Sony | HVL-F20AM | Sony HVL-F20AM Használati útmutató

4-150-867-11(1)
Vaku
Kezelési útmutató
HVL-F20AM
© 2009 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
A HVL-F20AM olyan vaku, melyet kizárólag
Sony digitális tükörreflexes fényképezőgépekkel (a
továbbiakban „fényképezőgép”) történő használatra
terveztek.
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük,
szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót, és őrizze meg
a későbbi használat érdekében.
FIGYELEM!
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.
Ha a lítium akkumulátorra már nincs szüksége, ragassza
le az érintkezőket a rövidzárlat megelőzése érdekében, és
kövesse a helyi hulladék-elhelyezési előírás utasításait.
Az elemeket és minden apró tárgyat a gyermekek által
nem elérhető helyen kell tárolni, mert lenyelhetik azokat.
Ha egy tárgyat lenyelt, azonnal forduljon orvoshoz.
Azonnal vegye ki az elemeket és szakítsa meg a készülék
használatát, ha…
 ... a készüléket leejtette vagy olyan ütés érte, melynek
hatására a belső részek szabaddá váltak,
 ... a termék felhevül, füstöl vagy furcsa szagot áraszt.
Ne szerelje szét a készüléket. Áramütést szenvedhet,
ha hozzáér egy nagyfeszültségű alkatrészhez a készülék
belsejében.
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A fotóberendezések használatakor mindig
be kell tartani az alapvető biztonsági
előírásokat, melyek között az alábbiak is
szerepelnek: használatba vétel előtt olvassa
el és értelmezze az összes utasítást.
Ha a készüléket gyermek használja vagy
gyermek közelében működtetik azt,
felügyeletről kell gondoskodni. Használat
közben ne maradjon felügyelet nélkül a
készülék.
Legyen óvatos, mert a forró részek égési
sérüléseket okozhatnak.
Ha a csatlakozóvezeték sérült, illetve
ha a készülék leesett vagy megsérült,
ne működtesse azt mindaddig, amíg
szakemberrel meg nem vizsgáltatta.
Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt
eltenné. Tároláskor csévélje lazán a
vezetéket a készülék köré.
Az áramütés kockázatának csökkentése
érdekében ne merítse vízbe vagy egyéb
folyadékba a készüléket.
Az áramütés kockázatának csökkentése
érdekében ne szerelje szét a készüléket. Ha
karbantartás vagy javítás válik szükségessé,
forduljon a megfelelő szakemberhez.
meretezettA3.indd 1
Ha nem megfelelően szereli össze a
Főbb jellemzők
készüléket, a későbbi használat során
 Egyszerű, kompakt külső vaku, mindössze 24 mm-es
áramütést szenvedhet.
szerkezeti vastagsággal.
 Csatlakozópapucsba épített KI/BE kapcsoló.
A gyártó által nem javasolt kiegészítő
A vaku lehajtásakor a készülék kikapcsol, így a
tartozék használata tűzveszély, áramütés
fényképezőgépre szerelve is biztonságosan szállítható.
vagy személyi sérülés kialakulásának
 A különleges, közvetett (indirekt) vakuzási funkció
veszélyét hordozza magában.
egyetlen kapcsoló használatával lehetővé teszi a
Szakszerűtlen használat esetén az elemek
fényvisszaverődés típusának kiválasztását.
 Kompatibilis objektívekkel lehetővé válik az
felforrósodhatnak vagy felrobbanhatnak.
ADI (Advanced Distance Integration) rendszerű
Csak az ebben az útmutatóban előírt típusú
távolságmérés, melyet a háttér vagy a tárgy
elemet szabad használni a készülékhez.
visszaverődési tulajdonságai nem befolyásolnak.
 A színhőmérséklet információk alapján önműködően
Ügyeljen az elemek megfelelő (+/−)
helyesbíti a fehéregyensúly beállítást (a DSLR-A100
polaritására.
kivételével minden Sony digitális tükörreflexes
Óvja az elemeket a tűztől és a magas
fényképezőgépnél).
hőmérséklettől.
 Az energiatakarékos funkció készenléti állapotba
kapcsolja a vakut, amikor a fényképezőgépet
Az elemeket tilos tölteni (kivéve az
kikapcsoljuk.
akkumulátorokat), rövidre zárni vagy
 A vörösszem-jelenség csökkentési funkcióval
szétszedni.
kompatibilis (a DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A300,
DSLR-A350, DSLR-A700 és beépített vakuval nem
Ne keverje a különböző típusú, márkájú
rendelkező fényképezőgépek kivételével minden Sony
vagy töltöttségi állapotú elemeket.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ELŐÍRÁSOKAT!
FIGYELEM!
Működés közben ne érjen hozzá a villanófej felületéhez,
mert forró lehet.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
digitális tükörreflexes fényképezőgépnél).
 TELE kapcsoló [Tele position] beállítással,
melynél a vaku hatótávolsága növekszik. Megfelelő
fényviszonyok esetén 5 m távol lévő tárgyat
fényképezhet a vaku használatával (ISO100 · m, F4).
 Ha beépített vakuval nem rendelkező fényképezőgépre
szereli ezt a vakut, a vezeték nélküli vezérlési
funkcióval külső vakut is vezérelhet. (A megvilágítási
arány nem módosítható.)
 Kezelőszervek azonosítása
1
2
3
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
4
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
5
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
6
vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
7
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes 8
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
9
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és
az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Mielőtt használatba venné a
készüléket
A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési
útmutatójában.
Ez a vaku nem porálló és nem vízálló.
Ne tegye a vakut az alábbi helyekre.
Függetlenül attól, hogy a készüléket használja vagy
tárolja, ne tegye az alábbi helyekre. Ellenkező esetben a
vaku meghibásodhat.
 Ha ezt a vakut közvetlen napfénynek kitett helyen (pl.
a műszerfalon), illetve fűtőtest közelében tárolja, a
készülék alakváltozást szenvedhet és meghibásodhat.
 Erős rázkódásnak kitett hely.
 Erős elektromágneses térnek kitett hely.
 Erősen homokos hely.
Tengerparton és egyéb olyan helyeken, ahol porfelhő
keletkezhet, védje a készüléket a portól és a homoktól.
Ellenkező esetben a vaku meghibásodhat.
Villanófej
BOUNCE kapcsoló (alapállás: BOUNCE)
Csatlakozópapucs kioldó gomb
Csatlakozópapucs
TELE kapcsoló (alapállás: normál állás)
Elemtartó rekesz fedele
CHG jelző
POWER jelző
POWER kapcsoló a csatlakozópapucson
A CHG jelző és a POWER jelző a készülék állapotától
függően az alábbiak szerint működik:
A készülék állapota
CHG jelző
POWER jelző
Feltöltés
nem világít
zölden világít
Feltöltés vége
világít
zölden világít
Felvételkészítés
után az expozíció
megfelelő
villog
zölden világít
Az elemek kapacitása nem világít
gyenge
pirosan világít
A készülék
túlmelegedett
nem világít
pirosan villog
A vaku funkció ki
van kapcsolva a
fényképezőgépen
[Flash off].
nem világít
zölden világít
Előkészítés
Elemek behelyezése (lásd a  ábrát)
Helyezze az elemeket a készülékbe, majd szerelje a vakut
a fényképezőgépre.
A következő típusú elemeket használhatja (azonos típust
használjon):
 Két AAA méretű alkáli elem.
 Két AAA nikkel-fémhidrid (Ni-MH) akkumulátor.*
*Használatba vétel előtt a Ni-MH akkumulátorokat
mindig töltse fel az előírt töltővel.
Az elemek és akkumulátorok külön megvásárolhatók.
1 Az ábrának megfelelően nyomja meg az
elemtartó rekesz fedelét, és nyissa ki a
rekeszt.
2 A rekeszben feltüntetett +/− polaritásnak
megfelelően helyezze be az elemeket.
Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az
elemeket.
3 Zárja be a rekeszt.
A nyitással ellentétes műveletsorral zárja be a rekeszt.
Megjegyzések
Ügyeljen arra, hogy az elemtartó rekesz nyitásakor
és zárásakor be ne csípje az ujját. A figyelmetlenség
sérüléshez vezethet.
Az elemek ellenőrzése
Amikor az elemek kapacitása gyengül, a vaku POWER
jelzője pirosan világít.
 Amikor a POWER jelző pirosan világít, a Sony
azt javasolja, hogy cserélje ki az elemeket. Ha a
CHG borostyánsárgán világít, a vaku még akkor is
használható, ha a POWER jelző pirosan világít. A
feltöltés azonban hosszabb időt vesz igénybe.
 Ha sem a CHG jelző, sem a POWER jelző nem világít,
amikor a POWER kapcsolót [ON] állásba kapcsolja,
ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelően helyeztebe. Ha az elemek megfelelően vannak behelyezve, de a
jelző továbbra sem világít, cserélje ki az elemeket.
 Ha bekapcsolás után rövid idővel a POWER jelző
kikapcsol, cserélje ki az elemeket.
A vaku felszerelése a
fényképezőgépre és bekapcsolása
(lásd a  ábrát)
1 Ellenőrizze, hogy a csatlakozópapucson
lévő POWER kapcsoló [OFF] állásban áll-e.
Ha nem, kapcsolja [OFF] állásba.
(A ki- és bekapcsolásról az 5. lépés leírásában
olvashat.)
2 Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép
beépített vakuja lezárt állásban áll-e.
Ha a beépített vaku nyitva van, a külső vaku
felszerelése előtt zárja be azt.
3 Tolja a vaku csatlakozópapucsát a
fényképezőgépre (a nyíl irányában)
ütközésig.
Megfelelő felszerelés esetén a vaku önműködően
reteszelődik a fényképezőgépen.
A vaku eltávolításához nyomja meg a
csatlakozópapucs kioldó gombot, és a felszereléssel
ellentétes irányba mozgatva válassza le a vakut (lásd a
-3- ábrát).
4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
5 Kapcsolja be a vakut.
Ha a vakut ütközésig felhajtja, önműködően
bekapcsol, és a POWER jelző világít.
A kikapcsoláshoz hajtsa le a vakut (lásd a -5-
ábrát).
Energiatakarékos üzemmód
Ha a fényképezőgépet vagy a vakut 1 percig nem
használja, a vaku energiatakarékos üzemmódba kapcsol,
az elemek kapacitásának kímélése érdekében. A POWER
és a CHG jelző kialszik.
Ez a vaku önműködően energiatakarékos üzemmódba
kapcsol akkor is, ha a fényképezőgép POWER kapcsolóját
[OFF] állásba kapcsolja (a DSLR-A100 kivételével
minden Sony digitális tükörreflexes fényképezőgépnél).
Ha szeretne kilépni az energiatakarékos üzemmódból,
kapcsolja be a vakut vagy működtesse a fényképezőgépet.
Felvételkészítés
1 Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a
vaku be van-e kapcsolva.
2 Válassza ki a kívánt felvételi módot a
fényképezőgépen.
A felvételi módokról a fényképezőgép kezelési
útmutatójában olvashat.
Ha a fényképezőgépet zársebesség-vezérelt (S)
vagy kézi beállítású (M) üzemmódba kapcsolja, a
vakuszinkronnál* rövidebb időt zársebességet nem
lehet beállítani.
*A vakuszinkron az a legnagyobb zársebesség, melyet
vaku használatakor alkalmazni lehet.
3 Miután a vaku feltöltése megtörtént,
készítse el a kívánt fényképet a kioldó
gomb megnyomásával.
Amikor a feltöltés befejeződött, a vaku CHG jelzője
borostyánsárgán világít.
Amikor a felvétel után a vaku készen áll a következő
felvétel elkészítésére, a CHG jelző borostyánsárgán
villog.
Megjegyzések
 Ha a felvételt a vaku feltöltése előtt készíti el,
előfordulhat, hogy a téma megvilágítása elégtelen lesz
(alulexponált felvétel).
 Ha a vakut az önkioldóval együtt használja, biztosítsa
azt, hogy a vaku feltöltődhessen az expozíció
(felvételkészítés) előtt.
 Ha a fényképezőgépen az önműködő vaku üzemmódot
választotta ki, a vaku a környezeti fényviszonyok
függvényében fog működni.
Túlmelegedés elleni védelem
A túlmelegedés elleni védelem megóvja a vakut a
túlhevüléstől. Ha folyamatos vakuzás vagy nagy melegben
történő használat közben a készülék felmelegszik, a vaku
önműködően felfüggeszti a működését.
 A POWER jelző másodpercenként egyszer pirosan
felvillan, amikor túlmelegedés következik be.
 A vaku mindaddig nem használható, amíg a
hőmérséklete nem csökken.
 Túlmelegedés esetén kb. 10 percig ne működtesse a
vakut, hogy kellő mértékben lehűlhessen.
 BOUNCE kapcsoló
Ha a vakuval fényképezett téma egy fal előtt áll, a téma
erős árnyékot vethet a falra (lásd a - ábrát).
Ha alacsony mennyezeti magasságú helyiségben
fényképez, az említett árnyékhatást csökkentheti, ha
a BOUNCE kapcsolót [BOUNCE] állásba kapcsolja,
ekkor a vaku felfelé villan, és a mennyezetre bocsátja
a fénysugarakat. A mennyezetről visszaverődő fény az
árnyékok intenzitását csökkenti és lágyabb kompozíciót
eredményez (lásd a - ábrát).
Ha kültéri fényképezésnél a BOUNCE kapcsolót
[DIRECT] állásba kapcsolja, olyan távoli témákat is
megvilágíthat a vakuval, melyet a beépített vaku fénye
nem ér el.
 BOUNCE: a villanófej felfelé fordítása 75°-ban
(indirekt vagy közvetett vakuzás)
 DIRECT: a villanófej vízszintes állásban marad
(közvetlen vakuzás)
Megjegyzések
 Normál fényképezés esetén a TELE kapcsoló maradjon
[Standard position] állásban.
 Amikor a TELE kapcsolót működteti, ügyeljen
arra, hogy a B jelzés pontosan illeszkedjen a kívánt
beállításnál lévő jelzéshez.
 Ha az objektív látószöge (befogási szöge) nagyobb,
mint a vaku lefedési szöge, a kép szélső tartományai
sötétek maradhatnak. Az egyes beállításokhoz tartozó
lefedési tartományokat lásd a „Vakutartományok a
TELE kapcsoló használatakor” című részben.
 A TELE kapcsoló csak akkor működtethető, ha a
BOUNCE kapcsoló [DIRECT] állásban van.
 Ha ezt a vakut olyan fényképezőgépre szereli,
melynek beépített vakuja AF segédfény funkcióval is
rendelkezik, az AF (önműködő fókusz) pontossága
erősen lecsökkenhet éjszakai felvételkészítésnél.
Vezeték nélküli vaku üzemmód
Ha a fényképezőgép nem rendelkezik beépített vakuval,
ezt a vakut a fényképezőgépre szerelve vezeték nélküli
vezérlőként használhatja külső vakuk működtetésére.
Külső vakunak a fényképezőgéptől távolabb, önállóan
elhelyezett vakut nevezzük.
Ebben az útmutatóban a fényképezőgépre szerelt vakut
vezérlővakunak, a távolabb elhelyezett vakut külső
vakunak nevezzük. A külső vakut esetenként távvezérelt
vakunak is nevezhetjük.
1 Szerelje fel ezt a vakut a fényképezőgépre,
és kapcsolja a fényképezőgép, a külső vaku
és e vaku üzemi kapcsolóját [ON] állásba.
2 A fényképezőgép és a külső vaku
szükséges üzemódjai az alábbiak.
Fényképezőgép:
Kapcsolja vezeték nélküli [Wireless] üzemmódba.
A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési
útmutatójában.
Külső vaku:
Kapcsolja a külső vakut [Wireless remote mode]
üzemmódba, és válassza ki a [CH1] vezeték nélküli
csatornát. A részleteket lásd a külső vaku kezelési
útmutatójában.
3 Végezze el a szükséges beállításokat a
fényképezőgépen és a külső vakun.
A részleteket lásd a fényképezőgép és a külső vaku
kezelési útmutatójában.
4 Ellenőrizze, hogy ez a vaku és a külső vaku
teljesen fel van-e töltve.
5 Próbavakuzással ellenőrizze, hogy a külső
vaku megfelelően működik-e.
 A próbavakuzás módszere a fényképezőgéptől függ.
Olvassa el a fényképezőgép kezelési útmutatóját.
 Ha a külső vaku nem villan, módosítsa a
fényképezőgép, a külső vaku vagy a téma helyzetét,
és ismételje meg a próbavakuzást.
Kapcsolja a BOUNCE kapcsolót a kívánt
állásba (lásd a -1 ábrát).
6 Ellenőrizze, hogy ez a vaku és a külső vaku
fel van-e töltve, majd készítse el a felvételt.
Megjegyzések
Megjegyzések
 Amikor a BOUNCE kapcsolót működteti, ügyeljen
arra, hogy az A jelzés pontosan illeszkedjen a kívánt
beállításnál lévő jelzéshez.
 Az indirekt vakuzáshoz fehér vagy nagyon halvány
színű falat vagy mennyezetet használjon. A színes
falfelület elszínezheti a képet. Magas mennyezet vagy
üvegfelület használata nem ajánlott.
 [BOUNCE] beállítás esetén a vaku hatótávolsága
csökken. Ha a kép alulexponált (túl sötét), menjen
közelebb a témához, növelje az ISO értékszámot vagy
nyisson a záron (magasabb rekesz érték).
 TELE kapcsoló
 Ez a vaku külső vakuként nem használható.
 A megvilágítási arány vezérlés (RATIO) nem
használható.
Önműködő fehéregyensúly beállítás
a színhőmérséklet alapján
Az e vaku által a villantás pillanatában küldött
színhőmérséklet információk alapján a fehéregyensúly
beállítása önműködően történik (a DSLR-A100 kivételével
minden Sony digitális tükörreflexes fényképezőgépnél).
 Ez a funkció TTL vaku üzemmódban, fényképezőgépre
szerelt vaku esetén használható.
Ha kültéri fényképezés esetén a téma túl messze
(vakutartományon kívül) van a fényképezőgéptől, a vaku
fénye nem éri el azt megfelelően. Ilyenkor kapcsolja a
vaku TELE kapcsolóját [Tele position] állásba (lásd az 
ábrát). A vaku hatótávolsága megnövekszik.
2009. 07. 20. 11:28:26
Karbantartás

Válassza le a vakut a fényképezőgépről és törölje le puha,
száraz textíliával. Óvatosan fújja le a homokot róla. Ha
lefújás előtt áttörli a vakut, a homok megkarcolhatja a
külső burkolatot. Makacs szennyeződés esetén kímélő
tisztítószerrel enyhén megnedvesített textíliával tisztítsa
meg a vakut, majd törölje szárazra. Ne használjon erős
oldószert, pl. hígítót vagy benzint, mert a külső felület
károsodhat.
A


3
4
Megjegyzések a használathoz
Felvétel közben
 Soha ne villantson közvetlenül a fényképezett személy
szemébe. A vaku rendkívül erős fényt bocsát ki.
 Szünet nélküli sorozatban legfeljebb 20-szor villantson
a vakuval. A vaku túlmelegedhet, és mind a vaku,
mind az elem élettartama csökkenhet.
Ha gyors egymásutánban sok vakus felvételt készített,
hagyja természetes módon lehűlni a vakut legalább 10
percig.
 Soha ne hordozza a fényképezőgépet a felszerelt
vakunál fogva. Mindig a fényképezőgépet fogja meg.
 Amikor a csatlakozópapucson lévő POWER kapcsolót
[OFF] állásba kapcsolja, ügyeljen arra, nehogy az ujjait
becsípje a zsanér. Sérülést szenvedhet.
5
7
8
9
B
5
Kb. 0,1–5
Kb. 0,1–4
Villanásszám
(db)
Kb. 90 vagy
több
Kb. 150 vagy
több
Az útmutatóban felsorolt funkciók működése cégünk
tesztkörülményeire vonatkozik.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
TELE állás
Az

Változatos felhasználási
lehetőségek!
Beltéri portréfényképezés (indirekt
vakuzás)
A fényképen természetes, lágy árnyékok
láthatók.
Vaku nélkül
A fényképezőgép beépített
vakujával
a Sony Corporation védjegye.
4-150-869-11(1)
Egyszerűsített útmutató
B
1
Fényképezzünk
egy villanás alatt!
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony HVL-F20AM
típusú készülék az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő
műszaki jellemzőknek.



HVL-F20AM vakuval
(indirekt vakuzással)
Vakutartományok a TELE kapcsoló
használatakor
Helyezzen két AAA méretű elemet a
vakuba.
Normál állás
APS-C formátum: 18 mm-es fókusztávolság
egyenérték
35 mm-es formátum: 27 mm-es fókusztávolság
egyenérték

APS-C formátum: 35 mm-es fókusztávolság
egyenérték
35 mm-es formátum: 50 mm-es fókusztávolság
egyenérték
Mennyezet stb. legfeljebb 3 m távolságra
(lehetőleg fehér)
Szerelje a vakut a kikapcsolt
állapotban lévő fényképezőgépre.
TELE állás

Vaku bekapcsolása
Vaku hatótávolságok
Irányszám
Ha a felvétel alulexponált, menjen közelebb a
témához, vagy növelje az ISO értékszámot.
Portréfényképezés a szabadban
Normál állás: 14
TELE állás: 20
*ISO100
A vaku hatótávolsága megnövekszik.
Normál állás

1
BOUNCE (közvetett)
Rekesz (F)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
2.8
1–5
1–7
1–10
1–14
4
1–3.5
1–5
1–7
1–10
5.6
1–2.5
1–3.5
1–5
1–7
8
1–1.5
1–2.5
1–3.5
1–5
Kapcsolja be a vakut, és válassza
ki az AUTO üzemmódot a
fényképezőgépen.

* Ha a BOUNCE kapcsoló [DIRECT] állásban áll.
(egység: m)
1
TELE állás
A
meretezettA3.indd 2
Gyakoriság (mp)

2
Ni-MH
akkumulátorral
(930 mAH)
 A villanásszám azt jelenti, hogy teljesen új elemeket
használva hány villanásra képes a vaku (mielőtt az
elemek kimerülnének).
Vakuvezérlés Vakuvezérlés elővillanásokkal, TTL
közvetlen vezérlés
Kb. 62 × 94,6 × 24 mm (szé × ma × mé)
Méretek
Kb. 98 g (elemek nélkül)
Tömeg
AAA alkáli elemek
Javasolt
AAA Ni-MH akkumulátor
elemtípus
Vaku (1 db), tok (1 db), nyomtatott
Mellékelt
dokumentáció
tartozékok
Normál állás
6
Elemek
 A vaku üzemi hőmérséklettartománya 0–40°C.
 Óvja a vakut a szélsőséges hőmérsékletű helyektől
(pl. napon parkoló jármű belső tere) és a magas
páratartalomtól.
 Hirtelen fellépő, nagymértékű hőmérsékletváltozás
esetén pára csapódhat le a készülékben. A
páralecsapódás megelőzése érdekében helyezze a
vakut zárható műanyag tasakba, ha hideg helyről (pl.
sípályáról) meleg helyre viszi azt. Csak akkor vegye ki
a tasakból, amikor a tasakon belüli hőmérséklet elérte
a helyiség hőmérsékletét.
 Hideg környezetben az elemek kapacitása gyorsabban
csökken. Hideg időben használjon új elemeket, és
legyen Önnél tartalék elem (és tartsa azt meleg helyen).
Hideg környezetben a POWER jelző akkor is pirosan
villoghat, ha az elemek még nem merültek ki teljesen.
Üzemi hőmérsékletre melegedés után az elemek
visszanyerik kapacitásuk egy részét.
 A vaku nem vízálló. Ha tengerparton vagy hasonló
helyen használja, ügyeljen rá, nehogy víz vagy homok
kerüljön bele. A víz, a homok vagy a por a vaku
meghibásodását okozhatja.
Alkáli
elemekkel
2
Az ezzel a vakuval kompatibilis digitális tükörreflexes
fényképezőgépek listáját lásd az alábbi honlapon:
http://www.sony.net/
Hőmérséklet
Gyakoriság és villanásszám
3
Kompatibilitás
 A hőmérséklettől és a tárolási körülményektől függően
a kijelzett elemkapacitás kevesebb lehet, mint a
tényleges kapacitás. Néhány villanás után azonban a
megfelelő kapacitás jelenik meg.
 A nikkel-fémhidrid akkumulátorok kapacitása
ugrásszerűen csökkenhet. Előfordulhat, hogy a
POWER jelző piros jelzése után már csak nagyon
rövid ideig működtethető a vaku.
 Annak függvényében, hogy mennyi idő telt el az
elemek gyártása óta, az új elemekkel elérhető villanási
gyakoriság és villanásszám eltérhet a táblázatban
feltüntetett értékektől.
 Mielőtt az elemeket kicserélné, kapcsolja ki a vakut, és
várjon néhány percig. Előfordulhat, hogy az elemek
felforrósodnak. Óvatosan vegye ki azokat.
 Ha a készüléket hosszú ideig nem kívánja használni,
vegye ki az elemeket és tárolja biztonságos helyen.
* Ha a BOUNCE kapcsoló [DIRECT] állásban áll.
(egység: m)
DIRECT (közvetlen)
1
Rekesz (F)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
2.8
1–7
1–10
1–14
1–20
4
1–5
1–7
1–10
1–14
5.6
1–3.5
1–5
1–7
1–10
8
1–2.5
1–3.5
1–5
1–7
Amikor a vaku CHG jelzője világít,
készítse el a fényképet.
A vaku használatára és további
funkcióira vonatkozó bővebb
információkért olvassa el a
fentebbi kezelési útmutató
részt.
2009. 07. 20. 11:28:27
Download PDF