Sony | DVP-FX780 | Sony DVP-FX780 Prenosen DVD-predvajalnik z vrati USB Navodila za uporabo

4-411-681-11(1) (SI)
Prenosni CD/DVDpredvajalnik
Navodila za uporabo
z
Koristne namige, nasvete in informacije o izdelkih
in storitvah Sony najdete na spletnem mestu:
www.sony-europe.com/myproduct/
DVP-FX780
© 2012 Sony Corporation
zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna
odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara
ali električnega udara, tako
da naprave ne izpostavljate
slabim vremenskim pogojem
ali vlagi.
Če želite preprečiti možnost
električnega udara, ne
odpirajte ohišja. Popravila naj
izvaja pooblaščeno osebje.
Napajalni kabel lahko
zamenja samo usposobljen
serviser.
Baterij ali naprave, v kateri so
baterije, ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
Ta naprava ima oznako CLASS 1
LASER. Oznaka izdelka CLASS 1
LASER je nameščena na spodnji
strani enote.
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske opreme
(velja za države EU in druge
evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka
ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. S tem,
ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Za več informacij o recikliranju
tega izdelka se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov s
tem izdelkom poveča nevarnost
poškodb na očeh. Ne razstavljajte
ohišja, saj lahko laserski žarek v
tem CD/DVD-predvajalniku
poškoduje oči.
Popravila naj izvaja pooblaščeno
osebje.
2
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU in
druge evropske države s
sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži
naprave pomeni, da baterij,
priloženih temu izdelku, ni
dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 %
živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k
preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in
Če izdelek za svoje delovanje
ali zaradi varnostnih razlogov
ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo, tako da izdelek
ob koncu življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o
varnem odstranjevanju baterij iz
izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Predvajalnika ne razstavljajte
ali spreminjajte. V nasprotnem
primeru obstaja nevarnost
električnega udara. Za
zamenjavo akumulatorskih
baterij, notranje preglede ali
popravila se obrnite na
najbližjega prodajalca Sony
ali Sonyjev servisni center.
Previdnostni ukrepi
• Ta sistem namestite tako,
da lahko napajalni kabel
v primeru težav takoj
izvlečete iz stenske vtičnice.
• Če je predvajalnik priključen v
električno vtičnico, je povezan
z virom napajanja (napajalnim
omrežjem) z izmeničnim
tokom, tudi če je izklopljen.
• Če želite preprečiti nevarnost
požara ali električnega udara,
na napravo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s
tekočinami (na primer vaz).
• Ne uporabljajte slušalk pri
preveliki glasnosti, ker si lahko
poškodujete sluh.
Proizvajalec tega izdelka je
podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Pooblaščeni
predstavnik za elektromagnetno
združljivost in varnost izdelka
je družba Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija.
Vprašanja glede servisa ali
garancije pošljite na naslov,
naveden v ločenih servisnih
ali garancijskih dokumentih.
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Ta predvajalnik
omogoča neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonskega
prikaza na zaslonu televizorja.
Dolgotrajen neprekinjen
prikaz mirujoče slike ali
zaslonski prikaz na zaslonu
televizorja lahko povzroči
trajno okvaro zaslona. To velja
za televizorje s plazma zasloni
in projekcijsko televizijsko
sliko.
Če imate kakršna koli vprašanja
ali težave v zvezi s
predvajalnikom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Avtorske pravice, blagovne
znamke in podatki o licenci
za programsko opremo
• Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol DD sta
blagovni znamki podjetja
Dolby Laboratories.
• »DVD Logo« je blagovna
znamka podjetja DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Tehnologija zvočnega
šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
• Vse druge blagovne znamke so
blagovne znamke svojih
lastnikov.
• TA IZDELEK JE
LICENCIRAN V OKVIRU
LICENCE PORTFELJA ZA
PATENT MPEG-4 VISUAL
ZA OSEBNO IN
NEKOMERCIALNO
UPORABO POTROŠNIKA
ZA ODKODIRANJE VIDEO
VSEBIN V SKLADU S
STANDARDOM MPEG-4
VISUAL (»MPEG-4 VIDEO«),
KI JIH JE POTROŠNIK
KODIRAL V OKVIRU
OSEBNE IN
NEKOMERCIALNE
DEJAVNOSTI IN/ALI
PRIDOBIL OD PONUDNIKA
VIDEO VSEBIN,
KATEREMU JE LICENCO ZA
DISTRIBUCIJO VIDEO
VSEBIN MPEG-4 PODELIL
MPEG LA. LICENCA SE NE
IZDAJA IN NI NAMENJENA
ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO
UPORABO. DODATNE
INFORMACIJE, VKLJUČNO
Z INFORMACIJAMI GLEDE
UPORABE V REKLAMNE,
INTERNE IN
KOMERCIALNE NAMENE
IN GLEDE PRIDOBITVE
LICENC, DOBITE PRI
DRUŽBI MPEG LA, LLC.
OBIŠČITE SPLETNO MESTO
HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
O tem priročniku
• Beseda »disk« se v tem
priročniku na splošno
uporablja za disk DVD, ali CD,
razen če je v besedilu ali na
slikah navedeno drugače.
• Ikone, kot je
, navedene
na vrhu vsake razlage,
prikazujejo vrste medijev, ki jih
lahko uporabljate, razložena pa
je tudi funkcija.
Več informacij najdete v
razdelku »Mediji, ki jih lahko
predvaja ta sistem« (stran 19).
• Informacije, ki jih je treba
OBVEZNO upoštevati
(za namene preprečevanja
nepravilnega delovanja),
so označene z ikono b.
