Sony | RM-LVR2 | Sony RM-LVR2 Telecomandă în timp real cu Wi-Fi® pentru Action Cam Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

4-566-657-11(1) (RO)
Telecomandă de vizualizare în timp
real la distanţă
Ghid de pornire
Acest manual descrie operaţiile de bază ale telecomenzii de vizualizare
în timp real la distanţă RM-LVR2.
Înainte de utilizare, trebuie să conectaţi telecomanda
la o cameră prin Wi-Fi, conform acestui manual.
Pentru detalii, consultaţi Ghidul de Asistenţă online.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
Afişaj pe ecran
 Pictograma de dezactivare a butoanelor
 Afişaj ceas
 Indicatorul nivelului bateriei
telecomenzii
 Pictograma pentru Modul avion
Se afişează atunci când telecomanda
este în modul avion.
 Mod fotografiere
 Indicatorul de comutare a modului de
înregistrare a imaginilor
 Pictograma REC
 Indicator de avertizare privind cardul
de memorie
 Indicatorul nivelului bateriei camerei
Afişajul ceasului
Setarea zonei
1
2
Asiguraţi-vă că alimentarea telecomenzii este oprită.
Conectaţi telecomanda la un computer activat cu ajutorul
cablului micro USB (furnizat).
Stă aprins cu culoarea
portocaliu în timpul încărcării
Cablu micro USB
Componente şi comenzi
 Butonul MENU
 Butonul DISP
 Butonul REC/ENTER
 Lampa REC/Wi-Fi
 Ecran LCD
 Butonul DOWN
 Butonul UP
 Lampa CHG (Încărcare)
 Butonul RESET (Resetare)
 Terminalul Multi/Micro USB
 Clapetă de blocare
 Capac de conector
 Butonul ON/OFF
 Buclă pentru curea
Lampa CHG (Încărcare) se stinge după finalizarea încărcării.
Note
• Puteţi încărca telecomanda chiar dacă acesta nu este descărcată complet.
De asemenea, chiar dacă telecomanda nu este încărcată complet, puteţi folosi
capacitatea parţială a acumulatorului.
• Dacă alimentarea telecomenzii este pornită, aceasta este alimentată dar nu
se şi încarcă.
• Când telecomanda este complet încărcată, lampa CHG (Încărcare) se stinge
imediat.
• Dacă nu aveţi un computer, folosiţi adaptorul c.a. AC-UD10 (comercializat
separat).
Setarea
anului-lunii-zilei
4

Note
• Regiunile sunt definite în funcţie de diferenţa de fus orar faţă de ora
meridianului Greenwich (GMT) şi ora standard din locul în care vă aflaţi.
Pentru detalii cu privire la diferenţele de fus orar, consultaţi „Lista cu diferenţele
de fus orar pentru capitalele lumii” din Ghidul de asistenţă online.
• Pentru a seta din nou data şi ora, apăsaţi butonul MENU de pe telecomandă
(Setare
în vederea selectării „Setarea datei şi orei/zonei/orei de vară” din
telecomandă).
Conectarea telecomenzii la o singură
cameră (Conexiune individuală)
Pentru detalii privind următoarele operaţii, consultaţi Ghidul de
asistenţă online sau instrucţiunile de utilizare a camerei.
• Camere multiple (Conectare multiplă)
• Camere fără Action cam
1
Selectaţi camera pe care doriţi să o conectaţi la
telecomandă.


Comutaţi modul de înregistrare a imaginilor apăsând pe butonul
UP/DOWN de pe afişajul de vizualizare în timp real al telecomenzii.
Pictograma modului de înregistrare a imaginilor va fi afişată în partea
de sus stânga a afişajului.
Înregistrare
Atunci când înregistraţi filme
Dacă apăsaţi butonul REC/ENTER în starea ilustrată în ,
telecomanda va ieşi din modul standby. În acest caz, selectaţi
din nou numele SSID al camerei.
5
Conectaţi telecomanda la cameră.
Action Cam fără HDR-AZ1
Când apare [ACPT?] pe panoul de afişaj al camerei, apăsaţi butonul
ENTER de pe cameră.
Pentru detalii privind următoarele operaţii, consultaţi Ghidul de
asistenţă online sau instrucţiunile de utilizare a camerei.
• Imagini statice
• Imagini statice înregistrate la anumite intervale
• Înregistrare în buclă
1
2
Apăsaţi butonul REC/ENTER pentru a începe înregistrarea.
Lampa REC/Wi-Fi îşi schimbă culoarea din albastru în roşu.
Apăsaţi butonul REC/ENTER din nou pentru a opri
înregistrarea.
Lampa REC/Wi-Fi îşi schimbă culoarea din roşu în albastru.
Note cu privire la ataşarea curelei la
telecomandă
Porniţi telecomanda.
Când activaţi telecomanda, se va afişa ecranul de standby pentru
conexiunea Wi-Fi.
Comutarea modurilor de înregistrare
a imaginilor
 Selectaţi numele SSID (destinaţia) din lista cu conexiuni
destinaţie.
 Apăsaţi butonul REC/ENTER.
 Dacă telecomanda este în modul standby, treceţi la pasul 5
după 2 minute.
• Apăsaţi butonul REC/ENTER atunci când apare ecranul de
confirmare a setării datei şi a orei/zonei pentru a confirma
elementul dorit, după care se va afişa ecranul de standby pentru
conexiunea Wi-Fi.
Note
• Dacă nu apare [ACPT?] pe panoul de afişaj al camerei, reporniţi camera şi
reluaţi procedura de la pasul 3.
HDR-AZ1
Când se aude bipul de confirmare a conexiunii, ţineţi apăsat
butonul Wi-Fi de pe cameră până când auziţi bipul de conexiune.
• Puteţi ajusta lungimea curelei în funcţie de poziţia prinderii  şi .
• Pentru a fixa telecomanda de braţ, purtaţi-o pe spatele mâinii.
În continuare, prindeţi cureaua , cu butonul REC/ENTER orientat
către degete şi ecranul LCD către cot.
După ataşarea , mutaţi  pentru a acoperi capătul .
Note
(Conexiune multiplă), apăsaţi butonul
• Dacă se afişează pictograma
(Mod conexiune) din
MENU de pe telecomandă, selectaţi
(Setare telecomandă) şi setaţi pe
(Conexiune individuală).
Apăsaţi butonul ON/OFF pentru a porni telecomanda.
2
Porniţi camera.
Action Cam fără HDR-AZ1
Apăsaţi butonul NEXT
sau PREV.
Atunci când porniţi telecomanda pentru prima dată, este afişat
ecranul de setare a datei şi orei/zonei.
FDR-X1000V este ilustrat mai sus.
© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Note
• Dacă modul de conexiune al camerei este setat pe conexiune multiplă,
comutaţi pe conexiune individuală.
• Pentru HDR-AS15/AS30V, introduceţi un card de memorie în cameră.
Confirmarea setării
datei şi a orei/zonei
Setarea orei
Pornirea telecomenzii
1
Note
• În cazul în care camera nu se poate conecta, este posibil ca traficul
de semnal să fie prea intens. În acest caz, schimbaţi locaţia şi încercaţi
din nou.
sau
Conectarea telecomenzii la o cameră prin Wi-Fi
Înregistrarea proprietarului
Plăcuţa de identificare este amplasată în exterior, pe partea inferioară.
Dacă trebuie să o verificaţi, detaşaţi cureaua.
Verificaţi dacă pe panoul de afişaj al camerei apare un marcaj
Wi-Fi.
Action Cam fără HDR-AZ1
HDR-AZ1
Format dată
Încărcarea telecomenzii
Română
Măsură de precauţie
Setarea orei de vară
Lampa REC/Wi-Fi se aprinde în culoarea albastru, ecranul LCD
al telecomenzii comută pe afişajul de vizualizare în timp real şi
conexiunea este stabilită.
Verificaţi setările camerei.
Afişaj de vizualizare
în timp real
RM-LVR2
Nr. model RM-LVR2
Nr. de serie
3
• Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta elementul dorit
şi apoi apăsaţi butonul REC/ENTER.
• Ecranul de setare a datei şi a orei/zonei comută în ordinea
următoare.
