Sony | STR-DA2800ES | Sony STR-DA2800ES 7.2-kanalni AV-sprejemnik za domači kino Navodila za uporabo

4-429-113-31(3) (SI)
Večkanalni
sprejemnik AV
Navodila za uporabo
Najprej preberite priložena navodila za namestitev. Tako boste lahko bolje
razumeli povezave in delovanje sprejemnika.
STR-DA2800ES
OPOZORILO
Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte
prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so
časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja
(na primer prižganih sveč).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara,
tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom in nanjo ne postavljate predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za
prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če
opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite
glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne
izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni
svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno vtičnico, je
povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti, ker si
lahko poškodujete sluh.
Ta simbol opozarja uporabnika,
da so lahko nekatere površine
naprave med običajnim
delovanjem vroče na dotik.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam
Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC)
glede uporabe povezovalnega kabla, ki je krajši od
3 metrov.
2SI
Opomba za uporabnike:
spodaj navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano v državah,
v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek je izdelala družba Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonska oz. je bil izdelan v njenem imenu.
Poizvedbe v zvezi s skladnostjo glede na zakonodajo
Evropske unije morajo biti naslovljene na
pooblaščenega predstavnika – Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali
garancije glejte naslove, navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Odstranjevanje izrabljene
električne in elektronske
opreme (velja za države
EU in druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka ni
dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za
več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca,
pri katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU in
druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali
embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih
temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca. Z ustrezno odstranitvijo baterij
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev baterij.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Če izdelek za svoje delovanje ali
zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo
usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje
s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove
življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz
izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se
obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
O tem priročniku
• Navodila v tem priročniku veljajo za model
STR-DA2800ES (sprejemnik). Številko modela
najdete v spodnjem desnem kotu sprednje plošče.
• V teh navodilih je opisano predvsem upravljanje
sprejemnika s priloženim daljinskim
upravljalnikom. Uporabite lahko tudi navadne ali
vrtljive gumbe na sprejemniku, če so poimenovani
enako ali podobno kot gumbi na daljinskem
upravljalniku.
Avtorske pravice
Ta sprejemnik je opremljen s sistemi Dolby* Digital,
Pro Logic Surround in DTS** Digital Surround
System.
* Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX in simbol DD
so blagovne znamke podjetja Dolby
Laboratories.
** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo
patenti v ZDA s številkami: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872,
7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195,
7,333,929, 7,548,853 ter drugi patenti, ki so bili
izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih
državah. DTS-HD, povezani simbol in DTS-HD
skupaj s simbolom so zaščitene blagovne znamke
ter DTS-HD Master Audio je blagovna znamka
podjetja DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko
opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
Ta sprejemnik je opremljen s tehnologijo HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja
HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
Vrsto pisave (Shin Go R), nameščene v tem
sprejemniku, je izdelalo podjetje MORISAWA
& COMPANY LTD.
Ta imena so blagovne znamke podjetja MORISAWA
& COMPANY LTD. in tudi avtorske pravice za to
pisavo so last podjetja MORISAWA
& COMPANY LTD.
se nadaljuje
3SI
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch
so blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene
v ZDA in drugih državah.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne
znamke so last svojih lastnikov. Oznaki ™ in ® v tem
priročniku nista posebej navedeni.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana za
povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za
delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni
odgovorno za delovanje te naprave ali njeno
skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi.
Uporaba tega pripomočka z napravo iPod ali iPhone
lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.
zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih licenc
podjetja Microsoft.
Lastniki vsebin za zaščito intelektualne lastnine,
vključno z avtorsko zaščiteno vsebino, uporabljajo
tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft
PlayReady™. Ta naprava za dostop do vsebine, ki je
zaščitena s storitvijo PlayReady in/ali WMDRM,
uporablja tehnologijo PlayReady. Če uporabe vsebin
v napravi ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki
vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft napravi
onemogoči uporabo vsebine, zaščitene s storitvijo
PlayReady. Ukinitev uporabe ne vpliva na
nezaščiteno vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi
tehnologijami za dostop do vsebin. Za dostop do
vsebin, zaščitenih s storitvijo PlayReady, bo morda
treba nadgraditi tehnologijo PlayReady.
Če nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine,
ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.
»WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta
zaščiteni blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
»Android« je zaščitena blagovna znamka podjetja
Google Inc.
DLNA™, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™ so
blagovne znamke, oznake storitev ali oznake potrdil
združenja Digital Living Network Alliance.
InstaPrevue™ je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka podjetja Silicon Image, Inc. v ZDA
in/ali drugih državah.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, za katero
velja licenca GNU General Public License (»GPL«)
ali GNU Lesser General Public License (»LGPL«).
Te določajo, da imajo kupci pravico do pridobivanja,
spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne kode
zgoraj omenjene programske opreme, in sicer
v skladu s pogoji licence GPL ali LGPL.
»BRAVIA« Sync je blagovna znamka podjetja
Sony Corporation.
»x.v.Color« in logotip »x.v.Color« sta blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
»PlayStation®« je zaščitena blagovna znamka
podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
»AVCHD« in logotip »AVCHD« sta blagovni
znamki podjetij Panasonic Corporation in
Sony Corporation.
Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo, za katero veljajo
nekatere pravice intelektualne lastnine podjetja
Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije
4SI
Podrobnosti o licencah GPL ali LGPL oz. drugih
licencah za programsko opremo glejte razdelek
»System Settings« t »Software License« v meniju
»Settings« na sprejemniku.
Za izvorno kodo za programsko opremo,
uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci GPL in
LGPL, koda pa je na voljo v spletu. Prenesete jo
lahko s spodnjega spletnega mesta:
URL: http://www.sony.net/Products/Linux
Družba Sony ne more odgovarjati na vprašanja oz.
se odzvati na poizvedbe v zvezi z vsebino te
izvorne kode.
Glavne funkcije sprejemnika
Združljiv z različnimi povezavami in oblikami zapisa
Funkcija
Opis
Stran
7.2 kanalov
Sprejemnik lahko oddaja do 7.2 kanalov
Sprejemnik podpira povezavo z dvojno ojačitvijo
sprednjega zvočnika.
22, 24
Združljivo z različnimi
standardi
Sprejemnik je združljiv z različnimi oblikami zvočnega zapisa, kot 20
so Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, večkanalni
linearni PCM, FLAC itd.
HDMI (8 in 2 out +
1 zone out)
Sprejemnik je na zadnji plošči opremljen z 8 vhodnimi priključki 26, 28, 30,
31, 35
HDMI (dva od njih, HDMI IN 2 in IN 3, sta priključka »for
AUDIO« in upoštevata kakovost zvoka). Prek povezave HDMI
lahko povežete različno opremo.
Sprejemnik je združljiv z različnimi standardi HDMI, kot so
Deep Color, »x.v.Color« ali 4K* in 3D-prenos, Audio Return
Channel (ARC) itd.
* Priključka HDMI IN 1 in IN 2 podpirata prenos 4K.
34, 72
4K
Sprejemnik lahko oddaja signale 4K prek izhodnih
priključkov HDMI.
19, 34
96
Fast View
Izberete lahko vhodni način HDMI, ki je veliko hitrejši od običajne
izbire (Fast View). Priključki HDMI IN 1, IN 2, IN 3 in IN 4
podpirajo funkcijo Fast View.
68, 96
Control for HDMI
Sprejemnik lahko s funkcijo Control for HDMI upravljate hkrati
z drugo opremo.
Predogled za HDMI
S sprejemnikom lahko v živo predvajate predogled slike v sliki prek 75
vhoda HDMI, povezanega s tem sprejemnikom. Okna za
predogled so prikazana samo za vrste vhoda HDMI IN 1/IN 2/
IN 3/IN 4.
Vhod za predogled HDMI lahko izberete z daljinskim
upravljalnikom.
(To funkcijo omogoča tehnologija Silicon Image InstaPrevue™.)
Omrežje
Sprejemnik je opremljen s štirimi priključki LAN, ki delujejo kot 39
preklopna zvezdišča.
Sprejemnik je združljiv s pretakanjem internetnih video vsebin.
51
Sprejemnik omogoča predvajanje vsebin v domačem omrežju prek 50
funkcije domačega omrežja, ki podpira DLNA.
USB
48
Vrata USB za povezovanje naprave iPod ali iPhone
S sprejemnikom lahko preprosto predvajate vsebine v napravi iPod
ali iPhone prek povezave USB.
S sprejemnikom lahko preprosto predvajate vsebine v napravi
USB/WALKMAN prek povezave USB.
47
se nadaljuje
5SI
Funkcija
Opis
Stran
Večpodročno
Poleg glavnega področja lahko uživate v glasbi in videih tudi na
drugem področju, ki se razlikuje od vsebine v glavnem.
62
Signale HDMI lahko oddajate iz priključkov HDMI IN v priključek 19, 62, 65
HDMI ZONE 2 OUT.
Boljša kakovost slike in zvoka
Funkcija
Opis
Pretvorba slik v višjo
ločljivost
19
Sprejemnik lahko zviša ali zniža ločljivost video signalov.
Z izhodnim priključkom HDMI je mogoče ločljivost zvišati na 4k.
Sprejemnik lahko zviša ali zniža ločljivost video signalov tudi za
področje 2.
Funkcija Digital Cinema
Sprejemnik je opremljen s funkcijo Digital Cinema Auto
Auto Calibration (D.C.A.C.) Calibration (D.C.A.C.). Ta funkcija omogoča samodejno
umerjanje in nastavitev zvočnih parametrov za optimalen zvok.
Stran
85, 86
Zvočna polja
Izbirate lahko med široko paleto načinov zvočnega polja glede na 57, 59
povezave zvočnikov ali vhodnih virov.
Sprejemnik podpira tudi te možnosti zvoka:
– trije načini za reprodukcijo zvočnih lastnosti znamenitih
glasbenih dvoran: »Berlin Philharmonic Hall«,
»Concertgebouw Amsterdam« ali »Musikverein Vienna«.
Dvigovanje zvokov
osrednjega zvočnika na
ustrezno višino
(Center Speaker Lift Up)
87
S sprednjimi dvignjenimi zvočniki lahko zvoke osrednjega
zvočnika na zaslonu dvignete na ustrezno višino. S to funkcijo
(Center Speaker Lift Up) boste lahko uživali v naravnem prikazu
brez nelagodja.
Visokokakovostna
reprodukcija datotek
s stisnjenim zvokom
S funkcijo D.L.L. (Digital Legato Linear) lahko predvajate datoteke 89
s stisnjenim zvokom v visoki kakovosti.
Uporabne funkcije
Funkcija
Opis
Stran
Preprosto in dostopno
upravljanje
Sprejemnik ima GUI (grafični uporabniški vmesnik). Intuitivno
ga lahko upravljate prek menija, prikazanega na TV-zaslonu.
44
S funkcijo Easy Setup lahko na preprost način nastavite osnovne
nastavitve sprejemnika.
41
Sprejemniku sta priložena daljinski upravljalnik za upravljanje
povezane opreme in večpodročna funkcija.
15
S pritiskom gumba EASY AUTOMATION lahko hkrati prikličete 76
različne nastavitve sprejemnika.
Prilagodljive funkcije
6SI
Funkcija Sound Optimizer optimizira predvajanje zvoka v skladu 60
z ravnjo glasnosti.
Funkcija Sinhroniziranje A/V prilagaja časovni zamik med
predvajanjem zvoka in prikazom slike.
91
Funkcija Pass Through oddaja signale HDMI v televizor, tudi če
je sprejemnik v načinu pripravljenosti.
71
Drugo
Funkcija
Opis
Stran
Okolju prijazna funkcija
Funkcija Auto Standby omogoča samodejni preklop sprejemnika 101
v način pripravljenosti, ko ga določeno obdobje ne uporabljate ali
ne prejema nobenih signalov.
Izjemno uporabno
Sprejemnik lahko upravljate s pametnim telefonom, opremljenim 76
z uporabniško programsko opremo »ES Remote«*.
* Združljivo z napravami iPod touch/iPhone in telefoni Android
7SI
Kazalo vsebine
Glavne funkcije sprejemnika .......................... 5
Opis in lokacija delov ..................................... 10
Uvod
Kaj je pomembno pred priključevanjem
kakršne koli opreme ................................. 18
1: Namestitev zvočnikov ................................ 22
2: Priključitev zaslona .................................... 26
3: Priključitev video opreme ......................... 28
4: Priključitev zvočne opreme ....................... 35
5: Vzpostavljanje povezave z omrežjem ...... 39
6: Priprava sprejemnika in daljinskega
upravljalnika .............................................. 40
7: Nastavitev sprejemnika s funkcijo
Easy Setup .................................................. 41
8: Nastavitev priključene opreme ................. 43
9: Priprava računalnika, da ga boste
uporabljali kot strežnik ............................ 44
Navodila za prikaz na zaslonu ...................... 44
Predvajanje slike/zvoka
Predvajanje slike/zvoka s povezano
opremo ....................................................... 46
Naprava USB/WALKMAN ........................... 47
iPod ali iPhone ................................................ 48
Domače omrežje (DLNA) ............................. 50
Internetne videovsebine ................................ 51
FM/AM ............................................................ 52
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja ................................ 56
Uporaba funkcije Sound Optimizer ............. 60
Prilagajanje izenačevalnika ........................... 61
8SI
Uporaba večpodročnih funkcij
Kaj lahko naredite z večpodročno
funkcijo .......................................................62
Vzpostavitev povezave z več področji ..........62
Nastavitev zvočnikov v področju 2 ...............65
Nastavitev izhoda HDMI v področju 2 ........65
Upravljanje sprejemnika iz drugega
področja (Postopki ZONE 2) ...................66
Uporaba drugih funkcij
Uporaba funkcij »BRAVIA« Sync .................68
Preklapljanje monitorjev, ki oddajajo
HDMI video signale ..................................71
Oddajanje signalov HDMI, tudi kadar je
sprejemnik v načinu pripravljenosti
(Pass Through) ..........................................71
Preklapljanje med digitalnim in
analognim zvokom ....................................72
Uporaba drugih video/avdio vhodnih
priključkov .................................................73
Predogled za HDMI .......................................75
Upravljanje sprejemnika s pametnim
telefonom ....................................................76
Shranjevanje različnih nastavitev za
sprejemnik in hkraten priklic teh
nastavitev (Easy Automation) ..................76
Uporaba odštevalnika časa ............................78
Snemanje s sprejemnikom .............................78
Preklop načina upravljanja sprejemnika
in daljinskega upravljalnika .....................78
Uporaba povezave z dvojno ojačitvijo ..........80
Povrnitev privzetih tovarniških
nastavitev ....................................................81
Prilagajanje nastavitev
Uporaba nastavitvenega menija ................... 82
Easy Setup ....................................................... 85
Speaker Settings .............................................. 85
Audio Settings ................................................. 89
Video Settings ................................................. 92
HDMI Settings ................................................ 95
Input Settings .................................................. 97
Network Settings ............................................ 98
Internet Services Settings .............................. 99
Zone Settings ................................................ 100
System Settings ............................................. 101
Network Update ........................................... 102
Upravljanje brez načina GUI ...................... 103
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Upravljanje opreme z daljinskim
upravljalnikom ........................................ 110
Izklop vse povezane opreme
(SYSTEM STANDBY) ............................ 111
Programiranje daljinskega
upravljalnika ............................................ 111
Brisanje pomnilnika večfunkcijskega
daljinskega upravljalnika ....................... 115
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi ..................................... 116
Odpravljanje težav ........................................ 117
Tehnični podatki .......................................... 128
Stvarno kazalo .............................................. 132
9SI
Opis in lokacija delov
Sprednja plošča
A ?/1 ON/STANDBY
S tem gumbom vklopite ali izklopite
sprejemnik.
Lučka nad gumbom zasveti tako:
Zeleno: sprejemnik je vklopljen.
Oranžno: sprejemnik je v stanju
pripravljenosti, in
– možnost »Control for HDMI«
(stran 96) ali »Network Standby«
(stran 98) je nastavljena na »On«,
– možnost »Pass Through« (stran 96) je
nastavljena na »On« ali »Auto«,
– sprejemnik v področju 2 je vklopljen.
Lučka preneha svetiti, ko je sprejemnik
v stanju pripravljenosti in so zgornje
nastavitve izklopljene.
B INPUT SELECTOR (stran 46)
INPUT MODE (stran 72)
C Senzor za signal daljinskega
upravljalnika
Sprejema signal daljinskega upravljalnika.
D Zaslon sprejemnika (stran 11)
E DISPLAY MODE (stran 109)
F DIMMER
Če želite prilagoditi svetlost zaslonskega
okna, pritiskajte gumb DIMMER.
G MASTER VOLUME (stran 46)
H SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (stran 42)
I Priključek PHONES
Za priključitev slušalk.
J MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TONE MODE, TONE/TUNING +/–
Če želite izbrati zvočnik in obseg,
pritiskajte gumb TONE MODE.
Nato z gumbom TONE/TUNING +/–
prilagodite raven nizkih/visokih tonov
zvočnika.
K 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (stran 56, 57)
L Priključek AUTO CAL MIC (stran 85)
V ta priključek povežite priloženi
mikrofon za določitev optimalne
postavitve za »Auto Calibration«.
M iPod ali iPhone (Vrata USB
in
priključek VIDEO IN) (stran 33, 47, 48)
N Priključki VIDEO 2 IN (stran 33)
10SI
Indikatorji na zaslonu
A SW
Zasveti, če je povezan eden ali več
globokotoncev in se iz priključkov
SUBWOOFER oddaja zvočni signal.
B ZONE 2 (stran 62)
C Indikator INPUT
Zasveti ob zaznavanju trenutnega
vhodnega vira.
HDMI
COAX
OPT
ARC (stran 72)
D Indikator Dolby Digital Surround
Ko sprejemnik odkodira signale v obliki
Dolby Digital, zasveti ustrezen indikator.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
E ;TrueHD
Zasveti, ko sprejemnik odkodira Dolby
TrueHD.
H Indikator kanala predvajanja
Označuje zvočnik, ki je določen za
oddajanje zvoka. Prikazuje, kako
sprejemnik znižuje ali zvišuje oblike
izvornega zvoka glede na nastavitve
zvočnika.
L
Sprednji levi
R
Sprednji desni
C
Osrednji
LH
Levi dvignjeni
RH
Desni dvignjeni
SL
Prostorski levi
SR
Prostorski desni
SBL
Zadnji prostorski levi
SBR
Zadnji prostorski desni
F HDMI OUT A/B (stran 71)
G SLEEP (stran 78)
se nadaljuje
11SI
SB
Zadnji prostorski
Primer:
Format zapisovanja: 5.1
Vzorec postavitve zvočnikov: 3/0.1
Zvočno polje: A.F.D. Auto
I LFE
Zasveti, če vhodni signali, ki se
predvajajo, vsebujejo kanal LFE
(Učinki nizkih frekvenc).
J Indikator Dolby Pro Logic
Ko sprejemnik izvaja obdelavo Dolby Pro
Logic, sveti ustrezen indikator. Ta
tehnologija dekodiranja prostorskega
zvoka omogoča okrepitev vhodnih
signalov.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
K Indikator zvočniškega sistema
(stran 42)
L BI-AMP (stran 80)
M D.L.L. (stran 89)
N D.C.A.C. (stran 85)
Sveti, ko se uporabljajo rezultati meritev
funkcije »Auto Calibration«.
O EQ
Zasveti, če je vključena funkcija
izenačevalnika.
P RDS (stran 55)
Sprejem radijskega podatkovnega sistema
Q S.OPT.
Zasveti, če je vključena funkcija za
optimiziranje zvoka (stran 60).
R MEM
Zasveti, če je vključena funkcija
prednastavljenega pomnilnika.
12SI
S Indikator DTS-HD
Sveti, ko sprejemnik odkodira DTS-HD.
DTS-HD
Stalno sveti eden od naslednjih
indikatorjev.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T NEO:6
Zasveti, če je vključeno odkodiranje DTS
Neo:6 Cinema/Music.
U D.RANGE
Zasveti, če je vključena funkcija stiskanja
dinamičnega razpona.
V A.P.M. (stran 86)
Zasveti, če je vključena funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
W Indikator izbire radijskih postaj
Zasvetijo, ko sprejemnik išče radijsko
postajo.
ST
Sprejem stereo signala
X Indikator DTS(-ES)
Zasveti, ko se prenašajo vhodni signali
DTS ali DTS-ES.
DTS
Zasveti, ko sprejemnik odkodira signale
DTS.
DTS-ES
Zasveti eden od naslednjih indikatorjev,
odvisno od oblike odkodiranja vhodnega
signala.
96/24
Odkodiranje DTS 96/24 (96 kHz/24 bit)
Y LPCM
Zasveti, ko se prenašajo vhodni signali
PCM (Pulse Code Modulation).
Zadnja plošča
A Razdelek DIGITAL INPUT/OUTPUT
Priključki OPTICAL IN
(stran 26, 30, 31)
Priključki COAXIAL
IN (stran 29, 36)
Priključki HDMI IN/OUT*
(stran 26, 28, 30, 31)
B Razdelek ANTENNA
Priključek AM ANTENNA
(stran 38)
Priključek FM ANTENNA
(stran 38)
E Nadzorni priključki za opremo Sony
in drugo zunanjo opremo
Priključki IR REMOTE
IN/OUT (stran 62)
Če želite uporabljati večpodročno
funkcijo, priključite ponavljalnik IR
(ni priložen) v priključek IN.
IR blaster (ni priložen) povežite s
priključkom OUT. Signali z vhodom
IN se bodo oddajali prek priključka OUT.
Priključki TRIGGER OUT
(stran 101)
Priključite za aktivacijo funkcije za vklop/
izklop napajanja druge opreme, ki
podpira 12V TRIGGER.
C Vrata LAN (preklopna zvezdišča)
(stran 39)
D Vrata RS232C
Uporabljajo se za vzdrževanje
in servisiranje.
se nadaljuje
13SI
F Razdelek VIDEO/AUDIO
INPUT/OUTPUT (stran 26, 29,
30, 31, 32, 36)
Priključki AUDIO IN/OUT
Priključki VIDEO IN/OUT*
Priključki AUDIO OUT
Priključek
VIDEO OUT (stran 62)
Priključki SUBWOOFER
Priključite zunanje globokotonce.
G Razdelek COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (stran 26, 29, 31)
Priključki Y, PB, PR IN/OUT*
H Razdelek SPEAKERS (stran 24)
* Sliko izbranega vira lahko predvajate tako, da
priključite televizor v priključek HDMI OUT ali
MONITOR OUT (stran 26).
14SI
Daljinski upravljalnik (RM-AAP082)
Ta sprejemnik in drugo opremo lahko
upravljate s priloženim daljinskim
upravljalnikom.
Opomba
Senzorja za signal daljinskega upravljalnika ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
svetlobnim napravam. To bi lahko povzročilo
okvaro.
Nasvet
Ko sprejemnika ni mogoče več upravljati
z daljinskim upravljalnikom, vstavite nove baterije.
A ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
S tem gumbom vklopite ali izklopite
sprejemnik.
B AV ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti)
Omogoča vklop/izklop video/zvočne
opreme, ki jo lahko upravljate
z daljinskim upravljalnikom.
C ZONE (stran 62)
D AMP
Omogoča vključitev delovanja
sprejemnika za glavno področje.
E
(izbira vhoda)
Najprej pritisnite gumb TV (ws) in nato
gumb
(izbira vhoda) ter izberite
vhodni signal (TV ali video).
(Zadrževanje besedila)
V besedilnem načinu: zadrži prikaz
trenutne strani.
F
(Vodnik)
Pritisnite SHIFT (wd) in nato z gumbom
(Vodnik) prikažite zaslonski vodnik
po programu.
G D.TUNING (stran 53)
Pritisnite SHIFT (wd) in nato z gumbom
D.TUNING aktivirajte način
neposrednega iskanja.
H ENT/MEM
Pritisnite gumb SHIFT (wd) ter
z gumbom ENT/MEM in številskimi
gumbi (wg) vnesite vrednost ali skladbo
oz. pritisnite ENT/MEM in s številskimi
gumbi (wg) izberite prednastavljeno
številko, pod katero je bila med
delovanjem radia shranjena radijska
postaja.
I SEN
Dostopajte do domače strani spletne
storitve Sony Entertainment Network
(SEN). To je omrežna storitev, ki jo
omogoča družba Sony.
se nadaljuje
15SI
J WATCH, LISTEN (stran 46)
K SOUND FIELD +/– (stran 56, 57, 59)
L Barvni gumbi
Delujejo v skladu z vodnikom na zaslonu
televizorja.
M AMP MENU (stran 103)
N
V/v/B/b
Z gumbi V/v/B/b izberete elemente
menija. Z gumbom
potrdite izbiro.
O TOOLS/OPTIONS (stran 45, 52, 55)
Omogoča prikaz in izbiro elementov
v meniju z možnostmi.
P HOME (stran 45)
Omogoča prikaz osnovnega menija na
TV-zaslonu.
1), x 1), X 1), N 1) 2),
Q m/M
./> 1)
S temi gumbi upravljate DVDpredvajalnik, predvajalnik Blu-ray Disc,
CD-predvajalnik, predvajalnik MD,
predvajalnik kaset, opremo, povezano
v sprednja vrata USB ( ) ali v omrežje
oziroma napravo z internetnimi
videovsebinami itd.
TUNING +/–
Pritisnite gumb SHIFT (wd) in nato
pritisnite gumb TUNING +/–, da izberete
postajo.
PREVIEW (HDMI) (stran 75)
Pritisnite gumb PREVIEW (HDMI), da
odprete zaslone slike v sliki in ustvarite
predogled vhoda štirih priključkov
HDMI IN.
B·/·b
Gumb B·/·b omogoča
– vnovično predvajanje prejšnjega prizora
ali hitro pomikanje naprej po
trenutnemu prizoru,
– pomik do prejšnjega ali naslednjega
albuma pri uporabi naprave iPod ali
iPhone.
R PRESET + 2)/–
S tem gumbom izbirate med
prednastavljenimi postajami.
16SI
PROG + 2)/–
Pritisnite gumb TV (ws) in nato
z gumboma PROG +/– upravljajte
televizor, satelitski sprejemnik itd.
c 2)/C
V besedilnem načinu: Izbere naslednjo ali
prejšnjo stran.
S EASY AUTOMATION 1, 2 (stran 76)
/ (Besedilo)
Pritisnite gumb TV (ws) in nato
z gumbom / (Besedilo) prikažite
besedilne podatke.
T RM SET UP (stran 78)
U FAVORITES (stran 51)
V TV
S tem gumbom preklopite delovanje
daljinskega upravljalnika na tisto
v rumeni pisavi in omogočite
uporabo televizorja.
W SHIFT
Omogoča spremembo funkcije gumbov
daljinskega upravljalnika in omogoči
gumbe, ki so označeni z rožnato barvo.
X Gumbi za izbiro vhoda
Pritisnite enega od gumbov in izberite
želeno opremo. Ko pritisnete poljubni
gumb za izbiro vhoda, se sprejemnik
vklopi.
Y Številski gumbi
Pritisnite gumb SHIFT (wd), nato pa
s številskimi gumbi vnesite številke.
S številskimi gumbi izberite številke
kanalov na televizorju.
Z -/-Pritisnite SHIFT (wd) in nato
z gumbom -/-– izberite številko skladbe nad 10 na
predvajalniku CD-jev, predvajalniku
DVD-jev, predvajalniku Blu-ray Disc ali
predvajalniku MD;
– izberite številke kanalov nad 10 na
televizorju, satelitskem sprejemniku ali
videorekorderju.
wj SOUND OPTIMIZER (stran 60)
wk HDMI OUTPUT (stran 71)
wl DISPLAY
S tem gumbom prikažete nadzorno
ploščo na zaslonu televizorja med
predvajanjem vsebin prek interneta
ali domačega omrežja.
,
(Informacije, prikaz besedila)
Prikažete lahko tudi informacije, kot so
številka trenutnega kanala in način
zaslona.
V besedilnem načinu: Prikaže skrite
informacije (npr. odgovore pri kvizu).
e; RETURN/EXIT O
S tem gumbom se vrnete v prejšnji meni
ali meni zaprete.
ea
(Glasnost) +/– (stran 46)
(Izklop zvoka) (stran 46)
Ko pritisnete gumb TV (ws), lahko poleg
tega prilagodite tudi glasnost televizorja
in začasno izklopite zvok televizorja.
ed DIMMER
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona
sprejemnika.
POP UP/MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete pojavni
meni plošče BD-ROM ali meni DVD-ja.
SUBTITLE
Po pritisku gumba SHIFT (wd) lahko
z gumbom SUBTITLE izberete jezik
podnapisov, če so na plošči BD-ROM/
DVD VIDEO zapisani podnapisi v več
jezikih.
1)
Informacije o gumbih, ki jih lahko uporabljate za
upravljanje posamezne vrste opreme, so na voljo
v tabeli (stran 110).
2)
Otipljiva pika je na gumbih 5/VIDEO 2, N,
PRESET +. Pri uporabi daljinskega upravljalnika
vam bo v pomoč.
Opomba
Zgornji opisi so navedeni zgolj za prikaz primerov.
es SLEEP (stran 78)
TOP MENU
S tem gumbom odprete ali zaprete
osnovni meni plošče BD-ROM ali DVD.
AUDIO
Po pritisku gumba SHIFT (wd) lahko
z gumbom AUDIO izberete obliko
zvočnega zapisa/skladbo.
17SI
Uvod
Kaj je pomembno pred priključevanjem kakršne koli opreme
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Namestitev zvočnikov
Preberite razdelek »1: Namestitev zvočnikov« (stran 22).
v
Povezovanje zaslona
Preberite razdelek »2: Priključitev zaslona« (stran 26).
Povezovanje video opreme
v
Kakovost slike je odvisna od vrste priključka. Glejte sliko
na desni. Izberite način povezave glede na priključke
opreme.
Sprejemnik je opremljen s funkcijo pretvorbe video
signala. Podrobnosti najdete v razdelku »Funkcija za
pretvorbo video signalov« (stran 19).
Preberite razdelek »3: Priključitev video opreme«
(stran 28).
Digitalni
Analogni
Visokokakovostna slika
Priključitev zvočne opreme
v
Preberite razdelek »4: Priključitev zvočne opreme« (stran 35).
v
Priprava sprejemnika in daljinskega upravljalnika
Preberite razdelek »6: Priprava sprejemnika in daljinskega upravljalnika« (stran 40).
Nastavitev sprejemnika
v
Preberite razdelek »7: Nastavitev sprejemnika s funkcijo Easy Setup« (stran 41).
v
Prilagoditev nastavitev za avdio izhod na povezani opremi
Preberite razdelek »8: Nastavitev priključene opreme« (stran 43).
Če želite izvedeti več o povezavi z več področji, glejte stran 62.
Če želite izvedeti več o povezavi z dvojno ojačitvijo, glejte stran 80.
18SI
Funkcija za pretvorbo video signalov
Tovarniško privzeto se izhodni video signali povezane opreme v priključek HDMI OUT oz.
MONITOR OUT prenesejo v obliki vhodnih signalov, kot prikazuje spodnja tabela.
