Sony | STR-DH540 | Sony STR-DH540 5.2-kanalni AV-sprejemnik za domači kino Navodila za uporabo

4-448-425-12(1) (SI)
Večkanalni
sprejemnik AV
Navodila za uporabo
STR-DH540
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne
prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganih sveč).
Za uporabnike v Združenih
državah
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na
zadnji strani enote. Obe številki vnesite
v spodnji prostor. Številki imejte pri sebi,
kadar koli stopite v stik s prodajalcem izdelkov
Sony v zvezi s tem izdelkom.
Št. modela
Serijska št.
Ta simbol opozarja uporabnika
na prisotnost neizolirane
»nevarne napetosti« v ohišju
izdelka, ki je lahko tako visoka,
da predstavlja nevarnost
električnega udara.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne
postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na
primer v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje
enote, takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico, je
povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
Ta simbol opozarja
uporabnika, da so lahko
nekatere površine naprave
med običajnim delovanjem
vroče na dotik.
2SI
Ta simbol opozarja uporabnika
na pomembna navodila za
delovanje in vzdrževanje
(servisiranje), ki jih dobite
v dokumentaciji, priloženi
napravi.
Pomembna varnostna opozorila
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Preberite ta navodila.
Navodila shranite.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
Čistite samo s suho krpo.
Poskrbite, da pretok zraka skozi
prezračevalne reže ne bo oviran. Napravo
namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8) Naprave ne nameščajte v bližino toplotnih
virov, npr. radiatorjev, grelnikov,
štedilnikov ali drugih naprav (vključno
z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
9) Nikoli ne onesposobite varnostne funkcije
polariziranega ali ozemljitvenega vtikača.
Polariziran vtikač ima dva vtiča – eden je
širši od drugega. Ozemljitveni vtikač ima
dva vtiča in tretji ozemljitveni vtič. Široki
vtič ali tretji vtič je namenjen
zagotavljanju varnosti. Če priloženi vtikač
ne ustreza vaši vtičnici, se glede zamenjave
zastarele vtičnice posvetujte
z električarjem.
10) Napajalni kabel zaščitite, da ga ne
pohodite ali ne preščipnete – zlasti pazite
na vtikače, dodatne vtičnice in točke
izstopa iz naprave.
11) Uporabljajte samo priključke in dodatno
opremo, ki jo določi proizvajalec.
12) Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom,
trinožnim stojalom, nosilcem ali mizo,
ki jo določi proizvajalec oz. je priložena
napravi. Pri premikanju vozička z napravo
bodite previdni, da se voziček ne prevrne
in ne pride do poškodb.
13) Napravo odklopite med nevihto ali
v primeru, da je dlje časa ne boste
uporabljali.
14) Vsa popravila naj izvaja usposobljen
serviser. Popravilo je potrebno, če se
naprava na kakršen koli način poškoduje –
če pride do poškodb napajalnega kabla ali
vtikača, razlitja tekočine po izdelku, tujkov
v izdelku, izpostavljenosti dežju ali vlagi
oziroma če izdelek ne deluje pravilno ali je
padel na tla.
Naslednja izjava Zvezne komisije
za komunikacije (FCC) velja samo
za različico tega modela, ki je
proizvedena za prodajo v ZDA.
Druge različice morda niso
v skladu s tehničnimi predpisi FCC.
OPOMBA:
Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu
z mejnimi vrednostmi za digitalno napravo
razreda B, kot to določa 15. del pravil komisije
FCC. Te mejne vrednosti določajo primerno
zaščito pred škodljivimi motnjami pri
namestitvah v stanovanjskih objektih.
Ta oprema proizvaja, uporablja in oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno
nameščena in se ne uporablja v skladu
z navodili, lahko pride do škodljivih motenj
radijskega valovanja. Kljub temu ni mogoče
zagotoviti, da na posamezni lokaciji ne bo
prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje v radijskem ali televizijskem
sprejemu – to lahko ugotovite tako, da
opremo vklopite in izklopite – priporočamo,
da poskusite motnje odpraviti z naslednjimi
ukrepi:
– Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
– Povečajte razdaljo med opremo in
sprejemnikom.
– Priključite opremo v vtičnico, ki je
v drugem tokokrogu kot tista, v katero je
priključen sprejemnik.
– Posvetujte se s prodajalcem ali
strokovnjakom za radiotelevizijsko
tehnologijo.
3SI
POZOR
Spremembe, ki niso izrecno odobrene v tem
priročniku, lahko izničijo uporabnikova
pooblastila za uporabo te opreme.
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali
zunanjimi napravami uporabite ustrezno
zaščitene in ozemljene kable ter priključke,
ki so skladni z omejitvami emisij FCC.
Zmanjšajte nevarnost električnega udara, tako
da kabel zvočnika povežete z napravo in
zvočniki v skladu z naslednjimi navodili.
1) Odklopite napajalni kabel iz napajanja.
2) Odstranite 10–15 mm izolacije kabla
zvočnika.
3) Povežite kabel zvočnika z napravo in
zvočniki ter pazite, da se z roko ne
dotaknete jedra kabla zvočnika. Prav tako
odklopite napajalni kabel iz napajanja,
preden odstranite kabel zvočnika iz
naprave in zvočnikov.
Za uporabnike v Kanadi
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali
zunanjimi napravami uporabite ustrezno
zaščitene in ozemljene kable ter priključke.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje
odpadne električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka se
4SI
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje
izrabljenih baterij (velja
za države EU in druge
evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave
pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku,
ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove
življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Opomba za uporabnike: Spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano v državah,
v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil
proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja
glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika, družbo Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj
glede servisa ali garancije glejte naslove,
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Za uporabnike v Avstraliji
Odstranjevanje
odpadne električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
O tem priročniku
• Navodila v tem priročniku veljajo za
model STR-DH540. Številka modela je na
spodnjem desnem kotu sprednje plošče.
Slike, uporabljene v tem priročniku, se
nanašajo na evropski model in se lahko
razlikujejo od vašega modela. Morebitne
razlike med modeli so v priročniku
označene kot »Europe model only«.
• V teh navodilih priročnika je opisano
upravljanje sprejemnika s priloženim
daljinskim upravljalnikom. Uporabite lahko
tudi navadne ali vrtljive gumbe na
sprejemniku, če so poimenovani enako ali
podobno kot gumbi na daljinskem
upravljalniku.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi Dolby*
Digital, Pro Logic Surround in DTS** Digital
Surround System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic in simbol
DD so blagovne znamke podjetja Dolby
Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo
patenti v ZDA s številkami: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 ter drugi
patenti, ki so bili izdani ali so v postopku
izdaje v ZDA in drugih državah. Kratica
DTS-HD, simbol ter kombinacija kratice
DTS-HD in simbola so zaščitene blagovne
znamke podjetja DTS, Inc. Izdelek
vključuje programsko opremo. © DTS,
Inc. Vse pravice pridržane.
Ta sprejemnik uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA
in drugih državah.
5SI
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod
touch so blagovne znamke podjetja Apple Inc.,
zaščitene v ZDA in drugih državah.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so last svojih lastnikov. Oznaki
™ in ® v tem priročniku nista posebej navedeni.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za
delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi. Uporaba tega
pripomočka z napravo iPod ali iPhone lahko
vpliva na delovanje brezžične povezave.
Windows Media je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja Microsoft
ali njegove pooblaščene podružnice.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer
IIS in Thomson.
»x.v.Color (x.v.Colour)« in »logotip x.v.Color
(x.v.Colour)« sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
»BRAVIA« je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
»PlayStation« je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
»WALKMAN« je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
MICROVAULT je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
6SI
InstaPrevue™ je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka podjetja Silicon
Image, Inc. v ZDA in v drugih državah.
Kazalo vsebine
O tem priročniku ............................. 5
Priložena dodatna oprema ............. 9
Opis in lokacija delov .................... 10
Uvod ................................................ 17
Priključki
1: Namestitev zvočnikov ............... 19
2: Priključitev zvočnikov ............... 20
3: Priključitev televizorja .............. 21
4a: Priključitev video opreme ....... 22
4b: Priključitev zvočne opreme .... 26
5: Priključitev anten ....................... 27
6: Priključitev
napajalnega kabla .................... 27
Priprava sprejemnika
Vklop sprejemnika ........................ 28
Nastavitev sprejemnika prek
zaslona Easy Setup
(Preprosta nastavitev) ............ 28
Navodila za uporabo zaslonskega
prikaza ...................................... 30
Osnovne funkcije
Predvajanje opreme
z vhodnim virom .................... 31
Predvajanje naprave iPod
ali iPhone 33
Predvajanje naprave USB ............. 36
Funkcije radijskega
sprejemnika
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja ............... 42
Uporaba funkcije
nočnega načina ........................ 45
Izbira vrste umerjanja ................... 45
Prilagajanje izenačevalnika ........... 45
Uporaba funkcije Pure Direct ...... 46
Ponastavljanje zvočnih polj
na privzete nastavitve ............. 46
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync? ................ 47
Priprava za funkcijo
»BRAVIA« Sync ...................... 47
Predvajanje z enim dotikom ........ 48
Sistemski nadzor zvoka ................. 49
Izklop napajanja sistema ............... 49
Izbira prizora .................................. 50
Upravljanje domačega kina .......... 50
Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom ........................ 50
Ostale funkcije
Preklapljanje med digitalnim
in analognim zvokom
(INPUT MODE) ..................... 50
Uporaba drugih avdio
vhodnih priključkov
(dodeljevanje avdio vhoda) ... 51
Povrnitev privzetih tovarniških
nastavitev ................................. 52
Poslušanje radia FM/AM .............. 39
Prednastavitev radijskih
postaj FM/AM (vnaprej
nastavljeni pomnilnik) ........... 41
Sprejemanje signalov RDS ............ 42
(samo pri modelih v Evropi
in Avstraliji) ............................. 42
7SI
Prilagajanje nastavitev
Uporaba menija Settings ............... 53
Easy Setup
(Preprosta nastavitev) ............. 55
Meni Speaker Settings
(Nastavitve zvočnikov) ........... 55
Meni Audio Settings
(Zvočne nastavitve) ................. 59
Meni HDMI Settings
(Nastavitve HDMI) ................. 60
Meni Input Settings
(Nastavitve vhoda) .................. 61
Meni System Settings
(Sistemske nastavitve) ............ 62
Upravljanje brez
zaslonskega prikaza ................. 62
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Vnovična dodelitev gumba
za izbiro vhoda ........................ 67
Ponastavitev gumbov za
izbiro vhoda ............................. 68
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi ....................... 69
Odpravljanje težav ......................... 70
Tehnični podatki ............................ 77
Stvarno kazalo ................................ 79
8SI
Priložena dodatna oprema
•
•
•
•
•
Navodila za uporabo (ta priročnik)
Kratka navodila za namestitev (1)
Daljinski upravljalnik (RM-AAU168) (1)
Bateriji R6 (velikosti AA) (2)
Žična antena FM (1)
Vstavljanje baterij
v daljinski upravljalnik
V daljinski upravljalnik vstavite dve
(priloženi) bateriji R6 (velikosti AA). Pri
vstavljanju baterij upoštevajte pravilno
polarnost.
• Antena zanke AM (1)
• Mikrofon za določitev optimalne
postavitve (ECM-AC2) (1)
Opombe
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem
ali vlažnem mestu.
• Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
• Manganovih baterij ne mešajte z baterijami
drugih vrst.
• Tipala za signal daljinskega upravljalnika ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
svetlobnim napravam. To bi lahko povzročilo
okvaro.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da
preprečite razlitje baterij in korozijo.
• Ko zamenjate baterije v daljinskem
upravljalniku ali jih iz njega odstranite, se
gumbi daljinskega upravljalnika morda
ponastavijo na privzete nastavitve. Če se to
zgodi, znova razporedite gumbe za izbiro vnosa
(stran 67).
• Ko sprejemnika ni več mogoče upravljati
z daljinskim upravljalnikom, vstavite nove
baterije.
9SI
Opis in lokacija delov
Sprednja plošča
A ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(stran 28, 40, 46, 52)
B Indikator ?/1 (vklop/stanje
pripravljenosti)
Če zasveti:
Zeleno: sprejemnik je vklopljen.
Oranžno: sprejemnik je v stanju
pripravljenosti, in
– Možnost »Control for HDMI«
(Nadzor za HDMI) (stran 60) je
nastavljena na »On« (Vkl.).
– Možnost »Pass Through« (Prehod)
(stran 60) je nastavljena na »On«
(Vkl.)*ali »Auto« (Samod.).
Se ugasne, ko je sprejemnik v stanju
pripravljenosti ter sta možnosti »Control
for HDMI« (Nadzor za HDMI) in »Pass
Through« (Prehod) nastavljeni na »Off«
(Izkl.).
* Samo pri modelih v ZDA, Kanadi in
Avstraliji.
C SPEAKERS (stran 20)
Večkrat pritisnite, da vklopite ali
izklopite zvočniški sistem.
D TUNING MODE, TUNING +/–
Pritisnite in upravljajte radijski
sprejemnik (FM/AM).
10SI
Pritisnite gumb TUNING +/– in poiščite
radijsko postajo.
E
F
G
H
I
A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (stran 42)
Zaslon (stran 11)
NIGHT MODE (stran 45)
INPUT MODE (stran 51)
DIMMER
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona
s tremi stopnjami.
J DISPLAY (stran 67)
K Senzor daljinskega upravljalnika
Sprejema signal daljinskega
upravljalnika.
L PURE DIRECT (stran 46)
M Indikator PURE DIRECT
Sveti, ko je vključena funkcija »Pure
Direct«.
N
O
P
Q
R
MASTER VOLUME (stran 32)
INPUT SELECTOR (stran 29, 32, 51)
Vrata (USB) (stran 26)
Priključek AUTO CAL MIC (stran 29)
Priključek PHONES
Za priključitev slušalk.
Indikatorji na zaslonu
A Indikator vhodnega vira
Zasveti ob zaznavanju trenutnega
vhodnega vira.
HDMI
Sprejemnik prepozna opremo,
povezano prek priključka HDMI IN.
ARC
Za izhodni vir je izbran televizor in
sprejemnik zaznava signale
povratnega zvočnega kanala (ARC).
COAX
Vhodni digitalni signal se prenaša prek
priključka COAXIAL (stran 51).
OPT
Vhodni digitalni signal se prenaša prek
priključka OPTICAL (stran 51).
B D.C.A.C.
Zasveti, ko se uporabljajo rezultati
meritev funkcije »Auto Calibration«
(Samodejno umerjanje).
C Indikator Dolby Digital Surround*
Ko sprejemnik dekodira ustrezne
signale oblike Dolby Digital, zasveti
ustrezni indikator.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D Indikator DTS(-HD)*
Ko sprejemnik dekodira ustrezne
signale oblike DTS, zasveti ustrezni
indikator.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
E SP
Sveti, kadar je zvočniški sistem
vklopljen.
F Indikator izbire radijskih postaj
ST
Zasveti, ko sprejemnik išče radijsko
stereo oddajanje.
MEM
Zasveti, če je vključena funkcija
pomnilnika, npr. vnaprej nastavljeni
pomnilnik (stran 41) itd.
G SLEEP
Zasveti, če je vklopljena funkcija
izklopnega časovnika (stran 15).
H EQ
Zasveti, če je vključena funkcija
izenačevalnika.
I D.R.C.
Zasveti, če je vključena funkcija
stiskanja dinamičnega razpona
(stran 60).
J NEO:6
Zasveti, če je vključeno dekodiranje
DTS Neo:6 Cinema/Music (stran 44,
44).
K Indikator Dolby Pro Logic
Pri obdelavi Dolby Pro Logic zasveti
ustrezni indikator. Ta tehnologija
dekodiranja prostorskega zvoka
omogoča okrepitev vhodnih signalov.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
11SI
Opomba
Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku ti
indikatorji morda ne bodo zasvetili.
L USB
Zasveti, če sprejemnik zazna napravo
iPod/iPhone ali USB.
* Pri predvajanju diska z vsebino Dolby Digital
ali DTS se prepričajte, da ste izvedli digitalne
povezave in da možnost INPUT MODE
ni nastavljena na možnost »Analog«
(Analogni) (stran 50) ali ni izbrana možnost
»Analog Direct« (Analogno neposredno).
12SI
Zadnja plošča
A Razdelek DIGITAL INPUT/OUTPUT
Priključki HDMI IN/OUT*
(stran 21, 24)
Priključki OPTICAL IN
(stran 21, 25)
Priključek COAXIAL IN
(stran 26)
E Razdelek VIDEO INPUT/OUTPUT
(stran 21, 25)
Rumen
Priključki VIDEO
IN/OUT*
* Za prikaz slike izbranega vhodnega vira je treba
televizor povezati s priključkom HDMI TV
OUT ali MONITOR OUT (stran 21).
B Razdelek TUNER
Priključek FM ANTENNA
(stran 27)
Priključek AM ANTENNA
(stran 27)
C Razdelek SPEAKERS (stran 20)
D Razdelek AUDIO INPUT/OUTPUT
Bel (L)
Rdeč (R)
Črn
Priključki AUDIO IN
(stran 21, 25, 26)
Priključki
SUBWOOFER OUT
(stran 20)
13SI
Varčevanje z energijo v stanju
pripravljenosti
Daljinski upravljalnik
Ta sprejemnik in drugo opremo lahko
upravljate s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Z daljinskim
upravljalnikom lahko upravljate zvočno in
video opremo Sony. Gumb za izbiro vhoda
lahko znova dodelite tako, da se ujema
z opremo, priključeno v sprejemnik
(stran 67).
Kadar sta možnosti »Control for HDMI«
(Nadzor za HDMI) (stran 60) in »Pass
Through« (Prehod) (stran 60)
nastavljeni na »Off« (Izkl.).
B TV ?/1 1) (vklop/stanje pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite televizor ali ga
preklopite v stanje pripravljenosti.
C Gumbi za izbiro vhoda
S temi gumbi izbirate opremo, ki jo želite
uporabljati. Ko v stanju pripravljenosti
pritisnete poljubni gumb za izbiro
vhoda, se sprejemnik vklopi. Ti gumbi so
namenjeni upravljanju opreme Sony.
RM-AAU168
D TOP MENU1)
S tem gumbom odprete ali zaprete
osnovni meni plošče BD-ROM ali DVD.
REPEAT1)
Omogoča večkratno predvajanje skladbe
ali mape.
POP UP/MENU1)
S tem gumbom odprete ali zaprete
pojavni meni plošče BD-ROM ali meni
DVD-ja.
SHUFFLE1)
Omogoča predvajanje skladbe ali mape
v naključnem vrstnem redu.
E
+/–
Omogoča izbiro mape.
F AMP MENU
S tem gumbom prikažete meni,
v katerem upravljate sprejemnik.
1)
1)
G
, V/v/B/b
Gumbi V/v/B/b omogočajo izbiro
menijskih elementov, ki jo nato vnesete/
potrdite s pritiskom gumba .
H OPTIONS1)
Omogoča prikaz in izbiro elementov
v meniju z možnostmi.
I HOME1)
A ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite sprejemnik ali
ga preklopite v stanje pripravljenosti.
Omogoča prikaz osnovnega menija na
TV-zaslonu.
J ./> 1), m/M 1), N 1), X 1), x 1)
Pomik, nazaj/naprej, predvajanje,
začasna zaustavitev, zaustavitev.
14SI
TUNING +/–1)
Omogoča iskanje postaj.
D.TUNING
Omogoča preklop v način za
neposredno iskanje.
PRESET +/–1)
Omogoča izbiro prednastavljenih postaj
ali kanalov.
MEM
Omogoča shranjevanje postaje med
delovanjem sprejemnika.
K SOUND FIELD +/–2)
Omogoča izbiro zvočnega polja
(stran 42).
L PURE DIRECT (stran 46)
M SLEEP
S tem gumbom lahko nastavite
samodejni izklop sprejemnika ob
določeni uri.
Z vsakim pritiskom gumba SLEEP se
prikaz zamenja po krožnem zaporedju:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Ko nastavite izklopni časovnik, na
zaslonu zasveti indikator »SLEEP«.
Nasvet
Če želite preveriti, koliko časa je še preostalo,
preden se sprejemnik izklopi, pritisnite gumb
SLEEP. Na zaslonu se prikaže preostali čas.
Če znova pritisnete gumb SLEEP, prekličete
izklopni časovnik.
N
+/–
Omogoča prilagoditev glasnosti vseh
zvočnikov hkrati.
O
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
Zvok znova omogočite tako, da znova
pritisnete gumb.
P RETURN O1)
Ob prikazu menija ali navodil na TVzaslonu omogoča vrnitev v prejšnji
meni.
Q DISPLAY1)
Omogoča prikaz podatkov na zaslonu.
R Številski gumbi1)2)
S temi gumbi lahko
– izvedete postopek prednastavitve/
iskanja prednastavljenih postaj
(stran 41);
– izbirate številke skladb. Pritisnite 0/10,
če želite izbrati skladbo 10;
– izbirate številke kanalov.
S PREVIEW (HDMI)
Omogoča izbiro funkcije »Preview for
HDMI« (Predogled za HDMI).
Omogoča predvajanje v živo
predogleda slike v sliki prek vhodov
HDMI, povezanih s tem
sprejemnikom.
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
posamezen predogled vhoda HDMI,
in nato izbiro vnesite/potrdite
s pritiskom gumba .
(To funkcijo omogoča tehnologija
Silicon Image InstaPrevue™)
Opomba
Funkcija »Preview for HDMI« (Predogled
HDMI) je na voljo za vhodne vire HDMI
BD, DVD, GAME in SAT/CATV.
Nasveti
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih
primerih:
– oprema ni povezana z vhodnim
priključkom HDMI;
– oprema, povezana s podprtim vhodnim
priključkom HDMI, ni vklopljena;
– trenutni vhod ni vhod HDMI;
– možnost »Fast View« (Hiter pogled) je
izklopljena;
– vhodni vir je nepodprt video format
HDMI (480i, 576i, 4K, nekateri
3D-video signali, nekateri signali
videokamere ali signal VGA).
• Predogled slike v sliki bo pri vhodnem viru
za video signale 4K ali nekatere 3D-video
signale zatemnjen.
iPhone CTRL
Vstop v način upravljanja naprave
iPod ali iPhone, če takšno napravo
uporabljate.
T AMP
S tem gumbom vklopite delovanje
sprejemnika.
15SI
U TV INPUT1)
Opombe
S tem gumbom izberete vhodni signal
(vhod televizorja ali video vhod).
1)
Informacije o gumbih, ki jih lahko uporabljate
za upravljanje posamezne opreme, so na voljo
v tabeli (stran 16).
2)
Gumba 5 in SOUND FIELD + imata otipljive
pike. Te pike vam bodo v pomoč pri upravljanju
sprejemnika.
• Zgornji opisi so navedeni zgolj za prikaz
primerov.
• Nekaterih funkcij, opisanih v tem razdelku,
morda ne bo mogoče uporabljati s priloženim
daljinskim upravljalnikom.
Upravljanje druge opreme Sony
Ime
TV
2 TV ?/1
z
Videorekorder
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
DVD
predvajalnik
Predvajalnik
Blu-ray Disc
CDpredvajalnik
z
z
z
z
z
z
z
z
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
z
z
z
z
R Številski gumbi
z
z
z
z
z
wa TV INPUT
z
16SI
Uvod
Zvočno ali video opremo priključite na sprejemnik tako, da upoštevate spodnji postopek.
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Namestitev in priključitev zvočnikov
(stran 19, 20)
Preverjanje povezave, ki ustreza
priključeni opremi
Priključitev televizorja in video opreme
(stran 21, 22)
Kakovost slike je odvisna od vrste priključka.
Glejte spodnjo sliko. Izberite način povezave
glede na priključke opreme.
Če ima video oprema priključke HDMI, jo
priključite prek njih.
Digitalni
Analogni
Visokokakovostna slika
Priključitev avdio opreme (stran 26)
Priprava sprejemnika
Glejte »6: Priključitev napajalnega kabla«
(stran 27) in »Vklop sprejemnika« (stran 28).
Nastavitev sprejemnika
Preberite razdelek »Nastavitev sprejemnika
prek zaslona Easy Setup (Preprosta nastavitev)«
(stran 28).
Prilagoditev nastavitev za avdio izhod na
povezani opremi
Če želite uporabiti večkanalni digitalni zvočni
izhod, preverite nastavitev za digitalni zvočni
izhod na povezani opremi.
Če uporabljate predvajalnik Sony Blu-ray Disc,
preverite, ali so možnosti »Audio (HDMI)«,
»BD Audio MIX Setting«, »Dolby Digital/
DTS«, »Dolby Digital« in »DTS« nastavljene na
»Auto« (Samod.), »Off« (Izkl.), »Bitstream«,
»Dolby Digital« in »DTS« (od 1. avgusta 2012).
Če uporabljate PlayStation 3 in ste sprejemnik
povezali s kablom HDMI, v možnosti »Sound
Settings« (Nastavitve zvoka) izberite »Audio
Output Settings« (Nastavitve avdio izhoda) ter
nato »HDMI« in »Automatic« (Samod.)
(z različico programske opreme sistema 4.21).
Več informacij je na voljo v navodilih za
uporabo, ki so priložena povezani opremi.
17SI
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira sprejemnik
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih ta sprejemnik lahko dekodira, so odvisne od izhodnih
vtičnic povezane opreme za digitalni zvok. Sprejemnik podpira naslednje oblike zapisa
zvoka.
Oblika zapisa zvoka
[Zaslon]
Največje število
kanalov
Povezava med opremo za predvajanje
in sprejemnikom
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1c)
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1c)
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1c)
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1c)
×
a
Multi Channel Linear PCMa)
[PCM]
7.1c)
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a)
Če oprema za predvajanje ne ustreza obliki zapisa, se zvočni signali oddajajo v drugi obliki zapisa.
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo opreme za predvajanje.
b)
Signali s frekvenco vzorčenja, večjo od 96 kHz, se predvajajo s frekvenco 96 kHz ali 88,2 kHz.
c)
Signali se bodo oddajali kot 5.1-kanalni.
18SI
Priključki
Priključki
1: Namestitev zvočnikov
Ta sprejemnik omogoča uporabo do
5.2-kanalnega sistema (5 zvočnikov in
2 globokotonca).
Nasveti
• Upoštevati morate kot A, prikazan na sliki.
Za uporabo večkanalnega prostorskega
zvoka, kot se predvaja v kino dvoranah,
potrebujete pet zvočnikov (dva sprednja
zvočnika, osrednji zvočnik in dva
prostorska zvočnika) ter globokotonec.
Primer nastavitve zvočniškega
sistema
• Ker globokotonec ne oddaja visoko usmerjenih
zvočnih signalov, ga lahko postavite na
poljubno mesto.
A Sprednji zvočnik (levi)
B Sprednji zvočnik (desni)
C Osrednji zvočnik
D Prostorski zvočnik (levi)
E Prostorski zvočnik (desni)
F Globokotonec
19SI
2: Priključitev zvočnikov
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Zvočnik za prostorski zvok
Desno
Osrednji zvočnik
Levo
B
B
A
A
B
Desno
Globokotonec*
A Mono zvočni kabel (ni priložen)
B Kabel zvočnika (ni priložen)
* Ko priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti,
pri gledanju filmov to funkcijo izključite. Če je
funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti vključena, zvočnik samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti glede na raven
vhodnega signala, zaradi česar se zvok morda
ne bo predvajal.
20SI
Levo
Sprednji zvočnik
Opomba
Z gumbom SPEAKERS vklopite ali izklopite
zvočniški sistem (stran 10).
3: Priključitev televizorja
TV
A**
Zvočni signali
Zvočni/video
signali
ali
ARC
B
C*
A Optični digitalni kabel (ni priložen)
B Zvočni kabel (ni priložen)
C Kabel HDMI (ni priložen)
Video signali
D
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
D Video kabel (ni priložen)
21SI
Priključki
Sliko izbranega vira lahko predvajate tako, da priključite televizor v priključek HDMI TV
OUT ali MONITOR OUT. Če priključite vtičnico HDMI TV OUT v televizor, lahko ta
sprejemnik upravljate prek zaslonskega prikaza.
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Ogled televizijskih oddaj
z večkanalnim prostorskim
zvokom prek sprejemnika
*
Če je vaš televizor združljiv s funkcijo
povratnega zvočnega signala (ARC),
priključite C.
Možnost »Control for HDMI« (Nadzor za
HDMI) v meniju HDMI Settings (Nastavitve
HDMI) nastavite na »On« (Vkl.) (stran 60).
Če želite za prenos zvočnega signala izbrati
katero drugo povezavo (ne prek kabla HDMI,
ampak na primer prek optičnega kabla za prenos
digitalnega signala ali avdio kabla), z gumbom
INPUT MODE preklopite v drug način za vhod
zvoka (stran 50).
** Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo
povratnega zvočnega kanala (ARC),
priključite A.
Ne pozabite zmanjšati glasnosti televizorja ali
vključiti funkcije za izklop zvoka.
Opombe
• Zaslon televizorja ali projektor priključite
v vtičnico HDMI TV OUT ali MONITOR OUT
na sprejemniku. Snemanje morda ne bo
omogočeno, tudi če priključite snemalno opremo.
• Slika na zaslonu televizorja bo morda popačena,
odvisno od stanja povezave med televizorjem in
anteno. V tem primeru postavite anteno nekoliko
stran od sprejemnika.
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega
signala vstavite priključke kablov naravnost
navznoter, tako da se zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala ne
prepogibajte ali zvijajte.
Nasveti
• Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega
signala so združljivi s frekvencami vzorčenja
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
• Če želite zvok televizorja predvajati iz zvočnikov,
priključenih na sprejemnik, tako da vtičnico za
izhod zvoka na televizorju povežete z vtičnicama
TV IN na sprejemniku, nastavite vtičnico
televizorja za izhod zvoka na »Fixed«
(Nespremenljivo) (če je na voljo stikalo za preklop
med možnostma »Fixed« (Nespremenljivo) in
»Variable« (Spremenljivo)).
22SI
Če želite predvajati zvok prek
televizorja
Če televizor ne podpira funkcije sistemskega
nadzora zvoka, v meniju HDMI Settings
(Nastavitve HDMI) nastavite možnost
»HDMI Audio Out« (Avdio izhod HDMI) na
»TV+AMP« (stran 60).
4a: Priključitev video
opreme
Uporaba povezave HDMI
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) je vmesnik, ki omogoča prenos
video in zvočnih signalov v digitalni obliki.
Upravljanje bo preprostejše, če prek kablov
HDMI priključite opremo, združljivo
s funkcijo Sony »BRAVIA« Sync. Preberite
razdelek »Funkcije »BRAVIA« Sync«
(stran 47).
Funkcije HDMI
• Digitalne zvočne signale lahko prek
vmesnika HDMI predvajate iz zvočnikov,
priključenih na sprejemnik. Signal podpira
sisteme Dolby Digital, DTS in Linear PCM.
Podrobnosti najdete v razdelku »Oblike
zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira
sprejemnik« (stran 18).
• Pri povezavi HDMI lahko sprejemnik
sprejema večkanalni linearni zvok PCM
(prek največ 8 kanalov) s frekvenco
vzorčenja 192 kHz ali manj.
• Ta sprejemnik podpira predvajanje zvočnih
vsebin z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), obliko
Deep Color (Deep Colour), »x.v.Color
(x.v.Colour)« ter 4K ali 3D-prenos.
Opombe glede povezav HDMI
• Vhod ali izhod signalov DSD pri
predvajanju diska Super Audio CD ni na
voljo.
• Odvisno od televizorja in video opreme
slike 4K ali 3D morda ne bodo prikazane.
• Več informacij je na voljo v navodilih za
uporabo posamezne povezane opreme.
(Nastavitve vhoda) (stran 61) nastavite
možnost »Audio Input Assign«
(Dodeljevanje avdio vhoda).
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos
digitalnega signala vstavite priključke
kablov naravnost navznoter, tako da se
zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega
signala ne prepogibajte ali zvijajte.
Priključki
• Če želite predvajati slike 3D, priključite
televizor in video opremo, ki omogočata
predvajanje vsebin 3D (predvajalnik ali
snemalnik Blu-ray Disc, PlayStation 3 ipd.),
prek kablov HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov na sprejemnik, uporabite
3D-očala in zaženite predvajanje vsebin 3D.
• Če želite predvajati slike 4K (vhodi HDMI
BD, GAME in SAT/CATV), priključite
televizor in video opremo, ki omogočata
predvajanje vsebin 4K (predvajalnik ali
snemalnik Blu-ray Disc, ipd.), prek kablov
HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov
na sprejemnik, in zaženite predvajanje
vsebin 4K.
• Vhode HDMI BD, DVD, GAME in SAT/
CATV si lahko ogledate v predogledih slike
v sliki.
Nasvet
Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega
signala so združljivi s frekvencami vzorčenja
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
Če želite povezati več komponent
digitalne opreme in vhoda za
priključitev ni na voljo
Preberite razdelek »Uporaba drugih avdio
vhodnih priključkov (dodeljevanje avdio
vhoda)« (stran 51).
Priključevanje kablov
• Pred priključevanjem kablov odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Ni treba priključiti vseh kablov. Izberite
način priključitve glede na razpoložljive
priključke povezane opreme.
• Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov. Če uporabite običajni
kabel HDMI, slike 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K ali 3D morda ne bodo
prikazane pravilno.
• Uporaba kabla za pretvorbo signala
HDMI-DVI ni priporočljiva. Če kabel za
pretvorbo signala HDMI-DVI priključite
na opremo DVI-D, se lahko zvok in/ali slika
izgubi. Če se zvok ne predvaja pravilno,
priključite ločene zvočne kable ali
povezovalne kable za prenos digitalnega
signala in v meniju Input Settings
23SI
Povezovanje opreme prek priključkov HDMI
Če oprema nima priključka HDMI, glejte stran 25.
Predvajalnik
Blu-ray Disc
DVD-predvajalnik
PlayStation 3
Satelitski sprejemnik, sprejemnik za kabelsko televizijo
Zvočni/video
signali
Zvočni/video
signali
Zvočni/video
signali
Zvočni/video
signali
A
A
A
A
A Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
24SI
Povezovanje opreme prek priključkov, ki niso priključki HDMI
Zvočni signali
Priključki
Satelitski sprejemnik, sprejemnik za kabelsko
Videorekorder, DVD-snemalnik, videoigra
Video signali
Zvočni signali
Video signali
C
B
C
ali
A
B
A Optični digitalni kabel (ni priložen)
B Zvočni kabel (ni priložen)
C Video kabel (ni priložen)
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Opomba
Ne pozabite spremeniti privzete nastavitve
gumba za izbiro vhoda VIDEO na daljinskem
upravljalniku, da ga lahko uporabljate za
upravljanje DVD-snemalnika. Podrobnosti
najdete v razdelku »Vnovična dodelitev gumba za
izbiro vhoda« (stran 67).
25SI
4b: Priključitev zvočne
opreme
Priključitev naprave iPod,
iPhone ali USB
Priključitev predvajalnika
Super Audio CD in CDpredvajalnika
Pred priključevanjem kablov odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Predvajalnik Super Audio CD, CD-predvajalnik
Zvočni signali
ali
A
A
B
Naprava iPod,
iPhone ali USB
A Kabel USB (ni priložen)
A Koaksialni kabel za prenos digitalnega signala
(ni priložen)
B Zvočni kabel (ni priložen)
Priporočena povezava
Alternativna povezava
26SI
5: Priključitev anten
Okvirna antena AM
(priložena)
Žična antena FM
(priložena)
Napajalni kabel priključite v električno
vtičnico.
Napajalni kabel
V električno vtičnico
Opombe
• Če želite preprečiti šum pri predvajanju zvoka,
postavite anteno zanke stran od sprejemnika in
druge opreme.
• Žično anteno FM povsem izvlecite.
• Žično anteno FM priključite in jo postavite
v čim bolj vodoraven položaj.
27SI
Priključki
Pred priključevanjem anten odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
6: Priključitev napajalnega
kabla
Priprava sprejemnika
Vklop sprejemnika
?/1
Sprejemnik vklopite tako, da pritisnete
gumb ?/1.
Sprejemnik lahko vklopite tudi z gumbom
?/1 na daljinskem upravljalniku. Sprejemnik
izklopite tako, da znova pritisnete gumb ?/1.
Na zaslonu utripa »STANDBY«. Dokler
»STANDBY« utripa, ne smete odstranjevati
napajalnega kabla. V nasprotnem primeru
lahko pride do okvare.
Nastavitev sprejemnika
prek zaslona Easy Setup
(Preprosta nastavitev)
Na preprost način lahko opravite osnovne
nastavitve sprejemnika, tako da upoštevate
navodila na TV-zaslonu.
Preklopite vhodni vir televizorja na vhod,
v katerega je povezan sprejemnik.
Pri prvem vklopu sprejemnika ali po njegovi
inicializaciji se na TV-zaslonu prikaže zaslon
Easy Setup (Preprosta nastavitev).
Sprejemnik nato nastavite v skladu z navodili
na zaslonu Easy Setup (Preprosta nastavitev).
Z možnostjo Easy Setup (Preprosta
nastavitev) lahko nastavite naslednje funkcije.
– Language (Jezik)
– Speaker Settings (Nastavitve zvočnikov)
28SI
Opombe glede nastavitev
zvočnikov (samodejno
umerjanje)
Ta sprejemnik je opremljen s funkcijo
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration),
s katero lahko izvedete postopek
samodejnega umerjanja:
• Preverite povezavo med posameznim
zvočnikom in sprejemnikom.
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika.
• Izmerite oddaljenost posameznega
zvočnika od položaja poslušalca.*
• Izmerite velikost zvočnika.*
• Izmerite frekvenčne lastnosti (EQ).*
* Rezultati meritev niso na voljo, če je izbrana
možnost »Analog Direct« (Analogno
neposredno).
Funkcija DCAC je zasnovana za doseganje
ustreznega zvočnega ravnovesja v prostoru.
Ravni glasnosti zvočnikov lahko poljubno
prilagodite tudi ročno. Podrobnosti najdete
v razdelku »Test Tone« (Preizkusni ton)
(stran 58).
Pred postopkom samodejnega
umerjanja
Pred postopkom samodejnega umerjanja
preverite spodnje točke.
• Nastavite in priključite zvočnike
(stran 19, 20).
• V priključek AUTO CAL MIC priključite
le priloženi mikrofon za določitev
optimalne postavitve. Tega priključka ne
povezujte z drugimi mikrofoni.
• Prepričajte se, da za izhod zvočnikov
ni nastavljena možnost »SPK OFF«
(stran 10).
• Izključite slušalke.
• Odstranite vse ovire med mikrofonom za
določitev optimalne postavitve in
zvočniki, da preprečite morebitne napake
pri meritvah.
• Meritve bodo natančne le, če jih boste
izvajali v tihem in mirnem okolju.
Opombe
Nastavitev samodejnega
umerjanja
• Če priključite nizkotonski zvočnik
s funkcijo samodejnega preklopa v način
pripravljenosti, to funkcijo izključite
(onemogočite).
Opomba
Vrednost nastavitvene razdalje se bo morda
razlikovala od dejanskega položaja, kar je odvisno
od lastnosti uporabljenega globokotonca.
Priključitev dveh globokotoncev
v sprejemnik
Mikrofon za določitev
optimalne postavitve
1 Priključite priloženi mikrofon za
določitev optimalne postavitve
v priključek AUTO CAL MIC.
2 Nastavite mikrofon za določitev
optimalne postavitve.
Mikrofon za določitev optimalne
postavitve namestite na položaj poslušalca
v višini glave.
Potrditev namestitve delujočega
globokotonca
• Ko priključite nizkotonski zvočnik, ga
vklopite in nastavite glasnost, še preden
začne predvajati zvok. Obrnite gumb
LEVEL skoraj do sredine.
• Če priključite nizkotonski zvočnik
s funkcijo križne frekvence, nastavite
največjo vrednost.
Če ne morete pridobiti pravilnih rezultatov
meritev funkcije »Auto Calibration«
(Samodejno umerjanje) glede na okolje ali
želite nastavitve nekoliko prilagoditi, lahko
globokotonec nastavite ročno. Podrobnosti
najdete v razdelku »Manual Setup« (Ročna
nastavitev) v meniju Speaker Settings
(Nastavitve zvočnikov) (stran 57).
Preklic samodejnega umerjanja
Funkcija samodejnega umerjanja bo
preklicana, če med meritvenim postopkom
storite nekaj od tega:
– pritisnete gumb ?/1,
– pritisnete katerega od gumbov za izbiro
vhoda na daljinskem upravljalniku ali
vklopite funkcijo INPUT SELECTOR na
sprejemniku,
– pritisnete gumb
,
– pritisnete gumb SPEAKERS na
sprejemniku,
– spremenite raven glasnosti,
– priključite slušalke.
Ročna prilagoditev sprejemnika
Preberite razdelek »Prilagajanje nastavitev«
(stran 53).
29SI
Priprava sprejemnika
• Zvočniki med umerjanjem predvajajo zelo glasen
zvok, glasnosti pa ni mogoče spreminjati. Pri
izvajanju tega postopka zato poskrbite, da ne boste
vznemirjali morebitnih sosedov in otrok.
• Če ste pred samodejnim umerjanjem omogočili
funkcijo za izklop zvoka, se bo ta funkcija
samodejno onemogočila.
• Če uporabljate posebne zvočnike, kot so na primer
dipolni zvočniki, meritve morda ne bodo točne
oziroma postopka samodejnega umerjanja ne bo
mogoče izvesti.
Navodila za uporabo
zaslonskega prikaza
Na TV-zaslonu lahko prikažete meni
sprejemnika in izberete poljubno funkcijo
z gumbi V/v/B/b in
na daljinskem
upravljalniku.
Ko začnete uporabljati sprejemnik, na
daljinskem upravljalniku najprej pritisnite
gumb AMP. V nasprotnem primeru morda
ukazi, ki sledijo, ne bodo namenjeni
sprejemniku.
3
Večkrat pritisnite gumba V/v in
izberite želeni meni, nato pritisnite
gumb
, da ga odprete.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
elementov menija.
Primer: če izberete možnost »Watch«
(Ogled).
AMP
V/v/B/b,
RETURN
O
4
Večkrat pritisnite gumb V/v in
izberite element menija, ki ga želite
prilagoditi, nato pritisnite gumb
,
da ga odprete.
5
Želeni parameter izberete tako, da
ponovite postopek od koraka 3 do 4.
OPTIONS
HOME
Uporaba menija
Nasvet
1
Preklopite vhodni vir televizorja, tako
da se prikaže slika menija.
2
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
Odvisno od televizorja lahko traja nekaj
časa, da se osnovni meni prikaže na
zaslonu.
Ko je na spodnjem delu zaslonskega prikaza
prikazana možnost »OPTIONS«, lahko prikažete
seznam funkcij, tako da pritisnete OPTIONS in
izberete povezano funkcijo.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite gumb RETURN O.
Izhod iz menija
Z gumbom HOME odprite osnovni meni
in znova pritisnite gumb HOME.
30SI
Pregled osnovnih menijev
Opis
Watch
(Ogled)
Omogoča izbiro video vira,
ki se posreduje v sprejemnik
(stran 31).
Listen
(Poslušanje)
Omogoča izbiro vira glasbe,
ki se posreduje v sprejemnik
(stran 31). Poslušate lahko
tudi radio FM/AM
vdelanega sprejemnika
(stran 39).
Osnovne funkcije
Predvajanje opreme
z vhodnim virom
?/1
Gumbi za
izbiro vhoda
Sound Effects Uporaba zvočnih učinkov,
(Zvočni učinki) ki jih omogočajo različne
tehnologije ali funkcije,
razvite v podjetju Sony
(stran 42).
Settings
(Nastavitve)
Omogoča prilagoditev
nastavitev sprejemnika
(stran 53).
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni
meni.
2
Izberite možnost »Watch« (Ogled) ali
»Listen« (Poslušanje) in nato
pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
elementov menija.
3
Izberite poljubno opremo in
pritisnite gumb
.
4
Vklopite opremo in zaženite
predvajanje.
31SI
Osnovne funkcije
Meni
5
Glasnost lahko nastavite
z gumbom 2 +/–.
Uporabite lahko tudi vrtljivi gumb
MASTER VOLUME na sprejemniku.
6
Prostorski zvok omogočite
z gumboma SOUND FIELD +/–.
V sprejemniku lahko uporabite tudi
možnosti A.F.D./2CH, MOVIE ali
MUSIC.
Podrobnosti najdete v razdelku stran 42.
Nasveti
• Želeno opremo izberete tako, da vklopite
možnost INPUT SELECTOR na sprejemniku
ali pritisnete gumb za izbiro vhoda na
daljinskem upravljalniku.
• Glasnost lahko nastavljate z vrtljivim gumbom
MASTER VOLUME na sprejemniku ali
z gumbom 2 +/– na daljinskem
upravljalniku.
Če želite glasnost spremeniti hitro
– Hitro obrnite gumb.
– Pritisnite in zadržite gumb.
Če želite zmerno prilagoditi glasnost
– Gumb obračajte počasi.
– Pritisnite gumb in ga takoj spustite.
Vključitev funkcije za izklop
zvoka
Pritisnite gumb
.
Funkcija za izklop zvoka bo preklicana,
če storite nekaj od tega:
• Znova pritisnite gumb
.
• Spremenite raven glasnosti.
• Izklopite sprejemnik.
• Zaženete samodejno umerjanje.
Preprečevanje okvar zvočnikov
Pred vklopom sprejemnika zmanjšajte
glasnost na najnižjo raven.
32SI
Predvajanje naprave iPod ali iPhone
Glasbene vsebine iz naprave iPod ali iPhone lahko predvajate tako, da napravo povežete
s sprejemnikom prek vrat (USB).
Za več informacij o priključitvi naprave iPhone ali iPod glejte 26.
Modeli, združljivi z napravo iPod ali iPhone
iPod touch
četrte generacije
iPod touch
tretje generacije
iPod touch
druge generacije
iPod nano
šeste generacije
iPod nano
pete generacije
(videokamera)
iPod nano
četrte generacije
(video)
iPod nano
tretje generacije
(video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Osnovne funkcije
S tem sprejemnikom lahko uporabljate spodnje modele naprav iPod ali iPhone. Pred
uporabo naprave iPod ali iPhone posodobite njeno programsko opremo.
Opombe
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali poškodbo podatkov, shranjenih v napravi iPod
ali iPhone, če jo uporabljate s tem sprejemnikom.
• Ta izdelek je bil zasnovan posebej za uporabo z napravo iPod ali iPhone in ima potrdilo o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple.
33SI
Izbira načina upravljanja
naprave iPhone ali iPod
Način upravljanja naprave iPhone ali iPod
lahko izberete v meniju zaslonskega
prikaza ali z gumbom iPhone CTRL na
daljinskem upravljalniku.
Po vsebinah, shranjenih v napravi iPod ali
iPhone, lahko brskate v meniju zaslonskega
prikaza.
Ko je TV-zaslon izklopljen, lahko delovanje
nadzirate s preverjanjem informacij,
prikazanih na zaslonu.
Upravljanje naprave iPod ali
iPhone v načinu »System
OSD« (Zaslonski prikaz
sistema)
1
Pri 4. koraku v razdelku »Izbira načina
upravljanja naprave iPhone ali iPod«
(stran 34) izberite možnost »System
OSD« (Zaslonski prikaz sistema).
2
Izberite poljubno vsebino s seznama
vsebin in pritisnite gumb .
Izbrana vsebina se začne predvajati in na
TV-zaslonu se prikažejo informacije
o glasbeni vsebini.
iPhone
CTRL
Izbira načina predvajanja
V/v/B/b,
HOME
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Izberite možnost »Listen« (Poslušanje)
in nato pritisnite gumb .
3
Izberite možnost »USB« in nato
pritisnite gumb .
Če je naprava iPod ali iPhone povezana
s sprejemnikom, se na TV-zaslonu
prikaže oznaka »iPod/iPhone«.
4
34SI
Način predvajanja lahko spremenite
z gumbom OPTIONS na daljinskem
upravljalniku.
• Repeat (Ponavljaj): Off (Izkl.)/One (Eno)/
All (Vse)
• Shuffle (Naključno predvajanje): Off
(Izkl.)/Songs (Skladbe)/Albums (Albumi)
• Audiobooks: Slower (Počasneje)/Normal
(Normalno)/Faster (Hitreje)
Izberite možnost »System OSD«
(Zaslonski prikaz sistema) ali »iPod/
iPhone« in pritisnite gumb .
Upravljanje naprave iPod ali
iPhone v načinu »iPod/
iPhone«
1
Pri 4. koraku v razdelku »Izbira načina
upravljanja naprave iPhone ali iPod«
(stran 34) izberite možnost »iPod/
iPhone«.
2
V meniju iPod/iPhone izberite
poljubno vsebino.
Več informacij o upravljanju naprave
iPod ali iPhone je na voljo v navodilih za
uporabo, ki so priložena napravi iPod ali
iPhone.
Upravljanje naprave iPod ali
iPhone z daljinskim
upravljalnikom
USB
• Če je sprejemnik, s katerim je povezana
naprava iPod ali iPhone, vklopljen, se
naprava polni.
• Prek tega sprejemnika ni mogoče prenašati
skladb v napravo iPod ali iPhone.
• Naprave iPod ali iPhone med delovanjem
ne odstranjujte. Če želite preprečiti
poškodbe podatkov ali okvaro naprave
iPod ali iPhone, pred njenim
priključevanjem ali odstranjevanjem
izklopite sprejemnik.
Seznam sporočil za napravo iPod
ali iPhone
Sporočilo in razlaga
Reading (Branje)
Sprejemnik zaznava in bere podatke naprave
iPhone ali iPod.
Loading (Nalaganje)
m/M
N
./>
x
X
Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite
gumb USB.
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X, x
Začasna zaustavitev
predvajanja.
m/M
Hitro pomikanje nazaj/
naprej.
./>
Pomik do prejšnje/naslednje
skladbe.
Sprejemnik nalaga podatke naprave iPhone ali
iPod.
Not supported (Ni podprto)
Priključena je nepodprta vrsta naprave iPod
ali iPhone.
No device is connected (Priključena
ni nobena naprava)
Naprava iPod ali iPhone ni priključena.
No music (Ni glasbe)
Ni najdene glasbe.
Headphones not supported (Slušalke niso
podprte)
Če je naprava iPhone ali iPod povezana
s sprejemnikom, se zvok iz slušalk ne bo
predvajal.
iPhone CTRL Izbira načina upravljanja
naprave iPod ali iPhone.
35SI
Osnovne funkcije
iPhone
CTRL
Opombe glede naprave iPod ali
iPhone
Predvajanje naprave USB
Ime izdelka
NWZ-A726/A728/A729/
A726B/A728B
Glasbene vsebine iz naprave USB lahko
predvajate tako, da napravo povežete
s sprejemnikom prek vrat (USB).
Za več informacij o priključitvi naprave
USB glejte »Priključitev naprave iPod,
iPhone ali USB« (stran 26).
Vrste glasbenih datotek, ki jih lahko
predvaja ta sprejemnik:
Oblika zapisa datoteke
Pripone
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
».mp3«
AAC*
».m4a«, ».3gp«,
».mp4«
WMA9 Standard*
».wma«
WAV
».wav«
* Sprejemnik ne omogoča predvajanja datotek,
kodiranih s funkcijo DRM.
Združljive naprave USB
S tem sprejemnikom lahko uporabljate
spodnje modele naprav USB Sony.
Odobrene naprave USB Sony
Ime izdelka
Ime modela
Walkman®
NWZ-S754/S755
NWZ-E453/E454/E455
NWZ-E353/E354/E355
NWZ-B133/B135/B133F/
B135F
NWZ-B142/B143/B142F/
B143F
NWD-E023F/E025F
NWZ-E435F/E436F/E438F
NWZ-E343/E344/E345
NWZ-S636F/S638F/S639F
NWZ-S736F/S738F/S739F
36SI
Ime modela
NWZ-A826/A828/A829
NWZ-W202
NWZ-X1050/X1060
NWZ-S744/S745
NWZ-E443/E444/E445
NWZ-S543/S544/S545
NWZ-A844/A845/A846/
A847
NWZ-W252/W253
NWZ-B152/B153/B152F/
B153F
MICROVAULT USM1GL/2GL/4GL/8GL/
16GL
USM1GLX/2GLX/4GLX/
8GLX/16GLX
Opombe
• Sprejemnik ne more brati podatkov v obliki
zapisa NTFS.
• Sprejemnik ne more brati podatkov, ki niso
shranjeni v prvi particiji trdega diska.
• Delovanje modelov naprav, ki jih ni na tem
seznamu, ni zagotovljeno.
• Delovanje s temi napravami USB morda ne bo
povsem nemoteno.
• Nekatere navedene naprave USB v nekaterih
območjih morda niso naprodaj.
• Pri formatiranju navedenih modelov naprav
pazite, da postopek formatiranja izvedete
s posameznim modelom ali namensko
programsko opremo za formatiranje za
posamezni model.
• Napravo USB priključite na sprejemnik šele po
tem, ko sporočilo »Creating Library«
(Ustvarjanje knjižnice) ali »Creating Database«
(Ustvarjanje zbirke podatkov) na zaslonu
naprave USB ni več prikazano.
Upravljanje naprave USB
Upravljanje naprave USB
z daljinskim upravljalnikom
V/v/B/b,
USB
HOME
1
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2
Izberite možnost »Listen« (Poslušanje)
in nato pritisnite gumb
.
Če je naprava USB povezana
s sprejemnikom, se na TV-zaslonu
prikaže oznaka »USB«.
3
Izberite možnost »USB« in pritisnite
gumb
.
Napravo USB lahko upravljate
z daljinskim upravljalnikom
sprejemnika.
Na TV-zaslonu se prikažejo podatki
o glasbenih vsebinah.
m/M
N
./>
x
X
Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite
gumb USB.
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X
Začasna zaustavitev
predvajanja.
x
Zaustavitev predvajanja.
m/M
Hitro pomikanje nazaj/
naprej.
./>
Predvajanje prejšnje/
naslednje datoteke.
+/–
Pomik do prejšnje/naslednje
mape.
REPEAT*
Preklop v način ponavljanja
(Off (Izkl.)/One (Ena)/
All (Vse)/Folder (Mapa)).
SHUFFLE*
Preklop v način naključnega
predvajanja (Off (Izkl.)/
All (Vse)/Folder (Mapa)).
* Pritisnite večkrat, da izberete želeni način
predvajanja.
37SI
Osnovne funkcije
SHUFFLE
REPEAT
+/–
Pritisnite gumb HOME.
Opombe glede naprave USB
• Naprave USB med delovanjem ne
odstranjujte. Da preprečite poškodbo
podatkov ali okvaro naprave USB, pred
priključevanjem ali odstranjevanjem
naprave USB izklopite sprejemnik.
• Za povezavo sprejemnika in naprave USB
ne uporabljajte zvezdišča USB.
• Glede na vrsto priključene naprave USB
se lahko sporočilo »Reading« (Branje)
prikaže šele po približno 10 sekundah.
• Če je naprava USB povezana
s sprejemnikom, ta prebere vse datoteke
v napravi USB. Če je v napravi USB večje
število map ali datotek, lahko branje
vsebin v napravi USB traja dalj časa.
• Sprejemnik lahko prepozna največ
– 256 map (vključno z mapo »ROOT«),
– 256 zvočnih datotek v posamezni mapi,
– 8 podrejenih map (drevesna struktura
datotek, vključno z mapo »ROOT«).
Največje število zvočnih datotek in map se
lahko razlikuje glede na strukturo datotek
in map.
V napravo USB ne shranjujte drugih vrst
datotek ali nepotrebnih map.
• Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ter
s snemalnimi napravami ali mediji
ni zagotovljena. Pri uporabi nezdružljivih
naprav USB se lahko pojavi šum, je moteno
predvajanje zvoka ali pa predvajanje sploh
ni mogoče.
• Začetek predvajanja lahko zakasni, kadar je:
– struktura map zapletena,
– zmogljivost pomnilnika prevelika.
• Sprejemnik morda ne podpira nekaterih
funkcij priključene naprave USB.
• Vrstni red predvajanja, ki ga določi
sprejemnik, se lahko razlikuje od vrstnega
reda predvajanja v priključeni napravi USB.
• Mape brez zvočnih datotek ne bodo
vključene.
• Pri predvajanju zelo dolge skladbe lahko
nekatere upravljalne funkcije zakasnijo
predvajanje.
38SI
Seznam sporočil USB
Sporočilo in razlaga
Reading (Branje)
Sprejemnik zaznava in bere podatke naprave
USB.
Device error (Napaka naprave)
Zaznavanje pomnilnika naprave USB
ni uspelo (stran 36).
Not supported (Ni podprto)
Priključena naprava USB ni združljiva,
priključena je neznana naprava ali je naprava
USB priključena prek zvezdišča USB
(stran 36).
No device is connected (Priključena
ni nobena naprava)
Naprava USB ni priključena oz. jo sistem ne
prepozna.
No track (Ni skladbe)
Ni najdenih skladb.
Zaslon FM/AM
Funkcije radijskega sprejemnika
Vsak element na zaslonu lahko
izberete in upravljate z V/v/B/b in
.
Poslušanje radia FM/AM
Vgrajeni radio omogoča sprejemanje
signalov FM in AM. Pred uporabo radia
preverite, ali ste priključili anteni FM in
AM na sprejemnik (stran 27).
Nasvet
Intervali za iskanje postaj so prikazani spodaj.
FM
AM
ZDA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Evropa, Avstralija
50 kHz
9 kHz
* Intervale za iskanje postaj AM lahko
spremenite (stran 40).
Številski
gumbi
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
2
V osnovnem meniju izberite možnost
»Listen« (Poslušanje) in pritisnite
gumb
.
V meniju izberite možnost »FM« ali
»AM« in nato pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija FM ali AM.
1 Navedba frekvence (stran 40)
2 Seznam prednastavljenih postaj
(stran 41)
Samodejno iskanje postaj
(Auto Tuning)
Izberite možnost »Tuning +« (Iskanje +)
ali »Tuning –« (Iskanje -) in nato pritisnite
.
gumb
Z gumbom »Tuning +« (Iskanje +) iščete
od nižjih do višjih frekvenc radijskih postaj
in z gumbom »Tuning –« (Iskanje -) od
višjih do nižjih frekvenc radijskih postaj.
Sprejemnik zaustavi postopek iskanja
vsakič, ko najde postajo.
V primeru slabega sprejema FM
stereo
1 Poiščite postajo, ki jo želite poslušati,
s funkcijo Auto Tuning (Samodejno
iskanje postaj), Direct Tuning
(Neposredno iskanje postaj) (stran 40),
ali izberite želeno prednastavljeno
postajo (stran 41).
2 Pritisnite gumb OPTIONS.
3 Izberite možnost »FM Mode« (Način
FM) in nato pritisnite gumb
.
4 Izberite možnost »Mono« in nato
pritisnite gumb .
39SI
Funkcije radijskega sprejemnika
Območje
Neposredno iskanje postaj
(Direct Tuning)
Spreminjanje intervalov za
iskanje postaj AM
Frekvenco radijske postaje lahko vnesete
neposredno s številskimi gumbi.
(samo pri modelih v ZDA in
Kanadi)
1
2
Z gumbi na sprejemniku lahko intervale za
iskanje postaj AM nastavite na vrednost
9 kHz ali 0 kHz.
Pritisnite gumb D.TUNING.
Za vnos frekvence pritisnite številske
gumbe in nato gumb
.
?/1
1. primer: FM 102,50 MHz
Izberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
2. primer: AM 1350 kHz
Izberite 1 b 3 b 5 b 0
* 0 je treba vnesti samo pri modelih v Evropi
in Avstraliji.
Nasvet
Ko poiščete postajo, prilagodite usmerjenost
antene zanke AM za optimalni sprejem.
Če iskanje postaje ne uspe,
se prikaže oznaka »– – – .– – MHz« ali
»– – – – kHz« in zaslon preklopi na prikaz
trenutne frekvence.
Prepričajte se, da ste vnesli pravo
frekvenco. V nasprotnem primeru
ponovite postopek od 1. do 3. koraka.
Če postaje še vedno ni mogoče najti, se
izbrana frekvenca v vašem območju morda
ne uporablja.
TUNING MODE
1
Pritisnite gumb ?/1 za izklop
sprejemnika.
2
Pridržite gumb TUNING MODE in
pritisnite gumb ?/1 na sprejemniku.
Trenutna vrednost za intervale za
iskanje postaj AM se spremeni v 9 kHz
(ali 10 kHz).
Če želite vrednost intervalov
ponastaviti na 10 kHz (ali 9 kHz),
ponovite zgoraj opisani postopek.
Opombe
• Spreminjanje vrednosti za intervale za iskanje
postaj AM lahko traja nekaj časa, odvisno od
nastavitev.
• Če spremenite vrednost intervalov za iskanje, se
vse prednastavljene postaje zbrišejo.
40SI
3
Prednastavitev radijskih
postaj FM/AM
(vnaprej nastavljeni pomnilnik)
Med priljubljene postaje lahko shranite do
30 postaj FM in 30 postaj AM.
V/v/B/b,
OPTIONS
Poiščite postajo, ki jo želite
prednastaviti, s funkcijo Auto Tuning
(Samodejno iskanje postaj) (stran 39)
ali Direct Tuning (Neposredno iskanje
postaj) (stran 40).
2
Izberite možnost »Preset Memory«
(Vnaprej nastavljeni pomnilnik) in nato
pritisnite gumb
.
3
Izberite številko za prednastavljeno
postajo in pritisnite gumb .
Poimenovanje
prednastavljenih postaj
(Name Input)
1
V meniju izberite možnost »FM« ali
»AM« in nato pritisnite gumb
.
2
Izberite možnost »Select Preset« (Izberi
prednastavljeno postajo) in nato
pritisnite gumb
.
3
Izberite številko prednastavljene
postaje, ki jo želite poimenovati,
pritisnite gumb
in nato pritisnite
gumb OPTIONS.
4
Izberite »Name Input« (Poimenovanje
vhodnega vira) in nato pritisnite
gumb .
5
Z gumboma V/v izberite znak in
pritisnite b.
Mesto vnosa lahko spreminjate
z gumboma B/b. Za ime postaje lahko
vnesete največ 8 znakov.
Postaja se shrani pod izbrano številko
prednastavljene postaje.
4
Druge radijske postaje shranite tako,
da ponovite postopek od 1. do
3. koraka.
Postajo lahko shranite kot:
• postajo v frekvenčnem pasu AM: od
AM 1 do AM 30
• postajo v frekvenčnem pasu FM: od
FM 1 do FM 30
.
Na voljo so številke prednastavljenih
postaj od 1 do 30.
6
Vnesite posamezne znake, tako da
ponovite postopek iz 5. koraka, in nato
pritisnite gumb .
Vneseno ime se shrani.
Iskanje prednastavljenih
postaj
1
V meniju izberite možnost »FM« ali
»AM« in nato pritisnite gumb
.
2
Izberite možnost »Select Preset« (Izberi
prednastavljeno postajo) in nato
pritisnite gumb
.
41SI
Funkcije radijskega sprejemnika
1
Izberite želeno prednastavljeno
postajo in nato pritisnite gumb
Sprejemanje signalov RDS
(samo pri modelih v Evropi in
Avstraliji)
Ta sprejemnik podpira uporabo radijskega
podatkovnega sistema (RDS), ki radijskim
postajam omogoča pošiljanje dodatnih
informacij v okviru rednega programskega
oddajanja. Ta sprejemnik podpira uporabne
storitve RDS, kot je prikaz imena programske
storitve. Storitve RDS so na voljo samo za
postaje FM.*
* Storitev RDS ne podpirajo vse postaje FM, prav
tako te postaje ne zagotavljajo iste vrste storitev.
Če sistema RDS v svojem območju ne poznate, se
za več informacij obrnite na lokalne radijske
postaje.
Izberite postajo v frekvenčnem
pasu FM.
Če izberete postajo, ki omogoča storitve
RDS, se na zaslonu televizorja in
sprejemnika prikaže ime programske
storitve*.
* Če sprejem signalov RDS ni na voljo, se ime
programske storitve ne prikaže.
Opombe
• Če oddajanje signala RDS izbrane postaje
ni ustrezno ali če je signal prešibek, storitve RDS
morda ne bodo delovale pravilno.
• Nekaterih črk, prikazanih na zaslonu
televizorja, ni mogoče prikazati na zaslonu
sprejemnika.
Nasvet
Med prikazom imena storitve programa lahko
preverite frekvenco, tako da pritiskate gumb
DISPLAY (stran 67).
42SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja
S tem sprejemnikom lahko ustvarite
večkanalni prostorski zvok. Med
predhodno programiranimi zvočnimi polji
sprejemnika lahko izberete eno od
optimiziranih zvočnih polj.
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Sound Effects« (Zvočni učinki) in
nato pritisnite gumb
.
2
Izberite možnost »Sound Field«
(Zvočno polje) in pritisnite gumb
3
Izberite želeno zvočno polje.
.
Nasveti
• Za izbiro želenega zvočnega polja večkrat
pritisnite gumb SOUND FIELD +/– na
daljinskem upravljalniku.
• V sprejemniku lahko uporabite tudi možnosti
A.F.D./2CH, MOVIE ali MUSIC.
Auto Format Direct (A.F.D.)/
dvokanalni zvočni način
• Način Auto Format Direct (A.F.D.): ta
način omogoča predvajanje zvoka, ki je
zelo zvest izvirnemu, in izbiranje načina
odkodiranja za poslušanje dvokanalnega
stereo zvoka kot večkanalni zvok.
• Dvokanalni zvočni način: izhodni zvok
lahko spremenite na dvokanalno
možnost ne glede na oblike zapisov
posnetkov v programski opremi, ki jo
uporabljate, povezano opremo za
predvajanje ali nastavitve zvočnega polja
v sprejemniku.
x HD-D.C.S.
Prednastavi zvok v obliki, kot je bil posnet/
kodiran, brez dodajanja učinkov
prostorskega zvoka.
Za modele, ki se prodajajo v ZDA in Kanadi,
bo ta sprejemnik proizvajal nizkofrekvenčni
signal za izhod prek globokotonca, kadar
ni signalov LFE.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
nova inovativna tehnologija domačega kina
podjetja Sony, ki uporablja najnovejše
akustične tehnologije in tehnologije
obdelovanja digitalnih signalov. Temelji na
natančnih podatkih merjenja odziva studia za
obdelovanje.
S to možnostjo lahko doma uživate v filmih
Blu-ray in DVD z visokokakovostnim
zvokom ter najboljšim zvočnim okoljem, ki je
natanko tako, kot si ga je med postopkom
obdelave zamislil zvočni tehnik filma.
Izberete lahko vrsto učinka za možnost
HD-D.C.S.
• Dynamic: Ta nastavitev je primerna za
okolje, ki je odmevajoče, vendar v njem ni
občutka prostornosti (kjer je absorpcija
zvoka premajhna). Ta nastavitev poudarja
odmeve in reproducira zvok velike in
klasične kino dvorane. Občutek
prostornosti mešalnice je tako poudarjen,
pri tem pa se ustvari edinstveno akustično
polje.
• Theater: Ta nastavitev je primerna za
običajno dnevno sobo. Ta nastavitev
reproducira odmeve na enak način kot
v kinodvorani (mešalnici). Najbolj je
primerna za gledanje vsebine, posnete na
plošči Blu-ray Disc, ko želite doživeti
vzdušje kinodvorane.
• Studio: Ta nastavitev je primerna za
dnevno sobo z ustrezno zvočno opremo.
Ta nastavitev reproducira odmeve, ko je
izvorni zvok kinodvorane predelan za
ploščo Blu-ray Disc z glasnostjo, ki je
primerna za domačo uporabo. Nivo
odmeva je minimalen. Dialogi in zvočni
učinki so kljub temu reproducirani
slikovito.
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Oddaja dvokanalne leve/desne signale prek
vseh zvočnikov. Odvisno od nastavitev
zvočnika se vseeno lahko zgodi, da se prek
določenih zvočnikov zvok ne bo oddajal.
x Dvokanalni stereo (2CH ST.)
Sprejemnik oddaja zvok samo prek
sprednjega levega/desnega zvočnika.
Nizkotonski zvočnik ne oddaja zvoka.
Pri standardnih dvokanalnih stereo virih se
popolnoma preskoči obdelovanje zvočnega
polja in oblike zapisa večkanalnega
prostorskega zvoka se znižajo na dvokanalne.
x Analogno neposredno
(A. DIRECT)
Zvok izbranega vhoda lahko preklopite na
dvokanalni analogni vhod. Ta funkcija vam
omogoča uživanje v visokokakovostnih
analognih virih.
Kadar uporabljate to funkcijo, lahko
prilagajate le glasnost in raven sprednjih
zvočnikov.
Opomba
Če ste za vhodni vir izbrali BD, DVD, GAME in
USB, ne morete izbrati možnosti »Analog Direct«
(Analogno neposredno).
Filmski način
Če izberete eno od vnaprej programiranih
zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite
prostorski zvok. Zvočna polja v vaš dom
prinašajo razburljive in mogočne zvoke, ki ste
jih vajeni iz kinematografov.
x PLII Movie
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro Logic II
Movie. Ta nastavitev je idealna za filme,
kodirane z možnostjo Dolby Surround. Poleg
tega lahko ta način reproducira zvok
v kanalskem sistemu 5.1 za gledanje
videoposnetkov pretirano sinhroniziranih ali
starih filmov.
43SI
Predvajanje zvočnih učinkov
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Izvaja dekodiranje načina DTS Neo:6
Cinema. Vir, posnet v dvokanalni obliki
zapisa, se dekodira v 5 kanalov.
Izvaja dekodiranje načina DTS Neo:6 Music.
Vir, posnet v dvokanalni obliki zapisa, se
dekodira v 5 kanalov. Ta nastavitev je idealna
za običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
Glasbeni način
Če izberete eno od vnaprej programiranih
zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite
prostorski zvok. Zvočna polja prinašajo v vaš
dom razburljive in mogočne zvoke, ki ste jih
vajeni iz koncertnih dvoran.
x Dvorana (HALL)
Reproducira akustiko klasične koncertne
dvorane.
x Jazz klub (JAZZ)
Reproducira akustiko jazz kluba.
x Koncert v živo (CONCERT)
Reproducira akustiko koncertnega prostora
s 300 sedeži.
x Stadion (STADIUM)
Reproducira občutke, ki jih lahko doživite na
velikem odprtem stadionu.
x Šport (SPORTS)
Reproducira občutek športnih prenosov.
x Prenosna zvočna naprava
(PORTABLE)
Reproducira jasno izboljšano zvočno sliko iz
prenosne zvočne naprave. Ta način je idealen
za datoteke MP3 in druge stisnjene oblike
glasbe.
x PLII Music
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic II Music. Ta nastavitev je idealna za
običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
44SI
Kadar so povezane slušalke
To zvočno polje lahko izberete le, če so
v sprejemnik priključene slušalke.
x Slušalke (dvokanalne) (HP 2CH)
Ta način je izbran samodejno, če uporabljate
slušalke (razen če je izbrana možnost »Analog
Direct« (Analogno neposredno)). Pri
standardnih dvokanalnih stereo virih se
popolnoma preskoči obdelovanje zvočnega
polja in oblike zapisa večkanalnega
prostorskega zvoka se znižajo na dvokanalne,
razen pri signalih LFE.
x Slušalke (neposredno)
(HP DIRECT)
Ta način je izbran samodejno, če uporabljate
slušalke, ko je izbrana možnost »Analog
Direct« (Analogno neposredno).
Oddaja analogne signale brez obdelovanja po
izenačevalniku, zvočnem polju itd.
Če povežete nizkotonski zvočnik
Kadar ni nobenega signala LFE, ki je izhod
nizkega zvočnega učinka iz globokotonca
v dvokanalni signal, bo ta sprejemnik
proizvajal nizkofrekvenčni signal za izhod
prek globokotonca. Kadar so vsi zvočniki
nastavljeni na možnost »Large« (Velika), se za
možnosti »Neo:6 Cinema« ali »Neo:6 Music«
nizkofrekvenčni signal ne proizvaja. Da bi
čim bolje izkoristili krogotok preusmerjanja
nizkih tonov Dolby Digital, vam
priporočamo, da končno frekvenco
globokotonca nastavite kar se da visoko.
Opombe glede zvočnih polj
2
Izberite možnost »Night Mode« (Nočni
način) in pritisnite gumb
.
3
Izberite »On« (Vkl.) ali »Off« (Izkl.) in
nato pritisnite gumb
.
Opomba
Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost »Analog
Direct« (Analogno neposredno).
Nasveti
• Funkcijo nočnega načina lahko vklopite ali
izklopite tudi z gumbom NIGHT MODE na
sprejemniku (stran 10).
• Če ste vklopili nočni način, se ravni visokih in
nizkih tonov ter učinkov povečajo in možnost
»D.Range Comp.« (Stiskanje dinamičnega obsega)
se samodejno vklopi.
Izbira vrste umerjanja
Želeno vrsto umerjanja lahko izberete po
zagonu samodejnega umerjanja. Podrobnosti
najdete v razdelku »Calibration Type (Vrsta
umerjanja)« (stran 57).
Prilagajanje izenačevalnika
Za nastavitev kakovosti tonov (raven nizkih/
visokih tonov) sprednjih zvočnikov lahko
uporabite naslednje parametre.
Nizki toni
Uporaba funkcije nočnega
načina
S tem načinom podoživite izkušnjo kina pri
majhni glasnosti. Če gledate film pozno
ponoči, boste pogovor slišali razločno tudi pri
majhni glasnosti. To funkcijo lahko
uporabljate tudi z drugimi zvočnimi polji.
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Sound Effects« (Zvočni učinki) in nato
pritisnite gumb
.
Visoki
Raven
(dB)
Frekvenca
(Hz)
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Sound Effects« (Zvočni učinki) in nato
pritisnite gumb
.
2
Izberite možnost »Equalizer«
(Izenačevalnik) in nato pritisnite
gumb
.
45SI
Predvajanje zvočnih učinkov
• Odvisno od nastavitev vzorcev v zvočniku
nekatera zvočna polja morda ne bodo na
voljo.
• Zvočna polja za glasbo in film ne delujejo
v naslednjih primerih.
– Sprejemajo se možnosti DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
ali Dolby TrueHD s frekvenco vzorčenja,
večjo od 48 kHz.
– Izbrana je možnost »Analog Direct«
(Analogno neposredno).
• Možnosti »PLII Movie«, »PLII Music«,
»Neo:6 Cinema« in »Neo:6 Music« ne
delujejo, kadar je vzorec zvočnika
nastavljen na 2/0 ali 2/0.1.
• Kadar je izbrano eno od zvočnih polj za
glasbo, se iz globokotonca ne oddaja
nikakršen zvok, če so vsi zvočniki v meniju
Speaker Settings (Nastavitve zvočnikov)
nastavljeni na vrednost »Large« (Veliko).
Zvok se bo prek globokotonca vseeno
oddajal, če:
– ima digitalni vhodni signal signale LFE,
– so sprednji zvočniki ali zvočniki za
prostorski zvok nastavljeni na vrednost
»Small« (Majhna),
– je izbrana možnost »Multi Stereo«, »PLII
Movie«, »PLII Music«, »HD-D.C.S.« ali
»Portable Audio« (Prenosna zvočna
naprava).
3
4
Izberite ojačitev za možnost »Bass«
(Nizki toni) ali »Treble« (Visoki toni) in
nato pritisnite gumb
.
Prilagodite ojačitev in pritisnite
gumb
.
Opombe
• Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct« (Analogno neposredno).
• Frekvence za možnosti Bass (Nizki toni) in
Treble (Visoki toni) so nespremenljive.
• Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od izvirne frekvence vzorčenja
vhodnih signalov, kar je odvisno od oblike
zvočnega zapisa.
Uporaba funkcije Pure
Direct
Način Pure Direct zagotavlja uživanje
v zvoku, ki je zelo zvest izvirnemu. Kadar je
funkcija Pure Direct vklopljena, se zaslon
ugasne in tako zmanjša hrup, ki bi lahko
vplival na kakovost zvoka. Funkcijo Pure
Direct lahko uporabljate z vsemi vhodi.
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Sound Effects« (Zvočni učinki) in
nato pritisnite gumb
.
2
Izberite možnost »Pure Direct« in
pritisnite gumb
.
3
Izberite »On« (Vkl.) ali »Off« (Izkl.) in
nato pritisnite gumb
.
Opomba
Kadar je funkcija Pure Direct izbrana, možnosti
»Equalizer« (Izenačevalnik), »Night Mode«
(Nočni način), »Auto Volume« (Samodejna
nastavitev glasnosti) in »D.Range Comp.«
(Stiskanje dinamičnega obsega) ne delujejo.
Nasvet
Z gumbom PURE DIRECT na daljinskem
upravljalniku ali sprejemniku lahko vklopite ali
izklopite funkcijo Pure Direct.
46SI
Preklic funkcije Pure Direct
Funkcija Pure Direct bo preklicana, če
storite nekaj od tega:
– znova pritisnete gumb PURE DIRECT,
– spremenite zvočno polje,
– spremenite nastavitev prizora televizorja
(Scene Select),
– spremenite nastavitev možnosti
»Equalizer« (Izenačevalnik),
»Night Mode« (Nočni način), »Auto
Volume« (Samodejna nastavitev
glasnosti) ali »D.Range Comp.«
(Stiskanje dinamičnega obsega).
Ponastavljanje zvočnih
polj na privzete nastavitve
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na sprejemniku.
?/1
MUSIC
1
Pritisnite gumb ?/1 za izklop
sprejemnika.
2
Pridržite gumb MUSIC in pritisnite ?/1.
Na zaslonu se prikaže »S.F. CLEAR« in
vsa zvočna polja se ponastavijo na
svojo privzeto nastavitev.
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync?
Funkcija »BRAVIA« Sync omogoča
komunikacijo med izdelki Sony, kot so
televizorji, predvajalniki Blu-ray Disc,
DVD-predvajalniki, ojačevalniki AV itd.,
ki podpirajo funkcijo Control for HDMI
(Nadzor za HDMI).
Če opremo Sony, ki je združljiva s funkcijo
»BRAVIA« Sync, povežete s kablom HDMI
(ni priložen), se delovanje poenostavi na
naslednji način:
• Predvajanje z enim dotikom (stran 48)
• Sistemski nadzor zvoka (stran 49)
• Izklop napajanja sistema (stran 49)
• Izbira prizora (stran 50)
• Upravljanje domačega kina (stran 50)
• Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom (stran 50)
Priporočamo vam, da sprejemnik povežete
z izdelki, ki imajo funkcijo »BRAVIA«
Sync.
Opombi
• Funkcije »One Touch Play«, »System Audio
Control« in »System Power-Off« lahko
uporabljate z opremo drugih proizvajalcev.
Vendar združljivost z vso opremo drugih
proizvajalcev ni zagotovljena.
• Funkciji »Scene Select« in »Home Theatre
Control« sta v lasti podjetja Sony. Z opremo
drugih proizvajalcev nista združljivi.
• Teh funkcij ni mogoče uporabljati z opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA« Sync.
Ta sprejemnik je združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«.
• Če je vaš televizor združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«, lahko
funkcijo Control for HDMI
v sprejemniku in opremi za predvajanje
nastavite samodejno, in sicer tako, da
funkcijo Control for HDMI nastavite
v televizorju (stran 47).
• Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«,
nastavite funkcijo Control for HDMI
v sprejemniku, opremo za predvajanje in
televizor ločeno (stran 48).
Če je vaš televizor združljiv
s funkcijo »Control for HDMI-Easy
Setting« (Nadzor za enostavno
nastavitev HDMI)
1 Povežite sprejemnik, televizor in
opremo za predvajanje prek povezave
HDMI (stran 21).
(Ustrezna oprema mora biti združljiva
s funkcijo nadzora za HDMI.)
2 Vklopite sprejemnik, televizor in
opremo za predvajanje.
3 Vklopite funkcijo Control for HDMI
v televizorju.
Funkcija nadzora za HDMI
v sprejemniku in vsa povezana oprema
se odprejo istočasno. Počakajte, da se na
zaslonu prikaže oznaka »COMPLETE«.
Namestitev je dokončana.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja najdete
v navodilih za uporabo televizorja.
47SI
Funkcije »BRAVIA« Sync
Nadzor za HDMI je standard funkcije
skupnega nadzora, ki ga uporablja HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) za
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Priprava za funkcijo
»BRAVIA« Sync
Če vaš televizor ni združljiv
s funkcijo »Control for HDMI-Easy
Setting« (Nadzor za enostavno
nastavitev HDMI)
V/v/b,
HOME
1 Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2 V osnovnem meniju izberite možnost
3
4
5
6
7
8
9
»Settings« (Nastavitve) in nato
pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija Settings (Nastavitve).
Izberite »HDMI Settings« (Nastavitve
HDMI) in nato pritisnite gumb .
Izberite možnost »Control for HDMI«
(Nadzor za HDMI) in nato pritisnite
gumb
.
Izberite »On« (Vkl.) in nato pritisnite
gumb
.
Funkcija nadzora za HDMI je
vklopljena.
Za izhod iz menija zaslonskega prikaza
pritisnite gumb HOME.
Izberite vhod HDMI sprejemnika in
televizorja, tako da se bosta ujemala
z vhodom HDMI priključene opreme;
slika priključene opreme bo na ta način
prikazana na zaslonu.
Vklopite funkcijo nadzora za HDMI
povezane opreme.
Če je funkcija nadzora za HDMI
povezane opreme že vklopljena, vam
nastavitve ni treba spreminjati.
Če želite uporabiti funkcijo nadzora za
HDMI v drugi opremi, ponovite
postopek iz 7. in 8. koraka.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja in
povezane opreme najdete v navodilih za
uporabo televizorja in ustrezne opreme.
48SI
Opombe
• Ko kabel HDMI izključite ali spremenite
povezavo, upoštevajte navodila v razdelku »Če
je vaš televizor združljiv s funkcijo nadzora za
enostavno nastavitev HDMI« (stran 47) ali »Če
vaš televizor ni združljiv s funkcijo nadzora za
enostavno nastavitev HDMI« (stran 48).
• Preden izvedete funkcijo »Control for HDMIEasy Setting« v televizorju, morate najprej
vklopiti televizor in vso drugo povezano
opremo, vključno s tem sprejemnikom.
• Če po nastavitvi funkcije nadzora za enostavno
nastavitev HDMI oprema za predvajanje ne
deluje, preverite nastavitev funkcije nadzora za
HDMI v opremi za predvajanje.
• Če povezana oprema ne podpira možnosti
»Control for HDMI-Easy Setting« (Nadzor za
enostavno nastavitev HDMI), vendar še vedno
podpira »Control for HDMI« (Nadzor za
HDMI), morate funkcijo nadzora za HDMI
v povezani opremi nastaviti pred izvedbo
možnosti nadzora za enostavno nastavitev
HDMI iz televizorja.
Predvajanje z enim
dotikom
Ko zaženete predvajanje opreme, povezane
s sprejemnikom prek povezave HDMI, se
delovanje sprejemnika in televizorja
poenostavi tako:
Sprejemnik in televizor
Vklop (če je v stanju pripravljenosti)
Preklopi na ustrezni vhod HDMI
Če možnost »Pass Through« (Prehod)
nastavite na »Auto« (Samod.) ali »On«
(Vkl.)* (stran 60) in nato nastavite
sprejemnik na stanje pripravljenosti, je
mogoče zvok in sliko predvajati le prek
televizorja.
* Samo pri modelih v ZDA, Kanadi in Avstraliji.
Opombe
Opombi
• Funkcija sistemskega nadzora zvoka mora biti
vklopljena prek menija televizorja.
• Odvisno od televizorja se začetek vsebine morda
ne bo prikazal.
• Odvisno od nastavitev se morda sprejemnik ne bo
vklopil, ko je možnost »Pass Through« (Prehod)
nastavljena na »Auto« (Samod.) ali »On« (Vkl.).
Nasvet
Povezano opremo, kot sta predvajalnik Blu-ray Disc
ali DVD-predvajalnik, lahko izberete tudi iz menija
televizorja. Sprejemnik in televizor bosta samodejno
preklopila na ustrezni vhod HDMI.
Sistemski nadzor zvoka
V zvoku iz televizorja lahko s preprostim
postopkom uživate prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom.
Funkcijo Sistemski nadzor zvoka lahko
upravljate prek TV-menija. Podrobnosti
najdete v navodilih za uporabo televizorja.
Zmanjša glasnost
televizorja
Izklop napajanja sistema
Če izklopite televizor z gumbom za vklop/
izklop na daljinskem upravljalniku
televizorja, se sprejemnik in povezana
oprema samodejno izklopita.
Televizor lahko izklopite tudi z daljinskim
upravljalnikom sprejemnika.
TV ?/1
Sprejemnik
• Vklop (če je v načinu
pripravljenosti)
• Preklopi na ustrezni
vhod HDMI
Oddaja zvok iz
televizorja
Funkcijo Sistemski nadzor zvoka lahko
uporabljate tudi na naslednji način.
• Če vklopite sprejemnik, ko je vklopljen
televizor, se bo funkcija Sistemski nadzor
zvoka samodejno vklopila, da bi oddajala
zvok iz televizorja prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom. Če pa izklopite
sprejemnik, se bo zvok oddajal prek
zvočnikov televizorja.
• Če se zvok televizorja predvaja prek
zvočnikov, ki so priključeni v sprejemnik,
lahko prek daljinskega upravljalnika
televizorja prilagodite glasnost ali začasno
izklopite zvok.
Pritisnite gumb TV ?/1.
Televizor, sprejemnik in povezana oprema
se izklopijo.
Opombi
• Pred uporabo funkcije za izklop napajanja
sistema vklopite funkcijo za spoj napajalnega
vira televizorja. Podrobnosti najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
• Povezane opreme morda ne bo mogoče
izklopiti, odvisno od njenega stanja.
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo
povezane opreme.
49SI
Funkcije »BRAVIA« Sync
TV
Vklopi sistemski
nadzor zvoka
• Če funkcija za sistemski nadzor zvoka ne deluje
v skladu z nastavitvami televizorja, glejte navodila
za uporabo televizorja.
• Kadar je možnost »Control for HDMI« (Nadzor
za HDMI) nastavljena na »On« (Vkl.), se bo
nastavitev »HDMI Audio Out« (Avdio izhod
HDMI) v meniju HDMI Settings (Nastavitve
HDMI) nastavila samodejno glede na nastavitve
sistemskega nadzora zvoka (stran 60).
• Če televizor vklopite pred vklopom
sprejemnika, se predvajanje zvoka prek
televizorja začasno prekine.
Opomba
Izbira prizora
Optimalna kakovost slike in zvočno polje
se samodejno nastavita glede na izbrani
TV-prizor.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
Če želite uporabljati funkcijo za upravljanje
domačega kina, mora imeti televizor omogočen
dostop do širokopasovne storitve. Če želite več
informacij, preberite navodila za uporabo
televizorja.
Korespondenčna tabela
Preprosto upravljanje
z daljinskim
upravljalnikom
Nastavitev prizora
televizorja
Zvočno polje
Meni sprejemnika lahko upravljate
z daljinskim upravljalnikom televizorja.
Cinema (Kinodvorana)
HD-D.C.S.
Sports (Šport)
Sports (Šport)
Music (Glasba)
Live Concert
(Koncert
v živo)
Opomba
Zvočnega polja morda ni mogoče preklopiti,
odvisno od televizorja.
Animation (Animacija)
A.F.D. Auto
Photo (Fotografija)
A.F.D. Auto
Game (Igra)
A.F.D. Auto
Graphics (Grafika)
A.F.D. Auto
Izberite sprejemnik (AV AMP), ki ga
prepozna televizor.
Opombe
• Televizor sprejemnik prepozna kot »Tuner
(AV AMP)«.
• Vaš televizor mora biti združljiv z menijem
povezave.
• Odvisno od vrste televizorja nekatere funkcije
morda ne bodo na voljo.
Ostale funkcije
Upravljanje domačega
kina
Če je s sprejemnikom povezan televizor,
ki podpira funkcijo »Home Theatre
Control« (Upravljanje domačega kina), se
na zaslonu televizorja prikaže ikona za
spletne aplikacije.
Z daljinskim upravljalnikom televizorja
lahko preklopite vhodni vir sprejemnika ali
zvočna polja, Prilagodite lahko tudi raven
glasnosti osrednjega zvočnika ali
globokonca in prilagodite nastavitve
funkcij »Dual Mono« (stran 59) ali »A/V
Sync« (Sinhroniziranje A/V) (stran 59).
50SI
Preklapljanje med
digitalnim in analognim
zvokom (INPUT MODE)
Kadar opremo povežete v digitalne in
analogne zvočne priključke na
sprejemniku, lahko način zvočnega vhoda
fiksno nastavite na eno od obeh možnosti,
ali pa preklapljate z ene možnosti na drugo,
odvisno od vrste materiala, ki si ga želite
ogledati.
1
Obrnite INPUT SELECTOR na
sprejemniku, da izberete vhod.
Lahko uporabite tudi gumbe za vhod
na daljinskem upravljalniku.
2
Večkrat pritisnite gumb INPUT MODE
na sprejemniku, da izberete način
zvočnega vhoda.
Opombi
• Na zaslonu se glede na izbrani vhod prikaže
»------« in izbira drugih načinov ni mogoča.
• Če je izbrana možnost »Analog Direct« (Analogno
neposredno), je avdio vhod nastavljen na
»Analog« (Analogni). Drugih načinov ni mogoče
izbrati.
(dodeljevanje avdio vhoda)
Vhodne digitlne priključke lahko dodelite
drugemu vhodu, če privzete nastavitve
priključkov ne ustrezajo povezani opremi.
Ko na novo dodelite vhodne priključke, lahko
z gumbom za vhod (ali gumbom INPUT
SELECTOR na sprejemniku) izberete
opremo, ki ste jo povezali.
Primer:
Ko DVD-predvajalnik priključite v vtičnico
OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Priključek OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)
dodelite možnosti »DVD«.
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Settings« (Nastavitve) in nato
pritisnite gumb .
2
Izberite možnost »Input Settings«
(Nastavitve vhoda) in nato pritisnite
gumb .
3
Izberite možnost »Audio Input Assign«
(Dodeljevanje avdio vhoda) in nato
pritisnite gumb .
4
5
Izberite ime vhoda, ki ga želite dodeliti.
6
Pritisnite gumb
Izberite zvočne signale, ki jih želite
dodeliti vhodu, ki ste ga izbrali
v 4. koraku z gumbi V/v/B/b.
.
51SI
Ostale funkcije
Na zaslonu se prikaže izbrani način
zvočnega vhoda.
• Auto (Samod.): prednost imajo
digitalni zvočni signali. Če obstaja več
digitalnih povezav, imajo prednost
zvočni signali HDMI. Če ni nobenega
digitalnega zvočnega signala, se
izberejo analogni. Ko je izbran vhod iz
televizorja, imajo prednost signali
povratnega zvočnega kanala (ARC).
Če vaš televizor ne podpira funkcije
ARC, se izberejo digitalni optični
zvočni signali.
Če funkcija nadzora za HDMI
ni vklopljena niti v sprejemniku niti
v televizorju, funkcija ARC ne deluje.
• OPT: določi digitalne zvočne signale,
ki vstopajo v priključek OPTICAL.
• COAX: določi digitalne zvočne
signale, ki vstopajo v priključek
COAXIAL.
• Analog (Analogni): določi analogne
zvočne signale, ki vstopajo v priključke
AUDIO IN (L/R).
Uporaba drugih avdio
vhodnih priključkov
Ime vhoda
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Vhodni zvočni OPT1
priključki, ki jih
lahko dodelite OPT2
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
Brez
* Privzeta nastavitev
Opombe
• Ko dodelite digitalni zvočni vhod, se bo morda nastavitev INPUT MODE spremenila samodejno.
• Za vsak vhod je dovoljena ena vnovična dodelitev.
Povrnitev privzetih
tovarniških nastavitev
Izbrišete lahko vse shranjene nastavitve in
v sprejemniku povrnete privzete tovarniške
nastavitve, in sicer po spodnjem postopku.
Ta postopek se lahko uporablja tudi za
inicializacijo sprejemnika pred prvo uporabo.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na sprejemniku.
?/1
1
Pritisnite gumb ?/1 za izklop
sprejemnika.
2
Za 5 sekund pridržite gumb ?/1.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»CLEARING«, nato pa oznaka
»CLEARED !«.
Spremenjene ali prilagojene nastavitve
se ponastavijo na privzete vrednosti.
52SI
3
Prilagajanje nastavitev
Izberite želeni element menija in
nato pritisnite gumb
.
Primer: ko izberete »Speaker Settings«
(Nastavitve zvočnika).
Uporaba menija Settings
V meniju Settings (Nastavitve) lahko
prilagodite različne nastavitve za zvočnike,
prostorske učinke itd.
V/v/B/b,
4
RETURN
O
Izberite želeni parameter in pritisnite
gumb
.
HOME
Vrnitev na prejšnji zaslon
1
2
Pritisnite gumb HOME.
Pritisnite gumb RETURN O.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni
meni.
Izhod iz menija
Z gumbom HOME odprite osnovni meni
in znova pritisnite gumb HOME.
V meniju izberite možnost »Settings«
(Nastavitve) in pritisnite gumb
,
da odprete način menija.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija Settings (Nastavitve).
Prilagajanje nastavitev
53SI
Seznam menija Settings (Nastavitve)
Settings
(Nastavitve)
Easy Setup (Preprosta nastavitev) (stran 55)
Auto Calibration
(Samodejno
Speaker Settings
umerjanje)
(Nastavitve
zvočnika)
Calibration Type
(stran 55)
(Vrsta umerjanja)
Speaker Pattern
(Vzorec postavitve
zvočnikov)
Manual Setup
(Ročna nastavitev)
Audio Settings
(Zvočne
nastavitve)
(stran 59)
Full Flat (Popolna izravnava)
Engineer (Tehnik)
Front Ref. (Sprednja referenca)
Off (Izkl.)
Level (Raven)
Distance (Razdalja)
Size (Velikost)
Crossover Freq. (Prehodna frekvenca)
Test Tone (Preizkusni ton)
Distance Unit
feet (čevelj)
(Enota za merjenje
meter
razdalje)
Night Mode (Nočni način)
Equalizer (Izenačevalnik)
Sound Field (Zvočno polje)
A/V Sync. (Sinhroniziranje A/V)
Auto Volume (Samodejna nastavitev glasnosti)
Dual Mono
D.Range Comp. (Stiskanje dinamičnega obsega)
HDMI Settings
(Nastavitve
HDMI)
(stran 60)
Control for HDMI (Nadzor za HDMI)
Pass Through (Prehod)
HDMI Audio Out (Avdio izhod HDMI)
Subwoofer Level (Raven globokotonca)
Fast View (Hiter pogled)
Input Settings
(Nastavitve
vhoda)
(stran 61)
Input Mode (Način za vhod)
Input Edit (Urejanje vhoda)
Audio Input Assign (Dodeljevanje avdio vhoda)
Name In (Poimenovanje vhodov)
System Settings
(Sistemske
nastavitve)
Language (Jezik)
Auto Standby (Samodejni način pripravljenosti)
Opomba
Parametri menija, prikazani na TV-zaslonu, se lahko razlikujejo glede na trenutne nastavitve ali stanje
izbrane ikone.
54SI
Meni Speaker Settings
(Nastavitve zvočnikov)
• Save&Exit (Shrani in izhod): omogoča
shranjevanje rezultatov meritev in
izhod iz nastavitvenega postopka.
• WRN Check (Preveri WRN):
omogoča prikaz opozorila v povezavi
z rezultati meritev. Preberite razdelek
»Seznam sporočil po opravljenih
meritvah v postopku samodejnega
umerjanja« (stran 56).
• Exit: Omogoča izhod iz nastavitvenega
postopka brez shranjevanja rezultatov
meritev.
3 Shranite rezultate meritev.
Pri 2. koraku izberite možnost
»Save&Exit« (Shrani in izhod).
Vsak zvočnik lahko prilagodite ročno.
Jakost zvočnikov lahko prilagodite tudi po
končanem samodejnem umerjanju.
Če zvočnik postavite na drugo mesto, je za
predvajanje prostorskega zvoka priporočljivo
znova zagnati postopek samodejnega umerjanja.
Easy Setup (Preprosta
nastavitev)
Ponovno zažene Easy Setup (Preprosta
nastavitev) za določanje osnovnih
nastavitev. Upoštevajte navodila na zaslonu
(stran 28).
Opomba
Opomba
Nastavitve zvočnika veljajo le za trenutno
razporeditev.
x Auto Calibration (Samodejno
umerjanje)
Opomba
Preverjanje rezultatov
samodejnega umerjanja
Prilagajanje nastavitev
Omogoča izvajanje funkcije samodejnega
umerjanja iz položaja poslušalca.
1 Upoštevajte navodila na TV-zaslonu in
nato pritisnite gumb
.
Postopek umerjanja se zažene v petih
sekundah.
Postopek umerjanja traja približno
30 sekund in vključuje predvajanje
preizkusnega zvoka.
Ob koncu umerjanja se predvaja kratek
zvočni signal, prikaz na zaslonu pa se
spremeni.
Nasveti
• Pod možnostjo »Distance Unit« v meniju
»Speaker Settings« lahko spremenite enoto za
razdaljo (stran 59).
• Velikost zvočnika (»Large«/»Small« (Velika/
majhna)) je določena glede na nizkofrekvenčne
lastnosti. Rezultati meritev se lahko razlikujejo
glede na položaj mikrofona za določitev
optimalne postavitve in zvočnikov ter oblike
prostora. Priporoča se, da rezultate meritev
uporabite. Te nastavitve pa lahko tudi
naknadno spremenite v meniju »Speaker
Settings«. Najprej shranite rezultate meritev in
nato po potrebi spremenite nastavitve.
Kodo napake ali opozorilno sporočilo,
opisano v razdelku »Auto Calibration
(Samodejno umerjanje)« (stran 55),
preverite po spodnjem postopku.
Če se na zaslonu prikaže koda napake, glejte
razdelek »Seznam sporočil po opravljenih
meritvah v postopku samodejnega umerjanja«
(stran 56).
2 Izberite želeni element in pritisnite
gumb
.
• Retry (Poskusi znova): omogoča
vnovičen zagon samodejnega
umerjanja.
55SI
V 2. koraku v razdelku »Auto Calibration
(Samodejno umerjanje)« (stran 55)
izberite »WRN Check« (Preveri WRN) in
nato pritisnite gumb
.
Ob prikazu opozorilnega sporočila
preverite sporočilo in pri uporabi
sprejemnika ne uveljavljajte sprememb.
Lahko tudi znova zaženete samodejno
umerjanje, če je to potrebno.
Prikaz oznake »Error Code« (Koda
napake)
Preverite napako in znova zaženite
samodejno umerjanje.
1 Pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo
»Retry?« (Poskusim znova?).
2 Izberite »Yes« (Da) in nato pritisnite
gumb
.
3 Ponovite postopek od 1. do 3. koraka
v razdelku »Auto Calibration
(Samodejno umerjanje)« (stran 55).
Seznam sporočil po opravljenih
meritvah v postopku
samodejnega umerjanja
Prikaz in opis
Error Code 30 (Koda napake 30)
Prikaz in opis
Error Code 32
Error Code 33
Zvočnikov ni mogoče zaznati oz. niso
pravilno priključeni.
• Sprednja zvočnika nista priključena ali pa je
priključen samo en sprednji zvočnik.
• Levi ali desni prostorski zvočnik
ni priključen.
Mikrofon za določitev optimalne postavitve
ni priključen. Preverite, ali je mikrofon za
določitev optimalne postavitve ustrezno
priključen, in znova zaženite samodejno
umerjanje.
Če je koda napake prikazana kljub temu, da je
mikrofon za določitev optimalne postavitve
ustrezno priključen, je morda poškodovan
njegov kabel.
Warning 40
Pri umerjanju je bila zaznana visoka raven
hrupa. Rezultati bodo morda boljši, če
poskusite postopek izvesti v tišjem okolju.
Warning 41
Warning 42
Mikrofon zaznava premočen zvočni signal.
• Razdalja med zvočnikom in mikrofonom je
morda premajhna. Povečajte razdaljo med
njima in znova zaženite postopek merjenja.
Warning 43
Slušalke so povezane v priključek PHONES
na sprejemniku. Slušalke odstranite in znova
izvedite samodejno umerjanje.
Oddaljenosti in položaja nizkotonskega
zvočnika ni mogoče zaznati. Razlog je morda
hrup. Poskusite izvesti postopek merjenja
v tišjem okolju.
Error Code 31 (Koda napake 31)
Ni opozorila
Možnost SPEAKERS je onemogočena.
Nastavite drugo nastavitev zvočnikov in
znova zaženite samodejno umerjanje.
Opozorilna sporočila niso prikazana.
Nasvet
Rezultati merjenja se lahko razlikujejo glede na
položaj globokotonca. Kljub temu lahko
sprejemnik s takšno vrednostjo uporabljate brez
težav še naprej.
56SI
x Calibration Type (Vrsta
umerjanja)
Vrsto usmerjanja lahko izberete po izvedbi
samodejnega umerjanja in shranitvi
nastavitev.
• Full Flat : omogoča izravnavo izmerjene
frekvence posameznega zvočnika.
• Engineer: omogoča nastavitev Sonyjevih
standardnih frekvenčnih lastnosti za
prostor, v katerem se predvaja zvok.
• Front Ref. omogoča prilagoditev
lastnosti vseh zvočnikov, tako da se
ujemajo z lastnostmi sprednjega
zvočnika.
• Off : omogoča izklop ravni
izenačevalnika za samodejno umerjanje.
x Speaker Pattern (Vzorec
postavitve zvočnikov)
Omogoča izbiro vzorca postavitve
zvočnikov glede na zvočniški sistem, ki ga
uporabljate.
x Manual Setup (Ročna
nastavitev)
Omogoča ročno prilagoditev nastavitev
posameznih zvočnikov na zaslonu
»Manual Setup« (Ročna nastavitev). Moč
zvočnikov lahko prilagodite tudi po
končanem samodejnem umerjanju.
Prilagajanje oddaljenosti posameznega
zvočnika od položaja poslušalca
Razdaljo od položaja poslušalca do vsakega
zvočnika (sprednji levi/desni, osrednji, levi/
desni za prostorski zvok, globokotonec)
lahko prilagodite.
1 Izberite zvočnik, za katerega želite
prilagoditi razdaljo od položaja
poslušalca in nato pritisnite gumb
.
2 Izberite želeni parameter v možnosti
»Distance« (Razdalja) in nato pritisnite
gumb .
3 Prilagodite razdaljo od izbranega
zvočnika in nato pritisnite gumb .
Oddaljenost lahko prilagodite v obsegu
od 1 m 0 cm do 10 m 0 cm (3 čevljev in
3 palcev do 32 čevljev in 9 palcev)
v korakih po 1 cm (1 palec).
Opombe
• Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku
nekateri parametri morda ne bodo na voljo.
• Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct« (Analogno neposredno).
Prilagoditev velikosti posameznega
zvočnika
Prilagodite lahko velikost posameznega
zvočnika (sprednji levi/desni, osrednji,
levi/desni prostorski).
1 Izberite zvočnik, za katerega želite
prilagoditi velikost, in nato pritisnite
gumb .
2 Izberite želeni parameter v možnosti
»Size« (Velikost) in nato pritisnite
gumb .
57SI
Prilagajanje nastavitev
Prilagoditev ravni glasnosti zvočnika
Prilagodite lahko raven glasnosti
posameznega zvočnika (sprednji levi/
desni, osrednji, levi/desni prostorski,
globokotonec).
1 Izberite zvočnik, za katerega želite
prilagoditi jakost, in nato pritisnite
gumb .
2 Izberite želeni parameter v možnosti
»Level« (Raven) in nato pritisnite
gumb .
3 Prilagodite raven glasnosti izbranega
zvočnika in nato pritisnite gumb
.
Glasnost lahko prilagajate od –10,0 do
+10,0 dB v korakih po 0,5 dB.
Opomba
Kadar je izbrano eno od zvočnih polj za glasbo, se
iz globokotonca ne oddaja nikakršen zvok, če so
vsi zvočniki v meniju Speaker Settings nastavljeni
na vrednost »Large«. Zvok se bo prek
globokotonca vseeno oddajal, če:
– ima digitalni vhodni signal signale LFE;
– so sprednji zvočniki ali zvočniki za prostorski
zvok nastavljeni na vrednost »Small« (Majhna);
– je izbrana možnost »Multi Stereo«, »PLII
Movie«, »PLII Music«, »HD-D.C.S.« ali
»Portable Audio«.
3 Prilagodite velikost izbranega zvočnika
in nato pritisnite gumb .
• Large (Velika): Če povežete velike
zvočnike, ki bodo učinkovito
reproducirali frekvence nizkih tonov,
izberite možnost »Large« (Velika).
V običajnih primerih izberite možnost
»Large«.
• Small (Majhna): Če je zvok popačen ali
če ob uporabi večkanalnega
prostorskega zvoka menite, da
ni prostorskih učinkov, izberite
možnost »Small« (Majhna), da vklopite
krogotok za preusmeritev nizkih tonov
in oddajanje frekvenc nizkih tonov
vsakega kanala iz globokotonca ali
drugih zvočnikov »Large« (Velika).
Opomba
Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost »Analog
Direct« (Analogno neposredno).
Nasveti
• Nastavitvi »Large« (Velika) in »Small« (Majhna)
za vsak zvočnik določata, ali notranji zvočni
procesor prekine signal nizkih tonov iz tega
kanala.
Ko so nizki toni odstranjeni iz kanala, krogotok
za preusmeritev nizkih tonov pošlje ustrezne
frekvence nizkih tonov v nizkotonski zvočnik ali
druge zvočnike »Large«.
Ker ima nizkotonski zvok določeno mero
usmerjenosti, je bolje, da ga ne prekinete, če je
mogoče. Zato lahko tudi majhne zvočnike
nastavite na velikost »Large«, če želite, da se
prek njih oddajajo frekvence nizkih tonov.
Če pa po drugi strani uporabljate velik zvočnik,
a ne želite, da se prek njega oddajajo frekvence
nizkih tonov, ga nastavite na velikost »Small«.
Če je zvok na splošno nižji od želenega, vse
zvočnike nastavite na velikost »Large«.
Če ni dovolj nizkih tonov, lahko moč nizkih
tonov povečate z izenačevalnikom.
• Kadar so sprednji zvočniki nastavljeni na
velikost »Small« (Majhna), se osrednji in
prostorski zvočniki ravno tako samodejno
nastavijo na velikost »Small« (Majhna).
• Če ne uporabljate globokotonca, se sprednji
zvočniki samodejno nastavijo na velikost
»Large« (Velika).
58SI
x Crossover Freq. (Prehodna
frekvenca zvočnika)
Omogoča nastavitev prehodne frekvence
zvočnikov, za katere je bila v meniju za
nastavitve zvočnikov velikost nastavljena
na »Small« (Majhna). Po samodejnem
umerjanju je za vsak zvočnik nastavljena
izmerjena prehodna frekvenca zvočnika.
1 Na zaslonu izberite parameter pod
zvočnikom, za katerega želite
prilagoditi prehodno frekvenco, in
nato pritisnite gumb
.
2 Prilagodite vrednost in nato pritisnite
gumb
.
x Preizkusni ton
Na zaslonu »Test Tone« lahko izberete
vrsto preizkusnega tona.
Nasveti
• Če želite prilagoditi raven vseh zvočnikov
hkrati, pritisnite gumb 2 +/–. Uporabite
lahko tudi vrtljivi gumb MASTER VOLUME na
sprejemniku.
• Prilagojena vrednost je med prilagajanjem
prikazana na TV-zaslonu.
Oddajanje preizkusnega tona iz
vsakega zvočnika
Preizkusni ton lahko iz zvočnikov oddajate
v zaporedju.
1 Izberite »Test Tone« (Preizkusni ton) in
nato pritisnite gumb
.
2 Znova izberite »Test Tone« (Preizkusni
ton) in nato pritisnite gumb
.
3 Prilagodite parameter in nato pritisnite
gumb
.
• Off (Izkl.)
• Auto (Samod.): Preizkusni ton se iz
vsakega zvočnika odda v zaporedju.
4 Izberite zvočnik, za katerega želite
prilagoditi raven, in nato pritisnite
gumb
.
5 Prilagodite raven izbranega zvočnika in
nato pritisnite gumb
.
x Distance Unit (Enota za
merjenje razdalje)
Omogoča izbiranje enote merjenja za
nastavljanje razdalj.
• feet (čevlji): Razdalja se prikaže v čevljih.
• meter: Razdalja se prikaže v metrih.
Meni Audio Settings (Zvočne
nastavitve)
Nastavitve zvoka lahko prilagodite po meri.
x Night Mode (Nočni način)
S tem načinom podoživite izkušnjo kina pri
majhni glasnosti. Podrobnosti najdete
v razdelku »Uporaba funkcije nočnega
načina« (stran 45).
x Equalizer (Izenačevalnik)
Omogoča prilagoditev glasnosti nizkih in
visokih tonov sprednjih zvočnikov.
Podrobnosti najdete v razdelku »Prilagajanje
izenačevalnika« (stran 45).
x Sound Field (Zvočno polje)
Omogoča izbiro zvočnega učinka, ki se
uporablja za vhodne signale. Podrobnosti
najdete v razdelku »Predvajanje zvočnih
učinkov« (stran 42).
Funkcijo lahko nastavite za vsak vhod
posebej.
Omogoča zakasnitev oddajanja zvoka za
zmanjšanje zamika med oddajanjem zvoka in
vidnim prikazom.
• On (Vkl.) (zakasnitev: 60 ms): Pri
oddajanju zvoka pride do zakasnitve, tako
da se zmanjša zamik med oddajanjem
zvoka in vidnim prikazom.
• Off (Izkl.) (zakasnitev: 0 ms): Oddajanje
zvoka ni zakasnjeno.
x Auto Volume (Samodejna
nastavitev glasnosti)
Glasnost sprejemnik prilagaja samodejno –
odvisno od vhodnega signala ali vsebine
priključene opreme.
Ta funkcija je uporabna, ko je na primer
zvok reklam glasnejši od zvoka
TV-programov.
• On (Vkl.)
• Off (Izkl.)
Opombe
• Pred izklopom ali vklopom te funkcije
zmanjšajte glasnost.
• Ker je ta funkcija na voljo le pri vhodnih signalih
Dolby Digital, DTS ali Linear PCM, se ob
preklopu na druge oblike zapisa lahko zvok
nenadno poviša.
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih.
– Sprejemajo se signali Linear PCM s frekvenco
vzorčenja, večjo od 48 kHz.
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
Sprejemajo se signali 96/24, DTS-HD Master
Audio ali DTS-HD High Resolution Audio.
x Dual Mono (izbira jezika
digitalnega oddajanja)
Omogoča izbiro jezika, ki ga želite poslušati
pri dvojnem predvajanju zvoka digitalnega
oddajanja, kadar je ta funkcija na voljo.
Ta funkcija deluje le za vire Dolby Digital.
• Main/Sub (Glavni/dodatni): Zvok
glavnega jezika se bo oddajal prek
sprednjega levega zvočnika in zvok
sekundarnega jezika istočasno prek
sprednjega desnega zvočnika.
• Main (Glavni): Predvaja se zvok glavnega
jezika.
• Sub (Dodatni): Predvaja se zvok
sekundarnega jezika.
59SI
Prilagajanje nastavitev
x A/V Sync. (Sinhroniziranje A/V)
(Sinhronizira zvočni in video
izhod)
Opombe
• Ta funkcija je uporabna, če uporabljate velik
zaslon LCD, plazemski zaslon ali projektor.
• Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost »Analog
Direct« (Analogno neposredno).
• Zakasnitev je lahko različna; odvisno od nastavitev
oblike zapisa zvoka, zvočnega polja, vzorca
postavitve zvočnikov in razdalje zvočnikov.
x D.Range Comp. (stiskanje
dinamičnega obsega)
Omogoča stiskanje dinamičnega obsega
zvočnega posnetka. To je zlasti uporabno,
če želite gledati filme ponoči pri nizki
glasnosti. Stiskanje dinamičnega obsega je
mogoče pri virih Dolby Digital.
• On (Vkl.): Dinamični obseg se stisne
v tolikšni meri, kot si je zamislil snemalni
tehnik.
• Auto (Samod.): Dinamični obseg se
stisne samodejno.
• Off (Izkl.): Dinamični obseg se ne stisne.
Meni HDMI Settings
(Nastavitve HDMI)
Prilagodite lahko zahtevane nastavitve za
opremo, povezano s priključki HDMI.
x Control for HDMI (Nadzor za
HDMI)
Omogoča vklop in izklop funkcije nadzora
za HDMI. Podrobnosti najdete v razdelku
»Priprava za funkcijo »BRAVIA« Sync«
(stran 47).
• On (Vkl.)
• Off (Izkl.)
Opombe
• Kadar možnost »Control for HDMI« (Nadzor
za HDMI) nastavite na »On« (Vkl.), se lahko
možnost »HDMI Audio Out« (Avdio izhod
HDMI) spremeni samodejno.
• Kadar je sprejemnik v stanju pripravljenosti,
indikator ?/1 na sprednji plošči zasveti
oranžno, če je možnost »Control for HDMI«
(Nadzor za HDMI) nastavljena na »On« (Vkl.).
60SI
x Pass Through (Prehod)
Omogoča oddajanje signalov HDMI
v televizor, tudi če je sprejemnik v stanju
pripravljenosti.
• On (Vkl.)*: Kadar je sprejemnik v stanju
pripravljenosti, neprekinjeno oddaja
signale HDMI prek priključka HDMI TV
OUT na sprejemniku.
• Auto (Samod.): Kadar je televizor
vklopljen, ko je sprejemnik v stanju
pripravljenosti, sprejemnik oddaja
signale HDMI prek vtičnice HDMI TV
OUT na sprejemniku. Podjetje Sony
priporoča to nastavitev, če uporabljate
televizor Sony, združljiv s funkcijo
»BRAVIA« Sync. Ta nastavitev
v primerjavi z nastavitvijo »On« (Vkl.)
varčuje z energijo v stanju pripravljenosti.
Opomba
Ta nastavitev deluje le, kadar je možnost
»Control for HDMI« (Nadzor za HDMI)
nastavljena na »On« (Vkl.).
• Off (Izkl.): Sprejemnik ne oddaja
signalov HDMI, ko je v stanju
pripravljenosti. Vklopite sprejemnik, če
želite s televizorjem predvajati vsebine
prek povezane opreme. Ta nastavitev
v primerjavi z nastavitvijo »On« (Vkl.)
varčuje z energijo v stanju pripravljenosti.
* Samo pri modelih v ZDA, Kanadi in Avstraliji.
Opomba
Če je izbrana možnost »Auto« (Samod.), lahko
oddajanje slike in zvoka v televizor traja nekoliko
dlje kot takrat, ko je izbrana možnost »On« (Vkl.).
x HDMI Audio Out (Avdio
izhod HDMI)
Omogoča nastavitev izhodnih zvočnih
signalov HDMI iz opreme za predvajanje,
povezane s sprejemnikom prek povezave
HDMI.
• AMP: Zvočni signali HDMI se iz opreme
za predvajanje oddajajo le v zvočnike,
povezane s sprejemnikom. Večkanalni
zvok lahko predvajate v obliki, v kateri je.
Opomba
Kadar je možnost »HDMI Audio Out« (Avdio
izhod HDMI) nastavljena na »AMP«, se zvočni
signali ne oddajajo prek zvočnika televizorja.
• TV+AMP: Zvok se oddaja iz zvočnika
televizorja in prek zvočnikov, povezanih
s sprejemnikom.
Opombi
• Kakovost zvoka opreme za predvajanje je
odvisna od kakovosti zvoka televizorja,
denimo od števila kanalov, frekvence
vzorčenja itd. Če ima televizor stereo
zvočnike, se zvok, ki se oddaja iz sprejemnika,
ravno tako oddaja v stereo obliki, tudi če
predvajate večkanalni vir.
• Če povežete sprejemnik z video opremo
(projektor itd.), se zvok morda ne bo
predvajal. V tem primeru izberite možnost
»AMP«.
x Subwoofer Level (Raven
globokotonca)
Omogoča nastavitev ravni globokotonca na
0 dB ali +10 dB, kadar se signali PCM
oddajajo prek povezave HDMI. Raven
glasnosti lahko nastavite za vsak vhod,
ki mu je ločeno dodeljen vhodni priključek
HDMI.
• Auto (Samod.): Samodejno nastavi raven
na 0 dB ali +10 dB, odvisno od zvočnega
pretoka.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View (Hiter pogled)
Prilagodite lahko nastavitve za povezave
sprejemnika in druge opreme.
x Input Mode (Način za vhod)
Omogoča nastavitev načina avdio vhoda,
kadar je oprema povezana z vhodnimi
priključki za digitalni in analogni zvok.
Podrobnosti najdete v razdelku
»Preklapljanje med digitalnim in
analognim zvokom (INPUT MODE)«
(stran 50).
x Input Edit (Urejanje vhoda)
Omogoča nastavitev spodnjih možnosti za
posamezni vhod.
• Watch (Ogled): Prikaže vhod za meni
Watch (Ogled).
• Listen (Poslušanje): Prikaže vhod za
meni Listen (Poslušanje).
• Watch+Listen (Ogled in poslušanje):
Prikaže vhod za menija Watch (Ogled) in
Listen (Poslušanje).
x Audio Input Assign
(Dodeljevanje avdio vhoda)
Omogoča nastavitev vhodnih priključkov
za zvok, dodeljenih posameznim vhodom.
Podrobnosti najdete v razdelku »Uporaba
drugih avdio vhodnih priključkov
(dodeljevanje avdio vhoda)« (stran 51).
x Name In (Poimenovanje
vhodnega vira)
Omogoča vnos in prikaz imena vhodnega
vira, ki ima lahko največ 8 znakov.
Ime opreme na zaslonu je bolj
prepoznavno od oznak vtičnic.
1 Izberite možnost »Name In«
(Poimenovanje vhodov) in nato
pritisnite gumb .
2 Izberite vhod, ki ga želite poimenovati,
in nato pritisnite gumb .
61SI
Prilagajanje nastavitev
Omogoča nastavitev funkcije hitrega
pogleda.
• Auto (Samod.): Izberete lahko vhodni
način HDMI, ki je hitrejši od običajne
izbire.
• Off (Izkl.): Funkcija hitrega pogleda in
funkcija PREVIEW (HDMI) nista na
voljo.
Meni Input Settings
(Nastavitve vhoda)
3 Z gumboma V/v izberite znak in
pritisnite b.
Mesto vnosa lahko spreminjate
z gumboma B/b.
4 Vnesite posamezne znake, tako da
ponovite postopek iz 3. koraka, in
pritisnite gumb
.
Vneseno ime se shrani.
Upravljanje brez
zaslonskega prikaza
Ta sprejemnik lahko upravljate prek
zaslona, tudi če televizor ni povezan
s sprejemnikom.
AMP MENU
V/v/B/b,
Meni System Settings
(Sistemske nastavitve)
RETURN
O
Nastavitve sprejemnika lahko prilagodite.
Uporaba menija na zaslonu
x Language (Jezik)
Omogoča izbiro jezika za sporočila na
zaslonu.
• English (angleščina)
• French (francoščina)
• German (nemščina)
• Spanish (španščina)
1
Na zaslonu sprejemnika se prikaže
meni.
2
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
želeni meni, in nato pritisnite
gumb
.
3
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
parameter, ki ga želite prilagoditi, in
nato pritisnite gumb
.
4
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
želeno nastavitev, in nato pritisnite
gumb
.
x Auto Standby (Samodejni način
pripravljenosti)
Omogoča nastavitev sprejemnika, da
samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, kadar ga ne uporabljate ali
kadar vanj ne vstopajo nobeni signali.
• On (Vkl.): Preklopi v stanje
pripravljenosti po približno 30 minutah.
• Off (Izkl.): Ne preklopi v stanje
pripravljenosti.
Opombe
• Funkcija ne deluje, če je izbran vhod »FM«
ali »AM«.
• Če hkrati uporabljate samodejno stanje
pripravljenosti in izklopni časovnik, ima
izklopni časovnik prednost.
62SI
Pritisnite AMP MENU.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite B ali RETURN O.
Izhod iz menija
Pritisnite AMP MENU.
Opomba
Na zaslonu bodo morda nekateri parametri in
nastavitve videti zamegljeno. To pomeni, da niso
na voljo ali so fiksni in jih ni mogoče spreminjati.
Pregled menijev
V posameznem meniju so na voljo naslednje možnosti. Podrobnosti o krmarjenju po
menijih najdete v razdelku stran 62.
Meni
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Nastavitve samodejnega Zagon samodejnega umerjanja
umerjanja
[A.CAL START]
[<AUTO CAL>]
Vrsta samodejnega umerjanjaa)
[CAL TYPE]
Nastavitve glasnosti
Preizkusni tonb)
[<LEVEL>]
[TEST TONE]
Jakost sprednjega levega zvočnika
[FL LEVEL]
Jakost sprednjega desnega zvočnika
[FR LEVEL]
Jakost osrednjega zvočnikab)
[CNT LEVEL]
Jakost levega zvočnika za prostorski
zvokb)
[SL LEVEL]
Jakost desnega zvočnika za
prostorski zvokb)
[SR LEVEL]
Jakost globokotoncab)
[SW LEVEL]
Nastavitve
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
OFF, AUTO xxxc)
od FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Prilagajanje nastavitev
63SI
Meni
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Nastavitve
Nastavitve zvočnikov
[<SPEAKER>]
Speaker pattern (Vzorec postavitve
zvočnikov)
[SP PATTERN]
Velikost sprednjih zvočnikovb)
[FRT SIZE]
Velikost osrednjega zvočnikab)
[CNT SIZE]
Velikost zvočnikov za prostorski
zvokb)
[SUR SIZE]
Oddaljenost sprednjega levega
zvočnika
[FL DIST.]
Oddaljenost sprednjega desnega
zvočnika
[FR DIST.]
Oddaljenost osrednjega zvočnikab)
[CNT DIST.]
3/2.1 do 2/0 (8 vzorcev)
Oddaljenost levega prostorskega
zvočnikab)
[SL DIST.]
Oddaljenost desnega prostorskega
zvočnikab)
[SR DIST.]
Oddaljenost globokotoncab)
[SW DIST.]
Enota za merjenje razdalje
[DIST. UNIT]
Prehodna frekvenca sprednjih
zvočnikovd)
[FRT CROSS]
Prehodna frekvenca osrednjega
zvočnikad)
[CNT CROSS]
Prehodna frekvenca prostorskih
zvočnikovd)
[SUR CROSS]
64SI
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL
od FL 1,00 m do FL 10,00 m
(od FL 3’3” do FL 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
od FR 1,00 m do FR 10,00 m
(od FR 3’3” do FR 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
od CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
(od CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
od SL 1,00 m do SL 10,00 m
(od SL 3’3” do SL 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
od SR 1,00 m do SR 10,00 m
(od SR 3’3” do SR 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
od SW 1,00 m do SW 10,00 m
(od SW 3’3” do SW 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
FEET, METER
od CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(v korakih po 10 Hz)
od CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(v korakih po 10 Hz)
od CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(v korakih po 10 Hz)
Meni
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Nastavitve
Nastavitve vhoda
[<INPUT>]
Način za vhod
[INPUT MODE]
Poimenovanje vhodov
[NAME IN]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Dodeljevanje vhoda digitalnega
zvoka
[A. ASSIGN]
Nastavitve prostorskega
zvoka
[<SURROUND>]
Nastavitve EQ
[<EQ>]
Nastavitve radijskega
sprejemnika
[<TUNER>]
Raven učinkae)
[HD-D.C.S. TYP]
Moč nizkih tonov sprednjih
zvočnikov
[BASS]
Moč visokih tonov sprednjih
zvočnikov
[TREBLE]
Način sprejema postaj FM
[FM MODE]
Poimenovanje prednastavljenih
postaj
[NAME IN]
Podrobnosti najdete v razdelku
»Name In (Poimenovanje vhodnega
vira)« (stran 61).
Podrobnosti najdete v razdelku
»Uporaba drugih avdio vhodnih
priključkov (dodeljevanje avdio
vhoda)« (stran 51).
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
od BASS –10 dB do BASS +10 dB
(v korakih po 1 dB)
od TREBLE –10 dB do TREBLE
+10 dB (v korakih po 1 dB)
STEREO, MONO
Podrobnosti najdete v razdelku
»Poimenovanje prednastavljenih
postaj (Name Input)« (stran 41).
Prilagajanje nastavitev
65SI
Meni
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Nastavitve
Zvočne nastavitve
[<AUDIO>]
Nočni način
[NIGHT MODE]
Sinhronizira zvočni in video izhod
[A/V SYNC]
Napredna samodejna nastavitev
glasnosti
[AUTO VOL]
Izbira jezika digitalnega oddajanja
[DUAL MONO]
Stiskanje dinamičnega obsega
[D. RANGE]
Nadzor za HDMI
[CTRL: HDMI]
Pass Through (Prehod)
[PASS THRU]
Avdio izhod HDMI
[AUDIO OUT]
Raven globokotonca HDMI
[SW LEVEL]
Hiter pogled
[FAST VIEW]
Samodejni način pripravljenosti
[AUTO STBY]
Različica
[VER. x.xxx]g)
NIGHT ON, NIGHT OFF
Nastavitve HDMI
[<HDMI>]
Sistemske nastavitve
[<SYSTEM>]
SYNC ON, SYNC OFF
A. VOL ON, A. VOL OFF
MAIN/SUB, MAIN, SUB
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP.
OFF
CTRL ON, CTRL OFF
ONf), AUTO, OFF
AMP, TV+AMP
SWAUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
AUTO, OFF
STBY ON, STBY OFF
a)
To nastavitev lahko izberete le po tem, ko ste izvedli samodejno umerjanje in shranili nastavitve.
b) Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku nekateri parametri ali nastavitve morda ne bodo na voljo.
c)
xxx predstavlja kanal zvočnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SW).
d)
Ta parameter lahko izberete le, če je zvočnik nastavljen na velikost »SMALL«.
e) Ta parameter lahko izberete le, če za zvočno polje izberete »HD-D.C.S.«.
f)
Samo pri modelih v ZDA, Kanadi in Avstraliji.
g)
x.xxx je številka različice.
66SI
Ogled informacij na zaslonu
Zaslon prikazuje številne informacije
o stanju sprejemnika, kot je zvočno polje.
1 Izberite vhod, za katerega želite
preveriti informacije.
2 Pritisnite AMP in nato večkrat pritisnite
DISPLAY.
Vsakič, ko pritisnete DISPLAY, se zaslon
spr\\eminja v naslednjem krožnem
zaporedju.
Indeksno ime vhoda1) t Izbrani vhod
t Trenutno uporabljeno zvočno polje2)
t Raven glasnosti t Informacije
o pretakanju3)
Poslušanje radia FM in AM
postaje1)
Ime prednastavljene
t
Frekvenca t Trenutno uporabljeno
zvočno polje2) t Raven glasnosti
Uporaba daljinskega upravljalnika
Vnovična dodelitev gumba
za izbiro vhoda
Privzete nastavitve gumbov za izbiro vhoda
lahko spremenite, da bodo ustrezali opremi
sistema. Če na primer priključite
predvajalnik Blu-ray Disc v vtičnico SAT/
CATV sprejemnika, lahko nastavite gumb
SAT/CATV na daljinskem upravljalniku,
da upravlja predvajalnik Blu-ray Disc.
Opomba
Gumbov za izbiro vhoda TV, TUNER in USB
ni mogoče znova dodeliti.
TV ?/1
Sprejemanje oddajanj RDS
(samo pri modelih v Evropi in
Avstraliji)
Gumbi za
izbiro
vhoda
Ime storitve programa ali ime
prednastavljene postaje1) t Frekvenca,
pas in prednastavljena številka t
Trenutno uporabljeno zvočno polje2) t
Raven glasnosti
1) Indeksno ime se prikaže le, če ste ga dodelili
vhodu ali prednastavljeni postaji.
Indeksno ime se ne prikaže, če ste vnesli le
presledke ali če je enako imenu vhoda.
2)
»PURE.DIRECT« se prikaže, če je vključena
funkcija Pure Direct.
3) Informacije o pretakanju se morda ne bodo
prikazale.
Številski
gumbi
1
Primer: Pridržite gumb SAT/CATV in
hkrati še gumb TV ?/1.
Opomba
2
Pridržite gumb TV ?/1 in hkrati
sprostite gumb za izbiro vhoda.
Primer: Pridržite gumb TV ?/1 in
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Znak ali oznake se v nekaterih jezikih morda ne
bodo prikazali.
Pridržite gumb za izbiro vhoda, za
katerega želite spremeniti dodelitev,
in nato pridržite še gumb TV ?/1.
hkrati sprostite gumb SAT/CATV.
67SI
3
Pritisnite ustrezni gumb za želeno
kategorijo, kot je prikazano v spodnji
tabeli, in nato sprostite gumb TV ?/1.
Primer: Pritisnite 1 in nato sprostite
gumb TV ?/1. Zdaj lahko z gumbom
SAT/CATV upravljate predvajalnik
Blu-ray Disc.
Kategorije
Pritisnite
Predvajalnik Blu-ray Disc
(način upravljanja BD1)a)
1
Snemalnik Blu-ray Disc
(način upravljanja BD3)a)
2
DVD-predvajalnik
(način upravljanja DVD1)
3
DVD-snemalnik
(način upravljanja DVD3)b)
4
Videorekorder
(način upravljanja VTR3)c)
5
CD-predvajalnik
6
a)
Podrobnosti o nastavitvi BD1 ali BD3
najdete v navodilih za uporabo, ki so
priložena predvajalniku ali snemalniku
Blu-ray Disc.
b) DVD-snemalnike Sony upravljate
z nastavitvijo DVD1 ali DVD3. Več
informacij je na voljo v navodilih za
uporabo, ki so priložena DVD-snemalniku.
c)
Videorekorderje Sony upravljate
z nastavitvijo VTR 3, ki ustreza načinu VHS.
68SI
Ponastavitev gumbov za
izbiro vhoda
?/1
TV INPUT
2–
1
2
Medtem ko držite gumb 2 –,
pritisnite in zadržite ?/1 in nato
pritisnite gumb TV INPUT.
Sprostite vse gumbe.
Gumbi za izbiro vnosa so
ponastavljeni na njihovo privzeto
nastavitev.
Postavitev
Previdnostni ukrepi
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj
uide tekočina, izključite sprejemnik, pred
nadaljnjo uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
Viri napajanja
• Pred uporabo sprejemnika preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
• Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z virom napajanja
(napajalnim omrežjem) z izmeničnim
tokom, tudi če je izklopljena.
• Če sprejemnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, ga izključite iz
električne vtičnice. Napajalni kabel
odstranite tako, da primete vtič in ga
izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
• (Samo pri modelih v ZDA in Kanadi)
Zaradi zagotavljanja varnosti je en
priključek vtikača širši od drugega, tako
da je vtikač mogoče v električno vtičnico
priključiti samo na en način. Če vtikača
ni mogoče ustrezno priključiti v
električno vtičnico, se obrnite na
prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Pri segrevanju
Povsem običajno je, da se sprejemnik med
delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika se
temperatura zgornjega, stranskega in
spodnjega dela ohišja znatno poviša.
Če želite preprečiti morebitne opekline, se
ne dotikajte ohišja.
• Sprejemnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje in zagotovite
dolgo življenjsko dobo sprejemnika.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
• Na sprejemnik ne odlagajte ničesar, kar bi
lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
naprav, kot so televizor, videorekorder ali
predvajalnik kaset. (Če sprejemnik
postavite preblizu televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika kaset,
s katerim ga uporabljate, lahko nastane šum
ali popačena slika. Verjetnost, da se to
zgodi, je še posebej velika, če uporabljate
notranjo anteno. Zato je priporočljivo
uporabljati zunanjo anteno.)
• Pri postavljanju sprejemnika na obdelano
površino (z voskom, oljem, polirnim
sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne
nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
Delovanje
Pred priključitvijo drugih komponent
izklopite sprejemnik in ga odklopite iz
napajanja.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih
blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta
alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
glede sprejemnika, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
69SI
Dodatne informacije
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sprejemnika pojavi katera
od spodnjih težav, poskusite težavo odpraviti
sami, tako da upoštevate ta navodila za
odpravljanje težav. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony. Če serviser pri popravilu
zamenja nekatere dele naprave, lahko te dele
obdržite.
Vklop
Sprejemnik se samodejno izklopi.
• Možnost »Auto Standby« (Samodejni
način pripravljenosti) je nastavljena na
»On« (Vkl.) (stran 62).
• Funkcija izklopnega časovnika časa
deluje (stran 15).
• Funkcija »PROTECTOR« deluje
(stran 76).
Slika
Na televizorju ni slike.
• Z gumbi za izbiro vhoda izberite ustrezni
vhodni signal.
• Televizor nastavite na ustrezni način za
vhod.
• Zvočno opremo postavite stran od
televizorja.
• Kabli morajo biti pravilno in ustrezno
povezani z opremo.
• Morda boste morali opremo nastaviti
(odvisno od opreme za predvajanje).
Upoštevajte navodila za uporabo, ki so
priložena posamezni opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel High Speed HDMI, še
posebej za prenos datotek, ki podpirajo
prenose 1080p, Deep Color (Deep
Colour), 4K ali 3D.
70SI
Na televizorju ni slike 3D.
• Odvisno od televizorja in video opreme
slike 3D morda ne bodo prikazane.
Na televizorju ni slike 4K.
• Odvisno od televizorja in video opreme
slike 4K morda ne bodo prikazane.
Preverite zmogljivost videa ter nastavitev
televizorja in video naprave. Poleg tega
preverite, ali ste video opremo povezali
v razpoložljiv priključek HDMI IN za 4K
na sprejemniku.
Ko je sprejemnik v stanju pripravljenosti,
televizor ne prikaže slike.
• Ko sprejemnik preklopi v način
pripravljenosti, je prikazana slika iz
zadnje opreme HDMI, ki je bila izbrana
pred izklopom sprejemnika. Če imate
drugo opremo, jo uporabite in izvedite
predvajanje z enim dotikom ali vklopite
sprejemnik in izberite opremo HDMI,
ki jo želite uporabiti.
• (samo pri modelih v ZDA, Kanadi in
Avstraliji)
Če na sprejemnik priključite opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA« Sync,
mora biti možnost »Pass Through«
(Prehod) v meniju HDMI Settings
(Nastavitve HDMI) nastavljena na »On«
(Vkl.) (stran 60).
Meni zaslonskega prikaza se ne prikaže na
TV-zaslonu.
• Če želite vklopiti zaslonski prikaz,
pritisnite tipko HOME.
• Preverite, ali je televizor pravilno
povezan.
• Odvisno od televizorja lahko traja nekaj
časa, da se na zaslonu prikaže meni
zaslonskega prikaza.
Zaslon je izklopljen.
• Če svet indikator PURE DIRECT,
pritisnite PURE DIRECT, da izklopite
funkcijo (stran 46).
• Če želite prilagoditi svetlost zaslona, na
sprejemniku pritisnite gumb DIMMER.
Zvok
• Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
vstavljeni v vhodne/izhodne priključke
za ustrezne priključke na sprejemniku,
zvočnikih in opremi.
• Sprejemnik in vsa oprema morajo biti
vklopljeni.
• Prepričajte se, da gumb MASTER
VOLUME ni nastavljen na »VOL MIN«.
• Prepričajte se, da možnost SPEAKERS
ni nastavljena na »SPK OFF« (stran 10).
• Slušalke ne smejo biti priključene na
sprejemnik.
• Če želite preklicati funkcijo za izklop
zvoka, na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb
.
• Želeno opremo izberete tako, da
pritisnete gumb za izbiro vhoda na
daljinskem upravljalniku ali obrnete
gumb INPUT SELECTOR na
sprejemniku (stran 32).
• Če želite zvok predvajati prek zvočnika
televizorja, nastavite možnost »HDMI
Audio Out« (Avdio izhod HDMI)
v meniju HDMI Settings (Nastavitve
HDMI) na »TV+AMP« (stran 60).
Če predvajanje večkanalnega zvočnega
vira ni mogoče, izberite »AMP«. Vendar
se zvok ne po predvajal prek zvočnika
televizorja.
• Ob spremembi frekvence vzorčenja,
števila kanalov ali oblike izhodnih
zvočnih signalov opreme za predvajanje
lahko pri predvajanju zvoka nastanejo
motnje.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
• Preverite, ali so zvočniki in oprema
ustrezno povezani.
• Prepričajte se, da v bližini povezovalnih
kablov ni pretvornika ali motorja
oziroma da so kabli od televizorja ali vira
fluorescentne svetlobe oddaljeni vsaj
3 metre (10 čevljev).
Zvoka ni ali pa je iz določenih zvočnikov
zvok komaj slišen.
• Priključite slušalke v priključek
PHONES, da preverite, ali se zvok
predvaja prek slušalk. Če se prek slušalk
predvaja samo en kanal, oprema morda
ni pravilno povezana s sprejemnikom.
Preverite, ali so vsi kabli v celoti
vstavljeni v priključke na sprejemniku in
opremi.
Če se prek slušalk predvajata oba kanala,
sprednji zvočnik morda ni pravilno
povezan s sprejemnikom. Preverite
povezavo sprednjega zvočnika, ki ne
predvaja zvoka.
• Pri analogni opremi morate povezati
priključek z oznako L in priključek
z oznako R (analogna oprema zahteva
oba priključka). Uporabite zvočni kabel
(ni priložen).
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika
(stran 57).
• V meniju za nastavitve zvočnikov
z možnostma »Auto Calibration«
(Samodejno umerjanje) in »Speaker
Pattern« (Vzorec postavitve zvočnikov)
preverite, ali so nastavitve zvočnika
ustrezne za namestitev. Nato prek
možnosti »Test Tone« (Preizkusni ton)
v meniju za nastavitve zvočnikov
preverite, ali se zvok prek posameznega
zvočnika pravilno predvaja.
• Preverite, ali je globokotonec pravilno in
ustrezno povezan.
• Nizkotonski zvočnik mora biti vklopljen.
• Glede na izbrano zvočno polje
globokotonec morda ne bo predvajal
zvoka.
• Ko so vsi zvočniki nastavljeni na »Large«
(Velika) in je izbrana možnost »Neo:6
Cinema« ali »Neo:6 Music«,
globokotonec ne predvaja zvoka.
71SI
Dodatne informacije
Ni zvoka, ne glede na izbrano opremo, ali
pa je zvok komaj slišen.
• Premaknite avdio opremo stran od
televizorja.
• Priključki so umazani. Obrišite jih
s krpo, ki je rahlo navlažena
z alkoholom.
Določena oprema ne predvaja zvoka.
• Preverite, ali je oprema pravilno
povezana z ustreznimi priključki za
avdio vhod.
• Preverite, ali so kabli, ki se uporabljajo za
povezavo, v celoti vstavljeni v vtičnice na
sprejemniku in opremi.
• Preverite način INPUT MODE
(stran 50).
• Preverite, ali je oprema pravilno
povezana z ustrezno vtičnico HDMI.
• Prek povezave HDMI ni mogoče
predvajati diska Super Audio CD.
• Morda boste morali nastaviti povezavo
HDMI za opremo (odvisno od opreme
za predvajanje). Upoštevajte navodila za
uporabo, ki so priložena posamezni
opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel High Speed HDMI, še
posebej za prenos datotek, ki podpirajo
prenose 1080p, Deep Color (Deep
Colour), 4K ali 3D.
• Povezana oprema lahko povzroči
zaustavitev prenosa zvočnih signalov
prek vtičnice HDMI (zaradi njihove
oblike, frekvence vzorčenja, bitne
dolžine itd.). Če je kakovost slike slaba ali
če se zvok opreme, povezane prek kabla
HDMI, ne predvaja, preverite nastavitev
priključene opreme.
• Če povezana oprema ni združljiva
s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic
(HDCP), se lahko slika in/ali zvok ob
prenosu signalov prek vtičnice HDMI
TV OUT popači oziroma se ne predvaja.
V tem primeru preverite tehnične
podatke o povezani opremi.
• Če želite predvajati zvočne vsebine
z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD),
nastavite ločljivost slike opreme za
predvajanje na več kot 720p/1080i.
72SI
• Pred predvajanjem večkanalnega
linearnega zvok PCM je treba določiti
nastavitve ločljivosti slike opreme za
predvajanje. Preberite navodila za
uporabo opreme za predvajanje.
• Preverite, ali televizor podpira funkcijo
System Audio Control.
• Če televizor ne podpira funkcije za
sistemski nadzor zvoka, nastavite
možnost »HDMI Audio Out« (Avdio
izhod HDMI) v meniju HDMI Settings
(Nastavitve HDMI) na
– »TV+AMP«, če želite predvajati zvok
prek zvočnika televizorja in
sprejemnika,
– »AMP«, če želite predvajati zvok prek
sprejemnika.
• Če povežete sprejemnik z video opremo
(projektor itd.), se zvok morda ne bo
predvajal. Možnost »HDMI Audio Out«
(Avdio izhod HDMI) v meniju HDMI
Settings (Nastavitve HDMI) nastavite na
»AMP« (stran 60).
• Če je na sprejemniku izbran vhodni
signal televizorja in oprema, ki je
priključena na sprejemnik, ne predvaja
zvoka:
– spremenite vhodni signal sprejemnika
v HDMI, če si želite ogledati program
z opremo, ki je na sprejemnik
priključena prek povezave HDMI;
– spremenite TV kanal, če si želite
ogledati televizijsko oddajo;
– izberite ustrezno opremo ali želeni
vhodni signal, če si želite ogledati
program z opremo, ki je priključena
na televizor Več o tem preberite
v navodilih za uporabo televizorja.
• Prepričajte se, da možnost »Analog
Direct« (Analogno neposredno)
ni izbrana.
• Če je funkcija nadzora za HDMI
vklopljena, priključene opreme
ni mogoče upravljati z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Zvočniki na levi in desni strani zvoka ne
predvajajo v ravnovesju oziroma ga
predvajajo obratno.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno in ustrezno priključeni.
• V meniju Speaker Settings prilagodite
parametre ravni glasnosti zvoka.
Večkanalni zvok Dolby Digital ali DTS se ne
predvaja.
• Preverite, ali je DVD (ali drug medij),
ki ga predvajate, posnet v obliki
Dolby Digital ali DTS.
• Med povezovanjem DVD-predvajalnika
(ali druge naprave) z vtičnicami za
digitalni vhod na sprejemniku preverite,
ali je nastavitev za digitalni zvočni izhod
povezane opreme na voljo.
• Možnost »HDMI Audio Out« (Avdio
izhod HDMI) v meniju HDMI Settings
(Nastavitve HDMI) nastavite na »AMP«
(stran 60).
• Zvočne vsebine z visoko bitno hitrostjo
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD) in Multi Channel Linear PCM
lahko predvajate samo prek povezave
HDMI.
Učinka prostorskega zvoka ni mogoče
doseči.
• Izbrati morate zvočno polje za film ali
glasbo (stran 42).
• Med sprejemanjem signalov DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ali Dolby TrueHD
s frekvenco vzorčenja, ki je večja od
48 kHz, zvočna polja ne delujejo.
Preizkusni ton se ne oddaja iz zvočnikov.
• Kabli zvočnika morda niso trdno
priključeni. Preverite, ali so pravilno
priključeni in se prepričajte, da jih
ni mogoče izključiti že z rahlim
potegom.
• V kablih zvočnika je morda prišlo do
kratkega stika.
Preizkusni ton se oddaja iz drugega
zvočnika kot je tisti, prikazan na TVzaslonu.
• Nastavljeni vzorec zvočnikov je
nepravilen. Prepričajte se, da se
povezave in vzorec zvočnikov pravilno
ujemajo.
Ko je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
televizor ne predvaja zvoka.
• Ko sprejemnik preklopi v način
pripravljenosti, se predvaja zvok iz
zadnje opreme HDMI, ki je bila
izbrana pred izklopom sprejemnika.
Če imate drugo opremo, jo uporabite
in izvedite predvajanje z enim dotikom
ali vklopite sprejemnik in izberite
opremo HDMI, ki jo želite uporabiti.
• (samo pri modelih v ZDA, Kanadi in
Avstraliji)
Če na sprejemnik priključite opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA«
Sync, mora biti možnost »Pass
Through« (Prehod) v meniju HDMI
Settings (Nastavitve HDMI)
nastavljena na »On« (Vkl.) (stran 60).
Sprejemnik
Sprejem FM je slab.
• Za povezavo sprejemnika z zunanjo
anteno FM uporabite 75-ohmski
koaksialni kabel (ni priložen), kot je
prikazano spodaj.
73SI
Dodatne informacije
– Morda boste morali nastaviti opremo
in televizor (odvisno od priključene
opreme in televizorja). Upoštevajte
navodila za uporabo, ki so priložena
posamezni opremi in televizorju.
– Spremenite vhodni signal sprejemnika
v vhod HDMI, ki je priključen na
opremo.
• Prepričajte se, da izbrana vtičnica za
digitalni zvočni vhod ni dodeljena
drugim vhodom (stran 51).
Zunanja antena FM
iPod ali iPhone
Zvok je popačen.
Sprejemnik
Sistem ne sprejema signala radijskih
postaj.
• Preverite, ali sta anteni ustrezno
priključeni. Prilagodite položaj anten
in po potrebi priključite zunanjo
anteno.
• Jakost signala radijskih postaj pri
samodejnem iskanju postaj je
premajhna. Uporabite neposredno
iskanje.
• Intervali morajo biti ustrezno
nastavljeni (pri neposrednem iskanju
radijskih postaj AM) (stran 40).
• Ni prednastavljenih postaj ali so
izbrisane (pri iskanju prednastavljenih
postaj). Prednastavite radijske postaje
(stran 41).
• Pritisnite gumb AMP in nato večkrat
pritisnite gumb DISPLAY na
daljinskem upravljalniku, da se na
zaslonu prikaže frekvenca.
Storitev RDS ne deluje.*
• Prepričajte se, da poslušate postajo FM
RDS.
• Izberite postajo FM z močnejšim
signalom.
• Izbrana postaja ne oddaja signala RDS ali
je signal prešibek.
Informacije RDS, ki jih želite, niso
prikazane.*
• Storitev morda začasno ni na voljo.
Če želite izvedeti, ali je storitev na voljo,
se obrnite na radijsko postajo.
* Samo pri modelih v Evropi in Avstraliji.
74SI
• Večkrat pritisnite gumb 2 – na
daljinskem upravljalniku.
• Nastavite možnost »EQ« na napravi
iPod ali iPhone na »Off« (Izkl.) ali
»Flat« (Izravnava).
Zvočnik naprave iPod ali iPhone ne
oddaja zvoka.
• Napravo iPod ali iPhone odstranite in
znova priključite.
Naprave iPod ali iPhone ni mogoče
polniti.
• Preverite, ali je sprejemnik vklopljen.
• Preverite, ali je naprava iPod ali iPhone
čvrsto priključena.
Naprava iPod ali iPhone ne deluje.
• Preverite, ali ste odstranili zaščitni
ovitek naprave iPod ali iPhone.
• Nekaj časa lahko traja, da se
predvajanje začne (odvisno od vsebine
naprave iPod ali iPhone).
• Napravo iPod ali iPhone odstranite in
znova priključite.
• Uporabljate nepodprto vrsto naprave
iPod ali iPhone. Podprte vrste naprav
si oglejte v razdelku »Modeli, združljivi
z napravo iPod ali iPhone« (stran 33).
Glasnost zvonjenja naprave iPhone se ne
spreminja.
• Glasnost zvonjenja prilagodite
z upravljalnimi tipkami na napravi
iPhone.
Nepravilen prikaz.
Ali uporabljate podprto vrsto naprave
USB?
• Če priključite nepodprto vrsto naprave
USB, lahko pride do spodnjih težav.
Podprte vrste naprav si oglejte
v razdelku »Združljive naprave USB«
(stran 36).
– Sistem ne prepozna naprave USB.
– Imena datotek ali map se ne prikažejo
na sprejemniku.
– Predvajanje ni mogoče.
– Zvok je prekinjen.
– Sliši se šum.
– Zvok je popačen.
Sliši se šum, predvajanje zvoka se prekinja
ali je popačeno.
• Sprejemnik izklopite, znova priključite
napravo USB in sprejemnik vklopite.
• Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo
šum oziroma so popačeni.
Sprejemnik ne prepozna naprave USB.
• Izklopite sprejemnik in odstranite
napravo USB. Sprejemnik znova
vklopite in priključite napravo USB.
• Priključite podprto napravo USB
(stran 36).
• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
Predvajanje se ne začne.
• Sprejemnik izklopite, znova priključite
napravo USB in sprejemnik vklopite.
• Priključite podprto napravo USB
(stran 36).
• Pritisnite gumb N, da zaženete
predvajanje.
Naprave USB ni mogoče priključiti v vrata
(USB).
• Naprava USB je priključena narobe.
Priključite napravo USB v pravilni smeri.
• Podatki, shranjeni v napravi USB, so
morda poškodovani.
• Sprejemnik lahko prikaže naslednje
kode znakov:
– Velike črke (A–Z)
– Male črke (a–z)
– Številke (0–9)
– Simboli (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Drugi znaki morda ne bodo pravilno
prikazani.
Na zaslonu je dalj časa prikazano »Reading«
ali pa traja dolgo, da se predvajanje začne.
• Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih.
– Na napravi USB je veliko map ali
datotek.
– Datotečna struktura je zelo zapletena.
– Pomnilnik je zelo velik.
– Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Zato priporočamo, da upoštevate
naslednje:
– Skupno število map na napravi USB:
256 ali manj (vključno z mapo
»ROOT«)
– Skupno število datotek v mapi: 256 ali
manj
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
• Datotek MP3 in MP3 PRO ni mogoče
predvajati.
• Zvočna datoteka ima več posnetkov.
• Nekatere datoteke AAC morda ne bodo
pravilno predvajane.
• Datotek WMA v obliki Windows Media
Audio Lossless in Professional
ni mogoče predvajati.
• Podprte so samo naprave USB
z datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo zvočne datoteke na prvi
particiji.
• Predvajanje je mogoče do največ osme
ravni (vključno z mapo »ROOT«).
• Na napravi je več kot 256 map (vključno
z mapo »ROOT«).
75SI
Dodatne informacije
Naprava USB
• V posamezni mapi je več kot
256 datotek.
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene
z gesli, ni mogoče predvajati.
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16 in
FAT32, vendar ju nekatere naprave USB ne
podpirajo.
Več informacij poiščite v navodilih za uporabo
posamezne naprave USB ali se obrnite na
proizvajalca.
»BRAVIA« Sync (nadzor za
HDMI)
Funkcija nadzora za HDMI ne deluje.
• Preverite povezavo HDMI (stran 22).
• Možnost »Control for HDMI«
(Nadzor za HDMI) v meniju HDMI
Settings (Nastavitve HDMI) mora biti
nastavljena na »On« (Vkl.).
• Preverite, ali priključena oprema
podpira uporabo funkcije nadzora za
HDMI.
• Preverite nastavitve nadzora za HDMI
na priključeni opremi. Več informacij
poiščite v navodilih za uporabo
priključene opreme.
• Če izključite kabel HDMI ali
spremenite povezavo, ponovite
postopke na strani »Priprava za
funkcijo »BRAVIA« Sync« (stran 47).
• Če je možnost »Control for HDMI«
(Nadzor za HDMI) nastavljena na
»Off« (Izkl.), funkcija »BRAVIA« Sync
ne deluje pravilno, čeprav je oprema
povezana z vtičnico HDMI IN.
• Vrste in število opreme, ki jo je
mogoče upravljati s funkcijo
»BRAVIA« Sync, so omejene
s standardom HDMI CEC,
kot je opisano spodaj:
– Snemalna oprema (snemalnik
Blu-ray Disc, snemalnik DVD-jev
itd.): največ 3 komponente
– Oprema za predvajanje (predvajalnik
Blu-ray Disc, predvajalnik DVD-jev
itd.) največ 3 komponente
76SI
– Oprema v povezavi z radijskim
sprejemnikom: največ
4 komponente (sprejemnik eno od
njih uporablja za delovanje
zaslonskega prikaza)
– Sprejemnik AV (zvočni sistem):
največ 1 komponenta
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju daljinskega upravljalnika na
sprejemniku (stran 10).
• Odstranite vse predmete med daljinskim
upravljalnikom in sprejemnikom.
• Če je raven napolnjenosti baterij
v daljinskem upravljalniku nizka, jih
zamenjajte z novimi.
• Izbrati morate ustrezen vhod na
daljinskem upravljalniku.
Sporočila o napakah
Če pride do okvare, se na zaslonu prikaže
sporočilo. Prek sporočila lahko preverite
stanje sistema. Če težave ne morete odpraviti,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
PROTECTOR
Zvočnikom se dovaja neenakomeren tok
ali pa je sprejemnik pokrit in je prehod
zraka skozi prezračevalne odprtine oviran.
Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Odstranite predmet,
ki pokriva zgornjo ploščo sprejemnika,
preverite povezavo sprejemnika in ga
znova vklopite.
USB FAIL
Druga sporočila si oglejte v razdelkih
»Seznam sporočil po opravljenih meritvah
v postopku samodejnega umerjanja«
(stran 56), »Seznam sporočil za napravo
iPod ali iPhone« (stran 35) in »Seznam
sporočil USB« (stran 38).
Brisanje pomnilnika
Odseki s priporočili
Izbrisati želim
Glejte
Vse shranjene nastavitve
stran 52
Prilagojena zvočna polja
stran 46
Tehnični podatki
TEHNIČNI PODATKI ZA MOČ ZVOKA
IZHODNA MOČ IN SKUPNO
HARMONIČNO POPAČENJE:
(samo pri modelih v ZDA)
Pri 6-ohmski obremenitvi, dvokanalnem
delovanju, od 20 do 20.000 Hz; nazivna
minimalna moč RMS 90 W na kanal, z ne več
kot 0,09 % skupnega harmoničnega
popačenja od 250 mW do nazivne izhodne
moči.
1) Izmerjeno pod temi pogoji:
Območje
Napajanje
ZDA, Kanada
120 V pri izmeničnem
toku, 60 Hz
Evropa,
Avstralija
230 V pri izmeničnem
toku, 50 Hz
2)
Referenčna izhodna moč sprednjega, osrednjega
in prostorskega zvočnika. Odvisno od nastavitev
zvočnega polja in vira se zvok morda ne bo
predvajal.
Frekvenčni odziv
Analogni
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(z obhodom nastavitev zvočnega polja
in izenačevalnika)
Input
Analogni
Občutljivost: 500 mV/50 kiloohmov
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksialni)
Impedanca: 75 ohmov
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optični)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izhod (analogni)
SUBWOOFER
Napetost: 2 V/1 kiloohm
Izenačevalnik
Stopnje ojačitve
±10 dB, v korakih po 1 dB
3)
4)
INPUT SHORT (z obhodom nastavitev zvočnega
polja in izenačevalnika).
Uteženo omrežje, vhodna moč.
Ojačevalnik
Radio FM
Izhodna moč1)
Frekvenčni pas
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antena
Žična antena FM
Antenski priključki
75 ohmov, neuravnovešeni
Minimalna izhodna moč RMS
(6 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Izhodna moč pri stereo načinu
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Dodatne informacije
Zaznan je bil prekomeren tok prek vrat
(USB). Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Preverite napravo iPod,
iPhone ali USB in jo odstranite ter nato
sprejemnik znova vklopite.
Izhodna moč pri prostorskem načinu2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W za vsak kanal
77SI
Radio AM
Splošno
Frekvenčni pas
Območje
ZDA, Kanada
Napajanje
Intervali za iskanje
postaj
v korakih
po 10 kHz
v korakih
po 9 kHz
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Evropa,
Avstralija
–
531 kHz –
1.602 kHz
Antena
Antena zanke
Video
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 ohmov
iPod in iPhone
Največ 5 V pri enosmernem toku 1,0 A
Območje
Napajanje
ZDA, Kanada
120 V pri izmeničnem
toku, 60 Hz
Evropa,
Avstralija
230 V pri izmeničnem
toku, 50/60 Hz
Poraba energije
200 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
0,3 W (Kadar sta možnosti »Control for
HDMI« (Nadzor za HDMI) (stran 60) in
»Pass Through« (Prehod) (stran 60)
izklopljeni.)
Mere (širina/višina/globina) (pribl.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
(17 × 6 1/4 × 13 palcev) vključno
z izbočenimi deli in upravljalnimi
tipkami
Teža (pribl.)
7,7 kg (16 funtov in 16 unč)
USB
Podprta oblika*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kb/s, VBR
WMA:
48 – 192 kb/s
AAC:
48 – 320 kb/s
WAV:
8 – 48 kHz 16 bitni signali PCM
* Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ter
s snemalnimi napravami in mediji
ni zagotovljena.
Hitrost prenosa
Največja hitrost
Podprta naprava USB
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok
500 mA
78SI
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Stvarno kazalo
G
5.2-kanalni 19
glasbeni način 44
A
H
A.F.D./dvokanalni način 42
AM 39
avdio izhod HDMI 60, 66
HD-D.C.S. 43
hiter pogled 61
B
BRAVIA Sync
priprava 47
brisanje
daljinski upravljalnik 68
pomnilnik 52
zvočno polje 46
C
CD-predvajalnik 26
D
daljinski upravljalnik 14
DCAC (Samodejno digitalno
prostorsko umerjanje) 28
Direct Tuning 40
dodeljevanje avdio vhoda 51
Dual Mono 59, 66
DVD-predvajalnik 24
DVD-snemalnik 25
dvokanalno 42
E
enota za merjenje razdalje 59, 64
F
filmski način 43
FM 39
FM Mode 39
Dodatne informacije
Številke
I
INPUT MODE 50
iPod ali iPhone 33
izbira prizora 50
izklop napajanja sistema 49
izklop zvoka 32
izklopni časovnik 15
J
jezik 62
M
Meni 63
meni 53
N
način FM 65
nadzor za HDMI 60, 66
nastavitve EQ 45, 65
nastavitve glasnosti 63
nastavitve HDMI 60, 66
nastavitve prostorskega zvoka 65
nastavitve radijskega sprejemnika 65
nastavitve samodejnega umerjanja 63
nastavitve vhoda 61
nastavitve zvočnikov 55, 64
nizki toni 45, 65
nočni način 10, 59
79SI
O
Ogled podatkov na zaslonu. 67
P
PlayStation 3 24
poimenovanje vhodnega vira 41, 61
ponastavitev 52
Povezava
Video oprema 22
povezava
Zvočna oprema 26
prednastavljene postaje 41
predvajalnik Blu-ray Disc 24
predvajalnik Super Audio CD 26
predvajanje z enim dotikom 48
prehod 60, 66
prehodna frekvenca 58, 64
Preizkusni ton 58
preizkusni ton 63
preprosta nastavitev 28
preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom 50
priključitev
antene 27
iPod ali iPhone 26
naprava USB 26
TV 21
zvočniki 20
PROTECTOR 76
Pure Direct 46
R
raven učinka 65
ročna nastavitev 57
S
samodejna nastavitev glasnosti 59
samodejni način pripravljenosti 62, 66
samodejno iskanje postaj 39
satelitski sprejemnik 24, 25
80SI
Settings, meni 53
sinhroniziranje A/V 59, 66
sistemske nastavitve 62, 66
sistemski nadzor zvoka 49
Sporočilo
iPhone ali iPod 35
Samodejno umerjanje 56
sporočilo
napaka 76
USB 38
sprejemnik 39
sprejemnik za kabelsko
televizijo 24, 25
stiskanje dinamičnega obsega 60, 66
T
TV 21
U
upravljanje domačega kina 50
USB FAIL 77
V
vhod 31
videoigra 25
videorekorder 25
visoki toni 45, 65
vrsta umerjanja 57, 63
vzorec postavitve zvočnikov 57, 64
Z
zaslon 11
zaslonski prikaz (OSD) 30
zvočne nastavitve 59, 66
zvočno polje 42
4-448-425-12(1) (Sl)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising