Sony | XM-GTX6041 | Sony XM-GTX6041 Amplificator auto pe 4 canale Instrucţiuni de utilizare

Amplificator stereo
de putere
Manual de instrucţiuni
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de
instrucţiuni înainte de a conecta şi a acţiona aparatul.
Vă amintim că utilizarea necorespunzătoare a
echipamentului poate conduce la anularea garanţiei.
XM-GTX6041
© 2011 Sony Corporation
Fabricat în : Thailanda
RO
Avertizări
• Înainte de a realiza vreo conexiune, decuplaţi
terminalul de împământare al bateriei maşinii
pentru a evita producerea de scurtcircuite.
• Aveţi grijă să folosiţi boxe cu un nivel de putere
adecvat. Dacă utilizaţi boxe de capacitate
redusă, acestea pot fi deteriorate.
• Acesta este un amplificator cu fază inversată.
• Nu conectaţi borna # a sistemului de boxe la
şasiul maşinii şi nu conectaţi borna # a boxei
din dreapta cu cea a boxei din stânga.
• Montaţi cablurile de intrare şi ieşire la distanţă
de cablul de alimentare, deoarece în cazul în
care acestea sunt prea apropiate poate apărea
zgomot de interferenţă.
• Acest echipament este un amplificator de mare
putere. De aceea, este posibil să nu funcţioneze
la întreaga sa capacitate, dacă este folosit cu
cablurile pentru boxe furnizate împreună cu
maşina.
• Dacă autovehiculul este dotat cu un sistem
cu calculator - destinat deplasării sau unui
alt scop - nu detaşaţi cablul de împământare
de la bateria maşinii. Dacă decuplaţi acest
cablu, este posibil ca memoria calculatorului
să fie ştearsă. Pentru a evita producerea de
scurtcircuite la realizarea conexiunilor, cuplaţi
cablul de alimentare de + 12 V numai după ce
au fost conectate toate celelalte cabluri.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
2
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii
sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Cuprins
Punerea în funcţiune
Caracteristici ..........................................3
Amplasarea şi funcţiile butoanelor..........4
Conexiuni
Montare ..................................................5
Conexiuni de intrare ...............................7
Conexiuni ale boxelor .............................8
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor .....................12
Măsuri de precauţie ..............................13
Specificaţii ............................................14
Punerea în funcţiune
Caracteristici
• Puterea maximă la ieşire este de 110 W pe
fiecare canal (la 4 ?).
• Acest aparat poate fi utilizat ca amplificator în
punte, cu o putere maximă la ieşire de 300W.
• Filtru trece-jos încorporat (80 Hz, 18 dB/oct)
şi filtru trece-sus (80 Hz, 12 dB/oct).
• Echipamentul este dotat cu circuit şi indicator
de protecţie.
• Alimentare electrică în pulsuri* pentru o
putere la ieşire stabilă şi regularizată.
* Alimentare electrică în pulsuri
Acest aparat este dotat cu un regulator de putere
încorporat care converteşte puterea furnizată
de bateria de 12 V c.c. a maşinii în pulsuri de
mare viteză, cu ajutorul unui comutator cu
semiconductor. Aceste pulsuri sunt amplificate
de un transformator de pulsuri încorporat şi
separate în alimentare pozitivă şi negativă
înainte de a fi reconvertite în curent continuu.
Acest proces permite compensarea fluctuaţiilor
tensiunii furnizate de bateria autovehiculului.
Acest sistem de alimentare cu greutate redusă
furnizează o alimentare electrică foarte eficientă,
cu o impedanţă la ieşire redusă.
Note privind alimentarea cu energie
• Conectaţi cablul de alimentare de +12 V doar
după ce au fost cuplate toate celelalte cabluri.
• Aveţi grijă să conectaţi ferm firul de
împământare al echipamentului la o
parte metalică a maşinii. Dacă acest fir se
desprinde, pot apărea disfuncţionalităţi ale
amplificatorului.
• Aveţi grijă să conectaţi firul de comandă la
distanţă al echipamentului audio al maşinii la
terminalul pentru telecomandă.
• Când este folosit un echipament audio de
maşină al cărui amplificator nu este dotat cu
ieşire de comandă la distanţă, cuplaţi borna de
intrare a comenzii la distanţă (REMOTE) la
mufa de alimentare a accesoriilor.
• Folosiţi un cablu de alimentare cu siguranţă
fuzibilă ataşată (de 50 A).
• Toate cablurile de alimentare conectate la
borna pozitivă a bateriei trebuie protejate cu
o siguranţă fuzibilă la o distanţă de cel mult
450 mm de la baterie şi înainte de a trece prin
vreo parte metalică.
