral együtt
Tömeg (kb.)
390 g tartozékok nélkül
455g NP-FH40 akkumulátorral és
DVM60 kazettával együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd a 8. oldalt.
94
AC-L200/L200B típusú hálózati
tápegység
Áramellátás
100 V–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram*
Üzemi hőmérséklet
0 °C es +40 °C között
Tárolási hőmérséklet
-20 °C es +60 °C között
Méretek (kb.)
48 × 29 × 81 mm (szé/ma/mé)
ha nincsenek kihúzva/kihajtva
részek
Tömeg (kb.)
170 g tápkábel nélkül
* További adatok a hálózati
tápegységre ragasztott címkén
találhatók.
NP-FH40 típusú akkumulátor
Maximális kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
4,9 Wh (680 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
45 g
Üzemi hőmérséklet
0 °C – 40 °C
Típus
Lítiumion
A gyártó fenntartja annak jogát, hogy a
kivitelt és a műszaki adatokat előzetes
bejelentés nélkül megváltoztathassa.
Védjegyek
• A „Handycam” és a
a
Sony Corporation bejegyzett védjegye.
• A „Memory Stick”, a „
”, a „Memory
Stick Duo”, a „
”, a
„Memory Stick PRO Duo”, a
„
”, a „Memory Stick
PRO-HG Duo”, a „
”,
a „Memory Stick Micro”, a „MagicGate”, a
„
” a „MagicGate Memory
Stick” és a „MagicGate Memory Stick Duo”
a Sony Corporation védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• Az i.LINK és a a Sony Corporation
védjegye.
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™, sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
További információk
•A
védjegy.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Media,
a Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation cégnek vagy leányvállalatainak
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
95
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
Zárójelben ( ) a megfelelő oldalszám áll.
A NIGHTSHOT PLUS kapcsoló (22)
B PHOTO gomb (18, 21)
C A motoros zoom gombja (22, 27)
D
OPEN/EJECT gomb (16)
E Vállszíj rögzítőnyílása
Rögzíti a vállszíjat (nem mellékelt
tartozék).
F Kéztámasz (15)
G Objektív (Carl Zeiss Lens) (5)
H LENS COVER kapcsoló (a
lencsevédő kapcsolója) (14)
I Infravörös érzékelő
A kamera működtetéséhez a
távirányítót (99) fordítsa a kamera
infravörös érzékelője felé.
J Beépített sztereó mikrofon (49)
K Infravörös érzékelő/jeladó (22)
96
B EASY gomb (18)
N . (ellenfényt kompenzáló) gomb
(23)
C RESET gomb
Az összes állítható értéket –
beleértve a dátumot és az időt is –
alaphelyzetbe állítja.
Gyors áttekintés
A DISP/BATT INFO gomb (10, 14)
D LCD képernyő/érintőképernyő (14,
100)
E REC START/STOP gomb (18, 20)
F Zoomoló gombok (22, 27)
G WIDE SELECT gomb (23)
H Hangszóró
A lejátszott hangok a hangszóróból
hallhatók. A hangerő beállítására
vonatkozóan lásd a 25. oldalt.
I BATT akkumulátorkioldó
nyomógomb (PUSH) (10)
J CHG töltésjelző (9)
K Műveletjelző (16)
L A Memory Stick Duo
memóriakártya helye (16)
M
(USB) aljzat (63)
Folytatás ,
97
A részegységek és kezelőszervek elhelyezkedése
(folytatás)
A POWER kapcsoló (12)
B Kereső (14)
C Nézőke (91)
D A kereső élességbeállító karja (14)
E DV (digitális videó) aljzat (56, 58)
F DC IN aljzat (9)
G CAMERA-TAPE, CAMERAMEMORY, PLAY/EDIT kijelző
(12)
H REC START/STOP gomb (18, 20)
I A/V távcsatlakozó (31, 56)
J Állványfoglalat
Egy állványcsavarral rögzítse az állványt
az állványfoglalathoz (az állvány nem
mellékelt tartozék: a csavar legfeljebb 5,5
mm hosszú lehet).
98
A távirányító
7
8
1
2
3
4
9
A PHOTO gomb* (18, 21)
Amikor megnyomja ezt a gombot, a
képernyőn éppen látható képet a kamera
a „Memory Stick Duo” memóriakártyára
állóképként rögzíti.
B Memóriakezelő gombok
(Áttekintő**, –/+, Lejátszás
memóriából) (19, 26)
C SEARCH M. gomb (30)**
5
6
q;
szigetelő lap
D . > (Előző/Következő) gomb
(30)**
E Szalagkezelő gombok
(Visszacsévélés, Lejátszás,
Előrecsévélés, Szünet, Állj, Lassított
lejátszás) (19, 25)
F ZERO SET MEMORY gomb (29)**
G Jeladó
• A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
• A kamera működtetéséhez a távirányítót
fordítsa a kamera infravörös érzékelője felé
(96. oldal).
• Az elemcserével kapcsolatban lásd a 92.
oldalt.
I A motoros zoom gombjai (22, 27)
J DISPLAY gomb
Felváltva megjeleníti, illetve eltünteti a
képernyőn megjelenő kijelzéseket
(például az akkumulátor adatait).
Gyors áttekintés
H REC START/STOP gomb (18, 20)
b Megjegyzések
* Ha a POWER kapcsoló CAMERA-TAPE
helyzetben áll, Easy Handycam
üzemmódban nem használható.
** Easy Handycam üzemmódban nem
használható.
99
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések
A A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
Mozgókép felvétele
1
2
3
4
5
FELV.
p
D Felvétel: Számláló (óra: perc:
másodperc)
Lejátszás: Számláló (óra: perc:
másodperc)/Időkód (óra: perc:
másodperc: képkocka)
SEG.
6
7
8
E A kazetta kapacitása (a felvétel
hozzávetőleges hossza) (53)
Állókép felvétele
9
1
0qa
60p
B Felvételi mód (SP vagy LP) (51)
C A felvétel állapota ([KÉSZ]
(készenlét) vagy [FELV.] (felvétel))
p
qs
F END SEARCH/EDIT SEARCH/
Visszajátszás képernyők között váltó
gomb (29)
11
1,0M FINE
101
G SEG. gomb (27)
H Egyéni menü gomb (33)
SEG.
I Felvételi mappa (44)
P-MENU
qd 7 8
J Képméret (23, 42)
K Minőség (
Mozgóképek megtekintése
1
2
qf
4
5
p
p
vagy
) (42)
L „Memory Stick Duo” kijelző és a
rögzíthető képek (hozzávetőleges)
száma
M Visszajátszás gomb (21)
SEG.
7
N A szalagtovábbítás kijelzője
O Szalagkezelő gombok (25)
P Adatfájl neve
qg
8
Q Kép sorszáma/Az aktuális lejátszási
mappában lévő képek száma
Állóképek megtekintése
1
qh q;
p
R Lejátszási mappa (44)
qj qk
ql
1,0M
MEM.LEJÁTSZ
w;
wf wg
SEG.
7
S Előző/következő mappa ikon
A következő kijelzők akkor jelennek meg,
ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán több mappa található, és
a kamera éppen az aktuális mappában
lévő első vagy utolsó képet mutatja.
: Ha az előző mappára kíván lépni,
wa
ws
wd
8
érintse meg a
gombot.
: Ha a következő mappára kíván
lépni, érintse meg a
100
gombot.
:A
/
gombot megérintve
az előző, illetve a következő
mappára léphet.
Jobb oldalon felül
Szimbólum
Jelentése
T Kép törlése gomb (60)
DV bement (58)
U Kazetta lejátszását kiválasztó gomb
(26)
DV kimenet (56)
i.LINK csatlakoztatás
(56, 58)
V Előző/következő kép gomb (26)
Null-pont megjegyzése
(29, 99)
W Áttekintő képernyőt megjelenítő
gomb (26)
X Kép védettségére utaló jel (61)
Y „Kinyomtatni” jel (61)
Középen
Szimbólum
Módosításra utaló
kijelzések
Diabemutató (45)
NightShot plus (22)
Super NightShot plus
(40)
A [SEGÉDLET] (102. oldal) funkcióval
az LCD képernyőn megjelenő minden
szimbólum, kijelzés funkciójának
ismertetése előhívható.
Color Slow Shutter (40)
• A [SEGÉDLET] használatakor egyes
kijelzések nem jelennek meg.
Jobb oldalon felül
EZ
Figyelmeztetés (79)
Alul
KÉSZ
p
p
Szimbólum
Gyors áttekintés
A kamerához
PictBridge nyomtató
csatlakozik (63)
b Megjegyzés
Bal oldalon felül
Jelentése
Jelentése
Képeffektus (46)
Digitális effektus (45)
SEG.
Kézi fókuszbeállítás
(39)
9
Alul
Középen
JELENET (36)
Bal oldalon felül
Szimbólum
Jelentése
HANGMÓD (51)
Folyamatos
fényképfelvétel
(képsor) (41)
Önkioldóval készített
felvétel (40)
WIDE SELECT
(szélesvásznú) (23)
Ellenfény
kompenzálása (23)
.
n
Fehéregyensúly (38)
SteadyShot kikapcsolva
(41)
Közelkép (39)
Szakaszos
fényképfelvétel (48)
Folytatás ,
101
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések (folytatás)
Szimbólum
Jelentése
Rugalmas pontszerű
fénymérő (37)/
EXPOZÍCIÓ (37)
Egyéb szimbólum
Szimbólum
Jelentése
Információ (80)
b Megjegyzés
• A szimbólumok helye és jelentése általában
megegyezik a feltüntetettekkel. De az Ön
képernyőjén máshol, más formában is
előfordulhatnak.
Adatkód felvételkor
Felvételkor a kamera automatikusan
rögzíti a dátumot, az időt és a kamera
beállításait. Ezek a felvétel során nem
látszanak a képernyőn, de lejátszáskor
az [ADATKÓD] funkcióval
megjeleníthetők (52. oldal).
A képernyőn megjelenő
szimbólumok, kijelzések
magyarázata
(Szimbólumértelmező
segédlet)
Az LCD képernyőn megjelenő
szimbólumok, kijelzések jelentése
könnyen megállapítható.
1 Érintse meg rendre a következőket:
[SEG.] t [SEGÉDLET].
60p
KÉSZ
SEG.
102
P-MENU
2 Érintse meg az értelmezni kívánt
szimbólumot, kijelzést tartalmazó
területet.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a
szimbólumok, kijelzések
jelentésének listája. Ha nem találja a
kívánt szimbólumot, kijelzést, a
/
megérintésével váltson
képernyőt.
A művelet befejezéséhez érintse meg a
[VÉG] gombot.
z Ötlet
• A funkció a következőket megérintve is
elindítható:
t [SEGÉDLET].
Tárgymutató
Számok/
Szimbólumok
E
12BIT ...................................51
EDIT SEARCH ................ 29
16BIT ...................................51
egyéni menü.................. 33, 54
21 érintkezős illesztő ..........32
EGYRE .............................. 38
A
ellenfény kompenzálása
........................................ 23, 75
A/V átjátszókábel.........31, 56
első lépések........................... 8
ADATKÓD..........13, 52, 102
Első lépések útmutató
.................................. 65, 69, 70
akkumulátor....................9, 85
akkumulátor energiaszintje
......................................10, 100
AUT.KIS ZÁRS
(automatikus kis
zársebesség) ........................38
AUTO.KIKAPCS
(automatikus kikapcsolás)
..............................................53
állókép ...............18, 19, 21, 26
állvány..................................98
FORMÁZÁS................43, 84
FOTÓ ..................................46
FOTÓ BEÁLL. ..................41
FÓKUSZ.......................39, 75
G, Gy
GYERTYA.........................36
H
HANGERŐ........................25
END SEARCH.................. 28
HANGFELVÉTEL...........50
EXP. SOR (változó
expozíciós felvétel) ............ 41
HANGJELZÉS..................53
EXPOZÍCIÓ...................... 37
É
ÉJSZAKAI......................... 36
F
F.SZAK.FELV. (folyamatos
szakaszos felvétel).............. 47
HANGKEVERŐ...............50
HANGMÓD.......................51
HÁTRALÉVŐ ..................53
HÓ .......................................37
I
i.LINK..................................87
i.LINK kábel .................57, 58
FÁJLSZÁM ....................... 43
IDŐ/LANGU. menü .........54
időkód................................100
ÁTTŰNÉS ..........................45
FEHÉREGYENS.
(fehéregyensúly) ................ 38
B
FELV.MAPPA (felvételi
mappa) ................................ 44
ÁTFEDÉS ..........................45
ILLUSZTR (illusztráció)
..............................................46
„InfoLITHIUM”
akkumulátor........................85
BELTÉRI............................38
FELV.MÓD (felvételi mód)
.............................................. 51
C, Cs
felvehető képek száma ...... 42
Í
felvétel ........................... 18, 20
írásvédő kapcsoló ...............83
felvétel elejének
megkeresése ....................... 28
J
CD-ROM.............................65
COLOR SLOW S (Color
Slow Shutter) ................40, 76
CSÓVA ...............................46
felvételi idő ......................... 11
FÉNYESET ....................... 46
D
FÉNYMÉRŐ
...... Lásd: rugalmas fénymérő
D.EFFEKTUS (digitális
effektus)...............................45
FF......................................... 46
JÁTSZ.MAPPA (lejátszási
mappa).................................44
JELENET ...........................36
JÓ MINŐSÉGŰ ................42
FF-SZÍNES......................... 45
K
DÁTUM/IDŐ ......13, 52, 102
figyelmeztető szimbólumok
.............................................. 79
KALIBRÁLÁS..................90
DEMÓ MÓD......................48
figyelmeztető üzenetek ..... 79
DIAVETÍTÉS ....................45
FIX FÓKUSZ .................... 39
DIGIT.ZOOM....................41
fordított irányú lejátszás ... 49
dátum keresése ...................30
Gyors áttekintés
Á
Easy Handycam ........... 18, 33
KAMERA ADATOK ......52
KAMERABEÁLL. menü
..............................................36
Folytatás ,
103
Tárgymutató (folytatás)
karbantartás és biztonsági
előírások ..............................83
kazetta ...........................16, 83
M
Macintosh ........................... 69
PORTRÉ (lágy portré) ..... 36
MÁS SEBES (változó
sebességű lejátszás) ........... 49
R
másolás.......................... 56, 60
REFLEKTOR....................36
KÉPALK. menü
(Képalkalmazás menü)......44
MEGJEL.HELYE ............ 53
RÉGI FILM........................ 46
„Memory Stick”................. 84
rugalmas fénymérő ............ 37
KÉPEFFEKTUS................46
„Memory Stick Duo” ........ 16
S VIDEO kábel ............31, 56
képek törlése.......................60
MEMÓRIABEÁLL menü
............................................. 41
S, Sz
KER.H.VILÁG. (kereső
háttérvilágításának
fényereje) ............................51
képek védelme....................61
képkockánkénti lejátszás
..............................................49
MENU-LÉPTET............... 53
KÉPMÉRET ......................42
MIND TÖRLI ................... 43
KÉPSOR .............................41
MINŐSÉG ......................... 42
kijelzőn látható
szimbólumok.....................100
MOZAIK ........................... 47
Kinyomtatni ........................61
KÖZELKÉP.......................39
külföldön .............................82
menü.............................. 33, 34
MOZAIK ÚSZT. .............. 45
mozgókép ......... 18, 19, 20, 25
műszaki adatok .................. 93
L
LANGUAGE.....................54
LASSÚ ZÁR
(kis zársebesség).................46
LCD képernyő....................14
számláló.............................100
NEG. KÉP (negatív kép)
............................................. 46
SZERK/JÁTSZ
(Szerkesztés/Lejátszás) menü
.............................................. 49
NORMÁL .......................... 41
NTSC................................... 82
null-pont megjegyzése....... 29
LCD-HÁTTÉR (az LCD
háttérvilágításának
fényereje) ............................51
SUPER NSPLUS (Super
NightShot plus) ............40, 76
számítógép .......................... 65
LCD-HÁTTÉR (az
LCD háttérvilágításának
fényereje) .....................51
LCD-FÉNYERŐ...............51
STEADYSHOT...........41, 75
NAPKEL NYUGTA ........ 36
LCD-FÉNYERŐ........51
LCD/KER.ÁLL. ................51
SPORT ................................ 36
N, Ny
NS FÉNY (NightShot fény)
............................................. 40
LCD TÁBLA .....................53
SP (Standard Play – normál
lejátszás) .............................. 51
SZAK.FÉNYK. (szakaszos
fényképfelvétel) ................. 48
LCD SZÍNE ................51
LCD SZÍNE .......................51
SEGÉDLET
(szimbólumértelmező
segédlet) ............................102
MŰVEL.SEGÉDL ........... 27
KÜLTÉRI...........................38
104
Picture Motion Browser ....65
nyomtatás ........................... 63
szélesség-magasság arány
.............................................. 23
szélesvásznú (16:9) .............23
SZÉPIA............................... 46
SZOK.BEÁLL. menü ....... 51
SZOKÁSOS ....................... 42
Ó, Ö
SZÓRT PONTOK.............45
ÓRABEÁLLÍTÁS ........... 12
T
ÖNKIOLDÓ...................... 40
TÁJKÉP.............................. 36
P
TÁVIRÁNYÍTÓ ............... 53
távirányító ...........................99
lejátszás..........................19, 25
P.MENU
.................Lásd: egyéni menü
lejátszási idő........................11
PAL ............................... 77, 82
televízió ............................... 31
lejátszási zoom....................27
PASZTELL........................ 47
LP (Long Play – hosszan
játszó) ..................................51
páralecsapódás ................... 89
televíziós színrendszerek
.............................................. 82
PictBridge NYOMT. ........ 63
telepítés ............................... 67
TENGERPART ................ 37
tisztítókazetta......................89
töltési idő .............................10
tükör üzemmód...................23
TŰZIJÁTÉK ......................36
TV TÍPUSA ........................32
U
USB KAMERA .................52
USB-S KIVÁL. ..................48
Ú
ÚJ MAPPA.........................43
ÚSZT. FEHÉRB................44
ÚSZT. FEKET. ..................45
ÚSZTATÁS........................44
V
VEZETŐKERET..............52
VÉGKERESŐ ...................50
VID-KI/TÁBLA ................53
VILÁGIDŐ ........................54
VILLANTÁS (villódzás)
..............................................46
Gyors áttekintés
VEZ.FELV. ........................58
visszajátszás .........................29
W
Windows ..............................66
Z
zoomolás..............................22
105
HU
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
http://www.sony.net/
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított
papírra, illékony szerves vegyületektől mentes,
növényi olaj alapú tintával nyomtatva.
Printed in Japan
Download PDF

advertising