Sony | KDL-40EX520 | Sony KDL-40EX520 Navodila za uporabo

A-DWR-100-11(1)
LCD
Digital Colour TV
Navodila za uporabo
KDL-40EX521/40EX520/32EX521/32EX520
Uvod
Uporaba televizorja BRAVIA
Omrežne nastavitve
Dodatne informacije
Uvod
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta
Sonyjev izdelek. Pred uporabo
televizorja skrbno preberite ta
priročnik in ga shranite za nadaljnjo
uporabo.
Proizvajalec tega proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščeni
predstavnik za EMC in varnost
proizvodov je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse
storitve ali garancijske zadeve
prosimo, da se obrnete na
naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Opombe k funkcijam
digitalne televizije
• Funkcije digitalne televizije (
)
delujejo samo v državah oz. na
območjih, kjer se oddaja zemeljski
signal digitalne televizije DVB-T
(MPEG-2 in H.264/MPEG-4 AVC)
ali kjer je dostopna združljiva
kabelska storitev DVB-C (MPEG-2
in H.264/MPEG-4 AVC). Pri svojem
lokalnem ponudniku preverite, ali
lahko sprejemate signal DVB-T, ali
povprašajte pri ponudniku kabelske
televizije, če je njihova storitev
DVB-C primerna za ta televizor.
• Ponudnik kabelske televizije vam bo
morda zaračunal svoje storitve ali pa
od vas zahteval sprejemanje njihovih
pogojev.
• Televizor je skladen s tehničnimi
zahtevami za DVB-T in DVB-C,
vendar združljivost s prihodnjimi
zemeljskimi digitalnimi signali
DVB-T in digitalno kabelsko
televizijo DVB-C ni zajamčena.
• Nekatere funkcije digitalne televizije
v določenih državah/na določenem
območju morda niso na voljo,
kabelska televizija DVB-C pa pri
določenih ponudnikih morda ne
deluje pravilno.
Seznam združljivih ponudnikov kabelske
TV poiščite na spletni strani za podporo:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Navodila za »Namestitev nosilca za
stensko montažo« so vključena v
navodila za uporabo tega televizorja.
• Ilustracije v tem priročniku se lahko
razlikujejo glede na model vašega
televizorja.
• V tem priročniku so prikazane slike
daljinskega upravljalnika modela
RM-ED045, razen kjer je navedeno
drugače.
• Pred uporabo televizorja preberite
»Varnostne informacije« (stran 28).
Shranite ta priročnik za nadaljnjo
uporabo.
2 SI
Informacije o blagovnih
znamkah
je zaščitena blagovna znamka
organizacije DVB Project.
HDMI, logotip HDMI in HighDefinition Multimedia Interface so
blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja HDMI
Licensing LLC v Združenih državah in
drugih državah.
Gracenote« so bodisi registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke
družbe Gracenote v ZDA in/ali drugih
državah.
Java in vse blagovne znamke in logotipi
na osnovi Java so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke podjetja
Oracle in/ali njegovih podružnic. Druga
imena so lahko blagovne znamke
njihovih zadevnih lastnikov.
DLNA®, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIED® so blagovne znamke,
storitvene znamke ali certifikacijske
znamke združenja Digital Living
Network Alliance.
DivX® je tehnologija zgoščevanja
video datotek, ki jo je razvilo podjetje
DivX, Inc.
DivX®, DivX Certified® in pripadajoči
logotipi so blagovne znamke podjetja
DivX, Inc. in se uporabljajo z
dovoljenjem.
O FORMATU DIVX VIDEO: DivX®
je digitalni video format, ki ga je
izdelalo podjetje DivX, Inc. Ta izdelek
je uradni izdelek s certifikatom DivX in
lahko predvaja format DivX video. Več
informacij in programska orodja za
pretvorbo videoposnetkov v zapis
DivX poiščite na www.divx.com.
O FORMATU DIVX VIDEO-ONDEMAND: Če želite predvajati vsebine
DivX VOD (video na zahtevo), morate
ta izdelek s certifikatom DivX (DivX
Certified®) registrirati. Poiščite
razdelek DivX VOD v nastavitvenem
meniju naprave, da ustvarite
registracijsko kodo. S pripravljeno kodo
na spletnem mestu vod.divx.com
dokončajte postopek registracije in
poiščite več informacij o funkciji DivX
VOD.
Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. Dolby in simbol dvojnega
D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
»BRAVIA« in
sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
TrackID je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka družbe
Sony Ericsson Mobile Communications
AB.
Tehnologijo za prepoznavanje glasbe in
s tem povezane podatke zagotavlja
Gracenote®. Gracenote je industrijski
standard za tehnologijo za
prepoznavanje glasbe in povezano
dobavo vsebin. Za dodatne informacije
obiščite www.gracenote.com.
CD in z glasbo povezani podatki
podjetja Gracenote, Inc., avtorske
pravice © 2000-danes Gracenote.
Gracenote programska oprema,
avtorske pravice © 2000-danes
Gracenote. Za ta izdelek in storitev
velja eden ali več patentov, ki so v lasti
družbe Gracenote. Za nepopoln
seznam veljavnih patentov družbe
Gracenote si poglejte spletno mesto
družbe Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, logo in logotip družbe
Gracenote ter logo »Poganja ga
Mesto identifikacijske
nalepke
Nalepke s številko modela, datumom
izdelave (mesec/leto) in nazivno
napajalno napetostjo (v skladu z
veljavnimi varnostnimi predpisi) se
nahajajo na hrbtni strani televizorja.
Previdnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Televizor glejte pri zmerni
osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali
daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar
uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride
do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s
tehnologijo visoke natančnosti in je
99,99 % ali več svetlobnih točk
dejavnih, se lahko na zaslonu LCD
pojavijo neprekinjene črne pike ali
posamezne svetle točke (rdeča,
modra ali zelena). Tovrstni pojavi
niso okvare, saj jih povzročajo
lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte
sprednjega filtra, in na televizor ne
postavljajte predmetov. Slika se
lahko popači ali pa se zaslon LCD
poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem
prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne
predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju
statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav
običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in
ohišje segrejeta. To ni napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino
tekočih kristalov. Nekatere
fluorescentne cevi v tem televizorju
vsebujejo tudi živo srebro. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne
odloke in predpise.
Ravnanje s površino
zaslona/ohišjem televizorja
in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni
kabel televizorja iz omrežne vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala
ali prevleke zaslona, upoštevajte
naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno
obrišite z mehko krpo, da ostranite
prah. Če je prah trdovraten, površine
obrišite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago milnico.
• Televizorja ne smete neposredno
popršiti z vodo ali detergentom.
Kapljice lahko odtečejo na dno
zaslona ali zunanje dele in povzročijo
okvaro.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp,
alkalnih ali kislinskih čistil, praškov
za čiščenje ali hlapljivih topil, kot so
alkohol, benzen, redčilo ali insekticid.
Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali
lahko povzroči poškodbo površine
zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje
prezračevalnih odprtin, da zagotovite
ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga
premikajte počasi, da bi preprečili
premikanje ali zdrs televizorja z
namiznega stojala.
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki
oddaja elektromagnetno sevanje,
hranite ločeno od televizorja. V
nasprotnem se lahko pojavi
popačenje slike in/ali zvoka.
• S preskušanjem opreme je bilo
ugotovljeno, da je skladna z
omejitvami Direktive o
elektromagnetni združljivosti (EMC),
pri uporabi povezovalnega signalnega
kabla, krajšega od 3 metrov.
(Previdnost pri uporabi
daljinskega upravljalnika)
Opombe
• Pri vstavljanju baterij pazite na
pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij
sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z
okoljevarstvenimi predpisi. Določena
območja imajo posebne uredbe za
odstranjevanje baterij. Posvetujte se s
pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte
previdno. Ne mečite ga, ne stopajte
nanj in ga ne polivajte s kakršno koli
tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte
v bližini vira toplote, izpostavljenega
neposredni sončni svetlobi ali v
vlažnem prostoru.
Odstranjevanje
televizorja
Odstranitev
odpadnih baterij
(velja za
evropsko unijo in
druge evropske
države s
sistemom ločevanja
odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z baterijo ne ravna
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za
kemijski element. Oznaka za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru,
da baterija vsebuje več kot 0,0005%
živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga
povzročilo nepravilno odvrženje tega
izdelka. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire. V primeru
izdelkov, ki zaradi varnosti,
zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje. Da se
zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo,
oddajte izrabljeni izdelek na zbirni
točki za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za vse ostale
baterije vas prosimo, da preberete
poglavje o varni odstranitvi odpadnih
baterij. Baterijo predajte na zbirni točki
za recikliranje odpadnih baterij. O
podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka ali baterije lahko povprašate na
upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Oddaja stare
električne in
elektronske
opreme (veljavno
v Evropski uniji in
ostalih evropskih
državah s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, da z
izdelkom ne smete ravnati enako kot z
drugimi gospodinjskimi odpadki.
Morate ga oddati na ustrezno zbirno
mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme. S pravilno oddajo
tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje
ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi
tega izdelka. Recikliranje materiala bo
pripomoglo k ohranjevanju naravnih
virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite
pri lokalni mestni upravi, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi
distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
3 SI
Vsebina
Uvod
Preverjanje dodatkov ............................................................................................................... 6
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik ................................................................................. 6
1: Namestitev namiznega stojala ............................................................................................. 6
2: Prilagoditev vidnega kota televizorja ................................................................................... 7
3: Priključitev antene/digitalnega sprejemnika (STB)/snemalnika (npr. DVD-snemalnika)....... 8
4: Priključitev avdio/video naprav ............................................................................................ 8
5: Preprečevanje prevračanja televizorja ................................................................................. 9
6: Povezovanje kablov ............................................................................................................. 9
7: Začetne nastavitve............................................................................................................. 10
Uporaba televizorja BRAVIA
Gledanje televizije .................................................................................................................. 12
Izbiranje različnih funkcij in nastavitev (meni Domov)............................................................ 14
Prikazovanje navodil za uporabo (i-priročnik) ........................................................................ 16
Omrežne nastavitve
Priprava žičnega omrežja....................................................................................................... 18
Priprava brezžičnega LAN...................................................................................................... 18
Vzpostavitev internetne povezave ......................................................................................... 19
Težave pri povezavi v splet.................................................................................................... 20
Prilagoditev nastavitev prikazovanja strežnika ...................................................................... 20
Dodatne informacije
Odpravljanje težav ................................................................................................................. 22
Tehnični podatki..................................................................................................................... 23
Namestitev dodatne opreme (nosilec za stensko montažo) .................................................. 25
Varnostne informacije ............................................................................................................ 28
4 SI
Ko namestite televizor BRAVIA, se v tem priročniku seznanite z
njegovimi osnovni funkcijami, nato pa si v vgrajenem priročniku
(i-priročnik) oglejte dodatne razlage funkcij vašega televizorja.
Ta televizor vsebuje vgrajeni priročnik (i-priročnik).
Če ga želite odpreti, pritisnite gumb i-MANUAL na daljinskem upravljalniku in izberite
temo. Če želite izvedeti več, glejte stran 16 v tem priročniku. Vsebina priročnika i-priročnik
je odvisna od modela oziroma območja.
Vsebina priročnika i-priročnik
Uporaba i-priročnika
Lastnosti »BRAVIA« TV
Senzor prisotnosti
Spletni video »BRAVIA«
Spletni widgeti
Pripravljen za brezžični LAN
»BRAVIA« Sync z »Nadzor za HDMI«
TrackID™/Iskanje glasbe/Iskanje videov
Snemanje USB HDD
Gledanje TV
Digitalni elektronski programski vodič
Priljubljene
Format zaslona
Način slike
Besedilo
Fotografije/Glasba/Videi
Dvojna slika (PIP)
Dvojna slika (P&P)
NVOD/MF
Uporaba druge opreme/
interneta
Videorekorder/DVD predvajalnik
Avdio sistem
Naprava USB (npr. digitalni fotoaparat)
Okvir slike
HDMI oprema
Internet/brezžični LAN
Domače omrežje
PC
Opis delov
Daljinski upravljalnik
Kontrolniki in indikatorji TV
Terminali
Odpravljanje težav
Kazalo
Zaznamki
Nastavitve/Meni Domov
O meniju Domov
Nastavitve
Prikazovanje
Zvok
Sistemske nastavitve
i-Manual
Nastavitev za digitalni s.
Nastavitev za analogni s.
Zunanji vhodi
Omrežje
Podpora izdelka
5 SI
Uvod
Preverjanje dodatkov
Daljinski upravljalnik (1)
Baterije AAA (tip R3) (2)
Namizno stojalo (1)*1
Pritrdilni vijaki za namizno stojalo
(M5 × 16) (3)
Sestavni vijaki za namizno stojalo
(M6 × 14) (3)
Šesterokotni izvijač (1)
Navodila za uporabo (ta priročnik) in
drugi dokumenti
*1 Navodila za sestavljanje namiznega
stojala najdete na priloženem listu
Namizno stojalo.
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
1: Namestitev namiznega
stojala
1
Pravilno namestitev za določene
modele televizorjev poiščite v
priloženih navodilih za stojalo.
2
Namestite televizor na namizno
stojalo.
Reži za
vijake
~
• Nastavite TV na vrh stojala in ga toliko
potisnite na stojalo, da pokrijete reži za vijake.
3
1
2
Televizor pritrdite na namizno
stojalo z vijaki, v skladu s puščicami
, ki nakazujejo smer lukenj za
določene vijake.
Odstranite zaščito.
Pritisnite pokrov in ga dvignite, da
se odpre.
~
• Če uporabljate električni izvijač, nastavite
navor približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
6 SI
Demontaža namiznega stojala
s televizorja
2: Prilagoditev vidnega kota
televizorja
Če želite odstraniti namizno stojalo s
televizorja, odstranite vijake , ki ste jih
privili v 3. koraku.
Pri tem televizorju lahko nastavite kote v
spodnjem obsegu.
Nastavitev kota (sukanje)
~
• Med nastavljanjem kota z eno roko držite
stojalo, da se televizor ne premakne ali
prevrne.
20°
20°
20°
20°
Nastavitev kota (naklon)
~
• Pazite, da pri nastavljanju kota ne stisnete
prstov med televizor in stojalo.
0° - 6°
~
• Zagotovite, da pred televizorjem ni
predmetov.
Infrardeči senzor
Senzor prisotnosti
(razen za KDL-40/32EX520)
• Ne izpostavljajte senzorja prisotnosti
neposredni sončni svetlobi ali drugi močni
svetlobi, saj lahko povzročijo okvaro.
7 SI
Uvod
~
• Namiznega stojala televizorja ne odstranjujte v
nobenem drugem primeru, kot le zaradi
namestitve ustrezne dodatne opreme na TV.
• Pri odstranjevanju namiznega stojala s
televizorja ga položite z zaslonom navzdol na
stabilno delovno površino, ki je večja od
televizorja.
• Pod LCD-zaslon televizorja postavite mehko
krpo, da ga ne poškodujete.
• Preden televizor vključite, se prepričajte, da je
v navpičnem položaju. Televizorja ne smete
vključiti z LCD ploščo obrnjeno navzdol, da
preprečite popačenost enotnosti slike.
3: Priključitev antene/
digitalnega sprejemnika
(STB)/snemalnika (npr.
DVD-snemalnika)
Priključitev digitalnega sprejemnika
(STB)/snemalnika (npr. DVDsnemalnika) s priključkom HDMI
~
• Uporabite priključek antenskega kabla
debeline največ 14 mm.
Priključitev digitalnega sprejemnika
(STB)/snemalnika (npr. DVDsnemalnika) s priključkom SCART
digitalni sprejemnik (STB)/snemalnik
(npr. DVD-snemalnik)
4: Priključitev avdio/video
naprav
digitalni sprejemnik (STB)/snemalnik
(npr. DVD-snemalnik)
~
• Priporočamo, da za to povezavo uporabite
kabel z univerzalnim pravokotnim
priključkom SCART.
Avdio/video naprava
8 SI
5: Preprečevanje
prevračanja televizorja
6: Povezovanje kablov
~
• Preden povežete kable, odstranite nosilec za
kable s pokrova reže za napajanje (glejte 1. in
2. korak). Z držalom kablov (glejte 3. korak)
povežite ostale kable (glejte 4. korak).
• Omrežnega kabla ne povezujte z drugimi
kabli.
2
3
4
Uvod
1
*
1
V stojalo televizorja privijte lesni
vijak (premera 4 mm, ni priložen).
2
V luknjo na televizorju privijte
strojni vijak (M4 × 10, ni priložen).
3
Lesni vijak in strojni vijak zvežite z
močno vrvjo (ni priložen).
* Pri namestitvi na steno držalo kablov
namestite pod terminale.
9 SI
7: Začetne nastavitve
~
• Možnosti »Polno iskanje« v vašem
območju ali državi morda ni na voljo.
Seznam združljivih ponudnikov
kabelske TV poiščite na spletni strani za
podporo:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Razvrstitev programov: spremeni vrstni
red analognih kanalov, shranjenih v
televizorju.
1
2
1
Pritisnite F/f, da izberete kanal, ki ga
želite premakniti na drugo mesto,
nato pritisnite .
Pritisnite 1 na televizorju.
2
Ko prvič vklopite televizor, se na
zaslonu prikaže meni Jezik za izbiro
jezika.
Pritisnite F/f, da izberete novo mesto
za kanal, nato pritisnite .
~
• Kanale lahko tudi ročno nastavite.
Priključite televizor v vtičnico.
~
• Ko televizor prvič vklopite, bo ta
potreboval nekaj časa za notranjo
obdelavo in optimizacijo, šele nato boste
televizor lahko nastavili. V tem času ne bo
slike in zvoka in lučka merilnika časa na
sprednji strani televizorja bo približno
40 sekund utripala oranžno. Pri tem
postopku ne izklopite televizorja.
3
Sledite navodilom na zaslonu.
