Sony | STR-DN860 | Sony STR-DN860 7.2-kanalni AV-sprejemnik za domači kino Referenčni priročnik

Večkanalni
sprejemnik AV
STR-DN1060/STR-DN860
Referenčni priročnik
SL
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da
naprave ne izpostavljate slabim
vremenskim pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže
naprave s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja (na primer
prižganih sveč).
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate vodnim kapljam
ali curkom in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno
delovanje enote, takoj izvlecite glavni
napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini, na
primer sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki
glasnosti, ker si lahko poškodujete sluh.
2SL
Ta simbol opozarja
uporabnika, da so lahko
nekatere površine
naprave med običajnim
delovanjem vroče na
dotik.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega
od treh metrov.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
ter električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali
embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje
več kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in
baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen
serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega
izdelka ali baterije se obrnite na
lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek ali baterijo.
Opomba za uporabnike: Spodaj
navedene informacije se
nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali
je bil proizveden v imenu tega podjetja.
Vprašanja glede skladnosti izdelka
s predpisi na podlagi zakonodaje
Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika, družbo
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
V primeru vprašanj glede servisa ali
garancije glejte naslove, navedene
v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Družba Sony Corp. s tem
dokumentom potrjuje, da je ta
oprema skladna z osnovnimi zahtevami
in drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES.
Podrobnosti so na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Izdelek je namenjen za uporabo
v naslednjih državah:
AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR,
HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT,
RO, SK, ES, SE, CH, GB, RS
Pas 5,150 MHz–5,350 MHz je omejen
izključno na delovanje v zaprtih
prostorih.
Večkanalni sprejemnik AV je namenjen
predvajanju zvoka in videoposnetkov
z ene od priključenih naprav,
pretakanju glasbe s pametnega
telefona, združljivega s funkcijo NFC,
ali naprave BLUETOOTH, omogoča
pa tudi poslušanje radia FM. Sistem
podpira tudi pretakanje prek omrežja
in zrcaljenje zaslona.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi
Dolby* Digital, Pro Logic Surround in
DTS** Digital Surround System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX in simbol DD so
blagovne znamke podjetja
Dolby Laboratories.
** Več informacij o patentih DTS
je na voljo na naslovu
http://patents.dts.com. Izdelano na
podlagi licence družbe DTS Licensing
Limited. Kratici DTS, DTS-HD, simbol
ter kombinacija kratice DTS in
simbola so zaščitene blagovne
znamke ter DTS-HD Master Audio je
blagovna znamka družbe DTS, Inc.
© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Ta sprejemnik uporablja tehnologijo
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke družbe HDMI
Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
Apple, logotip Apple, AirPlay, iPad,
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch in Retina so blagovne
znamke družbe Apple Inc., zaščitene
v ZDA in drugih državah.
3SL
iPad Air in iPad mini sta blagovni
znamki družbe Apple Inc.
App Store je oznaka storitve
družbe Apple Inc.
Vse druge blagovne znamke in
zaščitene blagovne znamke so last
svojih lastnikov. Oznaki ™ in  v tem
priročniku nista posebej navedeni.
Oznake »Made for iPod«, »Made for
iPhone« in »Made for iPad« pomenijo,
da je elektronska dodatna oprema
zasnovana za povezavo z napravo iPod,
iPhone ali iPad in da ima potrdilo
proizvajalca o skladnosti s standardi za
delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za
delovanje te naprave ali njeno skladnost
z varnostnimi in predpisanimi standardi.
Uporaba te dodatne opreme z napravo
iPod, iPhone ali iPad lahko vpliva
na delovanje brezžične povezave.
Windows Media je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine
podjetja Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne
tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
»BRAVIA« je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
»PlayStation« je registrirana blagovna
znamka podjetja Sony Computer
Entertainment Inc.
»WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta
registrirani blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
MICROVAULT je blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
WPA™ in WPA2™ sta blagovni znamki
združenja Wi-Fi Alliance®.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je oznaka
potrdila združenja Wi-Fi Alliance®.
MHL, Mobile High-Definition Link in
logotip MHL so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe
MHL Licensing, LLC.
Besedna znamka BLUETOOTH® in
logotipi so registrirane blagovne
znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc.
Podjetje Sony Corporation te blagovne
znamke uporablja na podlagi licence.
Druge blagovne znamke in tovarniška
imena so blagovne znamke svojih
lastnikov.
Oznaka N je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih
državah.
Android™ je blagovna znamka
družbe Google Inc.
Ime in logotip LDAC™ sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
Google Play™ je blagovna znamka
družbe Google Inc.
»DSEE HX« je blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
Obvestilo o licenčni pogodbi
za končnega uporabnika (EULA)
Tehnologija zvočnega šifriranja in
patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
Če želite izvedeti več o pogodbi EULA
za ta izdelek, glejte stran 11.
Če želite izvedeti več o pogodbi EULA
za omrežne storitve, glejte [License
agreement] v meniju z možnostmi
na vsaki ikoni omrežnih storitev.
Če želite izvedeti več o licencah GPL,
LGPL in drugih licencah za programsko
»x.v.Color (x.v.Colour)« in logotip
»x.v.Color (x.v.Colour)« sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
4SL
opremo, glejte [Software License
Information] v razdelku [System
Settings] menija [Setup] za ta izdelek.
Ta izdelek vsebuje programsko opremo,
za katero velja GNU General Public
License (»GPL«) ali GNU Lesser General
Public License (»LGPL«). Ti določata,
da imajo kupci pravico do pridobivanja,
spreminjanja in nadaljnje distribucije
izvorne kode zgoraj omenjene
programske opreme, in sicer v skladu
s pogoji licence GPL ali LGPL.
Za izvorno kodo za programsko
opremo, uporabljeno v tem izdelku,
veljata licenci GPL in LGPL, koda pa
je na voljo v spletu.
Prenesete jo lahko s spodnjega
spletnega mesta:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Družba Sony ne more odgovarjati na
vprašanja oz. se odzvati na poizvedbe
v zvezi z vsebino te izvorne kode.
Segrevanje
Povsem običajno je, da se sprejemnik
med delovanjem segreva.
Pri dolgotrajni neprekinjeni uporabi
sprejemnika se temperatura zgornjega,
stranskega in spodnjega dela ohišja
znatno poviša. Če želite preprečiti
morebitne opekline, se ne dotikajte
ohišja.
Postavitev




Previdnostni ukrepi
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če
vanj uide tekočina, izključite sprejemnik,
pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
Viri napajanja



Pred uporabo sprejemnika preverite,
ali delovna napetost ustreza
lokalnemu viru napajanja.
Delovna napetost je navedena
na oznaki izdelka na zadnji strani
sprejemnika.
Če sprejemnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, ga izključite iz
električne vtičnice. Napajalni kabel
odstranite tako, da primete vtič in ga
izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.

Sprejemnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje in zagotovite
dolgo življenjsko dobo sprejemnika.
Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
Na sprejemnik ne odlagajte ničesar,
kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
Sprejemnika ne postavljajte v bližino
naprav, kot so televizor, videorekorder
ali predvajalnik kaset. (Če sprejemnik
postavite preblizu televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika
kaset, s katerim ga uporabljate, lahko
nastane šum ali popačena slika.
Verjetnost, da se to zgodi, je še
posebej velika, če uporabljate
notranjo anteno.
Pri postavljanju sprejemnika na
obdelano površino (z voskom, oljem,
polirnim sredstvom ipd.) bodite
previdni, da ne nastanejo madeži ali
se razbarva površina.
Delovanje
Pred priključitvijo drugih komponent
izklopite sprejemnik in ga odklopite
iz napajanja.
5SL
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke
očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo
z blago raztopino čistila. Ne uporabljajte
grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil,
kot sta alkohol in bencin.

Komunikacija BLUETOOTH



Naprave BLUETOOTH uporabljajte
na medsebojni razdalji do desetih
metrov (brez vmesnih ovir). Obseg
za učinkovito komunikacijo med
napravami je lahko manjši pod
temi pogoji:
 če med napravami s povezavo
BLUETOOTH stoji oseba, kovinski
predmet, stena ali kaj drugega,
 na mestih, kjer je nameščena
brezžična povezava LAN,
 okrog mikrovalovnih pečic, ki so
v uporabi,
 na mestih, kjer so prisotni drugi
elektromagnetni valovi.
Naprave BLUETOOTH in brezžična
povezava LAN (IEEE 802.11b/g/n)
uporabljajo enak frekvenčni pas
(2,4 GHz). Če napravo BLUETOOTH
uporabljate v bližini naprave, ki se
lahko poveže z brezžično povezavo
LAN, lahko pride do elektromagnetnih
motenj. Posledično je lahko hitrost
prenosa podatkov nižja, slišite lahko
šume ali pa povezave ni mogoče
vzpostaviti. Če se to zgodi, poskusite
naslednje:
 sprejemnik uporabljajte vsaj deset
metrov stran od naprave z brezžično
povezavo LAN;
 ko uporabljate napravo
BLUETOOTH, v območju
desetih metrov izklopite vso
opremo z brezžičnim LAN;
 sprejemnik in napravo BLUETOOTH
postavite kar najbolj skupaj.
Radijski valovi, ki jih oddaja ta
sprejemnik, lahko vplivajo na
delovanje nekaterih medicinskih
naprav. Ker motnje zaradi radijskih
valov lahko povzročijo okvaro,
sprejemnik in napravo BLUETOOTH
vedno izklopite na teh mestih:
6SL




 v bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod,
kjer so prisotni vnetljivi plini;
 blizu avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
Ta sprejemnik podpira varnostne
funkcije, ki so v skladu s
specifikacijami BLUETOOTH,
z namenom zagotavljanja varne
povezave v času komuniciranja prek
tehnologije BLUETOOTH. Ta varnost
pa je lahko nezadostna, odvisno od
vsebin nastavitev in drugih
dejavnikov, zato bodite previdni
vedno, kadar komunicirate prek
tehnologije BLUETOOTH.
Družba Sony ne odgovarja za kakršno
koli nastalo škodo ali izgubo, ki je
posledica uhajanja informacij v času
komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
Komunikacija BLUETOOTH z vsemi
napravami BLUETOOTH, ki imajo enak
profil kot ta sprejemnik, ni nujno
zagotovljena.
Naprave BLUETOOTH, ki so povezane
s tem sprejemnikom, morajo biti
v skladu s specifikacijo BLUETOOTH,
ki jo je predpisalo podjetje Bluetooth
SIG, Inc., in morajo biti potrjene,
da ustrezajo specifikaciji. Četudi je
naprava v skladu s specifikacijo
BLUETOOTH, lahko v posameznih
primerih značilnosti ali specifikacije
naprave BLUETOOTH ne dopustijo
povezovanja ali imajo posledično
drugačne načine upravljanja,
drugačen zaslon in delujejo
na drugačen način.
Odvisno od naprave BLUETOOTH,
ki je povezana s tem
sprejemnikom, od okolja,
v katerem poteka komunikacija,
ter od ostalih pogojev, se
lahko pojavijo šumi in zvok
je lahko odrezan.
Če imate kakršna koli vprašanja ali
težave v zvezi s sprejemnikom, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Tehnični podatki
Ojačevalnik
STR-DN1060
Minimalna izhodna moč RMS1)
(6 ohmov, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09 %)
100 W + 100 W
Izhod (analogni)
ZONE 25)
Napetost: 2 V/1 kiloohm
GLOBOKOTONEC
Napetost: 2 V/1 kiloohm
Izenačevalnik
Stopnje ojačitve
±10 dB, v korakih po 1 dB
3)
Izhodna moč pri stereo načinu1)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
120 W + 120 W
INPUT SHORT (z obhodom nastavitev
zvočnega polja in izenačevalnika).
4) Uteženo omrežje, vhodna moč.
5)
Le STR-DN1060.
Izhodna moč pri prostorskem načinu1)2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
165 W za vsak kanal
Radio FM
STR-DN860
Minimalna izhodna moč RMS1)
(6 ohmov, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09 %)
95 W + 95 W
Antena
Žična antena FM
Izhodna moč pri stereo načinu1)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
110 W + 110 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu1)2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
150 W za vsak kanal
1)
Izmerjeno pod temi pogoji:
Napajanje: 230 V pri izmeničnem
toku, 50 Hz
2) Referenčna izhodna moč sprednjega,
osrednjega, prostorskega, zadnjega
prostorskega in sprednjega
visokotonskega zvočnika. Odvisno
od nastavitev zvočnega polja in vira
se zvok morda ne bo predvajal.
Frekvenčni pas
87,5–108,0 MHz (po intervalih 50 kHz)
Antenski priključki
75 ohmov, neuravnovešeni
Video
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO*:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmov
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
80 MHz HD Standby Through
* Le STR-DN1060.
Frekvenčni odziv
Analogni
10 Hz–100 kHz, +0,5/–2 dB
(z obhodom nastavitev zvočnega
polja in izenačevalnika)
Vhod
Analogni
Občutljivost: 500 mV/
50 kiloohmov
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksialni)
Impedanca: 75 ohmov
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optični)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
7SL
Video HDMI
Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika
HDMI)
STR-DN1060: Priključka HDMI IN SAT/CATV (MHL) in HDMI OUT A (TV) podpirata
protokol HDCP 2.2.
STR-DN860: Priključka HDMI IN SAT/CATV (MHL) in HDMI TV OUT podpirata
protokol HDCP 2.2.
HDCP 2.2 je nova izboljšana tehnologija za zaščito avtorskih pravic, ki se uporablja
za zaščito vsebin, kot so filmi 4K.
3D
Format
2D
Združitev slik
Slika-ob-sliki
(polovično)
Slika-nad-sliko
(zgoraj-in-spodaj)
4096 × 2160p pri 59,94/60 Hz
1)



4096 × 2160p pri 50 Hz
1)



3840 × 2160p pri 59,94/60 Hz
1)



3840 × 2160p pri 50 Hz
1)



4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz
2)4)



3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz
2)4)



3840 × 2160p pri 25 Hz
2)4)



2)4)




1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
4)

4)
4)
1920 × 1080p pri 50 Hz
4)

4)
4)

3)
3)

3)
3)
3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz

3)
1920 × 1080p pri 25 Hz

3)
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
3)
4)
3)
3)
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
3)

3)
3)
1920 × 1080i pri 50 Hz
3)

3)
3)

3)
3)

3)
3)

3)
3)

3)
3)
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz

4)

4)

3)

3)

3)

3)
720 × 480p pri 59,94/60 Hz

3)



720 × 576p pri 50 Hz
3)



640 × 480p pri 59,94/60 Hz
3)



1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
1280 × 720p pri 50 Hz
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
1)

4)

4)

4)

4)
Podprt le 8-bitni format YUV 4:2:0.
le 8-bitni format.
3)
Te formate podpirata tudi povezavi MHL 2 in MHL 3.
4)
Te formate podpira tudi povezava MHL 3.
2) Podprt
8SL
MHL
BLUETOOTH
Podprta različica MHL
opremljena z MHL 2 (spredaj)*, MHL 3
(zadaj)
Največji tok
900 mA
Komunikacijski sistem
Specifikacija BLUETOOTH, različica 3.0
* Le STR-DN1060.
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno
30 m1)
iPhone/iPad/iPod
Največ 5 V pri enosmernem toku 1,0 A
USB deluje z iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPod touch (2.–5. generacija), iPod classic
in iPod nano (3.–7. generacija).
Tehnologija BLUETOOTH deluje z iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS
in iPod touch (4. in 5. generacija).
AirPlay deluje z iPhone, iPad in iPod touch
z iOS 4.3.3 ali novejšo različico, Mac z OS X
Mountain Lion ali novejšo različico in
osebnim računalnikom z iTunes 10.2.2
ali novejšo različico.
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH, razred
moči 1
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulacijski način
FHSS (širjenje s frekvenčnim
preskakovanjem)
Podprti profili BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Profil naprednega
distribuiranja zvoka)
AVRCP 1.5 (Avdio-video profil
z daljinskim upravljanjem)
Profil za serijska vrata (SPP)
Podprti kodeki3)
SBC4), AAC, LDAC
Obseg prenosa (A2DP)
20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz)
1)
Sprejemnik omogoča uporabo aplikacije
»SongPal« prek povezave BLUETOOTH
ali omrežne povezave.
Napravo iPhone/iPod lahko polnite le,
če je povezana z vrati USB, medtem ko
je sprejemnik vklopljen.
USB
Vrata (USB):
vrste A (za povezavo pomnilnika USB)
OMREŽJE
Ethernet LAN
100BASE-TX
Brezžični LAN
Združljivi standardi:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Varnost:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Radijska frekvenca:
2,4 GHz, 5 GHz
Na dejanski obseg vplivajo dejavniki,
kot so fizične ovire med napravama,
magnetna polja okrog mikrovalovne
pečice, statična elektrika, brezžični
telefon, občutljivost sprejema, delovanje
antene, operacijski sistem, aplikacija
programske opreme itd.
2) Običajni profili BLUETOOTH označujejo
namen komuniciranja BLUETOOTH
med napravami.
3) Kodek: Oblika zapisa stisnjenega
in pretvorjenega zvočnega signala
4)
Kodiranje podpasov
Splošno
Napajanje
230 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Poraba energije
240 W
9SL
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
STR-DN1060:
0,3 W (Kadar so možnosti [Control
for HDMI], [Standby Through],
[Remote Start], [Bluetooth
Standby] in napajanje za vsa
področja nastavljeni na [Off].)
0,8 W (Kadar je možnost [Control
for HDMI] nastavljena na [On],
možnosti [Standby Through],
[Remote Start], [Bluetooth
Standby] in napajanje za vsa
področja pa na [Off].)
1,7 W (Kadar sta možnosti [Control
for HDMI] in [Bluetooth Standby]
nastavljeni na [On], možnosti
[Standby Through], [Remote Start]
in napajanje za vsa področja pa na
[Off].)
STR-DN860:
0,3 W (Kadar so možnosti [Control
for HDMI], [Standby Through],
[Remote Start] in [Bluetooth
Standby] nastavljene na [Off].)
0,5 W (Kadar je možnost [Control
for HDMI] nastavljena na [On],
možnosti [Standby Through],
[Remote Start] in [Bluetooth
Standby] pa na [Off].)
1,7 W (Kadar sta možnosti [Control
for HDMI] in [Bluetooth Standby]
nastavljeni na [On], možnosti
[Standby Through] in [Remote
Start] pa na [Off].)
Mere (širina/višina/globina) (pribl.)
STR-DN1060:
430 mm × 172 mm × 329,4 mm
vključno z izbočenimi deli in
upravljalnimi tipkami
STR-DN860:
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
vključno z izbočenimi deli in
upravljalnimi tipkami
Teža (pribl.)
STR-DN1060:
10,4 kg
STR-DN860:
8,3 kg
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
10SL
LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA
POMEMBNO:
PRED UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME PREBERITE TO LICENČNO POGODBO
ZA KONČNEGA UPORABNIKA (EULA). Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME SPREJEMATE
DOLOČILA TE POGODBE EULA. ČE NE SPREJMETE DOLOČIL TE POGODBE EULA,
NE SMETE UPORABLJATI TE PROGRAMSKE OPREME.
Ta pogodba EULA je pravna pogodba med vami in družbo Sony Corporation (»SONY«).
Ta pogodba EULA določa vaše pravice in obveznosti v povezavi s programsko opremo
SONY družbe SONY in/ali drugih povezanih izdajateljev licenc (vključno s podružnicami
družbe SONY) in njihovih podružnic (s skupnim imenom »DRUGI DOBAVITELJI«), skupaj
z vsemi posodobitvami/nadgraditvami, ki jih zagotavlja družba SONY, vso tiskano,
spletno ali elektronsko dokumentacijo za tako programsko opremo in vsemi
podatkovnimi datotekami, ustvarjenimi z uporabo take programske opreme
(s skupnim imenom »PROGRAMSKA OPREMA«).
Ne glede na navedeno se za vso programsko opremo v PROGRAMSKI OPREMI, ki ima
ločeno licenčno pogodbo za končnega uporabnika (vključno z, vendar ne omejeno na
GNU General Public License in Lesser/Library General Public License), namesto določil
te pogodbe EULA uporablja takšna ločena veljavna licenčna pogodba za končnega
uporabnika v obsegu, ki ga zahteva taka ločena licenčna pogodba za končnega
uporabnika (»IZVZETA PROGRAMSKA OPREMA«).
LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO
Družba SONY vam odobri licenco za uporabo (in vam ne prodaja) PROGRAMSKE OPREME.
PROGRAMSKA OPREMA je zaščitena z zakoni in mednarodnimi pogodbami o avtorskih
pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine.
AVTORSKE PRAVICE
Vsi pravice in pravni naslovi v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO (vključno z, vendar ne
omejeno na kakršne koli slike, fotografije, animacijo, videoposnetke, glasbo, besedilo
in »programčke«) so last družbe SONY ali enega ali več DRUGIH DOBAVITELJEV.
PODELITEV LICENCE
Družba SONY vam podeljuje omejeno licenco za uporabo PROGRAMSKE OPREME
izključno v povezavi z vašo združljivo napravo (»NAPRAVA«) in le za individualno,
nekomercialno uporabo. Družba SONY in DRUGI DOBAVITELJI si izrecno pridržujejo
vse pravice, pravne naslove in interese (vključno z, vendar ne omejeno na vse pravice
intelektualne lastnine) v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO, ki vam jih ta pogodba
EULA izrecno ne podeljuje.
ZAHTEVE IN OMEJITVE
Kopiranje, objavljanje, prilagajanje, nadaljnja distribucija, poskusi pridobitve izvorne kode,
spreminjanje, obratni inženiring, povratno prevajanje ali obratno zbiranje katere koli
PROGRAMSKE OPREME, v celoti ali njenih delov, ali izpeljave iz ali od PROGRAMSKE
OPREME niso dovoljeni, razen če PROGRAMSKA OPREMA namerno olajša take izpeljave.
Spreminjanje ali poseganje v kakršne koli funkcionalnosti za upravljanje digitalnih pravic
PROGRAMSKE OPREME ni dovoljeno. Ni dovoljeno obiti, spremeniti, onesposobiti ali
zaobiti katere koli funkcije ali zaščite PROGRAMSKE OPREME ali katerih koli mehanizmov,
ki so povezane z delovanjem PROGRAMSKE OPREME. Ni dovoljeno razdvojiti katerih koli
komponent PROGRAMSKE OPREME za uporabo z več kot eno NAPRAVO, razen z izrecnim
dovoljenjem družbe SONY. Odstranjevanje, spreminjanje, prekrivanje ali uničenje katerih
koli blagovnih znamk ali obvestil na PROGRAMSKI OPREMI ni dovoljeno. Skupna raba,
distribucija, najem, zakup, podlicenciranje, dodeljevanje, prenos ali prodaja PROGRAMSKE
OPREME ni dovoljena. Programska oprema, omrežne storitve ali drugi izdelki, razen
11SL
PROGRAMSKE OPREME, od katerih je odvisno delovanje PROGRAMSKE OPREME, je lahko
prekinjeno ali ukinjeno po presoji dobaviteljev (dobaviteljev programske opreme, storitev
ali družbe SONY). Družba SONY in takšni dobavitelji ne jamčijo, da bodo PROGRAMSKA
OPREMA, omrežne storitve, vsebina ali drugi izdelki še naprej na voljo ali da bodo delovali
brez prekinitev ali sprememb.
UPORABA PROGRAMSKE OPREME Z AVTORSKO ZAŠČITENIMI MATERIALI
PROGRAMSKO OPREMO boste morda lahko uporabili za ogledovanje, shranjevanje,
obdelovanje in/ali uporabo vsebine, ki ste jo ustvarili sami ali pa so jo ustvarile druge
osebe. Taka vsebina je morda zaščitena na podlagi zakonov o avtorskih pravicah, zakonov
o drugih pravicah intelektualne lastnine in/ali sporazumov. Soglašate, da boste
PROGRAMSKO OPREMO uporabljali samo v skladu z vsemi takimi zakoni in sporazumi,
ki veljajo za takšne vsebine. Priznavate in se strinjate, da lahko SONY sprejme ustrezne
ukrepe za zaščito avtorskih pravic vsebin, ki so shranjene, obdelane ali uporabljene
s PROGRAMSKO OPREMO. Taki ukrepi vključujejo, vendar niso omejeni na štetje
pogostosti izdelave varnostnih kopij in obnavljanja prek določenih funkcij PROGRAMSKE
OPREME, zavrnitev vaše zahteve za obnovitev podatkov in prekinitev te pogodbe EULA
v primeru nezakonite uporabe PROGRAMSKE OPREME.
VSEBINSKA STORITEV
UPOŠTEVAJTE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA LAHKO ZASNOVANA ZA UPORABO
Z VSEBINO, KI JE NA VOLJO PREK ENE ALI VEČ VSEBINSKIH STORITEV (»VSEBINSKA
STORITEV«). UPORABA STORITVE IN TE VSEBINE JE V SKLADU Z DOLOČILI STORITVE ZA TO
VSEBINSKO STORITEV. ČE ZAVRNETE TA DOLOČILA, BO VAŠA UPORABA TE PROGRAMSKE
OPREME OMEJENA. Priznavate in se strinjate, da nekatero vsebino in storitve, ki so na voljo
prek PROGRAMSKE OPREME, lahko zagotovijo tretje stranke, nad katerimi SONY nima
nadzora. UPORABA VSEBINSKE STORITVE ZAHTEVA INTERNETNO POVEZAVO. VSEBINSKA
STORITEV JE LAHKO KADAR KOLI PREKINJENA.
INTERNETNA POVEZLJIVOST IN STORITVE TRETJIH STRANK
Priznavate in se strinjate, da je lahko za dostop do nekaterih funkcij PROGRAMSKE
OPREME potrebna internetna povezava, za katero ste odgovorni sami. Poleg tega ste sami
odgovorni za plačilo vseh pristojbin tretjim strankam, povezanih z vašo internetno
povezavo, vključno z, vendar ne omejeno na ponudnika internetnih storitev ali stroške
časa predvajanja. Delovanje PROGRAMSKE OPREME je lahko omejeno ali onemogočeno,
kar je odvisno od zmogljivosti, pasovne širine ali tehničnih omejitev vaše internetne
povezave in storitve. Zagotavljanje, kakovost in varnost take internetne povezave
je izključna odgovornost tretje stranke, ki ponuja tako storitev.
IZVOZ IN DRUGI PREDPISI
Soglašate, da boste upoštevali vse veljavne omejitve in predpise v zvezi z uvozom in
ponovnim uvozom na območju ali državi, v katerih prebivate, in da ne boste prenesli
ali dovolili prenosa PROGRAMSKE OPREME v prepovedane države ali ravnali kako
drugače v nasprotju s temi omejitvami ali predpisi.
UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM
PROGRAMSKA OPREMA ni brez napak in ni zasnovana, izdelana ali namenjena za uporabo
ali nadaljnjo prodajo kot oprema za nadzor v nevarnih okoljih, v katerih se zahteva visoka
zanesljivost (na primer v jedrskih elektrarnah ter zrakoplovnih in komunikacijskih sistemih,
pri nadzoru zračnega prometa, upravljanju medicinskih naprav za ohranjanje življenja ali
v vojaških kompleksih z orožjem) in v katerih lahko okvara pri delovanju PROGRAMSKE
OPREME povzroči smrt, telesne poškodbe ali resno fizično ali okoljsko škodo (»UPORABA
Z VISOKIM TVEGANJEM«). Družba SONY, vsi DRUGI DOBAVITELJI in vse podružnice se
izrecno odpovedujejo kakršnim koli izrecnim ali naznačenim jamstvom, dolžnostim
ali pogojem za primernost opreme za UPORABO Z VISOKIM TVEGANJEM.
12SL
IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA PROGRAMSKO OPREMO
Soglašate in se strinjate, da PROGRAMSKO OPREMO uporabljate na lastno odgovornost in
da ste odgovorni za uporabo PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA OPREMA je na voljo
»takšna, kot je«, brez kakršnih koli jamstev, dolžnosti ali pogojev.
Družba SONY in vsi DRUGI DOBAVITELJI (za namene tega razdelka so poimenovani
s skupnim imenom »SONY«) IZRECNO ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJE,
IZRECNE ALI NAZNAČENE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENA JAMSTVA O
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN TER NEKRŠITVI. DRUŽBA SONY NE JAMČI
ALI ZAGOTAVLJA KAKRŠNIH KOLI POGOJEV ALI NAVEDB (A) DA BODO FUNKCIJE KATERE
KOLI PROGRAMSKE OPREME IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BODO POSODOBLJENE,
(B) DA BO DELOVANJE KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME PRAVILNO ALI BREZ NAPAK
ALI DA BODO KATERE KOLI NAPAKE ODPRAVLJENE, (C) DA PROGRAMSKA OPREMA NE
BO POŠKODOVALA KATERE KOLI DRUGE PROGRAMSKE ALI STROJNE OPREME ALI
PODATKOV, (D) DA BO KATERA KOLI PROGRAMSKA OPREMA, OMREŽNA STORITEV
(VKLJUČNO Z INTERNETOM) ALI IZDELEK (RAZEN PROGRAMSKE OPREME), NA KATEREM
TEMELJI DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, NA VOLJO ŠE NAPREJ, NEPREKINJENO ALI
NESPREMENJENO IN (E) V POVEZAVI Z UPORABO ALI REZULTATI UPORABE PROGRAMSKE
OPREME V SMISLU NJENE PRAVILNOSTI, NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI DRUGAČE.
NOBENE INFORMACIJE ALI NASVETI PODJETJA SONY ALI NJEGOVIH POOBLAŠČENIH
PREDSTAVNIKOV V USTNI ALI PISNI OBLIKI NE POMENIJO JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI
POGOJA ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEČUJEJO OBSEG TEGA JAMSTVA. ČE JE
PROGRAMSKA OPREMA OKVARJENA, PREVZEMATE CELOTNE STROŠKE VSEH POTREBNIH
SERVISOV ALI POPRAVIL. NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE
NAZNAČENIH JAMSTEV, ZATO TE IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
DRUŽBA SONY IN VSI DRUGI DOBAVITELJI (za namene tega razdelka so poimenovani
s skupnim imenom »SONY«) NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI KRŠITVE IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, KRŠITVE
POGODBE, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI NA PODLAGI DRUGEGA
PRAVNEGA NAČELA, POVEZANEGA S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z, VENDAR
NE OMEJENO NA ŠKODO, KI NASTANE ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBO PRIHODKOV,
IZGUBO PODATKOV, IZGUBO UPORABE PROGRAMSKE OPREME ALI KATERE KOLI
POVEZANE STROJNE OPREME, ČASA IZPADA IN UPORABNIKOVEGA ČASA, ČEPRAV
SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. VSAKA IN VSE SKUPNE
ODGOVORNOSTI V OKVIRU DOLOČIL TE POGODBE EULA JE V VSAKEM PRIMERU OMEJENA
NA DEJANSKI ZNESEK, PLAČAN ZA IZDELEK. NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE DOVOLJUJEJO
IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNIH ALI POSLEDIČNIH ŠKOD, ZATO ZGORAJ NAVEDENE
IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.
FUNKCIJA SAMODEJNE POSODOBITVE
Družba SONY ali DRUGI DOBAVITELJI občasno samodejno posodobijo ali kako drugače
spremenijo PROGRAMSKO OPREMO, vključno za, vendar ne omejeno na namene
izboljšanja varnostnih funkcij, odpravljanje napak in izboljšanje funkcij v času, ko ste
povezani s strežniki družbe SONY ali strežniki tretjih strank ali drugače. Te posodobitve ali
spremembe lahko izbrišejo ali spremenijo naravo funkcij ali drugih vidikov PROGRAMSKE
OPREME, vključno z, vendar ne omejeno na funkcije, ki jih potrebujete. Potrjujete in se
strinjate, da se lahko takšne dejavnosti zgodijo po lastni presoji družbe SONY in da družba
lahko pogojuje nadaljnjo uporabo PROGRAMSKE OPREME s popolno namestitvijo ali
sprejetjem teh posodobitev ali sprememb. Za namene te pogodbe EULA se šteje,
da so kakršne koli posodobitve/spremembe sestavni del PROGRAMSKE OPREME.
S sprejetjem te pogodbe EULA soglašate s takimi posodobitvami/spremembami.
13SL
CELOTNA POGODBA, ODPOVEDNA KLAVZULA, LOČITVENA KLAVZULA
Ta pogodba EULA in pravilnik o zasebnosti družbe SONY, kakor je oboje občasno
spremenjeno, skupaj predstavljata celotno pogodbo med vami in družbo SONY v zvezi
s PROGRAMSKO OPREMO. Neuspeh družbe SONY pri izvedbi ali uveljaviti kakršne koli
pravice ali določila te pogodbe EULA ne pomeni opustitve takšne pravice ali določila.
Če je katerikoli del te pogodbe EULA neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se ta določba
izvrši do največje mogoče mere, da se ohrani namen te pogodbe EULA, drugi deli pa
ostanejo v polni veljavi.
ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST
Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne velja za
to pogodbo EULA. To pogodbo EULA ureja in uveljavlja japonska zakonodaja, razen
kolizijskih določb. Za kakršne koli spore, ki bi nastali na podlagi te pogodbe EULA,
je pristojno okrožno sodišče v Tokiu na Japonskem. Stranki soglašata s krajem in
pristojnostjo teh sodišč.
PRAVIČNA PRAVNA SREDSTVA
Ne glede na vsebino te pogodbe EULA soglašate in se strinjate, da bo vsaka kršitev ali
nespoštovanje te pogodbe EULA z vaše strani povzročilo nepopravljivo škodo družbi
SONY, za katero denarna odškodnina ne bi bila dovolj, in soglašate, da družba SONY
pridobi kakršen koli ukrep pravnega varstva s prepovedjo in pravičnim nadomestilom, za
katerega meni, da je nujen ali primeren glede na okoliščine. Družba SONY lahko sprejme
tudi kakršne koli pravne in tehnične ukrepe za preprečevanje kršitev te pogodbe EULA
ali njeno uveljavljanje, vključno z, vendar ne omejeno na takojšnje prenehanje uporabe
PROGRAMSKE OPREME z vaše strani, če družba SONY po lastni presoji meni, da kršite ali
nameravate kršiti to pogodbo EULA. Ti ukrepi so dodatni k drugim pravnim sredstvom,
s katerimi družba SONY razpolaga v skladu z zakonom, kapitalom ali na podlagi pogodbe.
ODPOVED
V primeru kršitve katerih koli določil te pogodbe EULA lahko družba SONY brez poseganja
v katere koli druge pravice to pogodbo prekine. V primeru take prekinitve pogodbe
morate prenehati uporabljati PROGRAMSKO OPREMO ter uničiti vse njene kopije.
SPREMEMBE
DRUŽBA SONY SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA SPREMENI KATERI KOLI POGOJ TE POGODBE
EULA PO LASTNI PRESOJI, TAKO DA OBJAVI OBVESTILO NA DOLOČENEM SPLETNEM
MESTU, Z E-POŠTNIM OBVESTILOM, POSLANIM NA VAŠ NASLOV, Z OBVESTILOM KOT
DELOM POSTOPKA NADGRADNJE/POSODOBITVE ALI NA KATERI KOLI DRUG PRAVNO
DOPUSTEN NAČIN OBVEŠČANJA. Če se ne strinjate s spremembo, se čim prej obrnite
na družbo SONY za navodila. Nadaljnja uporaba PROGRAMSKE OPREME po datumu
uveljavitve takšnega obvestila pomeni, da se strinjate s spremembo.
UPRAVIČENE TRETJE STRANKE
Vsak DRUG DOBAVITELJ je izrecna upravičena tretja stranka vsake določbe te pogodbe
EULA v zvezi z njegovo PROGRAMSKO OPREMO in ima pravico uveljavljati pogodbene
določbe.
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s to pogodbo EULA, se lahko pisno obrnete
na družbo SONY na veljaven kontaktni naslov vsake regije ali države.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
14SL
Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi sprejemnika,
preberite Vodnik za pomoč.
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10686/h_eu/
4-549-564-21(1) (SL)
©2015 Sony Corporation
Download PDF