Sony | DVP-SR160 | Sony DVP-SR160 DVP-SR160 Slim, stylish, compact DVD player Navodila za uporabo

4-400-836-F1(1) (SI)
CD/DVD-predvajalnik
Referenčni priročnik
DVP-SR160/DVP-SR360
© 2012 Sony Corporation
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara
ali električnega udara, tako
da naprave ne izpostavljate
slabim vremenskim pogojem
ali vlagi.
Če želite preprečiti možnost
električnega udara, ne
odpirajte ohišja. Popravila naj
izvaja pooblaščeno osebje.
Napajalni kabel lahko zamenja
samo usposobljen serviser.
Baterij ali naprave, v kateri
so baterije, ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
Ta naprava ima oznako izdelka
CLASS 1 LASER. Oznaka izdelka
CLASS 1 LASER je nameščena na
zadnji zunanji strani naprave.
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov
s tem izdelkom poveča nevarnost
poškodb na očeh. Ne razstavljajte
ohišja, saj lahko laserski žarek
v tem CD/DVD-predvajalniku
poškoduje oči.
Popravila naj izvaja pooblaščeno
osebje.
Odstranjevanje
izrabljene
električne in
elektronske
opreme (velja za
države EU in
druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka ni
dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. S tem,
ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka.
2
Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Za več informacij o recikliranju
tega izdelka se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države
EU in druge
evropske države
s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži
naprave pomeni, da baterij,
priloženih temu izdelku, ni
dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 %
živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k
preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih
virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali
zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen
serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo, tako da izdelek
ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij
iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Proizvajalec tega izdelka je podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Pooblaščeni predstavnik
za elektromagnetno združljivost in
varnost izdelka je družba
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. Vprašanja
glede servisa ali garancije pošljite
na naslov, naveden v ločenih
servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Previdnostni ukrepi
• Če želite preprečiti nevarnost
požara ali električnega udara,
na napravo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
• Če je predvajalnik priključen
v električno vtičnico, je povezan
z virom napajanja (napajalnim
omrežjem) z izmeničnim tokom,
tudi če je izklopljen.
• Predvajalnika ne postavljajte
v zaprt prostor, na primer
v knjižno omaro ali na podobno
mesto.
• Predvajalnik namestite tako,
da lahko napajalni kabel
v primeru težav takoj izvlečete
iz stenske vtičnice.
• Če predvajalnik prenesete
s hladnega na toplo mesto ali
če ga postavite v zelo vlažen
prostor, se lahko na lečah
v notranjosti predvajalnika
nabere kondenzirana vlaga.
Predvajalnik zato morda ne bo
deloval pravilno. V tem primeru
odstranite disk in pustite
predvajalnik vklopljen približno
pol ure, da vlaga izhlapi.
Opomba glede diskov
Ne uporabljajte teh diskov:
– disk z nestandardno obliko
(npr. z obliko kartice ali srca);
– disk s prilepljeno oznako ali
nalepko.
Področna koda
Področna koda je pritrjena na
zadnji strani enote, predvajalnik
pa omogoča samo predvajanje
komercialnih DVD-jev, označenih
z isto področno kodo. Ta sistem
ščiti avtorske pravice.
Ta predvajalnik predvaja
tudi komercialne DVD-je
z oznako ALL .
Oznaka področne kode morda
ni navedena (odvisno od vrste
komercialnega DVD-ja), čeprav
je predvajanje komercialnega
DVD-ja prepovedano
z območnimi omejitvami.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
področna
koda
0-000-000-00
Avtorske pravice, blagovne znamke
in podatki o licenci za programsko
opremo
• Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki podjetja Dolby
Laboratories.
• »Logotip DVD« je blagovna
znamka podjetja DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Tehnologija zvočnega šifriranja
in patenti MPEG Layer-3
z licenco združenj Fraunhofer
IIS in Thomson.
• Windows Media je blagovna
znamka ali zaščitena blagovna
znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo,
ki je predmet nekaterih pravic
intelektualne lastnine podjetja
Microsoft.
Uporaba ali distribucija te
tehnologije zunaj tega izdelka
ni dovoljena brez ustreznih
licenc podjetja Microsoft.
• Vse druge blagovne znamke
so blagovne znamke svojih
lastnikov.
• TA IZDELEK JE LICENCIRAN
V OKVIRU LICENCE
PORTFELJA ZA PATENT
MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO
IN NEKOMERCIALNO
UPORABO POTROŠNIKA
ZA ODKODIRANJE VIDEO
VSEBIN V SKLADU S
STANDARDOM MPEG-4
VISUAL (»MPEG-4 VIDEO«),
KI JIH JE POTROŠNIK
KODIRAL V OKVIRU OSEBNE
IN NEKOMERCIALNE
DEJAVNOSTI IN/ALI
PRIDOBIL OD PONUDNIKA
VIDEO VSEBIN, KATEREMU
JE LICENCO ZA
DISTRIBUCIJO VIDEO
VSEBIN MPEG-4 PODELIL
MPEG LA. LICENCA SE NE
IZDAJA IN NI NAMENJENA
ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO
UPORABO. DODATNE
INFORMACIJE, VKLJUČNO
Z INFORMACIJAMI GLEDE
UPORABE V REKLAMNE,
INTERNE IN KOMERCIALNE
NAMENE IN GLEDE
PRIDOBITVE LICENC,
DOBITE PRI DRUŽBI
MPEG LA, LLC. OBIŠČITE
SPLETNO MESTO
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O tem priročniku
DVD se lahko uporablja kot
splošen izraz za komercialne
diske DVD, DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL (način +VR) in
DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL
(način VR, video način).
3
TIME/TEXT
Predvajanje
Omogoča prikaz pretečenega časa in
preostalega čas predvajanja.
Vnesite časovno kodo za iskanje slik in glasbe
(samo za videodatoteke DVD in Xvid).
Prikaz nadzornega menija
Nadzorni meni se uporablja za izbiro
funkcije in prikaz dodatnih informacij.
Pritisnite DISPLAY.
Če želite spremeniti prikaz nadzornega
menija, znova pritisnite DISPLAY.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
DISC/USB*1
Omogoča izbiro možnosti USB ali DISC za
predvajanje.
TOP MENU/MENU
(samo za DVD VIDEO)
TOP MENU: omogoča prikaz osnovnega
menija.
MENU: omogoča prikaz menija.
ORIGINAL/PLAY LIST
Omogoča izbiro vrste naslova (način DVD-VR)
za predvajanje: ORIGINAL ali možnost po meri
PLAY LIST.
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM*2, *3
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Možnosti nadzornega menija
B Trenutno predvajani naslov/skupno
število naslovov
C Trenutno predvajano poglavje/skupno
število poglavij
D Čas predvajanja
E Izbrana vrsta medija
F Stanje predvajanja
G Ikona izbrane možnosti menija
H Informacije o delovanju
I Izbrana možnost nadzornega menija
Seznam menija
Možnost Ime možnosti, funkcija
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Omogoča izbiro naslova, prizora, skladbe,
poglavja ali seznama za predvajanje
4
Omogoča izbiro naslova, poglavja ali skladbe
za predvajanje v določenem vrstnem redu.
1 Izberite SET t in pritisnite ENTER, nato pa
izberite naslov (T), poglavje (C) ali skladbo
(T) za predvajanje v programiranem vrstnem
redu ter pritisnite ENTER.
2 Ponovite izbiro naslova, poglavja ali skladbe.
3 Pritisnite N.
SHUFFLE*2, *3
Omogoča predvajanje naslova, poglavja ali
skladbe v naključnem vrstnem redu.
REPEAT*2, *3
Omogoča ponavljajoče se predvajanje vseh
naslovov/skladb/albumov ali posameznega
naslova/skladbe/albuma/datoteke.
A-B REPEAT*2, *3
Omogoča izbiro delov, za katere želite nastaviti
ponavljajoče se predvajanje.
1 Med predvajanjem izberite SET t in
pritisnite ENTER.
Prikaže se nastavitvena vrstica A-B REPEAT.
2 Ko najdete začetno točko predvajanja
(točka A), pritisnite ENTER.
3 Ko predvajanje doseže končno točko
(točka B), znova pritisnite ENTER.
PARENTAL CONTROL
Omogoča nastavitev prepovedi predvajanja
v tem predvajalniku.
PLAYER t: predvajanje nekaterih diskov
DVD VIDEO je lahko omejeno glede na
predhodno določeno omejitev, kot je starost
uporabnikov. Prizori so lahko blokirani ali
zamenjani z drugimi (starševski nadzor).
PASSWORD t: s številskimi gumbi vnesite
štirimestno geslo. V tem meniju lahko to geslo
tudi spremenite.
Starševski nadzor (omejeno predvajanje)
Nastavite lahko raven omejitve predvajanja.
1 Izberite PLAYER t in pritisnite ENTER.
(Znova) vnesite štirimestno geslo in
pritisnite ENTER.
2 Z gumboma X/x izberite možnost
STANDARD in pritisnite ENTER.
Z gumboma X/x izberite območje in
pritisnite ENTER.
Če izberete možnost OTHERS t, izberite in
vnesite standardno kodo. Preberite razdelek
SEZNAM OBMOČNIH KOD
STARŠEVSKEGA NADZORA ob koncu
tega priročnika.
3 Z gumboma X/x izberite LEVEL in pritisnite
ENTER.
Z gumboma X/x izberite poljubno raven in
pritisnite ENTER.
Nastavitev starševskega nadzora je končana.
Nižja kot je vrednost, strožja je omejitev.
Če želite izklopiti funkcijo starševskega
nadzora, nastavite možnost LEVEL na OFF.
Če pozabite geslo, v polje za vnos gesla vnesite
številko 199703, pritisnite ENTER in vnesite
novo štirimestno geslo.
SETUP
QUICK: s hitro nastavitvijo lahko izberete jezik
zaslonskega prikaza, razmerje stranic televizorja
in izhodni zvočni signal.
CUSTOM: poleg možnosti hitre nastavitve je na
voljo tudi prilagoditev številnih drugih
nastavitev (stran 7).
RESET: omogoča ponastavitev nastavitev
v možnosti SETUP na privzete vrednosti.
ZOOM*2
Omogoča povečavo slike do štirikratne izvirne
velikosti; uporabite gumbe C/X/x/c.
CUSTOM PICTURE MODE
Omogoča izbiro kakovosti slike, ki kar najbolj
ustreza gledanemu programu.
STANDARD: prikaže standardno sliko.
DYNAMIC: ustvari jasno dinamično sliko,
tako da poveča kontrast in poudari barve.
CINEMA: poudari podrobnosti v zatemnjenih
območjih, tako da poviša raven črne barve.
MEMORY t: omogoča podrobnejšo
prilagoditev slike.
SHARPNESS
Močno poudari konture slike, da doseže
učinek ostrejšega prikaza.
OFF: prekliče to možnost.
1: poudari konture.
2: poudari konture še močneje, kot pri
možnosti 1.
*1 Samo pri modelu DVP-SR360
*2 Če želite preklopiti v običajen način
predvajanja, izberite OFF ali pritisnite CLEAR.
*3 Način predvajanja se prekliče, če:
– odprete pladenj za vstavljanje diska;
– izklopite predvajalnik.
◆Možnosti za podatkovne datoteke
Možnost Ime možnosti, funkcija
ALBUM
Omogoča izbiro albuma, ki vsebuje glasbene
in slikovne datoteke za predvajanje.
FILE
Omogoča izbiro slikovne datoteke za
predvajanje.
ALBUM
Omogoča izbiro albuma, ki vsebuje video
datoteko za predvajanje.
FILE
Omogoča izbiro video datoteke za predvajanje.
DATE
Omogoča prikaz datuma slike, posnete
z digitalnim fotoaparatom.
INTERVAL*
Omogoča nastavitev časa prikaza diapozitivov
na zaslonu.
ANGLE
Omogoča spreminjanje kota.
,se nadaljuje
5
EFFECT*
Omogoča nastavitev učinkov, ki se uporabijo
pri zamenjavi diapozitivov med diaprojekcijo.
MODE 1: slike naključno krožijo skozi učinke.
MODE 2: slika se pomika od zgornjega levega
kota zaslona proti spodnjemu desnemu kotu.
MODE 3: slika se pomika od zgornje strani
zaslona proti spodnji.
MODE 4: slika se pomika od leve strani zaslona
proti desni.
MODE 5: slika se razširi iz središča zaslona.
OFF: izklopi to funkcijo.
MEDIA
Omogoča izbiro vrste medija, ki ga želite
predvajati.
VIDEO: omogoča predvajanje videodatotek.
PHOTO (MUSIC): omogoča predvajanje
slikovnih in glasbenih datotek v obliki
diaprojekcije. Predvajanje diaprojekcije z glasbo
je na voljo, kadar so glasbene in slikovne
datoteke v istem albumu. Če je čas predvajanja
glasbenih datotek daljši od časa predvajanja
slikovnih datotek ali obratno, se predvajanje
nadaljuje brez slike ali zvoka.
PHOTO: omogoča predvajanje slikovnih
datotek.
MUSIC: omogoča predvajanje glasbenih
datotek. Med predvajanjem glasbenih datotek,
ki vsebujejo nesinhronizirane podatke o
besedilu, pritisnite SUBTITLE. Predvajalnik
podpira samo prikaz besedil z obliko MP3 ID3.
* Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno od
datoteke.
Predvajanje VIDEO CD-jev
s funkcijami za upravljanje
predvajanja
Ko zaženete predvajanje video CD-ja
s funkcijami PBC (Playback control
(upravljanje predvajanja)) se prikaže
meni za izbiro.
Predvajanje brez funkcije PBC
Ko je delovanje predvajalnika zaustavljeno,
izberite skladbo, tako da pritisnete ./>
ali številski gumb, nato pa pritisnite N ali
ENTER. Če želite preklopiti nazaj v način
predvajanja PBC, dvakrat pritisnite x, nato
pa pritisnite N.
6
Upravljanje televizorja z daljinskim
upravljalnikom
S priloženim daljinskim upravljalnikom
lahko upravljate raven zvoka, vhodni vir
in stikalo za vklop televizorja Sony.
Če je vaš model televizorja naveden v spodnji
tabeli, nastavite ustrezno kodo proizvajalca.
Če zamenjate baterije v daljinskem
upravljalniku, znova nastavite ustrezno kodo.
1 Kodo proizvajalca vnesete tako, da pritisnete
in zadržite gumb TV [/1, nato pa pritisnete
ustrezne številske gumbe.
2 Spustite gumb TV [/1.
Številke kod za televizorje, ki jih je mogoče upravljati
Sony
01 (privzeto)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Priključitev naprave USB
(samo pri modelu DVP-SR360)
Predvajalnik lahko prek priključka USB
povežete z napravo USB in predvajate video,
slikovne ali glasbene datoteke.
Odstranjevanje naprave USB
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo
USB iz priključka USB.
Spreminjanje števila logičnih enot (LUN)
Ob priključitvi nekaterih naprav se lahko
prikaže število logičnih enot. Če želite
spremeniti število logičnih enot ali izvirni
pomnilnik naprave, pritisnite
, ko
se prikaže seznam albumov ali skladb.
O podprtih napravah USB
• Ta predvajalnik podpira samo naprave USB
za količinsko shranjevanje.
• Ta predvajalnik podpira samo naprave USB
s formatom FAT.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo
delovale s tem predvajalnikom.
Meni CUSTOM
Prilagodite lahko različne nastavitve.
Ko je predvajalnik v načinu zaustavitve,
pritisnite DISPLAY, izberite
(SETUP) in nato CUSTOM. Prikaže se
meni CUSTOM.
Seznam menija
Možnost Ime možnosti, funkcija
LANGUAGE SETUP
OSD: omogoča izbiro jezika zaslonskega prikaza.
MENU*1: omogoča izbiro poljubnega jezika za
meni diska (samo za DVD VIDEO).
AUDIO*1: omogoča izbiro jezika za zvočni
posnetek. Če izberete možnost ORIGINAL,
predvajalnik izbere jezik, ki ga prednostno
obravnava glede na disk (samo za DVD VIDEO).
SUBTITLE*1: omogoča izbiro jezika
podnapisov, posnetih na disku DVD VIDEO. Če
izberete AUDIO FOLLOW, se jezik podnapisov
spremeni glede na jezik, ki ste ga izbrali za zvočni
posnetek (samo za DVD VIDEO).
SCREEN SETUP
TV TYPE: omogoča izbiro razmerja stranic
povezanega televizorja.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: če je ta možnost nastavljena
na ON, se slika ohranjevalnika zaslona prikaže,
kadar predvajalnika v načinu začasne ali
popolne zaustavitve ne uporabljate več kot
15 minut. Če želite izklopiti ohranjevalnik
zaslona, pritisnite N.
BACKGROUND: omogoča izbiro barve ozadja
ali slike na zaslonu televizorja. Če nastavite
možnost JACKET PICTURE in disk takšne
slike ne vsebuje, se prikaže slika GRAPHICS.
LINE: omogoča izbiro izhoda video signalov.
,se nadaljuje
7
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: omogoča vklop/izklop
nastavitve samodejnega preklopa v način
pripravljenosti. Če izberete ON, predvajalnik
preklopi v način pripravljenosti, kadar ga
v načinu zaustavitve ne upravljate več kot
30 minut.
AUTO PLAY: če nastavite to možnost na ON,
se predvajanje samodejno zažene, ko časovnik
(ni priložen) vklopi predvajalnik.
PAUSE MODE: omogoča izbiro slike v načinu
začasne zaustavitve. V običajnem primeru
izberite AUTO. Če je slika prikazana v visoki
ločljivosti, nastavite možnost FRAME (samo
za DVD).
TRACK SELECTION: pri predvajanju diska
DVD VIDEO z različnimi oblikami zvočnega
zapisa (PCM, MPEG audio, DTS ali Dolby
Digital) se prednostno obravnava zvočni
posnetek z največjim številom kanalov.
Če izberete AUTO, omogočite prednostno
obravnavanje (samo za DVD VIDEO).
MULTI-DISC RESUME: omogoča vklop/
izklop nastavitve nadaljevanja predvajanja več
diskov. V pomnilnik lahko shranite nastavitev
nadaljevanja predvajanja za do 6 različnih
diskov DVD VIDEO/VIDEO CD. Ob
vnovičnem zagonu nastavitev se točka za
nadaljevanje predvajanja zbriše (samo za DVD
VIDEO/VIDEO CD).
AUDIO SETUP
AUDIO DRC*2: omogoča nastavitev zvoka
glede na prostor. Če ne razločite pritajenih
zvokov, nastavite možnost TV MODE. Kadar se
zvok v prostoru dobro razloči (npr. v domačem
kinu), nastavite možnost WIDE RANGE.
DOWNMIX*2: pri predvajanju DVD-ja, ki
vključuje predvajanje zvočnih elementov
(kanalov) iz ozadja ali je posnet v zvočnem
formatu Dolby Digital, omogoča pretvarjanje
večkanalnega zvoka v dvokanalnega.
V običajnem primeru izberite DOLBY
SURROUND.
DIGITAL OUT: določi, ali se izhodni zvočni
signali prenašajo prek priključka DIGITAL
OUT (COAXIAL). Če izberete ON, nastavite
možnost DOLBY DIGITAL, MPEG, DTS ali
48kHz/96kHz PCM.
DOLBY DIGITAL: omogoča izbiro vrste
signala Dolby Digital. Če je predvajalnik
povezan z zvočno komponento brez vgrajenega
dekoderja Dolby Digital, nastavite možnost
D-PCM.
MPEG: omogoča izbiro vrste zvočnega signala
MPEG. Če je predvajalnik povezan z zvočno
komponento prek vgrajenega dekoderja MPEG,
nastavite možnost MPEG.
DTS: omogoča izbiro vrste zvočnega signala
DTS. Če želite predvajati DVD VIDEO z
zvočnimi posnetki DTS, nastavite možnost ON.
Te možnosti ne nastavljajte, če je predvajalnik
povezan z zvočno komponento brez dekoderja
DTS.
48kHz/96kHz PCM: določi frekvenco
vzorčenja izhodnega digitalnega zvočnega
signala (samo za DVD VIDEO).
*1 Če izberete možnost OTHERS t, izberite
in vnesite jezikovno kodo. Preberite razdelek
SEZNAM JEZIKOVNIH KOD ob koncu tega
priročnika.
*2 Ta funkcija vpliva na izhodne signale,
ki se prenašajo prek teh priključkov:
– DIGITAL OUT (COAXIAL), samo kadar
je možnost DOLBY DIGITAL nastavljena
na D-PCM;
– LINE (RGB)-TV.
8
Informacije
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi predvajalnika pojavi katera
od spodnjih težav, lahko pred zahtevo za
popravilo poskusite težavo odpraviti sami,
tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje
težav. Če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
c Področna koda DVD-ja se ne ujema s kodo
predvajalnika.
c V notranjosti predvajalnika se nabira
kondenzirana vlaga.
c Predvajalnik ne more predvajati neustrezno
posnetega diska.
Predvajalnik ne deluje pravilno
c Izklopite predvajalnik, če ta zaradi statične
elektrike ipd. ne deluje pravilno.
Na zaslonu se prikaže koda napake C:13:**
c Očistite disk s čistilno krpo ali preverite
njegov format.
Sistem se ne vklopi
c Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno
priključen.
Slika ni prikazana/pojavi se šum slike
c Odklopite povezovalni kabel in ga znova
ustrezno priklopite.
c Povezovalni kabli so poškodovani.
c Preverite povezavo med predvajalnikom in
televizorjem ter preklopite izbirnik vhodnega
signala za televizor, tako da se na zaslonu
televizorja prikaže signal predvajalnika.
c Za nastavitev LINE v meniju SCREEN SETUP
nastavite možnost, ki ustreza televizorju.
c Disk je umazan ali okvarjen.
Zvok se ne predvaja
c Odklopite povezovalni kabel in ga znova
ustrezno priklopite.
c Povezovalni kabel je poškodovan.
c Predvajalnik je v načinu začasne zaustavitve
ali počasnega predvajanja.
c Predvajalnik je v načinu hitrega
neprekinjenega pomikanja po posnetku
naprej ali nazaj.
Daljinski upravljalnik ne deluje
c Raven napolnjenosti baterij v daljinskem
upravljalniku je nizka.
c Daljinski upravljalnik ni usmerjen proti
senzorju na predvajalniku.
c Pri upravljanju predvajalnika z zaporednim
pritiskanjem gumbov daljinskega
upravljalnika presledki med posameznimi
pritiski ne smejo biti daljši od petih sekund.
Disk se ne predvaja
c Disk ni pravilno vstavljen.
Vstavite disk, tako da je stran za predvajanje
obrnjena navzdol.
c Disk nima simetrične oblike.
c Predvajalnik ne more predvajati nekaterih
diskov.
Predvajalnik ne zazna povezane naprave USB
(samo pri modelu DVP-SR360)
c Naprava USB ni ustrezno povezana
s predvajalnikom.
c Naprava USB ali kabel sta poškodovana.
c Preklop v način USB ni bil izveden.
Datotečni formati, ki jih lahko
predvaja ta predvajalnik
Video: MPEG-1 (podatki Cyber-shot)/
MPEG-4 (osnovni profil)*1/Xvid
Slike: JPEG (format DCF)
Glasba: MP3 (razen mp3PRO)/WMA (razen
WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/WAVE
*1 Predvajalnik ne omogoča predvajanja datotek
z zaščito avtorskih pravic DRM.
*2 Predvajalnik ne omogoča predvajanja
kodiranih datotek, kot so datoteke Lossless.
Podprte datotečne pripone: .avi, .mpg, .mpeg,
.mp4, .jpg, .mp3, .wma, .m4a, .wav
Podprti diski: DVD, DVD±RW/±R/±R DL,
Music CD/Super VCD, CD-R/-RW
• Podatkovni CD-ji, posneti v skladu
s standardom ISO 9660 raven 1/raven 2 ali
v njegovem razširljivem formatu Joliet.
• Podatkovni CD-ji, posneti v formatu UDF.
• Predvajalnik lahko predvaja katero koli od
zgoraj navedenih datotek, tudi če obstajajo
razlike med datotečnimi formati. Pri
predvajanju takšnih podatkov se lahko
pojavi šum, ki lahko poškoduje zvočnike.
• Predvajanje zapletene strukture map lahko
traja dalj časa. Ustvarite albume z največ
dvema strukturama.
• Nekaterih video, slikovnih in glasbenih
datotek ni mogoče predvajati, odvisno
od pogojev kodiranja/snemanja.
,se nadaljuje
9
• Zagon predvajanja in prehod na naslednji/
drug album ali datoteko lahko traja dalj
časa.
• Predvajalnik lahko zazna največ
200 albumov in 600 datotek. Če je izbrana
možnost PHOTO (MUSIC), lahko
prepozna do 300 glasbenih datotek in
300 slikovnih datotek.
• Predvajalnik morda ne bo predvajal
kombinacije dveh ali več videodatotek.
• Predvajalnik ne more predvajati
videodatoteke z velikostjo več kot
720 (širina) × 576 (višina)/2 GB.
• Predvajanje bo morda moteno, odvisno
od datoteke. Priporočamo, da ustvarite
datoteko z nižjo bitno hitrostjo.
• Predvajanje videodatotek z visoko bitno
hitrostjo na podatkovnem CD-ju bo morda
moteno. Priporočamo, da v tem primeru
uporabite podatkovni DVD.
• Pri predvajanju vizualnih podatkov, ki jih
format MPEG-4 ne podpira, se predvaja
samo zvok.
Opomba glede zapisljivih medijev
Ta enota je zasnovana za predvajanje diskov,
ki so izdelani v skladu s standardom Compact
Disc (CD). Diski DualDisc in nekateri
glasbeni diski, kodirani s tehnologijami
za zaščito avtorskih pravic, niso izdelani
v skladu s standardom Compact Disc (CD).
Takšni diski zato morda niso združljivi s to
enoto.
Tehnični podatki
Sistem
Laser: polprevodniški laser
Vhodni/izhodni priključki
• DIGITAL OUT (COAXIAL): fono
priključek
• LINE (RGB)-TV: 21-pinski
• USB (samo pri modelu DVP-SR360):
priključek USB vrste A, največji tok 500 mA
(za povezavo naprave USB)
Splošno
Zaradi kakovosti zapisovanja/fizičnega stanja
diska ali lastnosti naprave za zapisovanje
in uporabljene programske opreme ta
predvajalnik ne more predvajati nekaterih
zapisljivih medijev. Predvajalnik ne more
predvajati neustrezno posnetega diska.
Predvajalnik ravno tako ne more predvajati
nekaterih podatkovnih diskov, ustvarjenih
v formatu paketnega zapisovanja.
• Napajanje: 220–240 V pri izmeničnem
toku, 50/60 Hz
• Poraba energije:
6 W (DVP-SR160)
10 W (DVP-SR360)
• Mere (pribl.): 270 × 38,5 × 209 mm (š/v/d),
vključno z izbočenimi deli
• Teža (pribl.): 950 g
• Delovna temperatura: 5–35 °C
• Delovna vlažnost: 25–80 %
Samo za predvajalnike, ki ne morejo predvajati
slik z avtorsko zaščiteno vsebino
Priložena dodatna oprema
Predvajalnik ne more predvajati slik v načinu
DVD-VR z zaščito vsebine za zapisljive
medije (CPRM).
Opomba glede funkcij predvajanja DVD-jev in
VIDEO CD-jev
Nekatere funkcije predvajanja DVD-jev in
VIDEO CD-jev namerno nastavijo izdajatelji
programske opreme. Ker ta predvajalnik
omogoča predvajanje DVD-jev in VIDEO
CD-jev glede na vsebino diska, ki jo je
zasnoval izdajatelj programske opreme,
nekatere funkcije predvajanja morda ne
bodo na voljo. Upoštevajte tudi navodila za
uporabo, ki so priložena DVD-jem in VIDEO
CD-jem.
10
Opomba glede diskov
• Daljinski upravljalnik (1)
• Bateriji R6 (AA) (2)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
SEZNAM JEZIKOVNIH KOD
1 stran 7
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1703 Ni navedeno
Standard ISO 639: 1988 (E/F)
SEZNAM OBMOČNIH KOD STARŠEVSKEGA NADZORA
1 stran 5
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2109
2376
2379
2390
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Avstralija
Avstrija
Belgija
Brazilija
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francija
Indija
Indonezija
Italija
Japonska
Kanada
Kitajska
Koreja
Malezija
Mehika
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova
Zelandija
2427 Pakistan
2436 Portugalska
2489 Rusija
Singapur
Španija
Švedska
Švica
Tajska
Združeno
kraljestvo
z Koristne namige, nasvete in informacije o izdelkih in storitvah Sony najdete na spletnem mestu:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-400-836-F1(1) (SI)
Download PDF