• Aveţi grijă ca firele de la bateria maşinii
conectate la vehicul (împământare la
caroserie)*2 să aibă un diametru cel puţin egal
cu cel al cablului de alimentare conectat de la
baterie la amplificator.
• În timpul unei funcţionări la întreaga putere,
în sistem circulă un curent de intensitate mai
mare de 50 A. Aveţi grijă ca firele ce urmează
a fi conectate la bornele de + 12 V şi GND
ale acestui aparat să aibă cel puţin un calibru
de 10 (AWG-10) sau o secţiune mai mare de
5 mm2.
3
Amplasarea şi funcţiile butoanelor
FAŢĂ
SPATE
1 Indicator POWER / PROTECTOR.
Devine luminos şi de culoare verde în cursul funcţionării.
Când este activat circuitul PROTECTOR, indicatorul îşi schimbă culoarea, din
verde, în roşu.
Când este activat circuitul PROTECTOR, consultaţi secţiunea “Soluţionarea
problemelor”, pag. 12.
2 Buton de ajustare a nivelului – LEVEL
Nivelul de intrare poate fi reglat cu ajutorul acestui buton. Rotiţi butonul în sens
orar când nivelul de ieşire al echipamentului audio al maşinii pare scăzut.
3 Comutator de selecţie a filtrului
Când selectorul este în poziţia LP, este activat filtrul trece-jos (80 Hz).
Când selectorul este în poziţia HP, este activat filtrul trece-sus (80 Hz).
4 Comutator pentru filtrul trece-jos (LPF)
Când comutatorul LPF este în poziţia ON, filtrul trece-jos (80 Hz) este activat.
4
Conexiuni
Accesorii pentru montare şi conectare
1
2
Montare
Înainte de instalare
• Montaţi echipamentul fie în interiorul torpedoului, fie sub un scaun.
• Alegeţi cu grijă locul unde amplasaţi aparatul pentru ca să nu împiedice mişcările obişnuite ale
şoferului şi nici să nu fie expus la radiaţii solare directe sau la curentul de aer cald produs de
sistemul de încălzire al maşinii.
• Nu montaţi echipamentul sub covorul de pe podeaua maşinii, unde disiparea căldurii produse de
aparat este împiedicată considerabil.
Mai întâi, aşezaţi aparatul în locul unde intenţionaţi să îl instalaţi şi marcaţi poziţiile celor 4 orificii de
prindere a şuruburilor, existente pe placa de montaj (care nu este furnizată).
Efectuaţi orificii cu diametrul de aproximativ 3 mm în dreptul fiecărui reper şi fixaţi aparatul pe placă,
cu ajutorul şuruburilor furnizate.
Lungimea şuruburilor de montaj este de 15mm. Asiguraţi-vă că grosimea păcii de montaj este mai
mare de 15 mm.
Montaţi aparatul aşa cum este ilustrat
5
Realizaţi conexiunile bornelor, aşa cum este ilustrat mai jos.
Treceţi firele prin capacul rectangular, conectaţi-le, apoi acoperiţi conexiunile realizate cu
respectivul capac.
Notă
• Când strângeţi şurubul, aveţi grijă să nu aplicaţi o forţă de torsiune* prea mare, pentru a nu
deteriora şurubul.
* Momentul forţei trebuie să fie mai mic de 1 N×m.
Conectarea cablurilor de alimentare (nu sunt furnizate)
spre o parte metalică a
caroseriei autovehiculului
Ieşirea de comandă
la distanţă*1
sub 450 mm
Echipamentul audio al
automobilului
Siguranţă
fuzibilă (50 A)
Bateria maşinii + 12 V
Dacă la maşină folosiţi fie echipamentul audio original, montat din fabrică, fie un altul care nu
este dotat cu ieşire de comandă la distanţă pentru amplificator, conectaţi terminalul de intrare
pentru telecomandă (REMOTE) la mufa de alimentare pentru accesorii.
*2 Împământare.
*1
6
Conexiuni de intrare
A
Conexiune de intrare de linie.
Echipamentul audio al
automobilului
Faţă
B
Spate
Conexiune de intrare de linie.
Echipamentul audio al
automobilului
Stânga
Dreapta
7
Conexiuni ale boxelor
Puneţi comutatoarele LPF şi HPF aflate în partea din spate a aparatului, în poziţia pornit sau oprit, aşa
cum este ilustrat mai jos.
1
Sistem cu 4 boxe.
Boxa din
stânga
Boxă frontală (min. 2 ?)
Boxa din
stânga
Boxa din
dreapta
Boxa din
dreapta
Boxă din spate (min. 2 ?)
8
2
Sistem cu 3 boxe.
Boxe registru complet (min. 2 ?)
Boxa din
stânga
Boxa din
dreapta
Subwoofer (min. 4 ?)
