Sony | STR-DH550 | Sony STR-DH550 5.2-kanalni sprejemnik AV Referenčni priročnik

4-488-937-71(2) (SI)
Multi Channel
AV Receiver
Referenčni priročnik
STR-DH550
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganih sveč).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo
ne postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje
enote, takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini,
na primer sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če
je izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
Ta simbol opozarja
uporabnika, da so lahko
nekatere površine naprave
med običajnim delovanjem
vroče na dotik.
2SI
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
ter električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol
za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke
in baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite
za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da
izdelke ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme. Za ustrezno
ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij
iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih
baterij. Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca,
pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Opomba za uporabnike:
Spodaj navedene informacije
se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali je bil proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi
na podlagi zakonodaje Evropske unije
naslovite na pooblaščenega predstavnika,
družbo Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa
ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi Dolby*
Digital, Pro Logic Surround in DTS** Digital
Surround System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
in simbol DD so blagovne znamke
podjetja Dolby Laboratories.
** Več informacij o patentih DTS je na voljo
na naslovu http://patents.dts.com.
Izdelano na podlagi licence družbe
DTS Licensing Limited. Kratici DTS
in DTS-HD, simbol ter kombinacija
kratice DTS in simbola so zaščitene
blagovne znamke družbe DTS, Inc.
© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Ta sprejemnik uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC
v ZDA in drugih državah.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
in iPod touch so blagovne znamke podjetja
Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so last svojih lastnikov.
Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista
posebej navedeni.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava
zasnovana za povezavo z napravo iPod
ali iPhone in da ima potrdilo proizvajalca
o skladnosti s standardi za delovanje
izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje
te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi
in predpisanimi standardi. Uporaba tega
pripomočka z napravo iPod ali iPhone lahko
vpliva na delovanje brezžične povezave.
Windows Media je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj
tega izdelka ni dovoljena brez licence
podjetja Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
»x.v.Color (x.v.Colour)« in logotip »x.v.Color
(x.v.Colour)« sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
»BRAVIA« je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
»PlayStation« je registrirana blagovna znamka
podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
»WALKMAN« in logotip »WALKMAN«
sta registrirani blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
MICROVAULT je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
MHL, Mobile High-Definition Link in logotip
MHL so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe MHL Licensing, LLC.
3SI
Previdnostni ukrepi
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če
vanj uide tekočina, izključite sprejemnik,
pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
Viri napajanja
• Pred uporabo sprejemnika preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
• Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z virom napajanja
(napajalnim omrežjem) z izmeničnim
tokom, tudi če je izklopljena.
• Če sprejemnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, ga izključite
iz električne vtičnice. Napajalni kabel
odstranite tako, da primete vtič in ga
izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Segrevanje
Povsem običajno je, da se sprejemnik
med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika se
temperatura zgornjega, stranskega
in spodnjega dela ohišja znatno poviša.
Če želite preprečiti morebitne opekline,
se ne dotikajte ohišja.
Postavitev
• Sprejemnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje in zagotovite
dolgo življenjsko dobo sprejemnika.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
4SI
• Na sprejemnik ne odlagajte ničesar,
kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
naprav, kot so televizor, videorekorder
ali predvajalnik kaset. (Če sprejemnik
postavite preblizu televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika
kaset, s katerim ga uporabljate,
lahko nastane šum ali popačena slika.
Verjetnost, da se to zgodi, je še posebej
velika, če uporabljate notranjo anteno.
Zato je priporočljivo uporabljati
zunanjo anteno.)
• Pri postavljanju sprejemnika na obdelano
površino (z voskom, oljem, polirnim
sredstvom ipd.) bodite previdni, da
ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
Delovanje
Pred priključitvijo drugih komponent
izklopite sprejemnik in ga odklopite
iz napajanja.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih
blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot
sta alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali
težave v zvezi s sprejemnikom, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Radio FM
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Minimalna izhodna moč RMS1)
(6 ohmov, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Izhodna moč pri stereo načinu1)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu1)2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W za vsak kanal
1)
Izmerjeno pod temi pogoji: Napajanje:
230 V pri izmeničnem toku, 50 Hz
2) Referenčna izhodna moč sprednjega,
osrednjega in prostorskega zvočnika.
Odvisno od nastavitev zvočnega polja
in vira se zvok morda ne bo predvajal.
Frekvenčni pas
87,5–108,0 MHz
Antena
Žična antena FM
Antenski priključki
75 ohmov, neuravnovešeni
Radio AM
Frekvenčni pas
531–1.602 kHz (v korakih po 9 kHz)
Antena
Okvirna antena
Video
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 ohmov
Frekvenčni odziv
Analogni
10 Hz–100 kHz, +0,5/–2 dB
(z obhodom nastavitev zvočnega
polja in izenačevalnika)
Vhod
Analogni
Občutljivost: 500 mV/50 kiloohmov
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksialni)
Impedanca: 75 ohmov
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optični)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izhod (analogni)
SUBWOOFER
Napetost: 2 V/1 kiloohm
Izenačevalnik
Stopnje ojačitve
±10 dB, v korakih po 1 dB
3) INPUT SHORT (z obhodom nastavitev
4)
zvočnega polja in izenačevalnika).
Uteženo omrežje, vhodna moč.
5SI
Video HDMI
Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI)
3D
Format
2D
4.096 × 2.160p pri 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
4.096 × 2.160p pri 50 Hz
a1)
–
–
–
3.840 × 2.160p pri 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
3.840 × 2.160p pri 50 Hz
a1)
–
–
–
4.096 × 2.160p pri 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p pri 29,97/30 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p pri 25 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p pri 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
1.920 × 1.080p pri 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1.920 × 1.080p pri 50 Hz
a
–
a
a
1.920 × 1.080p pri 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080p pri 25 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080p pri 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080i pri 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080i pri 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p pri 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a3)
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
1)
Podprt le 8-bitni format YUV 4:2:0.
2) Podprt le 8-bitni format.
3)
Te formate podpira tudi povezava MHL.
6SI
Slika-ob-sliki
Združitev slik
(polovično)
Slika-nad-sliko
(zgoraj-in-spodaj)
MHL
Splošno
Podprta različica MHL
opremljena z MHL 2
Največji tok
900 mA
Napajanje
230 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Poraba energije
200 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
0,3 W (kadar sta možnosti [Control
for HDMI] in [Pass Through]
nastavljeni na [OFF].)
0,5 W (ko je možnost [Control for
HDMI] nastavljena na [On], možnost
[Pass Through] pa na [Off].)
Mere (širina/višina/globina) (pribl.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
vključno z izbočenimi deli in
upravljalnimi tipkami
Teža (pribl.)
7,6 kg
iPhone/iPod
Največ 5 V pri enosmernem toku 1,0 A
USB deluje z iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPod touch (2.–5. generacija), iPod classic in
iPod nano (3.–7. generacija).
USB
Podprt format*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kb/s, VBR
WMA:
48–192 kb/s
AAC:
48–320 kb/s
WAV:
8–48 kHz, 16-bitni signali PCM
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
* Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ter
s snemalnimi napravami in zapisovalnimi
mediji ni zagotovljena.
Hitrost prenosa
Največja hitrost
Podprta naprava USB
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok
500 mA
7SI
4-488-937-71(2) (SI)
©2014 Sony Corporation
Download PDF