Funkcijo pretvorbe video signalov je priporočljivo nastaviti tako, da bo ustrezala ločljivosti
monitorja, ki ga uporabljate.
Podrobnosti o funkciji pretvorbe video signalov najdete v razdelku »Video Settings« (stran 92).
HDMI OUT A/B
(do 4K)
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(do 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
Priključek
OUTPUT
Priključek INPUT
a: Video signali se oddajajo.
– : Video signali se ne oddajajo.
* Ko je v možnosti »Resolution« izbrana možnost »Auto«, je omogočena povečava največ 4K.
Če želite uporabljati signale 4K, morate povezati zaslon, ki podpira signale 4K.
** Odvisno od nastavitve možnosti »Resolution« (stran 92) video signali morda niso na voljo.
Opomba glede pretvorbe video
signalov
Pri video signalih s pretvorjeno ločljivostjo
oddajanje ni mogoče s priključkov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT in
HDMI OUT hkrati. Če opremo povežete prek
priključkov COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT in HDMI OUT, ima
prednost oddajanje prek priključkov
HDMI OUT.
Opomba v zvezi z video izhodom
HDMI v področju 2
Prek priključka HDMI ZONE 2 OUT se lahko
oddajajo samo vhodni signali HDMI IN.
Prikazovanje podnapisov
Če želite prejemati signal s podporo za
podnapise, v meniju Video Settings nastavite
»Resolution« na »Direct«.
Za vhodne in izhodne signale uporabite
enako vrsto kabla.
Povezovanje snemalne naprave
Če želite snemati, snemalno napravo povežite
v priključek VIDEO OUT na sprejemniku. Ker
priključki VIDEO OUT ne podpirajo funkcije
pretvorbe, kable za prenos vhodnih in
izhodnih signalov priključite v priključke
iste vrste.
Priključkov HDMI OUT in MONITOR OUT
ni mogoče uporabljati za snemanje.
19SI
Uvod
Sprejemnik je opremljen s funkcijo za pretvorbo video signalov.
• Sestavljeni video signali se lahko oddajajo v obliki video signalov HDMI in komponentnih video
signalov.
• Komponentni video signali se lahko oddajajo v obliki video signalov HDMI in video signalov.
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira sprejemnik
Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih ta sprejemnik lahko odkodira, so odvisne od vhodnih
priključkov za digitalni zvok na povezani opremi.
Sprejemnik podpira naslednje oblike zapisa zvoka:
Povezava med opremo za predvajanje in sprejemnikom
Največje število
kanalov
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1 kanalov
a
a
Dolby Digital EX
6.1 kanalov
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1 kanalov
–
a
Dolby TrueHD*
7.1 kanalov
–
a
DTS
5.1 kanalov
a
a
DTS-ES
6.1 kanalov
a
a
DTS 96/24
5.1 kanalov
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1 kanalov
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1 kanalov
–
a
DSD*
5.1 kanalov
–
a
Večkanalni linearni PCM*
7.1 kanalov
–
a
Oblika zapisa zvoka
* Če oprema za predvajanje ne ustreza obliki zapisa, se avdio signali oddajajo v drugi obliki zapisa. Podrobnosti
najdete v navodilih za uporabo opreme za predvajanje.
20SI
Omrežje/USB
Oblika zapisa datoteke
Pripone
Glasba
WAV6)
».wav«
WMA1) 2) 5)
».wma«
MP3
».mp3«
AAC1) 2) 5)
FLAC
Video
6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
».m4a«
».flac«
MPEG-1 Video/PS1) 2)
MPEG-2 Video/PS, TS1) 3)
».mpg,« ».mpeg,« ».m2ts,« ».mts«
MPEG-4 AVC1) 2)
».mkv,« ».mp4,« ».m4v,« ».m2ts,«».mts«
WMV9
Fotografije
Uvod
Vrsta vsebine
1) 2)
».wmv,« ».asf«
AVCHD2)
4)
Xvid
».avi«
JPEG
».jpg,« ».jpeg,« ».mpo«
PNG
».png«
GIF
».gif«
Sprejemnik ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke DRM.
Sprejemnik morda ne omogoča predvajanja tega formata v strežniku DLNA.
Sprejemnik omogoča v strežniku DLNA samo predvajanje video vsebine s standardno ločljivostjo.
Sprejemnik predvaja obliko datotek AVCHD, ki so posnete z digitalno videokamero itd.
Sprejemnik ne more predvajati kodiranih datotek, kot so datoteke lossless.
Podprta frekvenca vzorčenja/bitna globina: največ 192 kHz/24 bitov.
Opombe
• Nekaterih datotek ni mogoče predvajati, odvisno
od oblike zapisa datotek, kodiranja datotek, stanja
snemanja ali stanja strežnika DLNA.
• Nekaterih datotek, ki so bile računalniško
spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
• Sprejemnik lahko prepozna naslednje datoteke
ali mape v napravah USB:
– do map v tretjem nivoju
– do 500 datotek na posameznem nivoju
• Sprejemnik lahko prepozna naslednje datoteke
ali mape, shranjene v strežniku DLNA:
– do map v osemnajstem nivoju
– do 999 datotek na posameznem nivoju
• Za oblike zapisov, določene v smernicah DLNA,
mora strežnik ponujati vsebino, ki ima pravilno
dodane informacije o obliki zapisa, določene
v smernicah DLNA.
21SI
1: Namestitev zvočnikov
Ta sprejemnik omogoča uporabo do
7.2-kanalnega sistema (7 zvočnikov
in 2 globokotonca).
Primeri nastavitve zvočniškega
sistema
7.1-kanalni zvočniški sistem
s sprednjima dvignjenima
zvočnikoma
Uživate lahko v navpičnih zvočnih učinkih
(npr. način Pro Logic IIz).
ALevi sprednji zvočnik
BDesni sprednji zvočnik
COsrednji zvočnik
DLevi prostorski zvočnik
EDesni prostorski zvočnik
HLevi dvignjeni zvočnik
IDesni dvignjeni zvočnik
JGlobokotonec
5.1-kanalni zvočniški sistem
7.1-kanalni zvočniški sistem
z zadnjima prostorskima
zvočnikoma
Sprejemnik omogoča predvajanje programsko
posnetega zvoka Hi-Fi, reproduciranega
z DVD-ja ali plošče Blu-ray Disc v 6.1- ali
7.1-kanalni obliki.
ALevi sprednji zvočnik
BDesni sprednji zvočnik
COsrednji zvočnik
DLevi prostorski zvočnik
EDesni prostorski zvočnik
FLevi zadnji prostorski zvočnik
GDesni zadnji prostorski zvočnik
JGlobokotonec
22SI
Za popolno doživetje večkanalnega
prostorskega zvoka, kot se predvaja
v kinodvoranah, potrebujete pet zvočnikov
(dva sprednja zvočnika, osrednji zvočnik in
dva prostorska zvočnika) ter globokotonec
(5.1-kanalni sistem zvočnikov).
ALevi sprednji zvočnik
BDesni sprednji zvočnik
COsrednji zvočnik
DLevi prostorski zvočnik
EDesni prostorski zvočnik
JGlobokotonec
Priporočena postavitev zvočnikov
• Zadnji prostorski zvočnik postavite za sedež
poslušalca.
• Upoštevati morate kot A, prikazan na sliki.
Nasvet
• Če zvočnikov ne morete namestiti pod
optimalnimi koti, primerno ločite zvočnika
za prostorski zvok in zadnja prostorska
zvočnika ter posamezne zvočnike postavite
čim bolj simetrično.
• Sprednja dvignjena zvočnika namestite pod
enakim kotom kot sprednja zvočnika.
Namestite ju v višini podaljšane diagonale
čez zaslon televizorja ali monitorja oz.
nad njo.
Ker globokotonec ne oddaja visoko usmerjenih
zvočnih signalov, ga lahko postavite na poljubno
mesto.
kot, enak kot pri
sprednjem
zvočniku
23SI
Uvod
7-kanalni zvočniški sistem
6-kanalni sistem zvočnikov
Priključitev zvočnikov
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
A
B
B
1)
B
A Mono zvočni kabel (ni priložen)
B Kabli zvočnikov (niso priloženi)
ASprednji zvočnik A (L)
BSprednji zvočnik A (D)
COsrednji zvočnik
DZvočnik za prostorski zvok (L)
EZvočnik za prostorski zvok (D)
FZadnji prostorski zvočnik (L)2)
GZadnji prostorski zvočnik (D)2)
HSprednji dvignjeni zvočnik (L)3)
ISprednji dvignjeni zvočnik (D)3)
JGlobokotonec4)
24SI
1)
B
Kadar ne uporabljate zadnjih prostorskih
zvočnikov: če imate dodatni sistem
sprednjih zvočnikov, jih povežite prek
priključkov SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2. Sistem sprednjih
zvočnikov, ki ga želite uporabljati, lahko
izberete z gumbom SPEAKERS na sprednji
plošči (stran 10).
2) Če nameravate uporabljati samo en zadnji
prostorski zvočnik, ga povežite v priključke
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 L.
3) Če nameravate uporabljati sprednja
dvignjena zvočnika, ju povežite v priključke
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2.
4)
Uvod
Če priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v način
pripravljenosti, pri gledanju filmov to
funkcijo izključite. Če je za globokotonec
vključena funkcija samodejnega preklopa
v način pripravljenosti, zvočnik samodejno
preklopi v način pripravljenosti glede na
raven vhodnega signala, zaradi česar se zvok
morda ne bo predvajal.
V sprejemnik lahko povežete dva
globokotonca. Priključka SUBWOOFER
oddajata enake signale.
Povezava ZONE 2
Če ne nameravate uporabljati zadnjih
prostorskih in sprednjih dvignjenih zvočnikov,
lahko priključka SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 L in R dodelite
zvočnikom področja 2. V možnosti »Speaker
Connection« (Povezava zvočnikov) v meniju
Speaker Settings (Nastavitve zvočnikov)
nastavite priključka SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 na
»Zone2 Speakers« (stran 86).
Podrobnosti o povezavi in delovanju
v področju 2 najdete v razdelku »Uporaba
večpodročnih funkcij« (stran 62).
Povezava sprednjega zvočnika B
Kadar ne uporabljate zadnjih prostorskih in
sprednjih dvignjenih zvočnikov, lahko
priključka SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 L in R dodelite
sprednjemu zvočniku B.
V možnosti »Speaker Connection« (Povezava
zvočnikov) v meniju Speaker Settings
(Nastavitve zvočnikov) nastavite priključka
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 na »Front B« (stran 86).
Sprednje zvočnike lahko izberete z gumbom
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na sprednji strani
sprejemnika.
25SI
2: Priključitev zaslona
Sliko izbranega vira lahko predvajate tako, da priključite televizor v priključek HDMI OUT ali
MONITOR OUT. Ta sprejemnik lahko upravljate z vmesnikom GUI (grafični uporabniški
vmesnik) na zaslonu.
Zaslon televizorja s priključkom HDMI
Avdio signali*
A
Video signali**
* Če sprejemnik s kablom HDMI povežete
v priključek HDMI na televizorju,
združljivem s funkcijo Audio Return Channel
(ARC), ta povezava ni potrebna.
A
** Če sprejemnik povežete v televizor,
združljiv s funkcijo Audio Return Channel
(ARC), ga povežite v priključek HDMI na
televizorju, označen z »ARC«.
E
B
Avdio signali
C
D
Video signali
ali
ali
Zaslon televizorja brez priključka HDMI
Ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na priključke opreme.
A Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
B Avdio kabel (ni priložen)
C Video kabel (ni priložen)
26SI
D Komponentni video kabel (ni priložen)
E Kabel HDMI (ni priložen)
Priporočamo uporabo kabla Sony HDMI.
Vrsta televizorja
Zahtevani kabel
Združljivo*
E
–
Nezdružljivo
E
A ali B**
D ali C
A ali B**
Ni opremljen s funkcijo –
HDMI
Video
Avdio
Uvod
Opremljen s funkcijo
HDMI
Audio Return Channel
(ARC)
*
Zvok iz televizorja (večkanalni prostorski zvok) lahko prek sprejemnika predvajate le tako, da televizor
priključite s kablom HDMI.
** Če želite predvajati večkanalni prostorski zvok, kot avdio povezavo uporabite A.
Opombe
• Če sprejemnik povežete s televizorjem prek video
kabla, nastavite možnost »Playback Resolution«
na »480i/576i« (stran 94).
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega
signala vstavite priključke kablov naravnost
navznoter, tako da se zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala
ne prepogibajte ali zvijajte.
Nasvet
Če povežete priključek za izhod zvoka na televizorju
s priključkoma TV IN na sprejemniku, se zvok
televizorja predvaja iz zvočnikov. Pri tej
konfiguraciji nastavite priključek za izhod zvoka
na »Fixed«, če je na voljo stikalo za preklop med
možnostma »Fixed« in »Variable«.
27SI
3: Priključitev video opreme
Povezave pri gledanju vsebin, zapisanih na diskih Blu-ray Disc ali DVD
Povezovanje opreme prek priključkov HDMI
Če oprema nima priključka HDMI, glejte stran 29.
Predvajalnik DVD-jev, predvajalnik Blu-ray Disc
Video/avdio signali
A
*
A Kabel HDMI (ni priložen)
Priporočamo uporabo kabla Sony HDMI.
* V priključke HDMI IN na sprejemniku lahko
povežete katero koli opremo z izhodnimi
priključki HDMI.
28SI
Priključitev opreme prek priključkov, ki niso HDMI
Ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na priključke opreme.
Uvod
Predvajalnik DVD-jev, predvajalnik diskov Blu-ray
Avdio signali
Video signali
ali
A
ali
B
C
*
*
A Koaksialni kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
B Avdio kabel (ni priložen)
D
C Video kabel (ni priložen)
D Komponentni video kabel (ni priložen)
* Če priključujete opremo v priključka za analogni zvok in analogni video, v meniju Input Settings (Nastavitve
vhoda) nastavite možnosti »Audio Input Assign« (Dodeljevanje avdio vhoda) in »Video Input Assign«
(Dodeljevanje video vhoda) (stran 73).
29SI
Povezave pri igranju videoiger
PlayStation 3 (videoigra s priključkom HDMI)
Video/avdio signali
A
*
B
C
D
*
Avdio signali
*
Video signali
ali
Videoigra brez priključka HDMI
Ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na priključke opreme.
A Kabel HDMI (ni priložen)
B Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
C Avdio kabel (ni priložen)
D Video kabel (ni priložen)
* Če priključujete opremo v optični digitalni priključek, priključka za analogni zvok ali priključek za kompozitni
video, v meniju Input Settings (Nastavitve vhoda) nastavite možnosti »Audio Input Assign« (Dodeljevanje
avdio vhoda) in »Video Input Assign« (Dodeljevanje video vhoda) (stran 73).
30SI
Vrsta videoigre
Zahtevani kabel
Avdio
Opremljen s funkcijo HDMI*
A
–
Ni opremljena s funkcijo HDMI
D
B ali C**
Uvod
Video
*
Zvok iz videoigre (večkanalni prostorski zvok) lahko prek sprejemnika predvajate le tako, da videoigro
priključite s kablom HDMI.
** Če želite predvajati večkanalni prostorski zvok, kot avdio povezavo uporabite B.
Opombe
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega signala vstavite priključke kablov naravnost, tako da
se zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala ne prepogibajte ali zvijajte.
Povezave pri gledanju programov prek satelitskega oddajanja ali kabelske
televizije
Satelitski sprejemnik, kabelski sprejemnik s priključkom HDMI
Video/avdio signali
A
B
C
Avdio signali
D
E
Video signali
ali
ali
Satelitski sprejemnik, kabelski sprejemnik brez priključka HDMI
se nadaljuje
31SI
Ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na priključke opreme.
A Kabel HDMI (ni priložen)
B Optični kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
C Avdio kabel (ni priložen)
D Video kabel (ni priložen)
E Komponentni video kabel (ni priložen)
Vrsta satelitskega/kabelskega Zahtevani kabel
sprejemnika
Video
Avdio
Opremljen s funkcijo HDMI*
A
–
Ni opremljen s funkcijo HDMI
E ali D
B ali C**
*
Zvok iz satelitskega/kabelskega sprejemnika (večkanalni prostorski zvok) lahko prek tega sprejemnika
predvajate le tako, da satelitski/kabelski sprejemnik priključite s kablom HDMI.
** Če želite predvajati večkanalni prostorski zvok, kot avdio povezavo uporabite B.
Opombe
• Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega signala vstavite priključke kablov naravnost, tako da
se zaskočijo na mesto.
• Optičnih kablov za prenos digitalnega signala ne prepogibajte ali zvijajte.
Povezave pri gledanju vsebin, zapisanih na videokasetah
Videorekorder
Avdio signali
Video signali
A
A Avdio kabel (ni priložen)
B Video kabel (ni priložen)
32SI
B
Povezave pri gledanju vsebin prek videokamere
Uvod
V priključke VIDEO 2 IN
A
B
Video/avdio signali
Videokamera brez
priključka HDMI
Videokamera s priključkom HDMI
A Video/avdio kabel (ni priložen)
B Kabel HDMI (ni priložen)
33SI
Funkcije HDMI
• Digitalne zvočne signale lahko predvajate iz
zvočnikov prek vmesnika HDMI. Signali
podpirajo sisteme Dolby Digital, DTS, DSD
in Linear PCM. Podrobnosti najdete
v razdelku »Oblike zapisa digitalnega zvoka,
ki jih podpira sprejemnik« (stran 20).
• Vhodni analogni video signali, ki jih
sprejemnik prejema prek priključkov
VIDEO ali COMPONENT VIDEO, se lahko
prenašajo v obliki izhodnih signalov HDMI.
Pri pretvorbi slike se ne prenašajo avdio
signali prek izhodnega priključka
HDMI OUT.
• Vhoda analognih video signalov pa ni
mogoče oddajati prek priključkov
HDMI OUT v področju 2.
• Ta sprejemnik podpira zvočne vsebine High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Color, »x.v.Color«
in 3D- ali 4K-prenos.
• Priključki HDMI v tem sprejemniku
podpirajo funkcijo Control for HDMI.
Priključka HDMI OUT B in HDMI ZONE 2
OUT ne podpirata funkcije Control
for HDMI.
• Če želite predvajati slike 3D, povežite
televizor in video opremo, ki omogočata
predvajanje vsebin 3D (predvajalnik Blu-ray
Disc, snemalnik Blu-ray Disc, PlayStation 3
ipd.), na sprejemnik s kabli High Speed
HDMI, si nadenite 3D-očala in zaženite
predvajanje vsebin 3D.
• Sprejemnik je združljiv s signali 4K, ki se
oddajajo prek izhodnih priključkov HDMI.
Vhod analognih video signalov je mogoče
povečati na 4K. Vhodni signali 4K, ki se
oddajajo prek priključkov HDMI IN 1/IN 2
na zadnji strani predvajalnika, ki podpira
signale 4K, se oddajajo kot signali 4K. Če si
želite ogledovati slike v kakovosti 4K,
v izhodne priključke HDMI povežite
televizor ali projektor, ki podpira signale 4K.
• Vhode HDMI IN 1/IN 2/IN 3/IN 4 si lahko
ogledate v oknih za predogled slike v sliki.
34SI
Opombe glede povezovanja
kablov
• Uporabite kabel High Speed HDMI. Če
uporabite kabel Standard HDMI, vsebine
4K, 1080p, Deep Color ali slike 3D morda
ne bodo prikazane pravilno.
• Sony priporoča uporabo odobrenega kabla
HDMI ali kabla HDMI Sony.
Opomba glede uporabe kabla za
pretvorbo signala HDMI-DVI
Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMIDVI ni priporočljiva. Če kabel za pretvorbo
signala HDMI-DVI povežete z napravo
DVI-D, se lahko zvok in/ali slika izgubita. Če
se zvok ne predvaja pravilno, priključite ločene
avdio kable ali povezovalne kable za prenos
digitalnega signala in v meniju Input Settings
(Nastavitve vhoda) nastavite možnost »Video
Input Assign« (Dodeljevanje avdio vhoda)
in »Audio Input Assign« (Dodeljevanje
video vhoda).
4: Priključitev zvočne opreme
Uvod
Povezave pri poslušanju vsebin, zapisanih na nosilcih Super Audio CD ali
navadnih CD-jih
Povezovanje opreme prek priključkov HDMI
Če oprema nima priključka HDMI, glejte stran 36.
Predvajalnik CD-jev, predvajalnik Super Audio CD
Video/avdio signali
A
*
A Kabel HDMI (ni priložen)
Priporočamo uporabo kabla Sony HDMI.
* V priključke HDMI IN na sprejemniku lahko
povežete katero koli opremo z izhodnimi
priključki HDMI.
se nadaljuje
35SI
Povezovanje opreme prek priključkov, ki niso HDMI
Ni treba priključiti vseh kablov. Kable povežite glede na priključke opreme.
Predvajalnik CD-jev, predvajalnik Super Audio CD
ali
*
A
B
A Koaksialni kabel za prenos digitalnega
signala (ni priložen)
B Avdio kabel (ni priložen)
* Če priključujete opremo s koaksialnim digitalnim
priključkom, nastavite možnost »Audio Input
Assign« (Dodeljevanje avdio vhoda) v meniju
Input Settings (Nastavitve vhoda) (stran 73).
Nasvet
Vsi digitalni avdio signali so združljivi s frekvencami
vzorčenja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz in
96 kHz. Priključki COAXIAL IN so združljivi tudi
s frekvenco vzorčenja 192 kHz.
36SI
Uvod
Opomba o predvajanju nosilcev
Super Audio CD prek
predvajalnika Super Audio CD
Če predvajate nosilec Super Audio CD prek
predvajalnika Super Audio CD, priključenega
le v priključek COAXIAL na tem sprejemniku,
ne boste slišali zvoka. Če želite predvajati
Super Audio CD, povežite predvajalnik
v priključke SA-CD/CD IN ali povežite
predvajalnik, ki lahko prek kabla HDMI
prenaša izhodne signale DSD iz priključka
HDMI v sprejemnik. Upoštevajte navodila
za uporabo, ki so priložena predvajalniku
Super Audio CD.
Če želite povezati več digitalnih
naprav in vhod za priključitev
ni na voljo
Preberite razdelek »Uporaba drugih video/
avdio vhodnih priključkov« (stran 73).
37SI
Povezave pri poslušanju radia
Antena zanke AM (priložena)
Žična antena FM (priložena)
Opombe
• Če želite preprečiti šum pri predvajanju zvoka,
postavite anteno zanke stran od sprejemnika in
druge opreme.
• Žično anteno FM povsem izvlecite.
• Žično anteno FM priključite in jo postavite
v čim bolj vodoraven položaj.
38SI
5: Vzpostavljanje povezave z omrežjem
Uvod
Če imate internetno povezavo, lahko ta sprejemnik povežete v internet.
Primer konfiguracije
Spodnja slika prikazuje primer konfiguracije domačega omrežja s sprejemnikom, računalnikom.
Priporoča se uporaba žične povezave.
Usmerjevalnik
Kabel LAN
(ni priložen)
Modem
Internet
Računalnik
Kabel LAN
(ni priložen)
Opomba
Priključite usmerjevalnik v ena od štirih vrat na
sprejemniku s kablom LAN. Usmerjevalnika ne
priključujte na sprejemnik z več kabli LAN.
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
Sistemske zahteve
Za uporabo omrežne funkcije sprejemnika
potrebujete spodnje komponente
sistemskega okolja.
Širokopasovna povezava
Če želite uporabljati internetne video vsebine
ali funkcijo posodobitve programske opreme
sprejemnika, potrebujete širokopasovno
povezavo z internetom.
Modem
To je naprava, ki omogoča vzpostavitev
širokopasovne povezave za komunikacijo
z internetom. Nekatere od teh naprav so
vgrajene v usmerjevalnik.
Usmerjevalnik
• Če želite predvajati vsebine, ki so na voljo
prek domačega omrežja, uporabite
usmerjevalnik, ki podpira prenos 100 Mb/s.
• Priporočamo uporabo usmerjevalnika, ki je
opremljen z vgrajenim strežnikom DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Ta funkcija samodejno dodeli naslove IP
v omrežju LAN.
• Sprejemnik ne podpira omrežne povezave
s hitrostjo prenosa 1 Gb/s ali več.
Kabel LAN (CAT5)
• Za vzpostavitev žičnega omrežja LAN
priporočamo uporabo te vrste kabla.
Nekateri ploski kabli LAN so bolj podvrženi
vplivom šuma. Priporočamo uporabo
običajnega kabla.
• Če sprejemnik uporabljate v okolju s šumom,
ki ga povzroča napajanje električnih izdelkov,
ali v hrupnem omrežnem okolju, uporabite
kabel LAN z dodatno zaščito.
39SI
6: Priprava sprejemnika in
daljinskega upravljalnika
Vklop sprejemnika
?/1
Povezovanje napajalnega kabla
Povežite priložen napajalni kabel v priključek
AC IN na sprejemniku, drugi konec pa
priključite na stensko vtičnico.
Vklopite sprejemnik, tako da
pritisnete gumb ?/1.
Priključek AC IN
Sprejemnik lahko vklopite tudi z gumbom ?/1
na daljinskem upravljalniku.
Sprejemnik izklopite tako, da znova pritisnete
?/1. Na zaslonu sprejemnika začne utripati
»STANDBY«. Dokler »STANDBY« utripa,
ne smete odstranjevati napajalnega kabla.
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
V električno vtičnico
Varčevanje z energijo v načinu
pripravljenosti
Napajalni kabel
(priložen)
Med vtičem in zadnjo ploščo je kar precej
prostora, tudi ko je napajalni kabel čvrsto
pritrjen. Kabel mora biti priključen tako.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
Možnosti »Control for HDMI« (stran 96),
»Pass Through« (stran 96), »Network
Standby« (stran 98) in »RS232C Control«
(stran 102) nastavite na »Off« (Izkl.) ali »Auto«
(Samod.) (samo za »Pass Through« (Prehod))
ter izklopite napajanje področja 2.
Če je možnost »Control for HDMI« (stran 96),
»Pass Through« (stran 96) ali »Network
Standby« (stran 98) nastavljena na »On« (Vkl.)
oziroma je vklopljeno napajanje za področje 2,
lučka nad gumbom ?/1 sveti oranžno.
Opomba
Zgornji del sprejemnika se lahko segreje, ko je
sprejemnik v načinu pripravljenosti. Do tega pride
zaradi toka v notranjih vezjih sprejemnika. To ne
pomeni, da gre za okvaro.
40SI
V daljinski upravljalnik RM-AAP082 vstavite
dve bateriji R6 (velikost AA).
Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno
polarnost.
RM-AAP082
Opombe
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem ali
vlažnem mestu.
• Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
• Manganovih baterij ne mešajte z baterijami
drugih vrst.
• Če daljinskega upravljalnika ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da
preprečite razlitje baterij in korozijo.
7: Nastavitev sprejemnika
s funkcijo Easy Setup
Uvod
Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik
Na preprost način lahko opravite osnovne
nastavitve sprejemnika, tako da upoštevate
navodila na TV-zaslonu.
Preklopite vhodni vir televizorja na vhod,
v katerega je povezan sprejemnik.
Ko prvič vklopite sprejemnik, se na zaslonu
televizorja prikaže zaslon EULA. Sprejmite
določbe pogodbe EULA, da se prikaže zaslon
Easy Setup, in nastavite sprejemnik v skladu
z navodili na zaslonu Easy Setup.
Z možnostjo Easy Setup lahko nastavite
naslednje funkcije.
– Network Settings
– Input Settings
– Speaker Settings
Nasvet
Desno od funkcij, ki ste jih nastavili, se bo pojavila
kljukica.
Opombe za Speaker Settings
(Auto Calibration)
Priključite priloženi mikrofon za določitev
optimalne postavitve v priključek AUTO
CAL MIC.
Potrditev namestitve delujočega
globokotonca
• Ko priključite globokotonec, ga vklopite
in nastavite glasnost, še preden začne
predvajati zvok. Zavrtite vrtljivi gumb
LEVEL skoraj do sredine.
• Če priključite globokotonec s funkcijo
križne frekvence, nastavite največjo
vrednost.
se nadaljuje
41SI
• Če priključite globokotonec s funkcijo
samodejnega preklopa v način
pripravljenosti, to funkcijo izključite
(onemogočite).
• Kadar povezujete sprednje zvočnike
v priključke FRONT A in SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2,
jih povežite z nominalno impendanco 8
ohmov ali več.
Izbira sprednjih zvočnikov
Izberete lahko sprednja zvočnika, ki ju želite
uporabljati.
Opombe
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
• Vrednost nastavitvene razdalje se bo morda
razlikovala od dejanskega položaja, kar je odvisno
od lastnosti uporabljenega globokotonca.
• Če s funkcijo Easy Setup izvedete »Speaker Settings
(Auto Calibration)«, se rezultati meritev prepišejo
in shranijo za trenutno izbrani položaj (tovarniško
privzeta nastavitev je »Pos.1«).
Nasveti
• Rezultati merjenja za polarnost se lahko razlikujejo
glede na položaj globokotonca. Kljub temu pa
lahko še naprej brez težav uporabljate sprejemnik
s takšno vrednostjo.
• Odvisno od zvočnikov se lahko prikaže možnost
»Out Phase«, tudi če ni težav s povezavo zvočnikov.
To je posledica specifikacij zvočnika in zvočnike
s takšno vrednostjo lahko še naprej uporabljate
brez težav.
Pritiskajte gumb SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) in
izberite sistem sprednjih zvočnikov, ki ga
želite uporabljati.
Izbrane nize priključkov (A ali B) lahko
preverite na indikatorjih na zaslonu
sprejemnika.
Indikatorji Izbrani zvočniki
SP A
Zvočniki, povezani v priključke
FRONT A.
SP B
Zvočniki, povezani v priključke
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2.
Če ne morete pridobiti pravilnih rezultatov
meritev funkcije »Auto Calibration« glede
na okolje ali pa želite nastavitve nekoliko
prilagoditi, lahko globokotonca nastavite
ročno. Podrobnosti najdete v razdelku
»Speaker Setup« v meniju Speaker Settings
(Nastavitve zvočnikov) (stran 87).
SP AB
Zvočniki, povezani v priključke
FRONT A in SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2
(paralelna povezava).
Opombe o impedanci zvočnikov
Opomba
Če želite izbrati zvočnike B, morate dodelite za
priključke SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 izbrati v možnosti
»Speaker Connection« (Povezava zvočnikov)
v meniju Speaker Settings (Nastavitve
zvočnikov).
Ko v sprejemnik povežete dva
globokotonca
• Če ne veste, kakšna je impedanca zvočnikov,
glejte navodila za uporabo, priložena
zvočnikom. (Ti podatki so pogosto na zadnji
strani zvočnika.)
42SI
Na zaslonu sprejemnika se prikaže
»SPEAKERS OFF«.
Prenos izhodnih zvočnih signalov
prek priključkov zvočnikov ni
dejaven.
Preklic postopka meritve
Druge operacije med postopkom meritve niso
dovoljene.
Ročna prilagoditev sprejemnika
Preberite razdelek »Prilagajanje nastavitev«
(stran 82).
8: Nastavitev priključene
opreme
Uvod
Postopek meritve prekličete na naslednje
načine:
– izklopite sprejemnik,
– spremenite glasnost,
– spremenite vhod,
– spremenite nastavitev SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B),
– priključite slušalke.
Če želite uporabiti večkanalni digitalni zvočni
izhod, preverite nastavitev za digitalni zvočni
izhod na povezani opremi.
Za predvajalnik Sony Blu-ray Disc preverite,
ali so možnosti »Avdio (HDMI)«, »DSD
Output Mode«, »Dolby Digital/DTS«, »Dolby
Digital« in »DTS« nastavljene na »Auto«,
»On«, »Bitstream«, »Dolby Digital« in »DTS«
(od 1. avgusta 2012).
Naprava PlayStation 3: ko povežete sprejemnik
s kablom HDMI, v možnosti »Sound Settings«
izberite »Audio Output Settings«, nato pa
»HDMI« in »Automatic« (z različico
programske opreme sistema 4.21).
Več informacij je na voljo v navodilih za
uporabo, ki so priložena povezani opremi.
43SI
9: Priprava računalnika, da ga
boste uporabljali kot strežnik
Strežnik je naprava, ki posreduje vsebino
(glasbo, fotografije in videoposnetke)
v napravo DLNA v domačem omrežju.
Ko namestite uporabniško programsko
opremo* s funkcijo strežnika, ki podpira
DLNA, lahko s sprejemnikom prek omrežja
predvajate vsebine, shranjene v računalniku
v domačem omrežju.
* Če uporabljate računalnik Windows 7, uporabite
Windows Media® Player 12, ki je priložen sistemu
Windows 7.
Če uporabljate računalnik s sistemom Windows 8,
nov sistem uporabniškega vmesnika morda ne bo
prepoznal sprejemnika. V tem primeru preklopite
nastavitev na »Desktop UI«.
Navodila za prikaz na zaslonu
Z gumbi V/v/B/b in
na daljinskem
upravljalniku lahko na zaslonu televizorja
prikažete meni sprejemnika in izberete
poljubno funkcijo.
Ko začnete uporabljati sprejemnik, na
daljinskem upravljalniku najprej pritisnite
gumb AMP. V nasprotnem primeru morda
ukazi, ki sledijo, ne bodo namenjeni
sprejemniku.
AMP
Gumbi za
izbiro
vhoda
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
44SI
Uporaba menija
Preklopite vhodni vir televizorja
na vhod, v katerega je povezan
sprejemnik.
2
3
Pritisnite gumb AMP.
Pritisnite gumb HOME.
Na zaslonu televizorja se prikaže
osnovni meni.
4
Z gumboma B/b izberite želeni
meni in z gumbom
preklopite
v način izbranega menija.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
elementov menija.
Meni
Opis
Watch
Izbira video ali foto vira,
ki ga želite posredovati
v sprejemnik, oz. video ali
foto vsebin, ki se predvajajo
prek priključka USB ali
domačega omrežja
(stran 46).
Listen
Izbira glasbenega vira, ki se
posreduje v sprejemnik, oz.
glasbenih vsebin, ki se
predvajajo prek interneta
ali domačega omrežja
(stran 46). Poslušate lahko
tudi radio FM/AM
vdelanega sprejemnika.
Favorites
Prikaz internetne vsebine,
dodane na Favorites List.
Shranite lahko do
18 priljubljenih elementov
internetnih vsebin (stran 51).
Easy Automation
Shranjevanje različnih
nastavitev za sprejemnik in
hkraten priklic teh nastavitev
(stran 76).
Sound Effects
Uporaba zvočnih učinkov,
ki jih omogočajo različne
tehnologije ali funkcije,
razvite v družbi Sony
(stran 56).
Settings
Omogoča prilagajanje
nastavitev sprejemnika
(stran 82).
Primer: ko izberete »Watch«.
Nasvet
Ko je na spodnjem delu zaslona prikazana možnost
»OPTIONS«, lahko prikažete seznam funkcij, tako
da pritisnete TOOLS/OPTIONS in izberete
povezano funkcijo.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite gumb RETURN/EXIT O.
Izhod iz menija
Z gumbom HOME odprite osnovni meni
in znova pritisnite HOME.
45SI
Uvod
1
Pregled osnovnega menija
4
Predvajanje slike/zvoka
Glasnost lahko nastavite
z gumbom
+/–.
Izbira vhodnega vira
Predvajanje slike/zvoka
s povezano opremo
ZONE
Gumbi za
izbiro
vhoda
Želeno opremo izberete tako, da zavrtite gumb
INPUT SELECTOR na sprejemniku ali
pritisnete gumb za izbiro vhoda na daljinskem
upravljalniku.
Če želite izbrati vhodni vir za področje 2,
najprej izberite področje 2 z gumbom ZONE
na daljinskem upravljalniku (7) (na zaslonu
sprejemnika se prikaže »ZONE 2
[ime vhoda]«).
Nasveti
V/v/B/b,
HOME
Z vrtljivim gumbom MASTER VOLUME na
sprejemniku ali gumbom
+/– na daljinskem
upravljalniku lahko glasnost nastavljate na različna
načina.
• Če želite glasnost spremeniti hitro
– Hitro zavrtite vrtljivi gumb MASTER VOLUME .
– Pritisnite in zadržite gumb
+/–.
• Če želite zmerno prilagoditi glasnost
– Počasi zavrtite vrtljivi gumb MASTER
VOLUME .
– Pritisnite gumb
+/– in ga takoj spustite.
Vključitev funkcije za izklop zvoka
Pritisnite
na daljinskem upravljalniku.
Funkcijo za izklop zvoka prekličete tako,
da znova pritisnete
na daljinskem
upravljalniku ali pritisnete
+ in povečate
glasnost. Če izklopite sprejemnik, ko je zvok
izklopljen, se izbira te nastavitve prekliče.
1
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
elementov menija.
2
Izberite poljubno opremo in
pritisnite
.
3
Vklopite opremo in zaženite
predvajanje.
46SI
Preprečevanje okvar zvočnikov
Pred vklopom sprejemnika zmanjšajte
glasnost na najnižjo raven.
5
Naprava USB/WALKMAN
1
Priključite napravo USB v vrata
USB ( ) na sprejemniku.
Pred priključitvijo preberite navodila
za uporabo naprave USB.
Sprejemnik predvaja sliko ali zvok iz
naprave USB.
Opombe
• Naprave USB med delovanjem ne odstranjujte.
Pred odstranjevanjem naprave USB izklopite
sprejemnik, s čimer preprečite poškodbe podatkov
ali okvaro naprave USB.
• Če v sprejemnik povežete napravo WALKMAN,
to napravo WALKMAN upravljate z daljinskim
upravljalnikom na enak način kot povezane
naprave USB. Upravljalnih tipk na napravi
WALKMAN ni mogoče uporabljati.
• Nekatere naprave USB morda ne bodo delovale
s tem sprejemnikom.
• Sprejemnik lahko prepozna naprave za količinsko
shranjevanje (MSC) (kot je bliskovni pomnilnik ali
trdi disk) (samo sprednji priključek USB).
Naprava USB
2
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite
.
3
Izberite »My Video«, »My Music«
ali »My Photo« in pritisnite
gumb
.
Opomba
Če ni slike, spremenite nastavitev za »Playback
Resolution« (stran 94).
4
Izberite »USB device (front)« in
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
map in video/glasbenih/slikovnih
datotek.
47SI
Predvajanje slike/zvoka
Predvajate lahko video/glasbene/slikovne
datoteke, shranjene v priključeni napravi USB.
Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče
predvajati, preberite v razdelku »Omrežje/
USB« (stran 21).
Z gumbom V/v/B/b izberite
datoteko, ki jo želite predvajati,
in pritisnite
.
4
iPod ali iPhone
Sprejemnik omogoča predvajanje glasbe/
videov/fotografij in polnjenje baterije naprave
iPod ali iPhone.
Če želite izvedeti več o modelih naprave iPod
ali iPhone, združljivih s to funkcijo, glejte
stran 48.
Opomba
Med predvajanjem ni mogoče uporabljati slušalk.
1
Napravo iPod ali iPhone povežite
v vrata USB ( ) na sprejemniku.
Izberite »iPod (front)« in
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
video/glasbenih datotek.
Če v »My Photo« izberete »iPod (front)«,
lahko slikovno datoteko izberete
z upravljalnimi tipkami na napravi iPod
ali iPhone (5. korak lahko izpustite).
5
Z gumbom V/v/B/b izberite
datoteko, ki jo želite predvajati,
in pritisnite
.
Sprejemnik predvaja sliko ali zvok iz
naprave iPod ali iPhone.
Za upravljanje naprave iPod ali iPhone
lahko uporabite daljinski upravljalnik.
Če želite izvedeti več o upravljanju
naprave iPod ali iPhone, preberite tudi
navodila za uporabo naprave iPod ali
iPhone.
Sistem je zasnovan za uporabo
z napravami iPod ali iPhone
iPod ali iPhone
(ni priložen)
Kompozitni kabel AV Apple
(ni priložen)
2
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite
.
3
Izberite »My Video«, »My Music«
ali »My Photo« in pritisnite
.
Opomba
Če ni slike, spremenite nastavitev za
»Playback Resolution« (stran 94).
48SI
Spodaj so navedeni združljivi modeli naprav
iPod ali iPhone. Pred uporabo naprave iPod ali
iPhone s sprejemnikom posodobite njeno
programsko opremo.
Združljivi modeli so:
• iPod touch
iPod touch (4th generation)/iPod touch
(3rd generation)/iPod touch
(2nd generation)
• iPod nano
iPod nano (6th generation)/iPod nano
(5th generation) (video camera)/iPod nano
(4th generation) (video)/iPod nano
(3rd generation) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
Upravljanje naprave iPod ali
iPhone z daljinskim
upravljalnikom
Nasveti
• Če je sprejemnik, s katerim je povezana naprava
iPod ali iPhone, vklopljen, se naprava polni.
• Sprejemnik lahko prepozna največ 3000 datotek
(vključno z mapami).
Za »My Video«/»My Music«
Pritisnite
Funkcija
N
Zagon predvajanja.
X
Začasna zaustavitev predvajanja.
x
Zaustavitev predvajanja.
m ali M
Hitro pomikanje nazaj/naprej.
. ali > Predvajanje prejšnje/naslednje
datoteke ali poglavja (če je na
voljo).
Za »My Photo«
Pritisnite
Funkcija
N, X
Zagon/začasna zaustavitev
predvajanja.
x
Začasna zaustavitev predvajanja.
m ali M
Hitro pomikanje nazaj/naprej.
. ali > Predvajanje prejšnje/naslednje
datoteke.
Opombe
• Prek tega sprejemnika ni mogoče prenašati skladb
v napravo iPod ali iPhone.
• Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo
ali poškodbo podatkov, shranjenih v napravi iPod
ali iPhone, ko je naprava iPod ali iPhone povezana
v sprejemnik.
• Ta izdelek je bil zasnovan posebej za uporabo
z napravo iPod ali iPhone in ima potrdilo
o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple.
• Naprave iPod ali iPhone ne odstranjujte med
delovanjem. Če želite preprečiti poškodbe
podatkov ali okvaro naprave iPod ali iPhone, pred
priključevanjem ali odstranjevanjem naprave iPod
ali iPhone izklopite sprejemnik.
49SI
Predvajanje slike/zvoka
Za upravljanje naprave iPod ali iPhone lahko
uporabite daljinski upravljalnik. V spodnji
tabeli je prikazano, kateri gumbi se lahko
uporabijo. (Upravljanje se lahko razlikuje
glede na model naprave iPod ali iPhone.)
• Če povežete napravo iPod, ki ni združljiva
s funkcijo video izhoda, in v meniju »My Video« ali
»My Photo« izberete »iPod (front)«, se na zaslonu
televizorja prikaže opozorilno sporočilo.
Domače omrežje (DLNA)
Sprejemnik omogoča predvajanje video/
glasbenih/slikovnih datotek prek drugih
naprav, ki podpirajo uporabo funkcije DLNA
in imajo vzpostavljeno povezavo z domačim
omrežjem.
Sprejemnik lahko uporabljate kot predvajalnik
ali upodabljalnik.
• Strežnik: za shranjevanje in pošiljanje
datotek.
• Predvajalnik: za prejemanje in predvajanje
datotek iz strežnika.
• Upodabljalnik: za prejemanje in predvajanje
datotek iz strežnika z možnostjo upravljanja
prek druge naprave (upravljalnika).
• Upravljalnik: za upravljanje komponente
upodabljalnika.
Priprave za uporabo funkcije
DLNA
• Povežite sprejemnik v domače omrežje
(stran 39).
• Pripravite drugo opremo, ki podpira
uporabo funkcije DLNA. Podrobnosti
poiščite v navodilih za uporabo opreme.
1
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite
.
2
Izberite »My Video«, »My Music«
ali »My Photo« in pritisnite
.
Opomba
Če ni slike, spremenite nastavitev za
»Playback Resolution« (stran 94).
3
Izberite ikono strežnika DLNA in
pritisnite
.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
map in video/glasbenih/slikovnih
datotek.
4
Z gumbom V/v/B/b izberite
datoteko, ki jo želite predvajati,
in pritisnite
.
Sprejemnik predvaja sliko ali zvok iz
strežnika DLNA.
Predvajanje datotek z oddaljenih mest z upravljanjem sprejemnika
(upodabljalnika) prek upravljalnika DLNA
Pri predvajanju datotek, shranjenih v strežniku DLNA, lahko sprejemnik upravljate
z upravljalnikom, ki podpira uporabo funkcije DLNA, kot je Windows Media® Player 12.
Računalnik
(strežnik, upravljalnik)
Ta sprejemnik lahko upravljate z upravljalnikom
DLNA.
Če želite izvedeti več o upravljanju, preberite
navodila za uporabo upravljalnika DLNA.
Opomba
Sprejemnika ne upravljajte s priloženim daljinskim
upravljalnikom in upravljalnikom DLNA hkrati.
50SI
Ta sprejemnik
(upodabljalnik)
Nasvet
Sprejemnik podpira uporabo funkcije »Predvajaj v«
predvajalnika Windows Media® Player 12, ki je del
standardne programske opreme sistema Windows 7.
Internetne videovsebine
S sprejemnikom lahko preprosto predvajate
različne internetne vsebine.
1
Povežite sprejemnik v omrežje
(stran 39).
2
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in
pritisnite
.
3
Izberite »Internet Video« ali
»Internet Music« in pritisnite
Registracija priljubljenih vsebin
Priljubljene internetne vsebine lahko
registrirate v »Favorites List«.
.
Prikaže se zaslon z internetnimi
vsebinami.
Opomba
1
Prikažite zaslon z internetnimi
vsebinami.
2
Izberite ikono ponudnika
internetnih vsebin, ki ga želite
registrirati v Favorites List, in
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3
Izberite »Add to Favorites« in
pritisnite
.
Če ni slike, spremenite nastavitev za
»Playback Resolution« (stran 94).
4
Izberite ikono ponudnika
internetnih vsebin in
pritisnite
.
Če seznama internetnih vsebin ni mogoče
pridobiti, se prikaže ikona, ki pomeni
nepridobljeno vsebino, ali nova ikona.
Opomba
Odstranjevanje vsebin iz
seznama Favorites List
1 Pritisnite gumb FAVORITES.
Internetne vsebine se lahko brez obvestila umaknejo
ali spremenijo.
2 Izberite ikono ponudnika internetnih
Uporaba nadzorne plošče
Nadzorna plošča se prikaže ob začetku
predvajanja video datoteke. Prikazani elementi se
lahko razlikujejo glede na ponudnika internetnih
vsebin.
Če jih želite znova prikazati, pritisnite DISPLAY.
Prikaže se Favorites List.
vsebin, ki ga želite odstraniti iz Favorites
List, in pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Izberite »Remove from Favorites«
(Odstrani iz priljubljenih) in pritisnite
gumb
.
A Prikaz upravljalnih funkcij
Predvajanje upravljate s pritisknjaem
gumbov V/v/B/b ali
.
se nadaljuje
51SI
Predvajanje slike/zvoka
B Vrstica stanja predvajanja
Vrstica stanja; kazalec, ki kaže na trenutni
položaj; čas predvajanja; dolžina video
datoteke
C Indikator stanja omrežnega signala
D Hitrost omrežne povezave
E Ime naslednje video datoteke
F Ime trenutno izbrane video datoteke
Razpoložljive možnosti
Možnost
Podrobnosti
Favorites List
Prikaže Favorites List.
Add to Favorites
Doda internetne vsebine na
Favorites List.
Remove from
Favorites
Odstrani internetne vsebine
iz Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Prilagodi kakovost slike
internetnih vsebin.
FM/AM
Vgrajeni radio omogoča sprejemanje signalov
FM in AM. Pred uporabo radia preverite, ali
ste priključili anteni FM in AM na sprejemnik
(stran 38).
1
V osnovnem meniju izberite
»Listen« in pritisnite
.
2
Izberite »FM/AM« in pritisnite
Zaslon FM/AM
Vsak element na zaslonu lahko izberete
in upravljate z V/v/B/b in
.
A Stikalo za pas (stran 53)
B Navedba frekvence (stran 53)
C Seznam prednastavljenih postaj (stran 54)
D Ime prednastavljene postaje (stran 54)
52SI
.
2
Z gumbom V iščete od nižjih do višjih
frekvenc radijskih postaj in z gumbom v
pa višjih do nižjih.
Sprejemnik zaustavi postopek iskanja
vsakič, ko najde postajo.
?/1
SHIFT
D.TUNING
V primeru slabega sprejema
FM stereo
1 Postajo, ki jo želite poslušati, poiščite
s funkcijo Auto Tuning, Direct Tuning ali
izberite želeno prednastavljeno postajo
(stran 54).
2 Pritisnite gumb TOOLS/OPTIONS.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Prikaže se meni z možnostmi.
Opomba
TOOLS/
OPTIONS
V meniju možnosti lahko nastavite »FM Mode«,
in sicer ko je izbrana frekvenca ali ko je to
potrebno v kakšni drugi situaciji.
HOME
3 Izberite »FM Mode« (Način FM) in
pritisnite gumb
Preklapljanje med radiem FM in AM
1
V osnovnem meniju izberite
»Listen« in pritisnite gumb
.
2
Izberite »FM/AM« in pritisnite
gumb
.
Prikaže se zaslon FM/AM.
3
4
Izberite stikalo za pas.
Pritisnite V/v, da izberete »FM«
ali »AM«, nato pritisnite
.
Samodejno iskanje postaj
(Auto Tuning)
1
Na zaslonu FM/AM izberite
frekvenco.
.
4 Izberite »Monaural« in pritisnite
gumb
.
Neposredno iskanje postaj
(Direct Tuning)
Frekvenco radijske postaje vnesite neposredno
s številskimi gumbi na daljinskem
upravljalniku.
1
Pritisnite gumb SHIFT in nato na
zaslonu FM/AM pritisnite
D.TUNING.
2
Za vnos frekvence pritisnite
številske gumbe in nato
.
1. primer: FM 102,50 MHz
Izberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
2. primer: AM 1350 kHz
Izberite 1 b 3 b 5 b 0
Nasveti
• Ko poiščete postajo, prilagodite usmerjenost
antene zanke AM za optimalni sprejem.
se nadaljuje
53SI
Predvajanje slike/zvoka
Številski
gumbi
Pritisnite gumb V/v.
• Intervali za neposredno iskanje so prikazani
spodaj.
– Frekvenčni pas FM 50 kHz
– Frekvenčni pas AM 9 kHz
5
Postaje lahko shranite kot:
• postajo v frekvenčnem pasu FM:
od FM1 do FM30
• postajo v frekvenčnem pasu AM:
od AM1 do AM30
Če iskanje postaje ne uspe,
se prikaže oznaka »– – – .– – MHz« ali
»– – – – kHz«, zaslon pa preklopi na prikaz
trenutne frekvence.
Prepričajte se, da ste vnesli pravo frekvenco.
V nasprotnem primeru ponovite postopek
2. koraka. Če postaje še vedno ni mogoče najti,
se izbrana frekvenca v vašem območju morda
ne uporablja.
Programiranje radijskih postaj FM/AM
Kot prednastavljene postaje lahko
programirate do 30 postaj FM in 30 postaj AM.
1
Poiščite postajo, ki jo želite
programirati, s funkcijo
Auto Tuning (stran 53) ali Direct
Tuning (stran 53).
V primeru slabega sprejema FM stereo
preklopite v način sprejema FM
(stran 53).
2
Pritisnite gumb TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
Opomba
V meniju možnosti lahko nastavite »Preset
Memory«, in sicer ko je izbrana frekvenca ali
ko je to potrebno v kakšni drugi situaciji.
3
Izberite »Preset Memory« in
pritisnite gumb
.
4
Izberite številko za
prednastavljeno postajo in
pritisnite
.
Postaja se shrani pod izbrano številko
prednastavljene postaje.
54SI
Druge radijske postaje
programirate tako, da ponovite
postopek od 1. do 4. koraka.
Iskanje prednastavljenih postaj
1
V osnovnem meniju izberite
»Listen« in pritisnite gumb
.
2
3
Izberite »FM/AM« in pritisnite
.
S seznama izberite številko
prednastavljene postaje in
pritisnite
.
Na voljo so številke prednastavljenih
postaj od 1 do 30.
Poimenovanje prednastavljenih
postaj (Name Input)
1 Izberite številko prednastavljene postaje,
ki jo želite poimenovati.
2 Pritisnite gumb TOOLS/OPTIONS.
Prikaže se meni z možnostmi.
3 Izberite »Name Input« (Poimenovanje
vhodnega vira) in pritisnite gumb
Na zaslonu se prikaže tipkovnica
programske opreme.
.
4 Pritisnite V/v/B/b in
, da izberete
posamezne znake in vnesete ime.
5 Izberite »Enter« in pritisnite gumb
Vneseno ime se shrani.
Preklic poimenovanja
Pritisnite RETURN/EXIT O ali HOME.
.
Sprejemanje signalov RDS
Predvajanje slike/zvoka
Radio Data System (RDS) je storitev radijskega
oddajanja, ki radijskim postajam omogoča
pošiljanje dodatnih informacij v okviru
rednega programskega oddajanja. Ta radijski
sprejemnik podpira uporabne storitve RDS,
kot je prikaz imena postaje. Storitve RDS so na
voljo samo za postaje FM.*
* Storitev RDS ne podpirajo vse postaje FM, prav
tako pa te ne zagotavljajo iste vrste storitev. Če
sistema RDS ne poznate, se za več informacij
o storitvah RDS na svojem območju obrnite na
lokalne radijske postaje.
Izberite postajo v frekvenčnem
pasu FM.
Če izberete postajo, ki omogoča storitve RDS,
se na zaslonu televizorja in sprejemnika
prikaže ime postaje.
* Če sistem ne sprejema signala RDS, se ime postaje
ne bo prikazalo na zaslonu sprejemnika.
Opomba
Nekaterih črk, prikazanih na zaslonu sprejemnika,
ni mogoče prikazati na zaslonu televizorja.
Nasvet
Med prikazom imena postaje lahko preverite
frekvenco, tako da pritiskate gumb DISPLAY MODE
na sprejemniku.
Razpoložljive možnosti
Možnost
Podrobnosti
FM Mode
Preklop načina sprejema FM
v stereo ali mono.
Preset Memory
Shranjevanje postaje pod
določeno številko
prednastavljene postaje.
Name Input
Poimenovanje
prednastavljene postaje.
55SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Izbiranje zvočnega polja
1 V osnovnem meniju izberite »Sound Effects« in pritisnite
2 Izberite »Sound Field« in pritisnite gumb .
3 Izberite želeno zvočno polje.
.
Predvajanje z dvokanalnim zvokom
Izhodni zvok lahko spremenite na dvokanalno možnost ne glede na oblike zapisov posnetkov
v programski opremi, ki jo uporabljate, povezano opremo za predvajanje ali nastavitve zvočnega
polja v sprejemniku.
Dvokanalni način
Učinek
2ch Stereo
Sprejemnik oddaja zvok samo prek sprednjega levega/desnega zvočnika.
Nizkotonski zvočnik ne oddaja zvoka.
Pri standardnih dvokanalnih stereo virih se popolnoma preskoči obdelovanje
zvočnega polja, oblike zapisa večkanalnega prostorskega zvoka pa se znižajo
na dvokanalne.
2ch Analog Direct
Zvok izbranega vhoda lahko preklopite na dvokanalni analogni vhod.
Ta funkcija vam omogoča uživanje v visokokakovostnih analognih virih.
Kadar uporabljate to funkcijo, lahko prilagajate le glasnost in raven
sprednjih zvočnikov.
Poslušanje glasbe s slušalkami, priključenimi na sprejemnik
Zvočno polje
Učinek
Headphone (2ch)
Ta način je izbran samodejno, če uporabljate slušalke in način »2ch Analog
Direct« ni izbran. Pri standardnih dvokanalnih stereo virih se popolnoma
preskoči obdelovanje zvočnega polja, oblike zapisa večkanalnega prostorskega
zvoka pa se znižajo na dvokanalne.
Headphone (Direct)
Oddaja analogne signale brez obdelovanja po tonih, zvočnem polju itd. Ta način
je izbran samodejno, če je izbrana možnost »2ch Analog Direct« (Dvokanalno
analogno neposredno).
56SI
Predvajanje z večkanalnim prostorskim zvokom
Način Auto Format Direct (A.F.D.) omogoča predvajanje zvoka, ki je zelo zvest izvirnemu,
in izbiranje načina odkodiranja za poslušanje dvokanalnega stereo ali mono zvoka kot
večkanalni zvok.
Učinek
A.F.D. Auto
Prednastavi zvok v obliki, kot je bil posnet/kodiran, brez dodajanja učinkov
prostorskega zvoka.
Multi Stereo
Oddaja dvokanalne leve/desne ali mono signale prek vseh zvočnikov.
Nasvet
Priporočamo uporabo načina »A.F.D. Auto«.
Predvajanje zvočnih učinkov za filme
Če izberete eno od predhodno programiranih zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite prostorski
zvok. Zvočna polja v vaš dom prinašajo razburljive in mogočne zvoke, ki ste jih vajeni iz
kinematografov.
Zvočno polje
Učinek
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je nova inovativna tehnologija
domačega kina podjetja Sony, ki uporablja najnovejše akustične tehnologije in
tehnologije obdelovanja digitalnih signalov. Temelji na natančnih podatkih
merjenja odziva studia za obdelovanje.
Z možnostjo HD-D.C.S. lahko uživate v filmih Blu-ray in DVD doma, pri čemer
ne dobite le visokokakovostnega zvoka, temveč tudi najboljše zvočno okolje,
natanko tako, kot si ga je med postopkom obdelave zamislil zvočni tehnik filma.
Izberete lahko vrsto učinka za možnost HD-D.C.S. Podrobnosti najdete
v razdelku »Več o vrsti učinka za možnost HD-D.C.S.« (stran 58).
PLII Movie
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic II Movie. Ta nastavitev je idealna za
filme, kodirane z možnostjo Dolby Surround. Poleg tega lahko ta način
reproducira zvok v kanalskem sistemu 5.1 za gledanje videoposnetkov
pretirano sinhroniziranih ali starih filmov.
PLIIx Movie
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic IIx Movie. Ta nastavitev razširja
možnost Dolby Pro Logic II Movie ali Dolby Digital 5.1 na ločene filmske
kanale 7.1.
PLIIz Height
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic IIz. Ta nastavitev razširja izvorni
zvok na kanale 7.1 z navpično komponento, kar ustvarja dimenzijo prisotnosti
in globine. »PLIIz Height« je isto zvočno polje, ki je opisano na stran 59.
Prilagodite lahko stopnjo ojačitve za možnost »PLIIz Height«. Podrobnosti
najdete v razdelku »Več o stopnji ojačitve za možnost PLIIz Height« (stran 60).
Neo:6 Cinema
Izvaja odkodiranje načina DTS Neo:6 Cinema. Vir, posnet v dvokanalni obliki
zapisa, se prenese v do 7 kanalov.
se nadaljuje
57SI
Predvajanje zvočnih učinkov
Način A.F.D.
Več o vrsti učinka za možnost
HD-D.C.S.
Možnost HD-D.C.S. ima tri različne vrste:
Dynamic, Theater in Studio. Vsaka vrsta ima
drugačne ravni odbijanja in odmeva, pri čemer
je optimizirana tako, da ustreza edinstvenosti
posameznega prostora, okusa in razpoloženja
poslušalca.
x Dynamic
Nastavitev »Dynamic« je primerna za okolje,
ki je odmevajoče, vendar v njem ni občutka
prostornosti (kjer je absorpcija zvoka
premajhna). Ta nastavitev poudarja odmeve
in reproducira zvok velike in klasične kino
dvorane. Občutek prostornosti mešalnice je
tako poudarjen, pri tem pa se ustvari
edinstveno akustično polje.
x Theater
Tovarniško privzeta nastavitev. Nastavitev
»Theater« je primerna za običajno dnevno
sobo. Ta nastavitev reproducira odmeve na
enak način kot v kinodvorani (mešalnici).
Najbolj je primerna za gledanje vsebine,
posnete na plošči Blu-ray Disc, ko želite
doživeti vzdušje kinodvorane.
x Studio
Nastavitev »Studio« je primerna za dnevno
sobo z ustrezno zvočno opremo. Ta nastavitev
reproducira odmeve, ko je izvorni zvok
kinodvorane predelan za ploščo Blu-ray Disc
z glasnostjo, ki je primerna za domačo
uporabo. Nivo odmeva je minimalen. Dialogi
in zvočni učinki so kljub temu reproducirani
slikovito.
58SI
Predvajanje zvočnih učinkov za glasbo
Če izberete eno od vnaprej programiranih zvočnih polj sprejemnika, lahko uporabite prostorski
zvok. Zvočna polja prinašajo v vaš dom razburljive in mogočne zvoke, ki ste jih vajeni iz koncertnih
dvoran.
Učinek
Berlin Philharmonic Hall
Reproducira zvočne lastnosti dvorane Berlinske filharmonije. Deluje tudi
samodejno ob sprejemu internetne storitve »The Berliner Philharmoniker’s
Digital Concert Hall«.
Concertgebouw Amsterdam
Reproducira zvočne lastnosti koncertne dvorane v Amsterdamu na
Nizozemskem, ki ima zaradi odbojnosti velik zvočni oder.
Musikverein Vienna
Reproducira zvočne lastnosti koncertne dvorane na Dunaju v Avstriji
z edinstvenim in resonančnim odmevom.
Jazz Club
Reproducira akustiko jazz kluba.
Live Concert
Reproducira akustiko koncertnega prostora s 300 sedeži.
Stadium
Reproducira občutke, ki jih lahko doživite na velikem odprtem stadionu.
Sports
Reproducira občutek športnih prenosov.
Portable Audio
Reproducira jasno izboljšano zvočno sliko iz prenosne zvočne naprave.
Ta način je idealen za datoteke MP3 in druge stisnjene oblike glasbe.
PLII Music
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic II Music. Ta nastavitev je idealna za
običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
PLIIx Music
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic IIx Music. Ta nastavitev je idealna
za običajne stereo vire, kot so CD-plošče.
PLIIz Height
Izvaja odkodiranje načina Dolby Pro Logic IIz. Ta nastavitev razširja izvorni
zvok na kanale 7.1 z navpično komponento, kar ustvarja dimenzijo prisotnosti
in globine. »PLIIz Height« je isto zvočno polje, ki je opisano na stran 57.
Prilagodite lahko stopnjo ojačitve za možnost »PLIIz Height«. Podrobnosti
najdete v razdelku »Več o stopnji ojačitve za možnost PLIIz Height« (stran 60).
Neo:6 Music
Izvaja odkodiranje načina DTS Neo:6 Music. Vir, posnet v dvokanalni obliki
zapisa, se prenese v do 7 kanalov.
Predvajanje zvočnih učinkov
Zvočno polje
se nadaljuje
59SI
Več o stopnji ojačitve za možnost
PLIIz Height
Prilagodite lahko stopnjo ojačitve sprednjih
dvignjenih kanalov za način Pro Logic IIz
(običajen za filme in glasbo).
x Low
Ojačitev ne bo dodana.
x Mid
Dodani bodo +3 dB (tovarniško privzeta
nastavitev).
x High
Dodanih bo +5 dB.
Opombe glede zvočnih polj
• Odvisno od države ali regije internetna
storitev »Berlin Philharmonic Hall« morda
ne bo na voljo.
• Ko predvajate vsebino prek naprave USB,
domačega omrežja ali internetne video
vsebine, ne morete izbrati možnosti
»2ch Analog Direct« (Dvokanalno
analogno neposredno).
• Funkcija »Multi Stereo« ne deluje med
sprejemanjem večkanalnih zvočnih signalov.
• Odvisno od vhoda ali izbranega vzorca
postavitve zvočnikov oziroma oblik
zvočnega zapisa se vseeno lahko zgodi,
da zvočna polja za filme in glasbo ne bodo
delovala.
• Sprejemnik lahko predvaja signale
s frekvenco vzorčenja, nižjo od dejanske
frekvence vzorčenja vhodnih signalov, kar
je odvisno od oblike zvočnega zapisa.
• Možnosti »PLIIx Movie/Music« in
»PLIIz Height« se morda ne prikažeta, kar
je odvisno od izbranega vzorca postavitve
zvočnikov.
• Odvisno od nastavitev zvočnega polja se
vseeno lahko zgodi, da se prek nekaterih
zvočnikov ali globokotonca zvok ne bo
oddajal.
• Če je prisoten šum, se šum morda razlikuje,
kar je odvisno od izbranega zvočnega polja.
60SI
Uporaba funkcije Sound
Optimizer
Funkcija Sound Optimizer (Optimiziranje
zvoka) omogoča občutek prisotnosti in
intenzivnost predvajanja zvoka pri visoki
glasnosti, ne glede na glasnost sprejemnika.
Uživate lahko v jasnih in dinamičnih zvokih
tudi pri nizki glasnosti, na primer ponoči.
S funkcijo »Auto Calibration« se doseže
najboljši učinek, ki je primeren za vaše okolje.
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite gumb
2
Izberite »Audio Settings« in
pritisnite gumb
.
3
Izberite »Sound Optimizer« in
pritisnite gumb
.
4
Izberite »Normal« ali »Low« in
pritisnite
.
.
Funkcija Sound Optimizer je aktivirana. Če
želite prilagoditi referenčno raven v filmu,
izberite možnost »Normal« (Običajno). Če jo
želite prilagoditi za CD ali drugo programsko
opremo, ki hitro obdeluje povprečno raven
zvočnega tlaka, izberite »Low« (Nizko).
Prav tako lahko funkcijo Sound Optimizer
(Optimizacija zvoka) nastavite na »Normal«
(Običajno) ali »Low« (Nizko) in »Off« (Izkl.),
in sicer z gumbom SOUND OPTIMIZER na
daljinskem upravljalniku.
Opombe
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«
(Dvokanalno analogno neposredno);
– ko se uporabljajo slušalke.
• Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od dejanske frekvence vzorčenja
vhodnih signalov, kar je odvisno od oblike
zvočnega zapisa.
Prilagajanje glasnosti vseh
zvočnikov hkrati (All EQ
Adjustment)
Nasvet
Z uporabo funkcije izenačevalnika in
s prilagajanjem vseh zvočnikov naenkrat lahko
nastavitve natančno prilagodite s funkcijo
Sound Optimizer.
Hkrati lahko prilagodite kakovost tonov
(raven nizkih/visokih tonov) vseh zvočnikov.
1 V osnovnem meniju izberite »Settings« in
pritisnite gumb
Prilagajanje izenačevalnika
2 Izberite »Audio Settings« in pritisnite
Visoki toni
gumb
.
Predvajanje zvočnih učinkov
Za nastavitev kakovosti tonov (raven nizkih/
visokih tonov) sprednjih, prostorskih/zadnjih
prostorskih in sprednjih dvignjenih zvočnikov
lahko uporabite naslednje parametre.
Nizki toni
.
3 Izberite »Equalizer« in pritisnite
gumb
.
4 Izberite »All« in pritisnite gumb
.
5 Izberite »Bass« ali »Treble« in pritisnite
gumb
Raven
(dB)
.
6 Prilagodite ojačitev in pritisnite
gumb
Frekvenca
(Hz)
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite gumb
2
Izberite »Audio Settings«
in pritisnite gumb
.
3
Izberite »Equalizer« in pritisnite
gumb
.
4
Izberite »Front«, »Center«,
»SUR/SB« ali »Front High« in
pritisnite gumb
.
5
6
Izberite »Bass« ali »Treble«.
.
Opomba
.
Odvisno od nastavitev izenačevalnika za posamezni
kanal so lahko dejanske ravni, nastavljene s funkcijo
All EQ Adjustment, nižje ali višje od določenih
vrednosti.
Prilagodite ojačitev in pritisnite
gumb
.
Opombe
• Ta funkcija ne deluje v naslednjem primeru:
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«
(Dvokanalno analogno neposredno);
• Frekvence za možnosti Bass (Nizki toni) in Treble
(Visoki toni) so nespremenljive.
• Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od izvirne frekvence vzorčenja
vhodnih signalov, kar je odvisno od oblike
zvočnega zapisa.
61SI
Uporaba večpodročnih funkcij
Kaj lahko naredite
z večpodročno funkcijo
Kadar uporabljate ponavljalnik IR
(ni priložen), lahko iz področja 2 z daljinskim
upravljalnikom upravljate napravo v glavnem
področju in sprejemnik Sony v področju 2.
Ponavljalnik IR uporabljajte, če sprejemnik
namestite na kraj, kjer ga signali iz daljinskega
upravljalnika ne bi mogli doseči.
Slike in zvoke iz naprave, povezane
s sprejemnikom, si lahko namesto v glavnem
področju ogledujete v drugem področju.
Primer: v glavnem področju si lahko
ogledujete DVD in v področju 2 poslušate CD.
Vzpostavitev povezave z več področji
Prek priključkov komponent ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT ali ZONE 2 OUT se oddajajo signali
iz opreme, povezane z analognimi vhodnimi priključki. Priključki komponent ZONE 2 VIDEO/
AUDIO OUT ali ZONE 2 OUT ne morejo oddajati signalov iz priključkov HDMI IN. Če želite
oddajati signale HDMI, uporabite priključke HDMI ZONE 2 OUT.
Povezave s področjem 2
1 Oddaja zvok samo prek zvočnikov v področju 2 prek priključkov
sprejemnika SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Glavno področje
STR-DA2800ES
Področje 2
Zaslon
televizorja
IR REMOTE IN
A
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
Daljinski upravljalnik
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2
62SI
B
2 Oddaja zvok samo prek zvočnikov v področju 2 prek sprejemnika in
dodatnega ojačevalnika.
Potrebna je nastavitev zvočnikov v področju 2 (stran 65).
Glavno področje
Področje 2
B
STR-DA2800ES
Zaslon
televizorja
IR REMOTE IN
B
C
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
Uporaba večpodročnih funkcij
ZONE 2 AUDIO OUT
Daljinski upravljalnik
A Ponavljalnik IR (ni priložen)
B Zvočniki
C Drug ojačevalnik/sprejemnik
* Povežete lahko tudi prek priključka ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
3 Vzpostavitev povezave s področjem 2 prek priključka HDMI
Predvaja vhodne video/zvočne signale HDMI v področju 2 prek priključka HDMI ZONE 2 OUT
na sprejemniku.
Morda bo potrebna nastavitev izhoda HDMI v področju 2 (stran 65).
Glavno področje
Področje 2
B
STR-DA2800ES
Zaslon
televizorja
IR REMOTE IN
B
C
A
HDMI ZONE 2 OUT
Daljinski upravljalnik
A Ponavljalnik IR (ni priložen)
B Zvočniki
C Drug ojačevalnik/sprejemnik
se nadaljuje
63SI
Opomba
Priključek HDMI ZONE 2 OUT lahko povežete neposredno s televizorjem v področju 2 (brez ojačevalnika/
sprejemnika). Vseeno pa je priporočljivo, da televizor povežete prek ojačevalnika/sprejemnika, saj boste tako
povečali zmogljivosti zvoka/videa ter zmanjšali učinke v glavnem področju. Ko za glavno področje in področje
2 izberete isti vhod HDMI, bodo zmogljivosti zvoka/videa v glavnem področju omejene glede na zmogljivosti
v poročju 2.
64SI
Nastavitev zvočnikov
v področju 2
Nastavitev glasnosti za področje 2
Glasnost za priključke ZONE 2 AUDIO OUT
lahko nastavite na fiksno ali spremenljivo.
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite gumb
2
Izberite »Zone Settings« in
pritisnite gumb
.
3
Izberite »Zone Setup« in
pritisnite
.
4
Izberite »Line Out« za možnost
»Zone2« in pritisnite
.
5
Izberite želeni parameter in
pritisnite
.
Razlaga
Fixed
Glasnost je nastavljena na
±0 dB. Priporočeno pri
uporabi naprave
s spremenljivo nastavitvijo
glasnosti.
Nastavitev izhoda HDMI
v področju 2
Ko je oprema, kot je televizor ali ojačevalnik
AV, povezan s priključkom HDMI ZONE 2
OUT, lahko predvajate signale HDMI
z opremo v področju 2.
Podrobnosti najdete v razdelku
»3 Vzpostavitev povezave s področjem 2 prek
priključka HDMI« (stran 63).
Nastavitev izhoda HDMI v področju 2
.
Parameter
Razlaga
Variable
Glasnost je prvotno
nastavljena na –40 dB.
Ko izberete ta parameter,
lahko spremenite glasnost
za priključke ZONE 2
AUDIO OUT in
SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/
ZONE 2 hkrati.
Priporočamo pri uporabi
ojačevalnika moči.
Signale iz priključkov HDMI IN lahko prek
priključkov HDMI ZONE 2 OUT posredujete
v opremo v področju 2, in sicer tako:
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite gumb
2
Izberite »HDMI Settings« in
pritisnite gumb
.
3
Izberite »Zone2 Out« in pritisnite
gumb
.
4
Izberite »On« in pritisnite
gumb
.
.
Opomba
• Ko je omogočena funkcija »Zone 2 Out« (Izhod
področja 2), so spodnje funkcije onemogočene:
– Control for HDMI (“BRAVIA” Sync)
– Fast View (vključno s funkcijo Predogled za
HDMI: On)
65SI
Uporaba večpodročnih funkcij
Kadar so zvočniki v področju 2 povezani prek
priključkov SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 sprejemnika
(stran 62), prilagodite nastavitve tako, da se
zvok, izbran v področju 2, oddaja iz zvočnikov,
ki so povezani prek priključkov SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Podrobnosti najdete v razdelku »Speaker
Connection« v meniju Speaker Settings
(stran 86).
Parameter
Nastavitev prednosti za glavno
področje in področje 2
Ko je omogočena funkcija Zone2 Out in za
glavno področje in področje 2 izberete isti
vhod HDMI, lahko pride do motenj zvočnih in
video signalov v glavnem področju. Motnjam
se izognete tako, da daste prednost za izbiro
vhoda HDMI glavnemu področju.
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite
.
2
Izberite »HDMI Settings« in
pritisnite gumb
.
3
4
Izberite »Priority« in pritisnite
gumb
.
Izberite »Main Only« in pritisnite
gumb
.
Upravljanje sprejemnika
iz drugega področja
(Postopki ZONE 2)
Sprejemnik lahko upravljate iz področja 2.
V tem razdelku so opisani postopki, ko je
povezan ponavljalnik IR, ki je uporaben za
večpodročne funkcije. Če ponavljalnik IR ni
povezan, ta sprejemnik uporabljajte v glavnem
področju.
?/1
ZONE
Gumbi za
izbiro
vhoda
SOURCE
1
Vklopite ojačevalnik v področju 2.
V primeru slike »Povezave s področjem 2«1 (stran 62) preskočite ta korak.
2
Pritisnite gumb ZONE.
Daljinski upravljalnik preklopi na
področje 2.
66SI
3
Pritisnite gumb ?/1.
1)
Funkcija področij je aktivirana.
4
Z gumbi za izbiro vhoda na
daljinskem upravljalniku izberite
izvorne signale, ki jih želite
oddajati.
5
Prilagodite na primerno glasnost.
Dokončanje delovanja področja 2
Pritisnite ZONE in nato ?/1.
Razpoložljive funkcije za
področje 2
ZONE 2 1)
INPUT
SOURCE
a
BD
a
DVD
a
GAME
a
SAT/CATV
a
VIDEO 1
a
VIDEO 2
a
VIDEO 3
a
VIDEO 4
a
TV2)
SA-CD/CD
a
FM3)
a
AM3)
a
My Music4)
a
4)
a
My Video
My Photo4)
Internetne vsebine
a
4)
a
67SI
Uporaba večpodročnih funkcij
• V primeru slike »Povezave
s področjem 2«-1 (stran 62)
prilagodite glasnost z gumboma
+/
– na daljinskem upravljalniku.
• V primeru slike »Povezave
s področjem 2«-2 (stran 63)
prilagodite glasnost s sprejemnikom
v področju 2. Če nastavite »Line Out« za
»Zone2« na »Variable« (Spremenljivo),
lahko glasnost v področju 2 prilagodite
tudi z gumboma
+/– na daljinskem
upravljalniku (stran 65).
V področju 2 se lahko oddajajo signali HDMI,
komponentni video signali in zvočni signali. Kadar
izberete možnost SOURCE, se oddajajo signali
trenutnega vhoda v glavnem področju.
2)
»TV« je na voljo za izbiro samo v glavnem
področju.
3)
v glavnem področju ali področju 2 lahko izberete
»FM« ali AM«. Ko so v več področjih izbrani
različni programi, ima prednost vhod, ki ste
ga izbrali nazadnje.
4)
Samo ko izberete možnost SOURCE v področju 2,
si lahko vsebino, ki jo predvajate v glavnem
področju, ogledujete tudi v področju 2.
Opombe
Uporaba drugih funkcij
Uporaba funkcij »BRAVIA« Sync
Kaj je »BRAVIA« Sync?
»BRAVIA« Sync je ime funkcije izdelkov
Sony, ki omogoča skupno upravljanje
združljive opreme, povezane s kabli HDMI,
z daljinskim upravljalnikom BRAVIA.
To skupno upravljanje omogoča funkcija
nadzora za HDMI s standardom HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) za HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Če opremo Sony, ki podpira funkcijo
»BRAVIA« Sync, povežete s kablom HDMI
(ni priložen), se upravljanje poenostavi
s temi načini:
• Izklop napajanja sistema (stran 69)
• Predvajanje z enim dotikom (stran 69)
• System Audio Control (stran 69)
• Audio Return Channel (ARC) (stran 70)
• Izbira prizora (stran 70)
• Upravljanje domačega kina (stran 70)
• Remote Easy Control (stran 70)
• Spodnje funkcije morda delujejo z opremo, ki ni
znamke Sony. Vendar združljivost z nekatero
opremo, ki ni znamke Sony, ni zagotovljena.
– Izklop napajanja sistema
– Predvajanje z enim dotikom
– Sistemski nadzor zvoka
• Spodnje funkcije so v lasti podjetja Sony in ne
delujejo z opremo, ki ni znamke Sony.
– Scene Select (Izbira prizora)
– Home Theater Control (Upravljanje domačega
kina)
• Teh funkcij ni mogoče uporabljati z opremo,
ki ne podpira funkcije »BRAVIA« Sync.
Priprava za uporabo funkcije
»BRAVIA« Sync
Uporabo funkcije »BRAVIA« Sync omogočite
tako, da vključite funkcijo nadzora za HDMI
v sprejemniku in povezani opremi.
Funkcijo nadzora za HDMI vklopite posebej
v sprejemniku in povezani opremi.
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite gumb
2
Izberite »HDMI Settings« in
pritisnite gumb
.
Funkcija Control for HDMI ne
deluje v teh primerih:
3
Izberite »Control for HDMI« in
pritisnite gumb
.
• Če sprejemnik povežete z napravo, ki ne
podpira Sonyjeve funkcije Control for
HDMI.
• Če sprejemnik povežete z opremo prek
povezave, ki ni HDMI.
• Funkcija Control for HDMI ne deluje
v napravi, povezani s priključkom HDMI
OUT B na sprejemniku.
• Ko možnost »Zone2 Out« v meniju »HDMI
Settings« nastavite na »On«, ne morete
uporabljati funkcije »Control for HDMI«.
4
Izberite »On« in pritisnite
gumb
.
Priporočamo, da sprejemnik povežete
z izdelki, ki vključujejo funkcijo
»BRAVIA« Sync.
68SI
Funkcija nadzora za HDMI
v sprejemniku je vklopljena.
5
Vklopite funkcijo nadzora za
HDMI v povezani opremi.
Več informacij o nastavitvi povezane
opreme je na voljo v navodilih za
uporabo.
.
6
Ponovite postopek v 5. koraku, da
nastavite funkcijo nadzora za
HDMI in omogočite prikaz slike
opreme za predvajanje, ki jo
želite uporabljati.
Opomba
Če izvlečete kabel HDMI ali spremenite povezavo,
upoštevajte zgornji postopek.
Če uporabljate priključke HDMI IN 1, IN 2 ali IN 3,
tega postopka ni treba upoštevati.
Izklop napajanja sistema
Pritisnite TV in nato ?/1.
Televizor, sprejemnik in povezana oprema
se izklopijo.
Opombe
• Pred uporabo funkcije za izklop napajanja sistema
vklopite funkcijo za spoj napajalnega vira
televizorja. Podrobnosti najdete v navodilih za
uporabo televizorja.
• Povezane opreme morda ne bo mogoče izklopiti,
odvisno od njenega stanja. Podrobnosti najdete
v navodilih za uporabo povezane opreme.
• Če funkcijo za izklop napajanja sistema uporabljate
s televizorjem, ki ni znamke Sony, programirajte
daljinski upravljalnik v skladu z navodili
proizvajalca televizorja.
Predvajanje z enim dotikom
Če predvajate vsebino z opremo, ki je
s sprejemnikom povezana prek kabla HDMI,
se sprejemnik samodejno vklopi in preklopi
na ustrezen vhod HDMI.
Če možnost »Pass Through« nastavite na »On«
ali »Auto«, se lahko zvok in slika predvajata
samo prek televizorja, medtem ko sprejemnik
ostane v načinu pripravljenosti.
Uporaba funkcije za predvajanje
z enim dotikom v videokameri
1 Vklopite funkcijo nadzora za HDMI
v sprejemniku in videokameri.
2 Povežite videokamero s priključkom
HDMI IN 1, IN 2 ali IN 3 (stran 33).
Če uporabljate videokamero Sony, se
televizor vklopi hkrati s sprejemnikom
in videokamera samodejno zažene
predvajanje. Če uporabljate videokamero,
ki ni znamke Sony, v videokameri
omogočite neprekinjeno predvajanje.
Opombe
• Odvisno od televizorja se začetek vsebine morda ne
bo prikazal.
• Opremo, kot je videokamera Sony s funkcijo za
predvajanje z enim dotikom, povežite prek
povezave HDMI s priključkom HDMI IN 1, IN 2 in
IN 3. Če uporabite druge priključke HDMI IN,
sprejemnik morda ne bo preklopil na ustrezen
vhod. V tem primeru ročno izberite vhod,
s katerim je povezana videokamera.
System Audio Control
V zvoku iz televizorja lahko s preprostim
postopkom uživate prek zvočnikov, povezanih
s sprejemnikom. Poleg tega lahko z daljinskim
upravljalnikom televizorja prilagodite glasnost
zvoka sprejemnika ali ga izklopite.
Funkcijo za upravljanje zvoka sistema lahko
uporabljate tako, kot je opisano spodaj.
• Ob vklopu sprejemnika se prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom, predvaja zvok
televizorja, ki se predvaja prek zvočnika
televizorja. Če izklopite sprejemnik, se zvok
predvaja prek zvočnika televizorja.
• Ko nastavite glasnost televizorja, funkcija za
upravljanje zvoka sistema istočasno
prilagodi glasnost sprejemnika.
se nadaljuje
69SI
Uporaba drugih funkcij
Če izklopite televizor z gumbom za vklop/
izklop na daljinskem upravljalniku televizorja,
se sprejemnik in povezana oprema samodejno
izklopita.
Televizor lahko izklopite tudi z daljinskim
upravljalnikom.
Zaženite predvajanje z opremo za
predvajanje.
To funkcijo lahko upravljate tudi prek
TV-menija. Podrobnosti najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
Opomba
Če je možnost »Control for HDMI« nastavljena na
»On«, se nastavitve »Audio Out« v meniju HDMI
Settings samodejno prilagodijo glede na nastavitve
funkcije za upravljanje zvoka sistema.
Audio Return Channel (ARC)
Če televizor podpira funkcijo Audio Return
Channel (ARC), se prek kabla HDMI
v sprejemnik prenaša tudi digitalni zvočni
signal televizorja. Za predvajanje zvoka
televizorja prek sprejemnika tako ni treba
vzpostaviti ločene avdio povezave.
Podrobnosti najdete v razdelku »Preklapljanje
med digitalnim in analognim zvokom«
(stran 72).
Izbira prizora
Optimalna kakovost slike in zvočno polje se
samodejno nastavita glede na izbrani
TV-prizor.
Podrobnosti postopka najdete v navodilih
za uporabo televizorja.
Opomba
Zvočnega polja morda ni mogoče preklopiti, odvisno
od televizorja.
Korespondenčna tabela
Nastavitev prizora
televizorja
Zvočno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
70SI
Upravljanje domačega kina
Če je s sprejemnikom povezan televizor, ki
podpira funkcijo »Home Theater Control«
(Upravljanje domačega kina), se na zaslonu
televizorja prikaže ikona za spletne aplikacije.
Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko
preklopite vhodni vir sprejemnika ali zvočna
polja, nastavite glasnost osrednjega zvočnika
ali globokotonca in prilagodite nastavitve
»Sound Optimizer« (Optimiziranje zvoka)
(stran 60), »Dual Mono« (stran 90) ali
»A/V Sync« (Sinhroniziranje A/V) (stran 91).
Če želite uporabljati funkcijo za upravljanje
domačega kina, mora imeti televizor
omogočen dostop do širokopasovne storitve.
Remote Easy Control
Meni sprejemnika lahko upravljate
z daljinskim upravljalnikom televizorja.
Izberite sprejemnik (AV AMP), ki ga
prepozna televizor.
Opombe
• Televizor sprejemnik prepozna kot
»Tuner (AV AMP)«.
• Vaš televizor mora biti združljiv z menijem
povezave.
• Odvisno od vrste televizorja nekatere funkcije
morda ne bodo na voljo.
Preklapljanje monitorjev, ki
oddajajo HDMI video signale
Če imate dva monitorja, ki sta povezana
s priključkoma HDMI OUT A in HDMI OUT
B, lahko preklopite oddajanje teh dveh
monitorjev s pomočjo gumba HDMI
OUTPUT na daljinskem upravljalniku.
(Pass Through)
Oddajanje video in avdio signalov prek
priključka HDMI IN v televizor, ki je povezan
s priključkom HDMI OUT A, je omogočeno,
tudi kadar je sprejemnik v načinu
pripravljenosti.
Če je možnost »Control for HDMI« med
uporabo te funkcije nastavljena na »On«,
se vhod sprejemnika preklopi glede na
delovanje povezane opreme, tudi kadar je
sprejemnik v načinu pripravljenosti.
Ko vklopite to funkcijo, prilagodite nastavitve
»Pass Through«, kot je opisano spodaj.
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite gumb
2
Izberite »HDMI Settings« in
pritisnite gumb
.
1
Vklopite sprejemnik in oba
monitorja.
3
Izberite »Pass Through« in
pritisnite gumb
.
2
Pritisnite gumb HDMI OUTPUT.
4
Izberite želeni parameter in
pritisnite gumb
.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se oddajanje
preklopi v spodnjem zaporedju:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Uporabite lahko tudi gumb HDMI OUT
na sprejemniku.
.
Parameter
Razlaga
Auto
Kadar je televizor vklopljen,
ko je sprejemnik v načinu
pripravljenosti, sprejemnik
oddaja signale HDMI prek
vtičnice HDMI OUT A na
sprejemniku. Podjetje Sony
priporoča to nastavitev,
če uporabljate televizor,
združljiv s funkcijo
»BRAVIA« Sync. Ta
nastavitev v primerjavi
z nastavitvijo »On« v načinu
pripravljenosti varčuje
z energijo.
se nadaljuje
71SI
Uporaba drugih funkcij
HDMI
OUTPUT
Oddajanje signalov HDMI,
tudi kadar je sprejemnik
v načinu pripravljenosti
Parameter
Razlaga
On
Ko je sprejemnik v načinu
pripravljenosti, oddaja
signale HDMI prek
priključka HDMI OUT
A na sprejemniku.
Off
Sprejemnik ne oddaja
signalov HDMI, ko je
v načinu pripravljenosti.
Vklopite sprejemnik,
če želite s televizorjem
predvajati vsebine prek
povezane opreme. Ta
nastavitev v primerjavi
z nastavitvijo »On« (Vkl.)
v stanju pripravljenosti
varčuje z energijo.
Preklapljanje med digitalnim
in analognim zvokom
Kadar opremo povežete v digitalne in
analogne zvočne priključke na sprejemniku,
lahko način zvočnega vhoda fiksno nastavite
na eno od obeh možnosti, ali preklapljate z ene
možnosti na drugo, odvisno od vrste
materiala, ki si ga želite ogledati.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Opombe
• Nastavitev »Auto« (Samod.) deluje samo, ko je
možnost »Control for HDMI« (Nadzor za HDMI)
nastavljena na »On« (Vkl.). Če je možnost
»Control for HDMI« (Nadzor za HDMI)
nastavljena na »Off« (Izkl.), sprejemnik
v samodejnem načinu izvaja iste funkcije kot
v načinu »On« (Vkl.).
• V načinu pripravljenosti, v katerem funkcije, kot je
Network Standby, delujejo, se poraba energije ne
zmanjša, tudi če je možnost »Pass Through«
nastavljena na »Auto«.
1
Z gumbom INPUT SELECTOR na
sprejemniku izberite vhodni vir.
2
Pritisnite gumb INPUT MODE na
sprejemniku.
Na zaslonu sprejemnika se prikaže izbrani
način avdio vhoda.
• AUTO
Če je vzpostavljena tako digitalna kot
analogna povezava, imajo prednost
digitalni zvočni signali.
Če ni nobenega digitalnega zvočnega
signala, se izberejo analogni.
Če je izbran vhod televizorja, imajo
prednost signali Audio Return Channel
(ARC). Če vaš televizor ne podpira
funkcije Audio Return Channel (ARC),
se izberejo digitalni optični zvočni
signali.
Če funkcija nadzora za HDMI ni
vklopljena niti v sprejemniku niti
v televizorju, funkcija Audio Return
Channel (ARC) (Povratni zvočni kanal)
ne deluje.
72SI
• OPT
Ta način se prikaže, če je vhodu dodeljen
optični priključek, pri čemer se
samodejno izbere optični vhodni
priključek.
• COAX
Ta način se prikaže, če je vhodu dodeljen
koaksialni priključek, pri čemer se
samodejno izbere koaksialni vhodni
priključek.
• ANALOG
Ta način vhodu za analogne zvočne
signale dodeli priključke
AUDIO IN (L/R).
Opombe
Uporaba drugih video/avdio
vhodnih priključkov
Zvočne in/ali video signale lahko predodelite
drugim vhodnim priključkom.
Če želite na primer predvajati samo digitalne
optične zvočne signale iz predvajalnika
DVD-jev, povežite priključek OPTICAL OUT
na predvajalniku s priključkom OPTICAL
IN 1 na sprejemniku.
Če želite predvajati video signale iz
predvajalnika DVD-jev, povežite
komponentni video priključek predvajalnika
s priključki COMPONENT VIDEO IN 1 ali
COMPONENT VIDEO IN 2 na sprejemniku.
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite
.
2
Izberite »Input Settings« in
pritisnite
.
Izberite »Video Input Assign«
ali »Audio Input Assign« in
pritisnite
.
4
Izberite zvočne in/ali video
signale, ki jih želite dodeliti
posameznemu vhodu.
Opombe
• Če vhod dodelite kateremu koli priključku od
HDMI IN 1 do IN 8 v nastavitvi »Video Input
Assign« ali »Audio Input Assign«, se isti vhodni
priključek HDMI dodeli tako video kot avdio
vhodu. Če želite priključek HDMI IN dodeliti
video ali avdio vhodu, najprej dodelite vhod
kateremu koli priključku od HDMI IN 1 do IN 8
v nastavitvi »Video Input Assign« ali »Audio Input
Assign«. Nato nastavite dodelitev katerega koli
priključka HDMI IN na »None« v nastavitvi »Video
Input Assign« ali »Audio Input Assign«, za katero
ne želite dodeliti priključka HDMI IN.
• Če sprejemnik upravljate brez menija GUI, lahko
dodelitev priključka HDMI IN spremenite
z možnostjo »H.V. ASSIGN« ali »H.A. ASSIGN«
v nastavitvi »INPUT« (stran 107).
• Če dodelitev priključka HDMI IN spremenite med
uporabo funkcije nadzora za HDMI, preklopite
vhod sprejemnika na vhod, s katerim je povezana
oprema HDMI. V nasprotnem primeru funkcija
nadzora za HDMI morda ne bo delovala pravilno.
• Če dodelitev priključka HDMI IN nastavite na
»None« tako v nastavitvi »Video Input Assign« kot
»Audio Input Assign«, izbira vhodnih signalov
prek vhoda HDMI ni mogoča. Funkcija nadzora za
HDMI v tem primeru deluje le v povezani opremi,
ne pa v sprejemniku. Vendar to ne pomeni, da gre
za okvaro.
se nadaljuje
73SI
Uporaba drugih funkcij
• Na zaslonu sprejemnika se glede na izbrani vhod
prikaže »------«, izbira drugih načinov pa ni
mogoča.
• Če uporabljate »2ch Analog Direct«, je zvočni vhod
nastavljen na »Analog«. Izbira drugih načinov ni
mogoča.
3
Ime vhoda
Vhodni video
priključki, ki jih
lahko dodelite
Vhodni zvočni
priključki, ki jih
lahko dodelite
BD
DVD
COMPONENT IN 1
(DVD)
GAME SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
VIDEO 4
SA-CD/CD
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
COMPONENT IN 2
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 1
(VIDEO 1)
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI IN 2 (BD)
HDMI IN 3
(SA-CD/CD)
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
HDMI IN 4 (GAME)
HDMI IN 5 (DVD)
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 6
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 7
(VIDEO 3)
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
HDMI IN 8
(VIDEO 4)
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
OPTICAL IN 1
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
OPTICAL IN 2 (TV)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
COAXIAL (DVD)
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 1
(VIDEO 1)
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI IN 2 (BD)
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 4 (GAME)
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 5 (DVD)
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 6
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 7
(VIDEO 3)
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
HDMI IN 8
(VIDEO 4)
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
* Tovarniško privzeta nastavitev
Opombe
• Ko dodelite digitalni zvočni vhod, se nastavitev
INPUT MODE morda samodejno spremeni.
• Če dodelite video vhod komponentnemu ali
sestavljenemu vhodu in avdio vhod vhodu HDMI,
se komponentni ali sestavljeni video signali ne
oddajajo prek priključkov HDMI OUT.
Komponentni ali sestavljeni video signali se
oddajajo prek priključkov COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT ali priključka MONITOR
VIDEO OUT.
74SI
• Različnih priključkov HDMI ni mogoče dodeliti
ločenim video in avdio priključkom vhoda.
• Isti priključek HDMI IN lahko dodelite več
vhodom. Če pa v opremi, povezani s priključkom
HDMI IN, uporabljate funkcijo za predvajanje
z enim dotikom, se prednostno izbere vhod, ki je
bil nazadnje dodeljen.
Nasveti
Predogled za HDMI
V živo lahko predvajate predogled slike v sliki
prek vhodov HDMI, povezanih s tem
sprejemnikom. Za vhode HDMI IN 1/IN 2/
IN 3/IN 4 so prikazana največ štiri okna za
predogled.
Vhod za predogled HDMI lahko izberete
z daljinskim upravljalnikom.
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Pritisnite gumb PREVIEW (HDMI).
Prikažejo se največ štiri okna slike v sliki,
v vsakem od njih pa so prikazane slike iz
priključkov HDMI IN.
2
Če želite slike v oknu PIP (slika
v sliki) zamenjati s slikami na
glavnem zaslonu, pritisnite V/v,
da izberete želeno okno PIP, nato
pa pritisnite
.
Vhod HDMI izbranega okna PIP je
prikazan v glavnem oknu.
75SI
Uporaba drugih funkcij
• Ta funkcija ne deluje pod temi pogoji:
– ko naprava HDMI ni povezana;
– ko je določena naprava HDMI povezana,
medtem ko je izklopljena;
– vhod je nepodprti video format HDMI
(npr. VGA, 480i, 576i, 4K, določene vrste
signalov 3D ali signalov iz videokamere itd.);
– ko trenutni vhod ni vhod HDMI;
– ko je prikazan meni GUI;
– ko je možnost »Zone2 Out« (Izhod področja 2)
nastavljena na »On« (Vkl.);
– ko je možnost »Fast View« (Hiter pogled)
nastavljena na »Off« (Izkl.)
• V oknu za predogled slike v sliki prek vhoda HDMI
se prikaže črn zaslon pod tem pogojem:
– vhod je nepodprti video format HDMI (npr. 4K,
določene vrste signalov 3D itd.).
• To funkcijo omogoča tehnologija Silicon Image
InstaPrevue™.
Upravljanje sprejemnika
s pametnim telefonom
Sprejemnik lahko upravljate s pametnim
telefonom, opremljenim z uporabniško
programsko opremo »ES Remote«.
Uporabniško programsko opremo
»ES Remote« lahko brezplačno prenesete
iz spletne trgovine App Store (za naprave
iPod touch/iPhone) ali Google Play
(za telefone Android).
Shranjevanje različnih
nastavitev za sprejemnik in
hkraten priklic teh nastavitev
(Easy Automation)
Poleg nastavitev funkcij sprejemnika lahko
shranjujete tudi različne nastavitve
predvajalnika ali zaslona. Te nastavitve lahko
shranite za funkcijo »one-touch« (en dotik) in
nato preprosto prikličete okolje, ustvarjeno
s temi nastavitvami, tako da boste lahko uživali
v poslušanju in gledanju.
Če na primer shranite nastavitve v prizoru
»1: Movie«, kot je opisano spodaj, lahko hkrati
spremenite vse nastavitve sprejemnika z enim
dotikom, pri tem pa vam ni treba posebej
spremeniti vsake nastavitve za »Input«,
»Calibration Type«, »Sound Field« in
»HDMI Out«.
Nastavitveni
element
Nastavljena vrednost za
»1: Movie«
Input
BD
Calibration Type
No Change
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
Party Mode
ON
76SI
EASY
AUTOMATION
V spodnji tabeli so navedeni elementi, za
katere lahko shranite nastavitve, in privzete
vrednosti za posamezne elemente.
Nastavitveni Privzeta vrednost
element
1: Movie 2: Music
3: Party 4: Night
Input
BD
SA-CD/CD No Change No Change
Tuner Preset
–
–
–
–
Player
Operation
Play
Play
Play
–
Interval
30 s
10s
10s
–
Sound Field
HD-D.C.S. Berlin
Multi
Philharmonic Stereo
Hall
No Change
Sleep
No Change No Change Off
30 min.
Volume
No Change No Change –10 dB
–30 dB
HDMI Out
No Change No Change No Change No Change
Party Mode
No Change No Change On
No Change
Nastavitveni Privzeta vrednost
element
1: Movie 2: Music
3
3: Party 4: Night
Izberite želeni meni in
pritisnite
.
Calibration
Type
No Change No Change No Change No Change
Meni
Razlaga
Sound
Optimizer
No Change No Change Off
Edit a saved
Scene
Omogoča prilagoditev in
shranjevanje nastavitev po meri.
Equalizer
(All)
No Change No Change No Change No Change
Import Current
Settings
Equalizer
(Front)
No Change No Change No Change No Change
Omogoča nalaganje trenutnih
nastavitev sprejemnika in
shranjevanje teh nastavitev za
Scene. Možnosti »Input« in
»Volume« sta nastavljeni na
»No Change«.
Equalizer
(Center)
No Change No Change No Change No Change
Equalizer
(SUR/SB)
No Change No Change No Change No Change
Normal
Equalizer
No Change No Change No Change No Change
(Front High)
Main Zone
12V Trigger
No Change No Change No Change No Change
1
2
V osnovnem meniju izberite
»Easy Automation« in
pritisnite
.
Izberite želeno možnost Scene
in pritisnite
.
Shranjevanje nastavitev za Scene
1
V osnovnem meniju izberite
»Easy Automation« in pritisnite
gumb
.
2
Izberite možnost »1: Movie«,
»2: Music«, »3: Party« ali
»4: Night« za Scene, nastavitve
katerega želite shraniti, in
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
• Nastavitveni elementi, shranjeni kot »No Change«,
se ne spremenijo od trenutnih nastavitev, tudi če
prikličete Scene. Izberite »Edit a saved Scene« in
počistite polje za nastavitveni element na zaslonu
za urejanje, da nastavite »No Change«.
• Ob priklicu možnosti Scene (Prizor) so nastavitve,
ki jih ni mogoče uporabiti, prezrte.
• Ko je možnost »Main Zone 12V Trigger« (Sprožilec
glavnega področja 12V) nastavljena na »ON«
(Vkl.) ali»OFF« (Izkl.), namesto na »No Change«
(Brez spremembe), se lahko možnost
»12V Trigger« (Sprožilec 12V) v meniju Zone
Setup (Nastavitev področij) samodejno spremeni
na »Ctrl«.
Nasvet
Nastavitve, shranjene za »1: Movie« (Film) ali
»2: Music« (Glasba), lahko neposredno prikličete
tako, da pritisnete EASY AUTOMATION 1 ali EASY
AUTOMATION 2 na daljinskem upravljalniku.
Nastavitve »1: Movie« ali »2: Music« lahko tudi
prepišete s trenutnimi nastavitvami. To storite tako,
da pritisnete in tri sekunde držite gumb EASY
AUTOMATION 1 ali EASY AUTOMATION 2
(na enak način kot pri izbiri menijske možnosti
»Import Current Settings«).
77SI
Uporaba drugih funkcij
Priklic shranjenih nastavitev
za Scene
Opombe
Uporaba odštevalnika časa
Snemanje s sprejemnikom
Nastavite lahko, da se sprejemnik izklopi
ob določeni uri.
Sprejemnik omogoča snemanje z video/
zvočno napravo. Upoštevajte navodila za
uporabo, ki so priložena posamezni opremi
za snemanje.
1
V osnovnem meniju izberite
»Watch« ali »Listen« in pritisnite
gumb
.
2
Izberite opremo za predvajanje
in pritisnite
.
3
Pripravite opremo za
predvajanje.
SHIFT
To storite tako, da na primer vstavite
videokaseto, ki jo želite kopirati,
v videorekorder.
4
Pripravite opremo za snemanje.
Vstavite prazno videokaseto (ali kateri
koli drug nosilec podatkov) v opremo za
snemanje (VIDEO 1).
5
SLEEP
Pritisnite SHIFT in nato SLEEP.
Vsakič, ko pritisnete SLEEP, se zaslon
spremeni v tem krožnem zaporedju:
Ko nastavite odštevalnik časa, na zaslonu
sprejemnika zasveti indikator »SLEEP«.
Če želite preveriti preostali čas pred izklopom
sprejemnika, pritisnite SLEEP. Na zaslonu
sprejemnika se prikaže preostali čas. Če znova
pritisnete SLEEP, se odštevalnik časa nastavi
na »OFF«.
78SI
Zaženite postopek snemanja
z opremo za snemanje, nato pa
zaženite predvajanje z opremo za
predvajanje.
Preklop načina upravljanja
sprejemnika in daljinskega
upravljalnika
Sprejemnik omogoča preklop načina
upravljanja sprejemnika in daljinskega
upravljalnika (COMMAND MODE AV1
ali COMMAND MODE AV2).
Če med upravljanjem sprejemnika
z daljinskim upravljalnikom, ki je bil priložen
sprejemniku, nehote upravljate drugo opremo
Sony, preklopite način upravljanja s tovarniško
privzetih nastavitev na primerne nastavitve.
Načina upravljanja sprejemnika in daljinskega
upravljalnika sta privzeto nastavljena na
tovarniško nastavitev (COMMAND
MODE AV2).
Za pravilno delovanje sprejemnika in
daljinskega upravljalnika je treba nastaviti isti
način upravljanja. Če sta načina upravljanja
sprejemnika in daljinskega upravljalnika
različna, sprejemnika ni mogoče
upravljati z daljinskim upravljalnikom.
Preklop načina upravljanja
daljinskega upravljalnika
RM SET UP
?/1
SHIFT
1, 2
Preklop načina upravljanja
sprejemnika
ENT/MEM
?/1
2CH/A.DIRECT
Pritisnite in zadržite gumb RM
SET UPin nato pritisnite
gumb ?/1.
Gumb SHIFT zasveti in gumb RM SET
UP utripa.
1
Izklopite sprejemnik, tako da
pritisnete gumb ?/1.
2
Medtem ko pritiskate 2CH/
A.DIRECT, pritisnite gumb ?/1,
da vklopite sprejemnik.
Če je način upravljanja nastavljen na
»AV2«, se na zaslonu prikaže oznaka
»C. MODE AV2«.
Če je način upravljanja nastavljen na
»AV1«, se na zaslonu prikaže oznaka
»C. MODE AV1«.
2
Med utripanjem gumba RM SET
UP pritisnite številski
gumb 1 ali 2.
Če pritisnete 1, nastavite način
upravljanja COMMAND MODE AV1.
Če pritisnete 2, nastavite način
upravljanja COMMAND MODE AV2.
Gumb RM SET UP zasveti.
3
Pritisnite gumb ENT/MEM.
Postopek nastavitve načina upravljanja je
končan, ko gumb RM SET UP dvakrat
zasveti.
79SI
Uporaba drugih funkcij
1
Nastavitev zvočnikov
Uporaba povezave z dvojno
ojačitvijo
Če ne nameravate uporabljati zadnjih
prostorskih in sprednjih dvignjenih zvočnikov,
lahko priključke SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 uporabite za
povezavo sprednjih zvočnikov z dvojno
ojačitvijo.
Povezava zvočnikov
Sprednji
zvočnik (D)
Sprednji
zvočnik (L)
Hi
Hi
Lo
Lo
Povežite priključke na strani Lo (ali Hi)
sprednjih zvočnikov s priključki FRONT A,
priključke na strani Hi (ali Lo) sprednjih
zvočnikov pa s priključki SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Ne pozabite odstraniti kovinskih nastavkov,
nameščenih na priključkih zvočnikov Hi/Lo,
da preprečite okvaro sprejemnika.
80SI
Podrobnosti najdete v razdelku »Speaker
Connection« (Povezava zvočnikov) v meniju
Speaker Settings (Nastavitve zvočnikov)
(stran 86).
Opombe
• Pred uporabo funkcije Auto Calibration
(Samodejno umerjanje) nastavite dvojno ojačitev.
• Če nastavite dvojno ojačitev, se nastavitve glasnosti,
ravnovesja in izenačevalnika za zadnja prostorska
in sprednja dvignjena zvočnika razveljavijo,
uporabijo pa se nastavitve sprednjih zvočnikov.
• Če vzorec postavitve zvočnikov vključuje zadnja
prostorska in sprednja dvignjena zvočnika,
priključkov SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 ni mogoče uporabiti za
povezavo z dvojno ojačitvijo.
• Če sprejemnik upravljate brez menija GUI,
nastavite možnost »SB ASSIGN« v nastavitvi
»SPEAKER« na »BI-AMP« (stran 106).
Povrnitev privzetih
tovarniških nastavitev
Izbrišete lahko vse shranjene nastavitve in
v sprejemniku povrnete privzete tovarniške
nastavitve, in sicer po spodnjem postopku.
Ta postopek se lahko uporablja tudi za
inicializacijo sprejemnika pred prvo uporabo.
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
Izklopite sprejemnik, tako da
pritisnete gumb ?/1.
2
Pritisnite in zadržite gumba TONE
MODE in 2CH/A.DIRECT, nato pa
pritisnite ?/1, da vklopite
sprejemnik.
3
Po nekaj sekundah spustite
gumba TONE MODE in 2CH/
A.DIRECT.
Uporaba drugih funkcij
1
Na zaslonu sprejemnika se prikaže oznaka
»CLEARING...«, nato pa oznaka
»CLEARED!«.
Spremenjene ali prilagojene nastavitve
se ponastavijo na privzete vrednosti.
Opomba
Brisanje pomnilnika lahko traja nekaj minut.
Sprejemnika ne izklapljajte, dokler se na zaslonu
ne prikaže »CLEARED!«.
81SI
2
Prilagajanje nastavitev
Uporaba nastavitvenega
menija
Izberite poljubno menijsko
možnost in pritisnite
, da
ga odprete.
Primer: če izberete »Audio Settings«.
V nastavitvenem meniju lahko prilagodite
različne nastavitve za zvočnike, prostorske
učinke, večpodročne funkcije itd.
3
Izberite želeni parameter in
pritisnite
, da ga odprete.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite gumb RETURN/EXIT O.
Izhod iz menija
Z gumbom HOME odprite osnovni meni in
znova pritisnite HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
V osnovnem meniju izberite
»Settings« in pritisnite
za
preklop v način menija.
Na zaslonu televizorja se prikaže seznam
nastavitvenega menija.
82SI
Seznam nastavitvenega menija
Settings
Easy Setup
(stran 85)
Speaker Settings
(stran 85)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
Front Reference Type
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Center Speaker Lift Up
Speaker Setup
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(stran 89)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Subwoofer Muting
Dual Mono
Prilagajanje nastavitev
Dynamic Range Compressor
(Ime vhoda)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(stran 92)
Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(stran 95)
(Ime vhoda)
Subwoofer Level
Audio Out
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(stran 97)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
se nadaljuje
83SI
Network Settings
(stran 98)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(stran 99)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(stran 100)
Zone Control
System Settings
(stran 101)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Software License
Network Update
(stran 102)
84SI
Easy Setup
Speaker Settings
Znova zažene funkcijo Easy Setup (Preprosta
nastavitev) za določanje osnovnih nastavitev.
Upoštevajte navodila na zaslonu (stran 41).
Nastavitve sistema zvočnikov lahko
samodejno ali ročno prilagodite prostoru,
v katerem ga uporabljate.
Auto Calibration
Zažene funkcijo D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration). Ta funkcija omogoča
samodejno umerjanje, pri čemer se samodejno
preveri povezava med posameznim
zvočnikom in sprejemnikom, prilagodi
glasnost zvočnikov in izmeri oddaljenost
posameznega zvočnika od položaja poslušalca.
Calibration Matching
Opomba
Prejšnji rezultati meritev se prepišejo, trenutni
rezultati za trenutno izbrani položaj pa se shranijo.
Preberite razdelek »Opombe za Speaker Settings
(Auto Calibration)« v poglavju »7: Nastavitev
sprejemnika s funkcijo Easy Setup« (stran 41).
Auto Calibration Setup
Omogoča shranjevanje treh vzorcev za
»Position«, odvisno od položaja poslušalca,
prostora, v katerem se predvaja zvok, in
pogojev za izvajanje meritev.
Izberete lahko tudi vrsto umerjanja za
izravnavo delovanja posameznih zvočnikov.
Position
Shranite lahko več nizov nastavitev za prostor,
v katerem se predvaja zvok, ali prikličete
posamezen nastavitveni niz.
se nadaljuje
85SI
Prilagajanje nastavitev
Ko izvajate funkcijo Auto Calibration, ta
samodejno poveže razdaljo in raven desnih in
levih zvočnikov. To funkcijo lahko nastavite,
ko je dokončan postopek meritev DCAC in so
rezultati meritev DCAC shranjeni. Nastavitev
velja, dokler je ne spremenite.
Izberite »Position« (Položaj), za katerega
želite shraniti rezultate meritev na zaslonu
Auto Calibration Setup (Nastavitev
samodejnega umerjanja).
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Automatic Phase Matching
Nastavitev vrste izravnave za
zvočnike
x Off
Izberete lahko vrsto izravnave, ki se uporabi za
delovanje zvočnikov pri posamezni možnosti
Position.
x Auto
1 Izberite »Position«, za katerega želite
nastaviti vrsto izravnave delovanja
zvočnikov, in pritisnite
.
2 Izberite želeno možnost »Calibration
Type« in pritisnite
.
• Full Flat
Omogoča izravnavo izmerjene frekvence
posameznega zvočnika.
• Engineer
Nastavi frekvenco v skladu s Sonyjevim
standardom za prostor, v katerem se
predvaja zvok.
• Front Reference
Prilagodi lastnosti vseh zvočnikov glede
na lastnosti sprednjih zvočnikov.
• Off
Izklopi izenačevalnik Auto Calibration.
Opomba
Možnosti »Calibration Type« ni mogoče nastaviti za
»Position«, za katerega niste shranili rezultatov
meritev.
vhodov) in pritisnite gumb
.
Na zaslonu se prikaže tipkovnica
programske opreme.
3 Izberite posamezne znake z gumbi
86SI
Opombe
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«
(Dvokanalno analogno neposredno);
– ko so povezane slušalke;
– ko ni bila izvedena funkcija »Auto Calibration«
(Samodejno umerjanje).
• Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od dejanske frekvence vzorčenja
vhodnih signalov, kar je odvisno od oblike
zvočnega zapisa.
Speaker Connection
Omogoča ročno prilagoditev posameznih
zvočnikov. Glasnost zvočnikov lahko
prilagodite tudi takrat, ko se funkcija
Easy Setup zaključi.
Speaker Settings je na voljo samo za trenutno
nastavitev »Position«.
S čarovnikom lahko prilagodite te nastavitve:
.
2 Izberite »Name In« (Poimenovanje
.
Samodejno vklopi/izklopi funkcijo A.P.M.
Izberete lahko vzorec postavitve zvočnikov za
sisteme zvočnikov, ki jih uporabljate.
1 Izberite »Position«, ki ga želite
V/v/B/b in
Ne vklopi funkcije A.P.M.
Speaker Pattern
Poimenovanje za Position
poimenovati, in nato pritisnite
Omogoča nastavitev funkcije A.P.M.
(Automatic Phase Matching) v funkciji
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
(stran 85).
Umeri fazne lastnosti zvočnikov in ustvari
usklajen zvok v prostoru.
Surround Back Assign
Nastavite lahko priključke SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 za
povezavo z dvojno ojačitvijo ali s področjem 2.
x Zone2 Speakers
x Bi-Amplifier
x Front B
x No Assign
Opomba
Če vzorec postavitve zvočnikov vključuje zadnja
prostorska ali sprednja dvignjena zvočnika,
priključkov SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 ni mogoče uporabiti za
povezavo z dvojno ojačitvijo ali povezavo
s področjem 2.
Center Speaker Lift Up
S sprednjimi dvignjenimi zvočniki lahko zvoke
osrednjega zvočnika na zaslonu dvignete na
ustrezno višino, tako pa boste lahko uživali
v naravnem prikazu brez nelagodja.
x 1~10
x Off
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko so povezane slušalke;
– ko osrednji zvočnik ni povezan;
– ko sprednja dvignjena zvočnika nista povezana;
– ko se uporablja zvočno polje dvokanalnega
načina;
– ko se uporablja zvočno polje za glasbo;
– ko se uporablja zvočno polje »Multi Stereo«.
Speaker Setup
Omogoča ročno prilagoditev nastavitev
posameznih zvočnikov na zaslonu za ročno
nastavitev. Glasnost zvočnikov lahko
prilagodite tudi takrat, ko se »Auto
Calibration« zaključi.
Izberite »Level/Distance/Size«
(Raven/razdalja/velikost) in pritisnite
gumb
.
Prilagoditev ravni glasnosti
zvočnika
Prilagodite lahko raven glasnosti posameznega
zvočnika (osrednji, levi/desni prostorski,
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi raven glasnosti, in
pritisnite gumb
.
2 Izberite »Level« (Raven) in pritisnite
gumb
.
Raven glasnosti lahko prilagajate v obsegu
od –20 do 10 dB v korakih po 0,5 dB.
Raven glasnosti sprednjega levega zvočnika
lahko prilagodite v obsegu –10,0 do
+10,0 dB v korakih po 0,5 dB. Raven
glasnosti sprednjega desnega zvočnika
lahko prilagajate tudi v obsegu od –10,0 do
+10,0 dB v korakih po 0,5 dB.
Prilagajanje oddaljenosti
posameznega zvočnika od
položaja poslušalca
Razdaljo od mesta, kjer sedite, do vsakega
zvočnika (sprednji levi/desni, osrednji, levi/
desni za prostorski zvok, levi/desni zadnji za
prostorski zvok, levi/desni sprednji za
prostorski zvok, globokotonec) lahko
prilagodite.
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi oddaljenost, in
pritisnite
.
2 Izberite ustrezno oddaljenost v meniju
»Distance« in pritisnite
.
Oddaljenost lahko prilagodite v obsegu od
1,0 do 10,0 m (od 3 čevljev in 3 palcev do
32 čevljev in 9 palcev) v korakih po 1 cm
(1 palec).
Prilagoditev velikosti
posameznega zvočnika
Prilagodite lahko velikost posameznega
zvočnika (sprednji levi/desni, osrednji, levi/
desni prostorski, zadnji levi/desni prostorski,
sprednji levi/desni dvignjeni).
1 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi velikost, in nato pritisnite
gumb
.
se nadaljuje
87SI
Prilagajanje nastavitev
Opomba
zadnji levi/desni prostorski, sprednji levi/desni
dvignjeni, nizkotonski).
2 Izberite velikost v meniju »Size« (Velikost)
in pritisnite gumb
.
• Large
Če povežete velike zvočnike, ki učinkovito
reproducirajo frekvence nizkih tonov,
izberite možnost »Large«. V običajnem
primeru izberite »Large«.
• Small
Če je zvok popačen ali če ob uporabi
večkanalnega prostorskega zvoka menite,
da ni prostorskih učinkov, izberite
možnost »Small«, da vklopite krogotok za
preusmeritev nizkih tonov in oddajanje
frekvenc nizkih tonov posameznega
kanala iz globokotonca ali drugih
zvočnikov, za katere je nastavljena
možnost »Large«.
Opombe
• Ko so povezane slušalke, možnosti Size in Distance
ni mogoče nastaviti.
• Nastavitev zadnjih prostorskih zvočnikov bo enaka
kot nastavitev prostorskih zvočnikov.
• Če je za sprednja zvočnika izbrana možnost
»Small«, se za osrednja, prostorska, zadnja
prostorska in sprednja dvignjena zvočnika ravno
tako nastavi možnost »Small«.
• Če ne uporabljate nizkotonskega zvočnika, se za
sprednja zvočnika samodejno nastavi možnost
»Large«.
Prilagoditev prehodne frekvence
posameznega zvočnika
Omogoča nastavitev prehodne frekvence
nizkih tonov za zvočnike, za katere je bila
v meniju Size nastavljena možnost »Small«.
Izmerjena prehodna frekvenca zvočnika se
za posamezni zvočnik nastavi, ko se »Auto
Calibration« zaključi.
1 Izberite »Crossover Frequency«
(Prehodna frekvenca) in pritisnite
gumb
.
2 Na zaslonu izberite zvočnik, za katerega
želite prilagoditi prehodno frekvenco.
3 Nastavite prehodno frekvenco izbranega
zvočnika.
Opombe
• Ko so povezane slušalke, ta funkcija ne deluje.
• Nastavitev zadnjih prostorskih zvočnikov bo enaka
kot nastavitev prostorskih zvočnikov.
88SI
Test Tone
Omogoča izbiro vrste preizkusnega tona na
zaslonu Test Tone.
Predvajanje preizkusnega tona iz
posameznega zvočnika
Preizkusni ton lahko iz zvočnikov predvajate
v zaporedju.
1 Izberite »Test Tone« (Preizkusni ton) in
pritisnite gumb
.
Prikaže se zaslon Test Tone.
2 Prilagodite parameter in pritisnite
gumb
.
• Off
• Auto
Preizkusni ton se iz vsakega zvočnika
odda v zaporedju.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH, RH, SW
* Možnost »SB« se prikaže le, kadar je povezan
zadnji prostorski zvočnik.
Izberete lahko, kateri zvočniki naj
oddajajo preizkusni ton.
3 Prilagodite glasnost v možnosti »Level« in
pritisnite
.
Predvajanje preizkusnega tona iz
sosednjih zvočnikov
Če preizkusni ton predvajate iz sosednjih
zvočnikov, lahko prilagodite ravnovesje zvoka
med posameznimi zvočniki.
1 Izberite »Phase Noise« (Fazni šum) in
pritisnite gumb
.
Prikaže se zaslon Phase Noise.
2 Prilagodite parameter in pritisnite
.
• Off
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB*, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL*, SBL/SL, SL/FL, LH/RH,
FL/SR, SL/FR, FL/RH, LH/FR
* Možnosti »SR/SB« in »SB/SL« se prikažeta le,
kadar je povezan zadnji prostorski zvočnik.
Omogoča predvajanje preizkusnega tona
iz sosednjih zvočnikov v zaporedju.
Nekatere možnosti morda ne bodo
prikazane, odvisno od nastavljenega
vzorca postavitve zvočnikov.
Audio Settings
Nastavitve zvoka lahko prilagodite po meri.
3 Prilagodite glasnost v možnosti »Level« in
pritisnite
.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Predvajanje izvornega zvoka iz
sosednjih zvočnikov
Če izvorni zvok predvajate iz sosednjih
zvočnikov, lahko prilagodite ravnovesje zvoka
med posameznimi zvočniki.
1 Izberite »Phase Audio« (Fazni zvok) in
pritisnite gumb
.
Prikaže se zaslon Phase Audio (Fazni zvok).
2 Prilagodite parameter in pritisnite
* Možnosti »SR/SB« in »SB/SL« se prikažeta le,
kadar je povezan zadnji prostorski zvočnik.
Omogoča predvajanje dvokanalnega
izvornega zvoka (namesto preizkusnega
tona) iz sosednjih zvočnikov v zaporedju.
Nekatere možnosti morda ne bodo
prikazane, odvisno od nastavljenega
vzorca postavitve zvočnikov.
3 Prilagodite glasnost v možnosti »Level«
(Raven) in pritisnite gumb
.
Distance Unit
Omogoča izbiranje enote merjenja za
nastavljanje razdalj.
x meter
x Off
x Auto 1
Ta funkcija je na voljo za zvočne oblike zapisa
s stiskanjem z izgubo in analogne zvočne
signale.
x Auto 2
Ta funkcija je na voljo za linearne signale PCM
ter zvočne oblike zapisa s stiskanjem z izgubo
in analogne zvočne signale.
Opombe
• Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno
od vsebine, predvajane prek naprave USB ali
domačega omrežja.
• Ta funkcija deluje, kadar je izbrana možnost
»A.F.D. Auto«. Kljub temu ta funkcija ne deluje,
če se sprejemajo:
– linearni signali PCM s frekvenco vzorčenja,
različno od 44,1 kHz;
– signali Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1,
DTS-HD Master Audio ali DTS-HD High
Resolution Audio.
Sound Optimizer
Omogoča nastavitev funkcije za optimiziranje
zvoka (stran 60).
Razdalja se prikaže v metrih.
x Off
x feet
x Low
Razdalja se prikaže v čevljih.
x Normal
89SI
Prilagajanje nastavitev
gumb
.
• Off
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB*, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL*, SBL/SL, SL/FL, LH/RH,
FL/SR, SL/FR, FL/RH, LH/FR
Funkcija D.L.L. je del tehnologije v lasti
podjetja Sony, ki omogoča predvajanje
nizkokakovostnih digitalnih in analognih
zvočnih signalov v visoki kakovosti.
Equalizer
Omogoča ročno prilagoditev glasnosti nizkih
in visokih tonov posameznih zvočnikov
(stran 61).
Subwoofer Muting
Onemogoča oddajanje signalov prek
priključkov SUBWOOFER.
x Off
Dynamic Range Compressor
Omogoča stiskanje dinamičnega obsega
zvočnega posnetka. To je zlasti uporabno, če
želite gledati filme ponoči pri nizki glasnosti.
Stiskanje dinamičnega obsega je na voljo samo
za vire Dolby Digital in Dolby TrueHD.
x Off
Dinamični obseg se ne stisne.
x Auto
Signali se oddajajo prek priključkov
SUBWOOFER.
Dinamični obseg se stisne samodejno, ko je
v zvočnem viru oznaka, ki priporoča funkcijo
Dynamic Range Compressor.
x On
x On
Signali se ne oddajajo prek priključkov
SUBWOOFER.
Dinamični obseg se stisne v tolikšni meri, kot
si je zamislil snemalni tehnik.
Opomba
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko so povezane slušalke;
– ko je izbrana možnost »2ch Analog Direct«;
– ko je izbrana možnost »2ch Stereo«;
– Izbran je vzorec postavitve zvočnikov brez
globokotonca.
Dual Mono
Omogoča izbiro jezika, ki ga želite poslušati
pri dvojnem predvajanju zvoka digitalnega
oddajanja, kadar je ta funkcija na voljo. Ta
funkcija deluje le za zvočne vire Dolby Digital.
x Main/Sub
Zvok glavnega jezika se predvaja iz sprednjega
levega zvočnika, zvok sekundarnega jezika pa
istočasno iz sprednjega desnega zvočnika.
x Main
Predvaja se zvok glavnega jezika.
x Sub
Predvaja se zvok sekundarnega jezika.
90SI
Subwoofer Low Pass Filter
Omogoča uporabo filtra nizkih frekvenc za
globokotonca. To funkcijo lahko nastavite za
vsak vhod, ki mu je ločeno dodeljen priključek
za vhod zvoka. Funkcijo vklopite, če povežete
globokotonca brez funkcije prehodne
frekvence.
x Off
Delovanje filtra nizkih frekvenc ni
omogočeno.
x On
Vedno omogoči delovanje filtra nizkih
frekvenc, ki odstrani frekvence, nižje od
120 Hz.
Opomba
• Ta funkcija ne deluje v naslednjem primeru:
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«
(Dvokanalno analogno neposredno);
A/V Sync (sinhronizira zvočni
in video izhod)
Omogoča zakasnitev oddajanja zvoka za
zmanjšanje zamika med oddajanjem zvoka
in vidnim prikazom.
Ta funkcija je uporabna, če uporabljate velik
zaslon LCD, plazemski zaslon ali projektor.
Funkcijo lahko nastavite za vsak vhod posebej.
x HDMI Auto
Časovni zamik med oddajanjem zvoka in
vidnim prikazom za monitor, povezan prek
povezave HDMI, se bo samodejno prilagodil
glede na informacije za televizor. Ta funkcija je
na voljo le, če monitor podpira funkcijo
A/V Sync.
x 0–300 ms
Zamik lahko prilagajate v obsegu od 0 do
300 ms v korakih po 10 ms.
Sprejemnik lahko predvaja signale s frekvenco
vzorčenja, nižjo od dejanske frekvence vzorčenja
vhodnih signalov, kar je odvisno od oblike zvočnega
zapisa.
Pri izbiri signalov, ki se prenašajo prek
priključka DIGITAL IN, imajo prednost
signali PCM (za namene preprečevanja motenj
ob začetku predvajanja). Pri prenosu drugih
signalov se zvok morda ne bo predvajal,
odvisno od oblike zapisa. V tem primeru
nastavite to možnost na »Auto«.
Pri izbiri signalov, ki se prenašajo prek
priključka HDMI IN, povezani predvajalnik
oddaja samo signale PCM. Če se sprejemajo
signali v kakršni koli drugi obliki, nastavite
to možnost na »Auto«.
x Auto
Omogoča samodejno preklapljanje med
vhodnimi načini Dolby Digital, DTS in PCM.
Opombe
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko je izbran analogni vhodni način;
– ko se uporablja možnost »2ch Analog Direct«
(Dvokanalno analogno neposredno);
• Tudi če je možnost »Decode Priority« (Prednostno
odkodiranje) nastavljena na »PCM«, se začetni
zvok morda ne bo predvajal zaradi zvočnih
signalov predvajanega CD-ja.
Sound Field
Decode Priority (prednost
odkodiranja digitalnega
avdio vhoda)
Omogoča določitev vhodnega načina za
prenos digitalnih vhodnih signalov prek
priključkov DIGITAL IN ali HDMI IN.
Funkcijo lahko nastavite za vsak vhod posebej.
Omogoča izbiro zvočnega učinka, ki
se uporablja za vhodne signale. Podrobnosti
najdete v razdelku »Predvajanje zvočnih
učinkov« (stran 56).
Funkcijo lahko nastavite za vsak vhod posebej.
91SI
Prilagajanje nastavitev
Opomba
x PCM
Video Settings
Prilagodite lahko nastavitve za predvajanje video vsebin.
Resolution (pretvarjanje video signalov)
Omogoča pretvorbo ločljivosti analognih vhodnih video signalov in oddajanje pretvorjenih
signalov.
x Direct
x 480p/576p
Omogoča neposredno oddajanje analognih
vhodnih video signalov.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Ko je zaslon HDMI povezan s priključkom HDMI OUT ON
Izhod iz
Nastavitveni meni
»Resolution«
Priključki
HDMI OUT
Vhod iz
Direct, Auto
480i/576i,
480p/576p, 720p,
1080i, 1080p
Priključki
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
MONITOR VIDEO
OUT
z
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
aa)
z
–
Priključki VIDEO IN
aa)
–
z
Priključki HDMI IN
z
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
ab)
z
–
Priključki VIDEO IN
ab)
–
z
Priključki HDMI IN
Ko zaslon HDMI ni povezan s priključkom HDMI OUT OFF
Izhod iz
Nastavitveni meni
»Resolution«
Priključki
HDMI OUT
Vhod iz
Direct
92SI
Priključki
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
MONITOR VIDEO
OUT
Priključki HDMI IN
–
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Priključki VIDEO IN
–
–
z
Izhod iz
Nastavitveni meni
»Resolution«
Priključki
HDMI OUT
Vhod iz
Auto
480i/576i,
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Priključki
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
MONITOR VIDEO
OUT
–
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
480i/576i
a
Priključki VIDEO IN
–
480i/576i
z
Priključki HDMI IN
–
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
ab)
a
Priključki VIDEO IN
–
ab)
z
Priključki HDMI IN
–
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
ac)
–
Priključki VIDEO IN
–
ac)
z
Priključki HDMI IN
–
–
–
Priključki COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Priključki VIDEO IN
–
–
z
z : Video signali se oddajajo brez pretvorbe ali obdelave videa.
a : Video signali se oddajajo. (Vrednosti ločljivosti so prikazane, ko se video signali oddajajo z določeno
ločljivostjo.)
aa):Video signali se samodejno pretvorijo v optimalno ločljivost, ki jo povezani zaslon podpira, nato
pa se oddajajo.
ab):Video signali se oddajajo z ločljivostjo, določeno v meniju »Resolution«.
ac):Video signali se oddajajo z ločljivostjo, določeno v meniju »Resolution«. Video signali z zaščito Macrovision
se oddajajo z ločljivostjo 480p/576p.
– : Video signali se ne oddajajo.
Opombe
• Če izberete ločljivost, ki je povezani televizor ne
podpira v meniju »Resolution« (Ločljivost), se
zaslonska slika televizorja ne prikazuje pravilno.
• Predvajana pretvorjena slika HDMI ne podpira
funkcij »x.v.Color«, Deep Color in 3D.
93SI
Prilagajanje nastavitev
Priključki HDMI IN
Playback Resolution
Ta funkcija se uporablja za video vsebine, predvajane prek naprave USB, domačega omrežja ali
interneta.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Izhodna Priključki
video HDMI OUT
ločljivost
Nastavitvenimeni »Playback
Resolution«
Priključki
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
MONITOR
VIDEO OUT
Izhodni
priključki
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
Priključek
ZONE 2
VIDEO OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
720p (tovarniško privzeta
nastavitev)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Če predvajate vsebino, zaščiteno s tehnologijo Macrovision, sprejemnik oddaja signale za sliko z nizko
ločljivostjo ali pa se prikaže opozorilno sporočilo o neuspešnem oddajanju video signalov.
Opombe
• Če se prikaže sporočilo »Video cannot be output
from this jack.«, upoštevajte spodnja navodila.
1Nastavite »BD« kot vhod za glavno področje.
2Možnost »Playback Resolution« nastavite na
»480i/576i« ali »480p/576p«.
• Če pri predvajanju vsebin iz menija Watch/Listen
prek naprave USB, domačega omrežja ali interneta
ni izhodne slike, upoštevajte spodnja navodila.
1Nastavite »BD« kot vhod za glavno področje.
2V možnosti »Playback Resolution« nastavite
nižjo ločljivost.
94SI
3D Output Settings
Ta funkcija se uporablja za video vsebine,
predvajane prek naprave USB, domačega
omrežja ali interneta.
x Auto
To možnost izberite, če želite vsebino, ki
podpira 3D-prikaz, prikazati v načinu 3D.
x Off
To možnost izberite, če želite celotno vsebino
prikazati v načinu 2D.
TV Type
Ta funkcija se uporablja za video vsebine,
predvajane prek naprave USB, domačega
omrežja ali interneta.
x 16:9
x 4:3
To možnost izberite pri povezavi televizorja
z zaslonom 4 : 3 brez funkcije širokega zaslona.
Screen Format
Ta funkcija se uporablja za video vsebine,
predvajane prek naprave USB, domačega
omrežja ali interneta.
x Original
To možnost izberite pri povezavi televizorja
s funkcijo širokega zaslona. Zaslonska slika
4 : 3 se prikaže v razmerju 16 : 9 tudi na
televizorju s širokim zaslonom.
x Fixed Aspect Ratio
Spremeni velikost slike, tako da se ta prilagodi
velikosti zaslona in ohrani razmerje izvirne
slike.
Prilagodite lahko zahtevane nastavitve za
opremo, povezano s priključki HDMI.
Subwoofer Level
Omogoča nastavitev glasnosti nizkotonskega
zvočnika na 0 dB ali +10 dB, kadar se signali
PCM oddajajo prek povezave HDMI. Raven
glasnosti lahko nastavite za vsak vhod, ki mu
je ločeno dodeljen vhodni priključek HDMI.
x 0 dB
x Auto
Samodejno nastavi raven glasnosti na 0 dB ali
+10 dB, odvisno od zvočnega pretoka.
x +10 dB
Prilagajanje nastavitev
To možnost izberite pri povezavi televizorja
s širokim zaslonom ali funkcijo širokega
zaslona.
HDMI Settings
Audio Out
Omogoča nastavitev izhodnih zvočnih
signalov HDMI iz opreme za predvajanje,
povezane s sprejemnikom prek povezave
HDMI.
x TV+AMP
Zvok se predvaja iz zvočnika televizorja in
zvočnikov, povezanih s sprejemnikom.
Opombe
• Kakovost zvoka opreme za predvajanje je odvisna
od kakovosti zvoka televizorja, recimo od števila
kanalov, frekvence vzorčenja itd. Če ima televizor
stereo zvočnike, se zvočni signali, ki jih oddaja
sprejemnik, ravno tako oddajajo v stereo obliki,
tudi če predvajate večkanalni vir.
• Če povežete sprejemnik z video napravo (projektor
itd.), se zvok morda ne bo predvajal. V tem primeru
izberite možnost »AMP«.
• Če za avdio vhod ne izberete vhodnega priključka
HDMI v možnosti »Audio Input Assign« v meniju
Input Settings, se zvočni signali iz televizorja ne
bodo oddajali.
se nadaljuje
95SI
x AMP
Zvočni signali HDMI se iz opreme za
predvajanje oddajajo le prek zvočnikov,
povezanih s sprejemnikom. Večkanalni zvok
lahko predvajate v obliki, v kateri je.
Priority
Omogoča nastavitev prednosti, ko za glavno
področje in področje 2 izberete isti vhod.
Opomba
x Main & Zone 2
Ko je možnost »Control for HDMI« nastavljena na
»On«, se lahko možnost »Audio Out« samodejno
spremeni.
Za glavno področje in področje 2 lahko
določite isti vhod, vendar lahko pride do
motenj zvočnih in video signalov v glavnem
področju in področju 2.
Control for HDMI
Omogoča vklop/izklop funkcije za nadzor
opreme, povezane s priključkom HDMI prek
kabla HDMI.
x Off
x On
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost
»Zone2 Out« nastavljena na »Off«.
Pass Through
Omogoča oddajanje signalov HDMI
v televizor, tudi kadar je sprejemnik v načinu
pripravljenosti. Podrobnosti najdete
v razdelku »Oddajanje signalov HDMI, tudi
kadar je sprejemnik v načinu pripravljenosti
(Pass Through)« (stran 71).
x Off
x On
x Auto
Zone2 Out
S to funkcijo lahko omogočite ali onemogočite
priključke HDMI ZONE 2 OUT.
x Off
x On
96SI
x Main Only
V glavnem področju lahko uživate
v visokokakovostnem zvoku in videu.
V področju 2 se signali ne oddajajo.
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost
»Zone2 Out« nastavljena na »On«.
Fast View (hitro preklapljanje med
priključki HDMI)
Omogoča nastavitev funkcije Fast View
(Hiter pogled).
Priključki HDMI IN 1, IN 2, IN 3 in IN 4
podpirajo funkcijo Fast View (Hiter pogled).
x Auto
Izberete lahko vhodni način HDMI, ki je
hitrejši od običajne izbire.
x Off
Ta funkcija in funkcija Predogled za HDMI
nista na voljo.
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost
»Zone2 Out« nastavljena na »Off«.
x Digital
Input Settings
Prilagodite lahko nastavitve za povezave
sprejemnika in druge opreme.
Input Edit
Omogoča nastavitev spodnjih možnosti za
posamezni vhod.
x Watch/Listen
Določi, ali je vhod prikazan v meniju Watch ali
Listen.
– Watch: prikaže vhod v meniju Watch.
– Listen: prikaže vhod v meniju Listen.
– Watch/Listen: prikaže vhod v menijih Watch
in Listen.
– Hidden: ne prikaže vhoda v menijih Watch
in Listen. Pri izbiri vhoda lahko preskočite
vhod, ki je nastavljen na »Hidden«.
OPT IN 1/2, COAX IN, None
x Analog
Tovarniško privzeta nastavitev
Video Input Assign
Omogoča nastavitev vhodnih video
priključkov, dodeljenih posameznim vhodom.
Podrobnosti najdete v razdelku »Uporaba
drugih video/avdio vhodnih priključkov«
(stran 73).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8, None
x Component
COMPONENT IN 1/2, None
x Analog
Prilagajanje nastavitev
Tovarniško privzeta nastavitev
x Icon
Nastavi ikono, prikazano v meniju
Watch/Listen.
x Name
Nastavi ime, prikazano v meniju Watch/Listen.
Opomba
Vhoda, nastavljenega na »Hidden« ali »HIDDEN«
v možnosti »INPUT SKIP?« v meniju »INPUT«
(stran 107), ni mogoče nastaviti brez načina GUI,
tudi če v sprejemniku uporabite možnost INPUT
SELECTOR.
Audio Input Assign
Omogoča nastavitev vhodnih priključkov za
zvok, dodeljenih posameznim vhodom.
Podrobnosti najdete v razdelku »Uporaba
drugih video/avdio vhodnih priključkov«
(stran 73).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8, None
97SI
Network Settings
Prilagodite lahko nastavitve za omrežje.
Internet Settings
Omogoča preverjanje ali spreminjanje
omrežnih nastavitev.
V tem meniju lahko ročno ali samodejno
spremenite nastavitve za spodnje možnosti.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Pred tem vzpostavite povezavo med
sprejemnikom in omrežjem. Podrobnosti
najdete v razdelku »5: Vzpostavljanje povezave
z omrežjem« (stran 39).
LAN Port Activation
Omogoča nastavitev, ali želite aktivirati
posamezna vrata LAN na zadnji plošči.
Na zadnji plošči preverite, katera od štirih vrat
LAN želite aktivirati. Sprejemnik bo za dostop
do omrežja uporabil aktivirana vrata.
Če onemogočite vrata, ki jih ne uporabljate,
varčujete s porabo energije. Vrata, ki niso
povezana z usmerjevalnikom ali zvezdiščem,
so obarvana sivo.
Connection Server Settings
Omogoča/onemogoča prikaz povezanega
strežnika DLNA.
Renderer Options
x Renderer Name
Prikaže ime upodabljalnika sprejemnika.
x Auto Access Permission
Določa, ali je dovoljen samodejni dostop za
upravljalnik DLNA, ki je bil na novo zaznan.
98SI
Renderer Access Control
Določa, ali se ukazi upravljalnikov DLNA
sprejmejo.
External Control
Omogoča vklop/izklop funkcije za nadzor
sprejemnika z možnostjo »ES Remote«
v domačem omrežju.
x Off
x On
Network Standby
Omogoča vklop/izklop funkcije za upravljanje
preklopnih zvezdišč na zadnji strani
sprejemnika in nadzor sprejemnika
z omrežnim upravljalnikom, možnostjo
»ES Remote« itd., tudi kadar je sprejemnik
v načinu pripravljenosti. V načinu
pripravljenosti omrežja se čas zagona GUI in
omrežne funkcije po vklopu sprejemnika
skrajša.
x Off
Način Network Standby je onemogočen,
sprejemnik pa preide v običajni način
pripravljenosti.
x On
Način Network Standby je omogočen,
sprejemnik pa preide v način pripravljenosti
Network Standby.
Internet Services Settings
Parental Control Password
Omogoča nastavitev ali spreminjanje gesla za
funkcijo starševskega nadzora. Z geslom lahko
nastavite omejitve za predvajanje internetnih
video vsebin.
Internet Video Parental Control
Predvajanje nekaterih internetnih video vsebin
je lahko omejeno glede na starost uporabnikov.
Prizori so lahko blokirani ali zamenjani
z drugimi.
Funkcijo nastavite v skladu z navodili
na zaslonu.
Internet Video Unrated
Parental Control Area Code
Predvajanje nekaterih internetnih video vsebin
lahko omejite glede na geografsko območje.
Prizori so lahko blokirani ali zamenjani
z drugimi.
Funkcijo nastavite v skladu z navodili
na zaslonu.
Koda
Območje
Koda
Območje
Argentina
2333
Luksemburg
2046
Avstrija
2363
Malezija
2057
Belgija
2376
Nizozemska
2090
Čile
2390
Nova Zelandija
2115
Danska
2379
Norveška
2424
Filipini
2427
Pakistan
2165
Finska
2428
Poljska
2200
Grčija
2436
Portugalska
2219
Hongkong
2489
Rusija
2248
Indija
2501
Singapur
2238
Indonezija
2149
Španija
2239
Irska
2499
Švedska
2254
Italija
2086
Švica
2093
Kolumbija
2543
Tajvan
2304
Koreja
2528
Tajska
x Allow
Dovoli predvajanje neocenjenih internetnih
video vsebin.
x Block
Blokira predvajanje neocenjenih internetnih
video vsebin.
Prilagajanje nastavitev
2044
Določa, ali je dovoljeno predvajanje
neocenjenih internetnih video vsebin.
99SI
1 Izberite področje, za katerega želite
prilagoditi glasnost, in pritisnite
Zone Settings
Prilagodite lahko nastavitve za glavno
področje, področje 2.
Zone Control
Delovanje področja 2 lahko vklopite/izklopite.
1 Izberite področje, ki ga želite
vklopiti/izklopiti, in pritisnite
.
2 Izberite »On« (Vkl.) ali »Off« (Izkl.) in
.
.
3 Prilagodite glasnost in pritisnite
.
1 Izberite področje, za katerega želite
oddajati zvočne ali video signale, in
pritisnite
.
2 Izberite »Input« (Vhod) in pritisnite
.
3 Izberite vir in pritisnite
Prednastavitev glasnosti za
glavno področje/področje 2
Prednastavite lahko glasnost vklopa za
posamezno področje.
1 Izberite področje, za katerega želite
prednastaviti glasnost, in pritisnite
glasnost) in pritisnite gumb
Izberete lahko izhodni vir za področje. Za
področje 2 se oddajajo analogni video in
zvočni signali.
.
Prilagoditev glasnosti za
področje 2
Če priključke SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 uporabljate za
povezavo področja 2, lahko za to področje
prilagodite tudi glasnost.
Če možnost »Line Out« nastavite na
»Variable«, lahko glasnost prilagodite tudi
z možnostjo »Zone Control«.
Če želite glasnost za področje 2 v področju 2
prilagoditi z daljinskim upravljalnikom, glejte
razdelek »Upravljanje sprejemnika iz drugega
področja (Postopki ZONE 2)« (stran 66).
100SI
gumb
.
2 Izberite »Preset Volume« (Prednastavljena
Izbira izhodnega vira za
posamezno področje
gumb
2 Izberite »Volume« (Glasnost) in pritisnite
Zone Setup
Vklop/izklop napajanja za
področje 2
pritisnite gumb
• On
• Off
.
.
3 Prilagodite glasnost in pritisnite
.
Med prilagajanjem je glasnost predvajanega
zvoka enaka glasnosti, ki jo prilagodite,
ne glede na vrednost, določeno z gumbom
MASTER VOLUME .
Če izberete »Off«, se posamezno področje
vklopi ob enaki glasnosti kot pri učinku, ki
se je uporabljal ob zadnjem izklopu
napajanja.
Opomba
• Glasnosti ni mogoče prednastaviti, če:
– se priključki SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 uporabljajo za
zadnje prostorske/sprednje dvignjene zvočnike
ali za povezavo z dvojno ojačitvijo;
– je možnost »Line Out« nastavljena na »Fixed«.
Line Out
Glasnost za priključke ZONE 2 AUDIO OUT
lahko nastavite na »Variable« ali »Fixed«.
Podrobnosti najdete v razdelku »Nastavitev
glasnosti za področje 2« (stran 65).
x Fixed
x Variable
12V Trigger
Omogoča izbiro različnih možnosti za
uporabo funkcije za sprožilni signal 12V.
x Off
Omogoča izključitev oddajanja sprožilnih
signalov 12V, tudi če je glavni sprejemnik
vklopljen.
x Ctrl
Omogoča ročni vklop/izklop oddajanja
prožilnih signalov 12V z ukazom za
upravljanje zunanje upravljalne naprave.
x Zone
Omogoča vklop/izklop oddajanja prožilnih
signalov 12V glede na to, ali je izbrano
področje vklopljeno/izklopljeno.
x Input (le za »Main«)
System Settings
Nastavitve sprejemnika lahko prilagodite.
Language
Omogoča izbiro jezika za sporočila na zaslonu.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Omogoča vklop/izklop funkcije za preklop
glavnega področja v način pripravljenosti,
kadar nekaj časa ne uporabljate sprejemnika ali
ko ta ne sprejema nobenih signalov.
x HDMI A (le za »Main«)
x On
Omogoča vklop/izklop oddajanja prožilnih
signalov 12V, odvisno od izhodne nastavitve
priključka HDMI OUT A.
Preklopi v način pripravljenosti po približno
30 minutah.
Opomba
x HDMI B (le za »Main«)
• Ta funkcija ne deluje v naslednjih primerih:
– ko predvajate vsebino prek naprave USB ali
iPod/iPhone, domačega omrežja ali interneta;
– ko je sprejemnik v načinu mirovanja.
Omogoča vklop/izklop oddajanja prožilnih
signalov 12V, odvisno od izhodne nastavitve
priključka HDMI OUT B.
x Main (le za »Zone2«)
Omogoča združiti delovanje prožnega signala
v področju 2 prek priključka TRIGGER OUT
MAIN.
x Off
Ne preklopi v stanje pripravljenosti.
Settings Lock
Omogoča zaklepanje nastavitev sprejemnika.
x On
To funkcijo lahko vklopite samo
v nastavitvenem meniju. Ko to funkcijo
izklopite, upoštevajte spodnja navodila.
se nadaljuje
101SI
Prilagajanje nastavitev
Omogoča vklop oddajanja prožilnih signalov
12V, če je izbran prednastavljeni vhod.
Če izberete »Input«, se prikaže zaslon
z nastavitvami za vklop posameznega
vhodnega prožilnega signala. Izberite vhod
z gumboma V/v in pritisnite gumb , da
potrdite polje.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Initialize Personal Information
?/1
MUSIC
Omogoča brisanje osebnih podatkov
v povezavi z internetno video vsebino, na
primer seznama internetnih vsebin, podatke
v možnosti »Favorites List« ipd.
System Information
1
Izklopite sprejemnik, tako da
pritisnete gumb ?/1.
2
Pritisnite in zadržite gumba
MUSIC in SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B), nato pa pritisnite ?/1,
da vklopite sprejemnik.
RS232C Control
Omogoča vklop/izklop načina upravljanja
za potrebe vzdrževanja ali servisiranja.
Omogoča prikaz različice programske opreme
sprejemnika.
EULA
Omogoča prikaz zaslona EULA na zaslonu
televizorja.
Software License
Omogoča prikaz informacij Software License
na zaslonu televizorja.
x Off
x On
Software Update Notification
Določa, ali vas sistem obvesti o novi različici
programske opreme s sporočilom, ki se prikaže
na zaslonu televizorja.
x On
x Off
Posodobitev sprejemnika
Network Update
Funkcije sprejemnika lahko posodobite in
izboljšate.
Če želite več informacij o funkcijah
posodobitve, obiščite to spletno mesto:
http://support.sony-europe.com
Način GUI in zaslon sprejemnika sta
izklopljena, lučka nad gumbom ?/1
ON/STANDBY pa med posodabljanjem
utripa zeleno.
Po končani posodobitvi se sprejemnik znova
samodejno zažene.
Podrobnosti o posodobitvi programske
opreme sprejemnika najdete v razdelku
»Network Update« (stran 102).
Posodobitev lahko traja okoli 50 minut.
Trajanje posodobitve se razlikuje glede na
hitrost internetne povezave.
Opomba
Opomba
• Informacije o novi različici programske opreme
se ne prikažejo v naslednjih primerih:
– ko se že uporablja najnovejša različica;
– ko sprejemnik ne more prejeti podatkov prek
omrežja.
102SI
Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte sprejemnika in ne prekinite povezave
prek omrežnega kabla. V nasprotnem primeru lahko
pride do okvare.
4
Upravljanje brez načina GUI
Ta sprejemnik lahko upravljate prek njegovega
zaslona, tudi če televizor ni povezan
s sprejemnikom.
Z gumboma V/v izberite
menijsko možnost in
pritisnite
.
Prikaže se parameter.
5
Z gumboma V/v izberite poljubni
parameter in pritisnite gumb
.
Parameter se odpre in oklepaji na zaslonu
izginejo.
Vrnitev na prejšnjo raven
Pritisnite gumb RETURN/EXIT O.
RETURN/
EXIT O
Prilagajanje nastavitev
AMP
MENU
V/v,
Uporaba menija na zaslonu
sprejemnika
1
2
Vklopite sprejemnik.
Pritisnite gumb AMP MENU.
Na zaslonu sprejemnika se prikaže meni.
Primer: če izberete »SPEAKER«.
3
Z gumboma V/v izberite meni in
pritisnite
.
103SI
Seznam menija (na zaslonu sprejemnika)
V posameznem meniju so na voljo naslednje možnosti.
Oznaka »xx ...« v tabeli označuje parameter za posamezno možnost.
Meni
Možnost
<AUTO CAL>
(Auto
Calibration)
A.CAL START
(zagon samodejnega umerjanja)
FH USE: x?
Parameter
Y, N
54321
TONE
T.S.P.
WOOFER
COMPLETE
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO., DIST. INFO., LEVEL
INFO., EXIT
C.MATCH? xxx
Yes, No (Da, Ne)
W-xxx:4x
(koda opozorila)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARN
(ni opozorila)
xxx: xxx
(informacije o fazi)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : OUT, IN
xxx: xxxxxx
(informacije o oddaljenosti)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
xxx: xxxx dB
(informacije o ravni glasnosti)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW LH, RH
E-xx :3x
(koda napake)
RETRY? xxx
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, NO
CANCEL
104SI
CAL TYPE
(vrsta umerjanja)
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
A.P.M.
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
POSITION
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN
(poimenovanje vhoda)
Več informacij o tej funkciji je na voljo
v razdelku »Poimenovanje za Position«
(stran 86).
Možnost
Parameter
<LEVEL>
(nastavitve
glasnosti)
TEST TONE
OFF, FL to RH (AUTO), FL to RH (FIX)
P. NOISE
(fazni šum)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
P. AUDIO
(fazni zvok)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
FL LEVEL
(glasnost sprednjega levega zvočnika)
od FL–10,0 dB do FL+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
FR LEVEL
(glasnost sprednjega desnega zvočnika)
od FR–10,0 dB do FR+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
CNT LEVEL
(glasnost osrednjega zvočnika)
od CNT–20,0 dB do CNT+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SL LEVEL
(glasnost levega prostorskega zvočnika)
od SL–20,0 dB do SL+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SR LEVEL
(glasnost desnega prostorskega zvočnika)
od SR–20,0 dB do SR+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SB LEVEL
(glasnost zadnjega prostorskega zvočnika)
od SB–20,0 dB do SB+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SBL LEVEL
(glasnost zadnjega levega prostorskega
zvočnika)
od SBL–20,0 dB do SBL+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SBR LEVEL
(glasnost zadnjega desnega prostorskega
zvočnika)
od SBR–20,0 dB do SBR+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
LH LEVEL
(glasnost levega dvignjenega zvočnika)
od LH–20,0 dB do LH+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
RH LEVEL
(glasnost desnega dvignjenega zvočnika)
od RH–20,0 dB do RH+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
SW LEVEL
(glasnost globokotonca)
od SW–20,0 dB do SW+10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Prilagajanje nastavitev
Meni
se nadaljuje
105SI
Meni
Možnost
Parameter
<SPEAKER>
(nastavitve
zvočnikov)
SP PATTERN
(vzorec zvočnikov)
5/2.1 do 2/0 (20 vzorcev)
CNT LIFT
(dvignjenost osrednjega zvočnika)
OFF, od 1 do 10
FRT SIZE
(velikost sprednjih zvočnikov)
LARGE, SMALL
CNT SIZE
(velikost osrednjega zvočnika)
LARGE, SMALL
SUR SIZE
(velikost prostorskih zvočnikov)
LARGE, SMALL
FH SIZE
(velikost sprednjih dvignjenih zvočnikov)
LARGE, SMALL
SB ASSIGN
(dodelitev zadnjega prostorskega zvočnika)
OFF, BI-AMP, ZONE2, SPK B
FL DIST.
(oddaljenost sprednjega levega zvočnika)
od FL 3’ 3” do FL 32’ 9”
(v korakih po 1 palec)
od FL 1,0 do FL 10,0 (m)
(v korakih po 1 cm)
FR DIST.
(oddaljenost sprednjega desnega zvočnika)
od FR 3’ 3” do FR 32’ 9”
(v korakih po 1 palec)
od FR 1,0 do FR 10,0 (m)
(v korakih po 1 cm)
CNT DIST.
(oddaljenost osrednjega zvočnika)
od CNT 3’ 3” do CNT 32’ 9”
(v korakih po 1 palec)
od CNT 1,0 do CNT 10,0 (m)
(v korakih po 1 cm)
SL DIST.
(oddaljenost levega prostorskega zvočnika)
od SL 3’ 3” do SL 32’ 9”
(v korakih po 1 palec)
od SL 1,0 do SL 10,0 (m)
(v korakih po 1 cm)
SR DIST.
od SR 3’ 3” do SR 32’ 9”
(oddaljenost desnega prostorskega zvočnika) (v korakih po 1 palec)
od SR 1,0 do SR 10,0 (m)
(v korakih po 1 cm)
SB DIST.
od SB 3’ 3” do SB 32’ 9”
(oddaljenost zadnjega prostorskega zvočnika) (v korakih po 1 palec)
od SB 1,0 do SB 10,0 (m)
(v korakih po 1 cm)
SBL DIST.
(oddaljenost zadnjega levega prostorskega
zvočnika)
od SBL 3’ 3” do SBL 32’ 9”
(v korakih po 1 palec)
od SBL 1,0 do SBL 10,0 (m)
(v korakih po 1 cm)
od SBR 3’ 3” do SBR 32’ 9”
SBR DIST.
(oddaljenost zadnjega desnega prostorskega (v korakih po 1 palec)
od SBR 1,0 do SBR 10,0 (m)
zvočnika)
(v korakih po 1 cm)
LH DIST.
(oddaljenost levega dvignjenega zvočnika)
106SI
od LH 3’ 3” do LH 32’ 9”
(v korakih po 1 palec)
od LH 1,0 do LH 10,0 (m)
(v korakih po 1 cm)
Meni
Možnost
Parameter
<SPEAKER>
(nastavitve
zvočnikov)
FH CROSS
(prehodna frekvenca sprednjih dvignjenih
zvočnikov)
od CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(v korakih po 10 Hz)
<INPUT>
(nastavitve
vhoda)
NAME IN (poimenovanje vhodov)
Več informacij o tej funkciji je na voljo
v razdelku o možnosti »Input Edit«
(Urejanje vhoda) v meniju Input Settings
(Nastavitve vhoda) (stran 97).
INPUT SKIP (preskok vhoda)
SHOWN, HIDDEN
H.A. ASSIGN (dodelitev avdio vhoda HDMI) Več informacij o tej funkcij je na voljo
v razdelku »Uporaba drugih video/avdio
vhodnih priključkov« (stran 73).
H.V. ASSIGN (dodelitev video vhoda HDMI) Več informacij o tej funkcij je na voljo
v razdelku »Uporaba drugih video/avdio
vhodnih priključkov« (stran 73).
A. ASSIGN (dodelitev digitalnega avdio
vhoda)
Več informacij o tej funkcij je na voljo
v razdelku »Uporaba drugih video/avdio
vhodnih priključkov« (stran 73).
V. ASSIGN (dodelitev komponentnega video Več informacij o tej funkciji je na voljo
vhoda)
v razdelku »Uporaba drugih video/avdio
vhodnih priključkov« (stran 73).
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
<EQ>
(nastavitve EQ)
ALL BASS
(glasnost nizkih tonov vseh zvočnikov)
od ALL B. –10,0 dB do ALL B. +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
ALL TREBLE
(glasnost visokih tonov vseh zvočnikov)
od ALL T. –10,0 dB do ALL T. +10,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
Prilagajanje nastavitev
<SURROUND> HD-D.C.S. TYP
(vrsta učinka HD-D.C.S.)
(nastavitve
prostorskega
H. GAIN
zvoka)
(nadzor za pridobivanje višine PLIIz)
HIGH, MID, LOW
FRT BASS
od FRT B. –10 dB do FRT B. +10 dB
(glasnost nizkih tonov sprednjih zvočnikov) (v korakih po 0,5 dB)
FRT TREBLE
od FRT T. –10 dB do FRT T. +10 dB
(glasnost visokih tonov sprednjih zvočnikov) (v korakih po 0,5 dB)
CNT BASS
od CNT B. –10 dB do CNT B. +10 dB
(glasnost nizkih tonov osrednjega zvočnika) (v korakih po 0,5 dB)
CNT TREBLE
od CNT T. –10 dB do CNT T. +10 dB
(glasnost visokih tonov osrednjega zvočnika) (v korakih po 0,5 dB)
SUR BASS
od SUR B. –10 dB do SUR B. +10 dB
(glasnost nizkih tonov prostorskih zvočnikov) (v korakih po 0,5 dB)
SUR TREBLE
(glasnost visokih tonov prostorskih
zvočnikov)
od SUR T. –10 dB do SUR T. +10 dB
(v korakih po 0,5 dB)
FH BASS
(glasnost nizkih tonov sprednjih dvignjenih
zvočnikov)
od FH B. –10 dB do FH B. +10 dB
(v korakih po 0,5 dB)
od FH T. –10 dB do FH T. +10 dB
FH TREBLE
(glasnost visokih tonov sprednjih dvignjenih (v korakih po 0,5 dB)
zvočnikov)
se nadaljuje
107SI
Meni
Možnost
Parameter
<ZONE>
(večpodročne
nastavitve)
P.VOL MAIN
(prednastavljena glasnost (MAIN))
OFF, –, od –92,0 dB do +23,0 dB
(v korakih po 0,5 dB)
P.VOL ZONE2
(prednastavljena glasnost (Zone2))
OFF, –, od –92 dB do +23 dB
(v korakih po 1 dB)
Z2 LINEOUT
(Vrsta ravni glasnosti izhodnega zvoka
Zone2)
FIXED, VARIABLE
12V TRIG.
(prožilni signal 12V)
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
<TUNER>
(nastavitve
radijskega
sprejemnika)
FM MODE
STEREO, MONO
NAME IN
(poimenovanje prednastavljenih postaj)
Več informacij o tej funkciji je na voljo
v razdelku »Poimenovanje
prednastavljenih postaj (Name Input)«
(stran 54).
<AUDIO>
(zvočne
nastavitve)
D.L.L.
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF
OPTIMIZER (optimiziranje zvoka)
NORMAL, LOW, OFF
SW L.P.F.
(L.P.F. globokotonca za HDMI)
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
SW MUTING (izklop zvoka globokotonca)
ON, OFF
A/V SYNC
(sinhronizira zvočni in video izhod)
HDMI AUTO, od 0 ms do 300 ms
(v korakih po 10 ms)
DUAL MONO
(izbira jezika digitalnega oddajanja)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIO
(prednost odkodiranja vhoda za digitalni
zvok)
DEC. AUTO, DEC. PCM
D. RANGE
(stiskanje dinamičnega obsega)
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF
<VIDEO>
(nastavitve za
video)
RESOLUTION
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
<HDMI>
(nastavitve
HDMI)
CTRL: HDMI
(nadzor za HDMI)
CTRL ON, CTRL OFF
PASS THRU
(prehod)
ON, AUTO, OFF
ZONE2 OUT
ON, OFF
PRIORITY
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
108SI
AUDIO OUT
AMP, TV+AMP
SW LEVEL
(raven glasnosti nizkotonskega zvočnika
za HDMI)
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
FAST VIEW
AUTO, OFF
Meni
Možnost
Parameter
<SYSTEM>
(sistemske
nastavitve)
RS232C
(način upravljanja RS232C)
RS232C ON, RS232C OFF
NET STBY
(stanje pripravljenosti omrežja)
STBY ON, STBY OFF
AUTO STBY
(samodejni način pripravljenosti)
STBY ON, STBY OFF
VER xxxx
(različica)
Spreminjanje zaslonskega prikaza
Zaslon prikazuje številne informacije o stanju
sprejemnika, kot je zvočno polje.
1 Izberite vhod, za katerega želite preveriti
informacije.
2 Pritiskajte gumb DISPLAY MODE na
Prilagajanje nastavitev
sprejemniku.
Vsakič, ko pritisnete DISPLAY MODE,
se zaslon spremeni v spodnjem krožnem
zaporedju.
Izbrani vhod t vrsta zvočnega polja t
raven glasnosti t informacije
o pretakanju* t vneseno ime vhoda ...
* Informacije o pretakanju se morda ne bodo
prikazale.
Poslušanje radia FM in AM
Ime postaje t frekvenca t vrsta
zvočnega polja t raven glasnosti ...
Indeksno ime se prikaže le, če ste ga dodelili
vhodu ali prednastavljeni postaji. Indeksno
ime se ne prikaže, če ste vnesli le presledke.
Pri sprejemanju signalov RDS
PS (Program Service ime)1),
prednastavljeno ime, frekvenčni pas ali
prednastavljena številka t frekvenca,
pas in prednastavljena številka t PTY
(Program Type) oznaka2) t RT (Radio
Text) oznaka3) t CT (Clock Time) t
vrsta zvočnega polja ...
1) Te informacije
so prikazane tudi za postaje,
ki ne podpirajo storitve RDS.
2)
Vrsta programa, ki se oddaja
3) Besedilna sporočila, poslana s postaje RDS.
109SI
Upravljanje opreme, povezane
v sprejemnik
Uporaba daljinskega upravljalnika
Upravljanje opreme
z daljinskim upravljalnikom
1
Pritisnite gumb za izbiro vhoda,
ki ustreza priključeni opremi,
ki jo želite upravljati.
Z daljinskim upravljalnikom, ki je priložen
sprejemniku, lahko upravljate opremo podjetja
Sony ali opremo, ki je ne proizvaja Sony.
Daljinski upravljalnik je prvotno nastavljen
za upravljanje opreme podjetja Sony.
Ko spremenite nastavitve daljinskega
upravljalnika glede na opremo, ki jo
uporabljate, lahko upravljate opremo, ki je ne
proizvaja Sony, ter opremo podjetja Sony, ki je
z daljinskim upravljalnikom prvotno ni
mogoče upravljati (stran 111).
2
Pritisnite ustrezne gumbe za
uporabo funkcij, navedenih
v spodnji tabeli.
Opomba
Nekaterih funkcij opreme, ki jo uporabljate,
morda ne boste mogli upravljati.
Tabela gumbov, ki se uporabljajo za upravljanje opreme
Kategorija TV
opreme
Gumb
Video- Predvajalnik Predvajal- Snemalnik
rekorDVD-jev, nik Blu-ray s trdim
der kombinirani
Disc
diskom
videorekorder
PSX
Predvajalnik
VCD,
predvajalnik
LD
Digitalni
priključek
CATV
DSS
Predva- KompoCDjalnik nenta predvajalkaset A/B DAT
nik,
predvajalnik MD
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Številski gumbi
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
(Vodnik)
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Barvni gumbi
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
HOME
z
z
./>
z
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
N, X, x
z
,
,
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
TOP MENU,
POP UP/MENU
110SI
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--
z
z
z
z
Kategorija TV
opreme
Video- Predvajalnik Predvajal- Snemalnik
rekorDVD-jev, nik Blu-ray s trdim
der kombinirani
Disc
diskom
videorekorder
PSX
Predvajalnik
VCD,
predvajalnik
LD
Digitalni
priključek
CATV
DSS
Gumb
AUDIO
z
SUBTITLE
z
a)
b)
c)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Predva- KompoCDjalnik nenta predvajalkaset A/B DAT
nik,
predvajalnik MD
z
Samo predvajalnik LD
Samo predvajalnik B
Samo DVD
Izklop vse povezane opreme
(SYSTEM STANDBY)
Programiranje daljinskega
upravljalnika
Tudi kadar je ta sprejemnik v stanju
pripravljenosti, ostane področje 2 vklopljeno.
Če želite izklopiti vso opremo podjetja Sony,
vključno s priključki na posamezno področje,
na daljinskem upravljalniku hkrati
pritisnite ?/1 in AV ?/1.
Daljinski upravljalnik lahko prilagodite tako,
da bo ustrezal opremi, ki je priključena na
sprejemnik. Lahko ga programirate tudi za
upravljanje opreme, ki je ne proizvaja Sony,
ter opreme podjetja Sony, ki je z daljinskim
upravljalnikom običajno ni mogoče upravljati.
AV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SET UP
SHIFT
Gumbi za
izbiro
vhoda
Številski
gumbi
ENT/MEM
1
Pritisnite in zadržite gumb
AV ?/1, nato pa pritisnite
gumb RM SET UP.
Gumb RM SET UP utripa.
se nadaljuje
111SI
Uporaba daljinskega upravljalnika
Pri spodnjem postopku je kot primer
uporabljen videorekorder, ki ga ni izdelalo
podjetje Sony in ki je s sprejemnikom povezan
prek priključkov VIDEO 1 IN.
2
Medtem ko gumb RM SET UP
utripa, pritisnite gumb za izbiro
vhoda (vključno z gumbom TV)
na opremi, ki jo želite upravljati.
Če želite na primer upravljati
videorekorder, ki je povezan prek
priključka VIDEO 1 IN, pritisnite
gumb VIDEO 1.
Gumba RM SET UP in SHIFT zasvetita,
gumb za izbiro vhoda pa utripa.
Če pritisnete gumb za napravo, za katero
ne morete programirati daljinskega
upravljalnika, kot so gumbi TUNER ali
SOURCE itd., gumb RM SET UP še vedno
utripa.
3
Številsko kodo vnesite
s številskimi gumbi.
Gumb za izbiro vhoda zasveti.
Če obstaja več kod, vnesite prvo,
ki ustreza opremi.
Opomba
Za gumb TV veljajo samo kode med 501 in 577.
4
Številske kode, ki ustrezajo opremi,
in proizvajalec opreme
Opremo, ki je ne proizvaja Sony, ter opremo
podjetja Sony, ki je z daljinskim
upravljalnikom prvotno ni mogoče upravljati,
lahko programirate s številskimi kodami
v spodnjih tabelah. Signal iz daljinskega
upravljalnika, ki ga oprema sprejme, je odvisen
od modela in leta izdelave, zato je napravi
mogoče dodeliti več številskih kod. Če
programiranje daljinskega upravljalnika z eno
od teh kod ne uspe, poskusite z drugimi
kodami.
Opombe
• Številske kode temeljijo na najnovejših
informacijah, ki so na voljo za posamezno
blagovno znamko. Kljub temu se lahko zgodi, da se
oprema ne bo odzivala na nekatere kode oziroma
na vse kode.
• Pri določeni opremi nekateri gumbi za izbiro
vhoda na daljinskem upravljalniku morda ne
bodo na voljo.
Pritisnite gumb ENT/MEM.
Upravljanje CD-predvajalnika
Ko je veljavnost številske kode preverjena,
gumb RM SET UP dvakrat počasi utripne
in daljinski upravljalnik samodejno konča
način za programiranje. Gumb za izbiro
vhoda se prav tako izklopi.
Proizvajalec
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Preklic programiranja
Med katerim koli korakom pritisnite gumb
RM SET UP.
Kode
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Upravljanje komponente DAT
Proizvajalec
SONY
PIONEER
112SI
Kode
203
219
Upravljanje predvajalnika kaset
Proizvajalec
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kode
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Upravljanje predvajalnika MD
Proizvajalec
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kode
301
302
303
304
Upravljanje snemalnika HDD
Proizvajalec
SONY
Kode
307, 308, 309
Proizvajalec
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Kode
310, 311, 312
337
335
336
Upravljanje komponente DVD/
VCR COMBO (snemalnik)
Proizvajalec
SONY
Proizvajalec
SONY
Proizvajalec
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Proizvajalec
SONY
GRUNDIG
HITACHI
Proizvajalec
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
Kode
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
Kode
401, 402, 403
Upravljanje televizorja
Upravljanje digitalnega video
snemalnika PSX
Upravljanje DVD-predvajalnika
Kode
411
Upravljanje komponente HDD/
DVD COMBO (snemalnik)
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Kode
313, 314, 315
Kode
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
Kode
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
se nadaljuje
113SI
Uporaba daljinskega upravljalnika
Upravljanje predvajalnika
Blu-ray Disc
Proizvajalec
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Proizvajalec
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kode
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Upravljanje predvajalnika LD
Proizvajalec
SONY
PIONEER
Kode
601, 602, 603
606
Upravljanje predvajalnika VCD
Proizvajalec
SONY
Kode
605
Upravljanje videorekorderja
Proizvajalec
SONY
AIWA*
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
114SI
Kode
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
740
750
717, 720
Proizvajalec
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
Kode
722, 730
723, 753
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
* Če ste vnesli kodo za proizvajalca AIWA in
videorekorder AIWA ne deluje, vnesite kodo
za proizvajalca Sony.
Upravljanje satelitskega
sprejemnika
Proizvajalec
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kode
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Upravljanje kabelskega
sprejemnika
Proizvajalec
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kode
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Brisanje pomnilnika
večfunkcijskega daljinskega
upravljalnika
AV ?/1
?/1
RM SET UP
Uporaba daljinskega upravljalnika
1
Hkrati pritisnite gumbe ?/1,
– in AV ?/1.
Gumb RM SET UP trikrat zasveti.
2
Sprostite vse gumbe.
Celotna vsebina pomnilnika daljinskega
upravljalnika (npr. vsi programirani
podatki) je izbrisana.
115SI
Postavitev
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi
Varnost
Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj
uide tekočina, izključite sprejemnik, pred
nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
Viri napajanja
• Pred uporabo sprejemnika preverite, ali
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja.
Delovna napetost je navedena na oznaki
izdelka na zadnji strani sprejemnika.
• Če sprejemnika ne nameravate uporabljati
dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.
Napajalni kabel odstranite tako, da primete
vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite
kabla).
• Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek
vtikača širši od drugega, tako da je vtikač
mogoče v električno vtičnico priključiti
samo na en način. Če vtikača ni mogoče
ustrezno priključiti v električno vtičnico,
se obrnite na prodajalca.
• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Pri segrevanju
Povsem običajno je, da se sprejemnik med
delovanjem segreva. Pri dolgotrajni
neprekinjeni uporabi sprejemnika se
temperatura zgornjega, stranskega in
spodnjega dela ohišja znatno poviša.* Če želite
preprečiti morebitne opekline, se ne dotikajte
ohišja.
* Zgornji del ohišja se lahko zelo segreje.
116SI
• Sprejemnik postavite na dobro prezračevano
mesto, da preprečite prekomerno segrevanje
in zagotovite dolgo življenjsko dobo
sprejemnika.
• Sprejemnika ne postavljajte v bližino
toplotnih virov in ga ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi, prahu ali
udarcem.
• Na sprejemnik ne odlagajte ničesar,
kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine in povzročilo
okvaro.
Čiščenje
Ohišje, ploščo in tipke očistite z mehko suho
krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave
v zvezi s sprejemnikom, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Odpravljanje težav
Splošno
Sprejemnik se samodejno izklopi.
• Možnost »Auto Standby« je nastavljena
na »On« (stran 101).
• Funkcija odštevalnika časa deluje
(stran 78).
• Funkcija »PROTECTOR« deluje
(stran 126).
Sprejemnik se samodejno vklopi.
• Možnost »Control for HDMI« je
nastavljena na »On« ali pa je možnost
»Pass Through« nastavljena na »Off«.
V tem primeru se lahko sprejemnik vklopi
ob upravljanju druge opreme, povezane
z njim.
Slika in zvok se ne oddajata oziroma sta
popačena.
• Sprejemnik je postavljen v bližini naprav,
kot so televizor, videorekorder ali
predvajalnik kaset.
(Če sprejemnik postavite preblizu
televizorja, videorekorderja ali
predvajalnika kaset, s katerim ga
uporabljate, lahko nastane šum ali
popačena slika. Verjetnost, da se to zgodi,
je še posebej velika, če uporabljate
notranjo anteno. Zato je priporočljivo
uporabljati zunanjo anteno.
Zgornji del sprejemnika je vroč.
• Ta pojav je značilen za ta ojačevalnik.
To ne pomeni, da gre za okvaro. Če je
možnost »Control for HDMI« (Nadzor za
HDMI) ali »Network Standby« (Omrežje
Video
Na zaslonu televizorja oziroma monitorju
slika ni prikazana oziroma je nejasna ne
glede na vrsto slike.
• Na sprejemniku izberite ustrezni vhodni
signal (stran 46).
• Televizor nastavite na ustrezni način
za vhod.
• Premaknite televizor stran od avdio
opreme.
• Ustrezno dodelite vhodni video signal
komponente (stran 73).
• Pri pretvarjanju vhodnega signala
s sprejemnikom mora biti vhodni signal
enak vhodu (stran 19).
• Kabli morajo biti pravilno in ustrezno
povezani z opremo.
• Morda boste morali opremo nastaviti
(odvisno od opreme za predvajanje).
Upoštevajte navodila za uporabo, ki
so priložena opremi.
Slika se prikaže kasneje od ustreznega
zvoka.
• Odvisno od opreme, povezane prek
priključka HDMI, ali predvajanega vira
se lahko slike prikažejo kasneje od
ustreznega zvoka. V tem primeru
spremenite nastavitev možnosti»
A/V Sync« v meniju Audio Settings
(stran 91).
Snemanje ni mogoče.
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana
(stran 28).
se nadaljuje
117SI
Dodatne informacije
Če se pri uporabi sprejemnika pojavi katera
od spodnjih težav, poskusite težavo odpraviti
sami, tako da upoštevate ta navodila za
odpravljanje težav. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
v stanju pripravljenosti) nastavljena na
»On« (Vkl.) oz. je možnost
»Pass Through« (Prehod) nastavljena na
»On« (Vkl.) ali »Auto« (Samod.) in je
napajanje za področje 2 vklopljeno, se
lahko zgornji del sprejemnika segreje, tudi
če je v stanju pripravljenosti. Do tega pride
zaradi toka v notranjih vezjih sprejemnika
in je običajen pojav.
• Izberite izvorno opremo (stran 46).
• Preverite povezavo snemalne komponente
glede na video signale, ki jih želite snemati.
Analogni vhodni signali (kompozitni
video) se lahko prenašajo samo prek
analognih izhodnih priključkov.
• Video vhodnih signalov, ki se prenašajo
prek priključkov HDMI IN, ni mogoče
snemati.
• Vsebine virov so avtorsko zaščitene pred
snemanjem. V tem primeru snemanje
vsebin iz takšnega vira morda ne bo
mogoče.
• Nastavite možnost »Auto Standby« na
»Off« (stran 101). Pri snemanju izključno
kompozitnih video signalov se lahko
vključi funkcija samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti in zmoti postopek
snemanja.
Določena vrsta slike se ne predvaja ali je
poškodovana.
Komponentni video izhod
• Vaš televizor morda ne podpira ločljivosti
izhodnih signalov iz priključkov
COMPONENT VIDEO OUT. Izberite
ustrezno ločljivost na sprejemniku
(stran 92).
• Pri pretvarjanju ločljivosti avtorsko
zaščitenih video signalov je ločljivost
priključkov COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT omejena. Ločljivost
pretvorjenih signalov pri prenosu prek
priključka COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT je 480p/576p.
Izhod HDMI
• Izhod za video signale sprejemnika HDMI
je morda nastavljen na »OFF«. V tem
primeru izberite možnost »HDMI A« ali
»HDMI B«, in sicer z gumbom HDMI
OUTPUT (stran 71).
• Ko je možnost »Zone2 Out« nastavljena na
»Off«, se prek priključka HDMI ZONE 2
ne bodo oddajali nobeni signali.
• GUI in signali, pretvorjeni v višjo
kakovost, se ne bodo oddajali prek
priključka HDMI ZONE 2 OUT.
118SI
• Zvočni in video signali priključka HDMI
IN se ne bodo oddajali prek priključka
HDMI ZONE 2 OUT, ko je isti vhod
izbran za glavno področje in področje 2 in
je na televizorju in v glavnem področju
prikazan meni GUI.
• Ko je omogočena funkcija Zone2 Out in za
glavno področje in področje 2 izberete isti
vhod HDMI, lahko pride do motenj
zvočnih in video signalov v glavnem
področju in področju 2.
Motnjam v glavnem področju se izognete
tako, da daste prednost za izbiro vhoda
HDMI glavnemu področju (stran 66).
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka
uporabite kabel za priključek HDMI,
ki ustreza kablu High Speed HDMI,
predvsem če gre za prenos datotek, ki
podpirajo standarde 1080p, Deep Color,
3D ali 4K.
Slika 4K
• Slike 4K morda ne bodo prikazane,
odvisno od televizorja in video opreme.
Preverite zmogljivost videa in nastavitev
televizorja ali video naprave. Poleg tega
preverite, ali ste video opremo povezali
v razpoložljiv priključek 4K HDMI IN
na sprejemniku.
Slika 3D
• Slike 3D morda ne bodo prikazane,
odvisno od televizorja in video opreme.
Preverite oblike slik 3D ki jih podpira
sprejemnik (stran 130).
Videorekorder
• Če videorekorder uporabljate brez vezja za
izboljšanje slike, kot je TBC, je slika lahko
popačena.
Ko v meniju Watch/Listen izberete
možnost »My Video«, »My Music«,
»My Photo«, »Internet Video«,
»Internet Music«, »Network« ali »Sony
Entertainment Network«, se slika ne
predvaja.
• Z gumbom INPUT SELECTOR na
sprejemniku enkrat izberite možnost
»BD« ali »DVD«, nato v meniju Video
Funkcija prehoda ne deluje.
• Izbrana je možnost »HDMI B« ali »Off«.
Izberite možnost »HDMI A« z gumbom
HDMI OUTPUT.
• Ko je funkcija »Control for HDMI«
nastavljena na »On«, možnost
»Pass Through« pa na »Auto«, sprejemnik
varčuje s porabo energije v načinu
pripravljenosti v skladu s stanjem
televizorja. Če želite omogočiti varčevanje
z energijo, mora biti funkcija »Control for
HDMI« na televizorju omogočena.
V nasprotnem primeru možnost
»Pass Through« na sprejemniku nastavite
na »On«.
Avdio
Ni zvoka, ne glede na izbrano opremo,
ali pa je zvok komaj slišen.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno povezani.
• Sprejemnik in vsa oprema morajo biti
vklopljeni.
• Prepričajte se, da možnost MASTER
VOLUME ni nastavljena na – dB.
Poskušajte jo nastaviti na približno –40 dB.
• Prepričajte se, da možnost SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) ni nastavljena na OFF
(stran 42).
• Pritisnite
na daljinskem upravljalniku,
da prekličete funkcijo za izklop zvoka.
• Želeno opremo izberite tako, da pritisnete
gumb za izbiro vhoda na daljinskem
upravljalniku ali gumb INPUT
SELECTOR na sprejemniku.
• Slušalke ne smejo biti priključene.
• Če želite zvok predvajati prek zvočnika
televizorja, nastavite možnost
»Audio Out« v meniju HDMI Settings na
»TV+AMP«. Če je možnost nastavljena na
»AMP«, se zvok ne po predvajal prek
zvočnika televizorja. Če želite predvajati
večkanalni zvok prek sprejemnika,
nastavite možnost na »AMP».
• Ko je omogočena funkcija Zone2 Out in za
glavno področje in področje 2 izberete isti
vhod HDMI, lahko pride do motenj
zvočnih in video signalov v glavnem
področju in področju 2.
Motnjam v glavnem področju se izognete
tako, da daste prednost za izbiro vhoda
HDMI glavnemu področju (stran 66).
• Ob spremembi frekvence vzorčenja, števila
kanalov ali oblike izhodnih zvočnih
signalov opreme za predvajanje lahko pri
predvajanju zvoka nastanejo motnje.
• Možnost »EQ« za napravo iPod ali iPhone
nastavite na »Off« ali »Flat«.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno povezani.
• Prepričajte se, da v bližini povezovalnih
kablov ni pretvornika ali motorja oziroma
da so kabli od televizorja ali vira
fluorescentne svetlobe oddaljeni vsaj
3 metre.
• Premaknite televizor stran od avdio
opreme.
• Priključki so umazani. Obrišite jih s krpo,
ki je rahlo navlažena z alkoholom.
Določeni zvočniki ne predvajajo zvoka.
Sprednji zvočniki
• Priključite slušalke v priključek PHONES,
da preverite, ali se zvok predvaja prek
slušalk.
Če se prek slušalk predvaja samo en kanal,
preverite, ali so vsi kabli v celoti vstavljeni
v priključke na sprejemniku in opremi.
Če se prek slušalk predvajata oba kanala,
preverite povezavo sprednjega zvočnika, ki
ne predvaja zvoka.
se nadaljuje
119SI
Dodatne informacije
Settings z vmesnikom GUI (stran 94)
nastavite možnost »Playback Resolution«
na »480i/576i« ali »480p/576p« in znova
izberite vsebino.
• Pri mono napravi morate povezati
priključek z oznako L in priključek
z oznako R (analogna naprava zahteva oba
priključka). Uporabite mono stereo kabel
(ni priložen). Kadar je izbrano zvočno
polje (Pro Logic itd.), osrednji zvočnik
ne predvaja zvoka.
Osrednji/prostorski/zadnji prostorski/
sprednji dvignjeni/sprednji zvočnik B
• V meniju Speaker Settings (Nastavitve
zvočnikov) prek možnosti »Auto
Calibration« (Samodejno umerjanje) ali
»Speaker Connection« (Povezava
zvočnikov) preverite, ali so nastavitve
zvočnika ustrezne za namestitev. Nato
prek možnosti »Test Tone« v meniju
Speaker Settings preverite, ali se zvok prek
posameznega zvočnika pravilno predvaja.
• Izberite zvočno polje »HD-D.C.S.«
(stran 57).
• Prilagodite raven glasnosti zvočnika
(stran 87).
• Osrednji/prostorski/sprednji dvignjeni
zvočniki morajo biti nastavljeni na
možnost »Small« (Majhna) ali »Large«
(Velika).
• Če želite uporabljati sprednje zvočnike B,
jih povežite prek priključkov SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/
ZONE 2 in nastavite možnost »Front B«
v meniju »Speaker Connection« (Povezava
zvočnikov).
Prostorski zadnji zvočniki
• Nekateri diski nimajo podatkov Dolby
Digital Surround EX.
Globokotonec
• Preverite, ali je globokotonec pravilno in
ustrezno povezan.
• Globokotonec mora biti vklopljen.
Določena naprava ne predvaja zvoka.
• Preverite, ali je naprava pravilno povezana
z ustreznimi priključki za avdio vhod.
• Preverite, ali so kabli, ki se uporabljajo za
povezavo, v celoti vstavljeni v vtičnice na
sprejemniku in napravi.
120SI
• Nastavite možnost INPUT MODE na
»AUTO« (stran 72).
Vhod HDMI
• Pri uporabni možnosti »2ch Analog
Direct« se zvok ne predvaja. Uporabite
drugo zvočno polje (stran 56).
• Preverite povezavo HDMI (stran 28, 30,
31, 33).
• Preverite, ali uporabljate kabel HDMI
z logotipom HDMI, ki je odobren s strani
HDMI Licensing LLC.
• Morda boste morali opremo nastaviti
(odvisno od opreme za predvajanje).
Upoštevajte navodila za uporabo, ki
so priložena opremi.
• Za ogled slik ali poslušanje zvoka med
prenosom datotek, ki podpirajo standarde
1080p, Deep Color, 3D ali 4K, uporabite
kabel za priključek HDMI, ki ustreza kablu
High Speed HDMI.
• Ko se na zaslonu televizorja prikaže GUI,
sprejemnik morda ne bo predvajal zvoka.
Izklopite GUI, tako da pritisnete
gumb HOME.
• Povezana oprema lahko povzroči
zaustavitev prenosa zvočnih signalov prek
priključka HDMI (zaradi njihove oblike,
frekvence vzorčenja, bitne dolžine itd.).
Če je kakovost slike slaba ali če se zvok
opreme, povezane prek kabla HDMI,
ne predvaja, preverite nastavitev povezane
naprave.
• Če povezana oprema ni združljiva
s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic
(HDCP), se lahko slika in/ali zvok ob
prenosu signalov prek vhodnega
priključka HDMI OUT popači oziroma se
ne predvaja. V tem primeru preverite
tehnične podatke o povezani opremi.
• Če želite predvajati zvočne vsebine
z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), nastavite
ločljivost slike predvajalnika na več kot
720p/1080i.
• Pred predvajanjem DSD in večkanalnega
linearnega zvok PCM je treba določiti
nastavitve ločljivosti slike predvajalnika.
Glejte navodila za uporabo predvajalnika.
Koaksialni/optični vhod
• Pri uporabni možnosti »2ch Analog
Direct« se zvok ne predvaja. Uporabite
drugo zvočno polje (stran 56).
• Preverite INPUT MODE (stran 72).
• Izbrani priključek za avdio (digitalni) vhod
ne sme biti dodeljen drugim vhodom
v možnosti »Audio Input Assign« v meniju
Input Settings (stran 73).
Analogni dvokanalni vhod
• Izbrani priključek za avdio (analogni)
vhod ne sme biti dodeljen drugim vhodom
v možnosti »Audio Input Assign« v meniju
Input Settings (stran 73).
Zvočniki na levi in desni strani zvoka
ne predvajajo v ravnovesju oziroma
ga predvajajo obratno.
• Preverite, ali so zvočniki ter oprema
pravilno povezani.
• Z možnostjo »Speaker Setup« v meniju
Speaker Settings prilagodite parametre
ravnovesja.
• Prilagodite jakost zvočnika.
Večkanalni zvok Dolby Digital ali DTS se
ne predvaja.
• Preverite, ali je DVD (ali drug medij), ki ga
predvajate, posnet v obliki Dolby Digital
ali DTS.
• Med povezovanjem predvajalnika
DVD-jev (ali druge naprave) s priključki
za digitalni vhod na sprejemniku preverite
nastavitev za digitalni avdio izhod
povezane opreme.
• Zvočne vsebine z visoko bitno hitrostjo
High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), DSD in
večkanalni linearni zvok PCM lahko
predvajate samo prek povezave HDMI.
Večkanalnega zvoka ni mogoče
predvajati.
• Ko je možnost »Control for HDMI«
nastavljena na »On«, se lahko možnost
»Audio Out« samodejno nastavi na
»AMP«. V tem primeru nastavite možnost
»Audio Out« na »AMP«.
Učinka prostorskega zvoka ni mogoče
doseči.
• Funkcija zvočnega polja mora biti
vklopljena (pritisnite gumb MOVIE/
HD-D.C.S. ali MUSIC).
• Možnosti »PLII (Movie/Music)«,
»PLIIx (Movie/Music)«, »PLIIz Height«
in »Neo:6 (Cinema/Music)« ne delujejo,
kadar je vzorec postavitve zvočnikov
nastavljen na 2/0 ali 2/0.1.
se nadaljuje
121SI
Dodatne informacije
• Preverite, ali televizor podpira funkcijo za
sistemski nadzor zvoka.
• Če televizor ne podpira funkcije
upravljanja zvoka sistema, nastavite
možnost »Audio Out« v meniju HDMI
Settings na
– »TV+AMP«, če želite predvajati zvok
prek zvočnika televizorja in
sprejemnika,
– »AMP«, če želite predvajati zvok prek
sprejemnika. Če povežete sprejemnik
z video napravo (projektor itd.), se zvok
morda ne bo predvajal. V tem primeru
izberite možnost »AMP«.
• Če je na sprejemniku izbran vhodni signal
televizorja, naprava, ki je povezana
v sprejemnik, ne predvaja zvoka.
– Spremenite vhodni signal sprejemnika
v HDMI, če si želite ogledati program
z napravo, ki je povezana v sprejemnik.
– Spremenite TV-kanal, če si želite
ogledati televizijsko oddajo.
– izberite ustrezno opremo ali želeni
vhodni signal, če si želite ogledati
program z opremo, ki je priključena na
televizor.
• Če je funkcija nadzora za HDMI
aktivirana, priključene opreme ne morete
upravljati z daljinskim upravljalnikom
televizorja.
– Morda boste morali določiti nastavitev
HDMI opreme in televizorja (odvisno
od priključene opreme in televizorja).
Upoštevajte navodila za uporabo, ki so
priložena opremi in televizorju.
– Spremenite vhodni signal sprejemnika
v vhod HDMI, ki je povezan z opremo.
Snemanje ni mogoče.
• Preverite, ali je oprema pravilno povezana
(stran 35).
• Izberite izvorno opremo (stran 46).
• Zvočnih vhodnih signalov, ki se prenašajo
prek priključkov HDMI IN, ni mogoče
snemati.
• Preverite povezavo snemalne komponente
glede na zvočne signale, ki jih želite
snemati. Analogni vhodni signali se lahko
prenašajo samo prek analognih izhodnih
priključkov.
Preizkusni ton se ne oddaja iz zvočnikov.
• Kabli zvočnika morda niso trdno
priključeni. Preverite, ali so pravilno
priključeni in se prepričajte, da jih ni
mogoče izključiti že z rahlim potegom.
• V kablih zvočnika je morda prišlo do
kratkega stika.
Preizkusni ton se oddaja iz drugega
zvočnika kot je tisti, prikazan na zaslonu
televizorja.
• Nastavljena konfiguracija zvočnikov je
nepravilna. Prepričajte se, da se povezave
in konfiguracija zvočnikov pravilno
ujemajo.
Sprejemnik
Zunanja antena FM
122SI
Storitev RDS ne dela.
• Poslušati morate postajo FM RDS.
• Izberite postajo FM z močnejšim
signalom.
• Izbrana postaja ne oddaja signala RDS
ali je signal prešibek.
Želene informacije RDS niso prikazane.
• Če želite izvedeti, ali je storitev sploh na
voljo, se obrnite na radijsko postajo. V tem
primeru storitev morda začasno ni na
voljo.
Naprava USB
Sprejem FM je slab.
• Za povezavo sprejemnika z zunanjo
anteno FM uporabite 75-ohmski
koaksialni kabel (ni priložen), kot je
prikazano spodaj.
Sprejemnik
Sistem ne sprejema signala radijskih
postaj.
• Preverite, ali sta anteni ustrezno
priključeni. Prilagodite položaj anten in po
potrebi priključite zunanjo anteno.
• Jakost signala radijskih postaj pri
samodejnem iskanju postaj je premajhna.
Uporabite neposredno iskanje.
• Ni prednastavljenih postaj ali pa so
izbrisane (pri iskanju prednastavljenih
postaj). Prednastavite radijske postaje
(stran 54).
• Pritisnite gumb DISPLAY MODE na
sprejemniku, da se na zaslonu prikaže
frekvenca.
Sistem ne prepozna naprave USB.
• Izklopite sprejemnik in odstranite napravo
USB. Sprejemnik znova vklopite in
priključite napravo USB.
• Povežite podprto napravo USB.
• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave USB
preberite več o tem, kako odpraviti težavo.
Vsebina naprave USB ni prikazana.
• Hierarhija map ima več kot 4 ravni.
Sprejemnik lahko prikaže samo vsebino do
4 ravni (vključno z mapo »ROOT«). Kljub
temu mape v 4 ravni niso prikazane.
* Ta sprejemnik podpira datotečne sisteme
FAT12/16/32, VFAT in NTFS, vendar jih
nekatere naprave USB ne podpirajo.
Več informacij poiščite v navodilih za uporabo
posamezne naprave USB ali se obrnite na
proizvajalca.
Naprave USB ni mogoče povezati
v vrata USB ( ).
• Naprava USB je priključena narobe.
Priključite napravo USB v pravilni smeri.
Nepravilen prikaz.
• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani.
• Sprejemnik lahko prikaže naslednje kode
znakov:
– Velike črke (A–Z)
– Male črke (a–z)
– Številke (0–9)
– Simboli (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Drugi znaki morda ne bodo
pravilno prikazani.
Predvajanje se začne šele čez nekaj časa.
• Postopek branja lahko traja dalj časa
v naslednjih primerih.
– Na napravi USB je veliko map ali
datotek.
– Datotečna struktura je zelo zapletena.
– Pomnilnik je zelo velik.
– Notranji pomnilnik je fragmentiran.
Zato priporočamo, da upoštevate
naslednje.
– Skupno število datoteki v mapi:
500 ali manj
iPod ali iPhone
Naprave iPod ali iPhone ni mogoče
polniti.
• Preverite, ali je sprejemnik vklopljen.
• Preverite, ali je naprava iPod ali iPhone
čvrsto povezana.
Naprave iPod ali iPhone ni mogoče
upravljati.
• Preverite, ali je zaščitni ovitek naprave
iPod ali iPhone odstranjen.
• Nekaj časa lahko traja, da se predvajanje
začne (odvisno od vsebine naprave iPod ali
iPhone).
• Izklopite sprejemnik in odstranite napravo
iPod ali iPhone. Sprejemnik znova vklopite
in povežite napravo iPod ali iPhone.
• Uporabljate nepodprto vrsto naprave iPod
ali iPhone. Podprte vrste naprav si oglejte
v razdelku »Sistem je zasnovan za uporabo
z napravami iPod ali iPhone« (stran 48).
se nadaljuje
123SI
Dodatne informacije
Zvok se ne predvaja.
• Izklopite sprejemnik in odstranite napravo
USB. Sprejemnik znova vklopite in
priključite napravo USB.
• Povežite podprto napravo USB.
• Pritisnite gumb N, da zaženete
predvajanje.
• Pri uporabni možnosti »2ch Analog
Direct« se zvok ne predvaja. Uporabite
drugo zvočno polje (stran 56).
• Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo šum
oziroma so popačeni.
• Odvisno od oblike zapisa datoteke
nekaterih datotek ni mogoče predvajati.
Podrobnosti najdete v razdelku
»Omrežje/USB« (stran 21).
• Podprte* so samo naprave USB
z datotečnimi sistemi FAT12/16/32,
VFAT ali NTFS.
• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo zvočne datoteke na
prvi particiji.
• Predvajanje je mogoče do največ 4 ravni
(vključno z mapo »ROOT«).
• V posamezni mapi je več kot 500 datotek
(vključno z mapami).
• Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli,
ni mogoče predvajati.
• Če s sprejemnikom predvajate glasbene
datoteke, ki so shranjene v napravi
WALKMAN, morate datoteke s funkcijo
»povleci in spusti« prenesti iz računalnika
v napravo WALKMAN v računalnik in jih
nato shraniti v napravo WALKMAN
v obliki zapisa, ki jo sprejemnik podpira
(npr. MP3).
Glasnost zvonjenja naprave iPhone se ne
spreminja.
• Glasnost zvonjenja prilagodite
z upravljalnimi tipkami na napravi iPhone.
Omrežje
Povezave z omrežjem ni mogoče
vzpostaviti.
• Preverite delovanje omrežne povezave
(stran 39) in meni Network Settings
(stran 98).
• Preverite, ali so vrata, ki jih želite uporabiti
za povezavo sistema z omrežjem,
aktivirana.
Strežnika ni mogoče najti.
• Strežnik poiščite z možnostjo
»Connection Server Settings« v meniju
Network Settings (stran 98).
• Preverite naslednje:
– Ali je usmerjevalnik vklopljen?
– Če je med sprejemnikom in
usmerjevalnikom druga naprava,
preverite, ali je ta vklopljena.
– Ali so vsi kabli pravilno in ustrezno
povezani?
– Ali nastavitve ustrezajo nastavitvam
usmerjevalnika (DHCP ali fiksni
naslov IP)?
• Pri uporabi računalnika preverite
naslednje:
– Nastavitve vgrajenega požarnega zidu
za operacijski sistem računalnika.
– Nastavitve požarnega zidu za varnostno
programsko opremo. Če želite preveriti
nastavitve požarnega zidu za varnostno
programsko opremo, glejte razdelek
o pomoči varnostne programske
opreme.
• Registrirajte sprejemnik v strežniku.
Podrobnosti najdete v navodilih, ki so
priložena strežniku.
• Malce počakajte in nato znova poskusite
vzpostaviti povezavo s strežnikom.
124SI
Vsebine iz strežnika ni mogoče najti ali
predvajati.
• Na zaslonih »My Music«, »My Photo« in
»My Video« sprejemnik od vse vsebine
v strežniku prikazuje samo vsebino, ki jo je
mogoče predvajati s sprejemnikom in
ustreza smernicam DLNA.
• V strežniku je lahko vsebina, ki se ne
prikaže ali predvaja, čeprav je ta vsebina
določena v smernicah DLNA.
Z upravljalnikom »ES Remote« ali DLNA ni
mogoče dostopati do strežnika.
• Upravljalnik, ki ga želite uporabljati, mora
biti nastavljen na »Allow« v možnosti
»Renderer Access Control« (stran 98).
• Če nastavite možnost »Auto Access
Permission« na »On« v možnosti
»Renderer Options« (stran 98), je vsak
zaznan upravljalnik samodejno na voljo.
• Ali je omrežni upravljalnik naveden
v možnosti »Renderer Options« in je
nastavljen na »Allow«?
Če potrditveno polje ni potrjeno, potrdite
polje »Auto Access Permission«, in se
vrnite na osnovni meni. Nato enkrat
upravljajte sprejemnik z omrežnim
upravljalnikom in po potrebi počistite
izbiro polja »Auto Access Permission«.
• Če je omrežni upravljalnik računalniške
programske opreme, ali je programska
oprema pregledana s protivirusno
programsko opremo ali programsko
opremo požarnega zidu?
Dovolite komunikacijo UPnP med
programsko opremo in sprejemnikom.
Podrobnosti najdete v navodilih za
uporabo protivirusne programske opreme,
programske opreme požarnega zidu ali
programske opreme omrežnega
upravljalnika.
Internetne video vsebine
Slika je majhna.
• Pritisnite gumb V, da jo povečate.
Vsebine ni mogoče predvajati.
• Predvajanje nekaterih internetnih vsebin
zahteva predhodno registracijo prek
računalnika.
»BRAVIA« Sync (Nadzor za HDMI)
Možnosti »Control for HDMI« (Nadzor za
HDMI) ni mogoče nastaviti na »On« (Vkl.).
• »Zone2 Out« v možnosti »HDMI Settings«
nastavite na »Off«.
Funkcija Control for HDMI ne deluje.
• Preverite povezavo HDMI (stran 26, 28,
30, 31).
• Možnost »Control for HDMI« v meniju
HDMI Settings mora biti nastavljena
na »On«.
• Ko je možnost »Zone2 Out4 nastavljena na
»On«, funkcija Control for HDMI
ne deluje.
• Preverite, ali povezana oprema podpira
uporabo funkcije Control for HDMI.
• Preverite nastavitve nadzora za HDMI na
priključeni opremi. Več informacij poiščite
v navodilih za uporabo priključene
opreme.
Ko želite uporabiti funkcijo za
predvajanje z enim dotikom, se vhodni
signal ne preklopi kot želite.
• Preverite, ali je možnost »Zone2 Out«
nastavljena na »Off«.
• Preverite dodelitev vhoda HDMI
(stran 73). Kadar dodelite več vhodnih
signalov enemu vhodnemu priključku
HDMI in v opremi, povezani s
priključkom HDMI, uporabljate funkcijo
za predvajanje z enim dotikom, se
prednostno izbere vhod, ki ste ga dodelili
nazadnje.
se nadaljuje
125SI
Dodatne informacije
Kakovost slike/zvoka je slaba oziroma pri
nekaterih programih manjkajo
podrobnosti, zlasti pri hitrem predvajanju
ali temnih prizorih.
• Kakovost slike/zvoka je odvisna od
ponudnika internetnih vsebin.
• Kakovost slike/zvoke lahko izboljšate, tako
da spremenite hitrost povezave. Podjetje
Sony priporoča, da hitrost povezave
nastavite najmanj na 2,5 Mb/s za video
vsebine s standardno ločljivostjo in
10 Mb/s za video vsebine z visoko
ločljivostjo.
• Nekatere video vsebine ne vključujejo zvoka.
• Če spremenite povezavo HDMI,
priključite oz. izključite napajalni kabel.
V primeru izpada elektrike ponovite
postopke iz razdelka »Priprava za uporabo
funkcije »BRAVIA« Sync« (stran 68).
• Če izberete »HDMI OUT B« ali »OFF«,
funkcija Control for HDMI ne bo delovala
pravilno.
• Če po izbiri gumba »HDMI OUT B« ali
»OFF« izberete »HDMI OUT A«, funkcija
Control for HDMI morda ne bo delovala
pravilno. Vzrok je v tem, da mora oprema,
ki je povezana s priključkom HDMI OUT
A prepoznati sprejemnik, ki je opremljen
s funkcijo nadzora za HDMI. Če funkcija
Control for HDMI ne deluje pravilno dalj
časa, upoštevajte postopek v razdelku
»Priprava za uporabo funkcije »BRAVIA«
Sync« (stran 68).
• Vrste in število naprav, ki jo je mogoče
upravljati s funkcijo »BRAVIA« Sync, so
omejene s standardom HDMI CEC, kot je
opisano spodaj:
– Snemalna oprema (snemalnik Blu-ray
Disc, snemalnik DVD-jev itd.): največ
tri naprave
– Oprema za predvajanje (predvajalnik
Blu-ray Disc, predvajalnik DVD-jev
itd.): največ tri naprave
– Oprema, povezana z radijskim
sprejemnikom: največ štiri naprave
(sprejemnik eno od njih uporablja za
delovanje GUI)
– Zvočni sistem (sprejemnik AV):
največ ena naprava
Storitev Audio Return Channel (ARC)
ne deluje.
• Možnost »Control for HDMI« v meniju
HDMI Settings mora biti nastavljena
na »On«.
• Možnost INPUT MODE za »TV« mora
biti nastavljena na »AUTO« (stran 72).
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju za signal daljinskega
upravljalnika na sprejemniku (stran 10).
• Odstranite vse predmete med daljinskim
upravljalnikom in sprejemnikom.
• Če je raven napolnjenosti baterij
v daljinskem upravljalniku nizka,
jih zamenjajte z novimi.
• Ko začnete uporabljati sprejemnik, na
daljinskem upravljalniku najprej pritisnite
gumb AMP. V nasprotnem primeru
morda ukazi, ki sledijo, ne bodo
namenjeni sprejemniku. Nato izberite
naprave, ki jih želite uporabiti, tako da
pritisnete enega od gumbov za
izbiro vhoda.
• Načina upravljanja sprejemnika in
daljinskega upravljalnika morata biti
enaka. Če sta načina upravljanja
sprejemnika in daljinskega upravljalnika
različna, sprejemnika ni mogoče upravljati
z daljinskim upravljalnikom (stran 78).
• Izbrati morate ustrezen vhod na
daljinskem upravljalniku.
Če težava ni opisana zgoraj in se ne odpravi,
če malo počakate, izvedite enega od spodnjih
postopkov.
• Pritisnite gumb ?/1 na daljinskem
upravljalniku, da vklopite in izklopite
sprejemnik.
• Držite gumb ?/1 na sprejemniku dokler
lučka nad gumbom ne začne utripati
zeleno, da znova zaženete sprejemnik.
126SI
Sporočila o napakah
Prek sporočila lahko preverite stanje
sprejemnika. Navodila za odpravljanje težave
so opisana v nadaljevanju. Če težave ne morete
odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
PROTECTOR
Sprejemnik je pokrit in prehod zraka
skozi prezračevalne odprtine je oviran.
Sprejemnik se po nekaj sekundah
samodejno izklopi. Odstranite predmet,
ki pokriva zgornjo ploščo sprejemnika,
in sprejemnik znova vklopite.
FAN STOPPED
Prepričajte se, da prehod zraka skozi
prezračevalne odprtine na vrhu sprejemnika
ni oviran.
Na zaslonu televizorja se prikaže
sporočilo »A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Network Update”
to perform the update. (Če želite izvesti
posodobitev, v menijskem razdelku
»Setup« (Namestitev) izberite možnost
»Network Update« (Posodobitev
omrežja).)«.
Več o posodobitvi programske opreme
sprejemnika na novo različico preberite
v razdelku »Network Update« (stran 102).
Video cannot be output from this jack.
• Če uporabljate sprejemnik v glavnem
področju, povežite sprejemnik
s televizorjem prek kabla HDMI.
• Če sprejemnik povežete s televizorjem
prek video kabla, nastavite možnost
»Playback Resolution« na »480i/576i«.
(stran 94).
• Če sprejemnik povežete s televizorjem
prek komponentnega kabla, nastavite
možnost »Playback Resolution« na
parameter, ki ustreza televizorju
(stran 94).
Seznam sporočil po opravljenih meritvah v postopku Auto Calibration
Razlaga
Code 30
Povezane so slušalke. Odstranite jih in znova izvedite samodejno kalibracijo.
Code 31
Možnost SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) je nastavljena na OFF. Nastavite drugo nastavitev
zvočnikov in znova zaženite merjenje.
Code 32
Zaznavanje zvočnikov ni uspelo. Preverite, ali je vtič mikrofona za določitev optimalne
postavitve do konca vstavljen v priključek AUTO CAL MIC, in znova zaženite funkcijo
Auto Calibration.
Code 33
• Sprednja zvočnika nista priključena ali je priključen samo en sprednji zvočnik.
• Mikrofon za določitev optimalne postavitve ni priključen. Preverite, ali je vtič mikrofona za
določitev optimalne postavitve do konca vstavljen v priključek AUTO CAL MIC, in znova
zaženite funkcijo Auto Calibration.
• Levi ali desni prostorski zvočnik ni priključen.
• Zadnja prostorska zvočnika sta priključena, čeprav prostorskih zvočnikov ni treba
priključiti. Priključite prostorska zvočnika v priključka SURROUND.
• Zadnji prostorski zvočnik je priključen le v priključke SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 R. Če nameravate uporabljati samo en zadnji prostorski zvočnik, ga
priključite v priključke SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 L.
• Priključen je le en sprednji dvignjeni zvočnik. Sprednji dvignjeni zvočnik priključite v oba
priključka SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
• Sprednja dvignjena zvočnika sta priključena, prostorska zvočnika pa nista priključena.
Priključite prostorska zvočnika v priključka SURROUND.
Warning 40
Pri umerjanju je bila zaznana visoka raven hrupa. Rezultati bodo morda boljši, če poskusite
postopek izvesti v tišjem okolju.
Warning 41
Warning 42
Mikrofon zaznava premočen zvočni signal.
• Razdalja med zvočnikom in mikrofonom je morda premajhna.
Znova zaženite merjenje, ko povečate razdaljo med zvočnikom in mikrofonom.
• Kadar uporabljate sprejemnik kot predojačevalnik, se lahko prikaže katero koli sporočilo,
kar je odvisno od priključenega ojačevalnika moči. Kljub temu pa lahko brez sprememb
sprejemnik uporabljate brez težav še naprej.
Warning 43
Oddaljenosti in položaja globokotonca ni mogoče zaznati. Ali pa kota položaja zvočnika ni
mogoče zaznati. Razlog je morda hrup. Poskusite izvesti postopek merjenja v tišjem okolju.
NO WARNING Opozorilna sporočila niso prikazana.
127SI
Dodatne informacije
Zaslon
Brisanje pomnilnika
Tehnični podatki
Odseki s priporočili
Ojačevalnik
Izbrisati želim
Glejte
Vse shranjene nastavitve
stran 81
Pomnilnik večfunkcijskega
daljinskega upravljalnika
stran 115
Vnovični zagon sprejemnika
Če gumbi na sprejemniku ali daljinskem
upravljalniku ne delujejo zaradi okvare
sprejemnika, znova zaženite sprejemnik.
Gumb ?/1 držite pritisnjen 10 sekund.
Ko lučka nad gumbom ?/1 utripa zeleno,
se vnovični zagon začne.
Več o informacijah za podporo
Najnovejše informacije o sprejemniku so
na voljo na spodnjem spletnem mestu.
http://support.sony-europe.com
IZHODNA MOČ1) 2)
Nazivna izhodna moč pri stereo načinu
(8 ohmov 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
100 W + 100 W
Referenčna izhodna moč
(8 ohmov 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT:
110 W + 110 W
CENTER: 110 W
SURROUND:
110 W + 110 W
SURROUND BACK:
110 W + 110 W
1)
Izmerjeno pod temi pogoji:
Napajanje: 230 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
2)
Odvisno od nastavitev zvočnega polja in vira se
zvok morda ne bo predvajal.
Frekvenčni odziv3)
SA-CD/CD, TV,
10 Hz–100 kHz
VIDEO 1/2, SAT/CATV ± 3 dB
Vhodni (analogni) signali
SA-CD/CD, TV,
Občutljivost: 150 mV
VIDEO 1/2, SAT/CATV Impedanca:
50 kiloohmov
S/N3): 105 dB (A,
20 kHz LPF. 500 mV)
3)
Kadar uporabljate »2ch Analog Direct«.
Vhodni (digitalni) signali
IN 1 (DVD) (koaksialni) Impedanca: 75 ohmov
S/N: 96 dB (A,
20 kHz LPF)
IN 1 (SAT/CATV), IN 2
(TV) (optični)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izhodi
128SI
VIDEO 1, ZONE 2,
(AUDIO OUT)
Napetost:150 mV
Impedanca: 1 kiloohm
SUBWOOFER
Napetost: 2 V
Impedanca: 1 kiloohm
Radio FM
Dodatne informacije
Frekvenčni pas
87,5–108,0 MHz
Antena
Žična antena FM
Antenski priključki 75 ohmov, neuravnovešeni
Radio AM
Intervali
Frekvenčni pas
Antena
Koraki po 9 kHz
531–1602 kHz
Antena zanke
Video
Vhodni/izhodni priključki
Video:
1 Vp-p, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohmov
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
prehod 80 MHz HD
se nadaljuje
129SI
HDMI Video
Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI)
3D
Format
2D
Združitev slik
Slika-ob-sliki
(polovično)
Slika-nad-sliko
(zgoraj-in-spodaj)
4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
130SI
Splošno
Napajanje
Dodatne informacije
230 V pri izmeničnem
toku, 50/60 Hz
Poraba energije
290 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
0,5 W (Kadar so možnosti
»Control for HDMI«
(stran 96), »Pass Through«
(stran 96), »Network
Standby« (stran 98) in
»RS232C Control«
(stran 102) nastavljene na
»Off« in je napajanje za
področje 2 izklopljeno.)
Mere
430 mm × 162 mm ×
383 mm
(širina/višina/globina)
vključno z izbočenimi deli
in upravljalnimi tipkami
Teža (pribl.)
12,7 kg
Priložena dodatna oprema
Navodila za uporabo (ta priročnik)
Kratka navodila za namestitev (1)
Mikrofon za določitev optimalne postavitve
ECM-AC2 (1)
Žična antena FM (1)
Antena zanke AM (1)
Napajalni kabel (1)
Daljinski upravljalnik (1)
Bateriji R6 (AA) (2)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
131SI
Stvarno kazalo
Številke
E
12V Trigger 101
2ch Analog Direct 56
2ch Stereo (način) 56
3D Output Settings 95
5.1-kanalni 22
7.1-kanalni 22
Easy Automation 76
enota za merjenje razdalje 89
Equalizer 61
ES Remote 76
External Control 98
A
A.F.D. (način) 57
AM 52
Antena 38
Audio Input Assign 73, 97
Audio Out 95
Audio Return Channel (ARC) 70, 72
Auto Calibration Setup 85
Automatic Phase Matching 86
B
Berlin Philharmonic Hall 59
brisanje
daljinski upravljalnik 115
sprejemnik 81
C
Concertgebouw Amsterdam 59
Connection Server Settings 98
Crossover Frequency 88
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 85
daljinski upravljalnik 15–17, 41, 110–115
Digital Legato Linear (D.L.L.) 89
Direct Tuning 53
DLNA 50
Dual Mono 90
DVD-predvajalnik 28
dvignjenost osrednjega zvočnika 87
dvokanalno 56
Dynamic Range Compressor 90
132SI
F
Favorites 45
film 57
filter nizkih frekvenc globokotonca 90
FM 52
FM Mode 53
G
glasba 59
GUI (grafični uporabniški vmesnik) 26, 44
H
HD-D.C.S. 57
HD-D.C.S. (vrsta učinka) 58
hiter pogled 96
I
Initialize Personal Information 102
Input Edit 97
INPUT MODE 72
Input Settings 97
Internet Services Settings 99
Internet Settings 98
Internet Video Parental Control 99
Internet Video Unrated 99
internetne videovsebine 51
internetne vsebine 51
IP Content Noise Reduction 52
iPod ali iPhone 48
iskanje 53, 54
izbira prizora 70
izenačevalnik 90
izklop napajanja sistema 69
izklop zvoka 46
izklop zvoka globokotonca 90
P
jazz klub 59
Parental Control Area Code 99
Parental Control Password 99
Pass Through 96
Phase Audio 89
Phase Noise 88
PHONES 10
PlayStation 3 30
PLII (Movie) 57
PLII (Music) 59
PLIIz Height 57, 59, 60
PLIIx (Movie) 57
PLIIx (Music) 59
poimenovanje vhodnega vira 54
ponastavitev
daljinski upravljalnik 115
sprejemnik 81
Portable Audio 59
Position 85
povezava z dvojno ojačitvijo 80
prednastavljene postaje 54
prednost odkodiranja 91
predvajalnik Blu-ray Disc 28
predvajalnik CD-jev 35
predvajalnik Super Audio CD 35
predvajanje z enim dotikom 69
prehod 71
preizkusni ton 88
preprosta nastavitev 41, 85
pretvorba v višjo ločljivost 19
priključki
antena 38
omrežje 39
video oprema 28
zaslon 26
zvočna oprema 35
zvočniki 24
priključki VIDEO 2 IN 33
Priority 96
PROTECTOR 126
K
kabelski sprejemnik 31
koncert v živo 59
L
Language 101
Large 88
LFE (nizkofrekvenčni učinek) 12
Line Out 65, 100
Listen 46
ločljivost predvajane vsebine 94
M
MASTER VOLUME 10, 46
meni 45, 82
musikverein Vienna 59
N
nadzor za HDMI 96
Name In 86
napajalni kabel 40
nastavitev področja 100
nastavitve 82
nastavitve HDMI 95
nastavitve za video 92
nastavitve zvočnikov 85, 87
nastavitveni meni 82
Neo:6 (glasba) 59
Neo:6 (kino) 57
Network Settings 98
Network Standby 98
Network Update 102
nizki toni 61
O
odštevalnik časa 78
optimiziranje zvoka 60
Dodatne informacije
J
R
Renderer Access Control 98
Renderer Options 98
Resolution 92
RS232C Control 102
se nadaljuje
133SI
S
Š
samodejni način pripravljenosti 101
samodejno iskanje postaj 53
samodejno umerjanje 85
satelitski sprejemnik 31
Screen Format 95
Settings Lock 101
sinhroniziranje A/V 91
sistemske nastavitve 101
sistemski nadzor zvoka 69
Small 88
snemanje 78
Software License 102
Software Update Notification 102
Sound Effects 56
Sound Field 56, 91
Sound Optimizer 89
Speaker Connection 86
Speaker pattern 86
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 10, 42
sporočila
napaka 126
samodejno umerjanje 127
spreminjanje zaslonskega prikaza 109
Stadium 59
strežnik
priprava 44
Subwoofer Level 95
Surround Back Assign 86
System Information 102
SYSTEM STANDBY 111
šport 59
134SI
T
TONE MODE 10, 81
TV Type 95
U
upravljanje domačega kina 70
USB 47
V
večpodročno 62
Video Input Assign 73, 97
Videokamera 33
videorekorder 32
visoki toni 61
vrsta učinka 58
vrsta umerjanja 86
W
WALKMAN 47
Watch 46
Z
zaslon 11, 104
Zone Control 100
Zone Setup 100
Zone2 Out 96
zvočne nastavitve 89
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising