Sony | ECM-Z60 | Sony ECM-Z60 Használati útmutató

Electret Condenser Microphone
ElektrÈt kondenz·tor mikrofon
KezelÈsi ˙tmutatÛ - 14. oldal
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
ECM-Z60
Sony Corporation © 1999 Printed in Czech Republic
1
A
magyar
Mielıtt haszn·latba vennÈ a termÈket, kÈrj¸k,
alaposan tanulm·nyozza ·t ezt a kezelÈsi ˙tmutatÛt, Ès
ırizze meg, mert a kÈsıbbiekben sz¸ksÈge lehet r·.
Jellemzık
ï Szuper ir·nyÌtott mikrofon (mono) f·ziscsatorna
rendszerrel, mely lehetıvÈ teszi a teljesen tiszta
felvÈtelek kÈszÌtÈsÈt
a t·voli hangforr·sokrÛl is.
ï Kˆnnyen kezelhetı kihajthatÛ mikrofon t·masz.
ï KÈtfÈle energiaell·tÛ rendszer a magnÛval valÛ
kompatibilit·s ÈrdekÈben (az energi·t
a mellÈkelt elemtartÛbÛl, vagy egy
csatlakoztathatÛ ·ramell·tÛ rendszerbıl* nyeri).
ï A h·tralÈvı elemkapacit·s kijelzÈsÈrıl egy
LED gondoskodik.
*
Arendszer·ramforr·skÈntszolg·lamikrofon
sz·m·ra,ÈslehetıvÈteszi,hogycsup·namikrofon
jackcsatlakoztat·s·valhaszn·lhatÛlegyen.
ElıÌr·sok
ï A mikrofon egy precizÌÛs m˚szer. Soha ne
szerelje szÈt.
ï ”vja a mikrofont a szÈlsısÈges magas
hımÈrsÈklettıl (60∞C fˆlˆtt) Ès nedvessÈgtıl.
ï Ha a mikrofont hangsug·rzÛk kˆzelÈben ·llÌtja
fel, gerjedÈs (akusztikus visszacsatol·s)
fordulhat elı. Ez azÈrt van, mert a mikrofon
folyamatosan ÈrzÈkeli a hangsug·rzÛk hangj·t.
Ebben az esetben helyezze a mikrofont olyan
t·vol a hangsug·rzÛktÛl, amennyire csak
lehetsÈges.
ï K¸ltÈri haszn·lat esetÈn soha ne legyen
a mikrofon nedves az esıtıl vagy sÛs vÌztıl.
ï Ha a mikrofon vagy a csatlakozÛ vagy a lÌtium
elem piszkoss· v·lik, tˆrˆlje ·t azokat egy
sz·raz ronggyal.
ï A csatlakoztat·s megsz¸ntetÈsÈt mindig
a csatlakozÛ dugÛn·l fogva vÈgezze. A vezetÈk
megh˙z·sa annak elszakad·s·t okozhatja.
Mivel ez a rendszer mono csatlakozÛt haszn·l
(kÈt pÛlus), ezÈrt a felvÈtel egy sztereÛ
magnÛhoz csatlakoztatva csak a bal csatorn·ra
kÈsz¸l.
MegjegyzÈsek a lÌtium elemmel
kapcsolatban
ï A lÌtium elemet tartsa t·vol a gyermekektıl.
Ha az elemet lenyelik, azonnal hÌvjon orvost.
ï Tˆrˆlje meg az elemet sz·raz ronggyal, hogy
megfelelı ÈrintkezÈst biztosÌtson.
ï Az elem behelyezÈsÈnÈl mindig ellenırizze a helyes
polarit·st.
Ne fogja meg az elemet fÈmcsipesszel, mert az
rˆvidz·rat okoz.
FIGYELEM
Az elem nem megfelelı kezelÈs esetÈben felrobbanhat.
Ne tˆltse fel, szerelje szÈt, vagy dobja t˚zbe.
A rÈszegysÈgek
elnevezÈse Ès
haszn·lata (l·sd az A ·br·t)
1 POWER (¸zemi) kapcsolÛ
2 Elem ellenırzıfÈny
Ha az ¸zemi kapcsolÛt ON ·ll·sba kapcsolja, ez az
ellenırzıfÈny rˆvid ideig vil·gÌt. Ez nem hib·s
m˚kˆdÈs, Ès megmutatja, hogy az elem
rendelkezik mÈg tˆltÈssel. Ha az elem gyeng¸l, az
ellenırzıfÈny folyamatosan halv·nyan vil·gÌt,
vagy egy·ltal·n nem vil·gÌt.
3 L alak˙ mono mini csatlakozÛ
(aranyozott)
4 ElemtartÛ doboz
Az elemtartÛ dobozt nyakkendıjÈhez, zsebÈhez,
vagy gallÈrj·hoz csiptetheti.
5 Mikrofon jack
6 L alak˙ mono mini csatlakozÛ
(aranyozott)
7 ElemtartÛ
Csatlakoztassa a mini csatlakozÛhoz, hogy egy
hagyom·nyos jack bemenettel haszn·lhassa.
8 Mikrofon
9 Mikrofon t·masz
A t·maszt haszn·lva a mikrofon szˆge a vÌzszintes
Ès ferde kˆzˆtt v·ltoztathatÛ.
S pouûitÌm stojanu m˘ûete mikrofon p¯i nahr·v·nÌ
nastavit do vodorovnÈ nebo öikmÈ polohy.
B
MinısÈgtan˙sÌt·s
E strana
e strana
LÌtiov· batÈria (nedodan·)
1
2
Puzdro pre batÈriu
3
Drûiak batÈrie
C
ECM-Z60
do konektora pre
mikrofÛn (PLUG IN
POWER)
Mono rekordÈr
A forgalomba hozÛ tan˙sÌtja, hogy a SONY
ECM-Z60 tÌpus˙ kÈsz¸lÈk a 2/1984. (III. 10.)
IpM-BkM.sz. rendeletÈben elıÌrtak szerint
megfelel a kˆvetkezı m˚szaki jellemzıknek.
TÌpus
ElektrÈt kondenz·tor mikrofon
MÈretek
A mikrofon rÈsz:
16 x 106 x 22 mm (·tmÈrı/
hossz/magass·g)
(A t·masz maxim·lis szÈlessÈge:
26 mm)
ElemtartÛ doboz rÈsz:
40 x 16.5 x 46 mm
Tˆmeg
Mikrofon rÈsz (vezetÈkkel
egy¸tt):
Kb. 21 g
ElemtartÛ doboz rÈsz (lÌtium
elemmel Ès vezetÈkkel egy¸tt):
Kb. 17 g
VezetÈk
Mikrofon rÈsz:
OFC litz vezetÈk
(1 ·rnyÈkolt Èr)
1.5 mm ·tmÈrı
Hossz: kb. 1m
ElemtartÛ doboz rÈsz:
OFC litz vezetÈk (2 ·rnyÈkolt
Èr)
2.2 mm ·tmÈrı
Hossz: kb. 0.3 m
MellÈkelt tartozÈkok
ElemtartÛ doboz (1 db)
Frekvencia ·tvitel
100 ñ 10,000 Hz
Ir·nyÈrzÈkenysÈg
Szuper ir·nyÌtott
Kimeneti impedancia
2.8 kohm ± 30%
…rzÈkenysÈg
Nyitott ·ramkˆri kimenı
fesz¸ltsÈg -36 ± 3.5 dB
0 dB = 1V/Pa, 1,000 Hz (1 Pa =
94 dBSPL)
Elemkapacit·s
Kb. 300 Ûra (Sony CR2025
lÌtium elemmel, mely nincs
mellÈkelve)
Maxim·lis hangnyom·s
Kb. 102 dBSPL (1% torzÌt·s
1,000 Hz frekvenci·n·l)
(0dBSPL = 2 x 10 ñ5 Pa)
‹zemi hımÈrsÈklet
0∞C - 40∞C
A modell Ès a m˚szaki adatok elızetes
bejelentÈs nÈlk¸l v·ltozhatnak.
Az elemek
behelyezÈse
(l·sd a B ·br·t)
Amikor egy olyan kazett·s magnÛhoz
csatlakoztatja, mely nem kompatibilis a
mikrofon ·ram·ll·t·s rendszerÈvel, akkor
haszn·lja az elemtartÛ dobozt egy Sony
CR2025 lÌtium elemmel (nincs mellÈkelve).
Az elem behelyezÈse elıtt tˆrˆlje meg azt egy
sz·raz ronggyal, hogy biztosÌtsa a jÛ
ÈrintkezÈst.
Ellenırizze, hogy a lÌtium elemet a megfelelı
e Ès E polarit·ssal helyezi be, az elemtartÛ
jelzÈseinek megfelelıen. A nem megfelelı
polarit·ssal a mikrofon nem fog m˚kˆdni.
1 Nyomja be a f¸let egy hegyes
t·rggyal, mint pÈld·ul egy golyÛstoll,
majd h˙zza ki az elemtartÛt.
2 Helyezzen egy ˙j lÌtium elemet az
elemtartÛba, e oldal·val felfelÈ.
3 Helyezze vissza az elemtartÛt az
elemtartÛ dobozba.
Csatlakoztat·s
Csatlakoztatás egy a
rendszer
áramellátásával
kompatibilis kazettás
magnóhoz
D
ECM-Z60
Kazetov˝ rekordÈr
do konektora pre
mikrofÛn
(lásd a C ábrát)
PrepÌnaË POWER: ON
A mikrofon ·ramell·t·s·t a csatlakoztatott
kÈsz¸lÈk biztosÌtja.
do konektora pre mikrofÛn
Csatlakoztatás egy a
rendszer
áramellátásával
nem kompatibilis kazettás
magnóhoz (lásd a D ábrát)
Puzdro pre batÈriu
A támasz használata
(lásd az E ábrát)
A felvenni kÌv·nt hangforr·s helyzetÈnek
megfelelıen hajtsa ki vagy be a t·maszt.
E
Az elem kapacit·sa
A Sony CR2025 lÌtium elem (nincs
mellÈkelve) kˆr¸lbel¸l 300 Ûr·nyi folyamatos
m˚kˆdÈst biztosÌt. A mikrofon
bekapcsol·sakor az elem ellenırzıfÈny rˆvid
ideig vil·gÌt. Ha az elem gyeng¸l, az
ellenırzıfÈny folyamatosan halv·nyan vil·gÌt,
vagy egy·ltal·n nem vil·gÌt. Ilyenkor cserÈlje
ki az elemet (egy Sony CR2025 lÌtium elemre,
mely nincs mellÈkelve). Az elemsziv·rg·s
elker¸lÈse ÈrdekÈben haszn·lat ut·n kapcsolja
ki a mikrofont.
Megjegyzés
FelvÈtel kˆzben ne Èrintse meg a t·maszt,
k¸lˆnben zaj ker¸l a felvett jelbe.
ZasunutÈ noûiËky stojanu
VyklopenÈ noûiËky stojanu
Download PDF

advertising