Sony | ECM-MS907 | Sony ECM-MS907 Használati útmutató

Electret Condenser Stereo
Microphone
Elektretový kondenzátorový
stereo mikrofon
Návod k obsluze strana 3
CZ
Elektretový kondenzátorový
stereo mikrofón
Návod na obsluhu strana 5
SK
Elektrét kondenzátor mikrofon
Kezelési útmutatója 7. oldal
HU
Elektretowy
Elektretowy,, stereofoniczny
mikrofon pojemnościowy
Instrukcja obsługi stróna 9
ECM-MS907
© 1998 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
1
PL
A
D
èesky
33
22
11
Dříve než začnete přístroj používat,
důkladně si přečtěte tento návod k obsluze
a uschovejte jej pro pozdější použití.
a
Vložení baterie
(obr. A)
1 Otočte kryt ve směru hodinových ručiček.
2 Vytáhnutím držáku otevřete bateriový
prostor.
3 Vložte baterii R6 (velikost AA).
Vlastnosti
B
Tento mikrofon je vhodný pro použití při
různých příležitostech jako jsou koncerty či
konference s digitálním nahrávacím
zařízením (Sony MD, DAT apod.).
• Systém Mid-Side Stereo umožňuje věrný
záznam poskytující jasný a čistý zvuk.
• Direktivní úhel (mezi levým a pravým
kanálem) sa dá nastavit na 90° či 120°
v závislosti na zdroji zvuku.
b
ECM-MS907
Přesvědčte se, že e a E na baterii
souhlasí s e a E na diagramu
v prostoru pro baterii.
Životnost baterie
Když je zařízení zapnuté, indikátor stavu
baterie se rozsvítí. Pokud je baterie již slabší,
indikátor svítí méně nebo nesvítí vůbec.
V takovém případě baterii vyměňte.
Manganová baterie Sony R6P (SR) umožňuje
nepřetržitou činnost mikrofonu až 200 hodin.
Bezpečnostní upozornění
c
C
PF 1/2
3
Stojan
Stojan
Mikrofon
állvány
Stojak na
mikrofon
4
45
Poznámky k baterii
• Dejte pozor, aby Vám mikrofon neupadl
a aby nebyl vystaven přílišným otřesům.
• Chraňte mikrofon před nadměrně
vysokými teplotami (nad 40 °C) a vlhkostí.
• Jestliže je mikrofon umístěn příliš blízko
reproduktorů, může se ozvat houkání (tzv.
zpětná vazba). Je to způsobeno tím, že
mikrofon opakovaně zachycuje zvuk
z reproduktorů. V takovém případě
umístěte mikrofon co nejdále od
reproduktorů.
Aby ste předešli poškození přístroje korozí
nebo vytečením elektrolytu:
• Vložte baterii se správnou polaritou.
• Nepokoušejte se baterii nabíjet.
• Pokud mikrofon nebudete delší dobu
používat, baterii vyjměte. V případě, že by
došlo k vytečení elektrolytu, důkladně
prostor pro baterii před vložením nové
baterie vytřete.
Zapojení
(obr. B)
1
1
2
2
7
7
Zapojte stereo minizástrčku tvaru L do
zástrčky MIC na vašem nahrávacím zařízení
(MD, DAT apod.) tak, jak je to na obrázku
B.
6
6
2
3
Části a používání (obr. C)
Technická data
1 Ochrana proti vzduchovým
nárazům
NasaFtejejproredukcišumuzpůsobeném
dechemčivětrem.
2 Indikátor stavu baterie
Kdyžjepřepínačzapnutí/směrovýúhel
přepnutýzpolohyOFFnaON,tento
indikátorserozsvítí.Pokudjebateriejiž
slabší,indikátorsvítíméněnebonesvítí
vůbec.Vtakovémpřípaděbateriivyměňte.
3 Přepínač zapnutí/směrový úhel
Nastavtepřepínačvzávislostinazdroji
zvuku.
Všeobecné
OFF
Vypnutí přístroje.
ON
Zapnutí přístroje.
90°
Používá se pro záznam přímějšího
zvukového zdroje (sólo nástroje,
rozhovor atd.), k dosažení čistého
zvuku zaměřeného na konkrétní zdroj.
120°
Používá se pro záznam širšího
zvukového zdroje (orchester, sbor,
divadelní drama atd.), k dosažení
přirozeného zvuku zaměřeného na širší
spektrum zvuků.
4
5
6
7
Typ
Kabel
Závit podstavce
Rozměry
Hmotnost
Dodávanépříslušenství
Jednosměrový (Středový
stereo systém), mikrofon
3 mm, OFC (měděný kabel)
s pozlacenoustereo
minizástrčkou typuL
Délka: cca. 1,5 m
PF 1/2 závit
29 x 127 mm bez
přečnívajících částí
a ovládacíchprvků
Přibliž. 110 g včetně baterie
Ochranaprotivzduchovým
nárazům (stínítko) (1)
Držák mikrofonu (1)
Pouzdro (1)
Provozníparametry
Frekvenčnírozsah
Směrová funkce
100 – 15 000 Hz
Jednosměrná x 2 (Směrový
úhel: 90° nebo 120°)
(přepínatelný)
Výstupníimpedance 1 kiloohm ± 20%
nevyvážený
Citlivost (směrový úhel 120°)
Napětíotevřeného
výstupního
obvodu *1: –45 ± 4 dB
Efektivní výstupní
úroveň *2: –51 ±4 dBm
Rozdíl mezi citlivostí kanálů
L a R: Méně než 3 dB
Zdroje napájení
Provozní napětí: 1,5 V,
baterie R6(velikost AA)
Životnost baterie:
Přibl. 200 hodin při použití
Sony R6P (SR)
Maximální úroveň tlaku zvuku *3
Více než 110 dBSPL
Dynamickýrozsah
Více než 85 dB
Provozní teplota
0°C až 40°C
Výšeuvedenýpopispomáhápřivýběru
směrovéhoúhlu.Ipřestatodoporučenívšak
můžeteúhelnastavitpodlevlastníhouvážení.
Držadlo
Kryt
Držák mikrofonu (obr. D)
Stereo minizástrčka tvaru L
ZapojtejidozástrčkyMICnavašem
nahrávacímzařízení(MD,DATapod.).
Použití držáku mikrofonu
(obr. D)
slovensky
Skôr ako začnete so zariadením
pracovaD, prečítajte si pozorne tento
návod na obsluhu a uschovajte ho pre
budúce použitie.
Vloženie batérie
(obr. A)
Funkcie
1 Otočte kryt v smere hodinových
ručičiek.
2 Vytiahnite von svorku a otvorte
batériový priestor.
3 Vložte batériu R6 (veGkosD AA).
Tento mikrofón má využitie v rôznych
situáciách, ako sú koncerty alebo
konferencie alebo konferencie
s digitálnym komponentom pre
nahrávanie (Sony MD, DAT, atF.).
• Systém Mid-Side Stereo poskytuje
prírodoný zvuk, dodáva stereo zvuk
z nádhernou jasnosDou.
• Direktívny uhol (medzi Gavým a
pravým kanálom) sa dá nastaviD na 90°
alebo 120° v závislosti na zdroji zvuku.
Presvedčte sa, že e a E na batérií
súhlasia s e a E na diagrame
v batériovom priestore.
Životnos? batérie
KeF je zariadenie zapnuté, indikátor stavu
batérie krátko svieti. KeF je batéria slabá,
indikátor ostane slabo svietiD alebo sa
nerozsvieti vôbec. V tomto prípade
vymeňte batériu za novú.
Mangánová batéria Sony R6P (SR)
umožňuje mikrofónu až 200 hodín
prevádzky.
Bezpečnostné
upozornenia
Poznámka ku batérii
Aby ste predišli poškodeniu zariadenia
koróziou alebo vytečením batérie;
• Vložte batériu so správnou polaritou.
• Nepokúšajte sa batériu nabiD.
• Ak mikrofón nebudete dlhší čas
používaD, vyberte z neho batériu.
Ak batéria vytečie, utrite priestor pre
batériu pred vložením novej.
• Mikrofón nikdy neupúštajte na zem
ani nevystavujte extrémnym
nárazom.
• Držte ho Falej od extrémnych teplôt a
vlhkosti (viac ako 40°C).
• Ak je mikrofón umiestnený blízko
hlasitých reproduktorov, môže sa
objaviD spätná akustická väzba. Ak sa
toto stane, dajte mikrofón čo najFalej
od reproduktorov, zmeňte smer
reproduktoru, alebo znížte hlasitosD
reproduktoru alebo mikrofónu, pokým
väzba nezmizne.
Zapojenie
(obr. B)
Zapojte koncovku L- stereo do
zástrčky MIC na vašom nahrávacom
zariadení (MD, DAT, atF.) tak, ako je
to na obrázku B.
*1 0 dB = 1 v/Pa, 1 000 Hz (1 Pa = 10 Kbar = 94 dBSPL)
*2 0 dBm = 1 mW/Pa, 1 000 Hz
*3 1 % zkreslení při 1 000 Hz.
(0 dBSPL = 2 x 10-5 Pa)
a Postavení mikrofonu na rovném
b povrchu
c Použití jako ruční mikrofon
Upevnění mikrofonu na stojan
Sony si vyhrazuje právo změn vzhledu a technických
dat bez předchozího upozornění.
4
5
Časti a používanie (obr. C)
Technické údaje
1 Blokovač vetra
Použitehopreredukovaniešumuzdýchania
alebovetra.
2 Indikátor stavu batérie
KeFjeprepínačzapnutie/smerovýuhol
prepnutýzOFFnaON,tentoindikátor
krátkozasvieti.Akjebatériaslabá,indikátor
ostaneslabosvietiDalebosavôbec
nerozsvieti.Vtomtoprípadevymeňtebatériu
zanovú.
3 Prepínač zapnutie/smerový uhol
Nastavteprepínačvzávislostinazdroji
zvuku.
Všeobecne
OFF
Vypnutie zariadenia.
Výkon
ON
Zapnutie zariadenia.
Frekvenčnáodozva
SmerovosD
90°
Používa sa pre relatívne nižší zvukový
zdroj (inštrumentálne solo, rozhovor,
atF.), pre čistý záznam stereo zvuku.
120°
Používa sa pre široký zvukový zdroj
(orchester, zbor, divadelná dráma,
atF.), pre prírodný stereo zvuk.
4
5
6
7
Typ
Jednosmerový (Stredový
stereo systém), mikrofón
Kábel
3 mm, OFC (med. kábel)
s pozlátenoustereokoncovkou
typu L, dĺžka: cca. 1.5 m
Skrutka
Skrutka PF 1/2
Rozmery
29 x 127 mm bez
prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
HmotnosD
Približ. 110 g vrátane batérie
Dodanépríslušenstvo Blokovač vetra (1)
Držiak mikrofónu (1)
Púzdro (1)
100 – 15,000 Hz
Univerzálna x 2 (Smerový
uhol: 90° alebo 120°)
(voliteGný)
Výstupnáimpedancia 1 kilohm ± 20% nevyvážená
CitlivosD (smerový uhol 120°)
Voltáž otvoréneho
výstupného obvodu *1:
–45 ± 4 dB
Efektívná výstupná
úroveň *2: –51 ±4 dBm
Rozdiel medzi citlivosDou
kanálov L a R: Menej ako
3 dB
Napájanie
Prac. napätie: 1.5 V,
batériaR6(veGkosDAA)
ŽivotnosD batérie: Približ.
200 hodín pri použití Sony
R6P (SR)
Maximálna úroveň tlaku zvuku *3
Viac ako 110 dBSPL
Dynamickýrozsah
Viac ako 85 dB
Prevádzkováteplota
0°C až 40°C
Popis vyššie udáva situácie pre použitie
rôzneho smerového uhla. Aj keF je toto
doporučené, môžete nastaviD uhol podĺa
vlastnéhouváženia.
Svorka
Kryt
Držiak mikrofónu (obr. D)
Koncovka typu L- stereo
Zapojte ju do zástrčky MIC na vašom
nahrávacom zariadení (MD, DAT, atF.).
Používanie držiaka
mikrofónu
(obr. D)
magyar
Mielőtt használatba venné a terméket,
kérjük, alaposan tanulmányozza át ezt a
kezelési útmutatót, és őrizze meg, mert a
későbbiekben szüksége lehet rá.
Az elemek behelyezése
(lásd az A ábrát)
1 Forgassa a mikrofon alsó részén lévő
szorítókupakot az óramutató járásával
ellentétes irányba.
2 Húzza le a mikrofon fogantyúját az
elemtartó kinyitásához.
3 Helyezzen be egy db R6 (AA méretű)
elemet.
Behelyezésnél ügyeljen arra, hogy az
elem e és E pólusa az elemtartó rekesz
e és E érintkezőjéhez kerüljön.
Jellemzők
Ez a mikrofon számos szituációban
használható, így alkalmas pl. egy koncerten
vagy konferencián történő felvételkészítésre,
digitális felvevő berendezéssel (Sony MD,
DAT, stb.).
• A közép-oldalirányú sztereo rendszer
természetes hangzást biztosít és kiváló
tisztaságú sztereo hangképet állít elő.
• Az irányszög (a bal és jobb csatorna között)
a műsorforrásnak megfelelően 90° és 120°
között szabályozható.
Az elem kapacitása
A mikrofon bekapcsolásakor az elem
ellenőrzőfény rövid ideig világít. Ha az elem
gyengül, az ellenőrzőfény folyamatosan
halványan világít, vagy egyáltalán nem
világít. Ilyenkor cserélje ki az elemet. Sony
R6P (SR) típusú mangán elemmel a mikrofon
kb. 200 óráig képes működni.
Előírások
• Soha ne ejtse le a mikrofont és óvja az erős
ütésektől.
• Óvja a mikrofont a szélsőséges magas
hőmérséklettől (40°C fölött) és
nedvességtől.
Ha a mikrofont hangsugárzók közelében
állítja fel, gerjedés (akusztikus
visszacsatolás) fordulhat elő. Ilyen esetben a
mikrofont vigye a lehető legtávolabb a
hangsugárzótól, változtasson a beállítási
szögén, vagy csökkentse a hangerőt
mindaddig, míg a gerjedés meg nem
szűnik.
Megjegyzések az elemek
használatához
Az elem szivárgás és az ennek következtében
fellépő korrózió megakadályozása érdekében:
· Az elemet a megfelelő polaritással helyezze
be.
· A száraz elemet tilos feltölteni.
· Ha a mikrofont hosszú ideig nem használja,
vegye ki az elemet.
Ha elem szivárgás fordult elő, az új elem
behelyezése előtt törölje le az elemtartóba
került elektrolit maradványt.
*1 0 dB = 1 v/Pa, 1,000 Hz (1 Pa = 10 Kbar = 94 dBSPL)
*2 0 dBm = 1 mW/Pa, 1,000 Hz
*3 1 % skreslenie pri 1,000 Hz.
(0 dBSPL = 2 x 10-5 Pa)
Csatlakoztatás
(lásd a B ábrát)
Právo na zmeny vyhradené.
Csatlakoztassa az L alakú sztereó mini
csatlakozó dugót a felvevő berendezés (MD,
DAT, stb.) MIC aljzatához a B ábra szerint.
a Postavenie mikrofónu na rovnom
b povrchu
c Ručný mikrofón
Upevnenie mikrofónu na stojan
6
7
A kezelőszervek helye és
használata (lásd a C ábrát)
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SONY ECMMS907 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) IpMBkM.sz.rendeletébenelőírtakszerintmegfelela
következőműszakijellemzőknek.
1 Szélzaj szűrő
Helyezzeamikrofonraaszélzajvagya
lélegzészajánakcsökkentéseérdekében.
2 Elem ellenőrzőfény
Haazüzemi/irányszögkapcsolótOFF
állásbólONállásbakapcsolja,ezaz
ellenőrzőfényrövidideigvilágít.Haazelem
gyengül,azellenőrzőfényfolyamatosan
halványanvilágít,vagyegyáltalánnem
világít.Ilyenkorcseréljekiazelemet.
3 Üzemi/irányszög kapcsoló
Állítsabeakapcsolótaműsorforrásnak
megfelelőpozícióba.
OFF
A mikrofon kikapcsolása
ON
A mikrofon bekapcsolása
90°
Pontszerű műsorforrás (pl.
hangszerszóló, beszélgetés, stb.)
fókuszált, tiszta sztereó felvétele.
120°
Általánosjellemzõk
Típus
Mikrofonvezeték
Állványcsavar
Méretek
Tömeg
Mellékelttartozékok
Teljesítmény
Nagyobb kiterjedésű műsorforrás
(pl. zenekar, kórus, színpadi darab,
stb.) felvétele természetes
hangzással, sztereó minőségben.
100 - 15000 Hz
Egyirányúx2(Irányszög:90°
vagy120°)(kapcsolható)
Kimenetiimpedancia
1 kiloohm ±20%
aszimmetrikus
Érzékenység(irányszög120°)
Nyitottáramkörikimenő
feszültség*1: -45 ±4 dB
Hasznoskimenő
jelszint*2: -51 ±4 dB
Különbség a bal és jobb
csatornaérzékenységeközött:
kevesebb mint 3 dB
Tápfeszültség
Normáltápfeszültség:1,5V,
R6 (AA elem)
Elem kapacitása: Kb. 200 óra
egy db Sony R6P (SR)
elemmel
Maximálishangnyomás*3 Több mint 110 dBSPL
Dinamika
Több mint 85 dB
Üzemihőmérséklet
0°C - 40°C
Fogantyú
Szorítókupak
Mikrofon tartó (lásd a D ábrát)
L alakú sztereó mini csatlakozó dugó
Csatlakoztassaafelvevőműsorforrás(MD,
DAT,stb.)MICaljzatához.
A mikrofon tartó használata
(lásd a D ábrát)
a Ha vízszintes felületre állítja a
b mikrofont.
c Ha kézi mikrofonként használja.
A mikrofon tartó csatlakoztatása a
mikrofon állványhoz.
Instalacja baterii (patrz
rys. A)
Przed rozpoczęciem eksploatacji
mikrofonu prosimy o dokładne
zapoznanie się
z niniejszą instrukcją i o pozostawienie jej do
wykorzystania w przyszłości.
1 ObrÛÊ kapturek przeciwnie do ruchu
wskazÛwek zegara.
2 åciπgnij rÍkojeúÊ w celu otwarcia komory
na bateriÍ.
3 W≥Ûø bateriÍ R6.
Charakterystyka
Dopasuj bieguny e i E baterii do
oznaczeń e i E w komorze na
baterie.
Trwa≥oúÊ baterii
Mikrofon ECM-MS907 nadaje się do
wykorzystania w wielu sytuacjach, na
przykład na koncercie lub w sali
konferencyjnej. Jest przeznaczony do
współpracy z cyfrowymi urządzeniami
nagrywającymi (Sony MD, DAT itp.).
• System stereo Mid-Side umożliwia
rejestrację naturalnego dźwięku i zapewnia
stereofoniczny obraz dźwiękowy
o nadzwyczajnej przejrzystości.
• W zależności od źródła dźwięku, kąt
kierunkowości (między lewym a prawym
kanałem) można nastawić na 90° lub 120°.
W chwili włączenia zasilania, na krótko
zapala się wskaźnik kontrolny baterii. Kiedy
bateria jest wyładowana, wskaźnik pali się
słabo albo nie pali się wcale. W takim
przypadku wymień baterię na nową.
Bateria manganowa Sony R6P (SR) wystarcza
na mniej więcej 200 godzin ciągłej pracy
mikrofonu.
Uwagi dotyczπce baterii
Aby uniknąć uszkodzenia mikrofonu
wskutek wycieku z baterii i korozji:
• zainstaluj baterię z właściwie ułożonymi
biegunami,
• nie próbuj ładować baterii,
• wyjmij baterię, jeśli mikrofon nie będzie
używany przez dłuższy czas.
W przypadku wycieku z baterii, przed
zainstalowaniem nowej baterii wytrzyj
wszelkie pozostałości rozlanego płynu.
Frekvenciaátvitel
Irányérzékenység
Afentitáblázatbanazirányszögkapcsoló
beállításáhoznyújtunksegítséget.Habárjavasoljuka
fentibeállításiútmutatókövetését,bármely
irányszögbeállítástetszésszerinthasználható
bármilyenműsorforrásesetében.
4
5
6
7
Egypontossztereó(középoldalirányúsztereorendszerrel)
elektrétkondenzátormikrofon.
3mmátmérőjű,kéteres,
árnyékoltOFC(oxigénmentes
réz)vezeték,Lalakúaranyozott
csatlakozódugóval
Hossz: Kb. 1,5 m
PF ˝ csavar
29 x 127 mm (külső ármérő x
hossz)akiállórészekés
kezelőszerveknélkül
Kb. 110 g az elemmel
Szélzajcsökkentő(1db)
Mikrofontartó(mikrofon
állványkéntishasználható)
(1db)
Hordtáska(1db)
polski
Zalecenia dla
bezpieczeÒstwa
• Nigdy nie upuścić mikrofonu ani nie
narazić go na silny wstrząs.
• Chronić mikrofon przed bardzo wysoką
temeraturą (powyżej 40 °C) oraz dużą
wilgotnością.
• Ustawienie mikrofonu w pobliżu głośników
może spowodować piszczenie (sprzężenie
akustyczne). W takim przypadku mikrofon
należy postawić możliwie daleko od
głośników, skierować go w inną stronę lub
zmniejszać głośność, aż piszczenie ustanie.
Pod≥πczanie (patrz rys.