KORISTNE informacije (nasveti
in ostale uporabne informacije)
so označene z ikono z.
3
Vsebina
OPOZORILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Vodič po delih sistema in upravljalnih gumbih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Priprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Preverjanje dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Polnjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Uporaba vmesnika za polnjenje v avtomobilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Priključitev na televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Predvajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Predvajanje diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Predvajanje datotek MP3, JPEG in videodatotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prilagoditev velikosti in kakovosti slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavitve in prilagoditve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uporaba zaslona za nastavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediji, ki jih lahko predvaja ta sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stvarno kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
15
17
19
21
22
Vodič po delih sistema in
upravljalnih gumbih
Razpoložljive funkcije so odvisne od diska
ali posameznega primera.
Predvajalnik
A LCD-plošča (strani 9)
B Zvočnik
C HOLD
Če ga pritisnete za več kot dve sekundi,
preprečuje neželeno delovanje
gumbov.
Vsi gumbi so zaklenjeni.
SOUND
Ob vsakem pritisku preklaplja med 4
različnimi zvočnimi načini.
D DISPLAY
Omogoča prikaz podatkov o
predvajanju in spreminja način
predvajanja (strani 10).
MENU
Omogoča prikaz menijev DVD
VIDEO. Med predvajanjem datoteke
JPEG predvaja diaprojekcijo
(strani 11).
C/X/x/c
S temi gumbi označite prikazano
možnost in jo izberete.
ENTER
Omogoča potrditev izbrane možnosti.
RETURN
S tem gumbom odprete prejšnji
zaslon.
OPTIONS
Na gumbih VOLUME+ in
(predvajanje/začasna zaustavitev) je
otipljiva pika. Ta pika vam bo v pomoč pri
uporabi predvajalnika.
Omogoča prikaz menija z možnostmi.
• Disc/USB (strani 12)
• LCD Mode (strani 12)
• Setup (strani 13)
• Menu/Top Menu: Omogoča prikaz
menija DVD VIDEO/osnovnega
menija.
• Original/Play List: Izberite
»Original« ali »Play List« DVD VR.
,se nadaljuje
5
E VOLUME (glasnost zvoka) +/–
S tem gumbom prilagodite glasnost.
F ./> (nazaj/naprej)
S tem gumbom se pomaknete na
prejšnje/naslednje poglavje, posnetek
ali datoteko.
• Omogoča hitre premike nazaj/naprej
(m/M), če ga med predvajanjem
pritisnete in držite več kot sekundo.
Z večkratnim pritiskom gumba
spreminjate hitrost.
• Omogoča počasne premike nazaj/
naprej ( / ), če ga med začasno
zaustavitvijo pritisnete za več kot
sekundo. Z večkratnim pritiskom
gumba spreminjate hitrost
(samo DVD).
(predvajanje/začasna
zaustavitev) (strani 9)
S tem gumbom začnete, začasno
zaustavite ali znova zaženete
predvajanje.
x (zaustavitev) (strani 9)
Zaustavi predvajanje.
G Pokrov predela za diske (strani 9)
H Gumb OPEN (strani 9)
Odpre pokrov predela za diske.
I PUSH CLOSE (strani 9)
Zapre pokrov predela za diske.
J Indikator POWER
K Indikator CHARGE (strani 7)
L Stikalo OPERATE (strani 9)
Z njim vklopite ali izklopite
predvajalnik.
6
M Priključek PHONES (slušalke)
N Priključek USB (vrsta A) (strani 12)
S tem priključkom povežite
napravo USB.
O Priključek A/V OUT (strani 8)
P Priključek DC IN 12V (strani 7, 8)
Povežite omrežni napajalnik ali
vmesnik za polnjenje v avtomobilu.
Čas polnjenja in čas predvajanja
Čas polnjenja: približno 4 ure
Čas predvajanja: približno 4 ure
Priprave
Preverite, ali imate naslednje elemente:
• Omrežni napajalnik (1)
• Vmesnik za polnjenje v avtomobilu (1)
• Zvočni/video vmesnik (1)
Polnjenje baterije
Akumulatorsko baterijo napolnite pred
prvo uporabo predvajalnika ali po
izpraznjenju baterije.
1
Priključite omrežni napajalnik.
Med polnjenjem sveti indikator
CHARGE.
Navedeni časi veljajo pod naslednjimi
pogoji:
• Čas polnjenja
– zmerna temperatura (20 °C)
– izklop
• Čas predvajanja
– zmerna temperatura (20 °C)
– uporaba slušalk
– osvetlitev ozadja je nastavljena na
najmanjšo vrednost
Priprave
Preverjanje dodatne
opreme
Odvisno od temperature okolja ali stanja
akumulatorske baterije je lahko čas polnjenja
daljši, čas predvajanja pa krajši.
Preverjanje napolnjenosti baterije
Ko je predvajalnik ustavljen, je prikazan
indikator baterije. Ko je baterija prazna, se
prikaže znak
ali pa utripa indikator
CHARGE.
Polna
Prazna
V električno
vtičnico
Omrežni napajalnik (priložen)
b
Baterijo polnite v prostoru s temperaturo
med 5 in 35 °C.
7
Uporaba vmesnika za
polnjenje v avtomobilu
Vmesnik za polnjenje v avtomobilu
(priložen) je namenjen za uporabo
z 12-voltnim avtomobilskim
akumulatorjem z negativno ozemljitvijo
(ne uporabljajte ga, če uporabljate
24-voltni akumulator s pozitivno
ozemljitvijo).
1
Priključitev na televizor
Slike si lahko ogledujete na televizorju ali
monitorju.
1
Priključite predvajalnik na televizor
ali monitor prek zvočnega/video
vmesnika (priložen).
Povežite vmesnik za polnjenje
v avtomobilu.
V vhodne priključke
AUDIO/VIDEO na
televizorju ali
monitorju
V vtičnico vžigalnika
cigaret
Zvočni/video
vmesnik
(priložen)
Avdio/video kabel
(ni priložen)
Vmesnik za polnjenje v avtomobilu (priložen)
Po uporabi predvajalnika v avtomobilu
Izključite vmesnik za polnjenje v
avtomobilu iz vtičnice vžigalnika cigaret.
b
• Voznik ne sme priključevati ali izključevati
vmesnik za polnjenje v avtomobilu med
vožnjo.
• Kabel napeljite tako, da ne moti voznika.
LCD-plošče ne postavljajte na mesto, ki je
v voznikovem vidnem polju.
• Očistite vtičnico vžigalnika cigaret. Če je
umazana, lahko povzroči napako ali okvaro.
• Vmesnik za polnjenje v avtomobilu
uporabljajte, ko deluje motor avtomobila.
Če ga uporabljate pri izklopljenem motorju
avtomobila, se lahko izprazni akumulator.
• Predvajalnika ali dodatne opreme ne puščajte
v avtomobilu.
8
b
• Upoštevajte navodila, priložena opremi, ki
jo boste povezali.
• Pred priključevanjem izklopite predvajalnik.
Opombe glede ohranjevalnika zaslona
Predvajanje
Predvajanje diskov
1
2
Odprite LCD-ploščo in vklopite
predvajalnik.
Pritisnite OPEN, da odprete pokrov
predela za diske, in vstavite disk.
Disk vstavite tako, da je stran za
predvajanje obrnjena navzdol, in
ga pazljivo potisnite, da se zaskoči.
Ne dotikajte se površine leče.
Predvajanje
Več o vrstah diskov, ki jih lahko predvaja ta
sistem, preberite v razdelku »Mediji, ki jih
lahko predvaja ta sistem« (strani 19).
Baterijo predhodno napolnite ali povežite
omrežni napajalnik.
• Slika ohranjevalnika zaslona se prikaže,
če predvajalnik več kot 15 minut pustite
v načinu začasne ali popolne zaustavitve
brez delovanja. Slika izgine, če pritisnete
. Za nastavitev »Screen Saver«
glejte strani 13.
• Predvajalnik preklopi v stanje
pripravljenosti 15 minut po začetku
funkcije ohranjevalnika zaslona.
Za izhod iz stanja pripravljenosti
pritisnite
.
Nadaljevanje predvajanja od točke,
pri kateri ste nazadnje zaustavili
predvajanje (Nadaljevanje predvajanja)
Ko po ustavitvi predvajanja znova
pritisnete
, predvajalnik začne
predvajanje od točke, pri kateri ste
pritisnili x.
b
• Odvisno od točke zaustavitve se nadaljevanje
predvajanja morda ne bo začelo z natanko
iste točke.
• Točka za nadaljevanje predvajanja se
izbriše, če:
– odprete pokrov predela za diske;
– pritisnete OPTIONS in izberete USB.
Predvajanje VIDEO CD-jev s funkcijami za
upravljanje predvajanja
Površina leče
Stikalo OPERATE
Stran za predvajanje obrnjena navzdol
3
Zaprite pokrov predela za diske in
pritisnite
.
Predvajalnik začne predvajati.
Odvisno od diska se bo morda prikazal
meni. Z gumbi C/X/x/c izberite
možnost in pritisnite ENTER.
Ko zaženete predvajanje VIDEO CDja s funkcijami PBC (Playback control
(upravljanje predvajanja)), se prikaže meni.
Za vnos številk pritisnite C/X/x/c. Glejte
koraka 2 in 3 v razdelku »Vnos številk«
(stran 10).
deluje le za začetek
predvajanja.
Za nastavitev funkcij »PBC« glejte
strani 14.
,se nadaljuje
9
Uporaba prikaza podatkov
o predvajanju
Vnos številk
1
Za izbiro možnosti pritisnite X/x in
nato ENTER.
Prikaže se zaslon za vnos številk.
Preverite lahko podatke o predvajanju in
spremenite način predvajanja.
2
Posamezno številko izberite z gumbi
C/c in ENTER.
1
3
Izberite »OK« in pritisnite ENTER.
Vnos številk se konča in zaslon se
zapre.
Med predvajanjem diska pritisnite gumb
DISPLAY.
Primer: Pri predvajanju DVD VIDEA
Izklop zaslona
Možnosti
Pritisnite DISPLAY ali RETURN.
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
2
Z gumbi X/x in ENTER izberite ter
prilagodite spodnje možnosti.
• Title*2
• Chapter*2
• Audio
• Subtitle
• Angle*2
• T.Time (čas naslova)
• C.Time (čas poglavja)
• Repeat
• A-B Repeat*3
• Time Disp. (prikaz časa)
*1 Pri predvajanju DVD-ja (način VR) je poleg
številke naslova prikazana oznaka »PL«
(seznam predvajanja) ali »ORG« (izvirnik).
*2 Številko lahko izberete tudi z gumboma X/x.
*3 Izberite »SET« in pritisnite ENTER. Z
gumbom ENTER izberite točki A in B.
b
• Ko predvajate CD ali VIDEO CD, so prikazane
le razpoložljive možnosti.
• Pri nekaterih diskih morda ne boste mogli
nastaviti določenih možnosti.
• Nastavitev za ponavljanje bo preklicana po
iskanju naslova ali poglavja.
10
Predvajanje datotek MP3,
JPEG in videodatotek
1
Za izbiro albuma pritisnite X/x in
nato ENTER.
Primer: Seznam datotek MP3
Obračanje slike JPEG
Med ogledom slikovne datoteke pritisnite
C/X/x/c. Obračajte posamezno datoteko.
C/c: Obrne sliko za 90 stopinj v nasprotni
smeri urnega kazalca/smeri urnega
kazalca.
X/x: Obrne sliko po navpični (navzgor in
navzdol)/vodoravni osi (levo in desno).
Predvajanje
Za informacije o datotekah, ki jih lahko
predvajate, glejte razdelek »Mediji, ki jih
lahko predvaja ta sistem« (strani 19).
Če nastavite medij DATA, se prikaže
seznam albumov. Odvisno od diska se
predvajanje zažene samodejno.
Predvajanje datotek JPEG
Prikaz seznama sličic
Pritisnite MENU.
Slikovne datoteke v albumu se prikažejo
v 12 razdelkih zaslona.
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
2
Za izbiro datoteke pritisnite X/x in
nato ENTER.
Predvajanje se začne od izbrane
datoteke.
12
Prev
Next
Predvajanje diaprojekcije
Izberite možnost »Slide Show« poleg
seznama sličic in pritisnite ENTER.
Zapiranje seznama sličic
Za vrnitev na seznam albumov
pritisnite MENU.
,se nadaljuje
11
Predvajanje podatkov
v napravi USB
1
Priključite napravo USB v priključek USB.
Prilagoditev velikosti in
kakovosti slike
Sliko, prikazano na LCD-zaslonu, lahko
prilagodite.
1
2
Naprava USB
2
3
Pritisnite gumb OPTIONS.
Za izbiro možnosti »USB« pritisnite X/x in
nato ENTER.
Prekinitev povezave z napravo USB
Za izbiro možnosti »Disc« pritisnite
OPTIONS in nato ENTER ter prekinite
povezavo z napravo USB.
b
• Povezave z napravo USB ne prekinjajte,
ko utripa indikator dostopa na tej napravi.
Če to naredite, se lahko podatki pokvarijo
ali izgubijo.
• Naprave USB, ki jih lahko povežete s
predvajalnikom, so bliskovni pomnilniki in
digitalni fotoaparati. Drugih naprav (zvezdišče
USB itd.) ni mogoče povezati. Če je povezana
nepodprta naprava, se prikaže sporočilo o
napaki.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo
delovale s tem predvajalnikom.
• Predvajalnik lahko prepozna naprave za
količinsko shranjevanje (MSC), ki so
združljive z datotečnim sistemom FAT.
• Nastavitev LUN v digitalnem fotoaparatu
nastavite na »Single.« Glejte navodila,
priložena digitalnemu fotoaparatu.
12
3
Pritisnite gumb OPTIONS.
Z gumboma X/x izberite »LCD Mode«
in pritisnite ENTER.
Vsako od naslednjih možnosti izberite
ter prilagodite z gumbi C/X/x/c
in ENTER.
• LCD Aspect (Razmerje LCD):
spremenite velikost slike.
• Backlight (Osvetlitev ozadja):
prilagodite svetlost.
• Contrast (Kontrast): prilagodite
razliko med svetlimi in temnimi
območji.
• Hue (Odtenek): prilagodite ravnovesje
rdeče in zelene barve.
• Color (Barva): prilagodite
nasičenost barv.
• Default (Privzeto): povrnite vse
nastavitve na privzete tovarniške
vrednosti.
Izklop zaslona menija
Pritisnite gumb OPTIONS ali RETURN.
b
Odvisno od diska se velikost zaslona, ki jo lahko
izberete, razlikuje.
General Setup
Nastavitve in prilagoditve
Uporaba zaslona za
nastavitev
◆ TV Display (samo DVD)
To možnost izberite, če
povežete TV z zaslonom
v razmerju 4:3. Samodejno
prikaže široko sliko čez ves
zaslon in izreže dele, ki se
ne prilegajo.
4:3
Letter Box
To možnost izberite, če
povežete TV z zaslonom
v razmerju 4:3. Prikaže
široko sliko s pasom na
vrhu in na dnu zaslona.
16:9
To možnost izberite pri
povezavi televizorja s
širokim zaslonom ali
funkcijo širokega zaslona.
Nastavitve predvajalnika lahko spremenite.
Privzete nastavitve so podčrtane.
Nekateri diski imajo shranjene nastavitve
predvajanja, ki imajo prednost.
1
Ko je predvajalnik v ustavljenem
načinu predvajanja, pritisnite gumb
OPTIONS.
Med nadaljevanem predvajanja
ne morete uporabljati zaslona za
nastavljanje. Dvakrat pritisnite
x in nato gumb OPTIONS.
2
3
Pritisnite X/x, da izberete »Setup«,
in nato pritisnite ENTER.
Za izbiro kategorije nastavljanja
pritisnite X/x in nato ENTER.
Nastavitve in prilagoditve
4:3
Pan Scan
: General Setup
: Audio Setup
: Language Setup
: Parental Control
4
Z gumbi X/x in ENTER izberite ter
prilagodite spodnje možnosti.
◆ Angle Mark (samo DVD VIDEO)
Prikaže kotno oznako, kadar lahko med
predvajanjem DVD-jev, posnetih iz več
kotov, spreminjate kote gledanja.
Izberite »On« ali »Off«.
◆ Screen Saver
Izklop zaslona za nastavljanje
Pritisnite gumb OPTIONS ali RETURN.
Prikaže se slika ohranjevalnika zaslona.
Za več informacij o tej funkciji glejte
stran 9.
Izberite »On« ali »Off«.
,se nadaljuje
13
◆ PBC (samo VIDEO CD)
Ta funkcija je na voljo za VIDEO CD-je s
funkcijo PBC (nadzor predvajanja). Za več
informacij o tej funkciji glejte stran 9.
Izberite »On« ali »Off«.
◆ Default
Vse funkcije se vrnejo na izvirne
tovarniške nastavitve. Vse vaše
nastavitve bodo izgubljene.
Audio Setup
◆ Audio DRC (samo DVD)
Omogoči razločnost nizkih tonov ob
znižanju glasnosti med predvajanjem
DVD-ja, ki podpira funkcijo »Audio DRC«
(nadzor dinamičnega razpona).
Izberite »On« ali »Off«.
Language Setup
Parental Control
S funkcijo starševskega nadzora lahko
omejite predvajanje DVD-ja.
Glejte koraka 2 in 3 v razdelku
»Vnos številk« (stran 10).
◆ Password (samo DVD VIDEO)
Vnesite ali spremenite geslo. Nastavite
štirimestno geslo.
Spreminjanje gesla
Z gumboma X/x izberite »Password« in
pritisnite ENTER. Izberite »Change« in
pritisnite ENTER. Vnesite trenutno in
novo geslo.
Če pozabite geslo
Za trenutno geslo vnesite »1369«.
◆ Parental Control (samo DVD VIDEO)
Omogoča izbiro jezika zaslonskega
prikaza.
Nastavite raven omejitve. Nižja kot je
vrednost, strožja je omejitev.
Za nastavitev starševskega nadzora
morate najprej nastaviti geslo.
◆ Disc Menu (samo DVD VIDEO)
Nastavitev starševskega nadzora
Omogoča spreminjanje jezika menija
diska.
Z gumboma X/x izberite »Parental
Control« in pritisnite ENTER. Nastavite
raven omejitve in pritisnite ENTER.
Vnesite geslo.
◆ OSD (zaslonski prikaz)
◆ Subtitle (samo DVD VIDEO)
Spremeni jezik podnapisov.
◆ Audio (samo DVD VIDEO)
Omogoča izbiro jezika za zvočni posnetek.
Predvajanje diska, za katerega je nastavljen
starševski nadzor
Vstavite disk in pritisnite
. Prikaže
se zaslon za vnos gesla. Vnesite geslo.
14
Zvok
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Napajanje
, Predvajalnik je v načinu začasne
zaustavitve ali počasnega predvajanja.
, Predvajalnik je v načinu hitrega
neprekinjenega pomikanja po posnetku
naprej ali nazaj.
Delovanje
Ob pritisku gumbov se ne zgodi nič.
, Pritisnite gumb HOLD in ga držite več
kot dve sekundi, da omogočite delovanje
gumbov (strani 5).
Funkcijo HOLD lahko prekličete tudi
z izklopom predvajalnika.
Sistem ni vklopljen.
, Preverite, ali je omrežni napajalnik trdno
priključen (strani 7).
, Preverite, ali je akumulatorska baterija
dovolj polna (strani 7).
Baterije ni mogoče polniti ali pa polnjenje traja
dolgo.
, Če indikator CHARGE utripa, ko je
povezan omrežni napajalnik,
temperatura v prostoru morda ni
ustrezna.
Baterijo polnite v prostoru s temperaturo
med 5 in 35 °C.
, Polnjenje traja dlje, ko je predvajalnik
vklopljen. Pred polnjenjem izklopite
predvajalnik.
, Če predvajalnika niste uporabljali več kot
eno leto, je baterija morda neuporabna.
Obrnite se na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Slika
Prikažejo se črne točke in na zaslonu LCD
ostanejo rdeče, modre in zelene točke.
, To je strukturna lastnost zaslona LCD
in ne okvara.
Disk se ne predvaja.
Dodatne informacije
Če se pri uporabi predvajalnika pojavi
katera od spodnjih težav, lahko pred
zahtevo za popravilo poskusite težavo
odpraviti sami, tako da upoštevate ta
navodila za odpravljanje težav. Če težave
ne morete odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Ni zvoka.
, Če je disk obrnjen narobe, se prikaže
sporočilo »No disc« ali »Cannot play this
disk«. Vstavite disk tako, da je stran za
predvajanje obrnjena navzdol (strani 9).
, Disk ni nastavljen, dokler se ne zaskoči
(strani 9).
, Disk je umazan ali okvarjen (strani 19).
, Vstavljen je disk, ki ga ni mogoče
predvajati. Preverite, ali se področna
koda ujema s predvajalnikom in ali je bil
disk ustrezno posnet (strani 19).
, Nastavljen je starševski nadzor.
Spremenite nastavitev (strani 14).
, V notranjosti predvajalnika se nabira
kondenzirana vlaga (strani 17).
Sistem ne začne predvajati diska od začetka.
, Izbrano je ponavljajoče se predvajanje
(strani 10).
, Uporabljena je bila možnost
nadaljevanja predvajanja (strani 9).
, Seznam predvajanja ustvarjenega diska
se predvaja samodejno. Za predvajanje
izvirnih naslovov dvakrat pritisnite x in
nato pritisnite OPTIONS, da izberete
»Original«.
,se nadaljuje
15
Prikaže se »
na gumb.
« in predvajalnik ne deluje glede
, Pri nekaterih diskih morda ne boste
mogli izvesti določenih dejanj.
Upoštevajte navodila za uporabo,
ki so bila priložena disku.
Prikaže se obvestilo »Copyright Lock« in zaslon
med predvajanjem diska DVD (način VR)
postane moder.
, Kadar predvajate slike, ki vsebujejo
signale za zaščito pred kopiranjem,
se lahko namesto slik prikaže moder
zaslon in sporočilo (strani 19).
Datoteke MP3, JPEG ali videodatoteke ni
mogoče predvajati (strani 20).
,
,
,
,
,
Datotečni format ni ustrezen.
Podaljšek ni ustrezen.
Datoteka je poškodovana.
Datoteka je prevelika.
Kadar izbrana datoteka ni podprta,
se prikaže sporočilo »Data Error«
in datoteka se ne predvaja.
, Zaradi tehnologije stiskanja, ki se
uporablja za videodatoteke, se lahko
predvajanje prične šele čez nekaj časa.
Predvajalnik ne deluje pravilno ali pa se
napajanje ne izklopi.
, Če predvajalnik zaradi statične
elektrike ipd. ne deluje pravilno,
stikalo OPERATE premaknite v
položaj »OFF«, izključite omrežni
napajalnik in počakajte 30 sekund.
Obešanje sistema
V povezani opremi ni slike ali zvoka.
, Znova priklopite povezovalni kabel
(strani 8).
, Povezovalni kabel je poškodovan.
, Preverite nastavitev povezanega
televizorja ali ojačevalnika.
16
USB
Predvajalnik ne prepozna povezane
naprave USB.
, Odklopite napravo USB in jo znova
ustrezno priklopite (strani 12).
, Naprava USB je poškodovana.
, Pritisnite OPTIONS in izberite »USB«
(strani 12).
Previdnostni ukrepi
Varnost na cesti
Varnost
Če v ohišje predvajalnika pade predmet
ali če vanj uide tekočina, izključite
predvajalnik, pred nadaljnjo uporabo
pa mora sistem pregledati usposobljeni
serviser.
Viri napajanja
• Če predvajalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, ga izključite iz
električne vtičnice. Omrežni napajalnik
odstranite tako, da primete vtič in ga
izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
• Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z
mokrimi rokami. V nasprotnem primeru
obstaja nevarnost električnega udara.
• Omrežnega napajalnika ne priključujte
na potovalni električni pretvornik, sicer
lahko povzročite segrevanje in okvaro
delovanja.
Povečanje temperature
Predvajalnik lahko med polnjenjem ali
po dolgotrajni uporabi postane vroč.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
Postavitev
Dodatne informacije
Monitorja in slušalk ne uporabljajte med
vožnjo z avtomobilom, kolesom ali
katerim koli drugim motornim vozilom.
V nasprotnem primeru lahko povzročite
nevarnost v prometu, poleg tega pa je to
ponekod nezakonito. Tudi pri hoji, zlasti
na prehodih za pešce, je lahko uporaba
slušalk pri veliki glasnosti nevarna.
V potencialno nevarnih primerih
morate biti izjemno previdni ali
pa prekiniti uporabo.
• Ne prekrivajte prezračevalnih rež
predvajalnika s časopisi, prti, zavesami
itd. Predvajalnika ne postavljajte na
mehke površine, kot je preproga.
• Predvajalnika in napajalnikov ne
postavljajte v bližino toplotnih virov
ali na mesto, izpostavljeno neposredni
sončni svetlobi, prahu, pesku, vlagi, dežju
ali udarcem, prav tako pa jih ne puščajte
v avtomobilu z zaprtimi okni.
• Predvajalnika ne postavljajte v nagnjen
položaj. Zasnovan je samo za delovanje
v vodoravnem položaju.
• Predvajalnika in diskov ne postavljajte
v bližino opreme z močnim magnetnim
delovanjem, kot je mikrovalovna pečica
ali večji zvočniki.
• Predvajalnika ne izpostavljajte padcem
ali močnim udarcem.
Na predvajalnik in dodatno opremo
ne polagajte težkih predmetov.
Delovanje
• Če predvajalnik prenesete s hladnega
na toplo mesto ali če ga postavite
v zelo vlažen prostor, se lahko na lečah
v notranjosti predvajalnika nabere
kondenzirana vlaga. Predvajalnik zato
morda ne bo deloval pravilno. V tem
primeru odstranite disk in počakajte
približno pol ure, da vlaga izhlapi.
Vlago na površini zaslona LCD obrišite
s tkanino itd. Pozneje znova vklopite
predvajalnik.
• Leče v predvajalniku morajo ostati
čiste in se jih ne smete dotikati. Če se
dotaknete leče, jo lahko poškodujete in
povzročite okvaro predvajalnika. Pokrov
predela za diske naj bo zaprt, razen med
vstavljanjem in odstranjevanjem diskov.
• Ko odprete pokrov predela za diske, se
lahko disk še vrti. Preden odstranite disk,
počakajte, da se neha vrteti.
• Predvajalnika ne postavljajte v zaprt
prostor, na primer v knjižno omaro
ali na podobno mesto.
,se nadaljuje
17
Zaslon s tekočimi kristali
Slušalke
• Čeprav je izdelan z vrhunsko
tehnologijo, so lahko na zaslonu LCD
občasno prikazane raznobarvne točke.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
• Na površino zaslona LCD ne postavljajte
ali vrzite nobenega predmeta. Ravno tako
nanjo ne pritiskajte z dlanmi ali komolci.
• Površine zaslona LCD ne poškodujte
z ostrim orodjem.
• Preprečevanje poškodb sluha: slušalk
ne uporabljajte pri veliki glasnosti.
Strokovnjaki za sluh odsvetujejo
neprekinjeno, glasno in dolgotrajno
poslušanje. Če vam zvoni v ušesih,
zmanjšajte glasnost ali prekinite
uporabo.
• Obzirnost do drugih: glasnost
predvajanja naj bo zmerna. Tako boste
lahko slišali zunanje zvoke in še vedno
bili uvidevni do ljudi okoli sebe.
Akumulatorska baterija
• Zaradi omejene življenjske dobe baterije
se njena zmogljivost skozi čas in redno
uporabo postopoma zmanjšuje. Ko
baterija zdrži približno polovico
običajnega časa, jo zamenjajte z novo.
• Da bi preprečili propadanje baterije,
jo napolnite najmanj enkrat na pol
leta ali letno.
• V nekaterih državah morate baterijo,
s katero se napaja ta izdelek, odvreči
v skladu s predpisi. Preverite lokalno
zakonodajo.
Omrežni napajalnik in vmesnik za polnjenje
v avtomobilu
• Uporabljajte priložene napajalnike za
predvajalnik, saj lahko uporaba drugega
napajalnika povzroči okvaro.
• Ne razstavljajte napajalnika ali izvajajte
obratnega inženirstva.
• Ne dotikajte se kovinskih delov, saj lahko
povzročite kratek stik in poškodujete
napajalnik, zlasti če se ga dotaknete
z drugim kovinskim predmetom.
Prilagoditev glasnosti
Ne povečujte glasnosti med poslušanjem
zelo tihih delov ali če ni zvočnega signala.
V nasprotnem primeru se lahko ob
predvajanju delov z najvišjo glasnostjo
poškodujejo zvočniki.
18
Čiščenje
Opombe glede diskov
• Če želite, da disk ostane čist, se ga
dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte
se površine.
• Ne uporabljajte teh diskov:
– disk z nestandardno obliko
(npr. z obliko kartice ali srca);
– disk s prilepljeno oznako ali nalepko;
– disk, na katerem je trak iz celofana
ali nalepka.
Mediji, ki jih lahko
predvaja ta sistem
Ikona
Značilnosti
• Komercialni DVD
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL v načinu
+VR
• DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL v video
načinu
DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL v načinu
VR (snemanje video
vsebine)*1
Dodatne informacije
• Ohišje, ploščo in upravljalne gumbe
sistema očistite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic,
čistilnih praškov ali topil, kot sta
alkohol in bencin.
• Nežno obrišite površino zaslona LCD z
mehko suho krpo. Zaslon brišite redno,
da se na njem ne nabere umazanija.
Površine zaslona LCD ne brišite z mokro
krpo. Če pride do vdora vode, se lahko
okvari.
• Če sta slika ali zvok popačena, je na leči
morda prah. V tem primeru lečo očistite
s krtačo za objektive fotoaparata, ki je na
voljo v trgovinah.
Med čiščenjem se leče ne dotikajte
neposredno. Ne uporabljajte diskov
za čiščenje ali čistil za disk/leče.
• Glasbeni CD-ji
• CD-R/CD-RW v formatu
glasbenega CD-ja
• VIDEO CD-ji (vključno
s Super VCD-ji)
• CD-R/CD-RW v
formatu video CD-ja ali
super VCD
DATA CD*2/DATA
DVD*3 ali naprave USB,
ki vsebujejo datoteke
MP3, JPEG ali
videodatoteke.
b
Zaradi kakovosti zapisovanja/fizičnega stanja
medija ali lastnosti naprave za zapisovanje in
uporabljene programske opreme ta predvajalnik
ne more predvajati nekaterih zapisljivih medijev.
Predvajalnik ne more predvajati neustrezno
posnetega diska. Več informacij je na voljo v
navodilih za uporabo naprave za snemanje.
*1 Slik z zaščito CPRM (zaščita vsebine za
zapisljive medije) morda ne bo mogoče
predvajati. Prikaže se sporočilo »Copyright
Lock«.
,se nadaljuje
19
*2 Podatkovni CD-ji morajo biti posneti
v skladu s standardom ISO 9660 Raven
1 ali njegovo razširjeno obliko, Joliet.
3
* Podatkovni DVD-ji morajo biti posneti
v skladu s standardom UDF (univerzalni
diskovni format).
Datotečni formati, ki jih lahko
predvaja ta predvajalnik
Vrsta
Glasba
Vrsta datoteke
Pripona
MP3 (MPEG-1 ».mp3«
Audio Layer III)
Fotografije JPEG (format
DCF)
».jpg«, ».jpeg«
Video
MPEG-4
(enostaven
profil)
».mp4«
Xvid
».avi«
z
• Predvajanje zapletene strukture map lahko
traja dalj časa. Albume ustvarjajte tako:
– število hierarhičnih ravni v medijih
ne sme biti večje od 2;
– število albumov v medijih mora biti
50 ali manj;
– število datotek v enem albumu mora
biti 100 ali manj;
– skupno število albumov in datotek
v medijih mora biti 600 ali manj.
• Predvajalnik predvaja datoteke v albumu
po vrstnem redu snemanja medijev.
b
• Predvajalnik lahko predvaja katero koli od
datotek, navedenih v zgornji tabeli, tudi če
obstajajo razlike med datotečnimi formati.
Pri predvajanju takšnih podatkov se lahko
pojavi šum, ki lahko poškoduje zvočnike.
• Predvajalnik ne more predvajati nekaterih
podatkovnih diskov, ustvarjenih v formatu
paketnega zapisovanja.
• Predvajalnik morda ne bo mogel predvajati
nekaterih podatkovnih diskov, ustvarjenih
v več sejah.
• Nekaterih datotek JPEG ni mogoče predvajati.
20
• Predvajalnik ne more predvajati datotek JPEG,
večjih od 3.264 (širina) x 2.448 (višina) v
navadnem načinu ali večjih od 2.000 (širina)
x 1.200 (višina) v progresivni obliki JPEG.
• Nekaterih videodatotek ni mogoče predvajati.
• Predvajalnik ne more predvajati videodatoteke z
velikostjo več kot 720 (širina) × 576 (višina)/2 GB.
• Predvajalnik morda ne bo mogel predvajati
določenih videodatotek, daljših od 3 ur.
• Predvajalnik podpira obliki zvočnega zapisa
MP3 ali AAC za videodatoteke MPEG-4.
• Za videodatoteke Xvid predvajalnik podpira
le obliko zvočnega zapisa MP3.
• Predvajanje videodatotek z visoko bitno
hitrostjo na podatkovnem CD-ju bo morda
moteno. Za predvajanje video datotek z visoko
bitno hitrostjo se priporoča, da so te shranjene
na podatkovnem DVD-ju.
• Predvajalnik lahko prikaže ime datoteke ali
albuma, dolgo do 14 znakov. Posebni znak
se prikaže kot »*«.
• Predvajalnik lahko prikaže le ime datoteke
albuma, ki se trenutno predvaja. Kateri koli
album iz zgornje ravni je prikazan kot »\..\«.
• Podatki o predvajanju pri nekaterih datotekah
morda ne bodo pravilno prikazani.
Opombe o komercialnih diskih
Področna koda
Ta sistem ščiti avtorske pravice. Področna
koda je prikazana na embalaži DVD
VIDEO glede na regijo, v kateri se prodaja.
Predvajalnik lahko predvaja diske DVD
VIDEO z oznako »ALL« ali »2«.
ALL
Postopki predvajanja DVD-jev in VIDEO CD-jev
Nekatere funkcije predvajanja DVD-jev
in VIDEO CD-jev namerno nastavijo
izdajatelji programske opreme. Ker
predvajalnik omogoča predvajanje DVDjev in VIDEO CD-jev glede na vsebino
diska, ki jo je zasnoval izdajatelj
programske opreme, nekatere funkcije
predvajanja morda ne bodo na voljo.
Upoštevajte tudi navodila, priložena
DVD-jem in VIDEO CD-jem.
Opombe o diskih
Ta izdelek je zasnovan za predvajanje
diskov, ki so izdelani v skladu s
standardom Compact Disc (CD).
Diski DualDisc in nekateri glasbeni diski,
kodirani s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic, niso izdelani v skladu s
standardom Compact Disc (CD). Takšni
diski zato morda niso združljivi s tem
izdelkom.
Tehnični podatki
Sistem
Laser: polprevodniški laser
Sistem oblike signala: PAL (NTSC)
Vhodni/izhodni priključki
A/V OUT (avdio/video izhod):
mini priključek
PHONES (slušalke):
stereo mini priključek
USB: priključek USB vrste A (za povezavo
pomnilnika USB)
Zaslon s tekočimi kristali
Splošno
Napajanje:
enosmerni tok 12 V 0,95 A (omrežni
napajalnik)
enosmerni tok 12 V 1,5 A (vmesnik za
polnjenje v avtomobilu)
Poraba energije (predvajanje DVD VIDEO):
6 W (če uporabljate slušalke)
Mere (pribl.):
200 × 42,5 × 155 mm (širina/višina/globina),
vključno z izboklinami
Teža (pribl.): 775 g
Delovna temperatura: od 5 °C do 35 °C
Delovna vlažnost: 25–80 %
Omrežni napajalnik: 110–240 V pri
izmeničnem toku, 50/60 Hz
Vmesnik za polnjenje v avtomobilu: 12 V pri
enosmernem toku
Dodatne informacije
Velikost plošče (približno):
širina 18 cm/7 palcev (diagonala)
Pogonski sistem: aktivna matrika TFT
Ločljivost: 480 × 234
Priložena dodatna oprema
Preberite razdelek strani 7.
Tehnični podatki in oblika se lahko spremenijo
brez obvestila.
21
Stvarno kazalo
16:9 13
4:3 Letter Box 13
4:3 Pan Scan 13
Parental Control 14
Password 14
PBC 9, 14
Podnapisi 10
Področna koda 20
Ponovi 10
Prikaz podatkov o predvajanju 10
A
R
Angle Mark 13
Audio 14
Audio Setup 14
Avdio DRC 14
Razmerje LCD 12
S
C
T
Cifre
CD 9, 19
D
DATA 11, 19
Diaprojekcija 11
Disc Menu 14
DVD 9, 19
G
General Setup 13
J
JPEG 11, 20
K
Kot 10
L
Language Setup 14
M
Mediji, ki jih lahko predvaja ta sistem 19
MP3 11, 20
MPEG-4 (videodatoteka) 11, 20
N
Nadaljevanje predvajanja 9
Nastavitev 13
Način LCD 12
O
Ohranjevalnik zaslona 9
Opravljanje težav 15
OSD (zaslonski prikaz) 14
22
P
Screen Saver 13
Subtitle 14
TV Display 13
U
USB 12
V
VIDEO CD 9, 19
Videodatoteka (MPEG-4/Xvid) 11, 20
Vnos številk 10
X
Xvid (videodatoteka) 11, 20
Z
Zvok 10
Čas polnjenja in čas predvajanja 7
4-411-681-11(1) (SI)
Sony Corporation
Download PDF

advertising