Sony | HMZ-T2 | Sony HMZ-T2 Osebni 3D-pregledovalnik Referenčni priročnik

4-439-019-11(1) (SI)
Naglavni
zaslon
Referenčni priročnik
Pred prvo uporabo
Za navodila o povezovanju sistema, uporabi enote
in začetnih nastavitvah glejte »Priročnik za začetek«.
HMZ-T2
Opozorilo
Naprave ne izpostavljate dežju ali vlagi, da zmanjšate
nevarnost požara ali električnega udara.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja
(na primer prižganih sveč).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam
ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Sistem namestite tako, da lahko napajalni kabel
v primeru težav takoj izvlečete iz stenske vtičnice.
Opreme ne postavljajte v zaprte prostore, na primer
v knjižno omaro ali na podobna mesta.
Previdnostni ukrepi
Če je sistem priključen v električno vtičnico,
je povezan z virom napajanja (napajalnim
omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je
izklopljen.
Naslednja izjava Zvezne komisije za
komunikacije (FCC) velja samo za različico
tega modela, ki je proizvedena za prodajo
v ZDA. Druge različice morda niso v skladu
s tehničnimi predpisi FCC.
OPOMBA:
2
Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu z
mejnimi vrednostmi za digitalno napravo razreda B,
kot to določa 15. del pravil komisije FCC. Te mejne
vrednosti določajo primerno zaščito pred škodljivimi
motnjami pri namestitvah v stanovanjskih objektih.
Ta oprema proizvaja, uporablja in oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno nameščena
in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko pride
do škodljivih motenj radijskega valovanja.
Kljub temu ni mogoče zagotoviti, da na posamezni
lokaciji ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema
povzroča škodljive motnje v radijskem ali
televizijskem sprejemu – to lahko ugotovite tako,
da opremo vklopite in izklopite – priporočamo, da
poskusite motnje odpraviti z naslednjimi ukrepi:
– Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
– Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
– Priključite opremo v vtičnico, ki je v drugem
tokokrogu kot tista, v katero je priključen
sprejemnik.
– Posvetujte se s prodajalcem ali strokovnjakom
za radiotelevizijsko tehnologijo.
Če imate vprašanja v zvezi s tem izdelkom,
se obrnite na: informacijsko središče za
potrošnike Sony na 1-800-222-SONY (7669)
ali http://www.sony.com/. Spodnja številka
je namenjena le zadevam, povezanim
s predpisi FCC.
Regulatorne informacije
Izjava o skladnosti
Trgovsko ime:
Št. modela:
Odgovorna stranka:
Naslov:
SONY
HMZ-T2
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 ZDA
Telefon:
858-942-2230
Za naprava je skladna s pravilnikom FCC Part15.
Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:
(1) Ta naprava ne povzroča nevarnih motenj in
(2) ta naprava mora sprejeti kakršne koli sprejete
motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo
neželeno delovanje.
Spremembe, ki niso izrecno odobrene v tem
priročniku, lahko izničijo uporabnikova pooblastila
za uporabo te opreme.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Ta izdelek je izdelalo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska, ali
drug proizvajalec imenu podjetja Sony Corporation.
Vprašanja v zvezi s skladnostjo izdelka z zakonodajo
EU naslovite na uradnega predstavnika,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija.
Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite na
naslov, naveden v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam
Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnega kabla, krajšega od
treh metrov.
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni,
da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega
izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Previdnostni ukrepi,
povezani z zdravjem
Starostne omejitve
Ogled videov ali igranje iger prek te naprave
lahko vpliva na zdravje odraščajočih otrok.
Otroci, stari 15 let ali manj, naprave ne
smejo uporabljati.
Otrokom lahko preprečite uporabo te
naprave, če uporabite funkcijo zaklepanja
naprave z geslom (stran 25).
Ogled videoposnetkov prek naglavnega zaslona
• Nekateri ljudje pri gledanju videov ali igranju
iger občutijo nelagodje (naprezanje oči,
utrujenost ali slabost). Družba Sony priporoča,
da si med gledanjem videov ali igranjem iger
redno privoščite odmor. Dolžina in pogostost
potrebnih odmorov sta pri ljudeh različna.
Odločite se glede na lastne potrebe. Če občutite
nelagodje, prenehajte gledati videoposnetke
ali igrati igre in počakajte, da se vaše počutje
izboljša. Posvetujte se z zdravnikom, če mislite,
da je to potrebno.
• Izogibajte se uporabi enote v okoljih, kjer
lahko prihaja do tresljajev glave ali med hojo oz.
telovadbo, saj takrat obstaja večja možnost,
da boste občutili nelagodje.
• Poleg tega (i) preberite navodila za uporabo
drugih naprav ali vsebin, ki se uporabljajo
s to napravo, ter (ii) preverite najnovejše
informacije na našem spletnem mestu.
Za stranke v Evropi, Rusiji, Ukrajini in
Združenem kraljestvu:
http://support.sony-europe.com/
Za stranke v ZDA in Južni Ameriki:
http://esupport.sony.com/
Za stranke v Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA/
Za stranke na Kitajskem:
http://service.sony.com.cn/index.htm
Za stranke v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/support/
3
Pravilna uporaba
• Prepričajte se, da ste enoto pravilno namestili.
– Za navodila o nameščanju enote glejte
»Priročnik za začetek«.
– Če se želite izogniti popačenemu zaslonu,
prek zaslona za preverjanje, prikazanega
na začetku, preverite poravnavo zaslona.
– Upoštevajte, da se lahko zaslon popači,
če vam enota pade na tla ali z njo ravnate
neprevidno.
• Naglavno enoto je mogoče prilagoditi od
55 mm do 72 mm (2 1/4 – 2 7/8 palca), tako da
ustreza razmaku med vašimi očmi (razmak med
zenicama). Če sistema ne morete uporabljati
v tem razponu, ga ne uporabljajte.
• Po treh urah neprekinjenega gledanja
se privzeto prikaže opozorilno sporočilo
o samodejnem izklopu. Če sporočilo izbrišete
in z gledanjem nadaljujete, se sistem samodejno
izklopi po nadaljnjih treh urah.
Za udobno gledanje
Za slike se zdi, da se prikazujejo kot oddaljene
od gledalca.
Če nosite očala ali kontaktne leče, jih uporabljajte
tudi med uporabo enote (to ne velja za bralna
očala). Če uporabljate očala z bifokalnimi lečami,
lahko to vpliva na optimalen prikaz.
4
Previdnostni ukrepi
Napajanje
Sistem postavite v bližino zidne vtičnice. Če se
pojavijo čuden zvok, hlapi ali dim, napajalni
kabel v primeru težav takoj izvlečite iz stenske
vtičnice, da izklopite napajanje. Če pritisnete
gumb za izklop na naglavni enoti, sistema ne
izklopite v celoti.
Okolja za uporabo
Sistema ne uporabljajte v naslednjih okoljih.
• Prostori, kjer je veliko vibracij
• Neposredna sončna svetloba ali visoka
temperatura ali stopnja vlažnosti
• Prostori, v katerih je izjemno mraz
Izogibajte se tudi postavljanju vsebnikov z vodo
(npr. vaz) na procesorsko enoto, in uporabi enote
na mestih, kjer bi lahko prišla v stik z vodo. Če
sistem pride v stik z vodo, se lahko poškoduje.
Kondenzacija
Kondenzacija se pojavi, ko vlaga v zraku
kondenzira na kovinskih ploščah ali drugih delih,
pri čemer ustvari kapljice. Kondenzacija se lahko
pojavi na zunanji površini ali v notranjosti
naprave, kadar sistem hitro premestite iz
hladnega v toplo okolje ali kadar v hladni sobi,
v kateri je sistem, vklopite ogrevanje. Če pride
od pojava kondenzacije, sistema ne uporabljajte,
dokler kapljice ne izhlapijo.
• Če sistem ni priklopljen v zidno vtičnico:
Ga ne vklapljajte in počakajte, da kapljice
izhlapijo.
• Če je sistem izklopljen:
Ga ne vklapljajte, dokler kapljice ne izhlapijo.
• Če je sistem vklopljen:
Ga ne izklapljajte, dokler kapljice ne izhlapijo.
Uporaba sistema pri pojavu kondenzacije lahko
poškoduje sistem.
Nega leč
Priključki in vtičnice HDMI
• Z lečami na naglavni enoti ravnajte pazljivo,
da jih ne zamažete ali opraskate. Če se leče
umažejo, jih pazljivo očistite z mehko krpo
za leče.
• Ne uporabljajte tekočih raztopin, kot so
tekočine za čiščenje leč, voda ali alkoholna
čistila.
V izogib poškodbam priključkov in vtičnic
HDMI upoštevajte ta opozorila.
• Pri vstavljanju kablov pazite na obliko in
usmerjenost priključka vtičnice HDMI na
zadnji strani procesorske enote.
Vhodni in izhodni HDMI
Čiščenje sistema
Zunanje površine očistite z mehko krpo,
rahlo navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte topil, redčil, bencina ali alkohola,
saj lahko s tem poškodujete površino.
Priključek je napačno obrnjen
Vhodni in izhodni HDMI
Nega slušalk
• Umazane slušalke lahko povzročijo statično
elektriko ali preskakovanje zvoka. Za optimalen
zvok vtič občasno očistite z mehko krpo.
• Očistite tudi ušesne čepke. Ušesne čepke
odstranite s slušalk in jih ročno očistite z blagim
čistilom. Ko jih očistite, jih pred uporabo
temeljito posušite.
Priključek ni poravnan
• Pred premikanjem procesorske enote vedno
odklopite kabel HDMI.
Daljši čas poslušanja pri visoki jakosti zvoka
Poslušanje pri visoki glasnosti v daljšem obdobju
lahko poškoduje sluh. Če želite varovati svoj sluh,
ne poslušajte pri previsoki glasnosti.
Začetna glasnost
Nastavite nizko začetno glasnost, da se izognete
nenadni visoki glasnosti pri zagonu. Glasnost
povečujte postopoma, dokler ne dosežete želene
ravni.
• Med povezovanjem ali odklapljanjem kablov
HDMI naj bo priključek poravnan. Priključka
ne vstavljajte pod kotom in ga ne vstavljajte
na silo v vtičnico HDMI.
• Uporabite priloženi kabel HDMi ali
visokohitrostni kabel HDMI.
Upravljanje s kabli enote z naglavnim zaslonom
Embalaža
Shranite izvirno embalažo in zaščito za uporabo
v prihodnje; če se boste na primer selili ali sistem
po pošti poslali na servis.
V izogib poškodbam priključkov in vtičnic
HMD OUT, upoštevajte ta opozorila.
• Pri vstavljanju povezovalnih kablov pazite na
obliko in usmerjenost priključka in vtičnice
HMD OUT na sprednji strani procesorske
enote.
• Pred premikanjem procesorske enote vedno
odklopite povezovalni kabel.
• Priključek naj bo med povezovanjem ali
odklapljanjem povezovalnega kabla poravnan.
Priključka ne vstavljajte pod kotom, ali ga na
silo vstavljajte v vtičnico HMD OUT.
5
Ravnanje s slušalkami
• Če se med uporabo slušalk pojavi alergijska
reakcija na slušalke, jih prenehajte uporabljati
in se obrnite na zdravnika.
• Preden odklopite slušalke z naglavne enote,
se prepričajte, da jih boste odklopili tako,
da primete vtič. Če povlečete za kabel,
lahko slušalke poškodujete.
• Kakovost ušesnih čepkov se po daljši
uporabi ali shranjevanju lahko poslabša.
6
Vsebina
Previdnostni ukrepi, povezani z zdravjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Poudarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Priložena dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Deli in upravljalne funkcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nameščanje enote z naglavnim zaslonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Preverjanje poravnave zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sistemske nastavitve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Obvestilo o licenci in blagovnih znamkah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7
Poudarki
Z naglavno enoto lahko gledate filme
3D in igrate igre 3D prek povezanega
predvajalnika Plošča Blu-ray™ in igralne
konzole.
Poudarki izdelka:
• Uživajte v videu z učinkom, ki simulira
velikozaslonsko kinematografsko
izkušnjo, s 45-stopinjskim širokim
kotom gledanja.
• Glejte visokokontrastne videoposnetke
visoke ločljivosti, ki jih poustvarijo plošče
Sony HD OLED (Organic Light-Emitting
Diode) v naglavni enoti.
• Sistem povežite z združljivo 3D-opremo
za realistični prikaz 3D. Hkratni prikaz na
obeh zaslonih OLED zmanjša prekrivanje
(dvojne slike), pojav, ki se pogosto pojavlja
v starejših sistemih z izmenjujočimi
slikami.
• Uživajte v popolnem večkanalnem
navideznem prostorskem zvoku, ki
ga omogočajo slušalke in tehnologija
Virtualphones Technology (VPT).
• Uživajte v igrah z natančnim zvokom,
s poslušanjem v načinu igranja, ki
omogoča zvok, posebej oblikovan za
igre z večkanalnim prostorskim zvočnim
učinkom. Način igre za ta sistem je
nadziral oblikovalec zvoka pri podjetju
Sony Computer Entertainment.
Priložena dodatna oprema
Prepričajte se, da so spodnji elementi
priloženi sistemu. Če kateri od elementov
manjka, se obrnite na najbližjega prodajalca
družbe Sony ali lokalni pooblaščeni servisni
center Sony.
• Napajalni kabel (2 za model za Združeno
Kraljestvo, Hong Kong, Bližnji vzhod in
Oceanijo, 1 za ostale modele).
Priloženi napajalni kabel uporabljajte
samo s tem sistemom in ne z drugo
elektroniko.
• Kabel HDMI (1)
• Blokada svetlobe (zgornja)
(po ena za levo in desno)
• Blokada svetlobe (spodnja) (1)
• Nosilec za povezovalni kabel (1)
8
• Pokrov čelne opore (1)
• Slušalke (1)
• Ušesni čepki (velikosti S, L) (1 par za
vsako velikost)
Na slušalke so času nakupa nameščeni
srednje veliki ušesni čepki.
• Referenčni priročnik (ta priročnik)
• Priročnik za začetek
9
Deli in upravljalne funkcije
Enota z naglavnim zaslonom
Čelna opora
Tipka za sprostitev
naglavnega traku
Zgornji naglavni trak
Spodnji naglavni trak
Osvetlitev
Tipka za sprostitev zgornjega
naglavnega traku
Gumb 1 (Vklop/
stanje pripravljenosti)
Gumbi VOL +/-
Tipke za upravljanje
(v/V/b/B, MENU*)
Prilagojevalnik razmaka
med lečama
* Gumb MENU ima dva namena.
Pritisnite gumb MENU, da si ogledate meni z nastavitvami
in potrdite spremembe nastavitev (deluje kot tipka Enter).
Priključek za slušalke*
Zaklep čelne opore
Povezovalni kabel
Leče
* Priključite lahko priložene slušalke ali
lastne stereo slušalke z mini-vtičem.
10
Procesorska enota (sprednji del)
Vtičnica HMD OUT (izhod HMD)
Priključite napajalni kabel
naglavne enote.
Indikator PASS THROUGH
Sveti oranžno, ko je
uporabljen prehod HDMI.
Indikator vklopa
Sveti zeleno, ko je sistem vključen
in rdeče, ko je sistem v stanju
pripravljenosti.
Procesorska enota (zadnji del)
Priključek HDMI IN
(vhod HDMI)
Priključek HDMI OUT
(izhod HDMI)
Priključek AC IN
Opomba
• Izvornega signala ni mogoče poslati prek
priključka HDMI OUT, če je omogočen
prehod HDMI (stran 25) in je naglavna
enota izklopljena.
11
Nameščanje enote z naglavnim zaslonom
Naglavno enoto je mogoče prilagoditi na več načinov in zagotoviti prilagojeno, udobno
prileganje. Za udobno prileganje vedno prilagodite naglavno enoto, preden jo namestite.
1 Prilagajanje opore za čelo
Oporo za čelo je mogoče prilagoditi
naprej in nazaj v štiri položaje, in ustrezno
nastaviti stično točko s čelom. Oporo za čelo
namestite tako, da se prilega in omogoča
ostro sliko, se ne naslanja na nos in da je
med očali in enoto dovolj prostora.
Če želite oporo za čelo premakniti naprej, premaknite
zaklep opore v levo, oporo premaknite naprej in jo
držite dvignjeno.
Če želite, namestite pokrov opore za čelo.
Pokrov opore za čelo
pritrdite na oporo za čelo.
Če želite oporo za čelo premakniti nazaj, potegnite
oporo nazaj.
Opomba
• Prepričajte se, da se opora za čelo tesno
prilega in da je v stiku s čelom. Če enota
med predvajanjem zazna, da opora za čelo
ni v stiku s čelom, se zaslon samodejno izklopi.
12
2 Blokada svetlobe
Če vas moti zunanja svetloba, ki se odbija
od zaslona, namestite blokado svetlobe.
3 Pritrditev nosilca povezovalnega kabla
Če želite kabel pospraviti tako, da vam
ne bo v napoto, uporabite priloženi nosilec
za kabel in kabel pritrdite na spodnji trak.
Nosilec za
povezovalni kabel
Blokada svetlobe
(zgornji del)
Zgornja leva blokada svetlobe je označena kot »L«
zgornja desna pa kot »R«. Ustrezno zgornjo blokado
namestite na vsako stran tako, da pritisnete zatiče
v dve luknji na zgornjem delu predela z lečami.
Kljuka za spodnji
naglavni trak
Kljuka za povezovalni
kabel
Blokada svetlobe (spodnji del)
Preden enoto namestite na glavo, spodnji blokadi
svetlobe namestite na vsako stran tako, da pritisnete
zatiče v štiri luknje na zgornjem delu predela z lečami
in v dve luknji ob strani.
Opombe
• Blokade svetlobe morda ne bo mogoče
namestiti, če nosite določene vrste očal.
• Če vas kljub nameščenim blokadam zunanja
svetloba še vedno moti, zatemnite luči ali se
premaknite stran od vira zunanje svetlobe.
13
Opomba
Za udobno prileganje
Teža naglavne enote mora biti enakomerno
uravnotežena med čelom in zadnjim delom
glave
Čelna opora
Spodnji
naglavni
trak
Enoto na glavo namestite tako, da je
uravnotežena med oporo za čelo in
spodnjim naglavnim trakom ter, ko jo
namestite tako, da so leče pred vašimi očmi,
varno pričvrstite trakove.
Prepričajte se, da je med mostičkom
naglavne enote (med lečama) in obrazom
nekaj prostora, tako da se enota ne dotika
vašega nosa.
Varno pritrjevanje
Sprostite
Zategnite
Če je naglavni trak preveč zategnjen ali
ohlapen, prilagodite dolžino traku.
Če želite trak sprostiti, pritisnite gumb
zaponke in desni del traku potegnite ven.
Če želite trak zategniti, povlecite desni
del traku.
14
• Pri sproščanju trakov se prepričajte, da
so vodilne linije na traku še vedno vidne.
Če vodilne linije niso več vidne, je trak
morda ušel iz zaponke.
Pritrjevanje ušesnega čepka
Pritrjevanje in menjava
ušesnih čepkov
Čepek zavijte in barvni del nataknite prek
slušalke, da jo popolnoma pokrije.
Če se ušesni čepki ne prilegajo popolnoma,
nizkih tonov ne bo mogoče slišati. Za boljšo
izkušnjo poslušanja preizkusite različne
velikosti ušesnih čepkov ali prilagodite
položaj ušesnih čepkov, tako da se
popolnoma prilegajo v ušesa.
Na slušalke so času nakupa nameščeni
srednje veliki ušesni čepki. Če se vam ušesni
čepki ne prilegajo, jih poskusite zamenjati
s priloženimi velikimi ali malimi čepki.
Velikosti so barvno označene in jih je
mogoče prepoznati glede na barvo
notranjosti.
Da preprečite snemanje čepkov s slušalk
v ušesu, se prepričajte, ali ste čepke trdno
namestiti na slušalke.
Velikosti ušesnih čepkov (notranja barva)
Barvni deli
Menjava potrošnega materiala
Na voljo so naslednji nadomestni deli.
• Ušesni čepki*
• Pokrov čelne opore
• Blokada svetlobe (zgornja)
(po 1 za levo in desno)
• Blokada svetlobe (spodnji del)
• Nosilec za povezovalni kabel
Ko se ta potrošni material pokvari ali ima
znake obrabe, se obrnite na najbližjega
prodajalca Sony ali Sonyjev servisni center.
* Če je ustrezno, dokupite majhne, srednje ali
velike ušesne čepke.
Majhna
S
(oranžna)
?
M
(zelena)
Velika
L
(svetlo modra)
Odstranjevanje ušesnega čepka
Slušalko trdno primite, čepek zavrtite in ga
potegnite.
Namig
• Če vam čepek zdrsne med prsti in se ne sname,
ga primite s suho krpo, da zagotovite boljši
oprijem.
15
Preverjanje poravnave zaslona
Po tem, ko prilagodite razmak med lečama, prek zaslona za preverjanje, prikazanega na
začetku, preverite poravnavo zaslona. Zasloni na naglavni enoti so opisani spodaj, z razlago,
kako potrditi poravnavo.
Prikazovalni del naglavne enote je sestavljen iz dveh malih zaslonov, levega in desnega.
Posnetki na vsakem od zaslonov se prekrivajo in tvorijo eno sliko.
Pred uporabo se prepričajte, da sta zaslona ustrezno poravnana in vedno preverite poravnavo
zaslonov prek zaslona za preverjanje.
Leva slika
Desna slika
Slika, ki jo vidite z obema očesoma
16
Pravilen prikaz
Za pravilen prikaz prilagojevalnik leč premaknite tako, da vse tri oznake »I« sekajo
vodoravno linijo.
Sprejemljivo je tudi, da se oznake »I« in vodoravna linija sekajo na drugem mestu,
kot je sredina zaslona.
Nepravilen prikaz
Če se samo ena od oznak »I« ne seka z vodoravno linijo, naglavna enota ni poravnana
ali je poškodovana. Če se pojavi tako stanje, se obrnite na najbližjega prodajalca družbe
Sony ali lokalni pooblaščeni servisni center Sony.
Oznake »I« in vodoravna linija
se ne sekajo.
Vodoravna linija je prikazana
pod kotom.
Srednja oznaka »I« se ne seka
z vodoravno linijo.
17
Sistemske nastavitve
Meni z nastavitvami je stalno na voljo za spreminjanje ali prilagajanje različnih sistemskih
nastavitev, kot je kakovost slike, oblika zapisa zvoka in oblika zapisa prikaza 3D. Če si želite
ogledati menije, pritisnite gumb MENI na naglavni enoti.
Osnovne funkcije menija
18
A
B
C
D
E
Nastavljanje ikon kategorij
Kategorija
Meni z nastavitvami
Trenutne nastavitve v vsakem meniju
Povzetek izbranega menija
1
2
Pritisnite gumb MENI na naglavni enoti.
3
Pritisnite gumba v/V, da izberete
želeno ikono menija in nato pritisnite
gumb MENI.
• Po 90 sekundah nedejavnosti se meni
z nastavitvami samodejno zapre.
4
Pritisnite gumbe v/V/b/B, da
spremenite ali prilagodite nastavitve
in nato pritisnite gumb MENI, da
vnesete spremembe.
• Z gumbom b se vrnete v prejšnji meni.
• Za izhod iz menija z nastavitvami med
ikonami menija pritisnite gumb b.
Pritisnite gumba v/V, da izberete
želeno ikono kategorije nastavitev
in nato pritisnite gumb MENI.
Opomba
Namiga
Meniji
Privzete nastavitve so podčrtane.
Informacije
Prepozna vhodne signale (video in avdio signale) opreme, priključene v procesorsko enoto.
»Unsupported signal« kaže, da vhodni signal ni združljiv s sistemom; ko ni vhodnega signala,
je prikazano besedilo »No signal«.
Lens span adjustment
Back
Nazaj v prejšnji meni.
Lens span adjustment
Razmak med lečama je mogoče prilagoditi tako da ustreza
razmaku med vašimi očmi (razmak med zenicama) in tako
doseči optimalno izkušnjo. Za prilagojevanje leč uporabite
prilagojevalnik leč na naglavni enoti. Podrobnosti najdete
v »Priročniku za začetek«.
Opombe
• Če razmak med lečama ni pravilno prilagojen, ne morete uživati
v optimalni izkušnji gledanja. Pred uporabo vedno prilagodite
razmak med lečama.
• Med prilagajanjem leč se zvok izklopi.
• Med prilagajanjem leč glasnosti zvoka ni mogoče prilagajati.
3D Settings
Back
Nazaj v prejšnji meni.
Reset
Ponastavi vse elemente »3D Settings« na izvirne privzete
vrednosti.
19
3D Display
Ročno izberite obliko zapisa prikaza vsebine 3D. Razpoložljive
nastavitve so odvisne od tega, ali izvorni signal vključuje signal
za prepoznavo 3D, kot sledi.
Primer prikaza 3D
Za vsebino 3D brez identifikacijskega signala 3D
Side-by-Side: to možnost izberite za vsebino 3D, kjer sta
podobni sliki prikazani ena ob drugi.
Off: To možnost izberite, če želite celotno vsebino prikazati
v načinu 2D.
Over-Under: to možnost izberite za vsebino 3D, kjer sta
podobni sliki prikazani ena nad drugo.
Za vsebino 3D z identifikacijskim signalom 3D
On: To možnost izberite, če želite celotno vsebino prikazati
v načinu 3D.
Off: To možnost izberite, če želite celotno vsebino prikazati
v načinu 2D.
Opombe
• Če vsebina 3D ni pravilno prikazana z uporabo izbrane nastavitve,
spremenite »Side-by-Side« v »Over-Under« ali obratno.
• Kadar izbirate »Side-by-Side« ali »Over-Under«, spremenite
nastavitev na »Off« šele po ogledu vsebine 3D.
20
Auto 3D
On: samodejno preklopi na prikaz vsebine 3D, ko je zaznan
identifikacijski signala 3D. Če identifikacijski signal
3D ni več zaznan, sistem samodejno preklopi na prikaz
vsebine 2D.
Off: deaktivira to funkcijo.
Opomba
• Če slike niso prikazane v 3D, ko je »Auto 3D« nastavljen na »On«,
poskusite spremeniti nastavitev »3D Display«.
3D Signal Notification
On: vas obvesti, ko je zaznan identifikacijski signal 3D.
Off: deaktivira to funkcijo.
Display
Back
Nazaj v prejšnji meni.
Picture Mode
Vivid: živahne barve in ostri kontrasti za koncerte, šport in
drugo televizijsko vsebino.
Standard: poudari naravno sliko. Standardna kakovost slike
za številne video vire.
Cinema: kakovost slike za kinematografsko vsebino.
Game: kakovost slike za igre.
Custom: shranjuje nastavitev kakovosti slike, prilagojeno
iz izvirne slike.
Podrobnosti možnosti
»Picture Mode«, ki jo
izberete tu, je mogoče
prilagoditi v nastavitvah
»Reset« pod »Contrast
Remaster« spodaj.
Reset
Ko izberete »Yes«, obnovi vse vrednosti (razen vrednosti
»24p True Cinema«, »Wide Mode« in »Overscan« v »Display«)
izbranega načina v meniju »Picture Mode« na privzete
nastavitve.
Picture
Prilagodi kontrast slike.
Brightness
Prilagodi svetlost slike.
Color Temperature
Prilagodi barvno temperaturo slike.
Natural: samodejno optimizira barvno temperaturo za
vsak način »Picture Mode«, glede na značilnosti
človeškega vida.
Cool: hladni modri toni.
Medium: barvni toni med »Cool« in »Warm 1/Warm 2«.
Warm 1/Warm 2: topli rdeči toni. »Warm 2« je bolj rdeče
od »Warm 1«.
Sharpness
Poudari robove slik, da bolj izstopajo ali zgladi robove
za mehkejši učinek.
Frame Noise
Reduction
Zmanjša naključni šum na sliki.
High/Medium/Low: izberite raven učinka.
Off: deaktivira to funkcijo.
Ni na voljo v obliki
združitve slik 1080/24p.
21
Block Noise
Reduction
Ni na voljo v obliki
združitve slik 1080/24p.
Mosquito Noise
Reduction
Ni na voljo v obliki
združitve slik 1080/24p.
Panel Drive Mode
Zmanjša popačenje slike v obliki mozaika.
High/Medium/Low: izberite raven učinka.
Off: deaktivira to funkcijo.
Zmanjša manjše popačenje slike ob robovih (brenčanje).
High/Medium/Low: izberite raven učinka.
Off: deaktivira to funkcijo.
Izberite vrsto načina prikaza za premikanje slik.
Normal: standardni prikaz slik.
Clear: zmanjšanje zamegljenih ali hitro premikajočih se slik.
Opombe
• Ko izberete »Clear«, se zameglitev hitro premikajočih slik zmanjša,
hkrati pa se celoten zaslon zatemni. Če vas to moti, izberite »Normal«.
• Celoten zaslon lahko utripa, odvisno od televizijskega signala. Če vas
to moti, izberite »Normal«.
Cinema Conversion
Na voljo samo, ko
je »Picture Mode«
nastavljen na »Cinema«
ali »Custom«.
Ni na voljo v obliki
združitve slik 1080/24p.
Auto: sistem samodejno zazna ali gledate videovsebino
(kot so TV-oddaje in animacije) ali filmsko vsebino
(filmi) in preklopi na ustrezen način pretvorbe.
Video: sistem vedno prikazuje v obliki zapisa za videovsebino,
ne glede na to, ali se predvajajo filmi ali video-vsebina.
Clear Black
Prilagodi videz temnejših področij slike. Čudovite črne
reprodukcije brez izgube skupnega senčenja.
Contrast Remaster
Samodejno optimizira črne in bele ravni, za dober kontrast
brez obledelih črnih in belih barv.
High/Medium/Low: izberite raven učinka.
Off: deaktivira to funkcijo.
24p True Cinema
On: prikaže video s hitrostjo 24 sličic/sekundo pri hitrosti
24 sličic/sekundo. Kinematografska vsebina te vrste je
na voljo na disku Blu-ray. Zagotavlja izkušnjo gledanja,
podobno tistim v kinu.
Off: deaktivira to funkcijo. Video signali s hitrostjo
24 sličic/sekundo so po pretvorbi prikazani
s hitrostjo 60 sličic/sekundo.
Opomba
• Aktiviranje funkcije, ko je možnost »Panel Drive Mode« nastavljena
na »Clear«, lahko povzroči utripanje zaslona (odvisno od izvornega
signala), kar je lahko moteče. V tem primeru deaktivirajte to funkcijo
ali »Panel Drive Mode« nastavite na »Normal«.
22
Wide Mode
Ni na voljo med
predvajanjem 3D.
Normal: prikaže slike v izvirnem razmerju stranic 4:3.
Full: prikaže razmerje 4:3 v celozaslonskem prikazu, tako da
slike raztegne vodoravno. Razmerje 16:9 je prikazano
celozaslonsko, z izvirnim razmerjem stranic.
Zoom: poveča slike navpično in vodoravno, pri čemer ohrani
izvirno razmerje stranic.
Opomba
• Možnost »Normal« ni na voljo za vhodne vire HD
(1080i, 720p ali 1080p).
Overscan
Ni na voljo med
predvajanjem 3D.
Za prilagajanje območja prikaza.
Auto: samodejno prilagaja sliko na optimalno območje prikaza.
On: skrije robove slike. Izberite v primerih, ko se pojavi šum na
robovih slike.
Off: Prikaže celotno sliko.
23
Sound
Back
Nazaj v prejšnji meni.
Reset
Ponastavi vse nastavitve »Sound« na izvirne privzete vrednosti.
Surround
Standard: standardne akustične nastavitve, ki zagotavljajo
širok razpon za različne vrste vsebin.
Cinema: poudarja naraven zvok, ki se lahko primerja
z impresivno akustiko kinodvoran, še posebej to velja
za govor. Z vsakim kanalom se naravno združi. Dobra
izbira za filme.
Game: idealno za igre. Zagotavlja natančno lokalizacijo zvoka
za jasen občutek izvora zvoka. Za intenzivno igranje iger
z večkanalnim prostorskim zvočnim učinkom. Posebej
primerno za igre z večkanalnim zvokom.
Music: poudarjene podrobnosti in čistost zvoka. Zvesta
reprodukcija, podobna nadzorni napravi v snemalnem
studiu. Dobra izbira za glasbo.
Off: deaktivira prostorski zvok.
Opomba
• Glasnost je lahko odvisna od izvornega zvočnega signala in izbranega
načina prostorskega zvoka.
Treble
Prilagodi zvočni izhod visokih frekvenc.
Bass
Prilagodi zvočni izhod nizkih frekvenc.
Harmonics Equalizer
On: Pridobi obliko vala, ki bi se pri stiskanju zvoka izgubil
zaradi nizke amplitude.
Off: deaktivira to funkcijo.
Ni na voljo z izvornim
signalom, razen za
Dolby Digital ali AAC.
A/V SYNC
Popravi funkcijo nesinhroniziranih zvočnih in video signalov
tako, da zakasni izhod zvoka. Izhod zvoka je mogoče zakasniti
v korakih po 10 milisekund, v obsegu 0-100 ms.
Opomba
• Nekaterih nesinhroniziranih zvokov in videov s to funkcijo ni mogoče
popraviti, odvisno od izvornega signala.
24
Type of Headphones
Preklopite na nastavitev prostorskega zvoka, najbolj primerno
za slušalke, ki jih uporabljate.
Inner Ear: idealno za slušalke z ušesnimi čepki, kot so priložene
slušalke.
Overhead: idealno za slušalke, ki jih nosite čez ušesa.
Opomba
• Če ta nastavitev ne ustreza vrsti slušalk, ki jih uporabljate, učinka
prostorskega zvoka morda ne bo mogoče poustvariti.
Dual Mono
Ni na voljo z izvornim
signalom, razen za Dolby
Digital ali AAC dual mono.
Preklopi izvorne signale Dolby Digital ali AAC dual mono
v glavni ali pomožni avdio izhod.
Main: Levi in desni izhod za slušalke vključujeta le glavno
zvočno vsebino.
Sub: Levi in desni izhod za slušalke vključujeta le pomožno
zvočno vsebino.
Main/Sub: Izhod za slušalke na eni strani vključuje le glavno
zvočno vsebino. Izhod na drugi strani vključuje le
pomožno zvočno vsebino.
General Setup
Back
Nazaj v prejšnji meni.
Set password
Za omejitev uporabe sistema lahko določite geslo. Ko je geslo
določeno, ga je treba vnesti vsakič, ko se sistem vklopi.
Če želite zaščito z geslom izklopiti, izberite »Cancel password«
in vnesite geslo.
Ime elementa nastavitev
se spremeni v »Cancel
password«, po tem, ko
vnesete geslo.
Opomba
• V naslednjih primerih se sistem samodejno izklopi. Vklopite
sistem in ponovno vnesite geslo ali izklopite zaščito z geslom.
– Če vnesete nepravilno geslo in zaprete prikazani meni
z nastavitvami prek možnosti »MENI« ali gumba b
– Po 90 sekundah nedejavnosti na zaslonu za vnos gesla
LPCM Multi-Ch. Mode
On: omogoča sprejem večkanalnih izvornih signalov
LPCM procesorske enote.
Off: deaktivira to funkcijo.
HDMI pass-through
On: aktivira prehod in vam omogoči ogled ali poslušanje
vsebine v televiziji ali drugi napravi, kadar je sistem
v načinu pripravljenosti. Podrobnosti najdete
v »Priročniku za začetek«.
Off: deaktivira to funkcijo. Če želite prihraniti energijo, izberite
»Off«, kadar televizor ali druga naprava nista povezana
s procesorsko enoto.
25
Control for HDMI
On: Aktivira nadzor za opremo, združljivo z HDMI CEC
(Consumer Electronic Control) in povezano s procesorsko
enoto prek gumbov v/V/b/B na naglavni enoti.
gumb v: Predvajanje se začne.
gumb V: Začasno zaustavi predvajanje.
gumb b: Skoči nazaj v prejšnje poglavje. Pridržite
za hitro previjanje nazaj.
gumb B: Skoči naprej na prejšnje poglavje. Pridržite
za hitro previjanje naprej.
Off: deaktivira to funkcijo. Za nadzor uporabite daljinski
upravljalnik povezane opreme.
Opomba
• Če nadzor ni mogoč ob aktivirani nastavitvi, povezana oprema ni
združljiva s funkcijo »Control for HDMI« sistema. Vso priključeno
opremo nadzirajte neposredno.
Power off when
unmounted
On: ko snamete naglavno enoto, se sistem samodejno izklopi
po 30 minutah.
Off: deaktivira to funkcijo.
Namig
• Ne glede na nastavitev se zaslon samodejno izklopi 10 sekund po tem,
ko snamete naglavno enoto.
Illumination
On: aktivira osvetlitev na naglavni enoti.
Off: deaktivira to funkcijo.
Language setting
Nastavi jezik menija in drugih elementov uporabniškega
vmesnika.
Opombe
• Zvok je med konfiguracijo te nastavitve izklopljen.
• Jakosti zvoka med konfiguracijo te nastavitve ni mogoče prilagajati.
Prolonged viewing
warning
On: po 3 urah neprekinjenega gledana samodejno prikaže
opozorilo o izklopu po nadaljnjih 3 urah neprekinjenega
gledanja. Če na zaslonu z opozorilom izberete »Yes«, se
naprava izklopi. Če izberete »No«, se naprava izklopi
3 ure pozneje, po 6 urah neprekinjenega gledanja.
Off: deaktivira to funkcijo.
Opombe
• Če se na opozorilo po 3 urah gledanja v 90 sekundah ne odzovete,
se naprava samodejno izklopi.
• Pred samodejnim izklopom sistema se opozorilo prikaže 30 minut
in 5 minut pred izklopom.
Startup viewer
warning
26
On: aktivira samodejni prikaz opozorila o zagonu.
Off: deaktivira to funkcijo.
Reset to factory
settings
Ponastavi vse nastavitve na izvirne privzete vrednosti.
Opomba
• Geslo, nastavljeno v »Set password« (možnost »General Setup«)
bo tudi izbrisano.
Guide of HDMI device control
Prikaže navodila za uporabo za gumbe naglavne naprave, ki jih je mogoče uporabiti s funkcijo
»Control for HDMI« (stran 26).
27
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sistema pojavijo naslednje težave, najprej preverite stolpec Vzrok/dejanje,
preden se obrnete na servis. Če težave ne odpravite, se obrnite na najbližjega prodajalca družbe
Sony ali lokalni pooblaščeni servisni center Sony.
Napajanje
28
Težava
Vzrok/dejanje
Sistem se ne vklopi
p Preverite, ali je napajalni kabel v celoti priključen.
p Prepričajte se, da je povezovalni kabel naglavne enote v celoti
priključen v vtičnico HMD OUT.
p Ponovni zagon traja nekaj sekund.
Sistem se ne izklopi
p Pritisnite gumb 1 (Vklop/Stanje pripravljenosti) in ga držite
najmanj eno sekundo.
Video
Težava
Vzrok/dejanje
Ni videa ali pa je prikaz videa
popačen
p Glejte »Priročnik za začetek« in preverite, ali so napajalni kabel,
kabel HDMI in povezovalni kabel naglavne enote pravilno
povezani.
p Preverite, ali je oprema, priključena v vtičnico HDMI IN
v procesorski enoti, vključena.
p Preverite, ali sistem podpira izvorni signal. Za informacije
o signalih glejte »Podprta vhodni in izhodni signal HDMI:«
v razdelku »Tehnični podatki« (stran 35).
p Kadar konzolo PlayStation®3 (PS3™) uporabljate s tem
sistemom in ko izhodne nastavitve video in zvočnega signala
PS3™ ne ustrezajo nastavitvam sistema, kabla ali televizorja,
ki ga uporabljate, morda izhodnih signalov zvoka in videa ni
mogoče zaznati. V tem primeru morate izključiti konzolo PS3™,
nato držati gumb za vklop konzole najmanj 5 sekund (dokler ne
slišite dveh piskov), da se konzola ponovno zažene. Nastavitve
zvoka in videa se samodejno ponastavijo na standardne
nastavitve.
p Če ni izhodnega videosignala, ko se naprava uporablja z opremo
za predvajanje, ki ni PlayStation®3 (PS3™), za trenutek
zaustavite predvajanje, nato pa z njim nadaljujte. Če težave ne
odpravite, poskusite ponovno zagnati opremo za predvajanje.
p Kabel HDMI je morda ohlapno priključen. Prepričajte se, da je
kabel HDMI v celoti priključen. Če se kakovost videa ne izboljša,
je kabel HDMI morda poškodovan. V tem primeru uporabite
nov kabel.
p Kadar izbirate »Side-by-Side« ali »Over-Under« v možnosti
»3D Display« (v »3D Settings«), spremenite nastavitev na »Off«
šele po ogledu vsebine 3D (stran 20).
p Če je oprema s procesorsko enoto povezana prek ojačevalnika
AV (sprejemnika), poskusite opremo povezati neposredno
s procesorsko enoto. Podrobnosti poiščite v priročniku za
uporabo opreme.
p Kadar uporabljate izbirnik HDMI se prepričajte, da je vhod na
izbirniku pravilno usmerjen.
p Uporabite priloženi kabel HDMi ali visokohitrostni kabel HDMI.
p Prepričajte se, da ste v priključeni opremi onemogočili video
izhod s signalom globokih barv. Če ta možnost v opremi ni
na voljo, in se vsebina oddaja pri hitrosti 1080/60p, spremenite
videonačin izhoda HDMI na videonačin 1080i.
Zaslon je temen ali zabrisan
p Glejte »Priročnik za začetek« in preverite, ali so napajalni kabel,
kabel HDMI in povezovalni kabel naglavne enote pravilno
povezani in da ste enoto pravilno namestili na glavo.
p Morda ste napačno nastavili razmak med lečama (stran 17).
Ponovno nastavite razmak prek možnosti »Lens span
adjustment« v meniju z nastavitvami (stran 19).
p Če se leče v naglavni enoti umažejo, jih pazljivo očistite
z mehko krpo za leče.
29
30
Težava
Vzrok/dejanje
Zaslon se nenadoma ugasne
p Po treh urah neprekinjenega gledanja se na zaslonu prikaže
varnostno opozorilo, po 90 sekundah nedejavnosti pa se izklopi.
Če sporočilo izbrišete in z gledanjem nadaljujete, se sistem
samodejno izklopi po nadaljnjih treh urah in tako spodbuja
zdrave navade gledanja. Več podrobnosti najdete v razdelku
»Prolonged viewing warning« (stran 26).
p Enoto z naglavnim zaslonom namestite pravilno. 10 sekund
zatem, ko senzor v čelni opori zazna, da ste enoto odstranili,
se zaslon samodejno izklopi. Več podrobnosti najdete v razdelku
»Power off when unmounted« (stran 26).
Slika sčasoma postane
zamegljena
p Čeprav se pri prikazu slik ali posnetkov brez gibanja prikaz lahko
sčasoma zamegli, to ne pomeni okvare sistema. Če želite obnoviti
začetno svetlost, izvedite dejanja na naglavni enoti ali
neposredno povežite opremo.
Nekatere slikovne točke
na zaslonu ne svetijo,
nekatere pa stalno svetijo
p Čeprav so zasloni OLED izdelani z izjemno natančnimi postopki,
lahko v nekaterih primeri nekatere točke stalno svetijo v rdeči,
modri ali zeleni, ali pa nikoli ne svetijo. To ne pomeni okvare
sistema.
Nekateri prizori na plošči
Blu-Ray, posneti s hitrostjo
24 sličic na sekundo
(kot izvirni film), so
videti nenaravno
p V tem primeru poskusite aktivirati »24p True Cinema.«
Za podrobnosti glejte »24p True Cinema« (stran 22).
Zaslon utripa
p Nekateri izvorni signali lahko povzročijo utripanje zaslona, kadar
je možnost »Panel Drive Mode« nastavljena na »Clear« ali ko je
aktivirana možnost »24p True Cinema«. Več informacij je na
voljo v razdelku »Panel Drive Mode« (stran 22) in »24p True
Cinema« (stran 22).
Težava
Vzrok/dejanje
Video ni prikazan v 3D
p Če sta ena ob drugi ali zgoraj in spodaj prikazano enaki sliki,
so nastavitve prikaza 3D lahko nepravilne. Poskusite spremeniti
nastavitev »3D Display« v razdelku »3D Settings« (stran 20).
p Zaznavanje prizorov 3D je odvisno od gledalca.
p Če je prikazan meni »3D Settings«, slike pa v 3D niso prikazane,
ponovno zaženite povezavo z opremo za predvajanje 3D.
p Sistem ne podpira pretvorbe iz 2D v 3D (simulirani 3D).
p Za ogled anaglifnih slik v 3D potrebujete analglifna očala
(z rdečimi in modrimi lečami).
p Preverite tudi nastavitev opreme, priključene v procesorsko
enoto.
p Kadar konzolo PlayStation®3 (PS3™) uporabljate s tem
sistemom in ko izhodne nastavitve video in zvočnega signala
PS3™ ne ustrezajo nastavitvam sistema, kabla ali televizorja, ki
ga uporabljate, morda izhodnih signalov 3D ni mogoče zaznati.
V tem primeru morate izključiti konzolo PS3™, nato držati
gumb za vklop konzole najmanj 5 sekund (dokler ne slišite
dveh piskov), da se konzola ponovno zažene. Nastavitve zvoka
in videa se samodejno ponastavijo na standardne nastavitve.
p Če ni izhodnega signala 3D, ko se naprava uporablja z opremo za
predvajanje, ki ni PlayStation®3 (PS3™), za trenutek zaustavite
predvajanje, nato pa z njim nadaljujte. Če težave ne odpravite,
poskusite ponovno zagnati opremo za predvajanje.
Prikaz 3D se ne aktivira
samodejno
p Možnost »Auto 3D« v »3D Settings« naj bo nastavljena na »On«
(stran 21).
p Vsebina 3D brez identifikacijskega signala 3D se ne more
samodejno prikazati v 3D. Poskusite spremeniti nastavitev
»3D Display« v »3D Settings« na »Side-by-Side« ali
»Over-Under« (stran 20).
31
Zvok
32
Težava
Vzrok/dejanje
Ni zvoka/
Sliši se šum/
Glasnosti ni mogoče
povečati
p Vtič slušalk ni ustrezno priključen. Če slušalke niso pravilno
povezane, to vpliva na zvok v slušalkah. Vtič slušalk vstavite
v vtičnico, da se zaskoči (stran 10).
p Vtič slušalk je umazan. Vtič očistite z mehko suho krpo.
p Glasnost prilagodite z gumboma VOL +/–.
p Glejte »Priročnik za začetek« in preverite, ali so napajalni kabel,
kabel HDMI in povezovalni kabel naglavne enote pravilno
povezani.
p Preverite, ali sistem podpira izvorni signal. Za informacije
o signalih glejte »Podprta vhodni in izhodni signal HDMI:«
v razdelku »Tehnični podatki« (stran 35). Če sistem ne podpira
vhodnega signala, preverite nastavitev za zvočni izhod na
povezani opremi.
p Kadar konzolo PlayStation®3 (PS3™) uporabljate s tem
sistemom in ko izhodne nastavitve video in zvočnega signala
PS3™ ne ustrezajo nastavitvam sistema, kabla ali televizorja,
ki ga uporabljate, morda izhodnih signalov zvoka in videa ni
mogoče zaznati. V tem primeru morate izključiti konzolo PS3™,
nato držati gumb za vklop konzole najmanj 5 sekund (dokler ne
slišite dveh piskov), da se konzola ponovno zažene. Nastavitve
zvoka in videa se samodejno ponastavijo na standardne
nastavitve.
p Če ni izhodnega videosignala, ko se naprava uporablja z opremo
za predvajanje, ki ni PlayStation®3 (PS3™), za trenutek
zaustavite predvajanje, nato pa z njim nadaljujte. Če težave ne
odpravite, poskusite ponovno zagnati opremo za predvajanje.
p Če je oprema s procesorsko enoto povezana prek ojačevalnika
AV (sprejemnika), poskusite opremo povezati neposredno
s procesorsko enoto. Podrobnosti poiščite v priročniku za
uporabo opreme.
p Ko je sistem povezan na hišni kino, združljiv z HDMi CEC ali
ojačevalci (sprejemniki) AV, preverite naslednje nastavitve.
– Možnost »Control for HDMI« v »General Setup« naj bo
nastavljena na »On« (stran 26).
– Prepričajte se, da je možnost »Control for HDMI« v ojačevalcu
(sprejemniku) AV ali drugi opremi aktivirana. Podrobnosti
poiščite v priročniku za uporabo opreme.
p Za večkanalne vhode LPCM se prepričajte, da je nastavitev
»LPCM Multi-Ch. Mode« v »General Setup« nastavljena na
«On« (stran 25).
Ni učinka prostorskega
zvoka
p Prepričajte se, da nastavitev »Surround« v »Sound« ni nastavljena
na »Off« (stran 24).
p Prepričajte se, da je nastavitev »Type of Headphones« v »Sound«
pravilno nastavljena za slušalke, ki jih uporabljate »(stran 25)« .
p Zaznavanje zvoka je odvisno od gledalca.
Ni nizkih tonov
p Prepričajte se, da se ušesni čepki tesno prilegajo v ušesa
(stran 15).
Težava
Vzrok/dejanje
Ni avdio vhoda za Dolby
Digital ali obliko AAC
p Oprema za predvajanje je lahko konfigurirana tako, da
signale Dolby Digital ali AAC pretvori v signale LPCM.
V tem primeru med nastavitvami opreme za predvajanje
onemogočite pretvarjanje Dolby Digital ali AAC, nato pa
nadaljujte s predvajanjem. Podrobnosti poiščite v priročniku
za uporabo opreme.
Predvajanje zvoka ni v pravi
obliki zapisa
p Za zvok »dual mono« spremenite nastavitev »Dual Mono«
v razdelku »Sound« (stran 25). Za druge oblike zapisa
preverite nastavitve povezane opreme.
HDMI Control
Težava
Vzrok/dejanje
Povezane opreme ni mogoče
nadzirati prek gumbov na
naglavni enoti.
p Preverite, ali priključena oprema podpira funkcije HDMI CEC.
p Prepričajte se, da je nastavitev »Control for HDMI« povezane
opreme pravilno konfigurirana. Podrobnosti poiščite
v priročniku za uporabo opreme.
p Povezani ojačevalnik AV (sprejemnik) morda ni združljiv
s funkcijo Control for HDMI sistema. Funkcija »Control for
HDMI« v tem primeru ne deluje.
p Nadzor povezane opreme prek gumbov na naglavni enoti
morda takoj po vklopu sistema ali takoj po aktiviranju
»Control for HDMI« v »General Setup«, ne bo mogoč.
p Možnost »Control for HDMI« v »General Setup« naj bo
nastavljena na »On« (stran 26).
Druge težave
Težava
Vzrok/dejanje
Indikator napajanja utripa
rdeče
p Če indikator vsake tri sekunde utripne dvakrat, je naglavna
ali procesorska enota morda poškodovana. Obrnite se na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
p Če indikator vsake tri sekunde utripne trikrat, se je procesorska
enota pregrela. Počakajte, da se enota ohladi in utripanje
preneha. Prepričajte se, da odprtine za prezračevanje na
procesorski enoti niso blokirane.
p Če indikator vsake tri sekunde utripne štirikrat, in to traja eno
minuto, se je naglavna enota pregrela. Počakajte, da se enota
ohladi in utripanje preneha.
p Če indikator vsake tri sekunde utripne petkrat, in to traja eno
minuto, sta se naglavna ali procesorska enota pregreli. Počakajte,
da se enota ohladi in utripanje preneha.
33
34
Težava
Vzrok/dejanje
Ko je sistem izklopljen, se
zvok in video iz naprave za
predvajanje ne predvajata
v televizorju, povezanim
prek vtičnice HDMI OUT
p Preverite, ali so vsi kabli HDMI ustrezno pritrjeni.
p Možnost »HDMI pass-through« v »General Setup« nastavite
na »On« (stran 25).
p Preklopite vhod s televizorja na ta sistem.
p Preverite nastavitve nadzora za HDMI na opremi za predvajanje.
Funkcije »Control for HDMI«
na televizorju ni mogoče
uporabljati za nadzor
opreme za predvajanje,
tudi ko se uporablja
prehod HDMI sistema
p Glejte uporabniški priročnik, priložen televizorju in v nastavitvah
televizorja »Control for HDMI« kot napravo za nadzor določite
opremo za predvajanje, povezano s procesorsko enoto.
Gumbi naglavne enote
se ne odzivajo
p Gumbi na naglavni enoti delujejo le, ko enoto namestite na glavo.
Na zgornjem desnem kotu
televizorja je prikazano
besedilo »DEMO«
p Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali na
lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Možnosti »Language
setting« ni mogoče
prilagoditi, ker je jezikovni
meni v neznanem jeziku
p Če začete nastavitve še niste dokončali, pritisnite večkrat
gumb »b«, da se vrnete na zaslon za nastavitev jezika in nato
izberite želeni jezik.
p Če ste začetno nastavitev končali, upoštevajte te korake za
obnovitev sistema na tovarniške nastavitve in določanje želenega
jezika.
1 Pritisnite gumb »MENU«, da prikažete meni z nastavitvami.
2 Pritisnite gumb V in izberite
(ikona »General Setup«).
3 Pritisnite gumb B, da kazalnik premaknete na desno.
4 Pritisnite gumb V, in kazalnik premaknite na nastavitev
spodaj.
5 Pritisnite gumb MENU. (Prikaže se potrditveno sporočilo
»Reset to factory settings«).
6 Pritisnite gumb b in nato še gumb MENU. (Sistem se zažene.)
7 Ko se prikaže začetni zaslon, pritisnite gumba v/V in izberite
želeni jezik, nato pa pritisnite gumb B.
8 Upoštevajte navodila na zaslonu in zaključite začetno
nastavitev.
Tehnični podatki
Napajanje
Za severnoameriški model:
120 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Model za Združeno Kraljestvo, Hong Kong,
Evropo, Bližnji vzhod, Južno Afriko in
Oceanijo:
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Model za Rusijo in Ukrajino:
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Model za Tajvan:
110 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Model za Kitajsko:
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Model za Južno Korejo:
220 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Model za Indijo:
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Model za Mehiko:
120 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Drugi modeli:
110–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Poraba energije
15 W (delovanje)
0,25 W (v načinu pripravljenosti)
1,5 W (način pripravljenosti s prehodom
HDMI)
Delovna temperatura:
od 5 do 35 °C (od 41 do 95 °F)
Delovna vlažnost
od 25 do 80 %
Dimenzije (Š x V x D, vključeno z največjimi
izboklinami)
Enota z naglavnim zaslonom:
Približno 187 mm × 104 mm ×
254 mm
(7 3/8 palca × 4 1/8 palca ×
10 palcev)
Procesorska enota:
Približno 180 mm × 36 mm ×
168 mm
(7 1/8 palca × 1 7/16 palca ×
6 5/8 palca)
Teža
Enota z naglavnim zaslonom:
Približno 330 g (12 oz)
(brez povezovalnega kabla)
Procesorska enota:
Približno 660 g (22 oz)
(brez napajalnega kabla)
Ločljivost predvajanja
1280 točk (vodoravno) x 720 točk
(navpično)
Razdalja med zenicama
55 – 72 mm (2 1/4 palca – 2 7/8 palca)
Vhodni in izhodni priključki
HMD OUT:
Namenski 15-pinski priključek
HDMI IN in HDMI OUT*:
standardni 19-pinski priključek
HDMI
Podprta vhodni in izhodni signal HDMI:
Video vhod (2D):
480/60p, 576/50p, 720/24p, 720/
50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,
1080/24p, 1080/50p, 1080/60p
Video vhod (3D): Frame Packing,
Side-by-Side in Top-and-Bottom):
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p
Zvočni vhod:
Linearni PCM (2/večkanalni,
32/44.1/48 kHz), Dolby Digital
(2/večkanalni, 32/44.1/48 kHz),
AAC (2/večkanalni, 32/48 kHz)
Priključek za slušalke:
Stereo mini priključek
35
* Kadar je prehod HDMI aktiviran, signali,
poslani v procesorsko enoto, prehajajo prek
procesorske enote v izhod HDMI. S prehodom
niso združljivi naslednji signali.
– Signali Deep Colour.
– Videosignali z ločljivostjo 4000 (pri visoki
ločljivosti presegajo 3840 (vodoravno) x
2160 (navpično) točk).
Slušalke (priložene)
Frekvenčni odziv:
5 Hz–24.000 Hz
Impedanca:
16 Ω (1 kHz)
Obvestilo o licenci in
blagovnih znamkah
Blagovne znamke
• Izraza HDMI in HDMI™ HighDefinition Multimedia Interface ter
logotip HDMI so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
Priložena dodatna oprema
Preverite razdelek »Priložena dodatna oprema«
(stran 8).
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo in izboljšajo brez obvestila.
• Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories.
Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki podjetja Dolby Laboratories.
• »PlayStation« je zaščitena blagovna
znamka podjetja Sony Computer
Entertainment Inc. Tudi »PS3« je
blagovna znamka istega podjetja.
• VPT, Virtualphones Technology je
zaščitena blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
• Imena drugih sistemov in izdelkov so
običajno blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke proizvajalcev.
Oznaki ™ in ® v tem dokumentu
nista navedeni.
Obvestila in licence za programsko
opremo, uporabljeno v tem izdelku
Deli te programske opreme v tem izdelku
so avtorsko zaščiteni pod licenco
FreeType Project.
Deli te programske opreme so avtorsko
zaščiteni © 2006 The FreeType Project
(www.freetype.org). Vse pravice pridržane.
36
37
38
39
© 2012 Sony Corporation
4-439-019-11(1) (SI)
Download PDF