S
Videorekorder/
DVD snemalnik
Navodila za uporabo
RDR-VX450
© 2007 Sony korporacija
1
POZOR
Ne izpostavljajte sistema dežju in vlagi zaradi
nevarnosti požara in električnega udara in ne
odpirajte ohišja zaradi nevarnosti električnega
udara. Popravila prepustite le pooblaščenemu
osebju.
Omrežni kabel smejo zamenjati le v pooblaščeni
servisni delavnici.
Naprava je ocenjena kot CLASS 1 LASER
izdelek. Oznaka za CLASS 1 LASER PRODUCT
je na zadnji zunanji strani.
OPOZORILO
Uporaba optičnih instrumentov pri tej napravi
predstavlja povečano nevarnost za oči. Laserski
žarek v tem DVD snemalniku je škodljiv očem,
zato nikar ne poskušajte odpreti ohišja naprave.
Popravila prepustite le pooblaščenemu osebju.
DANGER
CAUTION
VORSICHT
ADVARSEL
ADVARSEL
VARNING
VARO!
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM.
KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. DIREKTEN KONTAKT MIT DEM
STRAHL VERMEIDEN.
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3B VED ÅBNING. UNDGÅ DIREKTE UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3B NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING FOR STRÅLEN.
KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA DIG
FÖR STRÅLNINGEN.
AVATTUNA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
Ta oznaka se nahaja v notranjosti ohišja, ki varuje
pred laserskim žarkom.
Opozorila
• Naprava je namenjena za priklop na napajalno
napetost 220-240 V AC (izmenična napetost),
50/60Hz. Preverite, če napajalna napetost
ustreza napetosti vašega električnega omrežja.
• Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih z vodo (npr. vaze), zaradi
nevarnosti požara ali električnega udara.
• Postavite sistem tja, kjer ga lahko v primeru
težav nemudoma izključite iz omrežja.
ShowView je registrirana blagovna znamka
Gemstar Development Corporation. Sistem
ShowView je izdelan pod licenco Gemstar Development Corporation.
2
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja
ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem mestu za
električno in elektronsko opremo. S tem ko
izdelek pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic
za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC
in varnost izdelka je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in
garancijo se obrnite na naslove, navedene v
dokumentih za servis in v garantnem listu.
Varnostni ukrepi
Varnost
Če se zgodi, da Vam v ohišje snemalnika pade
trd predmet ali se polije tekočina, snemalnik
izključite in ga pred ponovno uporabo dajte
preveriti strokovnjaku.
Viri napajanja
• Snemalnik ni ločen od električnega omrežja,
dokler je vtič povezan v vtičnico, kljub temu da
je snemalnik izključen.
• Če snemalnika dlje časa ne boste uporabljali,
izvlecite vtič iz električnega omrežja. Pri tem
primite in povlecite vtič, nikoli ne vlecite za
kabel.
O postavitvi
• Snemalnik postavite na zračno mesto, da ne bi
prišlo do premočnega segrevanja.
• V primeru, da snemalnik prenesete neposredno
iz mrzlega v topel prostor, ali pa ga namestite v
zelo vlažno sobo, se lahko na lečah v notranjosti
snemalnika nabere kondenz. Lahko se zgodi,
da snemalnik ne bo pravilno deloval. Ko prvič
nameščate snemalnik ali ko ga prestavite iz
mrzlega na toplo mesto, odstranite disk in
kaseto in pustite snemalnik vklopljen približno
tri ure preden ga uporabite.
• Ne postavljajte snemalnika na mehke površine,
kot so na primer preproge, ki bi lahko zakrile
odprtine za zračenje.
• Snemalnika ne postavljajte v zaprt prostor, kot
je knjižna omarica, ali kaj podobnega.
• Snemalnika ne postavljajte v bližino virov
toplote in ga ne izpostavljajte sončnim žarkom;
ne izpostavljajte ga prahu ali mehanskim
vibracijam in udarcem.
• Ne nameščajte snemalnika v nagnjen položaj.
Izdelan je tako, da deluje samo v vodoravnem
položaju.
• Snemalnik in diski naj se ne nahajajo
preblizu opreme z močnimi magneti, kot so
mikrovalovne pečice ali veliki zvočniki.
• Ne postavljajte težkih predmetov na snemalnik.
• Med prenašanjem snemalnika, iz njega
odstranite diske. V nasprotnem primeru se
lahko disk poškoduje.
Avtorska zaščita
• Televizijski programi, filmi, video kasete, diski
in druga gradiva utegnejo imeti zaščitene
avtorske pravice. Nepooblaščeno snemanje
takega gradiva utegne biti v nasprotju s predpisi
zakona o avtorski zaščiti. Tudi za uporabo
snemalnika s kabelskim TV prenosom morda
potrebujete pooblastitev od kabelskega TV
oddajnika in/ali lastnika programa.
• Ta proizvod vključuje tehnologijo zaščite
avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodami,
ki se sklicujejo na patente ZDA in druge
elemente zaščite intelektualne lastnine. Pravica
do uporabe avtorskih pravic do te tehnologije
zaščite mora biti odobrena s strani Microvision
Corporation in je namenjena le za domačo
uporabo in druge uporabnike v omejenem
obsegu, razen če podjetje Microvision
Corporation ne odobri drugačne uporabe.
Dekodiranje ali razstavljanje je prepovedano.
Funkcija zaščite pred
presnemavanjem
Ker ima snemalnik funkcijo zaščite pred
presnemavanjem, utegnejo programi, ki jih
sprejemate prek zunanjega sprejemnika (ni
priložen), vsebovati signale za zaščito pred
presnemavanjem (funkcija zaščite pred
presnemavanjem) in jih zato ni mogoče posneti,
kar pa je odvisno od vrste signala.
POMEMBNO OPOZORILO
Pozor: Z vašim snemalnikom lahko
neprekinjeno prikazujete mirujočo video sliko
ali sliko prikazovalnika na zaslonu.
Dolgotrajen prikaz take slike na TV zaslonu
utegne povzročiti trajno poškodbo TV
zaslona. Plazma in projekcijski televizorji so
še posebno občutljivi.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme
v zvezi z vašim snemalnikom, se posvetujte z
najbližjim pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.
Snemanje
• Če je snemanje onemogočeno, zaradi okvare
snemalnika, diska, itd., vsebine posnetka ni
mogoče nadomestiti.
• Pred dejanskim snemanjem opravite poskusno
snemanje.
3
O tem priročniku
• Navodila v tem priročniku se nanašajo na
funkcije (tipke za upravljanje) na daljinskem
upravljalniku. V primeru, da imajo ista ali
podobna imena, lahko uporabljate tudi funkcije
na samem snemalniku.
• Primeri s prikazom na zaslonu, ki smo jih
uporabili v tem priročniku, se ne ujemajo nujno
z grafičnim prikazom na Vašem TV zaslonu.
• Razlage v tem priročniku, ki se nanašajo na
diske, se nanašajo na diske, ki ste jih ustvarili s
tem snemalnikom. Razlage ne veljajo za diske,
ki ste jih ustvarili na drugih snemalnikih in jih
predvajate na tem snemalniku.
in
, navedeni
• Simboli, kot sta
v zgornjem delu razlag, kažejo vrsto medija,
ki ga lahko uporabljate z opisano funkcijo.
Podrobnosti o diskih, ki jih lahko predvajate
si oglejte v poglavju »Hiter vodič po zvrsteh
diskov« na strani 32.
Simbol
Pomen
Funkcije, ki so na voljo za diske
DVD-RW.
Funkcije, ki so na voljo za diske
DVD-RW v načinu VR.
Funkcije, ki so na voljo za diske
DVD-RW v načinu video.
Funkcije, ki so na voljo za diske
DVD+R.
Funkcije, ki so na voljo za diske
DVD-R v načinu VR (Video Rec.)
Funkcije, ki so na voljo za diske
DVD-R v video načinu.
Funkcije, ki so na voljo za diske
DVD VIDEO.
Funkcije, ki so na voljo za diske
VIDEO CD, Super VCD in CDR/CD-RW v formatu video CD ali
Super VCD.
Funkcije, ki so na voljo na
glasbenem CD-ju ali CD-R/CDRW v formatu glasbenega CD-ja.
Funkcije, ki so na voljo na diskih
DATA CD (CD-R/CD-RW, ki
vsebujejo avdio posnetke MP3*1
ali datoteke JPEG in Divx*2).
4
Simbol
Pomen
Funkcije, ki so na voljo na diskih
DATA-DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R, ki vsebujejo posnetke
MP3*1 ali datoteke JPEG in Divx*2).
Funkcije, ki so na voljo za VHS
VIDEO.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je po določilih
ISO/MPEG standardni format za stiskanje
avdio podatkov.
*2 DivX® je tehnologija kompresiranja video
datotek, ki jo je razvila družba DivXNetworks,
Inc.
DivX, DivX Certified in podobni logotipi so
blagovne znamke družbe DivXNetworks, Inc. in
se uporabljajo z licenco.
Kazalo vsebine
POZOR ................................................................................................. 2
Opozorila ............................................................................................... 2
Kaj je videorekorder/DVD snemalnik? ........................................................ 8
Uporaba menijev na zaslonu .................................................................... 10
Povezave in nastavitve .......................................................................... 12
Priključitev snemalnika ........................................................................... 12
Korak 1: Odpiranje embalaže .................................................................. 12
Korak 2: Povezava antenskega kabla ........................................................ 13
Korak 3: Priključitev v televizor ................................................................. 14
Korak 4: Priključitev v AV ojačevalnik (sprejemnik) ....................................... 18
Korak 5: Priključitev omrežnega kabla ....................................................... 20
Korak 6: Priprava daljinskega upravljalnika ................................................. 20
Korak 7: Hitra nastavitev ......................................................................... 23
Povezava videorekorderja ali podobne snemalne naprave ............................ 27
Povezava satelitskega ali digitalnega sprejemnika ....................................... 29
Povezava dekodirnika PAY-TV/Canal Plus .................................................. 30
Hiter pregled vrst diskov ...................................................................... 32
Diski, na katere lahko snemate in jih predvajate .......................................... 32
Diski, katere lahko samo predvajate .......................................................... 35
Uporaba DVD-ja
Predvajanje DVD-jev ............................................................................... 37
Predvajanje .......................................................................................... 37
Možnosti za predvajanje ......................................................................... 38
Predvajanje naslova iz seznama naslovov ................................................... 41
Iskanje naslova/poglavja/posnetka, itd. .................................................... 42
Predvajanje avdio posnetkov MP3 inslikovnih datotek JPEG ......................... 43
Predvajanje video datotek DivX® .............................................................. 47
Prikaz časa predvajanja in informacij o predvajanju ...................................... 49
Snemanje DVD-jev ................................................................................... 50
Pred snemanjem ................................................................................... 50
Snemanje na DVD brez časovnika ............................................................ 52
Snemanje na DVD s časovnikom (Standard/ShowView) ............................... 54
Snemanje iz priključene naprave s časovnikom (Synchro Rec) ...................... 57
Spreminjanje ali preklic snemanja s časovnikom (Timer List) ......................... 59
Snemanje iz priključene opreme brez časovnika ......................................... 60
(se nadaljuje)
5
Urejanje DVD-jev ..................................................................................... 62
Pred urejanjem ..................................................................................... 62
Urejanje naslova ................................................................................... 63
Sprememba imena za naslov ................................................................... 66
Ustvarjanje seznama Playlist .................................................................... 67
Urejanje seznama Playlist ....................................................................... 69
Formatiranje/preimenovanje/zaščita diska ................................................ 73
Uporaba videorekorderja
Predvajanje videorekorderja ................................................................. 75
Predvajanje .......................................................................................... 75
Možnosti za predvajanje ......................................................................... 77
Iskanje s pomočjo raznih funkcij .............................................................. 78
Prikaz časa predvajanja in informacij o predvajanju ...................................... 79
Izbira zvoka med predvajanjem ................................................................ 79
Snemanje na videorekorder .................................................................. 81
Pred snemanjem ................................................................................... 81
Snemanje na videorekorder brez časovnika ............................................... 82
Snemanje na videorekorder s časovnikom (Standard/Video plus+) ................ 83
Snemanje iz priključene naprave s časovnikom (Synchro Rec) ...................... 87
Spreminjanje ali preklic snemanja s časovnikom (Timer List) ......................... 88
Snemanje iz priključene opreme brez časovnika ......................................... 90
Presnemavanje (TAPE y DVD) ............................................................ 91
Presnemavanje s kasete VHS na DVD ....................................................... 91
Presnemavanje z DVD-ja na kaseto VHS .................................................... 92
Zaključitev diska (priprava diska za predvajanje na drugi napravi) .................... 95
Presnemavanje DV kaset (DV t DVD) ................................................. 97
Pred presnemavanjem DV kaset .............................................................. 97
Priključitev digitalne videokamere v priključek DV IN .................................... 97
Presnemavanje s kasete formata DV na DVD .............................................. 98
Nastavitve .............................................................................................. 101
Uporaba prikazov za nastavitve .............................................................. 101
Nastavitev antenskega sprejema (Tuner Preset) ......................................... 102
Nastavitev ure (Clock Set) ..................................................................... 104
Nastavitve videa (Video) ........................................................................ 105
Nastavitve zvoka (Audio) ....................................................................... 107
Snemanje in nastavitve videorekorderja (Features) ..................................... 110
Nastavitve jezika, starševskega nadzora/Tovarniške nastavitve (Options) ....... 111
Hitra nastavitev (ponovna nastavitev snemalnika) ....................................... 113
6
Dodatne informacije .............................................................................. 114
Odpravljanje težav ............................................................................... 114
Opombe glede snemalnika .................................................................... 120
Tehnični podatki .................................................................................. 121
Nekaj o standardu i.LINK ....................................................................... 123
Seznam sestavnih delov in elementov upravljanja ...................................... 124
Slovarček pojmov ................................................................................ 128
Jezik za DVD zvok/podnapise ................................................................ 130
Abecedno kazalo ................................................................................. 131
7
Kaj je videorekorder/DVD snemalnik?
Ta enota je DVD snemalnik z vgrajeno video enoto VHS, ki omogoča snemanje/predvajanje DVD-jev in
kaset VHS. Omogoča tudi urejanje DVD-jev.
Običajno snemanje in snemanje
s časovnikom
TV programe lahko snemate na diske DVD ali
kasete VHS, ročno ali z uporabo časovnika.
Enostavno presnemavanje
Presnemavate lahko diske DVD na kasete VHS
ali obratno, s preprostim pritiskom na tipko.
Signali za zaščito pred presnemavanjem se ne
posnamejo.
VIDEO
DVD
Enostavna izbira DVD-ja in
videorekorderja
Hiter dostop do posnetih
naslovov – Title List
Preprosto pritisnite na tipko DVD ali VIDEO in
izberite format medija, katerega želite uporabiti.
Prikažete lahko seznam naslovov (Title List) in
si ogledate vse naslove na disku, nato pa izberete
tistega, katerega želite predvajati ali urediti.
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VIDEO
Title List (Original)
1/4
T Prog. 1
0
16.May.2005
08:00
VIDEO
VIDEO
DVD
DVD
8
10:10
No. Title
Length
Edit
01 Prog. 1
01:29:03 >
02 Prog. 2
00:31:23 >
03 Prog. 4
01:59:00 >
04 Prog. 3
00:58:56 >
Ustvarjanje svojega programa
– Playlist
Presnemavanje z enim pritiskom
– DV Dubbing
Posnemite program na disk DVD-RW (način
VR) ali DVD-R (način VR), nato lahko kadre
po želji brišete, premikate ali dodajate, ne da bi
spremenili izvorno vsebino.
Priključite digitalno videokamero v priključek
DV IN in pritisnite na tipko ONE TOUCH
DUBBING ter presnemite kaseto formata DV
na disk.
Upravljanje
Original
ONE-TOUCH
DUBBING
Presnemavanje
Playlist
Omejitve pri upravljanju enote
Možno simultano upravljanje
Trenutno upravljanje
Predvajanje
videorekorderja
Predvajanje kasete VHS*1
Snemanje na
videorekorder
Predvajanje
DVD-ja
Snemanje na
DVD.
Ne
Ne
Da
Da
Da*3
Snemanje na kaseto VHS.
Ne
Predvajanje DVD-ja*2.
Ne
Da
Snemanje na DVD.
Da
Da*3
Ne
Ne
*1
Če pritisnete na tipko DVD, se predvajanje videorekorderja ustavi.
Če pritisnete na tipko VIDEO, se predvajanje DVD-ja ustavi.
*3
Na DVD in na kaseto VHS lahko posnamete samo isti program.
*2
9
Uporaba menijev na zaslonu
1
Za upravljanje snemalnika se v glavnem
uporabljajo naslednji trije prikazi. Ko se
seznanite z osnovnimi funkcijami, se vam bo
zdela uporaba snemalnika povsem enostavna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
»Title List«
Prikaže vsebino diska, vključno z
informacijami o snemanju in sličicami
»thumbnail«, ki omogočajo izbiro naslova, ki
ga želite predvajati ali urediti.
0
SYSTEM
MENU
M/m</,
ENTER
ORETURN
TOOLS
Sistemski meni
Sistemski meni (System Menu) se prikaže, če
pritisnete na tipko SYSTEM MENU. Nudi vam
dostop do vseh glavnih funkcij snemalnika, na
primer snemanje s časovnikom in nastavitve.
S puščicama M/m izberite možnost in nato
pritisnite na tipko ENTER.
10
2
»Timer«
Uporablja se za nastavitev snemanja s
časovnikom za disk ali kaseto VHS, kot
tudi za spremembo ali preklic nastavitve za
snemanje s časovnikom.
3
»Edit«
Uporablja se za ustvarjanje ali urejanje
seznama Playlist (samo za nezaključene diske
DVD-RW (način VR)/DVD-R (način VR)).
4
»Dubbing«
Uporablja se za presnemavanje z diska na
kaseto VHS in obratno ter za presnemavanje
s kasete, formata DV, na disk.
5
»Disc Setting«
Uporablja se za preimenovanje, formatiranje
ali zaključitev diska.
6
»Setup«
Prikaže zaslon »Setup« (nastavitev) za
nastavitev snemalnika po vašem okusu.
Možnosti, ki jih lahko izberete
Pod-meni
Pod-meni se prikaže, ko v meniju izberete
postavko (npr. naslov v meniju »Title List«)
in nato pritisnete na tipko ENTER. Podmeni
prikaže možnosti, ki se nanašajo na izbrano
postavko. Prikazane možnosti so odvisne od
situacije in od vrste diska.
S puščicama M/m izberite možnost, nato
pritisnite na tipko ENTER.
Možnosti, ki so na voljo v sistemskem meniju
(System Menu) so odvisne od vrste medija,
stanja diska in od statusa upravljanja.
Primer: če je disk ali kaseta VHS ustavljen.
Vrsta
Razpoložljive možnosti
Primer: Meni Title List
Možnosti za izbrano postavko
Meni TOOLS
Meni TOOLS se prikaže, ko pritisnete na
tipko TOOLS. Poiščete lahko naslov/poglavje/
posnetek, preverite čas predvajanja in preostali
čas ali spremenite nastavitve za zvok in
ponovitev. Prikazane možnosti so odvisne od
vreste medija.
S puščicama M/m izberite možnost, s pritiskom
na </, izberite želeno postavko ter pritisnite
na tipko ENTER.
*1
*2
Samo nezaključen disk
Z vstavljenim diskom
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na tipko O RETURN.
DVD
VIDEO
T
Title 1/4
C
Chapter 1/1
Time 00:00:25
Audio ENG Dolby D2ch (1/1)
Remain 00:01:30
Subtitle 2/2 ENG
Angle 1/1
Opombe
• Meni TOOLS se med snemanjem DVD-ja
morda ne bo prikazal.
• Sistemski meni se med snemanjam ali
presnemavanjem morda ne bo prikazal.
• Tipk DVD in VIDEO ne morete uporabljati, če
je vključen sistemski meni.
11
Priključitve in nastavitve
Priključitev snemalnika
Za povezavo in nastavitev snemalnika sledite
korakom 1 do 7.
Opombe
• Vse kable čvrsto namestite, saj boste s tem
preprečili neželene motnje.
• Preberite navodila za opremo, ki jo boste
povezali.
• Tega snemalnika ni mogoče povezati na TV, ki
nima priključka SCART ali video vhoda.
• Prepričajte se, da ste pred izvedbo vseh
povezav izključili omrežni kabel posameznih
komponent.
Korak 1: Odpiranje
embalaže
Preverite, če se v embalaži nahajajo sledeče
komponente:
• Avdio/video kabel (vtič phono x 3 y vtič
phono x 3)
• Antenski kabel
• Daljinski upravljalnik
• Bateriji tipa R6 (velikosti AA) (2)
12
Korak 2: Povezava antenskega kabla
Sledite spodnjim korakom in povežite antenski kabel. Ne povežite omrežnega kabla pred poglavjem
“Korak 5: Povezava omrežnega kabla” (stran 20).
Videorekorder - DVD snemalnik
V AERIAL IN
TV
V AERIAL OUT
Antenski kabel (priložen)
: Smer signala
1 Izvlecite antenski kabel iz televizorja in ga povežite v priključek AERIAL IN na
hrbtni strani snemalnika.
2 S priloženim antenskim kablom povežite priključek AERIAL OUT na
snemalniku z antenskim vhodom na televizorju.
13
Korak 3: Priključitev v televizor
Priključitev v priključke LINE 2 OUT
Priključite priloženi avdio/video kabel v priključke LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R) na snemalniku.
Za slike višje kakovosti namesto rumenega (video) vtiča priključite S video kabel (ni priložen). Če
uporabljate to povezavo, ne pozabite priključiti avdio kabla v priključke LINE 2 OUT (AUDIO L/R).
INPUT
INPUT
TV ali projektor
AUDIO
S VIDEO
R
Rdeča
S VIDEO kabel
(ni priložen)
L
VIDEO
Modra Zelena
(rumena)
Avdio/video
kabel
(priložen)
(bela)
(rdeča)
V S VIDEO OUT
Videorekorder - DVD snemalnik
V LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)
: smer signala
Če predvajate širokozaslonske slike
Nekatere posnete slike se ne prilegajo TV zaslonu. Če želite spremeniti velikost slike si oglejte stran 105.
Opombe
• Ne povezujte priključkov S VIDEO OUT in rumenih LINE 2 OUT (VIDEO) istočasno.
• Med snemanjem DVD-ja ne morete pritisniti na tipko VIDEO in gledati slik VHS, ker priključek S
VIDEO OUT oddaja samo DVD video signale.
• Ne priključujte vseh avdio izhodnih priključkov na televizorju v priključke LINE 2 IN (AUDIO L/R)
hkrati. S tem bi povzročili neželen šum iz TV zvočnikov.
14
Priključitev v priključek SCART
Priključite kabel SCART v priključek LINE 1-TV. Pazite, da bodo povezave trdne, da ne bi prišlo do
šuma.
Glej navodila za uporabo televizorja, ki ga želite priključiti.
Če uporabljate to povezavo, izberite »Video« ali »RGB« za nastavitev izhoda Line 1 v koraku 16 poglavja
»Hitra nastavitev« (stran 23).
SCART INPUT
TV ali
projektor
Kabel SCART
(ni priložen)
Videorekorder - DVD snemalnik
V i LINE 1-TV
: smer signala
Opomba
Če priključite snemalnik v TV prek priključkov SCART, se vhodni vir televizorja samodejno nastavi na
snemalnik, ko vklopite snemalnik. Po potrebi pritisnite na TV/VIDEO na daljinskem upravljalniku in
vrnite vhod na TV (stran 21).
(se nadaljuje)
15
Če ima vaš TV vhodni priključek HDMI
S pomočjo posebnega kabla HDMI (ni priložen) priključite priključek HDMI* OUT. Tako boste lahko
uživali v sliki in zvoku visoke kakovosti. Indikator HDMI na sprednji plošči zasveti, ko snemalnik
oddaja signale prek priključka HDMI OUT.
Ne pozabite izključiti snemalnika pred priključitvijo kabla HDMI.
TV ali
projektor
HDMI IN
V vhod HDMI
Kabel HDMI (ni priložen)
V HDMI OUT
Videorekorder - DVD snemalnik
: smer signala
* Ta DVD snemalnik vključujte tehnologijo HDMITM (High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe HDMI Licencing LLC.
Opombi
• Priključka HDMI OUT ne morete povezati s priključki DVI, ki niso združljivi s HDCP (npr. priključki
DVI na PC zaslonih).
• Med snemanjem DVD-ja si ne morete ogledati slik VHS, tako da pritisnete na VIDEO, ker priključek
HDMI OUT oddaja samo DVD video signale.
16
Če ima vaš televizor komponentne video vhodne priključke
Priključite priključke COMPONENT VIDEO OUT s komponentnim video kablom (ni priložen) ali
tremi video kabli (niso priloženi) enake vrste in dolžite. Uživali boste lahko v natančni barvni reprodukciji in visoki kakovosti slik.
Če uporabljate to povezavo, izberite »On« za nastavitev komponentnega izhoda v koraku 12 poglavja
»Hitra nastavitev« (stran 23).
Če vaš TV sprejme signale formata 525p/625p, uporabite to povezavo in v nastavitvah »Video« nastavite
»Progressive« na »On« (stran 106).
Če uporabite to povezavo, priključite avdio kabel v priključke LINE 2 OUT (AUDIO L/R).
COMPONENT VIDEO IN
INPUT
TV ali projektor
Y
PB/CB
L
PR/CR
(zelen) (moder) (rdeč)
(bel)
AUDIO R
(rdeč)
Avdio/video kabel
(priložen)
Komponentni
video kabel (ni
priložen)
(zelen)
(moder)
(bel)
(rdeč)
(rdeč)
V COMPONENT VIDEO OUT
V LINE 2 OUT (AUDIO L/R)
Videorekorder DVD snemalnik
: smer signala
Opomba
Med snemanjem DVD-ja ne morete pritisniti na tipko VIDEO in gledati slik VHS, ker priključek
COMPONENT VIDEO OUT oddaja samo DVD video signale.
17
Korak 4: Priključite v AV ojačevalnik (sprejemnik)
Izberite enega od vzorcev A ali B, v skladu z vhodnim priključkom na AV ojačevalniku (sprejemniku).
Tako boste lahko poslušali zvok prek AV ojačevalnika (sprejemnika).
Če uporabite to povezavo, izberite »Yes« za nastavitev komponentnega izhoda v koraku 18 poglavja
»Hitra nastavitev« (stran 23).
A
A
avdio/video
kabel
(priložen)
INPUT
(bel)
(bel)
L
AUDIO
(rdeč)
(rdeč)
R
AV ojačevalnik
(sprejemnik)
V AUDIO OUT L/R
Videorekorder DVD snemalnik
V DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL ali OPTICAL)
V HDMI OUT
Koaksialni digitalni kabel
(ni priložen)
Optični digitalni kabel
(ni priložen)
HDMI kabel
(ni priložen)
ali
ali
v koaksialni
digitalni vhod
V vhod HDMI
(zvočniki)
zadnji
(L – levi)
sprednji
(L – levi)
center
: smer signala
18
(zvočniki)
v optični
digitalni vhod
B
B
zadnji
(R – desni)
AV ojačevalnik
(sprejemnik) z
dekodirnikom
sprednji
(R – desni)
nizkotonec
(subwoofer)
A Priključitev v avdio L/R priključke
Ta povezava za zvok uporablja dva sprednja
zvočnika stereo ojačevalnika (sprejemnika).
Uživate lahko v prostorski funkciji, ki ustvarja
navidezne zvočnike iz dveh stereo zvočnikov.
Izbirate lahko med prostorskimi učinki »Surround1«, »Surround2« in »Surround3« pod »Surround« v nastavitvah »Audio« (stran 109).
B Priključitev v digitalni avdio vhodni
priključek
Uporabite to povezavo, če ima vaš AV
ojačevalnik (sprejemnik) dekodirnik Dolby*1
Digital, DTS*2 ali MPEG in digitalni vhodni
priključek. Uživate lahko v prostorskem učinku
Dolby Digital (5.1ch), DTS*2 (5.1ch) ali MPEG
(5.1ch).
Surround 1
*1
*2
Surround 2
Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. “Dolby” in simbol z dvojnim D so
blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
“DTS” in “DTS Digital Out” sta blagovni
znamki Digital Theater Systems, Inc.
z Nasveta
• Več o pravilni namestitvi zvočnikov si oglejte v
navodilih za uporabo priključenih komponent.
• Digitalni avdio signal lahko potuje tudi, kadar
predvajate kaseto VHS.
Opombe
Surround 3
Navidezni zvočnik
Opomba
Prepričajte se, da je mesto poslušanja med in
v isti razdalji od zvočnikov in da so zvočniki
nameščeni v podobno okolje.
• Med snemanjem DVD-ja ne morete pritisniti
na tipko VIDEO in poslušati zvoka z VHS, ker
priključki DIGITAL AUDIO OUT oddajajo
samo DVD avdio signale.
• Ko ste zaključili s priključitvijo, opravite
ustrezne nastavitve v hitrih nastavitvah
»Easy Setup« (stran 23). Če ima vaš AV
ojačevalnik (sprejemnik) funkcijo MPEG avdio
dekodirnika, v nastavitvah »Audio« nastavite
»Digital Out«-»MPEG« na »MPEG« (stran 108).
V nasprotnem primeru ne bo slišati zvoka ali pa
bodo zvočniki oddajali glasen šum.
• Pri koaksialni ali optični digitalni povezavi
ne morete uporabiti učinkov navideznega
prostorskega zvoka.
• Če zvok potuje iz priključkov DIGITAL
AUDIO OUT, dvojezičnega zvoka na disku
DVD-RW (način VR) ali DVD-R (način VR) ne
morete preklopiti s tipko AUDIO.
• Če priključite snemalnik v AV ojačevalnik
(sprejemnik) s kablom HDMI, boste morali
storiti nekaj od naslednjega:
– priključite AV ojačevalnik (sprejemnik) v TV
s kablom HDMI,
– priključite snemalnik v TV z video kablom,
ki ni HDMI (komponentni video kabel, kabel
S VIDEO ali avdio/video kabel).
19
Korak 5: Priključitev
omrežnega kabla
Korak 6: Priprava
daljinskega upravljalnika
Priključite omrežna kabla snemalnika in
televizorja v omrežno vtičnico. Ko priključite
omrežni kabel, morate kratek čas počakati
preden začnete upravljati snemalnik.
Snemalnik lahko začnete uporabljati šele po tem,
ko zasveti prikaz na sprednji strani in snemalnik
vzpostavi stanje pripravljenosti.
Če v snemalnik priključite dodatno napravo
(stran 26), priključite omrežni kabel šele po tem,
ko ste opravili vse ostale povezave.
Snemalnik lahko upravljate s priloženim
daljinskim upravljalnikom. V prostor za baterije v
daljinskem upravljalniku vstavite dve bateriji tipa
R6 (velikosti AA) Pri tem upoštevajte oznaki
za polariteto (3 in #). Pri uporabi daljinski
upravljalnik usmerite k tipalu z oznako na
sprednji strani snemalnika.
V omrežno vtičnico
Opombe
• Če priloženi daljinski upravljalnik povzroča
motnje na vašem drugem DVD snemalniku ali
predvajalniku Sony, nastavite način upravljanja
tega snemalnika in priloženega daljinskega
upravljalnika na drug način (stran 22).
• Upoštevajte navodila za uporabo baterij, saj
boste s tem zmanjšali možnost razlitja baterijske
tekočine in korozije. V primeru razlitja
baterijske tekočine, se tekočine ne dotikajte z
golimi rokami. Upoštevajte sledeča navodila:
– Ne uporabljajte starih in novih baterij ali
baterij različnih proizvajalcev hkrati.
– Ne poskušajte polniti baterij.
– Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste
uporabljali, odstranite bateriji.
– V primeru razlitja baterijske tekočine, obrišite
tekočino v prostoru za baterije in vstavite
nove baterije.
• Tipala za daljinsko upravljanje (označeno je z
oznako ) ne izpostavljajte močni svetlobi, kot
je na primer neposredna sončna svetloba ali
svetilo. V tem primeru lahko pride do motenj v
sprejemu signala z daljinskega upravljalnika.
• Pri običajni uporabi bi morale baterije delovati
približno tri do šest mesecev.
• Ne puščajte daljinskega upravljalnika v zelo
vročem ali vlažnem prostoru.
• Pazite, da v ohišje daljinskega upravljalnika ne
pade kak predmet, predvsem med zamenjavo
baterij.
20
Upravljanje televizorja z
daljinskim upravljalnikom
Če opravite potrebne nastavitve, lahko s
priloženim daljinskim upravljalnikom upravljate
tudi vaš televizor.t.
Opombe
• Pri nekaterih televizorjih morda nekatere ali
nobena tipka spodaj ne bodo delovale.
• Če vnesete novo kodno številko, se bo prejšnja
kodna številka izbrisala.
• Če v daljinskem upravljalniku zamenjate
bateriji, se lahko zgodi, da se kodna številka
samodejno nastavi na tovarniško nastavitev.
Ponovno nastavite ustrezno kodno številko.
Tipke s
številkami,
-/--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TV/VIDEO
Pritisnite na
Za
TV (/1
Vklopi in izklopi TV
TV 2 (glasnost) +/– Nastavitev glasnosti TV
TV PROG +/–
Izbira programskega
mesta vašega televizorja
t (TV/VIDEO)
Izbira vhodnega signala
Upravljanje tipke TV/VIDEO (samo za
povezave SCART)
S tipko TV/VIDEO lahko preklapljate med
snemalnikom in zadnjim vhodnim virom, ki ste
ga izbrali na TV. Pri uporabi te tipke usmerite
daljinski upravljalnik proti snemalniku.
Če povežete snemalnik na TV prek priključkov
SCART, se vhodni vir za TV ob začetku predvajanja samodejno nastavi na snemalnik. Če želite
gledati drug vir, pritisnite tipko TV/VIDEO in
preklopite vhodni vir televizorja.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
»TV«.
Kodne številke proizvajalcev
televizorjev
Če je pri katerem od proizvajalcev navedenih več
kod, s poskušanjem ugotovite, katera od kod je
primerna za vaš televizor.
Proizvajalec
TV 2 +/–
Kodna številka
TV (/1
TV t,
TV PROG
+/–
1 Držite tipko TV (/1, ki se nahaja
na spodnji strani daljinskega
upravljalnika.
Ne pritiskajte na tipko (/1 na zgornji strani
daljinskega upravljalnika.
2 Medtem ko držite tipko TV (/1
pritisnjeno, z oštevilčenimi
tipkami vpišite kodo proizvajalca
televizorja (glej spodaj).
3 Sprostite tipko TV (/1.
Naslednje tipke so za TV.
(se nadaljuje)
21
Če imate DVD predvajalnik Sony
ali več kot en DVD snemalnik
Sony
Če priloženi daljinski upravljalnik povzroča
motnje drugemu DVD snemalniku ali predvajalniku Sony, nastavite številko načina upravljanja
za ta snemalnik in priloženi daljinski upravljalnik
na številko, ki se razlikuje od številke za drugi
DVD snemalnik ali predvajalnik Sony, po tem ko
ste zaključili s postopkom v poglavju »Korak 7:
Enostavna nastavitev«.
Tovarniška nastavitev za način upravljanja tega
snemalnika in priloženega daljinskega upravljalnika je DVD 3.
No Disc
Options
Title List
Language
Timer
Parental
Edit
Dubbing
2
3
5
6
7
8
9
: Auto
Command Mode
: DVD 3
Factory Setting
Disc Setting
5 Izberite »Command Mode« in
pritisnite na ENTER.
No Disc
Options
Title List
Language
Timer
Parental
Dubbing
4
Front Display
Setup
Edit
1
10:10
Front Display
: Auto
Command Mode
: DVD1
DVDNo
1
Factory Setting
Disc Setting
DVD 2
DVD 3
Setup
0
SYSTEM
MENU
10:10
6 Izberite način upravljanja (»DVD 1«,
M/m</,
ENTER
ORETURN
»DVD 2« ali »DVD 3«) in pritisnite
na ENTER.
7 Nastavite način upravljanja
daljinskega upravljalnika tako,
da bo ustrezal zgoraj izbranemu
načinu.
Sledite spodnjim korakom in nastavite način
upravljanja daljinskega upravljalnika.
1 Prepričajte se, da je postopek
»Easy Setup« (stran 23) zaključen.
Če ni, najprej opravite ta postopek.
2 Pritisnite na SYSTEM MENU.
Prikaže se sistemski meni.
3 Izberite »Setup« in pritisnite na
ENTER.
No Disc
Setup
10:10
Title List
Tuner Preset
Timer
Clock Set
Edit
Video
Audio
Dubbing
Features
Disc Setting
Options
Setup
Easy Setup
4 Izberite »Options« in pritisnite na
ENTER.
22
1 Držite tipko ENTER.
2 Med držanjem tipke ENTER, z
oštevilčenimi tipkami vpišite kodo za
način upravljanja.
Način upravljanja
Koda
DVD1
tipka s številko 1
DVD2
tipka s številko 2
DVD3
tipka s številko 3
3 Držite oštevilčeno tipko in tipko
ENTER hkrati več kot tri sekunde.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na tipko O RETURN.
Kako preverite način upravljanja za
snemalnik
Medtem ko je snemalnik izključen, pritisnite na
tipko x (stop) na snemalniku. Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže način upravljanja
za snemalnik.
Če se način upravljanja za snemalnik ni
spremenil, nastavite način upravljanja za
daljinski upravljalnik na tovarniško nastavitev
DVD3. Če se način upravljanja za daljinski
upravljalnik spremeni na DVD1 ali DVD2,
smemalnika ne boste mogli upravljati.
Kako spremeniti programska
mesta snemalnika s pomočjo
daljinskega upravljalnika
Programska mesta snemalnika lahko spremenite
z oštevilčenimi tipkami.
Tipke s
številkami,
-/--
Korak 7: Hitra nastavitev
Za izvedbo najmanjšega števila osnovnih
nastavitev snemalnika sledite spodnjim korakom.
Če hitrih nastavitev ne opravite, se bodo
prikazale ob vsakem vklopu snemalnika. Spodnje
nastavitve opravite v naslednjem vrstnem redu.
Nastavitev jezikov “OSD” (prikaz na zaslonu)
m
Nastavitev sprejemnika in kanalov
m
Nastavitev ure
m
Nastavitev vrste televizorja
m
Nastavitev video povezav
m
Nastavitev avdio povezav
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
m
Končano!
SET
(/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Primer: za programsko mesto 50
Pritisnite na »5«, »0«, nato pritisnite na SET.
z Nasvet
Programsko mesto se samodejno spremeni 3
sekunde po vpisu številk, ne da bi pritisnili na
SET.
</M/m/,
ENTER
O RETURN
1 Vključite TV.
2 Pritisnite tipko (/1.
Snemalnik se vklopi.
3 Preklopite vhodni izbirnik na TV
sprejemniku tako, da se bo signal iz
snemalnika prikazal na TV zaslonu.
(se nadaljuje)
23
Prikaže se napis »Initial setting necessary
to operate the DVD recorder will be made.
You can change them later using setup.«
(Opravila se bo osnovna nastavitev, potrebna
za upravljanje DVD snemalnika. Kasneje jih
lahko spremenite s pomočjo nastavitev.«
• Če se to sporočilo ne prikaže, izberite
»Easy Setup« v prikazu »Setup« in
opravite hitro nastavitev (stran 113).
8 Ko je nalaganje ali iskanje
končano, se funkcija »Clock«
samodejno začne.
No Disc
Easy Setup
Searching for clock data.
Please wait.
4 Pritisnite na ENTER.
Prikaže se nastavitveni prikaz za izbiro jezika
za prikaz na zaslonu.
No Disc
Easy Setup
Če datum in ura nistav nastavljena, nastavite
uro ročno.
Select the screen language.
No Disc
Easy Setup
12:00
English
Français
Español
Set the time and date.
Deutsch
Day Month Year
Italiano
01
01
2005
Sat
Nederlands
Hour Min
5 Izberite jezik in pritisnite na
12 : 00
ENTER.
Prikaže se zaslon za izbiro države.
No Disc
Easy Setup
Select a country.
Austria
Italy
Turkey
Belgium
Norway
Greece
Denmark
Portugal
Hungary
Finland
Spain
Poland
Germany
Sweden
Czech
Nederlands
Switzerland
Others
S puščicama M/m nastavite dan in pritisnite
na ,. Na enak način nastavite mesec,
leto, uro in minute. Nastavite »Auto Adjust«
na »On«, da se vklopi funkcija »Auto
Clock«. Snemalnik samodejno nastavi uro,
vsakič ko izklopite snemalnik.
9 Pritisnite na ENTER.
Prikaže se nastavitveni prikaz za izbiro
velikosti slike priključenega televizorja.
No Disc
6 Izberite državo in pritisnite na
ENTER.
Easy Setup
Select your TV screen type.
7 Funkcija »Tuner Preset« (nastavitev
16 : 9
4 : 3 Letter Box
sprejemnika) se samodejno začne.
No Disc
10:10
4 : 3 Pan Scan
Easy Setup
Searching for receivable channels.
25%
Scanning... Please wait.
Če želite ročno nastaviti kanale, glejte stran
102.
24
10 Izberite nastavitev, ki ustreza vrsti
televizorja.
»4:3 Letter Box«: za običajne televizorje.
Prikaže se širokozaslonska slika s pasovoma
na zgornjem in spodnjem delu zaslona.
»4:3 Pan Scan«: za običajne televizorje.
»16:9«: za širokozaslonske televizorje ali
običajne televizorje z načinom širokega
zaslona.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Video
nastavitve« na strani 105.
11 Pritisnite na ENTER.
16 Izberite vrsto priključka (če sploh
Prikaže se nastavitveni prikaz za
komponentne izhodne priključke.
kakšnega uporabljate) uporabljate
za priključitev ojačevalnika
(sprejemnika).
12 Izberite ali želite uporabiti
priključke COMPONENT VIDEO
OUT ali ne.
Izberite »On«, če uporabljate priključke
COMPONENT VIDEO OUT. Če ne, izberite
»Off«.
13 Pritisnite na ENTER.
Prikaže se zaslon za izbiro vrste izhoda video
signala iz priključka i LINE 1-TV.
No Disc
Easy Setup
10:10
Če niste priključili AV ojačevalnika
(sprejemnika), izberite »No«, nato pa
nadaljujte s korakom 21. Če ste priključili AV
ojačevalnik (sprejemnik) z avdio kablom v
priključke LINE 2 OUT
(AUDIO L/R) ali AUDIO OUT L/R, izberite
»Yes: LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)«, nato pa
nadaljujte s korakom 21.
Če ste priključili AV ojačevalnik (sprejemnik)
z digitalnim optičnim ali koaksialnim kablom,
izberite »Yes: DIGITAL OUT«.
17 Pritisnite na ENTER.
Select the Line1 Output signal.
Prikaže se nastavitveni prikaz za izbiro vrste
signala Dolby Digital.
Video
RGB
No Disc
Easy Setup
10:10
Dolby Digital
D-PCM
14 Izberite vrsto signala, ki ga želite
Dolby Digital
oddajati iz priključka i LINE 1-TV.
»Video«: oddaja video signale.
»RGB«: oddaja RGB signale.
Če v koraku 10 izberete »On«, ne morete
izbrati »RGB«.
15 Pritisnite na ENTER.
Prikaže se nastavitveni prikaz za izbiro vrste
priključka za priključitev ojačevalnika
(sprejemnika).
No Disc
Easy Setup
10:10
Is this recorder connected to an amplifier (receiver)?
Select the type of jack you are using.
18 Izberite vrsto signala Dolby Digital,
ki ga želite poslati v ojačevalnik
(sprejemnik).
Če ima vaš AV ojačevalnik (sprejemnik)
dekodirnik Dolby Digital, izberite »Dolby
Digital«. V nasprotnem primeru izberite
»D-PCM«.
19 Pritisnite na ENTER.
Prikaže se nastavitveni prikaz za signal DTS.
Yes : LINE2 OUT(R-AUDIO-L)
No Disc
Easy Setup
10:10
Yes : DIGITAL OUT
No
DTS
On
Off
(se nadaljuje)
25
20 Izberite ali želite poslati signal DTS
v ojačevalnik (sprejemnik) ali ne in
pritisnite na ENTER.
Če ima AV ojačevalnik (sprejemnik)
dekodirnik DTS, izberite »On«. V nasprotnem
primeru izberite »Off«.
21 Ko se prikaže napis »Finish«,
pritisnite na ENTER.
Hitra nastavitev je končana. Vse povezave in
nastavitve so opravljene.
No Disc
Easy Setup
10:10
Easy Setup is finished.
Finish
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na tipko O RETURN.
z Nasveta
• Če ima AV ojačevalnik (sprejemnik) avdio
dekodirnik MPEG, v nastavitvah »Audio«
nastavite »Digital Out«-»MPEG« na »MPEG«
(stran 108).
• Če želite ponovno zagnati enostavno nastavitev,
v prikazu »Setup« izberite »Easy Setup« (stran
113).
Opomba
Za snemanje TV programov s pomočjo
časovnika morate ustrezno nastavili uro.
26
Priključitev drugega videorekorderja ali podobne
naprave
Če želite priključiti dodatno napravo v snemalnik, priključite omrežni kabel šele po tem, ko so opravljene vse povezave (stran 20).
Glejte tudi navodila za uporabo priključene naprave.
Če želite snemati na ta snemalnik, izberite vhodni vir (LINE 2 ali LINE 3), ki ustreza priključku.
Več o snemanju na ta snemalnik si oglejte v poglavju »Snemanje s priključene naprave brez časovnika«
na straneh 60 in 90. Priključite napravo v priključek LINE 3/DECODER na snemalniku za snemanje s
funkcijo Synchro Rec (strani 57 in 87).
Pomnite, da ima ta snemalnik funkcijo zaščite pred presnemavanjem (strani 51 in 81). Slik, ki vsebujejo
signal za zaščito pred presnemavanjem, ni mogoče posneti. Z DVD VIDEO-v ni mogoče snemati na ta
snemalnik.
Priključitev v priključke LINE 2 IN na sprednji strani
Priključite drug videorekorder ali podobno snemalno napravo v priključke LINE 2 IN na snemalniku.
Če ima naprava S video priključek, lahko namesto rumenega (video) vtiča na avdio/video kablu
uporabite kabel S video (ni priložen). Priključite lahko še drug DVD predvajalnik in snemate DVD-je.
Drug videorekorder, itd.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
R
Kabel S video
(ni priložen)
Avdio/Video kabel
(ni priložen)
LINE 2 IN
S VIDEO
L
(MONO)
R
DV IN
V LINE 2 IN
Videorekorder DVD snemalnik
: smer signala
z Nasvet
Če priključena naprava oddaja samo mono zvok,
priključite avdio kabel v priključek LINE 2 IN
≤ (avdio L (MONO).
Opombi
• Ne priključujte rumenega priključka LINE 2 IN
t (video), če uporabljate kabel S video.
• Vklopite snemalnik, da boste lahko gledali slike
iz priključene naprave.
27
Priključitev v priključek LINE 3/DECODER
Priključite drug videorekorder ali podobno snemalno napravo v priključek LINE 3/DECODER s
kablom SCART. Če vklopite priključeno napravo, bo snemalnik samodejno poslal signal iz naprave v
televizor, ne da bi se vklopil.
TV
videorekorder
Kabel SCART
(ni priložen)
V vhod SCART
Videorekorder- DVD
snemalnik
v i
LINE1-TV
V i LINE
3/DECODER
Opombe
• Ne povezujte izhodnega priključka tega snemalnika z vhodnim priključkom druge naprave, če je izhodni
priključek druge naprave priključen v vhodni priključek tega snemalnika, ker bi prišlo do šuma.
• Če potujejo signali iz snemalnika prek videorekorderja, morda ne boste dobili jasne slike na TV zaslonu.
snemalnik
Ne pozabite priključiti videorekorderja v videorekorder-DVD snemalnik in televizor v zgoraj prikazanem
zaporedju. Če želite gledati video kasete, jih glejte prek drugega linijskega vhoda na televizorju.
Linijski vhod 1
snemalnik
snemal.
Linijski vhod 2
28
Povezava satelitskega ali digitalnega sprejemnika
Satelitski ali digitalni sprejemnik povežite v ta snemalnik prek priključkov LINE 3/DECODER. Pred
povezavo sprejemnika izvlecite omrežni kabel snemalnika iz omrežne vtičnice.
Ko vklopite sprejemnik, le-ta samodejno pošlje signal iz sprejemnika v televizor, ne da bi se vklopil.
Navodila za uporabo funkcije Synchro-Rec (sinhrono snemanje), si oglejte spodaj.
TV
V priključek SCART
Kabel SCART
(ni priložen)
Satelitski sprejemnik, itd.
Videorekorder DVD snemalnik
v i
LINE1-TV
Če lahko satelitski sprejemnik oddaja
RGB signale
Ta snemalnik sprejme RGB signale. Če jih
lahko satelitski sprejemnik oddaja, povežite TV
priključek SCART na satelitskem sprejemniku v
priključek LINE 3/DECODER.
Če želite uporabiti funkcijo sinhronega
snemanja (Synchro Rec)
Ta povezava je potrebna, če želite uporabiti
funkcijo sinhronega snemanja. Oglejte si poglavje
“Snemanje s povezane opreme s časovnikom
(Synchro Rec)” (strani 57 in 87).
Če uporabljate sprejemnik B Sky B morate
povezati priključek VCR SCART sprejemnika v
priključek LINE 3/DECODER.
V i LINE 3/
DECODER
Opombe
• Funkcija sinhronega snemanja pri nekaterih
sprejemnikih ne bo delovala. Podrobnosti si
oglejte v navodilih za uporabo sprejemnika.
• Snemalnik ne more snemati izvornih signalov
RGB iz sprejemnika, temveč jih posname v
kompozitnem video formatu.
• Če priključite snemalnik v TV prek priključkov
SCART, se vhodni vir televizorja samodejno
nastavi na snemalnik, ko snemalnik vklopite.
29
Povezava dekodirnika PAY-TV/Canal Plus
Če v snemalnik povežete dekodirnik (ni priložen), lahko gledate ali snemate programe PAY-TV/Canal
Plus. Pred povezavo dekodirnika izvlecite omrežni kabel snemalnika iz omrežne vtičnice.
Ko vklopite sprejemnik, le-ta samodejno pošlje signal iz sprejemnika v televizor, ne da bi se vklopil.
Če želite gledati ali snemati programe PAY-TV/Canal Plus, s pomočjo prikaza »Setup« nastavite snemalnik tako, da bo sprejemal kanale. V nastavitvah »Tuner Preset« nastavite »Manual Set«-»Pay TV/Canal+«
na »On«. Podrobnosti si oglejte na strani 102.
TV
Antenski kabel
V AERIAL IN
V vhod SCART
Dekodirnik
PAY-TV/Canal
– Plus
Kabel SCART
(ni priložen)
Kabel SCART
(ni priložen)
Videorekorder DVD snemalnik
v i
LINE1-TV
V i LINE 3/DECODER
V AERIAL OUT
Opomba
Če nameravate gledati programe PAY-TV/Canal Plus z izključenim snemalnikom, ne nastavite postavke
»Front Display« v nastavitvah »Options« na »Off« (stran 112).
30
31
Hitri vodič zvrsti diskov
Diski za presnemavanje in predvajanje
Logo
diska
Zvrst
Ikona v
Formatiranje
tem
priročniku
Samodejno
formatiranje.
Predvajanje je možno na
predvajalnikih, ki so združljivi
s standardom DVD+RW
(samodejno zaključevanje)
Način
VR
Formatiranje v načinu
VR (stran 51)
Predvajanje je možno izključno
na predvajalnikih, združljivih z
načinom VR (zaključevanje ni
potrebno) (stran 95)
Način
Video
Formatiranje v načinu
Video (stran 51)
Predvajanje je možno na
večini DVD predvajalnikov
(zaključevanje je potrebno)
(stran 95)
Samodejno
formatiranje
Predvajanje je možno na
večini DVD predvajalnikov
(zaključevanje je potrebno)
(stran 95)
Način
VR
Formatiranje v načinu
VR s pomočjo prikaza
»Nastavitev diska« (Disc
Setting) (stran 73)
Predvajanje je mogoče samo
na predvajalnikih (potrebna je
zaključitev), združljivih z diski
DVD-R v načinu VR (stran 93).
Način
Video
Samodejno
formatiranje v načinu
Video
Predvajanje je možno na
večini DVD predvajalnikov
(zaključevanje je potrebno)
(stran 95)
DVD+RW
DVDRW
DVD+R
DVD+R DL
DVDR
Uporabne različice diskov (od Aprila
2007)
• DVD+RW s hitrostjo 8x ali počasnejši
• DVD-RW s hitrostjo 6x ali počasnejši (Ver.1.1,
Ver.1.2 s CPRM*1)
• DVD+R s hitrostjo 16x ali počasnejši
• DVD-R (Ver.2.0, Ver.2.1 s CPRM) s hitrostjo
16x ali počasnejši
• Diski DVD+R DL, s hitrostjo 8x (dvoslojni)*6
32
Združljivost z ostalimi
DVD predvajalniki
(po zaključitvi finalizing)
DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL in
DVD-R so blagovne znamke.
Snemanje
Urejanje
Ponovno
zapisovanje
(stran 73)
Samodejna
poglavja
(stran 53)
Spreminjanje imena
poglavij
(stran 66)
Brisanje
naslovov /
poglavij
(stran 63)
Da
Da
Da
Da/Ne*3
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Da/Da*4
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da/Ne*3
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da/Ne*5
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da/Da*5
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Da/Ne*5
Ne
Ne
Ne
Delitev
Brisanje A-B
naslova
(stran 64)
(stran 65)
Seznam
predvajanja
- playlist
(stran 67)
*1
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja, ki ščiti avtorske
pravice.
*2
Neuporabljeni diski DVD-RW se samodejno
formatirajo v skladu z nastavitvijo »Format
DVD« v nastavitvah »Features« (stran 110).
*3
Z brisanjem naslovo pridobite prostor samo, če
izbrišete zadnji naslov.
*4
Z brisanjem naslovov se prostor na disku
osvobodi.
*5
Z brisanjem naslovov ali poglavij se prostor na
disku ne osvobodi.
*6
Če uporabljate diske DVD+R DL (dvoslojni),
glej navodila, priložena disku.
(se nadaljuje)
33
12 cm/8 cm diski
12 cm
8 cm
Vrsta
Predvajanje Snemanje
Predvajanje
Snemanje
Da
Da
Da
Ne
Način VR
Da
Da
Da
Ne
Način Video
Da
Da
Da
Ne
Način VR
Da
Da
Da
Da
Način Video
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
DVD+RW
DVD-RW
DVD-R
DVD+R
Diski, na katere ni mogoče snemati
• 8cm diski
• DVD-RAM
34
Diski, ki jih lahko predvajate
Zvrst
Logo diska
Ikona v tem
priročniku
Značilnosti
DVD VIDEO
Diski, na primer filmi, ki jih lahko kupite ali si
jih izposodite.
VIDEO CD
VIDEO CD-ji ali CD-R/CD-RW v formatu
VIDEO CD/Super VIDEO CD (s funkcijami
PBC).
CD
Glasbeni CD-ji ali CD-R/CD-RW v formatu
glasbenega CD-ja, ki jih lahko kupite.
DATA CD
Diski CD-R/CD-RW, ustvarjeni na računalniku
ali podonbi napravi v glasbenem formatu
ali formatu MP3, JPEG ali Divx, ki ustreza
standardu ISO9660* Level 1/Level 2.
DATA DVD
Diski DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R,
v formatu MP3, JPEG ali Divx, ki ustrezajo
standardu UDF.
8 cm DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
8 cm diski DVD+RW, DVD-RW in DVDR, posneti z DVD videokamero (fotografij,
posnetih z DVD videokamero ni mogoče
predvajati).
»DVD VIDEO« in »CD« sta blagovni znamki.
* Logični format datotek in map na diskih DATACD, ki ga določa standard ISO (International
Organization for Standardization).
z Nasvet
Na snemalniku lahko predvajate 12cm/8cm diske
DVD-RAM, ki vsebujejo datoteke DVD Video,
MP3, JPEG ali DivX. Predvajate lahko samo
diske brez (ali z odstranjenim) ovitka.
Diski, ki jih ni mogoče predvajati
• Diski CD-ROM/CD-R/CD-RW, ki niso posneti
v glasbenem CD ali Video CD formatu in ki ne
vsebujejo zvočnih posnetkov MP3, slikovnih
datotek JPEG ali video datotek DivX,
• Podatkovni del diska CD-Extras,
• Diski CD-ROM,
• Diski DVD-ROM, ki niso posneti v formatu
DVD Video in ki ne vsebujejo zvočnih
posnetkov MP3, slikovnih datotek JPEG ali
DivX,
• Diski DVD Avdio,
• HD plast diskov Super Avdio CD,
• Diski DVD VIDEO z neustrezno področno
kodo (glej stran 36).
• Vrsta diskov DVD-RAM, ki ima ovitek in/ali
diski DVD-RAM, ki niso posneti v formatu
DVD Video in ki ne vsebujejo zvočnih
posnetkov MP3, slikovnih datotek JPEG ali
DivX.
(se nadaljuje)
35
Opomba glede funkcij predvajanja na
diskih DVD VIDEO/VIDEO CD
Nekatere funkcije predvajanja namerno nastavijo
proizvajalci programske opreme. Ta snemalnik
predvaja diske v skladu z načinom, ki ga določi
proizvajalec programske opreme, tako da
nekaterih (običajnih) funkcij predvajanja včasih
ne boste mogli uporabljati. Oglejte si navodila in
opombe, ki so priložene h disku DVD VIDEO/
VIDEO CD.
DualDiscs (dvojni diski)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje
gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani,
z digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.
Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov
ne ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti
ne bo mogoče predvajati zvočne strani diska
DualDisc.
Področna koda (samo DVD VIDEO)
Na hrbtni strani snemalnika se nahaja področna
koda. Snemalnik bo predvajal samo diske DVD
VIDEO (samo za predvajanje), ki so označeni
z enako področno kodo. Sistem služi zaščiti
avtorskih pravic. Na tem snemalniku lahko
predvajate tudi diske DVD VIDEO z oznako ALL .
Če boste poskušali predvajati druge diske DVD
VIDEO, se bo na TV zaslonu prikazalo sporočilo
“Playback prohibited by region code.” (področna
koda onemogoča predvajanje). Nekateri diski
DVD VIDEO nimajo označene področne kode,
čeprav regijske omejitve ne dovoljujejo njihovega
predvajanja.
RDR-VX410
NO.
X
Področna koda
Glasbeni diski z zaščito proti
presnemavanju
Ta izdelek je namenjen predvajanju diskov, ki
so v skladu s standardom Compact Disk (CD).
Nedavno so se začeli na tržišču pojavljati CD-ji z
zaščito proti presnemavanju. Med temi diski so
tudi takšni, ki ne ustrezajo standardu CD. Lahko
se zgodi, da teh CD-jev v napravi ne boste mogli
predvajati.
36
Opomba o diskih DVD+RW/DVD+R, DVDRW/DVD-R ali CD-RW/CD-R, posnetih
na drugi opremi
Nekaterih diskov DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R ali CD-RW/CD-R na tem snemalniku ni
mogoče predvajati zaradi kakovosti snemanja,
fizičnega stanja diska, lastnosti snemalne
naprave in avtorskega programa. Diska ne boste
mogli predvajati, če ni bil pravilno zaključen. Za
več informacij si oglejte navodila za snemalno
napravo.
Opombe
• Na istem disku DVD-RW ali DVD-R ne
morete mešati načinov VR in video. Če
želite spremeniti format diska, ga morate
znova formatirati (stran 73). Pozor: če disk
formatirate, zbrišete celotno vsebino!
• Časa, potrebnega za snemanje, ne morete
skrajšati, četudi uporabljate disk, ki podpira
višje hitrosti (high-speed). Ne morete tudi
snemati na disk, če le-ta ni združljiv z 1x
hitrostjo.
• Priporočamo vam uporabo diskov, ki imajo na
embalaži oznako For video (za video).
• V nekaterih primerih ne morete dodajati
posnetkov na diske DVD-RW (način Video),
DVD+R ali DVD-R (način Video), ki vsebujejo
posnetke narejene na drugi DVD-opremi.
• V primeru, da se na disku nahajajo podatki PC,
ki jih ta snemalnik ne prepozna, se lahko zgodi,
da bodo podatki izbrisani.
Predvajanje DVD-jev
Predvajanje
Z
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOP MENU
MENU
z Nasveti
• Če predvajate diske DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R ali DVD-R, lahko izberete naslov iz
menija »Title List«. Glej poglavje »Predvajanje
naslova iz seznama naslovov« (stran 41).
• Če želite predvajati disk DATA CD ali DATA
DVD, ki vsebuje posnetke MP3, datoteke JPEG
ali video datoteke DivX, si oglejte straneh 43 in
47.
• Če ste vstavili disk DVD VIDEO, VIDEO CD
ali CD, se bo predvajanje pri nekaterih diskih
samodejno začelo.
0
Opombi
H
x
1 Pritisnite na DVD za upravljanje
DVD snemalnika.
2 Pritisnite na Z (odpri/zapri) in
• Za predvajanje diska, posnetega z drugo
napravo na tem snemalniku, najprej zaključite
disk na snemalni napravi.
• Več o simultanem upravljanju videorekorderja
in DVD-ja si oglejte na strani 9.
Uporaba menija za DVD
Če predvajate DVD VIDEO ali če zaključujete
disk DVD+RW, DVD-RW (Video način),
DVD+R ali DVD-R (način Video), lahko
prikažete meni diska tako, da pritisnete na tipko
TOP MENU ali MENU.
položite disk na nosilec.
Predvajalna stran naj bo
obrnjena navzdol
3 Pritisnite na Z in zaprite nosilec za
disk.
Počakajte, da napis »LOAD« izgine s
prikazovalnika.
4 Pritisnite na H (predvajanje).
Predvajanje se začne.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite na x (stop).
37
Možnosti predvajanja
Tipka
Postopki
Diski
Z (odpri/zapri)
Ustavi predvajanje in odpre nosilec za disk.
Vsi diski
AUDIO
S pritiskanjem te tipke lahko izbirate med avdio
posnetki na disku.
: Izbira avdio izvora.
: Izbira stereo ali mono
avdio posnetka.
: Izbira stereo ali mono avdio posnetka.
* samo video datoteke
DivX
SUBTITLES
(podnapisi)
S pritiskanjem te tipke lahko izberete jezik podnapisov.
ANGLE (kot)
S pritiskanjem te tipke lahko izberete kot.
Če so na disku za določen kader na voljo posnetki
z več kotov (multi-angles), se na prikazu na sprednji
.
strani prikaže znak
<z/z,
x Kader ponovi ali ga na hitro prevrti naprej, če
pritisnete na tipko med predvajanjem.
x Premakne se na predhodno ali naslednjo sliko, če
pritisnete na tipko med začasno ustavitvijo.
(ponovno
predvajanje/
pomik naprej)
* samo video datoteke
DivX
* samo video datoteke
DivX
38
Tipka
Postopki
Diski
./>
(prejšnje) /
naslednje)
x Preskoči na začetek trenutnega ali naslednjega
naslova/poglavja/kadra/posnetka in začne predvajati,
če pritisnete na tipko med predvajanjem.
x Preskoči na začetek prejšnjega naslova/poglavja/
kadra/posnetka, če pritisnete na tipko . v roku
treh sekund po začetku naslova/poglavja/kadra/
posnetka.
Vsi diski
m / M
(hitro pomikanje
naprej/nazaj)
Hitro premikanje nazaj/naprej po disku med
predvajanjem diska.
Hitrost iskanja se spreminja v naslednjem vrstnem redu:
Vsi diski
*1
FF1 z zvokom (Scan
Audio) je na voljo za
DVD-je z zvočnimi
posnetki Dolby
Digital.
*2
FR2 in FF2 niso na
voljo za MP3.
*3
FR3 IN FF3 niso na
voljo za CD-je in MP3
posnetke.
hitro premikanje nazaj
m /
(počasi)
M
hitro premikanje naprej
Sliko predvaja počasi, če pritisnete na tipko v načinu
začasne ustavitve.
Hitrost predvajanja se z vsakim pritiskom spremeni:
Počasno predvajanje nazaj Počasno predvajanje naprej
*1 Samo smer
predvajanja
*2 samo video datoteke
DivX
X Začasna
ustavitev
Začasna ustavitev v predvajanju.
Vsi diski
Če predvajanje začasno ustavite za več kot pet minut, se
predvajanje samodejno ponovno začne.
Za običajno predvajanje po predvajanju pri različnih hitrostih pritisnite tipko H.
z Nasveta
• Možnosti za predvajanje, kot so podnapisi, zvočni
posnetek, kot, itd. lahko spremenite s pomočjo menija
OPTIONS (stran 11).
• Med predvajanjem ali načinom začasne ustavitve tipki
m/M na snemalniku in ./> na daljinskem
upravljalniku delujejo na enak način (stran 39). Če
želite hitro prevrteti sliko nazaj ali naprej, pritisnite
in držite tipko. V načinu začasne ustavitve lahko
predvajate v počasni hitrosti. Na voljo so tri hitrosti,
odvisno od dolžine pritiska na tipko.
• Več o pomenu kratic za jezike si oglejte v poglavju
»Jezik za zvok/podnapise na DVD-ju« na strani 130.
Opombe o predvajanju zvočnega
posnetka DTS na CD-jih
Pri predvajanju CD-ja, ki ima kodiran DTS
posnetek, bo pri povezavi preko analognega
stereo priključka nastal prekomeren šum. Da bo
se izognili morebitni poškodbam avdio sistema,
kadar so analogni stereo priključki snemalnika povezani na ojačevalniški sistem, morate
upoštevati nekaj navodil. Če želite poslušati
DTS prostorski (surround) zvok pri predvajanju,
mora biti na digitalni izhod snemalnika povezan
zunanji dekodirnik za kanale 5.1.
Opombi
• Če začasno ustavite predvajanje diska CD ali DATA
CD/DATA DVD, ki vsebuje zvočne posnetke MP3
ali video datoteke DivX, se predvajanje ne bo začelo,
dokler ne pritisnete na tipko H ali X.
• Med funkcijo »Scan Audio« bo zvok prekinjen
(stran 40).
(se nadaljuje)
39
Opombe o predvajanju zvočnega
posnetka DTS na DVD-jih
Snemalnik oddaja avdio signale DTS izključno
preko izhoda DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL ali OPTICAL).
Kadar predvajate DVD-je z zvočnim posnetkom
DTS, v nastavitvah »Audio« nastavite »Digital
Out«-»DTS« na »On« (stran 107).
Če priključite snemalnik v avdio napravo brez
dekodirnika DTS, ne nastavljajte postavke
»DTS« v nastavitvah »Audio« na »On«. Pri tem
bi zvočnik oddal glasen zvok (ali pa ne oddal
nobenega zvoka), ki bi utegnil poškodovati vaša
ušesa ali zvočnike.
Hitro predvajanje z zvokom
(Scan Audio) (samo DVD-ji z
zvočnimi posnetki Dolby Digital)
Med hitrim vrtenjem naprej, FF1, lahko sliko
na DVD-ju predvajate hitro, z zvokom v načinu
Dolby Digital. Med predvajanjem preprosto
pritisnite na M.
Nasvet
Če želite funkcijo »Scan Audio« izklopiti, v
nastavitvah nastavite »Scan Audio« na »Off«
(stran 108).
Opomba
Med funkcijo »Scan Audio« bo zvok prekinjen.
Nadaljevanje predvajanja od
mesta, kjer ste ustavili disk
(Resume Play)
Ko pritisnete tipko H potem, ko ste ustavili
predvajanje, bo snemalnik nadaljeval s
predvajanjem od mesta, kjer ste pritisnili tipko.
Če želite predvajati disk od začetka, dvakrat
pritisnite tipko x in nato pritisnite na H.
Mesto, na katerem ste ustavili predvajanje, se
izbriše ko:
– odprete nosilec za disk,
– predvajate drug naslov,
– preklopite meni Title List v Original ali Playlist
(samo diski DVD-RW v načinu VR),
– uredite naslov po ustavitvi predvajanja,
– ustvarite posnetek.
Predvajanje DVD-jev z omejitvami
(Parental Control)
Če predvajate DVD z omejitvami, se bo
prikazalo sporočilo, ki vas bo vprašalo ali želite
razveljaviti omejitve.
1 Izberite »OK« in pritisnite na ENTER.
Pojavi se prikaz za vnos gesla.
Predvajanje diskov VIDEO CD s
funkcijami PBC
2 Z oštevilčenimi tipkami vpišite štirimestno
Funkcija PBC (Playback Control) omogoča
predvajanje diskov VIDEO CD s pomočjo
menija na TV zaslonu.
Ko začnete predvajati disk VIDEO CD s funkcijami PBC, se prikaže meni.
Z oštevilčenimi tipkami izberite postavko in pritisnite na tipko ENTER. Nato sledite navodilom
v meniju (ko se prikaže napis »Press SELECT«,
pritisnite na tipko H).
Način upravljanja je odvisen od diska.
Upoštevajte tudi navodila, priložena disku.
Če želite registrirati ali spremeniti geslo, glejte
poglavje »Parenstal (samo DVD VIDEO)« na
strani 112.
Preklica funkcije PBC Playback
Pritisnite na tipko MENU, da se prikaže »Menu:
Off«. Če želite uporabiti funkcije PBC, ponovno
pritisnite na tipko MENU, da se prikaže napis
»Menu:On«.
40
geslo.
Snemalnik začne s predvajanjem.
Zaklep snemalnika (Child Lock)
Vse tipke na snemalniku lahko zaklenete, zato da
nehote ne prekličete nastavitev.
x
Ko je snemalnik vklopljen, pritisnite in držite
tipko (/1 na snemalniku. Snemalnik se
izklopi in na prikazovalnik sprednje plošče se
prikaže napis »CHILD LOCK«. Če je časovnik
sveti. Snemalnik ne bo
nastavljen, indikator
deloval, razen v času snemanja s časovnikom.
Predvajanje naslova iz
seznama naslovov
(Title List)
Meni Title List prikaže naslove programov na
disku.
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TOP MENU
MENU
TITLE LIST
ORIGINAL/
PLAYLIST
M/m</,
Če želite snemalnik odkleniti, pritisnite in držite
tipko (/1 na snemalniku, dokler napis »CHILD
LOCK« ne izgine s prikazovalnika. Snemalnik se
odklene in vklopi.
Če želite ustaviti snemanje s časovnikom,
medtem ko je snemalnik zaklenjen, dvakrat
pritisnite na tipko x. Snemalnik se ustavi in
odklene.
ENTER
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
Opomba
Snemalnik se odklene, če:
– s tipko x ustavite snemanje s časovnikom,
– vstavite kaseto.
2 Položite disk na nosilec.
3 Pritisnite na TITLE LIST.
Primer: DVD-RW (način VR)
1
Title List (Original)
1/4
2
4
10:10
No. Title
Length
Edit
01 Prog. 1
01:29:03 >
02 Prog. 2
00:31:23 >
03 Prog. 4
01:59:00 >
04 Prog. 3
00:58:56 >
3
T Prog. 1
3
02.May.2005
08:00
1 Vrsta diska:
Prikaže vrsto diska. Pri diskih DVDRW (način VR) in DVD-R (način VR)
prikaže tudi vrsto naslova (originalni ali
Playlist).
2 Sličice »thumbnail«
(se nadaljuje)
41
3 Informacije o naslovu:
Prikaže številko naslova, ime naslova,
datum snemanj in način snemanja.
" " pomeni, da je naslov zaščiten,
medtem ko " " pomeni, da je
nezaščiten.
Iskanje naslova/
poglavja/posnetka, itd.
4 Ura
4 Izberite naslov in pritisnite na
ENTER.
Prikaže se pod-meni.
5 Izberite »Play« in pritisnite na
ENTER.
Predvajanje se začne od izbranega naslova
na disku.
DVD lahko preiščete po naslovih ali poglavjih,
VIDEO CD pa po posnetkih ali kadrih. Ker so
naslovom in posnetkom dodeljene posamezne
številke na disku, izberite naslov ali posnetek
tako, da vpišete številko. Kader lahko poiščete
tudi s pomočjo časovne kode.
* Za Divx
Tipke s
številkami
Nekaj o seznamu naslovo na diskih
DVD-RW (način VR)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Seznam naslovo lahko preklopite tako, da bo
kazal originalni naslov ali Playlist.
Medtem ko je meni Title List vklopljen,
pritiskajte na tipko ORIGINAL/PLAYLIST
in izberite »Title List (Original)« ali »Playlist«.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Možnosti za
urejanje diskov DVD-RW (način VR)/DVD-R
(način VR)« na strani 62.
Izklop seznama Title List
Pritisnite na tipko TITLE LIST.
M/m</,
ENTER
OPTIONS
1 Med predvajanjem pritisnite tipko
OPTIONS.
Prikaže se meni OPTIONS.
Opombe
• Seznam Title List se za diske DVD-RW (video
način), DVD+R in DVD-R, ki so bili zaključeni,
ne prikaže. Če si želite ogledati naslov, pritisnite
na tipko TOP MENU ali MENU (stran 37).
• Seznam Title List se pri nekaterih diskih, ki so
bili ustvarjeni na drugih DVD snemalnikih, ne
prikaže.
• Namesto črk, ki jih ni mogoče prikazati, se
prikaže znak »*«.
2 Izberite način iskanja.
“Title” (iskanje po naslovih) (za DVD)
“Chapter” (iskanje po poglavjih) (za DVD)
“Track” (iskanje po posnetkih) (VIDEO CD s
funkcijami PBC)
»Album«, »File« (za video datoteke DivX na
diskih DATA CD/DATA DVD)
“Time” (iskanje po času) (DVD/VIDEO
CD z izklopljenimi funkcijami PBC): Iskanje
začetne točke z vnosom časovne kode.
3 S puščicami M/m</, izberite
številko želenega naslova,
poglavja, posnetka, itd. ali pa
z oštevilčenimi tipkami vpišite
časovno kodo.
Primer: »Time«
Če želite najti kader ob času: 2 uri, 5 minut in
20 sekund, vpišite številko “20520”.
Če naredite napako, počakajte, da se prikaz
vrne na pretekli čas predvajanja, nato izberite
drugo številko.
42
4 Pritisnite tipko ENTER.
Snemalnik začne s predvajanjem od izbrane
številke.
Če želite izklopiti prikaz, pritisnite na tipko
OPTIONS.
Opombi
• Pri nekaterih diskih menija OPTIONS morda
ne bo mogoče uporabiti za iskanje naslova/
poglavja/posnetka ali za vpis časovne kode.
• Če predvajate naslov iz seznama Playlist,
iskanje kadra s časovno kodo morda ne bo
mogoče.
Predvajanje avdio
posnetkov MP3 in
slikovnih datotek JPEG
Prevajate lahko diske DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW)/DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/ DVD+R/DVD-R), ki
vsebujejo zvočne posnetke MP3 ali slikovne
datoteke JPEG.
z Nasvet
Za predvajanje diska, ki vsebuje video datoteke
DivX, si oglejte poglavje »Predvajanje video
datotek DivX®« na strani 47).
Predvajanje zvočnih posnetkov
MP3
Predvajate lahko zvočne posnetke na diskih
DATA CD ali DATA DVD.
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
2 Položite disk DATA CD/DATA DVD
na nosilec.
Ko vstavite DATA CD/DATA DVD, ki
vsebuje zvočne posnetke MP3 in slikovne
datoteke JPEG, se pojavi prikaz za izbiro
vrste medija. Če izberete »Mix«, lahko uživate
v zaporednem prikazu slik z zvokom (stran
45).
(se nadaljuje)
43
Predvajanje slikovnih datotek
JPEG
Prevajate lahko slikovne datoteke JPEG na
diskih DATA CD ali DATA DVD.
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
Če vstavite DATA CD/DATA DVD, ki
vsebuje samo zvočne datoteke MP3, se pojavi
prikaz »Music«. Nadaljujte s korakom 4.
3 Izberite »Music« in pritisnite na
ENTER.
2 Položite disk DATA CD/DATA DVD
na nosilec.
Ko vstavite DATA CD/DATA DVD, ki
vsebuje zvočne posnetke MP3 in slikovne
datoteke JPEG, se pojavi prikaz za izbiro
vrste medija.
Prikaže se napis »Music«.
4 Izberite album in pritisnite na
ENTER.
Če vstavite DATA CD/DATA DVD, ki
vsebuje samo slikovne datoteke JPEG, se
pojavi prikaz »Photo«. Nadaljujte s korakom 4.
5 Izberite posnetek in pritisnite na
ENTER.
Predvajanje se začne od izbranega posnetka.
Ko se predvaja posnetek ali album, se v
okviru prikaže naslov.
3 Izberite »Photo« in pritisnite na
ENTER.
Prikaže se napis »Photo«.
4 Izberite mapo in pritisnite na
ENTER.
Podatki o direktoriju
Ustavitev predvajanja
Pritisnite na tipko x.
Začasna ustavitev predvajanja
Pritisnite na tipko X.
Za ponovni začetek predvajanja, pritisnite na
tipko H ali X.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na tipko O RETURN.
Preklapljanje med zvočnimi posnetki
MP3 in slikovnimi datotekami JPEG
Pritisnite na tipko x in nato na tipko TOP MENU.
z Nasvet
Ko se predvajanje vseh zvočnih posnetkov MP3
v albumu konča, se snemalnik ustavi.
44
Če želite prikazati predhodno/naslednjo
stran, pritisnite na ./>.
5 Izberite slikovno datoteko in
pritisnite na ENTER.
Izbrana slika se prikaže čez ves zaslon.
Če želite prikazati predhodno/naslednjo sliko,
pritisnite na ./>.
Naslednji simboli za meni se prikažejo na
zgornjem delu zaslona.
: vrnitev na prikaz »Photo«.
: začetek zaporednega prikaza slik (45).
: obračanje slike (stran 45).
: povečanje slike (stran 45).
Pritisnite na tipko OPTIONS za vklop/izklop
simbola za meni.
Zaporedno predvajanje slik
1 S puščicama </, izberite
2
Uživanje v zaporednem prikazu
slik z zvokom
Če disk vsebuje zvočne posnetke MP3 in slikovne datoteke JPEG, lahko uživate v zaporednem prikazu slik z zvokom
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
2 Vstavite disk DATA CD/DATA DVD,
in
pritisnite na ENTER.
Prikaže se meni »Slide Show Speed«.
" : počasi
"
" : običajno
"
" : hitro
"
S puščicama </, izberite želeno hitrost
predvajanja in pritisnite na ENTER.
Zaporedni prikaz slik se začne od izbrane
slike. Za ustavitev predvajanja pritisnite na
tipko x.
Obračanje izbrane slike
S puščicama </, izberite
ter pritisnite na
ENTER. Z vsakim pritiskom na tipko ENTER se
slika zavrti za 900.
Povečanje slike
S puščicama </, izberite
ter pritisnite na
ENTER. Z vsakim pritiskom na tipko ENTER se
povečava spreminja na naslednji način:
2x t 4x t 2x t običajna velikost
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na tipko O RETURN.
Preklapljanje med zvočnimi posnetki
MP3 in slikovnimi datotekami JPEG
Pritisnite na tipko x in pritisnite na tipko TOP
MENU.
z Nasvet
Zaporedni prikaz slik lahko začnete tudi s tipko
H v koraku 5 zgoraj.
Opombe
• Puščic M/m</, ne morete uporabiti za
premikanje slik znotraj zaslona med uporabo
funkcije povečevanja slike.
• Zaporedni prikaz slik lahko poteka le v eni smeri.
• Med zaporednim prikazom, slike ne morete
obračati ali jo povečevati.
v prikazu obrnjene slike, se
• Če izberete
slika v prikazu »Photo« ne bo obrnila.
ki vsebuje zvočne posnetke MP3 in
slikovne datoteke JPEG.
Prikaže se zaslon za izbiro vrste medija.
10:10
Music
Press ENTER :
Photo
Mix
Music menu for this disc.
3 Izberite »Mix« in pritisnite na ENTER.
Prikaže se zaslon »Music«.
4 Izberite album in pritisnite na ENTER.
5 Izberite posnetek in pritisnite na
ENTER.
Predvajanje se začne z izbranim posnetkom
in prikaz vas prosi za potrditev.
6 Izberite »Yes« in pritisnite na ENTER.
Prikaže se zaslon »Photo«.
7 Izberite mapo, ki si jo želite
ogledati in pritisnite na ENTER.
8 Pritisnite na H za začetek
zaporednega prikaza slik.
Prikaže se meni »Slideshow Speed«.
9 S puščicama </, izberite hitrost
zaporednega prikaza slik in
pritisnite na ENTER.
Začne se zaporedni prikaz slik z zvokom.
Ustavitev zaporednega prikaza slik z
zvokom
Pritisnite na x.
z Nasveta
• Če predvajate slike JPEG lahko uporabite
tudi meni na zaslonu. Podrobnosti si oglejte v
poglavju »Predvajanje slikovnih datotek JPEG«
(stran 44).
• Zaporedni prikaz slik se ponavlja, dokler se
predvajanje zvočnih posnetkov MP3 ne ustavi.
45
Nekaj o zvočnih datotekah MP3
in slikovnih datotekah JPEG
MP3 je tehnologija zvočne kompresije, ki ustreza
določilom ISO/IEC MPEG.
JPEG je tehnologija slikovne kompresije.
Predvajate lahko diske DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) ali DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R), posnete
v formatIH MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) in
JPEG. Da bo snemalnik prepoznal posnetke (ali
datoteke) morajo biti diski posneti v skladu s formatom ISO9660 Level 1/Level 2 ali Joliet, diski
DATA DVD pa s formatom UDF (Universal
Disc Format).
Podrobnosti o snemalnem formatu si oglejte v
navodilih, priloženih pogonom diskov in snemalnemu programu (ni priložen).
Opomba
Snemalnik nekaterih diskov DATA CD ali
DATA DVD, ustvarjenih v formatu Packet Write,
morda ne bo predvajal.
Zvočni posnetki MP3 in slikovne
datoteke JPEG, ki jih lahko snemalnik
predvaja
Snemalnik lahko predvaja naslednje posnetke in
datoteke:
– Zvočne posnetke MP3 (MPEG1 Audio
LAYER3),
– Zvočne posentke MP3 s končnico ».MP3«,
– Slikovne datoteke JPEG s končnico ».JPEG« ali
».JPG«.
z Nasvet
Če dodate številke (01, 02, 03, itd.) pred imena
datotek, se bodo datoteke predvajale v tem
zaporedju.
46
Opombe
• Snemalnik nekaterih diskov DATA CD ali
DATA DVD morda ne bo predvajal, kar je
odvisno od formata datoteke.
• Predvajate lahko le en del »multi-session« diskov
DATA-DVD.
• Za imena albumov in posnetkov lahko
uporabite samo črke abecede in številke. Vse
drugo se prikaže kot znak *.
• Snemalnik bo predvajal katerekoli podatke s
končnico ».MP3«, tudi če le-ti niso v formatu
MP3. Predvajanje takih podatkov bi utegnilo
ustvariti močan šum, ki bi lahko poškodoval
zvočnike.
• Snemalnik ne sprejme zvočnih posnetkov v
formatu MP3PRO.
• Snemalnik lahko prepozna vse do 499 zvočnih
posnetkov MP3 znotraj enega albuma.
Nekaterih diskov morda ne bo prepoznal,
kar je odvisno od snemalne naprave, ki ste jo
uporabili za snemanje in od stanja diska.
• Snemalnik lahko predvaja zvočne posnetke
MP3, posnete z naslednjimi frekvencami
vzorčenja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Oznak ID3 ni mogoče prikazati.
• Če dodate končnico ».JPG« ali ».JPEG.«
podatkom, ki niso posneti v formatu JPEG,
se bo prikazalo sporočilo, da snemalnik tega
formata ne podpira.
• Pri nekaterih diskih ali velikostih slikovnih
datotek traja dlje časa, da se predvajanje začne.
• Snemalnik lahko prepozna vse do 999 slikovnih
datotek JPEG znotraj ene mape. Nekaterih
diskov morda ne bo prepoznal, kar je odvisno
od snemalne naprave, ki ste jo uporabili za
snemanje in od stanja diska.
• Snemalnik bo predvajal le podatke s končnico
».JPG« ali ».JPEG.«.
• Velikost slike, ki jo lahko snemalnik prikaže je
omejena na širino 32-7680 slikovnih točk in na
dolžino 32 – 8192 slikovnih točk.
• Snemalnik ne podpira slikovnih datotek JPEG,
ki ustrezajo formatu DCF*.
Predvajanje video
datotek DivX®
3 Izberite »DivX« in pritisnite na
ENTER.
Prikaže se zaslon »DivX«.
4 Izberite album in pritisnite na
ENTER.
Predvajate lahko video datoteke DivX na diskih
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ali DATA
DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R).
z Nasvet
Več o predvajanju diska, ki vsebuje zvočne posnetke MP3 ali slikovne datoteke JPEG, si oglejte
v poglavju »Predvajanje zvočnih posnetkov MP3
in slikovnih datotek JPEG« (stran 43).
5 Izberite datoteko in pritisnite na
ENTER.
Predvajanje se začne.
Podrobnosti o možnostih predvajanja si
oglejte na strani 38.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite na x.
Prikaz se vrne na seznam video datotek DivX.
Začasna ustavitev predvajanja
Pritisnite na X.
Za ponovni začetek predvajanja pritisnite na H
ali X.
Vrnitev na predhodni zaslon
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
2 Vstavite disk DATA CD/DATA DVD
na nosilec za disk.
Če vstavite disk DATA CD/DATA DVD,
ki vsebuje zvočne posnetke MP3, slikovne
datoteke JPEG ali video datoteke DivX, se
prikaže zaslon za izbiro vrste medija.
Če vstavite disk DATA CD/DATA DVD, ki
vsebuje samo video datoteke DivX, se prikaže
zaslon »DivX«. Nadaljujte od koraka 4.
Pritisnite na tipko O RETURN.
Vrnitev na prikaz za izbiranje vrste
medija
Dvakrat pritisnite na x in pritisnite na TOP
MENU.
z Nasveta
• Nekatere video datoteke DivX vključujejo
funkcijo menija, ki omogoča iskanje kadrov,
spreminjanje nastavitev zvoka in podnapisov,
itd. Ko se na TV zaslonu prikaže meni, sledite
navodilom. Možnosti in načini upravljanja
medija so odvisni od video datoteke.
• Možnosti predvajanja, kot so podnapisi, zvočni
format, itd. lahko spremenite tudi s pomočjo
menija OPTIONS (stran 11).
(se nadaljuje)
47
Nekaj o video datotekah DivX
DivX® je tehnologija kompresiranja filmskih
datotek, katero je razvila družba DivXNetworks,
Inc. Ta izdelek ima uradni certifikat DivX®.
Predvajate lahko diske DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) in DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R), ki vsebujejo slikovne datoteke DivX.
Diski morajo biti posneti v skladu s formatom
ISO9660 Level 1/level 2 ali Joliet, diski DATA
DVD pa s formatom UDF (Universal Disk
Format), da snemalnik prepozna datoteke.
Za podrobnosti glede formatov snemanja si oglejte navodila, priložena pogonom in programski
opremi za snemanje (ni priložena).
Kako preveriti registracijsko kodo
snemalnika
V nastavitvah »Features« izberite »DivX Registration Code« (stran 111).
Podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani
http://www.divx.com/vod.
z Nasveta
• Če pred ime datoteke dodate številke (01, 02,
03, itd.), se bodo datoteke predvajale v tem
zaporedju.
• Ker pri diskih z večimi drevesi traja dlje časa, da
se začnejo predvajati, priporočamo, da ustvarite
albume z največ dvema drevesoma.
Opombe
• Nekaterih diskov DATA CD in DATA DVD ne
bo mogoče predvajati na tem snemalniku, kar je
odvisno od formata datoteke.
• Predvajate lahko le en del diska DATA DVD
»multi-session«.
• Za imena albumov in datotek lahko uporabljate
le črke abecede in številke. Ostalo se prikaže kot
»*«.
• Snemalnik lahko predvaja video datoteke DivX
s končnico ».AVI« in ».DIVX.«. Snemalnik ne
bo predvajal datotek, ki ne vsebujejo filmov
DivX, tudi če imajo končnico ».AVI« in
».DIVX.«.
• Snemalnik morda ne bo predvajal video
datoteke DivX, če je sestavljena iz dveh ali več
video datotek DivX.
• Snemalnik ne more predvajati video datoteke
DivX, katere velikost presega 720 (širina) x 576
(višina)/ 2 GB.
• Pri nekaterih diskih običajno predvajanje ni
mogoče. Na primer, slika utegne biti nejasna,
predvajanje morda ni gladko ali pa zvok
prekinja.
48
• Predvajanje video datotek DivX, ki so daljši od
10 ur, ni zagotovljeno.
• Snemalnik morda ne bo mogel predvajati
nekaterih diskov DATA CD/DATA DVD,
ustvarjenih v formatu Packet Write.
• Pri nekaterih diskih utegne trajati nekaj časa, da
se začnejo predvajati.
• Pri nekaterih video datotekah DivX se utegne
slika začasno ustaviti ali biti nejasna. V tem
primeru priporočamo, da ustvarite datoteko
pri nižji hitrosti prenosa podatkov. Če zvok še
naprej šumi, priporočamo zvočni format MP3.
ne pozabite pa, da snemalnik ne sprejema
formta WMA (Windows Media Audio).
• Pri nekaterih video datotekah DivX zvok morda
ne bo ustrezal sliki na zaslonu.
• Snemalnik prepozna vse do 1499 datotek na
disku. Pri nekaterih programih, ki jih uporabite
za ustvarjanje video datoteke DivX ali če je več
kot 500 albumov ali 499 video datotek DivX
v vsakem albumu, zaporedja predvajanja ni
mogoče določiti.
*1
Prikaz časa predvajanja
in informacij o predvajanju
Prikaže se tudi pri ustavljeni enoti in vklopljeni
funkciji »Resume Play« (stran 40).
*2
Vrsta naslova (originalni ali Playlist) za DVDRW (način VR).
Preverite lahko informacije o disku, na primer
čas predvajanja, način snemanja in preostali
prostor na disku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
Pritisnite na tipko DISPLAY.
Pojavi se prikaz z informacijami.
Z vsakim pritiskom na tipko se prikaz spremeni
na naslednji način:
Podatki o disku in kaseti/datum in ura
m
Samo podatki o disku
m
Brez prikaza
z DVD
1 Status predvajanja
2 Ura predvajanja
3 Način snemanja
4 Preostali prostor na disku (v načinu
ustavitve)
Preostali čas trenutnega naslov (med
predvajanjem*1)
5 Programsko mesto ali vhodni vir*2
6 Datum in ura
49
Snemanje DVD-jev
Pred snemanjem
Način in čas snemanja
V naslednji tabeli je naveden približen čas snemanja na en DVD (4,7 GB).
Način snemanja
Čas snemanja (minute)
Preden pričnete s snemanjem
HQ (visoka kakovost) 60
• S tem snemalnikom lahko snemate na različne
vrste diskov. Izberite vrsto diska, ki najbolj
ustreza vašim potrebam (stran 32).
• Preverite ali je na disku dovolj prostega prostora
za snemanje (stran 49). Pri diskih DVD+RW
in DVD-RW lahko sprostite prostor tako, da
izbrišete naslove (stran 63).
HSP
z Nasvet
Če želite predvajati disk, posnet s snemalnikom
na drugi napravi, ga najprej zaključite (stran 95).
Opombe
• Snemanje s časovnikom se ne bo izvedlo, če je
snemalnik vključen (stran 54). Snemalnik se po
končanem snemanju samodejno izklopi.
• Ta snemalnik snemanja z 1x hitrostjo.
• Snemalnik ima en sprejemnik za oboje, DVD
snemalnik in videorekorder. Snemanje različnih
programov na DVD in kaseto VHS hkrati ni
mogoče.
Način snemanja
Podobno kot načini SP in LP, ki jih najdete
pri videorekorderjih, ima ta snemalnik šest
različnih načinov snemanja. Način snemanja
izberite glede na čas snemanja ali kakovost
slike, ki jo potrebujete. Primer: če želite kar
najbolj kakovostno sliko, potem izberite način
HQ (visoka kakovost). Če pa želite daljši čas
snemanja, izberite način SEP (Super Extended
Play). Upoštevajte, da je čas snemanja v
naslednji tabeli približen.
Pritiskajte na tipko REC MODE in
izberite način snemanja.
Želim snemati z najboljšo
kakovostjo slike, zato
bom izbral HQ.
50
R
SP (običajni način)
90
120
LSP
r
150
ESP
r
180
LP
r
240
EP
r
360
SLP (daljše snemanje) 480
z Nasvet
Približen čas snemanja za diske DVD+R DL je
naslednji:
HQ: 1 ura 48 minut
HSP: 2 uri 42 minut
SP: 3 ure 37 minut
LSP: 4 ure 31 minut
ESP: 5 ur 25 minut
LP: 7 ur 14 minut
EP: 10 ur 51 minut
SLP: 14 ur 28 minut
Opomba
• Če način snemanja ni HQ, snemalnik pred
snemanjem kompresira avdio/video podatke.
Ker se mora hitrost kompresiranja pri slikah s
hitrim premikanjem ali če je prisoten slikovni
šum zmanjšati, se velikost podatkov poveča,
razpoložljiv čas snemanja pa se skrajša.
Za snemanje takih slik priporočamo način
snemanja, ki nudi daljši čas snemanja.
• Spodnji primeri utegnejo povzročiti manjše
nepravilnosti pri času snemanja.
– snemanje programa s slabim sprejemom ali
program ali video izvor s slabo kakovostjo
slike,
– snemanje na disk, ki je že bil urejen,
– snemanje samo fotografij ali samo zvoka.
• Ker se način snemanja za posnete naslove
izračuna po vzorcih posnetih podatkov med
predvajanjem, se utegne prikazati drugače kot
način, izbran med snemanjem. Sam posnetek
pa je ustvarjen pravilno v izbranem načinu.
Snemanje stereo in dvojezičnih
programov
Snemalnik samodejno sprejme in posname
stereo in dvojezične programe, ki temeljijo na
sistemu NICAM.
Na disku DVD-RW (način VR) in DVD-R (način
VR) lahko posname tako glavni zvok kot tudi
pod-zvok. Med predvajanjem diska lahko zvok
preklapljate s tipko XX (avdio).
Na disk DVD+RW, DVD-RW (način Video),
DVD+R ali DVD-R lahko posnamete samo en
zvočni posnetek (glavni ali pod-zvok) istočasno.
Preden začnete snemati, s pomočjo prikaza za
nastavitve (Setup) izberite zvočni posnetek. V
nastavitvah »Features« nastavite “DVD Bilingual
Rec.” na “Main” (tovarniška nastavitev) ali
“Sub” (stran 111).
Sistem NICAM
Če sprejemate stereo ali dvojezični program, ki
temelji na sistemu NICAM, se na zaslonu na
sprednji strani prikažeta napisa »STEREO« in
“NICAM”. Če želite posneti program NICAM,
mora biti postavka “Manual Set”-»Tuner
Audio« v nastavitvah “Tuner Preset” nastavljena na “NICAM” (stran 102). Če zvok med
poslušanjem programa NICAM ni čist, izberite
“Standard”.
Formatiranje novega diska
Novi, neformatirani diski se samodejno formatirajo, ko jih prvič vstavite v snemalnik. Pri
diskih DVD-RW/DVD-R lahko izberete foramt
snemanja (način VR ali Video) v skladu z vašimi
potrebami (stran 32).
• Neuporabljeni diski DVD-RW se samodejno
formatirajo v skladu z nastavitvijov v
»Formatiranje diska DVD-RW« v nastavitvah
»Features« (stran 110).
• Neuporabljeni diski DVD-R se samodejno
formatirajo v načinu video. Za formatiranje
v načinu VR spremenite snemalni format s
pomočjo prikaza »Nastavitev diska« (Disc
Setting) (stran 73).
Opombe
• Načinov VR in Video ne morete mešati na isti
disk DVD-RW ali DVD-R.
• Snemalni format na disku DVD-RW lahko
spremenite s ponovnim formatiranjem (stran 73).
• Snemalnega formata na uporabljenem disku
DVD-R ni mogoče spremeniti.
• Snemalnik snema na nov disk DVD-R v načinu
Video, razen če ga prej ne formatirate v načinu
VR.
z Nasvet
Med snemanjem dvojezičnega programa, lahko s
tipko AUDIO izberete zvok (glavni ali pod-zvok).
To ne vpliva na posneti zvok.
Slike, ki jih mogoče posneti
Slik, zaščitenih pred presnemavanjem, s snemalnikom ni mogoče posneti. Snemanje se ustavi, ko
enota zazna zaščitni signal.
Signali za zaščito pred Zapisljivi diski
presnemavanjem
Copy-Free
(brez zaščite)
Copy-Once
(enkratno snemanje)
Ver.1.1, Ver.1.2 z CPRM*
Ver.1.1, Ver.1.2 z CPRM*
Copy-Never
(nikoli ne snemaj)
Brez
* Posneti disk lahko predvajate samo na opremi,
ki je združljiva s CPRM (stran 32).
51
Snemanje na DVD brez
časovnika
5 S pritiskanjem na tipko REC MODE
izberite način snemanja.
Prikaz se na TV zaslonu spreminja na
naslednji način:
Podrobnosti o načinu snemanja si oglejte na
strani 50.
6 Pritisnite na tipko z REC.
Snemanje se začne.
Snemanje se nadaljuje, dokler ga ne ustavite
ali dokler se disk ne napolni.
Ustavitev snemanja
Pritisnite na x.
Upoštevajte, da včasih traja nekaj sekund preden
se snemanje ustavi.
Začasna ustavitev snemanja
Pritisnite na X.
Če želite ponovno začeti snemati, ponovno
pritisnite na X.
Gledanje kasete VHS med snemanjem
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
2 Pritisnite na tipko Z (odpri/zapri)
in položite disk za snemanje na
nosilec.
Snemalna stran obrnjena navzdol.
3 Pritisnite na Z in zaprite nosilec.
Počakajte, da napis »LOAD« izgine s
prikazovalnika.
Neuporabljeni diski DVD-RW se samodejno
formatirajo. Več o snemalnem formatu diskov
DVD-RW/DVD-R (način VR ali Video) si
oglejte na strani 51.
4 Pritiskajte na tipko PROG +/–
ali INPUT SELECT in izberite
programsko mesto ali vhodni vir, ki
ga želite posneti.
52
Pritisnite na tipko VIDEO za upravljanje videorekorderja, vstavite kaseto in pritisnite na H.
Gledanje drugega TV programa med
snemanjem
Če je vaš TV priključen v priključek i LINE 1
– TV, ga nastavite na TV vhod s tipko TV/
VIDEO in izberite program, ki ga želite gledati.
Če je vaš TV priključen v priključke LINE 2
OUT, S VIDEO OUT, HDMI OUT ali COMPONENT VIDEO OUT, nastavite TV na TV vhod s
tipko TV t (stran 21).
z Nasveti
• Če želite predvajati disk, posnet na tem
snemalniku, na drugi napravi, ga najprej
zaključite (stran 95).
• Če želite izbrati programsko mesto, lahko
uporabite oštevilčene tipke (stran 23).
• Video izvor lahko izberete med priključki LINE
s pomočjo tipke INPUT.
• Televizor lahko med snemanjem izklopite. Če
uporabljate dekodirnik, ga pustite vklopljenega.
Opombe
• Snemanje se morda ne bo takoj začelo po tem,
ko pritisnete na tipko z REC.
• Med snemanjem ali med začasno ustavitvijo ne
morete spremeniti načina snemanja.
• Če pride do izpada elektrike, se utegne
program, ki ga snemate, izbrisati.
• Programskega mesta ali vhodnega izvora med
snemanjem ne morete spremeniti.
• Programa PAY-TV/Canal Plus ne morete gledati
med snemanjem drugega programa PAY-TV/
Canal Plus.
Preverjanje stanja diska med
snemanjem
Preverite lahko informacije o snemanju, kot sta
čas snemanja in vrsta diska.
Med snemanjem pritisnite na tipko
DISPLAY.
Prikažejo se informacije.
Pritiskajte na tipko, da se prikaz spremeni
(stran 49).
Snemanje s hitrim časovnikom
(One-touch Timer Recording)
Snemalnik lahko nastavite na snemanje v 30minutnih intervalih.
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
2 S pritiskanjem na tipko z REC
nastavite dolžino časa.
Z vsakim pritiskom se čas spremeni za 30
minut, do vse do osem ur.
1
2
3
4
5
6
Format diska
Stanje snemanja
Čas snemanja
Način snemanja
Preostali prostor na disku
Programsko mesto ali vhodni vir
(običajno
snemanje)
" " in »OTR« zasvetita in preostali čas
snemanja se prikaže na prikazovalniku
sprednje plošče.
Ko števec doseže »0:00« snemalnik ustavi
snemanje in se izklopi.
*12 ur za diske DVD+R DL (dvoplastne)
Ustvarjanje poglavij v naslovu
Snemalnik samodejno razdeli posnetke (naslove)
v poglavja, tako da med snemanjem vstavlja
oznake poglavij v 5 ali 15 minutnih intervalih. V
nastavitvah »Features« pod »DVD Auto Chapter«
izberite interval, »5 min« (tovarniška nastavitev)
ali »15 min« (stran 110).
Če naslovov ne želite razdeliti, izberite »Off«.
Preklic hitrega časovnika
Pritiskajte na z REC, dokler se števec ne
prikaže na prikazovalniku sprednje plošče.
Snemalnik se vrne na običajni način snemanja.
Ustavitev snemanja
Dvakrat pritisnite na x.
Upoštevajte, da utegne trajati nekaj sekund, da
snemalnik ustavi snemanje.
53
Snemanje s časovnikom
(Standard/VIDEO Plus+)
Časovnik lahko nastavite za največ 12
programov, skupaj z nastavitvami za snemanje s
časovnikom na DVD in videorekorder in za en
mesec vnaprej.
Najdaljši čas neprekinjenega snemanja za en
naslov je 12 ur. Vsebina, daljša od tega časa, se
ne bo posnela.
Na voljo sta dva načina nastavitve: običajna
nastavitev in nastavitev ShowView.
• Standard: Ročno nastavite datum, uro in
pozicijo programa.
• VIDEO Plus+: Vpišite številko ShowView, ki je
določena za vsak TV program (stran 56).
Opomba
2 Pritisnite na tipko Z (odpri/zapri)
in položite disk za snemanje na
nosilec.
Snemalna stran naj bo obrnjena navzdol.
3 Pritisnite na tipko Z in zaprite
nosilec.
Počakajte, da napis »LOAD« izgine s
prikazovalnika sprednje strani.
Neuporabljeni diski DVD-RW/DVD-R
se samodejno formatirajo. Več o formatu
snemanja (način VR ali Video) si oglejte na
strani 51.
4 Pritisnite na tipko TIMER.
Snemalnik mora biti v načinu stanja
pripravljenosti, če želite snemati s časovnikom.
Ročna nastavitev časovnika
(Standard)
• Če se prikaže meni za programiranje
časovnika (VIDEO Plus+), pritisnite na
tipko <, da prikaz preklopi na »Standard«.
5 S puščicama </, izberite
postavko in jo nato s puščicama
M/m nastavite.
1 »Media«: Izberite »DVD«.
2 »Date«: S puščico M nastavi datum.
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
54
Če želite snemati isti program vsak dan
ali na isti dan vsak teden, pritisnite na m.
Postavka se spremeni na naslednji način:
Today (danes) y Sun~Sat (od nedelje
do sobote) y Mon~Sat (od ponedeljka do sobote) y Mon~Fri (od
ponedeljka do petka) y Sun (vsako
nedeljo) y Mon (vsak ponedeljek)
y ... y Sat (vsako soboto) y
1 mesec kasneje y Today (danes)
3 »Start«: Nastavite začetni čas.
4 »Stop«: Nastavite zaključni čas.
5 »Prog.«: Izberite programsko mesto ali
vhodni vir.
6 »Mode«: Izberite način snemanja
(stran 50).
Če želite uporabiti funkcijo »Rec Mode
Adjust« (nastavitev načina snemanja)
(stran 55), izberite »AUTO«.
7:00
Prikaže se meni »Timer List« (stran 59). Če
se nastavitve časovnika prekrivajo, se prikaže
sporočilo. Če želite spremeniti ali preklicati
snemanje s časovnikom, v meniju »Timer
List« izberite »Edit« (stran 59).
7 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU,
da izklopite meni.
8 Pritisnite na tipko (/1 (vklop/
stanje pripravljenosti), da izklopite
snemalnik.
Na prikazovalniku sprednje plošče zasveti
indikator in snemalnik je pripravljen na
snemanje.
Če indikator na prikazovalniku utripa,
preverite če je disk za snemanje vstavljen in
če je na disku dovolj prostora za snemanje.
Ustavitev snemanja
Dvakrat pritisnite na x.
Upoštevajte, da traja nekaj sekund, da snemalnik
ustavi snemanje.
Če se nastavitve časovnika prekrivajo
Program, ki se začne prvi, ima prednost, drugi
program pa se začne snemati po končanem
snemanju prvega.
Če se programi začnejo hkrati, ima prednost
program, ki je v meniju na prvem mestu. Če sta
zaključna ura ene nastavitve in začetna ura druge
nastavitve časovnika ista, bo začetek programa,
ki se začne kasneje, odrezan.
10:00
9:00
10:00
Ta del bo odrezan.
poglavje »Nekaj o funkciji PDC« (stran
55).
6 Pritisnite na tipko ENTER.
9:00
Program 2
7 »PDC«: Nastavite funkcijo PDC/. Glejte
• Če naredite napako, izberite postavko in
spremenite nastavitev.
8:00
Program 1
7:00
8:00
Program 1
Program 2
Ta del bo odrezan.
Sprememba ali preklic snemanja s
časovnikom
Glej poglavje »Sprememba ali preklic nastavitev
snemanja s časovnikom (Timer List)« na strani 59.
Uporaba funkcije »Rec Mode Adjust«
(nastavitev načina snemanja)
Če preostali čas diska ne zadostuje za trenutno
snemanje, snemalnik samodejno nastavi način
snemanja. Ko nastavljate časovnik, za »Mode«
izberite »AUTO«.
Nekaj o funkciji PDC
Nekateri oddajni sistemi skupaj s TV programi
oddajajo tudi signale PDC. Ti signali zagotavljajo, da se snemanje s časovnikom izvede ne glede
na zakasnitev, zgodnjih začetkov ali prekinitev
oddaj.
z Uporaba funkcije PDC
V koraku 5 zgoraj nastavite »PDC« na »On«.
Snemalnik začne pregledovati kanale preden se
snemanje s časovnikom začne.
z Nasvet
• Posneti program lahko predvajate tako, da v
meniju Title List izberete naslov programa
(stran 41).
• Snemalnik lahko po nastavitvi časovnika
uporabljate. Pritisnite na tipko (/1, da se
snemalnik vklopi. Izklopite snemalnik, da
se vrne v stanje pripravljenosti, preden se
snemanje s časovnikom začne.
• Če so začetna ura in programsko mesto
ali vhodni vir, ki ga želite posneti, ista, a
sta nastavitvi »Media« različni, se program
posname na disk DVD in na kaseto VHS.
• Meni za programiranje časovnika lahko vklopite
tudi prek sistemskega menija. Pritisnite na tipko
SYSTEM MENU in izberite »Timer«, nato pa
»Timer-Standard«.
(se nadaljuje)
55
Opombe
• Če želite posneti satelitski program, vklopite
satelitski sprejemnik in izberite program, ki ga
želite posneti. Naj satelitski sprejemnik ostane
vklopljen, dokler se snemanje ne konča. Če
priključite napravo s funkcijo časovnika, lahko
uporabite funkcijo Synchro Rec (stran 57).
• Preden se snemanje s časovnikom začne, na
prikazovalniku začne utripati napis »TIMER
REC«.
• Ko se snemanje s časovnikom konča, se
snemalnik samodejno izklopi.
• Snemalnik ne bo posnel programov s siganali
Copy-Never. Taki posnetki se ustavijo po nekaj
sekundah.
• Včasih se začetek programa pri uporabi funkcije
PDC ne posname.
Snemanje TV programov s
pomočjo sistema ShowView
Sistem ShowView je funkcija, ki poenostavlja
nastavitev snemanja s časovnikom. Preprosto
vpišite številko ShowView, ki je navedena v TV
programskem vodiču. Datum, ura in programsko
mesto se samodejno nastavijo.
Prepričajte se, da so kanali v nastavitvah “Tuner
Preset” pravilno nastavljeni (stran 102).
1 Pritisnite tipko DVD za upravljanje
DVD snemalnika.
2 Vstavite disk za snemanje.
3 Pritisnite na tipko TIMER.
Če se prikaže meni za programiranje
časovnika (Standard), pritisnite na < in
preklopite prikaz na »ShowView«.
4 Z oštevilčenimi tipkami vpišite
številko ShowView.
Če se zmotite, pritisnite tipko CLEAR in
znova vpišite pravilno številko.
5 Pritisnite na tipko ENTER.
Prikažejo se nastavitve za datum, čas začetka
in konca snemanja, programsko mesto, način
snemanja, itd. (stran 55).
Če želite spremeniti nastavitve, s puščicama
</, izberite postavko in jo nato s
puščicama M/m spremenite.
6 Izberite »DVD« za »Media« in
pritisnite na ENTER.
Prikaže se meni »Timer List« (stran 59). Če
se nastavitve časovnika prekrivajo, se prikaže
sporočilo. Če želite spremeniti ali preklicati
nastavitev snemanja s časovnikom, v meniju
Timer List izberite »Edit« (stran 59).
7 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU
in izklopite meni.
8 Pritisnite na tipko (/1 (vklop/
stanje pripravljenosti) in izklopite
snemalnik.
56
Na prikazovalniku sprednje plošče zasveti
indikator in snemalnik je pripravljen na
snemanje.
Če na prikazovalniku indikator utripa,
preverite, če je disk za snemanje vstavljen in
da je na njem dovolj prostora za snemanje.
Ustavitev snemanja
Dvakrat pritisnite na tipko x.
Preden snemalnik ustavi snemanje lahko preteče
več sekund.
Če se nastavitve časovnika prekrivajo
Glej stran 55.
Spreminjanje ali preklic snemanja s
časovnikom
Snemanje iz priključene
opreme s časovnikom
(Syncro Rec)
Snemalnik lahko nastavite tako, da bo samodejno posnel programe s povezane opreme, ki
ima funkcijo časovnika (npr. satelitski sprejemnik). Povežite opremo v priključek LINE
3/DECODER na zadnji strani snemalnika (stran
29).
Ko se povezana oprema vklopi, bo snemalnik
začel snemati program iz priključka LINE
3/DECODER.
Poglejte si poglavje “Spreminjanje ali preklic
nastavitev časovnika (Timer List)” na strani 59.
z Nasveti
• Posneti program lahko predvajate tako, da v
meniju Title List izberete naslov programa.
• Snemalnik lahko po nastavitvi časovnika
uporabljate. Pritisnite na tipko (/1, da se
snemalnik vklopi. Izklopite snemalnik, da
se vrne v stanje pripravljenosti, preden se
snemanje s časovnikom začne.
• Če so začetna ura in programsko mesto
ali vhodni vir, ki ga želite posneti, ista, a
sta nastavitvi »Media« različni, se program
posname na disk DVD in na kaseto VHS.
• Meni za programiranje časovnika lahko vklopite
tudi prek sistemskega menija. Pritisnite na tipko
SYSTEM MENU in izberite »Timer«, nato pa
»Timer- VIDEO Plus+«.
Opombe
• Če želite posneti satelitski program, vklopite
satelitski sprejemnik in izberite program, ki ga
želite posneti. Naj satelitski sprejemnik ostane
vklopljen, dokler se snemanje ne konča. Če
priključite napravo s funkcijo časovnika, lahko
uporabite funkcijo Synchro Rec (stran 57).
• Preden se snemanje s časovnikom začne, na
prikazovalniku začne utripati napis »TIMER
REC«.
• Ko se snemanje s časovnikom konča, se
snemalnik samodejno izklopi.
• Snemalnik ne bo posnel programov s siganali
Copy-Never. Taki posnetki se ustavijo po nekaj
sekundah.
• Včasih se začetek programa pri uporabi funkcije
PDC ne posname.
1 Pritisnite tipko DVD za upravljanje
DVD snemalnika.
2 Vstavite disk za snemanje.
3 Izberite zvok iz linijskega vhoda.
V nastavitvah »Audio« nastavite možnost
»Line Audio Input« na »Stereo« ali »Bilingual«
(stran 109).
(se nadaljuje)
57
4 Pritiskajte tipko REC MODE in
izberite način snemanja.
Prikaz na TV zaslonu se spreminja na
naslednji način.
Če se nastavitve sinhronega snemanja in
druge nastavitve snemalnika prekrivajo
Ne glede na to ali je program Synchro Rec ali
ne, ima program, ki se prvi začne, prednost in se
drugi program začne snemati šele po tem, ko se
snemanje prvega programa zaključi.
7:00
Podrobnosti o načinu snemanja si oglejte na
strani 50.
5 Pri ustavljenem snemalniku
8:00
9:00
10:00
Prvi program
Drugi program
pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Ta del bo odrezan (neposnet)
6 Izberite »Setup« in pritisnite na
ENTER.
7 Izberite »Features« in pritisnite na
ENTER.
Prikažejo se nastavitve »Features«.
8 Izberite »Synchro Recording« in
pritisnite na ENTER.
9 Izberite »to DVD« in pritisnite na
ENTER.
10 S tipko SYSTEM MENU izklopite
meni.
11 Nastavite časovnik na priključeni
napravi na uro, ob kateri želite
snemati in ga izklopite.
12 Pritisnite SYNCHRO REC.
Indikator SYNCHRO REC na prikazovalniku
sprednje strani zasveti. Snemalnik je
pripravljen na sinhrono snemanje.
Snemalnik samodejno začne snemati, ko
sprejme vhodni signal iz povezane opreme.
Snemanje ustavi, ko se povezana oprema
izklopi.
Ustavitev snemanja
Dvakrat pritisnite na tipko x.
Preklic funkcije Synchro Rec
Pritisnite tipko SYNCHRO REC pred začetkom
snemanja. Indikator SYNCHRO REC na
snemalniku ugasne.
Če pritisnete na tipko SYNCHRO REC med
funkcijo sinhronega snemanja, se snemanje
ustavi, indikator SYNCHRO REC ugasne in
snemalnik se izklopi.
58
Opombe
• Snemalnik začne snemati šele po tem, ko zazna
video signal iz povezane opreme. Včasih se
začetek programa ne posname, ne glede na to
ali je bilo napajanje snemalnika vklopljeno ali
izklopljeno.
• Če želite uporabiti povezano opremo, medtem
ko je snemalnik v stanju pripravljenosti na
sinhrono snemanje, najprej funkcijo Synchro
Rec prekličite s pritiskom na tipko SYNCHRO
REC. Pred začetkom snemanja s časovnikom
se prepričajte, da ste izklopili povezano opremo
in pritisnili tipko SYNCHRO REC za ponovno
nastavitev sinhronega snemanja.
• Pri nekaterih sprejemnikih funkcija Synchro
Rec ne bo delovala. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo sprejemnika.
• Medtem ko je funkcija Synchro Rec v stanju
pripravljenosti, funkcija samodejne nastavitve
ure ne deluje (stran 104).
• Če je snemalnik ob začetku sinhronega
snemanja vključen, se bo ob koncu snemanja
izključil.
• Snemalnik ne bo posnel programov s siganali
Copy-Never. Taki posnetki se ustavijo po nekaj
sekundah.
Spreminjanje ali preklic
nastavitev časovnika
(Timer List)
S pomočjo menija Timer List lahko nastavitve
časovnika preverite, spremenite ali prekličete.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Izberite nastavitev, ki jo želite
spremeniti/preklicati in pritisnite
ENTER.
Prikaže se podmeni.
Timer List
10:10
No
Media
Date
Start
Stop
01
DVD
15/04
09:00
10:00
Prog.
Prog. 1
Mode
Edit
SP
02
DVD
30/04
09:15
09:45
Prog. 2
Del
SP
03
---
--/--
--:--
--:--
----
---
04
---
--/--
--:--
--:--
----
---
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
06
---
--/--
--:--
--:--
----
---
Edit
5 Izberite eno od naslednjih postavk
0
in pritisnite ENTER.
SYSTEM
MENU
M/m</,
ENTER
ORETURN
“Edit” (uredi): Sprememba nastavitev
časovnika.
Postavke izberite s puščicama </,,
nastavite pa jih s puščicama M/m. Pritisnite
na tipko ENTER.
Timer – Standard
1 Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Prikaže se sistemski meni (System Menu).
2 Izberite »Timer« in pritisnite na
10:10
No
Media
No.1
Date
Start
Stop
01
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
09:45
Stop
Prog.
Prog.2
SP
Mode
--:-: 00
---Prog. 1
--SP
DVD
30/04
Date
---
--/-15/04
04
---
--/--
--:--
--:--
----
---
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
06
---G-CODE
--/--
--:--
--:--
----
---
09
--:-00
:
10
“Del” (izbriši): Brisanje nastavitev časovnika.
Izberite “OK” in pritisnite ENTER.
Timer List
ENTER.
Timer List
10:10
No
Media
Date
Start
Stop
Prog.
Mode
01
DVD
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
SP
02
DVD
30/04
09:15
09:45
Prog. 2
SP
03
---
--/--
--:--
--:--
----
---
04
---
--/--
--:--
--:--
----
---
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
06
---
--/--
--:--
--:--
----
---
Edit
Prikaže se datum snemanja, ura snemanja,
način snemanja, itd.
Če je nastavitev časovnika več kot šest,
pritisnite na tipko m, da se prikaže naslednja
stran.
Edit
SP
02MediaDVD
ENTER.
3 Izberite »Timer List« in pritisnite na
Mode
03
DVD
09:15
Start
Prog.
10:10
No
Media
Date
Start
Stop
01
DVD
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
SP
30/04
09:15
09:45
Prog. 2
SP
02
DVD
03
---
--/--
04
---
--/--
Prog.
Do you want to erase ‘No.1’?
--:--
--:--
--:--
--:--
Mode
----
---
----
---
Edit
Cancel
OK
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
06
---
--/--
--:--
--:--
----
---
6 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU,
da se meni Timer List izklopi.
Če ostanejo kakšne nastavitve, izklopite
snemalnik, da se vrne v stanje pripravljenosti
na snemanje.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na O RETURN.
(se nadaljuje)
59
Opombe
• Tudi če je program pravilno nastavljen, se
morda ne bo posnel, če je snemalnik pripravljen
na snemanje drugega programa ali če se z njim
prekrivajo druge nastavitve časovnika, ki imajo
prednost. Več o prednosti si oglejte na strani 55.
• Nastavitev časovnika za bližajoče snemanje ne
morete spremeniti.
• Seznam Timer List prikaže nastavitve časovnika
za DVD snemalnik in videorekorder.
Snemanje iz priključene
opreme brez časovnika
Snemate lahko s povezanega videorekorderja
ali podobne naprave. Za podrobnosti glede
povezave videorekorderja si oglejte poglavje
“Povezava videorekorderja ali podobne snemalne
naprave” na strani 27.
Uporabite priključek DV IN na sprednji strani,
če ima oprema izhodni priključek DV (priključek
i.LINK).
Več o snemanju iz digitalne videokamere,
priključene v priključek DV IN, si oglejte na
strani 97.
1 Pritisnite tipko DVD za upravljanje
DVD snemalnika.
2 Vstavite disk za snemanje.
3 Pritiskajte tipko INPUT SELECT
in izberite vhodni vir, ki ustreza
narejeni povezavi.
Prikaz na sprednji strani se spreminja v
naslednjem vrstnem redu:
Programsko mesto
60
4 Pritiskajte tipko REC MODE in
izberite način snemanja.
Prikaz na TV zaslonu se spreminja na
naslednji način:
Podrobnosti o načinu snemanja si oglejte na
strani 48.
5 Izberite zvok iz linijskega vhoda.
V nastavitvah »Audio« nastavite možnost
»Line Audio Input« na »Stereo« ali »Bilingual«
(stran 109).
6 V povezano opremo vstavite
izvorno kaseto in nastavite premor
med prevajanjem.
7 Istočasno pritisnite tipko z REC
na tem snemalniku in tipko za
premor ali predvajanje na povezani
opremi.
Snemanje se začne.
Če želite zaustaviti snemanje, pritisnite tipko
x na snemalniku.
Opombe
• Pri snemanju slike z video igre se lahko zgodi,
da slika ne bo jasna.
• Kateregakoli programa, ki vsebuje signal proti
presnemavanju tipa Copy-Never copy, ne
morete snemati.
• Med snemanjem ali začasno ustavitvijo
snemanja ne morete spremeniti načina
snemanja.
• Med snemanjem ne morete spremeniti
programskega mesta ali vhodnega vira.
61
DVD urejanje
Pred urejanjem
Ta snemalnik tudi različne možnosti urejanja za
različne tipe diske. Pred urejanjem preverite tip
diska in izberite možnost, ki ustreza disku
(stran 32).
Opomba
• V primeru, da odstranite disk ali če se začne
snemanje preko časovnika, se lahko zgodi da
boste izgubili vsebino urejanja.
• Posnetkov na diskih DVD-RW (način Video)
in DVD-R (način Video), posnetih na drugi
napravi, ni mogoče urejati.
Možnosti urejanja za diske
DVD+RW/DVD-RW (video način)/
DVD+R/DVD-R
Izvajate lahko enostavno urejanje. Ker so naslovi
v načinu Video dejansko posneti na disku, ne
morete preklicati kakršnega koli urejanja, ki ste
ga naredili. Funkcije urejanja, ki so na voljo za
način Video so:
– imenovanje naslova (stran 66),
– brisanje naslova (stran 63),
– nastavitev zaščite pred presnemavanjem (samo
DVD+RW) (stran 63),
– brisanje dela naslova (A-B Erase) (samo
DVD+RW) (stran 64),
– delitev naslova v dva (samo DVD+RW) (stran 65).
Urejevanje izvirnega posnetka
(original)
Ureditev izvirnega naslova je nespremenljiva. Če
želite ohraniti nespremenjeni izvirni posnetek,
ustvarite in uredite seznam predvajanja (Playlist)
(glejte spodaj).
Osnovne funkcije urejevanja za izvirne naslove so:
– imenovanje naslova (stran 66),
– brisanje naslova (stran 63),
– brisanje poglavja (stran 64),
– nastavitev zaščite pred presnemavanjem
(stran 63),
– brisanje dela naslova (A-B Erase) (stran 64),
– delitev naslova (stran 65).
Ustvarjanje in urejanje naslovov v
seznamu predvajanja (Playlist)
Seznam predvajanja je skupina naslovov
“Playlist”, ki jih ustvarite iz izvirnega naslova,
v urejevalne namene. Če ustvarite seznam
predvajanja, se na disk shranijo le kontrolne
informacije, ki so potrebne za predvajanje, na
primer vrstni red predvajanja posnetkov. Ker se
izvirni naslovi ne spremenijo, lahko naslove v
seznamu predvajanja znova uredite.
Če izbrišete originalni naslov v seznamu Playlist,
se izbriše tudi Playlist.
Primer: Na DVD-RW (način VR) ste posneli
zaključno tekmo nogometnega prvenstva.
Ustvariti želite povzetek s kadri zadetih golov
in z drugimi pomembnimi trenutki, obenem pa
želite obdržati izvirni posnetek.
Opombi
• Ko je disk zaključen, urejanje in snemanje nanj
ni več mogoče (z izjemo diska DVD+RW).
• Če se na prikaže sporočilo, ki opozarja na
polno zasedenost kontrolnih podatkov o disku,
izbrišite nepotrebne naslove.
Možnosti urejanja za diske DVDRW (način VR)
Na voljo so vam naprednejše možnosti urejanja.
Na voljo sta vam dve možnosti za diske DVDRW (način VR): uredite lahko izvirni posnetek
(imenuje se “original”) ali podatke o predvajanju,
ki ste jih ustvarili iz izvirnega posnetka (imenuje
se “playlist”). Ker imata različne lastnosti in
različne prednosti, si preberite sledeče in izberite
tisto možnost, ki najbolj ustreza vašim potrebam.
62
V tem primeru lahko izberete kadre in ustvarite
kompilacijo kot naslov “Playlist”. Preuredite
lahko celo vrstni red kadrov znotraj naslova
“Playlist” (glej stran 67).
Zahtevnejše funkcije urejanja, ki so na voljo pri
naslovih “Playlist”:
– imenovanje naslova (stran 66),
– brisanje naslova (stran 63),
– brisanje poglavja (stran 64),
– brisanje dela naslova (A-B Erase) (stran 64),
– ureditev kadra v Playlist (stran 69),
– delitev naslova (stran 65),
– združevanje naslovov (stran 70).
z Nasvet
Meni Title List lahko nastavite tako, da bo
prikazal originalni naslov ali Playlist. Medtem ko
je Title List vklopljen, pritiskajte na ORIGINAL/
PLAYLIST.
Opombe
• Naslovov Playlist ni mogoče zaščititi.
• Če se pojavi sporočilo, ki opozarja na to,
da so informacije diska zapolnjene, izbrišite
nepotrebne naslove.
• Na zaključenem disku ne morete ustvariti ali
urediti naslovov Playlist. Če želite urediti ali
ponovno snemati na disk DVD-RW (način VR),
prekličite zaključitev diska (stran 95).
Urejanje naslova
To poglavje razlaga osnovne funkcije urejanja.
Pomnite, da je urejanje nepreklicno. Če želite
urediti disk DVD-RW (način VR) ali DVD-R
(način VR) brez spreminjanja izvirnih posnetkov,
ustvarite naslov “Playlist” (stran 67).
1 Pritisnite tipko DVD za upravljanje
DVD snemalnika.
2 Pritisnite na tipko TITLE LIST.
Če urejate DVD-RW (način VR) ali DVD-R
(način VR), pritisnite na ORIGINAL/
PLAYLIST in po potrebi preklopite na »Title
List (original)«.
Title List (Original)
1/4
10:10
No. Title
Length
Edit
01 Prog. 1
01:29:03 >
02 Prog. 2
00:31:23 >
03 Prog. 4
01:59:00 >
04 Prog. 3
00:58:56 >
T Prog. 1
02.May.2005
08:00
3 Izberite naslov in pritisnite ENTER.
Prikaže se podmeni.
(se nadaljuje)
63
4 Izberite možnost in pritisnite
ENTER.
Naslov lahko urejate na naslednje načine:
“Title Erase”: brisanje izbranega naslova. Za
potrditev izberite “OK”.
“Chapter Erase”: omogoča vam, da izberete
poglavje v naslovu in ga izbrišete (glej spodaj).
“Protect”: zaščita naslova. Ko se na prikaže
zaslon za zaščito, izberite možnost “On”.
Poleg zaščitenega naslova se prikaže znak
“ ”. Za preklic zaščite izberite možnost
se spremeni v .
“Off”.
“Title Name”: vpis ali ponovni vpis imena
naslova (stran 66).
“A-B Erase”: brisanje dela naslova (stran 64).
»Divide Title«: delitev naslov v dva naslova
(stran 65).
*1
samo DVD-RW (način VR) in DVD-R (način
VR)
*2
samo DVD+RW, DVD-RW (način VR) in DVDR (način VR)
Brisanje poglavja (Chapter
Erase)
V naslovu lahko izberete poglavje in ga izbrišete.
Upoštevajte, da brisanja poglavja ni mogoče
preklicati.
1 Pritisnite na tipko TITLE LIST.
Po potrebi pritisnite na ORIGINAL/
PLAYLIST in preklopite na »Titel List
(original)«.
2 Izberite naslov in pritisnite na
ENTER.
Prikaže se podnaslov.
3 Izberite »Chapter Erase« in
pritisnite na ENTER.
Pojavi se prikaz za brisanje poglavij.
Chapter Erase (Original)
10:10
Chapter 1 / 3
Title No.01
Check
Nekaj o ustvarjanju prostora na disku
Brisanje naslovov, poglavij ali kadrov:
– osvobodi prostor na disku DVD-RW (način VR)
– osvobodi prostor na disku DVD-RW/DVD-RW
(način Video) samo, če izbrišete zadnji naslov
ali poglavje
– ne osvobodi prostora na disku DVD+R/DVD+R
DL /DVD-R.
z Nasvet
• Preimenujete lahko tudi disk (stran 73).
Opombe
• Ko urejate disk DVD-RW (način Video),
DVD+R ali DVD-R, opravite vso urejanje
pred zaključitvijo diska. Po zaključitvi diska ni
mogoče urejati.
• Zaščitenih naslovov in poglavij iz zaščitenega
naslova ni mogoče brisati.
• Če izbrišete originalni naslov iz seznama
Playlist, se izbriše tudi Playlist.
Erase
01
00:00:34
02
00:00:10
03
00:04:20
Modify
Move
Add
4 Izberite poglavje, ki ga želite
izbrisati in pritisnite na ENTER.
»Chapter« je izbran. Če si želite prej ogledati
poglavje, pritisnite na ENTER. Ko se
predvajanje konča ali ko pritisnete na tipko
O RETURN, se prikaz vrne na »Chapter
Erase (Original)«.
5 Izberite »Erase« in pritisnite na
ENTER.
Pojavi se prikaz za potrditev.
6 Izberite »OK« in pritisnite na ENTER.
Izbrano poglavje se izbriše iz naslova. Za
brisanje ostalih poglavij ponavljajte korak 4.
z Nasvet
Izbrišete lahko tudi poglavje iz naslovov Playlist
(stran 69).
Opomba
Če izbrišete originalni naslov iz seznama Playlist,
se izbriše tudi Playlist.
64
Brisanje dela naslova (A-B
Erase)
Izberete lahko del (kader) v naslovu in ga
zbrišete. Pomnite, da brisanje delov v naslovu ni
mogoče preklicati.
1 Pritisnite na tipko TITLE LIST.
Po potrebi pritisnite na ORIGINAL/PLAYLIST
in preklopite na »Titel List (original)«.
2 Izberite naslov in pritisnite na
ENTER.
Prikaže se podnaslov.
3 Izberite »A-B Erase« in pritisnite na
ENTER.
Pojavi se prikaz za nastavitev točk A in B.
Izbere se »Start«.
7 Izberite »OK« in pritisnite na
ENTER.
Kader je izbrisan.
Če želite nadaljevati, ponovite postopek od
koraka 4. Če želite končati, izberite »Finish«
in pritisnite na ENTER.
z Nasvet
• Potem, ko ste izbrisali kader, snemalnik
samodejno vstavi oznako poglavja. Oznaka
razdeli naslov na ločena poglavja na obeh
straneh oznake.
• Izbrišete lahko tudi del naslova Playlist (stran
69).
Opombe
• Lahko se zgodi, da bo na točki, kjer ste izbrisali
del naslova, trenutno prekinjena slika ali zvok.
• Kadrov krajših od 5 sekund ne morete izbrisati.
• Lahko se zgodi, da se bodo dejansko izbrisani
deli rahlo razlikovali od točk, ki ste jih izbrali.
• Skupni čas predvajanja naslova se ne spremeni,
tudi če izbrišete kader.
Delitev naslova v dva (Divide
Title)
4 Na začetnem mestu dela, ki ga
želite izbrsati, pritisnite na ENTER.
Za iskanje mesta lahko uporabite tudi tipke
H, m / M, x, in X. Izbere se »End«.
Naslov lahko razdelite v dva dela. Delitve
originalnega naslova ni mogoče preklicati.
1 Pritisnite na tipko TITLE LIST.
Če urejate disk DVD-RW (način VR), po
potrebi pritisnite na tipko ORIGINAL/
PLAYLIST in preklopite na »Title List
(Original)«.
2 Izberite naslov in pritisnite na tipko
ENTER.
Prikaže se podmeni.
3 Izberite »Divide Title« in pritisnite
na tipko ENTER
5 Na zaključnem mestu dela, ki ga
želite izbrsati, pritisnite na ENTER.
Prikaže se prikaz za nastavitev delitvene
točke.
Izbere se »Point«.
Izbere se »Erase«.
Za ponovno nastavitev začetne in končne
točke izberite »Start« ali »End« in ponovite
koraka 4 in 5.
6 Pritisnite na tipko ENTER.
Prikaz od vas zahteva potrditev.
65
4 Pritisnite na tipko ENTER na
mestu, kjer želite razdeliti naslov.
Za iskanje mesta lahko uporabite tudi tipke
H, m / M, ./>, x, in X.
Izbere se »Divide«.
Divide Title (Original)
Sprememba imena za
naslov
10:10
Title No.01
Point
Start 00:00:00
Divide
Vpišete lahko naslov z vse do 32 znakov. Ker
je število za prikazane znake omejeno, utegne
biti njihov izgled v menijih, kot je Title List,
drugačen. Ko se pojavi prikaz za vpis znakov,
sledite spodnjim korakom.
00:00:10
T
Title No. 1
02.May.2005 08:00
End 00:00:10
5 Pritisnite na tipko ENTER.
Prikaže se zaslon za potrditev.
Za ponovno nastavitev mesta delitve izberite
»No« in pritisnite na ENTER, nato ponovite
korak 4.
6 Izberite »Yes« in pritisnite na
ENTER.
Prikaz vas vpraša, če želite uporabiti isto ime
za naslov kot prej.
Če želite uporabiti isto ime, izberite »Yes« in
pritisnite na tipko ENTER.
7 Izberite »Yes« in pritisnite na
ENTER.
Pojavi se prikaz »Title Name«.
8 Sledite korakom 5 do 7 v
poglavju »Sprememba imena za
naslov« (stran 66) in zaključite
poimenovanje.
Razdeljeni naslov se prikaže v seznamu Title
List z novim imenom.
1 Pritisnite na DVD za upravljanje
DVD snemalnika.
2 Pritisnite na TITLE LIST.
Če urejate disk DVD-RW (način VR),
pritisnite na tipko ORIGINAL/PLAYLIST
in po potrebi preklopite na »Title List
(Original)«.
3 Izberite naslov in pritisnite na
ENTER.
z Nasvet
• Razdelite lahko tudi naslov v seznamu Playlist
(stran 69).
• Če je mesto delitve preblizu začetka naslova,
naslova ne bo mogoče razdeliti.
Prikaže se podmeni.
4 Izberite »Title Name« in pritisnite
na ENTER.
Prikaže se »Title Name«.
Vpisna vrstica
Smernik
Title Name
10:10
K_
A
B
F
G H
C D
E
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
J
f
g
h
i
j
6
7
8
9
K
L
0
M N O
k
l
m
n
o
-
_
+
=
.
@ #
$
&
)
S
T
p
q
r
s
t
~ !
V W X
Y
u
v
w
x
y
%
P Q R
U
I
Z
(
z
Backspace
Space
Nastavitvene tipke
66
^
Delete
Clear
Finish
Paleta znakov
5 S puščicami M/m/</, izberite
znak, ki ga želite vpisati in
pritisnite na ENTER.
V vpisni vrstici se prikaže izbrani znak.
Vpišete lahko samo znake in simbole, ki so
prikazani.
• Za spremembo položaja smernika s
puščico M izberite vpisno vrstico, nato pa
pritisnite na puščicic </,.
• Če želite izbrisati znak, izberite eno od
naslednjih nastavitvenih tipk in pritisnite
na ENTER.
»Backspace«: izbriše znak na levi strani
smernika.
»Delete«: izbriše znak na mestu smernika.
»Clear«: izbriše vse znake v vpisni vrstici.
• Če želite vnesti presledek, premaknite
smernik na želeno mesto, izberite »Space«
in pritisnite na ENTER.
• Če želite vpisati znak, premaknite smernik
na želeno mesto, izberite znak in pritisnite
na ENTER.
Ustvarjanje seznama
predvajanja (Playlist)
Seznam predvajanja vam omogoča urejanje brez
spreminjanja izvornih posnetkov (glej »Možnosti
za urejanje diskov DVD-RW (način VR)/DVD-R
(način VR)« na strani 62). Ustvarite lahko vse do
99 naslovov Playlist.
Opombi
• Če izbrišete izvorni naslov, ki ga uporabljate v
Playlist, se izbriše tudi Playlist.
• Ko je disk zaključen, ustvarjanje naslovov
Playlist ni več mogoče.
6 Za vpis ostalih znakov ponavljajte
korak 5.
Če se želite vrniti na Title List brez
preimenovanja naslova, pritisnite na O
RETURN.
7 Izberite »Finish« in pritisnite na
ENTER.
z Nasvet
Preimenujete lahko tudi disk (stran 73). Če se
pojavi prikaz »Disc Name« sledite korakom 5 do
7 zgoraj.
1 Pritisnite tipko DVD za upravljanje
DVD snemalnika.
2 Pri ustavljeni enoti pritisnite na
tipko SYSTEM MENU.
Title List (Original)
10:10
Title List
Timer
Edit
Press ENTER :
Title Menu for DVD Title List.
Dubbing
Disc Setting
Setup
(se nadaljuje)
67
3 Izberite »Edit« in pritisnite na
ENTER.
Edit
10:10
Title List
Create Playlist
Timer
Edit Playlist
Dubbing
3 Izberite naslov v seznamu Playlist
Disc Setting
in pritisnite na ENTER.
Setup
4 Izberite “Create Playlist” in pritisnite
na ENTER.
Pojavi se prikaz za ustvarjanje seznama
Playlist. Izbere se »Start«.
Create Playlist
10:10
Scene No.01
Start
Make
00:00:07
Playlist No. 1
End 00:00:00
--.---.---- --:--
Finish
5 Pritisnite na tipko ENTER na
začetnem mestu.
Za iskanje tega mesta lahko uporabite tipke
H, m / M, ./>, x in X.
V točki, ki jo želite izbrati, pritisnite na H
ali X in nato pritisnite na ENTER.
Izbere se »End«.
Create Playlist
10:10
Scene No.01
Start
End
Start 00:00:10
Make
00:00:10
Playlist No. 1
--.---.---- --:--
End 00:00:00
Finish
6 Pritisnite na tipko ENTER na
zaključnem mestu.
Izbere se »Make«.
Če želite spremeniti začetno ali zaključno
mesto, izberite »Start« ali »End« in ponovite
korak 5 ali 6.
7 Pritisnite na tipko ENTER.
Izbrani del je zajet kot kader. Če želite
nadaljevati, ponovite postopek od koraka 5.
8 Ko končate z zajemanjem kadrov,
izberite »Finish« in pritisnite na ENTER.
68
Prikaže se podmeni.
4 Izberite »Play« in pritisnite na
ENTER.
z Nasvet
Ko ustvarite seznam Playlist, bosta začetno in
zaključno mesto postala oznaki poglavja, vsak
kader pa bo postal poglavje.
End
Start 00:00:00
T
1 Pritisnite na tipo TITLE LIST.
2 Pritisnite na tipko ORIGINAL/
PLAYLIST in preklopite na seznam
naslovov »Playlist«.
Edit
T
Predvajanje naslova s seznama
Playlist
Opombi
• Lahko se zgodi, da se bo pri predvajanju
urejenega kadra slika za trenutek zaustavila.
• Začetno in zaključno mesto utegneta biti malce
drugačna od nastavljenih.
4 Izberite “Edit Playlist” in pritisnite
Urejanje seznama
Playlist
na ENTER.
Prikaže se seznam z naslovi Playlist.
Playlist
10:10
1/2
No. Title
Naslove in kadre v seznamu Playlist lahko
uredite, ne da bi spremenili dejanske posnetke.
Length
Edit
01 Prog. 1
00:05:04 >
02 Prog. 2
00:00:51 >
T Prog. 1
02.May.2005
03:25
5 Izberite naslov v seznamu Playlist
in pritisnite na ENTER.
Prikaže se podmeni.
6 Izberite možnost in pritisnite na
ENTER.
1 Pritisnite tipko DVD za upravljanje
DVD snemalnika.
2 Pri ustavljeni enoti pritisnite na
tipko SYSTEM MENU.
Title List (Original)
10:10
Title List
Press ENTER :
Timer
Edit
Title Menu for DVD Title List.
Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi.
Podrobnosti si oglejte na straneh, podanim
med oklepaji.
»Title Erase«: izbriše naslov. Ko vas prikaz
vpraša za potrditev, izberite »OK«.
»Chapter Erase«: omogoča vam, da v
seznamu Playlist izberete poglavja, ki jih
želite izbrisati
(stran 64).
»Title Name«: omogoča vam, da preimenujete
naslov (stran 66).
»A-B Erase«: omogoča vam, da izberete del v
naslovu, ki ga želite izbrisati (stran 64).
»Edit Scene«: omogoča vam, da preuredite
kadre v naslovu Playlist. Opravite korak 7.
»Divide Title«: razdeli naslov v dva dela na
določenem mestu (stran 65).
»Combine Titles«: omogoča vam, da združite
dva naslova v enega (stran 70).
7 Izberite »Edit Scene« in pritisnite
Dubbing
na ENTER.
Disc Setting
Pojavi se prikaz za urejanje kadrov.
Setup
3 Izberite »Edit« in pritisnite na
Edit Scene
10:10
Scene No.1 / 3
Playlist No.01
ENTER.
Check
Edit
Erase
10:10
01
Title List
Create Playlist
Timer
Edit Playlist
00:00:34
02
00:00:10
03
00:04:20
Modify
Move
Add
Edit
Dubbing
Disc Setting
Setup
»Check«: omogoča vam predogled kadra.
Predvajanje se začne z izbranim kadrom,
ko pritisnete na tipko ENTER. Ob koncu
predvajanja ali ko pritisnete na tipko O
RETURN se prikaz vrne na »Edit Scene«.
69
»Modify«: omogoča vam spremembo
začetnega in zaključnega mesta kadra (stran 70).
»Move«: omogoča vam spremembo vrstnega
reda kadrov (stran 71).
»Add«: omogoča vam, da dodate druge kadre
pred izbranega (stran 71).
»Copy«: omogoča vam kopiranje kadra
(stran 72).
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
z Nasvet
Funkcija Resume Play (nadaljevanje predvajanja)
bo delovala za predvajanje kadrov.
Opomba
Ko je disk zaključen, ustvarjanje naslovov Playlist
ni več mogoče.
Združitev dveh naslovov v enega
(Combine Titles)
Izberete lahko naslov v seznamu Playlist in ga
združite z drugim naslovom.
1 Sledite korakom 1 do 5 v poglavju
»Urejanje seznama Playlist« (stran
69) in izberite naslov.
Prikaže se podmeni.
Edit
01 Prog. 1
00:05:04 >
02 Prog. 3
00:00:51 >
03 Prog. 2
01:59:00 >
04 Prog. 4
00:58:56 >
T Prog. 2
02.May.2005
11:30
6 Izberite “No” in pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za potrditev spremembe
imena za naslov.
7 Izberite “Yes” in pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz »Title Name«.
8 Sledite korakom 5 do 7 v
poglavju »Sprememba imena za
naslov« (stran 66) in zaključite s
preimenovanjem naslova.
Dva naslova se združita in postaneta en
naslov v seznamu Playlist, z novim imenom.
Brisanje kadra (Erase)
Izbrani kader lahko izbrišete.
»Urejanje seznama Playlist« (str. 69).
pritisnite ENTER.
Izbere se tudi naslednji naslov spodaj.
10:10
Length
Pojavi se prikaz, ki vas vpraša, če želite
uporabiti isto ime za naslov kot prej.
Če želite uporabiti isto ime, izberite »Yes« in
pritisnite na ENTER.
1 Sledite korakom 1 do 7 v poglavju
2 Izberite “Combine Titles” in
Edit
01 Prog. 1
00:05:04 >
02 Prog. 3
00:00:51 >
03 Prog. 2
01:59:00 >
04 Prog. 4
00:58:56 >
T Prog. 1
02.May.2005
03:25
3 V seznamu Playlist izberite naslov,
ki ga želite združiti.
Length
5 Izberite “Yes” in pritisnite ENTER.
Izklop prikaza
No. Title
10:10
No. Title
Prikaz vas prosi za potrditev.
Pritisnite na O RETURN.
1/4
1/4
4 Pritisnite tipko ENTER.
Vrnitev na predhodni prikaz
Playlist
Playlist
2 Izberite kader v prikazu »Edit
Scene« in pritisnite na ENTER.
3 Izberite »Erase« in pritisnite na
ENTER.
Prikaz vas prosi za potrditev.
4 Izberite »OK« in pritisnite na
ENTER.
Izbrani kader se izbriše. Če želite izbrisati
druge kadre, ponovite postopek od koraka 2.
Sprememba kadra (Modify)
Začetno in zaključno mesto izbranega kadra
lahko spremenite.
70
1 Sledite korakom 1 do 7 v poglavju
»Urejanje seznama Playlist« (str. 67).
2 Izberite kader v prikazu »Edit
Scene« in pritisnite na ENTER.
3 Izberite »Modify« in pritisnite na
ENTER.
Modify
10:10
Scene No.01
1 Sledite korakom 1 do 7 v poglavju
End
Start 00:00:00
2 Izberite kader v prikazu »Edit
Scene« in pritisnite na ENTER.
Start
3 Izberite »Move« in pritisnite na
ENTER.
Change
00:00:07
Edit Scene
Playlist No. 1
End 00:00:00
02.May.2005 03:25
10:10
Cancel
Scene No. 2 / 3
4 Pritisnite na tipko ENTER na
začetnem mestu.
Za iskanje tega mesta lahko uporabite tipke
H, m / M, ./>, x in X.
V točki, ki jo želite izbrati, pritisnite na H
ali X in nato pritisnite na ENTER.
Izbere se »End«.
Modify
10:10
Scene No.01
Start
Start 00:00:10
Playlist No. 1
02.May.2005 03:25
End 00:00:00
Playlist No.01
Check
Erase
01
00:00:34
02
00:00:10
03
00:04:20
Modify
Move
Add
4 S puščicama </, izberite novo
lokacijo in pritisnite na ENTER.
Izbrani kader se premakne na novo mesto.
Če želite premakniti druge kadre, ponovite
postopek od koraka 2.
End
Edit Scene
Change
00:00:10
T
Zaporedje kadrov v seznamu Playlist lahko
spremenite.
»Urejanje seznama Playlist«
(str. 69).
Izbere se »Start«.
T
Premikanje kadra (Move)
10:10
Scene No. 3 / 3
Playlist No.01
Check
Cancel
Erase
5 Pritisnite na ENTER na zaključnem
01
00:00:34
02
00:04:20
03
00:00:10
Move
mestu.
Izbere se »Change«.
Če želite spremeniti začetno in zaključno
mesto, izberite »Start« ali »End« in ponovite
korak 4 ali 5.
6 Pritisnite na ENTER.
Prikaz se vrne na prikaz »Edit Scene«.
Ponovno izbrani del se zajame kot kader.
Če želite spremeniti ostale kadre, ponovite
postopek od koraka 2.
Preklic spremembe
Izberite »Cancel« in pritisnite na ENTER.
Opomba
Začetno in zaključno mesto kadra utegneta biti
drugačna od nastavljenih.
Modify
Add
Dodajanje kadrov (Add)
Pred izbrani kader lahko dodate drug kader.
1 Sledite korakom 1 do 7 v poglavju
»Urejanje seznama Playlist«
(stran 69).
2 Izberite kader v prikazu »Edit
Scene« in pritisnite na ENTER.
3 Izberite »Add« in pritisnite na
ENTER.
(se nadaljuje)
71
Izbere se »Start«.
Add
10:10
Kopiranje kadrov (Copy)
Scene No.01
Start
End
Start 00:00:00
Add
00:00:07
T
Playlist No. 1
End 00:00:00
02.May.2005 03:25
Ta funkcija vam omogoča kopiranje in dodajanje
izbranih kadrov.
1 Sledite korakom 1 do 7 poglavja
»Urejanje naslovov Playlist« (stran
69).
Cancel
Prikaže se zaslon »Edit Scene«.
4 Pritisnite na tipko ENTER na
začetnem mestu.
Za iskanje tega mesta lahko uporabite tipke
H, m / M, ./>, x in X.
V točki, ki jo želite izbrati, pritisnite na H
ali X in nato pritisnite na ENTER.
Izbere se »End«.
Add
2
Izberite kader, ki ga želite kopirati
in pritisnite na ENTER.
3 Izberite »Copy« in pritisnite na
ENTER.
10:10
Scene No.01
Start
Start 00:00:10
00:00:10
T
Playlist No. 1
02.May.2005 03:25
End
Add
End 00:00:00
Cancel
5 Pritisnite na ENTER na zaključnem
mestu.
Izbere se »Add«.
Če želite ponovno nastaviti začetno in
zaključno mesto, izberite »Start« ali »End« in
ponovite korak 4 ali 5.
6 Pritisnite na ENTER.
Prikaz se vrne na prikaz »Edit Scene«.
Izbrani kader se doda pred izbranega.
Če želite dodati druge kadre, ponovite
postopek od koraka 2.
Preklic dodajanje
Izberite »Cancel« in pritisnite na ENTER.
Opomba
Začetno in zaključno mesto kadra utegneta biti
drugačna od nastavljenih.
72
4 S puščicama </, izberite mesto,
kamor želite kopirati kader in
pritisnite na ENTER.
Kader se kopira na izbrano mesto. Za
kopiranje dodatnih kadrov ponavljajte
korak 2.
Formatiranje/
preimenovanje/zaščita
diska
Prikaz »Disc Setting« vam omogoča, da preverite
podatke o disku in spremenite ime.
Pri nekaterih diskih vam omogoča tudi
formatiranje in nastavitev zaščite.
3 »Disc Format« (samo diski DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R): izbriše vso vsebino
diska, vključno z zaščitenimi naslovi
in ustvari prazen disk (z izjemo diskov
DVD-R).
Pri diskih DVD-RW izberite format
snemanja (način VR ali Video) v skladu
z vašimi potrebami.
Za formatiranje neuporabljenih diskov
DVD-R v načinu VR izberite »VR
Mode« in nato »OK«.
4 »Disc Finalize«: zaključi disk.
Podrobnosti si oglejte na strani 95.
5 »Disc Information«: prikaže naslednje
informacije:
• Ime diska
• Vrsta diska (in format snemanja za
DVD-RW) (način VR)/DVD-R (način
VR))
• Skupno število naslovov
• Nastavitev zaščite
• Datum najstarejšega in najnovejšega
posnetka
• Skupni razpoložljivi čas v posameznih
načinih snemanja.
Disc Information
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
2 Pri ustavljeni enoti pritisnite na
tipko SYSTEM MENU.
3 Izberite »Disc Setting« in pritisnite
na ENTER.
Pojavi se prikaz »Disc Setting«.
4 Izberite možnost in pritisnite na
ENTER.
1 »Disc Name«: omogoča vam
preimenovanje diska. Podrobnosti o
vpisovanju znakov si oglejte na strani 66.
2 »Disc Protect« (samo DVD+RW/DVDRW (način VR)/DVD-R (način VR)): če
izberete »protected«, zaščiti vse naslove
na disku. Če želite zaščito preklicati,
izberite »Not Protected«.
10:10
Disc Name
Disc 1
Media
DVD-RW
Title No.
Original 6 / Playlist 1
Protected
Not Protected
Date
5.04.2005 ~ 30.04.2005
Remainder
HQ : 0H 57M
LSP : 2H 23M
SLP : 5H 46M
Format
HSP : 1H 26M
LP : 2H 52M
SEP : 7H 40M
VR Mode
SP : 1H 55M
EP : 3H 50M
4.4/4.7GB
6 »Erase All Titles« (samo DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R (način VR)): izbriše
vse naslove na disku (razen zaščitenih).
Izberite »OK«, ko vas prikaz prosi za
potrditev.
Pri diskih DVD-RW (način VR)/DVDR (način VR), se izbriše tudi seznam
Playlist z zaščitenimi naslovi.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na O RETURN.
z Nasveta
• Zaščito lahko nastavite za posamezne naslove
(stran 63).
• S ponovnim formatiranjem lahko spremenite
snemalni format na diskih DVD-RW ali
ponovno snemate na diske DVD-RW (način
Video), ki so bili zaključeni.
73
Opomba
• Disk lahko poimenujete z vse do 32 znaki, a
ime se morda na nekaterih DVD napravah ne
bo prikazalo.
• Neuporabljenega diska DVD-R (način VR) ni
mogoče poimenovati. Poimenujte ga po prvem
snemanju.
• Načinov VR in Video ni mogoče pomešati na
istem disku DVD-RW ali DVD-R.
• Snemalnega formata na uporabljenem disku
DVD-R ni mogoče spremeniti.
• Snemalnik snema na novi disk DVD-R v načinu
Video, razen če najprej formatirate disk v
načinu VR (stran 51).
74
Uporaba videorekorderja
Predvajanje kaset VHS
Izklop enote med vrtenjem nazaj
(Rewind Shut Off)
Pritisnite na tipko (/1, medtem ko se trak vrti
nazaj na začetek. Enota se bo izklopila, kaseta pa
se bo še do konca prevrtela.
Uporaba števca
Pritisnite na tipko CLEAR na mestu, katerega
želite kasneje najti. Števec na prikazovalniku
sprednje plošče se bo nastavil an »0:00:00«.
Če želite samodejno poiskati mesto 0:00:00,
glejte stran 78.
Za prikaz števca na TV zaslonu pritisnite na
tipko DISPLAY.
Opombe
1 Pritisnite na tipko VIDEO za
upravljanje videorekorderja.
2 Vstavite kaseto.
Predvajanje se samodejno začne, če vstavite
kaseto z odstranjenim zaščitnim jezičkom.
3 Pritisnite na H (predvajanje).
Prikazovalnik na sprednji plošči prikaže čas
predvajanja.
Ko kaseta doseže konec, se bo samodejno
previla nazaj.
• Med predvajanjem videorekorder samodejno
zazna snemalni sistem in način snemanja, SP
(Standard Play) ali LP (Long Play). Posnetki,
posneti v načinu EP (Extended Play) na drugi
napravi se bodo sicer predvajali, a kakovost
slike ni zagotovljena.
• Števec se ponovno nastavi na »0:00:00«, vsakič
ko vstavite kaseto.
• Števec preneha šteti, če pride do dela traku, ki
ne vsebuje posnetka.
• Če se predvajanje ne začne, kljub temu, da
ste vstavili kaseto z odstranjenim zaščitnim
jezičkom, v nastavitvah »Features« nastavite
»VCR Function«-»Auto Play« na »On« (stran
110).
• Če med predvajanjem diska preklopite na
videorekorder, se bo predvajanje DVD-ja
ustavilo.
• Če predvajate kaseto v načinu LP ali EP s
sistemom NTSC, zvok postane mono.
• Za simultano uporabo videorekorderja in DVD
snemalnika glejte stran 9.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite na x (stop).
Izmet kasete
Pritisnite na Z (izmet).
(se nadaljuje)
75
Nastavitev slike (tracking)
Lego sledi (tracking) lahko nastavite ročno,
kadar je kakovost posnetka preslaba, da bi le-to
videorekorder storil samodejno (med samodejno
nastavitvijo sledi se prikaže skala nastavitve).
Pritisnite na TRACKING +/–.
Prikaže se skala nastavitve.
Pritiskajte na tipko TRACKING +/-, dokler
motnje ne izginejo.
Tracking
Skala nastavitve
Nadaljevanje samodejne nastavitve
sledi
Pritisnite in najmanj deset sekund držite obe
tipki TRACKING + in TRACKING – na
snemalnikih hkrati. Ali pa izvlecite kaseto in jo
nato ponovno vstavite.
76
Možnosti predvajanja
Tipka
(hitro nazaj/naprej)
Funkcija
x Hitro vrtenje traku nazaj ali naprej, če pritisnete na tipko pri ustavljeni enoti.
Če tipko držite med hitrim vrtenjem traku nazaj/naprej, lahko zraven gledate
sliko.
x Predvaja sliko pri visoki hitrosti, če med predvajanjem na hitro pritisnete na
tipko. Če tipko med predvajanjem držite, se predvajanje pri visoki hitrosti
nadaljuje, dokler tipke ne sprostite.
Počasno predvajanje slike, če pritisnete na tipko v načinu začasne ustavitve.
(počasi)
(naprej)
x Premik naprej po eno sliko, z vsakim pritiskom na tipko v načinu začasne
ustavitve.
x Hitro vrtenje kadra naprej po 30 sekund, če pritisnete na tipko med
predvajanjem. *1
Ponovno predvajanje predhodnega kadra, če na tipko pritisnete med
(ponovno predvajanje) predvajanjem. *2
./>
(predhodni/naslednji)
Pritisnite med predvajanjem. Hitrost predvajanja se z vsakim pritiskom
spremeni:
X (začasna ustavitev)
Začasna ustavitev predvajanja.
Če predvajanje začasno ustavite za več kot pet minut, se predvajanje
samodejno začne.
*1 Na tipko lahko pritisnete največ štirikrat, če
želite sliko premakniti naprej za dve minuti.
*2 Za 10 sekund v načinu SP ali LP/za 15 sekund
v načinu EP.
Za nadaljevanje običajnega predvajanja,
pritisnite na H.
Opombi
• Zvok se med predvajanjem v različnih hitrostih
izklopi.
• Med hitrom vrtenjem naprej, utegne slika
vsebovati šum.
77
Iskanje s pomočjo
različnih funkcij
Videorekorder na začetku vsakega novega
posnetka označi trak z indeksnim signalom. Na
podlagi teh signalov lahko pozneje brez težav
poiščete želene posnetke.
Go to Zero
0:00:00
»End Search«: poišče začetek praznega mesta.
Če ga ne najde, se bo trak prevrtel do konca.
End search
0:00:13
Opomba
Med DVD snemanjam ne morete uporabljati
funkcije iskanja na videorekorderju.
»Forward Intro Scan«/«Reverse Intro Scan«:
poišče indeksno oznako in predvaja približno
pet sekund tega dela.
Če želite gledati program, pritisnite na tipko
H (predvajanje). Če ne pritisnete na H,
videorekorder samodejno poišče naslednjo
indeksno oznako ali išče dokler ne doseže
konca traku.
Scan and play
–0:00:01
Opombi
1 Pritisnite na tipko VIDEO za
upravljanje videorekorderja.
2 Pritisnite na tipko TOOLS.
3 V meniju TOOLS izberite način
iskanja in pritisnite na tipko
ENTER.
Go To Zero
End Search
Forward Intro Scan
Reverse Intro Scan
Move
ENTER Enter
»Go To Zero«: poišče mesto 0:00:00 na
števcu.
Če želite števec ponovno nastaviti na 0:00:00,
pritisnite na tipko CLEAR.
78
• videorekorder morda ne bo prepoznal konca
praznega mesta, kar je odvisno od njegove
dolžine.
• Če posnetek začasno ustavite in nato
nadaljujete s snemanjem istega programa, se
indeksni signal ne bo vpisal. Če želite vpisati
indeksni signal, pritisnite na x ali enkrat
spremenite programsko mesto med začasno
ustavitvijo snemanja.
Prikaz časa predvajanja
in podatkov o
predvajanju
Izbira zvoka med
predvajanjem
Informacije o predvajanju, kot so pretekli in
preostali čas, način snemanja, itd. lahko preverite
na TV zaslonu.
Med predvajanjem pritiskajte na tipko
AUDIO.
Za poslušanje Prikaz na
zaslonu
Prikazovalnik na
sprednji plošči
Med predvajanjem pritisnite na tipko
DISPLAY.
Stereo
Hi-Fi
STEREO
Pojavi se prikaz z informacijami.
Z vsakim pritiskom na tipko se prikaz spremeni
na naslednji način:
Levi kanal
Levi
STEREO
Desni kanal
Desni
STEREO
Levi in desni
kanal mešano
Mešano
STEREO
Podatki o kaseti in disku/Datum in ura
m
Mono zvok na Mono
običajni zvočni
sledi.
Samo podatki o kaseti
m
Brez prikaza
Stop
Play
1:23:45
0:30:00
HQ
SP
Rem 16:15
Rem 01:30
Original
Prog. 1
Mon 02 May. 2005
1
2
3
4
5
6
STEREO*
• Če predvajate kaseto brez Hi-fi posnetkov, se
na prikazovalniku sprednje plošče ne prikaže
nobena oznaka.
10:10
Status predvajanja
Števec (pretekli čas)
Način snemanja
Dolžina preostalega traku
Programsko mesto ali vhodni vir
Datum in ura
79
Kako se zvok zapiše na video trak
Videorekorder zabeleži zvok na dveh ločenih
sledeh. Hi-Fi avdio zvok se zabeleži skupaj s sliko
na glavno sled. Mono zvok se na normalni avdio
zvočni sledi zabeleži na robu traku.
normalna zvočna sled
mono zvok
Hi-Fi zvok
(glavna sled)
stereo zvok (levi/desni kanal)
Opombi
• Za predvajanje posnetka v stereo tehniki morate
uporabiti A/V priključke.
• Če predvajate mono posnetek, bo zvok ne glede
na nastavitev zvoka vedno mono.
80
Snemanje na videorekorder
Pred snemanjem
Preden začnete snemati…
• Ta videorekorder snema v formatu VHS.
• Prepričajte se, da dolžina traku zadostuje
dolžini časa snemanja (stran 79).
Opombe
• Snemanje s časovnikom ni mogoče, če je
snemalnik vklopljen (stran 83). Snemalnik se
samodejno izklopi, ko je snemanje končano.
• Snemalnik ima en sprejemnik za oboje, DVD
snemalnik in videorekorder. Snemanje različnih
programov na DVD in kaseto VHS hkrati ni
mogoče.
• Snemalnik ima funkcijo zaščite pred
presnemavanjem. Programov, ki vsebujejo
zaščitni signal Copy-Never, ni mogoče pravilno
posneti na videorekorder.
Kako zavarovati posnetek
Če želite preprečiti neželen izbris posnetka,
odlomite varnostni jeziček, kot je prikazano.
Če želite na kaseto ponovno snemati, prekrijte
odprtino z lepilnim trakom.
Varnostni jeziček
Opombe
• Kaset, posnetih v načinu LP (x2) s tem
videorekorderjem, ni mogoče predvajati na
videorekorderjih VHS, ki omogočajo samo
način SP.
• Če kasete, posnete v načinu LP s tem
videorekorderjem predvajate na drugi video
enoti VHS v načinu LP, se utegnejo v sliki
pojaviti motnje.
Snemanje stereo in dvojezičnih
programov
Snemalnik samodejno sprejme in posname
stereo in dvojezične programe, ki temeljijo na
sistemu ZWEITON ali sistemu NICAM.
Med predvajanjem kasete lahko preklapljate med
glavnim in podzvokom (stran 79).
Sistem NICAM
Če sprejemate stereo ali dvojezični program, ki
temelji na sistemu NICAM, se na zaslonu na
sprednji strani prikažeta napisa »STEREO« in
“NICAM”. Če želite posneti program NICAM,
mora biti postavka “Manual Set”-»Tuner
Audio« v nastavitvah “Tuner Preset” nastavljena na “NICAM” (stran 102). Če zvok med
poslušanjem programa NICAM ni čist, izberite
“Standard”.
z Nasvet
Med snemanjem dvojezičnega programa, lahko s
tipko AUDIO izberete zvok (glavni ali pod-zvok).
To ne vpliva na posneti zvok.
Način snemanja
Način snemanja lahko izbirate med »LP« (Long
Play) in »SP« (Standard Play). V načinu »LP«
lahko posnamete dvakrat več kot v načinu »SP«,
a je kakovost slike in zvoka malce slabša.
Najdaljši čas snemanja
Dolžina traku SP
LP
E180
3 ure
6 ur
E240
4 ure
8 ur
E260
4 ure in 20 min
8 ur 40 min
E300
5 ur
10 ur
81
Snemanje na
videorekorder brez
časovnika
Ustavitev snemanja
Pritisnite na x.
Začasna ustavitev snemanja
Pritisnite na X.
Če želite ponovno začeti snemati, ponovno
pritisnite na X.
Če začasna ustavitev traja dlje kot pet minut, se
snemanje samodejno ustavi.
Gledanje DVD-ja med snemanjem
Pritisnite na tipko DVD za upravljanje DVD
snemalnika, vstavite disk in pritisnite na H.
Če želite gledati drug TV program med
snemanjem
Če je vaš TV priključen v priključek i LINE 1
– TV, ga nastavite na TV vhod s tipko TV/
VIDEO in izberite program, ki ga želite gledati.
Če je vaš TV priključen v priključke LINE 2
OUT, S VIDEO OUT, HDMI OUT ali COMPONENT VIDEO OUT, nastavite TV na TV vhod s
tipko TV t (stran 21).
1 Pritisnite na tipko VIDEO za
upravljanje videorekorderja.
2 Vstavite kaseto z varnostnim
jezičkom.
3 Pritiskajte na tipko PROG +/-
ali INPUT SELECT in izberite
programsko mesto ali vhodni vir, ki
ga želite posneti.
4 S pritiskanjem na tipko REC MODE
izberite način snemanja, »SP« ali
»LP«.
Podrobnosti o načinu snemanja si oglejte na
strani 81.
5 Pritisnite na tipko z REC.
Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
»REC« in snemanje se začne.
82
z Nasveti
• Če želite izbrati programsko mesto, lahko
uporabite oštevilčene tipke. Vpišite številko
programskega mesta in pritisnite na ENTER.
• Video izvor lahko izberete med priključki LINE
s pomočjo tipke INPUT SELECT.
• Informacije o kaseti, prikazane na TV zaslonu,
se ne posnamejo na kaseto.
• Televizor lahko med snemanjem izklopite. Če
uporabljate dekodirnik, ga pustite vklopljenega.
Opombe
• Med snemanjem ali med začasno ustavitvijo ne
morete spremeniti načina snemanja.
• Če vstavite kaseto z odstranjenim varnostnim
jezičkom, bo kaseta izskočila, ko pritisnete na
tipko z REC.
Snemanje s hitrim časovnikom
(One-touch Timer Recording)
Snemalnik lahko nastavite na snemanje v 30minutnih intervalih.
1 Pritisnite na tipko VIDEO za
upravljanje videorekorderja.
2 S pritiskanjem na tipko z REC
nastavite dolžino časa.
Z vsakim pritiskom se čas spremeni za 30
minut, do vse do šest ur.
0:30
1:00
5:30
(običajno
snemanje)
6:00
" " in »OTR« zasvetita in preostali čas
snemanja se prikaže na prikazovalniku
sprednje plošče.
Ko števec doseže »0:00« snemalnik ustavi
snemanje in se izklopi.
Preklic hitrega časovnika
Pritiskajte na z REC, dokler se števec ne
prikaže na prikazovalniku sprednje plošče.
Snemalnik se vrne na običajni način snemanja.
Ustavitev snemanja
Dvakrat pritisnite na x.
Preverjanje dolžine preostalega
traku
Preverite lahko informacije o snemanju, kot je
dolžina preostalega traku in način snemanja.
Med snemanjem pritisnite na tipko
DISPLAY.
Prikažejo se informacije.
Pritiskajte na tipko, da se prikaz spremeni
(stran 79).
Snemanje na
videorekorder s
časovnikom (Standard/
ShowView)
Časovnik lahko nastavite za največ 12 programov, skupaj z nastavitvami za snemanje s
časovnikom na DVD in videorekorder in za en
mesec vnaprej.
Na voljo sta dva načina nastavitve: običajna
nastavitev in nastavitev ShowView.
• Standard: Ročno nastavite datum, uro in
programsko mesto.
• ShowView: Vpišite številko ShowView, ki je
določena za vsak TV program (stran 85).
Opomba
Snemalnik mora biti v načinu stanja
pripravljenosti, če želite snemati s časovnikom.
Ročna nastavitev časovnika
(Standard)
Record
0:30:00
SP
Rem 01:30
Prog. 1
1
2
3
4
5
Status snemanja
Števec časa
Način snemanja
Dolžina preostalega traku
Tranutno programsko mesto
Če želite preveriti dolžino preostalega časa, v
nastavitvah »Features« pravilno nastavite »VCR
Function«-»Tape Lenght« (stran 110).
Opombi
• Dolžina preostalega traku morda ne bo pravilno
prikazana, kar se zgodi pri kratkih kasetah, kot so
E-20 ali E-30 ali kasetah, posnetih v načinu EP.
• Ko ste pritisnili na tipko DISPLAY, utegne trajati
eno minuto, da se prikaže dolžina preostalega
traku.
1 Pritisnite na tipko VIDEO za
upravljanje videorekorderja.
2 Vstavite kaseto z varnostnim
jezičkom.
(se nadaljuje)
83
3 Pritisnite na tipko TIMER.
6 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU,
da izklopite meni.
7 Pritisnite na tipko (/1 (vklop/
stanje pripravljenosti), da izklopite
snemalnik.
Na prikazovalniku sprednje plošče zasveti
indikator " " in snemalnik je pripravljen na
snemanje.
Če indikator " " na prikazovalniku utripa,
preverite če je kaseta z varnostnim jezičkom
na mestu vstavljena.
• Če se prikaže meni za programiranje
časovnika (ShowView), pritisnite na
tipko <, da prikaz preklopi na »Standard«.
4 S puščicama </, izberite
postavko in jo nato s puščicama
M/m nastavite.
1 »Media«: Izberite »VCR«.
2 »Date«: S puščico M nastavi datum.
3
4
5
6
7
Če želite snemati isti program vsak dan
ali na isti dan vsak teden, pritisnite na m.
Postavka se spremeni na naslednji način:
Today (danes) y Sun~Sat (od
nedelje do sobote) y Mon~Sat (od
ponedeljka do sobote) y Mon~Fri
(od ponedeljka do petka) y Sun
(vsako nedeljo) Mon (vsak ponedeljek)
y ... y Sat (vsako soboto) y 1
month later (1 mesec kasneje) y
Today (danes)
»Start«: Nastavite začetni čas.
»Stop«: Nastavite zaključni čas.
»Prog.«: Izberite programsko mesto ali
vhodni vir.
»Mode«: Izberite način snemanja; SP
ali LP. Če želite uporabiti funkcijo
»Rec Mode Adjust« (nastavitev načina
snemanja) (stran 84), izberite »AUTO«.
»PDC«: Nastavite funkcijo PDC. Glejte
poglavje »Nekaj o funkciji PDC« (stran
85).
• Če naredite napako, izberite postavko in
spremenite nastavitev.
5 Pritisnite na tipko ENTER.
Prikaže se meni »Timer List« (stran 88). Če
se nastavitve časovnika prekrivajo, se prikaže
sporočilo. Če želite spremeniti ali preklicati
snemanje s časovnikom, v meniju »Timer
List« izberite »Edit« (stran 88).
84
Ustavitev snemanja
Dvakrat pritisnite na x.
Če se nastavitve časovnika prekrivajo
Program, ki se začne prvi, ima prednost, drugi
program pa se začne snemati po končanem
snemanju prvega.
Če se programi začnejo hkrati, ima prednost
program, ki je v meniju na prvem mestu. Če sta
zaključna ura ene nastavitve in začetna ura druge
nastavitve časovnika ista, bo začetek programa,
ki se začne kasneje, odrezan.
7:00
8:00
9:00
10:00
9:00
10:00
Program 1
Program 2
Ta del bo odrezan.
7:00
8:00
Program 1
Program 2
Ta del bo odrezan.
Sprememba ali preklic snemanja s
časovnikom
Glej poglavje »Sprememba ali preklic nastavitev
časovnika za videorekorder (Timer List)« na
strani 88.
Uporaba funkcije »Rec Mode Adjust«
(nastavitev načina snemanja)
Če dolžina preostalega traku ne zadostuje za
trenutno snemanje, videorekorder samodejno
spremeni način snemanja z načina SP na LP. Ko
nastavljate časovnik, za »Mode« izberite »AUTO«
in preverite, če nastavitev »Tape Lenght« ustreza
vstavljeni kaseti (»VCR Function«-»Tape Lenght«
v nastavitvah »Features« (stran 110)).
Upoštevajte, da se utegnejo pri zamenjavi načina
snemanja v sliki pojaviti motnje. Če želite
obdržati način snemanja, za »Mode« izberite
»SP« ali »LP«.
Nekaj o funkciji PDC/VPS
Nekateri oddajni sistemi skupaj s TV programi
oddajajo tudi signale PDC/VPS. Ti signali
zagotavljajo, da se snemanje s časovnikom izvede
ne glede na zakasnitev, zgodnjih začetkov ali
prekinitev oddaj.
Snemanje TV programov s
pomočjo sistema ShowView
Sistem ShowView je funkcija, ki poenostavlja
nastavitev snemanja s časovnikom. Preprosto
vpišite številko ShowView, ki je navedena v TV
programskem vodiču. Datum, ura in programsko
mesto se samodejno nastavijo.
Prepričajte se, da so kanali v nastavitvah “Tuner
Preset” pravilno nastavljeni (stran 102).
z Uporaba funkcije PDC/VPS
V koraku 4 zgoraj nastavite »PDC/VPS« na
»On«. Snemalnik začne pregledovati kanale
preden se snemanje s časovnikom začne.
z Nasveti
• Snemalnik lahko po nastavitvi časovnika
uporabljate. Pritisnite na tipko (/1, da se
snemalnik vklopi. Izklopite snemalnik, da
se vrne v stanje pripravljenosti, preden se
snemanje s časovnikom začne.
• Če so začetna ura in programsko mesto
ali vhodni vir, ki ga želite posneti, ista, a
sta nastavitvi »Media« različni, se program
posname na disk DVD in na kaseto VHS.
• Meni za programiranje časovnika lahko vklopite
tudi prek sistemskega menija. Pritisnite na tipko
SYSTEM MENU in izberite »Timer«, nato pa
»Timer-Standard«.
1 Pritisnite tipko VIDEO za
upravljanje videorekorderja.
2 Vstavite kaseto z varnostnim
jezičkom na mestu.
Opombe
• Če želite posneti satelitski program, vklopite
satelitski sprejemnik in izberite program, ki ga
želite posneti. Naj satelitski sprejemnik ostane
vklopljen, dokler se snemanje ne konča. Če
priključite napravo s funkcijo časovnika, lahko
uporabite funkcijo Synchro Rec (stran 87).
• Preden se snemanje s časovnikom začne, na
prikazovalniku začne utripati napis »TIMER
REC«.
• Ko se snemanje s časovnikom konča, se
snemalnik samodejno izklopi.
• Snemalnik ne bo posnel programov s siganali
Copy-Never. Taki posnetki se ustavijo po nekaj
sekundah.
• Včasih se začetek programa pri uporabi funkcije
PDC/VPS ne posname.
3 Pritisnite na tipko TIMER.
Če se prikaže meni za programiranje
časovnika (Standard), pritisnite na < in
preklopite prikaz na »ShowView«.
4 Z oštevilčenimi tipkami vpišite
številko ShowView.
Če se zmotite, pritisnite tipko CLEAR in
znova vpišite pravilno številko.
(se nadaljuje)
85
5 Pritisnite na tipko ENTER.
Prikažejo se nastavitve za datum, čas začetka
in konca snemanja, programsko mesto, način
snemanja, itd. (stran 85).
Timer – Standard
10:10
No
Media
No.1
Date
Start
Stop
01
15/04
09:00
10:00
Prog. 1
09:45
Stop
Prog.
Prog.2
SP
Mode
--:-: 00
---Prog. 1
--SP
DVD
Mode
30/04
Date
03
---
--/-15/04
04
---
--/--
--:--
--:--
----
---
05
---
--/--
--:--
--:--
----
---
06
---G-CODE
--/--
--:--
--:--
----
---
09
--:-00
:
10
Edit
SP
02MediaDVD
DVD
09:15
Start
Prog.
Če želite spremeniti nastavitve, s puščicama
</, izberite postavko in jo nato s
puščicama M/m spremenite.
Za ponovni vpis številke ShowView pritisnite
na tipko CLEAR.
6 Izberite »VCR« za »Media« in
pritisnite na ENTER.
Prikaže se meni »Timer List« (stran 88). Če se
nastavitve časovnika prekrivajo, se prikaže
sporočilo. Če želite spremeniti ali preklicati
nastavitev snemanja s časovnikom, v meniju
Timer List izberite »Edit« (stran 88).
7 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU
in izklopite meni.
8 Pritisnite na tipko (/1 (vklop/
stanje pripravljenosti) in izklopite
snemalnik.
Na prikazovalniku sprednje plošče zasveti
indikator in snemalnik je pripravljen na
snemanje.
Če na prikazovalniku indikator utripa,
preverite, če je kaseta (z varnostnim jezičkom
na mestu) vstavljena.
Ustavitev snemanja
Dvakrat pritisnite na tipko (/1.
Če se nastavitve časovnika prekrivajo
Glej stran 84.
Spreminjanje ali preklic snemanja s
časovnikom
Glej poglavje »Sprememba ali preklic nastavitev
snemanja s časovnikom za videorekorder (Timer
List)« na strani 88.
86
z Nasvet
• Snemalnik lahko po nastavitvi časovnika
uporabljate. Pritisnite na tipko (/1, da se
snemalnik vklopi. Izklopite snemalnik, da
se vrne v stanje pripravljenosti, preden se
snemanje s časovnikom začne.
• Če so začetna ura in programsko mesto
ali vhodni vir, ki ga želite posneti, ista, a
sta nastavitvi »Media« različni, se program
posname na disk DVD in na kaseto VHS.
• Meni za programiranje časovnika lahko vklopite
tudi prek sistemskega menija. Pritisnite na tipko
SYSTEM MENU in izberite »Timer«, nato pa
»Timer-ShowView«.
Opombe
• Če želite posneti satelitski program, vklopite
satelitski sprejemnik in izberite program, ki ga
želite posneti. Naj satelitski sprejemnik ostane
vklopljen, dokler se snemanje ne konča. Če
priključite napravo s funkcijo časovnika, lahko
uporabite funkcijo Synchro Rec.
• Preden se snemanje s časovnikom začne, na
prikazovalniku začne utripati napis »TIMER
REC«.
• Ko se snemanje s časovnikom konča, se
snemalnik samodejno izklopi.
Snemanje iz priključene
opreme s časovnikom
(Syncro Rec)
7 Izberite »Synchro Recording« in
pritisnite na ENTER.
8 Izberite »to Video« in pritisnite na
ENTER.
9 S tipko SYSTEM MENU izklopite
meni.
Snemalnik lahko nastavite tako, da bo samodejno
posnel programe s povezane opreme, ki ima
funkcijo časovnika (npr. satelitski sprejemnik).
Povežite opremo v priključek LINE 3/DECODER
na zadnji strani snemalnika (stran 29).
Ko se povezana oprema vklopi, bo snemalnik
začel snemati program iz priključka LINE
3/DECODER.
10 Nastavite časovnik na priključeni
napravi na uro, ob kateri želite
snemati in ga izklopite.
11 Pritisnite SYNCHRO REC.
Indikator SYNCHRO REC na prikazovalniku
sprednje strani zasveti. Snemalnik je
pripravljen na sinhrono snemanje.
Snemalnik samodejno začne snemati, ko
sprejme signal iz povezane opreme. Snemanje
ustavi, ko se povezana oprema izklopi.
Ustavitev snemanja
Dvakrat pritisnite na tipko x.
Preklic funkcije Synchro Rec
Pritisnite tipko SYNCHRO REC pred začetkom
snemanja. Indikator SYNCHRO REC na
snemalniku ugasne.
Če pritisnete na tipko SYNCHRO REC med
funkcijo sinhronega snemanja, se snemanje
ustavi, indikator SYNCHRO REC ugasne in
snemalnik se izklopi.
1 Pritisnite tipko VIDEO za
upravljanje videorekorderja.
2 Vstavite kaseto z varnostnim
jezičkom na mestu.
Če se nastavitve sinhronega snemanja
in druge nastavitve snemalnika
prekrivajo
Ne glede na to ali je program Synchro Rec ali
ne, ima program, ki se prvi začne, prednost in se
drugi program začne snemati šele po tem, ko se
snemanje prvega programa zaključi.
3 Pritiskajte tipko REC MODE in
izberite način snemanja, SP ali LP.
4 Pri ustavljenem snemalniku
pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
5 Izberite »Setup« in pritisnite na
7:00
8:00
9:00
10:00
Prvi program
Drugi program
Ta del bo odrezan (neposnet)
ENTER.
6 Izberite »Features« in pritisnite na
ENTER.
Prikažejo se nastavitve »Features«.
(se nadaljuje)
87
Opombe
• Snemalnik začne snemati šele po tem, ko zazna
video signal iz povezane opreme. Včasih se
začetek programa ne posname, ne glede na to
ali je bilo napajanje snemalnika vklopljeno ali
izklopljeno.
• Če želite uporabiti povezano opremo, medtem
ko je snemalnik v stanju pripravljenosti na
sinhrono snemanje, najprej funkcijo Synchro
Rec prekličite s pritiskom na tipko SYNCHRO
REC. Pred začetkom snemanja s časovnikom
se prepričajte, da ste izklopili povezano opremo
in pritisnili tipko SYNCHRO REC za ponovno
nastavitev sinhronega snemanja.
• Pri nekaterih sprejemnikih funkcija Synchro
Rec ne bo delovala. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo sprejemnika.
• Medtem ko je funkcija Synchro Rec v stanju
pripravljenosti, funkcija samodejne nastavitve
ure ne deluje (stran 104).
• Na kaseto z odstranjenim varnostnim jezičkom
ne morete snemati.
• Če je snemalnik ob začetku sinhronega
snemanja vključen, se bo ob koncu snemanja
izključil.
Spreminjanje ali preklic
nastavitev časovnika za
videorekorder (Timer
List)
S pomočjo menija Timer List lahko nastavitve
časovnika spremenite ali prekličete.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM
MENU
M/m</,
ENTER
ORETURN
1 Pritisnite tipko SYSTEM MENU.
Prikaže se sistemski meni (System Menu).
2 Izberite »Timer« in pritisnite na
ENTER.
3 Izberite »Timer List« in pritisnite na
ENTER.
Prikaže se datum snemanja, ura snemanja,
način snemanja, itd.
Če je nastavitev časovnika več kot šest,
pritisnite na tipko m, da se prikaže naslednja
stran.
4 Izberite nastavitev, ki jo želite
spremeniti/preklicati in pritisnite
ENTER.
88
Prikaže se podmeni.
Opombe
• Tudi če je program pravilno nastavljen, se
morda ne bo posnel, če je snemalnik pripravljen
na snemanje drugega programa ali če se z njim
prekrivajo druge nastavitve časovnika, ki imajo
prednost. Več o prednosti si oglejte na strani 84.
• Nastavitev časovnika za bližajoče snemanje ne
morete spremeniti.
• Seznam Timer List prikaže nastavitve časovnika
za DVD snemalnik in videorekorder.
5 Izberite eno od naslednjih postavk
in pritisnite ENTER.
“Edit” (uredi): Sprememba nastavitev
časovnika.
Postavke izberite s puščicama </,,
nastavite pa jih s puščicama M/m. Pritisnite
na tipko ENTER.
“Del” (izbriši): Brisanje nastavitev časovnika.
Izberite “OK” in pritisnite ENTER.
6 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU,
da se meni Timer List izklopi.
Če ostanejo kakšne nastavitve, izklopite
snemalnik, da se vrne v stanje pripravljenosti
na snemanje.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na O RETURN.
89
Snemanje iz priključene
opreme brez časovnika
Snemate lahko s povezanega videorekorderja
ali podobne naprave. Za podrobnosti glede
povezave videorekorderja si oglejte poglavje
“Povezava videorekorderja ali podobne snemalne
naprave” na strani 27.
6 Istočasno pritisnite tipko z REC
na tem snemalniku in tipko za
premor ali predvajanje na povezani
opremi.
Snemanje se začne.
Če želite zaustaviti snemanje, pritisnite tipko
x na snemalniku.
Opombe
• Pri snemanju slike z video igre se lahko zgodi,
da slika ne bo jasna.
• Na kaseto z odstranjenim varnostnim jezičkom
ni mogoče snemati.
• Med snemanjem ali začasno ustavitvijo
snemanja ne morete spremeniti načina
snemanja.
• Med snemanjem ne morete spremeniti
programskega mesta ali vhodnega vira.
1 Pritisnite tipko VIDEO za
upravljanje videorekorderja.
2 Vstavite kaseto z varnostnim
jezičkom na mestu.
3 Pritiskajte tipko INPUT SELECT
in izberite vhodni vir, ki ustreza
narejeni povezavi.
Prikaz na sprednji strani se spreminja v
naslednjem vrstnem redu:
Programsko mesto
LINE1
LINE2
LINE3
4 Pritiskajte tipko REC MODE in
izberite način snemanja; SP ali LP.
5 Vstavite kaseto v priključeno
napravo in nastavite začasno
ustavitev predvajanja.
90
Presnemavanje (TAPE y DVD)
Presnemavanje kaset
VHS na DVD
2 Vstavite izvorno kaseto VHS.
3 Pritisnite na tipko VIDEO za
upravljanje videorekorderja.
4 Začnite predvajati kaseto in nato
pritisnite na tipko x (stop) ali X
(začasna ustavitev) na mestu, kjer
želite začeti s presnemavanjem.
Kaseto VHS lahko na enostaven način presnamete na disk. Pred presnemavanjem opravite
potrebne avdio nastavitve na videorekorderju.
z Kako
se ustvarijo naslovi in
poglavja?
Snemalnik vsak posnetek na kaseti VHS
samodejno razdeli v naslove tako kot se
presnamejo na disk. Ti naslovi se nato naprej
razdelijo v poglavja v 5 ali 15 minutnih
intervalih, v skladu z nastavitvijo v »DVD Auto
Chapter« pod »Features« (stran 110).
Če želite izbrati zvok iz videorekorderja, med
predvajanjem pritisnite na tipko AUDIO
(glej stran 79).
5 Pritisnite na tipko T VIDEO na
snemalniku.
Presnemavanje se začne.
Ustavitev presnemavanja
Pritisnite na tipko x.
Upoštevajte, da včasih traja nekaj sekund, da se
presnemavanje ustavi.
Predvajanje diskov, posnetih s tem
snemalnikom, na drugi DVD opremi
Zaključite disk (stran 95).
Presnemavanje s pomočjo menija na
zaslonu
1
Po koraku 4 zgoraj pritisnite na tipko
SYSTEM MENU.
2
V sistemskem meniju izberite »Dubbing« in
pritisnite na ENTER.
3
Izberite »Simple Dubbing« in pritisnite na
ENTER.
Dubbing
10:10
Title List
Simple Dubbing
VIDEO --> DVD
Timer
Program Dubbing
DVD
Edit
--> VIDEO
DV Dubbing
Dubbing
Disc Setting
Setup
1 Pritisnite na tipko DVD in vstavite
disk za snemanje.
4
Izberite »VIDEO t DVD« in pritisnite na
ENTER.
Prikaz vas prosi za potrditev.
5
Izberite »Yes« in pritisnite na ENTER.
Presnemavanje se začne.
Za izbiro načina snemanja pritisnite na tipko
REC MODE (stran 50).
(se nadaljuje)
91
z Nasveti
• Črn zaslon (ni signala) na konuc presnetega
diska ni napaka. Ta zaslon se posname, če je
med koncem snemanja med diskom in kaseto
razlika.
• Če presnemavate kaseto VHS na DVD, se
vrednost števca kasete VHS morda malce
razlikuje od časa snemanja DVD-ja.
• Med snemanjem se sliši zvok iz videorekorderja.
Opombe
• Presnemavanje ni mogoče, če:
– uporabljate DVD, ki ni namenjen snemanju,
– uporabljate program VHS s funkcijo zaščite
pred presnemavanjem.
• Presnemavanje se ustavi, ko:
– kaseta VHS doseže konec traku in se ustavi,
– se video enota VHS ali enota DVD ustavi,
– preostali čas na disku poteče.
• Sistemski meni, meni TOOLS in prikaz z
informacijami se med presnemavanjem ne
prikažejo,
• Avtorske pravice:
– posnetki s kasete VHS in drugo gradivo
z avtorskimi pravicami so namenjeni le
individualni uporabi. Predvajanje v druge
namene ni dovoljeno.
– Nepooblaščeno urejanje avtorsko zaščitenega
gradiva zakon o avtorskih pravicah
prepoveduje.
Presnemavanje z DVD-ja
na kaseto VHS
DVD naslov lahko presnamete na kaseto VHS.
Upoštevajte da utegne biti predvajana slika
popačena, če ste posneli program, ki je zaščiten
pred presnemavanjem.
Lahko tudi izberete naslove ali kadre in jih
presnamete vse naenkrat. Glejte poglavje
»Presnemavanje izbranih naslovov in kadrov
(Programme Dubbing)« na strani 93.
Pred presnemavanjem opravite potrebne avdio
nastavitve na DVD snemalniku.
1 Pritisnite na tipko VIDEO in vstavite
kaseto VHS z varnostnim jezičkom
na mestu.
Za izbiro načina snemanja, SP ali LP, večkrat
pritisnite na tipko REC MODE.
2 Vstavite disk.
92
3 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
4 Pritisnite na tipko TOP MENU ali
TITLE LIST in izberite naslov.
5 Začnite predvajati DVD in nato
pritisnite na tipko x (stop) ali X
(začasna ustavitev) na mestu, kjer
želite začeti s presnemavanjem.
Za izbiro DVD zvoka, jezika ali podnapisov,
med predvajanjem pritisnite na tipko AUDIO
ali SUBTITLE (stran 38).
6 Pritisnite na tipko DVD t na
snemalniku.
Presnemavanje se začne.
Opombe
• Presnemavanje ni mogoče, če je »Progressive«
v nastavitvah »Video« nastavljen na »On« (stran
106).
• Presnemavanje se ustavi, ko:
– se DVD predvaja do konca in ustavi,
– se enota DVD ali video enota VHS ustavi,
– preostali čas kasete poteče.
• Sistemski meni, meni TOOLS in prikaz z
informacijami se med presnemavanjem ne
prikažejo,
• Avtorske pravice:
– posnetki s kasete VHS in drugo gradivo
z avtorskimi pravicami so namenjeni le
individualni uporabi. Predvajanje v druge
namene ni dovoljeno.
– Nepooblaščeno urejanje avtorsko zaščitenega
gradiva zakon o avtorskih pravicah
prepoveduje.
Ustavitev presnemavanja
Pritisnite na x.
Upoštevajte, da utegne trajati nekaj sekund, da
snemalnik ustavi presnemavanje.
Presnemavanje s pomočjo menija na
zaslonu
1
Po koraku 5 zgoraj pritisnite na tipko
SYSTEM MENU.
2
V sistemskem meniju izberite »Dubbing« in
pritisnite na ENTER.
3
Izberite »Simple Dubbing« in pritisnite na
ENTER.
4
Izberite »DVD t VIDEO« in pritisnite na
ENTER.
Prikaz vas prosi za potrditev.
5
Izberite »Yes« in pritisnite na ENTER.
Presnemavanje se začne.
Če se po ustavitvi predvajanja DVD-ja prikaže
meni za disk, pritisnite na tipko x, da se
presnemavanje ustavi. V nasprotnem primeru
se meni za disk snema, dokler kaseta ne
doseže konca.
z Nasveti
• Osvetlitev predvajane slike utegne biti drugačne
od običajne predvajane DVD slike.
• Čas predvajanja DVD-ja utegne biti malce
drugačen od vrednosti števca kasete VHS.
• Zvok, ki se predvaja (glavni, podzvok, itd.), je
presneti zvok.
Presnemavanje izbranih
naslovov in kadrov (Programme
Dubbing)
Na DVD-ju lahko izberete naslove in kadre in jih
vse hkrati presnamete na kaseto VHS.
1 Pritisnite na tipko VIDEO in vstavite
kaseto VHS z varnostnim jezičkom
na mestu.
Za izbiro načina snemanja, SP ali LP,
pritiskajte na tipko REC MODE.
2 Pritisnite na DVD in vstavite disk.
Za izbiro DVD zvoka, jezika ali podnapisov,
med predvajanjem pritisnite na tipko AUDIO
ali SUBTITLE (stran 38).
3 Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Prikaže se sistemski meni.
4 Izberite »Dubbing« in pritisnite na
ENTER.
Dubbing
Title List
Simple Dubbing
Timer
Program Dubbing
Edit
10:10
DV Dubbing
Dubbing
Disc Setting
Setup
5 Izberite »Program Dubbing« in
pritisnite na ENTER.
(se nadaljuje)
93
Dubbing
Scene Dubbing
10:10
Title List
Create Dubbing List
Timer
Program Dubbing List
10:10
Scene No.01
Start
Edit
End
Start 00:00:10
Dubbing
Make
00:00:10
Disc Setting
T
Dubbing List No. 1
6 Izberite »Create Dubbing List« in
pritisnite na tipko ENTER.
Če ste že prej izvedli programirano
presnemavanje (Programme Dubbing),
vas bo prikaz prosil za potrditev. Če želite
nadaljevati, izberite »Yes« in pritisnite na
ENTER. Pojavi se prikaz za izbiro
naslovov.
Create Dubbing List
1/2
10:10
No. Title
Length
Edit
01 Prog. 1
00:05:04 >
02 Prog. 2
00:00:51 >
Finish
End 00:00:00
--.---.---- --:--
Setup
10 Pritisnite na tipko ENTER na
zaključnem mestu.
Izbere se »Make«.
Če želite ponovno nastaviti začetno in
zaključno mesto, izberite »Start« ali »End« in
ponovite postopek od koraka 9.
11 Pritisnite na tipko ENTER.
Če želite nadaljevati, ponovite postopek od
koraka 9.
12 Izberite »Finish« in pritisnite na
ENTER.
Prikaže se seznam Program Dubbing List z
izbranim kadrom.
T Prog. 1
Program Dubbing List
02.May.2005
08:00
No. Title
01 Prog. 1
10:10
Length
Edit
00:05:04 >
7 Izberite naslov, ki ga želite presneti
Addition
in pritisnite na tipko ENTER.
Erase
Prikaže se podmeni.
Če želite presneti cel naslov, izberite »Title
Dubbing« in pritisnite na ENTER. Prikaže
se seznam Program Dubbing List z izbranim
naslovom. Nadaljujte od koraka 13.
Če želite izbrati kader, nadaljujte od koraka 8.
Check
8 Izberite »Scene Dubbing« in
pritisnite na tipko ENTER.
Pojavi se prikaz za nastavitev kadra.
Izbere se »Start«.
Scene Dubbing
10:10
Scene No.01
Start
Start 00:00:00
T
Dubbing List No. 1
--.---.---- --:--
End
Make
00:00:07
End 00:00:00
Finish
9 Pritisnite na tipko ENTER a
začetnem mestu.
Za iskanje tega mesta lahko uporabite tipke
H, m / M, ./>, x in X.
Izbere se »End«.
94
T Prog. 1
02.May.2005
03:25
Dubbing
13 Izberite možnost in po potrebi
pritisnite na ENTER.
»Addition«: doda naslove ali kadre. Ponovite
postopek od koraka 7.
»Erase«: prekliče izbrane naslove in kadre. Če
vas prikaz prosi za potrditev, izberite »OK« in
pritisnite na ENTER.
»Check«: predvaja izbran naslov ali kader. Ko
se predvajanje konča ali če pritisnete na tipko
O RETURN, se prikaz vrne na seznam
»Program Dubbing List«.
14 Izberite »Dubbing« in pritisnite na
ENTER.
Presnemavanje se začne.
Ustavitev presnemavanja
Pritisnite na x.
Upoštevajte, da utegne trajati nekaj sekund, da
snemalnik ustavi presnemavanje.
z Nasveti
• Osvetlitev predvajane slike bo morda drugačna
od osvetlitve md običajnim predvajanjem
DVD-ja.
• Čas predvajanja DVD-ja utegne biti malce
drugačen od vrednosti, ki jo kaže števec za
kaseto VHS.
• Zvok, ki se predvaja (glavni, podzvok, itd.) je
presneti zvok.
Opombe
• Presnemavanje ni mogoče, če je »Progressive« v
nastavitvah »Video« nastavljen na »On«.
• Presnemavanje se ustavi, ko:
– se DVD predvaja do konca in ustavi,
– se enota DVD ali video enota VHS ustavi,
– preostali čas kasete poteče.
• Sistemski meni, meni TOOLS in prikaz z
informacijami se med presnemavanjem ne
prikažejo,
• Avtorske pravice:
– posnetki s kasete VHS in drugo gradivo
z avtorskimi pravicami so namenjeni le
individualni uporabi. Predvajanje v druge
namene ni dovoljeno.
– Nepooblaščeno urejanje avtorsko zaščitenega
gradiva zakon o avtorskih pravicah
prepoveduje.
• Ko odstranite disk se seznam Program Dubbing
List izbriše.
Zaključitev diska (priprava diska na predvajanje
na drugi opremi)
Zaključitev diska je nujna, če želite predvajati
disk, posnet na tem snemalniku, na drugi DVD
opremi.
Pri zaključitvi diska DVD+RW, DVD-RW (način
Video)/DVD+R/DVD-R (način Video), se samodejno ustvari meni naslovov, ki se prikaže tudi na
drugi DVD opremi. Pred zaključitvijo, v spodnji
tabeli preverite razlike med zvrstmi diskov.
Razlike med zvrstmi diskov
Diski se samodejno zaključijo, ko jih
vzamete iz snemalnika. Če boste hoteli
na disk ponovno snemati, ga ponovno
formatirajte (stran 71). Ne pozabite,
da ponovno formatiranje diska izbriše
celotno vsebino.
Če disk predvajate na opremi,
združljivi s formatom VR, zaključitev
ni potrebna. Tudi če je druga DVD
naprava združljiva s formatom VR,
bo morda potrebno zaključiti disk,
posebej če je čas snemanja kratek. Po
zaključitvi diska ni mogoče urejate
ali nanj snematei. Če to želite storiti,
prekličite zaključitev ali disk ponovno
formatirajte (stran 73).
Ne pozabite, da ponovno formatiranje
diska izbriše celotno vsebino.
Zaključitev je potrebna, če želite
disk predvajati na drugi opremi. Po
zaključitvi na disk ni več mogoče
snemati ali ga urejati. Če želite
nanj ponovno snemati, ga zopet
formatirajte (stran 73). Ne pozabite
pa, da se pri tem vsa vsebina, posneta
na disku, izbriše.
Zaključitev je potrebna, če želite disk
predvajati na drugi opremi. Zaključen
disk lahko predvajate na drugih
predvajalnikih, združljivih z načinom
VR. Po zaključitvi ni več mogoče
urejati in snemanti na disk
Zaključitev je potrebna, če želite
disk predvajati na drugi opremi. Po
zaključitvi na disk ni več mogoče
snemati ali ga urejati.
95
6 Izberite »Finalize« in pritisnite na
ENTER.
Prikaz vas prosi za potrditev.
7 Izberite »OK« in pritisnite na
ENTER.
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
2 Vstavite disk.
3 Pri ustavljeni enoti pritisnite na
tipko SYSTEM MENU.
Prikaže se sistemski meni.
4 Izberite »Disc Setting« in pritisnite
na ENTER.
Pojavi se prikaz »Disc Setting«.
Izklop prikaza
Pritisnite na tipko SYSTEM MENU.
Preklic zaključitve diska DVD-RW
Če ne morete snemati ali urediti diska DVD-RW,
ki je bil zaključen, prekličite zaključitev tako, da
v koraku 6 zgoraj izberete »Unfinalize«.
z Nasveta
• Preverite lahko tudi, ali je disk zaključen ali
ne. Če v koraku 6 zgoraj ne morete izbrati
možnosti “Finalize”, je disk že bil zaključen.
• Če želite preveriti informacije o disku, v prikazu
»Disc Setting« izberite »Disc Information« in
pritisnite na ENTER. Podrobnosti si oglejte na
strani 73.
Opombi
5 Izberite »Disc Finalize« in pritisnite
na ENTER.
Prikaz vas prosi za potrditev.
96
• Pri določenih stanjih diska, posnetka ali DVD
opreme, diska ne bo mogoče predvajati, tudi če
je bil zaključen.
• Snemalnik morda ne bo mogel zaključiti diska,
ki je bil posnet na drugem snemalniku.
Presnemavanje DV kaset
(DV t DVD)
Pred presnemanjem DV
kaset
To poglavje nazorno prikazuje presnemavanje
z digitalno videokamero prek priključka DV
IN na sprednji strani. Če želite snemati prek
priključkov LINE 2 IN, si oglejte poglavje
“Snemanje iz priključene opreme brez
časovnika” (stran 60).
Snemanje prek priključka DV IN
Vhodni priključek DV IN na tem snemalniku
ustreza standardu i.LINK. Povežete lahko katerokoli opremo, ki ima priključek i.LINK (DV) in
snemate digitalne signale.
Sledite navodilom v poglavju “Priključitev digitalne videokamere v priključek DV IN ”, potem
pa preidite na poglavje o presnemavanju.
Podrobnosti o i.LINK si lahko ogledate v
poglavju “Nekaj o i.LINK” na strani 123.
Priključitev digitalne
videokamere v
priključek DV IN
V priključek DV IN na snemalniku lahko
povežete digitalno videokamero in snemate ali
urejate iz kasete v formatu DV.
Postopek gladko teče, ker lahko DVD snemalnik kaseto hitro previje naprej ali nazaj – vam
digitalne videokamere ni treba upravljati. Sledite
naslednjemu postopku, če želite uporabiti funkcije DV Edit na snemalniku.
Pred povezavo preberite tudi navodila za
uporabo digitalne videokamere.
Povezave
Videorekorder - DVD snemalnik
DV IN
z Nasvet
Če imate namen po presnemavanju disk tudi
urejati, uporabite priključek DV IN in snemajte
na disk DVD-RW (način VR) ali DVD-R (način
VR). Ne pozabite, da brisanje neželenih kadrov
ne osvobodi prostora na disku DVD-R (način
VR)..
V DV IN
Kabel i.LINK
(ni priložen)
Opombe
• Priključek DV IN je namenjen samo vhodu. Ta
priključek ne oddaja signalov.
• Priključka DV IN ne morete uporabljati kadar:
– vaša videokamera ne deluje s tem
snemalnikom. Povežite videokamero na
LINE 2 IN priključek in sledite navodilom v
poglavju “Snemanje iz priključene opreme
brez časovnika” (stran 60).
– vhodni signal ni v formatu DVC-SD. Ne
povezujte videokamere v digitalnem formatu
MICRO MV, tudi če ima priključek i.LINK.
– slike na kaseti vsebujejo signale z zaščito proti
presnemavanju, ki omejujejo snemanje.
Izhod DV
Digitalna
videokamera
: smer signala
97
Presnemavanje kasete
formata DV na DVD
Kaseto formata DV lahko posnamete na disk. S
pomočjo menija na zaslonu lahko kaseto hitro
vrtite naprej, nazaj, jo predvajate v počasni
hitrosti in jo ustavite ter izberete kadre.
Če želite preprosto presneti celo vsebino kasete
formata DV (One Touch Dubbing), glejte stran
100.
z Kako se ustvarijo poglavja
Vsebina, presneta na DVD postane en naslov,
naslov pa se potem razdeli v poglavja v 5 ali
15 minutnih intervalih, v skladu z nastavitvijo
možnosti »DVD Auto Chapter« pod »Features«
(stran 110).
3 Pritisnite na tipko Z, da se nosilec
zapre.
Počakajte, da napis »LOAD« izgine s
prikazovalnika na sprednje plošči.
Neuporabljeni diski DVD-RW se samodejno
formatirajo. Več o snemalnem formatu diskov
DVD-RW/DVD-R (način VR ali Video) si
oglejte na strani 51.
4 Vstavite kaseto formata DV v
digitalno videokamero.
Če želite s snemalnikom snemati ali urejati,
morate digitalno videokamero nastaviti na
način video predvajanja.
5 Pritiskajte na tipko INPUT SELECT
in izberite »DV««.
6 Pritiskajte na tipko REC MODE in
izberite način snemanja.
Podrobnosti o načinu snemanja si oglejte na
strani 50.
7 Pri ustavljeni enoti pritisnite na
tipko SYSTEM MENU.
Prikaže se sistemski meni.
8 Izberite »Setup« in pritisnite na
ENTER.
Pojavi se prikaz »Setup«.
9 Izberite »Audio« in pritisnite na
ENTER.
Audio
Digital Out
: On
Timer
Downmix
: Dolby Surround
Audio DRC
: Standard
Scan Audio
: On
DV Audio Input
: Stereo 1
Line Audio Input
: Stereo
Edit
Dubbing
Disc Setting
1 Pritisnite na tipko DVD za
upravljanje DVD snemalnika.
2 Pritisnite na tipko Z (opri/zapri)
in položite disk za snemanje na
nosilec.
Setup
10 Izberite »DV Audio Input« in
pritisnite na tipko ENTER.
Audio
Digital Out
: On
Timer
Downmix
: Dolby Surround
Audio DRC
: Standard
Scan Audio
: On
DV Audio Input
: Stereo
1 1
Stereo
Line Audio Input
: Stereo
Stereo 2
Dubbing
Disc Setting
Setup
98
10:10
Title List
Edit
Snemalna stran obrnjena navzdol
10:10
Title List
Mix
»Stereo 1«: posname samo izvorni zvok. To
je običajna izbira, če presnemavate kaseto
formata DV.
»Stereo 2«: posname samo dodatni zvok.
»Mix«: posname izvorni in dodatni zvok.
Če snemate z digitalno videokamero in ste
dodali drug zvočni kanal, izberite »Stereo 2«
ali »Mix«.
Podrobnosti si oglejte na strani 109.
16 Poiščite začetno točko na traku
in ustavite ali začasno ustavite
predvajanje.
S puščicama </, na TV zaslonu izberite
m, x, X, H ali M, pritisnite na
ENTER in poiščete želeno mesto, nato pa s
tipko x ali X ustavite ali začasno ustavite
predvajanje.
11 Izberite opcijo in pritisnite na
17 S puščico , na TV zaslonu izberite
12 Dvakrat pritisnite na O RETURN.
13 Izberite »Dubbing« in pritisnite na
Ustavitev snemanja
ENTER.
ENTER.
Dubbing
Title List
Simple Dubbing
Timer
Program Dubbing
10:10
z in pritisnite na ENTER.
Presnemavanje se začne.
Izberite x na TV zaslonu in pritisnite na
ENTER.
Upoštevajte, da utegne trajati nekaj sekund da
snemalnik ustavi snemanje.
DV Dubbing
Edit
Izklop prikaza za DV presnemavanje
Dubbing
Pritisnite na tipko INPUT SELECT ali PROG
+/–.
Disc Setting
14 Izberite »DV Dubbing« in pritisnite
na ENTER.
DV Dubbing
Title List
DV Simple Dubbing
Timer
DV One Touch Dubbing
10:10
Edit
Dubbing
Disc Setting
15 Izberite »DV Simple Dubbing« in
pritisnite na ENTER.
Prikaže se naslednji prikaz.
DV Tape Mode
Če se namesto »DV Tape Mode« prikaže
»DV« ali »DV Camera Mode«, preverite, če je
digitalna videokamera pravilno priključena,
ča je vključena in če je njen način pravilno
nastavljen za presnemavanje.
z Nasvet
Če se na TV zaslonu prikaže »DV Camera
Mode«, lahko uporabite tipko z na TV zaslonu
in posnamete sliko z videokamere neposredno na
snemalnik.
Opombe
• Če želite predvajati disk na drugi DVD opremi,
ga najprej zaključite (stran 95).
• V snemalnik lahko priključite le eno enoto
digitalne video opreme.
• Datuma, ure in vsebine kasete formata DV ne
morete presneti na disk.
• Če snemate s kasete formata DV z zvočnim
zapisom, ki je bil posnet z različnimi
frekvencami vzorčenja (48 kHz, 44,1 kHz ali
32 kHz), ob predvajanju mesta na disku, kjer
se frekvenca vzorčenja spremeni, ne bo slišati
zvoka ali pa bo slišati nenaravni zvok.
• Če se velikost izvorne slike spremeni ali če na
kaseti ni ničesar posnetega, se bo za trenutek
pojavila motnja na sliki.
• Ko preklopite način zvočnega vzorčenja (48
kHz/16 bitov t 32 kHz/12 bitov), se utegne
pojaviti šum.
(se nadaljuje)
99
Presnemavanje celotne kasete
formata DV na DVD (One Touch
Dubbing)
Na disk lahko posnamete celotno vsebino kasete
formata DV, z enim samim pritiskom na tipko
ONE TOUCH DUBBING. Snemalnik skozi
celotni postopek upravlja digitalno videokamero
in snemanje izvede do konca.
1 Sledite korakom od 1 do 11
poglavja “Presnemavanje kasete
formata DV na DVD« (stran 96) ” in
pritisnite tipko SYSTEM MENU, da
se prikaz izklopi.
2 Pritisnite na ONE TOUCH
DUBBING.
Snemalnik previje kaseto in začne s
snemanjem vsebine kasete.
Ko se snemanje zaključi, se funkcija One
Touch Dubbing samodejno ustavi.
Ustavitev snemanja
Pritisnite ja tipko x.
Upoštevajte, da utegne trajati nekaj sekund da
snemalnik ustavi snemanje.
z Nasvet
Funkcijo One Touch Dubbing lahko izvedete tudi
s pomočjo sistemskega menija. Izberite »Dubbing« in nato »DV One Touch Dubbing«. Sledite
navodilom na TV zaslonu.
100
2 Izberite »Setup« in pritisnite na
Nastavitve
Uporaba nastavitvenih
prikazov (Setup Display)
S pomočjo nastavitvenih prikazov lahko opravite
različne nastavitve postavk, kot sta slika in zvok
ter izberete jezik za podnaslove.
Opomba
Nastavitve za predvajanje, ki so shranjene na
disku, imajo prednost pred nastavitvami v
prikazu »Setup« in vse opisane funkcije morda ne
bodo delovale.
ENTER.
Setup
10:10
Title List
Tuner Preset
Timer
Clock Set
Video
Edit
Audio
Dubbing
Features
Disc Setting
Options
Setup
Easy Setup
3 Izberite »Tuner Preset«, »Clock
Set«, »Video«, »Audio«, »Features«,
»Options« ali »Easy Setup« in
pritisnite na ENTER.
Prikaže se izbrani nastavitveni prikaz.
Primer: »Video«
Video
10:10
Title List
TV Type
: 4:3 Letter Box
Timer
Picture Control
: Standard
Line 1 Output
: Video
Component Out
: Off
Progressive
: Off
Edit
Dubbing
Disc Setting
Setup
4 Izberite postavko, ki jo želite
nastaviti in pritisnite na ENTER.
1 Pri ustavljeni enoti pritisnite na
Prikažejo se razpoložljive možnosti.
Primer: »TV Type«
tipko SYSTEM MENU.
Title List (Original)
Title List
Timer
Edit
Video
10:10
TV Type
: 4:316:9
Letter Box
Timer
Picture Control
4:3 Letter Box
: Standard
Line 1 Output
4:3 Pan Scan
: Video
Component Out
: Off
Progressive
: Off
Press ENTER :
Edit
Title Menu for DVD Title List.
10:10
Title List
Dubbing
Dubbing
Disc Setting
Disc Setting
Setup
Setup
(se nadaljuje)
101
Pri nekaterih postavkah se prikaže okvir, ki
zahteva dodatne nastavitve.
Primer: če pod »Options« izberete »Parental«.
Create the password.
10:10
Title List
Timer
Nastavitev antenskega
sprejema (Tuner Preset)
Nastavitev »Tuner Preset« vam omogoča, da
opravite nastavitve sprejemnika za snemalnik.
V prikazu »Setup« izberite »Tuner Preset«.
Create the password.
Edit
Dubbing
Tuner Preset
Disc Setting
Setup
Manual Set
Channel List
Disc Setting
Trenutno izbrana možnost se prikaže poleg
nastavitvene postavke.
Primer: Če nastavite »16:9«.
Video
10:10
Title List
TV Type
: 16:9
Timer
Picture Control
: Standard
Line 1 Output
: Video
Component Out
: Off
Progressive
: Off
Dubbing
Timer
Dubbing
ENTER.
Edit
Auto Preset
Edit
5 Izberite možnost in pritisnite na
10:10
Title List
Disc Setting
Setup
Vrnitev na predhodni prikaz
Setup
Opomba
Kanalov ne morete nastaviti za priključeni
dekodirnik.
Auto Preset (samodejna nastavitev)
Kanali, ki jih je mogoče sprejemati, se
samodejno nastavijo. Nastavijo se v številskem
zaporedju.
Izberite »Auto Preset« in pritisnite na ENTER.
Pritisnite na O RETURN.
Tuner Preset
Title List
Izklop prikaza
Timer
Pritisnite na SYSTE MENU.
Edit
Dubbing
Disc Setting
10:10
Searching for receivable channels.
35%
Scanning... Please wait.
Stop
Setup
Manual Set (ročna nastavitev)
Ročno nastavi in prekliče kanale.
Če nekaterih kanalov ni bilo mogoče nastaviti s
pomočjo funkcije »Auto Preset« ali »Easy Setup«,
jih lahko nastavite ročno.
1
102
Izberite »Manual Set« in pritisnite na
ENTER.
Pojavi se prikaz za ročno nastavitev.
Seznam kanalov
Primer
Manual Set
System
B/G
Program
01
Channel
002
AFT
On
Tuner Audio
NICAM
Station Name
AAC
Po nastavitvi kanalov lahko programska mesta
spremenite ali prekličete. Preklicana programska
mesta ob pritisku na tipko PROG +/– preskočena.
1
Izberite »Channel List« in pritisnite na
ENTER. Prikaže se seznam vseh nastavljenih
kanalov.
Channel List
Prog.
2
Izberite možnost in pritisnite na ENTER.
»Program«: Večkrat pritisnite na M/m in
izberite programsko mesto (1 do 99) za kanal
in pritisnite na ENTER.
»Channel«: s puščicama M/m izberite številko
želenega kanala in pritisnite na ENTER.
»AFT«: natančno nastavi kanal za jasnejšo
sliko. Če slika ni jasna, izberite »Off« in
pritisnite na ENTER. Glej poglavje »Ročna
nastavitev slike« (stran 103).
»Pay TV/Canal+«: za gledanje in snemanje
kanalov PAY TV/Canal Plus, izberite
»On« in pritisnite na ENTER.
»Tuner Audio«: nastavi kanale za oddaje
NICAM. Običajne nastavitev je »NICAM«.
Če zvok oddaje NICAM ni jasen, izberite
»Standard« in pritisnite na ENTER.
»Station Name«: spremeni ime postaje. Glej
poglavje »Sprememba imena za postajo«
(stran 103).
1
002
AAC
2
005
AAB
3
011
DDE
4
012
FGH
5
061
PQR
6
128
QQR
S puščicama M/m izberite vrstico, ki vsebuje
programsko mesto, ki ga želite spremeniti ali
preklicati.
Če ga želite spremeniti, pritisnite na ENTER
in nadaljujte od koraka 3.
Če ga želite preklicati, pritisnite na CLEAR
in nadaljujte od koraka 5.
Če je programskih mest več kot šest, pritiskajte na M/m, da se prikaže naslednja stran.
3
Pritiskajte na puščicic M/m, dokler se vrstica
z izbranim kanalom ne premakne na želeno
programsko mesto.
Channel List
Prog.
Fine Tuning
Pritisnite na , in nastavite naslednji znak.
Če želite popraviti znak, pritisnite na < in ga
ponovno nastavite. Ko ste nastavili vse znake,
pritisnite na ENTER.
Name
2
z Ročna nastavitev slike
V prikazu za ročno nastavitev izberite »Off« za
»AFT«. Če se prikaže merilnik za natanačno
uglaševanje, pritisnite na </,, da boste dobili
jasnejšo sliko, nato pa pritisnite na ENTER.
z Sprememba imena za postajo
Postajo lahko poimenujete s štirimi znaki. V
prikazu za ročno nastavitev izberite »Station
Name«.
S puščicama M/m izberite znak.
Z svakim pritiskom na M se znak spremeni na
naslednji način: A t B... t Z t 0 t1... t
9t–tA
10:10
CH
10:10
CH
Name
1
102
AAC
2
005
AAB
3
011
DDE
4
002
AAC
5
061
PQR
6
128
QQR
4
Pritisnite na ENTER.
Izbrani kanal se vstavi na novo programsko
mesto.
5
Če želite spremeniti ali preklicati drugo
postajo, ponovite korak 2.
Opomba
Prepričajte se, da ste za preklic izbrali pravo
programsko mesto. Če nehote prekličete
napačno programsko mesto, morate kanale
ponovno ročno nastaviti.
103
Nastavitev ure (Clock
Set)
Možnost »Clock Set« vam omogoča nastavitev
ure.
V prikazu »Setup« izberite »Clock Set«.
Auto Adjust (samodejna nastavitev)
Funkcija Auto Clock Set se vklopi, če kanal na
vašem področju oddaja časovni signal.
Ta funkcija se vklopi vsakič, ko izklopite
snemalnik.
Opomba
Funkcija Auto Clock Set med snemanjem ne
deluje.
Present Time (trenutni čas)
Če funkcija Auto Clock Set ne nastavi ure
pravilno za vaše področje, jo nastavite ročno.
1
Izberite »Present Time« in pritisnite na
ENTER.
104
2
S puščicama M/m nastavite dan in pritisnite
na ,. Nastavite mesec, leto, uro in minute.
S puščicama </, izberite postavko, ki jo
želite nastaviti, nato pa jo s puščicama M/m
nastavite. Dan v tednu se nastavi samodejno.
3
Pritisnite tipko ENTER, da ura začne teči.
Nastavitev slike (Video)
Video nastavitve uporabljajte za nastavljanje
postavk v zvezi s sliko, kot so velikost in barve.
Izberite nastavitev v skladu s televizorjem ali
sprejemnikom, povezanim v snemalnik.
V nastavitvah »Setup« izberite “Video”.
Tovarniške nastavitve so podčrtena.
Opomba
Pri nekaterih diskih pride do samodejnega izbora
“4:3 Letter Box” namesto “4:3 Pan Scan” ali
obratno.
Ločljivost HDMI
Izberete lahko vrsto video signalov, ki potujejo
iz priključka HDMI OUT. Če izberete »Auto«
(tovarniška nastavitev), bo snemalnik oddajal
video signale z najvišjo ločljivostjo, ki jo TV
sprejme. Če slika ni jasna, je nenaravna ali če
vam ni všeč, preizkusite drugo možnost, ki bo
bolj ustrezala disku in vašemu televizorju/projektorju. Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo, priloženih televizorju/projektorju, itd.
Nastavitev je učinkovita le, če v priključek
HDMI OUT priključite TV, opremljen s HDMI.
Auto
Običajna izbira.
1920x1080i Pošlje video signale 1920x1080i.
Vrsta televizorja (TV Type)
1280x720p Pošlje video signale 1280x720p.
Izberete lahko velikost predvajane slike glede na
priključeni televizor (TV s širokim zaslonom/v
širokem načinu ali običajni TV z zaslonom 4:3).
720x480/
576p
16:9
Izberite to postavko, če želite
povezati televizor s širokim
zaslonom ali televizor s funkcijo
širokega zaslona.
4:3 Letter
Box
Izberite to postavko, če želite
povezati televizor z zaslonom
4:3. Prikazuje široko sliko s
temnim pasom na zgornjem in
spodnjem delu zaslona.
4:3 Pan
Scan
Izberite to postavko, če želite
povezati televizor z zaslonom
4:3. Samodejno se prikaže široka
slika na celem zaslonu, odvečni
deli pa se odrežejo.
16:9
Video (HDMI)
Izberete lahko vrsto izhoda iz priključka HDMI
OUT.
Nastavitev je učinkovita le, če v priključek
HDMI OUT priključite TV, opremljen s HDMI.
Y Cb Cr
Običajna nastavitev, če priključite
HDMI napravo.
RGB
Ustvarja jasnejše barve in globljo
črno barvo. Izberite to možnost, če
barvne niso dovolj močne.
Picture Control (nadzor slike)
Na snemalniku lahko nastavite video signal
in tako dobite želeno kakovost slike. Izberite
nastavitev, ki najbolj ustreza programu, ki ga
spremljate.
Dynamic 1
Ustvari drzno, dinamično sliko,
tako da poudari kontrast in
intenzivnost barv.
Dynamic 2
Ustvari bolj dinamično sliko kot
nastavitev Dynamic 1, tako da
poveča kontrast in intenzivnost
barv.
Standard
Prikaže običajno sliko (funkcija
izklopljena).
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Pošlje video signale 720x480/576P.
(se nadaljuje)
105
Cinema 1
Osvetlitev belih barvnih odtenkov
in poudarjena globina črnih
odtenkov, poudarjen barvni
kontrast.
Cinema 2
Poudarni detajle v temnih
predelih, tako da poveča stopnjo
črnih odtenkov.
Personal
S puščicami M/m</, lahko
nastavite postavke »Contrast«,
»Brightness«, »Colour« in »Hue«.
z Nasvet
Pri ogledu filmov sta priporočeni nastavitvi
»Cinema 1« ali »Cinema 2«.
Line 1 Output
Izbere način oddajanja video signalov iz
priključka i LINE 1-TV.
Video
Oddaja video signale.
RGB
Oddaja RGB signale.
Opombi
• Če je postavka »Component Out« nastavljena
na »On«, »RGB« ne morete izbrati.
• Če priključite TV s kablom HDMI, se možnost
»Line 1 Output« nastavi na »Video«. V tem
primeru ne morete izbrati možnosti »RGB«.
Component Out (komponentni izhod)
Izbere možnost, da video signali potujejo iz
priključka COMPONENT VIDEO OUT.
On
Oddajanje komponentnih video
signalov. To možnost izberite,
če želite prikazovati progresivne
signale.
Off
Brez oddajanja komponentnih
signalov.
Opombi
• Če nastavite “Line 1 Output” na “RGB”,
postavke “Component Out” ni mogoče nastaviti
na “On”.
• Če snemalnik povežete v monitor ali projektor
samo prek priključkov COMPONENT VIDEO
OUT, ne izberite “Off”. Če v tem primeru
izberete “Off”, se slika morda ne bo pojavila.
• Če nastavite »Progressive« na »On«, ne morete
nastaviti »Component Out« na »Off«.
• Če priključite TV s kablom HDMI, se možnost
»Component Out« nastavi na »On«.
106
Progresivni način
Če vaš TV sprejema signale progresivnega signala (525p/625p), boste lahko uživali v natančni
barvni reprodukciji in visoko kakovostni sliki.
Priključite svoj TV v priključke COMPONENT
VIDEO OUT (stran 17) in nastavite »Component Out« na »On«.
On
Snemalnik nastavi tako, da oddaja
progresivne signale.
Off
Oddaja video signale v
prepletenem formatu.
Opombe
• Če nastavite »Component Out« na »Off«, ne
morete nastaviti »Progressive« na »On«.
• Če izberete progresivne signale in priključite
snemalnik v TV, ki ne sprejema signalov v
progresivnem formatu, bo kakovost slike slabša.
V tem primeru nastavite »Progressive« na »Off«.
Lahko pa pri ustavljeni enoti pritisnete na DVD
za upravljanje DVD snemalnika in najmanj pet
sekund držite tipko X na snemalniku.
• Če priključite TV s kablom HDMI, se možnost
»Progressive« nastavi na »On«.
Nastavitve zvoka (Audio)
Možnost “Audio” vam omogoča nastavitev zvoka
v skladu s pogoji predvajanja in povezavami.
V nastavitvah »Setup« izberite “Audio”.
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
Opomba
Če priključite komponento, ki ne sprejema
izbranega avdio signala, bo iz zvočnikov
slišati glasen šum (ali zvoka ne bo), ki utegne
poškodovati zvočnike ali vaš sluh.
z Dolby Digital (samo DVD)
Izbere vrsto signala Dolby Digital.
D-PCM
Izberite to postavko, če je
snemalnik povezan na avdio
komponento, ki nima vgrajenega
dekodirnika Dolby Digital.
Prostorski učinki izhodih
signalov se določijo z nastavitvijo
postavke “Downmix” v
nastavitvah “Audio” (stran 108).
Dolby
Digital
Izberite to postavko, ko je
snemalnik povezan na avdio
komponento z vgrajenim
dekoderjem Dolby Digital.
Digital Out (digitalni izhod)
Izbere možnost izhoda zvočnih signalov iz
priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL
ali COAXIAL)/HDMI OUT.
On
To je običajna nastavitev.
Pritisnite na ENTER in izberite
»Dolby Digital, »DTS« ali
»MPEG« za nadaljnje nastavitve
(glej spodaj)
Off
Vpiliv digitalnega vezja na
analognega je minimalno.
Naslednje nastavitvene postavke preklopijo
način oddajanja avdio signalov, če priključite
komponento kot je ojačevalnik (sprejemnik) z
digitalnim vhodnim priključkom
Podrobnosti o priključitvi si oglejte v poglavju
»Korak 4: Priključitev v AV ojačevalnik
(sprejemnik)« na strani 18.
Opomba
Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo,
ki ni združljiva s signali Dolby Digital, bo enota
samodejno oddajala signale D-PCM, tudi če ste
izbrali možnost »Dolby Digital«.
z DTS (samo DVD
Izbira signalov DTS.
VIDEO)
On
Izberite to postavko, ko je
snemalnik povezan na avdio
komponento z vgrajenim
dekoderjem DTS.
Off
Izberite to postavko, ko je
snemalnik povezan na avdio
komponento, ki nima vgrajenega
dekoderja DTS.
Opomba
Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo,
ki ni združljiva s signali DTS, enota ne bo
oddajala nobenih signalov, ne glede na nastavitev
»DTS«.
(se nadaljuje)
107
z MPEG (samo DVD VIDEO)
Izbere vrsto avdio signala MPEG.
PCM
Izberite to postavko, če je
snemalnik povezan z avdio
komponento, ki nima vgrajenega
dekodirnika MPEG. Če
predvajate zvočne posnetke
MPEG, bo snemalnik oddajal
stereo signale prek priključka
DIGITAL OUT (COAXIAL ali
OPTICAL).
MPEG
Izberite to postavko, ko je
snemalnik povezan z avdio
komponento z vgrajenim
dekoderjem MPEG.
Opomba
Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo,
ki ni združljiva s signali MPEG, bo enota samodejno oddajala signale PCM, tudi če ste izbrali
možnost »MPEG«.
Downmix (samo DVD-ji)
Med predvajanjem DVD-ja, na katerem so
signali za zadnje zvočnike ali posneti v formatu
Dolby Digital, spreminja način združevanja v
dva kanala. Podrobnosti o signalih za zadnje
zvočnike si oglejte v poglavju “A. Priključitev v
avdio L/R priključke" na strani 19.
Ta funkcija vpliva na naslednje priključke:
– LINE 2 OUT (AUDIO L/R), AUDIO OUT
L/R
– LINE 1-TV,
– DIGITAL OUT (OPTICAL ali COAXIAL/
HDMI OUT), samo če je “Dolby Digital”
naravnan na “D-PCM”.
Dolby
Surround
Običajno lahko izberete to
nastavitev. Večkanalni zvočni
signali potujejo v dva kanala, kar
ustvarja prostorski zvok.
Normal
Večkanalni zvočni signali se
pomešajo v dva kanala za
uporabo z vašim stereo sistemom.
Za prostorski učinek načina Dolby Digital
izklopite prostorske nastavitve tega snemalnika
(stran 109).
108
Audio DRC (Dynamic Range Control
– nadzor obsega dinamike) (samo DVD-ji)
Ta parameter omogoča poslušanje DVD pri nizki
glasnosti z jasnim zvokom. Ta funkcija deluje
samo, ko predvajate DVD, ki vključuje funkcijo
“Audio DRC”.
To vpliva na izhod iz naslednjih priključkov:
– LINE 2 OUT (AUDIO L/R), AUDIO OUT
L/R,
– LINE 1-TV,
– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ali
COAXIAL), samo če je “Dolby Digital”
naravnan na “D-PCM”.
Standard
Običajna nastavitev.
TV Mode
Nižji zvoki postanejo čistejši, tudi
ko zmanjšate jakost zvoka.
Wide
Range
Ustvarja občutek, da ste na
koncertu.
Audio (HDMI) (samo DVD VIDEO)
Izberite način izhoda iz priključka HDMI OUT.
Auto
Običajna izbira. Enota oddaja
zvočne signale v skladu z
nastavitvijo »Dolby Digital« (stran
107).
PCM
Pretvori Dolby Digital v PCM.
Scan Audio (samo DVD)
On
Oddaja avdio signal med hitrim
vrtenjem diska DVD z zvočnim
zapisom Dolby Digital naprej
(FF1). Podrobnosti si oglejte na
strani 40.
Off
Izklopi funkcijo.
Med hitrim vrtenjem naprej
(FF1) ni zovka.
Opomba
Zvok bo med to funkcijo prekinjen.
Surround
Vklopi prostorsko funkcijo in iz stereo televizorja
ali dveh ločenih sprednjih zvočnikov ustvari
navidezne zadnje zvočnike (stran 19).
Off
Brez prostorskega učinka.
Surround1
Ustvari niz navideznih prostorskih
zvočnikov.
Surround2
Ustvari dva niza navideznih
prostorskih zvočnikov.
Surround3
Ustvari tri nize navideznih
prostorskih zvočnikov.
Opombi
• Če predvajani signal ne vsebuje signala za
prostorske zvočnike, bo prostorski učinek težko
slišati.
• Če izberete enega od prostorskih načinov,
izklopite prostorske nastavitve priključenega
televizorja ali ojačevalnika (sprejemnika).
DV Audio Input
Stereo 1
Posname samo izvorni zvok.
To je običajna izbora, če
presnemavate kaseto formata
DV.
Stereo 2
Posname samo dodatni zvok.
Mix
Posname oboje, izvorni n
dodatni zvok.
Opomba
Če ste pri snemanju z digitalno videokamero
dodali še en avdio kanal, izberite »Stereo 2« ali
»Mix«.
Line Audio Input
Če snemate iz naprave, priključene v vhodni
priključek LINE, na disk DVD v tem snemalniku, izberite linijski vhodni zvok.
Podrobnosti o dvojezičnem snemanju si oglejte
na strani 51.
Stereo
Posname samo stereo zvok.
Bilingual
Posname dva različna zvočna
zapisa na DVD-RW (način VR).
Enega od zvočnih zapisov lahko
izberete, ko predvajate disk.
z Nasvet
Zvok, izbran s priključeno napravo, se posname
na disk, ki ni vrste DVD-RW (način VR)/DVD-R
(način VR).
109
Snemanje in nastavitve
videorekorderja
(Features)
Nastavitve »Features« vam omogoča, da spremenite dolžino kasete, samodejno predvajanje in
nastavitve samodejnega ponavljanja.
V prikazu »Setup« izberite »Features«. Tovarniške
nastavitve so podčrtane.
Features
10:10
Title List
DVD Auto Chapter
: 5 min
Timer
Format DVD
: VR
Edit
Dubbing
unkcija VCR
Pritisnite na tipko ENTER in izberite »Tape
Lenght«, »Auto Play«, »Auto Repeat« ali »Colour
System«.
z Tape
Lenght (dolžina traku)
E180
Za kasete dolžine E180 ali krajše.
E240
Za kasete dolžine E240.
E260
Za kasete dolžine E260.
E300
Za kasete dolžine E300 ali daljše.
z Auto
Play
On
Predvajanje se začne samodejno,
ko vstavite kaseto z ostranjenim
varnostnim jazičkom.
Off
Funkcija se izklopi. Za začetek
predvajanja morate pritisniti
tipko H (predvajanje), tudi če
vstavite kaseto z ostranjenim
varnostnim jazičkom.
VCR Function
Synchro Recording
: to DVD
DVD Bilingual Rec.
: Main
Disc Setting
Setup
DVD Auto Chapter
Posnetek (naslov) samodejno razdeli v poglavja,
tako da v določenih intervalih označi poglavja.
Oznaka se vstavi medtem ko se posnetek
ustvarja.
Off
Oznake se ne vstavljajo.
5 min
Oznake za poglavja se vstavljajo
v približno 5 minutnih intervalih.
15 min
Oznake za poglavja se vstavljajo
v približno 15 minutnih
intervalih.
z Auto
Repeat
On
Predvajanje kasete se ponavlja.
Videorekorder previje trak na
začetek in samodejno ponovi
predvajanje.
Off
Funkcija se izklopi.
z Colour
System
Auto
Samodejno izbere barvni sistem.
To je običajna izbira. Če se med
predvajanjem pokažejo črte,
izberite sistem, v katerem je bila
kaseta posneta (glej spodaj).
Dejanski interval utegne biti drugačen, kar
je odvisno od velikosti posnetka. Izbrana
nastavitev naj bo le kot približen interval.
PAL
Za kaseto, posneto v barvnem
sistemu PAL.
B/W
Za črno-belo posneto kaseto.
Format DVD (samo DVD-RW)
NT4.43
Če predvajate kaseto, posneto v
sistemu NTSC, na večsistemskem
televizorju.
NTPB
Če predvajate kaseto, posneto
v sistemu NTSC, na televizorju
PAL.
Opomba
Izbere format za neuporabljeni disk DVD-RW, ki
ga prvič vstavite.
VR
Disk se samodejno formatira v
načinu VR.
Video
Disk se samodejno formatira v
načinu Video.
110
z Synchro
Recording
To DVD
Nastavi snemalnik tako, da
snema programe iz priključene
naprave, ki ima funkcijo
časovnika (npr. satelitski
sprejemnik) na disk DVD.
To Video
Nastavi snemalnik tako, da
snema programe iz priključene
naprave, ki ima funkcijo
časovnika (npr. satelitski
sprejemnik) na kaseto VHS.
DVD Bilingual Rec. (za vse diske
namenjene snemanju, razen diskov
DVD-RW v načinu VR)
Ta funkcija izbere zvok, ki se posname na disk.
Nastavitev ni potrebna, če snemate na disk DVDRW (način VR), ki snema oboje, glavni zvok in
podzvok.
Main
Posname glavni zvok pri
dvojezičnih programih.
Sub
Posname podzvok pri
dvojezičnih programih.
DivX registracijska koda
Prikaže DivX registracijsko kodo za ta snemalnik.
Podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani
http://www.divx.com/vod.
Jezik, nastavitev
starševskega nadzora/
Tovarniške nastavitve
(Options)
Nastavitev »Options« vam omogoča dodatne
nastavitve.
V prikazu »Setup« izberite »Options«.
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
Options
Title List
Language
Timer
Parental
Edit
Dubbing
10:10
Front Display
: Auto
Command Mode
: DVD 3
Factory Setting
Disc Setting
Setup
Language (jezik)
z OSD (On-Screen Display – prikaz na
zaslonu)
Jezik prikaza na zaslonu.
z DVD Menu (samo DVD VIDEO)
Jezik v meniju DVD.
z Audio (zvok) (samo DVD VIDEO)
Jezik zvočnega posnetka.
Če izberete “Original”, bo izbran jezik, ki ima na
disku prednost.
z Subtitle (podnaslovi) (samo DVD VIDEO)
Jezik podnapisov, posnetih na disk.
Če izberete “Auto”, se jezik podnapisov zamenja
v skladu z jezikom, izbranim za zvočni posnetek.
Razlage okrajšav si oglejte na strani 130.
z Nasvet
Če izberete »Others« za »Disc Menu«, »Audio«
ali »Subtitle«, lahko izbirate med dodatnimi 18
jeziki. S puščicama M/m izberite želeni jezik in
pritisnite na ENTER.
Opomba
Če v “Disc Menu”, “Subtitle” ali “Audio” izberete
jezik, ki na disku DVD VIDEO ni posnet, bo
samodejno izbran eden od posnetih jezikov.
111
Parental (samo DVD VIDEO)
Predvajanje nekaterih diskov DVD VIDEO lahko
omejite v skladu z določenim nivojem, na primer
starostjo uporabnika. Kadri bodo blokirani ali
zamenjani z drugimi.
1
Izberite »Parental« in pritisnite na tipko
ENTER.
• Če niste vpisali gesla, se bo prikazal prikaz
za registracijo novega gesla.
S pomočjo oštevilčenih tipk vpišite 4mestno geslo.
Create the password.
10:10
Title List
Timer
Create the password.
Edit
Dubbing
Disc Setting
Setup
Pojavi se prikaz za potrditev gesla.
Ponovno vpišite geslo.
• Če ste geslo že registrirali, se prikaže
prikaz za vpis gesla.
S pomočjo oštevilčenih tipk vpišite 4mestno geslo.
Enter the password.
Izberite nivo in pritisnite na tipko ENTER.
Nastavitev starševskega nadzora je opravljena.
Če želite preklicati nastavitev »Parental« za disk,
v koraku 2 nastavite »Rating Level« na »Off«.
Če želite spremeniti geslo, v koraku 2 izberite
»Change Password« in pritisnite na ENTER. Če
se pojavi prikaz za registracijo gesla, s pomočjo
oštevilčenih tipk vpišite novo štirimestno geslo.
Opombe
• Če pozabite svoje geslo, izberite »Factory
Setting« v nastavitvah »Options«.
• Če predvajate disk, ki nima funkcije
starševskega nadzora, predvajanja na tem
snemalniku ni mogoče omejiti.
• Pri nekaterih diskih se utegne med
predvajanjem diska prikazati zahteva po
spremembi stopnje starševskega nadzora. V tem
primeru vpišite geslo, nato spremenite stopnjo.
Front Display
Nastavi osvetlitev prikazovalnika na sprednji
plošči.
Auto
Ko je enota izklopljena, je
osvetlitev šibka.
Bright
Tudi ko je enota izklopljena, je
osvetlitev enako svetla.
Dimmer
Osvetlitev je šibka ne glede na
to ali je enota vklopljena ali
izklopljena.
Off
Osvetlitev se izklopi, ko se
izklopi enota. Ko je enota
vklopljena, je prikazovalnik
osvetljen.
10:10
Title List
Timer
3
Enter the password.
Edit
Dubbing
Disc Setting
Setup
2
Izberite »Rating Level« in pritisnite na tipko
ENTER. Prikaže se seznam postavk za
»Rating Level«.
Parental
Title List
Rating Level
Timer
Change Password
10:10
: On:OffLevel 8 (Adults)
Level 8 (Adults)
Opomba
Če nameravate gledati programe PAY-TV/Canal
Plus z izklopljenim snemalnikom (stran 30), ne
nastavite možnosti »Front Display« v nastavitvah
»Options« na »Off«.
Level 7
Edit
Dubbing
Disc Setting
Level 6
Command Mode
Level 5
Spremeni način upravljanja (Command Mode)
tega snemalnika, če je DVD opremi dodeljen
enak način upravljanja. Uskladite način upravljanja daljinskega upravljalnika z nastavitvijo,
ki ste jo opravili tu. Podrobnosti si oglejte v
poglavju “Če imate DVD predvajalnik Sony ali
več DVD snemalnikov Sony” na strani 22.
Level 4
Level 3
Setup
Level 2
Čim nižja je vrednost, tem strožja je omejitev.
112
DVD1
DVD2
Izberite to nastavitev, če se
tovarniška nastavitev Command
Mode ne sklada z drugo DVD
opremo.
DVD3
Tovarniška nastavitev Command
Mode na snemalniku.
Factory Setting (tovarniška nastavitev)
Omogoča vam vrnitev nastavitev na tovarniške
nastavitve. Pomnite, da se vse predhodne
nastavitve izbrišejo.
1
Izberite “Factory Setup” in pritisnite tipko
ENTER.
2
Izberite “Start” in pritisnite ENTER.
Izbrane nastavitve se vrnejo na tovarniške
nastavitve.
3
Ko se prikaže napis “Finish”, pritisnite
ENTER.
Enota se samodejno izklopi in nato ponovno
vklopi ter nastavi na tovarniške nastavitve.
Ko se pojavi prikaz »Easy Setup«, sledite
navodilom za hitro nastavitev (Easy Setup)
(stran 23) od koraka 4.
Easy Setup (Hitre
nastavitve) (ponovna
nastavitev snemalnika)
Izberite to možnost za zagon programa Easy
Setup.
1 V nastavitvah »Setup« izberite
“Easy Setup”.
2 Izberite “Start” in pritisnite ENTER.
3 Sledite navodilom za Hitre
nastavitve (Easy Setup) od koraka
4 naprej (stran 23).
113
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če med uporabo snemalnika naletite na katero
od težav, ki so opisane v nadaljevanju, upoštevajte
podana navodila preden se odločite za popravila.
Če se težave kljub temu nadaljujejo, se posvetujte
z najbližjim zastopnikom podjetja Sony.
Napajanje
Naprava se ne vklopi.
, Preverite, če je omrežni kabel pravilno
povezan na električno omrežje.
Slika
Ni slike.
, Znova čvrsto povežite vse kable.
, Povezovalni kabli so poškodovani.
, Preverite povezavo s televizorjem (glejte
stran 13).
, Preklopite izbirnik vhoda na vaš TV (npr. na
“VCR”), da se signal iz snemalnika prikaže
na TV zaslonu.
, Če snemalnik povežete v TV samo prek
priključka COMPONENT VIDEO OUT,
nastavite “Component Out” v “Video Setup”
na “On” (stran 104).
, Ta snemalnik ne snema signalov NTSC.
Prihaja do motenj (šuma) v sliki.
, Preverite povezavo s televizorjem (stran 13)
in preklopite izbirnik vhoda na televizorju
tako, da se bo na TV zaslonu prikazal signal
iz snemalnika.
, Če izhodni video signal snemalnika peljete
do televizorja preko videorekorderja, lahko
zaščita pred kopiranjem, ki je uporabljena
na nekaterih programih DVD, vpliva na
kakovost slike. Če je problem prisoten
tudi še po tem, ko ste snemalnik povezali
neposredno v televizor, poskusite povezati
snemalnik v televizor prek S VIDEO vhoda.
, Snemalnik ste nastavili na progresiven
format (indikator PROGRESSIVE sveti),
kljub temu da TV ne sprejema progresivnega
signala. V tem primeru v nastavitvah »Video«
nastavite »Progressive« na »Off« (stran 106)
ali pri ustavljeni enoti pritisnite na DVD za
upravljanje DVD snemalnika in najmanj 5
sekund držite tipko X na snemalniku.
114
, Tudi če TV sprejema signale v progresivnem
formatu (525p/625p), lahko nastavitev
snemalnika na progresivni format negativno
vpliva na sliko. V tem primeru v nastavitvah
»Video« nastavite »Progressive« na »Off«
(stran 106) ali pri ustavljeni enoti pritisnite
na DVD za upravljanje DVD snemalnika
in najmanj 5 sekund držite tipko X na
snemalniku.
, Predvajate disk, posnet v barvnem sistemu,
ki ne ustreza TV-ju.
Če priključite v priključek DV IN ni slike ali
se pojavi slikovni šum.
, Preizkusite naslednje: 1 Izklopite in ponovno
vklopite snemalnik. 2 Izklopite in ponovno
vklopite priključeno napravo. 3 Izključite in
ponovno priključite kabel i.LINK.
Če priključite v priključek HDMI OUT ni
slike ali se pojavi slikovni šum.
, Preizkusite naslednje: 1 Izklopite in ponovno
vklopite snemalnik. 2 Izklopite in ponovno
vklopite priključeno napravo. 3 Izključite in
ponovno priključite kabel HDMI.
, Če za video izhod uporabite priključek
HDMI OUT, utegnete rešiti težavo tako, da
v nastavitvah »Video« spremenite nastavitev
»HDMI Resolution« (stran 105). Povežite
TV in snemalnik z video priključkom, ki ni
HDMI OUT in preklopite vhod televizorja
na priključen video vhod, tako da se vidi slika
na zaslonu. V nastavitvah »Video« spremenite
nastavitev »HDMI Resolution« in preklopite
vhod televizorja nazaja na HDMI. Če se slika
še vedno ne pojavi, ponovite postopek ali
poskusite kaj drugega.
, Snemalnik je priključen v vhodno napravo, ki
ni združljiva s HDCP (stran 16).
Sprejeti TV program se ne prikaže čez ves
zaslon.
, V “Tuner Preset” ročno nastavite kanal.
(stran 102).
, Izberite pravi izvor s pomočjo tipke INPUT
SELECT ali izberite programsko mesto
kateregakoli TV programa s tipkama
PROG+/-.
Slika TV programa je popačena.
, Obrnite TV anteno.
, Nastavite sliko (oglejte si navodila za
uporabo TV sprejemnika).
, Odmaknite snemalnik dlje od televizorja.
, Odmaknite TV dlje od množice antenskih
kablov.
TV kanalov ni mogoče spreminjati.
Priključek HDMI OUT ne oddaja zvoka
, Kanal je onemogočen (stran 103).
, Začelo se je snemanje s časovnikom, kar je
, Preizkusite naslednje: 1 Izklopite in ponovno
povzročilo menjavo kanala.
Slika iz opreme, povezane na vhodne
priključke snemalnika, se ne pojavi na
zaslonu.
, Če je oprema povezana na priključek LINE
1-TV, s tipko INPUT SELECT na prikazu na
sprednji strani izberite “LINE1”.
Če je oprema povezana na priključke LINE
2 IN, s tipko INPUT SELECT na prikazu na
sprednji strani izberite “LINE2”.
Če je oprema povezana na priključek LINE
3/DECODER, s tipko INPUT SELECT na
prikazu na sprednji strani izberite “LINE3”.
Če je oprema povezana na priključek DV IN
(običajno za digitalno videokamero), s tipko
INPUT SELECT na prikazu na sprednji
strani izberite “DV”.
Predvajana slika ali TV program iz opreme,
povezane prek snemalnika, je popačena.
, Če predvajana slika potuje iz DVD
predvajalnika, videorekorderja ali
sprejemnika prek snemalnika v TV, utegne
signal za zaščito pred presnemavanjem, ki
je dodeljen nekaterim programom, vplivati
na kakovost slike. Izklopite opremo, ki jo
predvajate, in jo povežite neposredno v TV.
Slika ne zapolni zaslona
, Nastavite nastavitev “TV Type” v nastavitvah
videa v skladu z razmerjem slike TV-ja (stran
105).
Formata zaslona ni možno spremeniti, tudi
če v “Video Setup” pod “TV Type” izberete
nastavitev razmerja slike.
, Razmerje slike je nespremenljivo.
Zvok
Ni zvoka.
vklopite snemalnik. 2 Izklopite in ponovno
vklopite priključeno napravo. 3 Izključite in
ponovno priključite kabel HDMI.
, Priključek HDMI OUT je priključen v
napravo DVI (priključki DVI ne sprejemajo
zvočnih signalov).
, Naprava, priključena v priključek HDMI
OUT ne ustreza formatu zvočnih signalov.
Zvok ima šum.
, Med predvajanjem CD-ja z zvočnimi
posnetki DTS se utegne pojaviti šum iz
priključkov LINE 2 OUT (AUDIO L/R),
AUDIO OUT (OPTICAL ali COAXIAL) ali
LINE 1-TV (stran 39).
Glasnost je nizka.
, Na nekaterih DVD-jih je glasnost nizka.
Če nastavite “Audio DRC” v “Audio” na
“Wide Range”, jo lahko izboljšate (stran
108).
Drugega zvočnega posnetka ni možno
posneti ali predvajati.
, Kadar snemate s povezane opreme, nastavite
“Line Audio Input” v nastavitvah »Audio« na
“Bilingual” (stran 109).
, Večjezičnih posnetkov (glavnega in pod) ni
mogooče snemati na DVD+RW, DVD-RW
(način Video), DVD+R ali DVD-R (način
Video). Za snemanje obeh zvokov (glavnega
in podzvoka), snemajte na disk DVD-RW
(način VR) ali DVD-R (način VR) (stran
111).
Če želite posneti tako glavni kot pod zvočni
posnetek, snemajte na disk DVD-RW (način
VR).
, Če ste na priključek DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL or COAXIAL) povezali AV
ojačevalnik in želite med predvajanjem diska
DVD-RW (način VR) / DVD-R (način VR)
zamenjati zvočni posnetek, nastavite “Dolby
Out”-»Dolby Digital« v »Audio« v nastavitvah
zvoka (Audio) na “D-PCM” (stran 107).
, Znova čvrsto povežite vse kable.
, Povezovalni kabli so poškodovani.
, Nastavitev vhodnega vira ali povezava z
ojačevalnikom je napačna.
, Če zvočni signal ne potuje prek priključka
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ali
COAXIAL), preverite nastavitve zvoka
(Audio) (stran 107).
(se nadaljuje)
115
Predvajanje DVD-jev
Jezika za podnapise ni mogoče spremeniti
ali izklopiti.
Snemalnik ne predvaja diskov
, Na predvajanem disku DVD VIDEO ni
, Disk ni pravilno obrnjen. Vstavite ga v
posnetih večjezičnih podnapisov.
snemalnik tako, da je potiskana stran
obrnjena navzgor.
, Disk ni pravilno vstavljen.
, V snemalniku je prišlo do nabiranja
kondenza. Odstranite disk in snemalnik
približno pol ure pustite vklopljenega, da
vlaga izhlapi.
, Če je bil disk posnet na drugem snemalniku,
snemalnik ne more predvajati diska, če ni bil
zaključen (stran 95).
, Menjava podnapisov na disku DVD VIDEO
Predvajanje se ne izvaja od začetka diska.
, Zorni kot poskušate spremeniti, medtem ko
je prepovedana.
, Poskusite spremeniti podnapise s pomočjo
menija na disku DVD VIDEO.
, Podnapisov ni možno spremeniti pri
naslovih, ki so bili posneti na tem
predvajalniku.
Zornega kota ni mogoče spremeniti.
, Predvajani disk DVD VIDEO ni posnet v več
zornih kotih.
, Izbrali ste funkcijo nadaljevanja predvajanja
(Resume Play) (stran 40).
, Vstavili ste disk, katerega meni Title ali meni
DVD se samodejno prikaže na TV zaslonu,
ko ga prvič vstavite. Za začetek predvajanja
uporabite prikazani meni.
Snemalnik začne samodejno predvajati
disk.
, Disk DVD VIDEO izvaja funkcijo
samodejnega predvajanja.
Predvajanje se samodejno ustavi.
, Če je na disku signal za samodejno
prekinitev (auto pause signal), snemalnik
samodejno ustavi predvajanje pri signalu.
Nekaterih funkcij, na primer ustavitve,
iskanja ali počasnega predvajanja, ni
mogoče izvesti.
, Pri nekaterih diskih se lahko zgodi, da katera
od omenjenih funkcij ni na voljo. Glejte
navodila za uporabo, ki so priložena disku.
, Medtem ko snemalnik bere informacije o
disku, upravljanje predvajanja ni mogoče.
Jezika, v katerem se predvaja zvok ni
možno spremeniti.
, Na predvajanem disku DVD VIDEO, DVD-
R, DVD+R, DVD+RW in DVD-RW ni
posnetih večjezičnih posnetkov.
, Menjava jezika za zvok na disku DVD
VIDEO je prepovedana.
, Poskusite spremeniti jezik s pomočjo menija
na disku DVD VIDEO.
na TV zaslonu ni prikazanega simbola “
” (stran 38).
, Menjava zornih kotov na disku DVD VIDEO
je prepovedana.
, Poskusite spremeniti zorni kot s pomočjo
menija DVD VIDEO.
, Zornih kotov ni možno spremeniti
pri naslovih, ki so bili posneti na tem
predvajalniku.
Avdio posnetki MP3 se ne predvajajo.
, DATA CD ni posnet v formatu MP3, ki
ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2.
, Zvočni posnetki MP3 nimajo končnice
».MP3«.
, Podatki niso formatirani v MP3, čeprav
imajo končnico ».MP3«.
, Podatki niso podatki MPEG1 Audio Layer 3.
, Snemalnik ne more predvajati avdio
posnetkov v formatu MP3PRO.
, Če predvajate disk, ki vsebuje datoteke
JPEG, se način »Music« ne izbere (stran 43).
Slikovne datoteke JPEG se ne predvajajo.
, DATA CD ni posnet v formatu JPEG, ki
ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2.
, Slikovna datoteka JPEG nima končnice
».JPG« ali ».JPEG«.
, Dolžina in širina slike stav ečja od 4720 pik.
, Če predvajate disk, ki vsebuje datoteke MP3,
se način »Photo« ne izbere (stran 44).
Video datoteke DivX ni mogoče predvajati.
, Datoteka ni ustvarjena v formatu DivX.
, Datoteka nima končnice ».AVI« ali ».DIVX«.
, Disk DATA CD/DATA DVD ni ustvarjen v
formatu DivX, ki ustreza standardu ISO9660
Level 1/Level 2 ali Joliet/UDF.
116
, Video datoteka DivX je večja od 720 (širina)
x 576 (višina)/2 GB.
, Video datoteka DivX je daljša od desetih ur.
, Podatki niso formatirani v formatu DivX,
čeprav ima datoteka končnico ».AVI« ali
».DIVX« ali so formata DivX, vendar ne
ustrezajo profilu DivX Certified.
, Ko predvajate disk, ki vsebuje posnetke MP3
ali datoteke JPEG, ne izberite možnosti
»DivX« (stran 47).
Naslov /ime posnetka/datoteke se ne
prikažejo pravilno.
, Snemalnik lahko prikaže le številke in črke.
Ostali znaki se prikažejo kot »*«.
Snemanje na DVD/Snemanje s
časovnikom/Urejevanje
Pozicije programa ni mogoče spremeniti na
kanalu, ki ga snemate.
, Nastavite vhodni vir televizorja na “TV”.
Snemanje s časovnikom se ne izvede v
celoti ali se ne začne od začetka.
, Med snemanjem je prišlo do izpada elektrike.
, Notranja ura snemalnika se je ustavila zaradi
izpada elektrike. Ura se samodejno nastavi s
funkcijo PDC/VPS (stran 104), a se prikaže
kot »--:--» ali se ne nastavi pravilno v primeru,
da enota ne sprejema signala PDC/VPS.
Ponovno nastavite uro (stran 104).
, Program, ki se najprej začne, ima prednost in
drugi program se bo začel snemati šele tedaj,
ko se snemanje prvega konča. Če se programi
začnejo ob istem času, ima prednost
program, ki je v meniju naveden prvi (stran
55).
, Na disku ni dovolj prostega prostora za
posnetek.
Ko nastavite snemanje s časovnikom,
indikator utripa.
, Vstavite disk za snemanje (stran 32).
, Vstavite disk, ki ima dovolj prostora za
snemanje.
, Disk ima 99 ali več naslovov, kar preprečuje
Snemanje se ne začne takoj po pritisku na
tipko z REC.
, S snemalnikom upravljajte šele potem, ko
s prikaza na sprednji strani izginejo oznake
“LOAD”, “FORMAT” ali “INFOWRITE”.
Snemanje se ne izvede, čeprav ste časovnik
pravilno nastavili.
, Snemalnik je bil ob začetnem času snemanja
,
,
,
,
,
,
s časovnikom že vklopljen. Nastavite
snemalnik na stanje pripravljenosti preden se
snemanje s časovnikom začne.
Med snemanjem je prišlo do izpada elektrike.
Izvlecite omrežni kabel iz omrežne vtičnice
in ga ponovno vključite.
Program vsebuje signale za zaščito pred
presnemavanjem, ki omejuje presnemavanje.
Program, ki se najprej začne, ima prednost in
drugi program se bo začel snemati šele tedaj,
ko se snemanje prvega konča. Če se programi
začnejo ob istem času, ima prednost program,
ki je v meniju naveden prvi (str. 55).
V snemalniku ni diska DVD.
Na disku ni dovolj prostega prostora za
posnetek.
nadaljnje snemanje.
, Disk je zaščiten (stran 73).
Ko nastavite funkcijo Synchro-Recording,
indikator SYNCHRO REC utripa.
, Vstavite disk za snemanje (stran 32).
, Vstavite disk, ki ima dovolj prostora za
snemanje.
, Disk ima 99 ali več naslovov, kar preprečuje
nadaljnje snemanje.
, Disk je zaščiten (stran 73).
Vsebina, ki je bila posneta, se je izbrisala.
, Ko disk vstavite, se podatki, posneti na DVD-
ju z računalnikom, izbrišejo.
Predvajanje videorekorderja
Slika predvajanja na televizijskem zaslonu
ni vidna.
, Preverite, če je TV nastavljen na
videorekorder. Če je naprava priključena na
monitor, tega priključite na video vhod.
Snemanje se ne ustavi takoj po pritisku na
tipko x (stop).
, Snemalnik potrebuje nekaj sekund za spre-
jem podatkov o disku, preden se lahko ustavi.
(se nadaljuje)
117
Slika ni ostra.
, Sistem iskanja izboljšajte s tipkama
,
,
,
,
TRACKING +/- na videorekorderju.
V nastavitvah »Features« pravilno nastavite
»Colour System«, da bo ustrezal barvnemu
sistemu, v katerem je bila kaseta posneta
(stran 110).
Video glave so umazane (glej stran 120).
Očistite jih s Sonyjevo kaseto za čiščenje. Če
je ne morete dobiti, naj video glave očistijo
na Sonyjevem pooblaščenem servisu. Za to
navadno zaračunajo standardno pristojbino.
Ne uporabljajte čistilnih kaset za mokro
čiščenje, ki jih lahko kupite v trgovini. Te
lahko poškodujejo video glave.
Video glave je treba po potrebi zamenjati.
Obrnite se na pooblaščeni servis Sony.
Kaseta je poškodovana.
Pri iskanju slika navpično valovi.
, Nastavite navpično ustavitev slike na
televizijskem sprejemniku ali monitorju.
Ob sliki ni zvoka.
, Kaseta je poškodovana.
, Preverite povezave avdio kablov.
Kasete ni mogoče vstaviti.
, Prepričajte se, da je kaseta vstavljena.
Snemanje z videorekorderjem
Programskega mesta ni mogoče spremeniti.
, Nastavite vhodni vir televizorja na »TV«.
Na televizijskem zaslonu ni programa.
, Preverite, če je TV nastavljen na
videorekorder. Če je naprava priključena na
monitor, tega priključite na video vhod.
, S tipko PROG +/- ali INPUT SELECT
izberite ustrezni vir. Ko snemate TV
programe, izberite programsko mesto;
izberite »LINE1«, »LINE2« ali »LINE3«, ko
snemate iz drugih enot.
Televizijski sprejem je pomanjkljiv.
, Nastavite televizijsko anteno.
Predvajanje kasete se začne takoj, ko jo
vložimo.
, Varovalni jeziček na kaseti je odlomljen. Če
želite kaseto ponovno presneti, odprtino
prelepite z lepilnim trakom.
118
Ko pritisnete z REC, naprava izvrže kaseto.
, Varovalni jeziček na kaseti odlomljen.
Če želite snemati na to kaseto, odprtino
prelepite z lepilnim trakom.
Ko pritisnete z REC, se nič ne zgodi.
, Preverite, ali se je trak iztekel.
Snemanje na videorekorder s
časovnikom
Časovnik ne deluje.
, Preverite, ali je ura nastavljena.
, Preverite, ali je kaseta vstavljena.
, Preverite, ali je varovalni jeziček na kaseti
odlomljen.
, Preverite, ali se je iztekel trak.
, Preverite, ali je bilo programirano snemanje s
časovnikom.
, Preverite, ali se je čas za snemanje s
časovnikom že iztekel.
, Preverite, ali je vključen satelitski ali digitalni
sprejemnik.
, Preverite, ali je vključen satelitski sprejemnik.
, Na prikazovalniku sprednje plošče se prikaže
»--:--», če snemalnik izključite iz omrežja za
več kot eno minuto. Ponovno nastavite uro in
časovnik.
, Izključite napravo in izvlecite napajalni
kabel.
, Snemalnik je bil že vklopljen, ko je bil
nastavljena začetna ura za snemanje s
časovnikom. Nastavite snemalnik na stanje
pripravljenosti, preden se snemanje s
časovnikom začne.
, Program, ki se najprej začne, ima prednost in
drugi program se bo začel snemati šele tedaj,
ko se snemanje prvega konča. Če se programi
začnejo ob istem času, ima prednost
program, ki je v meniju naveden prvi
(stran 84).
Ko nastavite snemanje s časovnikom,
indikator utripa.
, Prepričajte se, da varnostni jeziček na kaseti
ni bil odstranjen.
Ko nastavite funkcijo Synchro-Recording,
indikator SYNCHRO REC utripa.
, Prepričajte se, da varnostni jeziček na kaseti
ni bil odstranjen.
Prikazovalnik
Ostalo
Meniji in prikazi se na zaslonu ne prikažejo.
Snemalnik ne deluje pravilno.
, Medtem ko snemalnik bere informacije, se
, Kadar je vzrok neobičajnega vedenja
sistemski meni, meni TOOLS in prikaz s
podatki ne prikažejo.
Na prikazovalniku se prikaže »––:––».
, Ponovno nastavite uro (stran 104).
Indikator
utripa.
, Na disku ni dovolj prostora.
, Vstavite disk za snemanje ali kaseto z
varnostnim jezičkom na mestu.
Prikazani način snemanja ni pravilen.
, Ker se način snemanja za posnete naslove
izračuna po vzorcih posnetih podatkov med
predvajanjem, se utegne prikazati drugačen
način od tistega, ki ste ga izbrali med
snemanjem. Dejanski posnetek pa se opravi
pravilno v izbranem načinu.
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ne deluje.
, Baterije so šibke.
, Daljinski upravljalnik približajte snemalniku.
, Koda proizvajalca daljinskega upravljalnika
se je pri zamenjavi baterij vrnila na
tovarniško nastavitev. Ponovno jo nastavite
(stran 21).
, Vklopite snemalnik.
, Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju
na snemalniku.
, Za snemalnik in za daljinski upravljalnik
so nastavljeni različni načini upravljanja.
Nastavite enake načine upravljanja
(stran 22).
statična elektrika, itd., izklopite snemalnik in
počakajte, da se na prikazu na sprednji strani
prikaže ura. Potem iz snemalnika izvlecite
omrežni kabel, počakajte nekaj časa in nato
zopet vklopite snemalnik.
Nosilec za disk se ne odpre, če pritisnete
tipko Z (odpri/zapri)
, Po snemanju ali urejevanju diska, traja nekaj
sekund, da se nosilec za disk odpre. To
je zato, ker snemalnik v tem času na disk
vpisuje podatke o disku.
Na TV zaslonu se prikaže napis »Cannot
record because of high temperature.«
, Prepričajte se, da zračnik na zadnji strani
snemalnika ni zaprt. Nato izklopite
snemalnik, počakajte, da se prikaže ura
in izključite omrežni kabel. Snemalnik
nekaj časa pustite izklopljen, nato ponovno
priključite omrežni kabel in pritisnite na (/1
na snemalniku.
Na prikazu na sprednji strani se izpiše
“CHILD LOCK”.
, Snemalnik je zaklenjen. Prekličite funkcijo
Child Lock (stran 41).
Druga oprema Sony se odziva na daljinski
upravljalnik
, Za opremo in za snemalnik je nastavljen
isti način upravljanja. Nastavite drug način
upravljanja za snemalnik (stran 22).
119
Opombe glede
snemalnika
Simptomi, ki jih povzročajo umazane
video glave
O nastavitvi glasnosti
Ko poslušate tihe dele posnetka ali dele brez
zvoka ne povečujte glasnosti. V nasprotnem
primeru lahko pride do poškodbe zvočnikov, ko
se po predvajal glasen zvok.
O čiščenju
Ohišje, prikaz in tipke čistite z mehko krpo, ki
je rahlo navlažena z blago milno raztopino. Ne
uporabljajte grobih gobic, čistilnih praškov ali
topil kot sta alkohol in bencin.
Čiščenje diskov, čistilci diskov/leč
Ne uporabljajte čistilnih diskov ali čistilcev za
disk/lečo (tekoče ali v spreju), ki jih lahko kupite
v trgovini.
Z njimi bi utegnili poškodovati napravo.
Opombe glede diskov
• Diske prijemajte na robovih, saj bodo tako
ostali čisti. Ne dotikajte se površine diska.
Prah, prstni odtisi ali praske na disku lahko
povzročijo nepravilno delovanje.
• Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali izvorom vročine, kot so odvodi
vročega zraka. Diskov prav tako ne puščajte v
avtomobilih, parkiranih na neposredni sončni
svetlobi, saj lahko temperatura v avtu močno
naraste.
• Disk po predvajanju shranite v škatlico.
• Disk očistite s čistilno krpico. Disk obrišite od
središča proti zunanjemu robu.
• Ne uporabljajte topil kot so bencin, razredčila,
komercialna čistila ali anti-statične spreje, ki so
namenjeni čiščenju vinilnih LP plošč.
• Ne uporabljajte sledečih diskov:
– Diski z neobičajno obliko (na primer
pravokotnik, srce, itd.)
– Diske z nalepkami ali etiketami.
– Disk na katerem je celofanski trak ali ostanki
lepila.
120
Osnovno
onesnaženje
Trajno
Če so video glave umazane, jih očistite s
Sonyjevo kaseto za čiščenje. Če je ne morete
dobiti, naj video glave očistijo na Sonyjevem
pooblaščenem servisu. Za to navadno zaračunajo
standardno pristojbino. Ne uporabljajte čistilnih
kaset za mokro čiščenje, ki jih lahko kupite v
trgovini. Te lahko poškodujejo video glave.
Tehnični podatki
Sistem
[DVD snemalnik]
Laser:
polprevodniški laser
Avdio snemalni format:
Dolby Digital
Video snemalni format:
MPEG Video
[Videorekorder]
Format
VHS PAL standard
Hitrost kasete:
SP: PAL 23.39 mm/s
LP: PAL 11.70 mm/s
EP: NTSC 11.12 mm/s, samo
predvajanje
Najdaljši čas snemanja/predvajanja
10 ur v načinu LP (s kaseto E300)
Čas vrtenja traku nazaj
Prbl. 2 min 30 s (s kaseto E180)
[Sprejemnik]
Kanali
PAL (B/G)
VHF E2 do E12
UHF E21 do E69
CATV S01 do S05, S1 do S41
HYPER S21 do S41
Antenski izhod
75 omski asimetrični antenski priključek
[Časovnik]
Ura
Quartz
Prikaz ure
24-urni ciklus
Nastavitve
12 programov (max.)
Vhodi in izhodi
LINE 2 IN
VIDEO IN, vtič phono (1)
Vhodni signal: 1 Vp-p, 75 omov,
neuravnotežen, sync negativen
AUDIO IN, vtiča phono (2)
Vhodni nivo: 327 mVrms
Vhodna impedanca: najmanj 47
kiloomov
S VIDEO, 4-pinski, mini-DIN vtič (1)
Y: 1.0 Vp-p, neuravnotežen, sync
negativen
C: 0,286 Vp-p, impedanca bremena 75
omov
LINE OUT
VIDEO OUT, vtič phono (1)
Izhodni signal: 1 Vp-p, 75 omov,
neuravnotežen, sync negativen
AUDIO OUT, vtič phono (2)
Standardni izhod: 327 mVrms
Impedanca bremena: 47 kiloomov
Izhodna impedanca: največ 10 kiloomov
LINE 1-TV
21-pinski
CVBS IN/OUT
RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER
21-pinski
CVBS IN/OUT
RGB IN (downstream)
Dekodirnik
DV IN
4 pinski/i.LINK S100
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL, Optični izhodni priključek/
-18 dBm (valovna dolžina: 660 nm)
COAXIAL, Vtičnica phono/izhodni
signal: 0,5Vp-p /75ohmov
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR)
Vtičnica phono/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB,
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 omov
S VIDEO OUT
4-pinski, mini-DIN vtič
Y: 1,0 Vp-p, neuravnotežen, sync
negativen
C: 0.286 Vp-p, impedanca bremena 75
omov
HDMI
HDMI 19-pinski standardni konektor.
(se nadaljuje)
121
Splošno
Napajalna napetost
220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Moč
33 W
Pomožno napajanje
0 min
Temperaturno območje delovanja
5°C do 35°C
Temperatura skladiščenja
-200 do 600C
Vlaga delovanja
25% do 80%
Mere (približno)
430 x 82 x 334 mm (š/v/g) vključno z
izstopajočimi deli
Masa (približno)
4,8 kg
Priložena oprema:
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R6 (velikost AA) (2)
Antenski kabel (1)
A/V kabel
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
Združljivi barvni sistemi
[DVD snemalnik]
Ta snemalnik je izdelan tako, da snema v
barvnem sistemu PAL in predvaja v barvnem
sistemu PAL ali NTSC. Signale barvnega sistema
SECAM lahko sprejema ali snema, predvaja pa
jih samo v barvnem sistemu PAL.
[videorekorder]
Ta snemalnik je izdelan tako, da snema v barvnem sistemu PAL in SECAM (samo francoski
model) predvaja v barvnem sistemu PAL ali
SECAM (samo francoski model).
Možnost snemanja video izvorov, osnovanih na
drugih barvnih sistemih, ni zagotovljena.
122
Nekaj o standardu
i.LINK
DV IN priključek na tej enoti je DV IN
priključek, združljiv s priključkom i.LINK. To
poglavje opisuje standard i.LINK in njegove
funkcije.
Kaj je “i.LINK”?
i.LINK je digitalen serijski vmesnik za
upravljanje digitalnega videa, digitalnega avdia
in drugih podatkov v obe smeri, med enotami, ki
imajo priključek i.LINK ter za upravljanje druge
opreme.
Opremo, ki je združljiva z i.LINK, lahko
povežete z enim samim kablom i.LINK. Lahko
se uporablja tudi za upravljanje in prenos
podatkov z različnimi digitalnimi AV enotami.
Če sta na to enoto povezani dve ali več enoti, ki
sta združljivi z i.LINK, v verigo, sta upravljanje
in prenos podatkov mogoča ne le z opremo,
povezano na to enoto, temveč tudi z drugimi
napravami, preko neposredno povezane opreme.
Pomnite pa, da je način upravljanja včasih
drugačen, glede na značilnosti in tehnične
lastnosti opreme, ki jo želite povezati in da
upravljanje in prenos podatkov na nekaterih
enotah nista mogoča.
Opomba
Običajno se lahko s kablom i.LINK (DV
povezovalni kabel) na to enoto poveže le
ena enota. Če povežete to enoto na opremo,
združljivo z i.LINK, ki ima dva ali več i.LINK
kabla, glejte navodila za uporabo povezanih enot.
Nekaj o imenu “i.LINK”
i.LINK je bolj poznan izraz za vodilo za prenos
podatkov IEEE 1394. Predlagal ga je SONY in je
zaščitena znamka, ki jo prizna mnogo korporacij.
IEEE 1394 je mednarodni standard,
standardiziran na Institute of Electrical and
Electronic Engineers.
i.LINK hitrost prenosa
Najvišja hitrost prenosa preko priključka i.LINK
je odvisna od opreme. Obstajajo tri različne
najvišje hitrosti:
S100 (približno 100Mb/s*)
S200 (približno 200Mb/s)
S400 (približno 400Mb/s)
Hitrost prenosa je navedena v poglavju
“Specifikacije” v navodilih za uporabo enot.
Na nekaterih enotah je podana tudi v bližini
priključka i.LINK.
Najvišja hitrost prenosa enote, na kateri ni
navedena (na primer na tej enoti) je “S100”. Ko
so enote povezane na opremo, ki ima drugačno
hitrost, se ta hitrost včasih razlikuje od podane
hitrosti.
* Kaj pomeni Mbps?
Mbps pomeni “megabiti na sekundo” ali
količino podatkov, ki jih je možno poslati ali
sprejeti v sekundi. Na primer, hitrost 100Mbps
pomeni, da je lahko v eni sekundi poslanih 100
megabitov podatkov.
Funkcije priključka i.LINK na tej
enoti
Podrobnosti o tem, kako presnemavati, ko je ta
enota povezana na drugo video opremo z DV
priključki, poiščite na strani 97.
Priključek DV na tem snemalniku lahko
sprejema samo signale DVC-SD. Signalov ne
more oddajati. Priključek DV ne sprejema
signalov MICRO MV iz opreme, kot je digitalna
videokamera MICRO MV, s priključkom i.LINK.
Za ostale ukrepe in opozorila si lahko ogledate
opombe na strani 97.
Opozorila glede povezovanja tega snemalnika
si lahko ogledate tudi v navodilih za uporabo
opreme, ki jo
želite povezati.
Priporočljivi kabel i.LINK
Uporabljajte 4-polni kabel Sony i.LINK (med DV
presnemavanjem).
i.LINK in
sta blagovni znamki.
123
Seznam sestavnih delov in elementov upravljanja
Podrobnosti so opisane na straneh, ki so navedene v oklepajih.
Sprednja stran
Tipke na snemalniku imajo isto funkcijo kot tipke na daljinskem upravljalniku, če imajo enako ali
podobno ime.
Odprite
pokrov
1 Tipka A (odpri/zapri) (38, 52)
0 Tipki SELECT DVD/VIDEO (37, 52, 75, 82)
2 Tipka (/1 (vklop/stanje pripravljenosti) (23)
qa
3 Nosilec za disk (37, 52)
qs Prikazovalnik na sprednji plošči (60, 90)
4 Tipka DVD t (92)
qd Indikator HDMI (16)
Tipka T VIDEO (91)
5 Kasetofon (75, 82)
6 Tipka A (izmet) (75)
(senzor za daljinsko upravljanje) (20)
qf Indikator SYNCHRO REC (57, 87)
qg Tipke PROGRAM/TRACKING +/–
(52, 76, 82)
7 Tipka z REC (snemanje) (52, 82)
qh Tipka ONE-TOUCH DUBBING (100)
8 Tipki m/M (hitro vrtenje nazaj/naprej)
qj Priključek DV IN (97)
(39)
9 Tipka H (predvajanje) (37, 75)
Tipka X (začasna ustavitev) (38, 52, 77, 82)
Tipka x (stop) (37, 52, 75, 82)
124
qk Priključki LINE 2 IN (S VIDEO/t
(Video)/≤ (avdio) L/R) (27)
* Na tipkah H in PROGRAM + se nahaja
otipljiva pika, ki poenostavlja upravljanje
snemalnika.
Daljinski upravljalnik
Za uporabo DVD-ja
9 Tipki . (prejšnji)/ > (naslednji) (38)
0 Tipki
(ponovno predvajanje)/
(naprej) (38)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa Tipke m
/
M (iskanje) (38)
qs Tipka CLEAR (112)
qd Tipka X (začasna ustavitev) (38, 52)
qf Tipka z REC (snemanje) (52)
qg Tipka (/1 (vklop/stanje pripravljenosti) (23)
qh Tipka PROG (program) +/– (21, 52)
qj Tipka INPUT (52, 60, 98)
qk Tipka TV/VIDEO (21)
ql Tipka AUDIO (38)
Tipka SUBTITLE (38)
w; Tipka SYSTEMMENU (10)
Tipka TITLE LIST (41, 63)
Tipka TIMER (54)
wa Tipka ORIGINAL/PLAYLIST (41, 63)
ws tipka OPTIONS (11, 42)
wd Tipka H (predvajanje)* (37)
wf Tipka x (stop) (37, 52)
wg Tipka REC MODE (52, 98)
wh Tipka pz SYNCHRO REC (57)
wj Tipke za TV
• Stikalo (/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(21)
• Tipka t (21)
• Tipka PROG (program) +/– (21)
• Tipka 2 (glasnost) +/– (21)
1 Tipka Z (odpri/zapri) (37, 52)
2 Tipka DVD (37, 52)
* Na tipki s številko 5 in na tipkah PROG+,
AUDIO in H se nahaja otipljiva pika, ki
poenostavlja uporabo.
3 Oštevilčene tipke* (23, 56)
Tipka SET (23)
4 Tipka ANGLE (38)
5 Tipka TOP MENU (37)
Tipka MENU (37)
6 Tipka DISPLAY (49)
7 Tipke M/m</,/ENTER (23)
8 Tipka O RETURN (23)
(se nadaljuje)
125
Za uporabo videorekorderja
0 Tipka z REC (snemanje) (82)
qa Tipka (/1 (vklop/stanje pripravljenosti) (23)
qs Tipka VIDEO (75, 82)
qd Tipki PROG (program)/TRACKING +/–*
1
2
3
4
5
6
qf Tipka INPUT (82, 90)
7
8
9
qg Tipka TV/VIDEO (21)
0
(21, 76, 82)
qh Tipka AUDIO* (79)
qj Tipka TIMER (83)
qk Tipka M/m</,/ENTER (23)
ql Tipka OPTIONS (78)
w; Tipki
(ponovno predvajanje)/
(napredovanje) (77)
wa Tipka H (predvajanje) (75)
ws Tipka x (stop) (75, 82)
wd Tipka REC MODE (82)
wf Tipka pz SYNCHRO REC (87)
wg Tipke za TV
• Stikalo (/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(21)
• Tipka t (21)
• Tipka PROG (program) +/– (21)
• Tipka 2 (glasnost) +/– (21)
* Na tipki s številko 5 in tipkah PROG +, AUDIO
in H se nahaja otipljiva pika, ki poenostavlja
uporabo.
1 Tipka Z (izmet) (75)
2 Oštevilčene tipke* (23, 85)
Tipka SET (23)
3 Tipka SYSTEM MENU (10)
4 Tipka DISPLAY (79)
5 Tipka O RETURN (23)
6 Tipki . (prejšnji)/ > (naslednji) (77)
7 Tipki m
/
M (iskanje) (77)
8 Tipka CLEAR (75)
9 Tipka X (začasna ustavitev) (77, 82)
126
Prikaz na sprednji strani
DVD
RW VR VCD
TV STEREO
VIDEO
1 Status predvajanja/snemanja DVD-ja
9 Indikator za časovnik (54, 83)
2 Vrsta diska/format snemanja
0 Prikaže se naslednje (60, 90):
3 Indikator avdio signala
4 Indikator za TV (21)
5 Indikator STEREO (51)
6 Indikator NICAM (51)
• Čas predvajanja/preostali čas
• Številka tranutno izbranega naslova/
poglavja/posnetka/indeksa
• Čas snemanja/način snemanja
• Ura
• Programsko mesto
7 Status predvajanja/snemanja slike (VIDEO)
qa Indikator za kot
8 Indikator za kaseto
qs Indikator za disk
(38)
Hrbtna stran
1 Priključek HDMI OUT (16)
2 Priključek i LINE3/DECODER (29)
3 Priključka AUDIO OUT L/R (18)
4 Priključki AERIAL IN/OUT (13)
5 Priključki LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIOL/R) (14, 17)
6 Priključki COMPONENT VIDEO OUT (Y,
PB/CB, PR/CR) (17)
7 Priključki DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) (18)
8 Priključek i LINE 1–TV (15)
9 Priključki DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) (18)
0 Priključek S VIDEO OUT (14)
127
Slovarček pojmov
DVD+RW (stran 32)
Chapter (poglavje) (stran 42)
Diski DVD+RW (plus RW) omogočajo
presnemavanje in prepisovanje. Ti diski
uporabljajo snemalni format, ki je podoben
formatu DVD VIDEO.
To je zapis glasbe ali zvoka, ki je krajši kot
naslov. Naslov sestoji iz več poglavij. Na
nekaterih diskih ni posnetih poglavij.
DVD-RW (stran 32)
Copy protection signals (signali za zaščito
pred presnemavanjem) (stran 51)
Omejitev presnemavanja, nastavljena s strani
lastnika avtorskih pravic, itd. Ti signali so
vključeni v nekatero programsko opremo ali
TV programe in omejujejo snemanje na tem
snemalniku.
DVD-RW je disk, na katerega je mogoče snemati
in presnemavati in je enake velikosti kot DVD
VIDEO. Na DVD-RW lahko snemate na dva
različna načina: VR ali Video. Diski DVD-RW,
narejeni v načinu Video, imajo enak format
kot DVD VIDEO, medtem ko diski, narejeni
v načinu VR (Video Recording), dovoljujejo
programiranje in urejevanje vsebine.
DVD+R (stran 32)
DivX (stran 47)
Digitalna video tehnologija, ki jo je ustvarila
družba DivXNetwork, Inc. Video posnetki,
kodirani s tehnologijo DivX, spadajo v najvišjo
kakovost pri relativno majhni velikosti datoteke.
Dolby Digital (stran 107)
Ta pojem predstavlja tehnologijo digitalnega
stiskanja avdio podatkov, ki so jo razvili pri
Dolby Laboratories. Usklajena je z večkanalnim
prostorskim (surround) zvokom. Zadnji kanal
pri tem formatu je stereo, kanal za napajanje
nizkotonskega bas zvočnika je ločen. Dolby
Digital nudi enake ločene kanale visoko
kakovostnega digitalnega zvoka, kot ga imajo
zvočni sistemi Dolby Digital v kinodvoranah.
Ločitev med kanali je dobra, ker je vsak kanal
posnet posebej in se obdeluje digitalno.
DTS (stran 107)
Ta pojem predstavlja tehnologijo digitalnega
stiskanja avdio podatkov, ki so jo razvili pri
Dolby Theater Systems, inc. Usklajena je z
večkanalnim prostorskim (surround) zvokom.
Zadnji kanal pri tem formatu je stereo, kanal
za napajanje nizkotonskega bas zvočnika je
ločen. DTS nudi enake ločene kanale visoko
kakovostnega digitalnega zvoka
Ločitev med kanali je dobra, ker je vsak kanal
posnet posebej in se obdeluje digitalno.
128
DVD+R (plus R)je disk, na katerega je mogoče
snemati in je enake velikosti kot DVD VIDEO.
Vsebina se lahko na DVD+R posname samo
enkrat in bo imela enak format kot DVD
VIDEO.
DVD-R (stran 32)
DVD-R je disk, na katerega je mogoče snemati
in je enake velikosti kot DVD VIDEO. Vsebina
se lahko na DVD-R posname samo enkrat in bo
imela enak format kot DVD VIDEO.
DVD VIDEO (stran 35)
To je disk, na katerem je lahko posneto do 8 ur
žive slike, čeprav je premer diska enak kot pri
običajnih CD-jih.
Kapaciteta enoslojnega enostranskega diska je
4,7 GB (giga byte), kar je sedemkrat več kot pri
CD-ju. Kapaciteta dvoslojnega enostranskega
diska je 8,5 GB, enoslojnega dvostranskega diska
9,4 GB, dvoslojnega dvostranskega diska pa 17
GB.
Podatki za sliko so posneti v formatu MPEG 2,
ki je svetovni standard v tehnologiji digitalnega
stiskanja podatkov. Obseg podatkov je skrčen na
približno 1 / 40 originalnega obsega. Pri DVD je
uporabljena tudi tehnologija spremenljive hitrosti
kodiranja, ki vpliva na dodelitev podatkov glede
na stanje slike. Avdio podatki so posneti tako
v formatu Dolby Digital kakor tudi v PCM,
kar omogoča bolj realno predstavitev zvočnega
okolja.
Poleg tega so pri DVD na voljo še druge
funkcije, kot npr. posnetki iz več zornih kotov,
večjezičnost in starševski nadzor.
Interlace format (prepleteni format)
Prepleteni format prikazuje vsako drugo vrstico
slike kot eno “polje” in je standarden način
prikaza na televiziji. Polja s sodo številko
prikazujejo vrstice s sodo številko, polja z liho
številko prikazujejo vrstice z liho številko.
Original (stran 62)
Naslovi, ki so dejansko posneti na trdem
disku/diskih DVD-RW (način VR). Z brisanjem
originalnih naslovov lahko sprostite prostor na
disku.
Playlist (seznam predvajanja) (stran 62)
Podatki o predvajanju, ki so ustvarjeni iz
dejanskih posnetkov na disku DVD-RW (način
VR). Seznam Playlist ne spremeni originalnih
naslovov, ampak vsebuje samo podatke,
ki nadzirajo predvajanje. Seznami Playlist
zavzamejo zelo malo prostora na disku.
Progressive format (progresivni format)
(stran 106)
V primerjavi s prepletenim formatom, ki
prikazuje le vsako drugo vrstico (polje) za
ustvarjanje ene slike, prikazuje progresivni
format celo sliko istočasno. Medtem, ko lahko
prepleteni format prikazuje 30 slik/60 polj v eni
sekundi, lahko progresivni format prikazuje 60
slik v sekundi. Celotna kakovost slike se izboljša,
zamrznjene slike, besedilo in horizontalne črte
pa izgledajo ostrejše.
Title (naslov) (stran 42)
To je najdaljši odsek slike ali zvoka na DVD-ju,
npr. film na disku s posneto video informacijo ali
album na disku z avdio zapisom.
Track (posnetek) (stran 42)
Ta pojem predstavlja del slikovnega ali zvočnega
zapisa na CD (dolžina pesmi).
129
Jezik za zvok/podnapise
na DVD-ju
Ko predvajate DVD VIDEO, je ime jezika za
izbrani zvočni posnetek ali podnapise okrajšan
na naslednji način. Če želite spremeniti zvočni
posnetek ali podnapise, glejte stran 106.
130
Stvarno kazalo
Besede v oglatih oklepajih
predstavljajo izpis na
prikazovalniku
Številčno
131
132
133
RDR-VX450
134
Download PDF

advertising