Sony | XM-ZZR3301 | Sony XM-ZZR3301 Instrucţiuni de utilizare

SONY
4-113-365-31 (1)
Amplificator de putere
monofonic
InstrucŃiuni de utilizare
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie se află în partea inferioară a aparatului.
NotaŃi codul de serie în spaŃiul de mai jos.
FolosiŃi aceste numere oricând apelaŃi la distribuitorul dvs. Sony în legătură cu acest produs.
Model nr. XM-ZZR3301 Număr de serie ______________________________
XM-ZZR3301
© 2008 Sony Corporation
Tipărit în Thailanda.
Caracteristici
• Putere maximă de ieşire 1.100 W (la 2 Ω).
• Tehnologie Clasa D*1
• Acest amplificator de putere se va folosi
doar cu subwoofere.
• Dispozitiv de suprimare distorsiune
dinamică*2
• Control termic activ*3
• Conexiunea directă se poate realiza cu
ieşirea difuzorului audio al maşinii dacă nu
există ieşirea pe linie (conexiune de
intrare la nivel înalt)
• Proprietatea „Hi-level Sensing Power On”
(Percepere alimentare la nivel înalt) permite
activarea aparatului fără necesitatea
conexiunii de „REMOTE” (Telecomandă).
• Circuit și indicator de protecșie incluse.
• Două borne de difuzoare pentru conexiuni
paralele cu subwoofer-ul.
Dimensiuni
Unitate: mm
http://www.sony.net
*1
Tehnologie Clasa D
Tehnologia Clasă D este o metodă de
conversie și amplificare a semnalelor
muzicale cu MOSFET pe semnale cu impuls
de mare viteză. În plus, prezintă eficienșă
ridicată și generare redusă de căldură.
*2
Dispozitiv de suprimare distorsiune
dinamică
Dispozitivul de suprimare a distorsiunii
dinamice suprimă distorsiunea produsă la
niveluri de redare superioare, pentru o
reproducere clară a sunetelor de bași.
*3
Control termic activ
Controlul termic activ reglează temperatura
de funcșionare a aparatului pentru o redare
stabilă pe termen lung, la volum ridicat.
SpecificaŃii
SPECIFICAłII PUTERE AUDIO
PUTEREA EMISĂ ŞI DISTORSIUNEA ARMONICĂ TOTALĂ:
Minim 330 W, putere continuă medie minimă la 4 ohmi, 20 Hz la 200
Hz cu maxim 1,0% distorsiune armonică totală conform standardelor
Comitetului Ad Hoc pentru echipamentele audio auto.
Alte specificaŃii
Sistem circuit
Intrări
Tehnologie clasa D
Alimentare electrică prin
impuls
Mufe cu pini RCA
Conector de intrare cu nivel
ridicat
Ieşiri
Borne difuzoare
Prin mufe cu pini
ImpedanŃa corectă 2 - 8 Ω
a difuzoarelor
Puterea maximă
de ieşire
1.100 W (la 2 Ω)
600 W (la 4 Ω)
Puterea nominală de ieşire
(tensiune de alimentare 14,4 V)
Raport SN
FrecvenŃa de
răspuns
600 W RMS (50 Hz 1,0%
THD + N, la 2 Ω)
330 W RMS (20 Hz -200 Hz,
1,0% THD + N, la 4 Ω)
65 dBA (ReferinŃă 1 W la 4
Ω)
10 Hz - 300 Hz (
dB)
Filtru Subsonic
Filtru trece-jos
(frecvenŃe joase)
„Low boost”
(Accentuare frecvenŃe
joase)
Tensiunea de
alimentare
6 – 70 Hz, 12 dB/oct
50 – 300 Hz, 12 dB/oct
Tensiunea de
alimentare
Scurgeri de curent la
puterea nominală
10,5 – 16 V
Dimensiuni
Aprox. 356,8 x 55 x 276,8 mm
(lăŃime/înălŃime/grosime) fără
piese proeminente şi butoane
0 – 10 dB (40 Hz)
Baterie auto 12 V c.c
(împământare negativă)
60 A (la (2 Ω)
Intrare telecomandă: 1 mA
Masa
Aprox. 2,9 kg fără accesorii
Accesorii furnizate
Şuruburi de montare (4)
Cablu de intrare cu nivel ridicat
(1)
Capac de protecŃie (1)
Modelul şi specificaŃiile se pot modifica fără preaviz.
Distorsiune
armonică
0.1 % sau mai puŃin (la 50 Hz,
4 Ω)
Interval de ajustare al nivelului de intrare
0,3 – 6,0 V (mufe cu pini RCA)
6,5 – 16,0 V (Intrare nivel
ridicat)
• PernuŃele de ambalare sunt
confecŃionate din hârtie.
• La realizarea carcaselor nu se
folosesc ignifuganŃi cu halogen.
• La realizarea cablajelor
imprimate nu se folosesc
ignifuganŃi cu halogen.
Standard CEA2006
Puterea de ieşire: 330 W RMS la
4 Ohmi < 1 % THD+N
Rata SN: 65 dBA (referinŃă: 1
Watt în 4 Ohmi)
Ghid al problemelor de funcŃionare
Următoarea listă de verificare vă va ajuta să remediaŃi majoritatea problemelor pe care
le puteŃi întâmpina cu aparatul dvs. Înainte de a citi lista de verificare de mai jos, urmaŃi
procedeele de conectare şi funcŃionare.
Problema
Cauza/SoluŃia:
Nu se aprinde indicatorul
SiguranŃa a sărit. ÎnlocuiŃi siguranŃa cu una nouă.
„POWER/PROTECTOR”
Cablul de împământare nu este bine conectat.
(Alimentare/protector)
PrindeŃi bine firul de împământare de un punct metalic al
automobilului.
Tensiunea care alimentează terminalul de telecomandă este prea
redusă.
• Nu este pornit aparatul audio conectat al automobilului.
PorniŃi aparatul audio al automobilului.
• Aparatul foloseşte prea multe amplificatoare. FolosiŃi un releu.
VerificaŃi tensiunea bateriei (10,5 – 16 V).
Indicatorul
ÎnchideŃi întrerupătorul de alimentare. Sunt scurtcircuitate ieşirile
„POWER/PROTECTOR”
difuzorului.
(Alimentare/protector) va trece RemediaŃi cauza scurtcircuitului.
din verde în roşu.
ÎnchideŃi întrerupătorul de alimentare. AsiguraŃi-vă că atât cablul
de difuzorului, cât şi cablul de împământare sunt conectate ferm.
• Aparatul se încălzeşte prea
mult.
• Sunetul este întrerupt.
Se aude zgomot de la
alternator.
Sunetul se aude prea încet.
Aparatul se încălzeşte prea mult.
• FolosiŃi difuzoare cu impedanŃa corespunzătoare.
2 - 8 Ω (stereo), 4 - 8 Ω (când se foloseşte ca amplificator de
legătură)
• AsiguraŃi-vă că amplasaŃi aparatul într-un loc bine ventilat.
Se activează protecŃia termică. ReduceŃi volumul.
Cablurile de alimentare sunt instalate prea aproape de cablurile
cu pini RCA. Nu lăsaŃi cablurile de alimentare în apropierea
cablurilor RCA.
Cablul de împământare nu este bine conectat.
PrindeŃi bine firul de împământare de un punct metalic al
automobilului.
Firele negative ale difuzoarelor ating şasiul maşinii.
Nu lăsaŃi cablurile de alimentare în apropierea şasiului maşinii.
Comanda de reglare „LEVEL” (Nivel) nu este corespunzătoare.
RotiŃi comanda de reglare „LEVEL” (Nivel) în sens orar.
Amplasarea şi funcŃiile butoanelor
1 Indicatorul „POWER/PROTECTOR”
(Alimentare/protector)
Se aprinde în verde în timpul funcŃionării.
Când se activează „PROTECTOR”,
indicatorul va trece din verde în roşu.
Când se activează „PROTECTOR”,
consultaŃi Ghidul de depanare.
2 Butonul de reglare „LEVEL” (Nivel)
Nivelul de intrare se poate regla cu ajutorul
acestui buton. RotiŃi-l în sens orar atunci
când nivelul de ieşire al aparatului audio al
maşinii pare prea redus.
3 Butonul de reglare a frecvenŃei de tăiere
„SUBSONIC FILTER” (Filtru Subsonic)
SetaŃi frecvenŃa de tăiere ( 6 – 70 Hz) pentru
filtrul subsonic.
4 Comanda de nivel „LOW BOOST”
(Accentuare frecvenŃe joase)
RotiŃi acest buton pentru a accentua
frecvenŃele de 40 Hz la maxim 10 dB.
5 Butonul „LOW PASS FILTER” (Filtru
trece-jos) de reglare a frecvenŃei de tăiere
SetaŃi frecvenŃa de tăiere ( 50 – 300 Hz)
pentru filtrele trece-jos.
PrecauŃii
Înlocuirea siguranŃei
• Acest aparat este destinat doar pentru
funcŃionare cu împământare negativă 12
V c.c.
• FolosiŃi difuzoare cu impedanŃa de 2 8 Ω.
• Nu conectaŃi difuzoare active (cu borne
integrate) la bornele pentru difuzoare ale
aparatului. În caz contrar, puteŃi defecta
amplificatorul şi difuzoarele active.
• EvitaŃi instalarea aparatului în zone supuse
la:
— temperaturi ridicate precum în bătaia
soarelui sau a aerului cald de la
radiatoare
— ploaie sau umezeală
— praf sau murdărie.
• Dacă maşina este parcată în bătaia directă
a soarelui, iar temperatura din maşină
creşte considerabil, lăsaŃi aparatul să se
răcească înainte de a-l utiliza.
• La instalarea aparatului în poziŃie
orizontală, aveŃi grijă să nu acoperiŃi
fantele de ventilaŃie cu covorul, etc.
• Dacă aparatul se află prea aproape de
radio-ul auto sau de antenă, se pot
produce interferenŃe. În acest caz, mutaŃi
amplificatorul mai departe de radio-ul auto
sau de antenă.
• Dacă radio-ul auto nu este alimentat,
verificaŃi conexiunile.
• Acest amplificator de putere foloseşte un
circuit de protecŃie* pentru a proteja
tranzistoarele şi difuzoarele în caz de
defectare a amplificatorului. Nu încercaŃi să
testaŃi circuitele de protecŃie acoperind
disipatorul de căldură sau conectând
sarcini necorespunzătoare.
• Nu folosiŃi aparatul cu o baterie slabă,
deoarece performanŃele optime depind de
o bună alimentare cu energie.
• Din motive de siguranŃă, păstraŃi moderat
volumul sunetului în maşina dvs., astfel
încât să puteŃi auzi sunetele din afara
maşinii.
Dacă siguranŃa sare, verificaŃi alimentarea şi
înlocuiŃi siguranŃele. Dacă siguranŃa sare din
nou după înlocuire, este posibil să existe
defecŃiuni interne. În acest caz, consultaŃi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Aviz pentru clienŃi: următoarele informaŃii
se aplică doar în cazul echipamentelor
comercializate în statele ce aplică
directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony
Avertizare
La înlocuirea siguranŃei folosiŃi una cu acelaşi
amperaj menŃionat pe suportul pentru
siguranŃă. Nu folosiŃi niciodată o siguranŃă cu
un amperaj mai mare decât siguranŃa
furnizată împreună cu aparatul, deoarece
aparatul se poate defecta.
* Circuitul de protecŃie
Acest amplificator este prevăzut cu un
circuit de protecŃie ce funcŃionează în
următoarele cazuri:
— când aparatul este supraîncălzit
— când se generează curent continuu
— când sunt scurtcircuitate bornele
difuzoarelor.
Culoarea indicatorului
„POWER/PROTECTOR”
(Alimentare/protector) va trece din verde în
roşu, apoi aparatul se va opri. În acest caz,
opriŃi aparatul conectat, scoateŃi caseta sau
discul şi stabiliŃi cauza defecŃiunii. Dacă
amplificatorul s-a supraîncălzit, aşteptaŃi până
ce aparatul se răceşte înainte de utilizare.
Dacă aveŃi întrebări sau probleme cu privire
la acest aparat, care nu sunt acoperite de
prezentul manual, vă rugăm să consultaŃi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru
EMC şi siguranŃa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru reparaŃii
sau garanŃie, vă rugăm să comunicaŃi aceste
probleme la adresele prevăzute în
documentele separate de service sau
garanŃie.
Diagrama circuitului
Reciclarea
echipamentelor electrice
şi electronice uzate
(aplicabil în Ńările Uniunii
Europene şi în alte Ńări din
Europa de Est cu sisteme
de colectare diferenŃiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer. Acest
produs trebuie predat la punctele de colectare
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că debarasarea de
acest produs se realizează în mod corect,
puteŃi împiedica eventualele consecinŃe
negative asupra mediului şi sănătăŃii umane.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. Pentru
detalii suplimentare referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaŃi autorităŃile locale,
serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aŃi
cumpărat produsul.
Dispozitiv de suprimare a
distorsiunii dinamice
Amplificator convenŃional
Semnalul
de ieşire al
puterii
nominale
Semnalul de
ieşire al
puterii
maxime
Activat
Semnalul
de ieşire al
puterii
nominale
Semnalul de
ieşire al
puterii
maxime
Distorsiunea a
fost
suprimată!
Acum puteŃi asculta sunet de başi clar, cu distorsiune mai mică.
Filtru trece-jos
FrecvenŃa
Filtru Subsonic
FrecvenŃa
Filtru de accentuare a
frecvenŃelor joase
FrecvenŃa
Conexiunile
Piese pentru instalare şi conexiuni
Instalarea
Înainte de instalare
• MontaŃi aparatul în portbagaj sau sub un
scaun.
• AlegeŃi cu grijă locul de montare, astfel
încât aparatul să nu obstrucŃioneze mişcările
normale ale şoferului şi să nu fie expus la
lumina soarelui sau la aerul cald de la
radiator.
• Nu instalaŃi aparatul sub covoraşe, unde
disiparea căldurii va fi obstrucŃionată
considerabil.
Mai întâi, amplasaŃi aparatul în locul în care
aveŃi de gând să îl instalaŃi şi marcaŃi poziŃiile
celor 4 orificii pentru şuruburi pe panoul de
montare (nefurnizat). Apoi faceŃi un orificiu
pilot de 3 mm la fiecare semn şi montaŃi
aparatul pe panou cu şuruburile de montare
furnizate. Toate şuruburile de montare au
lungimea de 15 mm, deci asiguraŃi-vă că
panoul de montare este mai gros de 15 mm.
MontaŃi aparatul conform ilustraŃiei.
AtenŃie
• Înainte de a realiza orice conexiune,
deconectaŃi borna de împământare a bateriei
auto pentru a evita scurtcircuitele.
• FolosiŃi difuzoare cu o putere
corespunzătoare. Dacă folosiŃi difuzoare cu
capacitate mică, acestea se pot deteriora.
• Nu conectaŃi borna
a sistemului de
difuzoare la şasiul automobilului şi nu
conectaŃi borna
a difuzorului drept la cea
a difuzorului stâng.
• InstalaŃi cablurile de intrare şi ieşire la
distanŃă faŃă de cablurile de alimentare,
deoarece apropierea dintre acestea poate
produce interferenŃe.
• Acesta este un amplificator cu putere înaltă.
Prin urmare, este posibil să nu funcŃioneze la
potenŃialul maxim dacă se foloseşte cu
cablurile pentru difuzoare furnizate împreună
cu automobilul.
• Dacă maşina dvs. este echipată cu un
sistem computerizat pentru navigaŃie sau în
alt scop, nu scoateŃi cablul de împământare
de la bateria maşinii. Este posibil ca la
deconectarea cablului să se şteargă
memoria. Pentru a evita scurtcircuitele la
efectuarea de conexiuni, deconectaŃi cablul
de alimentare de +12 V până la conectarea
tuturor celorlalte cabluri.
RealizaŃi conexiunile bornelor conform ilustraŃiei de mai jos.
TreceŃi firele prin capac, conectaŃi cablurile, apoi acoperiŃi bornele cu
capacul.
Notă
Când strângeŃi şurubul, aveŃi grijă să nu aplicaŃi o forŃă de torsiune prea mare,
deoarece puteŃi deteriora şurubul.
*Valoarea forŃei de torsiune trebuie să fie sub 1 Nm.
Cablurile de alimentare (nefurnizate)
La un punct metalic al
maşinii
Ieşire
*1
telecomandă
Radio auto
Sub 450 mm
SiguranŃă
(60A)
Baterie auto +12V
*1
Dacă aveŃi un aparat audio al maşinii original din fabrică sau alt tip de aparat,
fără ieşire de telecomandă pentru amplificator, conectaŃi borna de intrare
telecomandă („REMOTE") la alimentarea accesorie cu energie.
La conexiunea de intrare pe nivel înalt, se poate activa radio-ul auto şi fără
conexiunea „REMOTE” (Telecomandă). Această funcŃie nu este, însă, garantată,
pentru toate aparatele audio auto.
*2
Împământare pentru şasiu
ObservaŃii privind alimentarea cu energie
• ConectaŃi cablul de alimentare de +12 V doar
după conectarea tuturor celorlalte cabluri.
• PrindeŃi bine firul de împământare al
aparatului de un punct metalic al
automobilului. O conexiune slabă poate
provoca funcŃionarea defectuoasă a
amplificatorului.
• ConectaŃi cablul telecomenzii aparatului audio
al maşinii la borna pentru telecomandă.
• Atunci când folosiŃi un aparat audio pentru
maşină fără o ieşire de telecomandă pe
amplificator, conectaŃi borna de intrare a
telecomenzii („REMOTE”) la alimentarea
accesorie cu energie.
• FolosiŃi un cablu de alimentare cu o siguranŃă
ataşată (60 A).
• Toate cablurile de alimentare conectate la
borna pozitivă a bateriei trebuie să fie
conectate la siguranŃă la o distanŃă de
maxim 450 mm faŃă de borna bateriei şi
înainte de a trece prin orice metal.
• AsiguraŃi-vă că firele de baterie ale
vehiculului conectate la vehicul
(împământare la şasiu) au un diametru al
firului cel puŃin egal cu cel al cablului
principal de alimentare conectat de la
baterie la amplificator.
• AsiguraŃi-vă că firele ce urmează a fi
conectate la bornele +12V şi GND ale
acestui aparat au un diametru de cel puŃin 4
(AWG-4) sau o zonă secŃională mai mare
de 22 mm2.
Conexiuni de intrare
Pentru detalii privind configurarea comenzilor, consultaŃi „Amplasarea şi funcŃiile butoanelor”.
Conexiune intrare linie (cu conexiune difuzor 1 sau 2)
Radio auto
„LINE OUT” (Ieşire linie)
Conexiune intrare linie (cu conexiune difuzor 3)
Radio auto
„LINE OUT” (Ieşire linie)
Canal
stânga
Canal
dreapta
Conexiune intrare linie(cu conexiune difuzor 4)
Radio auto
„LINE OUT”
(Ieşire linie)
„INPUT”
(Intrare)
„THROUGH
OUT” (Trecere)
„INPUT” (Intrare)
Atunci când conectaŃi amplificatoarele folosind mufele cu pini „THROUGH OUT” (Trecere), puteŃi
conecta maxim trei.
Altfel nu se pot obŃine nivelurile necesare de ieşire, iar radio-ul auto poate fi deteriorat.
FolosiŃi borna „THROUGH OUT” (Trecere) când instalaŃi mai multe amplificatoare. Semnalele audio
trec prin mufele cu pini „THROUGH OUT” (Trecere), neafectate de orice prelucrare de semnal.
Conexiune intrare nivel înalt
(cu conexiune difuzor 1 sau 2)
Difuzor
stânga
Radio auto
Difuzor
dreapta
Alb
S
Cu dungi albe
sau negre
Gri
D
Cu dungi gri
sau negre
Conexiuni difuzoare
Pentru detalii privind configurarea comenzilor, consultaŃi „Amplasarea şi funcŃiile butoanelor”.
Sistem cu 1 difuzor (cu conexiune de intrare A sau D)
Subwoofer* (min. TOTAL 2 Ω)
* PuteŃi conecta orice bornă de ieşire.
ImpedanŃa minimă totală trebuie să fie de 2 Ω.
Sistem cu 2 difuzoare (cu conexiune de intrare A sau D)
Subwoofer* (min.
TOTAL 4 Ω)
Subwoofe*r (min.
TOTAL 4 Ω)
* Bornele de ieşire ale difuzorului sunt conectate intern în paralel. La utilizarea ambelor
borne de difuzor, impedanŃa minimă a fiecărui difuzor trebuie să fie de 4 Ω.
Sistem cu 1 difuzor (cu conexiune de intrare B)
Subwoofer stânga* (min. TOTAL 2 Ω)
* PuteŃi conecta orice bornă de ieşire.
ImpedanŃa minimă totală trebuie să fie de 2 Ω.
Subwoofer dreapta* (min. TOTAL 2 Ω)
Sistem în 2 sensuri (cu conexiune de intrare C)
Subwoofer* (min. TOTAL 2 Ω)
Difuzoare cu gamă completă
* PuteŃi conecta orice bornă de ieşire.
ImpedanŃa minimă totală trebuie să fie de 2 Ω.
Download PDF

advertising