Samodejno iskanje dig. kanalov: ko
izberete »Kabelska TV«, priporočamo,
da za hitro nastavitev izberete »Hitro
iskanje«. Možnosti »Frekvenca« in »ID
omrežja« nastavite v skladu z
informacijami, ki ste jih prejeli od
ponudnika kabelske TV. Če z uporabo
možnosti »Hitro iskanje« ne najdete
nobenega kanala, poskusite »Polno
iskanje« (vendar lahko traja nekaj časa).
10 SI
11 SI
Uporaba televizorja BRAVIA
Gledanje televizije
1
Vklopite televizor.
2
Izberite način.
3
Izberite televizijski kanal.
Pritisnite 1 na televizorju, da ga vklopite.
1
2
GUIDE
3
z
• Tipke 5, N, PROG + in
AUDIO na daljinskem
upravljalniku imajo otipljivo
piko. Otipljive pike
uporabljajte kot referenco pri
upravljanju televizorja.
12 SI
Uporaba digitalnega elektronskega
programskega vodiča
V digitalnem načinu pritisnite GUIDE, da se
prikaže programski vodič.
S tipkami 0–9 izberete digitalne kanale. Če želite
izbrati dvomestno številko kanala, višjo od 10,
drugo številko pritisnite hitro.
Deli in krmilniki daljinskega upravljalnika
S priloženim daljinskim upravljalnikom upravljate vaš televizor. Tukaj so opisane osnovne
funkcije daljinskega upravljalnika. Če želite izvedeti več o posamezni funkciji, pritisnite
tipko i-MANUAL in si oglejte vgrajeni priročnik (i-priročnik) (stran 16).
1 :/1
S to tipko televizor preklopite v način
pripravljenosti in ga zbudite.
2 i-MANUAL
Prikaže vgrajeni priročnik (i-priročnik).
4 F/f/G/g/
S to tipko pomikate kazalko po zaslonu in potrdite
vnos.
5 OPTIONS
Prikaže seznam praktičnih funkcij in menijskih
bližnjic. Prikazani elementi menija so odvisni od
trenutnega vhoda in/ali vsebine.
6 Barvne tipke
Ko so na voljo barvne tipke, se na zaslonu prikaže
vodnik za uporabo.
7 PROG/CH +/–/številske tipke
S tipkami izbirate kanale v načinu TV.
8 2 +/–
Prilagodi glasnost.
13 SI
Uporaba televizorja BRAVIA
3 SYNC MENU
Prikaže meni BRAVIA Sync, v katerem upravljate
priključeno opremo, ki je združljiva s tehnologijo
BRAVIA Sync.
Izbiranje različnih funkcij in nastavitev (meni Domov)
Vse funkcije lahko izberete v meniju Domov.
Na stran 15 si oglejte pregled menija Domov.
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite F/f/G/g/ , da izberete
elemente.
2
1, 3
Če želite izbrati elemente menija Domov (npr.
»Nastavitve«)
1 Pritisnite G/g, da izberete »Nastavitve«.
Vsebina elementa »Nastavitve« je
prikazana na desni.
2 Pritisnite F/f, da izberete »Prikazovanje«.
3 Pritisnite , da odprete meni.
V skladu z navodili na zaslonu pritisnite
F/f/G/g, da izberete elemente, in
pritisnite , da potrdite izbiro.
3
14 SI
Za izhod pritisnite HOME.
Pregled menija Domov
Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete HOME, se prikažejo naslednje ikone zvrsti.
Razpoložljive zvrsti so odvisne od vašega modela televizorja, območja, države in pogojev
oddajanja programov.
Izberete lahko poljubni TV-kanal s seznama ali vodnik
po programu.
Mediji
Oglejte si fotografije, poskušajte glasbo ali glejte
videoposnetke v napravi USB ali domačem omrežju.
Vhodi
Izberete lahko opremo, ki je priključena v televizor.
Zaznamki/Zgodovina
Ponuja hiter dostop do pogosto uporabljenih in pred
kratkim gledanih predmetov, kot so TV-kanali, zunanji
vhodi in predstavnostne datoteke.
Nastavitve
Vsebuje vse potrebne nastavitve za prilagoditev vašega
televizorja.
Widgeti
Odpre možnost Widgeti.
Aplikacije
Zabavate se lahko z različnimi aplikacijami, kot so
»Iskanje glasbe«, »Internetni brskalnik« idr.
Qriocity
Omogoči dostop do spletne storitve »Qriocity«.
Spletna vsebina
Brskate lahko tudi po spletnih vsebinah.
Priporočila
Prikaže priporočene programe, ki vam bodo morda všeč,
na podlagi vaše zgodovine ogledov.
Posnetki
S časovnim zamikom lahko posnamete oddaje v USBnapravo HDD ali pa predvajate posneto vsebino.
15 SI
Uporaba televizorja BRAVIA
TV
Prikazovanje navodil za uporabo (i-priročnik)
Navodila za delovanje so vgrajena v vaš televizor BRAVIA in jih je mogoče prikazati na
zaslonu.
Če želite izvedeti več o funkcijah televizorja, s preprostim pritiskom tipke odprete
i-priročnik.
1
Pritisnite i-MANUAL.
2
Pritisnite F/f/G/g/ , da izberete
elemente.
1
2
Izbor elementov v i-priročniku
1 Pritisnite F/f, da izberete element.
Na desni se prikaže vsebina elementa v
obliki podravni.
2 Pritisnite g, da se pomaknete na
podraven.
3 Pritisnite F/f, da izberete element v
podravni.
Na desni se prikaže povzetek elementa.
Če je na voljo tretja raven, po istem
postopku prikažete povzetek elementa.
4 Pritisnite g, da izberete element.
Prikaže se vsebina.
16 SI
Opis zaslona i-priročnika
S tipko G se vrnete na prejšnjo stran
S tipko f odprete naslednjo stran
Številka strani/skupno število strani
S tipko RETURN se vrnete na prejšnjo stran
S tipko
vklopite funkcijo
V i-priročnik lahko vstavljate zaznamke. Upoštevajte navodila na dnu zaslona in strani
zaznamujte z barvnimi gumbi. Če si želite ogledati registrirane zaznamke, na vrhu strani
i-priročnika izberite »Zaznamki«.
Zaznamek zadnje prikazane strani
i-priročnik si zapomni zadnjo prikazano stran. Ko je odprt i-priročnik, pritisnite tipko
i-MANUAL, da se vrnete na TV-zaslon. Če znova pritisnete tipko i-MANUAL, se prikažejo
informacije, ki ste si jih ogledali zadnje. Če se želite vrniti na prvo stran i-priročnika, glejte
navodila na zaslonu ali pritisnite tipko HOME in izberite »i-Manual« pod »Nastavitve« v
meniju Domov.
~
• Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti, se zadnja obiskana stran samodejno ponastavi.
17 SI
Uporaba televizorja BRAVIA
Uporaba zaznamkov
Omrežne nastavitve
Če televizor povežete v splet, lahko
uporabljate različne funkcije: prikaz
fotografije, ki kaže vašo lokacijo na
zemljevidu, spletni videoposnetki idr. Če
želite izvedeti več o funkcijah, glejte
i-priročnik.
~
• Za povezavo v splet morate imeti sklenjeno
pogodbo s ponudnikom internetnih storitev.
Priprava žičnega omrežja
Priprava brezžičnega LAN
S funkcijo Wireless LAN Ready lahko
preprosto dostopate do spleta in vašega
domačega omrežja z USB-vmesnikom za
brezžični LAN UWA-BR100 (od januarja
2010 dalje). Ko USB-vmesnik za brezžični
LAN priključite v USB-vrata vašega
televizorja, ustvarite omrežje, ki deluje brez
kablov. Preden nastavite funkcijo
brezžičnega LAN-a v televizorju, ne
pozabite namestiti brezžičnega
usmerjevalnika.
Internet
Modem s
funkcijami
usmerjevalnika
ali
Televizor
Usmerjevalnik
Modem
Internet
~
• Za povezave LAN uporabljajte kabel
kategorije 7 (ni priložen).
18 SI
~
• Za nekatere modele televizorjev je USBvmesnik za brezžični LAN na voljo kot izbirni
dodatek.
Vzpostavitev internetne
povezave
Z omrežno funkcijo lahko televizor
povežete s spletom. Postopek namestitve je
odvisen od vrste omrežja in usmerjevalnika
LAN. Preden nastavite internetno
povezavo, ne pozabite namestiti
usmerjevalnika LAN. Preverite vaše
brezžično okolje s pomočjo naslednjega
modela.
Brezžični LAN
Zaščiten brezžični LAN?
NE
k 3. vrsta
Ali uporabljate brezžični
usmerjevalnik, ki je združljiv s
funkcijo WPS (Wi-Fi Protected
Set-up)?
NE
k 2. vrsta
Standard WPS poenostavi zaščito
domačega brezžičnega omrežja, saj morate
samo pritisniti tipko WPS na brezžičnem
usmerjevalniku. Preden nastavite brezžični
LAN, poiščite tipko WPS na
usmerjevalniku in se poučite o njeni
uporabi.
Za večjo varnost morate ob izbiri funkcije
»WPS (PIN)« vnesti kodo PIN vašega
usmerjevalnika. Koda PIN se obnovi ob
vsaki izbiri funkcije »WPS (PIN)«.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
>
»Omrežje« > »Nastavitev omrežja«.
2
Na nastavitvenem zaslonu
»Nastavitev za brezžično«.
3
Izberite »WPS (gumb)«, če želite
sistem vklopiti s tipko, ali »WPS
(PIN)«, če želite vnesti kodo.
DA m
1. vrsta*
~
• Ime tipke sistema WPS se lahko razlikuje
glede na znamko usmerjevalnika (npr.
tipka AOSS).
Žično omrežje , 4. vrsta
* 1. vrsto je preprosto nastaviti, če ima vaš
usmerjevalnik gumb za samodejno nastavitev,
npr. Air Station One-Touch Secure System
(AOSS). Večina novejših usmerjevalnikov
vključuje to funkcijo. Preverite vaš
usmerjevalnik.
1. vrsta: Sledite navodilom »Zaščiteno
omrežje s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected
Set-up)«.
2. vrsta: Sledite navodilom »Zaščiteno
omrežje brez funkcije WPS (Wi-Fi
Protected Set-up)«.
3. vrsta: Sledite navodilom »Nezaščiteno
omrežje s poljubnim brezžičnim
usmerjevalnikom«.
4. vrsta: Sledite navodilom »Nastavitev
žičnega omrežja«.
4
Sledite navodilom na nastavitvenem
zaslonu.
2. vrsta: Zaščiteno omrežje
brez funkcije WPS (Wi-Fi
Protected Set-up)
Za vzpostavitev brezžičnega omrežja boste
morali vnesti SSID (ime brezžičnega
omrežja) in varnostni ključ (WEP ali
WPA). Če teh podatkov nimate, poglejte v
navodila za vaš usmerjevalnik.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
>
»Omrežje« > »Nastavitev omrežja«.
2
Na nastavitvenem zaslonu
»Nastavitev za brezžično«.
3
Izberite »Iskanje«, nato pa s
seznama najdenih brezžičnih
omrežij izberite želeno omrežje.
4
Sledite navodilom na nastavitvenem
zaslonu.
(Nadaljevanje)
19 SI
Omrežne nastavitve
DA m
1. vrsta: Zaščiteno omrežje s
funkcijo WPS (Wi-Fi Protected
Set-up)
~
• Če pri nastavitvi omrežja uporabite sistem
WPS, se bodo aktivirale varnostne nastavitve
brezžičnega usmerjevalnika in povezava z
morebitno opremo, ki je bila prej povezana z
brezžičnim usmerjevalnikom v nezaščitenem
načinu, bo prekinjena.
V tem primeru omogočite varnostne
nastavitve prekinjenih naprav in znova
vzpostavite povezavo z njimi. Lahko pa
onemogočite varnostne nastavitve brezžičnega
usmerjevalnika in opremo povežete s
televizorjem v nezaščitenem načinu.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
>
»Omrežje« > »Nastavitev omrežja«.
2
Na nastavitvenem zaslonu
»Nastavitev za ožičeno«.
3
Izberite »Samodejno« za samodejno
nastavitev naslova IP in strežnika
proxy oziroma »Posebno«, če ju
želite nastaviti ročno.
4
Sledite navodilom na nastavitvenem
zaslonu.
3. vrsta: Nezaščiteno omrežje s
poljubnim brezžičnim
usmerjevalnikom
Pregled stanja omrežja
Če želite namestiti brezžično omrežje,
boste morali vnesti SSID (ime brezžičnega
omrežja).
1
Pritisnite HOME, nato izberite
>
»Omrežje« > »Nastavitev omrežja«.
2
Na nastavitvenem zaslonu
»Nastavitev za brezžično«.
3
4
Izberite »Iskanje«, nato pa s
seznama najdenih brezžičnih
omrežij izberite želeno omrežje.
Sledite navodilom na nastavitvenem
zaslonu.
~
• Varnostnega ključa (WEP ali WPA) vam ne
bo treba vnesti, ker pri tem postopku ni treba
izbrati varnostnega načina.
Stanje vašega omrežja lahko preverite.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
>
»Omrežje« > »Nastavitev omrežja«.
2
Izberite »Preglej stanje omrežja«.
Težave pri povezavi v splet
Z diagnostično funkcijo preverite
morebitne razloge za težave pri povezavi v
omrežje in nastavitve le-tega.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
>
»Omrežje« > »Nastavitev omrežja«.
2
3
Izberite »Preglej stanje omrežja«.
Izberite »Preveri povezavo«.
To lahko traja nekaj minut. Ko
potrdite možnost »Preveri
povezavo«, diagnostike ni možno
prekiniti.
4. vrsta: Nastavitev žičnega
omrežja
Po potrebi vnesite ustrezne vrednosti
vašega usmerjevalnika v obliki črk in
številk. Nastavitve (npr. naslov IP, maska
podomrežja, DHCP) se razlikujejo glede na
ponudnika internetnih storitev ali
usmerjevalnik. Če želite izvedeti več o tem,
glejte navodila vašega ponudnika
internetnih storitev ali tista, ki so priložena
usmerjevalniku.
20 SI
Prilagoditev nastavitev
prikazovanja strežnika
Izberete lahko, kateri strežniki domačega
omrežja bodo prikazani v meniju Domov.
Samodejno bo prikazanih največ
10 strežnikov.
1
Pritisnite HOME, nato izberite
>
»Omrežje« > »Nastavitve domačega
omrežja«.
2
Izberite »Nastavitve prikazovanja
strežnika«.
3
Izberite strežnik, ki ga želite
prikazati v meniju Domov, in
prilagodite nastavitve.
Če imate težave pri povezavi z
domačim omrežjem
Če se ne morete povezati v domače
omrežje, televizor zazna, ali prihaja do
težave pri prepoznavanju strežnika. Če
diagnostična funkcija vrne neuspešen
rezultat, preverite morebitne razloge,
omrežne povezave in nastavitve.
Pritisnite HOME, nato izberite
>
»Omrežje« > »Nastavitve domačega
omrežja«.
2
Izberite »Diagnostika strežnika«.
Omrežne nastavitve
1
Zažene se diagnostika strežnika. Ko se
diagnostični postopek konča, se prikaže
seznam rezultatov.
21 SI
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Ko lučka 1 (pripravljenost) utripa, preštejte, koliko krat utripne (zamik je tri
sekunde).
Pritisnite 1 na televizorju, da ga izklopite, odklopite omrežni kabel in dobavitelju ali
servisnemu centru Sony sporočite, kako lučka utripa (število utripov).
Če lučka 1 (pripravljenost) ne utripa, glejte tabele.
Glejte tudi poglavje »Odpravljanje težav« v i-priročniku. Če težava ni rešena, mora vaš
televizor popraviti pooblaščen serviser.
Stanje
Razlaga/rešitev
Ni slike (zaslon je temen) • Preverite priključek antene/kabelske TV.
• Priključite televizor v vtičnico in pritisnite 1 na televizorju.
in ni zvoka.
• Če lučka 1 (pripravljenost) sveti rdeče, pritisnite "/1.
Drobne črne pike in/ali • Zaslon je sestavljen iz slikovnih točk. Drobne črne pike in/ali
svetle točke se pojavljajo svetle točke (slikovne točke) na zaslonu niso znak napake.
na zaslonu.
Nekaterih programov ni • Preverite delovanje sobne ali satelitske antene.
mogoče uglasiti.
Televizor se samodejno
izklopi (TV preide v
stanje pripravljenosti).
• Preverite, ali je aktiviran »Časovnik za izklop« ali potrdite
nastavitev »Trajanje« za »Časovnik za vklop«.
• Preverite, ali se je sprožilo »Stanje pripravlj. nedejavnega
TV-ja«.
Daljinski upravljalnik ne • Zamenjajte baterije.
• Morda je v televizorju izbran način SYNC.
deluje.
Pritisnite SYNC MENU, izberite »Nadzor TV-ja« in nato
»Domov (meni)« ali »Možnosti«, da upravljate televizor.
Pozabili ste geslo za
funkcijo »Funkcija
zaklepanja (pred
otroci)«.
• Vnesite PIN kodo 9999. (PIN koda 9999 je vedno sprejeta.)
Okolica televizorja se je • Ko televizor uporabljate dlje časa, se njegova okolica
segreje. Če se ga dotaknete z roko, je na dotik zelo vroča.
segrela.
22 SI
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali)
TV sistem
Analogni: Odvisno od izbire države/območja: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Barvni/video sistem
Analogni: PAL, PAL60 (samo video vhod), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video vhod)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokrivanje kanalov
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
Zvočni izhod
10 W + 10 W
Vhodni/izhodni priključki
Kabel antene
/
AV1
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
21-iglični priključek scart (standard CENELEC), vključuje avdio/video vhod, vhod RGB in avdio/
video izhod televizorja.
AV2
video vhod (priključek za slušalke)
/
Podprti formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Avdio vhod (priključki za slušalke)
COMPONENT
IN
Video: 1080/24p/30p, 1080p, 1080i, 720/24p/30p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Avdio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz, 16-, 20- in 24-bitno, Dolby Digital
Analogni avdio vhod (mini vtič) (samo HDMI IN4)
PC vhod
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN1)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT / i
Avdioizhod (priključki za slušalke)
Priključek za slušalke
PC IN
PC vhod (15-pinski Mini D-sub)
PC zvočni vhod (mini vtič)
1, 2
(samo KDL-40/32EX520)
USB vrata
1, 2 (HDD REC)
(samo KDL-40/32EX521)
USB vrata, USB-reža za napravo HDD (samo
Dodatne informacije
HDMI IN 1, 2, 3, 4
2)
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
LAN
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost povezave se lahko razlikuje glede na delovno okolje
omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije preko priključka 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zajamčena.)
(Nadaljevanje)
23 SI
Naziv modela KDL-
40EX521/40EX520
32EX521/32EX520
Napajanje in druge lastnosti
Zahteve za napajanje
220 – 240 V AC, 50 Hz
Velikost zaslona
(diagonala)
Pribl. 101,6 cm/40 palcev
Poraba
energije
Pribl. 80,1 cm/32 palcev
v načinu
65 W
»Doma«/
»Standardna«
56 W
v načinu
»Prodajalna«/ 113 W
»Živobarvna«
88 W
Povprečna letna poraba
energije*1
95 kWh
82 kWh
Poraba v pripravljenosti*
0,3 W (15 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
0,3 W (17 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
Ločljivost zaslona
1.920 točk (vodoravno) × 1.080 vrstice (navpično)
2
Mere (pribl.) (š × v × g)
z namiznim stojalom
94,3 × 61,6 × 25,0 cm
75,5 × 51,0 × 21,6 cm
brez namiznega stojala
94,3 × 58,6 × 4,2 cm
75,5 × 48,0 × 4,2 cm
z namiznim stojalom
14,4 kg
10,2 kg
brez namiznega stojala
11,2 kg
7,7 kg
Masa (pribl.)
Priložena dodatna oprema Glejte »Preverjanje dodatkov« (stran 6).
*
*
Izbirna dodatna oprema
Nosilec za stensko montažo: SU-WL500
USB-vmesnik za brezžični LAN
Delovna temperatura
0 – 40 ºC
Delovna vlažnost
10 – 80 % RH (nekondenzirajoča)
1
2
4 ure na dan in 365 dni na leto
Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.
Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
24 SI
Namestitev dodatne opreme (nosilec za stensko montažo)
Za stranke:
Če uporabljate nosilec za stensko montažo SU-WL500, mora biti med steno in televizorjem
6 cm razmika. V tem prostoru lahko usmerite kable do televizorja.
6 cm
Stena
Zaradi zaščite izdelka in iz varnostnih razlogov Sony močno priporoča, da vaš televizor
namesti Sonyjev dobavitelj ali pooblaščen izvajalec. Namestitve ne poskušajte opraviti sami.
Televizor lahko postavite na nosilec za stensko montažo SU-WL500 (stran 26) (naprodaj
ločeno).
• Za pravilno namestitev glejte navodila, priložena nosilcu za stensko montažo.
• Glejte »Demontaža namiznega stojala s televizorja« (stran 7).
Za namestitev tega izdelka morate biti dovolj izkušeni, zlasti za ocenjevanje primerne
nosilnosti stene za televizor. Namestitev tega izdelka na steno zaupajte Sonyjevim
dobaviteljem ali pooblaščenim izvajalcem in pazite na varnost med namestitvijo. Sony ni
odgovoren za kakršno koli škodo ali poškodbo, ki bi nastala zaradi nepravilnega ravnanja
ali namestitve.
Pri montaži televizorja na steno odstranite vijake na zadnji strani televizorja. Vijaki in
njihovo število so odvisni od modela televizorja. (Pritrjeni so v luknje za vijake za stensko
montažo.) Pazite, da boste odstranjene vijake shranili na varno mesto izven dosega otrok.
×
2
×
2
(Nadaljevanje)
25 SI
Dodatne informacije
Za Sonyjeve distributerje in izvajalce:
Skrbno pazite na varnost med namestitvijo, občasnim vzdrževanjem in pregledovanjem
izdelka.
SU-WL500
Kavelj za
montažo
×
Vijak
(+PSW
6 × 16)
4
Mehka krpa
~
• S priloženimi štirimi vijaki za nosilec za stensko montažo pritrdite kavelj.
• Pri ponovni namestitvi namiznega stojala pazite, da boste privili vijake, ki ste jih prej odstranili, v
prvotne odprtine na hrbtni strani televizorja.
Shema/preglednica lokacij vijakov in kavljev
Lokacija vijaka
Lokacija kavlja
40EX521/40EX520
Naziv modela KDL-
e, j
b
32EX521/32EX520
e, g
c
SU-WL500
Lokacija vijaka
Pri namestitvi kavlja za montažo na
televizor.
Lokacija kavlja
Pri namestitvi televizorja na nosilec.
a
b
c
26 SI
Preglednica namestitvenih mer televizorja
SU-WL500
E
A
F
C
B
D
G
H
Središčna točka zaslona
Enota: cm
Mere
zaslona
Dolžina za posamezen montažni kot
Kot (0°)
Kot (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
40EX521/
40EX520
94,3
58,6
15,7
46,5
9,1
26,0
54,5
47,2
32EX521/
32EX520
75,5
48,0
16,1
41,6
9,1
24,1
44,6
42,6
Številke v tabeli se lahko rahlo razlikujejo glede na namestitev.
OPOZORILO
Stena, na katero bo televizor nameščen, mora zagotavljati zadostno nosilnost, vsaj štirikrat večjo od
teže televizorja. Težo televizorja poiščite v poglavju »Tehnični podatki« (stran 23–24).
27 SI
Dodatne informacije
Naziv
modela
KDL-
Središčna
mera
zaslona
Varnostne
informacije
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v
skladu s spodaj navedenimi navodili, da
bi preprečili nevarnost požara,
električnega udara, škode in/ali
poškodb.
Namestitev
• Televizor morate namestiti blizu
enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor postavite na trdno in ravno
površino.
• Namestitev na steno naj izvaja
izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo,
da uporabljate Sonyjevo dodatno
opremo, vključno:
– nosilec za stensko montažo:
SU-WL500
• Obvezno uporabite vijake, priložene
nosilcu za stensko montažo, ko
pritrjujete montažne kavlje na
televizor. Priloženi vijaki so izdelani
tako, da zagotavljajo dolžino
8–12 mm, izmerjeno od pritrditvene
površine montažnega kavlja.
Premer in dolžina vijakov se pri
različnih modelih nosilcev za stensko
montažo razlikujeta.
Z uporabo drugih vijakov namesto
priloženih lahko povzročite notranje
poškodbe televizorja ali prevračanje
itd.
8 mm – 12 mm
Vijak (priložen nosilcu za
stensko montažo)
Kavelj za montažo
Pritrditev kavlja na hrbtni
strani televizorja
Prezračevanje
Napajalni kabel
• Odprtin za prezračevanje ne smete
nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot
je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite
Sonyjev nosilec za stensko montažo,
da bi zagotovili zadostno kroženje
zraka.
Da bi preprečili nevarnost požara,
električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte
v skladu z naslednjimi navodili:
Pri namestitvi na steno
30 cm
10 cm
• Med prenašanjem televizorja ne
izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na
popravilo ali pri selitvi, ga zapakirajte
v originalno škatlo in embalažni
material.
28 SI
–
–
10 cm
–
–
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora
okrog televizorja.
–
Pri namestitvi na stojalo
–
10 cm
30 cm
10 cm
6 cm
Uporabljajte samo priloženi Sonyjev
napajalni kabel, ne uporabljajte
kablov drugih proizvajalcev.
Vtič potisnite do konca v omrežno
vtičnico.
Televizor uporabljajte samo z
napajanjem 220–240 V AC.
Med priključevanjem kablov se
zaradi lastne varnosti prepričajte,
da ste odklopili napajalni kabel, in
pazite, da ne boste hodili po kablih.
Pred deli na televizorju ali
premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
Napajalni kabel ločite od virov
toplote.
Omrežni vtič redno odklopite in
očistite. Če je vtič prekrit s prahom
in se prah navlaži, se izolacija lahko
poškoduje, kar bi lahko povzročilo
požar.
Opombe
Pustite najmanj toliko prostora
okrog televizorja.
• Da bi zagotovili ustrezno
prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
– Televizorja ne smete položiti,
namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej
ali stransko.
– Televizorja ne nameščajte na
polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
– Televizorja ne pokrivajte z
blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer
časopisom ipd.
– Televizorja ne namestite tako, kot
je prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
Prenašanje
• Pred prenašanjem televizorja
odklopite vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati
velik televizor.
• Kadar televizor prenašate ročno, ga
držite kot je prikazano na sliki desno.
Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja
zaslona.
–
• Priloženega napajalnega kabla ne
uporabljajte z nobeno drugo opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne
pregibajte in ne zvijajte prekomerno.
V nasprotnem se lahko notranji
vodniki prelomijo ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na
napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne
vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto
omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v
katero se vtič ne prilega popolnoma.
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne
uporabljajte na lokacijah, v okolju ali
situacijah, kot so opisane spodaj, sicer
lahko pride do okvare televizorja, ki bi
lahko povzročila požar, električni udar,
škodo in/ali poškodbe.
Lokacija:
Stena
Stena
• Na prostem (neposredno
izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v
vozilu, v medicinskih ustanovah,
nestabilnih lokacijah, blizu vode,
dežja, vlage in dima.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode,
lahko žveplo v zraku ipd. poškoduje
televizor.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona
ne izpostavljajte neposredni osvetlitvi
ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v
topel prostor. Nenadne spremembe
sobne temperature lahko povzročijo
nabiranje vlage. To lahko povzroči
slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da
vlaga najprej v celoti izhlapi, šele nato
vklopite televizor.
Okolje:
Če ga ne uporabljate
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno
zaprašena. Mesta, kamor lahko
vdrejo žuželke. Mesta, kjer je
televizor lahko izpostavljen mehanski
vibracijam, v bližini vnetljivih
predmetov (sveče itd.). Televizorja ne
smete izpostavljati kapljanju ali
brizganju, in predmetov, napolnjenim
s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
• Televizorja ne namestite v vlažen ali
prašen prostor ali v prostor z
zaoljenim dimom ali paro (blizu
kuhalnikov ali vlažilcev). V takih
primerih lahko pride do požara,
električnega udara ali popačenja.
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti
odklopite napajanje, če televizorja
več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno,
če televizor samo izklopite. Izvlecite
vtič iz omrežne vtičnice, da televizor
popolnoma odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni
s funkcijami, zaradi katerih mora
televizor ostati v pripravljenosti, da bi
lahko pravilno deloval.
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po
televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega
otrok, da je ne bi pomotoma
pogoltnili.
V primeru naslednjih
težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih
težav, nemudoma izklopite televizor in
odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim
centrom se dogovorite, da televizor
pregleda usposobljeno servisno osebje.
Dodatne informacije
• Televizorja ne namestite na mesta,
kjer bo izpostavljen visokim
temperaturam, na primer neposredno
na sonce, blizu radiatorja ali grelca.
Televizor se lahko v teh pogojih
pregreje, kar lahko poškoduje ohišje
in/ali povzroči nepravilno delovanje
televizorja.
Otroci
Če:
–
–
–
–
Situacija:
• Ne uporabljajte z mokrimi rokami, z
odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki
jih proizvajalec ne priporoča. Med
bliskanjem odklopite televizor iz
omrežne vtičnice in anteno.
• Televizorja ne namestite na
izpostavljeno mesto. Če se oseba ali
predmet zaleti v televizor, lahko
pride do osebne poškodbe ali škode
na predmetu.
je napajalni kabel poškodovan,
omrežna vtičnica ne omogoča
popolne vstavitve vtiča,
je televizor poškodovan zaradi
padca, udarca ali ker je vanj priletel
predmet,
je skozi odprtine na ohišju stekla
tekočina oz. padel predmet.
Opozorilo
Da bi preprečili požar, sveč in drugega
odprtega plamena ne postavljajte v
bližino izdelka.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo
zaslona lahko zaradi udarca poči in
povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se
televizorja ne dotikajte, dokler ne
odklopite napajalnega kabla. V
nasprotnem lahko pride do
električnega udara.
29 SI
Uporabne informacije o izdelkih Sony
A-DWR-100-11(1)
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising