Sony | KDL-49WE755 | Sony KDL-49WE755 Televizor WE75 Full HD HDR z zaslonom TRILUMINOS Navodila za uporabo

D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\010COV.fm
masterpage: Cover
4-689-643-41(1)
Televizor
Deli in elementi za upravljanje
Navodila za uporabo
Vzpostavljanje povezave televizorja z
internetom
Gledanje TV
Uporaba menija Doma
Prikaz slik iz povezane opreme
Dodatne informacije
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Vsebina
POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Deli in elementi za upravljanje
Televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vzpostavljanje povezave
televizorja z internetom
Nastavitev internetne povezave . . . . . . . .11
Vrsta 1: Zaščiteno omrežje s funkcijo
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) . . . . . . . . . . 11
Vrsta 2: Zaščiteno omrežje brez funkcije
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) . . . . . . . . . . 12
Vrsta 3: Nezaščiteno omrežje s katero
koli vrsto usmerjevalnika za brezžični
LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vrsta 4: Nastavitev ožičenega omrežja. . . . 12
Priprava ožičenega omrežja . . . . . . . . . . . . 13
Ogled statusa omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uporaba menija Doma
Vse aplikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Uporaba televizorja v načinu okvira za
fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Seznam programov. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Digitalni EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Posnetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mediji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov preko vmesnika USB. . . . . 17
Predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov preko domačega
omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sistemske nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Podpora za stranke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Prikaz slik iz povezane opreme
Če ni mogoče vzpostaviti internetne
povezave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pravilnik o zasebnosti . . . . . . . . . . . . . . . 13
Priključni diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Uporaba avdio in videoopreme . . . . . . . .32
Uporaba zrcaljenja zaslona . . . . . . . . . . .32
Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . .33
Gledanje TV
Dodatne informacije
Spreminjanje sloga pogleda . . . . . . . . . . 14
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Spreminjanje formata zaslona. . . . . . . . . . . 14
Nastavitev izbora prizora . . . . . . . . . . . . . . . 14
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Zvok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Omrežje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\020REG.fm
Internetna povezava in Podatki o zasebnosti
Ta izdelek se poveže z internetom med začetno namestitvijo
takoj, ko je omrežje povezano, da se potrdi internetna
povezava in kasneje za nastavitev začetnega zaslona. Vaš IP
naslov se uporablja pri tej in pri vseh drugih internetnih
povezavah. Če ne želite, da bi bil vaš IP naslov uporabljen pri
vseh, ne nastavite brezžične internetne funkcije in ne
priključite internetnega kabla. Prosimo, glejte podatke o
zasebnosti, predstavljene v nastavitvenem zaslonu, za
nadaljnje podrobnosti o internetnih povezavah.
masterpage: Right
Obvestilo o brezžičnem signalu
Sony Corporation izjavlja, da je ta enota v skladu z
bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ta radijska oprema se lahko uporablja v EU brez poseganja v
veljavne zahteve glede uporabe radijskega spektra.
Varnostne informacije
Uvod
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek.
Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga
shranite za nadaljnjo uporabo.
Opomba
• Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije«
(stran 3).
• Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za pripravo in
tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od
dejanskega izdelka.
• »xx«, ki se prikaže v imenu modela, odgovarja številčni cifri, ki je
povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
Mesto Priročnika za pripravo
Priročnik za pripravo je postavljen na vrh blazine v kartonu za
televizor.
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela televizorja, datumom izdelave (leto/
mesec) in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni
strani televizorja ali paketa.
Za modele s priloženim napajalnim adapterjem:
Nalepki za številko modela in serijsko številko sta nameščeni na
spodnji strani napajalnika.
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V
BLIŽINO IZDELKA.
OPOZORILO
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba,
požar in podobno.
Televizorja nikoli ne nameščajte na nestabilno mesto. Televizor
lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Veliko
poškodb, zlasti poškodb otrok, lahko preprečimo s preprostimi
previdnostnimi ukrepi, npr.:
 z uporabo omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec
televizorja.
 z uporabo pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
 da se prepričate, ali televizor ne visi prek roba nosilnega
pohištva.
 da ne postavite televizorja na visoko pohištvo (npr. kredence ali
knjižne police), ne da bi pri tem zasidrali pohištvo in televizor z
ustreznimi pritrdili.
 da ne postavite televizorja na tkanino ali druge materiale, ki se
lahko nahajajo med televizorjem in nosilnim pohištvom.
 da poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi
dosegli krmilne gumbe televizorja.
Če svoj televizor shranjujete in premeščate, upoštevajte zgoraj
navedene smernice.
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara,
škode in/ali poškodb.
Namestitev
• Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor postavite na stabilno vodoravno površino, da ne more
pasti in povzročiti telesnih poškodb ali materialne škode.
• Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlelo iz
stojala televizorja (ni priloženo).
Ce namizno stojalo štrli iz stojala televizorja, se lahko televizor
prevrne, pade ali povzroci telesno poškodbo ali poškodbo
televizorja.
POMEMBNO OBVESTILO
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
• Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo
dodatno opremo, vključno:
Nosilec za stensko montažo – SU-WL450
3SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\020REG.fm
• Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko
montažo ali televizorju, ko pritrjujete nosilec za stensko
montažo na televizor. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže
ilustracija, merjeno od pritrditvene površine nosilca za stensko
montažo.
Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model nosilca
za stensko montažo.
Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite
notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
8 mm - 12 mm
masterpage: Left
Pri namestitvi na steno
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Vijak (M6)
Nosilec za stensko montažo
Zadnji okrov televizorja
Prenašanje
• Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor.
• Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj. Ne
pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
• Pri dvigovanju ali premikanju televizor trdno primite za dno.
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Stena
• Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga
zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
Preprečevanje prevračanja
Napajalni kabel
8 mm - 12 mm
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, ravnajte z napajalnim kablom v skladu z naslednjimi
navodili:
 Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne
uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
 Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
 Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V - 240 V AC.
 Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti
prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne
boste hodili po kablih.
 Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
 Napajalni kabel ločite od virov toplote.
 Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s
prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi
lahko povzročilo požar.
M6 vijak
(ni priložen)
1
Kabel
(ni priložen)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Vijak
(ni priložen)
Prezračevanje
• Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite Sony nosilec za stensko
montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.
Opomba
• Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo
ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
4SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\020REG.fm
masterpage: Right
OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU
(modeli s priloženim samo napajalnim
adapterjem)
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
Opozorilo
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje
vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi,
šele nato vklopite televizor.
Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave
ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo
ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer
vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige
ali podobno.
• Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko
dostopna.
• Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni
kabel.
• Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov. To lahko povzroči
okvaro.
• Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno
vtičnico.
• Napajalnega kabla ne ovijte okoli
omrežnega napajalnika. Zaradi tega se
lahko prekine kateri od vodnikov kabla in/
ali se lahko poškoduje medijski
sprejemnik.
• Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj
odklopite iz električne vtičnice.
• Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena
v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
• Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo
morda na dotik vroč.
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na mestih, v okolju ali
situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare
televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/
ali telesne poškodbe.
Lokacije:
• Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in
dima.
Okolja:
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor
lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen
mehanski vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in
predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
Okoliščine:
• Uporabite z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem
odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
• Televizor namestite tako, da štrli v odprt
prostor. Če se oseba ali predmet zaleti v
televizor, lahko pride do osebne
poškodbe ali škode na predmetu.
• Televizor namestite v vlažen ali prašen
prostor ali v prostor z zaoljenim dimom
ali paro (blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V
takih primerih lahko pride do požara,
električnega udara ali popačenja.
• Televizor namestite na mesta, kjer bo
izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredna
sončna svetloba, bližina radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v
teh pogojih pregreje, kar lahko poškoduje ohišje in/ali povzroči
nepravilno delovanje televizorja.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca
poči in povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler
ne odklopite napajalnega kabla. Sicer lahko pride do
električnega udara.
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če
televizorja več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma
odklopite.
• Nekateri televizorji so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi
katerih mora televizor ostati v pripravljenosti, da lahko pravilno
deluje.
Otroci
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
• Opozorilo: Hranite majhne dodatke izven dosega otrok, da jih
ne bi nehote pogoltnili (npr. vtič digitalnega avdio adapterja
(razpoložljivost je odvisna od države/regije/modelov
televizorjev), vijak, itd).
V primeru naslednjih težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
Če:
 je napajalni kabel poškodovan,
 omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
 je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj
priletel predmet,
 je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
O temperaturi prikazovalnika LCD v
televizorju
Če televizor LCD uporabljate dlje časa, se okolica prikazovalnika
segreje. Če se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.
Previdnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in
je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu
LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke
(rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih
povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor
ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon
LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
5SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\020REG.fm
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni
napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
• Ne pršite vode ali detergenta neposredno
na televizor. Zaradi kapljanja na dno
zaslona ali zunanjih delov ali v televizor
lahko pride do okvare televizorja.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali
kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali
hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen,
redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo
površine zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi
preprečili premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko
pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
• Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je
skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o
elektromagnetni združljivosti za uporabo priključnega
signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
• Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je
skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o
elektromagnetni združljivosti za uporabo RF-kabla, krajšega od
30 metrov, s priključki za zemeljske/satelitske/CATV priključke.
Priporočila za vtič tipa F
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša
od 1,5 mm.
Najv. 7 mm
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
Previdnost pri uporabi daljinskega
upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje
baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne
stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
masterpage: Left
Brezžično delovanje enote
• Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni
spodbujevalnik itn.), sicer lahko pride do okvar medicinske
opreme.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale,
morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo
odgovornosti.
• Opremo je treba namestiti in upravljati na razdalji vsaj 20 cm
med anteno naprave in telesom oseb v okolici.
Odstranjevanje televizorja
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v
primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih
virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko
dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov
ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Odstranitev odpadnih baterij (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,004 % svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru
izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni
točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse
ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja
tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
6SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\030PAR.fm
masterpage: Right
  (vklop/izklop) / + / –
Televizor
2

Enota za pogojni dostop (CAM –
Conditional Access Module)
• Omogoča dostop do storitev plačljive
televizije. Za podrobnosti glejte navodila
za uporabo, ki ste jih dobili z napravo
CAM.
• Pametne kartice ne vstavite neposredno v
režo televizorja za enoto CAM. Vstaviti jo
morate v enoto za pogojni dostop, ki jo
dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
• V nekaterih državah/regijah enota CAM ni
podprta. To preverite pri svojem
pooblaščenem prodajalcu.
• Obvestilo CAM se lahko prikaže, ko
preklopite na digitalni program po uporabi
internetnega videoposnetka.
1
 (tipala/prikazovalnik LED)
3
• Sprejema signale iz daljinskega
upravljalnika.
Tipala ne prekrijte.
S tem lahko vplivate na njegovo
delovanje.
• Zasveti oranžno, ko je nastavljen
[Časovnik za izklop] ali [Časovnik za vklop]
(stran 26) ali ko je televizor v načinu okvirja
fotografije (stran 16).
• Zasveti belo, ko je funkcija [Varčevanje
energije] nastavljena na [Slika izključena]
(stran 29).
• Zasveti belo, ko je televizor vključen.
• Ne sveti, ko je televizor v pripravljenosti.
7SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
Deli in elementi za upravljanje
Na kratko pritisnite , da televizor vklopite.
Za dalj časa pritisnite , da televizor
izklopite.
Ko je televizor vklopljen:
glasnost
Če želite povečati/zmanjšati glasnost,
pritisnite gumb + ali –.
Pritisnete lahko tudi , dokler se ne prikaže
obvestilo
. Glasnost lahko povečate/
zmanjšate s pritiskom gumba + ali –.
Vnos
Pritiskajte , dokler se ne prikaže obvestilo
.
Izbrani vir premakne s pritiskom gumba +
(gor) ali – (dol).
Program
Pritiskajte , dokler se ne prikaže obvestilo
PROG.
Izberite program tako, da pritisnete gumb +
(gor) ali – (dol).
Deli in elementi za upravljanje
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\030PAR.fm
• Utripa med uporabo daljinskega
upravljalnika.
• Zasveti rdeča lučka v snemalnem načinu.
Opomba
• Pred odklopom omrežnega kabla poskrbite, da je
televizor v celoti izključen.
• Če želite televizor v celoti odklopiti iz električnega
omrežja, potegnite vtič iz električne vtičnice.
• Pri izbiri vhoda počakajte nekaj časa, da se opravi
preklop na drugi vhod.
masterpage: Left
Daljinski upravljalnik
Oblika, mesto, razpoložljivost in delovanje
gumba daljinskega upravljalnika se lahko
razlikujejo glede na državo/regijo/model
televizorja.

/
(izbira vhoda/zadrževanje
besedila)
• Prikaže in izbere vhodni vir.
• V načinu besedila zadrži trenutno stran.
 DIGITAL/ANALOG
Preklopi med digitalnim in analognim
vhodom.
8SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\030PAR.fm
 Številske tipke
 AUDIO
• Izberite kanale. Pri številkah kanalov 10 ali
več hitro vnesite naslednje mesto.
• V načinu besedila vnesite trimestno
številko strani, da izberete stran.
 EXIT
Prikaže vodič za upravljanje (ko so na voljo
barvne tipke).
 YouTube (Samo za določena območja/
države/modele televizorja)
Omogoča dostop do spletne storitve
»YouTube«.
/
(informacije/razkrij besedilo)
• Prikaže informacije. Enkrat pritisnite, da
prikažete informacije o programu/vhodu,
ki ga gledate. Znova pritisnite, da prikaz
odstranite z zaslona.
• V načinu besedila prikaže skrite
informacije (npr. odgovore na vprašanja).
 SLEEP
Večkrat pritisnite, da televizor prikaže čas v
minutah ([Izključeno]/[15 min]/[30 min]/
[45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]), po
katerem naj se televizor izključi. Če želite
preklicati časovnik za izklop, pritiskajte tipko
SLEEP, dokler se ne prikaže možnost
[Izključeno].
////
(izbira elementa/vnos)
• Izberite ali nastavite elemente.
• Potrdite izbrane elemente.


(podnapis)
RETURN
• Vrnitev na prejšnji zaslon za kateri koli
prikazani meni.
• Ustavi predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov.
 HOME
Prikaže ali prekliče meni.
 //////
• Upravljajte medijske vsebine na televizorju
in priključeni napravi, združljivi s
tehnologijo BRAVIA Sync.
• S to tipko lahko upravljate tudi predvajanje
storitve VOD (video na zahtevo).
Razpoložljivost je odvisna od storitve VOD.
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
 REC (ni na voljo v Italiji)
S funkcijo snemanja USB HDD lahko
posnamete trenutni program.
  (pripravljenost televizorja)
Vklopi televizor ali ga preklopi v
pripravljenost.
 SYNC MENU
Pritisnite za prikaz menija BRAVIA Sync in
izberite povezano opremo HDMI na
seznamu [Izbira naprave].
Naslednje možnosti lahko izberete v meniju
BRAVIA Sync.
Nadzor naprave:
Meni [Nadzor naprave] uporabite za
upravljanje opreme, ki je združljiva s
tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA. Za
upravljanje opreme izberite možnosti
[Domov (meni)], [Možnosti], [Seznam
vsebin] in [Izklop].
Zvočniki:
Izberite [TV-zvočnik] ali [Avdio sistem], da se
pošlje zvok televizorja iz zvočnikov
televizorja ali povezane avdio opreme
Nadzor TV-ja:
Meni [Nadzor TV-ja] uporabite za upravljanje
televizorja v meniju [Domov (meni)] ali
[Možnosti].
Vrni se na TV:
Izberite to možnost, da se vrnete na
program televizije.
  +/– (glasnost)
Nastavi glasnost.
9SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
Deli in elementi za upravljanje
 Barvne tipke

Izberite zvok večjezičnega vira ali dual
sound za program, ki ga trenutno gledate
(odvisno od vira programa).
Spremeni Nastavitev podnapisov (stran 22).
Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon ali izhod
iz menija. Če je na voljo storitev interaktivne
aplikacije, pritisnite to tipko za izhod iz
storitve.

masterpage: Right
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\030PAR.fm
masterpage: Left
  (besedilo)
V besedilnem načinu prikaže besedilo
oddaje.
Ob vsakem pritisku na  se prikaz ciklično
preklopi takole:
Besedilo  Besedilo nad sliko televizije
(mešani način)  Brez besedila (konča
besedilno storitev)
 NETFLIX (Samo za določena območja/
države/modele televizorja)
Omogoča dostop do spletne storitve
»NETFLIX«.

GUIDE (EPG)
Prikaže Digitalni EPG (Digitalni elektronski
programski vodič) (stran 17).
 OPTIONS
Prikaže seznam bližnjic do določenih
menijev z nastavitvami.
Naštete možnosti se spreminjajo glede na
trenutni vnos in vsebino.

(skoči)
Vrnitev na prejšnji kanal ali vhod, ki ste ga
gledali več kot 15 sekund.
 PROG +/–/
/
• Izbere naslednji (+) ali prejšnji (–) kanal.
• V načinu besedila izbere naslednjo ( ) ali
prejšnjo stran ( ).
  (utišaj)
Utiša zvok. Znova pritisnite, da obnovite
zvok.
 TITLE LIST (ni na voljo v Italiji)
Prikaže seznam naslovov.

(široki način)
Nastavi prikaz na zaslonu. Večkrat pritisnite,
da izberete želeni široki način (stran 14).
Nasvet
• Številske tipke, 5, , PROG + in AUDIO imajo
otipljivo piko. Otipljive pike vam pomagajo pri
upravljanju televizorja.
Opomba
• Če izberete podnapise in uporabnik zažene digitalno
besedilno aplikacijo s tipko za besedilo, se lahko v
določenih okoliščinah ustavi prikaz podnapisov. Ko
uporabnik konča digitalno besedilno aplikacijo, se
samodejno nadaljuje dekodiranje podnapisov.
10SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
masterpage: Right
Vrsta 1: Zaščiteno omrežje s funkcijo
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Vzpostavljanje povezave
televizorja z internetom
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
Nastavitev internetne
povezave
1
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
2
Nastavitev naslova IP/posredovalnega
strežnika:
Brezžični LAN
Ali je brezžični LAN zaščiten?
NE
k Vrsta 3
– samodejna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave] 
[Preprosto]
– ročna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave]  [Za
strokovnjake]  [Nastavitev za ožičeno] ali
[Nastavitev za brezžično]
DA m
Ali uporabljate usmerjevalnik
za brezžični LAN, ki je združljiv
s funkcijo WPS (Wi-Fi
Protected Setup™)?
NE
k Vrsta 2
DA m
Vrsta 1*
3
Ožičeni LAN , vrsta 4
* Vrsta 1 omogoča preprostejšo nastavitev, če ima
usmerjevalnik tipko za samodejno nastavitev, npr.
AOSS (Air Station One-Touch Secure System).
Najnovejši usmerjevalniki večinoma imajo to funkcijo.
Preverite usmerjevalnik.
Vrsta 1: Sledite konfiguraciji za Zaščiteno
omrežje s funkcijo WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Vrsta 2: Sledite konfiguraciji za Zaščiteno
omrežje brez funkcije WPS (Wi-Fi
Protected Setup™).
Vrsta 3: Sledite konfiguraciji za Nezaščiteno
omrežje s katero koli vrsto
usmerjevalnika za brezžični LAN.
Vrsta 4:Sledite konfiguraciji za Nastavitev
ožičenega omrežja.
Izberite [WPS (gumb)] za način z
gumbom ali [WPS (PIN)] za način s kodo
PIN.
Opomba
Ime tipke WPS se lahko pri posameznih
usmerjevalnikih razlikuje (npr. tipka AOSS).
4
Sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev.
Opomba
• Če za nastavitev omrežja uporabljate WPS, se sprožijo
varnostne nastavitve usmerjevalnika za brezžični LAN
in morebitna nezaščitena oprema, predhodno
priključena v brezžični LAN, bo odklopljena iz
omrežja.
V tem primeru vklopite varnostne nastavitve
odklopljene opreme in jo nato znova priključite.
Druga možnost je, da izklopite varnostne nastavitve
usmerjevalnika za brezžični LAN in nato priključite
opremo na televizor v nezaščitenem stanju.
• Če želite uporabiti omrežje z IPv6, izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]  [Nastavitve]
 [Omrežje]  [Prioriteta za IPv6/IPv4]  [IPv6], in
nato [Preprosto] v meniju [Nastavitve omrežne
povezave].
• Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti posredovalnega
strežnika HTTP Proxy.
11SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
Vzpostavljanje povezave televizorja z internetom
Televizor lahko omrežne funkcije uporablja le, če
je povezan z internetom. Postopek nastavitve se
razlikuje glede na vrsto omrežja in
usmerjevalnik LAN. Pred nastavljanjem
internetne povezave morate nastaviti
usmerjevalnik LAN. S pomočjo naslednjega
diagrama preverite svoje brezžično okolje LAN.
Standard WPS omogoča preprosto
zagotavljanje varnosti brezžičnega domačega
omrežja – pritisniti morate samo tipko WPS na
usmerjevalniku za brezžični LAN. Pred
nastavljanjem brezžičnega omrežja LAN
preverite lokacijo tipke WPS na usmerjevalniku
in preverite, kako se uporablja.
Zaradi varnosti omogoča [WPS (PIN)] kodo PIN
za vaš usmerjevalnik. Koda PIN se obnovi
vsakokrat, ko izberete [WPS (PIN)].
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
masterpage: Left
– samodejna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave] 
[Preprosto]
– ročna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave]  [Za
strokovnjake]  [Nastavitev za ožičeno] ali
[Nastavitev za brezžično]
Vrsta 2: Zaščiteno omrežje brez funkcije
WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Če želite nastaviti brezžični LAN, potrebujete
SSID (ime brezžičnega omrežja) in varnostni
ključ (WEP ali WPA). Če ju ne poznate,
informacije poiščite v navodilih za uporabo
usmerjevalnika.
1
2
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
Nastavitev naslova IP/posredovalnega
strežnika:
– samodejna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave] 
[Preprosto]
– ročna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave]  [Za
strokovnjake]  [Nastavitev za ožičeno] ali
[Nastavitev za brezžično]
3
4
Izberite [Iskanje] in nato iz seznama
najdenih brezžičnih omrežij izberite
omrežje.
Sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev.
Opomba
• Če želite uporabiti omrežje z IPv6, izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]  [Nastavitve]
 [Omrežje]  [Prioriteta za IPv6/IPv4]  [IPv6], in
nato [Preprosto] v meniju [Nastavitve omrežne
povezave].
• Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti posredovalnega
strežnika HTTP Proxy.
• Preden vtipkate svoje geslo, preverite, ali je okolica
varna.
Vrsta 3: Nezaščiteno omrežje s katero
koli vrsto usmerjevalnika za brezžični
LAN
3
Izberite [Iskanje] in nato iz seznama
najdenih brezžičnih omrežij izberite
omrežje.
4
Sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev.
Opomba
• Varnostni ključ (WEP ali WPA) ni potreben, ker vam v
tem postopku ni treba izbrati nobenega varnostnega
načina.
• Če želite uporabiti omrežje z IPv6, izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]  [Nastavitve]
 [Omrežje]  [Prioriteta za IPv6/IPv4]  [IPv6], in
nato [Preprosto] v meniju [Nastavitve omrežne
povezave].
• Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti posredovalnega
strežnika HTTP Proxy.
Vrsta 4: Nastavitev ožičenega omrežja
Po potrebi vnesite ustrezne alfanumerične
vrednosti za svoj usmerjevalnik. Elementi, ki jih
je treba nastaviti (npr. naslov IP, podomrežna
maska, DHCP), se lahko razlikujejo glede na
ponudnika internetnih storitev in usmerjevalnik.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki jih
je priskrbel ponudnik internetnih storitev ali ki
so priložena usmerjevalniku.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
2
Nastavitev naslova IP/posredovalnega
strežnika:
– samodejna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave] 
[Preprosto]
– ročna nastavitev:
[Nastavitve omrežne povezave]  [Za
strokovnjake]  [Nastavitev za ožičeno] ali
[Nastavitev za brezžično]
Če želite nastaviti brezžični LAN, potrebujete
SSID (ime brezžičnega omrežja).
1
2
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
Nastavitev naslova IP/posredovalnega
strežnika:
3
Sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev.
[Nastavitev omrežja] je možna tudi prek menija
[Samodejni zagon].
12SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
masterpage: Right
Opomba
• Omogoča samodejno konfiguracijo vašega
ožičenega/brezžičnega omrežja.
Pri povezovanju s kablom LAN: Ožičeno
Pri povezovanju z vgrajenim vmesnikom za
brezžični LAN: Brezžično
Pri povezovanju z obema kabloma: Ožičeno
• Izberite nastavitev [Preprosto], pri kateri se naslov IP
samodejno nastavi. Za posredovalni strežnik se ne
uporablja.
• Če želite uporabiti omrežje z IPv6, izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]  [Nastavitve]
 [Omrežje]  [Prioriteta za IPv6/IPv4]  [IPv6], in
nato [Preprosto] v meniju [Nastavitve omrežne
povezave].
• Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti posredovalnega
strežnika HTTP Proxy.
Z diagnostiko preverite možne vzroke za izpade
omrežne povezave in nastavitve.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
2
Izberite [Ogled Nastavitev omrežja in
statusa].
3
Izberite [Preveri povezavo].
SI
To lahko traja nekaj minut. Ko izberete
[Preveri povezavo], diagnostike ne morete
preklicati.
Televizor
Internet
Modem s
funkcijami
usmerjevalnik
ali
Usmerjevalnik
Modem
Internet
Opomba
• Za povezave LAN uporabite kabel kategorije 7 (ni
priložen).
Ogled statusa omrežja
Potrdite lahko stanje svojega omrežja.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitev omrežja].
2
Izberite [Ogled Nastavitev omrežja in
statusa].
Pravilnik o zasebnosti
Ko uporabljate naslednje funkcije za
vzpostavljanje povezave z internetom, nekatere
informacije, ki veljajo za osebne podatke, bodo
poslane globalnim strežnikom Sony
Corporation.
Zahteva se vaše soglasje, da se te informacije
zberejo in uporabijo.
• Posodobitev programske opreme sistema
poteka preko internetne povezave s strežniki
podjetja Sony Corporation po vsem svetu.
• Spletno vsebino in druge spletne storitve
zagotavljajo ponudniki storitev, kot je
YouTube.
Ta televizor ima v meniju za samodejni zagon ali
meniju z nastavitvami nastavitvene zaslone, na
katerih lahko potrdite svoje soglasje, ko
preberete Pravilnik o zasebnosti. Če želite
uporabljati te funkcije, označite potrditveno
polje možnosti [Strinjate] na vsakem
posameznem zaslonu nastavitev. Če označite
potrditveno polje možnosti [Ne strinjate], zgoraj
opisani dve funkciji ne bosta na voljo.
To nastavitev lahko spremenite s pritiskom na
HOME, izbiro [Nastavitve]  [Sistemske
nastavitve]  [Nastavitve]  [Pravilnik o
zasebnosti].
13SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
Vzpostavljanje povezave televizorja z internetom
Priprava ožičenega omrežja
Če ni mogoče vzpostaviti
internetne povezave
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
masterpage: Left
Spreminjanje sloga pogleda
Gledanje TV
1
Pritisnite  na televizorju ali daljinskem
upravljalniku, da vklopite televizor.
2
Pritisnite DIGITAL/ANALOG, da
preklopite med digitalnimi in
analognimi vhodi.
3
Pritisnite tipke s številkami ali PROG +/–,
da izberete televizijsko postajo.
4
Pritisnite  +/–, da nastavite glasnost.
Spreminjanje formata zaslona
1
Večkrat pritisnite
zaslona.
, da izberete format
[Pametno]*
[Normalno]
[Široko]
[Zoom]*
V digitalnem načinu
Na kratko se prikaže informativno obvestilo.
V obvestilu so lahko prikazane naslednje
ikone.
[14:9]*
: Podatkovna storitev (oddajanje)
: Radijska storitev
* Deli zgornjega in spodnjega dela slike se lahko
odrežejo.
: Šifrirana storitev/storitev zahteva
Opomba
naročnino
:
• Za slikovne izvore vira HD ne morete izbrati
[14:9].
Na voljo je več avdio jezikov
Za vhod HDMI za osebni računalnik
(časovna uskladitev osebnega
računalnika)
: Na voljo so podnapisi
: K dispozícii sú titulky alebo zvuk pre
[Običajno]
sluchovo postihnutých
: Priporočena najnižja starost za ogled
trenutnega programa (od 3 do 18 let)
: Starševska zaščita
[Celozaslonska 1]
[Celozaslonska 2]
: Zaklepanje digitalnega programa
: Na voljo je avdio za slabovidne
: Na voljo so brani podnapisi
: Na voljo je večkanalni zvok
Nastavitev izbora prizora
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pritisnite / in nato
[Izbor prizora].
, da izberete
Ko izberete želeno možnost prizorišča, se
samodejno izbereta optimalna kakovost
zvoka in slike za izbrano prizorišče.
Možnosti, ki jih lahko izberete, se razlikujejo.
Možnosti, ki jih ni na voljo, so prikazane sivo.
14SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
Uporaba menija Doma
Tipka HOME omogoča dostop do različnih
nastavitev in funkcij televizorja.
masterpage: Right
Photo Sharing Plus
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
Priljubljene fotografije iz svojih naprav (na
primer pametnih telefonov ali tabličnih
računalnikov) lahko povežete, kopirate in
prikažete na televizorju.
HOME  [Vse aplikacije]  [Photo Sharing
Plus]
Vse aplikacije
Spletna vsebina prinaša raznovrstne razvedrilne
vsebine na zahtevo neposredno na vaš
televizor. Uživate lahko v svojih najljubših
internetnih vsebinah (Razen KDL-40RE4xx /
32RE4xx), storitvah Skupna raba fotografij Plus
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx) in načinu Okvira
za fotografije.
Opomba
Opomba
1
2
Prikaz fotografije na televizorju
Uporaba spletne vsebine
SI
Za začetek tapnite svojo napravo.
Izberite fotografijo.
Izbrana fotografija se bo samodejno
prikazala na televizorju.
1
Pritisnite HOME in nato izberite [Vse
aplikacije].
Shranjevanje fotografije, prikazane na
televizorju
2
Pritisnite ///, da izberete želeno
internetno storitev iz seznama storitev.
1
Tapnite sličico na svoji napravi in držite
fotografijo, da se odpre kontekstni meni.
3
Pritisnite
vsebin.
2
Izberite [V redu].
4
za zagon želenih internetnih
Opomba
Pritisnite rdeči/zeleni/rumeni gumb za
filtriranje kategorij aplikacij med
Fotografije/Glasba/Video posnetki/Vse.
Izhod iz spletne vsebine
Pritisnite HOME.
Opomba
• Če pride pri uporabi te funkcije do težav, preverite, ali
je spletna povezava pravilno nastavljena.
• Vmesnik za dostop do spletne vsebine je odvisen od
ponudnikov spletne vsebine.
• Če želite posodobiti storitve spletne vsebine,
pritisnite HOME in izberite [Nastavitve]  [Sistemske
nastavitve]  [Nastavitve]  [Omrežje]  [Osveži
spletno vsebino].
• Priključite bliskovni pogon USB, da lahko shranite do
50 fotografij.
• S televizorjem lahko hkrati povežete do 10 pametnih
telefonov ali tabličnih računalnikov.
• Vsaka fotografija lahko ima največ 20 MB.
• Dodate lahko tudi glasbo v ozadju, pri čemer velikost
datoteke ne sme presegati 30 MB.
• Podpira privzeti brskalnik za Android 2.3 ali kasnejše
verzije.
• Podpira privzeti brskalnik za iOS; nekaterih funkcij
morda ne boste mogli uporabljati, odvisno od verzije
vašega iOS.
Uporaba storitve NETFLIX
Za zagon menija pritisnite tipko NETFLIX na
daljinskem upravljalniku.
Opomba
• Storitve Netflix morda ne bo mogoče uporabljati prek
posredovalnega strežnika.
15SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
Uporaba menija Doma
• Ne pozabite priključiti svojega televizorja v
širokopasovni internet in dokončajte [Nastavitev
omrežja] (stran 25).
• Sledite navodilom na zaslonu, da svojo napravo
povežete s televizorjem.
• Ko so vzpostavljene vse povezave, odprite spletni
brskalnik na napravi in sledite navodilom na tem
zaslonu, da odprete naslov URL.
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
Uporaba televizorja v načinu okvira za
fotografije
Način Okvira za fotografije prikaže uro in koledar
hkrati s fotografijo, pri tem pa lahko poslušate
glasbo.
HOME  [Vse aplikacije]  [Način Photo
Frame]
masterpage: Left
Trajanje
Televizor varčuje z energijo tako, da ostane v
načinu Photo Frame 24 ur, nato pa se
samodejno izklopi. Po samodejnem izklopu ne
uporabljajte načina Photo Frame najmanj eno
uro, da preprečite vžiganje slike v zaslon.
Nastavitev za [Trajanje] lahko spremenite v
meniju [Nastavitve okvira za fotografije]
(stran 25).
Zaradi preprečevanja vžiganja slike v zaslon se
položaji fotografije, ure in koledarja samodejno
premaknejo vsako uro.
Zagon načina okvira za fotografije med
predvajanjem medijev USB
1
Pritisnite OPTIONS med predvajanjem
fotografije ali glasbene datoteke.
2
Pritisnite / in nato , da izberete
[Način Photo Frame], da zaženete okvir
za fotografije.
Seznam programov
1 Pritisnite HOME v digitalnem načinu.
2 Pritisnite / in nato , da izberete
[Seznam programov].
Izbira načina prikaza
Prikaz načina okvira za fotografije lahko
spremenite z izbiro [Način prikaza] v meniju
[Nastavitve okvira za fotografije] (stran 25).
Izbira načina prikaza ure
Izbirate lahko med tremi načini prikaza ure, tako
da izberete [Prikaz ure] v meniju [Nastavitve
okvira za fotografije] (stran 25).
Opomba
• Ta televizor nima baterijskega pomožnega napajanja
ure. Če je zmanjkalo elektrike ali odklopite napajalni
kabel, se bosta trenutni datum in čas avtomatično
resetirala.
3
Pritisnite /// in nato
izberete program.
, da
Uporaba seznama Priljubljene
Funkcija Priljubljene omogoča določitev do štirih
seznamov priljubljenih programov. Pri gledanju
televizorja pritisnite , da ustvarite ali prikažete
seznam Priljubljene.
Nasvet
• Pritisnite modro tipko, da uredite seznam Priljubljene.
Sledite vodnikom na dnu zaslona.
16SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
Digitalni EPG
1 Pritisnite
GUIDE v digitalnem
načinu.
2
masterpage: Right
Mediji
Predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov preko vmesnika USB
Pritisnite /// in nato
izberete program.
S svojim televizorjem lahko preko kabla USB ali
naprave USB za shranjevanje predvajate
fotografije/glasbo/videoposnetke, ki so
shranjeni v digitalnem fotoaparatu/
videokameri/pametnem telefonu Sony (odvisno
od modelov)*.
, da
1
S televizorjem povežite podprto napravo
USB.
* Naprava mora biti v načinu Prenos medijskih
datotek (MTP).
Posnetki
SI
1
2
Pritisnite HOME v digitalnem načinu.
4
Pritisnite / in nato , da izberete
[Fotografije], [Glasba] ali [Video].
3
Pritisnite / in nato , da izberete
[Seznam naslovov], [Seznam časovnika],
[Seznam napak] ali [Snemanje z ročnim
čas.].
5
Prikaže se možnost [Izbira naprave].
Pritisnite / in nato , da izberete
napravo (Razen KDL-40RE4xx /
32RE4xx).
Opomba
6
• Pritisnite tipko  REC, da posnamete trenutno
prikazani program v digitalnem načinu s funkcijo
snemanja USB HDD.
• Pred snemanjem obvezno povežite trdi disk s
televizorjem.
Pritisnite /// in nato
izberete datoteko ali mapo.
7
Če je priključenih več naprav USB,
pritisnite rdečo tipko, da izberete
[Možnosti predvajanja] in nato [Izbira
naprave], da izberete ustrezno napravo
USB (samo KDL-40RE4xx / 32RE4xx).
Pritisnite / in nato
[Posnetki].
, da izberete
Pritisnite / in nato
[Mediji].
Uporaba menija Doma
Pritisnite HOME.
(funkcije ni na voljo v Italiji)
2
3
, da izberete
, da
Možnosti predvajanja
Pritisnite rdečo tipko, da prikažete seznam
nastavitev za predvajanje USB.
Nastavitve prikaza
Pritisnite OPTIONS v prikazu sličic, da se
prikaže možnost za spremembo pogleda sličic
na pogled seznama.
17SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
Nastavitev kakovosti slike in zvoka za
USB medij
Med predvajanjem medijev pritisnite
OPTIONS, nato pa izberite [Slika] ali [Zvok].
Opomba
• Pritisnite /// in nato
spremenite element.
Zapis videoposnetkov USB
• AVI (.avi)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
, da izberete ter
Predvajanje fotografije kot diaprojekcije
(fotografija)
1
masterpage: Left
Pritisnite zeleni gumb v pogledu sličic/
seznama, da začne diaprojekcija.
Če želite nastaviti nastavitvi [Učinki
diaprojekcije] in [Hitrost diaprojekcije],
pritisnite OPTIONS  [Možnosti
predvajanja].
Če želite diaprojekcijo ustaviti, pritisnite
RETURN.
• ASF (.wmv, .asf)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
WMV v9, Xvid, VC-1
MP3, WMA v8
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
Opomba
• Ko televizor dostopa do podatkov v napravi USB,
upoštevajte naslednje:
 Televizorja ne izklopite.
 Ne odklopite kabla USB.
 Ne odstranite naprave USB.
Podatki v napravi USB se lahko poškodujejo.
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za
materialno škodo ali izgubo podatkov na snemalnem
mediju zaradi nepravilnega delovanja katere koli
povezane naprave ali televizorja.
• Datotečni sistem naprave USB je lahko FAT16, FAT32
ali NTFS.
• V določenih primerih se ne bo pravilno prikazalo ime
datoteke in mape.
• Ko povežete digitalni fotoaparat Sony, nastavite način
povezave USB na Samodejno ali Shranjevalna
naprava. Za več informacij o načinu povezave USB
glejte navodila, priložena digitalnemu fotoaparatu.
• Uporabite shranjevalno napravo USB, ki je skladna s
standardi za shranjevalne naprave USB.
• Če ima izbrana datoteka napačne informacije o
vsebniku ali je nepopolna, je ni mogoče predvajati.
MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (2 kanala), MPEG4 AAC
(2 kanala), MPEG4 HE-AAC
(2 kanala), Dolby Digital
(2 kanala), Dolby Digital Plus
(2 kanala), WMA v8, MP3
MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC
• MKV (.mkv)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8, VP9, H.265
PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (2 kanala), MPEG4
AAC (2 kanala), MPEG4 HE-AAC
(2 kanala), Dolby Digital (2
kanala), WMA v8, Dolby Digital
Plus (2 kanala), DTS, FLAC,
VORBIS
• WebM (.webm)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
VP8, VP9
VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
MPEG1, MPEG2
MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (2 kanala), Dolby Digital
Plus (2 kanala), DTS, DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Kodek za
video:
Kodek za
avdio:
MPEG2, H.264, VC-1, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital
(2 kanala), Dolby Digital Plus
(2 kanala), DTS, DTS 2.0
18SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
masterpage: Right
Zapis glasbe USB
Nastavitve za upodabljanje
•
•
•
•
Pritisnite HOME, nato izberite [Nastavitve] 
[Sistemske nastavitve]  [Nastavitve] 
[Omrežje]  [Nastavitve domačega omrežja] 
[Renderer].
LPCM, DTS-CD (.wav)
MPEG1 audio layer3 (.mp3)
WMA v8 (.wma)
FLAC (.flac)
Zapis fotografij USB
Nastavitve zaslona za medijske strežnike
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Opomba
• Predvajanje zgoraj omenjenih zapisov datotek ni
zajamčeno.
Izberite strežnike domačega omrežja, ki naj se
prikažejo v začetnem meniju. Prikazati je
mogoče do 10 strežnikov.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
[Nastavitve]  [Sistemske nastavitve]
 [Nastavitve]  [Omrežje] 
[Nastavitve domačega omrežja] 
[Nastavitve prikazovanja strežnika].
2
Izberite strežnik, ki naj se prikaže v
meniju Izbira naprave.
Predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov preko domačega
omrežja
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
Predvajanje fotografij/glasbe/
videoposnetkov
SI
Nastavitve
Sistemske nastavitve
Opomba
1
Pritisnite HOME in nato izberite [Mediji]
 [Fotografije], [Glasba] ali [Video]  v
želenem strežniku medijev.
2
Iz seznama izberite datoteke ali mape za
predvajanje.
Opomba
• Strežnik mora imeti oznako DLNA Certified™.
• Datoteke v omrežni napravi morajo imeti naslednje
oblike zapise:
Fotografije: JPEG
Glasba: MP3, linearni PCM, WMA
Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• Predvajanje posameznih datotek morda ne bo
možno, tudi če uporabljate podprte oblike zapisa.
• Možnosti, ki jih lahko izberete, se razlikujejo glede na
situacijo. Možnosti, ki jih ni na voljo, so prikazane sivo
ali niso prikazane.
• Satelitske funkcije so na voljo samo za satelitske
modele.
Slika
Način slike
Nastavi način slike.
Ponastavi
Ponastavi vse nastavitve [Slika] razen
[Način slike] na privzete nastavitve.
Osvetlitev ozadja
Renderer
Nastavi svetlost osvetlitve ozadja.
Na zaslonu televizorja lahko z neposrednim
upravljanjem ciljne naprave predvajate datoteke
s fotografijami, glasbo in videoposnetki,
shranjene v omrežnih napravah (npr. digitalnih
fotoaparatih, mobilnih telefonih, računalnikih).
Tudi naprave v omrežju morajo biti združljive s
funkcijo Renderer (upodabljalnik).
Kontrast
Poveča ali zmanjša kontrast slike.
Svetlost
Poveča ali zmanjša svetlost slike.
Barve
Poveča ali zmanjša intenzivnost barv.
19SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
Uporaba menija Doma
Uživate lahko v različnih vsebinah (npr.
fotografije/glasba/videodatoteke), shranjenih v
medijskih strežnikih z oznako DLNA Certified™.
Funkcija domačega omrežja vam omogoča, da
uživate v omrežni vsebini v drugih prostorih.
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
masterpage: Left
Žive barve: Barve naredi živahnejše.
Odtenek
Poveča ali zmanjša zelene in rdeče
odtenke.
Temperatura barv
Način LED Motion: Zmanjša
zamegljenost videoposnetkov z
upravljanjem vira LED za osvetlitev
ozadja, vendar se zmanjša svetlost.
Razmik barv (Samo KDL-49WE7xx /
43WE7xx): Razpon sprememb
barvne reprodukcije.
Nastavi belino slike.
Ostrina
Poveča ali zmanjša ostrino slike.
Ustvarjanje realnočasovnosti
Nastavi ostrino in šum za realistično sliko.
Ločljivost: Nastavi ostrino in jasnost.
Izberite [Ročno] iz [Ustvarjanje
realnočasovnosti] da prilagodite
[Ločljivost].
Zvok
ClearAudio+
Omogoča vam uživati najboljšo kakovost
zvoka s kombinacijo dobro uravnotežene
tehnologije digitalno obdelanih signalov.
Zvočni način
Zmanjševanje šuma
Zmanjša hrup iz slike (sneženje zaslona)
pri slabem signalu.
Zmanjševanje šuma pri MPEG
Zmanjša šum slike za videoposnetke s
stiskanjem MPEG.
Filmski način
Izboljša premikanje slike pri predvajanju
slike filmov iz medijev BD (Blu-ray Disc) in
DVD ali videorekorderja. Izberite
[Samodejno], da prikažete originalno
vsebino filma nespremenjeno.
Izberite glede na vsebino, ki jo želite
uporabljati.
Ponastavi
Resetirajte [Prostorski zvok], [Učinek
prostorskega zvoka], [Obnova zvoka
(DSEE)], [Izenačevalnik], [Približevanje
zvoka], [Napredna samodejna glasnost],
[Izravnava kanalov] in nastavitve [Odmik
glasnosti].
Prostorski zvok
Virtualno predvaja resničen prostorski
zvok.
Opomba
• Če slika vsebuje neenakomerne signale ali
preveč šuma, se funkcija [Filmski način]
samodejno izklopi, tudi če je izbrana
nastavitev [Samodejno].
Učinek prostorskega zvoka
Prilagodite učinek prostorskega zvoka.
Obnova zvoka (DSEE)
Napredne nastavitve
Podrobneje določi nastavitve [Slika].
Ponastavi: Ponastavi vse napredne
nastavitve na privzete.
Napr. ojačitev kontrasta: Za temna
prizorišča samodejno prilagodi
nastavitvi [Osvetlitev ozadja] in
[Kontrast] na najprimernejše
nastavitve.
Korektor črne: Izboljša črna območja
slike za močnejši kontrast.
Gama: Nastavi ravnotežje med svetlimi
in temnimi območji slike.
Jasnost belin: Poudari belo barvo.
Predvaja kakovost prostorskega
naravnega zvoka z dekodiranjem visokih
frekvenc in majhnega zvoka, ki se pogosto
izgubijo z digitalnim stiskanjem.
Izenačevalnik
Nastavi nastavitve za zvočne frekvence.
Približevanje zvoka
Poudarite zvok ali zvok iz okolice.
Napredna samodejna glasnost
Samodejno kompenzira raven glasnosti, ki
se lahko razlikuje glede na program ali
vhod.
20SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
Izravnava kanalov
masterpage: Right
Zaslon
Poudari levi ali desni zvočnik.
Format zaslona
Odmik glasnosti
Nastavi glasnost trenutnega vhoda glede
na druge.
Za podrobnosti o formatu zaslona glejte
stran 14.
Samodejni format
Dvojni zvok
Nastavi zvok iz zvočnika na [Mono],
[Stereo], [A] ali [B].
Samodejno spremeni [Format zaslona], da
se ujema z vhodnim signalom.
Opomba
4:3 Privzeto
• Če je signal zelo šibek, postane zvok
samodejno mono.
• Če pri sprejemu programa NICAM stereo zvok
vsebuje šum, izberite [Mono]. Zvok postane
mono, vendar se zmanjša šum.
• Nastavitev [Dvojni zvok] se shrani za vsak
položaj programa.
• Stereo zvoka ne morete poslušati, če je izbrana
možnost [Mono].
Nastavi privzeto nastavitev [Format
zaslona] za vhodni signal 4:3.
Nasvet
Območje prikazovanja
• Če izberete drugo opremo, povezano s
televizorjem, nastavite [Dvojni zvok] na
[Stereo], [A] ali [B].
Nastavi območje prikazovanja slike.
Napredne nastavitve
Nastavi vodoravni položaj slike.
Dinamični razpon: Kompenzira razlike
ravni avdia med različnimi kanali.
Navpični premik
• Učinek morda ne bo deloval ali pa se bo
spreminjal glede na program, ne glede na
nastavitev [Dinamični razpon].
Dolby Digital Plus Out: Izberite
[Samodejno], da tok Dolby Digital
Plus nespremenjen pošljete v ARC,
kadar je tehnologija Dolby Digital
Plus na voljo v povezanem zvočnem
sistemu.
Med oddajanjem toka Dolby Digital
Plus se digitalni zvočni izhod
(optični)* utiša.
Izberite [Izključeno], da tok Dolby
Digital Plus spremenite v Dolby
Digital tako za ARC (zvočni sistem)
kot tudi za digitalni zvočni izhod
(optični)*.
Samodejno nastavi sliko na
najprimernejšo območje prikazovanja.
SI
Uporaba menija Doma
Opomba
Samodejno območje prikaza
Vodoravni premik
Nastavi navpični položaj slike.
Velikost navpično
Nastavi navpično velikost slike, ko je
nastavitev [Format zaslona] nastavljena na
[Pametno].
Nastavitve PC
Izberite [Format zaslona], glejte stran 14.
Raven zvoka HE-AAC: Nastavite Raven
zvoka HE-AAC.
Nivo zvoka za MPEG: Nastavi avdio
nivo zvoka za MPEG.
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
21SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
Nastavitev kanala
Nast. za analogni sig.
Samodejno iskanje analognih kanalov:
Poišče vse razpoložljive analogne
kanale. Tega vam običajno ni treba
početi, ker se kanali poiščejo ob
vgradnji televizorja. Vseeno pa lahko
s to možnostjo ponovite postopek
(npr. za vnovično iskanje kanalov po
selitvi ali iskanje novih razpoložljivih
kanalov).
Ročna prednastav. progr.: Pred
izbiranjem [Sistem TV]/[Kanal]/[AFT]/
[Avdio filter]/[Preskoči]/[Sistem barv]
pritisnite PROG +/–, da izberete
številko programa s kanalom. Ne
morete izbrati številke programa, ki je
nastavljena na [Preskoči].
Program
Ročno prednastavi kanale programov.
Nivo signala
Prikazuje raven signala za trenutno
gledani program.
Razvrstitev programov: Spremeni
zaporedje, v katerem so kanali
shranjeni v televizorju.
Nast. za digitalni sig.
Iskanje digitalnih kanalov:
Samodejno iskanje dig. kanalov
Poišče vse razpoložljive digitalne
kanale. S to možnostjo znova poiščete
kanale po selitvi ali poiščete nove
razpoložljive kanale.
Območje samod. iskanja kanalov
Normalno: Poišče razpoložljive kanale v
vaši regiji/državi.
Popolno: Poišče razpoložljive kanale ne
glede na regijo/državo.
Opomba
• Funkcijo [Samodejno iskanje dig. kanalov]
lahko zaženete po selitvi v novo stanovanje,
menjavi ponudnika storitev ali za iskanje na
novo razpoložljivih kanalov.
Urejanje seznama programov
Odstrani morebitne neželene digitalne
kanale, shranjene v televizorju, in
spremeni zaporedje, v katerem so
digitalni kanali shranjeni v televizorju.
Ročno iskanje digitalnih kanalov
Ročno poišče digitalne kanale.
masterpage: Left
Nastavitev podnapisov:
Nastavitev podnapisov
Ko je izbrana možnost [Za naglušne], se
lahko poleg podnapisov prikažejo tudi
določeni vizualni pripomočki (če
televizijski kanali oddajajo take
informacije).
Prvi želeni jezik
Izberite prednostni jezik prikaza
podnapisov.
Drugi želeni jezik
Izberite drugi želeni jezik prikaza
podnapisov.
Nastavitev avdia:
Vrsta zvoka (Avdio opis)
Običajno
Zagotavlja normalen avdio.
Avdio opis
Zagotavlja avdio opis (razlago)
vizualnih informacij, če televizijski
kanali oddajajo take informacije.
Za naglušne
Preklopi na oddajo za slušno
prizadete, če je izbrana možnost [Za
naglušne].
Brani podnapisi
Preklopi v oddajanje avdia branih
podnapisov, če televizijski kanali
oddajajo tovrstne informacije.
Prvi želeni jezik
Izberite prednostni jezik za program.
Določeni digitalni kanali lahko oddajajo
avdio za določen program v več jezikih.
Drugi želeni jezik
Izberite drugi želeni jezik za program.
Določeni digitalni kanali lahko oddajajo
avdio za določen program v več jezikih.
Nivo mešanja
Nastavi izhodne ravni glavnega avdia in
avdio opisa za televizijo.
Nasvet
• Ta možnost je na voljo le, ko je [Avdio opis]
nastavljena v [Vrsta zvoka (Avdio opis)].
Nastavitev Guide:
Posodabljanje Guide v stanju
pripravljenosti
Televizor pridobi podatke EPG v načinu
pripravljenosti.
22SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
Tehnične nastavitve:
Samodejna posodobitev storitev
Omogoči televizorju, da zazna in shrani
nove digitalne storitve, ko postanejo
razpoložljive.
Zamenjava storitve
Izberite [Vključeno], da se samodejno
spremeni kanal, ko ponudnik prestavi
oddajanje programa, ki ga gledate, na
drug kanal.
Prenos seznama programov
Omogoča uvoz ali izvoz nastavljenih
programov prek naprave USB.
Nastavitev satelita:
Opomba
• Izberete lahko vrsto namestitve in nastavite
možnosti iskanja v skladu s spodaj
navedeno nastavitvijo:
Nastavitev antene
Omogoča izbiro možnosti distribucije z
enim kablom, fiksne antene ali DiSEqC.
Vrsta namestitve vašega satelita je lahko
distribucija z enim kablom, fiksna antena ali
DiSEqC.
Namestitev z enim kablom omogoča
dostavo satelitskih programov za več
sprejemnikov prek enega koaksialnega
kabla. Vsakemu sprejemniku oziroma
kanalniku se dodeli en uporabniški »pas«.
Namestitve DiSEqC omogočajo priključitev
več satelitskih krožnikov ali naprav LNB, če
jih uporabljate, ter izbiranje med njimi prek
upravljalnika televizorja.
Fiksna antena je običajno najpreprostejša
vrsta namestitve, pri kateri se uporabljata
en satelitski krožnik in LNB.
Pas
Podaja število uporabniških pasov,
dodeljenih televizorju ali sprejemniku.
Frekvenčni pas
Podaja frekvenco uporabniškega pasu,
dodeljenega televizorju ali sprejemniku.
Drugo (Splošni satelit)
Televizor poišče satelitske storitve na
podlagi skupine splošnih nastavitev.
Nadzor DiSEqC
Nastavitve za nadzor dodatne satelitske
opreme, kot so stikala za izbiro satelita.
Vrsta iskanja
Polno iskanje izvede iskanje vseh
razpoložljivih satelitskih frekvenc.
Omrežno iskanje izvede iskanje na podlagi
vnaprej določenih omrežnih parametrov.
Ročno iskanje vam omogoča nastavitev
frekvence iskanja in drugih parametrov
transponderja.
Nasvet
• Če po omrežnem iskanju manjkajo storitve,
izvedite polno iskanje.
Urejanje seznama satelitskih
programov
Odstrani morebitne neželene satelitske
storitve, shranjene v televizorju, in
spremeni zaporedje, v katerem so
satelitske storitve shranjene v
televizorju.
Samod. pos. storitev za sat. signal
Omogoči televizorju, da zazna in shrani
nove satelitske storitve, ko postanejo
razpoložljive.
Ročna posodobitev storitve (ohrani
Priljubljene in časovnike):
Ročno poišče razpoložljive servisne
posodobitve.
Nastavitev modula CA:
Omogoča dostop do plačljivih
televizijskih storitev, ko si priskrbite
CAM (modul pogojnega dostopa) in
kartico za gledanje.
Koda PIN modula CA:
Omogoča vnos 8-mestne PIN-kode za
CAM (modul pogojnega dostopa), ki se
shrani v televizor.
Izbriši seznam storitev:
Izbriše seznam storitev. Za brisanje
izberite [Da].
23SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
Uporaba menija Doma
Omogoča samodejno iskanje satelitskih
kanalov.
Digitalno iskanje satelitov
Poišče vse razpoložljive satelitske
storitve.
S to možnostjo znova poiščete kanale
po selitvi ali poiščete nove razpoložljive
kanale.
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
Nastavitev interaktivne aplikacije
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx):
Storitev interaktivne aplikacije ponuja
visokokakovostna digitalna besedila in
grafiko, skupaj z naprednimi
možnostmi. Storitev podpirajo
izdajatelji televizijskih programov.
masterpage: Left
Zaklepanje digitalnega programa
Zaklene digitalni kanal, da ga ni mogoče
gledati. Če želite gledati blokirani kanal,
izberite [Odklenjeno].
Zaklepanje satelitskega programa
Zaklene satelitski program, da ga ni
mogoče gledati. Če želite gledati blokirani
program, izberite [Odklenjeno].
Opomba
• Za ogled zaklenjenega programa vnesite kodo
PIN ali pa pri možnosti [Starševska zaščita] za
odklepanje izberite nastavitev [Program
zaklenjen.].
Interaktivna aplikacija
Omogoča ogled programov z
dodatnimi interaktivnimi storitvami.
Samodejni zagon aplikacije
Samodejno zažene aplikacije, povezane
z oddajanim programom.
Aplikacija za (Prog. [trenutni program])
Omogoča storitev interaktivne
aplikacije za trenutni program.
Opomba
• Interaktivna storitev je na voljo samo, če jo
zagotavlja izdajatelj televizijskih programov.
• Razpoložljive funkcije in zaslonske vsebine
so odvisne od izdajatelja televizijskih
programov.
Starševska zaščita
Koda PIN
Nastavi kodo PIN za blokado kanalov,
zunanjih vhodov, spletnih storitev in vseh
nastavitev, povezanih z nastavljanjem
kanalov. Štirimestno PIN-kodo vnesite s
tipkami 0–9 na daljinskem upravljalniku.
Zaklepanje zunanjih vhodov
Zaklene zunanji vhod, da ga ni mogoče
gledati. Če želite gledati zunanji vhod,
izberite [Odklenjeno].
Opomba
• Vnos pravilne PIN-kode za blokiran kanal ali
zunanji vhod začasno onemogoči funkcijo
[Starševska zaščita]. Za vnovični vklop
nastavitev [Starševska zaščita] televizor
izklopite in vklopite.
Nasvet
• Če ste izgubili svojo PIN-kodo, glejte stran 37.
Blokiranje posnetih oddaj z nadzor.
(samo za Združeno kraljestvo)
Posneto vsebino lahko blokirate s
prikazom zaslona, ki zahteva vnos gesla.
Internetna funkcija Zaklepanje. (Razen
KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
Zaklene spletno vsebino, da je ni mogoče
gledati.
Če želite gledati spletno vsebino, izberite
[Odklenjeno].
Spremenite kodo PIN
Izberite, če želite spremeniti svojo PINkodo.
Starševska ocena
Nastavi omejitev starosti za ogled. Za
prikaz programov, ki so ocenjeni, kot da so
primerni za starosti nad izbrano, vnesite
PIN-kodo.
Nastavitev zaščite
Omogočite ali onemogočite zaščito za
operacije, vezane na programe.
24SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
masterpage: Right
Nastavitve domačega omrežja:
Nastavitve
Omrežje (Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
Nastavitev omrežja: Nastavi nastavitve
statusa omrežja.
Prioriteta za IPv6/IPv4: Preklop med
[IPv6] in [IPv4 (priporočeno)].
Opomba
• Če želite uporabiti omrežje z [IPv6], izberite
[IPv6] in nato izberite [Preprosto] v meniju
[Nastavitve omrežne povezave].
• Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti
posredovalnega strežnika HTTP Proxy.
• Če izberete možnost IPv6, ogled nekaterih
spletnih mest, aplikacij ali vsebin ne bo
mogoč.
Wi-Fi Direct: Vklopi/izklopi, da poveže
vašo TV z napravo Wi-Fi Direct, kot je
PC Mobilni telefon ali digitalna
kamera.
Nastavitve Wi-Fi Direct: Nastavite
povezavo za napravo Wi-Fi Direct s
televizorjem preko funkcije Wi-Fi
Direct. Če se ne morete povezati,
pritisnite tipko OPTIONS in izberite
[Ročno].
Ime naprave: Spremenite ime
televizorja, ki se prikaže na povezani
napravi.
Osveži spletno vsebino: Vzpostavite
spletno povezavo, da dobite
razpoložljive internetne storitve za
vsebine.
Opomba
• Poraba energije v pripravljenosti se poveča,
če je izbrana možnost [Vključeno].
Renderer
Funkcija Renderer
Omogoča, da televizor predvaja
predstavnostne datoteke iz naprave
(npr. digitalnega fotoaparata).
Nadzor dostopa do funkc. Renderer
Omogoča dostop prek določene
nadzorne naprave.
Nastavitev funkcije Renderer
Nastavi podrobne nastavitve
[Nastavitev funkcije Renderer].
Pravilnik o zasebnosti (Razen KDL40RE4xx / 32RE4xx)
Za potrditev Pravilnika o zasebnosti
izberite [Strinjate] ali [Ne strinjate].
(stran 13)
Nastavitve okvira za fotografije
Način prikaza: Omogoča izbiro načina
prikaza. Glejte stran 16.
Prikaz ure: Omogoča izbiro prikaza ure.
Opomba
• Ta možnost je na voljo, ko je [Način prikaza]
nastavljena na [Slika in ura] ali
[Celozaslonski prikaz ure].
Izbira slike: Izberite sliko.
Izbira glasbe: Izberite glasbo.
Nastavitve diaprojekcije: Izberite način
prikaza kot diaprojekcijo ali eno
fotografijo.
25SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
Uporaba menija Doma
Vgrajen Wi-Fi: Omogoča preklop
brezžičnega omrežja LAN med
možnostma [Vključeno] in
[Izključeno].
Izberite nastavitev [Izključeno], če ne
uporabljate vgrajenega vmesnika za
brezžični LAN.
Ko preklapljate med izklopom
[Izključeno] na vklopom [Vključeno],
vzpostavite omrežno povezavo preko
nastavitev omrežja [Nastavitev
omrežja].
Nastavitve prikazovanja strežnika
Prikaže seznam priključenega strežnika.
Izberete lahko strežnik, ki naj se prikaže
v meniju Izbira naprave.
Diagnostika strežnika
Ugotavlja, ali lahko televizor vzpostavi
povezavo z vsakim posameznim
strežnikom v domačem omrežju.
Oddaljeni zagon
Ta funkcija omogoča, da naprava,
priključena v domače omrežje, vklopi
televizor.
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
Nastavitev predvajanja glasbe: Izberite
poslušanje vseh skladb ali ene
skladbe.
Trajanje: Izberite obdobje, po katerem
se televizor samodejno preklopi v
pripravljenost.
Prvi dan v tednu: Nastavi [Nedelja] ali
[Ponedeljek] kot prvi dan v tednu za
koledar.
Samodejni zagon USB
Če je naprava USB priključena na USBvrata, izberite [Vključeno], da se
samodejno prikaže sličica zadnje
predvajane fotografije/glasbe/
videoposnetka.
Ura/Časovniki
Nastavi časovnik in uro.
Časovnik za izklop: Nastavi, koliko časa
v minutah naj ostane televizor
vključen, preden se samodejno
izklopi.
Časovnik za vklop: Vklopi televizor iz
pripravljenosti ob nastavljenem času
in ga preklopi na želeni kanal ali
vhod. Pred nastavljanjem te funkcije
poskrbite, da nastavite pravilen
točen čas.
Nastavitev ure: Nastavi točen čas in
datum.
Samodejno/Ročno
Izberite [Ročno] za ročno nastavitev
trenutnega časa.
Samodejni časovni pas
Nastavi, ali naj se samodejno izbere vaš
časovni pas.
Vključeno:Samodejno preklopi med
poletnim in zimskim časom glede
na koledar.
Izključeno:Čas se prikaže glede na
razliko, ki je nastavljena z
nastavitvijo [Časovni pas].
Samodejna nastavitev poletnega/
zimskega časa
Nastavi, ali naj se opravi samodejni
preklop med poletnim in zimskim
časom.
masterpage: Left
Datum
Nastavite tekoči datum.
Čas
Nastavite trenutni čas.
Časovni pas
Omogoča ročno izbiro časovnega pasu,
če ni enak privzeti nastavitvi časovnega
pasu.
Nastavitve snemanja (funkcije ni na
voljo v Italiji)
Za registracijo ali razveljavitev registracije
HDD za snemalno funkcijo.
Samodejna posodobitev časa
snemanja:
Vključeno
Čas snemanja se bo samodejno
posodobil na podlagi sprememb
oddajnega signala.
Izključeno
Čas snemanja bo osnovan glede na čas
rezervacije/naročanja.
Priporočljivo je, da ne spremenite teh
nastavitev menija, ko imate obstoječe
rezervirane števce.
Samodejni zagon
Začne postopek začetnih nastavitev. S to
možnostjo znova poiščete kanale po
selitvi ali poiščete nove razpoložljive
kanale.
Jezik
Izberite jezik menijev.
Fizična tipkovnica (samo za spletne
brskalnike*) (Razen KDL-40RE4xx /
32RE4xx)
Izberite jezik fizične tipkovnice, ko je
fizična tipkovnica priključena na televizor.
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
Logotip ob zagonu
Izberite [Vključeno], da se prikaže logotip
ob vklopu televizorja. Izberite [Izključeno],
da ga onemogočite.
Prikazovalnik LED
Izberite [Vključeno], da vklopite
prikazovalnik LED. Izberite [Izključeno], da
ga onemogočite.
26SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
AV nastavitve
Prednastavljeni AV: Določi ime vhodu
zunanje opreme.
Omogočeno
Izberite [Samodejno], da prikažete
imena samo, ko je oprema priključena,
ali [Vedno] za prikaz ne glede na stanje
povezave.
Sistem barv: Izbere sistem barv glede
na kompozitni videosignal iz
vhodnega vira.
Zvočniki: Izberite zvočni izhod iz TVzvočnikov ali zunanje avdio opreme.
Avdio izhod (nespremenljiv)
Avdio izhod televizorja je
nespremenljiv. Za nastavljanje glasnosti
(in drugih avdio nastavitev) svojega
avdio sistema uporabite element za
upravljanje glasnosti svojega avdio
sprejemnika.
Avdio izhod (spremenljiv)
Pri uporabi zunanjega avdio sistema
lahko glasnost avdio izhoda upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja.
Povezava slušalk in zvočnika: Vklopi/
izklopi notranje zvočnike televizorja,
ko priključite slušalke na televizor.
Glasnost slušalk: Nastavi glasnost
slušalk.
Opomba
• Te možnosti ni na voljo, če je nastavitev
[Slušalke/avdio izhod] nastavljena na [Avdio
izhod (nespremenljiv)], [Avdio izhod
(spremenljiv)] ali [Nizkotonec].
Nizkotonec: Da bi omogočili, nastavite
[Slušalke/avdio izhod] v
[Nizkotonec].
Stopnja subwooferja
Prilagodite glasnost nizkotonca.
Faza
Izberite polarnost faze.
Sinhronizacija nizkotonca
Prilagodi časovni zamik zvoka
nizkotonca.
Digitalni zvočni izhod: Nastavi zvočni
signal, ki se odda preko kabla
digitalnega zvočnega izhoda
(optični)* ali kabla HDMI.
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
Samodejno 1
Proizvaja stisnjeni zvok brez sprememb.
Samodejno 2
Proizvaja samo stisnjeni zvok za več
kanalsko vsebino brez sprememb.
PCM
Vedno proizvedi v PCM.
Položaj TV-ja: Izboljša nastavitve
zvočnikov, ko nastavite [Namizno
stojalo] ali [Stenska mont.] glede na
položaj televizorja.
Format signala HDMI (Samo za
določena območja/države/modele
televizorja):
Standardni format
Standardna oblika HDMI za običajno
uporabo.
Izboljšani format
Nastavi samo pri uporabi naprav, ki
podpirajo obliko HDMI 2K HDR (Visok
dinamični obseg).
Opomba
• HDMI IN 1 in HDMI IN 2 oblika signala se
spremeni istočasno.
• Spremenite v [Standardni format], če se
slika in zvok ne proizvajata pravilno v
[Izboljšani format].
• Nekatere vsebine morda ne bodo prikazane
kot 2K HDR, ko se 4K HDR vsebine
predvajajo iz naprave vira.
27SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
Uporaba menija Doma
Slušalke/Avdio izhod: Nastavi zvočni
izhod na slušalke, zunanje zvočne
sisteme ali aktivni subwoofer,
povezan s televizorjem. Kadar
izberete [Avdio izhod
(nespremenljiv)], [Avdio izhod
(spremenljiv)] ali [Nizkotonec]
odklopite slušalke s televizorja.
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
Nastavitve Sync BRAVIA
Omogoča televizorju, da komunicira z
opremo, ki je združljiva s funkcijo
Upravljanje sinhronizacije BRAVIA in
povezana s priključki HDMI na televizorju.
Nastavitve za komunikacijo je treba
nastaviti tudi na povezani opremi.
Nadzor Sync BRAVIA: Nastavi, ali naj se
poveže upravljanje televizorja in
povezane opreme, ki je združljiva s
tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA. Če
je nastavljena možnost [Vključeno],
so na voljo naslednje funkcije. Če
priključite določeno opremo Sony, ki
je združljiva s tehnologijo Nadzor
Sync BRAVIA, se ta nastavitev
samodejno določi za povezano
opremo.
Samodejni izklop naprav: Ko je
nastavljena na [Vključeno], se
povezana oprema, ki je združljiva s
tehnologijo Nadzor Sync BRAVIA,
izklopi, ko se televizor preklopi v
pripravljenost.
Samodejni vklop TV-ja: Ko je
nastavljena na [Vključeno], se
televizor vklopi, ko vklopite povezano
opremo, ki je združljiva s tehnologijo
Nadzor Sync BRAVIA.
Seznam naprav Sync BRAVIA: Prikaže
seznam povezane opreme, ki je
združljiva s tehnologijo Nadzor Sync
BRAVIA. Izberite [Omogoči], da
posodobite [Seznam naprav Sync
BRAVIA].
masterpage: Left
Upravljalni gumbi naprave: Izberite
funkcije tipk na daljinskem
upravljalniku televizorja za
upravljanje povezane opreme.
Brez
Izklopi upravljanje z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Normalno
Osnovni postopki, na primer tipke za
premikanje (gor, dol, levo in desno itd.).
Gumbi za uglaševanje
Za osnovne postopke in uporabo tipk,
povezanih s kanali, na primer PROG +/–
ali (0–9) itd. To je uporabno, kadar
upravljate sprejemnik ali digitalni
sprejemnik (STB) itd. z daljinskim
upravljalnikom.
Gumbi menija
Za osnovne postopke in uporabo tipk
HOME/OPTIONS.
To je uporabno, kadar izbirate menije
BD-predvajalnika itd. z daljinskim
upravljalnikom.
Gumbi za uglaš. in meni
Za osnovne postopke in uporabo tipk,
povezanih s kanali, ter tipke HOME/
OPTIONS.
Opomba
• Določena oprema s tehnologijo [Nadzor
Sync BRAVIA] ne podpira funkcije
[Upravljalni gumbi naprave].
Nastavitev omrežja (samo model
KDL-40RE4xx / 32RE4xx za Združeno
kraljestvo)
Omogoča nastavljanje nastavitev IP za
vmesnik Ethernet na televizorju in
vzpostavitev omrežne povezave.
Opomba
• Za povezave LAN uporabite kabel kategorije 5
(ni priložen).
• Ta televizor podpira dodatno vsebino/storitve,
ki jih podpira funkcija za internetno povezane
storitve MHEG. Ta televizor ne podpira splošnih
internetnih storitev (IPTV/spletne storitve/epošta itd.).
Podpora za stranke
Zagotavlja informacije o modelu,
programski opremi in drugih
podrobnostih televizorja. Za podrobnosti
glejte stran 29.
28SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\040WAT.fm
masterpage: Right
Posodobitev programske opreme (Razen
KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
Eko
Ponastavi
Ponastavi trenutne nastavitve Eko na
privzete vrednosti.
Varčevanje energije
Zmanjša porabo energije televizorja z
nastavitvijo osvetlitve ozadja.
Ko izberete [Slika izključena], se slika
izklopi. Zvok ostane nespremenjen.
Stanje pripravljenosti nedejavnega TVja
Izklopi televizor, če je nedejaven dlje od
nastavljenega časa.
Posodobi TV sistem prek pomnilniškega ključa
USB ali omrežja.
Opomba
• Posodobitev programske opreme prek interneta se
lahko razlikuje glede na regijo/državo/model
televizorja.
• Za posodobitev programske opreme obiščite
Sonyjevo spletno stran za podporo.
Samodejni prenos prog. opreme
Izberite [Vključeno], da se programska oprema
samodejno prenese. Izberite [Izključeno], da
ga onemogočite.
Tovarniške nastavitve
Podpora za stranke
Opomba
Ime modela
Prikaže naziv modela televizorja.
Različica programske opreme
Prikaže trenutno različico programske opreme
televizorja.
• V tem času (približno 30 sekund) ne izklopite
televizorja in ne pritiskajte tipk.
Zaženi Osebne informacije (Razen KDL40RE4xx / 32RE4xx)
Osebne informacije, shranjene v televizorju,
lahko izbrišete.
Digitalni signal
Izberite [Informacije o sistemu], da se
prikažejo informacije o digitalnem kanalu
televizorja.
Podpora izdelka
Prikaže informacije o izdelku za televizor.
Zunanji vhodi
Izberite [Glej prednastavljeni AV] za prikaz ali
upravljanje vhoda televizorja.
Preverjanje slike
Poglej testno sliko: Omogoča preverjanje
stanja slike na prikazovalniku.
Sist. nadgradnja prek USB (samo
KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
Izberite, če želite posodobiti sistem.
29SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
Uporaba menija Doma
Vse nastavitve ponastavi na privzete
nastavitve. Po dokončanju tega postopka se
prikaže zaslon za začetne nastavitve.
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\050OPT.fm
masterpage: Left
Prikaz slik iz povezane opreme
Priključni diagram
Na televizor lahko priključite široko paleto dodatne opreme.
Opomba
• Odvisno od modela televizorja lahko priključitev velike naprave USB ovira druge naprave poleg nje.
• Če priključite veliko napravo USB, povežite samo en priključek USB.
Modul pogojnega
dostopa
*2
Digitalni fotoaparat/
Videokamera/
Shranjevalni medij
USB
*1
Naprava HDMI
*1
*3*4
*5
Domači avdio
sistem s Naprava
ARC/HDMI
Domači
avdio sistem
z optičnim
avdio
vhodom
Slušalke/
domači avdio
sistem/
subwoofer
Kabel/
antena/
sprejemnik
*2
*2
Usmerjevalnik
VCR/
snemalnik
DVD
*6
Satelitski
30SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\050OPT.fm
masterpage: Right
Opomba
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
Terminali, označbe in funkcije se lahko razlikujejo glede na državo/regijo/model TV-ja.
*3
Samo za določena območja/države/modele televizorja.
*4
Ne priključite vtiča digitalnega avdio adapterja, ko ni priključen na optični avdio kabel, da onemogočite rdečo LED
lučko na DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) terminalu.
Odvisno od vrste optičnega avdio kabla, vtič digitalnega avdio adapterja mogoče ne bo potreben.
*5
Podpira samo 3-polno stereo minivtičnico.
*6
< 14 mm
Kakovost slike
• Kompozitni kabel AV
• Kabel antene
• Kabel HDMI
SI
Prikaz slik iz povezane opreme
SD
HD
Videoposnetki standardne ločljivosti (SD) imajo slikovne
signale z navpično ločljivostjo 480 (NTSC) ali 576 (PAL/
SECAM) vrstic.
Videoposnetki visoke ločljivosti (HD) imajo
slikovne signale z navpično ločljivostjo 720 ali
1.080 vrstic.
31SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\050OPT.fm
Uporaba avdio in videoopreme
1 Vklopite povezano opremo.
2 Pritisnite , da prikažete vhodni vir.
3 Pritisnite / in nato , da izberete
želeni vhodni vir.
Če 5 sekundi ne storite ničesar, se izbere
označeni element.
Opomba
• Kadar priključite digitalni avdio sistem, ki ni združljiv s
tehnologijo povratnega avdio kanala (ARC), preko
kabla HDMI, morate priključiti optični zvočni kabel na
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*, da omogočite
digitalni izhod za zvok.
• Ob priključitvi s kablom HDMI obvezno uporabite
kabel HighSpeed HDMI z logotipom tipa kabla
(priporočamo kabel Sony).
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
Uporaba naprav BRAVIA Sync
Če povežete televizor z opremo, ki je združljiva s
tehnologijo BRAVIA Sync, jih lahko upravljate
skupaj.
Potrebne nastavitve obvezno določite vnaprej.
Nastavitve za Nadzor Sync BRAVIA je treba
nastaviti na televizorju in povezani opremi.
Glejte [Nastavitve Sync BRAVIA] (stran 28) za
nastavitve na televizorju. Glejte navodila za
uporabo povezane opreme za nastavitve na
povezani opremi.
masterpage: Left
Uporaba zrcaljenja zaslona
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
Zrcaljenje zaslona prikaže zaslon združljive
naprave (npr. pametnih telefonov) na velikem
zaslonu vašega televizorja s tehnologijo
Miracast.
Za to funkcijo ni potreben brezžični
usmerjevalnik (ali dostopna točka).
1
Pritisnite tipko
/
in izberite
[Zrcaljenje zaslona] s tipkama /.
2
Napravo, združljivo z zrcaljenjem
zaslona, nastavite tako, da se poveže s
televizorjem. Ko je povezana, se zaslon
prikaže hkrati na napravi in televizorju.
Prikaz seznama povezanih naprav/preklic
registracije naprave
Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za
zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS in izberite
[Pokaži seznam naprav/izbriši].
Če želite preklicati registracijo naprave, izberite
napravo za brisanje na seznamu in pritisnite .
Nato izberite [Da] na potrditvenem prikazu.
Prikaz obvestila o registraciji, ko poskušate
povezati napravo s televizorjem
Vklop te funkcije lahko prepreči priključitev
neželene naprave.
Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za
zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS in izberite
[Obvestilo o registraciji]  [Vključeno].
Ne pozabite, da po zavrnitvi zahteve za
registracijo naprave ne boste mogli povezati, če
je ne izbrišete s seznama naprav.
Spreminjanje nastavitve pasu (za
strokovnjake)
Ko je prikazan zaslon pripravljenosti za
zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS in izberite
[Nastavitev pasu].
Opomba
• Naprave, ki jih povezujete, morajo biti skladne z
naslednjim:
Naprave, združljive s funkcijo Zrcaljenje zaslona:
2,4-gigaherčna povezava (5-gigaherčne niso
podprte).
• Za informacije o podprtem brezžičnem pasu glejte
navodila za uporabo za svojo napravo.
32SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\050OPT.fm
masterpage: Right
Vgradnja televizorja na steno
Ta navodila za uporabo za televizor kažejo samo korake za pripravo televizorja pred vgradnjo na steno.
Za kupce:
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony
ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
Za prodajalce Sony in izvajalce:
Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.
Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja. Pritrditev tega izdelka na steno obvezno prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim
izvajalcem in bodite med vgradnjo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema
odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali
vgradnje.
Za vgradnjo televizorja na steno uporabite nosilec za stensko montažo SU-WL450 (ni priložen).
Pri vgradnji nosilca za stensko montažo glejte tudi navodila za uporabo in vgradnjo, ki so priložena
nosilcu za stensko montažo.
SI
33SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
Prikaz slik iz povezane opreme
Navodila za namestitev nosilca za stensko montažo vašega TV modela lahko najdene na naslednjem spletnem mestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\060ADD.fm
masterpage: Left
Popačena slika (pikčaste črte ali trakovi)
 Televizor varujte pred viri električnih motenj, na
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Ko prikazovalnik LED utripa rdeče, štejte,
kolikokrat utripne (interval je tri sekunde).
Če prikazovalnik LED utripa rdeče, ponastavite
televizor, tako da za dve minuti odklopite
omrežni kabel iz televizorja in nato vklopite
televizor. Če težava ne mine, se obrnite na
svojega prodajalca ali Sonyev servisni center s
številom rdečih utripov prikazovalnika LED
(interval je tri sekunde). Pritisnite  na
televizorju, da ga izklopite, odklopite omrežni
kabel in o tem obvestite svojega prodajalca ali
Sonyev servisni center.
Ko prikazovalnik LED ne utripa, preverite
naslednje elemente.
Če napake ne morete odpraviti, dajte televizor v
servis pooblaščenemu servisnemu osebju.
primer avtomobili, motornimi kolesi, sušilniki za
lase ali dodatno opremo.
 Pri vgradnji dodatne opreme pustite nekaj
prostora med dodatno opremo in televizorjem.
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Kabel antene imejte odmaknjen od drugih
povezovalnih kablov.
Motnje v sliki ali zvoku pri gledanju
televizijske postaje
 Nastavite [AFT] (samodejno fino iskanje), da
dosežete boljši sprejem slike. Ta funkcija je
namenjena samo za analogne televizijske
postaje.
Na zaslonu so majhne črne in/ali svetle pike
 Slika prikazovalnika je sestavljena iz slikovnih
točk. Majhne črne in/ali svetle pike (slikovne
točke) na zaslonu ne pomenijo okvare.
Obrisi slike so popačeni
 Spremenite trenutne nastavitve funkcije [Filmski
način] (stran 20).
Ni barve med programi
Slika
 Izberite [Ponastavi] (stran 19).
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Televizor priključite na napajalno vtičnico in
pritisnite  na televizorju ali daljinskem
upravljalniku.
Na zaslonu se ne prikaže slika ali informacije
menija za opremo, povezano s priključkom za
video vhod
 Pritisnite
, da prikažete seznam povezane
opreme, nato pa izberite želeni vhod.
 Preverite povezavo med dodatno opremo in
televizorjem.
Dvojne slike
 Preverite povezavo, položaj ali smer antene/
kablov.
Na zaslonu se prikažeta samo sneg in šum
 Preverite, ali je antena zlomljena ali zvita.
 Preverite, ali je antena dosegla konec svoje
Na zaslonu se ne prikaže slika iz povezane
opreme
 Vklopite povezano opremo.
 Preverite povezavo kablov.
 Pritisnite
, da prikažete seznam povezane
opreme, nato pa izberite želeni vhod.
 Pravilno vstavite pomnilniško kartico ali drugo
pomnilniško napravo v digitalni fotoaparat.
 Uporabite pomnilniško kartico digitalnega
fotoaparata ali drugo shranjevalno napravo, ki je
bila formatirana skladno z navodili za uporabo za
digitalni fotoaparat.
 Delovanja ni mogoče zagotoviti za vse naprave
USB. Postopki se razlikujejo tudi glede na funkcije
naprave USB in predvajani videoposnetek.
V meniju ni mogoče izbrati priključene
opreme ali pa ni mogoče preklopiti vhoda
 Preverite povezavo kablov.
življenjske dobe (od tri do pet let v običajnih
pogojih, eno do dve leti ob morju).
34SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\060ADD.fm
Zvok
Ni zvoka, vendar dobra slika
 Pritisnite  +/– ali  (utišaj).
 Preverite, ali so [Zvočniki] v [AV nastavitve]
nastavljeni na [TV-zvočnik] (stran 27).
 Preverite, ali je v televizor priključen vtič slušalk.
Ni zvoka ali zvok s šumom
masterpage: Right
• Priporočeno je, da [Nast. za digitalni sig.] t
[Tehnične nastavitve] t [Samodejna posodobitev
storitev] nastavite na [Vključeno] in tako omogočite
samodejno dodajanje novih digitalnih storitev, takoj
ko so na voljo. Pri nastavitvi [Izključeno] se bo na
zaslonu prikazalo obvestilo o novih digitalnih
storitvah, vendar storitve ne bodo samodejno
dodane. Razpoložljivost te funkcije je odvisna od vaše
regije/države. Če ni na voljo, lahko nove storitve
dodate tako, da izvedete [Samodejno iskanje dig.
kanalov].
 Preverite, ali je izbrana ustrezna nastavitev za TV-
sistem (stran 20).
Omrežje
Kanali
Želenega kanala ni mogoče izbrati
 Preklopite med digitalnim in analognim načinom
ter izberite želeni digitalni/analogni kanal.
* Med snemanjem ni mogoče uporabljati
storitve VOD.
Katere vrste naprav je mogoče priključiti za
uporabo funkcije Zrcaljenje zaslona?
 Priključiti je mogoče naprave Sony, združljive s
Določeni kanali so prazni
 Kanal je namenjen samo za šifrirane/naročniške
Digitalni kanali niso prikazani
 Obrnite se na krajevnega inštalaterja, da vam
pove, ali so v vaši okolici na voljo digitalne oddaje.
 Vgradite anteno z večjim dobitkom.
Spreminjanje razpona iskanja (na voljo glede
na regijo/državo)
 Pritisnite gumb HOME in izberite t [Nastavitev
kanala] t [Nast. za digitalni sig.] t [Iskanje
digitalnih kanalov] t [Območje samod. iskanja
kanalov].
[Normalno]
Poišče razpoložljive kanale v vaši regiji/državi.
[Popolno]
Poišče razpoložljive kanale ne glede na regijo/
državo.
funkcijo Zrcaljenje zaslona (Xperia).
Video ali zvok občasno prekinja
 Naprave, ki oddajajo radijske valove, kot so druge
naprave z vmesnikom za brezžični LAN ali
mikrovalovne pečice, lahko povzročajo motnje pri
uporabi brezžičnega omrežja LAN s funkcijo
Zrcaljenje zaslona. Odmaknite televizor ali
naprave Sony, združljive s funkcijo Zrcaljenje
zaslona (Xperia), od tovrstnih naprav, ali po
možnosti izklopite tovrstne naprave.
 Hitrost komunikacije se lahko spremeni glede na
razdaljo in ovire med napravami, konfiguracijo
naprav, stanje radijskih valov, obremenjenost
linije ali vrsto uporabljene naprave. Komunikacija
se lahko zaradi pogojev radijskih valov prekine.
Nekaterih plačljivih vsebin ni mogoče
predvajati
 Naprava vira mora biti združljiva s sistemom HDCP
(za zaščito širokopasovnih digitalnih vsebin) 2.0/
2.1. Nekaterih plačljivih vsebin ni mogoče prikazati
prek nezdružljive naprave vira.
Aplikacije niso dostopne
Opomba
 Preverite, ali je kabel LAN ali napajalni kabel
• [Samodejna posodobitev storitev] je na voljo glede na
vašo regijo/državo.
usmerjevalnika/modema* pravilno priključen.
* Usmerjevalnik/modem mosssra biti vnaprej
nastavljen za povezavo z internetom. O
nastavitvah usmerjevalnika/modema se
posvetujte s ponudnikom spletnih storitev.
 Pozneje poskusite uporabiti aplikacije.
Ponudnikov strežnik vsebine aplikacij morda ne
deluje.
Nasvet
• Funkcijo [Samodejno iskanje dig. kanalov] lahko
zaženete po selitvi v novo stanovanje, menjavi
ponudnika storitev ali za iskanje na novo
razpoložljivih kanalov.
35SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
Dodatne informacije
storitve. Naročite se na plačljivo televizijsko
storitev.
 Kanal se uporablja le za podatke (ni slike ali
zvoka).
 Za podrobnosti oddaje se obrnite na lastnika
postaje.
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\060ADD.fm
masterpage: Left
Kakovost pretakanja video vsebin prek
brezžičnega omrežja LAN je včasih slaba
Prikaže se obvestilo, da televizor ne more
vzpostaviti povezave z omrežjem
 Kakovost brezžične omrežne povezave je odvisna
 Preverite trenutne nastavitve omrežja. Pritisnite
od razdalje in ovir (npr. stene) med televizorjem in
brezžičnim usmerjevalnikom (dostopna točka),
motenj v okolju in kakovosti brezžičnega
usmerjevalnika (dostopna točka).
Povezava z brezžičnim omrežjem LAN se
prekine ali pa so pogoji sprejemanja
radijskega signala slabi
 Preverite lokacijo namestitve televizorja in
brezžičnega usmerjevalnika (dostopna točka).
Stanje signala se lahko poslabša zaradi naslednjih
razlogov.
 V bližini so druge brezžične naprave,
mikrovalovne pečice, fluorescentne sijalke itd.
 Med brezžičnim usmerjevalnikom (dostopna
točka) in televizorjem so tla ali stene.
Če težave ni mogoče odpraviti, tudi ko
preverite zgoraj navedeno, poskusite
vzpostaviti kabelsko povezavo z omrežjem
LAN.
Slaba slika spletnega videa
 Kakovost je odvisna od izvornega videa, ki ga
zagotavlja ponudnik internetnih vsebin, in
pasovne širine vaše povezave.
Nekatere spletne vsebine se prikažejo s
pomanjkljivimi podrobnostmi, zlasti pri
hitrem gibanju ali temnih prizorih
 Kakovost videa in velikost slike sta odvisna od
širokopasovne povezave in pošiljanja s strani
ponudnika vsebin.
Kakovost slike je dobra, vendar spletna
vsebina nima zvoka
 Kakovost je odvisna od izvorne vsebine, ki jo
zagotavlja ponudnik spletnih vsebin, in pasovne
širine vaše povezave.
 Zaradi narave spletnega videa nimajo vse video
vsebine zvoka.
Televizor ne more vzpostaviti povezave s
strežnikom
 Preverite kabel LAN ali povezavo strežnika in
televizorja.
 Preverite, ali je omrežje na televizorju ustrezno
nastavljeno.
HOME in nato izberite [Nastavitve] t [Sistemske
nastavitve] t [Nastavitve] t [Omrežje] t
[Nastavitev omrežja] t [Ogled Nastavitev
omrežja in statusa]. Če so vse nastavitve omrežja
»-«, strežnik morda ni pravilno priključen.
Preverite omrežne povezave in/ali poiščite
informacije o povezavi v navodilih za uporabo
strežnika.
 Ponovno konfigurirajte nastavitve omrežja.
 Če je kabel LAN priključen na aktiven strežnik in je
televizor pridobil naslov IP, preverite povezave in
konfiguracije medijskega strežnika z oznako DLNA
Certified™.
Opomba
 Kongifuracijo naslova IP lahko preverite tako, da
izberete možnost [Ogled Nastavitev omrežja in
statusa].
DLNA Certified™ medijski strežnik je
nedosegljiv, četudi je naveden v [Mediji] v
meniju Domov
 Preverite kabel/povezavo LAN ali povezave
vašega strežnika. Morda TV ni povezan s
strežnikom.
 Izvedite [Diagnostika strežnika], da preverite, če
vaš medijski strežnik pravilno povezan s TVjem.
Pritisnite HOME, potem izberite [Nastavitve] t
[Sistemske nastavitve] t [Nastavitve] t
[Omrežje] t [Nastavitve domačega omrežja] t
[Diagnostika strežnika].
Pri uporabi funkcije Renderer ni mogoče
predvajati glasbenih datotek
 Pri uporabi funkcije Renderer nekatere aplikacije
prikažejo datoteko fotografije, ki je vnaprej
nameščena v računalniku, sočasno s
predvajanjem glasbe. Odvisno od vnaprej
nameščene datoteke fotografije predvajanje
glasbe morda ne bo mogoče, morda pa bo
omogočeno, če zamenjate datoteko fotografije.
Spletne povezave ni mogoče vzpostaviti
 Preverite, ali je kabel LAN ali napajalni kabel
usmerjevalnika/modema* pravilno priključen.
* Usmerjevalnik/modem mosssra biti vnaprej
nastavljen za povezavo z internetom. O
nastavitvah usmerjevalnika/modema se
posvetujte s ponudnikom spletnih storitev.
36SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\060ADD.fm
masterpage: Right
Nimate uporabniškega imena za YouTube
 Če nimate uporabniškega imena in gesla za
YouTube, ju lahko registrirate na spodnjem
naslovu.
http://www.google.com/device
(Uporabniško ime in geslo za YouTube lahko
registrirate tudi prek svojega računalnika.)
Ko ju registrirate, lahko uporabniško ime in geslo
takoj uporabite.
Splošno
Televizor se samodejno izklopi (televizor se
preklopi v pripravljenost)
 Preverite, ali je vključena funkcija [Časovnik za
izklop] (stran 26).
 Preverite, ali je vključena funkcija [Trajanje] z
[Časovnik za vklop] (stran 25) ali [Nastavitve okvira
za fotografije] (stran 25).
 Preverite, ali je vključena funkcija [Stanje
pripravljenosti nedejavnega TV-ja] (stran 29).
Določenih vhodnih virov ni mogoče izbrati
 Izberite [Prednastavljeni AV] in izberite [Vedno] za
vhodni vir (stran 27).
 Zamenjajte baterije.
Sistem
Zaslonski sistem
LCD (zaslon s tekočimi kristali), osvetlitev ozadja
LED
TV-sistem
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelitski*1: DVB-S/DVB-S2
Barvni/video sistem
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58 (samo video),
NTSC4.43 (samo video)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP/
Main10@L4.1 (Full HD 60fps)
Pokrivanje kanalov
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: UHF/VHF/kabel
Digitalni: UHF/VHF/kabel
Satelitski*1: vmesna frekvenca 950–2.150 MHz
SI
Dodatne informacije
Daljinski upravljalnik ne deluje
Tehnični podatki
Zvočni izhod (samo za napajanje 19,5 V)
Oprema HDMI se ne prikaže na [Seznam
naprav Sync BRAVIA]
 Preverite, ali je vaša oprema združljiva s funkcijo
Nadzor Sync BRAVIA.
Ni mogoče izbrati [Izključeno] v [Nadzor Sync
BRAVIA]
 Če ste povezali kakršen koli avdio sistem, ki je
združljiv s funkcijo Nadzor Sync BRAVIA, v tem
meniju ne morete izbrati [Izključeno]. Če želite
spremeniti avdio izhod na TV-zvočnik, izberite
[TV-zvočnik] v meniju [Zvočniki] (stran 27).
Geslo [Starševska zaščita] je bilo pozabljeno
 Vnesite PIN kodo 9999.
 Posodobite kodo PIN tako, da pritisnete HOME in
izberete [Nastavitve] t [Sistemske nastavitve] t
[Starševska zaščita] t [Spremenite kodo PIN].
Na zaslonu se prikaže način prikaza za
trgovino ali logotip za promocijo funkcije
 Na daljinskem upravljalniku pritisnite
RETURN in nato HOME ter izberite [Nastavitve] t
[Sistemske nastavitve] t [Nastavitve] t
[Samodejni zagon]. Obvezno izberite [Doma] za
[Lokacija].
5W+5W
Brezžična tehnologija (Razen KDL-40RE4xx /
32RE4xx)
Protokol IEEE802.11b/g/n
Frekvenčni pasovi: WLAN 2.4 GHz
Radiofrekvenčni električni oddajnik:
MAKS. 100 mW
Različica programske opreme televizorja
8.___-1000-_.____-__ (KDL-49WE7xx / 49WE6xx /
43WE7xx / 40WE6xx / 32WE6xx)
v8.___-1000 (KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
Glejte [Podpora za stranke] v [Nastavitve] meniju.
Vhodni/izhodni priključki
Antena/kabel
75-ohmski zunanji priključek za VHF/UHF
Satelitska antena*1
Ženski F-priključek, 75-ohmski.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V in ton 22 kHz,
distribucija z enim kablom po EN50494.
/
AV
21-polni priključek SCART (standard CENELEC) z
avdio/video vhodom, vhodom RGB in avdio/
video izhodom za televizor.
37SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\060ADD.fm
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (HDCP 1.4-združljiv)
Video HDMI: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i
PC vhod:
(ločljivost, vodoravna frekvenca, navpična
frekvenca)
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx
/ 40RE4xx:
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
*1.280 x 720, 44,8 kHz, 60 Hz
1.280 x 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz
1.152 x 864, 67,5 kHz, 75 Hz
1.600 x 900, 55,9 kHz, 60 Hz
1.680 x 1.050, 65,3 kHz, 60 Hz
*1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz
KDL-32WE6xx / 32RE4xx:
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
*1.280 x 720, 44,8 kHz, 60 Hz
1.360 x 768, 47,7 kHz, 60 Hz
1.152 x 864, 67,5 kHz, 75 Hz
1.600 x 900, 55,9 kHz, 60 Hz
1.680 x 1.050, 65,3 kHz, 60 Hz
*Časovna uskladitev 1080p in 720p se pri
uporabi z vhodom HDMI upošteva kot
uskladitev za video in ne za računalnik za
format zaslona.
Avdio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz,
16, 20 in 24 bitov, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
DTS
ARC (povratni avdio kanal) (samo HDMI IN 1)
(dvokanalni linearni PCM: 48 kHz, 16 bitov, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM: 48 kHz, 16 bitov, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT /  (mini stereo priključek)
Slušalke, avdio izhod, subwoofer
1,
Italiji)
2 (HDD REC) (funkcije ni na voljo v
USB-vrata
Razširitveno mesto za CAM (modul pogojnega
dostopa)
DC IN 19.5 V
Vhod napajalnega adapterja
masterpage: Left
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
LAN (odvisno od izbire države/regije)
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost povezave
se lahko razlikuje glede na operacijsko okolje
omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije prek
konektorja 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zagotovljeni.)
Drugo
Dodatna oprema
Nosilec za stensko montažo: SU-WL450
Temperatura delovanja
od 0 ºC do 40 ºC
Zračna vlažnost delovanja
od 10 % do 80 % RV (brez kondenzacije)
Napajanje, podatki o izdelku in drugo
Zahteve za napajanje
19.5 V DC z napajalnim adapterjem
Nazivna vrednost: vhod od 220 V do 240 V AC,
50 Hz
Razred učinkovitosti rabe energije
KDL-49WE7xx: A+
KDL-49WE6xx: A+
KDL-43WE7xx: A+
KDL-40WE6xx / 40RE4xx: A+
KDL-32WE6xx / 32RE4xx: A
Velikost zaslona (diagonala) (približno)
KDL-49WE7xx / 49WE6xx: 123,2 cm / 49 palca
KDL-43WE7xx: 108,0 cm / 43 palca
KDL-40WE6xx / 40RE4xx: 101,4 cm / 40 palca
KDL-32WE6xx / 32RE4xx: 80,0 cm / 32 palca
Poraba energije
V načinu [Standardna]
KDL-49WE7xx: 63 W
KDL-49WE6xx: 60 W
KDL-43WE7xx: 51 W
KDL-40WE6xx / 40RE4xx: 48 W
KDL-32WE6xx / 32RE4xx: 41 W
V načinu [Živobarvna]
KDL-49WE755: 100 W
KDL-49WE753: 84 W
KDL-49WE750: 84 W
KDL-49WE665: 85 W
KDL-49WE663: 85 W
KDL-49WE660: 85 W
KDL-43WE755: 85 W
KDL-43WE753: 75 W
KDL-43WE750: 75 W
KDL-40WE665: 74 W
KDL-40WE663: 60 W
KDL-40WE660: 60 W
KDL-40RE455: 74 W
KDL-40RE453: 60 W
KDL-40RE450: 60 W
38SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\060ADD.fm
*4
KDL-32WE615: 74 W
KDL-32WE613: 60 W
KDL-32WE610: 60 W
KDL-32RE405: 74 W
KDL-32RE403: 60 W
KDL-32RE400: 60 W
KDL-49WE7xx: 92 kWh
KDL-49WE6xx: 88 kWh
KDL-43WE7xx: 74 kWh
KDL-40WE6xx / 40RE4xx: 70 kWh
KDL-32WE6xx / 32RE4xx: 60 kWh
pripravljenosti*3*4
0,50 W
Ločljivost zaslona
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx /
40RE4xx: 1.920 točk (vodoravno) × 1.080 vrstice
(navpično)
KDL-32WE6xx / 32RE4xx: 1.366 točk (vodoravno) ×
768 vrstice (navpično)
Mere (približno) (š × v × g)
z namiznim stojalom
brez namiznega stojala
KDL-49WE7xx: 109,6 × 64,4 × 7,0 cm
KDL-49WE6xx: 110,2 × 65,0 × 7,0 cm
KDL-43WE7xx: 96,4 × 57,1 × 7,0 cm
KDL-40WE6xx / 40RE4xx: 91,0 × 54,3 × 7,0 cm
KDL-32WE6xx / 32RE4xx: 73,1 × 44,2 × 7,0 cm
Masa (približno)
z namiznim stojalom
KDL-49WE7xx: 12,1 kg
KDL-49WE6xx: 12,1 kg
KDL-43WE7xx: 9,7 kg
KDL-40WE6xx / 40RE4xx: 8,7 kg
KDL-32WE6xx / 32RE4xx: 6,2 kg
brez namiznega stojala
KDL-49WE7xx: 11,5 kg
KDL-49WE6xx: 11,4 kg
KDL-43WE7xx: 9,1 kg
KDL-40WE6xx / 40RE4xx: 8,1 kg
KDL-32WE6xx / 32RE4xx: 5,8 kg
*2
*3
Vsi televizorji nimajo tehnologije DVB-T2 ali DVB-S/
S2 ali priključka za satelitsko anteno.
Poraba energije v enem letu, ki temelji na 4 urah
delovanja na dan in 365 dneh uporabe v letu.
Trenutna poraba energije je odvisna od uporabe
televizorja.
Predpisana moč v pripravljenosti je dosežena, ko
televizor konča potrebne notranje postopke.
• Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od držav/
regije/modela televizorja/zaloge.
• Slepe kartice ne odstranite iz razširitvenega mesta
enote CAM (modul pogojnega dostopa), razen če
želite vstaviti pametno kartico, nameščeno v CAM.
• Zasnove in tehnični podatki se lahko nenapovedano
spremenijo.
Opombe k funkcijam digitalne televizije
• Digitalna TV (zemeljski signal DVB,
satelitska in kabelska televizija),
interaktivne storitve in omrežne funkcije
morda ne bodo na voljo v vseh državah in
na vseh območjih. Nekatere funkcije morda
ne bodo omogočene ter pri nekaterih
ponudnikih in v nekaterih omrežnih okoljih
morda ne bodo delovale pravilno. Nekateri
ponudniki TV-storitev lahko za svoje
storitve zahtevajo plačilo.
• Ta TV podpira digitalno oddajanje z
uporabo kodekov MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC in H.265/HEVC, vendar ni mogoče
zagotoviti združljivosti z vsemi signali
operaterjev/storitev, ki se lahko sčasoma
spremenijo.
Opombe o HDR (Visoko dinamično
območje) (Samo za določena območja/
države/modele televizorja)
• Združljivo samo s HDR Igrami vseh »PS4«
preko HDMI in HDR Videi z vgrajeno
aplikacijo Netflix. Znak s HDR podobo
izrecno označuje HDR10 obliko medijskega
profila (običajno ima naziv HDR10).
• Ne jamčimo,da boste lahko na TV uživali v
prav vseh HDR vsebinah.
Informacije o blagovnih znamkah
• Izraza HDMI in High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v Združenih
državah Amerike in drugih državah.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D
so blagovne znamke podjetja Dolby
Laboratories.
• »BRAVIA« in
sta blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
39SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
SI
Dodatne informacije
KDL-49WE7xx: 109,6 × 69,4 × 25,2 cm
KDL-49WE6xx: 110,2 × 69,9 × 23,0 cm
KDL-43WE7xx: 96,4 × 61,9 × 23,6 cm
KDL-40WE6xx / 40RE4xx: 91,0 × 59,1 × 20,8 cm
KDL-32WE6xx / 32RE4xx: 73,1 × 49,0 × 18,7 cm
*1
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate
televizor povezan z omrežjem.
Opomba
Povprečna letna poraba energije*2
Poraba energije v
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\060ADD.fm
masterpage: Left
• »Blu-ray Disc«, »Blu-ray« in logotip »Bluray Disc« so blagovne znamke združenja
Blu-ray Disc Association.
• »PlayStation« je registrirana blagovna
znamka in »PS4« je blagovna znamka Sony
Interactive Entertainment Inc.
• Za patente DTS glejte
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci
podjetja DTS, Inc.
DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so
zaščitene blagovne znamke, DTS Digital
Surround pa je blagovna znamka podjetja
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• TUXERA je registrirana blagovna znamka
Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.
• Windows Media je registrirana blagovna
znamka ali blagovna znamka Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• Ta produkt vsebuje tehnologijo, ki je
predmet zaščitene intelektualne lastnine
Microsofta. Uporaba ali distribucija te
tehnologije izven tega produkta je
prepovedana brez primerne privolitve
Microsofta.
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Logotipi Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup in Wi-Fi CERTIFIED so
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke družbe Wi-Fi Alliance.
Samo modeli za satelitski sprejem:
• DiSEqC™ je blagovna znamka družbe
EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim
pogonom.
40SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\060ADD.fm
masterpage: Right
SI
Dodatne informacije
(Razen KDL-40RE4xx / 32RE4xx)
41SI
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
D:\SONY TV\SY160253_KMKMLKL EU IM\Group_KMKMLKL EU
IM\4689643411\4689643411\070BCO.fm
masterpage: BCO
Koristne informacije o Sonyjevih izdelkih
© 2017 Sony Corporation
KDL-49WE7xx / 49WE6xx / 43WE7xx / 40WE6xx / 40RE4xx / 32WE6xx / 32RE4xx
4-689-643-41(1)
Download PDF

advertising