Sony | STR-DN1010 | Sony STR-DN1010 Home cinema 7.1 HD AV receiver Navodila za uporabo

4-174-068-11(1)
Večkanalni AV ojačevalnik
s sprejemnikom
Navodila za upravljanje
STR-DN1010
©2010 Sony Corporation
SL
OPOZORILO
Da zmanjšate tveganje požara ali
električnega udara, ne izpostavljajte te
naprave dežju ali vlagi.
Za preprečitev požara ne prekrivajte zračnikov te naprave s
časopisi, prti, zavesami itd. Na napravo ne postavljajte gorečih
sveč.
Za preprečitev požara ali električnega udara na napravo ne
postavljajte posod s tekočino, kot so npr. vaze.
Ne montirajte naprave v zaprt prostor, kot je npr. omara ali
vgrajena omara.
Postavite sistem na mesto, kjer boste lahko v primeru težav
nemudoma iztaknili napajalni kabel iz omrežne vtičnice.
Ne izpostavljajte baterij (vključno z vstavljeno baterijo)
prekomerni vročini, na primer soncu, ognju, ipd.
Dokler je enota priključena v omrežje, ni izključena iz
omrežja, tudi če je izklopljena.
Prekomeren pritisk iz slušalk lahko povzroči okvaro sluha.
Ta simbol uporabnika opozarja na to,
da je lahko površina vroča, če se jo
ob običajni uporabi dotaknete.
2SL
Odpadna električna in
elektronska oprema (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem
ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje,
ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
se nadaljuje
3SL
Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol,
pomeni, naj z njo ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. S tem ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in
naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega
izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Opomba kupcem v državah z EU
direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi
s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v
dokumentih za servis in v garantnem listu.
Nekaj o priročniku
• Navodila v tem priročniku so za model STR-DN1010.
Preverite številko vašega modela, ki jo najdete v spodnjem
desnem kotu na sprednji plošči. V tem priročniku so za
ilustracijo uporabljeni modeli s področno kodo U2, če ni
navedeno drugače. Vsaka razlika v upravljanju je jasno
označena v besedilu, npr. »Samo modeli s področno kodo
ECE«.
• Navodila v tem prioročniku opisujejo kontrole na
priloženem daljinskem upravljalniku. Uporabite lahko tudi
kontrole na ojačevalniku, če imajo ista ali podobna imena
kot tiste na daljinskem upravljalniku.
O področnih kodah
Področna koda ojačevalnika, ki ste ga kupili, je prikazana
na spodnjem desnem delu zadnje plošče (glejte sliko
spodaj).
4-XXX-XXX-XX (X)AA
Področna koda
Vse razlike pri upravljanju, so, glede na področno kodo,
jasno označene v besedilu, npr. »Samo modeli s področno
kodo AA«.
4SL
Nekaj o zaščiti avtorskih pravic
V tem ojačevalniku so sistemi Dolby*Digital and Pro Logic
Surround in DTS** Digital Surround System.
* Izdelano po licenci Dolby Laboratories.
‚‘Dolby‘‘, ‚‘Pro Logic‘‘, »Surround EX« in simbol
dvojnega D so blagovne znamke Dolby Laboratories.
** Izdelano po licenci pod U.S.Patent# : 5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872,
7.333.929, 7.392.195, 7.272.567 & drugih ameriških in
svetovnih patentov. DTS je registrirana blagovna znamka
in logotip DTS, simbol, DTS-HD in DTS-HD Master
Audio so blagovne znamke družbe DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Sprejemnik vključuje tehnologijo HDMITM (High-Definition
Multimedia Interface). HDMI, logotip HDMI in HighDefinition Interface so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke HDMI Licensing LLC.
Vrsto fonta (Shin Go R), ki je nameščen v ta sprejemnik, nudi
družba MORISAWA & COMPANY LTD. Imena so blagovne
znamke družbe MORISAWA & COMPANY LTD. Avtorske
pravice fonta so v lasti družbe MORISAWA & COMPANY
LTD.
iPod je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v
ZDA in drugih državah.
Vsi drugi omenjeni proizvodi so lahko blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke povezanih podjetij. V tem
priročniku oznaki ™ in ® nista navedeni.
Besedna znamka Bluetooth in njen logotip sta last podjetja
Bluetooth SIG, Inc. in podjetje Sony jih uporablja z licenco.
Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke
pripadajo zadevnim podjetjem.
»M-crew Server« je blagovna znamka podjetja Sony.
»x.v.Colour« in logotip za »x.v.Colour« sta blagovni znamki
korporacije Sony.
»BRAVIA« je blagovna znamka korporacije Sony.
DNLA in DLNA CERTIFIED sta blagovni znamki in/ali
storitveni znamki združenja Digital Living Network Alliance.
5SL
Vsebina
Začetek
Nekaj o priročniku........................................ 4
Priložena oprema.......................................... 8
Funkcije radijskega
sprejemnika
Poslušanje FM/AM radia............................ 53
Opis in mesto delov...................................... 9
Prednastavitev radijskih postaj................... 55
Priključitev
Uporaba »Radio Data System« (RDS)
(samo modeli s področno kodo
CEK, ECE, AU1, TW2).............................. 56
1: Montaža zvočnikov................................. 19
2: Priključitev zvočnikov............................ 21
3: Priključitev televizorja............................ 23
4a: Priključitev avdio komponent............... 24
4b: priključitev video komponent............... 26
5: Priključitev anten.................................... 35
6: Vstavitev brezžičnega oddajnika/
oddajno sprejemne enote............................. 35
7: Priključitev omrežnega kabla.................. 36
Priprava ojačevalnika
Inicializacija ojačevalnika.......................... 37
Izbira zvočniškega sistema......................... 37
Samodejno kalibriranje primernih
nastavitev (Auto Calibration)...................... 38
Prikaz menija na zaslonu televizorja........... 44
Osnovne funkcije
Predvajanje.................................................. 46
Uživanje v zvoku/sliki iz komponent,
priključenih v DIGITAL MEDIA PORT..... 48
Uporaba časovnika izklopa......................... 52
Snemanje z uporabo sprejemnika .............. 52
6SL
Užitek poslušanja
prostorskega zvoka
Izbira zvočnega polja.................................. 57
Uživanje v prostorskih učinkih pri nizki
jakosti (NIGHT MODE)............................. 61
Ponastavitev zvočnih polj na začetne
nastavitve.................................................... 61
Funkcije »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync?............................ 62
Priprava funkcije »BRAVIA« Sync............ 62
Predvajanje komponent z enim
pritiskom na tipko (One-Touch Play) ........ 64
Poslušanje TV zvoka prek HDMI kabla
(Audio Return Channel).............................. 66
Uporaba funkcije S-AIR
Nekaj o izdelkih S-AIR............................... 67
Dodatne informacije
Slovarček................................................... 109
Nastavitev izdelka S-AIR........................... 68
Varnostni ukrepi........................................ 112
Poslušanje zvoka iz sistema v drugi sobi.... 72
Odpravljenje težav.................................... 114
Spreminjanje kanala za boljši prenos
zvoka........................................................... 73
Tehnični podatki........................................ 121
Stabilizacija S-AIR sprejema...................... 74
Kazalo....................................................... 124
Uporaba sprejemnika S-AIR, medtem ko je
glavna enota S-AIR v stanju
pripravljenosti............................................. 75
Naprednejše funkcije
Preklaplanje avdio vhodnega načina
(INPUT MODE)......................................... 76
Uživanje v zvoku/sliki iz drugih vhodov.... 77
Uporaba dvojne povezave iz ojačevalnika.. 80
Uporaba nastavitvenega menija ................. 81
Samodejna kalibracija................................. 82
Nastavitve zvočnikov.................................. 83
Prostorske nastavitve.................................. 87
Nastavitve izenačevalnika........................... 88
Avdio nastavitve.......................................... 88
Video nastavitve.......................................... 89
HDMI nastavitve......................................... 90
Sistemske nastavitve................................... 92
Upravljanje brez priključitve televizorja.... 93
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Programiranje daljinskega upravljalnika.. 104
Brisanje celotne vsebine pomnilnika na
daljinskem upravljalniku........................... 108
7SL
Priložena oprema
•Navodila za uporabo
•Vodič za hitro nastavitev
•Seznam menija GUI
•FM žična antena (1)
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
Vstavite dve R6 bateriji (velikost AA) v daljinski
upravljalnik RM-AAP051 (modeli s področno
kodo U2, CA2) in RM-AAP052 (modeli
s področno kodo CEK, ECE, AU1, TW2).
Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno
polarnost.
•AM zančna antena (1)
•Daljinski upravljalnik (1)
−−RM-AAP051 (samo modeli s področno kodo U2,
CA2)
−−RM-AAP050 (samo modeli s področno kodo
ECE, CEK, AU1, TW2)
Opombe:
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na zelo vročem ali
vlažnem mestu.
• Ne uporabljajte hkrati starih in novih baterij.
•Bateriji R6 (velikost AA)
•Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2) (1)
• Skupaj ne uporabljajte alkalnih baterij in drugih tipov
baterij.
• Daljinskega senzorja ne izpostavljati neposredni sončni
svetlobi ali svetlobi kakšnega svetlobnega telesa, ker lahko
pride do motenj v delovanju.
• Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne nameravate
uporabljati, odstranite baterije in se s tem izognite
morebitni škodi zaradi iztekanja baterij in rjavenja.
• Pri zamenjavi baterij se lahko izbrišejo programirane
kode daljinskega upravljalnika. V tem primeru ponovno
programirajte kode (str. 104).
• Ko daljinski upravljalnik ne deluje več, zamenjajte bateriji
z novima.
8SL
Opis in položaj delov
Sprednja stran
22
11
16
qh
33
15
qg
44
14
qf
Ime in funkcija
1
(vklop/stanje pripravljenosti)
Vklop in izklop sprejemnika (stran 37, 55, 61).
2
Senzor za daljinsko upravljanje
Sprejema signale iz daljinskega upravljalnika.
3
Bel indikator
Sveti, ko je sprejemnik vklopljen
Se izklopi, ko je sprejemnik izklopljen.
4 Indikator MULTI CHANNEL DECODING
Zasveti, če so več-kanalni avdio signali dekodirani
(stran 124).
5
13
qd
66
11
12 qa
qs
77
010
88
99
Ime in funkcija
7
MUTING
Zvok se začasno izklopi.
Za vklop zvoka ponovno pritisnite na tipko MUTING
(stran 47, 114).
8 MASTER VOLUME
Nastavite lahko nivo vseh zvočnikov hkrati (stran 46,
114).
9 Priključki VIDEO 2 IN
Priključite lahko prenosno avdio/video komponento, na
primer videokamero ali video igro (stran 33).
Prikazovalnik
10 Priključek AUTO CAL MIC
Priključite lahko priloženi optimizacijski mikrofon za
funkcijo samodejnega kalibriranja (stran 39).
INPUT SELECTOR +/-
11 DISPLAY
Izberete lahko invormacije, ki se prikažejo na
prikazovalniku (stran 47, 120).
Prikaže trenutno stanje izbrane komponente ali seznam
postavk, ki jih lahko izberete (stran 11).
6
55
Izberete lahko vhodni vir za predvajanje (stran 46, 52,
76).
se nadaljuje
9SL
Ime in funkcija
12 DIMMER
Nastavite lahko sovetlitev prikazovalnika (stran 103).
13 INPUT MODE
Izberete lahko vhodni način, ko so iste komponente
priključene v digitalne in analogne priključke (stran
76).
14 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
Izberete lahko zvočno polje (stran 57, 58).
15 SPEAKERS
Izberete lahko sistem sprednjih zvočnikov (stran 37).
16 Priključek PHONES
Priključite slušalke (stran 114).
10SL
O indikatorjih na prikazovalniku
11
22
LH SW
RH
L
C
R
SL
S
SR
SB L SB
33
55
A RC
PL llx z A N A LOG HDM ICO A X OPT
EQ RDS CAT MEM
LF E
D.RANGE SIRIUS ST
17
qj
15
16 qg
qh
14
qf
13
qd
5
SW
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Opomba
Dolby Pro Logic
12
qs
11
qa
10
q;
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Input indicators
6
7
Zasveti, če je način INPUT MODE nastavljen na
»AUTO« in je signal iz izvora digitalni signal, ki
vstopa prek priključka COAXIAL (str. 76).
OPT
Zasveti, če je način INPUT MODE nastavljen na
»AUTO« in je signal iz izvora digitalni signal, ki
vstopa prek priključka OPTICAL (str. 76).
NEO:6
DTS-HD indicators
DTS-HD MSTR DTS-HD Master Audio
DTS-HD HI RES DTS-HD High Resolution
Zasveti:
––če je način INPUT MODE nastavljen na
»ANALOG«,
––če je zvočno polje nastavljeno na »Analog Direct«,
––če enota ne zazna nobenega digitalnega signala.
COAX
Dolby TrueHD
Ko sprejemnik dekodira signale formata DTS-HD,
zasveti eden od indikatorjev.
ANALOG
Zasveti, če ojačevalnik prepozna komponento,
priključeno prek HDMI priključka.
Dolby Digital Plus
Zasveti, ko je vklopljen dekodirnik DTS Neo:6
Cinema/Music (str. 58).
Zasveti za prikaz trenutnega vhoda.
HDMI
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Če predvajate disk formata Dolby Digital, se
prepričajte, da ste opravili digitalne povezave in da je
INPUT MODE nastavljen na »AUTO« (str. 76).
Dolby Pro Logic II
Indikatorji pri določenih postavitvah zvočnikov ne
zasvetijo.
ARC
S –AIR
BI–AMP SP A B
Dolby Digital Surround indicators
D
D EX D+
TrueHD
Opomba
Dolby Pro Logic indicators
Zasveti ustrezni indikator, ko sprejemnik izvaja Dolby
Pro Logic procesiranje. Ta tehnologija matričnega
prostorskega dekodiranja lahko poudari vhodne
signale.
4
99
Ko sprejemnik dekodira signale formata Dolby Digital,
zasveti eden od indikatorjev.
Zasveti, kadar avdio signal izhaja iz priključka
SUBWOOFER.
3
D + EX TrueHD NEO 6
DTS – HD MST R HI RES LBR
DTS –ES 96 24 LPCM SLEEP
88
Indikator in opis
Indikator in opis
2
66 77
SB R
18
qk
1
44
Audio
DTS-HD LBR
8
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
S-AIR
Zaveti, če vstavite oddajnik S-AIR (ni priložen).
9
SP A/SP B/SP A B
Zasveti glede na uporabljeni sistem sprednjih
zvočnikov (str. 37). Vendar pa ti indikatorji ne svetijo,
če je zvočniški izhod izklopljen ali če so priključene
slušalke.
10 BI-AMP
Zasveti, če je za prostorska zadnja zvočnika izbrana
nastavitev »BI-AMP« (str. 80).
Zasveti, če izberete TV vhod in enota zazna signale
ARC (Auto Return Channel) (stran 92).
se nadaljuje
11SL
Indikator in opis
Indikator in opis
11 SLEEP
Sveti, če je vklopljen časovnik izklopa.
18 Indikatorji kanalov predvajanja
Črke (L,C, R itd.) označujejo predvajane kanale.
Okvirčki okrog črk so različni, da prikažejo, kako
ojačevalnik meša zvok iz vira (temelji na nastavitvah
zvočnika).
12 LPCM
Sveti, če enota zazna signale Linear PCM.
13 DTS(-ES) indicators
Eden od indikatorjev zasveti, ko sprejemnik dekodira
ustrezne signale formata DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
Opomba
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
Pri predvajanju diska DTS formata se prepričajte, da
ste izvedli digitalne priključitve in da je INPUT MODE
(vhodni način) nastavljen na »AUTO« (str. 76).
14 Tuning indicators
Zaveti, če uporabljate sprejemnik za uglaševanje
radijskih postaj.
RDS (samo modeli s področno kodo
CEK, ECE, AU1, TW2)
Uglasili ste postajo, ki nudi RDS storitve.
MEM
Vklopljena je funkcija pomnilnika, na primer, ‚Preset
Memory‘ (str. 55), itd.
ST
Stereo oddaja
15
EQ
Sveti, če je vklopljen izenačevalnik.
16 D.RANGE
Zasveti, kadar se aktivira kompresija dinamičnega
dosega (str. 86).
17
Zasveti, kadar ima predvajani disk LFE (Low
Frequency Effect / nizkofrekvenčni učinek) kanal ter se
signal LFE kanala dejansko predvaja.
12SL
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
Sprednji levi visoki
Sprednji desni visoki
Sprednji levi
Sprednji desni
Srednji (mono)
Prostorski levi
Prostorski desni
Prostorski (mono ali prostorske komponente,
ki izhajajo iz Pro Logic procesiranja)
SBL Prostorski zadnji levi
SBR Prostorski zadnji desni
SB Prostorski zadnji (prostorska zadnja
komponenta, ki jo ustvari 6.1 kanalno
dekodiranje)
Primer:
Postavitev zvočnikov: 3/0.1
Snemalni format: 3/2.1
Zvočno polje: A.F.D. AUTO
Hrbtna stran
1
8
2 3
6
7
6
4
5
4 DIGITAL INPUT/OUTPUT
1 S-AIR
Reža za
EZW-T100
Za priključitev v
brezžični oddajnik (ni
priložen) (stran 35).
2 DMPORT
Priključek
DMPORT
Za priključitev v Sony
DIGITAL MEDIA
PORT adapter (stran
24).
Priključek
OPTICAL IN/OUT
Priključek
COAXIAL IN
Priključek HDMI
IN/OUT*
3 ANTENNA
Priključek FM
ANTENNA
Priključitev FM žične
antene (stran 35).
Priključki AM
ANTENNA
Priključitev AM zančne
antene (stran 35).
Za priključitev
na Blu-ray disc
predvajalnik, itd.
(str. 23, 30, 31, 32).
Za priključitev na
DVD predvajalnik,
satelitski sprejemnik,
Blu-ray Disc
predvajalnik, itd.
Slika se posreduje
do televizorja ali
projektorja, medtem
ko zvok potuje
iz televizorja ali/
in iz zvočnikov,
priključenih v
ojačevalnik (str.
23, 27).
5 SPEAKERS
Za priključitev zvočikov (str. 21).
se nadaljuje
13SL
6 AUDIO INPUT/OUTPUT
Bela (L)
Rdeča
(R)
Črna
Priključki
AVDIO IN /
OUT
Priključitev SACD
predvajalnika, itd.
(str. 23, 24).
Priključek
AUDIO
OUT
Priključitev
nizkotonca (str. 21).
7 VIDEO/AVDIO INPUT/OUTPUT
Bela (L)
Rdeča (R)
Rumena
Priključki
AVDIO IN/
OUT
Priključitev
videorekorderja,
Blu-ray disc
predvajalnika, itd. (
str. 30, 32, 33).
Priključek
VIDEO IN/
OUT*
8 COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
Priključki
Y/Pb/Cb ,
Pr/Cr IN/
OUT*
Priključitev Blu-ray Disc
predvajalnika, televizorja ali
satelitskega sprejemnika (str. 23, 30,
31, 32).
*Če priključek MONITOR OUT ali HDMI TV OUT povežete
s TV-jem, lahko gledate izbrane vhodne slike (str. 23).
14SL
Daljinski upravljalnik
Priloženi daljinski upravljalnik lahko uporabljate
za upravljanje ojačevalnika in Sonyjevih
avdio/video komponent, za katere je določeno
upravljanje z daljinskim upravljalnikom.
Daljinski upravljalnik lahko programirate tudi
za upravljanje A/V komponent, ki niso Sonyeve.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Programiranje
daljinskega upravljalnika« (stran 104).
• RM-AAP051 (samo modeli s
področno kodo U2, CA2)
• RM-AAP052 (samo modeli s
področno kodo CEK, ECE, AU1, TW2)
Ime in funkcija
25
wg
24
wf
23
wd
22
ws
11
22
33
1
(vklop/stanje pripravljenosti)
Pritisnite za vklop ojačevalnika ali vzpostavitev stanja
pripravljenosti.
Za izklop vseh komponent pritisnite na
hkrati (SYSTEM STANDBY).
in AV
Varčevanje z energijo v načinu stanja
pripravljenosti
Če je »Ctrl for HDMI« nastavljen na »OFF« (str. 62),
»S-AIR Stby« pa na »OFF« (str. 75).
44
2
21
wa
20
w;
55
66
19
ql
77
18
qk
17
qj
88
99
010
16
qh
15
qg
AV
(vklop/stanje pripravljenosti)
Vklop ali izklop avdio/video komponent, za upravljanje
katerih je daljinski upravljalnik programiran.
Za vklop ali izklop TV-ja pritisnite na TV 23 in nato
14
qf
11
qa
13
qd
12
qs
na AV
.
1 , boste izklopili
Če hkrati pritisnete tipko
sprejemnik in druge komponente (SYSTEM
STANDBY).
Opomba:
Funkcija stikala AV
se samodejno spremeni
vsakič, ko pritisnete posamezno tipko za izbor vhoda
4 .
3 AMP
Pritisnite in omogočite upravljanje ojačevalnika (str.
93).
4 Tipke za izbiro vhodov (VIDEO 1b))
Izberite komponento, ki jo želite uporabiti. Kadar
pritisnete katero od tipk za vhode, se ojačevalnik
vklopi. Tipkam je tovarniško dodeljeno upravljanje
Sonyjevih komponent. Daljinski upravljalnik lahko
programirate tako, da bo upravljal komponente,
ki niso znamke Sony. Sledite korakom v poglavju
»Programiranje daljinskega upravljalnika« na strani
104.
Oštevilčene tipkea) (številka 5b))
Pritisnite SHIFT 22 in potem ustrezno oštevilčeno
tipko. Izvedete lahko naslednje:
––Prednastavitev/uglasitev radijskih postaj;
––izbor številke posnetka. Pritisnite 0/10, če želite
izbrati posnetek številka 10.
––Izbor številk kanalov.
Pritisnite TV 23 in potem z oštevilčenimi tipkami
izberite TV kanal.
-/-- a)
Pritisnite na SHIFT 22 , nato pa na -/-- za izbiro načina
potrditve kanala, eno ali dvo-mestno število. Za izbiro
načina potrditve kanala na televizorju, pritisnite na TV
(23) in nato na -/--.
>10 a)
Pritisnite na SHIFT 22 , nato pa na >10, da izberete
številko, višjo od 10. Izberete lahko tudi številke kanala
za priključek DIGITAL CATV.
se nadaljuje
15SL
Ime in funkcija
Ime in funkcija
ENTER
a)
Pritisnite na SHIFT 22 nato pa na ENTER, da po
izbiri kanala, diska ali posnetka (z oštevilčenimi
tipkami) vnesete vrednost .
Za vnos vrednosti za Sony TV pritisnite na TV 23 in
nato na ENTER.
MEMORY
Pritisnite na SHIFT 22 , nato pa na MEMORY za
shranjevanje postaj med delovanjem sprejemnika.
a)
(Text) (samo RM-AAP052)
Pritisnite na TV 23 in nato na
, da se prikaže tekst.
6 Barvne tipke a)
Če so barvne tipke na razpolago, se na TV zaslonu
prikaže vodnik za upravljanje. Sledite navodilom in
izvedite izbrano operacijo.
7 GUI MODE
Prikaz menija GUI na zaslonu televizorja.
Za prikaz možnosti za Sony TV pritisnite na TV 23 in
nato na HOME.
9 MENU, HOMEa)
Prikaz menija za upravljanje avdio/video komponent.
Za prikaz menijev Sonyjevega televizorja pritisnite TV
(W) in potem tipko HOME.
a)
,
/
a)
,
Pritisnite na TV 23 , nato pa na TV CH +/- ali PROG
+/- in izberite nastavljene TV kanale.
PRESET +b)/- a)
Za izbiro:
––nastavljenih postaj,
––nastavljenih kanalov.
b)
/
(samo RM-AAP052)
V načinu Text: Pritisnite na TV 23 , nato s tipkama
izberite naslednjo ali predhodno stran.
/
,
a)b)
,
a)
Pritisnite na BD ali DVD 4 , nato pa na F1 ali F2 in
izberite komponento.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray disc
F2: VHS
SLEEP
8 Tipke za izbiro vhodov (VIDEO 1b))
V meniju lahko prikažete in izberete postavke.
/
a)
(samo RM-AAP051)
PROG +b)/- a) (samo RM-AAP052)
12 F1a), F2a)
5 SOUND FIELD +/Izbira zvočnega polja (stran 57).
10
11 TV CH +b)/-
a)
Za preskok, pomikanje nazaj/naprej, predvajanje,
začasno ustavitev, ustavitev.
a)
Ponovno predvajanje prejšnjega kadra ali hitro
pomikanje trenutnega kadra naprej.
CATEGORY +/- (samo RM-AAP051)
Pritisnite, da aktivirate funkcijo časovnika izklopa in
čas, po preteku katerega se bo ojačevalnik samodejno
izklopil (stran 52).
13 BD/DVD TOP MENUa)
Prikaže se meni ali vodnik na TV zaslonu. Operacijo
lahko izvedete z uporabo puščic /// 18 in
18 .
tipke
BD/DVD MENU a)
Na TV zaslonu se prikaže meni ali vodnik. Operacijo
lahko izvedete z uporabo puščic /// 18 in
18 .
tipke
TV INPUT a) (samo RM-AAP051)
a)
(izbira vhoda) (samo RM-AAP052)
Pritisnite na TV 23 , nato pa na TV INPUT ali
izberite vhodni signal (TV vhod ali video vhod).
a)
(Text hold) (samo RM-AAP052)
Izberete lahko kategorijo za satelitski sprejemnik (stran
52, 102).
V načinu ‚Text‘: Pritisnite na TV 23 , nato pa na
da držite trenutno stran.
CATEGORY MODEb) (samo RMAAP051)
WIDEa) (samo RM-AAP051)
(Wide) (samo RM-AAP052)
Izberete lahko način kategorije za satelitski sprejemnik
(stran 51, 102).
TUNING +/- a)
Pritisnite za izbiro postaje.
D.TUNING
Pritisnite za vklop načina neposrednega uglaševanja
(str. 43, 101).
16SL
in
Pritisnite na TV 23 in nato večkrat na WIDE ali
da izberete način široke slike.
,
,
14 MUTINGa) (samo RM-AAP051)
21 NIGHT MODE
Pritisnite za vklop funkcije ‚Night Mode‘ (stran 61).
(samo RM-AAP052)
a)
Izklop zvoka. Če ponovno pritisnete tipko, se zvok
ponovno vklopi. Če želite vklopiti funkcijo utišanja na
televizorju, pritisnite na TV 23 in nato na MUTING
ali
22 SHIFT
Tipka zasveti in vklopi tipke rožnate barve.
.
23 TV
Tipka zasveti in vklopi tipke, obarvane z rumeno.
Ime in funkcija
15 TV VOL +/-a) (samo RM-AAP051)
Ime in funkcija
+/-a) (samo RM-AAP052)
Pritisnite na TV 23 in nato na TV VOL +/- ali
+/- za nastavitev glasnosti televizorja.
24 THEATER (samo RM-AAP051)
THEATRE (samo RM-AAP052)
MASTER VOL +/- (samo RM-AAP051)
+/-a) (samo RM-AAP052)
a)
Če priključite Sony TV, ki je združljiv s fukcijo
THEATER ali THEATRE, se samodejno nastavijo
optimalne nastavitve slike za gledanje filmov (str. 65).
Nastavite nivo glasnosti vseh zvočnikov hkrati.
16 DISC SKIPa)
Preskok diska v primeru uporabe izmenjevalnika z
več diski.
25 RM SET UP
Nastavitev daljinskega upravljalnika.
17 RETURN/EXIT
a)
Vrnitev v prejšnji meni ali za izhod iz menija medtem,
ko je na televizijskem zaslonu prikazan meni ali vodič.
Za vrnitev na predhodni meni televizorja Sony,
pritisnite na TV 23 in nato na RETURN/EXIT
18
a)
.
, ///a)
potrdite izbiro.
(Guide) (samo RM-AAP052)
Pritisnite na TV 23 in nato na GUIDE ali
vodnika po programih.
Na naslednjih tipkah se nahaja otipljiva pika, ki poenostavlja
upravljanje.
––št. 5, VIDEO 1
––N, CATEGORY MODE (samo RM-AAP051),
––PRESET +, TV CH + (samo RM-AAP051),
(samo
b)
(samo RM-AAP052).
Opombi
19 GUIDEa) (samo RM-AAP051)
a)
Več informacij o tipkah, s katerimi lahko upravljate
posameznih komponente najdete v tabeli na strani 18.
RM-AAP052),
S puščicami /// izberite postavke v meniju,
nato s tipko
a)
• Nekatere funkcije, razložene v tem delu, morda ne delujejo,
to je odvisno od modela.
za prikaz
• Gornja razlaga služi samo kot primer. Odvisno od
komponent, gornje operacije morda ne bodo mogoče ali
bodo se bodo izvajale drugače, kot je opisano.
20 DISPLAYa)
Ogled informacij na prikazovalniku.
DISPLAY (samo RM-AAP051)
Pritisnite na TV 23 in nato na DISPLAY za prikaz
informacij televizorja.
,
(samo RM-AAP052)
Pritisnite na TV 23 in nato na
za prikaz
informacijkot so številka trenutno izbranega kanala in
način zaslona.
V načinu ‚Text‘: Pritisnite na TV 23 in nato na
prikaz skritih informacij (npr. odgovor za kviz).
za
se nadaljuje
17SL
Upravljanje drugih Sonyjevih komponent
Ime
TV VideoreDVD
Blu-ray Disc
HDD
PSX Video CD Digitalni Digitalni Kasetofon DAT
CD
DIGITAL
korder predvajalnik, predvajalnik snemalnik
predvajalnik, CATV satelitski/
A/B
enota predvajalnik, MEDIA
DVD/
LD
priključek zemeljski
MD enota PORT
videorekorder
predvajalnik
sprejemnik
naprava
combo
AV
 







Oštevilčene
tipke
 







 
 












-/--, >10
ENTER
*2 (Text)























Barvne tipke
 


TOOLS/
OPTIONS
 



 
 












 










, ,
 










PRESET +/–,
TV CH +/–*1,
PROG +/–*
 





F1, F2


BD/DVD TOP
MENU, BD/
DVD MENU


MENU, HOME
/
/TUNING –,
/TUNING +








TV INPUT*1,
*2 (Input
select),
*2
(Text hold),
*2
WIDE*1,
(Wide mode)
MUTING*1,
MASTER
VOL +/–*1, TV
VOL +/–*1,
+/–*2



DISC SKIP
*1
*2
*3


RETURN/
EXIT















///
 





GUIDE*1,
(Guide)






DISPLAY
 




Samo RM-AAP051
Samo RM-AAP052
Samo DVD predvajalnik
18SL


Samo LD predvajalnik
*5
Samo kasetofon B
*6
Samo Video CD
*7
Samo
/
*4


Priključitev
Priključitev
1: Namestitev zvočnikov
Ta ojačevalnik vam omogoča uporabo 7.1
sistema (7 zvočnikov in nizkotonski zvočnik).
Primer konfiguracije
zvočniškega sistema
Če želite v celoti uživati v večkanalnem
surround zvoku, potrebujete pet zvočnikov
(dva sprednja zvočnika, sredinski zvočnik, dva
surround zvočnika) in nizkotonski zvočnik (5.1
kanalni sistem).
Uživate lahko ob natančni reprodukciji DVD
programsko posnetega zvoka v Surround EX
formatu, če priključite še dodatni surround zadnji
zvočnik (6.1 kanalni sistem) ali dva prostorska
zadnja zvočnika (7.1 kanalni sistem).
Če priključite dva dodatna sprednja visoka
zvočnika (7.1 kanalni sistem) v načinu PLIIz,
lahko uživate v navpičnih zvočnih učinkih (str.
58).
Sprednji levi zvočnik
Sprednji desni zvočnik
Sredinski zvočnik
Prostorski levi zvočnik
Prostorski desni zvočnik
Prostorski zadnji levi zvočnik
Prostorski zadnji desni zvočnik
Sprednji visoki levi zvočnik
Sprednji visoki desni zvočnik
Nizkotonski zvočnik
* Prostorskih zadnjih zvočnikov in sprednjih
visokih zvočnikov ne morete uporabljati
hkrati.
se nadaljuje
19SL
Opomba
• Če 7.1 kanalni zvočniški sistem povežete z dvema
prostorskima zvočnikoma, morajo biti vsi koti A enaki.
• Če 7.1 kanalni zvočniški sistem povežete z dvema
sprednjima visokima zvočnikoma, postavite sprednja visoka
zvočnika
––v kotu med 220 in 450
––najmanj 1 meter takoj nad sprednja zvočnika.
• Če priključite 6.1-kanalni zvočniški sistem, postavite
prostorski zadnji zvočnik za mestom poslušanja.
• Ker nizkotonec ne oddaja močno usmerjenih signalov, ga
lahko postavite kamor želite.
20SL
Priključitev
2: Priključitev zvočnikov
Pred priključitvijo kablov ne pozabite izključiti omrežnega kabla.
Srednji zvočnik
Prostorski zvočnik
Desni
B
Levi
B
B
A
B
13/32"
(10 mm)
Desni
Nizkotonski
zvočnikb)
A
B
Levi
Prostorski zadnji/sprednji
visoki/dvojni ojačevalnik /
sprednji B zvočnika)
Desni
Levi
Sprednji A zvočnik
Mono avdio priključek (ni priložen)
Zvočniški priključek (ni priložen)
se nadaljuje
21SL
a)
Opombe o priključitvi priključkov SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B:
––Če priključite samo en prostorski zadnji zvočnik, ga
priključite v L teh priključkov.
––Če ne uporabljate prostorskega zadnjega zvočnika ali
sprednjih visokih zvočnikov in imate dodatni sistem
sprednjih zvočnikov, ga priključite v te priključke. V meniju
za nastavitev zvočnikov nastavite »SB Assign« na »Speaker
B« (stran 83).
S tipko SPEAKERS na ojačevalniku lahko izberete sistem
sprednjih zvočnikov, ki ga želite uporabljati (stran 37).
––Če ne uporabljate prostorskega zadnjega zvočnika ali
sprednjih visokih zvočnikov, lahko priključite sprednja
zvočnika v te priključke z dvojno povezavo iz ojačevalnika
(stran 22).
Uporaba dvojne povezave iz
ojačevalnika
Če ne uporabljate zadnjih prostorskih ali
sprednjih visokih zvočnikov, lahko priključite
sprednja zvočnika v priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/ BI-AMP/
FRONT B z dvojno povezavo iz ojačevalnika.
Sprednji
zvočnik (R desni)
Sprednji
zvočnik (L levi)
V meniju za nastavitev zvočnikov nastavite »SB Assign«
na »BI-AMP« (str. 83).
b)
Če priključujete nizkotonski zvočnik s funkcijo samodejne
pripravljenosti, funkcijo med gledanjem filmov izklopite.
Če je funkcija samodejne pripravljenosti nastavljena
na ON (vklopljena), pride do samodejnega preklopa v
stanje pripravljenosti v odvisnosti od vhodnega signala za
nizkotonski zvočnik, zato morda ne bo zvoka.
Hi
Hi
Lo
Lo
Opombi
• Preden priključite omrežni kabel, se prepričajte, da se
kovinske žice zvočniških kablov med seboj ne dotikajo s
priključki SPEAKERS.
• Ko ste namestili in priključili zvočnik, izberite postavitev
zvočnikov v meniju za nastavitev zvočnikov (stran 83).
Povežite priključke na Lo (ali Hi) strani
sprednjih zvočnikov s priključki SPEAKERS
FRONT A in priključke na Hi (ali Lo) strani
sprednjih zvočnikov s priključki SPEAKERS
SURROUND BACK/ FRONT HIGH/ BI-AMP/
FRONT B.
Prepričajte se, da ste odstranili kovinske
nastavke za Hi/Lo, pritrjene na zvočnike .
Če tega ne storite, lahko povzročite okvaro
ojačevalnika.
Ko ste opravili dvojno povezavo iz ojačevalnika,
v meniju SPEAKER nastavite »SB ASSIGN« na
»BI-AMP« (stran 83).
22SL
Če priključek HDMI TV OUT ali MONITOR
OUT povežete s televizorjem, lahko predvajate
izbrano vhodno sliko. Če priključek HDMI TV
OUT povežete s televizorje, lahko sprejemnik
upravljate prek uporabniškega vmesnika GUI
(Graphical User Interface).
Priključite avdio in video kable v skladu s
priključki na komponentah.
Pred priključitvijo kablov ne pozabite izključiti
omrežnega napajalnika.
Vseh kablov ni potrebno priključiti.
TV
Video signali
Audio signali
Avdio/video
signali
ARC
A
A
B
C
D
E
B
C
a)
D
Komponentni video kabel (ni priložen)
Video kabel (ni priložen)
Optični digitalni kabel (ni priložen)
Avdio kabel (ni priložen)
HDMI kabel (ni priložen)
E
a)
b)
Priporočljiva povezava
Alternativna povezava
Priporočamo vam uporabo Sonyjevega HDMI kabla.
se nadaljuje
23SL
Priključitev
3: Priključitev televizorja
a)
Če želite uživati v TV oddajah z večkanalnim prostorskim
zvokom, priključite C ali E .
Ne pozabite izklopiti zvok televizorja ali vklopiti funkcijo
utišanja (muting).
b)
Če je vaš TV združljiv s funkcijo ARC (Audio Return
Channel), bo zvok televizorja potoval iz zvočnikov,
priključenih v ojačevalnik prek povezave HDMI TV OUT.
V tem primeru v meniju HDMI nastavite »ARC« na »ON«
(stran 92).
Opombe
• Ne pozabite vklopiti sprejemnika, ko video in avdio
signali predvajane komponente potujejo v televizor prek
sprejemnika.
• Priključite komponente, ki prikazujejo slike, kot sta TV
zaslon in projektor, v HDMI OUT ali MONITOR OUT
priključek na ojačevalniku. Snemanje morda ne bo mogoče,
tudi če priključite snemalno komponento.
• Pri nekaterih priključitvah TV-ja in antene, utegne biti slika
popačena. V tem primeru postavite anteno dlje stran od
ojačevalnika.
• Če priključite optične digitalne kable, vstavite vtiče
naravnost v priključek, dokler ne zaskoči.
• Ne upogibajte in ne zavezujte optičnih digitalnih kablov.
Nasvet
4a: Priključitev avdio
komponent
Na spodnji sliki je opisan način povezave
predvajalnika SACD-jev, CD-jev ali CD
snemalnika in adapterja DIGITAL MEDIA
PORT. Pred priključitvijo kablov ne pozabite
izključiti omrežnega kabla.
Opombe o priključitvi DIGITAL
MEDIA PORT adapterja
•Ne priključujte ali izključujte adapterja
DIGITAL MEDIA PORT, medtem ko je
ojačevalnik vklopljen.
•Prepričajte se, da so priključitve trdne in
vstavite vtiče naravnost v priključke.
•Ker je DIGITAL MEDIA PORT adapter
občutljiv, bodite previdni pri postavljanju in
premikanju ojačevalnika.
•Če priključite DIGITAL MEDIA PORT
adapter, vstavite priključek s puščico, obrnjeno
proti puščici na priključku DMPORT.
• Vsi digitalni avdio priključki so združljivi s frekvenco
vzorčenja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
• Ojačevalnik ima funkcijo video pretvorbe. Podrobnosti si
oglejte v poglavju »Funkcija za pretvorbo video signalov«
(stran 34).
• Če priključite avdio izhodni priključek televizorja v
priključke TV IN na ojačevalniku, da bi zvok televizorja
potoval iz zvočnikov, priključenih v ojačevalnik, nastavite
priključek za oddajanje zvoka na televizorju na »Fixed«, če
imate možnost preklapljanja med »Fixed« in »Variable«.
Izključitev adapterja DIGITAL
MEDIA PORT iz priključka
DMPORT
1
2
Pritisnite in držite obe strani konektorja in ga
nato izvlecite.
24SL
A
TV*
Priključitev
S ACD
predvajalnik, CD
predvajalnik, CD
snemalnik
B
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
A
B
Avdio kabel (ni priložen)
Video kabel (ni priložen)
*Če priključite TV v ojačevalnika, boste lahko uživali v slikah
iz komponent, priključenih v DIGITAL MEDIA PORT
adapter.
25SL
4b: Priključitev video komponent
Komponenta za priključitev
Uporaba video vhodov/izhodov
Priključite video komponente kot je opisano v
tabeli:
Kakovost slike je odvisna od priključka. Oglejte
si sliko. Izberite povezavo v skladu s priključki
na vaših komponentah.
Komponenta
Stran
Blu-ray disc predvajalnik*
27, 30
DVD predvajalnik*
27, 31
DVD snemalnik*
27, 31
Satelitski radio*, kabelski TV sprejemnik*
27, 32
»PlayStation 3«
27
P B /C B
VCR (videorekorder)
33
P R /C R
Videokamera, video igra, itd.
33
COMPONENT VIDEO
HDMI
Digitalno
Y
VIDEO
Analogno
*Če so na voljo HDMI priključkim vam priporočamo, da
priključite video komponente prek HDMI povezave.
Visokokakovostna slika
Če želite priključiti več digitalnih
komponent, a ne najdete
prostega vhoda
Glej poglavje »Uživanje v zvoku/sliki iz drugih
vhodov« (str.78).
Pretvorba video signalov
Sprejemnik je opremljen s funkcijo za pretvorbo
video signalov. Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Funkcije za pretvorbo video signalov« (str. 34).
Opombe
• Pred priključitvijo priključnih kablov, ne pozabite izključiti
omrežni kabel.
• Ni vam treba priključiti vseh kablov. Priključite jih glede na
razpoložljivost priključkov na priključenih komponentah.
• Ne pozabite vklopiti sprejemnika, ko video in avdio
signali predvajane komponente potujejo v televizor prek
sprejemnika. Če ni vklopljen, ne bo oddajal ne video, ne
avdio signalov.
• Če priključite optične digitalne kable, vstavite vtiče
naravnost v priključek, dokler ne zaskočijo.
• Ne upogibajte in ne zavezujte optičnih digitalnih kablov.
Nasvet
Vsi digitalni avdio priključki so združljivi s frekvencami
vzorčenja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz.
26SL
Priključitev
Priključitev komponent s priključki
HDMI
HDMI je kratica za High-Definition Multimedia
Interface (visoko definiran multimedijski
vmesnik). To je vmesnik, ki video in avdio
signale prenaša v digitalni obliki.
Sony vam priporoča, da priključite komponente
v sprejemnik s HDMI kablom.
Če s HDMI kablom priključite komponente,
združljive s funkcijo Sony »BRAVIA« Sync ,
bodo postopki enostavnejši. Glej »BRAVIA«
Sync (str. 62).
Funkcije HDMI
•Digitalni avdio signal, ki ga pošilja HDMI,
lahko potuje iz zvočnikov, priključenih v
sprejemnik. Ta signal podpirajo Dolby Digital,
DTS in Linear PCM.
•S pomočjo HDMI povezave lahko sprejemnik
sprejema več-kanalni Linear PCM (vse do 8
kanalov) s frekvenco vzorčenja 192 kHz ali
manj.
•Analogne video signale, ki potujejo
v priključek VIDEO ali priključke
COMPONENT VIDEO, lahko enota oddaja
kot HDMI signali (stran 34). Avdio signali ne
potujejo iz priključka HDMI TV OUT, če je
slika pretvorjena.
•Ta sprejemnik podpira prenos High Bitrage
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby True
HD) , Deep Colour (Deep Color), x.v. Colour
(x.v. Color) in 3D.
•Sprejemnik podpira funkcijo ‚Control for
HDMI‘. Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Nadzor HDMI« (str. 62).
se nadaljuje
27SL
Satelitski sprejemnik,
kabelski TV sprejemnik
Avdio/video
signali
DVD predvajalnik,
DVD snemalnik
Blu-ray disk predvajalnik
Avdio/video
signali
Avdio/video
signali
A
A
A
A
Avdio/video
signali
Avdio/video
signali
»PlayStation 3«
A
A
ARC
TV, itd.*
HDMI kabel (ni priložen)
Priporočamo vam, da uporabite Sonyjev HDMI kabel.
*Več o avdio povezavi televizorja in ojačevalnika si oglejte na
strani 231.
Opombe
• HDMI 3 vhod ima boljšo kakovost zvoka. Če potrebujete
višjo kakovost zvoka, priključite komponento v priključek
HDMI IN 3 (za AUDIO) in za vhod izberite HDMI 3.
• Ne pozabite spremeniti tovarniške nastavitve vhodne tipke
HDMI 1 – 4 na na daljinskem upravljalniku, da boste lahko
tipko uporabljali za upravljanje komponent. Podrobnosti
si oglejte v poglavju »Programiranje daljinskega
upravljalnika« (str. 104).
28SL
• HDMI vhod lahko tudi preimenujete, tako da ga boste lahko
prikazali na prikazovalniku sprejemnika. Podrobnosti si
oglejte v poglavju »Poimenovanje vhodov« (str. 47).
Opombe o priključnih kablih
•Ne priporočamo uporabe pretvorniškega
kabla HDMI-DVI. Če priključite pretvorniški
habel HDMI-DVI v komponento DVI-D,
enota morda ne bo oddajala zvoka in/ali slike.
Priključite druge avdio kable ali digitalne
priključne kable, nato nastavite »Input Assign«
v meniju ‚Input Option‘ (če zvok ne potuje
pravilno).
Opombe o HDMI povezavah
•Zvočni signal, ki vstopa v priključek HDMI IN,
izstopa iz priključkov SPEAKERS, priključka
HDMI TV OUT in priključka PHONES. Iz
drugih avdio priključkov ne potuje.
•Video signali, ki jih sprejema priključek HDMI
IN, lahko potujejo le iz priključka HDMI OUT.
Vhodni video signali ne morejo potovati iz
priključkov VIDEO OUT ali MONITOR OUT.
•Medtem ko je prikazan meni GUI, avdio in
video signali vhoda HDMI ne potujejo iz
priključka HDMI TV OUT.
•Če želite poslušati zvok prek zvočnikov, v
meniju HDMI nastavite možnost »Audio
Out« na »TV+AMP« (str. 90). Če ne morete
predvajati več-kanalnega programa, izberite
nastavitev »AMP«. V tem primeru zvok ne bo
potoval iz TV zvočnikov.
•Enota ne sprejema in ne oddaja signalov DSD
Super Avdio CD-ja.
•Ne pozabite priključiti ojačevalnika, če video
in avdio signali predvajalne komponente
vstopajo v TV prek tega ojačevalnika.
Če nastavite »Pass Through« na »OFF«,
ojačevalnik ne bo oddajal video in avdio
signalov, če ni vklopljen.
•Če priključena oprema ni združljiva s
tehnologijo zaščite pred kopiranjem (HDCP),
se slika in/ali zvok preko HDMI TV OUT
priključka lahko popačita ali pa morda celo
ne oddajata. V tem primeru preverite tehnične
lastnosti priključene komponente.
•High Bitrate Avdio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), večkanalni linearni PCM
lahko poslušate le s povezavo HDMI.
•Nastavite ločljivost slike predvajane
komponente na 720p/1080i, če želite uživati v
zvoku ‘High Bitrate Audio’ (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD).
•Za uporabo večkanalnega linearnega PCM,
bo morda potrebno nastaviti ločljivost slike
predvajalnika. Oglejte si navodila za uporabo
predvajalnika.
•Če želite uživati v 3D slikah, priključite TV,
združljiv s formatom 3D in video komponente
(Blu-ray Disc predvajalnik, Blu-ray Disc
snemalnik, »PlayStation3«, itd.) v sprejemnik s
kabli High Speed HDMI, nadenite si 3D očala
in nato predvajajte 3D vsebino.
•Pri nekaterih televizorjih ali video
komponentah se 3D slika ne bo prikazala.
Preverite format 3D slike, ki ga sprejemnik
podpira (str. 123).
•Vsaka HDMI komponenta ne podpira vseh
funkcij, ki jih določa določena vrsta HDMI. Na
primer, komponente, ki podpirajo HDMI, vrste
1.4, morda ne bodo podpirale funkcije ARC
(Audio Return Channel).
•Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
posameznih komponent.
•Avdio signale (frekvenca vzorčenja,
podatkovna dolžina, itd.), ki se prenašajo
preko HDMI priključka, lahko priključena
komponenta potlači. Preverite nastavitve
priključene komponente, če je slika slaba ali se
zvok ne oddaja preko komponente priključene
s HDMI kablom.
29SL
Priključitev
•Uporabite kabel ‚High Speed HDMI‘. Če
uporabite standardni HDMI kabel, se 1080p ali
Deep Colour (Deep Color) slike morda ne bodo
pravilno prikazale.
•Ko se frekvenca vzorčenja, število kanalov
ali avdio format pri avdio izhodnih signalih iz
predvajalne komponente preklaplja, so možne
prekinitve pri zvoku.
Priključitev Blu-ray disc predvajalnika
Spodnja slika kaže, kako priključite Blu-ray disc predvajalnik.
Blu-ray disc predvajalnik
Video signalI
A
A
B
C
D
E
Avdio signalI
B
C
Komponentni video kabel (ni
priložen)
Video kabel (ni priložen)
Optični digitalni kabel (ni priložen)
Koaksialni digitalni kabel (ni
priložen)
Avdio kabel (ni priložen)
Opombe
• Osnovna nastavitev priključkov COMPONENT VIDEO
IN 1 je Blu-ray disc predvajalnik. Če želite Blu-ray disc
predvajalnik priključiti v priključke COMPONENT VIDEO
IN 2 ali IN 3, nastavite »Input Assign« v meniju ‚Input
Option‘ (str. 77).
• Za dovajanje večkanalnega digitalnega avdia z Blu-ray disc
predvajalnika izvedite nastavitev digitalnega avdio izhoda
na Blu-ray disc predvajalniku. Upoštevajte navodila za
upravljanje, ki jih dobite z Blu-ray disc predvajalnikom.
30SL
D
E
*
Priporočljiva povezava
Alternativna povezava
* Če priključite komponento, ki je opremljena s priključkom
COAXIAL, nastavite »Input Assign« v meniju ‚Input Option‘
(str. 77).
Priključitev DVD predvajalnika, DVD snemalnika
Priključitev
Spodnja slika kaže, kako priključite DVD predvajalnik, DVD snemalnik.
DVD predvajalnik, DVD snemalnik
Video signali
A
A
B
C
AVdio signali
B
*
Komponentni video kabel (ni priložen)
Optični digitalni kabel (ni priložen)
Koaksialni digitalni kabel (ni priložen)
Opombe
• Osnovna nastavitev za vhodno tipko DVD je naslednja:
––RM-AAP051: DVD predvajalnik
––RM-AAP052: DVD snemalnik
Za upravljanje drugih komponent je potrebno spremeniti
tovarniško nastavitev vhodne tipke DVD na daljinskem
upravljalniku. Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Programiranje daljinskega upravljalnika« (stran 104).
• DVD vhod lahko tudi preimenujete, tako da ga boste lahko
prikazali na prikazovalniku sprejemnika. Podrobnosti si
oglejte v poglavju »Poimenovanje vhodov« (str. 47).
C
Priporočljiva povezava
Alternativna povezava
* Če priključite komponento, ki je opremljena s priključkom
OPTICAL, nastavite »Input Assign« v meniju ‚Input Option‘.
• Osnovna nastavitev priključkov COMPONENT VIDEO IN
2 je DVD predvajalnik ali DVD snemalnik. Če želite DVD
predvajalnik ali DVD snemalnik priključiti v priključke
COMPONENT VIDEO IN 1 ali IN 3, nastavite »Input
Assign« v meniju ‚Input Option‘ (str. 85).
• Za dovajanje večkanalnega digitalnega avdia z DVD
predvajalnika ali DVD snemalnika izvedite nastavitev
digitalnega avdio izhoda na DVD predvajalniku ali DVD
snemalniku. Upoštevajte navodila za upravljanje, ki jih
dobite z DVD predvajalnikom.
31SL
Priključitev satelitskega radia/kabelskega TV sprejemnika
Naslednja slika kaže, kako priključite satelitski radio.
Satelitski radio/kabelski TV sprejemnik
Video signalI
A
A
B
C
D
Avdio signalI
B
C
D
Komponentni video kabel (ni priložen)
Video kabel (ni priložen)
Optični digitalni kabel (ni priložen)
Avdio kabel (ni priložen)
Opombe
Osnovna nastavitev priključkov COMPONENT VIDEO IN 3
je satelitski sprejemnik ali kabelski TV sprejemnik. Če želite
satelitski sprejemnik ali kabelski TV sprejemnik priključiti
v priključke COMPONENT VIDEO IN 1 ali IN 2, nastavite
»Input Assign« v meniju ‚Input Option‘ (str. 77).
32SL
Priporočljiva povezava
Alternativna povezava
Priključevanje komponent z analognimi video in avdio priključki
DVD snemalnik, videorekorder
AVdio signalI
A
Video signalI
B
(na sprednji plošči)
Videokamera /
video igre
C
A
B
C
Avdio kabel (ni priložen)
Video kabel (ni priložen)
Avdio/video kabel (ni priložen)
Opombe
• Ne pozabite spremeniti tovarniške nastavitve za VIDEO
1 vhodno tipko na daljinskem upravljalniku, da boste
lahko tipko uporabljali za upravljanje DVD snemalnika.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Programiranje
daljinskega upravljalnika« (str. 104).
• Vhod VIDEO 1 lahko preimenujete, tako da ga lahko
prikažete na zaslonu sprejemnika. Podrobnosti si oglejte v
poglavju »Poimenovanje vhodov« (str. 47).
se nadaljuje
33SL
Priključitev
Spodnja slika kaže, kako priključite komponento, ki ima analogne priključke, kot npr. videorekorder,
DVD snemalnik, itd.
Funkcije za pretvorbo video signalov
Ojačevalnik je opremljen s funkcijo za pretvorbo video signalov.
Video signali in komponentni video signali lahko iz enote potujejo kot HDMI video signali (samo
priključek HDMI TV OUT).
Priključek INPUT
Priključek OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: iz enote potuje ista vrsta signala kot je vhodni signal.
: video signali se pretvorijo navzgor in potujejo iz enote.
Po tovarniški nastavitvi video signali, ki vstopajo iz priključene komponente, potujejo iz enote kot
kaže zgornja tabela. Priporočamo vam, da nastavite funkcijo video pretvorbe tako, da bo ustrezala
razločljivosti monitorja, ki ga uporabljate. Podrobnosti si oglejte pod »Video nastavitve« (stran 89).
Opombe o pretvorbi video
signalov
•Če se video signali iz videorekorderja, itd.
pretvorijo na tem ojačevalniku in nato potujejo
v TV, bo včasih pri oddajanju video signala
slika na TV zaslonu izgledala vodoravno
popačena ali pa enota sploh ne bo oddajala
slike.
•HDMI video signalov ni mogoče pretvoriti v
komponentne video signale in video signale.
•Pretvorjeni video signali ne potujejo iz
priključka MONITOR VIDEO OUT in
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.
•Če predvajate videorekorder z vezjem za
izboljšavo slike, na primer TBC, utegne
biti slika popačena ali je enota sploh ne bo
oddajala. V tem primeru izklopite funkcijo
vezja za izboljšavo slike.
•Ločljivost signalov, ki potujejo iz priključka
HDMI TV OUT, se pretvori v vse do 1080p.
•Priključki COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT imajo pri ločljivosti omejitve, če
pretvorite ločljivost video signalov, zaščitenih
s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic. V
priključke COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT lahko potuje ločljivost vse do 480p.
HDMI TV OUT priključek nima omejitve kar
zadeva ločljivost.
34SL
•Pretvorjena HDMI slika ne podpira funkcij
»x.v.Colour (x.v.Color)« in »Deep Color (Deep
Colour)« in 3D.
Priključite snemalne
komponente
Če snemate, prikljčite snemalno komponento
v priključke VIDEO OUT na ojačevalniku.
Priključite kable za vhodne in izhodne signale v
priključek iste vrste, ker priključki VIDEO OUT
nimajo funkcije pretvorbe navzgor.
Opomba
Signali, ki potujejo iz priključkov HDMI TV OUT ali
MONITOR OUT, se morda ne bodo pravilno posneli.
Priključite priloženo AM zančno anteno in FM
žično anteno.
Pred priključitvijo anten ne pozabite izključiti
omrežnega napajalnika.
6: Vstavljanje brezžičnega
oddajnika/oddajnosprejemne enote
Če želite uporabiti funkcijo S-AIR, morate
vstaviti brezžični oddajnik (ni priložen) v enoto
in brezžično oddajno-sprejemno enoto (ni
priložen) v pod-enoto S-AIR.
FM žična antena (priložena)
Opomba
AM zančna antena (priložena
• Preden vstavite brezžični oddajnik/oddajno-sprejemno
enoto, se prepričajte, da omrežni kabel ni priključen v
stensko vtičnico.
• Ne dotikajte se priključkov brezžičnega oddajnika/ oddajnosprejemne enote.
Vstavljanje brezžičnega
oddajnika v enoto
1 Odstranite vijake.
Opombe
• AM zančna antena naj ne bo nameščena pri ojačevalniku in
drugih komponentah, da ne pride do motenj.
• Ne pozabite povsem raztegniti FM žične antene.
• Ko ste FM žično anteno priključili, naj bo kolikor mogoče
vodoravna.
Opomba
Odstranite le tiste vijake, na katerih se nahaja opozorilni
znak . Drugih vijakov ne odstranjujte.
se nadaljuje
35SL
Priključitev
5: Priključitev anten
2 Vstavite brezžični oddajnik.
Reža EZW-T100
7: Priključitev omrežnega
priključka
Priključite omrežni priključek v omrežno
vtičnico.
Opombi
Brezžični oddajnik
Opombe
• Vstavite brezžični oddajnik z logotipom S-AIR
obrnjenim navzgor.
• Pred priključitvijo omrežnega kabla se prepričajte, da se
kovinske žice kablov za zvočnike ne dotikajo druga druge
med priključki SPEAKERS.
• Priključite omrežni kabel.
Omrežni kabel
• Vstavite brezžični oddajnik tako, da bosta oznaki
poravnani.
• V režo EZW-T100 ne vstavljajte drugega kot brezžični
oddajnik.
3 Za pritrditev brezžičnega oddajnika
uporabite iste vijake.
Opomba
• Ne uporabljajte drugih vijakov za pritrditev brezžičnega
oddajnika.
Vstavitev brezžične oddajnosprejemne enote v pod-enoto
S-AIR
Oglejte si navodila, priložena prostorskemu
ojačevalniku in S-AIR sprejemniku.
36SL
V stensko vtičnico
Priprava ojačevalnika
Inicializacija ojačevalnika
Za to funkcijo uporabite tipke na ojačevalniku.
Izberete lahko sprednje zvočnike, ki jih hočete
uporabiti.
To operacijo izvedite z uporabo tipk na
ojačevalniku.
SPEAKERS
Večkrat pritisnite SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B), da izberete sistem sprednjih
zvočnikov, ki jih hočete uporabiti
1Pritisnite na
in izklopite
ojačevalnik.
2Pritisnite in 5 sekund držite tipko
.
Najprej se na prikazovalniku za nekaj časa
prikaže napis »CLEARING«, nato pa napis
»CLEARED«.
Vse nastavitve, ki ste jih spremenili ali
nastavili, se ponastavijo na tovarniške
nastavitve.
Pri izbiri sprednjih zvočnikov,
priključenih na
Zasveti
SPEAKERS FRONT A
priključke
SP A
SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B priključke
SP B*
Oba priključka SPEAKERS
FRONT A in SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B
(paralelna povezava)
SP A B*
* Če želite izbrati »SP B« ali »SP A B«, v meniju za nastavitev
zvočnikov nastavite »SB Assign« na »Speaker B« (stran 83).
Izklop zvočniškega izhoda
Pritiskajte ma tipko SPEAKERS, dokler
indikatorji »SP A« in »SP B« na prikazovalniku
ne ugasneta.
Na prikazovalniku se za nekaj časa prikaže napis
»SPK OFF«.
Opomba
Sistema sprednjih zvočnikov ni mogoče vklopiti s pritiskom na
tipko SPEAKERS, če so v ojačevalnik priključene slušalke.
37SL
Priprava ojačevalnika
Pred prvo uporabo ojačevalnika inicializirajte
ojačevalnik s pomočjo naslednjega postopka.
Ta postopek lahko uporabite tudi za vrnitev
nastavitev na tovarniške nastavitve.
Izbira zvočniškega
sistema
Samodejno kalibriranje
ustreznih nastavitev
(AUTO CALIBRATION)
Funkcija DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) omogoča izvedbo avtomatične
kalibracije, kot je:
−−preverjanje povezave med posameznimi zvočniki
in ojačevalnikom,
−−prilagoditev nivoja zvočnikov,
−−merjenje razdalje posameznih zvočnikov do vašega
mesta poslušanja,
−−merjenje velikosti zvočnikov,
−−merjenje polaritete zvočnikov,
−−merjenje lastnosti frekvence.
a)
Rezultati merjenja se ne dodelijo, če je izbran način
ANALOG DIRECT.
b)
Rezultati merjenja se ne dodelijo, če enota sprejema signale s
frekvenco vzorčenja večjo od 96 kHz.
c)
Rezultati merjenja se ne dodelijo, če enota sprejema signale s
frekvenco vzorčenja večjo od 48 kHz.
Funkcija DCAC ohrani ustrezno razmerje zvoka
v sobi. Razmerje zvočnikov pa lahko nastavite
tudi ročno. Nivo zvočnikov lahko nastvite ročno.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Prilagoditev
nivoja zvočnikov (TEST TONE)« (stran 85).
Preden izvedete samodejno
kalibriranje
Preden izvedete samodejno kalibriranje,
preverite naslednje postavke.
•Nastavite in priključite zvočnike (stran 19 21).
•Priključek AUTO CAL MIC se uporablja samo
za priloženi optimizacijski mikrofon. Vanj ne
priključujte drugih mikrofonov.
•Če povežete dva ojačevalnika, v meniju za
nastavitev zvočnikov nastavite »SB Assign« na
»BI-AMP« (str. 83).
•Če uporabljate povezavo sprednjih zvočnikov
B, v meniju za nastavitev zvočnikov nastavite
»SB Assign« na »Speaker B« (str. 83).
•Če želite uporabiti prostorski ojačevalnik,
povežite prostorski ojačevalnik z glavno enoto
S-AIR.
•Prepričajte se, da izhod zvočnika ni nastavljen
na »SPK OFF« (stran 37).
•Izključite slušalke.
•Odstranite kakršnekoli ovire med
optimizacijskim mikrofonom in zvočniki, da ne
bi prišlo do napak pri merjenju.
•Izvedite samodejno kalibriranje v tihem okolju,
da se izognete vplivu hrupa in da bo izmeritev
kar najboljša.
•Izberite nastavitveni položaj za položaj 1, 2
ali 3 in tako shranite rezultate samodejnega
kalibriranja (str. 82).
Opombi
• Med kalibriranjem je zvok iz zvočnikov zelo glasen. Jakosti
zvoka ni mogoče nastaviti. Pazite, da v prostoru ni otrok in
bodite obzirni do vaše soseske.
• Če je funkcija utišanja zvoka pred izvedbo samodejne
kalibracije vklopljena, se bo samodejno izklopila.
38SL
1: Nastavitev samodejnega
kalibriranja
•Če priključite nizkotonec, ga naprej vklopite
in nastavite jakost. Obrnite gumb MASTER
VOLUME v položaj tik pred sredinsko točko.
•Če priključite nizkotonec s funkcijo frekvence
kretnice, nastavite jakost na maksimum.
•Če priključite nizkotonec s funkcijo
samodejnega stanja pripravljenosti, to funkcijo
izklopite.
Optimizacijski
mikrofon
Če uporabljate sprednja
visoka zvočnika*
Opomba
Pri nekaterih nizkotoncih, utegne biti vrednost razdalje
postavitve večja od dejanskega položaja.
*Izberite postavitev zvočnikov s sprednjima visokima
zvočnikoma (stran 83).
1Priključite priloženi optimizacijski
mikrofon v priključek AUTO CAL
MIC.
2Namestite optimizacijski
mikrofon.
Namestite optimizacijski mikrofon na vaše
mesto poslušanja. Uporabite stol ali stojalo,
da bo mikrofon v višini vaših ušes.
39SL
Priprava ojačevalnika
Če uporabljate prostorska
zadnja zvočnika
Nekaj o postavitvi aktivnega
nizkotonca
2: Izvajanje samodejnega kalibriranja
4S puščicama / izberite »Auto
Cal. Start« in pritisnite na
.
ali
5Pritisnite na
Tipke za
vhode
in izberite
»START«.
6Merjenje se začne v roku 5-ih
sekund.
Auto Calibration
Count Do
wn
Please press enter
y ke
to stop.
5
CANCEL
GUI
MODE
RETURN
///
7Merjenje se začne.
MENU
Postopek merjenja traja približno 30 sekund.
Počakajte, da se postopek zaključi.
Auto Calibration
MASTER
VOL +/–/
+/–
MUTING/
1Pritisnite na GUI MODE.
TON E
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu prikaže
»GUI«. Če se meni GUI ne prikaže, pritisnite
na MENU.
2S puščicama / izberite
»Settings« in pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže meni z
nastavitvami.
40SL
ali .
WOOF ER
Opombi
3S puščicama / izberite »Auto
Cal.« in pritisnite na
T.S.P.
• Med meritvami so funkcije, z izjemo možnosti vklopa in
izklopa sprejemnika, izklopljene.
• Če uporabite posebne zvočnike, kot so dipolarni zvočniki,
se meritev morda ne bo pravilno izvedla ali pa se samodejno
kalibriranje ne bo izvedlo.
Preklic meritve
Meritev se bo ustavila, če storite naslednje:
−−pritisnete
,
−−pritisnete na vhodne tipke ali na tipko INPUT SELECTOR
+/- na ojačevalniku,
2Ogled rezultatov merjenja.
S puščicama / izberite želeno postavko,
nato pritisnite na .
Postavka in opis
Retry
−−spremenite nivo glasnosti,
Shrani rezultate meritev in zapusti postopek nastavitev.
−−priključite slušalke,
Save
Warning
.
−−pritisnete na
Postopek samodejnega kalibriranja se ponovi.
3: Potrditev/shranjevanje rezultatov
merjenja
1Potrdite rezultate merjenja.
Ko se merejenje konča, se oglasi zvočni
signal in na prikazovalniku se prikaže rezultat
meritev.
Prikaže opozorilo, ki se nanaša na rezultate meritev.
Glej poglavje »Seznam sporočil po meritvah samodejne
kalibracije« (str. 43).
Phase*
Prikaže fazo posameznih zvočnikov (v fazi/izven faze ).
Distance
Prikaže rezultate meritev, ki se nanašajo na oddaljenost
zvočnikov.
Level
Prikaže rezultate meritev, ki se nanašajo na nivo
zvočnikov.
Exit
Auto Calibration
Zapusti postopek nastavitev, ne da bi shranil rezultate
meritev.
* Če so zvočniki izven faze, se na TV zaslonu prikaže
»OUT«. Priključka »+« in »-» zvočnika sta morda
narobe priključena.
Save
Pri nekaterih zvočnikih se na TV zaslonu prikaže »OUT«,
tudi če so zvočniki pravilno priključeni. To se zgodi zaradi
tehničnih lastnosti zvočnikov. V tem primeru lahko še
naprej uporabljate ojačevalnik.
3Shranite rezultate merjenja.
Opomba
V koraku 2 izberite »Save«.
Če se na zaslonu prikaže koda za napako, glej poglavje
»Seznam sporočil po meritvah samodejne kalibracije«
(str. 43).
se nadaljuje
41SL
Priprava ojačevalnika
(RM−−pritisnete na tipko MUTING (RM-AAP051) ali
AAP052) na daljinskem upravljalniku. Lahko uporabite tudi
tipko MUTING na ojačevalniku,
4Izberite vrsto kalibracije.
S puščicama / izberite vrsto kalibracije,
nato pritisnite na .
Auto Calibration
Auto Cal.
Type
Full Flat
Engineer
Front Reference
Off
RETURN
Vrsta kalibriranja in opis
Full Flat
Meritev frekvence iz posameznih zvočnikov bo ravna.
Engineer
Lastnosti frekvence se nastavijo tako, da se ujemajo s
Sonyjevim standardom nastavitve sobe za poslušanje.
Front Reference
Lastnosti vseh zvočnikov nastavi tako, da se ujemajo z
lastnostmi sprednjih zvočnikov.
Off
Nivo izenačevalnika »Auto Calibration« nastavi na
»Off«.
5Ko ste končali, izključite
optimizacijski mikrofon.
Opomba
Če ste zvočnik premaknili na drugo mesto, vam priporočamo,
da ponovno opravite samodejno kalibriranje, da boste lahko
uživali v prostorskem zvoku.
Nasvet
Velikost zvočnika (LARGE/SMALL) se določi z
nizkotonskimi lastnostmi. Rezultati merjenja utegnejo
biti različni, kar je odvisno od položaja optimizacijskega
mikrofona in zvočnikov ter od oblike sobe. Priporočamo
vam, da upoštevate rezultate merjenja. Lahko pa spremenite
nastavitve v meniju za nastavitev zvočnikov. Najprej shranite
rezultate meritev, nato poskusite spremeniti želene nastavitve.
42SL
Seznam sporočil po meritvah samodejne kalibracije
Prikazi in razlage
Error Code 31
Error Code 32
Naprava ni zaznala nobenega od zvočnikov. Prepričajte se, da je optimizacijski mikrofon pravilno priključen in ponovite
postopek samodejnega kalibriranja. Če je optimizacijski mikrofon pravilno priključen, a se prikaže koda za napako, utegne biti
kabel optimizacijskega mikrofona poškodovan ali nepravilno priključen.
Error Code 33
• Priključen ni noben od sprednjih zvočnikov ali pa samo en prostorski zvočnik.
• Optimizacijski mikrofon ni priključen.
• Eden od prostorskih zvočnikov ni priklopljen.
• Zadnji prostorski zvočniki si priključeni, čeprav prostorski zvočniki niso. Priključite prostorske zvočnike na SPEAKER
SURROUND priključke.
• Zadnji prostorski zvočnik je priključen samo na SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R
priključke. Če priključite samo en prostorski zadnji zvočnik, ga priključite na SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B L priključke.
• Sprednji levi visoki ali sprednji desni visoki zvočnik ni priključen.
Warning 40
Samodejno kalibriranje je končano, ampak nivo šuma je visok. Samodejno kalibriranje bo morda mogoče izvesti, če poskusite
znova, čeprav meritev ni mogoče izvesti v vseh okoljih. Poskusite izvesti samodejno kalibriranje v tihem okolju.
Warning 41
Zvok, ki vstopa iz optimizacijskega mikrofona, je izven sprejemljivega obsega. Je glasnejši od najglasnejšega zvoka, ki ga
lahko izmerite. Merjenje poskusite izvesti, ko je okolje dovolj tiho za pravilno merjenje.
Warning 42
Glasnost ojačevalnika je izven sprejemljivega obsega. Merjenje poskusite izvesti, ko je okolje dovolj tiho za pravilno merjenje.
Warning 43
Razdalje in položaja nizkotonca ni mogoče zaznati. To lahko povzroči šum. Poskusite izvesti kalibriranje v tihem okolju.
NO WARNING
Ni opozorilnih informacij.
Če se prikaže napis »Error
Code«
Preverite napako in ponovite postopek
samodejnega kalibriranja.
1 Ko pritisnete na
»RETRY?«.
se prikaže napis
2 S puščicama / izberie »YES«.
3 Pritisnite na .
Merjenje se začne po petih sekundah.
Če se prikaže napis »Warning«
Če se pojavi opozorilo o rezultatih merjenja,
se bodo prikazale podrobne informacije.
za vrnitev na korak 1 v
Pritisnite na
poglavju »Potrditev/shranjevanje rezultatov
merjenja« (str. 41).
Nasvet
Rezultati merjenja so odvisni od položaja nizkotonskega
zvočnika. Ojačevalnik lahko vseeno uporabljate.
43SL
Priprava ojačevalnika
SPEAKERS je nastavljen na OFF. Izberite drugo nastavitev in izvedite samodejno kalibriranje.
Prikaz menija na zaslonu
televizorja
Meni sprejemnik lahko prikažete tudi na
zaslonu televizorja in želene funkcije izberete
na
z navigacijski tipk /// in tipke
daljinskem upravljalniku.
2S pomočjo tipk / izberite
želeni meni in potem za preklop
na meni pritisnite tipko
.
Na zaslonu televizorja se prikažejo postavke
menija.
Primer: Če izberete »Settings«.
Za prikaz menija sprejemnika na zaslonu
televizorja sprejemnik preklopite na »GUI
MODE«. Več informacij o tem najdete na strani
44 »Vklop in izklop načina GUI MODE«.
Auto Cal.
Speaker
Surround
EQ
Settings
Audio
GUI MODE
///
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Uporaba menija
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
BD
Input
Music
Video
44SL
DVD
SAT/CATV
TV
VIDEO 1
3S pomočjo tipk / izberite
želeno postavko menija in za
potrditev pritisnite tipko
.
4Za izbor želenega parametra
ponovite koraka 2 in 3.
Vrnitev na prejšnji meni
Pritisnite tipko RETURN/EXIT
.
Izhod iz menija
Pritisnite tipko MENU.
Vklop in izklop načina »GUI
MODE«
Pritisnite GUI MODE. Prikaže se napis »MENU
ON« ali »MENU OFF«, odvisno od izbranega
načina.
Pregled glavnih menijev
Meni
Opis
Izbor vhodne komponente, ki je
priključena na sprejemnik (stran 46).
Input
Video
SR
FM/AM/
Settings
želeni meni in potem za preklop
na meni pritisnite tipko
Primer: Če izberete »Input«.
Izbor slike video komponente, ki
je priključena na adapter DIGITAL
MEDIA PORT (stran 48).
Izbor vgrajenega FM/AM radijskega
sprejemnika ali satelitskega
sprejemnika (stran 53).
ali .
Na zaslonu televizorja se prikažejo postavke
menija.
Priprava ojačevalnika
Izbor glasbe avdio komponente, ki
je priključena na adapter DIGITAL
MEDIA PORT (stran 48).
Music
2S pomočjo tipk / izberite
BD
Input
DVD
SAT/CATV
Prilagoditev nastavitev zvočnikov,
prostorskega učinka, izravnalnika,
avdio in video nastavitev komponent,
ki so priključene na HDMI priključek
(stran 81).
TV
VIDEO 1
3Ko je prikazan seznam menijev,
Uporaba menija z dodatnimi
možnostmi (OPTIONS)
Ko pritisnete tipko TOOLS/OPTIONS, se
prikaže meni z dodatnimi možnostmi izbranega
glavnega menija. Meni z dodatnimi možnostmi
omogoča izbor nekaterih funkcij.
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
pritisnite tipko TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z dodatnimi možnostmi.
BD
Input
DVD
Input Assign
Name lnput
SAT/CATV
TV
VIDEO 1
4S pomočjo tipk / izberite
želeno možnost in za potrditev
BD
Input
Music
Video
DVD
SAT/CATV
TV
VIDEO 1
pritisnite tipko
ali .
5S pomočjo tipk / izberite
želen parameter in za potrditev
pritisnite tipko
.
Izhod iz menija
Pritisnite tipko MENU.
45SL
3S puščicama / izberite želeno
Osnovne funkcije
komponento, nato pritisnite na
Predvajanje
.
Na TV zaslonu se prikaže izbrani vhod.
4Vklopite komponento in začnite s
predvajanjem.
5Pritisnite na MASTER VOL +/-
(RM-AAP051) ali
(samo RMAAP052) in nastavite glasnost.
Tipke za
vhode
Uporabite lahko tudi MASTER VOLUME na
ojačevalniku.
6Pritisnite na SOUND FIELD +/- za
poslušanje prostorskega zvoka.
Uporabite lahko tudi tipke 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE ali MUSIC na ojačevalniku.
Podrobnosti si oglejte na strani 57.
GUI MODE
///
RETURN/
EXIT
Nasveti
• Želeno komponento lahko izberete tako, da večkrat
pritisnete na INPUT SELECTOR +/- na ojačevalniku ali na
vhodne tipke na daljinskem upravljalniku.
TOOLS/
OPTIONS
• Glasnost lahko nastavite različno, glede na hitrost s katero
obračate gumb MASTER VOLUME na ojačevalniku.
MENU
• Če želite glasnost hitro zvišati ali znižati: hitro zavrtite
gumb.
• Za natančno nastavitev: počasi zavrtite gumb.
MUTING/
MASTER
VOL +/–/
+/–
• Glasnost lahko nastavite različno, glede na to, kako dolgo
pritiskate in držite tipko MASTER VOL +/- (samo RM+/– (samo RM-AAP052) na daljinskem
AAP051) ali
upravljalniku.
• Če želite glasnost hitro zvišati ali znižati: pritisnite in držite
tipko.
• Za natančno nastavitev: pritisnite na tipko in jo takoj
spustite.
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
2S puščicama / izberite
»Input« in pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže seznam postavk v
meniju.
46SL
Začasno utišanje zvoka
Preklic imenovanja vhodov
Pritisnite MUTING (RM-AAP051) ali
(samo
RM-AAP052) na daljinskem upravljalniku.
Lahko uporabite tudi tipko MUTING na
ojačevalniku.
Funkcija začasnega utipanja zvoka bo
preklicana, če:
•ponovno pritisnete MUTING (RM-AAP051)
(samo RM-AAP052);
ali
•povečate glasnost,
•izklopite ojačevalnik,
•izvedete samodejno kalibracijo.
Zvočno polje itd. lahko preverite tako, da
spremenite informacijo na prikazovalniku.
Pritisnite na tipko RETURN/EXIT
.
Ogled informacij na prikazovalniku
Osnovne funkcije
Da ne pride do poškodb
zvočnikov
AMP
Preden izklopite ojačevalnik, ne pozabite
zmanjšati nivoja glasnosti.
Poimenovanje vhodov (Name Input)
Za vhode lahko vnesete imena z do 8 znaki in
jih prikažete. To je primerno za označevanje
priključkov z imeni priključenih komponent.
DISPLAY
1S puščicama / na zaslonu
Pritisnite na AMP, nato večkrat
pritisnite DISPLAY.
»Input« izberite želeni vhod.
2Pritisnite na tipko TOOLS/
OPTIONS.
Uporabite lahko tudi tipko DISPLAY na
ojačevalniku. Vsakokrat, ko pritisnete tipko, se
prikaz spreminja v sledečem zaporedju:
Prikaže se meni z dodatnimi možnostmi..
Ime vhoda, ki ste ga izbrali a)  Izvorno ime
vhoda  Trenutno uporabljeno zvočno polje 
Nivo glasnosti  Informacije o signalu
3Pritisnite na / da izberete
FM in AM pas
Ime programske storitve b) ali prednastavljene
postajea)Frekvenca vrsta programa 
Radio Text  trenutni čas (v 24-urnem načinu)
 trenutno uporabljeno zvočno poljeNivo
glasnosti
BD
Input
DVD
SAT/CATV
Input Assign
Name lnput
TV
VIDEO 1
‚‘Name Input‘‘ in pritisnite na
4S puščicami /// izberite
znak, nato pritisnite na
.
.
Ime, ki ste ga vpisali, bo registrirano.
se nadaljuje
47SL
Indeksno ime se prikaže samo, če ste ga vhodu ali
prednastavljeni postaji dodelili (str. 56). Indeksno ime se ne
prikaže, če ste vnesli samo presledke ali če je isto kot ime
vhoda.
a)
b)
Samo med sprejemanjem RDS postaje (samo modeli s
področno kodo CEK, ECE, AU1, TW2) (stran 56).
Opomba
V nekaterih jezikih se znaki ne prikažejo.
Nasvet
Če je na zaslonu prikazan napis »GUI«, prikaza ni mogoče
preklopiti. Z večkratnim pritiskom na tipko GUI MODE
izberite »MENU OFF«.
Predvajanje zvoka/
slike iz komponent,
priključenih v DIGITAL
MEDIA PORT
Priključek DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
vam omogoča uživanje v sliki in zvoku iz
omrežnega sistema, kot je prenosni avdio/video
izvor ali računalnik.
Podrobnosti o priključitvi adapterja DIGITAL
MEDIA PORT si oglejte v poglavju »Priključitev
avdio komponent« (stran 24).
Uporabite lahko naslednje adapterje Sony
DIGITAL MEDIA PORT:
•TDM-BT/BT10 BluetoothTM brezžični avdio
adapter
•TDM-NW10 DIGITAL MEDIA PORT adapter
•TDM-NC1 brezžični omrežni avdio klient
•TDM-iP10/iP50 DIGITAL MEDIA PORT
adapter
•TDM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT adapter
DIGITAL MEDIA PORT adapter ni priložen.
Opombe
• Ne priključujte adapterja, ki ni DIGITAL MEDIA PORT, v
priključek DMPORT.
• Pred izključitvijo DIGITAL MEDIA PORT adapterja ne
pozabite izključiti ojačevalnika.
• Ne priključujte ali izključujte DIGITAL MEDIA PORT
adapterja, medtem ko je ojačevalnik vklopljen.
• Pri nekaterih vrstah adapterjev DIGITAL MEDIA PORT
izhod slike ne bo mogoč.
• Razpoložljivost adapterjev DIGITAL MEDIA PORT je
odvisna od področja.
48SL
Če se meni z dodatnimi možnostmi. ne
prikaže na zaslonu, si oglejte navodila za
uporabo priključene komponente.
Izbira zaslona za upravljanje
Zaslon za upravljanje lahko izberete s pomočjo
menija GUI, odvisno od tega, kateri adapter
DIGITAL MEDIA PORT želite uporabiti. Pri
nekaterih adapterjih, na primer TDM-BT1, je
zaslon za upravljanje nespremenljiv in ga na
zaslonu GUI ne morete spremeniti.
Če priključite adapter, ki ni iPod, se
hierarhični meni ne prikaže.
Upravljanje komponent, priključenih v
adapter DIGITAL MEDIA PORT
///
TOOLS/
OPTIONS
///
MENU
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
2S puščicama / izberite
»Music« ali »Video« in pritisnite
na
ali .
3Pritisnite na TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z dodatnimi možnostmi..
4S puščicama / izberite želeni
način, nato pritisnite na
.
Podrobnosti o posameznih načinih so
naslednje:
Upravljanje enot TDM-iP50 in
TDM-NC1 z uporabo menija GUI
na ojačevalniku
1Prepričajte se, da ste v koraku
4 poglavja »Izbira zaslona za
upravljanje« na strani 49 izbrali
»System GUI«.
2S puščicami /// v seznamu
vsebine, ki je prikazan na zaslonu
GUI, izberite želeno vsebino, nato
pritisnite na
in jo predvajajte.
Naslednji seznami vsebin so le primeri. Seznam je odvisen
od komponent, priključenih v ojačevalnik.
•Sistem GUI
Ta način je namenjen TDM-iP50 in
TDM-NC1. Seznam posnetkov se prikaže
na zaslonu GUI na ojačevalniku. Želeni
posnetek lahko izberete in ga predvajate s
pomočjo posameznih zaslonov GUI.
•iPod
Ta način je namenjen TDM-iP50.
se nadaljuje
49SL
Osnovne funkcije
GUI MODE
Seznam z vsebinami za avdio
iPod
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Predvajanje izbranega posnetka
Med predvajanjem izbranega posnetka se
prikazani zaslon spremeni glede na priključeni
adapter DIGITAL MEDIA PORT.
Songs > Track
Primer zaslona »System GUI«
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Track
Music Play
er
1/1
Audiobooks > Audiobook > Track
Network Client
0:17
Music Surfina) > Albumc) > Track
Playlista) > Playlist > Track
Title Sample
Artist Sampl...
Album Sample
Web Radioa) > Station > Program
Music Libraryb) > Album > Track
RETURN
OPTIONS
Prikaže se samo, če je priključen strežnik M-crew.
a)
b)
Prikaže se samo, če je priključen strežnik DLNA, ki ni
M-crew.
Prikaže se kot »Genre« (zvrst), »Artist« (izvajalec) ali
»Album«, odvisno od nastavitve načina »List Mode«.
c)
Komponente, priključene v adapter DIGITAL
MEDIA PORT, lahko upravljate z uporabo
naslednjih tipk na daljinskem upravljalniku
ojačevalnika.
Seznam z vsebinami za video
iPod
/
Movies > Content
/
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
Video Playlists > Video Playlist > Content
Video Podcasts > Episode > Content
3Pritisnite
na MASTER VOL
+/- (samo RM-AAP051) ali
+/(samo RM-AAP052) za nastavitev
glasnosti.
Upravljanje enote TDM-iP50 z
uporabo menija iPod
Prepričajte se, da ste v koraku 4 poglavja »Izbira
zaslona za upravljanje« na strani 49 izbrali
»iPod«. Podrobnosti o upravljanju enote iPod si
oglejte v navodilih za uporabo enote iPod.
Za
Storite naslednje
Predvajanje
Pritisnite na
Začasno ustavitev
Pritisnite na . Za nadaljevanje
predvajanja, ponovno pritisnite
na tipko.
Ustavitev
Pritisnite na
Iskanje začetka
posnetka med
predvajanjem ali
iskanje začetka
prejšnjega posnetka
Pritisnite na
.
Iskanje začetka
naslednjega posnetka
Pritisnite na
.
Preskok na
predhodni/naslednji
album
Pritisnite na
Pomikanje nazaj/
naprej
Pritisnite na
.
.
.
/
.
*Hitro pomikanje nazaj/naprej med pritiskanjem na tipko
/
.
50SL
Izbor načina predvajanja
1Pričnite s predvajanjem
2Pritisnite tipko TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z dodatnimi možnostmi.
3S puščicami / izberite
Prikaže se sporočilo Razlaga
No Adapter
Adapter ni priključen.
No Device
V adapter ni priključene nobene naprave.
No Audio
Enota ne najde nobene avdio datoteke.
Loading
Enota bere podatke.
No Server*
Priključen ni noben strežnik.
»Repeat«, »Shuffle«, »List Mode«
ali »Audiobook«, nato pritisnite
No Track*
na
Enota ne najde nobene postavke.
ali .
4S puščicama / izberite želeni
način med naslednjimi načini
predvajanja in pritisnite na
.
Repeat (samo TDM-iP50)
•OFF
•One
•All
Osnovne funkcije
posnetka, ki ga želite poslušati,
kot je opisano v poglavju
»Upravljanje komponent,
priključenih v adapter DIGITAL
MEDIA PORT« (str. 49).
Seznam sporočil za DIGITAL
MEDIA PORT
Enota ne najde nobenega posnetka.
No Item*
Connecting*
Povezovanje s strežnikom.
Configuring*
Omrežje se nastavlja.
Warning*
Preverite prikaz adapterja DIGITAL MEDIA PORT.
Searching*
Iskanje strežnika.
* samo TDM-NC1
Shuffle (samo TDM-iP50)
•OFF
• Songs
• Albums
List Mode (samo TDM-NC1)
•All Tracks
•Disc List
•Artist List
•Genre List
Audiobook (samo TDM-iP50)
•Low
•Normal
•High
51SL
Uporaba časovnika
izklopa
Ojačevalnik lahko nastavite, da se samodejno
izklopi ob določeni uri.
AMP
Snemanje
S pomočjo ojačevalnika lahko snemate iz avdio/
video komponente. Oglejte si navodila za
uporabo snemalne komponente.
Snemanje na CD-R
Z uporabo ojačevalnika lahko snemate na CD-R.
Oglejte si navodila za upravljanje, ki jih dobite s
CD snemalnikom.
1Pritisnite eno od tipk za vhode,
da izberete komponento za
predvajanje.
Uporabite lahko tudi INPUT SELECTOR na
ojačevalniku.
2Pripravite komponento za
predvajanje.
Na primer, uglasite radijsko postajo, ki jo
želite posneti (str. 53).
3Pripravite komponento za
snemanje.
Vstavite prazen CD-R v CD snemalnik in
nastavite nivo snemanja.
4Začnite snemati na snemalno
komponento in začnite predvajati
predvajalno komponento.
SLEEP
Pritisnite na AMP, nato
večkrat pritisnite SLEEP, ko je
ojačevalnik vklopljen.
Na prikazovalniku zasveti napis »SLEEP«.
Vsakokrat, ko pritisnete tipko, se prikaz
spremeni v naslednjem zaporedju:
Nasvet
Da preverite, koliko časa je še ostalo do samodejnega izklopa
ojačevalnika, pritisnite na SLEEP. Preostali čas se prikaže
na zaslonu. Če ponovno pritisnete SLEEP, boste funkcijo
časovnika vklopa preklicali.
52SL
Opomba
Nastavitve zvoka nimajo vpliva na izhod signala iz priključkov
SA-CD/CD-R AUDIO OUT.
Snemanje na snemalni medij
1Pritisnite eno od tipk za vhode,
da izberete komponento za
predvajanje.
Uporabite lahko tudi INPUT SELECTOR +/na ojačevalniku.
2Pripravite komponento za
Vstavite prazno video kaseto v kasetofon v
snemalno komponento (VIDEO 1 OUT) za
snemanje.
4Preklopite predvajalnik na
Poslušanje FM/AM radia
Po vgrajenem radiu lahko poslušate FM in AM
oddaje. Pred delovanjem preverite, če ste na
ojačevalnik priključili FM in AM anteni (str. 35).
Nasvet
Uglasitvena skala za uglasitev postaj se razlikuje glede na
področno kodo, kakor je prikazano v sledeči tabeli. Za več
informacij o področnih kodah glejte stran 4.
Področna koda
FM
AM
U2, CA2
100 kHz
10 kHz*
CEK, ECE, AU1, TW2
50 kHz
9 kHz
*Lestvico AM uglaševanja lahko spremenite (stran 55).
snemanje, predvajalno napravo
pa na predvajanje.
OpombI
• Nekateri izvori vsebujejo zaščito pred presnemavanjem,
ki preprečuje snemanje. V tem primeru snemanje ne bo
mogoče.
• Analogni izhodni priključek (za snemanje) oddaja samo
analogne signale.
SHIFT
Oštevilčene
tipke
• HDMI zvoka ni mogoče posneti.
GUI MODE
///
TOOLS/
OPTIONS
MENU
53SL
Upravljanje radijskega sprejemnika
predvajanje.
Na primer, vstavite video
kaseto, ki jo želite kopirati v
videorekorder.
3Pripravite komponento za
snemanje.
Upravljanje radijskega
sprejemnika
Samodejna uglasitev (Auto Tuning)
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
2S puščicama / izberite »FM«
ali »AM« in pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija FM
ali AM.
3S puščicama / izberite »Direct
Tuning« in pritisnite na
ali .
4Pritisnite na tipko SHIFT in nato
z oštevilčenimi tipkami vpišite
frekvenco.
Primer 1: FM 102.50 MHz
Izberite 1  0  2  5 ( 0*)
Primer 2: AM 1,350 kHz
Izberite 1  3  5  0
*Pritisnite na 0 pri modelih s področno kodo
CEK, ECE, AU1, TW2.
Nasvet
Če ste uglasili postajo AM, nastavite smer AM zančne
antene na najboljši sprejem.
5Pritisnite na
.
Če ne morete uglasiti postaje
Prikaže se »---.— MHz« in nato se zaslon vrne
na prikat trenutne frekvence.
Prepričajte se, da ste vpisali pravo frekvenco.
Če ne, ponovite korak 4. Če še vedno ne morete
uglasiti postaje, frekvence na vašem področju ni
mogoče uporabljati.
54SL
Nastavitev FM/AM
radijskih postaj (Preset
Tuning)
Nastavite lahko do 30 FM postaj in 30 AM
postaj. Nato z lahkoto uglasite postaje, ki jih
pogosto poslušate.
GUI MODE
///
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
2S puščicama / izberite »FM«
ali .
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija FM
ali AM.
3S pomočjo funkcije »Auto
Tuning« (str. 54) ali »Direct
Tuning« (str. 54) uglasite želeni
postajo.
Če je sprejem FM postaje slab, preklopite
način FM sprejema (str. 54).
4Pritisnite na tipko TOOLS/
7S ponavljanjem korakov 3 do 6
nastavite ostale postaje.
Postaje lahko shranite na naslednji način:
Pas AM: AM 1 do AM 30
Pas FM: FM 1 do FM 30
Uglasitev na prednastavljeno postajo
poglavju »Nastavitev FM/AM
radijskih postaj (Preset Tuning)«.
2S puščicama / izberite želeno
nastavljeno postajo.
Na voljo so številke od 1 do 30.
Poimenovanje prednastavljenih
postaj (Name Input)
1Na »FM« ali »AM« zaslonu
s puščicama / izberite
prednastavitveno številko, na
katero želite shraniti postajo in
katero želite poimenovati.
2Pritisnite na tipko TOOLS/
OPTIONS.
3S puščicama / izberite »Name
Prikaže se meni z možnostmi.
»Memory« in pritisnite na
ali .
.
Prikaže se meni z možnostmi.
OPTIONS.
5S puščicama / izberite
pritisnite na
Postaja se shrani na izbrano številko.
1Ponavljajte koraka 1 in 2 v
MENU
ali »AM« in pritisnite na
prednastavitveno številko in
Input«, nato pritisnite na
ali .
4S puščicami /// izberite
znak, nato pritisnite na
Vpisano ime se registrira.
.
se nadaljuje
55SL
Upravljanje radijskega sprejemnika
TOOLS/
OPTIONS
6S puščicama / izberite
Radio Data System (RDS)
(Samo modeli s področno kodo
CEK, ECE, AU1, TW2)
Ta sprejemnik omogoča RDS (Radio Data
System), to je storitev, ki jo nudi oddajna postaja
in radijskim postajam omogoča pošiljanje
dodatnih informacij skupaj z običajnim signalom
programa. RDS informacije lahko tudi prikažete.
Opombi
• RDS lahko uporabljate samo z FM postajami.
• RDS uslug ne nudijo vse FM postaje in da se funkcije RDS
lahko razlikujejo od postaje do postaje. V primeru nejasnosti
pokličite svojo radijsko hišo.
Iskanje RDS postaje
Izberite postajo v območju
FM z uporabo samodejnega
iskanja (stran 54), neposrednega
iskanja (stran 54) ali z uporabo
prednastavljenih postaj (stran 55).
Ko uglasite postajo, ki nudi RDS usluge, se
prižge RDS oznaka in ime postaje se prikaže v
prikazovalniku.
Opomba
• RDS postaje so na razpolago le tedaj, če se zadevne kode
jasno prenesejo s postaje in je sprejemni signal dovolj
močan.
Nasvet
• Če se prikaže ime programske storitve, lahko s pritiskanjem
na tipko DISPLAY preverite frekvenco (str. 47).
56SL
Poslušanje prostorskega
zvoka
Izbira prostorskega polja
Ta ojačevalnik lahko ustvari večkanalni
prostorski zvok. Izberete lahko enega od zvočnih
polj, ki so programirani na ojačevalniku.
SOUND
FIELD +/–
Opombi
Če za vhod izberete DVD, DMPORT in HDMI 1 – 4, možnosti
»Analog Direct« ne morete izbrati.
Izbira načina ‚Auto Format Direct‘
(A.F.D.)
Način Auto Format Direct (A.F.D.) vam
omogoča poslušati higher fidelity zvok in izbrati
način dekodiranja za poslušanje 2-kanalnega
stereo zvoka kot večkanalnega zvoka.
A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Podaja zvok, kakor je bil posnet/kodiran, ne
dodaja prostorskih učinkov.
Uporabite lahko tudi možnosti 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE ali MUSIC na ojačevalniku.
Način 2-kanalnega zvoka
Zvok lahko ne glede na format snemanja
programske opreme, ki jo uporabljate,
priključene komponente ali nastavitev zvočnega
polja sprejemnika preklopite na 2-kanalni zvok.
2CH ST. (2 Channel Stereo)
Sprejemnik posreduje zvok samo prek
sprednjega levega/desnega zvočnika. Nizkotonec
ne oddaja zvoka. Standardni dvokanalni stereo
viri povsem obidejo obdelavo zvočnega polja in
večkanalni prostorski formati se pretvorijo na
dva kanala (razen LFE signalov).
A. DIRECT (Analog Direct)
Avdio izbranega vhoda lahko preklopite na
2-kanalni analogni vhod. Ta funkcija vam
omogoča uživanje ob poslušanju visoko
kakovostnih analognih virov.
Ko uporabljate to funkcijo, lahko nastavljate
samo glasnost in ravnovesje na sprednjih
zvočnikih.
MULTI ST. (Multi Stereo)
Iz vseh zvočnikov izhajajo 2-kanalni levi/desni
signali. Vendar iz nekaterih zvočnikov morda ne
bo zvoka, odvisno od nastavitev zvočnika.
Filmski način (Movie)
Prostorski zvok lahko izkoristite preprosto tako,
da izberete enega od vnaprej programiranih
zvočnih polj. Tako boste doma deležni
vznemirljivega in močnega kinodvoranskega
zvoka.
C.ST.EX A (Cinema Studio EX A
DCS)
Podaja zvočne karakteristike urejevalnega
studia Sony Pictures Entertainment ‚‘Cary Grant
Theater‘‘. To je standardni način, odličen za
gledanje skoraj vseh vrst filmov.
C.ST.EX B (Cinema Studio EX B
DCS)
Podaja zvočne karakteristike urejevalnega
studia Sony Pictures Entertainment ‚‘Kim
Novak Theater‘‘. Ta način je idealen za gledanje
znanstvenofantastičnih filmov ali akcijskih
filmov z veliko zvočnimi učinki.
se nadaljuje
57SL
Poslušanje prostorskega zvoka
Z večkratnim pritiskom na SOUND
FIELD +/- izberite želeno zvočno
polje.
C.ST.EX C (Cinema Studio EX C
DCS )
Podaja akustiko klasične koncertne dvorane.
Podaja zvočne karakteristike urejevalnega studia
Sony Pictures Entertainment. Ta način je idealen
za gledanje glasbenih filmov ali filmov, kjer
filmsko glasbo izvaja orkester.
Podaja akustiko jazzovskega kluba.
V.MULTI DIM. (V. Multi Dimension
DCS)
Iz enega para dejanskih prostorskih zvočnikov
ustvari več navideznih zvočnikov.
PLII MV (Pro Logic II Movie)
Izvede dekodiranje v načinu Dolby Pro Logic
II Movie. Ta nastavitev je idealna za filme,
kodirane v načinu Dolby Surround. Poleg tega
lahko ta način reproducira zvok v 5.1 kanalu za
gledanje videov presnetih ali starih filmov.
PLIIx MV (Pro Logic IIx Movie)
HALL (Hall)
JAZZ (Jazz Club)
CONCERT (Concert)
Podaja akustiko 300-sedežne dvorane za
koncerete v živo.
STADIUM (Stadium)
Reproducira vzdušje velikega odprtega stadiona.
SPORTS (Sports)
Reproducira vzdušje športne oddaje.
PORTABLE (Portable Audio)
Izvede dekodiranje v načinu Dolby Pro Logic
IIx Movie. Ta nastavitev razširi Dolby Pro Logic
II Movie ali Dolby Digital 5.1 v diskretnih 7.1
kanalov.
Iz prenosne avdio naprave reproducira jasno,
poudarjeno zvočno sliko. Ta način je idealen za
MP3 in ostalo kompresirano glasbo.
PLIIz (Pro Logic IIz)
Izvede dekodiranje v načinu Dolby Pro Logic
II Music. Ta nastavitev je idealna za običajne
stereo izvore kot so CD-ji.
Izvede dekodiranje v načinu Dolby Pro Logic
IIz. Ta nastavitev poveča prilagodljivost za
razširitev 5.1-kanalnega sistema v 7.1-kanalnega.
Njegova navpična komponenta ustvarja občutek
prisotnosti in globine.
NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Opravi kodiranje v načinu DTS Neo:6 Cinema.
Izvor, posnet v 2-kanalnem formatu, se dekodira
v 7 kanalov.
Glasbeni način (Music)
Prostorski zvok lahko izkoristite preprosto tako,
da izberete enega od vnaprej programiranih
zvočnih polj. Tako boste doma deležni
vznemirljivega in močnega zvoka koncertnih
dvoran.
58SL
PLII MS (PLII Music)
PLIIx MS (PL IIx Music)
Izvede dekodiranje v načinu Dolby Pro Logic
IIx Music. Ta nastavitev je idealna za običajne
stereo izvore kot so CD-ji.
PLIIz (PLIIz Height)
Izvede dekodiranje v načinu Dolby Pro Logic
IIz. Ta nastavitev poveča prilagodljivost za
razširitev 5.1-kanalnega sistema v 7.1-kanalnega.
Njegova navpična komponenta ustvarja občutek
prisotnosti in globine.
NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Opravi kodiranje v načinu DTS Neo:6 Music.
Izvor, posnet v 2-kanalnem formatu, se dekodira
v 7 kanalov. Ta nastavitev je idealna za običajne
stereo izvore kot so CD-ji.
Če priključite slušalke
Naslednja zvočna polja lahko izberete samo, če v
ojačevalnik priključite slušalke.
• Kadar je izbrano eno od sledečih zvočnih polj, iz nizkotonca
ne izhaja zvok, če so vsi zvočniki nastavljeni na ‚‘Large‘‘
v meniju za nastavitev zvočnikov. Vendar pa zvok izhaja iz
nizkotonca, če:
––Digitalni vhodni signal vsebuje signale LFE,
––so sprednji in prostorski zvočniki nastavljeni na ‚‘Small‘‘,
HP 2CH (HP 2 ch)
Ta način se izbere samodejno, če uporabljate
slušalke (ne velja za Analog Direct). Standardni
2-kanalni stereo viri povsem obidejo obdelavo
zvočnega polja in večkanalni prostorski formati
se mešajo na 2 kanala, razen signalov LFE.
Opomba
Če priključite slušalke v S-AIR prostorski ojačevalnik, se
zvočno polje samodejno nastavi na »HP 2CH«.
HP DIRECT (HP (Direct))
Če priključite nizkotonec
Če ni signala L.F.E., bo ojačevalnik ustvaril
nizkofrekvenčni signal, ki bo potoval v
nizkotonec. To je nizkopasovni zvočni učinek,
ki potuje iz nizkotonca v dvokanalni signal.
Nizkofrekvenčni signal pa se ne ustvari za
načina »Neo:6 Cinema« in »Neo:6 Music«, če
so vsi zvočniki nastavljeni na »Large«. Če želite
povsem izkoristiti vezje za preusmeritev nizkih
tonov Dolby Digital, priporočamo čim višjo
nastavitev frekvence rezanja nizkotonca.
––je izbran način »Portable Audio«.
• Učinki navideznih zvočnikov lahko povečajo hrup
predvajanega signala.
• Ko poslušate z zvočnimi polji, ki uporabljajo navidezne
zvočnike, ne morete slišati zvoka neposredno iz prostorskih
zvočnikov.
Nasveta
• Kodirni format DVD programa, itd. lahko preverite tako, da
pogledate logotip na embalaži.
• Dekodiranje Dolby Pro Logic Iix in Dolby Pro Logic IIz je
učinkovito, če enota sprejema večkanalne signale.
• Zvočno polje z oznako DCS uporablja tehnologijo DCS.
Glej »Slovarček« (str. 117).
Izklop prostorskega učinka za
fim/glasbo
Večkrat pritisnite na SOUND FIELD +/-, da
izberete ‚‘2CH ST.‘‘ ali »A.F.D. AUTO«.
Lahko tudi pritisnete na 2CH/A.DIRECT
na ojačevalniku in izberete »2CH ST.« ali z
večkratnim pritiskom na A.F.D. na ojačevalniku
izberete »A.F.D. AUTO«.
Opombe o zvočnih poljih
• Razpoložljivost zvočnih polj je odvisna od postavitve
zvočnikov.
• Možnosti PLIIx in PLIIz ne morete izbrati hkrati:
––PLIIx je na voljo samo, če postavitev zvočnikov vključuje
prostorska zadnja zvočnika.
––PLIIz je na voljo samo, če postavitev zvočnikov vključuje
sprednja visoka zvočnika.
• Zvočna polja za glasbo in filme v naslednjih primerih ne
delujejo:
––enota sprejema signale s frekvenco vzorčenja večjo od
48 kHz,
––enota sprejema signale z več kot 5.1 kanalom (razen
PLIIz).
59SL
Poslušanje prostorskega zvoka
Ta način se samodejno izbere, če uporabljate
slušalke, medtem ko je izbran način
»A.DIRECT«. Enota oddaja analogne signale
brez procesiranja z izenačevalnikom zvočnim
poljem, itd.
––je izbrano zvočno polje za filme,
Če priključite Blu-ray disc predvajalnik in drugo generacijo HD predvajalnikov
Digitalni avdio formati, ki jih ta ojačevalnik lahko dekodira, so odvisni od digitalnih avdio vhodnih
priključkov za priključeno komponetno. Ta ojačevalnik podpira naslednje avdio formate.
Avdio format
Maksimalno
število kanalov
Povezava predvajalne komponente in
ojačevalnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
O
O
Dolby Digital EX
6.1
O
O
Dolby Digital Plusa)
7.1
O
Dolby TrueHD
7.1
×
×
DTS
5.1
O
O
DTS-ES
6.1
O
O
DTS 96/24
5.1
O
O
DTS-HD High Resolution Audioa)
7.1
×
O
DTS-HD Master Audioa)b)
7.1
×
O
Multi channel Linear PCMa)
7.1
×
O
Dolby Digital
a)
O
a)
Če predvajalna komponenta ne ustreza formatu, avdio signali potujejo v drugem formatu. Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo predvajalne komponente.
b)
Signali s frekvenco vzorčenja večjo od 96 kHz se predvajajo s 96 kHz ali 88,2 kHz.
60SL
Poslušanje prostorskega
učinka pri nizki jakosti
(NIGHT MODE)
Ponastavitev zvočnih
polj na začetne
nastavitve
Ta funkcija vam omogoča, da pri nizki jakosti
zvoka ohranite teatralno vzdušje. Lahko jo
uporabite tudi z drugimi zvočnimi polji. Če
gledate film pozno ponoči, boste dialoge slišali
povsem jasno tudi pri nizki jakosti.
Za to operacijo morate uporabiti tipke na
ojačevalniku.
NIGHT
MODE
MUSIC
Opombi
1Pritisnite
, da izklopite
ojačevalnik.
2Medtem ko pritiskate tipko
MUSIC, pritisnite
.
Na prikazovalniku se prikaže ‚‘S.F. CLEAR‘‘
in vsa zvočna polja se ponastavijo na začetne
nastavitve.
Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
––zvočno polje je nastavljeno na ‚Analog Direct‘,
––sprejemajo se signali, katerih frekvenca vzorčenja je več
kot 48 kHz.
Nasvet
Medtem ko je način NIGHT MODE vklopljen, se nizki toni,
visoki toni in nivoji u činka povišajo, možnost ‚D.Range
Comp‘ pa se samodejno nastavi na ‚MAX‘.
61SL
Poslušanje prostorskega zvoka
Pritisnite na tipko NIGHT MODE in
izberite »NIGHT ON«.
Vklopi se funkcija NIGHT MODE. Način
NIGHT MODE lahko vklopite ali izklopite s
tipko NIGHT MODE.
Funkcije “BRAVIA” Sync
Kaj je funkcija “BRAVIA”
Sync?
“BRAVIA” Sync je združljiva s teleivzorji Sony,
Blu-ray Disc predvajalniki/DVD predvajalniki,
AV ojačevalniki, itd., ki so opremljeni s funkcijo
Control for HDMI.
Če povežete Sony napravo, združljivo s funkcijo
“BRAVIA” Sync s kablom HDMI (ni priložen),
se upravljanje poenostavi kot je navedeno
spodaj:
•One-Touch Play (stran 72)
•System Audio Control (stran 72)
•System Power Off (stran 73)
•Theatre/Theater Mode Sync (stran 73)
•Audio Return Channel (stran 74)
Nadzor HDMI je vzajemna nadzorna funkcija
standarda CEC(Consumer Electronics Control)
za HDMI.
Priporočamo vam, da ojačevalnik povežete z
izdelki, ki omogočajo funkcijo “BRAVIA”
Sync.
Opomba
Glede na priključeno napravo, lahko nadzorna funkcija HDMI
tudi ne deluje. Preverite navodila za uporabo priključene
naprave.
Priprava na funkcijo
‘’BRAVIA’’ Sync
Ojačevalnik je združljiv s funkcijio »Control for
HDMI-Easy Setting«.
•Če je vaš televizor združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«, lahko na
ojačevalniku nastavite funkcijo ‚Control for
HDMI‘ in z nastavitvijo televizorja samodejno
predvajate komponente.
•Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting«, nastavite
funkcijo ‚Control for HDMI‘ na ojačevalniku,
in posamezno predvajajte komponente in TV
(stran 63).
Če je vaš televizor združljiv s
funkcijo »Control for HDMI-Easy
Setting«
Funkcija ‚Control for HDMI‘ na ojačevalniku se
bo vklopila hkrati s vklopom funkcije nadzora za
HDMI na televizorju.
1 Priključite ojačevalnik, TV in predva-
jalne komponente prek HDMI povezave
(stran 27).
(Komponente morajo biti združljive s
funkcijo ‚Control for HDMI‘).
2 Vklopite ojačevalnik, televizor in predvajalne komponente.
3 Na televizorju vklopite funkcijo nadzora
za HDMI.
Funkcija nadzora za HDMI na ojačevalniku
in vse priključene komponente se vklopijo
hkrati. Ko je nastavitev končana, se prikaže
napis »COMPLETE«.
Več informacij o nastavitvah televizorja najdete
v navodilih za uporabo televizorja.
62SL
Če vaš televizor ni združljiv s
funkcijo »Control for HDMI-Easy
Setting«
GUI MODE
///
Opombe:
• Pri nastavitvi funkcije »Control for HDMI-Easy Setting«
televizorja, ne pozabite vključiti televizor, priključene
komponente in ojačevalnik.
• Če predvajalne komponente po nastavitvi funkcije »Control
for HDMI-Easy Setting« ne delujejo, preverite nastavitev
funkcije »Control for HDMI« na televizorju.
• Če priključene komponente ne podpirajo funkcije ‚Control
for HDMI-Easy Setting‘, nastavite funkcijo ‚Control
for HDMI‘ za priključene komponente pred nastavitvijo
funkcije ‚Control for HDMI-Easy Setting‘ na televizorju.
MENU
1 Izvedite korake, ki so opisani v poglavju
Funkcije “BRAVIA” Sync
»Če je vaš televizor združljiv s funkcijo
»Control for HDMI-Easy Setting« (stran
62).
2 Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
3 S puščicama / izberite »Settings«,
nato pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija z
nastavitvami.
4 S puščicama / izberite »HDMI«,
nato pritisnite na
ali .
5 S pomočjo tipk / izberite »Ctrl for
HDMI« in pritisnite na
ali .
6 S puščicama / izberite »ON«.
Funkcija »Control for HDMI« se vklopi.
7 Vklopite funkcijo »Control for HDMI« za
priključeno komponento.
Če je le-ta že vklopljena, nastavitve ni
potrebno spreminjati.
Podrobnosti o nastavitvi televizorja in
priključenih komponent si oglejte v ustreznih
navodilih za uporabo.
63SL
Predvajanje komponent z Poslušanje zvoka
televizorja prek zvočnikov,
enim pritiskom na tipko
(One-Touch Play)
Enostaven postopek za uživanje v zvoku in sliki
iz komponent, priključenih v ojačevalnik, prek
HDMI povezave.
Če nastavite »Pass Through« na »AUTO« ali
»ON«, lahko zvok in slika potujeta samo iz
televizorja, medtem ko je ojačevalnik v načinu
stanja pripravljenosti.
Ko začnete s predvajanjem priključene
komponente, se upravljanje ojačevalnika in
televizorja poenostavi na naslednji način:
Ojačevalnik in TV
priključenih v ojačevalnik
(System Audio Control / avdio
nadzor sistema)
Zvok iz televizorja lahko poslušate iz zvočnikov,
priključenih v ojačevalnik.
Funkcijo ‘System Audio Control’ lahko
upravljate s pomočjo TV menija. Podrobnosti si
oglejte v navodilih za uporabo televizorja.
TV
Funkcija ‘System Audio Control’ se
vklopi
Vklop (če je v stanju pripravljenosti)
Preklop na ustrezni HDMI vhod
Opombi
• Pri nekaterih televizorjih se zgodi, da ne oddajajo začetka
vsebine.
• Pri nekaterih nastavitvah se ojačevalnik morda ne bo
vklopil, če je način »Pass Through« nastavljen na »AUTO
» ali »ON«.
Nasvet
Priključeno komponento, na primer DVD/Blu-ray disc
predvajalnik, lahko Izberete tudi v TV meniju. Ojačevalnik in
TV se bosta samodejno preklopila na ustrezni HDMi vhod.
Zniža zvok televizorja
na minimum
Ojačevalnik
Vklop (če
je v stanju
pripravljenosti)
Preklopi na
ustrezni HDMI
vhod
Oddaja zvok
televizorja
Če je funkcija ‘System Audio Control’
vklopljena, se bo ojačevalnik samodejno vklopil
in preklopil na ustrezni vhod.
Zvok iz televizorja bo potoval prek zvočnikov,
priključenih v ojačevalnik in glasnost se bo na
televizorju samodejno zmanjšala.
Funkcijo ‘System Audio Control’ lahko
uporabite tudi na naslednji način:
•Če vklopite ojačevalnik, medtem ko je TV
vklopljen, se bo funkcija ‘System Audio
Control’ samodejno vklopila in zvok iz
televizorja bo potoval prek zvočnikov,
priključenih v ojačevalnik. Če pa ojačevalnik
izklopite, bo zvok potoval iz TV zvočnikov.
•Ko nastavite glasnost televizorja, lahko
nastavite tudi glasnost ojačevalnika.
Opombe
• Če funkcija ‚System Audio Control‘ ne deluje v skladu s TV
nastavitvijo, si oglejte navodila za uporabo televizorja.
• Če je možnost »CONTROL:HDMI« nastavljena na »CTRL
ON«, se bodo nastavitve »AUDIO OUT« v meniju HDMI
samodejno nastavila v skladu z nastavitvami »System Audio
Control«.
• Če priključite TV, ki nima funkcije ‚System Audio Control‘,
ta funkcija ne bo delovala.
• Če vklopite TV pred vklopom ojačevalnika, zvoka iz
televizorja za trenutek ne bo slišati.
64SL
Izklop ojačevalnika
skupaj s televizorjem
(System Power Off)
Ko s tipko POWER na daljinskem upravljalniku
televizorja izklopite televizor, se bodo hkrati
izklopili tudi ojačevalnik in priključene
komponente.
Za izklop televizorja lahko uporabite tudi
daljinski upravljalnik ojačevalnika.
AV
TV
Uživanje v filmih z
optimalnim zvočnim
poljem
(Theatre/Theater Mode Sync)
THEATER/
THEATRE
Pritisnite na tipko THEATER ali THEATRE na
daljinskem upravljalniku ojačevalnika, TVja ali Blu-ray disk predvajalnika, medtem ko
usmerjate daljinski upravljalnik proti televizorju.
Zvočno polje preklopi na “C.ST.EX B”.
TV, ojačevalnik in komponente, priključene prek
HDMI-ja, se izklopijo.
Za vrnitev na predhodno zvočno polje, ponovno
pritisnite na THEATER ali THEATRE.
Opomba
Zvočno polje pri nekaterih televizorjih morda ne bo preklopilo.
Nasvet
Opombe
• Pred uporabo funkcije ‚System Power Off‘ nastavite
funkcijo ‚TV Standby Synchro‘ na »ON«. Podrobnosti si
oglejte v navodilih za uporabo televizorja.
Zvočno polje se utegne pri menjavi TV vhoda vrniti na
prejšnjo nastavitev.
• Včasih se priključene komponente ne bodo izklopile, kar
je odvisno od statusa. Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo priključenih komponent.
65SL
Funkcije “BRAVIA” Sync
Pritisnite na tipko TV in TV
hkrati.
Opombi
Poslušanje TV zvoka
prek HDMI kabla
• Funkcija ne deluje, če ste v meniju HDMI nastavili “Ctrl for
HDMI” na “OFF”.
•Funkcija je na voljo samo, če:
(Audio Return Channel)
Funkcija ARC (Audio Return Channel) omogoča
TV-ju, da oddaja avdio signale v ojačevalnik
prek HDMI kabla, priključenega v priključek
HDMI TV OUT.
Zvok televizorja lahko poslušate iz zvočnikov,
priključenih v ojačevalnik brez povezave
priključkov TV AUDIO IN ali TV OPTICAL.
GUI
MODE
///
MENU
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
2S puščicama / izberite
»Settings« in pritisnite na
.
ali
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija z
nastavitvami.
3S puščicama / izberite
“HDMI”, nato pritisnite na
ali .
4S puščicama / izberite “ARC”,
nato pritisnite na
5S puščicama
66SL
ali .
izberite “ON”.
−−je vaš TV združljiv s funkcijo ARC (Audio
Return Channel),
−−je INPUT MODE nastavljen na “AUTO”.
Uporaba funkcije S-AIR
Soba B
Pod-enota S-AIR
(sprejemnik S-AIR)
Nekaj o izdelkih S-AIR
Sprejemnik je združljiv s funkcijo S-AIR (stran
111), ki omogoča prenos zvoka med izdelki
S-AIR.
Soba A
Glavna enota S-AIR
(ta sprejemnik)
Obstajata dve vrsti izdelkov S-AIR:
•Glavna enota S-AIR (ta enota): enota služi
prenašanju zvoka. Uporabljate lahko vse do
tri glavne enote S-AIR. (Število glavnih enot
S-AIR, ki jih lahko uporabljate, je odvisna od
pogojev uporabe.)
•Pod-enota S-AIR: ta enota služi sprejemanju
zvoka.
−−Prostorski ojačevalnik: zvok iz prostorskih
zvočnikov lahko poslušate brezžično.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
prostorskega ojačevalnika.
−−Sprejemnik S-AIR: zvok iz sistema lahko
poslušate v drugi sobi.
Pod-enota S-AIR
(prostorski ojačevalnik)
Izdelke S-AIR lahko kupite kot dodatek (izbira
izdelkov S-AIR je odvisna od področja).
Uporaba funkcije S-AIR
Navodila v zvezi s prostorskim ojačevalnikom
ali S-AIR sprejemnikom v tem priročniku se
nanašajo samo na primer, da uporabljate S-AIR
sprejemnik.
Opombi
• S-AIR meni in parametri so na voljo samo, če ste vstavili
brezžični oddajnik.
• Če ste izbrali postavitev zvočnikov, ki vključuje sprednja
visoka zvočnika, zvok prostorskih zadnjih zvočnikov ne
potuje iz prostorskega ojačevalnika, tudi če je prostorski
ojačevalnik priključen.
67SL
Nekaj o okoljih, kjer se uporablja
izdelke S-AIR
Postavitev izdelka S-AIR
S-AIR izdelki uporabljajo radijsko frekvenco
2,4 GHz. Nekatere elektronske naprave in
drugi dejavniki utegnejo prekiniti povezavo ali
povzročiti nestabilnost v S-AIR sprejemu.
Pred uporabo izdelka S-AIR opravite naslednje
nastavitve za vzpostavitev prenosa zvoka.
•Vpliv elektronskih naprav
•Vzpostavitev prenosa zvoka med glavno enoto
S-AIR in pod-enoto S-AIR (ID nastavitev)
(stran 69)
Naslednje naprave utegnejo povzročati motnje.
−−Mobilni telefoni, brezžični telefoni
−−Brezžični LAN, osebni računalniki
−−Igralne naprave, ki uporabljajo radijske signale
−−Mikrovalovne pečice
•Vstavitev brezžičnega oddajnika/oddajnosprejemne enote (stran 35)
•Združitev glavne enote S-AIR z določeno podenoto S-AIR (stran 70).
GUI MODE
///
•Ostali dejavniki
Naslednje naprave utegnejo povzročiti slab
sprejem:
−−Materijali in strukture sten in tal.
−−Lokacija, kjer je S-AIR izdelek postavljen.
Če uporabljate izdelke S-AIR, jih postavite čim
dlje od zgoraj navedenih elektronskih naprav ali
jih postavite tja, kjer je S-AIR sprejem stabilen.
68SL
RETURN/
EXIT O
MENU
Vzpostavitev prenosa zvoka med
S-AIR glavno enoto in pod-enoto
S-AIR (ID nastavitev)
Ko uskladite ID glavne enote S-AIR in podenote S-AIR, lahko vzpostavite prenos zvoka.
Več glavnih enot S-AIR lahko uporabite tako,
da nastavite različne ID-je za posamezne
komponente.
8 Nastavite S-AIR pod-enoto na isti ID.
Prenos zvoka se vzpostavi na naslednji način
(primer):
Glavna enota S-AIR
ID A
Nastavitev ID-ja enote
1 Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
2 S puščicama / izberite »Settings«
ali .
in pritisnite na
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija z
nastavitvami.
3 S puščicama / izberite “S-AIR”,
nato pritisnite na
ali .
ID A
Pod-enota S-AIR
Nasvet
Za potrditev trenutnega ID-ja opravite zgornje korake 1 do 3.
Če združite glavno enoto S-AIR s pod-enoto S-AIR (str. 70),
se poleg ID-ja na TV zaslonu v meniju GUI prikaže napis
“(Pairing)”.
Izhod iz menija
Če S-AIR oddajnik (ni priložen) ni vstavljen v glavno
enoto S-AIR, možnosti “S-AIR” ni mogoče izbrati.
Pritisnite na MENU.
nato pritisnite na
ali .
Prikaže se meni S-AIR ID.
5 S puščicama / izberite ID (A, B ali
C), nato pritisnite na .
ID glavne enote S-AIR je nastavljen. Prikaže
se napis »Set S-AIR ID of the sub unit to
the same as that of the main unit« (nastavite
S-AIR ID pod-enote na isti ID kot za glavno
enoto).
Nastavitev ID-ja za pod-enoto
S-AIR
Prepričajte se, da sta ID-ja pod-enote S-AIR in
glavne enote S-AIR usklajena.
Podrobnosti o nastavitvi ID-ja prostorskega
ojačevalnika in ojačevalnika S-AIR si oglejte v
navodilih za uporabo, priloženih prostorskemu
ojačevalniku in ojačevalniku S-AIR.
6 Pritisnite na .
7 Pritisnite na GUI MODE.
Meni GUI se izklopi.
se nadaljuje
69SL
Uporaba funkcije S-AIR
Opomba
4 S puščicama / izberite »S-AIR ID«,
ID A
Pod-enota S-AIR
Uporaba večih glavnih enot
S-AIR
Pred združevanjem
Uporabite lahko več glavnih enot S-AIR, če
nastavite različne ID-je za vsako komponento
posebej.
Prenos zvoka se vzpostavi na naslednji način
(primer):
Glavna enota
S-AIR
Druga glavna
enota S-AIR
ID A
Prenos zvoka vzpostavi ID (primer).
Vaša soba
Sosed
Glavna enota
S-AIR
ID A
ID B
ID A
ID A
Pod-enota
S-AIR
Pod-enota
S-AIR
ID A
Pod-enota
S-AIR
ID B
Opombi
Pod-enota S-AIR
ID A
Pod-enota S-AIR
Po združitvi
Prenos zvoka se vzpostavi samo med združeno
enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR.
• Izvorov z zaščitenimi avtorskimi pravicami morda ne bo
mogoče predvajati na pod-enoti S-AIR.
• Če ste priključili prostorski ojačevalnik, glavna enota S-AIR
ne bo oddajala prostorskega zvoka.
Združevanje glavne enote S-AIR z
določeno pod-enoto S-AIR (Pairing
operation)
Vaša soba
Sosed
Glavna enota
S-AIR
Ni prenosa
Za vzpostavitev prenosa zvoka je potrebno
nastaviti isti ID za enoto in pod-enoto S-AIR.
Če ID-ja nista enaka, se lahko zgodi, da sosedje
sprejemajo zvok vašega sistema ali da vi
sprejemate zvok od sosedov. Da bi to preprečili,
lahko enoto identificirate z določeno pod-enoto
S-AIR tako, da opravite postopek združevanja.
ID A
Pod-enota
S-AIR
Združitev
70SL
ID A
Pod-enota
S-AIR
Izvedba združevanja
1Postavite pod-enoto S-AIR, ki jo
želite združiti, v bližino glavne
enote S-AIR.
2Nastavite enaka ID-ja za glavno
enoto in pod-enoto S-AIR.
•Če želite nastaviti ID enote, si oglejte
poglavje “Nastavitev ID-ja glavne enote
S-AIR” (stran 69).
•Če želite nastaviti ID pod-enote S-AIR,
si oglejte navodila za uporabo pod-enote
S-AIR.
3Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
4S puščicama / izberite
»Settings« in pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija z
nastavitvami.
5S puščicama / izberite
Če S-AIR oddajnik (ni priložen) ni vstavljen v glavno
enoto S-AIR, možnosti “S-AIR” ni mogoče izbrati.
“Pairing” in pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže napis “Put the
S-AIR sub unit near the S-AIR main unit.
Turn on power and start pairing.” (Postavite
pod-enoto S-AIR v bližino glavne enote
S-AIR. Vklopite jo in začnite postopek
združevanja). Glavna enota S-AIR je
pripravljena na začetek združevanja.
7S puščicama / izberite “Yes”,
nato pritisnite na
.
Oglejte si navodila za uporabo pod-enote
S-AIR.
Opombi
• Opravite združevanje v koraku 7, v roku 5-ih minut.
Če tega ne storite, združevanje ne bo uspešno in zaslon
se bo spremenil. V tem primeru si oglejte poglavje “Če
združitev ni uspešna” (stran 71).
• Ko se vzpostavi prenos zvoka, se prikaže napis
“Pairing complete. To do the pairing another one, select
“Continue”.
9S puščicama / izberite
“Finish” ali “Continue” in
pritisnite na
.
•“Finish”: združevanje se konča.
•“Continue”: Združevanje se izvede za drugo
pod-enoto S-AIR.
Nasvet
Zaključek združevanja ali trenutni ID lahko preverite na
zaslonu “S-AIR Settings”. Poleg trenutnega S-AIR ID-ja
se prikaže napis “Pairing”.
10Pritisnite na GUI MODE.
Meni GUI se izklopi.
Opomba
6S puščicama / izberite
enote S-AIR.
Glavna enota S-AIR začne z združevanjem.
Prikaže se napis “Pairing. Do the pairing
operation with the S-AIR sub unit”
(Združevanje. Opravite združevanje s podenoto S-AIR.)
Opomba
Če po končani združitvi izberete meni “S-AIR ID”, se
bo prikazala nastavitev ID-ja (“A”, “B” ali “C”), ki ste
jo nazadnje uporabili.
Če združevanje ne uspe
Prikaže se napis “Pairing failed. Retry?”
(Združitev ni uspela. Želite poskusiti znova?)
Če želite ponoviti združevanje, izberite “Yes”.
Za zaključek združevanja izberite “No”.
Ustavitev združevanja med
nastavitvijo
Pritisnite na RETURN/EXIT
.
Preklic združevanja
Ponastavite ID glavne enote S-AIR.
Podrobnosti si oglejte v poglavju “Nastavitev
ID-ja za glavno enoto S-AIR” (stran 69).
Izberete lahko enak ID kot prej.
71SL
Uporaba funkcije S-AIR
“S-AIR”, nato pritisnite na
ali .
8Začnite z združevanjem pod-
Poslušanje zvoka iz
sistema v drugi sobi
(samo za S-AIR sprejemnik (ni
priložen))
Zvok iz sistema lahko poslušate v drugi sobi
tako, da uporabite S-AIR sprejemnik. S-AIR
sprejemnik lahko namestite kamorkoli, ne glede
na lokacijo glavne enote S-AIR.
Podrobnosti o S-AIR sprejemniku si oglejte v
navodilih za uporabo S-AIR sprejemnika.
GUI MODE
///
MENU
1Nastavite ID S-AIR sprejemnika
tako, da bo ustrezal ID-ju glavne
enote S-AIR.
•Za nastavitev ID-ja glavne enote S-AIR
glejte poglavje »Nastavitev ID-ja glavne
enote S-AIR« (stran 69).
•Za nastavitev ID-ja S-AIR sprejemnika
glejte navodila za uporabo S-AIR
sprejemnika.
Opombe
• Če uporabljate drugo pod-enoto S-AIR, na primer
prostorski ojačevalnik, ne spreminjajte ID-ja pod-enote
S-AIR. Nastavite ID S-AIR sprejemnika tako, da bo
ustrezal ID-ju pod-enote S-AIR.
• Če združite S-AIR glavno enoto z drugo pod-enoto
S-AIR, na primer prostorskim ojačevalnikom,
morate združiti glavno enoto S-AIR tudi z S-AIR
sprejemnikom. Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Združevanje glavne enote S-AIR z določeno podenoto S-AIR (Pairing)« na strani 70.
72SL
2Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
3S puščicama / izberite
“Settings”, nato pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija z
nastavitvami
4S puščicama / izberite
“S-AIR”, nato pritisnite na
.
ali
Opomba
Če S-AIR oddajnik (ni priložen) ni vstavljen
v glavno enoto S-AIR, možnosti “S-AIR” ni
mogoče izbrati.
5S puščicama / izberite “S-AIR
Mode”, nato pritisnite na
ali .
6S puščicama / izberite želeno
nastavitev in pritisnite na
.
•Party: S-AIR sprejemnik oddaja zvok v
skladu z vhodom, izbranim na S-AIR glavni
enoti.
•Separate: za S-AIR sprejemnik lahko
izberete želeni vhod, medtem ko ostane
vhod S-AIR glavne enote nespremenjen.
Če je izbrana možnost “Separate”, lahko
izberete samo “SA-CD/CD”, “DMPORT”,
“FM TUNER”, “AM TUNER” in vhod, ki
je trenutno izbran na glavni enoti S-AIR.
Opomba
• Če je vhod, izbran na S-AIR sprejemniku enak S-AIR
glavni enoti, se bo vhod na S-AIR sprejemniku
spremenil v skladu z S-AIR glavno enoto.
7Pritisnite na GUI MODE.
Meni GUI se izklopi.
8Izberite želeni vhod na S-AIR
sprejemniku.
Če izberete »Party«
Vhod S-AIR sprejemnika se spremeni skupaj
s spremembo vhoda na S-AIR glavni enoti ali
S-AIR sprejemniku.
Če izberete »Separate«
Vhod S-AIR sprejemnika se spremeni
s pritiskom na S-AIR CH na S-AIR
sprejemniku.
Sprememba kanala za
boljši prenos zvoka
Če uporabljate več brezžičnih sistemov, ki
si delijo 2,4 GHz frekvenčni pas, na primer
brezžični LAN ali Bluetooth, utegne biti
prenos iz izdelkov S-AIR ali drugih brezžičnih
sistemov, nestabilen. V tem primeru lahko
izboljšate prenos tako, da spremenite nastavitev
“RF CHANGE”.
Opomba
Če na S-AIR glavni enoti izberete TUNER (FM/AM),
lahko izberete samo frekvenčni pas za radijski sprejemnik
na S-AIR ojačevalniku. Lahko pa izberete tudi drug vhod
in ne TUNER na S-AIR ojačevalniku.
GUI MODE
///
9Nastavite glasnost na S-AIR
sprejemniku.
MENU
Opombi
• Zvok S-AIR sprejemnika bo med delovanjem S-AIR glavne
enote morda prekinjen.
• Če zvok ni 2-kanalni stereo, se večkanalni zvok pomeša v
2-kanalnega.
Nadzor sistema prek
ojačevalnika S-AIR
Sistem lahko upravljate prek ojačevalnika S-AIR
s pomočjo naslednjih tipk.
Pritisnite
, , ,
/
,
S-AIR CH
Funkcija
Iste funkcije kot na daljinskem
upravljalniku.
Sprememba funkcije sistema.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
ojačevalnika S-AIR.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
2S puščicama / izberite
“Settings”, nato pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija z
nastavitvami.
3S puščicama / izberite
“S-AIR”, nato pritisnite na
ali .
Opomba
Če S-AIR oddajnik (ni priložen) ni vstavljen v glavno enoto
S-AIR, možnosti “S-AIR” ni mogoče izbrati.
se nadaljuje
73SL
Uporaba funkcije S-AIR
• Signali s frekvenco vzorčenja večjo od 96 kHz ne morejo
potovati v ojačevalnik S-AIR.
1Pritisnite na GUI MODE.
4S puščicama / izberite “RF
Change”, nato pritisnite na
ali .
5S pritiskanjem na / izberite
želeno nastavitev, nato pritisnite
na
.
•AUTO: običajna izbira. Sistem samodejno
spremeni »RF Change« na »ON« ali
»OFF«.
•ON: sistem prenaša zvok tako, da poišče
boljši kanal za prenos zvoka.
•OFF: sistem prenaša zvok tako, da nastavi
kanal za prenos zvoka.
6Pritisnite na GUI MODE.
Meni GUI se izklopi.
7Če nastavite »RF Change« na
Stabilizacija S-AIR
sprejemnika
Če je S-AIR sprejem slab ali nestabilen,
preverite naslednje:
−−Prepričajte se, da so brezžični adapterji pravilno
vstavljeni (stran 35).
−−Prepričajte se, da sta S-AIR ID-ja glavne enote in
pod-enote S-AIR enaka (stran 69).
Če je S-AIR sprejem slab
Preverite naslednje:
•Kabli, ki so priključeni v S-AIR izdelek
(omrežni kabel, kabli za zvočnike in drugi
kabli) naj bodo oddaljeni od brezžičnega
adapterja in reže.
»OFF«, izberite ID, da bo prenos
zvoka najstabilnejši.
Opombe
• V večini primerov te nastavitve ne bo potrebno spremeniti.
• Če je možnost “RF Change” nastavljena na “OFF”, lahko
prenos med enoto in pod-enoto S-AIR opravi z uporabo
enega od naslednjih kanalov.
––S-AIR ID A: enako kanalu za IEEE 802.11b/g kanal 1
––S-AIR ID B: enako kanalu za IEEE 802.11b/g kanal 6
––S-AIR ID C: enako kanalu za IEEE 802.11b/g kanal 11
• Prenos lahko izboljšate tako, da spremenite kanal prenosa
(frekvenco) drugega brezžičnega sistema. Podrobnosti si
oglejte v navodilih za uporabo drugega brezžičnega sistema.
•Okoli S-AIR izdelkov naj bo čim več prostora.
−−Ne postavljajte S-AIR izdelkov na vrh ali
neposredno pod druge elektronske naprave.
−−Ne postavljajte S-AIR izdelkov v zaprto omarico,
kovinsko omarico ali pod mizo.
74SL
•Postavite S-AIR izdelek na mesto (višina,
orientacija in mesto v sobi), kjer bo sprejem
najbolj stabilen.
−−S-AIR glavna enota in pod-enota naj bosta blizu.
Uporaba sprejemnika
S-AIR, medtem ko je
glavna enota S-AIR v
stanju pripravljenosti
(samo za sprejemnik S-AIR (ni
priložen))
Če nastavite “S-AIR STBY” na “STBY ON”,
lahko sprejemnik S-AIR uporabljate, medtem ko
je glavna enota S-AIR v stanju pripravljenosti.
GUI MODE
///
−−S-AIR izdelki naj bodo ločeni od drugih
brezžičnih naprav.
MENU
Če se sprejem še vedno ne izboljša, spremenite
nastavitev “RF Change” (stran 73).
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
2S puščicama / izberite
“Settings”, nato pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija z
nastavitvami.
3S puščicama / izberite
“S-AIR”, nato pritisnite na
.
ali
Opomba
Če S-AIR oddajnik (ni priložen) ni vstavljen v glavno
enoto S-AIR, možnosti “S-AIR” ni mogoče izbrati.
4S puščicama / izberite “S-AIR
Stby”, nato pritisnite na
ali .
se nadaljuje
75SL
Uporaba funkcije S-AIR
−−Postavite S-AIR izdelke ločeno od kovinskih vrat
in miz.
5S puščicama / izberite želeno
nastavitev.
•ON: sprejemnik S-AIR lahko uporabljate,
medtem ko je glavna enota S-AIR v stanju
pripravljenosti ali vklopljena.
•OFF: sprejemnika S-AIR ne morete
uporabljati, medtem ko je glavna enota
S-AIR v stanju pripravljenosti.
•Tovarniška nastavitev je odvisna od modela.
Izhod iz menija
Pritisnite na MENU.
Opomba
•Če možnost “S-AIR Stby” nastavite na “ON”,
se poraba moči v načinu stanja pripravljenosti
poveča.
•Če je brezžično oddajnik odstranjen iz glavne
enote S-AIR, se “S-AIR Stby” samodejno
nastavi na “OFF”.
•Če ste na glavni enoti S-AIR izbrali “TUNER”
(FM/AM) preden ste jo izklopili in je možnost
“S-AIR STBY” nastavljena na “ON”, lahko
na S-AIR sprejemniku za sprejemnik izberete
samo isti frekvenčni pas. Izberete pa lahko
drugo nastavitev kot TUNER na S-AIR
sprejemniku.
•Če je ojačevalnik v stanju pripravljenosti, bo
indikator »S-AIR« na prikazovalniku zasvetil,
če je »S-AIR Stby« nastavljen na »ON«.
Druge funkcije
Preklop med digitalnim
in analognim zvokom
(INPUT MODE)
Če priključite komponente v digitalne
in analogne avdio vhodne priključke na
ojačevalniku, lahko način avdio vhoda nastavite
ali preklopite iz enega na drugega, odvisno od
vrste vsebine, ki jo želite gledati.
1Pritisnite INPUT SELECTOR
+/- na ojačevalniku, da izberete
vhod.
Uporabite lahko tudi tipke za izbiro vhoda na
daljinskem upravljalniku.
2Večkrat pritisnite INPUT MODE
na ojačevalniku, da izberete
način za avdio vhod.
Izbrani način avdio vhoda se prikaže na
prikazovalniku.
Načini za avdio vhode
AUTO
Daje prednost digitalnim signalom, kadar so
tako digitalne kot tudi analogne priključitve. Če
ni digitalnih signalov, so izbrani analogni avdio
signali.
ANALOG
Določi analogne avdio signale, ki potujejo prek
priključkov AUDIO IN (L/R).
76SL
Opomba
• Nekateri načini za avdio vhod morda ne bodo nastavljeni,
kar je odvisno od vhoda.
• Če uporabljate funkcijo ANALOG DIRECT, se bo način
avdio vhoda samodejno nastavil na »ANALOG«. Drugih
načinov ni mogoče izbrati.
Uživanje v zvoku/sliki iz
drugih vhodov
Avdio in/ali video signale lahko dodelite
drugemu vhodu, če jih trenutno ne uporabljate.
Na primer, če želite priključiti DVD
predvajalnik, a ne najdete prostega vhoda:
DVD predvajalnik
V priključek
OPTICAL
BD IN (avdio
signal)
V priključka
COMPONENT VIDEO
IN 1 (video signali)
Ojačevalnik
Dodelite DVD vhodnemu
priključku, z uporabo
funkcije »Input Assign« v
meniju Input Option.
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
2S puščicama / izberite
ali .
BD
Input
DVD
SAT/CATV
TV
VIDEO 1
3S puščicama / izberite ime
vhoda, ki ga želite dodeliti.
se nadaljuje
77SL
Druge funkcije
»Input« in pritisnite na
4Pritisnite na TOOLS/OPTIONS.
BD
Input
DVD
SAT/CATV
Input Assign
Name lnput
TV
VIDEO 1
5S puščicama / izberite »Input
Assign« in pritisnite na
Prikaže se zaslon »Input Assign«.
ali .
6Izberite avdio in/ali video signale,
katere želite dodeliti vhodu, ki se
ga s puščicami /// izbrali v
koraku 3.
Input Assign
Select Video
Select Audio
COMP.2
SAT OPT
COMP.3
DVD COAX
CVBS
ANALOG
RETURN
7Pritisnite na
nastavitve.
78SL
za potrditev
Ime vhoda
Dodeljivi
video vhodni
priključki
Dodeljivi
avdio vhodni
priključki
OBD
DVD
SAT/CATV
COMP.1
O*
O
O
COMP.2
O
O*
O
COMP.3
O
O
CVBS
O
HDMI1
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/CD/
CD-R
O
O
O
O
O
O
O*
O
O
O
─
O
O*
O*
─
O
O
O
O
O
O
HDMI2
O
O
O
O
O
O
HDMI3
O
O
O
O
O
O
HDMI4
O
O
O
O
O
O
NONE
─
O
─
─
─
O*
BD OPT
O*
O
O
O
O
O
SAT OPT
─
O
O*
O
O
O
DVD COAX
O
O
O
O
O
O
ANALOG
O
─
O
O*
O*
O*
* Osnovna nastavitev
Opombe
• Optičnih signalov iz vhodnega vira ne morete dodeliti
optičnim vhodom na ojačevalniku.
• Ko dodelite digitalni avdio vhod, se bo nastavitev INPUT
MODE samodejno spremenila.
• Istemu vhodu ne morete dodeliti več kot en HDMI vhod.
• Istemu vhodu ne morete dodeliti več kot en digitalni avdio
vhod.
• Istemu vhodu ne morete dodeliti več kot en komponentni
video vhod.
Druge funkcije
79SL
Uporaba dvojne
povezave iz ojačevalnika
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
2S puščicama / izberite
“Settings”, nato pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija z
nastavitvami.
3S puščicama / izberite
»Speaker«, nato pritisnite na
ali .
4S puščicama / izberite »SP
Pattern«, nato pritisnite na
ali .
5S puščicama / izberite
ustrezno postavitev zvočnikov,
tako da ne bo vključenih
prostorskih zadnjih zvočnikov in
pritisnite na .
6S puščicama / izberite »SB
Assign«, nato pritisnite na
ali .
7S puščicama / izberite »BIAMP«.
Isti signali, ki jih oddajajo priključki
SPEAKERS FRONT A lahko potujejo tudi
iz priključkov SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Izklop menija
Pritisnite na MENU/HOME ali AMP MENU.
80SL
Opombi
• Pred izvedbo samodejne kalibracije nastavite »SB
ASSIGN« na »BI-AMP«.
• Če nastavite »SB ASSIGN« na »BI-AMP«, postanejo
nastavitve nivoja zvočnikov in oddaljenosti neveljavne in
uporabijo se nastavitve sprednjih zvočnikov.
• Če za »SP Pattern« izberete nastavitev s prostorskimi
zadnjimi zvočniki ali sprednjimi visokimi zvočniki,
možnosti »SB Assign« ni mogoče nastaviti na »BI-AMP«.
Uporaba nastavitvenega
menija
Nastavitveni meni omogoča številne nastavitve
zvočnikov, prostorskih učinkov itd.
Za prikaz menija sprejemnika na zaslonu
televizorja sprejemnik nastavite na »GUI
MODE« kot je opisano na strani 44 »Vklop in
izklop načina GUI MODE«.
2S puščicama / izberite
“Settings”, nato pritisnite na
ali .
Na TV zaslonu se prikaže seznam menija z
nastavitvami.
AM
AM
GUI MODE
///
SR
SR
Auto Cal.
Speaker
Surround
EQ
Settings
Audio
RETURN/
EXIT O
MENU
3S puščicama / izberite želeni
meni, nato pritisnite na
ali .
Primer: Če izberete »Auto Cal.«.
1Pritisnite na GUI MODE.
Ko je na prikazovalniku nekaj časa prikazan
napis »MENU ON«, se na TV zaslonu
prikažeta napis »GUI« in meni GUI. Če se
meni GUI ne prikaže, pritisnite na MENU.
Auto Cal.
Speaker
Surround
EQ
Settings
Audio
BD
Music
Video
DVD
SAT/CATV
TV
VIDEO 1
4S puščicama / izberite
parameter, ki ga želite nastaviti,
nato pritisnite na
ali .
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite tipko RETURN/EXIT
.
Izhod iz menija
Pritisnite tipko MENU.
se nadaljuje
81SL
Druge funkcije
Input
Pregled menijev
Ikona menija
Opis
Auto Cal.
Samodejna nastavitev nivoja ali
razdalje zvočnikov (stran 82).
Speaker
Ročna nastavitev položaja in
impedance zvočnikov (stran 83).
Surround
Nastavitev zvočnega polja
(prostorskih učinkov) (stran 87).
EQ
Prilagoditev izravnalnika (nizki in
visoki toni) (stran 88).
Audio
Nastavitve zvoka (88).
Video
Prilagoditev ločljivosti analognega
video signala (stran 89).
HDMI
Nastavitve slike/zvoka komponent,
ki so priključene na HDMI priključke
(stran 90).
System
Stikalo na ojačevalniku se samodejno
nastavi na stanje pripravljenosti
(stran 92).
S-AIR
Nastavitve za uporabo S-AIR (stran
67).
Samodejna kalibracija
(Auto Calibration)
Izberete lahko nastavitve za funkcijo samodejne
kalibracije, ki vam najbolj ustrezajo.
Auto Cal. Start (začetek samodejne
kalibracije)
Omogoča vam izvedbo samodejne kalibracije.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »2: Izvajanje
samodejnega kalibriranja« (str. 40).
Auto Cal. Type (vrsta samodejne
kalibracije)
Omogoča vam, da izberete vrsto samodejne
kalibracije za položaje posameznih mest
poslušanja.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »3: Potrditev/
shranjevanje rezultatov merjenja« (str. 41).
Opomba
Ta parameter lahko izberete samo, če ste izvedli samodejno
kalibracijo in shranili rezultate merjenja.
Položaj
Registrirate lahko 3 vzorce in sicer kot ‚Position
1, 2 in 3‘, odvisno od mesta poslušanja, okolja in
pogojev merjenja.
82SL
Registracija nastavitev za okolje
poslušanja
Izberete lahko želeni položaj poslušanja in
rezultate meritev registrirate za izbrani položaj
poslušanja.
Meni z nastavitvami za
zvočnike
Vsak zvočnik lahko nastavite ročno.
1 S puščicama / izberite »Position«,
Po končani samodejni kalibraciji lahko nastavite
tudi nivo zvočnikov.
2 S puščicama / izberite položaj
Opomba
nato pritisnite na
ali .
(Position 1, 2, 3) za katerega želite registrirati rezultate merjenja, nato pritisnite
na :
3 S puščicama / izberite »Auto Cal.
ali .
Start« in pritisnite na
Rezultati merjenja se registrirajo na položaj,
ki ste ga izbrali v koraku 2.
4 Pritisnite na in izberite »START«.
5 S ponavljanjem korakov 1 do 3 registrirajte ostale položaje poslušanja.
Nastavitve zvočnikov veljajo samo za trenutni položaj
poslušanja.
SP Pattern (položaj zvočnikov)
Izberite »SP Pattern« v skladu s sistemom
zvočnikov, ki ga uporabljate. Po samodejni
kalibraciji vam ni treba izbrati položaja
zvočnikov.
1 S puščicama / izberite »SP Pattern«, nato pritisnite na
ali .
Prikaže se zaslon »SP Pattern«.
Izbira registriranega položaja
poslušanja
1 S puščicama / izberite »Position«,
2 S puščicama / izberite želeni
1 S puščicama / izberite želeni
SB Assign (dodelitev
prostorskega zadnjega
zvočnika)
nato pritisnite na
ali .
Ime vhoda (imenovanje položaja)
Ime položaja lahko preimenujete.
1 S puščicama / izberite »Position«,
katerega želite imenovati.
2 S puščicama / izberite »Name
Input« in pritisnite na
ali .
3 S puščicami / izberite znak, nato
pritisnite na :
Vpisano ime je registrirano.
.
Izberete lahko nastavitve za prostorske zadnje
zvočnike ali sprednje visoke zvočnike. Preden
spremenite »SB Assign« na »BI-AMP« ali
»Speaker B«, se prepričajte, da ste za »SP
Pattern« izbrali nastavitev brez prostorskih
zadnjih zvočnikov ali sprednjih visokih
zvočnikov.
•Speaker B
Če priključite dodatni sistem sprednjih
zvočnikov v priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B, izberite »Speaker B«.
•BI-AMP
Če priključite sprednje zvočnike v priključke
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B s povezavo dveh
ojačevalnikov, izberite »BI-AMP«.
se nadaljuje
83SL
Druge funkcije
položaj (Position 1, 2, 3) in pritisnite na
.
Izbran je registrirani položaj poslušanja.
položaj zvočnikov in pritisnite na
.
3 Pritisnite na RETURN/EXIT
•OFF
Če ne uporabljate možnosti »Speaker B« ali
»BI-AMP«, izberite »OFF«.
Opomba
Nastavite »SB Assign« na »OFF«, potem na ta ojačevalnik
priključite zadnje prostorske zvočnike, ko želite spremeniti
povezavo dveh ojačevalnikov ali zvočnikov ‚front B‘ na
povezavo zadnjih prostorskih zvočnikov. Ponovno nastavite
zvočnike po priključitvi zadnjih prostorskih zvočnikov.
Preberite si poglavje »Samodejna kalibracija« (stran 38).
Ročna nastavitev
Ročna nastavitev posameznih zvočnikov.
Nastavitev zvočnikov lahko ročno prilagodite
tudi po dokončani samodejni kalibraciji.
Prilagoditev glasnosti
zvočnikov (Speaker level)
Prilagodite lahko stopnjo glasnosti za vsak
zvočnik posebej (sprednji levi/desni zvočnik,
sprednji levi/desni visoki zvočnik, sredinski
zvočnik, prostorski levi/desni zvočnik, zadnji
prostorski levi/desni zvočnik, nizkotonec).
1 S pomočjo tipk /// na zaslonu izberite želeni zvočnik in potem pritisnite
tipko .
2 S pomočjo tipk / izberite »Lvl:« in
potem pritisnite tipko .
3 S pomočjo tipk / nastavite stopnjo
glasnosti izbranega zvočnika, potem
pritisnite tipko .
Za sprednji levi/desni zvočnik lahko glasnost
prilagodite po 0,5 dB, od -10 dB do +10 dB.
Za ostale zvočnike pa po 0,5 dB, od -20 dB
do +10 dB.
Opomba
Če izberete eno izmed zvočnih polj za glasbo in če so vsi
zvočniki nastavljeni na »Large«, nizkotonec ne oddaja zvoka.
Kljub temu se zvok oddaja preko nizkotonca, če:
––digitalni vhodni signal vsebuje L.F.E. signale,
––so sprednji ali prostorski zvočniki nastavljeni na »Small«,
––je izbrano zvočno polje za film,
––je izbrana možnost »Portable Audio«.
84SL
Nastavitev razdalje zvočnikov
od mesta poslušanja
Nastavite lahko razdaljo od mesta poslušanja do
vsakega zvočnika (sprednji levi/desni zvočnik,
sprednji levi/desni visoki zvočnik, sredinski
zvočnik, prostorski levi/desni zvočnik, zadnji
prostorski levi/desni zvočnik, nizkotonec).
1 S pomočjo tipk /// na zaslonu izberite želeni zvočnik in potem pritisnite
tipko .
2 S pomočjo tipk / izberite »Dist:« in
potem pritisnite tipko .
3 S pomočjo tipk / nastavite razdaljo
za izbrani zvočnik in potem pritisnite
tipko .
Razdaljo lahko nastavite po 1 cm, od 1,0
metra do 10,0 metrov.
Opombi
• Pri nekaterih nastavitvah položajev zvočnikov ne bodo na
voljo vsi parametri.
• Ta funkcija v naslednjih primerih ne deluje:
––Zvočno polje je nastavljeno na »Analog Direct«,
––Enota sprejema signale s frekvenco vzorčenja več kot 96
kHz.
Nastavitev velikosti zvočnikov
(Speaker size)
Nastavite lahko velikost vsakega posameznega
zvočnika (srednji zvočnik, levi/desni prostorski
zvočnik, levi/desni zadnji prostorski zvočnik,
nizkotonec).
1 S pomočjo tipk /// na zaslonu izberite želeni zvočnik in potem pritisnite
tipko .
2 S pomočjo tipk / izberite »Size.«.
3 S pomočjo tipk / nastavite velikost
za izbrani zvočnik in potem pritisnite
tipko .
Razdaljo lahko nastavite po 1 cm, od 1.0
metra do 10.0 metrov.
•Large
Če priključite velike zvočnike, ki lahko
učinkovito poustvarijo nizke frekvence,
izberite možnost »Large«. Priporočamo
uporabo možnosti »Large«.
•Small
Če je zvok popačen ali če se vam zdi, da
je pomanjkanje prostorskih učinkov, ko
uporabljate večkanalni prostorski zvok,
izberite »Small«, da vklopite vezje za
preusmeritev nizkih tonov in izhod nizkih
frekvenc vsakega kanala iz nizkotonca ali
drugih »Large« zvočnikov.
Opomba
Ta funkcija ne deluje, če uporabljate možnost »Analog
Direct«.
Nasveti:
• Nastavitvi »LARGE« in »SMALL« za vsak zvočnik
določata, če notranji zvočni procesor prekine nizkotonski
signal na ta kanal.
• V primeru prekinitve nizkotonskega signala vezje za
preusmeritev ustrezne nizke frekvence posreduje do
nizkotonskega zvočnika ali druge »LARGE« zvočnike.
• Če je celostna zvočna stopnja nižja od želene, nastavite vse
zvočnike na »LARGE«. Če nizke frekvence niso dovolj
glasne, lahko popravite učinek s pomočjo izravnalnika in
dvignete moč nizkim frekvencam.
• Zadnji prostorski zvočniki se nastavijo na isto vrednost kot
prostorski zvončniki.
• Če so sprednji zvočniki nastavljeni na »SMALL«, se
srednji, prostorski in zadnji prostorski zvočniki samodejno
nastavijo na »SMALL«.
• Če ne uporabljate nizkotonca, se sprednji zvočniki
samodejno nastavijo na »LARGE«.
Omogoča nastavitev prehodne frekvence nizkih
tonov pri zvočnikih, ki so v meniju za nastavitev
zvočnikov bili nastavljeni na »Small«. Izmerjena
frekvenca kretnice se določi za vsak zvočnik po
samodejni kalibraciji.
1S pomočjo tipk / na zaslonu
izberite želeni zvočnik in potem
pritisnite tipko
.
2S pomočjo tipk / nastavite
želeno vrednost in potem
pritisnite tipko
.
Testni zvok (Test Tone)
Izbor tipa testnega zvoka.
Nasveti:
• Za prilagoditev stopnje glasnosti vseh zvočnikov hkrati
uporabite tipki MASTER VOL +/-. Uporabite lahko tudi
MASTER VOLUME na ojačevalniku.
• Stopnja glasnosti je med prilagoditvijo prikazana na TV
zaslonu.
Predvajanje testnega zvoka iz
posameznega zvočnika
Predvajanje testnega zvoka iz posameznih
zvočnikov.
1 S pomočjo tipk / izberite »Test
.
Tone« in potem pritisnite tipko
2 S pomočjo tipk / prilagodite parameter in potem pritisnite tipko
•OFF
.
•AUTO
Vsak posamezen zvočnik predvaja testni
zvok.
•FL, CNT, FR, SR, SB, SBR, SBL, SL,
•LH, RH, SW
Izberete lahko zvočnik, iz katerega želite, da
se predvaja testni zvok.
3 S pomočjo tipk / nastavite nivo
zvočnika in potem pritisnite tipko
se nadaljuje
.
85SL
Druge funkcije
• Kljub temu odsvetujemo prekinitev signala, če je možno,
ker nizki toni le vsebujejo določeno usmerjenost. Zato
pri uporabi majhnih zvočnikov nastavite možnost na
»LARGE«, če želite oddajati nizke frekvence preko
tega zvočnika. Po drugi strani pa uporabite nastavitev
»SMALL«, če uporabljate velike zvočnike in ne želite
oddajati nizkih frekvenc preko teh zvočnikov.
Nastavitev prehodne frekvence
(Crossover Frequency)
Predvajanje testnega zvoka iz
sosednjih zvočnikov
Predvajanje testnega zvoka iz sosednjih
zvočnikov, kar omogoča nastavite razmerja med
zvočnikoma.
1 S pomočjo tipk / izberite »Phase
Noise« in potem pritisnite tipko .
2 S pomočjo tipk / prilagodite parameter in potem pritisnite tipko
•OFF
.
Predvajanje testnega zvoka iz sosednjih
zvočnikov.
Odvisno od postavitev zvočnikov se
lahko zgodi, da nekateri predmeti ne bodo
prikazani.
zvočnika in potem pritisnite tipko
.
Predvajanje zvoka vira iz
sosednjih zvočnikov
Predvajanje zvoka vira iz sosednjih zvočnikov,
kar omogoča nastavitev razmerja med
zvočnikoma.
1 S pomočjo tipk / izberite »Phase
Audio« in potem pritisnite tipko .
2 S pomočjo tipk / prilagodite parameter in potem pritisnite tipko .
•OFF
•LH/FR, LH/RH, FL/RH, FL/SR, SL/FL, SB/
SL, SBL/SL, SBR/SBL, SR/SB, SR/SBR,
SR/SL, FR/SR, FR/SL, CNT/FR, FL/CNT
Predvajanje sprednjega 2-kanalnega zvoka
(namesto testnega zvoka) iz sosednjih
zvočnikov.
Odvisno od postavitev zvočnikov se
lahko zgodi, da nekateri predmeti ne bodo
prikazani.
3 S pomočjo tipk / nastavite nivo
zvočnika in potem pritisnite tipko
86SL
.
•Preverite, če ste pravilno priključili zvočnike.
Preverite kable zvočnikov in priključke na
napravi.
•Lahko se zgodi, da je prišlo pri kablih
zvočnikov do kratkega stika.
• LH/FR, LH/RH, FL/RH, FL/SR, SL/FL,
SB/SL, SBL/SL, SBR/SBL, SR/SB, SR/
SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL, CNT/FR, FL/
CNT
3 S pomočjo tipk / izberite nivo
Če zvočnik ne predvaja testnega
zvoka
Če se testni zvok predvaja iz
zvočnika, ki ni prikazan na
zaslonu
Postavitev zvočnikov ni nastavljena pravilno.
Povezava in postavitev zvočnikov se morata
ujemati.
Kompresija dinamičnega obsega
(D. Range Comp)
Omogoča vam kompresijo dinamičnega obsega
zvočnega zapisa. Ta funkcija je še posebej
uporabna, ko želite pozno zvečer gledati film pri
nizki stopnji glasnosti. Kompresija dinamičnega
obsega je možna samo pri Dolby Digital virih:
MAX
Dinamični obseg je močno kompresiran.
STD
Dinamični obseg je kompresiran tako, kot je to
določil snemalni tehnik.
AUTO
Dinamični obseg se kompresira samodejno, če
je izvor Dolby TrueHD ali drug izvor nastavljen
na »OFF«.
OFF
Dinamični obseg ni kompresiran.
Nasveti:
• Kompresija dinamičnega obsega omogoča kompresijo
zvočnih zapisov glede na podatke o dinamičnem dosegu
vključene v Dolby Digital signalu.
• »STD« je standardna nastavitev, kjer se uporabi samo rahla
kompresija. Zato vam priporočamo nastavitev »MAX«.
S to nastavitvijo zelo stisnete dinamični obseg in hkrati
omogočite spremljanje filma pozno ponoči pri nizki
stopnji glasnosti. Za razliko od analognih omejevalnikov,
so stopnje vnaprej določene in omogočajo zelo naravno
kompresijo.
Enota razdalje (Distance Unit)
Omogoča izbor enote za merjenje razdalje.
FEET
Razdalja je prikazana v čevljih.
METER
Razdalje je prikazana v metrih.
Nastavitve za prostorski
zvok
Zvočni efekt lahko nastavite na zaslonu »S.F.
Select«.
Opomba
Razpoložljivost nastavitvenih postavk v posameznih menijih je
odvisna od zvočnega polja.
S.F. SELECT (izbira zvočnega polja)
Omogoča vam izbrati zaželeno zvočno polje.
Za več informacij glejte ‚‘Užitek v prostorskem
zvoku‘‘ (str. 65).
Izbira prostorskega zvočnega
polja
1 S puščicama / izberite »S.F. Select«, nato pritisnite
ali  .
2 S puščicama / izberite želeni
prostorski zvok, nato pritisnite na
.
Nastavitev nivoja učinka
1 S puščicama / izberite »S.F. Select«, nato pritisnite na
ali .
prostorski zvok, nato pritisnite na
ali .
Opomba
Nastavitev nivoja učinka je na voljo samo, če je izbran
način »Cinema St EX DCS«.
3 S puščicama / izberite želeni nivo
učinka, nato pritisnite na
•MAX
.
•STD
•MIN
87SL
Druge funkcije
2 S puščicama / izberite želeni Nastavitve izenačevalnika
(EQ Settings)
Avdio nastavitve (Audio
Settings)
S sledečimi parametri lahko prilagodite kakovost
tona (nizke/visoke tone) sprednjih zvočnikov.
Prilagajanje avdio nastavitev.
Nizki toni
Visoki toni
Nivo
(dB)
Frekvenca
(Hz)
Opombe
• Ta funkcija ni na voljo v sledečih primerih:
––Če je zvočno polje nastavljeno na »Analog Direct«,
––Če enota sprejema signale s frekvenco vzorčenja večjo
od 48 kHz.
• Če izenačevalnik nastavite med sprejemanjem signalov,
katerih frekvenca vzorčenja je višja od 96 kHz, se bodo
signali vedno predvajali s 96 kHz.
Nastavitev izenačevalnika na
EQ zaslonu
1 S puščicama / izberite »Bass« ali
»Treble«.
2 S puščicama / nastavite ojačanje ,
nato pritisnite na .
A/V sinhronizacija (A/V Sync)
Omogoča zadrževanje avdio izhoda, tako da je
časovna razlika med avdio izhodom in vizualnim
prikazom minimalna. Zakasnitev lahko nastavite
na od 0 ms do 300 ms, v korakih po 10 ms.
Opombe
• Ta funkcija ne deluje pri uporabi velikega LCD ali plazma
televizorja. Funkcija prav tako ne deluje pri uporabi
projektorja.
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
––Če je zvočno polje nastavljeno na »Analog Direct«,
––Če enota sprejema signale s frekvenco vzorčenja večjo
od 48 kHz.
Izbor jezika digitalne oddaje (Dual
Mono)
Omogoča izbor jezika, v katerem hočete
poslušati digitalno oddajo. Ta funkcija deluje
samo pri Dolby Digital virih
Main/Sub
Zvok glavnega jezika izhaja iz sprednjega levega
zvočnika in hkrati zvok dodatnega jezika izhaja
iz sprednjega desnega zvočnika.
Main
Oddaja se zvok glavnega jezika.
Sub
Oddaja se zvok dodatnega jezika.
88SL
Prednostno dekodiranje digitalnega
avdio vhoda (Decode Priority)
Omogoča določiti vhodni način za posredovanje
digitalnega signala na priključke DIGITAL IN in
HDMI IN.
AUTO
Samodejno preklaplja vhodni način med DTS,
Dolby Digital ali PCM.
PCM
PCM signali imajo prednost (da ne pride do
prekinitve, ko se predvajanje začne).
Vendar pa je mogoče, da ne bo zvoka, kadar
vstopajo drugi signali, odvisno od formata. V
takem primeru nastavite »AUTO«. Če so signali
izbrani prek HDMI IN priključka, se prek
izbranega predvajalnika oddajajo samo PCM
signali. Pri sprejemanju signalov v katerem koli
drugem formatu, izberite možnost »AUTO«
Video nastavitve (Video
Settings)
Prilagajanje video nastavitev.
Pretvarjanje video signalov
(Resolution)
Omogoča pretvorbo ločljivosti analognih video
vhodnih signalov (komponentni video in video)
in izhoda iz priključka HDMI TV OUT.
AUTO
Ločljivost se samodejno nastavi, v skladu s
priključenim televizorjem.
480p/576p
Opomba
•Če pri nastavitvi »AUTO« na začetku
predvajanja pride do prekinitve zvoka iz
digitalnih avdio priključkov (pri CD diskih
itd.), nastavite »PCM«.
Ločljivost se nastavi na 480p/576p. Video
signali se pretvorijo navzgor in potujejo prek
ojačevalnika.
•Če predvajate DTS CD, nastavite »Dec.
Priority« na »AUTO«.
Ločljivost se nastavi na 720p. Video signali se
pretvorijo navzgor in potujejo prek ojačevalnika.
720p
Ločljivost se nastavi na 1080i. Video signali se
pretvorijo navzgor in potujejo prek ojačevalnika.
Opomba
Če v meniju »Ločljivost« izberete ločljivost, katere priključeni
TV ne podpira, slika ne bo pravilno potovala iz televizorja.
89SL
Druge funkcije
1080i
Comp. Dec. (Dekodiranje
komponentnega videa)
Če je slika pri priključitvi video igre popačena,
nastavite »Comp.Dec« na »ON«. Ta nastavitev
je na voljo samo za komponentne video vhodne
signale.
ON
OFF
HDMI nastavitve (HDMI
Settings)
Izvedba potrebnih nastavitev za komponente, ki
so priključene na HDMi priključek.
Nadzor za HDMI (Ctrl for HDMI)
Vklop ali izklop funkcije za upravljanje
komponent. Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Priprave za »BRAVIA« Sync« (stran 70).
ON
OFF
Opomba
Če nastavitev »Control for HDMI« nastavite na »ON«, se
lahko zgodi, da se bo samodejno spremenila nastavitev »Audio
Out«.
Pass Through (prehod signala)
Omogoča vam oddajanje HDMI signalov v TV,
tudi če je ojačevalnik v stanju pripravljenosti.
ON
Če je ojačevalnik v stanju pripravljenosti, bo
ojačevalnik vedno ddajal HDMI signale iz
priključka HDMI TV OUT na ojačevalniku.
AUTO
Če je TV vklopljen, medtem ko je ojačevalnik
v stanju pripravljenosti, bo ojačevalnik oddajal
HDMI signale iz priključka HDMI TV OUT na
ojačevalniku. Sony vam priporoča to nastavitev,
če uporabljate TV, ki je združljiv s funkcijo
»BRAVIA« Sync. Ta nastavitev porabi manj
energije v stanju pripravljenosti, ko pri nastavitvi
»ON«.
OFF
Ojačevalnik ne oddaja HDMI signalov, če je v
stanju pripravljenosti.
Vklopite ojačevalnik, če želite uživati v izvoru
priključene komponente na TV-ju. Ta nastavitev
porabi manj energije v stanju pripravljenosti, ko
pri nastavitvi »ON«.
90SL
Opomba
• Ta parameter ni na voljo, če je funkcija »Ctrl for HDMI«
nastavljena na »OFF«.
• Če je izbran način »AUTO«, bo potovanje slike in zvoka v
TV trajalo dlje časa, kot pri nastavitvi »ON«.
• Če je ojačevalnik v stanju pripravljenosti in če je »Pass
Through« nastavljen na »AUTO«ali »ON«, se na
prikazovalniku prikaže napis »A.STANDBY«. Če pa je
»Pass Through« nastavljen na »AUTO« in enota ne zazna
nobenega signala, bo napis izginil.
Avdio izhod (Nastavitev HDMI avdio
vhoda)
Omogoča vam, da nastavite avdio izhod za
HDMI iz predvajalne komponente, ki je na
ojačevalnik priključena prek HDMI povezave.
AMP
HDMI avdio signali priključene komponente
se posredujejo samo prek zvočnikov, ki so
priključeni na ojačevalnik. Večkanalni zvok se
lahko predvaja tak, kot je.
Opomba
Avdio signali se ne posredujejo prek zvočnikov na televizorju,
če je nastavitev »Audio Out« nastavljena na »AMP«.
TV+AMP
Opombe
Prilagoditev stopnje nizkotonca od 0 dB do + 10
dB v primeru posredovanja PCM signalov prek
HDMI povezave. Stopnjo lahko nastavite za
vsak HDMI vhod posebej.
AUTO
Samodejna nastavitev stopnje na 0 dB ali +10
dB glede na frekvenco.
+10 dB
0 dB
SW L.P.F. (Nizkopropustni filter
nizkotonca za HDMI)
Omogoča vam nastavitev nizkopropustnega filtra
nizkotonca, kadar več-kanalni signali Linear
PCM vstopajo prek HDMI povezave.
Če frekvenca rezanja priključenega nizkotonca
nima nizkopropustnega filtra, izberite nastavitev
»SW L.P.F.«.
ON
Frekvenca rezanja nizkoprepustnega filtra
nizkotonca je nastavljena na 120 Hz.
OFF
Druge funkcije
Zvok se oddaja preko zvočnikov TV sprejemnika
in zvočnikov priključenih na ojačevalnik.
Nastavitev stopnje nizkotonca (SW
Level)
Nizkopropustni filter nizkotonca je izključen.
• Kakovost zvoka priključene komponente je odvisna od
zvočne kakovosti televizorja, kot so npr. število kanalov in
frekvenca vzorčenja, itd. Če ima televizor stereo zvočnike,
se izhodni zvok prek sprejemnika posreduje v stereo načinu,
čeprav predvajate večkanalno programsko vsebino.
• Če sprejemnik priključite na video komponento (projektor,
itd.), se lahko zgodi, da se zvok ne bo posredoval prek
sprejemnika. V tem primeru izberite moćnost »AMP«.
91SL
ARC (Audio Return Channel povratni avdio kanal)
Omogoča vam poslušanje TV zvoka prek
zvočnikov priključenih v ojačevalnik s HDMI
kablom. Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Poslušanje TV zvoka prek HDMI kabla« (stran
66).
ON
Avdio signal vstopa v priključek HDMI TV
OUT.
OFF
Avdio signal vstopa v priključek TV OPTICAL
IN ali TV AUDIO IN.
Opomba
Ta parameter ni na voljo, če je »Ctrl for HDMI« nastavljen na
»OFF«.
Sistemske nastavitve
(System Settings)
Prilagoditev nastavitev sprejemnika.
Samodejno stanje pripravljenosti
Stikalo ojačevalnika se lahko samodejno nastavi
na način stanja pripravljenosti, če ojačevalnika
ne uporabljate ali če v ojačevalnik ne vstopa
noben signal.
ON
Stanje pripravljenosti se vklopi po približno
30-ih minutah.
OFF
Stanje pripravljenosti se ne vzpostavi.
Opombi
• Ta funkcija v naslednjih primerih ne deluje:
––Izbran je vhod TUNER,
––Uporabljate S-AIR sprejemnik ali prostorski ojačevalnik.
• Če uporabljate način samodejnega stanja pripravljenosti in
časovnik izklopa hkrati, bo imel časovnik izklopa prednost.
92SL
Upravljanje brez
priključitve televizorja
Sprejemnik lahko upravljate prek
prikazovalnika, tudi če ne uporabljate GUI, ko je
priključen v TV.
AMP
4S pomočjo tipk / izberite
želeni parameter, nato pritisnite
na
ali .
5S pomočjo tipk / izberite
želeno nastavitev, nato pritisnite
na
.
Vrnitev na prejšnji prikaz
Pritisnite na  ali RETURN/EXIT
.
Nasvet:
Nekateri parametri in nastavitve bodo na prikazovalniku
zatemnjene, kar pomeni, da niso na voljo ali da so
nespremenljive.
GUI MODE
///
RETURN/
EXIT O
MENU
Druge funkcije
Uporaba menija na prikazovalniku
S pritiskanjem na GUI MODE
izberite »MENU OFF«.
Če je na prikazovalniku prikazan napis »GUI«,
je meni nastavljen tako, da se s pomočjo
vmesnika GUI prikaže na TV zaslonu.
1Pritisnite tipko AMP.
2Pritisnite tipko MENU.
3S pomočjo tipk / izberite meni
in potem pritisnite tipko
ali .
93SL
Pregled menijev
Sledeče možnosti so na voljo v vsakem meniju. Podrobnosti o brskanju po menijih si oglejte na strani
101.
Meni [Prikaz]
Parametri [Prikaz]
Auto Calibration
settings [<AUTO
CAL>]
Samodejna kalibracija se začne
Začetna nastavitev
Samodejna kalibracija
[A.CAL START]
Vrsta samodejne kalibracije [CAL
TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
Položaj [POSITION]
POS 1, POS 2, POS 3
Poimenovanje vhodov
Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Poimenovanje položaja« (str. 91).
[NAME IN]
Nastavitev nivoja
[<LEVEL>]
Nastavitve
FULL FLAT
FRONT REF, OFF
POS 1
Testni ton [TEST TONE]
OFF, FIX b), AUTO b)
OFF
Fazni šum
OFF, LH/FR, LH/RH, FL/RH,
OFF
[P. NOISE]
FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL,
SBR/SBL, SR/SB, SR/SBR, SR/SL,
FR/SR, FR/SL, CNT/FR, FL/CNT
Fazni zvok
OFF, LH/FR, LH/RH, FL/RH,
[P. AUDIO]
FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL,
OFF
SBR/SBL, SR/SB, SR/SBR, SR/SL,
FR/SR, FR/SL, CNT/FR, FL/CNT
Nivo sprednjega levega zvočnika
FL –10.0 dB to FL +10.0 dB
[FL LEVEL]
(0.5 dB per step)
Nivo sprednjega desnega zvočnika
FR –10.0 dB to FR +10.0 dB
[FR LEVEL]
(0.5 dB per step)
Nivo srednjega zvočnika
CNT –20.0 dB to CNT +10.0 dB
[CNT LEVEL]
(0.5 dB per step)
Nivo prostorskega levega zvočnika
SL –20.0 dB to SL +10.0 dB
[SL LEVEL]
(0.5 dB per step)
Nivo prostorskega desnega zvočnika
SR –20.0 dB to SR +10.0 dB
[SR LEVEL]
(0.5 dB per step)
Nivo prostorskih zadnjih zvočnikov
SB –20.0 dB to SB +10.0 dB
[SB LEVEL]
(0.5 dB per step)
Nivo prostorskega zadnjega levega
zvočnika
SBL –20.0 dB to SBL +10.0 dB
[SBL LEVEL]
Nivo prostorskega zadnjega desnega
zvočnika
[SBR LEVEL]
94SL
FL 0 dB
FR 0 dB
CNT 0 dB
SL 0 dB
SR 0 dB
SB 0 dB
SBL 0 dB
(0.5 dB per step)
SBR –20.0 dB to SBR +10.0 dB
SBR 0 dB
(0.5 dB per step)
Nivo levega visokega zvočnika
LH –20.0 dB to LH +10.0 dB
[LH LEVEL]
(0.5 dB step)
Nivo desnega visokega zvočnika
RH –20.0 dB to RH +10.0 dB
[RH LEVEL]
(0.5 dB step)
LH 0 dB
RH 0 dB
Meni [Prikaz]
SPEAKER
[<SPEAKER>]
Parametri [Prikaz]
Nastavitve
Začetna nastavitev
Nivo nizkotonca
SW –20.0 dB to SW +10.0 dB
SW 0 dB
[SW LEVEL]
(0.5 dB per step)
Kompresor dinamičnega
obsega
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Postavitev zvočnikov
[SP PATTERN]
5/2.1, 5/2, 4/2.1, 4/2, 3/4.1, 3/4,
2/4.1, 2/4, 3/3.1, 3/3, 2/3.1, 2/3,
3/2.1, 3/2, 2/2.1, 2/2, 3/0.1, 3/0,
2/0.1, 2/0
3/4.1
Velikost sprednjih zvočnikov
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost srednjega zvočnika
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost prostorskih
zvočnikov
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost visokih zvočnikov
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Dodelitev zadnjega
prostorskega zvočnika
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Oddaljenost sprednjega
levega zvočnika
[FL DIST.]
FL 3’3” to FL 32’9”
(FL 1.00 m to FL 10.00 m)
(1 inch (0.01 m) step)
FL 9’10”
(FL 3.00 m)
Oddaljenost sprednjega
desnega zvočnika
[FR DIST.]
FR 3’3” to FR 32’9”
(FR 1.00 m to FR 10.00 m)
(1 inch (0.01 m) step)
FR 9’10”
(FR 3.00 m)
Oddaljenost srednjega
zvočnika
[CNT DIST.]
CNT 3’3” to CNT 32’9”
(CNT 1.00 m to CNT 10.00 m)
(1 inch (0.01 m) step)
CNT 9’10”
(CNT 3.00 m)
Oddaljenost prostorskega
levega zvočnika
[SL DIST.]
SL 3’3” to SL 32’9”
(SL 1.00 m to SL 10.00 m)
(1 inch (0.01 m) step)
SL 9’10”
(SL 3.00 m)
Oddaljenost prostorskega
desnega zvočnika
[SR DIST.]
SR 3’3” to SR 32’9”
(SR 1.00 m to SR 10.00 m)
(1 inch (0.01 m) step)
SR 9’10”
(SR 3.00 m)
Oddaljenost prostorskih
zadnjih zvočnikov
[SB DIST.]
SB 3’3” to SB 32’9”
(SB 1.00 m to SB 10.00 m)
(1 inch (0.01 m) step)
SB 9’10”
(SB 3.00 m)
Oddaljenost prostorskega
zadnjega levega zvočnika
[SBL DIST.]
SBL 3’3” to SBL 32’9”
(SBL 1.00 m to SBL 10.00 m)
(1 inch (0.01 m) step)
SBL 9’10”
(SBL 3.00 m)
Oddaljenost prostorskega
desnega zvočnika
[SBR DIST.]
SBR 3’3” to SBR 32’9”
(SBR 1.00 m to SBR 10.00 m)
(1 inch (0.01 m) step)
SBR 9’10”
(SBR 3.00 m)
Oddaljenost sprednjega
levega visokega zvočnika
[LH DIST.]
LH 3’3” to LH 32’9”
(LH 1.00 m to LH 10.00 m)
(1 inch (0.01 m) step)
LH 9’10”
(LH 3.00 m)
Oddaljenost sprednjega
desnega visokega zvočnika
[RH DIST.]
RH 3’3” to RH 32’9”
(RH 1.00 m to RH 10.00 m)
(1 inch (0.01 m) step)
RH 9’10”
(RH 3.00 m)
OFF
Druge funkcije
se nadaljuje
95SL
Meni
Parameter
Nastavitev
Tovarniška nastavitev
Oddaljenost nizkotonca
SW 9’10” (SW 3.00 m)
[SW DIST.]
SW 3’3” to SW 32’9” (SW 1.00 m to SW 10.00 m) (1
inch (0.01 m) step)
Enota za razdaljo
FEET, METER
FEETd)
[DIST. UNIT]
Frekvenca rezanja sprednjih
zvočnikov
CROSS 40 Hz to CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(10 Hz step)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz to CROSS 200 Hz (10 Hz step)
CROSS 120 Hz
[CNT CROSS]
Frekvenca rezanja prostorskih
zvočnikov
CROSS 40 Hz to CROSS 200 Hz (10 Hz step)
CROSS 120 Hz
CROSS 40 Hz to CROSS 200 Hz (10 Hz step)
CROSS 120 Hz
Izbira zvočnega polja [S.F.SELECT]
Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Uživanje v prostorskem zvoku«
(str. 65)
MULTI ST.j)
Nivo učinka [EFFECT]
EFCT. MAX, EFCT. STD, EFCT. MIN
EFCT. STD
Nivo nizkih tonov sprednjih
zvočnikov
BASS –10 dB to BASS +10 dB (1 dB per step)
BASS 0 dB
TREBLE –10 dB to TREBLE +10 dB (1 dB per step)
TREBLE 0 dB
Sprejemni način za FM postaje [FM
MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Poimenovanje prednastavljenih postaj
[NAME IN]
Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Imenovanje prednastavljenih
postaj« (str. 56).
Starševski zaklep
LOCK ON, LOCK OFF
Frekvenca rezanja srednjega zvočnika
[SUR CROSS]
Frekvenca rezanja sprednjih visokih
zvočnikov
[FH CROSS]
SURROUND
[<SURROUND>]
(stran 81)
EQ [<EQ>]
[BASS]
Nivo visokih tonov sprednjih
zvočnikov
[TREBLE]
TUNER
[<TUNER>]
[PARENTAL]
Urejanje zaklepne kode
[CODE EDIT]
96SL
Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Omejevanje dostopa do
določenih kanalov (starševski
zaklep)« (str. 62).
LOCK OFF
Meni
Parameter
Nastavitev
Tovarniška nastavitev
AUDIO [<AUDIO>]
A/V sinhronizacija
0 ms to 300 ms (10 ms per step)
0 ms
Izbira jezika digitalnih oddaj
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Prioriteta digitalnega avdio vhoda
DEC. AUTO, DEC. PCMDEC
AUTO
[A/V SYNC]
[DEC. PRIO]
Nastavitev digitalnega avdio vhoda
[A.ASSIGN]
Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Uživanje v zvoku/sliki iz
drugih vhodov« (str. 85).
VIDEO
Ločljivost
[VIDEO]
[RESOLUTION]
AUTO, 480/576p, 720p, 1080i,
1080p
Dodelitev video vhoda
[V.ASSIGN]
Preklop komponentih signalov
AUTO
Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Uživanje v zvoku/sliki iz
drugih vhodov« (str. 85).
DEC. ON, DEC. OFF
DEC. OFF
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
ON, AUTO, OFF
OFF
AMP, TV+AMP
AMP
SW AUTO, SW +10 dB, SW
0 dB
SW AUTO
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
L.P.F. ON
ARC ON, ARC OFF
ARC ON
DIM MAX, DIM MID, DIM
OFF
DIM OFF
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
[COMP. DEC.]
HDMI
Control for HDMI
[<HDMI>]
[CTRL: HDMI]
HDMI Pass through
[PASS THRU]
Nastavitev vhoda HDMI zvoka
[AUDIO OUT]
Nivo nizkotonca za HDMI
[SW LEVEL]
Nizkopropustni filter nizkotonca
za HDMI
[SW L.P.F.]
Druge funkcije
Audio Return Channel
[ARC]
SYSTEM
Osvetlitev zaslona
[<SYSTEM>]
[DIMMER]
Samodejno stanje pripravljenosti
[AUTO STBY]
Imenovanje vhodov
[NAME IN]
Podrobnosti si oglejte v poglavju
»Imenovanje vhodov« (steran
44).
se nadaljuje
97SL
Meni
Nastavitve S-AIR
[<S-AIR>]
Parameter
Nastavitev
Tovarniška nastavitev
S-AIR ID [S-AIR ID]
ID: A, ID: B, ID: C
ID: A
Pairingi)
START, CONDITION
START
PARTY, SEPARATE
PARTY
RF AUTO, RF ON,
RF OFF
RF AUTO
STBY OFF
STBY OFF
i) [PAIRING]
S-AIR modei)
[S-AIR MODE]
RF Changei)
[RF CHANGE]
S-AIR Standbyi)
[S-AIR STBY]
a)
Pri nekaterih nastavitvah položaja zvočnikov, določeni parametri ne bodo na voljo.
b)
 pomeni kanal zvočnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
Ta parameter lahko izberete, če za »SP PATTERN« ni izbrana nastavitev s prostorskima zadnjima zvočnikoma in sprednjima
visokima zvočnikoma (stran 91).
c)
d)
»METER« za model s področno kodo CEK, ECE, AU1 in TW2.
e)
Ta parameter lahko izberete samo, če je zvočnik nastavljen na »SMALL«.
f)
Ta parameter lahko izberete samo, če ste za zvočno polje izbrali »Cinema Studio A/B/C«.
g)
Ta parameter je na voljo samo, če je izbran vhod HDMI.
h)
Ta parameter je na voljo samo, če je oddajnik S-AIR (ni priložen) vstavljen v režo EZW-T100 na ojačevalniku.
i)
»A.F.D. AUTO« za modele s področno kodo CEK, ECE, AU1 in TW2.
98SL
Izvedba samodejne kalibracije
Podrobnosti o samodejni kalibraciji si oglejte
v poglavju »Samodejno kalibriranje ustreznih
nastavitev (AUTO CALIBRATION)« (str. 38).
Pred izvedbo samodejne kalibracije si preberite
poglavje »Pred izvedbo samodejne kalibracije«
(str. 38).
Upravljanje ojačevalnika
1 Večkrat pritisnite na GUI MODE in
izberite »MENU OFF«.
2 Pritisnite na AMP.
Upravljanje ojačevalnika je omogočeno.
3 Pritisnite na MENU.
4 S puščicama / izberite »<AUTO
ali .
CAL>«, nato pritisnite na
5 S puščicama / izberite »A.CAL
START«, nato pritisnite na , da se
merjenje začne.
Merjenje se začne čez 5 sekund. Prikaže se
izštevanje.
Opomba
Med izštevanjem se umaknite s področja merjenja, da ne bi
povzročili napake.
6 Merjenje se začne.
Funkcija samodejne kalibracije se prekliče, če
med postopkom storite naslednje:
−−Pritisnete na
.
−−Pritisnete na vhodne tipke na daljinskem
upravljalniku ali pritisnete na INPUT SELECTOR
+/- na ojačevalniku.
−−Pritisnete na MUTING (samo RM-AAP051)
ali
(samo RM-AAP052) na daljinskem
upravljalniku. Uporabite lahko tudi tipko MUTING
na ojačevalniku.
−−Pritisnite na SPEAKERS na ojačevalniku.
−−Spremenite nivo glasnosti.
−−Priključite slušalke.
Opombi
• Med samodejnim kalibriranjem se funkcije, z izjemo vklopa
in izklopa ojačevalnika, izklopijo.
• Merjenje se morda ne bo pravilno izvedlo ali se samodejno
kalibriranje morda ne bo izvedlo, če uporabljate posebne
zvočnike, na primer dipolne.
Potrditev/shranjevanje
rezultatov samodejne
kalibracije, ko je funkcija GUI
izklopljena
1 Potrdite rezultate merjenja.
Ko se merjenje konča, se bo oglasil zvočni
signal in rezultati merjenja se bodo prikazali
na zaslonu.
Postopek merjenja
[Display]
Razlaga
Uspešno zaključen [SAVE
EXIT]
Nadaljuj s korakom 2.
Neuspešno
Glej poglavje »Seznam
sporočil po meritvah
samodejne kalibracije«
(stran 43).
[E - a):b)]
 pomeni kanal zvočnika.
F
S
SB
FH
Front (sprednji)
Surround (prostorski)
Surround back (prostorski zadnji)
Front high (sprednji visoki)
Pri nekaterih kodah za napake se kanal
zvočnika ne bo prikazal.
 pomeni kodo napake.
se nadaljuje
99SL
Druge funkcije
Postopek merjenja bo trajal približno 30
sekund. Počakajte, da se postopek merjenja
konča.
Preklic samodejne kalibracije
2 Ogled rezultatov merjenja.
Pritisnite na tipko AMP in nato s puščicama
/ izberite želeno postavko. Pritisnite na
.
Postavka in opis
EXIT
Zapusti postopek nastavitev, ne da bi shranil rezultate
meritev.
LEVEL INFO.
Prikaže rezultate meritev, ki se nanašajo na
nivo zvočnikov.
DIST. INFO.
Prikaže rezultate meritev, ki se nanašajo na oddaljenost
zvočnikov.
PHASE INFO.
Prikaže fazo posameznih zvočnikov (v fazi/izven faze ).
Glej poglavje »Če izberete »PHASE INFO.« (str. 108).
WARN CHECK
Prikaže opozorilo, ki se nanaša na rezultate meritev.
Glej poglavje »Seznam sporočil po meritvah samodejne
kalibracije« (str. 43).
SAVE EXIT
5 Ko ste končali, izključite optimizacijski
mikrofon.
Opomba
Če ste zvočnik premaknili na drugo mesto, vam priporočamo,
da ponovno opravite samodejno kalibriranje, da boste lahko
uživali v prostorskem zvoku.
Nasvet
Velikost zvočnika (LARGE/SMALL) se določi z
nizkotonskimi lastnostmi. Rezultati merjenja utegnejo
biti različni, kar je odvisno od položaja optimizacijskega
mikrofona in zvočnikov ter od oblike sobe. Priporočamo
vam, da upoštevate rezultate merjenja. Lahko pa spremenite
nastavitve v meniju za nastavitev zvočnikov. Najprej shranite
rezultate meritev, nato poskusite spremeniti želene nastavitve.
Če izberete “PHASE INFO”
Preverite lahko fazo posameznih zvočnikov
(vhodna faza/izhodna faza).
1 S puščicama / izberite zvočnik, ki
ga želite preveriti.
Shrani rezultate meritev in zapusti postopek nastavitev.
Prikaz in razlaga
RETRY
 : IN
Postopek samodejnega kalibriranja se ponovi.
3 Shranite rezultate merjenja.
V koraku 2 izberite »SAVE EXIT«.
Prikaže se napis »COMPLETE« in nastavitve
se registrirajo kot izbrana številka mesta.
4 Izberite vrsto kalibracije.
S puščicama / izberite vrsto kalibracije,
nato pritisnite na .
Vrsta kalibriranja in opis
FULL FLAT
Meritev frekvence iz posameznih zvočnikov bo ravna.
ENGINEER
Lastnosti frekvence se nastavijo tako, da se ujemajo s
Sonyjevim standardom nastavitve sobe za poslušanje.
FRONT REF
Lastnosti vseh zvočnikov nastavi tako, da se ujemajo z
lastnostmi sprednjih zvočnikov.
OFF
Nivo izenačevalnika »Auto Calibration« nastavi na »Off«.
100SL
Zvočnik je v fazi.
 : OUT
Zvočnik je izven faze. Priključka »+« in »-« na zvočniku
sta morda priključena obrnjeno. Pri nekaterih zvočnikih se
prikaže napis “:OUT”, tudi če so zvočniki pravilno
priključeni. To je zaradi lastnosti zvočnikov. V tem primeru
lahko naprej uporabljate sprejemnik.
*  se nanaša na kanale zvočnikov.
FL
Sprednji levi
FR
Sprednji desni
CNT
Srednji
SL
Prostorski levi
SR
Prostorski desni
SBL
Prostorski zadnji levi
SBR Prostorski zadnji desni
LH
Sprednji levi visoki
RH Sprednji desni visoki
SW
Nizkotonec
Pri nekaterih rezultatih merjenja se zvočniški kanal morda ne
bo prikazal.
2 Pritisnite na
za vrnitev na korak 2
v poglavju »Potrditev/shranjevanje
razultatov samodejne kalibracije, ko je
funkcija GUI izklopljena« (stran 107).
Nasvet
Rezultati merjenja utegnejo biti različni, kar je odvisno
od položaja nizkotonca. Lahko pa brez težav nadaljujete z
uporabo sprejemnika.
Izbira vrste zvočnega polja
Podrobnosti o izbiri vrste zvočnega polja si
oglejte v poglavju »Poslušanje prostorskega
zvoka« (stran 57).
Poslušanje FM/AM radia
Podrobnosti o funkcijah radijskega sprejemnika
si oglejte v poglavju »Upravljanje radijskega
sprejemnika« (stran 53).
1 S tipko TUNER izberite frekvenčni pas,
FM ali AM.
Lahko uporabite tudi INPUT SELECTOR +/na ojačevalniku.
2 Pritisnite na TUNING + ali TUNING -.
S tipko TUNING + lahko iščete od nizkih do
visokih frekvenc, s tipko TUNING – pa od
visokih do nizkih frekvenc. Ko sprejemnik
sprejme postajo, se iskanje ustavi.
Neposredno izbiranje frekvence
(Direct Tuning)
1 Ko ste izbrali frekvenčni pas FM ali AM,
pritisnite na D.TUNING.
2 Pritisnite na SHIFT, nato z oštevilčenimi
tipkami vpišite frekvenco.
.
3 Pritisnite na
Druge funkcije
101SL
Nastavitev radijskih postaj
1Uglasite postajo, ki jo želite
nastaviti.
Podrobnosti si oglejte v poglavju »Uglasitev
radijskih postaj« (stran 101).
2Pritisnite na SHIFT, nato pritisnite
na MEMORY.
»MEM« za nekaj sekund zasveti. Opravite
koraka 3 in 4 preden napis »MEM« izgine.
3S tipko PRESET + ali PRESET
– izberite prednastavitveno
številko.
Na voljo je 30 FM in 30 AM
prednastavitvenih številk. Če napis »MEM«
izgine, preden izberete številko, začnite znova
od koraka 2.
4Pritisnite na ENTER.
Če indikator SHIFT ugasne preden pritisnete
na ENTER, pritisnite na SHIFT.
Postaja se sharni na izbrano številko.
Če napis »MEM« izgine, preden izberete
številko, začnite znova od koraka 2.
5Za nastavitev drugih postaj
ponavljajte korake 1 do 4.
102SL
Izbira nastavljene postaje
1 S tipko TUNER izberite frekvenčni pas,
FM ali AM.
2 Pritisnite na PRESET + ali PRESET –
in izberite želeno postajo.
Lahko pritisnete tudi tipko SHIFT in nato z
oštevilčenimi tipkami izberete želeno postajo.
in potrdite izbiro.
Nato pritisnite na
Spreminjanje osvetlitve
prikazovalnika na sprednji strani
(DIMMER)
Osvetlitev prikazovalnika na sprednji strani
lahko spremenite.
1Pritisnite na AMP.
2Pritisnite na MENU.
3S puščicama / izberite
»SYSTEM«, nato pritisnite na
ali .
4S puščicama / izberite
»DIMMER«, nato pritisnite na
ali .
5S puščicama / izberite želeno
nastavitev, nato pritisnite na
.
Osvetlitev prikazovalnika na sprednji strani se
spremeni v skladu z izbrano nastavitvijo.
Nasvet
Za spremembo osvetlitve prikazovalnika na sprednji strani
lahko uporabite tudi tipko DIMMER na ojačevalniku.
Druge funkcije
103SL
3Z oštevilčenimi tipkami vpišite
Uporaba daljinskega
upravljalnika
številčno kodo (ali eno od kod, če
jih je več), ki ustreza komponenti
in izdelovalcu komponente,
katero želite upravljati (razen
TV-ja).
Programiranje
daljinskega upravljanika
Več o številčnih kodah si oglejte v tabelah na
straneh 105 – 108.
Daljinski upravljalnik lahko nastavite tako, da
bo ustrezal komponentam, ki so priključene
v ojačevalnik. Daljinski upravljalnik lahko
programirate tako, da boste z njim upravljali tudi
ne-Sonyjeve komponente.
Preden začnete, si zapomnite naslednje:
−−Nastavitev vhodnih tipko DMPORT ni mogoče
spremeniti,
−−Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate samo
komponente, ki sprejemajo infrardeče brezžične
nadzorne signale.
Ko izvajate naslednji postopek
ne pozabite vklopiti ojačevalnika
in usmerite daljinski upravljalnik
proti ojačevalniku
RM
SET UP
SHIFT
4Pritisnite na ENTER.
Ko je številčna koda potrjena, tipka RM SET
UP dvakrat utripne in daljinski upravljalnik
samodejno izklopi način programiranja.
55 Za upravljanje drugih
komponent ponovite korake 1 do
4.
Opombe
•Če pritisnete na veljavno tipko, indikator
ugasne.
•Če v koraku 2 pritisnete na tipko TUNER,
lahko programirate le tipko za upravljanje
radijskega sprejemnika (stran 113).
•Za številčno kodo veljajo le zadnje tri vpisane
številke.
AV
TV
Preklic programiranja
Oštevilčene
tipke
V kateremkoli koraku pritisnite na tipko RM
SET UP.
Indikator RM SET UP 5x utripna. Daljinski
upravljalnik zapusti način programiranja.
Vhodne
tipke
ENTER
1Med pritiskanjem na tipko RM
SET UP pritisnite na tipko AV
Indiaktor RM SET UP začne utripati.
Aktiviranje vhoda po
programiranju
.
2Pritisnite na tipko za izbiro vhoda
za komponento, ki jo želite
upravljati.
Na primer, če želite upravljati videorekorder,
priključen v VIDEO 1 IN, pritisnite na tipko
VIDEO 1.
Indikator RM SET UP in tipka SHIFT
zasvetita.
104SL
Pritisnite na programirano tipko, da se vklopi
želeni vhod.
Če programiranje ni uspešno,
preverite naslednje:
•Če indikator v koraku 1 ne zasveti, sta bateriji
šibki. Zamenjajte obe bateriji.
•Če indikator hitro 5x zaporedoma utripne,
medtem ko vpisujete številčno kodo, pomeni,
da je prišlo do napake. Ponovno začnite od
koraka 1.
Številčne kode, ki ustrezajo
komponenti in izdelovalcu
komponente
Uporabite številčne kode, navedene v
spodnjih tabelah, za upravljanje ne-Sonyjevih
in Sonyjevih komponent, ki jih daljinski
upravljalnik drugače ne more upravljati.
Ker je signal za daljinsko upravljanje, ki ga
komponenta sprejema, odvisen od modela in leta
izdelave komponente, utegne biti komponenti
dodeljena več kot ena številčna koda. Če vam
z eno kodo ne uspe programirati daljinskega
upravljalnika, uporabite drugo.
Opombi
•Številčne kode so osnovane na
najnovejših informacijah, ki so na voljo
za posamezno znamko. Obstaja pa
možnost, da se komponenta na nekatere
ali na nobeno od kod ne bo odzvala.
Znamka
Koda
SONY
005
Upravljanje CD predvajalnika
Znamka
Koda
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Upravljanje DAT enote
Znamka
Koda
SONY
203
PIONEER
219
Upravljanje kasetofona
Znamka
Koda
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
se nadaljuje
Uporaba daljinskega upravljalnika
•Pri uporabi določene komponente morda ne
bodo na voljo vse tipke za izbiro vhoda na
daljinskem upravljalniku.
Upravljanje radijskega sprejemnika
105SL
Upravljanje MD enote
Upravljanje DVD snemalnika
Znamka
Koda
Znamka
Koda
SONY
301
SONY
401, 402, 403
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Upravljanje HDD snemalnika
Znamka
Koda
SONY
307, 308, 309
Upravljanje Blu-ray disc predvajalnika/
snemalnika
Znamka
Koda
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
335
SAMSUNG
336
LG
337
Upravljanje enote PSX
Upravljanje enote DVD/VCR COMBO
Znamka
Koda
SONY
411
Upravljanje enote DVD/HDD COMBO
Znamka
Koda
SONY
401, 402, 403
Upravljanje televizorja
Znamka
Koda
SONY
501, 502
AIWA
501, 536, 539
AKAI
503
AOC
503
CENTURION
566
CORONADO
517
Znamka
Koda
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
SONY
313, 314, 315
DAYTRON
517, 566
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
Koda
FISHER
508, 545
SONY
401, 402, 403
FUNAI
548
BROKSONIC
424
FUJITSU
528
DENON
405
GOLDSTAR/LG
HITACHI
416
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
JVC
415, 423
GRUNDIG
511, 533, 534
MITSUBISHI
419
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
ORITRON
417
ITT/NOKIA
521, 522
PANASONIC
406, 408, 425
J.C.PENNY
503, 510, 566
PHILIPS
407
JVC
516, 552
PIONEER
409, 410
KMC
517
RCA
414
MAGNAVOX
SAMSUNG
416, 422
503, 515, 517, 518,
544, 566
TOSHIBA
404, 421
MARANTZ
527
ZENITH
418, 420
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544, 566, 568
Upravljanje DVD predvajalnika
Znamka
106SL
Znamka
Koda
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
Upravljanje LD predvajalnika
Znamka
Koda
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
Znamka
Koda
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
SONY
605
PIONEER
509, 525, 526, 540,
PORTLAND
503
Upravljanje video CD predvajalnika
Upravljanje videorekorderja
QUASAR
509, 535
Znamka
Koda
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
SONY
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
701, 702, 703, 704,
705, 706
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
717, 718, 719, 720
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549, 558
FISHER
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
SCOTT
503, 566
GENERAL ELECTRIC 721, 722, 730
(GE)
GOLDSTAR/LG
723, 753
HITACHI
722, 725, 729, 741
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
ITT/NOKIA
717
SYLVANIA
503, 518, 566
JVC
726, 727, 728, 736
THOMSON
530, 537, 547, 549
MAGNAVOX
730, 731, 738
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547, 549, 558
NEC
736
TEKNIKA
517, 518, 567
PANASONIC
WARDS
503, 517, 566
729, 730, 737, 738,
739, 740
YORK
566
PHILIPS
729, 730, 731
ZENITH
542, 543, 567
PIONEER
729
GE
503, 509, 510, 544
RCA/PROSCAN
LOEWE
515, 534, 556
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
ZENITH
754
* Če videorekorder AIWA ne deluje, tudi če ste vpisali kodo za
AIWA, vpišite kodo za Sony.
se nadaljuje
107SL
Uporaba daljinskega upravljalnika
503, 508, 510, 517,
518, 551
SEARS
Upravljanje satelitskega sprejemnika
(box)
Znamka
Koda
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC 866
(GE)
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Upravljanje kabelske enote
Znamka
Koda
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813, 814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
PIONEER
RCA
830, 831
828, 829
805
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
108SL
Izbris celotne vsebine
pomnilnika daljinskega
upravljalnika
1Med držanjem tipke MASTER
VOL – (samo RM-AAP051) ali
(samo RM-AAP052) pritisnite in
držite tipko
, nato pritisnite na
AV
.
Indikator RM SET UP 3x utripne.
2Sprostite vse tipke.
Celotna vsebina pomnilnika daljinskega
upravljalnika (npr. vsi programirani podatki)
se izbriše.
Dodatne informacije
Slovarček
Cinema Studio EX
Način prostorskega zvoka, katerega lahko
smatramo za kompilacijo tehnologije Digital
Cinema Sound, s pomočjo treh tehnologij
ustvarja zvok, ki posnema teater: »Virtual Multi
Dimensions«, »Screen Depth Matching« in
»Cinema Studio Reverberation«.
»Virtual Multi Dimensions«, tehnologija
navideznih zvočnikov, ustvarja navidezno
večprostorsko okolje z dejanskimi zvočniki z vse
do 7.1 kanalov in prinaša doživetje prostorskega
zvoka kinodvorane z najnovejšimi pripomočki v
vaš dom.
»Screen Depth Matching« znižuje visoke
tone in ustvarja polnost in globino zvoka, ki se
običajno ustvari v teatru spomočjo oddajanja
zvoka izza zaslona. Ta se nato doda sprednjim in
srednjemu kanalu.
»Cinema Studio Reverberation« ustvari zvočne
karakteristike vrhunskega dubbing theater in
snemalnih studiov, vključno s studiom Sony
Pictures Entertainment. Obstajajo trije načini,
A/B/C, odvisno od vrste studia.
Komponentni video
Format za prenašanje informacije video
signala, ki je sestavljen iz treh ločenih signalov:
svetlosti Y, barvnosti Pb in barvnosti Pr.
Visikokakovostne slike, kot so DVD video ali
HDTV slike, se prenašajo bolj zvesto. Trije
priključki so označeni z barvami: zeleni, modri
in rdeči.
Standardni format za prenos informacije video
signala. Signal svetlosti Y in signal barvnosti C
se sestavita in preneseta skupaj.
Video signali, pri katerih je globina barve
signalov, ki potujejo prek priključka HDMI,
povečana.
Pri sedanjem priključku HDMI je število barv,
ki se lahko izražajo z 1 slikovno točko, 24 bitov
(16.777.216 barv). Če pa sprejemnik ustreza
načinu DeepColor, je število barv, ki jih lahko
izrazimo z 1 slikovno točko 36, itd., bitov.
Ker se gradacija globine barve
natančneje izraža z večimi biti, se na
ta način spremembe barv izražajo bolj
enakomerno.
Digital Cinema Sound (DCS)
Edinstvena tehnologija zvočne reprodukcije
za domači kino, katerega je Sony razvil v
sodelovanju s Sony Picture Entertainment,
za poslušanje vznemirljivega in močnega
kinodvoranskega zvoka doma. S tehnologijo
»Digital Cinema Sound«, ki je bila izdelana z
integracijo procesiranja digitalnega zvoka (DSP)
in izmerjenih podatkov, lahko idealni zvok,
kakršnega so si zamislili ustvarjalci filmov,
poslušate doma.
Dolby Digital
Tehnologija za digitalno avdio kodiranje/
dekodiranje, ki so jo razvili v Dolby
Laboratories, Inc. Sestavljajo jo sprednji
(levi/desni), srednji, prostorski (levi/desni) in
nizkotonski kanali. Je določena za standard za
DVD video in poznana tudi kot 5.1- kanalna
prostorskost. Ker so prostorske informacije
posnete in se reproducirajo v stereu, je zvok bolj
realističen in polnejši kot pri Dolby surround
tehnologiji.
Dolby Digital Surround EX
Akustična tehnologija, ki so jo razvili v
Dolby Laboratories, Inc. Informacija o zadnji
prostorskosti je kodirana v običajne leve in
desne prostorske kanale, tako da je mogoče
zvok reproducirati 6.1-kanalno. Predvsem pri
akcijskih prizorih je zvočno polje bolj dinamično
in realistično.
se nadaljuje
109SL
Dodatne informacije
Kompozitni video
Deep Color
Dolby Pro Logic II
DTS Digital Surround
Ta tehnologija za predvajanje spremeni avdio,
posnet v 2-kanalnem stereu, v 5.1-kanalni avdio.
Za gledanje filmov je način MOVIE, za stereo
glasbene vire pa način MUSIC. Starejše filme,
ki so kodirani v tradicionalnem stereo formatu,
je mogoče obogatiti s 5.1-kanalnim prostorskim
zvokom.
Tehnologija za digitalno avdio kodiranje/
dekodiranje za kinematografe, ki so jo razvili v
Digital Theater Systems, Inc. Avdio komprimira
manj kot Dolby Digital in tako je reprodukcija
zvoka višje kakovosti.
Dolby Pro Logic IIx
Format za 6.1-kanalno predvajanje z informacijo
o zadnji prostorskosti. Obstajata dva načina,
‚‘Discrete 6.1‘‘, ki snema vsak kanal zase, in
‚‘Matrix 6.1‘‘, ki kodira prostorski zadnji kanal
v LS (levi prostorski) in RS (desni prostorski)
kanal. Idealen je za predvajanje filmskih zvočnih
zapisov.
Tehnologija za 7.1-kanalno (ali 6.1-kanalno)
predvajanje. Skupaj z avdiem, kodiranim v
Dolby Digital Surround EX, se lahko avdio,
kodiran v 5.1-kanalnem Dolby Digitalu, predvaja
7.1-kanalno (ali 6.1-kanalno). Poleg tega se
lahko tudi že obstoječe vsebine, posnete v stereu,
predvajajo 7.1-kanalno (ali 6.1-kanalno).
Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologija za obdelavo avdia, ki so jo razvili
v Dolby Laboratories, Inc. Osrednja in mono
prostorska informacija sta kodirani v dva stereo
kanala. Pri reprodukciji se avdio dekodira in
izhaja kot 4-kanalni prostorski zvok. To je
najpogostejša metoda avdio obdelave za DVDvideo.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je Dolbyjeva tehnologija zvoka
brez izgub, ki je bila razvita za HD optične
diske. Zvok Dolby TrueHD je do bita enak
originalnim studijskim posnetkom in nudi
izjemno kakovost zvoka z vse do 8 kanalov
pri 96 kHz/24 bitov in z vse do 6 kanalov pri
192 kHz/24 bitov. Skupaj s HD sliko nudi
neprimerljivo doživetje domačega kina.
DTS 96/24
Format digitalnega signala za visokokakovosten
zvok. Avdio posname pri frekvenci vzorčenja
in bitnem pretoku 96 kHz/24bitov, to je največ,
kar je mogoče za DVD video. Število kanalov za
predvajanje je odvisno od programske opreme.
110SL
DTS-ES
DTS-HD
L.F.E. (nizkofrekvenčni učinki)
Zvočni format, ki razširi običajni format ‚DTS
Digital Surround‘.
Ta format vsebuje jedro in podaljšek in jedro je
združljivo s formatom DTS Digital Surround.
Obstajata dve vrsti formata DTS.HD, DTS-HD
High Resolution Audio in DTS-HD Master
Audio. Pri načinu DTS-HD High Resolution
Audio je najvišja hitrost prenosa 6Mb/s, s
kompresijo z izgubami (Lossy). Način DTS-HD
High Resolution Audio ustreza najvišji frekvenci
vzorčenja 96 kHz in maksimalno 7.1 ch. Pri
načinu DTS-HD Master Audio pa je najvišja
hitrost prenosa podatkov 24,5 Mb/s in uporablja
kompresijo brez izgub (Lossless). DTS-HD
Master Audio ustreza maksimalni frekvenci
vzorčenja 192 kHz in največ 7.1 ch.
Zvočni učinki z nizko frekvenco, ki se oddajajo
preko nizkotnca v Dolby Digital ali DTS, itd. Z
dodajanjem globokega bas učinka s frekvenco
med 20 do 120Hz je zvok močnejši.
DTS Neo:6
Ta tehnologija priredi v 2-kanalnem stereo
posneti avdio za 6.1-kanalno predvajanje.
Glede na vaš najljubši vir predvajanja obstajata
dva načina, izmed katerih lahko izbirate, to je
CINEMA za filme in MUSIC za stereo glasbene
vire.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI je vmesnik, ki podpira video in avdio
signale v eni sami digitalni povezavi. Povezava
HDMI nosi standardne do visoko definirane
video signale in večkanalne avdio signale v A/V
komponente, kot je televizor, opreljen z HDMI,
v digitalni obliki, brez poslabšanj.
PCM (Pulse Code Modulation)
Način pretvorbe analognega avdio signala v
digitalni avdio za lažje poslušanje digitalnega
zvoka.
Progresivni prikaz
Način prikaza, kjer se vse linije prikažejo v
zaporedju, in ne kot pri prepletenem načinu, kjer
se najprej prikažejo lihe in nato sode črte.
»p« v »480p« pomeni »Progressive«
(progresivno).
S-AIR (Sony Audio Interactive Radio
frequency)
Današnji časi so priča hitremu širjenju medija
DVD, digitalnega oddajanja in drugih visokokakovostnih medijev.
Da bi se vse nianse teh visoko-kakovostnih
medijev prenašale brez poslabšav, je Sony razvil
tehnologijo z imenom “S-AIR” za radijski
prenos digitalnih video signalov brez kompresije
in jo vključil v enoto EZW-RT10/EZW-T100.
Ta tehnologija pretvori digitalne avdio signale
brez kompresiranja s pomočjo 2,4 GHz ISM
frekvenčnega pasu (Industrial, Scientific and
Medical band) , kot sta brezžična LAN in
Bluetooth.
Prepleten prikaz
Dodatne informacije
Način prikaza, kjer se slika prikaže s polovico
linij na površini katodne cevi TV sprejemnika
ali monitorja vsako 1/60 sekunde. Najprej
se prikažejo vse lihe črte s prostori med
posameznimi linijami, nato se prikažejo sode
črte, da zapolnijo praznine.
se nadaljuje
111SL
Frekvenca vzorčenja
Za spremembo iz analognih podatkov v
digitalne je potrebno analogne podatke izmeriti.
Ta postopek se imenuje vzorčenje in število,
kolikokrat na sekundo se analogni podatki
izmerijo, je frekvenca vzorčenja. Standardni
glasbeni CD ima podatke, izmerjene 44,100 krat
na sekundo, kar se izrazi kot frekvenca vzorčenja
44.1 kHz. Na splošno pomeni večja frekvenca
vzorčenja boljšo kvaliteto zvoka.
x.v.Colour
x.v.Colour je bolj poznan izraz za standard
xvYCC, ki ga je predstavila in je blagovna
znamka družbe Sony. xvYCC je mednarodni
standard za barvni prostor v videu.
Ta standard lahko izrazi širši barvni razpon kot
običajni standard oddajanja.
Varnost
Če se zgodi, da vam karkoli pade v ohišje
naprave, napravo izključite in jo pred ponovno
uporabo dajte preveriti strokovnjaku.
Viri napajanja
•Pred uporabo sprejemnika preverite, če
napajalna napetost ustreza napetosti vašega
električnega omrežja. Napajalna napetost je
podana na tablici, ki se nahaja na zadnji strani
sprejemnika.
•Naprava ni ločena od električnega omrežja,
dokler je vtič priključen v vtičnico, kljub temu
da je naprava izklopljena.
•Če ojačevalnika dlje časa ne boste uporabljali,
izvlecite vtič iz električnega omrežja. Pri tem
primite in povlecite vtič, nikoli ne vlecite za
kabel.
•Omrežni kabel smejo zamenjati le v
pooblaščeni servisni delavnici.
Segrevanje
Segrevanje sprejemnika med delovanjem ni
okvara. Če sprejemnik dlje časa uporabljate
pri visoki jakosti, se temperatura zgornjega,
stranskega in spodnjega dela ohišja temu
ustrezno poviša. Ne dotikajte se ohišja, da se ne
bi opekli.
112SL
Postavitev
Nekaj o funkcijo S-AIR
•Napravo postavite na zračno mesto, da ne bi
prišlo do premočnega segrevanja.
•Ker funkcija S-AIR oddaja zvok prek radijskih
valov, utegne v primeru, da so radijski valovi
ovirani, zvok prekinjati. To je značilno za
radijske valove in ne pomeni okvare.
•Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote
in je ne izpostavljajte sončnim žarkom;
ne izpostavljajte je prahu ali mehanskim
vibracijam in udarcem.
•Ne postavljajte na napravo ničesar, kar bi
utegnilo prekriti odprtine za zračenje naprave.
S tem bi lahko napravo poškodovali.
•Ne postavljajte naprave zraven opreme kot
je televizor, videorekorder ali kasetofon.
(Če ojačevalnik uporabljate v kombinaciji
s televizorjem, videorekorderjem ali
kasetofonom in je postavljen preblizu te
opreme, lahko pride do motenj zvoka in
slike. To je mogoče pričakovati predvsem, če
uporabljate sobno anteno. Svetujemo uporabo
zunanje antene.)
•Bodite previdni, če postavljate ojačevalnik na
posebej obdelane površine (z voskom, oljem,
lakom itd.), ker se lahko poznajo madeži ali
pride do razbarvanja površine.
Delovanje
•Pred priključitvijo drugih komponent izključite
sprejemnik in izvlecite napajalni kabel.
Čiščenje
Ohišje, sprednjo ploščo in krmilne tipke
očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo
ali blagim detergentom. Nikdar ne uporabljajte
grobih čistilnih pripomočkov ali sredstev, ne
uporabljajte raztopin alkohola, bencina ipd.
•Ker funkcija S-AIR oddaja zvok prek
radijskih valov, utegne oprema, ki ustvarja
elektromagnetno energijo (npr. mikrovalovna
pečica) motiti prenos zvoka.
•Ker funkcija S-AIR uporablja radijske valove,
ki si delijo isto frekvenco kot drugi brezžični
sistemi, na primer brezžični LAN ali Bluetooth,
utegne priti do motenj ali slabega prenosa. V
tem primeru storite naslednje:
−−Ne nameščajte sistema v bližino drugih
brezžičnih sistemov,
−−Ne uporabljajte sistema in drugih brezžičnih
sistemov hkrati,
−−Prenos lahko izboljšate tako, da spremenite
kanal (frekvenco) drugih brezžičnih sistemov.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo
drugih brezžičnih sistemov.
• Razdalja prenosa je odvisna od okolja uporabe.
Poiščite lokacijo, kjer je prenos med glavno
enoto S-AIR in pod-enoto najbolj učinkovit in
postavite enoti tja.
•Postavite izdelek S-AIR na stabilno mesto in
ne na tla.
•V naslednjih primerih utegne biti prenos
onemogočen in razdalja prenosa prekratka:
−−Med izdelki S-AIR se nahaja stena/tla iz
ojačanega betona ali kamna,
−−Med izdelki S-AIR se nahaja predelna stena z
železom/vrata ali pohištvo/električni izdelek iz
ognjevarnega stekla, kovine, itd.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave v
zvezi z ojačevalnikom, se posvetujte z najbližjim
trgovcem z opremo Sony.
Dodatne informacije
113SL
Odpravljanje težav
Če imate težave z napravo, preglejte naslednji
seznam.
Avdio
Zvok je šibak ali ga sploh ni, neglede
katero komponento izberemo.
•Preverite, ali so zvočniki in naprave pravilno in
varno priključeni.
•Prepričajte se, da so vsi kabli za zvočnike
pravilno priključeni.
•Preverite, če so sprejemnik in komponente
vključene.
•Preverite, če je gumb MASTER VOLUME
slučajno nastavljen na VOL MIN.
•Prepričajte se, da tipka SPEAKERS ni
nastavljena naSPK OFF (stran 37).
•Prepričajte se, da niso vklučene slušalke.
•Za preklic funkcije utišanja zvoka pritisnite
tipko MUTING (samo RM-AAP051) ali
(RM-AAP052). Uporabite lahko tudi tipko
MUTING na ojačevalniku.
•Prepričajte se, če ste s tipkami za vhode izbrali
pravo komponento (str. 46).
•Aktiviralo se ježaščitno vezje. Izklopite
ojačevalnik, odpravite težavo, zaradi katere
je prišlo do kratkega stika, in ojačevalnik
ponovno vklopite.
Ni zvoka iz določene komponente
•Preverite, če je komponenta pravilno
priključena na avdio vhodne priključke
sprejemnika.
•Preverite, če so kabli popolnoma vtaknjeni v
komponenti in sprejemniku.
114SL
Iz enega od sprednjih zvočnikov ni
zvoka
•Priključite slušalke na priključek PHONES in
preverite, če se zvok oddaja. Če se sliši samo
en kanal, komponenta ni pravilno priključena
na sprejemnik. Preverite če so priključki
izvedeni pravilno.
•Če na slušalkah slišimo oba kanala, potem
niso pravilno priključeni zvočniki. Preverite
povezave zvočnika, ki ne oddaja zvoka.
•Prepričajte se, če ste priključili na L in R
priključek komponente in ne samo na L ali R
priključek. Uporabite avdio kabel (ni priložen).
Če je izbrano zvočno polje (2ch Stereo, itd.),
srednji zvočnik ne bo oddajal zvoka. Če srednji
zvočnik ni priključen, bosta zvok oddajala
samo sprednja levi/desni zvočnik.
Iz analognega 2 kanalnega izvora ni
slišati zvoka
•Prepričajte se, da izbrani digitalni avdio vhodni
priključen ni dodeljen drugim vhodom v »Input
Assign« v meniju ‚Input Option‘ (stran 85).
•Prepričajte se, da INPUT MODE ni nastavljen
na »AUTO« (str. 61) in da za dodelitev avdio
vhoda drugega vira izbranemu vhodu niste
uporabili funkcije »Input Assign« (str. 85).
•Prepričajte se, da INPUT MODE ni nastavljen
na »AUTO« (str. 76) in da za izbrani vhod ni
opravljena digitalna povezava.
Iz digitalnih izvorov ni slišati zvoka
(iz vhodnega priključka COAXIAL ali
OPTICAL)
•Prepričajte se, da je INPUT MODE nastavljen
na »AUTO« (stran 76).
Osrednji in/ali prostorski zvočnik ne
oddaja zvoka oziroma je šibak.
•Izberite način CINEMA STUDIO EX (str. 57,
58).
•Prepričajte se, da ne uporabljate funkcije
»Analog Direct«
•Prepričajte se, da je (so) srednji/prostorski
zvočnik(-ki) nastavljeni na »Small« ali
»Large«.
•Prepričajte se, da izbrani digitalni avdio vhodni
priključek v meniju »Input Option« v »Input
Assign« ni dodeljen drugim vhodom (stran 78).
•Nastavite »ARC« na »ARC OFF«, če
priključek TV OPTICAL IN med TV vhodom
ne oddaja nobenega zvoka (stran 92).
Nesimetričnost zvoka ali zamenjana
levi in desni kanal
•Preverite ali so zvočniki in naprave pravilno
priključeni.
•Nastavite ravnovesje parametrov s pomočjo
menija za nastavitev zvočnikov v meniju GUI.
Močno šumenje in drugi moteči zvoki.
•Preverite, ali so zvočniki in naprave pravilno
priključeni.
•Pazite, da priključni kabli ne pridejo v stik
s transformatorji in motorji. Poleg tega
upoštevajte tudi 3-metrsko razdaljo od
televizorja in drugih zaslonov.
•Televizor odmaknite dlje od avdio naprav.
•Vtiči in priključki so umazani. Očistite jih s
krpo, ki jo rahlo navlažite z alkoholom.
•Nastavite glasnost zvočnikov (str. 84).
•Preverite, če so nastavitve zvočnikov ustrezne
s pomočjo menija za samodejno kalibracijo
ali »SP PATTERN« v meniju za nastavitev
zvočikov. Nato se s funkcijo »TEST TONE«
v meniju za nastavitev zvočnikov preverite, če
zvok iz posameznih zvočnikov pravilno potuje.
Iz nizkotonskega zvočnika ni slišati
zvoka
•Prepričajte se, da je nizkotonec pravilno
priključen.
•Prepričajte se, da ste nizkotonec vklopili.
•Pri nekaterih izbranih zvočnih poljih
nizkotonec ne oddaja zvoka.
•Če so vsi zvočniki nastavljeni na »Large« in
je izbran način »Neo:6 Cinema« ali »Neo:6
Music«, nizkotonec ne bo oddajal zvoka.
•Preverite nastavitev »SP Pattern« (str. 83).
Ni zvoka s prostorskim učinkom.
•Prepričajte se, da ste izbrali zvočno polje za
film ali glasbo (stran 57 ali 58).
•Zvočna polja ne delujejo za signale s frekvenco
vzorčenja, večjo od 48 kHz.
Dodatne informacije
se nadaljuje
115SL
Dolby Digital ali DTS multichannel zvok
se ne reproducira.
•Preverite, ali je DVD, ki ga predvajate posnet v
Dolby Digital ali DTS formatu.
Komponenta, priključena v adapter
DIGITAL MEDIA PORT, ne oddaja
zvoka.
•Nastavite glasnost ojačevalnika.
•Ko priključite DVD predvajalnik v digitalni
vhod sprejemnika, preverite avdio nastavitev
(nastavitve avdio izhoda) priključene
komponente.
•Adapter DIGITAL MEDIA PORT in/ali
komponenta nista pravilno priključena.
Izključite ojačevalnik, nato pa ponovno
priključite adapter DIGITAL MEDIA PORT in/
ali komponento.
•Na primer, če priključite »PlayStation 3«, na
enoti »PlayStation 3« nastavite format BD/
DVD avdio izhoda na »Bitstream«.
•V meniju HDMI nastavite »AUDIO OUT« na
»AMP«.
Snemanje ni mogoče.
•Pazite, da bodo naprave pravilno priključene.
•Izberite izvirno komponento s tipko za izbiro
vhoda (str. 46).
•Preverite, če adapter DIGITAL MEDIA PORT
in/ali komponenta podpirata ojačevalnik.
Video
Na TV zaslonu se slika ne prikaže ali pa
se prikaže nejasna slika.
•S tipkami za izbiro vhoda izberite ustrezni
vhod.
Lučka za MULTI CHANNEL DECODING
(večkanalno dekodiranje) ne zasveti
modro.
•Preverite, če je komponenta za predvajanje
priključena na digitalni priključek in je na
ojačevalniku izbran pravi vhod.
•Nastavite televizor na ustrezni način vhoda.
•Preverite, če programska oprema vhodnega
vira ustreza večkanalnemu formatu.
•Pri nekaterih adapterjih DIGITAL MEDIA
PORT video izhod ni mogoč.
•Preverite, če je komponenta za predvajanje
nastavljena na večkanalni zvok.
•Preverite, če ste morda izbran avdio (digitalni)
vhodni priključek dodelili drugemu vhodu v
meniju Input pod možnostjo »Input Assign«
(stran 77).
116SL
•Oddaljite televizor od avdio komponent.
•Pravilno dodelite komponentni video vhod.
•Vhodni signal mora biti enak vhodu, ko
navzgor pretvarjate vhodni signal s tem
ojačevalnikom (stran 34).
Snemanje se ne izvede.
•Preverite, če so vse komponente pravilno
priključene.
•S tipkami za izbiro vhoda izberite izvorno
komponento (str. 46).
Meni GUI se ne prikaže na TV zaslonu.
•Pritisnite na GUI MODE in izberite »MENU
ON«. Če se meni GUI še vedno ne prikaže,
pritisnite na MENU.
•Preverite, če je TV pravilno priključen.
HDMI
Zvok iz izvora, ki potuje v priključek
HDMI na ojačevalniku, ne potuje iz
zvočnikov, priključenih v ojačevalnik ali
TV zvočnikov.
•Preverite nastavitev možnosti »Audio Out« v
meniju z nastavitvami za HDMI (str. 90).
•Prepričajte se, da je komponenta pravilno
priključena v HDMI priključek za to
komponento.
•Če priključite HDMI, ne morete poslušati
Super Avdio CD-ja.
•Pri nekaterih predvajalnih komponentah bo
morda potrebno opraviti nekatere nastavitve.
Oglejte si navodila za uporabo, priložena
posameznim komponentam.
•Za gledanje slik ali poslušanje zvoka med
prenosom ‚Deep Colour (Deep Color)‘ ali 3D
uporabite kabel High Speed HDMI.
Slika iz izvora, ki potuje v priključek
HDMI na ojačevalniku, ne potuje iz TVja.
•Prepričajte se, da so kabli pravilno priključeni
v komponente.
•Prepričajte se, da je »CONTROL:HDMI« v
meniju HDMI nastavljen na »ON«.
•Prepričajte se, da je priključena komponenta
združljiva s funkcijo ‚Control for HDMI‘.
•Preverite nastavitve funkcije ‚Control for
HDMI‘ na priključeni komponenti. Oglejte si
navodila za uporabo.
•Ponovite postopke v poglavju »Priprava na
funkcijo »BRAVIA« Sync«, če spremenite
povezavo HDMI, priključite/izključite omrežni
kabel ali če pride do izpada elektrike (str. 70).
Med uporabo funkcije ‚System Audio
Control‘ ojačevalnik in TV zvočniki ne
oddajajo zvoka.
•Prepričajte se, da je TV združljiv s funkcijo
‚System Audio Control‘.
•Če TV nima funkcije ‚System Audio Control‘,
v meniju HDMI nastavite »AUDIO OUT« na :
−−»TV+AMP«, če želite poslušati zvok iz TV
zvočnikov in ojačevalnika,
−−»AMP«, če želite poslušati zvok iz ojačevalnika.
•Če priključite ojačevalnik v video komponento
(projektor, itd.), ojačevalnik morda ne bo
oddajal zvoka. V tem primeru izberite »AMP«.
•Če ne morete poslušati zvoka iz komponente,
priključene v ojačevalnik:
−−Spremenite vhod ojačevalnika na HDMI, če
želite gledati program na komponentni, ki je v
ojačevalnik priključena s povezavo HDMI,
−−Spremenite TV kanal, če želite gledati Tv oddajo,
−−Izberite komponento ali vhod, ki ga želite gledati,
ko gledate program na komponenti, priključeni v
TV. Oglejte si navodila za uporabo televizorja.
se nadaljuje
117SL
Dodatne informacije
•Za gledanje slik ali poslušanje zvoka med
prenosom ‚Deep Colour (Deep Color)‘ ali 3D
uporabite kabel High Speed HDMI.
Funkcija nadzora HDMI (Control for
HDMI) ne deluje.
•Preverite povezavo HDMI (str. 27).
Med uporabo funkcije ‚Control for
HDMI‘ z daljinskim upravljalnikom
televizorja ni mogoče upravljati
priključene komponente.
•Nekatere komponente in televizorji zahtevajo
nastavitev. Oglejte si navodila za uporabo
posameznih komponent in televizorja.
•Spremenite vhod na ojačevalniku na HDMI
vhod, povezan s komponento.
Če je ojačevalnik v stanju
pripravljenosti, TV ne oddaja nobene
slike ali zvoka.
•Če je ojačevalnik v stanju pripravljenosti, slika
in zvok potujeta iz komponente HDMI, ki ste
jo izbrali ob zadnjem izklopu ojačevalnika. Če
uporabljate drugo komponento, jo predvajajte
in opravite postopek ‚One-Touch Play‘ ali
vklopite ojačevalnik in izberite komponento
HDMI, ki jo želite uporabiti.
•Če v ojačevalnik priključite komponente, ki
niso združljive s funkcijo »BRAVIA« Sync , se
prepričajte se, da je »PASS THRU« v meniju
HDMi nastavljen na »ON« (stran 90).
118SL
Funkcija S-AIR
Povezava S-AIR (prenos zvoka) ni
vzpostavljena
•Če uporabljate glavno enoto S-AIR, jo
postavite najmanj 8 m stran od glavne enote
S-AIR.
•Prepričajte se da sta ID-ja glavne enote S-AIR
in pod-enote S-AIR enaka (stran 69).
•Izvedli ste združitev enote in druge pod-enote
S-AIR. Opravite združitev želene pod-enote
S-AIR (stran 70).
•Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto
S-AIR stran od drugih brezžičnih izdelkov.
•Prenehajte uporabljati druge brezžične izdelke.
•Pod-enota S-AIR je izklopljena. Prepričajte
se, da je omrežni kabel priključen in vklopite
pod-enoto.
Iz S-AIR sprejemnika ni slišati zvoka.
•Prepričajte se, da so komponente priključene v
ojačevalnik.
Izdelek S-AIR ne oddaja zvoka.
•Če uporabljate dodatno glavno enoto S-AIR, jo
postavite najmanj 8 m stran od enote.
•Prepričajte se da sta ID-ja glavne enote S-AIR
in pod-enote S-AIR enaka (stran 69).
•Potrdite nastavitev združitve (stran 70).
•Postavite glavno enoto S-AIR in pod-enoto
S-AIR bližje skupaj.
•Izogibajte se uporabi naprav, ki ustvarjajo
elektromagnetno energijo, kot je mikrovalovna
pečica.
•Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto
S-AIR stran od drugih brezžičnih izdelkov.
•Prenehajte uporabljati druge brezžične izdelke.
•Spremenite nastavitev »RF CHANGE« (stran
73).
•Spremenite S-AIR ID nastavitev za glavno
enoto S-AIR in pod-enoto S-AIR.
•Izklopite sistem in pod-enoto S-AIR, nato ju
ponovno vklopite.
Pojavi se šum / zvok prekinja.
•Če uporabljate glavno enoto S-AIR, jo
postavite najmanj 8 m stran od enote.
Na prikazovalniku se izmenično
prikazujeta napisa »HP NO LINK« in
»VOL MIN« in glasnost ojačevalnika se
zniža na minimum.
•Glasnost se zniža na minimum, če izklopite
prostorski ojačevalnik s priključenimi
slušalkami ali če je radijski sprejem slab. V teh
primerih preverite radijski sprejem in nastavite
nivo glasnosti, da bo v slušalkah ponovno
slišati zvok.
Sprejemnik
Slab FM sprejem.
•Uporabite 75 ohmski koaksialni kabel (ni
priložen) za priključitev sprejemnika na
zunanjo anteno, kot je prikazano spodaj. Če
priključite sprejemnik na zunanjo anteno, ga
ozemljite. Da bi preprečili eksplozijo plina,
ozemljitve ne priključujte na plinovod.
Zunanja FM antena
•Postavite glavno enoto S-AIR in pod-enoto
S-AIR bližje skupaj.
•Izogibajte se uporabi naprav, ki ustvarjajo
elektromagnetno energij , kot je mikrovalovna
pečica.
•Namestite glavno enoto S-AIR in pod-enoto
S-AIR stran od drugih brezžičnih izdelkov.
•Prenehajte uporabljati druge brezžične izdelke.
•Spremenite nastavitev »RF CHANGE« (stran
73).
Sprejemnik
Ozemljitveni
kabel (ni
priložen)
Ozemljitev
Dodatne informacije
•Spremenite ID nastavitev za glavno enoto
S-AIR in pod-enoto S-AIR.
se nadaljuje
119SL
Sprejem postaj ni mogoč.
•Pravilno priključite in usmerite antene.
Če je potrebno, priključite zunanjo anteno.
•Sprejemna moč postaje je prešibka za
samodejni postopek iskanja. Ročno vnesite
sprejemno frekvenco.
•Prepričajte se, da ste pravilno vnesli uglasitveni
interval (pri ročnem uglaševanju AM postaj).
•Iz pomnilnika ste skušali priklicati še
neobstoječo ali izbrisano postajo. Shranite
postajo (glej stran 55).
•Pritisnite AMP, nato večkrat pritisnite na
DISPLAY, če želite, da se na prikazovalniku
izpiše frekvenca.
Sprejemnik ne sprejema satelitskih
kanalov.
•Pogoji sprejemanja niso dobri. Premaknite
anteno na mesto, kjer bodo pogoji boljši.
•Prepričajte se, da ste naročeni na želene storitve
satelitskega radia.
Funkcije RDS ne delujejo.
•Prepričajte se, ali je nastavljena FM RDS
postaja.
•Izberite močnejšo FM postajo.
Želena RDS informacija se ne pokaže.
•Pozanimajte se pri ustanovi, ki oddaja signal
postaje, ali nudijo željene RDS storitve. Morda
te le trenutno ne delujejo.
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ne deluje.
•Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju
X na sprejemniku.
•Odstranite ovire med daljinskim
upravljalnikom in sprejemnikom z
ojačevalnikom.
•Zamenjajte vse baterije v daljinskem
upravljalniku, če so se izpraznile.
•Prepričajte se, da ste izbrali pravi vhod na
daljinskem upravljalniku.
•Če upravljate programirano ne-Sonyjevo
komponento, daljinski upravljalnik morda ne
bo pravilno deloval, kar je odvisno od modela
in proizvajalca komponente.
Ostalo
Ojačevalnik se samodejno izklopi.
•Vklopljena je funkcija »Auto Standby« (stran
92).
Opozorila o napaki
Če pride do napačnega delovanja, se prikaže
koda iz dveh številk in sporočilo. Tako lahko
preverite stanje sistema. Oglejte si sledečo
tabelo, ki vam nudi rešitev težave. Če se težava
nadaljuje, se posvetujte z najbližjim trgovcem s
Sony opremo.
* Samo modeli spodročno kodo CEK, ECE, AU1, TW2.
PROTECTOR
•Zvočniki oddajajo neobičajen tok. Sprejemnik
se bo po nekaj sekundah samodejno izklopil.
Preverite priključitev zvočnikov in ga ponovno
vklopite.
120SL
Ostala sporočila si oglejte v poglavjih »Seznam
sporočil po meritvah samodejne kalibracije«
(stran 43) in »Seznam sporočil za DIGITAL
MEDIA PORT« (stran 51).
Če težave ne morete odpraviti s
pomočjo tabele
Izbris sprejemnikovega pomnilnika utegne
odpraviti težavo (str. 37). Pomnite pa, da se bodo
s tem izbrisale vse nastavitve in se vrnile na
tovarniške nastavitve.
Tehnični podatki
Ojačevalnik
Modeli s področno kodo CEK, ECE, AU1, TW21
Izhodna moč v načinu »stereo« (8 omov, 1 kHz, THD
1%)
100 W + 100 W
Izhodna moč v načinu »surround«2) (8 omov, 1 kHz,
THD 10%)
140 W/ch
Če težave še vedno ne morete
odpraviti
Obrnite se na trgovca Sony opreme.
Brisanje pomnilnika v sprejemniku z
ojačevalnikom
Za brisanje
Glejte
Vseh shranjenih podatkov
stran 37
Zvočnih polj, ki ste jih shranili
stran 61
Dodatne informacije
se nadaljuje
121SL
Merjeno pod naslednjimi pogoji:
1)
Področna koda
Področna koda
U2, CA2
120 V AC, 60 Hz
CEK, ECE, AU1
230 V AC, 50 Hz
TW2
110 V AC, 60 Hz
Referenčna izhodna moč za sprednje, srednje, prostorske in
prostorske zadnje zvočnike. V nekaterih primerih zvoka ne bo
slišati, kar je odvisno od nastavitve zvočnega polja in izvora.
AM sprejemnik
Uglasitveno območje
Področna
koda
Uglaševalska lestvica
Z 10 kHz korakom
uglaševanja
Z 9 kHz korakom
uglaševanja
530 kHz –
531 kHz –
1,710 kHz
1,710 kHz
─
531 kHz –
U2, CA2
2)
Frekvenčno območje
Analogno 10 Hz - 70 kHz
+0,5 / -2 dB (ob premostitvi zvočnih polj in izenačevalnika)
Vhodi
Analogni občutljivost: 500 mV/50 kiloomov
razmerje signal-šum3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksialni)
impedanca: 75 ohmov
razmerje signal-šum: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optični)
razmerje signal-šum: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izhodi (analogni)
AUDIO OUT SUBWOOFER napetost 500mV/10 kiloohmov
napetost 2V/1 kiloohm
± 10 dB, koraki po 1 dB
INPUT SHORT ob premostitvi zvočnih polj in
izenačevalnika
3)
4)
Obremenjeno vezje, vhodni nivo
zančna antena
450 kHz
Video
Vhodi/izhodi
Video : l Vp-p, 75 omov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 omov
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 omov
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 omov
80 MHz HD Pass Through
HDMI video
Vhod/izhod (HDMI Repeater block)
640 X 480p@60 Hz
720 X 480p@59,94/60 Hz
1280 X 720p@59,94/60 Hz
1920 X 1080i@59,94/60 Hz
1280 X 720p@50 Hz
1920 X 1080i@50 Hz
1920 X1080p@50 Hz
1920 X1080p@24 Hz
HDMI Video (3D)
FM sprejemnik
območje sprejema
87,5 - 108,0 mHz
antena FM žična antena
priključek za anteno 75 omov
medfrekvenca
Antena medfrekvenca
1,710 kHz
1920 X 1080p@59,94/60 Hz
720 X 576p@50 Hz
Izenačevalnik
Nivo ojačitve CEK, ECE,
AU1,TW2
10,7 MHz
Vhod/izhod (HDMI Repeater block)
1280 X 720p@59,94/60 Hz Frame packing
1920 X 1080i@59,94/60 Hz Frame packing
1920 X 1080i@59,94/60 Hz Side-by-Side (Half)
1920 X 1080p@59,94/60 Hz Side-by-Side (Half)
1280 X 720p@50 Hz Frame packing
1920 X 1080i@50 Hz Frame packing
1920 X 1080i@50 Hz Side-by-Side (Half)
1920 X 1080p@50 Hz Side-by-Side (Half)
1920 X 1080p@24 Hz Frame packing
122SL
Splošno
Napajanje
Področna koda
Področna koda
U2, CA2
120 V AC, 60 Hz
ECE, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU1
230 V AC, 50 Hz
TW2
110 V AC, 60 Hz
Izhodna napetost (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT 5V, 0,7 A MAX
Poraba moči
Področna koda
U2, CA2, CEK,
ECE, AU1, TW2 Področna koda
250 W
Poraba moči (v načinu stanja pripravljenosti)
0,9 W (če sta »Ctrl for HDMI« in »S-AIR Stby« nastavljena na »OFF«)
Mere (š/v/g) (pribl.)
430 x 157,5 x 324,5 mm (vključno z izbočenimi deli)
Masa (približno)
8,6 kg
Podrobnosti o področnih kodah komponent si
oglejte na strani 4.
Oblika in tehnični podatki se lahko
spreminjajo brez predhodnega obvestila.
Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W
Za nekatere plošče s tiskanim vezjem se ne
uporabljajo zaviralci gorenja s halogenom.
Dodatne informacije
123SL
Kazalo
Oštevilčeno
2-kanalno 57
5.1-kanalno 19
7.1-kanalno 19
A
A.F.D. način 57
AM 53, 101
Analog Direct 65
ARC (Audio Return
Channel) 66
AUTO CALIBRATION
(samodejna kalibracija) 82,
94
Auto Tuning (samodejno
uglaševanje) 54
A/V Sync 88, 98
B
BI-AMP 83
Blu-ray disk predvajalnik
28, 30
BRAVIA Sync
Priprave 62
Brisanje
Pomnilnika 37
Daljinskega upravljalnika
116
Zvočnega polja 61
C
CD predvajalnik 24
Control for HDMI 90
Časovnik izklopa 52
D
Daljinski upravljalnik 14,
104
DCAC 38
DIGITAL MEDIA PORT 48
DIMMER 103
Dolby Digital EX 60
Dual Mono 88, 97
124SL
DVD predvajalnik 28, 31
DVD snemalnik 33
E
EQ nastavitve 88, 96
F
FM 53, 101
FM način 54, 96
G
GUI 44
H
HDMI Pass Through 90, 97
HDMI nastavitve 90, 97
I
ID radia 58
INPUT MODE 76
iPod 49
K
Kabelski TV sprejemnik 32
Koda zaklepa 54
L
LFE (Low Frequency Effect)
12
Ločljivost 89, 97
M
Meni 81, 94
Meni z možnostmi 45
Meni z nastavitvami 81
N
Način ‘Movie’ 57
Način ‘Music’ 58
Način ‘Party’ 72
Nastavitev prostorskega
zvoka 87, 96
Nastavitev radijskih postaj
55, 101
Nastavitev radijskega sprejemnika 96
Nastavitev za S-AIR 98
Nastavitev zvoka 88, 97
Nastavitev slike 89, 97
Neposredno uglaševanje 54,
101, 102
NIGHT MODE 61
O
One-Touch Play 64
P
PAIRING (Združevanje) 70
»PlayStation 3« 28
Poimenovanje vhodov 47, 56
Ponastavitev 37
Povezava dveh ojačevalnikov
88
Prehodna frekvenca 85, 95
Pretvorba navzgor 34
Prikaz 11
Priključitev
Antene 35
Avdio komponent 24
Zvočnikov 21
TV-ja 23
Video komponent 26
PROTECTOR 120
R
Radio
RDS
53
56
S
SACD predvajalnik 24
S-AIR 67
Satelitski radijski sprejemnik
28, 32
Snemanje52
Sporočila
Samodejna kalibracija 43
DIGITAL MEDIA PORT 51
Napaka 120
Sporočila o napakah120
Spreminjanje prikaza 47
Starševski zaklep 96
Stopnja učinka 87
System Audio Control 64
System Power Off 65
T
Theatre/Theater Mode Sync
65
TEST TONE (testni zvok)
85, 94
TV 23, 28
U
Uglasitev 54, 55
Utišanje zvoka 47
V
VCR (videorekorder) 33
Videokamera 33
Vrsta kalibracije 82, 94
Dodatne informacije
Z
Zvočna polja 57, 87
Zvočniki
Nastavitev 83, 95
125SL
126SL
127SL
Sony Corporation
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z
drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do
katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi,
službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Download PDF

advertising