S
Predvajalnik CD/DVD
Navodila za uporabo
DVP-NS708H
© 2008 Sony korporacija
1
POZOR
Ne izpostavljajte sistema dežju in
vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara in ne odpirajte
ohišja zaradi nevarnosti električnega
udara. Sistem lahko popravlja le
pooblaščen serviser.
Omrežni kabel smejo zamenjati le v
pooblaščeni servisni delavnici.
Naprava je ocenjena kot CLASS 1 LASER
izdelek. Oznaka za CLASS 1 LASER
PRODUCT je na zadnji zunanji strani.
Opozorilo
Uporaba optičnih instrumentov pri tej napravi
predstavlja povečano nevarnost za oči. Laserski
žarek v tem predvajalniku CD/DVD je škodljiv
očem, zato nikar ne poskušajte odpreti ohišja
naprave. Popravila sme izvajati le usposobljeno
osebje.
Opozorila
O varnosti
• Naprava je namenjena za priključitev na
napajalno napetost 220-240V AC, 50/60Hz.
Preverite, če napajalna napetost ustreza
napetosti vašega električnega omrežja.
• Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih z vodo (npr. vaze), zaradi
nevarnosti požara ali električnega udara.
O postavitvi
• Naprava naj ne bo v poševnem položaju.
Izdelana je za delovanje v vodoravnem položaju.
• Naprave in diskov ne izpostavljajte virom
močnega magnetnega polja, kot so npr.
mikrovalovna pečica ali veliki zvočniki.
• Na napravo ne postavljajte težkih predmetov.
2
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati
enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki.
Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za
recikliranje električne in elektronske opreme.
S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali
preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje
ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega
ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih
virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega
izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi,
službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kako odvreči baterijo (nanaša se na
Evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na bateriji ali na embalaži nahaja ta simbol,
pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z
gospodinjskimi odpadki. **
S tem, ko tako baterijo pravilno odvržete, boste
pripomogli k preprečevanju možnih negativnih
posledic za okolje in človeško zdravje, katere bi
v nasprotnem primeru utegnilo povzročiti nepravilno ravnanje z odpadno baterijo. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
Tam, kjer izdelki za varnost, delovanje in ohranjevanje podatkov potrebujejo trajno povezavo
z vgrajeno baterijo, naj baterijo zamenja le
usposobljen serviser.
Da bi zagotovili ustrezno ravnanje z baterijo,
oddajte izdelek, ki ne deluje več, na ustrezno
zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.
Več o vseh ostalih baterijah si oglejte poglavje
o tem, kako varno odstraniti baterijo iz izdelka.
Oddajte baterijo na ustrezno zbiralno mesto za
recikliranje baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost
izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s
servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.
Opombe v zvezi z diski
• Da bo disk ostal čist, se ga dotikajte le na robu.
Ne dotikajte se površine.
• Diskov ne izpostavljajte sončnim žarkom ali
virom toplote. Ne imejte jih shranjenih v vozilu,
parkiranem na soncu; notranjost avtomobila se
lahko močno segreje.
• Po koncu predvajanja disk shranite v škatlico.
• Pred predvajanjem disk očistite s čistilno krpico.
Disk obrišite od sredine navzven.
• Ne uporabljajte topil kot so bencin, razredčilo
ali drugih močnih čistil; ne uporabljajte
antistatičnih pršilk, namenjenih čiščenju vinilnih
gramofonskih plošč.
Opozorila
Varnost
• Opozorilo - uporaba optičnih instrumentov pri
tej napravi predstavlja povečano nevarnost za
oči.
• Če se zgodi, da vam v ohišje naprave pade trd
predmet ali se polije tekočina, napravo izključite
in jo pred ponovno uporabo dajte preveriti
strokovnjaku.
Viri napajanja
• Naprava ni ločena od električnega omrežja,
dokler je vtič priključen v vtičnico, kljub temu
da je naprava izključena.
• Če predvajalnik dlje časa ne boste uporabljali,
izvlecite vtič iz električnega omrežja. Pri tem
primite in povlecite vtič, nikoli ne vlecite za
kabel.
O postavitvi
• Napravo postavite na zračno mesto, da ne bi
prišlo do premočnega segrevanja.
• Ne postavljajte naprave na površine, prekrite
z volneno odejo ali podobnim materialom ali
v bližino zaves, ker bi s tem utegnili prekriti
odprtine za zračenje naprave na spodnji strani
predvajalnika.
• Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote
in je ne izpostavljajte sončnim žarkom; ne
izpostavljajte je prahu ali mehanskim vibracijam
in udarcem.
• Postavite predvajalnik na mesto, kjer boste v
primeru težav lahko takoj izključili omrežni
kabel iz stenske vtičnice.
Uporaba
• Če napravo prenesete iz hladnega v
topel prostor, se lahko v notranjosti tvori
kondenzacijska vlaga, ki lahko poškoduje leče.
Zato pred prvo priključitvijo naprave ali če
jo prenesete iz hladnega v topel prostor pred
vključitvijo počakajte približno eno uro.
• Kadar premikate predvajalnik, odstranite disk. V
nasprotnem primeru se utegne disk poškodovati.
Naravnavanje glasnosti
Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo
tihih delov ali ko ni avdio signala. Sicer lahko ob
delih z največjo glasnostjo pride do poškodbe
zvočnikov.
Čiščenje
Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilom.
Ne uporabljajte grobih krp, čistilnega praška ali
topil, kot sta bencin in alkohol.
Čiščenje diskov
Ne uporabljajte komercialnega čistilnega
diska za CD/DVD, ker bi utegnil povzročiti
okvaro.
OPOZORILO
Z vašim predvajalnikom lahko neprekinjeno
prikazujete mirujočo video sliko ali sliko
prikazovalnika na zaslonu. Dolgotrajen prikaz
take slike na TV zaslonu utegne povzročiti
trajno poškodbo TV zaslona. Projekcijski
televizorji so še posebno občutljivi.
Če imate kakršna koli vprašanja ali probleme
v zvezi z vašim predvajalnikom, se posvetujte z
najbljižjim pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.
3
PREGLED VSEBINE
OPOZORILO ........................................................................................ 2
Opombe v zvezi z diski ............................................................................ 2
Opozorila ............................................................................................. 3
Nekaj o priročniku .................................................................................. 5
Ta predvajalnik omogoča predvajanje naslednjih diskov ................................ 6
Seznam sestavnih delov in elementov upravljanja ......................................... 8
Prikaz nadzornega menija (Magic Pad) ..................................................... 11
Prikaz nadzornega menija (Magic Pad) ..................................................... 13
Priključitve .............................................................................................. 14
Priključitev predvajalnika ........................................................................ 14
Korak 1: Odpiranje embalaže ................................................................ 14
Korak 2: Priključitev video kablov / HDMI kablov ....................................... 15
Nekaj o funkcijah HDMI CONTROL za funkcijo 'BRAVIA' Theatre Sync
(samo za HDMI povezavo) ................................................................ 17
Korak 3: Priključitev avdio kablov ............................................................ 18
Korak 4: Priključitev omrežnega kabla ..................................................... 20
Korak 5: Priprava daljinskega upravljalnika .............................................. 20
Upravljanje televizorja s priloženim daljinskim upravljalnikom ................... 21
Korak 6: Hitra nastavitev ....................................................................... 22
Predvajanje diskov ................................................................................. 24
Predvajanje diskov ............................................................................... 24
Različni načini predvajanja
(Programirano, Naključno, Ponavljajoče, Ponavljanje A-B) ..................... 29
Nastavitev predvajane slike (CUSTOM PICTURE MODE) ............................. 33
Izostritev obrisov slike (SHARPNESS) ....................................................... 34
Nastavitev zakasnitve med sliko in zvokom (AV SYNC) ................................. 35
Zaklepanje diskov (osebni starševski nadzor, starševski nadzor) .................... 36
Iskanje kadra .......................................................................................... 39
Iskanje določenega mesta na disku
(Iskanje, Pregledovanje, Počasno predvajanje, Zamrznitev slike) ............ 39
Iskanje naslova/poglavja/posnetka/indeksa/kadra .................................... 40
Iskanje s pomočjo kadrov (PICTURE NAVIGATION) .................................... 42
Nastavitve zvoka .................................................................................... 43
Spreminjanje zvoka ............................................................................... 43
Nastavitve TV navideznega prostorskega zvoka (TVS) .................................. 45
Predvajanje zvoka MP3 in slik JPEG ................................................... 46
Nekaj o avdio posnetkih MP3 in slikovnih datotekah JPEG .......................... 46
Predvajanje avdio posnetkov MP3 in slikovnih datotek JPEG ....................... 47
Zaporedni prikaz slik JPEG (Slide Show) .................................................. 49
4
Predvajanje DivX® videa ........................................................................ 53
Nekaj o video datotekah DivX ................................................................. 53
Predvajanje video datotek DivX ............................................................... 54
Nastavitve .............................................................................................. 55
Uporaba prikaza za nastavitve ................................................................ 55
Nastavitev jezika za prikaz in zvok (LANGUAGE SETUP) .............................. 56
Nastavitve prikaza (SCREEN SETUP) ...................................................... 57
Posebne nastavitve (CUSTOM SETUP) .................................................... 59
Nastavitve za zvok (AUDIO SETUP) ......................................................... 60
HDMI nastavitve (AUDIO SETUP) ............................................................ 62
Dodatne informacije ............................................................................... 64
Odpravljanje težav ................................................................................ 64
Funkcija samodiagnoze (Ko se črke/številke prikažejo v prikazovalniku) ........ 68
Tehnični podatki .................................................................................. 69
Seznam jezikovnih kod .......................................................................... 70
Seznam kod za starševski nadzor ........................................................... 70
Abecedno kazalo ................................................................................. 71
Nekaj o priročniku
• Napotki v tem navodilu za uporabo se nanašajo na elemente upravljanja, ki se nahajajo na ohišju
daljinskega upravljalnika. Za upravljanje naprave lahko uporabite tudi tipke na predvajalniku, če
imajo enako ali podobno oznako kot na daljinskem upravljalniku.
• »DVD« je lahko splošni izraz za DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (način +VR) in DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL (način VR, video način).
• V navodilih za uporabo se pojavljajo simboli, ki so navedeni v tabeli:
Simbol
Pomen
Funkcije, ki so na voljo na DVD VIDEO ali DVD-R/DVD-RW v načinu Video.
Funkcije, ki so na voljo na DVD-RW v načinu VR (Video Recording).
Funkcije, ki so na voljo na VIDEO CD ali CD-R/CD-RW v video CD formatu.
Funkcije, ki so na voljo na CD-ju ali CD-R/CD-RW v formatu glasbenega CD-ja.
Funkcije, ki so na voljo na diskih DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW, ki
vsebujejo MP3*1 avdio posnetke JPEG slike in DivX*2*3 video posnetke).
Funkcije, ki so na voljo na diskih DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW, ki vsebujejo MP3*1, JPEG in DivX*2*3 video datoteke).
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3 ) je standardni format, po določilih ISO/MPEG, ki kompresira avdio
podatke.
*2 DivX® je tehnologija kompresiranja video datotek, ki jo je razvila družba DivXNetwork, Inc.
*3 DivX, DivX Certified in zadevni logotipi so blagovne znamke DivXNetwork, Inc. In se uporabljajo z
licenco.
5
Predvajalnik omogoča
predvajanje naslednjih
diskov
Format diska
DVD VIDEO
DVD–RW/–R
DVD+RW/+R
Primer diskov, katerih ni mogoče
predvajati na tem predvajalniku
Na vašem predvajalniku ni mogoče predvajati
naslednjih diskov:
• diski CD-ROM/CD-R/CD-RW, razen tistih,
posnetih v formatih, navedenih na prejšnji
strani,
• CD-ROM-i, posneti v formatu PHOTO CD,
• podatkovni del dodatkov na CD-ju,
• DVD avdio diski,
• diski DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW, ki
ne vsebujejo video datotek DivX.
• HD na SACD disku.
Predvajalnik ne more predvajati tudi naslednjih
diskov:
• DVD VIDEO z drugačno kodo področja,
• Diskov neobičajnih oblik (na primer obliko
karte, srca),
• Diskov s pritrjenim papirjem ali nalepko,
• Diska z lepljivim ostankom celofanskega traku
ali nalepke.
VIDEO CD
Music CD
Koda področja
CD–RW/–R
Oznake »DVD+RW, »DVD-RW, »DVD+R, »DVDVideo« in »CD« so blagovne znamke.
Vaš predvajalnik ima kodo področja, ki je
označena na zadnji strani ohišja. Možno je le
predvajanje diskov DVD VIDEO, ki so označeni
z enako kodo področja. S tem sistemom so
avtorske pravice zaščitene.
Vaš predvajalnik DVD omogoča tudi predvajanje
diskov, ki so označeni z .
ALL
Opombe o CD-jih
Na tem predvajalniku lahko predvajate naslednje
diske:
CD-ROM/CD-R/CD-RW, posnete v naslednjih
formatih:
– glasbeni CD,
– video CD,
– format avdio posnetkov MP3, slikovnih datotek
JPEG in video datotek DivX formata, ki
ustreza določilom ISO9660 Level1/Level 2 ali
podaljšanemu formatu Joliet,
– slikovni CD KODAK
* Logični format datotek in map na diskih
CD-ROM, po določilih ISO (International
Standard Organization).
Na tem predvajalniku lahko predvajate diske
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVDR, posnete v naslednjih formatih:
– MP3, JPEG in video datoteke DivX formata, ki
ustreza določilom UDF.
6
Če bi skušali predvajati disk z drugačno
oznako, bi se na TV zaslonu pojavil napis
»Predvajanje tega diska ni dovoljeno zaradi
področnih omejitev«.
Pri nekaterih diskih DVD VIDEO koda področja
ni označena, čeprav obstajajo omejitve
predvajanja glede na področje.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Koda področja
Opombe
• Opombe o diskih DVD+RW/DVD+R/DVD+R
DL, DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL ali CD-R/
CD-RW
Nekaterih diskov DVD+RW/DVD+R/DVD+R
DL, DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL ali CDR/CD-RW na tem predvajalniku ni mogoče
predvajati. Možnost predvajanja je odvisna od
kakovosti posnetkov, fizikalnih pogojev diska
in lastnosti snemalne naprave in avtorsko
zaščitenega programa.
Diska ne bo mogoče predvajati, če
ni bil pravilno zaključen. Podrobnosti o tem
si oglejte v navodilih za uporabo snemalne
naprave. Pomnite, da tudi funkcije predvajanja
nekaterih diskov DVD-RW/DVD-R morda ne
bodo delovale, četudi so bili le-ti pravilno
zaključeni. V tem primeru si disk oglejte v
običajnem načinu predvajanja. Tudi nekaterih
diskov DATA CD/DATA DVD, izdelanih v
formatu Packet Write, ne bo mogoče predvajati.
• Glasbeni diski, kodirani z avtorsko zaščito
pred presnemavanjem
Ta enota je izdelana za predvajanje diskov,
ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc).
Nekatere založbe plošč so nedavno začele izdajati
glasbene diske, kodirane z avtorsko zaščito
pred presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da
nekateri od teh diskov ne ustrezajo standardu CD
in jih na tej enoti ne bo mogoče predvajati.
• Predvajalniki, ki ne morejo predvajati
diskov, ki vsebujejo samo zaščito
Slik v načinu DVD-VR z zaščito CPRM* morda
ne bo mogoče predvajati, če vsebujejo signal
za zaščito pred presnemavanje. Na zaslonu se
prikaže napis »Copyright lock«.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja, ki ščiti
avtorske pravice slik.
• DualDiscs (dvojni diski)
Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki
združuje gradivo, posneto v standardu DVD,
na eni strani, z digitalnim zvočnim gradivom na
drugi strani. Bodite pozorni na to, da nekateri
od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in zato
na tej enoti ne bo mogoče predvajati zvočne
strani diska DualDisc.
Zaščita avtorskih pravic
Ta proizvod vključuje tehnologijo zaščite
avtorskih pravic, ki je zaščitena z metodami, ki
se sklicujejo na patente ZDA in druge elemente
intelektualne lastnine. Pravica do uporabe
avtorskih pravic do te tehnologije zaščite mora
biti odobrena s strani korporacije Microvision
in je namenjena le za domačo uporabo in druge
uporabnike v omejenem obsegu, razen če podjetje
Microvision ne odobri drugačne uporabe.
Dekodiranje ali razstavljanje je prepovedano.
Opomba v zvezi s predvajanjem
DVD in VIDEO CD
Nekatere funkcije predvajanja DVD in VIDEO
CD določajo proizvajalci teh medijev. Ker ta
predvajalnik vse funkcije predvajanja izvaja
skladno z zapisi na mediju, se lahko zgodi, da
katera od funkcij predvajanja ni na voljo. Zato
upoštevajte tudi navodila, ki so priložena diskom
DVD ali VIDEO CD.
7
Seznam sestavnih delov in elementov upravljanja
Podrobnosti so opisane na straneh, ki so navedene v oklepajih.
Sprednja stran
HDMI
1
2
3
4
5
Tipka (vklop/stanje pripravljenosti) (24)
Nosilec diska (24)
Prikaz na sprednji plošči (9)
(senzor za daljinsko upravljanje) (20)
Indikator HDMI* (High-Definition
Multimedia Interface) (16, 62, 63)
Zasveti, če pravilno priključite priključek
HDMI OUT v napravo, združljivo s HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection)
prek vhoda HDMI ali DVI (Digital Visual
Interface).
6 Tipka Z (odpri/zapri) (24)
7 Tipka N (predvajanje) (24)
8 Tipka x (stop) (25)
* Ta DVD predvajalnik vključuje tehnologijo
HDMITM (High-Definition Multimedia
Interface).
“HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.”
Zadnja stran
L
CENTER
1 Priključek HDMI OUT (high-definition
multimedia interface out) (15)
2 Priključek DIGITAL OUT (COAXIAL) (18)
3 Priključka LINE OUT L/R (AUDIO) (18)
8
4 Priključek LINE OUT (VIDEO) (15)
5 Priključek LINE (RGB) - TV (15)
6 Priključki COMPONENT VIDEO OUT (15)
Prikaz na sprednji plošči
Med predvajanjem diska DVD
Stanje predvajanja
Se prižge v načinu
ponavljajočega
predvajanja
(Repeat Play) (31)
Se prižge, ko imate možnost spremeniti zorni kot (27)
Se prižge, ko imate možnost spremeniti zorni kot (25)
Med predvajanjem diskov VIDEO CD s funkcijo (PBC) (27)
Stanje predvajanja
Trenutni kader ali čas predvajanja (27)
Se prižge v načinu ponavljajočega
predvajanja A-B (A-B Repeat Play) (32)
Med predvajanjem diskov CD, DATA DVD (DivX video), DATA CD (MP3 avdio/DivX
video) ali VIDEO CD (brez PBC)
Stanje predvajanja
Trenutni posnetek* (27)
Se prižge v načinu ponavljajočega
predvajanja (Repeat Play) (31)
Čas predvajanja (27)
* Če predvajate video datoteke DivX, se trenutni posnetek ne prikaže.
(se nadaljuje)
9
Daljinski upravljalnik
9 Tipki ./M" (predhodnji / naslednji) (25)
0 Tipki m/M (pregledovanje /
počasi) (39)
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
Tipka ZOOM (25, 48)
Tipki SLOW PLAY/FAST PLAY (25)
Tipka
Tipka
(avdio) (43)
(podnapisi) (25, 49)
Tipka "/1 (vklop/stanje pripravljenosti) (24)
Tipki 2 +/– (glasnost) (21)
Na tipki + se nahaja otipljiva pika.*
t (TV/video) (21)
Tipka PICTURE NAVI (42, 48)
Tipka TIME/TEXT (27)
Tipka MENU (26)
Tipka ENTER (22)
Tipka DISPLAY (11)
Tipka H (predvajanje) (24)
Na tipki H se nahaja otipljiva pika.*
Tipka x (stop) (25)
Tipka X (začasna ustavitev) (25)
Tipka SUR (surround) (45)
Tipka
(zorni kot) (25)
* Otipljiva pika vam je v pomoč pri upravljanju
predvajalnika.
1 Stikalo TV "/1 (21)
2 Tipka Z (odpri/zapri) (25)
3 Oštevilčene tipke (27)
Na tipki s številko 5 se nehaja otipljiva pika.*
4
5
6
7
8
Tipka CLEAR (30)
Tipka TOP MENU (26)
Tipke
(25)
Tipka O RETURN (26)
Tipka
(takojšen pomik naprej /
(takojšen pomik nazaj /
korak)
korak) (25, 40)
10
Prikaz nadzornega menija (Magic Pad)
Uporabite nadzorni meni za izbiro funkcije in za ogled podatkov. S pritiskanjem na tipko DISPLAY
vklopite ali spremenite prikaz nadzornega menija na sledeč način:
Prikaz nadzornega menija 1
Prikaz nadzornega menija 2 (samo za določene diske)
Izklop prikaza nadzornega menija
Prikaz nadzornega menija
Prikaz postavk v prikazu nadzornega menija 1 in 2 je odvisen od vrste diska. Podrobnosti o posameznih
postavkah si oglejte na straneh, podanih v oklepajih.
Primer: Prikaz nadzornega menija 1, med predvajanjem diska DVD VIDEO.
Številka trenutno predvajanega poglavja*2
Številka trenutno predvajanega naslova*1
Skupno število naslovov*1
Skupno število poglavij*2
Postavke v
nadzornem meniju
Izbrana postavka
Ime funkcije
izbrane postavke v
nadzornem meniju
Sporočilo o upravljanju
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
DVD VIDEO
Stanje predvajanja
(N predvajanje, X
začasna ustavitev,
x stop, itd.)
Vrsta predvajanega
diska*3
Čas predvajanja*4
Trenutna nastavitev
Možnosti
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
*1 Prikaže številko kadra za diske VIDEO CD (pri
vklopljeni funkciji PBC), številka posnetka za
diske VIDEO CD/Super Audio CD/CD, številko
albuma za diske DATA DVD/DATA CD.
2
* Prikaže indeksno številko za diske VIDEO CD,
številko avdio posnetka MP3 ali številko slikovne
datoteke JPEG za diske DATA CD. Številka
video datoteke DivX za DATA CD/DATA DVD.
3
* Prikaže Super VCD kot “SVCD”.
*4 Prikaže datum za datoteke JPEG.
Izklop prikaza
Večkrat pritisnite tipko DISPLAY.
(se nadaljuje)
11
Seznam postavk nadzornega menija
PARENTAL CONTROL
Onemogočite predvajanje diska.
Postavka Ime postavke, funkcija, vrsta
diska
SETUP
Nastavitev QUICK
Uporabite funkcijo “Quick Setup”
za izbiro želenega jezika za prikaz
na zaslonu, obliko TV zaslona in
avdio izhod.
Nastavitev CUSTOM
Polega nastavitev QUICK lahko
nastavite tudi razne druge nastavitve.
RESET
Za vrnitev nastavitev v “SETUP”
na tovarniško nastavitev.
TITLE/SCENE/TRACK
Za izbiro naslova, kadra ali
posnetka, ki ga želite predvajati.
CHAPTER /INDEX
Za izbiro poglavja ali indeksa, ki
ga želite predvajati.
TRACK
Za izbiro posnetka, ki ga želite
predvajati.
ALBUM
Za izbiro albuma, ki ga želite
predvajati.
TIME/TEXT )
Preverite lahko pretekli in preostali
čas predvajanja.
Vpišite časovno kodo za iskanje
slike in glasbe.
Prikažite DVD/CD tekst ali ime
posnetka/datoteke na diskih
DATA CD/DATA DVD.
FILE
Za predvajanje lahko izberete
slikovno datoteko JPEG ali video
datoteko DivX.
ALBUM
Za predvajanje lahko izberete album,
ki vsebuje video datoteke DivX.
ORIGINAL/PLAY LIST
Za izbiro vrste naslova (DVD-VR
način), ki ga želite predvajati:
ORIGINAL ali PLAY LIST.
FILE
Za predvajanje lahko izberete
video datoteke DivX.
PROGRAM
Izberete lahko naslov, poglavje ali
posnetek za predvajanje diska v
želenem vrstnem redu.
DATE
Prikaže datum snemanja trenutne
slike JPEG, itd.
SHUFFLE
Predvajate lahko naslov, poglavje
ali posnetek v naključnem vrstnem
redu.
INTERVAL
Določi dolžino prikaza slike
med zaporednim prikazom slik
(Slideshow) na zaslonu.
REPEAT
Ponavljajoče lahko predvajate ves
disk (vse naslove/vse posnetke/vse
albume) ali en naslov/poglavje/
posnetek/album.
EFFECT
Izbere učinek, ki ga želite uporabiti
za zaporedni prikaz slik.
MODE (MP3, JPEG)
Izbere vrsto podatkov za
predvajanje diska DATA CD/
DATA DVD: avdio posnetek MP3
(AUDIO), slikovna datoteka JPEG
(IMAGE) ali oboje (AUTO).
A-B REPEAT
Določite lahko del, ki ga želite
ponavljati.
CUSTOM PICTURE MODE
Nastavi video signal iz
predvajalnika. Izberete lahko
kakovost slike, ki najbolj ustreza
gledanemu programu.
SHARPNESS
Močneje poudari obrise slike in s
tem ustvari ostrejšo sliko.
AV SYNC
Nastavi zakasnitev med sliko in
zvokom.
12
z
Nasvet
Ikona za nadzorni meni zasveti zeleno
n
, če izberete katerokoli postavko, razen
“OFF”. (Samo “PROGRAM”, “SHUFFLE”,
REPEAT, A-B REPEAT, SHARPNESS). Indikator za “ORIGINAL/PLAY LIST” zasveti zeleno,
če izberete “PLAY LIST” (tovarniška nastavitev).
Indikator “CUSTOM PICTURE MODE” zasveti
zeleno, če izberete katerokoli drugo nastavitev,
razen “STANDARD”. Indikator “AV SYNC”
zasveti zeleno, če je nastavljen na več kot 0ms.
Prikaz ‘BRAVIA Sync’
Predvajalnik lahko upravljate tako, da izberete tipko SYNC MENU na daljinskem upravljalniku televizorja ali meni z možnostmi na televizorju.
Prikaz ‘BRAVIA Sync’
Postavke, ki jih prikaže prikaz ‘BRAVIA Sync’, so odvisne od vrste diska.
Primer: prikaz ‘BRAVIA Sync’ med predvajanjem DVD VIDEO.
S puščicami
izberite postavko, nato
pritisnite na ENTER.
Predvajanje diska DVD VIDEO
Prikaže MENU in TOP MENU.
Predvajanje v načinu DVD-VR
Prikaže ., M" in številko poglavja.
Predvajanje diskov CD, VIDEO CD ali Super
VCD (brez PBC)
Prikaže ., M" in številko posnetka.
Predvajanje diskov VIDEO CD in Super VCD
(s funkcijami PBC) (str. 27)
Prikaže ., M" in številko kadra. Če se
prikaže meni diska, lahko s puščicama
izberete postavko.
Izklop prikaza
Pritisnite na tipko RETURN ali SYNC MENU
na daljinskem upravljalniku televizorja.
z
Nasvet
Te funkcije lahko upravljate tudi z daljinskim
upravljalnikom predvajalnika.
Opombe
• Postavke v prikazu ‘BRAVIA Sync’ imajo enake
funkcije kot tipke na daljinskem upravljalniku
predvajalnika (str. 10).
• PTe funkcije lahko uporabljate samo, če vaš TV
podpira funkcijo ‘BRAVIA Sync’.
• PPodprobnosti o funkciji ‘BRAVIA Sync’ si
oglejte v navodilih za uporabo, priloženih
televizorju.
Predvajanje diskov DATA CD in DATA DVD
Prikaže MENU in PICTURE NAVI.
13
Priključitve
Priključitev predvajalnika
Za priključitev in nastavitev predvajalnika sledite korakom 1 do 6.
Opombe
•
•
•
•
Kable trdno priključite in s tem preprečite neželen šum.
Upoštevajte tudi navodila, priložena komponentam, ki jih želite priključiti.
Tega predvajalnik ni mogoče priključiti v TV, ki nima SCART ali video vhodnega priključka.
Pred priključitvijo komponent se prepričajte, da ste izvlekli omrežni kabel iz vseh komponent.
Korak 1: Odpiranje embalaže
Preverite, če ste dobili naslednje:
• Avdio/video kabel (phono vtič x 3 y phono vtič x 3) (1)
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6 (velikost AA) (2)
14
Korak 2: Priključitev video kablov/HDMI kablov
Z video kablom povežite predvajalnik s TV monitorjem, projektorjem ali avdio komponento (kot je AV
ojačevalnik (sprejemnik)). Izberite enega od vzorcev A do D, v skladu z vhodnim priključkom na TV
monitorju, projektorju ali avdio komponenti.
Če želite gledati slike s progresivnimi signali (525p ali 625p) z združljivim televizorjem, projektorjem ali
monitorjem, morate opraviti povezavo C. Izberite povezavo B, če želite priključiti televizor, projektor ali
avdio komponento, opremljeno z vhodom HDMI.
A
A
(rumen)
INPUT
Avdio/Video kabel
(priložen)
VIDEO
L
AUDIO
R
TV, projektor ali AV
ojačevalnik (sprejemnik)
(rumen)
v LINE OUT (VIDEO)
L
CENTER
v HDMI OUT
CD/DVD predvajalnik
(zelen)
(moder)
(rdeč)
v LINE
(RGB)-TV
Kabel SCART
(ni priložen)
kabel HDMI
(ni priložen)
B
B
v COMPONENT
VIDEO OUT
HDMI IN
TV, projektor ali AV
ojačevalnik (sprejemnik)
COMPONENT
VIDEO IN
(zelen)
(moder)
(rdeč)
Y
PB/CB
PR/CR
TV, projektor ali
AV ojačevalnik
(sprejemnik)
C
INPUT
Komponentni video
kabel (ni priložen)
TV
D
: smer signala
(se nadaljuje)
15
Opomba
Če priključujete progresivni televizor, vam
priporočamo, da uporabite samo vzorec C.
Če priključite televizor v skladu z vzorcema
C in D, utegne posebni kontrolni signal, ki
potuje prek SCART kabla, preusmeriti signal v
priključek SCART.
Priključitev v televizor z DVI
vhodom
A Video vhod
Uporabite pretvorniški kabel HDMI-DVI
(ni priložen). Priključek DVI ne bo sprejel
nikakršnih zvočnih signalov, zato morate poleg te
uporabiti še drugo zvočno povezavo (stran 18).
Poleg tega priključka HDMI OUT ni mogoče
priključiti v priključke DVI, ki niso združljivi s
HDCP (npr. DVI priključki na računalniških
monitorjih).
B Priključitev v HDMI/DVI vhod
C Komponentni video vhodi
(Y, PB/CB, PR/CR)
Uživali boste v običajni kakovosti slik.
Uporabite Sonyjev HDMI kabel, da boste lahko
uživali v visoko kakovostni digitalni sliki in zvoku
prek priključka HDMI OUT.
Če priključujete Sony TV, ki je združljiv s
funkcijo CONTROL FOR HDMI, glej stran 17.
Če za priključitev uporabite
priključek HDMI OUT
Sledite spodnjim korakom. Z nepravilnim ravnanjem utegnete poškodovati priključek HDMI OUT
in konektor.
1
Natančno naravnajte priključek
HDMI OUT na zadnji strani
predvajalnika in priključek HDMI,
tako da upoštevate obliko.
Prepričajte se, da priključek ni obrnjen narobe
ali postrani.
Uživali boste v natančni barvni reprodukciji in
visoki kakovosti slik.
Če vaš TV sprejme signale formata 525p/625p,
uporabite to povezavo in nastavite “PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)” pod
“SCREEN SETUP” na “ON” (str. 58), da bo
enota oddajala progresivne signale.
D Vhodni priključek SCART
Priključitve naj bodo trdne, da ne bi prišlo do
šumov. Kadar za priključitev uporabljate kabel
SCART, preverite, če TV ustreza S video ali RGB
signalom. Upoštevajte tudi navodila za uporabo,
priložena televizorju, ki ga želite priključiti.
Če v nastavitvenem prikazu (stran 58) pod
“SCREEN SETUP” nastavite “LINE” na “S
VIDEO” ali “RGB (COMPONENT OFF)”, uporabite kabel SCART, ki ustreza vsakemu signalu.
Če priključite širokozaslonski
televizor
Pri nekaterih diskih slika morda ne bo ustrezala
TV zaslonu. Če želite spremeniti razmerje slike,
glejte stran 58.
Priključek je obrnjen narobe.
Priključek ni v ravnem položaju.
2
Vstavite priključek HDMI naravnost v
priključek HDMI OUT.
Ne upogibajte in ne pritiskajte premočno na
priključek HDMI.
16
Opombe
• Ne priključujte več kot ene vrste video kablov
med predvajalnikom in TV hkrati.
• Ne uporabljajte povezav B in D hkrati.
• Ne priključujte videorekorderja med
predvajalnikom in televizorjem. Če bi signali
predvajalnika potovali prek videorekorderja,
morda ne bi dobili jasne slike. Če ima vaš
televizor samo en avdio/video vhodni priključek,
vanj priključite predvajalnik.
Priprave za uporabo funkcije
'BRAVIA' Theatre Sync
videorekorder
CD/DVD
predvajalnik
Neposredna
priključitev
TV
• Če priključite predvajalnik v TV prek
priključkov SCART, se vhodni vir televizorja
samodejno nastavi na predvajalnik, ko začnete s
predvajanjem. V tem primeru pritisnite na t
(TV/Video) na daljinskem upravljalniku, da
vrnete vhod na TV.
• Če v SCREEN SETUP nastavite »LINE«
na »RGB (COMPONENT OFF)« (stran
58), predvajalnik ne bo oddajal nobenih
komponentnih video signalov.
• Če predvajalnik postavite na omarico in
za priključitev uporabite kabel HDMI, ne
pritiskajte premočno na stene omarice. S tem bi
utegnili poškodovati priključek HDMI OUT ali
kabel HDMI.
• Med priključevanjem ali izključevanjem ne
privijajte in ne obračajte konektorja HDMI.
V nastavitvah »HDMI SETUP« (stran 63)
nastavite CONTROL FOR HDMI na »ON«.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja si oglejte v
navodilih za uporabo, priloženih televizorju.
Opomba
Pri nekaterih priključenih komponentah funkcija
HDMI CONTROL ne bo delovala. Oglejte si
navodila za uporabo komponente.
Če predvajate disk, posnet v barvnem
sistemu NTSC, bo predvajalnik oddajal
video signal ali nastavitveni prikaz, itd., v
barvnem sistemu NTSC in slika se na televizorju z barvnim sistemom PAL morda ne bo
prikazala. V tem primeru odprite nosilec in
odstranite disk.
Nekaj o funkcijah HDMI
CONTROL za funkcijo 'BRAVIA'
Theatre Sync (samo za HDMI
povezave)
Če Sonyjeve komponente, združljive s funkcijo HDMI CONTROL, priključite s kablom
HDMI (ni priložen), lahko uživate v naslednjih
funkcijah:
• One-Touch Play (stran 24),
• System-Power Off
Če izklopite TV s tipko "/1 na daljinskem
upravljalniku televizorja, se bodo samodejno
izklopile tudi komponente, ki so združljive s
funkcijo HDMI CONTROL.
(se nadaljuje)
17
Korak 3: Priključitev avdio kablov
Izberite vzorec A ali B, v skladu z vhodnim priključkom na TV monitorju, projektorju ali avdio komponenti (kot je AV ojačevalniku (sprejemniku)). To vam bo omogočilo poslušanje zvoka.
(rdeč)
Avdio/video kabel
(priložen)
INPUT
(rumen)
VIDEO
(bel)
A
A
(bel)
L
(rumen)
AUDIO
(rdeč)
R
TV, projektor ali AV
ojačevalnik (sprejemnik)
v LINE OUT L/R (AUDIO)
L
CD/DVD
predvajalnik
CENTER
v DIGITAL OUT (COAXIAL ali OPTICAL)/HDMI OUT
Koaksialni digitalni
kabel (ni priložen)
Kabel HDMI (ni priložen)
V koaksialni ali optični/
HDMI digitalni vhod
[Zvočniki]
[Zvočniki]
Zadnji (R)
Zadnji (L)
Sprednji (L)
Srednji
Sprednji (R)
AV ojačevalnik (sprejemnik)
z dekoderjem
: smer signala
* Rumeni vtič se uporablja za video signale (stran 15).
z Nasvet
Za pravilno postavitev zvočnika si oglejte navodila za uporabo priključenih komponent.
18
Nizkotonec
B
B
A Avdio L/R vhodnih priključki
Pri tej priključitvi bosta za zvok uporabljena
zvočnika televizorja ali avdio komponente.
B Digitalni avdio vhodni
priključek
Če ima vaša avdio komponenta dekodirnik
Dolby*1 Digital, DTS*2 ali MPEG avdio in digitalni vhodni priključek, uporabite to povezavo.
Tako boste lahko uživali v prostorskem učinku
Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch) in MPEG
(5.1 ch).
Če priključite Sonyjevo avdio komponento, ki je
združljiva s fukcijo CONTROL FOR HDMI, si
oglejte navodila za uporabo avdio komponente.
*1 Izdelano pod licenco Dolby Laboratories.
»Dolby«, »Pro Logic« in simbol z dvojnim D so
blagovne znamke Dolby Laboratories.
*2 Izdelano po licenci pod U.S. Patent#: 5,451,942
& drugih ameriških in svetovnih patentov.
Logotip in simbol za DTS sta blagovni znamki
družbe DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Vse
pravice pridržane.
Opombe
• Ko ste zaključili s povezovanjem, ne pozabite
v hitrih nastavitvah (Quick Setup) nastaviti
»DOLBY DIGITAL« na »DOLBY DIGITAL«
in »DTS« na »ON« (stran 22). Če ima avdio
komponenta funkcijo zvočnega dekodiranja
MPEG, v nastavitvah zvoka (Audio Setup;
stran 61) nastavite »MPEG« na »MPEG«. V
nasprotnem primeru ne bo slišati zvoka ali pa
bodo zvočniki oddajali glasen zvok.
• Če priključite ojačevalnik (sprejemnik), ki
ustreza frekvenci vzorčenja 96kHz, v »AUDIO
SETUP« nastavite »48kHz/96kHz PCM« na
»96kHz/24bi« (stran 61).
• Učinkov prostorskega zvoka tega predvajalnik
pri tej povezavi ni mogoče uporabiti.
• Če priključite predvajalnik v AV ojačevalnik
(sprejemnik) s HDMI kablom, boste morali
storiti eno od naslednjih stvari:
– priključite AV ojačevalnik (sprejemnik) v TV s
HDMI kablom.
– Priključite predvajalnik v TV z video kablom,
ki ni HDMI kabel (komponentni video kabel, S
VIDEO kabel ali avdio/video kabel).
• Če za priključitev uporabite priključek HDMI
OUT, previdno naravnajte priključek HDMI s
priključkom. Ne upogibajte in ne pritiskajte na
kabel HDMI.
19
Korak 4: Priključitev omrežnega kabla
Vključite predvajalnik in TV omrežni kabel (napajalna kabla) v omrežno vtičnico.
Korak 5: Vstavitev baterij v daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik je namenjen za upravljanje predvajalnika.
Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA) v prostor za baterije v daljinskem upravljalniku. Pri tem
upoštevajte oznaki za polariteto (+ in -). Pri uporabi daljinski upravljalnik usmerite k oznaki na
sprednji strani predvajalnika.
Opombe
•
•
•
•
Daljinskega upravljalnika ne puščajte v zelo vročih ali vlažnih prostorih.
Pazite (zlasti pri menjavi baterij), da v daljinski upravljalnik ne zaidejo tuji predmeti.
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte sončnim žarkom ali lučem. To bi lahko povzročilo okvaro.
Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite bateriji; s tem se boste izognili
nevarnosti okvare in korozije, če bi prišlo do izlitja baterij.
20
Upravljanje televizorja z
daljinskim upravljalnikom
Upravljanje drugih televizorjev z
daljinskim upravljalnikom
S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko
nadzirate stopnjo zvoka, vhodni vir in stikalo za
vklop/izklop Sonyjevega televizorja.
Stopnjo zvoka, vhodni vir in stikalo za vklop/
izklop lahko nadzirate tudi pri televizorjih, ki
niso Sony. Če se vaš televizor nahaja v spodnji
tabeli, nastavite ustrezno kodo proizvajalca.
TV
Number
buttons
1
Medtem ko držite tipko TV "/1, z
oštevilčenimi tipkami izberite kodo
proizvajalca vašega televizorja
(glejte spodnjo tabelo).
2
Sprostite tipko TV "/1.
2 +/–
t
Kodne številke proizvajalcev
televizorjev
Če je pri katerem od proizvajalcev navedenih več
kod, s poskušanjem ugotovite, katera od kod je
primerna za vaš televizor.
Proizvajalec
Manufacturer
S spodnjimi tipkami lahko upravljate svoj TV.
Kodna
številka
Code number
Sony
01 (default)
Aiwa
01 (default)
S pritiskom tipke
lahko
TV "/1
vklopite in izklopite TV.
Grundig
11
2 (glasnost)
nastavite glasnost
televizorja.
Hitachi
24
JVC
33
t (TV/video)
preklapljate vhodni vir
televizorja med TV in
drugim vhodnim izvorom.
LG
06
Loewe
06
Opomba
Nekatere priključene enote morda ne bodo
omogočale upravljanje televizorja z vsemi ali
nekaterimi tipkami na priloženem daljinskem
upravljalniku.
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Opombi
• Če v daljinskem upravljalniku zamenjate bateriji,
se bo koda, ki ste jo nastavili, spremenila v
tovarniško nastavljeno kodo. Ponovno nastavite
številko kode.
• Nekatere priključene enote ne omogočajo
upravljanja televizorja z vsemi ali nekaterimi
tipkami na daljinskem upravljalniku.
21
Korak 6: Hitra nastavitev
Za izvedbo najmanjšega števila osnovnih nastavitev predvajalnika sledite spodnjim korakom. Če želite
preskočiti nastavitev, pritisnite tipko M". Če se želite vrniti na predhodno nastavitev, pritisnite ..
ENTER
ENTER
1
2
3 Preklopite
vhodni izbirnik na
televizorju tako, da se bo signal
Vključite televizor.
Pritisnite tipko "/1.
iz predvajalnika prikazal na TV
zaslonu.
Na spodnji strani zaslona se prikaže »Press
(ENTER) to run QUICK SETUP«. Če se to
sporočilo ne prikaže, v meniju pod SETUP
izberite »QUICK« za izvedbo hitre nastavitve
(str. 56).
4 Pritisnite
tipko ENTER brez vstavitve
diska.
Prikaže se nastavitveni prikaz za izbiro jezika
za prikaz na zaslonu.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
22
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 S tipkama
izberite jezik.
Predvajalnik prikaže meni in podnapise v
jeziku, ki ga izberete.
6 Pritisnite ENTER.
Prikaže se nastavitveni prikaz za izbiro formata slike televizorja, ki ga želite priključiti.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
LINE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): OFF
AUTO
MODE (PROGRESSIVE):
FULL
4:3 OUTPUT:
7 S tipkama izberite nastavitev, ki
7
ustreza vrsti vašega televizorja.
zČe imate televizor s širokim zaslonom
ali običajni televizor 4:3 z načinom
širokega zaslona
• 16:9 (str. 57)
zČe imate običajen televizor 4:3
• 4:3 LETTER BOX ali 4:3 PAN SCAN
(str. 57)
8 Pritisnite ENTER.
Prikaže se nastavitveni prikaz za izbiro vrste
izhoda video signala iz priključka LINE 1
(RGB)-TV.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): VIDEO
S VIDEO
MODE (PROGRESSIVE):
RGB (COMPONENT OFF)
4:3 OUTPUT:
9 zaS tipkama
izberite vrsto signala
izhod iz priključka LINE1 (RGB)TV.
z Video signali
• VIDEO (str. 58)
z S video signali
• S VIDEO (str. 58)
z RGB signali
• RGB (COMPONENT OFF) (str. 58)
10 Pritisnite ENTER.
Prikaže se nastavitveni prikaz za izbiro
vrste priključka, ki ga boste uporabili
za priključitev svojega ojačevalnika
(sprejemnika).
12Dolby
S tipkama
izberite vrsto signala
Digital, ki ga želite poslati v
ojačevalnik (sprejemnik).
Če ima avdio komponenta dekodirnik
Dolby Digital, izberite “DOLBY DIGITAL”.
Drugače izberite “D-PCM”.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
13 Pritisnite ENTER.
DTS je izbran.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
OFF
ON
14poslati
S tipkama
izberite ali želite
signal DTS v ojačevalnik
(sprejemnik) ali ne.
Is this player connected to an amplifier
(receiver)? Select the type of jack you
are using.
YES
LINE OUTPUT L/R(AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NO
11priključka,
S tipkama
izberite vrsto
ki ga uporabljate
za priključitev ojačevalnika
(sprejemnika), nato pritisnite
ENTER.
Če niste priključili avdio komponente,
izberite “NO”, nato nadaljujte s korakom 15.
Če ste priključili avdio komponento samo
z avdio kablom, izberite “YES: LINE
OUTPUT L/R (AUDIO)” in nato nadaljujte
s korakom 15. Če ste priključili avdio
komponento z digitalnim koaksialnim /
HDMI kablom, izberite “YES: DIGITAL
OUTPUT”.
Če ima avdio komponenta dekodirnik DTS,
izberite “ON”. Drugače izberite “OFF”.
15 Pritisnite ENTER.
Hitre nastavitve so opravljene in vse
priključitve so izvedene.
Če ima avdio komponenta dekodirnik MPEG
avdio, nastavite “MPEG” na “MPEG” (stran
61).
Opomba
Če je vklopljen način “PhotoTV HD” (str. 50), se
izbira za “TV TYPE” preskoči.
23
Predvajanje diskov
4 vstavite
Pritisnite tipko A na predvajalniku in
disk na nosilec diska.
Pri nekaterih DVD-jih ali VIDEO CD-jih se lahko
posamezne funkcije razlikujejo od opisa ali pa
niso dovoljene.
Upoštevajte navodila, ki so priložena disku.
Stran diska s posnetkom naj bo
obrnjena navzdol.
HDMI
5 Pritisnite tipko
H.
Nosilec diska se zapre, vključi se
neprekinjeno predvajanje (Continuous
Play). Na televizorju ali na ojačevalniku
(sprejemniku) naravnajte glasnost.
Pri nekaterih diskih se na TV zaslonu prikaže
meni. Za DVD VIDEO si oglejte stran 26, za
VIDEO CD-je pa stran 27.
Number
Številčne
buttons
tipke
CLEAR
TOP MENU
RETURN
(replay)
ZOOM
SLOW PLAY
TIME/TEXT
MENU
ENTER
DISPLAY
(advance)
FAST PLAY
1 Vklopite televizor.
2 Pritisnite .
"/1
Predvajalnik se vklopi.
3 Preklopite
vhodni izbirnik na
televizorju tako, da se bo signal
iz predvajalnika prikazal na TV
zaslonu.
zPri uporabi ojačevalnika (sprejemnika)
Vključite ojačevalnik (sprejemnik) in izberite
ustrezni kanal, tako da se bo slišal zvok iz
predvajalnika.
24
Izklop predvajalnika
Pritisnite tipko "/1. Predvajalnik vklopi način
stanja pripravljenosti.
One-Touch Play (samo za povezave
SCART/HDMI)
Z enim samim pritiskom na tipko H na
daljinskem upravljalniku se predvajalnik in TV
samodejno vklopita, TV vhod pa preklopi na
predvajalnik. Predvajanje se samodejno začne.
Tudi vhod televizorja samodejno preklopi na
predvajalnik v naslednjih primerih:
– če pritisnete na tipko H, TOP MENU, MENU
ali DISPLAY na daljinskem upravljalniku.
Ne pozabite, da te tipke nimajo učinka, če
predvajate avdio CD ali zvočni posnetek MP3 v
načinu »AUDIO (MP3)«.
– če vstavite disk s funkcijo samodejnega
predvajanja.
z
Nasvet
Če pustite predvajalnik dlje kot 30 minut v
načinu ustavitve, se bo samodejno izklopil
(funkcija »Auto Power Off«). Če želite to funkcijo
vklopiti ali izklopiti, nastavite postavko »AUTO
POWER OFF« v »CUSTOM SETUP« na »ON«
ali »OFF« (stran 59).
Opombe o predvajanju zvočnih
posnetkov DTS na disku DVD VIDEO
• Zvočni signali DTS potujejo samo prek
priključka DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT.
• Če predvajate DVD VIDEO z zvočnimi signali
DTS, nastavite »DTS« v »AUDIO SETUP« na
»ON« (stran 61). Iz zvočnikov se utegne slišati
glasen šum, ki bi utegnil poškodovati vaš sluh ali
povzročiti okvaro zvočnikov.
• Če priključite predvajalnik v avdio napravo
brez dekodirnika DTS, ne nastavljajte možnosti
»DTS« na »ON« v nastavitvah »AUDIO SETUP«
(stran 61), ker bi s tem povzročili glasen šum iz
zvočnikov, ki bi lahko poškodoval vaša ušesa ali
zvočnike.
Opomba
Če želite predvajati diske, ustvarjene na DVD
snemalnikih, jih morate pravilno zaključiti.
Podrobnosti o zaključitvi si oglejte v navodilih,
priloženih DVD snemalniku.
Dodatne funkcije
Oglejte si tudi sliko na strani 24.
Za
Naredite
Zaustavitev
Pritisnite x
Začasna zaustavitev
Pritisnite X
Ponovno predvajanje Pritisnite X ali H
Naslednje poglavje,
posnetek ali kader
Pritisnite M"
Nazaj na prejšnje
poglavje, posnetek
ali kader
Pritisnite .
Naredite
Ponovitev zadnjega
kadra*1
Pritisnite
med predvajanjem
Malo naprej v
trenutnem kadru*2
Pritisnite
med predvajanjem
Povečava posnetka*3 Pritiskajte ZOOM.
Pritisnite CLEAR za preklic.
*1 Samo DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Tipke
ne morete uporabiti za video datoteke DivX.
*2 Samo za diske DVD VIDEO/DVD-RW/DVDR in DVD+RW. Tipke ne morete uporabiti za
video datoteke DivX.
*3 Samo za Video in JPEG slike (razen slik
BACKGROUND). Povečano sliko lahko
. Pri nekaterih
premikate s puščicami
vsebinah diska se utegne funkcija ZOOM pri
premikanju slike samodejno izklopiti.
Opomba
Pri nekaterih kadrih uporaba funkcij “Replay” in
“Advance” morda ne bo mogoča.
Hitro ali počasno predvajanje z
zvokom
Med hitrim ali počasnim predvajanjem kadra
lahko poslušate dialog ali zvok.
Med predvajanjem pritisnite na tipko FAST
PLAY ali SLOW PLAY.
Hitrost se ob pritisku na tipko spremeni.
Vrnitev na običajno predvajanje
Pritisnite na H.
Opombe
Zaustavitev
Pritisnite Z
predvajanja in izmet
diska
Spremembo zornega Med predvajanjem
kota
pritisnite na tipko
(zorni kot). Za izbiro
številke zornega kota
večkrat pritisnite na
(zorni kot).
Prikaz podnapisov
Za
Med predvajanjem
pritisnite na tipko
(podnapisi). Za izbiro
jezika za podnapise
večkrat pritisnite na
(podnapisi).
• To funkcijo lahko uporabite samo pri diskih
DVD/VIDEO CD/Super VCD in DVD-RW/
DVD-R, v načinu VR.
• Ko dosežete najvišjo hitrost, se prikaže napis
“Operation not possible”.
• Med uporabo načina FAST PLAY in SLOW
PLAY, kota (stran 25), podnapisov (stran 25)
in zvoka (stran 43) ne morete spremeniti. Zvok
lahko spremenite samo pri diskih VIDEO CD/
Super VCD.
• Funkciji FAST PLAY in SLOW PLAY ne
delujeta med predvajanjem zvočnih posnetkov
DTS.
• Funkcij FAST PLAY in SLOW PLAY ne
morete uporabiti, če predvajate mirujoče slike
na diskih načina DVD-VR.
(se nadaljuje)
25
Zaklep nosilca za diske
(Child Lock)
Nosilec za diske lahko zaklenete, tako da ga otrok
ne more odpreti.
Ko je predvajalnik v stanju pripravljenosti,
pritisnite tipko O RETURN, ENTER in nato
"/1 na daljinskem upravljalniku
Predvajalnik se vklopi in na zaslonu sprednje
plošče se prikaže napis “LOCKED”. Če je nosilec za diske zaklenjen, tipka Z na predvajalniku
ali daljinskem upravljalniku ne deluje.
Odklep nosilca za diske
Ko je predvajalnik v stanju pripravljenosti,
ponovno pritisnite tipko O RETURN, ENTER
in nato "/1 na daljinskem upravljalniku.
Opomba
Tudi če ste v nadzorni vrstici (str. 56) pod
“SETUP” izbrali “RESET”, nosilec za diske
ostane zaklenjen.
Nadaljevanje predvajanja v
točki, kjer ste disk ustavili
(Multi-disc Resume)
Predvajalnik si zapomni mesto, kjer ste ustavili
predvajanje (za 7 diskov) in ko naslednjič vstavite
isti disk, se bo predvajanje nadaljevalo od tega
mesta. Če shranite mesto ustavitve predvajanja
za 7. disk, se bo mesto ustavitve za prvi disk
izbrisalo.
1 Med
predvajanjem diska, s pritiskom
na tipko
x prekinite predvajanje.
Na prikazovalniku se pojavi napis
»RESUME«.
2 Pritisnite tipko
H.
Predvajanje se nadaljuje na mestu, kjer ste v
koraku 1 predvajanje prekinili.
z
Nasvet
Za predvajanje od začetka diska, dvakrat
pritisnite tipko x, nato pa pritisnite tipko H.
Opombe
• Da bo ta funkcija delovala, morate možnost
»MULTI-DISC RESUME« pod »CUSTOM
SETUP« nastaviti na »ON« (tovarniška
nastavitev) (stran 59).
• Podatek o mestu prekinitve se izbriše, če:
– spremenite način predvajanja,
– spremenite nastavitve v prikazovalniku
nastavitev.
• V načinu DVD-VR, CD, DATA CD in DATA
DVD si predvajalnik zapomni mesto ustavitve
predvajanja za trenutni disk. To mesto se izbriše,
če:
– odprete nosilec diskov,
– izključite omrežni kabel,
– predvajalnik vzpostavi način stanja
pripravljenosti (samo DATA CD/DATA
DVD, ki vsebuje avdio posnetke MP3/slikovne
datoteke JPEG).
• Funkcija Resume Play ne deluje med uporabo
funkije Shuffle Play in Programme Play.
• Ta funkcija pri nekaterih diskih ne bo delovala.
• Če je možnost »MULTI-DISC RESUME« pod
»CUSTOM SETUP« nastavljena na »ON« in
predvajate posneti disk (npr. DVD-RW), utegne
predvajalnik tudi druge posnete diske predvajati
od istega mesta.
Uporaba menija za DVD
Zapis na DVD-ju je razdeljen na dolge odseke
slike ali zvoka, ki se imenujejo »naslovi« (titles).
Ko predvajate DVD VIDEO, ki vsebuje več
naslovov, lahko želeni naslov izberete s tipko
TOP MENU.
Ko predvajate DVD VIDEO, ki omogoča izbiro
postavk, kot sta jezik za podnapise in jezik za
zvok, lahko te postavke izberete s tipko MENU.
Kako izbrati postavko
»ORIGINAL« ali »PLAY LIST« na
disku DVD-RV
Nekateri diski načina DVD-VR (Video Recording) na voljo dve vrsti naslovov za predvajanje:
izvirno posnete naslove (ORIGINAL) in
naslove, ki jih lahko ustvarite na snemalniku
DVD-jevza urejanje (PLAY LIST). Sami si lahko
izberete vrsto naslovov za predvajanje.
1 Pri
ustavljeni enoti pritisnite tipko
DISPLAY.
26
Prikaže se meni.
2 S(ORIGINAL/PLAY
tipkama
izberite
LIST), nato
pritisnite ENTER.
Kako preveriti čas predvajanja in
pretekli čas predvajanja
Prikažejo se možnosti za »ORIGINAL/
PLAY LIST«.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3 S tipkama
DVD-VR
1 Med
predvaja-njem pritisnite tipko
TIME/TEXT.
izberite nastavitev.
• PLAY LIST: predvaja naslove, ki ste jih
ustvarili z urejevanjem v »ORIGINAL«.
• ORIGINAL: predvaja izvirne naslove.
4 Pritisnite ENTER.
Predvajanje VIDEO CD-jev z
uporabo funkcije PBC
(PBC predvajanje)
PBC (Playback Conrol) predvajanje omogoča
interaktivno predvajanje VIDEO CD-jev s
pomočjo menija na TV zaslonu.
Če začnete predvajati VIDEO CD s funkcijami
PBC, se prikaže meni za vašo izbiro.
Z oštevilčenimi tipkami izberite postavko in
pritisnite na ENTER. Za interaktivne operacije
sledite navodilom menija na zaslonu (ko se prikaže napis »Press SELECT«, pritisnite na H.).
Oglejte si tudi navodila za uporabo diska, ker je
postopek odvisen od diska VIDEO CD.
Vrnitev na meni
Pritisnite O RETURN.
z
Čas predvajanja in pretekli čas predvajanja
trenutnega naslova, poglavja ali posnetka lahko
preverite. Preverite lahko tudi DVD/CD tekst,
ime posnetka, informacije ID3 tag (MP3 avdio)
in ime datoteke (DivX video), ki so posneti na
disku.
Nasvet
Če želite disk predvajati brez funkcij PBC, pri
ustavljeni enoti pritisnite tipko ./M" ali
oštevilčene tipke in izberite posnetek, nato
pritisnite tipko H ali ENTER.
Na TV zaslonu se prikaže napis »Play without
PBC« (predvajaj brez PBC) in predvajalnik začne
z neprekinjenim predvajanjem. Mirujočih slik,
kot je meni, ni mogoče predvajati.
Če se želite vrniti na predvajanje PBC, dvakrat
pritisnite tipko x, nato pritisnite tipko H.
Prikaže se sledeči prikaz.
T 1:01:57
Čas
2 Sspremenite
pritiskanjem tipke TIME/TEXT
časovni podatek.
Prikaz in vrsta časovnega podatka, sta
odvisna od diska, ki ga predvajate.
Preverjanje informacij o
predvajanju na disku
Preverjanje DVD/CD text-a
Večkrat pritisnite tipko TIME/TEXT, da se prikaže tekst, ki je posnet na disku DVD/CD.
DVD/CD text se prikaže samo, če je le-ta posnet
na disku. Teksta ne morete spremeniti. Če disk ne
vsebuje teksta, se prikaže napis „NO TEXT“.
Kako preveriti ime albuma na DATA
CD/DATA DVD (MP3 avdio ali DivX
video)?
Če pritisnete tipko TIME/TEXT med predvajanjem avdio posnetkov MP3 ali video datotek
DivXna disku DATA CD/DATA DVD, lahko na
TV zaslonu prikažete ime albuma/posnetka/datoteke in hitrost prenosa avdio podatkov (količina
podatkov na sekundo).
(se nadaljuje)
27
količina podatkov na sekundo*
Pri predvajanju diskov DVD
Čas predvajanja trenutnega naslova
T
17:30
128k
Preostanek časa predvajanja
trenutnega naslova
JAZZ
RIVER SIDE
Ime albuma
Ime posnetka/datoteke
Če ima zvočni posnetek MP3 podatke ID3,
bo predvajalnik prikazal ime albuma/naslov
posnetka.
ID3 podatki za zvočni posnetek MP3 se prikažejo, če imajo posnetki ID3 verzijo 1 ali ID3
verzijo 2. Če vsebuje obe verziji, imajo podatki
ID3 verzije 2 prednost.
Ne pozabite, da vaš predvajalnik podpira ID3
verzije 1.0/1.1 in 2.2/2.3.
količina podatkov na sekundo*
T
17:30
Čas predvajanja
trenutnega poglavja
Preostanek časa predvajanja
trenutnega poglavja
Tekst
128k
Številka trenutnega naslova in
poglavja
(samodejno se vrne na vrh)
JAZZ CONCERT 2008
RIVER SIDE SPOT OF THE WORLD
ID3
albuma
ID3 ime
album
name
ID3 naslov posnetka
* Prikaže se, če:
– predvajate avdio posnetek MP3 na disku
DATA CD,
– predvajate video datoteko DivX, ki vsebuje
MP3 zvok na disku DATA CD/DATA DVD.
Podatki, prikazani na sprednji
plošči
Časovni podatek in tekst, ki sta prikazana na TV
zaslonu, si lahko ogledate tudi na prikazovalniku
na sprednji plošči. Podatki se spreminjajo v
skladu s spreminjanjem časovnih podatkov na TV
zaslonu.
28
Pri predvajanju DATA CD/DATA DVD
(MP3 avdio)
Čas predvajanja in številka
trenutnega posnetka
Ime posnetka ali ID3 ime
Številka tranutnega
albuma in posnetka
Pri predvajanju DATA CD-ja (DivX
video) ali DATA DVD-ja (DivX video)
Čas predvajanja trenutne
datoteke
Ime trenutne datoteke
Številka trenutnega
albuma in datoteke
Pri predvajanju VIDEO CD-ja (brez
funkcij PBC) ali CD-ja
Čas predvajanja in številka
trenutnega posnetka
Preostanek časa
trenutnega posnetka
Različni načini
predvajanja
(Programirano, Naključno,
Ponavljajoče, Ponavljanje A-B)
Nastavite lahko sledeče načine predvajanja:
• Programme Play (Programirano predvajanje)
(stran 29)
• Shuffle Play (Naključno predvajanje) (stran 31)
• Repeat Play (Ponavljajoče predvajanje) (stran
31)
• A-B Repeat Play (Ponavljanje A-B) (stran 32)
Opombi
Način predvajanja se prekliče, ko:
• odprete nosilec diska,
• s pritiskom na tipko 1/u vzpostavite način
stanja pripravljenosti predvajalnika.
Čas predvajanja diska
Preostanek časa
predvajanja diska
Tekst
z
Predvajanje po programu (Program
Play)
Predvajalnik omogoča izdelavo programa, po
katerem se izvaja predvajanje naslovov, poglavij
ali posnetkov. Obsega lahko do 99 naslovov ,
poglavij in posnetkov.
Nasveti
• Če predvajate VIDEO CD brez funkcij PBC,
se po tekstu prikažeta številka posnetka in
indeksna številka.
• Kadar predvajate VIDEO CD-je s funkcijami
PBC, se prikaže številka kadra ali čas
predvajanja.
• Besedilo, ki je predolgo za prikaz v eni vrstici,
potuje prek prikazovalnika na sprednji plošči.
• Časovne podatke in tekst lahko preverite tudi s
pomočjo nadzornega menija (str. 11).
Opombe
• Pri nekaterih vrstah diskov, teksta ali imena
posnetka ni mogoče prikazati.
• Predvajalnik lahko prikaže le prvo stopnjo teksta
na disku, kot sta na primer ime diska in naslov.
• Čas predvajanja MP3 avdio posnetkov in video
datotek DivX morda ne bo pravilno prikazan.
• Če predvajate disk, ki vsebuje samo slikovne
datoteke JPEG, se prikaže napis »BGM«, če je
na prikazovalniku na sprednji plošči »MODE
(MP3, JPEG)« nastavljen na »AUTO« in »JPEG
se prikaže, če je »MODE (MP3, JPEG)«
nastavljen na »IMAGE (JPEG)«.
1 Dvakrat pritisnite tipko DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
2 S tipkama
izberite
(PROGRAM) in pritisnite ENTER.
Prikažejo se možnosti postavke PROGRAM.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
DVD VIDEO
(se nadaljuje)
29
3 S tipkama O/o izberite “SET t“ in
pritisnite ENTER.
Pri predvajanju diska VIDEO CD ali CD se prikaže
“TRACK”.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
––
01
02
03
04
05
Primer: Izbira posnetka “02”.
S tipkama O/o izberite “02” pod “T”, nato
pritisnite ENTER.
Izbrani posnetek
Smernik se pomakne na naslov ali vrsto s
posnetki “T” (v tem primeru na “01”).
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
Poglavja, posneta na disku
5 Izberite naslov, poglavje ali
posnetek, ki ga želite vključiti v
program.
iPri predvajanju diska DVD VIDEO
Primer: Izbira poglavja “03” naslova “02”.
S tipkama
izberite “02” pod “T”, nato
pritisnite ENTER.
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
––
01
02
03
04
05
iPri predvajanju diska VIDEO CD ali CD
4 Pritisnite tipko p.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE 0 2 – 0 3
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
Izbrani naslovi in poglavja
Posnetki ali naslovi, posneti
na disku
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
PROGRAM
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Skupni čas programa
6 Če želite v program vključiti več
naslovov, poglavij ali posnetkov,
ponavljajte koraka 4 in 5.
Naslovi, poglavja in posnetki v programu se
prikažejo v izbranem vrstnem redu.
7 Pritisnite tipko H za začetek
predvajanja programa.
Predvajanje programa se začne.
Ko se program konča, lahko pritisnete tipko
H in ponovno predvajate isti program.
Vrnitev v običajni način predvajanja
Pritisnite tipko CLEAR ali po koraku 2 izberite
“OFF”. Za ponovno predvajanje istega programa
v koraku 3 izberite “ON” in pritisnite ENTER.
Spreminjanje ali preklic programa
Nato s tipkama O/o izberite “03” pod “C” in
pritisnite ENTER.
1 Sledite korakom od 1 do 3 poglavja
“Predvajanje po programu”.
2 S tipkama O/o izberite številko programa
naslova, poglavja ali posnetka, ki ga želite
spremeniti ali preklicati, nato pa pritisnite p.
Če želite naslov, poglavje ali posnetek izbrisati
iz programa, pritisnite tipko CLEAR.
30
3 Sledite koraku 5 za nov program. Če želite
program preklicati, izberite “--“ pod “T”, nato
pritisnite ENTER.
Preklic vseh naslovov, poglavij ali
posnetkov v programiranem zaporedju
1 Sledite korakom od 1 do 3 poglavja
“Predvajanje po programu”.
2 S tipko  izberite “ALL CLEAR”.
3 Pritisnite tipko ENTER.
z
Nasvet
Naslove, poglavja ali posnetke v programu lahko
predvajate v načinih “Repeat Play” ali “Shuffle
Play”. Med predvajanjem programa, sledite
postopku za funkcijo “Resume Play” (str. 31) ali
“Shuffle Play” (str. 31).
Opombi
• Če programirate posnetke na Super VCD-ju, se
skupni čas predvajanja ne prikaže.
• Te funkcije ne morete uporabiti za VIDEO CD s
PBC predvajanjem.
Predvajanje v naključnem zaporedju
(Shuffle Play)
Predvajalnik nudi možnost predvajanja naslovov,
poglavij ali posnetkov v naključnem zaporedju.
Zaporedje predvajanja se ponavadi razlikuje od
prejšnjega zaporedja.
1 Med predvajanjem pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
2 S puščicama O/o izberite
iPri predvajanju diska VIDEO CD ali CD
• TRACK
iKo je način “Programme Play”
(predvajanje programa) vklopljen
• ON: predvajalnik »pomeša« naslove,
poglavja ali posnetke, ki so bili izbrani za
programirano predvajanje.
4 Pritisnite tipko ENTER.
Predvajanje v naključnem zaporedju se začne.
Vrnitev na običajno predvajanje
Pritisnite tipko CLEAR ali v koraku 3 izberite
»OFF«.
z
Nasveta
• Način »Shuffle Play« lahko nastavite tudi
pri ustavljeni enoti. Ko ste izbrali možnost
»SHUFFLE«, pritisnite tipko H. Začne se
predvajanje v naključnem vrstnem redu.
• Če je izbran »CHAPTER«, lahko v naključnem
vrstnem redu predvajte vse do 200 posnetkov.
Opomba
Te funkcije ne morete uporabiti za VIDEO CD s
PBC predvajanjem.
Predvajanje s ponavljanjem (Repeat
Play)
S ponavljanjem lahko predvajate vse naslove ali
posnetke na disku ali posamezni naslov, poglavje
ali posnetek.
Uporabite lahko tudi kombinacijo načinov
“Shuffle Play” ali “Program Play”.
1 Med predvajanjem pritisnite tipko
(SHUFFLE) nato pritisnite ENTER.
DISPLAY.
Prikažejo se možnosti za »SHUFFLE«.
Prikaže se kontrolni meni.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
TITLE
CHAPTER
3 S puščicama O/o izberite želeno
postavko.
iPri predvajanju diska DVD VIDEO
• NASLOV
• POGLAVHJE
2 S puščicama
izberite
(REPEAT) nato pritisnite ENTER.
Prikažejo se možnosti za »REPEAT«.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
(se nadaljuje)
31
3 S tipkama
izberite postavko, ki
jo želite ponavljati,
iPri predvajanju diska DVD VIDEO.
• DISC: ponavlja vse naslove.
• TITLE: ponavlja trenutni naslov na disku.
• CHAPTER: ponavlja trenutno poglavje.
iPri predvajanju disk načina DVD-VR
• DISC: ponavlja vse naslove izbrane vrste.
• TITLE: ponavlja trenutni naslov na disku.
• CHAPTER: ponavlja trenutno poglavje.
iPri predvajanju diska VIDEO CD ali CD
• DISC: ponavlja vse posnetke na disku.
• TRACK: ponavlja trenutni posnetek.
iPredvajanje DATA CD-ja/DATA DVD-ja
• DISC: ponavlja vse albume.
• ALBUM: ponavlja trenutni album.
• TRACK (samo avdio posnetki MP3): ponavlja
trenutni posnetek.
• FILE (samo video datoteke DivX): ponavlja
trenutno izbrano datoteko.
iKo sta načina “Programme Play” in “Shuffle
Play” nastavljena na ON
• ON: ponavlja naključno ali programirano
zaporedje.
4 Pritisnite na ENTER.
Ponavljajoče predvajanje se začne.
Preklic predvajanja s ponavljanjem
Ponavljanje določenega dela (A - B
Repeat)
Možno je predvajanje določenega dela naslova,
poglavja ali posnetka. Ta način je priročen, če se
npr. želite na pamet učiti besedila pesmi.
1 Med predvajanjem pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
2 S tipkama
izberite
(A-B
REPEAT), nato pritisnite ENTER.
Prikažejo se možnosti postavke “A-B
REPEAT”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
SET
OFF
3 S puščicama
izberite “SET t“,
nato pritisnite ENTER.
Prikaže se prikaz za nastavitev postavke “A-B
REPEAT”.
A 18 - 1:32:30
B
Pritisnite tipko CLEAR ali izberite »OFF« v
koraku 3.
z
Nasvet
Način »Repeat Play« lahko nastavite tudi
pri ustavljeni enoti. Ko ste izbrali možnost
»REPEAT«, pritisnite tipko H. Začne se
predvajanje s ponavljanjem.
4 Med predvajanjem, ko dosežete
začetno mesto (točko A) dela, ki ga
želite ponavljati, pritisnite ENTER.
Začetno mesto (točka A) je nastavljeno.
A 18 - 1:32:30
B 18 - 1:33:05
Opombe
• Te funkcije ne morete uporabiti za VIDEO CD s
PBC predvajanjem.
• Če predvajate DATA CD/DATA DVD, ki
vsebuje avdio posnetke MP3 in slikovne
datoteke JPEG in njihov čas predvajanja ni
enak, zvok ob ponovitvi ne bo ustrezal slikovnim
datotekam.
• Če je »MODE (MP3, JPEG) nastavljen na
»IMAGE (JPEG)« (str. 50), postavke »TRACK«
ni mogoče izbrati.
32
5 Ko dosežete zaključno mesto (točko
B), ponovno pritisnite ENTER.
Nastavljena mesta se prikažeta in predvajalnik
začne ponavljati izbrani del.
Vrnitev na običajno predvajanje
Pritisnite tipko CLEAR ali v koraku 3 izberite
»OFF«.
4 Pritisnite na ENTER.
Nastavitev slike
Izbrana nastavitev začne delovati.
(CUSTOM PICTURE MODE)
Video signal DVD-ja, VIDEO CD-ja , DATA CDja ali DATA DVD-ja v formatu JPEG ali DATA
CD-ja/DATA DVD-ja z video datotekami DivX
iz predvajalnika lahko nastavite tako, da dosežete
želeno kakovost slike. Izberite nastavitev, ki najbolj
ustreza programu, ki ga gledate. Če izberete
“MEMORY”, lahko opravite nadaljnje nastavitve
za vsak element v sliki (barva, osvetlitev, itd.).
1 tipko
Med predvajanjem dvakrat pritisnite
DISPLAY. (Če predvajate DATA
CD/DATA DVD v foramtu JPEG,
pritisnite dvakrat)
Prikaže se naslednji prikaz.
2 S puščicama
izberite
(CUSTOM PICTURE MODE), nato
pritisnite na ENTER.
Prikažejo se možnosti za “CUSTOM
PICTURE MODE”.
STANDARD
STANDARD
DYNAMIC 1
DYNAMIC 2
CINEMA 1
CINEMA 2
MEMORY
z
Nasvet
Kadar gledate film, vam priporočamo uporabo
“CINEMA 1” ali “CINEMA 2”.
Nastavitev slikovnih elementov v
“MEMORY”
Nastavite lahko vsak element slike posebej:
• PICTURE: spremeni kontrast
• BRIGHTNESS: spremeni osvetlitev
• COLOR: poglobi in osvetli barve
• HUE: spremeni razmerje barv
1 Vslike”,
koraku 3 v poglavju “Nastavitev
izberite “MEMORY” in
pritisnite na ENTER.
Prikaže se nastavitveni pas “PICTURE”.
C
01:32:55
DVD VIDEO
PICTURE
0
2 kontrast.
S puščicama M m nastavite slikovni
/
3 Snastavitev.
puščicama
izberite želeno
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• STANDARD: prikaže standardno sliko.
• DYNAMIC 1: ustvari dinamično sliko, tako
da poveča slikovni kontrast in intenziteto
barv.
• DYNAMIC 2: ustvari sliko, ki je bolj
dinamična od DYNAMIC 1, tako da še bolj
poveča slikovni kontrast in intenziteto barv.
• CINEMA 1: poudari podrobnosti na
temnih mestih, tako da poveča nivo črnine.
• CINEMA 2: bele barve postanejo svetlejše,
črne barve pa bogatejše. Kontrast barv se
poveča.
• MEMORY: nastavi sliko z več
podrobnostmi.
Če se želite pomakniti na naslednjo ali
predhodno postavko, ne da bi shranili
.
trenutno nastavitev, pritisnite tipko
3 Pritisnite ENTER.
Nastavitev se shrani in prikaže se
nastavitveni pas “BRIGHTNESS”.
4 Snastavite
ponavljanjem korakov 2 in 3
postavke “BRIGHTNESS”,
“COLOR” in “HUE”.
Izklop prikaza
Pritisnite O RETURN ali DISPLAY.
(se nadaljuje)
33
Opombi
• Ta funkcija ne deluje, če je vklopljen način
“PhotoTV HD” (str. 50).
• Ta funkcija ne deluje, če TV podpira način
“THEATRE” in je le-ta nastavljen na “ON” in je
“CONTROL FOR HDMI” nastavljen na “ON”.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo,
priloženih televizorju.
Izostritev slike
(SHARPNESS)
Funkcija “Sharpness” izostri obrise slik na TV
zaslonu in ustvari ostrejšo sliko.
1 Med
predvajanjem pritisnite tipko
DISPLAY (če predvajate DATA CD/
DATA DVD, pritisnite dvakrat).
Prikaže se nadzorni meni.
2 (SHARPNESS),
S puščicama
izberite
nato pritisnite tipko
ENTER.
Priakžejo se možnosti za “SHARPNESS”.
OFF
OFF
1
2
3 S puščicama
DVD VIDEO
izberite stopnjo.
• 1: poudari obrise.
• 2: obrise poudari bolj kot 1.
4 Pritisnite tipko ENTER.
Izbrana nastavitev se vklopi.
Preklica nastavitve “SHARPNESS”
V koraku 3 izberite “OFF”.
Opombi
• Ta funkcija ne deluje, če je vklopljen način
“PhotoTV HD” (str. 50).
• Ta funkcija ne deluje, če TV podpira način
“THEATRE” in je le-ta nastavljen na “ON” in je
“CONTROL FOR HDMI” nastavljen na “ON”.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo,
priloženih televizorju.
34
Nastavitev zakasnitve
med sliko in zvokom
(AV SYNC)
Če zvok ni sinhroniziran s sliko na zaslonu, lahko
zakasnitev med sliko in zvokom nastavite.
1 Med predvajanjem pritisnite tipko
Opombe
• Ta funkcija nima učinka, če uporabljate
priključek DIGITAL OUT (COAXIAL) in
nastavite »DOLBY DIGITAL«, »MPEG«
ali »DTS« v »AUDIO SETUP« na »DOLBY
DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS« (stran 60).
• Ta funkcija nima učinka, če priključite
napravo, združljivo z Dolby Digital ali DTS
prek priključka HDMI in nastavite »DOLBY
DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS« v »AUDIO
SETUP« na »DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali
»DTS« (stran 61).
• Pri diskih DATA CD/DATA DVD ta funkcija
deluje samo za video datoteke DivX.
DISPLAY.
Prikaže se nadzorna vrstica.
2 S pritiskanjem tipk
izberite
(AV SYNC), nato pritisnite
tipko ENTER.
Prikaže se naslednje.
STOP
DVD VIDEO
0 ms
SET
3 S tipko
izberite „SET m“, nato pa
pritisnite tipko ENTER.
Prikaže se merilec za nastavitev “AV SYNC”.
AV SYNC
0ms
4 S pritiskanjem na tipko m nastavite
zakasnitev.
Zakasnitev lahko nastavite v korakih po 10
milisekund.
5 Pritisnite tipko ENTER.
Vklopi se izbrana nastavitev.
Spremembo nastavitve “AV sync”
V koraku 4 pritisnite tipko CLEAR.
35
zČe še niste določili gesla
Prikaže se prikaz za vnos novega gesla.
Zaklepanje diskov
(osebni starševski nadzor,
starševski nadzor)
Uporabite lahko dve vrsti omejitev predvajanja
izbranih diskov.
• “Custom Parental Control” (osebni starševski
nadzor)
Omejitev predvajanja lahko nastavite tako,
da predvajalnik neprimernih diskov ne bo
predvajal.
• “Parental Control” (starševski nadzor)
Predvajanje nekaterih diskov DVD VIDEO
lahko omejite v skladu z vnaprej določno
stopnjo, na primer starosti uporabnikov. Kadre
lahko zaklenete ali jih nadomestite z drugimi.
Za starševski nadzor in za osebni starševski
nadzor velja isto geslo.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Z oštevilčenimi tipkami izberite števko za
4-znakovno geslo, nato pritisnite ENTER.
Prikaže se prikaz za potrditev gesla.
zČe ste že določili geslo
Prikaže se prikaz za vpis gesla.
5 Zštevko
oštevilčenimi tipkami vpišite
za 4-znakovno geslo, nato
pritisnite ENTER.
Osebni starševski nadzor
Geslo osebnega starševskega nadzora lahko
nastavite za vse do 40 diskov.
Če nastavite 41. disk, se nastavitev prvega diska
prekliče.
1 Vstavite disk, ki ga želite zakleniti.
Če se disk predvaja, najprej pritisnite na x
za ustavitev predvajanja.
2 Pri
ustavljeni enoti pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
3 (PARENTAL
S tipkama
izberite
CONTROL), nato
pritisnite ENTER.
Prikažejo se možnosti za “PARENTAL
CONTROL”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
Ko vpišete geslo, se na zaslonu prikaže napis
“Custom parental control is set.” (osebni
starševski nadzor je nastavljen) in zopet se
prikaže nadzorni meni.
Izklop funkcije osebnega starševskega
nadzora
1
Sledite korakom 1 do 3 v poglavju “Osebni
starševski nadzor”.
2
S tipkama
izberite “OFFn”, nato
pritisnite ENTER.
3
Z oštevilčenimi tipkami vpišite svoje 4znakovno geslo in nato pritisnite ENTER.
Predvajanje diska, na katerem ste
nastavili osebni starševski nadzor
1
Vstavite disk, na katerem ste nastavili osebni
starševski nadzor.
Pojavi se prikaz CUSTOM PARENTAL
CONTROL.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4 pritisnite
S tipkama
izberite “ON
ENTER.
36
n“, nato
2
z
Z oštevilčenimi tipkami vpišite vaše 4znakovno geslo in nato pritisnite ENTER.
4 Zvpišite
oštevilčenimi tipkami ponovno
4-znakovno geslo, nato
pritisnite tipko ENTER.
Nasvet
Če pozabite svoje geslo: Ko vas prikaz CUSTOM
PARENTAL CONTROL povpraša po vašem
geslu, vpišite 6-znakovno številko “199703” in
nato pritisnite ENTER. Prikaz vas povpraša po
novem 4-znakovnem geslu.
Omejitev predvajanja za otroke
(Parental Control)
Predvajanje nekaterih DVD-jev lahko omejite
v skladu z vnaprej določno stopnjo, na primer
starosti uporabnikov. Funkcija »Parental Control”
vam omogoča, da nastavite stopnjo omejitve
predvajanja.
1 Pri
ustavljeni enoti pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
2 (PARENTAL
S tipkama
izberite
CONTROL), nato
5 Snatotipkama
izberite “STANDARD”,
pritisnite tipko ENTER.
Prikažejo se razpoložljive postavke za
“STANDARD”.
6 Spodročje
tipkama
izberite geografsko
kot stopnjo omejitve
predvajanja, nato pritisnite tipko
ENTER.
Področje je izbrano.
Če izberete “OTHERS n“, izberite in z
oštevilčenimi tipkami vpišite običajno kodo
iz tabele na strani 69.
7 Spritisnite
tipkama
izberite “LEVEL”, nato
tipko ENTER.
Prikažejo se razpoložljive postavke za “LEVEL”.
pritisnite tipko ENTER.
Prikažejo se možnosti, ki jih nudi postavka
“PARENTAL CONTROL”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Pojavi se prikaz za nastavitev stopnje
omejitve predvajanja.
8 Sstopnjo,
tipkama
izberite želeno
nato pritisnite tipko ENTER.
Starševski nadzor je nastavljen.
Čim nižja je vrednost, tem strožja je omejitev
STOP
DVD VIDEO
Izklop funkcije “Parental Control”
V koraku 8 nastavite “LEVEL” na “OFF”.
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
3 nato
S tipkama
izberite “PLAYER
pritisnite tipko ENTER.
Predvajanje diska, na katerem ste
nastavili starševski nadzor
n”,
zČe še niste določili gesla
Prikaže se prikaz za vnos novega gesla.
Z oštevilčenimi tipkami izberite števko za 4znakovno geslo, nato pritisnite ENTER.
Prikaže se prikaz za potrditev gesla.
zČe ste že določili geslo
Prikaže se prikaz za vpis gesla.
1
Vstavite disk in pritisnite tipko H.
Prikaže se nadzorna vrstica.
2
Z oštevilčenimi tipkami vpišite vaše 4znakovno geslo in nato pritisnite ENTER.
Predvajalnik začne s predvajanjem.
z
Nasvet
Če pozabite svoje geslo, odstranite disk in
ponovite korake 1 do 3 postopka “Omejitev
predvajanja za otroke”. Ko vas prikaz povpraša
po vašem geslu, z oštevilčenimi tipkami vpišite
številko “199703”, nato pritisnite ENTER. Prikaz
vas povpraša po novem 4-znakovnem geslu. Ko v
koraku 6 vpišete 4-znakovno geslo, vstavite disk v
predvajalnik in pritisnite tipko H. Ko se prikaže
nadzorna vrstica, vpišite novo geslo.
37
Opombi
• Če predvajate disk, ki nimajo funkcije
starševskega nadzora, predvajanja ni mogoče
omejiti.
• Pri nekaterih diskih je potrebno med
predvajanjem diska spremeniti nivo starševskega
nadzora. V tem primeru vpišite geslo, nato
spremenite nivo. Če se funkcija “Resume Play”
prekliče, se nivo vrne na predhodni nivo.
Sprememba gesla
1 Pri
ustavljeni enoti pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
2 (PARENTAL
S tipkama
izberite
CONTROL), nato
pritisnite ENTER.
Prikažejo se možnosti za “PARENTAL
CONTROL”.
3 Sn”,tipkama
izberite “PASSWORD
nato pritisnite ENTER.
Prikaže se prikaz za vpis gesla.
4 Z4-znakovno
oštevilčenimi tipkami vpišite vaše
geslo, nato pritisnite
ENTER.
5 Z4-znakovno
oštevilčenimi tipkami vpišite novo
geslo, nato pritisnite
ENTER.
6 Za
potrditev gesla, ga z
oštevilčenimi tipkami ponovno
vpišite, nato pritisnite ENTER.
Če naredite napako med vpisovanjem
gesla
Pred pritiskom na ENTER pritisnite M in vpišite
pravo številko.
38
Smer predvajanja
Iskanje kadra
Iskanje določenega
mesta na disku
(Search, Scan, Slow-motion
Play, Freeze Frame)
Možnost imate hitro poiskati določeno mesto
na disku med gledanjem slike ali počasnim
predvajanjem.
3M(samo DVD VIDEO/DVD-VR/VIDEO CD/
DATA CD* /DATA DVD*)
x2z(samo DVD VIDEO/CD)
Nasprotna smer predvajanja
3m(samo DVD VIDEO/DVD-VR/VIDEO CD/
DATA CD* /DATA DVD*)
x2Z(samo DVD VIDEO)
* samo DivX video
(step)
korak
(step)
korak
Opombi
• Pri nekaterih diskih nekatere funkcije niso mogoče.
• Pri disku DATA CD/DATA DVD lahko
poiščete določen del samo na avdio posnetku
MP3 ali video datoteki DivX.
Hitro iskanje mesta s hitrim
vrtenjem diska naprej ali nazaj
(Scan)
Med predvajanjem diska pritiskajte na tipko
m ali M
. Ko najdete želeno mesto,
spustite tipko in se vrnite na običajno hitrost
m
predvajanja. Z vsakim pritiskom na tipko
ali M
med funkcijo »Speed scan« (hitro
pregledovanje), se hitrost predvajanja spremeni.
Z vsakim pritiskom se oznaka spremeni na sledeč
način. Pri nekaterih diskih utegnejo biti dejanske
hitrosti drugačne.
Hitrost predvajanja "2z"/"2Z" je približno 2x
hitrejša od običajne.
Hitrost predvajanja "3M"/"3m" je
hitrejša od hitrosti "2M"/"2m" in hitrost
predvajanja "2M"/"2m" je hitrejša od hitrosti
"1M"/"1m".
Počasno predvajanje (Slowmotion play)
Ko je predvajalnik v načinu začasne ustavitve,
m ali M . Ko najdete
pritisnite na tipko
želeno mesto, pritisnite tipko H in se vrnite na
običajno hitrost predvajanja.
m ali M
Z vsakim pritiskom na tipko
med počasnim predvajanjem, se hitrost
predvajanja spremeni. Na voljo sta dve hitrosti. Z
vsakim pritiskom se prikaz spremeni:
Smer predvajanja
˜1
2
Nasprotna smer predvajanja (samo DVD
VIDEO/DVD-VR)
˜1
2
Hitrost predvajanja "2 "/"2
od hitrosti "1 "/"1 ".
" je počasnejša
Opomba
Za DATA CD/DVD: ta funkcija deluje samo za
video datoteke DivX.
39
Predvajanje posameznih slik
(Freeze Frame)
Ko je predvajalnik začasno ustavljen, pritisnite
za pomik na naslednjo sliko.
tipko
Pritisnite tipko
za pomik na predhodno
sliko (samo DVD) Če tipko držite pritisnjeno,
si lahko slike ogledate v zaporedju. Če se želite
vrniti na običajno predvajanje, pritisnite tipko
H.
Opombi
• Na disku DVD-RW/DVD-R v načinu VR
mirujočih slik ni mogoče iskati.
• Za DATA CD/DVD: ta funkcija deluje samo za
video datoteke DivX.
Iskanje Title/naslova)/Chapter
(poglavja)/Track(posnetka)/
Index(indeksa)/Scene(kadra)
(način Search)
DVD lahko pregledujete z izbiranjem naslova ali
poglavja, VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD pa z izbiranjem posnetka, indeksa ali kadra.
Ker so naslovom in posnetkom dodeljene
edinstvene številke na disku, lahko želeni naslov
ali posnetek izberete z vpisom njegove številke.
Lahko pa poiščete kader s pomočjo časovne
kode.
Številčne
tipke
CLEAR
CLEAR
ENTER
ENTER
DISPLAY
DISPLAY
1 Pritisnite
tipko DISPLAY (pri
predvajanju DATA CD-jev s slikovnimi
datotekami JPEG pritisnite dvakrat).
Prikaže se kontrolni meni.
2 Siskanja.
puščicama
izberite način
zPri predvajanju diskov DVD VIDEO/
DVD-VR
TITLE
CHAPTER
TIME/TEXT
Če želite poiskati začetno mesto z vpisom
časovne kode, izberite »TIME/TEXT«.
zPri predvajanju diskov VIDEO CD ali
Super VCD brez PBC predvajanja
TRACK
INDEX
40
zPri predvajanju diskov VIDEO CD CD ali
Super VCD s PBC predvajanjem
5 Pritisnite tipko ENTER.
Predvajanje se začne na izbranem mestu.
SCENE
zPri predvajanju diskov CD
TRACK
zPri predvajanju DATA CD-ja/DATA DVD-ja
ALBUM
TRACK (samo avdio posnetki MP3)
FILE (samo slikovne datoteke
JPEG)
zPri predvajanju diskov DATA CD/DATA
DVD (video datoteke DivX)
ALBUM
TRACK
Primer: če izberete
CHAPTER
Izbere se »**(**)« (** se nenaša na številko).
Številka v oklepajih označuje skupno število
naslovov, poglavij, posnetkov, indeksov ali
kadrov.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Izbrana vrsta
3 Pritisnite tipko ENTER.
Izbere se »T**:**:**« (čas predvajanja
trenutnega naslova).
2 Pritisnite tipko ENTER.
»T**:**:**« se spremeni v »T––:––:––.«
3 Z oštevilčenimi tipkami vpišite časovno
kodo, nato pritisnite ENTER.
Na primer, če želite najti kader 2 uri, 10
minut in 20 sekund po začetku snemanja,
preprosto vpišite »2:10:20«.
z
Nasveta
• Če je nadzorni meni izklopljen, lahko poiščete
poglavje (DVD), posnetek (CD/DATA CD/
DATA DVD) ali datoteko (DATA CD (DivX
video)/DATA DVD (DivX video) tako, da
pritisnete oštevilčeno tipko in ENTER.
• Prvi kader z naslovi, poglavji ali posnetki,
posnetimi na disku, lahko prikažete na zaslonu,
razdeljenem na 9 delov. Predvajanje lahko
začnete z neposredno izbiro enega od kadrov.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Iskanje kadra
(PICTURE NAVIGATION)« na strani 42.
Opombi
»**(**)« se spremeni v »––(**)« .
12(27)
(34)
T
1:32:55
Iskanje kadra s pomočjo časovne
kode (samo DVD VIDEO/DVD-RW)
1 V koraku 2 izberite
TIME/TEXT.
PLAY
DVD VIDEO
• Prikazana številka naslova, poglavja ali
posnetka, je enaka številki, posneti na disku.
• Na disku DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL ni
mogoče poiskati kadra s pomočjo časovne kode.
4 Zželeni
oštevilčenimi tipkami izberite
naslov, poglavje, posnetek,
indeks ali kader.
zV primeru, da naredite napako
S pritiskom na CLEAR številko izbrišite,
nato izberite drugo številko.
41
Iskanje s pomočjo
kadrov (PICTURE
3 Pritisnite ENTER.
Prvi kader vsakega poglavja, naslova ali
posnetka se prikaže na naslednji način.
NAVIGATION)
Vaš zaslon lahko razdelite na 9 podzaslonov in
tako hitreje najdete željen kader.
PICTURENAVI
PICTURE
NAVI
ENTER
ENTER
DISPLAY
DISPLAY
ORETURN
RETURN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 poglavje,
S puščicami
izberite
naslov ali posnetek in
pritisnite tipko ENTER.
Predvajanje se začne od izbranega kadra.
Vrnitev na običajno predvajanje med
nastavljanjem
Pritisnite tipko O RETURN ali DISPLAY.
1 Med
predvajanjem pritisnite
PICTURE NAVI.
Prikaže se naslednji zaslon.
CHAPTER VIEWER
ENTER
z
Nasvet
Če je poglavij, naslovov ali posnetkov več kot 9,
se na spodnji desni strani zaslona prikaže
oznaka $.
Če želite prikazati dodatne naslove, poglavja ali
posnetke, izberite spodnji kader in pritisnite .
Za vrnitev na predhodne kadre izberite zgornji
kader in pritisnite Â.
Opomba
2 Pritiskajte
PICTURE NAVI za izbiro
postavke.
• CHAPTER VIEWER (samo za DVD
VIDEO): prikaže se prvi kader vsakega
poglavja.
• TITLE VIEWER (samo za DVD VIDEO):
prikaže se prvi kader vsakega naslova.
• TRACK VIEWER (samo VIDEO
CD/Super VCD): prikaže se prvi kader
vsakega posnetka
42
Pri nekaterih diskih nekatere funkcije niso
mogoče.
Nastavitev zvoka
Spreminjanje zvoka
Če je DVD VIDEO ali DATA DVD(video
datoteke DivX)/DATA CD (video datoteke
DivX) posnet v več zvočnih formatih (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio ali DTS), lahko med
predvajanjem izberete želen zvočni format. Če
je DVD VIDEO posnet v večih jezikih, lahko
izberete tudi jezik.
Pri diskih CD ali ali VIDEO CD lahko izbirate
med zvokom levega in desnega kanala in ta
izbrani zvok poslušate v levem in desnem
zvočniku. Na primer, pri disku s posneto glasbo,
lahko desni kanal oddaja vokale, levi kanal pa
zvok instrumentov. Če želite poslušati samo zvok
instrumentov, lahko izberete levi kanal in ga
poslušate v obeh zvočnikih.
1 (avdio).
Med predvajanjem pritisnite tipko
Prikaže se sledeči prikaz.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2 izberite
S pritiskanjem tipke
(avdio)
želeni zvočni signal.
zMed predvajanjem diska DVD VIDEO
Pri nekaterih diskih DVD VIDEO je izbira
jezikov drugačna.
Prikazane 4 števke predstavljajo jezikovno kodo.
Glejte seznam jezikovnih kod na strani 70.
Če je prikazan isti jezik dva ali več-krat,
pomeni, da je DVD VIDEO posnet v večih
zvočnih formatih.
zMed predvajanjem diska DVD-RW
Prikažejo se vrste glasbenih posnetkov na
disku
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
Primer:
• 1: MAIN (glavni zvok)
• 1: SUB (pod zvok)
• 1: MAIN+SUB (glavni in pod zvok)
zMed predvajanjem diska VIDEO CD
ali CD.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• STEREO: običajni stereo zvok
• 1/L: Zvok levega kanala (mono)
• 2/R: Zvok desnega kanala (mono)
zMed predvajanjem diska DATA CD
(DivX video) ali DATA DVD (DivX video)
Izbira formata avdio signala za DATA CD
ali DATA DVD je odvisna od video datoteke
DivX, ki jo disk vsebuje. Format se prikaže na
prikazovalniku.
zMed predvajanjem diska Super VCD
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• 1: STEREO: stereo zvok zvočnega posnetka
1 (mono)
• 1:1/L: zvok levega kanala zvočnega
posnetka 1 (mono)
• 1:2/R: zvok desnega kanala zvočnega
posnetka 1 (mono)
• 2:STEREO: stereo zvok zvočnega
posnetka 2
• 2:1/L: zvok levega kanala zvočnega
posnetka 2
• 2:2/R: zvok desnega kanala zvočnega
posnetka 2 (mono)
zMed predvajanjem diska DATA CD ali
DATA DVD
Predvajal se bo predvajalnikov zvok za ozadje.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• BGM 1
• BGM 2
• BGM 3
• BGM 4
(se nadaljuje)
43
Nekaj o zvočnih signalih
Opomba
• Med predvajanjem diska Super VCD , na
katerem ni posnetega zvočnega posnetka 2, pri
izbiri postavk »2:STEREO«, »2:1/L« in »2:2/R«
ne bo slišati zvoka.
• Če predvajte disk v načinu DVD-VR: Če ste
priključili avdio komponento s priključkom
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
in želite preklopiti med zvočnimi posnetki,
v “AUDIO SETUP” nastavite “DOLBY
DIGITAL” na “D-PCM” (stran 61).
• Če je način “MODE (MP3, JPEG) nastavljen
na “AUTO” ali “AUTO (BGM)” (stran 50),
lahko slišite predvajalnikov notranji zvok za
ozadje, če ne predvajate MP3-ja.
Preverjanje formata zvočnega
signala
Če med predvajanjem večkrat pritisnete na tipko
, se prikaže format trenutnega zvočnega
signala (Dolby Digital, DTS, PCM, itd.), kot je
prikazano spodaj.
zPri predvajanju diska DVD VIDEO
Primer:
Dolby Digital 5.1 ch
Zadnji (L/R)
LFE (Low Frequency
Effect – učinek nizkih
frekvenc)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Front (L/R)
Sprednji
(L/R)
Center
++ srednji
zPri predvajanju video datoteke DivX na
disku DATA CD ali DATA DVD
Primer:
MP3
1: MP3 128k
količina podatkov
na sekundo
44
Zvočni signali, posneti na disku, vsebujejo
elemente zvoka (kanale), kot je prikazano spodaj.
Vsak kanal potuje iz ločenega zvočnika.
• Sprednji (levi)
• Sprednji (desni)
• Srednji (mono)
• Zadnji (levi)
• Zadnji (desni)
• Zadnji (mono) – zadnja komponenta sistema
Dolby Surround procesira stereo signal in signal
Dolby Digital.
• LFE (Low Frequency Effect – učinek nizkih
frekvenc).
Opomba
Če je “DTS” v “AUDIO SETUP” nastavljen
na “OFF”, se možnost izbire posnetka DTS na
zaslonu ne prikaže, tudi če disk vsebuje DTS
posnetke (str. 61).
Nastavitve TV navideznega prostorskega
zvoka (TVS)
Če priključite stereo TV ali 2 zvočnika, vam
funkcija »TV Virtual Surround« omogoča
poslušanje prostorskega zvoka z zvočno sliko, ki
iz zvoka sprednjih zvočnikov (L: levi, R: desni)
ustvari navidezna zadnja zvočnika brez uporabe
dejanskih zadnjih zvočnikov. Sony je razvil TVS
za produkcijo prostorskega zvoka za domačo
uporabo, kadar uporabljate samo stereo televizor.
To deluje le kadar predvajate večkanalni Dolby
zvočni posnetek.
Če je predvajalnik nastavljen tako, da oddaja signale iz priključka DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, bo prostorski učinek slišati le, če
bo v »AUDIO SETUP«, »DOLBY DIGITAL«
nastavljen na »D-PCM«, »MPEG« pa na »PCM«
(str. 61).
SUR
SUR
1 Med
predvajanjem pritisnite tipko
SUR.
Prikaže se sledeči prikaz.
TVS DYNAMIC THEATER
Preklic nastavitve
V koraku 2 izberite »OFF«.
zTVS DYNAMIC THEATER, TVS DYNAMIC,
TVS WIDE
Ta način je učinkovit, kadar je razdalja med prednjima (L) in zadnjima (R) zvočnikoma majhna,
kot na primer med vgrajenima zvočnikoma na
stereo televizorju.
zTVS NIGHT
Ta način je priročen, kadar ne želite motiti drugih
ljudi, kljub temu pa lahko slišite dialoge in uživate
ob učinkih prostorskega zvoka TVS WIDE.
zTVS STANDARD
Ta nastavitev vam omogoča uporabo TVS z
dvema ločenima zvočnikoma in daje nespremenjeno kakovost zvoka.
Opombe
• Če predvajate signal, ki ne vsebuje signala za
zadnja zvočnika, prostorskega učinka ne bo
slišati.
• Kadar izberete enega od TVS načinov,
prostorsko nastavitev priključene TV ali
ojačevalnika (sprejemnika) izklopite.
• Vsi diski se na funkcijo »TVS NIGHT« ne
odzovejo na enak način.
• Mesto poslušanja mora biti med zvočniki in
v enaki razdalji od vseh zvočnikov. Zvočniki
morajo biti nameščeni v podobnih okoliščinah,
če ne bo učinke TVS težko zaznati.
• Če uporabljate priključek DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT in v »AUDIO
SETUP« nastavite »DOLBY DIGITAL« na
»DOLBY DIGITAL«, »MPEG« na »MPEG« in
»DTS« na »ON«, bo zvok prihajal iz zvočnikov, a
brez učinka SURROUND.
• Prostorski učinki ne delujejo, če uporabljate
funkciji FAST PLAY in SLOW PLAY, čeprav
lahko način prostorskih učinkov spreminjate.
2 Sprostorskih
tipko SUR izberite enega od
zvokov TVS.
Spodaj si oglejte opise posameznih postavk.
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
• TVS NIGHT
• TVS STANDARD
45
Predvajanje zvoka
MP3 in slik JPEG
Nekaj o avdio posnetkih
MP3 in slikovnih datotekah
JPEG
MP3 je tehnologija zvočne kompresije, ki ustreza
določitvam ISO/IEC MPEG. JPEG je tehnologija
slikovne kompresije.
Predvajate lahko diske DATA CD/DATA DVD,
ki vsebujejo avdio posnetke MP3 ali slikovne
datoteke JPEG.
Diski DATA CD/DATA DVD, ki jih
predvajalnik lahko predvaja
Na tem predvajalniku lahko predvajate diske
DATA CD ali DATA DVD, posnete v formatih
MP3 (MPEG1 Audio Layer III) in JPEG. Diski
morajo biti posneti v skladu s formatom ISO9660
level 1, level 2 ali Joliet in DATA DVD standarda
UDF (Universal Disc Format), da lahko predvajalnik posnetke (ali datoteke) prepozna.
Podrobnosti o snemalnem formatu si oglejte v
navodilih, priloženih pogonom CD-R/CD-RW in
snemalnemu programu (ni priložen).
Opombe
• Predvajalnik lahko predvaja katerekoli podatke
s končnico “.MP3”, “.JPG” ali “.JPEG”, tudi če
niso v formatu MP3 ali JPEG. Predvajanje takih
podatkov pa lahko povzroči glasen šum, ki bi
utegnil poškodovati zvočnike.
• Predvajalnik ne more predvajati avdio posnetkov
formata MP3PRO.
• Nekaterih datotek JPEG ni mogoče predvajanje.
• Avdio posnetkov MP3/slikovnih datotek JPEG
na diskih DATA CD/DATA DVD, ki vsebujejo
video datoteke, ni mogoče predvajati.
Nekaj o vrstnem redu
predvajanja albumov, posnetkov
in datotek
Albumi se predvajajo v nasledjem vrstnem redu:
zStruktura vsebine diska
Drevo 1 Drevo 2 Drevo 3 Drevo 4 Drevo 5
ROOT
Opomba
Predvajalnik nekaterih diskov DATA CD/DATA
DVD, izdelanih v formatu Packet Writer, morda
ne bo predvajal.
Zvočni posnetki MP3 ali
slikovne datoteke JPEG, ki jih
predvajalnik lahko predvaja
Predvajalnik lahko predvaja naslednje posnetke in
datoteke:
• zvočne posnetke MP3 s končnico “.MP3”
• slikovne datoteke s končnico “.JPEG” ali
“.JPG”,
• datoteke JPEG, ki ustrezajo formatu slikovne
datoteke DCF*.
* ”Design rule for Camera File system“: datotečni
standard za digitalne fotoaparate, katere določa
JEITA (Japan Electronic and Information
Technology Industries Association).
46
Album Posnetek (MP3 avdio)
ali datoteka (slika JPEG)
Ko vstavite DATA CD/DATA DVD in pritisnete
H, se oštevilčeni posnetki (ali datoteke)
predvajajo zaporedoma, od 1 do 7. Podalbumi/posnetki (ali datoteke), ki jih vsebuje
trenutno izbrani album, imajo prednost pred
naslednjim albumom v istem drevesu.
(Primer: C vsebuje D, zato se 4 predvaja
pred 5.)
Ko pritisnete tipko MENU in se prikaže
seznam z albumi (str. 49), se albumi razvrstijo v
naslednjem vrstnem redu:
A n B n C n D n F n G. Albumi, ki
ne vsebujejo posnetkov (ali datotek) (npr. album
E), se ne prikažejo v seznamu.
z
Predvajanje DATA CD-jev
z avdio posnetki MP3 in
slikovnimi datotekami
JPEG
Na tem predvajalniku lahko predvajate avdio posnetke MP3 in slikovne datoteke JPEG, posnete
na disku DATA CD ali DATA DVD.
Nasveta
• Če pred imena posnetkov/datotek dodate
številko (01, 02, 03, itd.), se bodo posnetki/
datoteke predvajali v izbranem vrstnem redu.
• Ker potrebuje disk z večimi drevesi dlje časa, da
se začne predvajati, namestite albume znotraj
prvih dveh dreves.
Opombe
• Pri določenih programih, s katerimi ste ustvarili
DATA CD/DATA DVD, utegne biti vrstni
red predvajanja posnetkov drugačen od zgoraj
opisanega.
• Zgoraj opisani vrstni red predvajanja posnetkov
ne velja, če se na DATA CD-ju nahaja več kot
200 albumov in 300 datotek v vsakem albumu.
• Predvajalnik prepozna vse do 200 albumov
(šteje le albume, vključno s tistimi, ki ne
vsebujejo avdio posnetkov MP3 in slikovnih
datotek JPEG). Predvajal bo le prvih 200
albumov.
• Pomik na naslednji ali drug album utegne trajati
nekaj časa.
z
Nasvet
Med predvajanjem zvočnih posnetkov MP3 in
slikovnih datotek JPEG si lahko ogledate podatke
o disku (str. 27).
Opombi
• DATA CD, posnet v formatu KODAK Picture
CD, se ob vstavitvi samodejno začne predvajati.
• Če na DATA CD-ju/DATA DVD-ju ni posnetih
zvočnih posnetkov MP3 ali slikovnih datotek
JPEG, se na zaslonu prikaže napis »No audio
data« ali »No image data«.
Izbira albuma
1 Pritisnite tipko MENU.
Prikaže se seznam albumov, posnetih na
disku. Ko se predvaja album, je njegov naslov
zasenčen.
2 želite
S tipko
izberite album, ki ga
predvajati.
3 Pritisnite tipko
H.
(se nadaljuje)
47
Predvajanje se začne od izbranega albuma.
Če želite izbrati zvočne posnetke MP3, si
oglejte poglavje »Izbira zvočnega posnetka
MP3« (str. 48). Če želite izbrati slikovne
datoteke JPEG, si oglejte poglavje »Izbira
slikovne datoteke JPEG« (str. 48).
Ustavitev predvajanja
Pritisnite tipko x.
Predvajanje naslednje ali predhodne
strani
Pritisnite tipko m ali M.
Vklop ali izklop prikaza
Pritiskajte tipko MENU.
z
Nasveta
Izbira slikovne datoteke JPEG
1 Po
koraku 2 v poglavju »Izbira
albuma«, pritisnite tipko PICTURE
NAVI.
Na 16 podzaslonih se prikažejo slike datotek
na albumu. Na desni strani se prikaže pas za
premikanje.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
• Med izbranimi albumi lahko za predvajanje
izberete samo avdio posnetke MP3, slikovne
datoteke JPEG ali oboje, tako da izberete
nastavitev »MODE (MP3, JPEG)« (str. 50).
Če želite prikazati dodatno sliko, izberite
spodnje slike in pritisnite tipko . Če se
želite vrniti na predhodno sliko, izberite
zgornje slike in pritisnite tipko Â.
Izbira zvočnega posnetka MP3
2 pritisnite
S puščicami
izberite sliko in
tipko ENTER.
1 Po
koraku 2 v poglavju »Izbira
albuma«, pritisnite ENTER.
Prikaže se seznam posnetkov na albumu.
2 Sinpuščicama
izberite posnetek
pritisnite tipko ENTER.
Začne se predvajati izbrani posnetek.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite tipko x.
Predvajanje naslednje ali predhodne
strani
Pritisnite tipko m ali M.
Vrnitev na prejšnji prikaz
Pritisnite tipko O RETURN.
Predvajanje naslednjega ali
predhodnega avdio posnetka MP3
Med predvajanjem pritisnite tipko M" ali ..
S pritiskanjem na tipko M" med predvajanjem
zadnjega posnetka v trenutno izbranem albumu
lahko izberete prvi posnetek naslednjega albuma.
Ne pozabite, da se s tipko . ni mogoče vrniti
na predhodni album in da ga morate izbrati v
seznamu.
48
Prikaže se izbrana slika.
Predvajanje naslednje ali predhodne
slikovne datoteke JPEG
Med predvajanjem pritisnite tipko M ali m. S
pritiskanjem na tipko m med predvajanjem
zadnje datoteke v trenutno izbranem albumu
lahko izberete prvo datoteko naslednjega albuma.
Ne pozabite, da se s tipko M ni mogoče vrniti
na predhodni album in da ga morate izbrati v
seznamu.
Obračanje slike JPEG
Ko je slika prikazana, pritisnite tipko
.Z
vsakim pritiskom na tipko  se slika zavrti za 90
stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.
Če se želite vrniti na običajni prikaz, pritisnite
tipko CLEAR.
Slika se vrne na običajni prikaz, tudi če se s tipko
M/m pomaknete na naslednjo ali na predhodno
sliko.
Povečava slike JPEG (zoom)
Ko je slika prikazana, pritisnite tipko ZOOM.
Sliko lahko povečate vse do 4x in jo premikate s
.
puščicami
Če se želite vrniti na običajni prikaz, pritisnite
tipko CLEAR.
z Če enkrat pritisnete (x2)
Slika se dvakrat poveča.
z Če dvakrat pritisnete (x4)
Slika se štirikrat poveča.
Zaporedni prikaz (Slide
Show) slik JPEG
Prikaz podatkov o sliki JPEG
Med predvajanjem slikovnih datotek JPEG pritisnite na tipko
(podnapisi).
Na zaslonu se prikaže naslednje: ime datoteke,
model fotoaparata, datum, ura, ločljivost
slike, velikost datoteke, podatki o nastavitvah
fotoaparata (ISO, čas osvetlitve, številka F,
goriščna razdalja, ipd.).
se prikaže, če je bila slika posneta z bliskavico.
se prikaže, če se slika samodejno obrne.
Če želite informacije skriti, pritisnite na tipko
(podnapisi).
Prikaz zgornjih informacij je odvisen od digitalnega fotoaparata.
Ustavitev predvajanja slik JPEG
Pritisnite tipko x.
z
Slikovne datoteke na DATA CD-ju lahko
predvajate zaporedoma s funkcijo »Slide Show«.
MENU
ENTER
DISPLAY
H
x
Nasveti
• Med gledanjem slikovnih datotek JPEG lahko
nastavite možnosti, kot so »INTERVAL« (str.
51), »EFFECT« (str. 52) in »SHARPNESS«
(str. 34).
• Slikovne datoteke si lahko ogledate brez zvoka
MP3, tako da nastavite »MODE (MP3, JPEG)«
na »IMAGE (JPEG)« (str. 50).
• Datum, ko ste posneli sliko, se prikaže ob napisu
»DATE« v nadzornem meniju (str. 11). Pri
nekaterih digitalnih fotoaparatih se datum ne bo
prikazal.
1 Pritisnite tipko MENU.
Prikaže se seznam albumu na DATA CD-ju.
2 S puščicama
3 Pritisnite tipko
izberite album.
H.
Slike JPEG v izbranem albumu se začnejo
zaporedoma predvajati.
Opombe
Če ste v »MODE (MP3, JPEG)« (str. 50) izbrali
»AUDIO (MP3)«, funkcija PICTURE NAVI ne
deluje.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite tipko x.
Opombi
• Zaporedni prikaz se ustavi, če pritisnete tipke
ali ZOOM. Za nadaljevanje zaporednega
prikaza, pritisnite tipko H.
• Ta funkcija ne deluje, če je »MODE (MP3,
JPEG)« nastavljen na »AUDIO (MP3)« (str. 50).
49
Zaporedni prikaz slik z zvokom
(MODE (MP3, JPEG))
Če se slikovne datoteke JPEG in zvočni posnetki
MP3 nahajajo v istem albumu lahko uživate
zaporedni prikaz slik z zvokom.
1 Pri
ustavljeni enoti pritisnite tipko
DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
2 (MODE
S puščicama
izberite
(MP3, JPEG)) in pritisnite
tipko ENTER.
Prikažejo se možnosti za »MODE (MP3,
JPEG)«.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
AUTO (BGM)
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
DATA CD MP3
3 S(tovarniška
puščicama
izberite »AUTO«
nastavitev) in pritisnite
tipko ENTER.
• AUTO: zaporedoma predvaja slikovne
datoteke JPEG z zvočnimi posnetki MP3. Če
datoteke MP3 ni, se bodo slikovne datoteke
JPEG predvajale s predvajalnikovim
notranjim zvokom za ozadje.
• AUDIO (BGM): predvaja slikovne datoteke
JPEG s predvajalnikovim notranjim
zvokom za ozadje. Če želite izbrati
melodijo zvoka, večkrat pritisnite na tipko
(avdio) med gledanjem slike. Lahko
izberete tudi zvočni posnetek MP3.
• AUDIO (MP3): zaporedoma predvaja
samo zvočne posnetke MP3.
• IMAGE (JPEG): zaporedoma predvaja
samo slikovne datoteke JPEG.
4 Pritisnite tipko MENU.
Prikaže se seznam albumov na DATA CDju/DATA DVD-ju.
5 Svsebuje
puščicama
izberite album, ki
slikovne datoteke JPEG in
zvočne posnetke MP3, ki jih želite
predvajati.
50
6 Pritisnite tipko
H.
Začne se zaporedni prikaz slik z zvokom.
z
Nasveta
• Če želite ponoviti predvajanje tako zvočnih
posnetkov MP3 kot tudi slikovnih datotek JPEG
v enem albumu, ponovite isti zvočni posnetek
MP3 ali album, medtem ko je »MODE (MP3,
JPEG)« nastavljen na AUTO ali AUTO (BGM).
Za ponavljanje posnetkov ali albuma si oglejte
tudi poglavje »Predvajanje s ponavljanjem
(Repeat Play)« na strani 31.
• Predvajalnik prepozna največ 200 albumov,
ne glede na izbrani način. Za vsak album
predvajalnik prepozna vse do 300 zvočnih
posnetkov MP3 in 300 slikovnih datotek JPEG,
če je izbrana možnost »AUTO« ali »AUTO
(BGM)«, 600 zvočnih posnetkov MP3, če
je izbrana možnost »AUDIO (MP3)« in 600
slikovnih datotek JPEG, če je izbrana možnost
»IMAGE (JPEG)«.
Opombe
• Če predvajate disk, ki vsebuje samo zvočne
posnetke MP3 in je način »MODE (MP3,
JPEG)« nastavljen na »AUTO« ali »AUTO
(BGM)«, lahko poslušate samo zvočne posnetke
MP3.
• Če predvajate disk, ki vsebuje samo slikovne
datoteke JPEG in je način »MODE (MP3,
JPEG)« nastavljen na »AUTO« ali »AUTO
(BGM)«, se bo predvajal predvajalnikov notranji
zvok za ozadje.
• Če se predvajanje JPEG konča med
predvajanjem MP3, se bo predvajanje MP3-ja
nadaljevalo s sliko v ozadju.
• Če se predvajanje MP3 konča med
predvajanjem JPEG, se bo začel predvajati
predvajalnikov notranji zvok za ozadje.
• Če istočasno predvajate veliko količino podatkov
za posnetek MP3 in za slikovne datoteke JPEG,
utegne zvok prekinjati. Priporočamo vam, da pri
ustvarjanju datoteke hitrost prenosa podatkov
MP3 nastavite na največ 128 kb/s. Če zvok še
vedno prekinja, zmanjšajte velikost datoteke
JPEG.
Predvajanje visoko-kakovostnega
zaporednega prikaza slik
(PhotoTV HD)
Če imate Sonyjev TV, ki je združljiv s funkcijo
‚PhotoTV HD«, lahko s pomočjo naslednjih
povezav in nastavitev uživate v slikah najvišje
kakovosti.
1 Spriključite
kablom HDMI (ni priložen)
predvajalnik v TV.
Nastavitev hitrosti zaporednega
prikaza (INTERVAL)
2 Nastavite
video nastavitev TV-ja na
način »Video-A«.
Čas prikaza slik med zaporednim prikazom lahko
nastavite.
Podrobnosti o načinu »Video-A« si oglejte v
navodilih za uporabo, priloženih televizorju.
3 VRESOLUTION«
»HDMI SETUP« nastavite »JPEG
na »PhotoTV HD«
(str. 62).
Nekaj o funkciji ‚PhotoTV HD‘
Funkcija ‚PhotoTV HD‘ omogoča prikaz izjemno
natančnih slik in fotografski prikaz nežnih
struktur in barv. Če s kablom HDMI priključite
napravo, ki je združljiva s funkcijo ‚PhotoTV
HD‘, boste lahko uživali v povsem novem svetu
fotografij, v osupljivi kakovosti Full HD. Na
primer, nežna struktura kože, rož, peska in valov
lahko se na velikem zaslonu prikaže v čudoviti
fotografski kakovosti.
Opombe
• Če s kablom HDMMI priključite Sonyjevo
napravo, združljivo s funkcijo ‚PhotoTV HD‘,
bo TV samodejno nastavil optimalno kakovost
slike za ogled fotografij. Podrobnosti si oglejte v
navodilih za uporabo, priloženih televizorju.
• Funkcija ‚PhotoTV HD‘ se vklopi, če »JPEG
RESOLUTION« nastavite na ‚PhotoTV HD‘, če
vstavite disk DATA CD/DATA DVD, ki vsebuje
zvočne posnetke MP3/slikovne datoteke JPEG
in če s HDMI kablom priključite predvajalnik v
TV.
• Če je način ‚PhotoTV HD‘ vklopljen,
predvajalnik samodejno zamenja izhod
video signala iz »HDMI RESOLUTION«
na »1920x1080i«, »TV TYPE« na »16:9« in
"YCBCR/RGB (HDMI)" na "YCBCR", tudi če
ne spreminjate trenutnih nastavitev.
• Če je način ‚PhotoTV HD‘ vklopljen, ne morete
izbrati »HDMI RESOLUTION« ali "YCBCR/
RGB (HDMI)" v »HDMI SETUP« (str. 62) ali
»TV TYPE« v »SCREEN SETUP« (str. 57).
• Če nastavite način ‚PhotoTV HD‘, funkcije
brisanja (wipe), obračanja (rotation), zooma in
učinkov niso na voljo.
• Če je način ‚PhotoTV HD‘ vklopljen, se način
»TV TYPE« v načinu hitrih nastavitev (Quick
Setup) (str. 22) preskoči.
1 Med
predvajanjem slik JPEG ali pri
ustavljeni enoti dvakrat pritisnite
tipko DISPLAY.
Prikaže se nadzorni meni.
2 SINTERVAL,
puščicama
izberite
nato pritisnite ENTER.
Prikažejo se možnosti za »INTERVAL«.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW 1
SLOW 2
3 Snastavitev.
puščicama
DATA CD JPEG
izberite želeno
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• NORMAL: Nastavi dolžino prikaza na
približno 6 do 9 sekund.
• FAST: Nastavi dolžino prikaza na manj kot
v načinu NORMAL.
• SLOW1: Nastavi dolžino prikaza na dlje
kot v načinu NORMAL.
• SLOW2: Nastavi dolžino prikaza na dlje
kot v načinu SLOW1.
4 Pritisnite tipko ENTER.
Opombi
• Nekatere datoteke JPEG, še posebej progresivne
datoteke JPEG in datoteke JPEG z najmanj 3
000 000 slikovnih točk, potrebujejo dlje časa,
da se prikažejo, kot druge, zato se bo dolžina
prikaza zdela daljša.
• Dolžina intervala je odvisna od nastavitve
»JPEG RESOLUTION« v nastavitvah
»SCREEN SETUP« (stran 62).
(se nadaljuje)
51
Izbira izgleda prikazanih slik
(EFFECT)
Izberete lahko tudi način, kako se slike med
zaporednim prikazom prikažejo.
1 ustavljeni
Med predvajanjem slik JPEG ali pri
enoti dvakrat pritisnite
tipko DISPLAY.
2 (EFFECT),
S puščicama
izberite
nato pritisnite ENTER.
Prikažejo se možnosti za »EFFECT«.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODE 1
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE 4
MODE 5
OFF
3 Snastavitev.
puščicama
izberite želeno
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
• MODE1:
Slika se pomakne prek zaslona od zgoraj
navzdol.
• MODE2:
Slika se pomakne prek zaslona od leve
proti desni.
• MODE3:
Slika se razširi iz sredine zaslona.
• MODE4:
Slike v naključnem vrstnem redu
uporabljajo učinke.
• MODE5:
Naslednja slika zdrsne čez predhodno sliko.
• OFF
Izklopi funkcijo.
4 Pritisnite tipko ENTER.
Opombi
• Ta nastavitev ne deluje, če ima datoteka JPEG
informacije o obračanju slike.
• Pri nekaterih nastavitvah »JPEG
RESOLUTION« (str. 62), določeni učinki ne
delujejo.
52
Predvajanje DivX® videa
Nekaj o video
datotekah DivX
DivX® je tehnologija kompresiranja video
datotek, katero je razvila družba DivX, Inc. Ta
izdelek je uradni, potrjen DivX® izdelek.
Na tem predvajalniku lahko predvajate diske
DATA CD in DATA DVD, ki vsebujejo video
datoteke DivX®.
Diski DATA CD in DATA DVD, ki
jih ta predvajalnik lahko predvaja
Možnost predvajanja diskov DATA CD (CDROM/CD-R/CD-RW) in diskov DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVDR) na tem predvajalniku je odvisna od nekaterih
pogojev:
– na diskih DATA CD/DATA DVD, ki poleg
avdio posnetkov MP3 ali slikovnih datotek
JPEG vsebujejo še video datoteke DivX,
predvajalnik predvaja samo video datoteke
DivX,
Predvajalnik predvaja samo DATA CD-je, katerih
logični format je ISO 9660 Level 1/Level 2 ali
Joliet in DATA CD-je univerzalnega formata
(UDF - Universal Disk Format).
Podrobnosti o snemalnemu formatu si oglejte
v navodilih, priloženih pogonu diska in
snemalnemu programu (ni priložen).
Video datoteke DivX, ki jih
predvajalnik lahko predvaja
Predvajalnik lahko predvaja datoteke, posnete v
formatu DivX in s končnicu ".AVI" ali ".DIVX.".
Ne bo pa predvajal datotek s tema končnicama,
če datoteke ne vsebujejo videa DivX.
z
Nasvet
Podrobnosti o možnosti predvajanja avdio
posnetkov MP3 in slikovnih datotek JPEG
na diskih DATA CD/DATA DVD si oglejte v
poglavju “ Diski DATA CD/DATA DVD, ki jih
predvajalnik lahko predvaja” (str. 46).
Opombe
• Predvajalnik morda ne bo predvajal video
datoteke DivX, če le-ta združuje dve ali več
datoteki DivX.
• Predvajalnik ne more predvajati video datoteke
DivX velikosti več kot 720 (širina) x 576
(višina)/2 GB.
• Pri nekaterih video datotekah DivX bo slika
morda nejasna in zvok utegne preskakovati.
• Predvajalnik ne more predvajati nekaterih video
datotek DivX, ki so daljše od 3 ur.
Nekaj o vrstnem redu predvajanja
podatkov na DATA CD-jih ali DATA DVD-jih
Oglejte si poglavje “Nekaj o vrstnem redu
predvajanja albumov, posnetkov in datotek”
(str. 46). Pomnite, da je vrstni red odvisen od
programa, ki je bil uporabljen za ustvarjanje video
datoteke DivX ali od tega ali je v posameznem
albumu več kot 200 albumov in 600 video datotek
DivX.
Opomba
Predvajalnik morda ne bo predvajal nekaterih
DATA-CD-jev/DATA DVD-jev, ustvarjenih v
formatu Packet Write.
53
Predvajanje video
datotek DivX®
Predvajate lahko video datoteke DivX® na diskih
DATA CD in DATA DVD
MENU
ENTER
RETURN
Ustavitev predvajanja
Pritisnite tipko x.
Pomik na naslednjo ali predhodno stran
Pritisnite tipko m ali M.
Vklop ali izklop prikaza
Večkrat pritisnite tipko MENU.
Izbira video datoteke DivX®
1 Po
koraku 2 v poglavju "Izbira
albuma", pritisnite tipko ENTER.
Prikaže se seznam datotek v albumu.
2 Sinpuščicama
izberite datoteko
pritisnite tipko ENTER.
Izbrana datoteka se začne predvajati.
z
Nasvet
Podatke o disku si lahko ogledate tudi med
predvajanjem video datoteke DivX® (str. 27).
Opombe
• Če na DATA CD-ju/DATA DVD-ju ni posnetih
video datotek DivX®, se prikaže sporočilo, ki vam
pove, da diska ni mogoče predvajati.
• Pri nekaterih video datotekah DivX® se utegne
slika začasno ustaviti ali utegne biti nejasna. V tem
primeru je priporočljivo, da datoteko ustvarite pri
nižji hitrosti prenosa podatkov. Če se v zvoku še
vedno pojavlja šum, priporočamo uporabo avdio
formata MP3. Ne pozabite pa, da ta predvajalnik ne
podpira formata WMA (Windows Media Audio).
• Zaradi tehnologije kompresiranja, ki se uporablja za
video datoteke DivX®, utegne po pritisku na tipko
H trajati nekaj časa, da se slika prikaže.
• Pri nekaterih video datotekah DivX® zvok morda
ne bo ustrezal sliki na zaslonu.
Izbira albuma
1 Pritisnite tipko MENU.
Prikaže se seznam albumov na disku. V
seznamu so samo albumi, ki vsebujejo video
datoteke DivX®.
2 Sgapuščicama
izberite album, ki
želite predvajati.
3 Pritisnite tipko
H.
Predvajanje se začne od izbranega albuma. Za
izbiro video datotek DivX® si oglejte poglavje “Izbira video datoteke DivX®” (str. 54).
54
Ustavitev predvajanja
Pritisnite tipko x.
Pomik na naslednjo ali predhodno stran
Pritisnite tipko m ali M.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite tipko O RETURN.
Pomik na naslednjo ali predhodno
video datoteko DivX brez prikaza
zgornjega seznama datotek
S tipko M" ali . lahko izberete naslednjo ali
predhodno video datoteko DivX v istem albumu.
Če med predvajanjem zadnje datoteke v
trenutnem albumu pritisnete tipko M", lahko
izberete prvo datoteko naslednjega albuma. Ne
morete pa se vrniti na prejšnji album s pritiskom
na tipko .. Če se želite vrniti na prejšnji
album, ga izberite v seznamu albumov.
z
Nasvet
Če nastavite število ogledov, lahko video datoteke
DivX® predvajate tolikokrat, kot to določa
število. Štejejo se tudi naslednji primeri:
– če je predvajalnik izklopljen. To vključuje
primer, ko se predvajalnik samodejno izklopi s
funkcijo "Auto Power Off". Pritisnite tipko X
namesto x, ko želite ustaviti predvajanje.
– če je nosilec diska odprt.
– če predvajate drugo datoteko.
Nastavitve
Uporaba prikaza za
nastavitve
Z uporabo prikaza za nastavitve lahko opravite
razne nastavitve postavk, na primer slike in
zvoka. Med drugim lahko izberete tudi jezik za
podnapise in za prikaz za nastavitve.
Podrobnosti za vsako od postavk menija poiščite
na straneh od 56 do 63.
Opomba
Nastavitve za predvajanje, ki so shranjene na
disku, imajo prednost pred nastavitvami v “Setup
Display” (prikaz nastavitev) in morda ne bodo
delovale vse funkcije.
3 Spritisnite
tipkama
izberite “CUSTOM” in
tipko ENTER.
Prikaže se prikaz za nastavitve.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
4 Siz tipkama
izberite postavko
prikazanega seznama: „LANGUAGE SETUP“, „SCREEN SETUP“,
„CUSTOM SETUP“ ali „AUDIO
SETUP“. Nato pritisnite tipko
ENTER.
Prikaže se izbrana postavka.
Na primer: SCREEN SETUP
Številčne
Number
tipke
buttons
ENTER
DISPLAY
Izbrana postavka
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
VIDEO
LINE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): OFF
AUTO
MODE (PROGRESSIVE):
FULL
4:3 OUTPUT:
Oznake
1 DISPLAY.
Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko
Prikaže se nadzorni meni.
2 (SETUP)
S tipkama
izberite
in pritisnite tipko ENTER.
Prikažejo se možnosti za postavko “SETUP”.
( 47 )
STOP
DVD VIDEO
5 Spostavko,
tipkama
izberite želeno
nato pritisnite tipko
ENTER.
Prikažejo se možnosti za izbrano postavko.
Na primer: TV TYPE
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
16:9
BACKGROUND:
4:3 LETTER BOX
LINE:
4:3 PAN SCAN
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): OFF
AUTO
MODE (PROGRESSIVE):
FULL
4:3 OUTPUT:
Options
Možnosti
QUICK
CUSTOM
RESET
QUICK
(se nadaljuje)
55
6 nastavitev,
S tipkama
izberite želeno
nato pritisnite tipko
ENTER.
Nastavitev je izbrana in končana.
Na primer: 4:3 PAN SCAN
Izbrana nastavitev
SCREEN SETUP
TV TYPE:
4:3 PAN SCAN
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
VIDEO
LINE:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): OFF
AUTO
MODE (PROGRESSIVE):
FULL
4:3 OUTPUT:
Nastavitev prikaza ali
jezika za zvočni zapis
(LANGUAGE SETUP)
“LANGUAGE SETUP” vam omogoča
nastavitev jezika za prikaz na zaslonu in za
zvočne zapise.
V prikazu za nastavitve izberite “LANGUAGE
SETUP”. Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte
v poglavju “Uporaba prikaza za nastavitve” na
strani 55.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Vklop načina “Quick Setup” (hitra
nastavitev)
V koraku 3 izberite “QUICK”, nato sledite
koraku 5 postopka za hitro nastavitev, za izvedbo
osnovnih nastavitev (str. 22).
Ponovna nastavitev vseh postavk v
“SETUP”
1
V koraku 3 izberite “RESET” in pritisnite
ENTER.
2
S puščicama
izberite “YES”.
Postopek lahko tudi prekinete in se vrnete na
prikaz nadzornega menija, tako da izberete
“NO”.
3
Pritisnite ENTER. Vse postavke, opisane na
straneh 56 do 63, se vrnejo na tovarniško
nastavitev. Med resetiranjem predvajalnika
(to traja nekaj sekund) ne pritiskajte tipke
"/1.
z OSD (prikaz na zaslonu)
Izbiranje jezika za prikaz na zaslonu.
Izbira jezika iz prikazanega seznama.
z MENU (samo DVD VIDEO)
Izbiranje jezika za meni DVD.
z AUDIO (samo DVD VIDEO)
Izbira jezika za zvočni zapis.
Če izberete “ORIGINAL”, se izbere jezik, ki ima
na disku prednost.
z SUBTITLE (samo DVD VIDEO)
Izbira jezika za podnapise, posnete na disku
DVD VIDEO.
Če izberete “AUDIO FOLLOW”, se jezik
podnapisov spremeni v skladu z jezikom, ki ste ga
izbrali za zvočni zapis.
z
Nasvet
Če v “MENU”, “SUBTITLE” ali “AUDIO”
izberete “OTHERS n“, s pomočjo oštevilčenih
tipk izberite in vpišite kodo jezika v seznamu
(str. 70).
Opomba
Če izberete jezik, ki ni posnet na disku DVD
VIDEO, enota samodejno izbere enega od
posnetih jezikov.
56
Nastavitve prikaza
(SCREEN SETUP)
Izberite nastavitve glede na TV, ki ga želite
priključiti.
V prikazu za nastavitve izberite “SCREEN
SETUP«. Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte
v poglavju »Uporaba prikaza za nastavitve« na
strani 55.
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): OFF
AUTO
MODE (PROGRESSIVE):
FULL
4:3 OUTPUT:
z TV TYPE
Izbere razmerje stranic pri sliki na priključenem
televizorju.
16:9
Izberite to postavko, kadar
je na predvajalnik priključen
televizor s širokim zaslonom
ali televizor s funkcijo
širokega zaslona.
4:3 LETTER
BOX
Izberite to postavko, kadar
je na predvajalnik priključen
televizor z zaslonom 4:3.
Prikazuje široko sliko s
temnim pasom na zgornjem
in spodnjem delu zaslona.
4:3 PAN
SCAN
Izberite to postavko, kadar
je na predvajalnik priključen
televizor z zaslonom 4:3.
Samodejno se prikaže široka
slika na celem zaslonu,
odvečni deli pa se odrežejo.
16:9
Opomba
Pri nekaterih DVD-jih pride do samodejnega
izbora “4:3 LETTER BOX« namesto » 4:3 PAN
SCAN« ali obratno.
z SCREEN SAVER
Prikaz za zaščito zaslona se prikaže, če v stanju
začasne ustavitve ali pri ustavljeni enoti 15 minut
ne izvedete nobenega ukaza na predvajalniku
ali če več kot 15 minut ne predvajate CD-ja,
DATA CD-ja (MP3 avdio)/DATA DVD (MP3
avdio). Zaščita zaslona preprečuje, da bi zaradi
dolgotrajne stoječe slike prišlo do okvare zaslona.
Če ga želite izklopiti, pritisnite na H.
ON
Zaščita zaslona se vključi.
OFF
Zaščita zaslona se izključi.
z BACKGROUND
Izbor barve ozadja na TV zaslonu v stanju
ustavitve ali med predvajanjem CD-ja ali DATA
CD/DATA DVD (MP3 avdio).
JACKET
PICTURE
V ozadju se pojavi ovojna slika
(jacket picture), vendar samo v
primeru da je že posneta na disk
(CD-EXTRA, itd.). Če disk ne
vsebuje ovojne slike, se prikaže
grafična slika.
GRAPHIC
V ozadju se pojavi vnaprej
shranjena slika.
BLUE
Barva ozadja je modra.
BLACK
Barva ozadja je črna.
z LINE
Izbor načinov izhoda video signalov iz priključka
LINE-1 (RGB)-TV na zadnji plošči predvajalnika.
VIDEO:
oddaja video signale.
S VIDEO:
oddaja S video signale
RGB
Oddaja RGB signale, brez
(COMPONENT komponentnih video signalov.
OFF):
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
(se nadaljuje)
57
Opombe
• Če vaš televizor ne podpira S video in
RGB signalov, se slika na TV zaslonu ne
pojavi, tudi če izberete »S VIDEO« ali
»RGB(COMPONENT OFF)«. Glejte navodila,
priložena vašemu televizorju.
• Če ima vaš televizor samo en priključek SCART
(EURO AV), ne izberite postavke »S VIDEO«.
• Če v progresivnem načinu nastavite »LINE«
na »RGB (COMPONENT OFF)«, se bo način
»PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)« samodejno spremenil iz »ON« na
»OFF«.
z PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
z MODE (PROGRESSIVE)
Če želite, da slike med uporabo progresivnega
načina na zaslonu izgledajo normalno, morate
progresivni video signal pretvoriti v skladu z vrsto
DVD programa, ki ga gledate.
Nastavitev ima učinek le, če nastavite »PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)« v
»SCREEN SETUP« na »ON«.
AUTO
Samodejno prepozna vrsto
programa (na osnovi filma ali na
osnovi videa) in izbere ustrezen
način pretvorbe. To je običajna
nastavitev.
VIDEO
Način pretvorbe nastavi na način
ki ustreza programu, osnovanem
na videu.
ONLY)
Če vaš TV sprejema signale progresivnega formata (525p/625p), nastavite »PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)« na »ON«. Ne
pozabite na to, da je enoto potrebno povezati s
televizorjem progresivnega formata prek priključkov COMPONENT VIDEO OUT (str. 15).
OFF
Enota oddaja običajne
(prepletene) signale.
ON
Enota oddaja progresivne signale.
Oddajanje progresivnih signalov
1
Izberite »PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)« in pritisnite na ENTER.
2
Izberite »ON« in pritisnite na ENTER.
Prikaz vas prosi za potrditev.
3
Izberite »Start« in pritisnite na ENTER.
Video za 5 sekund preklopi na progresivni
signal.
4
Če je slika normalna, izberite »YES« in
pritisnite na ENTER.
Če ne, izberite »NO« in pritisnite na ENTER.
Ponastavitev
Če slika ne izgleda normalno ali če se zatemni,
s tipko "/1 izklopite predvajalnik in z oštevilčenimi tipkami na daljinskem upravljalniku vpišite
števke »369«, nato pritisnite na "/1 in ponovno
vklopite predvajalnik.
58
z 4:3 OUTPUT
Ta nastavitev je učinkovita samo, če nastavite
"TV TYPE" v "SCREEN SETUP" na "16:9".
Izberite jo za gledanje slike v razmerjem stranic
zaslona 4:3. Če lahko spremenite razmerje slike
na svojem televizorju, spremenite nastavitev na
televizorju in ne na predvajalniku.
FULL
Izberite to nastavitev, če lahko
spremenite razmerje slike na
televizorju.
NORMAL
Izberite to nastavitev, če ne
morete spremeniti razmerja
slike na televizorju. Prikažeta se
signal z razmerjem 16:9, s črnima
pasovoma na levi in desni strani
slike.
TV z razmerjem stranic zaslona 16:9
Posebne nastavitve
(CUSTOM SETUP)
Uporabite to funkcijo za uporabo ustreznega
načina predvajanja in ostalih nastavitev.
V prikazu za nastavitve izberite “CUSTOM
SETUP”. Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte
v poglavju “Uporaba prikaza za nastavitve” na
strani 55.
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
CUSTOM SETUP
AUTO POWER OFF:
ON
AUTO PLAY:
OFF
DIMMER:
BRIGHT
AUTO
PAUSE MODE:
TRACK SELECTION:
OFF
ON
MULTI-DISC RESUME:
Registration Code
DivX:
z PAUSE MODE (samo DVD)
Izbor slike v načinu začasne ustavitve.
AUTO:
Slika, vključno s predmeti, ki se hitro
premikajo, je prikazana brez
trepetanja. To je običajni način.
FRAME: Slika, vključno s predmeti, ki se ne
premikajo hitro, je prikazana z visoko
ločljivostjo.
z TRACK SELECTION
(samo DVD VIDEO)
Pri predvajanju diska DVD VIDEO, na katerem
je posnetih več zvočnih formatov (PCM, MPEG
avdio, DTS ali Dolby Digital) da prednost
zvočnemu zapisu, ki vsebuje največje število
kanalov.
OFF: prednost ni dana.
AUTO: dana je prednost.
Opombe
z AUTO POWER OFF
Funkcijo samodejnega izklopa lahko vklopite ali
izklopite.
ON:
Če predvajalnik pustite v načinu izklopa
več kot 30 minute, bo vzpostavil stanje
pripravljenosti.
OFF: Izklop funkcije.
z AUTO PLAY
Izbor nastavitve samodejnega predvajanja (Auto
Play), ko vklopite predvajalnik. Ta funkcija
je priročna, kadar uporabljate predvajalnik s
časovnikom.
OFF: Izklopi funkcijo samodejnega predvajanja.
ON:
Predvajalnik ob vklopu samodejno začne
s predvajanjem.
z DIMMER
Nastavitev osvetlitve prikazovalnika na sprednjem
delu predvajalnika.
BRIGHT:
prikazovalnik je osvetljen.
prikazovalnik je zatemnjen.
DARK:
AUTO DARK: prikazovalnik je zatemljen, če
predvajalnika ali daljinskega
upravljalnika krajši čas ne
uporabljate.
• Ko postavko nastavite na »AUTO«, se
utegne jezik spremeniti. Nastavitev »TRACK
SELECTION« ima prednost pred nastavitvami
»AUDIO« v »LANGUAGE SETUP« (stran 56).
• Če nastavite »DTS« na »OFF« (stran 61), se
zvočni posnetki DTS ne bodo predvajali, tudi če
nastavite »TRACK SELECTION« na »AUTO«.
• Če imejo zvočni zapisi PCM, DTS, MPEG
avdio in Dolby Digital enako število kanalov,
predvajalnik izbere PCM, DTS, Dolby Digital in
MPEG avdio v tem zaporedju.
z MULTI-DISC RESUME
(samo DVD VIDEO/VIDEO CD)
Vklopi ali izklopu funkcijo »Multi-disc Resume«.
Mesto nadaljevanja predvajanja lahko shranite
v pomnilnik za vse do 6 različnih diskov DVD/
VIDEO CD (str. 26).
ON:
Shrani nastavitev mesta nadaljevanja
predvajanja za vse do 40 diskov.
OFF:
Nastavitev mesta nadaljevanja
predvajanjane shrani v pomnilnik.
Predvajanje se nadaljuje od mesta,
kjer ste ga ustavili, samo na trenutno
predvajanem disku.
Opomba
Če zaženete hitro nastavitev (Quick Setup),
se utegnejo nastavitve za funkcijo »Multi-disc
Resume« vrniti na tovarniško nastavitev.
zDivX
Prikaže registrsko kodo tega predvajalnika. Za
več informacij obiščite spletno stran
http://www.divx.com
59
Nastavitve za zvok
(AUDIO SETUP)
»AUDIO SETUP« vam omogoča nastavitev zvoka
v skladu s pogoji predvajanja in priključitev.
V prikazu za nastavitve izberite »AUDIO
SETUP«. Podrobnosti o uporabi prikaza si oglejte
v poglavju “Uporaba prikaza za nastavitve” na
strani 55.
Tovarniške nastavitve so podčrtane.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
z AUDIO DRC
(Dynamic Range Control – nadzor
obsega dinamike)
(samo DVD VIDEO/DVD-VR)
Ta parameter omogoča poslušanje DVD pri nizki
glasnosti z jasnim zvokom. Ta funkcija deluje
samo, ko predvajate DVD, ki vključuje funkcijo
AUDIO DRC.
To vpliva na izhod iz naslednjih priključkov:
– LINE OUT L/R (AUDIO)
– LINE 1 (RGB)-TV
– DIGITAL OUT (COAXIAL), samo če je
“DOLBY DIGITAL” naravnan na “D-PCM”
(stran 61).
STANDARD: to je nastavitev za običajno
poslušanje.
ta način omogoča poslušanje DVD
TV MODE:
pri nizki glasnosti z jasnim zvokom.
WIDE RANGE: ustvarja občutek, da ste na
koncertu.
z DOWNMIX
(samo DVD VIDEO/DVD-RW)
Med predvajanjem DVD-ja, na katerem so signali
za zadnje zvočnike posneti v formatu Dolby
Digital, spreminja izhodno nastavitev zvoka.
Podrobnosti o signalih za zadnje zvočnike si
oglejte v poglavju »Kako preveriti format avdio
signalov” (str. 44).
Nastavitev “DOWNMIX” vpliva na naslednje
priključke:
– LINE OUT L/R (AUDIO)
– LINE 1 (RGB)-TV
60
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
samo če je “DOLBY DIGITAL” nastavljen na
“D-PCM” (stran 61).
DOLBY SURROUND: Običajno se izbere ta
položaj. Večkanalni zvočni signali
potujejo prek dveh kanalov in ustvarijo
prostorski zvok.
NORMAL: Večkanalni zvočni signali se združijo v
dva kanala za poslušanje na vašem
stereu.
z DIGITAL OUT
Izbor izhodnega signala preko priključkov DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.
ON:
to je običajna nastavitev. Ko izberete
»ON«, si oglejte poglavje »Nastavitev
za signal v digitalni izhod (Digital
Output)«.
OFF:
Vpliv digitalnega vezja na analognega
je minimalen. Če uporabljate
priključek HDMI OUT, bo iz priključka
potoval zvok PCM, kar je odvisno
od priključene opreme. Če je signal
kodiran za zaščito pred
presnemavanjem, bo priključek
oddajal samo 48 kHz/16 bitni PCM
signal.
Nastavitev signala za digitalni
izhod
Ta nastavitev omogoča preklapljanje načinov oddajanja zvočnega signala, v primeru da priključite
komponento, kot je ojačevalnik (sprejemnik) ali
MD enota z digitalnim vhodom.
Podrobnosti v zvezi s priključitvijo poiščite na
str. 18.
Po tem, ko nastavite »DIGITAL OUT« na »ON«,
izberite »DOLBY DIGITAL«, »MPEG«, »DTS«
in »48kHz/96kHz PCM«.
Če priključite komponento, ki ne ustreza
izbranemu avdio signalu, se bo v zvočnikih pojavil močan šum (ali pa ne bo zvoka), ki utegne
škoditi vašim ušesom ali poškodovati zvočnike.
Opombi
• Funkcija AV SYNC (stran 36) nima učinka,
če uporabljate priključek DIGITAL OUT
(COAXIAL) in nastavite »DOLBY DIGITAL«,
»MPEG« ali »DTS« na »DOLBY DIGITAL«,
»MPEG« ali »DTS«.
• Funkcija AV SYNC (stran 35) nima učinka, če
priključite napravo, ki je združjiva z Dolby Digital
ali DTS prek priključka HMDI in nastavite
»DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS« na
»DOLBY DIGITAL«, »MPEG« ali »DTS«.
z DOLBY DIGITAL (samo DVD)
Izbor izhoda signala Dolby Digital.
D-PCM: Izberite to postavko, če je predvajalnik
priključen na avdio komponento, ki
nima vgrajenega dekodirnika Dolby
Digital. Z nastavitvami postavke
»DOWNMIX« v »AUDIO SETUP« ,
lahko izberete, če so signali usklajeni
z Dolby Surround (Pro Logic)
(stran 60).
DOLBY Izberite to postavko, ko je
DIGITAL: predvajalnik priključen na avdio
komponento z vgrajenim dekoderjem
Dolby Digital.
Opomba
Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo,
ki ni združljiva s signali DOLBY DIGITAL,
bodo iz priključka samodejno potovali signali
»D-PCM«, tudi če izberete možnost »DOLBY
DIGITAL«.
z MPEG (samo DVD)
Izbor izhoda signala MPEG avdio.
PCM:
MPEG:
Izberite to postavko, ko je predvajalnik
priključen na avdio komponento, ki
nima vgrajenega dekodirnika MPEG.
Če predvajate večkanalne zvočne
zapise MPEG, bosta sprednja dva
zvočnika oddajala samo signale Front
(L) in Front (R).
Izberite to postavko, ko je predvajalnik
priključen na avdio komponento z
vgrajenim dekoderjem MPEG.
Opomba
Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo,
ki ni združljiva s signali DTS, bodo iz priključka
samodejno potovali signali »OFF«, tudi če izberete možnost »ON«.
z 48kHz/96kHz PCM
(samo DVD VIDEO)
Izbere frekvenco vzorčenja avdio signala.
48kHz/16bit: avdio signali DVD-jev se vedno
pretvorijo v 48kHz/16bit.
96kHz/24bit: vse vrste signalov, vključno z
96kHz/24bit-nimi ostanejo v svojem
osnovnem formatu. Vendar pa, če je
signal kodiran zaradi zaščite avtorskih
pravic, se signal oddaja samo kot
48kHz/16bit.
Opombi
• Ta nastavitev ne vpliva na analogne zvočne
signale iz priključkov LINE OUT L/R
(AUDIO). Frekvenca vzorčenja ostane na
osnovnem nivoju.
• Če je priključek HDMI OUT povezan z
napravo, ki ni združljiva s 96 Hz/24 bitnimi
signali, bo enota samodejno oddajala 48 kH7/16
bitne PCM signale, tudi če ste izbrali možnosti
»96 Hz/24 bit«.
Opomba
Če je priključek HDMI OUT povezan z napravo,
ki ni združljiva s signali MPEG, bodo iz
priključka samodejno potovali signali »PCM«,
tudi če izberete možnost »MPEG«.
z DTS
Izbor vrste signalov DTS.
OFF:
Izberite to postavko, če je
predvajalnik priključen v avdio
komponento brez vgrajenega
dekodirnika DTS.
ON:
Izberite to postavko, če je predvajalnik
priključen v avdio komponento z
vgrajenim dekodirnikom DTS.
61
HDMI nastavitve (HDMI SETUP)
Funkcija »HDMI SETUP« vam omogoča, da
nastavite postavke, ki se nanašajo na HDMI
povezavo.
V nastavitvenem prikazu izberite »HDMI
SETUP«. Več o nastavitvenem prikazu si oglejte
v poglavju »Uporaba nastavitvenega prikaza« na
strani 55.
Tovarniška nastavitev je podčrtana.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
JPEG RESOLUTION:
AUTO (1920×1080p)
HD
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
AUDIO (HDMI):
CONTROL FOR HDMI:
AUTO
OFF
ON
LANGUAGE FOLLOW:
z HDMI RESOLUTION
Izberete lahko vrsto video signalov, ki potujejo
prek priključka HDMI OUT. Če izberete AUTO
(1920x1080p) (tovarniška nastavitev), bo predvajalnik oddajal video signale z najvišjo ločljivostjo,
ki jo TV še sprejme. Če slika ni jasna, naravna
ali če vam ni všeč, preizkusite drugo možnost, ki
ustreza disku in vašemu televizorju/projektorju,
itd. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo,
priloženih televizorju/projektorju, itd.
Te možnosti ne morete izbrati, če je vklopljen
način »PhotoTV HD« (str. 50).
AUTO
(1920x1080p)
Običajna izbira.
1920x1080i
Pošilja video signale
1920x1080i.
1280x720p
Pošilja video signale
1280x720p.
720x480/576p Pošilja video signale
720x480p ali 720x576p.
Ponastavitev
Če se slika ne prikaže na običajen način ali če
izgine, s tipko "/1 izklopite predvajalnik in
vpišite številko »369« z oštevilčenimi tipkami
na daljinskem upravljalniku, nato s tipko "/1
ponovno vklopite predvajalnik.
62
Opombi
• Če izberete »AUTO (1920x1080p)«,
predvajalnik samodejno nastavi video signale, ki
ustrezajo televizorju.
• V drugih primerih predvajalnik neposredno
pošlje signal, tudi če ga TV ne more sprejeti.
z JPEG RESOLUTION
Izberete lahko vrsto JPEG ločljivosti in uživate v
visoki kakovosti slike prek HDMI povezave.
Tega načina ne morete izbrati, če je možnost
»HDMI RESOLUTION« nastavljena na
»720X480/576p« ali če je »TV TYPE« nastavljena
na »4:3 LETTER BOX« ali »4:3 PAN SCAN«.
Photo TV HD
Prikaže posebej natančne
slike, če povežete enoto s
Sonyjevo napravo, združljivo s
funkcijo ‘PhotoTV HD’.
SD s
Prikaže sliko v običajni
ločljivosti s črnim okvirom.
HD s
Prikaže visoko ločljivo sliko s
črnim okvirom.
HD
Prikaže visoko ločljivo sliko
brez črnega okvira.
(1920x1080i) Prikaže visoko ločljivo sliko s
HD s
črnim okvirom in 1920x1080
slikovnimi točkami.
(1920x1080i) Prikaže visoko ločljivo
HD
sliko brez črnega okvira
in s 1920x1080 slikovnimi
točkami.
Opombe
• "(1920x1080i) HD s" ali "(1920x1080i) HD"
sta učinkovita le, če nastavite »HDMI
RESOLUTION« na »1920x1080i« in »TV
TYPE« na »16:9«.
• Če nastavite to nastavitev na »PhotoTV HD«,
"(1920x1080i) HD s" ali "(1920x1080i) HD",
funkcije brisanja (wipe), obračanja (rotation) in
zooma ne bodo na voljo.
• Če želite uporabiti funkcije brisanja (wipe),
obračanja (rotation) in zooma izberite
nastavitev "SD s", "HD s" ali »HD«.
• Če nastavite to nastavitev na »PhotoTV HD«,
"(1920x1080i) HD s" ali "(1920x1080i) HD",
se bo naslednja slika prikazala po zatemnitvi.
• Signali HDMI se med vstavljanjem ali
odstranjevanjem diska DATA CD ali DATA
DVD za trenutek ustavijo.
• Če nastavite »PhotoTV HD«, predvajalnik
samodejno spremeni izhod video signala iz
»HDMI RESOLUTION« na »1920x1080i«, »TV
TYPE« na »16:9« in "YCBCR/RGB (HDMI)"
na "YCBCR", tudi če ne spreminjate trenutnih
nastavitev.
• Nastavite to nastavitev na "SD s", če si želite
slikovne datoteke JPEG ogledati z analognim
video izhodom prek HDMI povezave.
zCONTROL FOR HDMI
Za vklop in izklop funkcije CONTROL FOR
HDMI.
z YCBCR/RGB (HDMI)
Izberete lahko vrsto izhoda za HDMI signal iz
priključka HDMI OUT.
Tega ne morete izbrati, če je vklopljen način
»PhotoTV HD« (str. 50).
Če spremenite nastavitev te funkcije iz »OFF« na
»ON« na Sonyjevem televizorju, ki je združljiv s
funkcijo CONTROL FOR HDMI, se bo nastavitev na vseh združljivih napravah samodejno
spremenila v »ON« ali obratno. Podrobnosti si
oglejte v navodilih za uporabo televizorja.
YCBCR
Oddaja signale YCBCR.
RGB
Oddaja RGB signale.
Opombi
• Če je predvajana slika popačena, nastavite
YCBCR na »RGB«.
• Če je priključek HDMI OUT povezan z
napravo, ki ima priključek DVI, bodo iz
priključka samodejno potovali signali »RGB«,
tudi če ste izbrali YCBCR .
z AUDIO (HDMI)
Izberete lahko vrsto izhoda zvočnega signala iz
priključke HDMI OUT.
AUTO
Običajna izbira. Enota
oddaja zvočne signale
v skladu z nastavitvami
»DIGITAL OUT« (stran 60).
PCM
Pretvori signale Dolby
Digital ali 96 kHz/24 bit
PCM v 48 kHz/16 bit PCM.
OFF
Izklop funkcije.
ON
Omogoča uporabo funkcije
HDMI CONTROL (stran 17).
Opomba
LANGUAGE FOLLOW
Preklopi jezik DVD predvajalnika na trenutni
OSD jezik TV-ja.
Te možnosti ne morete izbrati, če je funkcija
»HDMI CONTROL« nastavljena na »OFF«.
ON
Vklop funkcije.
OFF
Izklop funkcije.
Opombi
• Pred uporabo funkcije izklopite prikaz.
• Če enota ne podpira jezika televizorja, se bo za
predvajalnik ohranil jezik OSD.
Opomba
Če priključite predvajalnik v TV, ki ni združljiv s
signali DOLBY DIGITAL/DTS in izberete možnost »AUTO«, bo slišati glasen šum (ali pa zvoka
sploh ne bo). V tem primeru izberite »PCM«.
63
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če med uporabo predvajalnika naletite na
katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju,
upoštevajte podana navodila. Če se težave kljub
temu nadaljujejo, se posvetujte z najbližjim
zastopnikom podjetja Sony.
Napajanje
Naprava ni vključena.
, Preverite, če je omrežni kabel pravilno
priključen na električno omrežje.
Slika
Ni slike/pojavijo se motnje.
, Priključni kabli niso pravilno priključeni.
, Priključni kabli so poškodovani.
, Predvajalnik ni priključen na ustrezni vhodni
,
,
,
,
,
,
,
priključek televizorja (str. 15)
Video vhod na televizorju ni nastavljen tako,
da lahko gledate sliko s predvajalnika.
V "SCREEN SETUP" nastavite »LINE« na
postavko, ki ustreza vašemu sistemu (stran 59).
Disk je umazan ali z napako.
Če video signal pri predvajanju DVD-jev
peljete do televizorja preko videorekorderja,
lahko zaščita pred kopiranjem, ki je
uporabljena na nekaterih programih DVD,
vpliva na kakovost slike.
Možnost »PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)« v »SCREEN SETUP«
ste nastavili na »ON«, čeprav vaš TV ne
sprejema progresivnih signalov. Na strani 58
si glejte več o ponastavitvi.
Tudi če je vaš TV združljiv s signali
progresivnega formata 525p/625p in je
priključen prek priključkov COMPONENT
VIDEO OUT, utegne to imeti vpliv
na sliko, če predvajalnik nastavite na
progresivni format. V tem primeru nastavite
»PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)« v »SCREEN SETUP« na »OFF«,
tako da bo predvajalnik nastavljen na
običajni (prepleteni) format (str. 58).
Predvajate disk, posnet v barvnem sistemu,
ki ne ustreza vašemu televizorju.
Če v "SCREEN SETUP" nastavite "LINE"
na "RGB (COMPONENT OFF)" (str. 59),
bo predvajalnik oddajal komponentne video
signale.
64
, Predvajalnik je priključen v napravo, ki ni
združljiva s HDCP (indikator HDMI na
sprednji plošči ne zasveti) (stran 16).
, Če uporabljate priključek HDMI OUT za
video izhod, bo težavo rešila nastavitev
»HDMI RESOLUTION« v »HDMI SETUP«
(stran 62). Povežite televizor in predvajalnik
z video priključkom (naj to ne bo HDMI
OUT) in preklopite vhod na televizorju na
priključeni video vhod, tako da boste videli
sliko na zaslonu. Spremenite nastavitev
»HDMI RESOLUTION« v »SCREEN
SETUP« in preklopite vhod na televizorju
nazaj na HDMI. Če se slika še vedno ne
pojavi, ponovite korake in preizkusite še
druge možnosti.
, S tipko "/1 izklopite predvajalnik in
z oštevilčenimi tipkami na daljinskem
upravljalniku vpišite številko »369«, nato
ponovno vklopite predvajalnik s tipko "/1
(stran 62).
Če uporabite priključek HDMI OUT, se slika ne
prikaže ali pa je popačena.
, Preizkusite naslednje: 1 Izklopite in
ponovno vklopite predvajalnik. 2 Izklopite
in ponovno vklopite priključeno napravo.
3 Izključite in ponovno priključite kabel
HDMI.
Formata zaslona ni možno spremeniti, tudi če
v “SCREEN SETUP” pod “TV TYPE” izberete
nastavitev razmerja slike.
, Razmerje slike je na disku tovarniško
določeno.
Slika je črno-bela.
, Pri nastavitvah v “CUSTOM SETUP”
nastavite “LINE” tako, da ustreza vašemu
televizorju (str. 58).
, Pri nekaterih televizorjih postane slika
na zaslonu črno-bela, če predvajate disk v
barvnem sistemu NTSC.
, Če uporabljate kabel SCART, uporabite
takega, ki ima vse povezave (21-pinski).
Zvok
Ni zvoka.
, Priključni kabel ni pravilno priključen.
, Prikljčni kabel je poškodovan.
, Predvajalnik je priključen na napačen vhodni
priključek ojačevalnika (sprejemnika) (str. 18)
, Na ojačevalniku izvor signala niste izbrali
tako, da lahko poslušate posnetke s
predvajalnika.
, Predvajalnik je v stanju začasne ustavitve ali
,
,
,
,
,
počasnega predvajanja.
Predvajalnik izvaja hitro predvajanje naprej
ali nazaj.
Če zvočni signal ne potuje prek priključka
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
preverite zvočne nastavitve. (str. 60).
Med predvajanjem Super VCD-ja, na
katerem ni posnetega zvočnega posnetka 2,
zvoka ne bo slišati, če izberete „2:STEREO“,
„2:1/L“ ali „2:2/R“.
Če predvajate večkanalne zvočne posnetke
MPEG avdio, bodo iz dveh sprednjih zvočnikov
potovali samo sprednji signali (L in R).
Naprava, ki je priključena v priključek
HDMI OUT, ne ustreza formatu avdio
signalov. V tem primeru nastavite »AUDIO
(HDMI)« v »AUDIO SETUP« na »PCM«
(stran 63).
Priključek HDMI OUT ne oddaja zvoka
, Preizkusite naslednje: 1 Izklopite in
ponovno vklopite predvajalnik. 2 Izklopite
in ponovno vklopite priključeno napravo. 3
Izključite in ponovno priključite kabel HDMI.
, Priključek HDMI OUT je priključen v
napravo DVI (priključki DVI ne sprejemajo
avdio signalov).
Glasnost je nizka
, Na nekaterih DVD-jih je glasnost nizka. Če
MP3 avdio posnetka ni mogoče predvajati
(str. 46)
, DATA CD ni posnet v formatu MP3, ki
ustreza ISO 9660 Level 1/ Level 2 ali Juliet.
, DATA DVD ni posnet v formatu MP3, ki
,
,
,
,
,
Slikovne datoteke JPEG ni mogoče predvajati
(str. 46)
, DATA CD ni posnet v formatu JPEG, ki
,
,
,
nastavite “AUDIO DRC” na “TV MODE”
(str. 60), jo lahko izboljšate.
Delovanje
Daljinski upravljalnik ne deluje
, Če so baterije v daljinskem upravljalniku
slabe, jih zamenjajte z novimi.
, Odstranite ovire med daljinskim
upravljalnikom in predvajalnikom.
, Daljinski upravljalnik približajte predvajalniku.
, Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju
na predvajalniku.
Predvajanja ni možno vključiti.
, Disk vstavite v predvajalnik tako, da je stran
ustreza standardu UDF (Universal Disc
Format).
MP3 avdio posnetek nima dodane oznake
».MP3.«.
Podatki niso formatirani v MP3, čeprav je
vpisana oznaka ».MP3.«.
Podatki ne ustrezajo podatkom MPEG1
Audio Layer III.
Predvajalnik ne predvaja avdio posnetkov
formata MP3PRO.
“MODE (MP3, JPEG)” je nastavljen na
“IMAGE (JPEG)” (str. 50).
DATA CD/DATA DVD vsebuje video
datoteko DivX.
,
,
,
ustreza določilom ISO9660 Level1/Level 2
ali Joliet.
DATA DVD ni posnet v formatu JPEG,
ki ustreza standardu UDF (Universal Disc
Format).
Končnica ni ».JPEG« ali ».JPG«.
Datoteka je večja od 3072 (širina) x 2048
(višina) v običajnem načinu ali ima več kot
3 300 000 pik v načinu Progressive JPEG
(nekaterih progresivnih JPEG datotek ni
mogoče prikazati, tudi če velikost datoteke
ustreza zmogljivosti.).
Datoteka ne ustrezajo zaslonu (take slike se
ne prikažejo).
»MODE (MP3, JPEG)« je nastavljen na
»AUDIO (MP3)« (str. 50).
DATA CD/DATA DVD vsebuje video
datoteko DivX.
Zvočni posnetki MP3 in slikovne datoteke
JPEG se začnejo predvajati hkrati.
, V »MODE (MP3, JPEG)« je nastavljen na
»AUTO« (str. 50).
s posnetkom na spodnji strani.
, Očistite disk.
, Na predvajalniku določenih diskov ni možno
predvajati. (str. 6).
, Na DVD-ju preverite kodo področja.
, V predvajalniku je prišlo do kondenzacije
vlage. (str. 3).
, Na predvajalniku ni mogoče predvajati
posnetih diskov, ki niso bili zaključeni (str. 6).
(se nadaljuje)
65
Video datotek DivX ni mogoče predvajati.
, Podnapisi na DVD-ju niso posneti v več
, Datoteka ni bila ustvarjena v formatu DivX.
, Datoteka nima končnice “.AVI” ali “.DIVX.”.
, DATA CD/DATA DVD (DivX video) ni
, Menjava jezika za podnapise na tem DVD-ju
bil ustvarjen v formatu DivX, ki ustreza
standardu ISO 9660 Level 1/Level 2 ali
Juliet/UDF.
, Video datoteka DivX je večja od 720 (širina)
x 576 (višina).
Imena albumov/posnetkov/datotek se ne
prikažejo pravilno.
, Predvajalnik lahko prikaže samo številke in
črke abecede. Drugi znaki se prikažejo kot »*«.
Predvajanje se ne izvaja od začetka diska.
, Izbrano je programirano predvajanje,
naključno predvajanje, predvajanje s
ponavljanjem, oz. ponavljanje dela A-B. (29)
, Izbrali ste nadaljevanje predvajanja (str. 26).
Predvajalnik samodejno začne predvajati disk.
, Disk izvaja funkcijo samodejnega
predvajanja.
, V »CUSTOM SETUP« je »AUTO PLAY«
nastavljen na »ON« (str. 59).
Predvajanje se samodejno ustavi
jezikih.
je prepovedana.
Zornega kota ni mogoče spremeniti.
, Uporabite DVD meni, namesto tipke
za neposredno izbiro na daljinskem
upravljalniku (str. 26).
, DVD ne vsebuje posnetkov z več zornih
kotov.
, Kota ne morete spremeniti, če indikator
na sprednji strani sveti (str. 9).
Menjava zornega kota je na tem DVD-ju
prepovedana.
Predvajalnik ne deluje pravilno.
, Na delovanje predvajalnika lahko vpliva
statična elektrika. Izklopite predvajalnik.
Na zaslonu in na prikazu na sprednji plošči se
pojavijo pet-znakovne številke ali črke.
, Vključena je funkcija samodiagnoze. Glejte
tabelo na strani 68 in ustrezno ukrepajte.
Nosilec diska se ne odpre, v prikazovalniku se
prikaže napis »LOCKED«
, Nastavljen je zaklep nosilca za diske »Child
Lock« (str. 26).
, Pri nekaterih diskih je posnet signal za
samodejno prekinitev (auto pause signal
, Pri predvajanju takih diskov, predvajalnik ob
tem signalu ustavi predvajanje.
Nekaterih funkcij, na primer ustavitve,
iskanja, hitrega in počasnega predvajanja,
ponavljajočega predvajanja, naključnega
predvajanja ali programiranega predvajanja ni
mogoče izvesti
Nosilec diska se ne odpre, v prikazovalniku se
prikaže napis »TRAY LOCKED«
, Posvetujte se z najbližjim zastopnikom
podjetja Sony.
Na TV zaslonu se med predvajanjem DATA CD
prikaže napis »Data error«.
, MP3 avdio posnetek/slikovna datoteka
, Pri nekaterih diskih se lahko zgodi, da katera
od omenjenih funkcij ni na voljo. Glejte
navodila za uporabo, ki so priložena disku.
Jezika, v katerem se predvaja zvok, med
predvajanjem ni možno spremeniti.
, Uporabite DVD meni, namesto tipke
za neposredno izbiro na daljinskem
upravljalniku (str. 26).
, Zvok na DVD-ju ni posnet v več jezikih.
Menjava jezika za zvok na tem DVD-ju je
prepovedana.
Jezika podnapisov ni mogoče spremeniti ali
izklopiti.
, Uporabite DVD meni, namesto tipke
za neposredno izbiro na daljinskem
upravljalniku (str. 26).
66
,
,
,
,
JPEG/video datoteka DivX, ki jo želite
predvajati, je poškodovana.
Podatki ne ustrezajo podatkom MPEG1
Audio Layer 3.
Format slikovne datoteke JPEG ne ustreza
DCF (str. 46).
Končnica je ».JPG« ali ».JPEG«, vendar
format ni JPEG.
Datoteka, ki jo želite predvajati, ima
končnico “.AVI” ali “DIVX”, vendar ni v
formatu DivX ali je v formatu DivX, vendar
ne ustreza DivX certified profile.
Funkcija CONTROL FOR HDMI ne deluje.
, Če indikator HDMI na sprednji plošči ne
sveti, preverite povezavo HDMI (stran 15).
, Nastavite funkcijo »CONTROL FOR
,
,
,
,
,
HDMI« v »HDMI SETUP« na »ON« (stran
63).
Prepričajte se, da je priključena komponenta
združljiva s funkcijo CONTROL FOR
HDMI. Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo komponente.
Če spremenite povezavo HDMI, priključite
in izključite omrežni kabel ali če pride do
izpada elektrike, nastavite »CONTROL FOR
HDMI« v »HDMI SETUP« na »OFF«, nato
pa nastavite »CONTROL FOR HDMI« na
»ON« (str. 63).
Prikaz ‘BRAVIA Sync’ se ne pirkaže.
Izključite druge prikaze DVD predvajalnika.
Nato ponovno poskusite.
Če je TV nastavljen na način dvojnega
zaslona, ga nastavite na enojnega. Nato
ponovno poskusite.
Prikazani jezik na zaslonu se samodejno
spremeni.
, Če je funkcija »LANGUAGE FOLLOW« v
»CUSTOM SETUP« nastavljena na »ON«
(stran 63), se bo prikazani jezik samodejno
spremenil v skladu z jezikom priključenega
televizorja, če spremenite nastavitev jezika
na televizorju, itd.
DVD predvajalnik se samodejno vklopi.
, TV vmesnik izbere HDMI vhod. Nekateri
televizorji imajo to funkcijo za CONTROL
FOR HDMI.
, V »HDMI SETUP« je »CONTROL FOR
HDMI« nastavljen na »ON« (stran 63).
67
Funkcija
samodiagnostike
(Ko se na prikazovalniku
prikažejo črke/številke)
Če se vključi funkcija samodiagnostike za
preprečitev nepravilnega delovanja predvajalnika,
se na zaslonu in na prikazovalniku na prednji
plošči pojavi utripajoča petmestna servisna
številka (npr. C 13 50). Upoštevajte navodila v
naslednji tabeli.
C:13:50
C13
Disk je umazan ali posnet v nepravem
formatu (stran 6)
/ Očistite disk z mehko suho krpo.
C31
Disk ni pravilno vstavljen.
/ Ponovno vstavite disk.
E XX
(xx je
številka)
Da bi preprečil okvaro, je predvajalnik
izvedel samodiagnostiko.
/ Kontaktirajte vaš najbližji Sonyjev
servis in jim dajte servisno
številko. Naprimer: E 61 10
68
Tehnični podatki
Sistem
Splošno
Laser:
polprevodniški laser
Napajalna napetost:
220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Moč:
11W
Mere
430 x 43 x 206 mm (š/v/g), vključno z
izstopajočimi deli
Masa:
1,7 kg
Temperaturno območje delovanja:
5 C do 35 C
Relativna vlaga delovanja:
25% do 80%
Izhodi
Naziv vtičnice:
Vrsta vtičnice / Najvišji izhodni nivo /
Impedanca bremena
LINE OUT (AUDIO):
Vtičnica phono / 2 Vrms /
Več kot 10 kiloomov
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Vtičnica phono / 0,5 Vp-p / 75 omov
HDMI OUT:
HDMI 19 pin – standardni konektor
LINE OUT (VIDEO):
Vtičnica phono / 1,0 Vp-p / 75 omov
COMPONENT VIDEO OUT Y,PB/CB,PR/CR:
Vtičnica phono / Y: 1.0 Vp-p, PB/CB, PR/CR:
0.7 Vp-p / 75 omov
Priložena oprema
Glej stran 14.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
69
Seznam jezikovnih kod
Podrobnosti poiščite na straneh 43, 56.
Oznake za jezike so povzete po standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Seznam kod za starševski nadzor
Podrobnosti poiščite na strani 37.
Koda Jezik
70
Koda Jezik
Koda Jezik
Koda Jezik
Stvarno kazalo
Numerics
Številčno
16:9 57
4:3 LETTER BOX 57
4:3 OUTPUT 58
4:3 PAN SCAN 57
48kHz/96kHz PCM 61
5.1 Channel Surround 19
A
A-B REPEAT 32
ADVANCE 25
ALBUM 41
Album 46
ANGLE 25
AUDIO 43, 56
AUDIO DRC 60
AUDIO SETUP 60
AUTO (BGM) 29, 43, 50
AUTO PLAY 59
AUTO POWER OFF 59
AV SYNC 35
B
BACKGROUND 57
Batteries 20
‘BRAVIA Sync’ 17
C
CD 6, 24
CHAPTER 40
CHAPTER VIEWER 42
Child Lock 26
Connecting 15
Continuous play
CD/VIDEO CD 24
DVD 24
Control Menu 11
CUSTOM 55
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 36
CUSTOM PICTURE MODE
33
CUSTOM SETUP 59
D
DATA CD 5, 46, 53
DATA DVD 5, 46, 53
DATE 49
DIGITAL OUT 60
Digital output 60
DIMMER 59
Display
Control Menu Display 11
Front panel display 9
Setup Display 55
DivX® 53, 59
DOLBY DIGITAL 43, 61
DOWNMIX 60
DTS 43, 61
DVD 5, 24
DVD+RW 5, 25
DVD-RW 5
E
EFFECT 52
F
Fast forward 39
FAST PLAY 25
Fast reverse 39
FILE 41
Film based software 58
Freeze Frame 40
Front panel display 9
H
Handling discs 3
HDMI
AUDIO (HDMI) 63
CONTROL FOR HDMI 17,
63
HDMI RESOLUTION 62
LANGUAGE FOLLOW 63
HDMI SETUP 62
Hooking up 14
I
ID3 Tag 27
INDEX 41
INTERVAL 51
J
JPEG 46
JPEG RESOLUTION 62
L
LANGUAGE SETUP 56
LINE 58
Locating
a specific point by watching
the TV screen 39
M
MEMORY 33
MENU 56
MODE (MP3, JPEG) 50
MODE (PROGRESSIVE) 58
MP3 5, 46
MPEG 43, 61
MULTI-DISC RESUME 26,
59
N
Normal (Interlace) format 58
O
On-screen display
Control Menu Display 11
Setup Display 55
ORIGINAL 26
ORIGINAL/PLAY LIST 27
OSD 56
P
PARENTAL CONTROL 36
PAUSE MODE 59
PBC Playback 27
PhotoTV HD 50, 62
PICTURE NAVIGATION 42,
48
PLAY LIST 26
PROGRAMME 29
Programme Play 29
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT
ONLY) 58
Progressive format 58
Q
QUICK 56
Quick Setup 22, 56
R
Remote 10, 20, 21
REPEAT 31
Repeat Play 31
Replay 25
RESET 56
Resume 26
S
Scan 39
SCENE 40
SCREEN SAVER 57
SCREEN SETUP 57
Searching 39
SETUP 55
Setup Display 55
SHARPNESS 34
SHUFFLE 31
Shuffle Play 31
Slide Show 49
SLOW PLAY 25
Slow-motion Play 39
Speakers
Hooking up 18
SUBTITLE 25, 49, 56
Surround 45
T
TIME/TEXT 27, 40
TITLE 40
TITLE VIEWER 42
TRACK 41
TRACK SELECTION 59
Troubleshooting 64
TV TYPE 57
TVS (TV Virtual Surround) 45
U
Usable discs 6
V
Video based software 58
VIDEO CD 5, 24
Z
ZOOM 25, 48
71
72
73
DVP-NS708H
74
Download PDF

advertising