Sony | XM-N502 | Sony XM-N502 Amplificator stereo cu 2 canale Instrucţiuni de utilizare

Amplificator stereo
de putere
Manual de instrucţiuni
RO
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de
instrucţiuni înainte de a conecta şi a acţiona aparatul.
Vă amintim că utilizarea necorespunzătoare a
echipamentului poate conduce la anularea garanţiei.
© 2013 Sony Corporation
XM-N502
Fabricat în Thailanda
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru conformitatea
produsului cu reglementările UE este : Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania.
Cuprins
Caracteristici ..........................................2
Măsuri de precauţie ................................3
Înlocuirea siguranţei fuzibile.................4
Punerea în funcţiune
Amplasarea şi funcţiile butoanelor..........5
Conexiuni
Avertizări.................................................6
Accesorii pentru montare şi conectare.6
Înainte de instalare...............................6
Montarea aparatului................................7
Conectarea la sursa de alimentare.........7
Realizarea conexiunilor la terminalele
echipamentului .....................................7
Realizarea conexiunilor la sursa de
alimentare ............................................8
Conexiuni de intrare ...............................9
Conexiuni ale boxelor ...........................10
Tabelul valorilor de tranziţie (în cruce),
pentru 6 dB/octavă (4 Ω) – Conexiunile
boxelor 4 ..........................................12
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor .....................13
Specificaţii ............................................14
2
Caracteristici
• Puterea maximă la ieşire este de 150 W pe
fiecare canal (la 4 ?).
• Acest aparat poate fi utilizat ca amplificator
mono, cu o putere maximă la ieşire de 500W.
• Pentru sisteme multiboxe, este disponibilă
conexiunea în mod dual.
• Filtru trece-jos încorporat
(80 Hz, 18 dB/oct.).
• Echipamentul este dotat cu circuit şi indicator
de protecţie.
• Alimentare electrică în pulsuri* pentru o
putere la ieşire stabilă şi regularizată.
* Alimentare electrică în pulsuri
Acest aparat este dotat cu un regulator de
putere încorporat care converteşte energia
furnizată de bateria de 12 V c.c. a maşinii
în pulsuri de mare viteză, cu ajutorul unui
comutator cu semiconductor. Aceste pulsuri
sunt amplificate de un transformator de
pulsuri încorporat şi separate în alimentare
pozitivă şi negativă înainte de a fi reconvertite
în curent continuu. Acest proces permite
compensarea fluctuaţiilor tensiunii furnizate
de bateria autovehiculului. Acest sistem de
alimentare cu greutate redusă furnizează o
alimentare electrică foarte eficientă, cu o
impedanţă la ieşire redusă.
Măsuri de precauţie
• Acest aparat este proiectat să funcţioneze numai cu împământare negativă de 12 V c.c.
• Folosiţi boxe cu o impedanţa de 2 ? ÷ 8 ?, respectiv de 4 ? ÷ 8 ? când este folosit un subwoofer
în punte.
• Nu conectaţi nici o boxă activă (cu amplificator încorporat) la terminalele pentru boxe ale aparatului
deoarece puteţi deteriora boxele.
• Evitaţi montarea aparatului în spaţii :
– cu temperaturi ridicate, cum ar fi cele supuse radiaţiilor solare directe sau unui jet de aer cald
provenit de la sistemul de încălzire,
– supuse la ploaie sau umezeală,
– cu murdărie sau praf.
• Dacă maşina dvs. este parcată la soare, este posibil ca, în interiorul acesteia, temperatura să crească
considerabil ; permiteţi aparatului să se răcească înainte de a-l folosi.
• La montarea aparatului în poziţie orizontală, aveţi grijă să nu îi acoperiţi fantele de aerisire cu
mocheta de pe podeaua maşinii etc.
• Dacă aparatul este plasat prea aproape de echipamentul audio al autovehiculului sau de antenă, pot
apărea interferenţe. Deplasaţi aparatul la distanţă mai mare de acestea.
• Dacă echipamentul audio al autoturismului nu este alimentat, verificaţi conexiunile.
