Sony | KDL-32S3000 | Sony KDL-32S3000 Navodila za uporabo

Barvni televizor LCD
Navodila za uporabo
Pred uporabo televizorja vas prosimo, da temeljito preberete poglavje »Za vašo varnost«. Shranite navodila
za nadaljnjo uporabo.
KDL-40S30xx
KDL-40D26xx
KDL-40T30xx
KDL-32D27xx
KDL-32T28xx
© 2007 Sony korporacija
KDL-40D27xx
KDL-40T28xx
KDL-32S30xx
KDL-32D26xx
KDL-32T30xx
Uvod
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Sony.
Pred uporabo televizorja vas prosimo, da temeljito
preberete navodila in jih shranite za nadaljnjo
uporabo.
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno
in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer
ste izdelek kupili.
Opombe o funkcijah digitalnega televizorja
• Funkcije, ki se nanašajo na digitalni TV
delujejo le v državah in na področjih, ki oddajajo
digitalne zemeljske signale DVB-T (MPEG2).
• Čeprav ta televizor ustreza določilom DVB-T in
DVB-C, združljivost z digitalnimi zemeljskimi
oddajami DVB-T in digitalnimi kabelskimi
oddajami DVB-C v prihodnosti ni zagotovljena.
• Nekatere funkcije digitalnega televizorja v
določenih državah niso na voljo in kabel DVB-C
pri nekaterih ponudnikih morda ne bo pravilno
deloval.
• Seznam združljivih kabelskih ponudnikov si
oglejte na spletni strani:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Blagovne znamke
•
je registrirana blagovna znamka DVB
Project.
• Izdelan pod licenco BBE Sound, Inc.
Pod licenco BBE Sound, Inc. Krijejo ga ameriški
patenti: 5510752, 5736897. »BBE« in simbol
BBE sta blagovni znamki BBE Sound, Inc.
• Izdelano po licenci Dolby Laboratories. »Dolby«
in simbol z dvojnim D, sta blagovni znamki
Dolby Laboratories.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.
• Na slikah v tem priročniku se pojavlja model
KDL-32D2710, razen če je navedeno drugače.
»xx«, ki se pojavlja ob imenu modela, stoji za
dvomestno številko, ki se nanaša na barvno
različico.
2
Vsebina
Uvod
4
Za vašo varnost ......................................................................................................7
Varnostni ukrepi......................................................................................................8
Opis daljinskega upravljalnika ............................................................................................. 9
Pregled tipk in indikatorjev na televizorju ........................................................................ 10
Gledanje televizije
Gledanje televizije ................................................................................................. 11
Uporaba vodiča po digitalnih elektronskih programih (EPG)
Uporaba seznama »Favourite« (priljubljeni)
..................................13
.........................................................15
Uporaba dodatne opreme
Priključitev dodatne opreme....................................................................................16
Ogled slik iz priključene opreme .............................................................................. 17
Uporaba HDMI nadzora .........................................................................................18
Uporaba funkcij menijev (MENU)
Uporaba menijev ..................................................................................................19
Meni za nastavitev slike (Picture Adjustment menu) .....................................................20
Meni za nastavitev zvoka (Sound Adjustment menu) ....................................................22
Meni (Features) ....................................................................................................24
Nastavitveni meni (Set Up menu) .............................................................................26
Meni za digitalne nastavitve
.............................................................................29
Dodatne informacije
Tehnični podatki ...................................................................................................31
Odpravljanje težav .................................................................................................33
: samo za digitalne kanale
3
Uvod
1: Pregled priložene
dodatne opreme
2: Priključitev antene /
videorekorderja
Omrežni kabel (vrste BF) (samo za KDL40S30xx, KDL-40D27xx, KDL-40D26xx, KDL40T28xx, KDL-40T30xx)
Priključitev antene/kabla
Zemeljski signal
ali kabel
Koaksialni kabel*
Koaksialni kabel (samo za KDL-40S30xx, KDL40D27xx, KDL-40D26xx, KDL-40T28xx, KDL40T30xx)
Daljinski upravljalnik RM-ED009
Bateriji velikosti AA (vrsta R6)
Pas in vijaka
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Priključitev antene/kabla in videorekorderja
Potisnite in dvignite pokrov, da se odpre.
Opombe
• Prepričajte se, da ste priloženi bateriji vstavili
upoštevajoč njuno polariteto.
• Ne uporabljajte različne vrste baterij skupaj in ne
uporabljajte skupaj stare in nove baterije.
• Izrabljeni bateriji odvrzite na okolju prijazen način.
• Previdno ravnajte z daljinskim upravljalnikom. Pazite,
da vam ne pade, da ga ne pohodite in da ga ne polijete s
tekočino.
• Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika izvoru
toplote, neposredni sončni svetlobi ali vlagi.
Koaksialni kabel *
Zemeljski
signal ali kabel
Scart kabel (ni priložen)
Koaksialni kabel
(ni priložen)
Videorekorder
4
4: Kaj storiti, da se
televizor ne bi prevrnil?
6: Izbira jezika/področja
Pri modelih z vrtljivim stojalom (KDL-32T30xx,
KDL-40T30xx) ne zategujte pasu .
3,4
4: Povezovanje kablov
KDL-40S30xx,
KDL-40D27xx,
KDL-40D26xx,
KDL-40T28xx,
KDL-40T30xx
1
Priključite televizor v stensko vtičnico (220240V AC, 50Hz).
2
Pritisnite na tipko u na zgornji strani
televizorja.
Pri prvem vklopu televizorja se na zaslonu
prikaže meni z jeziki.
3
S puščicama F/f izberite jezik, prikazan na
zaslonih menija, nato pritisnite na .
5: Povezovanje kablov
Se nadaljuje
5
4
S puščicama F/f izberite državo/področje,
v kateri boste upravljali televizor in nato
pritisnite na tipko .
4
Če se na zaslonu prikaže meni »Programme
Sorting« (razvrščanje programov), sledite
ustreznim korakom na strani 26.
Če ne želite spremeniti zaporedja, v katerem so
shranjeni analogni kanali, nadaljujte s korakom 5.
5
Pritisnite na tipko MENU.
Televizor je nastavil vse razpoložljive kanale.
Če ne morete sprejeti kanala z digitalnim oddajanjem
ali če v koraku 4 (str. 6) izberete področje, v katerem ni
digitalnih oddaj, morate po koraku 5 nastaviti uro.
Če se država/področje v kateri želite
uporabljati televizor ne prikaže v seznamu,
namesto nje izberite ‘‘-‘‘.
7: Samodejna nastavitev
kanalov
1
Nastavitev televizorja za priključitev digit. kabla
1
2
Preden začnete s samodejnim
nastavljanjem kanalov, v videorekorder,
priključen v televizor (str. 4), vstavite
posneto kaseto in jo začnite predvajati.
Pritisnite na
.
S puščicama F/f izberite „Quick Scan“ ali
„Full Scan“ in pritisnite na .
„Quick Scan“: Kanali se nastavijo v skladu z
informacijami kabelskega ponudnika, znotraj
oddajanega signala. Priporočljiva nastavitev
za možnosti „Frequency“, „Network ID“ in
„Symbol Rate“ je „Auto“. „Quick Scan“ je
priporočljiva nastavitev za hitro uglasitev, če
kabelski ponudnik to podpira.
„Full Scan“: Vsi razpoložljivi kanali se
nastavijo in shranijo. Postopek utegne trajati dlje
časa. Ta možnost je priporočljiva, če kabelski
ponudnik ne podpira možnosti „Quick Scan“.
Več informacij o podpori kabelskih
ponudnikov si oglejte na spletni strani
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Televizor bo med samodejnim nastavljanjem
kanalov poiskal in shranil video kanal. Če v
televizor niste priključili videorekorderja, ta
postopek ni potreben.
2
Pritisnite na
.
3
S puščicami G/g/f izberite „Start“.
TV začne iskati kanale. Ne pritiskajte na tipke
na televizorju ali daljinskem upravljalniku.
3
6
S puščicama F/f izberite »Antenna« ali
»Cable«, nato pritisnite na .
Če izberete »Cable«, se prikaže zaslon za izbiro
vrste skeniranja. Oglejte si poglavje »Nastavitev
televizorja za priključitev digitalnega kabla« na
strani 6. Televizor začne iskati vse razpoložljive
digitalne kanale, ki jim sledijo razpoložljivi
analogni kanali. To utegne trajati dlje časa. V
tem času ne pritiskajte na tipke na televizorju ali
daljinskem upravljalniku.
Če se prikaže sporočilo, ki zahteva potrditev
priključitve antene
Televizor ne najde nobenih kanalov (ne
digitalnih, ne analognih). Preverite vse
priključitve antene in nato pritisnite na za
ponovno samodejno nastavitev kanalov.
Odstranjevanje stojala za
na mizo s televizorja
Stojalo za na mizo odstranite samo v primeru, da želite
televizor nastaviti na steno. Na sliki sta prikazani obe
verziji.
Namestitev s stojalom
Za vašo varnost
30 cm
10 cm
Namestitev/postavitev
10 cm
6 cm
Namestite in uporabljajte televizor v skladu s
spodnjimi navodili, da ne bi prišlo do požara,
elektrinčega udara ali poškodb.
Pustite najmanj toliko prostora okoli televizorja.
Namestitev
• Namestite televizor v bližino lahko dostopne stenske
vtičnice.
• Postavite televizor na stabilno, ravno površino.
• Če želite televizor obesiti na steno, naj to stori
usposobljeno osebje.
• Iz varnostnih razlogov vam toplo priporočamo uporabo
dodatne opreme Sony, ki vključuje:
– konzole za pritrditev televizorja na steno
SU-WL500
Nošenje
• Preden ga odnesete, iz televizorja
izvlecite vse kable.
• Pri nošenju večjega televizorja
naj sodelujeta najmanj dve osebi.
• Če nosite televizor v rokah, ga
držite tako, kot kaže slika na
desni.
• Ko dvigujete ali premikate
televizor, ga vedno držite tudi
na dnu. Ne pritiskajte na LCD
zaslon.
• Pri prevažanju ne izpostavljajte televizorja udarcem ali
prekomernemu tresenju.
• Če želite televizor odnesti v popravilo ali če ga želite
prenesti drugam, ga spravite v originalno škatlo.
Zračenje
• Nikoli ne prekrivajte zračnikov in vanje ničesar ne
vstavljajte.
• Pustite dovolj prostora okoli televizorja.
• Toplo vam priporočamo uporabo Sonyjevih konzol
za namestitev na steno, da bo televizorju zagotovljeno
zadostno zračenje.
Namestitev na steno
30 cm
10 cm
10 cm
• Če televizorju ni omogočeno ustrezno zračenje, se
utegneta nakopičiti prah in umazanija. Da boste
televizorju omogočili ustrezno zračenje, si preberite
naslednje:
– Ne nameščajte televizorja tako, da bo obrnjen nazaj ali
na stran,
– Ne nameščajte narobe obrnjenega televizorja,
– Ne nameščajte televizorja na polico, preprogo, posteljo
ali v omaro,
– Ne prekrivajte televizorja s krpami, zavesami,
časopisnim papirjem,
– Ne nameščajte televizorja kot kaže spodnja slika.
Kroženje zraka je ovirano.
Stena
Stena
Omrežni kabel
• Upoštevajte naslednja navodila, da se izognete požaru,
električnemu toku in poškodbam.
– S tri-žičnim ozemljitvenim vtičem priključite televizor
v omrežno vtičnico z zaščitno ozemljitveno
priključitvijo (samo za KDL-40S30xx, KDL-40D27xx,
KDL-40D26xx, KDL-40T28xx, KDL-40T30xx).
– Uporabljajte samo Sonyjeve omrežne kable in ne
kable drugih znamk.
– Uporabljajte televizor le pri napetosti 220 – 240 V.
– Pred priključevanjem izvlecite omrežni kabel iz
stenske vtičnice in pazite, da se z nogami ne zapletete
med kable.
– Pred premikanjem televizorja izključite omrežni kabel.
– Ne izpostavljajte omrežnega kabla virom toplote.
– Redno izvlecite in očistite omrežni kabel. Če se
na kablu nabere prah ali vlaga, utegne to vplivati na
izolacijo in lahko pride do požara.
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okoli televizorja.
Se nadaljuje
7
Opombe
• Ne uporabljajte priloženega omrežnega kabla z drugimi
napravami.
• Pazite, da omrežnega kabla preveč ne priščipnete,
upognete ali zvijete.
• Ne spreminjajte omrežnega kabla.
• Ne postavljajte ničesar težkega na omrežni kabel.
• Ko želite izvleči omrežni kabel, držite za vtič in ne za
kabel.
• Ne priključujte preveč naprav v isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežno vtičnico, v katero je težko
priključiti kabel.
Nedovoljena uporaba
Ne postavljajte/uporabljajte televizorja na mestih
ali v pogojih, ki so navedena spodaj, ker bi
utegnilo priti do nepravilnega delovanja, požara,
električnega udara ali poškodb.
Prostor:
Na prostem (v neposrednem soncu), na obali, na
ladji ali drugih plovilih, v vozilu, v zdravstvenih
ustanovah, v bližini gorljivih predmetov (sveč, ipd.)
Okolje:
Prostori, ki so vroči, vlažni ali zelo prašni; kjer bi v
napravo utegnili zaiti insekti; kjer bi bila naprava izpostavljena tresenju; na nestabilna mesta; v bližini
vode, dežja, vlage ali dima.
Pogoji:
Ne uporabljajte televizorja z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki jih proizvajalec
ne priporoča. Med nevihto izključite televizor in
anteno iz omrežne vtičnice.
Polomljeni deli:
• Ne mecite ničesar v televizor, ker bi s tem utegnili
razbiti zaslon in povzročiti resne poškodbe.
• Televizor še ni povsem izključen iz omrežja, ko ga
izklopite. Če ga želite povsem izključiti, izvlecite
omrežni kabel.
• Nekateri televizorji imajo funkcije, pri katerih je za
pravilno delovanje potrebno, da je televizor v stanju
pripravljenosti.
Otroci
• Ne pustite otrokom, da plezajo na televizor.
• Hranite majhne dodatke izven dosega otrok, da jih ne
bi nehote pogoltnili.
Če pride do naslednjih težav…
Če pride do naslednjih težav, izklopite televizor
in nemudoma izvlecite omrežni kabel. Naj vam
televizor pregleda usposobljeno osebje v trgovini ali
na Sonyjevem servisu.
8
Če:
– je omrežni kabel poškodovan,
– se vtič slabo prilega vtičnici,
– se je televizor poškodoval, ko je padel ali ko je
kaj udarilo vanj,
– je v luknje zašla tekočina ali kak predmet.
Varnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Glejte televizijo pri blagi svetlobi. Če je svetloba
preslaba, se oči bolj utrudijo. Oči se utrudijo tudi če
gledate televizijo dlje časa.
• Če uporabljate slušalke, ne nastavljajte glasnosti
previsoko, ker bi si utegnili poškodovati sluh.
LCD zaslon
• Čeprav je LCD zaslon narejen z izjemno natančno
tehnologijo in je najmanj 99,99% slikovnih točk
efektivnih, se utegnejo na LCD zaslonu pojaviti črne pike
ali svetle svetlobne točke (rdeča, modra ali zelena). To je
strukturalna lastnost LCD zaslona in ne predstavlja okvare.
• Ne izpostavljajte površine LCD zaslona soncu. S tem bi jo
utegnili poškodovati.
• Ne pritiskajte nanj in ne opraskajte sprednjega filtra.
Ne odlagajte predmetov na televizor. Prikazana slika bi
utegnila biti neenakomerna in lahko bi poškodovali LCD
zaslon.
• Če televizor uporabljate v mrzlem prostoru, utegne prikazana sliki vsebovati madeže ali postati temna. To ne predstavlja napake. Ta pojav s povišanjem temperature izgine.
• Če prikazujete mirujoče slike neprekinjeno dlje časa, se
utegnejo pojaviti obrisi. Po nekaj trenutkih lahko izginejo.
• Zaslon in ohišje se med uporabo segrejeta. To ne
predstavlja okvare.
• LCD vsebuje majhno količino tekočih kristalov in
živega srebra. Tudi fluorescentna cev, ki se uporablja v
tem televizorju, vsebuje živo srebro. Pri odmetu enote
upoštevajte pravila in zakone.
Kako ravnati s površino TV zaslona in čiščenje
Pred čiščenjem ne pozabite izključiti omrežnega kabla,
priključenega v televizor, iz omrežja.
Površina zaslona je prekrita s posebnim premazom, ki
preprečuje odsev močne svetlobe.
Da se zaslon ne poškoduje, upoštevajte spodnje nasvete.
• Odstranite prah s površine zaslona /ohišja z mehko
krpo. Če ga ni mogoče odstraniti, navlažite krpo z
razredčenim blagim čistilom.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp ali gob, grobih praškov
in topil, kot sta alkohol in bencin. Z njimi bi utegnili
poškodovati površino zaslona.
• V zračnikih se utegne sčasoma nabrati prah. Za pravilno
zračenje vam priporočamo, da ga občasno (enkrat
mesečno) s sesalnikom odstranite.
Dodatne naprave
Če televizor stoji v bližini naprave, ki oddaja
elektromagnetno sevanje, se utegne pojaviti popačenje
slike ali zvoka.
Pregled tipk na daljinskem upravljalniku
1 TV 1/u – stanje pripravljenosti
S to tipko lahko televizor začasno izključite in ga vključite iz
stanja pripravljenosti.
2 A/B – Dual Sound (dvojni zvok) (stran 22)
3 Barvne tipke (strani 12, 13, 15)
4
/
- Izbira vhodnega izvora/ zadržanje teksta
• V načinu TV (stran 17): Izberite vhodni izvor med napravami,
priključenimi v TV priključek.
• V načinu Analoque Text (stran 12): Zadrži trenutno izbrano stran.
5 F/f/G/g/
6 TOOLS (strani 12, 18)
Omogoča dostop do različnih možnosti gledanja in sprememb/določanja
nastavitev v skladu z izvorom in načinom zaslona.
7 MENU (stran 19)
8 THEATRE
Vklopite in izklopite lahko način »Theatre«. Ko je način »Theatre«
vklopljen, se samodejno nastavita najboljši avdio izhod (če je TV
priključen v avdio sistem s kablom HDMI) in kakovost slike za filme.
9 Oštevilčene tipke
• V načinu TV: Izberete lahko kanale. Za številko kanala, ki je višja od 10,
vpišite drugo številko v roku 2 sekund.
• V načinu Text: Vpišete lahko tromestno število za izbiro strani.
0
predhodni kanal
Vrnete se lahko na kanal, ki ste ga prej gledali (za več kot pet sekund).
qa PROG +/–/
/
• V načinu TV (stran 11): Izberete lahko naslednji (+) ali predhodni (-)
kanal.
ali
• V analognem načinu Text (stran 12): Izberete lahko naslednjo
predhodno
stran.
qs ¤ – Utišanje zvoka
qd . +/– Glasnost
qf / Text (stran 12)
qg DIGITAL – digitalni način (stran 11)
qh ANALOG – analogni način (stran 11)
qj
/RETURN
Vrnitev na predhodni zaslon prikazanega menija.
qk
– EPG (Digital Electronic Programme Guide – vodič po digitalnih
elektronskih programih) (stran 13)
ql – Zamrznitev slike (stran 12)
Zamrzne TV sliko.
z
• Na tipki, označeni s 5 in tipkah
PROG + in A/B se nahaja otipljiva
pika za lažjo upravljanje.
• Ko izklopite televizor, se izklopi tudi
način »Theatre«.
w;
wa
– Način »Screen« (zaslon) (stran 12)
Info/prikaz teksta
• V digitalnem načinu: Prikaže podatke o trenutno gledanem programu.
• V analognem načinu: Prikaže podatke, kot so številka trenutnega kanala
in način zaslona.
• V načinu Analoque Text (stran 12): Prikažete lahko skrite podatke (npr.
odgovore za kviz).
9
Pregled tipk in indikatorjev na televizorju
1
2
/
(stran 19)
– Izbira vhoda/OK
• V TV načinu (stran 17): za izbiro vhodnega izvora iz
naprav, priključenih v televizor.
• V TV meniju: za izbiro menija ali možnosti in
potrditev nastavitve.
3 . +/–/ /
• Povišate (+) ali znižate (–) lahko glasnost.
• V TV meniju: Premikate se lahko po
možnostih levo ( ) in desno ( ).
4 PROG +/–/ /
• V načinu TV: Izberete lahko naslednji (+) ali prejšnji
(–) kanal.
• V TV meniju: Premikate se lahko
po možnostih navzgor ( ) in navzdol ( ).
5 u – Vklop
• Vklop in izklop televizorja.
6
– Izklop televizorja/Indikator za časovnik
• Ko izklopite sliko, zasveti zeleno (stran 24).
• Ko nastavite časovnik, zasveti oranžno (stran 25).
7 u – Indikator za stanje pripravljenosti
Zasveti rdeče, če se TV nahaja v stanju pripravljenosti.
8
– Indikator za vklop/snemanje s časovnikom
• Zasveti zeleno, ko se TV vklopi.
• Zasveti oranžno, ko je nastavljeno snemanje s
časovnikom (stran 13).
• Zasveti rdeče med snemanjem s časovnikom.
9 Senzor za daljinsko upravljanje.
• Sprejema IR signale iz daljinskega upravljalnika.
• Ne prekrivajte senzorja, ker bi to vplivalo na
delovanje.
Opomba
Preden izvlečete omrežni kabel ne pozabite povsem
izklopiti televizorja. Če bi kabel izvlekli pri vklopljenem
televizorju, bi lučka utegnila ostati prižgana ali pa bi
povzročiti okvaro televizorja.
10
Če želite s pomočjo oštevilčenih tipk izbrati
številko 10 ali več, vpišite drugo in tretjo števko
v roku dveh sekund.
Če želite digitalni kanal izbrati s pomočjo
vodiča po digitalnih elektronskih programih
(Digital Electronic Programme Guide (EPG),
glej stran 13.
Gledanje televizije
Gledanje televizije
1
V digitalnem načinu
Na hitro se prikaže okvir z informacijami. V
njem se lahko pojavijo naslednji simboli:
: Na voljo so interaktivne storitve (MHEG
Digital Text).
: Interaktivne storitve (MHEG Digital Text)
trenutno niso na voljo.
2
2
3
: Radijske storitve.
: Kodirane storitve / storitve, ki zahtevajo
prijavo
: Za zvok je na voljo več jezikov.
: Na voljo so podnapisi.
: Na voljo so podnapisi za slušno prizadete.
qk : Najnižja priporočljiva starost za trenutni
program (od 4 do 18 let).
: Starševski zaklep.
t : Trenutni program se snema.
3
Dodatne funkcije
Če želite
1
Pritisnite na tipko u na televizorju (desna
stran) in vklopite televizor.
Storite naslednje
vklopiti televizor iz
stanja pripravljenosti,
brez zvoka,
Pritisnite na ¤. Pritisnite na
2+/– in nastavite nivo
glasnosti.
nastaviti glasnost,
Pritisnite na 2+ (zvišanje
glasnosti)/- (znižanje glasnosti).
dostop do indeksne
. Za izbiro
Pritisnite na
tabele programov (samo analognega programa uporabite
v analognem načinu),
F/f, nato pritisnite na
.
Če se televizor nahaja v stanju pripravljenosti
(indikator u (stanje pripravljenosti) na sprednji
strani televizorja sveti rdeče), pritisnite na
tipko 1/u na daljinskem upravljalniku in ga
vklopite.
2
Pritisnite na tipko DIGITAL za vklop
digitalnega načina ali na tipko ANALOG za
vklop analognega načina.
Razpoložljivost kanalov je odvisna od načina.
3
Z oštevilčenimi tipkami ali s tipko PROG
+/- izberite TV kanal.
Se nadaljuje
11
Dostop do besedila »Text«
Wide
Pritisnite na tipko /. Z vsakim pritiskom na tipko
/ se prikaz spremeni na naslednji način:
Text (besedilo) t Text (besedilo) in TV slika t
No text (brez besedila)
Za izbiro strani pritisnite na oštevilčene tipke ali na
tipko PROG +/–.
/ .
Če želite zadržati stran, pritisnite na tipko
Za prikaz skritih informacij, pritisnite na tipko
.
Prikaže širokozaslonske oddaje (16:9) v pravem
razmerju.
z
• Če se na spodnji strani strani »Text« prikažejo štiri
obarvane postavke, je na voljo »Fastext«. »Fastext«
omogoča hiter in enostaven dostop do strani. Za dostop
do strani uporabite obarvane tipke.
Zoom*
Prikaz filmov (format letter box) v pravem
razmerju.
14:9*
Picture Freeze (zamrznitev slike)
Ta funkcija zamrzne TV sliko (tako si lahko, na
primer, zapišete telefonsko številko ali recept).
14:9 oddaje prikaže v pravem razmerju, zato so na
zaslonu vidni črni pasovi.
1
Pritisnite na tipko
upravljalniku.
2
S puščicami F/f/G/g nastavite položaj
okenca.
3
4
Pritisnite na tipko
na daljinskem
, da okence izgine.
Ponovno pritisnite na tipko
na običajni TV način.
in se vrnite
z
Ni na voljo za
in PC vhod.
AV3,
AV4,
AV5,
AV7
• Za slike iz izvora HD signala lahko izberete samo
»Wide«.
• Te funkcije ne morete izbrati, medtem ko je prikazan
digitalni okvir (banner).
z
• Če je možnost »Auto Format« nastavljena na »On«, bo
televizor samodejno izbral najboljši način za oddajo
(stran 24).
• Pri izbiri načinov Smart (50 Hz), Zoom ali 14:9 lahko
del slike nastavite. S pritiskanjem na tipki F/f se lahko
premikate gor in dol (npr. za branje podnapisov).
Uporaba menija »Tools«
Kako ročno spremeniti način zaslona,
Žda bo ustrezal oddaji
Večkrat pritisnite na tipko
format.
in izberite želeni
Smart*
Običajne oddaje 4:3 prikaže z učinkom, ki posnema
široki zaslon. Slika se raztegne čez ves zaslon.
4:3
Običajne oddaje 4:3 (npr. TV, ki nima širokega
zaslona) prikaže v pravem razmerju.
12
Pritisnite na tipko TOOLS, da se prikažejo
možnosti med gledanjem TV programa.
Možnosti
Opis
Close (zapri)
Zapre meni Tools.
Picture Mode (način slike)
Glej stran 20.
Sound Effect (učinek zvoka)
Glej stran 22.
Speaker (zvočnik)
Glej stran 23.
Audio Language (jezik za zvok; samo Glej stran 30.
v digitalnem načinu)
Subtitle Setting (nastavitev
podnapisov; samo v digitalnem
načinu)
Glej stran 30.
Sleep Timer (časovnik izklopa)
Glej stran 25.
Power Saving (varčevanje z energijo)
Glej stran 24.
System Information (sistemske
informacije; samo v digitalnem
načinu)
Prikaže se zaslon
s sistemskimi
informacijami.
Uporaba vodiča po digitalnih elektronskih programih
(EPG)
*
1
2
V digitalnem načinu pritisnite na tipko
.
Opravite ustrezni postopek, naveden v
slodnji tabeli ali prikazan na zaslonu.
Vodič po digitalnih elektronskih programih (EPG)
* V nekaterih državah ta funkcija ni na voljo.
Če
Storite naslednje
želite gledati program,
S puščicami F/f/G/g izberite program, nato pritisnite na
želite izklopiti funkcijo
EPG
Pritisnite na tipko
želite razvrstiti podatke o
programu po kategorijah
– seznam »Category«
1 Pritisnite na modro tipko.
2 S puščicami F/f/G/g izberite kategorijo, nato pritisnite na .
želite nastaviti program
za snemanje
– Timer REC
1 S puščicami F/f/G/g izberite program, ki ga želite v
.
.
Razpoložljive kategorije vključujejo:
»All Categories« (vse kategorije): vsebuje vse razpoložljive kanale.
Ime kategorije (npr. »News«): Vsebuje vse kanale, ki ustrezajo izbrani
kategoriji.
.
prihodnosti posneti in pritisnite na
2 S puščicama F/f izberite »Timer REC«.
4 Pritisnite na in nastavite časovnika za televizor in
videorekorder.
Poleg podatkov o programu se prikaže rdeč simbol t. Indikator
televizorju (na sprednji strani) zasveti oranžno.
na
z
Če želite posneti program, ki ga trenutno gledate, pritisnite na
nastaviti program, ki naj
se ob njegovem začetku
samodejno prikaže na
zaslonu
- Reminder
.
1 S puščicami F/f/G/g izberite program, ki ga želite v prihodnosti
.
prikazati in pritisnite na
2 S puščicama F/f izberite »Reminder« in pritisnite na
Poleg podatkov o programu se prikaže simbol t. Indikator
televizorju (na sprednji strani) zasveti oranžno.
Opomba
..
na
Če nastavite televizor na stanje pripravljenosti, se bo ob začetku programa samodejno
vklopil.
Se nadaljuje
13
Če želite
nastaviti uro in datum
programa, ki ga želite posneti
– Manual timer REC
Storite naslednje
1 S puščicami F/f/G/g izberite program v prihodnosti, ki ga
želite posneti, nato pritisnite na
.
2 S puščicama F/f izberite »Manual timer REC«, nato pritisnite
na
.
3 S puščicama F/f izberite datum, nato pritisnite na g.
4 Na enak način kot v koraku 3 nastavite začetni in končni čas.
5 S puščicama F/f izberite program, nato pritisnite na .
6 Pritisnite na in nastavite časovnika za televizor in
videorekorder.
Ob informacijah o tem programu se prikaže rdeča oznaka
na televizor (spredaj) zasveti oranžno.
z
Če želite posneti program, ki ga trenutno gledate, pritisnite na
preklicati snemanje/funkcijo
»Reminder«
– Timer list
/
. Oznaka
.
1 Pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite »Timer list« in pritisnite na .
3 S puščicama F/f izberite program, ki ga želite preklicati,
nato pritisnite na
.
4 S puščicama F/f izberite »Cancel Timer« in pritisnite na .
Pojavi se prikaz za potrditev preklica programa.
4 S puščico g izberite »Yes«, nato pritisnite na .
Opomba
• Snemanje s časovnikom iz videorekorderja na TV lahko nastavite le pri videorekorderjih, združljivih s funkcijo
SmartLink. Če videorekorder ni združljiv s funkcijo SmartLink, se bo prikazalo sporočilo, ki vas opozori na nastavitev
VCR časovnika.
• Ko se snemanje začne, lahko TV preklopite na stanje pripravljenosti, a ne izklapljajte ga povsem, ker bi se tako snemanje
preklicalo.
• Če ste izbrali program s starostno omejitvijo, se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas vpraša po PIN kodi. Podrobnosti si
oglejte v poglavju »Parental Lock« na strani 30.
14
Uporaba seznama »Favourite« (priljubljeni)
*
Funkcija »Favourite« vam omogoča, da določite vse
do štiri sezname z najljubšimi programi.
Seznam »Favourite«
1
2
Pritisnite na MENU.
3
Opravite ustrezni postopek, naveden v
slodnji tabeli ali prikazan na zaslonu.
S puščicama F/f izberite »Digital
Favourites«, nato pritisnite na .
* Ta funkcija v nekaterih državah ni na voljo.
Če želite
prvič ustvariti seznam
»Favourite« (priljubljeni),
storite naslednje
1 Pritisnite na in izberite »Yes«.
2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«.
3 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite dodati in
pritisnite na
.
Kanali, shranjeni v seznamu, so označeni s simbolom
.
gledati kanal,
1 Z rumeno tipko lahko upravljate seznam »Favourite«.
2 Pritisnite na med izbiranjem kanala.
izklopiti seznam »Favourite«
(priljubljeni),
Pritisnite na RETURN.
dodati ali odstraniti kanale
iz seznama »Favourite«
(priljubljeni),
1 Pritisnite na modro tipko.
2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«, ki ga želite
odstraniti vse kanale iz seznama
»Favourite« (priljubljeni),
1 Pritisnite na modro tipko.
2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«, ki ga želite
urediti.
3 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite dodati ali
odstraniti in pritisnite na .
urediti.
3 pritisnite na modro tipko.
4 S puščicama G/g izberite »Yes«, nato pritisnite na , da
potrdite zahtevo po izbrisu.
15
Uporaba dodatne opreme
Priključitev dodatne opreme
V televizor lahko priključite širok niz dodatne opreme.
Avdio sistem
DVD predvajalnik
PC (HDMI vhod)
Blu-ray disc predvajalnik
Digitalna video kamera
DVD predvajalnik s komponentnim izhodom
Avdio sistem
DVD predvajalnik
PC (HDMI vhod)
Blu-ray disc predvajalnik
Digitalna video kamera
DVD snemalnik
Videorekorder
Dekodirnik
PC
Hi-Fi avdio oprema
Naprava za video igre
DVD predvajalnik
Dekodirnik
Slušalke
Samo za
servis
Videokamera S VHS/Hi8/
DVC
PC (HDMI vhod)
CAM kartica
Blu-ray disc predvajalnik
Digitalna video kamera
Avdio sistem
16
DVD predvajalnik
Ogled slik iz priključene
opreme
Simbol na
zaslonu
6 ali t6 Naprava, priključena v B.
z
Vklopite priključeno napravo, nato pa
opravite eno od naslednjih postopkov.
Da se ne bi pojavil slikovni šum,
ne priključujte videokamere v
video priključek t6 in S video
6 hkrati. Če
priključek
priključite mono napravo, jo
priključite v L priključek
6.
Za napravo, ki je priključena v priključke Scart z
21 pinskim Scart kablom
Začnite s predvajanjem na priključeni napravi.
Na zaslonu se prikaže slika iz priključene naprave.
PC
Za videorekorder, ki se samodejno nastavi (stran 6)
Pritisnite na tipko
/ , da se na zaslonu ne
prikaže želeni vhodni vir (glej spodaj).
Priporočamo uporabo PC kabla s
feritnimi jedri.
Za priključitev Storite naslednje
slušalk A
Če želite zvok televizorja
poslušati prek slušalk, jih
priključite v priključek 2.
modula CAM
(Conditional
Access
Module)
D
Za uporabo storitev Pay Per
View.
Podrobnosti si oglejte v navodilih,
priloženih modulu CAM. Če
želite uporabiti modul CAM,
odstranite gumijast pokrov z reže
CAM. Ko vstavljate modul CAM
v režo, izklopite televizor. Če ne
želite uporabiti modula CAM
, vam priporočamo, da režo za
CAM pokrijete s pokrovčkom.
CAM ni mogoče uporabljati v
vseh državah.
Hi-Fi avdio
opreme
Povežite z avdio izhodi
Simbol na zaslonu Opis
tAV1 /
AV1 Naprava, priključena v J.
tAV2 /
AV2 Naprava, priključena v K.
XX
SmartLink je neposredna
povezava med televizorjem
in videorekorderjem/DVD
snemalnikom.
AV3
Naprava, priključena v I.
AV4
HDMI IN 4*.
Naprava, priključena v F.
AV5
HDMI IN 5*.
Naprava, priključena v E.
Če ima naprava priključek
DVI, ga povežite s
priključkom HDMI IN prek
adapterskega vmesnika
DVI-HDMI (ni priložen)
in povežite avdio izhode na
napravi z avdio vhodnimi
HDMI IN priključke.
AV7
HDMI IN 7*
Naprava, priključena v C.
• Uporabljajte samo kabel HDMI z logotipom HDMI.
• Če priključite napravo, ki je združljiva s HDMI
nadzorom, bo komunikacija s priključeno opremo
delovala . Oglejte si stran 18.
• Če povežete avdio sistem s priključkom HDMI, ne
pozabite priključiti tudi priključka HiFi.
Naprava, priključena v G.
z
V analognem napinu s tipko PROG +/– ali z
oštevilčenimi tipkami izberite video kanal.
Za druge priključene naprave
Opis
.
Dodatne funkcije
Za
vrnitev na običajno
delovanje televizorja,
Storite naslednje
pritisnite na tipko
DIGITAL ali ANALOG.
dostop do indeksne
tabele vhodnih
signalov (z izjemo
analognega načina),
pritisnite na tipko za
dostop do indeksne tabele.
Za izbiro vhodnega izvora,
pritisnite na F/f in nato
na .
spremembo glasnosti pritisnite na 2+/–.
priključ. avdio sistema,
združljivega s funkcijo
HDMI nadzora,
17
utišanje zvoka
pritisnite na %.
priključenega avdio
Ponovno pritisnite za
sistema, združljivega s
vrnitev.
funkcijo HDMI nadzora,
Z oštevilčenimi tipkami ali s tipkama PROG
+/- izberite TV kanal.
Vrnitev na način ene slike
Pritisnite na
ali RETURN.
z
Uporaba menija »Tools«
Pritisnite na tipko TOOLS, da se prikažejo
možnosti med gledanjem slik iz priključene
opreme.
Možnosti
Opis
Close (zapri)
Zapre meni Tools.
Picture Mode (način slike)
(razen načina PC vhoda)
Glej stran 20.
Display Mode (način prikaza; Glej stran 20.
samo v načinu PC vhoda)
Sound Effect (učinek zvoka) Glej stran 22.
Speaker (zvočnik)
Glej stran 23.
PIP (samo v načinu PC
vhoda)
Glej stran 18.
H Centre (samo v načinu PC Glej stran 25.
vhoda)
V Lines (samo v načinu PC
vhoda)
Glej stran 25.
Sleep Timer (časovnik
izklopa; razen načina PC
vhoda)
Glej stran 25.
Power Saving (varčevanje z
energijo)
Glej stran 24.
Gledanje dveh slik hkrati – PIP (Picture in
Picture)
Na zaslonu lahko gledate dve sliki hkrati (PC vhod
in TV program).
Priključite računalnik (stran 16) in preverite, če se
slika iz računalnika prikaže na zaslonu.
Opomba
• Ločljivosti, višja od WXGA (1280 x 768 slikovnih točk),
ni mogoče prikazati.
1
Pritisnite na tipko TOOLS, da se prikaže
meni Tools.
2
S puščicama F/f izberite »PIP« in pritisnite
na .
Slika iz računalnika se prikaže v polni
velikosti, TV program pa v desnem kotu.
S puščicami F/f/G/g lahko premikate
položaj slike TV programa.
18
3
Sliko z zvokom lahko preklopite tako, da v meniju
Tools izberete »Audio Swap«.
Uporaba HDMI nadzora
Funkcija HDMI nadzora omogoča napravam
medsebojno nadziranje s pomočjo povezave HDMI
CEC (Consumer Electronics Control), ki ga
določa vmesnik HDMI.
Naprave, združljive s Sonyjevo funkcijo HDMI
nadzora, kot so TV, DVD snemalnik s trdim diskom in avdio sistem, lahko sinhrono nadzirate, če
za priključitev uporabite HDMI kabel.
Če želite uporabiti funkcijo HDMI nadzora,
pravilno priključite in nastavite združljivo napravo.
Priključitev naprave, združljive s funkcijo HDMI
nadzora
Priključite združljivo napravo in TV s kablom
HDMI. Če priključite avdio sistem, poleg kabla
HDMI povežite tudi avdio izhod
na televizorju
in avdio sistem. Podrobnosti si oglejte na strani 16.
Nastavitve za HDMI nadzor
Funkcijo HDMI nadzora morate nastaviti na
strani televizorja in na strani priključene naprave.
Več o nastavitvah na strani televizorja si oglejte v
poglavju »HDMI Set-up« na strani 27. Podrobnosti
o nastvitvah si oglejte v navodilih za uporabo
priključene naprave.
Funkcije HDMI nadzora
• Naprave izklopi hkrati s televizorjem.
• Vklopi televizor hkrati s priključenimi
napravami in samodejno preklopi vhod na
napravo, ko naprava začne s predvajanjem.
• Če vklopite priključeni avdio sistem, medtem ko
je TV priključen, vhod preklopi na zvok iz avdio
sistema.
• Nastavi glasnost in utiša zvok priključenega
avdio sistema.
Uporaba funkcij menijev (MENU)
Uporaba menijev
“MENU” vam omogoča uporabo raznih priročnih
funkcij televizorja. Na enostaven način lahko
izbirate kanale ali vhodne vire in spreminjate
nastavitve televizorja.
5 External Inputs (zunanji vhodi)
Izbere napravo, priključeno v televizor.
• Za gledanje želenega zunanjega vhoda
izberite vhodni vir, nato pritisnite na .
• Za dodelitev oznake zunanjemu vhodu
izberite “Edit AV Labels” in si oglejte
stran 26.
• Za ogled seznama priključene opreme,
združljive s funkcijo HDMI nadzora,
izberite “HDMI Device Selection”.
6 Settings (nastavitve)
Odpre se meni za nastavitve, kjer lahko
opravite večino natančnejših nastavitev.
1 S puščicama F/f izberite simbol za
meni, nato pritisnite na
3
1
.
2 S puščicami F/f/G/g izberite
možnost ali nastavitev, nato pritisnite
na .
Podrobnosti o nastavitvah si oglejte na
straneh 20 do 30.
Opomba
1
2
Pritisnite na tipko MENU.
S puščicama F/f izberite možnost, nato
pritisnite na .
Možnosti, ki jih lahko izberete, so odvisne od
situacije. Nerazpoložljive možnosti so označene
s sivo ali pa se sploh ne prikažejo.
* Funkcija v nekaterih državah/področjih ni na voljo.
Za izhod iz menija pritisnite na MENU.
1 Digital Favourites (digitalni seznam
“priljubljenih”)*
Prikaže se seznam “Favourite” (priljubljeni)
(stran 15).
2 Analogue (analogno)
Vrne se na zadnji gledani analogni kanal.
3 Digital (digitalno)*
Vrne se na zadnji gledani digitalni kanal.
4 Digital EPG
Prikaže se vodič po digitalnih elektronskih
postajah (EPG) (stran 13).
19
Meni “Picture Adjustment” (nastavitev slike)
V meniju “Picture” lahko izberete spodaj
navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba menijev” (stran 19).
Picture Mode (način slike)
Izbere način slike.
Vivid: za poudarjen slikovni kontrast in ostrino.
Standard: za običajno sliko, priporočljivo za domačo zabavo.
Cinema: za gledanje filmov. Najbolj ustreza gledanju filmov s
kinodvoranskim vzdrušjem. Ta nastavitev slike je bila izdelana
v sodelovanju z družbo Sony Pictures Entertainment in zvesto
reproducira filme take, kakršne si je zamislil režiser.
Display Mode (način prikaza)
Izbere način prikaza za izvor PC vhoda.
Video: za video slike.
Text: za tekst, tabele, ipd.
Backlight (osvetlitev ozadja)
Nastavi osvetlitev ozadja.
Contrast (kontrast)
Poveča ali zmanjša kontrast slike.
Brightness (osvetlitev)
Osvetli ali zatemni sliko.
Colour (barva)
Poveča ali zmanjša intenzivnost barv.
Hue (barvni odtenek)
Poveča ali zmanjša odtenek zelene barve.
Nasvet
Postavko “Hue” lahko nastavite le za barvni signal NTSC (npr. na ameriških
video kasetah).
Sharpness (ostrina)
Izostri ali omehča sliko.
Colour Tone
(temperatura barve)
Nastavi belino slike.
Cool: belim barvam daje moder odtenek.
Neutral: belim barvem daje naravni odtenek.
Warm: belim barvam daje rdeči odtenek.
z
Možnost “Warm” lahko izberete samo, če je “Picture Mode” nastavljen na
“Vivid”.
20
Noise Reduction
(zmanjševanje šuma)
Zmanjša slikovni šum (zasnežena slika) pri slabem signalu.
Auto: samodejno zmanjša slikovni šum.
High/Mid/Low: nastavi učinek zmanjševanja šuma.
Off: izklopi funkcijo zmanjševanja šuma.
z
Možnost “Auto” ni na voljo za
AV7 in PC način.
Advanced Settings
(natančnejše nastavitve)
AV3,
AV4,
AV5,
Funkcijo “Picture” (slika) natančneje nastavi. Te nastavitve lahko
nastavite/spremenite, če je “Picture Mode” nastavljen na “Cinema”
ali “Standard”.
“Colour Space”: spremeni obseg barv. Način “Wide” reproducira
jasne barv, “Normal” pa standardne barve.
Live Colour: barve so bolj jasne.
Adv. Contrast Enhancer: samodejno nastavi možnosti “Backlight”
in “Contrast” na najbolj primerno nastavitev, v skladu z osvetlitvijo
zaslona. Ta nastavitev je še posebej učinkovita za temne slike, ker
poveča jasnost slike.
Možnost “Live Colour” ni na voljo, če je “Colour Space” nastavljen
na “Standard”.
Reset (ponastavitev)
Vse nastavitve zvoka, razen načinov “Picture Mode” in “Display
Mode” (samo v PC načinu), se vrnejo na tovarniško nastavitev.
Možnosti “Brightness”, “Colour”, “Sharpness” in “Advanced Settings” niso na voljo, če je način “Picture
Mode” nastavljen na “Vivid” ali če je način “Display Mode” nastavljen na “Text”.
Se nadaljuje
21
Meni “Sound Adjustment” (nastavitev zvoka)
V meniju “Sound” lahko izberete spodaj
navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba menijev” (stran 19).
Sound Effect
(zvočni učinek)
Izbere način zvoka.
Standard: s pomočjo sistema “BBE High definition Sound System”
poudari čistost, podrobnosti in zvočno prisotnost. Dynamic: s pomočjo
sistema “BBE High definition Sound System” poudari jasnost in zvočno
prisotnost za večjo jasnost in glasbeno realnost.
“BBE ViVA”: BBE ViVA Sound nudi natančno, naravno 3D sliko s HiFi
zvokom. Jasnost zvoka se s pomočjo sistema BBE izboljša, medtem ko
se širina, globina in višina zvočne slike razširijo s pomočjo 3D zvočnega
procesiranja sistema BBE. BBE ViVA Sound je združljiv s TV programi,
vključno z novicami, glasbo, filmi, športom in elektronskimi igrami.
Dolby Virtual: uporablja TV zvočnike za simulacijo prostorskega učinka, ki
ga ustvarja večkanalni sistem.
Off: brez učinkov. Omogoča vam tudi, da shranite svoje najljubše
nastavitve.
z
• Če nastavite “Auto Volume” na “On”, se “Dolby Virtual” spremeni v
“Standard”.
• Če so priključene slušalke, lahko zvočni učinek nastavite na “Off”.
Treble (visoki toni)
Nastavi visoke tone.
Bass (nizki toni)
Nastavi nizke tone.
Balance (razmerje)
Poudari razmerje med levim in desnim zvočnikom.
Reset (ponastavitev)
Vse nastavitve se vrnejo na tovarniško nastavitev.
Dual Sound (dvojni zvok)
Izbere zvok iz zvočnika za stereo ali dvojezične programe.
Stereo, Mono: za stereo oddajo.
A/B/Mono: za dvojezični program: izberite “A” za zvok kanala 1, “B” za
zvok kanala 2 ali “Mono” za mono kanal.
z
Če izberete drugo napravo, ki je priključena v TV, nastavite “Dual Sound”
na “Stereo”, “A” ali “B”.
Auto Volume (samodejna
nastavitev glasnosti)
22
Ohrani nespremenljivo glasnost, tudi če se pojavijo razlike v jakosti (npr. v
reklamah).
Speaker (zvočniki)
Notranje zvočnike televizorja vklopi ali izklopi.
TV Speakers: TV zvočniki so vklopljeni in zvok lahko poslušate prek
zvočnikov televizorja.
Audio System: TV zvočniki so izklopljeni in zvok televizorja lahko
poslušate prek zunanje avdio naprave, priključene v avdio izhode. Če
priključite napravo, združljivo s funkcijo HDMI nadzora, lahko priključeno
napravo vklopite skupaj s televizorjem. Ta nastavitev mora biti opravljena
pred priključitvijo naprave.
Možnosti “Sound Effect”, “Treble”, “Bass” in “Balance” in “Auto Volume” niso na voljo, če je način
“Speaker” nastavljen na “Audio System”.
Se nadaljuje
23
Meni “Features”
V meniju “Screen” lahko izberete spodaj
navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba menijev” (stran 19).
Screen (zaslon)
Spremeni format zaslona.
Auto Format: samodejno spremeni format zaslona v skladu z oddajnim
signalom.
Screen Format: podrobnosti o formatu zaslona si oglejte na strani 12.
V-Size: nastavi navpično velikost slike, kadar je format zaslona nastavljen
na “Smart”.
z
• Tudi če ste v “Auto Format” izbrali “On” ali “Off”, lahko format zaslona
spremenite s pritiskanjem na tipko
.
• Možnost “Auto Format” je na voljo samo za sistema PAL in SECAM.
Power Saving
(varčevanje z energijo)
Izbere način varčevanja z energijo.
Standard: tovarniška nastavitev
Reduce: zmanjša porabo energije televizorja.
Picture Off: izklopi sliko. Zvok lahko poslušate, tudi če je slika izklopljena.
AV2 Output (izhod AV2)
Nastavi signal, ki potuje iz priključka z oznako
2 na zadnji strani
2, lahko
televizorja. Če priključite videorekorder v priključek
snemate iz naprav, priključenih v druge priključke na televizorju.
TV: oddaja program.
Auto: oddaja karkoli gledate na zaslonu. Ni na voljo za
AV3,
AV4,
AV5,
AV7 in PC priključke.
RGB Center
Nastavi vodoravni položaj slike, tako da se slika nahaja v sredini zaslona.
z
Ta možnost je na voljo samo, če ste v Scart priključke
1/
2/
2 na zadnji strani televizorja priključili RGB izvor.
24
1 ali
PC Adjustment
TV zaslon prilagodi PC monitorju.
z
Ta možnost ni na voljo, če je izbran način PC Mode.
Phase: nastavi zaslon, če del prikazanega teksta ali slike ni jasen.
Pitch: vodoravno poveča ali pomanjša velikost zaslona.
H Center: premakne zaslon v levo ali desno.
V Lines: popravi slikovne črte, medtem ko gledate RGB vhodni signal iz
priključka PC
.
Power Saving: preklopi na način stanja pripravljenosti, če ne sprejema
nobenih PC signalov.
Reset: vrnitev na tovarniško nastavitev.
Timer (časovnik)
Časovnik lahko nastavite na vklop/izklop televizorja.
Sleep Timer
Nastavite lahko časovno obdobje, po katerem TV samodejno preklopi na
način stanja pripravljenosti.
Če je časovnik vklopa vklopljen, indikator XX (časovnik) na televizorju
(spredaj) zasveti oranžno.
z
• Če televizor izklopite, nato pa ponovno vklopite, se bo način “Sleep
timer” nastavil na “Off”.
• Eno minuto preden TV preklopi na stanje pripravljenosti, se prikaže
napis “Sleep Timer will end soon. Power will be turned off” (časovnik
izklopa se bo kmalu končal, enota se bo izklopila).
Clock Set (nastavitev ure)
Omogoča vam ročno nastavitev ure. Če TV sprejema digitalne kanale, ure
ni mogoče ročno nastaviti, ker je nastavljena na časovno kodo oddajnega
signala.
Timer (časovnik)
Nastavi časovnik na vklop/izklop televizorja.
Timer Mode: izbere želeno obdobje.
On Time: nastavi uro za vklop televizorja.
Off Time: nastavi uro za izklop televizorja.
25
Meni Set-Up (nastavitveni meni)
V meniju “Set Up” lahko izberete spodaj
navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba menijev” (stran 19).
Auto Start Up
(samodejni začetek
nastavljanja
kanalov)
Odpre se meni za “prvo uporabo”, v katerem lahko izberete jezik in državo/področje
ter nastavite vse razpoložljive digitalne in analogne kanale. Običajno ta postopek ni
potreben, ker sta jezik in država/področje že izbrana, kanali pa se nastavijo, že ko
televizor prvič namestite (strani 6). Vendar pa vam ta možnost omogoča ponovitev
postopka (npr. za ponovno nastavitev kanala, v primeru, da se preselite).
Language (jezik)
Izberete lahko jezik za prikaz menijev.
Auto Tuning
(samodejna
nastavitev kanalov)
Nastavi vse razpoložljive analogne kanale.
Ta postopek običajno ni potrebne, ker se kanali nastavijo že ob prvi postavitvi
televizorja (stran 6).
Ta možnost vam omogoča ponovitev postopka (npr. če ste se preselili in morate
ponovno nastaviti televizor ali če iščete nove kanale).
Spremeni vrstni red analognih kanalov, shranjenih v televizorju.
Programme
Sorting (razvrstitev 1 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite premakniti na novo
mesto, nato pritisnite na g.
programov)
2 S puščicama F/f izberite novo mesto za kanal, nato pritisnite na
AV Preset (AV
prednastavitev)
.
Dodeli ime napravam, priključenim v priključke na strani in na hrbtni strani
televizorja. Ko izberete napravo, se bo ime na hitro prikazalo na zaslonu. Vhodni
vir, ki ni priključen v nobeno napravo, lahko preskočite.
1 S puščicama F/f izberite želeni vhodni vir, nato pritisnite na
2 S puščicama F/f izberite želeno spodnjo možnost, nato
pritisnite na
.
.
• AV1 (ali AV2/AV3/AV4/AV5/AV6/AV7/PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME,
CAM, SAT: uporabi eno od nastavljenih oznak za dodelitev imena priključeni
napravi.
1 S puščicama F/f izberite želeno črko ali številko (“_” za presledek) in
pritisnite na g.
Če vpišete nepravi znak
S puščicama G/g izberite nepravi znak in nato s puščicama F/f izberite
pravega.
2 Ponavljajte postopek v koraku 1, dokler ime ni zaključeno.
3 Izberite “OK” in pritisnite na .
• “Skip”: ko pritisnete na F/f za izbiro vhodnega izvora, se vhodni vir, ki ni
priključen v nobeno napravo, preskoči.
26
HDMI Set-up
Uporablja se za nastavitev opreme, združljive s funkcijo HDMI nadzora, priključene v
priključke HDMI. Sinhrona nastavitev mora biti opravljena tudi na priključeni opremi,
združljivi s funkcijo HDMI nadzora.
HDMI Control
Nastavi možnost, da sinhronizira opremo, združljivo s funkcijo HDMI nadzora, s
televizorjem. Če izberete nastavitev “On”, lahko upravljate naslednje postavke menija.
Audio Device Off
Če izberete nastavitev “On”, se oprema, združljiva s funkcijo HDMI, izklopi skupaj s
televizorjem.
Auto TV On
Če izberete nastavitev “On”, se TV vklopi skupaj z opremo, združljivo s funkcijo HDMI.
Device List Update
Ustvari ali osveži seznam HDMI naprav (“HDMI Device List”). Priključite lahko vse do
11 naprav, združljivih s funkcijo HDMI nadzora in vse do 5 naprav lahko priključite v en
priključek.
HDMI Device List
Prikaže priključeno opremo, združljivo s funkcijo HDMI nadzora.
Sound Offset
Posameznim napravam, priključenim v TV, nastavi neodvisni nivo glasnosti.
Manual
Programme
Preset (ročna
nastavitev
programov)
Pred izbiro »Label«/»AFT«/»Audio Filter«/«LNA«/»Skip«/ »Decoder«, s puščicama
F/f izberite številko programa, ki ga želite spremeniti. Nato pritisnite na .
System
Za ročno nastavitev kanalov.
1 S puščicama F/f izberite “System” in pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite eno od naslednjih sistemov TV oddajanja, nato
pritisnite na G.
B/G: za države zahodne Evrope
D/K: za države vzhodne Evrope
L: za Francijo
I: za Veliko Britanijo
Pri nekaterih nastavitvah države/področja (stran 5), ta možnost ni na voljo.
Channel
1 S puščicama F/f izberite “Channel” in pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite “S” (za kabelske kanale) ali “C” (za zemeljske kanale),
nato pritisnite na g.
3 Nastavite kanale:
Če ne poznate številke kanala (frekvence)
S puščicama F/f poiščite naslednji razpoložljivi kanal. Ko ste našli kanal, se
iskanje ustavi. Za nadaljevanje iskanja pritisnite na F/f.
Če poznate številko kanala (frekvenco)
Z oštevilčenimi tipkmai vpišite številko želenega kanala.
in skočite na “Confirm”, nato pritisnite na .
4 Pritisnite na
5 S puščico f izberite “OK” in pritisnite na .
Za ročno nastavitev ostalih kanalov ponovite zgornji postopek.
Label
Izbranemu kanalu dodeli ime po vaši izbiri, z vse do petimi črkami ali številkami.
AFT
Če imate občutek, da bo manjša nastavitev izboljšala kakovost slike, lahko ročno
natančno nastavite izbrano številko programa.
27
Audio Filter
Izboljša zvok posameznih kanalov v primeru motenj pri mono oddajanju. Pri
gledanju mono programov utegne nestandardni oddajni signal povzročati motnje v
zvoku ali občasne prekinitve zvoka.
Če se v zvoku ne pojavijo motnje, vam priporočamo, da pustite to možnost
nastavljeno na “Off” (tovarniška nastavitev).
Če je izbrana možnost “Low” ali “High”, sprejemanje v načinu stereo ali z dvojnim
zvokom ni mogoča.
Ni na voljo, če je “System” nastavljen na “L”.
LNA
Če je oddajni signal zelo šibak, izboljša kakovost slike .
Skip
Preskoči neuporabljene kanale, kadar izbirate kanale s tipko PROG +/-. (Preskočen
kanal lahko še vedno izberete z oštevilčenimi tipkami).
Decoder
Za ogled in snemanje kodiranih kanalov, izbranih pri uporabi dekodirnika,
1, ali v priključek Scart
priključenega neposredno v priključek Scart
2 prek videorekorderja.
Za nekatere države/področja, ki so izbrana pod “Country”(stran 5), ta možnost ni
na voljo.
Confirm
Shrani spremembe nastavitev “Manual Programme Preset”.
28
Meni »Digital Set-up«
Digitalne nastavitve lahko spreminjate/izbirate
s pomočjo menija »Digital Set-up«. Več o izbiri
možnosti v nastavitvah »Settings« si oglejte v
poglavju »Uporaba menijev« (stran 19).
Opomba
Nekatere funkcije v določenih državah niso na
razpolago.
Digital Auto Tuning (digitalna samodejna nastavitev kanalov)
Digital Tuning
vse razpoložljive digitalne kanale.
(digitalna nastavitev Uglasi
Ta funkcija vam omogoča ponovitev postopka nastavitve (npr. v primeru, da
kanalov)
se preselite ali če želite poiskati nove kanale). Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Samodejna nastavitev kanalov« na strani 6.
Programme List Edit (urejanje seznama programov)
1 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite odstraniti ali premakniti
na novo mesto.
Z oštevilčenimi tipkami vpišite tromestno številko programa želene oddaje.
2 Odstranite ali spremenite zaporedje digitalnih kanalov na naslednji
način:
Odstranitev digitalnih kanalov
Pritisnite na . Prikaže se sporočilo, ki potrjuje izbris izbranega digitalnega
kanala. S puščico G izberite »Yes«, nato pritisnite na .
Če želite spremeniti zaporedje digitalnih kanalov
Pritisnite na g, nato s puščicama F/f izberite novi položaj za kanal in
pritisnite na G. Ponovite korake 1 do 2 in po želji premaknite še ostale kanale.
3 Pritisnite na RETURN.
Digital Manual Tuning (digitalna ročna nastavitev kanalov)
Digitalne kanale lahko nastavite ročno.
1 Z oštevilčenimi tipkami izberite številko kanal, ki ga želite ročno
nastaviti, nato ga s puščicama F/f nastavite.
2 Ko najdete rapoložljive kanale, s puščicama F/f izberite kanal, ki
ga želite shraniti in pritisnite na
.
3 S puščicama F/f izberite številko programa, kamor želite shraniti
novi kanal in pritisnite na
.
Za nastavitev ostalih kanalov ponovite postopek.
Subtitle Set-up
Subtitle Settings (nastavitev podnapisov): Če izberete možnost »For Hard of
Hearing« (za slabši sluh), se s podnapisi prikažejo še vizualni dodatki (če TV
kanal ima take podatke).
Subtitle Language (jezik za podnapise): izberete lahko jezik, v katerem se
prikažejo podnapisi.
29
Digital Set-up
Audio Set-up (nastavitev zvoka)
Audio Type (vrsta zvoka): Če izberete možnost »For Hard of Hearing« (za slabši
sluh), se nivo zvoka poviša.
Audio Language (jezik za zvok): Izbere jezik, ki se uporablja za program. Nekateri
digitalni kanali program oddajajo v večih jezikih.
Audio Description (zvočni opis): nudi zvočni opis vizualnih informacij, če jih TV
kanal oddaja.
Mixing Level: nastavi glavni zvok televizorja in izhodni nivo zvočnega opisa.
Banner Mode
Basic: prikaže informacije o programu z digitalnim okvirom (banner).
Full: prikaže informacije o programu z digitalnim okvirom (banner) in podrobne
informacije pod tem okvirom.
Radio Display (radijski prikaz)
Med poslušanjem radia se na zaslonu prikaže ozadje. Zanj lahko izbirate barvo ali
naključno menjavanje barv. Za začasni izklop ozadja, pritisnite na katerokoli tipko.
Starševski zaklep*
Programu nastavi starostno omejitev. Program, ki presega to omejitev lahko gledate
le, če pravilno vpišete PIN kodo.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite PIN kodo.
Če kode niste vnaprej nastavili, se prikaže zaslon za vpis PIN
kode. Sledite navodilom spodaj.
2 S puščicama F/f izberite starostno omejitev ali »None«
(za neomejeno gledanje) in pritisnite na
.
3 Pritisnite na RETURN.
PIN koda*
Ko prvič nastavite PIN kodo.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite novo PIN kodo.
2 Pritisnite na RETURN.
Sprememba PIN kode.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite obstoječo PIN kodo.
2 Z oštevilčenimi tipkami vpišite novo PIN kodo.
3 Pritisnite na RETURN.
z PIN koda 9999 je vedno sprejeta.
Tehnične nastavitve
Auto Service Update: televizorju omogoči zaznavanje in shranjevanje novih digitalnih storitev (ko so na razpolago).
Software Download: televizorju omogoči samodejno sprejemanje programskih novosti,
brezplačno, prek obstoječe antene (če je na voljo). Sony priporoča, da je ta možnost
vedno nastavljena na »On«. Če svojega programa ne želite osvežiti, jo nastavite na »Off«.
System Information: prikaže verzijo trenutnega programa in nivo signala.
Time Zone: omogoča vam ročno izbiranje časovnega pasu v katerem se nahajate, če
je drugačen od tovarniško nastavljenega časovnega pasu za vašo državo.
Auto DST: nastavi možnost za samodejni preklop med poletnim in zimskim časom.
• Off: ura se prikaže v skladu s časovno razliko, ki jo nastavi funkcija »Time Zone«.
• On: samodejno preklopi med poletnim in zimskim časom, v skladu s koledarjem.
Nastavitev modula CAM (CA Module Set-up)
Omogoča vam dostop do storitev Pay TV, ko dobite modul CAM (Condition Access
PCMCIA si oglejte na strani 16.
Module) in kartico. Več o lokaciji priključka
30
Dodatne informacije
Tehnični podatki
Zaslon
Pokrivanje kanalov
Zahteve napajanja
220-240 V AC, 50 Hz
Velikost zaslona
KDL-40xxxxx: 101,6 cm
KDL-32xxxxx: 81,3 cm
Ločljivost
1366 slikovnih točk (vodoravno) x 768 črt (navpično)
Poraba
KDL-40xxxxx: 170 W ali manj
KDL-32xxxxx: 150 W ali manj
Poraba energije v stanju pripravljenosti*
0,6 W ali manj
* Navedena poraba v stanju pripravljenosti se doseže,
ko TV preneha s potrebnim notranjim postopkom.
Mere (š / v / g)
KDL-40xxxxx:
pribl. 981 x 692 x 265 mm (s stojalom)
pribl. 981 x 643 x 110 mm (brez stojala)
KDL-40T30xx:
pribl. 981 x 702 x 265 mm (s stojalom)
pribl. 981 x 643 x 110 mm (brez stojala)
KDL-32xxxxx:
pribl. 790 x 577 x 214 mm (s stojalom)
pribl. 790 x 530 x 100 mm (brez stojala)
KDL-32T30xx:
pribl. 790 x 586 x 214 mm (s stojalom)
pribl. 790 x 530 x 100 mm (brez stojala)
Masa
KDL-40xxxxx:
pribl. 24 kg (s stojalom)
pribl. 20,5 kg (brez stojala)
KDL-40T30xx:
pribl. 23,5 kg (s stojalom)
pribl. 20,5 kg (brez stojala)
KDL-32xxxxx:
pribl. 16,0 kg (s stojalom)
pribl. 14,0 kg (brez stojala)
Analogni:
Zaslon
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon.
TV sistem
Analogno: Odvisno od izbire države: B/G/H, D/K, L, I
Digitalno: DVB-T/DVB-C
Barvni/video sistem
Analogno:
Digitalno:
PAL, SECAM,
NTSC 3.58, 4,43 (samo Video In)
MPEG-2 MP@ML
Digitalni:
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
VHF/UHF
E2–E12
E21–E69
S1–S20
S21–S41
R1–R12, R21–R69
F2–F10, B–Q, F21–F69
UHF B21-69
Priključki
i/
1
21-pinski Scart priključek (standard CENELEC)
z avdio/video vhodom, RGB vhodom in TV
avdio/video izhodom.
i/
2 (SmartLink)
21-pinski Scart priključek (standard CENELEC)
z avdio/video vhodom, RGB vhodom, izbirnim
avdio/video izhodom in vmesnikom SmartLink.
3
formati, ki jih enota podpria: 1080i, 720p, 576p,
576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp/p, 75 omov, 0,3 V negativna sinhronizacija
PB/CB: 0,7 Vp-p. 75 omov
PR/CR: 0,7 Vp-p. 75 omov
o 3:
Avdio izhod (fono vtič): 500 m Vrms, impedanca:
47 kiloomov
HDMI IN 4, 5, 7
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Avdio: dvokanalni linearni PCM 32, 44.1 in 48 kHz,
16, 20 in 24 bitni
Analogni avdio VHOD (fono priključki):
500 mVrms, impedanca 47 kiloomov
(samo HDMI IN 5)
6 S video vhod (4-pinski mini DIN)
t6
video vhod (fono vtič)
o6
avdio vhod (fono vtič)
avdio izhod (levi/desni) (phono vtičnice)
PC vhod (15 Dsub) (glej stran 16)
PC
G: 0,7 Vp-p, 75 omov, brez Sync na zeleni/
B: 0,7 Vp-p, 75 omov/
R: 0,7 Vp-p, 75 omov/
HD: 1-5 Vp-p/
VD: 1-5 Vp-p
o PC avdio vhod: mini vtič.
2 Priključek za slušalke
Reža za modul CAM (Condition Access Module)
Antena
75 omski zunanji priključek za VHF/UHF
Se nadaljuje
31
Pridržujemo si pravico do sprememb oblike in
tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.
Izhod zvoka
10 W + 10 W
Priložena oprema
Konzola za na steno SU-WL500.
Podatki za PC vhod
Signali
Vodoravno
(slikovne točke)
Navpično (črte)
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Vertikalna
frekvenca (Hz)
Standard
• PC vhod tega televizorja ne podpira Sync on Green ali Composite Sync.
• PC vhod tega televizorja ne podpira prepletenih signalov.
• PC vhod tega televizorja podpira signale v zgornji tabeli z vertikalno frekvenco 60 Hz. Za druge signale boste videli
sporočilo »NO SYNC«.
Podatki za HDMI IN 4, 5, 7
Signali
32
Vodoravno
(slikovne točke)
Navpično (črte)
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Vertikalna
frekvenca (Hz)
Standard
Odpravljanje težav
Preverite, če indikator u (stanje
pripravljenosti) utripa rdeče.
Če indikator utripa
Vklopljena je funkcija samodiagnoze.
1 Preštejte, kolikokrat indikator u (stanje
pripravljenosti) utripne na vsaki dve
sekundi.
Na primer, indikator utripne trikrat, nato je
dvosekundni premor, nato zopet utripne trikrat,
itd.
2 Pritisnite na u na televizorju (na zgornji
strani strani) in indikator izklopite,
izključite omrežni kabel in o tem obvestite
prodajalca ali Sonyjev servisni center.
Če indikator ne utripa
1 Pomagajte si s spodnjo tabelo.
2 Če se težava nadaljuje, naj vaš televizor
pregleda usposobljeno osebje.
Slika
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka
• Preverite priključitev antene/kabla.
• Priključite televizor v omrežno vtičnico in ga s stikalom
u na zgornji strani televizorja vklopite.
• Če indikator u (stanje pripravljenosti) zasveti rdeče,
pritisnite na tipko 1/u.
Ni slike ali ni informacij o meniju iz naprave,
priključene v priključek Scart
• Pritisnite na t/ , da se prikaže seznam priključene
opreme, nato izberite želeni vhod.
• Preverite povezavo med dodatno opremo in
televizorjem.
Dvojna slika ali obrisi.
• Preverite priključitev antene/kablov.
• Preverite položaj in smer antene.
Na zaslonu se pojavita le sneg in šum.
• Preverite, če je antena zlomljena ali upognjena.
• Preverite, če je antena dotrajana (3 – 5 let običajne
uporabe, 1 – 2 leti ob morju).
Popačena slika (pikčaste črte ali pasovi)
• Odmaknite televizor od izvorov električnega šuma, npr.
avtomobilov, motorjev ali sušilnikov za lase.
• Pri nameščanju dodatnih naprav pustite nekaj prostora
med dodatno napravo in televizorjem.
• Prepričajte se, da je antena priključena s priloženim
koaksialnim kablom.
• Oddaljite antenski kabel od drugih priključnih kablov.
Med gledanjem TV kanalov se pojavi slikovni ali
zvočni šum
• Nastavite »AFT« (Automatic Fine Tuning – samodejna
natančna nastavitev kanalov) tako, da dobite boljši
sprejem slike (str. 27).
Na zaslonu se pojavijo majhne črne pike in/ali svetle
pike.
• Slika na zaslonu je sestavljena iz slikovnih točk.
Majhne črne pike in/ali svetle pike (slikovne točke) na
zaslonu ne pomenijo okvare.
Ni barv v barvnih programih.
• Izberite “Reset” (stran 21).
Ni barv / barve niso pravilne, kadar gledate signal iz
3.
priključkov
• Prepričajte se, da so priključki
3 trdno priključeni.
Zvok
Dobra slika, ni zvoka
• Pritisnite tipko 2+/– ali %.
• Preverite, če je možnost »Speaker« v meniju »Set-up«
nastavljena na »On« (str. 23).
Kanali
Želenega kanala ni mogoče izbrati.
• Preklopite med digitalnim in analognim načinom in
izberite želeni digitalni/analogni kanal.
Nekateri kanali so prazni.
• To je kodiran kanal ali kanal, za katerega se morate
prijaviti. Prijavite se na storitve Pay Per View.
• Kanal se uporablja samo za podatke (brez slike in
zvoka).
Digitalni kanal se ne prikaže.
• Pozanimajte se, če na vašem področju nudijo digitalne
oddaje.
• Nadgradite anteno.
Splošno
TV se samodejno izklopi (vzpostavi način stanja
pripravljenosti).
• Preverite, če je vklopljen časovnik izklopa ali se
prepričajte, da je možnost “Duration” nastavljena na
“On Timer” (str. 25).
• Če TV več kot 10 minut ne sprejema nobenega signala
ali ga ne uporabljate, se samodejno izklopi.
TV se samodejno izklopi.
• Preverite, če je vključen časovnik “On Timer” (str. 25).
Nekaterih vhodnih izvorov ni mogoče izbrati.
• V meniju “Set Up” izberite “AV Preset” in prekličite
“Skip” za vhodni izvor (stran 26).
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Zamenjajte bateriji.
V seznam “Favourite” ni mogoče dodati kanala.
• V seznam lahko shranite vse do 999 kanalov.
HDMI naprava se ne prikaže na seznamu “HDMI
Device List”
• Preverite, če je naprava združljiva s funkcijo HDMI
nadzora.
Vsi kanali niso nastavljeni.
• Preverite informacije o razpoložljivosti kabelskih
kanalov na spletni strani
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC.
33
Download PDF

advertising