Sony | DSX-A30 | Sony DSX-A30 DSX-A30 autós multimédiás vevőkészülék Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
4-408-052-51(1)
FM/MW/LW Digitális médialejátszó
FM/MW/LW
digitális
médialejátszó
Kezelési útmutató
HU
A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról az 5.
oldalon olvashat.
DSX-A30
DSX-A30
4-408-052-51(1)
DSX-A30 ins.indd 1
2012.06.16. 3:38:29
Üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutató
vagy kifelé hajlanak, a készüléket nem lehet biztonságosan
beszerelni, és előfordulhat, hogy kiesik a helyéből.
Figyelmeztetés
• Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív
földelésű üzemeltetésre alkalmas.
• Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar
alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az
ülés csúszósínjébe).
• A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése
érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
• A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a
vezetékeket  a készülékhez és a hangsugárzókhoz.
• Kösse az összes földvezetéket a közös föld
pontra.
• Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket
szigetelje le szigetelőszalaggal.
Megjegyzések a (sárga) tápvezetékről
• Ha a készüléket más audioeszközzel együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek
biztosítékainak összesített amperértéke.
• Ha nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek,
akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz
kösse.
Alkatrész lista • A listában szereplő számozás megfelel az ábrán
található számozásnak.
• A rögzítőkeret  és a külső védőkeret  gyárilag
lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt
a kioldókulcsok  segítségével távolítsa el a
rögzítőkeretet . A részletekről olvassa el „A külső
védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt
().
• A kioldókulcsokat  őrizze meg, mert azokra
még szüksége lehet, pl. kiszereléskor.
Figyelem!
Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet , hogy elkerülje az
esetleges ujjsérüléseket.

Reteszelő fülek
Megjegyzés
Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a rögzítőkeret  két
oldalán található reteszelő fülek 2 mm-nyire befelé hajoljanak.
Amennyiben a reteszelő fülek az oldallap síkjában állnak
DSX-A30 ins.indd 3
4-408-053-61(1)
Csatlakoztatási példa Megjegyzés (-A)
●● A földelővezetéket mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz
mielőtt az erősítőt csatlakoztatja.
●● A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját
erősítőjét használja.
Csatlakoztatási ábra  A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN
aljzatához
Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más
berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását
idézheti elő.
Figyelmeztetés
Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik
csatlakozódobozzal (relével), és azt csatlakoztatja a
tápvezetékkel , az antenna meghibásodhat.
Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetékekről
●● A motoros antenna vezérlővezetékében (kék) +12 V
egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor, illetve ha
bekapcsolja az AF (alternatív frekvenciák) vagy a TA
(közlekedési hírek) funkciót.
●● Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna
található a hátsó vagy első szélvédőn, csatlakoztassa a
motoros antenna vezérlővezetékét (kék) vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a meglevő antennaerősítő
csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű
kereskedőjénél.
●● Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával,
mely nem rendelkezik csatlakozódobozzal (relével).
Memória energiaellátás
Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű
gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.
Megjegyzések a hangsugárzók csatlakoztatásáról
●● A hangsugárzók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a
készüléket.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω
impedanciájú, és a terhelhetőségnek megfelelő
hangsugárzókat csatlakoztasson.
●● Ne kösse össze a hangsugárzó csatlakozóvégződéseit a
jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárzók
csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárzó
csatlakozóvégződéseivel.
●● Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárzó
negatív (−) pólusú csatlakozóvégződésével.
●● Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárzókat.
●● Kizárólag passzív hangsugárzókat használjon. Ha aktív
(saját erősítővel rendelkező) hangsugárzókat csatlakoztat
a hangsugárzó csatlakozóvégződésekre, a készülék
meghibásodhat.
●● A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a
beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangsugárzók
közös negatív (−) vezetéket használnak.
●● Ne kösse össze a készülék hangsugárzóvezetékeit.
Megjegyzés a csatlakoztatásról
I
2012.06.16. 3:38:30
●● Ha a hangsugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a
kijelzőn a „FAILURE” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az
esetben ellenőrizze, hogy a hangsugárzók csatlakoztatása
megfelelő-e.
Óvintézkedések
• Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét,
hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos
vezetési műveletekben.
1




• Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő
vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett,
hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
• A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében
csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.
A beszerelés szöge
A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.

2 db
Az ábrákon szereplő (külön megvásárolható) részegységek
Első hangsugárzó
Erősítő
Hátsó hangsugárzó
II
DSX-A30 ins.indd 4
2012.06.16. 3:38:30
2
A
REAR
AUDIO OUT
B
III
DSX-A30 ins.indd 5
2012.06.16. 3:38:30
3
REAR
AUDIO OUT
*2

*1A jármű antennájából
Biztosíték (10 A)
REMOTE
IN*3

Legnagyobb
áramfelvétel 0,3 A
AMP REM
Kék, fehér csíkos
A részletekről olvassa el a későbbi oldalakon, a „Tápfeszültség
csatlakoztatási ábra” című részt.
IV
DSX-A30 ins.indd 6
2012.06.16. 3:38:30
*1 Ha a jármű antennája megfelel az ISO (Nemzetközi
Szabványosítási Szervezet) előírásainak, a
csatlakoztatáshoz használja a mellékelt adaptert .
Először az jármű antennáját csatlakoztassa az adapterhez
, majd az adapter másik felét csatlakoztassa a
fejegység antenna aljzatához.
2
* RCA csatlakozós vezeték (külön megvásárolható).
*3Külön megvásárolható adapter szükséges lehet.
1
2
OTE
*3
3
4
Lila
Szürke
+
Jobb hátsó hangszóró
5
−
Jobb hátsó hangszóró
6
+
Jobb első hangszóró
7
−
Jobb első hangszóró
8
Fehér
Zöld
+
Bal első hangszóró
−
Bal első hangszóró
+
Bal hátsó hangszóró
−
Bal hátsó hangszóró
A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.
A jármű hangszóró
csatlakozójából
A jármű
tápfeszültség
csatlakozójából
4
Sárga
Állandó tápfeszültség
5
Kék
Motoros antenna vezérlés
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
8
Fekete
Testelés
Az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os állásban nincsenek érintkezők.
DSX-A30 ins.indd 7
V
2012.06.16. 3:38:30
A külsõ védõkeret és a
rögzítõkeret eltávolítása Beszerelés előtt vegye le a rögzítőkeretet  és
a külső védőkeretet  a készülékről.
1 Vegye le a külső védőkeretet .
2
Nyomja meg a védőkeret  mindkét oldalát és
húzza ki a keretet.
Vegye ki a rögzítőkeretet .
 Tolja be a kioldókulcsokat  a készülék és a
rögzítőkeret  közé kattanásig.
 Húzza lefelé a rögzítőkeretet , majd húzza ki
belőle a készüléket.
Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off
funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő
leállítása után tartsa nyomva az  gombot, amíg a
kijelző ki nem kapcsol.
A biztosíték cseréje
A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az eredeti
biztosítékon feltűntetett amperértéknek megfelelőt
használjon. Ha a biztosíték kiég, ellenőrizze a
tápfeszültség csatlakozást, majd cserélje ki a
biztosítékot. Ha a csere után ismét kiég a biztosíték,
a hiba a készülékben van. Ilyenkor forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Beépítési példa Beszerelés a műszerfalba
Megjegyzések
●● Szükség esetén hajlítsa ki a körmöket, hogy szoros
illeszkedést biztosítsanak (5-2).
●● Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret  reteszelő
füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található
mélyedésekbe (5-3).
Az előlap helyes levétele és
visszahelyezése Biztosíték (10 A)
A készülék beszerelése előtt vegye le az
előlapot.
6-A Leválasztás
Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket a
 gomb nyomvatartásával. Nyomja meg
a gombot, és húzza ki önmaga felé.
6-B Visszahelyezés
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található
 nyílást a készüléken található tengelyhez , majd
nyomja be kattanásig.
Figyelem: ha a jármû gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállí-
tásról részletesebben a Kezelési útmutató részben
olvashat.
A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével
önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor
lemerülésének megakadályozása érdekében.
VI
DSX-A30 ins.indd 8
2012.06.16. 3:38:30
4
1


2

A kampók befelé nézzenek




VII
DSX-A30 ins.indd 9
2012.06.16. 3:38:30
5
1

2
Körmök
VIII
DSX-A30 ins.indd 10
2012.06.16. 3:38:31
3
Műszerfal


6
A
IX
DSX-A30 ins.indd 11
2012.06.16. 3:38:31
B

Tápfeszültség csatlakoztatási ábra
A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját, hogy
meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be. Előfordulhat, hogy a
jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell cserélnie.
A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha
a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése vagy problémája adódna, melyre nem talál választ ebben az útmutatóban,
vegye fel a kapcsolatot a jármű forgalmazójával.
Külső tápfeszültség csatlakozó
X
DSX-A30 ins.indd 12
2012.06.16. 3:38:31
a
4
Sárga
b
4
c
Sárga
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Folyamatos tápfeszültség
7
Piros
Piros
Piros
Sárga
Sárga
Kapcsolt tápfeszültség
Piros
7
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
Folyamatos tápfeszültség
Piros
Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű
Sárga
Sárga
XI
DSX-A30 ins.indd 13
2012.06.16. 3:38:31
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés
és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt
beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.
Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó
országok vásárlóinak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban
a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szervizvagy jótállási dokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
2
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right_SideIndex
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó tápfeszültség szükséges a beépített elemekből, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú
elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation által
tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát
tartalmaz. Ezen technológiák használata
vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft kifejezett engedélye nélkül tilos.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
Figyelem: ha a jármű
gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!
Ne felejtse el beállítani az automatikus
áramtalanítási (Auto Off) funkciót (16.
oldal). Kikapcsolás után a készülék
önműködően és teljesen kikapcsol,
amikor a beállított idő letelik. Ezzel az
akkumulátor kimerülése megelőzhető. Ha
nem használja az Auto Off funkciót, a
gyújtás kikapcsolása után tartsa nyomva a
 gombot mindaddig, míg
a kijelző ki nem alszik.
3
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
Tartalomjegyzék
Kezdeti lépések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A bemutató funkció kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az előlap leválasztása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A kezelőszervek elhelyezkedése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fejegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RM-X211 távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rádió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Állomások tárolása és vétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB-eszközök. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Az USB-eszköz lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Műsorszámok keresése és lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Műsorszámok lejátszása különböző módokban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Műsorszám keresése cím alapján — Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hangbeállítások és Setup menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A hangbeállítások módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A különleges hangfunkciók használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A menüpontok beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Külső készülék használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Külső audioeszköz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Óvintézkedések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
Az óra beállítása
Kezdeti lépések
A bemutató funkció
kikapcsolása
Kikapcsolhatja a kikapcsoláskor megjelenő
bemutatót.
A pontos idő kijelzése 24 óra/nap
rendszerben történik.
1
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „CLOCK-ADJ” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
Az órakijelzés villogni kezd.
3
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa
be az óra és a perc értéket.
A kurzor mozgatásához nyomja meg a
 –/+ gombot.
A perc beállítása után nyomja meg a
kiválasztó gombot.
A beállítás megtörtént, az óra működni
kezd.
1
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „DEMO-OFF” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
A beállítás megtörtént.
4
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A képernyő visszatér a normál
rádióvételi, lejátszási képernyőre.
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a
 gombot.
Az előlap leválasztása
A készülék előlapja a lopás megelőzése
érdekében leválasztható.
1
Tartsa nyomva a 
gombot.
A készülék kikapcsol.
5
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
2
Nyomja meg a
szimbólumnál és
húzza maga felé.
Figyelmeztető hangjelzés
A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha
a jármű gyújtáskapcsolójával leállította a
motort (OFF pozíció), de nem távolította el
az előlapot. A hangjelzés csak akkor
hallható, ha a készülék saját erősítőjét
használja.
Megjegyzés
A leválasztott előlapot ne tegye ki magas
hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ne hagyja
az előlapot a tűző napon parkoló járműben, a
műszerfalon vagy a kalaptartón.
Az előlap visszaillesztése
Az ábrának megfelelően illessze az előlapon
található  nyílást a készüléken található
tengelyhez , majd nyomja be a
baloldalon.
6
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
A kezelőszervek elhelyezkedése
Fejegység
Ez a szakasz a kezelőszervek
elhelyezkedéséről és az alapműveletekről
tartalmaz utasításokat.

(BROWSE) gomb 14. oldal
Belépés a Quick-BrowZer™ módba.
 SOURCE/OFF gomb
Nyomja meg a készülék
bekapcsolásához vagy a műsorforrás
módosításához (rádió/USB/AUX).
Tartsa nyomva 1 másodpercig a
készülék kapcsolásához.
Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig
a készülék és a képernyő
kikapcsolásához.
A hangerő beállítása (forgassa); belépés
a hangbeállításokba (nyomja meg);
belépés a menübe (tartsa nyomva);
menüpontok kiválasztása (nyomja meg
és forgassa).
 MODE gomb 10. oldal
Nyomja meg a rádiós hullámsáv
kiválasztásához (FM/MW/LW).
 Kijelző


(BACK) gomb
Nyomja meg az előző képernyőre
visszalépéshez.
(előlap kioldó) gomb 5. oldal
 Hangerőszabályzó/kiválasztó gomb
15., 16. oldal
7
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
 SEEK –/+ gombok
Rádió:
Rádióállomások önműködő keresése
(nyomja meg); kézi állomáskeresés
(nyomja meg és tartsa nyomva).
USB:
Műsorszámok átugrása (nyomja meg);
műsorszámok folyamatos átugrása
(nyomja meg, majd 1 másodpercen belül
nyomja meg újból, és tartsa nyomva);
gyorskeresés a műsorszámon belül hátra
és előre (nyomja meg és tartsa nyomva).
 AUX bemeneti csatlakozó 17. oldal
* Ezen a gombon tapintható pont található.
Megjegyzés
Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik
minden kijelzés, a távvezérlővel nem
működtetheti a készüléket, csak a készülék
 gombjának megnyomása után.
 Távvezérlés érzékelő
 AF (alternatív frekvenciák)/
TA (közlekedési hírek)/
PTY (műsortípus) gomb 11., 11. oldal
Az AF és TA beállítása (nyomja meg); a
PTY kiválasztása (tartsa nyomva) RDS
használata esetén.
 Számgombok
Rádió:
Tárolt rádióállomások behívása
(nyomja meg); rádióállomások tárolása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
USB:
/*: ALBUM / (MP3/WMA/
AAC lejátszás közben)
albumok léptetése (nyomja meg);
albumok folyamatos léptetése
(tartsa nyomva).
: PAUSE
: SHUF 13. oldal
 DSPL (kijelzés)/SCRL (görgetés)
gomb 11., 13. oldal
A kijelzett elemek kiválasztása (nyomja
meg); a kijelző fényerejének beállítása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
8
 USB csatlakozó 12. oldal
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
RM-X211 távvezérlő

(BACK) gomb
 ENTER gomb
Egy beállítás alkalmazása.
 PTY gomb
 VOL (hangerőszabályzó) +*/– gomb
 ATT (némítás) gomb
A hang némítása. A némítás
kikapcsolásához nyomja meg újból.
 MODE gomb
Nyomja meg a rádiós hullámsáv (FM/
MW/LW) kiválasztásához.
 SOUND/MENU gomb
Belépés a hangbeállításba (nyomja
meg); belépés a menübe (tartsa
nyomva).

Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot.
 OFF gomb
Kikapcsolás; a műsorforrás leállítása.
 SOURCE gomb
Bekapcsolás; műsorforrás kiválasztás
(rádió/CD/AUX).
  ()/ () gombok
A rádió, USB-eszköz vezérlése a
készülék  –/+ gombjával azonos
módon.
A beállítás, hangbeállítás stb. a  
gombokkal végezhető el.
(BROWSE) gomb
  (+)/ (–) gombok
Az USB-eszköz vezérlése, a készülék
/ (ALBUM /) gombjával
azonos módon.
Beállítás, hangbeállítás stb. a  
gombokkal végezhető el.
 DSPL/SCRL gomb
 Számgombok
Tárolt rádióállomások behívása
(nyomja meg); rádióállomások tárolása
(nyomja meg és tartsa nyomva).
A lejátszás szüneteltetése (nyomja meg a
 gombot).
* Ezen a gombon tapintható pont található.
9
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
Rádió
Állomások tárolása és
vétele
Figyelem!
Vezetés közben, a balesetek megelőzése
érdekében használja a BTM hangolási
üzemmódot.
Önműködő tárolás — BTM
1
Nyomja meg többször a
 gombot a „TUNER”
megjelenéséig.
A hullámsáv megváltoztatásához nyomja
meg többször a  gombot. Az FM1,
FM2, FM3, MW vagy LW közül választhat.
2
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik a beállítás képernyő.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „BTM” beállítást, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében
tárolja az állomásokat a memóriagombokon.
Kézi tárolás
1
10
Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát
hallja, tartsa nyomva a számgombok
(–) egyikét amíg a „MEMORY”
jelzés megjelenik a készülék kijelzőjén.*
A memóriában tárolt
állomások előhívása
1
Válassza ki a hullámsávot, majd
nyomjon meg egy számgombot
(–) a fejegységen.*
* A távvezérlő használatakor a –
számgombok használhatók.
Önműködő hangolás
1 Válassza ki a hullámsávot, majd
nyomja meg a  +/– gombot az
állomás kereséséhez.
A keresés megáll, amikor a készülék
megtalál egy állomást. Ismételje ezt az
eljárást a kívánt rádióállomás vételéig.
Hasznos tanács
Ha ismeri a behangolni kívánt állomás vételi
frekvenciáját, tartsa nyomva a  +/– gombot
mindaddig, míg megközelíti a kívánt frekvenciát,
majd a  +/– gomb többszöri megnyomásával
végezze el a finomhangolást (kézi hangolás).
RDS
A rádiós adatrendszer (RDS) szolgáltatással
rendelkező FM rádióállomások nem
hallható digitális információt sugároznak a
szokásos rádióműsor mellett.
Megjegyzések
• Az országtól vagy területtől függően nem
minden RDS funkció érhető el.
• Az RDS nem működik megfelelően, ha a jel gyenge,
vagy a behangolt állomás nem sugároz RDS jeleket.
* A távvezérlő használatakor a –
számgombok használhatók.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
A kijelzések módosítása
Nyomja meg a  gombot.
Az AF (alternatív frekvenciák) és
TA (közlekedési hírek) beállítása
Az AF funkció folyamatosan újra
behangolja a hálózat legerősebb jellel
rendelkező rádióállomását, a TA pedig
közlekedési információkat vagy közlekedési
műsorokat (TP) hangol be, ha foghatók.
1
Nyomja meg többször az  gombot
a kívánt beállítás megjelenéséig.
Kiválasztás
Funkció
AF-ON
az AF bekapcsolása és a TA
kikapcsolása.
TA-ON
a TA bekapcsolása és az AF
kikapcsolása.
AF/TA-ON
az AF és a TA bekapcsolása.
AF/TA-OFF
az AF és a TA kikapcsolása.
RDS állomások tárolása az AF és TA
beállításokkal
Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással
együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót
használja, a készülék azonos AF/TA
beállításokkal tárolja az RDS állomásokat.
Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nemRDS állomásra külön is beállíthatja az egyes
funkciókat (AF/TA).
1 Válassza ki a kívánt AF/TA beállítást, majd
tárolja az állomásokat a BTM funkcióval
vagy kézi hangolással.
Rendkívüli közlemények vétele
Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva,
a készülék önműködően átkapcsol arra az
állomásra, ahol rendkívüli közlemény
beolvasása történik (a pillanatnyi
műsorforrás műsora megszakad).
Hasznos tanács
Ha közlekedési információk közben beállítja a
hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és
legközelebb a közlekedési információ azonos
hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen
beállított hangerőtől.
Regionális műsor hallgatása — REGIONAL
Ha az AF funkció be van kapcsolva: a gyári
beállítás szerint a készülék nem kapcsol át
egy másik, jobban fogható regionális
műsorra az adott körzetben.
Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi
körzetét, válassza ki a „REG-OFF” beállítást
FM vétel közben (17. oldal).
Megjegyzés
Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány
további országban nem használható.
A műsortípus (PTY) kiválasztása
A pillanatnyi műsor típusát jelzi. Az állomások
között műsortípus szerint is kereshet.
1
FM műsor hallgatása közben tartsa
nyomva a  (PTY) gombot.
A pillanatnyi műsortípus neve
megjelenik a kijelzőn, ha az állomás
sugároz PTY adatokat is.
11
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt műsortípust, majd
nyomja meg a gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú
műsorszámot sugárzó állomás keresését.
Műsortípusok
NEWS (hírek), AFFAIRS (köztémák), INFO
(információk), SPORT (sport), EDUCATE
(oktatás), DRAMA (rádiójátékok), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (tudomány), VARIED
(egyéb), POP M (népszerű zene), ROCK M
(rockzene), EASY M (szórakoztató zene),
LIGHT M (közkedvelt, klasszikus zene),
CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb
zenei műsor), WEATHER (időjárás), FINANCE
(pénzügyi hírek), CHILDREN (gyermekműsor),
SOCIAL A (társadalmi ügyek), RELIGION
(vallás), PHONE IN (telefonos műsor),
TRAVEL (utazás), LEISURE (szórakozás), JAZZ
(dzsessz), COUNTRY (country zene),
NATION M (nemzeti zene), OLDIES (régi
slágerek), FOLK M (népzene), DOCUMENT
(dokumentumműsor)
USB-eszközök
• MSC (háttértár) típusú, az USB-szabvánnyal
kompatibilis USB-eszközök használhatók.
• A megfelelő tömörítési formátumok: MP3
(.mp3), WMA (.wma) és AAC (.m4a).
• Ajánlott az USB-eszközön lévő adatok
mentése.
Az USB-eszköz kompatibilitásával
kapcsolatosan látogassa meg a Sony
támogatási honlapot.
Megjegyzés
Az USB-eszközt a motor beindítása után
csatlakoztassa.
Az USB-eszköztől függően meghibásodás
történhet, ha a motor beindítása előtt
csatlakoztatja.
Az USB-eszköz lejátszása
1
A pontos idő (CT) beállítása
Nyissa ki az USB fedelet, majd
csatlakoztassa az USB-eszközt az USBcsatlakozóhoz az USB-vezetékével.
Az RDS információkkal együtt sugárzott CT
adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.
1
Válassza ki a „CT-ON” opciót a
menüben (16. oldal).
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a CT funkció akkor sem
működik, ha éppen RDS állomást hallgat.
A lejátszás megkezdődik.
12
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
Ha egy USB-eszköz már csatlakoztatva van,
a lejátszás elindításához nyomja meg
többször a  gombot, az
„USB” megjelenéséig.
A lejátszás leállításához tartsa nyomva a
 gombot 1 másodpercig.
Az USB-eszköz eltávolításához állítsa le az USB
lejátszást, majd távolítsa el az USB-eszközt.
Megjegyzés
Ne használjon olyan nehéz vagy nagy USBeszközöket, amelyek a rázkódástól leeshetnek,
vagy a csatlakozásuk kilazulhat.
A kijelzések módosítása
A kijelzések az USB-eszköztől, a felvételi
formátumtól és a beállításoktól függően
eltérők lehetnek.
Nyomja meg a  gombot.
Megjegyzés
• A megjeleníthető adatok legnagyobb számai a
következők:
– mappák (albumok): 128
– fájlok (műsorszámok) mappánként: 500
• A felvett adat mennyiségétől függően időbe
telhet a lejátszás megkezdése.
• DRM (Digital Rights Management – digitális
jogosultságkezelő) fájlok lejátszása nem
lehetséges.
• Ha egy VBR (változó bitsűrűségű) MP3, WMA,
AAC fájlt játszik le, vagy gyorskeresést végez
előre vagy hátra, az eltelt játékidő kijelzése
pontatlan lehet.
• Az alábbi MP3/WMA/AAC fájlok lejátszása
nem támogatott:
– veszteségmentes tömörítéses,
– másolásvédelemmel ellátott.
Műsorszámok keresése és lejátszása
Műsorszámok lejátszása
különböző módokban
A műsorszámokat ismétlődve (ismétléses
lejátszás) vagy véletlen sorrendben (véletlen
sorrendű lejátszás) is hallgathatja.
A rendelkezésre álló lejátszási módok a
kiválasztott hangforrástól függően eltérők.
1
Lejátszás közben nyomja meg a
kiválasztó gombot.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a „REPEAT” opciót, majd
nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
Ismétléses lejátszás
Kiválasztás
Lejátszás
REP-OFF
Műsorszámok normál
sorrendben (normál
lejátszás).
REP-TRK
Műsorszám ismétlése.
REP-ALB
Album ismétlése.
1
Lejátszás közben nyomja meg többször
a  (SHUF) gombot, a kívánt
lejátszási mód megjelenéséig.
A lejátszás megkezdése a kiválasztott
módban hosszabb időt vehet igénybe.
13
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
Véletlen sorrendű lejátszás
Kiválasztás
Lejátszás
ALBUM
album véletlen
sorrendben.
DEVICE
eszköz véletlen
sorrendben.
OFF
műsorszámok normál
sorrendben (normál
lejátszás).
Műsorszám keresése cím
alapján — Quick-BrowZer™
Egyszerűen kereshet műsorszámokat
kategória alapján egy USB-eszközön.
1
Nyomja meg a
(BROWSE)
gombot.*
A készülék belép Quick-BrowZer
módba, és megjelenik a keresési
kategóriák listája.
A műsorszám lista megjelenésekor
nyomja meg többször a
(BACK)
gombot a kívánt keresési kategória
megjelenéséig.
* Lejátszás közben nyomja meg a
(BROWSE) gombot legalább 2 másodpercre
a kategória lista elejére történő közvetlen
visszatéréshez (csak USB esetén).
14
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt keresési kategóriát,
majd nyomja meg a gombot.
3
Ismételje a 2. lépést a kívánt
műsorszám kiválasztásáig.
A lejátszás megkezdődik.
A Quick-BrowZer módból kilépéshez
nyomja meg a
(BROWSE) gombot.
Megjegyzés
A Quick-BrowZer módba belépéskor az ismétléses
vagy véletlen sorrendű lejátszás kikapcsol.
Keresés műsorszámok
átugrásával — Jump mód
Ha egy kategória sok elemet tartalmaz,
gyorsan megkeresheti a kívánt elemet.
1
Nyomja meg a  + gombot
Quick-BrowZer módban.
Megjelenik az elem neve.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válasszon ki egy elemet a kívánt elem
közelében.
Egy ugrás a teljes elemszám 10%-át
jelenti.
3
Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A kijelzés visszatér Quick-BrowZer
módba és megjelenik a kiválasztott elem.
4
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza kívánt elemet, és nyomja meg
a gombot.
A lejátszás megkezdődik, ha a
kiválasztott elem egy műsorszám.
A Jump módból kilépéshez nyomja meg a
(BACK) vagy  – gombot.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
Hangbeállítások és
Setup menü
A hangbeállítások
módosítása
A hangjellemzők beállítása
1
Nyomja meg a kiválasztó gombot
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt menüpontot, majd
nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást, majd nyomja
meg a gombot.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
A következő opciók állíthatók be:
EQ3 PRST (EQ3 PRESET) (15. oldal)
EQ3 LOW*1 (16. oldal)
EQ3 MID*1 (16. oldal)
FADER
A relatív hangerő beállítása: „FRONT-15
(F15)”–„CENTER (0)”–„REAR-15
(R15)”.
AUX VOL*2 (AUX hangerő)
Állítsa be a hangerőszintet az egyes
csatlakoztatott külső készülékekre: „+18
dB”–„0 dB”–„–8 dB”.
Ezzel a beállítással nincs szükség a
hangforrások közötti hangerőbeállításra.
*1 Az EQ3 bekapcsolásakor (16. oldal).
*2 Az AUX forrás bekapcsolásakor (18. oldal).
A különleges hangfunkciók használata
A hangminőség beállítása
— EQ3 Preset
7 különböző hangzáskép közül választhat
(„XPLOD”, „VOCAL”, „EDGE”,
„CRUISE”, „SPACE”, „GRAVITY”,
„CUSTOM” vagy „OFF” (ki)).
1
Nyomja meg a kiválasztó gombot
rádióhallgatás vagy lejátszás közben.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki az „EQ3 PRST” beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt hangszínbeállítást,
majd nyomja meg a gombot.
4
Nyomja meg a
EQ3 HIGH*1 (16. oldal)
BALANCE
A hangerőegyensúly beállítása: „RIGHT15 (R15)”–„CENTER (0)”–„LEFT-15
(L15)”.
(BACK) gombot.
15
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
A hangszínszabályzó kikapcsolásához
válassza az „OFF” beállítást a 3. lépésben.
Hasznos tanács
A hangszínbeállítás minden műsorforráshoz
eltárolható.
A hangszínszabályzó
beállítása — EQ3 beállítás
Az EQ3 menüpont „CUSTOM” pontjában
létrehozhatja az Önnek leginkább megfelelő
hangzásképeket.
A menüpontok beállítása
1
Tartsa nyomva a kiválasztó gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
2
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a kívánt elemet, majd
nyomja meg a gombot.
3
A hangerőszabályzó forgatásával
válassza ki a beállítást, majd nyomja
meg a gombot.*
A beállítás megtörtént.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
1
Válassza ki a műsorforrást, majd
nyomja meg a kiválasztó gombot.
* A CLOCK-ADJ és a BTM beállításokhoz a 4.
lépés nem szükséges.
2
Forgassa a vezérlőtárcsát, amíg az
„EQ3 LOW”, „EQ3 MID” vagy „EQ3
HIGH” megjelenik, majd nyomja meg.
A következő opciók a hangforrástól és a
beállítástól függően állíthatók be:
3
A hangerőszabályzó forgatásával állítsa
be a kiválasztott hangjellemzőt.
A hangerő 1 dB-es lépésekben állítható
be a –10 dB–10 dB tartományban.
A 2. és 3. lépés ismételt végrehajtásával
végezze el a hangszínszabályzó görbe
teljes beállítását.
Ha vissza kíván térni a gyári beállításhoz,
tartsa nyomva a kiválasztó gombot a
beállítás befejezése előtt.
4
Nyomja meg a
(BACK) gombot.
CLOCK-ADJ (órabeállítás) (5. oldal)
CT (pontos idő)
A CT funkció bekapcsolása: „ON”,
„OFF” (12. oldal).
BEEP
A hangjelzés bekapcsolása: „ON”,
„OFF”.
CAUT ALM*1 (figyelmeztetés)
A figyelmeztető jelzés bekapcsolása:
„ON”, „OFF” (6. oldal).
AUX-A*1 (AUX Audio)
Az AUX forrás képernyő bekapcsolása:
„ON”, „OFF” (17. oldal).
16
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
AUTO OFF
A beállított időtartam letelte után a
kikapcsolt készülék önműködően
kikapcsol: „NO”, „30S” (másodperc),
„30M” (perc), „60M” (perc).
DEMO (bemutató)
A bemutató bekapcsolása: „ON”, „OFF”.
DIMMER
A kijelző fényerejének módosítása:
„ON”, „OFF”.
AUTO SCR (önműködő görgetés)
Hosszú kijelzések önműködő görgetése:
„ON”, „OFF”.
REGIONAL*2
A vétel korlátozása egy megadott régióra:
„ON”, „OFF” (11. oldal).
REPEAT (13. oldal)
LOUDNESS
A mély- és magas hangok kiemelése az
alacsony hangerejű tiszta hangzás
érdekében: „ON”, „OFF”.
Külső készülék
használata
Külső audioeszköz
A készülék AUX bemenetéhez (sztereó
minijack) hordozható audioeszközt
csatlakoztathat, majd a megfelelő
műsorforrás kiválasztása után a külső
eszköz műsorát a jármű hangszóróin
keresztül hallgathatja.
Hordozható audioeszköz
csatlakoztatása
1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
2 Halkítsa le a készüléket.
3 Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt a
készülékhez egy (külön megvásárolható)
csatlakozóvezetékkel.*
* Ügyeljen, hogy egyenes típusú
csatlakozódugaszt használjon.
BTM (10. oldal)
*1 Amikor a készülék ki van kapcsolva.
*2 FM rádióvétel esetén.
17
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
A hangerőszint beállítása
A lejátszás megkezdése előtt állítsa be a
csatlakoztatott audioeszköz hangerejét.
1 Halkítsa le a készüléket.
2 Nyomja meg többször a 
gombot az „AUX” megjelenéséig.
3 Indítsa el a lejátszást a hordozható
audioeszközön, közepes hangerővel.
4 Állítsa be a szokásos hangerőszintet a
készüléken.
5 Állítsa be a bemeneti jelszintet (15. oldal).
További információk
Óvintézkedések
• Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás
előtt, ha a jármű tűző napon parkolt.
• Ne hagyja az előlapot vagy az audioeszközt a
jármű belsejében, mert a közvetlen napsütés
miatti magas hőmérséklet eredményeképp
meghibásodhat.
• A motoros antenna önműködően kitolódik.
A kiváló hangminőség megőrzése
Ne öntsön folyadékot a készülékbe.
MP3/WMA/AAC fájlok
lejátszási sorrendje
MP3/WMA/AAC
Mappa
(album)
MP3/WMA/
AAC fájl
(műsorszám)
18
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
olyan kérdése vagy problémája merül fel,
melyre nem kap választ ebben az útmutatóban,
keresse fel a vásárlás helyét.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
A csatlakozók tisztítása
Karbantartás
A lítium elem cseréje a távvezérlőben
Amikor az elem kezd kimerülni, a
távvezérlő hatótávolsága csökken. Cserélje
ki az elemet egy új, CR2025 típusú lítium
gombelemre. A tűz- és robbanásveszély
elkerülése érdekében csak a megadott típusú
elemet használja.
A készülék működése rendellenessé válhat, ha
az előlap és a készülék csatlakozói
elszennyeződnek. Ennek elkerülése érdekében,
vegye le az előlapot (5. oldal), és tisztítsa meg a
készüléken és az előlapon található
csatlakozókat vatta segítségével. A vattát ne
nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre.
Ellenkező esetben a csatlakozók
megsérülhetnek.
+ oldallal felfelé
Megjegyzések a lítium elemmel
kapcsolatban
• Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a
gyermekek nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek
lenyelné az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
• A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg
az elemet egy száraz ruhával.
• Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
• Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
• Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet,
például közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb
hatásának.
Megjegyzések
• A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása
előtt állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az
indítókulcsot.
• Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy
fémeszközzel.
FIGYELEM
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse fel, ne
szerelje szét és ne dobja tűzbe.
19
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DSX-A30
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) IpMBkM.sz. rendeletében előírtak szerint megfelel
a következő műszaki jellemzőknek.
Vevőegység
FM
Vételi frekvenciák: 87,5–108,0 MHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia: 25 kHz
Hasznos érzékenység: 8 dBf
Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en
Jel-zaj arány: 80 dB (sztereó)
Áthallás: 50 dB, 1 kHz-en
Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz
Bemenetek:
Távvezérlő bemenet
Antennabemenet
AUX bemenet (sztereó minijack)
USB jelbemenet csatlakozó
Energiaellátás: 12 V, egyenáram, járműakkumulátor
(negatív testelésű)
Méretek: kb. 178 × 50 × 120 mm (szé × ma × mé)
Beépítési méretek: kb. 182 × 53 × 103 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg: kb. 0,7 kg
Mellékelt tartozékok:
Távvezérlő: RM-X211
Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)
Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem
kapható az összes felsorolt tartozék. Kérjük,
érdeklődjön a kereskedőnél.
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
MW/LW
Vételi frekvenciák:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennacsatlakozó:
Külső antennacsatlakozó
Középfrekvencia:
9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz
Érzékenység: MW: 26 μV, LW: 45 μV
USB-lejátszó
Illesztő: USB (teljes sebességű)
Legnagyobb áram: 500 mA
Erősítő
Kimenetek: hangsugárzó kimenetek
Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω
Legnagyobb kimenő teljesítmény: 50 W × 4
(4 Ω-on)
Általános
20
Kimenetek:
Audiokimenet (hátsó)
Motoros antenna vezérlőcsatlakozó
Végerősítő vezérlőcsatlakozó
Hibaelhárítás
Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a
leggyakrabban előforduló hibák megoldását.
A következő lista áttanulmányozása előtt
javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozási és a
kezelési utasításokat.
A biztosíték használatának és a készülék
műszerfalból történő eltávolításának részleteit
lásd a készülékhez mellékelt üzembe helyezési
és csatlakoztatási útmutatóban.
Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa
meg a hátlapon megadott támogatási honlapot.
Általános jelenségek
A készülék nem kap tápfeszültséget.
 Ellenőrizze a csatlakozást vagy a biztosítékot.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
 Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről
eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel nem
működtetheti a készüléket.
– Kapcsolja be a készüléket.
A motoros antenna nem működik.
 A motoros antenna nem rendelkezik
kapcsolódobozzal (relével).
Nincs hang.
 Bekapcsolta az ATT funkciót.
 Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a
„FADER” szabályzó középső beállítását.
Nincs hangjelzés.
 A hangjelzést kikapcsolta (16. oldal).
 A készülékhez külön megvásárolható
végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék
saját erősítőjét használja.
A memóriában tárolt információk törlődtek.
 A tápvezetéket vagy az akkumulátort
leválasztotta az áramkörről.
A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.
A biztosíték kiolvadt.
Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót
elfordítja.
 A vezetékek nem megfelelően vannak
csatlakoztatva a jármű tápfeszültség
csatlakozójának vezetékeivel.
Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a
bemutató.
 Ha legalább 4 percig nem végez műveletet, és a
„DEMO-ON” beállítás van kiválasztva, a
bemutató elindul.
– Válassza a „DEMO-OFF” beállítást (17. oldal).
A kijelzőről eltűnnek vagy egyáltalán nem
jelennek meg a kijelzések.
 A „DIM-ON” beállítást választotta ki (17. oldal).
 A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva
tartja a  gombot.
– A kijelzés megjelenítéséhez tartsa ismét
lenyomva a  gombot.
 A csatlakozók beszennyeződtek (19. oldal).
Az önműködő kikapcsolás funkció nem
működik.
 A készülék bekapcsol. Az önműködő kikapcsolás
funkció a készülék kikapcsolása után kikapcsol.
– Kikapcsolja a készüléket.
Rádióvétel
Nincs vétel.
A vétel zajos.
 A csatlakoztatás nem megfelelő.
– Csatlakoztassa a motoros antenna
vezérlővezetéket (kék), vagy a kapcsolt
tápfeszültség vezetéket (piros) a jármű
antennaerősítőjéhez vezető tápvezetékhez
(csak, ha a jármű a hátsó vagy oldalsó
ablakba épített antennával rendelkezik).
– Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a
járműben.
– Ha az antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték csatlakoztatását.
A tárolt állomás nem hívható elő.
 Nem a pontos frekvenciát tárolta.
 Gyenge a vétel.
Az önműködő hangolás nem működik.
 Gyenge a vétel.
– Használja a kézi hangolást.
RDS
A készülék néhány másodperc után keresési
üzemmódba (SEEK) kapcsol.
 A kiválasztott állomás nem sugároz TP
információkat, vagy a vétel gyenge.
– Kapcsolja ki a TA funkciót (11. oldal).
21
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
A készülék nem kapcsolja be a közlekedési
információkat.
 Kapcsolja be a TA funkciót (11. oldal).
 A kiválasztott TP állomás nem sugároz
közlekedési információkat.
– Hangoljon be egy másik állomást.
A PTY kijelzőn a „– – – – – – – –” kijelzés
látható.
 Az állomás nem RDS állomás.
 A készülék nem érzékel RDS adatot.
 A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.
A rádióállomás neve villog.
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
– Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
 +/– gombot. Megjelenik a „PI
SEEK” kijelzés és a készülék keresni kezd egy
másik olyan állomást, mely azonos PI
adatokkal (műsortípussal) rendelkezik.
USB-lejátszás
USB-elosztón keresztül nem tudja lejátszani
az eszköz tartalmát.
 A készülék nem ismeri fel az USB elosztón
(hub) keresztül csatlakoztatott USBeszközöket.
A lejátszás nem lehetséges.
 Az USB-eszköz nem működik.
– Csatlakoztassa a készüléket.
Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
 Az USB-eszköz bonyolult fájlszerkezetet
tartalmaz.
22
Hangkiesés tapasztalható.
 Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás
szaggatottá válhat.
Hibakijelzések, üzenetek
CHECKING
 A készülék ellenőrzi az USB-eszköz
csatlakoztatását.
– Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése
befejeződik.
ERROR
 Belső üzemzavar léphetett fel.
– Tartsa nyomva a  gombot
legalább 2 másodpercig (a kijelzés eltűnik),
majd nyomja meg ismét a 
gombot.
ERROR-01
 Belső üzemzavar léphetett fel.
– Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. Ha a
hibaüzenet nem tűnik el a kijelzőről,
forduljon a Sony szakszervizhez.
 A hangszórók/erősítők csatlakoztatása nem
megfelelő.
– A csatlakoztatás módját lásd a beszerelési,
üzembe helyezési útmutató részben.
ERROR-99
 Belső üzemzavar léphetett fel.
– Tartsa nyomva a  gombot
legalább 2 másodpercig (a kijelzés eltűnik),
majd nyomja meg ismét a 
gombot. Ha a hibaüzenet nem tűnik el a
kijelzőről, forduljon a Sony szakszervizhez.
NO AF
 Nem található alternatív frekvencia az éppen
hallgatott rádiócsatornához.
– Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a
 +/– gombot. A készülék keresni
kezd egy másik olyan állomást, mely azonos
PI adatokkal (műsortípussal) rendelkezik (a
„PI SEEK” megjelenik).
DSX-A30
4-408-052-51(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\DSX-A30\01 tordelt\book\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
NO MUSIC
 Az USB-eszköz nem zenei fájlokat tartalmaz.
– Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt
csatlakoztasson.
NO NAME
 Az USB-eszköz nem tartalmaz album/előadó/
műsorszám neveket.
NO SUPRT (nem támogatott)
 A készülék nem támogatja az USB-elosztó
(hub) használatát.
 A csatlakoztatott USB-eszköz nem támogatott.
– Az USB-eszköz kompatibilitásának
részleteiért látogassa meg a támogatás oldalt.
NO TP
 A készülék folyamatosan keresi a fogható TP
állomásokat.
NO USB
 USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta
ki az USB jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az
USB-vezetéket lejátszás közben kihúzta.
– Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USBvezetéket.
OVERLOAD
 Az USB-eszköz túlterhelt.
– Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa
meg a forrást a  gombbal.
– Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem
támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
READ
 A készülék a lemezen/USB-eszközön lévő
műsorszám és album információkat olvassa be.
– Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a
lejátszás önműködően megkezdődik. Az
USB-eszköz adatszerkezetétől függően ez a
művelet több mint egy percig is eltarthat.
Ha a fenti műveletek nem hoznak eredményt,
forduljon a legközelebbi Sony szakszervizhez.
23
DSX-A30
4-408-052-51(1)
01GB06BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Saturday, June 16, 2012 3:34 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Támogatási honlap
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási
információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:
http://support.sony-europe.com
Regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
DSX-A30
4-408-052-51(1)
Download PDF

advertising