Note
• În acest sistem, volumul subwoofer-ului va fi reglat de către butonul de comandă a gradării de la
unitatea audio a maşinii.
• În acest sistem, semnalele de ieşire către subwoofer vor reprezenta combinaţia ambelor semnale
de la mufele REAR L (stânga spate) şi R INPUT (intrare dreapta).
9
3
Sistem cu 2 căi.
Boxe registru complet (min. 2 ?)
Boxa din
stânga
Boxa din
dreapta
Boxa din
stânga
Boxa din
dreapta
Subwoofer (min. 2 ?)
Notă
• În acest sistem, volumul subwoofer-ului va fi reglat de către butonul de comandă a gradării de la
unitatea audio a maşinii.
10
4
Sistem cu 2 boxe.
Boxa din
stânga
Subwoofer (min. 4 ?)
Boxa din
dreapta
Subwoofer (min. 4 ?)
11
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor
Lista de mai jos vă poate fi de folos în soluţionarea celor mai multe dintre posibilele probleme ce pot
apărea în legătură cu acest aparat.
Înainte de a consulta lista de mai jos, verificaţi dacă sunt realizate corect conexiunile şi dacă sunt
respectate procedurile de funcţionare.
Problemă
Cauză / Soluţie
Nu se aprinde indicatorul
POWER / PROTECTOR
S-a ars siguranţa fuzibilă.
T Înlocuiţi siguranţa fuzibilă cu alta nouă.
Firul de împământare nu este ferm conectat.
T Conectaţi firul de împământare la un punct metalic al caroseriei
maşinii.
Tensiunea care intră în terminalul de comandă la distanţă este prea
scăzută.
• Echipamentul audio al maşinii, care a fost conectat, nu este pornit.
T Porniţi echipamentul audio al maşinii.
• Sistemul foloseşte prea multe amplificatoare.
T Folosiţi un releu.
Verificaţi tensiunea bateriei (10,5 V ÷ 16 V).
Indicatorul POWER /
Puneţi comutatorul de alimentare în poziţia oprit. Ieşirile boxelor sunt
PROTECTOR îşi schimbă în scurtcircuit.
culoarea din verde în
T Eliminaţi scurtcircuitul.
roşu.
Puneţi comutatorul de alimentare în poziţia oprit. Verificaţi dacă sunt
corect conectate cablurile pentru boxe şi cel de împământare.
• Aparatul se încălzeşte
Încălzirea aparatului este anormală.
prea tare.
• Folosiţi boxe cu impedanţa adecvată.
T 2 ? ÷ 8 ? (stereo), 4 ? ÷ 8 ? (când este folosit un amplificator
în punte)
• Aveţi grijă să aşezaţi aparatul într-un loc cu ventilaţie bună.
• Apar întreruperi ale
Este activată protecţia termică.
sunetului.
T Reduceţi volumul sonor.
Se aude un zgomot de la
alternator.
Cablurile de alimentare se află prea aproape de cablurile RCA cu pini.
T Menţineţi aceste cabluri la distanţă unele de altele.
Nu este corect conectat cablul de împământare.
T Conectaţi firul de împământare la un punct metalic al caroseriei
maşinii.
Firele negative ale boxei ating caroseria maşinii.
T Nu permiteţi firelor să atingă caroseria automobilului.
Sunetul este înfundat.
Sunetul este prea slab.
12
Comutatorul LPF este în poziţia “ON” (în mod implicit).
T Când conectaţi o boxă cu registru complet, puneţi acest
comutator în poziţia “OFF”.
Comutatorul de selecţie a filtrului este în poziţia “OFF”.
T Când conectaţi o boxă cu registru complet, puneţi acest
comutator în poziţia “OFF” sau în cea “HP”.
Butonul de stabilire a nivelului nu este adecvat. Rotiţi butonul LEVEL
în sens orar.
Măsuri de precauţie
• Acest aparat este proiectat să funcţioneze numai cu împământare negativă de 12 V c.c.
• Folosiţi boxe cu o impedanţa de 2 ? ÷ 8 ?, respectiv de 4 ? ÷ 8 ? când este folosit un subwoofer
în punte.
• Nu conectaţi nici o boxă activă (cu amplificator încorporat) la terminalele pentru boxe ale aparatului
deoarece puteţi deteriora boxele.
• Evitaţi montarea aparatului în spaţii :
– cu temperaturi ridicate, cum ar fi cele supuse radiaţiilor solare directe sau jetului de aer cald
provenit de la sistemul de încălzire,
– supuse la ploaie sau umezeală,
– cu murdărie sau praf.
• Dacă maşina dvs. este parcată la soare, este posibil ca, în interiorul acesteia, temperatura să crească
considerabil ; permiteţi aparatului să se răcească înainte de a-l folosi.
• La montarea aparatului în poziţie orizontală, aveţi grijă să nu îi acoperiţi fantele de aerisire cu
mocheta de pe podeaua maşinii etc.
• Dacă aparatul este plasat prea aproape de echipamentul audio al autovehiculului sau de antenă, pot
apărea interferenţe. Deplasaţi aparatul la distanţă mai mare de acestea.
• Dacă echipamentul audio al autoturismului nu este alimentat, verificaţi conexiunile.
• Acest amplificator de putere este dotat cu un circuit de protecţie* care protejează tranzistorii şi
boxele în cazul în care apar disfuncţionalităţi ale amplificatorului. Nu încercaţi să testaţi circuitele
de protecţie acoperind disipatorul termic sau conectând sarcini inadecvate.
• Nu folosiţi acest aparat în cazul unei baterii slabe deoarece performanţele acestuia depind de buna
alimentare cu energie electrică.
• Din motive de siguranţă, menţineţi volumul sonor al echipamentelor audio din maşină la un nivel
moderat, care să vă permită perceperea sunetelor din exteriorul acesteia.
Înlocuirea siguranţei fuzibile
Dacă se arde siguranţa fuzibilă, verificaţi conexiunea de alimentare realizată şi apoi înlocuiţi siguranţa.
Dacă aceasta se arde din nou după înlocuire, înseamnă că există un defect intern. Într-un astfel de caz,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Avertizare
Când înlocuiţi siguranţa fuzibilă, aveţi grijă să folosiţi
una de amperajul marcat pe suport. Nu folosiţi
niciodată o siguranţă cu un amperaj superior celui al
siguranţei cu care a fost furnizat aparatul, deoarece
este posibil ca acesta să se deterioreze.
* Circuit de protecţie
Acest amplificator este dotat cu un circuit de protecţie care acţionează în următoarele cazuri :
– aparatul se încălzeşte prea tare,
– este generat un curent continuu,
– bornele boxelor sunt scurtcircuitate.
Indicatorul POWER / PROTECTOR îşi va schimba culoarea, din verde în roşu, şi aparatul se va
opri.
Dacă se întâmplă aceasta, opriţi echipamentul conectat, scoateţi caseta sau discul şi aflaţi cauza
disfuncţionalităţii. Dacă amplificatorul este prea cald, aşteptaţi până ce acesta se răceşte.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest aparat care nu sunt lămurite în acest manual, vă
rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
13
Specificaţii
Sistem de circuite :
Circuit OTL (ieşire fără transformator)
Alimentare electrică în pulsuri
Intrări :
Mufe pini RCA
Domeniul de ajustare a nivelului intrării :
0,3 ÷ 6 V (mufe pini RCA)
Ieşiri :
Borne pentru boxe
Impedanţa boxelor :
2 ? ÷ 8 ? (stereo)
4 ? ÷ 8 ? (la utilizarea ca amplificator în punte)
Puterea maximă la ieşire :
• 4 boxe : 110 W × 4 (la 4 Ω)
• 3 boxe : 150 W × 2 (la 4 Ω) +
300 W × 1 (BTL, la 4 ?)
• 2 boxe : 300 W × 2 (BTL la 4 Ω)
Puterea nominală la ieşire :
(tensiunea furnizată la 14,4 V,
20 Hz ÷ 20 kHz, 1 % THD)
• 4 boxe :
60 W × 4 (la 4 Ω)
70 W × 4 (la 2 Ω)
Frecvenţa de răspuns :
5 Hz ÷ 50 kHz ( dB)
Distorsiunea armonică :
0,05 % sau mai puţin (la 1 kHz, 4 ?)
Filtru trece-jos :
80 Hz, 18 dB / oct
Filtru trece-sus :
80 Hz, 12 dB / oct
Cerinţe privind alimentarea :
12 V c.c. de la bateria maşinii
(împământare negativă)
Tensiunea de alimentare :
10,5 V – 16 V
Consum de curent :
la ieşirea nominală : 31 A
(4 Ω, 60 W × 4)
Intrarea de comandă la distanţă : 1mA
Dimensiuni (L×Î×A) :
aprox. 376 × 55 × 252 mm
fără a include părţile proeminente şi butoanele
Masă :
aprox. 3,0 kg fără a include accesoriile
Accesorii furnizate :
şuruburi de montaj (4)
capac de protecţie (1)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
14
Dimensiuni
(unitatea de măsură : mm)
Standard CEA2006
Puterea la ieşire :
60 W RMS × 4 la 4 ?
< 1 % THD + N
Raport semnal
zgomot :
93 dBA
(Referinţă : 1 W la 4 ?)
15
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising