Sony | RM-X60M | Sony RM-X60M Telecomandă Instrucţiuni de utilizare

SONY
4-123-134-11 (1)
Telecomandă impermeabilă
InstrucŃiuni de utilizare
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie se află în partea inferioară a aparatului.
NotaŃi codul de serie în spaŃiul de mai jos.
FolosiŃi aceste numere oricând apelaŃi la distribuitorul dvs. Sony în legătură cu acest produs.
Model nr. RM-X60M Număr de serie
RM-X60M
4-123-134-11 (1)
© 2008 Sony Corporation
Tipărit în Thailanda.
Dimensiuni
Unitatea: mm
1RO
Pentru clienŃii din S.U.A.
AVERTIZARE
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru aparatele digitale din Clasa B, conform
PărŃii 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecŃie rezonabilă împotriva
interferenŃei dăunătoare într-o instalare de tip rezidenŃial. Acest echipament generează, foloseşte şi poate emite
energie de radiofrecvenŃă şi, dacă nu este instalat şi folosit conform instrucŃiunilor, poate provoca interferenŃe
dăunătoare comunicaŃiilor radio. Totuşi, nu există garanŃia că interferenŃele nu vor apărea în cazuri particulare. Dacă
acest echipament provoacă interferenŃe dăunătoare recepŃiei radio sau TV, lucru care poate fi determinat oprind şi
pornind echipamentul, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferenŃa printr-una sau mai multe dintre
următoarele măsuri:
- ReorientaŃi sau repoziŃionaŃi antena de recepŃie.
- MăriŃi distanŃa dintre echipament şi receptor.
- ConectaŃi echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- ConsultaŃi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienŃă, pentru asistenŃă.
Prezentul aparat respectă prevederile PărŃii 15 din Regulamentul FCC. FuncŃionarea sa se supune următoarelor
două condiŃii: (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferenŃe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte
orice interferenŃă primită, inclusiv interferenŃe care pot provoca funcŃionarea nedorită.
SunteŃi avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest manual vă pot anula dreptul de a
opera acest echipament.
Dacă aveŃi întrebări despre acest produs, puteŃi apela:
Centrul de servicii informaŃii clienŃi Sony la 1-800-222-7669 sau http:// www.sony.com/
Amplasarea şi funcŃiile butoanelor
Următoarele butoane (cu excepŃia butoanelor „SOURCE" - Sursă – şi „MODE” – Mod) au aceleaşi
funcŃii ca unitatea principală sau ca telecomanda wireless.
Pentru mai multe informaŃii privind funcŃiile fiecărui buton, consultaŃi instrucŃiunile de funcŃionare ale
unităŃii principale Sony.
1 Butoanele „VOLUME +/-” (Volum +/-)
Reglează volumul.
2 Butonul „SOURCE” (Sursă)
Pentru a porni; schimba sursa (Radio/CD/USB/IPD/AUXSAT*1).
3 Butonul „MUTING” (Reducere volum la zero)
Pentru a reduce volumul la zero. Pentru a anula, apăsaŃi din nou.
4 Butonul „OFF” (Oprire)
Pentru a întrerupe alimentarea; opriŃi sursa.
5 Butonul „MODE” (Mod)*2
Pentru a selecta banda radio/banda acordorului satelit (mod)*1/unitatea*3.
6 Butoanele „SEEK" (Căutare) (-/+)/AMS (
)*2
CD/USB/IPD:
Pentru a sări peste piese (apăsare); a sări continuu peste piese (apăsare, apoi apăsare peste o
secundă şi menŃinere); derulare rapidă înapoi/înainte a unei piese (apăsare şi menŃinere).
Radio:
Pentru a acorda posturile automat (apăsare); a găsi o staŃie manual (apăsare şi menŃinere).
7 Butonul „GP*4/ALBM*5 +/-“
Pentru a sări peste grupuri/albume (apăsaŃi); pentru a sări continuu peste albume/grupuri (apăsaŃi şi
menŃineŃi).
Pentru a selecta staŃiile presetate.
8 InformaŃii privind sursa*7
9 InformaŃii privind modul*7
*1 Când este conectat un acordor satelit (doar pentru S.U.A.)
*2 Cu ajutorul acestei telecomenzi se poate opera şi un casetofon. Pentru mai multe detalii, consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare ale unităŃii principale.
*3 Când este conectat un schimbător de CD-uri.
2RO
*4 Când este redat un CD ATRAC.
*5 Când se redă un fişier MP3/WMA/AAC.
*6 Dacă se conectează un schimbător, funcŃionarea este diferită. ConsultaŃi instrucŃiunile de utilizare
ale unităŃii principale.
*7 Elementele afişate diferă în funcŃie de dispozitivul conectat sau de sursa selectată..
UnităŃi centrale compatibile cu această telecomandă:
CDX-HS70MW/MS, CDX-HR70MW/MS, CDX-H905IP/HR905IP, CDX-M50IP/MR50IP, CDX-M30,
CDXH910UI/
HR910UI şi CDX-M60UI/MR60UI
La utilizarea unei alte unităŃi centrale decât cele de mai sus, citiŃi „Notele privind afişarea”.
Note privind afişarea
• Este posibil să nu apară ora, în funcŃie de unitatea centrală conectată.
• Este posibil să nu se afişeze o serie de informaŃii privind discul, listele de staŃii radio etc.. Nu se pot
afişa unele caractere. Elementele afişajului nu defilează.
• Dacă telecomanda este conectată la un DVD player etc., nu se pot afişa informaŃiile privind discul.
Caracteristici
Cu ajutorul acestei telecomenzi, puteŃi controla în mod simplu unitatea centrală.
FolosiŃi această telecomandă cu unităŃi principale echipate cu mufa specială de intrare pentru
telecomandă şi comanda de sistem Sony Bus.
AtenŃionare
Nu pulverizaŃi apă etc. direct pe telecomandă.
Sursa
Acordorul
Caseta
InformaŃii privind sursa (8)
FM, AM (MW/SW/LW)
TAPE
CD/USB/iPod
CD, USB, IPD
AUX (Audio)
Volumul
AUX
VOL
InformaŃii privind modul (9)
FrecvenŃa
• FWD (Înainte)
• REV (Înapoi)
• FF (Derulare rapidă înainte)
• REW (Derulare rapidă înapoi)
Numărul piesei/durata de redare scursă,
ora etc.
---Nivelul volumului
3RO
SpecificaŃii
Dimensiuni
98 x 46 x 98 mm (lăŃime/înălŃime/grosime)
Masa
Aprox. 185 g
Accesorii furnizate Piese pentru instalare şi conexiuni (1 set)
Modelul şi specificaŃiile se pot modifica fără preaviz.
Aviz pentru clienŃi: următoarele informaŃii se aplică doar în cazul echipamentelor
comercializate în statele ce aplică directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranŃa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
reparaŃii sau garanŃie, vă rugăm să comunicaŃi aceste probleme la adresele prevăzute
în documentele separate de service sau garanŃie.
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil în Ńările Uniunii Europene şi
în alte Ńări din Europa de Est cu sisteme de colectare diferenŃiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca
un deşeu menajer. Acest produs trebuie predat la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest produs se realizează
în mod corect, puteŃi împiedica eventualele consecinŃe negative asupra mediului şi sănătăŃii umane.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui produs, contactaŃi autorităŃile locale, serviciul local de evacuare a
deşeurilor menajere sau magazinul de la care aŃi cumpărat produsul.
Instalarea
Note
• AlegeŃi cu grijă locul de montare, astfel încât telecomanda:
- să nu vă deranjeze în conducerea bărcii cu motor
- să fie uşor de operat, iar afişajul să fie vizibil
- să nu se ude sau să se murdărească din cauza apei sărate, a ploii, prafului etc.
- să nu fie expusă la temperaturi ridicate, de ex. în bătaia soarelui.
• Pentru o instalare sigură, folosiŃi doar elementele de montare furnizate.
• La instalarea telecomenzii, nu deterioraŃi cablurile electrice etc. de pe cealaltă parte a suprafeŃei de
montare.
Note privind impermeabilitatea
• Această telecomandă este conformă cu standardele IEC60529 IPX6*1 şi IPX7*2 şi se poate folosi în
locuri expuse stropilor de apă sau sub apă, până la adâncimi de 1 m.
*1
Apa nu va pătrunde în interior nici dacă telecomanda este expusă jeturilor directe de apă (apă dulce,
la temperatură normală) din orice direcŃie.
*2
Apa nu va pătrunde în interior nici dacă telecomanda este cufundată în apă dulce, la temperatură
normală, până la o adâncime de 1 m, fără deplasare, timp de aproximativ 30 de minute..
• Nu folosiŃi telecomanda în următoarele locuri:: locuri în care telecomanda poate fi supusă unor
presiuni ridicate ale apei, în apă fierbinte sau în căzi etc.
Lista de piese
4RO
Unitatea: mm
RealizaŃi orificiul de
montare astfel.
FolosiŃi şuruburi (1) în funcŃie de locul de instalare şi strângeŃi-le în modalitatea A sau B.
IntroduceŃi şurubul (1) în fantă conform
ilustraŃiei şi rotiŃi-l în sens anti-orar până se
fixează.
Apoi strângeŃi complet piuliŃa (4) în sens
orar.
IntroduceŃi şurubul (1) în fantă conform
ilustraŃiei şi rotiŃi-l în sens orar până se
fixează.
Apoi strângeŃi complet piuliŃa (4) în sens
orar.
5RO
Conexiunile
Când aŃi finalizat toate conexiunile, apăsaŃi
butonul RESET al unităŃii principale.
Note:
• AsiguraŃi-vă că toate cablurile, ştecărele de
legătură şi cutia de distribuŃie sunt fixate
într-o poziŃie în care nu sunt expuse la
temperaturi ridicate, vibraŃii, apă sărată,
ploaie, apă etc.
• La conectarea telecomenzii la unitatea
principală şi la alte unităŃi (schimbătorul de
CD-uri etc.) consultaŃi şi manualul de
instalare/conectare al unităŃii principale şi al
celorlalte aparate.
Schimbător
de CD-uri
Nefurnizat
(furnizat cu
schimbătorul
de CD-uri)
Unitate principală cu
sistem Sony Bus
Pentru a preveni căderea ştecărului
Unitate principală
O dată realizată conexiunea, strângeŃi cablurile de
legătură ale telecomenzii împreună cu celelalte cabluri
de legătură ale echipamentului audio, cu ajutorul
clemei furnizate (9). LăsaŃi cablul să joace puŃin între
ştecăr şi clamă conform ilustraŃiei.
Unitate principală
6RO
Download PDF

advertising