Sony | XS-LE121S | Sony XS-LE121S Instrucţiuni de utilizare

4-109-564-21(1)
Sistem subwoofer
InstrucŃiuni
XS-LE121S
© 2008 Sony Corporation
Tipărit în Vietnam
Dimensiuni
Punctul de referinŃă
Unitatea: mm
Planul de referinŃă
Axa de referinŃă
http://www.sony.net
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil
în Ńările Uniunii Europene şi în alte Ńări din Europa de Est cu
sisteme de colectare diferenŃiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer. Acest produs
trebuie predat la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că debarasarea
de acest produs se realizează în mod corect, puteŃi împiedica eventualele consecinŃe
negative asupra mediului şi sănătăŃii umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaŃi autorităŃile locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aŃi cumpărat produsul.
Caracteristici
•
•
•
Puterea maximă este de 1.000 W
Redarea tonurilor foarte joase cu woofer-ul de 30 cm
Maximizarea spaŃiului pentru bagaje datorită cutiei de difuzoare ce
economiseşte spaŃiu
PrecauŃii
•
•
•
•
•
•
Acest produs este proiectat pentru a fi instalat în spaŃiul pentru bagaje al
vehiculului. Nu instalaŃi acest produs într-un loc unde v-ar putea
distrage, pe dvs. sau pe alt şofer, de la drum.
Sistemul subwoofer trebuie instalat în siguranŃă, pentru a evita leziunile
în caz de frânare bruscă.
Dacă maşina este parcată în bătaia directă a soarelui, iar temperature din
maşină creşte considerabil, lăsaŃi aparatul să se răcească înainte de a-l
utiliza.
Nu folosiŃi aparatul cu o baterie slabă, deoarece performanŃele optime depind
de o bună alimentare cu energie.
Din motive de siguranŃă, păstraŃi moderat volumul sunetului în maşina dvs.,
astfel încât să puteŃi auzi sunetele din afara maşinii..
Dacă player-ul de casete sau tuner-ul nu sunt alimentate cu energie, verificaŃi
conexiunile.
SpecificaŃii
Difuzor
30 cm, woofer tip con
Carcasă
Tip bas reflex
*1
*2
Puterea maximă pe termen scurt 1.000 W
*2
Puterea nominală
300 W
ImpedanŃa nominală
4Ω
*2
Nivelul presiunii de ieşire a sunetului
86±2 dB (1 W, 1 m)
3
Nivelul presiunii de ieşire a sunetului în maşină 92 dB (1 W, la scaunul şoferului)*
*2
Intervalul efectiv de frecvenŃă
30 – 500 Hz
Masa
Aprox. 15 kg
Accesorii furnizate
Piese pentru instalare
Modelul şi specificaŃiile se pot modifica fără preaviz.
*1
„Puterea maximă pe termen scurt” poate fi denumită şi „Puterea maximă”.
2
* CondiŃii de testare : IEC 06268-5 (2003-05)
3
* CondiŃii de testare : În maşină
Montajul
Înainte de instalare
•
•
•
•
AlegeŃi cu grijă locul de instalare, astfel încât aparatul să nu perturbe şofatul.
Pentru o instalare sigură, folosiŃi doar elementele de montare furnizate.
EvitaŃi instalarea aparatului într-un loc unde ar fi expus la temperaturi prea
ridicate, spre exemplu în bătaia soarelui sau în faŃa unui radiator, sau unde ar
putea fi expus la praf, murdărie sau vibraŃii excessive.
Deoarece va trebui să daŃi câteva găuri pentru a instala garnitura de metal,
verificaŃi cu grijă partea de jos a spaŃiului de montare (sub maşină sau în
portbagaj) pentru a vă asigura că înaintea găurilor de instalare nu se află Ńevi
de combustibil, rezervorul de benzină sau cabluri electrice, etc.
Lista de piese
Amplasarea
În spatele scaunului din spate
În spaŃiul pentru bagaje
FixaŃi bine piesele
pe aparat cu ajutorul şuruburilor
.
FixaŃi partea
proeminentă
în formă de L
de la
secŃiunea
în partea
laterală a
aparatului.
AlegeŃi locul de montare.
AtenŃie
AlegeŃi un loc sub care să nu se afle Ńevi de combustibil, rezervorul de benzină
sau cabluri electrice, deoarece piesele de metal vor fi fixate cu şuruburi filetate.
MarcaŃi şi perforaŃi orificiile în podeaua automobilului, apoi folosiŃi şuruburile
ConectaŃi cablul cu dungi al difuzorului la borna negativă.
Pentru că aparatul nu dispune de un filtru trece-jos încorporat, ajustaŃi în
prealabil amplificatorul la care realizaŃi conectarea (recomandăm o frecvenŃă de
tăiere de 30 – 500 Hz.
Amplificator
de putere
.
Download PDF

advertising