Sony | TDM-IP50 | Sony TDM-iP50 Instrucţiuni de utilizare

SONY ®
3-877-712-12(1)
Adaptor
DIGITAL MEDIA PORT
Instrucţiuni de utilizare_________________RO
TDM-iP50
DIGITAL
MEDIA
PORT
Sony Corporation Tipărit în Malaysia
http://www.sony.net/
AVERTISMENT
Nu instalaţi echipamentul într-un
spaţiu restrâns, cum ar fi o
bibliotecă sau un dulap.
Plăcuţa de nume se află pe partea
de jos, în exterior.
Instalaţi acest sistem astfel încât
cordonul de alimentare să poată fi
scos cu uşurinţă din priza de perete
în caz de necesitate.
Aparatul rămâne sub tensiune atât
timp cât ştecherul cordonului de
alimentare rămâne introdus în priză.
Reciclarea
echipamentelor electrice
şi electronice uzate
(aplicabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări
din Europa de Est cu
sisteme de colectare
diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer. Acest produs
trebuie predat la punctele de
colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că
debarasarea de acest produs se
realizează în mod corect, puteţi
împiedica eventualele consecinţe
negative asupra mediului şi
sănătăţii umane. Reciclarea
materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
2RO
Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de evacuare a
deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi cumpărat produsul.
Notă pentru clienţii din ţările ce
aplică Directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul Autorizat pentru
EMC şi siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru
reparaţii sau garanţie, vă rugăm să
comunicaţi aceste probleme la
adresele prevăzute în documentele
separate de service sau garanţie.
Marcajul CE este valabil
doar în ţările care îl
aplică în mod legal, în
special în statele
membre ale SEE
(Spaţiul Economic
European).
Cu privire la drepturile de autor
•iPod este o marcă comercială a
Apple Inc., înregistrată în S.U.A. şi
în alte state.
•iPhone este o marcă înregistrată a
Apple Inc.
•Toate celelalte mărci comerciale şi
mărci înregistrate aparţin
deţinătorilor lor. Semnele ™ şi ® nu
sunt specificate în acest manual.
Modele iPod compatibile
Modelele iPod compatibile sunt următoarele. Înainte de
utilizare, actualizaţi-vă iPod-ul pentru a folosi cele mai
recente programe.
Note
•Aparatul este destinat doar pentru iPod. Nu puteţi conecta alte playere
audio portabile.
•În aceste Instrucţiuni de Utilizare, termenul de „iPod” este utilizat ca
referinţă generală la funcţiile iPod pe iPod şi iPhone, dacă textul sau
ilustraţiile nu conţin prevederi diferite.
•Sony nu îşi asumă responsabilitatea dacă datele înregistrate pe iPod
se pierd sau se deteriorează în timpul folosirii unui iPod conectat la
acest aparat.
•Pentru mai multe detalii cu privire la adaptoarele de alimentare
furnizate pentru iPod, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu
respectivele adaptoare de alimentare. La utilizarea altor modele iPod,
trebuie să achiziţionaţi separat un adaptor de alimentare compatibil de
la Apple Inc.
•Acest produs a fost proiectat pentru a opera cu iPhone şi iPod şi a fost
certificat ca respectând standardele de performanţă Apple.
RO
3
Cuprins
Prezentare generală.........5
Operaţiuni preliminare
1: Verificarea elementelor
furnizate …………..….…..6
2: Lista pieselor................6
3: Instalarea TDMiP50 ..................................7
Utilizarea aparatului
Selectarea modului de
operare........................10
Utilizarea modului iPod
Display ..........................10
Utilizarea modului OSD
(Afişare pe ecran)...........12
Informaţii suplimentare
Ghid al problemelor de
funcţionare.................... 16
Precauţii ....................... 18
Specificaţii.................... 19
4RO
Prezentare GENERALĂ
Prin conectarea acestui aparat la un sistem AV cu interfaţă
DIGITAL MEDIA PORT (seria Sony DAV, etc.) puteţi vizualiza
şi asculta fişiere audio, video şi de imagine de pe iPod.
•Puteţi opera iPod-ul cu ajutorul butoanelor de comandă, cu
butoanele de comandă ale sistemului AV şi cu telecomanda
furnizată împreună cu sistemul AV (pagina 10).
•Puteţi opera iPod-ul în timpul navigării prin informaţiile de pe
ecranul iPod sau de pe ecranul televizorului în modul „On
Screen Display” (Afişare pe ecran) (paginile 10, 12).
•De asemenea puteţi folosi acest aparat drept un încărcător de
baterii (pagina 9).
•Puteţi comuta afişajul pe ecran între PAL şi NTSC cu ajutorul
comutatorului PAL/NTSC din partea inferioară a aparatului
(pagina 6).
iPod şi TDM-iP50
Sistem AV
Notă
DIGITAL MEDIA PORT este prescurtat ocazional DMPORT.
Operaţiuni preliminare
5RO
1: Verificarea elementelor furnizate
Aparatul (1)
Cablu video compozit (1)
Instrucţiuni de utilizare (1)
Adaptoare de alimentare iPod (1 set)
Pentru mai multe detalii cu privire la adaptoarele de
alimentare furnizate pentru iPod, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate cu respectivele adaptoare de alimentare.
2: Lista pieselor
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
6RO
Cablu DIGITAL MEDIA PORT (pagina 7)
Conector iPod (pagina 8)
Buton OPR MODE (Mod de operare) (pagina 10)
Indicator de stare cu LED (pagina 10)
Mod de afişare iPod (pagina 10): Se aprinde în culoarea
chihlimbarului pal.
Mod de afişare „On Screen Display” (pe ecran) (pagina 12):
Se aprinde în culoarea verde.
Mufa VIDEO OUT (Ieşire video) (pagina 7)
Comutatorul PAL/NTSC
Selectaţi PAL sau NTSC în funcţie de televizor.
3: Instalarea TDM-iP50
Conectaţi şi poziţionaţi TDM-iP50 conform ilustraţiei de mai jos.
Cablu video
Cablu DIGITAL
(nefurnizat)
MEDIA PORT
TV
Sistem AV (seria Sony DAV,
seria STR, etc.)
TDM-iP50
Cablu DIGITAL MEDIA PORT
TV
TDM-iP50
Dacă sistemul AV nu poate emite semnale video când sistemul se
află în funcţia DMPORT
Conectaţi cablul video compozit furnizat la mufa VIDEO OUT (Ieşire
video) a acestui aparat.
Consultaţi manualul de utilizare al sistemului AV pentru mai multe
informaţii.
Sistem AV (seria
Sony HT, etc.)
TDM-iP50
TV
Cablu DIGITAL
MEDIA PORT
Cablu video compozit (furnizat)
Note
•Acest aparat se porneşte/opreşte automat atunci când se
porneşte/opreşte sistemul AV conectat (seria DAV, etc.)
•La conectarea unui cablu video la un televizor cu mufă SCART (EURO
AV), folosiţi un cablu adaptor din comerţ.
•La conectarea cablului video compozit la mufa VIDEO OUT (Ieşire
video) a aparatului, cablul DIGITAL MEDIA PORT al aparatului nu
transmite nicio imagine.
RO
continuare _______
7
Pentru a conecta/deconecta
aparatul
La mufa DMPORT
Conectaţi cablul astfel încât ambele
semne
să fie aliniate.
Pentru introducerea iPodului în aparat
1Alegeţi adaptorul de alimentare
iPod potrivit pentru iPod-ul dvs.
Pentru mai multe detalii cu privire
la adaptoarele de alimentare
furnizate pentru iPod, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
cu respectivele adaptoare de
alimentare.
2Introduceţi Adaptorul de
alimentare în aparat.
Pentru a scoate cablul DIGITAL
MEDIA PORT din mufa DMPORT,
apăsaţi ambele butoane laterale şi
trageţi-l în afară.
Conectarea
1Conectaţi cablul DIGITAL
MEDIA PORT al acestui aparat la
mufa DIGITAL MEDIA PORT a
unui sistem AV (seria DAV, etc.)
Asiguraţi-vă că sistemul AV este
oprit înainte de conectare.
2Porniţi sistemul AV cu o mufă
DIGITAL MEDIA PORT conectată
la acest aparat şi selectaţi funcţia
DIGITAL MEDIA PORT.
Deconectarea
Înainte de deconectare, opriţi
sistemul AV.
8RO
3 Puneţi iPod-ul în aparat.
Note
•La introducerea sau extragerea
iPod-ului, mânuiţi iPod-ul la
acelaşi unghi ca cel al
conectorului iPod de pe acest
aparat, şi nu răsuciţi sau balansaţi
iPod-ul, pentru a evita
deteriorarea conectorului.
•Nu transportaţi aparatul în timp
ce se află un iPod pe conector.
Acest lucru poate provoca
defectarea aparatului.
•La amplasarea sau extragerea
iPod-ului, apucaţi aparatul cu o
mână şi aveţi grijă să nu apăsaţi
din greşeală butoanele iPod-ului.
Pentru a folosi aparatul
ca un încărcător de
baterii
Puteţi folosi aparatul ca un
încărcător de baterii. Bateria poate
fi încărcată în timp ce este aprins
indicatorul POWER (Alimentare).
Pe ecranul iPod-ului este afişată
starea de încărcare. Pentru mai
multe detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale iPodului.
Pentru a extrage adaptorul de
alimentare iPod
Pentru a extrage adaptorul de
alimentare iPod, trageţi-l în sus cu
unghia sau cu un obiect plat,
folosind fanta din adaptor.
9RO
Utilizarea aparatului
Selectarea modului de
operare
Puteţi opera iPod-ul prin
intermediul sistemului AV cu
interfaţă DIGITAL MEDIA PORT
(seria Sony DAV, etc.)
Schimbaţi modul de operare
apăsând „OPR MODE” (Mod
de operare) de pe aparat.
 Modul de afişare iPod Puteţi
opera aparatul cu ajutorul
butoanelor iPod-ului conectat, cu
butoanele sistemului AV sau cu
telecomanda acestuia.
 Modul de afişare pe ecran
Puteţi opera aparatul cu ajutorul
butoanelor sistemului AV conectat
sau cu telecomanda acestuia, în
timp ce meniul de informaţii al
iPod-ului este afişat pe televizor.
Utilizarea modului iPod
Display
Apăsaţi „OPR MODE” de pe aparat
pentru a trece în modul iPod
Display.
Când aparatul se află în modul iPod
Display, LED-ul aparatului se aprinde
în culoarea chihlimbarului pal.
Note
•Pentru a folosi un iPod, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale iPodului.
•Întrerupeţi redarea înainte de a
deconecta iPod-ul.
Operaţiuni de bază
Apăsaţi
Începerea redării.
ENTER
Notă
Modul nu poate fi comutat, cu
excepţia funcţiei DIGITAL MEDIA
PORT.
MENU
(Meniu) /
DISPLAY
(Afişaj) /
RETURN
(Revenire)
10RO
Pentru
Întreruperea redării.
Selectarea unui meniu sau
a unei piese de redare.
Executarea meniului
selectat sau redarea piesei
selectate.
Apăsaţi şi eliberaţi pentru a
trece la următorul
(anteriorul)
cântec/videoclip sau
capitol din cartea
audio/podcast. Ţineţi
apăsat pentru derulare
rapidă înainte (înapoi).
Derulare rapidă înainte
(înapoi).
Operează similar butonului
Menu de pe iPod.
Apăsaţi
Pentru
OPR
MODE/MODE
Comutarea
modurilor de
operare.
Reglarea
volumului.
VOLUME +/–
Note
•Îndreptaţi telecomanda către sistemul
AV.
•Este posibil ca operaţiunea sau
butoanele să difere, în funcţie de
sistemul AV conectat. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale sistemului
AV.
•Operaţiunile pot să difere, în funcţie
de iPod-ul conectat.
•Înainte de vizualizarea fişierelor
video, reglaţi setările video de pe iPod
la setările corespunzătoare, după caz.
•Poate trece ceva timp până la
începerea redării, în funcţie de
conţinut.
•Volumul (cu excepţia volumului
apelurilor iPhone) nu poate fi reglat
folosind butonul de volum de pe iPod,
atunci când acesta este conectat la
sistemul AV.
•Ţineţi apăsat
pentru
derulare rapidă înainte (înapoi) în
timpul redării fişierelor video, dacă nu
funcţionează butonul
.
•Când iPhone-ul este conectat la
sistemul AV şi primiţi un apel în timpul
redării, redarea se va întrerupe şi
puteţi prelua apelul.
•iPhone-ul sună la volumul setat, chiar
dacă este conectat la sistemul AV.
Reglaţi volumul la setarea
corespunzătoare de pe iPhone.
11RO
Utilizarea modului OSD (Afişare pe ecran)
Apăsaţi „OPR MODE” de pe aparat pentru a trece în modul
„On Screen Display” (Afişare pe ecran).
Când aparatul se află în acest mod, indicatorul LED al
aparatului se aprinde în culoarea verde.
1Titlul meniului selectat
2Setările curente
Repetare ,
Redare în ordine
aleatorie)
3Lista [Main Menu] (Meniul principal) ([Music], [Videos],
[Settings]) (Muzică, videoclipuri, configurări)
4Meniul selectat
12RO
Pentru a asculta şi vizualiza muzică şi videoclipuri în
timpul navigării în informaţiile din afişajul de pe ecran
Exemplu: Liste de piese
1Selectaţi [Music] (Muzică) din [Main Menu] (Meniul principal), apoi
apăsaţi ENTER. Va apărea afişajul meniului [Music] (Muzică).
2Selectaţi [Playlists] (Liste de piese) din meniul [Music] (Muzică), apoi
apăsaţi ENTER. Va apărea afişajul meniului [Playlists] (Liste de piese).
3Selectaţi lista dorită, apoi apăsaţi ENTER.
Vor apărea piesele din lista selectată.
4Selectaţi piesa dorită, apoi apăsaţi ENTER.
Va începe redarea piesei selectate.
1
2
3
4
5
6
Piesa curentă
Numele artistului
Numele albumului
Timp consumat
Numărul piesei curente / numărul total de piese
Starea de redare (Redare, pauză, derulare rapidă înainte, înapoi)
Note
•În acest mod nu puteţi folosi butoanele de comandă ale iPod-ului.
•Când TDM-iP50 nu poate afişa un caracter, acesta este afişat sub forma „*”.
•În funcţie de iPod-ul conectat, va trebui să comutaţi pe modul iPod Display
(pagina 10) pentru a afişa imagini video/foto.
•Întrerupeţi redarea înainte de a deconecta iPod-ul.
•Nu deconectaţi iPod-ul în timp ce televizorul afişează mesajul „Loading…”
(Încărcare).
•Poate trece ceva timp până la începerea redării, în funcţie de conţinut.
Înainte de vizualizarea fişierelor video, reglaţi setările video de pe iPod la
setările corespunzătoare, după caz.
continuare _____
13RO
Operaţiuni de bază
Apăsaţi
Pentru
Începerea redării.
Întreruperea redării.
ENTER
Selectarea
meniului/trecerea la
afişajul următorului
meniu/Începerea
redării.
Operează
MENU
similar
butonului Menu
(Meniu) /
de pe iPod.
DISPLAY
(Afişaj) /
RETURN
(Revenire)
Mişcarea cursorului.
Apăsaţi şi eliberaţi
petru a trece la
următorul
(anteriorul) cântec
sau capitol din
cartea
audio/podcast.
Ţineţi apăsat
pentru derulare
rapidă înainte
(înapoi).
Derulare rapidă
înainte (înapoi).
OPR
Comutarea
MODE/MODE
modurilor de
operare.
VOLUME +/–
Reglarea
volumului.
Meniul „Settings” (Configurări)
În acest meniu puteţi selecta
configurările aparatului: [Screen Saver],
[Color Theme] (Tema de culoare),
[Shuffle] (Redare în ordine aleatorie),
[Repeat] (Repetare), [Audiobooks]
(Cărţi audio). Configurarea se schimbă
prin apăsarea tastelor ENTER,
sau
în mod repetat Configurările implicite
sunt subliniate.
14RO
Notă
[Screen Saver] şi [Color Theme]
(Tema de culoare) pot fi selectate
apăsând tasta ENTER, iar setările
lor pot fi modificate chiar şi când
iPod-ul nu se află în aparat.
 Screen Saver Imaginea screen
saver-ului apare pe televizor după
aprox. 15 minute de inactivitate.
Apăsaţi orice buton pentru a
dezactiva screensaver-ul.
„[ON]”
(Activat)
„[OFF]”
(Dezactivat)
Porneşte screen saver-ul.
Opreşte screen saver-ul.
Afişajul nu trece pe imaginea
screensaver-ului în timpul redării
fişierelor video.
 „Color Theme” (Tema de
culoare)
Selectează culoarea afişajului pe
ecran pentru televizorul conectat.
[Auto]
[White] (Alb)
[Black]
(Negru)
[Green]
(Verde)
[Red] (Roşu)
[Blue]
(Albastru)
Culoarea este selectată
automat în funcţie de
iPod.
Culoarea este alb.
Culoarea este negru.
Culoarea este verde.
Culoarea este roşu.
Culoarea este albastru.
 „Shuffle” (Redare în ordine
aleatorie)
Redă melodiile/albumele în ordine
aleatorie.
Setarea este determinată de reglajele
iPod-ului.
„[OFF]”
Nu se redă în ordine
(Dezactivat) aleatorie.
[Songs]
Redă melodiile în
(Melodii)
ordine aleatorie.
[Albums]
Redă albumele în
(Albume)
ordine aleatorie.
Notă
La redarea fişierelor video,
setarea „Shuffle” trece automat pe
„OFF” (Dezactivat).
 „Repeat” (Repetare)
Repetă melodiile.
Setarea este determinată de
reglajele iPod-ului.
„[OFF]”
(Dezactivat)
[Repeat to
One]
(Repetare
unul)
[Repeat to
All]
(Repetare
toate)
Nu repetă fişierele.
Repetă un cântec.
Repetă toate
cântecele.
 „Audiobooks” (Cărţi audio)
Modifică viteza de redare a
cărţilor audio.
Setarea este determinată de
reglajele iPod-ului.
[Slower] (Mai Redă cartea audio
lent)
cu viteză lentă.
[Normal]
Redă cartea audio
cu viteză normală.
[Faster] (Mai Redă cartea audio
rapid)
cu viteză rapidă.
15RO
Informaţii suplimentare
Ghid al problemelor de
funcţionare
Dacă întâmpinaţi probleme cu
aparatul, găsiţi problema în lista de
verificare de mai jos şi luaţi măsurile
de remediere indicate. Dacă
problema persistă, contactaţi
distribuitorul Sony. Vă rugăm să
reţineţi, că în cazul în care
personalul de service schimbă
anumite piese în cadrul reparaţiei,
acestea s-ar putea să fie reţinute.
Când aduceţi aparatul la reparaţii,
aduceţi întreg sistemul.
Acest produs este un produs sistem
şi este necesar întregul sistem
pentru a putea determina elementul
ce trebuie reparat.
Indicatorul LED clipeşte.
• Scoateţi iPod-ul, opriţi sistemul
AV, apoi porniţi-l din nou.
Dacă LED-ul încă clipeşte, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Telecomanda nu funcţionează.
•Înainte de utilizare, actualizaţi-vă
iPod-ul pentru a folosi cele mai
recente programe.
•Eliminaţi obstacolele.
•Îndreptaţi telecomanda către
senzorul sistemului AV (seria
DAV, etc.).
•Distanţa dintre telecomandă şi
sistemul AV este prea mare.
•Înlocuiţi bateria.
16RO
•Asiguraţi-vă că iPod-ul este
conectat bine.
•Selectaţi funcţia DMPORT de
pe sistemul AV.
•Porniţi şi opriţi sistemul AV.
Imaginea video/foto de pe iPod nu
apare pe ecranul televizorului.
•Treceţi modul de operare pe modul
de afişare iPod pentru a afişa
fotografiile (pagina 10).
•Realizaţi conexiunea în funcţie de
sistemul AV (pagina 7).
•La navigarea în meniul de afişaj pe
ecran prin cablul DIGITAL MEDIA
PORT: Deconectaţi cablul video de
la mufa VIDEO OUT (Ieşire video).
•La navigarea în meniul de afişare
pe ecran prin mufa VIDEO OUT
(Ieşire video): Comutaţi intrarea
televizorului la intrarea video
conectată la acest aparat.
•Verificaţi dacă este corectă
configurarea PAL/NTSC de pe iPod*.
•Verificaţi dacă este activată setarea
de ieşire TV pe iPod (Consultaţi
manualul de utilizare al iPod-ului).
•Verificaţi dacă iPod-ul* este
compatibil cu ieşirea video
(Consultaţi manualul de utilizare al
iPod-ului9.
Imaginea video/foto de pe iPod
nu apare pe ecranul iPod-ului.
• Reglaţi setările de ieşire pentru
imaginile video/foto la valorile
corespunzătoare.
Pe ecranul televizorului nu
apare afişajul pe ecran.
•Verificaţi ca modul de operare să fie
configurat pe „On Screen Display”
(pagina 12).
•Realizaţi conexiunea în funcţie de
sistemul AV (pagina 7).
•La navigarea în meniul de afişaj pe
ecran prin cablul DIGITAL MEDIA
PORT: Deconectaţi cablul video de
la mufa VIDEO OUT (Ieşire video).
•La navigarea în meniul de afişare pe
ecran prin mufa VIDEO OUT (Ieşire
video):
Comutaţi intrarea televizorului la
intrarea video conectată la acest
aparat.
• Verificaţi dacă este corectă
configurarea PAL/NTSC de pe
aparat (pagina 6).
Sunetul se aude cu distorsiuni.
•Reglaţi volumul sistemului
AV conectat.
•Setaţi configurarea „EQ” a
iPod-ului pe „Off” (Dezactivat)
sau „Flat” (Plat).
Volumul soneriei de pe
iPhone nu se schimbă.
• Reglaţi volumul soneriei de
pe iPhone.
* Vezi „Modelele de iPod
compatibile” (pagina 3).
Nu se aude niciun sunet.
•Înainte de utilizare, actualizaţi-vă
iPod-ul pentru a folosi cele mai
recente programe.
•Verificaţi legăturile.
•Asiguraţi-vă că aparatul este
conectat bine.
•Asiguraţi-vă că iPod-ul* este
conectat bine.
•Asiguraţi-vă că iPod-ul* este
conectat bine.
•Poate trece ceva timp până la
începerea redării, în funcţie de
conţinut.
Se aude brum sau zgomot
puternic.
• Îndepărtaţi aparatul de sursele
de zgomot.
17RO
Precauţii
Cu privire la siguranţă
Dacă în aparat cad obiecte
străine, solide, sau lichide,
scoateţi aparatul din priză şi
dispuneţi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de a îl
utiliza din nou.
Cu privire la amplasare
•Nu aşezaţi aparatul în poziţie
înclinată.
•Nu aşezaţi aparatul în locuri
unde:
-Este extrem de cald sau de frig
-Este praf sau murdărie
-Este umiditate foarte mare
-Aparatul este expus la vibraţii
-Aparatul se află expus direct în
lumina soarelui
• Aveţi grijă atunci când
amplasaţi aparatul pe suprafeţe
tratate special (de exemplu cu
ceară, ulei, lustruite), deoarece
suprafaţa se poate păta sau
decolora.
Cu privire la încălzire
•Aparatul se încălzeşte în timpul
operării; acest lucru nu este o
eroare de funcţionare.
•Asiguraţi o ventilaţie adecvată,
pentru a preveni creşterea
temperaturii
în
interiorul
aparatului.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
cu privire la aparat, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
18RO
Curăţarea aparatului
Curăţaţi aparatul cu o lavetă
moale moale, umezită uşor cu o
soluţie slabă de detergent. Nu
utilizaţi nici un fel de burete
abraziv, praf de curăţat, sau
solvenţi cum ar fi diluanţii,
neofalina sau alcoolul.
Specificaţii
Randament
Video:
1 Vp-p 75 ohmi
(Ieşire video
compozit)
Generalităţi
Alimentare:
Dimensiuni:
Masa:
Intrare c.c. 5 V,
0.7 A (prin
DIGITAL MEDIA
PORT)
Aprox. φ 95 ×
23(h) mm
Aprox. 225 g
(inclusiv cablul)
Lungimea
Aprox. 1,5 m
cablului:
Modelul şi specificaţiile se pot
modifica fără preaviz.
19RO
Download PDF