B)
Pod≥πcz wtyk stereo mini o kszta≥cie L do
gniazda MIC urzπdzenia nagrywajπcego (MD,
DAT itp.), jak pokazano na rys. B.
*1
0 dB = 1 v/Pa, 1000 Hz (1 Pa = 10 mbar = 94 dBSPL)
0 dBm = 1 mW/Pa, 1000 Hz
*3
1 %-os hullámtorzítás 1000 Hz-en (0 dBSPL = 2 x 10-5
Pa)
*2
8
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
9
Wykaz i funkcje czÍúci
(patrz rys. C)
Korzystanie z obsadki na
mikrofon (patrz rys. D)
1 Os≥ona od wiatru
Załóż ją, aby zredukować
zakłócenia, jakie powoduje wiatr
lub oddech.
2 Wskaünik kontrolny baterii
Wskaźnik ten zapala się na chwilę po
przestawieniuprzełącznikazasilania/
kąta kierunkowości z położenia OFF
w ON. Kiedy bateria jest wyładowana,
wskaźnik pali się słabo albo nie pali się
wcale.Wtakimprzypadkuwymień
baterię na nową.
3 Prze≥πcznik zasilania / kπta
kierunkowoúci
Przestaw go w położenie odpowiednie
dlaźródładźwięku.
OFF
Wyłącza zasilanie.
ON
Włącza zasilanie.
90°
Służy do rejestracji dźwięku ze
stosunkowo wąskich źródeł (solo
instrumentalne, rozmowa itp.).
Zapewnia wyraźny dźwięk stereo
skupiony na źródle.
120°
4
5
6
7
a Ustawianie mikrofonu na płaskiej
powierzchni
b Użycie w funkcji mikrofonu ręcznego
c Mocowanie mikrofonu na stojaku
Dane techniczne
Ogólne
Temperatura pracy 0°C do 40°C
Typ
*1 0 dB = 1 v/Pa, 1 000 Hz (1 Pa = 10 Kbar = 94 dBSPL)
*2 0 dBm = 1 mW/Pa, 1 000 Hz
*3 Przy 1 000 Hz wystÍpuje 1 % zniekszta≥ceÒ
harmonicznych
(0 dBSPL = 2 x 10-5 Pa)
Jednokierunkowy,
stereofoniczny, elektretowy
mikrofon pojemnościowy
(system stereo Mid-Side)
Przewódmikrofonu
Średnica 3 mm, ekranowany,
dwużyłowy, OFC (miedź
beztlenowa)zpozłacanym
wtykiem stereo mini
o kształcie L
Długość: Około 1,5 m
Śruba stojaka
Śruba PF 1/2
Wymiary
29 x 127 mm (średnica
zewnętrzna x długość) bez
wystających elementów ani
regulatorów
Waga
Około 110 g wraz z baterią
Dostarczanewyposażenie
Osłona od wiatru (1 szt.)
Obsadkamikrofonu(służąca
też za stojak) (1 szt.)
Futerał do przenoszenia (1
szt.)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
Parametry
Pasmoprzenoszenia
Kierunkowość
100 – 15 000 Hz
Jednokierunkowy(dwa
ustawienia – do wyboru kąt
kierunkowości 90° lub 120°)
Impedancjawyjściowa
Służy do rejestracji dźwięku
z szerszych źródeł (orkiestra,
chór, sztuka sceniczna itp.).
Zapewnia naturalny, realistyczny
obraz dźwiękowy stereo.
1 kiloom I20%,
niesymetryczna
Czułość (kąt kierunkowości 120°)
Napięcie wyjściowe przy
otwartym obwodzie*1:
–45 ±4 dB
Efektywny poziom
wyjściowy*2: –51 ±4 dBm
Różnica czułości pomiędzy
lewym a prawym kanałem:
mniej niż 3 dB
Zasilanie
Normalne napięcie zasilania:
1,5 V, bateria R6
Trwałość baterii: około
200 godzin dla baterii Sony
R6P (SR)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego*3
Większy niż 110 dBSPL
Zakresdynamiczny
Większy niż 85 dB
Wybierz właściwy kąt, posługując się
powyższymiwytycznymi.Pomimoże
zaleca się ich przestrzeganie, można
wybrać dowolny kąt według własnego
uznania.
RÍkojeúÊ
Kapturek
Obsadka na mikrofon (patrz
rys. D)
Wtyk stereo mini o kszta≥cie L
Podłącz go do gniazda MIC urządzenia
nagrywającego (MD, DAT itp.).
10
11
12
Download PDF

advertising