Sony | CDX-GT23 | Sony CDX-GT23 Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00003
EUR.fm
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB+00COV-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
3-281-351-11(1)
FM, MW, LW
CD-lejátszó
HU
Kezelési útmutató
A bemutató üzemmód (DEMO) kikapcsolását lásd a 10. oldalon.
CDX-GT23
© 2007 Sony Corporation
CDX-GT23
3-281-351-11(1)
szarmaztatott.indd I
2008.01.18. 1:47:28
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
Figyelmeztetés
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket egy közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő ámperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista
• A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a
kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet  és a külső védőkeretet . A részletekről
olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt (4).
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

3-281-352-11(1)
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
● Ne kösse össze a hangsugárzó-csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzócsatlakozóvégződéseivel.
● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó-csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési
műveletekben.
• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.
Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Csatlakoztatási ábra
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
szarmaztatott.indd I
I
2008.01.18. 1:47:33
1





×2
2

A jármű antennájából*
Biztosíték
(10 A)

* Ügyeljen az antenna helyes csatlakoztatására.
Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert
. Először a jármű antennáját csatlakoztassa
az adapterhez, majd az adapter másik felét
csatlakoztassa a fejegység antenna aljzatához.
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
II
szarmaztatott.indd II
2008.01.18. 1:47:34
Csatlakoztatási példa
Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
1
2
3
4
Lila
Szürke
Hátsó hangsugárzó
+
Jobb hátsó hangszóró
5
−
Jobb hátsó hangszóró
6
+
Jobb első hangszóró
7
−
Jobb első hangszóró
8
+
Fehér
Föld
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó hangszóró
−
Bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
1
3
5
7
2
4
6
8
A jármű hangszóró
csatlakozójából
5
7
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
8
4
Sárga
állandó tápfeszültség
5
Kék
motoros antenna vezérlés
7
Piros
kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
testelés
Az 1-es, 2-es és 3-as állásokban nincsenek érintkezők.
III
szarmaztatott.indd III
2008.01.18. 1:47:34
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása
Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
 A kioldókulcsokat  akassza a keret  két
oldalába.
 Húzza ki a kioldókulcsot  a külső
védőkeret  eltávolításához.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Beépítési példa
Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
5-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az
 gombbal. Nyomja meg a gombot, majd az
előlapot maga felé húzva válassza le.
5-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található  tengelyhez, majd
nyomja be a baloldalon.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A
beállításról részletesebben a kezelési útmutatóban
olvashat.
A kikapcsolást követően a beállított időtartam letelte
után a készülék teljesen és önműködően kikapcsol.
Ezzel a gépjármű akkumulátorának lemerülése
megelőzhető.
Ha nem állította be az Auto Off funkciót, tartsa nyomva
az  gombot mindaddig, míg a kijelzés el nem
tűnik a kijelzőről.
IV
szarmaztatott.indd IV
2008.01.18. 1:47:34
3
1

A kioldókulcsot megfelelően
illessze a kerethez.


2

A kampók befelé nézzenek.



V
szarmaztatott.indd V
2008.01.18. 1:47:34
4
1
182
mm
53 m
m

2
Körmök
3
Műszerfal


VI
szarmaztatott.indd VI
2008.01.18. 1:47:34
5
A
B
VII
szarmaztatott.indd VII
2008.01.18. 1:47:34
Tápfeszültség csatlakoztatási
ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként
eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját,
hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A
három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell
cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése
vagy problémája adódna, melyre nem talál választ
ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával.
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Külső tápfeszültség csatlakozó
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű.
Sárga
Sárga
VIII
szarmaztatott.indd VIII
2008.01.18. 1:47:34
szarmaztatott.indd IX
2008.01.18. 1:47:34
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
Az üzembe helyezés és a csatlakoztatás részleteit lásd az üzembe helyezési, csatlakoztatási
útmutató részben.
Ez a címke a burkolat hátoldalán található.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Figyelem: ha a készüléket olyan
járműbe szereli be, amelynek
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás
Feltétlenül használja az Auto Off funkciót (10.
oldal).
A kikapcsolást követően a beállított időtartam
letelte után a készülék teljesen és önműködően
kikapcsol. Ezzel a jármű akkumulátor
lemerülése megelőzhető.
Ha nem használja az Auto Off funkciót, a
gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva az
(OFF) gombot mindaddig, míg a kijelző ki
nem alszik.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A Microsoft, a Windows
Media és a Windows logo a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
2
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
EURTOC.fm
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB+00COV-
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
Tartalomjegyzék
Üdvözöljük! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Egyéb funkciók
Kezdeti lépések
A hangjellemzők beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . 9
A jobb-bal és első-hátsó hangerőegyensúly
beállítása — BAL, FAD. . . . . . . . . . . . . . . . 9
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A menüpontok beállítása — SET . . . . . . . . . . 10
Külső készülék használata . . . . . . . . . . . . . . . 10
Külső audioeszköz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap leválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Az előlap visszahelyezése. . . . . . . . . . . . . . . 5
A kezelőszervek és az
alapműveletek
A fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD
A kijelzett elemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ismételt és véletlen sorrendű lejátszás . . . . . 7
Rádió
Rádióállomások tárolása és vétele. . . . . . . . . . . 7
Önműködő tárolás — BTM . . . . . . . . . . . . . 7
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A memóriában tárolt állomások előhívása . . 7
Önműködő hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az AF és a TA funkció használata . . . . . . . . 8
A műsortípus (PTY) kiválasztása . . . . . . . . . 9
A CT (pontos idő) beállítása . . . . . . . . . . . . . 9
További információk
Óvintézkedés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lemezek helyes kezelése. . . . . . . . . . . . .
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Néhány szó az MP3 fájlokról. . . . . . . . . . .
Néhány szó a WMA fájlokról . . . . . . . . . .
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kiszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibakijelzések, üzenetek . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
12
13
13
14
14
15
3
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
Üdvözöljük!
Kezdeti lépések
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Sony CDlejátszót. Az alábbi funkcióknak köszönhetően
minden bizonnyal élvezetesebb vezetésben lesz
része.
• CD-lejátszás
A készülékkel lejátszhatja a CD-DA (CD
TEXT* lemezeket is beleértve) és az MP3,
WMA fájlokat tartalmazó CD-R, CD-RW
lemezeket (12. oldal).
Lemez típusa
Felirat a lemezen
CD-DA
MP3,
WMA
Az óra beállítása
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap rendszerben
történik.
1
2
3
4
5
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Nyomja meg ismételten a kiválasztó
gombot mindaddig, míg a
„CLOCK-ADJ” menü meg nem jelenik.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
Az órakijelzés villog.
A hangerőszabályzó forgatásával
állítsa be az óra és a perc értékét.
A beírási helyzet mozgatásához nyomja meg
a (SEEK) –/+ gombot.
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a (DSPL)
gombot. A (DSPL) gombbal visszakapcsolhat az
előző kijelzésre.
• Rádióvétel
– Minden hullámsávon (FM1, FM2, FM3, MW
és LW) 6 állomás vételi frekvenciáját
tárolhatja a memóriában.
– BTM (vételi minőség szerinti tárolás): a
készülék a vételi minőség szerinti sorrendben
tárolja az állomásokat.
• RDS szolgáltatás
– Használhatja az RDS (Radio Data System)
rendszerű FM állomások szolgáltatásait.
• Hangbeállítások
– EQ lite: tetszés szerint választhat a 6 gyárilag
beállított hangzásmintázat közül.
• Külső készülék csatlakoztatása
A készülék előlapján lévő AUX aljzat
lehetőséget nyújt hordozható audiokészülék
csatlakoztatására.
* A CD TEXT rendszerű lemez egy olyan CD-DA
lemez, mely információt tartalmaz az album, az
előadó és a műsorszámok elnevezéséről.
4
Hasznos tudnivaló
Az óra önműködően is beállítható az RDS
szolgáltatással (9. oldal).
Az elõlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében levehető.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék pár másodpercen át figyelmeztető
hangjelzést ad, ha a jármű gyújtáskapcsolójával
leállította a motort (OFF állás), de nem vette le
az előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha
a készülék beépített erősítőjét használja.
1
2
Nyomja meg az (OFF) gombot.
A készülék kikapcsol.
Nyomja meg a
gombot, és húzza
maga felé az előlapot.
Megjegyzések
• A leválasztás során az előlap ne essen le a földre, és
ne nyomja meg erősen se az előlapot, se a kijelzőt.
• A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
Az előlap visszahelyezése
Illessze az előlap A részét a készülék B
részéhez (az ábra szerint), majd könnyedén
nyomja befelé az előlap bal oldalát, kattanásig.
A
B
Megjegyzés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az előlap belső
oldalára.
5
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
A kezelõszervek és az alapmûveletek
A fejegység
12 3
4
5
6
7 8
OFF
PUSH SELECT
EQ
SEEK
PTY
SOURCE
AUX
SEEK
MODE
ALBM
DSPL
1
2
9 q; qa qs qd
A részletekért lapozzon a feltüntetett oldalra.
A OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
B EQ (hangszínszabályzó) gomb 9
A kívánt hangzáskép kiválasztása (XPLOD,
NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL,
CUSTOM vagy OFF (kikapcsolva)).
C Hangerőszabályzó, kiválasztó gomb 9
A hangerő beállítása (forgatás); menüelemek
kiválasztása (benyomás és forgatás).
D SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrásválasztás (rádió,
CD, AUX).
E Lemezbetöltő nyílás
A lemez behelyezése (feliratos oldallal
fölfelé) után a lejátszás önműködően elindul.
F Kijelző
G AUX bemenet 10
Hordozható audioeszköz csatlakoztatásához.
H Z (lemezkiadó) gomb
A lemez kivétele a készülékből.
I
(előlap leválasztó) gomb 4
J PTY (műsortípus) gomb 9
A műsortípus (PTY) kiválasztása RDS adás
esetén.
REP
SHUF
3
4
qf
PAUSE
5
6
AF/ TA
qg
K SEEK –/+ gombok
CD:
Műsorszámok átugrása (egyszeri
megnyomás); műsorszámok folyamatos
átugrása (nyomja meg, majd 1 másodpercen
belül nyomja meg újból és tartsa nyomva);
gyorskeresés előre, hátra (tartsa nyomva).
Rádió:
Rádióállomások önműködő hangolása
(egyszeri megnyomás); kézi hangolás (tartsa
lenyomva).
L MODE gomb 7
Hullámsáv választás (FM, MW, LW).
M DSPL (kijelzés) gomb 7, 8
A kijelzett elemek kiválasztása.
N Számgombok
CD:
(1)/(2): ALBM –/+ (MP3, WMA lejátszás
közben)
Albumok léptetése (megnyomás);
albumok folyamatos léptetése (nyomva
tartás).
(3): REP 7
(4): SHUF 7
(6): PAUSE
A lejátszás szüneteltetése. A
folytatáshoz nyomja meg újból.
Rádió:
Tárolt rádióállomások behívása
(megnyomás); rádióállomások tárolása
(nyomva tartás).
O AF (alternatív frekvenciák)/TA
(közlekedési hírek) gomb 8
Az AF és a TA funkció használata RDS
rádióadók esetén.
6
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
CD
Rádió
A kijelzett elemek
Rádióállomások tárolása és vétele
Figyelem
Vezetés közben, a balesetek megelőzése érdekében használja a BTM hangolási üzemmódot.
Műsorszám száma vagy eltelt játékidő,
lemez vagy előadó neve, album száma*1,
album neve, műsorszám neve, szöveges
információk*2, óra
*1 Az album száma csak akkor jelenik meg, amikor
egy másik albumra kapcsol.
*2 MP3 műsorszám lejátszása közben az ID3 mező,
WMA fájl lejátszása közben a WMA mező tartalma
látható.
Önműködő tárolás — BTM
1
2
A kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot
3
Hasznos tudnivaló
A lemez típusától, a felvételi formátumtól és a
beállításoktól függően a kijelzett elemek változhatnak.
Az MP3, WMA részleteit a 12. oldalon olvashatja.
4
Ismételt és véletlen sorrendű
lejátszás
1
Lejátszás közben nyomja meg a (3)
(REP) vagy a (4) (SHUF) gombot
mindaddig, míg a kívánt funkció meg
nem jelenik.
Kiválasztás
Műsorszámismétlés
ALBUM*
Album ismétlés
SHUF ALBUM*
Album ismétlése
véletlen sorrendben
SHUF DISC
Lemez ismétlése
véletlen sorrendben
* Csak MP3, WMA fájl lejátszása esetén.
Ha normál lejátszási üzemmódba kíván
visszakapcsolni, válassza az „ OFF” vagy
„SHUF OFF” kijelzést.
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Nyomja meg ismételten a kiválasztó
gombot mindaddig, míg a „BTM” meg
nem jelenik.
Nyomja meg a (SEEK) + gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében hozzárendeli az állomásokat a memóriagombokhoz.
A tárolás befejezését hangjelzés jelzi.
Kézi tárolás
1
Funkció
TRACK
Nyomja meg ismételten a (SOURCE)
gombot mindaddig, míg a „TUNER”
meg nem jelenik.
Ha egy másik hullámsávra kíván kapcsolni,
nyomja meg többször a (MODE) gombot. Az
alábbi hullámsávok közül választhat: FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW.
Amikor a tárolni kívánt állomás
műsorát hallja, tartsa nyomva a
memóriagombok ((1)–(6)) egyikét
mindaddig, míg a „MEMORY” üzenet
meg nem jelenik.
Megjegyzés
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást, az adott
gombon előzőleg tárolt állomás törlődik.
Hasznos tudnivaló
Ha RDS állomást tárol, az AF/TA funkció beállítása is
tárolódik (8. oldal).
A memóriában tárolt állomások
előhívása
1
Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd
nyomja meg a megfelelő
memóriagombot ((1)–(6)).
Önműködő hangolás
1
Válassza ki a hullámsávot, majd a
(SEEK) –/+ gombbal indítsa el a keresést.
Ha a készülék megtalál egy állomást, a
hangolás leáll. Ismételje a műveletet mindaddig, míg meg nem találja a keresett állomást.
folytatódik a következő oldalon t
7
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
Hasznos tudnivaló
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a (SEEK) –/+ gombot
amíg megközelíti a kívánt frekvenciát, majd a
(SEEK) –/+ gomb többszöri megnyomásával végezze
el a finomhangolást (kézi hangolás).
RDS
Áttekintés
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem hallható
digitális információt sugároznak a szokásos
rádióműsor mellett.
Kijelzett információk
A
B
A Frekvencia*1 (műsornév), memóriahely
száma, óra, RDS adatok
B TA/TP*2
*1 RDS állomások vétele közben a „*” szimbólum
látható a frekvenciakijelzéstől balra.
*2 Közlekedési hírek vétele közben a „TA” jelzés
villog. Ha közlekedési híreket is sugárzó állomást
hallgat, a „TP” világít.
Az A kijelzések módosításához nyomja meg a
(DSPL) gombot.
RDS szolgáltatások
Ez a készülék az alábbi önműködő RDS
szolgáltatásokat használja:
AF (alternatív frekvenciák)
A rádió mindig a hallgatott állomásnak az adott
területen legerősebb jelű frekvenciájára hangol.
Hosszú utazások közben nem kell többször
kézzel újrahangolni az adott állomást, mert a
készülék mindig a legerősebb jelet választja ki.
TA (közlekedési hírek)/TP (közlekedési híreket
is sugárzó adók)
Az adott pillanatban elhangzó közlekedési
hírekre, állomásokra kapcsolhat. Amikor a
készülék átkapcsol a közlekedési hírekre, a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad.
8
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS-jeleket.
Az AF és a TA funkció használata
1
Nyomja meg többször az (AF/TA) gombot, a kívánt beállítás megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
Az AF aktiválása és a TA
kikapcsolása.
TA-ON
A TA aktiválása és az AF
kikapcsolása.
AF, TA-ON
Az AF és a TA aktiválása.
AF, TA-OFF
Az AF és a TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása AF és TA
beállítással
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS
állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval vagy
kézi hangolással.
A közlekedési információk
hangerejének beállítása
A közlekedési információk hangereje előzetesen
beállítható és tárolható, így nem marad le ezekről
az információkról.
1 A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a
kiválasztott hangerőt.
2 Tartsa nyomva az (AF/TA) gombot a „TA”
megjelenéséig.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a
készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra,
ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik (a
pillanatnyi műsorforrás műsora megszakad).
Regionális műsor hallgatása – REG
PTY (műsortípus)
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy
másik, jobban fogható regionális műsorra az
adott körzetben.
CT (pontos idő)
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a menüből a „REG-OFF”
beállítást (10. oldal).
Megjegyzések
• Az országtól, területtől függően előfordulhat, hogy
nem minden RDS funkció érhető el.
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további
országban nem használható.
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
Local Link funkció (csak az Egyesült
Királyságban)
Egyéb funkciók
A funkció lehetővé teszi az egyéb, helyi
rádióállomások kiválasztását, még abban az
esetben is, ha azokat nem (tárolta) rendelte hozzá
az egyes számgombokhoz.
1 FM rádióadás vétele közben nyomja meg a
számgombok ((1)–(6)) egyikét, melyen egy
helyi rádióállomást tárol.
2 Öt másodpercen belül nyomja meg újból a
helyi rádióállomáshoz tartozó számgombot.
Ismételje meg a műveletet a helyi
rádióállomás vételéig.
A hangjellemzõk beállítása
A jobb-bal és első-hátsó
hangerőegyensúly beállítása
— BAL, FAD
1
LOW*1 t HI*1 t BAL (bal-jobb) t
FAD (elöl-hátul) t AUX*2.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
1
FM műsor hallgatása közben nyomja
meg a (PTY) gombot.
*1 Ha az EQ3 funkciót bekapcsolta (9. oldal).
*2 Ha az AUX műsorforrást használja (10. oldal).
2
A pillanatnyi műsortípus neve megjelenik a
kijelzőn, ha az állomás sugároz PTY adatokat is.
2
3
Nyomja meg többször a (PTY) gombot
a kívánt műsortípus megjelenéséig.
Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (hírek), INFO (információk), SPORT (sport), EDUCATE (oktatás),
DRAMA (rádiójátékok), CULTURE (kultúra),
SCIENCE (tudomány), VARIED (egyéb), POP M
(pop zene), ROCK M (rock zene), EASY M (szórakoztató zene), LIGHT M (közkedvelt klasszikus
zene), CLASSICS (komolyzene), OTHER M
(egyéb zenei műsor), WEATHER (időjárás),
FINANCE (pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor), SOCIAL A (társadalmi ügyek),
RELIGION (vallás), PHONE IN (telefonos műsor),
TRAVEL (utazás), LEISURE (szórakozás), JAZZ
(dzsessz), COUNTRY (country zene), NATION M
(nemzeti zene), OLDIES (régi slágerek), FOLK M
(népzene), DOCUMENT (dokumentum műsor).
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik azokban az országokban/
régiókban, ahol a PTY információk nem állnak
rendelkezésre.
A CT (pontos idő) beállítása
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (10. oldal).
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem működik,
ha éppen RDS állomást hallgat.
• Lehet némi eltérés a valós és a CT funkció által
beállított idő között.
A kiválasztó gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „BAL” vagy
„FAD” opciót.
A kijelzés az alábbiak szerint változik:
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
Három másodperc után a kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak, rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
A hangszínszabályzó beállítása
— EQ lite
Az EQ lite menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
1
2
3
Válassza ki a műsorforrást, majd az
(EQ) gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „CUSTOM” pontot.
A kiválasztó gomb többszöri megnyomásával válasszon a „LOW” vagy „HI”
beállítás közül.
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható be a
–10 dB–10 dB tartományban.
A 2. és 3. lépés ismételt végrehajtásával
végezze el a hangszínszabályzó görbe teljes
beállítását.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot a beállítás
befejezése előtt.
Három másodperc után a kijelző visszakapcsol a normál lejátszásnak, rádióvételnek
megfelelő üzemmódba, és a beállítás
tárolódik.
Hasznos tudnivaló
Más jellegű hangzásképeket is beállíthat.
9
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
A menüpontok beállítása — SET
1
2
3
4
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
Nyomja meg többször a kiválasztó
gombot a kívánt elem megjelenéséig.
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást (például „ON”
vagy „OFF”).
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
A kijelző visszakapcsol a normál
lejátszásnak, rádióvételnek megfelelő
üzemmódba, és a beállítás tárolódik.
Megjegyzés
A megjelenített opciók műsorforrásonként és
menüpontonként eltérőek lehetnek.
Az alábbi menüpontok beállításait módosíthatja
(a részleteket lásd a hivatkozott oldalakon):
A „z” szimbólum jelöli a gyári beállítást.
10
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (4. oldal)
CT (pontos idő)
A „CT-ON” vagy „CT-OFF” (z) opció közül
választhat (8., 9. oldal).
BEEP
A „BEEP-ON” (z) vagy a „BEEP-OFF” opciók
közül választhat.
AUX-A*1 (külső audioeszköz)
A külső eszközre vonatkozó kijelzés be(„AUX-A-ON” (z)) vagy kikapcsolása („AUXA-OFF”) (10. oldal).
A.OFF (önműködő kikapcsolás)
A készülék önműködő áramtalanítása a kikapcsolást követően, a beállított időtartam letelte
után: „A.OFF-NO” (z), „A.OFF-30S
(másodperc)”, „A.OFF-30M (perc)” vagy
„A.OFF-60M (perc)”.
DEMO*1 (bemutató)
A „DEMO-ON” (z) vagy „DEMO-OFF” opció
közül választhat.
M.DSPL (mozgókép kijelzés)
– „M.DSPL-ON” (z): mozgó minták
megjelenítése.
– „M.DSPL-OFF”: a mozgókép kijelzés
kikapcsolása.
A.SCRL (önműködő görgetés)
A hosszú felirat önműködő görgetése az album
vagy műsorszám változásakor.
– „A.SCRL-ON” (z): a görgetés bekapcsolása.
– „A.SCRL-OFF”: a görgetés kikapcsolása.
LOCAL (csökkentett vételi érzékenységű
üzemmód)
– „LOCAL-ON”: csak az erősebb jellel
rendelkező rádióállomások behangolása.
– „LOCAL-OFF” (z): normál vételi erősség.
MONO (mono üzemmód)*2
Gyenge FM vétel esetén válassza a mono vételi
módot.
– „MONO-ON”: a sztereó műsor monoban
hallható.
– „MONO-OFF” (z): a sztereó műsor
sztereóban hallható.
REG*2 (regionális vétel)
A „REG-ON” (z) vagy „REG-OFF” opció
közül választhat (8. oldal).
LOUD (hangkiemelés)
Lehetővé teszi, hogy alacsony hangerő esetén is
tisztán hallgassa a műsort.
– „LOUD -ON”: a mély és magas hangok
kiemelése.
– „LOUD -OFF” (z): a mély és magas hangok
nincsenek kiemelve.
BTM (7. oldal)
*1 A készülék kikapcsolt állapotában.
*2 FM vétel esetén.
Külsõ készülék használata
Külső audioeszköz
Ha egy külső eszközt csatlakoztat a készülék
AUX bemenetéhez (sztereó mini-RCA), majd
kiválasztja a megfelelő műsorforrást, az eszköz
műsorát a jármű hangsugárzóin keresztül
hallgathatja. A hangerőkülönbség kiegyenlítése
érdekében a bemeneti jelszint módosítható.
Kövesse az alábbi lépéseket:
A hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Csökkentse le a készülék hangerejét.
3 Csatlakoztassa a két készüléket.
AUX
AUX
Csatlakozóvezeték*
(külön megvásárolható)
* Egyenes típusú dugasszal ellátott vezetéket használjon.
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
A hangerő beállítása
Minden csatlakoztatott külső eszközre állítsa be
a hangerőt, mielőtt a lejátszást elindítaná.
1 Csökkentse le a készülék hangerejét.
2 A (SOURCE) gombbal válassza ki az „AUX”
kijelzést.
A „FRONT IN” üzenet megjelenik.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, és a hangerőt állítsa közepes
szintre az eszközön.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 A kiválasztó gombbal válassza ki az „AUX”
kijelzést, és a hangerő szabályozóval állítsa be
a megfelelő jelszintet (–8–18 dB).
További információk
Óvintézkedés
• Ha járműve a tűző napon parkolt, a készülék
bekapcsolásával várjon néhány percet, amíg a
készülék kellő mértékben lehűl.
• Ha a jármű motoros antennával rendelkezik, az
antenna önműködően kitolódik, amikor a
készüléket bekapcsolja.
Páralecsapódás
Esős napokon vagy párás környezetben pára
csapódhat le a lejátszó lencséjén és a készülék
kijelzőjén. A készülék ilyenkor hibásan működhet.
Ilyen esetben vegye ki a lemezt, és várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologjon.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ügyeljen arra, hogy gyümölcslé vagy egyéb üdítőital ne fröccsenhessen a készülékre és a lemezekre.
A lemezek helyes kezelése
• A lemez tisztaságának megőrzése érdekében ne
érintse meg a lemez felületét. A lemezt a széleinél
fogja meg.
• Tartsa lemezeit saját tokjukban vagy a lemezváltó
tárban, amikor nem használja azokat.
• Ne tegye ki a lemezeket magas hőmérséklet
hatásának. Ne hagyja azokat a járműben, vagy a
műszerfalon, hátsó kalaptartón.
• Ne ragasszon címkét a lemezre, ne tegyen a
készülékbe olyan lemezt, amelynek a felületét
ragacsos anyag (pl. tinta, ragasztó) szennyezi. Az
ilyen lemez nem tud megfelelően forogni, és
könnyen megrongálódhat, vagy üzemzavar
keletkezhet.
• Ne tegyen a készülékbe olyan lemezeket, amelyre
matrica vagy címke van ragasztva.
Ha ilyen lemezt helyez a készülékbe, a következő
problémák merülhetnek fel
– A készülék nem adja ki a lemezt (a felváló
címke beragad a lejátszó mechanikájába).
– A készülék nem tudja olvasni az adatokat
(kimaradások a lejátszásban) amiatt, hogy a
lejátszó hőtermelése következtében a matrica
összehúzódik, és meghajlítja a lemezt.
• Különleges alakú (szív-, négyzet- vagy csillagalakú) lemezeket nem lehet ezzel a készülékkel
lejátszani. A készülék megrongálódhat. Ne tegyen
ilyen lemezt a készülékbe.
• 8 cm-es CD-lemezeket ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
folytatódik a következő oldalon t
11
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
• Lejátszás előtt a lemezt külön
megvásárolható tisztítókendővel középről sugárirányban
kifelé haladva tisztítsa meg. A
tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy háztartási
tisztítószereket. Az antisztatizáló szer csak analóg hanglemezek tisztításához használható.
Az MP3, WMA fájlok lejátszási
sorrendje
Mappa
(album)
MP3, WMA
MP3, WMA fájl
(műsorszám)
Tudnivalók a CD-R, CD-RW lemezekről
• A lemez állapotától, valamint attól függően, hogy
milyen készülékkel készítették a felvételt, előfordulhat, hogy egyes CD-R, CD-RW lemezeket nem
lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
• Nem lehet lejátszani lezáratlan CD-R, CD-RW
lemezt.
• Ez a készülék kompatibilis az ISO 9660 1-es/2-es
szinttel, a Joliet, Romeo kiterjesztési formátummal és a többmenetes lemezekkel.
• Legnagyobb mennyiségek:
– mappák (albumok): 150 (beleértve a gyökér és
az üres mappákat is),
– fájlok (műsorszámok) és mappák lemezenként:
300 (ha a mappa vagy fájlnevek sok karaktert
tartalmaznak, ez a szám kevesebb is lehet 300nál),
– a mappa vagy fájlnév megjeleníthető
karaktereinek száma 32 (Joliet) vagy 64
(Romeo).
• Ha többmenetes lemezt játszik le, a készülék az első menet első műsorszámának formátumát ismeri
fel és játssza le (minden más formátumot kihagy a
készülék). A formátumok elsőbbségi sorrendje:
CD-DA, MP3, WMA.
– Ha a lemez első műsorszáma CD-DA, a
készülék csak az első menet CD-DA
műsorszámait játssza le.
– Ha a lemez első műsorszáma nem CD-DA, a
készülék egy MP3, WMA menet műsorszámait
játssza le. Ha a lemezen nincs ilyen formátumú
menet, a „NO MUSIC” felirat jelenik meg.
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas,
melyek megfelelnek a Compact Disc-re (CD-re)
vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezeket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között vannak
olyanok is, melyek nem felelnek meg a CDszabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet
lejátszani.
A DualDisc lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket
takar, melyek egyik oldalán a DVD-lejátszók által
lejátszható tartalom, a másik oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal
nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak, az
ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
Néhány szó az MP3 fájlokról
• Az MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) egy
szabványos technológia zenei fájlok tömörítésére.
A tömörített audio CD-adatok mérete az
eredetinek körülbelül 1/10 része lesz.
• Az ID3 mező 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 programváltozata csak az MP3 fájlokra érvényes. Az ID mező
15/30 karakter (1.0 és 1.1), vagy 63/126 karakter
(2.2, 2.3 és 2.4) hosszúságú lehet.
• MP3 fájl elnevezés esetén mindig adja a fájlhoz az
„.mp3” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3 fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre, hátra,
az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
Megjegyzés
Ha nagy adatsűrűségű (pl. 320 kbps) MP3 fájlt játszik
le, a lejátszás szaggatottá válhat.
Néhány szó a WMA fájlokról
• A WMA (Windows Media Audio) egy másik
szabványos technológia a zenei fájlok
tömörítésére. A tömörített audio CD-adatok
mérete az eredetinek körülbelül 1/22* része lesz.
• A WMA mező hossza 63 karakter.
• WMA fájl elnevezés esetén mindig adja a fájlhoz
a „.wma” kiterjesztést.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) WMA fájlt
játszik le, vagy gyorskeresést végez előre, hátra,
az eltelt játékidő kijelzése pontatlan lehet.
* Csak 64 kbps bitsűrűség esetén.
Megjegyzés
Az alábbi típusú WMA fájlok lejátszása nem
támogatott:
– veszteségmentes tömörítésű fájlok,
– másolásvédett fájlok.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ
ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.
12
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
Karbantartás
A készülék kiszerelése
1
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen
arra, hogy az eredeti biztosítékon
feltüntetett amperértéknek
megfelelőt használjon. Ha a
biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd
cserélje ki a biztosítékot. Ha a
csere után ismét kiég a
biztosíték, a hiba a készülékben Biztosíték (10 A)
van. Ilyenkor forduljon a
legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
A külső védőkeret eltávolítása.
1 Vegye le a készülékről az előlapot
(4. oldal).
2 A kioldókulcsokat akassza a keret két
oldalába.
A kioldókulcsot megfelelően illessze a kerethez.
A csatlakozók tisztítása
A készülék működése rendellenessé válhat, ha az
előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek.
Ennek elkerülése érdekében, vegye le az előlapot (4.
oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az előlapon
található csatlakozókat vatta segítségével. A vattát
ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre.
Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.
3 Húzza ki a kioldókulcsot a külső védőkeret
eltávolításához.
2
A készülék kivétele.
1 Tolja be egyszerre a két kioldókulcsot a
készülék két oldalán, kattanásig.
A fejegység
Az előlap hátoldala
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt
állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
A kampó befelé nézzen.
2 A kioldókulcsokkal húzza kifelé a készüléket.
3 Csúsztassa ki a készüléket a műszerfalból.
13
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDX-GT23
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
CD-lejátszó
Jel/zaj arány: 95 dB
Frekvencia átvitel: 10–20 000 Hz
Nyávogás: nem mérhető
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Hasznos érzékenység: 9 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel/zaj arány: 67 dB (sztereó), 69 dB (mono)
Harmonikus torzítás 1 kHz-en: 0,5% (sztereó),
0,3% (mono)
Áthallási csillapítás: 35 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 30–15 000 Hz
MW, LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Érzékenység: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek (szigetelt
csatlakozók)
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 45 W × 4 (4 Ω-on)
Általános
Kimenetek:
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Bemenet:
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó mini-RCA)
Hangszínszabályzók:
Mély: ±10 dB, 100 Hz-en
Magas: ±10 dB, 10 kHz-en
Energiaellátási követelmények: 12 V, egyenáramú
jármű akkumulátor (negatív test)
Méretek: kb. 178 × 50 × 179 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 162 mm (szé × ma ×
mé)
Tömeg: kb. 1,2 kg
Mellékelt tartozékok:
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom
felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
E készülék bizonyos jellemzőit a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjoga védi. A védett
technológiák eltérő célú használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos képviseletének engedélyével lehetséges.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• A külső burkolatokban nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.
• A doboz tömőanyaga papírból készült.
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozásokat és a
műveleti leírásokat.
Általános
A készülék nem kap tápfeszültséget.
Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha minden rendben
van, ellenőrizze a biztosítékot.
A motoros antenna nem működik.
A motoros antenna nem rendelkezik kapcsolódobozzal
(relével).
Nincs hang.
• A hangerő túl alacsony.
• Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a fader
szabályozó („FAD”) középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
A hangjelzést kikapcsolta (10. oldal).
A memóriában tárolt információk törlődtek.
• A tápvezetéket vagy az akkumulátort leválasztotta az
áramkörről.
• A tápvezetéket nem megfelelően csatlakoztatta.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.
A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a
jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.
A kijelzőről eltűnnek vagy egyáltalán nem
jelennek meg a kijelzések.
• A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az
(OFF) gombot.
t A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva az (OFF) gombot.
• A csatlakozók beszennyeződtek (13. oldal).
14
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
Az önműködő áramtalanítás funkció nem
működik.
A készülék be van kapcsolva. Az önműködő
áramtalanítás funkció a készülék kikapcsolása után lép
működésbe.
t Kapcsolja ki a készüléket.
CD-lejátszás
A lemezt nem lehet behelyezni.
• A készülékben már van egy lemez.
• A lemezt fejjel lefelé vagy helytelenül helyezte be.
A lejátszás nem indul el.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
• Nem audio használatra való CD-R, CD-RW lemezt
próbál meg lejátszani (12. oldal).
MP3, WMA fájlok nem játszhatók le.
A lemez nem kompatibilis az MP3, WMA
formátummal és verziószámmal (12. oldal).
Egyes MP3, WMA fájlok lejátszása hosszabb
idő után indul el, mint másoké.
A következő lemezek esetében a lejátszás hosszabb
idő után indul el a szokásosnál.
– Bonyolult könyvtárfelépítésű lemez esetében.
– Többmenetes lemez esetében.
– Olyan lemez esetében, melyre még adatot lehet írni.
A kijelzést nem görgeti a készülék.
• A nagyon sok karaktert tartalmazó lemezek esetében
előfordulhat, hogy a görgetés nem működik.
• Az „A.SCRL” funkció ki van kapcsolva („OFF”).
t Válassza ki az „A.SCRL-ON” opciót (10. oldal).
Hangkiesés.
• A beszerelés nem megfelelő.
t A készüléket legfeljebb 45°-os dőlésszöggel, a
jármű rögzített részén kell beszerelni.
• A lemez szennyezett vagy hibás.
A készülék nem adja ki a lemezt.
Nyomja meg a Z (lemezkiadó) gombot (6. oldal).
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
• Csatlakoztassa a motoros antenna vezérlővezetéket
(kék), vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros)
a jármű antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak ha a jármű a hátsó vagy oldalsó ablakba épített
FM, MW, LW antennával rendelkezik).
• Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
• A motoros antenna nem működik.
t Ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze a frekvenciát.
A tárolt állomás nem hívható elő.
• Nem a pontos frekvenciát tárolta.
• Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
• A csökkentett vételi érzékenység üzemmódot nem
megfelelően használja.
t A hangolás túl gyakran leáll:
Válassza a „LOCAL-ON” beállítást (10. oldal).
t A hangolás nem áll meg a kívánt állomásnál:
Válassza a „MONO-ON” beállítást (10. oldal).
• Gyenge a vétel.
t Használja a kézi hangolást.
FM vétel közben az „ST” jelző villog.
• A hangolást pontosan végezze el.
• Gyenge a vétel.
t Válassza a „MONO-ON” beállítást (10. oldal).
Az FM sztereó adás monoban hallható.
A készülék mono vételi üzemmódban működik.
t Válassza a „MONO-OFF” beállítást (10. oldal).
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat,
vagy a vétel gyenge.
t Kapcsolja ki a TA funkciót (8. oldal).
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
• Kapcsolja be a TA funkciót (8. oldal).
• A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési
információkat.
t Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „- - - - - - - -” kijelzés látható.
• Az állomás nem RDS állomás.
• A készülék nem érzékel RDS adatot.
• A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
Hibakijelzések, üzenetek
ERROR
• A lemez szennyezett, vagy fordítva helyezte be.
t Tisztítsa meg, vagy a helyes módon helyezze be a
lemezt.
• Üres lemezt helyezett be.
• Valamilyen probléma miatt a lemez nem játszható le.
t Helyezzen be egy másik lemezt.
FAILURE
A hangszórók csatlakoztatása nem megfelelő.
t A csatlakoztatás módját lásd az üzembe helyezési
útmutató részben.
L. SEEK +/–
Az automatikus hangolás közben a csökkentett vételi
érzékenységű keresés be van kapcsolva.
NO AF
A rádióállomásnak nincs alternatív frekvenciája.
t Nyomja meg a (SEEK) –/+ gombot, amíg az
állomás neve villog. A készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal
(műsortípussal) rendelkezik (megjelenik a „PI
SEEK” üzenet).
15
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
NO INFO
Az MP3, WMA fájl nem tartalmaz szöveges
információkat.
NO MUSIC
A lemez nem zenei fájlokat tartalmaz.
t Helyezzen be egy zenei CD-lemezt a készülékbe.
NO NAME
A műsorszám nem tartalmaz műsorszám, album
információkat.
NO TP
A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
OFFSET
Belső meghibásodás léphetett fel.
t Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a hibaüzenet
nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony
szakszervizhez.
READ
A készülék a lemezen lévő műsorszám és album
információkat olvassa be.
t Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás
önműködően megkezdődik. A lemez
adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint
egy percig is eltarthat.
PUSH EJT
A lemez kiadása nem lehetséges.
t Nyomja meg a Z (lemezkiadás) gombot (6. oldal).
„
” vagy „
”
Előre vagy hátra történő gyorskeresés közben elérte a
lemez elejét vagy végét, és nem tud továbblépni.
„ ”
A karakter nem jeleníthető meg ezzel a készülékkel.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
Ha CD-lejátszási hiba miatt szervizbe viszi a készüléket, vigye magával azt a lemezt is, melynek
használata során a hiba fellépett.
16
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
D:\munka\0001 sony\00003
Press 0\CDX-GT23\02 gatyirazott\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:None
01GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
01GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, January 18, 2008 1:22 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
CDX-GT23
3-281-351-11 (1)
Download PDF