• Acest amplificator de putere este dotat cu un circuit de protecţie* care protejează tranzistorii şi
boxele în cazul în care apar disfuncţionalităţi ale amplificatorului. Nu încercaţi să testaţi circuitele
de protecţie acoperind disipatorul termic sau conectând sarcini inadecvate.
• Nu folosiţi acest aparat în cazul unei baterii slabe deoarece performanţele acestuia depind de buna
alimentare cu energie electrică.
• Din motive de siguranţă, menţineţi volumul sonor al echipamentelor audio din maşină la un nivel
moderat, care să vă permită perceperea sunetelor din exteriorul autovehiculului.
* Circuit de protecţie
Acest amplificator este dotat cu un circuit de protecţie care acţionează în următoarele cazuri :
– aparatul se încălzeşte prea tare,
– este generat un curent continuu,
– bornele boxelor sunt scurtcircuitate.
Indicatorul POWER/ PROTECTOR îşi va schimba culoarea, din verde în roşu, şi aparatul se va
opri.
Dacă se întâmplă aceasta, opriţi echipamentul conectat, scoateţi caseta sau discul şi aflaţi cauza
disfuncţionalităţii. Dacă amplificatorul este prea cald, aşteptaţi până ce acesta se răceşte.
3
Înlocuirea siguranţei fuzibile
Dacă se arde siguranţa fuzibilă, verificaţi conexiunea de alimentare realizată şi apoi înlocuiţi siguranţa.
Dacă aceasta se arde din nou după înlocuire, înseamnă că există un defect intern. Într-un astfel de caz,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Avertizare
Când înlocuiţi siguranţa fuzibilă, aveţi grijă să folosiţi
una de amperajul marcat pe suport. Nu folosiţi
niciodată o siguranţă cu un amperaj superior celui al
siguranţei cu care a fost furnizat aparatul, deoarece
este posibil să se deterioreze echipamentul.
Acest simbol are rolul de a atenţiona
utilizatorul asupra existenţei unei
suprafețe fierbinți și este destinat
numai modelelor europene.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest aparat care nu sunt lămurite în acest manual, vă
rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
4
Punerea în funcţiune
Amplasarea şi funcţiile butoanelor
1 Buton de ajustare a nivelului (LEVEL)
Nivelul de intrare poate fi reglat cu ajutorul acestui buton. Rotiţi butonul în sens orar când
nivelul de ieşire al echipamentului audio al maşinii pare scăzut.
2 Comutator pentru filtrul trece-jos (LPF)
Când comutatorul LPF este în poziţia ON, filtrul trece-jos (80 Hz) este activat.
3 Indicator POWER / PROTECTOR.
Devine luminos şi de culoare verde în cursul funcţionării.
Când este activat circuitul PROTECTOR, indicatorul îşi schimbă culoarea, din verde, în
roşu.
Când este activat circuitul PROTECTOR, consultaţi secţiunea “Soluţionarea
problemelor”, pag. 13.
5
Conexiuni
Avertizări
• Înainte de a realiza vreo conexiune, decuplaţi terminalul de împământare al bateriei maşinii pentru
a evita producerea de scurtcircuite.
• Aveţi grijă să folosiţi boxe cu un nivel de putere adecvat. Dacă utilizaţi boxe de capacitate redusă,
acestea pot fi deteriorate.
• Acesta este un amplificator cu fază inversată.
• Nu conectaţi borna # a sistemului de boxe la şasiul maşinii şi nu conectaţi borna # a boxei din
dreapta cu cea a boxei din stânga.
• Montaţi cablurile de intrare şi ieşire la distanţă de cablul de alimentare, deoarece în cazul în care
acestea sunt prea apropiate poate apărea zgomot de interferenţă.
• Acest echipament este un amplificator de mare putere. De aceea, este posibil să nu funcţioneze la
întreaga sa capacitate, dacă este folosit cu cablurile pentru boxe furnizate împreună cu maşina.
• Dacă autovehiculul este dotat cu un sistem cu calculator - destinat deplasării sau unui alt scop nu detaşaţi cablul de împământare de la bateria maşinii. Dacă decuplaţi acest cablu, este posibil
ca memoria calculatorului să fie ştearsă. Pentru a evita producerea de scurtcircuite la realizarea
conexiunilor, cuplaţi cablul de alimentare de + 12 V numai după ce au fost conectate toate celelalte
cabluri.
Accesorii pentru montare şi conectare
1
2
Înainte de instalare
• Montaţi echipamentul fie în interiorul torpedoului, fie sub un scaun.
• Alegeţi cu grijă locul unde amplasaţi aparatul pentru ca să nu împiedice mişcările obişnuite ale
şoferului şi nici să nu fie expus la radiaţii solare directe sau la curentul de aer cald produs de
sistemul de încălzire al maşinii.
• Nu montaţi echipamentul sub covorul de pe podeaua maşinii, unde disiparea căldurii produse de
aparat este împiedicată considerabil.
6
Montarea aparatului
Mai întâi, aşezaţi aparatul în locul unde intenţionaţi să îl instalaţi şi marcaţi, pe placa de montaj,
poziţiile celor 4 orificii de prindere a şuruburilor (nu sunt furnizate).
1
Efectuaţi orificii cu diametrul de aproximativ 3 mm în dreptul fiecărui reper şi fixaţi aparatul pe placă,
cu ajutorul şuruburilor furnizate.
Lungimea şuruburilor de montaj este de 15 mm. Asiguraţi-vă că grosimea păcii de montaj este mai
mare de 15 mm.
Conectarea la sursa de alimentare
Realizarea conexiunilor la terminalele echipamentului
Treceți firele prin capacul rectangular, cuplați-le apoi acoperiți conexiunile realizate cu respectivul
capac.
2
2
c
Notă
Când strângeți șurubul, aveți grijă să nu aplicați o forță* prea mare pentru a nu deteriora șurubul.
* Valoarea momentului forței trebuie să fie mai mic de 1 N•m.
7
Realizarea conexiunilor la sursa de alimentare
Cabluri de conectare la sursa de alimentare (nu sunt furnizate)
spre o parte metalică a
caroseriei autovehiculului
Ieșirea de comandă la
distanță*1 (REM OUT)
mai puțin de
450 mm
Echipamentul audio al
autovehiculului
Siguranță fuzibilă (25 A)
Tensiune de +12V de la
bateria automobilului
Note privind alimentarea cu energie
• Conectaţi cablul de alimentare de +12 V doar după ce au fost cuplate toate celelalte cabluri.
• Aveţi grijă să conectaţi ferm firul de împământare al echipamentului la o parte metalică a
maşinii. Dacă acest fir se desprinde, pot apărea disfuncţionalităţi ale amplificatorului.
• Aveţi grijă să conectaţi firul de comandă la distanţă al echipamentului audio al maşinii la
terminalul pentru telecomandă.
• Când este folosit un echipament audio de maşină al cărui amplificator nu este dotat cu ieşire de
comandă la distanţă, cuplaţi borna de intrare a comenzii la distanţă (REMOTE) la mufa de alimentare
a accesoriilor.
• Folosiţi un cablu de alimentare cu siguranţă fuzibilă ataşată (de 25 A).
• Toate cablurile de alimentare conectate la borna pozitivă a bateriei trebuie protejate cu o siguranţă
fuzibilă la o distanţă de cel mult 450 mm de la baterie şi înainte de a trece prin vreo parte metalică.
• Aveţi grijă ca firele de la bateria maşinii conectate la vehicul (împământare la caroserie)*2 să aibă un
diametru cel puţin egal cu cel al cablului de alimentare conectat de la baterie la amplificator.
• În timpul unei funcţionări la întreaga putere, în sistem circulă un curent de intensitate mai mare de
25 A. Aveţi grijă ca firele ce urmează a fi conectate la bornele de + 12 V şi GND ale acestui aparat
să aibă cel puţin un calibru de 14 (AWG-14) sau o secţiune mai mare de 2 mm2.
*1 Dacă aveți echipamentul audio original, din fabrică, sau o altă unitate audio de mașină fără
ieșire la distanță pentru amplificator, conectați terminalul de intrare pentru comanda la distanță
(REMOTE) la sursa de alimentare pentru accesorii.
*2 Împământare.
8
Conexiuni de intrare
Pentru detalii privind conexiunile de intrare, consultați diagramele asociate situațiilor A, respectiv
B.
A
Conexiune de intrare de linie (cu conexiune pentru boxe 1, 2 sau 4).
Echipamentul audio
al automobilului
B
Conexiune de intrare de linie (cu conexiune pentru boxe 3).
Echipamentul audio
al automobilului
Canalul din
stânga
Canalul din
dreapta
9
Conexiuni ale boxelor
Puneţi comutatorul LPF aflat în partea din spate a aparatului, în poziţia pornit sau oprit, aşa cum este
ilustrat mai jos. Pentru detalii legate de conectarea boxelor, consultați diagramele 1, 2, 3 sau
4.
1
Sistem de 2 boxe (cu conexiune de intrare A).
Boxă stânga (min. 2 ?)
2
Boxă dreapta (min. 2 ?)
Subwoofer (cu conexiune de intrare A).
Subwoofer (min. 4 ?)
Notă
• Dacă doriţi să folosiţi un subwoofer ca boxă mono, conectaţi boxa aşa cum este ilustrat mai sus.
Semnalele de ieşire către subwoofer vor reprezenta combinaţia celor două semnale de ieşire, din
stânga şi din dreapta.
10
3
Sistem cu o boxă (cu conexiune de intrare B).
Boxa din
stânga
(min. 4 ?)
Boxa din
dreapta
(min. 4 ?)
Notă
• Aveţi grijă ca ieşirea de linie de la unitatea audio a maşinii să fie conectată la mufa marcată cu
„L (BTL)” la unitate.
4
Sistem pentru modul dual (cu subwoofer în punte A).
Boxa din stânga
Boxa din dreapta
Subwoofer
• Pentru detalii legate de valorile C1, C2 şi L consultaţi “Tabelul valorilor de tranziţie (în cruce),
pentru 6 dB/octavă”, de la pag. 12.
11
Tabelul valorilor de tranziţie (în cruce), pentru 6 dB/octavă (4 Ω)
– Conexiunile boxelor 4
Frecvenţa de tranziţie
(în cruce)
Unitate de măsură : Hz
50
80
100
130
150
200
260
400
600
800
1.000
L (bobină)*
Unitate de măsură : mH
C1/C2 (condensator)*
Unitate de măsură : μF
12,7
8,2
6,2
4,7
4,2
3,3
2,4
1,6
1,0
0,8
0,6
800
500
400
300
270
200
150
100
68
50
39
* Nu este furnizată.
Note
• La folosirea reţelelor pasive în cruce într-un sistem de boxe multiple, trebuie avută grijă ca impedanţa
sistemului să nu fie mai redusă decât impedanţa necesară pentru această unitate.
• Când instalaţi un sistem de 12 decibeli/ octavă în maşina dvs., trebuie avute în vedere următoarele:
Într-un sistem de 12 decibeli/octavă în care sunt folosite o bobină de şoc (cu reactanţă) şi un
condensator legate în serie pentru a realiza circuitul, trebuie avută deosebit de multă grijă la
conectarea acestora. Într-un asemenea circuit, urmează să apară o creştere de curent care ocoleşte
boxa cu frecvenţe apropiate celei de tranziţie. Dacă semnalele audio continuă să fie alimentate în
zona frecvenţei de tranziţie, amplificatorul se poate încălzi foarte tare sau este posibil să se ardă
siguranţa. De asemenea, dacă este deconectată boxa, bobina şi condensatorul vor forma un circuit
de rezonanţă în serie. În acest caz, impedanţa în zona de rezonanţă va scădea dramatic, conducând
la producerea unui scurtcircuit care va deteriora amplificatorul. De aceea, aveţi grijă ca boxa să fie
conectată întotdeauna la un astfel de circuit.
12
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea celor mai multe dintre posibilele probleme ce pot
apărea în legătură cu acest aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt
respectate procedurile de funcţionare.
Problemă
Nu se aprinde
indicatorul
POWER / PROTECTOR
Indicatorul POWER/
PROTECTOR îşi
schimbă culoarea din
verde în roşu.
Aparatul se încălzeşte
prea tare.
Apar întreruperi ale
sunetului.
Se aude un zgomot de
la alternator.
Cauză / Soluţie
S-a ars siguranţa fuzibilă.
T Înlocuiţi siguranţa fuzibilă cu alta nouă.
Firul de împământare nu este ferm conectat.
T Conectaţi ferm firul de împământare la un punct metalic al
caroseriei maşinii.
Tensiunea care intră în terminalul de comandă la distanţă este prea
scăzută.
• Echipamentul audio al maşinii, care a fost conectat, nu este pornit.
T Porniţi echipamentul audio al maşinii.
• Sistemul foloseşte prea multe amplificatoare.
T Folosiţi un releu.
Verificaţi tensiunea bateriei (10,5 V ÷ 16 V).
Puneţi comutatorul de alimentare în poziţia oprit. Ieşirile boxelor sunt
în scurtcircuit.
T Eliminaţi scurtcircuitul.
Puneţi comutatorul de alimentare în poziţia oprit. Verificaţi dacă sunt
corect conectate cablurile pentru boxe şi cel de împământare.
Încălzirea aparatului este anormală.
T Folosiţi boxe cu impedanţa adecvată.
2 ? ÷ 8 ? (stereo), 4 ? ÷ 8 ? (când este folosit un amplificator
în punte)
T Aveţi grijă să aşezaţi aparatul într-un loc cu ventilaţie bună.
Este activată protecţia termică.
T Reduceţi volumul sonor.
Cablurile de alimentare se află prea aproape de cablurile RCA cu pini.
T Menţineţi aceste cabluri la distanţă unele de altele.
Nu este corect conectat cablul de împământare.
T Conectaţi firul de împământare la un punct metalic al caroseriei
maşinii.
Firele negative ale boxei ating caroseria maşinii.
T Nu permiteţi firelor să atingă caroseria automobilului.
Sunetul este înfundat.
Sunetul este prea slab.
Comutatorul LPF este în poziţia „ON”.
T Când conectaţi o boxă cu registru complet, puneţi acest
comutator în poziţia „OFF”.
Poziția butonului de reglare a volumului nu este adecvată.
T Rotiţi butonul LEVEL în sens orar.
13
Specificaţii
Sistem de circuite :
Circuit OTL (ieşire fără transformator)
Alimentare electrică în pulsuri
Intrări :
Mufe pini RCA
Domeniul de ajustare a nivelului intrării :
0,3 ÷ 6 V (mufe pini RCA)
Ieşiri :
Terminale ale boxelor
Impedanţa boxelor :
2 ? ÷ 8 ? (stereo)
4 ? ÷ 8 ? (la utilizarea ca amplificator în punte)
Puterea maximă la ieşire :
150 W × 2 (la 4 Ω)
500 W (BTL, la 4 ?)
Puterea nominală la ieşire :
(tensiunea furnizată la 14,4 V,
20 Hz ÷ 20 kHz, 1 % THD)
65 W × 2 (la 4 Ω)
85 W × 2 (la 2 Ω)
175 W (BTL, la 4 Ω)
Frecvenţa de răspuns :
5 Hz ÷ 50 kHz (
Distorsiunea armonică :
0,05 % sau mai puţin (la 1 kHz, 4 ?)
Filtru trece-jos :
80 Hz, 18 dB / oct
Cerinţe privind alimentarea :
12 V c.c. de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Tensiunea de alimentare :
10,5 V – 16 V
Consum de curent :
la ieşirea nominală : 15 A
(4 Ω, 65 W × 2)
Intrarea de comandă la distanţă : 1mA
Dimensiuni (L×Î×A) :
aprox. 271 × 55 × 185 mm
fără a include părţile proeminente şi butoanele
Masă :
aprox. 1,5 kg fără a include accesoriile
Accesorii furnizate :
şuruburi de montaj (4)
capac de protecţie (1)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
14
dB)
Dimensiuni
Standard CEA2006
Puterea la ieşire :
65 W RMS × 2 la 4 ?
< 1 % THD + N
Raport semnal
zgomot :
93 dBA
(Referinţă : 1 W la 4 ?)
15
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising