Sony | STR-DH730 | Sony STR-DH730 STRDH730 7.1-kanalni sprejemnik AV Navodila za uporabo

4-408-151-11(2) (SI)
Več kanalni
sprejemnik AV
Navodila za uporabo
STR-DH830/STR-DH730
Za uporabnike v Združenih državah
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja,
na primer prižganih sveč.
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na zadnji
strani enote. Obe številki vnesite v spodnji prostor.
Številki imejte vedno pri sebi, ko stopite v stik
s prodajalcem izdelkov Sony v zvezi s tem izdelkom.
Številka modela _______________________________________________
Serijska številka ______________________________________________
Ta simbol opozarja uporabnika na
prisotnost neizolirane »nevarne
napetosti« v ohišju izdelka, ki lahko
tako visoka, da predstavlja
nevarnost električnega udara.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Ta simbol opozarja uporabnika na
pomembna navodila za delovanje in
vzdrževanje (servisiranje), ki jih
dobite v dokumentaciji, priloženi
napravi.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj
izvlecite glavni napajalni priključek iz
električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni
svetlobi, ognju ipd.
Če je enota priključena v električno vtičnico, je
povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti, ker
si lahko poškodujete sluh.
Ta simbol opozarja uporabnika,
da lahko nekatere površine
naprave med običajnim
delovanjem postanejo vroče.
2SI
Pomembna varnostna opozorila
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Preberite ta navodila.
Navodila shranite.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
Čistite samo s suho krpo.
Poskrbite, da pretok zraka skozi prezračevalne
reže ne bo oviran. Napravo namestite v skladu
z navodili proizvajalca.
8) Naprave ne nameščajte v bližino toplotnih virov,
na primer radiatorjev, grelnikov, štedilnikov ali
drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki
oddajajo toploto.
9) Nikoli ne onesposobite varnostne funkcije
polariziranega ali ozemljitvenega vtikača.
Polariziran vtikač ima dva vtiča – eden je širši od
drugega. Ozemljitveni vtikač ima dva vtiča in
tretji ozemljitveni vtič. Široki vtič ali tretji vtič je
namenjen zagotavljanju varnosti. Če priloženi
vtikač ne ustreza vaši vtičnici, se glede zamenjave
zastarele vtičnice posvetujte z električarjem.
10) Napajalni kabel zaščitite, da ga ne pohodite ali
preščipnete – še posebno pazite na vtikače,
dodatne vtičnice in točke izstopa iz naprave.
11) Uporabljajte samo priključke in dodatno
opremo, ki jo določi proizvajalec.
12) Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom,
trinožnim stojalom, nosilcem ali mizo, ki jo
določi proizvajalec oz. je priložena napravi. Pri
premikanju vozička z napravo bodite previdni,
da se voziček ne prevrne in ne pride do poškodb.
13) Odklopite napravo med nevihto ali, če je dalj časa
ne boste uporabljali.
14) Vsa popravila naj izvaja usposobljen serviser.
Popravilo je potrebno, če se naprava na kakršen
koli način poškoduje – če pride do poškodb
napajalnega kabla ali vtikača, razlitja tekočine po
izdelku, tujkov v izdelku, izpostavljenosti dežju
ali vlagi oziroma če izdelek ne deluje pravilno ali
je padel na tla.
Naslednja izjava Zvezne komisije
za komunikacije (FCC) velja samo
za različico tega modela, ki je
proizvedena za prodajo v ZDA.
Druge različice morda niso v skladu
s tehničnimi predpisi FCC.
OPOMBA:
Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu
z mejnimi vrednostmi za digitalno napravo
razreda B, kot to določa 15. del pravil komisije FCC.
Te mejne vrednosti določajo primerno zaščito
pred škodljivimi motnjami pri namestitvah
v stanovanjskih objektih. Ta oprema proizvaja,
uporablja in oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni
pravilno nameščena in se ne uporablja v skladu
z navodili, lahko pride do škodljivih motenj
radijskega valovanja. Kljub temu ni mogoče
zagotoviti, da na posamezni lokaciji ne bo prišlo
do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje
v radijskem ali televizijskem sprejemu – to lahko
ugotovite tako, da opremo vklopite in izklopite –
priporočamo, da poskusite motnje odpraviti
z naslednjimi ukrepi:
– Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
– Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
– Priključite opremo v vtičnico, ki je v drugem
tokokrogu kot tista, v katero je priključen
sprejemnik.
– Posvetujte se s prodajalcem ali strokovnjakom
za radiotelevizijsko tehnologijo.
POZOR
Spremembe, ki niso izrecno odobrene v tem
priročniku, lahko izničijo uporabnikova pooblastila
za uporabo te opreme.
Zmanjšajte nevarnost električnega udara, tako da
kabel zvočnika povežete z napravo in zvočniki
v skladu z naslednjimi navodili.
1) Odklopite napajalni kabel iz napajanja.
2) Odstranite 10–15 mm izolacije kabla zvočnika.
3) Povežite kabel zvočnika z napravo in zvočniki ter
pazite, da se z roko ne dotaknete jedra kabla
zvočnika. Prav tako odklopite napajalni kabel iz
napajanja, preden odstranite kabel zvočnika
iz naprave in zvočnikov.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni,
da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo
izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi
jih lahko povzročila nepravilna odstranitev
tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca,
pri katerem ste kupili izdelek.
se nadaljuje
3SI
Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni,
da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več
kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k
preprečevanju morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo,
tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Proizvajalec tega izdelka je podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Pooblaščeni predstavnik za
elektromagnetno združljivost in varnost izdelka je
družba Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru
vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove,
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Za uporabnike v Avstraliji
Odstranjevanje izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države
članice EU in druge evropske
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
4SI
O tem priročniku
• Navodila v tem priročniku veljajo za modela
STR-DH730 in STR-DH830. Številka modela je na
spodnjem desnem kotu sprednje plošče. Slike,
uporabljene v tem priročniku, se nanašajo na
model v ZDA in se lahko razlikujejo od vašega
modela. Morebitne razlike med modeli so
v priročniku označene kot »samo za
evropski model«.
• V teh navodilih priročnika je opisano upravljanje
sprejemnika s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Uporabite lahko tudi navadne ali
vrtljive gumbe na sprejemniku, če so poimenovani
enako ali podobno kot gumbi na daljinskem
upravljalniku.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi Dolby* Digital,
Pro Logic Surround in DTS** Digital Surround
System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic in
simbol DD so blagovne znamke podjetja
Dolby Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo patenti
v ZDA s številkami: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 ter drugi patenti, ki so bili
izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih
državah. DTS-HD, povezani simbol in DTS-HD
skupaj s simbolom so zaščitene blagovne znamke
ter DTS-HD Master Audio je blagovna znamka
podjetja DTS, Inc. V izdelku je programska
oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Ta sprejemnik uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logotip HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing
LLC v ZDA in drugih državah.
Logotipa x.v.Color (x.v.Colour) in x.v.Color
(x.v.Colour) sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
BRAVIA je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
PlayStation je zaščitena blagovna znamka podjetja
Sony Computer Entertainment Inc.
Vrsto pisave (Shin Go R), nameščene v tem
sprejemniku, je izdelalo podjetje MORISAWA &
COMPANY LTD. Ta imena so blagovne znamke
podjetja MORISAWA & COMPANY LTD.,
avtorske pravice za to pisavo pa so last istega
podjetja.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch
so blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene
v ZDA in drugih državah.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne
znamke so last svojih lastnikov. Oznaki ™ in ®
v tem priročniku nista posebej navedeni.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi
za delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi. Uporaba tega pripomočka
z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
WALKMAN je zaščitena blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
MICROVAULT je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet
nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja
Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije
zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih licenc
podjetja Microsoft.
5SI
Kazalo vsebine
O tem priročniku............................................... 4
Priložena dodatna oprema ............................... 7
Opis in lokacija delov........................................ 9
Uvod.................................................................. 17
Priključki
1: Namestitev zvočnikov................................. 18
2: Priključitev zvočnikov ................................ 20
3: Priključitev televizorja ................................ 22
4a: Priključitev video opreme ........................ 23
4b: Priključitev zvočne opreme...................... 30
5: Priključitev anten ........................................ 31
6: Priključitev napajalnega kabla ................... 31
Priprava sprejemnika
Inicializacija sprejemnika............................... 32
Nastavitev zvočnikov ...................................... 32
Uporaba funkcije AUTO
CALIBRATION ......................................... 33
Navodila za prikaz na zaslonu ....................... 38
Osnovne funkcije
Predvajanje opreme z vhodnim virom ......... 40
Predvajanje naprave iPhone ali iPod............. 42
Predvajanje naprave USB ............................... 45
Snemanje z uporabo sprejemnika ................. 47
Funkcije radijskega
sprejemnika
Poslušanje radia FM/AM................................ 48
Prednastavitev radijskih postaj FM/AM
(Preset Tuning)........................................... 49
Sprejemanje signalov RDS.............................. 50
(samo pri modelih za Evropo,
Avstralijo in Tajvan)
6SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja..................................51
Uporaba funkcije za napredno samodejno
nastavitev glasnosti ....................................55
Ponastavljanje zvočnih polj na privzete
nastavitve.....................................................55
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync?...................................56
Priprava za funkcijo »BRAVIA« Sync ...........56
Oprema za predvajanje z delovanjem
na en dotik (predvajanje z enim
dotikom)......................................................57
Predvajanje zvoka televizorja prek
zvočnikov, ki so priključeni
v sprejemnik (sistemski
nadzor zvoka) .............................................58
Izklop sprejemnika prek televizorja
(izklop napajanja sistema).........................58
Uživanje v optimalnem zvočnem polju
za izbrani prizor (izbira prizora) ..............59
Ostale funkcije
Preklapljanje med digitalnim in analognim
zvokom (INPUT MODE) .........................59
Uporaba zvoka ali slik iz drugih vhodov
(Input Assign).............................................60
Prilagajanje nastavitev
Uporaba menija Settings.................................62
Meni Speaker Settings .....................................63
Meni Surround Settings ..................................65
Meni EQ Settings .............................................66
Meni Audio Settings........................................66
Meni HDMI Settings.......................................67
Meni System Settings ......................................67
Uporaba brez povezovanja
s televizorjem ..............................................68
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Priložena dodatna oprema
Vnovična dodelitev gumba
za izbiro vhoda ........................................... 72
Ponastavitev gumbov za izbiro vhoda .......... 73
•
•
•
•
Navodila za uporabo (ta priročnik)
Kratka navodila za namestitev (1)
Seznam menijev GUI (1)
Žična antena FM (1)
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi ........................................ 74
Odpravljanje težav........................................... 75
Tehnični podatki ............................................. 82
Indeks................................................................ 84
• Antena zanke AM (1)
• Daljinski upravljalnik (1)
– RM-AAU106 (samo pri modelih za ZDA,
Kanado in Mehiko)
– RM-AAU107 (pri drugih modelih)
• Bateriji R6 (velikosti AA) (2)
• Mikrofon za določitev optimalne postavitve
(ECM-AC2) (1)
7SI
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
Vstavite priloženi bateriji R6 (AA) v daljinski
upravljalnik, tako da sta pola baterij 3 in #
poravnana z oznakami v prostoru za baterije.
Opombe
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem ali
vlažnem mestu.
• Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
• Manganovih baterij ne mešajte z baterijami
drugih vrst.
• Tipala za signal daljinskega upravljalnika ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
svetlobnim napravam. To bi lahko povzročilo
okvaro.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da
preprečite razlitje baterij in korozijo.
• Ko zamenjate baterije v daljinskem upravljalniku
ali jih iz njega odstranite, se gumbi daljinskega
upravljalnika morda ponastavijo na privzete
nastavitve. Če se to zgodi, znova razporedite
gumbe za izbiro vnosa (stran 72).
• Ko sprejemnika ni mogoče več upravljati
z daljinskim upravljalnikom, vstavite nove baterije.
8SI
Opis in lokacija delov
Sprednja plošča
1
2
ql qk
3 4
qj
5
6
qh
qg qf
7
8
qd qs qa
9
q;
A ?/1 (vklop/način pripravljenosti)
(stran 32, 49, 55)
F Senzor daljinskega upravljalnika
Sprejema signal daljinskega upravljalnika.
B TONE, TONE MODE (stran 66)
Z gumbom TONE MODE izberete možnost
BASS ali TREBLE, z obračanjem gumba TONE
pa prilagodite raven.
G INPUT SELECTOR (stran 41, 47, 59)
C NIGHT MODE
S tem načinom podoživite izkušnjo kina pri
majhni glasnosti.
Če gledate film pozno ponoči, boste pogovor
slišali razločno tudi pri majhni glasnosti.
To funkcijo lahko uporabljate tudi z drugimi
zvočnimi polji.
Če želite to funkcijo izklopiti, znova
pritisnite gumb.
Opomba
Ta funkcija ne deluje, izbrana možnost
»A. DIRECT«.
J Vtičnice VIDEO 2 IN (stran 28)
Namigi
• Funkcijo nočnega načina lahko nastavite na
»ON« in »OFF« tudi v meniju zvočnih
nastavitev, tako da izberete nočni način.
• Če ste vklopili način NIGHT MODE, se ravni
visokih in nizkih tonov ter učinkov povečajo,
»D. RANGE« pa je samodejno nastavljen na
»COMP. MAX«.
H INPUT MODE (stran 59)
I MASTER VOLUME (stran 40)
K Priključka za iPod ali iPhone (stran 27)
Z njima povežete vrata USB
in video vtičnico
v zvočni/video izhod naprave iPod ali iPhone.
L
Vrata USB (stran 30)
M Priključek AUTO CAL MIC (stran 34)
N DISPLAY (stran 72)
O DIMMER
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona s tremi
stopnjami.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.),
MUSIC (stran 51, 53)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Pritisnite in upravljajte radijski sprejemnik
(FM/AM).
Obračanje gumba TUNING omogoča iskanje
radijskih postaj.
D AUTO VOL (stran 55)
R SPEAKERS (stran 21)
E Zaslon (stran 10)
S Priključek PHONES (stran 76)
9SI
Indikatorji na zaslonu
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS -ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z TrueHD
SLEEP
D + EX
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Indikatorji kanalov pri predvajanju
Črke (L, C, R itd.) označujejo kanale, ki se
uporabljajo pri predvajanju. Okvirji črk se
razlikujejo glede na nastavitve zvočnikov in
prikazujejo način pretvarjanja izvornega zvoka.
Sprednji dvignjeni levi
Sprednji dvignjeni desni
Sprednji levi
Sprednji desni
Osrednji (mono)
Prostorski levi
Prostorski desni
Prostorski (mono ali
prostorska oprema, ki jo
zagotavlja obdelava
Pro Logic)
Zadnji prostorski levi
Zadnji prostorski desni
Zadnji prostorski (zadnja
prostorska oprema, ki
jo zagotavlja 6.1-kanalno
dekodiranje)
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Primer:
Vzorec postavitve zvočnikov: 3/0.1
Format zapisovanja: 3/2.1
Zvočno polje: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Zasveti, če se izhodni zvočni signal prenaša prek
vtičnice SUBWOOFER.
C LFE
Zasveti, če vsebina predvajanega diska vključuje
kanal LFE (nizkofrekvenčni učinek), pri čemer
se dejansko poustvari signal kanala LFE.
10SI
qs
qa
0
D Indikator vhodnega vira
Sveti trenutni vhodni vir.
HDMI
– Način INPUT MODE je nastavljen na
»AUTO« in sprejemnik prepozna opremo,
priključeno prek vtičnice HDMI IN
(stran 23, 59).
– Vhod televizorja je zaznal zvočne signale
povratnega kanala (signali ARC).
COAX
Način INPUT MODE je nastavljen na »AUTO«
ali »COAX« in ko je izvorni signal digitalni
signal, ki prihaja prek vtičnice COAXIAL
(stran 25, 59).
OPT
Način INPUT MODE je nastavljen na »AUTO«
ali »OPT« in ko je izvorni signal digitalni
signal, ki prihaja prek vtičnice »OPTICAL«
(stran 22, 25, 26, 59).
E Indikator DTS(-ES)
Pri dekodiranju posameznih signalov v obliki
DTS zasveti ustrezni indikator.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
Opomba
Pri predvajanju diska v obliki DTS zagotovite, da
ste dokončali digitalne povezave in da INPUT
MODE ni nastavljen na »ANALOG« (stran 59)
ali možnost »A. DIRECT« ni izbrana.
F NEO:6
Zasveti, ko je vklopljen dekoder DTS Neo:6
Cinema/Music (stran 52, 53).
G Indikator Dolby Pro Logic
Pri obdelavi Dolby Pro Logic zasveti ustrezni
indikator. Ta tehnologija dekodiranja
prostorskega zvoka omogoča okrepitev
vhodnih signalov.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
M Indikator DTS-HD
Pri dekodiranju posameznih signalov v obliki
DTS-HD zasveti ustrezni indikator.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Opomba
Ti indikatorji morda ne bodo zasvetili, odvisno
od nastavljenega vzorca postavitve zvočnikov.
H Indikator Dolby Digital Surround
Pri dekodiranju posameznih signalov oblike
Dolby Digital zasveti ustrezni indikator.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Opomba
Pri predvajanju diska v obliki Dolby Digital
zagotovite, da ste dokončali digitalne povezave
in da INPUT MODE ni nastavljen na
»ANALOG« (stran 59) ali možnost
»A. DIRECT« ni izbrana.
I SLEEP
Zasveti, če je vključena funkcija izklopnega
časovnika (stran 14).
J D.RANGE
Zasveti, če je vključena funkcija stiskanja
dinamičnega razpona (stran 65).
K Indikatorji iskanja postaj
Zasvetijo, ko sprejemnik išče radijsko postajo.
ST
Stereo oddajanje
RDS (samo pri modelih v Evropi, Avstraliji in
Tajvanu)
Nastavljena je postaja, ki omogoča uporabo
storitev RDS.
Številka vnaprej nastavljene postaje (odvisna
je od vnaprej nastavljene postaje, ki jo izberete)
L LPCM
Zasveti, če sprejemnik izvaja postopek
dekodiranja linearnih signalov PCM.
11SI
Zadnja plošča
1
1, 2
32
1
A Zvočni signal
Vtičnici DIGITAL INPUT/OUTPUT (stran 22, 25,
26, 27, 28)
4
B Video signal*
Kakovost slike je odvisna od vrste vtičnice.
Vtičnici DIGITAL INPUT/OUTPUT
(stran 22, 25, 26, 27, 28)
HDMI IN/OUT
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
Vtičnici COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (stran 22, 25, 26)
COAXIAL IN
Vtičnici ANALOG INPUT/OUTPUT (stran 20, 22,
25, 26, 28, 30)
White (L)
AUDIO IN/OUT
Red (R)
Black
Green
(Y)
Blue
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT
Red
(PR)
Visokoka
kovostna
slika
Vtičnici COMPOSITE VIDEO
INPUT/OUTPUT (stran 22, 26, 28)
AUDIO OUT
Rumena VIDEO IN/OUT
C Razdelek ANTENNA
Vtičnica FM ANTENNA (stran 31)
Priključki AM ANTENNA (stran 31)
12SI
D Razdelek SPEAKERS (stran 20)
* Za prikaz slike izbranega vira je treba televizor
povezati z vtičnico HDMI TV OUT ali MONITOR
OUT (stran 22).
Daljinski upravljalnik
Ta sprejemnik in drugo opremo lahko
upravljate s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Z daljinskim upravljalnikom
lahko upravljate zvočno in video opremo
Sony. Gumb za izbiro vhoda lahko znova
dodelite tako, da se ujema z opremo,
priključeno v sprejemnik (stran 72).
• RM-AAU106 (samo pri modelih za ZDA,
Kanado in Mehiko)
• RM-AAU107 (pri drugih modelih)
wh
1
wg
2
3
wf
wd
ws
wa
4
5
6
7
8
w;
9
0
ql
qa
qs
qd
qk
qf
qj
qh
qg
se nadaljuje
13SI
Uporaba rožnatih gumbov
Pridržite gumb SHIFT (O) in nato pritisnite
rožnati gumb, ki ga želite uporabiti.
Primer: Pridržite gumb SHIFT (O) in nato
pritisnite gumb ENT/MEM (C).
I GUI MODE
Omogoča prikaz menija GUI na zaslonu
televizorja.
J
, V/v/B/b
Pritisnite V/v/B /b, da izberete nastavitve, in
nato še
, da vnesete ali potrdite izbiro.
K TOOLS/OPTIONS
Omogoča prikaz in izbiro elementov v menijih
z možnostmi.
2
Pritisnite
ENT/MEM
L MENU/HOME
Pritisnite AMP (Y) in nato še MENU/HOME,
da prikažete meni, v katerem so možnosti za
upravljanje sprejemnika.
M TUNING +/–
Omogoča iskanje postaj.
1
Pridržite
SHIFT
PRESET +/–
S tem gumbom izbirate med vnaprej
nastavljenimi postajami.
D.TUNING
Omogoča preklop v način za neposredno
iskanje.
N SOUND FIELD +**/–
Omogoča izbiro zvočnega polja .
Upravljanje sprejemnika
B ?/1* (vklop/način pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite sprejemnik ali ga
preklopite v način pripravljenosti.
Varčevanje z energijo v načinu
pripravljenosti
Če je funkcija »Ctrl for HDMI« nastavljena
na »OFF« (stran 67).
C Gumbi za izbiro vhoda**
Z njimi izbirate opremo, ki jo želite uporabljati.
Ko pritisnete poljubni gumb za izbiro vhoda, se
sprejemnik vklopi. S temi gumbi lahko
upravljate opremo Sony.
Številski gumbi**
Pridržite gumb SHIFT (O), nato pa
s številskimi gumbi vnaprej nastavite postaje
ali jih izberite.
ENT/MEM
Pridržite gumb SHIFT (O), nato pa pritisnite
ENT/MEM in shranite postajo med delovanjem
sprejemnika.
E INPUT MODE
S tem izberete vhodni način, ko je priključena
enaka oprema v obe vtičnici (digitalno
in analogno).
F DISPLAY
Omogoča prikaz podatkov na zaslonu.
14SI
O SHIFT
Omogoča spremembo funkcije gumbov
daljinskega upravljalnika in vklopi gumbe, ki
so označeni z rožnato barvo (stran 14).
Q MASTER VOL +/– ali
+/–
Omogoča prilagoditev glasnosti vseh zvočnikov
hkrati.
R MUTING ali
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
Zvok znova omogočite tako, da znova pritisnete
gumba MUTING ali
.
S RETURN/EXIT O
S tem gumbom se vrnete v prejšnji meni.
W SLEEP
Uporabite ta gumb, če želite, da se sprejemnik
samodejno izklopi ob določeni uri.
Vsakič ko pritisnete ta gumb, se zaslon
spremeni v tem zaporedju:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t
OFF
Ko nastavite izklopni časovnik, na zaslonu
zasveti indikator »SLEEP«.
Namig
Če želite preveriti, koliko časa je še preostalo,
preden se sprejemnik izklopi, pritisnite gumb
SLEEP. Na zaslonu se prikaže preostali čas.
Če znova pritisnete gumb SLEEP, prekličete
izklopni časovnik.
X AUTO VOL
S tem gumbom vklopite napredno funkcijo za
samodejno glasnost (stran 55).
AUTO CAL
Pridržite SHIFT (O) in nato pritisnite AUTO
CAL, da aktivirate funkcijo samodejnega
umerjanja.
Opomba
Če je sprejemnik v načinu »GUI MODE«,
funkcija tega gumba ni na voljo.
Y AMP
S tem gumbom vklopite delovanje sprejemnika.
Upravljanje televizorja Sony
Pridržite gumb TV (P) in nato pritisnite
rumeni gumb, da izberete želeno funkcijo.
Primer: Pridržite gumb TV (P) in nato
pritisnite TV CH + ali PROG + (N).
2
Pritisnite
TV CH +/PROG +
1
Pridržite
TV
F DISPLAY
S tem gumbom prikažete podatke, povezane
s trenutnim TV-programom.
/
(informacije, prikaz besedila)
Prikažete lahko tudi informacije, kot so številka
trenutnega kanala in način zaslona.
Prikaže skrite informacije (npr. odgovore
pri kvizu), ko ste v besedilnem načinu.
H Barvni gumbi
Omogočajo prikaz navodil za uporabo na
zaslonu televizorja, ko so na voljo. Upoštevajte
navodila za uporabo in izvedite izbrani
postopek.
K TOOLS/OPTIONS
Uporabite ta gumb, da prikažete možnosti
funkcij televizorja.
L MENU/HOME
Omogoča prikaz menijev televizorja.
N TV CH +**/– ali PROG +**/–
Omogoča iskanje vnaprej nastavljenih
TV-kanalov.
c**/C
S tem gumbom izberete naslednjo ali prejšnjo
stran, če ste v besedilnem načinu.
Q TV VOL +/– ali
+/–
S tem gumbom prilagodite glasnost televizorja.
R MUTING ali
S tem gumbom vključite funkcijo za izklop
zvoka televizorja.
A TV ?/1 (vklop/način pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite ali izklopite televizor.
C Številski gumbi**
Z njimi izbirate TV-kanale.
ENT/MEM
S tem gumbom potrdite izbire.
CLEAR
Uporabite ga skupaj s številskimi gumbi, izberete
številke kanala za digitalni priključek CATV.
Če želite na primer izbrati 2.1, pritisnite 2,
CLEAR in 1.
(prejšnji kanal)
S tem gumbom se vrnete na kanal, ki ste
ga nazadnje gledali (vsaj pet sekund).
/ (besedilo)
S tem gumbom prikažete informacije o besedilu.
S RETURN/EXIT O
S tem gumbom se vrnete v prejšnji meni
televizorja.
T GUIDE ali
Omogoča prikaz vodnika po programih
na zaslonu televizorja.
V AUDIO** ali
**
Omogoča spreminjanje dvojnega načina zvoka .
Z INPUT ali
(izbira vhoda)
S tem gumbom izberete vhodni signal (televizor
ali video).
(zadrževanje besedila)
S tem gumbom izberete trenutno stran, če ste
v besedilnem načinu.
* Če hkrati pritisnete gumba AV ?/1 (A) in ?/1
(B), boste izklopili sprejemnik in priključeno
opremo (SYSTEM STANDBY).
Funkcija gumba AV ?/1 (A) se samodejno
spremeni, vsakič, ko pritisnete poljubni gumb
za izbiro vhoda (C).
** Gumbi 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
in TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c
imajo otipljive pike. Te pike vam bodo v pomoč
pri upravljanju sprejemnika.
se nadaljuje
15SI
Upravljanje druge opreme Sony
Pridržite gumb SHIFT (O), da vklopite rožnate gumbe (stran 14).
Ime
Predvajalnik
Blu-ray Disc /
DVDpredvajalnik
Satelitski
sprejemnik,
sprejemnik za
kabelsko
televizijo
Videorekorder CDpredvajalnik
Naprava USB,
iPhone/iPod
A
AV ?/1a)
Vklop
Vklop
Vklop
Vklop
–
C
Številski gumbib)
Skladba
Kanal
Kanal
Skladba
–
ENT/MEM
Potrdi
Potrdi
Potrdi
Potrdi
Potrdi
CLEAR
Izbriši
(.) pikac)d)/
besediloe)
–
10. >skladba
–
D
iPhone CTRL
–
–
–
–
Način
upravljanja
naprave
iPhone/iPod
F
DISPLAY
Prikaži
Prikaži
Prikaži
Prikaži
Prikaži
G
POP UP/MENU
Meni
–
–
–
–
H
Barvni gumbi
Meni, vodnik
Meni, vodnik
–
–
–
Potrdi
Potrdi
Potrdi
–
Potrdi
V/v/B/b
Izberi
Izberi
Izberi
–
Izberi
K
TOOLS/OPTIONS
Meni
z možnostmi
Meni z možnostmi –
–
Meni
z možnostmi
L
MENU/HOME
Meni
Meni
Meni
–
Meni
M
m/M
Išči naprej,
nazaj
–
Hitro naprej,
previj
Hitro naprej,
previj
Hitro naprej,
previj
Nb)
Predvajaj
–
Predvajaj
Predvajaj
Predvajaj
./>
Preskoči
skladbo
–
Poišči v
indeksu
Preskoči
skladbo
Preskoči
skladbo
X
Začasno
zaustavi
–
Začasno
zaustavi
Začasno
zaustavi
Začasno
zaustavi
x
Ustavi
–
Ustavi
Ustavi
Ustavi
FOLDER +/–
–
–
–
–
Izberi mapo
S
RETURN/
EXIT O
Nazaj
Nazaj, izhod
–
–
Nazaj
T
GUIDE ali
TV-spored
Meni vodnika
–
–
–
U
TOP MENU
Vodnik
na zaslonu
–
–
–
–
V
AUDIOb) ali
Zvok
–
–
–
–
Izberi vhod
–
Izberi vhod
–
–
J
B
Z
a)
b)
INPUT
Če hkrati pritisnete gumba AV ?/1 (A) in ?/1
(B), boste izklopili sprejemnik in priključeno
opremo (SYSTEM STANDBY).
Funkcija gumba AV ?/1 (A) se samodejno
spremeni, vsakič, ko pritisnete poljubni gumb
za izbiro vhoda (C).
b) Gumbi 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
in TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c
imajo otipljive pike. Te pike vam bodo v pomoč
pri upravljanju sprejemnika.
16SI
c) Samo pri modelih za ZDA, Kanado in Mehiko.
d)Če želite na primer izbrati 2.1, pritisnite 2, CLEAR
in 1.
e) Drugi modeli.
Opombi
• Zgornji opisi so navedeni le za prikaz primerov.
• Nekaterih funkcij, opisanih v tem razdelku
(odvisno od modela priključene opreme) morda ne
bo mogoče uporabljati s priloženim daljinskim
upravljalnikom.
Uvod
Zvočno ali video opremo priključite na sprejemnik tako, da upoštevate spodnji postopek.
Pred priključevanjem kablov izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Namestitev in priključitev zvočnikov
(stran 18, 20)
Nastavitev zvočnikov
Izberite vzorec postavitve zvočnikov (stran 32)
in zaženite samodejno umerjanje (stran 33).
Opomba
Preverjanje povezave, ki ustreza
priključeni opremi
Preverite povezave zvočnikov, tako da uporabite
»Preizkusni ton« (stran 64). Če se zvok ne
predvaja pravilno, preverite povezavo zvočnika.
Priključitev televizorja in video
opreme (stran 22, 23)
Kakovost slike je odvisna od vrste priključka.
Glejte spodnjo sliko. Izberite način povezave
glede na priključke opreme.
Če ima video oprema priključke HDMI, jo
priključite prek njih.
COMPONENT VIDEO
Y
HDMI
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitalno
Analogni
Visokokakovostna slika
Prilagoditev nastavitev za avdio izhod
na povezani opremi
Če želite uporabiti večkanalni digitalni zvočni
izhod, preverite nastavitev za digitalni zvočni
izhod na povezani opremi.
Če uporabljate predvajalnik Sony Blu-ray Disc,
preverite, ali so možnosti »Audio (HDMI)«,
»Dolby Digital« in »DTS« nastavljene na »Auto«
(od septembra 2011).
Če uporabljate PlayStation 3, preverite, ali sta
možnosti »BD/DVD Audio Output Format
(HDMI)« in »BD Audio Output Format (optično
digitalno) nastavljeni na »Bitstream« (za različico
sistemske programske opreme 3.70).
Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo,
ki so priložena povezani opremi.
Priključitev avdio opreme (stran 30)
Priprava sprejemnika
Glejte »6: Priključitev napajalnega kabla«
(stran 31) in »Inicializacija sprejemnika«
(stran 32).
17SI
Priključki
1: Namestitev zvočnikov
Ta sprejemnik omogoča uporabo do
7,1-kanalnega sistema (7 zvočnikov
in 1 nizkotonski zvočnik).
Primer nastavitve sistema
zvočnikov
5,1-kanalni sistem zvočnikov
Za uporabo večkanalnega prostorskega zvoka,
kot se predvaja v kino dvoranah, potrebujete
pet zvočnikov (dva sprednja zvočnika,
osrednji zvočnik in dva prostorska zvočnika)
ter nizkotonski zvočnik.
7,1-kanalni sistem zvočnikov
z zadnjima prostorskima
zvočnikoma
Sprejemnik omogoča predvajanje programsko
posnetega zvoka Hi-Fi, reproduciranega
z DVD-ja ali diska Blu-ray v 6,1- ali
7,1-kanalni obliki, tako da priključite dodatni
zadnji prostorski zvočnik (6,1-kanalni sistem)
ali dva zadnja prostorska zvočnika
(7,1-kanalni sistem).
7,1-kanalni sistem zvočnikov
s sprednjima dvignjenima
zvočnikoma
ASprednji zvočnik (levi)
BSprednji zvočnik (desni)
COsrednji zvočnik
DProstorski zvočnik (levi)
EProstorski zvočnik (desni)
FZadnji prostorski zvočnik (levi)*
GZadnji prostorski zvočnik (desni)*
HSprednji dvignjeni zvočnik (levi)*
ISprednji dvignjeni zvočnik (desni)*
JNizkotonski zvočnik
* Zadnjih prostorskih in sprednjih dvignjenih
zvočnikov ni mogoče uporabljati hkrati.
18SI
Če priključite dodatna sprednja dvignjena
zvočnika, lahko uživate v navpičnih zvočnih
učinkih.
Priporočena postavitev zvočnikov
• Postavite zadnji prostorski zvočnik za sedež
poslušalca.
• Upoštevati morate kot A, ki mora biti enak
tistemu na sliki.
Namig
7,1-kanalni sistem zvočnikov
s sprednjima dvignjenima
zvočnikoma
Ker nizkotonski zvočnik ne oddaja visoko
usmerjenih zvočnih signalov, ga lahko postavite
na poljubno mesto.
• Postavite sprednje dvignjene zvočnike
– pod kotom od 22 do 45 stopinj.
– vsaj 1 m (3,3 čevlje) nad sprednja
zvočnika.
19SI
Priključki
7,1-kanalni sistem zvočnikov
z zadnjima prostorskima zvočnikoma
6,1-kanalni sistem zvočnikov
2: Priključitev zvočnikov
Pred priključevanjem kablov izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Osrednji zvočnik
Prostorski zvočnik
Desno
B
A
Levo
B
B
1
B
10 mm
(13/32")
4
2
Desno
Globokotonec*
Levo
Prostorski zadnji zvočniki/
Sprednji dvignjeni zvočnik**
Desno
3
Levo
Sprednji zvočnik
2
3
A Mono zvočni kabel (ni priložen)
B Kabel zvočnika (ni priložen)
20SI
4
Priključki
* Ko priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v način pripravljenosti,
pri gledanju filmov to funkcijo izključite. Če
je funkcija samodejnega preklopa v način
pripravljenosti vključena, globokotonec
samodejno preklopi v način pripravljenosti glede
na raven vhodnega signala, zaradi česar se zvok
morda ne bo predvajal.
** Če želite uporabljati samo en zadnji prostorski
zvočnik, ga priključite v priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
Opombi
• Z gumbom SPEAKERS vklopite ali izklopite
zvočniški sistem (stran 9).
• Po namestitvi in priključitvi zvočnika izberite
vzorec postavitve zvočnikov v meniju za nastavitev
zvočnikov (stran 32).
21SI
3: Priključitev televizorja
Sliko izbranega vira lahko predvajate tako, da priključite televizor v priključek HDMI TV OUT ali
MONITOR OUT. Če priključite vtičnico HDMI TV OUT v televizor, lahko ta sprejemnik upravljate
z grafičnim uporabniškim vmesnikom (GUI).
Pred priključevanjem kablov izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
TV
Zvočni signali
Video signali
ali
A
B*
ali
C
A Zvočni kabel (ni priložen)
B Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
C Komponentni video kabel (ni priložen)
D Video kabel (ni priložen)
E Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega kabla
HDMI ali kabla HDMI Sony.
22SI
Zvočni/video
signali
D
ARC
E*
**
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Opombi
• Zaslon televizorja ali projektor priključite
v vtičnico HDMI TV OUT ali MONITOR OUT
na sprejemniku. Snemanje morda ne bo
omogočeno, tudi če priključite snemalno opremo.
• Slika na zaslonu televizorja bo morda popačena,
odvisno od stanja povezave med televizorjem in
anteno. V tem primeru postavite anteno nekoliko
stran od sprejemnika.
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega
signala vstavite priključke kablov naravnost
navznoter, tako da se zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala
ne prepogibajte ali zvijajte.
Nasveti
• Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega
signala podpirajo frekvence vzorčenja 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
• Sprejemnik je opremljen s funkcijo pretvorbe
video signala. Podrobnosti najdete v razdelku
»Funkcija za pretvorbo video signalov« (stran 29).
• Če želite zvok televizorja predvajati iz zvočnikov,
priključenih na sprejemnik, tako da vtičnico za
izhod zvoka na televizorju povežete z vtičnicama
TV IN na sprejemniku, nastavite vtičnico
televizorja za izhod zvoka na »Fixed« (če je na voljo
stikalo za preklop med možnostma »Fixed«
in »Variable«).
Če želite predvajati zvok
prek televizorja.
Če televizor ne podpira funkcije upravljanja
zvoka sistema, v meniju nastavitev HDMI
nastavitev možnost »Audio Out«
na »TV+AMP« (stran 67).
4a: Priključitev video opreme
Uporaba povezave HDMI
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) je vmesnik, ki omogoča prenos video
in zvočnih signalov v digitalni obliki.
Upravljanje bo preprostejše, če prek kablov
HDMI priključite opremo, združljivo
s funkcijo Sony BRAVIA Sync. Preberite
razdelek »Funkcije »BRAVIA« Sync«
(stran 56).
Funkcije HDMI
• Digitalne zvočne signale lahko prek
vmesnika HDMI predvajate iz zvočnikov,
priključenih na sprejemnik. Signal podpira
sisteme Dolby Digital, DTS in Linear PCM.
Podrobnosti najdete v razdelku »Oblike
zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira
sprejemnik« (stran 54).
• Pri povezavi HDMI lahko sprejemnik
sprejema večkanalni linearni zvok PCM
(prek največ 8 kanalov) s frekvenco
vzorčenja 192 kHz ali manj.
• Vhodni analogni video signali, ki jih
sprejemnik sprejema prek priključkov
VIDEO ali COMPONENT VIDEO, se lahko
prenašajo v obliki izhodnih signalov HDMI
(stran 29). Pri pretvorbi slike se zvočni
signali prek izhodnega priključka
HDMI TV OUT ne prenašajo.
• Ta sprejemnik podpira predvajanje zvočnih
vsebin z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), obliko Deep
Color (Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour)
in 3D-prenos.
• Če želite predvajati slike 3D, priključite
televizor in video opremo, ki omogočata
predvajanje vsebin 3D (predvajalnik ali
snemalnik Blu-ray Disc, PlayStation 3 ipd.),
prek kablov HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov na sprejemnik, uporabite
3D-očala in zaženite predvajanje vsebin 3D.
se nadaljuje
23SI
Priključki
* Če želite predvajati večkanalni prostorski zvok
televizijskega sprejemnika prek zvočnikov,
priključenih na sprejemnik, lahko to naredite
prek teh povezav:
– priključite B.
– priključite E, če je televizor združljiv s funkcijo
povratnega zvočnega kanala (ARC).
Ne pozabite zmanjšati glasnosti televizorja ali
vključiti funkcije za izklop zvoka.
** Če sprejemnik povežete s televizorjem, ki podpira
uporabo povratnega zvočnega kanala (ARC), se
bo zvok televizorja predvajal iz zvočnikov,
priključenih na sprejemnik prek priključka
HDMI TV OUT. Možnost »Ctrl for HDMI«
v meniju »HDMI Settings« nastavite na »ON«
(stran 67). Če želite za prenos zvočnega signala
izbrati katero drugo povezavo (ne prek kabla
HDMI, ampak na primer prek optičnega kabla
za prenos digitalnega signala ali zvočnegao
kabla), z gumbom INPUT MODE preklopite
v drug način za vhod zvoka (stran 59).
Opombe glede povezav HDMI
• Zvočni in video signali se ne prenašajo prek
vhodnega priključka HDMI in izhodnega
priključka HDMI TV OUT, če je prikazan
meni GUI.
• Vhod in izhod signalov DSD pri predvajanju
diska Super Audio CD ni na voljo.
• Slike 3D morda ne bodo prikazane, odvisno
od televizorja in video opreme.
• Več informacij je na voljo v navodilih za
uporabo posamezne povezane opreme.
Priključevanje kablov
• Pred priključevanjem kablov odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Ni treba priključiti vseh kablov. Izberite
način priključitve glede na razpoložljive
priključke povezane opreme.
• Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov. Če uporabite običajni
kabel HDMI, vsebine 1080p, Deep Color
(Deep Colour) ali slike 3D morda ne bodo
prikazane pravilno.
• Uporaba kabla za pretvorbo signala
HDMI-DVI ni priporočljiva. Če kabel za
pretvorbo signala HDMI-DVI priključite
na opremo DVI-D, se lahko zvok in/ali slika
izgubi. Če se zvok ne predvaja pravilno,
priključite ločene zvočne kable ali
povezovalne kable za prenos digitalnega
signala in v meniju (stran 60) nastavite
možnost »Input Assign«.
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos
digitalnega signala vstavite priključke kablov
naravnost navznoter, tako da se zaskočijo na
mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega
signala ne prepogibajte ali zvijajte.
Nasvet
Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega signala
podpirajo frekvence vzorčenja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz in 96 kHz.
24SI
Če želite povezati več komponent
digitalne opreme, vhoda za
priključitev pa ni na voljo
Preberite razdelek »Uporaba zvoka ali slik
iz drugih vhodov (Input Assign)« (stran 60).
Pretvorba video signalov
Sprejemnik je opremljen s funkcijo za
pretvorbo video signalov. Podrobnosti najdete
v razdelku »Funkcija za pretvorbo video
signalov« (stran 29).
Priključitev predvajalnika Blu-ray Disc, DVD-predvajalnika
Priključki
Predvajalnik Blu-ray Disc, DVD-predvajalnik
Zvočni/video
signali
Zvočni signali
Video signali
ali
A
B
C*
A Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega kabla
HDMI ali kabla HDMI Sony.
B Koaksialni kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
C Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
D
D Komponentni video kabel (ni priložen)
Priporočena povezava
Alternativna povezava
* Če priključujete opremo v vtičnico OPTICAL,
nastavite možnost »Input Assign« v meniju
možnosti vhoda (stran 60).
Opombi
• Ne pozabite spremeniti privzete nastavitve gumba
za izbiro vhoda BD/DVD na daljinskem
upravljalniku, da ga lahko uporabljate za
upravljanje DVD-predvajalnika. Podrobnosti
najdete v razdelku »Vnovična dodelitev gumba
za izbiro vhoda« (stran 72).
• Gumb za izbiro vhoda BD/DVD lahko tudi
preimenujete, tako da ga bo mogoče prikazati
na zaslonu sprejemnika. Podrobnosti najdete
v razdelku »Poimenovanje vhodnega vira
(Name Input)« (stran 41).
25SI
Priključitev satelitskega sprejemnika ali sprejemnika za kabelsko televizijo
Satelitski sprejemnik, sprejemnik za kabelsko televizijo
Video signali
Zvočni/video signali
Avdio signali
ali
A
B
C
A Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega kabla
HDMI ali kabla HDMI Sony.
B Komponentni video kabel (ni priložen)
C Video kabel (ni priložen)
D Zvočni kabel (ni priložen)
E Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
26SI
ali
D
E
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Priključitev konzole PlayStation 3
PlayStation 3
Zvočni/video signali
A
iPod in iPhone
(nista
priložena)
A
A Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
A Kompozitni kabel AV Apple
(ni priložen)
27SI
Priključki
Priključitev naprave iPhone ali iPod
za predvajanje video vsebin
Povezovanje DVD-snemalnika
ali videorekorderja
Povezovanje videokamere,
videoigre ali računalnika
DVD-snemalnik, videorekorder
Zvočni signali
A
Video signali
Videokamera,
videoigra ali računalnik
Zvočni/video
signali
B
Zvočni/video
signali
A
C
(na sprednji plošči)
A Zvočni kabel (ni priložen)
B Video kabel (ni priložen)
C Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega kabla
HDMI ali kabla HDMI Sony.
* Če želite snemati, uporabite to povezavo
(stran 47).
Opomba
Ne pozabite spremeniti privzete nastavitve gumba
za izbiro vhoda VIDEO 1 na daljinskem
upravljalniku, da ga lahko uporabljate za upravljanje
DVD-snemalnika. Podrobnosti najdete v razdelku
»Vnovična dodelitev gumba za izbiro vhoda«
(stran 72).
28SI
B
Videokamera,
videoigra
A Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega kabla
HDMI ali kabla HDMI Sony.
B Zvočni/video kabel (ni priložen)
Funkcija za pretvorbo video signalov
Vtičnica INPUT
Vtičnica OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Oddaja se signal enake vrste, kot je vhodni signal.
: Video signali so pretvorjeni v višjo kakovost in se oddajajo (do 1080i).
Opombe glede pretvorbe
video signalov
• Če se video signali videorekorderja ali
podobne naprave v sprejemniku pretvorijo
in nato predvajajo na zaslonu televizorja,
bo slika morda popačena v vodoravni smeri
ali pa ne bo prikazana, odvisno od stanja
izhodnih video signalov.
• Če z videorekorderjem uporabljate vezje za
izboljšanje slike, lahko to vpliva na postopek
pretvorbe video signalov. To funkcijo
videorekorderja je priporočljivo izklopiti.
• Pretvorjena slika HDMI ni združljiva
z obliko x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) in 3D.
• Video signalov HDMI ni mogoče pretvoriti
v komponentne video signale in video
signale.
Priključitev opreme za snemanje
Če želite snemati, priključite opremo
za snemanje v vtičnice VIDEO OUT na
sprejemniku. Ker vtičnice VIDEO OUT ne
podpirajo funkcije pretvorbe, kable za prenos
vhodnih in izhodnih signalov priključite
v vtičnice iste vrste.
Opomba
Signali, ki se prenašajo prek izhodnih priključkov
HDMI TV OUT ali MONITOR OUT, morda
ne bodo posneti pravilno.
29SI
Priključki
Sprejemnik je opremljen s funkcijo za pretvorbo video signalov.
Video signali in komponentni video signali se lahko oddajajo v obliki video signalov HDMI (samo
vtičnica HDMI TV OUT ). Privzeto se vhodni video signali povezane opreme prenesejo v obliki
izhodnih signalov, kot prikazuje tabela s puščicami.
4b: Priključitev zvočne
opreme
Priključitev naprave iPhone, iPod
ali USB
Priključitev predvajalnika Super
Audio CD in CD-predvajalnika
Pred priključevanjem kablov izključite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Predvajalnik
Super Audio CD,
CD-predvajalnik
A
A
Naprava USB, iPhone
ali iPod
A Kabel USB (ni priložen)
A Zvočni kabel (ni priložen)
30SI
5: Priključitev anten
Žična antena FM (priložena)
Priključki
Pred priključevanjem anten odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
6: Priključitev napajalnega
kabla
Priključite napajalni kabel v električno
vtičnico.
Napajalni kabel
Okvirna antena AM
(priložena)
V električno vtičnico
Opombe
• Če želite preprečiti šum pri predvajanju zvoka,
postavite okvirno anteno stran od sprejemnika
in druge opreme.
• Žično anteno FM povsem izvlecite.
• Žično anteno FM priključite, nato pa jo postavite
v čim bolj vodoraven položaj.
31SI
Priprava sprejemnika
Inicializacija sprejemnika
Pred prvo uporabo inicializirajte sprejemnik
po spodnjem postopku. Uporabite ga lahko
tudi za ponastavitev tovarniško privzetih
vrednosti.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte gumbe
na sprejemniku.
Nastavitev zvočnikov
Izbira vzorca postavitve zvočnikov
Izberite vzorec postavitve zvočnikov glede
na zvočniški sistem, ki ga uporabljate.
1
Na zaslonu se prikaže oznaka »GUI ON«,
nato pa se na zaslonu televizorja prikaže
meni GUI.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
?/1
1
Izklopite sprejemnik, tako
da pritisnete gumb ?/1.
2
Gumb držite pritisnjen ?/1
5 sekund.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»CLEARING«, nato pa oznaka
»CLEARED«.
Spremenjene ali prilagojene nastavitve
se ponastavijo na privzete vrednosti.
32SI
Pritisnite GUI MODE.
2
Z gumboma V/v izberite možnost
» Settings« in pritisnite
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
3
Z gumboma V/v izberite možnost
»SP Pattern« in nato pritisnite
ali b.
Uporaba funkcije AUTO
CALIBRATION
Ta sprejemnik je opremljen s funkcijo DCAC
(Samodejno digitalno prostorsko umerjanje),
s katero lahko izvedete postopek samodejnega
umerjanja:
• Preverite povezavo med posameznim
zvočnikom in sprejemnikom.
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika.
• Izmerite oddaljenost posameznega zvočnika
od položaja poslušalca.*
• Izmerite velikost zvočnika.*
• Izmerite frekvenčne lastnosti.*
* Rezultati meritev niso na voljo,
če je izbrana možnost »A. DIRECT«.
Funkcija DCAC je zasnovana za doseganje
ustreznega zvočnega ravnovesja v prostoru.
Ravni glasnosti zvočnikov pa lahko poljubno
prilagodite tudi ročno. Podrobnosti najdete
v razdelku »Preizkusni ton« (stran 64).
5
Z gumboma V/v izberite poljubni
vzorec postavitve zvočnikov in
pritisnite
.
6
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Pred zagonom samodejnega
umerjanja
Pred postopkom samodejnega umerjanja
preverite spodnje točke.
• Nastavite in priključite zvočnike
(stran 18, 20).
• V vtičnico AUTO CAL MIC priključite le
priloženi mikrofon za določitev optimalne
postavitve. Te vtičnice ne povezujte
z drugimi mikrofoni.
• Prepričajte se, da za izhod zvočnikov ni
nastavljena možnost »SPK OFF« (stran 9).
• Izključite slušalke.
• Odstranite vse ovire med mikrofonom za
določitev optimalne postavitve in zvočniki,
da preprečite morebitne napake
pri meritvah.
• Meritve bodo natančne le, če jih boste
izvajali v tihem in mirnem okolju.
se nadaljuje
33SI
Priprava sprejemnika
4
Pritiskajte gumba V/v, da
izberete »Speaker«, in nato
pritisnite gumba
ali b.
Opombe
• Zvočniki med umerjanjem predvajajo zelo glasen
zvok, glasnosti pa ni mogoče spreminjati. Pri
izvajanju tega postopka zato poskrbite, da ne boste
vznemirjali morebitnih sosedov in otrok.
• Če ste pred samodejnim umerjanjem omogočili
funkcijo za izklop zvoka, se bo ta funkcija
samodejno onemogočila.
• Če uporabljate posebne zvočnike, kot so na primer
dipolni zvočniki, meritve morda ne bodo točne
oziroma postopka samodejnega umerjanja ne
bo mogoče izvesti.
Nastavitev samodejnega umerjanja
Mikrofon za določitev
optimalne postavitve
Primer uporabe zadnjih
prostorskih zvočnikov
2
Priključite priloženi mikrofon za
določitev optimalne postavitve
v priključek AUTO CAL MIC.
3
Nastavite mikrofon za določitev
optimalne postavitve.
Postavite mikrofon na mesto poslušalca.
Uporabite podlogo ali stojalo, tako da bo
mikrofon za določitev optimalne
postavitve nameščen v višini glave.
Potrditev namestitve delujočega
nizkotonskega zvočnika
• Ko priključite nizkotonski zvočnik, ga
vklopite in nastavite glasnost, še preden
začne predvajati zvok. Obrnite gumb LEVEL
skoraj do sredine.
• Če priključite nizkotonski zvočnik s funkcijo
križne frekvence, nastavite največjo
vrednost.
• Če priključite nizkotonski zvočnik s funkcijo
samodejnega preklopa v način
pripravljenosti, to funkcijo izključite
(onemogočite).
Opomba
Vrednost nastavitvene razdalje se bo morda
razlikovala od dejanskega položaja, odvisno od
lastnosti nizkotonskega zvočnika, ki ga uporabljate.
1
Izberite vzorec postavitve
zvočnikov (stran 32)
Če priključite sprednje dvignjene
zvočnike, izberite vzorec postavitve
zvočnikov, ki vključuje sprednje
dvignjene zvočnike (5/x.x ali 4/x.x),
vsakokrat ko izvajate postopek
samodejnega umerjanja. Lastnosti
sprednjih dvignjenih zvočnikov
v nasprotnem primeru ni
mogoče izmeriti.
34SI
Izvajanje samodejnega umerjanja
3
Z gumboma V/v izberite možnost
»Auto Cal.« in pritisnite
ali b.
4
Z gumboma B/b izberite možnost
»Standard« in pritisnite
.
?/1
Vrsta umerjanja je samodejno nastavljena
na »Engineer«.
GUI MODE
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite GUI MODE.
Na zaslonu se prikaže oznaka »GUI ON«,
nato pa se na zaslonu televizorja prikaže
meni GUI.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
2
5
Pritisnete
, da izberete
možnost »START«.
6
Postopek umerjanja se zažene
čez pet sekund.
Postopek umerjanja traja približno
30 sekund in vključuje predvajanje
preizkusnega zvoka.
Ob koncu umerjanja se predvaja kratek
zvočni signal, prikaz na zaslonu pa
se spremeni.
Z gumboma V/v izberite možnost
» Settings« in pritisnite
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
Opomba
Če se na zaslonu prikaže koda napake, glejte
»Seznam sporočil po opravljenih meritvah
samodejnega umerjanja« (stran 37).
nadaljevanje
35SI
Priprava sprejemnika
Gumbi
za izbiro
vhoda
7
Z gumboma V/v izberite poljubni
element in pritisnite
.
• Retry: omogoča vnovičen zagon
samodejnega umerjanja.
• Save: omogoča shranjevanje rezultatov
meritev in izhod iz nastavitvenega
postopka.
• Warning: omogoča prikaz opozorila
v povezavi z rezultati meritev. Preberite
razdelek »Seznam sporočil po
opravljenih meritvah samodejnega
umerjanja« (stran 37).
• Exit: Omogoča izhod iz nastavitvenega
postopka brez shranjevanja rezultatov
meritev.
8
Shranite rezultate meritev.
Pri 7. koraku izberite možnost »Save«.
Opomba
Z možnostjo »Custom« lahko izberete
poljubno vrsto samodejnega umerjanja
(stran 37).
9
Odklopite mikrofon za določitev
optimalne postavitve
s sprejemnika.
Opomba
Če zvočnik postavite na drug mesto, je za
predvajanje prostorskega zvoka priporočljivo
znova zagnati postopek samodejnega umerjanja.
Namigi
• Pod možnostjo »Distance Unit« v meniju
»Speaker Settings« lahko spremenite enoto
za razdaljo (stran 65).
• Velikost zvočnika (»Large«/»Small«) je določena
glede na nizkofrekvenčne lastnosti. Rezultati
meritev se lahko razlikujejo glede na položaj
mikrofona za določitev optimalne postavitve in
zvočnikov ter oblike prostora. Priporoča se, da
rezultate meritev uporabite. Te nastavitve pa lahko
tudi naknadno spremenite v meniju »Speaker
Settings«. Najprej shranite rezultate meritev, nato
pa po potrebi spremenite nastavitve.
Preklic samodejnega umerjanja
Funkcija samodejnega umerjanja bo
preklicana, če med meritvenim postopkom
storite nekaj od tega:
– pritisnete gumb ?/1,
– pritisnete katerega od gumbov za izbiro
vhoda na daljinskem upravljalniku ali
vklopite funkcijo INPUT SELECTOR
na sprejemniku,
– pritisnete gumb MUTING ali ,
– pritisnete gumb SPEAKERS na sprejemniku,
– spremenite raven glasnosti,
– priključite slušalke,
– pritisnete gumb SHIFT in nato znova
pritisnete gumb AUTO CAL.
Preverjanje rezultatov samodejnega
umerjanja
Kodo napake ali opozorilno sporočilo,
opisano v razdelku »Izvajanje samodejnega
umerjanja« (stran 35), preverite po spodnjem
postopku.
Z gumboma V/v v 7. koraku zberite
možnost »Warning« v razdelku
»Izvajanje samodejnega umerjanja«
(stran 35) , nato pa pritisnite
.
Ob prikazu opozorilnega sporočila preverite
sporočilo in pri uporabi sprejemnika ne
uveljavljajte sprememb.
Lahko tudi znova zaženete samodejno
umerjanje, če je to potrebno.
Ob prikazu oznake »Error Code«
Preverite napako in znova zaženite samodejno
umerjanje.
1 Pritisnite
in izberite možnost »ENTER«.
Na zaslonu televizorja se prikaže sporočilo
»RETRY ?«.
2 Z gumboma B/b izberite možnost »YES«
in pritisnite
.
3 Ponovite postopek od koraka 6 do 9
v razdelku »Izvajanje samodejnega
umerjanja« (stran 35).
36SI
Seznam sporočil po opravljenih
meritvah samodejnega umerjanja
Prikaz in opis
Error Code 32
Error Code 33
Zvočnikov ni mogoče zaznati oz. niso pravilno
priključeni.
• Sprednja zvočnika nista priključena ali pa je
priključen samo en sprednji zvočnik.
• Levi ali desni prostorski zvočnik ni priključen.
• Zadnja prostorska zvočnika ali sprednja dvignjena
zvočnika sta priključena, prostorska zvočnika
pa nista priključena. Priključite prostorski(-a)
zvočnik(a) v priključek(-a) SPEAKERS
SURROUND.
• Zadnji prostorski zvočnik je povezan samo prek
priključkov SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH R. Če želite uporabljati samo en
zadnji prostorski zvočnik, ga priključite
v priključke SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH L.
• Sprednji levi ali desni dvignjeni zvočnik
ni priključen.
Mikrofon za določitev optimalne postavitve ni
priključen. Preverite, ali je mikrofon za določitev
optimalne postavitve ustrezno priključen, in znova
zaženite samodejno umerjanje.
Če je koda napake prikazana kljub temu, da
je mikrofon za določitev optimalne postavitve
ustrezno priključen, je morda poškodovan njegov
kabel.
Warning 40
Pri umerjanju je bila zaznana visoka raven hrupa.
Rezultati bodo morda boljši, če poskusite postopek
izvesti v tišjem okolju.
Warning 41
Warning 42
Mikrofon zaznava premočen zvočni signal.
• Razdalja med zvočnikom in mikrofonom je morda
premajhna. Povečajte razdaljo med njima in znova
zaženite postopek merjenja.
Warning 43
Oddaljenosti in položaja nizkotonskega zvočnika ni
mogoče zaznati. Razlog je morda hrup. Poskusite
izvesti postopek merjenja v tišjem okolju.
No Warning
Opozorilna sporočila niso prikazana.
Rezultati merjenja se lahko razlikujejo glede
na položaj globokotonca. Kljub temu pa lahko
sprejemnik s takšno vrednostjo uporabljate
brez težav še naprej.
Prilagoditev samodejnega
umerjanja po meri
Postopek samodejnega umerjanja lahko
prilagodite po meri, tako da izberete poljubno
vrsto umerjanja.
1
Pritisnite GUI MODE.
Na zaslonu se prikaže oznaka »GUI ON«,
nato pa se na zaslonu televizorja prikaže
meni GUI.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
2
Z gumboma V/v izberite možnost
» Settings« in pritisnite
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
3
Z gumboma V/v izberite možnost
»Auto Cal.« in pritisnite
ali b.
4
Z gumboma B/b izberite možnost
»Custom« in pritisnite
.
5
Z gumboma V/v izberite želeno
vrsto umerjanja in pritisnite
.
• Full Flat: omogoča izravnavo
izmerjene frekvence posameznega
zvočnika.
• Engineer: omogoča nastavitev
Sonyjevih standardnih frekvenčnih
lastnosti za prostor, v katerem se
predvaja zvok.
• Front Reference: omogoča
prilagoditev lastnosti vseh zvočnikov,
tako da se ujemajo z lastnostmi
sprednjega zvočnika.
• Off: omogoča izklop ravni
izenačevalnika za samodejno
umerjanje.
se nadaljuje
37SI
Priprava sprejemnika
Error Code 31
Možnost SPEAKERS je onemogočena. Nastavite
drugo nastavitev zvočnikov (stran 9) in znova
zaženite samodejno umerjanje.
Namig
6
Pritisnite
, da potrdite izbrano
vrsto umerjanja.
7
Sledite postopkom korakov 5–9
v razdelku »Izvajanje
samodejnega umerjanja«
(stran 35).
Uporaba menija
1
Preklopite vhodni vir televizorja,
tako da se prikaže slika menija.
2
Pritisnite GUI MODE.
Na zaslonu se prikaže oznaka »GUI ON«,
nato pa se na zaslonu televizorja prikaže
meni GUI.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
Navodila za prikaz na zaslonu
Na zaslonu televizorja lahko prikažete meni
sprejemnika in izberete poljubno funkcijo
z gumbi V/v/B/b in
na daljinskem
upravljalniku.
Če želite prikazati meni sprejemnika na
zaslonu televizorja, preverite, ali je sprejemnik
v načinu »GUI MODE«, tako da upoštevate
postopek v razdelku »Vklop in izklop načina
»GUI MODE«« (stran 39).
3
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Z gumboma V/v izberite poljubni
meni in pritisnite
ali b, da
ga odprete.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
elementov menija.
Input«.
Primer: Če izberete »
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
Z gumboma V/v izberite menijski
element, ki ga želite prilagoditi,
in pritisnite
, da ga odprete.
5
Poljubni parameter izberete tako,
da ponovite postopek
od koraka 3 do 4.
Vrnitev na prejšnji zaslonski
prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT O.
38SI
Izhod iz menija
2
Pritisnite GUI MODE. Na zaslonu se prikaže
oznaka »GUI ON« ali »GUI OFF«, odvisno od
izbranega načina.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
elementov menija.
Input«.
Primer: Če izberete »
Pregled glavnih menijev
Ikona menija
Input
Music
Opis
Omogoča izbiro opreme
z vhodnim virom, ki je
priključena na sprejemnik
(stran 40).
Omogoča izbiranje glasbe iz
naprave iPod/iPhone (stran 42)
ali USB (stran 45).
Video
Omogoča izbiranje videa iz
naprave iPod/iPhone (stran 42).
FM/AM
Omogoča izbiro vgrajenega radia
FM/AM (stran 48).
Settings
Omogoča prilagoditev nastavitev
sprejemnika (stran 62).
3
Pritisnite TOOLS/OPTIONS, ko
je prikazan seznam menijskih
elementov.
Prikaže se meni z možnostmi.
Uporaba menijev z možnostmi
Če pritisnete gumb TOOLS/OPTIONS, se
prikažejo meniji z možnostmi za izbrani glavni
meni. Povezano funkcijo lahko izberete brez
vnovične izbire menija.
1
4
Z gumboma V/v izberite poljubni
menijski element z možnostmi
in pritisnite
ali b.
5
Z gumboma V/v izberite poljubni
parameter in pritisnite
.
Pritisnite GUI MODE.
Na zaslonu se prikaže oznaka »GUI ON«,
nato pa se na zaslonu televizorja prikaže
meni GUI.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
Izhod iz menija z možnostmi
Pritisnite RETURN/EXIT O.
39SI
Priprava sprejemnika
Vklop in izklop načina »GUI MODE«
Z gumboma V/v izberete
poljubni meni in pritisnite
ali b, da potrdite meni.
Pritisnite MENU.
3
Osnovne funkcije
Menijski zaslon se zapre, prikaže pa se
zaslon za predvajanje vsebin zunanjih
naprav.
Vhodni viri, ki so na voljo za izbiro:
• BD/DVD: predvajalnik diskov Blu-ray
ali predvajalnik DVD-jev in drugi
predvajalniki, povezani prek priključka
BD/DVD.
• GAME: PlayStation 3 in druge naprave,
povezane prek priključka GAME.
• SAT/CATV: satelitski sprejemnik in
drugi sprejemniki, povezani prek
priključka SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekorder in
druge naprave, priključene prek vtičnice
VIDEO 1 ali VIDEO 2.
• TV: Televizor, povezan prek
priključka TV.
• SA-CD/CD: Predvajalnik Super
Audio CD ali CD-predvajalnik in drugi
predvajalniki, povezani prek vtičnice
SA-CD/CD.
Predvajanje opreme
z vhodnim virom
?/1
Gumbi
za izbiro
vhoda
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
MUTING/
4
Vklopite opremo in zaženite
predvajanje.
5
Glasnost lahko prilagodite
z gumbi MASTER VOL +/–
ali 2 +/–.
SOUND
FIELD +/–
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Uporabite lahko tudi vrtljivi gumb
MASTER VOLUME na sprejemniku.
6
1
Pritisnite GUI MODE.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
2
Izberite »
ali b.
Input« in pritisnite
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
elementov menija.
40SI
Izberite želeno opremo
in pritisnite
.
Prostorski zvok omogočite
z gumboma SOUND FIELD +/–.
Uporabite lahko tudi gumbe 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
ali MUSIC na sprejemniku.
Podrobnosti najdete v razdelku strani 51.
Nasveti
Vključitev funkcije za izklop zvoka
Pritisnite MUTING ali .
Funkcija za izklop zvoka bo preklicana, če
storite nekaj od tega:
• znova pritisnete gumb MUTING ali ,
• povečate glasnost,
• izklopite sprejemnik,
• zaženete samodejno umerjanje.
Poimenovanje vhodnega vira
(Name Input)
Prikazano ime vhodnega vira je lahko
sestavljeno iz 8 znakov.
Ime opreme na zaslonu je bolj prepoznavno
od oznak vtičnic.
1
Vhodni vir, ki ga želite
poimenovati, lahko izberete
Input«.
na zaslonu »
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Osnovne funkcije
• Želeno opremo izberete tako, da vklopite možnost
INPUT SELECTOR na sprejemniku ali pritisnete
gumb za izbiro vhoda na daljinskem upravljalniku.
• Način prilagoditve glasnosti se razlikuje glede na
hitrost obračanja gumba MASTER VOLUME
na sprejemniku.
Če želite glasnost spremeniti hitro: hitro obrnite
gumb.
Če želite zmerno prilagoditi glasnost: gumb
obračajte počasi.
• Način prilagoditve glasnosti se razlikuje glede
na čas držanja pritisnjenih gumbov
MASTER VOL +/– ali 2 +/–
na daljinskem upravljalniku.
Če želite glasnost spremeniti hitro: pritisnite
in zadržite gumb.
Če želite zmerno prilagoditi glasnost: pritisnite
gumb in ga takoj spustite.
Prikaže se meni z možnostmi.
3
Izberite »Name Input«
in pritisnite
ali b.
4
Z gumboma V/v izberite znak
in pritisnite b.
Mesto vnosa lahko spreminjate
z gumboma B/b.
5
Vnesite posamezne znake,
tako da ponovite postopek iz
4. koraka, in pritisnite
.
Vneseno ime se shrani.
Preprečevanje okvar zvočnikov
Opomba
Pred vklopom sprejemnika zmanjšajte
glasnost na najnižjo raven.
Nekaterih črk, prikazanih na zaslonu televizorja,
ni mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika.
41SI
Predvajanje naprave iPhone ali iPod
Glasbene in video vsebine iz naprave iPhone ali iPod lahko predvajate tako, da napravo povežete
s sprejemnikom prek priključka iPhone ali iPod.
Za več informacij o priključitvi naprave iPhone ali iPod glejte 27, 30.
Modeli, združljivi z napravo iPod ali iPhone
S tem sprejemnikom lahko uporabljate spodnje modele naprav iPod ali iPhone. Pred uporabo
naprave iPod ali iPhone posodobite njeno programsko opremo.
iPod touch
četrte generacije
iPod touch
tretje generacije
iPod touch
druge generacije
iPod touch
prve generacije
iPod nano
šeste generacije
iPod nano
pete generacije
(videokamera)
iPod nano
četrte generacije
(video)
iPod nano
tretje generacije
(video)
iPod nano
druge generacije
(aluminijevo ohišje)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Opombi
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali poškodbo podatkov, shranjenih v napravi iPod ali
iPhone, če jo uporabljate s tem sprejemnikom.
• Ta izdelek je bil zasnovan posebej za uporabo z napravo iPod ali iPhone in ima potrdilo o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple.
42SI
Izbira načina upravljanja naprave
iPhone ali iPod
1
Pri 4. koraku iz razdelka »Izbira
načina upravljanja naprave
iPhone ali iPod« (stran 43)
izberite možnost »System GUI«.
2
Pritisnite
, da izberite možnost
»iPhone/iPod«.
3
Izberite želeno vsebino
s seznama vsebin in pritisnite
ali b.
iPhone CTRL
Izbrana vsebina se začne predvajati,
na zaslonu televizorja pa se prikažejo
informacije o glasbeni ali video vsebini.
GUI MODE
V/v/b,
Opomba
Video signali naprave iPhone ali iPod se
v sprejemniku pretvorijo in nato predvajajo
na zaslonu televizorja, odvisno od stanja
izhodnih video signalov.
Podrobnosti najdete v razdelku »Funkcija za
pretvorbo video signalov« (stran 29).
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Pritisnite GUI MODE.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
2
Izberite » Music« ali »
Video« in pritisnite
ali b.
Če je naprava iPhone ali iPod povezana
s sprejemnikom, se na zaslonu televizorja
prikaže oznaka »iPhone/iPod«.
3
Pritisnite gumb TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
4
Izberite možnost »System GUI«
ali »iPod« in pritisnite
.
Izbira načina predvajanja
Način predvajanja lahko spremenite
z gumbom TOOLS/OPTIONS
na daljinskem upravljalniku.
• Repeat: Off/One/All
• Shuffle: Off/Songs/Albums
• Audiobooks: Slower/Normal/Faster
Upravljanje naprave iPhone ali iPod
v načinu »iPod«
1
Pri 4. koraku iz razdelka »Izbira
načina upravljanja naprave
iPhone ali iPod« (stran 43)
izberite možnost »iPod«.
2
Pritisnite
, da izberite možnost
»iPhone/iPod«.
se nadaljuje
43SI
Osnovne funkcije
Način upravljanja naprave iPhone ali iPod
lahko izberete v meniju GUI ali z gumbom
iPhone CTRL na daljinskem predvajalniku.
Po vsebinah, shranjenih v napravi iPod ali
iPhone, lahko brskate v meniju GUI.
Če je možnost »GUI MODE« onemogočena,
lahko delovanje nadzirate s preverjanjem
informacij, ki se prikažejo na zaslonu.
Upravljanje naprave iPhone ali iPod
v načinu »System GUI«
3
V meniju iPod/iPhone izberite
poljubno vsebino.
Več informacij o upravljanju naprave
iPod ali iPhone je na voljo v navodilih
za uporabo, ki so priložena napravi iPod
ali iPhone.
Upravljanje naprave iPod ali
iPhone z daljinskim
upravljalnikom
Za upravljanje naprave iPod ali iPhone lahko
uporabite spodnje gumbe na daljinskem
upravljalniku sprejemnika.
USB
Opombe glede naprave iPod
ali iPhone
• Če je sprejemnik, s katerim je povezana
naprava iPod ali iPhone, vklopljen,
se naprava polni.
• Prek tega sprejemnika ni mogoče prenašati
skladb v napravo iPod ali iPhone.
• Naprave iPod ali iPhone med delovanjem ne
odstranjujte. Če želite preprečiti poškodbe
podatkov ali okvaro naprave iPod ali iPhone,
pred njenim priključevanjem ali
odstranjevanjem izklopite sprejemnik.
Seznam sporočil za napravo iPod
ali iPhone
Sporočilo in razlaga
iPhone
CTRL
V/v/B/b,
Reading
Sprejemnik zaznava in bere podatke naprave iPhone
ali iPod.
Loading
Sprejemnik nalaga podatke naprave iPhone ali iPod.
No Support
Priključena naprava iPod ali iPhone ni združljiva
ali je priključena neznana naprava.
RETURN/
EXIT O
MENU
m/M
No Device
Naprava iPhone ali iPod ni priključena.
./>
x
No Music / No Video
Glasbenih ali video vsebin ni mogoče najti.
N
X
HP No Support
Če je naprava iPhone ali iPod povezana
s sprejemnikom, se zvok iz slušalk ne bo predvajal.
Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite
gumb USB.
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X, x
Začasna zaustavitev predvajanja.
m/M
Hitro pomikanje nazaj/naprej.
./>
Pomik do prejšnje/naslednje
skladbe.
,b
Potrditev izbrane možnosti.
MENU,
RETURN/
EXIT O, B
Prikaz prejšnjega zaslona/
hierarhije map.
V/v
Izbira prejšnje/naslednje možnosti.
iPhone CTRL Izbira načina upravljanja naprave
iPod ali iPhone.
44SI
Ime izdelka
Predvajanje naprave USB
Ime modela
NWZ-A726/A728/A729/
A726B/A728B
Glasbene vsebine iz naprave USB lahko
predvajate tako, da napravo povežete
s sprejemnikom prek vrat
(USB).
Za več informacij o priključitvi naprave USB
glejte »Priključitev naprave iPhone, iPod
ali USB« (stran 30).
Vrste glasbenih datotek, ki jih lahko predvaja
ta sprejemnik:
NWZ-A826/A828/A829
NWZ-W202
NWZ-X1050/X1060
NWZ-S744/S745
NWZ-E443/E444/E445
NWZ-S543/S544/S545
NWZ-W252/W253
Glasba
Oblika zapisa
datoteke
Pripone
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
».mp3«
AAC*
».m4a«, ».3gp«, ».mp4«
WMA9 Standard*
».wma«
* Sprejemnik ne omogoča predvajanja datotek,
kodiranih s funkcijo DRM.
Združljive naprave USB
S tem sprejemnikom lahko uporabljate
spodnje modele naprav USB Sony. Uporaba
drugih naprav s tem sprejemnikom ni
mogoča.
Odobrene naprave USB Sony
Ime izdelka
Ime modela
Walkman®
NWZ-S754/S755
NWZ-B152/B153/B152F/
B153F
MICROVAULT
USM1GL/2GL/4GL/8GL/16GL
USM1GLX/2GLX/4GLX/
8GLX/16GLX
Opombe
• Sprejemnik ne more brati podatkov v obliki zapisa
NTFS.
• Sprejemnik ne more brati podatkov, ki niso
shranjeni v prvi particiji trdega diska.
• S sprejemnikom ne uporabljajte drugih naprav
USB. Delovanje modelov naprav, ki jih ni na tem
seznamu, ni zagotovljeno.
• Delovanje s temi napravami USB morda ne bo
povsem nemoteno.
• Nekatere navedene naprave USB v nekaterih
območjih morda niso naprodaj.
• Pri formatiranju navedenih modelov naprav pazite,
da postopek formatiranja izvedete s posameznim
modelom ali namensko programsko opremo za
formatiranje za posamezni model.
• Napravo USB priključite na sprejemnik šele po
tem, ko sporočilo »Creating Library« ali »Creating
Database« na zaslonu naprave USB ni več
prikazano.
NWZ-E453/E454/E455
NWZ-E353/E354/E355
Upravljanje naprave USB
NWZ-B133/B135/B133F/
B135F
NWZ-B142/B143/B142F/
B143F
NWD-E023F/E025F
NWZ-E435F/E436F/E438F
GUI MODE
V/v/B/b,
NWZ-E343/E344/E345
NWZ-S636F/S638F/S639F
NWZ-S736F/S738F/S739F
MENU
se nadaljuje
45SI
Osnovne funkcije
NWZ-A844/A845/A846/A847
1
2
Pritisnite GUI MODE.
Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite
gumb USB.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X
Začasna zaustavitev predvajanja.
x
Zaustavitev predvajanja.
m ali M
Hitro pomikanje nazaj/naprej.
. ali >
Predvajanje prejšnje/naslednje
datoteke.
FOLDER +/–*
Pomik do prejšnje/naslednje
mape.
Izberite »
ali b.
Music« in pritisnite
Če je naprava USB povezana
s sprejemnikom, se na zaslonu televizorja
prikaže oznaka »USB«.
3
Pritisnite
da izberete
možnost »USB«.
Za upravljanje naprave USB lahko
uporabite daljinski upravljalnik
sprejemnika.
Na zaslonu televizorja se prikažejo
podatki o glasbenih vsebinah.
Izbira načina predvajanja
Način predvajanja lahko spremenite
z gumbom TOOLS/OPTIONS
na daljinskem upravljalniku.
• Repeat: Off/One/All/Folder
Upravljanje naprave USB
z daljinskim upravljalnikom
Za upravljanje naprave USB lahko uporabite
spodnje gumbe na daljinskem upravljalniku
sprejemnika.
USB
N
m/M,
FOLDER +/–
./>
X
x
SHIFT
46SI
* Pridržite gumb SHIFT in pritisnite ta gumb.
Opombe glede naprave USB
• Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo
USB, za priključitev uporabite kabel USB,
ki je priložen napravi USB. Več informacij
o načinih upravljanja je na voljo v navodilih
za uporabo, priloženih napravi USB, ki
jo želite priključiti.
• Za povezavo sprejemnika in naprave USB
ne uporabljajte zvezdišča USB.
• Če je naprava USB povezana
s sprejemnikom, se prikaže
sporočilo »Reading«.
• Glede na vrsto priključene naprave USB
se lahko sporočilo »Reading« prikaže
šele po približno 10 sekundah.
• Če je naprava USB povezana
s sprejemnikom, ta prebere vse datoteke
v napravi USB. Če je v napravi USB
večje število map ali datotek, lahko branje
vsebin v napravi USB traja dalj časa.
• Sprejemnik lahko prepozna do
– 100 map (vključno z mapo »ROOT«),
– 100 zvočnih datotek v posamezni mapi,
– 8 podrejenih map (drevesna struktura
datotek, vključno z mapo »ROOT«).
Največje število zvočnih datotek in map se
lahko razlikuje glede na strukturo datotek
in map.
V napravo USB ne shranjujte drugih vrst
datotek ali nepotrebnih map.
Seznam sporočil USB
Sporočilo in razlaga
Reading
Sprejemnik zaznava in bere podatke naprave USB.
Device Error
Zaznavanje pomnilnika naprave USB ni uspelo
(stran 45).
No Support
Priključena naprava USB ni združljiva, priključena
je neznana naprava ali pa je naprava USB
priključena prek zvezdišča USB (stran 45).
No Device
Naprava USB ni priključena oz. jo sistem
ne prepozna.
No Track
Ni najdenih skladb.
Snemanje z uporabo
sprejemnika
Sprejemnik omogoča snemanje z video in
zvočno opremo. Upoštevajte navodila za
uporabo, ki so priložena posamezni opremi
za snemanje.
1
Pripravite vir za predvajanje.
Vir izberete z gumbi za izbiro vhoda
(ali s funkcijo INPUT SELECTOR
na sprejemniku).
Izberite na primer SAT/CATV
2
Pripravite opremo za snemanje.
Vstavite prazno videokaseto (ali kateri
drug nosilec podatkov) v opremo za
snemanje (povezano prek vtičnic
VIDEO 1 OUT).
3
Zaženite postopek snemanja
z opremo za snemanje, nato pa
zaženite predvajanje z opremo
za predvajanje.
Opombe
• Vsebine nekaterih virov so avtorsko zaščitene pred
snemanjem. V tem primeru snemanje vsebin
iz takšnega vira morda ne bo mogoče.
• Zvočnih in video vhodnih signalov prek vtičnic
HDMI IN, COMPONENT VIDEO IN in
DIGITAL IN ni mogoče posneti.
• Pri snemanju izključno kompozitnih video
signalov se lahko vključi funkcija samodejnega
preklopa v način pripravljenosti in zmoti postopek
snemanja. V tem primeru nastavite možnost »Auto
Standby« na »OFF« (stran 67).
47SI
Osnovne funkcije
• Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ter
s snemalnimi napravami ali mediji ni
zagotovljena. Pri uporabi nezdružljivih
naprav USB se lahko pojavi šum, je moteno
predvajanje zvoka ali pa predvajanje sploh ni
mogoče.
• Začetek predvajanja lahko zakasni, kadar je:
– struktura map zapletena,
– zmogljivost pomnilnika prevelika.
• Sprejemnik morda ne podpira nekaterih
funkcij priključene naprave USB.
• Vrstni red predvajanja, ki ga določi
sprejemnik, se lahko razlikuje od vrstnega
reda predvajanja v priključeni napravi USB.
• Mape brez zvočnih datotek ne bodo
vključene.
• Pri predvajanju zelo dolge skladbe lahko
nekatere upravljalne funkcije zakasnijo
predvajanje.
1
Funkcije radijskega sprejemnika
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
Poslušanje radia FM/AM
Vgrajeni radio omogoča sprejemanje signalov
FM in AM. Pred uporabo radia preverite, ali
ste priključili anteni FM in AM na sprejemnik
(stran 31).
Pritisnite GUI MODE.
2
V meniju izberite » FM FM« ali
» AM AM« in pritisnite
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija FM ali AM.
Namig
Intervali za iskanje postaj so prikazani spodaj.
Območje
FM
AM
ZDA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Evropa, Avstralija in
Tajvan
50 kHz
9 kHz
Mehika
50 kHz
10 kHz*
* Intervale za iskanje postaj AM lahko spremenite
(stran 49).
Številski
gumbi
Samodejno iskanje postaj
(Auto Tuning)
1
Izberite »Auto Tuning« in
pritisnite
ali b.
2
Pritisnite V/v.
Z gumbom V iščete od nižjih do višjih
frekvenc radijskih postaj, z gumbom v
pa od višjih do nižjih.
Sprejemnik zaustavi postopek iskanja,
vsakič ko najde postajo.
V primeru slabega sprejema
FM stereo
1 Poiščite postajo, ki jo želite poslušati,
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
s funkcijo Auto Tuning, Direct Tuning
(stran 48) ali izberite poljubno
prednastavljeno postajo (stran 49).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Izberite »FM Mode« in pritisnite ali b.
4 Izberite »MONO« in pritisnite gumb .
Neposredno iskanje postaj
(Direct Tuning)
MENU
Frekvenco radijske postaje lahko vnesete
neposredno s številskimi gumbi.
1
SHIFT
48SI
Izberite »Direct Tuning« in
pritisnite
ali b.
2
Za vnos frekvence pritisnite
gumb SHIFT in nato ustrezne
številske gumbe.
1. primer: FM 102,50 MHz
Izberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
2. primer: AM 1350 kHz
Izberite 1 b 3 b 5 b 0
2
Pridržite gumb TUNING MODE
in pritisnite gumb ?/1 na
sprejemniku.
3
Spremenite trenutno vrednost
intervalov za iskanje postaj AM
na 9 kHz (ali 10 kHz).
Če želite vrednost intervalov ponastaviti
na 10 kHz (ali 9 kHz), ponovite zgoraj
opisani postopek.
* 0 je treba vnesti samo pri modelih za Evropo,
Mehiko, Avstralijo in Tajvan.
Namig
Ko poiščete postajo, prilagodite usmerjenost
antene zanke AM za optimalni sprejem.
Pritisnite
.
Če iskanje postaje ne uspe,
se prikaže oznaka »– – – .– – MHz« ali
»– – – – kHz«, zaslon pa preklopi na prikaz
trenutne frekvence.
Prepričajte se, da vnesete pravo frekvenco.
V nasprotnem primeru ponovite postopek
2. koraka. Če postaje še vedno ni mogoče najti,
se izbrana frekvenca v vašem območju morda
ne uporablja.
Prednastavitev radijskih
postaj FM/AM
(Preset Tuning)
Med priljubljene postaje lahko shranite
do 30 postaj FM in 30 postaj AM.
V/v/B/b,
Spreminjanje intervalov za iskanje
postaj AM
(samo pri modelih za ZDA, Kanado
in Mehiko)
Z gumbi na sprejemniku lahko intervale za
iskanje postaj AM nastavite na vrednost 9 kHz
ali 10 kHz.
TOOLS/
OPTIONS
1
Poiščite postajo, ki jo želite
vnaprej nastaviti, s funkcijo Auto
Tuning (stran 48) ali Direct Tuning
(stran 48).
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
?/1
Prikaže se meni z možnostmi.
TUNING MODE
1
Izklopite sprejemnik, tako da
pritisnete gumb ?/1.
3
Izberite »Memory« in
pritisnite
ali b.
4
Izberite številko za vnaprej
nastavljeno postajo in
pritisnite
.
Postaja se shrani pod izbrano številko
vnaprej nastavljene postaje.
se nadaljuje
49SI
Funkcije radijskega sprejemnika
3
Opomba
Če spremenite vrednost intervalov za iskanje, se vse
vnaprej nastavljene postaje zbrišejo.
5
Druge radijske postaje shranite
tako, da ponovite postopek od
1. do 4. koraka.
Postajo lahko shranite kot:
• postajo v frekvenčnem pasu AM:
od AM 1 do AM 30
• postajo v frekvenčnem pasu FM:
od FM 1 do FM 30
Iskanje vnaprej nastavljenih postaj
1
2
V meniju izberite » FM FM« ali
» AM AM« in pritisnite
ali b.
Izberite želeno vnaprej nastavljeno
postajo in pritisnite
.
Na voljo so številke vnaprej nastavljenih
postaj od 1 do 30.
Poimenovanje vnaprej nastavljenih
postaj (Name Input)
1
2
Na zaslonu » FM FM« ali » AM AM«
izberite številko vnaprej
nastavljene postaje, ki jo želite
poimenovati.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
3
Izberite »Name Input« in
pritisnite
ali b.
4
Z gumboma V/v izberite znak
in pritisnite b.
Mesto vnosa lahko spreminjate
z gumboma B/b.
5
Vnesite posamezne znake,
tako da ponovite postopek iz
4. koraka, in pritisnite
.
Vneseno ime se shrani.
Opomba
Nekaterih črk, prikazanih na zaslonu televizorja,
ni mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika.
50SI
Sprejemanje signalov RDS
(samo pri modelih za Evropo,
Avstralijo in Tajvan)
Ta sprejemnik podpira uporabo radijskega
podatkovnega sistema (RDS), ki radijskim
postajam omogoča pošiljanje dodatnih
informacij v okviru rednega programskega
oddajanja. Ta sprejemnik podpira uporabne
storitve RDS, kot je prikaz imena programske
storitve. Storitve RDS so na voljo samo
za postaje FM.*
* Storitev RDS ne podpirajo vse postaje FM, prav
tako pa te ne zagotavljajo iste vrste storitev.
Če sistema RDS v svojem območju ne poznate,
se za več informacij obrnite na lokalne radijske
postaje.
Izberite postajo v frekvenčnem
pasu FM.
Če izberete postajo, ki omogoča storitve RDS,
zasveti indikator RDS, na zaslonu televizorja
in sprejemnika pa se prikaže ime programske
storitve.*
* Če sprejem signalov RDS ni na voljo, se ime
programske storitve ne prikaže.
Opombe
• Če oddajanje signala RDS izbrane postaje ni
ustrezno ali če je signal prešibek, storitve RDS
morda ne bodo delovale pravilno.
• Nekaterih črk, prikazanih na zaslonu televizorja,
ni mogoče prikazati na zaslonu sprejemnika.
Nasvet
Med prikazom imena storitve programa lahko
preverite frekvenco, tako da pritiskate gumb
DISPLAY (stran 72).
x A. DIRECT (analogno neposredno)
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja
S tem sprejemnikom lahko ustvarite
večkanalni prostorski zvok. Med predhodno
programiranimi zvočnimi polji sprejemnika
lahko izberete eno od optimiziranih
zvočnih polj.
Zvok izbranega vhoda lahko preklopite na
dvokanalni analogni vhod. Ta funkcija vam
omogoča uživanje v visokokakovostnih
analognih virih.
Kadar uporabljate to funkcijo, lahko
prilagajate le glasnost in raven sprednjih
zvočnikov.
Opomba
Kadar kot vhod izberete BD/DVD, GAME ali USB,
ni mogoče izbrati možnosti »A. DIRECT«.
Način Auto Format Direct (A.F.D.)
SOUND
FIELD +/–
V sprejemniku lahko uporabite tudi
možnosti 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.C.S.) ali MUSIC.
Dvokanalni zvočni način
Izhodni zvok lahko spremenite na dvokanalno
možnost ne glede na oblike zapisov posnetkov
v programski opremi, ki jo uporabljate,
povezano opremo za predvajanje ali nastavitve
zvočnega polja v sprejemniku.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Prednastavi zvok v obliki, kot je bil posnet/
kodiran, brez dodajanja učinkov prostorskega
zvoka.
Za modele, ki se prodajajo v ZDA in Kanadi,
bo ta sprejemnik proizvajal nizkofrekvenčni
signal za izhod prek nizkotonskega zvočnika,
kadar ni signalov LFE.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
Oddaja dvokanalne leve/desne signale prek
vseh zvočnikov. Odvisno od nastavitev
zvočnika se vseeno lahko zgodi, da se prek
določenih zvočnikov zvok ne bo oddajal.
x 2CH ST. (2ch Stereo)
Sprejemnik oddaja zvok samo prek sprednjega
levega/desnega zvočnika. Nizkotonski zvočnik
ne oddaja zvoka.
Pri standardnih dvokanalnih stereo virih se
popolnoma preskoči obdelovanje zvočnega
polja, oblike zapisa večkanalnega prostorskega
zvoka pa se znižajo na dvokanalne.
Filmski način
Če izberete ono od predhodno programiranih
zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite
prostorski zvok. Zvočna polja v vaš dom
prinašajo razburljive in mogočne zvoke,
ki ste jih vajeni iz kinematografov.
se nadaljuje
51SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Za izbiro želenega zvočnega polja
večkrat pritisnite gumb SOUND
FIELD +/–.
Način Auto Format Direct (A.F.D.) vam
omogoča zvok, ki je zelo zvest izvirnemu,
in izbiranje načina dekodiranja za poslušanje
dvokanalnega stereo zvoka kot večkanalni
zvok.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
nova inovativna tehnologija domačega kina
podjetja Sony, ki uporablja najnovejše
akustične tehnologije in tehnologije
obdelovanja digitalnih signalov. Temelji na
natančnih podatkih merjenja odziva studia
za obdelovanje.
Z možnostjo HD-D.C.S. lahko doma uživate
v filmih Blu-ray in DVD, pri čemer ne dobite
le visokokakovostnega zvoka, temveč tudi
najboljše zvočno okolje, natanko tako, kot si ga
je med postopkom obdelave zamislil zvočni
tehnik filma.
Izberete lahko vrsto učinka za možnost
HD-D.C.S. Podrobnosti najdete v razdelku
»Meni Surround Settings« (stran 65).
Glasbeni način
Če izberete eno od vnaprej programiranih
zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite
prostorski zvok. Zvočna polja prinašajo v vaš
dom razburljive in mogočne zvoke, ki ste jih
vajeni iz koncertnih dvoran.
x HALL (Dvorana)
Reproducira akustiko klasične koncertne
dvorane.
x JAZZ (Jazz klub)
Reproducira akustiko jazz kluba.
x CONCERT (Koncert v živo)
Reproducira akustiko koncertnega prostora
s 300 sedeži.
x PLII MV (PLII Movie)
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro Logic II
Movie. Ta nastavitev je idealna za filme,
kodirane z možnostjo Dolby Surround. Poleg
tega lahko ta način reproducira zvok
v 5,1-kanalskem sistemu za gledanje
videoposnetkov pretirano sinhroniziranih
ali starih filmov.
x STADIUM (Stadion)
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
Reproducira jasno izboljšano zvočno sliko
iz prenosne zvočne naprave. Ta način je
idealen za datoteke MP3 in druge stisnjene
oblike glasbe.
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic IIx Movie. Ta nastavitev razširja
možnost Dolby Pro Logic II Movie ali
Dolby Digital 5,1 na ločene 7,1-filmske kanale.
x PLIIZ (PLIIz Height)
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro Logic
IIz. S to nastavitvijo 5,1-kanalski izvorni zvok
razširite na 7,1-kanalski z navpično opremo,
kar ustvarja dimenzijo prisotnosti in globine.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Izvaja dekodiranje načina DTS Neo:6 Cinema.
Vir, posnet v dvokanalni obliki zapisa,
se dekodira v 7 kanalov.
x 2CH V.SUR (2ch V.Surround)
S sprednjimi zvočniki ustvari navidezni
prostorski zvok.
52SI
Reproducira občutke, ki jih lahko doživite
na velikem odprtem stadionu.
x SPORTS (Šport)
Reproducira občutek športnih prenosov.
x P. AUDIO (Portable Audio)
x PLII MS (PLII Music)
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro Logic
II Music. Ta nastavitev je idealna za običajne
stereo vire, kot so CD-eji.
x PLIIX MS (PLIIx Music)
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro Logic
IIx Music. Ta nastavitev je idealna za običajne
stereo vire, kot so CD-eji.
x PLIIZ (PLIIz Height)
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro Logic
IIz. S to nastavitvijo 5,1-kanalski izvorni zvok
razširite na 7,1-kanalski z navpično opremo,
kar ustvarja dimenzijo prisotnosti in globine.
Opombe glede zvočnih polj
Izvaja dekodiranje načina DTS Neo:6 Music.
Vir, posnet v dvokanalni obliki zapisa, se
dekodira v 7 kanalov. Ta nastavitev je
idealna za običajne stereo vire, kot so CD-eji.
• Odvisno od nastavitev vzorcev v zvočniku
nekatera zvočna polja morda ne bodo
na voljo.
• Možnosti PLIIx in PLIIz ne morete izbrati
hkrati.
– Možnost PLIIx je na voljo le, kadar so
za vzorec zvočnika nastavljeni zadnji
zvočniki za prostorski zvok.
– Možnost PLIIz je na voljo le, kadar so
za vzorec zvočnika nastavljeni sprednji
dvignjeni zvočniki.
• Zvočna polja za glasbo in film ne delujejo
v naslednjih primerih.
– Sprejemajo se možnosti DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
ali Dolby TrueHD s frekvenco vzorčenja,
večjo od 48 kHz.
– Izbrana je možnost »A.DIRECT«.
• Kadar je vzorec zvočnika nastavljen na 2/0
ali 2/0.1, možnosti »PLII MV«, »PLIIX MV«,
»PLII MS«, »PLIIX MS«, »PLIIZ«,
»NEO6 CIN« in »NEO6 MUS« ne delajo.
• Kadar je izbrano eno od zvočnih polj za
glasbo, se iz globokotonca ne oddaja
nikakršen zvok, če so vsi zvočniki v meniju z
nastavitvami zvočnikov nastavljeni na
vrednost »Large«. Zvok se bo prek
globokotonca vseeno oddajal, če:
– ima digitalni vhodni signal signale LFE,
– so sprednji zvočniki ali zvočniki za
prostorski zvok nastavljeni na
vrednost »Small«,
– je izbrana možnost »MULTI ST.«,
»PLII MV«, »PLII MS«, »PLIIX MV«,
»PLIIX MS«, »PLIIZ«, »HD-D.C.S.« ali
»P. AUDIO«.
Kadar so povezane slušalke
To zvočno polje lahko izberete le, če so
v sprejemnik povezane slušalke.
x HP 2CH (HP (2CH))
Ta način je izbran samodejno, če uporabljate
slušalke (razen »A. DIRECT«). Pri
standardnih dvokanalnih stereo virih se
popolnoma preskoči obdelovanje zvočnega
polja, oblike zapisa večkanalnega prostorskega
zvoka pa se znižajo na dvokanalne, razen pri
signalih LFE.
x HP DIR (HP (Direct))
Ta način je izbran samodejno, če uporabljate
slušalke, ko je izbrana možnost »A. DIRECT«.
Oddaja analogne signale brez obdelovanja po
izenačevalniku, zvočnem polju itd.
Če povežete nizkotonski zvočnik
Kadar ni nobenega signala LFE, ki je izhod
nizkega zvočnega učinka iz globokotonca
v dvokanalni signal, bo ta sprejemnik
proizvajal nizkofrekvenčni signal za izhod
prek globokotonca. Kadar pa so vsi zvočniki
nastavljeni na možnost »Large«, se za
možnosti »NEO6 CIN« ali »NEO6 MUS«
nizkofrekvenčni signal ne proizvaja. Da bi čim
bolje izkoristili krogotok preusmerjanja nizkih
tonov Dolby Digital, vam priporočamo, da
končno frekvenco nizkotonskega zvočnika
nastavite kar se da visoko.
Izklop učinka prostorskega zvoka
za film ali glasbo
Če želite izbrati možnost » 2CH ST.« ali
»A.F.D. AUTO«, večkrat pritisnite gumb
SOUND FIELD +/–.
Če želite izbrati možnost »2CH ST.«, lahko
tudi večkrat pritisnete gumb 2CH/A.DIRECT
na sprejemniku, če pa želite izbrati možnost
»A.F.D. AUTO«, pritisnite gumb A.F.D.
53SI
Predvajanje zvočnih učinkov
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira sprejemnik
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih ta sprejemnik lahko dekodira, so odvisne od izhodnih vtičnic
povezane opreme za digitalni zvok. Sprejemnik podpira naslednje oblike zapisa zvoka.
Oblika zapisa zvoka
Največje število
kanalov
Povezava med opremo za predvajanje
in sprejemnikom
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5,1
a
a
Dolby Digital EX
6,1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7,1
×
a
Dolby TrueHDa)
7,1
×
a
DTS
5,1
a
a
DTS-ES
6,1
a
a
DTS 96/24
5,1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7,1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7,1
×
a
Multi Channe PCMa)
7,1
×
a
a) Če oprema za predvajanje ne ustreza obliki zapisa, se zvočni signali oddajajo v drugi obliki zapisa.
b)
Podrobnosti lahko najdete v navodilih za uporabo opreme za predvajanje.
Signali s frekvenco vzorčenja, večjo od 96 kHz, se predvajajo s frekvenco 96 kHz ali 88,2 kHz.
54SI
Uporaba funkcije za napredno
samodejno nastavitev
glasnosti
Glasnost sprejemnik prilagaja samodejno –
odvisno od vhodnega signala ali vsebine
priključene opreme.
Ta funkcija je uporabna, ko je na primer zvok
reklam glasnejši od zvoka TV-programov.
Ponastavljanje zvočnih polj
na privzete nastavitve
Za izvedbo tega postopka uporabljajte gumbe
na sprejemniku.
?/1
AUTO
VOL
MUSIC
1
Izklopite sprejemnik, tako
da pritisnete gumb ?/1.
Ko pritisnete gumb AUTO VOL, se funkcija
napredne samodejne nastavitve glasnosti
vklaplja in izklaplja.
2
Pridržite gumb MUSIC in
pritisnite ?/1.
Opombi
• Pred izklopom ali vklopom te funkcije zmanjšajte
glasnost.
• Ker je ta funkcija na voljo le pri vhodnih signalih
Dolby Digital, DTS ali Linear PCM, se ob preklopu
na druge oblike zapisa lahko zvok nenadno poviša.
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih.
– Sprejemajo se signali Linear PCM s frekvenco
vzorčenja, večjo od 48 kHz.
– Sprejemajo se signali Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio ali DTS-HD High Resolution Audio.
Predvajanje zvočnih učinkov
Pritisnite gumb AUTO VOL, da
izberete možnost »A.VOL ON«.
Na zaslonu se prikaže »S.F. CLEAR«
in vsa zvočna polja se ponastavijo
na svojo privzeto nastavitev.
55SI
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync?
Funkcija »BRAVIA« Sync omogoča
komunikacijo med izdelki Sony, kot so
televizorji, predvajalniki Blu-ray Disc,
DVD-predvajalniki, ojačevalniki AV itd.,
ki podpirajo funkcijo nadzora za HDMI.
Če opremo Sony, ki je združljiva s funkcijo
»BRAVIA« Sync, povežete s kablom HDMI
(ni priložen), se delovanje poenostavi na
naslednji način:
• Predvajanje z enim dotikom (stran 57)
• Sistemski nadzor zvoka (stran 58)
• Izklop napajanja sistema (stran 58)
• Izbira prizora (stran 59)
Nadzor za HDMI predstavlja standard
funkcije skupnega nadzora, ki ga uporablja
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
za HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Priporočamo vam, da sprejemnik povežete
z izdelki, ki imajo funkcijo »BRAVIA« Sync.
Opomba
Odvisno od povezane opreme funkcija nadzor za
HDMI morda ne bo delovala. Glejte navodila
za uporabo opreme.
Priprava za funkcijo
»BRAVIA« Sync
Ta sprejemnik je združljiv s funkcijo nadzora
za enostavno nastavitev HDMI.
• Če je vaš televizor združljiv s funkcijo
nadzora za enostavno nastavitev HDMI,
lahko funkcijo nadzora za HDMI
v sprejemniku in opremi za predvajanje
nastavite samodejno, in sicer tako, da
jo nastavite v televizorju (stran 56).
• Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo
nadzora za enostavno nastavitev HDMI,
nastavite funkcijo nadzor za HDMI
v sprejemniku, opremo za predvajanje
in televizor ločeno (stran 57).
Če je vaš televizor združljiv
s funkcijo »Nadzor za enostavno
nastavitev HDMI«
Funkcijo nadzora za HDMI v sprejemniku
lahko vklopite istočasno, in sicer tako,
da vklopite funkcijo nadzor za HDMI
v televizorju.
1 Povežite sprejemnik, televizor in opremo
za predvajanje prek povezave HDMI
(stran 23).
(Ustrezna oprema mora biti združljiva
s funkcijo nadzora za HDMI.)
2 Vklopite sprejemnik, televizor in opremo
za predvajanje.
3 Vklopite funkcijo Nadzor za HDMI
v televizorju.
Funkcija nadzora za HDMI v sprejemniku
in vsa povezana oprema se odprejo
istočasno. Med namestitvijo na zaslonu
sprejemnika utripa oznaka »SCANNING«.
Počakajte, dokler se na zaslonu ne prikaže
oznaka »COMPLETE«. Namestitev je
dokončana.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja lahko
najdete v navodilih za uporabo televizorja.
56SI
Če vaš televizor ni združljiv
s funkcijo »Control for HDMIEasy Setting«
Opombe
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Pritisnite GUI MODE.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
2 V meniju izberite »
Nastavitve« in nato
pritisnite
ali b.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
pritisnite
ali b.
ali b.
5 Izberite »ON« in nato pritisnite
.
Funkcija nadzora za HDMI je vklopljena.
6 Za izhod iz menija GUI pritisnite
GUI MODE.
Če je prikazan meni GUI, funkcija nadzora
za HDMI v opremi za predvajanje ne
bo delovala pravilno.
7 Izberite vhod HDMI sprejemnika in
televizorja, tako da se bosta ujemala
z vhodom HDMI priključene opreme;
slika priključene opreme bo na ta način
prikazana na zaslonu.
8 Vklopite funkcijo nadzora za HDMI
povezane opreme.
Če je funkcija nadzora za HDMI povezane
opreme že vklopljena, vam nastavitve
ni treba spreminjati.
Oprema za predvajanje
z delovanjem na en dotik
Funkcije »BRAVIA« Sync
3 Izberite »HDMI« in nato pritisnite
4 Izberite »Ctrl for HDMI« in nato
• Ko kabel HDMI izključite ali spremenite povezavo,
sledite navodilom v razdelku »Če je televizor
združljiv s funkcijo nadzora za enostavno
nastavitev HDMI« (stran 56) ali »Če televizor ni
združljiv s funkcijo nadzora za enostavno
nastavitev HDMI« (stran 57).
• Preden izvedete funkcijo nadzora za enostavno
nastavitev HDMI v televizorju, morate najprej
vklopiti televizor in vso drugo povezano opremo,
vključno s tem sprejemnikom.
• Če po nastavitvi funkcije nadzora za enostavno
nastavitev HDMI oprema za predvajanje ne more
delovati, preverite nastavitev nadzora za HDMI
v televizorju.
• Če povezana oprema ne podpira možnosti nadzora
za enostavno nastavitev HDMI, vendar še vedno
podpira nadzor za HDMI, morate funkcijo
nadzora za HDMI v povezani opremi nastaviti
pred izvedbo možnosti nadzora za enostavno
nastavitev HDMI iz televizorja.
(predvajanje z enim dotikom)
Ko zaženete predvajanje opreme, povezane
s sprejemnikom prek povezave HDMI, se
delovanje sprejemnika in televizorja
poenostavi tako:
Sprejemnik in televizor
Vklop (če je v načinu pripravljenosti)
Preklopi na ustrezni vhod HDMI
Če možnost prehoda nastavite na »AUTO«
ali »ON«, nastavite sprejemnik na način
pripravljenosti, zvok in slika pa se lahko
predvajata le prek televizorja.
9 Če želite uporabiti funkcijo nadzora
za HDMI v drugi opremi, ponovite
postopek iz 7. in 8. koraka.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja in
povezane opreme lahko najdete v navodilih
za uporabo televizorja in ustrezne opreme.
se nadaljuje
57SI
Opombe
• Funkcija sistemskega nadzora zvoka mora biti
vklopljena prek menija televizorja.
• Odvisno od televizorja se začetek vsebine morda ne
bo prikazal.
• Odvisno od nastavitev se morda sprejemnik ne bo
vklopil, ko je možnost »Pass Through« nastavljena
na »AUTO« ali »ON«.
Namig
Povezano opremo, kot sta predvajalnik Blu-ray Disc
ali DVD-predvajalnik, lahko izberete tudi iz menija
televizorja. Sprejemnik in televizor bosta samodejno
preklopila na ustrezni vhod HDMI.
• Ko nastavite glasnost televizorja, funkcija
Sistemski nadzor zvoka istočasno prilagodi
glasnost sprejemnika.
Opombe
• Če funkcija Sistemski nadzor zvoka ne deluje po
nastavitvah televizorja, glejte navodila za uporabo
televizorja.
• Kadar je možnost »Ctrl for HDMI« nastavljena
na »ON«, se bodo nastavitve »Audio Out« v meniju
HDMI Settings nastavile samodejno glede na
nastavitve sistemskega nadzora zvoka.
• Če televizor vklopite pred vklopom sprejemnika,
se bo oddajanje zvoka prek televizorja začasno
prekinilo.
Predvajanje zvoka televizorja
prek zvočnikov, ki so
priključeni v sprejemnik
Izklop sprejemnika
prek televizorja
(sistemski nadzor zvoka)
(izklop napajanja sistema)
V zvoku iz televizorja lahko s preprostim
postopkom uživate prek zvočnikov, povezanih
s sprejemnikom.
Funkcijo Sistemski nadzor zvoka lahko
upravljate prek TV-menija. Podrobnosti lahko
najdete v navodilih za uporabo televizorja.
TV
Vklopi
sistemski
nadzor zvoka
Zmanjša
glasnost
Sprejemnik
• Vklop (če je
v načinu
pripravljenosti)
• Preklopi na
ustrezni vhod
HDMI
TV ?/1
Oddaja zvok iz
televizorja
Funkcijo Sistemski nadzor zvoka lahko
uporabljate tudi na naslednji način.
• Če vklopite sprejemnik, ko je vklopljen
televizor, se bo funkcija Sistemski nadzor
zvoka samodejno vklopila, da bi oddajala
zvok iz televizorja prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom. Če pa izklopite
sprejemnik, se bo zvok oddajal prek
zvočnikov televizorja.
58SI
Kadar izklopite televizor prek gumba POWER
na daljinskem upravljalniku televizorja,
se sprejemnik in povezana oprema
izklopijo samodejno.
Televizor lahko izklopite tudi z daljinskim
upravljalnikom sprejemnika.
TV
Pridržite gumb TV in pritisnite TV ?/1.
Televizor, sprejemnik in oprema
za predvajanje, povezana prek povezave
HDMI, se izklopijo.
Opombi
• Pred uporabo funkcije Izklop napajanja sistema
nastavite funkcijo za preprečevanje napak pri viru
napajanja na »ON«. Podrobnosti najdete
v navodilih za uporabo televizorja.
• Povezane opreme morda ne bo mogoče izklopiti,
odvisno od njenega stanja. Podrobnosti najdete
v navodilih za uporabo povezane opreme.
Uživanje v optimalnem
zvočnem polju
za izbrani prizor
Ostale funkcije
Preklapljanje med digitalnim
in analognim zvokom
(INPUT MODE)
Kadar opremo povežete v digitalne in
analogne zvočne priključke na sprejemniku,
lahko način zvočnega vhoda fiksno nastavite
na eno od obeh možnosti, ali pa preklapljate
z ene možnosti na drugo, odvisno od vrste
materiala, ki si ga želite ogledati.
1
Lahko uporabite tudi gumbe za vhod
na daljinskem upravljalniku.
(izbira prizora)
Opomba
Zvočnega polja morda ni mogoče preklopiti,
odvisno od televizorja.
Korespondenčna tabela
Nastavitev prizora
televizorja
Zvočno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
2
Večkrat pritisnite gumb INPUT
MODE na sprejemniku, da
izberete način zvočnega vhoda.
Na zaslonu se prikaže izbrani način
zvočnega vhoda.
• AUTO: Prednost imajo digitalni zvočni
signali. Če obstaja več digitalnih
povezav, imajo prednost zvočni
signali HDMI.
Če ni nobenega digitalnega zvočnega
signala, se izberejo analogni. Ko je
izbran vhod iz televizorja, imajo
prednost signali povratnega zvočnega
kanala (ARC). Če vaš televizor ni
združljiv s funkcijo povratnega
zvočnega kanala (ARC), se izberejo
digitalni optični zvočni signali.
• COAX: Določi digitalne zvočne signale,
ki vstopajo v priključek DIGITAL
COAXIAL.
• OPT: Določi digitalne zvočne signale,
ki vstopajo v priključek DIGITAL
OPTICAL.
• ANALOG: Določi analogne zvočne
signale, ki vstopajo v priključke
AUDIO IN (L/R).
nadaljevanje
59SI
Ostale funkcije
Funkcija Izbira prizora vam omogoča uživanje
v vrhunski kakovosti slike in preklaplja zvočno
polje glede na izbrani prizor v televizorju.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
Obrnite INPUT SELECTOR na
sprejemniku, da izberete vhod.
Opombe
• Nekateri načini zvočnega vhoda se morda ne
morejo nastaviti, odvisno od vhoda.
• Kadar je izbran vhod USB, se na zaslonu prikaže
»------«, preklop v druge načine pa je onemogočen.
Izberite drug vhod in nato nastavite način
zvočnega vhoda.
• Kadar uporabljate možnost »A. DIRECT«, je
zvočni vhod nastavljen na »ANALOG«. Drugih
načinov ni mogoče izbrati.
• Funkcija povratnega zvočnega kanala (ARC)
ne deluje v naslednjih primerih.
– Vaš televizor ni združljiv s funkcijo
povratnega zvočnega kanala (ARC).
– Možnost »Ctrl for HDMI« je nastavljena
na »OFF«.
– Kadar sprejemnika ne povežete prek kabla
HDMI v vtičnico HDMI na televizorju,
združljivo s funkcijo ARC.
1
Pritisnite GUI MODE.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
2
Izberite »
pritisnite
3
Izberite ime vhoda, ki ga želite
dodeliti.
4
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Input« in nato
ali b.
Prikaže se meni z možnostmi.
5
Izberite »Input Assign« in nato
pritisnite
ali b.
Prikaže se zaslon »Input Assign«.
Uporaba zvoka ali slik
iz drugih vhodov
(Input Assign)
Zvočne in/ali video signale lahko na novo
dodelite drugemu vhodu, ko jih v določenem
trenutku ne uporabljate.
Ko na novo dodelite vhodne priključke,
lahko z gumbom za vhod (ali gumbom
INPUT SELECTOR na sprejemniku)
izberete opremo, ki ste jo povezali.
Dodeljevanje vhoda komponentnega
videa in digitalnega zvoka
Vhodna priključka COMPONENT VIDEO in
DIGITAL lahko dodelite drugemu vhodu, če
privzete nastavitve priključkov ne ustrezajo
povezani opremi.
Primer:
Ko DVD-predvajalnik priključite v vtičnici
OPTICAL SAT/CATV IN in COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Vtičnico OPTICAL SAT/CATV IN dodelite
možnosti »BD/DVD«.
– Vtičnici COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN 2) dodelite možnosti »BD/DVD«.
60SI
6
Izberite zvočne in/ali video
signale, ki jih želite dodeliti
vhodu, ki ste ga izbrali v 3. koraku
z gumbi V/v/B/b.
7
Pritisnite
.
Ime vhoda
Vhodni video COMP.1
priključki, ki jih
COMP.2
lahko dodelite
CVBS
NONE
Vhodni zvočni BD COAX
priključki, ki jih
lahko dodelite SAT OPT
ANALOG
NONE
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
a
a*
a*
–
a
a*
–
–
–
a*
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
a
a*
a*
a*
a
a*
–
–
–
–
* Privzeta nastavitev
Opombi
• Ko dodelite digitalni zvočni vhod, se bo morda nastavitev INPUT MODE spremenila samodejno.
• Za vsak vhod je dovoljena ena vnovična dodelitev.
Ostale funkcije
61SI
2
Prilagajanje nastavitev
Uporaba menija Settings
V meniju izberite » Settings«
in pritisnite
ali b ter vnesite
način menija.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
menija z nastavitvami.
Z menijem Settings lahko prilagodite različne
nastavitve za zvočnike, prostorske učinke itd.
Če želite meni sprejemnika prikazati na
zaslonu televizorja, se prepričajte, da je
sprejemnik v načinu »GUI MODE«, kar
naredite tako, da sledite korakom v razdelku
»Vklop in izklop načina »GUI MODE««
(stran 39).
GUI MODE
3
V/v/b,
Izberite želeni element menija in
nato pritisnite
.
Primer: Ko izberete »Auto Cal.«.
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Pritisnite GUI MODE.
Če se meni GUI še vedno ne prikaže
na zaslonu televizorja, pritisnite
gumb MENU.
4
Izberite želeni parameter
in pritisnite
.
Vrnitev na prejšnji zaslonski
prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izhod iz menija
Pritisnite MENU.
62SI
Seznam menija Settings
Meni z
nastavitvami
Opis
Auto Cal.
Nastavi jakost ali razdaljo
zvočnikov in samodejno
opravi merjenje (stran 33).
Speaker
Ročna nastavitev položaja
zvočnika (stran 63).
Surround
Izbere zvočno polje in
prilagodi učinek
prostorskega zvoka, ki ga
izberete (stran 65).
EQ
Prilagodi izenačevalnik
(nizki/visoki toni) (stran 66).
Audio
Nastavi različne zvočne
elemente (stran 66).
HDMI
Opravlja nastavitve za zvok
in slike iz opreme, povezane z
vtičnicami HDMI (stran 67).
System
Opravlja nastavitve za sistem
sprejemnika (stran 67).
Meni Speaker Settings
Vsak zvočnik lahko prilagodite ročno.
Jakost zvočnikov lahko prilagodite tudi
po končanem samodejnem umerjanju.
Nastavitve zvočnika veljajo le za trenutno
razporeditev.
x SP Pattern (vzorec zvočnikov)
Izberite »SP Pattern« glede na sistem
zvočnikov, ki ga uporabljate. Pred
samodejnim umerjanjem izberite
vzorec zvočnikov.
x Manual Setup
Na zaslonu »Manual Setup« lahko vsak
zvočnik nastavite ročno. Moč zvočnikov lahko
prilagodite tudi po končanem samodejnem
umerjanju.
Prilagodite lahko jakost vsakega zvočnika
(sprednji levi/desni, sprednji dvignjeni levi/
desni, sredinski, levi/desni za prostorski zvok,
levi/desni za prostorski zvok na hrbtni strani,
nizkotonski zvočnik).
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi glasnost, in nato
pritisnite
.
2 Izberite »Lvl«.
3 Nastavite glasnost izbranega zvočnika
in nato pritisnite
.
Glasnost lahko prilagajate od –10,0
do +10,0 dB v korakih po 0,5 dB.
Opomba
Kadar je izbrano eno od zvočnih polj za glasbo, se
iz globokotonca ne oddaja nikakršen zvok, če so
vsi zvočniki v meniju z nastavitvami zvočnikov
nastavljeni na vrednost »Large«. Zvok se bo
prek globokotonca vseeno oddajal, če:
– ima digitalni vhodni signal signale LFE,
– so sprednji zvočniki ali zvočniki za prostorski
zvok nastavljeni na vrednost »Small«,
– je izbrana možnost »MULTI ST.«, »PLII MV«,
»PLII MS«, »PLIIX MV«, »PLIIX MS«, »PLIIZ«,
»HD-D.C.S.« ali »P. AUDIO«.
Prilagajanje oddaljenosti
posameznega zvočnika od
položaja poslušalca
Razdaljo od mesta, kjer sedite, do vsakega
zvočnika (sprednji levi/desni, sprednji
dvignjeni levi/desni, sredinski, levi/desni za
prostorski zvok, levi/desni za prostorski zvok
na hrbtni strani, nizkotonski zvočnik) lahko
prilagodite.
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi razdaljo od mesta, kjer
sedite, in nato pritisnite
.
2 Izberite »Dist«.
nadaljevanje
63SI
Prilagajanje nastavitev
Opomba
Prilagoditev ravni glasnosti
zvočnika
3 Nastavite razdaljo od izbranega zvočnika
in nato pritisnite
.
Razdaljo lahko prilagodite od 1 m 0 cm do
10 m 0 cm (od 3 čevljev in 3 palcev do
32 čevljev in 9 palcev) v korakih po 10 cm
(1 palec).
Namig
Po samodejnem umerjanju in shranjevanju
rezultata merjenja lahko prilagajate razdaljo
v korakih po 1 cm.
Opombe
• Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku nekateri
parametri morda ne bodo na voljo.
• Ta funkcija ne deluje, kadar uporabljate možnost
»A. DIRECT«.
Prilagoditev velikosti
posameznega zvočnika
Prilagodite lahko velikost vsakega zvočnika
(sprednji levi/desni, sprednji dvignjeni levi/
desni, sredinski, levi/desni za prostorski zvok,
levi/desni za prostorski zvok na hrbtni strani).
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi velikost, in nato
pritisnite
.
2 Izberite »Size«.
3 Nastavite velikost izbranega zvočnika
in nato pritisnite
.
• Large: Če povežete velike zvočnike, ki
bodo učinkovito reproducirali frekvence
nizkih tonov, izberite možnost »Large«.
V običajnih primerih izberite možnost
»Large«.
• Small: Če je zvok popačen ali če ob
uporabi večkanalnega prostorskega zvoka
menite, da ni prostorskih učinkov,
izberite možnost »Small«, da vklopite
krogotok za preusmeritev nizkih tonov in
oddajanje frekvenc nizkih tonov vsakega
kanala iz nizkotonskega zvočnika ali
drugih zvočnikov »Large«.
Opomba
Ta funkcija ne deluje, kadar uporabljate možnost
»A. DIRECT«.
64SI
Namigi
• Nastavitvi »Large« in »Small« za vsak zvočnik
določata, ali notranji zvočni procesor prekine
signal nizkih tonov iz tega kanala.
Ko so nizki toni odstranjeni iz kanala, krogotok
za preusmeritev nizkih tonov pošlje ustrezne
frekvence nizkih tonov v nizkotonski zvočnik
ali druge zvočnike »Large«.
Ker ima nizkotonski zvok določeno mero
usmerjenosti, je bolje, da ga ne prekinete, če
je mogoče. Zato lahko tudi majhne zvočnike
nastavite na velikost »Large«, če želite, da se prek
njih oddajajo frekvence nizkih tonov. Če pa po
drugi strani uporabljate velik zvočnik, a ne želite,
da se prek njega oddajajo frekvence nizkih tonov,
ga nastavite na velikost »Small«.
Če je zvok na splošno nižji od želenega, vse
zvočnike nastavite na velikost »Large«. Če ni dovolj
nizkih tonov, lahko moč nizkih tonov povečate
z izenačevalnikom.
• Nastavitev zadnjih prostorskih zvočnikov bo enaka
kot nastavitev prostorskih zvočnikov.
• Če je za sprednja zvočnika izbrana možnost
»Small«, se za osrednja, prostorska, zadnja
prostorska in sprednja dvignjena zvočnika
ravno tako nastavi možnost »Small«.
• Če ne uporabljate globokotonskega zvočnika,
se sprednji zvočniki samodejno nastavijo na
velikost »Large«.
x Crossover Freq (prehodna
frekvenca zvočnika)
Omogoča nastavitev prehodne frekvence
zvočnikov, za katere je bila v meniju Speaker
Settings velikost nastavljena na »Small«.
Po samodejnem umerjanju je za vsak zvočnik
nastavljena izmerjena prehodna frekvenca
zvočnika.
1
Na zaslonu izberite zvočnik,
za katerega želite prilagoditi
prehodno frekvenco, in
pritisnite
.
2
Prilagodite vrednost in nato
pritisnite
.
x Preizkusni ton
Na zaslonu »Test Tone« lahko izberete vrsto
preizkusnega tona.
Namigi
x Enota za merjenje razdalje
• Če želite hkrati nastaviti moč vseh zvočnikov,
pritisnite MASTER VOL +/– ali 2 +/–.
Uporabite lahko tudi vrtljivi gumb MASTER
VOLUME na sprejemniku.
• Prilagojena vrednost je med prilagajanjem
prikazana na zaslonu televizorja.
Omogoča izbiranje enote merjenja
za nastavljanje razdalj.
• FEET: Razdalja se prikaže v čevljih.
• METER: Razdalja se prikaže v metrih.
Oddajanje preizkusnega tona
iz vsakega zvočnika
Preizkusni ton lahko iz zvočnikov oddajate
v zaporedju.
1 Izberite »Test Tone« in nato pritisnite
ali b.
2 Prilagodite parameter in nato
pritisnite
.
• OFF
• AUTO: Preizkusni ton se predvaja
v zaporedju iz vsakega zvočnika.
3 Prilagodite moč zvočnika in nato
pritisnite
.
x D.Range Comp (stiskanje
dinamičnega obsega)
Namig
»STD« je standardna nastavitev in sproži rahlo
stiskanje. Zato vam priporočamo uporabo
nastavitve »MAX«. Ta nastavitev bistveno stisne
dinamični obseg in vam tako omogoča ogled filmov
ponoči pri nizki glasnosti. Za razliko od analognih
omejevalnikov so ravni predhodno določene in
omogočajo zelo naravno stiskanje.
Na zaslonu »Sound Field Setup« lahko izberete
zvočno polje in prilagodite raven učinka itd.
Za podrobnosti o zvočnem polju glejte
razdelek »Predvajanje zvočnih učinkov«
(stran 51).
Opomba
Elementi nastavitve, ki jih lahko prilagajate
v posameznem meniju, se razlikujejo glede
na zvočno polje.
Prilagoditev vrste učinka
za možnost HD-D.C.S.
1 Izberite »HD-D.C.S.« in pritisnite
ali b.
2 Izberite želeni učinek in pritisnite
.
Možnost HD-D.C.S. ima tri različne vrste:
Theater, Dynamic in Studio. Vsaka vrsta
ima drugačne ravni odbijanja in odmeva,
pri čemer je optimizirana tako, da ustreza
edinstvenosti posameznega prostora, okusa
in razpoloženja poslušalca.
• Dynamic
Ali želite v zvočnih učinkih uživati
v popolnosti, natanko tako kot
v kinematografih?
Vrsta Dynamic poudarja odmeve. Brez
možnosti HD-D.C.S. so številni prostori
nekoliko odmevajoči, vendar v njih ni
občutka prostornosti. Ta vrsta akustično
odpira takšne prostore in daje občutek
prostornosti in dinamičnosti, kot bi ga
doživeli v studiu za obdelovanje.
nadaljevanje
65SI
Prilagajanje nastavitev
Omogoča stiskanje dinamičnega obsega
zvočnega posnetka. To je zlasti uporabno, če
želite gledati filme ponoči pri nizki glasnosti.
Stiskanje dinamičnega obsega je mogoče pri
virih Dolby Digital.
• MAX: Dinamični obseg se močno stisne.
• STD: Dinamični obseg se stisne v tolikšni
meri, kot si je zamislil snemalni tehnik.
• AUTO: Dinamični obseg se uporabi
samodejno, vir Dolby TrueHD ali drug
vir pa je nastavljen na »OFF«.
• OFF: Dinamični obseg se ne stisne.
Meni Surround Settings
• Theater
Vrsta Theater (privzeta nastavitev)
z mešanjem odbojev in odmevov ustvarja
vzdušje studia za obdelovanje. Hkrati ta
vrsta meša frekvenčne lastnosti, značilne
za profesionalne studie in kinematografe.
Idealna je za ogled filmov v prostoru, kjer
manj odmeva.
• Studio
Pri vrsti Studio so učinki minimalni,
vendar še vedno omogoča vrhunsko
doživetje kinodvorane. Ta vrsta omogoča
natančnost izvirnega posnetka.
Meni EQ Settings
Meni Audio Settings
Nastavitve zvoka lahko prilagodite po meri.
x A/V Sync (sinhroniziranje
zvočnega in video izhoda)
Omogoča zakasnitev oddajanja zvoka za
zmanjšanje zamika med oddajanjem zvoka
in vidnim prikazom.
• ON (zakasnitev: 60 ms): Pri oddajanju
zvoka pride do zakasnitve, tako da se
zmanjša zamik med oddajanjem zvoka
in vidnim prikazom.
• OFF (zakasnitev: 0 ms): Oddjanje zvoka
ni zakasnjeno.
Opombe
Za nastavitev kakovosti tonov (raven nizkih/
visokih tonov) sprednjih zvočnikov lahko
uporabite naslednje parametre.
• Nizki toni
• Visoki toni
Nizki toni
Visoki toni
• Ta funkcija je uporabna, če uporabljate velik zaslon
LCD, plazemski zaslon ali projektor.
• Ta funkcija ne deluje, kadar uporabljate možnost
»A. DIRECT«.
• Zakasnitev je lahko različna; odvisno od nastavitev
oblike zapisa zvoka, zvočnega polja, vzorca
postavitve zvočnikov in razdalje zvočnikov.
x Dual Mono (izbira jezika
digitalnega oddajanja)
Raven
(dB)
Frekvenca
(Hz)
Opomba
Ta funkcija ne deluje, kadar uporabljate možnost
»A. DIRECT«.
Namig
Raven visokih in nizkih tonov sprednjega zvočnika
lahko prilagajate tudi z gumboma TONE MODE
in TONE na sprejemniku (stran 9).
Omogoča izbiro jezika, ki ga želite poslušati
pri dvojnem predvajanju zvoka digitalnega
oddajanja, kadar je ta funkcija na voljo.
Ta funkcija deluje le za vire Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvok glavnega jezika se bo
oddajal prek sprednjega levega zvočnika,
zvok sekundarnega jezika pa istočasno prek
sprednjega desnega zvočnika.
• MAIN: Predvaja se zvok glavnega jezika.
• SUB: Predvaja se zvok sekundarnega jezika.
x Nočni način
S tem načinom podoživite izkušnjo kina
pri majhni glasnosti (stran 9).
• ON
• OFF
66SI
Meni HDMI Settings
Opravite lahko zahtevane nastavitve za
opremo, priključeno v vtičnico HDMI.
x Ctrl for HDMI (nadzor za HDMI)
Omogoča vklop in izklop funkcije nadzora
za HDMI. Podrobnosti najdete v razdelku
»Priprava za funkcijo »BRAVIA« Sync«
(stran 56).
• ON
• OFF
Opomba
Kadar možnost »Ctrl for HDMI« nastavite na »ON«,
se lahko možnost »Audio Out« spremeni
samodejno.
x Prehod
Opombe
x Izhod zvoka
Omogoča nastavitev izhodnih zvočnih
signalov HDMI iz opreme za predvajanje,
povezane s sprejemnikom prek povezave
HDMI.
• AMP: Zvočni signali HDMI se iz opreme
za predvajanje oddajajo le v zvočnike,
povezane s sprejemnikom. Večkanalni zvok
lahko predvajate v obliki, v kateri je.
• TV+AMP: Zvok se oddaja iz zvočnika
televizorja in prek zvočnikov, povezanih
s sprejemnikom.
Opombi
• Kakovost zvoka opreme za predvajanje je
odvisna od kakovosti zvoka televizorja, denimo
od števila kanalov, frekvence vzorčenja itd.
Če ima televizor stereo zvočnike, se zvok, ki
se oddaja iz sprejemnika, ravno tako oddaja
v stereo obliki, tudi če predvajate večkanalni vir.
• Kadar sprejemnik povežete z opremo za
prikazovanje slik (projektor itd.), se zvok
iz sprejemnika morda ne bo oddajal. V tem
primeru izberite možnost »AMP«.
Meni System Settings
Nastavitve sprejemnika lahko prilagodite.
x Auto Standby
Omogoča nastavitev sprejemnika, da
samodejno preklopi v način pripravljenosti,
kadar ga ne uporabljate ali kadar vanj
ne vstopajo nobeni signali.
• ON: Preklopi v način pripravljenosti
po približno 30 minutah.
• OFF: Ne preklopi v način pripravljenosti.
• Ta funkcija ni na voljo, če je možnost »Ctrl for
HDMI« nastavljena na »OFF«.
• Če je izbrana možnost »AUTO«, lahko oddajanje
slike in zvoka v televizor traja nekoliko dlje kot
takrat, ko je izbrana možnost »ON«.
se nadaljuje
67SI
Prilagajanje nastavitev
Omogoča oddajanje signalov HDMI
v televizor, tudi če je sprejemnik v načinu
pripravljenosti.
• ON: Kadar je sprejemnik v načinu
pripravljenosti, neprekinjeno oddaja signale
HDMI prek priključka HDMI TV OUT
na sprejemniku.
• AUTO: Kadar je televizor vklopljen, ko je
sprejemnik v načinu pripravljenosti,
sprejemnik oddaja signale HDMI prek
vtičnice HDMI TV OUT na sprejemniku.
Podjetje Sony priporoča to nastavitev,
če uporabljate televizor Sony, združljiv
s funkcijo »BRAVIA« Sync. Ta nastavitev
v primerjavi z nastavitvijo »ON« varčuje
z energijo v načinu pripravljenosti.
• OFF: Sprejemnik ne oddaja signalov HDMI,
kadar je v načinu pripravljenosti. Vklopite
sprejemnik, če želite prek televizorja uživati
v viru povezane opreme. Ta nastavitev
v primerjavi z nastavitvijo »ON« varčuje
z energijo v načinu pripravljenosti.
• Če je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
»A.STANDBY« in je možnost prehoda nastavljena
na »AUTO« ali »ON«. Toda možnost
»A.STANDBY« bo izginila, če je možnost prehoda
nastavljena na »AUTO« in ni zaznan noben signal.
Opombi
• Funkcija ne deluje, če je izbran vhod TUNER.
• Če hkrati uporabljate samodejni način
pripravljenosti in izklopni časovnik, ima izklopni
časovnik prednost.
Uporaba brez povezovanja
s televizorjem
Ta sprejemnik lahko upravljate prek zaslona,
tudi če televizor ni povezan s sprejemnikom.
AMP
Uporaba menija na zaslonu
Večkrat pritisnite GUI MODE, da
izberete možnost »GUI OFF«.
Sprejemnik se preklopi v način prikaza na
sprednji plošči.
1
2
3
Pritisnite AMP.
4
Večkrat pritisnite V/v, da
izberete parameter, ki ga želite
prilagoditi, in nato pritisnite
ali b.
5
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
želeno nastavitev, in nato
pritisnite
.
Pritisnite MENU.
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
želeni meni, in nato pritisnite
ali b.
GUI MODE
Vrnitev na prejšnji prikaz
na zaslonu
V/v/B/b,
Pritisnite B ali RETURN/EXIT O.
RETURN/
EXIT O
Izhod iz menija
MENU
Pritisnite MENU.
Opomba
Na zaslonu bodo morda nekateri parametri in
nastavitve videti zamegljeno. To pomeni, da niso
na voljo ali pa so fiksni in jih ni mogoče spreminjati.
68SI
Pregled menijev
V posameznem meniju so na voljo naslednje možnosti. Podrobnosti o krmarjenju po menijih
najdete v razdelku strani 68.
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Nastavitve
Privzeta
nastavitev
Nastavitve
samodejnega
umerjanja
[<A. CAL>]
Samodejno umerjanje
(standardno)
[STANDARD]
Samodejno umerjanje (po meri) FULL.FLAT, ENGINEER,
[CUSTOM]
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
Nastavitve
glasnosti
[<LEVEL>]
Preizkusni tona)
[T. TONE]
AUTO xxxb), OFF
OFF
Glasnost sprednjega levega
zvočnikaa)
[FL LVL]
od FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
FL 0 dB
Glasnost sprednjega desnega
zvočnikaa)
[FR LVL]
od FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
FR 0 dB
Glasnost sredinskega zvočnikaa) od CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB
[CNT LVL]
(v korakih po 0,5 dB)
CNT 0 dB
od SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SL 0 dB
Glasnost desnega zvočnika za
prostorski zvoka)
[SR LVL]
od SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SR 0 dB
Glasnost zvočnika za prostorski
zvok na hrbtni strania)
[SB LVL]
od SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SB 0 dB
Prilagajanje nastavitev
Glasnost levega zvočnika za
prostorski zvoka)
[SL LVL]
od SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
Glasnost levega zvočnika za
prostorski zvok na hrbtni strania) (v korakih po 0,5 dB)
[SBL LVL]
SBL 0 dB
od SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
Glasnost desnega zvočnika za
prostorski zvok na hrbtni strania) (v korakih po 0,5 dB)
[SBR LVL]
SBR 0 dB
Glasnost sprednjega levega
dvignjenega zvočnikaa)
[LH LVL]
od LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
LH 0 dB
Glasnost sprednjega desnega
dvignjenega zvočnikaa)
[RH LVL]
od RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
RH 0 dB
Glasnost globokotnskega
zvočnikaa)
[SW LVL]
od SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SW 0 dB
Stiskanje dinamičnega obsega
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
se nadaljuje
69SI
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Nastavitve
Privzeta
nastavitev
Nastavitve
zvočnikov
[<SPKR>]
Vzorec postavitve zvočnikov
[PATTERN]
od 5/2,1 do 2/0
(20 vzorcev)
3/4.1
Velikost sprednjih zvočnikova)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost sredinskega zvočnikaa)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost zvočnikov za prostorski LARGE, SMALL
zvoka)
[SUR SIZE]
LARGE
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost sprednjih dvignjenih
zvočnikova)
[FH SIZE]
Razdalja do sprednjega levega
zvočnikaa)
[FL DIST.]
Razdalja do sprednjega desnega
zvočnikaa)
[FR DIST.]
Razdalja do sredinskega
zvočnikaa)
[CNT DIST.]
Razdalja do levega zvočnika za
prostorski zvoka)
[SL DIST.]
Razdalja do desnega zvočnika za
prostorski zvoka)
[SR DIST.]
Razdalja do zvočnika za
od 1,00 do 10,00 m (v korakih po
prostorski zvok na hrbtni strania) 0,1 m)c) od 3’ 3” do 32’ 9” (v korakih
po 1 palec)
[SB DIST.]
3,00 m
9’10”
Razdalja do levega zvočnika za
prostorski zvok na hrbtni strania)
[SBL DIST.]
Razdalja do desnega zvočnika za
prostorski zvok na hrbtni strania)
[SBR DIST.]
Razdalja do sprednjega levega
dvignjenega zvočnikaa)
[LH DIST.]
Razdalja do sprednjega desnega
dvignjenega zvočnikaa)
[RH DIST.]
Razdalja do nizkotonskega
zvočnikaa)
[SW DIST.]
70SI
Enota za merjenje razdalje
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERd)
Prehodna frekvenca sprednjih
zvočnikove) [FRT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(v korakih po 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Meni
[Display]
Parametri
[Display]
Nastavitve
Privzeta
nastavitev
Prehodna frekvenca sredinskega CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
zvočnikae) [CNT CRS.]
(v korakih po 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Prehodna frekvenca zvočnikov za CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
prostorski zvoke) [SUR CRS.]
(v korakih po 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Prehodna frekvenca sprednjih
zvočnikov za visoke tonee)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(v korakih po 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Nastavitve
prostorskega
zvoka
[<SURR>]
Raven učinkaf)
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Nastavitve EQ
[<EQ>]
Moč nizkih tonov sprednjih
zvočnikov [BASS]
od BASS –10 dB do BASS +10 dB
(v korakih po 1 dB)
BASS 0 dB
Moč visokih tonov sprednjih
zvočnikov [TREBLE]
od TRE –10 dB do TRE +10 dB
(v korakih po 1 dB)
TRE 0 dB
Način sprejema postaj FM
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Poimenovanje vnaprej
nastavljenih postaj
[NAME IN]
Podrobnosti najdete v razdelku
»Poimenovanje vnaprej nastavljenih
postaj (Name Input)« (stran 50).
Nastavitve
radijskega
sprejemnika
[<TUNER>]
Zvočne nastavitve Sinhronizira zvočni in video
[<AUDIO>]
izhod [A/V SYNC]
SYNC OFF
Izbira jezika digitalnega
oddajanja [DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dodeljevanje vhoda digitalnega
zvoka
[A. ASSIGN]
Podrobnosti najdete v razdelku
»Uporaba zvoka ali slik iz drugih
vhodov (Input Assign)« (stran 60).
Nočni način [NIGHT M.]
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
Dodelitev video vhoda
[V. ASSIGN]
Podrobnosti najdete v razdelku
»Uporaba zvoka ali slik iz drugih
vhodov (Input Assign)« (stran 60).
Nastavitve HDMI Nadzor za HDMI [CTRL.HDMI] CTRL ON, CTRL OFF
[<HDMI>]
Prehod [PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
Izhod zvoka [AUDIO.OUT]
Sistemske
nastavitve
[<SYSTEM>]
AMP, TV+AMP
Samodejni način pripravljenosti STBY ON, STBY OFF
[AUTO.STBY]
Poimenovanje vhodov
[NAME IN]
NIGHT.OFF
Prilagajanje nastavitev
Video nastavitve
[<VIDEO>]
SYNC ON, SYNC OFF
CTRL ON
OFF
AMP
STBY ON
Podrobnosti najdete v razdelku
»Poimenovanje vhodnega vira
(Name Input)« (stran 41).
a) Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku nekateri parametri ali nastavitve morda ne bodo na voljo.
b)
xxx predstavlja kanal zvočnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c) Po izvedbi samodejnega umerjanja in shranjevanju rezultata merjenja lahko prilagajate razdaljo le v korakih
po 0,01 metra.
»FEET« za modele v ZDA in Kanadi.
e)
Ta parameter lahko izberete le, če je zvočnik nastavljen na velikost »SMALL«.
f) Ta parameter lahko izberete le, če za zvočno polje izberete »HD-D.C.S.«.
d)
se nadaljuje
71SI
Ogled informacij na zaslonu
Zaslon ponuja številne informacije o stanju
sprejemnika, kot je zvočno polje.
1 Izberite vhod, za katerega želite preveriti
informacije.
2 Pritisnite AMP in nato večkrat
pritisnite DISPLAY.
Vsakič, ko pritisnete DISPLAY, se zaslon
spreminja v naslednjem krožnem
zaporedju.
Indeksno ime vhoda* t vhod, ki ste ga
izbrali t trenutno uporabljeno zvočno
polje t raven glasnosti t podatki
o pretoku**
Kadar poslušate radio FM in AM
Ime vnaprej nastavljene postaje* t
frekvenca t trenutno uporabljeno zvočno
polje t raven glasnosti
Pri sprejemanju oddajanj RDS
(samo pri modelih za Evropo,
Avstralijo in Tajvan)
Ime storitve programa ali vnaprej
nastavljeno ime postaje* t frekvenca,
frekvenčni pas in številka vnaprej
nastavljene postaje t trenutno
uporabljeno zvočno polje t raven
glasnosti
* Indeksno ime se prikaže le, če ste ga dodelili
vhodu ali prednastavljeni postaji.
Indeksno ime se ne prikaže, če ste vnesli le
presledke ali če je enako imenu vhoda.
** Informacije o pretakanju se morda ne
bodo prikazale.
Opomba
Znak ali oznake se v nekaterih jezikih morda ne
bodo prikazali.
Namig
Ko je na zaslonu prikazano »GUI MODE«, zaslona
ne morete preklapljati. Večkrat pritisnite GUI
MODE, da izberete možnost »GUI OFF«.
72SI
Uporaba daljinskega upravljalnika
Vnovična dodelitev gumba
za izbiro vhoda
Privzete nastavitve gumbov za izbiro vhoda
lahko spremenite, da bodo ustrezali opremi
sistema. Če na primer priključite predvajalnik
Blu-ray Disc v vtičnico SAT/CATV
sprejemnika, lahko nastavite gumb SAT/
CATV na daljinskem upravljalniku,
da upravlja predvajalnik Blu-ray Disc.
Opomba
Gumbov za izbiro vhoda TV, TUNER in USB
ni mogoče znova dodeliti.
AV ?/1
Številski
gumbi
1
Gumbi za
izbiro vhoda
Pridržite gumb za izbiro vhoda,
za katerega želite spremeniti
dodelitev, in nato pridržite
še gumb AV ?/1.
Primer: Pridržite gumb SAT/CATV
in nato še gumb AV ?/1.
2
Pridržite gumb AV ?/1, gumb
za izbiro vhoda pa sprostite.
Primer: Pridržite gumb AV ?/1, gumb
SAT/CATV pa sprostite.
3
Pritisnite ustrezni gumb za želeno
kategorijo, kot je prikazano
v spodnji tabeli in sprostite
gumb AV ?/1.
Ponastavitev gumbov
za izbiro vhoda
Primer: Pritisnite 1 in sprostite
gumb AV ?/1.
Zdaj lahko uporabljate gumb SAT/
CATV, s katerim upravljate predvajalnik
Blu-ray Disc.
Kategorije
Pritisnite
Predvajalnik Blu-ray Disc
(način upravljanja BD1)a)
1
Predvajalnik Blu-ray Disc
(način upravljanja BD3)a)
2
DVD-predvajalnik
(način upravljanja DVD1)
3
DVD-snemalnik
(način upravljanja DVD3)b)
4
Videorekorder (način
upravljanja VTR3)c)
5
CD-predvajalnik
6
DSS (digitalni satelitski
sprejemnik)d)/evropski
digitalni satelitski
sprejemnik e)
7
INPUT/
?/1
MASTER
VOL –/
2–
1
Medtem ko držite gumb MASTER
VOL – ali 2 –, pritisnite ?/1
in INPUT ali
.
2
Spustite vse gumbe.
Gumbi za izbiro vnosa so ponastavljeni
na njihovo privzeto nastavitev.
a)
Uporaba daljinskega upravljalnika
Podrobnosti o nastavitvi BD1 ali BD3 najdete
v navodilih za uporabo, ki so priložena
predvajalniku ali snemalniku Blu-ray Disc.
b)
DVD-snemalnike Sony upravljate
z nastavitvijo DVD1 ali DVD3. Več
informacij je na voljo v navodilih
za uporabo, ki so priložena DVDsnemalniku.
c)
Videorekorderje Sony upravljate
z nastavitvijo VTR 3, ki ustreza načinu VHS.
d)Samo pri modelih za ZDA, Kanado
in Mehiko.
e)
Drugi modeli.
73SI
Postavitev
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj
uide tekočina, izključite sprejemnik, pred
nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
Viri napajanja
• Pred uporabo sprejemnika preverite,
ali delovna napetost ustreza lokalnemu
viru napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
• Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z virom napajanja (napajalnim
omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je
izklopljena.
• Če sprejemnika ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.
Napajalni kabel odstranite tako, da primete
vtikač in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite
kabla).
• (Samo pri modelih v ZDA in Kanadi)
Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek
vtikača širši od drugega, tako da je vtikač
mogoče v električno vtičnico priključiti
samo na en način. Če vtikača ni mogoče
ustrezno priključiti v električno vtičnico,
se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Pri segrevanju
Povsem običajno je, da se sprejemnik med
delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika se
temperatura zgornjega, stranskega
in spodnjega dela ohišja znatno poviša.
Če želite preprečiti morebitne opekline, se
ne dotikajte ohišja.
74SI
• Sprejemnik postavite na dobro prezračevano
mesto, da preprečite prekomerno segrevanje
in zagotovite dolgo življenjsko dobo
sprejemnika.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu
ali udarcem.
• Na sprejemnik ne odlagajte ničesar, kar
bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino naprav,
kot so televizor, videorekorder ali
predvajalnik kaset. (Če sprejemnik postavite
preblizu televizorja, videorekorderja ali
predvajalnika kaset, s katerim ga uporabljate,
lahko nastane šum ali popačena slika.
Verjetnost, da se to zgodi, je še posebej
velika, če uporabljate notranjo anteno. Zato
je priporočljivo uporabljati zunanjo anteno.)
• Pri postavljanju sprejemnika na obdelano
površino (z voskom, oljem, polirnim
sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne
nastanejo madeži ali se razbarva površina.
Delovanje
Pred priključitvijo drugih komponent
izklopite sprejemnik in ga odklopite
z napajanja.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih
blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta
alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
glede sprejemnika, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Odpravljanje težav
Če se pri uporabi sprejemnika pojavi katera od
spodnjih težav, poskusite težavo odpraviti
sami, tako da upoštevate ta navodila za
odpravljanje težav. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony. Če serviser pri popravilu
zamenja nekatere dele naprave, lahko te
dele obdržite.
Vklop
Sprejemnik se samodejno izklopi.
• Možnost »Auto Standby« je nastavljena
na »ON« (stran 67).
• Funkcija izklopnega časovnika časa deluje
(stran 14).
Slika
Ko je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
televizor ne prikaže slike.
• Ko sprejemnik preklopi v način
pripravljenosti, je prikazana slika iz zadnje
opreme HDMI, ki je bila izbrana pred
izklopom sprejemnika. Če imate drugo
opremo, jo uporabite in izvedite
predvajanje z enim dotikom ali pa vklopite
sprejemnik in izberite opremo HDMI, ki
jo želite uporabiti.
• Če na sprejemnik priključite opremo, ki ne
podpira funkcije »BRAVIA« Sync, mora
biti možnost »Pass Through« v meniju
HDMI Settings nastavljena na »ON«
(stran 67).
Snemanje ni mogoče.
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana.
• Z gumbi za izbiro vhoda izberite opremo
z vhodnim virom (stran 40).
• Video vhodnih signalov prek vtičnic
HDMI IN in COMPONENT VIDEO IN
ni mogoče posneti.
• Vsebine virov so avtorsko zaščitene pred
snemanjem. V tem primeru snemanje
vsebin iz takšnega vira morda ne
bo mogoče.
GUI se ne prikaže na zaslonu televizorja.
• Večkrat pritisnite gumb GUI MODE in
izberite možnost »GUI ON«. Če se GUI še
vedno ne prikaže na zaslonu televizorja,
pritisnite gumb MENU.
• Preverite, ali je televizor pravilno povezan.
75SI
Dodatne informacije
Na televizorju ni slike.
• Z gumbi za izbiro vhoda izberite ustrezni
vhodni signal.
• Televizor nastavite na ustrezni način
za vhod.
• Zvočno opremo postavite stran
od televizorja.
• Pravilno dodelite vhodni video signal
komponente.
• Pri pretvarjanju vhodnega signala
s sprejemnikom mora biti vhodni
signal enak vhodni funkciji (stran 29).
• Kabli morajo biti pravilno in ustrezno
povezani z opremo.
• Morda boste morali opremo nastaviti
(odvisno od opreme za predvajanje).
Upoštevajte navodila za uporabo, ki so
priložena posamezni opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel High Speed HDMI, še
posebej za prenos datotek, ki podpirajo
standarde 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ali 3D.
Na televizorju ni slike 3D.
• Slike 3D morda ne bodo prikazane,
odvisno od televizorja in video opreme.
Zvok
Ni zvoka, ne glede na izbrano opremo,
ali pa je zvok komaj slišen.
• Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
vstavljeni v vhodne/izhodne priključke
za ustrezne priključke na sprejemniku,
zvočnikih in opremi.
• Sprejemnik in vsa oprema morajo biti
vklopljeni.
• Prepričajte se, da gumb MASTER
VOLUME ni nastavljen na »VOL MIN«.
• Prepričajte se, da možnost SPEAKERS ni
nastavljena na »SPK OFF« (stran 9).
• Slušalke ne smejo biti priključene na
sprejemnik.
• Pritisnite gumb MUTING ali
na
daljinskem upravljalniku, da prekličete
funkcijo za izklop zvoka.
• Želeno opremo izberete tako, da pritisnete
gumb za izbiro vhoda na daljinskem
upravljalniku ali obrnete gumb INPUT
SELECTOR na sprejemniku (stran 40).
• Če želite zvok predvajati prek zvočnika
televizorja, nastavite možnost »Audio
Out« v meniju z nastavitvami HDMI na
»TV+AMP« (stran 67). Če predvajanje
večkanalnega zvočnega vira ni mogoče,
izberite »AMP«. Vendar se zvok ne po
predvajal prek zvočnika televizorja.
• Ob spremembi frekvence vzorčenja,
števila kanalov ali oblike izhodnih zvočnih
signalov opreme za predvajanje lahko pri
predvajanju zvoka nastanejo motnje.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
• Preverite, ali so zvočniki in oprema
ustrezno povezani.
• Prepričajte se, da v bližini povezovalnih
kablov ni pretvornika ali motorja oziroma
da so kabli od televizorja ali vira
fluorescentne svetlobe oddaljeni vsaj
3 metre (10 čevljev).
• Premaknite avdio opremo stran
od televizorja.
• Priključki so umazani. Obrišite jih s krpo,
ki je rahlo navlažena z alkoholom.
76SI
Zvoka ni ali pa je iz določenih zvočnikov
zvok komaj slišen.
• Priključite slušalke v vtičnico PHONES, da
preverite, ali se zvok predvaja prek slušalk.
Če se prek slušalk predvaja samo en kanal,
oprema morda ni pravilno povezana
s sprejemnikom. Preverite, ali so vsi kabli
v celoti vstavljeni v priključke na
sprejemniku in opremi.
Če se prek slušalk predvajata oba kanala,
sprednji zvočnik morda ni pravilno
povezan s sprejemnikom. Preverite
povezavo sprednjega zvočnika, ki ne
predvaja zvoka.
• Pri analogni opremi morate povezati
priključek z oznako L in priključek
z oznako R (analogna oprema zahteva
oba priključka). Uporabite avdio kabel
(ni priložen).
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika
(stran 63).
• Osrednji oz. prostorski zvočniki morajo
biti nastavljeni na možnost »Small«
ali »Large«.
• V meniju za samodejno umerjanje ali prek
možnosti vzorca postavitve zvočnikov
v meniju z nastavitvami zvočnikov
preverite, ali so nastavitve zvočnika
ustrezne za namestitev. Nato prek
možnosti »Test Tone« v meniju Speaker
Settings preverite, ali se zvok prek
posameznega zvočnika pravilno predvaja.
• Nekateri diski nimajo informacij Dolby
Digital Surround EX.
• Preverite, ali je globokotonski zvočnik
pravilno in ustrezno povezan.
• Nizkotonski zvočnik mora biti vklopljen.
• Glede na izbrano zvočno polje
globokotonski zvočnik morda ne bo
predvajal zvoka.
• Ko so vsi zvočniki nastavljeni na »Large«
in je izbrana možnost »NEO6 CIN« ali
»NEO6 MUS«, nizkotonski zvočnik
ne predvaja zvoka.
predvajanje. Preberite navodila za
uporabo opreme za predvajanje.
• Preverite, ali televizor podpira funkcijo
upravljanja zvoka sistema.
• Če televizor ne podpira funkcije
upravljanja zvoka sistema, nastavite
možnost »Audio Out« v meniju
z nastavitvami HDMI na
– »TV+AMP«, če želite predvajati zvok
prek zvočnika televizorja
in sprejemnika,
– »AMP«, če želite predvajati zvok prek
sprejemnika.
• Če povežete sprejemnik z video opremo
(projektor itd.), se zvok morda ne bo
predvajal. Možnost »Audio Out« v meniju
z nastavitvami HDMI nastavite na »AMP«
(stran 67).
• Če je na sprejemniku izbran vhodni signal
televizorja in oprema, ki je priključena
na sprejemnik, ne predvaja zvoka:
– spremenite vhodni signal sprejemnika
v HDMI, če si želite ogledati program
z opremo, ki je na sprejemnik
priključena prek povezave HDMI;
– spremenite TV kanal, če si želite
ogledati televizijsko oddajo;
– izberite ustrezno opremo ali želeni
vhodni signal, če si želite ogledati
program z opremo, ki je priključena
na televizor (več o tem preberite
v navodilih za uporabo televizorja).
• Možnost »A. DIRECT« ne sme biti
izbrana.
• Če je funkcija nadzora za HDMI
aktivirana, priključene opreme ni mogoče
upravljati z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
– Morda boste morali nastaviti opremo in
televizor (odvisno od priključene
opreme in televizorja). Upoštevajte
navodila za uporabo, ki so priložena
posamezni opremi in televizorju.
– Spremenite vhodni signal sprejemnika
v vhod HDMI, ki je priključen
na opremo.
• Prepričajte se, da izbrana vtičnica za
digitalni zvočni vhod ni dodeljena drugim
vhodom (stran 60).
se nadaljuje
77SI
Dodatne informacije
Določena oprema ne predvaja zvoka.
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana
z ustreznimi priključki za avdio vhod.
• Preverite, ali so kabli, ki se uporabljajo
za povezavo, v celoti vstavljeni v vtičnice
na sprejemniku in opremi.
• Preverite način INPUT MODE (stran 59).
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana
z ustrezno vtičnico HDMI.
• Prek povezave HDMI ni mogoče
predvajati diska Super Audio CD.
• Morda boste morali nastaviti povezavo
HDMI za opremo (odvisno od opreme
za predvajanje). Upoštevajte navodila
za uporabo, ki so priložena posamezni
opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel High Speed HDMI, še
posebej za prenos datotek, ki podpirajo
standarde 1080p, Deep Color
(Deep Colour) ali 3D.
• Ko se na zaslonu televizorja prikaže GUI,
sprejemnik morda ne bo predvajal zvoka.
Pritisnite gumb GUI MODE in izberite
možnost »GUI OFF«.
• Povezana oprema lahko povzroči
zaustavitev prenosa zvočnih signalov prek
vtičnice HDMI (zaradi njihove oblike,
frekvence vzorčenja, bitne dolžine itd.).
Če je kakovost slike slaba ali če se zvok
opreme, povezane prek kabla HDMI,
ne predvaja, preverite nastavitev
priključene opreme.
• Če povezana oprema ni združljiva
s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic
(HDCP), se lahko slika in/ali zvok ob
prenosu signalov prek vtičnice HDMI
TV OUT popači oziroma se ne predvaja.
V tem primeru preverite tehnične podatke
o povezani opremi.
• Če želite predvajati zvočne vsebine
z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), nastavite
ločljivost slike opreme za predvajanje na
več kot 720p/1080i.
• Pred predvajanjem večkanalnega
linearnega zvok PCM je treba določiti
nastavitve ločljivosti slike opreme za
Zvočniki na levi in desni strani zvoka
ne predvajajo v ravnovesju oziroma
ga predvajajo obratno.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno in ustrezno priključeni.
• V meniju z nastavitvami zvočnikov
prilagodite parametre ravni
glasnosti zvoka.
Večkanalni zvok Dolby Digital ali DTS
se ne predvaja.
• Preverite, ali je DVD (ali drug medij), ki ga
predvajate, posnet v obliki Dolby Digital
ali DTS.
• Med povezovanjem DVD-predvajalnika
(ali druge naprave) z vtičnicami za
digitalni vhod na sprejemniku preverite,
ali je nastavitev za digitalni zvočni izhod
povezane opreme na voljo.
• Možnost »Audio Out« v meniju z
nastavitvami HDMI nastavite na »AMP«
(stran 67).
• Zvočne vsebine z visoko bitno hitrostjo
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
in Multi Channel Linear PCM lahko
predvajate samo prek povezave HDMI.
Učinka prostorskega zvoka ni mogoče
doseči.
• Izbrati morate zvočno polje za film ali
glasbo (stran 51).
• Pri sprejemu zvoka DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
ali Dolby TrueHD s frekvenco vzorčenja,
ki je večja od 48 kHz, zvočna polja ne
delujejo.
Snemanje ni mogoče.
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana.
• Z gumbi za izbiro vhoda izberite opremo
z vhodnim virom (stran 40).
• Zvočnih vhodnih signalov prek vtičnic
HDMI IN in DIGITAL IN ni mogoče
posneti.
• Vsebine virov so avtorsko zaščitene pred
snemanjem. V tem primeru snemanje
vsebin iz takšnega vira morda ne
bo mogoče.
78SI
Preizkusni ton se ne oddaja iz zvočnikov
• Kabli zvočnika morda niso trdno
priključeni. Preverite, kako so priključeni
in se prepričajte, da jih ni mogoče izključiti
že z rahlim potegom.
• V kablih zvočnika je morda prišlo
do kratkega stika.
Preizkusni ton se oddaja iz drugega
zvočnika kot je tisti, prikazan na zaslonu
televizorja
• Nastavljeni vzorec zvočnikov je
nepravilen. Prepričajte se, da se povezave
in vzorec zvočnikov pravilno ujemajo.
Ko je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
televizor ne predvaja zvoka.
• Ko sprejemnik preklopi v način
pripravljenosti, se predvaja zvok iz zadnje
opreme HDMI, ki je bila izbrana pred
izklopom sprejemnika. Če imate drugo
opremo, jo uporabite in izvedite
predvajanje z enim dotikom ali pa vklopite
sprejemnik in izberite opremo HDMI, ki
jo želite uporabiti.
• Če na sprejemnik priključite opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA« Sync,
mora biti možnost prehoda v meniju
z nastavitvami HDMI nastavljena na
»ON« (stran 67).
Sprejemnik
Sprejem FM je slab.
• Za povezavo sprejemnika z zunanjo
anteno FM uporabite 75-ohmski
koaksialni kabel (ni priložen), kot
je prikazano spodaj.
Zunanja antena FM
Sprejemnik
Sistem ne sprejema signala radijskih
postaj.
• Preverite, ali sta anteni ustrezno
priključeni. Prilagodite položaj anten in
po potrebi priključite zunanjo anteno.
• Moč signala radijskih postaj pri
samodejnem iskanju postaj je premajhna.
Uporabite neposredno iskanje.
• Intervali morajo biti ustrezno nastavljeni
(pri neposrednem iskanju radijskih postaj
AM) (stran 49).
• Ni prednastavljenih postaj ali pa so
prednastavljene postaje izbrisane (pri
iskanju prednastavljenih postaj).
Prednastavite radijske postaje (stran 49).
• Pritisnite gumb AMP, nato pa večkrat
pritisnite gumb DISPLAY na daljinskem
upravljalniku, da se na zaslonu prikaže
frekvenca.
Storitev RDS ne deluje.*
• Prepričajte se, da poslušate postajo
FM RDS.
• Izberite postajo FM z močnejšim
signalom.
• Izbrana postaja ne oddaja signala RDS
ali pa je signal prešibek.
Informacije RDS, ki jih želite,
niso prikazane.*
• Storitev morda začasno ni na voljo.
Če želite izvedeti, ali je storitev sploh
na voljo, se obrnite na radijsko postajo.
* Samo pri modelih za Evropo, Avstralijo
in Tajvan.
Zvok je popačen.
• Večkrat pritisnite gumb MASTER VOL –
ali 2 – na daljinskem upravljalniku.
• Nastavite možnost »EQ« na napravi iPod
ali iPhone na »Off« ali »Flat«.
Naprave iPod ali iPhone ni mogoče
polniti.
• Preverite, ali je sprejemnik vklopljen.
• Preverite, ali je naprava iPod ali iPhone
čvrsto priključena.
Naprava iPod ali iPhone ne deluje.
• Preverite, ali ste odstranili zaščitni ovitek
naprave iPod ali iPhone.
• Nekaj časa lahko traja, da se predvajanje
začne (odvisno od vsebine naprave iPod
ali iPhone).
• Napravo iPod ali iPhone odstranite in
znova priključite.
• Uporabljate nepodprto vrsto naprave iPod
ali iPhone. Podprte vrste naprav si oglejte
v razdelku »Modeli, združljivi z napravo
iPod ali iPhone« (stran 42).
Glasnost zvonjenja naprave iPhone se
ne spreminja.
• Glasnost zvonjenja prilagodite z
upravljalnimi tipkami na napravi iPhone.
Naprava USB
Ali uporabljate podprto vrsto
naprave USB?
• Če priključite nepodprto vrsto naprave
USB, lahko pride do spodnjih težav.
Podprte vrste naprav si oglejte v razdelku
»Združljive naprave USB« (stran 45).
– Sistem ne prepozna naprave USB.
– Imena datotek ali map se ne prikažejo
na sprejemniku.
– Predvajanje ni mogoče.
– Zvok je prekinjen.
– Sliši se šum.
– Zvok je popačen.
se nadaljuje
79SI
Dodatne informacije
iPhone ali iPod
Zvočnik naprave iPod ali iPhone ne
oddaja zvoka.
• Napravo iPod ali iPhone odstranite in
znova priključite.
Sliši se šum, predvajanje zvoka
se prekinja ali je popačeno.
• Sprejemnik izklopite, znova priključite
napravo USB in sprejemnik vklopite.
• Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo šum
oziroma so popačeni.
Sprejemnik ne prepozna naprave USB.
• Izklopite sprejemnik in odstranite
napravo USB. Sprejemnik znova vklopite
in priključite napravo USB.
• Priključite podprto vrsto naprave USB
(stran 45).
• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti težavo.
Predvajanje se ne začne.
• Izklopite sprejemnik, znova priključite
napravo USB in vklopite sprejemnik.
• Priključite podprto vrsto naprave USB
(stran 45).
• Pritisnite gumb N, da zaženete
predvajanje.
Naprave USB ni mogoče priključiti v
(USB).
• Naprava USB je priključena narobe.
Priključite napravo USB v pravilni smeri.
Nepravilen prikaz.
• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani.
• Sprejemnik lahko prikaže naslednje kode
znakov:
– Velike črke (A–Z)
– Številke (0–9)
– Simbole (= < > * + , – . / [ \ ] _ )
Drugi znaki morda ne bodo pravilno
prikazani.
Na zaslonu je dalj časa prikazano
»Reading« ali pa traja dolgo, da se
predvajanje začne.
• Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih.
– Na napravi USB je veliko map ali
datotek.
– Datotečna struktura je zelo zapletena.
– Pomnilnik je zelo velik.
– Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Zato priporočamo, da upoštevate
naslednje:
– Skupno število map na napravi
USB: 100 ali manj (vključno
z mapo »ROOT«)
– Skupno število datoteki v mapi:
100 ali manj
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
• Datotek MP3 in MP3 PRO ni mogoče
predvajati.
• Zvočna datoteka ima več posnetkov.
• Nekatere datoteke AAC morda ne bodo
pravilno predvajane.
• Datotek WMA v obliki Windows Media
Audio Lossless in Professional ni mogoče
predvajati.
• Podprte so samo naprave USB z
datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo zvočne datoteke na
prvi particiji.
• Predvajanje je mogoče do največ osme
ravni (vključno z mapo »ROOT«).
• Na napravi je več kot 100 map (vključno
z mapo »ROOT«).
• V posamezni mapi je več kot 100 datotek.
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli,
ni mogoče predvajati.
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16
in FAT32, vendar ju nekatere naprave USB
ne podpirajo.
Več informacij poiščite v navodilih za uporabo
posamezne naprave USB ali se obrnite
na proizvajalca.
80SI
»BRAVIA« Sync (nadzor za HDMI)
Funkcija nadzora za HDMI ne deluje.
• Preverite povezavo HDMI (stran 23).
• Možnost »Ctrl for HDMI« v meniju
z nastavitvami HDMI mora biti
nastavljena na »ON«.
• Preverite, ali priključena oprema podpira
uporabo funkcije nadzora za HDMI.
• Preverite nastavitve nadzora za HDMI
na priključeni opremi. Več informacij
poiščite v navodilih za uporabo
priključene opreme.
• Če izključite kabel HDMI ali spremenite
povezavo, ponovite postopke na strani
»Priprava za funkcijo »BRAVIA« Sync«
(stran 56).
• Če je možnost »Ctrl for HDMI«
nastavljena na »OFF«, funkcija »BRAVIA«
Sync ne deluje pravilno, čeprav je oprema
povezana z vtičnico HDMI IN.
• Vrste in število opreme, ki jo je mogoče
upravljati s funkcijo BRAVIA Sync, so
omejene s standardom HDMI CEC, kot
je opisano spodaj:
– Snemalna oprema (snemalnik Blu-ray
Disc, snemalnik DVD-jev itd.): največ
3 komponente
– Oprema za predvajanje (predvajalnik
Blu-ray Disc, predvajalnik DVD-jev
itd.) največ 3 komponente
– Oprema v povezavi z radijskim
sprejemnikom: največ 4 komponente
– Sprejemnik AV (zvočni sistem): največ
1 komponenta
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju daljinskega upravljalnika
na sprejemniku (stran 9).
• Odstranite vse predmete med daljinskim
upravljalnikom in sprejemnikom.
Sporočila o napaki
Če pride do okvare, se na zaslonu prikaže
sporočilo. Prek sporočila lahko preverite
stanje sistema. Če težave ne morete odpraviti,
se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
PROTECT
Zvočnikom se dovaja neenakomeren tok ali
pa je sprejemnik pokrit in je prehod zraka
skozi prezračevalne odprtine oviran.
Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Odstranite predmet,
ki pokriva zgornjo ploščo sprejemnika,
preverite povezavo sprejemnika in
ga znova vklopite.
USB FAIL
Zaznan je bil prekomeren tok prek
vrat
(USB).
Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Preverite napravo iPod,
iPhone ali USB in jo odstranite ter nato
sprejemnik znova vklopite.
Druga sporočila si oglejte v razdelkih »Seznam
sporočil po opravljenih meritvah samodejnega
umerjanja« (stran 37), »Seznam sporočil za
napravo iPod ali iPhone« (stran 44) in
»Seznam sporočil USB« (stran 47).
Brisanje pomnilnika
Odseki s priporočili
Izbrisati želim
Glejte
Vse shranjene nastavitve
strani 32
Prilagojena zvočna polja
strani 55
81SI
Dodatne informacije
Daljinski upravljalnik
• Če je raven napolnjenosti baterij
v daljinskem upravljalniku nizka, jih
zamenjajte z novimi.
• Izbrati morate ustrezen vhod na
daljinskem upravljalniku.
2)
Tehnični podatki
TEHNIČNI PODATKI ZA MOČ
ZVOKA
IZHODNA MOČ IN SKUPNO HARMONIČNO
POPAČENJE:
(samo pri modelih v ZDA)
Pri 8-ohmski obremenitvi, dvokanalnem
delovanju, od 20 do 20.000 Hz; nazivna
minimalna moč RMS 95 W na kanal, z ne več
kot 0,09 % skupnega harmoničnega popačenja
od 250 mW do nazivne izhodne moči.
Ojačevalnik
Model za ZDA1)
Minimalna izhodna moč RMS
(8 Ohmov, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09 %)
95+95 W
Izhodna moč pri stereo načinu
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105+105 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
140 W za vsak kanal
Modeli za Kanado, Evropo, Mehiko, Avstralijo
in Tajvan1)
Minimalna izhodna moč RMS
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0.09%)
85+85 W
Izhodna moč pri stereo načinu
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105+105 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
140 W za vsak kanal
Referenčna izhodna moč osrednjega zvočnika in
sprednjih, prostorskih, zadnjih prostorskih in
sprednjih dvignjenih zvočnikov. Odvisno od
nastavitev zvočnega polja in vira se zvok morda ne
bo predvajal.
Frekvenčni odziv
Analogni
Vhod
Analogni
Občutljivost: 500 mV/
50 kiloohmov
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksialni)
Impedanca: 75 Ohmov
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optični) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izhod (analogni)
AUDIO OUT
Napetost: 500 mV/
1 kiloohm
SUBWOOFER
Napetost: 2 V/1 kiloohm
Izenačevalnik
Stopnje ojačitve ±6 dB, v korakih po 1 dB
3) INPUT SHORT (z obhodom nastavitev zvočnega
polja in izenačevalnika).
4) Uteženo omrežje, vhodna moč.
Radio FM
Frekvenčni pas
Antena
Priključki antenski
87,5–108,0 MHz
Žična antena FM
75 ohmov, neuravnovešeni
Radio AM
Frekvenčni pas
Območje
1)
10 Hz–70 kHz,
+0,5/–2 dB (z obhodom
nastavitev zvočnega polja
in izenačevalnika)
Izmerjeno v teh pogojih:
Intervali za iskanje
postaj
po 10 kHz
po 9 kHz
ZDA, Kanada, Tajvan 120 V pri izmeničnem toku,
60 Hz
ZDA, Kanada,
Mehika
530–
1.710 kHz
531–
1.710 kHz
Mehika
127 V pri izmeničnem toku,
60 Hz
Evropa, Avstralija in
Tajvan
–
531–
1.602 kHz
Evropa, Avstralija
230 V pri izmeničnem toku,
50 Hz
Antena
Antena zanke
Območje
82SI
Napajanje
Video
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ohmov
PB: 0.7 Vp-p, 75 ohmov
PR: 0.7 Vp-p, 75 ohmov
80 MHz HD (prehodni)
iPod in iPhone
Največ 5 V pri enosmernem toku 1 A
USB
Podprta bitna hitrost*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32–320 kb/s, VBR
WMA: 48–192 kb/s
AAC: 48–320 kb/s
* Združljivost z vsemi
vrstami programske
opreme za šifriranje/
zapisovanje ter
s snemalnimi napravami
ali mediji ni zagotovljena.
Hitrost prenosa
Največja hitrost
Podprta naprava USB
MSC (za količinsko
shranjevanje)
Največji tok
500 mA
Mere (širina/višina/globina) (pribl.)
430 × 158 ×
322.6 mm (17 palcev ×
6 1/4 × 12 3/4 palca)
vključno z izbočenimi deli
in upravljalnimi tipkami
Teža (pribl.)
Model za Evropo 8,2 kg (18 lb 2 oz)
Drugi modeli
8,3 kg (18 lb 5 oz)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Halogenski zaviralci ognja v nekaterih
tiskanih vezjih niso uporabljeni.
Splošno
Napajanje
Območje
Napajanje
ZDA, Kanada, Tajvan 120 V pri izmeničnem toku,
60 Hz
127 V pri izmeničnem toku,
60 Hz
Evropa, Avstralija
230 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz
Dodatne informacije
Mehika
Poraba energije
240 W
Poraba energije (v načinu pripravljenosti)
0,3 W (če je funkcija
»Ctrl for HDMI«
nastavljena na »OFF«)
83SI
Indeks
Številke
G
5,1-kanalni 18
7,1-kanalni 18
Glasbeni način 52
GUI (grafični uporabniški
vmesnik) 38
A
A/V Sync 66, 71
AM 48
Auto Standby 67
Auto Tuning 48
I
Bass 66
BRAVIA Sync
Priprava 56
Brisanje
pomnilnik 32
Input Assign 60
INPUT MODE 59
iPhone ali iPod 42, 79
Izbira prizora 59
Izbriši
daljinski upravljalnik 73
zvočno polje 55
Izhod zvoka 67, 71
Izklop napajanja sistema 58
Izklop zvoka 41
C
L
Control for HDMI 67
LFE (nizkofrekvenčni
učinek) 10
B
D
Daljinski upravljalnik 13, 72
DCAC (Samodejno digitalno
prostorsko umerjanje) 33
Direct Tuning 48
Dolby Digital EX 54
Dual Mono 66, 71
DVD-snemalnik 28
Dvokanalno 51
E
Enota za merjenje
razdalje 65, 70
EQ Settings 66
F
Filmski način 51
FM 48
FM Mode 48
84SI
M
Manual Setup 63
Meni 62, 69
Meni z možnostmi 39
N
Način A.F.D. 51
Način FM 71
Nadzor za HDMI 71
Name Input 41, 50
Naprava USB 45
Napredna samodejna
nastavitev glasnosti 55
Nastavitve EQ 71
Nastavitve glasnosti 69
Nastavitve HDMI 67, 71
Nastavitve prostorskega
zvoka 71
Nastavitve radijskega
sprejemnika 71
Nastavitve samodejnega
umerjanja 69
Nastavitve zvočnikov 70
Nizki toni 71
Nočni način 66
O
Ogled informacij na
zaslonu 72
P
PlayStation 3 27
Ponastavitev 32
Povezava
anteni 31
iPhone ali iPod 27, 30
TV 22
USB, naprava 30
video oprema 23
zvočna oprema 30
zvočniki 20
Predvajalnik Blu-ray Disc 25
Predvajalnik CD-jev 30
Predvajanje z enim
dotikom 57
Prehod 67, 71
Prehodna frekvenca 64, 70
Preizkusni ton 64, 69
Pretvorba v višjo
ločljivost 29
PROTECT 81
R
Raven učinka 65
S
Samodejni način
pripravljenosti 71
Samodejno umerjanje
(po meri) 69
Samodejno umerjanje
(standardno) 69
Satelitski sprejemnik 26
Settings, Meni 62
Sistemske nastavitve 67, 71
Sistemski nadzor zvoka 58
Snemanje 47
Speaker Settings 63
Sporočilo
iPhone ali iPod 44
o napaki 81
samodejno umerjanje 37
USB 47
Sprejemnik 48
Sprejemnik za kabelsko
televizijo 26
Stiskanje dinamičnega
obsega 65, 69
Super Audio CD,
predvajalnik 30
Surround Settings 65
T
Treble 66
TV 22
U
USB FAIL 81
V
Dodatne informacije
Vhod 40
Videoigra 28
Videokamera 28
Videorekorder 28
Visoki toni 71
Vnaprej nastavljene
postaje 49
Vzorec postavitve
zvočnikov 70
Vzorec zvočnikov 32, 63
Z
Zaslon 10
Zvočne nastavitve 66, 71
Zvočno polje 51
85SI
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising