Sony | STR-DA5800ES | Sony STR-DA5800ES 9.2-kanalni AV-sprejemnik za domači kino Navodila za uporabo

4-433-534-21(1) (SI)
Večkanalni
sprejemnik AV
Navodila za uporabo
Najprej preberite priložena navodila za namestitev.
Tako boste lahko bolje razumeli povezave in delovanje sprejemnika.
STR-DA5800ES
OPOZORILO
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja
(na primer prižganih sveč).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam
ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote, glavni
napajalni priključek takoj izvlecite iz električne
vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
Ta simbol opozarja uporabnika,
da so lahko nekatere površine
naprave med običajnim
delovanjem vroče na dotik.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam
Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnega kabla, ki je krajši od
3 metrov.
2SI
Opomba za uporabnike:
spodaj navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano v državah,
v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je izdelala družba Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
oz. je bil izdelan v njenem imenu. Poizvedbe v zvezi
s skladnostjo glede na zakonodajo Evropske unije
morajo biti naslovljene na pooblaščenega
predstavnika – Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
V primeru vprašanj glede servisa ali garancije
glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Odstranjevanje izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države
EU in druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka ni
dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske opreme.
Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka se
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali
embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih
temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
ali 0,004 % svinca. Z ustrezno odstranitvijo baterij
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev baterij.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Če izdelek za svoje delovanje
ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove
življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij
iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Če želite več
informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije,
se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
O tem priročniku
• Navodila v tem priročniku veljajo za model
STR-DA5800ES (sprejemnik). Številko modela
najdete v spodnjem desnem kotu sprednje plošče.
• V teh navodilih je opisano predvsem
upravljanje sprejemnika s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Uporabite lahko tudi navadne ali
vrtljive gumbe na sprejemniku, če so poimenovani
enako ali podobno kot gumbi na daljinskem
upravljalniku.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi Dolby* Digital,
Pro Logic Surround in DTS** Digital Surround
System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX in simbol DD so
blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo
patenti v ZDA s številkami: 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.487.535, 6.226.616, 7.212.872,
7.003.467, 7.272.567, 7.668.723, 7.392.195,
7.333.929, 7.548.853 ter drugi patenti, ki so bili
izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih
državah. DTS-HD, povezani simbol in DTS-HD
skupaj s simbolom so zaščitene blagovne znamke
ter DTS-HD Master Audio je blagovna znamka
podjetja DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko
opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Ta sprejemnik je opremljen s tehnologijo
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja
HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
Vrsto pisave (Shin Go R), nameščene v tem
sprejemniku, je izdelalo podjetje
MORISAWA & COMPANY LTD.
Ta imena so blagovne znamke podjetja
MORISAWA & COMPANY LTD. in tudi avtorske
pravice za to pisavo so last podjetja
MORISAWA & COMPANY LTD.
se nadaljuje
3SI
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch
so blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene
v ZDA in drugih državah.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne
znamke so last svojih lastnikov. Oznaki ™ in ®
v tem priročniku nista posebej navedeni.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za
delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple
ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno
skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi.
Uporaba tega pripomočka z napravo iPod ali iPhone
lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.
Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije
zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih licenc
podjetja Microsoft.
Lastniki vsebin za zaščito intelektualne lastnine,
vključno z avtorsko zaščiteno vsebino, uporabljajo
tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft
PlayReady™. Ta naprava za dostop do vsebine, ki je
zaščitena s storitvijo PlayReady in/ali WMDRM,
uporablja tehnologijo PlayReady. Če uporabe vsebin
v napravi ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki
vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft napravi
onemogoči uporabo vsebine, zaščitene s storitvijo
PlayReady. Ukinitev uporabe ne vpliva na
nezaščiteno vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi
tehnologijami za dostop do vsebin. Za dostop do
vsebin, zaščitenih s storitvijo PlayReady, bo morda
treba nadgraditi tehnologijo PlayReady.
Če nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine,
ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.
»WALKMAN« in logotip »WALKMAN«
sta zaščiteni blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
»Android« je zaščitena blagovna znamka podjetja
Google Inc.
DLNA™, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™ so
blagovne znamke, oznake storitev ali oznake potrdil
združenja Digital Living Network Alliance.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
»BRAVIA« Sync je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
»x.v.Colour« in logotip »x.v.Colour« sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
»PlayStation®« je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
»AVCHD« in logotip »AVCHD« sta blagovni
znamki podjetij Panasonic Corporation in
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista in
Windows Media so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo, za katero veljajo
nekatere pravice intelektualne lastnine podjetja
4SI
InstaPrevue™ je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka podjetja Silicon Image, Inc. v ZDA
in/ali drugih državah.
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, za katero
velja licenca GNU General Public License (»GPL«)
ali GNU Lesser General Public License (»LGPL«).
Te določajo, da imajo kupci pravico do pridobivanja,
spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne kode
zgoraj omenjene programske opreme, in sicer
v skladu s pogoji licence GPL ali LGPL.
Podrobnosti o licencah GPL ali LGPL oz. drugih
licencah za programsko opremo glejte razdelek
»Sistemske nastavitve« t »Software License«
v meniju»Settings« na sprejemniku.
Za izvorno kodo za programsko opremo,
uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci GPL in
LGPL, koda pa je na voljo v spletu. Prenesete jo
lahko s spodnjega spletnega mesta:
URL: http://www.sony.net/Products/Linux
Družba Sony ne more odgovarjati na vprašanja oz. se
odzvati na poizvedbe v zvezi z vsebino te izvorne kode.
Glavne funkcije sprejemnika
Združljivost z različnimi povezavami in oblikami zapisa
Funkcija
Opis
Stran
9.2 kanalov
Sprejemnik lahko oddaja največ 9.2 kanalov.
Sprejemnik podpira povezavo z dvojno ojačitvijo sprednjega
zvočnika.
25, 27
Združljivo z različnimi
standardi
Sprejemnik je združljiv z različnimi oblikami zvočnega zapisa,
23
kot so Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, večkanalni
linearni PCM, FLAC itd.
HDMI (9 in 2 out +
1 zone out)
Sprejemnik je na zadnji plošči opremljen z osmimi vhodnimi
29, 31, 33,
priključki HDMI (dva od njih, HDMI IN 2 in IN 3, sta priključka 34, 36, 38
»for AUDIO« in upoštevata kakovost zvoka) in enim priključkom
HDMI na sprednji plošči. Prek povezave HDMI lahko povežete
različno opremo.
Sprejemnik je združljiv z različnimi standardi HDMI, kot so
Deep Colour, »x.v.Colour« ali 4K* in 3D-prenos, Audio Return
Channel (ARC) itd.
* Priključki HDMI IN 1, IN 2 in IN 9 podpirajo prenos 4K.
37, 79
4K
Sprejemnik lahko oddaja signale 4K prek izhodnih priključkov
HDMI.
22, 37
Fast View
107
Izberete lahko vhodni način HDMI, ki je veliko hitrejši od običajne
izbire (Fast View). Priključki HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 in IN 9
podpirajo funkcijo Fast View.
Control for HDMI
75, 106
Sprejemnik lahko s funkcijo Control for HDMI upravljate hkrati
z drugo opremo.
Predogled za HDMI
S sprejemnikom lahko v živo predvajate predogled slike v sliki prek 82
vhoda HDMI, povezanega s tem sprejemnikom. Okna za
predogled so prikazana samo za vrste vhoda HDMI IN 1/IN 2/
IN 3/IN 4.
Vhod za predogled HDMI lahko izberete z daljinskim
upravljalnikom.
(To funkcijo omogoča tehnologija Silicon Image InstaPrevue™.)
Omrežje
Sprejemnik je opremljen s štirimi priključki LAN, ki delujejo kot 44
preklopna zvezdišča.
Sprejemnik je združljiv s pretakanjem internetnih video vsebin.
56
Sprejemnik omogoča predvajanje vsebin v domačem omrežju prek 55
funkcije domačega omrežja, ki podpira DLNA.
se nadaljuje
5SI
Funkcija
Opis
Stran
USB
Vrata USB za povezovanje naprave iPod/iPhone
S sprejemnikom lahko preprosto predvajate vsebine v napravi
iPod/iPhone prek povezave USB.
53
S sprejemnikom lahko preprosto predvajate vsebine v napravi
USB/WALKMAN prek povezave USB.
52
41, 52
Funkcija USB DAC
Sprejemnik je opremljen z vrati za računalniški vhod (USB vrste B)
na zadnji plošči. Če računalnik priključite prek povezave USB
in v njega namestite ustrezen gonilnik za sprejemnik, lahko
sprejemnik uporabljate kot predvajalnik zvoka računalnika.
Uporabite lahko »iTunes«, »Windows Media® Player« ali
katero drugo aplikacijo predvajalnika in uživate v različnih
glasbenih datotekah, shranjenih v računalniku, ki jih omogoča
visokokakovostni sistem sprejemnika.
Večpodročno
Poleg glavnega področja lahko uživate v glasbi in videih tudi na
drugem področju, ki se razlikuje od vsebine v glavnem.
68
Signale HDMI lahko oddajate iz priključkov HDMI IN v priključek 22, 68, 71
HDMI ZONE 2 OUT.
Boljša kakovost slike in zvoka
Funkcija
Opis
Pretvorba slik v višjo
ločljivost
Sprejemnik lahko zviša ali zniža ločljivost video signalov.
22
Z izhodnim priključkom HDMI je mogoče ločljivost zvišati na 4k.
Sprejemnik lahko zviša ali zniža ločljivost video signalov tudi
za področje 2.
Funkcija Samodejno
digitalno prostorsko
umerjanje (D.C.A.C.)
Sprejemnik je opremljen s funkcijo Samodejno digitalno
92, 94
prostorsko umerjanje (D.C.A.C.). Ta funkcija omogoča samodejno
umerjanje in nastavitev zvočnih parametrov za optimalen zvok.
Zvočna polja
Izbirate lahko med široko paleto načinov zvočnega polja glede na 62, 64
povezave zvočnikov ali vhodnih virov.
Sprejemnik podpira tudi te možnosti zvoka:
– Trije načini za reprodukcijo zvočnih lastnosti znamenitih
glasbenih dvoran: »Berlin Philharmonic Hall«,
»Concertgebouw Amsterdam« ali »Musikverein Vienna«.
– Dva načina za povezavo položaja vira zvoka in zaslona:
»Movie Height« in »Vocal Height«.
Dvigovanje zvokov
osrednjega zvočnika na
ustrezno višino (Center
Speaker Lift Up)
S sprednjimi dvignjenimi zvočniki lahko zvoke osrednjega
95
zvočnika na zaslonu dvignete na ustrezno višino. S to funkcijo
(Center Speaker Lift Up) boste lahko uživali v naravnem prikazu
brez nelagodja.
Virtualna reprodukcija
sprednjih dvignjenih
zvočnikov (Virtual Front
High)
Sprejemnik lahko virtualno reproducira sprednje dvignjene
94
zvočnike, tudi če ti dejansko niso povezani. Ta funkcija omogoča
reprodukcijo učinka Center Speaker Lift Up s sprednjimi
dvignjenimi zvočniki, kot tudi reprodukcijo različnih funkcij
zvočnega polja s sprednjimi dvignjenimi kanali sprejemnika.
6SI
Stran
Funkcija
Opis
Visokokakovostna
reprodukcija datotek
s stisnjenim zvokom
S funkcijo D.L.L. (Digital Legato Linear) lahko predvajate datoteke 98
s stisnjenim zvokom v visoki kakovosti.
Funkcija High quality
Funkcija High quality digital Audio Transmission System
digital Audio Transmission (H.A.T.S.) omogoča prenos signalov iz predvajalnika
System (H.A.T.S.)
Super Audio CD prek povezave HDMI v visoki kakovosti.
Stran
106
Uporabne funkcije
Funkcija
Opis
Stran
Preprosto in dostopno
upravljanje
Sprejemnik ima GUI (grafični uporabniški vmesnik). Intuitivno
ga lahko upravljate prek menija, prikazanega na TV-zaslonu.
49
S funkcijo Easy Setup lahko na preprost način nastavite osnovne
nastavitve sprejemnika.
46
Sprejemniku sta priložena večfunkcijski daljinski upravljalnik za 16
upravljanje povezane opreme in večpodročna funkcija ter preprost
daljinski upravljalnik za izvajanje običajnih funkcij.
S pritiskom gumba EASY AUTOMATION lahko hkrati prikličete 83
različne nastavitve sprejemnika.
Prilagodljive funkcije
Funkcija Sound Optimizer optimizira predvajanje zvoka v skladu 66
z ravnjo glasnosti.
Funkcija A/V Sync prilagaja časovni zamik med predvajanjem
zvoka in prikazom slike.
100
Funkcija Pass Through oddaja signale HDMI v televizor, tudi če je 78
sprejemnik v načinu pripravljenosti.
Drugo
Funkcija
Opis
Stran
Okolju prijazna funkcija
Funkcija Auto Standby omogoča samodejni preklop sprejemnika 111
v način pripravljenosti, ko ga določeno obdobje ne uporabljate ali
ne prejema nobenih signalov.
Izjemno uporabno
Sprejemnik lahko upravljate s pametnim telefonom, opremljenim 83
z uporabniško programsko opremo »ES Remote«.*
* Združljivo z napravami iPod touch/iPhone in telefoni Android
7SI
Vsebina
Glavne funkcije sprejemnika .......................... 5
Opis in lokacija delov ..................................... 10
Uvod
Kaj je pomembno pred priključevanjem
kakršne koli opreme ................................. 21
1: Namestitev zvočnikov ................................ 25
2: Povezovanje zaslona ................................... 29
3: Povezovanje video opreme ........................ 31
4: Povezovanje zvočne opreme ..................... 38
5: Vzpostavljanje povezave z omrežjem ...... 44
6: Priprava sprejemnika in daljinskega
upravljalnika .............................................. 45
7: Nastavitev sprejemnika s funkcijo
Easy Setup .................................................. 46
8: Nastavitev priključene opreme ................. 48
9: Priprava računalnika, da ga boste
uporabljali kot strežnik ............................ 49
Navodila za prikaz na zaslonu ...................... 49
Predvajanje slike/zvoka
Predvajanje slike/zvoka
s povezano opremo ................................... 51
PC ..................................................................... 52
Naprava USB/WALKMAN ........................... 52
iPod/iPhone ..................................................... 53
Domače omrežje (DLNA) ............................. 55
Internetne video vsebine ............................... 56
FM/AM ............................................................ 57
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja ................................ 61
Uporaba funkcije Sound Optimizer ............. 66
Prilagajanje izenačevalnika ........................... 66
8SI
Uporaba večpodročnih funkcij
Kaj lahko naredite z večpodročno
funkcijo .......................................................68
Vzpostavitev povezave z več področji ..........68
Nastavitev zvočnikov v področju 2 ...............71
Nastavitev izhoda HDMI v področju 2 ........71
Preklop področnih nastavitev
daljinskega upravljalnika ..........................72
Upravljanje sprejemnika
iz drugega področja
(Postopki ZONE 2/ZONE 3) ...................73
Uporaba drugih funkcij
Uporaba funkcij »BRAVIA« Sync .................75
Preklapljanje monitorjev, ki oddajajo
HDMI video signale ..................................78
Oddajanje signalov HDMI, tudi kadar je
sprejemnik v načinu pripravljenosti
(Pass Through) ..........................................78
Preklapljanje med digitalnim in
analognim zvokom ....................................79
Uporaba drugih video/avdio
vhodnih priključkov ..................................80
Predogled za HDMI .......................................82
Upravljanje sprejemnika
s pametnim telefonom ..............................83
Shranjevanje različnih nastavitev
za sprejemnik in hkraten priklic
teh nastavitev (Easy Automation) ...........83
Uporaba izklopnega časovnika .....................85
Snemanje s sprejemnikom .............................85
Preklop načina upravljanja sprejemnika
in daljinskega upravljalnika .....................85
Uporaba povezave z dvojno ojačitvijo ..........87
Povrnitev privzetih tovarniških
nastavitev ....................................................88
Prilagajanje nastavitev
Uporaba nastavitvenega menija ................... 89
Easy Setup ....................................................... 92
Speaker Settings .............................................. 92
Audio Settings ................................................. 98
Video Settings ............................................... 101
HDMI Settings .............................................. 105
Input Settings ................................................ 107
Network Settings .......................................... 108
Internet Services Settings ............................ 109
Zone Settings ................................................ 110
Sistemske nastavitve ..................................... 111
Network Update ........................................... 112
Upravljanje brez načina GUI ...................... 113
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Upravljanje opreme z daljinskim
upravljalnikom ........................................ 120
Izklop vse povezane opreme
(SYSTEM STANDBY) ............................ 121
Programiranje daljinskega
upravljalnika ............................................ 121
Samodejno izvajanje posameznih
zaporednih ukazov (Macro Play) ......... 125
Nastavitev neshranjenih kod
daljinskega upravljalnika. ...................... 127
Brisanje pomnilnika večfunkcijskega
daljinskega upravljalnika ....................... 128
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi ..................................... 130
Odpravljanje težav ........................................ 131
Tehnični podatki .......................................... 144
Stvarno kazalo .............................................. 148
9SI
Opis in lokacija delov
Sprednja plošča
Odstranjevanje pokrova
Odpiranje pokrova
Pritisnite gumb PUSH.
Odstranjen pokrov hranite zunaj
dosega otrok.
Pomaknite pokrov v levo.
A ?/1 ON/STANDBY
S tem gumbom vklopite ali izklopite
sprejemnik.
Lučka nad gumbom zasveti tako:
Zeleno: Sprejemnik je vklopljen.
Oranžno: Sprejemnik je v načinu
pripravljenosti, in
– Možnost »Control for HDMI«
(stran 106) ali »Network Standby«
(stran 108) je nastavljena na »On«.
– Možnost »Pass Through« (stran 106)
je nastavljena na »On« ali »Auto«.
– Sprejemnik v področju 2 ali 3 je
vklopljen.
10SI
Lučka preneha svetiti, ko je sprejemnik
v načinu pripravljenosti in so zgornje
nastavitve izklopljene.
B SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (stran 47)
C SOUND OPTIMIZER (stran 66)
D MEMORY/ENTER, TUNING +/–
E Senzor za signal daljinskega
upravljalnika
Sprejema signal daljinskega upravljalnika.
F 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (strani 61, 62)
G Prikazno okno (stran 12)
H DIMMER
Če želite prilagoditi svetlost zaslonskega
okna, pritiskajte gumb DIMMER.
I DISPLAY MODE (stran 119)
J INPUT MODE (stran 79)
K Lučka HD-D.C.S. (stran 62)
Zasveti, če je izbrano zvočno polje
HD-D.C.S..
Lučka CONCERT HALL MODE
(stran 64)
Zasveti, če je izbrano zvočno polje
Berlin Philharmonic Hall,
Concertgebouw Amsterdam
ali Musikverein Vienna.
L EASY AUTOMATION 1, 2 (stran 83)
M HDMI OUT (A/B/OFF) (stran 78)
N Priključek PHONES
Za povezovanje slušalk.
O TONE +/–
Če želite izbrati zvočnik in obseg,
pritiskajte gumb TONE. Nato z vrtljivim
gumbom prilagodite raven nizkih/
srednjih/visokih tonov zvočnika.
P Priključek AUTO CAL MIC (stran 92)
V ta priključek povežite priloženi
mikrofon za določitev optimalne
postavitve za »Auto Calibration«.
Q iPod/iPhone (vrata USB ( ) in
priključek VIDEO IN) (strani 36, 52, 53)
R Priključki VIDEO 2 IN (stran 36)
S Lučka MULTI CHANNEL DECODING
Sveti pri odkodiranju večkanalnih
zvočnih signalov.
T ZONE SELECT, POWER (stran 74)
U INPUT SELECTOR (stran 51)
V Priključek HDMI IN 9 (VIDEO 2)
(stran 37)
W MASTER VOLUME (stran 51)
11SI
Indikatorji na zaslonu
A SW
Sveti, ko je povezan eden ali več
nizkotonskih zvočnikov in se iz
priključkov PRE OUT SUBWOOFER
oddaja zvočni signal.
B Indikator kanala predvajanja
Označuje zvočnik, ki je določen za
oddajanje zvoka. Prikazuje, kako
sprejemnik znižuje ali zvišuje oblike
izvornega zvoka glede na nastavitve
zvočnika.
L
Sprednji levi
R
Sprednji desni
C
Osrednji
LH
Levi dvignjeni
RH
Desni dvignjeni
SL
Prostorski levi
SR
Prostorski desni
SBL
Zadnji prostorski levi
SBR
Zadnji prostorski desni
12SI
SB
Zadnji prostorski
Primer:
Format zapisovanja: 5.1
Vzorec postavitve zvočnikov: 3/0.1
Zvočno polje: A.F.D. Auto
C Indikator INPUT
Zasveti ob zaznavanju trenutnega
vhodnega vira.
AUTO
Možnost INPUT MODE je nastavljena
na »AUTO«.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (stran 79)
D HDMI OUT A/B (stran 78)
E SLEEP (stran 85)
F MEM
Sveti, ko je vključena funkcija
prednastavljenega pomnilnika.
G ZONE 2/ZONE 3 (stran 68)
H L.F.E.
Zasveti, če vhodni signali, ki se
predvajajo, vsebujejo kanal L.F.E. (Low
Frequency Effects). Signal kanala L.F.E. se
dejansko predvaja, osvetljene črtice pod
črkami pa označujejo raven predvajanja.
Ker signal L.F.E. ni posnet v vseh delih
vhodnega signala, lahko črtice med
predvajanjem svetijo različno
(oz. ne svetijo).
I Indikator zvočniškega sistema
(stran 47)
J BI-AMP (stran 87)
K D.C.A.C. (stran 92)
Sveti, ko se uporabljajo rezultati meritev
funkcije »Auto Calibration«.
L D.L.L. (stran 98)
M H.A.T.S. (stran 106)
N S.OPT.
Zasveti, ko je vključena funkcija za
optimiziranje zvoka (stran 66).
O Indikator izbire radijskih postaj
Zasvetijo, ko sprejemnik išče radijsko
postajo.
ST
Sprejem stereo signala
MONO
Način FM je nastavljen na mono način.
RDS (stran 60)
Sprejem radijskega podatkovnega sistema
PRESET
Način izbire radijskih postaj je nastavljen
na način prednastavitev.
P VOLUME
Prikazuje trenutno glasnost.
Q D.RANGE
Sveti, ko je vključena funkcija stiskanja
dinamičnega razpona.
R Indikator Dolby Digital Surround
Ko sprejemnik odkodira signale v obliki
Dolby Digital, sveti ustrezen indikator.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
S Indikator DTS-HD
Sveti, ko sprejemnik odkodira DTS-HD.
DTS-HD
Stalno sveti eden od naslednjih
indikatorjev.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T ;TrueHD
Sveti, ko sprejemnik odkodira
Dolby TrueHD.
U Indikator Dolby Pro Logic
Ko sprejemnik izvaja obdelavo
Dolby Pro Logic, sveti ustrezen indikator.
Ta tehnologija odkodiranja prostorskega
zvoka omogoča ojačanje vhodnih signalov.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
V A.P.M. (stran 94)
Sveti, ko je vključena funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
W EQ
Sveti, ko je vključena funkcija
izenačevalnika.
X L-PCM
Sveti, ko se prenašajo vhodni signali
PCM (Pulse Code Modulation).
se nadaljuje
13SI
Y DSD
Sveti, ko sprejemnik prejema signale
DSD (Direct Stream Digital).
Z Indikator DTS(-ES)
Sveti, ko se prenašajo vhodni signali DTS
ali DTS-ES.
DTS
Sveti, ko sprejemnik odkodira
signale DTS.
DTS-ES
Sveti eden od naslednjih indikatorjev,
odvisno od oblike odkodiranja vhodnega
signala.
96/24
Odkodiranje DTS 96/24 (96 kHz/24 bit)
DISC
DTS-ES Discrete 6.1
MTX
DTS-ES Matrix 6.1
wj NEO:X
Sveti, ko je vključeno odkodiranje
DTS Neo:X Cinema/Music/Game.
wk V.FH
Sveti, ko je omogočena funkcija Virtual
Front High, tako da se lahko virtualno
reproducira zvok sprednjih zvočnikov,
tudi v okolju
brez sprednjih levih/desnih zvočnikov.
14SI
Zadnja plošča
A Vrata
(USB) (stran 41)
E Razdelek DIGITAL INPUT/OUTPUT
Priključki OPTICAL IN
(strani 29, 33, 34)
Priključki COAXIAL IN
(strani 32, 39)
B Vrata RS232C
Priključki HDMI IN/OUT*
(strani 29, 31, 33, 34)
F Razdelek COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (strani 29, 32, 34)
Uporabljajo se za vzdrževanje in
servisiranje.
Priključki Y, PB, PR IN/OUT*
C Razdelek ANTENNA
Priključek AM ANTENNA
(stran 42)
G Razdelek SPEAKERS (stran 27)
Priključek FM ANTENNA
(stran 42)
D Vrata LAN (preklopna zvezdišča)
(stran 44)
se nadaljuje
15SI
H Nadzorni priključki za opremo Sony
in drugo zunanjo opremo
Priključki IR REMOTE IN/
OUT (stran 68)
Ponavljalnik IR (ni priložen) povežite
s priključkom IN in uporabljali boste
lahko večpodročno funkcijo.
IR blaster (ni priložen) povežite
s priključkom OUT. Signali z vhodom IN
se bodo oddajali prek priključka OUT.
Priključki TRIGGER OUT
(stran 111)
Priključek za aktivacijo funkcije za vklop/
izklop napajanja druge opreme, ki
podpira 12V TRIGGER, ali ojačevalnika/
sprejemnika v področju 2 ali področju 3.
I Razdelek VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (strani 29, 32, 33, 34, 35)
Priključki AUDIO IN/OUT
Priključki VIDEO IN/OUT*
Priključki AUDIO OUT
Priključek VIDEO OUT
(stran 68)
J Razdelek AUDIO INPUT/OUTPUT
Priključki AUDIO IN/OUT
(strani 39, 43)
Priključki MULTI
CHANNEL INPUT
(stran 39)
Priključki PRE OUT
Priključite zunanji ojačevalnik moči.
* Sliko izbranega vira lahko predvajate tako,
da priključite televizor v priključek HDMI OUT
ali MONITOR OUT (stran 29).
16SI
Daljinski upravljalnik
Ta sprejemnik in drugo opremo lahko
upravljate s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Daljinski upravljalnik je
prvotno predprogramiran za upravljanje
video/avdio opreme podjetja Sony.
Opomba
Senzorja za signal daljinskega upravljalnika ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
svetlobnim napravam. To lahko povzroči okvaro.
Nasvet
Ko sprejemnika ni mogoče več upravljati
z daljinskim upravljalnikom, vstavite nove baterije.
Večfunkcijski daljinski
upravljalnik (RM-AAL042)
E
(izbira vhoda)
Najprej pritisnite TV (ws), nato pa
(Izbira vhoda) in izberite vhodni signal
(TV ali video).
(Zadrževanje besedila)
V besedilnem načinu: zadrži prikaz
trenutne strani.
F
(Vodnik)
Pritisnite SHIFT (wd) in nato z gumbom
(Vodnik) prikažite zaslonski vodnik
po programu.
G D.TUNING (stran 58)
Pritisnite SHIFT (wd) in nato z gumbom
D.TUNING aktivirajte način
neposrednega iskanja.
H ENT/MEM
Pritisnite SHIFT (wd) in nato gumb
ENT/MEM, da s številskimi gumbi (wg)
vnesete vrednost ali skladbo, oz. pritisnite
ENT/MEM, nato pa pritisnite številske
gumbe (wg) ter izberite prednastavljeno
številko, pod katero ste med poslušanjem
radia shranili postajo.
I SEN
Dostopajte do domače strani spletne
storitve Sony Entertainment Network
(SEN). To je omrežna storitev, ki jo
omogoča družba Sony.
J WATCH, LISTEN (stran 51)
K SOUND FIELD +/– (strani 61, 62, 64)
L Barvni gumbi
Delujejo v skladu z vodnikom na zaslonu
televizorja.
A ?/1 (vklop/način pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite ali izklopite
sprejemnik.
B AV ?/1 (vklop/način pripravljenosti)
Omogoča vklop/izklop video/zvočne
opreme, ki jo lahko upravljate
z daljinskim upravljalnikom.
C ZONE (stran 68)
D AMP
Omogoča aktivacijo delovanja
sprejemnika za glavno področje.
M AMP MENU (stran 113)
N
V/v/B/b
Z gumbi V/v/B/b izberete elemente
menija. Z gumbom
potrdite izbiro.
O TOOLS/OPTIONS (strani 49, 57, 60)
Omogoča prikaz in izbiro elementov
v menijih z možnostmi.
P HOME (stran 49)
Omogoča prikaz osnovnega menija na
zaslonu televizorja.
se nadaljuje
17SI
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./>1)
S temi gumbi upravljate DVDpredvajalnik, predvajalnik Blu-ray Disc,
CD-predvajalnik, predvajalnik MD,
predvajalnik kaset, opremo, povezano
v sprednja vrata USB ( ) ali v omrežje
oziroma internetne video vsebine itd.
TUNING +/–
Pritisnite gumb SHIFT (wd), nato pa
pritisnite gumb TUNING +/–, da
izberete postajo.
PREVIEW (HDMI) (stran 82)
S tem gumbom odprete zaslone slike
v sliki in ustvarite predogled vhoda štirih
priključkov HDMI IN.
B·/·b
Hitro znova predvajajte trenutni prizor ali
ga zavrtite naprej.
R PRESET + 2)/–
S tem gumbom izbirate med vnaprej
nastavljenimi postajami.
PROG + 2)/–
Pritisnite TV (ws) in nato z gumboma
PROG +/– upravljajte televizor, satelitski
sprejemnik itd.
c 2)/C
V besedilnem načinu: Izbere naslednjo ali
prejšnjo stran.
X Gumbi za izbiro vhoda
Pritisnite enega od gumbov in izberite
želeno opremo. Ko pritisnete poljubni
gumb za izbiro vhoda, se sprejemnik
vklopi.
Y Številski gumbi
Pritisnite gumb SHIFT (wd), nato pa
s številskimi gumbi vnesite številke.
S številskimi gumbi izberite številke
kanalov na televizorju.
Z -/-Pritisnite SHIFT (wd) in nato
z gumbom -/-– izberite številko skladbe nad 10 na
predvajalniku CD-jev, predvajalniku
DVD-jev, predvajalniku Blu-ray Disc
ali predvajalniku MD;
– izberite številke kanalov nad 10 na
televizorju, satelitskem sprejemniku
ali videorekorderju.
wj SOUND OPTIMIZER (stran 66)
wk HDMI OUTPUT (stran 78)
wl DISPLAY
S tem gumbom prikažete nadzorno
ploščo na zaslonu televizorja med
predvajanjem vsebin prek interneta
ali domačega omrežja.
,
(Informacije, prikaz besedila)
Prikažete lahko tudi informacije, kot
so številka trenutnega kanala in način
zaslona.
V besedilnem načinu: Prikaže skrite
informacije (npr. odgovore pri kvizu).
S EASY AUTOMATION 1, 2 (stran 83)
/ (Besedilo)
Pritisnite TV (ws) in nato z gumbom /
(Besedilo) prikažite besedilne podatke.
SLEEP (stran 85)
T RM SET UP (stran 85)
U FAVORITES (stran 56)
V TV
S tem gumbom preklopite delovanje
daljinskega upravljalnika na tisto
v rumeni pisavi in omogočite uporabo
televizorja.
W SHIFT
Omogoča spremembo funkcije gumbov
daljinskega upravljalnika in omogoči
gumbe, ki so označeni z rožnato barvo.
18SI
e; RETURN/EXIT O
S tem gumbom se vrnete v prejšnji meni
ali meni zaprete.
ea
(Glasnost) +/– (stran 51)
(Izklop zvoka) (stran 51)
Ko pritisnete gumb TV (ws), lahko poleg
tega prilagodite tudi glasnost televizorja
in začasno izklopite zvok televizorja.
es MACRO 1, MACRO 2 (stran 125)
ed TOP MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete
osnovni meni plošče BD-ROM ali DVD.
AUDIO
Po pritisku gumba SHIFT (wd) lahko
z gumbom AUDIO izberete obliko
zvočnega zapisa/skladbo.
ef POP UP/MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete pojavni
meni plošče BD-ROM ali meni DVD-ja.
SUBTITLE
Po pritisku gumba SHIFT (wd) lahko
z gumbom SUBTITLE izberete jezik
podnapisov, če so na plošči BD-ROM/
DVD VIDEO zapisani podnapisi v več
jezikih.
1) Informacije o gumbih, ki jih lahko uporabljate za
upravljanje posamezne opreme, so na voljo v tabeli
(strani 120).
2) Otipljiva pika je na gumbih 5/VIDEO 2, N,
PRESET +). Pri uporabi daljinskega upravljalnika
vam bo v pomoč.
Opomba
Zgornji opisi so navedeni zgolj za prikaz primerov.
se nadaljuje
19SI
Preprost daljinski upravljalnik
(RM-AAU124)
Namenjen samo za upravljanje sprejemnika.
S tem daljinskim upravljalnikom lahko na
preprost način upravljate glavne funkcije
sprejemnika.
H INPUT SELECTOR
I MASTER VOLUME +/– (stran 51)
MUTING (stran 51)
J RETURN/EXIT O (stran 49)
K DISPLAY
S tem gumbom prikažete nadzorno
ploščo na zaslonu televizorja med
predvajanjem vsebin prek interneta
ali domačega omrežja.
L HDMI OUT (stran 78)
A ?/1 (vklop/način pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite ali izklopite
sprejemnik.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(strani 61, 62, 64)
C AMP MENU (stran 113)
D
V/v/B/b
Z gumbi V/v/B/b izberete element
menija. Z gumbom
potrdite izbiro.
E OPTIONS (strani 49, 57, 60)
F HOME (stran 49)
G N, x, ./>
S tem gumbom upravljate opremo,
povezano v sprednja vrata USB ( )
ali v omrežje oziroma internetne video
vsebine itd.
20SI
Uvod
Uvod
Kaj je pomembno pred priključevanjem kakršne koli opreme
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Namestitev zvočnikov
Preberite razdelek »1: Namestitev zvočnikov« (stran 25).
v
Povezovanje zaslona
Preberite razdelek »2: Povezovanje zaslona« (stran 29).
Povezovanje video opreme
v
Kakovost slike je odvisna od vrste priključka. Glejte sliko
na desni. Izberite način povezave glede na priključke
opreme.
Sprejemnik je opremljen s funkcijo pretvorbe video
signala. Podrobnosti najdete v razdelku »Funkcija za
pretvorbo video signalov« (stran 22).
Preberite razdelek »3: Povezovanje video opreme«
(stran 31).
Digitalni
Analogni
Visokokakovostna slika
Povezovanje zvočne opreme
v
Preberite razdelek »4: Povezovanje zvočne opreme« (stran 38).
v
Priprava sprejemnika in daljinskega upravljalnika
Preberite razdelek »6: Priprava sprejemnika in daljinskega upravljalnika« (stran 45).
Nastavitev sprejemnika
v
Preberite razdelek »7: Nastavitev sprejemnika s funkcijo Easy Setup« (stran 46).
v
Prilagoditev nastavitev za avdio izhod na povezani opremi
Preberite razdelek »8: Nastavitev priključene opreme« (stran 48).
Če želite izvedeti več o povezavi z več področji, glejte strani 68.
Če želite izvedeti več o povezavi z dvojno ojačitvijo, glejte strani 87.
21SI
Funkcija za pretvorbo video signalov
Sprejemnik je opremljen s funkcijo za pretvorbo video signalov.
• Sestavljeni video signali se lahko oddajajo v obliki video signalov HDMI in komponentnih
video signalov.
• Komponentni video signali se lahko oddajajo v obliki video signalov HDMI in video signalov.
Tovarniško privzeto se izhodni video signali povezane opreme v priključek HDMI OUT oz.
MONITOR OUT prenesejo v obliki vhodnih signalov, kot prikazuje spodnja tabela.
Funkcijo pretvorbe video signalov je priporočljivo nastaviti tako, da bo ustrezala ločljivosti
monitorja, ki ga uporabljate.
Podrobnosti o funkciji pretvorbe video signalov najdete v razdelku »Video Settings« (stran 101).
Priključek
OUTPUT
HDMI OUT A/B
(do 4K)
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(do 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
a
–
–
–
Priključek INPUT
HDMI IN
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
a : Video signali se oddajajo.
– : Video signali se ne oddajajo.
* Ko je v možnosti »Resolution« izbrana možnost »Auto«, je omogočena povečava največ 4K.
Če želite uporabljati signale 4K, morate povezati zaslon, ki podpira signale 4K.
** Odvisno od nastavitve možnosti »Resolution« (stran 101) video signali morda niso na voljo.
Opomba glede pretvorbe video
signalov
Pri video signalih s pretvorjeno ločljivostjo
oddajanje ni mogoče s priključkov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
in HDMI OUT hkrati. Če opremo povežete
prek priključkov COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT in HDMI OUT, ima
prednost oddajanje prek priključkov
HDMI OUT.
Opomba v zvezi z video izhodom
HDMI v področju 2
Prek priključka HDMI ZONE 2 OUT se lahko
oddajajo samo vhodni signali HDMI IN.
22SI
Prikazovanje podnapisov
Če želite prejemati signal s podporo za
podnapise, v meniju Video Settings nastavite
»Resolution« na »Direct«.
Za vhodne in izhodne signale uporabite enako
vrsto kabla.
Povezovanje snemalne naprave
Če želite snemati, snemalno napravo povežite
v priključek VIDEO OUT na sprejemniku.
Ker priključki VIDEO OUT ne podpirajo
funkcije pretvorbe, kable za prenos vhodnih
in izhodnih signalov priključite v vtičnice
iste vrste.
Priključkov HDMI OUT in MONITOR OUT
ni mogoče uporabljati za snemanje.
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira sprejemnik
Uvod
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih ta sprejemnik lahko odkodira, so odvisne od vhodnih
priključkov za digitalni zvok na povezani opremi.
Sprejemnik podpira naslednje oblike zapisa zvoka.
Povezava med opremo za predvajanje in sprejemnikom
Največje število
kanalov
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1 kanalov
a
a
Dolby Digital EX
6.1 kanalov
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1 kanalov
–
a
Dolby TrueHD*
7.1 kanalov
–
a
DTS
5.1 kanalov
a
a
DTS-ES
6.1 kanalov
a
a
DTS 96/24
5.1 kanalov
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1 kanalov
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1 kanalov
–
a
DSD*
5.1 kanalov
–
a
Večkanalni linearni PCM*
7.1 kanalov
–
a
Oblika zapisa zvoka
* Če oprema za predvajanje ne ustreza obliki zapisa, se avdio signali oddajajo v drugi obliki zapisa.
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo opreme za predvajanje.
se nadaljuje
23SI
Omrežje/USB
Vrsta vsebine
Oblika zapisa datoteke
Pripone
Glasba
WAV6)
».wav«
Video
WMA1) 2) 5)
».wma«
MP3
».mp3«
AAC1) 2) 3) 5)
».m4a«
FLAC6)
».flac«
MPEG-1 Video/PS1) 2)
MPEG-2 Video/PS, TS1) 3)
».mpg«, ».mpeg«, ».m2ts«, ».mts«
MPEG-4 AVC1) 2)
».mkv«, ».mp4«, ».m4v«, ».m2ts«, ».mts«
WMV9
Fotografije
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1) 2)
4)
Xvid
».avi«
JPEG
».jpg«, ».jpeg«, ».mpo«
PNG
».png«
GIF
».gif«
Sprejemnik ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke DRM.
Sprejemnik ne omogoča predvajanja te oblike zapisa datotek v strežniku DLNA.
Sprejemnik omogoča v strežniku DLNA samo predvajanje video vsebine s standardno ločljivostjo.
Sprejemnik omogoča predvajanje datotek AVCHD, ki so posnete z digitalno videokamero ipd.
Disk z datotekami AVCHD se ne bo predvajal, če ni ustrezno dokončan.
Sprejemnik ne more predvajati kodiranih datotek, kot so datoteke lossless.
Podprta frekvenca vzorčenja/bitna globina: največ 192 kHz/24 bitov
Opombe
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati, odvisno
od oblike zapisa datotek, kodiranja datotek,
stanja snemanja ali stanja strežnika DLNA.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
• Sprejemnik lahko prepozna naslednje datoteke
ali mape v napravah USB:
– do map v tretjem nivoju
– do 500 datotek na posameznem nivoju
• Sprejemnik lahko prepozna naslednje datoteke
ali mape, shranjene v strežniku DLNA:
– do map v osemnajstem nivoju
– do 999 datotek na posameznem nivoju
• Za oblike zapisov, določene v smernicah DLNA,
mora strežnik ponujati vsebino, ki ima pravilno
dodane informacije o obliki zapisa, določene
v smernicah DLNA.
24SI
».wmv«, ».asf«
AVCHD2)
1: Namestitev zvočnikov
Primeri nastavitve sistema
zvočnikov
Uvod
Ta sprejemnik omogoča uporabo do
9.2-kanalnega sistema (9 zvočnikov
in 2 globokotonca).
7.1-kanalni sistem zvočnikov
z zadnjima prostorskima
zvočnikoma
Sprejemnik omogoča predvajanje programsko
posnetega zvoka Hi-Fi, reproduciranega
z DVD-ja ali plošče Blu-ray Disc v 6.1- ali
7.1-kanalni obliki.
ALevi sprednji zvočnik
BDesni sprednji zvočnik
COsrednji zvočnik
DLevi prostorski zvočnik
EDesni prostorski zvočnik
FLevi zadnji prostorski zvočnik
GDesni zadnji prostorski zvočnik
JGlobokotonec
7.1-kanalni sistem zvočnikov
s sprednjima dvignjenima
zvočnikoma
9.1-kanalni sistem zvočnikov
Uživate lahko v popolnem visokokakovostnem
večkanalnem prostorskem zvoku, kot se
predvaja v mešalnicah, in sicer v 9.1- ali
9.2-kanalni obliki.
ALevi sprednji zvočnik
BDesni sprednji zvočnik
COsrednji zvočnik
DLevi prostorski zvočnik
EDesni prostorski zvočnik
FLevi zadnji prostorski zvočnik
GDesni zadnji prostorski zvočnik
HLevi dvignjeni zvočnik
IDesni dvignjeni zvočnik
JGlobokotonec
Uživate lahko v navpičnih zvočnih učinkih
(npr. način Pro Logic IIz, način Neo:X).
ALevi sprednji zvočnik
BDesni sprednji zvočnik
COsrednji zvočnik
DLevi prostorski zvočnik
EDesni prostorski zvočnik
HLevi dvignjeni zvočnik
IDesni dvignjeni zvočnik
JGlobokotonec
5.1-kanalni sistem zvočnikov
Za popolno doživetje večkanalnega
prostorskega zvoka, kot se predvaja
v kinodvoranah, potrebujete pet zvočnikov
(dva sprednja zvočnika, osrednji zvočnik in
dva prostorska zvočnika) ter globokotonec
(5.1-kanalni sistem zvočnikov).
ALevi sprednji zvočnik
BDesni sprednji zvočnik
COsrednji zvočnik
DLevi prostorski zvočnik
EDesni prostorski zvočnik
JGlobokotonec
25SI
Priporočena postavitev zvočnikov
6-kanalni sistem zvočnikov
• Zadnji prostorski zvočnik postavite za sedež
poslušalca.
9- ali 7-kanalni sistem zvočnikov
• Upoštevati morate kot A, prikazan na sliki.
Nasvet
• Če zvočnikov ne morete namestiti pod
optimalnimi koti, primerno ločite zvočnika
za prostorski zvok in zadnja prostorska
zvočnika ter posamezne zvočnike postavite
čim bolj simetrično.
• Položaj zvočnikov lahko umerite s funkcijo
»Speaker Relocation«, tudi če zvočnikov ne
morete namestiti pod optimalnimi koti
(stran 95). Za učinkovito delovanje funkcije
»Speaker Relocation« naj bosta zadnja
prostorska zvočnika oddaljena eden od
drugega za več kot 90 stopinj.
• Sprednja dvignjena zvočnika namestite
pod enakim kotom kot sprednja zvočnika.
Namestite ju v višini podaljšane diagonale
čez zaslon televizorja ali monitorja oz.
nad njo.
kot, enak kot pri
sprednjem
zvočniku
26SI
Ker globokotonec ne oddaja visoko usmerjenih
zvočnih signalov, ga lahko postavite na poljubno
mesto.
Povezovanje zvočnikov
Uvod
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
A
B
B
B
A Mono avdio kabel (ni priložen)
B Kabli zvočnikov (niso priloženi)
ASprednji zvočnik A (L)
BSprednji zvočnik A (D)
COsrednji zvočnik
DProstorski zvočnik (L)
EProstorski zvočnik (D)
FZadnji prostorski zvočnik (L)2) 4)
GZadnji prostorski zvočnik (D)2) 4)
HSprednji dvignjeni zvočnik (L)
ISprednji dvignjeni zvočnik (D)
JGlobokotonec3)
B
Priključki FRONT B 1)
B
1)
Če imate dodatni sistem sprednjih
zvočnikov, jih povežite prek priključkov
FRONT B. Sistem sprednjih zvočnikov,
ki ga želite uporabljati, lahko izberete
z gumbom SPEAKERS na sprednji plošči
(stran 10).
2) Če nameravate uporabljati samo en zadnji
prostorski zvočnik, ga povežite v priključke
SURROUND BACK (ZONE 2) L.
se nadaljuje
27SI
3)
Če priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v način
pripravljenosti, pri gledanju filmov to
funkcijo izključite. Če je za globokotonec
vključena funkcija samodejnega preklopa
v način pripravljenosti, zvočnik samodejno
preklopi v način pripravljenosti glede na
raven vhodnega signala, zaradi česar se
zvok morda ne bo predvajal.
V sprejemnik lahko povežete dva
globokotonca. Priključka PRE OUT
SUBWOOFER oddajata enake signale.
Nasvet
S priloženim orodjem za povezavo kablov zvočnikov
lahko na preprost način odvijete ali privijete
priključek SPEAKERS.
Odvijte
Privijte
Orodje za povezavo
kablov zvočnikov
Povezava ZONE 2
Če ne nameravate uporabljati zadnjih
prostorskih zvočnikov, lahko priključka
SURROUND BACK (ZONE 2) F in G
dodelite zvočnikom področja 2. V možnosti
»Speaker Connection« v meniju Speaker
Settings nastavite priključke SURROUND
BACK (ZONE 2) na »Zone2 Speakers«
(stran 94).
Podrobnosti o povezavi in delovanju
v področju 2 najdete v razdelku »Uporaba
večpodročnih funkcij« (stran 68).
28SI
2: Povezovanje zaslona
Uvod
Sliko izbranega vira lahko predvajate tako, da priključite televizor v priključek HDMI OUT
ali MONITOR OUT. Ta sprejemnik lahko upravljate z vmesnikom GUI (grafični uporabniški
vmesnik) na zaslonu.
Zaslon televizorja s priključkom HDMI
Avdio signali*
A
Video signali**
* Če sprejemnik s kablom HDMI povežete
v priključek HDMI na televizorju,
združljivem s funkcijo Audio Return Channel
(ARC), ta povezava ni potrebna.
A
** Če sprejemnik povežete v televizor,
združljiv s funkcijo Audio Return Channel
(ARC), ga povežite v priključek HDMI na
televizorju, označen z »ARC«.
E
B
Avdio signali
C
D
Video signali
ali
ali
Zaslon televizorja brez priključka HDMI
Ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na priključke opreme.
A Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
B Avdio kabel (ni priložen)
C Video kabel (ni priložen)
D Komponentni video kabel (ni priložen)
E Kabel HDMI (ni priložen)
Priporočamo uporabo kabla Sony HDMI.
se nadaljuje
29SI
Vrsta televizorja
Opremljen s funkcijo
HDMI
Audio Return Channel
(ARC)
Zahtevani kabel
Združljivo*
E
–
Nezdružljivo
E
A ali B**
D ali C
A ali B**
Ni opremljen s funkcijo –
HDMI
*
Video
Avdio
Zvok iz televizorja (večkanalni prostorski zvok) lahko prek sprejemnika predvajate le tako, da televizor
priključite s kablom HDMI.
** Če želite predvajati večkanalni prostorski zvok, kot avdio povezavo uporabite A.
Opombe
• Če sprejemnik povežete s televizorjem prek video
kabla, nastavite možnost »Playback Resolution«
na »480i/576i« (stran 104).
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega
signala vstavite priključke kablov naravnost, tako
da se zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala ne
prepogibajte ali zvijajte.
Nasvet
Če povežete priključek za izhod zvoka na televizorju
s priključkoma TV IN na sprejemniku, se zvok
televizorja predvaja iz zvočnikov. Pri tej
konfiguraciji nastavite priključek za izhod zvoka
na »Fixed«, če je na voljo stikalo za preklop med
možnostma »Fixed« in »Variable«.
30SI
3: Povezovanje video opreme
Uvod
Povezave pri gledanju vsebin, zapisanih na diskih Blu-ray Disc ali DVD
Povezovanje opreme prek priključkov HDMI
Če oprema nima priključka HDMI, glejte strani 32.
Predvajalnik DVD-jev, predvajalnik Blu-ray Disc
Video/avdio signali
A
*
A Kabel HDMI (ni priložen)
Priporočamo uporabo kabla Sony HDMI.
* V priključke HDMI IN na sprejemniku lahko
povežete katero koli opremo z izhodnimi
priključki HDMI.
se nadaljuje
31SI
Povezovanje opreme prek priključkov, ki niso HDMI
Ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na priključke opreme.
Predvajalnik DVD-jev, predvajalnik diskov Blu-ray
Avdio signali
Video signali
ali
A
ali
B
C
A Koaksialni kabel za prenos digitalnega signala (ni priložen)
B Avdio kabel (ni priložen)
C Video kabel (ni priložen)
D Komponentni video kabel (ni priložen)
32SI
D
Povezave pri igranju videoiger
Uvod
PlayStation 3 (videoigra s priključkom HDMI)
Video/avdio signali
A
B
C
Avdio signali
D
Video signali
ali
Videoigra brez priključka HDMI
Ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na priključke opreme.
A Kabel HDMI (ni priložen)
B Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
Vrsta videoigre
Opremljena s funkcijo
HDMI*
C Avdio kabel (ni priložen)
D Video kabel (ni priložen)
Zahtevani kabel
Video
Avdio
A
–
Ni opremljena s funkcijo D
HDMI
B ali C**
*
Zvok iz videoigre (večkanalni prostorski zvok) lahko prek sprejemnika predvajate le tako,
da videoigro priključite s kablom HDMI.
** Če želite predvajati večkanalni prostorski zvok, kot avdio povezavo uporabite B.
se nadaljuje
33SI
Opombe
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega signala vstavite priključke kablov naravnost,
tako da se zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala ne prepogibajte ali zvijajte.
Povezave pri gledanju programov prek satelitskega oddajanja ali kabelske
televizije
Satelitski sprejemnik, kabelski sprejemnik s priključkom HDMI
Video/avdio signali
A
B
C
Avdio signali
D
E
Video signali
ali
ali
Satelitski sprejemnik, kabelski sprejemnik brez priključka HDMI
Ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na priključke opreme.
A Kabel HDMI (ni priložen)
B Optični kabel za prenos digitalnega signala (ni priložen)
C Avdio kabel (ni priložen)
D Video kabel (ni priložen)
E Komponentni video kabel (ni priložen)
34SI
Zahtevani kabel
Video
Avdio
Opremljen s funkcijo
HDMI*
A
–
Ni opremljen s funkcijo
HDMI
E ali D
B ali C**
Uvod
Vrsta satelitskega/
kabelskega
sprejemnika
*
Zvok iz satelitskega/kabelskega sprejemnika (večkanalni prostorski zvok) lahko prek tega sprejemnika
predvajate le tako, da satelitski/kabelski sprejemnik priključite s kablom HDMI.
** Če želite predvajati večkanalni prostorski zvok, kot avdio povezavo uporabite B.
Opombe
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega signala vstavite priključke kablov naravnost, tako da
se zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala ne prepogibajte ali zvijajte.
Povezave pri gledanju vsebin, zapisanih na videokasetah
Videorekorder
Avdio signali
Video signali
A
B
A Avdio kabel (ni priložen)
B Video kabel (ni priložen)
35SI
Povezave pri gledanju vsebin prek videokamere
V priključke VIDEO 2 IN
A
B
Video/avdio signali
Videokamera brez
priključka HDMI
Videokamera s priključkom HDMI
A Video/avdio kabel (ni priložen)
B Kabel HDMI (ni priložen)
36SI
Funkcije HDMI
• Uporabite kabel High Speed HDMI.
Če uporabite kabel Standard HDMI,
vsebine 4K, 1080p, Deep Colour ali slike
3D morda ne bodo prikazane pravilno.
• Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
Uvod
• Digitalne zvočne signale lahko prek
vmesnika HDMI predvajate iz zvočnikov in
prek priključkov PRE OUT na sprejemniku.
Signali podpirajo sisteme Dolby Digital,
DTS, DSD in Linear PCM. Podrobnosti
najdete v razdelku »Oblike zapisa digitalnega
zvoka, ki jih podpira sprejemnik« (stran 23).
• Vhodni analogni video signali, ki jih
sprejemnik prejema prek priključkov
VIDEO ali COMPONENT VIDEO, se lahko
prenašajo v obliki izhodnih signalov HDMI.
Pri pretvorbi slike se ne prenašajo avdio
signali prek izhodnega priključka
HDMI OUT.
• Vhoda analognih video signalov pa ni
mogoče oddajati prek priključkov
HDMI OUT v področju 2.
• Ta sprejemnik podpira zvočne vsebine High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Colour, »x.v.Colour«
in 3D- ali 4K-prenos.
• Priključki HDMI v tem sprejemniku
podpirajo funkcijo Control for HDMI.
Priključka HDMI OUT B in HDMI ZONE 2
OUT ne podpirata funkcije Control
for HDMI.
• Če želite predvajati slike 3D, povežite
televizor in video opremo, ki omogočata
predvajanje vsebin 3D (predvajalnik Blu-ray
Disc, snemalnik Blu-ray Disc, PlayStation 3
ipd.), na sprejemnik s kabli High Speed
HDMI, si nadenite 3D-očala in zaženite
predvajanje vsebin 3D.
• Sprejemnik je združljiv s signali 4K, ki se
oddajajo prek izhodnih priključkov HDMI.
Vhod analognih video signalov je mogoče
povečati na 4K. Vhodni signali 4K, ki se
oddajajo prek priključkov HDMI IN 1/IN 2
na zadnji in priključka IN 9 na sprednji
strani predvajalnika, ki podpira signale 4K,
se oddajajo kot signali 4K. Če si želite
ogledovati slike v kakovosti 4K, v izhodne
priključke HDMI povežite televizor ali
projektor, ki podpira signale 4K.
• Vhode HDMI IN 1/IN 2/IN 3/IN 4 si lahko
ogledate v oknih za predogled slike v sliki.
Opombe glede povezovanja
kablov
Opomba glede uporabe kabla
za pretvorbo signala HDMI-DVI
Uporaba kabla za pretvorbo signala
HDMI-DVI ni priporočljiva. Če kabel za
pretvorbo signala HDMI-DVI povežete
z napravo
DVI-D, se lahko zvok in/ali slika izgubita.
Če se zvok ne predvaja pravilno, priključite
ločene avdio kable ali povezovalne kable za
prenos digitalnega signala in v meniju
Input Settings nastavite možnost »Video Input
Assign« in »Audio Input Assign«.
37SI
4: Povezovanje zvočne opreme
Povezave pri poslušanju vsebin, zapisanih na nosilcih Super Audio CD ali
navadnih CD-jih
Povezovanje opreme prek priključkov HDMI
Če oprema nima priključka HDMI, glejte strani 39.
Predvajalnik CD-jev, predvajalnik Super Audio CD
Video/avdio signali
A
*
A Kabel HDMI (ni priložen)
Priporočamo uporabo kabla Sony HDMI.
* V priključke HDMI IN na sprejemniku lahko
povežete katero koli opremo z izhodnimi
priključki HDMI.
38SI
Povezovanje opreme prek priključkov, ki niso HDMI
Predvajalnik CD-jev
Predvajalnik Super Audio CD
ali
A
ali
B
A
ali
B
C
B
A Koaksialni kabel za prenos digitalnega signala (ni priložen)
B Avdio kabel (ni priložen)
C Mono avdio kabel (ni priložen)
Opomba
Zvočnih vhodnih signalov, ki se prenašajo prek
priključkov MULTI CHANNEL INPUT, ni mogoče
snemati.
Nasvet
Vsi digitalni avdio signali so združljivi s frekvencami
vzorčenja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz in
96 kHz. Priključki COAXIAL IN so združljivi tudi
s frekvenco vzorčenja 192 kHz.
se nadaljuje
39SI
Uvod
Če je predvajalnik Super Audio CD opremljen s priključki za oddajanje večkanalnega zvoka,
jih lahko povežete s priključki MULTI CHANNEL INPUT na sprejemniku in uživate v poslušanju
večkanalnega zvoka. S priključki MULTI CHANNEL INPUT lahko povežete tudi zunanjo
večkanalno napravo za odkodiranje.
Ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na priključke opreme.
Opomba o predvajanju
nosilcev Super Audio CD prek
predvajalnika Super Audio CD
Če predvajate nosilec Super Audio CD prek
predvajalnika Super Audio CD, priključenega
le v priključek COAXIAL SA-CD/CD IN na
tem sprejemniku, ne boste slišali zvoka.
Če želite predvajati Super Audio CD, povežite
predvajalnik v priključke MULTI CHANNEL
INPUT ali SA-CD/CD IN ali povežite
predvajalnik, ki lahko prek kabla HDMI
prenaša izhodne signale DSD iz priključka
HDMI v sprejemnik. Upoštevajte navodila
za uporabo, ki so priložena predvajalniku
Super Audio CD.
Če želite povezati več digitalnih
naprav, vhod za priključitev pa
ni na voljo
Preberite razdelek »Uporaba drugih video/
avdio vhodnih priključkov« (stran 80).
40SI
Povezave pri poslušanju vsebin prek računalnika
Uvod
A
A Kabel USB (ni priložen)
Opomba
S kablom USB vrste A ali vrste B povežite računalnik
s sprejemnikom.
Nasveti
• Predvajanje prek PC je združljivo z:
– Podprta frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz in 192 kHz
– Bitna ločljivost: 16 bitov in 24 bitov
• Frekvence vzorčenja in številke kvantizacije bitov, ki
jih lahko predvajate ali oddajate prek računalnika,
se lahko razlikujejo glede na operacijski sistem
ali številko različice programske opreme
predvajalnika.
41SI
Povezave pri poslušanju radia
Okvirna antena AM
(priložena)
Žična antena FM (priložena)
Opombe
• Okvirno anteno postavite proč od sprejemnika in
druge opreme, saj je lahko drugače pri predvajanju
zvoka slišen šum.
• Žično anteno FM povsem izvlecite.
• Žično anteno FM priključite, nato pa jo postavite
v čim bolj vodoraven položaj.
42SI
Povezave pri poslušanju vsebin, zapisanih na nosilcih MD, kasetah ali ploščah
Gramofon
Predvajalnik MD/kaset
A
B
A
A Avdio kabel (ni priložen)
B Optični kabel za prenos digitalnega signala (ni priložen)
Opombe
• Ko predvajalnik MD povežete s kablom za digitalni
prenos podatkov, ga lahko povežete s katerim koli
digitalnim priključkom IN na sprejemniku.
Če želite omogočiti povezavo, morate priključek
v meniju dodeliti določenemu vhodu za
predvajalnik MD. Preberite razdelek »Uporaba
drugih video/avdio vhodnih priključkov«
(stran 80).
• Če ima gramofon ozemljitveno žico, jo povežite
v priključek (U) SIGNAL GND.
43SI
Uvod
Če želite povezati predvajalnik MD, vam ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na
priključke opreme.
5: Vzpostavljanje povezave z omrežjem
Če imate internetno povezavo, lahko ta sprejemnik povežete v internet.
Primer konfiguracije
Spodnja slika prikazuje primer konfiguracije domačega omrežja s sprejemnikom, računalnikom.
Priporoča se uporaba žične povezave.
Usmerjevalnik
Modem
Kabel LAN
(ni priložen)
Internet
Računalnik
Kabel LAN
(ni priložen)
Opomba
Priključite usmerjevalnik v ena od štirih vrat na
sprejemniku s kablom LAN. Usmerjevalnika ne
priključujte na sprejemnik z več kabli LAN.
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
Sistemske zahteve
Za uporabo omrežne funkcije sprejemnika
potrebujete spodnje komponente sistemskega
okolja.
Širokopasovna povezava
Če želite uporabljati internetne video vsebine
ali funkcijo posodobitve programske opreme
sprejemnika, potrebujete širokopasovno
povezavo z internetom.
Modem
To je naprava, ki omogoča vzpostavitev
širokopasovne povezave za komunikacijo
z internetom. Nekatere od teh naprav so
vgrajene v usmerjevalnik.
44SI
Usmerjevalnik
• Če želite predvajati vsebine, ki so na
voljo prek domačega omrežja, uporabite
usmerjevalnik, ki podpira prenos 100 Mb/s.
• Priporočamo uporabo usmerjevalnika, ki je
opremljen z vgrajenim strežnikom DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Ta funkcija samodejno dodeli naslove IP
v omrežju LAN.
• Sprejemnik ne podpira omrežne povezave
s hitrostjo prenosa 1 Gb/s ali več.
Kabel LAN (CAT5)
• Za vzpostavitev žičnega omrežja LAN
priporočamo uporabo te vrste kabla.
Nekateri ploski kabli LAN so bolj podvrženi
vplivom šuma. Priporočamo uporabo
običajnega kabla.
• Če sprejemnik uporabljate v okolju
s šumom, ki ga povzroča napajanje
električnih izdelkov, ali v hrupnem
omrežnem okolju, uporabite kabel LAN
z dodatno zaščito.
Vklop sprejemnika
Uvod
6: Priprava sprejemnika in
daljinskega upravljalnika
?/1
Povezovanje napajalnega kabla
Povežite priložen napajalni kabel v priključek
AC IN na sprejemniku, drugi konec pa
priključite na stensko vtičnico.
Vklopite sprejemnik, tako da
pritisnete gumb ?/1.
Priključek AC IN
V električno vtičnico
Napajalni kabel
(priložen)
Med vtičem in zadnjo ploščo je kar precej
prostora, tudi ko je napajalni kabel čvrsto
pritrjen. Kabel mora biti priključen tako.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
Sprejemnik lahko vklopite tudi z gumbom ?/1
na daljinskem upravljalniku.
Sprejemnik izklopite tako, da znova
pritisnete ?/1. Na zaslonu sprejemnika začne
utripati »STANDBY«. Dokler »STANDBY«
utripa, ne smete odstranjevati napajalnega
kabla. V nasprotnem primeru lahko pride
do okvare.
Varčevanje z energijo v načinu
pripravljenosti
Možnosti »Control for HDMI« (stran 106),
»Pass Through« (stran 106), »Network
Standby« (stran 108) in »RS232C Control«
(stran 112) nastavite na »Off« ali »Auto«
(samo za »Pass Through«) ter izklopite
napajanje področja 2/področja 3.
Če je možnost »Control for HDMI«
(stran 106), »Pass Through« (stran 106) ali
»Network Standby« (stran 108) nastavljena
na »On« oziroma je vklopljeno napajanje
za področje 2 ali področje 3, lučka nad
gumbom ?/1 sveti oranžno.
Opomba
Zgornji del sprejemnika se lahko segreje, ko je
sprejemnik v načinu pripravljenosti. Do tega pride
zaradi toka v notranjih vezjih sprejemnika. To ne
pomeni, da gre za okvaro.
45SI
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
V večfunkcijski daljinski upravljalnik
RM-AAL042 in preprost daljinski upravljalnik
RM-AAU124 vstavite dve bateriji R6
(velikost AA).
Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno
polarnost.
RM-AAL042
RM-AAU124
Opombe
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem ali
vlažnem mestu.
• Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
• Manganovih baterij ne mešajte z baterijami drugih
vrst.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije,
da preprečite razlitje baterij in korozijo.
• Med zamenjavo ali odstranjevanjem baterij se
lahko programirane kode izbrišejo. Če se to zgodi,
znova programirajte kode v daljinskem
upravljalniku (strani 121, 125, 127).
7: Nastavitev sprejemnika
s funkcijo Easy Setup
Na preprost način lahko opravite osnovne
nastavitve sprejemnika, tako da upoštevate
navodila na zaslonu televizorja.
Preklopite vhodni vir televizorja na vhod,
v katerega je povezan sprejemnik.
Ko prvič vklopite sprejemnik, se na zaslonu
televizorja prikaže zaslon EULA. Sprejmite
določbe pogodbe EULA, da se prikaže zaslon
Easy Setup, in nastavite sprejemnik v skladu
z navodili na zaslonu Easy Setup.
Z možnostjo Easy Setup lahko nastavite
naslednje funkcije.
– Network Settings
– Input Settings
– Speaker Settings
Nasvet
Desno od funkcij, ki ste jih nastavili, se bo pojavila
kljukica.
Opombe za Speaker Settings
(Auto Calibration)
Priključite priloženi mikrofon za določitev
optimalne postavitve v priključek
AUTO CAL MIC.
Potrditev namestitve delujočega
globokotonca
• Ko priključite globokotonec, ga vklopite in
nastavite glasnost, še preden začne predvajati
zvok. Zavrtite vrtljivi gumb LEVEL skoraj
do sredine.
• Če priključite globokotonec s funkcijo križne
frekvence, nastavite največjo vrednost.
• Če priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v način pripravljenosti,
to funkcijo izključite (onemogočite).
46SI
Opombe
Nasveti
• Rezultati merjenja za polarnost se lahko razlikujejo
glede na položaj globokotonca. Kljub temu pa
lahko še naprej brez težav uporabljate sprejemnik
s takšno vrednostjo.
• Odvisno od zvočnikov se lahko prikaže možnost
»Out Phase«, tudi če ni težav s povezavo zvočnikov.
To je posledica specifikacij zvočnika in zvočnike
s takšno vrednostjo lahko še naprej uporabljate
brez težav.
Ko v sprejemnik povežete dva
globokotonca
Če ne morete pridobiti pravilnih rezultatov
meritev funkcije »Auto Calibration« glede
na okolje ali pa želite nastavitve nekoliko
prilagoditi, lahko globokotonca nastavite
ročno. Podrobnosti najdete v razdelku
»Speaker Setup« v meniju Speaker Settings
(stran 96).
Opombe o impedanci zvočnikov
• Če ne veste, kakšna je impedanca zvočnikov,
glejte navodila za uporabo, priložena
zvočnikom. (Ti podatki so pogosto na
zadnji strani zvočnika.)
• Kadar povezujete zvočnike z nominalno
impedanco 8 ohmov ali več, nastavite
»Speaker Impedance« na »8 Ω«. Pri povezavi
drugih vrst zvočnikov to vrednost nastavite
na »4 Ω«.
• Kadar povezujete sprednje zvočnike v
priključke FRONT A in FRONT B, jih
povežite z nominalno impendanco 8 omov
ali več.
– Kadar povezujete sprednje zvočnike
z impendanco 16 omov ali več
v konfiguraciji »A« in »B«:
Nastavite »Speaker Impedance« na »8 Ω«
v meniju Speaker Settings.
– Pri drugih vrstah zvočnikov in
konfiguracijah:
Nastavite »Speaker Impedance« na »4 Ω«
v meniju Speaker Settings.
Izbira sprednjih zvočnikov
Izberete lahko sprednja zvočnika, ki ju želite
uporabljati.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Pritiskajte gumb SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
in izberite sistem sprednjih zvočnikov, ki ga
želite uporabljati.
Izbrane nize priključkov (A ali B) lahko
preverite na indikatorjih na zaslonu
sprejemnika.
Indikatorji Izbrani zvočniki
Zvočniki, povezani v priključke
FRONT A.
Zvočniki, povezani v priključke
FRONT B.
Zvočniki, povezani v priključke
FRONT A in FRONT B (paralelna
povezava).
Na zaslonu sprejemnika se prikaže
»SPEAKERS OFF«.
Prenos izhodnih zvočnih signalov
prek priključkov zvočnikov ali
priključkov PRE OUT ni dejaven.
Uporaba sprejemnika kot
predojačevalnika
Ko uporabljate sprejemnik kot
predojačevalnik, lahko uporabljate funkcijo
»Auto Calibration«.
V tem primeru se lahko vrednost razdalje
na zaslonu razlikuje od dejanske vrednosti
razdalje. Kljub temu pa lahko sprejemnik
s takšno vrednostjo še naprej uporabljate
brez težav.
se nadaljuje
47SI
Uvod
• Vrednost nastavitvene razdalje se bo morda
razlikovala od dejanskega položaja, odvisno
od lastnosti globokotonca, ki ga uporabljate.
• Če s funkcijo Easy Setup izvedete »Speaker Settings
(Auto Calibration)«, se rezultati meritev prepišejo
in shranijo za trenutno izbrani položaj (tovarniško
privzeta nastavitev je »Pos.1«).
Preklic postopka meritve
Postopek meritve prekličete na naslednje
načine:
– izklopite sprejemnik,
– spremenite glasnost,
– spremenite vhod,
– spremenite nastavitev SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF),
– priključite slušalke.
Druge operacije med postopkom meritve
niso dovoljene.
Ročna prilagoditev sprejemnika
Preberite razdelek »Prilagajanje nastavitev«
(stran 89).
48SI
8: Nastavitev priključene
opreme
Če želite uporabiti večkanalni digitalni zvočni
izhod, preverite nastavitev za digitalni zvočni
izhod na povezani opremi.
Za predvajalnik Sony Blu-ray Disc preverite,
ali so možnosti »Audio (HDMI)«,
»DSD Output Mode«, »Dolby Digital/DTS«,
»Dolby Digital« in »DTS« nastavljene na
»Auto«, »On«, »Bitstream«, »Dolby Digital«
in »DTS« (od 1. avgusta 2012).
Naprava PlayStation 3: Ko povežete
sprejemnik s kablom HDMI, v možnosti
»Sound Settings« izberite »Nastavitve avdio
izhoda«, nato pa »HDMI« in »Automatic«
(z različico programske opreme sistema 4.21).
Več informacij je na voljo v navodilih za
uporabo, ki so priložena povezani opremi.
Strežnik je naprava, ki posreduje vsebino
(glasbo, fotografije in videoposnetke)
v napravo DLNA v domačem omrežju.
Ko namestite uporabniško programsko
opremo* s funkcijo strežnika, ki podpira
DLNA, lahko s sprejemnikom prek omrežja
predvajate vsebine, shranjene v računalniku
v domačem omrežju.
* Če uporabljate računalnik Windows 7, uporabite
Windows Media® Player 12, ki je priložen sistemu
Windows 7.
Če uporabljate računalnik s sistemom Windows 8,
nov sistem uporabniškega vmesnika morda ne bo
prepoznal sprejemnika. V tem primeru preklopite
nastavitev na »Desktop UI«.
Navodila za prikaz na zaslonu
Z gumbi V/v/B/b in
na daljinskem
upravljalniku lahko na zaslonu televizorja
prikažete meni sprejemnika in izberete
poljubno funkcijo.
Ko začnete uporabljati sprejemnik, na
daljinskem upravljalniku najprej pritisnite
gumb AMP. V nasprotnem primeru morda
ukazi, ki sledijo, ne bodo namenjeni
sprejemniku.
AMP
Gumbi za
izbiro
vhoda
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
RETURN/
EXIT O
HOME
Uporaba menija
1
Preklopite vhodni vir televizorja
na vhod, v katerega je povezan
sprejemnik.
2
Pritisnite gumb AMP.
se nadaljuje
49SI
Uvod
9: Priprava računalnika, da ga
boste uporabljali kot strežnik
3
4
Pritisnite gumb HOME.
Pregled osnovnega menija
Na zaslonu televizorja se prikaže
osnovni meni.
Meni
Opis
Watch
Izbira video ali foto vira,
ki ga želite posredovati
v sprejemnik, oz. video ali
foto vsebin, ki se predvajajo
prek priključka USB ali
domačega omrežja
(stran 51).
Listen
Izbira glasbenega vira, ki se
posreduje v sprejemnik, oz.
glasbenih vsebin, ki se
predvajajo prek interneta
ali domačega omrežja
(stran 51). Poslušate lahko
tudi radio FM/AM
vdelanega sprejemnika.
Favorites
Prikaz internetne vsebine,
dodane na Favorites List.
Shranite lahko do 18
priljubljenih elementov
internetnih vsebin (stran 56).
Easy Automation
Shranjevanje različnih
nastavitev za sprejemnik in
hkraten priklic teh nastavitev
(stran 83).
Sound Effects
Uporaba zvočnih učinkov,
ki jih omogočajo različne
tehnologije ali funkcije,
razvite v družbi Sony
(stran 61).
Settings
Omogoča prilagajanje
nastavitev sprejemnika
(stran 89).
Z gumboma B/b izberite želeni
meni in z gumbom
preklopite
v način izbranega menija.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
elementov menija.
Primer: Ko izberete »Watch«.
Nasvet
Ko je na spodnjem delu zaslona prikazana možnost
»OPTIONS«, lahko prikažete seznam funkcij,
tako da pritisnete TOOLS/OPTIONS in izberete
povezano funkcijo.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite gumb RETURN/EXIT O.
Izhod iz menija
Z gumbom HOME odprite osnovni meni
in znova pritisnite HOME.
50SI
4
Predvajanje slike/zvoka
Predvajanje slike/zvoka
s povezano opremo
Glasnost lahko nastavite
z gumbom
+/–.
Izbira vhodnega vira
Gumbi za
izbiro
vhoda
Nasveti
V/v/B/b,
HOME
Z vrtljivim gumbom MASTER VOLUME na
sprejemniku ali gumbom
+/– na daljinskem
upravljalniku lahko glasnost nastavljate na različna
načina.
• Če želite glasnost spremeniti hitro
– Hitro zavrtite vrtljivi gumb MASTER VOLUME.
– Pritisnite in zadržite gumb
+/–.
• Če želite zmerno prilagoditi glasnost
– Počasi zavrtite vrtljivi gumb MASTER VOLUME.
– Pritisnite gumb
+/– in ga takoj spustite.
Vključitev funkcije za izklop zvoka
Pritisnite
na daljinskem upravljalniku.
Funkcijo za izklop zvoka prekličete tako,
da znova pritisnete
na daljinskem
upravljalniku ali pritisnete
+ in povečate
glasnost. Če izklopite sprejemnik, ko je zvok
izklopljen, se izbira te nastavitve prekliče.
1
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite .
Preprečevanje okvar zvočnikov
Pred izklopom sprejemnika zmanjšajte
glasnost na najnižjo raven.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
elementov menija.
2
Izberite poljubno opremo in
pritisnite
.
3
Vklopite opremo in zaženite
predvajanje.
51SI
Predvajanje slike/zvoka
ZONE
Želeno opremo izberete tako, da zavrtite
gumb INPUT SELECTOR na sprejemniku ali
pritisnete gumb za izbiro vhoda na daljinskem
upravljalniku.
Če želite izbrati vhodni vir za področje 2 ali
področje 3, najprej pritisnite ZONE SELECT
na sprejemniku ali ZONE na daljinskem
upravljalniku, da izberete področje 2 ali
področje 3 (na zaslonu se prikaže »ZONE 2
[ime vhoda]« ali »ZONE 3 [ime vhoda]«).
PC
Naprava USB/WALKMAN
S sprejemnikom lahko preprosto oddajate
zvok v visoki kakovosti, ki se predvaja
v računalniku.
Predvajate lahko video/glasbene/slikovne
datoteke, shranjene v povezani napravi USB.
Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče
predvajati, preberite v razdelku »Omrežje/
USB« (stran 24).
Sistemske zahteve
1
Operacijski sistem
Priključite napravo USB v vrata
USB ( ) na sprejemniku.
Pred priključitvijo preberite navodila za
uporabo naprave USB.
Windows 7 (SP1, 32 bitov/64 bitov)
Windows Vista (SP2, 32 bitov/64 bitov)
Windows XP (SP3, 32 bitov)
Mac OS X v10.6.8, 10.7.4
Naprava
Vrata USB (podprt USB 2.0)
Opombe
• Če želite uporabljati vrata PC na zadnji plošči
sprejemnika, s spletnega mesta z informacijami
o izdelku prenesite ustrezen gonilnik, zasnovan
za sprejemnik (http://support.sony-europe.com/),
nato pa ga namestite v računalnik.
• Delovanje sprejemnika za operacijsko okolje,
omenjeno zgoraj, ni zagotovljeno v vseh
računalnikih.
• Delovanje sprejemnika z doma izdelanimi
računalniki, operacijskimi sistemi, ki ste jih sami
nadgradili, ali več operacijskimi sistemi naenkrat
ni zagotovljeno.
• Delovanje sprejemnika s funkcijami, kot so
začasna ustavitev sistema, spanje in mirovanje,
ni zagotovljeno v vseh računalnikih.
Naprava USB
2
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite
.
3
Izberite »My Video«, »My Music«
ali »My Photo« in pritisnite
.
Opomba
Če ni slike, spremenite nastavitev za »Playback
Resolution« (stran 104).
Predvajanje vsebine v računalniku
1
2
3
52SI
V osnovnem meniju izberite
»Listen« in pritisnite
.
Izberite »PC« in pritisnite
.
Predvajajte glasbeno datoteko
v računalniku s poljubno
uporabniško programsko
opremo (npr. Windows Media®
Player).
4
Izberite »USB device (front)« in
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
map in video/glasbenih/slikovnih
datotek.
5
Z gumbom V/v/B/b izberite
datoteko, ki jo želite predvajati,
in pritisnite
.
Sprejemnik predvaja sliko ali zvok iz
naprave USB.
• Naprave USB med delovanjem ne odstranjujte.
Pred odstranjevanjem naprave USB izklopite
sprejemnik, s čimer preprečite poškodbe podatkov
ali okvaro naprave USB.
• Če v sprejemnik povežete napravo WALKMAN,
to napravo WALKMAN upravljate z daljinskim
upravljalnikom na enak način kot povezane
naprave USB. Upravljalnih tipk na napravi
WALKMAN ni mogoče uporabljati.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo delovale
s tem sprejemnikom.
• Sprejemnik lahko prepozna naprave za količinsko
shranjevanje (MSC) (kot je bliskovni pomnilnik
ali trdi disk).
Sprejemnik omogoča predvajanje glasbe/
videov/fotografij in polnjenje baterije naprave
iPod/iPhone.
Če želite izvedeti več o modelih naprave
iPod/iPhone, združljivih s to funkcijo, glejte
strani 54.
Opomba
Med predvajanjem ni mogoče uporabljati slušalk.
1
Napravo iPod/iPhone povežite
v vrata USB ( ) na sprejemniku.
iPod/iPhone
(ni priložen)
Kompozitni kabel AV Apple
(ni priložen)
2
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite
.
3
Izberite »My Video«, »My Music«
ali »My Photo« in pritisnite
.
Opomba
Če ni slike, spremenite nastavitev za »Playback
Resolution« (stran 104).
se nadaljuje
53SI
Predvajanje slike/zvoka
Opombe
iPod/iPhone
4
Izberite »iPod (front)« in
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
video/glasbenih datotek.
Če v »My Photo« izberete »iPod (front)«,
lahko slikovno datoteko izberete z
upravljalnimi tipkami na napravi
iPod/iPhone (5. korak lahko izpustite).
5
Z gumbom V/v/B/b izberite
datoteko, ki jo želite predvajati,
in pritisnite
.
Sprejemnik predvaja sliko ali zvok iz
naprave iPod/iPhone.
Za upravljanje naprave iPod/iPhone lahko
uporabite daljinski upravljalnik.
Če želite izvedeti več o upravljanju naprave
iPod/iPhone, preberite tudi navodila za
uporabo naprave iPod/iPhone.
Za »My Video«/»My Music«
Gumb
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X
Začasna zaustavitev predvajanja.
x
Zaustavitev predvajanja.
m ali M
Hitro pomikanje nazaj/naprej.
. ali > Predvajanje prejšnje/naslednje
datoteke ali poglavja (če je na
voljo).
Za »My Photo«
Gumb
Funkcija
N, X
Zagon/začasna zaustavitev
predvajanja.
x
Začasna zaustavitev predvajanja.
m ali M
Hitro pomikanje nazaj/naprej.
. ali > Predvajanje prejšnje/naslednje
datoteke.
Made for iPod/iPhone
Opombe
Spodaj so navedeni združljivi modeli
naprav iPod/iPhone. Pred uporabo naprave
iPod/iPhone s sprejemnikom posodobite
njeno programsko opremo.
• Prek tega sprejemnika ni mogoče prenašati skladb
v napravo iPod/iPhone.
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo
ali poškodbo podatkov, shranjenih v napravi
iPod/iPhone, ko je naprava iPod/iPhone povezana
v sprejemnik.
• Ta izdelek je bil zasnovan posebej za uporabo
z napravo iPod/iPhone in ima potrdilo o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple.
• Naprave iPod/iPhone ne odstranjujte med
delovanjem. Če želite preprečiti poškodbe
podatkov ali okvaro naprave iPod/iPhone, pred
priključevanjem ali odstranjevanjem naprave
iPod/iPhone izklopite sprejemnik.
• Če povežete napravo iPod, ki ni združljiva
s funkcijo video izhoda, in v meniju »My Video«
ali »My Photo« izberete »iPod (front)«, se na
zaslonu televizorja prikaže opozorilno sporočilo.
Združljivi modeli so:
• iPod touch
iPod touch (4th generation)/iPod touch
(3rd generation)/iPod touch (2nd generation)
• iPod nano
iPod nano (6th generation)/iPod nano
(5th generation) (video camera)/iPod nano
(4th generation) (video)/iPod nano
(3rd generation) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
Upravljanje naprave iPod/iPhone
z daljinskim upravljalnikom
Za upravljanje naprave iPod/iPhone lahko
uporabite daljinski upravljalnik. V spodnji
tabeli je prikazano, kateri gumbi se lahko
uporabijo. (Upravljanje se lahko razlikuje
glede na model naprave iPod/iPhone.)
54SI
Nasveti
• Če je sprejemnik, s katerim je povezana naprava
iPod/iPhone, vklopljen, se naprava polni.
• Sprejemnik lahko prepozna največ 3.000 datotek
(vključno z mapami).
Domače omrežje (DLNA)
Priprave za uporabo funkcije DLNA.
• Povežite sprejemnik v domače omrežje
(stran 44).
1
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite
.
2
Izberite »My Video«, »My Music«
ali »My Photo« in pritisnite
.
Opomba
Če ni slike, spremenite nastavitev za »Playback
Resolution« (stran 104).
3
Izberite ikono strežnika DLNA in
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
map in video/glasbenih/slikovnih
datotek.
4
Z gumbom V/v/B/b izberite
datoteko, ki jo želite predvajati,
in pritisnite
.
Sprejemnik predvaja sliko ali zvok iz
strežnika DLNA.
Predvajanje datotek z oddaljenih mest z upravljanjem sprejemnika
(upodabljalnika) prek upravljalnika DLNA
Pri predvajanju datotek, shranjenih v strežniku DLNA, lahko sprejemnik upravljate
z upravljalnikom, ki podpira uporabo funkcije DLNA, kot je Windows Media® Player 12.
Računalnik
(strežnik, upravljalnik)
Ta sprejemnik lahko upravljate
z upravljalnikom DLNA.
Če želite izvedeti več o upravljanju, preberite
navodila za uporabo upravljalnika DLNA.
Ta sprejemnik
(upodabljalnik)
Nasvet
Sprejemnik podpira uporabo funkcije »Play To«
predvajalnika Windows Media® Player 12, ki je del
standardne programske opreme sistema Windows 7.
Opomba
Sprejemnika ne upravljajte s priloženim daljinskim
upravljalnikom in upravljalnikom DLNA hkrati.
55SI
Predvajanje slike/zvoka
Sprejemnik omogoča predvajanje video/
glasbenih/slikovnih datotek prek drugih
naprav, ki podpirajo uporabo funkcije DLNA in
imajo vzpostavljeno povezavo z domačim
omrežjem.
Sprejemnik lahko uporabljate kot predvajalnik
ali upodabljalnik.
• Strežnik: za shranjevanje in pošiljanje
datotek.
• Predvajalnik: za prejemanje in predvajanje
datotek iz strežnika.
• Upodabljalnik: za prejemanje in predvajanje
datotek iz strežnika z možnostjo upravljanja
prek druge naprave (upravljalnika).
• Upravljalnik: za upravljanje komponente
upodabljalnika.
• Pripravite drugo opremo, ki podpira
uporabo funkcije DLNA. Podrobnosti
poiščite v navodilih za uporabo opreme.
B Vrstica stanja predvajanja
Vrstica stanja; kazalec, ki kaže na trenutni
položaj; čas predvajanja; dolžina video
datoteke
Internetne video vsebine
S sprejemnikom lahko preprosto predvajate
različne internetne vsebine
1
Povežite sprejemnik v omrežje
(stran 44).
2
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite .
3
Izberite »Internet Video« ali
»Internet Music« in pritisnite
C Indikator stanja omrežnega signala
D Hitrost omrežne povezave
E Ime naslednje video datoteke
F Ime trenutno izbrane video datoteke
Registracija priljubljenih vsebin
.
Prikaže se zaslon z internetnimi
vsebinami.
Opomba
Priljubljene internetne vsebine lahko
registrirate v »Favorites List«.
1
Prikažite zaslon z internetnimi
vsebinami.
2
Izberite ikono ponudnika
internetnih vsebin, ki ga želite
registrirati v Favorites List,
in pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3
Izberite »Add to Favorites«
in pritisnite .
Če ni slike, spremenite nastavitev za »Playback
Resolution« (stran 104).
4
Izberite ikono ponudnika
internetnih vsebin in
pritisnite
.
Če seznama internetnih vsebin ni mogoče
pridobiti, se prikaže ikona, ki pomeni
nepridobljeno vsebino, ali nova ikona.
Opomba
Internetne vsebine se lahko brez obvestila umaknejo
ali spremenijo.
Odstranjevanje vsebin iz
Favorites List
1 Pritisnite gumb FAVORITES.
Prikaže se Favorites List.
2 Izberite ikono ponudnika internetnih
Uporaba nadzorne plošče
Nadzorna plošča se prikaže ob začetku
predvajanja video datoteke. Prikazani elementi se
lahko razlikujejo glede na ponudnika internetnih
vsebin.
Če jih želite znova prikazati, pritisnite DISPLAY.
A Prikaz upravljalnih funkcij
Predvajanje upravljate s pritisknjaem
gumbov V/v/B/b ali
.
56SI
vsebin, ki ga želite odstraniti s seznama
Favorites List, in pritisnite
TOOLS/OPTIONS.
3 Izberite »Remove from Favorites« in
pritisnite
.
Razpoložljive možnosti
Podrobnosti
Favorites List
Prikaže seznam priljubljenih.
Add to Favorites
Doda internetne vsebine na
seznam priljubljenih.
Remove from
Favorites
Odstrani internetne vsebine
iz seznam priljubljenih.
IP Content Noise
Reduction
Prilagodi kakovost slike
internetnih vsebin.
FM/AM
Vgrajeni radio omogoča sprejemanje signalov
FM in AM. Pred uporabo radia preverite, ali
ste priključili anteni FM in AM na sprejemnik
(stran 42).
1
V osnovnem meniju izberite
»Listen« in pritisnite
.
2
Izberite »FM/AM« in pritisnite
.
Zaslon FM/AM
Vsak element na zaslonu lahko izberete in
upravljate z V/v/B/b in
.
A Stikalo za pas (stran 58)
B Navedba frekvence (stran 58)
C Seznam prednastavljenih postaj (stran 59)
D Ime prednastavljene postaje (stran 59)
se nadaljuje
57SI
Predvajanje slike/zvoka
Možnost
Samodejno iskanje postaj
(Auto Tuning)
?/1
SHIFT
Številski
gumbi
D.TUNING
Na zaslonu FM/AM izberite
frekvenco.
2
Pritisnite gumb V/v.
Z gumbom V iščete od nižjih do višjih
frekvenc radijskih postaj, z gumbom v
pa od višjih do nižjih.
Sprejemnik zaustavi postopek iskanja,
vsakič ko najde postajo.
V primeru slabega sprejema FM
stereo
1 Postajo, ki jo želite poslušati, poiščite
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
1
TOOLS/
OPTIONS
s funkcijo Auto Tuning, Direct Tuning ali
izberite želeno prednastavljeno postajo
(stran 59).
HOME
2 Pritisnite gumb TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
Preklapljanje med radiem FM in AM
1
V osnovnem meniju izberite
»Listen« in pritisnite
.
2
Izberite »FM/AM« in pritisnite
Prikaže se zaslon FM/AM.
3
4
Opomba
V meniju možnosti lahko nastavite »FM Mode«,
in sicer ko je izbrana frekvenca ali ko je to
potrebno v kakšni drugi situaciji.
.
3 Izberite »FM Mode« in pritisnite
.
4 Izberite »Monaural« in pritisnite
.
Izberite stikalo za pas.
Pritisnite V/v, da izberete »FM«
ali »AM«, nato pritisnite
.
Neposredno iskanje postaj
(Direct Tuning)
Frekvenco radijske postaje vnesite neposredno s
številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
1
Pritisnite gumb SHIFT in nato
na zaslonu FM/AM pritisnite
D.TUNING.
2
Za vnos frekvence pritisnite
številske gumbe in nato
.
1. primer: FM 102,50 MHz
Izberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
2. primer: AM 1350 kHz
Izberite 1 b 3 b 5 b 0
58SI
Nasveti
5
• Ko poiščete postajo, prilagodite usmerjenost
antene zanke AM za optimalni sprejem.
• Intervali za neposredno iskanje so prikazani spodaj.
– Frekvenčni pas FM
50 kHz
– Frekvenčni pas AM
9 kHz
Programiranje radijskih postaj FM/AM
Kot prednastavljene postaje lahko
programirate do 30 postaj FM in 30 postaj AM.
1
Poiščite postajo, ki jo želite
programirati s funkcijo
Auto Tuning (stran 58) ali
Direct Tuning (stran 58).
V primeru slabega sprejema FM stereo
preklopite v način sprejema FM
(stran 58).
2
Predvajanje slike/zvoka
Postaje lahko shranite kot:
• postaje v frekvenčnem pasu FM:
od FM1 do FM30
• postaje v frekvenčnem pasu AM:
od AM1 do AM30
Če iskanje postaje ne uspe,
se prikaže oznaka »– – – .– – MHz« ali
»– – – – kHz«, zaslon pa preklopi na
prikaz trenutne frekvence.
Prepričajte se, da ste vnesli pravo frekvenco.
V nasprotnem primeru ponovite postopek iz
koraka 2. Če postaje še vedno ni mogoče najti,
se izbrana frekvenca v vašem območju morda
ne uporablja.
Druge radijske postaje
programirate tako, da ponovite
postopek od 1. do 4. koraka.
Iskanje vnaprej nastavljenih postaj
1
V osnovnem meniju izberite
»Listen« in pritisnite
.
2
3
Izberite »FM/AM« in pritisnite
.
S seznama izberite številko
prednastavljene postaje in
pritisnite
.
Na voljo so številke prednastavljenih
postaj od 1 do 30.
Poimenovanje prednastavljenih
postaj (Name Input)
1 Izberite številko prednastavljene postaje,
ki jo želite poimenovati.
2 Pritisnite gumb TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
Pritisnite gumb TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
Opomba
V meniju možnosti lahko nastavite »Preset
Memory«, in sicer ko je izbrana frekvenca ali
ko je to potrebno v kakšni drugi situaciji.
3
Izberite »Preset Memory« in
pritisnite
.
4
Izberite številko za
prednastavljeno postajo in
pritisnite
.
3 Izberite »Name Input« in pritisnite
.
Na zaslonu se prikaže tipkovnica
programske opreme.
4 Pritisnite V/v/B/b in
, da izberete
posamezne znake in vnesete ime.
5 Izberite »Enter« in pritisnite
.
Vneseno ime se shrani.
Preklic poimenovanja
Pritisnite RETURN/EXIT O ali HOME.
Postaja se shrani pod izbrano številko
prednastavljene postaje.
59SI
Sprejemanje signalov RDS
Radijski podatkovni sistem (RDS) je storitev
radijskega oddajanja, ki radijskim postajam
omogoča pošiljanje dodatnih informacij
v okviru rednega programskega oddajanja.
Ta radijski sprejemnik podpira uporabne
storitve RDS, kot je prikaz imena postaje.
Storitve RDS so na voljo samo za postaje FM.*
* Storitve RDS ne podpirajo vse postaje FM, prav
tako pa te ne zagotavljajo iste vrste storitev.
Če sistema RDS ne poznate, se za več informacij
o storitvah RDS na svojem območju obrnite na
lokalne radijske postaje.
Izberite postajo v frekvenčnem
pasu FM.
Če izberete postajo, ki omogoča storitve RDS,
se na zaslonu televizorja in sprejemnika
prikaže ime postaje.
* Če sistem ne sprejema signala RDS, se ime postaje
ne bo prikazalo na zaslonu sprejemnika.
Opomba
Nekaterih črk, prikazanih na zaslonu sprejemnika,
ni mogoče prikazati na zaslonu televizorja.
Nasvet
Med prikazom imena postaje lahko preverite
frekvenco, tako da pritiskate gumb DISPLAY MODE
na sprejemniku.
Razpoložljive možnosti
Možnost
Podrobnosti
FM Mode
Preklop načina sprejema FM
v stereo ali mono.
Preset Memory
Shranjevanje postaje pod
določeno številko
prednastavljene postaje.
Name Input
Poimenovanje
prednastavljene postaje.
60SI
Predvajanje zvočnih učinkov
.
Predvajanje z dvokanalnim zvokom
Izhodni zvok lahko spremenite na dvokanalno možnost ne glede na oblike zapisov posnetkov
v programski opremi, ki jo uporabljate, povezano opremo za predvajanje ali nastavitve zvočnega
polja v sprejemniku.
Dvokanalni način
Učinek
2ch Stereo
Sprejemnik oddaja zvok samo prek sprednjega levega/desnega zvočnika.
Nizkotonski zvočnik ne oddaja zvoka.
Pri standardnih dvokanalnih stereo virih se popolnoma preskoči obdelovanje
zvočnega polja, oblike zapisa večkanalnega prostorskega zvoka pa se znižajo na
dvokanalne.
2ch Analog Direct
Zvok izbranega vhoda lahko preklopite na dvokanalni analogni vhod.
Ta funkcija vam omogoča uživanje v visokokakovostnih analognih virih.
Kadar uporabljate to funkcijo, lahko prilagajate le glasnost in raven sprednjih
zvočnikov.
Poslušanje glasbe s slušalkami, priključenimi na sprejemnik
Zvočno polje
Učinek
Headphone (2ch)
Ta način je izbran samodejno, če uporabljate slušalke in način »2ch Analog
Direct« ni izbran. Pri standardnih dvokanalnih stereo virih se popolnoma
preskoči obdelovanje zvočnega polja, oblike zapisa večkanalnega prostorskega
zvoka pa se znižajo na dvokanalne.
Headphone (Direct)
Oddaja analogne signale brez obdelovanja po tonih, zvočnem polju itd.
Ta način je izbran samodejno, če je izbrana možnost »2ch Analog Direct«.
Headphone (Multi)
Ta način je izbran samodejno, če uporabljate slušalke, ko je izbrana možnost
»MULTI IN«. Priključka MULTI CHANNEL INPUT oddajata enake signale.
61SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja
1 V osnovnem meniju izberite »Sound Effects« in pritisnite
2 Izberite »Sound Field« in pritisnite .
3 Izberite želeno zvočno polje.
Predvajanje z večkanalnim prostorskim zvokom
Način Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogoča zvok, ki je zelo zvest izvirnemu, in izbiranje
načina odkodiranja za poslušanje dvokanalnega stereo ali mono zvoka kot večkanalni zvok.
Način A.F.D.
Učinek
A.F.D. Auto
Prednastavi zvok v obliki, kot je bil posnet/kodiran, brez dodajanja učinkov
prostorskega zvoka.
Multi Stereo
Oddaja dvokanalne leve/desne ali mono signale prek vseh zvočnikov.
Nasvet
Priporočamo uporabo načina »A.F.D. Auto«.
Predvajanje zvočnih učinkov za filme
Če izberete eno od predhodno programiranih zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite prostorski
zvok. Zvočna polja v vaš dom prinašajo razburljive in mogočne zvoke, ki ste jih vajeni iz
kinematografov.
Zvočno polje
Učinek
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je nova inovativna tehnologija
domačega kina podjetja Sony, ki uporablja najnovejše akustične tehnologije
in tehnologije obdelovanja digitalnih signalov. Temelji na natančnih podatkih
merjenja odziva studia za obdelovanje.
Z možnostjo HD-D.C.S. lahko uživate v filmih Blu-ray in DVD doma, pri čemer
ne dobite le visokokakovostnega zvoka, temveč tudi najboljše zvočno okolje,
natanko tako, kot si ga je med postopkom obdelave zamislil zvočni tehnik filma.
Izberete lahko vrsto učinka za možnost HD-D.C.S. Podrobnosti najdete
v razdelku »Več o vrsti učinka za možnost HD-D.C.S.« (stran 63).
Movie Height
S sprednjimi dvignjenimi zvočniki izboljša zvočno sliko osrednjega zvočnika
na zaslonu. Primerno predvsem, ko je osrednji zvočnik nameščen pod velikim
zaslonom itd. Tudi brez sprednjih dvignjenih zvočnikov je to mogoče narediti
z virtualnimi.
PLII Movie
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic II Movie. Ta nastavitev je idealna
za filme, kodirane z možnostjo Dolby Surround. Poleg tega lahko ta način
reproducira zvok v kanalskem sistemu 5.1 za gledanje videoposnetkov
pretirano sinhroniziranih ali starih filmov.
PLIIx Movie
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic IIx Movie. Ta nastavitev razširja
možnost Dolby Pro Logic II Movie ali Dolby Digital 5.1 na ločene filmske
kanale 7.1.
PLIIz Height
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic IIz. Ta nastavitev razširja izvorni
zvok na kanale 9.1 z navpično komponento, kar ustvarja dimenzijo prisotnosti
in globine. »PLIIz Height« je isto zvočno polje, ki je opisano na strani 64.
Prilagodite lahko stopnjo ojačitve za možnost »PLIIz Height«. Podrobnosti
najdete v razdelku »Več o stopnji ojačitve za možnost PLIIz Height« (stran 65).
Neo:X Cinema
Izvaja odkodiranje načina DTS Neo:X Cinema. Vir, posnet v dvokanalni do
7.1-kanalni obliki zapisa, se prenese do 9.1 kanalov.
62SI
Več o vrsti učinka za možnost
HD-D.C.S.
Možnost HD-D.C.S. ima tri različne vrste:
Dynamic, Theater in Studio. Vsaka vrsta ima
drugačne ravni odbijanja in odmeva, pri čemer
je optimizirana tako, da ustreza edinstvenosti
posameznega prostora, okusa in razpoloženja
poslušalca.
x Dynamic
Predvajanje zvočnih učinkov
Nastavitev »Dynamic« je primerna za okolje,
ki je odmevajoče, vendar v njem ni občutka
prostornosti (kjer je absorpcija zvoka
premajhna). Ta nastavitev poudarja odmeve
in reproducira zvok velike in klasične kino
dvorane. Občutek prostornosti mešalnice
je tako poudarjen, pri tem pa se ustvari
edinstveno akustično polje.
x Theater
Tovarniško privzeta nastavitev. Nastavitev
»Theater« je primerna za običajno dnevno
sobo. Ta nastavitev reproducira odmeve na
enak način kot v kinodvorani (mešalnici).
Najbolj je primerna za gledanje vsebine,
posnete na plošči Blu-ray Disc, ko želite
doživeti vzdušje kinodvorane.
x Studio
Nastavitev »Studio« je primerna za dnevno
sobo z ustrezno zvočno opremo.
Ta nastavitev reproducira odmeve, ko je
izvorni zvok kinodvorane predelan za ploščo
Blu-ray Disc z glasnostjo, ki je primerna za
domačo uporabo. Nivo odmeva je minimalen.
Dialogi in zvočni učinki so kljub temu
reproducirani slikovito.
63SI
Predvajanje zvočnih učinkov za glasbo
Če izberete eno od predhodno programiranih zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite prostorski
zvok. Zvočna polja prinašajo v vaš dom razburljive in mogočne zvoke, ki ste jih vajeni iz koncertnih
dvoran.
Zvočno polje
Učinek
Berlin Philharmonic Hall
Reproducira zvočne lastnosti dvorane Berlinske filharmonije. Prilagodite
lahko tudi raven učinka. Podrobnosti najdete v razdelku »Več o ravni učinka za
možnost Concert Hall« (stran 65). Deluje tudi samodejno ob sprejemu
internetne storitve »The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall«.
Concertgebouw Amsterdam
Reproducira zvočne lastnosti koncertne dvorane v Amsterdamu na
Nizozemskem, ki ima zaradi odbojnosti velik zvočni oder. Prilagodite lahko
tudi raven učinka. Podrobnosti najdete v razdelku »Več o ravni učinka za
možnost Concert Hall« (stran 65).
Musikverein Vienna
Reproducira zvočne lastnosti koncertne dvorane na Dunaju v Avstriji
z edinstvenim in resonančnim odmevom. Prilagodite lahko tudi raven učinka.
Podrobnosti najdete v razdelku »Več o ravni učinka za možnost Concert Hall«
(stran 65).
Vocal Height
Zvočno sliko izboljšate z uporabo sprednjih dvignjenih zvočnikov. Ta nastavitev
je primerna za gledanje glasbenih vsebin skupaj s prikazom prek velikega
zaslona. Tudi brez sprednjih dvignjenih zvočnikov je to mogoče narediti
z virtualnimi.
Jazz Club
Reproducira akustiko jazz kluba.
Live Concert
Reproducira akustiko koncertnega prostora s 300 sedeži.
Stadium
Reproducira občutke, ki jih lahko doživite na velikem odprtem stadionu.
Sports
Reproducira občutek športnih prenosov.
Portable Audio
Reproducira jasno izboljšano zvočno sliko iz prenosne zvočne naprave.
Ta način je idealen za datoteke MP3 in druge stisnjene oblike glasbe.
PLII Music
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic II Music. Ta nastavitev je idealna
za običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
PLIIx Music
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic IIx Music. Ta nastavitev je idealna
za običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
PLIIz Height
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic IIz. Ta nastavitev razširja izvorni
zvok na kanale 9.1 z navpično komponento, kar ustvarja dimenzijo prisotnosti
in globine. »PLIIz Height« je isto zvočno polje, ki je opisano na strani 62.
Prilagodite lahko stopnjo ojačitve za možnost »PLIIz Height«. Podrobnosti
najdete v razdelku »Več o stopnji ojačitve za možnost PLIIz Height« (stran 65).
Neo:X Music
Izvaja odkodiranje načina DTS Neo:X Music. Vir, posnet v dvokanalni do
7.1-kanalni obliki zapisa, se prenese do 9.1 kanalov.
Neo:X Game
Izvaja odkodiranje načina DTS Neo:X Game. Vir, posnet v dvokanalni do
7.1-kanalni obliki zapisa, se prenese do 9.1 kanalov.
64SI
Več o ravni učinka za možnost
Concert Hall
Nivo odmeva lahko nastavite za ta
zvočna polja:
– Berlin Philharmonic Hall
– Concertgebouw Amsterdam
– Musikverein Vienna
x Low
Izklopi raven glasnosti odmevov.
Ponastavi raven glasnosti odmevov na
privzete tovarniške nastavitve.
x High
Poveča raven glasnosti odmevov.
Več o stopnji ojačitve za možnost
PLIIz Height
Prilagodite lahko stopnjo ojačitve sprednjih
dvignjenih kanalov za način Pro Logic IIz
(običajen za filme in glasbo).
x Low
Ojačitev ne bo dodana.
x Mid
Dodani bodo +3 dB (tovarniško privzeta
nastavitev).
x High
Dodanih bo +5 dB.
• Odvisno od države ali regije internetna
storitev »Berlin Philharmonic Hall« morda
ne bo na voljo.
• Zvočna polja ne delujejo, če je izbrana
možnost »MULTI IN«.
• Ko predvajate vsebino prek naprave USB,
domačega omrežja ali internetne video
vsebine, ne morete izbrati možnosti
»2ch Analog Direct«.
• Funkcija »Multi Stereo« ne deluje med
sprejemanjem večkanalnih zvočnih signalov.
• Odvisno od vhoda ali izbranega vzorca
postavitve zvočnikov oziroma oblik
zvočnega zapisa se vseeno lahko zgodi,
da zvočna polja za filme in glasbo ne bodo
delovala.
• Sprejemnik lahko predvaja signale
s frekvenco vzorčenja, nižjo od dejanske
frekvence vzorčenja vhodnih signalov,
kar je odvisno od oblike zvočnega zapisa.
• Možnosti »PLIIx Movie/Music«, »PLIIz
Height«, »Vocal Height« in »Movie Height«
se morda ne prikažejo, kar je odvisno od
izbranega vzorca postavitve zvočnikov in
nastavitev Virtual Front High.
• Odvisno od nastavitev zvočnega polja se
vseeno lahko zgodi, da se prek nekaterih
zvočnikov ali globokotonca zvok ne bo
oddajal.
• Če je prisoten šum, se šum morda razlikuje,
kar je odvisno od izbranega zvočnega polja.
• Funkcija »Neo:X (Cinema/Music/Game)«
ne deluje med sprejemanjem signalov
s frekvenco vzorčenja 32 kHz.
65SI
Predvajanje zvočnih učinkov
x Mid
Opombe glede zvočnih polj
Uporaba funkcije Sound
Optimizer
Funkcija Sound Optimizer omogoča občutek
prisotnosti in intenzivnost predvajanja zvoka
pri visoki glasnosti, ne glede na glasnost
sprejemnika.
Uživate lahko v jasnih in dinamičnih zvokih
tudi pri nizki glasnosti, na primer ponoči.
S funkcijo »Auto Calibration« se doseže
najboljši učinek, ki je primeren za vaše okolje.
1
2
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite
.
Izberite »Audio Settings«
in pritisnite
.
3
Izberite »Sound Optimizer«
in pritisnite .
4
Izberite »Normal« ali »Low«
in pritisnite .
Funkcija Sound Optimizer je aktivirana.
Če želite prilagoditi referenčno raven v filmu,
izberite možnost »Normal«. Če jo želite
prilagoditi za CD ali drugo programsko
opremo, ki hitro obdeluje povprečno raven
zvočnega tlaka, izberite »Low«. Prav tako
lahko funkcijo Sound Optimizer nastavite
na »Normal« ali »Low« in »Off«, in sicer
z gumbom SOUND OPTIMIZER na
daljinskem upravljalniku in sprejemniku.
Prilagajanje izenačevalnika
Za nastavitev kakovosti tonov (raven nizkih/
visokih tonov) sprednjih, prostorskih/zadnjih
prostorskih in sprednjih dvignjenih zvočnikov
lahko uporabite naslednje parametre.
nizki toni
Raven
(dB)
Frekvenca
(Hz)
Pri osrednjem zvočniku lahko prilagodite tudi
srednjo raven:
Nizki toni
Nasvet
Z uporabo funkcije izenačevalnika in
s prilagajanjem vseh zvočnikov naenkrat lahko
nastavitve natančno prilagodite s funkcijo Sound
Optimizer.
66SI
Srednji
Visoki toni
Raven
(dB)
Frekvenca
(Hz)
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite .
2
Izberite »Audio Settings« in
pritisnite
.
3
Izberite »Equalizer« in
pritisnite
.
4
Izberite »Front«, »Osrednji«,
»SUR/SB« ali »Front High« in
pritisnite
.
5
Izberite možnost »Bass«, »Mid«
(samo za zvočnik »Osrednji«)
ali »Treble«.
6
Prilagodite ojačitev in
pritisnite
.
Opombe
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«;
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«;
– ko se uporabljajo slušalke.
• Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od dejanske frekvence vzorčenja
vhodnih signalov, kar je odvisno od oblike
zvočnega zapisa.
Visoki toni
Opombe
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«;
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«.
• Frekvence za možnosti Bass, Treble in Mid so
nespremenljive.
Prilagajanje glasnosti vseh
zvočnikov hkrati
(All EQ Adjustment)
Predvajanje zvočnih učinkov
Hkrati lahko prilagodite kakovost tonov
(raven nizkih/visokih tonov) vseh zvočnikov.
1 V osnovnem meniju izberite »Settings« in
pritisnite
.
2 Izberite »Audio Settings« in pritisnite
3 Izberite »Equalizer« in pritisnite
4 Izberite »All« in pritisnite
.
.
.
5 Izberite »Bass« ali »Treble« in
pritisnite
.
6 Prilagodite ojačitev in pritisnite
.
Opomba
Odvisno od nastavitev izenačevalnika za posamezni
kanal so lahko dejanske ravni, nastavljene s funkcijo
All EQ Adjustment, nižje ali višje od določenih
vrednosti.
67SI
Uporaba večpodročnih funkcij
Kaj lahko naredite
z večpodročno funkcijo
Kadar uporabljate ponavljalnik IR
(ni priložen), lahko iz področja 2 ali
področja 3 z daljinskim upravljalnikom
upravljate napravo v glavnem področju in
sprejemnik Sony v področju 2 ali področju 3.
Ponavljalnik IR uporabljajte, če sprejemnik
namestite na kraj, kjer ga signali iz daljinskega
upravljalnika ne bi mogli doseči.
Slike in zvoke iz naprave, povezane
s sprejemnikom, si lahko namesto v glavnem
področju ogledujete v drugem področju.
Primer: v glavnem področju si lahko
ogledujete DVD, v področju 2 ali 3 pa
poslušate CD.
Vzpostavitev povezave z več področji
Posredovanje v področje 2: Prek priključkov komponent ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT ali
ZONE 2 OUT se oddajajo signali iz opreme, povezane z analognimi vhodnimi priključki. Priključki
komponent ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT ali ZONE 2 OUT ne morejo oddajati signalov iz
priključkov HDMI IN. Če želite oddajati signale HDMI, uporabite priključke HDMI ZONE 2 OUT.
Posredovanje v področje 3: Prek priključkov ZONE 3 OUT se oddajajo samo signali iz opreme,
povezane z analognimi vhodnimi priključki. Iz opreme, ki je povezana le z digitalnimi vhodnimi
priključki, se ne oddajajo nobeni signali.
1: Povezave s področjem 2
1 Oddaja zvok samo prek zvočnikov v področju 2 prek priključkov
sprejemnika SURROUND BACK (ZONE 2).
Glavno področje
STR-DA5800ES
Področje 2
Zaslon
televizorja
IR REMOTE IN
A
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK
(ZONE 2)
68SI
Večfunkcijski daljinski
upravljalnik
B
2 Oddaja zvok samo prek zvočnikov v področju 2 prek sprejemnika in
dodatnega ojačevalnika.
Potrebna je nastavitev zvočnikov v področju 2 (stran 71).
Glavno področje
Področje 2
B
Zaslon
televizorja
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
Uporaba večpodročnih funkcij
ZONE 2 AUDIO OUT
Večfunkcijski daljinski upravljalnik
A Ponavljalnik IR (ni priložen)
B Zvočniki
C Drug ojačevalnik/sprejemnik
* Povežete lahko tudi prek priključka ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
3 Vzpostavitev povezave s področjem 2 prek priključka HDMI
Predvaja vhodne video/zvočne signale HDMI v področju 2 prek priključka HDMI ZONE 2 OUT
na sprejemniku.
Morda bo potrebna nastavitev izhoda HDMI v področju 2 (stran 71).
Glavno področje
Področje 2
B
Zaslon
televizorja
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
HDMI ZONE 2 OUT
Večfunkcijski daljinski upravljalnik
A Ponavljalnik IR (ni priložen)
B Zvočniki
C Drug ojačevalnik/sprejemnik
se nadaljuje
69SI
Opomba
Priključek HDMI ZONE 2 OUT lahko povežete neposredno s televizorjem v področju 2 (brez ojačevalnika/
sprejemnika). Vseeno pa je priporočljivo, da televizor povežete prek ojačevalnika/sprejemnika, saj boste tako
povečali zmogljivosti zvoka/videa ter zmanjšali učinke v glavnem področju. Ko za glavno področje in področje
2 izberete isti vhod HDMI, bodo zmogljivosti zvoka/videa v glavnem področju omejene glede na zmogljivosti
v poročju 2.
2: Povezave s področjem 3
Glavno področje
Področje 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Večfunkcijski daljinski upravljalnik
A Ponavljalnik IR (ni priložen)
B Zvočniki
C Drug ojačevalnik/sprejemnik
70SI
Nastavitev zvočnikov
v področju 2
Kadar so zvočniki v področju 2 povezani prek
priključkov SURROUND BACK (ZONE 2)
sprejemnika (stran 68), prilagodite nastavitve
tako, da se zvok, izbran v področju 2, oddaja
iz zvočnikov, ki so povezani prek priključkov
SURROUND BACK (ZONE 2).
Podrobnosti najdete v razdelku »Speaker
Connection« v meniju Speaker Settings
(stran 94).
Glasnost za priključke ZONE 2 AUDIO OUT
lahko nastavite na fiksno ali spremenljivo.
Razlaga
Fixed
Glasnost je nastavljena
na ±0 dB. Priporočeno
pri uporabi naprave
s spremenljivo nastavitvijo
glasnosti.
Nastavitev izhoda HDMI
v področju 2
Ko je oprema, kot je televizor ali ojačevalnik
AV, povezan s priključkom HDMI ZONE 2
OUT, lahko predvajate signale HDMI
z opremo v področju 2.
Podrobnosti najdete v razdelku
»3 Vzpostavitev povezave s področjem 2
prek priključka HDMI« (stran 69).
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite
.
2
Izberite »Zone Settings« in
pritisnite .
Signale iz priključkov HDMI IN lahko prek
priključkov HDMI ZONE 2 OUT posredujete
v opremo v področju 2, in sicer tako:
3
Izberite »Zone Setup« in
pritisnite
.
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite .
4
Izberite »Line Out« za možnost
»Zone2« in pritisnite .
2
Izberite »HDMI Settings« in
pritisnite .
5
Izberite želeni parameter in
pritisnite
.
3
Izberite »Zone2 Out« in
pritisnite
.
Parameter
Razlaga
4
Izberite »On« in pritisnite
Variable
Glasnost je prvotno
nastavljena na –40 dB.
Ko izberete ta parameter,
lahko spremenite glasnost
za priključke ZONE 2
AUDIO OUT in
SURROUND BACK
(ZONE 2) hkrati.
Priporočamo pri uporabi
ojačevalnika moči.
Nastavitev izhoda HDMI v področju 2
.
Opomba
• Ko je omogočena funkcija »Zone 2 Out«,
so spodnje funkcije onemogočene:
– Control for HDMI (»BRAVIA« Sync)
– Fast View (vključno s funkcijo Predogled
za HDMI: On)
71SI
Uporaba večpodročnih funkcij
Nastavitev glasnosti za področje 2
Parameter
Nastavitev prednosti za glavno
področje in področje 2
Ko je omogočena funkcija Zone2 Out in za
glavno področje in področje 2 izberete isti
vhod HDMI, lahko pride do motenj zvočnih in
video signalov v glavnem področju. Motnjam
se izognete tako, da daste prednost za izbiro
vhoda HDMI glavnemu področju.
1
2
3
4
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite
.
Preklop področnih nastavitev
daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je zasnovan za uporabo
v glavnem področju. Daljinski upravljalnik
je nastavljen za uporabo v področju 2. Če ga
želite uporabljati v področju 3, preklopite
področne nastavitve daljinskega upravljalnika.
?/1
RM SET UP
AMP
Izberite »HDMI Settings« in
pritisnite .
Izberite »Priority« in pritisnite
SHIFT
.
ZONE
2, 3
Izberite »Main Only« in
pritisnite
.
ENT/MEM
1
Pritisnite in zadržite gumb
RM SET UP, nato pa pritisnite
gumb ?/1.
Gumba AMP in ZONE začneta utripati.
2
Pritisnite gumb ZONE.
Gumb AMP preneha svetiti, med
utripanjem gumba ZONE pa zasveti
gumb SHIFT.
3
Med utripanjem gumba ZONE
pritisnite številski gumb 2 za
področje 2 ali 3 za področje 3.
Gumb ZONE zasveti.
4
Pritisnite gumb ENT/MEM.
Ko gumb ZONE dvakrat zasveti, daljinski
upravljalnik preklopi v način področja 2
ali področja 3.
72SI
Upravljanje sprejemnika iz
drugega področja
2
Daljinski upravljalnik preklopi na
področje 2 ali področje 3. Področne
nastavitve daljinskega upravljalnika
spremenite v področje 2 ali področje 3
že prej (stran 72).
(Postopki ZONE 2/ZONE 3)
Sprejemnik lahko upravljate iz področja 2 ali 3.
V tem razdelku so opisani postopki, ko je
povezan ponavljalnik IR, ki je uporaben za
večpodročne funkcije. Če ponavljalnik IR ni
povezan, ta sprejemnik uporabljajte v glavnem
področju.
3
Pritisnite gumb ?/1.
Funkcija področij je aktivirana.
4
Z gumbi za izbiro vhoda na
daljinskem upravljalniku izberite
izvorne signale, ki jih želite
oddajati.
5
Prilagodite na primerno glasnost.
• V primeru slike 1-1 (stran 68)
prilagodite glasnost z gumboma
+/–
na daljinskem upravljalniku.
• V primeru slike 1-2 (stran 69) ali 2
(stran 70) prilagodite glasnost s
sprejemnikom v področju 2 ali
področju 3. Če nastavite »Line Out«
za »Zone2« na »Variable«, lahko
glasnost v področju 2 prilagodite tudi
z gumboma
+/– na daljinskem
upravljalniku (stran 71).
Gumbi za
izbiro
vhoda
SOURCE
Razpoložljive večpodročne
funkcije
INPUT
1
ZONE 2 1)
ZONE 3 1)
SOURCE2)
a
BD
a
DVD
a
a
GAME
a
a
SAT/CATV
a
a
VIDEO 1
a
a
Vklopite ojačevalnik v področju 2
ali področju 3.
VIDEO 2
a
a
VIDEO 3
a
V primeru slike 1-1 (stran 68),
preskočite ta korak.
VIDEO 4
a
TV
a
3)
MD/TAPE
a
a
SA-CD/CD
a
a
se nadaljuje
73SI
Uporaba večpodročnih funkcij
?/1
ZONE
Pritisnite gumb ZONE.
ZONE 2 1)
INPUT
ZONE 3 1)
4)
a
a
AM4)
a
a
My Music5)
a
a
5)
a
a
My Photo5)
a
a
Internetne
vsebine5)
a
a
FM
3)
PHONO
MULTI IN3)
PC3)
My Video
1) V področju 2 se lahko oddajajo signali HDMI
signals, komponentni video signali in zvočni
signali. V področju 3 se oddajajo samo analogni
zvočni signali. Kadar izberete možnost SOURCE,
se oddajajo signali trenutnega vhoda v glavnem
področju.
2) Ko je izbrana možnost SOURCE, se signali,
poslani v priključek MULTI CHANNEL INPUT
ali vrata USB (
), ne oddajajo prek priključka
ZONE 2 OUT ali ZONE 3 OUT, tudi ko je izbrana
možnost »MULTI IN« ali »PC«.
3) »TV«, »PHONO«, »MULTI IN« ali »PC« so na
voljo za izbiro samo v glavnem področju.
4)
V glavnem področju, področju 2 ali področju 3
lahko izberete »FM« ali »AM«. Če želite
v področju 2 ali področju 3 preklapljati med
možnostma »FM« in »AM«, z daljinskim
upravljalnikom izberite ustrezno področje, nato
pa pritiskajte gumb TUNER. Vsakič, ko pritisnete
gumb, preklopite med možnostma »FM« in »AM«.
Ko so v več področjih izbrani različni programi,
ima prednost vhod, ki ste ga izbrali nazadnje.
5)
Samo ko izberete možnost SOURCE v področju 2
ali področju 3, si lahko vsebino, ki jo predvajate
v glavnem področju, ogledujete tudi v področju 2
ali področju 3.
Dokončanje delovanja
področja 2/področja 3
Pritisnite ZONE in nato ?/1.
Nasvet
Področje lahko izberete na sprejemniku. Z gumbom
ZONE SELECT izberite področje 2, področje 3 ali
glavno področje. Z gumbom ZONE POWER
izmenično vklapljate in izklapljate izhodne signale
za izbrano področje.
74SI
Opombe
Uporaba drugih funkcij
Uporaba funkcij »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync?
Funkcija Control for HDMI ne
deluje v teh primerih:
• Če sprejemnik povežete z napravo,
ki ne podpira Sonyjeve funkcije Control
for HDMI.
• Če sprejemnik povežete z opremo prek
povezave, ki ni HDMI.
• Funkcija Control for HDMI ne deluje
v napravi, povezani s priključkom
HDMI OUT B na sprejemniku.
• Ko možnost »Zone2 Out« v meniju
»HDMIŽ Settings« nastavite na »On«,
ne morete uporabljati funkcije
»Control for HDMI«.
Priporočamo, da sprejemnik povežete
z izdelki, ki vključujejo funkcijo
»BRAVIA« Sync.
Priprava za uporabo funkcije
»BRAVIA« Sync
Uporabo funkcije »BRAVIA« Sync omogočite
tako, da vključite funkcijo nadzora za HDMI
v sprejemniku in povezani opremi.
Funkcijo nadzora za HDMI vklopite posebej
v sprejemniku in povezani opremi.
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite
.
2
Izberite »HDMIŽ Settings« in
pritisnite
.
3
Izberite »Control for HDMI« in
pritisnite
.
4
Izberite »On« in pritisnite
.
Funkcija nadzora za HDMI
v sprejemniku je vklopljena.
5
Vklopite funkcijo nadzora za
HDMI v povezani opremi.
Več informacij o nastavitvi povezane
opreme je na voljo v navodilih za
uporabo.
6
Ponovite postopek v 5. koraku,
da nastavite funkcijo nadzora za
HDMI in omogočite prikaz slike
opreme za predvajanje, ki jo
želite uporabljati.
se nadaljuje
75SI
Uporaba drugih funkcij
»BRAVIA« Sync je ime funkcije izdelkov
Sony, ki omogoča skupno upravljanje
združljive opreme, povezane s kabli HDMI,
z daljinskim upravljalnikom BRAVIA.
To skupno upravljanje omogoča funkcija
nadzora za HDMI s standardom HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) za HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Če opremo Sony, ki podpira funkcijo
»BRAVIA« Sync, povežete s kablom HDMI
(ni priložen), se upravljanje poenostavi
s temi načini:
• Izklop napajanja sistema (stran 76)
• Predvajanje z enim dotikom (stran 76)
• Upravljanje zvoka sistema (stran 76)
• Audio Return Channel (ARC) (stran 77)
• Izbira prizora (stran 77)
• Upravljanje domačega kina (stran 77)
• Remote Easy Control (stran 77)
• Spodnje funkcije morda delujejo z opremo,
ki ni znamke Sony. Vendar združljivost z nekatero
opremo, ki ni znamke Sony, ni zagotovljena.
– Izklop napajanja sistema
– Predvajanje z enim dotikom
– Upravljanje zvoka sistema
• Spodnje funkcije so v lasti podjetja Sony in
ne delujejo z opremo, ki ni znamke Sony.
– Izbira prizora
– Upravljanje domačega kina
• Teh funkcij ni mogoče uporabljati z opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA« Sync.
Opomba
Če izvlečete kabel HDMI ali spremenite povezavo,
upoštevajte zgornji postopek.
Če uporabljate priključke HDMI IN 1, IN 2, IN 3 ali
IN 9, tega postopka ni treba upoštevati.
Izklop napajanja sistema
Če izklopite televizor z gumbom za vklop/
izklop na daljinskem upravljalniku televizorja,
se sprejemnik in povezana oprema samodejno
izklopita.
Televizor lahko izklopite tudi z daljinskim
upravljalnikom.
Pritisnite TV in nato ?/1.
Televizor, sprejemnik in povezana oprema
se izklopijo.
Opombe
• Pred uporabo funkcije za izklop napajanja
sistema vklopite funkcijo za spoj napajalnega vira
televizorja. Podrobnosti najdete v navodilih za
uporabo televizorja.
• Povezane opreme morda ne bo mogoče izklopiti,
odvisno od njenega stanja. Podrobnosti najdete
v navodilih za uporabo povezane opreme.
• Če funkcijo za izklop napajanja sistema uporabljate
s televizorjem, ki ni znamke Sony, programirajte
daljinski upravljalnik v skladu z navodili
proizvajalca televizorja.
Predvajanje z enim dotikom
Če predvajate vsebino z opremo, ki je
s sprejemnikom povezana prek kabla HDMI,
se sprejemnik samodejno vklopi in preklopi na
ustrezen vhod HDMI.
Če možnost »Pass Through« nastavite na »On«
ali »Auto«, se lahko zvok in slika predvajata
samo prek televizorja, medtem ko sprejemnik
ostane v načinu pripravljenosti.
Zaženite predvajanje z opremo za
predvajanje.
Uporaba funkcije za predvajanje
z enim dotikom v videokameri
1 Vklopite funkcijo Control for HDMI
v sprejemniku in videokameri.
2 Povežite videokamero s priključkom
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 ali IN 9 (stran 36).
Če uporabljate videokamero Sony, se
televizor vklopi hkrati s sprejemnikom,
videokamera pa samodejno zažene
predvajanje. Če uporabljate videokamero,
ki ni znamke Sony, v videokameri
omogočite neprekinjeno predvajanje.
Opombe
• Začetek vsebine se morda ne bo prikazal, odvisno
od televizorja.
• Opremo, kot je videokamera Sony s funkcijo
za predvajanje z enim dotikom, povežite prek
povezave HDMI s priključkom HDMI IN 1, IN 2,
IN 3 in IN 9. Če uporabite druge priključke HDMI
IN, sprejemnik morda ne bo preklopil na ustrezen
vhod. V tem primeru ročno izberite vhod,
s katerim je povezana videokamera.
Upravljanje zvoka sistema
V zvoku iz televizorja lahko s preprostim
postopkom uživate prek zvočnikov, povezanih
s sprejemnikom. Poleg tega lahko z daljinskim
upravljalnikom televizorja prilagodite glasnost
zvoka sprejemnika ali ga izklopite.
Funkcijo za upravljanje zvoka sistema lahko
uporabljate tako, kot je opisano spodaj.
76SI
• Ob vklopu sprejemnika se prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom, predvaja zvok
televizorja, ki se predvaja prek zvočnika
televizorja. Če izklopite sprejemnik,
se zvok predvaja prek zvočnika televizorja.
• Ko nastavite glasnost televizorja, funkcija
za upravljanje zvoka sistema istočasno
prilagodi glasnost sprejemnika.
To funkcijo lahko upravljate tudi
prek TV-menija. Podrobnosti najdete
v navodilih za uporabo televizorja.
Korespondenčna tabela
Nastavitev TV-prizora
Zvočno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Opomba
Če je možnost »Control for HDMI« nastavljena na
»On«, se nastavitve »Audio Out« v meniju HDMIŽ
Settings samodejno prilagodijo glede na nastavitve
funkcije za upravljanje zvoka sistema.
Če televizor podpira funkcijo Audio Return
Channel (ARC), se prek kabla HDMI
v sprejemnik prenaša tudi digitalni zvočni
signal televizorja. Za predvajanje zvoka
televizorja prek sprejemnika tako ni treba
vzpostaviti ločene avdio povezave.
Podrobnosti najdete v razdelku »Preklapljanje
med digitalnim in analognim zvokom«
(stran 79).
Izbira prizora
Če je s sprejemnikom povezan televizor,
ki podpira funkcijo za upravljanje domačega
kina, se na zaslonu televizorja prikaže ikona
za spletne aplikacije.
Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko
preklopite vhodni vir sprejemnika ali zvočna
polja, nastavite glasnost osrednjega ali
nizkotonskega zvočnika in prilagodite
nastavitve »Sound Optimizer« (stran 66),
»Dual Mono« (stran 99) ali »A/V Sync«
(stran 100).
Če želite uporabljati funkcijo za upravljanje
domačega kina, mora imeti televizor
omogočen dostop do širokopasovne storitve.
Remote Easy Control
Optimalna kakovost slike in zvočno polje
se samodejno nastavita glede na izbrani
TV-prizor.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
Meni sprejemnika lahko upravljate
z daljinskim upravljalnikom televizorja.
Opomba
Opombe
Zvočnega polja morda ni mogoče preklopiti,
odvisno od televizorja.
• Televizor sprejemnik prepozna kot »Tuner
(AV AMP)«.
• Vaš televizor mora biti združljiv z menijem
povezave.
• Odvisno od vrste televizorja nekatere funkcije
morda ne bodo na voljo.
Izberite sprejemnik (AV AMP),
ki ga prepozna televizor.
77SI
Uporaba drugih funkcij
Audio Return Channel (ARC)
Upravljanje domačega kina
Preklapljanje monitorjev,
ki oddajajo HDMI video
signale
Če imate dva monitorja, ki sta povezana
s priključkoma HDMI OUT A in HDMI OUT
B, lahko preklopite oddajanje teh dveh
monitorjev s pomočjo gumba HDMI
OUTPUT na daljinskem upravljalniku.
HDMI
OUTPUT
Oddajanje signalov HDMI,
tudi kadar je sprejemnik
v načinu pripravljenosti
(Pass Through)
Oddajanje video in avdio signalov prek
priključka HDMI IN v televizor, ki je povezan
s priključkom HDMI OUT A, je omogočeno,
tudi kadar je sprejemnik v načinu
pripravljenosti.
Če je možnost »Control for HDMI« med
uporabo te funkcije nastavljena na »On«,
se vhod sprejemnika preklopi glede na
delovanje povezane opreme, tudi kadar
je sprejemnik v načinu pripravljenosti.
Ko vklopite to funkcijo, prilagodite nastavitve
»Pass Through«, kot je opisano spodaj.
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite .
2
Izberite »HDMIŽ Settings« in
pritisnite
.
1
Vklopite sprejemnik in oba
monitorja.
3
Izberite »Pass Through« in
pritisnite
.
2
Pritisnite gumb HDMI OUTPUT.
4
Izberite želeni parameter in
pritisnite
.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se oddajanje
preklopi v spodnjem zaporedju:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A …
Uporabite lahko tudi gumb HDMI OUT
na sprejemniku.
78SI
Parameter
Razlaga
Auto
Kadar je televizor vklopljen,
ko je sprejemnik v načinu
pripravljenosti, sprejemnik
oddaja signale HDMI prek
vtičnice HDMI OUT A na
sprejemniku. Podjetje Sony
priporoča to nastavitev,
če uporabljate televizor,
združljiv s funkcijo
»BRAVIA« Sync.
Ta nastavitev v primerjavi
z nastavitvijo »On« v načinu
pripravljenosti varčuje
z energijo.
Parameter
Razlaga
On
Ko je sprejemnik v načinu
pripravljenosti, oddaja
signale HDMI prek
priključka HDMI OUT A
na sprejemniku.
Off
Sprejemnik ne oddaja
signalov HDMI, ko je
v načinu pripravljenosti.
Vklopite sprejemnik,
če želite s televizorjem
predvajati vsebine prek
povezane opreme.
Ta nastavitev v primerjavi
z nastavitvijo »On« v načinu
pripravljenosti varčuje
z energijo.
Preklapljanje med digitalnim
in analognim zvokom
Če opremo povežete z digitalnimi in
analognimi zvočnimi priključki na
sprejemniku, lahko način avdio vhoda
nastavite na eno od obeh možnosti ali
pa preklapljate z ene možnosti na drugo,
odvisno od vrste materiala, ki ga želite
predvajati.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Opombe
1
Z gumbom INPUT SELECTOR na
sprejemniku izberite vhodni vir.
2
Pritisnite gumb INPUT MODE na
sprejemniku.
Na zaslonu sprejemnika se prikaže izbrani
način avdio vhoda.
• AUTO
Če je vzpostavljena tako digitalna kot
analogna povezava, imajo prednost
digitalni zvočni signali.
Če ni digitalnih zvočnih signalov,
se izberejo analogni.
Če je izbran vhod televizorja, imajo
prednost signali Audio Return Channel
(ARC). Če vaš televizor ne podpira
funkcije Audio Return Channel (ARC),
se izberejo digitalni optični zvočni
signali.
Če funkcija Control for HDMI ni
vklopljena niti v sprejemniku niti
v televizorju, funkcija Audio Return
Channel (ARC) ne deluje.
se nadaljuje
79SI
Uporaba drugih funkcij
• Nastavitev »Auto« deluje samo, ko je možnost
»Control for HDMI« nastavljena na »On«.
Če je možnost »Control for HDMI« nastavljena
na »Off«, sprejemnik v načinu »Auto« izvaja iste
funkcije kot v načinu »On«.
• V načinu pripravljenosti, v katerem funkcije, kot
je Network Standby, delujejo, se poraba energije
ne zmanjša, tudi če je možnost »Pass Through«
nastavljena na »Auto«.
• OPT
Ta način se prikaže, če je vhodu dodeljen
optični priključek, pri čemer se
samodejno izbere optični vhodni
priključek.
• COAX
Ta način se prikaže, če je vhodu dodeljen
koaksialni priključek, pri čemer se
samodejno izbere koaksialni vhodni
priključek.
• ANALOG
Ta način vhodu za analogne
zvočne signale dodeli priključke
AUDIO IN (L/R).
Opombe
• Na zaslonu sprejemnika se glede na izbrani vhod
prikaže »------«, izbira drugih načinov pa ni
mogoča.
• Če uporabljate »2ch Analog Direct« ali je izbrana
možnost »MULTI IN«, je zvočni vhod nastavljen
na »Analog«. Izbira drugih načinov ni mogoča.
Uporaba drugih video/avdio
vhodnih priključkov
Zvočne in/ali video signale lahko predodelite
drugim vhodnim priključkom.
Če želite na primer predvajati samo digitalne
optične zvočne signale iz predvajalnika DVDjev, povežite priključek OPTICAL OUT na
predvajalniku s priključkom OPTICAL IN 1
na sprejemniku.
Če želite predvajati video signale iz
predvajalnika DVD-jev, povežite
komponentni video priključek predvajalnika
s priključki COMPONENT VIDEO IN 1 ali
COMPONENT VIDEO IN 2 na sprejemniku.
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite
.
2
Izberite »Input Settings« in
pritisnite
.
80SI
3
Izberite »Video Input Assign«
ali »Audio Input Assign« in
pritisnite
.
4
Izberite zvočne in/ali video
signale, ki jih želite dodeliti
posameznemu vhodu.
Opombe
• Če vhod dodelite kateremu koli priključku od
HDMI IN 1 do IN 9 v nastavitvi »Video Input
Assign« ali »Audio Input Assign«, se isti vhodni
priključek HDMI dodeli tako video kot avdio
vhodu. Če želite priključek HDMI IN dodeliti
video ali avdio vhodu, najprej dodelite vhod
kateremu koli priključku od HDMI IN 1 do IN 9
v nastavitvi »Video Input Assign« ali »Audio Input
Assign«. Nato nastavite kateri koli priključek
HDMI IN na »None« v nastavitvi »Video Input
Assign« ali »Audio Input Assign«, za katero ne
želite dodeliti priključka HDMI IN.
• Če sprejemnik upravljate brez menija GUI,
lahko dodelitev priključka HDMI IN spremenite
z možnostjo »HDMI VIDEO ASSIGN ?«
ali »HDMI AUDIO ASSIGN ?« v nastavitvi
»INPUT SETTINGS« (stran 117).
• Če dodelitev priključka HDMI IN spremenite med
uporabo funkcije nadzora za HDMI, preklopite
vhod sprejemnika na vhod, s katerim je povezana
oprema HDMI. V nasprotnem primeru funkcija
nadzora za HDMI morda ne bo delovala pravilno.
• Če dodelitev priključka HDMI IN nastavite na
»None« tako v nastavitvi »Video Input Assign« kot
»Audio Input Assign«, izbira vhodnih signalov
prek vhoda HDMI ni mogoča. Funkcija Control for
HDMI v tem primeru deluje le v povezani opremi,
ne pa v sprejemniku. Vendar to ne pomeni, da gre
za okvaro.
Vhod
Audio Input Assign
Video Input Assign
HDMI
Optični/
koaksialni
Analog*
HDMI
Komponenta
Kompozitni
kabel*
BD
IN 2 (BD)
None
–
IN 2 (BD)
None
–
DVD
IN 5 (DVD)
COAX 1 (DVD) DVD
IN 5 (DVD)
IN 1 (DVD)
DVD
GAME
IN 4 (GAME)
OPT 1 (GAME) GAME
IN 4 (GAME)
None
GAME
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
OPT 2 (SAT/
CATV)
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
IN 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) COAX 2
(VIDEO 1)
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) None
VIDEO 1
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
IN 7 (VIDEO 3) None
–
IN 7 (VIDEO 3) None
–
VIDEO 4
IN 8 (VIDEO 4) None
–
IN 8 (VIDEO 4) None
–
MD/TAPE
None
None
MD/TAPE
None
None
–
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
COAX 3
(SA-CD/CD)
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
None
–
MULTI IN
–
–
–
None
None
–
Uporaba drugih funkcij
VIDEO 2
VIDEO 3
* Dodelitve analognega vhoda uporabnik ne more spremeniti. Prikazana je trenutna nastavitev.
Opombe
• Ko dodelite digitalni zvočni vhod, se nastavitev
INPUT MODE morda samodejno spremeni.
• Če dodelite video vhod komponentnemu ali
sestavljenemu vhodu in avdio vhod vhodu HDMI,
se komponentni ali sestavljeni video signali ne
oddajajo prek priključkov HDMI OUT.
Komponentni ali sestavljeni video signali se
oddajajo prek priključkov COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT ali priključka MONITOR
VIDEO OUT.
• Različnih priključkov HDMI ni mogoče dodeliti
ločenim video in avdio priključkom vhoda.
• Isti priključek HDMI IN lahko dodelite več
vhodom. Če pa v opremi, povezani s priključkom
HDMI IN, uporabljate funkcijo za predvajanje
z enim dotikom, se prednostno izbere vhod, ki je
bil nazadnje dodeljen.
81SI
Nasveti
Predogled za HDMI
V živo lahko predvajate predogled slike
v sliki prek vhodov HDMI, povezanih s tem
sprejemnikom. Za vhode HDMI IN 1/IN 2/
IN 3/IN 4 so prikazana največ štiri okna za
predogled.
Vhod za predogled HDMI lahko izberete
z daljinskim upravljalnikom.
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Pritisnite gumb PREVIEW (HDMI).
Prikažejo se največ štiri okna slike v sliki,
v vsakem od njih pa so prikazane slike iz
priključkov HDMI IN.
2
Če želite slike v oknu PIP (Slika
v sliki) zamenjati s slikami na
glavnem zaslonu, pritisnite V/v,
da izberete želeno okno PIP, nato
pa pritisnite
.
Vhod HDMI izbranega okna PIP je
prikazan v glavnem oknu.
82SI
• Ta funkcija ne deluje pod temi pogoji:
– ko naprava HDMI ni povezana;
– ko je določena naprava HDMI povezana,
medtem ko je izklopljena;
– ko se oddaja nepodprt video format HDMI;
– ko trenutni vhod ni vhod HDMI;
– ko je prikazan meni GUI;
– ko je možnost »Zone2 Out« nastavljena na »On«;
– ko je možnost »Fast View« nastavljena na »Off«;
• To funkcijo omogoča tehnologija Silicon Image
InstaPrevue™.
Upravljanje sprejemnika
s pametnim telefonom
Sprejemnik lahko upravljate s pametnim
telefonom, opremljenim z uporabniško
programsko opremo »ES Remote«.
Uporabniško programsko opremo
»ES Remote« lahko brezplačno prenesete
iz spletne trgovine App Store (za naprave
iPod touch/iPhone) ali Google Play
(za telefone Android).
Uporaba drugih funkcij
Shranjevanje različnih
nastavitev za sprejemnik in
hkraten priklic teh nastavitev
(Easy Automation)
Poleg nastavitev funkcij sprejemnika
lahko shranjujete tudi različne nastavitve
predvajalnika ali zaslona. Te nastavitve lahko
shranite za funkcijo »one-touch«, nato pa
preprosto prikličete okolje, ustvarjeno s temi
nastavitvami, tako da boste lahko uživali
v poslušanju in gledanju.
Če na primer shranite nastavitve v prizoru
»1: Movie«, kot je opisano spodaj, lahko hkrati
spremenite vse nastavitve sprejemnika z enim
dotikom, pri tem pa vam ni treba posebej
spremeniti vsake nastavitve za »Input«,
»Calibration Type«, »Sound Field« in
»HDMI Out«.
Nastavitveni
element
Nastavljena vrednost za
»1: Movie«
Input
BD
Calibration Type
No Change
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
Party Mode
ON
EASY
AUTOMATION
V spodnji tabeli so navedeni elementi, za
katere lahko shranite nastavitve, in privzete
vrednosti za posamezne elemente.
Nastavitveni Privzeta vrednost
element
1: Movie 2: Music
3: Party 4: Night
No
Change
No
Change
No
Change
Tuner Preset –
–
–
–
Sound Field
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sleep
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Volume
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
HDMI Out
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Input
No
Change
se nadaljuje
83SI
3
Nastavitveni Privzeta vrednost
element
1: Movie 2: Music
3: Party 4: Night
Izberite želeni meni in
pritisnite
.
Calibration
Type
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Meni
Sound
Optimizer
No
Change
No
Change
No
Change
Normal
Edit Saved Scene Omogoča prilagoditev in
shranjevanje nastavitev po meri.
Equalizer
(All)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Import Current
Settings
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(SUR/SB)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
No
(Front High) Change
No
Change
No
Change
No
Change
Priklic shranjenih nastavitev
za Scene
1
2
V osnovnem meniju izberite
»Easy Automation« in
pritisnite
.
Izberite želeno možnost Scene
in pritisnite .
Shranjevanje nastavitev za Scene
1
V osnovnem meniju izberite
»Easy Automation« in
pritisnite .
2
Izberite možnost »1: Movie«,
»2: Music«, »3: Party« ali
»4: Night« za Scene, nastavitve
katerega želite shraniti, in
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
84SI
Razlaga
Omogoča nalaganje trenutnih
nastavitev sprejemnika in
shranjevanje teh nastavitev
za Scene. Možnosti »Input« in
»Volume« sta nastavljeni na
»No Change«.
Opombe
• Nastavitveni elementi, shranjeni kot »No Change«,
se ne spremenijo od trenutnih nastavitev, tudi če
prikličete Scene. Izberite »Edit Saved Scene« in
počistite polje za nastavitveni element na zaslonu
za urejanje, da nastavite »No Change«.
• Ob priklicu možnosti Scene so nastavitve,
ki jih ni mogoče uporabiti, prezrte (npr. vrednost
za »Sound Field« ko je izbrana možnost
»MULTI IN«, itd.).
Nasvet
Nastavitve, shranjene za »1: Movie« ali »2: Music«,
lahko neposredno prikličete tako, da pritisnete
EASY AUTOMATION 1 ali EASY
AUTOMATION 2 na sprejemniku ali daljinskem
upravljalniku. Nastavitve »1: Movie« ali »2: Music«
lahko tudi prepišete s trenutnimi nastavitvami.
To storite tako, da pritisnete in tri sekunde
držite gumb EASY AUTOMATION 1 ali EASY
AUTOMATION 2 (na enak način kot pri izbiri
menijske možnosti »Import Current Settings«).
Uporaba izklopnega časovnika
Snemanje s sprejemnikom
Nastavite lahko, da se sprejemnik izklopi ob
določeni uri.
Sprejemnik omogoča snemanje z video/
zvočno napravo. Upoštevajte navodila za
uporabo, ki so priložena posamezni opremi
za snemanje.
1
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite
.
2
Izberite opremo za predvajanje
in pritisnite .
3
Pripravite opremo za
predvajanje.
SHIFT
4
Pripravite opremo za snemanje.
Vstavite prazno videokaseto (ali kateri
koli drug nosilec podatkov) v opremo
za snemanje (VIDEO 1).
5
SLEEP
Pritisnite SHIFT in nato SLEEP.
Vsakič, ko pritisnete SLEEP, se zaslon
spremeni v tem krožnem zaporedju:
Ko nastavite odštevalnik časa, na zaslonu
sprejemnika zasveti indikator »SLEEP«.
Če želite preveriti preostali čas pred izklopom
sprejemnika, pritisnite SLEEP. Na zaslonu
sprejemnika se prikaže preostali čas. Če znova
pritisnete SLEEP, se odštevalnik časa nastavi
na »OFF«.
Zaženite postopek snemanja
z opremo za snemanje, nato pa
zaženite predvajanje z opremo
za predvajanje.
Preklop načina upravljanja
sprejemnika in daljinskega
upravljalnika
Sprejemnik omogoča preklop načina
upravljanja sprejemnika in daljinskega
upravljalnika (COMMAND MODE AV1
ali COMMAND MODE AV2).
Če med upravljanjem sprejemnika
z daljinskim upravljalnikom, ki je bil priložen
sprejemniku, nehote upravljate drugo opremo
Sony, preklopite način upravljanja s tovarniško
privzetih nastavitev na primerne nastavitve.
se nadaljuje
85SI
Uporaba drugih funkcij
To storite tako, da na primer vstavite
videokaseto, ki jo želite kopirati,
v videorekorder.
Načina upravljanja sprejemnika in daljinskega
upravljalnika sta privzeto nastavljena na
tovarniško nastavitev (COMMAND
MODE AV2).
Za pravilno delovanje sprejemnika in
daljinskega upravljalnika je treba nastaviti isti
način upravljanja. Če sta načina upravljanja
sprejemnika in daljinskega upravljalnika
različna, sprejemnika ni mogoče upravljati
z daljinskim upravljalnikom.
Preklop načina upravljanja
daljinskega upravljalnika
RM SET UP
SHIFT
1, 2
Preklop načina upravljanja
sprejemnika
?/1
?/1
AMP
ZONE
ENT/MEM
2CH/A.DIRECT
1
Pritisnite in zadržite gumb
RM SET UP, nato pa pritisnite
gumb ?/1.
Gumba AMP in ZONE začneta utripati.
1
Izklopite sprejemnik, tako
da pritisnete gumb ?/1.
2
Medtem ko pritiskate
2CH/A.DIRECT, pritisnite
gumb ?/1, da vklopite
sprejemnik.
Če je način upravljanja nastavljen na
»AV2«, se na zaslonu prikaže oznaka
»COMMAND MODE [AV2]«.
Če je način upravljanja nastavljen na
»AV1«, se na zaslonu prikaže oznaka
»COMMAND MODE [AV1]«.
2
Pritisnite gumb AMP.
Gumb ZONE preneha svetiti, med
utripanjem gumba AMP pa zasveti
gumb SHIFT.
3
Med utripanjem gumba AMP
pritisnite številski gumb 1 ali 2.
Če pritisnete 1, nastavite način
upravljanja COMMAND MODE AV1.
Če pritisnete 2, nastavite način
upravljanja COMMAND MODE AV2.
Gumb AMP zasveti.
4
Pritisnite gumb ENT/MEM.
Postopek nastavitve načina upravljanja je
končan, ko gumb AMP dvakrat zasveti.
86SI
Preklop načina upravljanja
preprostega daljinskega
upravljalnika
Uporaba povezave z dvojno
ojačitvijo
Če ne nameravate uporabljati zadnjih
prostorskih zvočnikov, lahko priključke
SURROUND BACK (ZONE 2) uporabite
za povezavo sprednjih zvočnikov z dvojno
ojačitvijo.
DISPLAY
Povezava zvočnikov
Sprednji
zvočnik (D)
Hkrati pritisnite gumbe MUTING,
in DISPLAY.
Hi
Hi
Lo
Lo
Povežite priključke na strani Lo (ali Hi)
sprednjih zvočnikov s priključki FRONT A,
priključke na strani Hi (ali Lo) sprednjih
zvočnikov pa s priključki SURROUND BACK
(ZONE 2). Ne pozabite odstraniti kovinskih
nastavkov, nameščenih na priključkih
zvočnikov Hi/Lo, da preprečite okvaro
sprejemnika.
Nastavitev zvočnikov
Podrobnosti najdete v razdelku »Speaker
Connection« v meniju Speaker Settings
(stran 94).
se nadaljuje
87SI
Uporaba drugih funkcij
MUTING
Sprednji
zvočnik (L)
Opombe
• Priključkov FRONT B ni mogoče uporabiti za
povezavo z dvojno ojačitvijo.
• Pred uporabo funkcije Auto Calibration nastavite
dvojno ojačitev.
• Če nastavite dvojno ojačitev, se nastavitve glasnosti,
ravnovesja in izenačevalnika za zadnja prostorska
zvočnika razveljavijo, uporabijo pa se nastavitve
sprednjih zvočnikov.
• Enake nastavitve veljajo tako za signale, ki se
prenašajo prek izhodnih priključkov PRE OUT,
kot tudi za priključke SPEAKERS.
• Če vzorec postavitve zvočnikov vključuje zadnja
prostorska zvočnika, priključkov SURROUND
BACK (ZONE 2) ni mogoče uporabiti za povezavo
z dvojno ojačitvijo.
• Če sprejemnik upravljate brez menija GUI,
nastavite možnost »SB ASSIGN« v nastavitvi
»SPEAKER SETTINGS« na »BI-AMP« (stran 116).
Povrnitev privzetih
tovarniških nastavitev
Izbrišete lahko vse shranjene nastavitve in
v sprejemniku povrnete privzete tovarniške
nastavitve, in sicer po spodnjem postopku.
Ta postopek se lahko uporablja tudi za
inicializacijo sprejemnika pred prvo uporabo.
?/1
TONE
2CH/A.DIRECT
1
Izklopite sprejemnik, tako
da pritisnete gumb ?/1.
2
Pritisnite in zadržite gumba
TONE in 2CH/A.DIRECT, nato
pa pritisnite ?/1, da vklopite
sprejemnik.
3
Po nekaj sekundah spustite
gumba TONE in 2CH/A.DIRECT.
Na zaslonu sprejemnika se prikaže oznaka
»MEMORY CLEARING...«, nato pa
oznaka »MEMORY CLEARED!«.
Spremenjene ali prilagojene nastavitve
se ponastavijo na privzete vrednosti.
Opomba
Brisanje pomnilnika lahko traja nekaj minut.
Sprejemnika ne izklapljajte, dokler se na zaslonu
ne prikaže »MEMORY CLEARED!«.
88SI
2
Prilagajanje nastavitev
Uporaba nastavitvenega
menija
Izberite poljubno menijsko
možnost in pritisnite ,
da ga odprete.
Primer: če izberete »Audio Settings«.
V nastavitvenem meniju lahko prilagodite
različne nastavitve za zvočnike, prostorske
učinke, večpodročne funkcije itd.
3
Izberite želeni parameter in
pritisnite
, da ga odprete.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite gumb RETURN/EXIT O.
Izhod iz menija
Prilagajanje nastavitev
Z gumbom HOME odprite osnovni meni
in znova pritisnite HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite
za preklop v način menija.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
nastavitvenega menija.
se nadaljuje
89SI
Seznam nastavitvenega menija
Settings
Easy Setup
(stran 92)
Speaker Settings
(stran 92)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
User Reference Edit
Front Reference Type
Speaker Pair Match
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Virtual Front High
Center Speaker Lift Up
Surround Speaker Position
Speaker Relocation
Speaker Setup
Test Tone
Center Analog Down Mix
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(stran 98)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
LFE Time Alignment
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Ime vhoda)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(stran 101)
Resolution
Zone Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
90SI
HDMI Settings
(stran 105)
(Ime vhoda)
Subwoofer Level
Audio Out
H.A.T.S.
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(stran 107)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
Network Settings
(stran 108)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Prilagajanje nastavitev
Internet Services
Settings
(stran 109)
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(stran 110)
Zone Control
System Settings
(stran 111)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Software License
Network Update
(stran 112)
91SI
Easy Setup
Speaker Settings
Znova zažene funkcijo Easy Setup za določanje
osnovnih nastavitev. Upoštevajte navodila na
zaslonu (stran 46).
Nastavitve sistema zvočnikov lahko
samodejno ali ročno prilagodite prostoru,
v katerem ga uporabljate.
Auto Calibration
Zažene funkcijo D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration). Ta funkcija omogoča
samodejno umerjanje, pri čemer se samodejno
preveri povezava med posameznim
zvočnikom in sprejemnikom, prilagodi
glasnost zvočnikov in izmeri oddaljenost
posameznega zvočnika od položaja poslušalca.
Ujemanje umerjanja
Ko izvajate funkcijo Auto Calibration, ta
samodejno poveže razdaljo in raven desnih in
levih zvočnikov. To funkcijo lahko nastavite,
ko je dokončan postopek meritev DCAC in so
rezultati meritev DCAC shranjeni. Nastavitev
velja, dokler je ne spremenite.
Opomba
Prejšnji rezultati meritev se prepišejo, trenutni
rezultati za trenutno izbrani položaj pa se shranijo.
Preberite razdelek »Opombe za Speaker Settings
(Auto Calibration)« v poglavju »7: Nastavitev
sprejemnika s funkcijo Easy Setup« (stran 46).
92SI
Auto Calibration Setup
Omogoča shranjevanje treh vzorcev za
»Position«, odvisno od položaja poslušalca,
prostora, v katerem se predvaja zvok,
in pogojev za izvajanje meritev.
Izberete lahko tudi vrsto umerjanja za
izravnavo delovanja posameznih zvočnikov.
Opomba
Možnosti »Calibration Type« ni mogoče nastaviti
za »Position«, za katerega niste shranili rezultatov
meritev.
Za nastavitev referenčne vrednosti
v primeru, ko izberete »Front
Reference« za »Calibration Type«
1 Izberite »Front Reference Type« v meniju
Calibration Type, nato pritisnite
Position
Shranite lahko več nizov nastavitev za prostor,
v katerem se predvaja zvok, ali prikličete
posamezen nastavitveni niz.
Izberite »Position«, za katerega želite
shraniti rezultate meritev na zaslonu Auto
Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Izberete lahko vrsto izravnave, ki se uporabi za
delovanje zvočnikov pri posamezni možnosti
Position.
1 Izberite »Position«, za katerega želite
nastaviti vrsto izravnave delovanja
zvočnikov, in pritisnite
.
2 Izberite želeno možnost »Calibration
Type« in pritisnite
.
• Full Flat
Izravna izmerjene frekvence
posameznega zvočnika.
• Engineer
Nastavi frekvenco v skladu s Sonyjevim
standardom za prostor, v katerem se
predvaja zvok.
• Front Reference
Prilagodi lastnosti vseh zvočnikov glede
na lastnosti sprednjih zvočnikov.
• User Reference
Nastavi frekvenco, ki ste jo prilagoditi
s pomočjo »User Reference Edit«.
• Off
Izklopi izenačevalnik Auto Calibration.
2 Izberite želeni parameter in pritisnite
.
• L/R
Nastavi podatke levega in desnega kanala
na referenčno vrednost.
•L
Nastavi podatke levega kanala na
referenčno vrednost.
•R
Nastavi podatke desnega kanala na
referenčno vrednost.
Opombe
• Ta funkcija je na voljo samo, kadar v možnosti
»Calibration Type« izberete »Front Reference«.
• Nastavite »Front Reference Type« in zaženite
»Auto Calibration«.
Prilagajanje nastavitev
Nastavitev vrste izravnave za
zvočnike
.
Prilagoditev frekvence za
»User Reference«
Frekvenco za »User Reference« lahko
prilagodite v »Calibration Type« glede
navrsto izravnave »Full Flat«.
1 Izberite »User Reference Edit« v meniju
Calibration Type, nato pritisnite
.
2 Prilagoditev frekvence.
Nastavitev načina za povezovanje
za vzorec izenačevalnika
Auto Calibration
1 Izberite »Position«, za katerega želite
nastaviti način za povezovanje, in
pritisnite
.
2 Izberite »Speaker Pair Match« in
pritisnite
.
• All
Umeri vse zvočnike z obdelavo ujemanja
levega in desnega kanala za vsak par
zvočnikov.
se nadaljuje
93SI
• Sur
Umeri zvočnika za prostorski zvok in
zadnja prostorska zvočnika z obdelavo
ujemanja ali z levim in desnim kanalom
za vsak par zvočnikov.
• Off
Vsak zvočnik lahko umerite ločeno.
Opombe
• Funkcija ne deluje, če ni bila izvedena funkcija
»Auto Calibration«.
• Kadar izberete »Front Reference« za »Calibration
Type« (stran 93), možnosti »SP Pair Matching«
za »ALL« ni mogoče nastaviti.
Speaker Connection
Omogoča ročno prilagoditev posameznih
zvočnikov. Glasnost zvočnikov lahko
prilagodite tudi takrat, ko se funkcija
Easy Setup zaključi.
Speaker Settings je na voljo samo za trenutno
nastavitev »Position«.
S čarovnikom lahko prilagodite te nastavitve:
Vzorec postavitve zvočnikov
Izberete lahko vzorec postavitve zvočnikov
za sisteme zvočnikov, ki jih uporabljate.
Poimenovanje za Position
Surround Back Assign
1 Izberite »Position«, ki ga želite
poimenovati, in nato pritisnite
.
2 Izberite »Name In« in pritisnite
.
Na zaslonu se prikaže tipkovnica
programske opreme.
3 Izberite posamezne znake z gumbi
V/v/B/b in
.
Automatic Phase Matching
Omogoča nastavitev funkcije A.P.M.
(Automatic Phase Matching) v funkciji
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
(stran 92).
Umeri fazne lastnosti zvočnikov in ustvari
usklajen zvok v prostoru.
Nastavite lahko priključke SURROUND
BACK (ZONE 2) za povezavo z dvojno
ojačitvijo ali s področjem 2.
x Zone2 Speakers
x Bi-Amplifier
x No Assign
Opomba
Če vzorec postavitve zvočnikov vključuje zadnja
prostorska zvočnika, priključkov SURROUND
BACK (ZONE 2) ni mogoče uporabiti za povezavo
z dvojno ojačitvijo ali povezavo s področjem 2.
Virtual Front High
x Off
Samodejno vklopi/izklopi funkcijo A.P.M..
Omogoča reprodukcijo virtualnega zvoka,
ki ga oddajali sprednji dvignjeni zvočniki,
in sicer tudi v okolju, v katerem ni sprednjih
dvignjenih levih/desnih zvočnikov.
Opombe
x On
Ne vklopi funkcije A.P.M..
x Auto
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«;
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«;
– ko so povezane slušalke;
– ko ni bila izvedena funkcija »Auto Calibration«.
• Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od dejanske frekvence vzorčenja
vhodnih signalov, kar je odvisno od oblike
zvočnega zapisa.
94SI
Funkcija Virtual Front High je aktivirana.
Ko se prenašajo signali Front High, so zvoki
obdelani enako, kot če bi bili posredovani iz
sprednjih dvignjenih levih/desnih zvočnikov.
x Off
Funkcija Virtual Front High je onemogočena.
Opomba
Risba prestavljene postavitve zvočnikov
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko zvočniki za prostorski zvok niso povezani;
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«;
– ko je izbrana možnost »2ch Analog Direct«;
– ko so povezane slušalke.
Center Speaker Lift Up
S sprednjimi dvignjenimi zvočniki lahko zvoke
osrednjega zvočnika na zaslonu dvignete na
ustrezno višino, tako pa boste lahko uživali
v naravnem prikazu brez nelagodja.
x 1~10
x Off
Surround Speaker Position
Namesti štiri prostorske zvočnike v virtualno
identične kote, skladno s priporočilom ITU-R
za 7.1-kanalno postavitev zvočnikov.
Risba prestavljene postavitve zvočnikov
Prilagajanje nastavitev
Za funkcijo Speaker Relocation lahko nastavite
ustrezne kote zvočnikov za prostorski zvok.
x Type B
x Front
x Zadnji
Opomba
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko zvočniki za prostorski zvok niso povezani;
– ko so povezane slušalke.
Speaker Relocation
Za izboljšanje učinka prostorskega zvoka
lahko umerjate položaj zvočnikov (nastavitev
kota posameznega zvočnika iz položaja
meritve).
x Off
x Type A
Opomba
Namesti zadnje prostorske zvočnike na zadnji
steni dodatno k zvočnikom v priporočilu
ITU-R za 5.1-kanalno postavitev zvočnikov.
Ne prestavi postavitve zvočnikov.
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«;
– ko so povezane slušalke;
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«;
– ko zadnji zvočniki za prostorski zvok niso
povezani in je možnost »Surround Speaker
Position« nastavljena na »Front«.
– ko zvočniki za prostorski zvok niso povezani.
95SI
Speaker Setup
Omogoča ročno prilagoditev nastavitev
posameznih zvočnikov na zaslonu za ročno
nastavitev. Glasnost zvočnikov lahko
prilagodite tudi takrat, ko se
»Auto Calibration« zaključi.
Izberite »Level/Distance/Size«
in pritisnite
.
Prilagoditev ravni glasnosti
zvočnika
Prilagodite lahko raven glasnosti posameznega
zvočnika (osrednji, levi/desni prostorski, zadnji
levi/desni prostorski, sprednji levi/desni
dvignjeni, nizkotonski).
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi raven glasnosti, in
pritisnite
.
2 Izberite »Level« in pritisnite
.
Raven glasnosti lahko prilagajate v obsegu
od –20 do 10 dB v korakih po 0,5 dB.
Raven glasnosti sprednjega levega zvočnika
lahko prilagodite v obsegu – do 10 dB
v korakih po 0,5 dB. Raven glasnosti
sprednjega desnega zvočnika lahko
prilagajate tudi v obsegu od –10 do 10 dB
v korakih po 0,5 dB.
Prilagajanje oddaljenosti
posameznega zvočnika od
položaja poslušalca
Razdaljo od mesta, kjer sedite, do vsakega
zvočnika (sprednji levi/desni, osrednji, levi/
desni za prostorski zvok, levi/desni zadnji za
prostorski zvok, levi/desni sprednji za prostorski
zvok, globokotonec) lahko prilagodite.
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi oddaljenost, in
pritisnite
.
2 Izberite ustrezno oddaljenost v meniju
»Distance« in pritisnite
.
Razdaljo lahko prilagodite od 1,0 m do
10,0 metrov v korakih po 1 cm.
96SI
Prilagoditev velikosti
posameznega zvočnika
Prilagodite lahko velikost posameznega
zvočnika (sprednji levi/desni, osrednji, levi/
desni prostorski, zadnji levi/desni prostorski,
sprednji levi/desni dvignjeni).
1 Na zaslonu izberite zvočnik, velikost
katerega želite prilagoditi, in pritisnite
.
2 Izberite ustrezno velikost v meniju »Size«
in pritisnite
.
• Large
Če povežete velike zvočnike, ki učinkovito
reproducirajo frekvence nizkih tonov,
izberite možnost »Large«. V običajnem
primeru izberite »Large«.
• Small
Če je zvok popačen ali če ob uporabi
večkanalnega prostorskega zvoka menite,
da ni prostorskih učinkov, izberite možnost
»Small«, da vklopite krogotok za
preusmeritev nizkih tonov in oddajanje
frekvenc nizkih tonov posameznega kanala
iz globokotonca ali drugih zvočnikov, za
katere je nastavljena možnost »Large«.
Opombe
• Ko so povezane slušalke, možnosti Size in
Distance ni mogoče nastaviti.
• Nastavitev zadnjih prostorskih zvočnikov bo
enaka kot nastavitev prostorskih zvočnikov.
• Če je za sprednja zvočnika izbrana možnost
»Small«, se za osrednja, prostorska, zadnja
prostorska in sprednja dvignjena zvočnika
ravno tako nastavi možnost »Small«.
• Če ne uporabljate nizkotonskega zvočnika,
se za sprednja zvočnika samodejno nastavi
možnost »Large«.
Prilagoditev prehodne frekvence
posameznega zvočnika
Omogoča nastavitev prehodne frekvence
nizkih tonov za zvočnike, za katere je bila
v meniju Size nastavljena možnost »Small«.
Izmerjena prehodna frekvenca zvočnika
se za posamezni zvočnik nastavi, ko se
»Auto Calibration« zaključi.
1 Izberite »Crossover Frequency« in
pritisnite
.
2 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi prehodno frekvenco.
3 Nastavite prehodno frekvenco izbranega
zvočnika.
Opombe
• Ko so povezane slušalke, ta funkcija ne deluje.
• Nastavitev zadnjih prostorskih zvočnikov bo
enaka kot nastavitev prostorskih zvočnikov.
Za prilagoditev jakosti zadnjih
zvočnikov.
Prilagodite lahko jakost zadnjih zvočnikov
(prostorskih zvočnikov in zadnjih prostorskih
zvočnikov ) v nasprotju z jakostjo sprednjih
zvočnikov hkrati.
1 Izberite »All Surround Level« in
pritisnite
.
2 Prilagodite jakosti zadnjih zvočnikov.
Če preizkusni ton predvajate iz sosednjih
zvočnikov, lahko prilagodite ravnovesje
zvoka med posameznimi zvočniki.
1 Izberite »Phase Noise« in pritisnite
2 Prilagodite parameter in pritisnite
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* Možnosti »SR/SB« in »SB/SL« se prikažeta le,
kadar je povezan zadnji prostorski zvočnik.
Omogoča predvajanje preizkusnega tona
iz sosednjih zvočnikov v zaporedju.
Nekatere možnosti morda ne bodo
prikazane, odvisno od nastavljenega
vzorca postavitve zvočnikov.
3 Prilagodite glasnost v možnosti »Level« in
pritisnite
Test Tone
Omogoča izbiro vrste preizkusnega tona na
zaslonu Test Tone.
Predvajanje preizkusnega tona
iz posameznega zvočnika
Preizkusni ton lahko iz zvočnikov predvajate
v zaporedju.
1 Izberite »Test Tone« in pritisnite
.
Prikaže se zaslon Test Tone.
2 Prilagodite parameter in pritisnite
.
• Off
• Auto
Preizkusni ton se predvaja v zaporedju
iz vsakega zvočnika.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH, RH, SW
* Možnost »SB« se prikaže le, kadar je povezan
zadnji prostorski zvočnik.
Določite lahko zvočnike, ki predvajajo
preizkusni ton.
3 Prilagodite glasnost v možnosti »Level« in
pritisnite
.
.
Prikaže se zaslon Phase Noise.
.
Predvajanje izvornega zvoka iz
sosednjih zvočnikov
Če izvorni zvok predvajate iz sosednjih
zvočnikov, lahko prilagodite ravnovesje
zvoka med posameznimi zvočniki.
1 Izberite »Phase Audio« in pritisnite
.
Prikaže se zaslon Phase Audio.
2 Prilagodite parameter in pritisnite
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* Možnosti »SR/SB« in »SB/SL« se prikažeta le,
kadar je povezan zadnji prostorski zvočnik.
Omogoča predvajanje dvokanalnega
izvornega zvoka (namesto preizkusnega
tona) iz sosednjih zvočnikov v zaporedju.
Nekatere možnosti morda ne bodo
prikazane, odvisno od nastavljenega
vzorca postavitve zvočnikov.
3 Prilagodite glasnost v možnosti »Level« in
pritisnite
.
97SI
Prilagajanje nastavitev
Raven glasnosti lahko prilagajate v obsegu
od –5 do 5 dB v korakih po 1 dB.
Predvajanje preizkusnega tona
iz sosednjih zvočnikov
Center Analog Down Mix
Omogoča vklop ali izklop analognih nastavitev
za znižanje zvoka.
x Off
Če je vzorec zvočnikov nastavljen tako,
da vsebuje osrednji zvočnik, je ta nastavitev
samodejno nastavljena na »Off«.
x On
Ko nimate priključenega osrednjega zvočnika
priporočamo, da nastavite »Center Analog
Down Mix« na »On«, da bi lahko uživali
digitalni zvok v visoki kakovosti. Analogno
znižanje zvoka dela kadar nastavite »Center
Analog Down Mix« na »On«. Ta nastavitev
vpliva tudi na vhodne signale priključka
MULTI CHANNEL INPUT.
Opomba
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«;
– ko so povezane slušalke;
– ko je povezan osrednji zvočnik.
Speaker Impedance
Omogoča nastavitev impedance zvočnikov.
Podrobnosti najdete v razdelku »7: Nastavitev
sprejemnika s funkcijo Easy Setup« (stran 46).
x4Ω
x8Ω
Audio Settings
Nastavitve zvoka lahko prilagodite po meri.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Funkcija D.L.L. je del tehnologije v lasti
podjetja Sony, ki omogoča predvajanje
nizkokakovostnih digitalnih in analognih
zvočnih signalov v visoki kakovosti.
x Off
x Auto 1
Ta funkcija je na voljo za zvočne oblike zapisa
s stiskanjem z izgubo in analogne zvočne
signale.
x Auto 2
Ta funkcija je na voljo za linearne signale PCM
ter zvočne oblike zapisa s stiskanjem z izgubo
in analogne zvočne signale.
Opombe
• Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno od
vsebine, predvajane prek naprave USB ali
domačega omrežja.
• Ta funkcija deluje, kadar je izbrana možnost
»A.F.D. Auto«. Kljub temu pa ta funkcija ne deluje,
če se sprejemajo:
– linearni signali PCM s frekvenco vzorčenja,
različno od 44,1 kHz;
– signali Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1,
DTS-HD Master Audio ali DTS-HD High
Resolution Audio.
Distance Unit
Omogoča izbiro merske enote za nastavitev
oddaljenosti.
x meter
Sound Optimizer
Omogoča nastavitev funkcije za optimiziranje
zvoka (stran 66).
Oddaljenost je prikazana v metrih.
x Off
x feet
x Low
Oddaljenost je prikazana v čevljih.
x Normal
98SI
Equalizer
Omogoča prilagoditev glasnosti nizkih,
srednjih* in visokih tonov posameznih
zvočnikov (stran 66).
(* samo za osrednji zvočnik)
LFE Time Alignment
S funkcijo LFE Time Alignment lahko
zamaknete oddajanje kanala LFE, in sicer od
-20 ms (nazaj) do +20 ms (naprej) za druge
kanale. Ta funkcija je učinkovita za
prilagajanje vsebine, za katero je med fazo
kanala LFE in drugimi kanali zamik.
Opomba
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«;
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«.
Dual Mono
Omogoča izbiro jezika, ki ga želite poslušati
pri dvojnem predvajanju zvoka digitalnega
oddajanja, kadar je ta funkcija na voljo. Ta
funkcija deluje le za zvočne vire Dolby Digital.
x Main/Sub
Zvok glavnega jezika se predvaja iz sprednjega
levega zvočnika, zvok sekundarnega jezika pa
istočasno iz sprednjega desnega zvočnika.
x Main
Predvaja se zvok glavnega jezika.
x Sub
Predvaja se zvok sekundarnega jezika.
Dynamic Range Compressor
x Off
x Off
Signali se oddajajo prek priključkov
PRE OUT SUBWOOFER.
Dinamični obseg se ne stisne.
Subwoofer Muting
x Auto
Signali se ne oddajajo prek priključkov
PRE OUT SUBWOOFER.
Dinamični obseg se stisne samodejno, ko je
v zvočnem viru oznaka, ki priporoča funkcijo
Dynamic Range Compressor.
Opomba
x On
x On
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko so povezane slušalke;
– ko je izbrana možnost »2ch Analog Direct«;
– ko je izbrana možnost »2ch Stereo«;
– Izbran je vzorec postavitve zvočnikov brez
globokotonca.
Dinamični obseg se stisne v tolikšni meri,
kot si je zamislil snemalni tehnik.
Opomba
• Ta funkcija ne deluje v naslednjem primeru:
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«.
99SI
Prilagajanje nastavitev
Onemogoča oddajanje signalov prek
priključkov PRE OUT SUBWOOFER.
Omogoča stiskanje dinamičnega obsega
zvočnega posnetka. To je zlasti uporabno, če
želite gledati filme ponoči pri nizki glasnosti.
Stiskanje dinamičnega obsega je na voljo samo
za vire Dolby Digital in Dolby TrueHD.
Subwoofer Low Pass Filter
Decode Priority (prednost
odkodiranja digitalnega
avdio vhoda)
Omogoča uporabo filtra nizkih frekvenc za
globokotonca. To funkcijo lahko nastavite za
vsak vhod, ki mu je ločeno dodeljen priključek
za vhod zvoka. Funkcijo vklopite, če povežete
globokotonca brez funkcije prehodne
frekvence.
Omogoča določitev vhodnega načina za
prenos digitalnih vhodnih signalov prek
priključkov DIGITAL IN ali HDMI IN.
Funkcijo lahko nastavite za vsak vhod posebej.
x Off
x PCM
Delovanje filtra nizkih frekvenc ni omogočeno.
x On
Vedno omogoči delovanje filtra nizkih
frekvenc, ki odstrani frekvence, nižje
od 120 Hz.
Opomba
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«;
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«.
A/V Sync (sinhronizira zvočni in video
izhod)
Omogoča zamik oddajanja zvoka za
zmanjšanje razmika med oddajanjem zvoka
in vidnim prikazom.
Ta funkcija je uporabna, če uporabljate velik
zaslon LCD, plazemski zaslon ali projektor.
Funkcijo lahko nastavite za vsak vhod posebej.
x HDMI Auto
Časovni zamik med oddajanjem zvoka
in vidnim prikazom za monitor, povezan
prek povezave HDMI, se bo samodejno
prilagodil glede na informacije za televizor.
Ta funkcija je na voljo le, če monitor podpira
funkcijo A/V Sync.
x 0–1.200 ms
Zamik lahko prilagajate od 0 ms do 300 ms*
v korakih po 10 ms.
* Najdaljši zamik je lahko krajši od navedenega,
odvisno od zvočnega pretoka.
Opomba
• Ta funkcija ne deluje v naslednjem primeru:
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«.
100SI
Pri izbiri signalov, ki se prenašajo prek
priključka DIGITAL IN, imajo prednost
signali PCM (za namene preprečevanja motenj
ob začetku predvajanja). Pri prenosu drugih
signalov se zvok morda ne bo predvajal,
odvisno od oblike zapisa. V tem primeru
nastavite to možnost na »Auto«.
Pri izbiri signalov, ki se prenašajo prek
priključka HDMI IN, povezani predvajalnik
oddaja samo signale PCM. Če se sprejemajo
signali v kakršni koli drugi obliki, nastavite
to možnost na »Auto«.
x Auto
Omogoča samodejno preklapljanje med
vhodnimi načini Dolby Digital, DTS in PCM.
Opombe
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko je izbrana možnost »MULTI IN«;
– ko je izbran analogni vhodni način;
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«.
• Tudi če je možnost »Decode Priority« nastavljena
na »PCM«, se začetni zvok morda ne bo predvajal
zaradi zvočnih signalov predvajanega CD-ja.
Sound Field
Omogoča izbiro zvočnega učinka, ki se
uporablja za vhodne signale. Podrobnosti
najdete v razdelku »Predvajanje zvočnih
učinkov« (stran 61).
Funkcijo lahko nastavite za vsak vhod posebej.
Video Settings
Prilagodite lahko nastavitve za predvajanje
video vsebin.
Resolution (pretvarjanje video signalov)
Omogoča pretvorbo ločljivosti analognih vhodnih video signalov in oddajanje pretvorjenih
signalov.
x Direct
x 480p/576p
Omogoča neposredno oddajanje analognih
vhodnih video signalov.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Ko je zaslon HDMI povezan s priključkom HDMI OUT ON
Priključki
HDMI OUT
Vhod iz
Direct, Auto
480i/576i, 480p/
576p, 720p, 1080i,
1080p
Priključki
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
MONITOR VIDEO
OUT
z
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
aa)
z
–
Priključki VIDEO IN
aa)
–
z
Priključki HDMI IN
z
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
a
b)
z
–
Priključki VIDEO IN
ab)
–
z
Priključki HDMI IN
se nadaljuje
101SI
Prilagajanje nastavitev
Izhod iz
Nastavitveni meni
»Resolution«
Ko zaslon HDMI ni povezan s priključkom HDMI OUT OFF
Izhod iz
Nastavitveni meni
»Resolution«
Priključki
HDMI OUT
Priključki
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
MONITOR VIDEO
OUT
Priključki HDMI IN
–
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Priključki VIDEO IN
–
–
z
Vhod iz
Direct
Auto
480i/576i, 480p/
576p
720p, 1080i
1080p
Priključki HDMI IN
–
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
480i/576i
a
Priključki VIDEO IN
–
480i/576i
z
Priključki HDMI IN
–
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
ab)
a
Priključki VIDEO IN
–
ab)
z
Priključki HDMI IN
–
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
ac)
–
Priključki VIDEO IN
–
ac)
z
Priključki HDMI IN
–
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Priključki VIDEO IN
–
–
z
z : Video signali se oddajajo brez pretvorbe ali obdelave videa.
a : Video signali se oddajajo. (Vrednosti ločljivosti so prikazane, ko se video signali oddajajo z določeno
ločljivostjo.)
aa):Video signali se samodejno pretvorijo v optimalno ločljivost, ki jo povezani zaslon podpira, nato pa se
oddajajo.
ab):Video signali se oddajajo z ločljivostjo, določeno v meniju »Resolution«.
ac):Video signali se oddajajo z ločljivostjo, določeno v meniju »Resolution«. Video signali z zaščito Macrovision
se oddajajo z ločljivostjo 480p/576p.
– : Video signali se ne oddajajo.
Opombe
• Če izberete ločljivost, ki je povezani televizor ne
podpira v meniju »Resolution«, se zaslonska slika
televizorja ne prikazuje pravilno.
• Predvajana pretvorjena slika HDMI ne podpira
funkcij »x.v.Colour«, Deep Colour in 3D.
102SI
Zone Resolution
Omogoča pretvorbo ločljivosti analognega vhodnega video signala in področja 2.
x Direct
x 720p
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
Nastavitveni meni
»Zone
Vhod iz
Resolution«
DIRECT
Izhod iz
z
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Priključki VIDEO IN
–
–
z
z
–
–
–
a
a
Priključki VIDEO IN
–
a
z
Priključki HDMI IN
z
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
a
–
Priključki VIDEO IN
–
a
–
Priključki HDMI IN
z
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
a*
–
Priključki VIDEO IN
–
a*
–
Prilagajanje nastavitev
720p, 1080i
Priključki ZONE 2 Priključek ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO OUT
Priključki HDMI IN
480i/576i
Priključki HDMI IN
(tovarniško privzeta
Priključki COMPONENT
nastavitev)
VIDEO IN
480p/576p
Priključki
HDMI OUT
a : Video signali se oddajajo z ločljivostjo, določeno v meniju »Resolution«.
z : Video signali se oddajajo brez pretvorbe ali obdelave videa.
– : Video signali se ne oddajajo.
* Ko je vsebina zaščitena s programsko opremo
Macrovision, se lahko video signali oddajajo
z ločljivostjo 480p/576p.
103SI
Playback Resolution
Ta funkcija se uporablja za video vsebine, predvajane prek naprave USB, domačega omrežja ali
interneta.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Izhodna Priključki
video HDMI OUT
ločljivost
Nastavitveni
meni »Playback
Resolution«
Priključki
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
MONITOR
VIDEO OUT
Izhodni
priključki
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
ZONE 2
VIDEO OUT
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
720p (tovarniško privzeta
nastavitev)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Če predvajate vsebino, zaščiteno s tehnologijo
Macrovision, sprejemnik oddaja signale za sliko
z nizko ločljivostjo ali pa se prikaže opozorilno
sporočilo o neuspešnem oddajanju video signalov.
Opombe
• Če se prikaže sporočilo »Video cannot be output
from this jack.«, upoštevajte spodnja navodila.
1Nastavite »BD« kot vhod za glavno področje.
2Možnost »Playback Resolution« nastavite na
»480i/576i« ali »480p/576p«.
• Če pri predvajanju vsebin iz menija Watch/Listen
prek naprave USB, domačega omrežja ali interneta
ni izhodne slike, upoštevajte spodnja navodila.
1Nastavite »BD« kot vhod za glavno področje.
2V možnosti »Playback Resolution« nastavite
nižjo ločljivost.
104SI
3D Output Settings
Ta funkcija se uporablja za video vsebine,
predvajane prek naprave USB, domačega
omrežja ali interneta.
x Auto
To možnost izberite, če želite vsebino, ki
podpira 3D-prikaz, prikazati v načinu 3D.
x Off
To možnost izberite, če želite celotno vsebino
prikazati v načinu 2D.
TV Type
HDMI Settings
Prilagodite lahko zahtevane nastavitve za
opremo, povezano s priključki HDMI.
Subwoofer Level
Omogoča nastavitev glasnosti nizkotonskega
zvočnika na 0 dB ali +10 dB, kadar se signali
PCM oddajajo prek povezave HDMI. Raven
glasnosti lahko nastavite za vsak vhod, ki mu je
ločeno dodeljen vhodni priključek HDMI.
x 0 dB
Ta funkcija se uporablja za video vsebine,
predvajane prek naprave USB, domačega
omrežja ali interneta.
x Auto
x 16 : 9
x +10 dB
x4:3
To možnost izberite pri povezavi televizorja
z zaslonom 4 : 3 brez funkcije širokega zaslona.
Screen Format
Ta funkcija se uporablja za video vsebine,
predvajane prek naprave USB, domačega
omrežja ali interneta.
x Original
To možnost izberite pri povezavi televizorja
s funkcijo širokega zaslona. Zaslonska slika
4 : 3 se prikaže v razmerju 16 : 9 tudi na
televizorju s širokim zaslonom.
x Fixed Aspect Ratio
Spremeni velikost slike, tako da se ta prilagodi
velikosti zaslona in ohrani razmerje izvirne
slike.
Prilagajanje nastavitev
To možnost izberite pri povezavi televizorja
s širokim zaslonom ali funkcijo širokega
zaslona.
Samodejno nastavi raven glasnosti na 0 dB
ali +10 dB, odvisno od zvočnega pretoka.
Audio Out
Omogoča nastavitev izhodnih zvočnih
signalov HDMI iz opreme za predvajanje,
povezane s sprejemnikom prek povezave
HDMI.
x TV+AMP
Zvok se predvaja iz zvočnika televizorja in
zvočnikov, povezanih s sprejemnikom.
Opombe
• Kakovost zvoka opreme za predvajanje je odvisna
od kakovosti zvoka televizorja, recimo od števila
kanalov, frekvence vzorčenja itd. Če ima televizor
stereo zvočnike, se zvočni signali, ki jih oddaja
sprejemnik, ravno tako oddajajo v stereo obliki,
tudi če predvajate večkanalni vir.
• Če povežete sprejemnik z video napravo (projektor
itd.), se zvok morda ne bo predvajal. V tem primeru
izberite možnost »AMP«.
• Če za avdio vhod ne izberete vhodnega priključka
HDMI v možnosti »Audio Input Assign« v meniju
Input Settings, se zvočni signali iz televizorja ne
bodo oddajali.
se nadaljuje
105SI
x AMP
Zvočni signali HDMI se iz opreme za
predvajanje oddajajo le prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom. Večkanalni
zvok lahko predvajate v obliki, v kateri je.
Control for HDMI
Omogoča vklop/izklop funkcije za nadzor
opreme, povezane s priključkom HDMI prek
kabla HDMI.
Opomba
Ko je možnost »Control for HDMI« nastavljena
na »On«, se lahko možnost »Audio Out« samodejno
spremeni.
x Off
x On
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost
»Zone2 Out« nastavljena na »Off«.
H.A.T.S.
Omogoča vklop/izklop funkcije H.A.T.S.
(High quality digital Audio Transmission
System). Kadar je vklopljena funkcija H.A.T.S.
je kakovost zvoka izboljšana, ker pri oddajanju
avdio signalov ne prihaja do tresljajev (časovni
zamiki pri branju signalov).
x Off
x On
Omogoča oddajanje signalov HDMI
v televizor, tudi kadar je sprejemnik
v načinu pripravljenosti. Podrobnosti najdete
v razdelku »Oddajanje signalov HDMI, tudi
kadar je sprejemnik v načinu pripravljenosti
(Pass Through)« (stran 78).
x Off
Opombe
• Zaradi omejitev sistema H.A.T.S. lahko
pri predvajanju zvoka po uporabi funkcije
predvajanja na povezani opremi pride do zamika
(npr. pritisnete gumbe PLAY, STOP, PAUSE).
Časovni zamik je odvisen od vira zvoka.
• Funkcija H.A.T.S. v tem sprejemniku deluje,
kadar je Sony SCD-XA5400ES priključen na
sprejemnik.
• Medtem ko deluje funkcija H.A.T.S., se zvok ne
oddaja prek sprednjih dvignjenih zvočnikov.
Informacije o pretakanju funkcije
H.A.T.S. so na voljo
Zvočni signal iz
Podprta frekvenca
vhodnega priključka vzorčenja
Linearni PCM 2ch
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Večlinearni PCM
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2.8224 MHz
106SI
Pass Through
x On
x Auto
Zone2 Out
S to funkcijo lahko omogočite ali onemogočite
priključke HDMI ZONE 2 OUT.
x Off
x On
Priority
Omogoča nastavitev prednosti, ko za glavno
področje in področje 2 izberete isti vhod.
x Main & Zone 2
Za glavno področje in področje 2 lahko
določite isti vhod, vendar lahko pride do
motenj zvočnih in video signalov v glavnem
področju in področju 2.
x Main Only
x Icon
V glavnem področju lahko uživate
v visokokakovostnem zvoku in videu.
V področju 2 se signali ne oddajajo.
Nastavi ikono, prikazano v meniju Watch/Listen.
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost
»Zone2 Out« nastavljena na »On«.
Fast View (hitro preklapljanje med
priključki HDMI)
Omogoča nastavitev funkcije Fast View.
Priključki HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 in IN 9
podpirajo funkcijo Fast View.
x Name
Nastavi ime, prikazano v meniju Watch/Listen.
Opomba
Vhoda, nastavljenega na »Hidden« ali »HIDDEN«
v možnosti »INPUT SKIP?« v meniju
»INPUT SETTINGS« (stran 117), ni mogoče
nastaviti brez načina GUI, tudi če v sprejemniku
uporabite možnost INPUT SELECTOR.
Audio Input Assign
Izberete lahko vhodni način HDMI, ki je
hitrejši od običajne izbire.
Omogoča nastavitev vhodnih priključkov
za zvok, dodeljenih posameznim vhodom.
Podrobnosti najdete v razdelku »Uporaba
drugih video/avdio vhodnih priključkov«
(stran 80).
x Off
x HDMI
x Auto
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost
»Zone2 Out« nastavljena na »Off«.
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
Prilagajanje nastavitev
Ta funkcija in funkcija Predogled za HDMI
nista na voljo.
x Digital
OPT IN 1/2/3, COAX IN 1/2/3, None
x Analog
Tovarniško privzeta nastavitev
Input Settings
Prilagodite lahko nastavitve za povezave
sprejemnika in druge opreme.
Input Edit
Video Input Assign
Omogoča nastavitev vhodnih video
priključkov, dodeljenih posameznim vhodom.
Podrobnosti najdete v razdelku »Uporaba
drugih video/avdio vhodnih priključkov«
(stran 80).
Omogoča nastavitev spodnjih možnosti za
posamezni vhod.
x HDMI
x Watch/Listen
x Component
Določi, ali je vhod prikazan v meniju Watch
ali Listen.
– Watch: prikaže vhod v meniju Watch.
– Listen: prikaže vhod v meniju Listen.
– Watch/Listen: prikaže vhod v menijih
Watch in Listen.
– Hidden: ne prikaže vhoda v menijih Watch
in Listen. Pri izbiri vhoda lahko preskočite
vhod, ki je nastavljen na »Hidden«.
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
COMPONENT IN 1/2, None
x Analog
Tovarniško privzeta nastavitev
107SI
Network Settings
Prilagodite lahko nastavitve za omrežje.
Internet Settings
Omogoča preverjanje ali spreminjanje
omrežnih nastavitev.
V tem meniju lahko ročno ali samodejno
spremenite nastavitve za spodnje možnosti.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Pred tem vzpostavite povezavo med
sprejemnikom in omrežjem. Podrobnosti
najdete v razdelku »5: Vzpostavljanje povezave
z omrežjem« (stran 44).
Aktiviranje vrat LAN
Omogoča nastavitev, ali želite aktivirati
posamezna vrata LAN na zadnji plošči.
Na zadnji plošči preverite, katera od štirih vrat
LAN želite aktivirati. Sprejemnik bo za dostop
do omrežja uporabil aktivirana vrata.
Če onemogočite vrata, ki jih ne uporabljate,
varčujete s porabo energije. Vrata, ki niso
povezana z usmerjevalnikom ali zvezdiščem,
so obarvana sivo.
Connection Server Settings
Omogoča/onemogoča prikaz povezanega
strežnika DLNA.
Renderer Options
x Renderer Name
Prikaže ime upodabljalnika sprejemnika.
x Auto Access Permission
Določa, ali je dovoljen samodejni dostop za
upravljalnik DLNA, ki je bil na novo zaznan.
108SI
Renderer Access Control
Določa, ali se ukazi upravljalnikov DLNA
sprejmejo.
External Control
Omogoča vklop/izklop funkcije za nadzor
sprejemnika z možnostjo »ES Remote«
v domačem omrežju.
x Off
x On
Network Standby
Omogoča vklop/izklop funkcije za
upravljanje preklopnih zvezdišč na zadnji
strani sprejemnika in nadzor sprejemnika
z omrežnim upravljalnikom, možnostjo
»ES Remote« itd., tudi kadar je sprejemnik
v načinu pripravljenosti. V načinu
pripravljenosti omrežja se čas zagona GUI
in omrežne funkcije po vklopu sprejemnika
skrajša.
x Off
Način Network Standby je onemogočen,
sprejemnik pa preide v običajni način
pripravljenosti.
x On
Način Network Standby je omogočen,
sprejemnik pa preide v način pripravljenosti
Network Standby.
Internet Services Settings
Parental Control Password
Omogoča nastavitev ali spreminjanje gesla za
funkcijo starševskega nadzora. Z geslom lahko
nastavite omejitve za predvajanje internetnih
video vsebin.
Internet Video Parental Control
Predvajanje nekaterih internetnih video vsebin
je lahko omejeno glede na starost uporabnikov.
Prizori so lahko blokirani ali zamenjani
z drugimi.
Funkcijo nastavite v skladu z navodili
na zaslonu.
Internet Video Unrated
Parental Control Area Code
Predvajanje nekaterih internetnih video vsebin
lahko omejite glede na geografsko območje.
Prizori so lahko blokirani ali zamenjani
z drugimi.
Funkcijo nastavite v skladu z navodili na
zaslonu.
Območje
Koda
Območje
2044
Argentina
2333
Luksemburg
2046
Avstrija
2363
Malezija
2057
Belgija
2376
Nizozemska
2090
Čile
2379
Norveška
2115
Danska
2390
Nova Zelandija
2424
Filipini
2427
Pakistan
2165
Finska
2428
Poljska
2200
Grčija
2436
Portugalska
2219
Hongkong
2489
Rusija
2248
Indija
2501
Singapur
2238
Indonezija
2149
Španija
2239
Irska
2499
Švedska
2254
Italija
2086
Švica
2093
Kolumbija
2528
Tajska
2304
Koreja
2543
Tajvan
x Allow
Dovoli predvajanje neocenjenih internetnih
video vsebin.
x Block
Blokira predvajanje neocenjenih internetnih
video vsebin.
Prilagajanje nastavitev
Koda
Določa, ali je dovoljeno predvajanje
neocenjenih internetnih video vsebin.
109SI
1 Izberite področje, za katerega želite
prilagoditi glasnost, in pritisnite
Zone Settings
2 Izberite »Volume« in pritisnite
Prilagodite lahko nastavitve za glavno
področje, področje 2 ali področje 3.
.
.
3 Prilagodite glasnost in pritisnite
Zone Control
Zone Setup
Vklop/izklop napajanja za
področje 2/področje 3
Prednastavitev glasnosti za
glavno področje/področje 2
Delovanje področja 2 ali področja 3 lahko
vklopite/izklopite.
Prednastavite lahko glasnost vklopa za
posamezno področje.
1 Izberite področje, ki ga želite vklopiti/
1 Izberite področje, za katerega želite
izklopiti, in pritisnite
.
2 Izberite »On« ali »Off« in pritisnite
.
• On
• Off
Izberete lahko izhodni vir za področje.
Za področje 2 se oddajajo zvočni in video
signali, za področje 3 pa izključno zvočni
signali.
1 Izberite področje, za katerega želite
oddajati zvočne ali video signale, in
pritisnite
.
2 Izberite »Input« in pritisnite
.
.
Prilagoditev glasnosti za
področje 2
Če priključke SURROUND BACK (ZONE 2)
uporabljate za povezavo področja 2, lahko za to
področje prilagodite tudi glasnost.
Če možnost »Line Out« nastavite na
»Variable«, lahko glasnost prilagodite tudi
z možnostjo »Zone Control«.
Če želite glasnost za področje 2 v področju 2
prilagoditi z daljinskim upravljalnikom, glejte
razdelek »Upravljanje sprejemnika iz drugega
področja (Postopki ZONE 2/ZONE 3)«
(stran 73).
110SI
prednastaviti glasnost, in pritisnite
.
2 Izberite »Preset Volume« in pritisnite
.
3 Prilagodite glasnost in pritisnite
Izbira izhodnega vira za
posamezno področje
3 Izberite vir in pritisnite
.
.
Med prilagajanjem je glasnost predvajanega
zvoka enaka glasnosti, ki jo prilagodite,
ne glede na vrednost, določeno z gumbom
MASTER VOLUME.
Če izberete »Off«, se posamezno področje
vklopi ob enaki glasnosti kot pri učinku,
ki se je uporabljal ob zadnjem izklopu
napajanja.
Opomba
• Glasnosti ni mogoče prednastaviti, če:
– se priključki SURROUND BACK (ZONE 2)
uporabljajo za zadnje prostorske/sprednje
dvignjene zvočnike ali za povezavo z dvojno
ojačitvijo;
– je možnost »Line Out« nastavljena na »Fixed«.
Line Out
Glasnost za priključke ZONE 2 AUDIO OUT
lahko nastavite na »Variable« ali »Fixed«.
Podrobnosti najdete v razdelku »Nastavitev
glasnosti za področje 2« (stran 71).
x Fixed
x Variable
12V Trigger
Omogoča izbiro različnih možnosti za
uporabo funkcije za sprožilni signal 12V.
x Off
Omogoča izključitev oddajanja sprožilnih
signalov 12V, tudi če je glavni sprejemnik
vklopljen.
Sistemske nastavitve
Nastavitve sprejemnika lahko prilagodite.
Language
Omogoča izbiro jezika za sporočila na zaslonu.
x Ctrl
Omogoča ročni vklop/izklop oddajanja
prožilnih signalov 12V z ukazom za
upravljanje zunanje upravljalne naprave.
x Zone
Omogoča vklop/izklop oddajanja prožilnih
signalov 12V glede na to, ali je izbrano
področje vklopljeno/izklopljeno.
x Input (le za »Main«)
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Omogoča vklop/izklop funkcije za preklop
glavnega področja v način pripravljenosti,
kadar nekaj časa ne uporabljate sprejemnika
ali ko ta ne sprejema nobenih signalov.
x HDMI A (le za »Main«)
x On
Omogoča vklop/izklop oddajanja prožilnih
signalov 12V, odvisno od izhodne nastavitve
priključka HDMI OUT A.
Preklopi v način pripravljenosti po približno
30 minutah.
x HDMI B (le za »Main«)
Omogoča vklop/izklop oddajanja prožilnih
signalov 12V, odvisno od izhodne nastavitve
priključka HDMI OUT B.
x Main (le za »Zone2« in »Zone3«)
Omogoča združevanje delovanja prožnega
signala v področju 2 ali področju 3 prek
priključka TRIGGER OUT MAIN.
x Off
Ne preklopi v način pripravljenosti.
Opomba
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko predvajate vsebino prek naprave USB ali
iPod/iPhone, domačega omrežja ali interneta;
– ko je sprejemnik v načinu mirovanja.
Settings Lock
Omogoča zaklepanje nastavitev sprejemnika.
x On
To funkcijo lahko vklopite samo
v nastavitvenem meniju. Ko to funkcijo
izklopite, upoštevajte spodnja navodila.
se nadaljuje
111SI
Prilagajanje nastavitev
Omogoča vklop oddajanja prožilnih signalov
12V, če je izbran prednastavljeni vhod.
Če izberete »Input«, se prikaže zaslon
z nastavitvami za vklop posameznega
vhodnega prožilnega signala. Izberite
vhod z gumboma V/v in pritisnite ,
da potrdite polje.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
Initialize Personal Information
MUSIC
Omogoča brisanje osebnih podatkov
v povezavi z internetno video vsebino,
na primer seznama internetnih vsebin,
podatke v možnosti »Favorites List« ipd.
System Information
1
Izklopite sprejemnik, tako da
pritisnete gumb ?/1.
2
Pritisnite in zadržite gumba
MUSIC in SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF), nato pa pritisnite ?/1,
da vklopite sprejemnik.
RS232C Control
Omogoča vklop/izklop načina upravljanja
za potrebe vzdrževanja ali servisiranja.
x Off
x On
Software Update Notification
Določa, ali vas sistem obvesti o novi različici
programske opreme s sporočilom, ki se prikaže
na zaslonu televizorja.
x On
x Off
Posodobitev sprejemnika
Podrobnosti o posodobitvi programske
opreme sprejemnika najdete v razdelku
»Network Update« (stran 112).
Opomba
• Informacije o novi različici programske opreme
se ne prikažejo v naslednjih primerih:
– ko se že uporablja najnovejša različica;
– ko sprejemnik ne more prejeti podatkov prek
omrežja.
112SI
Omogoča prikaz različice programske opreme
sprejemnika.
EULA
Omogoča prikaz zaslona EULA na zaslonu
televizorja.
Software License
Omogoča prikaz informacij Software License
na zaslonu televizorja.
Network Update
Funkcije sprejemnika lahko posodobite
in izboljšate.
Če želite več informacij o funkcijah
posodobitve, obiščite to spletno mesto:
http://support.sony-europe.com/
Način GUI in zaslon sprejemnika sta
izklopljena, lučka nad gumbom ?/1 ON/
STANDBY pa med posodabljanjem utripa
zeleno.
Po končani posodobitvi se sprejemnik znova
samodejno zažene.
Posodobitev lahko traja okoli 50 minut.
Trajanje posodobitve se razlikuje glede
na hitrost internetne povezave.
Opomba
Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte sprejemnika in ne prekinite povezave
prek omrežnega kabla. V nasprotnem primeru
lahko pride do okvare.
Upravljanje brez načina GUI
4
Z gumboma V/v izberite menijsko
možnost in pritisnite .
Prikaže se parameter v oklepajih.
Ta sprejemnik lahko upravljate prek njegovega
zaslona, tudi če televizor ni povezan
s sprejemnikom.
5
Z gumboma V/v izberite poljubni
parameter in pritisnite .
Parameter se odpre in oklepaji na zaslonu
izginejo.
Vrnitev na prejšnjo raven
Pritisnite gumb RETURN/EXIT O.
RETURN/
EXIT O
Prilagajanje nastavitev
AMP
MENU
V/v,
Uporaba menija na zaslonu
sprejemnika
1
2
Vklopite sprejemnik.
Pritisnite gumb AMP MENU.
Na zaslonu sprejemnika se prikaže meni.
Primer: če izberete »SPEAKER SETTINGS«.
3
Z gumboma V/v izberite meni in
pritisnite
.
113SI
Seznam menija (na zaslonu sprejemnika)
V posameznem meniju so na voljo naslednje možnosti.
Oznaka »xx ...« v tabeli označuje parameter za posamezno možnost.
Meni
Možnost
Parameter
AUTO
AUTO CAL START ?
CALIBRATION
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE [xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, PHASE
INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO, EXIT
CAL MATCHING? [xxx]
YES, NO
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH :OUT, IN
DIST.INFO [xxxxxxxxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
LEV.INFO [xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF,
USER REF, OFF
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
114SI
Možnost
Parameter
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L to RH (AUTO), L to RH (FIX)
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
PHASE AUDIO [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
FRONT L [xxx.xdB]
od –10,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
FRONT R [xxx.xdB]
od –10,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
CENTER [xxx.xdB]
od –20,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
SURROUND L [xxx.xdB]
od –20,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
SURROUND R [xxx.xdB]
od –20,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
SUR BACK [xxx.xdB]
od –20,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
SUR BACK L [xxx.xdB]
od –20,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
SUR BACK R [xxx.xdB]
od –20,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
LEFT HIGH [xxx.xdB]
od –20,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
od –20,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
SUBWOOFER [xxx.xdB]
od –20,0 dB do +10,0 dB (v korakih po
0,5 dB)
ALL SUR LEVEL [xxx.xdB]
od –5 dB do +5 dB (v korakih po 1 dB)
Prilagajanje nastavitev
Meni
se nadaljuje
115SI
Meni
SPEAKER
SETTINGS
Možnost
Parameter
SP PATTERN [xxxxx]
od 5/4.1 do 2/0 (28 vzorcev)
VIRTUAL FH [xxx]
ON, OFF
CENTER LIFT UP [xxx]
OFF, od 1 do 10
SUR POSITION [xxxxx]
BACK, FRONT
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SB ASSIGN [xxxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L [xxxxxxxxx]
SURROUND R [xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
od 1,0 do 10,0 (m) (korak po 1 cm)
SUR BACK L [xxxxxxxxx]
SUR BACK R [xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH [xxxxxxxxx]
SUBWOOFER [xxxxxxxxx]
116SI
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
FR CROSSOVER [xxxHz]
od 40 do 200 (korak po 10 Hz)
CNT CROSSOVER [xxxHz]
od 40 do 200 (korak po 10 Hz)
SUR CROSSOVER [xxxHz]
od 40 do 200 (korak po 10 Hz)
FH CROSSOVER [xxxHz]
od 40 do 200 (korak po 10 Hz)
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
SP IMPEDANCE [xohm]
8 omov, 4 omi
Meni
Možnost
Parameter
INPUT SETTIN NAME IN ? [xxxxxxxx]
GS
INPUT SKIP?
xxxxxxxx [xxxxxx]
SHOWN, HIDDEN
HDMI AUDIO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
HDMI VIDEO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
DIGITAL A.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
COMPONENT V.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
SUR SETTINGS HD-DCS TYPE [xxxxxxx]
EQ SETTINGS
EFFECT LEVEL [xxxx]
HIGH, MID, LOW
HEIGHT GAIN [xxxx]
HIGH, MID, LOW
ALL BASS [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
ALL TREB [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
FRONT BASS [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
FRONT TREB [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
CENTER BASS [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
CENTER MID [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
CENTER TREB [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
FH BASS [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
FH TREB [xxx.xdB]
od –10 dB do +10 dB (v korakih po 0,5 dB)
P.VOL. MAIN [xxx.xdB]
OFF, –∞, od –92.0 dB do +23,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdB]
OFF, –∞,od –92,0 dB do +23 dB (v korakih
po 1 dB)
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
FIXED, VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
12V TRIG. ZONE2 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
se nadaljuje
117SI
Prilagajanje nastavitev
MULTIZONE
SETTINGS
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Meni
TUNER
SETTINGS
Možnost
Parameter
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
FMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AUDIO
SETTINGS
VIDEO
SETTINGS
HDMI
SETTINGS
SYSTEM
SETTINGS
118SI
D.L.L. [xxxxx]
AUTO2, AUTO1, OFF
S.OPTIMIZER [xxxxxx]
NORMAL, LOW, OFF
LFE TIME [xxxxxms]
od –20,0 do +20,0 ms (v korakih po 0,5 ms)
S.WOOFER LPF [xxx]
ON, OFF
S.WOOFER MUTING [xxx]
ON, OFF
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO, od 0 ms do 1.200 ms
(v korakih po 10 ms)
DUAL MONO [xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
D. RANGE COMP. [xxxx]
ON, AUTO, OFF
RESOLUTION [xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
ZONE RESO. [xxxxxxxx]
DIRECT, 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
PASS THROUGH [xxxx]
ON, AUTO, OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
ZONE2 OUT [xxx]
ON, OFF
PRIORITY [xxxxxxxxxx]
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
SW LEVEL [xxxxx]
AUTO, +10 dB, 0 dB
FAST VIEW [xxxx]
AUTO, OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
NETWORK STANDBY [xxx]
ON, OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
VERSION [xxxx]
–
Spreminjanje zaslonskega prikaza
Zaslon prikazuje številne informacije o stanju
sprejemnika, kot je zvočno polje.
1 Izberite vhod, za katerega želite preveriti
informacije.
2 Pritiskajte gumb DISPLAY MODE na
sprejemniku.
Vsakič, ko pritisnete DISPLAY MODE,
se zaslon spremeni v spodnjem krožnem
zaporedju.
Izbrani vhod t vrsta zvočnega polja t
informacije o pretakanju* t vneseno ime
vhoda ...
* Informacije o pretakanju se morda ne bodo
prikazale.
Prilagajanje nastavitev
Med poslušanjem radia FM in AM
Ime postaje t frekvenca t vrsta
zvočnega polja ...
Indeksno ime se prikaže le, če ste ga dodelili
vhodu ali prednastavljeni postaji. Indeksno
ime se ne prikaže, če ste vnesli le presledke.
Pri sprejemanju signalov RDS
PS (Program Service ime)1),
prednastavljeno ime, frekvenčni pas ali
prednastavljena številka t frekvenca,
pas in prednastavljena številka t PTY
(Program Type) oznaka2) t RT (Radio
Text) oznaka3) t CT (Clock Time) t
vrsta zvočnega polja ...
1)
Te informacije so prikazane tudi za postaje,
ki ne podpirajo storitve RDS.
2) Vrsta programa, ki se oddaja
3)
Besedilna sporočila, poslana s postaje RDS.
119SI
Upravljanje opreme, povezane
v sprejemnik
Uporaba daljinskega upravljalnika
Upravljanje opreme
z daljinskim upravljalnikom
1
Pritisnite gumb za izbiro vhoda,
ki ustreza priključeni opremi,
ki jo želite upravljati.
Z daljinskim upravljalnikom, ki je priložen
sprejemniku, lahko upravljate opremo podjetja
Sony ali opremo, ki je ne proizvaja Sony.
Daljinski upravljalnik je prvotno nastavljen
za upravljanje opreme podjetja Sony.
Ko spremenite nastavitve daljinskega
upravljalnika glede na opremo, ki jo
uporabljate, lahko upravljate opremo,
ki je ne proizvaja Sony, ter opremo podjetja
Sony, ki je z daljinskim upravljalnikom
prvotno ni mogoče upravljati (stran 121).
2
Pritisnite ustrezne gumbe za
uporabo funkcij, navedenih
v spodnji tabeli.
Opomba
Nekaterih funkcij opreme, ki jo uporabljate,
morda ne boste mogli upravljati.
Tabela gumbov, ki se uporabljajo za upravljanje opreme
Kategorija TV Video- Predvajalnik Predvajalnik Snemalnik s PSX Predvajalnik Digitalni
priključek
Blu-ray Disc trdim diskom
VCD,
rekorder DVD-jev/
opreme
CATV
predvajalnik
kombinirani
Gumb
LD
videorekorder
DSS
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Številski gumbi
z
z
z
z
z
z
z
z
z
(Vodnik)
z
zc)
CDPredva- Kompojalnik nenta predvajalnik,
kaset A/B DAT predvajalnik
MD
z
z
z
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Barvni gumbi
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
,
,
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
TOP MENU,
POP UP/MENU
120SI
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Kategorija TV Video- Predvajalnik Predvajalnik Snemalnik s PSX Predvajalnik Digitalni
priključek
Blu-ray Disc trdim diskom
VCD,
rekorder DVD-jev/
opreme
CATV
predvajalnik
kombinirani
Gumb
LD
videorekorder
AUDIO
z
SUBTITLE
z
a)
b)
c)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DSS
CDPredva- Kompojalnik nenta predvajalnik,
kaset A/B DAT predvajalnik
MD
z
Samo predvajalnik LD
Samo predvajalnik B
Samo DVD
Izklop vse povezane opreme
(SYSTEM STANDBY)
Programiranje daljinskega
upravljalnika
Tudi kadar je ta sprejemnik v načinu
pripravljenosti, ostaneta vklopljeni področje 2
ali področje 3. Če želite izklopiti vso opremo
podjetja Sony, vključno s priključki na
posamezno področje, na daljinskem
upravljalniku hkrati pritisnite ?/1 in AV ?/1.
Daljinski upravljalnik lahko prilagodite tako,
da bo ustrezal opremi, ki je priključena na
sprejemnik. Lahko ga programirate tudi za
upravljanje opreme, ki je ne proizvaja Sony,
ter opreme podjetja Sony, ki je z daljinskim
upravljalnikom običajno ni mogoče upravljati.
AV ?/1
?/1
Pri spodnjem postopku je kot primer
uporabljen videorekorder, ki ga ni izdelalo
podjetje Sony in ki je s sprejemnikom povezan
prek priključkov VIDEO 1 IN.
SHIFT
Gumbi za
izbiro
vhoda
Številski
gumbi
ENT/MEM
1
Pritisnite in zadržite
gumb AV ?/1, nato pa
pritisnite gumb RM SET UP.
Gumb RM SET UP utripa.
se nadaljuje
121SI
Uporaba daljinskega upravljalnika
AV ?/1
RM SET UP
2
Medtem ko gumb RM SET UP
utripa, pritisnite gumb za izbiro
vhoda (vključno z gumbom TV)
na opremi, ki jo želite upravljati.
Če želite na primer upravljati
videorekorder, ki je povezan prek
priključka VIDEO 1 IN, pritisnite
gumb VIDEO 1.
Gumba RM SET UP in SHIFT zasvetita,
gumb za izbiro vhoda pa utripa.
Če pritisnete gumb za napravo, za katero
ne morete programirati daljinskega
upravljalnika, kot so gumbi TUNER,
PHONO, PC ali SOURCE itd., gumb
RM SET UP še vedno utripa.
3
Številsko kodo vnesite
s številskimi gumbi.
Gumb za izbiro vhoda zasveti.
Če obstaja več kod, vnesite prvo,
ki ustreza opremi.
Opomba
Za gumb TV veljajo samo kode med 501 in 577.
4
Številske kode, ki ustrezajo opremi,
in proizvajalec opreme
Opremo, ki je ne proizvaja Sony, ter
opremo podjetja Sony, ki je z daljinskim
upravljalnikom prvotno ni mogoče upravljati,
lahko programirate s številskimi kodami
v spodnjih tabelah. Signal iz daljinskega
upravljalnika, ki ga oprema sprejme, je odvisen
od modela in leta izdelave, zato je napravi
mogoče dodeliti več številskih kod. Če
programiranje daljinskega upravljalnika
z eno od teh kod ne uspe, poskusite
z drugimi kodami.
Opombe
• Številske kode temeljijo na najnovejših
informacijah, ki so na voljo za posamezno
blagovno znamko. Kljub temu se lahko zgodi,
da se oprema ne bo odzivala na nekatere kode
oziroma na vse kode.
• Pri določeni opremi nekateri gumbi za izbiro
vhoda na daljinskem upravljalniku morda ne
bodo na voljo.
Pritisnite gumb ENT/MEM.
Upravljanje predvajalnika CD-jev
Ko je veljavnost številske kode preverjena,
gumb RM SET UP dvakrat počasi utripne
in daljinski upravljalnik samodejno konča
način za programiranje. Gumb za izbiro
vhoda se prav tako izklopi.
Proizvajalec
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Preklic programiranja
Med katerim koli korakom pritisnite gumb
RM SET UP.
Kode
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Upravljanje komponente DAT
Proizvajalec
SONY
PIONEER
122SI
Kode
203
219
Upravljanje predvajalnika kaset
Proizvajalec
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kode
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Upravljanje predvajalnika MD
Proizvajalec
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kode
301
302
303
304
Proizvajalec
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kode
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Upravljanje komponente DVD/
VCR COMBO (snemalnik)
Proizvajalec
SONY
Kode
411
Upravljanje komponente HDD/
DVD COMBO (snemalnik)
Proizvajalec
SONY
Kode
401, 402, 403
Upravljanje snemalnika HDD
Proizvajalec
SONY
Kode
307, 308, 309
Proizvajalec
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Kode
310, 311, 312
337
335
336
Upravljanje digitalnega video
snemalnika PSX
Proizvajalec
SONY
Kode
313, 314, 315
Upravljanje predvajalnika
DVD-jev
Proizvajalec
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
Kode
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
Proizvajalec
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
Kode
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
se nadaljuje
123SI
Uporaba daljinskega upravljalnika
Upravljanje predvajalnika
Blu-ray Disc
Upravljanje televizorja
Proizvajalec
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kode
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Upravljanje predvajalnika LD
Proizvajalec
SONY
PIONEER
Kode
601, 602, 603
606
Upravljanje predvajalnika VCD
Proizvajalec
SONY
124SI
Kode
605
Upravljanje videorekorderja
Proizvajalec
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kode
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Če ste vnesli kodo za proizvajalca AIWA in
videorekorder AIWA ne deluje, vnesite kodo
za proizvajalca Sony.
Upravljanje satelitskega
sprejemnika
Proizvajalec
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kode
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Samodejno izvajanje
posameznih zaporednih
ukazov
(Macro Play)
Funkcija Macro Play vam omogoča združiti
posamezne zaporedne ukaze v en sam ukaz.
Daljinski upravljalnik omogoča 2 makro
seznama (MACRO 1 in MACRO 2). V vsakem
makro seznamu lahko določite do 20 ukazov.
RM SET UP
AMP
Gumbi za
izbiro
vhoda
Proizvajalec
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kode
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Uporaba daljinskega upravljalnika
Upravljanje kabelskega
sprejemnika
MACRO 1
MACRO 2
125SI
Programiranje zaporedja postopka
Zagon funkcije Macro Play
1
1
Hkrati pritisnite gumba MACRO 1
ali MACRO 2 in RM SET UP ter ju
držite več kot 1 sekundo.
Med utripanjem gumba RM SET UP
zasveti eden od gumbov za izbiro
vhoda (tovarniško privzeta nastavitev
je gumb BD).
2
Pritisnite gumb za izbiro vhoda
opreme, za katero želite nastaviti
zaporedje postopkov.
3
Gumbe pritiskajte v enakem
zaporedju, kot si ga želite za
izvajanje nastavljenih postopkov.
Za programiranje določenih postopkov
lahko uporabite naslednje gumbe.
Gumb
Funkcije, ki se bodo
izvedle
Gumb za izbiro Omogoča preklop med
vhoda držite vhodi.
več kot 1
sekundo.
MACRO 1 ali Nastavite enosekundni
MACRO 2
interval. Če želite
nastaviti daljši interval,
pritiskajte gumb
MACRO 1 ali MACRO 2.
Izbrani gumb za izbiro vhoda v 2. koraku
dvakrat zasveti, ter ponovno sveti.
4
Če želite programirati funkcije za
ostalo opremo, ponovite 2. in 3.
korak.
5
Za dokončanje postopka
pritisnite RM SET UP.
Preklic programiranja
Če v 60. sekundah ne pritisnete kateregakoli
gumba, se nastavitve samodejno prekličejo.
Veljaven ostane prejšnji ukaz.
126SI
Pritisnite gumb AMP.
Gumb AMP zasveti ter se izklopi.
2
Pritisnite gumb MACRO 1 ali
MACRO 2, da zaženete makro.
Makro se zažene in izvede ukaze
v dodeljenem zaporedju. Med pošiljanjem
ukazov gumb AMP utripa ter gumb
RM SET UP zasveti. Ko so ukazi poslani,
se gumba RM SET UP in AMP izklopita.
Izbris programirane funkcije
makro.
1 Za izbris shranjene funkcije makro, hkrati
pritisnite gumba MACRO 1 ali MACRO 2 in
RM SET UP ter ju držite več kot 1 sekundo.
Gumb RM SET UP utripa.
2 Pritisnite gumb RM SET UP.
Nastavitve, shranjene kot makro,
so izbrisane.
Nastavitev neshranjenih kod
daljinskega upravljalnika.
1
Gumb RM SET UP zasveti.
Ko pomnilnik za shranjevanje kod
daljinskega upravljalnika doseže
določeno mejo, gumb RM SET UP
desetkrat zasveti.
Tudi če določena koda daljinskega
upravljalnika ni shranjena kot prednastavljena
koda daljinskega upravljalnika, se lahko le
ta kodo nauči s pomočjo funkcijo učenja.
RM SET UP
FAVORITES
2
?/1
Gumbi za
funkcijo
učenja
kode*
3
Pritisnite gumb, na katerega
želite shraniti nov ukaz. Za
gumbe označene z zvezdico na
zgornji sliki, najprej pritisnite
SHIFT in nato izbrani gumb.
4
Sprejemnik kod daljinskega
upravljalnika usmerite proti
oddajniku daljinskega
upravljalnika, da se povežeta.
Približno 5 cm – 10 cm
se nadaljuje
127SI
Uporaba daljinskega upravljalnika
Izbrani gumb za izbiro vhoda, ki ste
ga izbrali v 2. koraku, zasveti.
(Gumb RM SET UP sveti.)
Če postopka funkcije učenja ni mogoče
izvesti, gumb RM SET UP petkrat zasveti.
Če novega ukaza ni mogoče shraniti,
se prepričajte, da na gumbu na katerega
želite shraniti nov ukaz, niste shranili
kakšnega drugega ukaza.
Če želite nov ukaz shraniti na gumbu,
kjer ste že shranili določen ukaz, najprej
le tega izbrišite.
Gumbi za
funkcijo
učenja
kode
* Za shranjevanje novega ukaza na enem od teh
gumbov, predhodno pritisnite SHIFT.
Pritisnite gumb za izbiro vhoda
(skupaj z gumbom TV) za opremo,
ki naj deluje z novim ukazom.
Gumb za izbiro vhoda utripa.
(Gumb RM SET UP sveti.)
Tudi če pritisnete gumb za izbiro vhoda,
na katerem ni mogoče shraniti novega
ukaza, kot npr. gumb PC ali SOURCE,
itd., le ta ne bo utripal.
SHIFT
Gumbi za
izbiro
vhoda
Pritisnite in zadržite gumb
FAVORITES, nato pa pritisnite
gumb RM SET UP.
5
Pritisnite gumb na daljinskem
upravljalniku, da se povežeta
in se prenese koda daljinskega
upravljalnika.
Medtem ko daljinski upravljalnik
sprejemnika prejema signal, se gumb za
izbiro vhoda, ki ste ga izbrali v 2. koraku,
izklopi.
Postopek funkcije učenja je končan,
ko gumb RM SET UP dvakrat zasveti.
Če postopka funkcije učenja ni mogoče
izvesti, gumb RM SET UP petkrat zasveti.
Poskusite ponoviti postopek
od 2. koraka naprej.
6
Za dokončanje funkcije učenja,
pritisnite RM SET UP.
4 Pritisnite gumb, ki se je naučil ukaza,
da izbrišete shranjene nastavitve.
Postopek brisanja je končan, ko gumb
RM SET UP dvakrat zasveti.
Če postopka brisanja ni mogoče izvesti,
gumb RM SET UP petkrat zasveti.
Poskusite ponoviti postopek
od 2. koraka naprej.
5 Za dokončanje postopka brisanja,
pritisnite RM SET UP.
Brisanje pomnilnika
večfunkcijskega daljinskega
upravljalnika
Preklic učenja
Pritisnite gumb RM SET UP. Tudi če
v 60. sekundah ne pritisnete kateregakoli
gumba, se nastavitve samodejno prekličejo.
Vendar po opravljenem 3. koraku ni mogoče
preklicati nastavitev, tudi če pritisnete gumb
RM SET UP. V tem primeru se daljinskega
upravljalnika ne dotikajte 10 sekund, nato pa za
izbris nastavitev pritisnite gumb RM SET UP.
Uporaba ukaza, ki ste ga vnesli
s funkcijo učenja
Ko izberete »naučen« vhod, pritisnite
gumb, ki ste ga uporabili za učenje
te funkcije.
Izbris naučene kode
1 Pritisnite in zadržite gumb FAVORITES,
nato pa pritisnite gumb RM SET UP.
2 Pritisnite gumb za izbiro vhoda opreme,
na katerem želite izbrisati nastavitve.
Gumb za izbiro vhoda utripa. (Gumb
RM SET UP sveti.)
3 Držite gumb ?/1 več kot 1 sekundo.
Gumb za izbiro vhoda dvakrat zasveti.
128SI
AV ?/1
?/1
RM SET UP
1
Hkrati pritisnite gumbe ?/1,
in AV ?/1.
–
Gumb RM SET UP trikrat zasveti.
2
Spustite vse gumbe.
Celotna vsebina pomnilnika daljinskega
upravljalnika (npr. vsi programirani
podatki) je izbrisana.
Uporaba daljinskega upravljalnika
129SI
Postavitev
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj
uide tekočina, izključite sprejemnik, pred
nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
• Sprejemnik postavite na dobro prezračevano
mesto, da preprečite prekomerno segrevanje
in zagotovite dolgo življenjsko dobo
sprejemnika.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
• Na sprejemnik ne odlagajte ničesar,
kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
Viri napajanja
• Pred uporabo sprejemnika preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
• Če sprejemnika ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.
Napajalni kabel odstranite tako, da primete
vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite
kabla).
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Pri segrevanju
Povsem običajno je, da se sprejemnik
med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika se
temperatura zgornjega, stranskega in
spodnjega dela ohišja znatno poviša.*
Če želite preprečiti morebitne opekline,
se ne dotikajte ohišja.
* Zgornji del ohišja se lahko zelo segreje.
130SI
Čiščenje
Ohišje, ploščo in tipke očistite z mehko suho
krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s sprejemnikom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Odpravljanje težav
Splošno
Sprejemnik se samodejno izklopi.
• Možnost »Auto Standby« je nastavljena
na »On« (stran 111).
• Funkcija odštevalnika časa deluje
(stran 85).
• Funkcija »PROTECTOR« deluje
(stran 142).
Sprejemnik se samodejno vklopi.
• Možnost »Control for HDMI« je
nastavljena na »On« ali pa je možnost
»Pass Through« nastavljena na »Off«.
V tem primeru se lahko sprejemnik
vklopi ob upravljanju druge opreme,
povezane z njim.
Slika in zvok se ne oddajata oziroma sta
popačena.
• Sprejemnik je postavljen v bližini naprav,
kot so televizor, videorekorder ali
predvajalnik kaset.
(Če sprejemnik postavite preblizu
televizorja, videorekorderja ali
predvajalnika kaset, s katerim ga
uporabljate, lahko nastane šum ali
popačena slika. Verjetnost, da se to
zgodi, je še posebej velika, če uporabljate
notranjo anteno. Zato je priporočljivo
uporabljati zunanjo anteno.
Video
Na zaslonu televizorja oziroma monitorju
slika ni prikazana oziroma je nejasna ne
glede na vrsto slike.
• Na sprejemniku izberite ustrezni
vhodni signal (stran 51).
• Televizor nastavite na ustrezni način
za vhod.
• Premaknite televizor stran od avdio
opreme.
• Ustrezno dodelite vhodni video
signal komponente (stran 80).
• Pri pretvarjanju vhodnega signala
s sprejemnikom mora biti vhodni
signal enak vhodu (stran 22).
• Kabli morajo biti pravilno in ustrezno
povezani z opremo.
• Morda boste morali opremo nastaviti
(odvisno od opreme za predvajanje).
Upoštevajte navodila za uporabo,
ki so priložena opremi.
Slika se prikaže kasneje od ustreznega
zvoka.
• Odvisno od opreme, povezane prek
priključka HDMI, ali predvajanega
vira se lahko slike prikažejo kasneje
od ustreznega zvoka. V tem primeru
spremenite nastavitev možnosti»A/V
Sync« v meniju Audio Settings (stran 100).
se nadaljuje
131SI
Dodatne informacije
Če se pri uporabi sprejemnika pojavi katera
od spodnjih težav, poskusite težavo odpraviti
sami, tako da upoštevate ta navodila za
odpravljanje težav. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Zgornji del sprejemnika je vroč.
• Ta pojav je značilen za ta ojačevalnik.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
Če je možnost »Control for HDMI« ali
»Network Standby« nastavljena na »On«
oz. je možnost »Pass Through« nastavljena
na »On« ali »Auto« in je napajanje za
področje 2 ali področje 3 vklopljeno,
se lahko zgornji del sprejemnika segreje,
tudi če je v načinu pripravljenosti.
Do tega pride zaradi toka v notranjih
vezjih sprejemnika in je običajen pojav.
Snemanje ni mogoče.
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana
(stran 31).
• Izberite izvorno opremo (stran 51).
• Preverite povezavo snemalne komponente
glede na video signale, ki jih želite snemati.
Analogni vhodni signali (kompozitni
video) se lahko prenašajo samo prek
analognih izhodnih priključkov.
• Video vhodnih signalov, ki se prenašajo
prek priključkov HDMI IN, ni mogoče
snemati.
• Vsebine virov so avtorsko zaščitene pred
snemanjem. V tem primeru snemanje
vsebin iz takšnega vira morda ne bo
mogoče.
• Nastavite možnost »Auto Standby« na
»Off« (stran 111). Pri snemanju izključno
kompozitnih video signalov se lahko
vključi funkcija samodejnega preklopa
v način pripravljenosti in zmoti postopek
snemanja.
• GUI in signali, pretvorjeni v višjo
kakovost, se ne bodo oddajali prek
priključka HDMI ZONE 2 OUT.
• Zvočni in video signali priključka
HDMI IN se ne bodo oddajali prek
priključka HDMI ZONE 2 OUT, ko je
isti vhod izbran za glavno področje in
področje 2 in je na televizorju in
v glavnem področju prikazan meni GUI.
• Ko je omogočena funkcija Zone2 Out in
za glavno področje in področje 2 izberete
isti vhod HDMI, lahko pride do motenj
zvočnih in video signalov v glavnem
področju in področju 2.
Motnjam v glavnem področju se izognete
tako, da daste prednost za izbiro vhoda
HDMI glavnemu področju (stran 72).
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel za priključek HDMI,
ki ustreza kablu High Speed HDMI,
predvsem če gre za prenos datotek,
ki podpirajo standarde 1080p,
Deep Colour, 3D ali 4K.
Določena vrsta slike se ne predvaja ali je
poškodovana.
Slika 4K
• Slike 4K morda ne bodo prikazane,
odvisno od televizorja in video opreme.
Preverite zmogljivost videa in nastavitev
televizorja ali video naprave. Poleg tega
preverite, ali ste video opremo povezali
v razpoložljiv priključek 4K HDMI IN
na sprejemniku.
Komponentni video izhod
• Vaš televizor morda ne podpira ločljivosti
izhodnih signalov iz priključkov
COMPONENT VIDEO OUT. Izberite
ustrezno ločljivost na sprejemniku
(stran 101).
• Pri pretvarjanju ločljivosti avtorsko
zaščitenih video signalov je ločljivost
priključkov COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT omejena. Ločljivost
pretvorjenih signalov pri prenosu prek
priključka COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT je 480p/576p.
Izhod HDMI
• Izhod za video signale sprejemnika HDMI
je morda nastavljen na »OFF«. V tem
primeru izberite možnost »HDMI A« ali
»HDMI B«, in sicer z gumbom HDMI
OUTPUT (stran 78).
• Ko je možnost »Zone2 Out« nastavljena na
»Off«, se prek priključka HDMI ZONE 2
ne bodo oddajali nobeni signali.
132SI
Slika 3D
• Slike 3D morda ne bodo prikazane,
odvisno od televizorja in video opreme.
Preverite oblike slik 3D ki jih podpira
sprejemnik (stran 146).
Videorekorder
• Če videorekorder uporabljate brez vezja za
izboljšanje slike, kot je TBC, je slika lahko
popačena.
Funkcija prehoda ne deluje.
• Izbrana je možnost »HDMI B« ali »Off«.
Izberite možnost »HDMI A« z gumbom
HDMI OUTPUT.
• Ko je funkcija »Control for HDMI«
nastavljena na »On«, možnost »Pass
Through« pa na »Auto«, sprejemnik
varčuje s porabo energije v načinu
pripravljenosti v skladu s stanjem
televizorja. Če želite omogočiti varčevanje
z energijo, mora biti funkcija »Control
for HDMI« na televizorju omogočena.
V nasprotnem primeru možnost »Pass
Through« na sprejemniku nastavite
na »On«.
Avdio
Ni zvoka, ne glede na izbrano opremo,
ali pa je zvok komaj slišen.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno povezani.
• Sprejemnik in vsa oprema mora biti
vklopljena.
• Prepričajte se, da možnost MASTER
VOLUME ni nastavljena na –∞ dB.
Poskušajte jo nastaviti na približno
–40 dB.
• Prepričajte se, da možnost SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF) ni nastavljena na OFF
(stran 47).
• Pritisnite
na daljinskem upravljalniku,
da prekličete funkcijo za izklop zvoka.
• Želeno opremo izberite tako, da pritisnete
gumb za izbiro vhoda na daljinskem
upravljalniku ali gumb INPUT
SELECTOR na sprejemniku.
• Slušalke ne smejo biti priključene.
• Če želite zvok predvajati prek zvočnika
televizorja, nastavite možnost »Audio
Out« v meniju HDMI Settings na
»TV+AMP«. Če je možnost nastavljena
na »AMP«, se zvok ne po predvajal prek
zvočnika televizorja. Če želite predvajati
večkanalni zvok prek sprejemnika,
nastavite možnost na »AMP».
• Ko je omogočena funkcija Zone2 Out in
za glavno področje in področje 2 izberete
isti vhod HDMI, lahko pride do motenj
zvočnih in video signalov v glavnem
področju in področju 2.
Motnjam v glavnem področju se izognete
tako, da daste prednost za izbiro vhoda
HDMI glavnemu področju (stran 72).
• Ob spremembi frekvence vzorčenja, števila
kanalov ali oblike izhodnih zvočnih
signalov opreme za predvajanje lahko
pri predvajanju zvoka nastanejo motnje.
• Možnost »EQ« za napravo iPod/iPhone
nastavite na »Off« ali »Flat«.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno povezani.
• Prepričajte se, da v bližini povezovalnih
kablov ni pretvornika ali motorja oziroma
da so kabli od televizorja ali vira
fluorescentne svetlobe oddaljeni vsaj
3 metre.
• Premaknite televizor stran od avdio
opreme.
• Prepričajte se, da ste ozemljili priključek
U SIGNAL GND (v primeru ko je
priključen gramofon).
• Priključki so umazani. Obrišite jih s krpo,
ki je rahlo navlažena z alkoholom.
se nadaljuje
133SI
Dodatne informacije
Ko v meniju Watch/Listen izberete
možnost »My Video«, »My Music«,
»My Photo«, »Internet Video«,
»Internet Music«, »Network« ali
»Sony Entertainment Network«,
se slika ne predvaja.
• Z gumbom INPUT SELECTOR na
sprejemniku enkrat izberite možnost
»BD« ali »DVD«, nato v meniju Video
Settings z vmesnikom GUI (stran 104)
nastavite možnost »Playback Resolution«
na »480i/576i« ali »480p/576p« in znova
izberite vsebino.
Določeni zvočniki ne predvajajo zvoka.
Sprednji zvočniki
• Priključite slušalke v priključek PHONES,
da preverite, ali se zvok predvaja prek
slušalk.
Če se prek slušalk predvaja samo en kanal,
preverite, ali so vsi kabli v celoti vstavljeni
v priključke na sprejemniku in opremi.
Če se prek slušalk predvajata oba kanala,
preverite povezavo sprednjega zvočnika,
ki ne predvaja zvoka.
• Pri mono napravi morate povezati
priključek z oznako L in priključek
z oznako R (analogna naprava zahteva
oba priključka). Uporabite mono stereo
kabel (ni priložen). Kadar je izbrano
zvočno polje (Pro Logic itd.), osrednji
zvočnik ne predvaja zvoka.
Osrednji/prostorski/zadnji prostorski/
sprednji dvignjeni zvočnik
• V meniju Speaker Settings prek možnosti
»Auto Calibration« ali »Speaker
Connection« preverite, ali so nastavitve
zvočnika ustrezne za namestitev. Nato
prek možnosti »Test Tone« v meniju
Speaker Settings preverite, ali se zvok prek
posameznega zvočnika pravilno predvaja.
• Izberite zvočno polje »HD-D.C.S.«
(stran 62).
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika
(stran 96).
• Osrednji/prostorski/sprednji dvignjeni
zvočniki morajo biti nastavljeni na
možnost »Small« ali »Large«.
Prostorski zadnji zvočniki
• Nekateri diski nimajo podatkov
Dolby Digital Surround EX.
• Če vzorec postavitve zvočnikov ne
vključuje zadnjih prostorskih zvočnikov,
so vhodni signali v priključke SUR BACK
napačni, ker sprejemnik ne more pretvoriti
zadnjih prostorskih kanalov.
Globokotonec
• Preverite, ali je globokotonec pravilno
in ustrezno povezan.
• Globokotonec mora biti vklopljen.
134SI
Določena naprava ne predvaja zvoka.
• Preverite, ali je naprava pravilno povezana
z ustreznimi priključki za avdio vhod.
• Preverite, ali so kabli, ki se uporabljajo
za povezavo, v celoti vstavljeni v vtičnice
na sprejemniku in napravi.
• Nastavite možnost INPUT MODE na
»AUTO« (stran 79).
Vhod HDMI
• Pri uporabni možnosti »2ch Analog
Direct« se zvok ne predvaja. Uporabite
drugo zvočno polje (stran 61).
• Preverite povezavo HDMI
(strani 31, 33, 34, 36).
• Preverite, ali uporabljate kabel HDMI
z logotipom HDMI, ki je odobren s strani
HDMI Licensing LLC.
• Morda boste morali opremo nastaviti
(odvisno od opreme za predvajanje).
Upoštevajte navodila za uporabo,
ki so priložena opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka med
prenosom datotek, ki podpirajo standarde
1080p, Deep Colour, 3D ali 4K, uporabite
kabel za priključek HDMI, ki ustreza kablu
High Speed HDMI.
• Ko se na zaslonu televizorja prikaže GUI,
sprejemnik morda ne bo predvajal zvoka.
Izklopite GUI, tako da pritisnete gumb
HOME.
• Povezana oprema lahko povzroči
zaustavitev prenosa zvočnih signalov prek
priključka HDMI (zaradi njihove oblike,
frekvence vzorčenja, bitne dolžine itd.).
Če je kakovost slike slaba ali če se zvok
opreme, povezane prek kabla HDMI,
ne predvaja, preverite nastavitev povezane
naprave.
• Če povezana oprema ni združljiva
s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic
(HDCP), se lahko slika in/ali zvok ob
prenosu signalov prek vhodnega
priključka HDMI OUT popači oziroma
se ne predvaja. V tem primeru preverite
tehnične podatke o povezani opremi.
Koaksialni/optični vhod
• Pri uporabni možnosti »2ch Analog
Direct« se zvok ne predvaja. Uporabite
drugo zvočno polje (stran 61).
• Preverite INPUT MODE (stran 79).
• Izbrani priključek za avdio (digitalni)
vhod ne sme biti dodeljen drugim
vhodom v možnosti »Audio Input Assign«
v meniju Input Settings (stran 80).
Analogni dvokanalni vhod
• Izbrani priključek za avdio (analogni)
vhod ne sme biti dodeljen drugim vhodom
v možnosti »Audio Input Assign« v meniju
Input Settings (stran 80).
Zvočniki na levi in desni strani zvoka ne
predvajajo v ravnovesju oziroma ga
predvajajo obratno.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno povezani.
• Z možnostjo »Speaker Setup« v meniju
Speaker Settings prilagodite parametre
ravnovesja.
• Prilagodite jakost zvočnika.
Večkanalni zvok Dolby Digital ali DTS se
ne predvaja.
• Preverite, ali je DVD (ali drug medij),
ki ga predvajate, posnet v obliki
Dolby Digital ali DTS.
• Med povezovanjem predvajalnika DVDjev (ali druge naprave) s priključki za
digitalni vhod na sprejemniku preverite
nastavitev za digitalni avdio izhod
povezane opreme.
• Zvočne vsebine z visoko bitno hitrostjo
High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), DSD in
večkanalni linearni zvok PCM lahko
predvajate samo prek povezave HDMI.
se nadaljuje
135SI
Dodatne informacije
• Če želite predvajati zvočne vsebine
z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), nastavite
ločljivost slike predvajalnika na več kot
720p/1080i.
• Pred predvajanjem DSD in večkanalnega
linearnega zvok PCM je treba določiti
nastavitve ločljivosti slike predvajalnika.
Glejte navodila za uporabo predvajalnika.
• Preverite, ali televizor podpira funkcijo
upravljanja zvoka sistema.
• Če televizor ne podpira funkcije
upravljanja zvoka sistema, nastavite
možnost »Audio Out« v meniju HDMI
Settings na:
– »TV+AMP«, če želite predvajati zvok
prek zvočnika televizorja in
sprejemnika,
– »AMP«, če želite predvajati zvok prek
sprejemnika. Če povežete sprejemnik
z video napravo (projektor itd.), se zvok
morda ne bo predvajal. V tem primeru
izberite možnost »AMP«.
• Če je na sprejemniku izbran vhodni
signal televizorja, naprava, ki je povezana
v sprejemnik, ne predvaja zvoka.
– Spremenite vhodni signal sprejemnika
v HDMI, če si želite ogledati program
z napravo, ki je povezana v sprejemnik.
– Spremenite TV kanal, če si želite
ogledati televizijsko oddajo;
– Izberite ustrezno opremo ali želeni
vhodni signal, če si želite ogledati
program z opremo, ki je priključena
na televizor.
• Če je funkcija nadzora za HDMI
aktivirana, priključene opreme ne morete
upravljati z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
– Morda boste morali določiti nastavitev
HDMI opreme in televizorja (odvisno
od priključene opreme in televizorja).
Upoštevajte navodila za uporabo,
ki so priložena opremi in televizorju.
– Spremenite vhodni signal sprejemnika
v vhod HDMI, ki je povezan z opremo.
Večkanalnega zvoka ni mogoče
predvajati.
• Ko je možnost »Control for HDMI«
nastavljena na »On«, se lahko možnost
»Audio Out« samodejno nastavi na
»AMP«. V tem primeru nastavite
možnost »Audio Out« na »AMP«.
Preizkusni ton se ne oddaja iz zvočnikov.
• Kabli zvočnika morda niso trdno
priključeni. Preverite, kako so priključeni
in se prepričajte, da jih ni mogoče izključiti
že z rahlim potegom.
• V kablih zvočnika je morda prišlo do
kratkega stika.
Učinka prostorskega zvoka ni mogoče
doseči.
• Funkcija zvočnega polja mora biti
vklopljena (pritisnite gumb MOVIE/
HD-D.C.S. ali MUSIC).
• Možnosti »PLII (Movie/Music)«,
»PLIIx (Movie/Music)«, »PLIIz Height«
in »Neo:X (Cinema/Music/Game)« ne
delujejo, kadar je vzorec postavitve
zvočnikov nastavljen na 2/0 ali 2/0.1.
Preizkusni ton se oddaja iz drugega
zvočnika kot je tisti, prikazan na zaslonu
televizorja.
• Nastavljena konfiguracija zvočnikov je
nepravilna. Prepričajte se, da se povezave
in konfiguracija zvočnikov pravilno
ujemajo.
Lučka MULTI CHANNEL DECODING ne
sveti modro.
• Prepričajte se, da je oprema za predvajanje
povezana z digitalnim priključkom in da je
na sprejemniku izbran ustrezen vhodni
signal.
• Preverite, ali je vhodni vir programske
opreme, ki se predvaja, v večkanalni obliki.
• Preverite, ali je oprema za predvajanje
nastavljena na večkanalni zvok.
• Izbrani priključek za avdio (digitalni)
vhod ne sme biti dodeljen drugim vhodom
v možnosti »Audio Input Assign« v meniju
Input Settings (stran 80).
Snemanje ni mogoče.
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana
(stran 38).
• Izberite izvorno opremo (stran 51).
• Zvočnih vhodnih signalov, ki se prenašajo
prek priključkov HDMI IN in MULTI
CHANNEL INPUT, ni mogoče snemati.
• Preverite povezavo snemalne komponente
glede na zvočne signale, ki jih želite
snemati. Analogni vhodni signali se lahko
prenašajo samo prek analognih izhodnih
priključkov.
136SI
Funkcija H.A.T.S. ne dela.
• Možnost »Audio Out« je nastavljena
na »TV+AMP«. Izberite »AMP« za
»Audio Out«.
• Odvisno od nastavitev funkcija »H.A.T.S.«
morda ne bo delovala.
Tuner
Sprejem FM je slab.
• Za povezavo sprejemnika z zunanjo
anteno FM uporabite 75-ohmski
koaksialni kabel (ni priložen), kot je
prikazano spodaj. Če sprejemnik
povežete z zunanjo anteno, ga ozemljite.
Ozemljitvene žice ne priključite na plinsko
cev, da ne pride do eksplozije plina.
Zunanja antena FM
Sprejemnik
Ozemljitvena žica
(ni priložena)
Ozemljiti
Storitev RDS ne dela.
• Poslušati morate postajo FM RDS.
• Izberite postajo FM z močnejšim signalom.
• Izbrana postaja ne oddaja signala RDS ali
je signal prešibek.
Želene informacije RDS niso prikazane.
• Če želite izvedeti, ali je storitev sploh na
voljo, se obrnite na radijsko postajo. V tem
primeru storitev morda začasno ni na voljo.
PC (USB)
Zvok se ne predvaja, ali zvok se predvaja
iz zvočnikov v računalniku
• Če želite predvajati zvok, s spletnega
mesta Sony prenesite gonilnik za
sprejemnik in ga prenesite v računalnik.
Za več informacij o nameščanju gonilnika
glejte domačo stran podjetja Sony.
• Preverite, ali je napravo za predvajanje
v računalniku nastavljena na
»AV Amplifier/Receiver«, v nasprotnem
primeru spremenite nastavitve
operacijskega sistema.
Spodnji postopki so primeri. Dejanski
postopek se lahko razlikuje, odvisno od
okolja v katerem uporabljate računalnik.
• Preverite, ali je nastavitev glasnosti
v operacijskem sistemu računalnika ali
programski opremi predvajalnika pravilno
nastavljena. Prav tako preverite, ali je
nastavljen izklop zvoka.
• Zvoki se morda ne bodo predvajali,
če imate hkrati odprtih več predvajalnikov.
• Predvajanje zvoka lahko prekinja
delovanje drugih aktivnih programov.
• Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate,
so lahko zvoki prekinjeni ali moteni.
V tem primeru frekvenco vzorčenja ali
bitno hitrost nastavite na nižjo vrednost.
V Windows XP
1 Izberite »Start« t »Control Panel«
(Nadzorna plošča) za odpiranje nadzorne
plošče.
2 Izberite »Sounds, Speech, and Audio
Device« (Zvoki, govor in avdio naprave) t
»Change the Speaker Settings« (Spremeni
nastavitve zvočnikov).
3 V pogovornem oknu »Sounds and Audio
Devices Properties« (Zvoki in avdio
naprave – lastnosti) izberite zavihek
»Audio« (Zvok).
4 V razdelku »Sound playback«
(Predvajanje zvoka) iz spustnega menija
»Default device« (Privzeta naprava)
izberite »AV Amplifier/Receiver«.
5 Kliknite gumb »OK« (V redu).
Privzeta naprava za predvajanje zvoka
je nastavljena na »STR-DA5800ES«.
V Windows Vista/7
1 Izberite »Start« t »Control Panel«
(Nadzorna plošča) za odpiranje nadzorne
plošče.
2 Izberite »Hardware and Sound« (Strojna
oprema in zvok) t »Zvok«.
3 V pogovornem oknu »Sound« (Zvok)
izberite zavihek »Playback« (Predvajanje).
4 Izberite »AV Amplifier/Receiver«, nato
pritisnite gumb »Set Default« (Nastavi
privzeto).
5 Prepričajte se, da se je poleg možnosti
»AV Amplifier/Receiver« prikazala zelena
kljukica.
Privzeta naprava za predvajanje zvoka
je nastavljena na »STR-DA5800ES«.
se nadaljuje
137SI
Dodatne informacije
Sistem ne sprejema signala radijskih postaj.
• Preverite, ali sta anteni ustrezno
priključeni. Prilagodite položaj anten in
po potrebi priključite zunanjo anteno.
• Jakost signala radijskih postaj pri
samodejnem iskanju postaj je premajhna.
Uporabite neposredno iskanje.
• Ni prednastavljenih postaj ali pa so
prednastavljene postaje izbrisane
(pri iskanju prednastavljenih postaj).
Prednastavite radijske postaje (stran 59).
• Pritisnite gumb DISPLAY MODE na
sprejemniku, da se na zaslonu prikaže
frekvenca.
V Mac OS X
1 Izberite meni Apple t »System
Preferences« (Sistemske lastnosti) t
»Sound« (Zvok) da se odpre
prikazovalnik »Sound« (Zvok).
2 Izberite zavihek »Output« (Izhod).
3 S seznama »Choose a device for sound
output« (Izberite napravo za izhod zvoka)
izberite »AV Amplifier/Receiver«.
Privzeta naprava za predvajanje zvoka
je nastavljena na »STR-DA5800ES«.
Naprava USB
Sistem ne prepozna naprave USB.
• Izklopite sprejemnik in odstranite napravo
USB. Sprejemnik znova vklopite in
priključite napravo USB.
• Povežite podprto napravo USB.
• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti težavo.
Vsebina naprave USB ni prikazana.
• Hierarhija map ima več kot 4 ravni.
Sprejemnik lahko prikaže samo vsebino
do 4 ravni (vključno z mapo »ROOT«).
Kljub temu mape v 4 ravni niso prikazane.
Zvok se ne predvaja.
• Izklopite sprejemnik in odstranite
napravo USB. Sprejemnik znova
vklopite in priključite napravo USB.
• Povežite podprto napravo USB.
• Pritisnite gumb N, da zaženete
predvajanje.
• Pri uporabni možnosti »2ch Analog Direct«
se zvok ne predvaja. Uporabite drugo
zvočno polje (stran 61).
• Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo
šum oziroma so popačeni.
• Odvisno od oblike zapisa datoteke
nekaterih datotek ni mogoče predvajati.
Podrobnosti najdete v razdelku
»Omrežje/USB« (stran 24).
138SI
• Podprte* so samo naprave USB
z datotečnimi sistemi FAT12/16/32,
VFAT ali NTFS.
• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče predvajati
samo zvočne datoteke na prvi particiji.
• Predvajanje je mogoče do največ 4 ravni
(vključno z mapo »ROOT«).
• V posamezni mapi je več kot 500 datotek
(vključno z mapami).
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli,
ni mogoče predvajati.
• Če s sprejemnikom predvajate glasbene
datoteke, ki so shranjene v napravi
WALKMAN, morate datoteke s funkcijo
»povleci in spusti« prenesti iz računalnika
v napravo WALKMAN v računalnik in
jih nato shraniti v napravo WALKMAN
v obliki zapisa, ki jo sprejemnik podpira
(npr. MP3).
* Ta sprejemnik podpira datotečne sisteme
FAT12/16/32, VFAT in NTFS, vendar jih
nekatere naprave USB ne podpirajo.
Več informacij poiščite v navodilih za uporabo
posamezne naprave USB ali se obrnite na
proizvajalca.
Naprave USB ni mogoče povezati v vrata
USB ( ).
• Naprava USB je priključena narobe.
Priključite napravo USB v pravilni smeri.
Nepravilen prikaz.
• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani.
• Sprejemnik lahko prikaže naslednje
kode znakov:
– Velike črke (A–Z)
– Male črke (a–z)
– Številke (0–9)
– Simboli (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Drugi znaki morda ne bodo pravilno
prikazani.
iPod/iPhone
Naprave iPod/iPhone ni mogoče polniti.
• Preverite, ali je sprejemnik vklopljen.
• Preverite, ali je naprava iPod/iPhone
čvrsto povezana.
Naprave iPod/iPhone ni mogoče
upravljati.
• Preverite, ali je zaščitni ovitek naprave
iPod/iPhone odstranjen.
• Nekaj časa lahko traja, da se predvajanje
začne (odvisno od vsebine naprave
iPod/iPhone).
• Izklopite sprejemnik in odstranite napravo
iPod/iPhone. Sprejemnik znova vklopite
in povežite napravo iPod/iPhone.
• Uporabljate nepodprto vrsto naprave
iPod/iPhone. Podprte vrste naprav si
oglejte v razdelku »Made for iPod/iPhone«
(stran 54).
Glasnost zvonjenja naprave iPhone se ne
spreminja.
• Glasnost zvonjenja prilagodite
z upravljalnimi tipkami na napravi iPhone.
Omrežje
Povezave z omrežjem ni mogoče
vzpostaviti.
• Preverite delovanje omrežne povezave
(stran 44) in meni Network Settings
(stran 108).
• Preverite, ali so vrata, ki jih želite uporabiti
za povezavo sistema z omrežjem, aktivirana.
Strežnika ni mogoče najti.
• Strežnik poiščite z možnostjo
»Connection Server Settings« v meniju
Network Settings (stran 108).
• Preverite naslednje:
– Ali je usmerjevalnik vklopljen?
– Če je med sprejemnikom in
usmerjevalnikom druga naprava,
preverite, ali je ta vklopljena.
– Ali so vsi kabli pravilno in ustrezno
povezani?
– Ali nastavitve ustrezajo nastavitvam
usmerjevalnika (DHCP ali fiksni
naslov IP)?
• Pri uporabi računalnika preverite naslednje:
– Nastavitve vgrajenega požarnega zidu
za operacijski sistem računalnika.
– Nastavitve požarnega zidu za varnostno
programsko opremo. Če želite preveriti
nastavitve požarnega zidu za varnostno
programsko opremo, glejte razdelek
o pomoči varnostne programske
opreme.
• Registrirajte sprejemnik v strežniku.
Podrobnosti najdete v navodilih, ki so
priložena strežniku.
• Malce počakajte in nato znova poskusite
vzpostaviti povezavo s strežnikom.
se nadaljuje
139SI
Dodatne informacije
Predvajanje se začne šele čez nekaj časa.
• Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih.
– Na napravi USB je veliko map ali
datotek.
– Datotečna struktura je zelo zapletena.
– Pomnilnik je zelo velik.
– Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Zato priporočamo, da upoštevate
naslednje.
– Skupno število datoteki v mapi:
500 ali manj
Vsebine iz strežnika ni mogoče najti ali
predvajati.
• Na zaslonih »My Music«, »My Photo« in
»My Video« sprejemnik od vse vsebine
v strežniku prikazuje samo vsebino, ki jo
je mogoče predvajati s sprejemnikom in
ustreza smernicam DLNA.
• V strežniku je lahko vsebina, ki se ne
prikaže ali predvaja, čeprav je ta vsebina
določena v smernicah DLNA.
Z upravljalnikom »ES Remote« ali DLNA ni
mogoče dostopati do strežnika.
• Upravljalnik, ki ga želite uporabljati, mora
biti nastavljen na »Allow« v možnosti
»Renderer Access Control« (stran 108).
• Če nastavite možnost »Auto Access
Permission« na »On« v možnosti
»Renderer Options« (stran 108), je vsak
zaznan upravljalnik samodejno na voljo.
• Ali je omrežni upravljalnik naveden
v možnosti »Renderer Options« in je
nastavljen na »Allow«?
Če potrditveno polje ni potrjeno, potrdite
polje »Auto Access Permission«, in se
vrnite na osnovni meni. Nato enkrat
upravljajte sprejemnik z omrežnim
upravljalnikom in po potrebi počistite
izbiro polja »Auto Access Permission«.
• Če je omrežni upravljalnik računalniške
programske opreme, ali je programska
oprema pregledana s protivirusno
programsko opremo ali programsko
opremo požarnega zidu?
Dovolite komunikacijo UPnP med
programsko opremo in sprejemnikom.
Podrobnosti najdete v navodilih za
uporabo protivirusne programske opreme,
programske opreme požarnega zidu ali
programske opreme omrežnega
upravljalnika.
140SI
Internetne video vsebine
Kakovost slike/zvoka je slaba oziroma
pri nekaterih programih manjkajo
podrobnosti, zlasti pri hitrem predvajanju
ali temnih prizorih.
• Kakovost slike/zvoka je odvisna od
ponudnika internetnih vsebin.
• Kakovost slike/zvoke lahko izboljšate,
tako da spremenite hitrost povezave.
Podjetje Sony priporoča, da hitrost
povezave nastavite najmanj na 2,5 Mb/s
za video vsebine s standardno ločljivostjo
in 10 Mb/s za video vsebine z visoko
ločljivostjo.
• Nekatere video vsebine ne vključujejo
zvoka.
Slika je majhna.
• Pritisnite gumb V, da jo povečate.
Vsebine ni mogoče predvajati.
• Predvajanje nekaterih internetnih vsebin
zahteva predhodno registracijo prek
računalnika.
»BRAVIA« Sync (Control for HDMI)
Možnosti »Control for HDMI« ni mogoče
nastaviti na »On«.
• »Zone2 Out« v možnosti »HDMI Settings«
nastavite na »Off«.
Funkcija Control for HDMI ne deluje.
• Preverite povezavo HDMI
(strani 29, 31, 33, 34).
• Možnost »Control for HDMI« v meniju
HDMI Settings mora biti nastavljena
na »On«.
• Ko je možnost »Zone2 Out4 nastavljena
na »On«, funkcija Control for HDMI
ne deluje.
• Preverite, ali povezana oprema podpira
uporabo funkcije Control for HDMI.
• Preverite nastavitve nadzora za HDMI na
priključeni opremi. Več informacij poiščite
v navodilih za uporabo priključene opreme.
Ko želite uporabiti funkcijo za predvajanje
z enim dotikom, se vhodni signal ne
preklopi kot želite.
• Preverite, ali je možnost »Zone2 Out«
nastavljena na »Off«.
• Preverite dodelitev vhoda HDMI
(stran 80). Kadar dodelite več vhodnih
signalov enemu vhodnemu priključku
HDMI in v opremi, povezani s priključkom
HDMI, uporabljate funkcijo za predvajanje
z enim dotikom, se prednostno izbere
vhod, ki ste ga dodelili nazadnje.
Storitev Audio Return Channel (ARC)
ne deluje.
• Možnost »Control for HDMI« v meniju
HDMI Settings mora biti nastavljena
na »On«.
• Možnost INPUT MODE za »TV« mora
biti nastavljena na »AUTO« (stran 79).
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Daljinski upravljalnik usmerite
proti senzorju za signal daljinskega
upravljalnika na sprejemniku (stran 10).
• Odstranite vse predmete med daljinskim
upravljalnikom in sprejemnikom.
• Če je raven napolnjenosti baterij
v daljinskem upravljalniku nizka,
jih zamenjajte z novimi.
• Ko začnete uporabljati sprejemnik,
na daljinskem upravljalniku najprej
pritisnite gumb AMP. V nasprotnem
primeru morda ukazi, ki sledijo, ne bodo
namenjeni sprejemniku. Nato izberite
naprave, ki jih želite uporabiti, tako da
pritisnete enega od gumbov za izbiro
vhoda.
• Načina upravljanja sprejemnika in
daljinskega upravljalnika morata biti
enaka. Če sta načina upravljanja
sprejemnika in daljinskega upravljalnika
različna, sprejemnika ni mogoče upravljati
z daljinskim upravljalnikom (stran 85).
• Izbrati morate ustrezen vhod na
daljinskem upravljalniku.
• Če uporabljate programirano opremo, ki
je ne izdeluje Sony, daljinski upravljalnik
morda ne bo deloval pravilno (odvisno od
modela in proizvajalca opreme).
se nadaljuje
141SI
Dodatne informacije
• Če spremenite povezavo HDMI,
priključite oz. izključite napajalni kabel.
V primeru izpada elektrike ponovite
postopke iz razdelka »Priprava za uporabo
funkcije »BRAVIA« Sync« (stran 75).
• Če izberete »HDMI OUT B« ali »OFF«,
funkcija Control for HDMI ne bo
delovala pravilno.
• Če po izbiri gumba »HDMI OUT B« ali
»OFF« izberete »HDMI OUT A«, funkcija
Control for HDMI morda ne bo delovala
pravilno. Vzrok je v tem, da mora oprema,
ki je povezana s priključkom HDMI OUT
A prepoznati sprejemnik, ki je opremljen
s funkcijo nadzora za HDMI. Če funkcija
Control for HDMI ne deluje pravilno dalj
časa, upoštevajte postopek v razdelku
»Priprava za uporabo funkcije »BRAVIA«
Sync« (stran 75).
• Vrste in število naprav, ki jo je mogoče
upravljati s funkcijo »BRAVIA« Sync,
so omejene s standardom HDMI CEC,
kot je opisano spodaj:
– Snemalna oprema (snemalnik Blu-ray
Disc, snemalnik DVD-jev itd.): največ
tri naprave
– Oprema za predvajanje (predvajalnik
Blu-ray Disc, predvajalnik DVD-jev
itd.): največ tri naprave
– Oprema, povezana z radijskim
sprejemnikom: največ štiri naprave
(sprejemnik eno od njih uporablja
za delovanje GUI)
– Zvočni sistem (sprejemnik AV): največ
ena naprava
Gumb RM SET UP utripa in nastavitev
Macro Play (stran 125) ni mogoča ali
daljinski upravljalnik ne sprejema kode
daljinskega upravljalnika (stran 127)
• Če gumb RM SET UP petkrat zasveti,
zamenjajte baterije.
Če težava ni opisana zgoraj in se ne odpravi,
če malo počakate, izvedite enega od spodnjih
postopkov.
• Pritisnite gumb ?/1 na daljinskem
upravljalniku, da vklopite in izklopite
sprejemnik.
• Držite gumb ?/1 na sprejemniku dokler
lučka nad gumbom ne začne utripati
zeleno, da znova zaženete sprejemnik.
Sporočila o napaki
Prek sporočila lahko preverite stanje
sprejemnika. Navodila za odpravljanje težave
so opisana v nadaljevanju. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
PROTECTOR
Sprejemnik je pokrit in prehod zraka
skozi prezračevalne odprtine je oviran.
Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Odstranite predmet,
ki pokriva zgornjo ploščo sprejemnika,
in sprejemnik znova vklopite.
SPEAKER SHORTED
Zvočnikom se dovaja neenakomeren
tok zaradi kratkega stika v priključkih
zvočnikov. Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Če se varnostna naprava
na sprejemniku aktivira zaradi kratkega
stika, izklopite sprejemnik. Preverite
povezavo zvočnikov in sprejemnik
znova vklopite.
142SI
FAN STOPPED
Prepričajte se, da prehod zraka skozi
prezračevalne odprtine na vrhu sprejemnika
ni oviran.
Na zaslonu televizorja se prikaže
sporočilo »A new software version is
available. Please go to the »Setup« section
of the menu and select »Network Update«
to perform the update.«.
Več o posodobitvi programske opreme
sprejemnika na novo različico preberite
v razdelku »Network Update« (stran 112).
Video cannot be output from this jack.
• Če uporabljate sprejemnik v glavnem
področju, povežite sprejemnik
s televizorjem prek kabla HDMI.
• Če sprejemnik povežete s televizorjem
prek video kabla, nastavite možnost
»Playback Resolution« na »480i/576i«.
(stran 104).
• Če sprejemnik povežete s televizorjem
prek komponentnega kabla, nastavite
možnost »Playback Resolution« na
parameter, ki ustreza televizorju
(stran 104).
Seznam sporočil po opravljenih meritvah v postopku Auto Calibration
Zaslon
Razlaga
Povezane so slušalke. Odstranite jih in znova izvedite samodejno kalibracijo.
Code 31
Možnost SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) je nastavljena na OFF. Nastavite drugo nastavitev
zvočnikov in znova zaženite merjenje.
Code 32
Zaznavanje zvočnikov ni uspelo. Preverite, ali je vtič mikrofona za določitev optimalne
postavitve do konca vstavljen v priključek AUTO CAL MIC, in znova zaženite funkcijo
Auto Calibration.
Code 33
• Sprednja zvočnika nista priključena ali pa je priključen samo en sprednji zvočnik.
• Mikrofon za določitev optimalne postavitve ni priključen. Preverite, ali je vtič mikrofona
za določitev optimalne postavitve do konca vstavljen v priključek AUTO CAL MIC,
in znova zaženite funkcijo Auto Calibration.
• Levi ali desni prostorski zvočnik ni priključen.
• Zadnja prostorska zvočnika sta priključena, čeprav prostorskih zvočnikov ni treba
priključiti. Priključite prostorska zvočnika v priključka SURROUND.
• Zadnji prostorski zvočnik je priključen le v priključke SURROUND BACK (ZONE 2) R.
Če nameravate uporabljati samo en zadnji prostorski zvočnik, ga priključite v priključke
SURROUND BACK (ZONE 2) L.
• Priključen je le en sprednji dvignjeni zvočnik. Sprednji dvignjeni zvočnik priključite
v oba priključka FRONT HIGH.
• Sprednja dvignjena zvočnika sta priključena, prostorska zvočnika pa nista priključena.
Priključite prostorska zvočnika v priključka SURROUND.
Code 34
Zvočnika nista nastavljena v pravi položaj. Zvočnika ali mikrofon za določitev optimalne
postavitve na desni ali levi, je lahko nastavljen napačno. Preberite razdelek »1: Namestitev
zvočnikov« (stran 25) in preverite položaj zvočnikov.
Warning 40
Pri umerjanju je bila zaznana visoka raven hrupa. Rezultati bodo morda boljši, če poskusite
postopek izvesti v tišjem okolju.
Warning 41
Warning 42
Mikrofon zaznava premočen zvočni signal.
• Razdalja med zvočnikom in mikrofonom je morda premajhna.
Znova zaženite merjenje, ko povečate razdaljo med zvočnikom in mikrofonom.
• Kadar uporabljate sprejemnik kot predojačevalnik, se lahko prikaže katero koli sporočilo,
kar je odvisno od povezanega ojačevalnika moči. Kljub temu pa lahko brez sprememb
sprejemnik uporabljate brez težav še naprej.
Warning 43
Oddaljenosti in položaja globokotonca ni mogoče zaznati. Ali pa kota položaja zvočnika ni
mogoče zaznati. Razlog je morda hrup. Poskusite izvesti postopek merjenja v tišjem okolju.
Warning 44
Postopek umerjanja je zaključen. Kljub temu zvočniki niso v pravem položaju drug proti
drugemu. Preberite razdelek »1: Namestitev zvočnikov« (stran 25) in preverite položaj
zvočnikov.
NO WARNING Opozorilna sporočila niso prikazana.
143SI
Dodatne informacije
Code 30
Brisanje pomnilnika
Tehnični podatki
Odseki s priporočili
Ojačevalnik
Izbrisati želim
Glejte
Vse shranjene nastavitve
strani 88
Pomnilnik večfunkcijskega
daljinskega upravljalnika
strani 128
Brisanje pomnilnika preprostega
daljinskega upravljalnika
Po odstranitvi baterij, daljinskega
upravljalnika nekaj minut ne uporabljajte.
Vnovični zagon sprejemnika
Če gumbi na sprejemniku ali daljinskem
upravljalniku ne delujejo zaradi okvare
sprejemnika, znova zaženite sprejemnik.
Gumb ?/1 držite pritisnjen 10 sekund.
Ko lučka nad gumbom ?/1 utripa zeleno,
se vnovični zagon začne.
Več o informacijah za podporo
Najnovejše informacije o sprejemniku so
na voljo na spodnjem spletnem mestu.
http://support.sony-europe.com/
IZHODNA MOČ1) 2)
Nazivna izhodna moč pri stereo načinu
(8 ohmov 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
120 W + 120 W
Referenčna izhodna moč pri stereo načinu
(4 ohmov 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15 %):
120 W + 120 W
Referenčna izhodna moč
(8 ohmov 1 kHz,
THD 0,7 %)
FRONT:
130 W + 130 W
FRONT HIGH:
130 W + 130 W
CENTER: 130 W
SURROUND:
130 W + 130 W
SURROUND BACK:
130 W + 130 W
Referenčna izhodna moč
(4 ohmi 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT:
120 W + 120 W
FRONT HIGH:
120 W + 120 W
CENTER: 120 W
SURROUND:
120 W + 120 W
SURROUND BACK:
120 W + 120 W
1)
2)
Izmerjeno pod temi pogoji:
Napajanje: 230 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Odvisno od nastavitev zvočnega polja in vira se
zvok morda ne bo predvajal.
Frekvenčni odziv3)
PHONO
Ekvalizacijska krivulja
RIAA ± 1,0 dB
(20 Hz – 20 kHz)
MULTI CHANNEL
10 Hz – 100 kHz
INPUT, SA-CD/CD,
± 3 dB
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD, SAT/
CATV, GAME
144SI
Vhodni (analogni) signali
Občutljivost: 2,5 mV
Impedanca:
50 kiloohmov
S/N3): 90 dB
(A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD, SAT/
CATV, GAME
Občutljivost: 150 mV
Impedanca:
50 kiloohmov
S/N3): 105 dB
(A, 20 kHz LPF.
500 mV)
3)
Video
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmov
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
80 MHz HD
(Pass Through)
Pri uporabi možnosti »A.Direct«.
Vhodni (digitalni) signali
IN 1 (DVD), IN 2
(VIDEO 1), IN 3 (SACD/CD) (koaksialni)
Impedanca: 75 ohmov
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
IN 1 (GAME), IN 2
S/N: 96 dB
(SAT/CATV), IN 3 (TV) (A, 20 kHz LPF)
(optični)
Izhodi
MD/TAPE, VIDEO 1,
ZONE 2, ZONE 3
(AUDIO OUT)
Napetost: 150 mV
Impedanca: 1 kiloohm
FRONT L/R, CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
Napetost: 2 V
Impedanca: 1 kiloohm
Radio FM
Frekvenčni pas
87,5 – 108,0 MHz
Antena
Žična antena FM
Antenski priključki 75 ohmov, neuravnovešeni
Radio AM
Intervali
Frekvenčni pas
Antena
Koraki po 9 kHz
531 – 1.710 kHz
Antena zanke
se nadaljuje
145SI
Dodatne informacije
PHONO
HDMI Video
Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI)
3D
Format
2D
Združitev slik
Slika-ob-sliki
(polovično)
Slika-nad-sliko
(zgoraj-in-spodaj)
4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
146SI
Splošno
Napajanje
Dodatne informacije
230 V pri izmeničnem
toku, 50/60 Hz
500 W
Poraba energije
Poraba energije (v načinu pripravljenosti)
0,5 W (Kadar so možnosti
»Control for HDMI«
(stran 106), »Pass
Through« (stran 106),
»Network Standby«
(stran 108) in »RS232C
Control« (stran 112)
nastavljene na »Off« in je
napajanje za področje 2/
področje 3 izklopljeno.)
Mere
430 mm × 187,5 mm ×
420 mm
(širina/višina/globina)
vključno z izbočenimi deli
in upravljalnimi tipkami
Teža (pribl.)
17,8 kg
Priložena dodatna oprema
Navodila za uporabo (ta priročnik)
Kratka navodila za namestitev (1)
Mikrofon za določitev optimalne postavitve
ECM-AC1 (1)
Žična antena FM (1)
Antena zanke AM (1)
Napajalni kabel (1)
Večfunkcijski daljinski upravljalnik (1)
Preprost daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R6 (AA) (4)
Orodje za povezavo kablov zvočnikov (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
147SI
Stvarno kazalo
Številke
D
12V Trigger 111
2ch Analog Direct 61
2ch Stereo (način) 61
3D Output Settings 105
5.1-kanalni 25
7.1-kanalni 25
9.1-kanalni 25
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 92
Daljinski upravljalnik 16–20, 46, 120–129
Decode Priority 100
Digital Legato Linear (D.L.L.) 98
Direct Tuning 58
Distance Unit 98
DLNA 55
Dual Mono 99
Dvokanalno 61
Dynamic Range Compressor 99
A
A.F.D. (način) 62
A/V Sync 100
AM 57
Antena 42
Audio Input Assign 80, 107
Audio Out 105
Audio Return Channel (ARC) 77, 79
Audio Settings 98
Auto Calibration 92
Auto Calibration Setup 93
Auto Standby 111
Auto Tuning 58
Automatic Phase Matching 94
B
Berlin Philharmonic Hall 64
Brisanje
daljinski upravljalnik 128
sprejemnik 88
C
Calibration Type 93
Center Analog Down Mix 98
Center Speaker Lift Up 95
Concertgebouw Amsterdam 64, 65
Connection Server Settings 108
Control for HDMI 106
Crossover Frequency 96
148SI
E
Easy Automation 83
Easy Setup 46, 92
Equalizer 66, 99
ES Remote 83
External Control 108
F
Fast View 107
Favorites 50
Film 62
FM 57
FM Mode 58
Front Reference Type 93
G
Gramofon 43
GUI (grafični uporabniški vmesnik) 29, 49
H
H.A.T.S. 106
HD-D.C.S. 62
HD-D.C.S. (vrsta učinka) 63
HDMI Settings 105
N
Initialize Personal Information 112
Input Edit 107
INPUT MODE 79
Input Settings 107
Internet Services Settings 109
Internet Settings 108
Internet Video Parental Control 109
Internet Video Unrated 109
Internetne video vsebine 56
Internetne vsebine 56
IP Content Noise Reduction 57
iPod/iPhone 53
Iskanje 58, 59
Izbira prizora 77
Izklop napajanja sistema 76
Izklop zvoka 51
Izklopni časovnik 85
Name In 94
Name Input 59
Napajalni kabel 45
Nastavitve 89
Nastavitveni meni 89
Neo:X (Cinema) 62
Neo:X (Game) 64
Neo:X (Music) 64
Network Settings 108
Network Standby 108
Network Update 112
Nizki toni 66
J
Jazz Club 64
K
Kabelski sprejemnik 34
L
L.F.E. (Low Frequency Effect) 13
Language 111
Large 96
LFE Time Alignment 99
Line Out 71, 110
Listen 51
Live Concert 64
M
MASTER VOLUME 11, 51
Meni 49, 89
Movie Height 62
Music 64
Musikverein Vienna 64, 65
Dodatne informacije
I
P
Parental Control Area Code 109
Parental Control Password 109
Pass Through 78, 106
Phase Audio 97
Phase Noise 97
PHONES 11
Playback Resolution 104
PlayStation 3 33
PLII (Movie) 62
PLII (Music) 64
PLIIz Height 62, 64, 65
PLIIx (Movie) 62
PLIIx (Music) 64
Ponastavitev
daljinski upravljalnik 128
sprejemnik 88
Portable Audio 64
Position 93
Povezava z dvojno ojačitvijo 87
Povezave
antena 42
omrežje 44
video oprema 31
zaslon 29
zvočna oprema 38
zvočniki 27
Prednastavljene postaje 59
Predvajalnik Blu-ray Disc 31
Predvajalnik CD-jev 38
Predvajalnik DVD-jev 31
Predvajalnik kaset 43
Predvajalnik MD 43
se nadaljuje
149SI
Predvajalnik Super Audio CD 38
Predvajanje z enim dotikom 76
Pretvorba v višjo ločljivost 22
Priključek U SIGNAL GND 43
Priključki VIDEO 2 IN 36
Priority 106
PROTECTOR 142
R
Računalnik 41, 52
Renderer Access Control 108
Renderer Options 108
Resolution 101
RS232C Control 112
S
Satelitski sprejemnik 34
Screen Format 105
Settings Lock 111
Sistemske nastavitve 111
Small 96
Snemanje 85
Software License 112
Software Update Notification 112
Sound Effects 61
Sound Field 100
Sound Optimizer 66, 98
Speaker Connection 94
Speaker impedance 47, 98
Speaker Pair Match 93
Speaker pattern 94
Speaker Relocation 95
Speaker Settings 92
Speaker Setup 96
SPEAKER SHORTED 142
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 10, 47
Sporočila
Auto Calibration 143
napaka 142
Sports 64
Spreminjanje zaslonskega prikaza 119
Srednji 66
Stadium 64
Strežnik
priprava 49
Subwoofer Level 105
Subwoofer Low Pass Filter 100
150SI
Subwoofer Muting 99
Surround Back Assign 94
Surround Speaker Position 95
System Audio Control 76
System Information 112
SYSTEM STANDBY 121
T
Test Tone 97
TONE 11, 88
TV Type 105
U
Upravljanje domačega kina 77
USB 52
User Reference Edit 93
V
Večpodročno 68
Video Input Assign 80, 107
Video Settings 101
Videokamera 36
Videorekorder 35
Virtual Front High 94
Visoki toni 66
Vocal Height 64
Vrsta učinka 63
W
WALKMAN 52
Watch 51
Z
Zaslon 12, 114
Zone Control 110
Zone Resolution 103
Zone Settings 110
Zone Setup 110
Zone2 Out 106
Zvočno polje 61
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising