Sony | XM-ZR4A | Sony XM-ZR4A Instrucţiuni de utilizare

Amplificator stereo
InstrucŃiuni de operare
Înregistrări efectuate de către proprietar
Modelul şi seria aparatului sunt inscripŃionate în partea de jos a aparatului.
NotaŃi aceste date în spaŃiul subliniat de mai jos.
Ori de câte ori contactaŃi dealerul Sony în legătură cu acest aparat, menŃionaŃi şi aceste informaŃii.
Model: XM-ZR4A Serie
XM-YR4A
Conexiuni
Piese pentru instalare şi conexiuni
Instalarea
Înainte de a realiza instalarea
•
•
•
MontaŃi unitatea fie în portbagaj, fie sub un
scaun.
AlegeŃi un loc pentru montare astfel încat
unitatea să nu obstrucŃioneze mişcările normale
ale şoferului şi să nu fie expusă luminii solare
directe sau aerului cald ce provine de la radiator.
Nu instalaŃi unitatea sub mochetă, unde
disiparea căldurii unităŃii poate fi împiedicată.
Mai întâi, aşezaŃi unitatea în locul în care intenŃionaŃi
să o instalaŃi şi însemnaŃi poziŃiile celor 4 găuri pentru
şuruburi pe panoul de montare (nu este furnizat). Apoi
faceŃi o gaură de ghidare de 3 mm (1/8 in) la fiecare
semn şi montaŃi unitatea pe panou cu ajutorul
şuruburilor de montare.
Deoarece şuruburile de montare au 15 mm (19/32 in)
lungime, panoul de montare trebuie să fie mai subŃire
de 15 mm (19/32 in).
MontaŃi unitatea aşa cum este ilustrat în imagine.
Orificiu de ventilare
Măsuri de precauŃie
•
•
•
•
•
Înainte de a realiza conexiunile, deconectaŃi
borna de legare la pământ a bateriei maşinii,
pentru a evita scurtcircuitele.
FolosiŃi difuzoare cu putere nominală
corespunzătoare. Dacă folosiŃi difuzoare de
capacitate redusă, se pot deteriora.
Acesta este un amplificator cu fază inversată.
Nu conectaŃi borna ( - ) a sistemului difuzoarelor
la şasiul automobilului şi nu conectaŃi borna ( - )
a difuzorului drept la cea a difuzorului stâng.
InstalaŃi cablurile de intrare şi de ieşire departe
de cablurile de alimentare, deoarece apropierea
acestora ar putea produce zgomot cauzat de
interferenŃe.
•
•
•
•
Această unitate este un amplificator de mare
putere. Aşadar, este posibil să nu funcŃioneze la
capacitate maximă dacă este utilizată cu
cablurile difuzoarelor furnizate odată cu maşina.
Dacă maşina dvs. este echipată cu sistem
informatic pentru navigare sau alt scop, nu
scoateŃi cablul de împământare de la bateria
maşinii. Dacă deconectaŃi cablul, este posibil ca
memoria calculatorului să se şteargă. Pentru a
evita scurtcircuitele, atunci când realizaŃi
conexiunile deconectaŃi cablul de alimentare de
+12V până la conectarea tuturor cablurilor.
Ieşirile nominale diferă între difuzorul din faŃă şi
cel din spate. ConfirmaŃi conexiunea.
Unitatea este echipată cu ventilator de răcire.
Nu blocaŃi fanta de ventilaŃie*.
RealizaŃi conexiunile aşa cum este ilustrat mai jos.
TreceŃi cablurile prin capac, conectaŃi-le, apoi acoperiŃi bornele cu capacul.
Notă
Atunci când strângeŃi şurubul, aveŃi grijă să nu aplicaŃi un efort de torsiune* prea mare, deoarece acest lucru
ar putea deteriora şurubul.
*Valoarea torsiunii trebuie să fie mai mică de 1N*m.
Cablurile de alimentare (nu sunt furnizate)
Ieşire radio
(comandă
la distanŃă)
*1 În cazul în care aveŃi un sistem audio original, din fabrică, sau altă unitate audio fără ieşire radio
(cu comnadă de la distanŃă) pentru amplificator, conectaŃi borna de intrare radio (REMOTE) la
sursa de alimentare suplimentară.
În conexiunea de intrare de nivel ridicat, sistemul audio al autoturismului poate fi activat şi fără o
conexiune radio.Totuşi, această funcŃie nu este garantată pentru toate sistemele audio auto.
Note asupra alimentării
•
•
•
•
•
ConectaŃi cablul de alimentare de +12V numai
după ce au fost conectate deja toate celelalte
cabluri.
Nu uitaŃi să conectaŃi cablul de împământare
al unităŃii în mod corespunzător, la un punct
metalic al maşinii. O conexiune slabă poate
provoca o proastă funcŃionare a
amplificatorului.
Nu uitaŃi să conectaŃi cablul de control radio al
casetofonului auto la borna pentru comandă la
distanŃă (radio).
Atunci când utilizaŃi un sistem audio auto fără
ieşire radio la amplificator, conectaŃi borna de
intrare radio (REMOTE) la sursa de alimentare
suplimentară.
FolosiŃi un cablu de alimentare cu siguranŃă
(60A).
•
•
•
Toate cablurile de alimentare conectate la borna
pozitivă a bateriei trebuie să fie legate
împreună pe o porŃiune de 450 mm (18 in) de la
borna bateriei şi înainte de a trece prin orice tip
de metal.
AsiguraŃi-vă că firele de la bateria automobilului
2
conectate la automobil (legate la şasiu)* sunt
de un calibru egal cu cel al cablului de
alimentare principal conectat de la baterie la
amplificator.
În timpul operaŃiunii de alimentare cu putere
nominală, prin sistem va trece un curent mai
mare de 60 A. Aşadar, asiguraŃi-vă că firele
conectate la bornele +12 V şi GND ale acestei
unităŃii au cel puŃin calibrul 8 (AWG-8) sau au o
2
2
secŃiune mai mare de 5 mm (7/32 in ).
Conexiuni de intrare
Conexiune intrare semnal (cu conexiunea difuzoarelor 1, 2 sau 3)
Spate
FaŃă
Conexiune intrare semnal (cu conexiunea difuzoarelor 2 sau 3)
Notă
Când conectaŃi
intrarea din faŃă,
sunetul se aude în
difuzoarele din spate.
Sistem audio
auto
Canal
stâng
Canal drept
Conexiune de intrare de nivel ridicat
(cu conexiunea difuzoarelor 1, 2 sau 3)
Conector de intrare de nivel ridicat
Conexiunile difuzoarelor
DeschideŃi sau închideŃi întrerupătorul LPF de la spatele unităŃii aşa cum
este indicat mai jos.
Sistem cu 4 difuzoare (cu conexiunea intrării A sau C)
Difuzor faŃă (min.2 Ω)
Stâng
Drept
Stâng
Drept
Difuzor spate (min. 2 Ω)
Sistem cu 3 difuzoare (cu conexiunea intrării A, B sau C)
Difuzoare de gamă completă (2 Ω)
Stâng
Drept
Subwoofer
( min. 4 Ω)
Notă
•
În cadrul acestui sistem, volumul difuzorului pentru frecvenŃe joase (subwoofer) va
fi reglat cu ajutorul butonului atenuator al sistemului audio auto (A sau C).
•
În cadrul acestui sistem, semnalele de ieşire către difuzorul de
frecvenŃe joase va reprezenta o combinaŃie între semnalele mufelor
REAR L şi INPUT R sau ale conectorului cu intrare de nivel ridicat REAR.
•
În cadrul acestui sistem volumul subwoofer-ului va fi reglat
cu ajutorul butonului atenuator al sistemului audio auto.
-
La conectarea subwoofer-ului, setaŃi SUBSONIC FILTER aşa cum doriŃi.
Sistem cu 2 difuzoare (cu conexiunea intrării A, B sau C)
Difuzoare de gamă completă (2 Ω)
Stâng
Drept
Stâng
Drept
Subwoofer
( min. 4 Ω)
Notă
•
În cadrul acestui sistem, volumul difuzorului pentru frecvenŃe joase (subwoofer) va
fi reglat cu ajutorul butonului atenuator al sistemului audio auto (A sau C).
•
În cadrul acestui sistem, volumul difuzorului pentru frecvenŃe joase (subwoofer) nu va
fi reglat cu ajutorul butonului atenuator al sistemului audio auto (B).
-
La conectarea subwoofer-ului, setaŃi SUBSONIC FILTER aşa cum doriŃi.
Localizarea şi funcŃia butoanelor
Indicatorul POWER/PROTECTOR
În timpul funcŃionării se aprinde verde.
Atunci cand funcŃia PROTECTOR este activată
indicatorul se va schimba din verde în roşu.
Atunci cand funcŃia PROTECTOR este activată
consultaŃi Ghidul problemelor de funcŃionare.
Comutator HPF
Atunci când HPF este setat pe HPF, se
activează filtrul trece-sus (50 – 300 Hz).
Buton de reglare a frecvenŃei limită
Setează frecvenŃa limită (50 – 300 Hz) pentru
filtrul trece-sus.
Comutator SUBSONIC FILTER
Atunci când comutatorul SUBSONIC FILTER
este pe ON, filtrul subsonic (15 Hz) este
funcŃional.
Buton de reglare a frecvenŃei limită
Setează frecvenŃa limită (50 – 300 Hz)
pentru filtrul trece-sus.
Întrerupătorul LPF
Atunci cand întrerupătorul LPF este setat pe
LPF, se activează filtrul trece-jos
(50 – 300 Hz)
Buton de control al nivelului de
amplificare al frecvenŃelor joase,
LOW BOOST
RotiŃi acest buton pentru a amplifica cu
maximum 10 dB semnalele cu frecvenŃă în
jur de 40 Hz.
Butonul LEVEL pentru reglarea nivelului
Nivelul de intrare poate fi reglat cu ajutorul
acestui buton. RotiŃi-l în sens orar atunci
cand nivelul de ieşire al sistemului audio din
maşină este scăzut.
Măsuri de precauŃie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Această unitate este proiectată pentru a
funcŃiona numai cu o masă negativă în curent
continuu de 12 V.
FolosiŃi difuzoare cu o impedanŃă de 2 pană la
8 Ω (4 la 8 Ω atunci când este folosit ca
amplificator în punte).
Nu conectaŃi difuzoare active (cu
amplificatoare încorporate) la terminalele
unităŃii. Acest lucru ar putea deteriora
difuzoarele active.
EvitaŃi să instalaŃi unitatea în zone supuse la:
- temperaturi ridicate cum sunt cele ale luminii
solare directe sau aerul cald de la radiator
- ploaie sau umezeală
- praf sau murdărie
Dacă aŃi parcat maşina în soare şi
temperatura din interiorul acesteia creşte
considerabil, permiteŃi unităŃii să se răcească
înainte de a o utiliza.
Atunci cand instalaŃi unitatea orizontal, aveŃi
grijă să nu acoperiŃi nervurile cu mocheta etc.
Dacă unitatea este aşezată prea aproape de
casetofonul maşinii sau de antenă, pot apărea
interferenŃe. În acest caz, îndepărtaŃi
amplificatorul de casetofonul auto sau de
antenă.
În cazul în care nu intră curent în sistemul
audio al maşinii, verificaŃi conexiunile.
Acest amplificator de putere are un circuit de
protecŃie* care protejează tranzistoarele şi
difuzoarele dacă amplificatorul nu
funcŃionează corect. Nu încercaŃi să verificaŃi
circuitele de protecŃie acoperind mediul
absorbant de căldură sau conectând sarcini
necorespunzătoare.
Nu folosiŃi unitatea cu o baterie slabă, întrucat
performanŃa optimă a acesteia depinde de o
bună alimentare.
Din motive de siguranŃă, păstraŃi volumul
sistemului audio la un nivel moderat, astfel
încât să auziŃi şi sunetele din afara maşinii.
Înlocuirea siguranŃei
Dacă siguranŃa se arde, verificaŃi legătura de
alimentare şi înlocuiŃi siguranŃa. Dacă siguranŃa se
arde din nou după înlocuire, cauza ar putea fi o
defecŃiune internă. În acest caz, contactaŃi cel mai
apropiat dealer Sony.
Notă pentru clienŃi: următoarele informaŃii sunt
valabile numai pentru echipamentele vândute în
Ńările în care se aplică directivele EU
Fabricantul acestui produs este Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi siguranŃa produselor este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru reparaŃii sau probleme legate de garanŃie vă rugăm să
consultaŃi adresele oferite în documentele separate pentru
reparaŃii sau garanŃie.
AtenŃie
Atunci cand înlocuiŃi siguranŃa, aveŃi grijă să folosiŃi
una care să se potrivească cu intensitatea specificată
deasupra suportului siguranŃei. Nu folosiŃi niciodată o
siguranŃă cu o intensitate mai mare decât a celei
furnizate odată cu unitatea. În caz contrar unitatea se
poate deteriora.
* Circuitul de protecŃie
Acest amplificator este prevăzut cu un circuit de
protecŃie care funcŃionează în următoarele cazuri:
- atunci când unitatea se supraîncălzeşte;
- atunci când este generat curent continuu;
- atunci cand bornele difuzoarelor sunt
scurtcircuitate.
Culoarea indicatorului POWER/PROTECTOR se va
schimba din verde în roşu, iar unitatea se va închide.
Dacă se întamplă acest lucru, opriŃi echipamentul
conectat, scoateŃi caseta sau discul şi stabiliŃi cauza
defecŃiunii. Dacă amplificatorul s-a supraîncălzit
aşteptaŃi până când unitatea se răceşte înainte de a
o refolosi.
Dacă aveŃi întrebări sau probleme legate de unitatea
dumneavoastră, care nu sunt cuprinse în acest
manual, vă rugăm să contactaŃi cel mai apropiat
dealer Sony.
Reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice uzate (aplicabil în
Ńările Uniunii Europene şi în alte Ńări
din Europa care au sisteme de
colectare separate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj
semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat
ca deşeu menajer obişnuit. Produsul respectiv trebuie
depus la punctele de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. AsiguraŃi-vă
de modul corect de debarasare de acest produs,
pentru a împiedica eventualele consecinŃe negative
asupra mediului şi asupra sănătăŃii umane. Prin
reciclarea materialelor ajutaŃi la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestor produse, contactaŃi
autorităŃile locale, serviciul local de salubritate, sau
interesaŃi-vă la magazinul de la care aŃi cumpărat
produsul.
Ghid al problemelor de funcŃionare
Următoarea listă vă ajută la rezolvarea problemelor care pot apare în funcŃionarea aparatului
dumneavoastră.
Înainte de a consulta această listă, verificaŃi conexiunile şi procedurile de operare.
Problemă
Indicatorul POWER/PROTECTOR
nu se aprinde
Indicatorul POWER/PROTECTOR
se schimbă din verde în roşu
• Unitatea se încălzeşte
foarte tare.
• Sonorul este întrerupt.
Zgomotul de la alternator produce
interferenŃe.
Sonorul este acoperit.
Sonorul este scăzut.
Cauză/SoluŃie
SiguranŃa este arsă. → ÎnlocuiŃi siguranŃa cu una nouă.
Cablul de împământare nu este conectat.
→ FixaŃi cablul de împământare de un punct metalic al maşinii.
Tensiunea de la terminalul la distanŃă este prea mică.
• Unitatea audio din maşină nu este pornită.
→ PorniŃi unitatea.
• Sistemul implică prea multe amplificatoare. →
FolosiŃi un releu.
VerificaŃi tensiunea bateriei (10,5 – 16 V).
PuneŃi pe OFF comutatorul de alimentare. Ieşirile difuzorului sunt
scurtcircuitate.
→ ÎnlăturaŃi cauza scurtcircuitului.
PuneŃi pe OFF comutatorul de alimentare. VerificaŃi conexiunea cablului
difuzorului şi pe cea a cablului de împământare.
Unitatea se încălzeşte în mod anormal.
• FolosiŃi difuzoare cu impedanŃă corespunzătoare.
→ 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (când se foloseşte ca amplificator în punte).
• PlasaŃi unitatea într-un loc ventilat.
ProtecŃia termică este activată. → ReduceŃi volumul.
Cablurile de alimentare sunt prea aproape de cablurile terminalului tip
pin RCA. → łineŃi cablurile de alimentare departe unele de altele.
Cablul de împământare nu este bine conectat .
→ FixaŃi cablul de împământare de un punct metalic al maşinii.
Cablurile de negativ ale difuzorului ating şasiul maşinii.
→ łineŃi cablurile departe de şasiul maşinii.
Comutatorul LPF este pe “ON”.
PoziŃia butonului de control al nivelului nu este corespunzătoare. RotiŃi
butonul în sens orar.
SpecificaŃii
SPECIFICAłII AUDIO
PUTEREA DE IEŞIRE ŞI DISTORSIUNEA ARMONICĂ TOTALĂ
60 W X 2 canale şi 125 W X 2 canale putere medie minim continuă la 4 Ω, ambele canale acŃionând în gama de
frecvenŃă 20 Hz la 20 kHz cu o distorsiune armonică totală mai mică de 1% conform standardelor Comitetului
Ad-hoc privind sistemele audio pentru automobile.
Alte specificaŃii
Sistem de circuit
Intrări
Gama de reglare a
nivelului de intrare
Ieşiri
ImpedanŃă difuzor
Putere maximă de ieşire
Putere de ieşire nominală
(tensiune de alimentare la
14,4 V 20 Hz – 20 kHz, 1%
THD)
OTL (circuit de ieşire fără
transformator)
Sursă de alimentare în
comutaŃie
Mufe pin RCA
Conector de intrare de nivel
ridicat
0,3 – 6 V (mufe pin RCA)
2,8 – 12 V (intare de nivel
ridicat)
Borne pentru difuzor
2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (când este utilizat un
amplificator în punte)
4 difuzoare: 140 W x 2 + 280
W x 2 (la 4 Ω)
4 difuzoare:
60 W x 2 + 125 W x 2 ( la 4 Ω)
80 W x 2 + 170 W x 2 ( la 2
Ω)
3 difuzoare:
80 W x 2 ( la 2 Ω) + 340 W x 1
( BTL, la 4 Ω)
• Umplutura de amortizare folosită la
ambalare este din hârtie.
• Nu s-au folosit substanŃe halogenate
de întârziere a flăcării la realizarea
carcaselor.
• Nu s-au folosit substanŃe halogenate
de întârziere a flăcării la realizarea
placilor pentru circuitele imprimate
Dimensiuni
Unitate: mm(in)
Răspuns în frecvenŃă
Distorsiune armonică
Filtru trece-jos
Filtru trece-sus
Filtru subsonic
Amplificare frecvenŃe
joase
CerinŃe de alimentare
Tensiunea de
alimentare
Curent absorbit
Dimensiuni
Masa
Accesorii furnizate
10 Hz – 100 Hz ( dB)
0.05 % sau mai puŃin (la 1
kHz, 4 Ω)
50 Hz – 300 Hz, 12 dB/oct
50 Hz – 300 Hz, 12 dB/oct
15 Hz, 12 dB/oct
15 Hz, 12 dB/oct
12 V c.c. ( baterie maşină)
(minus la masă)
10.5 – 16 V
la puterea de ieşire
nominală: 48 A
(4 Ω, 60 W × 2 + 125 W × 2)
Intrare telecomandă: 1 mA
Aprox. 424 × 55 × 280 mm
(16 3/4 × 2 1/4 × 11 1/8 in)
(l/î/L) fără a include părŃile
proiectate şi butoanele
Aprox. 3,6 kg ( 7 lb 15 oz)
fără accesorii
Şuruburi (4)
Cablu de intrare (1)
Capac de protecŃie (1)
Modelul şi specificaŃiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
Standard CEA2006
Putere de ieşire: 60 W RMS x 2 + 125 W
RMS x 2 la 4 Ω < 1%
THD+N
Raport SN : 90 dBA ( 1W în 4 Ω)
Caracteristici
• Putere maximă de ieşire per canal: 140 W x 2 +
280W x 2 per canal (la 4 Ω)
• Acest aparat poate fi utilizat ca amplificator în
punte cu o putere maximă de ieşire de 800 W
(spate).
• Încorporează filtru trece-jos, filtru trece-sus, filtru
subsonic şi circuit de amplificare a frecvenŃelor
joase.
• Se poate realiza conexiunea directă cu ieşirea
pentru difuzor a unităŃii audio a maşinii
dumneavoastră, dacă acesta nu este echipat cu
o linie de ieşire (High Level Input Connection –
conexiune de intrare de nivel ridicat).
• Caracteristica Hi-level Sensing Power On
(Senzor de pornire automată la pornirea
maşinii) permite activarea unităŃii fără a utiliza
comanda radio (la distanŃă).
• Aparatul este dotat cu circuit de protecŃie cu
indicator.
• Sursă de alimentare în comutaŃie*, pentru
obŃinerea unei tensiuni de alimentare stabilizată
şi filtrată.
*Sursă de alimentare în comutaŃie
Acest aparat încorporează un regulator de tensiune
care converteşte tensiunea furnizată de bateria de 12
V a maşinii în impulsuri de frecvenŃă ridicată, utilizând
un comutator semiconductor. Aceste impulsuri sunt
preluate de transformatorul de impulsuri încorporat şi
înainte de a fi convertite din nou în curent continuu,
sunt separate în impulsuri pozitive şi negative. Acest
lucru este necesar pentru a stabiliza fluctuaŃiile de
tensiune ale bateriei maşinii. Acest sistem de
alimentare de mici dimensiuni oferă o sursă de
alimentare cu eficienŃă ridicată, la o impedanŃă de
ieşire scăzută.
Download PDF

advertising