Note
• Afişajul variază în funcţie de camera
conectată.
Capac de
conector
Numerele de model şi de serie sunt menţionate pe baza unităţii.
Notaţi numărul de serie în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste numere
de câte ori apelaţi la distribuitorul dumneavoastră Sony în legătură
cu acest produs.
2
Setaţi data şi ora/zona.
HDR-AZ1
Apăsaţi butonul ON/OFF.
Note
• În cazul HDR-AZ1, bipul de confirmare a conexiunii nu se va auzi dacă
(Bip) este dezactivat.
• Dacă nu se aude bipul de confirmare a conexiunii, reporniţi camera şi
reluaţi procedura de la pasul 3.
• Ataşarea incorectă a curelei poate provoca răni.
• Dacă puneţi telecomanda pe mâna dreaptă, setaţi rotirea ecranului
în setările telecomenzii la valoarea ON.
• Atunci când folosiţi telecomanda pe braţ, ataşaţi întotdeauna placa
de bază furnizată şi cureaua corect.
• Aveţi grijă să nu vă cadă telecomanda atunci când desfaceţi cureaua.
• Pentru detalii cu privire la ataşarea curelei la telecomandă, consultaţi
Ghidul de asistenţă.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare,
1) nu expuneţi unitatea la precipitaţii sau umezeală.
2) nu aşezaţi obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vazele, pe aparat.
ATENŢIE
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie deoarece există riscul
de generare de căldură, incendiu sau explozie.
* Bateria litiu-ion este încorporată în produs.
• Încărcaţi produsul prin metoda de încărcare desemnată.
• Nu aşezaţi produsul în sau în apropierea focului sau nu introduceţi
produsul într-un cuptor cu microunde.
• Nu lăsaţi produsul într-un autovehicul la temperaturi exterioare
ridicate.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi produsul în locuri cu temperaturi foarte
ridicate sau cu umezeală, cum ar fi într-o saună.
• Nu dezasamblaţi, nu zdrobiţi sau nu perforaţi produsul.
• Nu expuneţi produsul la şocuri excesive, cum ar fi căderile de la
înălţime.
• Nu expuneţi produsul la temperaturi mai mari de 60 °C.
• Păstraţi produsul uscat.
Casaţi produsul în mod corespunzător.
Încărcaţi produsul prin metoda de încărcare descrisă în manualul
de instrucţiuni.
Casarea bateriilor şi echipamentelor electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca
deşeuri menajere. Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele electrice şi
electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse
la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare în
siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Note cu privire la utilizare
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţii din ţările în care se aplică directivele UE:
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în
conformitate cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următorul
URL: http://www.compliance.sony.de/
Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice
întrerup transferul de date în curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau
deconectaţi şi conectaţi din nou cablul de date (USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele
specificate în reglementarea privind compatibilitatea electromagnetică
atunci când se folosesc cabluri de conectare mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice pot influenţa
imaginea şi sunetul acestei unităţi.
[Telecomandă de vizualizare în timp real la distanţă]
Nu utilizaţi/depozitaţi telecomanda în următoarele locaţii
• În medii cu temperaturi foarte ridicate
În locuri precum un vehicul parcat la loc neumbrit, corpul telecomenzii
se poate deforma iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
• Sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator
Dacă depozitaţi telecomanda sub lumina directă a soarelui sau în
apropierea unui radiator, telecomanda se poate decolora sau deforma
iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
• În locuri cu vibraţii puternice
• În apropierea câmpurilor magnetice puternice
• În locuri cu nisip sau praf
Protejaţi telecomanda împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea
pot provoca defectarea telecomenzii, în unele situaţii fără şanse de
reparare.
Funcţia Wi-Fi
• Utilizaţi telecomanda în conformitate cu reglementările din regiunea
de utilizare.
• Nu puteţi utiliza funcţia Wi-Fi a telecomenzii sub apă.
Securitatea la folosirea dispozitivelor LAN wireless
• Pentru a evita hackingul, accesul rău-voitor al terţilor şi alte
vulnerabilităţi, asiguraţi-vă că reţeaua LAN wireless este întotdeauna
securizată.
• Este foarte important să configuraţi securitatea la o reţea LAN
wireless.
• Dacă apare o problemă din cauza unor măsuri de securitate
inadecvate sau a unor circumstanţe previzibile, Sony Corporation
nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pagubă rezultantă.
Cu privire la condens şi umezeală
În cazul în care telecomanda este adusă direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată, este posibil
să se formeze condens în interiorul sau pe exteriorul telecomenzii.
Condensul poate provoca defectarea telecomenzii.
În cazul formării de condens
Opriţi telecomanda şi aşteptaţi în jur de o oră să se evaporeze
umezeala.
Temperatură de funcţionare
• Telecomanda este proiectată să fie utilizată la temperaturi între
-10 °C şi +40 °C. Folosirea în locuri cu temperaturi extreme în afara
acestui interval nu este recomandată.
• Ecranul LCD şi carcasa se încălzesc în timpul operării. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
Manipularea ecranului LCD
• Nu lăsaţi ecranul LCD cu faţa orientată către soare deoarece se poate
deteriora. Fiţi atenţi atunci când aşezaţi telecomanda lângă
o fereastră.
• Dacă folosiţi telecomanda într-un loc cu temperaturi scăzute,
pe ecranul LCD este posibil să apară linii orizontale sau o imagine
reziduală. Aceasta nu reprezintă o defecţiune. După ce telecomanda
se încălzeşte, ecranul LCD va reveni la starea normală.
Note
Când demontaţi acumulatorul, fiţi atenţi la următoarele aspecte.
• Nu lăsaţi şuruburile etc. la îndemâna copiilor mici pentru a preveni înghiţirea
accidentală a acestora.
• Fiţi atenţi să nu vă răniţi la unghii sau degete.
Informaţii importante
Nu desfaceţi şuruburile, decât în momentul casării telecomenzii.
Vom refuza să reparăm sau să înlocuim unitatea în cazul în care
prezintă semne de dezasamblare în afara condiţiilor de garanţie.
Despre rezistenţa la apă a telecomenzii
Telecomanda este proiectată să fie rezistentă la apă. Daunele
provocate de utilizarea necorespunzătoare, abuzivă sau de
întreţinerea necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanţia
limitată.
• Nu expuneţi telecomanda la apă sub presiune, cum ar fi apa de
la robinet.
• A nu se utiliza în izvoare de apă geotermală.
• Utilizaţi telecomanda în apă la o temperatură între 0 °C şi 40 °C.
Note înainte de utilizarea telecomenzii sub/aproape de apă
• Asiguraţi-vă că nu se infiltrează materii străine, cum ar fi nisipul, părul
sau impurităţile în capacul conectorului. Chiar şi o cantitate mică de
materii străine poate duce la infiltrarea apei în telecomandă.
• Asiguraţi-vă că garnitura de etanşare şi suprafeţele de îmbinare ale
acesteia nu sunt zgâriate. Chiar şi o zgârietură mică poate duce la
infiltrarea apei în telecomandă. Dacă garnitura de etanşare sau
suprafeţele de îmbinare ale acesteia sunt zgâriate, contactaţi
distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony autorizat local.
• Dacă pe garnitura de etanşare sau suprafeţele de îmbinare ale
acesteia se depun impurităţi sau nisip, curăţaţi suprafaţa respectivă
prin ştergere cu o pânză moale care nu lasă scame.
• Nu deschideţi/închideţi capacul conectorului dacă aveţi mâinile ude
sau nisip pe mână sau în apropierea apei. Există riscul să intre nisip
sau apă în interior. Înainte de a deschide capacul conectorului,
efectuaţi procedura descrisă în „Curăţarea după utilizarea
telecomenzii sub/aproape de apă”.
• Deschideţi capacul de card cu terminale după ce telecomanda s-a
uscat complet.
• Verificaţi întotdeauna dacă este închis bine capacul conectorului.
Note despre utilizarea telecomenzii sub/aproape de apă
• Nu expuneţi telecomanda la şocuri, cum ar fi salturile în apă.
• Nu deschideţi şi nu închideţi capacul conectorului dacă sunteţi în/
aproape de apă.
• Telecomanda se scufundă în apă. Utilizaţi cureaua furnizată împreună
cu telecomanda pentru a preveni scufundarea acesteia.
Curăţarea după utilizarea telecomenzii sub/aproape de apă
• Curăţaţi întotdeauna telecomanda cu apă în interval de 60 de minute
după utilizare şi, nu deschideţi capacul conectorului înainte de
terminarea curăţării. Nisipul sau apa se pot infiltra în locuri unde nu
pot fi văzute şi, vor reduce rezistenţa la apă dacă nu sunt îndepărtate.
• Lăsaţi telecomanda să stea în apă curată într-un vas de curăţare timp
de aproximativ 5 minute. Apoi, scuturaţi uşor telecomanda şi apăsaţi
fiecare buton sub apă pentru a îndepărta sarea, nisipul sau alte
materii depuse în jurul butoanelor.
• După clădire, îndepărtaţi prin ştergere toate picăturile de apă cu
o pânză moale. Lăsaţi telecomanda să se usuce complet într-un loc
umbros şi bine ventilat. Nu o uscaţi prin suflare cu un uscător de păr
deoarece există riscul de deformare şi/sau degradare a rezistenţei
la apă.
• Îndepărtaţi prin ştergere toate picăturile de apă sau urmele de praf
de pe capacul conectorului cu o pânză moale uscată.
• Se pot forma bule atunci când telecomanda este scufundată în apă.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
• Corpul telecomenzii se poate decolora dacă intră în contact cu cremă
de protecţie solară sau ulei de bronzare.
Dacă telecomanda intră în contact cu cremă de protecţie solară sau
ulei de bronzare, curăţaţi-o repede prin ştergere.
• Nu lăsaţi telecomanda cu apă sărată în interior sau pe suprafaţă.
Aceasta poate provoca corodarea sau decolorarea produsului şi poate
reduce rezistenţa la apă.
Casare
Scoateţi acumulatorul înainte de casarea telecomenzii.
Scoateţi acumulatorul
Acumulatorul încorporat este reciclabil.
Atunci când casaţi telecomanda, scoateţi acumulatorul încorporat.
1
2
3
4
5
Apăsaţi butonul ON/OFF pentru a opri alimentarea telecomenzii.
Deconectaţi cablurile conectate.
Îndepărtaţi şuruburile cu o şurubelniţă cu cap Phillips. (4 şuruburi)
Detaşaţi capacul.
Împingeţi cârligul spre exterior şi scoateţi acumulatorul.
Specificaţii
Necesar de putere:
Acumulator: 3,6 V (baterie internă)
Terminal Multi/Micro USB: 5,0 V
Încărcare USB:
5,0 V c.c., 500 mA/800 mA
Timp de încărcare: Prin computer: Aprox. 4 h şi 5 min.
Prin AC-UD10 (comercializat separat): Aprox. 2 h
şi 55 min.
Rezistenţă la apă:
Adâncimea apei 3 m, 30 minute continuu
(rezistenţa la apă nu este garantată în toate
circumstanţele)
Temperatură de funcţionare:
între -10 °C şi +40 °C
Temperatură de depozitare:
între -20 °C şi +60 °C
Dimensiuni (aprox.): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(L/Î/A, cu excepţia părţilor proeminente)
Masă:
Aprox. 64 g (doar corpul principal)
Greutate totală (în timpul utilizării):
Aprox. 95 g
(inclusiv cureaua furnizată şi placa de bază)
Elemente incluse:
Telecomandă de vizualizare în timp real la
distanţă (1), cablu micro USB (1)*, Curea (1),
Placă de bază (1), Set de documente tipărite
* Chiar dacă telecomanda este comercializată împreună cu camera, este inclus
un singur cablu micro USB.
• Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă
pentru upgrade-uri viitoare.
• Petru mai multe specificaţii, consultaţi Ghidul de asistenţă online.
Cu privire la mărci comerciale
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sunt mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
• Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau
în alte ţări.
În plus, numele de sisteme şi de produse utilizate în acest manual sunt,
în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor respectivi. Cu toate acestea, mărcile
™ sau  pot să nu fie descrise în acest manual.
Download PDF

advertising