Sony | KDL-40V3000 | Sony KDL-40V3000 Navodila za uporabo

Barvni televizor LCD
Navodila za uporabo
Pred uporabo televizorja vas prosimo, da temeljito preberete poglavje »Za vašo varnost«. Shranite navodila
za nadaljnjo uporabo.
KDL-46V3000
KDL-40V3000
© 2007 Sony korporacija
Uvod
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Sony.
Pred uporabo televizorja vas prosimo, da temeljito
preberete navodila in jih shranite za nadaljnjo
uporabo.
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno
in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer
ste izdelek kupili.
Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 109-0075 Japan.
Pooblaščeni zastopnik za EMC in varnost
izdelkov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse, kar
zadeva servis ali garancijo, se prosimo obrnite na
naslove, navedene v ločeni servisni ali garancijski
dokumentaciji.
2
Opombe o funkcijah digitalnega televizorja
• Funkcije, ki se nanašajo na digitalni TV
delujejo le v državah in na področjih, ki oddajajo
digitalne zemeljske signale DVB-T (MPEG2).
• Čeprav ta televizor ustreza določilom DVB-T in
DVB-C, združljivost z digitalnimi zemeljskimi
oddajami DVB-T in digitalnimi kabelskimi
oddajami DVB-C v prihodnosti ni zagotovljena.
• Nekatere funkcije digitalnega televizorja v
določenih državah niso na voljo in kabel DVB-C
pri nekaterih ponudnikih morda ne bo pravilno
deloval.
Seznam združljivih kabelskih ponudnikov si oglejte
na spletni strani:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Blagovne znamke
•
je registrirana blagovna znamka DVB
Project.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.
Na slikah v tem priročniku se pojavlja model KDL40V3000, razen če je navedeno drugače.
Vsebina
Uvod
4
Za vašo varnost ......................................................................................................8
Varnostni ukrepi....................................................................................................10
Opis daljinskega upravljalnika ........................................................................................... 11
Pregled tipk in indikatorjev na televizorju ........................................................................ 12
Gledanje televizije
Gledanje televizije .................................................................................................13
Uporaba vodiča po digitalnih elektronskih programih (EPG)
Uporaba seznama »Favourite« (priljubljeni)
..................................15
......................................................... 17
Uporaba dodatne opreme
Priključitev dodatne opreme....................................................................................18
Ogled slik iz priključene opreme ..............................................................................20
Uporaba HDMI nadzora .........................................................................................21
Uporaba funkcij menijev (MENU)
Uporaba menijev ..................................................................................................22
Meni za nastavitev slike (Picture menu) .....................................................................23
Meni za nastavitev zvoka (Sound menu) ....................................................................25
Meni za upravljanje zaslona (Screen menu) ...............................................................27
Nastavitveni meni (Set Up menu) .............................................................................28
Meni “PC Settings” (nastavitve računalnika) ...............................................................32
Meni za analogne nastavitve (Analogue Set-up menu) (samo analogni način) ...................33
Meni za digitalne nastavitve
.............................................................................36
Dodatne informacije
Tehnični podatki ...................................................................................................39
Odpravljanje težav ................................................................................................. 41
: samo za digitalne kanale
3
Uvod
1: Pregled priložene
dodatne opreme
2: Pritrditev stojala
Omrežni kabel (vrste C-6) (1)
Koaksialni kabel (1)
Pas in vijaka (2)
Stojalo (1) in vijaki (4)
Daljinski upravljalnik RM-ED009 (1)
Bateriji velikosti AA (vrsta R6) (2)
* Ne odstranjujte feritnih jeder.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Potisnite in dvignite pokrov, da se odpre.
Opombe
• Prepričajte se, da ste priloženi bateriji vstavili
upoštevajoč njuno polariteto.
• Ne uporabljajte različne vrste baterij skupaj in ne
uporabljajte skupaj stare in nove baterije.
• Izrabljeni bateriji odvrzite na okolju prijazen način.
• Previdno ravnajte z daljinskim upravljalnikom. Pazite,
da vam ne pade, da ga ne pohodite in da ga ne polijete s
tekočino.
• Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika izvoru
toplote, neposredni sončni svetlobi ali vlagi.
1
Postavite TV na stojalo, tako da naravnate
luknje za vijake s stojalom, kot kaže slika.
2
Pritrdite TV na stojalo s priloženimi vijaki.
Opomba
• Televizor je zelo težak, zato naj ga na stojalo postavita
najmanj dve osebi.
• Če uporabljate električni izvijač, nastavite moment na
približno 1,5 Nm (15 kgf.cm).
• Ko nameščate televizor na steno, sledite koraku 1, da
TV plošča ne bi padla.
4
3: Priključitev antene /
videorekorderja
4: Kaj storiti, da se
televizor ne bi prevrnil?
Priključitev antene/kabla
Zemeljski signal ali kabel
Koaksialni kabel (priložen)
Omrežni kabel (priložen)
Priključitev antene/kabla in videorekorderja
5: Povezovanje kablov
Omrežni kabel
(priložen)
Koaksialni kabel
(priložen)
Zemeljski
signal ali kabel
Scart kabel (ni priložen)
Koaksialni kabel
(ni priložen)
Opomba
Videorekorder
Držalo za kable lahko odprete iz ene ali druge strani,
odvisno od položaja pritrditve.
5
6: Opravljanje osnovnih
nastavitev
4
S puščicama F/f izberite državo/področje,
v kateri boste upravljali televizor in nato
pritisnite na tipko .
Če se država/področje v kateri želite
uporabljati televizor ne prikaže v seznamu,
namesto nje izberite ‚‘ - ‚‘.
Samodejna nastavitev kanalov
3, 4, 6, 7
5
9
Televizor bo med samodejnim nastavljanjem
kanalov poiskal in shranil video kanal. Če v
televizor niste priključili videorekorderja, ta
postopek ni potreben.
Izbira jezika/področja
1
Priključite televizor v stensko vtičnico (220240V AC, 50Hz).
2
Pritisnite na tipko u na zgornji strani
televizorja.
Preden začnete s samodejnim
nastavljanjem kanalov, v videorekorder,
priključen v televizor (str. 5), vstavite
posneto kaseto in jo začnite predvajati.
6
S puščicama G/g izberite »OK« in pritisn.
7
S puščicama F/f izberite »Antenna« ali
»Cable«, nato pritisnite na .
.
Pri prvem vklopu televizorja se na zaslonu
prikaže meni z jeziki.
3
6
S puščicami F/f/G/g izberite jezik,
prikazan na zaslonih menija, nato pritisnite
na .
Če izberete »Cable«, se prikaže zaslon za izbiro
vrste skeniranja. Oglejte si poglavje »Nastavitev
televizorja za priključitev digitalnega kabla« na
strani 7. Televizor začne iskati vse razpoložljive
digitalne kanale, ki jim sledijo razpoložljivi
analogni kanali. To utegne trajati dlje časa. V
tem času ne pritiskajte na tipke na televizorju ali
daljinskem upravljalniku.
Če se prikaže sporočilo, ki zahteva potrditev
priključitve antene
Televizor ne najde nobenih kanalov (ne
digitalnih, ne analognih). Preverite vse
priključitve antene in nato pritisnite na za
ponovno samodejno nastavitev kanalov.
8
Če se na zaslonu prikaže meni »Programme
Sorting« (razvrščanje programov), sledite
ustreznim korakom na strani 33.
Če ne želite spremeniti zaporedja, v katerem
so shranjeni analogni kanali, nadaljujte z
naslednjim korakom.
9
Pritisnite na tipko MENU.
Odstranjevanje stojala za
na mizo s televizorja
Stojalo za na mizo odstranite samo v primeru,
da želite televizor nastaviti na steno ali če želite
pritrditi dodatno TV stojalo.
Televizor je nastavil vse razpoložljive kanale.
Če ne morete sprejeti kanala z digitalnim oddajanjem
ali če v koraku 4 (str. 6) izberete področje, v katerem ni
digitalnih oddaj, morate po koraku 9 nastaviti uro.
Nastavitev televizorja za priključitev digit. kabla
1
S puščicama F/f izberite „Scan Type“,
nato pritisnite na .
2
S puščicama F/f izberite „Quick Scan“ ali
„Full Scan“ in pritisnite na .
„Quick Scan“: Kanali se nastavijo v skladu z
informacijami kabelskega ponudnika, znotraj
oddajanega signala. Priporočljiva nastavitev
za možnosti „Frequency“, „Network ID“ in
„Symbol Rate“ je „Auto“ , razen če je kabelski
ponudnik dal na razpolago dejansko vrednost.
„Quick Scan“ je priporočljiva nastavitev
za hitro uglasitev, če kabelski ponudnik to
podpira.
„Full Scan“: Vsi razpoložljivi kanali se
nastavijo in shranijo. Postopek utegne trajati dlje
časa. Ta možnost je priporočljiva, če kabelski
ponudnik ne podpira možnosti „Quick Scan“.
Več informacij o podpori kabelskih
ponudnikov si oglejte na spletni strani
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
3
S puščicami G/g/f izberite „Start“, nato
pritisnite na .
TV začne iskati kanale. Ne pritiskajte na tipke
na televizorju ali daljinskem upravljalniku.
Opomba
Nekateri kabelski ponudniki ne podpirajo funkcije "Quick
Scan". Če enota s to funkcijo ne najde nobenih kanalov,
uporabite funkcijo "Full Scan".
7
Zračenje
Za vašo varnost
Namestitev/postavitev
Namestite in uporabljajte televizor v skladu s
spodnjimi navodili, da ne bi prišlo do požara,
elektrinčega udara ali poškodb.
• Nikoli ne prekrivajte zračnikov in vanje ničesar ne
vstavljajte.
• Pustite dovolj prostora okoli televizorja.
• Toplo vam priporočamo uporabo Sonyjevih konzol
za namestitev na steno, da bo televizorju zagotovljeno
zadostno zračenje.
Namestitev na steno
Namestitev
30 cm
• Namestite televizor v bližino lahko dostopne stenske
vtičnice.
• Postavite televizor na stabilno, ravno površino.
• Če želite televizor obesiti na steno, naj to stori
usposobljeno osebje.
• Iz varnostnih razlogov vam toplo priporočamo uporabo
dodatne opreme Sony, ki vključuje:
KDL-46V3000/40V3000:
– konzole za pritrditev televizorja na steno SU-WL500
KDL-46V3000/40V3000:
– stojalo SU-FL62
KDL-46V3000/40V3000:
– TV stojalo SU-FL300M
10 cm
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okoli televizorja.
Namestitev s stojalom
30 cm
10 cm
Nošenje
• Preden ga odnesete, iz
televizorja izvlecite vse kable.
• Pri nošenju večjega
televizorja naj sodelujeta
najmanj dve osebi.
• Če nosite televizor v rokah,
ga držite tako, kot kaže slika
na desni.
• Ko dvigujete ali premikate
televizor, ga vedno držite
tudi na dnu. Ne pritiskajte na
LCD zaslon.
• Pri dvigovanju ali premikanju
televizorja, ga trdno držite na
spodnji strani.
• Pri prevažanju ne
izpostavljajte televizorja
udarcem ali prekomernemu
tresenju.
• Če želite televizor odnesti
v popravilo ali če ga želite
prenesti drugam, ga spravite
v originalno škatlo.
10 cm
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okoli televizorja.
Držite za spodnji
del plošče, ne za
sprednjega.
• Če televizorju ni omogočeno ustrezno zračenje, se
utegneta nakopičiti prah in umazanija. Da boste
televizorju omogočili ustrezno zračenje, si preberite
naslednje:
– Ne nameščajte televizorja tako, da bo obrnjen nazaj ali
na stran,
– Ne nameščajte narobe obrnjenega televizorja,
– Ne nameščajte televizorja na polico, preprogo, posteljo
ali v omaro,
– Ne prekrivajte televizorja s krpami, zavesami,
časopisnim papirjem,
– Ne nameščajte televizorja kot kaže spodnja slika.
Kroženje zraka je ovirano.
Stena
8
6 cm
Stena
Omrežni kabel
Polomljeni deli:
• Upoštevajte naslednja navodila, da se izognete požaru,
električnemu toku in poškodbam.
– S tri-žičnim ozemljitvenim vtičem priključite
televizor v omrežno vtičnico z zaščitno ozemljitveno
priključitvijo.
– Uporabljajte samo Sonyjeve omrežne kable in ne
kable drugih znamk.
– Uporabljajte televizor le pri napetosti 220 – 240 V.
– Pred priključevanjem izvlecite omrežni kabel iz
stenske vtičnice in pazite, da se z nogami ne zapletete
med kable.
– Pred premikanjem televizorja izključite omrežni kabel.
– Ne izpostavljajte omrežnega kabla virom toplote.
– Redno izvlecite in očistite omrežni kabel. Če se
na kablu nabere prah ali vlaga, utegne to vplivati na
izolacijo in lahko pride do požara.
• Ne mecite ničesar v televizor, ker bi s tem
utegnili razbiti zaslon in povzročiti resne
poškodbe.
• Televizor še ni povsem izključen iz omrežja,
ko ga izklopite. Če ga želite povsem izključiti,
izvlecite omrežni kabel.
• Nekateri televizorji imajo funkcije, pri katerih je
za pravilno delovanje potrebno, da je televizor v
stanju pripravljenosti.
Opombe
Če pride do naslednjih težav…
• Ne uporabljajte priloženega omrežnega kabla z drugimi
napravami.
• Pazite, da omrežnega kabla preveč ne priščipnete,
upognete ali zvijete.
• Ne spreminjajte omrežnega kabla.
• Ne postavljajte ničesar težkega na omrežni kabel.
• Ko želite izvleči omrežni kabel, držite za vtič in ne za
kabel.
• Ne priključujte preveč naprav v isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežno vtičnico, v katero je težko
priključiti kabel.
Nedovoljena uporaba
Otroci
• Ne pustite otrokom, da plezajo na televizor.
• Hranite majhne dodatke izven dosega otrok, da
jih ne bi nehote pogoltnili.
Če pride do naslednjih težav, izklopite televizor
in nemudoma izvlecite omrežni kabel. Naj vam
televizor pregleda usposobljeno osebje v trgovini ali
na Sonyjevem servisu.
Če:
– je omrežni kabel poškodovan,
– se vtič slabo prilega vtičnici,
– se je televizor poškodoval, ko je padel ali ko je
kaj udarilo vanj,
– je v luknje zašla tekočina ali kak predmet.
Ne postavljajte/uporabljajte televizorja na mestih
ali v pogojih, ki so navedena spodaj, ker bi
utegnilo priti do nepravilnega delovanja, požara,
električnega udara ali poškodb.
Prostor:
Na prostem (v neposrednem soncu), na obali, na
ladji ali drugih plovilih, v vozilu, v zdravstvenih
ustanovah, na nestabilnih mestih, v bližini vode,
vlage ali dima.
Okolje:
Prostori, ki so vroči, vlažni ali zelo prašni; kjer bi
v napravo utegnili zaiti insekti; kjer bi bila naprava
izpostavljena tresenju; na nestabilna mesta; v
bližini vode, dežja, vlage ali dima. Ne izpostavljajte
televizorja vodi in ne postavljajte nanj predmetov,
napolnjenih z vodo (npr. vaze).
Pogoji:
Ne uporabljajte televizorja z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki jih proizvajalec
ne priporoča. Med nevihto izključite televizor in
anteno iz omrežne vtičnice.
9
Varnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Glejte televizijo pri blagi svetlobi. Če je svetloba
preslaba, se oči bolj utrudijo. Oči se utrudijo tudi če
gledate televizijo dlje časa.
• Če uporabljate slušalke, ne nastavljajte glasnosti
previsoko, ker bi si utegnili poškodovati sluh.
LCD zaslon
• Čeprav je LCD zaslon narejen z izjemno natančno
tehnologijo in je najmanj 99,99% slikovnih točk
efektivnih, se utegnejo na LCD zaslonu pojaviti
črne pike ali svetle svetlobne točke (rdeča, modra ali
zelena). To je strukturalna lastnost LCD zaslona in ne
predstavlja okvare.
• Ne izpostavljajte površine LCD zaslona soncu. S tem bi
jo utegnili poškodovati.
• Ne pritiskajte nanj in ne opraskajte sprednjega filtra.
Ne odlagajte predmetov na televizor. Prikazana slika bi
utegnila biti neenakomerna in lahko bi poškodovali LCD
zaslon.
• Če televizor uporabljate v mrzlem prostoru, utegne
prikazana sliki vsebovati madeže ali postati temna. To ne
predstavlja napake. Ta pojav s povišanjem temperature
izgine.
• Če prikazujete mirujoče slike neprekinjeno dlje časa, se
utegnejo pojaviti obrisi. Po nekaj trenutkih lahko izginejo.
• Zaslon in ohišje se med uporabo segrejeta. To ne
predstavlja okvare.
• LCD vsebuje majhno količino tekočih kristalov in
živega srebra. Tudi fluorescentna cev, ki se uporablja v
tem televizorju, vsebuje živo srebro. Pri odmetu enote
upoštevajte pravila in zakone.
Kako ravnati s površino TV zaslona in čiščenje
Pred čiščenjem ne pozabite izključiti omrežnega kabla,
priključenega v televizor, iz omrežja.
Površina zaslona je prekrita s posebnim premazom, ki
preprečuje odsev močne svetlobe.
Da se zaslon ne poškoduje, upoštevajte spodnje nasvete.
• Ne pritiskajte nanj, ne opraskajte ga s trdimi predmeti in
ničesar ne mecite vanj.
• Ne dotikajte se zaslona po daljšem času uporabe, ker se
segreje.
• Svetujemo vam, da se površine zaslona čim manj
dotikate.
• Odstranite prah s površine zaslona /ohišja z mehko
krpo. Če ga ni mogoče odstraniti, navlažite krpo z
razredčenim blagim čistilom.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp ali gob, grobih praškov
in topil, kot sta alkohol in bencin. Z njimi bi utegnili
poškodovati površino zaslona.
• V zračnikih se utegne sčasoma nabrati prah. Za pravilno
zračenje vam priporočamo, da ga občasno (enkrat
mesečno) s sesalnikom odstranite.
10
Dodatne naprave
Če televizor stoji v bližini naprave, ki oddaja
elektromagnetno sevanje, se utegne pojaviti popačenje
slike ali zvoka.
Pregled tipk na daljinskem upravljalniku
1 TV 1/u – stanje pripravljenosti
S to tipko lahko televizor začasno izključite in ga vključite iz
stanja pripravljenosti.
2 A/B – Dual Sound (dvojni zvok) (stran 26)
3 Barvne tipke (strani 14, 15, 17)
4
/
- Izbira vhodnega izvora/ zadržanje teksta
• V načinu TV (stran 20): Izberite vhodni izvor med napravami,
priključenimi v TV priključek.
• V načinu Analoque Text (stran 14): Zadrži trenutno izbrano stran.
5 F/f/G/g/ (strani 14, 22)
6 TOOLS (strani 14, 20)
Omogoča dostop do različnih možnosti gledanja in sprememb/določanja
nastavitev v skladu z izvorom in načinom zaslona.
7 MENU (stran 22)
8 THEATRE
Vklopite in izklopite lahko način »Theatre«. Ko je način »Theatre«
vklopljen, se samodejno nastavita najboljši avdio izhod (če je TV
priključen v avdio sistem s kablom HDMI) in kakovost slike za filme.
9 Oštevilčene tipke
• V načinu TV: Izberete lahko kanale. Za številko kanala, ki je višja od 10,
vpišite drugo številko v roku 2 sekund.
• V načinu Text: Vpišete lahko tromestno število za izbiro strani.
0
predhodni kanal
Vrnete se lahko na kanal, ki ste ga prej gledali (za več kot pet sekund).
qa PROG +/–/
/
• V načinu TV (stran 13): Izberete lahko naslednji (+) ali predhodni (-)
kanal.
ali
• V analognem načinu Text (stran 14): Izberete lahko naslednjo
predhodno
stran.
z
• Na tipki, označeni s 5 in tipkah
PROG + in A/B se nahaja otipljiva
pika za lažjo upravljanje.
• Ko izklopite televizor, se izklopi tudi
način »Theatre«.
qs ¤ – Utišanje zvoka (stran 13, 20)
qd . +/– Glasnost (stran 20)
qf / Text (stran 14)
qg DIGITAL – digitalni način (stran 13)
qh ANALOG – analogni način (stran 13)
qj
/RETURN
Vrnitev na predhodni zaslon prikazanega menija.
qk
– EPG (Digital Electronic Programme Guide – vodič po digitalnih
elektronskih programih) (stran 15)
ql – Zamrznitev slike (stran 13)
Zamrzne TV sliko.
w;
wa
– Način »Screen« (zaslon) (stran 14)
Info/prikaz teksta
• V digitalnem načinu: Prikaže podatke o trenutno gledanem programu.
• V analognem načinu: Prikaže podatke, kot so številka trenutnega kanala
in način zaslona.
• V načinu Analoque Text (stran 14): Prikažete lahko skrite podatke (npr.
odgovore za kviz).
11
Pregled tipk in indikatorjev na televizorju
1
2
/
(stran 22)
– Izbira vhoda/OK
• V TV načinu (stran 18): za izbiro vhodnega izvora iz
naprav, priključenih v televizor.
• V TV meniju: za izbiro menija ali možnosti in
potrditev nastavitve.
3 . +/–/ /
• Povišate (+) ali znižate (-) lahko glasnost.
• V TV meniju: Premikate se lahko po
možnostih levo ( ) in desno ( ).
4 PROG +/–/ /
• V načinu TV: Izberete lahko naslednji (+) ali prejšnji
(–) kanal.
• V TV meniju: Premikate se lahko
po možnostih navzgor ( ) in navzdol ( ).
5 u – Vklop
• Vklop in izklop televizorja.
Če želite povsem izključiti TV, izvlecite kabel iz
stenske vtičnice.
6
– Izklop televizorja/Indikator za časovnik
• Ko izklopite sliko, zasveti zeleno (stran 30).
• Ko nastavite časovnik, zasveti oranžno (stran 30).
7 u – Indikator za stanje pripravljenosti
Zasveti rdeče, če se TV nahaja v stanju pripravljenosti.
8
– Indikator za vklop/snemanje s časovnikom
• Zasveti zeleno, ko se TV vklopi.
• Zasveti oranžno, ko je nastavljeno snemanje s
časovnikom (stran 15).
• Zasveti rdeče med snemanjem s časovnikom.
9 Senzor za daljinsko upravljanje/svetlobni senzor
(stran 31).
• Sprejema IR signale iz daljinskega upravljalnika.
• Ne prekrivajte senzorja, ker bi to vplivalo na
delovanje.
Opomba
Preden izvlečete omrežni kabel ne pozabite povsem
izklopiti televizorja. Če bi kabel izvlekli pri vklopljenem
televizorju, bi lučka utegnila ostati prižgana ali pa bi
povzročiti okvaro televizorja.
12
Če želite s pomočjo oštevilčenih tipk izbrati
številko 10 ali več, vpišite drugo in tretjo števko
v roku dveh sekund.
Če želite digitalni kanal izbrati s pomočjo
vodiča po digitalnih elektronskih programih
(Digital Electronic Programme Guide (EPG),
glej stran 15.
Gledanje televizije
Gledanje televizije
V digitalnem načinu
Na hitro se prikaže okvir z informacijami. V
njem se lahko pojavijo naslednji simboli:
2
2
3
: Radijske storitve.
: Kodirane storitve / storitve, ki zahtevajo
prijavo
: Za zvok je na voljo več jezikov.
: Na voljo so podnapisi.
: Na voljo so podnapisi za slušno prizadete.
qk : Najnižja priporočljiva starost za trenutni
program (od 4 do 18 let).
: Starševski zaklep.
t : (rdeče): Trenutni program se snema.
Dodatne funkcije
Če želite
3
Storite naslednje
zamrzniti sliko (Picture Pritisnite na
.
freeze),
Enkrat pritisnite za odstranitev
malega zaslona in ponovno
pritisnite za vrnitev na običajni
TV način.
Opomba
Pri nekaterih PC vhodnih virih
ta funkcija ni na voljo.
dostop do indeksne
. Za izbiro
Pritisnite na
tabele programov (samo analognega programa uporabite
v analognem načinu),
F/f, nato pritisnite na .
1
Pritisnite na tipko u na televizorju (desna
stran) in vklopite televizor.
Če se televizor nahaja v stanju pripravljenosti
(indikator u (stanje pripravljenosti) na sprednji
strani televizorja sveti rdeče), pritisnite na
tipko 1/u na daljinskem upravljalniku in ga
vklopite.
2
Dostop do možnosti
‘Digital Favourites’
(samo v digitalnem
načinu),
.
Pritisnite na
Podrobnosti si oglejte na
strani 17.
izklopiti zvok,
Pritisnite na ¤.
Za vrnitev zvoka ponovno
pritisnite.
vklopiti televizor iz
stanja pripravljenosti
brez zvoka,
Pritisnite na ¤.
Pritisnite na tipko DIGITAL za vklop
digitalnega načina ali na tipko ANALOG za
vklop analognega načina.
Razpoložljivost kanalov je odvisna od načina.
3
Z oštevilčenimi tipkami ali s tipko PROG
+/- izberite TV kanal.
Se nadaljuje
13
Dostop do besedila »Text«
14:9*
V analognem načinu pritisnite na tipko /. Z
vsakim pritiskom na tipko / se prikaz spremeni
na naslednji način:
Text (besedilo) t Text (besedilo) in TV slika t
No text (brez besedila)
Za izbiro strani pritisnite na oštevilčene tipke ali
/ .
na
Če želite zadržati stran, pritisnite na tipko
/ .
Za prikaz skritih informacij, pritisnite na tipko
.
z
• Če se na spodnji strani strani »Text« prikažejo štiri
obarvane postavke, je na voljo »Fastext«. »Fastext«
omogoča hiter in enostaven dostop do strani. Za dostop
do strani uporabite obarvane tipke.
Kako ročno spremeniti način zaslona,
Žda bo ustrezal oddaji
Večkrat pritisnite na tipko
4:3, Wide, Zoom ali 14:9.
in izberite Smart,
Smart*
Običajne oddaje 4:3 prikaže z učinkom, ki posnema
široki zaslon. Slika se raztegne čez ves zaslon.
4:3
Običajne oddaje 4:3 (npr. TV, ki nima širokega
zaslona) prikaže v pravem razmerju.
Wide
14:9 oddaje prikaže v pravem razmerju, zato so na
zaslonu vidni črni pasovi.
* Zgornji in spodnji del slike utegneta biti odrezana.
Opomba
• Za slike iz izvora HD signala lahko izberete »4:3« ali
»14:9«.
• Te funkcije ne morete izbrati, medtem ko je prikazan
digitalni okvir (banner).
• V načinu »Smart« nekateri znaki in/ali črke v zgornjem
in spodnjem delu slike ne bodo vidni. V tem primeru
lahko s pomočjo menija »Screen« izberete možnost
»Vertical Size« in nastavite navpično velikost slike.
z
• Če je možnost »Auto Format« nastavljena na »On«, bo
televizor samodejno izbral najboljši način za oddajo
(stran 27).
• Pri izbiri načinov Smart (50 Hz), Zoom ali 14:9 lahko
del slike nastavite. S pritiskanjem na tipki se lahko
premikate gor in dol (npr. za branje podnapisov).
• Izberite »Smart« ali »Zoom« za nastavitev za 720p ali
1080i za odstranitev robov.
Uporaba menija »Tools«
Pritisnite na tipko TOOLS, da se prikažejo
možnosti med gledanjem TV programa.
Možnosti
Opis
Close (zapri)
Zapre meni Tools.
Picture Mode (način slike)
Glej stran 23.
Sound Mode (način zvoka)
Glej stran 25.
Speaker (zvočnik)
Glej stran 29.
Audio Language (jezik za zvok;
samo v digitalnem načinu)
Glej stran 37.
Subtitle Setting (nastavitev
podnapisov; samo v digitalnem
načinu)
Glej stran 37.
Prikaže širokozaslonske oddaje (16:9) v pravem
razmerju.
2 Volume (glasnost)
Nastavite glasnost
slušalk.
Sleep Timer (časovnik izklopa)
Glej stran 30.
Zoom*
Power Saving (varčevanje z energijo) Glej stran 30.
Omogoča vam preklop
Auto Clock Set (samodejna
nastavitev ure; samo v analognem na digitalni način, kjer
dobite pravi čas.
načinu)
Prikaz filmov (format letter box) v pravem
razmerju.
14
System Information (sistemske
informacije; samo v digitalnem
načinu)
Prikaže se zaslon
s sistemskimi
informacijami.
Uporaba vodiča po digitalnih elektronskih programih
(EPG)
*
1
2
V digitalnem načinu pritisnite na tipko
.
Opravite ustrezni postopek, naveden v
slodnji tabeli ali prikazan na zaslonu.
Vodič po digitalnih elektronskih programih (EPG)
* V nekaterih državah ta funkcija ni na voljo.
Če
Storite naslednje
želite gledati program,
S puščicami F/f/G/g izberite program, nato pritisnite na
želite izklopiti funkcijo
EPG
Pritisnite na tipko
želite razvrstiti podatke o
programu po kategorijah
– seznam »Category«
1 Pritisnite na modro tipko.
2 S puščicami F/f/G/g izberite kategorijo, nato pritisnite na .
želite nastaviti program
za snemanje
– Timer REC
1 S puščicami F/f/G/g izberite program, ki ga želite v
.
.
Razpoložljive kategorije vključujejo:
»All Categories« (vse kategorije): vsebuje vse razpoložljive kanale.
Ime kategorije (npr. »News«): Vsebuje vse kanale, ki ustrezajo izbrani
kategoriji.
prihodnosti posneti in pritisnite na
.
2 S puščicama F/f izberite »Timer REC«.
4 Pritisnite na in nastavite časovnika za televizor in
videorekorder.
Poleg podatkov o programu se prikaže rdeč simbol t. Indikator na
televizorju (na sprednji strani) zasveti oranžno.
z
Če želite posneti program, ki ga trenutno gledate, pritisnite na
nastaviti program, ki naj
se ob njegovem začetku
samodejno prikaže na
zaslonu
- Reminder
.
1 S puščicami F/f/G/g izberite program, ki ga želite v prihodnosti
prikazati in pritisnite na
.
2 S puščicama F/f izberite »Reminder« in pritisnite na ..
Poleg podatkov o programu se prikaže simbol t. Indikator t na
televizorju (na sprednji strani) zasveti.
Opomba
Če nastavite televizor na stanje pripravljenosti, se bo ob začetku programa samodejno
vklopil.
Se nadaljuje
15
Če želite
nastaviti uro in datum
programa, ki ga želite posneti
– Manual timer REC
Storite naslednje
1 Pritisnite na
.
2 S puščicama F/f izberite »Manual timer REC«, nato
pritisnite na
.
3 S puščicama F/f izberite datum, nato pritisnite na g.
4 Na enak način kot v koraku 3 nastavite začetni in končni čas.
5 S puščicama F/f izberite program, nato pritisnite na .
6 Pritisnite na in nastavite časovnika za televizor in
videorekorder.
Oznaka
preklicati snemanje/funkcijo
»Reminder«
– Timer list
na televizor (spredaj) zasveti oranžno.
1 Pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite »Timer list« in pritisnite na .
3 S puščicama F/f izberite program, ki ga želite preklicati,
nato pritisnite na .
4 S puščicama F/f izberite »Cancel Timer« in pritisnite na
.
Pojavi se prikaz za potrditev preklica programa.
4 S puščico G/g izberite »Yes«, nato pritisnite na .
Opomba
• Snemanje s časovnikom iz videorekorderja na TV lahko nastavite le pri videorekorderjih, združljivih s funkcijo
SmartLink. Če videorekorder ni združljiv s funkcijo SmartLink, se bo prikazalo sporočilo, ki vas opozori na nastavitev
VCR časovnika.
• Ko se snemanje začne, lahko TV preklopite na stanje pripravljenosti, a ne izklapljajte ga povsem, ker bi se tako snemanje
preklicalo.
• Če ste izbrali program s starostno omejitvijo, se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas vpraša po PIN kodi. Podrobnosti si
oglejte v poglavju »Parental Lock« na strani 37.
16
Uporaba seznama »Favourite« (priljubljeni)
*
Funkcija »Favourite« vam omogoča, da določite vse
do štiri sezname z najljubšimi programi.
1
2
Pritisnite na MENU.
3
Opravite ustrezni postopek, naveden v
slodnji tabeli ali prikazan na zaslonu.
Seznam »Favourite«
S puščicama F/f izberite »Digital
Favourites«, nato pritisnite na .
* Ta funkcija v nekaterih državah ni na voljo.
Če želite
prvič ustvariti seznam
»Favourite« (priljubljeni),
storite naslednje
1 Pritisnite na in izberite »Yes«.
2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«.
3 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite dodati in
pritisnite na
.
Kanali, shranjeni v seznamu, so označeni s simbolom
.
gledati kanal,
1 Z rumeno tipko lahko upravljate seznam »Favourite«.
2 Pritisnite na med izbiranjem kanala.
izklopiti seznam »Favourite«
(priljubljeni),
Pritisnite na RETURN.
dodati ali odstraniti kanale
iz seznama »Favourite«
(priljubljeni),
1 Pritisnite na modro tipko.
2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«, ki ga želite
urediti.
3 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite dodati ali
odstraniti in pritisnite na
odstraniti vse kanale iz seznama
»Favourite« (priljubljeni),
.
1 Pritisnite na modro tipko.
2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«, ki ga želite
urediti.
3 pritisnite na modro tipko.
4 S puščicama G/g izberite »Yes«, nato pritisnite na , da
potrdite zahtevo po izbrisu.
17
Uporaba dodatne opreme
Priključitev dodatne opreme
V televizor lahko priključite širok niz dodatne opreme.
Avdio sistem
PC
DVD predvajalnik
DVD predvajalnik s komponentnim izhodom
PC (HDMI vhod)
Blu-ray disc predvajalnik
Digitalna avdio (PCM)
komponenta
Hi-Fi avdio oprema
Naprava za video igre
DVD predvajalnik
Dekodirnik
DVD snemalnik
Videorekorder
Dekodirnik
Slušalke
Samo za servis
Videokamera
CAM kartica
PC (HDMI vhod)
Blu-ray disc predvajalnik
Digitalna video kamera
Avdio sistem
18
DVD predvajalnik
Priključki
Simbol na zaslonu
za vhod
A HDMI IN 4 ali 5
J HDMI IN 7
Opis
Priključite ga v priključek HDMI IN 4, 5 ali 7, če ga naprava
ima. Digitalni video in avdio signali potujejo iz naprave.
Poleg tega, če je priključena naprava, združljiva s funkcijo
HDMI nadzora, je mogoča komunikacija s priključeno
opremo. Glejte stran 30. Če ima naprava priključek DVI,
ga povežite s priključkom HDMI IN 5 prek vmesnika DVI
– HDMI (ni priložen) in priključite avdio izhodne priključke
na napravi v avdio vhodne priključke HDMI IN 5.
Opomba
• Priključki HDMI podpirajo samo naslednje video vhode: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p in 1080/24p.
• Uporabite samo kabel HDMI z logotipom HDMI.
• Če priključite avdio sistem s priključkom HDMI, ga ne pozabite
priključiti tudi v priključek DIGITAL OUT.
B PC
PC
C
Priključite v priključek
kabla s feritnimi jedri.
AV3
. Priporočamo uporabo PC
Priključite v komponentne video priključke in avdio
priključke
.
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Priključite v priključek DIGITAL OUT z uporabo optičnega
avdio kabla.
E
Priključite v avdio izhodne priključke
, če želite poslušati
zvok iz televizorja na HiFi avdio komponenti.
F
1
tAV1 ali
AV1 Priključite v scart
1 priključek. Če želite priključiti
dekodirnik, bo kodiran signal potoval iz televizijskega
sprejemnika v dekodirnik, iz dekodirnika pa nato nekodiran
signal.
G
2
tAV2 ali
AV2 Priključite v scart
2 priključek. SmartLink je
neposredna povezava med televizorjem in videorekorderjem/
DVD snemalnikom.
Priključite v priključek 2, če želite poslušati zvok iz televizorja prek slušalk.
H Slušalke
I
in
6 ali t6,
6
CAM
K
(Conditional Access
Module)
6 ali t6
6 ali kompozitni video
Priključite v priključek S video
6 priključke. Da slika ne bi
vsebovala šuma, ne priključujte videokamere v video t6
6 priključek hkrati. Če priključite
priključek in S video
6 L.
mono napravo, uporabite priključek
t6 priključek in v avdio
Za uporabo ‘Pay TV ‘ storitev. Podrobnosti si oglejte v
navodilih, priloženih modulu CAM. Za uporabo modula
odstranite gumijasti pokrov z reže za CAM. Ko vstavljate
modul v režo, izključite televizor. Ko modula ne uporabljate,
vam priporočamo, da režo CAM zopet zaprete s pokrovom.
Opomba
CAM ne podpirajo v vseh državah. Pozanimajte se o tem pri
pooblaščenem trgovcu.
19
Ogled slik iz priključene
opreme
Vklopite priključeno napravo, nato pa
opravite eno od naslednjih postopkov.
Za napravo, ki je priključena v priključke Scart z
21 pinskim Scart kablom (stran 18)
Uporaba menija »Tools«
Pritisnite na tipko TOOLS, da se prikažejo
možnosti med gledanjem slik iz priključene
opreme.
Možnosti
Close (zapri)
Opis
Zapre meni Tools.
Picture Mode (način slike) Glej stran 23.
(razen načina PC vhoda)
Začnite s predvajanjem na priključeni napravi.
Na zaslonu se prikaže slika iz priključene naprave.
Display Mode
(način prikaza; samo v
načinu PC vhoda)
Za videorekorder, ki se samodejno nastavi (stran 6)
Sound Mode (način zvoka) Glej stran 25.
V analognem napinu s tipko PROG +/- ali z
oštevilčenimi tipkami izberite video kanal.
Za druge priključene naprave (stran 18)
Pritisnite na tipko
/ , da se prikaže seznam
priključenih naprav. S puščicama F/f izberite
želeni vhodni vir, nato pritisnite na . (Če po
pritisku na puščici F/f mineta dve sekundi, ne da
bi upravljali enoto, se izbere označena postavka.)
Če je vhodni vir v meniju »AV Preset« pod »AV
Set-up« (stran 29) nastavljen na »Skip«, se ta vhod
ne prikaže na seznamu.
Dodatne funkcije
Za
Storite naslednje
vrnitev na običajno
pritisnite na tipko DIGdelovanje televizorja, ITAL ali ANALOG.
dostop do indeksne
tabele vhodnih
signalov (z izjemo
analognega načina),
pritisnite na tipko za
dostop do indeksne tabele.
Za izbiro vhodnega izvora,
pritisnite na F/f in nato
na .
spremembo glasnosti pritisnite na 2+/–.
priključenega avdio
sistema, združljivega
s funkcijo HDMI
nadzora,
utišanje zvoka
pritisnite na %.
priključenega avdio Ponovno pritisnite za
sistema, združljivega vrnitev.
s funkcijo HDMI
nadzora,
20
Glej stran 23.
Speaker
(zvočnik)
Glej stran 29.
PAP
(razen načina PC vhoda)
Glej stran 20.
PIP
Glej stran 21.
(samo v načinu PC vhoda)
Auto Adjustment
Glej stran 32.
(samodejna nastavitev;
samo v načinu PC vhoda)
Horizontal Shift
Glej stran 32.
(samo v načinu PC vhoda)
2 Volume (glasnost)
Nastavite glasnost
slušalk.
Sleep Timer
(časovnik izklopa; razen
načina PC vhoda)
Glej stran 30.
Power Saving
(varčevanje z energijo)
Glej stran 30.
Auto Clock Set
Omogoča vam prek(samodejna nastavitev ure) lop na digitalni način,
kjer dobite pravi čas.
Gledanje dveh slik hkrati – PAP (Picture and
Picture)
Na zaslonu lahko gledate dve sliki hkrati (zunanji
vhod in TV program).
Priključite dodatno napravo (stran 18) in preverite,
če se slika iz naprave prikaže na zaslonu (stran 20).
Opombe
• Ta funkcija ni na voljo za izvor PC vhoda.
• Velikosti slike ne morete spremeniti.
• Med prikazom AV1, AV2 ali AV6 slike v sliki zunanjega
vhoda, ne morete prikazati analogne TV slike v sliki TV
programa.
1
Pritisnite na tipko TOOLS, da se prikaže
meni Tools.
2
S puščicama F/f izberite »PAP« in
pritisnite na .
Slika iz priključene naprave se prikaže na levi
strani, TV program pa na desni.
3
Z oštevilčenimi tipkami ali s tipkama PROG
+/- izberite TV kanal.
Vrnitev na način ene slike
Pritisnite na
ali RETURN.
z
Uporaba HDMI nadzora
Funkcija HDMI nadzora omogoča napravam
medsebojno nadziranje s pomočjo povezave HDMI
CEC (Consumer Electronics Control), ki ga
določa vmesnik HDMI.
Naprave, združljive s Sonyjevo funkcijo HDMI
nadzora, kot so TV, DVD snemalnik s trdim
diskom in avdio sistem, lahko sinhrono nadzirate,
če za priključitev uporabite HDMI kabel.
Če želite uporabiti funkcijo HDMI nadzora,
pravilno priključite in nastavite združljivo napravo.
Slika v zelenem okviru ima zvok. Sliko z zvokom
lahko preklapljate s puščicama G/g.
Priključitev naprave, združljive s funkcijo HDMI
nadzora
Gledanje dveh slik hkrati – PIP (Picture in
Picture)
Priključite združljivo napravo in TV s kablom
HDMI. Če priključite avdio sistem, poleg kabla
HDMI za povezavo priključka DIGITAL OUT
(OPTICAL) ali avdio izhodnih priključkov na
televizorju in avdio sistema uporabite ustrezni
kabel. Podrobnosti si oglejte na strani 18.
Na zaslonu lahko gledate dve sliki hkrati (PC vhod
in TV program).
Priključite računalnik (stran 18) in preverite, če se
slika iz računalnika prikaže na zaslonu.
Opombi
Nastavitve za HDMI nadzor
• Ločljivosti, višja od WXGA (1280 x 768 slikovnih točk),
ni mogoče prikazati.
• Funkcija »Power Management« ni na voljo v načinu PIP
(stran 32).
Funkcijo HDMI nadzora morate nastaviti na
strani televizorja in na strani priključene naprave.
Več o nastavitvah na strani televizorja si oglejte v
poglavju »HDMI Set-up« na strani 30. Podrobnosti
o nastvitvah si oglejte v navodilih za uporabo
priključene naprave.
1
Pritisnite na tipko TOOLS, da se prikaže
meni Tools.
2
S puščicama F/f izberite »PIP« in pritisnite
na .
Slika iz računalnika se prikaže v polni
velikosti, TV program pa v desnem kotu.
S puščicami F/f/G/g lahko premikate
položaj slike TV programa.
3
Z oštevilčenimi tipkami ali s tipkama PROG
+/- izberite TV kanal.
Vrnitev na način ene slike
Funkcije HDMI nadzora
• Naprave izklopi hkrati s televizorjem.
• Vklopi televizor hkrati s priključenimi
napravami in samodejno preklopi vhod na
napravo, ko naprava začne s predvajanjem.
• Če vklopite priključeni avdio sistem, medtem ko
je TV priključen, vhod preklopi na zvok iz avdio
sistema.
• Nastavi glasnost in utiša zvok priključenega
avdio sistema.
Pritisnite na RETURN.
z
Sliko z zvokom lahko preklopite tako, da v meniju
Tools izberete »Audio Swap«.
21
Uporaba funkcij menijev (MENU)
Uporaba menijev
“MENU” vam omogoča uporabo raznih priročnih
funkcij televizorja. Na enostaven način lahko
izbirate kanale ali vhodne vire in spreminjate
nastavitve televizorja.
5 External Inputs (zunanji vhodi)
Izbere napravo, priključeno v televizor.
• Za gledanje želenega zunanjega vhoda
izberite vhodni vir, nato pritisnite na .
• Za dodelitev oznake zunanjemu vhodu
izberite “Edit AV Labels” in si oglejte
stran 29.
• Za ogled seznama priključene opreme,
združljive s funkcijo HDMI nadzora,
izberite “HDMI Device Selection”.
6 Settings (nastavitve)
Odpre se meni za nastavitve, kjer lahko
opravite večino natančnejših nastavitev.
1 S puščicama F/f izberite simbol za
meni, nato pritisnite na
2
1
.
2 S puščicami F/f/G/g izberite
možnost ali nastavitev, nato pritisnite
na .
Podrobnosti o nastavitvah si oglejte na
straneh 23 do 38.
Opomba
1
2
Pritisnite na tipko MENU.
S puščicama F/f izberite možnost, nato
pritisnite na .
Za izhod iz menija pritisnite na MENU.
1 Digital Favourites (digitalni seznam
“priljubljenih”)*
Prikaže se seznam “Favourite” (priljubljeni)
(stran 17).
2 Analogue (analogno)
Vrne se na zadnji gledani analogni kanal.
3 Digital (digitalno)*
Vrne se na zadnji gledani digitalni kanal.
4 Digital EPG
Prikaže se vodič po digitalnih elektronskih
postajah (EPG) (stran 15).
22
Možnosti, ki jih lahko izberete, so odvisne od
situacije. Nerazpoložljive možnosti so označene
s sivo ali pa se sploh ne prikažejo.
* Funkcija v nekaterih državah/področjih ni na voljo.
Meni “Picture” (nastavitev slike)
V meniju “Picture” lahko izberete spodaj navedene
možnosti. Več o izbiri možnosti si oglejte v poglavju
“Uporaba menijev” (stran 22).
Target Inputs (določeni vhodi)
Izberete lahko možnost dodelitve nastavitev, ki ste jih opravili v
meniju “Picture”, vsem vhodom ali samo vhodu, ki ga trenutno
gledate.
“All”: nastavitve se dodelijo vsem vhodom.
“Viewing Only”: nastavitve se dodelijo le trenutnemu vhodu.
Picture Mode (način slike)
Izbere način slike (razen izvora PC vhoda). Možnosti za način
"Picture Mode" so odvisne od nastavitve "Video/Photo" (stran 28).
Vivid: za poudarjen slikovni kontrast in ostrino.
Standard: za običajno sliko, priporočljivo za domačo zabavo.
Cinema: za gledanje vsebine, osnovane na filmu. Najprimernejša za
gledanje v kinodvoranskem vzdušju.
Photo: Nastavi najboljšo kakovost slike za fotografije.
Display Mode (način prikaza)
Izbere način prikaza za izvor PC vhoda.
Video: za video slike.
Text: za tekst, tabele, ipd.
Reset (ponastavitev)
Vse nastavitve slike, razen “Picture Mode” in “Target Inputs” in
“Display Mode”, se vrnejo na tovarniško nastavitev.
Backlight (osvetlitev ozadja)
Nastavi osvetlitev ozadja.
Contrast (kontrast)
Poveča ali zmanjša kontrast slike.
Brightness (osvetlitev)
Osvetli ali zatemni sliko.
Colour (barva)
Poveča ali zmanjša intenzivnost barv.
Hue (barvni odtenek)
Poveča ali zmanjša odtenek zelene barve.
Nasvet
Postavko “Hue” lahko nastavite le za barvni signal NTSC (npr. na ameriških
video kasetah).
Se nadaljuje
23
Colour Temperature
(temperatura barve)
Nastavi belino slike.
Cool: belim barvam daje moder odtenek.
Neutral: belim barvem daje naravni odtenek.
Warm1/Warm2: belim barvam daje rdeči odtenek. “Warm2” daje več
rdečega odtenka kot “Warm1”.
z
Možnosti “Warm1” in “Warm2” lahko izberete samo, če je “Picture Mode”
nastavljen na “Custom”.
Sharpness (ostrina)
Izostri ali omehča sliko.
Noise Reduction
(zmanjševanje šuma)
Zmanjša slikovni šum (zasnežena slika) pri slabem signalu.
Auto: samodejno zmanjša slikovni šum.
High/Medium/Low: nastavi učinek zmanjševanja šuma.
Off: izklopi funkcijo zmanjševanja šuma.
MPEG Noise Reduction
(zmanjševanje šuma)
Zmanjša slikovni šum v sliki, kompresirani z MPEG.
Advanced Settings
(natančnejše nastavitve)
Funkcijo “Picture” (slika) natančneje nastavi. Te nastavitve lahko
nastavite/spremenite, če je “Picture Mode” nastavljen na “Custom”.
Reset: vse natančnejše nastavitve slike se vrnejo na tovarniško
nastavitev.
Black Corrector: na sliki poudari dele s črno barvo, za večji kontrast.
Adv. Contrast Enhancer: samodejno nastavi možnosti “Backlight” in
“Contrast” na najbolj primerno nastavitev, v skladu z osvetlitvijo
zaslona. Ta nastavitev je še posebej učinkovita za temne slike, ker
poveča jasnost slike.
Gamma: nastavi razmerje med svetlimi in temnimi deli slike.
Clear white: poudari bele barve.
Live Colour: barve so bolj jasne.
“Colour Space”: spremeni obseg barv. Način “Wide” reproducira
jasne barv, “Normal” pa standardne barve.
24
Meni Sound (nastavitev zvoka)
V meniju “Sound” lahko izberete spodaj navedene
možnosti. Več o izbiri možnosti si oglejte v poglavju
“Uporaba menijev” (stran 22).
Target Inputs (določeni vhodi)
Izberete lahko možnost dodelitve nastavitev, ki ste jih opravili v
meniju “Sound”, vsem vhodom ali samo vhodu, ki ga trenutno
gledate.
“All”: nastavitve se dodelijo vsem vhodom.
“Viewing Only”: nastavitve se dodelijo le trenutnemu vhodu.
Sound Mode (način zvoka)
Izbere način zvoka.
Dynamic: poudari visoke in nizke tone.
Standard: za običajen zvok, priporočljivo za domačo zabavo.
Custom: nepoudarjen. Omogoča vam shranitev vaših najljubših
nastavitev.
Reset (ponastavitev)
Vse nastavitve zvoka, razen načinov “Target Inputs”, “Sound Mode”,
“Dual Sound”, “2 Speaker Link” in “2 Dual Sound” se vrnejo na
tovarniško nastavitev.
Treble (visoki toni)
Nastavi visoke tone.
Bass (nizki toni)
Nastavi nizke tone.
Balance (razmerje)
Poudari razmerje med levim in desnim zvočnikom.
Auto Volume (samodejna
nastavitev glasnosti)
Ohrani nespremenljivo glasnost, tudi če se pojavijo razlike v jakosti
(npr. v reklamah).
Volume Offset
Nastavi glasnost trenutnega vhoda, ki je pomembna za ostale vhode,
če je možnost “Target Inputs” nastavljena na “Viewing Only”.
Surround
S-FORCE Front Surround: Na voljo za običajne stereo oddaje, 5.1
kanalni digtialni prostorski zvok in avdio vhod iz priključene
naprave.
Off: pretvori in reproducira 5.1 kanalni in drug digitalni prostorski
zvok v običajni stereo zvok (2-kanalni). Reproducira originalni zvok
drugih oddaj tak kot je.
Se nadaljuje
25
Sound Booster
Zvoku daje večji poudarek, tako da kompenzira fazni efekt
zvočnikov.
Dual Sound (dvojni zvok)
Izbere zvok iz zvočnika za stereo ali dvojezične programe.
Stereo, Mono: za stereo oddajo.
A/B/Mono: za dvojezični program: izberite “A” za zvok kanala 1, “B”
za zvok kanala 2 ali “Mono” za mono kanal.
z
Če izberete drugo napravo, ki je priključena v TV, nastavite “Dual
Sound” na “Stereo”, “A” ali “B”.
Če izberete zunanjo napravo, priključeno v HDMI priključek, je ta
nastavljen na “Stereo”.
2 Speaker Link
(povezava z zvočniki )
Če priključite slušalke, vklopi/izklopi vgrajene zvočnike televizorja.
On: zvok potuje samo iz slušalk.
Off: zvok potuje iz slušalk in televizorja.
2 Dual Sound
Izbere zvok iz slušalk za stereo ali dvojezične oddaje, odvisno od
izbire možnosti “Dual Sound”.
26
Screen menu (zaslon)
V meniju “Screen” lahko izberete spodaj navedene
možnosti. Več o izbiri možnosti si oglejte v poglavju
“Uporaba menijev” (stran 22).
Target Inputs (določeni vhodi)
Izberete lahko možnost dodelitve nastavitev, ki ste jih opravili v
meniju “Screen”, vsem vhodom ali samo vhodu, ki ga trenutno
gledate.
“All”: nastavitve se dodelijo vsem vhodom.
“Viewing Only”: nastavitve se dodelijo le trenutnemu vhodu.
Screen Format
(format zaslona)
Podrobnosti o formatu zaslona si oglejte v poglavju “Kako ročno
spremeniti način zaslona, da bo ustrezal oddaji” (stran 14).
Auto Format
(samodejna nastavitev formata)
Format zaslona se samodejno spremeni v skladu s signalom. Za
ohranitev nastavitve izberite “Off”.
z
Tudi če ste v “Auto Format” izbrali “On” ali “Off” lahko format zaslona
spremenite s pritiskanjem na tipko
.
4:3 Default
Izbere tovarniško nastavljeni način zaslona in uporabi za oddaje 4:3.
Smart: oddaje, posnete v običajnem razmerju 4:3, prikaže z učinkom
širokega zaslona.
4:3: oddaje v običajnem razmerju 4:3 prikaže v pravem razmerju.
Off: če se kanal ali vhod spremeni, se ohrani trenutna nastavitev
formata (Screen Format).
Display Area
(področje prikaza)
Nastavi področje zaslona, ki prikazuje sliko.
Full Pixel: Prikaže slike za izvore formata 1080i ali 1080p v originalni
velikosti, če so deli slike izrezani.
Normal: prikaže priporočljivo področje slike.
-1/-2: poveča sliko in skrije njene robove.
Horizontal Shift (vodoravni p.)
Nastavi vodoravni položaj slike.
Vertical Shift (navpični premik)
Nastavi navpični položaj slike, če je format zaslona nastavljen na
Smart (50 Hz), Zoom ali 14:9.
Vertical Size
(navpična velikost)
Nastavi navpično velikost slike, če je format zaslona nastavljen na
Smart, Zoom ali 14:9.
27
Meni Set-Up (nastavitveni meni)
V meniju “Set Up” lahko izberete spodaj navedene
možnosti. Več o izbiri možnosti si oglejte v poglavju
“Uporaba menijev” (stran 22).
Auto Start Up
(samodejni začetek
nastavljanja kanalov)
Odpre se meni za “prvo uporabo”, v katerem lahko izberete jezik in
državo/področje ter nastavite vse razpoložljive digitalne in analogne kanale.
Običajno ta postopek ni potreben, ker sta jezik in država/področje že
izbrana, kanali pa se nastavijo, že ko televizor prvič namestite (strani 6).
Vendar pa vam ta možnost omogoča ponovitev postopka (npr. za ponovno
nastavitev kanala, v primeru, da se preselite).
Language (jezik)
Izberete lahko jezik za prikaz menijev.
Film Mode (način filma)
Omogoča bolj gladko premikanje slike med predvajanjem DVD-ja ali
slik, posnetih z videorekorderjem na trak in zmanjšuje slikovne motnje in
zrnatost slike.
Auto 1: omogoča bolj gladko premikanje slike kot v originalnem filmu.
Uporabite to nastavitev za standardno uporabo.
Auto 2: omogoča originalno sliko filma, tako kot je.
Off: izklopi funkcijo »Film Mode«.
Opomba
Če slika vsebuje neobičajne signale ali preveč šuma, se bo način »Film
Mode« samodejno izklopil, tudi če ste izbrali »Auto 1« ali »Auto 2«.
Video/Photo
Nudi ustrezno kakovost slike, tako da izbere možnost v skladu z vhodnim
virom (podatki o video posnetku ali fotografiji).
Video-A: nastavi ustrezno kakovost slike v skladu z vhodnim izvorom, video
podatki ali podatki o fotografiji, če je neposredno priključena Sonyjeva
naprava, ki zmore HDMI izhod, in podpira način "Video-A".
Video: ustvari primerno kakovost slike za slike v gibanju.
Photo:ustvari ustrezno kakovost za mirujoče slike.
z
• Če priključena naprava ne podpira načina Video-A, bo nastavitev nespremeljivo
nastavljena na "Video", tudi če ste sami izbrali "Video-A".
• Način "Video/Photo" je na voljo samo za HDMI in komponentne vhodne izvore
(1080p in 1080i).
28
AV Set-up
AV Preset (AV prednastavitev)
Dodeli ime napravam, priključenim v priključke na strani in na hrbtni strani
televizorja. Ko priključite napravo, se bo na zaslonu na hitro prikazalo ime.
Vhodni vir, ki ni priključen v nobeno napravo, lahko preskočite.
1 S puščicama F/f izberite želeni vhodni vir, nato pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite želeno spodnjo možnost, nato
pritisnite na
.
Oznake za opremo: za dodelitev imena priključeni napravi se uporabi ena od
že nastavljenih oznak.
“Edit”: ustvarite lahko novo oznako. Sledite korakom 2 do 4 v poglavju
“Oznake programov” (stran 31).
“Skip”: preskoči nepotreben vhodni vir.
Avdio S Video
Izbere vhodni signal iz S video priključka
/t6.
priključka
6, če sta priključena oba
AV2 Output (izhod AV2)
Nastavi signal, ki potuje iz priključka z oznako
2 na zadnji strani
televizorja. Če priključite videorekorder ali drugo snemalno napravo v
2, lahko snemate iz naprav, priključenih v druge
priključek
priključke na televizorju.
TV: oddaja program.
AV1: oddaja signal iz naprave, priključene v priključek
1.
AV6: oddaja signal iz naprave, priključene v priključek
ali t6.
Auto: oddaja karkoli gledate na zaslonu (razen signalov iz priključkov
, HDMI IN 4, HDMI IN 5, HDMI IN 7 in PC
).
Speaker (zvočnik)
Vklopi/izklopi vgrajena zvočnika televizorja.
TV Speaker: TV zvočnika se vklopita in zvok lahko poslušate prek TV
zvočnikov.
Audio System: TV zvočnika se izklopita in zvok lahko poslušate samo prek
zunanje avdio opreme, priključene v avdio izhodne priključke. Če priključite
napravo, združljivo s funkcijo HDMI, lahko vklopite priključeno napravo
skupaj s televizorjem. To nastavitev morate opraviti po priključitvi naprave.
Audi Out
Variable: izhod zvoka iz avdio sistema lahko nadzirate z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Fixed: izhod zvoka televizorja je nespremenljiv. Uporabite gumb za
upravljanje glasnosti na sprejemniku in nastavite glasnost (in druge
nastavitve zvoka) prek avdio sistema.
Colour System
Izbere barvni sistem v skladu z vhodnim signalom iz vhodnega izvora.
Se nadaljuje
29
HDMI Set-up
Uporablja se za nastavitev opreme, združljive s funkcijo HDMI nadzora,
priključene v priključke HDMI. Sinhrona nastavitev mora biti opravljena tudi
na priključeni opremi, združljivi s funkcijo HDMI nadzora.
HDMI Control
Nastavi možnost, da sinhronizira opremo, združljivo s funkcijo HDMI nadzora,
s televizorjem. Če izberete nastavitev “On”, lahko upravljate naslednje postavke
menija.
Audio Device Off
Če izberete nastavitev “On”, se oprema, združljiva s funkcijo HDMI, izklopi
skupaj s televizorjem.
Auto TV On
Če izberete nastavitev “On”, se TV vklopi skupaj z opremo, združljivo s
funkcijo HDMI.
Device List Update
Ustvari ali osveži seznam HDMI naprav (“HDMI Device List”). Priključite
lahko vse do 11 naprav, združljivih s funkcijo HDMI nadzora in vse do 5
naprav lahko priključite v en priključek.
HDMI Device List
Prikaže priključeno opremo, združljivo s funkcijo HDMI nadzora.
Opomba
Funkcije “HDMI Set-up” ne morete uporabiti, če je avdio sistem, združljiv s
funkcijo HDMI nadzora, sinhroniziran s televizorjem.
Timer Settings
(nastavitve
časovnika)
Nastavi časovnik za vklop/izklop televizorja.
Sleep Timer
Nastavi časovno dobo, po kateri se televizor samodejno izklopi in vzpostavi
stanje pripravljenosti.
Če je vklopljen časovnik izklopa, indikator t (časovnik) na televizorju (na
sprednji strani) zasveti oranžno.
Nasveta
• Če televizor izklopite in ga nato ponovno vklopite, se bo časovnik izklopa nastavil na
“Off”.
• Minuto preden televizor vzpostavi stanje pripravljenosti, se na zaslonu prikaže napis “TV
will soon turn off by sleep timer.” (časovnik bo kmalu izklopil televizor).
On Timer
Nastavi časovnik za vklop televizorja.
Day: izberete lahko dan, ko naj se časovnik “On Timer” vklopi.
Time: izberete lahko časovno dobo, po kateri naj se televizor samodejno vklopi
in ponovno vzpostavi stanje pripravljenosti.
Volume Set-up: nastavi glasnost pri vklopu televizorja s časovnikom.
Clock Set (nastavitev ure)
Omogoča vam ročno nastavitev ure. Če televizor sprejema digitalne kanale,
ure ni mogoče nastaviti ročno, ker je nastavljena na časovno kodo oddajnega
signala.
Power Saving
(varčevanje z
energijo)
30
Izbere način varčevanja z energijo. Če izberete “Picture Off” se slika izklopi in
na televizorju (na sprednji strani) indikator
(Picture Off) zasveti zeleno.
Zvok ostane nespremenjen.
Light Sensor
(svetlobni senzor)
On: Samodejno izboljša nastavitev slike v skladu z osvetlitvijo v sobi.
Off: izklopi funkcijo.
Opomba
Ne prekrivajte senzorja, ker funkcija ne bi pravilno delovala. Podrobnosti o senzorju si
oglejte na strani 10.
Product Information
(informacije)
Prikažejo se informacije o TV sistemu.
All Reset
(ponastavitev)
Vse nastavitve “Set-up” se vrnejo na tovarniško nastavitev, nato se vklopi zaslon
“Auto Start-up”.
Opomba
• V tem času ne izklapljajte televizorja (približno 30 sekund) in ne pritiskajte na nobeno
tipko.
• Vse nastavitve, vključno s seznamom “Digital Favourite”, državo, jezikom, nastavljenimi
kanali, itd. se vrnejo na tovarniško nastavitev.
31
Meni “PC Settings” (nastavitve računalnika)
V meniju »PC Settings« lahko izberete spodaj navedene
možnosti. Več o izbiri možnosti v meniju »Settings« si
oglejte v poglavju »Uporaba menijev« (stran 22).
Screen Format
(format zaslona)
Izbere način zaslona za prikaz slike iz računalnika.
Normal: prikaže sliko v originalni velikosti.
Full 1: poveča sliko tako, da se prikaže čez ves zaslon in ohrani originalno
vodoravno-navpično razmerje.
Full 2: poveča sliko tako, da se prikaže čez ves zaslon.
Reset (ponastavitev)
Vse nastavitve računalnika, razen “Screen Format” in “Power
Management” vrne na tovarniško nastavitev.
Auto Adjustment
(samodejna nastavitev)
Samodejno nastavi položaj in fazo prikazane slike, ko TV sprejema vhodne
signale iz priključenega računalnika.
z
Funkcija samodejne nastavitve pri nekaterih vhodnih signalih morda ne bo delovala.
V tem primeru ročno nastavite funkcije “Phase”, “Pitch”, “Horizontal Shift” in
“Vertical Shift”.
Phase (faza)
Nastavi fazo, če zaslon utripa.
Pitch (raster)
Nastavi raster, če se na sliki pojavijo neželeni navpični pasovi.
Horizontal Shift
(vodoravni premik)
Nastavi vodoravni položaj slike.
Vertical Shift
(navpični premik)
Nastavi navpični položaj slike.
Power Management
Preklopi televizor na stanje pripravljenosti, če le-ta ne sprejema signala
približno 30 sekund.
32
Meni »Analogue Set-up« (analogna nastavitev)
(samo v analognem načinu)
V meniju “Analogue Set-up” lahko spremenite/izberete
analogne nastavitve. Več o izbiri možnosti si oglejte v
poglavju “Uporaba menijev” (stran 22).
1 Digit Direct
Če je možnost “1 Digit Direct” nastavljena na “On”, lahko s pomočjo
oštevilčene tipke (0-9) na daljinskem upravljalniku izberete analogni kanal.
Opomba
Če je možnost “1 Digit Direct” nastavljena na “On”, ne morete izbrati številke kanala
10 ali več kot 10 z vpisom obeh števk s pomočjo daljinskega upravljalnika.
Auto Tuning (samodejna
nastavitev kanalov)
Nastavi vse razpoložljive analogne kanale.
Ta možnost vam omogoča ponovitev postopka (npr. če ste se preselili in
morate ponovno nastaviti televizor ali če iščete nove kanale).
Spremeni vrstni red analognih kanalov, shranjenih v televizorju.
Programme Sorting
(razvrstitev programov) 1 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite premakniti na novo
mesto, nato pritisnite na
.
2 S puščicama F/f izberite novo mesto za kanal, nato pritisnite
na
Programme Labels
(oznake programov)
.
Dodeli ime kanala po vaši izbiri, z vse do petimi črkami ali številkami. Ime
se bo na hitro prikazalo na zaslonu, ko izberete kanal. (Imena kanalov
televizor so običajno samodejno vzeta iz analognega teksta (če je na voljo)).
1 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite poimenovati, nato
pritisnite na
.
2 S puščicama F/f izberite želeno črko ali številko (“_” za prazno
mesto), nato pritisnite na g.
Če vpišete nepravilen znak
S puščicama G/g izberite nepravilni znak, nato s puščicama F/f
izberite pravilnega.
Izbris vseh znakov
Izberite “Reset”, nato pritisnite na
.
3 Ponavljajte postopek v koraku 2, dokler ime ni končano.
4 Izberite “OK”, nato pritisnite na .
Se nadaljuje
33
Manual Programme
Preset
(ročna nastavitev
programov)
Pred izbiro »Label«/»AFT«/»Audio Filter«/»Skip«/«Decoder«, pritisnite na
tipko PROG +/- in s kanalom izberite številko programa. Številke programa,
ki je nastavljeno za preskok (glej stran 35), ne morete izbrati.
Programme/System/Channel
Za ročno nastavitev kanalov.
1 S puščicama F/f izberite “Programme” in pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite številko programa, ki ga želite ročno
nastaviti (če želite nastaviti videorekorder, izberite kanal 00),
nato pa pritisnite na RETURN.
3 S puščicama F/f izberite “System” in pritisnite na .
4 S puščicama F/f izberite eno od naslednjih sistemov TV
oddajanja, nato pritisnite na G.
B/G: za države zahodne Evrope
D/K: za države vzhodne Evrope
L: Za Francijo
5 S puščicama F/f izberite “Channel” in pritisnite na .
6 S puščicama F/f izberite “S” (za kabelske kanale) ali “C”
(za zemeljske kanale), nato pritisnite na g.
7 Nastavite kanale:
Če ne poznate številke kanala (frekvence)
S puščicama F/f poiščite naslednji razpoložljivi kanal. Ko ste našli
kanal, se iskanje ustavi. Za nadaljevanje iskanja pritisnite na tipko F/f.
Če poznate številko kanala (frekvenco)
Z oštevilčenimi tipkmai vpišite številko želenega kanala.
8 Pritisnite na in skočite na “Confirm”, nato pritisnite na .
9 S puščico f izberite “OK” in pritisnite na .
Za ročno nastavitev ostalih kanalov ponovite zgornji postopek.
Label
Izbranemu kanalu dodeli ime po vaši izbiri, z vse do petimi črkami ali
številkami. To ime se bo na hitro prikazalo, ko boste izbrali kanal. Za vpis
znakov sledite korakom 2 do 4 v poglavju “Poimenovanje programov”
(stran 31).
AFT
Če imate občutek, da bo manjša nastavitev izboljšala kakovost slike, lahko
ročno natančno nastavite izbrano številko programa. (Običajno se natančna
nastavitev izvede samodejno). Natančno nastavitev lahko opravite v obsegu
od -15 do +15. Če izberete “On”, se fina nastavitev opravi samodejno.
LNA
Če je oddajni signal zelo šibak, izboljša kakovost slike za posamezne kanale.
Če ni videti izboljšav v kakovosti slike, tudi če ste izbrali nastavitev »On«,
izberite možnost »Off« (tovarniška nastavitev).
Audio Filter
Izboljša zvok posameznih kanalov v primeru motenj pri mono oddajanju. Pri
gledanju mono programov utegne nestandardni oddajni signal povzročati motnje
v zvoku ali občasne prekinitve zvoka. Če se v zvoku ne pojavijo motnje, vam
priporočamo, da pustite to možnost nastavljeno na “Off” (tovarniška nastavitev).
Opomba
• Če je izbrana možnost “Low” ali “High”, sprejemanje v načinu stereo ali z dvojnim
zvokom ni mogoča. Ni na voljo, če je “System” nastavljen na “L”.
34
Skip
Preskoči neuporabljene kanale, kadar izbirate kanale s tipko PROG +/–.
(Preskočen kanal lahko še vedno izberete z oštevilčenimi tipkami).
Decoder
Prikaže in posname kodirani kanal, izbran med uporabo dekodirnika,
priključenega neposredno v scart priključek
1 ali v scart
priključek
2 prek videorekorderja.
Confirm
Shrani spremembe, narejene v ročnih nastavitvah programov.
35
Meni »Digital Set-up«
Možnosti, ki so navedene spodaj, lahko izbirate s
pomočjo menija »Digital Set-up«. Za izbiro možnosti
pod »Settings« si oglejte poglavje »Uporaba menijev«
(stran 22).
Opomba
Nekatere funkcije niso na voljo v vseh državah/področjih.
Digital Tuning (digitalna Digital Auto Tuning (digitalna samodejna nastavitev kanalov)
Uglasi vse razpoložljive digitalne kanale.
nastavitev kanalov)
Ta funkcija vam omogoča ponovitev postopka nastavitve (npr. v primeru,
da se preselite ali če želite poiskati nove kanale). Podrobnosti si oglejte v
poglavju »Samodejna nastavitev kanalov« na strani 6.
Programme List Edit (urejanje seznama programov)
1 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite odstraniti ali
premakniti na novo mesto.
Z oštevilčenimi tipkami vpišite tromestno številko programa želene
oddaje.
2 Odstranite ali spremenite zaporedje digitalnih kanalov na
naslednji način:
Odstranitev digitalnih kanalov
Pritisnite na . Prikaže se sporočilo, ki potrjuje izbris izbranega
digitalnega kanala. S puščico G izberite »Yes«, nato pritisnite na .
Če želite spremeniti zaporedje digitalnih kanalov
Pritisnite na g, nato s puščicama F/f izberite novi položaj za kanal in
pritisnite na G. Ponovite korake 1 do 2 in po želji premaknite še ostale
kanale.
3 Pritisnite na RETURN.
Digital Manual Tuning (digitalna ročna nastavitev kanalov)
Digitalne kanale lahko nastavite ročno.
1 Z oštevilčenimi tipkami izberite številko kanal, ki ga želite ročno
nastaviti, nato ga s puščicama F/f nastavite.
2 Ko najdete rapoložljive kanale, s puščicama F/f izberite kanal,
ki ga želite shraniti in pritisnite na
.
3 S puščicama F/f izberite številko programa, kamor želite
shraniti novi kanal in pritisnite na
.
Za nastavitev ostalih kanalov ponovite postopek.
36
Digital Set-up
Subtitle Set-up
Subtitle Settings (nastavitev podnapisov): Če izberete možnost »For Hard of
Hearing« (za slabši sluh), se s podnapisi prikažejo še vizualni dodatki (če TV
kanal ima take podatke).
Subtitle Language (jezik za podnapise): izberete lahko jezik, v katerem se
prikažejo podnapisi.
Audio Set-up (nastavitev zvoka)
Audio Type (vrsta zvoka): Če izberete možnost »For Hard of Hearing« (za
slabši sluh), se nivo zvoka poviša.
Audio Language (jezik za zvok): Izbere jezik, ki se uporablja za program. Nekateri digitalni kanali program oddajajo v večih jezikih.
Audio Description (zvočni opis): nudi zvočni opis vizualnih informacij, če jih TV
kanal oddaja.
Mixing Level: nastavi glavni zvok televizorja in izhodni nivo zvočnega opisa.
Banner Mode
Basic: prikaže informacije o programu z digitalnim okvirom (banner).
Full: prikaže informacije o programu z digitalnim okvirom (banner) in podrobne informacije pod tem okvirom.
Radio Display (radijski prikaz)
Med poslušanjem radia se na zaslonu prikaže ozadje. Zanj lahko izbirate
barvo ali naključno menjavanje barv. Za začasni izklop ozadja, pritisnite na
katerokoli tipko.
Starševski zaklep
Programu nastavi starostno omejitev. Program, ki presega to omejitev lahko
gledate le, če pravilno vpišete PIN kodo.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite PIN kodo.
Če kode niste vnaprej nastavili, se prikaže zaslon za vpis PIN
kode. Sledite navodilom spodaj.
2 S puščicama F/f izberite starostno omejitev ali »None«
(za neomejeno gledanje) in pritisnite na
.
3 Pritisnite na RETURN.
PIN koda
Ko prvič nastavite PIN kodo.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite novo PIN kodo.
2 Pritisnite na RETURN.
Sprememba PIN kode.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite obstoječo PIN kodo.
2 Z oštevilčenimi tipkami vpišite novo PIN kodo.
3 Pritisnite na RETURN.
z
PIN koda 9999 je vedno sprejeta.
Se nadaljuje
37
Digital Set-up
Tehnične nastavitve
Auto Service Update: televizorju omogoči zaznavanje in shranjevanje novih
digitalnih storitev (ko so na razpolago).
Software Download: televizorju omogoči samodejno sprejemanje programskih
novosti, brezplačno, prek obstoječe antene (če je na voljo). Sony priporoča,
da je ta možnost vedno nastavljena na »On«. Če svojega programa ne želite
osvežiti, jo nastavite na »Off«.
System Information: prikaže verzijo trenutnega programa in nivo signala.
Time Zone: omogoča vam ročno izbiranje časovnega pasu v katerem se
nahajate, če je drugačen od tovarniško nastavljenega časovnega pasu za vašo
državo.
Auto DST: nastavi možnost za samodejni preklop med poletnim in zimskim
časom.
• Off: ura se prikaže v skladu s časovno razliko, ki jo nastavi funkcija »Time
Zone«.
• On: samodejno preklopi med poletnim in zimskim časom, v skladu s
koledarjem.
Nastavitev modula CAM (CA Module Set-up)
Omogoča vam dostop do storitev Pay TV, ko dobite modul CAM (Condition
Access Module) in kartico. Več o lokaciji priključka
PCMCIA si oglejte
na strani 18.
38
Dodatne informacije
Tehnični podatki
Zaslon
Zaslon
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon.
TV sistem
Analogno: Odvisno od izbire države:
B/G/H, D/K, L, I;
Digitalno: DVB-T/DVB-C
Barvni/video sistem
Analogno: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4,43
(samo Video In)
Digitalno: MPEG-2 MP@ML
Pokrivanje kanalov
Analogni: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV:
S1-S20/HYPER: S21-S41/D/K: R1-R12, R21-R69/L:
F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21-B69
Digitalni: VHF/UHF
Izhod zvoka
10 W + 10 W
Vhodni/izhodni priključki
Antena
75 omski zunanji priključek za VHF/UHF
i/
1
21-pinski Scart priključek (standard CENELEC)
z avdio/video vhodom, RGB vhodom in TV
avdio/video izhodom.
i/
2 (SmartLink)
21-pinski Scart priključek (standard CENELEC)
z avdio/video vhodom, RGB vhodom, izbirnim
avdio/video izhodom in vmesnikom SmartLink.
3
formati, ki jih enota podpria: 1080i, 720p, 576p,
576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp/p, 75 omov, 0,3 V negativna sinhronizacija
PB/CB: 0,7 Vp-p. 75 omov
PR/CR: 0,7 Vp-p. 75 omov
o 3:
Avdio izhod (fono vtič): 500 m Vrms, impedanca:
47 kiloomov
HDMI IN 4, 5, 7
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Avdio: dvokanalni linearni PCM 32, 44.1 in 48 kHz,
16, 20 in 24 bitni
Analogni avdio VHOD (fono priključki):
500 mVrms, impedanca 47 kiloomov
(samo HDMI IN 5)
6 S video vhod (4-pinski mini DIN)
t6
video vhod (fono vtič)
o6
avdio vhod (fono vtič)
avdio izhod (levi/desni) (phono vtičnice)
PC vhod (15 Dsub) (glej stran 40)
G: 0,7 Vp-p, 75 omov, brez Sync na zeleni/B: 0,7
Vp-p, 75 omov/R: 0,7 Vp-p, 75 omov/HD: 1-5
Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
o PC avdio vhod: mini vtič.
2 Priključek za slušalke
Reža za modul CAM (Condition Access Module)
PC
Napajanje in ostalo
Zahteve napajanja
220-240 V AC, 50 Hz
Velikost zaslona
KDL-40V3000:
prbl. 101,6 cm (merjeno diagonalno)
KDL-46V3000:
prbl. 116,8 cm (merjeno diagonalno)
Ločljivost
1 920 slikovnih točk (vodoravno) x 1080 črt (navp.)
Poraba
KDL-40V3000: 193 W
KDL-46V3000: 238 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti
0,3 W
Mere (š / v / g)
KDL-40V3000:
pribl. 992 x 688 x 265 mm (s stojalom)
pribl. 992 x 643 x 122 mm (brez stojala)
KDL-46V3000:
pribl. 1135 x 779 x 306 mm (s stojalom)
pribl. 1135 x 734 x 122 mm (brez stojala)
Masa
KDL-40V3000:
pribl. 24 kg (s stojalom)
pribl. 20,5 kg (brez stojala)
KDL-46V3000:
pribl. 30,5 kg (s stojalom)
pribl. 26,5 kg (brez stojala)
Priložena oprema
Glej poglavje »1: Pregled priložene dodatne opreme«
na strani 4.
Dodatna oprema
Konzole za na steno SU-WL500
Stojalo SU-FL62
TV stojalo SU-FL300M
Pridržujemo si pravico do sprememb oblike in tehničnih
podatkov brez predhodnega obvestila.
Se nadaljuje
39
Podatki za PC vhod
Signali
Vodoravno
(slikovne točke)
Navpično (črte)
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Vertikalna
frekvenca (Hz)
Standard
• PC vhod tega televizorja ne podpira »Sync on Green« ali »Composite Sync«.
• PC vhod tega televizorja ne podpira prepletenih signalov.
• Za najboljšo kakovost slike priporočamo uporabo signalov z vertikalno frekvenco 60 Hz iz osebnega računalnika. V
načinu »plug and play« se bodo samodejno izbrali signali z vertikalno frekvenco 60 Hz.
40
Odpravljanje težav
Preverite, če indikator u (stanje
pripravljenosti) utripa rdeče.
Če indikator utripa
Vklopljena je funkcija samodiagnoze.
1 Preštejte, kolikokrat indikator u (stanje
pripravljenosti) utripne na vsaki dve
sekundi.
Na primer, indikator utripne trikrat, nato je
dvosekundni premor, nato zopet utripne trikrat,
itd.
2 Pritisnite na u na televizorju (na zgornji
Na zaslonu se pojavijo majhne črne pike in/ali svetle
pike.
• Slika na zaslonu je sestavljena iz slikovnih točk.
Majhne črne pike in/ali svetle pike (slikovne točke) na
zaslonu ne pomenijo okvare.
Obrisi slike so neenakomerni
• Izberite način "Auto 1" ali "Auto 2" pod "Film Mode"
(stran 28).
Ni barv v barvnih programih.
• Izberite “Reset” (stran 23).
Ni barv / barve niso pravilne, kadar gledate signal iz
3.
priključkov
• Prepričajte se, da so priključki
3 trdno priključeni.
Zvok
Če indikator ne utripa
Dobra slika, ni zvoka
• Pritisnite tipko 2+/– ali %.
• Preverite, če je možnost »Speaker« v meniju »Set-up«
nastavljena na »On« (str. 29).
• Če uporabljate HDMI vhod s Super Avdio CD ali
DVD-Avdio, DIGITAL OUT (Optical) morda ne bo
poslal zvočnega signala.
1 Pomagajte si s spodnjo tabelo.
2 Če se težava nadaljuje, naj vaš televizor
Kanali
strani strani) in indikator izklopite,
izključite omrežni kabel in o tem obvestite
prodajalca ali Sonyjev servisni center.
pregleda usposobljeno osebje.
Slika
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka
• Preverite priključitev antene/kabla.
• Priključite televizor v omrežno vtičnico in ga s stikalom
u na zgornji strani televizorja vklopite.
• Če indikator u (stanje pripravljenosti) zasveti rdeče,
pritisnite na tipko 1/u.
Ni slike ali ni informacij o meniju iz naprave,
priključene v priključek Scart
• Pritisnite na t/ , da se prikaže seznam priključene
opreme, nato izberite želeni vhod.
• Preverite povezavo med dodatno opremo in
televizorjem.
Dvojna slika ali obrisi.
• Preverite priključitev antene/kablov.
• Preverite položaj in smer antene.
Na zaslonu se pojavita le sneg in šum.
• Preverite, če je antena zlomljena ali upognjena.
• Preverite, če je antena dotrajana (3 – 5 let običajne
uporabe, 1 – 2 leti ob morju).
Popačena slika (pikčaste črte ali pasovi)
• Odmaknite televizor od izvorov električnega šuma, npr.
avtomobilov, motorjev ali sušilnikov za lase.
• Pri nameščanju dodatnih naprav pustite nekaj prostora
med dodatno napravo in televizorjem.
• Prepričajte se, da je antena priključena s priloženim
koaksialnim kablom.
• Oddaljite antenski kabel od drugih priključnih kablov.
Med gledanjem TV kanalov se pojavi slikovni ali
zvočni šum
• Nastavite »AFT« (Automatic Fine Tuning – samodejna
natančna nastavitev kanalov) tako, da dobite boljši
sprejem slike (str. 34).
Želenega kanala ni mogoče izbrati.
• Preklopite med digitalnim in analognim načinom in
izberite želeni digitalni/analogni kanal.
Nekateri kanali so prazni.
• To je kodiran kanal ali kanal, za katerega se morate
prijaviti. Prijavite se na storitve Pay Per View.
• Kanal se uporablja samo za podatke (brez slike in
zvoka).
Digitalni kanal se ne prikaže.
• Pozanimajte se, če na vašem področju nudijo digitalne
oddaje.
• Nadgradite anteno.
Splošno
TV se samodejno izklopi (vzpostavi način stanja
pripravljenosti).
• Preverite, če je vklopljen časovnik izklopa ali se
prepričajte, da je možnost “Duration” nastavljena na
“On Timer” (str. 30).
• Če TV več kot 10 minut ne sprejema nobenega signala
ali ga ne uporabljate, se samodejno izklopi.
TV se samodejno izklopi.
• Preverite, če je vključen časovnik “On Timer” (str. 30).
Nekaterih vhodnih izvorov ni mogoče izbrati.
• V meniju “Set Up” izberite “AV Preset” in prekličite
“Skip” za vhodni izvor (stran 29).
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Zamenjajte bateriji.
Na zaslonu se prikaže napis “Store Display Mode:
On”.
• V meniju “Set-up” izberite “All Reset” (str. 31).
Se nadaljuje
41
HDMI naprava se ne prikaže v seznamu HDMI
naprav (HDMI Device List)
• Preverite, če je naprava združljiva s HDMI.
Vsi kanali niso nastavljeni.
• Preverite informacije o razpoložljivosti kabelskih
kanalov na spletni strani
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC.
Se nadaljuje
43
44
Download PDF

advertising