Sony | KDL-20S4000 | Sony KDL-20S4000 Navodila za uporabo

Barvni televizor LCD
Navodila za uporabo
Pred uporabo televizorja vas prosimo, da temeljito preberete poglavje »Za vašo varnost«. Shranite navodila
za nadaljnjo uporabo.
KDL-20S40xx
© 2007 Sony korporacija
Uvod
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Sony.
Pred uporabo televizorja vas prosimo, da temeljito
preberete navodila in jih shranite za nadaljnjo
uporabo.
Opombe o funkcijah digitalnega televizorja
• Funkcije, ki se nanašajo na digitalni TV
delujejo le v državah in na področjih, ki oddajajo
digitalne zemeljske signale DVB-T (MPEG2).
• Čeprav ta televizor ustreza standardom DVB-T,
združljivost z digitalnimi zemeljskimi oddajami
DVB-T v prihodnosti ni zagotovljena.
• Nekatere funkcije digitalnega televizorja v
določenih državah niso na voljo.
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za električno
in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer
ste izdelek kupili.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom
in garancijo se obrnite na naslove, navedene v
dokumentih za servis in v garantnem listu.
Blagovne znamke
•
je registrirana blagovna znamka DVB
Project.
• Izdelan pod licenco BBE Sound, Inc.
Pod licenco BBE Sound, Inc. Krijejo ga ameriški
patenti: 5510752, 5736897. »BBE« in simbol
BBE sta blagovni znamki BBE Sound, Inc.
• Izdelano po licenci Dolby Laboratories. »Dolby«
, sta blagovni znamki
in simbol z dvojnim D
Dolby Laboratories.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.
D I G I T A L
• »xx«, ki se pojavlja ob imenu modela, stoji za
dvomestno številko, ki se nanaša na barvno
različico.
2
Vsebina
Uvod
4
Za vašo varnost ..................................................................................................... 7
Varnostni ukrepi..................................................................................................... 8
Opis daljinskega upravljalnika ............................................................................................. 9
Pregled tipk in indikatorjev na televizorju ........................................................................ 10
Gledanje televizije
Gledanje televizije ................................................................................................. 11
Uporaba vodiča po digitalnih elektronskih programih (EPG)
Uporaba seznama »Favourite« (priljubljeni)
..................................13
.........................................................15
Ogled slik iz priključene opreme ............................................................................. 16
Uporaba funkcij menijev (MENU)
Uporaba menijev .................................................................................................. 17
Meni za nastavitev slike (Picture Adjustment menu) .....................................................18
Meni za nastavitev zvoka (Sound Adjustment menu) ....................................................19
Meni (Features) ....................................................................................................21
Nastavitveni meni (Set Up menu) .............................................................................23
Meni za digitalne nastavitve
............................................................................ 26
Uporaba dodatne opreme
Priključitev dodatne opreme................................................................................... 28
Dodatne informacije
Tehnični podatki .................................................................................................. 30
Odpravljanje težav ................................................................................................ 31
: samo za digitalne kanale
3
Uvod
1: Pregled priložene
dodatne opreme
2: Priključitev antene /
videorekorderja
Daljinski upravljalnik RM-ED007 (1)
Bateriji velikosti AA (vrsta R6) (2)
Držalo za kabel (1)
Priključitev antene
Koaksialni kabel (ni priložen)
Pas (1) in vijaka (2)
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Priključitev antene in videorekorderja
Opombe
• Prepričajte se, da ste priloženi bateriji vstavili
upoštevajoč njuno polariteto.
• Ne uporabljajte različne vrste baterij skupaj in ne
uporabljajte skupaj stare in nove baterije.
• Izrabljeni bateriji odvrzite na okolju prijazen način.
• Previdno ravnajte z daljinskim upravljalnikom. Pazite,
da vam ne pade, da ga ne pohodite in da ga ne polijete s
tekočino.
• Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika izvoru
toplote, neposredni sončni svetlobi ali vlagi.
RF kabel
(ni priložen)
Scart kabel (ni priložen)
Videorekorder
4
3: Povezovanje kablov
1
4: Kaj storiti, da se
televizor ne bi prevrnil?
B
A
2
3
5: Izbira jezika in države/
področja
2
1
2
3,4
5
1
Priključite televizor v stensko vtičnico (220240V AC, 50Hz).
2
Pritisnite na tipko u na televizorju (zgornja
stran).
Pri prvem vklopu televizorja se na zaslonu
prikaže meni z jeziki. Če je televizor v načinu
stanja pripravljenosti (indikator u (standby) na televizorju (sprednja stran) sveti
rdeče), pritisnite na tipko 1/u na daljinskem
upravljalniku in vklopite televizor.
3
1
3
S pomočjo tipk F/f izberite jezik in nato
pritisnite na .
1
4
6: Samodejna nastavitev
kanalov
.
Televizor začne iskati vse razpoložljive
digitalne kanale, nato pa še vse analogne
kanale. To utegne trajati dlje časa, zato bodite
potrpežljivi in v tem času ne pritiskajte na
nobeno tipko na televizorju ali na daljinskem
upravljalniku.
Ko ste shranili vse razpoložljive kanale, se
televizor vrne na običajno delovanje in prikaže
kanal, shranjen na številki 1.
Če se prikaže sporočilo, ki zahteva potrditev
priključitve antene
Televizor ne najde nobenih kanalov (ne
digitalnih, ne analognih). Preverite vse
priključitve antene in nato pritisnite na za
ponovno samodejno nastavitev kanalov.
S puščicama F/f izberite državo/področje,
v kateri boste upravljali televizor in nato
pritisnite na tipko .
Če se država/področje v kateri želite uporabljati
televizor ne prikaže v seznamu, namesto nje
izberite »-».
Na zaslonu se prikaže sporočilo, ki potrjuje
samodejno nastavitev kanalov. Nadaljujte s
korakom 6 (Samodejna nastavitev kanalov).
Pritisnite na
2
Če se na zaslonu prikaže meni
»Programme Sorting« (razvrščanje
programov), sledite ustreznim korakom na
strani 23.
Če ne želite spremeniti zaporedja, v katerem so
shranjeni analogni kanali, nadaljujte s korakom
3.
3
Pritisnite na tipko MENU.
Televizor je nastavil vse razpoložljive kanale.
Ko ste izbrali jezik in državo/področje, se na
zaslonu prikaže sporočilo, ki vas opozarja na to, da
je televizor začel s samodejno nastavitvijo kanalov.
Televizor poišče in shrani vse razpoložljive TV
kanale.
6
Namestitev s stojalom
Za vašo varnost
30 cm
10 cm
Namestitev/postavitev
10 cm
6 cm
Namestite in uporabljajte televizor v skladu s
spodnjimi navodili, da ne bi prišlo do požara,
elektrinčega udara ali poškodb.
Pustite najmanj toliko prostora okoli televizorja.
Namestitev
• Namestite televizor v bližino lahko dostopne stenske
vtičnice.
• Postavite televizor na stabilno, ravno površino.
• Če želite televizor obesiti na steno, naj to stori
usposobljeno osebje.
Nošenje
• Preden ga odnesete, iz televizorja
izvlecite vse kable.
• Pri nošenju večjega televizorja
naj sodelujeta najmanj dve osebi.
• Če nosite televizor v rokah, ga
držite tako, kot kaže slika na
desni.
• Ko dvigujete ali premikate
televizor, ga vedno držite tudi
na dnu. Ne pritiskajte na LCD
zaslon.
• Pri prevažanju ne izpostavljajte televizorja
udarcem ali prekomernemu tresenju.
• Če želite televizor odnesti v popravilo ali če ga želite
prenesti drugam, ga spravite v originalno škatlo.
Kroženje zraka je ovirano.
Stena
Stena
Omrežni kabel
Zračenje
• Nikoli ne prekrivajte zračnikov in vanje ničesar ne
vstavljajte.
• Pustite dovolj prostora okoli televizorja.
• Toplo vam priporočamo uporabo Sonyjevih konzol
za namestitev na steno, da bo televizorju zagotovljeno
zadostno zračenje.
Namestitev na steno
30 cm
10 cm
• Če televizorju ni omogočeno ustrezno zračenje, se
utegneta nakopičiti prah in umazanija. Da boste
televizorju omogočili ustrezno zračenje, si preberite
naslednje:
– Ne nameščajte televizorja tako, da bo obrnjen nazaj ali
na stran,
– Ne nameščajte narobe obrnjenega televizorja,
– Ne nameščajte televizorja na polico, preprogo, posteljo
ali v omaro,
– Ne prekrivajte televizorja s krpami, zavesami,
časopisnim papirjem,
– Ne nameščajte televizorja kot kaže spodnja slika.
10 cm
• Upoštevajte naslednja navodila, da se izognete požaru,
električnemu toku in poškodbam.
– Uporabljajte samo Sonyjeve omrežne kable in ne
kable drugih znamk.
– Uporabljajte televizor le pri napetosti 220 – 240 V.
– Pred priključevanjem izvlecite omrežni kabel iz
stenske vtičnice in pazite, da se z nogami ne zapletete
med kable.
– Pred premikanjem televizorja izključite omrežni kabel.
– Ne izpostavljajte omrežnega kabla virom toplote.
– Redno izvlecite in očistite omrežni kabel. Če se
na kablu nabere prah ali vlaga, utegne to vplivati na
izolacijo in lahko pride do požara.
Opombe
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okoli televizorja.
• Ne uporabljajte priloženega omrežnega kabla z drugimi
napravami.
• Pazite, da omrežnega kabla preveč ne priščipnete,
upognete ali zvijete.
• Ne spreminjajte omrežnega kabla.
• Ne postavljajte ničesar težkega na omrežni kabel.
• Ko želite izvleči omrežni kabel, držite za vtič in ne za kabel.
• Ne priključujte preveč naprav v isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežno vtičnico, v katero je težko
priključiti kabel.
7
Nedovoljena uporaba
Ne postavljajte/uporabljajte televizorja na mestih
ali v pogojih, ki so navedena spodaj, ker bi
utegnilo priti do nepravilnega delovanja, požara,
električnega udara ali poškodb.
Prostor:
Na prostem (v neposrednem soncu), na obali, na
ladji ali drugih plovilih, v vozilu, v zdravstvenih
ustanovah, v bližini gorljivih predmetov (sveč, ipd.)
Okolje:
Varnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Glejte televizijo pri blagi svetlobi. Če je svetloba
preslaba, se oči bolj utrudijo. Oči se utrudijo tudi če
gledate televizijo dlje časa.
• Če uporabljate slušalke, ne nastavljajte glasnosti
previsoko, ker bi si utegnili poškodovati sluh..
LCD zaslon
• Ne mecite ničesar v televizor, ker bi s tem utegnili razbiti
zaslon in povzročiti resne poškodbe.
• Televizor še ni povsem izključen iz omrežja, ko ga
izklopite. Če ga želite povsem izključiti, izvlecite
omrežni kabel.
• Nekateri televizorji imajo funkcije, pri katerih je za
pravilno delovanje potrebno, da je televizor v stanju
pripravljenosti.
• Čeprav je LCD zaslon narejen z izjemno natančno
tehnologijo in je najmanj 99,99% slikovnih točk
efektivnih, se utegnejo na LCD zaslonu pojaviti črne pike
ali svetle svetlobne točke (rdeča, modra ali zelena). To je
strukturalna lastnost LCD zaslona in ne predstavlja okvare.
• Ne izpostavljajte površine LCD zaslona soncu. S tem bi jo
utegnili poškodovati.
• Ne pritiskajte nanj in ne opraskajte sprednjega filtra.
Ne odlagajte predmetov na televizor. Prikazana slika bi
utegnila biti neenakomerna in lahko bi poškodovali LCD
zaslon.
• Če televizor uporabljate v mrzlem prostoru, utegne prikazana sliki vsebovati madeže ali postati temna. To ne predstavlja napake. Ta pojav s povišanjem temperature izgine.
• Če prikazujete mirujoče slike neprekinjeno dlje časa, se
utegnejo pojaviti obrisi. Po nekaj trenutkih lahko izginejo.
• Zaslon in ohišje se med uporabo segrejeta. To ne
predstavlja okvare.
• LCD vsebuje majhno količino tekočih kristalov in
živega srebra. Tudi fluorescentna cev, ki se uporablja v
tem televizorju, vsebuje živo srebro. Pri odmetu enote
upoštevajte pravila in zakone.
Otroci
Kako ravnati s površino TV zaslona in čiščenje
Prostori, ki so vroči, vlažni ali zelo prašni; kjer bi v
napravo utegnili zaiti insekti; kjer bi bila naprava izpostavljena tresenju; na nestabilna mesta; v bližini
vode, dežja, vlage ali dima.
Pogoji:
Ne uporabljajte televizorja z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki jih proizvajalec
ne priporoča. Med nevihto izključite televizor in
anteno iz omrežne vtičnice.
Polomljeni deli:
• Ne pustite otrokom, da plezajo na televizor.
• Hranite majhne dodatke izven dosega otrok, da jih ne bi
nehote pogoltnili.
Če pride do naslednjih težav…
Če pride do naslednjih težav, izklopite televizor
in nemudoma izvlecite omrežni kabel. Naj vam
televizor pregleda usposobljeno osebje v trgovini ali
na Sonyjevem servisu.
Če:
– je omrežni kabel poškodovan,
– se vtič slabo prilega vtičnici,
– se je televizor poškodoval, ko je padel ali ko je
kaj udarilo vanj,
– je v luknje zašla tekočina ali kak predmet.
Pred čiščenjem ne pozabite izključiti omrežnega kabla,
priključenega v televizor, iz omrežja.
Površina zaslona je prekrita s posebnim premazom, ki
preprečuje odsev močne svetlobe.
Da se zaslon ne poškoduje, upoštevajte spodnje nasvete.
• Ne pritiskajte nanj, ne opraskajte ga s trdimi predmeti in
ničesar ne mecite vanj.
• Ne dotikajte se zaslona po daljšem času uporabe, ker se
segreje.
• Svetujemo vam, da se površine zaslona čim manj
dotikate.
• Odstranite prah s površine zaslona /ohišja z mehko
krpo. Če ga ni mogoče odstraniti, navlažite krpo z
razredčenim blagim čistilom.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp ali gob, grobih praškov
in topil, kot sta alkohol in bencin. Z njimi bi utegnili
poškodovati površino zaslona.
• V zračnikih se utegne sčasoma nabrati prah. Za pravilno
zračenje vam priporočamo, da ga občasno (enkrat
mesečno) s sesalnikom odstranite.
Dodatne naprave
Če televizor stoji v bližini naprave, ki oddaja
elektromagnetno sevanje, se utegne pojaviti popačenje
slike ali zvoka.
8
Pregled tipk na daljinskem upravljalniku
1 TV 1/u – stanje pripravljenosti
S to tipko lahko televizor začasno izključite in ga vključite iz
stanja pripravljenosti.
2
– Način »Screen« (zaslon) (stran 12)
3 Barvne tipke
4
Info/prikaz teksta
• V digitalnem načinu: Prikaže podatke o trenutno gledanem programu.
• V analognem načinu: Prikaže podatke, kot so številka trenutnega kanala
in način zaslona.
• V načinu Analoque Text (stran 12): Prikažete lahko skrite podatke (npr.
odgovore za kviz).
5 F/f/G/g/ (stran 17)
6 Picture Freeze (zamrznitev slike) (stran 12)/ načina PIP in PC
(stran 12)
V načinu TV: zamrzne TV sliko.
V načinu PC: prikaže majhno sliko (PIP).
7 MENU (stran 17)
8 DIGITAL – digitalni način (stran 11)
9 Oštevilčene tipke
• V načinu TV: Izberete lahko kanale. Za številko kanala, ki je višja od 10,
vpišite drugo številko v roku 2 sekund.
• V načinu Text: Vpišete lahko tromestno število za izbiro strani.
0
predhodni kanal
Vrnete se lahko na kanal, ki ste ga prej gledali (za več kot pet sekund).
qa PROG +/– (stran 11)
• V načinu TV: Izberete lahko naslednji (+) ali predhodni (-) kanal.
• V načinu Text: Izberete lahko naslednjo (+) ali predhodno (-) stran.
qs . +/– Glasnost
qd ¤ – Utišanje zvoka (stran 11)
qf / Text (stran 12)
qg ANALOG – analogni način (stran 11)
qh
/RETURN
Vrnitev na predhodni zaslon prikazanega menija.
qj
– EPG (Digital Electronic Programme Guide – vodič po digitalnih
elektronskih programih) (stran 13)
qk
– Način slike (stran 18)
ql 9 – Zvočni učinek (stran 19)
w;
/
- Izbira vhodnega izvora/ zadržanje teksta
• V načinu TV (stran 16): Izberite vhodni izvor med napravami,
priključenimi v TV priključek.
• V načinu Text (stran 12): Zadrži trenutno izbrano stran.
z
Na tipkah PROG + in na tipki, označeni s 5, se nahaja otipljiva pika za lažjo upravljanje.
9
Pregled tipk in indikatorjev na televizorju
1
2
/
(stran 17)
– Izbira vhoda/OK
• V TV načinu (stran 21): za izbiro vhodnega
izvora iz naprav, priključenih v televizor.
• V TV meniju: za izbiro menija ali možnosti in
potrditev nastavitve.
3 . +/–/G/g
• Povišate (+) ali znižate (–) lahko glasnost.
• V TV meniju: Premikate se lahko po
možnostih levo (G) in desno (g).
4 PROG +/–/F/f
• V načinu TV: Izberete lahko naslednji (+) ali
prejšnji (–) kanal.
• V TV meniju: Premikate se lahko
po možnostih navzgor (F) in navzdol (f).
5 u – Vklop
• Vklop in izklop televizorja.
Opomba
Če želite televizor povsem izklopiti, izvlecite kabel
iz stenske vtičnice.
6 Senzor za daljinsko upravljanje.
7
– Izklop televizorja/Indikator za časovnik
• Ko izklopite sliko, zasveti zeleno (stran 21).
• Ko nastavite časovnik, zasveti oranžno (stran
22).
• Zasveti rdeče, ko se v stanju pripravljenosti začne
digitalno snemanje.
8 u – Indikator za stanje pripravljenosti
Zasveti rdeče, če se TV nahaja v stanju
pripravljenosti.
9 I – Indikator za vklop/snemanje s časovnikom
Zasveti zeleno, ko se TV vklopi.
10
Če želite s pomočjo oštevilčenih tipk izbrati
številko 10 ali več, v roku dveh sekund vpišite
še drugo in tretjo števko.
Če želite digitalni kanal izbrati s pomočjo
vodiča po digitalnih elektronskih programih
(Digital Electronic Programme Guide (EPG),
glej stran 13.
Gledanje televizije
Gledanje televizije
1
V digitalnem načinu
Na hitro se prikaže okvir z informacijami. V
njem se lahko pojavijo naslednji simboli:
:: Na voljo so interaktivne storitve (MHEG
2
2
3
Digital Text).
: Interaktivne storitve (MHEG Digital Text)
trenutno niso na voljo.
: Radijske storitve.
: Kodirane storitve / storitve, ki zahtevajo
prijavo
: Za zvok je na voljo več jezikov.
: Na voljo so podnapisi.
: Na voljo so podnapisi za slušno prizadete.
qk : Najnižja priporočljiva starost za trenutni
program (od 4 do 18 let).
: Starševski zaklep.
: Trenutni program se snema.
Dodatne funkcije
3
Če želite
Pritisnite na 1/u.
vklopiti televizor iz
stanja pripravljenosti
brez zvoka,
. +/– za nastavitev nivoja
Izklopiti TV
1
Pritisnite na tipko u na televizorju (desna
stran) in vklopite televizor.
Če se televizor nahaja v stanju pripravljenosti
(indikator u (stanje pripravljenosti) na sprednji
strani televizorja sveti rdeče), pritisnite na
tipko 1/u na daljinskem upravljalniku in ga
vklopite.
2
Pritisnite na tipko DIGITAL za vklop
digitalnega načina ali na tipko ANALOG za
vklop analognega načina.
Razpoložljivost kanalov je odvisna od načina.
3
Z oštevilčenimi tipkami ali s tipko PROG
+/- izberite TV kanal.
Storite naslednje
Začasno izklopiti TV
(Standby)
Pritisnite na ¤. Pritisnite na
glasnosti.
Pritisnite na u na televizorju
(zgoraj).
Opomba
Za popolno izključitev televizorja izvlecite vtič iz stenske
vtičnice.
Nastaviti glasnost
Pritisnite na . +, če želite
povečati jakost in – če jo želite
zmanjšati.
izklopiti zvok,
Pritisnite na ¤.
Za vrnitev zvoka ponovno
pritisnite.
dostop do indeksne
. Za izbiro
Pritisnite na
tabele programov (samo analognega programa uporabite
v analognem načinu),
F/f, nato pritisnite na .
Se nadaljuje
11
Dostop do besedila »Text«
Pritisnite na tipko /. Z vsakim pritiskom na tipko
/ se prikaz spremeni na naslednji način:
Text (besedilo) t Besedilo čez TV sliko (mix
mode) t No text (brez besedila) (izhod iz storitev
Text)
Za izbiro strani pritisnite na oštevilčene tipke ali na
tipko PROG +/–. Če želite zadržati stran, pritisnite
/ . Za prikaz skritih informacij,
na tipko
pritisnite na tipko
.
Nasveti
• Prepričajte se, da televizor sprejema dober signal, če ne
se utegnejo pojaviti tekstovne napake.
• Večina TV postaj oddaja storitve Text. Podrobnosti o
uporabi te storitve izberite indeksno stran (običajno je
to stran 100).
• Če se na spodnji strani strani »Text« prikažejo štiri
obarvane postavke, je na voljo »Fastext«. »Fastext«
omogoča hiter in enostaven dostop do strani. Za dostop
do strani uporabite obarvane tipke.
Kako ročno spremeniti način zaslona,
Žda bo ustrezal oddaji
Večkrat pritisnite na tipko
format.
in izberite želeni
Smart*
Običajne oddaje 4:3 prikaže z učinkom, ki posnema
široki zaslon. Slika se raztegne čez ves zaslon.
4:3
Običajne oddaje 4:3 (npr. TV, ki nima širokega
zaslona) prikaže v pravem razmerju.
Wide
Picture Freeze (zamrznitev slike)
Ta funkcija zamrzne TV sliko (tako si lahko, na
primer, zapišete telefonsko številko ali recept).
1
2
3
4
Pritisnite na tipko
na daljinskem
upravljalniku.
S puščicami F/f/G/g nastavite položaj
okenca.
Pritisnite na tipko
, da okence
izgine.
Ponovno pritisnite na tipko
in se
vrnite na običajni TV način.
Nasvet
Ni na voljo za
AV3,
AV5 in
AV6.
Prikaže širokozaslonske oddaje (16:9) v pravem
razmerju.
Zoom*
Prikaz filmov (format letter box) v pravem
razmerju.
14:9*
Načina PIP in PC (Picture in Picture
– slika v sliki)
V načinu PC se prikaže majhna slika zadnjega
izbranega kanala.
1
2
3
Pritisnite na tipko
na daljinskem
upravljalniku.
S puščicami F/f/G/g nastavite položaj
okenca.
Pritisnite na tipko
za preklic.
Nasvet
Zvok oddaja mala slika.
12
14:9 oddaje prikaže v pravem razmerju, zato so na
zaslonu vidni črni pasovi.
* Zgornji in spodnji del slike utegneta biti odrezana.
Nasveta
• Lahko nastavite »Auto Format« na »On«. Televizor bo
samodejno izbral najboljši način za oddajo (stran 21).
• Pri izbiri načinov Smart, 14:9 ali Zoom lahko del
slike nastavite. S pritiskanjem na tipki F/f se lahko
premikate gor in dol (npr. za branje podnapisov).
Uporaba vodiča po digitalnih elektronskih programih
(EPG)
*
1
V digitalnem načinu pritisnite na tipko
, da se prikaže vodič po digitalnih
elektronskih programih (EPG).
2
Opravite ustrezni postopek, naveden v
slodnji tabeli.
Opomba
Podatki o programu se bodo prikazali le, če jih TV postaja
oddaja.
Vodič po digitalnih elektronskih programih (EPG)
Če
Storite naslednje
želite izklopiti funkcijo
EPG
Pritisnite na
se želite pomikati po
zaslonu EPG
Pritiskajte na F/f/G/g.
želite gledati trenutni
program
Pritisnite na
želite razvrstiti podatke o
programu po kategorijah
– seznam »Category«
1 Pritisnite na modro tipko.
2 S puščicami F/f/G/g izberite kategorijo, nato pritisnite na .
.
vmedtem ko je izbran trenutni program.
Razpoložljive kategorije vključujejo:
»All Categories« (vse kategorije): vsebuje vse razpoložljive kanale. Ime
kategorije (npr. »News«): Vsebuje vse kanale, ki ustrezajo izbrani kategoriji.
3 Pritisnite na tipko
.
Vodič EPG prikaže le programe iz izbrane kategorije.
želite nastaviti program
za snemanje
– Timer REC
1 S puščicami F/f/G/g izberite program, ki ga želite v
prihodnosti posneti.
2 Pritisnite na .
3 S puščicama F/f izberite »Timer REC«.
4 Pritisnite na in nastavite časovnika za televizor in videorekorder.
Poleg podatkov o programu se prikaže simbol
televizorju (na sprednji strani) zasveti.
. Indikator t na
Opombe
• Časovnik za snemanje lahko nastavite na televizorju le, če je videorekorder združljiv s
funkcijo Smartlink. Če videorekorder ni združljiv s funkcijo Smartlink, se bo prikazalo
sporočilo, ki opominja na nastavitev časovnika.
• Ko se snemanje začne, lahko TV preklopite na stanje pripravljenosti, a ne izklapljajte
ga povsem, ker bi se snemanje prekinilo.
• Če izberete program z omejenim predvajanjem (glede na starost), se bo prikazalo
sporočilo, ki vas prosi za vpis pin kode. Podrobnosti si oglejte na strani 27.
Se nadaljuje
13
Če želite
Storite naslednje
nastaviti program, ki naj se ob 1 S puščicami F/f/G/g izberite program, ki ga želite v
njegovem začetku samodejno
prihodnosti prikazati.
prikaže na zaslonu - Reminder
2 Pritisnite na .
3 S puščicama F/f izberite »Reminder«.
4 Pritisnite na za samodejni prikaz izbranega programa, ko
se le-ta začne.
Ob informacijah o tem programu se prikaže oznaka t.
Opomba
Če nastavite televizor na stanje pripravljenosti, se bo ob začetku
programa samodejno vklopil.
nastaviti uro in datum
programa, ki ga želite posneti
– Manual timer REC
1 Pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite »Manual timer REC«, nato
pritisnite na .
3 S puščicama F/f izberite datum, nato pritisnite na g.
4 Na enak način kot v koraku 3 nastavite začetni in končni čas.
5 S puščicama F/f izberite program, nato pritisnite na in
nastavite časovnika za televizor in videorekorder.
Ob informacijah o tem programu se prikaže oznaka
televizorju t (spredaj) zasveti oranžno.
. Oznaka na
Opombe
• Snemanje na videorekorder s časovnikom lahko na televizorju nastavite le, kadar
če je videorekorder združljiv s funkcijo Smartlink.
• Ko se snemanje začne lahko TV preklopite na stanje prirpavljenosti, a ne
izklapljajte ga povsem, ker bi se snemanje prekinilo.
• Če ste izbrali program s starostno omejitvijo, se bo prikazalo sporočilo, ki vas
prosi za PIN kodo. Podrobnosti si oglejte v poglavju "Starševski zaklep" (stran 27).
preklicati snemanje/funkcijo
»Reminder« - Timer list
1 Pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite »Timer list«.
3 S puščicama F/f izberite program, ki ga želite preklicati,
nato pritisnite na
.
4 S puščicama G/g izberite »Yes«, nato pritisnite na .
Nasvet
Vodič po digitalnih elektronskih programih (EPG) lahko prikažete tudi z izbiro postavke »Digital EPG« v meniju (MENU).
14
Uporaba seznama »Favourite« (priljubljeni)
*
Funkcija »Favourite« vam omogoča, da izberete
program v seznamu 20-ih kanalov, ki ste jih
določili sami. Za prikaz seznama najljubših si
oglejte poglavje »Uporaba menijev« (stran 19).
Seznam »Favourite«
Če želite
prvič ustvariti seznam
»Favourite« (priljubljeni),
storite naslednje
Prikaže se sporočilo, ki vas vpraša, če želite seznamu dodati kanale, ko
v meniju »MENU« prvič izberete »Digital Favourites«.
1 Pritisnite na in izberite »Yes«.
2 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite dodati.
Če poznate številko kanala, lahko z oštevilčenimi tipkami
neposredno izberete kanal.
3 Pritisnite na .
Kanali, shranjeni v seznamu, so označeni s simbolom
Izklopiti seznam »Favourite«
Pritisnite na RETURN.
Gledati kanal
Pritisnite na
dodati ali odstraniti kanale
iz seznama »Favourite«
(priljubljeni),
1 Pritisnite na modro tipko.
.
med izbiranjem kanala.
Kanali, shranjeni v seznamu, so označeni s simbolom
.
2 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite dodati ali
odstraniti.
Če poznate številko kanala, lahko z oštevilčenimi tipkami
neposredno izberete kanal.
3 Pritisnite na .
4 Pritisnite na modro tipko, da se vrnete na seznam.
odstraniti vse kanale iz seznama
»Favourite« (priljubljeni),
1 Pritisnite na modro tipko.
2 Pritisnite na rumeno tipko.
Prikaže se zaslon, ki potrjuje, da želite izbrisati vse kanale iz
seznama.
3 S puščico G/g izberite »Yes«, nato pritisnite na , da
potrdite zahtevo po izbrisu.
15
Ogled slik iz priključene
opreme
Vklopite priključeno napravo, nato pa opravite
eno od naslednjih postopkov.
Za napravo, ki je priključena v priključke Scart z 21
pinskim Scart kablom
Začnite s predvajanjem na priključeni napravi.
Na zaslonu se prikaže slika iz priključene naprave.
Za videorekorder, ki se samodejno nastavi (stran 4)
V analognem napinu s tipko PROG +/– ali z
oštevilčenimi tipkami izberite video kanal.
Za druge priključene naprave
Pritiskajte na tipko t/ , dokler se na zaslonu ne
prikaže simbol za ustrezni vhod (glej spodaj).
tAV1/
AV1, tAV2/
AV2:
Avdio/video ali RGB vhodni signal prek priključka
/
1 ali 2. Oznaka
se prikaže
Scart
samo, če ste priključili RGB izvor.
AV3:
Komponentni vhodni signal prek Y, PB/CB, PR/CR
priključkov
/o3 in avdio vhodni signal prek L,
R priključkov
/o3.
tAV4/
AV4:
Video vhodni signal prek video priključka t4
in avdio vhodni signal prek L (MONO), R avdio
se prikaže samo, če
priključkov o4. Oznaka
je naprava priključena v S video priključek
4
namesto v video priključek t4 in S video vhodni
signal vstopa prek S video priključka
4.
5:
RGB vhodni signal prek PC priključkov
avdio vhodni signal prek prikljčka o.
5 in
AV6:
Digitalni avdio/video signal vstopa prek priključka
HDMI IN 6. Avdio vhodni signale je samo analogen, če ste napravo priključili prek priključka DV1
in avdio izhoda.
16
Dodatne funkcije
Za
vrnitev na običajno
delovanje televizorja
dostop do indeksne
tabele vhodnih
signalov
Storite naslednje
pritisnite na tipko DIGITAL
ali ANALOG.
pritisnite na tipko . (Nato
(samo v analognem načinu)
pritisnite na g). Za izbiro
vhodnega izvora, pritisnite
na F/f in nato na .
Uporaba funkcij menijev (MENU)
Uporaba menijev
“MENU” vam omogoča uporabo raznih priročnih funkcij televizorja. Z daljinskim upravljalnikom lahko
na enostaven način izbirate kanale ali zunanje vhode. S pomočjo menijev lahko tudi na enostaven način
spreminjate nastavitve televizorja.
Pritisnite na tipko MENU, da se
prikaže meni.
1
Digital Favourites
Select:
Enter:
Exit:
MENU
2 S puščicama F/f izberite možnost.
3 Pritisnite na in potrdite izbrano
možnost.
Za izhod iz menija pritisnite na tipko MENU.
Meni
Opis
Digital Favourites (digitalni
seznam “priljubljenih”)
(samo v digitalnem načinu)
Prikaže se seznam “Favourite” (priljubljeni). Podrobnosti o nastavitvah si oglejte na strani 15.
Programme List (seznam
programov) (samo v analognem načinu)
Omogoča vam izbiro TV programov iz seznama z oznakami kanalov.
• Za gledanje želenega kanala izberite kanal, nato pritisnite na .
• Za dodelitev oznake programu glej stran 24.
Analogue (analogno) (samo
v digitalnem načinu)
Vrne se na zadnji gledani analogni kanal.
Digital (digitalno) (samo v
digitalnem načinu)
Vrne se na zadnji gledani digitalni kanal.
Digital EPG (samo v digitalnem načinu)
Prikaže se vodič po digitalnih elektronskih postajah (EPG).
Podrobnosti si oglejte na strani 13.
External Inputs (zunanji
vhodi)
Izbere napravo, priključeno v televizor.
• Za gledanje želenega zunanjega vhoda izberite vhodni vir, nato
pritisnite na .
• Za dodelitev oznake zunanjemu vhodu glej stran 23.
Settings (nastavitve)
Odpre se meni za nastavitve, kjer lahko opravite večino natančnejših
nastavitev. Izberite simbol za meni, nato možnost in s puščicami
F/f/G/g opravite želene spremembe in nastavitve.
Podrobnosti o nastavitvah si oglejte na straneh 18 do 27.
Se nadaljuje
17
Meni “Picture Adjustment” (nastavitev slike)
V meniju “Picture” lahko izberete spodaj
navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba menijev”
(stran 17).
Picture Mode (način slike)
Izbere način slike.
• Vivid: za poudarjen slikovni kontrast in ostrino.
• Standard: za običajno sliko, priporočljivo za domačo zabavo.
• Custom: omogoča vam shranitev vaših najljubših nastavitev.
Backlight (osvetlitev ozadja)
Nastavi osvetlitev ozadja.
Contrast (kontrast)
Poveča ali zmanjša kontrast slike.
Brightness (osvetlitev)
Osvetli ali zatemni sliko.
Colour (barva)
Poveča ali zmanjša intenzivnost barv.
Hue (barvni odtenek)
Poveča ali zmanjša odtenek zelene barve.
Nasvet
Postavko “Hue” lahko nastavite le za barvni signal NTSC (npr. na
ameriških video kasetah).
Sharpness (ostrina)
Izostri ali omehča sliko.
Colour Tone (barvni odtenek)
Nastavi belino slike.
• “Cool”: belim barvam daje moder odtenek.
• “Neutral”: belim barvam daje nevtralen odtenek.
• “Warm”: belim barvam daje rdečkast odtenek.
Nasvet
“Warm” lahko izberete samo, če je možnost “Picture Mode” nastavljena na “Custom”.
Reset (ponastavitev)
Vse nastavitve slike, razen načina slike (Picture Mode) se vrnejo
na tovarniško nastavitev.
Noise Reduction (zmanjševanje šuma) Zmanjša slikovni šum (zasnežena slika) pri slabem signalu.
• Auto: samodejno zmanjša slikovni šum.
• High/Mid/Low: nastavi učinek zmanjševanja šuma.
18
Meni “Sound Adjustment” (nastavitev zvoka)
V meniju “Sound” lahko izberete spodaj
navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba menijev”
(stran 17).
Sound Effect (zvočni Izbere način zvoka.
• Standard: s pomočjo sistema “BBE High definition Sound System” poudari čistost,
učinek)
podrobnosti in zvočno prisotnost.
• Dynamic: s pomočjo sistema “BBE High definition Sound System” poudari jasnost in zvočno
prisotnost za večjo jasnost in glasbeno realnost.
• “BBE ViVA”: BBE ViVA Sound nudi natančno, naravno 3D sliko s HiFi zvokom. Jasnost zvoka
se s pomočjo sistema BBE izboljša, medtem ko se širina, globina in višina zvočne slike razširijo s
pomočjo 3D zvočnega procesiranja sistema BBE. BBE ViVA Sound je združljiv s TV programi,
vključno z novicami, glasbo, filmi, športom in elektronskimi igrami.
• Dolby Virtual: uporablja TV zvočnike za simulacijo prostorskega učinka, ki ga ustvarja
večkanalni sistem.
• Off: brez učinkov.
Nasveta
• Zvočni učinek lahko spremenite tudi s pritiskanjem na tipko .
• Če nastavite “Auto Volume” na “On”, se “Dolby Virtual” spremeni v “Standard”.
Treble (visoki toni) Nastavi visoke tone.
Bass (nizki toni)
Nastavi nizke tone.
Balance (razmerje) Poudari razmerje med levim in desnim zvočnikom.
Reset (ponastavitev) Vse nastavitve se vrnejo na tovarniško nastavitev.
Dual Sound
(dvojni zvok)
Izbere zvok iz zvočnika za stereo ali dvojezične programe.
• Stereo, Mono: za stereo oddajo.
• A/B/Mono: za dvojezični program: izberite “A” za zvok kanala 1, “B” za zvok kanala 2
ali “Mono” za mono kanal.
Nasvet
• Če izberete drugo napravo, ki je priključena v TV, nastavite “Dual Sound” na “Stereo”,
“A” ali “B”.
Ohrani nespremenljivo glasnost, tudi če se pojavijo razlike v jakosti (npr. v
Auto Volume
reklamah).
(samodejna
nastavitev glasnosti)
19
TV Speakers
(TV zvočniki)
Izklopi TV zvočnike, na primer za poslušanje zvoka prek zunanje avdio naprave,
priključene v TV.
• On: zvok potuje iz TV zvočnikov.
• One Time Off: TV zvočniki se začasno izklopijo, kar omogoča poslušanje zvoka iz
zunanje avdio naprave.
• Permanent Off: TV zvočniki se trajno izklopijo, kar omogoča poslušanje zvoka iz
zunanje avdio naprave.
Nasveti
• Če želite ponovno vklopiti TV zvočnike, izberite nastavitev “On”.
• Način “One Time Off” se samodejno vrne na “On”, ko izklopite televizor.
• Načini “Sound Adjustment” niso na voljo, če ste izbrali način “One Time Off” ali
“Permanent Off”.
20
Meni “Features”
V meniju “Screen” lahko izberete spodaj
navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba menijev”
(stran 17).
Features
Screen
Power Saving
Standard
On
Adv. Contrast Enhancer
AV2 Output
TV
0
RGB Center
PC Adjustment
Timer
Back:
Select:
Screen (zaslon)
Enter:
Exit:
MENU
Spremeni format zaslona.
• Auto Format: samodejno spremeni format zaslona v skladu z oddajnim signalom.
• Screen Format: podrobnosti o formatu zaslona si oglejte na strani 12
• Vertical Size: nastavi navpično velikost slike, kadar je format zaslona nastavljen
na “Smart”.
Nasveta
• Tudi če ste v “Auto Format” izbrali “On” ali “Off”, lahko format zaslona spremenite s pritiskanjem na tipko
.
• Možnost “Auto Format” je na voljo samo za sistema PAL in SECAM.
Power Saving (varčevanje Izbere način varčevanja z energijo.
• Standard: tovarniška nastavitev
z energijo)
• Reduce: zmanjša porabo energije televizorja.
• Picture Off: izklopi sliko. Zvok lahko poslušate, tudi če je slika izklopljena.
Adv. Contrast Enhancer
Samodejno nastavi možnosti “Backlight” na najbolj primerno nastavitev, v
skladu z osvetlitvijo zaslona.
AV2 Output (izhod AV2)
Nastavi signal, ki potuje iz priključka z oznako
/
2 na zadnji strani
/
2, lahko snemate
televizorja. Če priključite videorekorder v priključek
iz naprav, priključenih v druge priključke na televizorju.
• TV: oddaja program.
• Auto: oddaja karkoli gledate na zaslonu. Ni na voljo za
AV6 priključke.
RGB Center
AV3,
AV5 in
Nastavi vodoravni položaj slike, tako da se slika nahaja v sredini zaslona.
Opomba
Ta možnost je na voljo samo, če ste v Scart priključke
na zadnji strani televizorja priključili RGB izvor.
1/
1 ali
2/
2
21
PC Adjustment
TV zaslon prilagodi PC monitorju.
Opomba
Ta možnost ni na voljo, če je izbran način PC Mode.
• Phase: nastavi zaslon, če del prikazanega teksta ali slike ni jasen.
• Pitch: vodoravno poveča ali pomanjša velikost zaslona.
• H Center: premakne zaslon v levo ali desno.
• V Lines: popravi slikovne črte, medtem ko gledate RGB vhodni signal iz priključka PC
.
• Power Saving: preklopi na način stanja pripravljenosti, če ne sprejema nobenih PC
signalov.
• Reset: vrnitev na tovarniško nastavitev.
Timer (časovnik)
Časovnik lahko nastavite na vklop/izklop televizorja.
• Sleep Timer
Nastavite lahko časovno obdobje, po katerem TV samodejno preklopi na način
stanja pripravljenosti.
Če je časovnik vklopa vklopljen, indikator (časovnik) na televizorju (spredaj)
zasveti oranžno.
Opombi
• Če televizor izklopite, nato pa ponovno vklopite, se bo način “Sleep timer” nastavil na
“Off”.
• Eno minuto preden TV preklopi na stanje pripravljenosti, se prikaže napis “Sleep
Timer will end soon. Power will be turned off” (časovnik izklopa se bo kmalu končal,
enota se bo izklopila).
• Clock Set (nastavitev ure)
Omogoča vam ročno nastavitev ure. Če TV sprejema digitalne kanale, ure ni
mogoče ročno nastaviti, ker je nastavljena na časovno kodo oddajnega signala.
• Timer (časovnik)
Nastavi časovnik na vklop/izklop televizorja.
Timer Mode: izbere želeno obdobje.
On Time: nastavi uro za vklop televizorja.
Off Time: nastavi uro za izklop televizorja.
22
Meni Set-Up (nastavitveni meni)
V meniju “Set Up” lahko izberete spodaj
navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba menijev”
(stran 17).
Set Up
Auto Start Up
Language
Country
Auto Tuning
Programme Sorting
AV Preset
English
-
Sound Offset
Manual Programme Preset
Digital Set Up
Back:
Select:
Enter:
Exit:
MENU
Odpre se meni za “prvo uporabo”, v katerem lahko izberete jezik in
Auto Start Up (samodejni
začetek nastavljanja kanalov) državo/področje ter nastavite vse razpoložljive digitalne in analogne
kanale. Običajno ta postopek ni potreben, ker sta jezik in država/področje
že izbrana, kanali pa se nastavijo, že ko televizor prvič namestite (strani
5, 6). Vendar pa vam ta možnost omogoča ponovitev postopka (npr. za
ponovno nastavitev kanala, v primeru, da se preselite).
Language (jezik)
Izberete lahko jezik za prikaz menijev.
Country (država)
Izberete lahko državo/področje, kjer uporabljate televizor.
Opomba
Če se država/področje, kjer želite uporabljati televizor, ne pojavi v seznamu,
izberite »-».
Auto Tuning (samodejna
nastavitev kanalov)
Nastavi vse razpoložljive analogne kanale. Ta postopek običajno ni
potreben, ker se kanali nastavijo že ob prvi postavitvi televizorja (stran 5,
6). Ta možnost vam omogoča ponovitev postopka (npr. če ste se preselili
in morate ponovno nastaviti televizor ali če iščete nove kanale).
Programme Sorting
(razvrstitev programov)
Spremeni vrstni red analognih kanalov, shranjenih v televizorju.
1 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite premakniti na novo mesto,
nato pritisnite na g.
2 S puščicama F/f izberite novo mesto za kanal, nato pritisnite na .
AV Preset (AV
prednastavitev)
Dodeli ime napravam, priključenim v priključke na strani in na hrbtni
strani televizorja.
1 S puščicama F/f izberite želeni vhodni vir, nato pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite želeno spodnjo možnost, nato pritisnite na
.
• AV1 (ali AV2/AV3/AV4/PC/HDMI 1/HDMI 2), VIDEO, DVD, CABLE,
GAME, CAM, SAT: uporabi eno od nastavljenih oznak za dodelitev imena
priključeni napravi.
• “Edit”: ustvarite lahko novo oznako. (Ne velja za PC, HDMI 1, HDMI 2).
• “Skip”: ko pritisnete na za izbiro vhodnega izvora, se vhodni vir, ki ni
priključen v nobeno napravo, preskoči.
Sound Offset
Posameznim napravam, priključenim v TV, nastavi neodvisni nivo
glasnosti.
Se nadaljuje
23
Manual Programme Pred izbiro »Label«/»AFT«/»Audio Filter«/»Skip«, s puščicama F/f izberite številko
programa, ki ga želite spremeniti. Nato pritisnite na .
Preset (ročna
System
nastavitev
Za ročno nastavitev kanalov.
programov)
1 S puščicama F/f izberite “System” in pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite eno od naslednjih sistemov TV oddajanja, nato pritisnite
na G.
B/G: za države zahodne Evrope
D/K: za države vzhodne Evrope
L: za Francijo
I: za Veliko Britanijo
Opomba
Pri nekaterih nastavitvah države/področja (stran 5), ta možnost ni na voljo.
Channel
1 S puščicama F/f izberite “Channel” in pritisnite na .
2 S puščicama F/f izberite “S” (za kabelske kanale) ali “C” (za zemeljske kanale),
nato pritisnite na g.
3 Nastavite kanale:
Če ne poznate številke kanala (frekvence)
S puščicama F/f poiščite naslednji razpoložljivi kanal. Ko ste našli kanal, se
iskanje ustavi. Za nadaljevanje iskanja pritisnite na F/f.
Če poznate številko kanala (frekvenco)
Z oštevilčenimi tipkmai vpišite številko želenega kanala.
4 Pritisnite na in skočite na “Confirm”, nato pritisnite na .
5 S puščico f izberite “OK” in pritisnite na .
Za ročno nastavitev ostalih kanalov ponovite zgornji postopek.
Label
Izbranemu kanalu dodeli ime po vaši izbiri, z vse do petimi črkami ali številkami.
AFT
Če imate občutek, da bo manjša nastavitev izboljšala kakovost slike, lahko ročno
natančno nastavite izbrano številko programa.
Mogoča natanačna nastavitev od -15 do +15. Če izberete "On", se bo natančna
nastavitev opravila samodejno.
Audio Filter
Izboljša zvok posameznih kanalov v primeru motenj pri mono oddajanju. Pri
gledanju mono programov utegne nestandardni oddajni signal povzročati motnje v
zvoku ali občasne prekinitve zvoka.
Če se v zvoku ne pojavijo motnje, vam priporočamo, da pustite to možnost nastavljeno na “Off” (tovarniška nastavitev).
Opomba
• Če je izbrana možnost “Low” ali “High”, sprejemanje v načinu stereo ali z dvojnim zvokom ni
mogoča.
• Ni na voljo, če je “System” nastavljen na “L”.
24
Skip
Preskoči neuporabljene kanale, kadar izbirate kanale s tipko PROG +/-. (Preskočen
kanal lahko še vedno izberete z oštevilčenimi tipkami).
Decoder
Za ogled in snemanje kodiranih kanalov, izbranih pri uporabi dekodirnika,
priključenega neposredno v priključek Scart
/
1, ali v priključek Scart
2 prek videorekorderja.
/
Opomba
Za nekatere države/področja, ki so izbrana pod “Country”(stran 5), ta možnost ni na voljo.
Confirm
Shrani spremembe nastavitev “Manual Programme Preset”.
25
Meni »Digital Set-up«
V meniju “Set Up” lahko izberete spodaj
navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si
oglejte v poglavju “Uporaba menijev”
(stran 17).
Set Up
Auto Start Up
Language
Country
Auto Tuning
Programme Sorting
AV Preset
English
-
Sound Offset
Manual Programme Preset
Digital Set Up
Back:
Select:
Enter:
Exit:
MENU
Digital Tuning (digitalna Digital Auto Tuning (digitalna samodejna nastavitev kanalov)
Uglasi vse razpoložljive digitalne kanale.
nastavitev kanalov)
Običajno ta postopek ni potreben, ker se kanali nastavijo že ko televizor
prvič namestite (strani 5). Vendar pa vam ta možnost omogoča ponovitev
postopka (npr. za ponovno nastavitev kanala, v primeru, da se preselite).
Programme List Edit (urejanje seznama programov)
Odstrani neželene digitalne kanale in spremeni zaporedje digitalnih kanalov,
shranjenih na televizorju.
1 S puščicama F/f izberite kanal, ki ga želite odstraniti ali
premakniti na novo mesto.
Z oštevilčenimi tipkami vpišite tromestno številko programa želene
oddaje.
2 Odstranite ali spremenite zaporedje digitalnih kanalov na
naslednji način:
Odstranitev digitalnih kanalov
Pritisnite na . Prikaže se sporočilo, ki potrjuje izbris izbranega
digitalnega kanala. S puščico G izberite »Yes«, nato pritisnite na .
Če želite spremeniti zaporedje digitalnih kanalov
Pritisnite na g, nato s puščicama F/f izberite novi položaj za kanal in
pritisnite na G. Ponovite korake 1 do 2 in po želji premaknite še ostale
kanale.
3 Pritisnite na RETURN.
Digital Manual Tuning (digitalna ročna nastavitev kanalov)
Digitalne kanale lahko nastavite ročno.
1 Z oštevilčenimi tipkami izberite številko kanal, ki ga želite ročno
nastaviti, nato ga s puščicama F/f nastavite.
2 Ko najdete rapoložljive kanale, s puščicama F/f izberite kanal,
ki ga želite shraniti in pritisnite na .
3 S puščicama F/f izberite številko programa, kamor želite
shraniti novi kanal in pritisnite na .
Za nastavitev ostalih kanalov ponovite postopek.
26
Digital Set-up
Subtitle Settings (nastavitev podnapisov)*
Na zaslonu prikaže digitalne podnapise.
Če izberete možnost »For Hard of Hearing« (za slabši sluh), se s podnapisi
prikažejo še vizualni dodatki (če TV kanal ima take podatke).
Subtitle Language (jezik za podnapise)*
Izberete lahko jezik, v katerem se prikažejo podnapisi. Nekateri digtialni
kanali oddajajo program z zvokom v večih jezikih.
Audio Type (vrsta zvoka)*
Če izberete možnost »For Hard of Hearing« (za slabši sluh), se nivo zvoka
poviša.
Parental Lock (Starševski zaklep)*
Programu nastavi starostno omejitev. Program, ki presega to omejitev lahko
gledate le, če pravilno vpišete PIN kodo.
1 Z oštevilčenimi tipkami vpišite PIN kodo.
2
Če kode niste vnaprej nastavili, se prikaže zaslon za vpis PIN
kode. Sledite navodilom spodaj.
S puščicama F/f izberite starostno omejitev ali »None«
(za neomejeno gledanje) in pritisnite na
.
3 Pritisnite na RETURN.
PIN koda*
Nastavite lahko kodo PIN ali jo spremenite.
1 Vpišite kodo PIN:
Če ste že prej nastavili PIN kodo.
Z oštevilčenimi tipkami vpišite PIN kodo.
Če še niste nastavili PIN kode.
Z oštevilčenimi tipkami vpišite tovarniško nastavljeno kodo PIN, 9999.
2 Z oštevilčenimi tipkami vpišite novo PIN kodo.
Prikaže se sporočilo, ki vam pove, da je bila koda PIN sprejeta.
3 Pritisnite na RETURN.
Nasvet
PIN koda 9999 je vedno sprejeta.
Tehnične nastavitve
Auto Service Update: televizorju omogoči zaznavanje in shranjevanje novih
digitalnih storitev (ko so na razpolago).
Software Download: televizorju omogoči samodejno sprejemanje
programskih novosti, brezplačno, prek obstoječe antene (če je na voljo).
Sony priporoča, da je ta možnost vedno nastavljena na »On«. Če svojega
programa ne želite osvežiti, jo nastavite na »Off«.
System Information: prikaže verzijo trenutnega programa in nivo signala.
Time Zone: omogoča vam ročno izbiranje časovnega pasu v katerem se nahajate,
če je drugačen od tovarniško nastavljenega časovnega pasu za vašo državo.
Nastavitev modula CAM (CA Module Set-up)
Omogoča vam dostop do storitev Pay TV, ko dobite modul CAM (Condition
Access Module) in kartico. Več o lokaciji priključka
PCMCIA si oglejte
na strani 28.
27
Uporaba dodatne opreme
Priključitev dodatne opreme
V televizor lahko priključite širok niz dodatne opreme. Priključni kabli niso priloženi.
Priključitev v televizor (na strani)
Za priključitev Storite naslednje
modula CAM
Za uporabo storitev Pay Per
(Condition Ac- View. Podrobnosti si oglejte v
cess Module) A navodilih, priloženih modulu
CAM. Za uporabo modula
odstranite gumijasti pokrov
z reže za CAM. Ko vstavljate
modul v režo, izključite televizor. Ko modula ne uporabljate,
vam priporočamo, da režo CAM
zopet zaprete s pokrovom.
S VHS/Hi8/DVC
camcorder
Headphones
28
videokamere S
VHS/Hi8/DVC
B
Priključite videokamero v S
4 ali
video priključek
video priključek t4 in avdio
priključke o4. Če se želite
izogniti slikovnemu šumu, ne
priključujte videokamere v video
priključek t4 in v S video
priključek
4 hkrati. Če
želite priključiti mono napravo,
jo priključite v L priključek o4
in nastavite »Dual Sound« na
»A« (stran 19).
slušalk C
Priključite slušalke v priključek
2 in z njimi poslušajte zvok iz
televizorja.
Priključitev v televizor (na zadnji strani)
PC
DVD predvajalnik
Satelitski
sprejemnik
Za priključitev
osebnega
računalnika D
Storite naslednje
Povežite vhodne priključke
5/o5. Priporočamo
PC
uporabo PC kabla s feritnimi
jedri.
digitalnega satelitskega sprejemnika
ali DVD predvajalnika E
Priključite ga v priključek
HDMI IN 6, če ga naprava
ima. Digitalni video in avdio
signali potujejo iz naprave. Če
ima naprava priključek DVI,
ga povežite s priključkom
HDMI IN 6 prek vmesnika
DVI – HDMI (ni priložen)
in priključite avdio izhodne
priključke na napravi v avdio
vhodne priključke HDMI IN 6.
Opomba
• Priključki HDMI podpirajo
samo naslednje video vhode:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p
in 1080i. Za priključitev
računalnika uporabite PC
vhodni priključek.
• Uporabite posebni kabel
HDMI z logotipom HDMI.
DVD predvajalnika Povežite komponentne
s komponentnim priključke in avdio priključke
/o3.
izhodom F
Video igre
DVD predvajalnik
Dekodirnik
DVD predvajalnik z
komponentnim izhodom
DVD predvajalnik
Videorekorder
Dekoder
naprave za
video igre, DVD
predvajalnika ali
dekodirnika G
Priključite ga v Scart priključek
1. Če priključite
t/
dekodirnik, bodo iz TV
sprejemnika kodirani signali
potovali v dekodirnik, nato
pa bo dekodirnik oddajal
dekodirane signale.
DVD snemalnik ali
videorekorder, ki
podpira SmartLink
H
Priključite ga v Scart priključek
2. SmartLink je
t/
neposredna povezava med
televizorjem in videorekorderjem/DVD snemalnikom.
29
Dodatne informacije
Tehnični podatki
Zaslon
Zahteve napajanja
220-240 V AC, 50 Hz
Velikost zaslona
51 cm
Ločljivost
1366 slikovnih točk (vodoravno) x 768 črt
(navpično)
Poraba
65 W ali manj
Poraba energije v stanju pripravljenosti :
1 W ali manj
* Poraba energije v stanju pripravljenosti se doseže
po zaključku notranjih procesov v televizorju.
Mere (š / v / g)
pribl. 500 x 406 x 209 mm (s stojalom)
pribl. 500 x 370 x 100 mm (brez stojala)
Masa
pribl. 8 kg (s stojalom)
ribl. 7 kg (brez stojala)
Zaslon
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon.
TV sistem
Odvisno od izbire države:
analogno: B/G/H, D/K, L, I
digitalno: DVB-T
Barvni/video sistem
Analogno:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4,43 (samo Video In)
Digitalno:
MPEG-2 MP@ML
Antena
75 omski zunanji priključek za VHF/UHF
Frekvenčno območje
Analogno: 48,25 – 855,25 MHz
Digitalno: VHF Band III (177,5 – 226,5 MHz)
UHF E21-E69 (474 – 858 MHz)
Priključki
i/
1
21-pinski Scart priključek (standard CENELEC)
z avdio/video vhodom, RGB vhodom in TV
avdio/video izhodom.
i/
2 (SmartLink)
21-pinski Scart priključek (standard CENELEC)
z avdio/video vhodom, RGB vhodom, izbirnim
avdio/video izhodom in vmesnikom SmartLink.
3
formati, ki jih enota podpria: 1080i, 720p, 576p,
576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp/p, 75 omov, 0,3 V negativna sinhronizacija
PB/CB: 0,7 Vp-p. 75 omov
PR/CR: 0,7 Vp-p. 75 omov
o3:
Avdio izhod (fono vtič): 500 m Vrms, impedanca:
47 kiloomov
4 S video vhod (4-pinski mini DIN)
t4
video vhod (fono vtič)
o4
avdio vhod (fono vtič)
PC
PC vhod (15 Dsub) (glej stran 29)
G: 0,7 Vp-p, 75 omov, brez Sync na zeleni/
B: 0,7 Vp-p, 75 omov/
R: 0,7 Vp-p, 75 omov/
HD: 1-5 Vp-p/
VD: 1-5 Vp-p
o PC avdio vhod: mini vtič.
HDMI IN 6:
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Avdio: dvokanalni linearni PCM 32, 44.1 in 48 kHz,
16, 20 in 24 bitni ali analogni avdio vhod (fono)
2 Priključek za slušalke
Reža za modul CAM (Condition Access Module)
Izhod zvoka
5W+5W
Priložena oprema
Glejte poglavje »1: Pregled priložene dodatne opreme« na
strani 4.
Pridržujemo si pravico do sprememb oblike in
tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.
Podatki za PC vhod
• PC vhod tega televizorja ne podpira Sync on Green ali Composite Sync.
• PC vhod tega televizorja ne podpira prepletenih signalov.
30
Odpravljanje težav
Preverite, če indikator u (stanje pripravljenosti) utripa rdeče.
Če indikator utripa
Vklopljena je funkcija samodiagnoze.
1 Izmerite dolžino časa, ko indikator u (stanje pripravljenosti) utripa in ko preneha utripati.
Na primer, indikator utripne trikrat, nato je dvosekundni premor, nato zopet utripne trikrat, itd.
2 Pritisnite na u na televizorju (na zgornji strani strani) in indikator izklopite, izključite omrežni kabel in
otem obvestite prodajalca ali Sonyjev servisni center.
Če indikator ne utripa
1 Pomagajte si s spodnjo tabelo.
2 Če se težava nadaljuje, naj vaš televizor pregleda usposobljeno osebje.
Slika
Težava
Možne rešitve
Ni slike (zaslon je temen) • Preverite priključitev antene.
in ni zvoka
• Priključite televizor v omrežno vtičnico in ga s stikalom u na zgornji strani televizorja vklopite.
• Če indikator u (stanje pripravljenosti) zasveti rdeče, pritisnite na tipko 1/u.
Ni slike ali ni informacij
o meniju iz naprave,
priključene v priključke
Scart ali HDMI IN
• Preverite, če je dodatna naprava vklopljena in pritiskajte tipko t/ , dokler se na
zaslonu ne prikaže ustrezni simbol za vhod.
• Preverite povezavo med dodatno opremo in televizorjem.
• Če priključite napravo v priključek HDMI IN 6 ali če spremenite ločljivost, utegnejo
pike na zaslonu nekaj trenutkov utripati. V postopku je dekodiranje signala HDMI.
To ne pomeni okvare.
Dvojna slika ali obrisi
• Preverite priključitev antene/kablov.
• Preverite položaj in smer antene.
Na zaslonu se pojavita le • Preverite, če je antena zlomljena ali upognjena.
sneg in šum.
• Preverite, če je antena dotrajana (3 – 5 let običajne uporabe, 1 – 2 leti ob morju).
Popačena slika (pikčaste • Odmaknite televizor od izvorov električnega šuma, npr. avtomobilov, motorjev ali
črte ali pasovi)
sušilnikov za lase.
• Pri nameščanju dodatnih naprav pustite nekaj prostora med dodatno napravo in
televizorjem.
• Prepričajte se, da je antena priključena s priloženim koaksialnim kablom.
• Oddaljite antenski kabel od drugih priključnih kablov.
Med gledanjem TV
kanalov
se pojavi slikovni šum
• V meniju »Analogue Set-Up« izberite možnost »Manual Programme Preset« in
nastavite »AFT« (Automatic Fine Tuning – samodejna natančna nastavitev kanalov)
tako, da dobite boljši sprejem slike (str. 24).
Na zaslonu se pojavijo
majhne črne pike in/ali
svetle pike.
• Slika na zaslonu je sestavljena iz slikovnih točk. Majhne črne pike in/ali svetle pike
(slikovne točke) na zaslonu ne pomenijo okvare.
Ni barv v barvnih
programih
• V meniju “Picture” izberite “Reset” za vrnitev tovarniških nastavitev (stran 18).
Ni barv / barve niso
• Preverite povezave priključkov Y, PB/CB, PR/CR priključka
pravilne, kadar gledate
• Prepričajte se, da so priključki Y, PB/CB, PR/CR priključka
signal iz priključkov Y,
PB/CB, PR/CR priključka
3.
3.
3 trdno priključeni.
31
Zvok
Težava
Možne rešitve
Dobra slika, ni zvoka
• Pritisnite tipko ¸+/– ali ¤.
• Preverite, če je možnost »TV Speakers« v meniju »Sound Adjustment« nastavljena
na »On« (str. 20).
Zvočni šum
• Glej “Slikovni šum” na strani 31.
Kanali
Težava
Možne rešitve
Želenega kanala ni mogoče
izbrati
• Preklopite med digitalnim in analognim načinom in izberite želeni digitalni/analogni kanal.
Nekateri kanali so prazni
• To je kodiran kanal ali kanal, za katerega se morate prijaviti. Prijavite se na
storitve Pay Per View.
• Kanal se uporablja samo za podatke (brez slike in zvoka).
Digitalni kanal se ne prikaže • Preverite, če je antena pravilno priključena v TV (ne prek druge naprave).
• Pozanimajte se, če na vašem področju nudijo digitalne oddaje.
• Nadgradite anteno.
Splošno
Težava
Možne rešitve
TV se samodejno izklopi
(vzpostavi način stanja pripravljenosti).
• Preverite, če je vklopljen časovnik izklopa ali preverite nastavitev “Off Time”
(str. 22).
• Če TV več kot 10 minut ne sprejema nobenega signala ali ga ne uporabljate, se
samodejno izklopi.
TV se samodejno izklopi
• Preverite, če je vključen časovnik “On Time” (str. 22).
Nekaterih vhodnih izvorov
ni mogoče izbrati.
• V meniju “Set Up” izberite “AV Preset” in prekličite “Skip” za vhodni izvor
(stran 23).
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
• Zamenjajte bateriji.
32
33
36
Download PDF

advertising