Sony | STR-DN840 | Sony STR-DN840 7.2-kanalni AV-sprejemnik za domači kino Navodila za uporabo

4-454-467-51(1) (SI)
Večkanalni
sprejemnik AV
Navodila za uporabo
STR-DN840
Za uporabnike v Evropi
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne
prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganih sveč).
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne
postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje
enote, takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
Ta simbol opozarja
uporabnika, da so lahko
nekatere površine naprave
med običajnim delovanjem
vroče na dotik.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega od treh metrov.
2SI
Odstranjevanje
odpadne električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka se
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave
pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku,
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove
življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Opomba za uporabnike: Spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano v državah,
v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil
proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja
glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika, družbo Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj
glede servisa ali garancije glejte naslove,
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Družba Sony Corp. s tem dokumentom
potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti najdete na
tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de
O tem priročniku
• Navodila v tem priročniku veljajo za model
STR-DN840. Številka modela je v spodnjem
desnem kotu sprednje plošče. Slike,
uporabljene v tem priročniku, se nanašajo
na evropski model in se lahko razlikujejo od
vašega modela. Morebitne razlike med
modeli so v priročniku označene kot »samo
za evropski model«.
• V teh navodilih priročnika je opisano
upravljanje sprejemnika s priloženim
daljinskim upravljalnikom. Uporabite
lahko tudi navadne ali vrtljive gumbe na
sprejemniku, če so poimenovani enako
ali podobno kot gumbi na daljinskem
upravljalniku.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi Dolby*
Digital, Pro Logic Surround in DTS** Digital
Surround System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround
EX in simbol DD so blagovne znamke
podjetja Dolby Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo
patenti v ZDA s številkami: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ter drugi
patenti, ki so bili izdani ali so v postopku
izdaje v ZDA in drugih državah. DTS-HD,
povezani simbol in DTS-HD skupaj
s simbolom so zaščitene blagovne znamke
ter DTS-HD Master Audio je blagovna
znamka podjetja DTS, Inc. V izdelku je
programska oprema. © DTS, Inc. Vse
pravice pridržane.
Ta sprejemnik uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA
in drugih državah.
3SI
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
in iPod touch so blagovne znamke podjetja
Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah.
»x.v.Color (x.v.Colour)« in »logotip x.v.Color
(x.v.Colour)« sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so last svojih lastnikov.
Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista
posebej navedeni.
BRAVIA je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava
zasnovana za povezavo z napravo iPod ali
iPhone in da ima potrdilo proizvajalca
o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple.
WALKMAN je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi. Uporaba tega
pripomočka z napravo iPod ali iPhone lahko
vpliva na delovanje brezžične povezave.
DLNA™, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIED™ so blagovne znamke, oznake
storitev ali oznake potrdil združenja Digital
Living Network Alliance.
Logotip »Sony Entertainment Network« in
»Sony Entertainment Network« sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
Wake-on-LAN je blagovna znamka podjetja
International Business Machines Corporation
v ZDA.
Windows in logotip Windows sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer
IIS in Thomson.
4SI
PlayStation je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
MICROVAULT je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
VAIO in VAIO Media sta zaščiteni blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
PARTY STREAMING in logotip PARTY
STREAMING sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka potrdila
združenja Wi-Fi Alliance.
InstaPrevue™ je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka podjetja Silicon
Image, Inc. v ZDA in v drugih državah.
Dekoder FLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 Josh Coalson
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali
binarni obliki in s spremembami ali brez njih
je dovoljena samo, če so izpolnjeni ti pogoji:
– Nadaljnja distribucija izvorne kode mora
vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih
pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo
odgovornosti.
– Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora
v dokumentaciji in/ali drugem materialu za
distribucijo reproducirati zgornje obvestilo
o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in
spodnjo izjavo.
– Ime Xiph.org Foundation in imena
povezanih vlagateljev se brez predhodnega
pisnega dovoljenja ne smejo uporabljati za
podporo ali promocijo izdelkov, ki izhajajo
iz te programske opreme.
PROGRAMSKO OPREMO SONY
LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN
VLAGATELJI PONUJAJO »TAKŠNO,
KOT JE« IN SE ODPOVEDUJEJO
VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM
ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO
Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN
DOLOČEN NAMEN (VENDAR NE
OMEJENO NANJE). V NOBENEM
PRIMERU SKLAD ALI NJEGOVI
VLAGATELJI NISO ODGOVORNI ZA
NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO,
NAKLJUČNO, POSEBNO, SVARILNO
ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO
Z NAROČILOM NADOMESTNIH
IZDELKOV ALI STORITEV; IZGUBO
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA,
PODATKOV ALI PRIHODKOV; OZ.
PREKINITVIJO POSLOVANJA, VENDAR
NE OMEJENO NANJE) NE GLEDE NA TO,
KAKO IN NA PODLAGI KATERE KOLI
TEORIJE ODGOVORNOSTI JE NASTALA,
VSEENO ALI GRE ZA DOLOČILA
POGODBE, OBJEKTIVNO
ODGOVORNOST ALI KAZNIVO DEJANJE
(VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ITD.),
KI NASTANE ZARADI UPORABE TE
PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE
SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI
TAKŠNE ŠKODE.
5SI
Kazalo vsebine
O tem priročniku ............................. 3
Priložena dodatna oprema ............. 8
Opis in lokacija delov ...................... 9
Uvod ................................................ 17
Priključki
1: Namestitev zvočnikov ............... 19
2: Priključitev zvočnikov ............... 21
3: Priključitev televizorja ............... 23
4a: Priključitev video opreme ....... 24
4b: Priključitev zvočne opreme .... 28
5: Priključitev anten ....................... 29
6: Vzpostavljanje povezave
z omrežjem ...............................29
Priprava sprejemnika
Priključitev napajalnega kabla ...... 32
Vklop sprejemnika ......................... 32
Nastavitev sprejemnika
s funkcijo Easy Setup .............. 32
Konfiguriranje omrežnih
nastavitev sprejemnika ........... 35
Navodila za zaslonski
prikaz (OSD) ............................ 38
Osnovne funkcije
Predvajanje opreme z vhodnim
virom ......................................... 40
Predvajanje iz naprave iPod
ali iPhone .................................. 42
Predvajanje iz naprave USB .......... 44
6SI
Funkcije radijskega
sprejemnika
Poslušanje radia FM/AM .............. 47
Prednastavitev radijskih postaj
FM/AM (prednastavljeni
pomnilnik) ............................... 49
Sprejemanje signalov RDS
(samo pri modelih
v Evropi in Avstraliji) ............. 50
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja ................ 51
Uporaba funkcije
Sound Optimizer ..................... 54
Izbira vrste umerjanja ................... 54
Prilagajanje izenačevalnika ........... 54
Uporaba funkcije Pure Direct ...... 55
Ponastavljanje zvočnih polj
na privzete nastavitve ............. 55
Uporaba omrežnih funkcij
O omrežnih funkcijah
sprejemnika .............................. 56
Nastavitev strežnika ....................... 56
Uživanje v zvočni vsebini,
shranjeni v strežniku .............. 62
Uporaba spletne storitve
Sony Entertainment
Network (SEN) ........................ 66
Uporaba funkcije PARTY
STREAMING .......................... 68
Pretakanje glasbe s storitvijo
iTunes s storitvijo AirPlay ..... 70
Posodabljanje programske
opreme ...................................... 72
Iskanje elementa s ključno
besedo ....................................... 74
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync? ................ 75
Priprava za funkcijo
»BRAVIA« Sync ...................... 76
Predvajanje z enim dotikom ........ 77
Sistemski nadzor zvoka ................. 77
Izklop napajanja sistema ............... 78
Izbira prizora .................................. 78
Upravljanje domačega kina .......... 78
Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom ........................ 79
Ostale funkcije
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Vnovična dodelitev gumba
za izbiro vhoda ...................... 101
Ponastavitev gumbov
za izbiro vhoda ...................... 102
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi ..................... 102
Odpravljanje težav ....................... 103
Tehnični podatki .......................... 115
Stvarno kazalo .............................. 119
Preklapljanje med digitalnim
in analognim zvokom
(INPUT MODE) ..................... 79
Uporaba drugih avdio vhodnih
priključkov (dodeljevanje
avdio vhoda) ............................ 80
Uporaba povezave z dvojno
ojačitvijo ................................... 81
Povrnitev privzetih tovarniških
nastavitev ................................. 81
Prilagajanje nastavitev
Uporaba menija z nastavitvami ... 82
Preprosta nastavitev ...................... 84
Meni z nastavitvami zvočnikov ... 84
Meni z zvočnimi nastavitvami ..... 89
Meni z nastavitvami za HDMI ..... 90
Meni z nastavitvami vhoda .......... 91
Meni z omrežnimi
nastavitvami ............................. 92
Meni s sistemskimi
nastavitvami ............................. 93
Upravljanje brez načina OSD ...... 94
7SI
Priložena dodatna oprema
• Navodila za uporabo (ta priročnik)
(samo pri modelih v Avstraliji in Mehiki)
• Kratka navodila za namestitev (1)
• Daljinski upravljalnik (RM-AAU169) (1)
• Bateriji R6 (velikosti AA) (2)
• Referenčni priročnik (1) (samo pri
evropskih modelih)
• Žična antena FM (1)
Vstavljanje baterij
v daljinski upravljalnik
V daljinski upravljalnik vstavite dve
(priloženi) bateriji R6 (velikosti AA).
Pri vstavljanju baterij upoštevajte
pravilno polarnost.
• Okvirna antena AM (1)
Opombe
• Mikrofon za določitev optimalne
postavitve (ECM-AC2) (1)
8SI
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem
ali vlažnem mestu.
• Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
• Manganovih baterij ne mešajte z baterijami
drugih vrst.
• Senzorja za signal daljinskega upravljalnika ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
svetlobnim napravam. To bi lahko povzročilo
okvaro.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da
preprečite razlitje baterij in korozijo.
• Ko zamenjate baterije v daljinskem
upravljalniku ali jih iz njega odstranite, se
gumbi daljinskega upravljalnika morda
ponastavijo na privzete nastavitve. Če se to
zgodi, znova razporedite gumbe za izbiro
vnosa (stran 101).
• Ko sprejemnika ni mogoče več upravljati
z daljinskim upravljalnikom, vstavite nove
baterije.
Opis in lokacija delov
Sprednja plošča
A ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(stran 32, 49, 55)
Indikator nad gumbom zasveti tako:
zeleno: sprejemnik je vklopljen.
oranžno: sprejemnik je v stanju
pripravljenosti in
– možnost »Control for HDMI«
(stran 90) ali »Network Standby«
(stran 93) je nastavljena na »On«;
– možnost »Pass Through« (stran 90)
je nastavljena na »On«* ali »Auto«.
Se ugasne, ko je sprejemnik v stanju
pripravljenosti in ko so možnosti
»Control for HDMI«, »Pass Through«
in »Network Standby« nastavljene na
»Off«.
* Samo pri modelih v Avstraliji in Mehiki.
Pritisnite gumb TUNING +/– in
poiščite radijsko postajo.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(stran 51, 52)
E Zaslon (stran 10)
F SOUND OPTIMIZER (stran 54)
G INPUT MODE (stran 79)
H DIMMER
Omogoča prilagoditev svetlosti
zaslona s tremi stopnjami.
I DISPLAY (stran 100)
J Senzor daljinskega upravljalnika
Sprejema signal daljinskega
upravljalnika.
K PURE DIRECT (stran 55)
Indikator nad gumbom sveti, ko je
vključena funkcija PURE DIRECT.
Opomba
Če indikator počasi utripa, je posodobitev
programske opreme v teku (stran 72). Če
indikator hitro utripa, je prišlo do napake pri
posodobitvi programske opreme (stran 103).
B SPEAKERS (stran 34)
C TUNING MODE, TUNING +/–
Pritisnite gumb TUNING MODE in
upravljajte radijski sprejemnik (FM/AM).
L
M
N
O
P
MASTER VOLUME (stran 41)
INPUT SELECTOR (stran 41)
vrata (USB) (stran 28)
Priključek AUTO CAL MIC (stran 33)
Priključek PHONES
Za priključitev slušalk.
9SI
Indikatorji na zaslonu
A Indikator vhodnega vira
Zasveti ob zaznavanju trenutnega
vhodnega vira.
HDMI
ST
Sprejemnik prepozna opremo,
povezano prek priključka HDMI IN.
Zasveti, ko sprejemnik išče radijsko
stereo oddajanje.
ARC
MEM
Za izhodni vir je izbran televizor
in sprejemnik zaznava funkcijo
povratnega zvočnega signala (ARC).
Zasveti, če je vključena funkcija
pomnilnika, npr. prednastavljeni
pomnilnik (stran 49) itd.
COAX
Vhodni digitalni signal se prenaša prek
priključka COAXIAL (stran 80).
OPT
Vhodni digitalni signal se prenaša prek
priključka OPTICAL (stran 79).
B PARTY
Zasveti, če je vključena funkcija
PARTY STREAMING (stran 68).
C S.OPTIMIZER
Zasveti, če je vključena funkcija Sound
Optimizer (stran 54).
D D.C.A.C.
Zasveti, ko se uporabljajo rezultati
meritev funkcije »Auto Calibration«.
E
TrueHD*
Zasveti, če sprejemnik izvaja postopek
dekodiranja signalov Dolby True HD.
F Indikator DTS(-HD)*
Ko sprejemnik dekodira določene
signale v obliki DTS, zasveti ustrezni
indikator.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
10SI
G Indikator zvočniškega sistema
(stran 34)
H Indikator nastavitve radijskih postaj
I SLEEP
Zasveti, če je vklopljena funkcija
izklopnega časovnika (stran 14).
J EQ
Sveti, ko je vključena funkcija
izenačevalnika.
K D.L.L.
Zasveti, če je vključena funkcija D.L.L.
(Digital Legato Linear) (stran 89).
L D.R.C.
Zasveti, če je vključena funkcija
stiskanja dinamičnega razpona
(stran 90).
M NEO:6
Zasveti, če je vključeno dekodiranje
DTS Neo:6 Cinema/Music (stran 52).
N Indikator Dolby Pro Logic
Pri obdelavi Dolby Pro Logic zasveti
ustrezen indikator. Ta tehnologija
dekodiranja prostorskega zvoka
omogoča okrepitev vhodnih signalov.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
Opomba
Ti indikatorji morda ne bodo zasvetili,
odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku.
O A.P.M.
Zasveti, če je vključena funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
Funkcijo A.P.M. lahko nastavite samo
v funkciji DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) (stran 32).
P UPDATE
Zasveti, ko je na voljo nova
programska oprema (stran 72).
Q Indikator moči signala brezžične
povezave LAN
Zasvet, da prikaže moč signala
brezžične povezave LAN (stran 37, 38).
Ni signala.
Moč signala je šibka.
Moč signala je zmerna.
Moč signala je močna.
R Žični indikator povezave LAN
Zasveti, če je kabel povezave LAN
priključen.
S USB
Zasveti, če sprejemnik zazna napravo
iPod/iPhone ali USB.
* Pri predvajanju plošče z vsebino Dolby Digital
ali DTS se prepričajte, da ste izvedli digitalne
povezave in da možnost INPUT MODE ni
nastavljena na »Analog« (stran 79) ali da ni
izbrana možnost »Analog Direct«.
11SI
Zadnja plošča
A Razdelek DIGITAL INPUT/OUTPUT
E Razdelek AUDIO INPUT/OUTPUT
Priključki HDMI IN/OUT*
(stran 23, 26, 28)
Bel (L)
Priključka OPTICAL IN
(stran 23, 27)
Rdeč (R)
Črn
Priključek COAXIAL IN
(stran 28)
B Razdelek TUNER
Priključek FM ANTENNA
(stran 29)
Priključek AM ANTENNA
(stran 29)
C Razdelek NETWORK
Vrata LAN (stran 31)
Antena za brezžični LAN
(stran 31)
D Razdelek SPEAKERS (stran 21)
12SI
Priključki AUDIO IN
(stran 23, 27, 28)
Priključka
SUBWOOFER OUT
(stran 21)
F Razdelek VIDEO INPUT/OUTPUT
(stran 23, 27)
Rumen
Priključki VIDEO
IN/OUT*
* Za prikaz slike izbranega vhodnega vira je treba
televizor povezati s priključkom HDMI TV
OUT ali MONITOR OUT (stran 23).
Daljinski upravljalnik
Ta sprejemnik in drugo opremo lahko
upravljate s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Z daljinskim upravljalnikom
lahko upravljate zvočno in video opremo
Sony. Gumb za izbiro vhoda lahko znova
dodelite tako, da se ujema z opremo,
priključeno v sprejemnik (stran 101).
Uporaba rožnatih gumbov
Pridržite gumb SHIFT (N) in nato pritisnite
rožnati gumb, ki ga želite uporabiti.
Primer: pridržite gumb SHIFT (N) in nato
pritisnite gumb MEM (E).
2
Pritisnite
RM-AAU169
1
Pridržite
Upravljanje sprejemnika
A ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite sprejemnik ali
ga preklopite v stanje pripravljenosti.
Varčevanje z energijo v stanju
pripravljenosti
Kadar so možnosti »Control for
HDMI«, »Network Standby« in
»Pass Through« nastavljene na »Off«.
B TV ?/11) (vklop/stanje
pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite televizor ali ga
preklopite v stanje pripravljenosti.
C Gumbi za izbiro vhoda
Z njimi izbirate opremo, ki jo želite
uporabljati. Ko pritisnete poljubni
gumb za izbiro vhoda, se sprejemnik
vklopi. Ti gumbi so namenjeni
upravljanju opreme Sony.
13SI
Številski gumbi/gumbi za vnos
besedila1) 2)
Pridržite gumb SHIFT (N), nato
s številskimi gumbi/gumbi za vnos
besedila
– izvedite postopek prednastavitve/
iskanja prednastavljenih postaj
(stran 49),
– izberite številke skladb, izberete
skladbo 10, če pritisnete 0/10 /=,
– izbirate številke kanalov,
– izbirate črke (ABC, DEF itd.)
– pri vnosu znakov za omrežne
funkcije izberite .@ za ločila (!, ? itd.)
ali druge simbole (#, % itd.).
Za izbiro TV-kanalov pritisnite gumb
TV (C), pridržite gumb SHIFT (N)
in nato pritisnite številske gumbe.
CHARACTER
Za izbiro vrste znaka za omrežne
funkcije pridržite gumb SHIFT (N) in
nato pritisnite gumb CHARACTER.
Z vsakim pritiskom gumba
CHARACTER se vrsta znaka zamenja
po spodnjem zaporedju:
»abc« (majhne črke) t »ABC«
(velike črke) t »123« (številke).
CLEAR1)
Pridržite gumb SHIFT (N) in nato
pritisnite gumb CLEAR, če želite
– izbrisati črko za omrežne funkcije,
– počistiti napako pri vnosu
s številskimi gumbi/gumbi za vnos
besedila.
D ALPHABET SEARCH
Poišče element s ključno besedo
(stran 74).
ALPHABET PREV
Poišče prejšnji element.
ALPHABET NEXT
Poišče naslednji element.
E SLEEP
Če želite nastaviti samodejni izklop
sprejemnika ob določenem času,
pritisnite gumb AMP (X) in nato
gumb SLEEP. Z vsakim pritiskom
14SI
gumba SLEEP se prikaz zamenja
v krožnem zaporedju:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Nasveta
• Če želite preveriti preostali čas pred
izklopom sprejemnika, pritisnite
gumb SLEEP. Na zaslonu se prikaže
preostali čas.
• Funkcija izklopnega časovnika bo
preklicana, če:
– znova pritisnete gumb SLEEP,
– posodobite programsko opremo
sprejemnika,
– pritisnete gumb ?/1.
MEM
Pridržite gumb SHIFT (N), nato pa
pritisnite gumb MEM, da shranite
postajo med delovanjem sprejemnika.
F iPhone CTRL
Vstop v način upravljanja naprave
iPod ali iPhone, če takšno napravo
uporabljate.
G POP UP/MENU1)
S tem gumbom odprete ali zaprete
pojavni meni plošče BD-ROM ali meni
plošče DVD.
TOP MENU1)
S tem gumbom odprete ali zaprete
osnovni meni plošče BD-ROM ali
DVD.
H AMP MENU
S tem gumbom prikažete meni,
v katerem upravljate sprejemnik
(stran 94).
I OPTIONS1)
Omogoča prikaz in izbiro elementov
v meniju z možnostmi.
J HOME1)
Omogoča prikaz osnovnega menija za
upravljanje avdio/video opreme.
K m/M1), ./>1), N1), X1), x1)
Nazaj/naprej, pomik, predvajanje,
začasna zaustavitev, zaustavitev
delovanja.
TUNING +/–1)
Omogoča iskanje postaj.
D.TUNING2)
Omogoča preklop v način za
neposredno iskanje.
PRESET +/–1)
Omogoča izbiro prednastavljenih
postaj ali kanalov.
L SOUND FIELD +/– 2)
Omogoča izbiro zvočnega polja
(stran 51).
M PURE DIRECT (stran 55)
Omogoča preklop v način Pure Direct.
N SHIFT
Omogoča spremembo funkcije
gumbov daljinskega upravljalnika in
omogoči delovanje gumbov, ki so
označeni z rožnato barvo.
O
+/–
S tem gumbom prilagodite glasnost
vseh zvočnikov hkrati.
P
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
Zvok znova omogočite tako, da znova
pritisnete gumb.
Q RETURN O1)
Ob prikazu menija ali navodil na
TV-zaslonu omogoča vrnitev
v prejšnji meni ali izhod iz menija.
1)
1)
R
, V/v/B/b
Z gumbi V/v/B/b izberite menijske
elemente, nato z gumbom
potrdite izbiro.
S DISPLAY1)
Omogoča prikaz podatkov na zaslonu.
T
SHUFFLE1)
Omogoča predvajanje skladbe ali
mape v naključnem vrstnem redu.
REPEAT1)
Omogoča večkratno predvajanje
skladbe ali mape.
U PARTY START/CLOSE2)
Vklopi ali izklopi funkcijo PARTY
(stran 69).
PARTY JOIN/LEAVE
Se pridruži funkciji PARTY ali jo
zapusti (stran 70).
V PREVIEW (HDMI)
Omogoča izbiro funkcije »Preview
for HDMI«.
Omogoča predvajanje predogleda slike
v sliki prek vhodov HDMI, povezanih
s tem sprejemnikom, v živo. Pritiskajte
gumb V/v, da izberete posamezen
predogled vhoda HDMI, in nato izbiro
vnesite/potrdite z gumbom .
(To funkcijo omogoča tehnologija
Silicon Image InstaPrevue™.)
Opomba
Funkcija »Preview for HDMI« je na voljo
za vhodne vire HDMI BD, DVD, GAME
in VIDEO.
Nasveta
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– oprema ni povezana z vhodnim
priključkom HDMI;
– oprema, povezana s podprtim vhodnim
priključkom HDMI, ni vklopljena;
– trenutni vhod ni vhod HDMI;
– možnost »Fast View« je izklopljena;
– vhodni vir je nepodprt video format
HDMI (480i, 576i, 4K, nekateri
3D-video signali, nekateri signali
videokamere ali signal VGA).
• Predogled slike v sliki bo pri vhodnem
viru za video signale 4K ali nekatere
3D-video signale zatemnjen.
W TV INPUT1)
S tem gumbom izberete vhodni signal
(vhod televizorja ali video vhod).
X AMP
S tem gumbom vklopite delovanje
sprejemnika.
1) Za informacije o gumbih, ki jih
lahko
uporabljate za upravljanje posamezne opreme,
glejte tabelo na strani 16.
2)
Na gumbih 5/JKL/VIDEO, PARTY START/
CLOSE, D.TUNING/N in SOUND FIELD +
so otipljive pike. Te pike vam bodo v pomoč
pri upravljanju sprejemnika.
Opombi
• Zgornji opisi so navedeni zgolj za prikaz primerov.
• Nekaterih funkcij, opisanih v tem razdelku,
morda ne bo mogoče uporabljati s priloženim
daljinskim upravljalnikom.
15SI
Upravljanje druge opreme Sony
Ime
TV
B TV ?/1
z
C Številski gumbi
z
Videorekorder
z
CLEAR
G POP UP/MENU
DVDpredvajalnik
Predvajalnik
Blu-ray Disc
CD-predvajalnik
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
m/M
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU
I OPTIONS
z
J HOME
z
K ./>
Q RETURN O
z
R V/v/B/b,
z
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
z
T SHUFFLE
z
REPEAT
W TV INPUT
16SI
z
z
z
z
z
Uvod
Zvočno ali video opremo v sprejemnik priključite tako, da upoštevate spodnji postopek.
Preden priključite povezovalne kable, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel.
Namestitev in priključitev zvočnikov
(stran 19, 21)
Preverjanje povezave, ki ustreza
priključeni opremi
Priključitev televizorja in video opreme
(stran 23, 24)
Kakovost slike je odvisna od vrste priključka.
Glejte spodnjo sliko. Izberite način povezave
glede na priključke opreme.
Če ima video oprema priključke HDMI,
jo priključite prek njih.
Digitalni
Analogni
Visokokakovostna slika
Priključitev avdio opreme (stran 28)
Priprava sprejemnika
Glejte »Priključitev napajalnega kabla«
(stran 32) in »Vklop sprejemnika« (stran 32).
Nastavitev sprejemnika
Glejte »Nastavitev sprejemnika s funkcijo Easy
Setup« (stran 32).
Prilagoditev nastavitev za avdio izhod na
priključeni opremi
Če želite uporabiti večkanalni digitalni zvočni
izhod, preverite nastavitev za digitalni avdio
izhod na priključeni opremi.
Če uporabljate predvajalnik Sony Blu-ray Disc,
preverite, ali so možnosti »Audio (HDMI)«,
»BD Audio MIX Setting«, »Dolby Digital/
DTS«, »Dolby Digital« in »DTS« ustrezno
nastavljene na »Auto«, »Off«, »Bitstream«,
»Dolby Digital« in »DTS« (od 1. avgusta 2012).
Če uporabljate PlayStation 3 in ste sprejemnik
povezali s kablom HDMI, v možnosti »Sound
Settings« izberite »Audio Output Settings«
ter nato »HDMI« in »Automatic« (z različico
programske opreme sistema 4.21).
Za več informacij glejte navodila za uporabo,
ki so priložena priključeni opremi.
17SI
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira sprejemnik
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih ta sprejemnik lahko dekodira, so odvisne od
izhodnih vtičnic povezane opreme za digitalni zvok. Sprejemnik podpira naslednje
oblike zapisa zvoka.
Oblika zapisa zvoka
[Display]
Največje število
kanalov
Povezava med opremo za predvajanje
in sprejemnikom
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
Multi Channel Linear PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a) Če oprema za predvajanje ne ustreza obliki zapisa, se zvočni signali oddajajo v
b)
drugi obliki zapisa.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo opreme za predvajanje.
Signali s frekvenco vzorčenja, večjo od 96 kHz, se predvajajo s frekvenco 96 kHz ali 88,2 kHz.
18SI
Priključki
Priključki
1: Namestitev zvočnikov
Ta sprejemnik omogoča uporabo do
7.2-kanalnega sistema (7 zvočnikov in
2 globokotonca).
7.1-kanalni zvočniški sistem
z zadnjima prostorskima
zvočnikoma
Primer nastavitve zvočniškega
sistema
Sprejemnik omogoča predvajanje
programsko posnetega zvoka Hi-Fi,
reproduciranega z DVD-ja ali plošče
Blu-ray v 6.1 ali 7.1-kanalni obliki.
• Postavitev 6.1-kanalnih zvočnikov
Postavite zadnji zvočnik za prostorski
zvok za sedež poslušalca.
A Sprednji zvočnik (levi)
B Sprednji zvočnik (desni)
C Osrednji zvočnik
D Prostorski zvočnik (levi)
E Prostorski zvočnik (desni)
F Zadnji zvočnik za prostorski zvok
(levi)*
G Zadnji zvočnik za prostorski zvok
• Postavitev 7.1-kanalnih zvočnikov
Postavite zvočnike za prostorski zvok,
kot je prikazano na spodnji sliki.
Upoštevati morate kot A, prikazan
na sliki.
(desni)*
H Sprednji visokotonski zvočnik (levi)*
I Sprednji visokotonski zvočnik (desni)*
J Globokotonec
* Zadnjih zvočnikov za prostorski zvok in
sprednjih visokotonskih zvočnikov ni mogoče
uporabljati hkrati.
5.1-kanalni zvočniški sistem
Za uporabo večkanalnega prostorskega
zvoka, kot se predvaja v kino dvoranah,
potrebujete pet zvočnikov (dva sprednja
zvočnika, osrednji zvočnik in dva
prostorska zvočnika) ter globokotonec.
19SI
7.1-kanalni zvočniški sistem
s sprednjima visokotonskima
zvočnikoma
Če priključite dodatna sprednja
visokotonska zvočnika, lahko uživate
v navpičnih zvočnih učinkih.
Postavite sprednje visokotonske zvočnike
– pod kotom od 25 do 35 stopinj.
– pod kotom 20 ± 5 stopinj v višino.
20˚ ± 5˚
Nasvet
Ker globokotonec ne oddaja visoko usmerjenih
zvočnih signalov, ga lahko postavite na
poljubno mesto.
20SI
2: Priključitev zvočnikov
Priključki
Preden priključite povezovalne kable, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel.
Prostorski zvočnik
Desno
Levo
B
Desno
Globokotonec*
B
B
A
A
Osrednji zvočnik
B
Levo
Zadnji zvočnik za prostorski zvok/
Dvojni ojačevalnik/sprednji dvignjeni
zvočnik/Sprednji zvočnik B**
Desno
Levo
Sprednji zvočnik A
A Mono zvočni kabel (ni priložen)
B Kabel zvočnika (ni priložen)
21SI
*
Ko priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti,
pri gledanju filmov to funkcijo izključite. Če je
funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti vključena, globokotonec
samodejno preklopi v stanje pripravljenosti
glede na raven vhodnega signala, zaradi česar
se zvok morda ne bo predvajal.
** Opombe glede povezave prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
– Če nameravate uporabljati samo en zadnji
zvočnik za prostorski zvok, ga priključite
v predel L teh priključkov.
– Če imate dodatni sistem sprednjih
zvočnikov, za priključitev teh zvočnikov
uporabite te priključke.
Možnost »SB Assign« v meniju Speaker
Settings nastavite na »Speaker B« (stran 86).
Z gumbom SPEAKERS na sprejemniku
lahko izberete poljubni sistem sprednjih
zvočnikov (stran 34).
– Za priključitev sprednjih zvočnikov v te
priključke uporabite povezavo z dvojno
ojačitvijo (stran 22).
Možnost »SB Assign« v meniju Speaker
Settings nastavite na »Bi-Amp« (stran 86).
Povezava z dvojno ojačitvijo
Če ne nameravate uporabljati zadnjih
prostorskih zvočnikov in sprednjih
visokotonskih zvočnikov, lahko sprednje
zvočnike priključite v priključke
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
z uporabo povezave z dvojno ojačitvijo.
Sprednji zvočnik
(desni)
Sprednji zvočnik
(levi)
Opomba
Po namestitvi in priključitvi zvočnika izberite
vzorec postavitve zvočnikov v meniju Speaker
Settings (stran 84).
22SI
Povežite priključka Lo (ali Hi) na sprednjih
zvočnikih s priključki SPEAKERS FRONT
A in povežite priključka Hi (ali Lo) na
sprednjih zvočnikih s priključki
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Ne pozabite odstraniti kovinskih
nastavkov, ki so pritrjeni na priključke
Hi/Lo zvočnikov, da preprečite nepravilno
delovanje sprejemnika.
Po vzpostavitvi povezave z dvojno
ojačitvijo v meniju Speaker
Settings možnost »SB Assign« nastavite na
»Bi-Amp« (stran 86).
3: Priključitev televizorja
TV
Zvočni signali
Video signali
Zvočni/video
signali
ali
A**
B**
ARC
C
A Optični digitalni kabel (ni priložen)
B Zvočni kabel (ni priložen)
C Video kabel (ni priložen)
D Kabel HDMI (ni priložen)
D*
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
23SI
Priključki
Sliko izbranega vira lahko predvajate tako, da televizor priključite v priključek HDMI TV
OUT ali MONITOR OUT. Če priključite vtičnico HDMI TV OUT v televizor, lahko ta
sprejemnik upravljate prek zaslonskega prikaza (OSD).
Preden priključite povezovalne kable, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel.
Ogled televizijskih oddaj
z večkanalnim prostorskim
zvokom prek sprejemnika
* Če je vaš televizor združljiv s funkcijo povratnega
zvočnega signala (ARC), priključite D.
Možnost »Control for HDMI« v meniju
»HDMI Settings« nastavite na »On« (stran 76).
Če želite za prenos zvočnega signala izbrati
katero drugo povezavo (ne prek kabla HDMI,
ampak na primer prek optičnega kabla za
prenos digitalnega signala ali avdio kabla),
z gumbom INPUT MODE preklopite v drug
način za avdio vhod (stran 79).
**Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo
povratnega zvočnega kanala (ARC), priključite
A ali B.
Ne pozabite zmanjšati glasnosti televizorja
ali vključiti funkcije za izklop zvoka.
Opombe
• Slika na TV-zaslonu bo morda popačena,
odvisno od stanja povezave med televizorjem
in anteno. V tem primeru postavite anteno
nekoliko stran od sprejemnika.
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos
digitalnega signala vstavite priključke kablov
naravnost navznoter, tako da se zaskočijo
na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala
ne prepogibajte ali zvijajte.
Nasveta
• Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega
signala so združljivi s frekvencami vzorčenja
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
• Če želite zvok televizorja predvajati iz
zvočnikov, priključenih na sprejemnik, tako da
vtičnico za izhod zvoka na televizorju povežete
z vtičnicama TV IN na sprejemniku, nastavite
vtičnico televizorja za izhod zvoka na »Fixed«
(če je na voljo stikalo za preklop med
možnostma »Fixed« in »Variable«).
Če želite predvajati zvok prek
televizorja.
Če televizor ne podpira funkcije
sistemskega nadzora zvoka, v meniju
»HDMI Settings« možnost »HDMI Audio
Out« nastavite na »TV+AMP« (stran 91).
24SI
4a: Priključitev video
opreme
Uporaba povezave HDMI
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) je vmesnik, ki omogoča prenos
video in zvočnih signalov v digitalni obliki.
Upravljanje bo preprostejše, če prek kablov
HDMI priključite opremo, združljivo
s funkcijo Sony BRAVIA Sync. Glejte
»Funkcije »BRAVIA« Sync« (stran 75).
Funkcije HDMI
• Digitalne zvočne signale lahko prek
vmesnika HDMI predvajate iz zvočnikov,
priključenih v sprejemnik. Signal podpira
sisteme Dolby Digital, DTS, DSD in
Linear PCM. Za podrobnosti glejte
»Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih
podpira sprejemnik« (stran 18).
• Pri povezavi HDMI lahko sprejemnik
sprejema večkanalni linearni zvok PCM
(prek največ 8 kanalov) s frekvenco
vzorčenja 192 kHz ali manj.
• Ta sprejemnik podpira predvajanje
zvočnih vsebin z visoko bitno hitrostjo
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), obliko Deep Color (Deep
Colour), »x.v.Color« ter 4K ali 3Dprenos.
• Če želite predvajati slike 3D, prek kablov
HDMI z visoko hitrostjo prenosa
podatkov v sprejemnik priključite
televizor in video opremo, ki omogočata
predvajanje vsebin 3D (predvajalnik ali
snemalnik Blu-ray Disc, PlayStation
3 ipd.), uporabite 3D-očala in zaženite
predvajanje vsebin 3D.
• Če želite predvajati slike 4K (vhodi
HDMI BD, GAME in VIDEO), prek
kablov HDMI z visoko hitrostjo prenosa
podatkov v sprejemnik priključite
televizor in video opremo, ki omogočata
predvajanje vsebin 4K (predvajalnik
Opombe glede povezav HDMI
Če želite povezati več komponent
digitalne opreme in vhod za
priključitev ni na voljo
Glejte »Uporaba drugih avdio vhodnih
priključkov (dodeljevanje avdio vhoda)«
(stran 80).
• Odvisno od televizorja in video opreme
slike 4K ali 3D morda ne bodo prikazane.
Preverite video formate HDMI, ki jih
podpira sprejemnik (stran 117).
• Za več informacij glejte navodila za
uporabo posamezne priključene opreme.
Priključevanje kablov
• Preden priključite povezovalne kable,
iz električne vtičnice izključite napajalni
kabel.
• Ni treba priključiti vseh kablov. Izberite
način priključitve glede na razpoložljive
priključke priključene opreme.
• Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov. Če uporabite običajni
kabel HDMI, slike 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K ali 3D morda ne bodo
prikazane pravilno.
• Uporaba kabla za pretvorbo signala
HDMI-DVI ni priporočljiva. Če kabel za
pretvorbo signala HDMI-DVI priključite
v opremo DVI-D, se lahko zvok in/ali
slika izgubi. Če se zvok ne predvaja
pravilno, priključite ločene zvočne
kable ali povezovalne kable za prenos
digitalnega signala in v meniju Input
Settings (stran 80) nastavite možnost
»Audio Input Assign«.
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos
digitalnega signala vstavite priključke
kablov naravnost navznoter, tako da se
zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega
signala ne prepogibajte ali zvijajte.
Nasvet
Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega
signala so združljivi s frekvencami vzorčenja
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
25SI
Priključki
Blu-ray Disc ipd.), in zaženite
predvajanje vsebin 4K.
• Vhode HDMI BD, DVD, GAME in
VIDEO si lahko ogledate v predogledih
slike v sliki.
Povezovanje opreme prek priključkov HDMI
Če oprema nima priključka HDMI, glejte stran 27.
Predvajalnik Blu-ray Disc
DVD-predvajalnik
PlayStation 3
Videorekorder,
DVD-snemalnik, videoigra
Zvočni/video
signali
Zvočni/video
signali
Zvočni/video
signali
Zvočni/video
signali
A
A
A
A
A Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega kabla
HDMI ali kabla HDMI Sony.
Opombe
A
A
Zvočni/video signali
Zvočni/video signali
Satelitski sprejemnik,
TV-sprejemnik za kabelsko
televizijo
Predvajalnik
Super Audio CD
26SI
• Vhod BD ima boljšo kakovost zvoka. Ko potrebujete
boljšo kakovost zvoka, priključite opremo v priključek
BD (za AUDIO) in izberite vhod BD.
• Privzeta nastavitev gumba za izbiro vhoda BD na
daljinskem upravljalniku je predvajalnik Blu-ray Disc.
Ne pozabite spremeniti privzetih nastavitev gumba za
izbiro vhoda BD, da ga lahko uporabljate za upravljanje
opreme. Za podrobnosti glejte »Vnovična dodelitev
gumba za izbiro vhoda« (stran 101).
• Gumb za izbiro vhoda BD lahko tudi preimenujete, tako da
ga bo mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika. Za več
informacij v meniju z nastavitvami vhoda glejte razdelek
»Poimenovanje vhodnega vira« (stran 91).
Povezovanje opreme prek priključkov, ki niso priključki HDMI
Zvočni signali
Video signali
Priključki
Satelitski sprejemnik,
TV-sprejemnik za kabelsko televizijo
Videorekorder, DVD-snemalnik, videoigra
Zvočni signali
Video signali
ali
A
B
C
A Optični digitalni kabel (ni priložen)
B Zvočni kabel (ni priložen)
C Video kabel (ni priložen)
B
C
Priporočena povezava
Alternativna povezava
27SI
4b: Priključitev zvočne
opreme
Priključitev naprave iPod,
iPhone ali USB
Priključitev predvajalnika
Super Audio CD in
CD-predvajalnika
Preden priključite povezovalne kable, iz
električne vtičnice izključite napajalni kabel.
Predvajalnik Super Audio CD,
CD-predvajalnik
Zvočni signali
ali
A
A
B
Naprava iPod,
iPhone ali USB
A Kabel USB (ni priložen)
A Koaksialni kabel za prenos digitalnega signala
(ni priložen)
B Zvočni kabel (ni priložen)
Priporočena povezava
Alternativna povezava
28SI
5: Priključitev anten
Okvirna antena AM
(priložena)
Žična antena FM
(priložena)
Če imate internetno povezavo, lahko ta
sprejemnik povežete tudi v internet.
Povežete ga lahko prek brezžične ali žične
povezave LAN.
Sistemske zahteve
Za uporabo omrežne funkcije sprejemnika
potrebujete spodnje komponente
sistemskega okolja.
Širokopasovna povezava
Če želite uporabljati spletno storitev
»Sony Entertainment Network (SEN)«
in posodobiti programsko opremo
sprejemnika, potrebujete širokopasovno
povezavo z internetom.
Modem
Opombe
• Če želite preprečiti šum pri predvajanju zvoka,
postavite okvirno anteno stran od sprejemnika
in druge opreme.
• Žično anteno FM povsem izvlecite.
• Žično anteno FM priključite, nato pa jo
postavite v čim bolj vodoraven položaj.
To je naprava, ki omogoča vzpostavitev
širokopasovne povezave za komunikacijo
z internetom. Nekatere od teh naprav so
vgrajene v usmerjevalnik.
Usmerjevalnik
• Če želite predvajati vsebine, ki so na voljo
prek domačega omrežja, uporabite
usmerjevalnik, ki podpira prenos
100 Mb/s ali več.
• Priporočamo uporabo usmerjevalnika,
ki je opremljen z vgrajenim strežnikom
DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol).
Ta funkcija samodejno dodeli naslove
IP v omrežju LAN.
• Če želite uporabljati brezžično povezavo
LAN, uporabite brezžični usmerjevalnik/
dostopno točko LAN.
29SI
Priključki
Pred priključevanjem anten odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
6: Vzpostavljanje povezave
z omrežjem
Kabel LAN (CAT5) (Samo za žično
povezavo LAN)
• Za vzpostavitev žičnega omrežja LAN
priporočamo uporabo te vrste kabla.
Nekateri ploski kabli LAN so bolj
podvrženi vplivom šuma. Priporočamo
uporabo običajnega kabla.
• Če sprejemnik uporabljate v okolju
s šumom, ki ga povzroča napajanje
električnih izdelkov, ali v hrupnem
omrežnem okolju, uporabite kabel
LAN z dodatno zaščito.
Strežnik
Strežnik je naprava, ki posreduje vsebino
(glasbo, fotografije in videoposnetke)
v napravo DLNA v domačem omrežju.
Naprava, ki jo želite uporabljati kot
strežnik (računalnik ipd.), mora imeti
vzpostavljeno povezavo z brezžičnim ali
žičnim domačim omrežjem LAN*.
* Za več informacij o strežnikih, ki so združljivi
s tem sprejemnikom, glejte stran 56.
30SI
Primer konfiguracije
Priključki
Spodnja slika prikazuje primer konfiguracije domačega omrežja s sprejemnikom
in strežnikom.
Priporočamo, da strežnik z usmerjevalnikom povežete z žično povezavo.
Strežnik
Internet
Modem
Usmerjevalnik
Kabel LAN
(ni priložen)
Kabel LAN
(ni priložen)
A Samo za žično povezavo LAN.
B Samo za brezžično povezavo LAN.
Uporabite brezžični usmerjevalnik
LAN/dostopno točko.
Opomba
Ko uporabljate brezžično povezavo, bo
predvajanje zvoka prek strežnika morda
občasno moteno.
31SI
Priprava sprejemnika
Priključitev napajalnega
kabla
Priključite napajalni kabel v električno
vtičnico.
Napajalni kabel
Sprejemnik lahko vklopite tudi z gumbom
?/1 na daljinskem upravljalniku. Ko
izklopite sprejemnik, znova pritisnete gumb
?/1. Na zaslonu utripa napis »STANDBY«.
Dokler napis »STANDBY« utripa, ne smete
odstranjevati napajalnega kabla. V
nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
Nastavitev sprejemnika
s funkcijo Easy Setup
Na preprost način lahko opravite osnovne
nastavitve sprejemnika, tako da upoštevate
navodila na TV-zaslonu.
Preklopite vhodni vir televizorja na vhod,
v katerega je povezan sprejemnik.
Pri prvem vklopu sprejemnika ali po
njegovi inicializaciji se na TV-zaslonu
prikaže zaslon Easy Setup. Upoštevajte
navodila na zaslonu, da nastavite
sprejemnik. Z možnostjo Easy Setup lahko
nastavite naslednje funkcije:
– jezik,
– nastavitve zvočnikov,
– omrežne nastavitve.
V električno vtičnico
Vklop sprejemnika
?/1
Sprejemnik vklopite tako, da pritisnete
gumb ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti).
32SI
Opombe glede nastavitev
zvočnikov (samodejno
umerjanje)
Ta sprejemnik je opremljen s funkcijo
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration),
s katero lahko izvedete postopek
samodejnega umerjanja:
• Preverite povezavo med posameznim
zvočnikom in sprejemnikom.
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika.
• Izmerite oddaljenost posameznega
zvočnika od položaja poslušalca.1)
• Izmerite velikost zvočnika.1)
• Izmerite frekvenčne lastnosti
(glede izenačevanja).1)
• Izmerite frekvenčne lastnosti
(glede faze).1)2)
1)
Rezultati meritev niso na voljo, če je izbrana
možnost »Analog Direct«.
2) Če se sprejemajo signali Dolby TrueHD ali
DTS-HD s frekvenco vzorčenja, ki je večja
od 48 kHz, rezultati meritev niso na voljo.
Nastavitev samodejnega
umerjanja
Pred zagonom samodejnega
umerjanja
Pred zagonom samodejnega umerjanja
preverite spodnje točke.
• Nastavite in priključite zvočnike
(stran 19, 21).
• V priključek AUTO CAL MIC priključite
le priloženi mikrofon za določitev
optimalne postavitve. Tega priključka
ne povezujte z drugimi mikrofoni.
• Možnost »SB Assign« v meniju za
Speaker Settings nastavite na »Bi-Amp«,
če uporabljate povezavo z dvojno
ojačitvijo (stran 86).
• Če uporabljate povezavo s sprednjima
zvočnikoma B, v meniju Speaker Settings
možnost »SB Assign« nastavite na
»Speaker B« (stran 86).
• Prepričajte se, da za izhod zvočnikov
ni nastavljena možnost »SPK OFF«
(stran 34).
• Prepričajte se, da ne uporabljate funkcije
PARTY STREAMING (stran 68).
• Izključite slušalke.
• Odstranite vse ovire med mikrofonom
za določitev optimalne postavitve in
zvočniki, da preprečite morebitne
napake pri meritvah.
• Meritve bodo natančne le, če jih boste
izvajali v tihem okolju.
Mikrofon za določitev
optimalne postavitve
1
Priključite priloženi mikrofon za
določitev optimalne postavitve
v priključek AUTO CAL MIC.
2
Nastavite mikrofon za določitev
optimalne postavitve.
Mikrofon za določitev optimalne
postavitve namestite na položaj
poslušalca v višini glave.
Potrditev namestitve delujočega
globokotonca
• Ko priključite globokotonec, ga vklopite
in nastavite glasnost, še preden začne
predvajati zvok. Obrnite gumb LEVEL
skoraj do sredine.
• Če priključite globokotonec s funkcijo
križne frekvence, nastavite največjo
vrednost.
• Če priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti, to funkcijo izključite
(onemogočite).
Opombe
• Zvočniki med umerjanjem predvajajo zelo
glasen zvok, glasnosti pa ni mogoče spreminjati.
Pri izvajanju tega postopka zato poskrbite, da ne
boste vznemirjali morebitnih sosedov in otrok.
• Če ste pred samodejnim umerjanjem omogočili
funkcijo za izklop zvoka, se bo ta funkcija
samodejno onemogočila.
Opomba
Vrednost nastavitvene razdalje se bo morda
razlikovala od dejanskega položaja, odvisno od
lastnosti globokotonca, ki ga uporabljate.
33SI
Priprava sprejemnika
Funkcija DCAC je zasnovana za doseganje
ustreznega zvočnega ravnovesja v prostoru.
Ravni glasnosti zvočnikov lahko poljubno
prilagodite tudi ročno. Za podrobnosti
glejte razdelek »Test Tone« (stran 88).
• Če uporabljate posebne zvočnike, kot so na
primer dipolni zvočniki, meritve morda ne
bodo točne oziroma postopka samodejnega
umerjanja ne bo mogoče izvesti.
Nastavitev zvočnikov
Nastavitev zadnjih zvočnikov
za prostorski zvok
Uporabo zvočnikov, povezanih prek
priključkov SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B, lahko
prilagodite glede na namen uporabe.
Izbira sprednjih zvočnikov
Izberete lahko sprednja zvočnika, ki ju
želite uporabljati.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na sprejemniku.
SPEAKERS
Opomba
Ta nastavitev je na voljo, samo kadar je možnost
»Speaker Pattern« nastavljena za delovanje brez
zadnjih prostorskih zvočnikov in sprednjih
visokotonskih zvočnikov.
1 Pritisnite gumb HOME.
2
3
4
5
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »Settings«, nato pritisnite
gumb
.
Pritiskajte gumb V/v, da izberete
možnost »Speaker Settings«, in nato
pritisnite gumb
.
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »SB Assign«, nato pritisnite
gumb
.
Izberite želene nastavitve zvočnikov in
nato pritisnite gumb
.
• Zvočnik B: Če prek priključkov
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B povežete
dodaten sistem sprednjih zvočnikov,
izberite možnost »Speaker B«.
• Dvojna ojačitev: Če pri povezavi
sprednjih zvočnikov prek priključkov
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B uporabite
povezavo z dvojno ojačitvijo, izberite
možnost »Bi-Amp«.
• Off: Če prek priključkov SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B povežete zadnja prostorska
zvočnika ali sprednja visokotonska
zvočnika, izberite možnost »Off«.
34SI
Pritiskajte gumb »SPEAKERS« in izberite
sistem sprednjih zvočnikov, ki ga želite
uporabljati.
Priključke izbranih zvočnikov potrdite
tako, da potrdite indikator na zaslonu.
Indikatorji Izbrani zvočniki
SP A
Zvočnik, povezan prek priključkov
SPEAKERS FRONT A.
SP B*
Zvočnik, povezan prek
priključkov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
SP A+B*
Zvočnik, povezan prek
priključkov SPEAKERS FRONT
A in SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B (vzporedna povezava).
Na zaslonu se prikaže oznaka
»SPK OFF«.
Prenos izhodnih zvočnih
signalov prek priključkov
zvočnikov ni dejaven.
* Da lahko izberete možnost »SP B« ali
»SP A+B«, nastavite možnost »SB Assign«
v meniju Speaker Settings na »Speaker B«
(stran 86).
Opomba
Če so priključene slušalke, ta možnost ni na voljo.
Preklic samodejnega umerjanja
Ročna namestitev sprejemnika
3
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »Network Settings«, nato
pritisnite gumb
.
4
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »Internet Settings«, nato
pritisnite gumb
.
5
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »Wired Setup«, nato
pritisnite gumb
.
Če se na TV-zaslonu pojavi sporočilo
»Change Settings?«, izberite »OK«,
nato pritisnite gumb
.
6
Glejte »Prilagajanje nastavitev« (stran 82).
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »Auto«, nato pritisnite
gumb
.
Na TV-zaslonu se prikažejo
informacije o nastavitvah IP.
Uporaba stalnega naslova IP
Konfiguriranje omrežnih
nastavitev sprejemnika
Izberite možnost »Custom« in nato
pritisnite gumb
. Na TV-zaslonu
se prikaže nastavitev za naslov IP.
Pritisnite gumb
. Pritisnite gumb
V/v, da izberete vrednost za možnost
»IP Address«. Pritisnite gumb b,
če želite vnesti vrednost za naslednji
položaj. Če želite ugasniti kazalec,
pritisnite gumb
.
Nato vnesite vrednost za možnosti
»Subnet Mask« in »Default Gateway«.
Za dostop do strani z nastavitvami
za funkcijo DNS pritisnite gumb b.
Nato vnesite vrednost za možnosti
»Primary DNS« in »Secondary DNS«.
Omrežne nastavitve sprejemnika morajo
biti pravilno nastavljene, če želite
uporabljati funkcije Home Network, SEN,
AirPlay in PARTY STREAMING.
Uporaba žične povezave LAN
DISPLAY
V/v/B/b,
7
HOME
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »Settings«, nato pritisnite
gumb
.
Pritisnite gumb b.
Na TV-zaslonu se prikaže obvestilo
»Connecting to the Internet«. Ko so
omrežne nastavitve končane, se
prikaže oznaka »Network setup is
completed«. Za vrnitev v meni
omrežnih nastavitev pritisnite
gumb
. (Prilagoditev omrežnih
nastavitev lahko traja nekaj časa,
odvisno od omrežnega okolja.)
35SI
Priprava sprejemnika
Funkcija samodejnega umerjanja bo
preklicana, če med meritvenim
postopkom:
– pritisnete gumb ?/1,
– pritisnete katerega od gumbov za izbiro
vhoda na daljinskem upravljalniku ali
vklopite funkcijo INPUT SELECTOR
na sprejemniku,
– pritisnete gumb
,
– pritisnete gumb SPEAKERS na
sprejemniku,
– spremenite raven glasnosti,
– priključite slušalke.
8
Prilagodite nastavitve strežnika.
Če želite poslušati zvočne vsebine,
shranjene v strežniku, morate nastaviti
strežnik (stran 56).
Nasvet
Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte
razdelek »Informacije« (stran 92).
Uporaba brezžične
povezave LAN
Uporabite lahko več metod povezovanja
za nastavitev brezžičnega omrežja: iskanje
dostopne točke, uporaba metode
povezovanja WPS (metoda s pritiskom na
gumb ali metoda s kodo PIN), ali ročno
nastavitev.
Opombe
• Ne uporabljajte funkcije brezžične povezave
LAN, če uporabljate medicinsko opremo (kot
je srčni spodbujevalnik), ali kjer je uporaba
brezžične komunikacije prepovedana.
• Preden se povežete v svoje domače omrežje,
morate pripraviti brezžični usmerjevalnik
dostopno točko LAN. Za več informacij
preberite navodila za uporabo naprave.
• Brezžični usmerjevalnik/dostopna točka LAN
je bil morda nastavljen tako, da ga ne morete
povezati z uporabo funkcije WPS, tudi če je
združljiv s funkcijo WPS, kar je odvisno od
domačega omrežnega okolja. Podrobnosti
o tem, ali je vaš brezžični usmerjevalnik/
dostopna točka LAN združljiv s funkcijo WPS
ali ne, ter o namestitvi povezave WPS, najdete
v navodilih za uporabo brezžičnega
usmerjevalnika/dostopne točke LAN.
• Če sta sprejemnik in brezžični usmerjevalnik/
dostopna točka LAN preveč oddaljena drug od
drugega, lahko naletite na težave pri namestitvi.
Če naletite na težave, zmanjšajte razdaljo med
napravama.
Iskanje dostopne točke in
nastavitev brezžičnega omrežja
(metoda iskanja dostopne točke)
Brezžično omrežje lahko nastavite
z iskanjem dostopne točke. Za nastavitev
omrežja s to metodo povezovanja morate
izbrati ali vnesti naslednje informacije.
36SI
Naprej preverite spodnje podatke in si jih
zabeležite v spodnji prostor.
Ime omrežja (SSID*), ki določa vaše
omrežje**. (To boste potrebovali
pri 7. koraku.)
:
Varnostni ključ (ključ WEP, ključ
WPA/WPA2) za vaše omrežje, če
je vaše domače brezžično omrežje
varovano s šifriranjem**. (To boste
potrebovali pri 8. koraku.)
:
*
SSID (Service Set Identifier) je ime, ki določa
posamezno dostopno točko.
** Te informacije so zapisane na oznaki na
vašem brezžičnem usmerjevalniku/dostopni
točki LAN, v navodilih za uporabo, lahko pa
vam jih posreduje oseba, ki je namestila vaše
brezžično omrežje, ali vaš ponudnik
internetnih storitev.
1
Pri 5. koraku v razdelku »Uporaba
žične povezave LAN« (stran 35)
izberite možnost »Wireless Setup«.
Če se na TV-zaslonu pojavi sporočilo
»Change Settings?«, izberite »OK«,
nato pritisnite gumb
.
2
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »Access Point Scan«, nato
pritisnite gumb
.
Sprejemnik začne iskati dostopne
točke in prikaže seznam do 30 imen
omrežij (SSID), ki so na voljo.
3
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
poljubno ime omrežja (SSID), nato
pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže zaslonski
prikaz varnostnih nastavitev.
4
Vnesite varnostni ključ (ključ WEP,
ključ WPA/WPA2), nato pritisnite
gumb
.
Po privzetih nastavitvah se varnostni
ključ prikaže kot »*****«. Varnostni
ključ šifrirate in razkrijete tako, da
večkrat pritisnete gumb DISPLAY.
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka
»IP Settings«.
5
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »Auto«, nato pritisnite
gumb
.
Uporaba stalnega naslova IP
6
Pritisnite gumb b.
Na TV-zaslonu se prikaže obvestilo
»Connecting to the Internet«.
Ko so omrežne nastavitve končane,
se prikaže oznaka »Network setup is
completed«, na zaslonu pa zasveti znak
»
«. Za vrnitev v meni omrežnih
nastavitev pritisnite gumb
.
(Prilagoditev omrežnih nastavitev
lahko traja nekaj časa, odvisno od
omrežnega okolja.)
7
Z uporabo dostopne točke, ki podpira
funkcijo WPS, lahko preprosto nastavite
brezžično omrežje. WPS lahko nastavite
z metodo pritiska na gumb ali tako, da
vnesete kodo PIN (osebna identifikacijska
številka).
Kaj je WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
WPS je standard, ki ga je ustvarila
organizacija Wi-Fi Alliance in vam
omogoča, da preprosto in varno namestite
brezžično povezavo.
Nastavitev brezžičnega omrežja
z uporabo metode pritiska na
gumb funkcije WPS
Brezžično povezavo WPS lahko preprosto
nastavite s pritiskom določenega gumba.
1 Pri 2. koraku v razdelku «Iskanje
dostopne točke in nastavitev
brezžičnega omrežja (metoda iskanja
dostopne točke)» (stran 36) izberite
možnost »WPS Push«.
2 Upoštevajte navodila na zaslonu in
pritisnite gumb WPS na dostopni točki.
Sporočilo: gumb WPS na dostopni točki
pritisnite v 2 minutah.
Prilagodite nastavitve strežnika.
Če želite poslušati zvočne vsebine,
shranjene v strežniku, morate nastaviti
strežnik (stran 56).
Opomba
Če vaše omrežje ni zavarovano s šifriranjem
(z uporabo varnostnega ključa), se pri 8. koraku
ne prikaže zaslon varnostnih nastavitev.
Nasvet
Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte
razdelek »Informacije« (stran 92).
Gumb WPS na
brezžičnem
usmerjevalniku/
dostopni točki LAN
Ko se omrežne nastavitve končajo,
se prikaže oznaka »Setup with WPS
Push Button is completed«, na zaslonu
pa zasveti znak »
«. Za vrnitev v meni
omrežnih nastavitev pritisnite gumb
.
(Prilagoditev omrežnih nastavitev
lahko traja nekaj časa, odvisno od
omrežnega okolja.)
37SI
Priprava sprejemnika
Izberite možnost »Custom« in nato
pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitev
za naslov IP.
Pritisnite gumb
. Pritisnite gumb
V/v, da izberete vrednost za možnost
»IP Address«. Pritisnite gumb b,
če želite vnesti vrednost za naslednji
položaj. Če želite ugasniti kazalec,
pritisnite gumb
.
Nato vnesite vrednost za možnosti
»Subnet Mask« in »Default Gateway«.
Za dostop do strani z nastavitvami
za funkcijo DNS pritisnite gumb b.
Nato vnesite vrednost za možnosti
»Primary DNS« in »Secondary DNS«.
Nastavitev brezžičnega omrežja
z uporabo dostopne točke,
ki podpira funkcijo WPS
3 Prilagodite nastavitve strežnika.
5 Prilagodite nastavitve strežnika.
Če želite poslušati zvočne vsebine,
shranjene v strežniku, morate nastaviti
strežnik (stran 56).
Če želite poslušati zvočne vsebine,
shranjene v strežniku, morate nastaviti
strežnik (stran 56).
Nasvet
Nasveta
Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte
razdelek »Informacije« (stran 92).
• Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte
razdelek »Informacije« (stran 92).
• Podrobnosti o vnosu kode PIN v brezžični
usmerjevalnik/dostopno točko LAN najdete
v navodilih za uporabo brezžičnega
usmerjevalnika/dostopne točke LAN.
Nastavitev brezžičnega omrežja
z uporabo kode PIN funkcije WPS
Če dostopna točka podpira povezavo
s kodo PIN (osebno identifikacijsko
številko) funkcije WPS, lahko brezžično
povezavo WPS nastavite tako, da vnesete
kodo PIN sprejemnika v brezžični
usmerjevalnik/dostopno točko LAN.
1 Pri 2. koraku v razdelku «Iskanje
dostopne točke in nastavitev
brezžičnega omrežja (metoda iskanja
dostopne točke)» (stran 36) izberite
možnost »Manual Registration«.
2 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »WPS PIN«, nato pritisnite
gumb
.
Prikaže se seznam razpoložljivih točk
SSID (dostopnih točk).
3 Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
poljubno ime omrežja (SSID), nato
pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže (osemmestna)
koda PIN sprejemnika. Koda PIN naj bo
prikazana, dokler se povezava
ne vzpostavi. (Vsakič, ko izvedete ta
postopek, se prikaže drugačna koda PIN.)
4 Vnesite kodo PIN sprejemnika
v brezžični usmerjevalnik/dostopno
točko LAN.
Sprejemnik zažene omrežne nastavitve.
Ko so omrežne nastavitve končane, se
prikaže oznaka »Completed«, na zaslonu
pa zasveti znak »
«. Za vrnitev v meni
omrežnih nastavitev pritisnite gumb
.
(Prilagoditev omrežnih nastavitev lahko
traja nekaj časa, odvisno od omrežnega
okolja.)
38SI
Imena omrežja (SSID), ki ga želite
(ročna nastavitev), ni mogoče najti
Ime omrežja (SSID) lahko vnesete ročno,
če se ne prikaže na seznamu.
1 Izberite možnost »Manual
2
3
4
5
Registration« pri 2. koraku v razdelku
«Iskanje dostopne točke in nastavitev
brezžičnega omrežja (metoda iskanja
dostopne točke)» (stran 36).
Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
možnost »Direct Input«, nato pritisnite
gumb
.
Vnesite ime omrežja (SSID) in nato
pritisnite gumb
.
Pritiskajte gumb V/v, da izberete
želeno varnostno nastavitev, in nato
pritisnite gumb
.
Upoštevajte korake 4–7 v razdelku
«Iskanje dostopne točke in nastavitev
brezžičnega omrežja (metoda iskanja
dostopne točke)» (stran 36).
Navodila za zaslonski
prikaz (OSD)
Na TV-zaslonu lahko prikažete meni
sprejemnika in izberete poljubno funkcijo
z gumbi V/v/B/b in
na daljinskem
upravljalniku.
Ko začnete uporabljati sprejemnik, na
daljinskem upravljalniku najprej pritisnite
gumb AMP. V nasprotnem primeru morda
ukazi, ki sledijo, ne bodo namenjeni
sprejemniku.
3
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
elementov menija.
Primer: če izberete možnost »Watch«.
AMP
Večkrat pritisnite gumb V/v in
izberite element menija, ki ga želite
prilagoditi, nato pritisnite gumb
,
da ga odprete.
OPTIONS
HOME
5
Poljubni parameter izberete tako, da
ponovite postopek od 3. do 4. koraka.
Nasvet
Uporaba menija
1
Preklopite vhodni vir televizorja,
tako da se prikaže slika menija.
2
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
Odvisno od televizorja lahko traja
nekaj časa, da se na TV-zaslonu
prikaže osnovni meni.
Ko je na spodnjem delu zaslonskega prikaza
prikazana možnost »OPTIONS«, lahko prikažete
seznam funkcij, tako da pritisnete gumb
OPTIONS in izberete povezano funkcijo.
Vrnitev na prejšnji zaslonski prikaz
Pritisnite gumb RETURN O.
Izhod iz menija
Z gumbom HOME odprite osnovni meni
in znova pritisnite gumb HOME.
39SI
Priprava sprejemnika
4
V/v/B/b,
RETURN O
Večkrat pritisnite gumb V/v in
izberite želeni meni, nato pritisnite
gumb
, da ga odprete.
Pregled osnovnih menijev
Ikona menija
Opis
Watch
Omogoča izbiro video vira,
ki se posreduje v sprejemnik
(stran 40).
Listen
Omogoča izbiro glasbenih
vsebin iz naprav SA-CD/
CD, USB, iz domačega
omrežja ali storitve SEN
(stran 40). Poslušate lahko
tudi radio FM/AM
vgrajenega sprejemnika.
Sound Effects
Uporaba zvočnih učinkov,
ki jih omogočajo različne
tehnologije ali funkcije,
razvite v podjetju Sony
(stran 51).
Settings
Omogoča prilagoditev
nastavitev sprejemnika
(stran 82).
Osnovne funkcije
Predvajanje opreme
z vhodnim virom
?/1
Gumbi za
izbiro vhoda
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Izberite možnost »Watch« ali »Listen«
in nato pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
elementov menija.
40SI
3
Izberite poljubno opremo in
pritisnite gumb
.
4
Vklopite opremo in zaženite
predvajanje.
5
Glasnost lahko nastavite z gumbom
2 +/–.
Uporabite lahko tudi vrtljivi gumb
MASTER VOLUME na sprejemniku.
6
Prostorski zvok omogočite
z gumbom SOUND FIELD +/–.
V sprejemniku lahko uporabite tudi
možnosti A.F.D./2CH, MOVIE
ali MUSIC.
Za podrobnosti glejte stran 51.
Osnovne funkcije
Nasveta
• Želeno opremo izberete tako, da vklopite
možnost INPUT SELECTOR na sprejemniku
ali pritisnete gumb za izbiro vhoda na
daljinskem upravljalniku.
• Glasnost lahko nastavljate z vrtljivim gumbom
MASTER VOLUME na sprejemniku ali
z gumbom 2 +/– na daljinskem
upravljalniku.
Če želite glasnost spremeniti hitro
– Hitro obrnite gumb.
– Pritisnite in zadržite gumb.
Če želite zmerno prilagoditi glasnost
– Gumb obračajte počasi.
– Pritisnite gumb in ga takoj spustite.
Vklop funkcije za izklop zvoka
Pritisnite gumb
.
Funkcija za izklop zvoka bo preklicana,
če storite nekaj od tega:
• znova pritisnite gumb
,
• spremenite raven glasnosti,
• izklopite sprejemnik,
• zaženete samodejno umerjanje.
Preprečevanje okvar zvočnikov
Pred vklopom sprejemnika zmanjšajte
glasnost na najnižjo raven.
41SI
Predvajanje iz naprave iPod ali iPhone
Glasbene vsebine iz naprave iPod ali iPhone lahko predvajate tako, da napravo povežete
s sprejemnikom prek vrat (USB).
Za več informacij o priključitvi naprave iPod ali iPhone glejte stran 28.
Združljivi modeli naprav iPod/iPhone
S tem sprejemnikom lahko uporabljate spodnje modele naprav iPod ali iPhone. Pred uporabo
naprave iPod ali iPhone posodobite njeno programsko opremo.
iPod touch
četrte generacije
iPod touch
tretje generacije
iPod touch
druge generacije
iPod nano
šeste generacije
iPod nano
pete generacije
(videokamera)
iPod nano
četrte generacije
(video)
iPod nano
tretje generacije
(video)
iPod classic
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 4S
iPhone 4
Opombi
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali poškodbo podatkov, shranjenih v napravi iPod
ali iPhone, če jo uporabljate s tem sprejemnikom.
• Ta izdelek je bil zasnovan posebej za uporabo z napravo iPod ali iPhone in ima potrdilo o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple.
42SI
Izbira načina upravljanja
naprave iPod ali iPhone
Upravljanje naprave iPod ali iPhone
z daljinskim upravljalnikom
Način upravljanja naprave iPod ali iPhone
lahko izberete z gumbom iPhone CTRL na
daljinskem upravljalniku.
Delovanje lahko nadzirate s preverjanjem
informacij, ki so prikazane na zaslonu, ko je
TV-zaslon izklopljen.
USB
Osnovne funkcije
iPhone CTRL
iPhone
CTRL
SHUFFLE
REPEAT
V/v/B/b,
HOME
1
m/M
Pritisnite gumb HOME.
N
./>
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Izberite možnost »Listen« in nato
pritisnite gumb
.
3
Izberite možnost »USB« in pritisnite
gumb
.
Če je naprava iPod ali iPhone
povezana s sprejemnikom, se
na TV-zaslonu prikaže oznaka
»iPod/iPhone«.
4
Upoštevajte navodila na zaslonu,
da izberete način upravljanja
naprave iPod ali iPhone.
X
x
Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite
gumb USB.
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X, x
Začasna zaustavitev
predvajanja.
m/M
Hitro pomikanje nazaj/
naprej.
./>
Pomik do prejšnje/naslednje
skladbe.
REPEAT
Preklop v način ponavljanja.
SHUFFLE
Preklop v način naključnega
predvajanja.
iPhone CTRL Izbira načina upravljanja
naprave iPod ali iPhone.
43SI
Opombe glede naprave iPod
ali iPhone
• Če je sprejemnik, s katerim je povezana
naprava iPod ali iPhone, vklopljen, se
naprava polni.
• Prek tega sprejemnika ni mogoče prenašati
skladb v napravo iPod ali iPhone.
• Naprave iPod ali iPhone med delovanjem
ne odstranjujte. Če želite preprečiti
poškodbe podatkov ali okvaro naprave
iPod ali iPhone, pred njenim
priključevanjem ali odstranjevanjem
izklopite sprejemnik.
Seznam sporočil za napravo
iPod ali iPhone
Oblika zapisa
datoteke
Pripone
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
».mp3«
AAC*
».m4a«, ».3gp«,
».mp4«
WMA9 Standard*
».wma«
WAV
».wav«
FLAC
».flac«
* Sprejemnik ne omogoča predvajanja datotek,
kodiranih s funkcijo DRM.
Združljive naprave USB
Sporočilo in razlaga
Reading
Sprejemnik zaznava in bere podatke naprave
iPod ali iPhone.
Not supported
Priključena je nepodprta vrsta naprave iPod
ali iPhone.
No device is connected
Naprava iPod ali iPhone ni priključena.
No music
S tem sprejemnikom lahko uporabljate
spodnje modele naprav USB Sony.
Odobrene naprave USB Sony
Ime izdelka
Ime modela
Walkman®
NWZ-A864
NWZ-B152F / B162F /
B172
Ni najdene glasbe.
NWZ-E053 / E354 / E363 /
E373 / E453 / E463 / E575
Headphones not supported
NWZ-F805 / F806N
Če je naprava iPod ali iPhone povezana
s sprejemnikom, se zvok iz slušalk ne bo
predvajal.
NWZ-S755 / S764 / S774 /
S774BT
NWZ-W262 / W272
NWZ-Z1040 / Z1070
Predvajanje iz naprave
USB
Glasbene vsebine iz naprave USB lahko
predvajate tako, da napravo povežete
s sprejemnikom prek vrat (USB).
Za več informacij o priključitvi naprave
USB glejte »Priključitev naprave iPod,
iPhone ali USB« (stran 28).
Vrste glasbenih datotek, ki jih lahko
predvaja ta sprejemnik:
44SI
NWD-W253
Ime izdelka
Ime modela
Upravljanje naprave USB
MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL /
32GL
USM16GLX / 32GLX /
64GLX
V/v/B/b,
USM4GN / 8GN / 32GN
OPTIONS
USM4GM / 16GM
HOME
USM8GQ / 32GQ / 64GQ
N
USM16GR / 32GR
Digitalni
diktafon
ICD-SX713 / SX1000 /
PX232 / PX333F / FX8 /
TX50 / UX513F /
UX523F / UX532 /
UX533F
1
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Izberite možnost »Listen« in nato
pritisnite gumb
.
3
Izberite možnost »USB« in pritisnite
gumb
.
ICZ-R50 / R51
Če je naprava USB povezana
s sprejemnikom, se na TV-zaslonu
prikaže oznaka »USB«.
Napravo USB lahko upravljate
z daljinskim upravljalnikom
sprejemnika.
Opombe
• Sprejemnik ne more brati podatkov v obliki
zapisa NTFS.
• Sprejemnik ne more brati podatkov, ki niso
shranjeni v prvi particiji trdega diska.
• Delovanje modelov naprav, ki jih ni na tem
seznamu, ni zagotovljeno.
• Delovanje s temi napravami USB morda ne bo
povsem nemoteno.
• Nekatere navedene naprave USB v nekaterih
območjih morda niso naprodaj.
• Pri formatiranju navedenih modelov naprav
pazite, da postopek formatiranja izvedete
s posameznim modelom ali namensko
programsko opremo za formatiranje za
posamezni model.
• Napravo USB priključite na sprejemnik šele po
tem, ko sporočilo »Creating Library« ali
»Creating Database« na zaslonu naprave USB ni
več prikazano.
Pritisnite gumb HOME.
4
S seznama vsebin izberite poljubno
vsebino in pritisnite gumb
.
Izbrana vsebina se začne predvajati,
na TV-zaslonu pa se prikažejo
informacije o glasbeni ali videovsebini.
45SI
Osnovne funkcije
USM4GS / 8GJ / 8GT /
16GS / 16GU / 64GP / 512J
Upravljanje naprave USB
z daljinskim upravljalnikom
USB
SHUFFLE
REPEAT
N
./>
X
x
Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite
gumb USB.
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X
Začasna zaustavitev
predvajanja.
x
Zaustavitev predvajanja.
./>
Predvajanje prejšnje/naslednje
datoteke.
REPEAT
Preklop v način ponavljanja.
SHUFFLE
Preklop v način naključnega
predvajanja.
46SI
Opombe glede naprave USB
• Naprave USB med delovanjem ne
odstranjujte. Da preprečite poškodbo
podatkov ali okvaro naprave USB, pred
priključevanjem ali odstranjevanjem
naprave USB izklopite sprejemnik.
• Za povezavo sprejemnika in naprave
USB ne uporabljajte zvezdišča USB.
• Če je naprava USB povezana
s sprejemnikom, se prikaže sporočilo
»Reading«.
• Glede na vrsto priključene naprave USB
se lahko sporočilo »Reading« prikaže šele
po približno 10-ih sekundah.
• Če je naprava USB povezana
s sprejemnikom, ta prebere vse datoteke
v napravi USB. Če je v napravi USB večje
število map ali datotek, lahko branje
vsebin v napravi USB traja dalj časa.
• Sprejemnik lahko prepozna največ
– 256 map (vključno z mapo »ROOT«),
– 256 zvočnih datotek v posamezni mapi,
– 8 podrejenih map (drevesna struktura
datotek, vključno z mapo »ROOT«).
Največje število zvočnih datotek in map
se lahko razlikuje glede na strukturo
datotek in map.
V napravo USB ne shranjujte drugih
vrst datotek ali nepotrebnih map.
• Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ter
s snemalnimi napravami ali mediji ni
zagotovljena. Pri uporabi nezdružljivih
naprav USB se lahko pojavi šum,
je moteno predvajanje zvoka ali pa
predvajanje sploh ni mogoče.
• Začetek predvajanja lahko zakasni, kadar je:
– struktura map zapletena,
– zmogljivost pomnilnika prevelika.
• Sprejemnik morda ne podpira nekaterih
funkcij priključene naprave USB.
• Vrstni red predvajanja, ki ga določi
sprejemnik, se lahko razlikuje od vrstnega
reda predvajanja v priključeni napravi USB.
• Mape brez zvočnih datotek ne bodo
vključene.
• Pri predvajanju zelo dolge skladbe lahko
nekatere upravljalne funkcije zakasnijo
predvajanje.
Seznam sporočil USB
Sporočilo in razlaga
Reading
Sprejemnik zaznava in bere podatke
naprave USB.
Device error
Zaznavanje pomnilnika naprave USB ni
uspelo (stran 44).
Not supported
Funkcije radijskega sprejemnika
Poslušanje radia FM/AM
Vgrajeni radio omogoča sprejemanje
signalov FM in AM. Pred uporabo radia
preverite, ali ste priključili anteni FM in
AM na sprejemnik (stran 29).
Nasvet
Intervali za iskanje postaj so prikazani spodaj.
Območje
No device is connected
* Intervale za iskanje postaj AM lahko
spremenite (stran 48).
Naprava USB ni priključena oz. jo sistem
ne prepozna.
FM
AM
Evropa, Avstralija
50 kHz
9 kHz
Mehika
50 kHz
10 kHz*
No Track
Ni najdenih skladb.
Številski
gumbi
V/v/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
SHIFT
47SI
Funkcije radijskega sprejemnika
Priključena naprava USB ni združljiva,
priključena je neznana naprava ali je
naprava USB priključena prek zvezdišča
USB (stran 44).
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Listen« in pritisnite gumb
.
2
V meniju izberite možnost »FM« ali
»AM« in nato pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija FM ali AM.
Zaslon FM/AM
Vsak element na zaslonu lahko izberete
in upravljate z gumbi V/v/B/b in .
4 Izberite možnost »Mono« in nato
pritisnite gumb
.
Neposredno iskanje postaj
Frekvenco radijske postaje lahko vnesete
neposredno s številskimi gumbi.
1
2
Pritisnite gumb D.TUNING.
Pridržite gumb SHIFT in pritisnite
ustrezne številske gumbe za vnos
frekvence, nato pritisnite gumb
.
1. primer: FM 102,50 MHz
izberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
2. primer: AM 1.350 kHz
Izberite 1 b 3 b 5 b 0
Nasvet
Ko poiščete postajo, za optimalni sprejem
prilagodite usmerjenost okvirne antene AM.
1 Navedba frekvence (stran 48)
2 Seznam prednastavljenih postaj
(stran 49)
Samodejno iskanje postaj
Izberite možnost »Tuning + « ali »Tuning –«
in nato pritisnite gumb
.
Z gumbom »Tuning +« iščete od nižjih do
višjih frekvenc radijskih postaj in
z gumbom
»Tuning –« od višjih do nižjih frekvenc
radijskih postaj. Sprejemnik zaustavi
postopek iskanja vsakič, ko najde postajo.
V primeru slabega sprejema
FM stereo
1 Poiščite postajo, ki jo želite poslušati,
s funkcijo Auto Tuning, Direct Tuning
(stran 48), ali izberite želeno
prednastavljeno postajo (stran 49).
2 Pritisnite gumb OPTIONS.
3 Izberite možnost »FM Mode« (Način FM)
in nato pritisnite gumb .
Če iskanje postaje ne uspe,
se prikaže oznaka »– – – .– – MHz« ali
»– – – – kHz« in zaslon preklopi na prikaz
trenutne frekvence.
Prepričajte se, da ste vnesli pravo
frekvenco. V nasprotnem primeru
ponovite 2. korak. Če postaje še vedno ni
mogoče najti, se izbrana frekvenca v vašem
območju morda ne uporablja.
Spreminjanje intervalov za
iskanje postaj AM
(Samo pri modelu za Mehiko)
Z gumbi na sprejemniku lahko intervale za
iskanje postaj AM nastavite na vrednost
9 kHz ali 10 kHz.
?/1
TUNING MODE
48SI
1
Pritisnite gumb ?/1 za izklop
sprejemnika.
2
Pridržite gumb TUNING MODE in
pritisnite gumb ?/1 na sprejemniku.
Trenutna vrednost za intervale za
iskanje postaj AM se spremeni v 9 kHz
(ali 10 kHz).
Če želite vrednost intervalov
ponastaviti na 10 kHz (ali 9 kHz),
ponovite zgoraj opisani postopek.
Opombi
Postajo lahko shranite kot:
• postajo v frekvenčnem pasu AM:
od AM 1 do AM 30
• postajo v frekvenčnem pasu FM:
od FM 1 do FM 30
Iskanje prednastavljenih
postaj
1
V meniju izberite možnost »FM« ali
»AM« in nato pritisnite gumb
.
2
Izberite možnost »Select Preset« in
nato pritisnite gumb
.
3
Izberite želeno prednastavljeno
postajo in pritisnite gumb
.
Prednastavitev radijskih
postaj FM/AM
(prednastavljeni pomnilnik)
Med priljubljene postaje lahko shranite do
30 postaj FM in 30 postaj AM.
Druge radijske postaje shranite tako,
da ponovite postopek od 1. do 4.
koraka.
Na voljo so številke prednastavljenih
postaj od 1 do 30.
Poimenovanje
prednastavljenih postaj
1
V meniju izberite možnost »FM« ali
»AM« in nato pritisnite gumb
.
V/v/B/b,
2
Izberite možnost »Select Preset« in
nato pritisnite gumb
.
OPTIONS
3
Izberite številko prednastavljene
postaje, ki jo želite poimenovati,
pritisnite gumb
in nato pritisnite
gumb OPTIONS.
4
Izberite možnost »Name Input« in
nato pritisnite gumb
.
5
Z gumboma V/v izberite znak in
pritisnite b.
1
S funkcijo Auto Tuning (stran 48)
ali Direct Tuning (stran 48) poiščite
postajo, ki jo želite nastaviti vnaprej.
2
Izberite možnost »Preset Memory«
in nato pritisnite gumb
.
3
Izberite številko za prednastavljeno
postajo in pritisnite gumb
.
Mesto vnosa lahko spreminjate
z gumboma B/b. Za ime postaje
lahko vnesete največ 8 znakov.
Postaja se shrani pod izbrano številko
prednastavljene postaje.
6
Vnesite posamezne znake, tako da
ponovite postopek iz 5. koraka,
in pritisnite gumb
.
Vneseno ime se shrani.
49SI
Funkcije radijskega sprejemnika
• Spreminjanje vrednosti za intervale za iskanje
postaj AM lahko traja nekaj časa, odvisno od
nastavitev.
• Če spremenite vrednost intervalov za iskanje,
se vse prednastavljene postaje zbrišejo.
4
Opomba
Nekaterih črk, prikazanih na TV-zaslonu, ni
mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika.
Sprejemanje signalov RDS
(samo pri modelih v Evropi
in Avstraliji)
Ta sprejemnik podpira uporabo radijskega
podatkovnega sistema (RDS), ki radijskim
postajam omogoča pošiljanje dodatnih
informacij v okviru rednega programskega
oddajanja. Ta sprejemnik podpira
uporabne storitve RDS, kot je prikaz imena
programske storitve. Storitve RDS so na
voljo samo za postaje FM.*
* Storitve RDS ne podpirajo vse postaje FM, prav
tako te postaje ne zagotavljajo iste vrste storitev.
Če sistema RDS v svojem območju ne poznate,
se za več informacij obrnite na lokalne
radijske postaje.
Izberite postajo v frekvenčnem pasu FM.
Če izberete postajo, ki omogoča storitve
RDS, se na TV-zaslonu in sprejemnika
prikaže ime programske storitve*.
* Če sprejem signalov RDS ni na voljo, se ime
programske storitve ne prikaže.
Opombi
• Če oddajanje signala RDS izbrane postaje ni
ustrezno ali če je signal prešibek, storitve RDS
morda ne bodo delovale pravilno.
• Nekaterih črk, prikazanih na TV-zaslonu, ni
mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika.
Nasvet
Med prikazom imena storitve programa lahko
preverite frekvenco, tako da pritiskate gumb
DISPLAY (stran 100).
50SI
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja
Oddaja dvokanalne leve/desne signale prek
vseh zvočnikov. Odvisno od nastavitev
zvočnika se vseeno lahko zgodi, da se prek
določenih zvočnikov zvok ne bo oddajal.
x Dvokanalni stereo (2CH ST.)
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Sound Effects« in pritisnite gumb .
2
Izberite možnost »Sound Field« in
pritisnite gumb
.
3
Izberite želeno zvočno polje.
Nasvet
Za izbiro želenega zvočnega polja pritiskajte
gumb SOUND FIELD +/– na daljinskem
upravljalniku. Na sprejemniku lahko uporabite
tudi gumbe A.F.D./2CH, Movie ali Music.
Način Auto Format Direct (A.F.D.):
Ta način omogoča predvajanje zvoka, ki je
zelo zvest izvirnemu, in izbiranje načina
odkodiranja za poslušanje dvokanalnega
stereo zvoka kot večkanalnega zvoka.
Dvokanalni zvočni način: Izhodni zvok
lahko spremenite na dvokanalno možnost
ne glede na oblike zapisov posnetkov
v programski opremi, ki jo uporabljate,
povezano opremo za predvajanje ali
nastavitve zvočnega polja v sprejemniku.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Prednastavi zvok v obliki, kot je bil
posnet/kodiran, brez dodajanja učinkov
prostorskega zvoka.
Za modele, ki se prodajajo v ZDA in
Kanadi, bo ta sprejemnik proizvajal
nizkofrekvenčni signal za izhod prek
globokotonca, kadar ni signalov LFE.
x Analogno neposredno
(A. DIRECT)
Zvok izbranega vhoda lahko preklopite na
dvokanalni analogni vhod. Ta funkcija vam
omogoča uživanje v visokokakovostnih
analognih virih.
Kadar uporabljate to funkcijo, lahko
prilagajate le glasnost in raven sprednjih
zvočnikov.
Opomba
Ko uporabljate funkcije BD, DVD, GAME, USB,
Home Network, SEN in AirPlay, možnosti
»Analog Direct« ni mogoče izbrati.
Filmski način
Če izberete eno od vnaprej programiranih
zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite
prostorski zvok. Zvočna polja v vaš dom
prinašajo razburljive in mogočne zvoke,
ki ste jih vajeni iz kinematografov.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
je nova inovativna tehnologija domačega
kina podjetja Sony, ki uporablja najnovejše
akustične tehnologije in tehnologije
obdelovanja digitalnih signalov. Temelji na
natančnih podatkih merjenja odziva studia
za obdelovanje.
51SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Način Auto Format Direct
(A.F.D.)/dvokanalni
zvočni način
Sprejemnik oddaja zvok samo prek
sprednjega levega/desnega zvočnika.
Globokotonec ne oddaja zvoka.
Pri standardnih dvokanalnih stereo virih se
popolnoma preskoči obdelovanje zvočnega
polja in oblike zapisa večkanalnega
prostorskega zvoka se znižajo na dvokanalne.
S to možnostjo lahko doma uživate v filmih
Blu-ray in DVD z visokokakovostnim
zvokom ter najboljšim zvočnim okoljem, ki je
natanko tako, kot si ga je med postopkom
obdelave zamislil zvočni tehnik filma.
Izberete lahko vrsto učinka za možnost
HD-D.C.S.
• Dynamic: ta nastavitev je primerna za
okolje, ki je odmevajoče, vendar v njem
ni občutka prostornosti (kjer je
absorpcija zvoka premajhna).
Ta nastavitev poudarja odmeve in
reproducira zvok velike in klasične kino
dvorane. Občutek prostornosti mešalnice
je tako poudarjen, pri tem pa se ustvari
edinstveno akustično polje.
• Theater: Ta nastavitev je primerna za
običajno dnevno sobo. Ta nastavitev
reproducira odmeve na enak način kot
v kinodvorani (mešalnici). Najbolj je
primerna za gledanje vsebine, posnete na
plošči Blu-ray Disc, ko želite doživeti
vzdušje kinodvorane.
• Studio: Ta nastavitev je primerna za
dnevno sobo z ustrezno zvočno opremo.
Ta nastavitev reproducira odmeve, ko je
izvorni zvok kinodvorane predelan za
ploščo Blu-ray Disc z glasnostjo, ki je
primerna za domačo uporabo. Nivo
odmeva je minimalen. Dialogi in zvočni
učinki so kljub temu reproducirani
slikovito.
x PLII Movie
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro Logic
II Movie. Ta nastavitev je idealna za filme,
kodirane z možnostjo Dolby Surround.
Poleg tega lahko ta način reproducira zvok
v kanalskem sistemu 5.1 za gledanje
videoposnetkov pretirano sinhroniziranih
ali starih filmov.
x PLIIx Movie
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro Logic
IIx Movie. Ta nastavitev razširja možnost
Dolby Pro Logic II Movie ali Dolby Digital
5.1 na ločene filmske kanale 7.1.
52SI
x PLIIz Height (PLIIz)
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic IIz. S to nastavitvijo 5.1-kanalski
izvorni zvok razširite na 7.1-kanalski zvok
z navpično opremo, kar ustvarja dimenzijo
prisotnosti in globine.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Izvaja dekodiranje načina DTS Neo:6
Cinema. Vir, posnet v dvokanalni obliki
zapisa, se dekodira v 7 kanalov.
Glasbeni način
Če izberete eno od vnaprej programiranih
zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite
prostorski zvok. Zvočna polja prinašajo
v vaš dom razburljive in mogočne zvoke,
ki ste jih vajeni iz koncertnih dvoran.
x Dvorana Berlinske filharmonije
(BERLIN)
Reproducira zvočne lastnosti dvorane
Berlinske filharmonije.
x Koncertna dvorana
(CONCERTGEB)
Reproducira zvočne lastnosti koncertne
dvorane v Amsterdamu na Nizozemskem,
ki ima zaradi odbojnosti velik zvočni oder.
x Glasbeno društvo (MUSIKVEREI)
Reproducira zvočne lastnosti koncertne
dvorane na Dunaju v Avstriji z edinstvenim
in resonančnim odmevom.
x Jazz klub (JAZZ)
Reproducira akustiko jazz kluba.
x Koncert v živo (CONCERT)
Reproducira akustiko koncertnega
prostora s 300 sedeži.
x Stadion (STADIUM)
Reproducira občutke, ki jih lahko doživite
na velikem odprtem stadionu.
x Šport (SPORTS)
Reproducira občutek športnih prenosov.
x Prenosna zvočna naprava
(PORTABLE)
Reproducira jasno izboljšano zvočno sliko
iz prenosne zvočne naprave. Ta način je
idealen za datoteke MP3 in druge stisnjene
oblike glasbe.
x PLII Music
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic II Music. Ta nastavitev je idealna za
običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
x PLIIx Music
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro
Logic IIx Music. Ta nastavitev je idealna
za običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic IIz. S to nastavitvijo 5.1-kanalski
izvorni zvok razširite na 7.1-kanalski zvok
z navpično opremo, kar ustvarja dimenzijo
prisotnosti in globine.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Izvaja dekodiranje načina DTS Neo:6
Music. Vir, posnet v dvokanalni obliki
zapisa, se dekodira v 7 kanalov. Ta
nastavitev je idealna za običajne stereo vire,
kot so CD-plošče.
Kadar so priključene
slušalke
To zvočno polje lahko izberete le, če so
v sprejemnik priključene slušalke.
x HP 2CH
Ta način je izbran samodejno, če uporabljate
slušalke (razen če je izbrana možnost
»Analog Direct«). Pri standardnih
dvokanalnih stereo virih se obdelovanje
zvočnega polja popolnoma preskoči, oblike
x HP Direct (HP DIRECT)
Ta način je izbran samodejno, če
uporabljate slušalke, ko je izbrana možnost
»Analog Direct«.
Oddaja analogne signale brez obdelovanja
po izenačevalniku, zvočnem polju itd.
Če priključite globokotonec
Kadar ni nobenega signala LFE, ki je izhod
nizkega zvočnega učinka iz globokotonca
v dvokanalni signal, bo ta sprejemnik
proizvajal nizkofrekvenčni signal za izhod
prek globokotonca. Kadar so vsi zvočniki
nastavljeni na možnost »Large«, se za
možnosti »Neo:6 Cinema« ali »Neo:6 Music«
nizkofrekvenčni signal ne proizvaja.
Da bi čim bolje izkoristili krogotok
preusmerjanja nizkih tonov Dolby Digital,
vam priporočamo, da končno frekvenco
globokotonca nastavite kar se da visoko.
Opombe glede zvočnih polj
• Odvisno od nastavitev vzorcev
v zvočniku nekatera zvočna polja morda
ne bodo na voljo.
• Možnosti PLIIx Movie/Music in PLIIz
Height ne morete izbrati hkrati.
– Možnost PLIIx Movie/Music je na
voljo le, kadar so za vzorec zvočnika
nastavljeni zadnji zvočniki za
prostorski zvok.
– Možnost PLIIz Height je na voljo le,
kadar so za vzorec zvočnika nastavljeni
sprednji visokotonski zvočniki.
• Zvočna polja za glasbo in film ne delujejo
v naslednjih primerih:
– sprejemajo se možnosti DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ali Dolby TrueHD
s frekvenco vzorčenja, večjo od 48 kHz,
– izbrana je možnost »Analog Direct«.
• Možnosti »PLII Movie«, »PLIIx Movie«,
»PLII Music«, »PLIIx Music«, »PLIIz
Height«, »Neo:6 Cinema« in »Neo:6
Music« ne delujejo, kadar je vzorec
zvočnika nastavljen na 2/0 ali 2/0,1.
53SI
Predvajanje zvočnih učinkov
x PLIIz Height (PLIIz)
zapisa večkanalnega prostorskega zvoka pa se
znižajo na dvokanalne, razen pri signalih LFE.
• Kadar je izbrano eno od zvočnih polj za
glasbo, se iz globokotonca ne oddaja
nikakršen zvok, če so vsi zvočniki
v meniju Speaker Settings nastavljeni na
vrednost »Large«. Zvok se bo prek
globokotonca vseeno oddajal, če:
– ima digitalni vhodni signal signale LFE,
– so sprednji zvočniki ali prostorski
zvočniki nastavljeni na vrednost
»Small«,
– je izbrana možnost »Multi Stereo«,
»PLII Movie«, »PLII Music«, »PLIIx
Movie«, »PLIIx Music«, »PLIIz
Height«, »HD-D.C.S.« ali »Portable
Audio«.
Uporaba funkcije
Sound Optimizer
Funkcija Sound Optimizer vam omogoča
uživanje v jasnih in dinamičnih zvokih
pri nizki glasnosti. Ta funkcija samodejno
umeri zvok, ki ga ne morete slišati dobro,
kadar znižate glasnost. Po samodejnem
umerjanju se raven zvoka optimizira tako,
da ustreza vašemu okolju.
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Sound Effects« in nato pritisnite
gumb
.
Izbira vrste umerjanja
Želeno vrsto umerjanja lahko izberete po
zagonu samodejnega umerjanja. Za več
informacij glejte razdelek »Vrsta
umerjanja« (stran 86).
Prilagajanje
izenačevalnika
Za nastavitev kakovosti tonov (raven nizkih/
visokih tonov) za posamezni zvočnik lahko
uporabite naslednje parametre.
Nizki toni
Visoki toni
Raven
(dB)
Frekvenca (Hz)
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Sound Effects« in nato pritisnite
gumb
.
Izberite možnost »Normal« ali »Low«
in nato pritisnite gumb
.
2
Izberite možnost »Equalizer« in nato
pritisnite gumb
.
Funkcija Sound Optimizer je
aktivirana. Če želite prilagoditi
referenčno raven v filmu, izberite
možnost »Normal«. Če jo želite
prilagoditi za CD ali drugo
programsko opremo, ki hitro obdeluje
povprečno raven zvočnega tlaka,
izberite možnost »Low«.
3
Izberite možnost »Front«, »Center«,
»Surround« ali »Front High«, nato
pritisnite gumb
.
4
5
Izberite možnost »Bass« ali »Treble«.
2
Izberite možnost »Sound Optimizer«,
nato pritisnite gumb
.
3
54SI
Opombi
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– uporabljate možnost »Analog Direct«,
– slušalke so priključene.
• Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od dejanske frekvence
vzorčenja vhodnih signalov, kar je odvisno
od oblike zvočnega zapisa.
Prilagodite ojačitev in pritisnite
gumb
.
Opombe
• Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct«.
• Frekvence za možnosti Bass in Treble so
nespremenljive.
• Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od izvirne frekvence vzorčenja
vhodnih signalov, kar je odvisno od oblike
zvočnega zapisa.
Preklic funkcije Pure Direct
Funkcija Pure Direct bo preklicana, če
storite nekaj od tega:
– znova pritisnete gumb PURE DIRECT,
– spremenite zvočno polje,
– spremenite nastavitev prizora televizorja
(Scene Select),
– spremenite nastavitev možnosti »Sound
Optimizer«, »Equalizer«, »Auto Volume«
ali »D.Range Comp.«.
Uporaba funkcije Pure Direct
Način Pure Direct zagotavlja uživanje
v zvoku, ki je zelo zvest izvirnemu. Kadar je
funkcija Pure Direct vklopljena, se zaslon
ugasne in tako zmanjša hrup, ki bi lahko
vplival na kakovost zvoka. Funkcijo Pure
Direct lahko uporabljate z vsemi vhodi.
Ponastavljanje zvočnih
polj na privzete nastavitve
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na sprejemniku.
?/1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Sound Effects« in nato pritisnite
gumb
.
2
Izberite možnost »Pure Direct« in
pritisnite gumb
.
3
Izberite »On« ali »Off« in nato
pritisnite
.
1
Izklopite sprejemnik, tako da
pritisnete gumb ?/1.
2
Pridržite gumb MUSIC in pritisnite ?/1.
Opomba
Kadar je funkcija Pure Direct izbrana, možnosti
»Sound Optimizer«, »Equalizer«, »Auto Volume«
in »D.Range Comp.« ne delujejo.
Nasvet
MUSIC
Na zaslonu se prikaže »S.F. CLEAR«
in vsa zvočna polja se ponastavijo na
svojo privzeto nastavitev.
Funkcijo Pure Direct lahko vklopite ali izklopite
tudi z gumbom PURE DIRECT na daljinskem
upravljalniku ali sprejemniku.
55SI
Predvajanje zvočnih učinkov
1
Uporaba omrežnih funkcij
O omrežnih funkcijah
sprejemnika
• Uživate lahko v zvočni vsebini, ki je
shranjena na napravi, združljivi z DLNA
( izdelki DLNA CERTIFIED™), in ima
prikazan pooblaščen logotip DLNA
(stran 62).
• Sprejemnik lahko uporabljate kot
enakovredno napravo prikazovalnika
predstavnosti UPnP v domačem
omrežju.
• Z internetno povezavo lahko poslušate
glasbene storitve (stran 66) in
posodabljate programsko opremo
sprejemnika.
• S funkcijo PARTY STREAMING lahko
isto glasbo hkrati poslušate v različnih
prostorih.
• Imate možnost registriranja oddaljenih
predstavnostnih naprav za nadzor
sprejemnika.
• Zvočne vsebine lahko predvajate na
napravah iOS in v storitvi iTunes Library
s storitvijo AirPlay.
O združenju DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) je
združenje za določanje standardov, ki ga
sestavljajo proizvajalci različnih izdelkov,
kot so strežniki (računalniki itd.), oprema
AV in naprave za mobilno računalništvo
z vsebinami za izmenjavo (glasba,
fotografije in videoposnetki). Združenje
DLNA sprejema odločitve glede
standardov in izdaja pooblaščen logotip,
prikazan na napravah, ki podpirajo
standarde DLNA.
56SI
Nastavitev strežnika
Če želite prek tega sprejemnika poslušati
zvočno vsebino, shranjeno v strežniku,
morate najprej nastaviti strežnik. S tem
sprejemnikom so združljivi naslednji
strežniki.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 in 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV receiver
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12,
nameščen v operacijskem sistemu
Windows 8 in Windows 7 (strani 57 in 59)
• Microsoft Windows Media Player 11,
nameščen v operacijskem sistemu
Windows Vista/Windows XP (stran 60)
* Ni na voljo v nekaterih državah ali regijah.
Če ima strežnik funkcijo, ki omejuje dostop
prek drugih naprav, morate spremeniti
nastavitev v strežniku, da omogočite
sprejemniku dostop do strežnika.
V tem razdelku je opisano, kako nastaviti
predvajalnik Windows Media Player,
kadar ga uporabljate kot strežnik.
Za podrobnosti glede nastavitev drugih
strežniških naprav glejte navodila za
uporabo ali pomoč posamezne naprave
ali aplikacije.
Opombi
• Elementi, prikazani na zaslonu računalnika, se
lahko razlikujejo od tistih, ki so prikazani
spodaj, kar je odvisno od različice operacijskega
sistema ali okolja računalnika. Za podrobnosti
glejte razdelek »Pomoč« v navodilih
operacijskega sistema.
• Če uporabljate funkcijo »Play To«
v operacijskem sistemu Windows, bo morda
trajalo dlje, da se predvajanje začne, odvisno
od situacije.
V meniju [Settings] (Nastavitve)
izberite možnost [Control Panel]
(Nadzorna plošča).
Pri uporabi operacijskega
sistema Windows 8
V tem razdelku je opisano, kako nastaviti
predvajalnik Windows Media Player 12 za
Windows 8, ki ga je namestil proizvajalec.
Za podrobnosti o tem, kako upravljati
predvajalnik Windows Media Player 12,
glejte pomoč za predvajalnik Windows
Media Player 12.
1
Odprite nadzorno ploščo.
V meniju [Start] izberite možnost
[All Apps] (Vsi programi). Izberite
možnost [Control Panel]
(Nadzorna plošča).
2
V razdelku [Network and Internet]
(Omrežje in internet) izberite možnost
[View network status and tasks]
(Ogled stanja in opravil omrežja).
Odpre se okno [Network Sharing
Center] (Središče za skupno rabo
v omrežju).
Nasvet
Če zaslon v operacijskem sistemu Windows
8 prikazuje kaj drugega, kot kaže zgornja
slika, nadaljujte s spodnjimi koraki.
57SI
Uporaba omrežnih funkcij
Nasvet
Če se želeni element ne prikaže na zaslonu,
poskusite spremeniti vrsto prikaza nadzorne
plošče.
3
4
5
58SI
Izberite [Change advanced sharing
settings] (Spreminjanje dodatnih
nastavitev skupne rabe).
V možnosti [Media streaming]
(Pretočna predstavnost) izberite
[Choose media streaming options]
(Izberi možnosti pretočnega
prenosa predstavnosti).
Če se v oknu [Media streaming
options] (Možnosti pretočnega
prenosa predstavnosti) prikaže
[Media streaming is not turned on]
(Pretočni prenos predstavnosti je
izklopljen), izberite možnost [Turn on
media streaming] (Vklopite pretočni
prenos predstavnosti).
6
Izberite možnost [Allow All]
(Dovoli vse).
Odpre se okno [Allow All Media
Devices] (Omogočanje dostopa vsem
predstavnostnim napravam).
Če so vse naprave v lokalnem omrežju
nastavljene na možnost [Allowed]
(Dovoljeno), izberite [OK] (V redu)
in zaprite okno.
7
Izberite možnost [Allow all
computers and media devices]
(Dovoli vsem računalnikom in
predstavnostnim napravam).
8
Izberite [Next] (Naprej) in [Finish]
(Dokončaj), da zaprete okno.
9
Osvežite seznam strežnikov.
Ko so nastavitve dokončane, osvežite
seznam strežnikov v sprejemniku in
s seznama izberite ta strežnik. Za
podrobnosti o izbiranju strežnika
glejte »Osvežitev seznama strežnikov«
(stran 62).
Uporaba operacijskega
sistema Windows 7
3
V tem razdelku je opisano, kako nastaviti
predvajalnik Windows Media Player 12 za
Windows 7, ki ga je namestil proizvajalec.
Za podrobnosti o tem, kako upravljati
predvajalnik Windows Media Player 12,
glejte pomoč predvajalnika Windows
Media Player 12.
1
2
Izberite [Public Network] (Javno
omrežje) pod možnostjo [View your
active networks] (Ogled aktivnih
omrežij). Če je na zaslonu prikazano
kaj drugega kot [Public Network]
(Javno omrežje), nadaljujte s 6.
korakom.
Odpre se okno [Set Network Location]
(Nastavitve omrežnega mesta).
Kliknite možnost [Start] –
[Control Panel] (Nadzorna plošča).
Izberite [Home network] (Domače
omrežje) ali [Work network]
(Službeno omrežje) glede na okolje,
v katerem uporabljate sprejemnik.
5
Upoštevajte navodila, ki se prikažejo
na zaslonu glede na okolje,
v katerem uporabljate sprejemnik.
V razdelku [Network and Internet]
(Omrežje in internet) izberite možnost
[View network status and tasks]
(Ogled stanja in opravil omrežja).
Ko so nastavitve dokončane, potrdite,
da se je element v možnosti [View your
active networks] (Ogled aktivnih
omrežij) v oknu [Network and Sharing
Center] (Središče za omrežje in
skupno rabo) spremenil v [Home
network] (Domače omrežje) ali
[Work network] (Službeno omrežje).
Odpre se okno [Network and Sharing
Center] (Središče za omrežje in
skupno rabo).
Nasvet
Če se želeni element ne prikaže na zaslonu,
poskusite spremeniti vrsto prikaza nadzorne
plošče.
6
Izberite [Change advanced sharing
settings] (Spreminjanje dodatnih
nastavitev skupne rabe).
59SI
Uporaba omrežnih funkcij
4
7
V možnosti [Media streaming]
(Pretočna predstavnost) izberite
[Choose media streaming options…]
(Izberi možnosti pretočnega prenosa
predstavnosti ...).
11 Izberite [OK] (V redu), da zaprete okno.
12 Osvežite seznam strežnikov.
Ko so nastavitve dokončane, osvežite
seznam strežnikov v sprejemniku
in s seznama izberite ta strežnik.
Za podrobnosti o izbiranju strežnika
glejte »Osvežitev seznama strežnikov«
(stran 62).
Kadar uporabljate
operacijski sistem
Windows Vista/XP
8
9
Če se v oknu [Media streaming
options] (Možnosti pretočnega
prenosa predstavnosti) prikaže
[Media streaming is not turned on]
(Pretočni prenos predstavnosti je
izklopljen), izberite možnost [Turn
on media streaming] (Vklopite
pretočni prenos predstavnosti).
Izberite možnost [Allow all]
(Dovoli vse).
Odpre se okno [Allow All Media
Devices] (Omogočanje dostopa vsem
predstavnostnim napravam). Če so
vse naprave v lokalnem omrežju
nastavljene na možnost [Allowed]
(Dovoljeno), izberite [OK] (V redu)
in zaprite okno.
10 Izberite možnost [Allow all
computers and media devices]
(Dovoli vsem računalnikom in
predstavnostnim napravam).
60SI
V tem razdelku je opisano, kako nastaviti
predvajalnik Windows Media Player 11,
nameščen v operacijskem sistemu
Windows Vista/XP*.
Za podrobnosti o tem, kako upravljati
predvajalnik Windows Media Player 11,
glejte pomoč predvajalnika Windows
Media Player 11.
* V operacijskem sistemu Windows XP
predvajalnik Windows Media Player 11 ni
nameščen s strani proizvajalca. Pojdite na
spletno stran podjetja Microsoft, prenesite
namestitveni program in nato namestite
predvajalnik Windows Media Player 11
v računalnik.
1
Kliknite možnost [Start] –
[All Programs] (Vsi programi).
2
Izberite možnost [Windows
Media Player].
Zažene se Windows Media Player 11.
3
V meniju [Library] (Knjižnica) izberite
[Media Sharing…] (Skupna raba
predstavnosti ...).
Če uporabljate operacijski sistem
Windows XP, nadaljujte z 9. korakom.
4
Ko se prikaže
, izberite možnost
[Networking...] (Omrežje …).
8
Potrdite, da je v oknu [Network and
Sharing Center] (Središče za omrežje
in skupno rabo) prikazana možnost
[(Private network)] ((Zasebno
omrežje)), in zaprite okno.
9
Če v oknu [Media Sharing] (Skupna
raba predstavnosti), ki je prikazano v 3.
koraku, možnost [Share my media]
(Skupna raba moje predstavnosti) ni
označena, jo označite in nato izberite
[OK] (V redu).
Prikaže se seznam naprav, s katerimi
se lahko povežete.
Odpre se okno [Network and Sharing
Center] (Središče za omrežje in
skupno rabo).
5
Izberite možnost [Customize]
(Po meri).
10 Izberite možnost [Settings...]
(Nastavitve ...), ki se prikaže poleg
možnosti [Share my media to:]
(Skupna raba moje predstavnosti z:).
computers automatically] (Dovoli
nove naprave in računalnike
samodejno) in izberite [OK] (V redu).
Odpre se okno [Set Network Location]
(Nastavitve omrežnega mesta).
6
Označite možnost [Private]
(Zasebno) in izberite [Next] (Naprej).
Opomba
Ko potrdite, da se lahko sprejemnik poveže
s strežnikom, počistite ta element in
predvajajte zvočno vsebino, shranjeno
v strežniku.
12 Osvežite seznam strežnikov.
Ko so nastavitve dokončane, osvežite
seznam strežnikov v sprejemniku in
s seznama izberite ta strežnik. Za
podrobnosti o izbiranju strežnika
glejte »Osvežitev seznama strežnikov«
(stran 62).
7
Potrdite, da se je možnost [Location
type] (Vrsta mesta) spremenila na
[Private] (Zasebno), in izberite
[Close] (Zapri).
61SI
Uporaba omrežnih funkcij
11 Označite [Allow new devices and
Osvežitev seznama strežnikov
Ko v domače omrežje dodate nov strežnik
ali ko želenega strežnika na seznamu ne
morete najti, osvežite seznam strežnikov.
* Sprejemnik lahko predvaja le datoteke AAC
s pripono ».m4a«, ».mp4« ali ».3gp«.
Strežnik
1 Ko je prikazan seznam strežnikov,
pritisnite gumb OPTIONS.
2 Izberite možnost »Refresh« in pritisnite
Ta sprejemnik
gumb
.
Prikaže se osveženi seznam strežnikov.
Nasvet
HOME
NETWORK
Sprejemnik beleži zgodovino zadnjih petih
povezanih strežnikov in ti strežniki so prikazani
na vrhu seznama strežnikov. Na seznamu
strežnikov je lahko prikazanih do 20 strežnikov.
SHUFFLE
REPEAT
Brisanje strežnika s seznama
strežnikov
1 Ko je prikazan seznam strežnikov,
izberite strežnik, ki ga želite izbrisati,
in nato pritisnite gumb OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
2 Izberite možnost »Delete« in pritisnite
gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže potrditveni
zaslon.
3 Izberite možnost »OK« in pritisnite
gumb
.
Prikaže se napis »Completed«, izbrani
strežnik pa se izbriše.
Opomba
Tudi če izbrišete strežnik s seznama, se bo znova
pojavil na seznamu, če ga sprejemnik najde
v omrežju (npr. ko osvežite seznam strežnikov).
Uživanje v zvočni vsebini,
shranjeni v strežniku
Zvočno vsebino, shranjeno v strežniku,
lahko predvajate s sprejemnikom v oblikah
zapisa MP3, Linear PCM, WMA, FLAC in
AAC*. Zvočnih vsebin z zaščito avtorskih
pravic DRM (Digital Rights Management)
s tem sprejemnikom ni mogoče predvajati.
62SI
ALPHABET
SEARCH
DISPLAY
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
HOME
N
X
1
./>
x
Pritisnite gumb HOME NETWORK.
Seznam strežnikov se prikaže na
TV-zaslonu.
Če se na TV-zaslonu prikaže zadnji
izbrani element (seznam predvajanja,
album, mapa itd.), večkrat pritisnite
gumb RETURN O, dokler se ne
prikaže seznam strežnikov.
Ko se prikaže sporočilo »No server is
available« ali kadar strežnik na
seznamu ni na voljo, pritisnite gumb
OPTIONS. Izberite možnost
»Refresh« in nato pritisnite gumb
.
Prikaže se osveženi seznam strežnikov.
Nasvet
Iz osnovnega menija lahko možnost
»HOME NETWORK« izberete tudi
prek možnosti »Listen«.
2
Izberite strežnik, v katerem je
vsebina, ki jo želite predvajati.
Seznam vsebine se prikaže na
TV-zaslonu.
Opomba
Če strežniška naprava podpira standard
Wake-on-LAN, sprejemnik samodejno
vklopi strežnik. Če strežnik ne podpira
standarda Wake-on-LAN, strežnik vklopite
že prej. Za podrobnosti glede nastavitev
ali postopkov standarda Wake-on-LAN
v strežniku glejte navodila za uporabo ali
pomoč za strežnik.
3
Izberite želeni element (seznam
predvajanja, album, mapa itd.)
in nato pritisnite gumb
.
Če se prikaže drug element, ponovite
ta korak, da zmanjšate izbiro, dokler se
ne prikaže želeni element. Prikazani
elementi so odvisni od povezanega
strežnika.
4
Izberite želeni posnetek in nato
pritisnite gumb
.
Opombe
• Posnetki, ki jih sprejemnik ne more predvajati,
se prikažejo tudi na TV-zaslonu. Seznama
posnetkov, ki se lahko predvajajo, ne morete
razvrščati.
• Na vrhu imena posnetka, ki se v sprejemniku ne
more predvajati, se prikaže »!«. Tak posnetek se
med predvajanjem preskoči.
• Če izklopite napajalni kabel iz vtičnice,
se predvajanje ne nadaljuje od nazadnje
izbranega elementa.
• Kadar sprejemnik brska po mapi, ki ima veliko
zvočne vsebine, lahko traja nekoliko dlje, da
prikaže elemente. V tem primeru uporabite
funkcijo Keyword Search (stran 74).
Nasveta
• Če izberete mapo (mapa izvajalca, zvrsti itd.) in
nato pritisnete gumb N, sprejemnik predvaja
vse elemente v izbrani mapi.
• Ko je funkcija spremenjena v funkcijo Home
Network, sprejemnik nadaljuje od nazadnje
izbranega elementa, dokler ga ne izklopite. Ko je
možnost »Network Standby« nastavljena na
Nastavitve možnosti Access
Settings
Za naprave na seznamu naprav lahko
nastavite omejitve ali dovoljenje za dostop.
1
2
3
Pritisnite gumb HOME NETWORK.
Pritisnite gumb OPTIONS.
Izberite možnost »Access Settings«
in nato pritisnite gumb
.
Nastavitev dovoljenja za
samodejni dostop
1 V razdelku »Access Settings« izberite
možnost »Auto Access« in pritisnite
gumb
.
2 Izberite možnost »Allow« ali »Not
Allow« in nato pritisnite gumb
.
• Allow: Dostop do tega sprejemnika je
dovoljen vsem napravam v domačem
omrežju. Ta sprejemnik lahko zažene
funkcijo PARTY kot gostiteljska
naprava in se na zahtevo pridruži
funkciji PARTY kot gostujoča
naprava.
• Not Allow: Sprejemnik omejuje novo
napravo, ki dostopa do njega. Kadar
v domače omrežje povezujete novo
napravo, jo dodajte na seznam naprav
in nastavite dovoljenje za dostop
(stran 64).
Opomba
Na seznam naprav lahko dodate do 20 naprav.
Če je 20 naprav že registriranih, se prikaže
sporočilo »Device list is full« in dodajanje nove
naprave na seznam ni mogoče. V tem primeru
s seznama izbrišite naprave, ki jih ne potrebujete
(stran 64).
63SI
Uporaba omrežnih funkcij
Predvajanje se začne.
Prepričajte se, da se prek zvočnikov
sprejemnika oddaja zvok.
»On«, se predvajanje nadaljuje od nazadnje
izbranega elementa, čeprav ste morda izklopili
sprejemnik.
Dodajanje naprav na seznam
naprav
1 V razdelku »Access Settings« izberite
možnost »Control Device« in pritisnite
gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
registriranih naprav.
2 Izberite možnost »Add Device« in nato
pritisnite gumb
.
3 Izberite želeno napravo in nato
pritisnite gumb
.
Izbrana naprava se doda na seznam
naprav. Za podrobnosti o nastavljanju
dovoljenja za dostop glejte »Nastavitev
dovoljenja za dostop za naprave«
(stran 64).
Nastavitev dovoljenja za dostop
za naprave
Za napravo na seznamu naprav lahko
nastavite dovoljenje za dostop. V domačem
omrežju se prepoznajo le naprave,
nastavljene na možnost »Allow«.
1 V razdelku »Access Settings« izberite
možnost »Control Device« in pritisnite
gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
registriranih naprav.
2 Izberite želeno napravo in nato
pritisnite gumb
.
3 Izberite možnost »Access« in nato
pritisnite gumb
.
4 Izberite možnost »Allow« ali »Not
Allow« in nato pritisnite gumb
.
Uporaba funkcije TV
SideView
TV SideView je brezplačna mobilna aplikacija
za oddaljene naprave (npr. pametni telefon
itd.). Če s tem sprejemnikom uporabljate
aplikacijo TV SideView, lahko sprejemnik
preprosto upravljate z oddaljeno napravo.
Registriranje naprave TV SideView
1 Pritisnite gumb HOME NETWORK.
Nasvet
Iz osnovnega menija lahko možnost »HOME
NETWORK« izberete tudi prek možnosti
»Listen«.
2 Pritisnite gumb OPTIONS.
3 Izberite možnost »TV SideView
Device Registration« in nato pritisnite
gumb
.
4 Izberite možnost »Start Registration«
in nato pritisnite gumb
.
Sprejemnik začne zaznavati napravo TV
SideView, ki je na voljo za registracijo.
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka
»Connecting«. Na napravi TV SideView
pritisnite gumb »Registration«. Če
v 30 sekundah sistem ne zazna nobene
naprave, bo sprejemnik prekinil
registracijo.
5 Izberite možnost »Finish« in nato
pritisnite gumb
.
Preklic registracije
V 4. koraku izberite možnost »Cancel«
in nato pritisnite gumb
.
Brisanje naprave s seznama
Opomba
V 3. koraku izberite možnost »Delete« in
nato pritisnite gumb
.
Na potrditvenem zaslonu izberite »OK« in
nato pritisnite gumb
.
Na seznam naprav lahko dodate do 5 naprav TV
SideView. Če je že registriranih 5 naprav, se
prikaže sporočilo »Device full« in dodajanje nove
naprave na seznam ni mogoče. V tem primeru
s seznama izbrišite naprave, ki jih ne potrebujete
(stran 65).
64SI
Prikaz registrirane naprave
TV SideView
V 3. koraku izberite možnost »Registered
TV SideView Devices« in nato pritisnite
gumb
.
Brisanje registriranih naprav
TV SideView s seznama naprav
1 V 3. koraku izberite možnost
»Registered TV SideView Devices« in
nato pritisnite gumb
.
2 Izberite napravo, ki jo želite izbrisati,
in nato pritisnite gumb
.
3 Izberite možnost »Delete« in nato
pritisnite gumb
.
4 Izberite »OK« in nato pritisnite
gumb
.
Izbrana naprava je izbrisana s seznama
naprav.
Preverjanje zaščite
avtorskih pravic
Namen
Ukaz
Začasna
zaustavitev
predvajanja*
Med predvajanjem
pritisnite gumb X.
Za nadaljevanje predvajanja
pritisnite gumb N.
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite gumb x.
Preskok na
začetek
trenutnega
posnetka,
prejšnji/
naslednji
posnetek
Večkrat pritisnite gumb
./>.
Ponovna izbira Večkrat pritisnite gumb
elementa, ki ga RETURN O, dokler se ne
želite predvajati prikaže želeni imenik.
Druga možnost je, da
pritisnete gumb OPTIONS,
izberete možnost
»Server List« in nato
izberete želeni element.
Za vrnitev na zaslon
predvajanja pritisnite gumb
OPTIONS in izberite
možnost »Now Playing«.
Iskanje
želenega
elementa
s ključno
besedo
Med izbiranjem vsebine
v strežniku pritisnite gumb
ALPHABET SEARCH in
nato vnesite ključno besedo
(stran 74).
Spreminjanje
strežnika
Pritisnite gumb x. Izberite
možnost »Server List«
in pritisnite gumb .
Izberite želeni strežnik in
nato pritisnite gumb .
Izbiranje
Pritiskajte gumb REPEAT,
ponavljajočega dokler se na TV-zaslonu ne
se predvajanja prikaže možnost »Repeat
All« ali »Repeat One«.
65SI
Uporaba omrežnih funkcij
Ta sprejemnik ne more predvajati datotek
v obliki zapisa WMA z zaščito avtorskih
pravic DRM.
Če datoteke WMA ne morete predvajati
s tem sprejemnikom, preverite lastnosti te
datoteke v računalniku, da vidite, ali je
zaščitena z avtorskimi pravicami DRM.
Odprite mapo ali zbirko, kjer je shranjena
datoteka WMA in kliknite z desno miškino
tipko, da prikažete okno [Properties]
(Lastnosti). Če vidite zavihek [License]
(Licenca), je datoteka zaščitena
z avtorskimi pravicami DRM in je ne
morete predvajati s tem sprejemnikom.
Upravljanje funkcije Home
Network z daljinskim
upravljalnikom
Namen
Ukaz
Izbiranje
naključnega
predvajanja
Pritiskajte gumb SHUFFLE,
dokler se na TV-zaslonu ne
prikaže napis »Shuffle On«.
* Odvisno od strežnika ali posnetka začasna
zaustavitev predvajanja morda ne bo delovala,
kadar je izbrana funkcija Home Network.
Številski
gumbi
SEN
ALPHABET
SEARCH
MEM
Uporaba spletne storitve
Sony Entertainment
Network (SEN)
Prek tega sprejemnika lahko poslušate
glasbene storitve, ki so v ponudbi v spletu
(funkcija SEN).
Za uporabo te funkcije mora biti
sprejemnik povezan z omrežjem in
omrežje povezano z internetom. Za
podrobnosti glejte »6: Vzpostavljanje
povezave z omrežjem« (stran 29).
Za več informacij o storitvi SEN obiščite
naslednjo spletno stran:
http://www.sonyentertainmentnetwork.com
SEN
V/v/B/b,
RETURN O
HOME
SHIFT
V naslednjih korakih je opisano, kako
izbrati možnost »vTuner« kot primer
ponujenih glasbenih storitev v Internetu.
1
Opomba
66SI
Pritisnite gumb SEN.
Seznam ponudnikov storitev se
prikaže na TV-zaslonu. Če sprejemnik
samodejno prikaže zadnjo izbrano
storitev ali postajo, pritiskajte gumb
RETURN O, dokler se ne prikaže
seznam ponudnikov storitev.
Ta sprejemnik
Preden uporabite glasbene storitve, boste morda
morali registrirati sprejemnik, kar je odvisno od
ponudnika storitev. Za podrobnosti o registraciji
obiščite spletno stran za podporo strankam
ponudnika storitev.
OPTIONS
Nasvet
Iz osnovnega menija lahko možnost »SEN«
izberete tudi prek možnosti »Listen«.
2
Izberite možnost »vTuner« in nato
pritisnite gumb
.
3
Izberite želeno mapo ali postajo in
nato pritisnite gumb
.
• Pritiskajte gumb V/v in tako izberite
element.
• Pritisnite gumb
, če se želite
premakniti do naslednjega imenika
ali za poslušanje postaje.
• Za vrnitev na prejšnji imenik
pritisnite gumb RETURN O.
Namen
Ukaz
Izbira možnosti
storitve
Med izbiranjem ali
predvajanjem vsebine
v storitvi pritisnite gumb
OPTIONS. Izberite
možnost »Service
Options« in nato
pritisnite gumb
.
Vsebina možnosti storitve
se lahko razlikuje,
odvisno od izbranih
storitev.
Opomba
Če se prikaže napis »No service is available« in
ne morete dobiti seznama ponudnikov storitev,
pritisnite gumb OPTIONS in izberite možnost
»Refresh«.
Nasvet
Ko je funkcija spremenjena v funkcijo SEN,
sprejemnik prikazuje nazadnje izbrano storitev
ali postajo, dokler ga ne izklopite. Kadar je
možnost »Network Standby« nastavljena na
»On«, je nazadnje izbrana storitev ali postaja
prikazana, tudi če izklopite sprejemnik.
Upravljanje funkcije SEN
z daljinskim upravljalnikom
Ukaz
Spreminjanje
postaje ali
storitve
Pritisnite gumb RETURN
O za vrnitev na seznam
ponudnikov storitev, nato
pa znova izberite storitev.
Za ponovno vrnitev na
zaslon predvajanja
pritisnite gumb
OPTIONS in izberite
možnost »Now Playing«.
Uporaba
različnih
funkcij, kadar
sprejemnik
izbira ali
predvaja postajo
ali storitev
Pritisnite gumb
OPTIONS. Prikazani
element se lahko razlikuje
glede na izbrani element
ali imenik.
Ogled
razpoložljivih
informacij
Večkrat pritisnite
gumb DISPLAY, da si
ogledate ime izvajalca,
ime albuma, itd.
Prednastavljanje postaj
Postaje (do 20) lahko shranite kot
priljubljene postaje.
1
Izberite postajo, ki jo želite
prednastaviti.
2
Med sprejemom pridržite gumb
SHIFT in pritisnite gumb ENT/MEM.
Prikaže se seznam prednastavljenega
pomnilnika.
3
Izberite številko za prednastavljeno
postajo in pritisnite gumb
.
4
Za shranjevanje druge postaje
ponovite korake od 1 do 3.
67SI
Uporaba omrežnih funkcij
Namen
Iskanje želenega Med izbiranjem vsebine
elementa
v strežniku pritisnite
s ključno besedo gumb ALPHABET
SEARCH in nato vnesite
ključno besedo (stran 74).
Poslušanje prednastavljene
postaje
1 Pritisnite gumb SEN.
Seznam ponudnikov storitev se prikaže
na TV-zaslonu. Če sprejemnik
samodejno prikaže zadnjo izbrano
postajo, večkrat pritisnite gumb
RETURN O, dokler se ne prikaže
seznam ponudnikov storitev.
2 Izberite možnost »Preset« in nato
pritisnite gumb
.
Na vrhu seznama ponudnikov se prikaže
možnost »Preset«.
3 Izberite želeno prednastavljeno
postajo in pritisnite gumb
.
Opomba
Odvisno od ponudnika storitev nekaterih postaj
ni mogoče prednastaviti. Če poskusite
prednastaviti takšno postajo, se na zaslonu
prikaže sporočilo »Not available«.
Nasvet
S številskimi gumbi izberite prednastavljeno
postajo. Pritisnite gumb SHIFT in nato številski
gumb, ki ustreza prednastavljeni številki, nato
pa pritisnite gumb , da neposredno izberete
prednastavljeno postajo.
Uživanje v različnih
glasbenih storitvah
Naprava omogoča poslušanje vsebine
različnih glasbenih storitev, ki so na voljo
v spletu.
Za več informacij o glasbenih storitvah,
o tem, kako v storitvah uživati, in za
registracijsko kodo sprejemnika obiščite
naslednjo spletno stran.
2 Izberite možnost »SEN« in pritisnite
gumb .
Seznam ponudnikov storitev se prikaže
na TV-zaslonu. Če sprejemnik
samodejno prikaže zadnjo izbrano
storitev ali postajo, pritiskajte gumb
RETURN O, dokler se ne prikaže
seznam ponudnikov storitev.
3 Izberite možnost »Registration Code«
in nato pritisnite gumb .
Prikaže se registracijska koda
sprejemnika.
Uporaba funkcije PARTY
STREAMING
Zvočno vsebino, ki se trenutno predvaja
v tem sprejemniku, lahko hkrati predvajate
tudi v vseh napravah, ki ustrezajo funkciji
PARTY STREAMING v vašem domačem
omrežju.
Če med uporabo brezžične povezave
naletite na motnje, priključite sprejemnik
na usmerjevalnik z žično povezavo
(stran 31).
Med pretakanjem naprava PARTY,
imenovana »gostitelj PARTY«, začne
funkcijo PARTY in pretaka glasbo,
naprava, imenovana »gost PARTY«, pa se
pridruži funkciji PARTY in prejema glasbo
od »gostitelja PARTY«.
Pred uporabo funkcije PARTY
STREAMING se prepričajte, da je funkcija
»PARTY STREAMING« nastavljena na
»On« (stran 92).
http://munlimited.com/home
Gost PARTY
Preverjanje registracijske kode
Ob uporabi nove glasbene storitve boste
morda morali vnesti registracijsko kodo
sprejemnika.
1 V meniju izberite možnost »Listen« in
pritisnite gumb
68SI
.
Gost PARTY
Gostitelj PARTY
Gost PARTY
Zagon funkcije PARTY
Funkcijo PARTY lahko zaženete, tako da
bodo druge naprave, ki podpirajo funkcijo
PARTY STREAMING, predvajale isto
glasbo, čeprav so v različnih prostorih.
PARTY
START/
CLOSE
1
Za pridružitev funkciji PARTY morajo
biti gostujoče naprave PARTY
vklopljene in pripravljene.
2
Predvajajte želeni vir zvoka.
PARTY
JOIN/LEAVE
Pretakate lahko zvočno vsebino vseh
zvočnih virov v tem sprejemniku.
Opombe
SHIFT
Funkcijo PARTY STREAMING lahko
uporabljate z drugimi napravami*,
ki imajo spodaj prikazan logotip
PARTY STREAMING.
* Razpoložljive naprave, združljive s funkcijo
PARTY STREAMING, se lahko razlikujejo
glede na države ali regije. Za podrobnosti glede
razpoložljivih naprav se obrnite na najbližjega
prodajalca Sony.
3
Pritisnite gumb PARTY START.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»START.PARTY«.
Sprejemnik zažene pretakanje PARTY
kot gostitelj PARTY.
Zapiranje funkcije PARTY
Pritisnite gumb PARTY CLOSE.
69SI
Uporaba omrežnih funkcij
• Pretakate lahko le zvočno vsebino v tem
sprejemniku. Med gostovanjem PARTY
se video signali ne oddajajo v televizor,
zvočni signali pa se bodo spremenili
v dvokanalnega. V tem primeru lahko
izberete le zvočno polje »2ch Stereo«.
• Kadar zaženete funkcijo PARTY kot
gostitelj PARTY, lahko v naslednjih
primerih pride do zamika med zvočnim
oddajanjem in vidnim prikazom.
– Uporablja se funkcija povratnega
zvočnega kanala (ARC).
– Video izhod opreme je povezan
s televizorjem, zvočni izhod pa
z vhodnimi priključki za digitalni ali
analogni zvok na sprejemniku.
• Viri, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami,
se morda ne bodo pretakali.
Pridružitev funkciji PARTY
Sprejemnik se lahko pridruži funkciji
PARTY, ki jo je zagnala druga naprava,
tako da lahko uživate v isti zvočni vsebini,
ki se predvaja v drugem prostoru.
Kadar gostiteljska naprava PARTY
deluje s funkcijo PARTY, pritisnite
gumb PARTY JOIN in sprejemnik se
pridruži funkciji PARTY kot gost PARTY.
Pretakanje glasbe
s storitvijo iTunes
s storitvijo AirPlay
Z brezžično povezavo lahko prek računalnika
s tem sprejemnikom predvajate zvočne
vsebine na napravah iOS, kot so iPhone, iPod
touch, iPad ali s storitvijo iTunes Library.
Zapuščanje funkcije PARTY
Pritisnite gumb PARTY LEAVE.
PC
Opombe
• Funkciji PARTY se ne morete pridružiti
v naslednjih primerih:
– če ste v tem sprejemniku zagnali funkcijo
PARTY,
– ste že pridruženi drugi funkciji PARTY.
• Če pritisnete gumb PARTY JOIN, ko ni zagnana
nobena funkcija PARTY, vendar glasbo
predvaja naprava, združljiva s funkcijo PARTY
STREAMING, bo ta naprava gostitelj PARTY,
sprejemnik pa se bo funkciji PARTY pridružil
kot gost PARTY.
• Ko se naprava pridruži funkciji PARTY, se
funkcija gostujoče naprave PARTY samodejno
preklopi v funkcijo HOME NETWORK. Tudi
če gostujoča naprava PARTY zapusti funkcijo
PARTY, funkcija ostane HOME NETWORK.
Nasvet
Če je možnost »Network Standby« nastavljena na
»On«, se sprejemnik vklopi in samodejno
pridruži funkciji PARTY, ko jo gostiteljska
naprava PARTY zažene.
70SI
iPhone/iPod
touch/iPad
Združljivi modeli naprav iPod,
iPhone ali iPad
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (druge, tretje in četrte generacije),
iPad, iPad2, iPad tretje generacije
z operacijskim sistemom iOS 4.2 ali
novejšim in računalnik Mac ali osebni
računalnik s programom iTunes 10.1
ali novejšim.
Opombe
• Za podrobnosti o podprtih različicah
operacijskega sistema iOS ali programa
iTunes glejte «Združljivi modeli naprav iPod,
iPhone ali iPad».
• Operacijski sistem iOS ali program iTunes
pred uporabo s sprejemnikom posodobite na
najnovejšo različico.
• Za podrobnosti o upravljanju naprav
z operacijskim sistemom iOS, programom
iTunes ali storitvijo AirPlay glejte navodila za
uporabo vaše naprave.
• Sprejemnika ne morete uporabljati kot gostitelja
PARTY, medtem ko uporabljate funkcijo AirPlay.
1
[iTunes]
Tapnite/kliknite ikono
na spodnji
desni strani zaslona naprave
z operacijskim sistemom iOS ali
okna programa iTunes. [iOS device]
(Naprava z operacijskim sistemom iOS)
3
Predvajajte zvočne vsebine na
napravi z operacijskim sistemom
iOS ali v programu iTunes.
AirPlay je kot funkcija sprejemnika
izbrana samodejno.
Nasveta
[iTunes]
• »******« je zadnjih 6 številk naslova MAC
sprejemnika.
• Če se predvajanje ne začne, ponovite postopek
od 1. koraka naprej.
Potrditev/spreminjanje imena
naprave
2
Upravljanje predvajanja
v storitvi AirPlay
Uporabite lahko gumbe 2 +/–, N, X,
x, ., >, SHUFFLE in REPEAT.
Upravljanje prek sprejemnika in
daljinskega upravljalnika je omogočena le,
ko je sprejemnik določen za izhodno
napravo.
Ko uporabljate program iTunes, nastavite
napravo z operacijskim sistemom iOS tako,
da sprejema upravljanje prek sprejemnika
in daljinskega upravljalnika, ko želite
s sprejemnikom in daljinskim
upravljalnikom upravljati napravo
z operacijskim sistemom iOS.
Nasveti
• Na sprejemniku ima prednost zadnji ukaz
za upravljanje. Sprejemnik začne predvajati zvočne
vsebine druge naprave, ko sprejme upravljanje s te
naprave, ki je opremljena s funkcijo AirPlay, tudi če
ta sprejemnik uporabljate za funkcijo AirPlay na
prvotni napravi.
71SI
Uporaba omrežnih funkcij
V meniju AirPlay programa iTunes ali
naprave z operacijskim sistemom iOS
izberite možnost »STR-DN840«.
[iOS device] (Naprava z operacijskim
sistemom iOS)
Za navodila o tem, kako spremeniti ime
naprave, glejte razdelek »Device Name«
(stran 92).
• Sprejemnik lahko predvaja zelo glasen zvok, če
nastavite previsoko glasnost na napravah
z operacisjkim sistemom iOS ali v programu
iTunes.
• Za podrobnosti o uporabi programa iTines
glejte razdelek Pomoč programa iTunes.
• Raven glasnosti na napravah z operacijskim
sistemom iOS ali v programu iTunes se morda
ne bo mogla povezati z ravnijo glasnosti
sprejemnika.
Posodabljanje programske
opreme
Če prenesete najnovejšo različico
programske opreme, dobite z njo
najnovejše funkcije. Sprejemnik za
posodabljanje programske opreme dostopa
do strežnika Sony.
Če je nova posodobitev na voljo, se na
TV-zaslonu prikaže »[New Software]
Perform Software Update.« ([Nova
programska oprema] Posodobi
programsko opremo.), na zaslonu pa
se pojavi oznaka »UPDATE«, ko ste
povezani z internetom in uporabljate
funkcijo Home Network ali SEN.
Pred posodabljanjem programske opreme
se prepričajte, da je druga oprema,
povezana s sprejemnikom, ustavljena.
Za podrobnosti o razpoložljivih
posodobitvah programske opreme glejte
spletno stran za podporo strankam
(stran 115).
Opombi
• Med postopkom posodabljanja ne izklapljajte
sprejemnika, omrežnega kabla ali izvajajte
kakršnih koli drugih postopkov v sprejemniku.
• Če poskusite posodabljati programsko opremo,
ko je vklopljen izklopni časovnik, se bo izklopni
časovnik samodejno izklopil.
72SI
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Izberite možnost »Settings« in nato
pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
3
Izberite možnost »System Settings«
in nato pritisnite gumb
.
4
Izberite možnost »Network Update«
in nato pritisnite gumb
.
5
Izberite možnost »Update« in nato
pritisnite gumb
.
Sprejemnik začne preverjati
razpoložljive posodobitve programske
opreme.
6
Če se na TV-zaslonu pojavi napis
»A new version of software is found«,
izberite možnost »Update now«, nato
pritisnite gumb
.
Prikaže se sporočilo, s katerim
potrjujete, da se strinjate s pogoji
uporabe posodobitve programske
opreme. Potrdite sporočilo in
preberite tudi razdelek »LICENČNA
POGODBA ZA KONČNEGA
UPORABNIKA PROGRAMSKE
OPREME SONY« (stran 122),
nato pa pritisnite gumb
.
Če posodobitev ni na voljo, se prikaže
napis »No update is required.«.
7
Izberite možnost »Agree« in nato
pritisnite gumb
.
Sprejemnik začne posodabljati
programsko opremo, TV-zaslon
pa se samodejno izključi. Med
posodabljanjem na sprednji plošči
utripa indikator ?/1 (vklop/stanje
pripravljenosti). Dokler sprejemnik ne
dokonča posodobitve, lahko preteče
nekaj časa (do največ 40 minut).
Zahtevani čas je odvisen od količine
podatkov v posodobitvah, vrste linije
omrežja, komunikacijskega okolja
omrežja itd.
Ko je posodobitev programske opreme
dokončana, se prikaže napis »Complete!«.
Spremenjene ali prilagojene nastavitve
se ponastavijo na privzete vrednosti.
Opomba
Če se pojavi ena od spodaj navedenih težav,
je prišlo do napake pri posodobitvi
programske opreme.
– Indikator ?/1 (vklop/stanje
pripravljenosti) hitro utripa.
– Na zaslonu se prikaže oznaka »ERROR«.
– Na zaslonu se ne zasveti indikator ali pa
indikator ?/1 (vklop/stanje
pripravljenosti) ugasne.
– Sprejemnik posodobitve ne konča
v 40 minutah, na zaslonu pa utripa oznaka
»UPDATING«.
Izključite napajalni kabel in ga nato znova
priključite. Sprejemnik bo poskusil
posodabljati programsko opremo. Če težave
ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Preklic postopka ali vrnitev na
prejšnji zaslonski prikaz
Domače omrežje
Sporočilo in razlaga
Cannot connect
Sprejemnika ni mogoče povezati z izbranim
strežnikom.
Cannot get info
Sprejemnik ne more pridobiti informacij
glede strežnika.
Cannot JOIN PARTY
Sprejemnik se ni uspel pridružiti funkciji
PARTY.
Cannot play
Sprejemnik ne more predvajati zvočnih
datotek zaradi nepodprte oblike zapisa
datotek ali omejitev predvajanja.
Cannot START PARTY
Sprejemnik ni uspel zagnati funkcije PARTY.
Data error
Poskušali ste predvajati datoteko, ki je ni
mogoče predvajati.
Device list is full
Na seznam naprav ne morete več registrirati
naprav.
Seznam sporočil omrežnih funkcij
No track is found
Omrežne nastavitve
V izbrani mapi v strežniku ni nobene
datoteke, ki bi jo lahko predvajali.
Sporočilo in razlaga
Not found
Connection failed
Sprejemnik se ni uspel povezati z omrežjem.
V strežniku ni elementa, ki bi ustrezal
ključni besedi.
Input error
Not in use
Vrednosti, ki ste jih vnesli, so nepravilne ali
neveljavne.
Izvaja se postopek, ki je trenutno prepovedan.
Not in use
No server is available
V omrežju ni strežnika, s katerim bi se lahko
sprejemnik povezal. Poskusite osvežiti
seznam strežnikov (stran 62).
SEN
Izvaja se postopek, ki je trenutno prepovedan.
Sporočilo in razlaga
Not supported
Cannot connect to server
Naprava dostopne točke ne podpira metode
s kodo PIN funkcije WPS .
Sprejemnika ni mogoče povezati
s strežnikom.
Cannot get data
Sprejemnik ne more pridobiti vsebine iz
strežnika.
73SI
Uporaba omrežnih funkcij
Kadar koli preden sprejemnik začne
posodabljati programsko opremo,
pritisnite gumb RETURN O.
Ko se posodabljanje začne, ne morete
preklicati postopka ali se vrniti na prejšnji
zaslon.
Sporočilo in razlaga
Cannot play
Sprejemnik ne more predvajati storitve ali
postaje zaradi nepodprte oblike zapisa datotek
ali omejitev predvajanja.
Data error
• Poskušali ste predvajati datoteko, ki je
ni mogoče predvajati.
• Sprejemnik ne prepozna podatkov
v strežniku.
Software update is required
Iskanje elementa
s ključno besedo
Ko je na TV-zaslonu prikazan seznam (npr.
seznam izvajalcev, posnetkov itd.), lahko
vnesete ključno besedo, da poiščete želeni
element.
Iskanje po ključnih besedah je na voljo le,
kadar je izbrana funkcija Home Network
ali SEN.
Storitev ni na voljo v trenutni različici
programske opreme sprejemnika.
Za več informacij o posodobitvi programske
opreme obiščite naslednjo spletno stran:
http://munlimited.com/home
Številski/
besedilni
gumbi
No preset station is stored
V sprejemniku ni za izbrano prednastavljeno
številko shranjena nobena postaja.
ALPHABET
SEARCH
No service is available
Ni nobenega ponudnika storitev.
Not available
ALPHABET
NEXT
ALPHABET
PREV
• Izbrana storitev ni na voljo.
• Izvaja se postopek, ki trenutno ni na voljo.
Not in use
Izvaja se postopek, ki je trenutno prepovedan.
Posodobitev programske opreme
SHIFT
Sporočilo in razlaga
Cannot connect
Sprejemnik ne more dostopati do strežnika,
da bi prenesel najnovejšo različico
programske opreme. Odprite meni
z nastavitvami in znova posodobite
programsko opremo (stran 72).
1
Cannot download
Sprejemnik med posodabljanjem programske
opreme ni uspel prenesti podatkov za
posodabljanje. Odprite meni z nastavitvami
in znova posodobite programsko opremo
(stran 72).
Ko je na TV-zaslonu prikazan seznam
elementov (seznam izvajalcev,
posnetkov itd.), pritisnite gumb
ALPHABET SEARCH.
Na TV-zaslonu se prikaže zaslon za
vnašanje s tipkovnico.
2
Pridržite gumb SHIFT in nato
pritisnite številske/besedilne gumbe,
da vnesete ključno besedo.
Ključna beseda ima lahko največ
15 znakov.
74SI
Opomba
Vnesite ključno besedo, ki se ujema s črkami
besede na začetku imena ali naslova
elementa, ki ga želite poiskati. Ko sprejemnik
išče element, se beseda »The« na začetku
imena in presledek, ki ji sledi, ne upoštevata.
3
Pritisnite gumb
.
Prikaže se element, ki ustreza ključni
besedi. Če element, ki se prikaže, ni
tisti, ki ga iščete, pritisnite gumb
ALPHABET PREV/ALPHABET
NEXT, da se prikaže prejšnji/naslednji
element.
4
Ponovite korake od 1 do 3, dokler ne
najdete želenega elementa, in nato
pritisnite gumb .
5
Izberite želeni posnetek in nato
pritisnite gumb .
Predvajanje se začne.
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync?
Funkcija »BRAVIA« Sync omogoča
komunikacijo med izdelki Sony, kot so
televizorji, predvajalniki Blu-ray Disc,
DVD-predvajalniki, ojačevalniki AV itd.,
ki podpirajo funkcijo Control for HDMI.
Če opremo Sony, ki je združljiva s funkcijo
»BRAVIA« Sync, povežete s kablom HDMI
(ni priložen), se delovanje poenostavi na
naslednji način:
• Predvajanje z enim dotikom (stran 77)
• Sistemski nadzor zvoka (stran 77)
• Izklop napajanja sistema (stran 78)
• Izbira prizora (stran 78)
• Upravljanje domačega kina (stran 78)
• Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom (stran 79)
Funkcija Control for HDMI predstavlja
enoten standard nadzornih funkcij, ki ga
uporablja HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) za HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Priporočamo vam, da sprejemnik povežete
z izdelki, ki imajo funkcijo »BRAVIA« Sync.
75SI
Funkcije »BRAVIA« Sync
Opombi
• Funkcije »One Touch Play«, »System Audio
Control« in »System Power-Off« lahko
uporabljate z opremo drugih proizvajalcev.
Vendar združljivost z vso opremo drugih
proizvajalcev ni zagotovljena.
• Funkciji »Scene Select« in »Home Theatre
Control« sta v lasti podjetja Sony. Z opremo
drugih proizvajalcev nista združljivi.
• Teh funkcij ni mogoče uporabljati z opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA« Sync.
Priprava za funkcijo
»BRAVIA« Sync
Ta sprejemnik je združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«.
• Če je vaš televizor združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«,
lahko funkcijo Control for HDMI
v sprejemniku in opremi za predvajanje
nastavite samodejno, in sicer tako, da
funkcijo Control for HDMI nastavite
v televizorju (stran 76).
• Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«,
funkcijo sprejemnika Control for HDMI,
opremo za predvajanje in televizor
nastavite ločeno (stran 76).
Če je vaš televizor združljiv
s funkcijo »Control for HDMI-Easy
Setting«
1 Povežite sprejemnik, televizor in
opremo za predvajanje prek povezave
HDMI (stran 23, 24).
(Ustrezna oprema mora biti združljiva
s funkcijo Control for HDMI.)
2 Vklopite sprejemnik, televizor in
opremo za predvajanje.
3 Vklopite funkcijo Control for HDMI
v televizorju.
Funkcija nadzora za HDMI
v sprejemniku in vsa povezana oprema
se odprejo istočasno. Počakajte, da se na
zaslonu prikaže oznaka »COMPLETE«.
Namestitev je dokončana.
Če vaš televizor ni združljiv
s funkcijo »Control for
HDMI-Easy Setting«
V/v/b,
HOME
1 Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2 V meniju izberite možnost »Settings« in
3
4
5
6
7
8
9
Podrobnosti o nastavitvi televizorja najdete
v navodilih za uporabo televizorja.
76SI
nato pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
Izberite možnost »HDMI Settings« in
nato pritisnite gumb .
Izberite možnost »Control for HDMI« in
nato pritisnite gumb
.
Izberite »On« in nato pritisnite gumb
.
Funkcija Control for HDMI je
vklopljena.
Z gumbom HOME odprite osnovni
meni, za izhod iz menija znova
pritisnite gumb HOME.
Izberite vhod HDMI sprejemnika in
televizorja, tako da se bosta ujemala
z vhodom HDMI priključene opreme;
slika priključene opreme bo na ta način
prikazana na zaslonu.
Vklopite funkcijo nadzora za HDMI
povezane opreme.
Če je funkcija nadzora za HDMI
povezane opreme že vklopljena, vam
nastavitve ni treba spreminjati.
Če želite uporabiti funkcijo nadzora
za HDMI v drugi opremi, ponovite
postopek iz 7. in 8. koraka.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja in
povezane opreme najdete v navodilih za
uporabo televizorja in ustrezne opreme.
Opombe
• Ko kabel HDMI izključite ali spremenite
povezavo, upoštevajte navodila v razdelku
»Če je vaš televizor združljiv s funkcijo Control
for HDMI-Easy Setting« (stran 76) ali »Če vaš
televizor ni združljiv s funkcijo Control for
HDMI-Easy Setting« (stran 76).
• Preden izvedete funkcijo »Control for HDMIEasy Setting« v televizorju, morate najprej
vklopiti televizor in vso drugo povezano
opremo, vključno s tem sprejemnikom.
• Če po nastavitvi funkcije »Control for HDMIEasy Setting« oprema za predvajanje ne deluje,
preverite nastavitev funkcije »Control for
HDMI« v opremi za predvajanje.
• Če povezana oprema ne podpira možnosti
»Control for HDMI-Easy Setting«, vendar še
vedno podpira »Control for HDMI«, morate
funkcijo »Control for HDMI« v povezani
opremi nastaviti pred izvedbo možnosti
Control for HDMI-Easy Setting iz televizorja.
Predvajanje z enim dotikom
Ko zaženete predvajanje iz opreme,
povezane s sprejemnikom prek povezave
HDMI, se delovanje sprejemnika in
televizorja poenostavi tako:
Sprejemnik in televizor
Preklopi na ustrezni vhod HDMI
Če možnost »Pass Through« nastavite
na »Auto« ali »On«* (stran 90) in nato
nastavite sprejemnik na stanje
pripravljenosti, je mogoče zvok in sliko
predvajati le prek televizorja.
* Samo pri modelih v Avstraliji in Mehiki.
Opombe
• Funkcija System Audio Control mora biti
vklopljena prek menija televizorja.
• Odvisno od televizorja se začetek vsebine morda
ne bo prikazal.
Nasvet
Povezano opremo, kot sta predvajalnik Blu-ray
Disc ali DVD-predvajalnik, lahko izberete tudi iz
menija televizorja. Sprejemnik in televizor bosta
samodejno preklopila na ustrezni vhod HDMI.
Sistemski nadzor zvoka
V zvoku iz televizorja lahko s preprostim
postopkom uživate prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom.
Funkcijo System Audio Control lahko
upravljate prek TV-menija. Podrobnosti
najdete v navodilih za uporabo televizorja.
TV
Vklopi sistemski
nadzor zvoka
Zmanjša glasnost
televizorja
Sprejemnik
• Vklop (če je v stanju
pripravljenosti)
• Preklopi na
ustrezni vhod
HDMI
Oddaja zvok iz
televizorja
Funkcijo System Audio Control lahko
uporabljate tudi na naslednji način.
• Če vklopite sprejemnik, ko je vklopljen
televizor, se bo funkcija System Audio
Control samodejno vklopila, da bi
oddajala zvok iz televizorja prek
zvočnikov, povezanih s sprejemnikom.
Če pa izklopite sprejemnik, se bo zvok
oddajal prek zvočnikov televizorja.
• Če se zvok televizorja predvaja prek
zvočnikov, ki so priključeni v sprejemnik,
lahko prek daljinskega upravljalnika
televizorja prilagodite glasnost ali
začasno izklopite zvok.
Opombe
• Če funkcija za sistemski nadzor zvoka ne deluje
v skladu z nastavitvami televizorja, glejte
navodila za uporabo televizorja.
77SI
Funkcije »BRAVIA« Sync
Vklop (če je v stanju pripravljenosti)
• Odvisno od nastavitev se morda sprejemnik ne
bo vklopil, ko je možnost »Pass Through«
nastavljena na »Auto« ali »On«.
• Kadar je možnost »Control for HDMI«
nastavljena na »On«, se bo nastavitev »HDMI
Audio Out« v meniju HDMI Settings nastavila
samodejno glede na nastavitve sistemskega
nadzora zvoka (stran 91).
• Če televizor vklopite pred vklopom
sprejemnika, se predvajanje zvoka prek
televizorja začasno prekine.
Izbira prizora
Optimalna kakovost slike in zvočno polje
se samodejno nastavita glede na izbrani
TV-prizor.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
Opomba
Izklop napajanja sistema
Zvočnega polja morda ni mogoče preklopiti,
odvisno od televizorja.
Če izklopite televizor z gumbom za vklop/
izklop na daljinskem upravljalniku
televizorja, se sprejemnik in povezana
oprema samodejno izklopita.
Televizor lahko izklopite tudi z daljinskim
upravljalnikom sprejemnika.
Korespondenčna tabela
TV ?/1
Pritisnite gumb TV ?/1.
Nastavitev prizora
televizorja
Zvočno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Televizor, sprejemnik in povezana oprema
se izklopijo.
Opombi
• Pred uporabo funkcije za izklop napajanja
sistema vklopite funkcijo za spoj napajalnega
vira televizorja. Podrobnosti najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
• Povezane opreme morda ne bo mogoče
izklopiti, odvisno od njenega stanja.
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo
povezane opreme.
Upravljanje domačega kina
Če je s sprejemnikom povezan televizor, ki
podpira funkcijo »Home Theatre Control«,
se na TV-zaslonu prikaže ikona za spletne
aplikacije.
Z daljinskim upravljalnikom televizorja
lahko preklopite vhodni vir sprejemnika
ali zvočna polja, Prilagodite lahko tudi
raven glasnosti osrednjega zvočnika ali
globokotonca in prilagodite nastavitve
funkcij »Sound Optimizer« (stran 54),
»Dual Mono« (stran 90) ali »A/V Sync«
(stran 89).
Opomba
Če želite uporabljati funkcijo Home Theatre
Control, mora imeti televizor omogočen dostop
do širokopasovne storitve. Za več informacij
preberite navodila za uporabo televizorja.
78SI
Preprosto upravljanje
z daljinskim upravljalnikom
Meni sprejemnika lahko upravljate
z daljinskim upravljalnikom televizorja.
Izberite sprejemnik (AV AMP), ki ga
prepozna televizor.
Ostale funkcije
Preklapljanje med
digitalnim in
analognim zvokom
(INPUT MODE)
Opombe
• Televizor sprejemnik prepozna kot »Tuner
(AV AMP)«.
• Vaš televizor mora biti združljiv z menijem
povezave.
• Odvisno od vrste televizorja nekatere funkcije
morda ne bodo na voljo.
Kadar opremo povežete v digitalne in
analogne avdio vhodne priključke na
sprejemniku, lahko način avdio vhoda fiksno
nastavite na eno od obeh možnosti, ali pa
preklapljate z ene možnosti na drugo, odvisno
od vrste materiala, ki si ga želite ogledati.
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Settings« in nato pritisnite gumb .
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
2
Izberite možnost »Input Settings«
in nato pritisnite gumb
.
3
Izberite možnost » Input Mode«
in nato pritisnite gumb
.
79SI
Ostale funkcije
Na TV-zaslonu se prikaže izbrani
način avdio vhoda.
• Auto: Prednost imajo digitalni
zvočni signali. Če obstaja več
digitalnih povezav, imajo prednost
zvočni signali HDMI.
Če ni nobenega digitalnega
zvočnega signala, se izberejo
analogni. Ko je izbran vhod iz
televizorja, imajo prednost signali
povratnega zvočnega kanala (ARC).
Če vaš televizor ne podpira funkcije
ARC, se izberejo digitalni optični
zvočni signali.
Če funkcija Control for HDMI ni
vklopljena niti v sprejemniku niti
v televizorju, funkcija ARC ne deluje.
• OPT: Določi digitalne zvočne
signale, ki vstopajo v priključek
DIGITAL OPTICAL.
Primer:
Ko DVD-predvajalnik priključite
v vtičnico OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Priključek OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)
dodelite možnosti »DVD«.
• COAX: Določi digitalne zvočne
signale, ki vstopajo v priključek
DIGITAL COAXIAL.
• Analog: Določi analogne zvočne
signale, ki vstopajo v priključke
AUDIO IN (L/R).
1
Opombi
• Na zaslonu se glede na izbrani vhod prikaže
»------« in izbira drugih načinov ni mogoča.
• Če je izbrana možnost »Analog Direct«, je avdio
vhod nastavljen na »Analog«. Drugih načinov ni
mogoče izbrati.
V osnovnem meniju izberite možnost
»Settings« in nato pritisnite gumb .
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
2
Izberite možnost »Input Settings«
in nato pritisnite gumb
.
3
Uporaba drugih avdio
vhodnih priključkov
Izberite možnost »Audio Input
Assign« in nato pritisnite gumb
4
Izberite ime vhoda, ki ga želite
dodeliti, in nato pritisnite gumb
(dodeljevanje avdio vhoda)
5
Izberite zvočne signale, ki jih želite
dodeliti vhodu, ki ste ga izbrali v 4.
koraku z gumbi V/v/B/b.
6
Pritisnite gumb
Vhodne digitalne priključke lahko dodelite
drugemu vhodu, če privzete nastavitve
priključkov ne ustrezajo povezani opremi.
Ko na novo dodelite vhodne priključke,
lahko z gumbom za vhod (ali gumbom
INPUT SELECTOR na sprejemniku)
izberete opremo, ki ste jo povezali.
.
.
.
Ime vhoda
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Avdio vhodni OPT 1
priključki, ki
OPT 2
jih lahko
dodelite
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
Brez
* Privzeta nastavitev
Opombi
• Ko dodelite digitalni avdio vhod, se bo morda nastavitev INPUT MODE spremenila samodejno.
• Za vsak vhod je dovoljena ena vnovična dodelitev.
80SI
Uporaba povezave
z dvojno ojačitvijo
Povrnitev privzetih
tovarniških nastavitev
1
Izbrišete lahko vse shranjene nastavitve in
v sprejemniku povrnete privzete tovarniške
nastavitve, in sicer po spodnjem postopku.
Ta postopek se lahko uporablja tudi za
inicializacijo sprejemnika pred prvo uporabo.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na sprejemniku.
V osnovnem meniju izberite možnost
»Settings« in nato pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
2
Izberite možnost »Speaker Settings«
in nato pritisnite gumb
.
3
Izberite možnost »Speaker Pattern«
in nato pritisnite gumb
.
4
Izberite ustrezni vzorec zvočnika,
tako da ni nobenih prostorskih
zvočnikov na hrbtni strani in
visokotonskih zvočnikov na sprednji
strani, ter pritisnite gumb
.
5
Izberite možnost »SB Assign« in nato
pritisnite gumb
.
1
6
Izberite možnost »Bi-Amp« in nato
pritisnite gumb
.
Pritisnite gumb ?/1 za izklop
sprejemnika.
2
Gumb ?/1 pridržite za 5 sekund.
Isti signali, ki se oddajajo prek
priključkov SPEAKERS FRONT A, se
lahko oddajajo tudi prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Izhod iz menija
Pritisnite gumb HOME.
Opombi
?/1
Na zaslonu se prikaže oznaka
»CLEARING«, ki se nato spremeni
v oznako »CLEARED!«.
Spremenjene ali prilagojene nastavitve
se ponastavijo na privzete vrednosti.
Opomba
Brisanje pomnilnika lahko traja nekaj minut.
Sprejemnika ne izklapljajte, dokler se na zaslonu
ne prikaže oznaka »CLEARED!«.
Ostale funkcije
• Pred samodejnim umerjanjem možnost
»SB Assign« nastavite na »Bi-Amp«.
• Če možnost »SB Assign« nastavite na
»Bi-Amp«, nastavitve jakosti in razdalje
prostorskih zvočnikov na hrbtni strani
postanejo neveljavne in uporabijo se nastavitve
sprednjih visokotonskih zvočnikov.
81SI
3
Prilagajanje nastavitev
Izberite poljubno menijsko možnost
in pritisnite gumb
, da jo odprete.
Primer: ko izberete možnost »Speaker
Settings«.
Uporaba menija
z nastavitvami
V meniju Settings lahko prilagodite
različne nastavitve za zvočnike, prostorske
učinke itd.
V/v/B/b,
4
HOME
Vrnitev na prejšnji zaslonski
prikaz
RETURN
O
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
Izberite želeni parameter in pritisnite
gumb
.
Pritisnite gumb RETURN O.
Izhod iz menija
Z gumbom HOME odprite osnovni meni
in znova pritisnite gumb HOME.
2
V osnovnem meniju izberite možnost
» Settings« in pritisnite gumb
,
da odprete način menija.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
82SI
Seznam menija z nastavitvami
Nastavit
Preprosta nastavitev
(stran 84)
Samodejno umerjanje
Vrsta umerjanja
Vzorec postavitve zvočnikov
A.P.M.
Dvignjenost osrednjega zvočnika
Dodelitev zadnjega prostorskega zvočnika
Ročna nastavitev
Prehodna frekvenca
Preizkusni ton
Enota za merjenje razdalje
Zvočne
nastavitve
(stran 89)
D.L.L.
Optimiziranje zvoka
Izenačevalnik
Zvočno polje
Sinhronizacija A/V
Samodejna nastavitev glasnosti
Dual Mono
Stiskanje dinamičnega obsega
Nastavitve HDMI
(stran 90)
Nadzor za HDMI
Prehod
Avdio izhod HDMI
Raven globokotonca
Hiter pogled
Nastavitve vhoda
(stran 91)
Način za vhod
Urejanje vhoda
Dodeljevanje avdio vhoda
Poimenovanje vhodov
Omrežne
nastavitve
(stran 92)
Internetne nastavitve
Informacije
PARTY STREAMING
Ime naprave
Stanje pripravljenosti omrežja
Sistemske
nastavitve
(stran 93)
Jezik
Samodejni preklop v stanje pripravljenosti
Posodobitev omrežja
Opozorilo o posodobitvah
Prilagajanje nastavitev
Nastavitve
zvočnikov
(stran 84)
83SI
Opomba
Parametri menija, prikazani na TV-zaslonu, se
lahko razlikujejo glede na trenutne nastavitve ali
stanje izbrane ikone.
Preprosta nastavitev
Ponovno zažene možnost Easy Setup za
določanje osnovnih nastavitev. Upoštevajte
navodila na zaslonu (stran 32).
Meni z nastavitvami
zvočnikov
Vsak zvočnik lahko prilagodite ročno.
Jakost zvočnikov lahko prilagodite tudi
po končanem samodejnem umerjanju.
Opomba
Nastavitve zvočnikov veljajo le za trenutno
razporeditev.
x Auto Calibration
Omogoča izvajanje funkcije samodejnega
umerjanja.
1 Upoštevajte navodila na TV-zaslonu in
nato pritisnite gumb
.
Postopek umerjanja se zažene v petih
sekundah.
Postopek umerjanja traja približno
30 sekund in vključuje predvajanje
preizkusnega zvoka.
Ob koncu umerjanja se predvaja kratek
zvočni signal, prikaz na zaslonu pa se
spremeni.
Opomba
Če se na zaslonu prikaže koda napake, glejte
razdelek »Seznam sporočil po opravljenih
meritvah v postopku samodejnega umerjanja«
(stran 85).
2 Izberite želeni element in pritisnite
gumb
84SI
.
• Retry: omogoča vnovičen zagon
samodejnega umerjanja.
• Save&Exit: omogoča shranjevanje
rezultatov meritev in izhod iz
nastavitvenega postopka.
• WRN Check: omogoča prikaz
opozorila v povezavi z rezultati
meritev. Glejte »Seznam sporočil po
opravljenih meritvah v postopku
samodejnega umerjanja« (stran 85).
• Exit: Omogoča izhod iz nastavitvenega
postopka brez shranjevanja rezultatov
meritev.
3 Shranite rezultate meritev.
Pri 2. koraku izberite možnost »Save&Exit«.
Opombe
• Ko shranite rezultate meritev, se omogoči
funkcija A.P.M. (Automatic Phase
Matching).
• Funkcija A.P.M. ne deluje v naslednjih
primerih:
– vrsta umerjanja je pri možnosti
»Calibration Type« nastavljena na »Off«
(stran 86),
– kadar se sprejemajo signali Dolby TrueHD
ali DTS-HD s frekvenco vzorčenja, ki je
večja od 48 kHz.
• Če zvočnik postavite na drug mesto, je za
predvajanje prostorskega zvoka
priporočljivo znova zagnati postopek
samodejnega umerjanja.
Nasveti
• Vrsto usmerjanja lahko izberete po izvedbi
samodejnega umerjanja in shranitvi nastavitev.
• Pod možnostjo »Distance Unit« v meniju
Speaker Settings lahko spremenite enoto za
razdaljo (stran 88).
• Velikost zvočnika (»Large«/»Small«) je
določena glede na nizkofrekvenčne lastnosti.
Rezultati meritev se lahko razlikujejo glede na
položaj mikrofona za določitev optimalne
postavitve in zvočnikov ter oblike prostora.
Priporoča se, da rezultate meritev uporabite. Te
nastavitve pa lahko tudi naknadno spremenite
v meniju »Speaker Settings«. Najprej shranite
rezultate meritev in nato po potrebi spremenite
nastavitve.
Preverjanje rezultatov
samodejnega umerjanja
Kodo napake ali opozorilno sporočilo,
pridobljeno med izvajanjem funkcije »Auto
Calibration« (stran 84), preverite po
spodnjem postopku.
V 2. koraku v razdelku »Auto Calibration«
(stran 84) izberite možnost »WRN Check«
in nato pritisnite gumb
.
Ob prikazu opozorilnega sporočila
preverite sporočilo in pri uporabi
sprejemnika ne uveljavljajte sprememb.
Lahko tudi znova zaženete samodejno
umerjanje, če je to potrebno.
Prikaz oznake »Error Code«
Preverite napako in znova zaženite
samodejno umerjanje.
1 Pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo
»Retry ?«.
2 Izberite »Yes« in nato pritisnite gumb .
3 Ponovite postopek od 1. do 3. koraka
v razdelku »Auto Calibration«
(stran 84).
Seznam sporočil po opravljenih
meritvah v postopku
samodejnega umerjanja
Prikaz in opis
Error Code 30
Prikaz in opis
Error Code 32
Error Code 33
Zvočnikov ni mogoče zaznati oz. niso
pravilno priključeni.
• Sprednja zvočnika nista priključena ali pa je
priključen samo en sprednji zvočnik.
• Levi ali desni prostorski zvočnik ni
priključen.
• Zadnja prostorska zvočnika ali sprednja
visokotonska zvočnika sta priključena,
prostorska zvočnika pa nista priključena.
Priključite prostorski(-a) zvočnik(a)
v priključek(-a) SPEAKERS SURROUND.
• Zadnji prostorski zvočnik je povezan
samo prek priključkov SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT
HIGH/ FRONT B R. Če nameravate
uporabljati samo en zadnji zvočnik za
prostorski zvok, ga priključite
v priključke SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B L.
• Sprednji levi ali desni visokotonski
zvočnik ni priključen.
Mikrofon za določitev optimalne
postavitve ni priključen. Preverite, ali je
mikrofon za določitev optimalne
postavitve ustrezno priključen, in znova
zaženite samodejno umerjanje.
Če je koda napake prikazana kljub temu,
da je mikrofon za določitev optimalne
postavitve ustrezno priključen, je morda
poškodovan njegov kabel.
Slušalke so povezane v priključek PHONES
na sprednji plošči sprejemnika. Odstranite
jih in znova izvedite postopek samodejnega
umerjanja.
Warning 40
Error Code 31
Warning 41
Warning 42
Mikrofon zaznava premočen zvočni signal.
• Razdalja med zvočnikom in mikrofonom je
morda premajhna. Povečajte razdaljo med
njima in znova zaženite postopek merjenja.
85SI
Prilagajanje nastavitev
Možnost SPEAKERS je onemogočena.
Nastavite drugo nastavitev zvočnikov in
znova zaženite postopek samodejnega
umerjanja.
Pri umerjanju je bila zaznana visoka raven
hrupa. Rezultati bodo morda boljši, če
poskusite postopek izvesti v tišjem okolju.
Prikaz in opis
Warning 43
Oddaljenosti in položaja globokotonca ni
mogoče zaznati. Razlog je morda hrup.
Poskusite izvesti postopek merjenja
v tišjem okolju.
Ni opozorila
Opozorilna sporočila niso prikazana.
Nasvet
Rezultati merjenja se lahko razlikujejo glede na
položaj globokotonca. Kljub temu pa lahko
sprejemnik s takšno vrednostjo uporabljate
brez težav še naprej.
x Vrsta umerjanja
Vrsto usmerjanja lahko izberete po izvedbi
samodejnega umerjanja in shranitvi
nastavitev.
• Full Flat: omogoča izravnavo izmerjene
frekvence posameznega zvočnika.
• Engineer: omogoča nastavitev Sonyjevih
standardnih frekvenčnih lastnosti za
prostor, v katerem se predvaja zvok.
• Front Ref.: Prilagodi lastnosti vseh
zvočnikov glede na lastnosti sprednjih
zvočnikov.
• Off: omogoča izklop ravni izenačevalnika
za samodejno umerjanje.
x Vzorec postavitve zvočnikov
Omogoča izbiro vzorca postavitve
zvočnikov glede na zvočniški sistem,
ki ga uporabljate.
x A.P.M. (Samodejno ujemanje
faz)
Omogoča nastavitev funkcije A.P.M.
v funkciji DCAC (stran 32). Umeri fazne
lastnosti zvočnikov in ustvari usklajen zvok
v prostoru.
• Auto: Samodejno vklopi/izklopi funkcijo
A.P.M.
• Off: Ne vklopi funkcije A.P.M.
86SI
Opombi
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– uporabljate možnost »Analog Direct«,
– slušalke so priključene,
– funkcija »Auto Calibration« ni bila izvedena.
• Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od dejanske frekvence
vzorčenja vhodnih signalov, kar je odvisno
od oblike zvočnega zapisa.
x Dvignjenost osrednjega
zvočnika
S sprednjimi visokotonskimi zvočniki
lahko zvoke osrednjega zvočnika na
zaslonu dvignete na ustrezno višino, tako
pa boste lahko uživali v naravnem prikazu
brez nelagodja.
• 1 – 10
• Off
Opomba
Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko so priključene slušalke,
– ko osrednji zvočnik ni povezan,
– ko sprednja visokotonska zvočnika nista
povezana,
– uporabljate funkcije »2ch Stereo«, »Analog
Direct« in »Multi Stereo«,
– ko se uporablja zvočno polje za glasbo.
x Dodelitev zadnjega
prostorskega zvočnika
Omogoča nastavitev priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/ BIAMP/ FRONT HIGH/ FRONT B za dvojni
ojačevalnik ali sprednjo povezavo
zvočnikov B. Za podrobnosti glejte
»Nastavitev zadnjih zvočnikov za
prostorski zvok« (stran 34).
Opombi
• Pred postopkom samodejnega umerjanja ne
pozabite nastaviti možnosti »SB Assign«.
• Ko spremenite povezavo iz možnosti dvojnega
ojačevalnika ali sprednje strani zvočnikov B na
povezavo prostorskih zvočnikov na hrbtni
strani ali sprednjih visokotonskih zvočnikov,
možnost »SB Assign« nastavite na »Off« in nato
znova nastavite zvočnike. Glejte »Auto
Calibration« (stran 84) ali »Ročna nastavitev«
(stran 87).
x Ročna nastavitev
Omogoča ročno prilagoditev nastavitev
posameznih zvočnikov na zaslonu
»Manual Setup«. Moč zvočnikov lahko
prilagodite tudi po končanem samodejnem
umerjanju.
Prilagoditev ravni glasnosti zvočnika
Prilagodite lahko jakost vsakega zvočnika
(sprednji levi/desni, sprednji dvignjeni
levi/desni, sredinski, levi/desni za
prostorski zvok, levi/desni za prostorski
zvok na hrbtni strani, globokotonec).
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za
katerega želite prilagoditi raven
glasnosti, in pritisnite gumb .
2 Izberite želeni parameter v možnosti
»Level« in nato pritisnite gumb .
3 Prilagodite raven glasnosti izbranega
zvočnika in nato pritisnite gumb
.
Glasnost lahko prilagajate od –10,0 do
+10,0 dB v korakih po 0,5 dB.
Opomba
Kadar je izbrano eno od zvočnih polj za glasbo,
se iz globokotonca ne oddaja nikakršen zvok,
če so vsi zvočniki v meniju Speaker Settings
nastavljeni na vrednost »Large«. Zvok se bo
prek globokotonca vseeno oddajal, če:
– ima digitalni vhodni signal signale LFE,
– so sprednji zvočniki ali prostorski zvočniki
nastavljeni na vrednost »Small«,
– je izbrana možnost »Multi Stereo«, »PLII
Movie«, »PLII Music«, »PLIIx Movie«,
»PLIIx Music«, »PLIIz Height«, »HD-D.C.S.«
ali »Portable Audio«.
»Distance« in nato pritisnite gumb
.
3 Nastavite razdaljo od izbranega
zvočnika in nato pritisnite gumb
.
Oddaljenost lahko prilagodite v obsegu
od 1 m 0 cm do 10 m 0 cm (3 čevljev in
3 palcev do 32 čevljev in 9 palcev)
v korakih po 10 cm (1 palec).
Opombi
• Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku
nekateri parametri morda ne bodo na voljo.
• Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct«.
Prilagoditev velikosti posameznega
zvočnika
Prilagodite lahko velikost vsakega zvočnika
(sprednji levi/desni, sprednji dvignjeni
levi/desni, sredinski, levi/desni za
prostorski zvok, levi/desni za prostorski
zvok na hrbtni strani).
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za
katerega želite prilagoditi velikost, in
nato pritisnite gumb .
2 Izberite želeni parameter v možnosti
»Size« in nato pritisnite gumb .
3 Nastavite velikost izbranega zvočnika
in nato pritisnite gumb
.
• Large: Če povežete velike zvočnike,
ki bodo učinkovito reproducirali
frekvence nizkih tonov, izberite
možnost »Large«. V običajnih primerih
izberite možnost »Large«.
• Small: Če je zvok popačen ali če ob
uporabi večkanalnega prostorskega
zvoka menite, da ni prostorskih
učinkov, izberite možnost »Small«,
da vklopite krogotok za preusmeritev
nizkih tonov in oddajanje frekvenc
nizkih tonov vsakega kanala iz
globokotonca ali drugih zvočnikov
»Large«.
Opombi
• Ko so priključene slušalke, razdalje in velikosti
ni mogoče nastaviti.
• Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct«.
87SI
Prilagajanje nastavitev
Prilagajanje oddaljenosti posameznega
zvočnika od položaja poslušalca
Razdaljo od mesta, kjer sedite, do vsakega
zvočnika (sprednji levi/desni, sprednji
dvignjeni levi/desni, sredinski, levi/desni za
prostorski zvok, levi/desni za prostorski
zvok na hrbtni strani, globokotonec) lahko
prilagodite.
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za
katerega želite prilagoditi razdaljo od
mesta, kjer sedite, in nato pritisnite
gumb
.
2 Izberite želeni parameter v možnosti
Nasveti
• Nastavitvi »Large« in »Small« za vsak zvočnik
določata, ali notranji zvočni procesor prekine
signal nizkih tonov iz tega kanala.
Ko so nizki toni odstranjeni iz kanala, krogotok
za preusmeritev nizkih tonov pošlje ustrezne
frekvence nizkih tonov v globokotonec ali druge
zvočnike »Large«.
Ker ima nizkotonski zvok določeno mero
usmerjenosti, je bolje, da ga ne prekinete, če je
mogoče. Zato lahko tudi majhne zvočnike
nastavite na velikost »Large«, če želite, da se
prek njih oddajajo frekvence nizkih tonov.
Če pa po drugi strani uporabljate velik zvočnik,
a ne želite, da se prek njega oddajajo frekvence
nizkih tonov, ga nastavite na velikost »Small«.
Če je zvok na splošno nižji od želenega, vse
zvočnike nastavite na velikost »Large«. Če ni
dovolj nizkih tonov, lahko moč nizkih tonov
povečate z izenačevalnikom.
• Nastavitev zadnjih prostorskih zvočnikov bo
enaka kot nastavitev prostorskih zvočnikov.
• Če je za sprednja zvočnika izbrana možnost
»Small«, se za osrednja, prostorska, zadnja
prostorska in sprednja visokotonska zvočnika
ravno tako nastavi možnost »Small«.
• Če ne uporabljate globokotonca, se sprednji
zvočniki samodejno nastavijo na velikost
»Large«.
x Prehodna frekvenca zvočnika
Omogoča nastavitev prehodne frekvence
zvočnikov, za katere je bila v meniju
Speaker Settings velikost nastavljena na
»Small«. Po samodejnem umerjanju je za
vsak zvočnik nastavljena izmerjena
prehodna frekvenca zvočnika.
1 Na zaslonu izberite parameter pod
zvočnikom, za katerega želite
prilagoditi prehodno frekvenco, in
nato pritisnite gumb
.
2 Prilagodite vrednost in nato pritisnite
gumb
.
88SI
x Preizkusni ton
Na zaslonu »Test Tone« lahko izberete
vrsto preizkusnega tona.
Nasveta
• Če želite prilagoditi raven vseh zvočnikov
hkrati, pritisnite gumb 2 +/–. Uporabite
lahko tudi vrtljivi gumb MASTER VOLUME
na sprejemniku.
• Prilagojena vrednost je med prilagajanjem
prikazana na TV-zaslonu.
Oddajanje preizkusnega tona iz
vsakega zvočnika
Preizkusni ton lahko iz zvočnikov oddajate
v zaporedju.
1 Izberite možnost »Test Tone« in nato
pritisnite gumb
.
2 Izberite želeno vrsto preizkusnega tona
in zvočnika, nato pritisnite gumb
.
• Off: Oddajanje preizkusnega tona iz
vsakega zvočnika upravljate ročno.
• Auto: Preizkusni ton se iz vsakega
zvočnika odda v zaporedju.
• Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix
SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH,
Fix RH, Fix SW: Izberete lahko, kateri
zvočniki naj oddajajo preizkusni ton.
3 Prilagodite jakost zvočnika za ročni
preizkus in nato pritisnite gumb
.
* Možnost »Fix SB« se prikaže le, kadar je
povezan zvočnik za prostorski zvok na
hrbtni strani.
x Enota za merjenje razdalje
Omogoča izbiranje enote merjenja za
nastavljanje razdalj.
• feet: Razdalja se prikaže v čevljih.
• meter: Razdalja se prikaže v metrih.
x Izenačevalnik
Meni z zvočnimi
nastavitvami
Nastavitve zvoka lahko prilagodite po meri.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcija D.L.L. je tehnologija v lasti
podjetja Sony, ki omogoča predvajanje
nizkokakovostnih digitalnih in analognih
zvočnih signalov v visoki kakovosti.
• Auto 1: Ta funkcija je na voljo za zvočne
oblike zapisa s stiskanjem z izgubo in
analogne zvočne signale.
• Auto 2: Ta funkcija je na voljo za linearne
signale PCM ter zvočne oblike zapisa
s stiskanjem z izgubo in analogne zvočne
signale.
• Off
Opombi
• Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno
od vsebine, predvajane prek naprave USB ali
domačega omrežja.
• Ta funkcija deluje, kadar je izbrana možnost
»A.F.D. Auto«, »Multi Stereo«, »2ch Stereo« ali
»Headphone (2ch)«. Kljub temu pa ta funkcija
v naslednjih primerih ne deluje.
– Izbran je vhod »FM TUNER« ali »AM
TUNER«.
– Sprejemajo se signali Linear PCM s frekvenco
vzorčenja, različno od 44,1 kHz.
– Sprejemajo se signali Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio ali DTS-HD High
Resolution Audio.
– Ko je vključena omrežna funkcija, se
sprejemajo signali s frekvenco vzorčenja,
različno od 44,1 kHz.
x Optimiziranje zvoka
x Zvočno polje
Omogoča izbiro zvočnega učinka, ki se
uporablja za vhodne signale. Za podrobnosti
glejte »Predvajanje zvočnih učinkov«
(stran 51).
x Sinhronizacija A/V (Sinhronizira
zvočni in video izhod)
Omogoča zakasnitev oddajanja zvoka
za zmanjšanje zamika med oddajanjem
zvoka in vidnim prikazom.
Ta funkcija je uporabna, če uporabljate
velik zaslon LCD, plazemski zaslon ali
projektor.
• HDMI Auto: Časovni zamik med
oddajanjem zvoka in vidnim prikazom za
monitor, povezan prek možnosti HDMI,
se bo samodejno prilagodil glede na
informacije za televizor. Ta funkcija je
na voljo le, če monitor podpira funkcijo
A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Zamik lahko prilagajate
v obsegu od 0 do 300 ms v korakih po
10 ms.
Opombi
• Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct«.
• Zakasnitev je lahko različna; odvisno od
nastavitev oblike zapisa zvoka, zvočnega
polja, vzorca postavitve zvočnikov in razdalje
zvočnikov.
x Samodejna nastavitev glasnosti
Glasnost sprejemnik prilagaja samodejno –
odvisno od vhodnega signala ali vsebine
priključene opreme.
Ta funkcija je uporabna, ko je na primer zvok
reklam glasnejši od zvoka TV-programov.
• On
• Off
89SI
Prilagajanje nastavitev
Vam omogoča uživanje v jasnih in
dinamičnih zvokih pri nizki glasnosti.
Za podrobnosti glejte »Uporaba funkcije
Sound Optimizer« (stran 54).
• Normal
• Low
• Off
Omogoča ročno prilagoditev glasnosti
nizkih in visokih tonov posameznih
zvočnikov. Za podrobnosti glejte
»Prilagajanje izenačevalnika« (stran 54).
Opombe
• Pred izklopom ali vklopom te funkcije
zmanjšajte glasnost.
• Ker je ta funkcija na voljo le pri vhodnih signalih
Dolby Digital, DTS ali Linear PCM, se ob
preklopu na druge oblike zapisa lahko zvok
nenadno poviša.
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– sprejemajo se signali Linear PCM s frekvenco
vzorčenja, večjo od 48 kHz,
– sprejemajo se signali Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio ali DTS-HD High Resolution Audio.
x Dual Mono (izbira jezika
digitalnega oddajanja)
Omogoča izbiro jezika, ki ga želite poslušati
pri dvojnem predvajanju zvoka digitalnega
oddajanja, kadar je ta funkcija na voljo.
Ta funkcija deluje le za vire Dolby Digital.
• Main/Sub: zvok glavnega jezika se bo
oddajal prek sprednjega levega zvočnika
in zvok sekundarnega jezika istočasno
prek sprednjega desnega zvočnika.
• Main: predvaja se zvok glavnega jezika.
• Sub: predvaja se zvok sekundarnega
jezika.
x Stiskanje dinamičnega obsega
Omogoča stiskanje dinamičnega obsega
zvočnega posnetka. To je zlasti uporabno,
če želite gledati filme ponoči pri nizki
glasnosti. Stiskanje dinamičnega obsega
je mogoče pri virih Dolby Digital.
• On: dinamični obseg se stisne v tolikšni
meri, kot si je zamislil snemalni tehnik.
• Auto: dinamični obseg se stisne
samodejno.
• Off: dinamični obseg se ne stisne.
Meni z nastavitvami
za HDMI
Prilagodite lahko zahtevane nastavitve za
opremo, povezano s priključki HDMI.
x Nadzor za HDMI
Omogoča vklop in izklop funkcije »Control
for HDMI«. Za podrobnosti glejte
»Priprava za funkcijo »BRAVIA« Sync«
(stran 76).
• On
• Off
Opombi
• Kadar možnost »Control for HDMI« nastavite
na »On«, se lahko možnost »HDMI Audio Out«
spremeni samodejno.
• Kadar je sprejemnik v stanju pripravljenosti,
indikator ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti) na
sprednji plošči zasveti oranžno, če je možnost
»Control for HDMI« nastavljena na »On«.
x Prehod
Omogoča oddajanje signalov HDMI
v televizor, tudi če je sprejemnik v stanju
pripravljenosti.
• On*: Kadar je sprejemnik v stanju
pripravljenosti, neprekinjeno oddaja
signale HDMI prek priključka HDMI TV
OUT na sprejemniku.
• Auto: Kadar je televizor vklopljen, ko je
sprejemnik v stanju pripravljenosti,
sprejemnik oddaja signale HDMI prek
vtičnice HDMI TV OUT na sprejemniku.
Podjetje Sony priporoča to nastavitev,
če uporabljate televizor Sony, združljiv
s funkcijo »BRAVIA« Sync. Ta nastavitev
v primerjavi z nastavitvijo »On« varčuje
z energijo v stanju pripravljenosti.
• Off: Sprejemnik ne oddaja signalov
HDMI, ko je v stanju pripravljenosti.
Vklopite sprejemnik, če želite
s televizorjem predvajati vsebine prek
povezane opreme. Ta nastavitev
v primerjavi z nastavitvijo »On« varčuje
z energijo v stanju pripravljenosti.
* Samo pri modelih v Avstraliji in Mehiki.
90SI
Opomba
Če je izbrana možnost »Auto«, lahko oddajanje
slike in zvoka v televizor traja nekoliko dlje kot
takrat, ko je izbrana možnost »On«.
x Avdio izhod HDMI
Omogoča nastavitev izhodnih zvočnih
signalov HDMI iz opreme za predvajanje,
povezane s sprejemnikom prek povezave
HDMI.
• AMP: Zvočni signali HDMI se iz opreme
za predvajanje oddajajo le v zvočnike,
povezane s sprejemnikom. Večkanalni
zvok lahko predvajate v obliki, v kateri je.
Opomba
Kadar je možnost »HDMI Audio Out«
nastavljena na »AMP«, se zvočni signali ne
oddajajo prek zvočnika televizorja.
• TV+AMP: zvok se oddaja iz zvočnika
televizorja in prek zvočnikov, povezanih
s sprejemnikom.
Opombi
• Kakovost zvoka opreme za predvajanje je
odvisna od kakovosti zvoka televizorja,
denimo od števila kanalov, frekvence
vzorčenja itd. Če ima televizor stereo
zvočnike, se zvok, ki se oddaja iz sprejemnika,
ravno tako oddaja v stereo obliki, tudi če
predvajate večkanalni vir.
• Če povežete sprejemnik z video opremo
(projektor itd.), se zvok morda ne bo
predvajal. V tem primeru izberite možnost
»AMP«.
x Raven globokotonca
Omogoča nastavitev funkcije Fast View.
Ta funkcija hitrega preklapljanja med
priključki HDMI podpira vse vhode
HDMI.
• Auto: izberete lahko vhodni način
HDMI, ki je hitrejši od običajne izbire.
• Off: funkcija Fast View in funkcija
predogleda za HDMI nista na voljo.
Meni z nastavitvami vhoda
Prilagodite lahko nastavitve za povezave
sprejemnika in druge opreme.
x Način za vhod
Omogoča nastavitev načina avdio vhoda,
kadar je oprema povezana z vhodnimi
priključki za digitalni in analogni zvok.
Za podrobnosti glejte »Preklapljanje med
digitalnim in analognim zvokom (INPUT
MODE)« (stran 79).
x Urejanje vhoda
Omogoča nastavitev spodnjih možnosti za
posamezni vhod.
• Watch: Prikaže vhod v meniju Watch.
• Listen: Prikaže vhod v meniju Listen.
• Watch+Listen: Prikaže vhod v menijih
Watch in Listen.
x Dodeljevanje avdio vhoda
Omogoča nastavitev avdio vhodnih
priključkov, dodeljenih posameznim
vhodom.
Za podrobnosti glejte »Uporaba drugih
avdio vhodnih priključkov (dodeljevanje
avdio vhoda)« (stran 80).
x Poimenovanje vhodnega vira
Omogoča, da nastavite ime, prikazano
v meniju Watch/Listen.
Prikazano ime vhodnega vira je lahko
sestavljeno iz 8 znakov.
Ime opreme na zaslonu je bolj
prepoznavno od oznak vtičnic.
91SI
Prilagajanje nastavitev
Omogoča nastavitev ravni globokotonca na
0 dB ali + 10 dB, kadar se signali PCM
oddajajo prek povezave HDMI. Raven
glasnosti lahko nastavite za vsak vhod,
ki mu je ločeno dodeljen vhodni priključek
HDMI.
• Auto: samodejno nastavi raven na 0 dB
ali +10 dB, odvisno od zvočnega pretoka.
• +10 dB
• 0 dB
x Hiter pogled
1 Izberite možnost »Name In« in nato
pritisnite gumb
.
2 Izberite vhod, ki ga želite poimenovati,
in nato pritisnite gumb
.
3 Z gumbom V/v izberite znak in
pritisnite gumb b.
Mesto vnosa lahko spreminjate
z gumbom B/b.
4 Vnesite posamezne znake, tako da
ponovite postopek iz 3. koraka, in
pritisnite gumb
.
Vneseno ime se shrani.
Meni z omrežnimi
nastavitvami
Prilagodite lahko nastavitve za omrežje.
Meni omrežnih nastavitev je na voljo le,
kadar je izbrana funkcija Home Network
ali SEN.
x Internetne nastavitve
Omogoča opravljanje omrežnih nastavitev.
Za podrobnosti glejte »Konfiguriranje
omrežnih nastavitev sprejemnika«
(stran 35).
• Nastavitev žičnega omrežja
• Nastavitev brezžičnega omrežja
x Informacije
Za omrežje lahko preverite omrežne
informacije.
1 Izberite možnost »Information« in nato
pritisnite gumb
.
2 Izberite element nastavitve, ki ga želite
preveriti, in nato pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikažejo informacije
o trenutni nastavitvi.
Preverite lahko nastavitve* za možnosti
»Physical Connection«, »SSID«,
»Security Settings«, »IP Address
Settings«, »IP Address«, »Subnet Mask«,
»Default Gateway«, »DNS Settings«,
»Primary DNS«, »Secondary DNS«
in »MAC Address«.
* Elementi nastavitve se med nastavitvijo
razlikujejo, odvisno od omrežne opreme
in vrste povezave.
x PARTY STREAMING
Sprejemnik lahko nastavite tako, da
uporablja funkcijo PARTY STREAMING.
1 Izberite možnost »PARTY STREAMING«
in nato pritisnite gumb
.
2 Izberite »On« ali »Off« in nato pritisnite
gumb
.
• On: Druge naprave v domačem
omrežju lahko zaznajo sprejemnik.
Sprejemnik lahko zažene ali zapre
funkcijo PARTY oziroma se pridruži
funkciji PARTY ali jo zapusti.
• Off: Druge naprave v domačem omrežju
lahko zaznajo sprejemnik.
Sprejemnik ne more zagnati ali zapreti
funkcije PARTY oziroma se ne more
pridružiti funkciji PARTY ali je zapustiti.
x Ime naprave
Omogoča dodelitev imena naprave
sprejemniku v dolžini do 30 znakov, tako
da bodo sprejemnik v domačem omrežju
druge naprave zlahka prepoznale.
Dodelitev imena naprave
1 Izberite možnost »Device Name« in
nato pritisnite gumb
.
2 Pritisnite gumb , da izberete
trenutno ime naprave.
3 Pridržite gumb SHIFT in nato številski/
besedilni gumb, da vnesete ime naprave.
4 Pritisnite gumb .
Nasvet
Privzeto ime naprave je »STR-DN840 ******«.
»******« je zadnjih 6 številk naslova MAC
sprejemnika.
92SI
x Stanje pripravljenosti omrežja
Kadar je način »Network Standby«
nastavljen na »On«, lahko sprejemnik
vedno povezujete in nadzirate prek
omrežja.
1 Izberite možnost »Network Standby« in
nato pritisnite gumb
.
2 Izberite »Off« ali »On« in nato pritisnite
gumb
.
• On: Omrežna funkcija deluje, tudi če je
sprejemnik v stanju pripravljenosti in
nadaljuje z delovanjem, kadar ga
nadzirate prek omrežja.
• Off: Če je sprejemnik v stanju
pripravljenosti, se omrežna funkcija
izklopi. Ko sprejemnik znova vklopite,
traja dlje, da začne znova delovati.
Opomba
Kadar je sprejemnik v stanju pripravljenosti,
indikator ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti) na
sprednji plošči zasveti oranžno, če je možnost
»Network Standby« nastavljena na »On«.
Meni s sistemskimi
nastavitvami
Nastavitve sprejemnika lahko prilagodite.
x Jezik
Omogoča izbiro jezika za sporočila na
zaslonu.
• Angleščina
• Francoščina
• Nemščina
• Španščina
x Samodejni preklop v stanje
pripravljenosti
Omogoča nastavitev sprejemnika, da
samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, kadar ga ne uporabljate ali
kadar vanj ne vstopajo nobeni signali.
• On: preklopi v stanje pripravljenosti po
približno 20 minutah.
• Off: Ne preklopi v stanje pripravljenosti.
Opombi
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– izbran je vhod »FM TUNER«, »AM TUNER«,
»USB«, »HOME NETWORK« ali »SEN«,
– uporabljate funkcijo PARTY STREAMING ali
AirPlay,
– programska oprema sprejemnika se
posodablja.
• Če hkrati uporabljate samodejni preklop
v stanje pripravljenosti in izklopni časovnik,
ima izklopni časovnik prednost.
x Posodobitev omrežja
Programsko opremo sprejemnika lahko
posodobite na najnovejšo različico.
Za podrobnosti glejte »Posodabljanje
programske opreme« (stran 72).
Preverjanje različice programske
opreme
1 Izberite možnost »Network Update« in
nato pritisnite gumb
.
2 Izberite možnost »Version« in nato
pritisnite gumb
.
Različica programske opreme se prikaže
na TV-zaslonu.
x Opozorilo o posodobitvah
93SI
Prilagajanje nastavitev
Določa, ali vas sistem obvesti o novi
različici programske opreme s sporočilom,
ki se prikaže na TV-zaslonu.
• On
• Off
Upravljanje brez načina OSD
Ta sprejemnik lahko upravljate prek
zaslona, tudi če televizor ni povezan
s sprejemnikom.
DISPLAY
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN O
Uporaba menija na zaslonu
1
Pritisnite gumb AMP MENU.
Na zaslonu sprejemnika se prikaže meni.
2
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
želeni meni, in nato pritisnite
gumb
.
3
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
parameter, ki ga želite prilagoditi,
in nato pritisnite gumb
.
4
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
želeno nastavitev, in nato pritisnite
gumb
.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite B ali RETURN O.
Izhod iz menija
Pritisnite gumb AMP MENU.
Opomba
Na zaslonu bodo morda nekateri parametri in
nastavitve videti zamegljeno. To pomeni, da niso
na voljo ali so fiksni in jih ni mogoče spreminjati.
94SI
Pregled menijev
V posameznem meniju so na voljo naslednje možnosti. Podrobnosti o krmarjenju po
menijih najdete v razdelku stran 94.
Parametri
[Display]
Nastavitve
samodejnega
umerjanja
[<AUTO CAL>]
Zagon samodejnega umerjanja
[A.CAL START]
Vrsta samodejnega umerjanjaa)
[CAL TYPE]
Samodejno ujemanje faza)
[A.P.M.]
Preizkusni tonb)
[TEST TONE]
Jakost sprednjega levega
zvočnikab)
[FL LEVEL]
Jakost sprednjega desnega
zvočnikab)
[FR LEVEL]
Jakost osrednjega zvočnikab)
[CNT LEVEL]
Jakost levega zvočnika za
prostorski zvokb)
[SL LEVEL]
Jakost desnega zvočnika za
prostorski zvokb)
[SR LEVEL]
Jakost zvočnika za prostorski zvok
na hrbtni stranib)
[SB LEVEL]
Jakost levega zvočnika za
prostorski zvok na hrbtni stranib)
[SBL LEVEL]
Jakost desnega zvočnika za
prostorski zvok na hrbtni stranib)
[SBR LEVEL]
Jakost sprednjega levega
visokotonskega zvočnikab)
[LH LEVEL]
Jakost sprednjega desnega
visokotonskega zvočnikab)
[RH LEVEL]
Jakost globokotoncab)
[SW LEVEL]
Nastavitve glasnosti
[<LEVEL>]
Nastavitve
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
OFF, FIX xxxc), AUTO xxxc)
od FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od CNT –10,0 dB do CNT
+10,0 dB (v korakih po 0,5 dB)
od SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
95SI
Prilagajanje nastavitev
Meni
[Display]
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Nastavitve zvočnikov Vzorec postavitve zvočnikov
[<SPEAKER>]
[SP PATTERN]
Dvignjenost osrednjega zvočnika
[CNT LIFT]
Velikost sprednjih zvočnikovb)
[FRT SIZE]
Velikost osrednjega zvočnikab)
[CNT SIZE]
Velikost prostorskih zvočnikovb)
[SUR SIZE]
Velikost sprednjih visokotonskih
zvočnikovb)
[FH SIZE]
Dodelitev zadnjega prostorskega
zvočnikad)
[SB ASSIGN]
Oddaljenost sprednjega levega
zvočnikab)
[FL DIST.]
Oddaljenost sprednjega desnega
zvočnikab)
[FR DIST.]
Oddaljenost osrednjega zvočnikab)
[CNT DIST.]
Nastavitve
5/2.1 do 2/0 (20 vzorcev)
od 1 do 10, OFF
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL
SPK B, BI-AMP, OFF
od FL 1,00 m do FL 10,00 m
(od FL 3’3” do FL 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
od FR 1,00 m do FR 10,00 m
(od FR 3’3” do FR 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
od CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
(od CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost levega prostorskega
od SL 1,00 m do SL 10,00 m
zvočnikab)
(od SL 3’3” do SL 32’9”)
[SL DIST.]
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost desnega prostorskega od SR 1,00 m do SR 10,00 m
zvočnikab)
(od SR 3’3” do SR 32’9”)
[SR DIST.]
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Razdalja do zvočnika za prostorski od SB 1,00 m do SB 10,00 m
zvok na hrbtni stranib)
(od SB 3’3” do SB 32’9”)
[SB DIST.]
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost zadnjega levega
od SBL 1,00 m do SBL 10,00 m
prostorskega zvočnikab)
(od SBL 3’3” do SBL 32’9”)
[SBL DIST.]
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost zadnjega desnega
od SBR 1,00 m do SBR 10,00 m
prostorskega zvočnikab)
(od SBR 3’3” do SBR 32’9”)
[SBR DIST.]
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost sprednjega levega
od LH 1,00 m do LH 10,00 m
visokotonskega zvočnikab)
(od LH 3’3” do LH 32’9”)
[LH DIST.]
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
96SI
Meni
[Display]
Nastavitve vhoda
[<INPUT>]
Parametri
[Display]
Nastavitve
Oddaljenost sprednjega desnega
visokotonskega zvočnikab)
[RH DIST.]
Oddaljenost globokotoncab)
[SW DIST.]
od RH 1,00 m do RH 10,00 m
(od RH 3’3” do RH 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Enota za merjenje razdalje
[DIST. UNIT]
Prehodna frekvenca sprednjih
zvočnikove)
[FRT CROSS]
Prehodna frekvenca osrednjega
zvočnikae)
[CNT CROSS]
Prehodna frekvenca prostorskih
zvočnikove)
[SUR CROSS]
Prehodna frekvenca sprednjih
visokotonskih zvočnikove)
[FH CROSS]
Način za vhod
[INPUT MODE]
Poimenovanje vhodov
[NAME IN]
Dodeljevanje digitalnega
avdio vhoda
[A. ASSIGN]
Nastavitve
prostorskega zvoka
[<SURROUND>]
HD-D.C.S. Vrsta učinkaf)
[HD-D.C.S. TYP]
od SW 1,00 m do SW 10,00 m
(od SW 3’3” do SW 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
FEET, METER
od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (v korakih po 10 Hz)
od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (v korakih po 10 Hz)
od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (v korakih po 10 Hz)
od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (v korakih po 10 Hz)
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Za več informacij v meniju
z nastavitvami vhoda glejte
razdelek »Poimenovanje vhodnega
vira« (stran 91).
Za podrobnosti glejte »Uporaba
drugih avdio vhodnih priključkov
(dodeljevanje avdio vhoda)«
(stran 80).
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Prilagajanje nastavitev
97SI
Meni
[Display]
Nastavitve EQ
[<EQ>]
Parametri
[Display]
Moč nizkih tonov sprednjih
zvočnikov
[FRT BASS]
Moč visokih tonov sprednjih
zvočnikov
[FRT TREBLE]
Glasnost nizkih tonov osrednjega
zvočnika
[CNT BASS]
Glasnost visokih tonov osrednjega
zvočnika
[CNT TREBLE]
Glasnost nizkih tonov prostorskih
zvočnikov
[SUR BASS]
Glasnost visokih tonov prostorskih
zvočnikov
[SUR TREBLE]
Glasnost nizkih tonov sprednjih
visokotonskih zvočnikov
[FH BASS]
Glasnost visokih tonov sprednjih
visokotonskih zvočnikov
[FH TREBLE]
Nastavitve radijskega Način sprejema postaj FM
sprejemnika
[FM MODE]
[<TUNER>]
Poimenovanje prednastavljenih
postaj
[NAME IN]
Zvočne nastavitve
Digital Legato Linear
[<AUDIO>]
[D.L.L.]
Optimiziranje zvoka
[OPTIMIZER]
Sinhronizira zvočni in video izhod
[A/V SYNC]
Napredna samodejna nastavitev
glasnosti
[AUTO VOL]
Izbira jezika digitalnega oddajanja
[DUAL MONO]
Stiskanje dinamičnega obsega
[D. RANGE]
98SI
Nastavitve
od FRT B. –10 dB do FRT B.
+10 dB (v korakih po 1.0 dB)
od FRT T. –10 dB do FRT T. +10 dB
(v korakih po 1.0 dB)
od CNT B. –10 dB do CNT B.
+10 dB (v korakih po 1.0 dB)
od CNT T. –10 dB do CNT T.
+10 dB (v korakih po 1.0 dB)
od SUR B. –10 dB do SUR B.
+10 dB (v korakih po 1.0 dB)
od SUR T. –10 dB do SUR T.
+10 dB (v korakih po 1.0 dB)
od FH B. –10 dB do FH B. +10 dB
(v korakih po 1.0 dB)
od FH T. –10 dB do FH T. +10 dB
(v korakih po 1.0 dB)
STEREO, MONO
Za podrobnosti glejte
»Poimenovanje prednastavljenih
postaj« (stran 49).
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
OFF, LOW, NORMAL
od 0 ms do 300 ms (v korakih po
10 ms), HDMI AUTO
A. VOL ON, A. VOL OFF
MAIN/SUB, MAIN, SUB
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Nastavitve
Nastavitve HDMI
[<HDMI>]
Nadzor za HDMI
[CTRL: HDMI]
Prehod
[PASS THRU]
Avdio izhod HDMI
[AUDIO OUT]
Raven globokotonca
[SW LEVEL]
Hiter pogled
[FAST VIEW]
Stanje pripravljenosti omrežja
[NET STBY]
Samodejni prekop v stanje
pripravljenosti
[AUTO STBY]
Različica prikaza
[VER. x.xxx]h)
CTRL ON, CTRL OFF
Sistemske nastavitve
[<SYSTEM>]
ONg), AUTO, OFF
AMP, TV+AMP
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
AUTO, OFF
STBY ON, STBY OFF
STBY ON, STBY OFF
a)
To nastavitev lahko izberete le po tem, ko ste izvedli samodejno umerjanje in shranili nastavitve.
b)
Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku nekateri parametri ali nastavitve morda ne bodo na voljo.
c) xxx predstavlja kanal zvočnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Ta parameter lahko izberete le, če možnost »SP PATTERN« ni nastavljena na možnost z zadnjim
prostorskim zvočnikom ali sprednjimi visokotonskimi zvočniki (stran 86).
e) Ta parameter lahko izberete le, če je zvočnik nastavljen na velikost »SMALL«.
f)
Ta parameter lahko izberete le, če za zvočno polje izberete »HD-D.C.S.«.
g) Samo pri modelih v Avstraliji in Mehiki.
h) x.xxx je številka različice.
Prilagajanje nastavitev
99SI
Ogled informacij na zaslonu
Zaslon prikazuje številne informacije
o stanju sprejemnika, kot je zvočno polje.
1 Izberite vhod, za katerega želite
preveriti informacije.
2 Pritisnite gumb AMP in nato večkrat
pritisnite gumb DISPLAY.
Vsakič, ko pritisnete DISPLAY, se zaslon
spreminja v naslednjem krožnem
zaporedju.
Indeksno ime vhoda1) t Izbrani
vhod t Trenutno uporabljeno
zvočno polje2) t Raven glasnosti t
Informacije o pretakanju3)
Poslušanje radia FM in AM
Ime prednastavljene postaje1) t
Frekvenca t Trenutno uporabljeno
zvočno polje2) t Raven glasnosti
Pri sprejemanju oddajanja RDS
(samo pri modelih v Evropi in Avstraliji)
Ime storitve programa ali ime
prednastavljene postaje1) t Frekvenca,
pas in prednastavljena številka t
Trenutno uporabljeno zvočno polje2) t
Raven glasnosti
1) Indeksno ime se prikaže le, če ste ga dodelili
vhodu ali prednastavljeni postaji.
Indeksno ime se ne prikaže, če ste vnesli le
presledke ali če je enako imenu vhoda.
2)
»PURE.DIRECT« se prikaže, če je vključena
funkcija Pure Direct.
3) Informacije o pretakanju se morda ne bodo
prikazale.
Opomba
Znak ali oznake se v nekaterih jezikih morda ne
bodo prikazali.
100SI
3
Vnovična dodelitev gumba
za izbiro vhoda
Privzete nastavitve gumbov za izbiro vhoda
lahko spremenite, da bodo ustrezali opremi
sistema. Če na primer priključite
predvajalnik Blu-ray Disc v vtičnico SAT/
CATV sprejemnika, lahko nastavite gumb
SAT/CATV na daljinskem upravljalniku
tako, da upravlja predvajalnik Blu-ray Disc.
Opomba
Gumbov za izbiro vhoda TV, FM, AM, USB,
HOME NETWORK, SEN ni mogoče znova
dodeliti.
TV ?/1
Primer: Pritisnite 1 in nato sprostite
gumb TV ?/1. Zdaj lahko z gumbom
SAT/CATV upravljate predvajalnik
Blu-ray Disc.
Kategorije
Pritisnite
Predvajalnik Blu-ray Disc
(način upravljanja BD1)a)
1
Snemalnik Blu-ray Disc
(način upravljanja BD3)a)
2
DVD-predvajalnik
(način upravljanja DVD1)
3
DVD-snemalnik
(način upravljanja DVD3)b)
4
Videorekorder
(način upravljanja VTR3)c)
5
CD-predvajalnik
6
a) Podrobnosti o nastavitvi BD1 ali BD3
Številski
gumbi
1
Gumbi za
izbiro vhoda
Pridržite gumb za izbiro vhoda, za
katerega želite spremeniti dodelitev,
in nato pridržite še gumb TV ?/1.
Primer: Hkrati pridržite gumb
SAT/CATV in gumb TV ?/1.
2
najdete v navodilih za uporabo, ki so
priložena predvajalniku ali snemalniku
Blu-ray Disc.
b)
DVD-snemalnike Sony upravljate
z nastavitvijo DVD1 ali DVD3. Več
informacij je na voljo v navodilih za
uporabo, ki so priložena DVDsnemalniku.
c) Videorekorderje Sony upravljate
z nastavitvijo VTR 3, ki ustreza
načinu VHS.
Pridržite gumb TV ?/1 in hkrati
sprostite gumb za izbiro vhoda.
Primer: Pridržite gumb TV ?/1 in
hkrati sprostite gumb SAT/CATV.
101SI
Uporaba daljinskega upravljalnika
Uporaba daljinskega upravljalnika
Pritisnite ustrezni gumb za želeno
kategorijo, kot je prikazano v spodnji
tabeli, in nato sprostite gumb TV ?/1.
Ponastavitev gumbov
za izbiro vhoda
TV INPUT
Dodatne informacije
TV ?/1
?/1
Previdnostni ukrepi
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj
uide tekočina, izključite sprejemnik, pred
nadaljnjo uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljen serviser.
Viri napajanja
2–
1
2
Medtem ko držite gumb 2 –,
pritisnite in zadržite gumb ?/1 in
nato pritisnite gumb TV INPUT.
Sprostite vse gumbe.
Gumbi za izbiro vnosa so ponastavljeni
na njihovo privzeto nastavitev.
• Pred uporabo sprejemnika preverite,
ali delovna napetost ustreza lokalnemu
viru napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
• Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z virom napajanja
(napajalnim omrežjem) z izmeničnim
tokom, tudi če je izklopljena.
• Če sprejemnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, ga izključite iz
električne vtičnice. Napajalni kabel
odstranite tako, da primete vtič in ga
izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
• (Samo pri modelih v ZDA in Kanadi)
Zaradi zagotavljanja varnosti je en
priključek vtikača širši od drugega, tako
da je vtikač mogoče v električno vtičnico
priključiti samo na en način. Če vtikača ni
mogoče ustrezno priključiti v električno
vtičnico, se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Pri segrevanju
Povsem običajno je, da se sprejemnik
med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika pri
visoki glasnosti se temperatura zgornjega,
stranskega in spodnjega dela ohišja znatno
poviša. Če želite preprečiti morebitne
opekline, se ne dotikajte ohišja.
102SI
Postavitev
Delovanje
Pred priključitvijo drugih komponent
izklopite sprejemnik in ga izključite iz
napajanja.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih
blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta
alkohol in bencin.
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sprejemnika pojavi katera
od spodnjih težav, poskusite težavo
odpraviti sami, tako da upoštevate ta
navodila za odpravljanje težav. Če težave ne
morete odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony. Če serviser pri
popravilu zamenja nekatere dele naprave,
lahko te dele obdržite.
Vklop
Sprejemnik se samodejno izklopi.
• Možnost »Auto Standby« je
nastavljena na »On« (stran 93).
• Funkcija izklopnega časovnika deluje
(stran 14).
• Funkcija »PROTECTOR« deluje
(stran 114).
Indikator ?/1 (vklop/stanje
pripravljenosti) hitro utripa.
• Pri posodabljanju programske opreme
je prišlo do napake. Izključite napajalni
kabel in ga nato znova priključite.
Sprejemnik bo poskusil posodabljati
programsko opremo. Če indikator
hitro utripa še naprej, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Slika
Na televizorju ni slike.
• Z gumbi za izbiro vhoda izberite
ustrezni vhodni signal.
• Televizor nastavite na ustrezni način
za vhod.
• Zvočno opremo postavite stran od
televizorja.
• Kabli morajo biti pravilno in ustrezno
povezani z opremo.
103SI
Dodatne informacije
• Sprejemnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje in zagotovite
dolgo življenjsko dobo sprejemnika.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
• Na sprejemnik ne odlagajte ničesar,
kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
naprav, kot so televizor, videorekorder
ali predvajalnik kaset. (Če sprejemnik
postavite preblizu televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika kaset,
s katerim ga uporabljate, lahko nastane šum
ali popačena slika. Verjetnost, da se to
zgodi, je še posebej velika, če uporabljate
notranjo anteno. Zato je priporočljivo
uporabljati zunanjo anteno.)
• Pri postavljanju sprejemnika na obdelano
površino (z voskom, oljem, polirnim
sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne
nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
• Morda boste morali opremo nastaviti
(odvisno od opreme za predvajanje).
Upoštevajte navodila za uporabo, ki so
priložena posamezni opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov, še posebej
za prenos datotek, ki podpirajo
prenose 1080p, Deep Color (Deep
Colour), 4K ali 3D.
Na televizorju ni slike 3D.
• Slike 3D morda ne bodo prikazane,
odvisno od televizorja in video
opreme. Preverite oblike slik 3D ki jih
podpira sprejemnik (stran 117).
Meni OSD se ne prikaže na TV-zaslonu.
• Pritisnite gumb HOME.
• Preverite, ali je televizor pravilno
povezan.
• Lahko traja nekaj časa, da se meni
OSD prikaže na zaslonu, odvisno od
TV-zaslona.
Zaslon je izklopljen.
• Če svet indikator PURE DIRECT,
pritisnite PURE DIRECT, da izklopite
funkcijo (stran 55).
• Če želite prilagoditi svetlost zaslona,
na sprejemniku pritisnite gumb
DIMMER.
Na televizorju ni slike 4K.
• Slike 4K morda ne bodo prikazane,
odvisno od televizorja in video
opreme. Preverite zmogljivost videa
ter nastavitev televizorja in video
opreme. Poleg tega preverite, ali ste
video opremo povezali v razpoložljiv
priključek HDMI IN za 4K na
sprejemniku.
Ko je sprejemnik v stanju pripravljenosti,
televizor ne prikaže slike.
• Ko sprejemnik preklopi v stanje
pripravljenosti, je prikazana slika iz
zadnje opreme HDMI, ki je bila
izbrana pred izklopom sprejemnika.
Če imate drugo opremo, jo uporabite
in izvedite predvajanje z enim dotikom
ali pa vklopite sprejemnik in izberite
opremo HDMI, ki jo želite uporabiti.
• (samo pri modelih v Avstraliji in Mehiki)
Če v sprejemnik priključite opremo, ki
ne podpira funkcije BRAVIA Sync,
mora biti možnost »Pass Through«
v meniju HDMI Settings nastavljena
na »On« (stran 90).
104SI
Zvok
Ni zvoka, ne glede na izbrano opremo,
ali pa je zvok komaj slišen.
• Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
vstavljeni v vhodne/izhodne
priključke za ustrezne priključke na
sprejemniku, zvočnikih in opremi.
• Sprejemnik in vsa oprema morajo biti
vklopljeni.
• Prepričajte se, da gumb MASTER
VOLUME ni nastavljen na »VOL MIN«.
• Prepričajte se, da možnost SPEAKERS
ni nastavljena na »SPK OFF«
(stran 34).
• Slušalke ne smejo biti priključene
v sprejemnik.
• Če želite preklicati funkcijo za izklop
zvoka, na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb
.
• Želeno opremo izberete tako, da
pritisnete gumb za izbiro vhoda na
daljinskem upravljalniku ali obrnete
gumb INPUT SELECTOR na
sprejemniku (stran 40).
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
• Preverite, ali so zvočniki in oprema
ustrezno povezani.
• Prepričajte se, da v bližini
povezovalnih kablov ni pretvornika
ali motorja oziroma da so kabli od
televizorja ali vira fluorescentne
svetlobe oddaljeni vsaj 3 metre
(10 čevljev).
• Premaknite avdio opremo stran od
televizorja.
• Priključki so umazani. Obrišite jih
s krpo, ki je rahlo navlažena
z alkoholom.
Zvoka ni ali pa je iz določenih zvočnikov
zvok komaj slišen.
• Priključite slušalke v priključek
PHONES, da preverite, ali se zvok
predvaja prek slušalk. Če se prek
slušalk predvaja samo en kanal,
oprema morda ni pravilno povezana
s sprejemnikom. Preverite, ali so vsi
kabli v celoti vstavljeni v priključke
na sprejemniku in opremi.
Če se prek slušalk predvajata oba
kanala, sprednji zvočnik morda ni
pravilno povezan s sprejemnikom.
Preverite povezavo sprednjega
zvočnika, ki ne predvaja zvoka.
• Pri analogni opremi morate povezati
priključek z oznako L in priključek
z oznako R (analogna oprema zahteva
oba priključka). Uporabite zvočni
kabel (ni priložen).
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika
(stran 87).
• V meniju Speaker Settings v razdelku
z menijem Auto Calibration ali
z možnostjo »Speaker Pattern«
preverite, ali so nastavitve zvočnikov
ustrezne za namestitev. Nato prek
možnosti »Test Tone« v meniju
Speaker Settings preverite, ali se zvok
prek posameznega zvočnika pravilno
predvaja.
• Nekatere plošče nimajo informacij
Dolby Digital Surround EX.
• Preverite, ali je globokotonec pravilno
in ustrezno povezan.
• Globokotonec mora biti vklopljen.
• Glede na izbrano zvočno polje
globokotonec morda ne bo
predvajal zvoka.
• Ko so vsi zvočniki nastavljeni na
»Large« in je izbrana možnost »Neo:6
Cinema« ali »Neo:6 Music«,
globokotonec ne predvaja zvoka.
Določena oprema ne predvaja zvoka.
• Preverite, ali je oprema pravilno
povezana z ustreznimi priključki za
avdio vhod.
• Preverite, ali so kabli, ki se uporabljajo
za povezavo, v celoti vstavljeni
v vtičnice na sprejemniku in opremi.
• Preverite način INPUT MODE
(stran 79).
• Preverite, ali je oprema pravilno
povezana z ustrezno vtičnico HDMI.
• Morda boste morali nastaviti povezavo
HDMI za opremo (odvisno od opreme
za predvajanje). Upoštevajte navodila
za uporabo, ki so priložena posamezni
opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov, še posebej
za prenos datotek, ki podpirajo
prenose 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K ali 3D.
• Ko se na TV-zaslonu prikaže OSD,
sprejemnik morda ne bo predvajal
zvoka. Z gumbom HOME odprite
105SI
Dodatne informacije
• Če želite zvok predvajati prek zvočnika
televizorja, možnost »HDMI Audio
Out« v meniju HDMI Settings
nastavite na »TV+AMP« (stran 91). Če
predvajanje večkanalnega zvočnega
vira ni mogoče, izberite »AMP«.
Vendar se zvok ne po predvajal prek
zvočnika televizorja.
• Ob spremembi frekvence vzorčenja,
števila kanalov ali oblike izhodnih
zvočnih signalov opreme za
predvajanje lahko pri predvajanju
zvoka nastanejo motnje.
•
•
•
•
•
•
•
•
osnovni meni in znova pritisnite
gumb HOME.
Povezana oprema lahko povzroči
zaustavitev prenosa zvočnih signalov
prek vtičnice HDMI (zaradi njihove
oblike, frekvence vzorčenja, bitne
dolžine itd.). Če je kakovost slike slaba
ali če se zvok opreme, povezane prek
kabla HDMI, ne predvaja, preverite
nastavitev priključene opreme.
Če povezana oprema ni združljiva
s tehnologijo za zaščito avtorskih
pravic (HDCP), se lahko slika in/ali
zvok ob prenosu signalov prek vtičnice
HDMI TV OUT popači oziroma se ne
predvaja. V tem primeru preverite
tehnične podatke o povezani opremi.
Če želite predvajati zvočne vsebine
z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD),
nastavite ločljivost slike opreme za
predvajanje na več kot 720p/1080i.
Pred uporabo možnosti DSD in
večkanalnega linearnega zvoka PCM
je treba določiti nastavitve ločljivosti
slike opreme za predvajanje. Preberite
navodila za uporabo opreme za
predvajanje.
Preverite, ali televizor podpira funkcijo
System Audio Control.
Če televizor ne podpira funkcije
System Audio Control, nastavite
možnost »HDMI Audio Out«
v meniju HDMI Settings na
– »TV+AMP«, če želite predvajati
zvok prek zvočnika televizorja in
sprejemnika,
– »AMP«, če želite predvajati zvok
prek sprejemnika.
Če povežete sprejemnik z video
opremo (projektor itd.), se zvok morda
ne bo predvajal. V tem primeru
možnost »HDMI Audio Out«
v meniju HDMI Settings nastavite na
»AMP« (stran 91).
Če je na sprejemniku izbran vhodni
signal televizorja in oprema, ki je
priključena na sprejemnik, ne
predvaja zvoka:
106SI
– spremenite vhodni signal
sprejemnika v HDMI, če si želite
ogledati program z opremo, ki je
v sprejemnik priključena prek
povezave HDMI;
– spremenite TV kanal, če si želite
ogledati televizijsko oddajo;
– izberite ustrezno opremo ali želeni
vhodni signal, če si želite ogledati
program z opremo, ki je priključena
v televizor. Več o tem preberite
v navodilih za uporabo televizorja.
• Če uporabljate možnost »Analog
Direct« se zvok ne predvaja. Uporabite
drugo zvočno polje (stran 51).
• Če je funkcija Control for HDMI
aktivirana, priključene opreme ni
mogoče upravljati z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
– Morda boste morali nastaviti
opremo in televizor (odvisno od
priključene opreme in televizorja).
Upoštevajte navodila za uporabo, ki
so priložena posamezni opremi in
televizorju.
– Spremenite vhodni signal
sprejemnika v vhod HDMI, ki je
priključen na opremo.
• Prepričajte se, da izbrana vtičnica za
digitalni avdio vhod ni dodeljena
drugim vhodom (stran 80).
Zvočniki na levi in desni strani zvoka ne
predvajajo v ravnovesju oziroma ga
predvajajo obratno.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno in ustrezno priključeni.
• V meniju Speaker Settings prilagodite
parametre ravni glasnosti zvoka.
Večkanalni zvok Dolby Digital ali DTS
se ne predvaja.
• Preverite, ali je DVD (ali drug medij),
ki ga predvajate, posnet v obliki
Dolby Digital ali DTS.
• Med povezovanjem DVDpredvajalnika (ali druge naprave)
z vtičnicami za digitalni vhod na
sprejemniku preverite, ali je nastavitev
Učinka prostorskega zvoka ni
mogoče doseči.
• Izbrati morate zvočno polje za film
ali glasbo (stran 51).
• Med sprejemanjem signalov DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ali Dolby TrueHD
s frekvenco vzorčenja, ki je večja od
48 kHz, zvočna polja ne delujejo.
Preizkusni ton se ne oddaja iz zvočnikov.
• Kabli zvočnika morda niso trdno
priključeni. Preverite, kako so
priključeni in se prepričajte, da jih ni
mogoče izključiti že z rahlim potegom.
• V kablih zvočnika je morda prišlo do
kratkega stika.
• Prepričajte se, da ne uporabljate
funkcije PARTY STREAMING
(stran 68).
Preizkusni ton se oddaja iz drugega
zvočnika kot je tisti, prikazan na
TV-zaslonu.
• Nastavljeni vzorec zvočnikov je
nepravilen. Prepričajte se, da se
povezave in vzorec zvočnikov
pravilno ujemajo.
Ko je sprejemnik v stanju pripravljenosti,
televizor ne predvaja zvoka.
• Ko sprejemnik preklopi v stanje
pripravljenosti, se predvaja zvok
iz zadnje opreme HDMI, ki je bila
izbrana pred izklopom sprejemnika.
Če imate drugo opremo, jo uporabite
in izvedite predvajanje z enim dotikom
ali pa vklopite sprejemnik in izberite
opremo HDMI, ki jo želite uporabiti.
• (samo pri modelih v Avstraliji in Mehiki)
Če v sprejemnik priključite opremo,
ki ne podpira funkcije BRAVIA Sync,
mora biti možnost »Pass Through«
v meniju HDMI Settings nastavljena
na »On« (stran 90).
Med predvajanjem zvoka in prikazom
slike pride do časovnega zamika.
• Prepričajte se, da funkcija PARTY
STREAMING ne deluje. Funkcijo
PARTY izklopite tako, da pritiskate
tipko PARTY START/CLOSE, dokler se
ne prikaže sporočilo »CLOSE PARTY«.
Za podrobnosti glejte stran 69.
Sprejemnik
Sprejem FM je slab.
• Za povezavo sprejemnika z zunanjo
anteno FM uporabite 75-ohmski
koaksialni kabel (ni priložen), kot je
prikazano spodaj.
Zunanja antena FM
Sprejemnik
Sistem ne sprejema signala radijskih postaj.
• Preverite, ali sta anteni ustrezno
priključeni. Prilagodite položaj anten in
po potrebi priključite zunanjo anteno.
• Jakost signala radijskih postaj pri
samodejnem iskanju postaj je premajhna.
Uporabite neposredno iskanje.
• Intervali morajo biti ustrezno
nastavljeni (pri neposrednem iskanju
radijskih postaj AM) (stran 48).
• Ni prednastavljenih postaj ali so
izbrisane (pri iskanju prednastavljenih
postaj). Prednastavite radijske postaje
(stran 49).
• Pritisnite gumb AMP in nato večkrat
pritisnite gumb DISPLAY na
107SI
Dodatne informacije
za digitalni zvočni izhod povezane
opreme na voljo.
• Možnost »HDMI Audio Out«
v meniju HDMI Settings nastavite na
»AMP« (stran 91).
• Zvočne vsebine z visoko bitno
hitrostjo (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), DSD in večkanalni
linearni zvok PCM lahko predvajate
samo prek povezave HDMI.
daljinskem upravljalniku, da se na
zaslonu prikaže frekvenca.
Storitev RDS ne deluje.*
• Prepričajte se, da poslušate postajo
FM RDS.
• Izberite postajo FM z močnejšim
signalom.
• Izbrana postaja ne oddaja signala
RDS ali je signal prešibek.
Informacije RDS, ki jih želite,
niso prikazane.*
• Storitev morda začasno ni na voljo.
Če želite izvedeti, ali je storitev na
voljo, se obrnite na radijsko postajo.
* Samo pri modelih v Evropi in Avstraliji.
iPod ali iPhone
Zvok je popačen.
• Pritiskajte gumb 2 – na daljinskem
upravljalniku.
• Nastavite možnost »EQ« na napravi
iPod ali iPhone na »Off« ali »Flat«.
Zvočnik naprave iPod ali iPhone ne
oddaja zvoka.
• Napravo iPod ali iPhone odstranite
in znova priključite.
Naprave iPod ali iPhone ni mogoče polniti.
• Preverite, ali je sprejemnik vklopljen.
• Preverite, ali je naprava iPod ali iPhone
čvrsto priključena.
Naprava iPod ali iPhone ne deluje.
• Preverite, ali ste odstranili zaščitni
ovitek naprave iPod ali iPhone.
• Nekaj časa lahko traja, da se
predvajanje začne (odvisno od vsebine
naprave iPod ali iPhone).
• Izklopite sprejemnik in odstranite
napravo iPod/iPhone. Sprejemnik
znova vklopite in priključite napravo
iPod/iPhone.
• Uporabljate nepodprto vrsto naprave
iPod ali iPhone. Podprte vrste naprav
si oglejte v razdelku »Združljivi modeli
108SI
naprav iPod/iPhone« (stran 42).
Glasnost zvonjenja naprave iPhone se
ne spreminja.
• Glasnost zvonjenja prilagodite
z upravljalnimi tipkami na napravi
iPhone.
Naprava USB
Ali uporabljate podprto vrsto naprave USB?
• Če priključite nepodprto vrsto naprave
USB, lahko pride do spodnjih težav.
Podprte vrste naprav si oglejte
v razdelku »Združljive naprave USB«
(stran 44).
– Sistem ne prepozna naprave USB.
– Imena datotek ali map se ne
prikažejo na sprejemniku.
– Predvajanje ni mogoče.
– Zvok je prekinjen.
– Sliši se šum.
– Zvok je popačen.
Sliši se šum, zvok preskakuje ali je
popačen.
• Sprejemnik izklopite, znova priključite
napravo USB in sprejemnik vklopite.
• Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo
šum oziroma so popačeni.
Sprejemnik ne prepozna naprave USB.
• Izklopite sprejemnik in odstranite
napravo USB. Sprejemnik znova
vklopite in priključite napravo USB.
• Priključite podprto napravo USB
(stran 44).
• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
Predvajanje se ne začne.
• Sprejemnik izklopite, znova priključite
napravo USB in sprejemnik vklopite.
• Priključite podprto napravo USB
(stran 44).
• Pritisnite gumb N, da zaženete
predvajanje.
Naprave USB ni mogoče priključiti
v vrata (USB).
• Naprava USB je priključena narobe.
Priključite napravo USB v pravilni
smeri.
Nepravilen prikaz.
Na zaslonu je dalj časa prikazano
»Reading« ali pa traja dolgo, da se
predvajanje začne.
• Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih:
– na napravi USB je veliko map ali
datotek,
– datotečna struktura je zelo
zapletena,
– pomnilnik je zelo velik,
– notranji pomnilnik je fragmentiran.
Zato priporočamo, da upoštevate
naslednje:
– Skupno število map na napravi USB:
256 ali manj (vključno z mapo
»ROOT«)
– Skupno število datotek v mapi:
256 ali manj
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
• Datotek MP3 in MP3 PRO ni mogoče
predvajati.
• Zvočna datoteka ima več posnetkov.
• Nekatere datoteke AAC morda ne
bodo pravilno predvajane.
• Datotek WMA v obliki Windows
Media Audio Lossless in Professional
ni mogoče predvajati.
• Podprte so samo naprave USB
z datotečnimi sistemi FAT16 ali
FAT32.*
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16
in FAT32, vendar ju nekatere naprave USB
ne podpirajo.
Več informacij poiščite v navodilih za
uporabo posamezne naprave USB ali se
obrnite na proizvajalca.
Omrežna povezava
Sprejemnik ne more vzpostaviti
povezave s funkcijo WPS prek
brezžične povezave LAN.
• Ko je dostopna točka nastavljena na
WEP, s funkcijo WPS ne morete
vzpostaviti povezave z omrežjem.
Ko najdete dostopno točko z uporabo
iskanja dostopne točke, nastavite
omrežje.
Prikaže se sporočilo o napaki.
• Oglejte si vrsto napake. Glejte
»Seznam sporočil omrežnih funkcij«
(stran 73).
Povezave z omrežjem ni mogoče
vzpostaviti.
• Preverite stanje omrežja. Glejte
razdelek »Informacije«, nato v 2.
koraku izberite možnost »Physical
Connection« (stran 92).
Če se prikaže sporočilo »Connection
Fail«, znova nastavite omrežno
povezavo (stran 56).
• Ko ima sistem vzpostavljeno povezavo
z brezžičnima omrežjem, zmanjšajte
razdaljo med sprejemnikom in
109SI
Dodatne informacije
• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani.
• Sprejemnik lahko prikaže naslednje
kode znakov:
– Velike črke (A–Z)
– Male črke (a–z)
– Številke (0–9)
– Simboli (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Drugi znaki morda ne bodo pravilno
prikazani.
• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo zvočne datoteke na
prvi particiji.
• Predvajanje je mogoče do največ osme
ravni (vključno z mapo »ROOT«).
• Na napravi je več kot 256 map
(vključno z mapo »ROOT«).
• V posamezni mapi je več kot
256 datotek.
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene
z gesli, ni mogoče predvajati.
•
•
•
•
brezžičnim usmerjevalnikom/
dostopno točko LAN in ponovno
zaženite nastavitev.
Preverite nastavitve brezžičnega
usmerjevalnika/dostopne točke LAN
in ponovno zaženite namestitev.
Za podrobnosti o nastavitvah naprav
glejte navodila za uporabo naprav.
Prepričajte se, da uporabljate brezžični
usmerjevalnik/dostopno točko LAN.
Na brezžična omrežja vpliva
elektromagnetno sevanje, ki ga oddaja
mikrovalovna pečica in druge naprave.
Enoto umaknite stran od teh naprav.
Prepričajte se, da je brezžični
usmerjevalnik/dostopna točka LAN
vklopljen/a.
•
•
•
•
Sprejemnika ni mogoče upravljati
z napravo TV SideView.
• Ko ga vklopite, lahko sprejemnik dalj
časa vzpostavlja povezavo z omrežjem.
Malce počakajte in nato poskusite
znova uporabiti aplikacijo TV
SideView.
• Če želite aplikacijo TV SideView
uporabljati takoj po vklopu
sprejemnika, mora biti možnost
»Network Standby« v meniju Network
Settings nastavljena na »On«.
•
Menija Network Settings ni mogoče izbrati.
• Po vklopu sprejemnika malce
počakajte, nato pa znova izberite
meni Network Settings.
Domače omrežje
Povezave z omrežjem ni mogoče
vzpostaviti.
• Prepričajte se, da je brezžični
usmerjevalnik/dostopna točka
LAN vklopljen/a.
• Strežnik mora biti vklopljen.
• Omrežne nastavitve na sprejemniku
morda niso pravilne. Preverite stanje
omrežja. Glejte razdelek
»Informacije«, nato v 2. koraku
110SI
•
izberite možnost »Physical
Connection« (stran 92).
Če se prikaže sporočilo »Connection
Fail«, znova nastavite omrežno
povezavo (stran 56).
Povezava s strežnikom je lahko
motena. Znova ga zaženite.
Potrdite, da sta sprejemnik in strežnik
pravilno povezana z brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko
LAN.
Prepričajte se, da je strežnik pravilno
nastavljen (stran 56). Prepričajte se, da
je sprejemnik prijavljen v strežnik in
omogoča pretakanje zvočne vsebine
iz strežnika.
Ko ima sistem vzpostavljeno povezavo
z brezžičnim omrežjem, zmanjšajte
razdaljo med sprejemnikom in
brezžičnim usmerjevalnikom/
dostopno točko LAN.
Če je funkcija ICF (Internet Connection
Firewall) v računalniku omogočena,
lahko sprejemniku prepreči vzpostavitev
povezave z računalnikom (samo, če je
računalnik uporabljen kot strežnik).
Vzpostavitev povezave za sprejemnik
omogočite tako, da spremenite
nastavitve požarnega zidu. (Več
informacij o tem je na voljo v navodilih
za uporabo, ki so priložena računalniku.)
Če ste izvedli inicializacijo
sprejemnika ali sistemsko obnovitev
strežnika, znova prilagodite omrežne
nastavitve (stran 56).
Strežnik (računalnik) ni prikazan na
seznamu strežnikov. (Na TV-zaslonu se
prikaže »No Server«.)
• Morda ste sprejemnik vklopili, preden
ste vklopili strežnik. Osvežite seznam
strežnikov (stran 62).
• Prepričajte se, da je brezžični
usmerjevalnik/dostopna točka LAN
vklopljen/a.
• Strežnik mora biti vklopljen.
• Prepričajte se, da je strežnik pravilno
nastavljen (stran 56). Prepričajte se, da
je sprejemnik prijavljen v strežnik in
Zvočnih podatkov ni mogoče ustrezno
predvajati.
• Izbrano je naključno predvajanje.
Pritiskajte gumb SHUFFLE, dokler
napis »SHUF« ne izgine.
Predvajanje se ne začne oz. se ne
pomakne samodejno na naslednji
posnetek ali datoteko.
• Zvočna datoteka, ki jo želite predvajati,
mora biti v obliki, ki jo sprejemnik
podpira (stran 62).
• Datotek WMA z zaščito avtorskih
pravic DRM ni mogoče predvajati.
Za več informacij o preverjanju zaščite
avtorskih pravic za datoteke WMA
glejte stran 65.
Zvok je med predvajanjem prekinjen.
• Pasovna širina brezžičnega omrežja
LAN je morda prenizka. Zmanjšajte
razdaljo med sprejemnikom in
brezžičnim usmerjevalnikom/
dostopno točko LAN, brez kakršnih
koli ovir med njima.
• Ko uporabljate računalnik kot
strežnik, se lahko v računalniku izvaja
veliko aplikacij. Če je v računalniku
omogočena protivirusna zaščita, jo
začasno onemogočite, saj potrebuje
veliko količino sistemskih virov.
• Če hkrati deluje več naprav, posnetkov
morda ne bo mogoče predvajati
(odvisno od omrežnega okolja).
Izklopite eno napravo, da sprejemniku
omogočite predvajanje posnetkov.
Prikaže se »Cannot Play«.
• Predvajate lahko samo zvočne datoteke.
• Prepričajte se, da je strežnik pravilno
nastavljen (stran 56). Prepričajte se, da
je sprejemnik prijavljen v strežnik in
omogoča pretakanje zvočne vsebine
iz strežnika.
• Preverite, ali so zvočne datoteke
v strežniku poškodovane ali izbrisane.
Upoštevajte navodila za uporabo, ki so
priložena strežniku.
• Naslednjih posnetkov ni mogoče
predvajati:
– posnetkov, ki kršijo omejitve
predvajanja;
– posnetkov z nepravilnimi podatki
o avtorskih pravicah;
– posnetkov, kupljenih v spletni
glasbeni trgovini, ki ne omogoča
pretakanja vsebine prek domačega
omrežja;
– posnetkov v obliki, ki je sprejemnik
ne podpira (stran 62).
• Prepričajte se, da izbrani posnetek ni
bil izbrisan iz strežnika. Če je bil
posnetek izbrisan, izberite drugega.
• Prepričajte se, da je brezžični
usmerjevalnik/dostopna točka LAN
vklopljen/a.
• Strežnik mora biti vklopljen.
• Povezava s strežnikom je lahko
motena. Znova ga zaženite.
• Potrdite, da sta sprejemnik in strežnik
pravilno povezana z brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko
LAN.
Prikaže se »No Track«.
• Če v izbrani mapi ni posnetkov ali
datotek, njene vsebine ni mogoče
prikazati.
Avtorsko zaščitenega posnetka v obliki
WMA ni mogoče predvajati.
• Za več informacij o preverjanju zaščite
avtorskih pravic za datoteke WMA
glejte stran 65.
111SI
Dodatne informacije
omogoča pretakanje zvočne vsebine
iz strežnika.
• Potrdite, da sta sprejemnik in strežnik
pravilno povezana z brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko
LAN. Preverite informacije
o omrežnih nastavitvah (stran 92).
• Glejte navodila za uporabo
brezžičnega usmerjevalnika/dostopne
točke LAN in preverite nastavitve
večvrstnega oddajanja. Če so
nastavitve večvrstnega oddajanja na
brezžičnem usmerjevalniku/dostopni
točki LAN omogočene, jih
onemogočite.
Predhodno izbranega posnetka ni
mogoče več izbrati.
• Informacije o posnetku v strežniku so
bile morda spremenjene. Strežnik
znova izberite s seznama strežnikov
(stran 62).
Naprave v domačem omrežju ne morejo
vzpostaviti povezave s sprejemnikom.
• Možnost »Network Standby« je morda
nastavljena na »Off«. Vklopite
sprejemnik ali možnost »Network
Standby« v meniju Network Settings
nastavite na »On« (stran 93).
• Prepričajte se, da je omrežje pravilno
nastavljeno. V nasprotnem primeru
povezave ni mogoče vzpostaviti
(stran 93).
• Naprava na seznamu naprav je
nastavljena na »Not Allow« (stran 63)
ali pa naprave ni na seznamu naprav
(stran 63).
• Nastavili ste največje dovoljeno število
(20) naprav, ki se lahko povežejo.
S seznama naprav izbrišite naprave,
ki jih ne potrebujete, in nastavite
možnost »Auto Access« na »Allow«
(stran 63).
• Upravljanje sprejemnika iz strežnika
se prekine, če sprejemnik izvaja enega
od spodnjih postopkov:
– Predvajanje posnetka, ki je shranjen
v strežniku (sprejemnik deluje kot
predvajalnik)
– Posodabljanje programske opreme
– Formatiranje sistema
Sprejemnik se ne vklopi samodejno, ko
do njega dostopajo naprave v omrežju.
• Sprejemnik ne podpira standarda
Wake-on-LAN, zato ga s funkcijo
Wake-on-LAN ni mogoče vklopiti,
če je možnost »Network Standby«
nastavljena na »Off«. Možnost
»Network Standby« v meniju Network
Settings (stran 92) nastavite na »On«,
da sprejemniku omogočite
komunikacijo z drugimi napravami
prek omrežja (stran 93).
112SI
Naprave v omrežju ne morejo vklopiti
sprejemnika.
• Sprejemnika ni mogoče vklopiti
s funkcijo Wake-on-LAN, ki jo
zaženejo druge naprave v omrežju.
Sprejemnik ne more predvajati posnetka,
ki se trenutno predvaja prek gostitelja
PARTY.
• Gostitelj PARTY predvaja posnetek
v zvočni obliki, ki je sprejemnik ne
podpira.
• Nekaj časa lahko traja, da se
predvajanje zvoka začne.
Sprejemnik se priduži neželenemu
gostitelju PARTY.
• Če se ob pridružitvi sprejemnika izvaja
več funkcij PARTY, se sprejemnik
morda ne bo mogel pridružiti
želenemu gostitelju PARTY. Izklopite
drugo funkcijo PARTY in se pridružite
želenemu gostitelju PARTY.
AirPlay
Sprejemnika iz naprave z operacijskim
sistemom iOS ni mogoče najti.
Zvok je prekinjen.
• V zvoku so lahko prekinitve, kar je
odvisno od omrežnega okolja, ko
uporabljate brezžično omrežje.
• Strežniki so preobremenjeni. Zaprite
vse nepotrebne programe, ki jih
trenutno uporabljate.
Tega sprejemnika ni mogoče upravljati.
• Posodobite različico programske
opreme naprave z operacijskim
sistemom iOS na najnovejšo različico
(stran 72).
• Posodobite programsko opremo
sprejemnika na najnovejšo različico
(stran 72).
• Prepričajte se, da druga naprava ne
pretaka istočasno na napravo, ki je
združljiva s funkcijo AirPlay.
Gumbi, kot so 2 +/–, N, X, x, .,
>, SHUFFLE in REPEAT ne delujejo.
• Prepričajte se, da so nastavitve, ki
programu iTunes omogočajo, da
sprejema ukaze sprejemnika,
aktivirane.
• Sprejemnik ni izbran kot oddaljeni
zvočnik na napravi z operacijskim
sistemom iOS. Za omrežni zvočnik
izberite sprejemnik.
Sprejemnik ne more vzpostaviti
povezave s storitvijo.
• Prepričajte se, da je brezžični
usmerjevalnik/dostopna točka LAN
vklopljen/a.
• Preverite stanje omrežja. Glejte
»Informacije« (stran 92) in pri 2.
koraku izberite možnost »Physical
Connection«. Če se prikaže napis
»Connection Fail«, znova nastavite
omrežno povezavo (stran 56).
• Ko ima sistem vzpostavljeno povezavo
z brezžičnim omrežjem, zmanjšajte
razdaljo med sprejemnikom in
brezžičnim usmerjevalnikom/
dostopno točko LAN.
• Če lahko v skladu z določili pogodbe
s ponudnikom internetnih storitev
vzpostavite internetno povezavo samo
z eno napravo naenkrat, ta naprava ne
bo imela dostopa do interneta, če je
druga naprava že povezana. Obrnite se
na operaterja ali ponudnika storitev.
Zvok je prekinjen.
• Pasovna širina brezžičnega omrežja
LAN je morda prenizka. Zmanjšajte
razdaljo med sprejemnikom in
brezžičnim usmerjevalnikom/
dostopno točko LAN, brez kakršnih
koli ovir med njima.
»BRAVIA« Sync (Control
for HDMI)
Funkcija nadzora za HDMI ne deluje.
• Preverite povezavo HDMI (stran 24).
• Možnost »Control for HDMI«
v meniju HDMI Settings mora biti
nastavljena na »On« (stran 90).
• Preverite, ali priključena oprema
podpira uporabo funkcije nadzora
za HDMI.
113SI
Dodatne informacije
• Preverite nastavitve požarnega zidu
za varnostno programsko opremo.
Podrobnosti najdete na spletni strani
(stran 115).
• Prepričajte se, da ima naprava
z operacijskim sistemom iOS ali
računalnik s programom iTunes
vzpostavljeno povezavo z domačim
omrežjem.
• Posodobite različico programske
opreme AirPlay na sprejemniku in
napravi z operacijskim sistemom iOS
na najnovejšo različico (stran 72).
SEN
• Preverite nastavitve nadzora za HDMI
na priključeni opremi. Več informacij
poiščite v navodilih za uporabo
priključene opreme.
• Če izključite kabel HDMI ali
spremenite povezavo, ponovite
postopke na strani »Priprava za
funkcijo »BRAVIA« Sync« (stran 76).
• Če je možnost »Control for HDMI«
nastavljena na »Off«, funkcija
»BRAVIA« Sync ne deluje pravilno,
čeprav je oprema povezana z vtičnico
HDMI IN.
• Vrste in število opreme, ki jo je
mogoče upravljati s funkcijo BRAVIA
Sync, so omejene s standardom HDMI
CEC, kot je opisano spodaj:
– Snemalna oprema (snemalnik
Blu-ray Disc, snemalnik DVD-jev
itd.): največ 3 komponente
– Oprema za predvajanje
(predvajalnik Blu-ray Disc,
DVD-predvajalnik itd.) največ
3 komponente
– Oprema v povezavi z radijskim
sprejemnikom: največ 4 komponente
– Sprejemnik AV (zvočni sistem):
največ 1 komponenta
Daljinski upravljalnik
Sporočila o napakah
Če pride do okvare, se na zaslonu prikaže
sporočilo. Prek sporočila lahko preverite
stanje sistema. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
PROTECTOR
Zvočnikom se dovaja neenakomeren tok
ali pa je sprejemnik pokrit in je prehod
zraka skozi prezračevalne odprtine
oviran. Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Odstranite predmet,
ki pokriva zgornjo ploščo sprejemnika,
preverite povezavo sprejemnika in ga
znova vklopite.
USB FAIL
Zaznan je bil prekomeren tok prek vrat
(USB). Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Preverite napravo
iPod, iPhone ali USB in jo odstranite
ter nato sprejemnik znova vklopite.
Za druga sporočila glejte »Seznam sporočil
po opravljenih meritvah v postopku
samodejnega umerjanja« (stran 85),
»Seznam sporočil za napravo iPod ali
iPhone« (stran 44), »Seznam sporočil USB«
(stran 47) in »Seznam sporočil omrežnih
funkcij« (stran 73).
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju za daljinski upravljalnik na
sprejemniku (stran 9).
• Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in
sprejemnikom.
• Če je raven napolnjenosti baterij
v daljinskem upravljalniku nizka,
jih zamenjajte z novimi.
• Izbrati morate ustrezen vhod na
daljinskem upravljalniku.
114SI
Brisanje pomnilnika
Odseki s priporočili
Izbrisati želim
Glejte
Vse shranjene nastavitve
stran 81
Prilagojena zvočna polja
stran 55
Več o informacijah za
podporo
Najnovejše informacije o sprejemniku
so na voljo na spodnji spletni strani.
Za uporabnike v Avstraliji:
http://www.sony-asia.com/support
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
http://esupport.sony.com/LA
Ojačevalnik
Model za Mehiko1)
Minimalna izhodna moč RMS
(6 ohmov, 20–20 kHz, THD 0,09 %)
90 + 90 W
Izhodna moč pri stereo načinu1)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
100 + 100 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu1) 2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
140 W za vsak kanal
Drugi modeli1)
Minimalna izhodna moč RMS1)
(6 ohmov, 20–20 kHz, THD 0,09 %)
95 + 95 W
Izhodna moč pri stereo načinu1)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
110 + 110 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu1) 2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
150 W za vsak kanal
1) Izmerjeno pod temi pogoji:
Območje
Napajanje
Mehika
127 V pri
izmeničnem toku,
60 Hz
Evropa, Avstralija
230 V pri
izmeničnem toku,
50 Hz
2) Referenčna izhodna moč sprednjega,
osrednjega, prostorskega, zadnjega
prostorskega in sprednjega visokotonskega
zvočnika. Odvisno od nastavitev zvočnega polja
in vira se zvok morda ne bo predvajal.
Frekvenčni odziv
Analogni
10–100 kHz, +0,5/–2 dB
(z obhodom nastavitev zvočnega
polja in izenačevalnika)
115SI
Dodatne informacije
Za uporabnike v Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Tehnični podatki
Vhod
Analogni
Občutljivost: 500 mV/50 kiloohmov
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksialni)
Impedanca: 75 ohmov
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optični)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izhod (analogni)
SUBWOOFER
Napetost: 2 V/1 kiloohm
Izenačevalnik
Stopnje ojačitve
±10 dB, v korakih po 1 dB
3)
INPUT SHORT (z obhodom nastavitev
zvočnega polja in izenačevalnika).
4) Uteženo omrežje, vhodna moč.
Radio FM
Frekvenčni pas
87,5–108,0 MHz (v korakih po 50 kHz)
Antena
Žična antena FM
Antenski priključki
75 ohmov, neuravnovešeni
Radio AM
Frekvenčni pas
Območje Intervali za iskanje postaj
v korakih po
10 kHz
Mehika
530–1.710 kHz 531–1.710 kHz
Evropa,
–
Avstralija
Antena
Okvirna antena
Video
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 ohmov
116SI
v korakih po
9 kHz
531–1.602 kHz
Video HDMI
Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI)
3D
2D
Združitev
slik
Slika-ob-sliki
(polovično)
Slika-nad-sliko
(zgoraj-in-spodaj)
4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
iPod in iPhone
Največ 5 V pri enosmernem toku 1,0 A
USB
Podprta bitna hitrost*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kb/s, VBR
AAC:
16–320 kb/s, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40–320 kb/s, CBR, VBR
WAV:
8–192 kHz, 16-bitni signali PCM
8–192 kHz, 24-bitni signali PCM
Dodatne informacije
Format
FLAC:
8–192 kHz, 16-bitni signali FLAC
44,1–192 kHz, 24-bitni signali FLAC
* Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ter
s snemalnimi napravami in zapisovalnimi
mediji ni zagotovljena.
Hitrost prenosa
Visoka hitrost prenosa podatkov
Podprta naprava USB
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok
500 mA
117SI
Razdelek NETWORK
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Brezžični LAN
Združljivi standardi:
IEEE 802.11 b/g
Varnost:
WEP 64 -bitna, WEP 128 -bitna,
WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP)
Radijska frekvenca:
2,4 GHz
Splošno
Napajanje
Območje
Napajanje
Mehika
127 V pri
izmeničnem toku,
60 Hz
Evropa, Avstralija
230 V pri
izmeničnem toku,
50/60 Hz
Poraba energije
240 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
0,3 W (Kadar so možnosti »Control for
HDMI«, »Pass Through« in »Network
Standby« nastavljene na »Off«.)
Mere (širina/višina/globina) (pribl.)
430 × 156 × 329,4 mm vključno
z izbočenimi deli in upravljalnimi
tipkami
Teža (pribl.)
8,5 kg
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
118SI
Stvarno kazalo
Številke
A
AirPlay 70
AM 47
antena za brezžični LAN 12
avdio izhod HDMI 91, 99
B
BRAVIA Sync
priprava 76
brezžično omrežje 36
brisanje
daljinski upravljalnik 102
pomnilnik 81
zvočno polje 55
DVD-predvajalnik 26
dvignjenost osrednjega zvočnika 86
dvojna ojačitev 81
dvokanalno 51
E
enota za merjenje razdalje 88, 97
F
filmski način 51
FM 47
funkcija Pure Direct 55
G
glasbene storitve 66
glasbeni način 52
H
CD-predvajalnik 28
HD-D.C.S. 51
HDMI 99
hiter pogled 91
D
I
D.L.L. (Digital Legato Linear) 89
daljinski upravljalnik 13
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 32
DLNA 56
dodelitev zadnjega prostorskega
zvočnika 86, 96
dodeljevanje avdio vhoda 91
dodeljevanje vhoda 79
Dolby Digital EX 18
domače omrežje 62
Dual Mono 90, 98
ime naprave 92
INPUT MODE 79
iPod ali iPhone
polnjenje 44
združljivi modeli naprav 42
iskanje dostopne točke 36
iskanje po abecedi 14
izbira prizora 78
izklop napajanja sistema 78
izklop zvoka 41
izklopni časovnik 14
C
119SI
Dodatne informacije
5.1-kanalni 19
7.1-kanalni 19
M
meni 82, 95
meni z nastavitvami 82
moč signala brezžične povezave
LAN 11
N
način A.F.D. 51
način FM 48, 98
nadzor za HDMI 90, 99
naprava USB 44
napredna samodejna nastavitev
glasnosti 89
nastavitve EQ 54, 98
nastavitve glasnosti 95
nastavitve HDMI 90, 99
nastavitve IP 92
nastavitve prostorskega zvoka 97
nastavitve radijskega sprejemnika 98
nastavitve samodejnega umerjanja 95
nastavitve vhoda 91
nastavitve zvočnikov 84, 96
Neposredno iskanje postaj 48
nizki toni 98
O
ogled informacij na zaslonu 100
omrežne nastavitve 92
opozorilo o posodobitvah 93
P
PARTY STREAMING 68
PlayStation 3 26
poimenovanje vhodnega vira 49
ponastavitev 32
Poslušanje 39
posodobitev omrežja 93
posodobitev programske opreme 93
povezava z dvojno ojačitvijo 81
120SI
prednastavljene postaje 49
prednastavljeni pomnilnik 49
predvajalnik Super Audio CD 28
predvajanje z enim dotikom 77
prehod 90, 99
prehodna frekvenca 88, 97
preizkusni ton 88, 95
preprosta nastavitev 32
priključitev
antene 29
brezžično omrežje 31
naprava USB 28
omrežje 29
TV 23
video oprema 24
zvočna oprema 28
zvočniki 21
žično omrežje 31
PROTECTOR 114
R
raven globokotonca 91
raven učinka 97
RDS 50
ročna nastavitev 87
S
samodejna nastavitev glasnosti 89
samodejni preklop v stanje
pripravljenosti 93, 99
samodejno iskanje postaj 48
samodejno ujemanje faz 86
satelitski sprejemnik 26, 27
SEN 66
seznam strežnikov 62
sinhronizacija A/V 89, 98
sistemske nastavitve 93, 99
sistemski nadzor zvoka 77
SPEAKERS 34
Z
zaslon 10
zaslonski prikaz (OSD) 38
zvočne nastavitve 89, 98
zvočni učinki 51
zvočno polje 51
Dodatne informacije
sporočilo
iPod ali iPhone 44
napaka 114
omrežne funkcije 73
samodejno umerjanje 85
USB 47
sprejemnik 47
stalen naslov IP 37
stanje pripravljenosti omrežja 93
stiskanje dinamičnega obsega 90, 98
strežnik 56
Ž
žično omrežje 35
T
TV 23
TV-sprejemnik za kabelsko
televizijo 26, 27
U
upravljanje domačega kina 78
urejanje vhoda 91
USB FAIL 114
V
vhod 40
visoki toni 98
vrsta umerjanja 95
vzorec postavitve zvočnikov 86, 96
W
Wake-on-LAN 63
Watch 39
WPS
koda PIN 38
potisni gumb 37
121SI
LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE
OPREME SONY
Pred uporabo (spodaj opredeljene) PROGRAMSKE OPREME SONY pozorno preberite to pogodbo.
Z uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY soglašate z določili te pogodbe. Če z njimi ne soglašate,
nimate pooblastila za uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY.
POMEMBNO – POZORNO PREBERITE: Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika (v nadaljevanju
»EULA«) je pravna pogodba med vami in podjetjem Sony Corporation (v nadaljevanju »SONY«),
proizvajalcem vaše strojne naprave Sony (v nadaljevanju »IZDELEK«) in izdajateljem licenc za uporabo
PROGRAMSKE OPREME SONY. Vsa programska oprema podjetja Sony in drugih proizvajalcev (ki ni
predmet lastne ločene licence), ki jo vključuje IZDELEK, ter kakršne koli z njo povezane posodobitve in
nadgradnje so v tem dokumentu navedene kot »PROGRAMSKA OPREMA SONY«. PROGRAMSKO
OPREMO SONY lahko uporabljate samo skupaj z IZDELKOM.
Z uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY se strinjate, da vas zavezujejo določila te pogodbe EULA.
Če se ne strinjate z določili te pogodbe EULA, vam podjetje SONY ne odobri licence za uporabo
PROGRAMSKE OPREME SONY. V tem primeru vam uporaba PROGRAMSKE OPREME SONY
ni dovoljena.
LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO SONY
PROGRAMSKA OPREMA SONY je zaščitena z zakoni in mednarodnimi pogodbami o avtorskih
pravicah ter drugimi zakoni in mednarodnimi pogodbami o intelektualni lastnini. Podjetje SONY
vam po tej pogodbi odobri licenco za uporabo (in vam ne prodaja) PROGRAMSKE OPREME SONY.
ODOBRITEV LICENCE
Vsi pravni naslovi, avtorske pravice in druge pravice v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO SONY
so last podjetja SONY in njegovih izdajateljev licenc. Po tej pogodbi EULA so vam dodeljene pravice
za uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY samo za osebne namene.
OPIS ZAHTEV, OMEJITEV IN PRAVIC
Omejitve. Kopiranje, spreminjanje, obratni inženiring, povratno prevajanje ali obratno zbiranje
PROGRAMSKE OPREME SONY ali njenih delov ni dovoljeno.
Razstavljanje komponent. PROGRAMSKA OPREMA SONY je licencirana kot en izdelek.
Razstavljanje njenih komponent ni dovoljeno.
Uporaba enega IZDELKA. PROGRAMSKO OPREMO SONY lahko uporabljate samo z enim IZDELKOM.
Najem. PROGRAMSKE OPREME SONY ni dovoljeno dajati v najem ali zakup.
Prenos programske opreme. Vse pravice po tej pogodbi EULA se lahko trajno prenesejo, samo kadar
se PROGRAMSKO OPREMO SONY prenese skupaj z IZDELKOM (in kot njegov del), pri čemer ni
dovoljeno obdržati nobene kopije opreme in je treba prenesti celotno PROGRAMSKO OPREMO
SONY (vključno z vsemi kopijami, komponentami, nosilci podatkov, navodili za uporabo ter z ostalim
tiskanim gradivom, dokumenti v elektronski obliki, obnovitvenimi diski in to pogodbo EULA, vendar
ne omejeno nanje), prejemnik pa se mora strinjati z določili te pogodbe EULA.
Prekinitev. V primeru kršitve določil te pogodbe EULA lahko podjetje SONY brez poseganja v katere
koli druge pravice to pogodbo prekine. V tem primeru je treba na zahtevo podjetja SONY poslati
izdelek na naslov, ki ga navede SONY, podjetje SONY pa vam IZDELEK vrne v razumnem času, potem
ko iz njega izbriše PROGRAMSKO OPREMO SONY.
Zaupnost. Soglašate, da boste hranili zaupne podatke, ki so del PROGRAMSKE OPREME SONY in ki
niso javno znani, ter da takšnih podatkov ne boste razkrili drugim brez predhodnega pisnega dovoljenja
podjetja SONY.
122SI
UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM
PROGRAMSKA OPREMA SONY ni brez napak in ni zasnovana, izdelana ali namenjena za uporabo
ali nadaljnjo prodajo kot oprema za nadzor v nevarnih okoljih, v katerih se zahteva visoka zanesljivost
(na primer v jedrskih elektrarnah ter zrakoplovnih in komunikacijskih sistemih, pri nadzoru zračnega
prometa, upravljanju medicinskih naprav za ohranjanje življenja ali v vojaških kompleksih z orožjem)
in v katerih lahko okvara ali napaka pri delovanju PROGRAMSKE OPREME SONY povzroči smrt,
telesne poškodbe ali resno fizično ali okoljsko škodo (»uporaba z visokim tveganjem«). Podjetje SONY
in njegovi dobavitelji se izrecno odpovedujejo kakršnim koli izrecnim ali naznačenim jamstvom za
primernost opreme za uporabo z visokim tveganjem.
IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA PROGRAMSKO OPREMO SONY
Izrecno soglašate, da razumete in se strinjate, da PROGRAMSKO OPREMO SONY uporabljate na
lastno odgovornost. PROGRAMSKA OPREMA SONY je na voljo »TAKŠNA, KOT JE« brez kakršnih
koli jamstev, podjetje SONY, njegovi izdajatelji licenc in ponudniki njegovih izdelkov (ki so samo
za namene tega RAZDELKA poimenovani s skupnim imenom »SONY«) PA SE IZRECNO
ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO
Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN (VENDAR
NE OMEJENO NANJE). SONY NE ZAGOTAVLJA, DA SO FUNKCIJE, KI JIH VKLJUČUJE
PROGRAMSKA OPREMA SONY, BREZ NAPAK ALI POMANJKLJIVOSTI IN DA USTREZAJO
VAŠIM POTREBAM TER DA BODO NEPRAVILNOSTI DELOVANJA PROGRAMSKE OPREME
SONY ODPRAVLJENE. SONY PRAV TAKO NE PODAJA NIKAKRŠNIH JAMSTEV ALI
ZAGOTOVIL V POVEZAVI Z UPORABO ALI POSLEDICAMI UPORABE PROGRAMSKE
OPREME GLEDE USTREZNOSTI, TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI DRUGIH LASTNOSTI
OPREME. NOBENE INFORMACIJE ALI NASVETI PODJETJA SONY ALI NJEGOVIH
POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV V USTNI ALI PISNI OBLIKI NE POMENIJO JAMSTVA ALI
POVEČUJEJO OBSEGA TAKŠNEGA JAMSTVA. NEKATERI PRAVNI ORGANI NE DOVOLJUJEJO
IZKLJUČITVE NAZNAČENIH JAMSTEV, ZATO ZGORAJ NAVEDENE IZKLJUČITVE MORDA
NE VELJAJO ZA VAS.
Brez poseganja v prej omenjeno izrecno velja, da PROGRAMSKA OPREMA SONY ni zasnovana ali
namenjena za uporabo s katerim koli drugim izdelkom, temveč samo za uporabo s tem IZDELKOM.
SONY ne jamči, da zaradi PROGRAMSKE OPREME SONY ne morejo nastati okvare izdelkov,
programske opreme, vsebin ali podatkov, ki ste jih ustvarili sami ali ki jih je ustvaril nekdo drug.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
SONY, NJEGOVI DOBAVITELJI IN IZDAJATELJI LICENC (ki so SAMO za namene tega RAZDELKA
poimenovani s skupnim imenom »SONY«) NISO ODGOVORNI ZA NOBENO NAKLJUČNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO V POVEZAVI S PROGRAMSKO OPREMO SONY, KI BI NASTALA ZARADI
(NA OSNOVI) KRŠITEV KAKRŠNIH KOLI IZRECNIH ALI NAZNAČENIH JAMSTEV, DOLOČIL
POGODBE, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI KATERE DRUGE PRAVNE
TEORIJE. TAKŠNA ŠKODA VKLJUČUJE IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV, PODATKOV,
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI KATERE KOLI POVEZANE OPREME TER IZGUBO ČASA
ZARADI NEDELOVANJA IN IZGUBO UPORABNIKOVEGA ČASA (VENDAR NE OMEJENO NANJE)
NE GLEDE NA TO, ALI JE BILO PODJETJE SONY OBVEŠČENO O MOŽNOSTIH NASTANKA
TAKŠNE ŠKODE. CELOTNA ODGOVORNOST PODJETJA SONY DO VAS V OKVIRU DOLOČIL
TE POGODBE EULA JE V VSAKEM PRIMERU OMEJENA NA DEJANSKI PLAČANI ZNESEK,
PRIPISAN PROGRAMSKI OPREMI SONY.
IZVOZ
Če PROGRAMSKO OPREMO SONY uporabljate v državi, v kateri nimate stalnega prebivališča
(ali jo tja prenesete), vas zavezujejo veljavni zakoni in predpisi glede izvoza, uvoza in carine.
123SI
ZAKONSKA PRISTOJNOST
To pogodbo EULA ureja, opredeljuje in uveljavlja japonska zakonodaja, razen določb v zvezi s pravnim
nasprotjem. Pogodbeni stranki (SONY in vi) se strinjata, da so za morebitne spore, ki bi nastali na
osnovi te pogodbe EULA, pristojna sodišča v Tokiu, Japonska. POGODBENI STRANKI IMATA
V PRIMERU KAKRŠNEGA KOLI SPORA, KI BI NASTAL NA OSNOVI TE POGODBE EULA ALI
V POVEZAVI Z NJO, PRAVICO DO SODNE OBRAVNAVE.
LOČITVENA KLAVZULA
Če se za kateri koli del te pogodbe EULA ugotovi, da je neveljaven ali se ga ne da uveljaviti, ostali deli
ostanejo veljavni.
Če imate kakršna koli vprašanja glede te pogodbe EULA ali omejenega jamstva, opredeljenega v tem
dokumentu, jih lahko pošljete podjetju SONY na naslov, ki je naveden na garancijskem listu,
priloženem izdelku.
124SI
4-454-467-51(1) (SI)
©2013 Sony Corporation
Download PDF