Sony | STR-DH740 | Sony STR-DH740 7.2-kanalni AV-sprejemnik za domači kino Navodila za uporabo

4-448-428-12(1) (SI)
Večkanalni
sprejemnik AV
Navodila za uporabo
STR-DH740
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da naprave
ne izpostavljate slabim vremenskim
pogojem ali vlagi.
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne
prekrivajte prezračevalne reže naprave
s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer prižganih sveč).
Za uporabnike v Združenih
državah
Evidenčni list za uporabnike
Številka modela in serijska številka sta na
zadnji strani enote. Obe številki vnesite
v spodnji prostor. Številki imejte pri sebi,
kadar koli stopite v stik s prodajalcem
izdelkov Sony v zvezi s tem izdelkom.
Št. modela
Serijska št.
Ta simbol opozarja uporabnika
na prisotnost neizolirane
»nevarne napetosti« v ohišju
izdelka, ki je lahko tako visoka,
da predstavlja nevarnost
električnega udara.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega
udara, tako da naprave ne izpostavljate
vodnim kapljam ali curkom in nanjo
ne postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem,
enoto priključite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje
enote, takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte čezmerni vročini, na primer
sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če
je izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti,
ker si lahko poškodujete sluh.
Ta simbol opozarja
uporabnika, da so lahko
nekatere površine naprave
med običajnim delovanjem
vroče na dotik.
2SI
Ta simbol opozarja uporabnika
na pomembna navodila za
delovanje in vzdrževanje
(servisiranje), ki jih dobite
v dokumentaciji, priloženi
napravi.
Pomembna varnostna opozorila
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Preberite ta navodila.
Navodila shranite.
Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
Čistite samo s suho krpo.
Poskrbite, da pretok zraka skozi
prezračevalne reže ne bo oviran. Napravo
namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8) Naprave ne nameščajte v bližino toplotnih
virov, npr. radiatorjev, grelnikov,
štedilnikov ali drugih naprav (vključno
z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
9) Nikoli ne onesposobite varnostne funkcije
polariziranega ali ozemljitvenega vtikača.
Polariziran vtikač ima dva vtiča – eden je
širši od drugega. Ozemljitveni vtikač ima
dva vtiča in tretji ozemljitveni vtič. Široki
vtič ali tretji vtič je namenjen zagotavljanju
varnosti. Če priloženi vtikač ne ustreza vaši
vtičnici, se glede zamenjave zastarele
vtičnice posvetujte z električarjem.
10) Napajalni kabel zaščitite, da ga ne
pohodite ali ne preščipnete – zlasti
pazite na vtikače, dodatne vtičnice
in točke izstopa iz naprave.
11) Uporabljajte samo priključke in dodatno
opremo, ki jo določi proizvajalec.
12) Uporabljajte samo z vozičkom, stojalom,
trinožnim stojalom, nosilcem ali mizo,
ki jo določi proizvajalec oz. je priložena
napravi. Pri premikanju vozička z napravo
bodite previdni, da se voziček ne prevrne
in ne pride do poškodb.
13) Napravo odklopite med nevihto ali
v primeru, da je dlje časa ne boste uporabljali.
14) Vsa popravila naj izvaja usposobljen
serviser. Popravilo je potrebno, če se
naprava na kakršen koli način poškoduje –
če pride do poškodb napajalnega kabla ali
vtikača, razlitja tekočine po izdelku, tujkov
v izdelku, izpostavljenosti dežju ali vlagi
oziroma če izdelek ne deluje pravilno ali
je padel na tla.
Naslednja izjava Zvezne komisije
za komunikacije (FCC) velja samo
za različico tega modela, ki je
proizvedena za prodajo v ZDA.
Druge različice morda niso
v skladu s tehničnimi predpisi FCC.
OPOMBA:
Ta oprema je bila preizkušena in je v skladu
z mejnimi vrednostmi za digitalno napravo
razreda B, kot to določa 15. del pravil komisije
FCC. Te mejne vrednosti določajo primerno
zaščito pred škodljivimi motnjami pri
namestitvah v stanovanjskih objektih.
Ta oprema proizvaja, uporablja in oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če ni pravilno
nameščena in se ne uporablja v skladu
z navodili, lahko pride do škodljivih motenj
radijskega valovanja. Kljub temu ni mogoče
zagotoviti, da na posamezni lokaciji ne bo
prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje v radijskem ali televizijskem
sprejemu – to lahko ugotovite tako, da
opremo vklopite in izklopite – priporočamo,
da poskusite motnje odpraviti z naslednjimi
ukrepi:
– Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
– Povečajte razdaljo med opremo in
sprejemnikom.
– Priključite opremo v vtičnico, ki je
v drugem tokokrogu kot tista, v katero
je priključen sprejemnik.
– Posvetujte se s prodajalcem ali
strokovnjakom za radiotelevizijsko
tehnologijo.
3SI
POZOR
Spremembe, ki niso izrecno odobrene v tem
priročniku, lahko izničijo uporabnikova
pooblastila za uporabo te opreme.
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali
zunanjimi napravami uporabite ustrezno
zaščitene in ozemljene kable ter priključke,
ki so skladni z omejitvami emisij FCC.
Zmanjšajte nevarnost električnega udara,
tako da kabel zvočnika povežete z napravo
in zvočniki v skladu z naslednjimi navodili.
1) Odklopite napajalni kabel iz napajanja.
2) Odstranite 10–15 mm izolacije kabla
zvočnika.
3) Povežite kabel zvočnika z napravo
in zvočniki ter pazite, da se z roko ne
dotaknete jedra kabla zvočnika. Prav tako
odklopite napajalni kabel iz napajanja,
preden odstranite kabel zvočnika iz
naprave in zvočnikov.
Za uporabnike v Kanadi
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali
zunanjimi napravami uporabite ustrezno
zaščitene in ozemljene kable ter priključke.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje
odpadne električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme. Z ustrezno
odstranitvijo izdelka pripomorete k
preprečevanju morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka se
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
4SI
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave
pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove
življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.
Opomba za uporabnike: Spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano v državah,
v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je proizvedlo podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil
proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja
glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi
zakonodaje Evropske unije naslovite na
pooblaščenega predstavnika, družbo Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj
glede servisa ali garancije glejte naslove,
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Za uporabnike v Avstraliji
Odstranjevanje
odpadne električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
O tem priročniku
• Navodila v tem priročniku veljajo za model
STR-DH740. Številka modela je na
spodnjem desnem kotu sprednje plošče.
Slike, uporabljene v tem priročniku, se
nanašajo na evropski model in se lahko
razlikujejo od vašega modela. Morebitne
razlike med modeli so v priročniku
označene kot »samo za evropski model«.
• V teh navodilih priročnika je opisano
upravljanje sprejemnika s priloženim
daljinskim upravljalnikom. Uporabite
lahko tudi navadne ali vrtljive gumbe na
sprejemniku, če so poimenovani enako
ali podobno kot gumbi na daljinskem
upravljalniku.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi
Dolby* Digital, Pro Logic Surround in DTS**
Digital Surround System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX in simbol DD so blagovne
znamke podjetja Dolby Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo
patenti v ZDA s številkami: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 ter drugi
patenti, ki so bili izdani ali so v postopku
izdaje v ZDA in drugih državah. DTS-HD,
povezani simbol in DTS-HD skupaj
s simbolom so zaščitene blagovne znamke
ter DTS-HD Master Audio je blagovna
znamka podjetja DTS, Inc. V izdelku
je programska oprema. © DTS, Inc.
Vse pravice pridržane.
Ta sprejemnik uporablja tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA
in drugih državah.
5SI
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod
touch so blagovne znamke podjetja Apple
Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so last svojih lastnikov.
Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista posebej
navedeni.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za
delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje
te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi
in predpisanimi standardi. Uporaba tega
pripomočka z napravo iPod ali iPhone lahko
vpliva na delovanje brezžične povezave.
Windows Media je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega
izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
Logotipa »x.v.Color (x.v.Colour)« in
»x.v.Color (x.v.Colour)« sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
»BRAVIA« je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
»PlayStation« je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
»WALKMAN« je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
MICROVAULT je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
6SI
InstaPrevue™ je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka podjetja Silicon
Image, Inc. v ZDA in v drugih državah.
Kazalo vsebine
O tem priročniku ............................. 5
Priložena dodatna oprema ............. 9
Opis in lokacija delov .................... 10
Uvod ................................................ 17
Priključki
1: Namestitev zvočnikov ............... 19
2: Priključitev zvočnikov ............... 21
3: Priključitev televizorja .............. 23
4a: Priključitev video opreme ....... 24
4b: Priključitev zvočne opreme .... 28
5: Priključitev anten ....................... 29
6: Priključitev
napajalnega kabla .................... 29
Priprava sprejemnika
Vklop sprejemnika ........................ 30
Nastavitev sprejemnika prek
zaslona Easy Setup
(Preprosta nastavitev) ............ 30
Navodila za uporabo
zaslonskega prikaza ................ 33
Osnovne funkcije
Predvajanje opreme z vhodnim
virom ........................................ 34
Predvajanje naprave
iPod ali iPhone ........................ 36
Predvajanje naprave USB ............. 39
Funkcije radijskega
sprejemnika
Poslušanje radia FM/AM .............. 42
Prednastavitev radijskih postaj
FM/AM (vnaprej nastavljeni
pomnilnik) ............................... 44
Sprejemanje signalov RDS
(samo pri modelih za Evropo,
Avstralijo in Tajvan) ............... 45
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja ............... 46
Uporaba funkcije
nočnega načina ........................ 49
Izbira vrste umerjanja ................... 49
Prilagajanje izenačevalnika ........... 50
Uporaba funkcije Pure Direct ...... 50
Ponastavljanje zvočnih polj
na privzete nastavitve ............. 51
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync? ................ 52
Priprava za funkcijo
»BRAVIA« Sync ...................... 52
Predvajanje z enim dotikom ........ 53
Sistemski nadzor zvoka ................ 54
Izklop napajanja sistema .............. 54
Izbira prizora .................................. 55
Upravljanje domačega kina .......... 55
Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom ........................ 55
Ostale funkcije
Preklapljanje med digitalnim in
analognim zvokom
(INPUT MODE) ..................... 56
Uporaba drugih avdio vhodnih
priključkov
(dodeljevanje avdio vhoda) ... 56
Uporaba povezave z dvojno
ojačitvijo ................................... 58
Povrnitev privzetih tovarniških
nastavitev ................................. 58
7SI
Prilagajanje nastavitev
Uporaba menija Settings ............... 59
Easy Setup
(Preprosta nastavitev) ............. 61
Meni Speaker Settings
(Nastavitve zvočnikov) ........... 61
Meni Audio Settings
(Zvočne nastavitve) ................. 66
Meni HDMI Settings
(Nastavitve HDMI) ................. 67
Meni Input Settings
(Nastavitve vhoda) .................. 68
Meni System Settings
(Sistemske nastavitve) ............ 69
Upravljanje brez zaslonskega
prikaza ...................................... 69
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Vnovična dodelitev gumba
za izbiro vhoda ........................ 74
Ponastavitev gumbov
za izbiro vhoda ........................ 75
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi ....................... 76
Odpravljanje težav ......................... 77
Tehnični podatki ............................ 84
Stvarno kazalo ................................ 86
8SI
Priložena dodatna oprema
•
•
•
•
•
Navodila za uporabo (ta priročnik)
Kratka navodila za namestitev (1)
Daljinski upravljalnik (RM-AAU168) (1)
Bateriji R6 (velikosti AA) (2)
Žična antena FM (1)
Vstavljanje baterij
v daljinski upravljalnik
V daljinski upravljalnik vstavite dve
(priloženi) bateriji R6 (velikosti AA).
Pri vstavljanju baterij upoštevajte
pravilno polarnost.
• Antena zanke AM (1)
• Mikrofon za določitev optimalne
postavitve (ECM-AC2) (1)
Opombe
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem
ali vlažnem mestu.
• Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
• Manganovih baterij ne mešajte z baterijami
drugih vrst.
• Tipala za signal daljinskega upravljalnika
ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali svetlobnim napravam. To bi lahko
povzročilo okvaro.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije,
da preprečite razlitje baterij in korozijo.
• Ko zamenjate baterije v daljinskem upravljalniku
ali jih iz njega odstranite, se gumbi daljinskega
upravljalnika morda ponastavijo na privzete
nastavitve. Če se to zgodi, znova razporedite
gumbe za izbiro vnosa (stran 74).
• Ko sprejemnika ni mogoče več upravljati
z daljinskim upravljalnikom, vstavite
nove baterije.
9SI
Opis in lokacija delov
Sprednja plošča
A ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
(stran 30, 43, 51, 58)
B Indikator ?/1 (vklop/stanje
pripravljenosti)
Če zasveti:
Zeleno: Sprejemnik je vklopljen.
Oranžno: Sprejemnik je v stanju
pripravljenosti in
– možnost »Control for HDMI«
(Nadzor za HDMI) (stran 67)
je nastavljena na »On« (Vkl.),
– možnost »Pass Through« (Prehod)
(stran 67) je nastavljena na »On«
(Vkl.)* ali »Auto« (Samod.).
Se ugasne, ko je sprejemnik v stanju
pripravljenosti in ko sta možnosti
»Control for HDMI« (Nadzor za
HDMI) in »Pass Through« (Prehod)
nastavljeni na »Off« (Izkl.).
* Samo pri modelih za ZDA, Kanado,
Mehiko, Avstralijo in Tajvan.
C SPEAKERS (stran 22, 30)
D TUNING MODE, TUNING +/–
Pritisnite in upravljajte radijski
sprejemnik (FM/AM).
Z gumbom TUNING +/– poiščete
postajo.
10SI
E
F
G
H
I
A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (stran 35, 46)
Zaslon (stran 11)
NIGHT MODE (stran 66)
INPUT MODE (stran 56)
DIMMER
Omogoča prilagoditev svetlosti
zaslona s tremi stopnjami.
J DISPLAY (stran 74)
K Senzor daljinskega upravljalnika
Sprejema signal daljinskega
upravljalnika.
L PURE DIRECT (stran 50)
M Indikator PURE DIRECT
Sveti, ko je vključena funkcija
»Pure Direct«.
N
O
P
Q
R
MASTER VOLUME (stran 35, 65)
INPUT SELECTOR (stran 32, 35, 56)
Vrata (USB) (stran 28)
Priključek AUTO CAL MIC (stran 32)
Priključek PHONES
Za priključitev slušalk.
Indikatorji na zaslonu
A Indikator vhodnega vira
Zasveti ob zaznavanju trenutnega
vhodnega vira.
HDMI
Sprejemnik prepozna opremo,
povezano prek priključka HDMI IN.
ARC
Za izhodni vir je izbran televizor
in sprejemnik zaznava signale
povratnega zvočnega kanala (ARC).
COAX
Vhodni digitalni signal se prenaša prek
priključka COAXIAL (stran 56).
OPT
Vhodni digitalni signal se prenaša prek
priključka OPTICAL (stran 56).
B D.C.A.C.
Zasveti, ko se uporabljajo rezultati
meritev funkcije »Auto Calibration«
(Samodejno umerjanje).
C Indikator Dolby Digital Surround*
Ko sprejemnik dekodira ustrezne
signale oblike Dolby Digital, zasveti
ustrezni indikator.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D Indikator DTS(-HD)*
Ko sprejemnik dekodira ustrezne signale
v obliki DTS, zasveti ustrezni indikator.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
E SP A/SP B/SP A+B
Zasveti, ko je zvočniški sistem
vklopljen.
F Indikator izbire radijskih postaj
ST
Zasveti, ko sprejemnik išče radijsko
stereo oddajanje.
MEM
Zasveti, ko je vključena funkcija
pomnilnika, npr. vnaprej nastavljeni
pomnilnik (stran 44)itd.
G SLEEP
Zasveti, če je vklopljena funkcija
izklopnega časovnika (stran 15).
H EQ
Zasveti, če je vključena funkcija
izenačevalnika.
I D.R.C.
Zasveti, če je vključena funkcija stiskanja
dinamičnega razpona (stran 67).
J NEO:6
Zasveti, če je vključeno dekodiranje DTS
Neo:6 Cinema/Music (stran 47, 48).
K Indikator Dolby Pro Logic
Pri obdelavi Dolby Pro Logic zasveti
ustrezni indikator. Ta tehnologija
dekodiranja prostorskega zvoka
omogoča okrepitev vhodnih signalov.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
11SI
Opomba
Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku
ti indikatorji morda ne bodo zasvetili.
L USB
Zasveti, če sprejemnik zazna napravo
iPod/iPhone ali USB.
* Pri predvajanju diska z vsebino Dolby Digital
ali DTS se prepričajte, da ste izvedli digitalne
povezave in da možnost INPUT MODE ni
nastavljena na možnost »Analog« (Analogni)
(stran 56) ali ni izbrana možnost »Analog
Direct« (Analogno neposredno).
12SI
Zadnja plošča
A Razdelek DIGITAL INPUT/OUTPUT
Priključki HDMI IN/OUT*
(stran 23, 26)
Priključki OPTICAL IN
(stran 23, 27)
Priključek COAXIAL IN
(stran 28)
E Razdelek VIDEO INPUT/OUTPUT
(stran 23, 27
Rumen
Priključki VIDEO IN/
OUT*
* Sliko izbranega vira lahko predvajate tako, da
priključite televizor v priključek HDMI TV
OUT ali MONITOR OUT (stran 23).
B Razdelek TUNER
Priključek FM ANTENNA
(stran 29)
Priključki AM ANTENNA
(stran 29)
C Razdelek SPEAKERS (stran 21)
D Razdelek AUDIO INPUT/OUTPUT
Bel (L)
Rdeč (R)
Črn
Priključki AUDIO IN
(stran 23, 27, 28)
Priključki
SUBWOOFER OUT
(stran 21)
13SI
Varčevanje z energijo v stanju
pripravljenosti
Daljinski upravljalnik
Ta sprejemnik in drugo opremo lahko
upravljate s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Z daljinskim upravljalnikom
lahko upravljate zvočno in video opremo
Sony. Gumb za izbiro vhoda lahko znova
dodelite tako, da se ujema z opremo,
priključeno v sprejemnik (stran 74).
RM-AAU168
Kadar sta možnosti »Control for
HDMI« (Nadzor za HDMI) (stran 67)
in »Pass Through« (Prehod) (stran 67)
nastavljeni na »Off« (Izkl.).
B TV ?/1 1) (vklop/stanje
pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite televizor ali ga
preklopite v stanje pripravljenosti.
C Gumbi za izbiro vhoda
S temi gumbi izbirate opremo,
ki jo želite uporabljati. Ko v stanju
pripravljenosti pritisnete poljubni
gumb za izbiro vhoda, se sprejemnik
vklopi. Ti gumbi so namenjeni
upravljanju opreme Sony.
D TOP MENU1)
S tem gumbom odprete ali zaprete
osnovni meni plošče BD-ROM ali DVD.
REPEAT1)
Omogoča večkratno predvajanje
skladbe ali mape.
POP UP/MENU1)
S tem gumbom odprete ali zaprete
pojavni meni plošče BD-ROM ali
meni DVD-ja.
SHUFFLE1)
Omogoča predvajanje skladbe ali
mape v naključnem vrstnem redu.
E
+/–
Omogoča izbiro mape.
F AMP MENU
S tem gumbom prikažete meni,
v katerem upravljate sprejemnik.
1)
1)
G
, V/v/B/b
Gumbi V/v/B/b omogočajo izbiro
menijskih elementov, ki jo nato
vnesete/potrdite s pritiskom gumba
A ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite sprejemnik ali
ga preklopite v stanje pripravljenosti.
.
H OPTIONS1)
Omogoča prikaz in izbiro elementov
v meniju z možnostmi.
I HOME1)
Omogoča prikaz osnovnega menija na
TV-zaslonu.
14SI
J ./> 1), m/M 1), N 1),
X 1), x 1)
Pomik, nazaj/naprej, predvajanje,
začasna zaustavitev, zaustavitev.
TUNING +/–1)
Omogoča iskanje postaj.
D.TUNING
Omogoča preklop v način za
neposredno iskanje.
PRESET +/–1)
Omogoča izbiro prednastavljenih
postaj ali kanalov.
MEM
Omogoča shranjevanje postaje
med delovanjem sprejemnika.
K SOUND FIELD +/–2)
Omogoča izbiro zvočnega polja
(stran 46).
L PURE DIRECT (stran 50)
M SLEEP
S tem gumbom lahko nastavite
samodejni izklop sprejemnika
ob določeni uri.
Vsakič, ko pritisnete SLEEP, se zaslon
spremeni v tem krožnem zaporedju:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Ko nastavite izklopni časovnik, na
zaslonu zasveti indikator »SLEEP«.
Nasvet
Če želite preveriti, koliko časa je še preostalo,
preden se sprejemnik izklopi, pritisnite gumb
SLEEP. Na zaslonu se prikaže preostali čas.
Če znova pritisnete gumb SLEEP, prekličete
izklopni časovnik.
N
+/–
Omogoča prilagoditev glasnosti vseh
zvočnikov hkrati.
O
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
Zvok znova omogočite tako, da znova
pritisnete gumb.
P RETURN O 1)
Ob prikazu menija ali navodil na
TV-zaslonu omogoča vrnitev
v prejšnji meni.
Q DISPLAY1)
Omogoča prikaz podatkov na zaslonu.
R Številski gumbi1)2)
S temi gumbi lahko
– postopek prednastavitve/iskanja
prednastavljenih postaj (stran 44),
– izbiro številke skladb. Pritisnite 0/10,
če želite izbrati skladbo 10,
– izbiro številke kanalov.
S PREVIEW (HDMI)
Omogoča izbiro funkcije »Preview
for HDMI« (Predogled za HDMI).
Omogoča predvajanje v živo
predogleda slike v sliki prek vhodov
HDMI, povezanih s tem sprejemnikom.
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
posamezen predogled vhoda HDMI,
in nato izbiro vnesite/potrdite
s pritiskom gumba .
