Sony | CDL-SE10 | Sony CDL-SE10 Instrucţiuni de utilizare

Verificarea accesoriilor furnizate
Încărcător Rolly
Instrucţiuni de utilizare
• Adaptor alimentare de c.a.
- Adaptor c.a.
- Cablu alimentare CA
• Instrucţiuni de utilizare (acest manual)
• Garanţie
Încărcarea Rolly
© 2008 Sony Corporation Tipărit în Malaysia
Precauţii
AVERTISM
ENT
Amplasarea
Pentru a reduce riscul provocat de incendii sau şocuri electrice, nu
expuneţi acest aparat condiţiilor de ploaie sau umezeală.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap.
Pentru a reduce riscul provocat de incendii, nu acoperiţi orificiul de
ventilare al aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii, etc. Nu plasaţi pe
aparat surse de flacără deschisă, spre exemplu lumânări aprinse. Pentru
prevenirea incendiilor şi a pericolului de electrocutare, nu plasaţi pe
echipament obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
Conectaţi adaptorul de alimentare de c.a. la o priză de c.a.
accesibilă. Dacă observaţi nereguli la adaptorul de alimentare de
c.a., deconectaţi-l imediat de la priza de c.a.
Orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest manual pot anula
dreptul dvs. de a opera acest echipament.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică doar în cazul
echipamentelor comercializate în ţările ce aplică directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru reparaţii sau garanţie, vă rugăm să
comunicaţi aceste probleme la adresele prevăzute în documentele
separate de service sau garanţie.
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer. Acest
produs trebuie predat la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că
debarasarea de acest produs se realizează în mod corect, puteţi
împiedica eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Partea
inferioară
Adaptor de c.a. (furnizat)
Cablu de alimentare
de c.a. (furnizat)
La priza de perete
1 Conectaţi adaptorul de c.a. la mufa intrare c.c. 5,2 V a
încărcătorului.
2 Conectaţi ştecărul cablului de alimentare de c.a. la
adaptorul de c.a.
3 Conectaţi cablul de alimentare de c.a. la priza de
perete.
4 Puneţi aparatul Rolly în încărcător.
Puneţi aparatul Rolly în încărcător conform indicaţiilor de mai jos şi
aliniaţi borna de încărcare a Rolly la borna încărcătorului.
Indicatorul butonului
„Play” (Redare)
Dimensiuni
Masa
Intrare c.c. 5,2 V
Adaptor de alimentare de c.a., 100 – 240 V, 50/60 Hz
Aprox. 85 × 31 mm (lăţime/înălţime)
Modelele pentru Marea Britanie, Irlanda, Malta şi Cipru:
Aprox. 280 g inclusiv adaptorul de alimentare de c.a.
Alte modele:
Aprox. 230 g inclusiv adaptorul de alimentare de c.a.
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără preaviz.
Drepturile de autor
„Rolly” şi
sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
Nu folosiţi şi nu păstraţi aparatul în următoarele locuri:
• Unde este extrem de cald sau de frig. Nu lăsaţi aparatul în bătaia soarelui,
lângă radiatoare sau într-o maşină parcată în soare. Aparatul se poate
defecta sau suferi deformări.
• În locuri umede, prăfuite sau unde se află fum sau aburi unsuroşi.
• În apropierea câmpurilor magnetice puternice sau a vibraţiilor mecanice. În
aceste locuri, aparatul poate să nu funcţioneze corespunzător.
• Pe o plajă cu nisip sau în locuri prăfuite. Dacă în aparat intră nisip sau
praf, acesta poate funcţiona incorect. Câteodată aceasta nu se poate
remedia.
• Pe suprafeţe instabile. Aparatul poate cădea, putând provoca vătămări sau
defecţiuni.
Note cu privire la adaptorul de alimentare de c.a.
(furnizat)
• Folosiţi cu acest aparat adaptorul de alimentare de c.a. furnizat. Dacă
folosiţi alte adaptoare de alimentare de c.a., aparatul poate funcţiona
incorect.
• Când folosiţi adaptorul de alimentare de c.a. folosiţi o priză de perete.
Deconectaţi imediat adaptorul de alimentare de c.a. de la priza de perete
dacă se produc defecţiuni în timpul utilizării aparatului.
• Nu folosiţi un adaptor de alimentare de c.a. într-un spaţiu îngust, de
exemplu între un perete şi mobilă.
• Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de electrocutare, nu folosiţi
aparatul dacă este expus la stropire sau umiditate. Nu puneţi pe aparat un
recipient cu apă, precum o vază.
Note cu privire la încărcarea bateriei
• Folosiţi aparatul doar pentru a încărca Rolly Sound Entertainment Player.
• În timpul încărcării nu acoperiţi încărcătorul, adaptorul de alimentare de
c.a. şi aparatul Rolly cu o pătură sau ceva similar.
• Încărcătorul, adaptorul de alimentare de c.a. şi aparatul Rolly se pot încălzi
în timpul încărcării. Acest lucru este normal.
• Când nu folosiţi aparatul o perioadă îndelungată, scoateţi adaptorul de
alimentare de c.a. de la priza de c.a. şi scoateţi aparatul din încărcător.
Pentru scoaterea din priză, trageţi întotdeauna de ştecher, nu de
cordon.
Manipularea
Specificaţii
Bornă
Depistarea defecţiunilor
• Aparatul Rolly nu poate fi pus bine în încărcător.
¼ Aparatul este orientat în direcţia greşită. Amplasaţi aparatul conform
pasului 4 de la "Încărcarea Rolly".
• Nu se poate încărca aparatul Rolly.
¼ În aparatul Rolly nu este baterie. Încărcaţi după ce introduceţi
bateria.
• Indicatorul butonului „Play” (Redare) se stinge curând după începerea
încărcării.
¼ Bateria este încărcată suficient. Când se stinge indicatorul butonului
„Play”, s-a încheiat încărcarea.
Indicatorul butonului „Play” (Redare) al aparatului Rolly se aprinde în
portocaliu şi începe încărcarea bateriei.
Când s-a încheiat încărcarea, indicatorul butonului „Play” se stinge.
Încărcarea va dura aproximativ 3 ore.*
* Durata estimată de încărcare pentru o baterie complet descărcată la
25 °C (77 °F). Durata de încărcare variază în funcţie de starea
bateriei sau de mediul de încărcare.
Note
• În timp ce aparatul Rolly se află în încărcător, puteţi reda muzică, dar nu
puteţi face aparatul să se mişte. În timp ce aparatul redă muzică, bateria
nu se încarcă.
• Asiguraţi-vă că orientaţi corect aparatul atunci când îl puneţi pe
încărcător. Dacă orientaţi aparatul în direcţia opusă sau dacă îl puneţi
forţat pe încărcător, se poate strica.
• Nu supuneţi aparatul la şocuri mecanice, şi nu îl aruncaţi.
• Păstraţi aparatul la distanţă de televizoare sau de receptoare radio,
deoarece poate perturba recepţia acestora.
• Scoateţi adaptorul de alimentare de c.a. din priză după folosire.
Pentru scoaterea din priză, trageţi întotdeauna de ştecher, nu de
cordon.
• Asiguraţi-vă că piesele metalice ale aparatului nu intră în contact cu
elemente de metal, deoarece se poate produce scurtcircuit, iar
aparatul se poate defecta.
• Nu conectaţi adaptorul de alimentare de c.a. la un transformator (pentru
a fi utilizat în străinătate). Aparatul poate genera căldură şi se poate
deteriora.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul sau adaptorul de alimentare de c.a. Nu
lăsaţi să pătrundă în aparat lichide sau obiecte străine.
• Când tună, nu atingeţi ştecărul de alimentare al adaptorului de alimentare
de c.a.
• Nu atingeţi adaptorul de alimentare de c.a. cu mâinile ude.
Curăţarea
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, uscată, sau cu o lavetă moale umezită
uşor cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi nici un fel de solvenţi cum ar
fi alcoolul sau neofalina, deoarece pot deteriora finisajul. Nu lăsaţi să
pătrundă lichide în unitate.
Download PDF

advertising