Sony | STR-DN1030 | Sony STR-DN1030 STR-DN1030 Home cinema AV receiver Referenčni priročnik

4-420-303-11(1) (SI)
Večkanalni
sprejemnik AV
STR-DN1030
Referenčni priročnik
SI
Za uporabnike v Evropi
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja,
na primer prižganih sveč.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam
ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj
izvlecite glavni napajalni priključek iz električne
vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Proizvajalec tega izdelka je podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Pooblaščeni predstavnik za
elektromagnetno združljivost in varnost izdelka
je družba Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
V primeru vprašanj glede servisa ali garancije
glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje,
da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami
in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi
1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ta izdelek je namenjen za uporabo v teh državah:
AT, BE, DK, FI, FR, DE, GR, IS, IE, IT, LU, NL, NO,
PT, ES, SE, CH, CZ, HU, PL, RO, GB
Za stranke, ki ta izdelek uporabljajo
v teh državah:
Norveška:
Uporaba te radijske opreme ni dovoljena na
geografskem območju znotraj 20 km od središča
Ny-Alesund, Svalbard.
Francija:
Ta simbol opozarja uporabnika,
da so lahko nekatere površine
naprave med običajnim
delovanjem vroče na dotik.
Ta oprema je bila preizkušena
in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega
kabla, krajšega od treh metrov.
2SI
Funkcija Wi-Fi tega večkanalnega sprejemnika AV
se uporablja izključno v zaprtih prostorih.
Uporaba funkcije Wi-Fi tega večkanalnega
sprejemnika AV na prostem je na francoskem
ozemlju prepovedana. Prepričajte se, da je funkcija
Wi-Fi tega večkanalnega sprejemnika AV
onemogočena, preden ga uporabljate na prostem.
(odločitev ART 2002–1009, kot jo spreminja
odločitev ART 03–908, v zvezi z omejitvami uporabe
radijskih frekvenc).
Italija:
Uporabo mreže RLAN ureja:
– v zvezi z osebno uporabo zakonska uredba
z dne 1. 8. 2003, št. 259 (»Zakon o elektronskih
komunikacijah«). Zlasti člen 104 opredeljuje,
kdaj je potrebna predhodna pridobitev splošnega
dovoljenja, člen 105 pa opredeljuje, kdaj je
dovoljena prosta uporaba;
– v zvezi z javno oskrbo dostopa RLAN za
telefonska omrežja in storitve Ministrska uredba
z dne 28. 5. 2003 z vsemi spremembami in člen 25
(splošna pooblastila za omrežja elektronskih
komunikacij in storitev) Zakona o elektronskih
komunikacijah.
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni,
da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo
izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni,
da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol
za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo,
tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi Dolby* Digital,
Pro Logic Surround in DTS** Digital Surround
System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX
in simbol DD so blagovne znamke podjetja
Dolby Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo patenti
v ZDA s številkami: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 ter drugi patenti, ki so bili
izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih
državah. DTS-HD, povezani simbol in DTS-HD
skupaj s simbolom so zaščitene blagovne znamke
ter DTS-HD Master Audio je blagovna znamka
podjetja DTS, Inc. V izdelku je programska
oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Ta sprejemnik uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe
HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
se nadaljuje
3SI
Vrsto pisave (Shin Go R), nameščene v tem
sprejemniku, je izdelalo podjetje MORISAWA &
COMPANY LTD. Ta imena so blagovne znamke
podjetja MORISAWA & COMPANY LTD.,
avtorske pravice za to pisavo pa so last istega
podjetja.
AirPlay, logotip AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano in iPod touch so blagovne znamke
podjetja Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne
znamke so last svojih lastnikov. Oznaki ™ in ®
v tem priročniku nista posebej navedeni.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
»x.v.Color (x.v.Colour)« in »logotip x.v.Color
(x.v.Colour)« sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
BRAVIA je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
PlayStation je zaščitena blagovna znamka podjetja
Sony Computer Entertainment Inc.
WALKMAN je zaščitena blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
MICROVAULT je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
VAIO in VAIO Media sta zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za
delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi. Uporaba tega pripomočka
z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
PARTY STREAMING in logotip PARTY
STREAMING sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka potrdila
združenja Wi-Fi Alliance.
Naprava za odkodiranje FLAC
Copyright (C)
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007
Josh Coalson
DLNA®, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™ so
blagovne znamke, oznake storitev ali oznake potrdil
združenja Digital Living Network Alliance.
»Logotip Sony Entertainment Network« in
»Sony Entertainment Network« sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
Wake-on-LAN je blagovna znamka podjetja
International Business Machines Corporation
v ZDA.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
in Windows Media so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet
nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja
Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije
zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih licenc
podjetja Microsoft.
4SI
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali
binarni obliki in s spremembami ali brez njih je
dovoljena samo, če so izpolnjeni ti pogoji:
– Nadaljnja distribucija izvorne kode mora
vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah,
ta seznam pogojev in spodnjo odgovornosti.
– Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora
v dokumentaciji in/ali drugem materialu za
distribucijo reproducirati zgornje obvestilo
o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in
spodnjo izjavo.
– Ime Xiph.org Foundation in imena povezanih
vlagateljev se brez predhodnega pisnega
dovoljenja ne smejo uporabljati za podporo
ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te
programske opreme.
PROGRAMSKO OPREMO SONY LASTNIKI
AVTORSKIH PRAVIC IN VLAGATELJI
PONUJAJO »TAKŠNO, KOT JE« IN SE
ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM,
IZRECNIM ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO
Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI
ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN (VENDAR
NE OMEJENO NANJE). V NOBENEM PRIMERU
SKLAD ALI NJEGOVI VLAGATELJI NISO
ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO,
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO,
SVARILNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO
(VKLJUČNO Z NAROČILOM NADOMESTNIH
IZDELKOV ALI STORITEV; IZGUBO
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA, PODATKOV
ALI PRIHODKOV; OZ. PREKINITVIJO
POSLOVANJA, VENDAR NE OMEJENO NANJE)
NE GLEDE NA TO, KAKO IN NA PODLAGI
KATERE KOLI TEORIJE ODGOVORNOSTI JE
NASTALA, VSEENO ALI GRE ZA DOLOČILA
POGODBE, OBJEKTIVNO ODGOVORNOST
ALI KAZNIVO DEJANJE (VKLJUČNO
Z MALOMARNOSTJO ITD.), KI NASTANE
ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE
OPREME, TUDI ČE SO BILI OBVEŠČENI
O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
Previdnostni ukrepi
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj
uide tekočina, izključite sprejemnik, pred
nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
Viri napajanja
• Pred uporabo sprejemnika preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
• Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z virom napajanja (napajalnim
omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je
izklopljena.
• Če sprejemnika ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.
Napajalni kabel odstranite tako, da
primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice
(ne vlecite kabla).
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Pri segrevanju
Povsem običajno je, da se sprejemnik med
delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika se
temperatura zgornjega, stranskega in
spodnjega dela ohišja znatno poviša.
Če želite preprečiti morebitne opekline,
se ne dotikajte ohišja.
Postavitev
• Sprejemnik postavite na dobro prezračevano
mesto, da preprečite prekomerno segrevanje
in zagotovite dolgo življenjsko dobo
sprejemnika.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
• Na sprejemnik ne odlagajte ničesar, kar
bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino naprav,
kot so televizor, videorekorder ali
predvajalnik kaset. (Če sprejemnik postavite
preblizu televizorja, videorekorderja ali
predvajalnika kaset, s katerim ga uporabljate,
lahko nastane šum ali popačena slika.
Verjetnost, da se to zgodi, je še posebej
velika, če uporabljate notranjo anteno. Zato
je priporočljivo uporabljati zunanjo anteno.)
• Pri postavljanju sprejemnika na obdelano
površino (z voskom, oljem, polirnim
sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne
nastanejo madeži ali se razbarva površina.
se nadaljuje
5SI
Delovanje
Pred priključitvijo drugih komponent
izklopite sprejemnik in ga odklopite
iz napajanja.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih
blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta
alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
glede sprejemnika, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Vhod
Analogni
Občutljivost: 500 mV/
50 kiloohmov
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksialni)
Impedanca: 75 Ohmov
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optični) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izhod (analogni)
AUDIO OUT
Napetost: 500 mV/1
kiloohm
SUBWOOFER
Napetost: 2 V/1 kiloohm
Izenačevalnik
Stopnje ojačitve ±10 dB, v korakih po 1 dB
3)
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Evropski model1)
Izhodna moč pri stereo načinu
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 + 105 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
150 W za vsak kanal
INPUT SHORT (z obhodom nastavitev zvočnega
polja in izenačevalnika).
4) Uteženo omrežje, vhodna moč.
Radio FM
Frekvenčni pas
87,5–108,0 MHz (po
intervalih 50 kHz)
Antena
Žična antena FM
Antenski priključki 75 ohmov, neuravnovešeni
Radio AM
Frekvenčni pas
1)
Izmerjeno pod temi pogoji:
Napajanje: 230 V pri izmeničnem toku, 50 Hz
2)
Referenčna izhodna moč sprednjega, osrednjega,
prostorskega, zadnjega prostorskega in sprednjega
visokotonskega zvočnika. Odvisno od nastavitev
zvočnega polja in vira se zvok morda ne bo
predvajal.
Frekvenčni odziv
Analogni
6SI
10 Hz–100 kHz,
+0,5/–2 dB (z obhodom
nastavitev zvočnega polja
in izenačevalnika)
Antena
531–1602 kHz
(po intervalih 9 kHz)
Antena zanke
Video
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmov
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
80 MHz HD (prehodni)
Video HDMI
Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI)
3D
Format
2D
Združitev slik
Slika-ob-sliki
(polovično)
Slika-nad-sliko
(zgoraj-in-spodaj)
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
iPod in iPhone
Največ 5 V pri enosmernem toku 1 A
(AES), WPA/WPA2-PSK
(TKIP)
Radijska frekvenca: 2,4 GHz
USB
Podprta bitna hitrost* MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32–320 kb/s, VBR
WMA: 48–192 kb/s
AAC: 48–320 kb/s
* Združljivost z vsemi
vrstami programske
opreme za šifriranje/
zapisovanje ter
s snemalnimi
napravami ali mediji
ni zagotovljena.
Hitrost prenosa
Največja hitrost
Podprta naprava USB MSC (za količinsko
shranjevanje)
Največji tok
500 mA
Razdelek NETWORK
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Brezžični LAN
Združljivi standardi: IEEE 802.11 b/g
Varnost:
WEP 64-bitna, WEP 128bitna, WPA/WPA2-PSK
Splošno
Napajanje
230 V pri izmeničnem
toku, 50/60 Hz
Poraba energije
240 W
Poraba energije (v načinu pripravljenosti)
0,3 W (ko sta možnosti
»Control for HDMI«
(Nadzor za HDMI) in
»Network Standby«
(Način pripravljenosti
omrežja) nastavljeni na
»Off« (Izklopljeno) in je
sprejemnik v območju 2
izklopljen)
Mere (širina/višina/globina) (pribl.)
430 × 158 × 322,6 mm
vključno z izbočenimi deli
in upravljalnimi tipkami
Teža (pribl.)
10,2 kg
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
Halogenski zaviralci ognja v nekaterih tiskanih
vezjih niso uporabljeni.
7SI
LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE
OPREME SONY
Pred uporabo (spodaj opredeljene) PROGRAMSKE OPREME SONY pozorno preberite to pogodbo. Z uporabo
PROGRAMSKE OPREME SONY soglašate z določili te pogodbe. Če z njimi ne soglašate, nimate pooblastila za uporabo
PROGRAMSKE OPREME SONY.
POMEMBNO – POZORNO PREBERITE: Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika (v nadaljevanju »EULA«) je pravna
pogodba med vami in podjetjem Sony Corporation (v nadaljevanju »SONY«), proizvajalcem vaše strojne naprave Sony
(v nadaljevanju »IZDELEK«) in izdajateljem licenc za uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY. Vsa programska oprema
podjetja Sony in drugih proizvajalcev (ki ni predmet lastne ločene licence), ki jo vključuje IZDELEK, ter kakršne koli z njo
povezane posodobitve in nadgradnje so v tem dokumentu navedene kot »PROGRAMSKA OPREMA SONY«.
PROGRAMSKO OPREMO SONY lahko uporabljate samo skupaj z IZDELKOM.
Z uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY se strinjate, da vas zavezujejo določila te pogodbe EULA. Če se ne strinjate
z določili te pogodbe EULA, vam podjetje SONY ne odobri licence za uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY. V tem
primeru vam uporaba PROGRAMSKE OPREME SONY ni dovoljena.
LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO SONY
PROGRAMSKA OPREMA SONY je zaščitena z zakoni in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah ter drugimi zakoni
in mednarodnimi pogodbami o intelektualni lastnini. Podjetje SONY vam po tej pogodbi odobri licenco za uporabo (in vam
ne prodaja) PROGRAMSKE OPREME SONY.
ODOBRITEV LICENCE
Vsi pravni naslovi, avtorske pravice in druge pravice v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO SONY so last podjetja SONY
in njegovih izdajateljev licenc. Po tej pogodbi EULA so vam dodeljene pravice za uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY
samo za osebne namene.
OPIS ZAHTEV, OMEJITEV IN PRAVIC
Omejitve. Kopiranje, spreminjanje, obratni inženiring, povratno prevajanje ali obratno zbiranje PROGRAMSKE OPREME
SONY ali njenih delov ni dovoljeno.
Razstavljanje komponent. PROGRAMSKA OPREMA SONY je licencirana kot en izdelek. Razstavljanje njenih komponent
ni dovoljeno.
Uporaba enega IZDELKA. PROGRAMSKO OPREMO SONY lahko uporabljate samo z enim IZDELKOM.
Najem. PROGRAMSKE OPREME SONY ni dovoljeno dajati v najem ali zakup.
Prenos programske opreme. Vse pravice po tej pogodbi EULA se lahko trajno prenesejo, samo kadar se PROGRAMSKO
OPREMO SONY prenese skupaj z IZDELKOM (in kot njegov del), pri čemer ni dovoljeno obdržati nobene kopije opreme
in je treba prenesti celotno PROGRAMSKO OPREMO SONY (vključno z vsemi kopijami, komponentami, nosilci podatkov,
navodili za uporabo ter z ostalim tiskanim gradivom, dokumenti v elektronski obliki, obnovitvenimi diski in to pogodbo
EULA, vendar ne omejeno nanje), prejemnik pa se mora strinjati z določili te pogodbe EULA.
Prekinitev. V primeru kršitve določil te pogodbe EULA lahko podjetje SONY brez poseganja v katere koli druge pravice to
pogodbo prekine. V tem primeru je treba na zahtevo podjetja SONY poslati izdelek na naslov, ki ga navede SONY, podjetje
SONY pa vam IZDELEK vrne v razumnem času, potem ko iz njega izbriše PROGRAMSKO OPREMO SONY.
Zaupnost. Soglašate, da boste hranili zaupne podatke, ki so del PROGRAMSKE OPREME SONY in ki niso javno znani, ter da
takšnih podatkov ne boste razkrili drugim brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja SONY.
UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM
PROGRAMSKA OPREMA SONY ni brez napak in ni zasnovana, izdelana ali namenjena za uporabo ali nadaljnjo prodajo
kot oprema za nadzor v nevarnih okoljih, v katerih se zahteva visoka zanesljivost (na primer v jedrskih elektrarnah ter
zrakoplovnih in komunikacijskih sistemih, pri nadzoru zračnega prometa, upravljanju medicinskih napravah za ohranjanje
življenja ali v vojaških kompleksih z orožjem) in v katerih lahko okvara ali napaka pri delovanju PROGRAMSKE OPREME
SONY povzroči smrt, telesne poškodbe ali resno fizično ali okoljsko škodo (»uporaba z visokim tveganjem«). Podjetje SONY
in njegovi dobavitelji se izrecno odpovedujejo kakršnim koli izrecnim ali naznačenim jamstvom za primernost opreme za
uporabo z visokim tveganjem.
8SI
IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA PROGRAMSKO OPREMO SONY
Izrecno soglašate, da razumete in se strinjate, da PROGRAMSKO OPREMO SONY uporabljate na lastno odgovornost.
PROGRAMSKA OPREMA SONY je na voljo »TAKŠNA, KOT JE« brez kakršnih koli jamstev, podjetje SONY, njegovi
izdajatelji licenc in ponudniki njegovih izdelkov (ki so samo za namene tega RAZDELKA poimenovani s skupnim imenom
»SONY«) PA SE IZRECNO ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO
Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN (VENDAR NE OMEJENO
NANJE). SONY NE ZAGOTAVLJA, DA SO FUNKCIJE, KI JIH VKLJUČUJE PROGRAMSKA OPREMA SONY, BREZ
NAPAK ALI POMANJKLJIVOSTI IN DA USTREZAJO VAŠIM POTREBAM TER DA BODO NEPRAVILNOSTI
DELOVANJA PROGRAMSKE OPREME SONY ODPRAVLJENE. SONY PRAV TAKO NE PODAJA NIKAKRŠNIH
JAMSTEV ALI ZAGOTOVIL V POVEZAVI Z UPORABO ALI POSLEDICAMI UPORABE PROGRAMSKE OPREME
GLEDE USTREZNOSTI, TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI DRUGIH LASTNOSTI OPREME. NOBENE INFORMACIJE
ALI NASVETI PODJETJA SONY ALI NJEGOVIH POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV V USTNI ALI PISNI OBLIKI NE
POMENIJO JAMSTVA ALI POVEČUJEJO OBSEGA TAKŠNEGA JAMSTVA. NEKATERI PRAVNI ORGANI NE
DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAZNAČENIH JAMSTEV, ZATO ZGORAJ NAVEDENE IZKLJUČITVE MORDA
NE VELJAJO ZA VAS.
Brez poseganja v prej omenjeno izrecno velja, da PROGRAMSKA OPREMA SONY ni zasnovana ali namenjena za uporabo
s katerim koli drugim izdelkom, temveč samo za uporabo s tem IZDELKOM. SONY ne jamči, da zaradi PROGRAMSKE
OPREME SONY ne morejo nastati okvare izdelkov, programske opreme, vsebin ali podatkov, ki ste jih ustvarili sami ali ki jih
je ustvaril nekdo drug.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
SONY, NJEGOVI DOBAVITELJI IN IZDAJATELJI LICENC (ki so SAMO za namene tega RAZDELKA poimenovani
s skupnim imenom »SONY«) NISO ODGOVORNI ZA NOBENO NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO V POVEZAVI
S PROGRAMSKO OPREMO SONY, KI BI NASTALA ZARADI (NA OSNOVI) KRŠITEV KAKRŠNIH KOLI IZRECNIH
ALI NAZNAČENIH JAMSTEV, DOLOČIL POGODBE, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI
KATERE DRUGE PRAVNE TEORIJE. TAKŠNA ŠKODA VKLJUČUJE IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV, PODATKOV,
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI KATERE KOLI POVEZANE OPREME TER IZGUBO ČASA ZARADI
NEDELOVANJA IN IZGUBO UPORABNIKOVEGA ČASA (VENDAR NE OMEJENO NANJE) NE GLEDE NA TO, ALI
JE BILO PODJETJE SONY OBVEŠČENO O MOŽNOSTIH NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. CELOTNA ODGOVORNOST
PODJETJA SONY DO VAS V OKVIRU DOLOČIL TE POGODBE EULA JE V VSAKEM PRIMERU OMEJENA NA
DEJANSKI PLAČANI ZNESEK, PRIPISAN PROGRAMSKI OPREMI SONY.
IZVOZ
Če PROGRAMSKO OPREMO SONY uporabljate v državi, v kateri nimate stalnega prebivališča (ali jo tja prenesete),
vas zavezujejo veljavni zakoni in predpisi glede izvoza, uvoza in carine.
ZAKONSKA PRISTOJNOST
To pogodbo EULA ureja, opredeljuje in uveljavlja japonska zakonodaja, razen določb v zvezi s pravnim nasprotjem.
Pogodbeni stranki (SONY in vi) se strinjata, da so za morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe EULA, pristojna
sodišča v Tokiu, Japonska. POGODBENI STRANKI IMATA V PRIMERU KAKRŠNEGA KOLI SPORA, KI BI NASTAL
NA OSNOVI TE POGODBE EULA ALI V POVEZAVI Z NJO, PRAVICO DO SODNE OBRAVNAVE.
LOČITVENA KLAVZULA
Če se za kateri koli del te pogodbe EULA ugotovi, da je neveljaven ali se ga ne da uveljaviti, ostali deli ostanejo veljavni.
Če imate kakršna koli vprašanja glede te pogodbe EULA ali omejenega jamstva, opredeljenega v tem dokumentu, jih lahko
pošljete podjetju SONY na naslov, ki je naveden na garancijskem listu, priloženem izdelku.
9SI
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising