Sony | DSX-M50BT | Sony DSX-M50BT Receptor media digital M50BT marin Instrucţiuni de utilizare

Player Media Digital
FM / AM
Manual de instrucţiuni
RO
Înregistrarea proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul sunt notate în partea de jos a unității.
Notaţi numărul serial în spaţiul care-i este rezervat în continuare.
Specificaţi aceste numere ori de câte ori apelaţi la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu
acest produs.
Număr model DSX-M50BT
Număr serial _________________
Pentru a schimba pasul de acord FM/ AM, consultați pag. 10
Pentru a renunța prezentarea demonstraţiei (DEMO), citiţi pagina 21.
© 2014 Sony Corporation
DSX-M50BT
Fabricat în Thailanda
Pentru siguranţă, aveţi grijă să instalaţi
această unitate în bordul ambarcațiunii/
maşini. Înainte de montare, citiţi manualul
de instrucţiuni pentru instalare şi conexiuni
ce v-a fost furnizat.
Avertizare
Pentru clienții din Statele Unite. Nu
este valabil în Canada, inclusiv în
provincia Quebec.
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale, conform Părţii 15 din Regulamentul FCC.
Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi
poate radia energie cu frecvenţă radio, iar
în cazul în care nu este instalat şi folosit
conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe
dăunătoare pentru sistemul de radiocomunicaţii.
Totuşi, nu există nici o garanţie că nu vor apărea
interferenţe cu unele instalaţii. Dacă acest aparat
cauzează interferenţe cu recepţia radio sau TV
care pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfătuit să
încerce eliminarea acestor interferenţe prin una
dintre următoarele măsuri :
– Reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie.
– Mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul.
– Consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Sunteți atenționați că orice modificări sau
schimbări care nu sunt aprobate în mod expres
în acest manual pot conduce la pierderea
autorizării dvs. de a acționa acest aparat.
2
Acest echipament corespunde Părții a 15-a din
Regulamentul FCC și standardelor RSS scutite
de licență din Industria Canadiană. Funcţionarea
acestuia respectă următoarele două condiţii : (1)
acest aparat nu cauzează interferenţe dăunătoare,
şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice
interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe
care pot determina acţiuni nedorite.
Acest emițător nu trebuie montat și nu trebuie
să funcționeze împreună cu nicio altă antenă
sau transmițător.
Conform reglementărilor din industria canadiană,
acest emiţător radio poate funcţiona numai
folosind o antenă de un tip şi cu o amplificare
maximă egală sau mai redusă decât cele aprobate
de către Industria din Canada pentru emiţătoare.
Pentru a reduce interferenţele potenţiale cu
alţi utilizatori, tipul de antenă şi amplificarea
trebuie alese astfel încât echivalentul puterii
radiate izotropic (e.i.r.p.) să nu depăşească
valoarea necesară pentru desfăşurarea cu succes
a comunicaţiei.
Acest echipament respectă limitele de expunere
la radiații stabilite de FCC/ IC valabile pentru
un mediu necontrolat și este conform cu
Instrucțiunile FCC privind expunerea la frecvențe
radio (RF) și cu reglementările RSS-102 ale IC
referitoare la expunerea la radiofrecvențe (RF).
Acest echipament are un nivel foarte scăzut de
energie RF care corespunde fără permisivitate
maximă evaluărilor expunerii (MPE). Este însă
preferabil ca aparatul să fie montat și acționat
menținând radiatorul la cel puțin 20 cm de corpul
unei persoane (exclusiv extremitățile : mâini,
încheieturi, picioare și glezene).
Doar pentru clienţii din statul California,
S.U.A.
Material ce conţine perclorat - pot fi necesare
precauţii deosebite la manevrare. Consultaţi
adresa de internet :
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conţin perclorat.
Produs în Thailanda.
Plăcuţa pe care este indicată tensiunea de
funcţionare etc. se află în partea de jos a
carcasei.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest sistem audio Bluetooth, DSX-M50BT,
corespunde cerinţelor esenţiale şi altor prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm să vizitaţi următoarea
pagina de internet :
http://www.compliance.sony.de/
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producător : Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Pentru respectarea cerințelor impuse produselor
UE : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Dezafectarea bateriilor
uzate (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriţi să
îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând
în mod corect acest produs și a bateriilor.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie
înlocuit numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
3
Notă cu privire la bateria cu litiu
Nu expuneţi bateria la căldură prea mare, cum
ar fi la radiaţii solare directe, foc sau alte surse
similare.
Note privind protecția aparatului
împotriva udării
În spații unde poate fi expus la stropire sau
udare, Sony recomandă insistent protejarea
aparatului cu husa impermeabilă destinată
echipamentelor stereo pentru autovehicule (care
nu este furnizată). Când la acest echipament
este cuplat un iPod sau un dispozitiv USB,
husa impermeabilă nu poate fi închisă. Evitați
stropirea aparatului în asemena condiții.
Avertisment pentru cazul în care
cheia de contact a maşinii dvs. nu
are poziţia ACC.
Verificaţi dacă aţi activat funcţia AUTO OFF
(de oprire automată, pagina 21). Aparatul
se va opri complet, în mod automat, după
perioada de timp stabilită, evitându-se
consumul de energie a bateriei.
Dacă nu activaţi funcţia AUTO OFF (de
oprire automată), apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul OFF, de fiecare dată când opriţi
maşina, până ce afişajul se stinge.
Note privind funcția
BLUETOOTH
Atenție
ÎN NICI O SITUAȚIE, FIRMA SONY NU
POATE FI FĂCUTĂ RESPONSABILĂ PENTRU NICI UN FEL DE PAGUBE ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU DE CONSECINȚĂ
ȘI PENTRU NICI UN ALT FEL DE PAGUBE INCLUSIV, DAR NU LIMITATIV, PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE VENITURI, PIERDERI DE DATE, PIERDERI ALE
CAPACITĂȚII DE UTILIZARE A PRODUSULUI SAU A ORICĂROR ECHIPAMENTE
ASOCIATE, PERIOADE DE ÎNTRERUPERE A FUNCȚIONĂRII SAU PIERDERI DIN
TIMPUL CUMPĂRĂTORULUI LEGATE DE
SAU CAUZATE DE UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS, A COMPONENTEI SALE HARDWARE SAU A CELEI SOFTWARE.
NOTIFICARE IMPORTANTĂ !
Utilizarea eficientă și în siguranță
Schimbările sau modificările aduse acestui
echipament, care nu sunt aprobate în mod expres
de către Sony, pot conduce la anularea dreptului
de utilizare a acestui aparat. Înainte de a utiliza
acest produs, vă rugăm să verificați excepțiile
impuse de reglementările și limitările naționale
utilizării echipamentelor BLUETOOTH.
Condusul autovehiculelor
Verificați legile și reglementările referitoare
la utilizarea telefoanelor mobile și a
echipamentelor ce pot fi acționate fără a folosi
mâinile (handsfree) care sunt în vigoare în zona
unde vă deplasați conducând mașina.
Acordați întotdeauna atenție maximă condusului
și parcați mașina înainte de a efectua un apel
sau de a răspunde la telefon, dacă aceasta este
impusă de condițiile de circulație.
4
Conectarea cu alte echipamente
Apeluri de urgență
Când conectați această unitate la un alt
echipament, citiți cu atenție manualul de
instrucțiuni al aceluia pentru a lua la cunoștință
instrucțiunile privind siguranța.
Acest echipament BLUETOOTH handsfree (cu
mâinile libere), pentru mașină și dispozitivul
electronic conectat la sistemul de funcționare
fără a folosi mâinile folosesc semnale radio,
rețele de telefonie celulară și terestră precum
și funcții programate de utilizator, pentru
care nu poate fi garantată conectarea în orice
situație. De aceea nu vă bazați doar pe un singur
echipament electronic pentru comunicații vitale
(cum ar fi apelurile pentru urgențe medicale).
Rețineți că, pentru a efectua sau a recepționa
apeluri telefonice, sistemul cu mâinile libere
(handsfree) și echipamentul electronic conectat
la acesta trebuie să fie pornit și să se afle într-o
zonă de service cu semnal celular suficient de
puternic. Este posibil ca apelurile de urgență să
nu poată fi realizate în oice rețea de telefonie
celulară sau când sunt folosite anumite rețele de
servicii și/ sau facilități.
Consultați furnizorul de servicii local.
Expunerea la radiofrecvență
Semnalele de radio frecvență (RF) pot afecta
sistemele electronice instalate incorect sau
ecranate inadecvat dintr-un autovehicul,
cum ar fi sistemul electronic de injecție a
combustibilului, sistemul electronic antiblocare
la frânare, sistemul electronic de comandă
pentru vitezăl sau cel pentru acționarea pernelor
de aer (airbag). Pentru instalarea sau serviceul destinat acestui echipament, vă rugăm să vă
consultați cu producătorul sau cu reprezentanța
autovehiculului dvs. Montarea sau reparațiile
efectuate inadecvat pot fi periculoase și pot
conduce la pierderea garanției acordate pentru
acest produs. Consultați producătorul mașinii
dvs. pentru a vă asigura că folosirea unui
telefon mobil în interiorul acesteia nu afectează
sistemul electronic al autovehiculului. Verificați
în mod regulat dacă toate echipamentele
wireless (fără fire) din mașina dvs. sunt montate
și funcționează în mod adecvat.
5
Cuprins
Informații importante .....................................2
Părți componente și butoane ..........................7
Unitatea de bază ........................................7
Telecomanda RM-X231 ............................8
Telecomandă marină RM-X11M
(nu este furnizată) ...................................9
Utilizarea telefonului cu mâinile
libere
Efectuarea unui apel .....................................18
Operaţii disponibile pe durata unei
convorbiri ..................................................20
Punerea în funcţiune
Reglaje
Detaşarea panoului frontal .............................9
Ataşarea panoului frontal ...............................9
Potrivirea ceasului ..........................................9
Pregătirea echipamentului BLUETOOTH ...10
Conectarea cu un echipament BLUETOOTH
cu care s-a realizat punerea în legătură ..... 11
Conectarea unui iPod/ unui dispozitiv USB 12
Conectarea altor echipamente audio
portabile ....................................................12
Renunțarea la modul demonstrativ (DEMO)21
Reglaje de bază ............................................21
Configurare generală ....................................21
Reglaje de sunet ...........................................22
Reglaje BLUETOOTH ................................23
Radio
Ascultarea radioului .....................................13
Sistemul de date radio (RDS) ......................14
Redare
Redarea cu un iPod/ cu un dispozitiv USB ..15
Redarea cu un echipament BLUETOOTH ..16
Căutarea și redarea pistelor ..........................17
6
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ......................................23
Întreţinere .....................................................26
Specificaţii....................................................27
Drepturi de autor ..........................................28
Soluţionarea problemelor .............................29
Afişaje de eroare / Mesaje ............................32
Părți componente și butoane
Unitatea de bază
Butonul 2 / v Album are un punct tactil.
1 Butonul BROWSE (căutare)
pag. 17
Pentru a intra în modul de căutare în timpul
redării.
2 Buton SOURCE
Pornirea alimentării.
Schimbarea sursei de semnal.
– OFF
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 1
secundă pentru a opri alimentarea.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai mult de
2 secunde pentru a opri alimentarea şi
afişajul.
Dacă unitatea este oprită și interfața
dispare, nu o veți putea acționa cu
telecomanda.
3 Buton de comandă
Rotiți-l pentru a regla volumul sonor ;
ENTER (accesare)
Pentru a introduce elementul selectat ;
SELECT (selectare)
Pentru a introduce reglajul de sunet.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a accesa
meniul general de configurare.
(cu mâinile libere - handsfree)
Pentru a recepționa/ încheia un apel.
4 CALL (apelare)
Pentru a accesa meniul de apelare.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat mai mult de
2 secunde pentru a comuta pe semnalul
BLUETOOTH.
5 Fereastra de afişare
7
6 Butonul
(BACK)
Apăsaţi acest buton pentru a reveni la
interfaţa precedentă.
Butonul MODE pag. 13, 15, 20
7 Buton
frontal
de eliberare a panoului
8 Butoane SEEK –/+
Pentru a depista automat posturile de radio.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a depista
posturile în mod manual.
./> (precedent/ următor)/
m/M (parcurgere rapidă înapoi/
înainte)
qs DSPL (afişaj) /
Pentru schimbarea elementelor afişate.
– SCRL (parcurgere)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru
parcurgerea elementelor afişate.
qd Mufa USB
qf Mufa de intrare AUX
Telecomandă RM-X231
9 Senzor pentru telecomandă
0 Buton PTY (tipul de program)
Selectați PTY în modul RDS.
qa Butoane numerice
Pentru a recepţiona posturile fixate în
memorie. Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru
a fixa posturi de radio în memorie.
Pentru a fi apelat un număr din memoria
telefonului. Apăsați și mențineți apăsat
pentru a introduce un număr de telefon în
memorie.
ALBUM V/v
Pentru a omite un album pentru un
echipament audio. Apăsaţi şi menţineţi
apăsat pentru a omite în mod continuu
albumele.
PAUSE
SHUF (aleatoriu)
MIC (microfon) pag. 20
qg Butoane < (.) / , (>)
qh Buton VOL (volum) +/–
8
Punerea în funcţiune
qj Buton SOUND (sunet)
Deschide direct meniul de reglare a
sunetului.
– Buton MENU (meniu)
Apăsați și mențineți apăsat pentru a deschide
meniul general de configurare.
Detaşarea panoului frontal
Puteţi detaşa panoul frontal al acestui aparat,
pentru a preveni furtul.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
OFF 1.
Aparatul se opreşte.
2
Apăsaţi 2 apoi detaşaţi panoul
trâgându-l spre dvs.
qk Butoane M (+) / m (–)
Butonul VOL (volum) + are un punct tactil.
Eliminați folia izolatoare înainte de utilizare.
Telecomandă marină
RM-X11M (nu este furnizată)
Alarma de avertizare
Dacă aţi întors cheia de contact în poziţia OFF
fără a fi detaşat panoul frontal, va suna o alarmă
de avertizare timp de câteva secunde. Alarma
se va auzi doar dacă este utilizat amplificatorul
încorporat.
Ataşarea panoului frontal
qg Butoane VOL (volum) +/–
qh Butoane GP (grup)/ ALBUM +/–
Recepționează posturile de radio fixate în
memorie.
9
Schimbarea pasului de acord
FM/ AM
Stabilește pasul de acord FM/ AM valabil în
țara dvs. Acest reglaj apare numai când unitatea
este oprită.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECT (de selecţie).
Va apărea interfaţa de reglaj.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta [TUNER-STP], apoi apăsaţi-l.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta una dintre variantele [50K/9K],
[100K/10K] sau [200K/10K], apoi
apăsaţi-l.
Potrivirea ceasului
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECT (de selecţie).
Va apărea interfaţa de reglaj.
Pregătirea echipamentului
BLUETOOTH
Puteți să ascultați muzică sau să efectuați apeluri
telefonice fără a folosi mâinile conectând un
echipament BLUETOOTH adecvat. Pentru
detalii privind conectarea, consultați manualul
de instrucțiuni ce însoțește echipamentul.
Înainte de conectarea echipamentului, reduceți
volumul sonor al acestei unități pentru a evita
emiterea unor sunete prea puternice.
Punerea în legătură și
conectarea cu un echipament
Bluetooth
Când este conectat pentru prima dată un
echipament Bluetooth (telefon mobil, dispozitiv
audio etc.) este necesară înregistrarea reciprocă
(denumită „punere în legătură”). Punerea în
legătură permite acestei unități și celorlalte
echipamente să se recunoască unele pe altele.
2 Rotiţi butonul de comandă, pentru a
selecta [CLOCK-ADJ], apoi apăsaţi-l.
Indicaţia orei va începe să clipească.
3
Rotiţi butonul de comandă, pentru a
potrivi ora şi minutele.
Pentru a modifica indicaţia digitală apăsaţi
butonul SEEK (căutare) – / +.
4
După stabilirea indicației minutelor,
apăsaţi butonul SELECT (de
selecţie).
Potrivirea orei se încheie şi ceasul porneşte.
Pentru a fi afişată oraexactă, apăsaţi DSPL.
10
1 Plasaţi dispozitivul BLUETOOTH la o
distanţă mai mică de 1 m faţă de acest
aparat.
2
Apăsaţi CALL şi rotiţi butonul de
comandă pentru a selecta indicaţia
[PAIRING], apoi apăsaţi-l.
Idicatorul “ ” începe să clipească.
Unitatea trece în modul standby pentru
punerea în legătură.
3
Efectuați operația de punere în
legătură la dispozitivul BLUETOOTH
în urma căreia este detectată această
unitate.
4 Selectați [Sony Automotive]
de pe afișajul echipamentului
BLUETOOTH.
Dacă nu este afișată
indicația
[Sony
Automotive], reluați
procedura de la pasul
2.
5 Dacă, la dispozitivul BLUETOOTH este
solicitată cheia de acces* (passkey),
introduceţi [0000].
* În funcţie de dispozitiv, cheia de acces mai
poate purta denumirea de cod de acces
(“passcode“), număr PIN (“PIN number”)
sau parolă (“password“).
Notă
• Pe durata conexiunii cu un dispozitiv Bluetooth,
acest aparat nu poate fi detectat de către alt
dispozitiv. Pentru a putea fi detectat, intraţi
în modul de punere în legătură şi căutaţi
aparatul de la celălalt dispozitiv.
Pentru a renunța la punerea în
legătură
• Efectuați pasul 2 pentru a renunța la punerea în
legătură după ce această unitate și dispozitivul
Bluetooth au fost puse în legătură.
Conectarea cu un echipament Bluetooth cu care s-a
realizat punerea în legătură
Pentru a utiliza un dispozitiv pus în legătură,
este necesară conectarea cu această unitate.
Unele echipamente puse în legătură se vor
conecta automat.
Introduceţi cheia
de acces
[0000]
1
Când s-a realizat punerea în legătură,
indicatorul
rămâne aprins.
6 Selectați această unitate la dispozitivul
BLUETOOTH pentru a fi stabilită
conexiunea.
Când conexiunea este stabilită, este afişat
unul dintre simbolurile “ “ sau “ ”.
Apăsaţi CALL, rotiţi butonul de
comandă pentru a selecta [BT SIGNL],
apoi apăsaţi-l.
Asigurați-vă că indicatorul
a devenit
luminos.
2 Activaţi funcția BLUETOOTH de la
echipamentul BLUETOOTH.
3
Acționați dispozitivul BLUETOOTH
pentru a-l conecta la această unitate.
Unul dintre simbolurile „ “ sau „ ”
devine luminos.
11
Semnificația simbolurilor afişate :
Devine luminos când la această
unitate este conectat un telefon
mobil.
Devine luminos când la această
unitate este conectat un echipament
audio.
Conectarea la echipamentul cu
care a fost efectuată cea mai
recentă conexiune, pornind de la
acest aparat
Activaţi funcția BLUETOOTH de la
echipamentul BLUETOOTH.
Apăsați SOURCE.
Selectați [BT PHONE] sau [BT AUDIO].
(cu mâinile libere - handsfree)
Apăsați
pentru conectarea cu un telefon mobil
sau PAUSE pentru conectarea cu un
echipament audio.
Notă
• În timpul transmiterii de semnal audio
BLUETOOTH, nu puteţi conecta acest aparat
la un telefon mobil. Pentru conectare, efectuaţi
operaţia pornind de la telefonul mobil.
Observaţie
• Cu semnal BLUETOOTH activ : când cheia
de contact a maşinii este în poziţia „ON”
(pornit), aparatul se reconectează automat la
ultimul telefon mobil cu care a fost conectat.
12
Conectarea unui iPod / unui
dispozitiv USB
1
Reduceți volumul sonor de la
această unitate.
2 Conectați dispozitivul iPod / USB la
unitate.
Pentru a conecta un iPod / iPhone, folosiți
cablul de conectare USB pentru iPod (nu
este furnizat).
La conectarea unui iPhone
Radio
Conectarea altor
echipamente audio
portabile
1 Opriți echipamentul audio portabil.
2 Reduceți volumul sonor de la această
unitate.
3
4
Conectați echipamentul audio
portabil la mufa AUX de intrare
(minimufă stereo) a acestei unități
prin cablul de conectare (nu este
furnizat)* .
* Aveți grijă să folosiți un conector tip drept
(coaxial).
Apăsaţi butonul SOURCE (sursă)
pentru a selecta [AUX].
Pentru a ajusta nivelul volumului
echipamentului conectat la alte surse
Porniți redarea echipamentului audio portabil la
un nivel moderat al volumului și stabiliți pentru
volum valoarea de audiție obișnuită pentru dvs.
la această unitate.
Apăsați SELECT și rotiți butonul de comandă
pentru a selecta [AUX VOL] (pag. 22).
Ascultarea radioului
Este necesară stabilirea pasului de acord (pag.
10). Pentru a asculta radioul, apăsați SOURCE
pentru a selecta [TUNER].
Stocarea automată în
memorie – BTM
1 Apăsaţi MODE pentru a schimba
banda de frecvențe.
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECT (de selecţie) (FM1, FM2,
FM3, AM1 sau AM2).
Este afişat meniul de configurare.
3
Rotiţi butonul de comandă până ce
este afişată indicaţia [BTM], apoi
apăsaţi-l.
Aparatul va memora posturile de radio în
ordinea frecvenţelor și le va aloca butoane
numerice.
Realizarea acordului
1 Apăsați butonul MODE pentru a
schimba banda de frecvenţe (FM1,
FM2, FM3, AM1 sau AM2).
2
Realizați acordul.
Acordul manual
Apăsaţi și mențineți apăsat butonul SEEK
+/– pentru a localiza frecvența aproximativă, apoi apăsați în mod repetat SEEK –/+
pentru a realiza acordul fin pe frecvența
dorită.
13
Acordul automat
Apăsaţi butonul SEEK –/+.
Parcurgerea frecvenţelor se va opri când
aparatul detectează un post de radio.
Repetaţi procedura până găsiţi postul dorit.
Stocarea manuală în memorie
1
În timp ce recepţionaţi un post pe
care doriţi să îl stocaţi în memorie,
apăsaţi şi menţineţi apăsat unul dintre
butoanele numerice (de la 1 la 6) până
ce este afişată indicaţia [MEM].
Recepţionarea unui post stocat
Tipuri de programe
(pasul de acord 200 kHz/ 10 kHz)
NEWS (ştiri), INFORM (informaţii), SPORTS
(sport), TALK (discuții), CLS ROCK (rock
clasic), ADLT HIT (Hituri pentru adulți), SOFT
RCK (rock soft), TOP 40 (Top 40), COUNTRY
(muzică country), OLDIES (melodii mai vechi),
SOFT (muzică lentă), NOSTALGIA (muzică
nostalgică), JAZZ (muzică jazz), CLASSICL
(muzică clasică), R&B (ritm și blues), SOFT
R B (ritm și blues lente), LANGUAGE (limbi
străine), REL MUSIC (muzică religioasă), REL
TALK (programe religioase), PERSNLTY
(personalitate), PUBLIC (public), COLLEGE
(liceu), WEATHER (meteo)
1 Alegeţi banda de frecvenţe, apoi apăsaţi
un buton numeric (de la 1 la 6).
Tipuri de programe
(pasul de acord 100 kHz/ 10 kHz, 50 kHz/
9 kHz)
Sistemul de date Radio
(RDS)
Alegerea PTY (Tipuri de program)
Folosiți facilitatea PTY pentru afişarea sau
căutarea tipului de program dorit.
1
Apăsaţi PTY în timp ce recepţionaţi
un post FM.
2
Rotiţi butonul de comandă până ce
apare tipul de program dorit, apoi
apăsaţi acest buton.
Aparatul începe să caute un post radio care
difuzează respectivul tip de program.
14
NEWS (ştiri), AFFFAIRS (noutăţi în
afaceri), INFO (informaţii), SPORT (sport),
EDUCATE (programe educaţionale), DRAMA
(teatru), CULTURE (programe culturale),
SCIENCE (ştiinţă), VARIED (varietăţi), POP
M (muzică pop), ROCK M (muzică rock),
EASY M (muzică uşoară), LIGHT M (muzică
de divertisment), CLASSICS (muzică clasică),
OTHER M (alt gen de muzică), WEATHER
(meteo), FINANCE (finanţe), CHILDREN
(programe pentru copii), SOCIAL A (programe
sociale), RELIGION (programe religioase),
PHONE IN (dialog cu ascultătorii), TRAVEL
(turistice), LEISURE (divertisment), JAZZ
(muzică jazz), COUNTRY (muzică country),
NATION M (muzică populară), OLDIES
(melodii mai vechi), FOLK M (muzică folk),
DOCUMENT (programe documentare)
Redare
Reglajul CT (temporal)
Datele CT recepţionate de la transmisia RDS
vor regla ceasul.
1
Alegeţi [CT-ON] pentru
GENERAL (pag. 21).
reglajul
Redarea cu un iPod / cu un
dispozitiv USB
În acest manual de instrucțiuni, termenul de
„iPod” este utilizat pentru a desemna în general
funcțiile iPod de la un iPod sau de la un iPhone,
dacă nu este altfel specificat în text sau în
ilustrații.
Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. iPod, consultați secțiunea
„Despre iPod” (pag. 24) sau vizitaţi adresa de
internet de mai jos :
http://support.sony-europe.com/
Pot fi utilizate dispozitive USB tip MSC (Clasa
Mass Storage) compatibile cu standardul USB
(cum ar fi un dispozitiv de memorie USB, un
player media digital, un telefon AndroidTM).
În funcție de player-ul media digital sau de
telefonul AndroidTM, poate fi necesară stabilirea
variantei MSC ca mod de conectare USB.
Note
• Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitați site-ul de
asistență următor :
http://support.sony-europe.com/
• Nu este acceptată redarea următoarelor fișiere
MP3 / WMA :
– fișiere cu compresie fără pierderi,
– fișiere cu drepturi de autor protejate,
– fișiere DRM (Gestionarea drepturilor de
autor),
– fișiere audio multicanal.
15
1 Conectați un iPod / un dispozitiv USB
la portul USB (pag. 12).
Începe redarea.
Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru
a începe redarea apăsați butonul SOURCE ca
să selectați [USB].
2 Reglați volumul la această unitate.
Pentru a opri redarea
Redarea cu un echipament
BLUETOOTH
Cu acest aparat, puteţi asculta muzica de
la un dispozitiv audio care acceptă profilul
BLUETOOTH
A2DP
(Profil
Avansat
de Distribuţie Audio) al tehnologiei
BLUETOOTH.
Apăsați și mențineți apăsat butonul OFF timp
de 1 secundă.
Pentru a deconecta dispozitivul
Opriți redarea, apoi decuplați dispozitivul.
Măsuri de precauție pentru
iPhone
Când conectați un iPhone prin intermediul
USB, volumul de apel al telefonului este
reglat de iPhone, nu de acest aparat. Nu măriți
în mod inadecvat volumul sonor la unitate în
cursul unui apel, deoarece la finalul convorbirii
telefonice sonorul de la aparat se va auzi brusc
la un volum foarte puternic.
1 Realizați conexiunea BLUETOOTH cu
echipamentul audio (pag. 10).
2
3 Acţionaţi dispozitivul audio pentru a
începe redarea.
4 Reglaţi volumul sonor al acestui
aparat.
5
Acționarea directă a unui iPod
(Comandă de la pasageri)
Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE în
cursul redării pentru a fi afișată indicația [IPOD]
și a fi permisă acționarea directă de la iPod.
Țineți seama că volumul poate fi reglat numai
de la această unitate.
Pentru a părăsi modul de
comandă de la pasageri
Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE
până ce apare indicația [AUDIO].
16
Apăsaţi butonul SOURCE pentru a
selecta [BT AUDIO].
Apăsaţi butonul PAUSE pentru a
începe redarea.
Note
• În funcţie de dispozitivul audio, este posibil
ca acest aparat să nu afişeze informaţii cum ar
fi titlul, numărul/ durata pistei, situaţia redării
etc.
• Redarea la dispozitivul audio nu se opreşte
chiar dacă este schimbată sursa la acest
aparat.
Pentru a adapta nivelul volumului
echipamentului Bluetooth la
cealaltă sursă
Porniți redarea la echipamentul audio Bluetooth
la un nivel moderat al volumului și reglați apoi
volumul la nivelul dvs. obișnuit de audiție la
această unitate.
Apăsați SELECT și rotiți butonul de comandă
pentru a selecta [BTA VOL] (pag. 22).
Căutarea şi redarea pistelor
Redarea repetitivă și aleatorie
Redarea repetitivă :
1 În cursul redării, apăsați și mențineți
apăsat butonul SELECT.
2 Rotiți butonul de comandă pentru a
selecta [REPEAT], apoi apăsați-l.
3 Rotiți butonul de comandă pentru a
selecta modul de redare dorit, apoi
apăsați-l.
Căutarea unei piste după
denumirea acesteia (QuickBrowZerTM)
1
În cursul redării USB, apăsați
(BROWSE)* pentru a fi afișată lista de
categorii de căutare.
Când apare lista pistelor, apăsaţi de mai multe
ori (înapoi) până ce este afişată categoria
de căutare dorită.
* În timpul redării, apăsaţi mai mult de 2
(BROWSE) pentru
secunde butonul
a reveni direct la începutul listei de
categorii.
2 Rotiți butonul de comandă pentru a
selecta categoria de căutare dorită,
apoi apăsați-l pentru a confirma.
3 Repetaţi pasul 2 până alegeţi pista
dorită.
Va începe redarea.
Pentru a părăsi modul QuickBrowZer
Apăsaţi
(BROWSE).
4 Apăsați
(înapoi) pentru a reveni la
interfața precedentă.
Redarea aleatorie :
1 În cursul redării, apăsați în mod repetat
butonul SHUF pentru a selecta modul
de redare dorit.
Poate dura mai mult timp până ce începe
redarea în modul selectat.
Modurile de redare disponibile diferă în
funcție de sursa de sunet selectată.
17
Căutarea omiţând elemente
– Modul Jump (Salt)
1 Apăsaţi (BROWSE).
2 Apăsaţi SEEK +.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul dorit.
Omiterea în listă se va face în trepte de
aproximativ 10 % din numărul total de
elemente.
4
Apăsaţi ENTER pentru a reveni în
modul Quick-BrowZer.
Este afișat elementul selectat.
5 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul dorit şi apăsaţi-l.
Începe redarea.
Utilizarea telefonului cu
mâinile libere
Pentru a folosi un telefon mobil, conectați-l
cu această unitate. Pentru detalii, consultați
„Pregătirea echipamentului BLUETOOTH”
(pag. 10).
Recepţionarea apelurilor
1
Apăsaţi
(cu mâinile libere) când
auziţi semnalul de apel.
Convorbirea telefonică începe.
Notă
• Tonul de apel şi vocea vorbitorului sunt emise
numai de difuzoarele din partea din faţă.
Respingerea unui apel
Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 1 secundă
butonul OFF.
Încheierea unui apel
Apăsaţi din nou (cu mâinile libere) .
Efectuarea unui apel
Când conectaţi un telefon celular care dispune
de PBAP (profil de acces pentru agenda
telefonică) puteţi efectua apeluri pornind de la
agenda telefonică sau de la istoricul apelurilor.
Efectuarea unui apel folosind
agenda telefonică
1
18
Apăsaţi butonul CALL, rotiţi butonul
de comandă pentru a selecta indicaţia
[PHONEBOOK], apoi apăsaţi-l.
2
Rotiţi butonul de comandă pentru
a alege iniţiala numelui din lista
iniţialelor, apoi apăsaţi acest buton.
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege numele din lista numelor, apoi
apăsaţi acest buton.
4 Rotiţi butonul de comandă pentru a
alege un număr din lista de numere,
apoi apăsaţi acest buton.
Convorbirea telefonică începe.
Apelarea folosind istoricul
convorbirilor efectuate
1 Apăsaţi butonul CALL, rotiţi butonul
de comandă pentru a selecta indicaţia
[RECENT], apoi apăsaţi-l.
Este afişat istoricul convorbirilor efectuate.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru
a selecta un nume şi un număr
din lista apelurilor efectuate, apoi
apăsaţi acest buton.
Convorbirea telefonică începe.
Realizarea de apeluri prin
introducerea numărului de telefon
1 Apăsaţi butonul CALL, rotiţi butonul
de comandă pentru a selecta indicaţia
[DIAL NUM], apoi apăsaţi-l.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
introduce numărul de telefon, iar la
final selectaţi [ ] (spaţiul liber), după
care apăsaţi (cu mâinile libere)*.
Convorbirea telefonică începe.
* Pentru a deplasa indicaţia digitală, apăsaţi
(SEEK) –/+.
Notă
• În locul semnului [#] pe afişaj apare [_].
Reapelarea unui număr
1 Apăsaţi butonul CALL, rotiţi butonul
de comandă pentru a selecta indicaţia
[REDIAL], apoi apăsaţi-l.
Convorbirea telefonică începe.
Introducerea numerelor de telefon
în memorie
Puteţi introduce în memorie până la 6 numere
de telefon.
1 Selectați un număr de telefon pe care
doriți să îl introduceți în memorie
pentru a putea fi apelat rapid, din
agenda telefonică, din istoric sau
introducând direct numărul de
telefon.
Numărul de telefon respectiv apare pe
ecranul acestei unități.
2 Apăsaţi și mențineți apăsat un buton
numerotat (de la 1 la 6) până ce este
afișată indicația [MEM].
Numărul de telefon este stocat în memorie
corespunzător numărului alocat.
Apelarea unui număr prestabilit
1 Apăsaţi butonul CALL.
19
2 Apăsaţi unul dintre butoanele
Pentru ajustarea nivelului tonului de
apel
Rotiţi butonul de comandă în timp ce recepţionaţi
un apel.
3 Apăsaţi
Pentru ajustarea volumului pentru voce
Rotiţi butonul de comandă în timpul unei
convorbiri.
Realizarea de apeluri folosind
etichete vocale
Reglarea volumului pentru vocea
celeilalte persoane (Reglarea
Puteți realiza apeluri pronunțând conținutul
etichetei vocale asociate numărului la telefonul
mobil conectat, dotat cu funcția de formare a
numărului prin comandă vocală.
sensibilităţii microfonului)
Apăsaţi butonul MIC.
Nivelurile de volum disponibile sunt :
[MIC-LOW] -scăzut, [MIC-MID] - mediu sau
[MIC-HI]- înalt) .
numerotate (de la 1 la 6) pentru a
alege numărul pe care doriţi să îl
apelaţi.
(cu mâinile libere).
Convorbirea telefonică începe.
1 Apăsaţi butonul CALL, rotiţi butonul
de comandă până ce este afişată
indicaţia [VO DIAL], apoi apăsaţi-l.
2 Pronunțați conținutul etichetei
vocale stocată la telefonul mobil.
Vocea dvs. va fi recunoscută și apelul va fi
realizat.
Reducerea ecoului și a
zgomotului (Modul de eliminare a
ecoului/ eliminare a zgomotului)
Apăsaţi și mențineți apăsat butonul MIC.
Nivelurile de volum disponibile sunt :
[EC/NC-1] , [EC/NC-2].
Transferul apelurilor
Operaţii disponibile pe
durata unei convorbiri
Prestabilirea nivelului sonor al tonului
de apel şi al vocii.
Puteţi prestabili nivelul sonor al tonului de apel
şi al vocii.
20
Pentru a activa/dezactiva dispozitivul potrivit
(acest aparat / un telefon mobil), apăsaţi MODE
(mod) sau folosiţi telefonul mobil.
Notă
• În funcţie de telefonul mobil folosit, conexiunea
“cu mâini libere“ se poate întrerupe când
încercaţi transferul unui apel.
Reglaje
Renunțarea la modul
demonstrativ (DEMO)
Puteţi anula prezentarea interfeţei demonstrative
ce apare când această unitate este oprită.
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de selecţie (SELECT).
Este afișată interfaţa de configurare.
Pentru a reveni
precedentă
Apăsaţi
la
interfața
(back).
Configurare generală
CLOCK ADJ (Potrivirea ceasului) (pag. 10)
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a
TUNER-STP (Pasul de acord) (pag. 10)
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
CT (Indicaţie temporală)
Activează funcţia CT : [ON] şi [OFF].
selecta [DEMO], apoi apăsaţi-l.
alege [DEMO-OFF], apoi apăsaţi-l.
Configurarea se încheie.
4
Apăsaţi
(înapoi).
Interfaţa revine la modul obişnuit de redare/
recepţie.
Reglaje de bază
Puteţi regla elementele din meniu prin procedura
de mai jos.
În funcție de sursă și de configurare, pot fi
reglate elementele prezentate în continuare.
1 Apăsaţi butonul de selecţie (SELECT)
pentru reglarea sunetului, apăsaţi şi
menţineţi apăsat acest buton pentru
realizarea
configurării
generale
sau apăsați butonul CALL pentru
configurarea BLUETOOTH.
2
Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta elementul de reglaj dorit, apoi
apăsaţi-l.
BEEP (Semnal sonor)
Activează semnalul sonor [ON] şi [OFF].
CAUT ALM (Alarmă de avertizare)
Activează alarma de avertizare : [ON] şi
[OFF] (pag. 9). (Disponibilă numai când
unitatea este oprită.)
AUX-A (Sursă audio auxiliară)
Activează afişajul sursei auxiliare [ON] şi
[OFF] (Disponibilă numai când unitatea este
oprită.).
AUTO OFF (Oprire automată)
Oprirea automată a aparatului după un
anumit interval de timp de la apăsarea
butonului : [NO] (nu), [30S] (după 30
secunde), [30M] (după 30 minute) sau
[60M] (după 60 de minute)”.
DEMO (Demonstraţie)
Activează prezentarea demonstraţiei [ON] şi
[OFF].
3 Rotiţi butonul de comandă pentru a
selecta opțiunea, apoi apăsaţi-l.
21
DIMMER (Luminozitatea afişajului)
Modifică luminozitatea afişajului [ON] şi
[OFF].
AUTO SCR (Parcurgere automată)
Pentru ca denumirile mai lungi să parcurgă
automat ecranul : [ON] şi [OFF].
REPEAT (pag. 17)
LOUDNESS (Intensitate sonoră)
Întăreşte başii şi frecvenţele înalte pentru a
se obţine un sunet clar la nivele reduse ale
volumului sonor : [ON] şi [OFF].
BTM (Memorie optimă de acord) (pag. 13)
BT INIT (Inițializare BLUETOOTH)
Inițializează toate reglajele legate de
BLUETOOTH (punerea în legătură,
introducerea numerelor în memorie etc.) când
vă dispensați de acest aparat, inițializați toate
reglajele (disponibil numai când unitatea este
oprită).
Reglaje de sunet
EQ3 PRST (EQ3 PRESET)
Selectează o curbă a egalizorului dintre cele
7 disponibile sau varianta dezactivat (off) :
[XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE],
[SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Varianta stabilită pentru curba egalizorului
poate fi memorată pentru fiecare sursă.
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH
Stabilește pentru EQ3 varianta [CUSTOM]
(personalizată).
Este personalizată curba egalizorului.
Nivelul volumului poate fi reglat în trepte de
1 dB, de la -10 dB la +10 dB.
BALANCE
Ajustează balansul sonor : [RIGHT-15(R15)]
– [CENTER (0)] – [LEFT-15 (L15)].
FADER (gradare)
Ajustează nivelul relativ : [FRONT-15 (F15)]
– [CENTER (0)] – [REAR-15 (R15)].
AUX VOL (nivelul volumului AUX)
Ajustează nivelul volumului pentru fiecare
dintre echipamentele auxiliare conectate :
[+18 dB] – [0dB] – [- 8 dB].
Acest reglaj anulează necesitatea de ajustare
a nivelului volumului între surse.
BTA VOL (nivelul volumului audio Bluetooth)
Ajustează nivelul volumului pentru fiecare
echipament BLUETOOTH conectat :
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Acest reglaj elimină necesitatea de reglajre a
nivelului volumului între surse.
22
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Reglaje BLUETOOTH
RECENT (Apeluri recente), pag. 19
• Dacă ambarcațiunea/ maşina dvs. a fost oprită
la soare, lăsaţi aparatul să se răcească înainte
de a-l folosi.
• Nu lăsaţi panoul frontal sau dispozitivele audio
în interiorul ambarcațiunii/ maşinii deoarece
se pot deteriora din cauza temperaturii ridicate
în cazul parcării la soare a maşinii.
• Antena se extinde în mod automat.
VO DIAL (Apelare prin etichete vocale),
pag. 20
Pentru a menţine o calitate
superioară a sunetului
PAIRING (Punere în legătură), pag. 10
PH BOOK (Agendă telefonică), pag. 18
REDIAL (Reapelarea unui număr), pag. 19
DIAL NUM (Apeluri prin
numărului de telefon), pag. 19
introducerea
RINGTONE (Ton de apel)
Stabilește dacă ton de apel este emis de
această unitate sau de telefonul mobil
conectat : [1] (această unitate), [2] (telefonul
celular).
AUTO ANS (Răspuns automat)
Stabilește dacă unitatea să răspundă automat
la un apel recepționat, și după cât timp :
[OFF] (oprit), [1] (după aprox. 3 secunde),
[2] (după aprox. 10 secunde)
Aveţi grijă să nu se verse lichide peste aparat.
Ordinea de redare a fişierelor
MP3 / WMA
MP3/WMA
Director (album)
Fişier (pistă)
MP3/WMA
BT SIGNAL (Semnal BLUETOOTH), pag. 11
Activează/ dezactivează funcția Bluetooth :
[ON] (activata), [OFF] (dezactivată).
23
Despre iPod
Despre funcţia Bluetooth
• Puteţi conecta acest aparat la următoarele tipuri
de iPod. Actualizaţi software-ul dispozitivelor
dvs. iPod înainte de a le utiliza.
Creat pentru :
– iPod tactil (a 5-a generaţie)
– iPod tactil (a 4-a generaţie)
– iPod tactil (a 3-a generaţie)
– iPod tactil (a 2-a generaţie)
– iPod clasic
– iPod nano (a 7-a generaţie)
– iPod nano (a 6-a generaţie)
– iPod nano (a 5-a generaţie)
– iPod nano (a 4-a generaţie)
– iPod nano (a 3-a generaţie)
– iPod nano (a 2-a generaţie)
– iPod nano (prima generaţie)*
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Acţionarea de către pasageri nu este
disponibilă pentru iPod nano (prima
generaţie).
Ce este tehnologia BLUETOOTH ?
• BLUETOOTH wireless reprezintă o
tehnologie cu rază scurtă de acţiune, care
permite comunicarea de date printr-un sistem
fără fir (wireless), între echipamente digitale,
cum ar fi un telefon mobil şi o pereche de
căşti. Tehnologia wireless BLUETOOTH
acţionează pe raze de circa 10 m. În mod
obişnuit, se conectează două echipamente, însă
în anumite cazuri, pot fi conectate simultan la
mai multe dispozitive.
• Nu este necesar nici să utilizaţi un cablu de
conectare - deoarece tehnologia BLUETOOTH
este wireless (fără fir) - şi nici nu trebuie să
îndreptaţi echipamentele unele spre altele,
ca în cazul tehnologiei ce foloseşte radiaţii
infraroşii. De exemplu, puteţi utiliza un astfel
de echipament când se află într-o geantă sau
în buzunar.
• Tehnologia BLUETOOTH reprezintă un
standard internaţional acceptat de milioane
de companii din întreaga lume şi utilizat de
numeroase companii pe glob.
• “Made for iPod” (produs pentru iPod) şi “Made
for iPhone” (produs pentru iPhone) înseamnă
că un accesoriu electronic a fost special creat
pentru a se conecta la iPod sau la iPhone şi
a fost certificat de dezvoltator că respectă
standardele Apple de performanţă. Firma
Apple nu este responsabilă pentru funcţionarea
acestui dispozitiv sau pentru compatibilitatea
acestuia cu standardele privind siguranţa şi
cu regulamentele în vigoare. Vă rugăm să
ţineţi seama că utilizarea acestui accesoriu
împreună cu un iPod sau cu un iPhone poate
afecta performanţele wireless.
24
Despre comunicaţia Bluetooth
• Tehnologia BLUETOOTH wireless acţionează
pe raze de circa 10 m.
Raza maximă de comunicaţie poate
varia în funcţie de obstacolele întâlnite
(persoane, metal, pereţi etc.) şi de câmpurile
electromagnetice.
• Următoarele condiţii pot afecta sensibilitatea
comunicaţiei BLUETOOTH :
– existenţa unui obstacol cum ar fi o persoană,
un obiect metalic sau un perete între acest
aparat şi dispozitivul BLUETOOTH,
– apropierea de un dispozitiv care foloseşte
frecvenţa de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv
LAN wireless, un telefon fără fir sau un
cuptor cu microunde.
• Deoarece un dispozitiv BLUETOOTH şi
unul LAN fără fir (IEEE802.11b/g) folosesc
aceeaşi frecvenţă, dacă acest aparat este
folosit în apropierea unui dispozitiv LAN,
pot apărea interferenţe ale microundelor, ceea
ce poate afecta viteza de comunicaţie, poate
produce zgomot şi poate deteriora condiţiile
de conectare.
Dacă se întâmplă aceasta, luaţi următoarele
măsuri:
– menţineţi o distanţă de cel puţin 10 metri
între acest aparat şi dispozitivul LAN
– opriţi dispozitivul LAN în cazul în care
doriţi să folosiţi acest aparat la mai puţin de
10 m de dispozitivul LAN fără fir.
– instalaţi acest aparat şi dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul de
celălalt.
• Microundele emise de un dispozitiv
BLUETOOTH pot afecta negativ funcţionarea
unor echipamente medicale electronice.
Pentru a evita producerea de accidente, opriţi
acest aparat şi alte dispozitive Bluetooth în
următoarele locuri :
– în spaţiile unde se află vapori inflamabili,
în spitale, în trenuri, în avioane sau în
benzinării,
– în apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu.
• Acest aparat acceptă sisteme de securitate
compatibile cu standardele BLUETOOTH,
pentru a asigura conexiuni sigure când este
utilizată tehnologia BLUETOOTH wireless,
însă, în funcţie de setările efectuate, nivelul
de securitate este posibil să nu fie suficient.
Aveţi grijă atunci când comunicaţi folosind
tehnologia wireless BLUETOOTH.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
scurgerile de informaţii care pot apărea în
timpul folosirii comunicaţiilor Bluetooth.
• Nu este garantată conectarea cu orice dispozitiv
BLUETOOTH.
– Un dispozitiv dotat cu funcţia BLUETOOTH
trebuie să corespundă standardului
BLUETOOTH specificat de BLUETOOTH
SIG. şi să fie autentificat.
– Chiar dacă dispozitivul corespunde standardului BLUETOOTH mai sus menţionat,
se poate ca, în funcţie de facilităţile şi de
specificaţiile acestuia, dispozitivul să nu se
conecteze sau să nu funcţioneze corespunzător.
– În funcţie de dispozitiv şi de mediul de
comunicare înconjurător, la folosirea
telefonului handsfree (mâini libere) poate
apărea zgomot.
• În funcţie de dispozitivul cu care se intră în
legătură, poate dura o vreme pentru ca legătura
să se realizeze.
Alte note
• Se poate ca dispozitivul BLUETOOTH să nu
funcţioneze cu telefoane mobile, în funcţie de
mediul de radio-frecvenţă înconjurător şi de
locul unde este folosit echipamentul.
• Dacă resimţiţi orice disconfort după utilizarea
dispozitivului BLUETOOTH, încetaţi imediat
utilizarea acestuia. Dacă problema persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Pentru orice întrebare sau problemă privitoare
la aparat, relativ la care nu există detalii în
acest manual, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
25
Curăţarea conectorilor
Întreţinere
Înlocuirea bateriei cu litiu a
telecomenzii card
Când bateria se epuizează, distanţa de acţiune a
telecomenzii card se scurtează. Înlocuiţi bateria
cu una nouă, de tip CR2025 cu litiu. Folosirea
altui tip de baterie prezintă un risc de incendiu
sau de explozie.
Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze
corespunzător când conectorii dintre unitatea
propriu-zisă şi panoul frontal nu sunt curaţi.
Pentru a evita aceasta, detaşaţi panoul frontal
(pagina 9) şi curăţaţi conectorii cu puţină vată.
Nu apăsaţi prea puternic pentru a nu deteriora
conectorii.
Cu partea pozitivă (+)
îndreptată în sus
Note despre bateriile cu litiu
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile cu
litiu. În cazul în care o baterie a fost înghiţită,
consultaţi de urgenţă un medic.
• Ştergeţi bateriile cu o bucată de pânză uscată,
pentru a asigura un bun contact electric.
• Respectați polaritatea corectă la introducerea
bateriei în aparat.
• Nu manevraţi bateriile cu o pensetă metalică,
deoarece se pot produce scurtcircuite.
ATENŢIE
Bateriile pot exploda în cazul în care sunt
tratate în mod necorespunzător.
Nu reîncărcaţi, nu demontaţi şi nu aruncaţi
bateriile în foc.
26
Note
• Pentru siguranţă, opriţi maşina şi scoateţi
cheia din contact înainte de a curăţa
conectorii.
• Nu atingeţi niciodată conectorii direct cu
degetele şi nici cu obiecte metalice.
Specificaţii
Pentru clienții din Statele Unite. Nu
este valabil pentru Canada, inclusiv
pentru provincia Quebec.
Specificații de putere audio
Standard CEA2006
Putere la ieșire: 17 W RMS × 4 la 4
Ohms < 1% THD+N
Raport SZ: 80 dBA
(referință: 1 Watt la 4 Ohms)
Secţiunea tuner
• FM
Domeniul de frecvenţe :
87,5 – 108,0 MHz (în trepte de 50 kHz)
87,5 – 108,0 MHz (în trepte de 100 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (în trepte de 200 kHz)
Pasul de acord FM :
50 kHz/100 kHz/200 kHz comutabil
Terminal de antenă :
mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară: 25 kHz
Sensibilitate utilă : 8 dBf
Selectivitate : 75 dB la 400 kHz
Raportul semnal/zgomot : 80 dB (stereo)
Separare : 50 dB la 1 kHz
Frecvenţa de răspuns : 20 - 15.000 Hz
• AM
Domeniul de frecvenţe :
531 – 1.602 kHz (în trepte de 9 kHz)
153 – 1.710 kHz (în trepte de 10 kHz)
Trepte de acord :
9 kHz/ 10 kHz comutabile
Terminal de antenă :
mufă de antenă externă
Frecvenţa intermediară:
9124,5 kHz sau 9115,5 kHz/ 4,5 kHz
(în trepte de 9 kHz)
9115 kHz sau 9125 kHz/ 5 kHz
(în trepte de 10 kHz)
Sensibilitate :
AM : 26 V
Secţiunea player USB
Interfaţă : USB (viteză integrală)
Intensitate maximă de curent : 1 A
Numărul maxim de date ce pot fi recunoscute:
Directoare (albume) : 128
Fișiere (piese) : 512
Codec corespunzător :
MP3 (.mp3) și WMA (.wma)
Comunicaţie fără fir (wireless)
Sistem de comunicaţie :
Bluetooth standard ver. 2.1 +EDR
Ieşire : Clasă de putere 2 standard Bluetooth
(max. +4 dBm)
Distanţă de comunicare maximă :
În linie dreaptă aproximativ 10 metri*1
Bandă de frecvenţe : banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz ÷ 2,4835GHz)
Metodă de modulaţie : FHSS
Profiluri Bluetooth compatibile*2 :
A2DP 1.2 (Profil avansat de Distribuţie
Audio)
AVRCP 1.3 (Profil Audio Video de
Comandă la Distanţă)
HFP 1.5 (Profil de mâini libere)
PBAP (Profil de acces la agenda
telefonică)
*1 Raza de acţiune reală depinde de factori cum
ar fi obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea receptorului, performanţele antenei, sistemul
de operare, aplicaţiile software etc.
*2 Profilurile Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre dispozitive.
27
Amplificator de putere
Ieşire : Ieşiri pentru boxe
Impedanţa boxelor : 4 - 8 ohm
Puterea maximă la ieşire :
55 W × 4 (la 4 ohm)
Caracteristici generale
Ieşiri :
Terminal audio de ieşire (spate)
Terminal de comandă a antenei/
Terminal de comandă a amplificatorului de
putere (REM OUT)
Intrări :
Terminal de intrare al telecomenzii
Terminal de intrare pentru antenă
Mufa de intrare AUX (mini-mufă stereo)
Port USB
Cerinţe privind alimentarea :
12 V curent continuu, de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Dimensiuni :
cca. 178 × 50 × 120 mm (L×Î×A)
Dimensiuni de montaj :
cca. 182 × 53 × 103 mm (L×Î×A)
Masa : cca. 0,7 kg
Conținutul ambalajului :
Unitatea de bază (1)
Telecomandă RM-X231 (1)
Piese pentru montare şi conectare (1 set)
Accesorii opționale/ echipamente* :
Cablu de conectare USB pentru iPod :
RC-100IP
Telecomanda marină : RM-X11M
* Alte accesorii/ echipamente în afară de
telecomanda marină RM-X11M nu sunt rezistente
la apă. Nu le udați.
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu dispună de unele
dintre accesoriile listate mai sus. Vă rugăm să cereţi
acestuia informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să
fiţi avizaţi.
28
Drepturi de autor
Marca reprezentată de cuvântul Bluetooth®
și siglele asociate sunt proprietatea Bluetooth
SIG, inc. și orice utilizare a acestor mărci de
către Sony Corporation este făcută sub licență.
Alte mărci comerciale și denumiri de marcă
aparțin respectivilor proprietari.
Windows Media şi sigla Windows sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Microsoft Corporation din Statele Unite şi/
sau alte ţări.
Acest produs este protejat de anumite prevederi
legale privind drepturile de proprietate
intelectuală deţinute de Microsoft Corporation.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în
afara acestui produs este interzisă, fără a deţine
licenţă de la Microsoft sau de la sucursale
autorizate ale Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod
touch sunt mărci de comerţ ale Apple Inc.,
înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi
patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Android este marcă de comerț a Google Inc.
Pentru folosirea acestei mărci comerciale
trebuie obținută permisiunea de la Google.
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în
soluţionarea problemelor legate de aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi
dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă
sunt respectate procedurile de funcţionare.
Pentru detalii privind utilizarea siguranţei şi
detaşarea unităţii din bord, consultaţi manualul
de instalare/conectare al acestei unităţi.
Dacă problema nu este soluţionată, vizitaţi
site-urile de asistenţă pentru clienţi :
http://esupport.sony.com
http://www.sony.com/caraudio
Probleme generale
Aparatul nu este alimentat cu energie.
• Dacă aparatul este oprit şi afişajul se
stinge, nu mai poate fi acţionat cu ajutorul
telecomenzii.
T Porniţi aparatul.
Nu se aude sunetul
• Poziţia comenzii de gradare [FADER] nu
este reglată pentru un sistem cu 2 boxe.
Nu se aude semnalul sonor
• Este conectat un amplificator de putere
opţional şi nu este utilizat amplificatorul
încorporat al aparatului.
A fost şters conţinutul memoriei
aparatului
• Cablul de alimentare sau bateria au fost deconectate sau nu sunt conectate corespunzător.
Posturile de radio memorate şi indicaţia
ceasului sunt şterse. S-a ars siguranţa.
Se aude zgomot când este schimbată
poziţia cheii de contact.
• Cablurile nu sunt corect cuplate la
conectorul dispozitivului de alimentare de la
ambarcațiune/ maşină.
În cursul redării sau al recepţiei, începe
modul demonstrativ.
• Dacă, timp de 5 min., nu este efectuată nici
o operaţie după ce a fost aleasă varianta
[DEMO-ON], începe prezentarea.
T Alegeţi varianta [DEMO-OFF] (pag. 21).
Dispare afişajul / sau nu apare nimic în
fereastra de afişare
• Pentru reglajul de luminozitate este aleasă
varianta [DIM-ON] (pag. 22).
• Afişajul dispare dacă apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul OFF.
T Apăsaţi butonul OFF până ce apare
afişajul.
• Conectorii sunt murdari (pag. 26).
Recepţia radio
Posturile de radio nu pot fi
recepţionate.
Sonorul este acoperit de zgomot.
• Conexiunea nu este corectă.
T Dacă barca dvs. are o antenă de radio
încorporată în geamul din spate/ lateral,
conectați un cablu REM OUT (cu dungi
albastre/ albe) sau un accesoriu tip
cablu de alimentare (roșu) la cablul de
alimentare al amplificatorului de antenă
al ambarcațiunii/ maşinii.
T Verificaţi conectarea antenei de
ambarcațiune/ maşină.
29
T Dacă antena maşinii nu se întinde,
verificaţi conexiunea cablului de
comandă al acesteia.
• Reglajul pentru treapta de acord a fost șters.
T Stabiliți din nou treapta de acord
(pag. 10).
Nu este posibilă găsirea posturilor deja
fixate.
• Semnalul recepţionat este prea slab.
RDS
PTY afişează [- - - - - - - -].
• Postul de radio curent nu furnizează servicii
RDS.
• Nu au fost recepţionate datele RDS.
• Postul de radio nu indică tipul de program.
Redare USB
Nu puteţi reda elementele prin
intermediul unui hub USB.
• Această unitate nu poate recunoaşte
dispozitivele USB prin intermediul unui hub
USB.
Durează mult timp până ce începe
redarea materialului de pe un dispozitiv
USB.
• Dispozitivul USB conţine fişiere cu o
structură arborescentă complexă.
Sonorul este intermitent.
• Sunetul poate fi intermitent la viteze de
transfer mai mari de 320 kbps.
30
Funcţia BLUETOOTH
Dispozitivul care trebuie conectat nu
detectează aparatul.
• Înainte de punerea în legătură, treceţi acest
aparat în modul standby corespunzător
acestei operaţii.
• În timp ce este conectat cu un dispozitiv
BLUETOOTH, acest aparat nu poate fi
detectat de către un alt dispozitiv.
T Întrerupeţi conexiunea curentă şi căutaţi
aparatul pornind de la celălalt dispozitiv.
• Când se realizează punerea în legătură, activaţi BLUETOOTH la ieşire (pag. 11).
Conectarea nu este posibilă.
• Conexiunea este comandată unilateral (fie
de la acest aparat, fie de la dispozitivul
Bluetooth) dar nu de la amândouă unităţile.
T Realizaţi conexiunea la acest aparat
de la dispozitivul BLUETOOTH sau
viceversa.
Numele dispozitivului detectat nu este
afişat.
• În funcţie de starea celuilalt dispozitiv, este
posibil ca numele acestuia să nu poată fi
obţinut.
Nu se aude semnalul de apel.
• Ajustaţi nivelul volumului rotind butonul de
comandă în timp ce recepţionaţi un apel.
• În funcţie de dispozitivul conectat, este
posibil ca semnalul de apel să nu fie transmis
în mod corespunzător.
T Alegeţi pentru [RINGTONE] varianta
[1] (pag. 23).
• Boxele frontale nu sunt conectate la unitate.
T Conectaţi difuzoarele frontale la aparat.
Tonul de apel se aude numai prin
difuzoarele frontale.
Vocea vorbitorului nu se aude.
• Difuzoarele frontale nu sunt conectate la
unitate.
T Conectaţi difuzoarele frontale la aparat
Vocea vorbitorului se aude numai prin
difuzoarele frontale.
Volumul dispozitivului audio conectat
este scăzut (ridicat).
• Nivelul volumului depinde de dispozitivul
audio conectat cu acest aparat.
T Ajustaţi volumul dispozitivului audio
conectat sau pe cel al acestui aparat.
Persoana cu care vorbiţi la telefon vă
spune că volumul este prea scăzut sau
prea ridicat.
• Potriviţi volumul la un nivel adecvat folosind
funcţia de reglare a sensibilităţii microfonului
(Mic Gain) (pag. 20).
Sonorul are omisiuni în timpul redării
de pe un dispozitiv audio BLUETOOTH.
• Reduceţi distanţa dintre aparat şi dispozitivul
audio BLUETOOTH.
• Dacă dispozitivul audio BLUETOOTH este
aşezat într-o cutie care întrerupe semnalul,
scoateţi-l pentru a putea fi utilizat.
• În jur sunt folosite mai multe dispozitive
BLUETOOTH care emit semnale radio.
T Opriţi celelalte dispozitive.
T Măriţi distanţa până la celelalte
dispozitive.
• Redarea sonorului se întrerupe temporar
în timp ce se realizează o legătură între
acest aparat şi un telefon mobil. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
Pe durata conversaţiei se aud ecouri şi
zgomot.
• Diminuaţi nivelul volumului.
• Alegeţi pentru modul EC/NC una din
variantele [EC/NC-1] sau [EC/NC-2]
(pag. 20)
• Dacă zgomotul din spaţiul înconjurător este
foarte ridicat, încercaţi să îl reduceţi.
Ex.: Dacă o fereastră este deschisă şi zgomotul
şoselei etc. este prea puternic, închideţi
fereastra. Dacă instalaţia de aer condiţionat
se aude prea tare, reglaţi-o pentru a diminua
zgomotul pe care îl produce.
Telefonul nu se conectează
• La redarea de pe un dispozitiv audio
BLUETOOTH, telefonul nu se conectează
nici dacă apăsaţi (cu mâinile libere).
T Conectaţi-vă pornind de la telefon.
Calitatea sonorului telefonului este
nesatisfăcătoare.
• Calitatea sonorului telefonului depinde de
condiţiile de recepţie pentru telefonul mobil.
T Deplasaţi-vă cu maşina într-un loc unde
puteţi îmbunătăţi calitatea semnalului
de la telefonul mobil, dacă recepţia este
slabă.
Dispozitivul audio BLUETOOTH
conectat nu poate fi comandat.
• Verificaţi dacă dispozitivul BLUETOOTH
conectat acceptă funcţia AVRCP.
Unele funcţii nu pot fi acţionate.
• Verificaţi dacă dispozitivul conectat acceptă
funcţiile respective.
S-a răspuns neintenţionat unui apel.
• Telefonul conectat este reglat să răspundă în
mod automat apelurilor.
31
Punerea în legătura a eşuat datorită
depăşirii limitei de timp.
În funcţie de dispozitivul conectat, timpul
alocat punerii în legătura poate fi scurt.
T Încercaţi să completaţi în timp util
operaţia de punere în legătură.
Funcţia Bluetooth nu poate fi activată.
• Opriţi aparatul apăsând mai mult de 2
secunde OFF, apoi porniţi din nou aparatul.
În difuzoarele maşinii nu se aude nici
un sunet în timpul unei convorbiri cu
mâinile libere
• Dacă sunetul este emis de către telefonul
mobil, reglaţi telefonul să transmită sunetul
către difuzoarele maşinii.
Afişaje de eroare / Mesaje
CHECKING (Verificare)
• Aparatul confirmă conectarea unui dispozitiv
USB.
T Aşteptaţi încheierea operaţiei de
confirmare a conectării.
ERROR (Eroare)
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate
internă.
T Apăsaţi OFF pentru mai mult de 2 secunde
(afişajul dispare), apoi apăsaţi din nou
OFF.
ERROR-99
• Poate fi vorba despre o disfuncţionalitate
internă.
T Apăsaţi OFF pentru mai mult de 2 secunde
(afişajul dispare), apoi apăsaţi din nou OFF.
Dacă indicaţia de eroare persistă pe afişaj,
luaţi legătura cu cel mai apropiat dealer
Sony.
NO MUSIC (Nici un fel de muzică)
• Dispozitivul USB nu conţine fişiere de
muzică.
T Conectaţi un dispozitiv USB care conţine
fişiere de muzică.
NO NAME (Nici o denumire)
• Denumirea albumului/ pistei/ numele artistului nu sunt notate pe dispozitivul USB.
NO SUPRT (Nu este acceptat)
• Hub-urile USB nu sunt compatibile cu
această unitate.
• Dispozitivul USB nu este acceptat.
T Pentru detalii legate de compatibilitatea
dispozitivului dvs. USB, vizitaţi site-
32
urile de internet destinate asistenţei
pentru clienţi.
NO USB (Fără USB)
• Este selectată ca sursă varianta USB fără a se
fi conectat un dispozitiv USB. Un dispozitiv
USB sau un cablu USB a fost decuplat în
cursul redării.
T Aveţi grijă să cuplaţi dispozitivul şi cablul
USB.
OVERLOAD (Supraîncărcare)
• Dispozitivul USB este supraîncărcat.
T Decuplaţi dispozitivul USB, apoi
schimbaţi sursa apăsând butonul OFF.
T Este o indicaţie a faptului că dispozitivul
USB este deteriorat sau că nu este
compatibil.
READ (Citire)
• Aparatul citeşte toate informaţiile legate de
piste şi de album de pe dispozitivul USB.
T Aşteptaţi până la încheierea citirii şi
redarea va începe automat. În funcţie de
structura informaţiilor de pe dispozitivul
USB, poate dura mai mult de un minut
până la începerea redării.
STOP (Oprire)
• Când nu este stabilită redarea repetitivă,
redarea se încheie la finalul ultimei piese din
album.
Aplicația de muzică de la iPod/ iPhone s-a
terminat
T Apăsaţi PAUSE pentru a fi reluată
redarea.
Pentru funcţia Bluetooth
BT BUSY (Bluetooth ocupat)
• Agenda telefonică şi istoricul apelurilor
telefonului mobil nu sunt accesibile de la
această unitate.
T Aşteptaţi o vreme şi încercaţi din nou.
ERROR (Eroare)
• Iniţializarea BT a eşuat.
• Accesarea agendei telefonice a eşuat.
• Conţinutul agendei telefonice a fost
modificat în timpul accesării telefonului
mobil.
T Accesaţi din nou agenda telefonică a
telefonului mobil.
MEM FAIL (Eşec memorie)
• Această unitate a eşuat în stocarea datelor de
contact corespunzător apelării prestabilite.
T Aveţi grijă ca numărul pe care doriţi să îl
stocaţi în memorie să fie corect (pag. 19).
NO BTA (Nici un dispozitiv audio
Bluetooth)
• Este selectată varianta BLUETOOTH audio
ca sursă fără a fi conectat un dispozitiv
BLUETOOTH audio. Un dispozitiv
BLUETOOTH audio a fost decuplat în
cursul unui apel.
T Aveţi grijă să conectaţi un dispozitiv
BLUETOOTH audio.
NO BTP (Nici un telefon BLUETOOTH )
• Este selectată varianta BLUETOOTH audio
ca sursă fără a fi conectat un telefon mobil.
Telefonul mobil a fost decuplat în cursul
unui apel.
T Aveţi grijă să conectaţi un telefon mobil.
33
NO INFO (Nici un fel de informaţii)
• Numele reţelei şi numele telefonului mobil
nu sunt recepţionate deşi telefonul mobil
este conectat.
NO SUPRT (Nu este acceptat)
• Telefonul mobil Bluetooth conectat nu
acceptă PBAP (Profil de acces la agenda
telefonică). În acest caz, unitatea nu poate
accesa agenda telefonică sau istoricul
apelurilor telefonului mobil.
• Telefonul mobil nu este compatibil cu
această unitate, deși acesta acceptă profilul
PBAP (Profil de acces la agenda telefonică).
T Verificați dacă este corect conectat
telefonul mobil. Pentru detalii legate
de compatibilitatea telefonului mobil,
vizitați site-ul de asistență pentru clienți.
P EMPTY (Număr prestabilit nealocat)
• Numerele prestabilite nu sunt alocate.
UNKNOWN (Necunoscut)
• Numele sau numărul de telefon nu pot fi
afişate atunci când este parcursă agenda
telefonică sau istoria apelurilor.
WITHHELD (nu este pus la dispoziţie)
• Numărul de telefon nu este pus la dispoziţie
de către apelant.
Dacă aceste soluţii nu vă ajută să amelioraţi
situaţia, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
34
Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau pentru a obţine informaţii legate de asistenţă pentru
acest produs, vă rugăm să vizitaţi adresa de mai jos :
http://esupport.sony.com
http://www.sony.com/caraudio
Dacă aveți întrebări/ probleme legate de acest produs, încercați :
1 Citiți cu atenție secțiunea „Soluţionarea problemelor” din acest manual.
2 Vă rugăm contactați (numai pentru S.U.A.) :
Apelați 1-800-222-7669
URL http://www.SONY.com
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF