Navodila za uporabo
NW-E013/E015/E016/E013F/E015F/E016F
© 2007 Sony korporacija
NAVODILA ZA UPORABO
Predvajalniku so priložena navodila za hitri začetek (Quick Start Guide) in navodila za uporabo v PDF
obliki. Ko prek priloženega CD diska naložite SonicStage programsko opremo, si lahko pomagate tudi z
menijem Help (pomoč).
– V navodilih za hitri začetek so informacije za nastavitev in osnovne funkcije. Ta navodila vam lahko
pomagajo pri prenosu glasbenih datotek na računalnik ali predvajalnik in pri predvajanju.
– Varnostna opozorila vsebujejo pomembne napotke o preprečevanju nezgod.
– Odpravljanje težav razlaga težave, vzroke in opozorila v primeru, da pride do težav pri delovanju naprave.
– Navodila za uporabo vsebujejo standardne in zahtevnejše informacije o predvajalniku in vam omogočajo
popolno uporabo predvajalnika in odpravljanje težav.
– SonicStage pomoč (Help) pojasnjuje podrobnosti o uporabi SonicStage programske opreme (Stran 3).
Pregledovanje navodil za uporabo
Uporaba tipk v navodilih za uporabo
Za preskok na »Kazalo«, »Seznam domačega menija« ali »Indeks«, kliknite tipke na spodnji desni strani
navodil za uporabo.
Preskok na kazalo
V seznamu lahko najdete temo, ki vas zanima.
Preskok na seznam domačega menija
Na seznamu možnosti v meniju predvajalnika
lahko najdete temo, ki vas zanima.
Preskok na indeks
V abecednem seznamu ključnih besed navodil za
uporabo lahko najdete temo, ki vas zanima.
2
z Nasveti
• Na želeno stran lahko preskočite tako, da kliknete številko strani v kazalu, na seznamu domačega menija
ali v indeksu.
• Na želeno stran lahko preskočite tudi tako, da kliknete simbol, ki je prikazan na posamezni strani (npr.
stran 4).
• Če želite posamezno stran poiskati prek ključne besede, kliknite meni Edit (Urejanje) in v programu
Adobe Reader izberite Search (iskanje). Prikaže se navigacijsko okence, vtipkajte ključno besedo in
kliknite Search (iskanje).
ali
, ki se nahaja na
• Na prejšnjo ali naslednjo stran se lahko premaknete tako, da pritisnete tipko
spodnji strani programa Adobe Reader.
• Postopek upravljanja se lahko razlikuje, odvisno od različic programa Adobe Reader.
Sprememba prikaza strani
Tipke na spodnji strani zaslona programa Adobe Reader vam omogočajo, da sami nastavite prikaz
določene strani.
Prikaz posamezne strani
Strani so prikazane po ena hkrati.
Pri premikanju z miško se lahko Premaknete na
prejšnjo ali naslednjo stran.
Zaporedni prikaz
Strani so prikazane kot zaporedna vrsta strani.
Pri premikanju z miško se prejšnje ali naslednje
strani zaporedno premikajo navzgor ali navzdol.
Zaporedni prikaz-druga ob drugi
Dve strani sta prikazani druga ob drugi.
Pri premikanju z miško se prejšnji ali naslednji pari
strani premikajo navzgor ali navzdol.
Druga ob drugi
Dve strani sta prikazani druga ob drugi. Pri
premikanju z miško se premaknete na prejšnji ali
naslednji par strani.
Uporaba SonicStage pomoči
Za več informacij o uporabi SconicStage, kot npr.o prenosu skladb na računalnik ali na predvajalnik, si
oglejte SonicStage Help (SonicStage pomoč).
1 Med delovanjem programa SonicStage kliknite »Help« - »SonicStage Help«.
Prikaže se pomoč
Opomba
• V SonicStage pomoči je predvajalnik poimenovan »ATRAC Audio Device«.
3
KAZALO
Zaslon menijev (HOME) .................................6
Pripomočki ..................................................7
Posamezni deli ..............................................8
Predvajanje skladb
Predvajanje skladb ....................................... 12
Seznam predvajanja...................................... 13
Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu .. 17
Iskanje skladb ............................................. 21
Iskanje skladb po naslovu skladbe.................... 21
Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist) ......22
Iskanje skladb po naslovu albuma (Album) ....23
Iskanje skladb po zvrsti (Genre) ...................... 24
Iskanje skladb po letu izdaje .............................25
Iskanje skladb po sliki naslovnice
(Jacket Search) ....................................... 26
Nastavitev načina predvajanja ......................... 27
4
Nastavitve
Nastavitev kakovosti zvoka ............................. 28
Izbor kakovosti zvoka ........................................28
Spreminjanje kakovosti zvoka ...........................29
Nastavitev uporabniških vrednosti izravnalnika ... 31
VPT nastavitve ............................................ 33
Čisti stereo zvok .......................................... 34
Prilagoditev nivoja glasnosti ........................... 35
Spreminjanje vrstnega reda skladb ................... 36
Spreminjanje načina prikaza .......................... 38
Vklop/izklop prikaza slike naslovnice ............... 40
Nastavitev glasnosti ...................................... 41
Omejitev glasnosti (AVLS) ............................. 44
Izklop opozorilnega zvoka ............................. 45
Nastavitev trenutnega časa ............................. 46
Nastavitev oblike prikaza datuma .................... 49
Nastavitev oblike prikaza časa ........................ 50
Spreminjanje nastavitev USB povezave .............. 51
Varčevanje z energijo .................................... 52
Nastavitev kontrasta zaslona .......................... 53
Nastavitev svetlosti zaslona ............................ 54
Prikaz informacij o predvajalniku .................... 55
Ponastavitev tovarniških nastavitev................... 56
Formatiranje pomnilnika ............................... 57
Poslušanje FM sprejemnika
Poslušanje FM sprejemnika ........................... 59
Nastavitev želenih radijskih postaj ................... 63
Nastavitev sprejema ...................................... 64
Nastavitev mono/stereo ................................. 65
Zahtevnejše funkcije
Ponovno polnjenje predvajalnika ...................... 66
Podaljšanje časa delovanja baterije................... 67
Kaj sta format in hitrost podatkov .................... 68
Predvajanje skladb brez zaustavljanja ............... 70
Prenos glasbenih datotek na računalnik ............ 71
Shranjevanje drugih vrst datotek ..................... 72
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav........................................ 74
Sporočila ................................................... 81
Odstranitev programa SonicStage ................... 85
Dodatne informacije
Varnostna opozorila ..................................... 88
Avtorske pravice .......................................... 92
Tehnični podatki .......................................... 93
Indeks ....................................................... 97
Opomba
• Odvisno od dežele/regije v kateri ste kupili predvajalnik, nekateri modeli niso na voljo.
5
Zaslon menijev (HOME)
Zaslon menijev (HOME) lahko prikažete tako, da na predvajalniku pritisnete in držite tipko /HOME.
Zaslon z meniji je začetna točka za predvajanje in iskanje avdio datotek, ter za spreminjanje posameznih
nastavitev.
Meni HOME*1
Predv. po naklj. vrst. redu ....... 12
Predvajanje 100 priljubljenih skladb ........17
Naklj. predv. skladb podobnih zvrsti .......18
Naklj. predv. skladb izdanih v istem letu .. 19
Nastavitev časa naklj. predvajanja .......... 20
Nastavitve
Zvoka ......................................................... 29
Izravnalnik………………………… ............ 29
VPT…………………………………. .............. 33
Čisti stereo ................................................ 34
Vrstni red skladb ....................................... 36
*1 Na zaslonu je naenkrat prikazanih 5 od 7 simbolov, s trenutno izbranim simbolom na sredini.
Trenutno izbrani simbol se spreminja glede na
funkcijo, ki jo uporabljate. Posamezen simbol
lahko izberete s pomočjo tipk ./> in za
potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaz slike naslovnice ............................. 40
Spreminjanje načina prikaza ................... 38
Nastavitev sprejema*2 ............................. 64
Mono/stereo*2 ......................................... 65
Poslušanje FM sprejemnika..................... 59
Zahtevnejše nastavitve
Iskanje ........................................21
Način predvajanja................................47
Skladba .......................................................21
Datum-čas.......................................46
Izvajalec..................................................... 22
Oblika datuma................................49
Album ........................................................ 23
Oblika časa......................................50
Zvrst........................................................... 24
Leto izdaje................................................. 25
Varčevanje z energijo.......................... 52
Prilagoditev nivoja glasnosti .............. 35
Iskanje po sliki naslovnice.....26
AVLS ................................................... 44
Vse skladbe ................................12
Opozorilni zvok .................................. 45
Nastavitev glasnosti .............................41
Informacije .......................................... 55
FM sprejemnik ...........................59
Seznam predvajanja ..................13
Ponastavitev....................................56
Formatiranje...................................57
Seznami predvajanja .................................13
Spreminjanje USB Povezave...............51
Priljubljenih 100 ........................................15
Kontrast ............................................... 53
Pred kratkim prenesene skladbe ..............16
6
Inicializacija
Svetlost ................................................ 54
*2 samo NW-E013F/E015F/E016F
Priložena oprema
Prosimo preverite priloženo opremo.
s Slušalke (1)
s CD-ROM disk*1 (1)
– Programska oprema SonicStage
– Navodila za uporabo (PDF datoteka)
s Navodila za hitri začetek (1)
s Varnostna opozorila (1)
s Odpravljanje težav (1)
*1 CD-ROM diska ne smete predvajati v avdio CD predvajalniku.
O serijski številki
Serijska številka naprave je potrebna za registracijo kupca. Številko najdete na identifikacijski nalepki na
zadnji strani predvajalnika. Serijsko številko lahko preverite tudi na tem predvajalniku. Več informacij o
tem najdete na strani 55.
7
Posamezni deli
Sprednji del
Slušalke
1 Odprtina za pas
4 Tipki VOL +*2/–
Uporablja se za pritrditev pasu za nošenje.
Nastavitev glasnosti.
2 Tipka RESET
5 Tipka
Ponastavitev tovarniških nastavitev predvajalnika.
Več informacij o tem najdete na strani 74.
S pomočjo tipke /HOME lahko med
predvajanjem ali v zaustavljenem način lahko
preklopite med načinom upravljanja skladb in
načinom nadzora datotek. V načinu upravljanja
skladb predvajalnik preskoči na začetek skladbe.
V načinu nadzora datotek predvajalnik preskoči
na začetek albuma/izvajalca. Za prikaz zaslona z
meniji (HOME) pritisnite in držite tipko.
3 Tipka PLAY MODE/SOUND
Nastavitev načina predvajanja (stran 27). Za
nastavitev kakovosti zvoka pritisnite in držite tipko.
*1 Funkcije, ki so označene z a, se vklopijo ob
pritisku. Tipke, ki so označene
, se vklopijo,
ko tipko pritisnete indržite.
*2 Točke na tipkah vam lahko pomagajo pri
uporabi tipk.
8
/HOME*1
Slušalke
6 Tipka NX *1
8 Prikazovalnik
Pričetek predvajanja skladb. Pri pričetku
predvajanja se na prikazovalniku prikaže oznaka
N in če ponovno pritisnete tipko NX, se
na prikazovalniku prikaže X in predvajanje se
zaustavi. Če se na prikazovalniku prikaže meni,
uporabite to tipko za potrditev posamezne
možnosti menija.
Več informacij o prikazovalniku najdete na
strani 11.
Izklop naprave
Če predvajanje skladbe ali FM sprejem (samo
NW- E13F/E015F/E016F) trenutno zaustavite s
pritiskom na tipko NXl, se po nekaj sekundah
na prikazovalniku prikaže napis »POWER OFF« in
prikazovalnik se samodejno izklopi in predvajalnik
se preklopi na stanje pripravljenosti.
Predvajalnik v stanju pripravljenosti porabi zelo
malo energije.
7 Priključek za slušalke
Za priključitev slušalk. Ob priključitvi se mora
zaskočiti. Če slušalke niso pravilno priključene, se
zvok ne predvaja pravilno.
9 Tipki ./>
S pomočjo tipk lahko izberete skladbo, album,
izvajalca ali meni. S pomočjo tipk lahko preskočite
tudi na začetek skladbe/albuma/izvajalca in
izvedete hitro iskanje naprej ali hitro iskanje nazaj.
• Pritisnite tipko . (>):
Preskok na začetek trenutne (naslednje) skladbe/
albuma/izvajalca.
• Med predvajanjem pritisnite in držite tipko .
(>) in jo izpustite na želenem mestu v načinu
upravljanja skladbe:
Hitro iskanje naprej ali hitro iskanje nazaj.
• Po preklopu na trenutno zaustavljen način predvajanja pritisnite in držite tipko . (>):
Preskok na začetek trenutne (ali naslednje)
skladbe/albuma/izvajalca. Če tipko držite dlje
časa se nadaljuje preskok na prejšnjo
(ali naslednjo) skladbo/album/izvajalca.
*1 Točke na tipkah vam lahko pomagajo pri upravljanju predvajalnika.
Se nadaljuje k
9
Zadnja stran
0 HOLD stikalo
qa USB pokrovček
Kadar predvajalnik nosite, ga lahko zaščitite
pred nezaželenim delovanjem. Pri tem si lahko
pomagate s funkcije HOLD (zaklepanje tipk). Če
potisnete stikalo HOLD v v smeri puščice (G), je
onemogočeno delovanje vseh upravljalnih tipk. Če
pritisnete katerokoli tipko, ko je funkcija HOLD
vklopljena, se na prikazovalniku prikažejo ura,
»HOLD«. Če stikalo HOLD potisnete v nasprotni
položaj, se funkcija HOLD prekliče.
Odstranite USB pokrovček in USB priključek
priključite na USB vrata na predvajalniku.
Odstranjevanje USB pokrovčka
USB pokrovček odstranite kot je prikazano spodaj.
USB priključek
10
Prikazovalnik
Vklopljen način prikaza naslovnice
(tovarniška nastavitev)
Izklopljen način prikaza naslovnice
qs Prikaz slike naslovnice
qg Prikaz statusa predvajanja
Prikaz slike naslovnice albuma, ko registrirate
naslovnico in prenesete skladbe s pomočjo
programa Sonic Stage. Prikaz slike naslovnice
lahko tudi izklopite
(stran 40). Več informacij o registraciji naslovnice
lahko najdete v SonicStage pomoči.
Prikaz trenutnega načina predvajanja (N:
predvajanje, X: trenutna zaustavitev, m (M):
hitro iskanje nazaj/naprej, .(>): preskok na
začetek trenutne (ali naslednje) skladbe).
qd Prikaz simbolov
V normalnem načinu se v prvi vrsti prikaže simbol
in glede na vrstni red predvajanja skladb se v
drugi vrsti prikaže simbol
ali simbol (stran
36).
V načinu nadzora datotek se v prvi vrsti prikaže
simbol kategorije, ki je nastavljena za vrstni red
predvajanja (stran 36) in v drugi vrsti simbol
ali simbol .
Če način nadzora datotek izberete med
predvajanjem seznama skladb (stran 13) se v prvi
vrsti prikaže izbrani seznam predvajanja
( :seznam ustvarjen v programu SonicStage,
:
100 priljubljenih skladb in
: pred kratkim
prenesene skladbe).
qf Prikaz besedilnih/slikovnih informacij
Prikaz naslova albuma, ime izvajalca, ime skladbe,
trenutni datum in uro, sporočila in meni. Način
prikaza lahko spremenite prek »Display Mode«
menija (stran 38). Kadar enote nekaj časa ne
boste uporabljali, preklopite prikazovalnik v način
varčevanje z energijo (Power Save) (stran 52).
qh Prikaz pretečenega časa
Prikaz pretečenega časa skladbe.
qj Prikaz načina predvajanja (Play Mode)
Prikaz trenutnega načina predvajanja (stran 27).
Če je način predvajanja nastavljen na »Normal«
(normalni način), se ne prikaže noben simbol.
qk Prikaz nastavitve kakovosti zvoka
Prikaz trenutne kakovosti zvoka (stran 28). Če
nastavitev kakovosti zvoka ni nastavljena, se ne
prikaže noben simbol.
ql Prikaz stanja baterije
Prikaz statusa baterije.
z Nasvet
Za informacije o prikazovalniku FM sprejemnika
(samo NW-E013F/E015F/E016F) glejte »FM
sprejemnik« (stran 59).
Se nadaljuje k
11
Predvajanje skladb (All Songs)
Predvajanje prenesenih skladb na predvajalniku. Po tovarniških nastavitvah je način predvajanja nastavljen
na vse skladbe (All Songs).
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(ALL SONGS) in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Vse skladbe na predvajalniku se prikažejo in predvajanje se prične od zadnje skladbe, ki ste jo
poslušali. Če niste predvajali nobene skladbe, se predvajanje prične od začetka.
Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem zaustavi. Po nekaj sekundah se na prikazovalniku
prikaže sporočilo »POWER OFF« , prikazovalnik se samodejno izklopi in enota se preklopi na stanje
pripravljenosti.
Preskok na začetek skladbe
Če med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnite tipko .(>), se pomaknete na
začetek trenutne (ali naslednje) skladbe.
Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in potem med predvajanjem ali v zaustavljenem
načinu predvajanja pritisnete tipko .(> predvajalnik preskoči na začetek prve skladbe trenutne (ali
naslednje) kategorije vrstnega reda skladb (stran 36).
z Nasveta
• S pomočjo tipke PLAY MODE/SOUND lahko spremenite način predvajanja v naključni vrstni red
predvajanja, ponavljanje skladb itd. (stran 27).
• Pesmi se prikažejo v vrstnem redu, ki ste ga določili v meniju Sort (urejanje)
(stran 36). Skladbe so v albumu razvrščene po vrstnem redu tovarniških nastavitev.
12
Seznam predvajanja (Playlist Select)
Predvajate lahko sezname skladb ustvarjen s pomočjo programa SonicStage, pred kratkim prenesene
albume ali 100 priljubljenih skladb.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Opomba
• Ko izberete seznam predvajanja
naslovnice).
se na HOME zaslonu ne prikažeta
(iskanje) in
(iskanje
Seznam skladb ustvarjen s pomočjo programa SonicStage (Playlists)
Predvajate lahko seznam predvajanja, ki ga ustvarite v SonicStage. Če v SonicStage spremenite ime, se na
predvajalniku prikaže spremenjeno ime. Več informacij o tem najdete v SonicStage pomoči.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Playlist Select)) in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Prikaže se meni seznamov predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Playlists« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Predvajati se prične skladba, ki ste jo poslušali nazadnje. Če niste predvajali nobene pesmi, se
predvajanje prične na začetku seznama predvajanja ustvarjenega s programom SonicStage. Skladbe
se predvajajo do zadnje pesmi, potem se predvajanje konča. Po nekaj sekundah se na prikazovalniku
prikaže sporočilo »POWER OFF« , prikazovalnik se samodejno izklopi in enota se preklopi na stanje
pripravljenosti.
Se nadaljuje k
13
Preskok na začetek skladbe
Če med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnite tipko .(>), se pomaknete na
začetek trenutne (ali naslednje) skladbe.
Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in potem med predvajanjem ali v zaustavljenem
načinu predvajanja pritisnete tipko .(> predvajalnik preskoči na začetek trenutnega (ali naslednjega)
seznama predvajanja.
z Nasveta
• S pomočjo tipke PLAY MODE/SOUND lahko spremenite način predvajanja v naključni vrstni red
predvajanja, ponavljanje skladb itd. (stran 27).
• Za zaustavitev predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko /HOME,
dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite
(All Songs) ter potem za pričetek
predvajanja pritisnite tipko NX.
14
Predvajanje 100 priljubljenih skladb (Favorite 100)
Samodejno lahko predvajate sezname ustvarjene s pomočjo programa SonicStage. Ko ste povezani s
programom SonicStage, je seznam 100 priljubljenih skladb posodobljen in je prikazan glede na pogostost
predvajanja skladb.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Playlist Select)) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni seznamov predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Favorite 100« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Predvajati se prične skladba, ki ste jo poslušali nazadnje. Če niste predvajali nobene skladbe, se
predvajanje prične na začetku. Skladbe se predvajajo do zadnje pesmi, potem se predvajanje konča. Po
nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže sporočilo »POWER OFF« , prikazovalnik se samodejno
izklopi in enota se preklopi na stanje pripravljenosti.
Preskok na začetek skladbe
Če med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnite tipko .(>), se pomaknete na
začetek trenutne (ali naslednje) skladbe.
Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in potem med predvajanjem ali v zaustavljenem
načinu predvajanja pritisnete tipko .(>) predvajalnik preskoči na začetek prve skladbe seznam
priljubljenih 100 skladb.
z Nasveti
• Seznam 100 priljubljenih skladb se posodobi vsakič, ko predvajalnik povežete s SonicStage.
• Če je skupno število skladb predvajanih na predvajalniku manjše od 100 ali če je skupno število prenesenih skladb manjše od 10, se predvajajo vse skladbe, ki so shranjene na predvajalniku.
• S pomočjo tipke PLAY MODE/SOUND lahko spremenite način predvajanja v naključni vrstni red
predvajanja, ponavljanje skladb itd. (stran 27).
• Za zaustavitev predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko /HOME,
dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite
(All Songs) ter potem za pričetek
predvajanja pritisnite tipko NX.
Se nadaljuje k
15
Predvajanje pred kratkim prenesenih skladb (Recent Transfers)
Predvajate lahko skladbe pred kratkim prenesenih albumov.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Playlist Select)) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni seznamov predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Favorite 100« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Predvajati se prične skladba, ki ste jo poslušali nazadnje. Če niste predvajali nobene skladbe, se
predvajanje prične na začetku. Skladbe se predvajajo do zadnje pesmi, potem se predvajanje konča. Po
nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže sporočilo »POWER OFF« , prikazovalnik se samodejno
izklopi in enota se preklopi na stanje pripravljenosti.
Preskok na začetek skladbe
Če med predvajanjem ali v zaustavljenem načinu predvajanja pritisnite tipko .(>), se pomaknete na
začetek trenutne (ali naslednje) skladbe.
Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in potem med predvajanjem ali v zaustavljenem
načinu predvajanja pritisnete tipko .(>) predvajalnik preskoči na začetek prve skladbe trenutne (ali
naslednje) kategorije.
z Nasveta
• S pomočjo tipke PLAY MODE/SOUND lahko spremenite način predvajanja v naključni vrstni red
predvajanja, ponavljanje skladb itd. (stran 27).
• Za zaustavitev predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko XX/HOME,
(All Songs) ter potem za pričetek
dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite
predvajanja pritisnite tipko NX.
16
Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu
(Intelligent Shuffle)
Predvajate lahko sezname skladb ustvarjen s pomočjo programa SonicStage, pred kratkim prenesene
albume ali 100 priljubljenih skladb.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Opombe
• Med predvajanjem po naključnem vrstnem redu (Intelligent Shuffle) se način predvajanja samodejno
preklopi na način naključnega predvajanja.
• Prikazovalnik se ne spremeni na način prikaza, ki ste ga nastavili med naključnim predvajanjem (stran
38).
• Med naključnim predvajanjem ni prikazana naslovnica skladbe.
Naključno predvajanje 100 priljubljenih skladb (My Favorite Shuffle)
Predvajalnik izbere 100 najpogosteje predvajanih skladb in jih predvaja po naključnem vrstnem redu.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »My Favorite Shuffle« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
100 najpogosteje predvajanih skladb se prične predvajati po naključnem vrstnem redu.
Se nadaljuje k
17
z Nasveti
• Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in pritisnete tipko .(>), lahko 100
priljubljenih skladb ponovno predvajate po novem naključnem vrstnem redu od prve skladbe naprej.
• Seznam 100 najpogosteje predvajanih skladb se posodobi vsakič, ko se povežete s programom SonicStage.
• Če je na predvajalniku manj kot 100 prenesenih skladb, se bodo po naključnem vrstnem redu predvajale
vse skladbe na predvajalniku.
• Za zaustavitev naključnega predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko
/HOME, dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite
(All Songs) ter
potem za pričetek predvajanja pritisnite tipko NX.
Naključno predvajanje skladb podobnih zvrsti (Artist Link Shuffle)
Predvajalnik po naključju izbere izvajalca, poišče skladbe podobnih zvrsti (Artist Link Shuffle) in jih
predvaja po naključne vrstnem redu in ponovi predvajanje.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Artist Link Shuffle« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Po naključju se izbere izvajalec, po naključju se predvajajo skladbe podobnih zvrsti in predvajalnik
ponovi predvajanje.
z Nasveti
• Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in pritisnete tipko .(>), lahko 100
priljubljenih skladb ponovno predvajate po novem naključnem vrstnem redu od prve skladbe naprej.
• Za zaustavitev naključnega predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko
/HOME, dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite
(All Songs) ter
potem za pričetek predvajanja pritisnite tipko NX.
18
Naključno predvajanje skladb izdanih v istem letu (Time Maschine Shuffle)
Predvajalnik po naključju izbere leto izdaje in po naključnem vrstnem redu predvaja vse skladbe, ki so bile
izdane v tem letu.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Time Maschine Shuffle« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Predvajalnik po naključju izbere leto izdaje, predvaja skladbe istega leta izdaje in ponovi predvajanje.
z Nasveti
• Če s tipko /HOME preklopite na način nadzora datotek in pritisnete tipko .(>), lahko skladbe iz
istega leta ponovno predvajate po novem naključnem vrstnem redu od prve skladbe naprej.
• Za zaustavitev predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko /HOME,
dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite
(All Songs) ter potem za pričetek
predvajanja pritisnite tipko NX.
Se nadaljuje k
19
Nastavitev časa naključnega predvajanja (Sport Shuffle)
Predvajalnik po naključju med vsemi prenesenimi skladbami izbere skladbe in jih predvaja po naključnem
vrstnem redu in ponovi predvajanje (med 1 in 99 minut).
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Intelligent Shuffle) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Sport Shuffle« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Prikaže se zaslon za izbiro časa predvajanja.
4 S pomočjo tipk ./> izberite čas predvajanja in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Prikaže se nastavljeni čas predvajanja, predvajalnik po naključju izbere skladbe in jih predvaja.
Med predvajanjem skladb je prikazan tudi pretečen čas. Ko preteče nastavljeni čas, se predvajanje
zaustavi. Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže sporočilo »POWER OFF« , prikazovalnik se
samodejno izklopi in se preklopi na stanje pripravljenosti.
z Nasveti
• Ko preteče nastavljen čas predvajanja in se predvajanje zaustavi in če ponovno pritisnete tipko NX, se
za določen čas ponovno prične naključno predvajanje.
• Za zaustavitev predvajanja in za pričetek predvajanja drugih skladb pritisnite in držite tipko /HOME,
dokler se na zaslonu ne prikaže zaslon z meniji (HOME) in izberite
(All Songs) ter potem za pričetek
predvajanja pritisnite tipko NX.
20
Iskanje skladb (Search)
Skladbe lahko iščete po naslovu skladbe, imenu izvajalca, naslovu albuma, zvrsti itd.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Iskanje skladb po naslovu skladbe (Song)
Po abecednem, številčnem ali katerem drugem vrstnem redu se prikaže seznam skladb.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Search) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Song>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam skladb.
4 S pomočjo tipk ./> izberite skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Izbrana skladba se prične predvajati. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se
predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se
samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.
z Nasvet
• Če je vklopljen način iskanja
, se način predvajanja ne spremeni (stran 27).
Se nadaljuje k
21
Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist)
Po abecednem, številčnem ali katerem drugem vrstnem redu se prikaže seznam izvajalcev.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Search) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Artist>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam izvajalcev.
4 S pomočjo tipk ./> izberite želenega izvajalca in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Prikaže se seznam albumov izbranega izvajalca.
5 S pomočjo tipk ./> izberite želen album in potem za potrditev pritisnite tipk NX.
Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.
6 S pomočjo tipk ./> izberite skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Izbrana skladba se prične predvajati. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se
predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se
samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.
z Nasveta
• Če je vklopljen način iskanja
, se način predvajanja ne spremeni (stran 27).
• Če se ime izvajalca prične s »The (presledek) ali »The •«, se začetni »The (presledek)« ali »The •« pri
vrstnemu redu seznama izvajalcev ignorira.
22
Iskanje skladb po naslovu albuma (Album)
Po abecednem, številčnem ali katerem drugem vrstnem redu se prikaže seznam albumov.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Search) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Album>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam albumov.
4 S pomočjo tipk ./> izberite želen album in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.
5 S pomočjo tipk ./> izberite želeno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Izbrana skladba se prične predvajati. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se
predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se
samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.
z Nasvet
• Če je vklopljen način iskanja
, se način predvajanja ne spremeni (stran 27).
Se nadaljuje k
23
Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist)
Po abecednem, številčnem ali katerem drugem vrstnem redu se prikaže seznam izvajalcev.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Search) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Genre>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam zvrsti.
4 S pomočjo tipk ./> izberite želeno zvrst in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam izvajalcev izbrane zvrsti.
5 S pomočjo tipk ./> izberite želenega izvajalca in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Prikaže se seznam albumov izbranega izvajalca.
6 S pomočjo tipk ./> izberite želen album in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.
7 S pomočjo tipk ./> izberite želeno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Izbrana skladba se prične predvajati. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se
predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se
samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.
z Nasvet
• Če je vklopljen način iskanja
24
, se način predvajanja ne spremeni (stran 27).
Iskanje skladb po letu izdaje (Release Year)
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Search) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se meni naključnega predvajanja.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Release Year>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Prikaže se seznam let izdaje.
4 S pomočjo tipk ./> izberite želeno leto in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam izvajalcev izbranega leta izdaje.
5 S pomočjo tipk ./> izberite želenega izvajalca in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Prikaže se seznam skladb izbranega izvajalca.
6 S pomočjo tipk ./> izberite skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Izbrana skladba se prične predvajati. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in potem se
predvajanje zaustavi. Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se
samodejno izklopi in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.
z Nasvet
• Če je vklopljen način iskanja
, se način predvajanja ne spremeni (stran 27).
25
Iskanje albumov po sliki naslovnice (Jacket Search)
Ko registrirate sliko naslovnice albuma in prenesete skladbe prek programa SonicStage, lahko iščete
skladbe po sliki naslovnice albuma.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Opombe
• Če albume iščete s pomočjo
(Jacket Search), so skladbe stalno razporejene glede na album.
• Če ne registrirate naslovnice, se prikaže prednastavljena slika naslovnice.
• Naslovnice, ki ste jih registrirali za sezname predvajanja ali skladb, se ne prikažejo na predvajalniku.
• Če med predvajanjem skladb vklopite iskanje albumov po sliki naslovnice (Jacket Search), se predvajanje
vseh skladb zaustavi.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Jacket Search) in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Prikaže se seznam slik naslovnice in hkrati je prikazana slika naslovnice prve skladbe.
3 S pomočjo tipk ./> izberite album in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Predvajati se prične prva skladba izbranega albuma. Predvajanje se nadaljuje do zadnje skladbe in
potem se konča.
Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo »POWER OFF«, prikazovalnik se samodejno izklopi in
predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.
z Nasvet
• Če je vklopljen način iskanja
26
(Jacket Search), se način predvajanja ne spremeni (stran 27).
Nastavitev načina predvajanja
Predvajalnik omogoča več različnih načinov predvajanja, vključno s predvajanjem po naključnem vrstnem
redu in izbirnim ponovnim predvajanjem.
Tipka PLAY MODE/SOUND
1 Večkrat pritisnite tipko PLAY MODE/SOUND in izberite želeni način predvajanja.
Seznam načinov predvajanja
Način predvajanja/simbol
Opis
Normalno/brez simbola
Vse skladbe od trenutne skladbe naprej se predvajajo po enkrat, nato se
predvajanje konča.
»Normal« je tovarniška nastavitev.
Mapa/
Vse skladbe iz trenutnega albuma (ali izvajalca), vključno s trenutno
pesmijo, se predvajajo po enkrat, nato se predvajanje konča (stran 36).
Ponovi vse (ponavljanje vseh)/
Ponovitev predvajanja vseh skladb od trenutne skladbe naprej.
Ponovitev mape (ponavljanje
mape)/
Ponovitev predvajanja albuma (ali izvajalca), vključno s trenutno
skladbo.
Ponovitev 1 skladbe (ponovitev
1
ene skladbe)/
Ponavlja se predvajanje trenutne skladbe.
Naključna ponovitev vse
(ponavljanje vseh skladb po
SHUF
naključnem redu)/
Predvajanje trenutne skladbe, nato se vse skladbe predvajajo po
naključnem vrstnem redu.
Ponovitev naključne map
(ponavljanje mape po
naključnem vrstnem redu)/
SHUF
Predvaja se trenutna skladba, nato se vse skladbe določenega albuma
(ali izvajalca) predvajajo po naključnem vrstnem redu (stran 36).
27
Nastavitev kakovosti zvoka
Nastavite lahko kakovost zvoka glede na zvrst glasbe, itd. Na voljo sta dve prednastavljeni nastavitvi.
Nastavitvi lahko med predvajanjem ali zaustavljenem načinu izberete s pomočjo tipke PLAY MODE/
SOUND.
Izbor kakovosti zvoka
Tovarniške nastavitve
Kakovost zvoka
(Oznaka)
Sound 1(zvok1)
( 1)
Sound2 (zvok2)
( 2)
Sound OFF
(None)
EQ Custom
(0, 0, 0, 0)
EQ Custom
(0, 0, 0, 0)
Izklop
+1
+3
0
Izravnalnik
Čisti bas
Tipka PLAY MODE/SOUND
Opomba
• Nastavitev kakovosti zvoka ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F/E015F/E016F).
1 Pritisnite in držite tipko PLAY MODE/SOUND.
Vsakič, ko pritisnete tipko, se kakovost zvoka spremeni po naslednjem vrstnem redu:
None (Sound off)
Vrnitev na normalno kakovost zvoka
Izberite »None (Sound OFF)«.
28
Spreminjanje kakovosti zvoka (Equalizer)
Nastavite lahko kakovost zvoka za Sound1 in Sound2 glede na zvrst skladbe, itd.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Opomba
• Nastavitev kakovosti zvoka ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F, E015F, E016F).
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Sound>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Equalizer>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »LEdit> za spreminjanje zvoka 1 (Sound1) ali zvok 2
(Sound2) in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam nastavitev izravnalnika.
6 S pomočjo tipk ./> izberite želeno nastavitev izravnalnika in potem za potrditev
pritisnite tipko NX.
Več informacij o tem najdete na strani 30.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Se nadaljuje k
29
Seznam nastavitev kakovosti zvoka
Nastavitev
Opis
EQ Heavy
Poudari visoka in nizka območja za močan zvok.
EQ Pop
Poudari avdio srednjega območja, idealno za vokalno glasbo.
EQ Jazz
Poudari visoka in nizka območja za živahen zvok.
EQ Unique
Poudari visoka in nizka območja in šibke zvoke.
EQ Custom
Nastavitev zvoka po izbiri uporabnika. Za nastavitev glej stran 33.
Opomba
• Če je pri povečanju glasnosti izbrana nastavitev kakovosti zvoka popačena, jo utišajte.
• Če vaše osebne nastavitve shranjene pod »EQ Custom«, dajejo drugačen nivo glasnosti kot druge nastavitve, glasnost nastavite ročno.
30
Nastavitev uporabniških vrednosti izravnalnika (EQ Custom)
Nastavite lahko vrednosti čistega basa (Clear Bas) (4 nivoji) in pet območji izravnalnika (7 nivojev) za
Sound1 (zvok1) in Sound2 (zvok2).
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Opombi
• Če nastavitev »EQ Custom« nastavite v »Equalizer« v nastavitvenem meniju, se nastavitev »EQ Custom«
doda zvoku.
• Nastavitev »EQ Custom« ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F, E015F, E016F).
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Sound>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Equalizer>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »LEdit> za spreminjanje zvoka 1 (Sound1) ali zvok 2
(Sound2) in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam nastavitev izravnalnika.
Se nadaljuje k
31
6 S pomočjo tipk ./> izberite »LEdit> za nastavitev »EQ Custom« in potem za potrditev
pritisnite tipko NX.
Osvetli se drsna vrstica nastavitve »Clear Bass«.
Čisti bas lahko nastavite na 4 različne nivoje.
7 S pomočjo tipk ./> izberite vrednost čistega basa in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Osvetli se drsna vrstica nastavitve »Equalizer«.
Izravnalnik lahko nastavite na 7 različnih nivojev.
8 S pomočjo tipk ./> izberite vrednost izravnalnika in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
32
/HOME.
VPT nastavitve
Nastavite lahko še bolj poudarjen zvok. Na voljo so nastavitve »VPT Live«, VPT Club« ali »VPT Arena«.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Opomba
• Nastavitev ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F, E015F, E016F).
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Sound>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »VPT>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se seznam VPT nastavitev.
5 S pomočjo tipk ./> izberite želeno nastavitev« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Več informacij o tem najdete v spodaj prikazanem seznamu nastavitev.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Seznam VPT nastavitev
Nastavitve se spreminjajo po naslednjem vrstnem redu: »VPT Studio« t «VPT Live« t VPT Club« t
VPT Arena«.
Nastavitev
Opis
VPT OFF
VPT nastavitev je izklopljena. (Tovarniška nastavitev)
VPT Studio
Ustvari zvok studia.
VPT Live
Ustvari zvok koncertne dvorane.
VPT Club
Ustvari zvok kluba.
VPT Arena
Ustvari zvok arene.
33
Čisti stereo zvok (Clear Stereo)
Čisti stereo omogoča individualno levo in desno digitalno obdelavo zvoka.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Clear Stereo>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite želeno nastavitev« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
• Clear Stereo ON: Predvajanje čistega zvoka leve in desne slušalke. (Tovarniška nastavitev)
• Clear Stereo OFF: Izklop nastavitve čistega stereo zvoka in predvajanje normalnega zvoka.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Opombe
• Nastavitev ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F, E015F, E016F).
• Nastavitev čistega stereo zvoka se uporablja za maksimalen učinek pri uporabi priloženih slušalk. Nastavitev čistega stereo zvoka ne deluje pri uporabi drugih slušalk.
34
Prilagoditev nivoja glasnosti (Dynamic Normalizer)
Nastavitev za zmanjšanje razlik med nivoji glasnosti posameznih skladb. Ta nastavitev pri poslušanju
skladb po naključnem vrstnem redu omogoča zmanjšanje razlik med posnetimi nivoji glasnosti posameznih
skladb.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Dynamic Normalizer>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite želeno nastavitev« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
• D. Normalizer ON: Zmanjša razlike med nivoji glasnosti skladb.
• D. Normalizer OFF: Predvajanje skladb z originalnim nivojem glasnosti. (Tovarniška nastavitev)
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Opomba
• Nastavitev ni na voljo med uporabo FM sprejemnika (samo NW-E013F, E015F, E016F).
35
Spreminjanje vrstnega reda skladb (Sort)
Vrstni red skladb lahko nastavite glede na vrstni red albumov, izvajalcev, imen izvajalcev, zvrsti ali leto
izdaje.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Sort>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite vrstni red skladb (stran 37) in potem za potrditev
pritisnite tipko NX.
Če s pritiskom na tipko
kot simbol.
/HOME preklopite na način nadzora datotek, se vrstni red skladb prikaže
Simbol vrstnega reda skladb
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
36
/HOME.
Vrstni red skladb
Nastavitev/simbol
Opis
Album (vrstni red albuma)/
Skladbe se predvajajo po razvrstitvi v albumu. V albumu so
skladbe razvrščene po vrstnem redu številk skladb. V načinu
nadzora datoteke se izvede preskok med različnimi albumi.
(Tovarniška nastavitev)
Izvajalec (vrstni red po izvajalcih)/
Skladbe se predvajajo razvrščene po izvajalcih. Skladbe
istega izvajalca se predvajajo po vrstnem redu imen skladb.
V načinu nadzora datotek se izvede preskok med različnimi
izvajalci.
Izvajalec/album (albumi po vrstnem redu
izvajalcev)/
Albumi so razvrščeni po izvajalcih. Skladbe iz albuma se
predvajajo po vrstnem redu številk skladb. V načinu nadzora
datotek se izvede preskok med različnimi albumi.
Zvrst(vrstni red po zvrsti)/
Skladbe so razvrščene po zvrsteh. Skladbe istega izvajalca so
razvrščeni po albumih in v albumih so skladbe razvrščene po
številkah skladb. V načinu nadzora datotek se izvede preskok
med različnimi zvrstmi.
Leto izdaje (vrstni red po letu izdaje)/
Skladbe so razvrščene po letu izdaje. Skladbe istega izvajalca
so razvrščene po naslovih skladb. V načinu nadzora datotek
se izvede preskok med različnimi leti izdaje.
37
Spreminjanje načina prikaza (Display Mode)
Način prikaza lahko nastavite za predvajanje ali trenutno zaustavljeno predvajanje.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Display Mode>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite želeni način prikaza (stran 39) in potem za potrditev
pritisnite tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
38
/HOME.
Seznam načinov prikaza
• Basic: Prikaz osnovnega zaslona (tovarniška nastavitev)
• Property: Prikaz informacij o skladbi.
Prikaz trenutnega načina predvajanja, trenutne kategorije* številka/skupno število kategorij* razpona
predvajanja, trenutne številke skladbe/skupno število skladb razpona predvajanja, simbol za čisti stereo
(stran 34), simbol VPT (stran 33), kompresijski tip in hitrost prenosa podatkov.
* Se spremeni glede na kategorijo vrstnega reda skladb (stran 36).
• Clock: Prikaz dneva v tednu, meseca, datuma in trenutnega časa. Več informacij o nastavitvi časa najdete
pod Nastavitev trenutnega časa (stran 46).
z Nasvet
• Za nenehen prikaz zaslona nastavite nastavitev za varčevanja energije (Power Save Mode) (stran 52) na
»Save OFF«.
Opombe
• Če izvedete nastavitev »Jacket Mode ON« (stran 40), se na zaslonu »Basic« prikaže naslovnica.
• Če nastavitev čistega stereo zvoka (stran ) ali VPT nastavitev (stran 35) nastavite na »Clear Stereo OFF«
ali »VPT OFF«, se simbola ne prikažeta na »Property« zaslonu.
• Med predvajanjem po naključnem vrstnem (stran 17) ali med uporabo FM sprejemnika (samo NWE013F/E015/E016F), se prikaz ne spremeni na način, ki ste ga nastavili.
39
Vklop/izklop prikaza slike naslovnice (Jacket Mode)
Ko registrirate sliko naslovnice albuma in prenesete skladbe prek programa SonicStage, lahko prikažete
sliko albuma.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Opombi
• Če ne registrirate slike naslovnice, se prikaže v predvajalniku prednastavljena slika.
• Slika naslovnice, ki jo registrirate za seznam predvajanja ali skladb se ne prikaže na predvajalniku.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Jacket Mode>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
• Jacket Mode ON: Prikaz slike naslovnice. (Tovarniška nastavitev)
• Jacket Mode Off: Izklop prikaza slike naslovnice.
Več informacij lahko najdete na strani 11.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
40
/HOME.
Nastavitev glasnosti (Volume Mode)
Za nastavitev nivoja glasnosti obstajata dva načina:
Ročna nastavitev (Manual Volume):
Pritisnite tipko VOL +/- in nastavite nivo glasnosti od 0 do 30.
Prednastavljena nastavitev (Preset Volume):
Pritisnite tipko +/- za izbiro enega od treh prednastavljenih nivojev glasnosti:
»Low«, »Mid« ali »High«.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Ročna nastavitev glasnosti (Manual Volume)
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Volume Mode>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »Manual Volume« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
S pritiskom na tipko VOL +/- lahko prilagodite nivo glasnosti (od 0 do 30).
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Se nadaljuje k
41
Nastavitev prednastavljene glasnosti (Preset Volume)
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Volume Mode>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »Preset Volume« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
S pritiskom na tipko VOL +/- lahko nastavite nivo glasnosti (»Low«, »Mid« in »High«).
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Opomba
• Če je nastavljena omejitev glasnosti (AVLS) (stran 44), se lahko zgodi, da je dejanska glasnost nižja kot
nastavitev. Za vrnitev na prednastavljeno glasnost izklopite omejitev glasnosti (AVLS OFF).
42
Nastavitev prednastavljene vrednosti
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Volume Mode>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »L Edit>« pod »Preset Volume« in potem za potrditev
pritisnite tipko NX.
S pritiskom na tipko VOL +/- lahko nastavite nivo glasnosti (»Low«, »Mid« in »High«).
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Opomba
• Če je nastavljena omejitev glasnosti (AVLS) (stran 44), se lahko zgodi, da je dejanska glasnost nižja kot
nastavitev. Za vrnitev na prednastavljeno glasnost izklopite omejitev glasnosti (AVLS OFF).
43
Omejitev glasnosti (AVLS)
Da bi omejili maksimalno glasnost in preprečili morebitne motnje ali odvračanje pozornosti poslušalcev,
lahko nastavite AVSL (Automatic Volume Limiter System/sistem za samodejno omejevanje glasnosti).
Tovarniška nastavitev je »AVLS OFF«.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »AVLS>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »AVLS ON« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Glasnost se omeji na zmeren nivo.
Izklop nastavitve
V koraku 5 izberite »AVLS OFF« in pritisnite tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
z Nasvet
• »AVLS« se prikaže, ko pritisnete tipko VOL +/- in ko je AVLS nastavitev nastavljena na »AVLS ON«.
44
Izklop opozorilnega tona (BEEP)
Izklopite lahko opozorilni ton predvajalnika.
Tovarniška nastavitev je »Beep ON«.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Beep>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »Beep OFF« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Vklop nastavitve
V koraku 5 izberite »Beep ON« in pritisnite tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
45
Nastavitev trenutnega časa (Set Date-Time)
Nastavite in prikažete lahko trenutni čas. Obstajata dva načina nastavitve trenutnega časa. Datum in čas
lahko nastavite samodejno prek računalnika ali ročno prek predvajalnika.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Nastavitev trenutnega časa
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Date-Time>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »Set Date-Time>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
6 S pomočjo tipk ./> izberite želeni način in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
• Date Time Automatic: Ko predvajalnik povežete z računalnikom in zaženete program SonicStage,
se čas in datum predvajalnika uskladita z nastavitvami računalnika. (Tovarniška nastavitev)
• Date Time Manual: Ročna nastavitev časa in datuma. Več informacij lahko najdete na strani 48.
46
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Prikaz trenutnega časa
Trenutni čas lahko prikažete na dva načina:
• Nastavitev »Changing the Display Mode (Display Mode)« (stran 38) nastavite na »Clock«.
• Med funkcijo HOLD pritisnite poljubno tipko.
z Nasvet
• Obliko datuma lahko nastavite kot prikaz »leto/mesec/dan« ali kot »dan/mesec/leto«. Nastavite lahko
12 ali 24-urni prikaz časa. Več informacij o tem najdete v »Nastavitev oblike datuma (Date Disp Type)
(stran 49) ali »Nastavitev oblike prikaza ure« (Time Disp Type)« (stran 50).
Opombi
• Če predvajalnika ne uporabljate dalj časa, se lahko zgodi, da boste morali datum in čas nastaviti na novo.
• Če trenutni čas ni nastavljen in če je prikazovalnik nastavljen na »Clock« (stran 39), se na prikazovalniku
prikaže » -- «.
Se nadaljuje k
47
Ročna nastavitev trenutnega časa
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Date-Time>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »Set Date-Time>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
6 S pomočjo tipk ./> izberite »Date-Time Manual>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
7 S pomočjo tipk ./> nastavite leto in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
8 Kot v koraku 7 nastavite tudi mesec, datum, uro in minute in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Opomba
• Pri delovanje ure lahko pride do 120 sekundne nepravilnosti na mesec (pri 25oC). Če ura pri ročni
nastaviti prikazuje nepravilni čas, jo popravite ročno. Pri samodejni nastavitvi trenutnega časa, se ura
samodejno posodobi ob vsaki povezavi predvajalnika z računalnikom. Priporočamo, da uporabljate
samodejno nastavitev trenutnega časa.
48
Nastavitev oblike prikaza datuma (Date Disp Type)
Izberete lahko obliko nastavljenega datuma (stran 46). Izbirate lahko med oblikami leto/mesec/dan, dan/
mesec/leto, ali mesec/dan/leto.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Date-Time>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »Date Disp Type>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Prikaže se zaslon za nastavitev oblike prikaza.
6 S pomočjo tipk ./> izberite želeno obliko in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Na voljo so tri oblike prikaza datuma.
• Date yy/mm/dd: Datum je prikazan kot leto/mesec/dan. (Tovarniška nastavitev)
• Date dd/mm/yy: Datum je prikazan kot dan/mesec/leto.
• Date mm/dd/yy: Datum je prikazan kot mesec/dan/leto.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
49
Nastavitev oblike prikaza časa (Time Disp Type)
Nastavite lahko 12 ali 24 urni prikaz trenutnega časa (stran 46).
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Date-Time>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »Time Disp Type>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Prikaže se zaslon za nastavitev oblike prikaza.
6 S pomočjo tipk ./> izberite želeno obliko in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
• Time 12h: 12 urni prikaz časa.
• Time 24h: 24 urni prikaz časa. (Tovarniška nastavitev)
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
50
/HOME.
Spreminjanje nastavitev USB povezave
(USB Bus Powered)
Če ni zadostne preskrbe (USB Bus Power) z energijo lahko glede na uporabo računalnika, pride do
nepopolnega prenosa podatkov iz računalnika na predvajalnik. V tem primeru lahko nastavitev USB
povezave (USB Bus Powered) na »Low Power 100mA« in prenos podatkov se izboljša. Tovarniška
nastavitev je »500mA«.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »USB Bus Powered>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
• Low-Power 100 mA: Nastavitev 100 mA
• High-Power 500 mA: Nastavitev 500 mA. (Tovarniška nastavitev)
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
z Nasveti
• Če predvajalnik povežete s prenosnim računalnikom, priporočamo, da prenosni računalnik priključite na
električno omrežje.
• Čas polnjenja je daljši, če je nastavitev »USB power« nastavljena na »100 mA«
51
Varčevanje z energijo (Power Save Mode)
Zaslon se preklopi na varčevanje z energijo, če predvajalnik ne upravljate okrog 15 sekund.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Power Save Mode>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite nastavitev varčevanja z energijo in potem za potrditev
pritisnite tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Seznam nastavitev varčevanje z energijo
Nastavitev
Opis
Save ON-Normal
Zaslon za varčevanje z energijo se na prikazovalniku prikaže, če predvajalnika
ne upravljate okrog 15 sekund.
(Tovarniška nastavitev)
Save ON-Super
Ko se enota ne uporablja 15 minut, se zaslon izklopi. Ta nastavitev porabi
najmanj energije baterij.
Save OFF
Med predvajanjem ali FM sprejemom (samo NW-E013F/E015F/E016F) se
nenehno na zaslonu prikazujejo simboli ali črke.
52
Nastavitev kontrasta zaslona (Contrast)
Kontrast zaslona lahko nastavite na 15 različnih nivojev. Tovarniška nastavitev je »0«.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Contrast>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> nastavite nivo kontrasta in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
53
Nastavitev svetlosti zaslona (Brightness)
Svetlost zaslona lahko nastavite na 7 različnih nivojev. Tovarniška nastavitev je »6«.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Brightness>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> nastavite nivo svetlosti in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Opomba
• Svetlost zaslona lahko nastavite samo med delovanjem zaslona. Ko predvajalnik ne deluje, ni mogoče
nastaviti svetlost zaslona.
54
Prikaz informacij o predvajalniku (Information)
Prikažete lahko informacije kot so ime proizvoda, kapaciteto vgrajenega flash pomnilnika, serijsko številko
in verzijo programske opreme.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Advanced Settings>« in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Information>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »Information>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
S pomočjo tipk ./> lahko prikažete naslednje informacije.
1: Ime modela
2: Kapaciteta vgrajenega flash pomnilnika
3: Serijska številka
4: Informacije o verziji programske opreme
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
55
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All Setting)
Ponastavite lahko tovarniške nastavitve predvajalnika. S ponastavitvijo ne izbrišete glasbe, ki ste jo prenesli
na predvajalnik.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Opombi
• Ta funkcija je na voljo samo v zaustavljenem načinu.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Jacket Mode>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Initialize>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »Reset All Settings>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
6 S pomočjo tipk ./> izberite »OK« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Ko se ponastavitev konča, se prikaže sporočilo »COMPLETE«. Potem se prikaže sporočilo »ACCESS«
in ko pričnete s predvajanjem se prične predvajati prva skladba vseh skladb (stran 12).
Preklic ponastavitve tovarniških nastavitev
V koraku 6 izberite »Cancel« in pritisnite za potrditev pritisnite tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
56
/HOME.
Formatiranje pomnilnika (Format)
Formatirate lahko vgrajen flash pomnilnik predvajalnika.
Pri formatiranju pomnilnika se izbrišejo vsi na predvajalniku shranjeni glasbeni ali drugi podatki. Pred
formatiranjem preverite shranjene podatke.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Opombi
• Ta funkcija je na voljo samo v zaustavljenem načinu.
• Ko je baterija skoraj izpraznjena, ni mogoče izvesti formatiranja pomnilnika.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Jacket Mode>« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Initialize>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
5 S pomočjo tipk ./> izberite »Format>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
6 S pomočjo tipk ./> izberite »OK« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Prikaže se napis »FORMATTING…« in formatiranje se prične.
Ko se formatiranje konča, se prikaže napis »COMPLETE«.
Se nadaljuje k
57
Preklic ponastavitve tovarniških nastavitev
V koraku 6 izberite »Cancel« in pritisnite za potrditev pritisnite tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Opomba
• Vgrajenega flash pomnilnika ne smete formatirati s programom Windows Explorer.
58
FM sprejemnik
Poslušate lahko tudi FM radio. Pred uporabo predvajalnika napolnite vgrajeno baterijo za polnjenje (stran
78) in na priključek za slušalke priključite slušalke.
1 Preklop na FM sprejemnik
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(FM) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
Prikaže se zaslon FM sprejemnika.
Zaslon FM sprejemnika*
Prednastavljena številka postaje
Frekvenca
* Zaslon FM sprejemnika na sliki se lahko razlikuje od zaslona vašega modela.
Se nadaljuje k
59
Izklop FM sprejemnika in vrnitev na avdio predvajalnik
Pritisnite in držite tipko /HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME)in potem izberite
(Playlist select),
(Intelligent Shuffle) in za potrditev pritisnite tipko NX.
Songs),
Če na seznamu predvajanja ni nobene skladbe, izberite
(All Songs).
(All
Kratek izklop zvoka FM sprejemnika
S pritiskom na tipko NX lahko izklopite zvok FM sprejemnika. Po približno 5 sekundah se FM preklopi
v stanje pripravljenosti in prikazovalnik se izklopi. S pritiskom na tipko NX lahko ponovno vklopite zvok
FM sprejemnika.
Opomba
• V stanju pripravljenosti lahko s pomočjo tipk .(>) izberete prejšnjo (ali naslednjo) prednastavljeno
številko postaje ali frekvenco. V tem trenutku ni zvoka, ne glede na nastavitev glasnosti.
2 Samodejna nastavitev radijskih postaj
Če izberete nastavite »FM Auto Preset«, lahko samodejno nastavite postaje (do 30 postaj), ki jih je mogoče
sprejemati v vaši okolici. Ta nastavitev je praktična pri prvi uporabi FM sprejemnika ali pri spremembi
okolice.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
Opomba
• Nastavitev »FM Auto Preset« izbriše tudi predhodno shranjene postaje.
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »FM Auto Preset« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
60
4 S pomočjo tipk ./> izberite »OK« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Postaje se nastavijo glede na frekvenco od nižje do višje frekvence.
Ko se iskanje postaj konča, se na zaslonu prikaže napis »COMPLETE« in sprejema se prva nastavljena
postaja.
Zaustavitev samodejne nastavitve postaj
V koraku 4 izberite »Cancel« in pritisnite tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
Sprejemanje nepotrebnih postaj
Pri interferenci ali pri preobčutljivem sprejemu, spremenite nastavitev sprejema
(stran 66) na »Scan Sens Low«.
3 Izbira postaj
Postaje lahko izberete na dva načina (ročno ali samodejno iskanje).
Samodejno iskanje
Ročno iskanje
Tipka
/HOME
Tipka ./>
S pritiskom na tipko /HOME se predvajalnik preklopi na ročno iskanje postaj.
Za preklop iz ročnega iskanja postaj na samodejno iskanje postaj ponovno pritisnite tipko
• Ročno iskanje postaj
Pri ročnem iskanju lahko postaje izbirate glede na frekvenco.
• Samodejno iskanje postaj
Pri samodejnem iskanju lahko postaje izbirate glede na prednastavljeno številko postaje.
/HOME.
Se nadaljuje k
61
Ročno iskanje postaj
Prikaže se frekvenca in znaka
/
.
Za
Delovanje
Izbiro prejšnje frekvence
Pritisnite tipko ..
Izbiro naslednje frekvence
Pritisnite tipko >.
Izbira prejšnje postaje*
Pritisnite in držite tipko ..
Izbira naslednje postaje*
Pritisnite in držite tipko >.
* Če med FM sprejemom potisnete in držite nastavitveno kolesce na položaju .(> lahko najdete
prejšnjo (ali naslednjo) postajo. Če lahko postajo sprejemate, se sprejem tudi izvede.
Če prevladujejo motnje ali pa je sprejem premočan, spremenite nastavitve sprejema (stran 64) na »Scan
Sens Low« (nizko).
Če v stanju pripravljenosti pritisnete tipko .(>), se frekvenca zvišuje (ali znižuje) in ni mogoče
najti prejšnje (ali naslednje) postaje in ni zvoka.
Samodejno iskanje postaj
Prikaže se prednastavljena številka postaje in znaka
Za
/
.
Delovanje
Izbiro prejšnje številke postaje
Pritisnite tipko ..
Izbira naslednje številke postaje
Pritisnite tipko >.
Opomba
• Če postaje niso predhodno shranjene, jih v tem načinu iskanja ne morete izbirati. Predhodno nastavite
postaje s funkcijo »FM Auto Preset (stran 60).
z Izboljšanje sprejema postaj
Kabel slušalk služi tudi kot antena, zato ga čim bolj raztegnite.
62
Nastavitev željenih radijskih postaj
Nastavite lahko tudi postaje, ki jih funkcija »FM Auto Preset« zgreši (stran 60).
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Z ročnim iskanjem izberite želeno frekvenco (stran 62).
6 Pritisnite in držite tipko NX.
Frekvenca, ki ste jo nastavili v koraku 1, je nastavljena in prikaže se nastavljena številka.
z Nasvet
• Nastavite lahko do 30 postaj (P01 do P30).
Opombi
• Ta funkcija je na voljo samo v zaustavljenem načinu.
Izbris nastavljene postaje
1 Izberite številko želene frekvence.
2 Pritisnite in držite tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »OK« in za potrditev pritisnite tipko NX.
Nastavljena postaja se izbriše in prikaže se naslednja postaja.
Preklic izbrisa nastavljenih postaj
V koraku 3 izberite »Cancel« in pritisnite tipko NX.
63
Nastavitev sprejema (Scan Sens)
Ko nastavite »FM Auto Preset« (stran 62) ali »Manual Tuning« (stran 63), se lahko zgodi, da bo naprava,
zaradi preobčutljivega sprejema, sprejemala veliko nepotrebnih postaj. V tem primeru nastavite nastavitev
»Sens Scan Low«. Tovarniška nastavitev je»Sens Scan High«.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Scan Sens>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Scan Sens Low« in potem za potrditev pritisnite tipko
NX.
Vrnitev na prejšnjo nastavitev
V koraku 4 izberite »Scan Sens High« in za potrditev pritisnite tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
64
/HOME.
Nastavitev mono/stereo (Mono/Auto)
Če se med FM sprejemom pojavijo motnje, nastavite »Mono«. Če nastavite »Auto«, se mono/stereo sprejem
nastavi samodejno, odvisno od pogojev sprejema. Tovarniška nastavitev je »Auto«.
Tipka /HOME
Tipka NX
Tipka ./>
1 Pritisnite in držite tipko
/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
2 S pomočjo tipk ./> izberite
(Settings) in potem za potrditev pritisnite
tipko NX.
3 S pomočjo tipk ./> izberite »Mono/Auto>« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
4 S pomočjo tipk ./> izberite »Mono« in potem za potrditev pritisnite tipko NX.
Vrnitev na samodejno nastavitev
V koraku 4 izberite »Auto« in za potrditev pritisnite tipko NX.
Vrnitev v prejšnji meni
Pritisnite tipko
/HOME.
65
Zahtevnejše funkcije
Ponovno polnjenje predvajalnika
Predvajalnik lahko ponovno napolnite, ko je priključek na računalnik
Za priključitev predvajalnika na računalnik uporabite priložen USB kabel. Ko prikaz za polnjenje baterije
, je polnjenje končano (čas polnjenja znaša približno 60 minut*).
prikazuje oznako
Če predvajalnik uporabljate prvič ali če ga niste uporabljali dalj časa, morate baterijo na polniti do konca
(dokler se ne prikaže
).
* To je približni čas polnjenja, kadar je stanje baterije nizko in je nastavitev »USB Bus Power« (stran 51) pri
sobni temperaturi nastavljena na »High-Power 500mA«. Čas polnjenja je odvisen od stanja baterije. Če
baterijo polnite v okolju z nizko temperaturo, se čas polnjenja podaljša. Čas polnjenja je daljši tudi med
prenosom avdio datoteke na predvajalnik.
Prikaz stanja baterije
Prikaz stanja baterije (stran 11) se na prikazovalniku spreminja kot je prikazano spodaj. Več informacij o
tem najdete na strani 95.
Stanje baterije se zmanjšuje kot je prikazuje ikona za baterijo. Če se na prikazovalniku prikaže napis »LOW
BATTERY«, predvajanje s predvajalnikom ni več mogoče. V tem primeru napolnite baterijo s priključitvijo
na računalnik.
Opombe
• Baterijo napolnite pri sobni temperaturi med 5° in 35°.
• Preden se baterija popolnoma izrabi jo lahko napolnite okrog 500-krat. Število polnjen je odvisno od
pogojev, v katerih uporabljate predvajalnik.
• Indikator baterije na prikazovalniku je samo približek. Npr. del črne barve pri indikatorju ne prikazuje
natančno četrtino celotne baterije.
• Pri povezovanju z računalnikom se na prikazovalniku prikaže sporočilo »Do not disconnect« (ne prekinite povezave).
Ko je prikazano sporočilo »Do not disconnect«, ne smete prekiniti povezave med predvajalnikom in
računalnikom, ker lahko pride do poškodb podatkov.
• Ko je predvajalnik priključen na računalnik, tipke za upravljanje predvajalnika ne delujejo.
• Nekatere USB naprave, ki so priključene na računalnik, lahko motijo pravilno delovanje predvajalnika.
• Pri uporabi osebno sestavljenih računalnikov ali predelanih računalnikov ne jamčimo za pravilno polnjenje baterije.
66
Podaljšanje časa delovanja baterije
Če se držite nekaj preprostih napotkov, lahko podaljšate čas predvajanja, ki ga omogoča ena polnitev
baterije.
Preklop v stanje pripravljenosti
Če s pritiskom na tipko NX zaustavite predvajanje skladb ali FM sprejem
(samo NW-E013F/E015F/E016F), se čez nekaj trenutkov prikazovalnik samodejno izklopi in predvajalnik
se preklopi v stanje pripravljenosti.
Samodejni izklop prikazovalnika (auto-off)
Nastavitev po določenem času, ko ne uporabljate predvajalnik (približno 15 sekund), samodejno izklopi
prikazovalnik in s tem varčuje z energijo.
Več informacij o nastavitvi najdete pod Varčevanje z energijo (Power Save Mode) (stran 52).
Nastavitev svetlosti zaslona
Nastavite »Brightness« na najnižjo možno vrednost in s tem manjšajte porabo baterije (glejte stran 54).
Izklop kakovosti zvoka
Če so nastavitve kakovosti zvoka in glasnosti »Sound« (stran 28), VPT (stran 33), »Clear Stereo« (stran 34)
in »Dynamic Normalizer« (stran 35) nastavljene na »OFF«, se podaljša življenjska doba baterije.
Opomba o povezavi z računalnikom
Če se računalnik med povezavo prek USB kabla preklopi na način varčevanja z energijo kot je npr.
samodejni izklop, se baterija predvajalnika ne polni. V tem primeru se uporablja baterija predvajalnika.
Prilagoditev formata skladbe in hitrosti prenosa podatkov
Čas predvajanja se spreminja, ker na napolnjenost baterije vplivata format in hitrost prenosa podatkov
predvajanih avdio skladb.
Npr., povsem napolnjena baterija omogoča 18 ur predvajanja skladb v formatu ATRAC pri 132 kbps, toda
samo približno 24 ur za skladbe v formatu WMA pri 128 kbps (samo NW-E013F/E015F/E016F). Več
informacij o delovanju baterije najdete na strani 95. Natančni čas predvajanja, ki ga omogoča ena polnitev,
je odvisen od pogojev delovanja in okolja predvajalnika.
Opomba
• Predvajalnika ne smete pustiti dalj časa priključenega na prenosni računalnik, ki ni priključen na
električno omrežje, ker lahko predvajalnik izprazni računalnikovo baterijo.
67
Kaj sta format in hitrost prenosa podatkov?
Kaj je format?
Format skladbe se nanaša na metodo, ki jo SonicStage uporablja za shranjevanje avdio informacij skladbe,
ko se te uvozijo v program SonicStage iz interneta ali avdio CD diskov.
Običajni formati so MP3, WMA, ATRAC itd.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) je standardna tehnologija komprimiranja, ki jo je razvila delovna
skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization).
MP3 komprimira avdio CD datoteke na približno 1/10 izvorne velikosti standardne CD avdio skladbe.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je standardna tehnologija za komprimiranje, ki jo je razvilo podjetje
Microsoft. WMA format proizvede enako kakovost zvoka kot MP3 format z manjšo velikostjo datotek.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je splošni pojem, ki se nanaša na ATRAC3 in
ATRAC3plus formata. ATRAC je tehnologija avdio komprimiranja, ki izpolnjuje zahteve po visoki kvaliteti
zvoka in visokih nivojih komprimiranja. ATRAC3 lahko velikost avdio datotek zmanjša 1/10 velikosti
standardnih CD avdio skladb. ATRAC3plus je naprednejša verzija ATRAC3, ki lahko velikost avdio
datotek zmanjša na 1/20 velikosti standardnih CD avdio skladb.
»ATRAC Advanced Lossless« je tehnologija avdio komprimiranja za snemanje brez poslabšanja. Za
ohranitev združljivosti z običajnimi naprava je mogoče s to tehnologijo velikost CD glasbenih podatkov
zmanjšati za okrog 30% do 80%* originalne velikosti v kombinaciji z tehnologijo avdio komprimiranja
»ATRAC3« ali ATRAC3plus«.
*Komprimiranje je odvisno od skladbe
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je tehnologija avdio komprimiranja, ki jo je razvila delovna skupina
MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization). AAC format proizvede enako
kakovost zvoka kot MP3 format, vendar z manjšo velikostjo datotek.
Linearni-PCM: Linearni PCM je avdio snemalni format brez digitalnega komprimiranja. S snemanjem s
tem formatom omogoča zvok z enako kakovostjo kot pri CD glasbi.
68
Kaj je hitrost prenosa podatkov?
Hitrost prenosa podatkov se nanaša na količino podatkov, ki se uporabijo za shranjevanje vsake sekunde
avdia. Običajno višja hitrost prenosa podatkov zagotavlja boljšo kakovost zvoka, vendar zahteva več
prostora pomnilnika za isto dolžino avdio posnetka.
Kakšno je razmerje med hitrostjo prenosa podatkov, kakovostjo zvoka in velikostjo datoteke?
Običajno višja hitrost prenosa podatkov zagotavlja boljšo kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora
pomnilnika za isto dolžino avdio posnetka in na predvajalnik lahko shranite manj skladb. Nižje hitrosti
prenosa podatkov omogočajo, da lahko shranite več skladb, vendar je kakovost zvoka slabša. Več informacij
o avdio formatih in hitrosti prenosa podatkov lahko najdete na straneh 93 in 94.
Opomba
• Če prenesete skladbo iz CD diska v program SonicStage z nizko hitrostjo prenosa podatkov, ne morete
izboljšati kakovosti zvoka, če med prenosom skladbe iz programa SonicStage na predvajalnik nastavite
višjo hitrost prenosa podatkov.
69
Predvajanje skladb brez zaustavljanja
Če v program SonicStage uvozite skladbe v ATRAC* formatu in jih potem prenesete na predvajalnik, jih
lahko na predvajalniku predvajate brez zaustavljanja med skladbami.
Npr. Ko v program SonicStage uvozite skladbe v ATRAC* formatu in jih potem prenesete na predvajalnik,
lahko album z daljšim posnetkom nastopa v živo predvajate brez zaustavljanja med posameznimi
skladbami.
Opomba
• Za predvajanje skladb brez zaustavljanja med posameznimi skladbami morate vse skladbe albuma v
program SonicStage uvoziti hkrati in v enakem ATRAC formatu.
70
Prenos glasbenih datotek na predvajalnik
Ko prenesete skladbe iz CD diska v program SonicStage, program iz podatkovne baze CD diska, ki
se nahaja na internetu, samodejno poišče brezplačne informacije o skladbah (npr. naslov albuma, ime
izvajalca in naslov skladbe). Pri prenosu skladb na računalnik se poleg skladb prenesejo tudi informacije o
skladbah.
Informacije o skladbah predvajalniku omogočajo izvajanje različnih zahtevnejših funkcij iskanja.
Opomba
• Informacij o nekaterih CD diskih ni mogoče najti na internetu. Za pesmi, ki jih ni mogoče najti v
internetni podatkovni bazi, lahko ročno vnesete informacije v SonicStage. Več informacij o urejanje informacij o skladbah lahko najdete v SonicStage pomoči.
71
Shranjevanje drugih vrst datotek
Računalniške podatke lahko v vgrajeni flash pomnilnik predvajalnika shranite tako, da jih iz računalnika
prenesete s pomočjo programa Windows Explorer. Ko je predvajalnik priključen na računalnik, se vgrajeni
flash pomnilnik v programu Windows Explorer prikaže kot izmenljivi disk.
Opombe
• Med uporabo programa Windows Explorer ne smete hkrati uporabljati programa SonicStage, ker lahko
pride do motenj v delovanju.
• Za prenos avdio datotek, ki jih želite predvajati na predvajalniku, stalno uporabite program SonicStage.
Avdio datotek, ki jih prenesete s pomočjo programa Windows Explorer, ni mogoče predvajati na predvajalniku.
• Med prenosom podatkov med računalnikom in predvajalnikom ne smete odstraniti priloženega USB
kabla, ker lahko pri tem pride do poškodb podatkov.
• Vgrajenega flash pomnilnika ne smete formatirati s programom Windows Explorer (stran 57).
72
Posodobitev programske opreme predvajalnika
Z namestitvijo najnovejše programske opreme lahko posodobite programsko opremo predvajalnika in
dodate nove funkcije. Več informacij o najnovejši programski opremi in o načinu namestitve lahko najdete
na sledečih spletnih straneh:
Stranke iz ZDA: http://www.sony.com/walkmansupport
Stranke iz Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Stranke iz Evrope: http://www.support-nwwalkman.com
Stranke iz Latinske Amerike: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Stranke iz drugih držav ali področij: http://www.css.ap.sony.com
Stranke, ki so kupile prekomorske modele: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
1 Iz spletne strani na računalnik naložite program za posodobitev programske opreme.
2 Predvajalnik priključite na računalnik in zaženite program za posodobitev programske
opreme.
5 Za posodobitev programske opreme predvajalnika se držite navodil na zaslonu.
Posodobitev programske opreme je končana.
73
Odpravljanje težav
Če predvajalnik ne deluje pravilno, poizkusiti težavo odpraviti z navedenimi postopki.
1
V tabelah poiščite težavo in poizkusite najti primerno rešitev.
2
Z majhno konico pritisnite tipko RESET.
Če predvajalnik ponastavite, ne boste izbrisali skladb
in nastavitev, ki so shranjene na predvajalniku.
3
Informacije o težavah lahko najdete tudi v pomoči
programa SonicStage.
4
Informacije lahko najdete tudi na spodaj navedenih spletnih straneh.
Stranke iz ZDA: http://www.sony.com/walkmansupport
Stranke iz Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Stranke iz Evrope: http://www.support-nwwalkman.com
Stranke iz Latinske Amerike: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Stranke iz drugih držav ali področij: http://www.css.ap.sony.com
Stranke, ki so kupile prekomorske modele: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5
Če navedeni postopki ne rešijo težave, o tem obvestite vašega prodajalca Sony opreme.
Tipka RESET
Upravljanje naprave
Težava
Vzrok / Rešitev
Ni zvoka.
• Glasnost je nastavljena na nič.
c Povečajte glasnost (stran 8).
• Slušalke niso pravilno priključene.
c Pravilno priključite slušalke (stran 10).
• Vtič za slušalke je umazan.
c Očistite ga z mehko, suho krpo.
• V pomnilniku niso shranjene zvočne datoteke.
c Če se prikaže napis »NO DATA«, prenesite zvočne podatke iz
računalnika.
Skladb ni mogoče predvajati.
• Skladbe so bile iz računalnika prenesene na predvajalnik brez uporabe
priložene SonicStage programske opreme.
c Skladbe na predvajalnik prenesite s pomočjo SonicStage
programske opreme.
• Baterija je izpraznjena.
c Popolnoma napolnite baterijo (stran 66).
c Če predvajalnik tudi po polnjenju baterije ne ustrezno reagira,
pritisnite tipko RESET in ponastavite tovarniške nastavitve.
74
Težava
Vzrok / Rešitev
Prihaja do motenj zvoka.
• V bližini predvajalnika se uporablja naprava kot npr. mobilni telefon,
ki moti radijski signal.
c Naprave kot npr. mobilni telefon ne smete uporabljati v bližini
predvajalnika.
• Glasbene datoteke prenesene iz CD diska, itd. so poškodovane.
c Izbrišite podatke in jih ponovno uvozite na predvajalnik. Pri
prenosu podatkov na računalnik zaprite vse aplikacije in preprečite
morebitne poškodbe podatkov.
Tipke ne delujejo.
• Stikalo je nastavljeno na položaj HOLD (G).
c Stikalo nastavite na nasprotni položaj (sredina) (stran 11).
• V napravi se je pojavila vlaga.
c Pustite predvajalnik nekaj ur, da se posuši.
• Baterija ni dovolj napolnjena.
c Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 66
c Če napolnite baterijo in se nič ne spremeni, pritisnite tipko RESET
in ponastavite predvajalnik (stran 74).
Predvajanja ni mogoče
zaustaviti.
• Pri tem predvajalniku ni razlike med zaustavitvijo ali trenutno
zaustavitvijo predvajanja. Če pritisnete tipko NX, se predvajanje
zaustavi/trenutno zaustavi in na prikazovalniku se prikaže znak X.
Predvajalnik ne deluje.
• Baterija ni dovolj napolnjena.
c Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 66
c Če napolnite baterijo in se nič ne spremeni, pritisnite tipko RESET
in ponastavite predvajalnik (stran 74).
Uvoženih skladb, video datotek • Vgrajeni flash pomnilnik ste formatirali s programom Windows
ali slik ni mogoče najti.
Explorer.
c Vgrajeni flash pomnilnik formatirajte prek menija za formatiranje
na predvajalniku (stran 57).
• Med prenosom podatkov ste iz predvajalnika odstranili USB kabel.
c Uporabne datoteke prenesite nazaj na računalnik in vgrajeni flash
pomnilnik formatirajte prek menija za formatiranje na
predvajalniku (stran 57).
Glasnost ni dovolj visoka.
• Vključena je funkcija AVLS.
c Izključite funkcijo AVLS (stran 44).
Desni kanal slušalk ne oddajata • Slušalke niso dobro priključene.
c Če slušalke niso priključene pravilno, se zvok ne posreduje
zvoka.
pravilno. Priključite slušalke tako, da priključek klikne (stran 9).
Zvok desnega kanala se
posreduje prek obeh strani
slušalk.
Se nadaljuje k
75
Težava
Vzrok / Rešitev
Predvajanje se nenadoma
zaustavi.
• Baterija ni dovolj napolnjena.
c Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 66).
• Predvajajo se skladbe in video datoteke, ki jih ni mogoče predvajati.
c Predvajajte druge skladb ali video datoteke.
Predvajalnik ne more
formatirati.
• Baterija ni dovolj napolnjena.
c Popolnoma napolnite baterijo.
Prikazovalnik
Težava
Vzrok / Rešitev
Namesto naslova se prikaže
»s«.
• Naslov vključuje znake, katerih na tej enoti ni mogoče prikazati.
c S pomočjo programa SonicStage ali Image Converter preimenujte
naslov in uporabite ustrezne znake.
Prikaže se sporočilo.
• Preverite »Sporočila« na strani 81.
Napajanje baterije
Težava
Vzrok / Rešitev
Baterija se hitro izprazni.
• Delovna temperatura je pod 5°C.
c Glede na značilnosti baterije se življenjska doba baterije skrajša. To
ni napaka v delovanju.
• Čas polnjenja ni zadosten.
c Baterijo polnite, dokler se ne prikaže znak
.
c Če je USB povezava (USB Bus Powered) nastavljena na »LowPower 100mA« (stran 66), morate baterijo polniti dlje časa.
• S spremembo nastavitev in s pazljivo uporabo lahko varčujete z energijo (stran 67).
• Baterijo je potrebno zamenjati.
c O tem se posvetujte z vašim prodajalcem Sony opreme.
Predvajalnik ne more napolniti
baterije.
• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika.
c Ponovno priključite USB kabel.
c Uporabite priložen USB kabel.
• Baterija se polni izven ustreznega temperaturnega območja med 5° C
do 35° C.
c Baterijo polnite v ustreznem temperaturnem območju med 5° C
do 35° C.
• Računalnik se je samodejno izklopil ali preklopil na stanje
pripravljenosti.
c Ponovno vklopite računalnik.
Predvajalnik se samodejno
izklopi.
• Če je predvajalnik več kot en dan v stanju pripravljenosti, se samodejno izklopi.
c Za vklop predvajalnika pritisnite poljubno tipko.
Polnjenje baterije se konča zelo • Če je baterija pred polnjenjem le malo izpraznjena, se baterija zelo
hitro.
hitro ponovno napolni.
76
Priključitev na računalnik/SonicStage
Težava
Vzrok / Rešitev
SonicStage programske opreme • Operacijski sistem računalnika ni kompatibilen s programsko opremo
ni mogoče namestiti.
SonicStage.
c V navodilih si oglejte sistemske zahteve (stran 96).
• Niste zaprli vseh Windows aplikacij.
c Če začnete nalagati program, ko se izvaja kak drug program, lahko
pride do napak. To se posebno rado zgodi pri programih, ki
zahtevajo obsežne sistemske vire, npr. protivirusni programi.
• Na trdem disku vašega računalnika ni dovolj praznega prostora.
c Potrebujete najmanj 200 MB prostora. Z vašega računalnika
izbrišite vse nepotrebne datoteke z vašega računalnika.
• Niste prijavljeni kot »Administrator«.
c Če niste prijavljeni kot »Administrator«, se lahko zgodi , da
namestitev programske opreme SonicStagea ne bo mogoča.
Preverite, če ste prijavljeni kot administrator in ali uporabljate
račun z administratorjevimi pravicami.
Med namestitvijo se na
računalniku prikaže sporočilo
o napaki.
• Preverite, če lahko operacijski sistem računalnika uporabljate skupaj s
predvajalnikom (stran 96).
Računalnik ne zažene
samodejno CD-ROM diska.
• Ko vstavite CD-ROM disk, se v nekaterih primerih namestitveni
računalnik ne zažene samodejno. Samodejni zagon je odvisen od
nastavitev računalnika.
c V programu Windows Explorer z desno tipko miške kliknite na
CD-ROM in odprite vsebino diska in potem kliknite SetupSS.exe.
Prikaže se osrednji namestitveni meni.
Vrstica, ki prikazuje potek
• Nalaganje poteka normalno. Prosimo, počakajte. Nalaganje lahko
namestitve na računalniku ne
traja 30 ali več minut, odvisno od vašega operacijskega sistema.
kaže napredka. Signalna lučka
za dostop na vašem računalniku
se nekaj minut ni osvetlila.
Se nadaljuje k
77
Priključitev na računalnik/SonicStage
Težava
Vzrok / Rešitev
Program SonicStage se ne
zažene.
• Operacijski sistem vašega računalnika se je spremenil, morda zaradi
posodobitve operacijskega sistema Windows.
Nekatere funkcije v programu
SonicStage niso dostopne.
• Če se na računalnik ne prijavite kot administrator, nekatere funkcije
niso dostopne. Na računalnik se prijavite kot administrator.
Pri priključitvi na računalnik
se ne prikaže napis »USB
CONNECT«.
• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek vašega
računalnika.
c Ponovno priključite USB kabel.
c Uporabite priložen USB kabel.
• Uporabljate USB vmesnik.
c Lahko se zgodi, da povezava prek USB vmesnika ne bo delovala.
Priključite predvajalnik direktno na računalnik. Predvajalnik
priključite neposredno na računalnik.
• Počakajte na registracijo programa SonicStage.
• Na računalniku deluje druga programska oprema.
c Odstranite USB kabel, počakajte nekaj trenutkov in ponovno
priključite USB kabel. Če se težave nadaljujejo, odstranite USB
kabel, ponovno zaženite računalnik in nato ponovno priključite
USB kabel.
• USB povezava (USB Bus Powered) predvajalnika je nastavljena na
»High-Power 500mA«.
c Nastavitev »USB Power« nastavite na »Low-Power 100mA«
(stran 51).
• Namestitev SonicStage programske opreme ni bila uspešna.
c Predvajalnik izklopite iz računalnika in iz priloženega CD-ROM
diska (»Navodila za hitri začetek«) ponovno namestite programsko
opremo. Avdio skladbe, ki so bile registrirane pri prejšnji namestitvi,
bodo na razpolago pri novi namestitvi programa SonicStage.
Računalnik ne zazna
predvajalnika.
• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika.
c Ponovno priključite USB kabel.
• Uporabljate USB vmesnik.
c Lahko se zgodi, da povezava prek USB vmesnika ne bo delovala.
Priključite predvajalnik direktno na računalnik. Predvajalnik
priključite neposredno na računalnik.
• USB priključek vašega računalnika ne deluje pravilno. Predvajalnik
priključite na drugi USB priključek računalnika.
78
Težava
Vzrok / Rešitev
Avdio podatkov ni mogoče
prenesti iz računalnika na
predvajalnik.
• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika.
c Ponovno priključite USB kabel.
• V vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj praznega prostora.
c Nepotrebne podatke prenesite nazaj na računalnik in ustvarite
prazen prostor.
• V vgrajeni flash pomnilnik ste prenesli že več kot 65,535 skladb ali
8,192 seznamov predvajanja, ali pa poskušate prenesti seznam predvajanja, ki vsebuje več kot 999 skladb.
• Skladbe imajo omejen čas predvajanja ali pa števila predvajanj ni
mogoče prenesti zaradi omejitev, ki jih določajo imetniki avtorskih
pravic. Več informacij o tem lahko dobite pri vašem prodajalcu.
• Zaščitenih WMA datotek ni mogoče prenesti na predvajalnik, če so
bile te datoteke na računalnik uvožene s CD diska z uporabo katerega
drugega programa. Program SonicStage takšnih datotek ne more
pretvoriti v datoteke, ki jih je mogoče predvajati na predvajalniku.
• Na predvajalniku se nahajajo nenormalni podatki.
c Uporabne podatke prenesite na računalnik in formatirajte vgrajeni
flash pomnilnik (stran 57).
• Ne uporabljate priložene programske opreme.
c Namestite priloženo programsko opremo in ponovno uvozite
podatke na predvajalnik.
• Avdio podatki so poškodovani.
c Izbrišite podatke, ki jih ni mogoče iz računalnika prenesti na
predvajalnik in jih ponovno uvozite na računalnik. Pri prenosu
datotek na računalnik zaprite vse druge aplikacije, ker lahko pride
do poškodb datotek.
Število zvočnih datotek, ki jih
• V vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj praznega prostora.
c Nepotrebne podatke prenesite nazaj na računalnik in ustvarite
je mogoče prenesti, je omejeno.
prazen prostor.
(Razpoložljivi čas snemanja je
• V vgrajenem flash pomnilniku so shranjene nezvočne datoteke.
kratek.)
c Prenesite nezvočne datoteke nazaj na računalnik.
Avdio podatkov ni mogoče iz
predvajalnik prenesti nazaj na
računalnik.
• Računalnik, kamor želite prenesti skladbe, ni isti kot računalnik, iz
katerega ste skladbe prenesli.
c Skladbe je mogoče prenesti samo na isti računalnik. Če skladb ni
mogoče prenesti nazaj na računalnik in če na predvajalniku želite
izbrisati skladbe, izberite program SonicStage in za izbris skladb
kliknite (X).
• Avdio podatki so bili izbrisani iz računalnika, ki ste ga uporabljali pri
prenosu.
c Avdio podatkov ni mogoče prenesti nazaj na računalnik, če ste
skladbo izbrisali iz računalnika, ki ste ga uporabili za prenos na
predvajalnik.
Ko je predvajalnik priključen
na računalnik, postane njegovo
delovanje nestabilno.
• Uporabljate USB vmesnik ali podaljšek za USB kabel.
c Zgodi se lahko, da povezava prek USB vmesnika ali podaljška
za USB kabel ne delovala. Predvajalnik priključite neposredno na
računalnik.
Se nadaljuje k
79
FM sprejemnik (samo NW-E013F/E015F/E16F)
Težava
Vzrok / Rešitev
FM sprejem se ne sliši dobro.
• Frekvenca ni dobro nastavljena.
c Ročno izberite frekvenco in tako izboljšajte sprejem radijske
postaje(stran 61).
Sprejem in kakovost zvoka sta
slaba
• Radijski signal je šibak.
c Če je signal v prostoru slab, ga poskušajte izboljšati tako, da radio
poslušate on oknu.
• Kabel za slušalke ni dovolj raztegnjen.
c Kabel za slušalke služi tudi kot antena in ni dovolj raztegnjen.
FM sprejem je moten.
• V bližini predvajalnika se nahajajo naprave kot npr. mobilni telefon, ki
lahko povzročijo motnje signala.
c Odstranite naprave, ki povzročajo motnje signala.
Drugo
Težava
Vzrok / Rešitev
Med uporabo naprave ni
opozorilnega tona.
• Opozorilni ton (Beep) je nastavljen na »Off«.
c Opozorilni ton nastavite na »On« (stran 45).
Predvajalnik se segreva.
• Med polnjenjem se lahko zgodi, da se predvajalnik hitro segreje.
Predvajalnik se prav tako lahko segreje pri prenosu velikih količin
podatkov. Takšno delovanje je normalno. Predvajalnik za nekaj časa
izklopite in pustite, da se ohladi.
Datum in ura sta izbrisana.
• Če predvajalnik z izpraznjeno baterijo ne uporabljate dlje časa, se
datum in ura izbrišeta. To ni motnja v delovanju. Napolnite baterije,
in ponovno nastavite datum in uro
dokler se ne prikaže znak
(stran 99).
80
Sporočila
Če se na prikazovalniku prikaže eno od spodaj naštetih sporočil se držite navodil iz spodnje tabele.
Sporočilo
Pomen
Ukrep
ACCESS
To sporočilo se prikaže pri
prekinitvi USB povezave z
računalnikom ali pri ponastavitvi
predvajalnika (stran 74).
To ni sporočilo o napaki.
Počakajte, dokler sporočilo ne
izgine.
AVSL (utripa)
Stopnja glasnosti je višja od
stopnje, ki je določena s funkcijo
AVLS.
Zmanjšajte glasnost ali izklopite
AVLS funkcijo (stran 44).
CANNOT PLAY
• Predvajalnik ne more predvajati
nekaterih datotek, ker niso ustreznega formata.
• Prenos je bil na silo prekinjen.
Če naprava ne more predvajati
določenih datotek, lahko te
datoteke izbrišete iz vgrajenega
flash pomnilnika. Več informacij
o tem najdete v poglavju »Izbris
neustreznih datotek iz vgrajenega
flash pomnilnika« (stran 84).
CHARGE ERROR
Uporabljate neustrezen vir
polnjenja.
Poskusite z drugim računalnikom.
DATA ACCESS
Dostop v vgrajen flash pomnilnik. Prosimo počakajte do konca
dostopa. Sporočilo se pojavi
pri dostopu v vgrajen flash
pomnilnik.
DRM ERROR
Odkrita je bila neavtorizirana
datoteka, ki se je zaradi zaščite
avtorskih pravic ne sme
posredovati.
EXPIRED
Čas predvajanja skladbe je omejen Če pesmi ni mogoče predvajati,
po določilih imetnika avtorskih
jo lahko izbrišete iz pomnilnika.
pravic.
Več informacij o tem najdete
v poglavju »Izbris neustreznih
podatkov iz vgrajenega flash
pomnilnika (stran 84).
Prenesite avdio datoteko nazaj
na računalnik in formatirajte
predvajalnik. Več informacij o
tem najdete v poglavju »Izbris
neustreznih datotek iz vgrajenega
flash pomnilnika« (stran 84).
Se nadaljuje k
81
Sporočilo
Pomen
Ukrep
FILE ERROR
• Datoteke ni mogoče prebrati.
• Datoteka ni normalna.
Prenesite avdio datoteko nazaj
na računalnik in formatirajte
predvajalnik. Več informacij o
tem najdete v poglavju »Izbris
neustreznih datotek iz vgrajenega
flash pomnilnika« (stran 84).
FORMAT ERROR
Vgrajen flash pomnilnik je bil
formatiran na računalniku.
Prek menija za formatiranje
formatirajte predvajalnik.
Več informacij o tem najdete
v poglavju »Izbris neustreznih
podatkov iz vgrajenega flash
pomnilnika (stran 84).
HOLD
Predvajalnika ni mogoče
uporabljati, ker je stikalo
nastavljeno na položaj HOLD.
Če želite uporabljati predvajalnik,
potisnite stikalo na normalni
položaj (sredina)
(stran 10).
LOW BATTERY
Baterija je skoraj prazna.
Napolnite baterijo (stran 66).
MEMORY ERROR
Naprava je zaznala napako
vgrajenega flash pomnilnika.
Prek menija za formatiranje
formatirajte predvajalnik.
Več informacij o tem najdete
v poglavju »Izbris neustreznih
podatkov iz vgrajenega flash
pomnilnika (stran 84). Če se
sporočilo še naprej pojavlja, o tem
obvestite vašega prodajalca Sony
opreme.
NO DATA
V vgrajenem flash pomnilniku ni
na voljo avdio datotek.
Če v vgrajenem flash pomnilniku
ni avdio datotek, za prenos
datotek uporabite program
SonicStage.
NO DATABASE
Med prenosom podatkov je bila
povezava med računalnikom in
predvajalnikom prekinjena.
Prenesite avdio datoteko nazaj
na računalnik in formatirajte
predvajalnik. Več informacij o
tem najdete v poglavju »Izbris
neustreznih datotek iz vgrajenega
flash pomnilnika« (stran 84).
NO ITEM
Avdio datoteke niso na voljo.
Za prenos avdio datotek
uporabite program SonicStage.
82
Sporočilo
Pomen
Ukrep
PRESET FULL
Nastavljenih je že 30 radijskih
postaj.
Nastavite lahko do 30 radijskih
postaj. Če želite shraniti več
postaj, morate najprej izbrisati
nepotrebne radijske postaje (stran
63) in potem lahko nastavite nove
postaje.
SIMPLE MODE
Predvajalnik ste priključili in
To ni napaka. Počakajte, da
odstranili iz računalnika, ko ni bila sporočilo izgine.
vklopljena inteligentna funkcija
programa SonicStage.
SYSTEM ERROR
Napaka strojne opreme.
O tem obvestite vašega prodajalca
Sony opreme.
UPDATE ERROR
Sporočilo se prikaže, ko
predvajalnik ne more posodobite
programske opreme.
Držite se navodil za
posodobitev in ponovno
posodobite programsko opremo
predvajalnika.
USB CONNECT
Predvajalnik je priključen na
računalnik.
To ni napaka v delovanju.
Predvajalnik lahko uporabite s
pomočjo programa SonicStage,
vendar ne morete uporabljati tipk
na predvajalniku.
Se nadaljuje k
83
Izbris neustreznih datotek iz vgrajenega flash pomnilnika
Če se prikaže sporočilo »CANNOT PLAY«, DRM ERROR«, »EXPIRED«, »FILE ERROR«, »FORMAT
ERROR«, »MEMORY ERROR« ali »NO DATABASE«, so se pojavili problemi s posamezno datoteko
ali vsemi datotekami, ki so shranjene v vgrajenem flash pomnilniku. Držite navodil spodaj in izbrišite
datoteke, ki jih ni mogoče predvajati.
1
2
Predvajalnik priključite na računalnik in zaženite program Sonic Stage.
3
Če se problemi nadaljuje, s pomočjo programa SonicStage prenesite datoteke, ki nimajo
problemov, nazaj na računalnik.
4
Prekinite USB povezavo med računalnikom in predvajalnikom in formatirajte vgrajen flash
pomnilnik (stran 57).
84
Če ste že ugotovili, katere datoteke povzročajo težave, z uporabo programa SonicStage
izbrišite te datoteke.
Odstranitev programa SonicStage
Če želite odstraniti priloženo programsko iz računalnika, se držite navodil spodaj.
1 Kliknite »Start« - »Control Panel«.*1
2 Dvokliknite »Add or Remove Programs«.*2
3 Na seznamu »Currently Installed Programs kliknite »SonicStage X.X« in potem kliknite
»Remove«.*3
Držite se prikazanih navodil in ponovno zaženite računalnik.
Ko se računalnik ponovno zažene, je program odstranjen.
*1 »Settings« – »Control Panel« v primeru Windows 2000 Professional
*2»Change/Remove« v primeru Windows 2000 Professional, »Uninstall a program« ali »Programs and
Features« v primeru Windows Vista.
*3 »Uninstall« v primeru Windows Vista
Opomba
• Pri namestitvi programa SonicStage se hkrati namesti tudi OpenMG Secure Module. OpenMG Secure
Module ne smete odstraniti, ker ga lahko uporabljajo tudi drugi programi.
85
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo
enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za
električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili.
Dodatna oprema: slušalke.
86
Opomba za stranke v državah EU
Glede na EU direktivi, ki se nanašata na varnost izdelka EMC in R&TTE je proizvajalec izdelka podjetje
Sony, 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, Japan. Pooblaščeni zastopnik je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
V primeru servisa ali garancije se obrnite na naslove, ki so navedeni v ločenem servisnem ali garancijskem
dokumentu.
87
Varnostna opozorila
Varnost
• Pazite, da ne pride do kratkega stika med priključki predvajalnika in drugimi kovinskimi predmeti.
• Če baterija spušča tekočino, je ne smete prijeti z golimi rokami. Ker se lahko zgodi, da tekočina iz baterije ostane v predvajalniku, morate o tem obvestiti vašega prodajalca Sony opreme. Če tekočina pride v
stik z očmi, oči ne smete drgniti, ker lahko povzroči slepoto. Oči umite s čisti vodo in obiščite zdravnika.
Če tekočina pride v stik s telesom ali oblačili, jo morate nemudoma umiti. V nasprotnem primeru lahko
pride do opeklin ali drugih poškodb. Če zaradi tekočine iz baterije dobite opekline, morate obiskati
zdravnika.
• Predvajalnik ne sme priti v stik z vodo in v notranjost predvajalnika ne sme priti v stik s tujimi predmeti.
To lahko povzroči ogenj ali električne šoke.
Če pride do tega, morate nemudoma izklopiti predvajalnik, prekiniti USB povezavo in se o tem posvetovati z vašim najbližjim prodajalcem ali serviserjem Sony opreme.
• Predvajalnika ne smete izpostavljati ognju.
• Predvajalnika ne smete razstavljati ali preurejati. To lahko povzroči električne šoke. O tem se posvetujte z
vašim najbližjim prodajalcem ali serviserjem Sony opreme.
Namestitev
• Na predvajalnik ne smete postavljati težkih predmetov in ga ne smete izpostavljati močnim šokom. To
lahko povzroči motnje v delovanju ali okvare.
• Predvajalnika ne smete izpostavljajte ekstremni svetlobi, temperaturi, vlagi ali tresljajem.
• Predvajalnika ne smete izpostavljajte visokim temperaturam, npr. v avtu, parkiranem na soncu, ali na
direktni sončni svetlobi.
Predvajalnik lahko spremeni barvo ali obliko in to lahko povzroči motnje v delovanju.
• Predvajalnika ne smete izpostavljati prahu.
• Predvajalnik morate namestiti na stabilno in ravno podlago.
• Če predvajalnik povzroča motnje pri delovanju radia ali televizorja, ga izklopite in ga ne uporabljate v
bližini radia ali televizorja.
• Ko uporabljate predvajalnik, se morate držati navedenih varnostnih opozoril. Na ta način se lahko
izognete okvaram ali motnjam v delovanju.
– Bodite pozorni, da se ne boste usedli in imeli predvajalnik v zadnjem žepu hlač.
88
– Ko imate predvajalnik v torbi, kabla slušalk ne smete oviti okrog predvajalnika.
• Predvajalnika ne smete izpostavljati vodi. Predvajalnik ni vodoodporen.
Držite se navodil spodaj.
– Predvajalnika ne smete vreči v umivalnik ali druge posode napolnjene z vodo.
– Predvajalnika ne smete uporabljati v vlažnih prostorih ali na dežju in v snegu.
– Predvajalnika ne smete zmočiti.
Če se predvajalnika dotikate z mokrimi rokami, lahko predvajalnik zmočite in
povzročite motnje v delovanju.
• Ko prekinete povezavo s slušalkami, držite vtič slušalk in ga izvlecite iz predvajalnika. Če vlečete za kabel
slušalk, ga lahko poškodujete.
Segrevanje
Predvajalnik se lahko segreje med polnjenjem ali ob dolgotrajni uporabi.
Slušalke
Cestna varnost
Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z avtomobilom, kolesarjenjem ali upravljanjem kateregakoli
motornega vozila. To predstavlja nevarnost in je v mnogih državah kaznivo. Potencialno nevarnost
predstavlja tudi glasno predvajanje med hojo, predvsem na prehodih za pešce. V potencialno tveganih
situacijah bodite zelo previdni ali prekinite z uporabo predvajalnika.
Preprečevanje poškodb ušes
Pri veliki glasnosti slušalk ne smete uporabljati. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo neprekinjeno, glasno in
dolgotrajno poslušanje. Če slišite zvonjenje v ušesih, zmanjšajte glasnost ali prekinite uporabo.
Obzirnost do drugih
Predvajalnik poslušajte z zmerno glasnostjo. Tako boste lahko slišali zunanje zvoke in boste obzirni do ljudi
okrog vas.
Opozorilo
Če se med uporabo predvajalnika začne bliskati, nemudoma snemite slušalke.
Če ste alergični na priložene slušalke, jih nemudoma prenehajte uporabljati in se o tem posvetujte z vašim
zdravnikom.
Se nadaljuje k
89
Uporaba
• Pri uporabi pasu (ni priložen) pazite, da se ne zataknete ob predmete poleg vas.
• Predvajalnika ne smete uporabljati na letalu.
LCD zaslon
• Površine LCD zaslona se ne smete dotikati s silo. To lahko povzroči motnje barv ali svetlosti ali motnje v
delovanju LCD zaslona.
• Če predvajalnik uporabljate na mrazu, se lahko zgodi, da so slike prikazane z črnimi robovi. To niso
motnje v delovanju predvajalnika.
Čiščenje
• Predvajalnik očistite z mehko krpo kot je npr. krpa za čiščenje očal.
• Če ohišje predvajalnika postane zelo umazano, ga očistite z mehko krpo in z vodo ali blagim čistilni
sredstvom.
• Ne uporabljajte abrazivnih pripomočkov, čistil ali razredčil, kot sta alkohol ali bencin, ker lahko
poškodujejo površino ohišja.
• Pazite, da skozi odprtino v bližini priključka ne pride voda.
• Občasno očistite vtič za slušalke.
Če imate vprašanja ali težave s predvajalnikom, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony opreme.
Programska oprema
• Zakon o avtorskih pravicah ne dovoljuje celotne ali delne reprodukcije programske opreme ali priloženih
navodil za uporabo in najema programske opreme brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic.
• Podjetje SONY v nobenem primeru ni odgovorno za morebitno finančno škodo, izgubo dobička,
vključno z zahtevami tretjih oseb, ki je nastala zaradi uporabi priložene programske opreme.
• Če se pri uporabijo težave, zaradi napak pri izdelavi, bo podjetje SONY program zamenjalo z drugim
programom. Drugih odgovornosti SONY nima.
• Priložena programska oprema se lahko uporablja samo z napravami za katere je bila proizvedena.
• V želji po stalnem izboljševanju kakovosti se lahko zgodi, da bomo brez predhodnega opozorila spremenili lastnosti programske opreme.
• Delovanje predvajalnika z programom, ki ni priložen, ni vključeno v garancijo.
• Prikaz jezika programa SonicStage je odvisen od operacijskega sistema, ki ga uporabljate na vašem
računalniku. Za boljše rezultate morate zagotoviti, da je nameščeni operacijski sistem kompatibilen z
jezikom, ki ga želite prikazati.
– Ne moremo zagotoviti pravilen prikaz vseh jezikov v programu SonicStage.
– Znakov, ki ste jih ustvarili sami in nekaterih posebnih znakov morda ne bo mogoče prikazati.
• Navodila za uporabo predvidevajo, da ste seznanjeni z osnovami operacijskega sistema Windows.
Več informacij o uporabi računalnika in operacijskega sistema najdete v navodilih za uporabo
računalnika in operacijskega sistema.
90
Vzorčni avdio podatki
Za takojšnjo uporabo predvajalniku so nameščeni vzorčni avdio podatki. Te podatke lahko izbrišete s
pomočjo programa SonicStage.
• Posneta glasba je zgolj namenjena osebni uporabi. Za kakršnokoli drugo vrsto uporabe potrebujete
dovoljenje imetnika avtorskih pravic.
• Podjetje Sony ne odgovarja za pomanjkljivo snemanje/prenos podatkov ali poškodbe podatkov, ki so
nastale zaradi težav s predvajalnikom ali računalnikom.
• Pravilen prikaz besedila je odvisen od vrste besedila in znakov. To tega lahko pride zaradi:
– kapacitete priključenega predvajalnika;
– ker delovanje predvajalnika ni normalno;
– ker so ID3 TAG informacije za skladbe napisane v jeziku ali z znaki, ki jih ne podpira predvajalnik.
Podpora na spletnih strani
Če imate kakršnakoli vprašanja o izdelku ali če imate težave z izdelkom, lahko za pomoč obiščete naslednje
spletne strani:
Stranke iz ZDA: http://www.sony.com/walkmansupport
Stranke iz Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Stranke iz Evrope: http://www.support-nwwalkman.com
Stranke iz Latinske Amerike: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Stranke iz drugih držav ali področij: http://www.css.ap.sony.com
Stranke, ki so kupile prekomorske modele: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
91
Avtorske pravice
• SonicStage in logotip SonicStage sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus in njihovi logotipi so blagovne znamke korporacije Sony.
• »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrerani blagovni znamki korporacije Sony.
• Microsoft, Windows, Windows NT in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke korporacije Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
• Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki inkorporacije Adobe Systems v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
• MPEG Layer-3 avdio kodirna tehnologija in patenti sta licenci Fraunhofer IIS in Thomson.
• IBM in PC/AT sta blagovni znamki International Business Machines Corporation.
• Macintosh je blagovna znamka Apple Computer, Inc.
• Pentium je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka korporacije Intel.
• CD in z glasbo povezani podatki: Gracenote, Inc., avtorske pravice © 2000-2004
Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, avtorske pravice 2000-2004 Gracenote. Ta izdelek
lahko uporablja enega ali več U.S. patentov: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 in druge. Storitve so izvedene in/ali naprava je izdelana po licenci:
Open Globe,Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote in CDDB sta registrirani blagovni znamki
Gracenote.
Logotipa Gracenote in »Powered by Gracenote« sta blagovni znamki Gracenote.
• Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke njihovih imetnikov. V tem priročniku nista specificirani oznaki TM in ®.
Izdelek je zaščiten z lastninskimi pravicami korporacije Microsoft. Uporaba ali prodaja tehnologije izven
izdelka ni dovoljena brez licence korporacije Microsoft ali iz strani korporacije Microsoft pooblaščenega
podjetja.
Program ©2007 podjetje Sony
Dokumentacija ©2007 podjetje Sony
92
Tehnični podatki
Avdiokompresijska tehnologija (prenos podatkov in frekvenca vzorčenja*1)
– MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
32 do 320 kbps spremenljiv prenos podatkov 32, 44.1, 48 kHz
– Windows Media Audio (WMA*2)
32 do 192 kbps spremenljiv prenos podatkov 44.1 kHz
– Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
48 do 352 kbps (66*3, 105*3, 132 kbps pri ATRAC3), 44.1 kHz
– Advanced Audio Coding (AAC)*2
16 do 320 kbps spremenljiv prenos podatkov*4, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
– Linearni PCM (PCM)
1,411 kbps, 44.1 kHz
*1 Frekvenca vzorčenja se ne nanaša na vsa kodiranja.
*2 Zaščitenih WMA/AAC datotek ni mogoče predvajati.
*3 Skladb ne morete posneti na CD disk v ATRAC3 66/105 kbps formatu z uporabo programa SonicStage.
*4 Nestandardne hitrosti prenosa so vključene odvisno od frekvence vzorčenja.
Največje število skladb in najdaljši čas (približno)
Pri prenašanju štiriminutnih skladb, ki so v formatu ATRAC ali MP3. Drugi formati se lahko razlikujejo od
formata ATRAC ali MP3 ali linearnega PCM formata.
NW-E013/E013F
NW-E015/E015F
Hitrost prenosa podat. Skladbe
Čas
Skladbe
Čas
48 kbps
685
45 ur 40 min.
1,350
90 ur 00 min.
64 kbps
510
34 ur 00 min.
1,000
66 ur 40 min.
66 kbps
500
33 ur 20 min.
995
66 ur 20 min.
96 kbps
340
22 ur 40 min.
680
45 ur 20 min.
128 kbps
255
17 ur 00 min.
515
34 ur 20 min.
132 kbps
250
16 ur 40 min.
495
33 ur 00 min.
160 kbps
205
13 ur 40 min.
410
27 ur 20 min.
192 kbps
170
11 ur 20 min.
340
22 ur 40 min.
256 kbps
125
8 ur 20 min.
255
17 ur 00 min.
320 kbps
100
6 ur 40 min.
205
13 ur 40 min.
352 kbps
94
6 ur 10 min.
185
12 ur 20 min.
1,411 kbps
(linearni PCM)
23
1 ur 30 min.
47
3 ur 00 min.
Se nadaljuje k
93
NW-E016/E016F
Hitrost prenosa podat. Skladbe
Čas
48 kbps
180 ur 00 min.
2,700
64 kbps
2,000
133 ur 20 min.
66 kbps
2,000
133 ur 20 min.
96 kbps
1.350
90 ur 00 min.
128 kbps
1,000
66 ur 40 min.
132 kbps
1,000
66 ur 40 min.
160 kbps
820
54 ur 40 min.
192 kbps
685
45 ur40 min.
256 kbps
515
34 ur 20 min.
320 kbps
410
27 ur20 min.
352 kbps
375
25 ur 00 min.
1,411 kbps
(linearni PCM)
94
6 ur 10 min.
Kapaciteta (kapaciteta, ki je na voljo uporabniku)*1
NW-E013/E013F: 1 GB (okrog 968 MB = 1,015,726,080 bitov)
NW-E015/E015F: 2 GB (okrog 1.89 GB = 2,035,974,144 bitov)
NW-E016/E016F: 4 GB (3.79GB = 4,075,716,608 bitov)
*1 Razpoložljiva kapaciteta shranjevanja se lahko razlikuje. Del pomnilnika se uporablja za funkcije
upravljanje podatkov.
Slušalke
• Izhod: 5 mW + 5 mW (16 omov)
• Frekvenčni odziv: 20 do 20.000 Hz (meritev posameznegasignala pri predvajanju podatkovne datoteke)
FM sprejemnik
• 30 prednastavljenih postaj
• FM frekvenčno območje (samo NW-E013F/E015F/E016F) 87,5 do 108,0 MHz
IF (FM)
375 kHz
Antena
Kabel za slušalke
Vmesnik
Slušalke: stereo mini
High Speed USB (ustrezen USB 2.0)
Delovna temperatura
50C do 350C
Viri polnjenja
• vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
• polnjenje prek USB povezave (iz računalnika prek priloženega USB kabla)
94
Čas polnjenja
USB polnjenje okrog 60 minut
Čas delovanja baterije (neprekinjeno predvajanje)*1
*1 Velja, če je nastavitev »Power Save Mode« nastavljena na »Save ON-Super« in če so nastavitve izravnalnika, VPT, čistega sterea in nivoja glasnosti nastavljene na »OFF«. Čas delovanja baterije je predvsem
odvisen od temperature in načina uporabe.
NW-E013/E015/E016
NW-E013F/E015F/E016F
Format ATRAC predvajanje pri 132 kbps
Okrog 30
Okrog 30 ur
Format ATRAC predvajanje pri 128 kbps
Okrog 27
Okrog 27 ur
Format ATRAC predvajanje pri 48 kbps
Okrog 28
Okrog 28 ur
Format MP3 predvajanje pri 128 kbps
Okrog 28
Okrog 28 ur
Format WMA predvajanje pri 128 kbps
Okrog 24
Okrog 24 ur
Format AAC predvajanje pri 128 kbps
Okrog 28
Okrog 28 ur
Linearni-PCM predvajanje pri 1,411 kbps
Okrog 25
Okrog 25 ur
FM sprejem
–
Okrog 10 ur
Prikazovalnik
3 linijski barvni LCD prikazovalnik
Mere (brez prikazovalnih delov)
82.9 x 22.4 x 13.6 mm
Mere
83.1 x 22.8 x 14.2 mm
Masa
Okrog 29 g
Se nadaljuje k
95
Minimalne sistemske zahteve (za predvajalnik)
• Računalnik: IBM PC/AT ali kompatibilen računalnik s spodaj navedenimi operacijskimi sistemi Windows:
– Windows 2000 Professional (Service Pack 3 ali novejši)
– Windows XP Home Edition
– Windows XP Professional
– Windows XP Media Center Edition
– Windows XP Media Center Edition 2004
– Windows XP Media Center Edition 2005
Drugih operacijskih sistemov naprava ne podpira.
• CPU: Pentium III 450 MHz ali novejši
• RAM: 128 MB ali več
• Pogon trdega diska: 200 MB ali več razpoložljivega prostora (priporočamo 1.5 GB ali več). Morda bo
potrebnega več prostora to je predvsem odvisno od verzije operacijskega sistema. Dodaten prostor je
potreben za shranjevanje glasbenih podatkov.
• Prikazovalnik:
– Resolucija zaslona: 800 × 600 slikovnih točk (ali več) (priporočamo 1024 × 768 ali več)
– Barve: High Color (16 bit) (ali več) (program SonicStage morda ne bo deloval pravilno pri barvnih
nastavitvah 256 barv ali pri nastavitvah pod to vrednostjo.)
• CD-ROM pogon (podpora kapacitete predvajanja za Digital Music CD z uporabo WDM). Za ustvarjanje
originalnih CD diskov ali za ustvarjanje varnostnih kopij avdio CD diskov je potreben CD-R/RW pogon.
• Prikaz zvoka
• USB priključek
• Potrebno je namestiti program Internet Explorer ali novejšo verzijo
• Za uporabo bazo podatkov (CDDB) in Electronic Music Distribution (EMD)
Ne moremo jamčiti delovanje za vse računalnike, čeprav so omenjeni v sistemskih zahtevah.
Sledeča okolja ne podpirajo te programske oprema:
– osebni računalniki ali operacijski sistemi lastne izdelave;
– okolje, ki je nadgraditev originalnega operacijskega sistema
– Multi-boot okolje
– Multi-monitor okolje
– Macintosh
Oblika in tehnični podatki se lahko brez predhodnega opozorila spremenijo.
96
Abecedno kazalo
Simboli
Album................................................................. 37
Izvajalec .............................................................. 37
Izvajalec/album ................................................. 37
100 priljubljenih ................................................ 11
Mapa .................................................................. 27
Zvrst ................................................................... 37
Seznam predvajanja .......................................... 11
Pred kratkim prenesene skladbe ..................... 11
Leto izdaje ......................................................... 37
1 Ponovitev 1 skladbe ........................................ 27
Ponovitev vseh skladb ....................................... 27
Ponovitev mape ............................................ 27
SHUF Ponov. vseh skladb – naklj. vrst. red ... 27
SHUF Ponovitev mape – naklj. vrst. red ... 27
A
AAC ..................................................................68, 93
Adobe Reader ........................................................... 3
Album ......................................................................23
ATRAC..............................................................68, 93
AVLS .......................................................................44
B
G
Glasnost ........................................................8, 35, 41
H
Hitro iskanje naprej .................................................. 9
Hitro iskanje nazaj.................................................... 9
HOME meni ............................................................. 6
HOLD stikalo ......................................................... 10
HOME tipka ............................................................. 8
I
Informacije ..............................................................55
Informacije o času ..................................................39
Informacije o skladbah........................................... 71
Iskanje.................................................................. 6, 21
po albumu ...........................................................23
po izvajalcu .........................................................22
po zvrsti .............................................................. 24
po letu izdaje ......................................................25
po naslovu skladbe ............................................. 21
Iskanje po naslovnici ..........................................6, 26
Izravnalnik ........................................................29, 31
Izvajalec...................................................................22
Baterija ....................................................... 66, 67, 95
K
Č
Kakovost zvoka ...........................................28, 29, 31
Kapaciteta pomnilnika........................................... 94
Kontrast ...................................................................53
Čas-datum .................................................. 46, 49, 50
Čisti bas ...................................................................28
Čisti stereo .............................................................. 34
D
L
Leto izdaje.........................................................25, 37
Linearni PCM ...................................................68, 93
Delovanje baterije .........................................9, 67, 76
M
E
Explorer ...................................................................72
Mono/stereo............................................................65
MP3 68, 93
F
FM ....................................................................6, 59
FM samodejna nastavitev ......................................60
Format .....................................................................68
Formatiranje ........................................................... 57
Se nadaljuje k
97
N
R
Način nadzora datotek .................................8, 27, 37
Način prikaza ..........................................................38
Naključno predvajanje ..................................... 17, 27
Naključno predvajanje skladb podobnih zvrsti.... 18
Naključno predvajanje skladb izdanih
v istem letu…. ...................................................... 19
Naključno predvajanje 100 priljubljenih skladb .. 17
Nastavitev časa naključnega predvajanja .............20
Nastavitev glasnosti ................................................ 41
Nastavitev sprejema................................................ 64
Nastavitev trenutnega časa ....................................46
Nastavitve .................................................................. 6
Nastavitve USB povezave ...................................... 51
Računalnik ..........................................................3, 96
Radio .......................................................................59
RESET (predvajalnik) ........................................... 74
Ročna nastavitev glasnosti ..................................... 41
Ročna nastavitev postaj ......................................... 61
O
Oblika prikaza časa ................................................50
Oblika prikaza datuma ...........................................49
Obseg predvajanja .................................................. 27
Odpravljanje težav .................................................. 74
Odstranjevanje programske opreme .....................85
Omejevanje glasnosti..............................................44
Opozorilni zvok ......................................................45
P
PLAY MODE ......................................................... 27
Podatki..................................................................... 84
Polnjenje baterije ....................................................66
Pomoč........................................................................ 3
Ponovitev ................................................................. 27
Ponastavitev tovarniških nastavitev ......................56
Posodobitev programske opreme ..........................73
Prednastavljena glasnost ..................................42, 43
Prednastavljene postaje.......................................... 61
Prednastavljeni zvok...............................................28
Predvajanje .......................................................... 9, 11
Prenos podatkov ...............................................68, 93
Prenos skladb ............................................................ 3
Preostali čas delovanja baterije .............................66
Prikazovalnik .......................................................... 11
Prilagodite nivoja glasnosti ....................................35
Priljubljenih 100 ..................................................... 15
Programska oprema ...............................................73
98
S
Seznami predvajanja .............................................. 13
Serijska številka...................................................7, 55
Slika naslovnice ..........................................11, 26, 40
Slušalke................................................................7, 89
SonicStage .....................................................3, 77, 85
Sporočila ................................................................. 81
Sprejemnik ..............................................................59
Svetlost .................................................................... 54
Stanje pripravljenosti .........................................9, 27
U
Ura ........................................................................39
V
Varčevanje z energijo..............................................52
Vklop/izklop prikaza slike naslovnice ..................40
VOL+/- tipka ............................................................. 8
VPT 33
Vrstni red skladb .....................................................36
Vse skladbe..........................................................6, 12
W
Windows Explorer ..................................................72
WMA .................................................................68, 93
Z
Zvok ........................................................................28
Zvrst .................................................................. 18, 24
Download PDF

advertising