Sony | STR-DN1030 | Sony STR-DN1030 STR-DN1030 Home cinema AV receiver Navodila za uporabo

4-420-298-21(1) (SI)
Večkanalni
sprejemnik AV
Navodila za uporabo
STR-DN1030
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja,
na primer prižganih sveč.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če
opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite
glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če
je izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti, ker
si lahko poškodujete sluh.
Za uporabnike v Evropi
Opomba za uporabnike: Spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Proizvajalec tega izdelka je podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Pooblaščeni predstavnik za
elektromagnetno združljivost in varnost izdelka
je družba Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru
vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove,
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje,
da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ta izdelek je namenjen za uporabo v teh državah:
AT, BE, DK, FI, FR, DE, GR, IS, IE, IT, LU, NL, NO,
PT, ES, SE, CH, CZ, HU, PL, RO, GB
Za stranke, ki ta izdelek uporabljajo
v teh državah:
Norveška:
Uporaba te radijske opreme ni dovoljena na
geografskem območju znotraj 20 km od središča
Ny-Alesund, Svalbard.
Francija:
Ta simbol opozarja uporabnika,
da so lahko nekatere površine
naprave med običajnim
delovanjem vroče na dotik.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam
Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnega kabla, krajšega od treh
metrov.
2SI
Funkcija Wi-Fi tega večkanalnega sprejemnika AV
se uporablja izključno v zaprtih prostorih.
Uporaba funkcije Wi-Fi tega večkanalnega
sprejemnika AV na prostem je na francoskem
ozemlju prepovedana. Prepričajte se, da je funkcija
Wi-Fi tega večkanalnega sprejemnika AV
onemogočena, preden ga uporabljate na prostem.
(odločitev ART 2002–1009, kot jo spreminja
odločitev ART 03–908, v zvezi z omejitvami uporabe
radijskih frekvenc).
Italija:
Uporabo mreže RLAN ureja:
– v zvezi z osebno uporabo zakonska uredba
z dne 1. 8. 2003, št. 259 (»Zakon o elektronskih
komunikacijah«). Zlasti člen 104 opredeljuje,
kdaj je potrebna predhodna pridobitev
splošnega dovoljenja, člen 105 pa opredeljuje,
kdaj je dovoljena prosta uporaba;
– v zvezi z javno oskrbo dostopa RLAN za
telefonska omrežja in storitve Ministrska uredba
z dne 28. 5. 2003 z vsemi spremembami in člen 25
(splošna pooblastila za omrežja elektronskih
komunikacij in storitev) Zakona o elektronskih
komunikacijah.
Odstranjevanje izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države
EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo
izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki
bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev
tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni,
da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje
več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo,
tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
3SI
O tem priročniku
• Navodila v tem priročniku veljajo za model
STR-DN1030. Številka modela je na spodnjem
desnem kotu sprednje plošče. Slike, uporabljene
v tem priročniku, se nanašajo na evropski model
in se lahko razlikujejo od vašega modela.
Morebitne razlike med modeli so v priročniku
označene kot »samo za evropski model«.
• V teh navodilih priročnika je opisano
upravljanje sprejemnika s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Uporabite lahko tudi navadne ali
vrtljive gumbe na sprejemniku, če so poimenovani
enako ali podobno kot gumbi na daljinskem
upravljalniku.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi Dolby* Digital,
Pro Logic Surround in DTS** Digital Surround
System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX in
simbol DD so blagovne znamke podjetja Dolby
Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo patenti
v ZDA s številkami: 5.956.674; 5.974.380;
6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 ter drugi patenti, ki so bili
izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih
državah. DTS-HD, povezani simbol in DTS-HD
skupaj s simbolom so zaščitene blagovne znamke
ter DTS-HD Master Audio je blagovna znamka
podjetja DTS, Inc. V izdelku je programska
oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Ta sprejemnik uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe
HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
Vrsto pisave (Shin Go R), nameščene v tem
sprejemniku, je izdelalo podjetje MORISAWA &
COMPANY LTD. Ta imena so blagovne znamke
podjetja MORISAWA & COMPANY LTD.,
avtorske pravice za to pisavo pa so last istega
podjetja.
4SI
AirPlay, logotip AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano in iPod touch so blagovne znamke
podjetja Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne
znamke so last svojih lastnikov. Oznaki ™ in ®
v tem priročniku nista posebej navedeni.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za
delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi. Uporaba tega pripomočka
z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
DLNA™, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™
so blagovne znamke, oznake storitev ali oznake
potrdil združenja Digital Living Network Alliance.
Logotip »Sony Entertainment Network logo«
in »Sony Entertainment Network« sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
Wake-on-LAN je blagovna znamka podjetja
International Business Machines Corporation
v ZDA.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
in Windows Media so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet
nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja
Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije
zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih
licenc podjetja Microsoft.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
»x.v.Color (x.v.Colour)« in »logotip x.v.Color
(x.v.Colour)« sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
»BRAVIA« je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
»PlayStation« je zaščitena blagovna znamka podjetja
Sony Computer Entertainment Inc.
»WALKMAN« je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
MICROVAULT je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
VAIO in VAIO Media sta zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
PARTY STREAMING in logotip PARTY
STREAMING sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka potrdila
združenja Wi-Fi Alliance.
PROGRAMSKO OPREMO SONY LASTNIKI
AVTORSKIH PRAVIC IN VLAGATELJI
PONUJAJO »TAKŠNO, KOT JE« IN SE
ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM,
IZRECNIM ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO
Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI
ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN (VENDAR
NE OMEJENO NANJE). V NOBENEM PRIMERU
SKLAD ALI NJEGOVI VLAGATELJI NISO
ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO,
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO,
SVARILNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO
(VKLJUČNO Z NAROČILOM NADOMESTNIH
IZDELKOV ALI STORITEV; IZGUBO
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA, PODATKOV
ALI PRIHODKOV; OZ. PREKINITVIJO
POSLOVANJA, VENDAR NE OMEJENO NANJE)
NE GLEDE NA TO, KAKO IN NA PODLAGI
KATERE KOLI TEORIJE ODGOVORNOSTI JE
NASTALA, VSEENO ALI GRE ZA DOLOČILA
POGODBE, OBJEKTIVNO ODGOVORNOST
ALI KAZNIVO DEJANJE (VKLJUČNO
Z MALOMARNOSTJO ITD.), KI NASTANE
ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE
OPREME, TUDI ČE SO BILI OBVEŠČENI
O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
Dekoder FLAC
Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 Josh Coalson
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali
binarni obliki in s spremembami ali brez njih
je dovoljena samo, če so izpolnjeni ti pogoji:
– Nadaljnja distribucija izvorne kode mora
vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah,
ta seznam pogojev in spodnjo odgovornosti.
– Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora
v dokumentaciji in/ali drugem materialu za
distribucijo reproducirati zgornje obvestilo
o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in
spodnjo izjavo.
– Ime Xiph.org Foundation in imena povezanih
vlagateljev se brez predhodnega pisnega
dovoljenja ne smejo uporabljati za podporo ali
promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske
opreme.
5SI
Kazalo vsebine
O tem priročniku............................................... 4
Priložena dodatna oprema ............................... 7
Opis in lokacija delov........................................ 9
Uvod.................................................................. 18
Priključki
1: Namestitev zvočnikov................................. 21
2: Priključitev zvočnikov ................................ 23
3: Priključitev televizorja ................................ 25
4a: Priključitev video opreme ........................ 26
4b: Priključitev zvočne opreme...................... 32
5: Priključitev anten ........................................ 33
6: Vzpostavljanje povezave z omrežjem ....... 34
Priprava sprejemnika
Nastavitev izbirnika napetosti ....................... 36
Priključitev napajalnega kabla ....................... 36
Inicializacija sprejemnika............................... 36
Nastavitev zvočnikov ...................................... 37
Uporaba funkcije
AUTO CALIBRATION............................. 38
Konfiguriranje omrežnih
nastavitev sprejemnika.............................. 43
Navodila za prikaz na zaslonu ....................... 47
Osnovne funkcije
Predvajanje opreme z vhodnim virom ......... 49
Predvajanje naprave iPod/iPhone ................. 51
Predvajanje naprave USB ............................... 54
Snemanje z uporabo sprejemnika ................. 56
Funkcije radijskega
sprejemnika
Poslušanje radia FM/AM................................ 57
Prednastavitev radijskih postaj FM/AM
(vnaprej nastavljeno iskanje postaj) ........ 58
Sprejemanje signalov RDS.............................. 59
6SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja..................................60
Uporaba funkcije Sound Optimizer..............63
Uporaba funkcije za napredno
samodejno nastavitev glasnosti ................63
Ponastavljanje zvočnih polj na
privzete nastavitve......................................64
Uporaba omrežnih funkcij
O omrežnih funkcijah sprejemnika ..............64
Nastavitev strežnika.........................................65
Uživanje v zvočni vsebini, shranjeni
v strežniku ...................................................69
Uporaba spletne storitve Sony
Entertainment Network (SEN).................71
Uporaba funkcije PARTY STREAMING .....73
Pretakanje glasbe s storitvijo iTunes
s storitvijo AirPlay......................................75
Posodabljanje programske opreme................76
Iskanje elementa s ključno besedo.................79
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync?...................................80
Priprava za funkcijo »BRAVIA« Sync ...........80
Oprema za predvajanje z delovanjem
na en dotik (predvajanje
z enim dotikom) .........................................81
Predvajanje zvoka televizorja prek zvočnikov,
ki so priključeni v sprejemnik
(sistemski nadzor zvoka)...........................82
Izklop sprejemnika prek televizorja
(izklop napajanja sistema).........................82
Uživanje v najboljšem možnem zvočnem
polju za izbrani prizor (izbira prizora) ....83
Upravljanje sprejemnika z daljinskim
upravljalnikom televizorja
(Upravljanje domačega kina)....................83
Ostale funkcije
Preklapljanje med digitalnim in analognim
zvokom (INPUT MODE)......................... 84
Uporaba drugih video/avdio vhodnih
priključkov (Input Assign) ....................... 84
Uporaba povezave z dvojno ojačitvijo.......... 87
Uporaba večpodročnih funkcij ..................... 87
Prilagajanje nastavitev
Uporaba menija Settings ................................ 90
Meni Speaker Settings .................................... 91
Meni Surround Settings ................................. 93
Meni EQ Settings ............................................ 94
Meni Audio Settings ....................................... 94
Meni HDMI Settings ...................................... 95
Meni Network Settings................................... 95
Meni System Settings...................................... 98
Uporaba brez povezovanja s televizorjem.... 99
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Programiranje daljinskega upravljalnika ... 104
Ponastavitev daljinskega upravljalnika....... 109
Priložena dodatna oprema
• Kratka navodila za namestitev (1)
• Seznam menijev GUI (1)
• Referenčni priročnik (1)
(samo pri evropskih modelih)
• Žična antena FM (1)
• Antena zanke AM (1)
• Daljinski upravljalnik (RM-AAP079) (1)
• Bateriji R6 (velikosti AA) (2)
• Mikrofon za določitev optimalne postavitve
(ECM-AC2) (1)
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi ...................................... 109
Odpravljanje težav......................................... 110
Tehnični podatki ........................................... 121
Stvarno kazalo ............................................... 124
7SI
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
V daljinski upravljalnik vstavite dve
(priloženi) bateriji R6 (velikosti AA).
Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno
polarnost.
Opombe
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem
ali vlažnem mestu.
• Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
• Manganovih baterij ne mešajte z baterijami
drugih vrst.
• Tipala za signal daljinskega upravljalnika ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
svetlobnim napravam. To bi lahko povzročilo
okvaro.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije,
da preprečite razlitje baterij in korozijo.
• Med zamenjavo ali odstranjevanjem baterij
se lahko programirane kode izbrišejo. Če se to
zgodi, daljinski upravljalnik znova programirajte
(stran 104).
• Ko sprejemnika ni mogoče več upravljati
z daljinskim upravljalnikom, vstavite nove baterije.
8SI
Opis in lokacija delov
Sprednja plošča
12
3
ql qk
4 5
qj
6
qh
A ?/1 (vklop/način pripravljenosti) (stran 36, 64)
B Indikator ON/STANDBY
Če zasveti:
Zeleno: Sprejemnik je vklopljen.
Oranžno: Sprejemnik je v načinu pripravljenosti, in
– Možnosti »Control for HDMI« ali »Network
Standby« sta nastavljeni na »On«.
– Sprejemnik v področju 2 je vklopljen.
Se ugasne, ko je sprejemnik v načinu pripravljenosti
in ko sta možnosti »Control for HDMI« in
»Network Standby« nastavljeni na »Off«.
Opomba
Če indikator ON/STANDBY počasi utripa, je
posodobitev programske opreme v teku (stran 76).
Če indikator hitro utripa, je prišlo do napake pri
posodobitvi programske opreme (stran 110).
C TONE, TONE MODE
Z gumbom TONE MODE izberete možnost
BASS ali TREBLE, z obračanjem gumba TONE
pa prilagodite raven.
D SOUND OPTIMIZER (stran 63)
E PARTY (stran 74)
Upravlja funkcijo PARTY STREAMING. Pridržite
gumb za vklop ali izklop funkcije PARTY.
F Zaslon (stran 10)
7
qg qf
8
9
qd
qs
q;
qa
G Senzor daljinskega upravljalnika
Sprejema signal daljinskega upravljalnika.
H INPUT SELECTOR (stran 50, 56, 84)
I INPUT MODE (stran 84)
J MASTER VOLUME (stran 50)
K Vtičnice VIDEO 2 IN (stran 31)
L iPod/iPhone ( . (USB) vrata in vtičnica
VIDEO IN ) (stran 30, 33)
M Priključek AUTO CAL MIC (stran 39)
N DISPLAY (stran 104)
O DIMMER
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona s tremi
stopnjami.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (stran 60, 61)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Pritisnite in upravljajte radijski sprejemnik
(FM/AM).
Obračanje gumba TUNING omogoča iskanje
radijskih postaj.
R SPEAKERS (stran 38)
S Priključek PHONES
Za priključitev slušalk.
9SI
Indikatorji na zaslonu
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
34
5
6 5
7
89
ZONE 2
USB HDMI COAX OPT PARTY ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L. D.C.A.C. EQ RDS S.OPT. MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
UPDATE D.RANGE A.P.M. ST
DTS - ES 96 24 LPCM SP A B
0
BI - AMP SLEEP
SB L SB SB R
wg
wf wd
wswa w; qlqkqhqj qh
qg
qf
qd
qs
qa
A SW
Zasveti, če se izhodni zvočni signal prenaša
prek vtičnice SUBWOOFER.
H NEO:6
Zasveti, ko je vklopljen dekoder DTS Neo:6
Cinema/Music (stran 61, 61).
B ZONE 2
Zasveti, če je omogočeno delovanje
za področje 2.
I Indikator DTS-HD*
Ko sprejemnik dekodira ustrezne signale v obliki
DTS-HD, zasveti ustrezni indikator.
C D.L.L.
Zasveti, če je vključena funkcija D.L.L.
(Digital Legato Linear) (stran 94).
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
D USB
Zasveti, če sprejemnik zazna napravo iPod/
iPhone ali USB.
DTS-HD LBR
E Indikator vhodnega vira
Zasveti ob zaznavanju trenutnega vhodnega
vira.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
J Indikator moči signala brezžične povezave
LAN
Zasveti se, da prikaže moč signala brezžične
povezave LAN (stran 45, 46).
Ni signala.
HDMI
Sprejemnik prepozna opremo, povezano
prek priključka HDMI IN.
COAX
Vhodni digitalni signal se prenaša prek
priključka COAXIAL (stran 84).
OPT
Vhodni digitalni signal se prenaša prek
priključka OPTICAL (stran 84).
ARC
Za izhodni vir je izbran televizor in sprejemnik
zaznava signale Audio Return Channel (ARC).
F PARTY
Zasveti, če je vključena funkcija PARTY
STREAMING (stran 73).
G Indikator Dolby Digital Surround*
Ko sprejemnik dekodira ustrezne signale oblike
Dolby Digital, zasveti ustrezni indikator.
D
D EX
D+
TrueHD
10SI
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Moč signala je šibka.
Moč signala je zmerna.
Moč signala je močna.
K SLEEP
Zasveti, če je vklopljena funkcija izklopnega
časovnika (stran 15).
L BI-AMP
Zasveti, če je za zadnja prostorska zvočnika
nastavljena možnost »BI-AMP« (stran 87).
M SP A/SP B/SP A B (stran 38)
N LPCM
Zasveti, če sprejemnik izvaja postopek
dekodiranja linearnih signalov PCM.
O Indikator DTS(-ES)*
Ko sprejemnik dekodira posamezne signale
v obliki DTS, zasveti ustrezni indikator.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
P Indikator izbire radijskih postaj
Zasvetijo, ko sprejemnik išče radijsko postajo.
RDS
Nastavljena je postaja, ki omogoča uporabo
storitev RDS.
MEM
Vklopljena je funkcija pomnilnika, npr.
vnaprej nastavljeni pomnilnik (stran 58) itd.
ST
Stereo oddajanje
Q S.OPT.
Zasveti, če je vključena funkcija Sound
Optimizer (stran 63).
R A.P.M.
Zasveti, če je vključena funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
Funkcijo A.P.M. lahko nastavite samo v funkciji
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
(stran 41).
S EQ
Sveti, ko je vključena funkcija izenačevalnika.
T D.RANGE
Zasveti, če je vključena funkcija stiskanja
dinamičnega razpona (stran 93).
U D.C.A.C.
Zasveti, ko se uporabljajo rezultati meritev
funkcije »Auto Calibration«.
V UPDATE
Zasveti, ko je na voljo nova programska oprema
(stran 76).
W Indikator Dolby Pro Logic
Pri obdelavi Dolby Pro Logic zasveti ustrezni
indikator. Ta tehnologija dekodiranja
prostorskega zvoka omogoča okrepitev vhodnih
signalov.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
X
Zasveti, če vsebina predvajanega diska vključuje
kanal LFE (Low Frequency Effect), pri čemer se
dejansko poustvari signal kanala LFE.
Y Indikator kanala predvajanja
Črke (L, C, R itd.) označujejo kanale, ki se
uporabljajo pri predvajanju. Okvirji črk se
razlikujejo glede na nastavitve zvočnikov in
prikazujejo način pretvarjanja izvornega zvoka.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Sprednji dvignjeni levi
Sprednji dvignjeni desni
Sprednji levi
Sprednji desni
Osrednji (mono)
Prostorski levi
Prostorski desni
Prostorski (mono ali
prostorska oprema, ki jo
zagotavlja obdelava Pro
Logic)
Zadnji prostorski levi
Zadnji prostorski desni
Zadnji prostorski (zadnja
prostorska oprema, ki jo
zagotavlja 6.1-kanalno
dekodiranje)
Primer:
Vzorec postavitve zvočnikov: 3/0.1
Format zapisovanja: 3/2.1
Zvočno polje: A.F.D. AUTO
* Pri predvajanju diska z vsebino Dolby Digital
ali DTS se prepričajte, da ste izvedli digitalne
povezave in da možnost INPUT MODE ni
nastavljena na možnost »ANALOG« (stran 84)
ali možnost »A. DIRECT« ni izbrana.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Opomba
Ti indikatorji morda ne bodo zasvetili, odvisno
od nastavitve vzorcev v zvočniku.
11SI
Zadnja plošča
1
8
6
23
7
6
A Razdelek DIGITAL INPUT/OUTPUT
4
5
D Razdelek NETWORK
Priključki HDMI IN/OUT*
(stran 25, 28, 29, 30, 31)
Vrata LAN (stran 35)
Antena za povezavo
z brezžičnim lokalnim
omrežjem (stran 35)
Priključki OPTICAL IN
(stran 25, 28, 29)
Priključek COAXIAL IN (stran 28)
E Razdelek SPEAKERS (stran 23)
B TUNER
Priključek FM ANTENNA
(stran 33)
Priključka AM ANTENNA
(stran 33)
F Razdelek AUDIO INPUT/OUTPUT
Bel (L)
C Priključka za upravljanje opreme Sony
in druge zunanje opreme
Priključki IR REMOTE IN/OUT
(stran 88)
Rdeč (R)
Črn
Priključki AUDIO
IN (stran 25, 32)
Priključki AUDIO OUT
(stran 23)
Priključki AUDIO OUT
(stran 88)
12SI
G Razdelek VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (stran 25, 29, 31)
Rumen
Priključki VIDEO IN/OUT*
Bel (L)
Priključka AUDIO IN/OUT
Rdeč (R)
H Razdelek COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (stran 25, 28, 29)
Ta sprejemnik in drugo opremo lahko
upravljate s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Daljinski upravljalnik je
predprogramiran za upravljanje avdio/video
opreme Sony. Daljinski upravljalnik lahko
programirate tudi za upravljanje opreme
drugih proizvajalcev. Več informacij je na
voljo v razdelku »Programiranje daljinskega
upravljalnika« (stran 104).
RM-AAP079
Zelen
(Y)
Modri
(PB)
Daljinski upravljalnik
Priključki Y, PB, PR IN/OUT*
Rdeč
(PR)
wg
wf
wd
ws
* Za prikaz slike izbranega vira je treba televizor
povezati s priključkom HDMI TV OUT ali
MONITOR OUT (stran 25).
1
2
3
4
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
se nadaljuje
13SI
A ?/1 (vklop/način pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite sprejemnik ali
ga preklopite v način pripravljenosti.
Če pritisnete gumb ZONE (C) za preklop
daljinskega upravljalnika v način področja 2,
lahko to področje vklopite/izklopite
z gumbom ?/1.
Varčevanje z energijo v načinu
pripravljenosti
Ko sta možnosti »Control for HDMI« (stran 95)
in »Network Standby« (stran 98) nastavljeni na
»Off« in je sprejemnik v področju 2 izklopljen.
B AV ?/11) (vklop/način pripravljenosti)
Omogoča vklop/izklop avdio/video opreme, ki jo
lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.
Televizor vklopite/izklopite tako, da pritisnete
gumb TV (W), nato pa pritisnete gumb AV ?/1.
Če hkrati pritisnete gumb ?/1 (A) se
sprejemnik in vsa druga oprema (vključno
z ojačevalnikom) v območju 2, izklopi
(SYSTEM STANDBY).
Opomba
Funkcija gumba AV ?/1 se samodejno
spreminja, vsakič ko pritisnete katerega
od gumbov za izbiro vhoda (D).
C ZONE (stran 89)
D Gumbi za izbiro vhoda2)
Z njimi izbirate opremo, ki jo želite uporabljati.
Ko pritisnete poljubni gumb za izbiro vhoda, se
sprejemnik vklopi. Ti gumbi so namenjeni za
upravljanje opreme Sony. Daljinski upravljalnik
lahko programirate za upravljanje opreme
drugih proizvajalcev, tako da upoštevate
postopek v razdelku »Programiranje
daljinskega upravljalnika« na strani 104.
Številski gumbi/gumbi za vnos besedila1)2)
Če pritisnete gumb SHIFT (V), lahko nato
s številskimi gumbi/gumbi za vnos besedila
– izvedete postopek prednastavitve/iskanja
prednastavljenih postaj (stran 58),
– izbirate številke skladb Pritisnite 0/10,
če želite izbrati skladbo 10.
– izbirate številke kanalov,
– pri vnosu znakov za omrežne funkcije izbirate
črke (ABC, DEF itd.), ločila (!, ?, itd.) ali druge
simbole (#, %, itd.).
Za izbiro televizijskih kanalov pritisnite gumb
TV (W) in nato ustrezne številske gumbe.
-/--1)
Za izbiro načina vnosa kanala (z enomestno
ali dvomestno številko) pritisnite gumb SHIFT
(V) in nato -/--.
Za izbiro načina vnosa televizijskih kanalov
pritisnite gumb TV (W) in nato -/--.
14SI
>101)
Če želite izbrati skladbo s številko nad 10,
pritisnite gumb SHIFT (V) in nato >10.
ENT/MEM1)
Če pritisnete gumb SHIFT (V), lahko nato
z gumbom ENT/MEM
– vnesete vrednost po izbiri kanala, diska ali
skladbe s številskimi gumbi.
– shranite postajo med poslušanjem radia.
CLEAR1)
Če pritisnete gumb SHIFT (V), lahko nato
z gumbom CLEAR
– zbrišete črko za omrežne funkcije,
– počistite napako pri vnosu s številskimi
gumbi/gumbi za vnos besedila.
/1) (besedilo)
Če pritisnete gumb TV (W) in nato /,
se prikažejo besedilni podatki.
CHARACTER
Za izbiro vrste znaka za omrežne funkcije
pritisnite gumb SHIFT (V) in nato gumb
CHARACTER.
Z vsakim pritiskom gumba CHARACTER se
vrsta znaka zamenja po spodnjem zaporedju:
»abc« (majhne črke) t »ABC« (velike črke) t
»123« (številke).
ALPHABET SEARCH
Če želite poiskati element s tipkovnico,
pritisnite gumb SHIFT (V) in nato
gumb ALPHABET SEARCH (stran 79).
E SOUND FIELD +/–
Omogoča izbiro zvočnega polja (stran 60).
F Barvni gumbi1)
Delujejo v skladu z vodnikom na zaslonu
televizorja.
G GUI MODE
Omogoča prikaz menija GUI na zaslonu
televizorja.
H TOOLS/OPTIONS1)
Omogoča prikaz in izbiro elementov v menijih
z možnostmi.
Če pritisnete gumb TV (W) in nato gumb
TOOLS/OPTIONS, se prikažejo možnosti
funkcije televizorja.
I MENU, HOME1)
Omogoča prikaz menija za upravljanje avdio/
video opreme.
Če pritisnete gumb TV (W) in nato gumb
HOME, se prikažejo meniji televizorja Sony.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Pomik, nazaj/naprej, predvajanje, začasna
zaustavitev, zaustavitev.
1)
< / <
Ta gumb omogoča
– vnovično predvajanje prejšnjega prizora
ali hitro pomikanje naprej po trenutnemu
prizoru,
– pomik do prejšnjega ali naslednjega albuma
pri uporabi naprave iPod/iPhone.
REPEAT1)
Če želite, da se predvajanje skladbe ali mape
ponavlja, pritisnite gumb SHIFT (V) in nato
gumb REPEAT.
SHUFFLE1)
Če želite, da se skladbe ali mape predvajajo po
naključnem vrstnem redu, pritisnite gumb
SHIFT (V) in nato gumb SHUFFLE.
FOLDER +/–1)
Omogoča izbiro mape.
TUNING +/–1)
Omogoča iskanje postaj.
PARTY2)
Če želite upravljati funkcijo PARTY
STREAMING, pritisnite gumb SHIFT (V)
in nato gumb PARTY.
Če pridržite gumb, vklopite/izklopite funkcijo
PARTY (stran 74).
D.TUNING
Omogoča preklop v način za neposredno iskanje.
K TV CH +/–1)2) ali PROG +/–1)2)
Če pritisnete gumb TV (W), lahko nato
z gumbom TV CH +/– ali PROG +/– poiščete
prednastavljene televizijske kanale.
PRESET +/–1)2)
Omogoča izbiro prednastavljenih postaj
ali kanalov.
c2)/C
Če pritisnete gumb TV (W), lahko nato
z gumboma c/C v besedilnem načinu
izberete naslednjo ali prejšnjo stran.
L F1/F21)
Če želite izbrati opremo, pritisnite gumb BD/
DVD (D) in nato gumb F1 ali F2.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disk, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disk, Blu-ray Disc
F2: Videorekorder
AUTO VOL
Če želite vključiti funkcijo samodejnega
prilagajanja glasnosti, pritisnite gumb AMP
(X) in nato gumb AUTO VOL (stran 63).
SLEEP
Če želite nastaviti samodejni izklop sprejemnika
ob določenem času, pritisnite gumb AMP (X)
in nato gumb SLEEP.
Z vsakim pritiskom gumba SLEEP se prikaz
zamenja po krožnem zaporedju:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
Nasveta
• Če želite preveriti, koliko časa je še preostalo,
preden se sprejemnik izklopi, pritisnite gumb
SLEEP. Na zaslonu se prikaže preostali čas.
• Funkcija odštevalnika časa bo preklicana,
če storite nekaj od tega:
– znova pritisnete gumb SLEEP,
– posodobite programsko opremo
sprejemnika.
M TOP MENU1)
S tem gumbom odprete ali zaprete osnovni meni
plošče BD-ROM ali DVD.
POP UP/MENU1)
S tem gumbom odprete ali zaprete pojavni meni
plošče BD-ROM ali meni DVD-ja.
1) (za izbiro vhodnega
TV INPUT1) ali
signala)
Če pritisnete gumb TV (W), lahko nato
z gumbom TV INPUT ali
izberete
vhodni signal (TV ali video).
1)
(Zadrževanje besedila)
Če pritisnete gumb TV (W), lahko nato
z gumbom
v besedilnem načinu zadržite
trenutno stran.
1) (način s širokim zaslonom)
WIDE1) ali
Če pritisnete gumb TV (W), lahko nato
s pritiskanjem gumba WIDE ali
izberete
način s širokim zaslonom.
1)
N MUTING1) ali
S tem gumbom začasno izklopite zvok. Zvok
znova omogočite tako, da znova pritisnete
gumb.
Če pritisnete gumb TV (W) in nato gumb
MUTING ali
, vključite funkcijo izklopa
zvoka televizorja.
O TV VOL +/–1) ali
+/–1)
Če pritisnete gumb TV (W), lahko nato
z gumbom TV VOL +/– ali
+/– prilagodite glasnost televizorja.
MASTER VOL +/–1) ali
+/–1)
Omogoča prilagoditev glasnosti vseh zvočnikov
hkrati.
se nadaljuje
15SI
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Ta gumb omogoča
– zamenjavo diska, če uporabljate
izmenjevalnik diskov,
– vnos načina upravljanja naprave iPod/iPhone,
če uporabljate napravo iPod/iPhone.
Q RETURN/EXIT O1)
Ob prikazu menija ali navodil na zaslonu
televizorja omogoča vrnitev v prejšnji meni
ali izhod iz menija.
Če se želite vrniti v prejšnji meni televizorja
Sony, pritisnite gumb TV (W) in nato gumb
RETURN/EXIT O.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Gumbi V/v/B/b omogočajo izbiro menijskih
elementov, ki jo nato vnesete/potrdite
s pritiskom gumba
.
1)
S GUIDE1) ali
Če pritisnete gumb TV (W) in nato gumb
GUIDE ali
, se na zaslonu prikaže vodnik
po programu.
T AUTO CAL
Samodejno umerjanje zaženete tako, da
pritisnete gumb SHIFT (V) in nato gumb
AUTO CAL.
Opomba
Če je sprejemnik v načinu »GUI MODE«,
funkcija tega gumba ni na voljo.
DISPLAY1)
Omogoča prikaz podatkov na zaslonu.
Če pritisnete gumb TV (W) in nato gumb
DISPLAY, se prikažejo podatki televizorja.
,
(Informacije, prikaz besedila)
Če pritisnete gumb TV (W) in nato gumb
,
se prikažejo podatki (na primer številka
trenutnega kanala in način zaslona).
Če pritisnete gumb TV (W), lahko nato
s pritiskom gumba
v besedilnem načinu
prikažete skrito besedilo (na primer odgovore
na vprašanja).
U SOUND OPTIMIZER
Omogoča vključitev funkcije za optimiziranje
zvoka (stran 63).
V SHIFT
Omogoča spremembo funkcije gumbov
daljinskega upravljalnika in omogoči
gumbe, ki so označeni z rožnato barvo.
W TV
Omogoča spremembo funkcije gumbov
daljinskega upravljalnika in omogoči
gumbe, ki so označeni z rumeno barvo.
16SI
X AMP
Omogoča vključitev delovanja sprejemnika
za glavno področje (stran 99).
Y RM SET UP
Omogoča programiranje daljinskega
upravljalnika (stran 104).
1) Informacije
o gumbih, ki jih lahko uporabljate za
upravljanje posamezne opreme, so na voljo v tabeli
(strani 17).
2) Na gumbih 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY in
TV CH +/PROG +/PRESET +/c so otipljive
pike. Te pike vam bodo v pomoč pri upravljanju
sprejemnika.
Opombe
• Zgornji opisi so navedeni zgolj za prikaz primerov.
• Nekaterih funkcij, opisanih v tem razdelku, morda
ne bo mogoče uporabljati s priloženim daljinskim
upravljalnikom.
Upravljanje druge opreme Sony
Ime
TelevizorVideore Predvajalnik Predvajalnik Snemalnik PSX
Video
digitalni
korder DVD-jev, Blu-ray Disc
HDD
Predvajalnik priključek
kombinirani
CD,
CATV
videorekorder
predvajalnik
LD
DSS
Digitalni Predva- Kompo- CDsatelitski/ jalnik nenta predvajal
zemeljski kaset DAT
nik,
sprejemnik A/B
predvajal
nik MD
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Številski gumbi
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
za)
z
z
zc)
za)
z
CLEAR
(besedilo)
z
F Barvni gumbi
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
REPEAT
za)
z
zc)
SHUFFLE
za)
z
zc)
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
L F1/F2
z
z
M TOP MENU, POP
z
z
za)
z
z
z
z
za)
z
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
z
/ <,
FOLDER +/–
z
z
z
I MENU, HOME
<
z
ze)
z
H TOOLS/OPTIONS z
z
z
z
z
zd) z
z
ze)
zd) z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
UP/MENU
TV INPUT,
(za izbiro
vhodnega
signala),
(za zadrževanje
besedila), WIDE,
(način
s širokim
zaslonom)
z
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zc)
z
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
z
z
a) Samo pri predvajalniku DVD-jev.
b)
Samo predvajalnik LD.
c) Samo pri predvajalniku video CD-jev.
z
z
z
z
z
zd) z
z
d) Samo predvajalnik B.
e)
Samo predvajalnik CD-jev.
17SI
Uvod
Zvočno ali video opremo priključite na sprejemnik tako, da upoštevate spodnji postopek.
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Namestitev in priključitev zvočnikov
(stran 21, 23)
Nastavitev zvočnikov
Izberite vzorec postavitve zvočnikov (stran 37)
in zaženite samodejno umerjanje (stran 38).
Opomba
Preverjanje povezave, ki ustreza
priključeni opremi
Preverite povezave zvočnikov, tako da uporabite »Test
Tone« (stran 92). Če se zvok ne predvaja pravilno,
preverite povezavo zvočnika.
Priključitev televizorja in video
opreme (stran 25, 26)
Kakovost slike je odvisna od vrste priključka. Glejte
spodnjo sliko. Izberite način povezave glede na
priključke opreme.
Če ima video oprema priključke HDMI, jo priključite
prek njih.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitalni
Analogni
Visokokakovostna slika
Priključitev avdio opreme (stran 32)
Priprava sprejemnika
Glejte »Nastavitev izbirnika napetosti« (stran 36),
»Priključitev napajalnega kabla« (stran 36) in
»Inicializacija sprejemnika« (stran 36).
18SI
Prilagoditev nastavitev za avdio izhod
na povezani opremi
Če želite uporabiti večkanalni digitalni zvočni izhod,
preverite nastavitev za digitalni zvočni izhod na povezani
opremi.
Če uporabljate predvajalnik Sony Blu-ray Disc, preverite,
ali so možnosti »Audio (HDMI)«, »Dolby Digital« in
»DTS« nastavljene na »Auto« (od septembra 2011).
Če uporabljate PlayStation 3, preverite, ali sta možnosti
»BD/DVD Audio Output Format (HDMI)« in »BD
Audio Output Format (optično digitalno) nastavljeni
na »Bitstream« (za različico sistemske programske
opreme 3.70).
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so
priložena povezani opremi.
Funkcija za pretvorbo video signalov
Sprejemnik je opremljen s funkcijo za pretvorbo video signalov.
Video signali in komponentni video signali se lahko oddajajo v obliki video signalov HDMI
(samo vtičnicaHDMI TV OUT ). Privzeto se vhodni video signali povezane opreme prenesejo
v obliki izhodnih signalov, kot prikazuje tabela s puščicami.
Vtičnica INPUT
Vtičnica OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Oddaja se signal enake vrste, kot je vhodni signal.
: Video signali so pretvorjeni v višjo kakovost in se oddajajo (do 1080i).
Opombe glede pretvorbe video
signalov
• Če se video signali videorekorderja ali
podobne naprave v sprejemniku pretvorijo
in nato predvajajo na zaslonu televizorja,
bo slika morda popačena v vodoravni smeri
ali pa ne bo prikazana, odvisno od stanja
izhodnih video signalov.
• Če z videorekorderjem uporabljate vezje za
izboljšanje slike, lahko to vpliva na postopek
pretvorbe video signalov. To funkcijo
videorekorderja je priporočljivo izklopiti.
• Pretvorjena slika HDMI ni združljiva
z obliko x.v.Color (x.v.Colour), Deep
Color (Deep Colour) in 3D.
• Video signalov HDMI ni mogoče pretvoriti
v komponentne video signale in video
signale.
Priključitev opreme za snemanje
Če želite snemati, priključite opremo za
snemanje v vtičnice VIDEO OUT na
sprejemniku. Ker vtičnice VIDEO OUT
ne podpirajo funkcije pretvorbe, kable
za prenos vhodnih in izhodnih signalov
priključite v vtičnice iste vrste.
Opomba
Signali, ki se prenašajo prek izhodnih priključkov
HDMI TV OUT ali MONITOR OUT, morda ne
bodo posneti pravilno.
19SI
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira sprejemnik
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih ta sprejemnik lahko dekodira, so odvisne od izhodnih
vtičnic povezane opreme za digitalni zvok. Sprejemnik podpira naslednje oblike zapisa zvoka.
Oblika zapisa zvoka
Največje število
kanalov
Povezava med opremo za predvajanje
in sprejemnikom
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
a)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Multi Channel Linear PCMa)
7.1
×
a
Dolby Digital Plus
a)
Če oprema za predvajanje ne ustreza obliki zapisa, se zvočni signali oddajajo v drugi obliki zapisa.
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo opreme za predvajanje.
b)
Signali s frekvenco vzorčenja, večjo od 96 kHz, se predvajajo s frekvenco 96 kHz ali 88,2 kHz.
20SI
Priključki
Priključki
1: Namestitev zvočnikov
Ta sprejemnik omogoča uporabo do
7.2-kanalnega sistema (7 zvočnikov in
2 nizkotonska zvočnika).
Primer nastavitve sistema
zvočnikov
5.1-kanalni sistem zvočnikov
Za uporabo večkanalnega prostorskega zvoka,
kot se predvaja v kino dvoranah, potrebujete
pet zvočnikov (dva sprednja zvočnika,
osrednji zvočnik in dva prostorska zvočnika)
ter nizkotonski zvočnik.
7.1-kanalni sistem zvočnikov
z zadnjima prostorskima
zvočnikoma
Sprejemnik omogoča predvajanje programsko
posnetega zvoka Hi-Fi, reproduciranega
z DVD-ja ali diska Blu-ray v 6.1- ali
7.1-kanalni obliki.
• Postavitev 6.1-kanalnih zvočnikov
Postavite zadnji prostorski zvočnik
za sedež poslušalca.
ASprednji zvočnik (levi)
BSprednji zvočnik (desni)
COsrednji zvočnik
DProstorski zvočnik (levi)
EProstorski zvočnik (desni)
FZadnji prostorski zvočnik (levi)*
GZadnji prostorski zvočnik (desni)*
HSprednji dvignjeni zvočnik (levi)*
ISprednji dvignjeni zvočnik (desni)*
JNizkotonski zvočnik
• Postavitev 7.1-kanalnih zvočnikov
Postavite zadnje prostorske zvočnike,
ko je prikazano na spodnji sliki. Upoštevati
morate kot A, prikazan na sliki.
* Zadnjih prostorskih in sprednjih dvignjenih
zvočnikov ni mogoče uporabljati hkrati.
se nadaljuje
21SI
7.1-kanalni sistem zvočnikov
s sprednjima dvignjenima
zvočnikoma
Če priključite dodatna sprednja dvignjena
zvočnika, lahko uživate v navpičnih zvočnih
učinkih.
Postavite sprednje dvignjene zvočnike
– pod kotom od 25 do 35 stopinj.
– pod kotom 20 ± 5 stopinj v višino.
20˚ ± 5˚
Nasvet
Ker nizkotonski zvočnik ne oddaja visoko
usmerjenih zvočnih signalov, ga lahko
postavite na poljubno mesto.
22SI
2: Priključitev zvočnikov
Priključki
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Osrednji zvočnik
1
Desno
10 mm
2
Prostorski zvočnik
4
3
B
A
Levo
A
B
Desno
Globokotonec*
B
B
Levo
Zadnji prostorski/sprednji
dvignjeni/dvojna ojačitev/
sprednji zvočnik B**
Desno
Levo
Sprednji zvočnik A
A Mono zvočni kabel (ni priložen)
B Kabel zvočnika (ni priložen)
se nadaljuje
23SI
* Ko priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v način pripravljenosti,
pri gledanju filmov to funkcijo izključite.
Če je funkcija samodejnega preklopa v način
pripravljenosti vključena, zvočnik samodejno
preklopi v način pripravljenosti glede na raven
vhodnega signala, zaradi česar se zvok morda
ne bo predvajal.
** Opombe glede povezave prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
– Če nameravate uporabljati samo en zadnji
prostorski zvočnik, ga priključite v predel
L teh priključkov.
– Če imate dodatni sistem sprednjih zvočnikov,
za priključitev teh zvočnikov uporabite te
priključke.
Možnost »SB Assign« v meniju za nastavitev
zvočnikov nastavite na »Speaker B« (stran 37).
Z gumbom SPEAKERS na sprejemniku lahko
izberete poljubni sistem sprednjih zvočnikov
(stran 38).
– Za priključitev sprednjih zvočnikov v te
priključke uporabite povezavo z dvojno
ojačitvijo (stran 24).
Možnost »SB Assign« v meniju za nastavitev
zvočnikov nastavite na »BI-AMP« (stran 87).
Povezava z dvojno ojačitvijo
Če ne nameravate uporabljati zadnjih
prostorskih in sprednjih dvignjenih
zvočnikov, lahko priključite sprednje zvočnike
v priključke SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT z uporabo
povezave z-dvojno ojačitvijo.
Sprednji
zvočnik (desni)
Sprednji
zvočnik (levi)
Hi
Hi
Lo
Lo
Opomba
Po namestitvi in priključitvi zvočnika izberite vzorec
postavitve zvočnikov v meniju za nastavitev
zvočnikov (stran 37).
24SI
Povežite priključka Lo (ali Hi) na sprednjih
zvočnikih s priključki SPEAKERS FRONT
A in povežite priključka Hi (ali Lo) na
sprednjih zvočnikih s priključki SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B.
Ne pozabite odstraniti kovinskih nastavkov, ki
so pritrjeni na priključke Hi/Lo zvočnikov, da
preprečite nepravilno delovanje sprejemnika.
Po vzpostavitvi povezave z dvojno ojačitvijo
nastavite možnost »SB Assign« v meniju za
nastavitev zvočnikov na »BI-AMP« (stran 87).
3: Priključitev televizorja
Priključki
Sliko izbranega vira lahko predvajate tako, da priključite televizor v priključek HDMI TV OUT
ali MONITOR OUT. Ta sprejemnik lahko upravljate z grafičnim uporabniškim vmesnikom
(GUI - Graphical User Interface).
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
TV
Zvočni signali
Video signali
ali
Zvočni/video
signali
ali
ARC
A
B**
C
A Zvočni kabel (ni priložen)
B Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
C Komponentni video kabel (ni priložen)
D Video kabel (ni priložen)
E Kabel HDMI (ni priložen)
D
E*
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
se nadaljuje
25SI
Ogled televizijskih oddaj
z večkanalnim prostorskim
zvokom prek sprejemnika
* Če je vaš televizor združljiv s funkcijo povratnega
zvočnega signala (ARC), priključite E.
Možnost »Ctrl for HDMI« v meniju »HDMI
Settings« nastavite na »ON« (stran 81). Če želite
za prenos zvočnega signala izbrati katero drugo
povezavo (ne prek kabla HDMI, ampak na primer
prek optičnega kabla za prenos digitalnega signala
ali avdio kabla), z gumbom INPUT MODE
preklopite v drug način za vhod zvoka (stran 84).
** Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo povratnega
zvočnega kanala (ARC), priključite B.
Ne pozabite zmanjšati glasnosti televizorja
ali vključiti funkcije za izklop zvoka.
Opombi
• Zaslon televizorja ali projektor priključite v
vtičnico HDMI TV OUT ali MONITOR OUT na
sprejemniku. Snemanje morda ne bo omogočeno,
tudi če priključite snemalno opremo.
• Slika na zaslonu televizorja bo morda popačena,
odvisno od stanja povezave med televizorjem in
anteno. V tem primeru postavite anteno nekoliko
stran od sprejemnika.
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega
signala vstavite priključke kablov naravnost
navznoter, tako da se zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala
ne prepogibajte ali zvijajte.
Nasveti
• Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega
signala so združljivi s frekvencami vzorčenja
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
• Sprejemnik je opremljen s funkcijo pretvorbe
video signala. Podrobnosti najdete v razdelku
»Funkcija za pretvorbo video signalov« (stran 19).
• Če želite zvok televizorja predvajati iz zvočnikov,
priključenih na sprejemnik, tako da vtičnico za
izhod zvoka na televizorju povežete z vtičnicama
TV IN na sprejemniku, nastavite vtičnico
televizorja za izhod zvoka na »Fixed« (če je na voljo
stikalo za preklop med možnostma »Fixed« in
»Variable«).
Če želite predvajati zvok prek
televizorja.
Če televizor ne podpira funkcije sistemskega
nadzora zvoka, v meniju HDMI Settings
nastavite možnost »Audio Out« na
»TV+AMP« (stran 95).
26SI
4a: Priključitev video opreme
Uporaba povezave HDMI
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) je vmesnik, ki omogoča prenos
video in zvočnih signalov v digitalni obliki.
Upravljanje bo preprostejše, če prek kablov
HDMI priključite opremo, združljivo s
funkcijo Sony BRAVIA Sync. Preberite
razdelek »Funkcije »BRAVIA« Sync«
(stran 80).
Funkcije HDMI
• Digitalne zvočne signale lahko prek
vmesnika HDMI predvajate iz zvočnikov,
priključenih na sprejemnik. Signal podpira
sisteme Dolby Digital, DTS in Linear PCM.
Podrobnosti najdete v razdelku »Oblike
zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira
sprejemnik« (stran 20).
• Pri povezavi HDMI lahko sprejemnik
sprejema večkanalni linearni zvok PCM
(prek največ 8 kanalov) s frekvenco
vzorčenja 192 kHz ali manj.
• Vhodni analogni video signali, ki jih
sprejemnik sprejema prek priključkov
VIDEO ali COMPONENT VIDEO, se lahko
prenašajo v obliki izhodnih signalov HDMI
(stran 19). Pri pretvorbi slike se zvočni
signali prek izhodnega priključka HDMI TV
OUT ne prenašajo.
• Ta sprejemnik podpira predvajanje zvočnih
vsebin z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), obliko Deep
Color (Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour)
in 3D-prenos.
• Če želite predvajati slike 3D, priključite
televizor in video opremo, ki omogočata
predvajanje vsebin 3D (predvajalnik ali
snemalnik Blu-ray Disc, PlayStation 3 ipd.),
prek kablov HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov na sprejemnik, uporabite
3D-očala in zaženite predvajanje vsebin 3D.
Opombe glede povezav HDMI
Če želite povezati več komponent
digitalne opreme, vhoda za
priključitev pa ni na voljo
Preberite razdelek »Uporaba drugih video/
avdio vhodnih priključkov (Input Assign)«
(stran 84).
Pretvorba video signalov
Sprejemnik je opremljen s funkcijo za
pretvorbo video signalov. Podrobnosti
najdete v razdelku »Funkcija za pretvorbo
video signalov« (stran 19).
Priključevanje kablov
• Pred priključevanjem kablov odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Ni treba priključiti vseh kablov. Izberite
način priključitve glede na razpoložljive
priključke povezane opreme.
• Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov. Če uporabite običajni
kabel HDMI, vsebine 1080p, Deep Color
(Deep Colour) ali slike 3D morda ne bodo
prikazane pravilno.
• Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMIDVI ni priporočljiva. Če kabel za pretvorbo
signala HDMI-DVI priključite na opremo
DVI-D, se lahko zvok in/ali slika izgubi.
Če se zvok ne predvaja pravilno, priključite
ločene zvočne kable ali povezovalne kable
za prenos digitalnega signala in v meniju
Input Option (stran 84) nastavite možnost
»Input Assign«.
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos
digitalnega signala vstavite priključke kablov
naravnost navznoter, tako da se zaskočijo na
mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega
signala ne prepogibajte ali zvijajte.
Nasvet
Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega signala
so združljivi s frekvencami vzorčenja 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
27SI
Priključki
• Zvočni in video signali vhodnega priključka
HDMI se ne oddajajo prek priključka HDMI
TV OUT, če je prikazan meni GUI.
• Vhod in izhod signalov DSD pri predvajanju
diska Super Audio CD ni na voljo.
• Slike 3D morda ne bodo prikazane, odvisno
od televizorja in video opreme. Preverite
oblike slik 3D, ki jih podpira sprejemnik
(stran 122).
• Več informacij je na voljo v navodilih za
uporabo posamezne povezane opreme.
Priključitev predvajalnika diskov Blu-ray, predvajalnika DVD-jev
Predvajalnik Blu-ray Disc, predvajalnik DVD-jev
Zvočni/video
signali
Zvočni signali
Video signali
ali
A
B
C*
D
A HDMI kabel (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
B Koaksialni kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
C Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
D Komponentni video kabel (ni priložen)
Priporočena povezava
Alternativna povezava
* Če priključujete opremo v priključek OPTICAL,
v meniju Input Option nastavite možnost »Input
Assign« (stran 84).
Opombi
• Vhod BD/DVD ima boljšo kakovost zvoka.
Ko potrebujete večjo kakovost zvoka, priključite
opremo v priključek BD/DVD (za AVDIO) in
izberite vhod BD/DVD.
• Privzeta nastavitev gumba za izbiro vhoda BD/
DVD na daljinskem upravljalniku je predvajalnik
Blu-ray Disc. Ne pozabite spremeniti privzete
nastavitve gumba za izbiro vhoda BD/DVD,
da ga lahko uporabljate za upravljanje opreme.
Podrobnosti najdete v razdelku »Programiranje
daljinskega upravljalnika« (stran 104).
28SI
• Gumb za izbiro vhoda BD/DVD lahko tudi
preimenujete, tako da ga bo mogoče prikazati
na zaslonu sprejemnika. Podrobnosti najdete
v razdelku »Poimenovanje vhodnega vira
(Name Input)« (stran 50).
Priključitev satelitskega sprejemnika, sprejemnika za kabelsko televizijo
Priključki
Satelitski sprejemnik, sprejemnik za kabelsko televizijo
Zvočni/video signali
Video signali
Zvočni signali
ali
A
B
C
A Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
ali
D
E
Priporočena povezava
Alternativna povezava
B Komponentni video kabel (ni priložen)
C Video kabel (ni priložen)
D Zvočni kabel (ni priložen)
E Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
29SI
Priključitev konzole PlayStation 3
Priključitev naprave iPhone ali iPod
za predvajanje video vsebin
PlayStation 3
Zvočni/video signali
A
iPod in iPhone
(nista
priložena)
A
A Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
Opomba
Gumb za izbiro vhoda GAME lahko tudi
preimenujete, tako da ga bo mogoče prikazati
na zaslonu sprejemnika. Več informacij je na
voljo v razdelku »Poimenovanje vhodnega vira
(Name Input)« (stran 50).
30SI
A Kompozitni kabel AV Apple
(ni priložen)
Povezovanje videokamere,
videoigre, računalnika
Videokamera,
videoigra, računalnik
snemalnik DVD-jev, videorekorder
Zvočni signali
*
A *
Video
signali
Avdio/video
signali
B
Zvočni/video
signali
C
A
(na sprednji plošči)
A Zvočni kabel (ni priložen)
B Video kabel (ni priložen)
C Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
* Če želite snemati, uporabite to povezavo
(stran 56).
Opomba
Ne pozabite spremeniti privzete nastavitve
gumba za izbiro vhoda VIDEO 1 na daljinskem
upravljalniku, da ga lahko uporabljate za
upravljanje snemalnika DVD-jev. Več informacij
je na voljo v razdelku »Programiranje daljinskega
upravljalnika« (stran 104).
B
Videokamera,
videoigra
A Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
B Zvočni/video kabel (ni priložen)
se nadaljuje
31SI
Priključki
Povezovanje snemalnika DVD-jev,
videorekorderja
Opomba
Gumb za izbiro vhoda VIDEO 2 lahko tudi
preimenujete, tako da ga bo mogoče prikazati
na zaslonu sprejemnika. Več informacij je na
voljo v razdelku »Poimenovanje vhodnega vira
(Name Input)« (stran 50).
4b: Priključitev zvočne
opreme
Priključitev predvajalnika Super
Audio CD in CD-predvajalnika
Pred priključevanjem kablov odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Predvajalnik Super
Audio CD,
CD-predvajalnik
A
A Zvočni kabel (ni priložen)
32SI
5: Priključitev anten
Priključki
Priključitev naprave iPod, iPhone,
USB
Pred priključevanjem anten odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Žična antena FM (priložena)
Okvirna antena AM (priložena)
A
iPod, iPhone,
naprava USB
A Kabel USB (ni priložen)
Opombe
• Če želite preprečiti šum pri predvajanju zvoka,
postavite okvirno anteno stran od sprejemnika
in druge opreme.
• Žično anteno FM povsem izvlecite.
• Žično anteno FM priključite, nato pa jo
postavite v čim bolj vodoraven položaj.
33SI
6: Vzpostavljanje povezave
z omrežjem
Če imate internetno povezavo, lahko ta
sprejemnik povežete tudi v internet. Povežete
lahko preko brezžične ali žične povezave LAN.
Sistemske zahteve
Za uporabo omrežne funkcije sprejemnika
potrebujete spodnje komponente sistemskega
okolja.
Širokopasovna povezava
Če želite uporabljati spletno storitev »Sony
Entertainment Network (SEN)« in posodobiti
programsko opremo sprejemnika, potrebujete
širokopasovno povezavo z internetom.
Modem
To je naprava, ki omogoča vzpostavitev
širokopasovne povezave za komunikacijo
z internetom. Nekatere od teh naprav so
vgrajene v usmerjevalnik.
Usmerjevalnik
• Če želite predvajati vsebine, ki so na
voljo prek domačega omrežja, uporabite
usmerjevalnik, ki podpira prenos 100 Mb/s
ali več.
• Priporočamo uporabo usmerjevalnika, ki je
opremljen z vgrajenim strežnikom DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Ta funkcija samodejno dodeli naslove IP
v omrežju LAN.
• Če želite uporabljati brezžično povezavo
LAN, uporabite brezžični usmerjevalnik/
dostopno točko LAN.
34SI
Kabel LAN (CAT5) (Samo za žično
povezavo LAN)
• Za vzpostavitev žičnega omrežja LAN
priporočamo uporabo te vrste kabla.
Nekateri ploski kabli LAN so bolj podvrženi
vplivom šuma. Priporočamo uporabo
običajnega kabla.
• Če sprejemnik uporabljate v okolju
s šumom, ki ga povzroča napajanje
električnih izdelkov, ali v hrupnem
omrežnem okolju, uporabite kabel
LAN z dodatno zaščito.
Strežnik
Strežnik je naprava, ki posreduje vsebino
(glasbo, fotografije in videoposnetke)
v napravo DLNA v domačem omrežju.
Naprava, ki jo želite uporabljati kot strežnik
(računalnik ipd.), mora imeti vzpostavljeno
povezavo z brezžičnim ali žičnim domačim
omrežjem LAN*.
* Za več informacij o strežnikih, ki so združljivi
s tem sprejemnikom, glejte strani 65.
Primer konfiguracije
Strežnik
Internet
Modem
Usmerjevalnik
LAN kabel
(ni priložen)
LAN kabel
(ni priložen)
A
B
A Samo za žično povezavo LAN.
B Samo za brezžično povezavo LAN.
Uporabite brezžični usmerjevalnik/dostopno točko LAN.
Opomba
Ko uporabljate brezžično povezavo, bo predvajanje
zvoka prek strežnika morda občasno moteno.
35SI
Priključki
Spodnja slika prikazuje primer konfiguracije domačega omrežja s sprejemnikom in strežnikom.
Priporočamo, da strežnik povežete z usmerjevalnikom z žično povezavo.
Inicializacija sprejemnika
Priprava sprejemnika
Nastavitev izbirnika napetosti
Če ima vaš sprejemnik izbirnik napetosti na
zadnji plošči, preverite, ali je izbirnik napetosti
nastavljen na lokalno napetost napajanja.
Če ni, uporabite izvijač in izbirnik nastavite
v pravilni položaj, preden napajalni kabel
priključite v električno vtičnico.
Možnost VOLTAGE SELECTOR se lahko
razlikuje glede na območje.
Pred prvo uporabo inicializirajte sprejemnik
po spodnjem postopku. Uporabite ga lahko
tudi za ponastavitev tovarniško privzetih
vrednosti.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte gumbe
na sprejemniku.
?/1
Priključitev napajalnega
kabla
1
Pritisnite gumb ?/1 za izklop
sprejemnika.
Priključite napajalni kabel v električno
vtičnico.
2
Gumb ?/1 pridržite za 5 sekund.
Napajalni kabel
V električno vtičnico
36SI
Na zaslonu se prikaže oznaka
»CLEARING«, nato pa oznaka
»CLEARED !«.
Spremenjene ali prilagojene nastavitve
se ponastavijo na privzete vrednosti.
Nastavitev zvočnikov
4
Z gumboma V/v izberite možnost
»SP Pattern« in nato pritisnite
ali b.
5
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite poljubni vzorec
postavitve zvočnikov, nato
pritisnite gumb
.
6
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izbira vzorca postavitve zvočnikov
1
Priprava sprejemnika
Izberite vzorec postavitve zvočnikov glede na
sistem zvočnikov, ki ga uporabljate.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
2
Z gumboma V/v izberite možnost
» Settings« in pritisnite
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija Settings.
Nastavitev zadnjih prostorskih
zvočnikov
Uporabo zvočnikov, povezanih prek
priključkov SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B, lahko
prilagodite glede na namen uporabe.
Opombi
• Ta nastavitev je na voljo, samo kadar je možnost
»SP Pattern« nastavljena za delovanje brez zadnjih
prostorskih in sprednjih dvignjenih zvočnikov.
• Pred postopkom samodejnega umerjanja ne
pozabite nastaviti možnosti »SB Assign«.
3
Pritiskajte gumba V/v, da
izberete »Speaker«, in nato
pritisnite gumba
ali b.
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
2
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost » Settings«,
nato pritisnite
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija Settings.
3
Pritiskajte gumba V/v, da
izberete »Speaker«, in nato
pritisnite gumb
ali b.
se nadaljuje
37SI
4
5
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost »SB Assign«,
nato pritisnite
ali b.
Z gumboma V/v izberite poljubni
parameter in pritisnite
.
• Speaker B: Če prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT
B povežete dodaten sistem sprednjih
zvočnikov, izberite možnost »Speaker B«.
• BI-AMP: Če pri povezavi sprednjih
zvočnikov prek priključkov SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B uporabite povezavo
z dvojno ojačitvijo, izberite možnost
»BI-AMP«.
• Izklopljeno: Če prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT
B povežete prostorska zadnja ali
sprednja dvignjena zvočnika,
izberite možnost »OFF«.
6
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izbira sprednjega zvočnika
Izberete lahko sprednja zvočnika, ki ju želite
uporabljati.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte gumbe
na sprejemniku.
SPEAKERS
Indikatorji
Izbrani zvočniki
SP A
Zvočnik, povezan prek priključkov
SPEAKERS FRONT A.
SP B*
Zvočnik, povezan prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
Zvočnik, povezan prek priključkov
SPEAKERS FRONT A in SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT
B (vzporedna povezava).
Na zaslonu se prikaže oznaka
»SPK OFF«.
Prenos izhodnih zvočnih signalov
prek priključkov zvočnikov ni
dejaven.
* Da lahko izberete možnost »SP B« ali »SP A B«,
nastavite možnost »SB Assign« v meniju »Speaker
Settings« na »Speaker B« (stran 37).
Opomba
Če so priključene slušalke, ta možnost ni na voljo.
Uporaba funkcije AUTO
CALIBRATION
Ta sprejemnik je opremljen s funkcijo DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration), s katero
lahko izvedete postopek samodejnega
umerjanja:
• Preverite povezavo med posameznim
zvočnikom in sprejemnikom.
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika.
• Izmerite oddaljenost posameznega
zvočnika od položaja poslušalca.1)
• Izmerite velikost zvočnika.1)
• Izmerite frekvenčne lastnosti
(glede izenačevanja).1)
• Izmerite frekvenčne lastnosti
(glede faze).1)2)
1) Rezultati meritev niso na voljo,
Pritiskajte gumb »SPEAKERS«
in izberite sistem sprednjih
zvočnikov, ki ga želite uporabljati.
Priključke izbranih zvočnikov potrdite tako,
da potrdite indikator na zaslonu.
38SI
če je izbrana
možnost »A. DIRECT«.
2)
Če se sprejemajo signali Dolby TrueHD ali DTSHD s frekvenco vzorčenja, ki je večja od 48 kHz,
rezultati meritev niso na voljo.
Funkcija DCAC je zasnovana za doseganje
ustreznega zvočnega ravnovesja v prostoru.
Ravni glasnosti zvočnikov pa lahko poljubno
prilagodite tudi ročno. Podrobnosti najdete
v razdelku »Test Tone« (stran 92).
Nastavitev samodejnega umerjanja
Mikrofon za določitev
optimalne postavitve
Priprava sprejemnika
Pred zagonom samodejnega
umerjanja
Pred postopkom samodejnega umerjanja
preverite spodnje točke.
• Nastavite in priključite zvočnike
(stran 21, 23).
• V priključek AUTO CAL MIC priključite
le priloženi mikrofon za določitev optimalne
postavitve. Tega priključka ne povezujte
z drugimi mikrofoni.
• Možnost »SB Assign« v meniju za nastavitev
zvočnikov nastavite na »BI-AMP«, če
uporabljate povezavo z-dvojno ojačitvijo
(stran 87).
• Če uporabljate povezavo s sprednjima
zvočnikoma B, nastavite možnost »SB
Assign« v meniju za nastavitev zvočnikov
na »Speaker B« (stran 37).
• Prepričajte se, da za izhod zvočnikov ni
nastavljena možnost »SPK OFF« (stran 38).
• Prepričajte se, da ne uporabljate funkcije
PARTY STREAMING (stran 73).
• Izključite slušalke.
• Odstranite vse ovire med mikrofonom za
določitev optimalne postavitve in zvočniki,
da preprečite morebitne napake pri meritvah.
• Meritve bodo natančne le, če jih boste
izvajali v tihem in mirnem okolju.
Opombe
• Zvočniki med umerjanjem predvajajo zelo glasen
zvok, glasnosti pa ni mogoče spreminjati.
Pri izvajanju tega postopka zato poskrbite, da ne
boste vznemirjali morebitnih sosedov in otrok.
• Če ste pred samodejnim umerjanjem omogočili
funkcijo za izklop zvoka, se bo ta funkcija
samodejno onemogočila.
• Če uporabljate posebne zvočnike, kot so na primer
dipolni zvočniki, meritve morda ne bodo točne
oziroma postopka samodejnega umerjanja ne bo
mogoče izvesti.
Primer uporabe zadnjih prostorskih
zvočnikov
1
Izberite vzorec postavitve
zvočnikov (stran 37)
Če priključite sprednje dvignjene
zvočnike, izberite vzorec postavitve
zvočnikov, ki vključuje sprednje
dvignjene zvočnike (5/x.x ali 4/x.x),
vsakokrat ko izvajate postopek
samodejnega umerjanja. Lastnosti
sprednjih dvignjenih zvočnikov
v nasprotnem primeru ni mogoče
izmeriti.
2
Priključite priloženi mikrofon za
določitev optimalne postavitve
v priključek AUTO CAL MIC.
3
Nastavite mikrofon za določitev
optimalne postavitve.
Postavite mikrofon na mesto poslušalca.
Uporabite podlogo ali stojalo, tako da
bo mikrofon za določitev optimalne
postavitve nameščen v višini glave.
se nadaljuje
39SI
Potrditev namestitve delujočega
nizkotonskega zvočnika
Izvajanje samodejnega umerjanja
• Ko priključite nizkotonski zvočnik, ga
vklopite in nastavite glasnost, še preden
začne predvajati zvok. Obrnite gumb
LEVEL skoraj do sredine.
• Če priključite nizkotonski zvočnik
s funkcijo križne frekvence, nastavite
največjo vrednost.
• Če priključite nizkotonski zvočnik
s funkcijo samodejnega preklopa
v način pripravljenosti, to funkcijo
izključite (onemogočite).
?/1
SHIFT
Gumbi za
izbiro
vhoda
AUTO
CAL
V/v/B/b,
Opomba
Vrednost nastavitvene razdalje se bo morda
razlikovala od dejanskega položaja, odvisno od
lastnosti nizkotonskega zvočnika, ki ga uporabljate.
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
2
Pritiskajte gumba V/v in izberite
možnost » Settings«, nato
pritisnite
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija Settings.
40SI
3
Pritiskajte gumba B/b in
izberite možnost »Start«,
nato pritisnite
.
7
Z gumboma V/v izberite poljubni
element in pritisnite
.
• Retry: omogoča vnovičen zagon
samodejnega umerjanja.
• Save: omogoča shranjevanje rezultatov
meritev in izhod iz nastavitvenega
postopka.
• Warning: omogoča prikaz opozorila
v povezavi z rezultati meritev. Preberite
razdelek »Seznam sporočil po
opravljenih meritvah v postopku
samodejnega umerjanja« (stran 43).
• Exit: Omogoča izhod iz nastavitvenega
postopka brez shranjevanja rezultatov
meritev.
8
Shranite rezultate meritev.
Pri 7. koraku izberite možnost »Save«.
Opombi
5
Pritisnete
, da izberete
možnost »START«.
6
Postopek umerjanja se zažene
čez pet sekund.
Postopek umerjanja traja približno
30 sekund in vključuje predvajanje
preizkusnega zvoka.
Ob koncu umerjanja se predvaja kratek
zvočni signal, prikaz na zaslonu pa se
spremeni.
• Ko shranite rezultate meritev, se omogoči
funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching).
• Funkcija A.P.M. ne deluje v naslednjih
primerih:
– vrsta umerjanja je nastavljena na »Off«,
ko uporabljate samodejno umerjanje
»Cal. Type« (stran 41).
– kadar se sprejemajo signali Dolby TrueHD
ali DTS-HD s frekvenco vzorčenja, ki je
večja od 48 kHz.
9
Pritiskajte gumba B/b in tako
izberite možnost »Cal. Type«,
nato pa pritisnite
.
• Full Flat: omogoča izravnavo izmerjene
frekvence posameznega zvočnika.
• Engineer: omogoča nastavitev
Sonyjevih standardnih frekvenčnih
lastnosti za prostor, v katerem se
predvaja zvok.
• Front Reference: omogoča prilagoditev
lastnosti vseh zvočnikov, tako da se
ujemajo z lastnostmi sprednjega
zvočnika.
• Off: omogoča izklop ravni
iznačevalnika za samodejno
umerjanje in funkcije A.P.M.
Opomba
Nasvet
Če se na zaslonu prikaže koda napake, glejte
»Seznam sporočil po opravljenih meritvah
v postopku samodejnega umerjanja« (stran 43).
Vrsto usmerjanja lahko izberete po izvedbi
samodejnega umerjanja in shranitvi nastavitev.
se nadaljuje
41SI
Priprava sprejemnika
4
Pritiskajte gumba V/v in izberite
možnost »Auto Cal.«, nato
pritisnite
ali b.
10 Odklopite mikrofon
za določitev optimalne
postavitve s sprejemnika.
Opomba
Če zvočnik postavite na drug mesto, je za
predvajanje prostorskega zvoka priporočljivo
znova zagnati postopek samodejnega umerjanja.
Nasveti
• Pod možnostjo »Distance Unit« v meniju »Speaker
settings« lahko spremenite enoto za razdaljo
(stran 93).
• Velikost zvočnika (»Large«/»Small«) je določena
glede na nizkofrekvenčne lastnosti. Rezultati
meritev se lahko razlikujejo glede na položaj
mikrofona za določitev optimalne postavitve in
zvočnikov ter oblike prostora. Priporoča se, da
rezultate meritev uporabite. Te nastavitve pa lahko
tudi naknadno spremenite v meniju »Speaker
Settings«. Najprej shranite rezultate meritev,
nato pa po potrebi spremenite nastavitve.
Preklic samodejnega umerjanja
Funkcija samodejnega umerjanja bo
preklicana, če med meritvenim postopkom
storite nekaj od tega:
– pritisnete gumb ?/1,
– pritisnete katerega od gumbov za izbiro
vhoda na daljinskem upravljalniku ali
vklopite funkcijo INPUT SELECTOR
na sprejemniku,
– pritisnete gumb MUTING ali ,
– pritisnete gumb SPEAKERS na sprejemniku,
– spremenite raven glasnosti,
– priključite slušalke,
– pritisnete gumb SHIFT, nato pa pritisnete
gumb AUTO CAL.
42SI
Preverjanje rezultatov samodejnega
umerjanja
Kodo napake ali opozorilno sporočilo,
opisano v razdelku »Izvajanje samodejnega
umerjanja« (stran 40), preverite po spodnjem
postopku.
Pritisnite gumba V/v in tako izberite
možnost »Warning« v 7. koraku
v razdelku »Izvajanje samodejnega
umerjanja« (stran 41), nato pa
pritisnite
.
Ob prikazu opozorilnega sporočila preverite
sporočilo in pri uporabi sprejemnika ne
uveljavljajte sprememb.
Lahko tudi znova zaženete samodejno
umerjanje, če je to potrebno.
Ob prikazu oznake »Error Code«
Preverite napako in znova zaženite samodejno
umerjanje.
1 Pritisnite
in izberite možnost »ENTER«.
Na zaslonu televizorja se prikaže sporočilo
»RETRY ?«.
2 Z gumboma B/b izberite možnost »YES«,
nato pritisnite
.
3 Ponovite postopek od koraka 6 do 10
v razdelku »Izvajanje samodejnega
umerjanja« (stran 40).
Seznam sporočil po opravljenih
meritvah v postopku
samodejnega umerjanja
Prikaz in opis
Error Code 32
Error Code 33
Zvočnikov ni mogoče zaznati oz. niso pravilno
priključeni.
• Sprednja zvočnika nista priključena ali pa je
priključen samo en sprednji zvočnik.
• Levi ali desni prostorski zvočnik ni priključen.
• Zadnja prostorska zvočnika ali sprednja dvignjena
zvočnika sta priključena, prostorska zvočnika pa
nista priključena. Priključite prostorski(-a)
zvočnik(a) v priključek(-a) SPEAKERS
SURROUND.
• Zadnji prostorski zvočnik je povezan samo prek
priključkov SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R. Če
nameravate uporabljati samo en zadnji prostorski
zvočnik, ga povežite prek priključkov SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B L.
• Sprednji levi ali desni dvignjeni zvočnik ni
priključen.
Mikrofon za določitev optimalne postavitve ni
priključen. Preverite, ali je mikrofon za določitev
optimalne postavitve ustrezno priključen, in znova
zaženite samodejno umerjanje.
Če je koda napake prikazana kljub temu, da je
mikrofon za določitev optimalne postavitve
ustrezno priključen, je morda poškodovan
njegov kabel.
Warning 40
Pri umerjanju je bila zaznana visoka raven hrupa.
Rezultati bodo morda boljši, če poskusite postopek
izvesti v tišjem okolju.
Warning 41
Warning 42
Mikrofon zaznava premočen zvočni signal.
• Razdalja med zvočnikom in mikrofonom je
morda premajhna. Povečajte razdaljo med njima
in znova zaženite postopek merjenja.
Warning 43
Oddaljenosti in položaja nizkotonskega zvočnika ni
mogoče zaznati. Razlog je morda hrup. Poskusite
izvesti postopek merjenja v tišjem okolju.
Rezultati merjenja se lahko razlikujejo glede na
položaj nizkotonskega zvočnika. Kljub temu pa
lahko sprejemnik s takšno vrednostjo uporabljate
brez težav še naprej.
Konfiguriranje omrežnih
nastavitev sprejemnika
Omrežne nastavitve sprejemnika morajo biti
pravilno nastavljene, če želite uporabljati
funkcije Home Network, SEN, AirPlay in
PARTY STREAMING.
Uporaba brezžične povezave LAN
Uporabite lahko več metod povezovanja
za nastavitev brezžičnega omrežja: iskanje
dostopne točke, uporaba metode povezovanja
WPS (metoda s pritiskom na gumb ali metoda
s kodo PIN), ali ročno nastavitev.
Opombi
• Ne uporabljajte funkcije brezžične povezave LAN,
če uporabljate medicinsko opremo (kot je srčni
spodbujevalnik), ali kjer je uporaba brezžične
komunikacije prepovedana.
• Preden se povežete v svoje domače omrežje,
morate pripraviti brezžični usmerjevalnik
dostopno točko LAN. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo naprave.
• Brezžični usmerjevalnik/dostopna točka LAN je bil
morda nastavljen tako, da ga ne morete povezati
z uporabo funkcije WPS, tudi če je združljiv
s funkcijo WPS, kar je odvisno od domačega
omrežnega okolja. Podrobnosti o tem, ali je vaš
brezžični usmerjevalnik/dostopna točka LAN
združljiv s funkcijo WPS ali ne, ter o namestitvi
povezave WPS, najdete v navodilih za uporabo
brezžičnega usmerjevalnika/dostopne točke LAN.
• Če sta sprejemnik in brezžični usmerjevalnik/
dostopna točka LAN preveč oddaljena drug od
drugega, lahko naletite na težave pri namestitvi.
Če naletite na težave, zmanjšajte razdaljo med
napravama.
No Warning
Opozorilna sporočila niso prikazana.
se nadaljuje
43SI
Priprava sprejemnika
Error Code 31
Možnost SPEAKERS je onemogočena. Nastavite
drugo nastavitev zvočnikov in znova zaženite
samodejno umerjanje.
Nasvet
Iskanje dostopne točke in
nastavitev brezžičnega omrežja
(metoda iskanja dostopne točke)
3
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost »Network«,
nato pritisnite
.
Brezžično omrežje lahko nastavite z iskanjem
dostopne točke. Za nastavitev omrežja s to
metodo povezovanja morate izbrati ali vnesti
naslednje informacije. Naprej preverite
spodnje podatke in si jih zabeležite v spodnji
prostor.
4
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost »Settings«,
nato pritisnite
.
5
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost »Wireless LAN
Settings«, nato pritisnite
.
*1
Ime omrežja (SSID ), ki določa vaše
omrežje*2. (To boste potrebovali pri
7. koraku.)
:
Če je vaše domače brezžično omrežje
varovano s šifriranjem, varnostni ključ
(ključ WEP, ključ WPA/WPA2) za vaše
omrežje*2. (To boste potrebovali pri
8. koraku.)
:
*1 SSID (Service Set Identifier) je ime, ki določa
posamezno dostopno točko.
*2
Te informacije so zapisane na oznaki na vašem
brezžičnem usmerjevalniku/dostopni točki LAN,
v navodilih za uporabo, lahko pa vam jih
posreduje oseba, ki je namestila vaše brezžično
omrežje, ali vaš ponudnik internetnih storitev.
Če se na zaslonu televizorja pojavi
možnost »Change Setting?«, izberite
»OK«, nato pritisnite
.
6
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost »Access Point
Scan«, nato pritisnite
.
Sprejemnik začne iskati dostopne točke
in prikaže seznam do 30 imen omrežij
(SSID), ki so na voljo.
7
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite poljubno ime omrežja
(SSID), nato pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže zaslonski
prikaz varnostnih nastavitev.
DISPLAY
8
V/v/B/b,
Po privzetih nastavitvah se varnostni
ključ prikaže kot »*****«. Varnostni ključ
šifrirate in razkrijete tako, da večkrat
pritisnete gumb DISPLAY.
Na zaslonu televizorja se prikaže oznaka
»IP Settings«.
MENU
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
2
44SI
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost » Settings«,
nato pritisnite
ali b.
Vnesite varnostni ključ (ključ
WEP, ključ WPA/WPA2), nato
pritisnite
.
9
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost »Auto«, nato
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže zaslon
nastavitve proxy.
Ko uporabljate stalen naslov IP
Opomba
Izberite možnost »Manual« in nato
pritisnite
. Na zaslonu televizorja
se prikaže zaslon za vnos naslova IP.
Pritisnite SHIFT in nato številski gumb,
da vnesete vrednost za »IP Address«, nato
pritisnite
. Nato vnesite vrednost za
»Subnet Mask«, »Default Gateway«,
»Primary DNS« in »Secondary DNS«.
Na zaslonu televizorja se prikaže zaslon
nastavitve proxy.
Če vaše omrežje ni zavarovano s šifriranjem
(z uporabo varnostnega ključa), se pri 8. koraku
ne prikaže zaslon varnostnih nastavitev.
izberite možnost »Do Not Use«,
nato pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže
potrditveni zaslon.
Ko uporabljate strežnik proxy
Izberite »Use«, nato pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže zaslon
za vnos naslova proxy.
Pritisnite SHIFT in nato številski/
besedilni gumb, da vnesete vrednost za
»Proxy Address«, nato pritisnite . Nato
vnesite vrednost za »Port Number«.
Na zaslonu televizorja se prikaže
potrditveni zaslon.
11 Pritiskajte gumba V/v in izberite
možnost »OK«, nato pritisnite
Na zaslonu televizorja utripa oznaka
»Connecting«.
Po prilagoditvi omrežnih nastavitev se
prikaže oznaka »Complete!«, na zaslonu
pa se zasveti » «. Za vrnitev v meni
Network Settings pritisnite
.
(Prilagoditev omrežnih nastavitev lahko
traja nekaj časa, odvisno od omrežnega
okolja.)
12 Prilagodite nastavitve strežnika.
Če želite poslušati zvočne vsebine,
shranjene v strežniku, morate nastaviti
strežnik (stran 65).
.
Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte razdelek
»Preverjanje omrežnih informacij« (stran 96).
Če ne najdete imena omrežja (SSID),
ki ga želite (ročna nastavitev)
Ime omrežja (SSID) lahko vnesete ročno,
če se ne prikaže na seznamu.
1 Izberite možnost »Manual Registration«
pri 6. koraku v razdelku »Iskanje dostopne
točke in nastavitev brezžičnega omrežja
(metoda iskanja dostopne točke)« (stran 44).
2 Pritiskajte gumba V/v in tako izberite
možnost »Direct Input«, nato pritisnite
.
3 Vnesite ime omrežja (SSID) in nato
pritisnite
.
4 Pritiskajte gumba V/v, da izberete želeno
varnostno nastavitev, in nato pritisnite
.
5 Upoštevajte korake 8–12 v razdelku »Iskanje
dostopne točke in nastavitev brezžičnega
omrežja (metoda iskanja dostopne točke)«
(stran 44).
Nastavitev brezžičnega omrežja
z uporabo dostopne točke, ki
podpira funkcijo WPS
Z uporabo dostopne točke, ki podpira funkcijo
WPS, lahko preprosto nastavite brezžično
omrežje. WPS lahko nastavite z metodo
pritiska na gumb ali tako, da vnesete kodo
PIN (osebna identifikacijska številka).
Kaj je WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
WPS je standard, ki ga je ustvarila organizacija
Wi-Fi Alliance in vam omogoča, da preprosto
in varno namestite brezžično povezavo.
Nastavitev brezžičnega omrežja
z uporabo metode pritiska na gumb
funkcije WPS
Brezžično povezavo WPS lahko preprosto
nastavite s pritiskom na določeni gumb.
se nadaljuje
45SI
Priprava sprejemnika
10 Pritiskajte gumba V/v in tako
Nasvet
1 Pri 6. koraku izberite »WPS Push«
v razdelku »Iskanje dostopne točke in
nastavitev brezžičnega omrežja (metoda
iskanja dostopne točke)« (stran 44).
2 Upoštevajte navodila na zaslonu in pritisnite
gumb WPS na dostopni točki.
Sporočilo: Gumb WPS na dostopni točki
pritisnite v 2 minutah.
Gumb WPS na
brezžičnem
usmerjevalniku/
dostopni točki LAN
Ko so nastavitve končane, se pojavi oznaka
»Complete!«, na zaslonu pa se zasveti » «.
Za vrnitev v meni Network Settings
pritisnite
.
(Prilagoditev omrežnih nastavitev lahko
traja nekaj časa, odvisno od omrežnega
okolja.)
3 Prilagodite nastavitve strežnika.
Če želite poslušati zvočne vsebine, shranjene
v strežniku, morate nastaviti strežnik
(stran 65).
Na zaslonu televizorja se prikaže koda PIN
(osemmestna) sprejemnika. Koda PIN
naj bo prikazana, dokler se povezava ne
vzpostavi. (Vsakič, ko izvedete ta postopek,
se prikaže drugačna koda PIN.)
4 Vnesite kodo PIN sprejemnika v brezžični
usmerjevalnik/dostopno točko LAN.
Sprejemnik zažene omrežne nastavitve.
Ko se omrežne nastavitve končajo, se
prikaže oznaka »Complete!«, na zaslonu pa
se zasveti » «. Za vrnitev v meni Network
Settings pritisnite
.
(Prilagoditev omrežnih nastavitev lahko
traja nekaj časa, odvisno od omrežnega
okolja.)
5 Prilagodite nastavitve strežnika.
Če želite poslušati zvočne vsebine, shranjene
v strežniku, morate nastaviti strežnik
(stran 65).
Nasveta
• Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte razdelek
»Preverjanje omrežnih informacij« (stran 96).
• Podrobnosti o vnosu kode PIN v brezžični
usmerjevalnik/dostopno točko LAN najdete
v navodilih za uporabo brezžičnega
usmerjevalnika/dostopne točke LAN.
Nasvet
Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte razdelek
»Preverjanje omrežnih informacij« (stran 96).
Nastavitev brezžičnega omrežja
z uporabo kode PIN funkcije WPS
Če dostopna točka podpira povezavo s kodo
PIN (osebno identifikacijsko številko) funkcije
WPS, lahko brezžično omrežje WPS nastavite
tako, da vnesete kodo PIN sprejemnika v
brezžični usmerjevalnik/dostopno točko LAN.
1 Izberite možnost »Manual Registration«
pri 6. koraku v razdelku »Iskanje dostopne
točke in nastavitev brezžičnega omrežja
(metoda iskanja dostopne točke)«
(stran 44).
2 Pritiskajte gumba V/v in tako izberite
možnost »WPS PIN«, nato pritisnite
.
Prikaže se razpoložljivi seznam SSID
(dostopnih točk).
3 Pritiskajte gumba V/v in tako izberite
poljubno ime omrežja (SSID), nato
pritisnite
.
46SI
Uporaba žične povezave LAN
1
Pri 5. koraku izberite »Wired LAN
Settings« v razdelku »Iskanje
dostopne točke in nastavitev
brezžičnega omrežja (metoda
iskanja dostopne točke)«
(stran 44).
Na zaslonu televizorja se prikaže oznaka
»IP Settings«. Če se na zaslonu televizorja
pojavi možnost »Change Setting?«,
izberite »OK«, nato pritisnite
.
2
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost »Auto«, nato
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže zaslon
nastavitve proxy.
Ko uporabljate stalen naslov IP
3
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost »Do Not Use«,
nato pritisnite
.
Navodila za prikaz na zaslonu
Na zaslonu televizorja lahko prikažete meni
sprejemnika in izberete poljubno funkcijo
z gumbi V/v/B/b in
na daljinskem
upravljalniku.
Če želite prikazati meni sprejemnika na
zaslonu televizorja, preverite, ali je sprejemnik
v načinu »GUI MODE«, tako da upoštevate
korake v razdelku »Vklop in izklop načina
»GUI MODE«« (stran 48).
GUI MODE
Na zaslonu televizorja se prikaže
potrditveni zaslon.
Ko uporabljate strežnik proxy
Izberite možnost »Use«, nato
pritisnite
. Na zaslonu televizorja
se prikaže zaslon za vnos naslova proxy.
Pritisnite SHIFT in nato številski/
besedilni gumb, da vnesete vrednost za
»Proxy Address«, nato pritisnite
.
Nato vnesite vrednost za »Port Number«.
Na zaslonu televizorja se prikaže
potrditveni zaslon.
4
Pritiskajte gumba V/v in tako
izberite možnost »OK«, nato
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže oznaka
»Connecting«. Ko se omrežne nastavitve
končajo, se prikaže oznaka »Complete!«.
Za vrnitev v meni Network Settings
pritisnite
. (Prilagoditev omrežnih
nastavitev lahko traja nekaj časa, odvisno
od omrežnega okolja.)
5
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Uporaba menija
1
Preklopite vhodni vir televizorja,
tako da se prikaže slika menija.
2
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
Lahko traja nekaj časa, da se meni GUI
prikaže na zaslonu, odvisno od televizorja.
Prilagodite nastavitve strežnika.
Če želite poslušati zvočne vsebine,
shranjene v strežniku, morate nastaviti
strežnik (stran 65).
Nasvet
Pri preverjanju omrežnih nastavitev glejte razdelek
»Preverjanje omrežnih informacij« (stran 96).
se nadaljuje
47SI
Priprava sprejemnika
Izberite možnost »Manual« in nato
pritisnite
. Na zaslonu televizorja
se prikaže zaslon za vnos naslova IP.
Pritisnite SHIFT in nato številski gumb,
da vnesete vrednost za »IP Address«, nato
pritisnite
. Nato vnesite vrednost za
»Subnet Mask«, »Default Gateway«,
»Primary DNS« in »Secondary DNS«.
Na zaslonu televizorja se prikaže zaslon
nastavitve proxy.
3
Pritiskajte gumba V/v za izbiro
poljubnega menija, nato
pritisnite
ali b, da ga odprete.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
elementov menija.
Input«.
Primer: Če izberete »
Vklop in izklop načina »GUI
MODE«
Pritisnite GUI MODE. Na zaslonu se prikaže
oznaka »GUI ON« ali »GUI OFF«, odvisno
od izbranega načina.
Pregled glavnih menijev
Ikona menija
Input
Music
4
5
Pritiskajte gumba V/v za izbiro
menijskega elementa, ki ga želite
prilagoditi, in pritisnite
, da ga
odprete.
Video
Poljubni parameter izberete tako,
da ponovite postopek od koraka
3 do 4.
Vrnitev na prejšnji zaslonski
prikaz
Opis
Omogoča izbiro opreme
z vhodnim virom, ki je
priključena na sprejemnik
(stran 49).
Omogoča izbiro glasbenih
vsebin iz strežnika
v domačem omrežju
(stran 69), storitve SEN
(stran 71), storitve AirPlay
(stran 75), naprave iPod/
iPhone (stran 52) ali naprave
USB (stran 55).
Omogoča izbiranje videa
iz naprave
iPod/iPhone (stran 52).
FM/AM
Omogoča izbiro vgrajenega
radia FM/AM (stran 57).
Settings
Omogoča prilagoditev
nastavitev sprejemnika
(stran 90).
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izhod iz menija
Pritisnite MENU.
Uporaba menijev z možnostmi
Če pritisnete gumb TOOLS/OPTIONS,
se prikažejo meniji z možnostmi za izbrani
glavni meni. Povezano funkcijo lahko izberete
brez vnovične izbire menija.
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
48SI
2
Pritiskajte gumba V/v in izberete
poljubni meni, nato pritisnite
ali b, da potrdite meni.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
elementov menija.
Input«.
Primer: Če izberete »
Osnovne funkcije
Predvajanje opreme
z vhodnim virom
?/1
Pritisnite TOOLS/OPTIONS, ko
je prikazan seznam menijskih
elementov.
SOUND
FIELD +/–
Prikaže se meni z možnostmi.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
Z gumboma V/v izberite poljubni
menijski element z možnostmi in
pritisnite
ali b.
Pritiskajte gumba V/v in izberite
poljubni parameter, nato
pritisnite
.
MUTING/
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
Izhod iz menija z možnostmi
Pritisnite RETURN/EXIT O.
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
2
Izberite možnost »
pritisnite
ali b.
Input« in
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
elementov menija.
se nadaljuje
49SI
Osnovne funkcije
3
Gumbi za
izbiro
vhoda
3
Izberite poljubno dodatno
opremo in pritisnite
.
Menijski zaslon se zapre, prikaže pa se
zaslon za predvajanje vsebin zunanjih
naprav.
Vhodni viri, ki so na voljo za izbiro:
• BD/DVD: predvajalnik diskov Blu-ray
ali predvajalnik DVD-jev in drugi
predvajalniki, povezani prek priključka
BD/DVD.
• GAME: PlayStation 3 in druge naprave,
povezane prek priključka GAME.
• SAT/CATV: satelitski sprejemnik
in drugi sprejemniki, povezani prek
priključka SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekorder in
druge naprave, priključene prek vtičnice
VIDEO 1 ali VIDEO 2.
• TV: Televizor, povezan prek
priključka TV.
• SA-CD/CD: Predvajalnik Super Audio
CD ali CD-predvajalnik in drugi
predvajalniki, povezani prek vtičnice
SA-CD/CD.
4
5
Vklopite opremo in zaženite
predvajanje.
Glasnost lahko prilagodite
z gumbi MASTER VOL +/–
ali 2 +/–.
Uporabite lahko tudi vrtljivi gumb
MASTER VOLUME na sprejemniku.
6
Prostorski zvok omogočite
z gumboma SOUND FIELD +/–.
V sprejemniku lahko uporabite tudi
možnosti 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.C.S.) ali MUSIC.
Podrobnosti najdete v razdelku strani 60.
Nasveta
• Želeno opremo izberete tako, da vklopite možnost
INPUT SELECTOR na sprejemniku ali pritisnete
gumb za izbiro vhoda na daljinskem upravljalniku.
• Z vrtljivim gumbom MASTER VOLUME na
sprejemniku ali z gumbom MASTER VOL +/–
ali 2 +/– na daljinskem upravljalniku lahko
glasnost nastavljate na različna načina.
Če želite glasnost spremeniti hitro
– Hitro obrnite gumb.
– Pritisnite in zadržite gumb.
50SI
Če želite zmerno prilagoditi glasnost
– Gumb obračajte počasi.
– Pritisnite gumb in ga takoj spustite.
Vklop funkcije za izklop zvoka
Pritisnite MUTING ali .
Funkcija za izklop zvoka bo preklicana,
če storite nekaj od tega:
• znova pritisnete gumb MUTING ali ,
• spremenite raven glasnosti,
• izklopite sprejemnik,
• zaženete samodejno umerjanje.
Preprečevanje okvar zvočnikov
Pred vklopom sprejemnika zmanjšajte
glasnost na najnižjo raven.
Poimenovanje vhodnega vira
(Name Input)
Prikazano ime vhodnega vira je lahko
sestavljeno iz 8 znakov.
Ime opreme na zaslonu je bolj prepoznavno
od oznak vtičnic.
1
Vhodni vir, ki ga želite
poimenovati, lahko izberete
Input«.
na zaslonu »
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
3
Izberite »Name Input«
in pritisnite
ali b.
4
Z gumboma V/v izberite
znak in pritisnite b.
Mesto vnosa lahko spreminjate
z gumboma B/b.
5
Vnesite posamezne znake, tako
da ponovite postopek iz 4.
koraka, in pritisnite
.
Vneseno ime se shrani.
Opomba
Nekaterih črk, prikazanih na zaslonu televizorja,
ni mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika.
Predvajanje naprave iPod/iPhone
Glasbene in video vsebine iz naprave iPhone ali iPod lahko predvajate tako, da napravo
povežete z ( vrati USB in priključkom VIDEO IN) naprav iPod/iPhone na sprejemniku.
Za več informacij o priključitvi naprave iPhone ali iPod glejte 30, 33.
Modeli, združljivi z napravo iPod ali iPhone
Osnovne funkcije
S tem sprejemnikom lahko uporabljate spodnje modele naprav iPod ali iPhone. Pred uporabo
naprave iPod ali iPhone posodobite njeno programsko opremo.
iPod touch
četrte generacije
iPod touch
tretje generacije
iPod touch
druge generacije
iPod touch
prve generacije
iPod nano
šeste generacije
iPod nano
pete generacije
(videokamera)
iPod nano
četrte generacije
(video)
iPod nano
tretje generacije
(video)
iPod nano
druge generacije
(aluminijevo ohišje)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Opombi
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali poškodbo podatkov, shranjenih v napravi iPod
ali iPhone, če jo uporabljate s tem sprejemnikom.
• Ta izdelek je bil zasnovan posebej za uporabo z napravo iPod ali iPhone in ima potrdilo o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple.
51SI
Izbira načina upravljanja naprave
iPhone ali iPod
Način upravljanja naprave iPhone ali iPod
lahko izberete v meniju GUI ali z gumbom
iPhone CTRL na daljinskem predvajalniku.
Po vsebinah, shranjenih v napravi iPod ali
iPhone, lahko brskate v meniju GUI.
Ker je možnost »GUI MODE« onemogočena,
lahko delovanje nadzirate s preverjanjem
informacij, ki se prikažejo na zaslonu.
Upravljanje naprave iPod ali iPhone
v načinu »System GUI«
1
Pri 4. koraku iz razdelka »Izbira
načina upravljanja naprave
iPhone ali iPod« (stran 52)izberite
možnost »System GUI«.
2
Izberite možnost »iPod/iPhone«
in pritisnite gumb
.
3
Izberite poljubno vsebino
s seznama vsebin in pritisnite
V/v/B/b,
Izbrana vsebina se začne predvajati,
na zaslonu televizorja pa se prikažejo
informacije o glasbeni ali video vsebini.
TOOLS/
OPTIONS
Opomba
MENU
Video signali naprave iPhone ali iPod se
v sprejemniku pretvorijo in nato predvajajo
na zaslonu televizorja, odvisno od stanja
izhodnih video signalov.
Podrobnosti najdete v razdelku »Funkcija za
pretvorbo video signalov« (stran 19).
iPhone
CTRL
1
2
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
Izbira načina predvajanja
Izberite » Music« ali »
Video«, nato pritisnite
Način predvajanja lahko spremenite
z gumbom TOOLS/OPTIONS na
daljinskem upravljalniku.
• Repeat: Off/One/All
• Shuffle: Off/Songs/Albums
• Audiobooks: Slower/Normal/Faster
ali b.
Če je naprava iPod ali iPhone povezana
s sprejemnikom, se na zaslonu televizorja
prikaže oznaka »iPod/iPhone«.
3
Izberite možnost »iPod/iPhone«
in pritisnite gumb TOOLS/
OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
4
52SI
Izberite možnost »System GUI«
ali »iPod« in pritisnite
.
Upravljanje naprave iPod ali iPhone
v načinu »iPod«
1
Pri 4. koraku iz razdelka »Izbira
načina upravljanja naprave
iPhone ali iPod« (stran 52).
izberite možnost »iPod«.
2
Izberite možnost »iPod/iPhone«
in pritisnite gumb
.
.
3
V meniju iPod/iPhone izberite
poljubno vsebino.
Več informacij o upravljanju naprave
iPod ali iPhone je na voljo v navodilih
za uporabo, ki so priložena napravi
iPod ali iPhone.
Upravljanje naprave iPod ali
iPhone z daljinskim upravljalnikom
USB
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X, x
Začasna zaustavitev predvajanja.
m/M
Hitro pomikanje nazaj/naprej.
./>
Pomik do prejšnje/naslednje
skladbe.
B•/•b*
Pomik na prejšnji/naslednji
album.
,b
Potrditev izbrane možnosti.
Osnovne funkcije
SHIFT
Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite
gumb USB.
MENU,
RETURN/
EXIT O, B
Prikaz prejšnjega zaslona/
hierarhije map.
V/v
Izbira prejšnje/naslednje
možnosti.
REPEAT**
Preklop v način ponavljanja.
SHUFFLE**
Preklop v način naključnega
predvajanja.
iPhone CTRL
Izbira načina upravljanja naprave
iPod ali iPhone.
* Ta gumb deluje le, ko napravo iPod ali iPhone
upravljate v načinu »iPod« (stran 52).
** Pritisnite SHIFT, nato pa pritisnite ta gumb.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
B•/•b
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
N
iPhone
CTRL
x
X
Opombe glede naprave iPod ali
iPhone
• Če je sprejemnik, s katerim je povezana
naprava iPod ali iPhone, vklopljen, se
naprava polni.
• Prek tega sprejemnika ni mogoče prenašati
skladb v napravo iPod ali iPhone.
• Naprave iPod ali iPhone med delovanjem ne
odstranjujte. Če želite preprečiti poškodbe
podatkov ali okvaro naprave iPod ali iPhone,
pred njenim priključevanjem ali
odstranjevanjem izklopite sprejemnik.
Seznam sporočil za napravo iPod
ali iPhone
Sporočilo in razlaga
Reading
Sprejemnik zaznava in bere podatke naprave iPhone
ali iPod.
Loading
Sprejemnik nalaga podatke naprave iPhone ali iPod.
se nadaljuje
53SI
Ime izdelka
Sporočilo in razlaga
Ime modela
NWZ-B133/B135/B133F/
B135F
No Support
Priključena je nepodprta vrsta naprave iPod ali
iPhone.
NWZ-B142/B143/B142F/
B143F
No Device
Naprava iPod ali iPhone ni priključena.
NWD-E023F/E025F
No Music/No Video
Glasbenih ali video vsebin ni mogoče najti.
NWZ-E435F/E436F/E438F
HP No Support
Če je naprava iPhone ali iPod povezana
s sprejemnikom, se zvok iz slušalk ne bo predvajal.
NWZ-S636F/S638F/S639F
NWZ-E343/E344/E345
NWZ-S736F/S738F/S739F
NWZ-A726/A728/A729/
A726B/A728B
Predvajanje naprave USB
NWZ-A826/A828/A829
Glasbene vsebine iz naprave USB lahko
predvajate tako, da napravo povežete
s sprejemnikom prek vrat
(USB).
Za več informacij o priključitvi naprave USB
glejte »Priključitev naprave iPod, iPhone,
USB« (stran 33).
Vrste glasbenih datotek, ki jih lahko predvaja
ta sprejemnik:
NWZ-X1050/X1060
Oblika zapisa
datoteke
Pripone
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
».mp3«
AAC*
».m4a«, ».3gp«, ».mp4«
WMA9 Standard*
».wma«
* Sprejemnik ne omogoča predvajanja datotek,
kodiranih s funkcijo DRM.
Združljive naprave USB
S tem sprejemnikom lahko uporabljate
spodnje modele naprav USB Sony. Uporaba
drugih naprav s tem sprejemnikom ni
mogoča.
Odobrene naprave USB Sony
Ime izdelka
Ime modela
Walkman®
NWZ-S754/S755
NWZ-E453/E454/E455
NWZ-E353/E354/E355
54SI
NWZ-W202
NWZ-S744/S745
NWZ-E443/E444/E445
NWZ-S543/S544/S545
NWZ-A844/A845/A846/A847
NWZ-W252/W253
NWZ-B152/B153/B152F/
B153F
MICROVAULT
USM1GL/2GL/4GL/8GL/16GL
USM1GLX/2GLX/4GLX/
8GLX/16GLX
Opombe
• Sprejemnik ne more brati podatkov v obliki
zapisa NTFS.
• Sprejemnik ne more brati podatkov, ki niso
shranjeni v prvi particiji trdega diska.
• S sprejemnikom ne uporabljajte drugih naprav
USB. Delovanje modelov naprav, ki jih ni na
tem seznamu, ni zagotovljeno.
• Delovanje s temi napravami USB morda ne bo
povsem nemoteno.
• Nekatere navedene naprave USB v nekaterih
območjih morda niso naprodaj.
• Pri formatiranju navedenih modelov naprav
pazite, da postopek formatiranja izvedete
s posameznim modelom ali namensko
programsko opremo za formatiranje za
posamezni model.
• Napravo USB priključite na sprejemnik šele
po tem, ko sporočilo »Creating Library« ali
»Creating Database« na zaslonu naprave USB
ni več prikazano.
Upravljanje naprave USB
z daljinskim upravljalnikom
Upravljanje naprave USB
SHIFT
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Osnovne funkcije
MENU
USB
N
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
2
Izberite možnost »
in nato pritisnite
Music«
ali b.
./>,
REPEAT
FOLDER
+/–
m/M
N
x
Če je naprava USB povezana
s sprejemnikom, se na zaslonu
televizorja prikaže oznaka »USB«.
3
4
Izberite možnost »USB« in
pritisnite gumb
.
Pritisnite N.
Na zaslonu televizorja se prikažejo
podatki o glasbenih vsebinah.
X
Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite
gumb USB.
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X
Začasna zaustavitev predvajanja.
Izbira načina predvajanja
x
Zaustavitev predvajanja.
Način predvajanja lahko spremenite
z gumbom TOOLS/OPTIONS na
daljinskem upravljalniku.
• Repeat: Off/One/All/Folder
m/M
Hitro pomikanje nazaj/naprej.
./>
Predvajanje prejšnje/naslednje
datoteke.
FOLDER +/–
Pomik do prejšnje/naslednje
mape.
REPEAT*
Preklop v način ponavljanja.
* Pritisnite SHIFT, nato pa pritisnite ta gumb.
Opombe glede naprave USB
• Naprave USB med delovanjem ne
odstranjujte. Da preprečite poškodbo
podatkov ali okvaro naprave USB, pred
priključevanjem ali odstranjevanjem
naprave USB izklopite sprejemnik.
se nadaljuje
55SI
• Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo
USB, za priključitev uporabite kabel USB,
ki je priložen napravi USB. Več informacij
o načinih upravljanja je na voljo v navodilih
za uporabo, priloženih napravi USB, ki jo
želite priključiti.
• Za povezavo sprejemnika in naprave USB
ne uporabljajte zvezdišča USB.
• Če je naprava USB povezana s sprejemnikom,
se prikaže sporočilo »Reading«.
• Glede na vrsto priključene naprave USB se
lahko sporočilo »Reading« prikaže šele po
približno 10 sekundah.
• Če je naprava USB povezana s sprejemnikom,
ta prebere vse datoteke v napravi USB. Če je
v napravi USB večje število map ali datotek,
lahko branje vsebin v napravi USB traja
dalj časa.
• Sprejemnik lahko prepozna do
– 100 map (vključno z mapo »ROOT«),
– 100 zvočnih datotek v posamezni mapi,
– 8 podrejenih map (drevesna struktura
datotek, vključno z mapo »ROOT«).
Največje število zvočnih datotek in map se
lahko razlikuje glede na strukturo datotek
in map.
V napravo USB ne shranjujte drugih vrst
datotek ali nepotrebnih map.
• Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ter
s snemalnimi napravami ali mediji ni
zagotovljena. Pri uporabi nezdružljivih
naprav USB se lahko pojavi šum, je moteno
predvajanje zvoka ali pa predvajanje sploh
ni mogoče.
• Začetek predvajanja lahko zakasni, kadar je:
– struktura map zapletena,
– zmogljivost pomnilnika prevelika.
• Sprejemnik morda ne podpira nekaterih
funkcij priključene naprave USB.
• Vrstni red predvajanja, ki ga določi
sprejemnik, se lahko razlikuje od vrstnega
reda predvajanja v priključeni napravi USB.
• Mape brez zvočnih datotek ne bodo
vključene.
• Pri predvajanju zelo dolge skladbe lahko
nekatere upravljalne funkcije zakasnijo
predvajanje.
56SI
Seznam sporočil USB
Sporočilo in razlaga
Reading
Sprejemnik zaznava in bere podatke naprave USB.
Device Error
Zaznavanje pomnilnika naprave USB ni uspelo
(stran 54).
No Support
Priključena naprava USB ni združljiva, priključena
je neznana naprava ali
ali pa je naprava USB priključena prek zvezdišča
USB (stran 54).
No Device
Naprava USB ni priključena oz. jo sistem ne
prepozna.
No Track
Ni najdenih skladb.
Snemanje z uporabo
sprejemnika
Sprejemnik omogoča snemanje z video in
zvočno opremo. Upoštevajte navodila za
uporabo, ki so priložena posamezni opremi
za snemanje.
1
Pripravite vir za predvajanje.
Pritisnite gumb za vhod, da izberete želeni
vir. Pritisnite na primer SAT/CATV.
Uporabite lahko tudi gumb INPUT
SELECTOR na sprejemniku.
2
Pripravite opremo za snemanje.
Vstavite prazno videokaseto (ali kateri
drug nosilec podatkov) v opremo za
snemanje (povezano prek vtičnic
VIDEO 1 OUT).
3
Zaženite postopek snemanja
z opremo za snemanje, nato pa
zaženite predvajanje z opremo
za predvajanje.
Opombe
• Vsebine nekaterih virov so avtorsko zaščitene
pred snemanjem. V tem primeru snemanje
vsebin iz takšnega vira morda ne bo mogoče.
• Zvočnih in video vhodnih signalov prek vtičnic
HDMI IN, COMPONENT VIDEO IN in
DIGITAL IN ni mogoče posneti.
• Pri snemanju izključno kompozitnih video
signalov se lahko vključi funkcija samodejnega
preklopa v način pripravljenosti in zmoti
postopek snemanja. V tem primeru nastavite
možnost »Auto Standby« na »OFF« (stran 98).
Funkcije radijskega sprejemnika
Poslušanje radia FM/AM
Vgrajeni radio omogoča sprejemanje signalov
FM in AM. Pred uporabo radia preverite, ali
ste priključili anteni FM in AM na sprejemnik
(stran 33).
Funkcije radijskega sprejemnika
SHIFT
Številski
gumbi
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
2
V meniju izberite možnost » FM
FM« ali » AM AM« in pritisnite
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija FM ali AM.
57SI
Samodejno iskanje postaj
(Auto Tuning)
1
Izberite možnost »Auto Tuning«
in pritisnite
ali b.
2
Pritisnite V/v.
Z gumbom V iščete od nižjih do višjih
frekvenc radijskih postaj, z gumbom v
pa od višjih do nižjih.
Sprejemnik zaustavi postopek iskanja,
vsakič ko najde postajo.
V primeru slabega sprejema FM
stereo
Če iskanje postaje ne uspe,
se prikaže oznaka »– – – .– – MHz« ali
»– – – – kHz«, zaslon pa preklopi na prikaz
trenutne frekvence.
Prepričajte se, da vnesete pravo frekvenco.
V nasprotnem primeru ponovite postopek 2.
koraka. Če postaje še vedno ni mogoče najti,
se izbrana frekvenca v vašem območju morda
ne uporablja.
Prednastavitev radijskih
postaj FM/AM
(vnaprej nastavljeno iskanje postaj)
1 Poiščite postajo, ki jo želite poslušati,
s funkcijo Auto Tuning, Direct Tuning
(stran 58), ali izberite želeno
prednastavljeno postajo (stran 58).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Izberite možnost »FM Mode« in pritisnite
ali b.
4 Izberite možnost »MONO« in pritisnite
gumb .
Med priljubljene postaje lahko shranite do
30 postaj FM in 30 postaj AM.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Neposredno iskanje postaj
(Direct Tuning)
Frekvenco radijske postaje lahko vnesete
neposredno s številskimi gumbi.
1
Izberite možnost »Direct Tuning«
in pritisnite
ali b.
2
Za vnos frekvence pritisnite
gumb SHIFT in nato ustrezne
številske gumbe.
1. primer: FM 102,50 MHz
izberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
2. primer: AM 1350 kHz
Izberite 1 b 3 b 5 b 0
Nasvet
Ko poiščete postajo, prilagodite usmerjenost
antene zanke AM za optimalni sprejem.
3
58SI
Pritisnite gumb
.
1
Poiščite postajo, ki jo želite
vnaprej nastaviti, s funkcijo Auto
Tuning (stran 58) ali Direct Tuning
(stran 58).
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
3
Izberite možnost »Memory«
in pritisnite
ali b.
4
Izberite številko za
prednastavljeno postajo in
pritisnite
.
Postaja se shrani pod izbrano številko
vnaprej nastavljene postaje.
5
Druge radijske postaje shranite
tako, da ponovite postopek od 1.
do 4. koraka.
Postajo lahko shranite kot:
• postajo v frekvenčnem pasu AM: od
AM 1 do AM 30
• postajo v frekvenčnem pasu FM: od
FM 1 do FM 30
Iskanje vnaprej nastavljenih postaj
V meniju izberite možnost » FM FM«
ali b.
ali » AM AM« in pritisnite
2
Izberite želeno vnaprej
nastavljeno postajo in
pritisnite
.
Na voljo so številke vnaprej nastavljenih
postaj od 1 do 30.
Poimenovanje vnaprej nastavljenih
postaj (Name Input)
1
Na zaslonu » FM FM« ali » AM AM«
izberite številko vnaprej
nastavljene postaje, ki jo želite
poimenovati.
Ta sprejemnik podpira uporabo sistema
Radio Data System (RDS), ki radijskim
postajam omogoča pošiljanje dodatnih
informacij v okviru rednega programskega
oddajanja. Ta sprejemnik podpira uporabne
storitve RDS, kot je prikaz imena programske
storitve. Storitve RDS so na voljo samo
za postaje FM.*
* Storitev RDS ne podpirajo vse postaje FM, prav
tako pa te ne zagotavljajo iste vrste storitev. Če
sistema RDS v svojem območju ne poznate, se za
več informacij obrnite na lokalne radijske postaje.
Izberite postajo v frekvenčnem
pasu FM.
Če izberete postajo, ki omogoča storitve RDS,
zasveti indikator RDS, na zaslonu televizorja
in sprejemnika pa se prikaže ime programske
storitve.*
* Če sprejem signalov RDS ni na voljo, se ime
programske storitve ne prikaže.
Opombe
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
• Če oddajanje signala RDS izbrane postaje ni
ustrezno ali če je signal prešibek, storitve RDS
morda ne bodo delovale pravilno.
• Nekaterih črk, prikazanih na zaslonu televizorja,
ni mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika.
Prikaže se meni z možnostmi.
Nasvet
3
Izberite možnost »Name Input«
in pritisnite
ali b.
Med prikazom imena storitve programa lahko
preverite frekvenco, tako da pritiskate gumb
DISPLAY (stran 104).
4
Z gumboma V/v izberite znak
in pritisnite b.
2
Mesto vnosa lahko spreminjate
z gumboma B/b.
5
Vnesite posamezne znake, tako
da ponovite postopek iz 4.
koraka, in pritisnite
.
Vneseno ime se shrani.
Opomba
Nekaterih črk, prikazanih na zaslonu televizorja,
ni mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika.
59SI
Funkcije radijskega sprejemnika
1
Sprejemanje signalov RDS
Opomba
Predvajanje zvočnih učinkov
Kadar kot vhod izberete BD/DVD, GAME, USB, Air
Play, HOME NETWORK ali SEN ni mogoče izbrati
možnosti »A. DIRECT«.
Izbiranje zvočnega polja
S tem sprejemnikom lahko ustvarite
večkanalni prostorski zvok. Med predhodno
programiranimi zvočnimi polji sprejemnika
lahko izberete eno od optimiziranih zvočnih polj.
SOUND
FIELD +/–
Način Auto Format Direct (A.F.D.)
Način Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogoča
zvok, ki je zelo zvest izvirnemu, in izbiranje
načina dekodiranja za poslušanje dvokanalnega
stereo zvoka kot večkanalni zvok.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Za izbiro želenega zvočnega polja
večkrat pritisnite gumb SOUND
FIELD +/–.
V sprejemniku lahko uporabite tudi možnosti
2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
ali MUSIC.
Dvokanalni zvočni način
Prednastavi zvok v obliki, kot je bil posnet/
kodiran, brez dodajanja učinkov prostorskega
zvoka.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
Oddaja dvokanalne leve/desne signale prek vseh
zvočnikov. Odvisno od nastavitev zvočnika se
vseeno lahko zgodi, da se prek določenih
zvočnikov zvok ne bo oddajal.
Filmski način
Izhodni zvok lahko spremenite na dvokanalno
možnost ne glede na oblike zapisov posnetkov
v programski opremi, ki jo uporabljate, povezano
opremo za predvajanje ali nastavitve zvočnega
polja v sprejemniku.
Če izberete ono od predhodno programiranih
zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite
prostorski zvok. Zvočna polja v vaš dom
prinašajo razburljive in mogočne zvoke,
ki ste jih vajeni iz kinematografov.
x 2CH ST. (dvokanalni stereo)
x HD-D.C.S.
Sprejemnik oddaja zvok samo prek sprednjega
levega/desnega zvočnika. Nizkotonski zvočnik ne
oddaja zvoka.
Pri standardnih dvokanalnih stereo virih se
popolnoma preskoči obdelovanje zvočnega polja,
oblike zapisa večkanalnega prostorskega zvoka pa
se znižajo na dvokanalne.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je nova
inovativna tehnologija domačega kina podjetja
Sony, ki uporablja najnovejše akustične
tehnologije in tehnologije obdelovanja digitalnih
signalov. Temelji na natančnih podatkih merjenja
odziva studia za obdelovanje.
Z možnostjo HD-D.C.S. lahko doma uživate
v filmih Blu-ray in DVD, pri čemer ne dobite
le visokokakovostnega zvoka, temveč tudi
najboljše zvočno okolje, natanko tako, kot si
ga je med postopkom obdelave zamislil zvočni
tehnik filma.
Izberete lahko vrsto učinka za možnost
HD-D.C.S. Podrobnosti najdete v razdelku
»Meni Surround Settings« (stran 93).
x A. DIRECT (analogno neposredno)
Zvok izbranega vhoda lahko preklopite na
dvokanalni analogni vhod. Ta funkcija vam
omogoča uživanje v visokokakovostnih
analognih virih.
Kadar uporabljate to funkcijo, lahko prilagajate
le glasnost in raven sprednjih zvočnikov.
60SI
x PLII MV (PLII Movie)
x CONCERT (Koncert v živo)
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro Logic II
Movie. Ta nastavitev je idealna za filme,
kodirane z možnostjo Dolby Surround.
Poleg tega lahko ta način reproducira
zvok v kanalskem sistemu 5.1 za gledanje
videoposnetkov pretirano sinhroniziranih
ali starih filmov.
Reproducira akustiko koncertnega prostora
s 300 sedeži.
x STADIUM (Stadion)
Reproducira občutke, ki jih lahko doživite
na velikem odprtem stadionu.
x SPORTS (Šport)
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro Logic IIx
Movie. Ta nastavitev razširja možnost Dolby
Pro Logic II Movie ali Dolby Digital 5.1 na
ločene filmske kanale 7.1.
x PLIIz (PLIIz Height)
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Izvaja dekodiranje načina DTS Neo:6 Cinema.
Vir, posnet v dvokanalni obliki zapisa,
se dekodira v 7 kanalov.
Glasbeni način
Če izberete eno od vnaprej programiranih
zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite
prostorski zvok. Zvočna polja prinašajo
v vaš dom razburljive in mogočne zvoke,
ki ste jih vajeni iz koncertnih dvoran.
x BERLIN (Berlin Philharmonic Hall)
Reproducira zvočne lastnosti dvorane
Berlinske filharmonije.
x P. AUDIO (Portable Audio)
Reproducira jasno izboljšano zvočno sliko iz
prenosne zvočne naprave. Ta način je idealen
za datoteke MP3 in druge stisnjene oblike
glasbe.
x PLII MS (PLII Music)
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro Logic
II Music. Ta nastavitev je idealna za običajne
stereo vire, kot so CD-plošče.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro Logic IIx
Music. Ta nastavitev je idealna za običajne
stereo vire, kot so CD-plošče.
x PLIIz (PLIIz Height)
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro Logic
IIz. S to nastavitvijo 5.1-kanalski izvorni zvok
razširite na 7.1-kanalski z navpično opremo,
kar ustvarja dimenzijo prisotnosti in globine.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Izvaja dekodiranje načina DTS Neo:6 Music.
Vir, posnet v dvokanalni obliki zapisa, se
dekodira v 7 kanalov. Ta nastavitev je idealna
za običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
Opomba
»BERLIN PHILHARMONIC HALL« se pomika
po zaslonu, ko to zvočno polje izberete prvič.
x JAZZ (Jazz klub)
Reproducira akustiko jazz kluba.
61SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro Logic
IIz. S to nastavitvijo 5.1-kanalski izvorni zvok
razširite na 7.1-kanalski z navpično opremo,
kar ustvarja dimenzijo prisotnosti in globine.
Reproducira občutek športnih prenosov.
Kadar so povezane slušalke
To zvočno polje lahko izberete le, če
so v sprejemnik povezane slušalke.
x HP 2CH (HP (2CH))
Ta način je izbran samodejno, če uporabljate
slušalke (razen »A. DIRECT«). Pri standardnih
dvokanalnih stereo virih se popolnoma
preskoči obdelovanje zvočnega polja, oblike
zapisa večkanalnega prostorskega zvoka pa se
znižajo na dvokanalne, razen pri signalih LFE.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Ta način je izbran samodejno, če uporabljate
slušalke, ko je izbrana možnost »A. DIRECT«.
Oddaja analogne signale brez obdelovanja po
izenačevalniku, zvočnem polju itd.
Če povežete nizkotonski zvočnik
Kadar ni nobenega signala LFE, ki je izhod
nizkega zvočnega učinka iz globokotonca
v dvokanalni signal, bo ta sprejemnik
proizvajal nizkofrekvenčni signal za izhod
prek globokotonca. Kadar pa so vsi zvočniki
nastavljeni na možnost »Large«, se za
možnosti »NEO6 CIN« ali »NEO6 MUS«
nizkofrekvenčni signal ne proizvaja.
Da bi čim bolje izkoristili krogotok
preusmerjanja nizkih tonov Dolby Digital,
vam priporočamo, da končno frekvenco
nizkotonskega zvočnika nastavite kar se
da visoko.
Opombe glede zvočnih polj
• Odvisno od nastavitev vzorcev v zvočniku
nekatera zvočna polja morda ne bodo na
voljo.
• Možnosti PLIIx MV/MS in PLIIz ne morete
izbrati hkrati.
– Možnost PLIIx MV/MSje na voljo le, kadar
so za vzorec zvočnika nastavljeni zadnji
zvočniki za prostorski zvok.
– Možnost PLIIz je na voljo le, kadar so
za vzorec zvočnika nastavljeni sprednji
dvignjeni zvočniki.
62SI
• Zvočna polja za glasbo in film ne delujejo
v naslednjih primerih.
– Sprejemajo se možnosti DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
ali Dolby TrueHD s frekvenco vzorčenja,
večjo od 48 kHz.
– Izbrana je možnost A.DIRECT«.
• Kadar je vzorec zvočnika nastavljen na 2/0
ali 2/0.1, možnosti »PLII MV«, »PLIIx MV«,
»PLII MS«, »PLIIx MS«, »PLIIz«, »NEO6
CIN« in »NEO6 MUS« ne delajo.
• Kadar je izbrano eno od zvočnih polj
za glasbo, se iz globokotonca ne oddaja
nikakršen zvok, če so vsi zvočniki v meniju
z nastavitvami zvočnikov nastavljeni na
vrednost »Large«. Zvok se bo prek
globokotonca vseeno oddajal, če:
– ima digitalni vhodni signal signale LFE,
– so sprednji zvočniki ali zvočniki za
prostorski zvok nastavljeni na vrednost
»Small«,
– je izbrana možnost »MULTI ST.«,
»PLII MV«, »PLII MS«, »PLIIX MV«,
»PLIIX MS«, »PLIIZ«, »HD-D.C.S.« ali
»P. AUDIO«.
Izklop učinka prostorskega zvoka
za film ali glasbo
Če želite izbrati možnost » 2CH ST.« ali
»A.F.D. AUTO«, večkrat pritisnite gumb
SOUND FIELD +/–.
Če želite izbrati možnost »2CH ST.«, lahko
tudi večkrat pritisnete gumb 2CH/A.DIRECT
na sprejemniku, če pa želite izbrati možnost
»A.F.D. AUTO«, pritisnite gumb A.F.D.
Uporaba funkcije Sound
Optimizer
Funkcija Sound Optimizer vam omogoča
uživanje v jasnih in dinamičnih zvokih pri
nizki glasnosti. Ta funkcija samodejno umeri
zvok, ki ga ne morete slišati dobro, kadar
znižate glasnost. Po samodejnem umerjanju
se raven zvoka optimizira tako, da ustreza
vašemu okolju.
SOUND
OPTIMIZER
Uporaba funkcije za napredno
samodejno nastavitev
glasnosti
Glasnost sprejemnik prilagaja samodejno –
odvisno od vhodnega signala ali vsebine
priključene opreme.
Ta funkcija je uporabna, ko je na primer zvok
reklam glasnejši od zvoka TV-programov.
AMP
Funkcija Sound Optimizer je aktivirana.
S pritiskom gumba SOUND OPTIMIZER
vklapljate in izklapljate funkcijo Sound
Optimizer.
Opomba
Ta funkcija ne deluje, kadar uporabljate možnost
»A. DIRECT«.
AUTO
VOL
Pritisnite gumb AMP, nato pa
pritisnite gumb AUTO VOL,
da izberete »A. VOL ON«.
Ko pritisnete gumb AUTO VOL, se funkcija
napredne samodejne nastavitve glasnosti
vklaplja in izklaplja.
Opombi
• Pred izklopom ali vklopom te funkcije zmanjšajte
glasnost.
• Ker je ta funkcija na voljo le pri vhodnih signalih
Dolby Digital, DTS ali Linear PCM, se ob preklopu
na druge oblike zapisa lahko zvok nenadno poviša.
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih.
– Sprejemajo se signali Linear PCM s frekvenco
vzorčenja, večjo od 48 kHz.
– Sprejemajo se signali Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio ali
DTS-HD High Resolution Audio.
63SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Pritisnite SOUND OPTIMIZER, da
izberete možnost »S. OPT. ON«.
Ponastavljanje zvočnih polj na
privzete nastavitve
Za izvedbo tega postopka uporabljajte gumbe
na sprejemniku.
?/1
MUSIC
1
Pritisnite gumb ?/1 za izklop
sprejemnika.
2
Pridržite gumb MUSIC in
pritisnite ?/1.
Na zaslonu se prikaže »S.F. CLEAR« in
vsa zvočna polja se ponastavijo na svojo
privzeto nastavitev.
Uporaba omrežnih funkcij
O omrežnih funkcijah
sprejemnika
• Uživate lahko v zvočni vsebini, ki je
shranjena na napravi, združljivi z DLNA
(izdelki DLNA CERTIFIED™), in ima
prikazan pooblaščen logotip DLNA
(stran 69).
• Sprejemnik lahko uporabljate kot
enakovredno napravo prikazovalnika
predstavnosti UPnP v domačem omrežju.
• Z internetno povezavo lahko poslušate
glasbene storitve (stran 71) in posodabljate
programsko opremo sprejemnika.
• S funkcijo PARTY STREAMING lahko isto
glasbo hkrati poslušate v različnih prostorih.
• Imate možnost registriranja oddaljenih
predstavnostnih naprav za nadzor
sprejemnika.
• Zvočne vsebine lahko predvajate na
napravah iOS in v storitvi iTunes Library
s storitvijo AirPlay.
O združenju DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
je združenje za določanje standardov, ki
ga sestavljajo proizvajalci različnih izdelkov,
kot so strežniki (računalniki itd.), oprema
AV in naprave za mobilno računalništvo
z vsebinami za izmenjavo (glasba, fotografije
in videoposnetki). Združenje DLNA
sprejema odločitve glede standardov in
izdaja pooblaščen logotip, prikazan na
napravah, ki podpirajo standarde DLNA.
64SI
Nastavitev strežnika
Če želite prek tega sprejemnika poslušati
zvočno vsebino, shranjeno v strežniku, morate
najprej nastaviti strežnik. S tem sprejemnikom
so združljivi naslednji strežniki.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 in 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV receiver STR-DA6400ES*,
TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12,
nameščen v operacijskem sistemu Windows 7
(stran 65)
• Microsoft Windows Media Player 11,
nameščen v operacijskem sistemu
Windows Vista/Windows XP (stran 67)
1
Kliknite [Start] – [Control Panel]
(Nadzorna plošča).
2
Izberite [View network status and
tasks] (Ogled stanja in opravil
omrežja) pod možnostjo [Network
and Internet] (Omrežje in internet).
* Ni na voljo v nekaterih državah ali regijah.
Opomba
Elementi, prikazani na računalniku, se lahko
razlikujejo od tistih, ki so prikazani spodaj, kar
je odvisno od različice operacijskega sistema ali
okolja računalnika. Podrobnosti najdete v pomoči
operacijskega sistema.
Uporaba omrežnih funkcij
Če ima strežnik funkcijo, ki omejuje dostop
z drugih naprav, morate spremeniti nastavitev
v strežniku, da omogočite sprejemniku dostop
do strežnika.
V tem razdelku je opisano, kako nastaviti
predvajalnik Windows Media Player, kadar
ga uporabljate kot strežnik.
Za podrobnosti glede nastavitev drugih
strežniških naprav glejte navodila za uporabo
ali pomoč posamezne naprave ali aplikacije.
Odpre se okno [Network and Sharing
Center] (Središče za omrežje in skupno
rabo).
Nasvet
Če se želeni element ne prikaže na zaslonu,
poskusite spremeniti vrsto prikaza nadzorne
plošče.
3
Izberite [Public Network] (Javno
omrežje) pod možnostjo [View
your active networks] (Ogled
aktivnih omrežij).
Če je na zaslonu prikazano kaj
drugega kot [Public Network]
(Javno omrežje), nadaljujte s 6.
korakom.
Odpre se okno [Set Network Location]
(Nastavitve omrežnega mesta).
Kadar uporabljate operacijski sistem
Windows 7
V tem razdelku je opisano, kako nastaviti
predvajalnik Windows Media Player 12 za
Windows 7, ki ga je namestil proizvajalec.
Za podrobnosti o tem, kako upravljati
predvajalnik Windows Media Player 12,
glejte pomoč predvajalnika Windows
Media Player 12.
se nadaljuje
65SI
4
Izberite [Home Network] (Domače
omrežje) ali [Work Network]
(Službeno omrežje) glede na okolje,
v katerem uporabljate sprejemnik.
5
Upoštevajte navodila, ki se prikažejo
na zaslonu glede na okolje, v
katerem uporabljate sprejemnik.
Ko so nastavitve dokončane, potrdite, da
se je element v možnosti [View your active
networks] (Ogled aktivnih omrežij) v oknu
[Network and Sharing Center] (Središče
za omrežje in skupno rabo) spremenil v
[Home Network] (Domače omrežje) ali
[Work Network] (Službeno omrežje).
6
Izberite [Change advanced sharing
settings] (Spreminjanje dodatnih
nastavitev skupne rabe).
8
Če se v oknu [Media streaming
options] (Možnosti pretočnega
prenosa predstavnosti) prikaže
[Media streaming is not turned on]
(Pretočni prenos predstavnosti je
izklopljen), izberite [Turn on media
streaming] (Vklopite pretočni
prenos predstavnosti).
9
Izberite [Allow all] (Dovoli vse).
Odpre se okno [Allow All Media Devices]
(Omogočanje dostopa vsem
predstavnostnim skupinam). Če so vse
naprave v lokalnem omrežju nastavljene
na možnost [Allowed] (Dovoljeno),
izberite [OK] (V redu) in zaprite okno.
10 Izberite [Allow all computers
7
V možnosti [Media streaming]
(Pretočna predstavnost) izberite
[Choose media streaming
options…] (Izberi možnosti
pretočnega prenosa
predstavnosti ...).
and media devices] (Dovoli
vsem računalnikom in
predstavnostnim napravam).
11 Izberite [OK] (V redu), da zaprete
okno.
12 Osvežite seznam strežnikov.
Po dokončanju nastavitve predvajalnika
Windows Media Player 12 osvežite seznam
strežnikov v sprejemniku in izberite ta
strežnik s seznama. Podrobnosti o izbiranju
strežnika najdete v razdelku »Osvežitev
seznama strežnikov« (stran 68).
66SI
Kadar uporabljate operacijski sistem
Windows Vista/XP
4
V tem razdelku je opisano, kako nastaviti
predvajalnik Windows Media Player 11,
nameščen v operacijskem sistemu
Windows Vista/XP*.
Za podrobnosti o tem, kako upravljati
predvajalnik Windows Media Player 11,
glejte pomoč predvajalnika Windows
Media Player 11.
* V operacijskem sistemu Windows XP predvajalnik
Windows Media Player 11 ni nameščen s strani
proizvajalca. Pojdite na spletno mesto podjetja
Microsoft, prenesite namestitveni program in nato
namestite predvajalnik Windows Media Player 11
v računalnik.
1
Ko se prikaže
, izberite
[Networking] (Omrežje ...).
Odpre se okno [Network and Sharing
Center] (Središče za omrežje in skupno
rabo).
5
Izberite [Customize] (Po meri).
Kliknite [Start] (Start) – [All
Programs] (Vsi programi).
2
6
Označite možnost [Private]
(Zasebno) in izberite [Next]
(Naprej).
7
Potrdite, da se je [Location type]
(Vrsta mesta) spremenila na
[Private] (Zasebno), in izberite
[Close] (Zapri).
Izberite [Windows Media Player].
Zažene se Windows Media Player 11.
3
V meniju [Library] (Knjižnica)
izberite [Media Sharing...]
(Skupna raba predstavnosti ...).
Če uporabljate operacijski sistem
Windows XP, nadaljujte z 9. korakom.
se nadaljuje
67SI
Uporaba omrežnih funkcij
Odpre se okno [Set Network Location]
(Nastavitve omrežnega mesta).
8
9
Potrdite, da je v oknu [Network
and Sharing Center] (Središče
za omrežje in skupno rabo)
prikazana možnost [(Private
network)] (Zasebno omrežje),
in zaprite okno.
Osvežitev seznama strežnikov
Če v oknu [Media Sharing]
(Skupna raba predstavnosti), ki je
prikazano v 3. koraku, možnost
[Share my media] (Skupna raba
moje predstavnosti) ni označena,
jo označite in nato izberite [OK]
(V redu).
2 Izberite »Refresh« in nato pritisnite
Prikaže se seznam naprav, s katerimi
se lahko povežete.
Ko v domače omrežje dodate nov strežnik
ali ko želenega strežnika ne morete najti
na seznamu, osvežite seznam strežnikov.
1 Ko je prikazan seznam strežnikov,
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
.
Prikaže se osveženi seznam strežnikov.
Nasvet
Sprejemnik beleži zgodovino zadnjih petih
povezanih strežnikov in ti strežniki so prikazani
na vrhu seznama strežnikov. Na seznamu
strežnikov je lahko prikazanih do 20 strežnikov.
Brisanje strežnika s seznama
strežnikov
1 Ko je prikazan seznam strežnikov,
izberite strežnik, ki ga želite izbrisati,
in nato pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
2 Izberite možnost »Delete« in nato
10 Izberite možnost [Settings...]
(Nastavitve ...), ki se prikaže
poleg možnosti [Share my
media to:] (Skupna raba
moje predstavnosti z:).
11 Označite [Allow new devices
and computers automatically]
(Dovoli nove naprave in
računalnike samodejno)
in izberite [OK] (V redu).
Opomba
Ko potrdite, da se lahko sprejemnik poveže
s strežnikom, odznačite ta element in predvajajte
zvočno vsebino, shranjeno v strežniku.
12 Osvežite seznam strežnikov.
Ko nastavite predvajalnik Windows Media
Player 11, osvežite seznam strežnikov
v sprejemniku in izberite ta strežnik
s seznama. Podrobnosti o izbiranju
strežnika najdete v razdelku »Osvežitev
seznama strežnikov« (stran 68).
68SI
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže
potrditveni zaslon.
3 Izberite možnost »OK« in nato
pritisnite
.
Prikaže se »Complete!«, izbrani strežnik pa
se izbriše.
Opomba
Tudi če izbrišete strežnik s seznama, se bo znova
pojavil na seznamu, če ga sprejemnik najde
v omrežju (npr. ko osvežite seznam strežnikov).
Uživanje v zvočni vsebini,
shranjeni v strežniku
2
Izberite možnost »
in nato pritisnite
3
Izberite možnost »HOME
NETWORK« in nato pritisnite
Zvočno vsebino, shranjeno v strežniku, lahko
predvajate s sprejemnikom v oblikah zapisa
MP3, Linear PCM, WMA in AAC*. Zvočne
vsebine z zaščito avtorskih pravic DRM
(Digital Rights Management) s tem
sprejemnikom ni mogoče predvajati.
.
Seznam strežnikov se prikaže na zaslonu
televizorja.
Če se na zaslonu televizorja prikaže zadnji
izbrani element (seznam predvajanja,
album, mapa itd.), večkrat pritisnite gumb
RETURN/EXIT O, dokler se ne prikaže
seznam strežnikov.
Ko se prikaže »No Server« ali kadar
strežnik na seznamu ni na voljo, pritisnite
gumb TOOLS/OPTIONS. Izberite
»Refresh« in nato pritisnite
. Prikaže
se osveženi seznam strežnikov.
* Sprejemnik lahko predvaja le datoteke AAC
s pripono ».m4a«, ».mp4« ali ».3gp«.
strežnik
Nasvet
Ta sprejemnik
Z gumbom HOME NETWORK na daljinskem
upravljalniku lahko neposredno izberete
funkcijo Home Network.
Izberite strežnik, v katerem je
vsebina, ki jo želite predvajati.
Seznam vsebine se prikaže na zaslonu
televizorja.
HOME
NETWORK
Opomba
Če strežniška naprava podpira standard
Wake-on-LAN, sprejemnik samodejno vklopi
strežnik. Če strežnik ne podpira standarda
Wake-on-LAN, strežnik vklopite že prej.
Za podrobnosti glede nastavitev ali postopkov
standarda Wake-on-LAN v strežniku glejte
navodila za uporabo ali pomoč strežnika.
ALPHABET
SEARCH
DISPLAY
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
N
x
X
1
5
Izberite želeni element (seznam
predvajanja, album, mapa itd.)
in nato pritisnite
.
Če se prikaže drug element, ponovite
ta korak, da zmanjšate izbiro, dokler
se ne prikaže želeni element. Prikazani
elementi so odvisni od povezanega
strežnika.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
se nadaljuje
69SI
Uporaba omrežnih funkcij
4
SHIFT
Music«
ali b.
6
Izberite želeni posnetek in nato
pritisnite
.
Predvajanje se začne.
Prepričajte se, da se prek zvočnikov
sprejemnika oddaja zvok.
Opombi
• Posnetki, ki jih sprejemnik ne more predvajati,
se prikažejo tudi na zaslonu televizorja. Seznama
posnetkov, ki se lahko predvajajo, ne morete
razvrščati.
• Na vrhu imena posnetka, ki se v sprejemniku ne
more predvajati, se prikaže »!«. Tak posnetek se
med predvajanjem preskoči.
• Če izklopite napajalni kabel iz vtičnice,
se predvajanje ne nadaljuje od nazadnje
izbranega elementa.
• Kadar sprejemnik brska po mapi, ki ima veliko
zvočne vsebine, lahko traja nekoliko dlje, da
prikaže elemente. V tem primeru uporabite
funkcijo Keyword Search (stran 79).
Nasveta
• Če izberete mapo (mapa izvajalca, zvrsti itd.) in
nato pritisnete gumb N, sprejemnik predvaja
vse elemente v izbrani mapi.
• Ko je funkcija spremenjena v funkcijo Home
Network, sprejemnik nadaljuje od nazadnje
izbranega elementa, dokler ga ne izklopite. Ko je
možnost »Network Standby« nastavljena na »On«,
se predvajanje nadaljuje od nazadnje izbranega
elementa, čeprav ste morda izklopili sprejemnik.
Upravljanje funkcije Home
Network z daljinskim
upravljalnikom
Za
Začasna zaustavitev Med predvajanjem pritisnite
predvajanja*
X.
Za nadaljevanje predvajanja
pritisnite N.
Zaustavitev
predvajanja
70SI
Pritisnite x.
Preskok na začetek Večkrat pritisnite ./>.
trenutnega
posnetka, prejšnji/
naslednji posnetek
Večkrat pritisnite RETURN/
Ponovna izbira
elementa, ki ga želite EXIT O ali B, dokler se ne
prikaže želeni imenik.
predvajati
Druga možnost je, da
pritisnete TOOLS/OPTIONS,
izberete »Server List« in nato
izberete želeni element.
Za vrnitev na zaslon
predvajanja pritisnite
TOOLS/OPTIONS in izberite
»Now Playing«.
Iskanje želenega
elementa s ključno
besedo
Med izbiranjem vsebine
v strežniku pritisnite SHIFT,
nato ALPHABET SEARCH in
nato vnesite ključno besedo
(stran 79).
Spreminjanje
strežnika
Ko je predvajanje
zaustavljeno, pritisnite
TOOLS/OPTIONS. Izberite
»Server List« in nato pritisnite
. Izberite želeni strežnik in
nato pritisnite .
Izbiranje
ponavljajočega se
predvajanja
Pritisnite SHIFT, nato pa
večkrat pritisnite REPEAT,
dokler se na zaslonu
televizorja ne prikaže
ali
.
Izbiranje
naključnega
predvajanja
Pritisnite SHIFT, nato pa
večkrat pritisnite SHUFFLE,
dokler se na zaslonu
televizorja ne prikaže
»SHUF«.
Preverjanje zaščite avtorskih
pravic
Ta sprejemnik ne more predvajati datotek
v obliki zapisa WMA z zaščito avtorskih
pravic DRM.
Če datoteke WMA ne morete predvajati s tem
sprejemnikom, preverite lastnosti te datoteke
v računalniku, da vidite, ali je zaščitena
z avtorskimi pravicami DRM.
Odprite mapo ali zbirko, kjer je shranjena
datoteka WMA in kliknite z desno miškino
tipko, da prikažete okno [Properties]
(Lastnosti). Če vidite zavihek [License]
(Licenca), je datoteka zaščitena z avtorskimi
pravicami DRM in je ne morete predvajati
s tem sprejemnikom.
Naredite naslednje
* Odvisno od strežnika ali posnetka začasna
zaustavitev predvajanja morda ne bo delovala,
kadar je izbrana funkcija Home Network.
SHIFT
Uporaba spletne storitve Sony
Entertainment Network (SEN)
Prek tega sprejemnika lahko poslušate
glasbene storitve, ki so v ponudbi v internetu
(funkcija SEN).
Za uporabo te funkcije mora biti sprejemnik
povezan z omrežjem in omrežje povezano
z internetom. Podrobnosti najdete v razdelku
»6: Vzpostavljanje povezave z omrežjem«
(stran 34).
Za več informacij o storitvi SEN obiščite
naslednje spletno mesto:
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
Številski
gumbi
ENT/MEM
ALPHABET
SEARCH/SEN
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
SEN
Ta sprejemnik
1
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
Opomba
Preden uporabite glasbene storitve, boste morda
morali registrirati sprejemnik, kar je odvisno od
ponudnika storitev. Za podrobnosti o registraciji
obiščite spletno mesto za podporo strankam
ponudnika storitev.
Pritisnite MENU.
2
Izberite možnost »
in nato pritisnite
3
Izberite možnost »SEN« in nato
pritisnite
.
Music«
ali b.
Seznam ponudnikov storitev se prikaže
na zaslonu televizorja. Če sprejemnik
samodejno prikaže zadnjo izbrano
storitev ali postajo, večkrat pritisnite
gumb RETURN/EXIT O, dokler se
ne prikaže seznam ponudnikov storitev.
Nasvet
Z gumbom SEN na daljinskem upravljalniku
lahko neposredno izberete funkcijo SEN.
4
Izberite »vTuner« in nato
pritisnite
.
se nadaljuje
71SI
Uporaba omrežnih funkcij
V naslednjih korakih je opisano, kako izbrati
»vTuner« kot primer ponujenih glasbenih
storitev v Internetu.
5
Izberite želeno mapo ali postajo
in nato pritisnite
.
• Pritisnite V/v, da izberete element.
• Pritisnite
za premik do naslednjega
imenika ali za poslušanje postaje.
• Za vrnitev na prejšnji imenik pritisnite
RETURN/EXIT O.
Opomba
Če se prikaže »No Service« in ne morete dobiti
seznama ponudnikov storitev, pritisnite TOOLS/
OPTIONS in izberite »Refresh«.
Nasvet
Za
Naredite naslednje
Ogled razpoložljivih Večkrat pritisnite DISPLAY,
informacij
da si ogledate ime izvajalca,
ime albuma, itd.
Prednastavljanje postaj
Postaje (do 20) lahko shranite kot priljubljene
postaje.
1
Izberite postajo, ki jo želite
prednastaviti.
2
Med sprejemom pritisnite SHIFT
in nato ENT/MEM.
Ko je funkcija spremenjena v funkcijo SEN,
sprejemnik prikazuje nazadnje izbrano storitev ali
postajo, dokler ga ne izklopite. Kadar je možnost
»Network Standby« nastavljena na »On«, je nazadnje
izbrana storitev ali postaja prikazana, tudi če izklopite
sprejemnik.
3
Upravljanje funkcije SEN
z daljinskim upravljalnikom
Izberite številko za
prednastavljeno postajo in
pritisnite
.
4
Za shranjevanje druge postaje
ponovite korake od 1 do 3.
Za
Naredite naslednje
Spreminjanje
postaje ali storitve
Pritisnite RETURN/EXIT O
za vrnitev na seznam
ponudnikov storitev, nato
pa znova izberite storitev.
Za ponovno vrnitev na zaslon
predvajanja pritisnite
TOOLS/OPTIONS in izberite
»Now Playing«.
Uporaba različnih
funkcij, kadar
sprejemnik izbira
ali predvaja postajo
ali storitev
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazani element se lahko
razlikuje glede na izbrani
element ali imenik.
Izbira možnosti
storitve
Med izbiranjem ali
predvajanjem vsebine
v storitvi pritisnite TOOLS/
OPTIONS. Izberite »Service
Options« in nato
pritisnite . Vsebina
možnosti storitve se
lahko razlikuje, odvisno
od izbranih storitev.
Iskanje želenega
elementa s ključno
besedo
72SI
Med izbiranjem vsebine
v strežniku pritisnite SHIFT,
nato ALPHABET SEARCH
in nato vnesite ključno besedo
(stran 79).
Prikaže se seznam prednastavljenega
pomnilnika.
Poslušanje prednastavljene postaje
1 V meniju izberite možnost »
in nato pritisnite
Music«
ali b.
2 Izberite možnost »SEN« in nato
pritisnite
.
Seznam ponudnikov storitev se prikaže
na zaslonu televizorja. Če sprejemnik
samodejno prikaže zadnjo izbrano postajo,
večkrat pritisnite gumb RETURN/EXIT O,
dokler se ne prikaže seznam ponudnikov
storitev.
3 Izberite »Preset« in nato pritisnite
.
Na vrhu seznama ponudnikov se prikaže
»Preset«.
4 Izberite želeno prednastavljeno postajo
in nato pritisnite
.
Opomba
Odvisno od ponudnika storitev nekaterih postaj ni
mogoče prednastaviti. Če poskusite prednastaviti
takšno postajo, se na zaslonu prikaže »Not Available«.
Nasvet
S številskimi gumbi izberite prednastavljeno
postajo. Pritisnite SHIFT in nato številski gumb,
ki ustreza prednastavljeni številki, nato pa
pritisnite
, da neposredno izberete
prednastavljeno postajo.
Uživanje v različnih glasbenih
storitvah
Naprava omogoča poslušanje vsebine
različnih glasbenih storitev, ki so na voljo
v internetu.
Za več informacij o glasbenih storitvah, o tem,
kako v storitvah uživati, in za registracijsko
kodo sprejemnika obiščite naslednje spletno
mesto.
http://munlimited.com/home
Preverjanje registracijske kode
Uporaba funkcije PARTY
STREAMING
Zvočno vsebino, ki se trenutno predvaja v tem
sprejemniku, lahko hkrati predvajate tudi
v vseh napravah, ki ustrezajo funkciji PARTY
STREAMING v vašem domačem omrežju.
Če med uporabo brezžične povezave naletite
na motnje, priključite sprejemnik na
usmerjevalnik z žično povezavo.
Med pretakanjem PARTY naprava, imenovana
»PARTY gostitelj«, začne funkcijo PARTY in
pretaka glasbo, naprava, imenovana »PARTY
gost«, pa se pridruži funkciji PARTY in
prejema glasbo od »PARTY gostitelja«.
Pred uporabo funkcije PARTY STREAMING
se prepričajte, da je funkcija »PARTY
STREAMING« nastavljena na »On« (stran 96).
1 V meniju izberite možnost »
in nato pritisnite
Music«
Gost PARTY
Gost PARTY
Uporaba omrežnih funkcij
Ob uporabi nove glasbene storitve boste
morda morali vnesti registracijsko kodo
sprejemnika.
Gostitelj PARTY
ali b.
Gost PARTY
2 Izberite možnost »SEN« in nato
pritisnite
.
Seznam ponudnikov storitev se prikaže
na zaslonu televizorja. Če sprejemnik
samodejno prikaže zadnjo izbrano storitev
ali postajo, večkrat pritisnite gumb
RETURN/EXIT O, dokler se ne prikaže
seznam ponudnikov storitev.
SHIFT
3 Izberite »Registration Code« in nato
pritisnite
.
Prikaže se registracijska koda sprejemnika.
PARTY
Funkcijo PARTY STREAMING lahko
uporabljate z drugimi napravami*, ki
imajo spodaj prikazan logotip PARTY
STREAMING.
se nadaljuje
73SI
* Razpoložljive naprave, združljive s funkcijo
PARTY STREAMING, se lahko razlikujejo
glede na države ali regije. Za podrobnosti glede
razpoložljivih naprav se obrnite na najbližjega
prodajalca Sony.
Zapiranje funkcije PARTY
Pritisnite SHIFT in nato zadržite PARTY,
dokler se ne prikaže možnost »CLOSE
PARTY«.
Za zapiranje funkcije PARTY lahko uporabite
tudi gumb PARTY na sprejemniku.
Zagon funkcije PARTY
Funkcijo PARTY lahko zaženete, tako da bodo
druge naprave, ki podpirajo funkcijo PARTY
STREAMING, predvajale isto glasbo, čeprav
so v različnih prostorih.
1
2
Za pridružitev funkciji PARTY
morajo biti gostujoče naprave
PARTY vklopljene in pripravljene.
Predvajajte želeni vir zvoka.
Pretakate lahko zvočno vsebino vseh
zvočnih virov v tem sprejemniku.
Prikaže se »JOIN PARTY« in sprejemnik se
pridruži funkciji PARTY kot gost PARTY.
Opombe
Zapuščanje funkcije PARTY
Pritisnite SHIFT in nato zadržite
PARTY, dokler se ne prikaže
možnost »START PARTY«.
Sprejemnik zažene pretakanje
PARTY kot gostitelj PARTY.
Za zagon funkcije PARTY lahko
uporabite tudi gumb PARTY na
sprejemniku.
74SI
Sprejemnik se lahko pridruži funkciji PARTY,
ki jo je zagnala druga naprava, tako da lahko
uživate v isti zvočni vsebini, ki se predvaja
v drugem prostoru.
Kadar gostiteljska naprava PARTY
opravlja funkcijo PARTY, pritisnite
SHIFT in nato PARTY.
• Pretakate lahko le zvočno vsebino v tem
sprejemniku. Med gostovanjem PARTY se
video signali ne oddajajo v televizor, zvočni
signali pa se bodo spremenili v dvokanalnega.
V tem primeru lahko izbrete le zvočno polje
»2CH ST«.
• Kadar zaženete funkcijo PARTY kot gostitelj
PARTY, lahko v naslednjih primerih pride do
zamika med zvočnim oddajanjem in vidnim
prikazom.
– Uporablja se funkcija povratnega zvočnega
kanala (ARC).
– Video izhod opreme je povezan
s televizorjem, zvočni izhod pa
z vhodnimi priključki za digitalni
ali analogni zvok na sprejemniku.
• Viri, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami,
se morda ne bodo pretakali.
3
Pridružitev funkciji PARTY
Pritisnite SHIFT in nato PARTY.
Prikaže se »LEAVE PARTY« in
sprejemnik zapusti funkcijo PARTY.
Opombi
• Funkciji PARTY se ne morete pridružiti
v naslednjih primerih:
– če ste v tem sprejemniku. zagnali funkcijo
PARTY,
– ste že pridruženi drugi funkciji PARTY.
• Če pritisnete PARTY, ko ni zagnana nobena
funkcija PARTY, vendar naprava, združljiva
s funkcijo PARTY STREAMING predvaja, bo
ta naprava gostitelj PARTY, sprejemnik pa se
bo funkciji PARTY pridružil kot gost PARTY.
• Ko se naprava pridruži funkciji PARTY, se funkcija
gostujoče naprave PARTY samodejno preklopi
v funkcijo HOME NETWORK. Tudi če gostujoča
naprava PARTY zapusti funkcijo PARTY, funkcija
ostane HOME NETWORK.
Nasvet
Če je možnost »Network Standby« nastavljena na
»On«, se sprejemnik vklopi in samodejno pridruži
funkciji PARTY, ko jo gostiteljska naprava PARTY
zažene.
Pretakanje glasbe s storitvijo
iTunes s storitvijo AirPlay
1
Z brezžično povezavo lahko na računalniku
s tem sprejemnikom predvajate zvočne
vsebine na napravah iOS, kot so iPhone, iPod
touch, iPad ali s storitvijo iTunes Library.
Tapnite/kliknite ikono
na
spodnji desni strani zaslona
naprave z operacijskim sistemom
iOS ali okna programa iTunes.
[iOS device] (naprava z operacijskim
sistemom iOS)
PC
iPhone/iPod
touch/iPad
Modeli, združljivi z napravami
iPod, iPhone ali iPad
[iTunes] (program iTunes)
Opombi
• Za podrobnosti o podprtih različicah operacijskega
sistema iOS ali programa iTunes glejte »Modeli,
združljivi z napravami iPod, iPhone ali iPad«.
• Operacijski sistem iOS ali program iTunes pred
uporabo s sprejemnikom posodobite na najnovejšo
različico.
• Za podrobnosti o upravljanju naprav
z operacijskim sistemom iOS, programom
iTunes ali storitvijo AirPlay glejte navodila
za uporabo vaše naprave.
• Sprejemnika ne morete uporabljati kot gostitelj
PARTY, medtem ko uporabljate funkcijo AirPlay.
2
Izberite možnost »STR-DN1030«
v meniju AirPlay programa
iTunes ali naprave z operacijskim
sistemom iOS.
[iOS device] (naprava z operacijskim
sistemom iOS)
se nadaljuje
75SI
Uporaba omrežnih funkcij
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(druge, tretje in četrte generacije), iPad, iPad2
z operacijskim sistemom iOS 4.2 ali novejšim
in računalnik Mac ali osebni računalnik
s programom iTunes 10.1 ali novejšim.
[iTunes] (program iTunes)
3
Predvajajte zvočne vsebine na
napravi z operacijskim sistemom
iOS ali v programu iTunes.
AirPlay je kot funkcija sprejemnika
izbrana samodejno.
Nasveta
• Na sprejemniku ima prednost zadnji ukaz za
upravljanje. Sprejemnik začne predvajati zvočne
vsebine druge naprave , ko sprejme upravljanje s te
naprave, ki je opremljena s funkcijo AirPlay, tudi
če ta sprejemnik uporabljate za funkcijo AirPlay na
prvotni napravi.
• Sprejemnik lahko predvaja zelo glasen zvok,
če nastavite previsoko glasnost na napravah
z operacisjkim sistemom iOS ali v programu
iTunes.
• Za podrobnosti o uporabi programa iTines glejte
razdelek Pomoč programa iTunes.
• Raven glasnosti na napravah z operacijskim
sistemom iOS ali v programu iTunes se morda ne
bo mogla povezati z ravnijo glasnosti sprejemnika.
Nasvet
Če se predvajanje ne začne, ponovite postopek od 1.
koraka naprej.
Potrditev/spreminjanje imena
naprave
Za navodila o tem, kako spremeniti ime
naprave, glejte »Dodelitev imena naprave«
(stran 97).
Upravljanje predvajanja v storitvi
AirPlay
Uporabite lahko gumb MASTER VOL +/–
ali gumbe 2 +/–, N, X, x, .in >.
Upravljanje s sprejemnika in daljinskega
upravljalnika je omogočena le, ko je
sprejemnik določen za izhodno napravo.
Ko uporabljate program iTunes, nastavite
napravo z operacijskim sistemom iOS tako,
da sprejema upravljanje s sprejemnika in
daljinskega upravljalnika, ko želite, da
sprejemnik in daljinski upravljalnik upravljata
napravo z operacijskim sistemom iOS.
Opomba
Gumba SHUFFLE in REPEAT na daljinskem
upravljalniku ne delujeta, ko je vključena funkcija
AirPlay.
76SI
Posodabljanje programske
opreme
Če prenesete najnovejšo različico programske
opreme, dobite z njo najnovejše funkcije.
Sprejemnik za posodabljanje programske
opreme dostopa do strežnika Sony.
Če je nova posodobitev na voljo, se na zaslonu
televizorja prikaže »[New Software] Perform
Software Update.« ([Nova programska
oprema] Posodobi programsko opremo.),
na zaslonu pa se pojavi oznaka »UPDATE«,
ko ste povezani z internetom in uporabljate
funkcijo Home Network ali SEN.
Pred posodabljanjem programske opreme
se prepričajte, da je druga oprema, povezana
s sprejemnikom, ustavljena.
Za podrobnosti o razpoložljivih posodobitvah
programske opreme glejte spletno mesto
za podporo strankam (stran 121).
Opombe
• Med postopkom posodabljanja ne izklapljajte
sprejemnika, omrežnega kabla ali izvajajte
kakršnih koli drugih postopkov v sprejemniku.
• Če poskusite posodabljati programsko opremo,
ko je vklopljen časovnik za spanje, se bo časovnik
samodejno izklopil.
1
Ko je posodobitev programske opreme
dokončana, se prikaže »Complete!«.
Spremenjene ali prilagojene nastavitve
se ponastavijo na privzete vrednosti.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
2
Izberite možnost »
in nato pritisnite
Settings«
ali b.
Opomba
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija Settings.
3
Izberite »Network« in nato
pritisnite
.
4
Izberite »Software Update« in
nato pritisnite
.
5
Izberite možnost »Update« in nato
.
pritisnite
Sprejemnik začne preverjati razpoložljive
posodobitve programske opreme.
6
Ko se na zaslonu televizorja
prikaže »Found latest update.«,
pritisnite
.
Preklic postopka
8
Izberite »OK« in nato pritisnite
.
Vrnitev na prejšnji zaslonski
prikaz
Prikaže se sporočilo, ki potrjuje, ali se
strinjate s pogoji uporabe posodobitve
programske opreme. Potrdite sporočilo
in preberite tudi »LICENČNA
POGODBA ZA KONČNEGA
UPORABNIKA PROGRAMSKE
OPREME SONY« (stran 126), nato
pa pritisnite
.
Preden sprejemnik začne posodabljati
programsko opremo, pritisnite RETURN/
EXIT O.
Ko se posodabljanje začne, se ne morete vrniti
na prejšnji zaslon.
Izberite »Agree« in nato
pritisnite
.
Network settings
Sprejemnik začne posodabljati
programsko opremo, način GUI MODE
pa se samodejno izključi. Med
posodabljanjem na sprednji plošči
utripa indikator ON/STANDBY. Dokler
sprejemnik ne dokonča posodobitve,
lahko preteče nekaj časa (do največ
40 minut). Zahtevan čas je odvisen od
količine podatkov v posodobitvah, vrsti
linije omrežja, komunikacijskem okolju
omrežja itd.
Seznam sporočil omrežnih funkcij
Sporočilo in razlaga
Connection Fail
Sprejemnik se ni uspel povezati z omrežjem.
Input Error!
Vrednosti, ki ste jih vnesli, so nepravilne ali
neveljavne.
Not in Use
Izvaja se postopek, ki je trenutno prepovedan.
Not Supported
Naprava dostopne točke ne podpira metode s kodo
PIN funkcije-WPS.
se nadaljuje
77SI
Uporaba omrežnih funkcij
V 7. koraku izberite »Cancel«.
Če posodobitev ni na voljo, se prikaže
»No update required.«.
7
Če se pojavi ena od spodaj navedenih težav, je
prišlo do napake pri posodobitvi programske
opreme.
– Indikator ON/STANDBY hitro utripa.
– Na zaslonu se prikaže oznaka »ERROR«.
– Na zaslonu se ne zasveti indikator ali
pa ugasne indikator ON/STANDBY.
– Sprejemnik posodobitve ne konča
v 40 minutah, na zaslonu pa utripa
oznaka »UPDATING«.
Izključite napajalni kabel in ga nato
znova priključite. Sprejemnik bo poskusil
posodabljati programsko opremo. Če težave
ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
domače omrežje
Sporočilo in razlaga
Cannot Connect
Sprejemnika ni mogoče povezati z izbranim
strežnikom.
Cannot Get Info
Sprejemnik ne more pridobiti informacij glede
strežnika ali vsebine.
Cannot JOIN
Sprejemnik se ni uspel pridružiti funkciji PARTY.
Cannot Play
Sprejemnik ne more predvajati zvočnih datotek
zaradi nepodprte oblike zapisa datotek ali omejitev
predvajanja.
Cannot START
Sprejemnik ni uspel zagnati funkcije PARTY.
Data Error
Poskušali ste predvajati datoteko, ki je ni mogoče
predvajati.
Device Full!
Na seznam naprav ne morete registrirati več naprav.
Initialize
Sprejemnik izvaja tovarniško privzeto nastavitev
v funkciji Network.
No Server
V omrežju ni strežnika, s katerim bi se lahko
sprejemnik povezal. Poskusite osvežiti seznam
strežnikov (stran 68).
No Track
V izbrani mapi v strežniku ni nobene datoteke,
ki bi jo lahko predvajali.
Not Found
V strežniku ni elementa, ki bi ustrezal ključni
besedi.
Not in Use
Izvaja se postopek, ki je trenutno prepovedan.
SEN
Sporočilo in razlaga
Cannot Connect
Sprejemnika ni mogoče povezati s strežnikom.
Cannot Get Data
Sprejemnik ne more pridobiti vsebine iz strežnika.
Cannot Play
Sprejemnik ne more predvajati storitve ali postaje
zaradi nepodprte oblike zapisa datotek ali omejitev
predvajanja.
78SI
Sporočilo in razlaga
Data Error
• Poskušali ste predvajati datoteko, ki je ni mogoče
predvajati.
• Sprejemnik ne prepozna podatkov v strežniku.
Need Software update
Storitev ni na voljo v trenutni različici programske
opreme sprejemnika.
Za več informacij o posodobitvi programske
opreme obiščite naslednje spletno mesto:
http://munlimited.com/home
No Preset
V sprejemniku ni za izbrano prednastavljeno
številko shranjena nobena postaja.
No Service
Ni nobenega ponudnika storitev.
No Station
V izbrani storitvi ni nobene postaje.
Not Available
• Izbrana storitev ni na voljo.
• Izvaja se postopek, ki trenutno ni na voljo.
Not in Use
Izvaja se postopek, ki je trenutno prepovedan.
Posodobitev programske opreme
Sporočilo in razlaga
Cannot connect
Sprejemnik ne more dostopati do strežnika, da bi
prenesel najnovejšo različico programske opreme.
Odprite meni nastavitev in znova posodobite
programsko opremo (stran 76).
Can’t download
Sprejemnik med posodabljanjem programske
opreme ni uspel prenesti podatkov za
posodabljanje. Odprite meni nastavitev in znova
posodobite programsko opremo (stran 76).
Iskanje elementa s ključno
besedo
Ko je na zaslonu televizorja prikazan seznam
(npr. seznam izvajalcev, posnetkov itd.), lahko
vnesete ključno besedo, da poiščete želeni
element.
Iskanje po ključnih besedah je na voljo le, kadar
je izbrana funkcija Home Network ali SEN.
SHIFT
3
Pritisnite
.
Prikaže se element, ki ustreza ključni
besedi. Če element, ki se prikaže, ni tisti,
ki ga iščete, pritisnite B/b, da prikažete
prejšnji/naslednji element.
4
Ponovite korake od 1 do 3, dokler
ne najdete želenega elementa, in
nato pritisnite
.
5
Izberite želeni posnetek in nato
pritisnite
.
Predvajanje se začne.
Številski/
besedilni
gumbi
ALPHABET
SEARCH
Uporaba omrežnih funkcij
V/v/B/b,
1
Ko je na zaslonu televizorja
prikazan seznam elementov
(seznam izvajalcev, posnetkov
itd.), pritisnite SHIFT in nato
ALPHABET SEARCH.
Na zaslonu televizorja se prikaže
zaslon za vnašanje s tipkovnico.
2
Pritisnite SHIFT in nato številske/
besedilne gumbe, da vnesete
ključno besedo.
Ključna beseda ima lahko največ
15 znakov.
Opomba
Vnesite ključno besedo, ki se ujema s črkami
besede na začetku imena ali naslova elementa,
ki ga želite poiskati. Ko sprejemnik išče
element, se beseda »The« na začetku imena
in presledek, ki ji sledi, ne upoštevata.
79SI
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync?
Funkcija »BRAVIA« Sync omogoča
komunikacijo med izdelki Sony, kot so
televizorji, predvajalniki Blu-ray Disc,
DVD-predvajalniki, ojačevalniki AV itd.,
ki podpirajo funkcijo nadzora za HDMI.
Če opremo Sony, ki je združljiva s funkcijo
»BRAVIA« Sync, povežete s kablom HDMI
(ni priložen), se delovanje poenostavi na
naslednji način:
• Predvajanje z enim dotikom (stran 81)
• Sistemski nadzor zvoka (stran 82)
• Izklop napajanja sistema (stran 82)
• Izbira prizora (stran 83)
• Upravljanje domačega kina (stran 83)
Control for HDMI predstavlja standard
funkcije skupnega nadzora, ki ga uporablja
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
za HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Priporočamo vam, da sprejemnik povežete
z izdelki, ki imajo funkcijo »BRAVIA« Sync.
Opombi
• Funkcije »One Touch Play«, »System Audio
Control« in »System Power-Off« lahko uporabljate
z opremo drugih proizvajalcev. Vendar
združljivost z vso opremo drugih proizvajalcev
ni zagotovljena.
• Funkciji »Scene Select« in »Home Theatre
Control« sta v lasti podjetja Sony. Z opremo
drugih proizvajalcev nista združljivi.
• Teh funkcij ni mogoče uporabljati z opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA« Sync.
Priprava za funkcijo
»BRAVIA« Sync
Ta sprejemnik je združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«.
• Če je vaš televizor združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«, lahko
funkcijo Control for HDMI v sprejemniku
in opremi za predvajanje nastavite
samodejno, in sicer tako, da funkcijo Control
for HDMI nastavite v televizorju (stran 80).
• Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«, nastavite
funkcijo Control for HDMI v sprejemniku,
opremo za predvajanje in televizor ločeno
(stran 81).
Če je vaš televizor združljiv
s funkcijo »Control for HDMI-Easy
Setting«
1 Povežite sprejemnik, televizor in opremo
za predvajanje prek povezave HDMI
(stran 25, 26).
(Ustrezna oprema mora biti združljiva
s funkcijo Control for HDMI.)
2 Vklopite sprejemnik, televizor in opremo
za predvajanje.
3 Vklopite funkcijo Control for HDMI
v televizorju.
Funkcija nadzora za HDMI v sprejemniku
in vsa povezana oprema se odprejo
istočasno. Med namestitvijo na zaslonu
sprejemnika utripa oznaka »SCANNING«.
Počakajte, dokler se na zaslonu ne prikaže
oznaka »COMPLETE«. Namestitev je
dokončana.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja najdete
v navodilih za uporabo televizorja.
80SI
Če vaš televizor ni združljiv
s funkcijo »Control for HDMIEasy Setting«
Opombi
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
2 V meniju izberite možnost »
Settings«
in nato pritisnite
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
meni Settings.
3 Izberite »HDMI« in nato pritisnite
ali b.
4 Izberite »Ctrl for HDMI« in nato pritisnite
ali b.
.
Funkcija nadzora za HDMI je vklopljena.
6 Za izhod iz menija GUI pritisnite
GUI MODE.
7 Izberite vhod HDMI sprejemnika in
televizorja, tako da se bosta ujemala
z vhodom HDMI priključene opreme;
slika priključene opreme bo na ta način
prikazana na zaslonu.
8 Vklopite funkcijo nadzora za HDMI
povezane opreme.
Če je funkcija nadzora za HDMI povezane
opreme že vklopljena, vam nastavitve ni
treba spreminjati.
9 Če želite uporabiti funkcijo nadzora za
HDMI v drugi opremi, ponovite postopek
iz 7. in 8. koraka.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja in
povezane opreme najdete v navodilih za
uporabo televizorja in ustrezne opreme.
Oprema za predvajanje
z delovanjem na en dotik
(predvajanje z enim dotikom)
Funkcije »BRAVIA« Sync
5 Izberite »ON« in nato pritisnite
• Ko kabel HDMI izključite ali spremenite povezavo,
upoštevajte navodila v razdelku »If your TV is
compatible with the 'Control for HDMI-Easy
Setting' function« (stran 80) ali »If your TV is not
compatible with the 'Control for HDMI-Easy
Setting' function« (stran 81).
• Preden izvedete funkcijo »Control for HDMI-Easy
Setting« v televizorju, morate najprej vklopiti
televizor in vso drugo povezano opremo, vključno
s tem sprejemnikom.
• Če po nastavitvi funkcije »Control for HDMI- Easy
Setting« oprema za predvajanje ne more delovati,
preverite nastavitev nadzora za HDMI v opremi za
predvajanje.
• Če povezana oprema ne podpira možnosti
»Control for HDMI-Easy Setting«, vendar še
vedno podpira »Control for HDMI«, morate
funkcijo nadzora za HDMI v povezani opremi
nastaviti pred izvedbo možnosti nadzora za
enostavno nastavitev HDMI iz televizorja.
Ko zaženete predvajanje opreme, povezane
s sprejemnikom prek povezave HDMI,
se delovanje sprejemnika in televizorja
poenostavi tako:
Sprejemnik in televizor
Vklop (če je v načinu pripravljenosti)
Preklopi na ustrezni vhod HDMI
Če možnost »Pass Through« nastavite na
»AUTO« ali »ON« (stran 95), nastavite
sprejemnik na način pripravljenosti, zvok in
slika pa se lahko predvajata le prek televizorja.
Opombe
• Funkcija sistemskega nadzora zvoka mora biti
vklopljena prek menija televizorja.
• Odvisno od televizorja se začetek vsebine morda
ne bo prikazal.
se nadaljuje
81SI
• Odvisno od nastavitev se morda sprejemnik ne bo
vklopil, ko je možnost »Pass Through« nastavljena
na »AUTO« ali »ON«.
Nasvet
Povezano opremo, kot sta predvajalnik Blu-ray Disc
ali DVD-predvajalnik, lahko izberete tudi iz menija
televizorja. Sprejemnik in televizor bosta samodejno
preklopila na ustrezni vhod HDMI.
Predvajanje zvoka televizorja
prek zvočnikov, ki so
priključeni v sprejemnik
(sistemski nadzor zvoka)
V zvoku iz televizorja lahko s preprostim
postopkom uživate prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom.
Funkcijo Sistemski nadzor zvoka lahko
upravljate prek TV-menija. Podrobnosti
najdete v navodilih za uporabo televizorja.
TV
Sprejemnik
Vklopi
• Vklop (če je
sistemski
v načinu
nadzor zvoka
pripravljenosti)
• Preklopi na
ustrezni vhod
HDMI
Zmanjša glasnost
televizorja
Oddaja zvok iz
televizorja
Funkcijo Sistemski nadzor zvoka lahko
uporabljate tudi na naslednji način.
• Če vklopite sprejemnik, ko je vklopljen
televizor, se bo funkcija Sistemski nadzor
zvoka samodejno vklopila, da bi oddajala
zvok iz televizorja prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom. Če pa izklopite
sprejemnik, se bo zvok oddajal prek
zvočnikov televizorja.
• Če se zvok televizorja predvaja prek
zvočnikov, ki so priključeni v sprejemnik,
lahko prek daljinskega upravljalnika
televizorja prilagodite glasnost ali začasno
izklopite zvok.
82SI
Opombi
• Če funkcija Sistemski nadzor zvoka ne deluje po
nastavitvah televizorja, glejte navodila za uporabo
televizorja.
• Kadar je možnost »Ctrl for HDMI« nastavljena na
»ON«, se bodo nastavitve »Audio Out« v meniju
HDMI Settings nastavile samodejno glede na
nastavitve sistemskega nadzora zvoka (stran 95).
Izklop sprejemnika prek
televizorja
(izklop napajanja sistema)
Če izklopite televizor z gumbom za vklop/
izklop na daljinskem upravljalniku televizorja,
se sprejemnik in povezana oprema samodejno
izklopita.
Televizor lahko izklopite tudi z daljinskim
upravljalnikom sprejemnika.
AV ?/1
Televizor
Pritisnite TV in nato AV ?/1.
Televizor, sprejemnik in povezana oprema
se izklopijo.
Opombi
• Pred uporabo funkcije za izklop napajanja
sistema vklopite funkcijo za spoj napajalnega
vira televizorja. Podrobnosti najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
• Povezane opreme morda ne bo mogoče izklopiti,
odvisno od njenega stanja. Podrobnosti najdete
v navodilih za uporabo povezane opreme.
• Če funkcijo za izklop napajanja sistema uporabljate
s televizorjem, ki ni znamke Sony, programirajte
daljinski upravljalnik v skladu z navodili
proizvajalca televizorja.
Uživanje v najboljšem
možnem zvočnem polju
za izbrani prizor
Upravljanje sprejemnika
z daljinskim upravljalnikom
televizorja
(izbira prizora)
(Upravljanje domačega kina)
Optimalna kakovost slike in zvočno polje
se samodejno nastavita glede na izbrani
TV-prizor.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
Če je s sprejemnikom povezan televizor,
ki podpira funkcijo »Home Theatre Control«,
se na zaslonu televizorja prikaže ikona za
spletne aplikacije.
Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko
preklopite vhodni vir sprejemnika ali zvočna
polja, Prilagodite lahko tudi raven glasnosti
osrednjega ali nizkotonskega zvočnika in
prilagodite nastavitve funkcij »Sound
Optimizer« (stran 63), »Dual Mono«
(stran 94) ali »A/V SYNC« (stran 94).
Opomba
Zvočnega polja morda ni mogoče preklopiti,
odvisno od televizorja.
Korespondenčna tabela
Nastavitev prizora
televizorja
Zvočno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Če želite uporabljati funkcijo za upravljanje
domačega kina, mora imeti televizor omogočen
dostop do širokopasovne storitve. Če želite več
informacij, preberite navodila za uporabo
televizorja.
Funkcije »BRAVIA« Sync
Animation
Opomba
83SI
Opombi
Ostale funkcije
Preklapljanje med digitalnim
in analognim zvokom
(INPUT MODE)
Kadar opremo povežete v digitalne in analogne
zvočne priključke na sprejemniku, lahko
način zvočnega vhoda fiksno nastavite na eno
od obeh možnosti, ali pa preklapljate z ene
možnosti na drugo, odvisno od vrste materiala,
ki si ga želite ogledati.
1
Obrnite INPUT SELECTOR na
sprejemniku, da izberete vhod.
Lahko uporabite tudi gumbe za vhod
na daljinskem upravljalniku.
2
Večkrat pritisnite gumb INPUT
MODE na sprejemniku, da
izberete način zvočnega vhoda.
Na zaslonu se prikaže izbrani način
zvočnega vhoda.
• AUTO: Prednost imajo digitalni zvočni
signali. Če obstaja več digitalnih povezav,
imajo prednost zvočni signali HDMI.
Če ni nobenega digitalnega zvočnega
signala, se izberejo analogni. Ko je izbran
vhod iz televizorja, imajo prednost signali
povratnega zvočnega kanala (ARC). Če
vaš televizor ne podpira funkcije ARC, se
izberejo digitalni optični zvočni signali.
Če funkcija nadzora za HDMI ni
vklopljena niti v sprejemniku niti
v televizorju, funkcija ARC ne deluje.
• COAX: Določi digitalne zvočne signale,
ki vstopajo v priključek DIGITAL
COAXIAL.
• OPT: Določi digitalne zvočne signale,
ki vstopajo v priključek DIGITAL
OPTICAL.
• ANALOG: Določi analogne zvočne
signale, ki vstopajo v priključke AUDIO
IN (L/R).
84SI
• Na zaslonu se glede na izbrani vhod prikaže »------«,
izbira drugih načinov pa ni mogoča.
• Kadar uporabljate možnost »A. DIRECT«, je zvočni
vhod nastavljen na «ANALOG«. Drugih načinov ni
mogoče izbrati.
Uporaba drugih video/avdio
vhodnih priključkov
(Input Assign)
Zvočne in/ali video signale lahko predodelite
drugim vhodnim priključkom.
Ko na novo dodelite vhodne priključke, lahko
z gumbom za vhod (ali gumbom INPUT
SELECTOR na sprejemniku) izberete opremo,
ki ste jo povezali.
Dodeljevanje vhoda
komponentnega videa in
digitalnega zvoka
Vhodna priključka COMPONENT VIDEO in
DIGITAL lahko dodelite drugemu vhodu, če
privzete nastavitve priključkov ne ustrezajo
povezani opremi.
Primer:
Ko DVD-predvajalnik priključite v vtičnici
OPTICAL SAT/CATV IN in COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Priključek OPTICAL SAT/CATV IN dodelite
možnosti »BD/DVD«.
– Priključke COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN 2) dodelite možnosti »BD/DVD«.
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
2
Izberite možnost »
Input« in
nato pritisnite
ali b.
3
Izberite ime vhoda, ki ga želite
dodeliti.
4
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
5
Izberite »Input Assign« in nato
pritisnite
ali b.
Prikaže se zaslon »Input Assign«.
6
Izberite video in/ali zvočne
signale, ki jih želite dodeliti
vhodu, ki ste ga izbrali v 3.
koraku z gumbi V/v/B/b.
7
Pritisnite
.
Ostale funkcije
se nadaljuje
85SI
Ime vhoda
Vhodni video COMP.1
priključki, ki jih
lahko dodelite COMP.2
CVBS
NONE
Vhodni zvočni BD COAX
priključki, ki jih
lahko dodelite SAT OPT
ANALOG
NONE
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/CD
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
a
a*
a*
–
a
a*
–
–
–
a*
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
a
a*
a*
a*
a
a*
–
–
–
–
* Privzeta nastavitev
Opombi
• Ko dodelite digitalni zvočni vhod, se bo morda nastavitev INPUT MODE spremenila samodejno.
• Za vsak vhod je dovoljena ena vnovična dodelitev.
86SI
Uporaba povezave z dvojno
ojačitvijo
1 Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
2
Izberite možnost »
in nato pritisnite
Settings«
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija Settings.
3
Izberite možnost »Speaker«
in nato pritisnite
ali b.
Izberite možnost »SP Pattern«
in nato pritisnite
ali b.
5
Izberite ustrezni vzorec zvočnika,
tako da ni nobenih prostorskih
zvočnikov na hrbtni in dvignjenih
zvočnikov na sprednji strani, ter
pritisnite
.
6
Izberite možnost »SB Assign«
in nato pritisnite
ali b.
7
Izberite »BI-AMP« in nato
pritisnite
.
Slike in zvoke iz opreme, povezane
s sprejemnikom, si lahko ogledujete tudi
v področjih, ki niso glavno področje.
Primer: v glavnem področju si lahko
ogledujete DVD, v področju 2 pa
poslušate CD.
Kadar uporabljate ponavljalnik IR
(ni priložen), lahko iz področja 2 upravljate
opremo v glavnem področju in sprejemnik
Sony v področju 2.
Upravljanje sprejemnika
iz področja 2
Če v priključek IR REMOTE povežete
ponavljalnik IR (ni priložen), vam daljinskega
upravljalnika ni treba usmerjati v sprejemnik.
Ponavljalnik IR uporabljajte, če sprejemnik
namestite na kraj, kjer ga signali iz daljinskega
upravljalnika ne bi mogli doseči.
Ostale funkcije
4
Uporaba večpodročnih funkcij
Isti signali, kot se oddajajo prek
priključkov SPEAKERS FRONT A, se
lahko oddajajo tudi prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Izhod iz menija
Pritisnite MENU.
Opombi
• Pred samodejnim umerjanjem nastavite možnost
»SB Assign« na »BI-AMP«.
• Če možnost »SB Assign« nastavite na »BI-AMP«,
nastavitve jakosti in razdalje zvočnikov za
prostorski zvok na hrbtni strani postanejo
neveljavne, uporabijo pa se nastavitve sprednjih
zvočnikov.
87SI
Vzpostavitev povezave s področjem 2
Oddaja zvok samo prek zvočnikov v področju 2 prek sprejemnika in dodatnega
ojačevalnika.
Glavno področje
Področje 2
STR-DN1030
C
C
A
B
IR
REMOTE
IN
ZONE 2 AUDIO
OUT
A Zvočna oprema
B Ponavljalnik IR (ni priložen)
C Zvočniki
D Ojačevalnik/sprejemnik Sony
88SI
D
B
RM-AAP079
Upravljanje sprejemnika iz področja 2
Naslednji postopki so opisani za povezovanje
ponavljalnika IR in upravljanje sprejemnika
v področju 2. Kadar ponavljalnik IR
ni povezan, ta sprejemnik uporabljajte
v glavnem področju.
AV ?/1
?/1
ZONE
Gumbi za
izbiro
vhoda
SOURCE
1
Vklopite glavni sprejemnik
(ta sprejemnik).
2
3
Vklopite sprejemnik v področju 2.
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljalnik preklopi na
področje 2.
• Ko je sprejemnik v stanju pripravljenosti (pritisnite
gumb ?/1 na daljinskem upravljalniku za izklop
tega sprejemnika), sprejemnik v področju 2 ostane
vklopljen. Če želite izklopiti vse sprejemnike, na
daljinskem upravljalniku hkrati pritisnite ?/1 in
AV ?/1 (SYSTEM STANDBY).
• Če je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
se indikator ON/STANDBY na sprednji plošči
zasveti oranžno, če je sprejemnik v področju 2
vklopljen.
• Prek priključkov ZONE 2 OUT se oddajajo
le signali iz opreme, povezane z analognimi
vhodnimi priključki. Iz opreme, ki je povezana le
z digitalnimi vhodnimi priključki, se ne oddajajo
nobeni signali.
• Vhode BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO 1,
VIDEO 2, TV, USB, AirPlay, HOME NETWORK
in SEN lahko izberete le v glavnem področju.
• Kadar je izbrana možnost SOURCE, se signali,
ki vstopajo v priključke HDMI IN, DIGITAL IN
ter v vrata USB, ne oddajajo prek priključkov
ZONE 2 OUT.
• Kadar je izbrana možnost SOURCE, se
zvočni signali iz možnosti USB, AirPlay,
Home Network in SEN ne oddajajo prek
priključkov ZONE 2 OUT.
• V glavnem področju in področju 2 lahko izberete
»FM« ali »AM«. Prednost ima možnost, ki ste jo
izbrali nazadnje, tudi če je bila v enem od področij
že izbrana druga možnost.
Ostale funkcije
4
Nasveti
Pritisnete gumb ?/1.
Funkcija področij je aktivirana.
5
Pritisnite gumbe za vhod,
da izberete želeni vir.
Za področje 2 se oddajajo le analogni
zvočni signali.
Kadar izberete možnost SOURCE,
se oddajajo signali trenutnega vhoda
v glavnem področju.
6
Nastavite primerno glasnost
s sprejemnikom v področju 2.
Izhod iz delovanja področja 2
Pritisnite ZONE in nato ?/1.
89SI
3
Prilagajanje nastavitev
Izberite želeni element menija
in nato pritisnite
.
Primer: Ko izberete »Auto Cal.«.
Uporaba menija Settings
Z menijem Settings lahko prilagodite različne
nastavitve za zvočnike, prostorske učinke itd.
Če želite meni sprejemnika prikazati na
zaslonu televizorja, se prepričajte, da je
sprejemnik v načinu »GUI MODE«, kar
naredite tako, da upoštevate korake v razdelku
»Vklop in izklop načina »GUI MODE««
(stran 48).
4
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Izberite želeni parameter in
pritisnite
.
Vrnitev na prejšnji zaslonski
prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT O.
MENU
1
Izhod iz menija
Pritisnite MENU.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu televizorja se prikaže meni.
Seznam menija Settings
2
V meniju izberite možnost
» Settings« in pritisnite
ali b ter vnesite način menija.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija Settings.
90SI
Meni Settings
Opis
Auto Cal.
Nastavi jakost ali razdaljo
zvočnikov in samodejno
opravi merjenje (stran 38).
Speaker
Ročna nastavitev položaja
zvočnika (stran 91).
Surround
Izbere zvočno polje in
prilagodi učinek prostorskega
zvoka, ki ga izberete (stran 93).
EQ
Prilagodi izenačevalnik (nizki/
visoki toni) (stran 94).
Audio
Nastavi različne zvočne
elemente (stran 94).
HDMI
Prilagodi nastavitve za zvok in
slike iz opreme, povezane z
vtičnicami HDMI (stran 95).
Network
Prilagodi nastavitve za
omrežje (stran 95).
System
Prilagodi nastavitve za sistem
sprejemnika (stran 98).
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
Meni Speaker Settings
Vsak zvočnik lahko prilagodite ročno.
Jakost zvočnikov lahko prilagodite tudi
po končanem samodejnem umerjanju.
Opomba
Nastavitve zvočnika veljajo le za trenutno
razporeditev.
x SP Pattern (vzorec zvočnikov)
Izberite »SP Pattern« glede na sistem
zvočnikov, ki ga uporabljate. Pred samodejnim
umerjanjem izberite vzorec zvočnikov.
x SB Assign (dodelitev zvočnika za
prostorski zvok na hrbtni strani)
Omogoča nastavitev priključkov SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BIAMP/FRONT B za dvojni ojačevalnik ali
sprednjo povezavo zvočnikov B.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Opomba
Ko spremenite povezavo iz možnosti dvojnega
ojačevalnika ali sprednje strani zvočnikov B na
povezavo zvočnikov za prostorski zvok na hrbtni
strani ali sprednje dvignjene zvočnike, nastavite
možnost »SB Assign« na »OFF« in nato znova
nastavite zvočnike. Glejte razdelek »Uporaba
funkcije AUTO CALIBRATION« (stran 38) ali
»Manual Setup« (stran 91).
.
2 Izberite »Lvl«.
3 Nastavite glasnost izbranega zvočnika
in nato pritisnite .
Glasnost lahko prilagajate od –10,0 do
+10,0 dB v korakih po 0,5 dB.
Opomba
Kadar je izbrano eno od zvočnih polj za glasbo, se iz
globokotonca ne oddaja nikakršen zvok, če so vsi
zvočniki v meniju Speaker Settings nastavljeni na
vrednost »Large«. Zvok se bo prek globokotonca vseeno
oddajal, če:
– ima digitalni vhodni signal signale LFE,
– so sprednji zvočniki ali zvočniki za prostorski
zvok nastavljeni na vrednost »Small«,
– je izbrana možnost »MULTI ST.«, »PLII MV«,
»PLII MS«, »PLIIx MV«, »PLIIx MS«, »PLIIz«,
»HD-D.C.S.« ali »P. AUDIO«.
Prilagajanje oddaljenosti
posameznega zvočnika od
položaja poslušalca
Razdaljo od mesta, kjer sedite, do vsakega
zvočnika (sprednji levi/desni, sprednji dvignjeni
levi/desni, sredinski, levi/desni za prostorski
zvok, levi/desni za prostorski zvok na hrbtni
strani, nizkotonski zvočnik) lahko prilagodite.
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi razdaljo od mesta, kjer
sedite, in nato pritisnite
.
2 Izberite »Dist«.
3 Nastavite razdaljo od izbranega zvočnika
Omogoča ročno prilagoditev nastavitev
posameznih zvočnikov na zaslonu »Manual
Setup«. Moč zvočnikov lahko prilagodite
tudi po končanem samodejnem umerjanju.
in nato pritisnite .
Oddaljenost lahko prilagodite v obsegu od
1 m 0 cm do 10 m 0 cm (od 3 čevljev in
3 palcev do 32 čevljev in 9 palcev) v korakih
po 10 cm (1 palec).
Prilagoditev ravni glasnosti
zvočnika
Nasvet
Prilagodite lahko jakost vsakega zvočnika
(sprednji levi/desni, sprednji dvignjeni levi/
desni, sredinski, levi/desni za prostorski zvok,
levi/desni za prostorski zvok na hrbtni strani,
nizkotonski zvočnik).
Po samodejnem umerjanju in shranjevanju rezultata
merjenja lahko prilagajate razdaljo v korakih po 1 cm.
Opombe
• Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku nekateri
parametri morda ne bodo na voljo.
• Ta funkcija ne deluje, kadar uporabljate možnost
»A. DIRECT«.
se nadaljuje
91SI
Prilagajanje nastavitev
x Manual Setup
želite prilagoditi jakost, in nato pritisnite
Prilagoditev velikosti
posameznega zvočnika
Prilagodite lahko velikost vsakega zvočnika
(sprednji levi/desni, sprednji dvignjeni levi/
desni, sredinski, levi/desni za prostorski zvok,
levi/desni za prostorski zvok na hrbtni strani).
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi velikost, in nato
pritisnite
.
2 Izberite »Size«.
3 Nastavite velikost izbranega zvočnika
in nato pritisnite
.
• Large: Če povežete velike zvočnike, ki
bodo učinkovito reproducirali frekvence
nizkih tonov, izberite možnost »Large«.
V običajnih primerih izberite možnost
»Large«.
• Small: Če je zvok popačen ali če ob
uporabi večkanalnega prostorskega
zvoka menite, da ni prostorskih učinkov,
izberite možnost »Small«, da vklopite
krogotok za preusmeritev nizkih tonov
in oddajanje frekvenc nizkih tonov
vsakega kanala iz nizkotonskega
zvočnika ali drugih zvočnikov »Large«.
Opomba
Ta funkcija ne deluje, kadar uporabljate možnost
»A. DIRECT«.
Nasveti
• Nastavitvi »Large« in »Small« za vsak zvočnik
določata, ali notranji zvočni procesor prekine
signal nizkih tonov iz tega kanala.
Ko so nizki toni odstranjeni iz kanala, krogotok
za preusmeritev nizkih tonov pošlje ustrezne
frekvence nizkih tonov v nizkotonski zvočnik
ali druge zvočnike »Large«.
Ker ima nizkotonski zvok določeno mero
usmerjenosti, je bolje, da ga ne prekinete, če
je mogoče. Zato lahko tudi majhne zvočnike
nastavite na velikost »Large«, če želite, da se prek
njih oddajajo frekvence nizkih tonov. Če pa po
drugi strani uporabljate velik zvočnik, a ne želite,
da se prek njega oddajajo frekvence nizkih tonov,
ga nastavite na velikost »Small«.
Če je zvok na splošno nižji od želenega,
vse zvočnike nastavite na velikost »Large«.
Če ni dovolj nizkih tonov, lahko moč nizkih
tonov povečate z izenačevalnikom.
92SI
• Nastavitev zadnjih prostorskih zvočnikov bo
enaka kot nastavitev prostorskih zvočnikov.
• Če je za sprednja zvočnika izbrana možnost
»Small«, se za osrednja, prostorska, zadnja
prostorska in sprednja dvignjena zvočnika
ravno tako nastavi možnost »Small«.
• Če ne uporabljate globokotonskega zvočnika,
se sprednji zvočniki samodejno nastavijo na
velikost »Large«.
x Crossover Freq (prehodna
frekvenca zvočnika)
Omogoča nastavitev prehodne frekvence
zvočnikov, za katere je bila v meniju Speaker
Settings velikost nastavljena na »Small«.
Po samodejnem umerjanju je za vsak zvočnik
nastavljena izmerjena prehodna frekvenca
zvočnika.
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi prehodno frekvenco,
in pritisnite
.
2 Prilagodite vrednost in nato pritisnite
.
x Test Tone
Na zaslonu »Test Tone« lahko izberete vrsto
preizkusnega tona.
Nasveta
• Če želite hkrati nastaviti moč vseh zvočnikov,
pritisnite MASTER VOL +/– ali 2 +/–.
Uporabite lahko tudi vrtljivi gumb MASTER
VOLUME na sprejemniku.
• Prilagojena vrednost je med prilagajanjem
prikazana na zaslonu televizorja.
Oddajanje preizkusnega tona
iz vsakega zvočnika
Preizkusni ton lahko iz zvočnikov oddajate
v zaporedju.
1 Izberite »Test Tone« in nato pritisnite
ali b.
2 Prilagodite parameter in nato pritisnite
• OFF
• AUTO: Preizkusni ton se iz vsakega
zvočnika odda v zaporedju.
.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Izberete lahko, kateri zvočniki
naj oddajajo preizkusni ton.
* Možnost »SB« se prikaže le, kadar je povezan
zvočnik za prostorski zvok na hrbtni strani.
3 Prilagodite jakost zvočnika in nato
pritisnite
.
x D.Range Comp (stiskanje
dinamičnega obsega)
Omogoča stiskanje dinamičnega obsega
zvočnega posnetka. To je zlasti uporabno, če
želite gledati filme ponoči pri nizki glasnosti.
Stiskanje dinamičnega obsega je mogoče pri
virih Dolby Digital.
• MAX: Dinamični obseg se močno stisne.
• STD: Dinamični obseg se stisne v tolikšni
meri, kot si je zamislil snemalni tehnik.
• AUTO: Dinamični obseg se stisne
samodejno.
• OFF: Dinamični obseg se ne stisne.
Nasvet
»STD« je standardna nastavitev in sproži rahlo
stiskanje. Zato vam priporočamo uporabo
nastavitve »MAX«. Ta nastavitev bistveno stisne
dinamični obseg in vam tako omogoča ogled filmov
ponoči pri nizki glasnosti. Za razliko od analognih
omejevalnikov so ravni predhodno določene in
omogočajo zelo naravno stiskanje.
x Distance Unit
Meni Surround Settings
1 Izberite »HD-D.C.S.« in nato pritisnite
ali b.
2 Izberite želeno vrsto učinka in nato
pritisnite .
Možnost HD-D.C.S. ima tri različne vrste:
Dynamic, Theater in Studio. Vsaka vrsta
ima drugačne ravni odbijanja in odmeva,
pri čemer je optimizirana tako, da ustreza
edinstvenosti posameznega prostora, okusa
in razpoloženja poslušalca.
• Dynamic: Ta nastavitev je primerna za
okolje, ki je odmevajoče, vendar v njem ni
občutka prostornosti (kjer je absorpcija
zvoka premajhna). Ta nastavitev
poudarja odmeve in reproducira
zvok velike in klasične kino dvorane.
Občutek prostornosti mešalnice
je tako poudarjen, pri tem pa se
ustvari edinstveno akustično polje.
• Theater: Ta nastavitev je primerna za
običajno dnevno sobo. Ta nastavitev
reproducira odmeve na enak način kot
v kinodvorani (mešalnici). Najbolj je
primerna za gledanje vsebine, posnete
na plošči Blu-ray Disc, ko želite doživeti
vzdušje kinodvorane.
• Studio: Ta nastavitev je primerna za
dnevno sobo z ustrezno zvočno opremo.
Ta nastavitev reproducira odmeve, ko je
izvorni zvok kinodvorane predelan za
ploščo Blu-ray Disc z glasnostjo, ki je
primerna za domačo uporabo. Nivo
odmeva je minimalen. Dialogi in zvočni
učinki so kljub temu reproducirani
slikovito.
Na zaslonu »Sound Field Setup« lahko izberete
zvočno polje in prilagodite raven učinka itd.
Za podrobnosti o zvočnem polju glejte razdelek
»Predvajanje zvočnih učinkov« (stran 60).
Opomba
Elementi nastavitve, ki jih lahko prilagajate
v posameznem meniju, se razlikujejo glede
na zvočno polje.
93SI
Prilagajanje nastavitev
Omogoča izbiranje enote merjenja za
nastavljanje razdalj.
• FEET: Razdalja se prikaže v čevljih.
• METER: Razdalja se prikaže v metrih.
Prilagoditev ravni učinka
za možnost HD-D.C.S.
Meni EQ Settings
Za nastavitev kakovosti tonov (raven nizkih/
visokih tonov) sprednjih zvočnikov lahko
uporabite naslednje parametre.
• Nizki toni
• Visoki toni
Nizki toni
Visoki toni
Raven
(dB)
Frekvenca
(Hz)
Opomba
Ta funkcija ne deluje, kadar uporabljate možnost
»A. DIRECT«.
Meni Audio Settings
Nastavitve zvoka lahko prilagodite po meri.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcija D.L.L. je tehnologija v lasti
podjetja Sony, ki omogoča predvajanje
nizkokakovostnih digitalnih in analognih
zvočnih signalov v visoki kakovosti.
• AUTO 1: Ta funkcija je na voljo za
zvočne oblike zapisa s stiskanjem
z izgubo in analogne zvočne signale.
• AUTO 2: Ta funkcija je na voljo za
linearne signale PCM ter zvočne oblike
zapisa s stiskanjem z izgubo in analogne
zvočne signale.
• OFF
Opomba
Ta funkcija deluje, kadar je izbrana možnost »2CH
ST.«, »A.F.D. AUTO«, »MULTI ST.« ali »HP 2CH«.
Kljub temu pa ta funkcija ne deluje, če se sprejemajo:
– Izbran je vhod »FM TUNER« ali »AM TUNER«.
– Sprejemajo se signali Linear PCM s frekvenco
vzorčenja, različno od 44,1 kHz.
94SI
– Sprejemajo se signali Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD
Master Audio ali DTS-HD High Resolution
Audio.
– Ko je vključena omrežna funkcija, se sprejemajo
signali s frekvenco vzorčenja, različno od 44,1 kHz.
x A/V Sync (sinhroniziranje
zvočnega in video izhoda)
Omogoča zakasnitev oddajanja zvoka za
zmanjšanje zamika med oddajanjem zvoka
in vidnim prikazom.
Ta funkcija je uporabna, če uporabljate velik
zaslon LCD, plazemski zaslon ali projektor.
• HDMI AUTO: Časovni zamik med
oddajanjem zvoka in vidnim prikazom za
monitor, povezan prek možnosti HDMI,
se bo samodejno prilagodil glede na
informacije za televizor. Ta funkcija je
na voljo le, če monitor podpira funkcijo
A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Zamik lahko prilagajate
od 0 ms do 300 ms v korakih po 10 ms.
Opombi
• Ta funkcija ne deluje, kadar uporabljate možnost
»A. DIRECT«.
• Zakasnitev je lahko različna; odvisno od nastavitev
oblike zapisa zvoka, zvočnega polja, vzorca
postavitve zvočnikov in razdalje zvočnikov.
x Dual Mono (izbira jezika
digitalnega oddajanja)
Omogoča izbiro jezika, ki ga želite poslušati
pri dvojnem predvajanju zvoka digitalnega
oddajanja, kadar je ta funkcija na voljo.
Ta funkcija deluje le za vire Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvok glavnega jezika se bo
oddajal prek sprednjega levega zvočnika,
zvok sekundarnega jezika pa istočasno
prek sprednjega desnega zvočnika.
• MAIN: Predvaja se zvok glavnega jezika.
• SUB: Predvaja se zvok sekundarnega jezika.
Opombe
Prilagodite lahko zahtevane nastavitve za
opremo, povezano s priključki HDMI.
• Ta funkcija ni na voljo, če je možnost
»Ctrl for HDMI« nastavljena na »OFF«.
• Če je izbrana možnost »AUTO«, lahko oddajanje
slike in zvoka v televizor traja nekoliko dlje
kot takrat, ko je izbrana možnost »ON«.
x Ctrl for HDMI (Control for HDMI)
x Audio Out
Omogoča vklop in izklop funkcije nadzora
za HDMI. Podrobnosti najdete v razdelku
»Priprava za funkcijo »BRAVIA« Sync«
(stran 80).
• ON
• OFF
Omogoča nastavitev izhodnih zvočnih
signalov HDMI iz opreme za predvajanje,
povezane s sprejemnikom prek povezave
HDMI.
• AMP: Zvočni signali HDMI se iz opreme
za predvajanje oddajajo le v zvočnike,
povezane s sprejemnikom. Večkanalni
zvok lahko predvajate v obliki, v kateri je.
Meni HDMI Settings
Opombi
• Kadar možnost »Ctrl for HDMI« nastavite
na »ON«, se lahko možnost »Audio Out«
spremeni samodejno.
• Če je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
se indikator ON/STANDBY na sprednji plošči
zasveti oranžno, če je možnost »CTRL for HDMI«
nastavljena na »ON«.
x Pass Through
• TV+AMP: Zvok se oddaja iz zvočnika
televizorja in prek zvočnikov, povezanih
s sprejemnikom.
Opombi
• Kakovost zvoka opreme za predvajanje je
odvisna od kakovosti zvoka televizorja, denimo
od števila kanalov, frekvence vzorčenja itd.
Če ima televizor stereo zvočnike, se zvok, ki
se oddaja iz sprejemnika, ravno tako oddaja
v stereo obliki, tudi če predvajate večkanalni vir.
• Če povežete sprejemnik z video opremo
(projektor itd.), se zvok morda ne bo predvajal.
V tem primeru izberite možnost »AMP«.
Prilagajanje nastavitev
Omogoča oddajanje signalov HDMI
v televizor, tudi če je sprejemnik v načinu
pripravljenosti.
• ON: Kadar je sprejemnik v načinu
pripravljenosti, neprekinjeno oddaja signale
HDMI prek priključka HDMI TV OUT na
sprejemniku.
• AUTO: Kadar je televizor vklopljen,
ko je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
sprejemnik oddaja signale HDMI prek
vtičnice HDMI TV OUT na sprejemniku.
Podjetje Sony priporoča to nastavitev,
če uporabljate televizor Sony, združljiv
s funkcijo »BRAVIA« Sync. Ta nastavitev
v primerjavi z nastavitvijo »ON« varčuje
z energijo v načinu pripravljenosti.
• OFF: Sprejemnik ne oddaja signalov HDMI,
ko je v načinu pripravljenosti. Vklopite
sprejemnik, če želite s televizorjem
predvajati vsebine prek povezane opreme.
Ta nastavitev v primerjavi z nastavitvijo
»ON« varčuje z energijo v načinu
pripravljenosti.
Opomba
Kadar je možnost »Audio Out« nastavljena
na »AMP«, se zvočni signali ne oddajajo prek
zvočnika televizorja.
Meni Network Settings
Prilagodite lahko nastavitve za omrežje.
Meni Network Settings je na voljo le, kadar
je izbrana funkcija Home Network ali SEN.
x Settings
Omogoča opravljanje omrežnih nastavitev.
Podrobnosti najdete v razdelku
»Konfiguriranje omrežnih nastavitev
sprejemnika« (stran 43).
• Wireless LAN Settings
• Wired LAN Settings
se nadaljuje
95SI
x Information
Za omrežje lahko preverite omrežne
informacije.
Preverjanje omrežnih informacij
1 Izberite »Information« in nato
pritisnite
.
2 Izberite element nastavitve, ki ga
želite preveriti, in nato pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikažejo
informacije o trenutni nastavitvi.
Preverite lahko nastavitve* za možnosti
»Connection«, »SSID«, »Security Setup«,
»IP Settings«, »IP Address«, »Subnet
Mask«, »Default Gateway«, »DNS
Settings«, »Primary DNS«, »Secondary
DNS«, »Proxy Settings«, »Proxy Address«,
»Port Number« in »MAC Address«.
* Elementi nastavitve se med nastavitvijo
razlikujejo, odvisno od omrežne opreme
in vrste povezave.
Nastavitev samodejnega
dovoljenja dostopa
1 Izberite »Access Settings« in nato
pritisnite
.
2 Izberite »Auto Access« in nato
pritisnite
.
3 Izberite »Allow« ali »Not Allow« in nato
pritisnite
.
• Allow: Dostop do tega sprejemnika je
dovoljen vsem napravam v domačem
omrežju.
Ta sprejemnik lahko zažene funkcijo
PARTY kot gostiteljska naprava in se
na zahtevo pridruži funkciji PARTY
kot gostujoča naprava.
• Not Allow: Sprejemnik omejuje novo
napravo, ki dostopa do njega.
Kadar v domače omrežje povezujete
novo napravo, jo dodajte na seznam
naprav in nastavite dovoljenje dostopa
(stran 97).
x PARTY STREAMING
Opomba
Sprejemnik lahko nastavite tako, da
uporablja funkcijo PARTY STREAMING.
Na seznam naprav lahko dodate do 20 naprav.
Če je že registriranih 20 naprav, se prikaže sporočilo
»Device Full« in dodajanje nove naprave na seznam
ni mogoče. V tem primeru s seznama izbrišite
naprave, ki jih ne potrebujete (stran 97).
1 Izberite »PARTY STREAMING« in nato
pritisnite
.
2 Izberite »On« ali »Off« in nato
pritisnite
.
• On: Druge naprave v domačem
omrežju lahko zaznajo sprejemnik.
Sprejemnik lahko zažene ali zapre
funkcijo PARTY oziroma se pridruži
funkciji PARTY ali jo zapusti.
• Off: Druge naprave v domačem omrežju
lahko zaznajo sprejemnik.
Sprejemnik ne more zagnati ali zapreti
funkcije PARTY oziroma se ne more
pridružiti funkciji PARTY ali je zapustiti.
x Access Settings
Za naprave na seznamu naprav lahko nastavite
omejitev ali dovoljenje dostopa.
96SI
Dodajanje naprav na seznam
naprav
1 Izberite »Access Settings« in nato
pritisnite
.
2 Izberite »Control Device« in nato
pritisnite
.
Seznam registriranih naprav se
prikaže na zaslonu televizorja.
3 Izberite »Add Device« in nato
pritisnite
.
4 Izberite želeno napravo in nato
pritisnite
.
Izbrana naprava se doda na seznam naprav.
Podrobnosti o nastavljanju dovoljenja
dostopa najdete v razdelku »Nastavitev
dovoljenja dostopa za naprave« (stran 97).
Nastavitev dovoljenja dostopa
za naprave
Preklic registracije
Za napravo na seznamu naprav lahko
nastavite dovoljenje dostopa. V domačem
omrežju se prepoznajo le naprave,
nastavljene na možnost »Allow«.
Opomba
V 2. koraku izberite »Cancel« in nato pritisnite
Na seznam naprav lahko dodate do 5 oddaljenih
predstavnostnih naprav. Če je že registriranih
5 naprav, se prikaže sporočilo »Device Full« in
dodajanje nove naprave na seznam ni mogoče.
V tem primeru s seznama izbrišite naprave, ki
jih ne potrebujete (stran 97).
1 Izberite »Access Settings« in nato
pritisnite
.
2 Izberite »Control Device« in nato
x Registered Media Remote Devices
pritisnite
.
Seznam registriranih naprav se prikaže
na zaslonu televizorja.
Omogoča preverjanje seznama registriranih
oddaljenih predstavnostnih naprav.
Sprejemnik lahko nadzirajo le registrirane
naprave.
3 Izberite želeno napravo in nato
pritisnite
.
4 Izberite »Access« in nato pritisnite
Brisanje registriranih oddaljenih
predstavnostnih naprav
s seznama naprav
.
5 Izberite »Allow« ali »Not Allow« in nato
pritisnite
.
.
1 Izberite »Registered Media Remote
Brisanje naprave s seznama
V 4. koraku izberite »Delete« in nato pritisnite
Na potrditvenem zaslonu izberite »OK« in nato
pritisnite
.
.
x Media Remote Device Registration
Omogoča registriranje oddaljenih
predstavnostnih naprav.
.
3 Izberite »Delete« in nato pritisnite
.
4 Izberite »OK« in nato pritisnite
.
Izbrana naprava se izbriše s seznama
naprav.
1 Izberite »Media Remote Device
Prilagajanje nastavitev
.
x Device Name
2 Izberite »Start Registration« in nato
pritisnite
.
Sprejemnik začne zaznavati oddaljene
predstavnostne naprave, ki so na voljo
za registracijo.
Na zaslonu televizorja se prikaže oznaka
»Connecting«.
Izberite »Registration« na oddaljeni
predstavnostni napravi.
Če se v 30 sekundah ne zazna nobena
naprava, bo sprejemnik prekinil
registracijo.
3 Izberite »Finish« in nato pritisnite
2 Izberite napravo, ki jo želite izbrisati,
in nato pritisnite
Registriranje oddaljenih
predstavnostnih naprav
Registration« in nato pritisnite
Devices« in nato pritisnite
.
Seznami registriranih oddaljenih
predstavnostnih naprav se prikažejo
na zaslonu televizorja.
Omogoča dodelitev imena naprave
sprejemniku v dolžini do 30 znakov, tako
da bodo sprejemnik v domačem omrežju
druge naprave zlahka prepoznale.
Dodelitev imena naprave
1 Izberite »Device Name« in nato
pritisnite
.
2 Pritisnite
, da izberete trenutno
ime naprave.
.
se nadaljuje
97SI
3 Pritisnite SHIFT in nato številski/besedilni
gumb, da vnesete ime naprave.
4 Pritisnite
Meni System Settings
.
Nastavitve sprejemnika lahko prilagodite.
Nasvet
Privzeto ime naprave je »STR-DN1030 ******«.
»******« je zadnjih 6 številk naslova MAC
sprejemnika.
x Auto Standby
Kadar je način »Network Standby« nastavljen
na »On«, lahko sprejemnik vedno povezujete
in nadzirate prek omrežja.
Omogoča nastavitev sprejemnika, da
samodejno preklopi v način pripravljenosti,
kadar ga ne uporabljate ali kadar vanj ne
vstopajo nobeni signali.
• ON: Preklopi v način pripravljenosti po
približno 30 minutah.
• OFF: Ne preklopi v način pripravljenosti.
1 Izberite »Network Standby« in nato
Opombi
x Network Standby
pritisnite
.
2 Izberite »Off« ali »On« in nato
pritisnite
.
• Off: Če je sprejemnik v načinu
pripravljenosti, se omrežna funkcija
izklopi. Ko sprejemnik znova vklopite,
traja dlje, da začne znova delovati.
• On: Omrežna funkcija deluje, tudi če
je sprejemnik v načinu pripravljenosti
in nadaljuje z delovanjem, kadar ga
nadzirate prek omrežja.
Opomba
Če je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
se indikator ON/STANDBY na sprednji plošči
zasveti oranžno, če je možnost »Network Standby«
nastavljena na »On«.
x Software Update
Programsko opremo sprejemnika lahko
posodobite na najnovejšo različico.
Več informacij je na voljo v razdelku
»Posodabljanje programske opreme«
(stran 76).
Preverjanje različice programske
opreme
1 Izberite »Software Update« in nato
pritisnite
.
2 Izberite »Version« in nato pritisnite
.
Različica programske opreme se prikaže
na zaslonu televizorja.
98SI
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– Izbran je vhod »FM TUNER«, »AM TUNER«,
»HOME NETWORK«, »AirPlay« ali »SEN«.
– Uporabljate funkcijo PARTY STREAMING.
– Programska oprema sprejemnika se posodablja.
• Če hkrati uporabljate samodejni način
pripravljenosti in časovnik za spanje, ima časovnik
za spanje prednost.
Uporaba brez povezovanja
s televizorjem
Ta sprejemnik lahko upravljate prek zaslona,
tudi če televizor ni povezan s sprejemnikom.
AMP
Uporaba menija na zaslonu
Večkrat pritisnite GUI MODE,
da izberete možnost »GUI OFF«.
Sprejemnik se preklopi v način prikaza na
sprednji plošči.
1
2
3
Pritisnite AMP.
4
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
parameter, ki ga želite
prilagoditi, in nato pritisnite
ali b.
5
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
želeno nastavitev, in nato
pritisnite
.
DISPLAY
GUI MODE
V/v/B/b,
Pritisnite MENU.
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
želeni meni, in nato pritisnite
ali b.
Vrnitev na prejšnji prikaz na
zaslonu
RETURN/
EXIT O
MENU
Pritisnite B ali RETURN/EXIT O.
Izhod iz menija
Pritisnite MENU.
Opomba
99SI
Prilagajanje nastavitev
Na zaslonu bodo morda nekateri parametri in
nastavitve videti zamegljeno. To pomeni, da niso na
voljo ali pa so fiksni in jih ni mogoče spreminjati.
Pregled menijev
V posameznem meniju so na voljo naslednje možnosti. Podrobnosti o krmarjenju po menijih
najdete v razdelku strani 99.
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Nastavitve
samodejnega
umerjanja
[<AUTO CAL>]
Zagon samodejnega umerjanja
[A.CAL START]
Nastavitve
glasnosti
[<LEVEL>]
100SI
Settings
Privzeta
nastavitev
Vrsta samodejnega umerjanjaa)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
ENGINEER
Preizkusni tonb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Jakost sprednjega levega
zvočnikab)
[FL LEVEL]
od FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
FL 0 dB
Jakost sprednjega desnega
zvočnikab)
[FR LEVEL]
od FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
FR 0 dB
Jakost sredinskega zvočnikab)
[CNT LEVEL]
od CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
CNT 0 dB
Jakost levega zvočnika za
prostorski zvokb)
[SL LEVEL]
od SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SL 0 dB
Jakost desnega zvočnika za
prostorski zvokb)
[SR LEVEL]
od SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SR 0 dB
Jakost zvočnika za prostorski
zvok na hrbtni stranib)
[SB LEVEL]
od SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SB 0 dB
Jakost levega zvočnika za
od SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
prostorski zvok na hrbtni stranib) (v korakih po 0,5 dB)
[SBL LEVEL]
SBL 0 dB
od SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
Jakost desnega zvočnika za
prostorski zvok na hrbtni stranib) (v korakih po 0,5 dB)
[SBR LEVEL]
SBR 0 dB
Jakost sprednjega levega
dvignjenega zvočnikab)
[LH LEVEL]
od LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
LH 0 dB
Jakost sprednjega desnega
dvignjenega zvočnikab)
[RH LEVEL]
od RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
RH 0 dB
Jakost nizkotonskega zvočnikab) od SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
[SW LEVEL]
(v korakih po 0,5 dB)
SW 0 dB
Stiskanje dinamičnega obsega
[D. RANGE]
COMP. AUTO
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Settings
Privzeta
nastavitev
Nastavitve
zvočnikov
[<SPEAKER>]
Vzorec zvočnikov
[SP PATTERN]
od 5/2,1 do 2/0
(20 vzorcev)
3/4.1
Velikost sprednjih zvočnikovb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost sredinskega zvočnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost zvočnikov za prostorski LARGE, SMALL
zvokb)
[SUR SIZE]
LARGE
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost sprednjih dvignjenih
zvočnikovb)
[FH SIZE]
Dodelitev zadnjega prostorskega SPK B, BI-AMP, OFF
zvočnikad)
[SB ASSIGN]
OFF
od FL 1,00 m do FL 10,00 m
(od FL 3’3” do FL 32’9”)
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Oddaljenost sprednjega desnega od FR 1,00 m do FR 10,00 m
(od FR 3’3” do FR 32’9”)
zvočnikab)
[FR DIST.]
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Oddaljenost sprednjega levega
zvočnikab)
[FL DIST.]
Oddaljenost sredinskega
zvočnikab)
[CNT DIST.]
od CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
(od CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Oddaljenost desnega
prostorskega zvočnikab)
[SR DIST.]
od SR 1,00 m do SR 10,00 m
(od SR 3’3” do SR 32’9”)
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Oddaljenost zadnjega
prostorskega zvočnikab) [SB
DIST.]
od SB 1,00 m do SB 10,00 m
(od SB 3’3” do SB 32’9”)
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Oddaljenost zadnjega levega
prostorskega zvočnikab)
[SBL DIST.]
od SBL 1,00 m do SBL 10,00 m
(od SBL 3’3” do SBL 32’9”)
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Oddaljenost zadnjega desnega
prostorskega zvočnikab)
[SBR DIST.]
od SBR 1,00 m do SBR 10,00 m
(od SBR 3’3” do SBR 32’9”)
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Oddaljenost sprednjega levega
dvignjenega zvočnikab)
[LH DIST.]
od LH 1,00 m do LH 10,00 m
(od LH 3’3” do LH 32’9”)
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Oddaljenost sprednjega desnega od RH 1,00 m do RH 10,00 m
dvignjenega zvočnikab)
(od RH 3’3” do RH 32’9”)
[RH DIST.]
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Oddaljenost nizkotonskega
zvočnikab)
[SW DIST.]
od SW 1,00 m do SW 10,00 m
(od SW 3’3” do SW 32’9”)
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Enota za merjenje razdalje
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Prilagajanje nastavitev
Oddaljenost levega prostorskega od SL 1,00 m do SL 10,00 m
(od SL 3’3” do SL 32’9”)
zvočnikab)
[SL DIST.]
(korak po 0,1 m (1 palec))e)
se nadaljuje
101SI
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Settings
Privzeta
nastavitev
Prehodna frekvenca sprednjih
zvočnikovg)
[FRT CROSS]
od CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(korak po 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Prehodna frekvenca sredinskega od CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(korak po 10 Hz)
zvočnikag)
[CNT CROSS]
CROSS 120 Hz
Prehodna frekvenca prostorskih od CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(korak po 10 Hz)
zvočnikovg)
[SUR CROSS]
CROSS 120 Hz
od CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(korak po 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Surround settings Raven učinkah)
[<SURROUND>] [EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Nastavitve EQ
[<EQ>]
Moč nizkih tonov sprednjih
zvočnikov
[BASS]
od BASS –10 dB do BASS +10 dB
(v korakih po 1 dB)
BASS 0 dB
Moč visokih tonov sprednjih
zvočnikov
[TREBLE]
od TREBLE –10 dB do TREBLE +10 dB TREBLE 0 dB
(v korakih po 1 dB)
Način sprejema postaj FM
[FM MODE]
STEREO, MONO
Poimenovanje vnaprej
nastavljenih postaj
[NAME IN]
Podrobnosti najdete v razdelku
»Poimenovanje vnaprej nastavljenih
postaj (Name Input)« (stran 59).
Prehodna frekvenca sprednjih
zvočnikov za visoke toneg)
[FH CROSS]
Nastavitve
radijskega
sprejemnika
[<TUNER>]
Zvočne nastavitve Digital Legato Linear
[<AUDIO>]
[D.L.L.]
Nastavitve
videoposnetkov
[<VIDEO>]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
D.L.L. AUTO1
Sinhronizira zvočni in video
izhod
[A/V SYNC]
od 0 ms do 300 ms (v korakih po
10 ms), HDMI AUTO
0 ms
Izbira jezika digitalnega
oddajanja
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dodeljevanje vhoda digitalnega
zvoka
[A. ASSIGN]
Podrobnosti najdete v razdelku
»Uporaba drugih video/avdio
vhodnih priključkov (Input Assign)«
(stran 84).
Dodelitev video vhoda
[V. ASSIGN]
Podrobnosti najdete v razdelku
»Uporaba drugih video/avdio
vhodnih priključkov (Input Assign)«
(stran 84).
Nastavitve HDMI Control for HDMI
[<HDMI>]
[CTRL: HDMI]
102SI
STEREO
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Pass Through
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Izhod zvoka
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Sistemske
nastavitve
[<SYSTEM>]
Samodejni način pripravljenosti STBY ON, STBY OFF
[AUTO STBY]
Poimenovanje vhodov
[NAME IN]
Settings
Privzeta
nastavitev
STBY ON
Podrobnosti najdete v razdelku
»Poimenovanje vhodnega vira
(Name Input)« (stran 50).
a)
To nastavitev lahko izberete le po tem, ko ste izvedli samodejno umerjanje in shranili nastavitve.
Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku nekateri parametri ali nastavitve morda ne bodo na voljo.
c) xxx predstavlja kanal zvočnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Ta parameter lahko izberete le, če možnost »SP PATTERN« ni nastavljena na možnost z zadnjim
zvočnikom za prostorski zvok ali sprednjimi dvignjenimi zvočniki (stran 37).
e) Po izvedbi samodejnega umerjanja in shranjevanju rezultata merjenja lahko prilagajate razdaljo
le v korakih po 0,01 metra.
f)
»FEET« za modele v ZDA in Kanadi.
g) Ta parameter lahko izberete le, če je zvočnik nastavljen na velikost »SMALL«.
h)
Ta parameter lahko izberete le, če za zvočno polje izberete »HD-D.C.S.«.
b)
Prilagajanje nastavitev
se nadaljuje
103SI
Ogled informacij na zaslonu
Zaslon prikazuje številne informacije o stanju
sprejemnika, kot je zvočno polje.
Uporaba daljinskega upravljalnika
1 Izberite vhod, za katerega želite preveriti
Programiranje daljinskega
upravljalnika
informacije.
2 Pritisnite AMP in nato večkrat pritisnite
DISPLAY.
Vsakič, ko pritisnete DISPLAY, se zaslon
spreminja v naslednjem krožnem
zaporedju.
Indeksno ime vhoda* Izbrani vhod t
Trenutno uporabljeno zvočno polje t
Raven glasnosti t Informacije o
pretakanju**
Kadar poslušate radio FM in AM
Ime prednastavljene postaje* tt
Frekvenca t Trenutno uporabljeno
zvočno polje t Raven glasnosti
Pri sprejemanju oddajanj RDS
Ime storitve programa ali prednastavljeno
ime postaje* t Frekvenca, pas in vnaprej
nastavljeno število t Trenutno
uporabljeno zvočno polje t Raven
glasnosti
* Indeksno ime se prikaže le, če ste ga dodelili
vhodu ali prednastavljeni postaji.
Indeksno ime se ne prikaže, če ste vnesli
le presledke ali če je enako imenu vhoda.
** Informacije o pretakanju se morda ne bodo
prikazale.
Opomba
Daljinski upravljalnik lahko prilagodite tako,
da bo ustrezal opremi, ki je priključena na
sprejemnik. Lahko ga programirate tudi za
upravljanje opreme, ki je ne proizvaja Sony,
ter opreme podjetja Sony, ki je z daljinskim
upravljalnikom običajno ni mogoče upravljati.
Preden začnete, upoštevajte, da:
– Nastavitev gumbov za izbiro vhoda TUNER,
USB, AirPlay, HOME NETWORK,
SOURCE in SEN ne morete spreminjati.
– Daljinski upravljalnik lahko upravlja samo
tisto opremo, ki sprejema infrardeče signale
za brezžično upravljanje.
RM SET
UP
SHIFT
Gumbi za
izbiro
vhoda
Ko je na zaslonu prikazano »GUI MODE«,
zaslona ne morete preklapljati. Večkrat pritisnite
GUI MODE, da izberete možnost »GUI OFF«.
104SI
TV
Številski
gumbi
ENT/MEM
1
Znak ali oznake se v nekaterih jezikih morda ne
bodo prikazali.
Nasvet
AV ?/1
Pridržite gumb RM SET UP, nato
pritisnite AV ?/1.
Gumb RM SET UP počasi utripa.
2
Pritisnite gumb za izbiro vhoda za
opremo, ki jo želite programirati.
Če želite na primer programirati
videorekorder, ki je povezan s priključki
VIDEO 1, pritisnite gumb VIDEO 1.
Gumba RM SET UP in SHIFT zasvetita.
3
Številsko kodo vnesite
s številskimi gumbi.
Če obstaja več kod, vnesite tisto, ki ustreza
opremi, vključno s televizorjem.
Številske kode, ki ustrezajo opremi,
poiščite v tabelah na straneh
strani 105–108.
Opomba
Za gumb televizorja veljajo samo kode med
501 in 577.
4
Pritisnite gumb ENT/MEM.
Ko je veljavnost številske kode preverjena,
gumb RM SET UP dvakrat počasi utripne
in daljinski upravljalnik samodejno konča
način za programiranje.
5
Ostalo opremo programirate
tako, da ponovite postopek od 1.
do 4. koraka.
Opomba
Ko je številski gumb pritisnjen, gumb RM SET UP
ne sveti.
Številske kode, ki ustrezajo opremi,
in proizvajalec opreme
Opremo, ki je ne proizvaja Sony, ter
opremo podjetja Sony, ki je z daljinskim
upravljalnikom običajno ni mogoče upravljati,
lahko programirate s številskimi kodami
v spodnjih tabelah. Signal iz daljinskega
upravljalnika, ki ga oprema sprejme, je
odvisen od modela in leta izdelave, zato je
opremi mogoče dodeliti več številskih kod.
Če programiranje daljinskega upravljalnika
z eno od teh kod ne uspe, poskusite z drugimi
kodami.
Opombe
• Številske kode temeljijo na najnovejših
informacijah, ki so na voljo za posamezno
blagovno znamko. Kljub temu se lahko zgodi,
da se oprema ne bo odzivala na nekatere kode
oziroma na vse kode.
• Pri določeni opremi nekateri gumbi za izbiro
vhoda na daljinskem upravljalniku morda ne
bodo na voljo.
Upravljanje predvajalnika CD-jev
Preklic programiranja
Med katerim koli korakom pritisnite gumb
RM SET UP. Daljinski upravljalnik samodejno
konča način za programiranje.
Omogočanje vhoda po končanem
programiranju
Želeni vhod omogočite tako, da pritisnete
programirani gumb.
Proizvajalec
Kode
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
115
Če programiranje ni uspešno,
preverite naslednje:
PHILIPS
116
PIONEER
117
• Če gumb RM SET UP v 1. koraku ne zasveti,
baterije niso dovolj napolnjene. Zamenjajte
obe bateriji.
• Če med vnašanjem številske kode gumb
RM SET UP petkrat hitro zasveti, je prišlo
do napake.
Ponovite postopek od 1. koraka naprej.
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Uporaba daljinskega
upravljalnika
PANASONIC
Upravljanje komponente DAT
Proizvajalec
Kode
SONY
203
PIONEER
219
se nadaljuje
105SI
Proizvajalec
Kode
Upravljanje predvajalnika
DVD-jev
SONY
201, 202
Proizvajalec
Kode
DENON
204, 205
SONY
401, 402, 403
KENWOOD
206, 207, 208, 209
BROKSONIC
424
NAKAMICHI
210
DENON
405
PANASONIC
216
HITACHI
416
PHILIPS
211, 212
JVC
415, 423
213, 214
MITSUBISHI
419
TECHNICS
215, 216
ORITRON
417
YAMAHA
217, 218
PANASONIC
406, 408, 425
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
Upravljanje predvajalnika kaset
PIONEER
Upravljanje predvajalnika MD
Proizvajalec
Kode
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Upravljanje snemalnika HDD
Proizvajalec
Kode
SONY
307, 308, 309
Upravljanje predvajalnika/
snemalnika Blu-ray Disc
Proizvajalec
Kode
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
335
SAMSUNG
336
LG
337
RCA
414
SAMSUNG
416, 422
TOSHIBA
404, 421
ZENITH
418, 420
Upravljanje snemalnika DVD-jev
Proizvajalec
Kode
SONY
401, 402, 403
Upravljanje komponente DVD/
VCR COMBO
Proizvajalec
Kode
SONY
411
Upravljanje komponente DVD/
HDD COMBO
Proizvajalec
Kode
SONY
401, 402, 403
Upravljanje digitalnega video
snemalnika PSX
Upravljanje televizorja
Proizvajalec
Kode
Proizvajalec
Kode
SONY
313, 314, 315
SONY
501, 502
AIWA
501, 536, 539
AKAI
503
AOC
503
CENTURION
566
106SI
CORONADO
517
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
Proizvajalec
Kode
Proizvajalec
Kode
DAYTRON
517, 566
THOMSON
530, 537, 547, 549
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN
FISHER
508, 545
530, 537, 538, 547,
549, 558
FUNAI
548
TEKNIKA
517, 518, 567
FUJITSU
528
WARDS
503, 517, 566
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
GRUNDIG
511, 533, 534
GE
503, 509, 510, 544
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
Proizvajalec
503, 515, 517, 518,
544, 566
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
MAGNAVOX
Upravljanje predvajalnika LD
Kode
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
Upravljanje predvajalnika VCD
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
Proizvajalec
Kode
SONY
605
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
Upravljanje videorekorderja
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
Proizvajalec
Kode
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
SONY
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
701, 702, 703, 704,
705, 706
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
PORTLAND
503
EMERSON
750
QUASAR
509, 535
FISHER
717, 720
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
GOLDSTAR/LG
723, 753
HITACHI
722, 725, 729, 741
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
SCOTT
503, 566
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
SHARP
SYLVANIA
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
517, 535, 550, 561, 565
PHILIPS
729, 730, 731
503, 518, 566
PIONEER
729
Uporaba daljinskega
upravljalnika
NORDMENDE
se nadaljuje
107SI
Upravljanje kabelskega
sprejemnika
Proizvajalec
Kode
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
Proizvajalec
Kode
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SONY
821, 822, 823
SANYO
717, 720, 746
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
Upravljanje satelitskega
sprejemnika
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
Proizvajalec
Kode
PIONEER
828, 829
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
AMSTRAD
845, 846
TOCOM/PHILIPS
830, 831
BskyB
862
ZENITH
826, 827
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
* Če ste vnesli kodo za proizvajalca AIWA in
videorekorder AIWA ne deluje, vnesite kodo
za proizvajalca Sony.
SONY
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
108SI
Ponastavitev daljinskega
upravljalnika
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi
AV ?/1
RM
SET UP
?/1
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj
uide tekočina, izključite sprejemnik, pred
nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
Viri napajanja
Gumb RM SET UP trikrat zasveti.
• Pred uporabo sprejemnika preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
• Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z virom napajanja (napajalnim
omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je
izklopljena.
• Če sprejemnika ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.
Napajalni kabel odstranite tako, da primete
vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite
kabla).
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Spustite vse gumbe.
Pri segrevanju
Celotna vsebina pomnilnika daljinskega
upravljalnika (tj. vsi programirani
podatki) je izbrisana.
Povsem običajno je, da se sprejemnik
med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika se
temperatura zgornjega, stranskega in
spodnjega dela ohišja znatno poviša.
Če želite preprečiti morebitne opekline,
se ne dotikajte ohišja.
MASTER
VOL –/
2–
1
2
Medtem ko držite gumb MASTER
VOL – ali 2 –, pritisnite in
zadržite ?/1, then press AV ?/1.
Dodatne
informacije
se nadaljuje
109SI
Postavitev
• Sprejemnik postavite na dobro prezračevano
mesto, da preprečite prekomerno segrevanje
in zagotovite dolgo življenjsko dobo
sprejemnika.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
• Na sprejemnik ne odlagajte ničesar,
kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
naprav, kot so televizor, videorekorder ali
predvajalnik kaset. (Če sprejemnik postavite
preblizu televizorja, videorekorderja ali
predvajalnika kaset, s katerim ga uporabljate,
lahko nastane šum ali popačena slika.
Verjetnost, da se to zgodi, je še posebej
velika, če uporabljate notranjo anteno. Zato
je priporočljivo uporabljati zunanjo anteno.)
• Pri postavljanju sprejemnika na obdelano
površino (z voskom, oljem, polirnim
sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne
nastanejo madeži ali se razbarva površina.
Delovanje
Pred priključitvijo drugih komponent
izklopite sprejemnik in ga odklopite iz
napajanja.
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sprejemnika pojavi katera
od spodnjih težav, poskusite težavo odpraviti
sami, tako da upoštevate ta navodila za
odpravljanje težav. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony. Če serviser pri popravilu
zamenja nekatere dele naprave, lahko te dele
obdržite.
Vklop
Sprejemnik se samodejno izklopi.
• Možnost »Auto Standby« je nastavljena
na »ON« (stran 98).
• Funkcija izklopnega časovnika časa
deluje (stran 15).
• Funkcija »PROTECTOR« deluje
(stran 121).
Indikator ON/STANDBY hitro utripa.
• Pri posodabljanju programske opreme je
prišlo do napake. Izključite napajalni kabel
in ga nato znova priključite. Sprejemnik
bo poskusil posodabljati programsko
opremo. Če indikator hitro utripa še
naprej, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih
blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta
alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
glede sprejemnika, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
110SI
Slika
Na televizorju ni slike.
• Z gumbi za izbiro vhoda izberite ustrezni
vhodni signal.
• Televizor nastavite na ustrezni način
za vhod.
• Zvočno opremo postavite stran od
televizorja.
• Pravilno dodelite vhodni video signal
komponente.
• Pri pretvarjanju vhodnega signala
s sprejemnikom mora biti vhodni
signal enak vhodni funkciji (stran 19).
• Kabli morajo biti pravilno in ustrezno
povezani z opremo.
• Morda boste morali opremo nastaviti
(odvisno od opreme za predvajanje).
Upoštevajte navodila za uporabo,
ki so priložena posamezni opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel High Speed HDMI, še
posebej za prenos datotek, ki podpirajo
standarde 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ali 3D.
Na televizorju ni slike 3D.
• Slike 3D morda ne bodo prikazane,
odvisno od televizorja in video opreme.
Preverite oblike slik 3D, ki jih podpira
sprejemnik (stran 122).
Ko je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
televizor ne prikaže slike.
• Ko sprejemnik preklopi v način
pripravljenosti, je prikazana slika iz zadnje
opreme HDMI, ki je bila izbrana pred
izklopom sprejemnika. Če imate drugo
opremo, jo uporabite in izvedite
predvajanje z enim dotikom ali pa vklopite
sprejemnik in izberite opremo HDMI, ki
jo želite uporabiti.
• Če na sprejemnik priključite opremo, ki ne
podpira funkcije BRAVIA Sync, mora biti
možnost »Pass Through« v meniju HDMI
Settings nastavljena na »ON« (stran 95).
Zvok
Ni zvoka, ne glede na izbrano opremo,
ali pa je zvok komaj slišen.
• Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
vstavljeni v vhodne/izhodne priključke
za ustrezne priključke na sprejemniku,
zvočnikih in opremi.
• Sprejemnik in vsa oprema morajo biti
vklopljeni.
• Prepričajte se, da gumb MASTER
VOLUME ni nastavljen na »VOL MIN«.
• Prepričajte se, da možnost SPEAKERS ni
nastavljena na »SPK OFF« (stran 38).
• Slušalke ne smejo biti priključene na
sprejemnik.
• Pritisnite gumb MUTING ali
na
daljinskem upravljalniku, da prekličete
funkcijo za izklop zvoka.
• Želeno opremo izberete tako, da pritisnete
gumb za izbiro vhoda na daljinskem
upravljalniku ali obrnete gumb INPUT
SELECTOR na sprejemniku (stran 49).
• Če želite zvok predvajati prek zvočnika
televizorja, nastavite možnost »Audio
Out« v meniju HDMI Settings na
»TV+AMP« (stran 95). Če predvajanje
večkanalnega zvočnega vira ni mogoče,
izberite »AMP«. Vendar se zvok ne po
predvajal prek zvočnika televizorja.
• Ob spremembi frekvence vzorčenja,
števila kanalov ali oblike izhodnih zvočnih
signalov opreme za predvajanje lahko pri
predvajanju zvoka nastanejo motnje.
se nadaljuje
111SI
Dodatne
informacije
Snemanje ni mogoče.
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana.
• Z gumbi za izbiro vhoda izberite opremo
z vhodnim virom (stran 49).
• Video vhodnih signalov prek vtičnic
HDMI IN in COMPONENT VIDEO
IN ni mogoče posneti.
• Vsebine virov so avtorsko zaščitene pred
snemanjem. V tem primeru snemanje
vsebin iz takšnega vira morda ne bo
mogoče.
Meni GUI se ne prikaže na zaslonu
televizorja.
• Večkrat pritisnite gumb GUI MODE in
izberite možnost »GUI ON«. Če se GUI
še vedno ne prikaže na zaslonu televizorja,
pritisnite gumb MENU.
• Preverite, ali je televizor pravilno povezan.
• Lahko traja nekaj časa, da se meni GUI
prikaže na zaslonu, odvisno od televizorja.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
• Preverite, ali so zvočniki in oprema
ustrezno povezani.
• Prepričajte se, da v bližini povezovalnih
kablov ni pretvornika ali motorja oziroma
da so kabli od televizorja ali vira
fluorescentne svetlobe oddaljeni vsaj
3 metre (10 čevljev).
• Premaknite avdio opremo stran od
televizorja.
• Priključki so umazani. Obrišite jih s krpo,
ki je rahlo navlažena z alkoholom.
Zvoka ni ali pa je iz določenih zvočnikov
zvok komaj slišen.
• Priključite slušalke v priključek PHONES,
da preverite, ali se zvok predvaja prek
slušalk. Če se prek slušalk predvaja samo
en kanal, oprema morda ni pravilno
povezana s sprejemnikom. Preverite, ali
so vsi kabli v celoti vstavljeni v priključke
na sprejemniku in opremi.
Če se prek slušalk predvajata oba kanala,
sprednji zvočnik morda ni pravilno
povezan s sprejemnikom. Preverite
povezavo sprednjega zvočnika, ki ne
predvaja zvoka.
• Pri analogni opremi morate povezati
priključek z oznako L in priključek
z oznako R (analogna oprema zahteva
oba priključka). Uporabite zvočni kabel
(ni priložen).
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika
(stran 91).
• V meniju Auto Calibration ali prek
možnosti »SP Pattern« v meniju Speaker
Settings preverite, ali so nastavitve
zvočnika ustrezne za namestitev. Nato
prek možnosti »Test Tone« v meniju
Speaker Settings preverite, ali se zvok prek
posameznega zvočnika pravilno predvaja.
• Nekateri diski nimajo informacij Dolby
Digital Surround EX.
• Preverite, ali je globokotonski zvočnik
pravilno in ustrezno povezan.
• Nizkotonski zvočnik mora biti vklopljen.
112SI
• Glede na izbrano zvočno polje
globokotonski zvočnik morda ne
bo predvajal zvoka.
• Ko so vsi zvočniki nastavljeni na »Large«
in je izbrana možnost »NEO6 CIN« ali
»NEO6 MUS«, nizkotonski zvočnik ne
predvaja zvoka.
Določena oprema ne predvaja zvoka.
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana
z ustreznimi priključki za avdio vhod.
• Preverite, ali so kabli, ki se uporabljajo
za povezavo, v celoti vstavljeni v vtičnice
na sprejemniku in opremi.
• Preverite način INPUT MODE (stran 84).
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana
z ustrezno vtičnico HDMI.
• Prek povezave HDMI ni mogoče
predvajati diska Super Audio CD.
• Morda boste morali nastaviti povezavo
HDMI za opremo (odvisno od opreme
za predvajanje). Upoštevajte navodila
za uporabo, ki so priložena posamezni
opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel High Speed HDMI, še
posebej za prenos datotek, ki podpirajo
standarde 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ali 3D.
• Ko se na zaslonu televizorja prikaže GUI,
sprejemnik morda ne bo predvajal zvoka.
Pritisnite gumb GUI MODE in izberite
možnost »GUI OFF«.
• Povezana oprema lahko povzroči
zaustavitev prenosa zvočnih signalov prek
vtičnice HDMI (zaradi njihove oblike,
frekvence vzorčenja, bitne dolžine itd.).
Če je kakovost slike slaba ali če se zvok
opreme, povezane prek kabla HDMI, ne
predvaja, preverite nastavitev priključene
opreme.
• Če povezana oprema ni združljiva s
tehnologijo za zaščito avtorskih pravic
(HDCP), se lahko slika in/ali zvok ob
prenosu signalov prek vtičnice HDMI TV
OUT popači oziroma se ne predvaja.
V tem primeru preverite tehnične podatke
o povezani opremi.
– Spremenite vhodni signal sprejemnika
v vhod HDMI, ki je priključen na
opremo.
• Prepričajte se, da izbrana vtičnica za
digitalni zvočni vhod ni dodeljena
drugim vhodom (stran 84).
Zvočniki na levi in desni strani zvoka
ne predvajajo v ravnovesju oziroma
ga predvajajo obratno.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno in ustrezno priključeni.
• V meniju Speaker Settings prilagodite
parametre ravni glasnosti zvoka.
Večkanalni zvok Dolby Digital ali DTS
se ne predvaja.
• Preverite, ali je DVD (ali drug medij),
ki ga predvajate, posnet v obliki Dolby
Digital ali DTS.
• Med povezovanjem DVD-predvajalnika
(ali druge naprave) z vtičnicami za digitalni
vhod na sprejemniku preverite, ali je
nastavitev za digitalni zvočni izhod
povezane opreme na voljo.
• Možnost »Audio Out« v meniju HDMI
Settings nastavite na »AMP« (stran 95).
• Zvočne vsebine z visoko bitno hitrostjo
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
in Multi Channel Linear PCM lahko
predvajate samo prek povezave HDMI.
Učinka prostorskega zvoka ni mogoče
doseči.
• Izbrati morate zvočno polje za film ali
glasbo (stran 60, 61).
• Med sprejemanjem signalov DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High Resolution
Audio ali Dolby TrueHD s frekvenco
vzorčenja, ki je večja od 48 kHz, zvočna
polja ne delujejo.
Dodatne
informacije
• Če želite predvajati zvočne vsebine z visoko
bitno hitrostjo (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), nastavite ločljivost
slike opreme za predvajanje na več
kot 720p/1080i.
• Pred predvajanjem večkanalnega
linearnega zvok PCM je treba določiti
nastavitve ločljivosti slike opreme za
predvajanje. Preberite navodila za
uporabo opreme za predvajanje.
• Preverite, ali televizor podpira funkcijo
System Audio Control.
• Če televizor ne podpira funkcije System
Audio Control, nastavite možnost »Audio
Out« v meniju HDMI Settings na
– »TV+AMP«, če želite predvajati zvok
prek zvočnika televizorja in sprejemnika,
– »AMP«, če želite predvajati zvok prek
sprejemnika.
• Če povežete sprejemnik z video opremo
(projektor itd.), se zvok morda ne bo
predvajal. Možnost »Audio Out« v meniju
HDMI Settings nastavite na »AMP«
(stran 95).
• Če je na sprejemniku izbran vhodni signal
televizorja in oprema, ki je priključena na
sprejemnik, ne predvaja zvoka:
– spremenite vhodni signal sprejemnika
v HDMI, če si želite ogledati program
z opremo, ki je na sprejemnik
priključena prek povezave HDMI;
– spremenite TV kanal, če si želite ogledati
televizijsko oddajo;
– izberite ustrezno opremo ali želeni
vhodni signal, če si želite ogledati
program z opremo, ki je priključena na
televizor (več o tem preberite v navodilih
za uporabo televizorja).
• Možnost »A. DIRECT« ne sme biti izbrana.
• Če je funkcija Control for HDMI
aktivirana, priključene opreme ni mogoče
upravljati z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
– Morda boste morali nastaviti opremo
in televizor (odvisno od priključene
opreme in televizorja). Upoštevajte
navodila za uporabo, ki so priložena
posamezni opremi in televizorju.
se nadaljuje
113SI
Snemanje ni mogoče.
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana.
• Z gumbi za izbiro vhoda izberite opremo
z vhodnim virom (stran 49).
• Zvočnih vhodnih signalov prek vtičnic
HDMI IN in DIGITAL IN ni mogoče
posneti.
• Vsebine virov so avtorsko zaščitene pred
snemanjem. V tem primeru snemanje
vsebin iz takšnega vira morda ne bo
mogoče.
Preizkusni ton se ne oddaja iz zvočnikov
• Kabli zvočnika morda niso trdno
priključeni. Preverite, kako so priključeni
in se prepričajte, da jih ni mogoče izključiti
že z rahlim potegom.
• V kablih zvočnika je morda prišlo do
kratkega stika.
• Prepričajte se, da ne uporabljate funkcije
PARTY STREAMING (stran 73).
Preizkusni ton se oddaja iz drugega
zvočnika kot je tisti, prikazan na zaslonu
televizorja
• Nastavljeni vzorec zvočnikov je
nepravilen. Prepričajte se, da se povezave
in vzorec zvočnikov pravilno ujemajo.
Ko je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
televizor ne predvaja zvoka.
• Ko sprejemnik preklopi v način
pripravljenosti, se predvaja zvok iz zadnje
opreme HDMI, ki je bila izbrana pred
izklopom sprejemnika. Če imate drugo
opremo, jo uporabite in izvedite
predvajanje z enim dotikom ali pa vklopite
sprejemnik in izberite opremo HDMI, ki
jo želite uporabiti.
• Če na sprejemnik priključite opremo, ki ne
podpira funkcije BRAVIA Sync, mora biti
možnost »Pass Through« v meniju HDMI
Settings nastavljena na »ON« (stran 95).
114SI
Med predvajanjem zvoka in prikazom
slike pride do časovnega zamika.
• Prepričajte se, da funkcija PARTY
STREAMING ne deluje. Funkcijo PARTY
izklopite tako, da pritisnete tipko SHIFT
in zadržite tipko PARTY, dokler se ne
prikaže »CLOSE PARTY«. Podrobnosti
najdete v razdelku strani 73.
Sprejemnik
Sprejem FM je slab.
• Za povezavo sprejemnika z zunanjo
anteno FM uporabite 75-ohmski
koaksialni kabel (ni priložen), kot
je prikazano spodaj.
Zunanja antena FM
Sprejemnik
Sistem ne sprejema signala radijskih
postaj.
• Preverite, ali sta anteni ustrezno
priključeni. Prilagodite položaj anten in
po potrebi priključite zunanjo anteno.
• Jakost signala radijskih postaj pri
samodejnem iskanju postaj je premajhna.
Uporabite neposredno iskanje.
• Ni vnaprej nastavljenih postaj ali pa so
izbrisane (pri iskanju vnaprej nastavljenih
postaj). Prednastavite radijske postaje
(stran 58).
• Pritisnite gumb AMP, nato pa večkrat
pritisnite gumb DISPLAY na daljinskem
upravljalniku, da se na zaslonu prikaže
frekvenca.
Storitev RDS ne deluje.
• Prepričajte se, da poslušate postajo
FM RDS.
• Izberite postajo FM z močnejšim
signalom.
• Izbrana postaja ne oddaja signala
RDS ali pa je signal prešibek.
Informacije RDS, ki jih želite, niso
prikazane.
• Storitev morda začasno ni na voljo.
Če želite izvedeti, ali je storitev sploh
na voljo, se obrnite na radijsko postajo.
iPod ali iPhone
Zvok je popačen.
• Večkrat pritisnite gumb MASTER
VOL – ali 2 – na daljinskem
upravljalniku.
• Nastavite možnost »EQ« na napravi
iPod ali iPhone na »Off« ali »Flat«.
Zvočnik naprave iPod ali iPhone ne
oddaja zvoka.
• Napravo iPod ali iPhone odstranite
in znova priključite.
Naprave iPod ali iPhone ni mogoče
polniti.
• Preverite, ali je sprejemnik vklopljen.
• Preverite, ali je naprava iPod ali iPhone
čvrsto priključena.
Naprava USB
Ali uporabljate podprto vrsto
naprave USB?
• Če priključite nepodprto vrsto naprave
USB, lahko pride do spodnjih težav.
Podprte vrste naprav si oglejte v razdelku
»Združljive naprave USB« (stran 54).
– Sistem ne prepozna naprave USB.
– Imena datotek ali map se ne prikažejo
na sprejemniku.
– Predvajanje ni mogoče.
– Zvok je prekinjen.
– Sliši se šum.
– Zvok je popačen.
Sliši se šum, predvajanje zvoka se
prekinja ali je popačeno.
• Sprejemnik izklopite, znova priključite
napravo USB in sprejemnik vklopite.
• Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo
šum oziroma so popačeni.
Sprejemnik ne prepozna naprave USB.
• Izklopite sprejemnik in odstranite
napravo USB. Sprejemnik znova
vklopite in priključite napravo USB.
• Priključite podprto napravo USB
(stran 54).
• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti težavo.
Predvajanje se ne začne.
• Sprejemnik izklopite, znova priključite
napravo USB in sprejemnik vklopite.
• Priključite podprto napravo USB
(stran 54).
• Pritisnite gumb N, da zaženete
predvajanje.
Dodatne
informacije
Naprava iPod ali iPhone ne deluje.
• Preverite, ali ste odstranili zaščitni ovitek
naprave iPod ali iPhone.
• Nekaj časa lahko traja, da se predvajanje
začne (odvisno od vsebine naprave iPod
ali iPhone).
• Napravo iPod ali iPhone odstranite in
znova priključite.
• Uporabljate nepodprto vrsto naprave iPod
ali iPhone. Podprte vrste naprav si oglejte
v razdelku »Modeli, združljivi z napravo
iPod ali iPhone« (stran 51).
Glasnost zvonjenja naprave iPhone
se ne spreminja.
• Glasnost zvonjenja prilagodite
z upravljalnimi tipkami na napravi
iPhone.
se nadaljuje
115SI
Naprave USB ni mogoče priključiti v vrata
(USB).
• Naprava USB je priključena narobe.
Priključite napravo USB v pravilni smeri.
Nepravilen prikaz.
• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani.
• Sprejemnik lahko prikaže naslednje
kode znakov:
– Velike črke (A–Z)
– Male črke (a–z)
– Številke (0–9)
– Simboli (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Drugi znaki morda ne bodo pravilno
prikazani.
Na zaslonu je dalj časa prikazano
»Reading« ali pa traja dolgo, da se
predvajanje začne.
• Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih.
– Na napravi USB je veliko map ali datotek.
– Datotečna struktura je zelo zapletena.
– Pomnilnik je zelo velik.
– Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Zato priporočamo, da upoštevate naslednje:
– Skupno število map na napravi USB: 100
ali manj (vključno z mapo »ROOT«)
– Skupno število datoteki v mapi: 100 ali
manj
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
• Datotek MP3 in MP3 PRO ni mogoče
predvajati.
• Zvočna datoteka ima več posnetkov.
• Nekatere datoteke AAC morda ne bodo
pravilno predvajane.
• Datotek WMA v obliki Windows Media
Audio Lossless in Professional ni mogoče
predvajati.
• Podprte so samo naprave USB z
datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče predvajati
samo zvočne datoteke na prvi particiji.
• Predvajanje je mogoče do največ osme
ravni (vključno z mapo »ROOT«).
116SI
• Na napravi je več kot 100 map (vključno
z mapo »ROOT«).
• V posamezni mapi je več kot 100 datotek.
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli,
ni mogoče predvajati.
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16 in
FAT32, vendar ju nekatere naprave USB ne
podpirajo.
Več informacij poiščite v navodilih za uporabo
posamezne naprave USB ali se obrnite na
proizvajalca.
Omrežna povezava
Sprejemnik ne more vzpostaviti povezavo
s funkcijo WPS preko brezžične povezave
LAN.
• Ko je dostopna točka nastavljena na WEP,
s funkcijo WPS ne morete vzpostaviti
povezave z omrežjem. Ko najdete
dostopno točko z uporabo iskanja
dostopne točke, nastavite omrežje.
Prikaže se sporočilo o napaki.
• Oglejte si vrsto napake. Preberite razdelek
»Seznam sporočil omrežnih funkcij«
(stran 77).
Sprejemnik ne more vzpostaviti povezave
z omrežjem.
• Preverite stanje omrežja. Preberite
razdelek »Preverjanje omrežnih
informacij« (stran 96) in pri 2. koraku
izberite možnost »Connection«.
Če se prikaže »Connection Fail«, znova
nastavite omrežno povezavo (stran 65).
• Ko ima sistem vzpostavljeno povezavo
z brezžičnima omrežjem, zmanjšajte
razdaljo med sprejemnikom in brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko LAN
in ponovno zaženite nastavitev.
• Preverite nastavitve brezžičnega
usmerjevalnika/dostopne točke LAN
in ponovno zaženite namestitev.
Za podrobnosti o nastavitvah naprav
glejte navodila za uporabo naprav.
• Prepričajte se, da uporabljate brezžični
usmerjevalnik/dostopno točko LAN.
• Na brezžična omrežja vpliva
elektromagnetno sevanje, ki ga oddaja
mikrovalovna pečica in druge naprave.
Enoto umaknite stran od teh naprav.
• Prepričajte se, da je brezžični
usmerjevalnik/dostopna točka LAN
vklopljen.
Sprejemnika ni mogoče upravljati
z napravo, v kateri je nameščena
aplikacija Media Remote.
• Sprejemnik lahko dalj časa vzpostavlja
povezavo z omrežjem, ko ga vklopite.
Malce počakajte in nato poskusite znova
uporabiti aplikacijo Media Remote.
• Če želite aplikacijo Media Remote
uporabljati takoj po vklopu sprejemnika,
mora biti možnost »Network Standby«
v meniju Network Settings nastavljena
na »On«.
Menija Network Settings ni mogoče
izbrati.
• Po vklopu sprejemnika malce počakajte,
nato pa znova izberite meni Network
Settings.
Domače omrežje
Strežnik (računalnik) ni prikazan na
seznamu strežnikov. (Na zaslonu
televizorja se prikaže »No Server«.)
• Morda ste sprejemnik vklopili, preden
ste vklopili strežnik. Osvežite seznam
strežnikov (stran 68).
• Prepričajte se, da je brezžični
usmerjevalnik/dostopna točka LAN
vklopljen.
• Strežnik mora biti vklopljen.
• Prepričajte se, da je strežnik pravilno
nastavljen (stran 65). Prepričajte se, da
je sprejemnik prijavljen v strežnik in
omogoča pretakanje zvočne vsebine iz
strežnika.
• Potrdite, da sta sprejemnik in strežnik
pravilno povezana z brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko LAN.
Preverite informacije o omrežnih
nastavitvah (stran 96).
• Glejte navodila za uporabo brezžičnega
usmerjevalnika/dostopne točke LAN in
preverite nastavitve večvrstnega oddajanja.
Če so nastavitve večvrstnega oddajanja
na brezžičnem usmerjevalniku/dostopni
točki LAN omogočene, jih onemogočite.
se nadaljuje
117SI
Dodatne
informacije
Sprejemnik ne more vzpostaviti povezave
z omrežjem.
• Prepričajte se, da je brezžični
usmerjevalnik/dostopna točka LAN
vklopljen.
• Strežnik mora biti vklopljen.
• Omrežne nastavitve na sprejemniku
morda niso pravilne. Preverite stanje
omrežja. Preberite razdelek »Preverjanje
omrežnih informacij« (stran 96) in pri 2.
koraku izberite možnost »Connection«.
Če se prikaže »Connection Fail«, znova
nastavite omrežno povezavo (stran 65).
• Povezava s strežnikom je lahko motena.
Znova ga zaženite.
• Potrdite, da sta sprejemnik in strežnik
pravilno povezana z brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko LAN.
• Prepričajte se, da je strežnik pravilno
nastavljen (stran 65). Prepričajte se, da
je sprejemnik prijavljen v strežnik in
omogoča pretakanje zvočne vsebine
iz strežnika.
• Ko ima sistem vzpostavljeno povezavo
z brezžičnim omrežjem, zmanjšajte
razdaljo med sprejemnikom in brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko LAN.
• Če je funkcija ICF (Internet Connection
Firewall) v računalniku omogočena,
lahko sprejemniku prepreči vzpostavitev
povezave z računalnikom (samo, če je
računalnik uporabljen kot strežnik).
Vzpostavitev povezave za sprejemnik
omogočite tako, da spremenite nastavitve
požarnega zidu. (Več informacij o tem
je na voljo v navodilih za uporabo, ki
so priložena računalniku.)
• Če ste izvedli inicializacijo sprejemnika
ali sistemsko obnovitev strežnika, znova
prilagodite omrežne nastavitve (stran 65).
Zvočnih podatkov ni mogoče ustrezno
predvajati.
• Izbrano je naključno predvajanje.
Pritisnite tipko SHIFT, nato pa večkrat
pritisnite tipko SHUFFLE, dokler »SHUF«
ne izgine.
Predvajanje se ne začne oz. se ne
pomakne samodejno na naslednji
posnetek ali datoteko.
• Zvočna datoteka, ki jo želite predvajati,
mora biti v obliki, ki jo sprejemnik podpira
(stran 69).
• Datotek WMA z zaščito avtorskih pravic
DRM ni mogoče predvajati.
Za več informacij o preverjanju zaščite
avtorskih pravic za datoteke WMA glejte
strani 70.
Zvok je med predvajanjem prekinjen.
• Pasovna širina brezžičnega omrežja LAN
je morda prenizka. Zmanjšajte razdaljo
med sprejemnikom in brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko LAN,
brez kakršnih koli ovir med njima.
• Ko uporabljate računalnik kot strežnik, se
lahko v računalniku izvaja veliko aplikacij.
Če je v računalniku omogočena
protivirusna zaščita, jo začasno
onemogočite, saj potrebuje veliko
količino sistemskih virov.
• Če hkrati deluje več naprav, posnetkov
morda ne bo mogoče predvajati (odvisno
od omrežnega okolja). Izklopite eno
napravo, da sprejemniku omogočite
predvajanje posnetkov.
Prikaže se »Cannot Play«.
• Predvajate lahko samo zvočne datoteke.
• Prepričajte se, da je strežnik pravilno
nastavljen (stran 65). Prepričajte se,
da je sprejemnik prijavljen v strežnik
in omogoča pretakanje zvočne vsebine
iz strežnika.
• Preverite, ali so zvočne datoteke
v strežniku poškodovane ali izbrisane.
Upoštevajte navodila za uporabo,
ki so priložena strežniku.
118SI
• Naslednjih posnetkov ni mogoče
predvajati:
– posnetkov, ki kršijo omejitve
predvajanja;
– posnetkov z nepravilnimi podatki
o avtorskih pravicah;
– posnetkov, kupljenih v spletni glasbeni
trgovini, ki ne omogoča pretakanja
vsebine prek domačega omrežja;
– posnetkov v obliki, ki je sprejemnik
ne podpira (stran 69).
• Prepričajte se, da izbrani posnetek ni bil
izbrisan iz strežnika. Če je bil posnetek
izbrisan, izberite drugega.
• Prepričajte se, da je brezžični
usmerjevalnik/dostopna točka LAN
vklopljen.
• Strežnik mora biti vklopljen.
• Povezava s strežnikom je lahko motena.
Znova ga zaženite.
• Potrdite, da sta sprejemnik in strežnik
pravilno povezana z brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko LAN.
Prikaže se »No Track«.
• Če v izbrani mapi ni posnetkov ali datotek,
njene vsebine ni mogoče prikazati.
Avtorsko zaščitenega posnetka v obliki
WMA ni mogoče predvajati.
• Za več informacij o preverjanju zaščite
avtorskih pravic za datoteke WMA glejte
strani 70.
Predhodno izbranega posnetka ni
mogoče več izbrati.
• Informacije o posnetku v strežniku so
bile morda spremenjene. Strežnik znova
izberite s seznama strežnikov (stran 68).
Naprave v domačem omrežju ne morejo
vzpostaviti povezave s sprejemnikom.
• Možnost »Network Standby« je morda
nastavljena na »Off«. Vklopite sprejemnik
ali nastavite možnost »Network Standby«
na »On« (stran 98).
• Prepričajte se, da je omrežje pravilno
nastavljeno. V nasprotnem primeru
povezave ni mogoče vzpostaviti (stran 96).
• Naprava na seznamu naprav je nastavljena
na »Not Allow« (stran 96) ali pa naprave ni
na seznamu naprav (stran 96).
• Nastavili ste največje dovoljeno število
(20) naprav, ki se lahko povežejo.
S seznama naprav izbrišite naprave, ki
jih ne potrebujete, in nastavite možnost
»Auto Access« na »Allow« (stran 96).
• Upravljanje sprejemnika iz strežnika se
prekine, če sprejemnik izvaja enega od
spodnjih postopkov:
– Predvajanje posnetka, ki je shranjen
v strežniku (sprejemnik deluje kot
predvajalnik)
– Posodabljanje programske opreme
– Formatiranje sistema
Sprejemnik se ne vklopi samodejno, ko do
njega dostopajo naprave v omrežju.
• Sprejemnik ne podpira standarda Wakeon-LAN, zato ga s funkcijo Wake-on-LAN
ni mogoče vklopiti, če je možnost
»Network Standby« nastavljena na »Off«.
Nastavite možnost »Network Standby«
na »On«, da sprejemniku omogočite
komunikacijo z drugimi napravami
prek omrežja (stran 98).
Naprave v omrežju ne morejo vklopiti
sprejemnika.
• Sprejemnika ni mogoče vklopiti s funkcijo
Wake-on-LAN, ki jo zaženejo druge
naprave v omrežju.
Sprejemnik ne more predvajati posnetka,
ki se trenutno predvaja prek gostitelja
PARTY.
• Gostitelj PARTY predvaja posnetek v
zvočni obliki, ki je sprejemnik ne podpira.
• Nekaj časa lahko traja, da se predvajanje
zvoka začne.
Sprejemnika iz naprave z operacijskim
sistemom iOS ni mogoče najti.
• Preverite nastavitve požarnega zidu
za varnostno programsko opremo.
Podrobnosti najdete na spletnem
mestu (stran 121).
• Prepričajte se, da ima naprava
z operacijskim sistemom iOS ali računalnik
s programom iTunes vzpostavljeno
povezavo z domačim omrežjem.
• Posodobite različico programske
opreme AirPlay na sprejemniku in napravi z
operacijskim sistemom iOS na najnovejšo
različico (stran 76).
Zvok je prekinjen.
• V zvoku so lahko prekinitve, kar je odvisno
od omrežnega okolja, ko uporabljate
brezžično omrežje.
• Strežniki so preobremenjeni. Zaprite
vse nepotrebne programe, ki jih
trenutno uporabljate.
Tega sprejemnika ni mogoče upravljati.
• Posodobite različico programske opreme
naprave z operacijskim sistemom iOS na
najnovejšo različico (stran 76).
• Posodobite programsko opremo
sprejemnika na najnovejšo različico
(stran 76).
• Prepričajte se, da druga naprava ne pretaka
istočasno na napravo, ki je združljiva s
funkcijo AirPlay.
Gumbi, kot so MASTER VOL +/– ali 2 +/–,
N, X, x, . in > ne delujejo.
• Prepričajte se, da so aktivirane nastavitve, ki
omogočajo programu iTunes, da sprejema
upravljanje s sprejemnika.
• Sprejemnik ni izbran kot oddaljeni zvočnik
na napravi z operacijskim sistemom iOS. Za
omrežni zvočnik izberite sprejemnik.
119SI
Dodatne
informacije
Sprejemnik se priduži neželenemu
gostitelju PARTY.
• Če se ob pridružitvi sprejemnika izvaja več
funkcij PARTY, se sprejemnik morda ne
bo mogel pridružiti želenemu gostitelju
PARTY. Izklopite drugo funkcijo PARTY
in se pridružite želenemu gostitelju PARTY.
AirPlay
SEN
Sprejemnik ne more vzpostaviti povezave
s storitvijo.
• Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik/
dostopna točka LAN vklopljen.
• Preverite stanje omrežja. Preberite razdelek
»Preverjanje omrežnih informacij«
(stran 96) in pri 2. koraku izberite možnost
»Connection«. Če se prikaže »Connection
Fail«, znova nastavite omrežno povezavo
(stran 65).
• Ko ima sistem vzpostavljeno povezavo
z brezžičnim omrežjem, zmanjšajte razdaljo
med sprejemnikom in brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko LAN.
• Če lahko v skladu z določili pogodbe
s ponudnikom internetnih storitev
vzpostavite internetno povezavo samo z eno
napravo naenkrat, ta naprava ne bo imela
dostopa do interneta, če je druga naprava že
povezana. Obrnite se na operaterja ali
ponudnika storitev.
Zvok je prekinjen.
• Pasovna širina brezžičnega omrežja LAN je
morda prenizka. Zmanjšajte razdaljo med
sprejemnikom in brezžičnim
usmerjevalnikom/dostopno točko LAN,
brez kakršnih koli ovir med njima.
»BRAVIA« Sync (Control for HDMI)
Funkcija Control for HDMI ne deluje.
• Preverite povezavo HDMI (stran 26).
• Možnost »Ctrl for HDMI« v meniju HDMI
Settings mora biti nastavljena na »ON«.
• Preverite, ali priključena oprema podpira
uporabo funkcije Control for HDMI.
• Preverite nastavitve nadzora za HDMI
na priključeni opremi. Več informacij
poiščite v navodilih za uporabo priključene
opreme.
• Če izključite kabel HDMI ali spremenite
povezavo, ponovite postopke na strani
»Priprava za funkcijo »BRAVIA« Sync«
(stran 80).
120SI
• Če je možnost »Ctrl for HDMI« nastavljena
na »OFF«, funkcija »BRAVIA« Sync ne
deluje pravilno, čeprav je oprema povezana
z vtičnico HDMI IN.
• Vrste in število opreme, ki jo je mogoče
upravljati s funkcijo BRAVIA Sync, so
omejene s standardom HDMI CEC, kot
je opisano spodaj:
– Snemalna oprema (snemalnik Blu-ray
Disc, snemalnik DVD-jev itd.): največ
3 komponente
– Oprema za predvajanje (predvajalnik
Blu-ray Disc, predvajalnik DVD-jev itd.)
največ 3 komponente
– Oprema v povezavi z radijskim
sprejemnikom: največ 4 komponente
– Sprejemnik AV (zvočni sistem): največ 1
komponenta
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju daljinskega upravljalnika na
sprejemniku (stran 9).
• Odstranite vse predmete med daljinskim
upravljalnikom in sprejemnikom.
• Če je raven napolnjenosti baterij
v daljinskem upravljalniku nizka,
jih zamenjajte z novimi.
• Izbrati morate ustrezen vhod na daljinskem
upravljalniku.
• Če uporabljate programirano opremo, ki je
ne izdeluje Sony, daljinski upravljalnik
morda ne bo deloval pravilno (odvisno
od modela in proizvajalca opreme).
Sporočila o napaki
Če pride do okvare, se na zaslonu prikaže
sporočilo. Prek sporočila lahko preverite stanje
sistema. Če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
PROTECTOR
Zvočnikom se dovaja neenakomeren tok
ali pa je sprejemnik pokrit in je prehod
zraka skozi prezračevalne odprtine oviran.
Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Odstranite predmet,
ki pokriva zgornjo ploščo sprejemnika,
preverite povezavo sprejemnika in ga
znova vklopite.
USB FAIL
Zaznan je bil prekomeren tok prek
vrat
(USB). Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Preverite
napravo iPod, iPhone ali USB in jo
odstranite ter nato sprejemnik znova
vklopite.
Druga sporočila si oglejte v razdelkih »Seznam
sporočil po opravljenih meritvah v postopku
samodejnega umerjanja« (stran 43), »Seznam
sporočil za napravo iPod ali iPhone«
(stran 53), »Seznam sporočil USB« (stran 56)
in »Seznam sporočil omrežnih funkcij«
(stran 77).
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Evropski modeli1)
Izhodna moč pri stereo načinu
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 + 105 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
150 W za vsak kanal
1) Izmerjeno pod
temi pogoji:
Napajanje: 230 V pri izmeničnem toku, 50 Hz
2)
Referenčna izhodna moč sprednjega, osrednjega,
prostorskega, zadnjega prostorskega in sprednjega
visokotonskega zvočnika. Odvisno od nastavitev
zvočnega polja in vira se zvok morda ne bo
predvajal.
Frekvenčni odziv
Analogni
Input
Analogni
Brisanje pomnilnika
10 Hz–100 kHz,
+0,5/–2 dB (z obhodom
nastavitev zvočnega polja
in izenačevalnika)
Občutljivost: 500 mV/
50 kiloohmov
S/N3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni
(koaksialni)
Odseki s priporočili
Izbrisati želim
Glejte
Vse shranjene nastavitve
strani 36
Prilagojena zvočna polja
strani 64
Več o informacijah za podporo
Za uporabnike v Evropi:
http://support.sony-europe.com/
3)
INPUT SHORT (z obhodom nastavitev zvočnega
polja in izenačevalnika).
4)
Uteženo omrežje, vhodna moč.
se nadaljuje
121SI
Dodatne
informacije
Najnovejše informacije o sprejemniku so
na voljo na spodnjem spletnem mestu.
Impedanca: 75 ohmov
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optični) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izhod (analogni)
AUDIO OUT
Napetost: 500 mV/1
kiloohm
SUBWOOFER
Napetost: 2 V/1 kiloohm
Izenačevalnik
Stopnje ojačitve ±10 dB, v korakih po 1 dB
Radio FM
Frekvenčni pas
Antena
Antenski priključki
Video
87,5–108,0 MHz
(po intervalih 50 kHz)
Žična antena FM
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmov
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
80 MHz HD
(Pass Through)
75 ohmov, neuravnovešeni
Radio AM
Frekvenčni pas
Antena
531–1,602 kHz
(po intervalih 9 kHz)
Antena zanke
Video HDMI
Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI)
3D
Format
2D
Združitev slik
Slika-ob-sliki
(polovično)
Slika-nad-sliko
(zgoraj-in-spodaj)
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
122SI
iPod in iPhone
Splošno
Največ 5 V pri enosmernem toku 1 A
Napajanje
USB
Podprta bitna
hitrost*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32–320 kb/s, VBR
WMA: 48–192 kb/s
AAC: 48–320 kb/s
* Združljivost z vsemi
vrstami programske
opreme za šifriranje/
zapisovanje ter
s snemalnimi napravami
ali mediji ni zagotovljena.
Hitrost prenosa
Največja hitrost
Podprta naprava USB
MSC (za količinsko
shranjevanje)
Največji tok
500 mA
Razdelek NETWORK
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Brezžični LAN
Združljivi standardi:
IEEE 802.11 b/g
Varnost:
WEP 64-bitna, WEP
128-bitna, WPA/WP
A2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP)
Radijska
frekvenca:
2,4 GHz
230 V pri izmeničnem
toku, 50/60 Hz
Poraba energije
240 W
Poraba energije (v načinu pripravljenosti)
0,3 W (ko sta možnosti
»Control for HDMI« in
»Network Standby«
nastavljeni na »Off« in je
sprejemnik v območju
2 izklopljen)
Mere (širina/višina/globina) (pribl.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm vključno
z izbočenimi deli in
upravljalnimi tipkami
Teža (pribl.)
10,2 kg
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Halogenski zaviralci ognja v nekaterih
tiskanih vezjih niso uporabljeni.
Dodatne
informacije
123SI
Stvarno kazalo
Številke
E
M
5,1-kanalni 21
7,1-kanalni 21
Enota za merjenje
razdalje 101
A
F
A/V Sync 94, 102
AirPlay 75
AM 57
Antena za brezžični LAN 12
Audio Out 95
Auto Standby 98
Auto Tuning 58
Filmski način 60
FM 57
FM Mode 58
Manual Setup 91
Media Remote Device
Registration 97
Meni 90, 100
Meni Option 48
Moč signala brezžične
povezaveLAN 10
G
N
Glasbene storitve 71
Glasbeni način 61
GUI (grafični uporabniški
vmesnik) 47
Način A.F.D. 60
Način FM 102
Name Input 50, 59
Naprava USB 54
Napredna samodejna
nastavitev glasnosti 63
Nastavitve EQ 94, 102
Nastavitve glasnosti 100
Nastavitve HDMI 95, 102
Nastavitve prostorskega
zvoka 102
Nastavitve radijskega
sprejemnika 102
Nastavitve samodejnega
umerjanja 100
Nastavitve za video 102
Nastavitve zvočnikov 101
Network settings 95
Network Standby 98
Nizki toni 94, 102
B
BI-AMP 38, 87
BRAVIA Sync
priprava 80
Brezžično omrežje 43
Brisanje
zvočnega polja 64
C
Calibration Type 100
CD-predvajalnik 32
Control for HDMI 95, 102
D
D.L.L. (Digital Legato
Linear) 94
Daljinski
upravljalnik 13, 104
DCAC (Samodejno digitalno
prostorsko umerjanje) 38
Device Name 97
Direct Tuning 58
Distance Unit 93
DLNA 64
Dolby Digital EX 20
Domače omrežje 69
DTS 10
Dual Mono 94, 102
DVD-snemalnik 31
Dvokanalno 60
124SI
H
HD-D.C.S. 60
I
Input 49
Input Assign 84
INPUT MODE 84
iPod ali iPhone
Polnjenje 53
Združljivi modeli
naprav 51
Iskanje dostopne točke 44
Iskanje po abecedi 14
Izbira prizora 83
Izbriši
daljinskega
upravljalnika 109
pomnilnik 36
Izhod zvoka 102
Izklop napajanja sistema 82
Izklop zvoka 50
Izklopni časovnik 15
L
LFE (nizkofrekvenčni
učinek) 11
O
Ogled podatkov na
zaslonu. 104
Optimiziranje zvoka 16
P
PARTY STREAMING 73
Pass Through 95, 102
PlayStation 3 30
Področje 2 87
Ponastavitev 36
Povezava
anteni 33
Brezžično omrežje 35
iPhone ali iPod 30
naprava USB 33
Omrežje 34
televizor 25
Video oprema 26
Zvočna oprema 32
zvočniki 23
Žično omrežje 35
Povezava z dvojno
ojačitvijo 87
Predvajalnik Blu-ray Disc 28
Predvajalnik DVD-jev 28
Predvajalnik Super Audio
CD 32
Predvajanje z enim
dotikom 81
Prehodna frekvenca 92, 102
Preizkusni ton 100
Pretvorba v višjo
ločljivost 19
PROTECTOR 121
R
Raven učinka 93, 102
RDS 59
S
Z
Zaslon 10
Zvočne nastavitve 94, 102
Zvočno polje 60
Ž
Žično omrežje 46
T
Televizor 25
Test Tone 92
U
Upravljanje domačega
kina 83
USB FAIL 121
V
Večpodročno 87
Videokamera 31
Videorekorder 31
Visoki toni 94, 102
Vnaprej nastavljene
postaje 58
Vzorec postavitve
zvočnikov 91, 101
W
Wake-on-LAN 69
WPS
Koda PIN 46
Potisni gumb 45
Dodatne
informacije
Samodejni način
pripravljenosti 103
Satelitski sprejemnik 29
SB Assign 91, 101
Settings, meni 90
Seznam strežnikov 68
Sistemske nastavitve 98, 103
Sistemski nadzor zvoka 82
Snemanje 56
Software Update 98
Speaker Settings 91
SPEAKERS 38
Sporočilo
iPhone ali iPod 53
o napaki 120
omrežne funkcije 77
Samodejno
umerjanje 43
USB 56
Sprejemnik 57
Sprejemnik za kabelsko
televizijo 29
Stalen naslov IP 45
Stiskanje dinamičnega
obsega 93, 100
Strežnik 65
Strežnik proxy 45
Surround Settings 93
125SI
LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE
OPREME SONY
Pred uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY (določene spodaj) pozorno preberite to pogodbo. Z uporabo PROGRAMSKE
OPREME SONY soglašate z določili te pogodbe. Če z njimi ne soglašate, PROGRAMSKE OPREME SONY ne smete
uporabljati.
POMEMBNO – POZORNO PREBERITE: Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika (v nadaljevanju »EULA«) je pravna
pogodba med vami in podjetjem Sony Corporation (v nadaljevanju »SONY«), proizvajalcem vaše strojne naprave Sony
(v nadaljevanju »IZDELEK«) in izdajateljem licenc za uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY. Vsa programska oprema
podjetja Sony in drugih proizvajalcev (ki ni predmet lastne ločene licence), ki jo vključuje IZDELEK, ter kakršne koli z njo
povezane posodobitve in nadgradnje so v tem dokumentu navedene kot »PROGRAMSKA OPREMA SONY«.
PROGRAMSKO OPREMO SONY lahko uporabljate samo skupaj z IZDELKOM.
Z uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY se strinjate, da vas zavezujejo določila te pogodbe EULA. Če se ne strinjate
z določili te pogodbe EULA, vam podjetje SONY ne odobri licence za uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY. V tem
primeru PROGRAMSKE OPREME SONY ne smete uporabljati.
LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO SONY
PROGRAMSKA OPREMA SONY je zaščitena z zakoni in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah ter drugimi zakoni
in mednarodnimi pogodbami o intelektualni lastnini. Podjetje SONY vam po tej pogodbi odobri licenco za uporabo (in vam
ne prodaja) PROGRAMSKE OPREME SONY.
ODOBRITEV LICENCE
Vsi pravni naslovi, avtorske pravice in druge pravice v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO SONY so last podjetja SONY
in njegovih izdajateljev licenc. Po tej pogodbi EULA so vam dodeljene pravice za uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY
samo za osebne namene.
OPIS ZAHTEV, OMEJITEV IN PRAVIC
Omejitve. Kopiranje, spreminjanje, obratni inženiring, povratno prevajanje ali obratno zbiranje PROGRAMSKE
OPREME SONY ali njenih delov ni dovoljeno.
Razstavljanje komponent. PROGRAMSKA OPREMA SONY je licencirana kot en izdelek. Razstavljanje njenih komponent
ni dovoljeno.
Uporaba enega IZDELKA. PROGRAMSKO OPREMO SONY lahko uporabljate samo z enim IZDELKOM.
Najem. PROGRAMSKE OPREME SONY ni dovoljeno dajati v najem ali zakup.
Prenos programske opreme. Vse pravice po tej pogodbi EULA se lahko trajno prenesejo, samo kadar se PROGRAMSKO
OPREMO SONY prenese skupaj z IZDELKOM (in kot njegov del), pri čemer ni dovoljeno obdržati nobene kopije opreme
in je treba prenesti celotno PROGRAMSKO OPREMO SONY (vključno z vsemi kopijami, komponentami, nosilci podatkov,
navodili za uporabo ter z ostalim tiskanim gradivom, dokumenti v elektronski obliki, obnovitvenimi diski in to pogodbo
EULA, vendar ne omejeno nanje), prejemnik pa se mora strinjati z določili te pogodbe EULA.
Prekinitev. V primeru kršitve določil te pogodbe EULA lahko podjetje SONY brez poseganja v katere koli druge pravice to
pogodbo prekine. V tem primeru je treba na zahtevo podjetja SONY poslati izdelek na naslov, ki ga navede SONY, podjetje
SONY pa vam IZDELEK vrne v razumnem času, potem ko iz njega izbriše PROGRAMSKO OPREMO SONY.
Zaupnost. Soglašate, da boste hranili zaupne podatke, ki so del PROGRAMSKE OPREME SONY in ki niso javno znani, ter
da takšnih podatkov ne boste razkrili drugim brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja SONY.
UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM
PROGRAMSKA OPREMA SONY ni brez napak in ni zasnovana, izdelana ali namenjena za uporabo ali nadaljnjo prodajo
kot oprema za nadzor v nevarnih okoljih, v katerih se zahteva visoka zanesljivost (na primer v jedrskih elektrarnah ter
zrakoplovnih in komunikacijskih sistemih, pri nadzoru zračnega prometa, upravljanju medicinskih napravah za ohranjanje
življenja ali v vojaških kompleksih z orožjem) in v katerih lahko okvara ali napaka pri delovanju PROGRAMSKE
OPREME SONY povzroči smrt, telesne poškodbe ali resno fizično ali okoljsko škodo (»uporaba z visokim tveganjem«).
Podjetje SONY in njegovi dobavitelji se izrecno odpovedujejo kakršnim koli izrecnim ali naznačenim jamstvom za primernost
opreme za uporabo z visokim tveganjem.
126SI
IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA PROGRAMSKO OPREMO SONY
Izrecno soglašate, da razumete in se strinjate, da PROGRAMSKO OPREMO SONY uporabljate na lastno odgovornost.
PROGRAMSKA OPREMA SONY je na voljo »TAKŠNA, KOT JE« brez kakršnih koli jamstev, podjetje SONY, njegovi
izdajatelji licenc in ponudniki njegovih izdelkov (ki so samo za namene tega RAZDELKA poimenovani s skupnim imenom
»SONY«) PA SE IZRECNO ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO Z
NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN (VENDAR NE OMEJENO NANJE).
SONY NE ZAGOTAVLJA, DA SO FUNKCIJE, KI JIH VKLJUČUJE PROGRAMSKA OPREMA SONY, BREZ NAPAK ALI
POMANJKLJIVOSTI IN DA USTREZAJO VAŠIM POTREBAM TER DA BODO NEPRAVILNOSTI DELOVANJA
PROGRAMSKE OPREME SONY ODPRAVLJENE. SONY PRAV TAKO NE PODAJA NIKAKRŠNIH JAMSTEV ALI
ZAGOTOVIL V POVEZAVI Z UPORABO ALI POSLEDICAMI UPORABE PROGRAMSKE OPREME SONY GLEDE
USTREZNOSTI, TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI DRUGIH LASTNOSTI OPREME. NOBENE INFORMACIJE ALI
NASVETI PODJETJA SONY ALI NJEGOVIH POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV V USTNI ALI PISNI OBLIKI NE
POMENIJO JAMSTVA ALI POVEČUJEJO OBSEGA TAKŠNEGA JAMSTVA. NEKATERI PRAVNI ORGANI NE
DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAZNAČENIH JAMSTEV, ZATO ZGORAJ NAVEDENE IZKLJUČITVE MORDA NE
VELJAJO ZA VAS.
Brez poseganja v prej omenjeno izrecno velja, da PROGRAMSKA OPREMA SONY ni zasnovana ali namenjena za uporabo
s katerim koli drugim izdelkom, temveč samo za uporabo s tem IZDELKOM. SONY ne jamči, da zaradi PROGRAMSKE
OPREME SONY ne morejo nastati okvare izdelkov, programske opreme, vsebin ali podatkov, ki ste jih ustvarili sami ali ki
jih je ustvaril nekdo drug.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
SONY, NJEGOVI DOBAVITELJI IN IZDAJATELJI LICENC (ki so SAMO za namene tega RAZDELKA poimenovani
s skupnim imenom »SONY«) NISO ODGOVORNI ZA NOBENO NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO V POVEZAVI
S PROGRAMSKO OPREMO SONY, KI BI NASTALA ZARADI (NA OSNOVI) KRŠITEV KAKRŠNIH KOLI IZRECNIH
ALI NAZNAČENIH JAMSTEV, DOLOČIL POGODBE, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI
KATERE DRUGE PRAVNE TEORIJE. TAKŠNA ŠKODA VKLJUČUJE IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV, PODATKOV,
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI KATERE KOLI POVEZANE OPREME TER IZGUBO ČASA ZARADI
NEDELOVANJA IN IZGUBO UPORABNIKOVEGA ČASA (VENDAR NE OMEJENO NANJE) NE GLEDE NA TO, ALI
JE BILO PODJETJE SONY OBVEŠČENO O MOŽNOSTIH NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. CELOTNA ODGOVORNOST
PODJETJA SONY DO VAS V OKVIRU DOLOČIL TE POGODBE EULA JE V VSAKEM PRIMERU OMEJENA NA
DEJANSKI PLAČANI ZNESEK, PRIPISAN PROGRAMSKI OPREMI SONY.
IZVOZ
Če PROGRAMSKO OPREMO SONY uporabljate v državi, v kateri nimate stalnega prebivališča (ali jo tja prenesete), vas
zavezujejo veljavni zakoni in predpisi glede izvoza, uvoza in carine.
ZAKONSKA PRISTOJNOST
To pogodbo EULA ureja, opredeljuje in uveljavlja japonska zakonodaja, razen določb v zvezi s pravnim nasprotjem.
Pogodbeni stranki (SONY in vi) se strinjata, da so za morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe EULA, pristojna
sodišča v Tokiu, Japonska. POGODBENI STRANKI IMATA V PRIMERU KAKRŠNEGA KOLI SPORA, KI BI NASTAL
NA OSNOVI TE POGODBE EULA ALI V POVEZAVI Z NJO, PRAVICO DO SODNE OBRAVNAVE.
LOČITVENA KLAVZULA
Če se za kateri koli del te pogodbe EULA ugotovi, da je neveljaven ali se ga ne da uveljaviti, ostali deli ostanejo veljavni.
Če imate kakršna koli vprašanja glede te pogodbe EULA ali omejenega jamstva, opredeljenega v tem dokumentu, jih lahko
pošljete podjetju SONY na naslov, ki je naveden na garancijskem listu, priloženem izdelku.
127SI
©2012 Sony Corporation
Download PDF