Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2-kanalni AV-sprejemnik za domači kino Navodila za uporabo

Večkanalni
sprejemnik AV
Navodila za uporabo
STR-DH770
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na zadnji
strani sprejemnika. Zabeležite številki v spodaj
podanem prostoru. Številki imejte pri sebi, kadar
koli stopite v stik s prodajalcem izdelkov Sony
v zvezi s tem izdelkom.
Št. modela
Serijska št.
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganih sveč).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim
kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja
za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote,
takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz
električne vtičnice.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi
če je izklopljena.
Ta simbol opozarja uporabnika,
da so lahko nekatere površine
naprave med običajnim
delovanjem vroče na dotik.
2SL
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja za
države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka
na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski
simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več
kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno
ravnanje s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu
življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije
odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU
Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska,
ali je bil proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi
na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite
na pooblaščenega predstavnika – družbo
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
V primeru vprašanj glede servisa ali garancije
uporabite naslove, navedene v ločenih servisnih
ali garancijskih dokumentih.
Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje,
da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami
in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/
5/ES.
Podrobnosti so na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Večkanalni sprejemnik AV je namenjen
predvajanju zvoka in videoposnetkov z ene
od priključenih naprav, pretakanju glasbe
s pametnega telefona, združljivega s funkcijo
NFC, ali naprave BLUETOOTH, omogoča
pa tudi poslušanje radia FM.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam uredbe o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
3SL
Priročniki, ki so na voljo za ta izdelek
Za ta izdelek so na voljo spodnji priročniki.
Vsak priročnik vključuje informacije, kot je prikazano spodaj:
Navodila
za začetek
Navodila
Vodnik za pomoč
za uporabo (spletna različica)
(ta priročnik)
Priprave
Namestitev
Priključitev
Začetna nastavitev
Osnovne funkcije
Poslušanje/gledanje
Napredne funkcije
Poslušanje/gledanje
Napredne funkcije
Funkcija BLUETOOTH
Druge funkcije
Prilagajanje nastavitev
Odpravljanje težav
Previdnostni ukrepi/Tehnični podatki
Vodnik za pomoč je na voljo na naslednji spletni strani:
Za uporabnike v Evropi
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Za uporabnike v Tajvanu
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/zh-tw/
Za uporabnike v drugih območjih
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
4SL
O teh navodilih
za uporabo
V
teh navodilih so opisani upravljalni gumbi
na daljinskem upravljalniku. Uporabite lahko
tudi upravljalne tipke na sprejemniku, če so
poimenovane enako ali podobno kot tipke
daljinskega upravljalnika.
 Nekatere slike so prikazane kot vzorčne skice
in se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.
 Oznake, prikazane na zaslonu televizorja,
se lahko razlikujejo glede na območje.
 Besedilo v oglatih oklepajih ([--]) se prikaže
na zaslonu televizorja, besedilo v narekovajih
(»--«) pa na zaslonu naprave.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi
Dolby* Digital, Pro Logic Surround in DTS**
Digital Surround System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX in simbol DD so blagovne
znamke podjetja Dolby Laboratories.
** Več informacij o patentih DTS je na voljo
na naslovu http://patents.dts.com. Izdelano
na podlagi licence družbe DTS Licensing
Limited. Kratici DTS, DTS-HD, simbol ter
kombinacija kratice DTS in simbola so
zaščitene blagovne znamke ter DTS-HD
Master Audio je blagovna znamka družbe
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Ta sprejemnik uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod touch in
Retina so blagovne znamke družbe Apple Inc.,
zaščitene v ZDA in drugih državah.
App Store je oznaka storitve družbe Apple Inc.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi
za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje
Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali
njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi
standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
Windows Media je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja Microsoft
ali njegove pooblaščene podružnice.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
»BRAVIA« je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
»PlayStation« je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
»WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta
zaščiteni blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
MICROVAULT je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
Besedna znamka BLUETOOTH® in logotipi
so zaščitene blagovne znamke podjetja
Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation te
blagovne znamke uporablja na podlagi licence.
Druge blagovne znamke in tovarniška imena
so blagovne znamke svojih lastnikov.
Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka podjetja NFC Forum,
Inc. v ZDA in v drugih državah.
Android™ je blagovna znamka družbe
Google Inc.
Google Play™ je blagovna znamka družbe
Google Inc.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so last svojih lastnikov.
Oznaki ™ in  v tem priročniku nista
posebej navedeni.
5SL
Kazalo vsebine
Priročniki, ki so na voljo za ta izdelek .......... 4
O teh navodilih za uporabo ......................... 5
Priložena dodatna oprema .......................... 6
Deli in upravljalne funkcije ............................7
Priložena dodatna
oprema

Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Žična antena FM (1)

Mikrofon za umerjanje (1)


Priprave
Namestitev zvočnikov ..................................11
Priključitev zvočnikov .................................. 13
Priključitev televizorja .................................19
Priključitev naprav AV ..................................23
Priključitev antene ...................................... 25
Priključitev napajalnega kabla ................... 25
Nastavitev sprejemnika s postopkom
Easy Setup ............................................. 26
Poslušanje/gledanje
Predvajanje zvoka in videa ........................ 29
Predvajanje zvočnih učinkov ...................... 30
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
V daljinski upravljalnik vstavite dve (priloženi)
bateriji R03 (velikosti AAA). Pri vstavljanju
baterij pazite, da sta pola + in – v pravilnem
položaju.
Dodatne informacije
Odpravljanje težav ......................................33
Previdnostni ukrepi .................................... 35
Tehnični podatki ..........................................37
Opomba
 Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem ali
vlažnem mestu.
 Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
 Manganovih baterij ne mešajte z baterijami
drugih vrst.
 Senzorja daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi ali svetlobnim
napravam. To bi lahko povzročilo okvaro.
 Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije,
da preprečite razlitje baterij in korozijo.
 Ko sprejemnika ni mogoče več upravljati
z daljinskim upravljalnikom, zamenjajte
bateriji z novima baterijama.
6SL
Deli in upravljalne funkcije
Sprejemnik
Sprednja plošča




 (vklop/izklop) (stran 25)
Indikator vklopa
SPEAKERS (stran 27)
TUNING MODE, TUNING +/–
 Priključek CALIBRATION MIC (stran 28)
 Priključek PHONES
Omogoča upravljanje funkcije sprejemnika.
TUNING +/– omogoča iskanje radijskih postaj.
Indikator vklopa
 Senzor NFC
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC
(stran 30, 31)
 Zaslon (stran 8)
 NIGHT MODE
 CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
Omogoča upravljanje funkcije BLUETOOTH.
 DISPLAY
 DIMMER
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona s tremi
stopnjami.
 Senzor daljinskega upravljalnika
Sprejema signal daljinskega upravljalnika.
Tukaj priključite slušalke.
Zelen: sprejemnik je vklopljen.
Oranžen: sprejemnik je v stanju
pripravljenosti in nastavili ste eno
od naslednjih možnosti:
 CTRL HDMI na CTRL ON;
 BT STANDBY na STBY ON;
 STBY THRU na ON ali AUTO.
Indikator se izklopi, če je sprejemnik v stanju
pripravljenosti in velja naslednje:
 možnost CTRL HDMI je nastavljena
na CTRL OFF;
 možnost BT STANDBY je nastavljena
na STBY OFF;
 možnost STBY THRU je nastavljena na OFF.


 PURE DIRECT
Indikator nad gumbom sveti, ko je vključena
funkcija Pure Direct.
 MASTER VOLUME (stran 29)
 INPUT SELECTOR (stran 30)
 Vrata  (USB)
* Indikator zasveti oranžno samo, kadar se naprava
seznani s sprejemnikom. Če s sprejemnikom ni
seznanjena nobena naprava, indikator ne sveti.
7SL
Indikatorji na zaslonu
Ta indikator označuje trenutno stanje.
 USB
Zaznana je naprava USB.
 Indikator vhodnega vira
Označuje trenutni vhodni vir.
ARC
Sprejemnik sprejema stereo signal radijske
postaje.
 D.C.A.C.
Uporabljajo se rezultati meritev funkcije
Auto Calibration.
Za izhodni vir je izbran televizor in sprejemnik
zaznava signale povratnega zvočnega kanala
(ARC).
 SLEEP
OPT
 BT
Vhodni digitalni signali se prenašajo prek
priključka OPTICAL (strani 20, 22).
COAX
Vhodni digitalni signali se prenašajo prek
priključka COAXIAL (stran 24).
HDMI
Vhodni digitalni signali se prenašajo prek
priključka HDMI (strani 20, 21, 23).
 MEM
Vklopljena je funkcija pomnilnika, npr. vnaprej
nastavljeni pomnilnik itd.
 D.R.C.
Vklopljena je funkcija stiskanja dinamičnega
razpona.
 Indikator Dolby Digital Surround*
Sprejemnik izvaja postopek dekodiranja
ustreznih signalov oblike Dolby Digital.
TrueHD Dolby TrueHD
 Indikator Dolby Pro Logic
Sprejemnik obdeluje signale oblike Dolby Pro
Logic. Ta tehnologija dekodiranja prostorskega
zvoka omogoča okrepitev vhodnih signalov.
Opomba
Ta indikator morda ne bodo zasvetil, odvisno
od nastavitve vzorca zvočnikov.
 EQ
Vklopljen je izenačevalnik.
 Indikator DTS(-HD)*
Sprejemnik izvaja postopek dekodiranja
ustreznih signalov oblike DTS.
DTS-HD
DTS-HD
8SL
 ST
Vklopljen je izklopni časovnik.
Zasveti, če je priključena naprava BLUETOOTH.
Utripa med seznanjanjem in vzpostavljanjem
povezave.
 Indikator zvočniškega sistema
(stran 27)
* Pri predvajanju plošče z vsebino Dolby Digital ali
DTS se prepričajte, da ste vzpostavili digitalne
povezave in da možnost INPUT MODE ni
nastavljena na ANALOG.
Zadnja plošča
 Priključki HDMI IN/OUT* (strani 20,
21, 23)
 Priključki SPEAKERS (stran 14, 15, 16,
17, 18)
 Priključki SUBWOOFER OUT (stran 14,
15, 16, 17, 18)
 Priključki AUDIO IN (strani 20, 22, 24)
 Priključki VIDEO IN/MONITOR OUT
(strani 22, 24)
 Priključek FM ANTENNA (stran 25)
 Priključek COAXIAL IN (stran 24)
 Priključek OPTICAL IN (strani 20, 22)
* HDCP 2.2 je nova izboljšana tehnologija za zaščito
avtorskih pravic, ki se uporablja za zaščito vsebin,
kot so filmi 4K.
Povežite televizor z ustreznimi izhodnimi
priključki, da omogočite predvajanje video
vsebine prek teh priključkov.
Vhodni priključki
Izhodni priključek
HDMI IN
HDMI TV OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
Podrobnosti najdete v razdelku
»Priključitev televizorja« (stran 19).
9SL
Daljinski upravljalnik
 Gumbi za izbiro vhoda
Omogočajo izbiro vhodnega kanala,
povezanega z napravo, ki jo želite uporabiti.
Ko pritisnete poljubni gumb za izbiro vhoda,
se sprejemnik vklopi.
 FRONT SURROUND, 2CH/MULTI,
MOVIE, MUSIC
Omogočajo izbiro zvočnega polja.
NIGHT MODE
Vklopi funkcijo nočnega načina.
PURE DIRECT
Vklopi funkcijo Pure Direct.
 DISPLAY
Prikaže informacije na zaslonu.
AMP MENU
Prikaže meni na zaslonu za upravljanje
sprejemnika.
BACK
Ob prikazu menija ali navodil na TV-zaslonu
omogoča vrnitev v prejšnji meni ali izhod.
PAIRING
Preklopi sprejemnik v način za seznanjanje.
(potrditev),
Z gumbi ,
Z gumbom
,
/ / /
, izberete elemente menija.
potrdite izbiro.
 HOME
Omogoča prikaz osnovnega menija
na TV-zaslonu.
/ (nazaj/naprej),
 (predvajanje/začasna
zaustavitev)*,  (zaustavitev)
Pomik, predvajanje, začasna zaustavitev,
zaustavitev.
PRESET +/–
Omogoča izbiro prednastavljenih postaj
ali kanalov.
MEMORY
Omogoča shranjevanje postaje med
delovanjem sprejemnika.

 (glasnost) +*/–
Omogoča prilagoditev glasnosti vseh
zvočnikov hkrati.
  (vklop/izklop)
S tem gumbom vklopite sprejemnik ali ga
preklopite v stanje pripravljenosti.
Varčevanje z energijo v stanju
pripravljenosti
Preverite spodnje nastavitve:
 Možnost CTRL HDMI v meniju <HDMI>
nastavite na CTRL OFF.
 Možnost BT STANDBY v meniju <BT>
nastavite na STBY OFF.
 Možnost STBY THRU v meniju <HDMI>
nastavite na OFF.
SLEEP
S tem gumbom lahko nastavite samodejni
izklop sprejemnika ob določeni uri.
10SL
 (izklop zvoka)
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
Zvok znova omogočite tako, da znova
pritisnete gumb.
* Gumba /MEMORY in  + imata otipljivo piko.
Ta pika vam bo v pomoč pri upravljanju
sprejemnika.
Opomba
 Zgornji opisi so navedeni zgolj za prikaz primerov.
 V odvisnosti od modela povezane naprave
nekaterih funkcij, opisanih v tem poglavju,
morda ne bo mogoče uporabljati s priloženim
daljinskim upravljalnikom.
Priprave
Priprave
Namestitev zvočnikov
S sprejemnikom AV lahko povežete največ 7 zvočnikov in 2 globokotonca. Zvočnike in
globokotonca namestite v skladu s predvidenim sistemom zvočnikov.
Položaj posameznega zvočnika
Opomba
 Kadar je povezan samo en zvočnik za prostorski zvok (SB), postavite zadnji zvočnik za prostorski zvok
neposredno za poslušalca.
 Ker globokotonec (SW) ne oddaja visoko usmerjenih zvočnih signalov, ga lahko postavite na poljubno mesto.
Imena in funkcije zvočnikov
Kratice, upo- Ime zvočnika
rabljene
na slikah
Funkcije
FL
Levi sprednji zvočnik
FR
Sprednji desni zvočnik
Predvaja stereo zvok prek sprednjega levega/desnega
kanala.
CNT
Osrednji zvočnik
Predvaja vokalne zvoke prek osrednjega kanala.
SL
Levi zvočnik za prostorski zvok
SR
Desni zvočnik za prostorski zvok
Predvaja zvok prek levega/desnega kanala za prostorski
zvok.
SBL
Zadnji levi zvočnik za prostorski
zvok
SBR
Zadnji desni zvočnik za prostorski
zvok
SB
Zadnji zvočnik za prostorski zvok
Predvaja zvok prek zadnjega kanala za prostorski zvok.
SW
Globokotonec
Predvaja zvok prek kanala z nizkofrekvenčni učinkom
(LFE) in poudari nizke tone drugih kanalov.
LH
Sprednji levi dvignjeni zvočnik
RH
Sprednji desni dvignjeni zvočnik
Predvaja navpične zvočne učinke prek sprednjega
levega/desnega kanala za dvignjene zvočnike.
Predvaja zvok prek zadnjega levega/desnega kanala
za prostorski zvok.
11SL
Konfiguracija zvočnikov in nastavitve vzorca postavitve zvočnikov
Izberite vzorec postavitve zvočnikov glede na konfiguracijo zvočnikov, ki jo uporabljate.
Konfiguracija zvočnikov
SB ASSIGN*
Vzorec postavitve Za podrobnosti
zvočnikov,
o priključitvi
izbran v meniju
glejte stran
<SPEAKER>.
5.1-kanalni zvok
»OFF«
»3/2.1«
14
7.1-kanalni zvok prek zadnjih prostorskih
zvočnikov
–
»3/4.1«
15
7.1-kanalni zvok prek sprednjih dvignjenih
zvočnikov
–
»5/2.1«
16
5.1-kanalni zvok prek povezave z dvojno
ojačitvijo
»BI-AMP«
»3/2.1«
17
5.1-kanalni zvok prek sprednjih zvočnikov B
»SPK B«
»3/2.1«
18
* Možnost SB ASSIGN lahko izberete le, če je vzorec postavitve zvočnikov nastavljen na možnost, ki ne vključuje
zadnjih zvočnikov za prostorski zvok in sprednjih dvignjenih zvočnikov.
Izbira vzorca postavitve zvočnikov
1 Pritisnite gumb AMP MENU.
2 Pritisnite / , da izberete <SPEAKER>, in nato pritisnite
.
3 Pritisnite / , da izberete SP PATTERN, in nato pritisnite
4 Izberite želeni vzorec zvočnikov in nato pritisnite gumb
.
.
Nastavitve vzorca zvočnikov
Primer:
2 sprednja zvočnika + 2 zvočnika
globoko2 sprednja dvignjena za prostorski tonec
zvočnika + osrednji
zvok
zvočnik
Vzorec
Sprednji
postavitve levi/
zvočnikov desni
zvočnik
Osrednji Levi/des- Zadnji levi
zvočnik ni zvočzvočnik
nik za
za prosprostortorski
ski zvok
zvok
Zadnji des- Globoko- Sprednji
ni zvočnik tonec
levi/desni
za prostordvignjeni
ski zvok
zvočnik
5/2.1







5/2







4/2.1







4/2







3/4.1







3/4







2/4.1







12SL
Osrednji Levi/des- Zadnji levi
zvočnik ni zvočzvočnik
nik za
za prosprostortorski
ski zvok
zvok
Zadnji des- Globoko- Sprednji
ni zvočnik tonec
levi/desni
za prostordvignjeni
ski zvok
zvočnik
2/4







3/3.1







3/3







2/3.1







2/3







3/2.1







3/2







2/2.1







2/2







3/0.1







3/0







2/0.1







2/0







 : se ne uporablja.
 : se uporablja.
Priključitev zvočnikov
Ta sprejemnik omogoča priključitev največ 7.1-kanalnega sistema zvočnikov.
Slika postavitve zvočnikov je vodilo za optimalno postavitev zvočnikov. Zvočnikov ni treba
postaviti natančno tako, kot je prikazano na sliki.
Opomba
 Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
 Pred priključitvijo napajalnega kabla se prepričajte, da se kovinske žice kablov zvočnikov v priključkih
SPEAKERS med sabo ne dotikajo.
 Ko priključite globokotonec s funkcijo samodejnega preklopa v način pripravljenosti, pri gledanju filmov to
funkcijo izklopite. Če je funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti vklopljena, zvočnik samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti glede na raven vhodnega signala, zaradi česar se zvok morda ne bo predvajal.
 S priključki SUBWOOFER OUT lahko povežete dva globokotonca.
13SL
Priprave
Vzorec
Sprednji
postavitve levi/
zvočnikov desni
zvočnik
Primer priključitve zvočnikov
5.1-kanalni zvočniški sistem
 30˚
 100˚ – 120˚
Zvočnika za prostorski zvok
Globokotonec
 Mono avdio kabel (ni priložen)
 Kabel zvočnika (ni priložen)
Po vzpostavitvi povezave z dvojno ojačitvijo
nastavite [Surround Back Speakers Assign]
v meniju [Speaker Setting] na [None Speaker].
Nasvet
Možnost [SURROUND BACK SPEAKERS ASSIGN]
v meniju [Easy Setup] lahko nastavite tudi na
[No speaker is connected].
14SL
Osrednji zvočnik
Sprednja zvočnika
7.1-kanalni zvočniški sistem z zadnjima prostorskima zvočnikoma
Priprave
 30˚
 Enak kot.
 100˚ – 120˚
Zvočnika za prostorski zvok
Globokotonec
Zadnja zvočnika
za prostorski zvok*
Osrednji zvočnik
Sprednja zvočnika
 Mono avdio kabel (ni priložen)
 Kabel zvočnika (ni priložen)
* Če nameravate uporabljati samo en zadnji zvočnik
za prostorski zvok, ga povežite s priključkoma L
(+/–).
Po vzpostavitvi povezave z dvojno ojačitvijo
nastavite [Surround Back Speakers Assign]
v meniju [Speaker Setting] na [Surround Back
Speakers].
15SL
7.1-kanalni zvočniški sistem s sprednjima dvignjenima zvočnikoma
 30˚
 100˚ – 120˚
Zvočnika za prostorski zvok
Globokotonec
Sprednja dvignjena
zvočnika
 Mono avdio kabel (ni priložen)
 Kabel zvočnika (ni priložen)
Po vzpostavitvi povezave z dvojno ojačitvijo
nastavite [Surround Back Speakers Assign]
v meniju [Speaker Setting] na [Front High
Speakers].
16SL
Osrednji zvočnik
Sprednja zvočnika
5.1-kanalni zvočniški sistem prek povezave z dvojno ojačitvijo
 30˚
 100˚ – 120˚
Zvočnika za prostorski zvok
Sprednji
zvočnik
Osrednji zvočnik
Sprednji
zvočnik
Globokotonec
 Mono avdio kabel (ni priložen)
 Kabel zvočnika (ni priložen)
Ne pozabite odstraniti kovinskih nastavkov,
pritrjenih na priključkih zvočnikov Hi/Lo,
da preprečite okvaro sprejemnika.
Po vzpostavitvi povezave z dvojno ojačitvijo
nastavite [Surround Back Speakers Assign]
v meniju [Speaker Setting] na [Bi-Amplifier
Speakers].
17SL
Priprave
Kakovost zvoka lahko izboljšate tako, da povežete ločena ojačevalnika tako z visokotonskim kot
nizkotonskim zvočnikom prek povezave z dvojno ojačitvijo.
5.1-kanalni zvočniški sistem s sprednjima zvočnikoma B
Če nameravate uporabiti dodatni sistem sprednjih zvočnikov, ga povežite prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
FL(A)
FR(A)
FL(B)
 30˚
FR(B)
 100˚ – 120˚
Zvočnika za prostorski zvok
FR(B)
Globokotonec
FL(B) FR(A)
Sprednja zvočnika B
 Mono avdio kabel (ni priložen)
 Kabel zvočnika (ni priložen)
Po vzpostavitvi povezave z dvojno ojačitvijo
nastavite [Surround Back Speakers Assign]
v meniju [Speaker Setting] na [Front B
Speakers].
Z gumbom SPEAKERS na sprejemniku lahko
izberete poljubni sistem sprednjih zvočnikov
(stran 27).
18SL
Osrednji zvočnik
FL(A)
Sprednja zvočnika A
Priključitev televizorja
Priprave
Povežite televizor s priključkom HDMI TV OUT ali MONITOR OUT. Če povežete televizor
s priključkom HDMI TV OUT, lahko ta sprejemnik upravljate prek menija na TV-zaslonu.
Informacije o povezavi s televizorjem 4K so na voljo v Vodniku za pomoč.
Opombe glede priključitve










Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Zaslon televizorja ali projektor priključite v vtičnico HDMI TV OUT ali MONITOR OUT
na sprejemniku.
Sony priporoča uporabo odobrenega kabla HDMI ali kabla HDMI podjetja Sony.
Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov in možnostjo Ethernet. Za 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 in 4K/60p 4:2:0 10 bitov itd. je potreben kabel HDMI Premium z visoko hitrostjo
prenosa podatkov in možnostjo Ethernet.
Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMI-DVI ni priporočljiva. Če kabel za pretvorbo signala
HDMI-DVI povežete z napravo DVI-D, se lahko zvok in/ali slika izgubita. Če se zvok ne predvaja
pravilno, priključite ločene avdio kable ali povezovalne kable za prenos digitalnega signala in
nato na novo dodelite vhodne priključke.
Slika na zaslonu televizorja bo morda popačena, odvisno od stanja povezave med televizorjem
in anteno. V tem primeru postavite anteno nekoliko stran od sprejemnika.
Pri povezavi optičnega kabla za prenos digitalnega signala vstavite priključke kablov naravnost,
tako da se zaskočijo na mesto.
Optičnih kablov za prenos digitalnega signala ne prepogibajte ali zvijajte.
Vse vtičnice za prenos digitalnega zvočnega signala so združljive s frekvencami vzorčenja
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
Če želite televizor priključiti na sprejemnik prek priključka TV IN na sprejemniku, potem
priključek za izhod zvoka na televizorju nastavite na »Fixed«, če je mogoč preklop med
možnostma »Fixed« ali »Variable«.
Pri uporabi video formatov prek širokopasovnega prenosa, kot so 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 in 4K/
60p 4:2:0 10 bitov, nastavite format signala HDMI. Podrobnosti najdete v razdelku
»Nastavitev oblike signala HDMI« (stran 30).
19SL
Priključitev televizorja, nezdružljivega s funkcijo povratnega zvočnega
signala (ARC), prek priključka HDMI
Ni treba priključiti vseh kablov. Potrebujete povezavo HDMI za zvočne/video signale.
Zvočni signali
Avdio/video
signali
ali
 Digitalni optični kabel (ni priložen)
 Avdio kabel (ni priložen)
 Kabel HDMI (ni priložen)
20SL
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Predvajajte zvok televizorja iz zvočnikov, povezanih s sprejemnikov, medtem ko ta pošilja zvočne
in video signale v televizor, prek enotne povezave s kablom HDMI.
Avdio/video
signali
 Kabel HDMI (ni priložen)
Opomba
Če želite uporabljati to povezavo, vključite funkcijo
Control for HDMI. Pritisnite AMP MENU in nato
izberite <HDMI> – CTRL HDMI – CTRL ON.
Nasvet
Če je priključek HDMI televizorja (z oznako ARC)
že povezan z drugo napravo, odklopite napravo
in priklopite sprejemnik.
21SL
Priprave
Priključitev televizorja, združljivega s funkcijo povratnega zvočnega
signala (ARC), prek priključka HDMI
Priključitev televizorja brez priključkov HDMI
Ni treba priključiti vseh kablov. Potrebne so povezave za video signale.
Video signali
Zvočni signali
ali
 Video kabel (ni priložen)
 Avdio kabel (ni priložen)
 Digitalni optični kabel (ni priložen)
22SL
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Priključitev naprav AV
Priprave
Priključitev naprav prek priključkov HDMI
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Priključki HDMI so združljivi s standardom HDCP 2.2. Če želite predvajati vsebino, zaščiteno
s standardom HDCP 2.2, kot je vsebina 4K, povežite te priključke HDMI s priključki, združljivimi
s standardom HDCP 2.2, na televizorju in predvajalniku. Podrobnosti najdete v navodilih
za uporabo povezane naprave.
Avdio/video
signali
Kabelski/satelitski
sprejemnik
Avdio/video
signali
Igralna konzola, kot je
PlayStation 4
Avdio/video
signali
DVD-snemalnik
Avdio/video
signali
Predvajalnik Blu-ray Disc™,
predvajalnik DVD-jev
 Kabel HDMI (ni priložen)
Nasvet
 Ta povezava HDMI je primer. Katero koli napravo
HDMI lahko povežete s katerim koli vhodom HDMI.
 Kakovost slike je odvisna od vrste priključka.
Če imajo naprave priključke HDMI, jih priključite
prek njih.
23SL
Priključitev naprav prek priključkov, ki niso priključki HDMI
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Kabelski/satelitski sprejemnik
Videorekorder, DVD-snemalnik,
videokamera, videoigra
Zvočni signali
Zvočni signali
Video signali
Video signali
ali
Zvočni signali
Predvajalnik Super Audio CD, CD-predvajalnik
 Avdio kabel (ni priložen)
 Video kabel (ni priložen)
 Koaksialni kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
Nasvet
Vsak vhod lahko preimenujete, tako da bo ime
mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika. Za več
podrobnosti preberite razdelek »Spreminjanje imena
za vsak vhod (NAME IN)« v Vodniku za pomoč.
24SL
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Priključitev antene
Pred priključitvijo napajalnega kabla
priključite vse zvočnike in druge naprave.
1
Priključite napajalni kabel
v električno vtičnico.
Žična antena FM
(priložena)
Opomba
 Žično anteno FM povsem izvlecite.
 Žično anteno FM priključite in jo postavite v čim
bolj vodoraven položaj.
V električno
vtičnico
2
Sprejemnik vklopite tako,
da pritisnete gumb 
(vklop/izklop).

Sprejemnik lahko vklopite tudi
z gumbom  (vklop/izklop)
na daljinskem upravljalniku. Sprejemnik
izklopite tako, da znova pritisnete gumb
 (vklop/izklop).
Opomba
Ko izključite sprejemnik, začne na zaslonu utripati
oznaka STANDBY. Dokler utripa oznaka STANDBY,
ne odstranite napajalnega kabla. V nasprotnem
primeru lahko pride do okvare.
25SL
Priprave
Pred priključevanjem antene odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Priključitev napajalnega
kabla
Nastavitev sprejemnika
s postopkom Easy Setup
Pred izvajanjem začetne nastavitve
sprejemnika se prepričajte, da je televizor
povezan s sprejemnikom (stran 20, 21). Nato
preklopite vhodni vir televizorja na vhod,
s katerim je povezan sprejemnik.
Opomba
Postopka Easy Setup ni mogoče izvesti z oznakami
na zaslonu.
Pri prvem vklopu sprejemnika ali po njegovi
inicializaciji se na TV-zaslonu prikaže zaslon
Easy Setup.
Možnosti uporabe postopka
Easy Setup
Postopek Easy Setup omogoča naslednje:
1: Izbira jezika
2: Izbira načina dodelitve zadnjih zvočnikov
za prostorski zvok
Nastavite dodelitev za priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B.
3: Izvajanje postopka Auto Calibration
Izvedite samodejno umerjanje v skladu
s konfiguracijo in postavitvijo zvočniškega
sistema.
Pred izvedbo postopka
Auto Calibration





Če se zaslon Easy Setup ne prikaže ali želite
ročno omogočiti njegov prikaz, pritisnite
HOME in izberite [Easy Setup].
Izključite slušalke.
Odstranite vse ovire med mikrofonom
za umerjanje in zvočniki.
Meritve bodo natančne le, če jih boste
izvajali v tihem in mirnem okolju.
Izhod zvočnikov ne nastavite na SPK OFF.
Podrobnosti najdete v razdelku
»Izbira sprednjih zvočnikov« (stran 27).
Potrdite namestitve delujočega
globokotonca:
 Ko priključite globokotonec, ga vklopite
in nastavite glasnost, še preden začne
predvajati zvok. Zavrtite vrtljivi gumb
LEVEL skoraj do sredine.
 Če priključite globokotonca s funkcijo
križne frekvence, nastavite največjo
vrednost.
 Če priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v način
pripravljenosti, to funkcijo izklopite
(onemogočite).
Opomba
Vrednost nastavitvene razdalje se bo morda
razlikovala od dejanskega položaja, kar je odvisno
od lastnosti uporabljenega globokotonca.
26SL
Izbira sprednjih zvočnikov
SPEAKERS
* Če želite izbrati SP B ali SP A B, nastavite [Surround
Back Speakers Assign] v meniju [Speaker Setting]
na [Front B Speakers].
Opomba
Z gumboma / izberite način
dodelitve zadnjih zvočnikov za
prostorski zvok, in nato pritisnite
gumb
.
Izberite način dodelitve zadnjih zvočnikov
za prostorski zvok glede na uporabljeno
konfiguracijo zvočnikov (stran 14 – 18).
3: Izvajanje postopka
Auto Calibration
Če so priključene slušalke, ta možnost ni na voljo.
1: Izbira jezika
1
Pritisnite / , da izberete
[Start], in nato pritisnite
.
Nasvet
Pritisnite / , da izberete jezik,
in nato pritisnite
.
Če želite postopek Auto Calibration izvesti
pozneje, izberite [Skip].
27SL
Priprave
Pritiskajte gumb SPEAKERS na sprejemniku.
Indikatorji na zaslonu prikazujejo, kateri niz
priključkov je izbran.
 SP A: zvočniki, povezani prek priključkov
SPEAKERS FRONT A.
 SP B*: zvočniki, povezani prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
 SP A B*: zvočniki, povezani prek priključkov
SPEAKERS FRONT A in SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B (vzporedna povezava).
 (Brez): na zaslonu se prikaže oznaka SPK
OFF. Prenos izhodnih zvočnih signalov prek
priključkov zvočnikov ni dejaven.
2: Izbira načina dodelitve zadnjih
zvočnikov za prostorski zvok
2
Povežite priloženi mikrofon
za umerjanje s priključkom
CALIBRATION MIC. Postavite
mikrofon za umerjanje
na mesto poslušalca.
4
Postopek umerjanja traja približno
30 sekund in vključuje predvajanje
preizkusnega zvoka.
Ob koncu umerjanja se predvaja kratek
zvočni signal, prikaz na zaslonu pa se
spremeni.
Mikrofon za
umerjanje
(priložen)
Opomba
Če meritev ne uspe, upoštevajte navodila
v prikazanem sporočilu in nato izberite
možnost [Retry]. Za podrobnosti o kodi napake
in opozorilnem sporočilu glejte »Seznam
sporočil po opravljenih meritvah v postopku
Auto Calibration« (stran 35).
Opomba
 Zvočniki med umerjanjem predvajajo zelo
glasen zvok, glasnosti pa ni mogoče
spreminjati. Pri izvajanju tega postopka
poskrbite, da ne boste vznemirjali sosedov
in otrok.
 Če ste pred izvajanjem postopka Auto
Calibration omogočili funkcijo za izklop
zvoka, se bo ta samodejno izklopila.
 Če uporabljate posebne zvočnike, kot so
na primer dipolni zvočniki, meritve morda
ne bodo natančne oziroma postopka
Auto Calibration ne bo mogoče izvesti.
3
Znova izberite možnost
[Proceed].
5
Potrdite rezultate meritev.
Izberite [Proceed].
[Retry]: omogoča vnovičen zagon
postopka Auto Calibration.
 [Save&Exit]: omogoča shranjevanje
rezultatov meritev in izhod iz
nastavitvenega postopka.
 [Exit]: omogoča izhod iz
nastavitvenega postopka brez
shranjevanja rezultatov meritev.

Nasvet
Rezultati merjenja se lahko razlikujejo glede
na položaj globokotonca. Kljub temu lahko
sprejemnik s takšno vrednostjo brez težav
uporabljate naprej.
28SL
6
Izberite [Save&Exit].
Poslušanje/gledanje
Predvajanje naprav AV
7
Postopek Auto Calibration je
dokončan. Odklopite mikrofon
za umerjanje in izberite
možnost [Exit].
Preklic postopka Auto Calibration
1
Vklopite televizor in nato
preklopite vhod televizorja
na vhod, s katerim je povezan
sprejemnik.
2
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
Odvisno od televizorja lahko traja nekaj
časa, da se na TV-zaslonu prikaže
osnovni meni.
Postopek Auto Calibration bo preklican,
če med meritvenim postopkom storite
naslednje:
 pritisnete  (vklop/izklop);
 pritisnete katerega od gumbov za izbiro
vhoda na daljinskem upravljalniku ali
vklopite funkcijo INPUT SELECTOR na
sprejemniku;
 pritisnete gumb ;
 pritisnete gumb SPEAKERS na sprejemniku;
 spremenite raven glasnosti;
 priključite slušalke.
3
Pritisnite / , da izberete
[Watch] ali [Listen], in nato
pritisnite
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
elementov menija.
4
Izberite želeno napravo,
s katero želite predvajati.
5
Vklopite napravo in zaženite
predvajanje.
6
Glasnost lahko prilagodite
z gumbom  +/–.
Uporabite lahko tudi gumb
MASTER VOLUME na sprejemniku.
29SL
Poslušanje/gledanje
Predvajanje zvoka in
videa
Opomba
Pred izklopom sprejemnika zmanjšajte glasnost,
da preprečite okvaro zvočnikov.
Nasvet
Predvajanje zvočnih
učinkov
 Želeno napravo izberete tako, da vklopite možnost
INPUT SELECTOR na sprejemniku ali pritisnete
gumb za izbiro vhoda na daljinskem upravljalniku.
 Glasnost lahko prilagodite različno z vrtljivim
gumbom MASTER VOLUME na sprejemniku ali
gumboma  +/– na daljinskem upravljalniku.
Če želite glasnost spremeniti hitro
 Hitro obrnite gumb.
 Pritisnite in pridržite enega od gumbov.
Če želite zmerno prilagoditi glasnost
 Gumb obračajte počasi.
 Pritisnite enega od gumbov in ga takoj spustite.
Nastavitev oblike signala HDMI
Pritisnite gumb AMP MENU in nato
izberite <HDMI> – SIGNAL FMT.
Izberite želeni vhod in pritisnite
gumb
.


STANDARD: to možnost izberite,
če ne uporabljate video formata
prek širokopasovnega prenosa.
ENHANCED: to možnost izberite,
če uporabljate video formate prek
širokopasovnega prenosa, kot so na primer
4K/60p 4:4:4, 4:2:2 in 4K/60p 4:2:0 10
bitov.
Opomba
 Več informacij o video formatu prek širokopa-
sovnega prenosa je na voljo v Vodniku za pomoč.
 Pri izbiri možnosti ENHANCED priporočamo
uporabo kabla HDMI Premium z visoko hitrostjo
prenosa podatkov in možnostjo Ethernet,
ki podpira pasovno širino do 18 Gb/s.
 Nekatere naprave (kabelski/satelitski sprejemnik,
predvajalnik Blu-ray Disc in DVD-predvajalnik) pri
uporabi možnosti ENHANCED ne delujejo dobro.
V tem primeru izberite možnost STANDARD.
 Če ima televizor podoben meni za video format
prek širokopasovnega prenosa, ob izbiri možnosti
ENHANCED v sprejemniku preverite nastavitev
v meniju televizorja. Podrobnosti o nastavitvah
v meniju televizorja najdete v navodilih za uporabo
televizorja.
30SL
Izbira zvočnega polja
Izbirate lahko med široko paleto načinov
zvočnega polja glede na povezave zvočnikov
ali vhodnih virov.
Pritisnite FRONT SURROUND,
2CH/MULTI, MOVIE ali MUSIC,
da izberete želeno zvočno polje.
V sprejemniku lahko uporabite tudi možnosti
2CH/MULTI, MOVIE ali MUSIC.
Podrobnosti o posameznem zvočnem polju
najdete v Vodniku za pomoč.
Opomba
 Če uporabljate slušalke, se prikaže samo zvočno
polje za slušalke.
 Odvisno od vhoda ali izbranega vzorca postavitve
zvočnikov oziroma oblik zvočnega zapisa se
vseeno lahko zgodi, da zvočna polja za filme in
glasbo ne bodo delovala.
 Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od dejanske frekvence vzorčenja
vhodnih signalov, kar je odvisno od oblike
zvočnega zapisa.
 Možnosti PLIIX MV ali PLIIX MS se morda ne
prikažeta, kar je odvisno od izbranega vzorca
postavitve zvočnikov.
 Odvisno od nastavitev zvočnega polja se vseeno
lahko zgodi, da se prek nekaterih zvočnikov ali
globokotonca zvok ne bo oddajal.
 Če je prisoten šum, se ta morda razlikuje, kar je
odvisno od izbranega zvočnega polja.
Povezave med zvočnimi polji in izhodi zvočnikov
Na spodnjem seznamu je prikazano, kateri zvočnik predvaja zvok ob izbiri določenega
zvočnega polja.
Zvočno polje
2CH/
MULTI
MOVIE
Zaslon
Sprednja
zvočnika
Osrednji
zvočnik
Zvočnika
za prostorski
zvok
Zadnja
zvočnika
za prostorski
zvok
Globokotonec
Sprednja
dvignjena
zvočnika
2ch Stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct
(Analog input)
DIRECT





Direct (Others)
DIRECT



*1

HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII MV





Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA



*2

Front Surround
FRONT SUR.



*2

Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall
HALL



*2

Jazz Club
JAZZ



*2

Live Concert
CONCERT



*2

STADIUM



*2

Sports
SPORTS



*2

Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC



*2

MUSIC Stadium
 : zvok se ne predvaja.
: predvaja zvok.
 : predvaja zvok, odvisno od nastavitve vzorca postavitve zvočnikov.
*1 Samo za modele v ZDA in Kanadi: predvaja zvok.
Drugi modeli: predvaja zvok (odvisno od nastavitve vzorca postavitve zvočnikov) samo, ko je možnost [Size]
v meniju [Speaker Setting] nastavljena na [Small].
*2 Predvaja zvok (odvisno od nastavitve vzorca postavitve zvočnikov) samo, ko je možnost [Size] v meniju
[Speaker Setting] nastavljena na [Small].
31SL
Poslušanje/gledanje
Dvokanalne vsebine
Večkanalne vsebine
Zvočno polje
2CH/
MULTI
MOVIE
Zaslon
Sprednja
zvočnika
Osrednji
zvočnik
Zvočnika
za prostorski
zvok
Zadnja
zvočnika
za prostorski
zvok
Globokotonec
Sprednja
dvignjena
zvočnika
2ch Stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct
DIRECT





HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII MV





Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA





Front Surround
FRONT SUR.





Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall
HALL





Jazz Club
JAZZ





Live Concert
CONCERT





STADIUM





Sports
SPORTS





Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC





MUSIC Stadium
 : zvok se ne predvaja.
: predvaja zvok.
 : predvaja zvok, odvisno od nastavitve vzorca postavitve zvočnikov in kanalov, ki jih vključuje vhodni vir.
Opomba
Če se zvok ne predvaja, preverite, ali so vsi zvočniki ustrezno povezani s pravilnimi priključki za zvočnike
(stran 13) in je izbran ustrezen vzorec postavitve zvočnikov (stran 12).
32SL
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Za uporabnike v Evropi:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
h_eu/
Za uporabnike v Tajvanu:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
zh-tw/
Za uporabnike v drugih območjih:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
Če težave po upoštevanju vseh zgoraj
navedenih navodil ni mogoče odpraviti,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Na TV-zaslonu ni slike.
Z gumbi za izbiro vhoda izberite ustrezni
vhodni signal.
 Televizor nastavite na ustrezni način
za vhod.
 Zvočno napravo premaknite stran
od televizorja.
 Kabli morajo biti pravilno in ustrezno
povezani z napravami.
 V meniju <HDMI> nastavite možnost
SIGNAL FMT. za izbrani vhod na STANDARD.
 Potrebna je nastavitev nekaterih naprav
za predvajanje. Glejte navodila za uporabo,
ki so priložena posamezni napravi.
 Za ogled slik ali poslušanje zvoka uporabite
kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa
podatkov in možnostjo Ethernet, zlasti
za prenos datotek, ki podpirajo prenose
1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K ali 3D.
Za 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 in 4K/60p 4:2:0 10
bitov itd. je potreben kabel HDMI Premium
z visoko hitrostjo prenosa podatkov in
možnostjo Ethernet.
 Če želite predvajati vsebino HDCP 2.2,
povežite sprejemnik z vhodnim priključkom
HDMI na televizorju, ki je združljiv
s standardom HDCP 2.2.

3D-vsebina se ne prikaže na TV-zaslonu.
3D-vsebina morda ne bo prikazana,
odvisno od televizorja in video naprave.
Več informacij o video formatu 3D HDMI,
ki ga podpira sprejemnik, je na voljo
v Vodniku za pomoč.
 Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov in možnostjo Ethernet.

Splošno
Sprejemnik se samodejno izklopi.
Možnost AUTO STBY je nastavljena
na STBY ON.
 Funkcija izklopnega časovnika je bila
vklopljena.
 Vklopljena je bila funkcija PROTECTOR
(stran 34).

Zaslon je izklopljen.
Če na sprednji plošči zasveti indikator PURE
DIRECT, pritisnite PURE DIRECT, da izklopite
to funkcijo.
 Če želite prilagoditi svetlost zaslona,
na sprejemniku pritisnite gumb DIMMER.

Vsebina 4K se ne prikaže na TV-zaslonu.
Odvisno od televizorja in video naprave
vsebina 4K morda ne bodo prikazana.
Preverite zmogljivost videa ter nastavitve
televizorja in video naprave.
 Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov in možnostjo Ethernet.
 Če uporabljate video formate prek
širokopasovnega prenosa, kot so na primer
4K/60p 4:4:4, 4:2:2 in 4K/60p 4:2:0 10
bitov, priporočamo uporabo kabla HDMI
Premium z visoko hitrostjo prenosa
podatkov in možnostjo Ethernet.

33SL
Dodatne informacije
Če med uporabo sprejemnika pride do težav,
preverite spodnja navodila za odpravljanje
težav, še preden se obrnete na lokalnega
prodajalca izdelkov Sony.
 Preverite, ali je napaka navedena
na seznamu v tem razdelku
»Odpravljanje težav«.
 Več podrobnosti je na voljo v Vodniku
za pomoč. S spletnim vodnikom
za odpravljanje težav lahko zaženete
iskanje s ključnimi besedami.
Slika


Če ima televizor podoben meni za video
format prek širokopasovnega prenosa,
ob izbiri možnosti ENHANCED (stran 30)
v sprejemniku preverite nastavitev v meniju
televizorja. Podrobnosti o nastavitvah
v meniju televizorja najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
Sprejemnik povežite z vhodnim priključkom
HDMI televizorja ali video naprave,
ki podpira vsebino 4K. Če nameravate
uporabljati napravo za predvajanje video
vsebin z ločljivostjo 4K itd., povežite kabel
HDMI s priključkom HDMI, ki podpira
standard HDCP 2.2.
Osnovni meni se ne prikaže na TV-zaslonu.
Osnovni meni je na voljo samo, če televizor
povežete s priključkom HDMI TV OUT.
 Če želite odpreti osnovni meni, pritisnite
gumb HOME.
 Preverite, ali je televizor pravilno povezan.
 Odvisno od televizorja lahko traja nekaj
časa, da se osnovni meni prikaže
na TV-zaslonu.

Avdio
Ne glede na izbrano napravo ni zvoka ali pa
je zvok komaj slišen.
 Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
vstavljeni v vhodne/izhodne priključke
na sprejemniku, zvočnikih in napravah.
 Sprejemnik in vse naprave morajo biti
vklopljeni.
 Možnost MASTER VOLUME v sprejemniku
ne sme biti nastavljena na VOL MIN.
 Možnost SPEAKERS v sprejemniku ne sme
biti nastavljena na SPK OFF.
 Slušalke ne smejo biti priključene
na sprejemnik.
 Pritisnite , da prekličete funkcijo izklopa
zvoka.
 Želeno napravo izberite tako, da pritisnete
gumb za izbiro vhoda na daljinskem
upravljalniku ali obrnete gumb INPUT
SELECTOR na sprejemniku.
34SL


Če želite zvok predvajati prek zvočnika
televizorja, nastavite možnost AUDIO OUT
v meniju <HDMI> na TV + AMP.
Če predvajanje večkanalnega zvočnega vira
ni mogoče, izberite AMP. Vendar se zvok
ne bo predvajal prek zvočnika televizorja.
Ob spremembi frekvence vzorčenja, števila
kanalov ali oblike izhodnih zvočnih signalov
naprave za predvajanje lahko pri
predvajanju zvoka nastanejo motnje.
Zvočni signal televizorja se ne predvaja
prek priključka HDMI TV OUT (ARC),
ko uporabljate funkcijo povratnega
zvočnega kanala (ARC).
 Možnost CTRL HDMI v meniju <HDMI>
nastavite na CTRL ON.
 Prepričajte se, da je televizor združljiv
s funkcijo povratnega zvočnega kanala
(ARC).
 Preverite, ali je kabel HDMI povezan prek
ustreznega priključka televizorja, ki podpira
funkcijo povratnega zvočnega kanala
(ARC).
Učinka prostorskega zvoka ni mogoče
doseči.
 Izbrati morate zvočno polje za možnost
MOVIE ali MUSIC (stran 30).
 Kadar je vzorec zvočnika nastavljen na 2/0
ali 2/0.1, možnosti PLII MV, PLII MS, PLIIX
MV, PLIIX MS, NEO6.CINEMA in NEO6.MUSIC
niso na voljo (stran 12).
Sporočila o napakah
PROTECTOR
Sprejemnik se po nekaj sekundah samodejno
izklopi. Preverite naslednje:
 Mogoče je prišlo do nenadnega povečanja
napetosti ali izpada elektrike. Izključite
napajalni kabel in ga nato po 30 minutah
znova priključite.
 Sprejemnik je pokrit in prehod zraka skozi
prezračevalne odprtine je oviran.
Odstranite predmet, ki ovira prehod zraka
skozi prezračevalne odprtine na vrhu
sprejemnika.
 Impedanca priključenih zvočnikov je pod
nazivno impedanco, navedeno na zadnji
plošči sprejemnika. Zmanjšajte raven
glasnosti.

Seznam sporočil po opravljenih
meritvah v postopku
Auto Calibration
Error 30 (Napaka 30)
Slušalke so priključene v priključek PHONES
na sprejemniku. Odstranite slušalke in
znova izvedite postopek Auto Calibration.

Error 31 (Napaka 31)
Sprednji zvočniki niso pravilno izbrani.
Z gumbom SPEAKERS na sprejemniku
izberite sprednje zvočnike in znova izvedite
postopek Auto Calibration. Podrobnosti
o izbiri sprednjih zvočnikov najdete
v razdelku »Izbira sprednjih zvočnikov«
(stran 27).

Error 32 (Napaka 32), Error 33 (Napaka 33)
Zvočnikov ni mogoče zaznati oz. niso
pravilno priključeni.
 Sprednja zvočnika nista priključena ali je
priključen samo en sprednji zvočnik.
 Levi ali desni prostorski zvočnik ni
priključen.
 Zadnja zvočnika za prostorski zvok
ali sprednja dvignjena zvočnika sta
priključena, zvočnika za prostorski zvok
pa nista priključena. Povežite zvočnika
za prostorski zvok s priključkom
SPEAKERS SURROUND.

 Zadnji zvočnik za prostorski zvok je
povezan samo prek priključkov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B R. Če nameravate uporabljati
samo en zadnji prostorski zvočnik,
ga povežite prek priključka SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B L.
 Sprednji levi ali desni dvignjeni zvočnik
ni priključen.
Mikrofon za umerjanje ni priključen.
Preverite, ali je mikrofon za umerjanje
ustrezno priključen, in znova zaženite
samodejno umerjanje.
Če je koda napake prikazana kljub temu,
da je mikrofon za umerjanje ustrezno
priključen, je morda poškodovan njegov
kabel.
Warning 40 (Opozorilo 40)
Pri umerjanju je bila zaznana visoka raven
hrupa. Rezultati bodo morda boljši,
če postopek ponovite v tišjem okolju.

Warning 41 (Opozorilo 41), Warning 42
(Opozorilo 42)
 Mikrofon zaznava premočen zvočni signal.
 Razdalja med zvočnikom in mikrofonom je
morda premajhna. Povečajte razdaljo med
njima in znova zaženite postopek merjenja.
Warning 43 (Opozorilo 43)
Oddaljenosti in položaja globokotonca
ni mogoče zaznati. Razlog je morda hrup.
Poskusite izvesti postopek merjenja
v tišjem okolju.

Previdnostni ukrepi

Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj
uide tekočina, izključite sprejemnik, pred
nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
Viri napajanja

Pred uporabo sprejemnika preverite,
ali delovna napetost ustreza lokalnemu
viru napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
35SL
Dodatne informacije
Izključite napajalni kabel in ga pustite
odklopljenega 30 minut, da se sprejemnik
ohladi. Medtem naredite naslednje:
 Odklopite vse zvočnike in globokotonec.
 Preverite, ali so žice zvočnikov trdno zvite
na obeh koncih.
 Najprej priključite sprednji zvočnik,
povečajte raven glasnosti in upravljajte
sprejemnik najmanj 30 minut, dokler se
povsem ne ogreje. Nato priklopite vsak
dodatni zvočnik posebej in ga preskusite,
dokler ne ugotovite, kateri povzroča
napako v zvezi z zaščito.
Ko to preverite in odpravite morebitne
težave, priklopite napajalni kabel in vklopite
sprejemnik. Če težave ne morete odpraviti,
se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.


Če sprejemnika ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.
Napajalni kabel odstranite tako, da primete
vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite
kabla).
Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Segrevanje
Povsem običajno je, da se sprejemnik
med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika se
temperatura zgornjega, stranskega in
spodnjega dela ohišja znatno poviša.
Če želite preprečiti morebitne opekline,
se ne dotikajte ohišja.
Postavitev





Sprejemnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje in zagotovite
dolgo življenjsko dobo sprejemnika.
Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
Na sprejemnik ne odlagajte ničesar,
kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
Sprejemnika ne postavljajte v bližino
naprav, kot so televizor, videorekorder
ali predvajalnik kaset. (Če sprejemnik
postavite preblizu televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika kaset,
s katerim ga uporabljate, lahko nastane
šum ali popačena slika. Verjetnost, da se to
zgodi, je še posebej velika, če uporabljate
notranjo anteno.)
Pri postavljanju sprejemnika na obdelano
površino (z voskom, oljem, polirnim
sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne
nastanejo madeži ali se razbarva površina.
Delovanje
Pred priključitvijo drugih naprav izklopite
sprejemnik in ga odklopite z napajanja.
36SL
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih
blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta
alkohol in bencin.
Komunikacija BLUETOOTH
Podprte različice in profili
BLUETOOTH
Profil je standardni nabor funkcij za različne
izdelke BLUETOOTH. Podrobnosti o tem,
katere različice in profile BLUETOOTH
podpira ta sprejemnik, so na voljo v temi
»BLUETOOTH« v razdelku »Tehnični podatki«
(stran 38).
Obseg za učinkovito
komunikacijo
Naprave BLUETOOTH uporabljajte
na medsebojni razdalji do desetih metrov
(brez vmesnih ovir). Obseg za učinkovito
komunikacijo med napravami je lahko manjši
pod temi pogoji:
 če med napravami s povezavo BLUETOOTH
stoji oseba, kovinski predmet, stena ali
druga ovira;
 na mestih, kjer je nameščena brezžična
povezava LAN;
 v bližini mikrovalovnih pečic, ki so
v uporabi;
 na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi.
Učinki drugih naprav
Naprave BLUETOOTH in naprave z brezžično
povezavo LAN (IEEE 802.11b/g/n) uporabljajo
enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Če napravo
BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave,
ki lahko vzpostavi brezžično povezavo LAN,
lahko pride do elektromagnetnih motenj.
Posledično je lahko hitrost prenosa podatkov
nižja, slišite lahko šume ali pa povezave ni
mogoče vzpostaviti. Če se to zgodi, poskusite
naslednje:
 sprejemnik uporabljajte vsaj deset metrov
stran od naprave z brezžično povezavo LAN;


ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
izklopite napravo z brezžično povezavo LAN
v območju desetih metrov;
sprejemnik in napravo BLUETOOTH
postavite kar najbolj skupaj.
Učinki na druge naprave
Opomba
 Ta sprejemnik podpira varnostne funkcije, ki so
v skladu s specifikacijami BLUETOOTH, z namenom
zagotavljanja varne povezave v času
komuniciranja prek tehnologije BLUETOOTH.
Ta varnost pa je lahko nezadostna, odvisno
od vsebin nastavitev in drugih dejavnikov, zato
bodite previdni vedno, kadar komunicirate prek
tehnologije BLUETOOTH.
 Družba Sony ne odgovarja za kakršno koli nastalo
škodo ali izgubo, ki je posledica uhajanja
informacij v času komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
 Komunikacija BLUETOOTH z vsemi napravami
BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta sprejemnik,
ni nujno zagotovljena.
 Naprave BLUETOOTH, ki so povezane s tem
sprejemnikom, morajo biti v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, ki jo je predpisalo podjetje Bluetooth
SIG, Inc., in morajo biti potrjene, da ustrezajo
specifikaciji. Četudi je naprava v skladu
s specifikacijo BLUETOOTH, lahko v posameznih
primerih značilnosti ali specifikacije naprave
BLUETOOTH ne dopustijo povezovanja ali imajo
posledično drugačne načine upravljanja, drugačen
zaslon in delujejo na drugačen način.
 Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je povezana
s tem sprejemnikom, od okolja, v katerem poteka
komunikacija, ter od ostalih pogojev, se lahko
pojavijo šumi in zvok je lahko odrezan.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s sprejemnikom, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
TEHNIČNI PODATKI ZA MOČ
ZVOKA
IZHODNA MOČ IN SKUPNO
HARMONIČNO POPAČENJE:
(samo pri modelih v ZDA)
Pri 6-ohmski obremenitvi, dvokanalnem
delovanju, 20–20.000 Hz; nazivna minimalna
moč RMS 90 W na kanal, z največ 0,09 %
skupnega harmoničnega popačenja
od 250 mW do nazivne izhodne moči.
Ojačevalnik1)
Minimalna izhodna moč RMS
(6 ohmov, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Izhodna moč pri stereo načinu
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W za vsak kanal
1)
Izmerjeno pod temi pogoji:
Območje
Napajanje
ZDA, Kanada, Tajvan
120 V pri izmeničnem
toku, 60 Hz
Oceanija, Evropa
230 V pri izmeničnem
toku, 50 Hz
2)
Referenčna izhodna moč sprednjega, osrednjega,
prostorskega, zadnjega prostorskega in
sprednjega visokotonskega zvočnika. Odvisno
od nastavitev zvočnega polja in vira se zvok
morda ne bo predvajal.
Frekvenčni odziv
Analogni
10–100 kHz, +0,5/–2 dB (z obhodom
nastavitev zvočnega polja in
izenačevalnika)
Vhod
Analogni
Občutljivost: 500 mV/50 kiloohmov
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksialni)
Impedanca: 75 ohmov
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optični)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
37SL
Dodatne informacije
Radijski valovi, ki jih oddaja ta sprejemnik,
lahko vplivajo na delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker motnje zaradi
radijskih valov lahko povzročijo okvaro,
sprejemnik in napravo BLUETOOTH vedno
izklopite na teh mestih:
 v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih
črpalkah in povsod, kjer so prisotni
vnetljivi plini;
 v bližini avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
Tehnični podatki
Izhod (analogni)
SUBWOOFER
Napetost: 2 V/1 kiloohm
Izenačevalnik
Stopnje ojačitve
±10 dB, v korakih po 1 dB
USB
Podprt format*
MP3/WMA/AAC/WAV
* Združljivost z vsemi vrstami programske opreme
za šifriranje/zapisovanje ter s snemalnimi
napravami in zapisovalnimi mediji ni zagotovljena.
3)
INPUT SHORT (z obhodom nastavitev zvočnega
polja in izenačevalnika).
4) Uteženo omrežje, vhodna moč.
Radio FM
Frekvenčni pas
Samo za modele v ZDA in Kanadi:
87,5–108,0 MHz (v intervalih po 100 kHz)
Drugi modeli:
87,5–108 MHz (v intervalih po 50 kHz)
Antena
Žična antena FM
Antenski priključki
75 Ohmov, neuravnovešeno
Video
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 Ohmov
Video HDMI
Ločljivost
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Podpora
HDCP2.2, HDR, 3D, Deep Color
(Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC.
iPhone/iPod
Tehnologija BLUETOOTH deluje z napravami
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus,
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
in iPod touch (pete in šeste generacije).
Sprejemnik omogoča uporabo aplikacije
»SongPal« prek povezave BLUETOOTH.
Predvajanje vsebin iz naprav iPhone/iPod prek
vrat  (USB) ni mogoče.
38SL
Podprta naprava USB
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok
1A
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem
Specifikacija BLUETOOTH, različica 4.2
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 1
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno 30 m1)
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način
FHSS (širjenje s frekvenčnim
preskakovanjem)
Podprti profili BLUETOOTH2)
A2DP 1.3 (Profil naprednega distribuiranja
zvoka)
AVRCP 1.5 (avdio-video profil z daljinskim
upravljanjem)
SPP 1.2 (profil za serijska vrata)
DID (profil za identifikacijo naprave)
Podprti kodeki3)
SBC4), AAC
Obseg prenosa (A2DP)
20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so fizične
ovire med napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika, brezžični
telefon, občutljivost sprejema, delovanje antene,
operacijski sistem, aplikacija programske
opreme itd.
2)
Običajni profili BLUETOOTH označujejo namen
komuniciranja BLUETOOTH med napravami.
3) Kodek: oblika zapisa stisnjenega in pretvorjenega
zvočnega signala
4)
Kodiranje podpasov
Splošno
Napajanje
Območje
Napajanje
ZDA, Kanada,
Tajvan
120 V pri izmeničnem toku,
60 Hz
Oceanija
230 V pri izmeničnem toku,
50 Hz
Evropa
230 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Dodatne informacije
Poraba energije
240 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
0,3 W ali manj (ko je možnost CTRL HDMI
nastavljena na CTRL OFF, možnost STBY
THRU na OFF in možnost BT STANDBY
na STBY OFF)
0,5 W (ko je možnost CTRL HDMI
nastavljena na CTRL ON, možnost
BT STANDBY na STBY ON in možnost
STBY THRU na OFF)
Mere (širina/višina/globina) (pribl.)
430 × 156 × 329,4 mm, vključno
z izbočenimi deli in upravljalnimi tipkami
Teža (pribl.)
7,8 kg
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
39SL
©2016 Sony Corporation
4-584-079-13(2) (SL)
Download PDF

advertising