(To funkcijo omogoča tehnologija
Silicon Image InstaPrevue™)
Opomba
Funkcija »Preview for HDMI« (Predogled
HDMI) je na voljo za vhodne vire HDMI
BD, DVD, GAME in SAT/CATV.
Nasveti
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– oprema ni povezana z vhodnim
priključkom HDMI;
– oprema, povezana s podprtim vhodnim
priključkom HDMI, ni vklopljena;
– trenutni vhod ni vhod HDMI;
– možnost »Fast View« (Hiter pogled)
je izklopljena;
– vhodni vir je nepodprt video format
HDMI (480i, 576i, 4K, nekateri
3D-video signali, nekateri signali
videokamere ali signal VGA).
• Predogled slike v sliki bo pri vhodnem viru
za video signale 4K ali nekatere 3D-video
signale zatemnjen.
iPhone CTRL
Vstop v način upravljanja naprave
iPod ali iPhone, če takšno napravo
uporabljate.
15SI
T AMP
Opombe
S tem gumbom vklopite delovanje
sprejemnika.
U TV INPUT1)
S tem gumbom izberete vhodni signal
(vhod televizorja ali video vhod).
• Zgornji opisi so navedeni zgolj za prikaz
primerov.
• Nekaterih funkcij, opisanih v tem razdelku,
morda ne bo mogoče uporabljati s priloženim
daljinskim upravljalnikom.
1) Informacije o gumbih, ki jih lahko uporabljate
za upravljanje posamezne opreme, so na voljo
v tabeli (stran 16).
2) Gumba 5 in SOUND FIELD + imata otipljive
pike. Te pike vam bodo v pomoč pri upravljanju
sprejemnika.
Upravljanje druge opreme Sony
Ime
TV
2 TV ?/1
z
Videorekorder
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
DVD
Predvajalnik
CDpredvajalnik Blu-ray Disc predvajalnik
z
z
z
z
z
z
z
z
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
z
z
z
z
R Številski gumbi
z
z
z
z
z
wa TV INPUT
z
16SI
Uvod
Zvočno ali video opremo priključite na sprejemnik tako, da upoštevate spodnji postopek.
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Namestitev in priključitev zvočnikov
(stran 19, 21)
Preverjanje povezave, ki ustreza
priključeni opremi
Priključitev televizorja in video opreme
(stran 23, 24)
Kakovost slike je odvisna od vrste priključka.
Glejte spodnjo sliko. Izberite način povezave
glede na priključke opreme.
Če ima video oprema priključke HDMI,
jo priključite prek njih.
Digitalni
Analogni
Visokokakovostna slika
Priključitev avdio opreme (stran 28)
Priprava sprejemnika
Glejte »6: Priključitev napajalnega kabla«
(stran 29) in »Vklop sprejemnika« (stran 30).
Nastavitev sprejemnika
Preberite razdelek »Nastavitev sprejemnika
prek zaslona Easy Setup (Preprosta nastavitev)«
(stran 30).
Prilagoditev nastavitev za avdio izhod na
povezani opremi
Če želite uporabiti večkanalni digitalni
zvočni izhod, preverite nastavitev za
digitalni zvočni izhod na povezani opremi.
Če uporabljate predvajalnik Sony Blu-ray Disc,
preverite, ali so možnosti »Audio (HDMI)«,
»BD Audio MIX Setting«, »Dolby Digital/
DTS«, »Dolby Digital« in »DTS« nastavljene
na »Auto« (Samod.), »Off« (Izkl.), »Bitstream«,
»Dolby Digital« in »DTS« (od 1. avgusta 2012).
Če uporabljate PlayStation 3 in ste sprejemnik
povezali s kablom HDMI, v možnosti »Sound
Settings« (Nastavitve zvoka) izberite »Audio
Output Settings« (Nastavitve avdio izhoda)
ter nato »HDMI« in »Automatic« (Samod.)
(z različico programske opreme sistema 4.21).
Več informacij je na voljo v navodilih za
uporabo, ki so priložena povezani opremi.
17SI
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira sprejemnik
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih ta sprejemnik lahko dekodira, so odvisne od
izhodnih vtičnic povezane opreme za digitalni zvok. Sprejemnik podpira naslednje
oblike zapisa zvoka.
Oblika zapisa zvoka
[Zaslon]
Največje število
kanalov
Povezava med opremo za predvajanje
in sprejemnikom
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
Multi Channel Linear PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a)
b)
Če oprema za predvajanje ne ustreza obliki zapisa, se zvočni signali oddajajo v drugi obliki zapisa.
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo opreme za predvajanje.
Signali s frekvenco vzorčenja, večjo od 96 kHz, se predvajajo s frekvenco 96 kHz ali 88,2 kHz.
18SI
Priključki
Priključki
1: Namestitev zvočnikov
Ta sprejemnik omogoča uporabo do
7.2-kanalnega sistema (7 zvočnikov in
2 nizkotonska zvočnika).
7.1-kanalni sistem zvočnikov
z zadnjima prostorskima
zvočnikoma
Primer nastavitve sistema
zvočnikov
Sprejemnik omogoča predvajanje
programsko posnetega zvoka Hi-Fi,
reproduciranega z DVD-ja ali diska Blu-ray
v 6.1- ali 7.1-kanalni obliki.
• postavitev 6.1-kanalnih zvočnikov
Postavite zadnji prostorski zvočnik za
sedež poslušalca.
A Sprednji zvočnik (levi)
B Sprednji zvočnik (desni)
C Osrednji zvočnik
D Prostorski zvočnik (levi)
E Prostorski zvočnik (desni)
F Zadnji prostorski zvočnik (levi)*
G Zadnji prostorski zvočnik (desni)*
H Sprednji dvignjeni zvočnik (levi)*
I Sprednji dvignjeni zvočnik (desni)*
J Globokotonec
• postavitev 7.1-kanalnih zvočnikov
Postavite prostorske zvočnike, kot je
prikazano na spodnji sliki. Upoštevati
morate kot A, prikazan na sliki.
* Zadnjih prostorskih in sprednjih dvignjenih
zvočnikov ni mogoče uporabljati hkrati.
5.1-kanalni sistem zvočnikov
Za uporabo večkanalnega prostorskega
zvoka, kot se predvaja v kino dvoranah,
potrebujete pet zvočnikov (dva sprednja
zvočnika, osrednji zvočnik in dva prostorska
zvočnika) ter nizkotonski zvočnik.
19SI
7.1-kanalni sistem zvočnikov
s sprednjima dvignjenima
zvočnikoma
Če priključite dodatna sprednja dvignjena
zvočnika, lahko uživate v navpičnih
zvočnih učinkih.
Postavite sprednje dvignjene zvočnike
– pod kotom od 25 do 35 stopinj.
– pod kotom 20 ± 5 stopinj v višino.
20˚ ± 5˚
Nasvet
Ker globokotonec ne oddaja visoko usmerjenih
zvočnih signalov, ga lahko postavite na
poljubno mesto.
20SI
2: Priključitev zvočnikov
Priključki
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Zvočnik za prostorski zvok
Desno
B
A
A
B
B
Desno
Globokotonec*
Osrednji zvočnik
Levo
B
Levo
Prostorski zadnji zvočniki/
dvojna ojačitev/sprednji
dvignjeni/sprednji zvočnik B **
Desno
Levo
Sprednji zvočnik A
A Mono zvočni kabel (ni priložen)
B Kabel zvočnika (ni priložen)
21SI
*
Ko priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti,
pri gledanju filmov to funkcijo izključite.
Če je funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti vključena, zvočnik samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti glede na raven
vhodnega signala, zaradi česar se zvok morda
ne bo predvajal.
** Opombe glede povezave prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
– Če nameravate uporabljati samo en zadnji
prostorski zvočnik, ga priključite v predel L
teh priključkov.
– Če imate dodatni sistem sprednjih zvočnikov,
za priključitev teh zvočnikov uporabite te
priključke.
Možnost »SB Assign« v meniju za nastavitev
zvočnikov nastavite na »Speaker B« (stran 63).
Z gumbom SPEAKERS na sprejemniku lahko
izberete poljubni sistem sprednjih zvočnikov
(stran 30).
– Za priključitev sprednjih zvočnikov v te
priključke uporabite povezavo z dvojno
ojačitvijo (stran 22).
Možnost »SB Assign« (Dodelitev SB)
v meniju za nastavitev zvočnikov nastavite
na »Bi-Amp« (Dvojna ojačitev) (stran 63).
Povezava z dvojno ojačitvijo
Če ne nameravate uporabljati zadnjih
prostorskih in sprednjih dvignjenih
zvočnikov, lahko priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B uporabite za povezavo
sprednjih zvočnikov z dvojno ojačitvijo.
Sprednji zvočnik
(desni)
Sprednji zvočnik
(levi)
Opomba
Po namestitvi in priključitvi zvočnika izberite
vzorec postavitve zvočnikov v meniju za
nastavitev zvočnikov (stran 61).
22SI
Povežite priključke na strani Lo (ali Hi)
sprednjih zvočnikov s priključki SPEAKERS
FRONT A, priključke na strani Hi (ali Lo)
sprednjih zvočnikov pa s priključki
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
Ne pozabite odstraniti kovinskih nastavkov,
ki so pritrjeni na priključke Hi/Lo
zvočnikov, da preprečite nepravilno
delovanje sprejemnika.
Po vzpostavitvi povezave z dvojno ojačitvijo
nastavite možnost »SB Assign« (Dodelitev
SB) v meniju za nastavitev zvočnikov na
»Bi-Amp« (Dvojna ojačitev) (stran 63).
3: Priključitev televizorja
TV
Zvočni signali
Zvočni/video
signali
ARC
ali
A**
B
Video signali
C*
A Optični digitalni kabel (ni priložen)
B Zvočni kabel (ni priložen)
C Kabel HDMI (ni priložen)
D
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
D Video kabel (ni priložen)
23SI
Priključki
Sliko izbranega vira lahko predvajate tako, da priključite televizor v priključek HDMI TV
OUT ali MONITOR OUT. Če priključite vtičnico HDMI TV OUT v televizor, lahko
ta sprejemnik upravljate z zaslonskim prikazom.
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Ogled televizijskih oddaj
z večkanalnim prostorskim
zvokom prek sprejemnika
*
Če je vaš televizor združljiv s funkcijo povratnega
zvočnega signala (ARC), priključite C.
Možnost »Control for HDMI« (Nadzor za
HDMI) v meniju HDMI Settings (Nastavitve
HDMI) nastavite na »On« (Vkl.) (stran 67).
Če želite za prenos zvočnega signala izbrati
katero drugo povezavo (ne prek kabla HDMI,
ampak na primer prek optičnega kabla za
prenos digitalnega signala ali avdio kabla),
z gumbom INPUT MODE preklopite
v drug način za vhod zvoka (stran 56).
** Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo povratnega
zvočnega kanala (ARC), priključite A.
Ne pozabite zmanjšati glasnosti televizorja
ali vključiti funkcije za izklop zvoka.
Opombe
• Zaslon televizorja ali projektor priključite
v vtičnico HDMI TV OUT ali MONITOR OUT
na sprejemniku. Snemanje morda ne bo
omogočeno, tudi če priključite snemalno opremo.
• Slika na zaslonu televizorja bo morda popačena,
odvisno od stanja povezave med televizorjem
in anteno. V tem primeru postavite anteno
nekoliko stran od sprejemnika.
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega
signala vstavite priključke kablov naravnost
navznoter, tako da se zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala
ne prepogibajte ali zvijajte.
Nasveti
• Vsi priključki za prenos digitalnega
zvočnega signala so združljivi s frekvencami
vzorčenja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
• Če želite zvok televizorja predvajati iz zvočnikov,
priključenih na sprejemnik, tako da vtičnico za
izhod zvoka na televizorju povežete z vtičnicama
TV IN na sprejemniku, nastavite vtičnico televizorja
za izhod zvoka na »Fixed« (Nespremenljivo) (če je
na voljo stikalo za preklop med možnostma »Fixed«
(Nespremenljivo) in »Variable« (Spremenljivo)).
Če želite predvajati zvok prek
televizorja.
Če televizor ne podpira funkcije sistemskega
nadzora zvoka, v meniju HDMI Settings
(Nastavitve HDMI) nastavite možnost
»HDMI Audio Out« (Avdio izhod HDMI)
na »TV+AMP« (stran 67).
24SI
4a: Priključitev video
opreme
Uporaba povezave HDMI
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) je vmesnik, ki omogoča prenos
video in zvočnih signalov v digitalni obliki.
Upravljanje bo preprostejše, če prek kablov
HDMI priključite opremo, združljivo
s funkcijo Sony BRAVIA Sync. Preberite
razdelek »Funkcije »BRAVIA« Sync«
(stran 52).
Funkcije HDMI
• Digitalne zvočne signale lahko prek
vmesnika HDMI predvajate iz zvočnikov,
priključenih na sprejemnik. Signal podpira
sisteme Dolby Digital, DTS in Linear PCM.
Podrobnosti najdete v razdelku »Oblike
zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira
sprejemnik« (stran 18).
• Pri povezavi HDMI lahko sprejemnik
sprejema večkanalni linearni zvok PCM
(prek največ 8 kanalov) s frekvenco
vzorčenja 192 kHz ali manj.
• Ta sprejemnik podpira predvajanje zvočnih
vsebin z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), obliko
Deep Color (Deep Colour), »x.v.Color
(x.v.Colour)« ter 4K ali 3D-prenos.
• Če želite predvajati slike 3D, priključite
televizor in video opremo, ki omogočata
predvajanje vsebin 3D (predvajalnik ali
snemalnik Blu-ray Disc, PlayStation
3 ipd.), prek kablov HDMI z visoko
hitrostjo prenosa podatkov na
sprejemnik, uporabite 3D-očala in
zaženite predvajanje vsebin 3D.
Opombe glede povezav HDMI
• Vhod in izhod signalov DSD pri
predvajanju diska Super Audio CD
ni na voljo.
• Odvisno od televizorja in video opreme
slike 4K ali 3D morda ne bodo prikazane.
• Več informacij je na voljo v navodilih za
uporabo posamezne povezane opreme.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega
signala ne prepogibajte ali zvijajte.
Nasvet
Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega
signala so združljivi s frekvencami vzorčenja
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
Če želite povezati več komponent
digitalne opreme in vhoda za
priključitev ni na voljo
Preberite razdelek »Uporaba drugih avdio
vhodnih priključkov (dodeljevanje avdio
vhoda)« (stran 56).
Priključevanje kablov
• Pred priključevanjem kablov odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Ni treba priključiti vseh kablov. Izberite
način priključitve glede na razpoložljive
priključke povezane opreme.
• Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo
prenosa podatkov. Če uporabite običajni
kabel HDMI, slike 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K ali 3D morda ne bodo
prikazane pravilno.
• Uporaba kabla za pretvorbo signala
HDMI-DVI ni priporočljiva. Če kabel za
pretvorbo signala HDMI-DVI priključite
na opremo DVI-D, se lahko zvok in/ali
slika izgubi. Če se zvok ne predvaja
pravilno, priključite ločene zvočne
kable ali povezovalne kable za prenos
digitalnega signala in v meniju Input
Settings (Nastavitve vhoda) (stran 68)
nastavite možnost »Audio Input Assign«
(Dodeljevanje avdio vhoda).
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos
digitalnega signala vstavite priključke
kablov naravnost navznoter, tako da se
zaskočijo na mesto.
25SI
Priključki
• Če želite predvajati slike 4K (vhodi HDMI
BD, GAME in SAT/CATV), priključite
televizor in video opremo, ki omogočata
predvajanje vsebin 4K (predvajalnik ali
snemalnik Blu-ray Disc, ipd.), prek kablov
HDMI z visoko hitrostjo prenosa
podatkov na sprejemnik, in zaženite
predvajanje vsebin 4K.
• Vhode HDMI BD, GAME in SAT/CATV
si lahko ogledate v predogledih slike
v sliki.
Povezovanje opreme prek priključkov HDMI
Če oprema nima priključka HDMI, glejte stran 27.
Predvajalnik
Blu-ray Disc
DVD-predvajalnik
PlayStation 3
Satelitski sprejemnik,
sprejemnik za kabelsko
televizijo
Zvočni/video
signali
Zvočni/video
signali
Zvočni/video
signali
Zvočni/video
signali
A
A
A Kabel HDMI (ni priložen)
Sony priporoča uporabo odobrenega
kabla HDMI ali kabla HDMI Sony.
26SI
A
A
Povezovanje opreme prek priključkov, ki niso priključki HDMI
Zvočni signali
Video signali
Priključki
Satelitski sprejemnik, sprejemnik za kabelsko televizijo
Videorekorder, DVD-snemalnik, videoigra
Zvočni signali
Video signali
ali
A
B
C
A Optični digitalni kabel (ni priložen)
B Zvočni kabel (ni priložen)
C Video kabel (ni priložen)
B
C
Priporočena povezava
Alternativna povezava
Opomba
Ne pozabite spremeniti privzete nastavitve
gumba za izbiro vhoda VIDEO na daljinskem
upravljalniku, da ga lahko uporabljate za
upravljanje DVD-snemalnika. Podrobnosti
najdete v razdelku »Vnovična dodelitev gumba
za izbiro vhoda« (stran 74).
27SI
4b: Priključitev zvočne
opreme
Priključitev naprave iPod,
iPhone ali USB
Priključitev predvajalnika
Super Audio CD in
CD-predvajalnika
Pred priključevanjem kablov odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Predvajalnik Super Audio CD, CD-predvajalnik
Zvočni signali
ali
A
A
B
Naprava iPod,
iPhone ali USB
A Kabel USB (ni priložen)
A Koaksialni kabel za prenos digitalnega signala
(ni priložen)
B Zvočni kabel (ni priložen)
Priporočena povezava
Alternativna povezava
28SI
5: Priključitev anten
Priključite napajalni kabel v električno
vtičnico.
Okvirna antena AM (priložena)
Napajalni kabel
Žična antena FM (priložena)
V električno vtičnico
Opombe
• Če želite preprečiti šum pri predvajanju zvoka,
postavite okvirno anteno stran od sprejemnika
in druge opreme.
• Žično anteno FM povsem izvlecite.
• Žično anteno FM priključite in jo postavite
v čim bolj vodoraven položaj.
29SI
Priključki
Pred priključevanjem anten odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
6: Priključitev napajalnega
kabla
Priprava sprejemnika
Vklop sprejemnika
?/1
Z možnostjo Easy Setup (Preprosta
nastavitev) lahko nastavite naslednje
funkcije.
– Language (Jezik)
– Speaker Settings (Nastavitve zvočnikov)
Nastavitev zadnjih prostorskih
zvočnikov
Uporabo zvočnikov, povezanih prek
priključkov SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B, lahko
prilagodite glede na namen uporabe.
Podrobnosti najdete v razdelku »SB Assign
(dodelitev zvočnika za prostorski zvok na
hrbtni strani)« (stran 63).
Sprejemnik vklopite tako, da pritisnete
gumb ?/1.
Sprejemnik lahko vklopite tudi
z gumbom ?/1 na daljinskem
upravljalniku. Sprejemnik izklopite
tako, da znova pritisnete gumb ?/1.
Na zaslonu utripa »STANDBY«.
Dokler »STANDBY« utripa, ne smete
odstranjevati napajalnega kabla.
V nasprotnem primeru lahko pride
do okvare.
Opomba
Ta nastavitev je na voljo, samo kadar je možnost
»Speaker Pattern« (Vzorec postavitve zvočnikov)
nastavljena za delovanje brez zadnjih prostorskih
in sprednjih dvignjenih zvočnikov.
Nastavitev sprednjega zvočnika
Izberete lahko sprednja zvočnika, ki ju
želite uporabljati.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na sprejemniku.
SPEAKERS
Nastavitev sprejemnika
prek zaslona Easy Setup
(Preprosta nastavitev)
Na preprost način lahko opravite osnovne
nastavitve sprejemnika, tako da upoštevate
navodila na TV-zaslonu.
Preklopite vhodni vir televizorja na vhod,
v katerega je povezan sprejemnik.
Pri prvem vklopu sprejemnika ali po
njegovi inicializaciji se na TV-zaslonu
prikaže zaslon Easy Setup (Preprosta
nastavitev). Sprejemnik nato nastavite
v skladu z navodili na zaslonu Easy Setup
(Preprosta nastavitev).
30SI
Pritiskajte gumb »SPEAKERS« in izberite
sistem sprednjih zvočnikov, ki ga želite
uporabljati.
Priključke izbranih zvočnikov potrdite
tako, da potrdite indikator na zaslonu.
Indikatorji Izbrani zvočniki
SP A
Zvočnik, povezan prek priključkov
SPEAKERS FRONT A.
SP B*
Zvočnik, povezan prek
priključkov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B
Indikatorji Izbrani zvočniki
SP A+B*
Na zaslonu se prikaže oznaka
»SPK OFF«.
Prenos izhodnih zvočnih
signalov prek priključkov
zvočnikov ni dejaven.
* Da lahko izberete možnost »SP B« ali
»SP A+B«, nastavite možnost »SB Assign«
(Dodelitev SB) v meniju za nastavitev
zvočnikov na »Speaker B« (Zvočnik B)
(stran 63).
Opomba
Če so priključene slušalke, ta možnost ni na voljo.
Opombe glede nastavitev
zvočnikov (samodejno
umerjanje)
Ta sprejemnik je opremljen s funkcijo
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration),
s katero lahko izvedete postopek
samodejnega umerjanja:
• Preverite povezavo med posameznim
zvočnikom in sprejemnikom.
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika.
• Izmerite oddaljenost posameznega
zvočnika od položaja poslušalca.*
• Izmerite velikost zvočnika.*
• Izmerite frekvenčne lastnosti (EQ).*
* Rezultati meritev niso na voljo, če je izbrana
možnost »Analog Direct« (Analogno
neposredno).
Funkcija DCAC je zasnovana za doseganje
ustreznega zvočnega ravnovesja v prostoru.
Ravni glasnosti zvočnikov lahko poljubno
prilagodite tudi ročno. Podrobnosti najdete
v razdelku »Test Tone« (Preizkusni ton)
(stran 65).
Pred zagonom samodejnega umerjanja
preverite spodnje točke.
• Nastavite in priključite zvočnike
(stran 19, 21).
• V priključek AUTO CAL MIC priključite
le priloženi mikrofon za določitev
optimalne postavitve. Tega priključka ne
povezujte z drugimi mikrofoni.
• Možnost »SB Assign« (Dodelitev SB)
v meniju za nastavitev zvočnikov
nastavite na »Bi-Amp« (Dvojna ojačitev),
če uporabljate povezavo z dvojno
ojačitvijo (stran 58).
• Če uporabljate povezavo s sprednjima
zvočnikoma B, nastavite možnost
»SB Assign« (Dodelitev SB) v meniju
za nastavitev zvočnikov na »Speaker B«
(Zvočnik B) (stran 63).
• Prepričajte se, da za izhod zvočnikov
ni nastavljena možnost »SPK OFF«
(stran 63).
• Izključite slušalke.
• Odstranite vse ovire med mikrofonom
za določitev optimalne postavitve in
zvočniki, da preprečite morebitne napake
pri meritvah.
• Meritve bodo natančne le, če jih boste
izvajali v tihem in mirnem okolju.
Opombe
• Zvočniki med umerjanjem predvajajo zelo
glasen zvok, glasnosti pa ni mogoče spreminjati.
Pri izvajanju tega postopka zato poskrbite, da ne
boste vznemirjali morebitnih sosedov in otrok.
• Če ste pred samodejnim umerjanjem omogočili
funkcijo za izklop zvoka, se bo ta funkcija
samodejno onemogočila.
• Če uporabljate posebne zvočnike, kot so na
primer dipolni zvočniki, meritve morda ne
bodo točne oziroma postopka samodejnega
umerjanja ne bo mogoče izvesti.
31SI
Priprava sprejemnika
Zvočnik, povezan prek
priključkov SPEAKERS FRONT
A and SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B (vzporedna
povezava).
Pred zagonom samodejnega
umerjanja
Nastavitev samodejnega
umerjanja
Mikrofon za določitev optimalne
postavitve
1 Priključite priloženi mikrofon za
določitev optimalne postavitve
v priključek AUTO CAL MIC.
2 Nastavite mikrofon za določitev
optimalne postavitve.
Mikrofon za določitev optimalne
postavitve namestite na položaj
poslušalca v višini glave.
Potrditev namestitve delujočega
globokotonca
• Ko priključite nizkotonski zvočnik, ga
vklopite in nastavite glasnost, še preden
začne predvajati zvok. Obrnite gumb
LEVEL skoraj do sredine.
• Če priključite nizkotonski zvočnik
s funkcijo križne frekvence, nastavite
največjo vrednost.
• Če priključite nizkotonski zvočnik
s funkcijo samodejnega preklopa v način
pripravljenosti, to funkcijo izključite
(onemogočite).
Priključitev dveh globokotoncev
v sprejemnik
Če ne morete pridobiti pravilnih rezultatov
meritev funkcije »Auto Calibration«
(Samodejno umerjanje) glede na okolje ali
želite nastavitve nekoliko prilagoditi, lahko
globokotonec nastavite ročno. Podrobnosti
najdete v razdelku »Manual Setup«
(Ročna nastavitev) v meniju za nastavitev
zvočnikov (stran 63).
Opombe o impedanci zvočnikov
• Če ne veste, kakšna je impedanca
zvočnikov, glejte navodila za uporabo,
priložena zvočnikom. (Ti podatki so
pogosto na zadnji strani zvočnika.)
• Kadar povezujete sprednje zvočnike
v priključke FRONT A in SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B, jih povežite z nominalno impendanco
6 omov ali več.
Preklic samodejnega umerjanja
Funkcija samodejnega umerjanja bo
preklicana, če med meritvenim postopkom
storite nekaj od tega:
– pritisnete gumb ?/1,
– pritisnete katerega od gumbov za izbiro
vhoda na daljinskem upravljalniku ali
vklopite funkcijo INPUT SELECTOR
na sprejemniku,
– pritisnete gumb
.
– pritisnete gumb SPEAKERS na
sprejemniku,
– spremenite raven glasnosti,
– priključite slušalke.
Ročna prilagoditev sprejemnika
Preberite razdelek »Prilagajanje nastavitev«
(stran 59).
Opomba
Vrednost nastavitvene razdalje se bo morda
razlikovala od dejanskega položaja, kar je
odvisno od lastnosti uporabljenega
globokotonca.
32SI
3
Navodila za uporabo
zaslonskega prikaza
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
elementov menija.
Primer: Če izberete »Watch« (Ogled).
V/v/B/b,
RETURN
O
OPTIONS
HOME
Priprava sprejemnika
Z gumbi V/v/B/b in
na daljinskem
upravljalniku lahko na TV-zaslonu
prikažete meni sprejemnika in izberete
poljubno funkcijo.
Ko začnete uporabljati sprejemnik, na
daljinskem upravljalniku najprej pritisnite
gumb AMP. V nasprotnem primeru morda
ukazi, ki sledijo, ne bodo namenjeni
sprejemniku.
AMP
Večkrat pritisnite gumba V/v in
izberite poljubni meni, nato
pritisnite
, da ga odprete.
4
Večkrat pritisnite gumba V/v in
izberite poljubni element menija,
ki ga želite prilagoditi, nato
pritisnite
, da ga odprete.
5
Poljubni parameter izberete tako,
da ponovite postopek od 3. do 4.
koraka.
Nasvet
Ko je na spodnjem delu zaslonskega prikaza
prikazana možnost »OPTIONS«, lahko prikažete
seznam funkcij, tako da pritisnete OPTIONS in
izberete povezano funkcijo.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Uporaba menija
1
Preklopite vhodni vir televizorja,
tako da se prikaže slika menija.
2
Pritisnite gumb HOME.
Pritisnite gumb RETURN O.
Izhod iz menija
Z gumbom HOME odprite osnovni meni
in znova pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
Odvisno od televizorja lahko traja
nekaj časa, da se osnovni meni prikaže
na zaslonu.
33SI
Pregled osnovnih menijev
Meni
Opis
Osnovne funkcije
Watch (Ogled) Omogoča izbiro video vira,
ki se posreduje v sprejemnik
(stran 34).
Listen
(Poslušanje)
Omogoča izbiro vira glasbe,
ki se posreduje v sprejemnik
(stran 34).
Poslušate lahko tudi radio
FM/AM vdelanega
sprejemnika (stran 42).
Predvajanje opreme
z vhodnim virom
?/1
Gumbi za
izbiro vhoda
Sound Effects Uporaba zvočnih učinkov,
(Zvočni učinki) ki jih omogočajo različne
tehnologije ali funkcije,
razvite v podjetju Sony
(stran 46).
Settings
(Nastavitve)
Omogoča prilagoditev
nastavitev sprejemnika
(stran 59).
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže
osnovni meni.
2
Izberite možnost »Watch« (Ogled)
ali »Listen« (Poslušanje) in nato
pritisnite gumb
.
Na zaslonu televizorja se prikaže
seznam elementov menija.
34SI
3
Izberite poljubno opremo in
pritisnite gumb
.
4
Vklopite opremo in zaženite
predvajanje.
5
Glasnost lahko nastavite
z gumboma 2 +/–.
Uporabite lahko tudi gumb
MASTER VOLUME na sprejemniku.
6
Prostorski zvok omogočite
z gumboma SOUND FIELD +/–.
Osnovne funkcije
Uporabite lahko tudi gumb A.F.D./
2CH, MOVIE ali MUSIC na
sprejemniku.
Podrobnosti najdete v razdelku
stran 46.
Nasveti
• Želeno opremo izberete tako, da vklopite
možnost INPUT SELECTOR na sprejemniku
ali pritisnete gumb za izbiro vhoda na
daljinskem upravljalniku.
• Z vrtljivim gumbom MASTER VOLUME
na sprejemniku ali gumbom 2 +/– na
daljinskem upravljalniku lahko glasnost
nastavljate na različna načina.
Če želite glasnost spremeniti hitro
– Hitro obrnite gumb.
– Pritisnite in zadržite gumb.
Če želite zmerno prilagoditi glasnost
– Gumb obračajte počasi.
– Pritisnite gumb in ga takoj spustite.
Vklop funkcije za izklop zvoka
Pritisnite gumb
.
Funkcija za izklop zvoka bo preklicana,
če storite nekaj od tega:
• znova pritisnite gumb
,
• spremenite raven glasnosti,
• izklopite sprejemnik,
• zaženete samodejno umerjanje.
Preprečevanje okvar zvočnikov
Pred vklopom sprejemnika zmanjšajte
glasnost na najnižjo raven.
35SI
Predvajanje naprave iPod ali iPhone
Glasbene vsebine iz naprave iPod ali iPhone lahko predvajate tako, da napravo povežete
s sprejemnikom prek vrat (USB).
Za več informacij o priključitvi naprave iPhone ali iPod glejte 28.
Modeli, združljivi z napravo iPod ali iPhone
S tem sprejemnikom lahko uporabljate spodnje modele naprav iPod ali iPhone.
Pred uporabo naprave iPod ali iPhone posodobite njeno programsko opremo.
iPod touch
četrte generacije
iPod touch
tretje generacije
iPod touch
druge generacije
iPod nano
šeste generacije
iPod nano
pete generacije
(videokamera)
iPod nano
četrte generacije
(video)
iPod nano
tretje generacije
(video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Opombe
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali poškodbo podatkov, shranjenih v napravi iPod
ali iPhone, če jo uporabljate s tem sprejemnikom.
• Ta izdelek je bil zasnovan posebej za uporabo z napravo iPod ali iPhone in ima potrdilo o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple.
36SI
Izbira načina upravljanja
naprave iPhone ali iPod
1
Pri 4. koraku v razdelku »Izbira
načina upravljanja naprave iPhone
ali iPod« (stran 37) izberite možnost
»System OSD« (Zaslonski prikaz
sistema).
2
Izberite poljubno vsebino s seznama
vsebin in pritisnite gumb
.
Izbrana vsebina se začne predvajati
in na TV-zaslonu se prikažejo
informacije o glasbeni vsebini.
iPhone
CTRL
Izbira načina predvajanja
Način predvajanja lahko spremenite
z gumbom OPTIONS na daljinskem
upravljalniku.
• Repeat (Ponavljaj): Off (Izkl.)/
One (Eno)/All (Vse)
• Shuffle (Naključno predvajanje):
Off (Izkl.)/Songs (Skladbe)/Albums
(Albumi)
• Audiobooks: Slower (Počasneje)/
Normal (Normalno)/Faster (Hitreje)
V/v/B/b,
HOME
1
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže
osnovni meni.
2
Izberite možnost »Listen«
(Poslušanje) in nato pritisnite
gumb
.
3
Izberite možnost »USB« in
pritisnite gumb
.
1
Če je naprava iPod ali iPhone
povezana s sprejemnikom, se na
TV-zaslonu prikaže oznaka
»iPod/iPhone«.
Pri 4. koraku v razdelku »Izbira
načina upravljanja naprave iPhone
ali iPod« (stran 37) izberite možnost
»iPod/iPhone«.
2
V meniju iPod/iPhone izberite
poljubno vsebino.
4
Izberite možnost »System OSD«
(Zaslonski prikaz sistema) ali
»iPod/iPhone« in pritisnite gumb
Upravljanje naprave iPod
ali iPhone v načinu
»iPod/iPhone«
.
Več informacij o upravljanju naprave
iPod ali iPhone je na voljo v navodilih
za uporabo, ki so priložena napravi
iPod ali iPhone.
37SI
Osnovne funkcije
Način upravljanja naprave iPhone ali iPod
lahko izberete v meniju zaslonskega
prikaza ali z gumbom iPhone CTRL na
daljinskem predvajalniku.
Po vsebinah, shranjenih v napravi iPod ali
iPhone, lahko brskate v meniju zaslonskega
prikaza.
Ko je zaslon televizorja izklopljen, lahko
delovanje nadzirate s preverjanjem
informacij, prikazanih na zaslonu.
Upravljanje naprave iPod ali
iPhone v načinu »System
OSD« (Zaslonski prikaz
sistema)
Upravljanje naprave iPod ali
iPhone z daljinskim
upravljalnikom
• Naprave iPod ali iPhone med delovanjem
ne odstranjujte. Če želite preprečiti
poškodbe podatkov ali okvaro naprave
iPod ali iPhone, pred njenim
priključevanjem ali odstranjevanjem
izklopite sprejemnik.
Seznam sporočil za napravo iPod
ali iPhone
USB
iPhone
CTRL
Sporočilo in razlaga
Reading (Branje)
Sprejemnik zaznava in bere podatke naprave
iPhone ali iPod.
Loading (Nalaganje)
Sprejemnik nalaga podatke naprave iPhone
ali iPod.
Not supported (Ni podprto)
Priključena je nepodprta vrsta naprave iPod
ali iPhone.
N
X
HOME
No device is connected
(Priključena ni nobena naprava)
m/M
Naprava iPod ali iPhone ni priključena.
./>
x
No music (Ni glasbe)
Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite
gumb USB.
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X, x
Začasna zaustavitev
predvajanja.
m/M
Hitro pomikanje nazaj/naprej.
./>
Pomik do prejšnje/naslednje
skladbe.
iPhone CTRL Izbira načina upravljanja
naprave iPod ali iPhone.
Opombe glede naprave iPod ali
iPhone
• Če je sprejemnik, s katerim je povezana
naprava iPod ali iPhone, vklopljen,
se naprava polni.
• Prek tega sprejemnika ni mogoče prenašati
skladb v napravo iPod ali iPhone.
38SI
Ni najdene glasbe.
Headphones not supported
(Slušalke niso podprte)
Če je naprava iPhone ali iPod povezana
s sprejemnikom, se zvok iz slušalk ne bo
predvajal.
Predvajanje naprave USB
Ime izdelka
NWZ-A726/A728/A729/
A726B/A728B
Glasbene vsebine iz naprave USB lahko
predvajate tako, da napravo povežete
s sprejemnikom prek vrat (USB).
Za več informacij o priključitvi naprave
USB glejte »Priključitev naprave iPod,
iPhone ali USB« (stran 28).
Vrste glasbenih datotek, ki jih lahko
predvaja ta sprejemnik:
NWZ-A826/A828/A829
NWZ-W202
NWZ-X1050/X1060
NWZ-S744/S745
NWZ-E443/E444/E445
NWZ-S543/S544/S545
Pripone
NWZ-A844/A845/A846/
A847
MP3 (MPEG-1 Audio ».mp3«
Layer III)
AAC*
».m4a«, ».3gp«,
».mp4«
WMA9 Standard*
».wma«
WAV
».wav«
NWZ-W252/W253
NWZ-B152/B153/B152F/
B153F
MICROVAULT USM1GL/2GL/4GL/8GL/
16GL
USM1GLX/2GLX/4GLX/
8GLX/16GLX
* Sprejemnik ne omogoča predvajanja datotek,
kodiranih s funkcijo DRM.
Opombe
Združljive naprave USB
S tem sprejemnikom lahko uporabljate
spodnje modele naprav USB Sony.
Odobrene naprave USB Sony
Ime izdelka
Ime modela
Walkman®
NWZ-S754/S755
NWZ-E453/E454/E455
NWZ-E353/E354/E355
NWZ-B133/B135/B133F/
B135F
NWZ-B142/B143/B142F/
B143F
NWD-E023F/E025F
• Sprejemnik ne more brati podatkov v obliki
zapisa NTFS.
• Sprejemnik ne more brati podatkov, ki niso
shranjeni v prvi particiji trdega diska.
• Delovanje modelov naprav, ki jih ni na tem
seznamu, ni zagotovljeno.
• Delovanje s temi napravami USB morda ne
bo povsem nemoteno.
• Nekatere navedene naprave USB v nekaterih
območjih morda niso naprodaj.
• Pri formatiranju navedenih modelov naprav
pazite, da postopek formatiranja izvedete
s posameznim modelom ali namensko
programsko opremo za formatiranje za
posamezni model.
• Napravo USB priključite na sprejemnik šele
po tem, ko sporočilo »Creating Library«
(Ustvarjanje knjižnice) ali »Creating Database«
(Ustvarjanje zbirke podatkov) na zaslonu
naprave USB ni več prikazano.
NWZ-E435F/E436F/E438F
NWZ-E343/E344/E345
NWZ-S636F/S638F/S639F
39SI
Osnovne funkcije
Oblika zapisa
datoteke
Ime modela
NWZ-S736F/S738F/S739F
Upravljanje naprave USB
Upravljanje naprave USB
z daljinskim upravljalnikom
V/v/B/b,
HOME
1
USB
SHUFFLE
REPEAT
Pritisnite gumb HOME.
+/–
Na TV-zaslonu se prikaže
osnovni meni.
2
Izberite možnost »Listen« (Poslušanje)
in nato pritisnite gumb
.
Če je naprava USB povezana
s sprejemnikom, se na TV-zaslonu
prikaže oznaka »USB«.
3
Izberite možnost »USB« in pritisnite
gumb
.
Napravo USB lahko upravljate
z daljinskim upravljalnikom
sprejemnika.
Na TV-zaslonu se prikažejo podatki
o glasbenih vsebinah.
m/M
N
./>
x
X
Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite
gumb USB.
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X
Začasna zaustavitev
predvajanja.
x
Zaustavitev predvajanja.
m/M
Hitro pomikanje nazaj/naprej.
./>
Predvajanje prejšnje/
naslednje datoteke.
+/–
Pomik do prejšnje/naslednje
mape.
REPEAT*
Preklop v način ponavljanja
(Off (Izkl.)/One (Ena)/
All (Vse)/Folder (Mapa)).
SHUFFLE*
Preklop v način naključnega
predvajanja (Off (Izkl.)/
All (Vse)/Folder (Mapa)).
* Pritisnite večkrat, da izberete želeni način
predvajanja.
40SI
Opombe glede naprave USB
Seznam sporočil USB
Sporočilo in razlaga
Reading (Branje)
Sprejemnik zaznava in bere podatke
naprave USB.
Device error (Napaka naprave)
Zaznavanje pomnilnika naprave USB ni
uspelo (stran 39).
Not supported (Ni podprto)
Priključena naprava USB ni združljiva,
priključena je neznana naprava ali je naprava
USB priključena prek zvezdišča USB
(stran 39).
No device is connected
(Priključena ni nobena naprava)
Naprava USB ni priključena oz. jo sistem
ne prepozna.
No track (Ni skladbe)
Ni najdenih skladb.
41SI
Osnovne funkcije
• Naprave USB med delovanjem ne
odstranjujte. Da preprečite poškodbo
podatkov ali okvaro naprave USB, pred
priključevanjem ali odstranjevanjem
naprave USB izklopite sprejemnik.
• Za povezavo sprejemnika in naprave USB
ne uporabljajte zvezdišča USB.
• Glede na vrsto priključene naprave USB
se lahko sporočilo »Reading« (Branje)
prikaže šele po približno 10 sekundah.
• Če je naprava USB povezana s
sprejemnikom, ta prebere vse datoteke
v napravi USB. Če je v napravi USB večje
število map ali datotek, lahko branje
vsebin v napravi USB traja dalj časa.
• Sprejemnik lahko prepozna največ
– 256 map (vključno z mapo »ROOT«),
– 256 zvočnih datotek v posamezni mapi,
– 8 podrejenih map (drevesna struktura
datotek, vključno z mapo »ROOT«).
Največje število zvočnih datotek in map
se lahko razlikuje glede na strukturo
datotek in map.
V napravo USB ne shranjujte drugih vrst
datotek ali nepotrebnih map.
• Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ter
s snemalnimi napravami ali mediji ni
zagotovljena. Pri uporabi nezdružljivih
naprav USB se lahko pojavi šum,
je moteno predvajanje zvoka ali pa
predvajanje sploh ni mogoče.
• Začetek predvajanja lahko zakasni,
kadar je:
– struktura map zapletena,
– zmogljivost pomnilnika prevelika.
• Sprejemnik morda ne podpira nekaterih
funkcij priključene naprave USB.
• Vrstni red predvajanja, ki ga določi
sprejemnik, se lahko razlikuje od
vrstnega reda predvajanja v priključeni
napravi USB.
• Mape brez zvočnih datotek ne bodo
vključene.
• Pri predvajanju zelo dolge skladbe lahko
nekatere upravljalne funkcije zakasnijo
predvajanje.
Zaslon FM/AM
Funkcije radijskega sprejemnika
Vsak element na zaslonu lahko
izberete in upravljate z V/v/B/b in
.
Poslušanje radia FM/AM
Vgrajeni radio omogoča sprejemanje
signalov FM in AM. Pred uporabo radia
preverite, ali ste priključili anteni FM in
AM na sprejemnik (stran 29).
Nasvet
Intervali za iskanje postaj so prikazani spodaj.
Območje
FM
AM
ZDA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Evropa, Avstralija in
Tajvan
50 kHz
9 kHz
Mehika
50 kHz
10 kHz*
* Intervale za iskanje postaj AM lahko
spremenite (stran 43).
Samodejno iskanje postaj
(Auto Tuning)
Izberite možnost »Tuning +« (Iskanje +)
ali »Tuning –« (Iskanje -) in nato pritisnite
gumb
.
Številski
gumbi
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Listen« (Poslušanje) in pritisnite
gumb
.
2
V meniju izberite možnost »FM« ali
»AM« in nato pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija FM ali AM.
42SI
1 Navedba frekvence (stran 43)
2 Seznam prednastavljenih postaj
(stran 44)
Z gumbom »Tuning +« (Iskanje +) iščete
od nižjih do višjih frekvenc radijskih postaj
in z gumbom
»Tuning –« (Iskanje -) od višjih do nižjih
frekvenc radijskih postaj.
Sprejemnik zaustavi postopek iskanja
vsakič, ko najde postajo.
V primeru slabega sprejema FM
stereo
1 Poiščite postajo, ki jo želite poslušati,
s funkcijo Auto Tuning (Samodejno
iskanje postaj), Direct Tuning
(Neposredno iskanje postaj) (stran 43),
ali izberite želeno prednastavljeno
postajo (stran 44).
2 Pritisnite gumb OPTIONS.
3 Izberite možnost »FM Mode« (Način FM)
in nato pritisnite gumb .
4 Izberite možnost »Mono« in nato
pritisnite gumb .
Neposredno iskanje postaj
(Direct Tuning)
Spreminjanje intervalov
za iskanje postaj AM
Frekvenco radijske postaje lahko vnesete
neposredno s številskimi gumbi.
(samo pri modelih za ZDA,
Kanado in Mehiko)
1
2
Z gumbi na sprejemniku lahko intervale za
iskanje postaj AM nastavite na vrednost
9 kHz ali 10 kHz.
Pritisnite gumb D.TUNING.
Za vnos frekvence pritisnite številske
gumbe in nato gumb
.
?/1
1. primer: FM 102,50 MHz
Izberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
2. primer: AM 1350 kHz
Izberite 1 b 3 b 5 b 0
*10 je treba vnesti samo pri modelih za
Evropo, Mehiko, Avstralijo in Tajvan.
Če iskanje postaje ne uspe,
se prikaže oznaka »– – – .– – MHz« ali
»– – – – kHz« in zaslon preklopi na
prikaz trenutne frekvence.
Prepričajte se, da ste vnesli pravo
frekvenco. V nasprotnem primeru
ponovite postopek od 1. do 3. koraka.
Če postaje še vedno ni mogoče najti,
se izbrana frekvenca v vašem območju
morda ne uporablja.
TUNING MODE
1
Pritisnite gumb ?/1 za izklop
sprejemnika.
2
Pridržite gumb TUNING MODE in
pritisnite gumb ?/1 na sprejemniku.
Trenutna vrednost za intervale za
iskanje postaj AM se spremeni v 9 kHz
(ali 10 kHz).
Če želite vrednost intervalov
ponastaviti na 10 kHz (ali 9 kHz),
ponovite zgoraj opisani postopek.
Opombe
• Spreminjanje vrednosti za intervale za iskanje
postaj AM lahko traja nekaj časa, odvisno od
nastavitev.
• Če spremenite vrednost intervalov za iskanje,
se vse prednastavljene postaje zbrišejo.
43SI
Funkcije radijskega sprejemnika
Nasvet
Ko poiščete postajo, prilagodite usmerjenost
antene zanke AM za optimalni sprejem.
Prednastavitev radijskih
postaj FM/AM
(vnaprej nastavljeni pomnilnik)
Med priljubljene postaje lahko shranite
do 30 postaj FM in 30 postaj AM.
V/v/B/b,
Iskanje prednastavljenih
postaj
1
V meniju izberite možnost »FM« ali
»AM« in nato pritisnite gumb
.
2
Izberite možnost »Select Preset«
(Izberi prednastavljeno postajo)
in nato pritisnite gumb
.
3
Izberite želeno prednastavljeno
postajo in nato pritisnite gumb
OPTIONS
1
2
3
Poiščite postajo, ki jo želite
prednastaviti, s funkcijo Auto Tuning
(Samodejno iskanje postaj) (stran 42)
ali Direct Tuning (Neposredno
iskanje postaj) (stran 43).
Poimenovanje
prednastavljenih postaj
(Name Input)
1
Izberite možnost »Preset Memory«
(Vnaprej nastavljeni pomnilnik) in
nato pritisnite gumb
.
V meniju izberite možnost »FM« ali
»AM« in nato pritisnite gumb
.
2
Izberite številko za prednastavljeno
postajo in pritisnite gumb
.
Izberite možnost »Select Preset«
(Izberi prednastavljeno postajo)
in nato pritisnite gumb
.
3
Izberite številko prednastavljene
postaje, ki jo želite poimenovati,
in pritisnite gumb OPTIONS.
Druge radijske postaje shranite tako,
da ponovite postopek od 1. do 3.
koraka.
4
Izberite »Name Input«
(Poimenovanje vhodnega vira)
in nato pritisnite gumb
.
Postajo lahko shranite kot:
• postajo v frekvenčnem pasu AM:
od AM 1 do AM 30
• postajo v frekvenčnem pasu FM:
od FM 1 do FM 30
5
Z gumboma V/v izberite znak in
pritisnite b.
Postaja se shrani pod izbrano številko
prednastavljene postaje.
4
Mesto vnosa lahko spreminjate
z gumboma B/b. Za ime postaje
lahko vnesete največ 8 znakov.
6
Vnesite posamezne znake, tako
da ponovite postopek iz 5. koraka,
in nato pritisnite gumb
.
Vneseno ime se shrani.
44SI
.
Na voljo so številke prednastavljenih
postaj od 1 do 30.
Sprejemanje signalov RDS
(samo pri modelih za Evropo,
Avstralijo in Tajvan)
Ta sprejemnik podpira uporabo radijskega
podatkovnega sistema (RDS), ki radijskim
postajam omogoča pošiljanje dodatnih
informacij v okviru rednega programskega
oddajanja. Ta sprejemnik podpira
uporabne storitve RDS, kot je prikaz imena
programske storitve. Storitve RDS so na
voljo samo za postaje FM.*
Funkcije radijskega sprejemnika
* Storitev RDS ne podpirajo vse postaje FM, prav
tako te postaje ne zagotavljajo iste vrste storitev.
Če sistema RDS v svojem območju ne poznate,
se za več informacij obrnite na lokalne radijske
postaje.
Izberite postajo v frekvenčnem
pasu FM.
Če izberete postajo, ki omogoča storitve
RDS, se na TV-zaslonu in sprejemnika
prikaže ime programske storitve*.
* Če sprejem signalov RDS ni na voljo, se ime
programske storitve ne prikaže.
Opombe
• Če oddajanje signala RDS izbrane postaje ni
ustrezno ali če je signal prešibek, storitve RDS
morda ne bodo delovale pravilno.
• Nekaterih črk, prikazanih na zaslonu
televizorja, ni mogoče prikazati na zaslonu
sprejemnika.
Nasvet
Med prikazom imena storitve programa lahko
preverite frekvenco, tako da pritiskate gumb
DISPLAY (stran 74).
45SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja
S tem sprejemnikom lahko ustvarite
večkanalni prostorski zvok.
Med predhodno programiranimi zvočnimi
polji sprejemnika lahko izberete eno od
optimiziranih zvočnih polj.
1
V osnovnem meniju izberite »Sound
Effects« (Zvočni učinki) in pritisnite
gumb
.
2
Izberite »Sound Field« (Zvočno polje)
in pritisnite gumb
.
3
Izberite želeno zvočno polje.
Nasveti
• Za izbiro želenega zvočnega polja večkrat
pritisnite gumb SOUND FIELD +/– na
daljinskem upravljalniku.
• V sprejemniku lahko uporabite tudi možnosti
A.F.D./2CH, MOVIE ali MUSIC.
Auto Format Direct (A.F.D.)/
dvokanalni zvočni način
• Način Auto Format Direct (A.F.D.):
Ta način omogoča predvajanje zvoka, ki je
zelo zvest izvirnemu, in izbiranje načina
odkodiranja za poslušanje dvokanalnega
stereo zvoka kot večkanalni zvok.
• Dvokanalni zvočni način: Izhodni
zvok lahko spremenite na dvokanalno
možnost ne glede na oblike zapisov
posnetkov v programski opremi,
ki jo uporabljate, povezano opremo
za predvajanje ali nastavitve zvočnega
polja v sprejemniku.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Prednastavi zvok v obliki, kot je bil posnet/
kodiran, brez dodajanja učinkov
prostorskega zvoka.
46SI
Za modele, ki se prodajajo v ZDA in
Kanadi, bo ta sprejemnik proizvajal
nizkofrekvenčni signal za izhod prek
globokotonca, kadar ni signalov LFE.
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Oddaja dvokanalne leve/desne signale prek
vseh zvočnikov. Odvisno od nastavitev
zvočnika se vseeno lahko zgodi, da se prek
določenih zvočnikov zvok ne bo oddajal.
x Dvokanalni stereo (2CH ST.)
Sprejemnik oddaja zvok samo prek
sprednjega levega/desnega zvočnika.
Nizkotonski zvočnik ne oddaja zvoka.
Pri standardnih dvokanalnih stereo virih se
popolnoma preskoči obdelovanje zvočnega
polja in oblike zapisa večkanalnega
prostorskega zvoka se znižajo na
dvokanalne.
x Analogno neposredno
(A. DIRECT)
Zvok izbranega vhoda lahko preklopite na
dvokanalni analogni vhod. Ta funkcija vam
omogoča uživanje v visokokakovostnih
analognih virih.
Kadar uporabljate to funkcijo, lahko
prilagajate le glasnost in raven sprednjih
zvočnikov.
Opomba
Če ste za vhodni vir izbrali BD, DVD, GAME in
USB, ne morete izbrati »Analog Direct«
(Analogno neposredno).
Filmski način
x PLII Movie
Če izberete eno od vnaprej programiranih
zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite
prostorski zvok. Zvočna polja v vaš dom
prinašajo razburljive in mogočne zvoke,
ki ste jih vajeni iz kinematografov.
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro Logic
II Movie. Ta nastavitev je idealna za filme,
kodirane z možnostjo Dolby Surround.
Poleg tega lahko ta način reproducira zvok
v kanalskem sistemu 5.1 za gledanje
videoposnetkov pretirano sinhroniziranih
ali starih filmov.
x HD-D.C.S.
x PLIIx Movie
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro Logic
IIx Movie. Ta nastavitev razširja možnost
Dolby Pro Logic II Movie ali Dolby Digital
5.1 na ločene filmske kanale 7.1.
x PLIIz Height (PLIIz)
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic IIz. S to nastavitvijo 5.1-kanalski
izvorni zvok razširite na 7.1-kanalski
z navpično opremo, kar ustvarja dimenzijo
prisotnosti in globine.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Izvaja dekodiranje načina DTS Neo:6
Cinema. Vir, posnet v dvokanalni obliki
zapisa, se dekodira v 7 kanalov.
Glasbeni način
Če izberete eno od vnaprej programiranih
zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite
prostorski zvok. Zvočna polja prinašajo
v vaš dom razburljive in mogočne zvoke,
ki ste jih vajeni iz koncertnih dvoran.
x Dvorana (HALL)
Reproducira akustiko klasične koncertne
dvorane.
x Jazz klub (JAZZ)
Reproducira akustiko jazz kluba.
x Koncert v živo (CONCERT)
Reproducira akustiko koncertnega
prostora s 300 sedeži.
47SI
Predvajanje zvočnih učinkov
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
je nova inovativna tehnologija domačega
kina podjetja Sony, ki uporablja najnovejše
akustične tehnologije in tehnologije
obdelovanja digitalnih signalov. Temelji na
natančnih podatkih merjenja odziva studia
za obdelovanje.
S to možnostjo lahko doma uživate v filmih
Blu-ray in DVD z visokokakovostnim
zvokom ter najboljšim zvočnim okoljem, ki
je natanko tako, kot si ga je med postopkom
obdelave zamislil zvočni tehnik filma.
Izberete lahko vrsto učinka za možnost
HD-D.C.S.
• Dynamic (Dinamično): ta nastavitev
je primerna za okolje, ki je odmevajoče,
vendar v njem ni občutka prostornosti
(kjer je absorpcija zvoka premajhna).
Ta nastavitev poudarja odmeve in
reproducira zvok velike in klasične kino
dvorane. Občutek prostornosti mešalnice
je tako poudarjen, pri tem pa se ustvari
edinstveno akustično polje.
• Theater: Ta nastavitev je primerna za
običajno dnevno sobo. Ta nastavitev
reproducira odmeve na enak način kot
v kinodvorani (mešalnici). Najbolj je
primerna za gledanje vsebine, posnete
na plošči Blu-ray Disc, ko želite doživeti
vzdušje kinodvorane.
• Studio: Ta nastavitev je primerna za
dnevno sobo z ustrezno zvočno opremo.
Ta nastavitev reproducira odmeve, ko je
izvorni zvok kinodvorane predelan za
ploščo Blu-ray Disc z glasnostjo, ki je
primerna za domačo uporabo. Nivo
odmeva je minimalen. Dialogi in zvočni
učinki so kljub temu reproducirani
slikovito.
x Stadion (STADIUM)
Reproducira občutke, ki jih lahko doživite
na velikem odprtem stadionu.
x Šport (SPORTS)
Reproducira občutek športnih prenosov.
x Prenosna zvočna naprava
(PORTABLE)
Reproducira jasno izboljšano zvočno sliko
iz prenosne zvočne naprave. Ta način je
idealen za datoteke MP3 in druge stisnjene
oblike glasbe.
x PLII Music
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic II Music. Ta nastavitev je idealna
za običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
x PLIIx Music
Izvaja dekodiranje načina Dolby Pro Logic
IIx Music. Ta nastavitev je idealna za
običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
x PLIIz
Omogoča dekodiranje načina Dolby Pro
Logic IIz. S to nastavitvijo 5.1-kanalski
izvorni zvok razširite na 7.1-kanalski
z navpično opremo, kar ustvarja dimenzijo
prisotnosti in globine.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Izvaja dekodiranje načina DTS Neo:6
Music. Vir, posnet v dvokanalni obliki
zapisa, se dekodira v 7 kanalov.
Ta nastavitev je idealna za običajne
stereo vire, kot so CD-plošče.
Kadar so povezane slušalke
To zvočno polje lahko izberete le,
če so v sprejemnik priključene slušalke.
x Slušalke (dvokanalne) (HP 2CH)
Ta način je izbran samodejno, če
uporabljate slušalke (razen če je izbrana
možnost »Analog Direct« (Analogno
neposredno)). Pri standardnih dvokanalnih
stereo virih se popolnoma preskoči
obdelovanje zvočnega polja in oblike zapisa
večkanalnega prostorskega zvoka se znižajo
na dvokanalne, razen pri signalih LFE.
x Slušalke (neposredno)
(HP DIRECT)
Ta način je izbran samodejno, če
uporabljate slušalke, ko je izbrana možnost
»Analog Direct« (Analogno neposredno).
Oddaja analogne signale brez obdelovanja
po izenačevalniku, zvočnem polju itd.
Če povežete nizkotonski zvočnik
Kadar ni nobenega signala LFE, ki je izhod
nizkega zvočnega učinka iz globokotonca
v dvokanalni signal, bo ta sprejemnik
proizvajal nizkofrekvenčni signal za izhod
prek globokotonca. Kadar so vsi zvočniki
nastavljeni na možnost »Large« (Velika),
se za možnosti »Neo:6 Cinema« ali
»Neo:6 Music« nizkofrekvenčni signal
ne proizvaja.
Da bi čim bolje izkoristili krogotok
preusmerjanja nizkih tonov Dolby Digital,
vam priporočamo, da končno frekvenco
globokotonca nastavite kar se da visoko.
Opombe glede zvočnih polj
• Odvisno od nastavitev vzorcev
v zvočniku nekatera zvočna polja morda
ne bodo na voljo.
• Možnosti PLIIx Movie/Music in PLIIz ne
morete izbrati hkrati.
– Možnost PLIIx Movie/Music je na voljo
le, kadar so za vzorec zvočnika
nastavljeni zadnji zvočniki za
prostorski zvok.
48SI
Uporaba funkcije nočnega
načina
S tem načinom podoživite izkušnjo kina pri
majhni glasnosti. Če gledate film pozno
ponoči, boste pogovor slišali razločno tudi
pri majhni glasnosti. To funkcijo lahko
uporabljate tudi z drugimi zvočnimi polji.
1
V osnovnem meniju izberite »Sound
Effects« (Zvočni učinki) in pritisnite
gumb
.
2
Izberite možnost »Night Mode«
(Nočni način) in pritisnite gumb
3
.
Izberite »On« (Vkl.) ali »Off« (Izkl.) in
pritisnite gumb
.
Opomba
Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct« (Analogno neposredno).
Nasveti
• Funkcijo nočnega načina lahko vklopite ali
izklopite tudi z gumbom NIGHT MODE
na sprejemniku (stran 10).
• Če ste vklopili nočni način, se ravni visokih in
nizkih tonov ter učinkov povečajo in možnost
»D.Range Comp.« (Stiskanje dinamičnega
obsega) se samodejno vklopi.
Izbira vrste umerjanja
Želeno vrsto umerjanja lahko izberete
po zagonu samodejnega umerjanja.
Podrobnosti najdete v razdelku
»Calibration Type (Vrsta umerjanja)«
(stran 63).
49SI
Predvajanje zvočnih učinkov
– Možnost PLIIz je na voljo le, kadar so za
vzorec zvočnika nastavljeni sprednji
dvignjeni zvočniki.
• Zvočna polja za glasbo in film ne delujejo
v naslednjih primerih.
– Sprejemajo se možnosti DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ali Dolby TrueHD
s frekvenco vzorčenja, večjo od 48 kHz.
– Izbrana je možnost »Analog Direct«
(Analogno neposredno).
• Možnosti »PLII Movie«, »PLIIx Movie«,
»PLII Music«, »PLIIx Music«, »PLIIz«,
»Neo:6 Cinema« in »Neo:6 Music«
ne delujejo, kadar je vzorec zvočnika
nastavljen na 2/0 ali 2/0.1.
• Kadar je izbrano eno od zvočnih polj
za glasbo, se iz globokotonca ne oddaja
nikakršen zvok, če so vsi zvočniki
v meniju za nastavitev zvočnikov
nastavljeni na vrednost »Large« (Velika).
Zvok se bo prek globokotonca vseeno
oddajal, če:
– ima digitalni vhodni signal signale LFE,
– so sprednji zvočniki ali zvočniki za
prostorski zvok nastavljeni na vrednost
»Small« (Majhna),
– je izbrana možnost »Multi Stereo«,
»PLII Movie«, »PLII Music«,
»PLIIx Movie«, »PLIIx Music«,
»PLIIz«, »HD-D.C.S.« ali »Portable
Audio« (Prenosna zvočna naprava).
Prilagajanje
izenačevalnika
Uporaba funkcije Pure
Direct
Za nastavitev kakovosti tonov (raven
nizkih/visokih tonov) sprednjih zvočnikov
lahko uporabite naslednje parametre.
Način Pure Direct zagotavlja uživanje
v zvoku, ki je zelo zvest izvirnemu. Kadar je
funkcija Pure Direct vklopljena, se zaslon
ugasne in tako zmanjša hrup, ki bi lahko
vplival na kakovost zvoka. Funkcijo Pure
Direct lahko uporabljate z vsemi vhodi.
Nizki toni
Visoki toni
Raven
(dB)
1
V osnovnem meniju izberite »Sound
Effects« (Zvočni učinki) in pritisnite
gumb
.
2
Izberite »Pure Direct« in pritisnite
gumb
.
3
Izberite »On« (Vkl.) ali »Off« (Izkl.)
in pritisnite gumb
.
Frekvenca
(Hz)
1
2
V osnovnem meniju izberite »Sound
Effects« (Zvočni učinki) in pritisnite
gumb
.
Izberite »Equalizer« (Izenačevalnik)
in pritisnite gumb
.
3
Izberite ojačitev za »Bass« (Nizki toni)
ali »Treble« (Visoki toni) in pritisnite
gumb
.
4
Prilagodite ojačitev in pritisnite
gumb
.
Opombe
• Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct« (Analogno neposredno).
• Frekvence za možnosti Bass (Nizki toni) in
Treble (Visoki toni) so nespremenljive.
• Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od izvirne frekvence vzorčenja
vhodnih signalov, kar je odvisno od oblike
zvočnega zapisa.
50SI
Opomba
Kadar je funkcija Pure Direct izbrana, možnosti
»Equalizer« (Izenačevalnik), »Night Mode«
(Nočni način), »Auto Volume« (Samodejna
nastavitev glasnosti) in »D.Range Comp.«
(Stiskanje dinamičnega obsega) ne delujejo.
Nasvet
Z gumbom PURE DIRECT na daljinskem
upravljalniku ali sprejemniku lahko vklopite
ali izklopite funkcijo Pure Direct.
Preklic funkcije Pure Direct
Funkcija Pure Direct bo preklicana,
če storite nekaj od tega:
– znova pritisnete gumb PURE DIRECT,
– spremenite zvočno polje,
– spremenite nastavitev prizora televizorja
(Scene Select),
– spremenite nastavitev možnosti
»Equalizer« (Izenačevalnik),
»Night Mode« (Nočni način),
»Auto Volume« (Samodejna nastavitev
glasnosti) ali »D.Range Comp.«
(Stiskanje dinamičnega obsega).
Ponastavljanje zvočnih
polj na privzete nastavitve
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na sprejemniku.
?/1
MUSIC
1
Pritisnite gumb ?/1 za izklop
sprejemnika.
2
Pritisnite in pridržite gumb MUSIC
ter pritisnite ?/1.
Predvajanje zvočnih učinkov
Na zaslonu se prikaže »S.F. CLEAR«
in vsa zvočna polja se ponastavijo na
svojo privzeto nastavitev.
51SI
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync?
Funkcija »BRAVIA« Sync omogoča
komunikacijo med izdelki Sony, kot so
televizorji, predvajalniki Blu-ray Disc,
DVD-predvajalniki, ojačevalniki AV itd.,
ki podpirajo funkcijo Control for HDMI
(Nadzor za HDMI).
Če opremo Sony, ki je združljiva s funkcijo
»BRAVIA« Sync, povežete s kablom HDMI
(ni priložen), se delovanje poenostavi na
naslednji način:
• Predvajanje z enim dotikom (stran 53)
• Sistemski nadzor zvoka (stran 54)
• Izklop sistema (stran 54)
• Izbira prizora (stran 55)
• Upravljanje domačega kina (stran 55)
• Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom (stran 55)
Nadzor za HDMI predstavlja standard
funkcije skupnega nadzora, ki ga uporablja
HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) za HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Priporočamo vam, da sprejemnik
povežete z izdelki, ki imajo funkcijo
»BRAVIA« Sync.
Opombi
• Funkcije »One Touch Play«, »System Audio
Control« in »System Power-Off« lahko
uporabljate z opremo drugih proizvajalcev.
Vendar združljivost z vso opremo drugih
proizvajalcev ni zagotovljena.
• Funkciji »Scene Select« in »Home Theatre
Control« sta v lasti podjetja Sony. Z opremo
drugih proizvajalcev nista združljivi.
• Teh funkcij ni mogoče uporabljati z opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA« Sync.
52SI
Priprava za funkcijo
»BRAVIA« Sync
Ta sprejemnik je združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«.
• Če je vaš televizor združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«,
lahko funkcijo Control for HDMI
v sprejemniku in opremi za predvajanje
nastavite samodejno, in sicer tako,
da funkcijo Control for HDMI nastavite
v televizorju (stran 52).
• Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«,
nastavite funkcijo Control for HDMI
v sprejemniku, opremo za predvajanje
in televizor ločeno (stran 53).
Če je vaš televizor združljiv
s funkcijo »Control for HDMI-Easy
Setting« (Nadzor za enostavno
nastavitev HDMI)
1 Povežite sprejemnik, televizor in
opremo za predvajanje prek povezave
HDMI (stran 23, 24).
(Ustrezna oprema mora biti združljiva
s funkcijo Control for HDMI.)
2 Vklopite sprejemnik, televizor in
opremo za predvajanje.
3 Vklopite funkcijo Control for HDMI
v televizorju.
Funkcija nadzora za HDMI
v sprejemniku in vsa povezana oprema
se odprejo istočasno. Počakajte, da se na
zaslonu prikaže oznaka »COMPLETE«.
Namestitev je dokončana.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja najdete
v navodilih za uporabo televizorja.
Če vaš televizor ni združljiv
s funkcijo nadzora za enostavno
nastavitev HDMI
V/v/b,
HOME
1 Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni.
2 V osnovnem meniju izberite možnost
3
4
5
7
8
9
Predvajanje z enim
dotikom
Ko zaženete predvajanje opreme, povezane
s sprejemnikom prek povezave HDMI,
se delovanje sprejemnika in televizorja
poenostavi tako:
Sprejemnik in televizor
Vklop (če je v stanju pripravljenosti)
Preklopi na ustrezni vhod HDMI
Če možnost »Pass Through« (Prehod)
nastavite na »Auto« (Samod.) ali »On«
(Vkl.)* (stran 67) in nato nastavite
sprejemnik na stanje pripravljenosti,
je mogoče zvok in sliko predvajati le
prek televizorja.
* Samo pri modelih za ZDA, Kanado, Mehiko,
Avstralijo in Tajvan.
53SI
Funkcije »BRAVIA« Sync
6
»Settings« (Nastavitve) in nato
pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija Settings (Nastavitve).
Izberite »HDMI Settings« (Nastavitve)
in nato pritisnite gumb .
Izberite »Control for HDMI« (Nadzor za
HDMI) in nato pritisnite gumb
.
Izberite »On« (Vkl.) in nato pritisnite
gumb
.
Funkcija nadzora za HDMI je
vklopljena.
Za izhod iz menija zaslonskega prikaza
pritisnite gumb HOME.
Izberite vhod HDMI sprejemnika in
televizorja, tako da se bosta ujemala
z vhodom HDMI priključene opreme;
slika priključene opreme bo na ta način
prikazana na zaslonu.
Vklopite funkcijo nadzora za HDMI
povezane opreme.
Če je funkcija nadzora za HDMI
povezane opreme že vklopljena,
vam nastavitve ni treba spreminjati.
Če želite uporabiti funkcijo nadzora
za HDMI v drugi opremi, ponovite
postopek iz 7. in 8. koraka.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja in
povezane opreme najdete v navodilih za
uporabo televizorja in ustrezne opreme.
Opombe
• Ko kabel HDMI izključite ali spremenite
povezavo, upoštevajte navodila v razdelku
»Če je vaš televizor združljiv s funkcijo nadzora
za enostavno nastavitev HDMI« (stran 52) ali
»Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo nadzora
za enostavno nastavitev HDMI« (stran 53).
• Preden izvedete funkcijo »Control for HDMIEasy Setting« v televizorju, morate najprej
vklopiti televizor in vso drugo povezano
opremo, vključno s tem sprejemnikom.
• Če po nastavitvi funkcije nadzora za enostavno
nastavitev HDMI oprema za predvajanje ne
deluje, preverite nastavitev funkcije nadzora
za HDMI v opremi za predvajanje.
• Če povezana oprema ne podpira možnosti
»Control for HDMI-Easy Setting« (Nadzor za
enostavno nastavitev HDMI), vendar še vedno
podpira »Control for HDMI« (Nadzor za
HDMI), morate funkcijo nadzora za HDMI
v povezani opremi nastaviti pred izvedbo
možnosti nadzora za enostavno nastavitev
HDMI iz televizorja.
Opombe
• Funkcija sistemskega nadzora zvoka mora biti
vklopljena prek menija televizorja.
• Odvisno od televizorja se začetek vsebine morda
ne bo prikazal.
• Odvisno od nastavitev se morda sprejemnik
ne bo vklopil, ko je možnost »Pass Through«
(Prehod) nastavljena na »Auto« (Samod.)
ali »On« (Vkl.).
Nasvet
Povezano opremo, kot sta predvajalnik Blu-ray
Disc ali DVD-predvajalnik, lahko izberete tudi iz
menija televizorja. Sprejemnik in televizor bosta
samodejno preklopila na ustrezni vhod HDMI.
Sistemski nadzor zvoka
V zvoku iz televizorja lahko s preprostim
postopkom uživate prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom.
Funkcijo Sistemski nadzor zvoka lahko
upravljate prek TV-menija. Podrobnosti
najdete v navodilih za uporabo televizorja.
TV
Vklopi sistemski
nadzor zvoka
Sprejemnik
• Vklop (če je v načinu
pripravljenosti)
• Preklopi na ustrezni
vhod HDMI
• Če se zvok televizorja predvaja prek
zvočnikov, ki so priključeni v sprejemnik,
lahko prek daljinskega upravljalnika
televizorja prilagodite glasnost ali
začasno izklopite zvok.
Opombi
• Če funkcija za sistemski nadzor zvoka ne
deluje v skladu z nastavitvami televizorja,
glejte navodila za uporabo televizorja.
• Kadar je možnost »Control for HDMI« (Nadzor
za HDMI) nastavljena na »On« (Vkl.), se bo
nastavitev »HDMI Audio Out« (Avdio izhod
HDMI) v meniju HDMI Settings (Nastavitve
HDMI) nastavila samodejno glede na nastavitve
sistemskega nadzora zvoka (stran 67).
• Če televizor vklopite pred vklopom
sprejemnika, se predvajanje zvoka prek
televizorja začasno prekine.
Izklop napajanja sistema
Če izklopite televizor z gumbom za vklop/
izklop na daljinskem upravljalniku
televizorja, se sprejemnik in povezana
oprema samodejno izklopita.
Televizor lahko izklopite tudi z daljinskim
upravljalnikom sprejemnika.
TV ?/1
Zmanjša glasnost
televizorja
Oddaja zvok iz
televizorja
Funkcijo Sistemski nadzor zvoka lahko
uporabljate tudi na naslednji način.
• Če vklopite sprejemnik, ko je vklopljen
televizor, se bo funkcija Sistemski nadzor
zvoka samodejno vklopila, da bi oddajala
zvok iz televizorja prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom. Če pa
izklopite sprejemnik, se bo zvok oddajal
prek zvočnikov televizorja.
54SI
Pritisnite gumb TV ?/1.
Televizor, sprejemnik in povezana oprema
se izklopijo.
Opombi
• Pred uporabo funkcije za izklop napajanja
sistema vklopite funkcijo za spoj napajalnega
vira televizorja. Podrobnosti najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
• Povezane opreme morda ne bo mogoče
izklopiti, odvisno od njenega stanja.
Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo
povezane opreme.
Izbira prizora
Upravljanje domačega kina
Optimalna kakovost slike in zvočno polje
se samodejno nastavita glede na izbrani
TV-prizor.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
Če je s sprejemnikom povezan televizor,
ki podpira funkcijo »Home Theatre
Control« (Upravljanje domačega kina),
se na TV-zaslonu prikaže ikona za spletne
aplikacije.
Z daljinskim upravljalnikom televizorja
lahko preklopite vhodni vir sprejemnika ali
zvočna polja, Prilagodite lahko tudi raven
glasnosti osrednjega ali globokonskega
zvočnika in prilagodite nastavitve funkcij
»Dual Mono« (stran 66) ali »A/V Sync«
(Sinhroniziranje A/V) (stran 66).
Opomba
Zvočnega polja morda ni mogoče preklopiti,
odvisno od televizorja.
Korespondenčna tabela
Nastavitev prizora
televizorja
Zvočno polje
Cinema (Kinodvorana)
HD-D.C.S.
Sports (Šport)
Sports
Music (Glasba)
Live Concert
(Koncert
v živo)
Animation (Animacija)
A.F.D. Auto
Photo (Fotografija)
A.F.D. Auto
Game (Igra)
A.F.D. Auto
Graphics (Grafika)
A.F.D. Auto
Opomba
Če želite uporabljati funkcijo za upravljanje
domačega kina, mora imeti televizor omogočen
dostop do širokopasovne storitve. Če želite več
informacij, preberite navodila za uporabo
televizorja.
Meni sprejemnika lahko upravljate
z daljinskim upravljalnikom televizorja.
Izberite sprejemnik (AV AMP),
ki ga prepozna televizor.
Opombe
• Televizor sprejemnik prepozna kot
»Tuner (AV AMP)«.
• Vaš televizor mora biti združljiv z menijem
povezave.
• Odvisno od vrste televizorja nekatere funkcije
morda ne bodo na voljo.
55SI
Funkcije »BRAVIA« Sync
Preprosto upravljanje
z daljinskim upravljalnikom
• COAX: določi digitalne zvočne
signale, ki vstopajo v priključek
COAXIAL.
• Analog (Analogni): ta način vhodu
za analogne avdio signale dodeli
priključke AUDIO IN (L/R).
Ostale funkcije
Preklapljanje med
digitalnim in analognim
zvokom
(INPUT MODE)
Kadar opremo povežete v digitalne in
analogne zvočne priključke na sprejemniku,
lahko način zvočnega vhoda fiksno nastavite
na eno od obeh možnosti ali preklapljate
z ene možnosti na drugo, odvisno od vrste
materiala, ki si ga želite ogledati.
1
Vhodni signal izberite z gumbom
INPUT SELECTOR na sprejemniku.
Uporabite lahko tudi gumbe za vhod
na daljinskem upravljalniku.
2
Večkrat pritisnite gumb INPUT MODE
na sprejemniku, da izberete način
avdio vhoda.
Na zaslonu se prikaže izbrani način
zvočnega vhoda.
• Auto (Samod.): prednost imajo
digitalni zvočni signali. Če obstaja
več digitalnih povezav, imajo
prednost zvočni signali HDMI.
Če ni nobenega digitalnega
zvočnega signala, se izberejo
analogni. Ko je izbran vhod iz
televizorja, imajo prednost signali
povratnega zvočnega kanala (ARC).
Če vaš televizor ne podpira funkcije
ARC, se izberejo digitalni optični
zvočni signali.
Če funkcija nadzora za HDMI ni
vklopljena niti v sprejemniku niti
v televizorju, funkcija ARC ne
deluje.
• OPT: določi digitalne zvočne
signale, ki vstopajo v priključek
OPTICAL.
56SI
Opombe
• Na zaslonu se glede na izbrani vhod prikaže
»------« in izbira drugih načinov ni mogoča.
• Če je izbrana možnost »Analog Direct«
(Analogno neposredno), je avdio vhod
nastavljen na »Analog« (Analogni).
Drugih načinov ni mogoče izbrati.
Uporaba drugih avdio
vhodnih priključkov
(dodeljevanje avdio vhoda)
Vhodne digitalne priključke lahko dodelite
drugemu vhodu, če privzete nastavitve
priključkov ne ustrezajo povezani opremi.
Ko na novo dodelite vhodne priključke,
lahko z gumbom za vhod (ali gumbom
INPUT SELECTOR na sprejemniku)
izberete opremo, ki ste jo povezali.
Primer:
Ko DVD-predvajalnik priključite v vtičnico
OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Priključek OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)
dodelite možnosti »DVD«.
1
V osnovnem meniju izberite možnost
»Settings« (Nastavitve) in nato
pritisnite gumb .
2
Izberite možnost »Input Settings«
(Nastavitve vhoda) in nato pritisnite
gumb .
3
Izberite možnost »Audio Input
Assign« (Dodeljevanje avdio vhoda)
in nato pritisnite gumb
.
4
Izberite ime vhoda, ki ga želite
dodeliti.
5
6
Izberite zvočne signale, ki jih želite
dodeliti vhodu, ki ste ga izbrali v 4.
koraku z gumbi V/v/B/b.
Pritisnite gumb
.
Ime vhoda
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
Vhodni zvočni OPT1
priključki, ki jih
lahko dodelite OPT2
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
Brez
SA-CD/CD
* Privzeta nastavitev
Opombe
• Ko dodelite digitalni zvočni vhod, se bo morda nastavitev INPUT MODE spremenila samodejno.
• Za vsak vhod je dovoljena ena vnovična dodelitev.
Ostale funkcije
57SI
Uporaba povezave z dvojno
ojačitvijo
Povrnitev privzetih
tovarniških nastavitev
1
Izbrišete lahko vse shranjene nastavitve in
v sprejemniku povrnete privzete tovarniške
nastavitve, in sicer po spodnjem postopku.
Ta postopek se lahko uporablja tudi za
inicializacijo sprejemnika pred prvo
uporabo.
Za izvedbo tega postopka uporabljajte
gumbe na sprejemniku.
Pritisnite gumb HOME.
Na TV-zaslonu se prikaže meni.
2
Izberite možnost »Settings«
(Nastavitve) in nato pritisnite
gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija Settings (Nastavitve).
3
Izberite možnost »Speaker«
(Zvočnik) in nato pritisnite gumb
4
Izberite možnost »Speaker Pattern«
(Vzorec postavitve zvočnikov) in
nato pritisnite gumb
.
5
Izberite ustrezni vzorec zvočnika,
tako da ni nobenih prostorskih
zvočnikov na hrbtni in dvignjenih
zvočnikov na sprednji strani, ter
pritisnite gumb
.
6
7
Izberite možnost »SB Assign«
(Dodelitev SB) in nato pritisnite
gumb
ali b.
Izberite možnost »Bi-Amp« (Dvojna
ojačitev) in nato pritisnite gumb
.
Isti signali, kot se oddajajo prek
priključkov SPEAKERS FRONT A, se
lahko oddajajo tudi prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/BIAMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Izhod iz menija
Z gumbom HOME odprite osnovni meni
in znova pritisnite gumb HOME.
Opombe
• Pred samodejnim umerjanjem nastavite
možnost »SB Assign« (Dodelitev SB) na
»Bi-Amp« (Dvojna ojačitev).
• Če možnost »SB Assign« (Dodelitev SB)
nastavite na »Bi-Amp« (Dvojna ojačitev),
nastavitve jakosti in razdalje zvočnikov za
prostorski zvok na hrbtni strani postanejo
neveljavne in uporabijo se nastavitve
sprednjih zvočnikov.
58SI
.
?/1
1
Pritisnite gumb ?/1 za izklop
sprejemnika.
2
Gumb ?/1 držite pritisnjen 5 sekund.
Na zaslonu se prikaže oznaka
»CLEARING«, ki se nato spremeni
v oznako »CLEARED!«.
Spremenjene ali prilagojene nastavitve
se ponastavijo na privzete vrednosti.
3
Prilagajanje nastavitev
Izberite želeni element menija
in nato pritisnite gumb
.
Primer: Ko izberete »Speaker Settings«
(Nastavitve zvočnika).
Uporaba menija Settings
V meniju Settings (Nastavitve) lahko
prilagodite različne nastavitve za zvočnike,
prostorske učinke itd.
V/v/B/b,
4
RETURN
O
HOME
Izberite želeni parameter in pritisnite
gumb
.
Vrnitev na prejšnji zaslon
1
2
Pritisnite gumb HOME.
Pritisnite gumb RETURN O.
Na TV-zaslonu se prikaže
osnovni meni.
Izhod iz menija
Z gumbom HOME odprite osnovni meni
in znova pritisnite gumb HOME.
V meniju izberite možnost »Settings«
(Nastavitve) in pritisnite gumb
,
da odprete način menija.
Na TV-zaslonu se prikaže seznam
menija Settings (Nastavitve).
Prilagajanje nastavitev
59SI
Seznam menija Settings (Nastavitve)
Settings
Easy Setup
(stran 61)
Speaker Settings
(stran 61)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(stran 66)
Night Mode
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D. Range Comp.
HDMI Settings
(stran 67)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(stran 68)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
Language
Auto Standby
(stran 69)
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Level
Distance
Size*
feet
meter
Opomba
Parametri menija, prikazani na TV-zaslonu, se lahko razlikujejo glede na trenutne nastavitve ali stanje
izbrane ikone.
60SI
Easy Setup
(Preprosta nastavitev)
Ponovno zažene Easy Setup (Preprosta
nastavitev) za določanje osnovnih
nastavitev. Upoštevajte navodila na
zaslonu (stran 30).
• WRN Check (Preveri WRN):
omogoča prikaz opozorila v povezavi
z rezultati meritev. Preberite razdelek
»Seznam sporočil po opravljenih
meritvah v postopku samodejnega
umerjanja« (stran 62).
• Exit: omogoča izhod iz nastavitvenega
postopka brez shranjevanja rezultatov
meritev.
3 Shranite rezultate meritev.
Meni Speaker Settings
(Nastavitve zvočnikov)
Vsak zvočnik lahko prilagodite ročno.
Jakost zvočnikov lahko prilagodite tudi
po končanem samodejnem umerjanju.
Opomba
Nastavitve zvočnika veljajo le za trenutno
razporeditev.
x Auto Calibration
(Samodejno umerjanje)
Opomba
Če se na zaslonu prikaže koda napake, glejte
razdelek »Seznam sporočil po opravljenih
meritvah v postopku samodejnega umerjanja«
(stran 62).
2 Izberite želeni element in pritisnite
gumb .
• Retry (Poskusi znova): omogoča
vnovičen zagon samodejnega umerjanja.
• Save&Exit (Shrani in izhod): omogoča
shranjevanje rezultatov meritev in
izhod iz nastavitvenega postopka.
Opomba
Če zvočnik postavite na drugo mesto, je za
predvajanje prostorskega zvoka priporočljivo
znova zagnati postopek samodejnega umerjanja.
Nasveti
• Pod možnostjo »Distance Unit« v meniju
»Speaker Settings« lahko spremenite enoto
za razdaljo (stran 65).
• Velikost zvočnika (»Large«/»Small« (Velika/
majhna)) je določena glede na
nizkofrekvenčne lastnosti. Rezultati meritev
se lahko razlikujejo glede na položaj
mikrofona za določitev optimalne postavitve
in zvočnikov ter oblike prostora. Priporoča
se, da rezultate meritev uporabite.
Te nastavitve pa lahko tudi naknadno
spremenite v meniju »Speaker Settings«.
Najprej shranite rezultate meritev in nato
po potrebi spremenite nastavitve.
Preverjanje rezultatov
samodejnega umerjanja
Kodo napake ali opozorilno sporočilo,
opisano v razdelku »Auto Calibration
(Samodejno umerjanje)« (stran 61),
preverite po spodnjem postopku.
V 2. koraku v razdelku »Auto Calibration
(Samodejno umerjanje)« (stran 61)
izberite »WRN Check« (Preveri WRN) in
nato pritisnite gumb
.
Ob prikazu opozorilnega sporočila
preverite sporočilo in pri uporabi
sprejemnika ne uveljavljajte sprememb.
Lahko tudi znova zaženete samodejno
umerjanje, če je to potrebno.
61SI
Prilagajanje nastavitev
Omogoča izvajanje funkcije samodejnega
umerjanja iz položaja poslušalca.
1 Upoštevajte navodila na TV-zaslonu
in nato pritisnite gumb .
Postopek umerjanja se zažene v petih
sekundah. Postopek umerjanja traja
približno 30 sekund in vključuje
predvajanje preizkusnega zvoka.
Ob koncu umerjanja se predvaja kratek
zvočni signal, prikaz na zaslonu pa se
spremeni.
Pri 3. koraku izberite možnost
»Save&Exit« (Shrani in izhod).
Prikaz oznake »Error Code«
(Koda napake)
Preverite napako in znova zaženite
samodejno umerjanje.
1 Pritisnite gumb
.
Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo
»Retry?« (Poskusim znova?).
2 Izberite »Yes« (Da) in nato pritisnite
gumb .
3 Ponovite postopek od 1. do 3. koraka
v razdelku »Auto Calibration
(Samodejno umerjanje)« (stran 61).
Seznam sporočil po opravljenih
meritvah v postopku
samodejnega umerjanja
Prikaz in opis
Error Code 30 (Koda napake 30)
Slušalke so povezane v priključek PHONES
na sprejemniku. Slušalke odstranite in znova
izvedite samodejno umerjanje.
Error Code 31 (Koda napake 31)
Možnost SPEAKERS je onemogočena.
Nastavite drugo nastavitev zvočnikov in
znova zaženite samodejno umerjanje.
Error Code 32
Error Code 33
Zvočnikov ni mogoče zaznati oz. niso
pravilno priključeni.
• Sprednja zvočnika nista priključena ali pa
je priključen samo en sprednji zvočnik.
• Levi ali desni prostorski zvočnik ni
priključen.
• Zadnja prostorska zvočnika ali sprednja
dvignjena zvočnika sta priključena,
prostorska zvočnika pa nista priključena.
Priključite prostorski(-a) zvočnik(a)
v priključek(-a) SPEAKERS SURROUND.
• Zadnji prostorski zvočnik je povezan samo
prek priključkov SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B R. Če nameravate uporabljati samo en
zadnji prostorski zvočnik, ga povežite prek
priključkov PEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
• Sprednji levi ali desni dvignjeni zvočnik ni
priključen.
Mikrofon za določitev optimalne postavitve
ni priključen. Preverite, ali je mikrofon za
določitev optimalne postavitve ustrezno
priključen, in znova zaženite samodejno
umerjanje.
Če je koda napake prikazana kljub temu, da je
mikrofon za določitev optimalne postavitve
ustrezno priključen, je morda poškodovan
njegov kabel.
Warning 40
Pri umerjanju je bila zaznana visoka
raven hrupa. Rezultati bodo morda boljši,
če poskusite postopek izvesti v tišjem okolju.
62SI
Prikaz in opis
Warning 41
Warning 42
Mikrofon zaznava premočen zvočni signal.
• Razdalja med zvočnikom in mikrofonom je
morda premajhna. Povečajte razdaljo med
njima in znova zaženite postopek merjenja.
Warning 43
Oddaljenosti in položaja nizkotonskega
zvočnika ni mogoče zaznati. Razlog je morda
hrup. Poskusite izvesti postopek merjenja
v tišjem okolju.
Ni opozorila
Opozorilna sporočila niso prikazana.
Nasvet
Rezultati merjenja se lahko razlikujejo glede
na položaj globokotonca. Kljub temu lahko
sprejemnik s takšno vrednostjo uporabljate
brez težav še naprej.
x Calibration Type
(Vrsta umerjanja)
x Speaker Pattern
(Vzorec postavitve zvočnikov)
Omogoča izbiro vzorca postavitve
zvočnikov glede na sistem zvočnikov,
ki ga uporabljate.
Nastavite lahko priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B za povezavo z dvojno
ojačitvijo ali povezavo s sprednjim
zvočnikom B.
• Speaker B (Zvočnik B): če prek
priključkov SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT
B povežete dodaten sistem sprednjih
zvočnikov, izberite možnost »Speaker B«
(Zvočnik B).
• Bi-Amp (Dvojna ojačitev): če pri
povezavi sprednjih zvočnikov prek
priključkov SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B uporabite povezavo z dvojno ojačitvijo,
izberite možnost »Bi-Amp« (Dvojna
ojačitev).
• Off (Izkl.): če prek priključkov
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B
povežete prostorska zadnja ali sprednja
dvignjena zvočnika, izberite možnost
»Off« (Izkl.).
Opomba
Ko spremenite povezavo iz možnosti dvojnega
ojačevalnika ali sprednje strani zvočnikov B na
povezavo zvočnikov za prostorski zvok na hrbtni
strani ali sprednje dvignjene zvočnike, nastavite
možnost »SB Assign« (Dodelitev SB) na »Off«
(Izkl.) in nato znova nastavite zvočnike. Preberite
razdelek »Opombe glede nastavitev zvočnikov
(samodejno umerjanje)« (stran 31) ali »Manual
Setup (Ročna nastavitev)« (stran 63).
x Manual Setup
(Ročna nastavitev)
Omogoča ročno prilagoditev nastavitev
posameznih zvočnikov na zaslonu
»Manual Setup«. Moč zvočnikov lahko
prilagodite tudi po končanem samodejnem
umerjanju.
63SI
Prilagajanje nastavitev
Vrsto usmerjanja lahko izberete po izvedbi
samodejnega umerjanja in shranitvi
nastavitev.
• Full Flat (Popolna izravnava):
omogoča izravnavo izmerjene
frekvence posameznega zvočnika.
• Engineer: omogoča nastavitev Sonyjevih
standardnih frekvenčnih lastnosti za
prostor, v katerem se predvaja zvok.
• Front Ref. (Sprednja referenca):
omogoča prilagoditev lastnosti vseh
zvočnikov, tako da se ujemajo z
lastnostmi sprednjega zvočnika.
• Off (Izkl.): omogoča izklop ravni
izenačevalnika za samodejno umerjanje.
x SB Assign (dodelitev zvočnika
za prostorski zvok na hrbtni
strani)
Prilagoditev ravni glasnosti zvočnika
Prilagodite lahko jakost vsakega zvočnika
(sprednji levi/desni, sprednji dvignjeni
levi/desni, osrednji, levi/desni za prostorski
zvok, levi/desni za prostorski zvok na
hrbtni strani, globokotonec).
1 Izberite zvočnik, za katerega želite
prilagoditi jakost, in nato pritisnite
gumb .
2 Izberite želeni parameter v možnosti
»Level« (Raven) in nato pritisnite
gumb .
3 Prilagodite raven glasnosti izbranega
zvočnika in nato pritisnite gumb .
Glasnost lahko prilagajate od –10,0 do
+10,0 dB v korakih po 0,5 dB.
Opomba
Kadar je izbrano eno od zvočnih polj za glasbo,
se iz globokotonca ne oddaja nikakršen zvok,
če so vsi zvočniki v meniju Speaker Settings
nastavljeni na vrednost »Large«. Zvok se bo
prek globokotonca vseeno oddajal, če:
– ima digitalni vhodni signal signale LFE,
– so sprednji zvočniki ali zvočniki za prostorski
zvok nastavljeni na vrednost »Small« (Majhna),
– je izbrana možnost »Multi Stereo«,
»PLII Movie«, »PLII Music«, »PLIIx Movie«,
»PLIIx Music«, »PLIIz«, »HD-D.C.S.« ali
»Portable Audio« (Prenosna zvočna naprava).
Prilagajanje oddaljenosti
posameznega zvočnika od položaja
poslušalca
Razdaljo od mesta, kjer sedite, do vsakega
zvočnika (sprednji levi/desni, sprednji
dvignjeni levi/desni, osrednji, levi/desni za
prostorski zvok, levi/desni za prostorski
zvok na hrbtni strani, globokotonec) lahko
prilagodite.
1 Izberite zvočnik, za katerega želite
prilagoditi razdaljo od položaja
poslušalca in nato pritisnite gumb
.
2 Izberite želeni parameter v možnosti
»Distance« (Razdalja) in nato pritisnite
gumb .
3 Prilagodite razdaljo od izbranega
zvočnika in nato pritisnite gumb .
Oddaljenost lahko prilagodite v obsegu
od 1 m 0 cm do 10 m 0 cm (3 čevljev in
3 palcev do 32 čevljev in 9 palcev)
v korakih po 1 cm (1 palec).
Opombe
• Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku
nekateri parametri morda ne bodo na voljo.
• Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct« (Analogno neposredno).
Prilagoditev velikosti posameznega
zvočnika
Prilagodite lahko velikost vsakega zvočnika
(sprednji levi/desni, sprednji dvignjeni
levi/desni, osrednji, levi/desni za prostorski
zvok, levi/desni za prostorski zvok na
hrbtni strani).
1 Izberite zvočnik, za katerega želite
prilagoditi velikost, in nato pritisnite
gumb .
2 Izberite želeni parameter v možnosti
»Size« (Velikost) in nato pritisnite
gumb .
3 Prilagodite velikost izbranega zvočnika
in nato pritisnite gumb .
• Large (Velika): Če povežete velike
zvočnike, ki bodo učinkovito
reproducirali frekvence nizkih tonov,
izberite možnost »Large« (Velika).
V običajnih primerih izberite možnost
»Large«.
• Small (Majhna): Če je zvok popačen ali
če ob uporabi večkanalnega
prostorskega zvoka menite, da ni
prostorskih učinkov, izberite možnost
»Small« (Majhna), da vklopite
krogotok za preusmeritev nizkih tonov
in oddajanje frekvenc nizkih tonov
vsakega kanala iz nizkotonskega
zvočnika ali drugih zvočnikov »Large«
(Velika).
Opomba
Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct« (Analogno neposredno).
64SI
Nasveti
• Nastavitvi »Large« (Velika) in »Small« (Majhna)
za vsak zvočnik določata, ali notranji zvočni
procesor prekine signal nizkih tonov iz tega
kanala.
Ko so nizki toni odstranjeni iz kanala, krogotok
za preusmeritev nizkih tonov pošlje ustrezne
frekvence nizkih tonov v nizkotonski zvočnik ali
druge zvočnike »Large«.
Ker ima nizkotonski zvok določeno mero
usmerjenosti, je bolje, da ga ne prekinete, če je
mogoče. Zato lahko tudi majhne zvočnike
nastavite na velikost »Large«, če želite, da se
prek njih oddajajo frekvence nizkih tonov.
Če pa po drugi strani uporabljate velik zvočnik,
a ne želite, da se prek njega oddajajo frekvence
nizkih tonov, ga nastavite na velikost »Small«.
Če je zvok na splošno nižji od želenega, vse
zvočnike nastavite na velikost »Large«. Če ni
dovolj nizkih tonov, lahko moč nizkih tonov
povečate z izenačevalnikom.
• Nastavitev zadnjih prostorskih zvočnikov bo
enaka kot nastavitev prostorskih zvočnikov.
• Če je za sprednja zvočnika izbrana možnost
»Small«, se za osrednja, prostorska, zadnja
prostorska in sprednja dvignjena zvočnika
ravno tako nastavi možnost »Small«.
• Če ne uporabljate globokotonca, se sprednji
zvočniki samodejno nastavijo na velikost
»Large« (Velika).
x Crossover Freq.
(Prehodna frekvenca zvočnika)
Na zaslonu »Test Tone« lahko izberete
vrsto preizkusnega tona.
Nasveti
• Če želite prilagoditi raven vseh zvočnikov
hkrati, pritisnite gumb 2 +/–. Uporabite
lahko tudi gumb MASTER VOLUME na
sprejemniku.
• Prilagojena vrednost je med prilagajanjem
prikazana na TV-zaslonu.
Oddajanje preizkusnega tona iz
vsakega zvočnika
Preizkusni ton lahko iz zvočnikov oddajate
v zaporedju.
1 Izberite »Test Tone« (Preizkusni ton) in
nato pritisnite gumb
.
2 Znova izberite »Test Tone« (Preizkusni
ton) in nato pritisnite gumb
.
3 Prilagodite parameter in nato pritisnite
gumb
.
• Off (Izkl.)
• Auto (Samod.): Preizkusni ton se iz
vsakega zvočnika odda v zaporedju.
4 Izberite zvočnik, za katerega želite
prilagoditi raven, in nato pritisnite
gumb
.
5 Prilagodite raven izbranega zvočnika
in nato pritisnite gumb
.
x Distance Unit
(Enota za merjenje razdalje)
Omogoča izbiranje enote merjenja za
nastavljanje razdalj.
• feet (čevlji): Razdalja se prikaže v čevljih.
• meter: Razdalja se prikaže v metrih.
65SI
Prilagajanje nastavitev
Omogoča nastavitev prehodne frekvence
zvočnikov, za katere je bila v meniju za
nastavitev zvočnikov velikost nastavljena
na »Small« (Majhna). Po samodejnem
umerjanju je za vsak zvočnik nastavljena
izmerjena prehodna frekvenca zvočnika.
1 Na zaslonu izberite parameter zvočnika
pod zvočnikom, za katerega želite
prilagoditi prehodno frekvenco,
in nato pritisnite gumb
.
2 Prilagodite vrednost in nato pritisnite
gumb
.
x Preizkusni ton
Meni Audio Settings
(Zvočne nastavitve)
Nastavitve zvoka lahko prilagodite po meri.
x Night Mode (Nočni način)
S tem načinom podoživite izkušnjo kina pri
majhni glasnosti. Podrobnosti najdete v
razdelku »Uporaba funkcije nočnega
načina« (stran 49).
x Equalizer (Izenačevalnik)
Omogoča prilagoditev glasnosti nizkih in
visokih tonov sprednjih zvočnikov.
Podrobnosti najdete v razdelku
»Prilagajanje izenačevalnika« (stran 50).
x Sound Field (Zvočno polje)
Omogoča izbiro zvočnega učinka, ki se
uporablja za vhodne signale. Podrobnosti
najdete v razdelku »Predvajanje zvočnih
učinkov« (stran 46).
Funkcijo lahko nastavite za vsak vhod
posebej.
x A/V Sync. (Sinhroniziranje A/V)
(sinhronizira zvočni in video
izhod)
Omogoča zakasnitev oddajanja zvoka za
zmanjšanje zamika med oddajanjem zvoka
in vidnim prikazom.
• On (Vkl.) (zakasnitev: 60 ms):
Pri oddajanju zvoka pride do zakasnitve,
tako da se zmanjša zamik med
oddajanjem zvoka in vidnim prikazom.
• Off (Izkl.) (zakasnitev: 0 ms): Oddajanje
zvoka ni zakasnjeno.
Opombe
• Ta funkcija je uporabna, če uporabljate velik
zaslon LCD, plazemski zaslon ali projektor.
• Funkcija ne deluje, če je izbrana možnost
»Analog Direct« (Analogno neposredno).
• Zakasnitev je lahko različna; odvisno od
nastavitev oblike zapisa zvoka, zvočnega polja,
vzorca postavitve zvočnikov in razdalje
zvočnikov.
66SI
x Auto Volume (Samodejna
nastavitev glasnosti)
Glasnost sprejemnik prilagaja samodejno –
odvisno od vhodnega signala ali vsebine
priključene opreme.
Ta funkcija je uporabna, ko je na primer
zvok reklam glasnejši od zvoka TVprogramov.
• On (Vkl.)
• Off (Izkl.)
Opombe
• Pred izklopom ali vklopom te funkcije
zmanjšajte glasnost.
• Ker je ta funkcija na voljo le pri vhodnih signalih
Dolby Digital, DTS ali Linear PCM, se ob
preklopu na druge oblike zapisa lahko zvok
nenadno poviša.
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih.
– Sprejemajo se signali Linear PCM s frekvenco
vzorčenja, večjo od 48 kHz.
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
Sprejemajo se signali 96/24, DTS-HD Master
Audio ali DTS-HD High Resolution Audio.
x Dual Mono (izbira jezika
digitalnega oddajanja)
Omogoča izbiro jezika, ki ga želite poslušati
pri dvojnem predvajanju zvoka digitalnega
oddajanja, kadar je ta funkcija na voljo.
Ta funkcija deluje le za vire Dolby Digital.
• Main/Sub (Glavni/dodatni): zvok
glavnega jezika se bo oddajal prek
sprednjega levega zvočnika in zvok
sekundarnega jezika istočasno prek
sprednjega desnega zvočnika.
• Main (Glavni): predvaja se zvok
glavnega jezika.
• Sub (Dodatni): predvaja se zvok
sekundarnega jezika.
x D.Range Comp.
(stiskanje dinamičnega obsega)
Omogoča stiskanje dinamičnega obsega
zvočnega posnetka. To je zlasti uporabno,
če želite gledati filme ponoči pri nizki
glasnosti. Stiskanje dinamičnega obsega
je mogoče pri virih Dolby Digital.
• On (Vkl.): dinamični obseg se stisne
v tolikšni meri, kot si je zamislil snemalni
tehnik.
• Auto (Samod.): dinamični obseg se
stisne samodejno.
• Off (Izkl.): dinamični obseg se ne stisne.
Meni HDMI Settings
(Nastavitve HDMI)
Prilagodite lahko zahtevane nastavitve
za opremo, povezano s priključki HDMI.
x Control for HDMI
(Nadzor za HDMI)
Omogoča vklop in izklop funkcije nadzora
za HDMI. Podrobnosti najdete v razdelku
»Priprava za funkcijo »BRAVIA« Sync«
(stran 52).
• On (Vkl.)
• Off (Izkl.)
Opombe
x Pass Through (Prehod)
Omogoča oddajanje signalov HDMI
v televizor, tudi če je sprejemnik v stanju
pripravljenosti.
• On (Vkl.)*: kadar je sprejemnik v stanju
pripravljenosti, neprekinjeno oddaja
signale HDMI prek priključka
HDMI TV OUT na sprejemniku.
Opomba
Ta nastavitev deluje le, kadar je možnost
»Control for HDMI« (Nadzor za HDMI)
nastavljena na »On« (Vkl.).
• Off (Izkl.): sprejemnik ne oddaja
signalov HDMI, ko je v stanju
pripravljenosti. Vklopite sprejemnik,
če želite s televizorjem predvajati vsebine
prek povezane opreme. Ta nastavitev
v primerjavi z nastavitvijo »On« (Vkl.)
varčuje z energijo v stanju pripravljenosti.
* Samo pri modelih za ZDA, Kanado, Mehiko,
Avstralijo in Tajvan.
Opomba
Če je izbrana možnost »Auto« (Samod.), lahko
oddajanje slike in zvoka v televizor traja nekoliko
dlje kot takrat, ko je izbrana možnost »On« (Vkl.).
x HDMI Audio Out
(Avdio izhod HDMI)
Omogoča nastavitev izhodnih zvočnih
signalov HDMI iz opreme za predvajanje,
povezane s sprejemnikom prek povezave
HDMI.
• AMP: Zvočni signali HDMI se iz opreme
za predvajanje oddajajo le v zvočnike,
povezane s sprejemnikom. Večkanalni
zvok lahko predvajate v obliki, v kateri je.
Opomba
Kadar je možnost »HDMI Audio Out« (Avdio
izhod HDMI) nastavljena na »AMP«, se zvočni
signali ne oddajajo prek zvočnika televizorja.
• TV+AMP: zvok se oddaja iz zvočnika
televizorja in prek zvočnikov, povezanih
s sprejemnikom.
67SI
Prilagajanje nastavitev
• Kadar možnost »Control for HDMI« (Nadzor
za HDMI) nastavite na »On« (Vkl.), se lahko
možnost »HDMI Audio Out« (Avdio izhod
HDMI) spremeni samodejno.
• Kadar je sprejemnik v stanju pripravljenosti,
indikator ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti) na
sprednji plošči zasveti oranžno, če je možnost
»Control for HDMI« (Nadzor za HDMI)
nastavljena na »On« (Vkl.).
• Auto (Samod.): kadar je televizor
vklopljen, ko je sprejemnik v stanju
pripravljenosti, sprejemnik oddaja
signale HDMI prek vtičnice HDMI TV
OUT na sprejemniku. Podjetje Sony
priporoča to nastavitev, če uporabljate
televizor Sony, združljiv s funkcijo
»BRAVIA« Sync. Ta nastavitev v
primerjavi z nastavitvijo »On« (Vkl.)
varčuje z energijo v stanju pripravljenosti.
Opombi
• Kakovost zvoka opreme za predvajanje
je odvisna od kakovosti zvoka televizorja,
denimo od števila kanalov, frekvence
vzorčenja itd. Če ima televizor stereo
zvočnike, se zvok, ki se oddaja iz sprejemnika,
ravno tako oddaja v stereo obliki, tudi če
predvajate večkanalni vir.
• Če povežete sprejemnik z video opremo
(projektor itd.), se zvok morda ne bo
predvajal. V tem primeru izberite
možnost »AMP«.
x Subwoofer Level
(Raven globokotonca)
Omogoča nastavitev ravni globokotonca
na 0 dB ali +10 dB, kadar se signali PCM
oddajajo prek povezave HDMI. Raven
glasnosti lahko nastavite za vsak vhod,
ki mu je ločeno dodeljen vhodni priključek
HDMI.
• Auto (Samod.): samodejno nastavi raven
na 0 dB ali +10 dB, odvisno od zvočnega
pretoka.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View (Hiter pogled)
Omogoča nastavitev funkcije hitrega
pogleda.
• Auto (Samod.): izberete lahko vhodni
način HDMI, ki je hitrejši od običajne
izbire.
• Off (Izkl.): funkcija hitrega pogleda
in funkcija PREVIEW (HDMI) nista
na voljo.
Meni Input Settings
(Nastavitve vhoda)
Prilagodite lahko nastavitve za povezave
sprejemnika in druge opreme.
x Input Mode (Način za vhod)
Omogoča nastavitev načina avdio vhoda,
kadar je oprema povezana z vhodnimi
priključki za digitalni in analogni zvok.
Podrobnosti najdete v razdelku
»Preklapljanje med digitalnim in
analognim zvokom (INPUT MODE)«
(stran 56).
x Input Edit (Urejanje vhoda)
Omogoča nastavitev spodnjih možnosti
za posamezni vhod.
• Watch (Ogled): prikaže vhod za meni
Watch (Ogled).
• Listen (Poslušanje): prikaže vhod za
meni Listen (Poslušanje).
• Watch+Listen (Ogled in poslušanje):
prikaže vhod za menija Watch (Ogled)
in Listen (Poslušanje).
x Audio Input Assign
(Dodeljevanje avdio vhoda)
Omogoča nastavitev vhodnih priključkov
za zvok, dodeljenih posameznim vhodom.
Podrobnosti najdete v razdelku »Uporaba
drugih avdio vhodnih priključkov
(dodeljevanje avdio vhoda)« (stran 56).
x Name In (Poimenovanje
vhodov)
Omogoča vnos in prikaz imena vhodnega
vira, ki ima lahko največ 8 znakov.
Ime opreme na zaslonu je bolj
prepoznavno od oznak vtičnic.
1 Izberite možnost »Name In«
(Poimenovanje vhodov) in nato
pritisnite gumb .
2 Izberite vhod, ki ga želite poimenovati,
in nato pritisnite gumb .
68SI
3 Z gumboma V/v izberite znak in
pritisnite b.
Mesto vnosa lahko spreminjate
z gumboma B/b.
4 Vnesite posamezne znake, tako
da ponovite postopek iz 3. koraka,
in pritisnite gumb
.
Vneseno ime se shrani.
Upravljanje brez
zaslonskega prikaza
Ta sprejemnik lahko upravljate prek
zaslona, tudi če televizor ni povezan
s sprejemnikom.
AMP MENU
V/v/B/b,
Meni System Settings
(Sistemske nastavitve)
RETURN
O
Nastavitve sprejemnika lahko prilagodite.
Uporaba menija na zaslonu
x Language (Jezik)
Omogoča izbiro jezika za sporočila na
zaslonu.
• English (angleščina)
• French (francoščina)
• German (nemščina)
• Spanish (španščina)
x Auto Standby (Samodejni
način pripravljenosti)
Opombe
• Funkcija ne deluje, če je izbran vhod »FM«
ali »AM«.
• Če hkrati uporabljate samodejno stanje
pripravljenosti in izklopni časovnik,
ima izklopni časovnik prednost.
Pritisnite gumb AMP MENU.
Na zaslonu sprejemnika se
prikaže meni.
2
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
želeni meni, in nato pritisnite
ali b.
3
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
parameter, ki ga želite prilagoditi,
in nato pritisnite
ali b.
4
Večkrat pritisnite V/v, da izberete
želeno nastavitev, in nato
pritisnite
.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite B ali RETURN O.
Izhod iz menija
Pritisnite gumb AMP MENU.
Opomba
Na zaslonu bodo morda nekateri parametri in
nastavitve videti zamegljeno. To pomeni, da niso
na voljo ali so fiksni in jih ni mogoče spreminjati.
69SI
Prilagajanje nastavitev
Omogoča nastavitev sprejemnika,
da samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, kadar ga ne uporabljate
ali kadar vanj ne vstopajo nobeni signali.
• On (Vkl.): preklopi v stanje
pripravljenosti po približno 30 minutah.
• Off (Izkl.): ne preklopi v stanje
pripravljenosti.
1
Pregled menijev
V posameznem meniju so na voljo naslednje možnosti. Podrobnosti o krmarjenju po
menijih najdete v razdelku stran 59.
Meni
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Nastavitve
Nastavitve
samodejnega
umerjanja
[<AUTO CAL>]
Zagon samodejnega umerjanja
[A.CAL START]
Vrsta samodejnega umerjanjaa)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Nastavitve glasnosti
[<LEVEL>]
Preizkusni tonb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
Jakost sprednjega levega
zvočnikab)
[FL LEVEL]
od FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Jakost sprednjega desnega
zvočnikab)
[FR LEVEL]
od FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Jakost osrednjega zvočnikab)
[CNT LEVEL]
od CNT –10,0 dB do CNT
+10,0 dB (v korakih po 0,5 dB)
Jakost levega zvočnika za
prostorski zvokb)
[SL LEVEL]
od SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Jakost desnega zvočnika za
prostorski zvokb)
[SR LEVEL]
od SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Jakost zvočnika za prostorski zvok od SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
na hrbtni stranib)
(v korakih po 0,5 dB)
[SB LEVEL]
70SI
Jakost levega zvočnika za
prostorski zvok na hrbtni stranib)
[SBL LEVEL]
od SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Jakost desnega zvočnika za
prostorski zvok na hrbtni stranib)
[SBR LEVEL]
od SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Jakost sprednjega levega
dvignjenega zvočnikab)
[LH LEVEL]
od LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Jakost sprednjega desnega
dvignjenega zvočnikab)
[RH LEVEL]
od RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Jakost globokotoncab)
[SW LEVEL]
od SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Meni
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Nastavitve
Nastavitve zvočnikov
[<SPEAKER>]
Speaker pattern (Vzorec
postavitve zvočnikov)
[SP PATTERN]
5/2.1 do 2/0 (20 vzorcev)
Velikost sprednjih zvočnikovb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Velikost osrednjega zvočnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Velikost zvočnikov za prostorski
zvokb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Velikost sprednjih dvignjenih
zvočnikovb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Dodelitev zadnjega prostorskega
zvočnikad)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Oddaljenost sprednjega levega
zvočnikab)
[FL DIST.]
od FL 1,00 m do FL 10,00 m
(od FL 3’3” do FL 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost sprednjega desnega
zvočnikab)
[FR DIST.]
od FR 1,00 m do FR 10,00 m
(od FR 3’3” do FR 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost osrednjega
zvočnikab)
[CNT DIST.]
od CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
(od CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost levega prostorskega
zvočnikab)
[SL DIST.]
od SL 1,00 m do SL 10,00 m
(od SL 3’3” do SL 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost desnega prostorskega od SR 1,00 m do SR 10,00 m
zvočnikab)
(od SR 3’3” do SR 32’9”)
[SR DIST.]
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Prilagajanje nastavitev
Razdalja do zvočnika za prostorski od SB 1,00 m do SB 10,00 m
(od SB 3’3” do SB 32’9”)
zvok na hrbtni stranib)
[SB DIST.]
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost zadnjega levega
prostorskega zvočnikab)
[SBL DIST.]
od SBL 1,00 m do SBL 10,00 m
(od SBL 3’3” do SBL 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost zadnjega desnega
prostorskega zvočnikab)
[SBR DIST.]
od SBR 1,00 m do SBR 10,00 m
(od SBR 3’3” do SBR 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost sprednjega levega
dvignjenega zvočnikab)
[LH DIST.]
od LH 1,00 m do LH 10,00 m
(od LH 3’3” do LH 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
71SI
Meni
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Nastavitve
Oddaljenost sprednjega desnega
dvignjenega zvočnikab)
[RH DIST.]
od RH 1,00 m do RH 10,00 m
(od RH 3’3” do RH 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Oddaljenost globokotoncab)
[SW DIST.]
od SW 1,00 m do SW 10,00 m
(od SW 3’3” do SW 32’9”)
(v korakih po 0,01 m (1 palec))
Enota za merjenje razdalje
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Prehodna frekvenca sprednjih
zvočnikove)
[FRT CROSS]
od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (v korakih po 10 Hz)
Prehodna frekvenca osrednjega
zvočnikae)
[CNT CROSS]
od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (v korakih po 10 Hz)
Prehodna frekvenca zvočnikov za
prostorski zvoke)
[SUR CROSS]
od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (v korakih po 10 Hz)
Prehodna frekvenca sprednjih
zvočnikov za visoke tonee)
[FH CROSS]
od CROSS 40 Hz do CROSS
200 Hz (v korakih po 10 Hz)
Način za vhod
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Poimenovanje vhodov
[NAME IN]
Podrobnosti najdete v razdelku
»Name In (Poimenovanje
vhodov)« (stran 68).
Dodeljevanje vhoda digitalnega
zvoka
[A. ASSIGN]
Podrobnosti najdete v razdelku
»Uporaba drugih avdio vhodnih
priključkov (dodeljevanje avdio
vhoda)« (stran 56).
Nastavitve
prostorskega zvoka
[<SURROUND>]
Raven učinkaf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Nastavitve EQ
[<EQ>]
Moč nizkih tonov sprednjih
zvočnikov
[BASS]
od BASS –10 dB do BASS +10 dB
(v korakih po 1 dB)
Moč visokih tonov sprednjih
zvočnikov
[TREBLE]
od TREBLE –10 dB do TREBLE
+10 dB (v korakih po 1 dB)
Način sprejema postaj FM
[FM MODE]
STEREO, MONO
Poimenovanje prednastavljenih
postaj
[NAME IN]
Podrobnosti najdete v razdelku
»Poimenovanje prednastavljenih
postaj (Name Input)« (stran 44).
Nastavitve vhoda
[<INPUT>]
Nastavitve radijskega
sprejemnika
[<TUNER>]
72SI
Meni
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Nastavitve
Zvočne nastavitve
[<AUDIO>]
Nočni način
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Sinhronizira zvočni in video izhod SYNC ON, SYNC OFF
[A/V SYNC]
Napredna samodejna nastavitev
glasnosti
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Izbira jezika digitalnega oddajanja MAIN/SUB, MAIN, SUB
[DUAL MONO]
Nastavitve HDMI
[<HDMI>]
Sistemske nastavitve
[<SYSTEM>]
Stiskanje dinamičnega obsega
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Nadzor za HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Pass Through (Prehod)
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
Avdio izhod HDMI
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
Raven globokotonca HDMI
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Hiter pogled
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Samodejni način pripravljenosti
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Različica
[VER. X.XXX]h)
a)
To nastavitev lahko izberete le po tem, ko ste izvedli samodejno umerjanje in shranili nastavitve.
b)
Odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku nekateri parametri ali nastavitve morda ne bodo na voljo.
c) xxx predstavlja kanal zvočnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Ta parameter lahko izberete le, če možnost »Speaker Pattern« (Vzorec postavitve zvočnikov) ni
nastavljena na možnost z zadnjim zvočnikom za prostorski zvok ali sprednjimi dvignjenimi zvočniki.
Prilagajanje nastavitev
e) Ta parameter lahko izberete le, če je zvočnik nastavljen na velikost »SMALL«.
f)
Ta parameter lahko izberete le, če za zvočno polje izberete »HD-D.C.S.«.
g)
Samo pri modelih za ZDA, Kanado, Mehiko, Avstralijo in Tajvan.
h)
X.XXX je številka različice.
73SI
Ogled informacij na zaslonu
Zaslon prikazuje številne informacije
o stanju sprejemnika, kot je zvočno polje.
1 Izberite vhod, za katerega želite
preveriti informacije.
2 Pritisnite gumb AMP in nato večkrat
pritisnite gumb DISPLAY.
Vsakič, ko pritisnete gumb DISPLAY,
se zaslon spreminja v naslednjem
krožnem zaporedju.
Indeksno ime vhoda1) t Izbrani
vhod t Trenutno uporabljeno
zvočno polje2) t Raven glasnosti t
Informacije o pretakanju3)
Poslušanje radia FM in AM
postaje1)
Ime prednastavljene
t
Frekvenca t Trenutno uporabljeno
zvočno polje2) t Raven glasnosti
Uporaba daljinskega upravljalnika
Vnovična dodelitev gumba
za izbiro vhoda
Privzete nastavitve gumbov za izbiro vhoda
lahko spremenite, da bodo ustrezali opremi
sistema. Če na primer priključite
predvajalnik Blu-ray Disc v vtičnico SAT/
CATV sprejemnika, lahko nastavite gumb
SAT/CATV na daljinskem upravljalniku,
da upravlja predvajalnik Blu-ray Disc.
Opomba
Gumbov za izbiro vhoda TV, TUNER in USB ni
mogoče znova dodeliti.
TV ?/1
Sprejemanje oddajanj RDS
(samo pri modelih za Evropo,
Avstralijo in Tajvan)
Gumbi za
izbiro vhoda
Ime storitve programa ali ime
prednastavljene postaje1) t Frekvenca,
pas in prednastavljena številka t
Trenutno uporabljeno zvočno polje2) t
Raven glasnosti
1) Indeksno ime se prikaže le, če ste ga dodelili
vhodu ali prednastavljeni postaji.
Indeksno ime se ne prikaže, če ste vnesli le
presledke ali če je enako imenu vhoda.
2)
»PURE.DIRECT« se prikaže, če je vključena
funkcija Pure Direct.
3) Informacije o pretakanju se morda ne bodo
prikazale.
Številski
gumbi
1
Primer: Pridržite gumb SAT/CATV
in hkrati še gumb TV ?/1.
Opomba
Znak ali oznake se v nekaterih jezikih morda
ne bodo prikazali.
Pridržite gumb za izbiro vhoda, za
katerega želite spremeniti dodelitev,
in nato pridržite še gumb TV ?/1.
2
Pridržite gumb TV ?/1 in hkrati
sprostite gumb za izbiro vhoda.
Primer: Pridržite gumb TV ?/1 in
hkrati sprostite gumb SAT/CATV.
74SI
3
Pritisnite ustrezni gumb za želeno
kategorijo, kot je prikazano v spodnji
tabeli, in sprostite gumb TV ?/1.
Primer: Pritisnite 1 in sprostite gumb
TV ?/1. Zdaj lahko uporabljate gumb
SAT/CATV, s katerim upravljate
predvajalnik Blu-ray Disc.
Kategorije
Pritisnite
Predvajalnik Blu-ray Disc
(način upravljanja BD1)a)
1
Snemalnik Blu-ray Disc
(način upravljanja BD3)a)
2
DVD-predvajalnik
(način upravljanja DVD1)
3
DVD-snemalnik
(način upravljanja DVD3)b)
4
Videorekorder
(način upravljanja VTR3)c)
5
CD-predvajalnik
6
a)
Podrobnosti o nastavitvi BD1 ali BD3
najdete v navodilih za uporabo, ki so
priložena predvajalniku ali snemalniku
Blu-ray Disc.
b)
DVD-snemalnike Sony upravljate
z nastavitvijo DVD1 ali DVD3.
Več informacij je na voljo v navodilih
za uporabo, ki so priložena DVDsnemalniku.
c)
Videorekorderje Sony upravljate
z nastavitvijo VTR 3, ki ustreza
načinu VHS.
Ponastavitev gumbov
za izbiro vhoda
?/1
TV INPUT
2–
1
2
Medtem ko držite gumb 2 –,
pritisnite in zadržite ?/1 in nato
pritisnite gumb TV INPUT.
Sprostite vse gumbe.
Gumbi za izbiro vnosa so ponastavljeni
na njihovo privzeto nastavitev.
Uporaba daljinskega
upravljalnika
75SI
Postavitev
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če
vanj uide tekočina, izključite sprejemnik,
pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
Viri napajanja
• Pred uporabo sprejemnika preverite,
ali delovna napetost ustreza lokalnemu
viru napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
• Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z virom napajanja
(napajalnim omrežjem) z izmeničnim
tokom, tudi če je izklopljena.
• Če sprejemnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, ga izključite iz
električne vtičnice. Napajalni kabel
odstranite tako, da primete vtič in ga
izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
• (Samo pri modelih v ZDA in Kanadi)
Zaradi zagotavljanja varnosti je en
priključek vtikača širši od drugega, tako
da je vtikač mogoče v električno vtičnico
priključiti samo na en način. Če vtikača ni
mogoče ustrezno priključiti v električno
vtičnico, se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Pri segrevanju
Povsem običajno je, da se sprejemnik
med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika se
temperatura zgornjega, stranskega in
spodnjega dela ohišja znatno poviša.
Če želite preprečiti morebitne opekline,
se ne dotikajte ohišja.
76SI
• Sprejemnik postavite na dobro
prezračevano mesto, da preprečite
prekomerno segrevanje in zagotovite
dolgo življenjsko dobo sprejemnika.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
• Na sprejemnik ne odlagajte ničesar,
kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
naprav, kot so televizor, videorekorder
ali predvajalnik kaset. (Če sprejemnik
postavite preblizu televizorja,
videorekorderja ali predvajalnika kaset,
s katerim ga uporabljate, lahko nastane
šum ali popačena slika. Verjetnost,
da se to zgodi, je še posebej velika,
če uporabljate notranjo anteno.
Zato je priporočljivo uporabljati
zunanjo anteno.)
• Pri postavljanju sprejemnika na obdelano
površino (z voskom, oljem, polirnim
sredstvom ipd.) bodite previdni,
da ne nastanejo madeži ali se razbarva
površina.
Delovanje
Pred priključitvijo drugih komponent
izklopite sprejemnik in ga odklopite
iz napajanja.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih
blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta
alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
glede sprejemnika, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Odpravljanje težav
Vklop
Sprejemnik se samodejno izklopi.
• Možnost »Auto Standby« (Samodejni
način pripravljenosti) je nastavljena na
»On« (Vkl.) (stran 69).
• Funkcija izklopnega časovnika časa
deluje (stran 15).
• Funkcija »PROTECTOR« deluje
(stran 83).
Slika
Na televizorju ni slike.
• Z gumbi za izbiro vhoda izberite
ustrezni vhodni signal.
• Televizor nastavite na ustrezni način
za vhod.
• Zvočno opremo postavite stran od
televizorja.
• Kabli morajo biti pravilno in ustrezno
povezani z opremo.
• Morda boste morali opremo nastaviti
(odvisno od opreme za predvajanje).
Upoštevajte navodila za uporabo,
ki so priložena posamezni opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel High Speed HDMI,
še posebej za prenos datotek, ki
podpirajo prenose 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K ali 3D.
• Odvisno od televizorja in video opreme
slike 3D morda ne bodo prikazane.
Na televizorju ni slike 4K.
• Odvisno od televizorja in video
opreme slike 4K morda ne bodo
prikazane. Preverite zmogljivost videa
ter nastavitev televizorja in video
opreme. Poleg tega preverite, ali ste
video opremo povezali v razpoložljiv
priključek HDMI IN za 4K na
sprejemniku.
Ko je sprejemnik v stanju pripravljenosti,
televizor ne prikaže slike.
• Ko sprejemnik preklopi v način
pripravljenosti, je prikazana slika
iz zadnje opreme HDMI, ki je bila
izbrana pred izklopom sprejemnika.
Če imate drugo opremo, jo uporabite
in izvedite predvajanje z enim dotikom
ali vklopite sprejemnik in izberite
opremo HDMI, ki jo želite uporabiti.
• (samo pri modelih za ZDA, Kanado,
Mehiko, Avstralijo in Tajvan)
Če na sprejemnik priključite opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA«
Sync, mora biti možnost »Pass
Through« (Prehod) v meniju HDMI
Settings (Nastavitve HDMI)
nastavljena na »On« (Vkl.) (stran 67).
Meni zaslonskega prikaza se ne prikaže
na zaslonu televizorja.
• Če želite vklopiti zaslonski prikaz,
pritisnite tipko HOME.
• Preverite, ali je televizor pravilno
povezan.
• Odvisno od televizorja lahko traja
nekaj časa, da se na zaslonu prikaže
meni zaslonskega prikaza.
Zaslon je izklopljen.
• Če svet indikator PURE DIRECT,
pritisnite PURE DIRECT, da izklopite
funkcijo (stran 50).
• Če želite prilagoditi svetlost zaslona,
na sprejemniku pritisnite gumb
DIMMER.
77SI
Dodatne informacije
Če se pri uporabi sprejemnika pojavi katera
od spodnjih težav, poskusite težavo
odpraviti sami, tako da upoštevate ta
navodila za odpravljanje težav. Če težave ne
morete odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony. Če serviser pri
popravilu zamenja nekatere dele naprave,
lahko te dele obdržite.
Na televizorju ni slike 3D.
Zvok
Ni zvoka, ne glede na izbrano opremo,
ali pa je zvok komaj slišen.
• Preverite, ali so vsi povezovalni kabli
vstavljeni v vhodne/izhodne priključke
za ustrezne priključke na sprejemniku,
zvočnikih in opremi.
• Sprejemnik in vsa oprema morajo biti
vklopljeni.
• Prepričajte se, da gumb MASTER
VOLUME ni nastavljen na »VOL MIN«.
• Prepričajte se, da možnost SPEAKERS
ni nastavljena na »SPK OFF« (stran 63).
• Slušalke ne smejo biti priključene na
sprejemnik.
• Če želite preklicati funkcijo za izklop
zvoka, na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb
.
• Želeno opremo izberete tako,
da pritisnete gumb za izbiro vhoda na
daljinskem upravljalniku ali obrnete
gumb INPUT SELECTOR na
sprejemniku (stran 35).
• Če želite zvok predvajati prek zvočnika
televizorja, nastavite možnost »HDMI
Audio Out« (Avdio izhod HDMI)
v meniju HDMI Settings (Nastavitve
HDMI) na »TV+AMP« (stran 67).
Če predvajanje večkanalnega zvočnega
vira ni mogoče, izberite »AMP«.
Vendar se zvok ne po predvajal prek
zvočnika televizorja.
• Ob spremembi frekvence vzorčenja,
števila kanalov ali oblike izhodnih
zvočnih signalov opreme za
predvajanje lahko pri predvajanju
zvoka nastanejo motnje.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
• Preverite, ali so zvočniki in oprema
ustrezno povezani.
• Prepričajte se, da v bližini
povezovalnih kablov ni pretvornika ali
motorja oziroma da so kabli od
televizorja ali vira fluorescentne
svetlobe oddaljeni vsaj 3 metre
(10 čevljev).
78SI
• Premaknite avdio opremo stran od
televizorja.
• Priključki so umazani. Obrišite jih
s krpo, ki je rahlo navlažena
z alkoholom.
Zvoka ni ali pa je iz določenih zvočnikov
zvok komaj slišen.
• Priključite slušalke v priključek
PHONES, da preverite, ali se zvok
predvaja prek slušalk. Če se prek
slušalk predvaja samo en kanal,
oprema morda ni pravilno povezana
s sprejemnikom. Preverite, ali so vsi
kabli v celoti vstavljeni v priključke
na sprejemniku in opremi.
Če se prek slušalk predvajata oba
kanala, sprednji zvočnik morda ni
pravilno povezan s sprejemnikom.
Preverite povezavo sprednjega
zvočnika, ki ne predvaja zvoka.
• Pri analogni opremi morate povezati
priključek z oznako L in priključek
z oznako R (analogna oprema zahteva
oba priključka). Uporabite zvočni
kabel (ni priložen).
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika
(stran 64).
• V meniju za nastavitev zvočnikov
z možnostma »Auto Calibration«
(Samodejno umerjanje) in »Speaker
Pattern« (Vzorec postavitve
zvočnikov) preverite, ali so nastavitve
zvočnika ustrezne za namestitev.
Nato prek možnosti »Test Tone«
(Preizkusni ton) v meniju za nastavitev
zvočnikov preverite, ali se zvok prek
posameznega zvočnika pravilno
predvaja.
• Nekateri diski nimajo informacij
Dolby Digital Surround EX.
• Preverite, ali je globokotonski zvočnik
pravilno in ustrezno povezan.
• Nizkotonski zvočnik mora biti
vklopljen.
• Glede na izbrano zvočno polje
globokotonec morda ne bo
predvajal zvoka.
Določena oprema ne predvaja zvoka.
• Preverite, ali je oprema pravilno
povezana z ustreznimi priključki
za avdio vhod.
• Preverite, ali so kabli, ki se uporabljajo
za povezavo, v celoti vstavljeni
v vtičnice na sprejemniku in opremi.
• Preverite način INPUT MODE
(stran 56).
• Preverite, ali je oprema pravilno
povezana z ustrezno vtičnico HDMI.
• Prek povezave HDMI ni mogoče
predvajati diska Super Audio CD.
• Morda boste morali nastaviti povezavo
HDMI za opremo (odvisno od opreme
za predvajanje). Upoštevajte navodila
za uporabo, ki so priložena posamezni
opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel High Speed HDMI, še
posebej za prenos datotek, ki podpirajo
prenose 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K ali 3D.
• Povezana oprema lahko povzroči
zaustavitev prenosa zvočnih signalov
prek vtičnice HDMI (zaradi njihove
oblike, frekvence vzorčenja, bitne
dolžine itd.). Če je kakovost slike slaba
ali če se zvok opreme, povezane prek
kabla HDMI, ne predvaja, preverite
nastavitev priključene opreme.
• Če povezana oprema ni združljiva
s tehnologijo za zaščito avtorskih
pravic (HDCP), se lahko slika in/ali
zvok ob prenosu signalov prek vtičnice
HDMI TV OUT popači oziroma se ne
predvaja. V tem primeru preverite
tehnične podatke o povezani opremi.
• Če želite predvajati zvočne vsebine
z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD),
nastavite ločljivost slike opreme za
predvajanje na več kot 720p/1080i.
• Pred predvajanjem večkanalnega
linearnega zvok PCM je treba določiti
nastavitve ločljivosti slike opreme za
predvajanje. Preberite navodila za
uporabo opreme za predvajanje.
• Preverite, ali televizor podpira funkcijo
System Audio Control.
• Če televizor ne podpira funkcije za
sistemski nadzor zvoka, nastavite
možnost »HDMI Audio Out« (Avdio
izhod HDMI) v meniju HDMI Settings
(Nastavitve HDMI) na
– »TV+AMP«, če želite predvajati
zvok prek zvočnika televizorja in
sprejemnika,
– »AMP«, če želite predvajati zvok
prek sprejemnika.
• Če povežete sprejemnik z video
opremo (projektor itd.), se zvok morda
ne bo predvajal. Možnost »HDMI
Audio Out« (Avdio izhod HDMI)
v meniju HDMI Settings (Nastavitve
HDMI) nastavite na »AMP«
(stran 67).
• Če je na sprejemniku izbran vhodni
signal televizorja in oprema, ki je
priključena na sprejemnik, ne predvaja
zvoka:
– spremenite vhodni signal
sprejemnika v HDMI, če si želite
ogledati program z opremo,
ki je na sprejemnik priključena
prek povezave HDMI;
– spremenite TV kanal, če si želite
ogledati televizijsko oddajo;
– izberite ustrezno opremo ali želeni
vhodni signal, če si želite ogledati
program z opremo, ki je priključena
na televizor (več o tem preberite
v navodilih za uporabo televizorja).
• Prepričajte se, da možnost »Analog
Direct« (Analogno neposredno)
ni izbrana.
• Če je funkcija nadzora za HDMI
vklopljena, priključene opreme ni
mogoče upravljati z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
79SI
Dodatne informacije
• Ko so vsi zvočniki nastavljeni na
»Large« (Velika) in je izbrana možnost
»Neo:6 Cinema« ali »Neo:6 Music«,
globokotonec ne predvaja zvoka.
– Morda boste morali nastaviti
opremo in televizor (odvisno od
priključene opreme in televizorja).
Upoštevajte navodila za uporabo,
ki so priložena posamezni opremi
in televizorju.
– Spremenite vhodni signal
sprejemnika v vhod HDMI,
ki je priključen na opremo.
• Prepričajte se, da izbrana vtičnica
za digitalni zvočni vhod ni dodeljena
drugim vhodom (stran 56).
Zvočniki na levi in desni strani zvoka
ne predvajajo v ravnovesju oziroma
ga predvajajo obratno.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno in ustrezno priključeni.
• V meniju Speaker Settings prilagodite
parametre ravni glasnosti zvoka.
Večkanalni zvok Dolby Digital ali DTS
se ne predvaja.
• Preverite, ali je DVD (ali drug medij),
ki ga predvajate, posnet v obliki
Dolby Digital ali DTS.
• Med povezovanjem DVDpredvajalnika (ali druge naprave)
z vtičnicami za digitalni vhod na
sprejemniku preverite, ali je nastavitev
za digitalni zvočni izhod povezane
opreme na voljo.
• Možnost »HDMI Audio Out« (Avdio
izhod HDMI) v meniju HDMI Settings
(Nastavitve HDMI) nastavite na
»AMP« (stran 67).
• Zvočne vsebine z visoko bitno
hitrostjo (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD) in Multi Channel
Linear PCM lahko predvajate samo
prek povezave HDMI.
Učinka prostorskega zvoka ni mogoče
doseči.
• Izbrati morate zvočno polje za film ali
glasbo (stran 46).
• Med sprejemanjem signalov DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ali Dolby TrueHD
s frekvenco vzorčenja, ki je večja od
48 kHz, zvočna polja ne delujejo.
80SI
Preizkusni ton se ne oddaja iz zvočnikov.
• Kabli zvočnika morda niso trdno
priključeni. Preverite, ali so pravilno
priključeni in se prepričajte, da jih ni
mogoče izključiti že z rahlim potegom.
• V kablih zvočnika je morda prišlo do
kratkega stika.
Preizkusni ton se oddaja iz drugega
zvočnika kot je tisti, prikazan na zaslonu
televizorja.
• Nastavljeni vzorec zvočnikov je
nepravilen. Prepričajte se, da se
povezave in vzorec zvočnikov
pravilno ujemajo.
Ko je sprejemnik v načinu pripravljenosti,
televizor ne predvaja zvoka.
• Ko sprejemnik preklopi v način
pripravljenosti, se predvaja zvok iz
zadnje opreme HDMI, ki je bila
izbrana pred izklopom sprejemnika.
Če imate drugo opremo, jo uporabite
in izvedite predvajanje z enim dotikom
ali vklopite sprejemnik in izberite
opremo HDMI, ki jo želite uporabiti.
• (samo pri modelih za ZDA, Kanado,
Mehiko, Avstralijo in Tajvan)
Če na sprejemnik priključite opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA«
Sync, mora biti možnost »Pass
Through« (Prehod) v meniju HDMI
Settings (Nastavitve HDMI)
nastavljena na »On« (Vkl.) (stran 67).
Informacije RDS, ki jih želite,
niso prikazane.*
Sprejemnik
• Za povezavo sprejemnika z zunanjo
anteno FM uporabite 75-ohmski
koaksialni kabel (ni priložen),
kot je prikazano spodaj.
Zunanja antena FM
• Storitev morda začasno ni na voljo.
Če želite izvedeti, ali je storitev sploh
na voljo, se obrnite na radijsko postajo.
* Samo pri modelih za Evropo, Avstralijo in
Tajvan.
iPod ali iPhone
Zvok je popačen.
Sprejemnik
Sistem ne sprejema signala radijskih
postaj.
• Preverite, ali sta anteni ustrezno
priključeni. Prilagodite položaj anten
in po potrebi priključite zunanjo
anteno.
• Jakost signala radijskih postaj pri
samodejnem iskanju postaj je
premajhna. Uporabite neposredno
iskanje.
• Intervali morajo biti ustrezno
nastavljeni (pri neposrednem iskanju
radijskih postaj AM) (stran 43).
• Ni prednastavljenih postaj ali pa so
izbrisane (pri iskanju prednastavljenih
postaj). Prednastavite radijske postaje
(stran 44).
• Pritisnite AMP in nato večkrat
pritisnite gumb DISPLAY na
daljinskem upravljalniku, da se
na zaslonu prikaže frekvenca.
Storitev RDS ne deluje.*
• Prepričajte se, da poslušate postajo
FM RDS.
• Izberite postajo FM z močnejšim
signalom.
• Izbrana postaja ne oddaja signala RDS
ali je signal prešibek.
• Večkrat pritisnite gumb 2 – na
daljinskem upravljalniku.
• Nastavite možnost »EQ« na napravi
iPod ali iPhone na »Off« (Izkl.) ali
»Flat« (Izravnava).
Zvočnik naprave iPod ali iPhone ne
oddaja zvoka.
• Napravo iPod ali iPhone odstranite
in znova priključite.
Naprave iPod ali iPhone ni mogoče
polniti.
• Preverite, ali je sprejemnik vklopljen.
• Preverite, ali je naprava iPod ali iPhone
čvrsto priključena.
Naprava iPod ali iPhone ne deluje.
• Preverite, ali ste odstranili zaščitni
ovitek naprave iPod ali iPhone.
• Nekaj časa lahko traja, da se
predvajanje začne (odvisno od vsebine
naprave iPod ali iPhone).
• Napravo iPod ali iPhone odstranite
in znova priključite.
• Uporabljate nepodprto vrsto naprave
iPod ali iPhone. Podprte vrste naprav
si oglejte v razdelku »Modeli, združljivi
z napravo iPod ali iPhone« (stran 36).
Glasnost zvonjenja naprave iPhone se ne
spreminja.
• Glasnost zvonjenja prilagodite
z upravljalnimi tipkami na napravi
iPhone.
81SI
Dodatne informacije
Sprejem FM je slab.
Naprava USB
Ali uporabljate podprto vrsto
naprave USB?
• Če priključite nepodprto vrsto naprave
USB, lahko pride do spodnjih težav.
Podprte vrste naprav si oglejte v
razdelku »Združljive naprave USB«
(stran 39).
– Sistem ne prepozna naprave USB.
– Imena datotek ali map se ne
prikažejo na sprejemniku.
– Predvajanje ni mogoče.
– Zvok je prekinjen.
– Sliši se šum.
– Zvok je popačen.
Sliši se šum, predvajanje zvoka se
prekinja ali je popačeno.
• Sprejemnik izklopite, znova priključite
napravo USB in sprejemnik vklopite.
• Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo
šum oziroma so popačeni.
Sprejemnik ne prepozna naprave USB.
• Izklopite sprejemnik in odstranite
napravo USB. Sprejemnik znova
vklopite in priključite napravo USB.
• Priključite podprto napravo USB
(stran 39).
• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti
težavo.
Predvajanje se ne začne.
• Sprejemnik izklopite, znova priključite
napravo USB in sprejemnik vklopite.
• Priključite podprto napravo USB
(stran 39).
• Pritisnite gumb N, da zaženete
predvajanje.
Naprave USB ni mogoče priključiti v vrata
(USB).
• Naprava USB je priključena narobe.
Priključite napravo USB v pravilni
smeri.
82SI
Nepravilen prikaz.
• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani.
• Sprejemnik lahko prikaže naslednje
kode znakov:
– Velike črke (A–Z)
– Male črke (a–z)
– Številke (0–9)
– Simboli (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Drugi znaki morda ne bodo pravilno
prikazani.
Na zaslonu je dalj časa prikazano
»Reading« ali pa traja dolgo, da se
predvajanje začne.
• Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih.
– Na napravi USB je veliko map ali
datotek.
– Datotečna struktura je zelo zapletena.
– Pomnilnik je zelo velik.
– Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Zato priporočamo, da upoštevate
naslednje:
– Skupno število map na napravi USB:
256 ali manj (vključno z mapo
»ROOT«)
– Skupno število datotek v mapi:
256 ali manj
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
• Datotek MP3 in MP3 PRO ni mogoče
predvajati.
• Zvočna datoteka ima več posnetkov.
• Nekatere datoteke AAC morda ne
bodo pravilno predvajane.
• Datotek WMA v obliki Windows
Media Audio Lossless in Professional
ni mogoče predvajati.
• Podprte so samo naprave USB
z datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo zvočne datoteke na
prvi particiji.
• Predvajanje je mogoče do največ osme
ravni (vključno z mapo »ROOT«).
• Na napravi je več kot 256 map
(vključno z mapo »ROOT«).
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16
in FAT32, vendar ju nekatere naprave USB
ne podpirajo.
Več informacij poiščite v navodilih za
uporabo posamezne naprave USB ali
se obrnite na proizvajalca.
– Oprema v povezavi z radijskim
sprejemnikom: največ 4 komponente
(sprejemnik eno od njih uporablja za
delovanje zaslonskega prikaza)
– Sprejemnik AV (zvočni sistem):
največ 1 komponenta
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ne deluje.
»BRAVIA« Sync
(nadzor za HDMI)
Funkcija nadzora za HDMI ne deluje.
• Preverite povezavo HDMI (stran 24).
• Možnost »Control for HDMI«
(Nadzor za HDMI) v meniju HDMI
Settings (Nastavitve HDMI) mora biti
nastavljena na »On« (Vkl.).
• Preverite, ali priključena oprema
podpira uporabo funkcije nadzora
za HDMI.
• Preverite nastavitve nadzora za HDMI
na priključeni opremi. Več informacij
poiščite v navodilih za uporabo
priključene opreme.
• Če izključite kabel HDMI ali
spremenite povezavo, ponovite
postopke na strani »Priprava za
funkcijo »BRAVIA« Sync« (stran 52).
• Če je možnost »Control for HDMI«
(Nadzor za HDMI) nastavljena na
»Off« (Izkl.), funkcija »BRAVIA« Sync
ne deluje pravilno, čeprav je oprema
povezana z vtičnico HDMI IN.
• Vrste in število opreme, ki jo je
mogoče upravljati s funkcijo BRAVIA
Sync, so omejene s standardom HDMI
CEC, kot je opisano spodaj:
– Snemalna oprema (snemalnik
Blu-ray Disc, snemalnik DVD-jev
itd.): največ 3 komponente
– Oprema za predvajanje
(predvajalnik Blu-ray Disc,
predvajalnik DVD-jev itd.) največ
3 komponente
• Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju daljinskega upravljalnika na
sprejemniku (stran 10).
• Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in
sprejemnikom.
• Če je raven napolnjenosti baterij
v daljinskem upravljalniku nizka,
jih zamenjajte z novimi.
• Izbrati morate ustrezen vhod na
daljinskem upravljalniku.
Sporočila o napakah
Če pride do okvare, se na zaslonu prikaže
sporočilo. Prek sporočila lahko preverite
stanje sistema. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
PROTECTOR
Zvočnikom se dovaja neenakomeren tok
ali pa je sprejemnik pokrit in je prehod
zraka skozi prezračevalne odprtine
oviran. Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Odstranite predmet,
ki pokriva zgornjo ploščo sprejemnika,
preverite povezavo sprejemnika in ga
znova vklopite.
USB FAIL
Zaznan je bil prekomeren tok prek vrat
(USB). Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Preverite napravo
iPod, iPhone ali USB in jo odstranite
ter nato sprejemnik znova vklopite.
83SI
Dodatne informacije
• V posamezni mapi je več kot 256
datotek.
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene
z gesli, ni mogoče predvajati.
Druga sporočila si oglejte v razdelkih
»Seznam sporočil po opravljenih meritvah
v postopku samodejnega umerjanja«
(stran 62), »Seznam sporočil za napravo
iPod ali iPhone« (stran 38) in »Seznam
sporočil USB« (stran 41).
Brisanje pomnilnika
Odseki s priporočili
Izbrisati želim
Glejte
Vse shranjene nastavitve
stran 58
Prilagojena zvočna polja
stran 51
Tehnični podatki
TEHNIČNI PODATKI ZA MOČ
ZVOKA
IZHODNA MOČ IN SKUPNO
HARMONIČNO POPAČENJE:
(samo pri modelih v ZDA)
Pri 6-ohmski obremenitvi, dvokanalnem
delovanju, od 20 do 20.000 Hz; nazivna
minimalna moč RMS 90 W na kanal, z ne
več kot 0,09 % skupnega harmoničnega
popačenja od 250 mW do nazivne
izhodne moči.
Ojačevalnik
Model za Mehiko1)
Minimalna izhodna moč RMS
(6 ohmov, 20 – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Izhodna moč pri stereo načinu
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
140 W za vsak kanal
84SI
Drugi modeli1)
Minimalna izhodna moč RMS
(6 ohmov, 20 – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Izhodna moč pri stereo načinu
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Izhodna moč pri prostorskem načinu2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W za vsak kanal
1) Izmerjeno pod temi pogoji:
Območje
Napajanje
ZDA, Kanada, Tajvan
120 V pri
izmeničnem toku,
60 Hz
Mehika
127 V pri
izmeničnem toku,
60 Hz
Evropa, Avstralija
230 V pri
izmeničnem toku,
50 Hz
2) Referenčna izhodna moč sprednjega,
osrednjega, prostorskega, zadnjega
prostorskega in sprednjega visokotonskega
zvočnika. Odvisno od nastavitev zvočnega
polja in vira se zvok morda ne bo predvajal.
Frekvenčni odziv
Analogni
10 – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(z obhodom nastavitev zvočnega
polja in izenačevalnika)
Input
Analogni
Občutljivost: 500 mV/50 kiloohmov
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksialni)
Impedanca: 75 ohmov
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optični)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izhod (analogni)
SUBWOOFER
Napetost: 2 V/1 kiloohm
3)
INPUT SHORT (z obhodom nastavitev
zvočnega polja in izenačevalnika).
4) Uteženo omrežje, vhodna moč.
WAV:
8 – 48 kHz 16 bitni signali PCM
* Združljivost z vsemi vrstami programske
opreme za šifriranje/zapisovanje ter s
snemalnimi napravami in zapisovalnimi mediji
ni zagotovljena.
Hitrost prenosa
Največja hitrost
Podprta naprava USB
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok
500 mA
Radio FM
Frekvenčni pas
87,5 – 108,0 MHz
Antena
Žična antena FM
Antenski priključki
75 ohmov, neuravnovešeni
Splošno
Napajanje
Radio AM
Frekvenčni pas
Območje
Intervali za iskanje
postaj
v korakih
po 10 kHz
v korakih
po 9 kHz
ZDA, Kanada,
Mehika
530 –
1.710 kHz
531 –
1.710 kHz
Evropa,
Avstralija in
Tajvan
–
531 –
1.602 kHz
Antena
Antena zanke
Video
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 ohmov
iPod in iPhone
Največ 5 V pri enosmernem toku 1,0 A
USB
Podprta oblika*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kb/s, VBR
WMA:
48 – 192 kb/s
AAC:
48 – 320 kb/s
Območje
Napajanje
ZDA, Kanada,
Tajvan
120 V pri
izmeničnem toku,
60 Hz
Mehika
127 V pri
izmeničnem toku,
60 Hz
Evropa, Avstralija
230 V pri
izmeničnem toku,
50/60 Hz
Poraba energije
240 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
0,3 W (Kadar sta možnosti »Control for
HDMI« (Nadzor za HDMI) (stran 67) in
»Pass Through« (Prehod) (stran 67)
izklopljeni.)
Mere (širina/višina/globina) (pribl.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
(17 × 6 1/4 × 13 palcev) vključno
z izbočenimi deli in upravljalnimi
tipkami
Teža (pribl.)
8,0 kg (17 funtov in 11 unč)
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
85SI
Dodatne informacije
Izenačevalnik
Stopnje ojačitve
±10 dB, v korakih po 1 dB
Stvarno kazalo
Številke
E
5.1-kanalni 19
7.1-kanalni 19
enota za merjenje razdalje 65, 72
A
F
AM 42
avdio izhod HDMI 67, 73
filmski način 47
FM 42
FM Mode 42
B
G
BRAVIA Sync
priprava 52
brisanje
daljinski upravljalnik 75
pomnilnik 58
zvočno polje 51
glasbeni način 47
C
CD-predvajalnik 28
D
daljinski upravljalnik 14
DCAC (Samodejno digitalno
prostorsko umerjanje) 31, 61
Direct Tuning 43
dodelitev SB 63, 71
dodeljevanje avdio vhoda 56
Dolby Digital EX 18
Dual Mono 66, 73
DVD-predvajalnik 26, 27
DVD-snemalnik 27
dvojna ojačitev 58
dvokanalno 46
86SI
H
HD-D.C.S. 47
hiter pogled 68
I
INPUT MODE 56
iPod ali iPhone
polnjenje 38
združljivi modeli naprav 36
izklop zvoka 35
Izklopni časovnik 15
J
jezik 69
M
Meni 70
meni 59
N
P
PlayStation 3 26
poimenovanje vhodnega vira 44
poimenovanje vhodov 68
ponastavitev 75
Povezava
Video oprema 24
povezava
Zvočna oprema 28
povezava z dvojno ojačitvijo 58
prednastavljene postaje 44
predvajalnik Blu-ray Disc 26
predvajalnik Super Audio CD 28
predvajanje z enim dotikom 53
prehod 67, 73
prehodna frekvenca 65, 72
Preizkusni ton 65
preizkusni ton 70
preprosta nastavitev 30
preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom 55
Dodatne informacije
Način A.F.D. 46
način FM 72
nadzor za HDMI 67, 73
Naprava USB 39
nastavitve EQ 50, 66, 72
nastavitve glasnosti 70
nastavitve HDMI 67, 73
nastavitve prostorskega zvoka 72
nastavitve radijskega sprejemnika 72
nastavitve samodejnega umerjanja 70
nastavitve vhoda 68
nastavitve zvočnikov 61, 71
nizki toni 50, 72
priključitev
antene 29
naprava USB 28
TV 23
zvočniki 21
PROTECTOR 83
Pure Direct 50
R
raven učinka 72
ročna nastavitev 63
S
samodejna nastavitev glasnosti 66
samodejni način pripravljenosti 69, 73
samodejno iskanje postaj 42
satelitski sprejemnik 26, 27
Settings, meni 59
sinhroniziranje A/V 66
sistemske nastavitve 69, 73
sistemski nadzor zvoka 54
Sporočilo
iPhone ali iPod 38
sporočilo
napaka 83
samodejno umerjanje 62
USB 41
sprejemnik 42
sprejemnik za kabelsko
televizijo 26, 27
stiskanje dinamičnega obsega 67, 73
T
TV 23
87SI
U
upravljanje domačega kina 55
USB FAIL 83
V
vhod 34
videoigra 27
videorekorder 27
visoki toni 50, 72
vrsta umerjanja 63, 70
vzorec postavitve zvočnikov 63, 71
Z
zaslon 11
zaslonski prikaz (OSD) 33
zvočne nastavitve 66
zvočno polje 46
88SI
4-448-428-12(1) (SI)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising